Ogloszenie
OGŁOSZENIE
Działając na podstawie art. 6 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010r. w sprawie
sposobu i trybu gospodarowania składnikami majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe
(Dz. U. z 2010 r. Nr 114 poz. 761), Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze informuje o zużytych składnikach majątku
ruchomego.
Zużyte składniki majątku ruchomego
Poniższe składniki majątku:



zagrażają bezpieczeństwu użytkowników lub najbliższego otoczenia, lub
całkowicie utraciły wartość użytkowa, lub
są technicznie przestarzałe a ich naprawa lub remont byłby ekonomicznie nieuzasadnione.
Lp. Nr ewidencyjny
Nazwa składnika majątku
JM
Ilość
%
zużycia
Wartość
rynkowa
Opis
uszkodzony zespół utrwalania, problemy z
1
IL333- 0004
Drukarka Samsung ML 2250
szt.
1
98
2
ST491- 0003
Komputer ADAX DELTA
C1200W40, klawiatura, mysz,
drukarka HP 1200
kpl.
1
99
5,00 przestarzały technologicznie
3
ST491- 0004
Komputer ADAX Bravo
C1200T60, monitor OSD
Samsung, klawiatura, mysz
kpl.
1
99
5,00 przestarzały technologicznie
4
ST491- 0005
Komputer ADAX Bravo
C1200T60, klawiatura, mysz
kpl.
1
99
5,00 przestarzały technologicznie
5
ST491- 0012
Komputer ADAX DELTA
C1200W40, monitor OSD CTX,
klawiatura, mysz
kpl.
1
99
5,00 przestarzały technologicznie
6
ST491- 0021
Komputer ADAX DELTA
C1200W40, klawiatura, mysz
kpl.
1
99
5,00 przestarzały technologicznie
7
ST491- 0027
Komputer no name Celeron,
klawiatura, mysz, drukarka HP
1010
kpl.
1
98
15,00
8
ST491- 0030
Drukarka HP 845c
szt.
1
90
10,00 uszkodzone elementy mechaniczne
ST491- 0049
Komputer NTT P4 2.8/800/1M
CDRW, monitor SAMSUNG,
klawiatura, mysz, zasilacz
EVER, switch, drukarka Kyocera
FS-1020
85
uszkodzona płyta główna, w monitorze
uszkodzona elektronika, UPS nie
20,00 podtrzymuje zasilania, drukarka uszkodzony
bęben naprawa przewyższa wartość
drukarki
9
10
ST491- 0051
11
ST491- 0055
ST491- 0060
ST491- 0066
ST491- 0067
ST491- 0073
ST491- 0074
ST491- 0077
ST491- 0079
ST491- 0080
ST491- 0083
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Komputer NTT P4 2.8/800/1M
CDRW, monitor SAMSUNG,
klawiatura, mysz, zasilacz
EVER, drukarka Kyocera FS1020
Monitor LCD Samsung GH17LS
Drukarka HP 1200
Komputer Acom, klawiatura, mysz
Komputer Acom, klawiatura, mysz
Komputer Acom, klawiatura, mysz
Komputer Acom, klawiatura, mysz
Komputer Acom, klawiatura, mysz
Komputer Acom, klawiatura, mysz
Komputer Acom, klawiatura, mysz
Komputer Acom, klawiatura, mysz
kpl.
1
30,00 transportem papieru
przestarzały technologicznie, w drukarce
uszkodzony fuzer,
kpl.
1
85
uszkodzona płyta główna, w monitorze
uszkodzona elektronika, UPS nie
20,00 podtrzymuje zasilania, drukarka uszkodzony
bęben naprawa przewyższa wartość
drukarki
szt.
szt.
kpl.
kpl.
kpl.
kpl.
kpl.
kpl.
kpl.
kpl.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
90
70
98
98
98
98
98
98
98
98
10,00
24,00
5,48
5,48
5,48
5,48
5,48
5,48
5,48
5,48
uszkodzona elektronika
przestarzały technologicznie
przestarzały technologicznie
przestarzały technologicznie
przestarzały technologicznie
przestarzały technologicznie
przestarzały technologicznie
przestarzały technologicznie
przestarzały technologicznie
przestarzały technologicznie
21
22
ST491- 0085
ST491- 0090
23
ST491- 0099
24
ST491- 0102
25
ST491- 0113
26
ST491- 0114
27
ST491- 0119
ST491- 0121
28
ST491- 0122
30
31
ST491- 0125
ST491- 0127
32
ST491- 0129
33
ST491- 0132
34
ST491- 0144
ST491- 0149
ST491- 0152
37 ST491- 0153
35
36
38
ST491- 0166
39
ST491- 0167
40
ST491- 0168
41
ST491- 0169
42
ST491- 0170
43
ST491- 0173
44
ST491- 0174
ST803- 0027
WP333- 0018
47 WP333- 0019
45
46
48
WP333- 0025
kpl.
kpl.
1
1
98
98
kpl.
1
90
kpl.
1
98
5,48 przestarzały technologicznie
kpl.
1
95
10,00 przestarzały technologicznie
kpl.
1
90
15,00 przestarzały technologicznie
szt.
szt.
1
1
80
80
5,00 przestarzały technologicznie
5,00 przestarzały technologicznie
kpl.
1
99
szt.
szt.
1
1
80
80
kpl.
1
99
10,00 uszkodzona płyta główna
kpl.
1
95
10,00 przestarzały technologicznie
Drukarka HP LaserJet 2430dtn
szt.
1
80
30,00 zębate przeniesienia napędu
Monitor LCD Proview 700P
Monitor LCD Proview 700P
Monitor LCD Proview 700P
Monitor LCD Fujitsu-Siemens
L7ZA
Monitor LCD Fujitsu-Siemens
L7ZA
Monitor LCD Fujitsu-Siemens
L7ZA
Monitor LCD Fujitsu-Siemens
L7ZA
Monitor LCD Fujitsu-Siemens
L7ZA
Monitor LCD Fujitsu-Siemens
L7ZA
Monitor LCD Fujitsu-Siemens
L7ZA
Drukarka HP 4250n
Drukarka Samsung ML 3561MD
Drukarka Samsung ML 3561MD
szt.
szt.
szt.
1
1
1
80
80
80
25,00 uszkodzona elektronika
25,00 uszkodzona elektronika
25,00 uszkodzona elektronika
szt.
1
80
25,00 naprawa przewyższa wartość monitora
szt.
1
80
25,00 naprawa przewyższa wartość monitora
szt.
1
80
25,00 naprawa przewyższa wartość monitora
szt.
1
80
25,00 naprawa przewyższa wartość monitora
szt.
1
80
25,00 naprawa przewyższa wartość monitora
szt.
1
80
25,00 naprawa przewyższa wartość monitora
szt.
1
80
25,00 naprawa przewyższa wartość monitora
szt.
szt.
szt.
1
1
1
80
90
90
25,00 uszkodzony zespół grzewczego
30,00 uszkodzony zespół grzewczy
30,00 uszkodzony zespół utrwalania
Drukarka Hp P2015dn
szt.
1
90
30,00 pobierającej papier
Komputer Acom, klawiatura, mysz
Komputer Acom, klawiatura, mysz
Komputer no name, monitor
OSD LF Flatron F720P,
klawiatura, mysz, drukarka HP
1010
Komputer Acom, klawiatura,
mysz
Komputer Acom, monitor LItoN,
klawiatura, mysz
Komputer Acom, monitor OSD
LItoN, klawiatura, mysz,
drukarka HP 1010
Monitor OSD Hundai
Monitor OSD Hundai
Komputer Maxdata BTO PC MX,
klawiatura, mysz
Monitor OSD Hundai
Monitor OSD Hundai
Komputer Maxdata BTP PC MX,
klawiatura, mysz
Monitor OSD Compaq,
komputer ACOM, klawiatura,
mysz
5,48 przestarzały technologicznie
5,48 przestarzały technologicznie
przestarzały technologicznie, w drukarce
15,00 uszkodzony fuzer,
10,00 uszkodzona płyta główna
5,00 przestarzały technologicznie
5,00 przestarzały technologicznie
do wymiany zespół utrwalania, oraz koła
zużycie zespołu utrwalania, zużycie rolki
Składniki te przeznaczone są do sprzedaży, nieodpłatnego przekazania i darowizny.
Wymienione składniki majątku ruchomego można oglądać w siedzibie Sądu Rejonowego przy ul. Bankowej 18 w
Jeleniej Górze od poniedziałku do piątku w godz. 09.00-14.00. Zainteresowanych prosimy o składanie ofert
pisemnych w terminie do dnia 21.05.2012 r. w sekretariacie Sądu Rejonowego, ul. Bankowa 18, Jelenia Góra (pok. 101 I piętro) lub przesłanie na adres tut. Sądu.
Wniosek o nieodpłatne przekazanie lub darowiznę składników majątku ruchomego kierować należy do
Kierownika Finansowego Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze do dnia 21.05.2012r. Wniosek powinien
odpowiadać wymaganiom określonym w § 38 ust. 4 i 5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010r.
w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki
budżetowe (Dz. U. z 2010r. Nr 114 poz. 761).
Osoba do kontaktów: Ewa Białozor 75/ 64-71-767, Violetta Podlasiak tel./fax. 75/ 64-71-742
Ogłoszenie zostało umieszczone na tablicach ogłoszeń w siedzibie sądu i na stronie internetowej Sądu
Rejonowego w Jeleniej Górze http://www.jelenia-gora.so.gov.pl/ogloszenia.php
Przy sprzedaży Sąd będzie się kierował najkorzystniejsza ceną.
UWAGA:
1) Nieodpłatne przekazanie składników majątku ruchomego może nastąpić na pisemny wniosek podmiotów
określonych w § 38 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010r. w sprawie sposobu i trybu
gospodarowania składnikami majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe (Dz. U. z 2010r.
Nr 114 poz. 761).
2) Darowizna składników majątku ruchomego może nastąpić na pisemny wniosek podmiotów określonych w § 39
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami
majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe (Dz. U. z 2010r. Nr 114 poz. 761).
3) Przy gospodarowaniu zbędnymi składnikami majątku ruchomego uwzględnia się, w pierwszej kolejności
potrzeby innych jednostek.
Jelenia Góra 26.04.2012 r.
Oryginał ogłoszenia został podpisany przez
Kierownika Finansowego Sądu Rejonowego
mgr Katarzynę Michalską-Bochynek
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising