Electrolux | SCS51800S0 | scs51800s0 hu hűtő-fagyasztó használati útmutató 2 pl chłodziarko

SCS51800S0
HU HŰTŐ-FAGYASZTÓ
PL CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKA
RU ХОЛОДИЛЬНИКМОРОЗИЛЬНИК
TR BUZDOLABI
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
ИНСТРУКЦИЯ ПО
ЭКСПЛУАТАЦИИ
KULLANMA KILAVUZU
2
24
46
68
2
AZ ÖN ELÉGEDETTSÉGE ÉRDEKÉBEN
Köszönjük, hogy megvásárolta ezt az AEG készüléket.
Reméljük, hogy készülékünk kifogástalan teljesítményével
hosszú éveken át elégedett lesz. Pontosan ezért
alkalmaztunk olyan innovatív technológiákat és
jellemzőket, melyek a mindennapi teendőket
nagymértékben megkönnyítik, és amelyeket más
készülékeken nem talál meg. Kérjük, szánjon néhány
percet az útmutató végigolvasására, hogy a maximumot
hozhassa ki készülékéből.
KIEGÉSZÍTŐ TARTOZÉKOK ÉS SEGÉDANYAGOK
Az AEG webáruházban mindent megtalál, ami ahhoz
szükséges, hogy AEG készülékeinek ragyogó külsejét és
tökéletes működését fenntartsa. Ezzel együtt széles
választékban kínáljuk a legszigorúbb szabványoknak és
az Ön minőségi igényeinek megfelelően tervezett és
kivitelezett egyéb kiegészítő tartozékokat - a különleges
főzőedényektől az evőeszköz kosarakig, az
edénytartóktól a fehérnemű-zsákokig...
Látogassa meg webáruházunkat az alábbi címen:
www.aeg-electrolux.com/shop
Tartalomjegyzék
3
TARTALOMJEGYZÉK
4
7
7
8
10
11
13
15
16
23
Biztonsági információk
Működés
Első használat
Napi használat
Hasznos javaslatok és tanácsok
Ápolás és tisztítás
Mit tegyek, ha...
Műszaki adatok
Üzembe helyezés
Környezetvédelmi tudnivalók
A felhasználói kézikönyvben az alábbi
szimbólumokat használjuk:
Fontos információk, amelyek
személyes biztonságát szolgálják,
illetve információk arra vonatkozóan,
hogyan elõzheti meg a készülék
károsodását.
Általános információk és tanácsok
Környezetvédelmi információk
A változtatások jogát fenntartjuk
4
Biztonsági információk
BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK
Saját biztonsága és a helyes használat biztosítása érdekében a készülék üzembe helyezé‐
se és első használata előtt olvassa át figyelmesen ezt a használati útmutatót, beleértve a
tippeket és figyelmeztetéseket is. A szükségtelen hibák és balesetek elkerülése érdekében
fontos annak biztosítása, hogy mindenki, aki a készüléket használja, jól ismerje annak műkö‐
dését és biztonságos használatát. Őrizze meg ezt a használati útmutatót, és ha a készülé‐
ket elajándékozza vagy eladja, az útmutatót is mellékelje hozzá, hogy annak teljes élettarta‐
mán keresztül mindenki, aki használja, megfelelő információkkal rendelkezzen annak hasz‐
nálatát és biztonságát illetően.
Az emberi élet és a vagyontárgyak biztonsága érdekében tartsa be a jelen használati útmu‐
tatóban szereplő óvintézkedéseket, mivel a gyártó nem felelős az ezek elmulasztása miatt
bekövetkező károkért.
Gyermekek és fogyatékkal élő személyek biztonsága
• A készülék kialakítása nem olyan, hogy azt csökkent fizikai, értelmi vagy mentális képes‐
ségű, illetve megfelelő tapasztalatok és ismeretek híján lévő személyek (beleértve a gyer‐
mekeket is) használhassák, hacsak a biztonságukért felelős személy nem biztosít szá‐
mukra felügyeletet és útmutatást a készülék használatára vonatkozóan.
Gondoskodni kell a gyermekek felügyeletéről annak biztosítása érdekében, hogy ne játs‐
szanak a készülékkel.
• Minden csomagolóanyagot tartson a gyermekektől távol. Fulladásveszélyesek.
• A készülék kiselejtezésekor húzza ki a dugaszt a hálózati aljzatból, vágja el a hálózati
tápkábelt (olyan közel a készülékhez, amennyire csak lehet), és távolítsa el az ajtót an‐
nak megelőzése érdekében, hogy a játszó gyermekek áramütést szenvedjenek, vagy ma‐
gukat a készülékbe zárják.
• Ha ez a mágneszáras ajtóval ellátott készülék egy rugózáras (kilincses) ajtóval vagy fedél‐
lel ellátott régi készülék helyére kerül, akkor ne felejtse el a régi készülék kidobása előtt
használatra alkalmatlanná tenni a rugós zárat. Ennek az a célja, hogy gyerekek ne tudja‐
nak bennrekedni a készülékben.
Általános biztonsági tudnivalók
FIGYELEM
A szellőzőnyílásokat ne takarja el semmivel.
• A készülék rendeltetése élelmiszerek és/vagy italok tárolása a normál háztartásban,
amint azt a jelen használati útmutató ismerteti.
• Ne használjon mechanikus szerkezetet vagy mesterséges eszközöket a leolvasztási fo‐
lyamat elősegítésére.
• Ne működtessen más elektromos készüléket (például fagylaltkészítő gépet) hűtőberende‐
zések belsejében, hacsak ezt a gyártó kifejezetten jóvá nem hagyja.
• Ügyeljen arra, hogy ne sérüljön meg a hűtőkör.
• Izobután (R600a) hűtőanyagot tartalmaz a készülék hűtőköre, ez a környezetre csekély
hatást gyakorló, természetes gáz, amely ugyanakkor gyúlékony.
Biztonsági információk
5
A készülék szállítása és üzembe helyezése során bizonyosodjon meg arról, hogy a hűtő‐
kör semmilyen összetevője nem sérült meg.
Ha a hűtőkör megsérült:
– kerülje nyílt láng és tűzgyújtó eszközök használatát
– alaposan szellőztesse ki azt a helyiséget, ahol a készülék található
• Veszélyes a termék műszaki jellemzőit megváltoztatni vagy a terméket bármilyen módon
átalakítani. A hálózati tápkábel bármilyen sérülése rövidzárlatot, tüzet vagy áramütést
okozhat.
VIGYÁZAT
Mindenféle elektromos részegység (hálózati tápkábel, dugasz, kompresszor) cseréjét hivata‐
los szervizképviselőnek vagy szakképzett szervizmunkatársnak kell elvégeznie.
•
•
•
•
1. A hálózati tápkábelt nem szabad meghosszabbítani.
2. Ügyeljen arra, hogy a hálózati dugaszt ne nyomja össze vagy károsítsa a készülék
hátlapja. Az összenyomott vagy sérült hálózati dugasz túlmelegedhet és tüzet okozhat.
3. Gondoskodjon arról, hogy a készülék hálózati dugasza hozzáférhető legyen.
4. Ne húzza a hálózati kábelt.
5. Ha a hálózati aljzat ki van lazulva, ne csatlakoztassa a hálózati dugaszt. Áramütés
vagy tűz veszélye.
6. Tilos üzemeltetni a készüléket a lámpaburkolat 1) nélkül.
Ez a készülék nehéz. Mozgatásakor körültekintéssel járjon el.
Ne szedjen ki semmit a fagyasztóból, és ne is érjen hozzá ilyenekhez, ha a keze nedves
vagy vizes, mivel ez a bőrsérüléseket, illetve fagyás miatti égési sérüléseket eredményez‐
het.
Ne tegye ki hosszú időn keresztül közvetlen napsütésnek a készüléket.
Az ebben a 2) készülékben működő izzók kizárólag háztartási eszközökhöz kifejlesztett
fényforrások! Nem használhatók a helyiség megvilágítására.
Napi használat
•
•
•
•
•
Ne tegyen meleg edényt a készülék műanyag részeire.
Ne tároljon gyúlékony gázt vagy folyadékot a készülékben, mert azok felrobbanhatnak.
Ne tegyen élelmiszereket közvetlenül a hátsó falon lévő levegőkimenet elé. 3)
A fagyasztott élelmiszert kiolvasztás után többé nem szabad újra lefagyasztani.
Az előrecsomagolt fagyasztott élelmiszereket az élelmiszergyártó utasításaival összhang‐
ban tárolja.
• A készülék gyártójának tárolásra vonatkozó ajánlásait szigorúan be kell tartani. Olvassa
el az idevonatkozó utasításokat.
• Ne tegyen szénsavas italokat a fagyasztóba, mert nyomás keletkezik a palackban, ami
miatt felrobbanhat és kárt okozhat a készülékben.
• A jégnyalóka fagyásból eredő égéseket okozhat, ha rögtön a készülékből kivéve enni kezdik.
1) Ha a belső világítás rendelkezik burkolattal
2) Ha van belső világítás
3) Ha a készülék dérmentesítő rendszerű
Biztonsági információk
6
Ápolás és tisztítás
• A karbantartás előtt kapcsolja ki a készüléket, és a húzza ki a vezetéket a fali aljzatból.
Ha nem fér hozzá a hálózati aljzathoz, szakítsa meg az áramellátást.
• Ne tisztítsa a készüléket fémtárgyakkal.
• Ne használjon éles tárgyakat a dérnek a készülékről történő eltávolításához. Használjon
műanyag kaparókést.
• Rendszeresen vizsgálja meg a hűtőszekrényben a leolvadt víz számára kialakított vízel‐
vezetőt. Szükség esetén tisztítsa meg a vízelvezetőt. Ha a vízelvezető el van záródva, a
víz összegyűlik a készülék aljában.
Üzembe helyezés
Az elektromos hálózatra való csatlakoztatást illetően kövesse a megfelelő fejezetek útmuta‐
tását.
• Csomagolja ki a készüléket, és ellenőrizze, vannak-e sérülések rajta. Ne csatlakoztassa
a készüléket, ha sérült. Az esetleges sérüléseket azonnal jelentse ott, ahol a készüléket
vásárolta. Ilyen esetben őrizze meg a csomagolást.
• Ajánlatos legalább négy órát várni a készülék bekötésével és hagyni, hogy az olaj vissza‐
folyjon a kompresszorba.
• Megfelelő levegőáramlást kell biztosítani a készülék körül, ennek hiánya túlmelegedés‐
hez vezet. Az elégséges szellőzés elérése érdekében kövesse a vonatkozó üzembe he‐
lyezési utasításokat.
• Amikor csak lehetséges, a készülék hátlapja fal felé nézzen, hogy el lehessen kerülni a
forró alkatrészek (kompresszor, kondenzátor) megérintését vagy megfogását az esetle‐
ges égési sérülések megelőzése érdekében.
• A készüléket nem szabad radiátorok vagy tűzhelyek közelében elhelyezni.
• Ügyeljen arra, hogy a hálózati dugasz hozzáférhető legyen a készülék telepítése után.
• A készüléket csak ivóvízhálózathoz csatlakoztassa. 4)
Szerviz
• A készülék szervizeléséhez szükséges minden villanyszerelési munkát szakképzett vil‐
lanyszerelőnek vagy kompetens személynek kell elvégeznie.
• A készüléket kizárólag arra felhatalmazott szervizközpont javíthatja, és csak eredeti pótal‐
katrészek használhatók.
Környezetvédelem
Ez a készülék sem a hűtőfolyadék-keringető rendszerben, sem a szigetelő anyagokban
nem tartalmaz az ózonréteget károsító gázokat. A készüléket nem szabad a lakossági hulla‐
dékkal és szeméttel együtt kidobni. A szigetelőhab gyúlékony gázokat tartalmaz: a készülé‐
ket a helyi hatóságoktól beszerezhető vonatkozó rendelkezésekkel összhangban kell hulla‐
dékba helyezni. Vigyázzon, ne sérüljön meg a hűtőegység, különösen hátul a hőcserélő kör‐
nyéke. A készüléken használt és szimbólummal megjelölt anyagok újrahasznosíthatóak.
4) Ha van vízcsatlakoztatás
Működés
7
MŰKÖDÉS
Bekapcsolás
Illessze a csatlakozódugót a hálózati aljzatba.
Forgassa a hőmérséklet-szabályozót az óramutató járásával megegyező irányban egy kö‐
zepes beállításra.
Kikapcsolás
A készülék kikapcsolásához forgassa a hőmérséklet-szabályozót "O" állásba.
Hőmérséklet-szabályozás
A hőmérséklet szabályozása automatikusan történik.
A készülék üzemeltetéséhez a következők szerint járjon el:
• Forgassa a hőmérséklet-szabályozót az alacsonyabb beállítások felé, hogy minimális hű‐
tést érjen el.
• Forgassa a hőmérséklet-szabályozót a magasabb beállítások felé, hogy maximális hűtést
érjen el.
Általában egy közepes beállítás a leginkább megfelelő.
A pontos beállítás kiválasztásakor azonban szem előtt kell tartani, hogy a készülék belsejé‐
ben uralkodó hőmérséklet az alábbi tényezőktől függ:
• szobahőmérséklet
• az ajtónyitások gyakorisága
• a tárolt élelmiszer mennyisége
• a készülék helye.
Ha a környezeti hőmérséklet magas, vagy a készülék a maximális határig meg van terhelve,
a hűtőszekrényt pedig a legalacsonyabb értékre állították be, előfordulhat, hogy folyamato‐
san hűt, s emiatt dér képződik a belső falán. Ebben az esetben a tárcsát a legmagasabb
hőmérsékleti értékre kell állítani az automatikus jégmentesítés elindításához, ezzel pedig
csökkentett energiafogyasztást lehet elérni.
ELSŐ HASZNÁLAT
A készülék belsejének tisztítása
A készülék legelső használata előtt mossa ki a készülék belsejét semleges szappanos lan‐
gyos vízzel, hogy eltávolítsa a tökéletesen új termékek tipikus szagát, majd alaposan szárít‐
sa ki.
Ne használjon mosószereket vagy súrolóporokat, mert ezek megsérthetik a felületét.
8
Napi használat
NAPI HASZNÁLAT
Friss élelmiszer fagyasztása
A fagyasztórekesz alkalmas friss élelmiszerek fagyasztására, valamint fagyasztott és mély‐
hűtött élelmiszerek hosszú távú tárolására.
Friss élelmiszerek fagyasztásához nem szükséges megváltoztatnia a közepes beállítást.
A gyorsabb fagyasztási művelet érdekében forgassa a hőmérséklet-szabályozót a maga‐
sabb beállítások felé, hogy maximális hűtést érjen el.
Ebben az esetben a fagyasztórekesz hőmérséklete 0°C alá is eshet. Ha ez az eset előfor‐
dul, állítsa magasabb értékre hőmérséklet-szabályzót.
Helyezze a fagyasztandó friss élelmiszert a felső rekeszbe.
Fagyasztott élelmiszerek tárolása
Az első indításkor, illetve hosszabb használaton kívüli idő után, mielőtt az élelmiszereket a
rekeszbe pakolná, üzemeltesse legalább 2 óráig a készüléket a magasabb beállításokon.
ha nagy mennyiségű élelmiszert kíván tárolni, a legjobb teljesítmény elérése érdekében ve‐
gye ki az összes fiókot és kosarat a készülékből, és az élelmiszert helyezze a hűtőpolcokra.
VIGYÁZAT
Ügyeljen arra, hogy az élelmiszer ne lépje túl a felső szekció oldalfalán feltüntetett terhelési
határértéket (ahol van ilyen)
Véletlenszerűen, például áramkimaradás miatt bekövetkező leolvadás esetén, amikor az
áramszünet hosszabb ideig tart, mint az az érték, amely a műszaki jellemzők között a "felo‐
lvadási idő" alatt fel van tüntetve, a felolvadt élelmiszert gyorsan el kell fogyasztani, vagy
azonnal meg kell főzni, majd pedig a (kihűlés után) újra lefagyasztani.
Naptár fagyasztott élelem tárolásához
A szimbólumok a fagyasztott cikkek különböző típusait mutatják.
A számok a tárolási időtartamot jelzik hónapokban a megfelelő típusú fagyasztott cikkhez. A
jelzett tárolási idő felső vagy alsó értéke is érvényes lehet az élelmiszerek minőségétől és a
fagyasztás előtti előkezeléstől függően.
Kiolvasztás
A mélyfagyasztott vagy fagyasztott élelmiszerek használat előtt a hűtőrekeszben vagy szo‐
bahőmérsékleten kiolvaszthatók, attól függően, hogy mennyi idő áll rendelkezésre ehhez a
művelethez.
A kisebb darabok még akár fagyasztott állapotban, közvetlenül a fagyasztóból kivéve is meg‐
főzhetők: ebben az esetben a főzés ideje meghosszabbodik.
Napi használat
9
Jégkockakészítés
A készülékben egy vagy több jégkockatartó található jégkockák készítéséhez. Töltse fel a
tartókat vízzel, majd tegye be őket a fagyasztórekeszbe.
Amikor a jégkockatartókat ki akarja venni a fagyasztóból, ne próbáljon fémeszközzel segíteni.
Jégakkuk
A fagyasztóhoz egy vagy több jégakku van mellékelve; ezek megnövelik azt az időtartamot,
ameddig az élelmiszerek eltarthatók áramkimaradás vagy áramszünet esetén.
Mozgatható polcok
A hűtőszekrény falai több sor csúszósínnel van‐
nak ellátva, hogy a polcokat tetszés szerinti helyre
lehessen tenni.
Az ajtó polcainak elhelyezése
Ha különböző méretű élelmiszercsomagok tárolásának szeretne helyet biztosítani, az ajtó‐
polcokat különböző magasságokba állíthatja.
A fiók elhelyezése
A fiókot különböző magasságokra lehet beállítani.
A beállításnál a következők szerint járjon el:
1. a fiókkal emelje a polcot felfele és az ajtó‐
ban lévő tartókból kifelé
2. vegye ki a tartókonzolt a polc alatti vezető‐
elemből
3. A fenti műveletet fordítva hajtsa végre, ha
a fiókot eltérő magasságban szeretné el‐
helyezni.
10
Hasznos javaslatok és tanácsok
HASZNOS JAVASLATOK ÉS TANÁCSOK
Energiatakarékossági ötletek
• Ne nyitogassa gyakran az ajtót, illetve ne hagyja a feltétlenül szükségesnél tovább nyitva.
• Ha a környezeti hőmérséklet magas, a hőmérséklet-szabályozó magas beállításon van,
és a készülék teljesen meg van töltve, be, előfordulhat, hogy a kompresszor folyamato‐
san üzemel, ami miatt jég vagy dér képződik a párologtatón. Ha ez bekövetkezik, forgas‐
sa a hőmérséklet-szabályozót alacsonyabb beállításokra, hogy lehetővé tegye az automa‐
tikus leolvasztást, és így takarékoskodjon az áramfogyasztással.
Ötletek friss élelmiszerek hűtéséhez
A legjobb teljesítmény elérése érdekében:
• ne tároljon meleg ételt vagy párolgó folyadékot a hűtőszekrényben
• takarja le vagy csomagolja be az élelmiszereket, különösen ha valamelyiknek erős az aro‐
mája
• úgy helyezze be az ételeket, hogy a levegő szabadon körbe tudja járni őket.
Ötletek a hűtőszekrény használatához
Hasznos tanácsok:
Hús (minden fajtája): csomagolja nejlonzacskóba és helyezze a zöldséges fiók feletti üveg‐
lapra.
Biztonsági okokból ne tárolja egy vagy két napnál hosszabb ideig ily módon a húst.
Készételek, hidegtálak stb.: ezeket le kell takarni, majd bármelyik polcon elhelyezhetők.
Gyümölcsök és zöldségek: alaposan meg kell őket tisztítani és számukra külön biztosított
fiók(ok)ban elhelyezni.
Vaj és sajt: speciális légmentes tartóedényekbe kell helyezni, vagy alufóliába vagy nejlon‐
zacskókba csomagolni őket, és a lehető legtöbb levegőt kiszorítani körülöttük.
Tejesüvegek: legyen kupakjuk, és tárolja őket az ajtó palacktartó rekeszében.
Ha a banán, krumpli, hagyma vagy fokhagyma nincs becsomagolva, tilos őket a hűtőszek‐
rényben tartani.
Ötletek fagyasztáshoz
Ha a legjobban szeretné hasznosítani a fagyasztási eljárást, tartson be néhány fontos ajánlást:
• az adatlapon megtekintheti azt a maximális élelmiszer-mennyiséget, amely 24 órán belül
lefagyasztható;
• a fagyasztási folyamat 24 órát vesz igénybe. Ez alatt az időszak alatt nem szabad továb‐
bi fagyasztásra váró élelmiszert betenni;
• csak első osztályú, friss és alaposan megtisztított élelmiszereket fagyasszon le;
• készítsen kisebb adag ételeket, hogy gyorsan és teljesen megfagyjanak, és hogy a későb‐
biekben csak a kívánt mennyiséget kelljen felolvasztani;
• csomagolja az ételt alufóliába vagy folpackba, és ellenőrizze, hogy sikerült-e a csomago‐
lással kizárni a levegőt;
• ne hagyja, hogy a friss, még meg nem fagyott élelmiszerek hozzáérjenek a már lefagyasz‐
tott adagokhoz, mert különben az utóbbiaknak megemelkedik a hőmérséklete;
Ápolás és tisztítás
11
• a zsírszegény ételeket könnyebben és hosszabb ideig lehet tárolni, mint a zsírosakat; a
só csökkenti az élelmiszerek élettartamát;
• ha a vízből képződött jeget a fagyasztórekeszből történő kivétel után rögtön fogyasztani
kezdik, fagyásból eredő égési sérüléseket okozhat a bőrön;
• ajánlatos minden egyes csomagon feltüntetni a lefagyasztás dátumát, hogy nyomon le‐
hessen követni a tárolási időket.
Ötletek fagyasztott élelmiszerek tárolásához
Annak érdekében, hogy a legjobb teljesítményt érje el a készüléknél:
• ellenőrizze, hogy a kereskedelmileg lefagyasztott élelmiszereket megfelelően tárolta-e az
eladó;
• gondoskodjon róla, hogy a fagyasztott élelmiszerek a lehető legrövidebb időn belül elke‐
rüljenek az élelmiszerüzletből a fagyasztóba.
• ne nyitogassa gyakran az ajtót, illetve ne hagyja a feltétlenül szükségesnél tovább nyitva.
• A kiolvasztott élelmiszerek nagyon gyorsan romlanak, nem fagyaszthatók vissza.
• Ne lépje túl az élelmiszergyártó által feltüntetett tárolási időtartamot.
ÁPOLÁS ÉS TISZTÍTÁS
FIGYELEM
Bármilyen karbantartási művelet előtt áramtalanítsa a készüléket a hálózati csatlakozódugó
kihúzásával.
Ennél a készüléknél szénhidrogén van a hűtőegységben; ezért csak megbízott szerelő vé‐
gezhet rajta karbantartást, és töltheti fel újra.
Időszakos tisztítás
A készüléket rendszeresen tisztítani kell:
• a készülék belsejét és a tartozékokat langyos vízzel és egy kevés semleges mosogató‐
szerrel tisztítsa meg.
• rendszeresen ellenőrizze az ajtótömítéseket, és törölje tisztára, hogy biztosítsa azok tisz‐
taságát és szennyeződésmentességét.
• gondosan öblítse le és szárítsa meg.
Ne húzza meg, ne mozgassa és ne sértse meg a készülékházban lévő csöveket és/vagy
kábeleket.
Soha ne használjon mosószereket, súrolóporokat, erőteljesen illatosított tisztítószereket
vagy viaszos polírozószereket a beltér tisztításához, mivel ezek károsítják a felületet, és erő‐
teljes illatot hagynak maguk után.
Tisztítsa meg a kondenzátort (fekete rács), majd a készülék hátulján lévő kompresszort ke‐
fével vagy porszívóval. Ezzel a művelettel javítani tud a készülék teljesítményén, és villa‐
mos áramot takaríthat meg a fogyasztásnál.
Ügyeljen arra, hogy ne sérüljön meg a hűtőrendszer.
12
Ápolás és tisztítás
Számos konyhai felülettisztító olyan vegyszereket tartalmaz, amelyek megtámadhatják/káro‐
síthatják a készülékben használt műanyagokat. Ebből az okból javasoljuk, hogy a készülék
külső felületét kizárólag meleg vízzel tisztítsa, amelyhez egy kevés mosogatószert adott.
A tisztítás után csatlakoztassa a készüléket a táphálózathoz.
A hűtőszekrény leolvasztása
Rendeltetésszerű használat közben a dér minden alkalommal automatikusan leolvad a hűtő‐
rekesz párologtatójáról, amint leáll a kompresszor. A jégmentesítéssel keletkezett víz a ké‐
szülék hátulján a kompresszor felett egy vályún keresztül belefolyik egy különleges tartály‐
ba, és ott elpárolog.
Fontos, hogy a hűtőszekrény-csatorna közepén lát‐
ható lefolyónyílást, amely a jégmentesítésből szár‐
mazó vizet befogadja, rendszeresen megtisztítsa,
nehogy a víz túlfolyjon és rácsöpögjön a készülék‐
ben lévő élelmiszerekre. Használja a kapott speci‐
ális tisztítót, amely már eleve bent található a lefo‐
lyónyílás belsejében.
A fagyasztó leolvasztása
Bizonyos mennyiségű dér mindig képződik a fagyasztó polcain és a felső rekesz körül.
Olvassza le a fagyasztót, amikor a zúzmararéteg vastagsága meghaladja a 3-5 mm-t.
A leolvasztás előtt kb. 12 órával állítsa a hőmérséklet-szabályozót a magasabb beállítások‐
ra annak érdekében, hogy elegendő hűtési tartalék halmozódjon fel a működés megszakítá‐
sára.
A zúzmara eltávolításához kövesse az alábbi utasításokat:
1. Kapcsolja ki a készüléket.
2. Szedjen ki minden tárolt élelmiszert, csomagolja őket több réteg újságpapírba, és tegye
hideg helyre.
FIGYELEM
Ne érintse meg a fagyasztott árukat nedves kézzel. Keze hozzáfagyhat az élelmiszerhez.
Mit tegyek, ha...
13
3. Hagyja nyitva az ajtót, és tegye a műa‐
nyag kaparólapátot az alsó középső meg‐
felelő támaszra, és tegyen alá egy lavórt a
kiolvadt víz összegyűjtése céljából
A leolvasztási folyamat felgyorsítása érdeké‐
ben helyezzen egy fazék meleg vizet a fagyasz‐
tórekeszbe. Emellett távolítsa el azokat a jég‐
darabokat, amelyek a leolvasztás befejezése
előtt letörhetők.
4. A jégmentesítés befejezése után szárítsa
ki alaposan a készülék belsejét, és tegye
el a jégkaparót későbbi használatra.
5. Kapcsolja be a készüléket.
6. Két-három óra elteltével pakolja vissza a korábban kiszedett élelmiszereket a rekeszbe.
Soha ne próbálja meg éles fémeszközök segítségével lekaparni a jeget a párologtatóról,
mert megsértheti.
Ne használjon mechanikus szerkezetet vagy mesterséges eszközöket az olvasztási folya‐
mat elősegítésére, ha azokat a gyártó nem ajánlja.
Ha a jégmentesítés alatt a fagyasztott élelmiszercsomagoknak megemelkedik a hőmérsékle‐
te, emiatt lerövidülhet a biztonságos tárolási élettartamuk.
A készülék üzemen kívül helyezése
Amikor a készüléket hosszabb időn keresztül nem használják, tegye meg az alábbi óvintéz‐
kedéseket:
• válassza le a készüléket a táphálózatról
• vegye ki az összes élelmiszert
• olvassza le 5)és tisztítsa meg a készüléket és az összes tartozékot
• hagyja résnyire nyitva az ajtót/ajtókat, hogy ne képződjenek kellemetlen szagok.
Ha a fagyasztót bekapcsolva hagyja, kérjen meg valakit, hogy alkalmanként ellenőrizze, ne‐
hogy egy áramkimaradás esetén a benne lévő élelmiszer tönkremenjen.
MIT TEGYEK, HA...
VIGYÁZAT
A hibaelhárítás megkezdése előtt húzza ki a hálózati dugaszt a fali aljzatból.
Csak szakképzett villanyszerelő vagy kompetens személy végezhet el bármilyen olyan hi‐
baelhárítást, amely nem szerepel a jelen kézikönyvben.
Normál használat közben a bizonyos hangok hallhatók (kompresszor, hűtőfolyadék áramlása).
5) Ha szükséges.
14
Mit tegyek, ha...
Probléma
A készülék nem működik. A
lámpa nem működik.
Lehetséges ok
Megoldás
A készülék ki van kapcsolva.
Kapcsolja be a készüléket.
A hálózati dugasz nincs helyes‐
en csatlakoztatva a hálózati alj‐
zatba.
Csatlakoztassa a hálózati dugaszt
helyesen a hálózati aljzatba.
A készülék nem kap áramot.
Csatlakoztasson egy másik elekt‐
Nincs feszültség a hálózati aljzat‐ romos készüléket a hálózati aljzat‐
ban.
ba.
Forduljon szakképzett villanysze‐
relőhöz.
A lámpa nem működik.
A kompresszor folyamato‐
san működik.
A lámpa készenléti üzemmód‐
ban van.
Csukja be, majd nyissa ki az ajtót.
A lámpa hibás.
Olvassa el az "Izzócsere" c. részt.
A hőmérséklet nincs helyesen be‐ Állítson be magasabb hőmérsék‐
állítva.
letet.
Az ajtó nincs jól becsukva.
Olvassa el "Az ajtó becsukása" c.
részt.
Túl gyakori az ajtó nyitogatása.
Ne hagyja nyitva az ajtót a szüksé‐
gesnél hosszabb ideig.
A termék hőmérséklete túl ma‐
gas.
Tárolás előtt várjon, amíg a ter‐
mék szobahőmérsékletre lehűl.
A szobahőmérséklet túl magas.
Csökkentse a szoba hőmérsékle‐
tét.
Víz folyik a hűtőszekrény há‐ Az automatikus leolvasztás so‐
toldalán.
rán a dér megolvad a hátlapon.
Ez normális jelenség.
Víz folyik be a hűtőszekrény‐ A vízkifolyó eltömődött.
be.
Tisztítsa meg a kifolyónyílást.
Az élelmiszerek megakadályoz‐ Ügyeljen rá, hogy a termékek ne
zák, hogy a víz a vízgyűjtőbe foly‐ érjenek a hátsó falhoz.
jon.
Víz folyik a padlóra.
Az olvadékvíz kifolyó nem a
kompresszor fölötti párologtató
tálcába ömlik.
Illessze az olvadékvíz kifolyót a pá‐
rologtató tálcához.
A készülékben a hőmérsék‐
let túl alacsony.
A hőmérséklet-szabályozó nincs
helyesen beállítva.
Állítson be magasabb hőmérsék‐
letet.
A készülékben a hőmérsék‐
let túl magas.
A hőmérséklet-szabályozó nincs
helyesen beállítva.
Állítson be alacsonyabb hőmér‐
sékletet.
Az ajtó nincs jól becsukva.
Olvassa el "Az ajtó becsukása" c.
részt.
A termék hőmérséklete túl ma‐
gas.
Tárolás előtt várjon, amíg a ter‐
mék szobahőmérsékletre lehűl.
Műszaki adatok
Probléma
Lehetséges ok
15
Megoldás
Egyszerre túl sok terméket helye‐ Tároljon kevesebb terméket egy‐
zett be.
szerre.
A hűtőszekrényben a hőmér‐ Nincs hideglevegő-keringetés a
séklet túl magas.
készülékben.
Gondoskodjon arról, hogy legyen
hideglevegő-keringetés a készü‐
lékben.
A fagyasztóban a hőmérsék‐ A termékek túl közel vannak egy‐ Tárolja a termékeket úgy, hogy ne
let túl magas.
máshoz.
akadályozzák a hideglevegő-ke‐
ringést.
Túl sok a dér.
Az élelmiszer nincs megfelelően
becsomagolva.
Csomagolja be megfelelően az
élelmiszereket.
Az ajtó nincs jól becsukva.
Olvassa el "Az ajtó becsukása" c.
részt.
A hőmérséklet-szabályozó nincs
helyesen beállítva.
Állítson be magasabb hőmérsék‐
letet.
Izzócsere
1. Húzza ki a hálózati dugaszt a hálózati aljzatból.
2. Távolítsa el a lámpaburkolat csavarját.
3. Távolítsa el a lámpaburkolatot (lásd az áb‐
rát).
4. Cserélje ki a használt izzót egy ugyano‐
lyan teljesítményű izzóra (a maximális tel‐
jesítmény fel van tüntetve a lámpaburkola‐
ton).
5. Helyezze vissza a lámpaburkolatot.
6. Csavarja be a lámpaburkolat csavarját.
7. Csatlakoztassa a hálózati dugaszt a háló‐
zati aljzatba.
8. Nyissa ki az ajtót. Győződjön meg arról, hogy a lámpa felgyullad-e.
Az ajtó záródása
1. Tisztítsa meg az ajtótömítéseket.
2. Szükség esetén állítsa be az ajtót. Olvassa el az "Üzembe helyezés" c. szakaszt.
3. Szükség esetén cserélje ki a hibás ajtótömítéseket. Forduljon a márkaszervizhez.
MŰSZAKI ADATOK
Az 1/1998. (I. 12.) IKIM sz. miniszteri rendeletnek megfelelően
Gyártó védjegye
Electrolux
A készülék kategóriája
Hűtőszekrény - fagyasztószekrény
16
Üzembe helyezés
Magasság a fülke
mm
1780
szélessége a fülke
mm
560
Mélység a fülke
mm
550
Hűtőtér nettó térfogata
liter
210
Fagyasztótér nettó térfogata
liter
70
Energiaosztály (A++ és G között, ahol az A
++ a leghatékonyabb, a G a legkevésbé ha‐
tékony)
A+
Energiafogyasztás (a használattól és az el‐ kWh/év
helyezéstől függően)
296
Fagyasztótér csillagszám jele
****
Áramkimaradási biztomság
óra
24
Fagyasztási teljesítmény
kg/24 óra
4
Klímaosztály
SN/N/ST/T
Feszültség
Volt
230
Zajteljesítmény
dB/A
36
Beépíthető
Igen
A műszaki adatok megtalálhatók a készülék belsejében bal oldalon lévő adattáblán és az
energiatakarékossági címkén.
ÜZEMBE HELYEZÉS
VIGYÁZAT
A készülék üzembe helyezése előtt figyelmesen olvassa el a "Biztonsági információk" c. sza‐
kaszt saját biztonsága és a készülék helyes üzemeltetése érdekében.
Elhelyezés
Olyan helyen helyezze üzembe a készüléket, amelynek környezeti hőmérséklete megfelel
annak a klímabesorolásnak, amely a készülék adattábláján fel van tüntetve:
Klímabesorolás
Környezeti hőmérséklet
SN
+10°C és +32°C között
N
+16°C és +32°C között
ST
+16°C és + 38°C között
T
+16°C és + 43°C között
Elektromos csatlakoztatás
Az elektromos csatlakoztatás előtt győződjön meg arról, hogy az adattáblán feltüntetett fe‐
szültség és frekvencia megegyezik-e a háztartási hálózati áram értékeivel.
Üzembe helyezés
17
A készüléket kötelező földelni. A elektromos hálózatba illő vezeték dugója ilyen érintkezés‐
sel van ellátva. Ha a háztartási hálózati csatlakozóaljzat nincs leföldelve, csatlakoztassa a
készüléket az érvényben lévő jogszabályok szerint külön földpólushoz, miután konzultált
egy képesített villanyszerelővel.
A gyártó minden felelősséget elhárít magától, ha a fenti biztonsági óvintézkedéseket nem
tartják be.
Ez a készülék megfelel az EGK irányelveknek.
Az ajtó megfordításának lehetősége
A készülék ajtaja jobbra nyílik. Ha azt kívánja, hogy az ajtó balra nyíljon, hajtsa végre a kö‐
vetkező lépéseket a készülék üzembe helyezése előtt:
1. Lazítsa ki és vegye le a felső csapot.
2. Vegye le a felső ajtót.
3. Vegye le a távtartót.
4. Lazítsa meg a középső zsanért.
5. Vegye le az alsó ajtót.
18
Üzembe helyezés
6. Lazítsa ki és vegye le az alsó csapot.
Az ellenkező oldalon:
1. Húzza meg az alsó csapot.
2. Illessze fel az alsó ajtót.
3. Húzza meg a középső zsanért.
4. Illessze fel a távtartót.
5. Illessze fel a felső ajtót.
6. Húzza meg a felső csapot.
Szellőzési követelmények
A készülék mögött megfelelő légáramlást kell biz‐
tosítani.
50 mm
min.
200 cm2
min.
200 cm2
A készülék üzembe helyezése
FIGYELEM
Ügyeljen arra, hogy a hogy a hálózati tápkábel szabadon mozogjon.
Hajtsa végre a következő lépéseket.
1. Nyomja az öntapadó tömítőcsíkot készü‐
lékhez az ábrán látható módon.
Üzembe helyezés
2.
Állítsa be a készüléket a mélyedésbe.
Nyomja a készüléket a nyíl irányába (1),
amíg a felső fedél neki nem ütközik a
konyhabútornak.
Nyomja a készüléket a nyíl irányába (2)
a konyhaszekrénynek a zsanérral ellen‐
kező oldalon.
19
2
1
3.
4.
Igazítsa be a készüléket a mélyedésben.
Ügyeljen arra, hogy a készülék és a kony‐
haszekrény elülső széle közötti távolság
44 mm legyen.
A (tartozékok tasakjában lévő) alsó zsa‐
nérfedél garantálja, hogy a készülék és
a konyhabútor közötti távolság megfele‐
lő legyen.
Ügyeljen arra, hogy a készülék és a kony‐
haszekrény közötti térköz 4 mm legyen.
Nyissa ki az ajtót. Tegye az alsó zsanér‐
fedelet a helyére.
4mm
44mm
Rögzítse a készüléket a mélyedéshez 4 csa‐
varral.
I
I
20
Üzembe helyezés
5.
Távolítsa el a zsanérfedélről a megfelelő
részt (E). Ügyeljen arra, hogy eltávolítsa
a DX-szel jelzett alkatrészt a jobb oldali
zsanér esetén, illetve az SX-szel jelzett
alkatrészt ellenkező esetben.
6.
Tegye fel a borítókat (C, D) a fülekre és
zsanérnyílásokra.
Szerelje fel a szellőzőrácsot (B).
Tegye fel a zsanérfedeleket (E) a zsanér‐
ra.
D
C
E
E
7.
Csatlakoztassa a készüléket oldalirány‐
ból a konyhabútor oldalfalához:
a) Lazítsa meg a (G) alkatrész csavar‐
jait, és mozgassa a (G) alkatrészt a
bútor oldalfaláig.
b) Húzza meg a (G) alkatrész csavar‐
jait ismét.
c) Csatlakoztassa a (H) alkatrészt a
(G) alkatrészhez.
B
G
H
Üzembe helyezés
8.
Válassza le a (Ha), (Hb), (Hc) és (Hd) al‐
katrészeket
9.
Szerelje fel a (Ha) alkatrészt a konyhabú‐
tor belső oldalára.
ca. 50 mm
90°
21 mm
90°
ca. 50 mm
21 mm
10. Nyomja a (Hc) alkatrészt a (Ha) alkatrész‐
re.
Ha
Hc
21
22
Üzembe helyezés
11. Nyissa ki a készülék ajtaját és a konyha‐
bútor ajtaját 90°-os szögben.
Tegye be a kis négyzetet (Hb) a megve‐
zetőbe (Ha).
Tegye össze a készülék ajtaját és a bú‐
torajtót, majd jelölje be a nyílásokat.
8 mm
Ha
Hb
12. Vegye ki a konzolokat, és jelöljön be egy
8 mm-es távolságot az ajtó külső szélé‐
től számítva, ahová a szöget kell tenni (K).
8 mm
K
Ha
13. Tegye rá újra a kis négyzetlapot a meg‐
vezetőre, majd rögzítse a kapott csava‐
rok segítségével.
Igazítsa be a bútorajtót és a készülék aj‐
taját a Hb alkatrész beállításával.
Hb
Környezetvédelmi tudnivalók
14. Nyomja a (Hd) alkatrészt a (Hb) alkat‐
részre.
Hajtson végre egy végleges ellenőrzést, hogy
megbizonyosodjon következőkről:
• Minden csavar meg van szorítva.
• A tömítőcsík szorosan hozzátapad a kony‐
haszekrényhez.
• Az ajtó jól nyílik és csukódik.
23
Hb
Hd
KÖRNYEZETVÉDELMI TUDNIVALÓK
A terméken vagy a csomagoláson található
szimbólum azt jelzi, hogy a termék nem
kezelhető háztartási hulladékként. Ehelyett a terméket el kell szállítani az elektromos és
elektronikai készülékek újrahasznosítására szakosodott megfelelő begyűjtő helyre. Azzal,
hogy gondoskodik ezen termék helyes hulladékba helyezéséről, segít megelőzni azokat, a
környezetre és az emberi egészségre gyakorolt potenciális kedvezőtlen következményeket,
amelyeket ellenkező esetben a termék nem megfelelő hulladékkezelése okozhatna. Ha
részletesebb tájékoztatásra van szüksége a termék újrahasznosítására vonatkozóan,
kérjük, lépjen kapcsolatba a helyi önkormányzattal, a háztartási hulladékok kezelését végző
szolgálattal vagy azzal a bolttal, ahol a terméket vásárolta.
24
Z MYŚLĄ O PERFEKCYJNYCH REZULTATACH
Dziękujemy za wybór tego produktu AEG.
Zaprojektowaliśmy go z myślą o wieloletniej bezawaryjnej
pracy i wyposażyliśmy w innowacyjne technologie, które
ułatwiają życie — nie wszystkie te funkcje można znaleźć
w zwykłych urządzeniach. Prosimy o poświęcenie kilku
minut na lekturę w celu zapewnienia najlepszego
wykorzystania urządzenia.
AKCESORIA I MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE
W sklepie internetowym AEG można znaleźć wszystko co
niezbędne do utrzymania urządzeń AEG w doskonałym
stanie technicznym i wizualnym. Wśród szerokiej gamy
akcesoriów, zaprojektowanych i wyprodukowanych
zgodnie z wysokimi standardami jakości, oferujemy
specjalistyczne naczynia kuchenne, kosze na sztućce,
półki na butelki oraz torby do delikatnego prania...
Odwiedź sklep internetowy pod adresem
www.aeg-electrolux.com/shop
Spis treści
25
SPIS TREŚCI
26 Informacje dotyczące
bezpieczeństwa
29 Eksploatacja
29 Pierwsze użycie
30 Codzienna eksploatacja
32 Przydatne rady i wskazówki
33 Konserwacja i czyszczenie
35 Co zrobić, gdy…
38 Dane techniczne
38 Instalacja
45 Ochrona środowiska
W niniejszej instrukcji użyte zostały
następujące symbole:
Ważne informacje dotyczące
bezpieczeństwa użytkownika oraz
prawidłowej eksploatacji urządzenia.
Informacje i wskazówki ogólne
Informacje dot. ochrony środowiska
Producent zastrzega sobie możliwość
wprowadzenia zmian bez
wcześniejszego powiadomienia
26
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownika i bezawaryjnej pracy urządzenia przed in‐
stalacją i pierwszym użyciem należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi, zwracając szcze‐
gólną uwagę na wskazówki oraz ostrzeżenia. Wszyscy użytkownicy urządzenia powinni po‐
znać zasady jego bezpiecznej obsługi. Pozwoli to uniknąć niepotrzebnych pomyłek i wypad‐
ków. Prosimy o zachowanie instrukcji obsługi przez cały czas używania urządzenia oraz prze‐
kazanie jej kolejnemu użytkownikowi w razie odstąpienia lub sprzedaży urządzenia.
W celu uniknięcia szkód na zdrowiu i życiu osób oraz szkód materialnych należy przestrze‐
gać środków ostrożności podanych w niniejszej instrukcji obsługi, gdyż producent nie jest
odpowiedzialny za szkody spowodowane wskutek ich nieprzestrzegania.
Bezpieczeństwo dzieci i osób upośledzonych
• Niniejsze urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ogra‐
niczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych czy umysłowych, a także nieposiada‐
jące wiedzy lub doświadczenia w użytkowaniu tego typu urządzeń, chyba, że będą one
nadzorowane lub zostaną poinstruowane na temat korzystania z tego urządzenia przez
osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo.
Dzieci należy pilnować, aby mieć pewność, że nie bawią się urządzeniem.
• Opakowanie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Istnieje ryzyko
uduszenia.
• W przypadku utylizacji urządzenia należy wyjąć wtyczkę z gniazdka, odciąć przewód zasi‐
lający (jak najbliżej urządzenia) i odkręcić drzwi, aby uchronić bawiące się dzieci przed
porażeniem prądem lub przed zamknięciem się w środku urządzenia.
• Jeśli to urządzenie zawierające magnetyczne uszczelnienie drzwi ma zastąpić urządze‐
nie z blokadą sprężynową (ryglem) w drzwiach lub w pokrywie, przed oddaniem starego
urządzenia do utylizacji należy usunąć blokadę. Zapobiegnie to przypadkowemu uwięzie‐
niu dziecka.
Ogólne zasady bezpieczeństwa
UWAGA!
Nie wolno zasłaniać otworów wentylacyjnych.
• Urządzenie jest przeznaczone do przechowywania żywności i/lub napojów w zwykłych wa‐
runkach domowych, tak jak to opisano w niniejszej instrukcji obsługi.
• Do przyśpieszenia procesu rozmrażania nie wolno używać urządzeń mechanicznych ani
żadnych innych sztucznych metod.
• Nie należy stosować innych urządzeń elektrycznych (np. maszynek do lodów) wewnątrz
urządzeń chłodniczych, o ile nie zostały one dopuszczone do tego celu przez producenta.
• Należy zachować ostrożność, aby nie uszkodzić układu chłodniczego.
• W układzie chłodniczym urządzenia znajduje się czynnik chłodniczy izobutan (R600a), któ‐
ry jest ekologicznym gazem naturalnym (jednak jest łatwopalny).
Należy upewnić się, że podczas transportu i instalacji urządzenia nie zostały uszkodzone
żadne elementy układu chłodniczego.
Jeśli układ chłodniczy został uszkodzony, należy:
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
27
– unikać otwartego płomienia oraz innych źródeł zapłonu;
– dokładnie przewietrzyć pomieszczenie, w którym znajduje się urządzenie.
• Zmiany parametrów technicznych lub inne modyfikacje urządzenia grożą niebezpieczeń‐
stwem. Jakiekolwiek uszkodzenia przewodu zasilającego mogą spowodować zwarcie, po‐
żar i/lub porażenie prądem.
OSTRZEŻENIE!
Wszelkie elementy elektryczne (przewód zasilający, wtyczka, sprężarka) mogą zostać wy‐
mienione wyłącznie przez technika autoryzowanego serwisu lub przez wykwalifikowany per‐
sonel techniczny.
•
•
•
•
1. Nie wolno przedłużać przewodu zasilającego.
2. Należy upewnić się, że wtyczka przewodu zasilającego nie została przygnieciona ani
uszkodzona przez tylną ściankę urządzenia. Przygnieciona lub uszkodzona wtyczka
może się przegrzewać i spowodować pożar.
3. Należy zapewnić dostęp do wtyczki przewodu zasilającego urządzenia.
4. Nie ciągnąć za przewód zasilający.
5. Jeżeli gniazdo zasilające jest poluzowane, nie wolno wkładać do niego wtyczki prze‐
wodu zasilającego. Istnieje ryzyko porażenia prądem lub pożaru.
6. Nie wolno używać urządzenia bez klosza żarówki 6) oświetlenia wewnętrznego.
Urządzenie jest ciężkie. Należy zachować ostrożność przy jego przenoszeniu
Nie wolno usuwać, ani dotykać przedmiotów w komorze zamrażarki wilgotnymi/mokrymi
rękoma, gdyż może to spowodować obrażenia skóry lub odmrożenie.
Nie należy wystawiać urządzenia na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
Żarówki 7) zastosowane w tym urządzeniu są specjalnymi żarówkami przeznaczonymi wy‐
łącznie do urządzeń domowych. Nie nadają się one do oświetlania pomieszczeń domowych.
Codzienna eksploatacja
• Nie wolno stawiać gorących naczyń na plastikowych elementach urządzenia.
• Nie wolno przechowywać łatwopalnych gazów ani płynów w urządzeniu, ponieważ mogą
spowodować wybuch.
• Nie wolno umieszczać żywności bezpośrednio przy otworze wentylacyjnym na tylnej ścian‐
ce. 8)
• Mrożonek nie wolno ponownie zamrażać po rozmrożeniu.
• Zapakowaną zamrożoną żywność należy przechowywać zgodnie z instrukcjami jej produ‐
centa.
• Należy ściśle stosować się do wskazówek dotyczących przechowywania podanych przez
producenta urządzenia. Patrz odpowiednie instrukcje.
• W zamrażarce nie należy przechowywać napojów gazowanych, ponieważ duże ciśnienie
w pojemniku może spowodować ich eksplozję i w rezultacie uszkodzenie urządzenia.
• Lody na patyku mogą być przyczyną odmrożeń w przypadku konsumpcji bezpośrednio
po ich wyjęciu z zamrażarki.
6) jeśli żarówka urządzenia posiada klosz
7) Jeśli urządzenie jest wyposażone w oświetlenie
8) Jeśli urządzenie posiada system Frost Free (nie wymaga rozmrażania)
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
28
Konserwacja i czyszczenie
• Przed przeprowadzeniem konserwacji należy wyłączyć urządzenie i wyjąć wtyczkę prze‐
wodu zasilającego z gniazdka. Jeśli nie ma dostępu do gniazdka zasilania, należy wyłą‐
czyć prąd.
• Nie wolno czyścić urządzenia metalowymi przedmiotami.
• Nie wolno używać ostrych przedmiotów do usuwania szronu z urządzenia. Należy stoso‐
wać plastikową skrobaczkę.
• Należy regularnie sprawdzać otwór odpływowy skroplin w chłodziarce. W razie koniecz‐
ności należy go wyczyścić. Jeżeli otwór odpływowy jest zablokowany, woda zacznie się
zbierać na dnie chłodziarki.
Instalacja
Podłączenie elektryczne urządzenia należy wykonać zgodnie z wskazówkami podanymi w
odpowiednich rozdziałach.
• Rozpakować urządzenie i sprawdzić, czy nie jest w żaden sposób uszkodzone. Nie wol‐
no podłączać urządzenia, jeśli jest uszkodzone. Ewentualne uszkodzenia należy natych‐
miast zgłosić sprzedawcy. W tym przypadku należy zachować opakowanie.
• Zaleca się odczekanie co najmniej czterech godzin przed podłączeniem urządzenia, aby
olej mógł spłynąć z powrotem do sprężarki.
• Należy zapewnić odpowiednią wentylację ze wszystkich stron urządzenia. Nieodpowied‐
nia wentylacja prowadzi do jego przegrzewania. Aby uzyskać wystarczającą wentylację,
należy postępować zgodnie z wskazówkami dotyczącymi instalacji.
• W razie możliwości tylną ściankę urządzenia należy ustawić od ściany, aby uniknąć doty‐
kania lub chwytania za ciepłe elementy (sprężarka, skraplacz) i zapobiec ewentualnym
oparzeniom.
• Urządzenia nie wolno umieszczać w pobliżu kaloryferów lub kuchenek.
• Należy zadbać o to, aby po instalacji urządzenia możliwy był dostęp do wtyczki sieciowej.
• Urządzenie można podłączyć wyłącznie do instalacji doprowadzającej wodę pitną. 9)
Serwis
• Wszelkie prace elektryczne związane z serwisowaniem urządzenia powinny być przepro‐
wadzone przez wykwalifikowanego elektryka lub inną kompetentną osobę.
• Naprawy tego produktu muszą być wykonywane w autoryzowanym punkcie serwisowym.
Należy stosować wyłącznie oryginalne części zamienne.
Ochrona środowiska
W obiegu czynnika chłodniczego ani w materiałach izolacyjnych urządzenia nie ma gazów
szkodliwych dla warstwy ozonowej. Urządzenia nie należy wyrzucać wraz z odpadami komu‐
nalnymi i śmieciami. Pianka izolacyjna zawiera łatwopalne gazy: urządzenie należy utylizo‐
wać zgodnie z obowiązującymi przepisami, które można uzyskać od władz lokalnych. Nale‐
ży unikać uszkodzenia układu chłodniczego, szczególnie z tyłu przy wymienniku ciepła. Ma‐
teriały zastosowane w urządzeniu, które są oznaczone symbolem , nadają się do ponow‐
nego przetworzenia.
9) Jeśli przewidziane jest podłączenie do sieci wodociągowej
Eksploatacja
29
EKSPLOATACJA
Włączanie
Umieścić wtyczkę przewodu zasilającego w gniazdku.
Obrócić pokrętło regulacji temperatury zgodnie z ruchem wskazówek zegara w położenie
środkowe.
Wyłączanie
Aby wyłączyć urządzenie, należy obrócić pokrętło regulacji temperatury w położenie "O".
Regulacja temperatury
Temperatura jest regulowana automatycznie.
W celu uregulowania urządzenia należy wykonać następujące czynności:
• obrócić pokrętło regulacji temperatury w stronę niższego ustawienia, aby uzyskać minimal‐
ne chłodzenie.
• obrócić pokrętło regulacji temperatury w stronę wyższego ustawienia, aby uzyskać mak‐
symalne chłodzenie.
Ustawienie środkowe jest zazwyczaj najbardziej odpowiednie.
Tym niemniej należy wybrać dokładne ustawienie temperatury, biorąc pod uwagę fakt, że
temperatura wewnątrz urządzenia zależy od:
• temperatury w pomieszczeniu
• częstości otwierania drzwi
• ilości przechowywanej żywności
• ustawienia urządzenia.
Jeśli temperatura otoczenia jest wysoka lub urządzenie jest w pełni załadowane, a wybrano
ustawienie najniższej temperatury, urządzenie może pracować bez przerwy, co powoduje
tworzenie się szronu na tylnej ściance. W takim przypadku należy ustawić pokrętło na wy‐
ższą temperaturę, aby umożliwić automatyczne usuwanie szronu, a w rezultacie zmniejszyć
zużycie energii.
PIERWSZE UŻYCIE
Czyszczenie wnętrza
W celu usunięcia zapachu nowego produktu przed pierwszym uruchomieniem urządzenia
należy wymyć jego wnętrze i znajdujące się w nim elementy letnią wodą z łagodnym myd‐
łem, a następnie dokładnie je wysuszyć.
Nie należy stosować detergentów ani proszków do szorowania, ponieważ mogą one uszko‐
dzić powierzchni urządzenia.
30
Codzienna eksploatacja
CODZIENNA EKSPLOATACJA
Zamrażanie świeżej żywności
Komora zamrażarki jest przeznaczona do długotrwałego przechowywania mrożonek, żyw‐
ności głęboko zamrożonej oraz do zamrażania świeżej żywności.
W celu zamrożenia świeżej żywności nie ma potrzeby zmieniania średniego ustawienia.
Jednak w celu szybszego zamrożenia produktów można obrócić regulator temperatury na
wyższe ustawienie, aby uzyskać maksymalne chłodzenie.
W takim przypadku temperatura w komorze chłodziarki może spaść poniżej 0°C. Jeśli tak
się stanie, należy ponownie ustawić wyższą temperaturę.
Umieścić świeżą żywność do zamrożenia w górnej części komory.
Przechowywanie zamrożonej żywności
W przypadku pierwszego uruchomienia lub po okresie nieużywania urządzenia, przed wło‐
żeniem żywności do komory należy odczekać co najmniej 2 godziny od włączenia urządze‐
nia przy najwyższym ustawieniu.
W przypadku przechowywania dużych ilości żywności, wyjąć wszystkie szuflady i kosze z
urządzenia, umieścić żywność na półkach, aby uzyskać najlepszą wydajność urządzenia.
OSTRZEŻENIE!
Należy upewnić się, że żywność nie przekracza dopuszczalnego limitu obciążenia podane‐
go na boku górnej części urządzenia (tam, gdzie ma to zastosowanie)
Jeżeli dojdzie do przypadkowego rozmrożenia żywności, spowodowanego na przykład awa‐
rią zasilania oraz, gdy urządzenie było wyłączone przez czas dłuższy niż podany w tabeli
danych technicznych w punkcie "czas utrzymywania temperatury bez zasilania", należy szyb‐
ko skonsumować rozmrożoną żywność lub niezwłocznie poddać ją obróbce termicznej, po
czym ponownie zamrozić (po ostudzeniu).
Kalendarz zamrożonej żywności
Symbole przedstawiają różne rodzaje mrożonej żywności.
Liczby wskazują okres przechowywania w miesiącach odpowiedni dla danego rodzaju pro‐
duktów spożywczych. To, czy zastosowanie ma wyższa czy niższa wartość wskazanego ok‐
resu przechowywania, zależy od jakości żywności i stopnia przetworzenia przed zamrożeniem.
Rozmrażanie
Głęboko zamrożoną żywność lub mrożonki należy przed użyciem rozmrozić w komorze chło‐
dziarki lub w temperaturze pokojowej, zależnie od czasu przeznaczonego na tę operację.
Małe kawałki można gotować w stanie zamrożonym, od razu po wyjęciu z zamrażarki. W
takim przypadku gotowanie potrwa jednak dłużej.
Codzienna eksploatacja
31
Wytwarzanie kostek lodu
Urządzenie jest wyposażone w jedną lub więcej tacek do wytwarzania kostek lodu. Napełnić
tacki wodą, a następnie umieścić w komorze zamrażarki.
Do wyjmowania tacek z zamrażarki nie należy używać metalowych narzędzi.
Akumulatory zimna
Zamrażarka posiada jeden lub więcej akumulatorów zimna; wydłużają one czas przechowy‐
wania żywności na wypadek awarii zasilania lub urządzenia.
Zmiana położenia półek
Ściany komory chłodziarki wyposażono w kilka pro‐
wadnic umożliwiających umieszczenie półek zgod‐
nie z aktualnymi potrzebami.
Rozmieszczanie półek na drzwiach
Aby umożliwić przechowywanie artykułów spożywczych w opakowaniach o różnej wielkości,
półki w drzwiach można umieszczać na różnych wysokościach.
Zmiana położenia przesuwanego pojemnika
Przesuwany pojemnik można umieścić na różnych wysokościach.
Aby zmienić ustawienie, należy:
1. Podnieść półkę z przesuwanym pojemni‐
kiem i wysunąć ją z uchwytów w drzwiach.
2. Wyjąć wspornik mocujący z prowadnicy
pod półką.
3. Wykonać powyższe czynności w odwrot‐
nej kolejności, aby umieścić przesuwany
pojemnik na innej wysokości.
32
Przydatne rady i wskazówki
PRZYDATNE RADY I WSKAZÓWKI
Wskazówki dotyczące oszczędzania energii
• Nie otwierać zbyt często drzwi zamrażarki i nie zostawiać ich otwartych dłużej niż jest to
absolutnie konieczne.
• Jeśli temperatura otoczenia jest wysoka, pokrętło regulacji temperatury jest ustawione w
najwyższej pozycji, urządzenie jest w pełni załadowane sprężarka będzie pracowała bez‐
ustannie, powodując zbieranie się szronu lub lodu na parowniku. W takim przypadku na‐
leży obrócić pokrętło regulacji temperatury w kierunku niższego ustawienia, aby umożli‐
wić automatyczne usuwanie szronu i jednocześnie zmniejszyć zużycie energii.
Wskazówki dotyczące przechowywania świeżej żywności
Aby uzyskać najlepsze wyniki:
• Nie przechowywać w chłodziarce przechowywać ciepłej żywności ani parujących płynów.
• Artykuły spożywcze należy przykryć lub owinąć, szczególnie te, które mają silny zapach.
• Zapewnić swobodny przepływ powietrza wokół artykułów spożywczych.
Wskazówki dotyczące przechowywania żywności
Przydatne wskazówki:
Mięso (każdy rodzaj): zapakować do polietylenowych worków i umieścić na szklanej półce
nad szufladą na warzywa.
Ze względów bezpieczeństwa można je przechowywać w ten sposób najwyżej przez jeden
lub dwa dni.
Żywność gotowana, potrawy na zimno itp.: należy je przykryć i umieścić na dowolnej półce.
Owoce i warzywa: należy je dokładnie oczyścić i umieścić w przeznaczonych dla nich szufla‐
dach.
Masło i ser: należy je umieszczać w specjalnych hermetycznych pojemnikach lub zapako‐
wać w folię aluminiową lub woreczki polietylenowe, aby maksymalnie ograniczyć dostęp po‐
wietrza.
Butelki z mlekiem: należy założyć na nie nakrętki i przechowywać na półce na butelki na
drzwiach.
Bananów, ziemniaków, cebuli i czosnku, jeśli nie są zapakowane, nie należy przechowywać
w chłodziarce.
Wskazówki dotyczące zamrażania
Aby uzyskać najlepsze wyniki zamrażania, należy skorzystać z poniższych ważnych wska‐
zówek:
• Maksymalną ilość żywności, którą można zamrozić w ciągu 24 godzin, podano na tablicz‐
ce znamionowej.
• Proces zamrażania trwa 24 godziny. W tym czasie nie należy wkładać do zamrażarki wię‐
cej żywności przeznaczonej do zamrożenia.
• Należy zamrażać tylko artykuły spożywcze najwyższej jakości, świeże i dokładnie oczy‐
szczone.
• Żywność należy dzielić na małe porcje, aby móc ją szybko zupełnie zamrozić, a później
rozmrażać tylko potrzebną ilość.
Konserwacja i czyszczenie
33
• Żywność należy pakować w folię aluminiową lub polietylenową zapewniającą hermetycz‐
ne zamknięcie.
• Nie dopuszczać do stykania się świeżej, niezamrożonej żywności z zamrożonymi produk‐
tami, aby uniknąć wzrostu temperatury produktów zamrożonych.
• Produkty niskotłuszczowe przechowują się lepiej i dłużej niż o wysokiej zawartości tłusz‐
czu. Sól powoduje skrócenie okresu przechowywania żywności.
• Spożywanie sorbetu bezpośrednio po wyjęciu z komory zamrażarki może spowodować
odmrożenia skóry.
• Zaleca się umieszczanie daty zamrożenia na każdym opakowaniu w celu kontrolowania
długości okresu przechowywania.
Wskazówki dotyczące przechowywania zamrożonej żywności
Aby urządzenie funkcjonowało z najlepszą wydajnością, należy:
• sprawdzać, czy mrożonki były odpowiednio przechowywane w sklepie.
• zapewnić jak najszybszy transport zamrożonej żywność ze sklepu do zamrażarki.
• nie otwierać zbyt często drzwi zamrażarki i nie zostawiać ich otwartych dłużej niż jest to
absolutnie konieczne.
• Po rozmrożeniu żywność szybko traci świeżość i nie może być ponownie zamrażana.
• Nie przekraczać daty przydatności do spożycia podanej przez producenta żywności.
KONSERWACJA I CZYSZCZENIE
UWAGA!
Przed przeprowadzeniem jakichkolwiek prac konserwacyjnych, należy odłączyć urządzenie
od zasilania.
Układ chłodniczy urządzenia zawiera węglowodory. Prace konserwacyjne i uzupełnianie mo‐
gą wykonywać wyłącznie technicy autoryzowanego serwisu.
Okresowe czyszczenie
Urządzenie należy czyścić regularnie:
• Wnętrze i akcesoria należy czyścić za pomocą ciepłej wody z dodatkiem łagodnego mydła.
• Należy regularnie sprawdzać i czyścić uszczelki drzwi.
• Dokładnie opłukać i wysuszyć.
Nie ciągnąć, nie przesuwać ani nie niszczyć rurek i/lub przewodów umieszczonych w urzą‐
dzeniu.
Do czyszczenia wnętrza urządzenia nie stosować środków czyszczących, proszków do szo‐
rowania, pachnących środków czyszczących lub wosku do polerowania, gdyż mogą one usz‐
kodzić powierzchnię i pozostawić silny zapach.
Skraplacz (czarna kratka) i sprężarkę z tyłu urządzenia należy wyczyścić za pomocą szczot‐
ki lub odkurzacza. Zwiększy to wydajność urządzenia i zmniejszy zużycie energii elektrycznej.
Należy uważać, aby nie uszkodzić układu chłodniczego.
34
Konserwacja i czyszczenie
Niektóre kuchenne środki czyszczące zawierają substancje chemiczne, które mogą uszko‐
dzić tworzywo zastosowane w urządzeniu. Z tego względu zaleca się mycie zewnętrznych
części urządzenia ciepłą wodą z niewielką ilością płynu do mycia naczyń.
Po czyszczeniu ponownie podłączyć urządzenie do zasilania.
Rozmrażanie chłodziarki
Za każdym razem przy wyłączeniu silnika sprężarki w czasie normalnego użytkowania
szron jest usuwany automatycznie z parownika komory chłodziarki. Roztopiony szron spły‐
wa rynienką do specjalnego pojemnika z tyłu urządzenia nad sprężarką, gdzie odparowuje.
Należy pamiętać o okresowym czyszczeniu otwo‐
ru odpływowego na środku kanału komory chło‐
dziarki w celu zapobieżenia przelewaniu się wody
i kapaniu na żywność. Należy używać specjalnej
przetyczki dostarczanej z urządzeniem, a umie‐
szczonej w otworze odpływowym.
Rozmrażanie zamrażarki
Pewna ilość szronu zawsze powstanie na półkach zamrażarki oraz w górnej części komory.
Zamrażarkę należy rozmrażać, gdy warstwa szronu ma grubość ok. 3-5 mm.
Na około 12 godzin przed planowanym rozmrażaniem pokrętło regulacji temperatury należy
ustawić na większe chłodzenie, aby zapewnić odpowiednią rezerwę energii chłodniczej w
zamrożonych produktach na czas przerwy w działaniu.
Aby usunąć szron, należy:
1. Wyłączyć urządzenie.
2. Wyjąć wszystkie przechowywane artykuły spożywcze, zawinąć w kilka warstw gazet i
umieścić w chłodnym miejscu.
UWAGA!
Nie wolno dotykać zamrożonej żywności mokrymi dłońmi. Ręce mogą przymarznąć do mro‐
żonki.
Co zrobić, gdy…
35
3. Pozostawić drzwi otwarte i wsunąć plasty‐
kową skrobaczkę w odpowiednie miejsce
pośrodku na dole, umieszczając poniżej
tackę na spływającą wodę.
Aby przyspieszyć proces rozmrażania, należy
umieścić miskę z ciepłą wodą w komorze za‐
mrażarki. Ponadto usunąć kawałki lodu, które
odrywają się przed ukończeniem rozmrażania.
4. Po zakończeniu rozmrażania, dokładnie
wysuszyć wnętrze i zachować skrobaczkę
do kolejnego rozmrażania.
5. Włączyć urządzenie.
6. Po upływie dwóch lub trzech godzin ponownie załadować wcześniej wyjętą żywność do
komory.
Do usuwania szronu z parownika nigdy nie używać ostrych metalowych przedmiotów, ponie‐
waż może to spowodować jego uszkodzenie.
Do przyśpieszenia procesu rozmrażania nie wolno używać urządzeń mechanicznych ani żad‐
nych innych sztucznych metod oprócz tych, które są zalecane przez producenta.
Wzrost temperatury zamrożonych artykułów spożywczych podczas rozmrażania może spo‐
wodować skrócenie czasu ich przechowywania.
Okresy przerw w eksploatacji urządzenia
Jeśli urządzenie nie jest używane przez długi czas, należy wykonać następujące czynności:
• odłączyć urządzenie od zasilania
• wyjąć wszystkie artykuły spożywcze
• rozmrozić 10)i wyczyścić urządzenie oraz wszystkie elementy
• pozostawić uchylone drzwi, aby uniknąć powstawania nieprzyjemnych zapachów.
Jeśli urządzenie pozostanie włączone, należy poprosić kogoś o regularne sprawdzanie, aby
uniknąć zepsucia się żywności w przypadku przerwy w zasilaniu.
CO ZROBIĆ, GDY…
OSTRZEŻENIE!
Przed przystąpieniem do usunięcia problemu należy odłączyć urządzenie od zasilania.
Naprawy nieuwzględnione w niniejszej instrukcji mogą być wykonywane wyłącznie przez wy‐
kwalifikowanego elektryka lub osobę kompetentną.
Podczas normalnej pracy urządzenia słyszalne są pewne dźwięki (sprężarka, obieg czynni‐
ka chłodniczego).
Awaria
Prawdopodobna przyczyna
Urządzenie nie działa. Lam‐ Urządzenie jest wyłączone.
pa nie działa.
10) Jeśli przewidziano.
Środek zaradczy
Włączyć urządzenie.
36
Co zrobić, gdy…
Awaria
Prawdopodobna przyczyna
Środek zaradczy
Wtyczka zasilania nie jest prawid‐ Umieścić wtyczkę prawidłowo w
łowo umieszczona w gniazdku.
gniazdku.
Lampa nie działa.
Sprężarka pracuje w spo‐
sób ciągły.
Brak zasilania urządzenia. Brak
napięcia w gniazdku.
Podłączyć inne urządzenie elek‐
tryczne do tego gniazdka.
Skontaktować się z wykwalifikowa‐
nym elektrykiem.
Oświetlenie jest w trybie czuwa‐
nia.
Zamknąć i otworzyć drzwi.
Żarówka jest przepalona.
Patrz „Wymiana żarówki”.
Temperatura nie jest prawidłowo Ustawić wyższą temperaturę.
ustawiona.
Drzwi nie są prawidłowo za‐
mknięte.
Patrz rozdział „Zamykanie drzwi”.
Drzwi są otwierane zbyt często.
Nie pozostawiać otwartych drzwi
dłużej, niż jest to konieczne.
Temperatura produktów jest
zbyt wysoka.
Pozostawić produkty, aby ostygły
do temperatury pokojowej i dopie‐
ro wtedy włożyć je do urządzenia.
Temperatura w pomieszczeniu
jest zbyt wysoka.
Obniżyć temperaturę w pomie‐
szczeniu.
Po tylnej ściance chłodziarki Podczas procesu automatyczne‐ Jest to właściwe.
spływa woda.
go rozmrażania szron roztapia
się na tylnej ściance.
Woda spływa do komory
chłodziarki.
Odpływ skroplin jest zatkany.
Oczyścić odpływ skroplin.
Produkty uniemożliwiają spływa‐
nie skroplin do rynienki na tylnej
ściance.
Upewnić się, że produkty nie sty‐
kają się z tylną ścianką.
Woda wylewa się na podło‐
gę.
Końcówka wężyka odprowadza‐
jącego skropliny nie jest skiero‐
wana do pojemnika umieszczo‐
nego nad sprężarką.
Zamocować końcówkę wężyka od‐
prowadzającego skropliny w po‐
jemniku umieszczonym nad sprę‐
żarką.
Temperatura w urządzeniu
jest zbyt niska.
Regulator temperatury nie jest
prawidłowo ustawiony.
Ustawić wyższą temperaturę.
Temperatura w urządzeniu
jest zbyt wysoka.
Regulator temperatury nie jest
ustawiony prawidłowo.
Ustawić niższą temperaturę.
Drzwi nie są prawidłowo za‐
mknięte.
Patrz rozdział „Zamykanie drzwi”.
Temperatura produktów jest
zbyt wysoka.
Pozostawić produkty, aby ostygły
do temperatury pokojowej i dopie‐
ro wtedy włożyć je do urządzenia.
Co zrobić, gdy…
Awaria
37
Prawdopodobna przyczyna
Środek zaradczy
Włożono jednocześnie zbyt wie‐
le produktów.
Ograniczyć ilość produktów wkła‐
danych jednocześnie do przecho‐
wania.
Temperatura w chłodziarce
jest zbyt wysoka.
Brak cyrkulacji zimnego powie‐
trza w urządzeniu.
Zapewnić cyrkulację zimnego po‐
wietrza w urządzeniu.
Temperatura w zamrażarce
jest zbyt wysoka.
Produkty są umieszczone zbyt
blisko siebie.
Produkty należy przechowywać w
sposób umożliwiający cyrkulację
zimnego powietrza.
Zbyt dużo szronu.
Produkty spożywcze nie są właś‐ Zapakować prawidłowo produkty
ciwie zapakowane.
spożywcze.
Drzwi nie są prawidłowo za‐
mknięte.
Patrz rozdział „Zamykanie drzwi”.
Regulator temperatury nie jest
ustawiony prawidłowo.
Ustawić wyższą temperaturę.
Wymiana żarówki
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Należy wyjąć wtyczkę z kontaktu.
Odkręcić śrubkę klosza lampy.
Zdjąć klosz (patrz ilustracja).
Wymienić przepaloną żarówkę na nową ża‐
rówkę o takiej samej mocy i zaprojektowa‐
ną specjalnie do urządzeń domowych.
(moc maksymalna jest podana na kloszu
żarówki).
Zainstalować klosz żarówki.
Dokręcić śrubkę klosza.
Umieścić wtyczkę w gniazdku.
Otworzyć drzwi. Upewnić się, że oświetlenie się włącza.
Zamykanie drzwi
1. Wyczyścić uszczelki drzwi.
2. W razie konieczności wyregulować drzwi. Patrz punkt "Instalacja".
3. W razie konieczności wymienić uszkodzone uszczelki drzwi. Skontaktować się z autory‐
zowanym punktem serwisowym.
38
Dane techniczne
DANE TECHNICZNE
Wymiary wnęki
Wysokość
1780 mm
Szerokość
560 mm
Głębokość
550 mm
Czas utrzymywania temperatu‐
ry bez zasilania
24 h
Dane techniczne podane są na tabliczce znamionowej znajdującej się z lewej strony wew‐
nątrz urządzenia oraz na etykiecie efektywności energetycznej.
INSTALACJA
OSTRZEŻENIE!
Przed instalacją urządzenia należy dokładnie przeczytać "Informacje dotyczące bezpieczeń‐
stwa" w celu zapewnienia własnego bezpieczeństwa i prawidłowego działania urządzenia.
Ustawienie
Urządzenie należy instalować w miejscu, w którym temperatura otoczenia będzie odpowia‐
dać klasie klimatycznej wskazanej na tabliczce znamionowej urządzenia.
Klasa klimatyczna
Temperatura otoczenia
SN
+10°C do + 32°C
N
+16°C do + 32°C
ST
+16°C do + 38°C
T
+16°C do + 43°C
Przyłącze elektryczne
Przed podłączeniem urządzenia do sieci elektrycznej należy sprawdzić, czy napięcie oraz
częstotliwość podane na tabliczce znamionowej odpowiadają parametrom domowej instala‐
cji zasilającej.
Urządzenie musi być uziemione. Wtyczka przewodu zasilającego dołączonego do urządze‐
nia posiada styk uziemiający . Jeśli gniazdko zasilania nie jest uziemione, urządzenie nale‐
ży odrębnie uziemić zgodnie z aktualnymi przepisami, uzgadniając to z wykwalifikowanym
elektrykiem.
Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności w przypadku nieprzestrzegania powyższych
wskazówek dotyczących bezpieczeństwa.
Niniejsze urządzenie spełnia wymogi dyrektyw Unii Europejskiej.
Zmiana kierunku otwierania drzwi
Drzwi urządzenia otwierają się w prawą stronę. Aby zmienić kierunek otwierania się drzwi
na lewą stronę, należy wykonać poniższe czynności przed instalacją urządzenia:
Instalacja
1. Odkręcić i wyjąć sworzeń górnego zawiasu.
2. Wymontować górne drzwi.
3. Wyjąć element dystansowy.
4. Odkręcić środkowy zawias.
5. Wymontować dolne drzwi.
6. Odkręcić i wyjąć sworzeń dolnego zawiasu.
Po przeciwnej stronie:
1. Przykręcić sworzeń dolnego zawiasu.
2. Zamontować dolne drzwi.
3. Przykręcić środkowy zawias.
4. Zamontować element dystansowy.
5. Zamontować górne drzwi.
6. Przykręcić sworzeń górnego zawiasu.
39
40
Instalacja
Wymagania dotyczące wentylacji
Przepływ powietrza za urządzeniem musi być wy‐
starczający.
50 mm
min.
200 cm2
min.
200 cm2
Instalacja urządzenia
UWAGA!
Upewnić się, że przewód zasilający nie jest przyciśnięty.
Należy wykonać poniższe czynności.
1. Przykleić uszczelkę do chłodziarki zgod‐
nie z instrukcją na rysunku.
Instalacja
2.
Umieścić urządzenie we wnęce.
Przesunąć urządzenie w kierunku strzał‐
ki (1) aż do oparcia górnej osłony o szafkę.
Przesunąć urządzenie w kierunku strzał‐
ki (2) do ściany szafki po stronie przeciw‐
nej do zawiasów.
41
2
1
3.
4.
Wypoziomować urządzenie we wnęce.
Należy się upewnić, że odległość mię‐
dzy urządzeniem a przednią krawędzią
szafki wynosi 44 mm.
Osłona dolnego zawiasu (znajdująca się
w torebce z akcesoriami) zapewnia, że
odstęp pomiędzy krawędzią szafki a urzą‐
dzeniem jest prawidłowy.
Należy upewnić się, że między urządze‐
niem a szafką jest 4 mm wolnej przestrze‐
ni.
Otworzyć drzwi. Założyć osłonę dolnego
zawiasu.
Przykręcić urządzenie do wnęki 4 śrubami.
4mm
44mm
I
I
42
Instalacja
5.
Usunąć właściwą część osłony zawiasu
(E). Należy zwrócić uwagę, aby usunąć
część DX gdy zawiasy zamontowano po
prawej stronie, a część SX gdy zawias
jest po lewej stronie.
6.
Wcisnąć zaślepki (C, D) w otwory monta‐
żowe i otwory zawiasów.
Zamontować kratkę wentylacyjną (B).
Założyć osłony (E) na zawiasy.
7.
D
C
E
E
Przymocować urządzenie do bocznych
ścian szafki:
a) Poluzować wkręty części (G) i prze‐
sunąć część (G) do bocznej ściany
szafki.
b) Ponownie dokręcić wkręty części
(G).
c) Połączyć część (H) z częścią (G).
B
G
H
Instalacja
8.
Rozdzielić elementy (Ha), (Hb), (Hc) i (Hd)
9.
Zamontować elementy (Ha) na wewnętrz‐
nej stronie drzwi szafki.
ca. 50 mm
90°
21 mm
90°
ca. 50 mm
21 mm
10. Wcisnąć osłony (Hc) w prowadnice (Ha).
Ha
Hc
43
44
Instalacja
11. Otworzyć drzwi urządzenia oraz drzwi
meblowe pod kątem 90°.
Umieścić kątowniki (Hb) na prowadni‐
cach (Ha).
Przytrzymać razem drzwi urządzenia i
drzwi meblowe, a następnie odrysować
otwory.
8 mm
Ha
Hb
12. Zdjąć kątowniki i w odległości 8 mm od
zewnętrznej krawędzi drzwi zaznaczyć
gwoździem (K) miejsca na otwory.
8 mm
K
Ha
13. Umieścić kątowniki na prowadnicach i
przymocować załączonymi śrubami.
Wyrównać drzwi szafki kuchennej i drzwi
urządzenia, odpowiednio regulując ele‐
menty Hb.
Hb
Ochrona środowiska
14. Wcisnąć osłony (Hd) w kątowniki (Hb).
Sprawdzić jeszcze raz, czy:
• Wszystkie śruby zostały dokręcone.
• Uszczelki szczelnie przylegają do obudo‐
wy urządzenia.
• Drzwi otwierają się i zamykają prawidłowo.
45
Hb
Hd
OCHRONA ŚRODOWISKA
Symbol
na produkcie lub na opakowaniu oznacza, że tego produktu nie wolno
traktować tak, jak innych odpadów domowych. Należy oddać go do właściwego punktu
skupu surowców wtórnych zajmującego się złomowanym sprzętem elektrycznym i
elektronicznym. Właściwa utylizacja i złomowanie pomaga w eliminacji niekorzystnego
wpływu złomowanych produktów na środowisko naturalne oraz zdrowie. Aby uzyskać
szczegółowe dane dotyczące możliwości recyklingu niniejszego urządzenia, należy
skontaktować się z lokalnym urzędem miasta, służbami oczyszczania miasta lub sklepem,
w którym produkt został zakupiony.
46
ДЛЯ ОПТИМАЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
Благодарим Вас за выбор данного продукта AEG.
Этот продукт будет безупречно служить Вам долгие
годы – ведь мы создали его с помощью
инновационных технологий, которые облегчат Вашу
жизнь и создадут качества, которые Вы не найдете в
привычных приборах. Потратьте немного времени на
чтение, чтобы получить максимальную пользу от
своей покупки.
АКСЕССУАРЫ И РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
В интернет-магазине AEG Вы сможете найти все
необходимое для того, чтобы все ваши приборы AEG
сверкали чистотой и радовали Вас безотказной
работой. Помимо этого, здесь Вы найдете широкий
выбор аксессуаров, разработанных и изготовленных
по самым высоким стандартам, какие только можно
представить – от профессиональной кухонной посуды
до лотков для хранения ножей, от держателей
бутылок до мешков для деликатного белья…
Посетите Интернет-магазин по адресу
www.aeg-electrolux.com/shop
Содержание
47
СОДЕРЖАНИЕ
48 Сведения по технике
безопасности
51 Описание работы
52 Первое использование
52 Ежедневное использование
54 Полезные советы
56 Уход и очистка
58 Что делать, если ...
60 Технические данные
61 Установка
67 Забота об окружающей среде
В данном руководстве по
эксплуатации используются
следующие символы:
Важная информация по обеспечению
личной безопасности и
предотвращению повреждений
прибора.
Общая информация и рекомендации
Информация по защите окружающей
среды
Право на изменения сохраняется
48
Сведения по технике безопасности
СВЕДЕНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ
Для обеспечения собственной безопасности и правильной эксплуатации прибора, пе‐
ред его установкой и первым использованием внимательно прочитайте данное руко‐
водство, не пропуская рекомендации и предупреждения. Чтобы избежать нежелатель‐
ных ошибок и несчастных случаев, важно, чтобы все, кто пользуется данным прибо‐
ром, подробно ознакомились с его работой и правилами техники безопасности. Сохра‐
ните настоящее руководство и в случае продажи прибора или его передачи в пользо‐
вание другому лицу передайте вместе с ним и данное руководство, чтобы новый по‐
льзователь получил соответствующую информацию о правильной эксплуатации и пра‐
вилах техники безопасности.
В интересах безопасности людей и имущества соблюдайте меры предосторожности,
указанные в настоящем руководстве, так как производитель не несет ответственности
за убытки, вызванные несоблюдением указанных мер.
Безопасность детей и лиц с ограниченными возможностями
• Данное изделие не предназначено для эксплуатации лицами (в том числе детьми) с
ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или с
недостаточным опытом или знаниями без присмотра лица, отвечающего за их без‐
опасность, или получения от него соответствующих инструкций, позволяющих им
безопасно эксплуатировать его.
Необходимо следить за тем, чтобы дети не играли с прибором.
• Держите все упаковочные материалы в недоступном для детей месте. Существует
опасность удушения.
• Если прибор больше не нужен, выньте вилку из розетки, обрежьте шнур питания
(как можно ближе к прибору) и снимите дверцу, чтобы дети, играя, не получили
удар током или не заперлись внутри прибора.
• Если данный прибор (имеющий магнитное уплотнение дверцы) предназначен для
замены старого холодильника с пружинным замком (защелкой) дверцы или крышки,
перед утилизацией старого холодильника обязательно выведите замок из строя.
Это позволит исключить превращение его в смертельную ловушку для детей.
Общие правила техники безопасности
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Не допускайте перекрытия вентиляционных отверстий.
• Настоящий прибор предназначен для хранения продуктов питания и напитков в обы‐
чном домашнем хозяйстве, как описано в настоящем руководстве.
• Не используйте механические приспособления и другие средства для ускорения про‐
цесса размораживания.
• Не используйте другие электроприборы (например, мороженицы) внутри холодиль‐
ных приборов, если производителем не допускается возможность такого использо‐
вания.
• Не допускайте повреждения холодильного контура.
Сведения по технике безопасности
49
• Холодильный контур прибора содержит безвредный для окружающей среды, но,
тем не менее, огнеопасный хладагент изобутан (R600a).
При транспортировке и установке прибора следите за тем, чтобы не допустить по‐
вреждения компонентов холодильного контура.
В случае повреждения холодильного контура:
– не допускайте использования открытого пламени и источников воспламенения;
– тщательно проветрите помещение, в котором установлен прибор.
• Изменение характеристик прибора и внесение изменений в его конструкцию сопря‐
жено с опасностью. Поврежденный сетевой шнур может явиться причиной коротко‐
го замыкания, пожара и/или поражения электрическим током.
ВНИМАНИЕ!
Замену электрических частей изделия (шнура питания, вилки, компрессора) должен
производить сертифицированный представитель сервисного центра или квалифициро‐
ванный обслуживающий персонал.
•
•
•
•
1. Запрещается удлинять сетевой шнур.
2. Следите за тем, чтобы вилка сетевого шнура не оказалась раздавлена или по‐
вреждена задней частью прибора. Раздавленная или поврежденная вилка сете‐
вого шнура может перегреться и стать причиной пожара.
3. Убедитесь в наличии доступа к вилке сетевого шнура прибора.
4. Не тяните сетевой шнур.
5. Если розетка плохо закреплена, не вставляйте в нее вилку сетевого шнура. Су‐
ществует опасность поражения электрическим током или возникновения пожара.
6. Нельзя пользоваться прибором с лампочкой без плафона 11) лампочки внутрен‐
него освещения.
Прибор имеет большой вес. Будьте осторожны при его перемещении.
Не вынимайте предметы, находящиеся в морозильном отделении, и не трогайте их
мокрыми или влажными руками – это может привести к появлению на руках ссадин
или ожогов от обморожения.
Не допускайте длительного воздействия прямых солнечных лучей на прибор.
Лампы 12) используются специальные лампы, предназначенные только для быто‐
вых приборов. Они не подходят для освещения помещений.
Ежедневная эксплуатация
• Не ставьте на пластмассовые части прибора горячую посуду.
• Не храните в холодильнике воспламеняющиеся газы и жидкости, так как они могут
взорваться.
• Не помещайте продукты питания прямо напротив воздуховыпускного отверстия в
задней стенке. 13)
• Замороженные продукты после размораживания не должны подвергаться повтор‐
ной заморозке.
11) Если предусмотрен плафон
12) Если в этом приборе предусмотрена лампа,
13) Если холодильник с защитой от образования льда и инея
50
Сведения по технике безопасности
• При хранении расфасованных замороженных продуктов следуйте рекомендациям
производителя.
• Следует тщательно придерживаться рекомендаций по хранению, данных изготови‐
телем прибора. См. соответствующие указания.
• Не помещайте в холодильник газированные напитки, т.к. они создают внутри емко‐
сти давление, которое может привести к тому, что она лопнет и повредит холодильник.
• Ледяные сосульки могут вызвать ожог обморожения, если брать их в рот прямо из
морозильной камеры.
Чистка и уход
• Перед выполнением операций по чистке и уходу за прибором, выключите его и вы‐
ньте вилку сетевого шнура из розетки. Если невозможно достать розетку, отключи‐
те электропитание.
• Не следует чистить прибор металлическими предметами.
• Не пользуйтесь острыми предметами для удаления льда с прибора. Используйте
пластиковый скребок.
• Регулярно проверяйте сливное отверстие холодильника для талой воды. При необ‐
ходимости прочистите сливное отверстие. Если отверстие закупорится, вода будет
собираться на дне прибора.
Установка
Для подключения к электросети тщательно следуйте инструкциям, приведенным в со‐
ответствующих параграфах.
• Распакуйте изделие и проверьте, нет ли повреждений. Не подключайте к электросе‐
ти поврежденный прибор. Немедленно сообщите о повреждениях продавцу прибо‐
ра. В таком случае сохраните упаковку.
• Рекомендуется подождать не менее четыре часа перед тем, как включать холодиль‐
ник, чтобы масло вернулось в компрессор.
• Необходимо обеспечить вокруг холодильника достаточную циркуляцию воздуха, в
противном случае прибор может перегреваться. Чтобы обеспечить достаточную вен‐
тиляцию, следуйте инструкциям по установке.
• Если возможно, изделие должно располагаться обратной стороной к стене так, что‐
бы во избежание ожога нельзя было коснуться горячих частей (компрессор, испари‐
тель).
• Данный прибор нельзя устанавливать вблизи радиаторов отопления или кухонных
плит.
• Убедитесь, что к розетке будет доступ после установки прибора.
• Подключайте прибор только к питьевому водоснабжению. 14)
Обслуживание
• Любые операции по техобслуживанию прибора должны выполняться квалифициро‐
ванным электриком или уполномоченным специалистом.
14) Если предусмотрено подключение к водопроводу
Описание работы
51
• Техобслуживание данного прибора должно выполняться только специалистами ав‐
торизованного сервисного центра с использованием исключительно оригинальных
запчастей.
Защита окружающей среды
Ни холодильный контур, ни изоляционные материалы настоящего прибора не содер‐
жат газов, которые могли бы повредить озоновый слой. Данный прибор нельзя утили‐
зировать вместе с бытовыми отходами и мусором. Изоляционный пенопласт содержит
горючие газы: прибор подлежит утилизации в соответствии с действующими норматив‐
ными положениями, с которыми следует ознакомиться в местных органах власти. Не
допускайте повреждения холодильного контура, особенно, вблизи теплообменника. Ма‐
териалы, использованные для изготовления данного прибора, помеченные символом
, пригодны для вторичной переработки.
ОПИСАНИЕ РАБОТЫ
Включение
Вставьте вилку сетевого шнура в розетку.
Поверните регулятор температуры по часовой стрелке до среднего значения.
Выключение
Чтобы выключить прибор, поверните регулятор температуры в положение "O".
Регулирование температуры
Температура регулируется автоматически.
Чтобы привести прибор в действие, выполните следующие операции:
• поверните регулятор температуры по направлению к нижним положениям, чтобы ус‐
тановить минимальный холод.
• поверните регулятор температуры по направлению к верхним положениям, чтобы
установить максимальный холод.
В общем случае наиболее предпочтительным является среднее значение температуры.
Однако, точную задаваемую температуру следует выбирать с учетом того, что темпера‐
тура внутри прибора зависит от:
• температуры в помещении
• частоты открывания дверцы
• количества хранимых продуктов
• места расположения прибора.
В случае высокой температуры в помещении или полного заполнения прибора продук‐
тами, если задано самое низкое значение температуры, компрессор прибора может ра‐
ботать непрерывно; при этом задняя стенка прибора будет покрываться льдом. В
этом случае следует задать более высокую температуру, чтобы сделать возможным
автоматическое размораживание и, таким образом, уменьшить расход энергии.
52
Первое использование
ПЕРВОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
Чистка холодильника изнутри
Перед первым включением прибора вымойте его внутренние поверхности и все внут‐
ренние принадлежности теплой водой с нейтральным мылом, чтобы удалить запах, ха‐
рактерный для только что изготовленного изделия, затем тщательно протрите их.
Не используйте моющие или абразивные средства, т.к. они могут повредить покрытие
поверхностей холодильника.
ЕЖЕДНЕВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
Замораживание свежих продуктов
Морозильное отделение предназначено для замораживания свежих продуктов и про‐
должительного хранения замороженных продуктов, а также продуктов глубокой замо‐
розки.
Для замораживания свежих продуктов не требуется менять среднее значение темпе‐
ратуры.
Однако для более быстрого замораживания поверните регулятор температуры на са‐
мое высокое значение, чтобы установить максимально низкую температуру.
В таком режиме температура в холодильном отделении может опускаться ниже 0°C.
Если такое произойдет, установите регулятор температуры на более высокую темпе‐
ратуру.
Положите подлежащие замораживанию свежие продукты в верхнее отделение.
Хранение замороженных продуктов
При первом запуске или после длительного простоя перед закладкой продуктов в отде‐
ление дайте прибору поработать не менее 2 часов в режиме ускоренной заморозки.
При необходимости хранения большого количества продуктов выньте из камеры все
ящики и корзины и положите продукты непосредственно на охлаждаемые полки, это
обеспечит оптимальный режим.
ВНИМАНИЕ!
Проверьте, чтобы количество продуктов не превышало предел загрузки, указанный сбо‐
ку верхнего отделения (если указан)
При случайном размораживании продуктов, например, при сбое электропитания, если
напряжение в сети отсутствовало в течение времени, превышающего указанное в та‐
блице технических данных "время повышения температуры", размороженные продук‐
ты следует быстро употребить в пищу или немедленно подвергнуть тепловой обработ‐
ке, затем повторно заморозить (после того, как они остынут).
Ежедневное использование
53
Календарь хранения замороженных продуктов
Символы обозначают различные типы замороженных продуктов.
Цифры указывают время хранения в месяцах соответствующих типов замороженных
продуктов. Какая из указанных величин срока хранения (верхняя или нижняя) являет‐
ся действительной, определяется качеством продуктов и обработкой, которой они под‐
верглись перед замораживанием.
Размораживание продуктов
Замороженные продукты, включая продукты глубокой заморозки, перед использова‐
нием можно размораживать в холодильном отделении или при комнатной температу‐
ре, в зависимости от времени, которым Вы располагаете для выполнения этой операции.
Маленькие куски можно готовить, даже не размораживая, в том виде, в каком они взя‐
ты из морозильной камеры: в этом случае процесс приготовления пищи займет боль‐
ше времени.
Замораживание кубиков льда
Данный прибор оснащен одной или несколькими ванночками для замораживания куби‐
ков льда. Налейте в эти ванночки воду и поставьте их в морозильную камеру.
Не используйте металлические инструменты для отделения ванночек от дна морозиль‐
ного отделения.
Аккумуляторы холода
С морозильной камерой поставляется одни или несколько аккумуляторов холода; та‐
кие аккумуляторы увеличивают время сохранности продуктов в случае сбоя электропи‐
тания или поломки морозильной камеры.
Съемные полки
На стенках холодильника установлен ряд на‐
правляющих, позволяющих размещать полки
по желанию.
54
Полезные советы
Размещение полок дверцы
Чтобы обеспечить возможность хранить упаковки продуктов различных размеров, пол‐
ки дверцы можно размещать на разной высоте.
Выбор высоты выдвижного ящика
Выдвижной ящик может быть установлен на различной высоте.
Для выполнения этой операции действуйте следующим образом:
1. поднимите полку с выдвижным ящиком
вверх и снимите с держателей дверцы
2. снимите опорный кронштейн ящика с на‐
правляющих под полкой
3. Чтобы установить ящик на другую высо‐
ту, проделайте эту процедуру в обрат‐
ном порядке.
ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ
Рекомендации по экономии электроэнергии
• Не открывайте дверцу слишком часто и не держите ее открытой дольше, чем необ‐
ходимо.
• Если температура окружающей среды высокая, регулятор температуры находится
в самом высоком положении и холодильник полностью загружен, компрессор может
работать без остановок, что приводит к образованию инея или льда на испарителе.
Если такое случается, поверните регулятор температуры до более низких значе‐
ний, чтобы сделать возможным автоматическое оттаивание, и, следовательно, сни‐
зить потребление электроэнергии.
Рекомендации по охлаждению продуктов
Для получения оптимальных результатов:
• не помещайте в холодильник теплые продукты или испаряющиеся жидкости
• накрывайте или заворачивайте продукты, особенно те, которые имеют сильный запах
• располагайте продукты так, чтобы вокруг них мог свободно циркулировать воздух
Рекомендации по охлаждению
Полезные советы:
Мясо (всех типов): помещайте в полиэтиленовые пакеты и кладите на стеклянную пол‐
ку, расположенную над ящиком для овощей.
Храните мясо таким образом один, максимум два дня, иначе оно может испортиться.
Полезные советы
55
Продукты, подвергшиеся тепловой обработке, холодные блюда и т.д.: должны быть на‐
крыты и могут быть размещены на любой полке.
Фрукты и овощи: должны быть тщательно очищенными; их следует помещать в спе‐
циально предусмотренные для их хранения ящики.
Сливочное масло и сыр: должны помещаться в специальные воздухонепроницаемые
контейнеры или быть обернуты алюминиевой фольгой или полиэтиленовой пленкой,
чтобы максимально ограничить контакт с воздухом.
Бутылки с молоком: должны быть закрыты крышкой и размещены в полке для бутылок
на дверце.
Бананы, картофель, лук и чеснок не следует хранить в холодильнике в неупакованном
виде.
Рекомендации по замораживанию
Ниже приведен ряд рекомендаций, направленных на то, чтобы помочь сделать про‐
цесс замораживания максимально эффективным:
• максимальное количество продуктов, которое может быть заморожено в течение 24
часов. указано на табличке технических данных;
• процесс замораживания занимает 24 часа. В этот период не следует класть в моро‐
зильную камеру новые продукты, подлежащие замораживанию;
• замораживайте только высококачественные, свежие и тщательно вымытые продукты;
• перед замораживанием разделите продукты на маленькие порции для того, чтобы
быстро и полностью их заморазить, а также чтобы иметь возможность разморажи‐
вать только нужное количество продуктов;
• заверните продукты в алюминиевую фольгу или в полиэтиленовую пленку и проверь‐
те, чтобы к ним не было доступа воздуха;
• не допускайте, чтобы свежие незамороженные продукты касались уже заморожен‐
ных продуктов во избежание повышения температуры последних;
• постные продукты сохраняются лучше и дольше, чем жирные; соль сокращает срок
хранения продуктов;
• пищевой лед может вызвать ожог кожи, если брать его в рот прямо из морозильной
камеры;
• рекомендуется указывать дату замораживания на каждой упаковке; это позволит
контролировать срок хранения.
Рекомендации по хранению замороженных продуктов
Для получения оптимальных результатов следует:
• убедиться, что продукты индустриальной заморозки хранились у продавца в дол‐
жных условиях;
• обеспечить минимальное время доставки замороженных продуктов из магазина в
свою морозильную камеру;
• не открывать дверцу слишком часто и не держать ее открытой дольше, чем необхо‐
димо.
• После размораживания продукты быстро портятся и не подлежат повторному замо‐
раживанию.
• Не превышайте время хранения, указанное изготовителем продуктов.
56
Уход и очистка
УХОД И ОЧИСТКА
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Перед выполнением каких-либо операций по чистке или уходу за прибором выньте вил‐
ку сетевого шнура из розетки.
В холодильном контуре данного прибора содержатся углеводороды; поэтому его об‐
служивание и заправка должны осуществляться только уполномоченными специали‐
стами.
Периодическая чистка
Прибор нуждается в регулярной чистке:
• внутренние поверхности прибора и принадлежности мойте теплой водой с нейтраль‐
ным мылом.
• тщательно проверьте уплотнение дверцы и вытрите его дочиста, чтобы оно было
чистым и без мусора.
• сполосните и тщательно вытрите.
Не тяните, не двигайте и старайтесь не повредить трубки и кабели внутри корпуса.
Никогда не пользуйтесь для чистки внутренних поверхностей моющими средствами,
абразивными порошками, чистящими средствами с сильным запахом или полироваль‐
ными пастами, так как они могут повредить поверхность и оставить стойкий запах.
Прочистите испаритель (черная решетка) и компрессор, расположенные с задней сто‐
роны прибора, щеткой или пылесосом. Эта операция повышает эффективность рабо‐
ты прибора и снижает потребление электроэнергии.
Будьте осторожны, чтобы не повредить систему охлаждения.
Некоторые чистящие средства для кухни содержат химикаты, могущие повредить пласт‐
массовые детали прибора. По этой причине рекомендуется мыть внешний корпус при‐
бора только теплой водой с небольшим количеством моющего средства.
После чистки подключите прибор к сети электропитания.
Размораживание холодильника
При нормальных условиях наледь автоматически удаляется с испарителя холодильно‐
го отделения при каждом выключении мотор-компрессора. Талая вода сливается в спе‐
циальный поддон, установленный с задней стороны прибора над мотор-компрессо‐
ром, и затем оттуда испаряется.
Уход и очистка
57
Необходимо периодически прочищать сливное
отверстие, имеющееся посредине канала холо‐
дильного отделения, во избежание попадания
капель воды на находящиеся в ней продукты.
Используйте для этого специальное приспосо‐
бление, которое вы найдете уже вставленным
в сливное отверстие.
Размораживание морозильного отделения
На полках и вокруг верхней части морозильного отделения всегда образуется опреде‐
ленное количество наледи.
Размораживайте морозильное отделение, когда слой инея достигнет толщины около
3-5 мм.
Примерно за 12 часов до начала размораживания поверните регулятор температуры
по направлению к верхним положениям, чтобы создать достаточный резерв холода на
время перерыва в работе.
Для удаления наледи выполните следующее:
1. Выключите прибор.
2. Выньте из отделения все хранящиеся там продукты, заверните их в несколько
слоев газетной бумаги и поместите в прохладное место.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Не касайтесь замороженных продуктов влажными руками. Руки могут к ним примерзнуть.
3. Оставьте дверцу открытой и установи‐
те пластиковый скребок в специальное
гнездо, расположенное в середине ниж‐
ней части отделения, подставив под не‐
го емкость для сбора талой воды
Чтобы ускорить процесс размораживания,
поставьте в морозильное отделение кастрю‐
лю с горячей водой. Также удаляйте падаю‐
щие кусочки наледи, не дожидаясь их пол‐
ного таяния.
4. После завершения размораживания
тщательно протрите внутренние поверх‐
ности и уберите скребок в место его хра‐
нения.
58
Что делать, если ...
5. Включите прибор.
6. Через два или три часа верните в отделение ранее удаленные из него продукты.
Никогда не используйте острые металлические инструменты для удаления наледи с
испарителя во избежание его повреждения.
Не используйте механические устройства или любые другие средства, кроме рекомен‐
дованных производителем, для ускорения процесса размораживания.
Повышение температуры упаковок с замороженными продуктами при разморажива‐
нии может привести к сокращению безопасного срока их хранения.
Перерывы в эксплуатации
Если прибор не будет использоваться в течение продолжительного времени, примите
следующие меры предосторожности:
• отключите устройство от сети электропитания
• удалите все продукты
• разморозьте 15)вымойте прибор и все принадлежности
• оставьте дверцы приоткрытыми, чтобы предотвратить образование неприятного за‐
паха.
Если прибор будет продолжать работать, попросите кого-нибудь проверять его время
от времени, чтобы не допустить порчи находящихся в нем продуктов в случае отклю‐
чения электроэнергии.
ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ...
ВНИМАНИЕ!
Перед устранением неисправностей выньте вилку сетевого шнура из розетки.
Устранять неисправности, не описанные в данном руководстве, должен только квали‐
фицированный электрик или уполномоченный специалист.
При нормальных условиях слышны некоторые звуки (компрессора, циркуляции хлада‐
гента).
Неполадка
Прибор не работает. Лам‐
почка не горит.
Лампочка не горит.
15) Если предусмотрено.
Возможная причина
Способ устранения
Прибор выключен.
Включите прибор.
Вилка сетевого шнура непра‐
вильно вставлена в розетку.
Правильно вставьте вилку сете‐
вого шнура в розетку.
На прибор не подается элек‐
тропитание. Отсутствует на‐
пряжение в сетевой розетке.
Подключите к этой сетевой ро‐
зетке другой электроприбор.
Обратитесь к квалифицирован‐
ному электрику.
Лампочка находится в режиме
ожидания.
Закройте дверцу и откройте ее
снова.
Лампочка перегорела.
См. раздел "Замена лампочки".
Что делать, если ...
Неполадка
Компрессор работает не‐
прерывно.
Возможная причина
59
Способ устранения
Неправильно установлена
температура.
Установите более высокую тем‐
пературу.
Неплотно закрыта дверца.
См. раздел "Закрывание двер‐
цы".
Дверца открывалась слишком
часто.
Не оставляйте дверцу открытой
дольше, чем это необходимо.
Температура продуктов слиш‐
ком высокая.
Прежде чем положить продукты
на хранение, дайте им охладить‐
ся до комнатной температуры.
Температура воздуха в поме‐
щении слишком высокая.
Обеспечьте снижение темпера‐
туры воздуха в помещении.
Вода стекает по задней
стенке холодильника.
Во время автоматического раз‐ Это нормально.
мораживания на задней пане‐
ли размораживается наледь.
Вода стекает внутрь холо‐
дильника.
Засорилось сливное отвер‐
стие.
Прочистите сливное отверстие.
Продукты мешают воде сте‐
кать в водосборник.
Убедитесь, что продукты не ка‐
саются задней стенки.
Вода стекает на пол.
Слив талой воды направлен
не в поддон испарителя над
компрессором.
Направьте слив талой воды в
поддон испарителя.
Температура внутри при‐
бора слишком низкая.
Неправильно установлена
температура.
Установите более высокую тем‐
пературу.
Температура внутри при‐
бора слишком высокая.
Неправильно установлена
температура.
Установите более низкую темпе‐
ратуру.
Неплотно закрыта дверца.
См. раздел "Закрывание двер‐
цы".
Температура продуктов слиш‐
ком высокая.
Прежде чем положить продукты
на хранение, дайте им охладить‐
ся до комнатной температуры.
Одновременно хранится слиш‐ Храните одновременно меньше
ком много продуктов.
продуктов.
Температура в холодиль‐
нике слишком высокая.
Внутри прибора отсутствует
Убедитесь, что внутри прибора
циркуляция холодного воздуха. циркулирует холодный воздух.
Температура в морозиль‐
нике слишком высокая.
Продукты расположены слиш‐
ком близко друг к другу.
Укладывайте продукты таким об‐
разом, чтобы обеспечить цирку‐
ляцию холодного воздуха.
Слишком много наледи.
Продукты не упакованы как
следует.
Упакуйте продукты правильно.
Неплотно закрыта дверца.
См. раздел "Закрывание двер‐
цы".
60
Технические данные
Неполадка
Возможная причина
Неправильно установлена
температура.
Способ устранения
Установите более высокую тем‐
пературу.
Замена лампочки
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Выньте вилку сетевого шнура из розетки.
Вывинтите винт из плафона.
Снимите плафон (см. иллюстрацию).
Замените использованную лампочку но‐
вой лампочкой такой же мощности (мак‐
симальная мощность указана на плафо‐
не).
Установите плафон.
Затяните винт на плафоне.
Вставьте вилку сетевого шнура в розет‐
ку.
Откройте дверцу. Убедитесь, что лампочка горит.
Закрытие дверцы
1. Прочистите уплотнители дверцы.
2. При необходимости отрегулируйте дверцу. См. раздел "Установка".
3. При необходимости замените непригодные уплотнители дверцы. Обратитесь в сер‐
висный центр.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Размеры ниши для встраива‐
ния
Время повышения температу‐
ры
Высота
1780 мм
Ширина
560 мм
Глубина
550 мм
24 ч
Технические данные указаны в табличке технических данных на левой стенке внутри
прибора и в табличке энергопотребления.
Установка
61
УСТАНОВКА
ВНИМАНИЕ!
Перед установкой прибора внимательно прочитайте "Информацию по технике безо‐
пасности" для обеспечения собственной безопасности и правильной эксплуатации при‐
бора.
Размещение
Устанавливайте холодильник в месте, где температура окружающей среды соответ‐
ствует климатическому классу, указанному на табличке с техническими данными:
Климатический класс
Температура окружающей среды
SN
от +10°C до +32°C
N
от +16°C до +32°C
ST
от +16°C до +38°C
T
от +16°C до +43°C
Подключение к электросети
Перед включением прибора в сеть удостоверьтесь, что напряжение и частота, указан‐
ные в табличке технических данных, соответствуют параметрам вашей домашней элек‐
трической сети.
Прибор должен быть заземлен. С этой целью вилка сетевого шнура имеет специаль‐
ный контакт заземления. Если розетка электрической сети не заземлена, выполните
отдельное заземление прибора в соответствии с действующими нормами, поручив эту
операцию квалифицированному электрику.
Изготовитель снимает с себя всякую ответственность в случае несоблюдения вышеу‐
казанных правил техники безопасности.
Данное изделие соответствует директивам Европейского Союза.
Перевешивание дверцы
Дверца прибора открывается вправо. Если вы хотите, чтобы дверца открывалась вле‐
во, прежде чем устанавливать прибор, выполните следующие действия:
1. Открутите и извлеките верхнюю ось.
2. Снимите верхнюю дверцу.
3. Снимите прокладку.
62
Установка
4. Ослабьте среднюю петлю.
5. Снимите нижнюю дверцу.
6. Открутите и извлеките нижнюю ось.
На противоположной стороне:
1. Затяните нижнюю ось.
2. Установите нижнюю дверцу.
3. Затяните среднюю петлю.
4. Установите прокладку.
5. Установите верхнюю дверцу.
6. Затяните верхнюю ось.
Требования по вентиляции
Необходимо обеспечить достаточную циркуля‐
цию воздуха с задней стороны холодильника.
50 mm
min.
200 cm2
min.
200 cm2
Установка прибора
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Убедитесь, что перемещение сетевого шнура не затруднено.
Выполните указанные ниже действия.
Установка
1.
Прикрепите самоклеющуюся уплот‐
няющую прокладку к прибору, как по‐
казано на рисунке.
2.
Установите прибор в нишу.
Сдвиньте прибор в направлении, ука‐
занном стрелкой (1), так, чтобы верх‐
няя крышка зазора уперлась в кухон‐
ный шкаф.
Сдвиньте прибор в направлении, ука‐
занном стрелкой (2), к боковой стенке
кухонного шкафа, где нет петель.
63
2
1
3.
Отрегулируйте положение прибора
внутри ниши.
Убедитесь, что расстояние между при‐
бором и передним краем кухонного
шкафа составляет 44 мм.
Крышка нижней петли (находится в па‐
кете с принадлежностями) обеспечи‐
вает надлежащее расстояние между
кухонной мебелью и прибором.
Убедитесь, что ширина зазора между
прибором и кухонным шкафом соста‐
вляет 4 мм.
Откройте дверцу. Установите крышку
нижней петли.
4mm
44mm
64
Установка
4.
Закрепите прибор внутри ниши 4 винта‐
ми.
I
I
5.
Удалите соответствующую деталь
крышки петли (Е). Если дверная петля
находится справа, то следует удалить
деталь DX, в противном случае - уда‐
лите деталь SX.
6.
Установите крышки (C, D) в выемки и
отверстия под петли.
Установите вентиляционную решетку
(B).
Наденьте крышку петли (E) на петлю.
D
C
E
E
B
Установка
7.
Прикрепите холодильник к боковой
стенке кухонного шкафа:
a) Ослабьте винты детали (G) и
прижмите деталь (G) к боковой
стенке шкафа.
b) Снова затяните винты крепления
детали (G).
c) Прикрепите деталь (H) к детали
(G).
8.
Отделите друг от друга детали (Ha),
(Hb), (Hc) и (Hd)
9.
Прикрепите деталь (Ha) к внутренней
стороне кухонного шкафа.
65
G
H
ca. 50 mm
90°
21 mm
90°
ca. 50 mm
21 mm
66
Установка
10. Надавив, соедините деталь (Hc) с де‐
талью (Ha).
Ha
Hc
11. Откройте дверцу прибора и дверцу ку‐
хонного шкафа под углом 90°.
Вставьте маленькую планку (Hb) в на‐
правляющую (Ha).
Совместите друг с другом дверцу при‐
бора и дверцу кухонного шкафа, за‐
тем наметьте отверстия.
8 mm
Ha
Hb
12. Снимите кронштейны и отметьте рас‐
стояние 8 мм от внешнего края двер‐
цы - место для гвоздя (K).
8 mm
K
Ha
Забота об окружающей среде
67
13. Снова установите маленькую планку
на направляющую и закрепите ее при‐
лагающимися винтами.
Выровняйте дверцу кухонного шкафа
и дверцу прибора, регулируя положе‐
ние детали Hb.
Hb
14. Надавив, соедините деталь (Hd) с де‐
талью (Hb).
В завершение проверьте, чтобы:
• все винты были затянуты,
• уплотняющая прокладка плотно прилега‐
ла к корпусу холодильника,
• дверца правильно открывалась и закры‐
валась.
Hb
Hd
ЗАБОТА ОБ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ
Символ
на изделии или на его упаковке указывает, что оно не подлежит
утилизации в качестве бытовых отходов. Вместо этого его следует сдать в
соответствующий пункт приемки электронного и электрооборудования для
последующей утилизации. Соблюдая правила утилизации изделия, Вы поможете
предотвратить причинение окружающей среде и здоровью людей потенциального
ущерба, который возможен в противном случае, вследствие неподобающего
обращения с подобными отходами. За более подробной информацией об утилизации
этого изделия просьба обращаться к местным властям, в службу по вывозу и
утилизации отходов или в магазин, в котором Вы приобрели изделие.
68
MÜKEMMEL SONUÇLAR İÇİN
Bu AEG ürününü seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Bu ürünü,
sıradan cihazlarda bulamayacağınız hayatı kolaylaştıran
özellikler ve yenilikçi teknolojiler kullanarak, size uzun
yıllar üstün performans vermesi için tasarladır. Lütfen,
cihazınızdan en iyi şekilde yararlanabilmek için birkaç
dakikanızı ayırarak bu belgeyi okuyun.
AKSESUARLAR VE SARF MALZEMELERİ
AEG Internet mağazasında tüm AEG cihazlarınızı
mükemmel durumda ve temiz kullanmanıza yardımcı
olacak herşeyi bulabilirsiniz. Beklentilerinize uygun
yüksek kalite standartlarında tasarlanan ve üretilen çok
çeşitli aksesuarların yanı sıra, uzmanların kullandığı
pişirme kaplarından çatal-bıcak sepetlerine, şişe
tutuculardan narin çamaşır poşetlerine kadar herşey...
Çevrimiçi mağazamızı ziyaret edin:
www.aeg-electrolux.com/shop
İçindekiler
69
İÇİNDEKİLER
70
72
73
73
75
77
79
81
81
88
Güvenlik bilgileri
Çalıştırma
İlk kullanım
Günlük kullanım
Yararlı ipuçları ve bilgiler
Bakım ve temizlik
Servisi aramadan önce
Teknik veriler
Montaj
Çevreyle ilgili bilgiler
Bu kılavuzda aşağıdaki simgeler
kullanılır:
Kişisel güvenliğinizi korumak ve cihaza
hasar vermemek için önem taşıyan
bilgiler.
Genel bilgiler ve ipuçları
Çevresel bilgiler
Önceden haber verilmeksizin değişiklik
yapma hakkı saklıdır.
70
Güvenlik bilgileri
GÜVENLİK BİLGİLERİ
Kendi güvenliğiniz ve cihazın doğru kullanımı için cihazı monte etmeden ve ilk kez kullanma‐
dan önce, bu kullanma kılavuzunu, ipuçları ve uyarı bilgileri de dahil olmak üzere, dikkatle
okuyun. Gereksiz hatalardan ve kazalardan kaçınmak için, cihazı kullanan tüm kişilerin ciha‐
zın kullanımıyla ve güvenlik özellikleriyle ilgili bilgiye sahip olması önemlidir. Bu kılavuzu sak‐
layın ve cihaz başka bir yere taşındığında veya satıldığında beraberinde verin, böylece ciha‐
zı kullanacak diğer kişilerin de cihazın kullanımı ve güvenlik için yapılması gerekenler hakkın‐
da bilgi sahibi olması sağlanmış olur.
Üretici firma ihmallerden kaynaklanan zararlardan sorumlu olmadığından, kendi can ve mal
güvenliğiniz için bu kullanıcı talimatlarındaki uyarıları dikkate alın.
Çocuklar ve savunmasız kişilerin güvenliği
• Bu cihaz, kullanımıyla ilgili talimat veya gözetim güvenliklerinden sorumlu kişi tarafından
sağlanmadıkça, fiziksel, duyusal veya zihinsel yeterlilikleri az kişilerce (çocuklar dahil) ve‐
ya deneyimi ve bilgisi olmayanlarca kullanılmamalıdır.
Küçük çocuklar, cihazla oynamayacaklarından emin olunması için gözetim altında tutul‐
malıdır.
• Tüm ambalaj malzemelerini çocuklardan uzak tutun. Boğulma riski söz konusudur.
• Eğer cihazı elden çıkarıyorsanız, oyun oynayan çocukları elektrik çarpmaması ve cihazda
kilitli kalmamaları için fişini prizden çekin, elektrik kablosunu kesin (mümkün olduğunca
cihaza yakın kısmından) ve kapağını çıkartın.
• Eğer mıknatıslı kapı contaları olan bu cihaz, kapısında veya kapağında yaylı bir kilit (dil)
mekanizması olan eski bir cihazın yerine alınmış ise, eski cihazınızı elden çıkarmadan
önce kilit mekanizmasını kullanılmaz hale getirin. Bu şekilde, çocukların cihazın içinde ki‐
litli kalarak kendilerine zarar vermelerini önlemiş olursunuz.
Genel güvenlik
DİKKAT
Havalandırma menfezlerini, tıkanmasını önleyerek temiz halde tutun.
• Bu cihaz, bu kullanma kılavuzunda açıklandığı gibi, evde kullanılan yiyecekleri ve/veya
içecekleri muhafaza etmek amacıyla üretilmiştir.
• Buz çözme sürecini hızlandırmak için mekanik bir aygıt veya başka bir suni yöntem kullan‐
mayın.
• Üretici firma tarafından onaylanmadığı sürece, diğer elektrikli cihazları (dondurma yapma
makineleri gibi) soğutucu cihazların içinde kullanmayın.
• Soğutucu devresine zarar vermeyin.
• Cihazın soğutucu devresinde, çevreyle oldukça dost doğal bir gaz olan ve bununla birlikte
yanıcı özelliği olan soğutucu izobütan (R600a) bulunmaktadır.
Cihazın nakliyesi ve montajı süresince, soğutucu devre bileşenlerinin hiçbirinin hasar gör‐
mediğinden emin olun.
Eğer soğutucu devresi hasar görmüşse:
– Çıplak ateş ve ateşleme kaynaklarını uzak tutun.
Güvenlik bilgileri
71
– Cihazın yerleştirildiği odayı iyice havalandırın.
• Bu ürünün özelliklerinde değişiklik yapmak veya ürünü herhangi bir şekilde değiştirmek
tehlikelidir. Kablodaki herhangi bir hasar bir kısa-devreye, yangına ve/veya elektrik çarp‐
masına neden olabilir.
UYARI
Herhangi bir elektrikli parça (elektrik kablosu, fiş, kompresör) sertifikalı bir servis yetkilisi ve‐
ya kalifiye bir servis personeli tarafından değiştirilmelidir.
•
•
•
•
1. Elektrik kablosu uzatılmamalıdır.
2. Elektrik fişinin cihazın arkasında sıkışıp ezilmediğinden veya zarar görmediğinden
emin olun. Sıkışıp ezilmiş veya zarar görmüş bir elektrik fişi aşırı ısınabilir ve bir yan‐
gına neden olabilir.
3. Cihazın elektrik fişine erişebildiğinizden emin olun.
4. Elektrik kablosunu çekmeyin.
5. Elektrik prizi gevşek ise, elektrik fişini takmayın. Elektrik çarpması veya yangın riski
söz konusudur.
6. Cihazı, dahili aydınlatma lambasının kapağı 16) olmadan çalıştırmayın.
Bu cihaz ağırdır. Taşırken dikkatli olunmalıdır.
Elleriniz nemli / ıslak ise, cildiniz tahriş olabileceğinden veya donmaya / soğuk yanığına
neden olabileceğinden dondurucu bölmesinden bir şey çıkarmayın veya içindekilere do‐
kunmayın.
Cihazı uzun süre doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayın.
Bu cihazda kullanılan lamba ampulleri 17) sadece elektrikli ev aletleri için seçilmiş özel
amaçlı ampullerdir. Bunlar evdeki normal aydınlatma için kullanılamazlar.
Günlük Kullanım
•
•
•
•
•
•
•
Sıcak kapları cihazın içindeki plastik parçaların üzerine koymayın.
Yanıcı gaz ve sıvıları cihaza koymayın, çünkü bunlar patlayabilir.
Gıda ürünlerini doğrudan arka paneldeki hava çıkışına dayamayın. 18)
Donmuş yiyecekler, buzu çözüldükten sonra tekrar dondurulmamalıdır.
Hazır donmuş yiyecekleri, donmuş gıda üreticisinin talimatlarına göre muhafaza edin.
Cihaz üreticisinin muhafaza önerilerine tümüyle uyulmalıdır. İlgili talimatlara bakın.
Dondurucuya karbonatlı veya gazlı içecekler koymayın, çünkü bu sıvılar bulundukları ka‐
bın içinde basınç oluşturur ve patlayarak cihazın hasar görmesine neden olabilirler.
• Buz tanecikleri, eğer cihazdan çıkarıldığı anda hemen tüketilirse, don yanıklarına neden
olabilir.
Bakım ve temizlik
• Bakımdan önce, cihazı kapayın ve elektrik fişini prizden çekin.
• Cihazı metal cisimlerle temizlemeyin.
• Cihazdaki buzu temizlemek için sivri cisimler kullanmayın. Plastik bir kazıyıcı kullanın.
16) Lambanın kapağı varsa
17) Lamba varsa
18) Eğer cihaz No-Frost ise
Çalıştırma
72
• Buzdolabının tahliye kısmında erimiş buza ait su olup olmadığını düzenli olarak kontrol
edin. Gerekirse tahliye kısmını temizleyin. Eğer tahliye kısmı tıkalı ise, su cihazın alt kıs‐
mında toplanacaktır.
Montaj
Elektrik bağlantısı için ilgili paragraflarda verilen talimatlara uyun.
• Cihazı ambalajından çıkartın ve hasar olup olmadığını kontrol edin. Eğer hasar varsa ci‐
hazın fişini prize takmayın. Olası hasarları derhal satın aldığınız yere bildirin. Böyle bir
durumda ambalajı atmayın.
• Yağın geri kompresöre akmasını sağlamak için, cihazın fişini takmadan önce en az iki
saat beklemeniz önerilir.
• Cihazın etrafında yeterli hava dolaşımı olmalıdır, aksi halde cihaz aşırı ısınabilir. Yeterli
havalandırma sağlamak için, montajla ilgili talimatlara uyun.
• Olası yanmaları önlemek için cihazın sıcak parçalarına (kompresör, yoğuşturucu) dokunul‐
masını engellemek amacıyla cihazın arka kısmı mümkünse bir duvara yaslanmalıdır.
• Cihaz, kalorifer veya pişirme cihazlarının yakınına yerleştirilmemelidir.
• Cihaz monte edildikten sonra elektrik prizinin erişilebilir konumda kaldığından emin olun.
• Sadece içilebilir kalitedeki su kaynaklarına bağlayın. 19)
Servis
• Cihazın servis işlemi için yapılması gereken elektrikle ilgili herhangi bir iş, kalifiye bir elek‐
trikçi veya uzman bir kişi tarafından yapılmalıdır.
• Bu ürünün servis işlemleri yetkili servis tarafından yapılmalı ve sadece orijinal yedek par‐
çalar kullanılmalıdır.
Çevre Koruması
Bu cihazın soğutucu devresinde ve yalıtım malzemelerinde ozon tabakasına zarar veren gaz‐
lar bulunmaz. Bu cihaz, kentsel atıklar ve çöplerle birlikte atılmamalıdır. Yalıtım köpüğü yanı‐
cı gazlar içerir: cihaz, yerel yetkili makamlarınızdan bilgi edinebileceğiniz yürürlükteki kanun‐
lara uygun olarak elden çıkartılmalıdır. Soğutma ünitesine, özellikle ısı eşanjörü yakınındaki
kısma zarar gelmesini önleyin. Bu cihazda kullanılan ve simgesiyle işaretli olan malzeme‐
ler geri dönüşümlüdür.
ÇALIŞTIRMA
Açma
Fişi prize takın.
Isı ayar düğmesini saat yönünde çevirerek bir orta ayara getirin.
Kapatma
Cihazı kapatmak için, ısı ayar düğmesini "O" konumuna getirin.
19) Eğer bir su bağlantısı varsa
İlk kullanım
73
Sıcaklık ayarlaması
Sıcaklık otomatik olarak ayarlanır.
Cihazı çalıştırmak için aşağıdaki işlemleri yapın:
• Asgari soğukluk elde etmek için ısı ayar düğmesini düşük ayarlara getirin.
• Azami soğukluk elde etmek için ısı ayar düğmesini yüksek ayarlara getirin.
Orta düzeyde bir ayar, genelde en uygun olanıdır.
Ancak tam ayar, cihazın içindeki sıcaklığın aşağıdaki unsurlara bağlı olduğu dikkate alınarak
seçilmelidir:
• Oda sıcaklığı
• Cihaz kapısını açma sıklığı
• Cihaza konan yiyecek miktarı
• Cihazın yeri.
Eğer ortam sıcaklığı yüksekse veya cihaz tam dolu ise ve cihaz en düşük sıcaklığa ayarlan‐
mışsa, cihaz devamlı çalışabilir ve bunun neticesinde arka duvarında buz oluşabilir. Böyle
bir durumda, otomatik buz çözme işleminin devreye girmesini sağlamak ve enerji tüketimini
azaltmak için ayar düğmesi daha yüksek bir sıcaklığa getirilmelidir.
İLK KULLANIM
İç kısmın temizliği
Cihazı ilk kez kullanmadan önce, yeni bir ürünün sahip olduğu tipik kokuyu gidermek için
cihazın iç kısmını ve dahili aksesuarlarını ılık su ve biraz nötr sabun kullanarak yıkayın ve
daha sonra iyice kurulayın.
Cihazın kaplamasına zarar verdiklerinden, deterjanları veya aşındırıcı toz temizlik ürünlerini
kullanmayın.
GÜNLÜK KULLANIM
Taze yiyeceklerin dondurulması
Dondurucu bölmesi, taze yiyeceklerin dondurulması, dondurulmuş ve derin dondurulmuş yi‐
yeceklerin uzun süreli muhafazası için uygundur.
Taze yiyecekleri dondurmak için, orta ayarın değiştirilmesi gerekmez.
Ancak, daha hızlı bir dondurma işlemi için, maksimum soğukluk elde etmek amacıyla sıcak‐
lık ayar düğmesini yüksek ayarlara getirin.
Bu durumda, soğutucu bölmesi sıcaklığı 0°C'nin altına düşebilir. Böyle bir durumla karşılaşır‐
sanız, sıcaklık ayar düğmesini daha sıcak bir ayara getirin.
Dondurulacak olan taze yiyeceği üst bölmeye yerleştirin.
74
Günlük kullanım
Donmuş yiyeceklerin muhafazası
Cihazı ilk kez çalıştırdığınızda veya belirli bir süre kullanım dışı bıraktıktan sonra, yiyecekleri
dondurucuya yerleştirmeden önce cihazı en az 2 saat en soğuk ayarda çalışmaya bırakınız.
Eğer çok fazla miktarda yiyecek muhafaza edilecekse, en iyi performansı elde etmek için
cihazın tüm çekmece ve sepetlerini çıkarınız ve yiyecekleri soğutma raflarına yerleştiriniz.
UYARI
Yiyecek miktarının, üst kısmın yan tarafında belirtilen
dikkat ediniz.
miktar limitini (varsa) aşmamaya
Kazara buz çözme işlemi uygulanması halinde, örneğin bir elektrik kesintisinden ötürü; eğer
elektrik kesintisi, teknik özellikler bölümünde "başlatma süresi" başlığı kısmında belirtilen sü‐
reden daha uzun sürerse, buzu çözülen yiyecek hemen tüketilmeli veya derhal pişirilmelidir
ve sonra yeniden dondurulmalıdır (soğuduktan sonra).
Dondurulmuş Gıda Takvimi
Semboller, farklı tipte donmuş yiyecekleri göstermektedir.
Sayılar, uygun tipte donmuş yiyecekler için ay cinsinden muhafaza sürelerini belirtmektedir
Belirtilen muhafaza süresinin hem üst hem de alt sınır değerinin geçerliliği, yiyeceğin miktarı‐
na ve dondurma işleminden önceki işlemlerin yapılıp yapılmadığına bağlıdır
Buz eritme
Derin dondurulmuş veya normal donmuş gıdalar kullanılmadan önce, soğutucu bölmesinde
veya oda sıcaklığında (bu işlem için gereken süreye bağlı olarak) buzu eritilebilir.
Küçük parçalar, dondurucudan çıkartıldığı anda donmuş haldeyken bile pişirilebilir: böyle bir
durumda pişirme işlemi daha uzun sürecektir.
Buz küpü yapma
Bu cihaz, buz küpleri yapmada kullanılan bir veya daha fazla sayıda kap içermektedir. Bu
kaplara su doldurun, daha sonra bunları dondurucu bölmesine koyun.
Bu kapları dondurucudan çıkarmak için metal aletler kullanmayın.
Soğutucu aküler
Bir veya daha fazla soğutucu akü, dondurucu bölmesi içinde ürünle birlikte verilmiştir; bun‐
lar, bir elektrik kesintisi veya arıza durumunda yiyeceğin muhafaza edilebilme süresini uzatırlar.
Yararlı ipuçları ve bilgiler
75
Portatif raflar
Buzdolabının yan panellerinde, rafları istediğiniz gi‐
bi yerleştirmenize olanak veren bir dizi ray bulun‐
maktadır.
Kapı raflarının konumlandırılması
Farklı ebatlardaki yiyecek paketlerini yerleştirebilmek için, kapak rafları farklı yüksekliklere
ayarlanabilir.
Sürgülü kutunun yerleştirilmesi
Sürgülü kutu farklı yüksekliklerde yerleştirilebilir.
Bu ayarlamaları yapmak için aşağıdaki işlemleri uygulayın:
1. Rafı, sürgülü kutu yukarı bakacak şekilde
kapıdaki tutuculardan kaldırıp çıkartın.
2. Tutucu desteği rafın altındaki kılavuzdan
sökün.
3. Sürgülü kutuyu farklı bir yükseklikte yerleş‐
tirmek için yukarıdaki işlemi tersten yapın.
YARARLI İPUÇLARI VE BİLGİLER
Enerji tasarrufuyla ilgili ipuçları
• Cihazın kapısını çok sık açmayın veya gerektiğinden daha uzun süre açık bırakmayın.
• Eğer ortam sıcaklığı yüksekse, Isı Ayar Düğmesi yüksek bir ayardadır ve cihaz tam dolu‐
dur, kompresör devamlı çalışabilir ve bu da buharlaştırıcı devresinde karlanmaya veya
buzlanmaya neden olabilir. Böyle bir durumda, otomatik buz çözme işleminin devreye gi‐
76
Yararlı ipuçları ve bilgiler
rerek elektrik tüketiminden tasarruf sağlanması için Isı Ayar düğmesini daha düşük bir aya‐
ra getirin.
Taze yiyeceklerin soğutulmasıyla ilgili tavsiyeler
En iyi performansı elde etmek için:
• Sıcak yiyecekleri veya buharlaşan sıvıları buzdolabına koymayın
• Yiyecekleri kapatın veya sarın (özellikle keskin bir kokusu varsa)
• yiyecekleri, etrafında hava rahatça dolaşacak şekilde yerleştirin
Soğutma tavsiyeleri
Faydalı tavsiyeler:
Et (her türlü): polietilen torbalara koyun ve sebze çekmecesinin üstündeki cam rafa yerleştirin.
Güvenlik açısından, bu şekilde sadece bir veya iki gün muhafaza edin.
Hazır pişmiş yiyecekler, soğuk yemekler, vb: Bunlar, ağzı kapalı olmak suretiyle herhangi bir
rafa yerleştirilebilir.
Meyve ve sebzeler: Bunlar iyice temizlenmeli ve temin edilmiş özel çekmecelere yerleştiril‐
melidir.
Tereyağı ve peynir: Bunlar, içine havanın mümkün olduğunca girmemesi için özel hava ge‐
çirmeyen kaplara konulmalı veya alüminyum folyoya sarılmalı ya da polietilen torbalara ko‐
nulmalıdır.
Süt şişeleri: Bunlar, ağızları kapaklı şekilde kapıdaki şişe raflarına yerleştirilmelidir.
Muzlar, patatesler, soğanlar ve sarımsaklar (paketli değilse), buzdolabına konulmamalıdır.
Dondurma tavsiyeleri
Birçok dondurma işleminde size yardımcı olacak bazı önemli tavsiyeler aşağıda verilmektedir:
• 24 saat içinde dondurulabilecek maksimum yiyecek miktarı. veri etiketinde belirtilmektedir;
• dondurma işlemi 24 saat sürer. Bu süre boyunca, dondurulmak üzere başka bir yiyecek
konulmamalıdır;
• sadece birinci kalite, taze ve iyi temizlenmiş yiyecekleri dondurun;
• hızlı ve tamamen donmasını ve buzu eridikten sonra sadece tüketilecek miktarda tüketile‐
bilmesini sağlamak için yiyecekleri küçük porsiyonlara bölün;
• yiyecekleri alüminyum folyoya veya polietilene sarın ve bu yaptığınız paketin hava geçir‐
mez olduğundan emin olun;
• cihazın içindeki sıcaklığın yükselmesini önlemek için taze veya donmamış yiyeceklerin ön‐
ceden donmuş yiyeceklere temas etmesine izin vermeyin;
• yağsız yiyecekler yağlı yiyeceklere göre daha iyi ve daha uzun süre muhafaza edilir; tuz,
yiyeceğin muhafaza ömrünü kısaltır;
• eğer su buzları dondurucu bölmesinden çıkarıldıktan hemen sonra tüketilirse, ciltte soğuk
yanıklarına neden olabilir;
• yiyeceklerin muhafaza sürelerini kontrol edebilmek amacıyla, her bir yiyecek paketinin üze‐
rine dondurucuya konulma tarihini yazmanız tavsiye edilir;
Donmuş yiyeceklerin muhafazasıyla ilgili tavsiyeler
Bu cihazdan en iyi performansı elde etmek için, aşağıdaki noktalara dikkat etmelisiniz:
Bakım ve temizlik
77
• piyasada donmuş halde satılan yiyeceklerin satıcı tarafından uygun şekilde muhafaza edil‐
miş olduğundan emin olun;
• donmuş yiyeceklerin, yiyecek mağazasından dondurucunuza mümkün olan en kısa süre‐
de aktarılmasını sağlayın;
• cihazın kapısını çok sık açmayın veya kesinlikle gerekmedikçe açık bırakmayın.
• Buz çözme işlemi uygulandığında, yiyecekler çabuk çözülür ve tekrar dondurulamaz.
• Yiyecek üreticisinin belirttiği muhafaza sürelerini aşmayın.
BAKIM VE TEMİZLİK
DİKKAT
Herhangi bir bakım işlemi yapmadan önce, cihazın fişini prizden çekin.
Bu cihaz, soğutma devrelerinde hidrokarbonlar içermektedir; dolayısıyla bakım ve şarj işlem‐
leri sadece yetkili teknisyenler tarafından yapılmalıdır.
Periyodik temizlik
Cihaz düzenli olarak temizlenmelidir:
• Cihazın iç kısmını ve aksesuarlarını ılık su ve biraz nötr sabun kullanarak temizleyin.
• Temiz ve kirden arınmış kalmalarını sağlamak için kapı contalarını düzenli olarak kontrol
edip silerek temizleyin.
• İyice durulayın ve kurulayın.
Kabinin içerisindeki boruları ve/veya kabloları çekmeyin, oynatmayın veya zarar vermeyin.
Cihazın iç kısmını temizlemek için asla deterjanlar, aşındırıcı toz temizlik ürünleri, yüksek
derecede kokulu deterjan veya cilalar kullanmayın, aksi halde yüzey zarar görebilir ve güçlü
kötü bir koku oluşabilir.
Cihazın arka tarafındaki yoğuşturucuyu (siyah ızgara) ve kompresörü bir fırça veya bir va‐
kumlu temizlik cihazı ile temizleyin. Bu işlem, cihazın performansını artırır ve elektrik tüketi‐
mini azaltır.
Soğutma sistemine zarar vermemeye dikkat edin.
Birçok tescilli mutfak yüzeyi temizleyicisi, bu cihazda kullanılan plastik aksamlara zarar veri‐
ci kimyasal maddeler içermektedir. Bu yüzden, cihazın dış kasasını sadece içine biraz deter‐
jan eklenmiş ılık su ile temizlemenizi tavsiye ederiz.
Temizlikten sonra, cihazın fişini tekrar takın.
Buzdolabının buzunun çözülmesi
Soğutucu bölmesinin buharlaştırıcı devresindeki buzlar, normal çalışma esnasında motor
kompresörü her durduğunda otomatik olarak giderilir. Buz çözme suyu bir kanal vasıtasıyla
motor kompresörü üzerinden geçerek buharlaştırıldığı yer olan cihazın arka tarafındaki özel
bir kaba boşaltılır.
78
Bakım ve temizlik
Suyun taşmasını ve içerdeki yiyeceklerin üzerine
damlamasını önlemek için, soğutucu bölmesi kana‐
lının ortasındaki buz çözme suyu tahliye deliğinin
periyodik olarak temizlenmesi önemlidir. Tahliye de‐
liğine takılı halde bulunan özel temizleyiciyi kullanı‐
nız.
Dondurucunun buzunun çözülmesi
Dondurucu raflarında ve üst bölmenin etrafında her zaman belirli bir miktarda buz (karlan‐
ma) olur.
Bu buzun/karın kalınlığı 3-5 mm.'ye ulaştığında dondurucunun buzunu eritiniz.
Buz çözme işleminden yaklaşık 12 saat önce, cihazın çalışmasına ara verileceğinden yeterli
soğukluk sağlamak açısından Sıcaklık ayar düğmesini daha yüksek ayara getiriniz.
Buzu çıkartmak için, aşağıdaki işlemleri uygulayınız:
1. Cihazı kapatınız.
2. Cihazın içindeki yiyecekleri çıkarınız, birkaç kat gazete kağıdına sarınız ve serin bir yere
koyunuz.
DİKKAT
Donmuş yiyeceğe ıslak ellerle dokunmayınız. Elleriniz yiyeceğe yapışıp donabilir.
3. Kapıyı açık bırakınız ve çözülen buzların
suyunu toplaması için altına bir kap yerleş‐
tirerek plastik bir raspa ile uygun şekilde te‐
mizleyiniz.
Buz çözme sürecini hızlandırmak için, dondu‐
rucu bölmesine içinde sıcak su olan bir kap ko‐
yunuz. Buna ek olarak, buz çözme işlemi ta‐
mamlanmadan önce kırılan buz parçalarını çı‐
kartınız.
4. Buz çözme işlemi tamamlandığında, iç kıs‐
mı iyice temizleyiniz ve raspayı ilerde kul‐
lanmak üzere saklayınız.
5. Cihazı açınız.
6. İki veya üç saat sonra, çıkartmış olduğunuz yiyecekleri tekrar yerleştiriniz.
Servisi aramadan önce
79
Buharlaştırıcıdaki buz/kar oluşumlarını asla metal nesnelerle kazımayınız, aksi halde buhar‐
laştırıcıya zarar verebilirsiniz.
Eritme sürecini hızlandırmak için üretici tarafından önerilenin dışında mekanik bir alet veya
başka suni bir yöntem kullanmayınız.
Buz çözme esnasında donmuş yiyecek paketlerinin sıcaklığının artması, bunların güvenli mu‐
hafaza ömrünü kısaltabilir.
Kulanım-dışı kalma süreleri
Cihaz uzunca bir süre kullanılmayacaksa, aşağıdaki önlemleri alınız:
• Cihazın elektrik beslemesini kesiniz,
• İçindeki tüm yiyecekleri çıkarınız,
• Buzunu çözünüz 20)ve cihazı ve tüm aksesuarlarını temizleyiniz,
• Kötü kokuların oluşmasını önlemek için kapısını/kapılarını hafif aralık bırakınız.
Eğer buzdolabı kapalı tutulacaksa, bir elektrik kesintisi durumunda içindeki yiyeceklerin bo‐
zulmasını önlemek için birilerinden ara sıra kontrol etmesini isteyiniz.
SERVİSİ ARAMADAN ÖNCE
UYARI
Arıza teşhis işleminden önce, cihazın fişini prizden çekiniz.
Bu kılavuzda yazılı olmayan bir arıza teşhis işlemi sadece kalifiye bir elektrikçi veya uzman
bir kişi tarafından yapılmalıdır.
Normal kullanım esnasında bazı sesler (kompresörden, soğutucu devresinden) gelebilir.
Sorun
Olası sebep
Cihaz çalışmıyor. Lamba ça‐ Cihaz kapalıdır.
lışmıyor.
Cihazın fişi prize doğru bir şekil‐
de takılı değildir.
Çözüm
Cihazı açınız.
Fişi prize doğru bir şekilde takınız.
Cihaza elektrik gelmiyordur. Priz‐ Prize başka bir cihazı takınız.
de elektrik yoktur.
Kalifiye bir elektrikçi çağırınız.
Lamba çalışmıyor.
Kompresör devamlı çalışı‐
yor.
20) Eğer bu özellik varsa.
Lamba bekleme / uyku modunda‐ Kapıyı kapatıp tekrar açınız.
dır.
Lamba arızalıdır.
"Lambanın değiştirilmesi" bölümü‐
ne bakınız.
Isı doğru ayarlanmamıştır.
Daha yüksek bir ısı ayarlayınız.
Kapı doğru kapatılmamıştır.
"Kapının kapatılması" bölümüne
bakınız.
Kapı çok sık açılıyordur.
Kapıyı gerektiğinden daha uzun
süre açık bırakmayınız.
80
Servisi aramadan önce
Sorun
Buzdolabının arka panelin‐
den su akıyor.
Olası sebep
Çözüm
Cihazın ısısı çok yüksektir.
Yiyecekleri koymadan önce ciha‐
zın ısısının oda ısısına düşmesini
bekleyiniz.
Oda ısısı çok yüksektir.
Oda ısısını düşürünüz.
Otomatik buz çözme işlemi esna‐ Bu normaldir.
sında, buzlar arka panelde erir.
Buzdolabının içine su akıyor. Su çıkışı tıkalıdır.
Su çıkışını temizleyiniz.
Cihazın içindeki nesneler / yiye‐ Cihazın içindeki nesnelerin arka
cekler suyun su toplayıcısına ak‐ panele temas etmediğinden emin
masını engelliyordur.
olunuz.
Tabana su akıyor.
Eriyen su, kompresörün üstünde‐ Buharlaşma tablasına eriyen su çı‐
ki buharlaşma tablasına akmıyor‐ kışını takınız.
dur.
Cihazın içindeki ısı çok dü‐
şük.
Isı tuşu doğru ayarlanmamıştır.
Daha yüksek bir ısı ayarlayınız.
Cihazın içindeki ısı çok yük‐
sek.
Isı tuşu doğru ayarlanmamıştır.
Daha düşük bir ısı ayarlayınız.
Kapı doğru kapatılmamıştır.
"Kapının kapatılması" bölümüne
bakınız.
Cihazın ısısı çok yüksektir.
Yiyecekleri koymadan önce ciha‐
zın ısısının oda ısısına düşmesini
bekleyiniz.
Cihaza aynı anda birçok ürün ko‐ Aynı anda daha az ürün koyunuz.
nulmuştur.
Buzdolabının ısısı çok yük‐
sek.
Cihazda soğuk hava devridaimi
yoktur.
Dondurucunun ısısı çok yük‐ Yiyecekler birbirine çok yakındır.
sek.
Cihazda soğuk hava devridaimi ol‐
duğundan emin olunuz.
Yiyecekleri, soğuk hava devridai‐
mine izin verecek şekilde yerleşti‐
riniz.
Çok fazla karlanma / buz var. Yiyecekler doğru paketlenmemiş‐ Yiyecekleri doğru şekilde paketle‐
tir.
yiniz.
Kapı doğru kapatılmamıştır.
"Kapının kapatılması" bölümüne
bakınız.
Isı tuşu doğru ayarlanmamıştır.
Daha yüksek bir ısı ayarlayınız.
Lambanın değiştirilmesi
1. Cihazın fişini prizden çekiniz.
2. Lamba kapağının vidasını sökünüz.
Teknik veriler
81
3. Lamba kapağını çıkartınız (şekle bakınız).
4. Kullanılmış lambayı aynı güç değerinde ve
özellikle ev aletleri için tasarlanmış yeni
bir lambayla değiştirin. (maksimum güç
değeri lamba kapağında gösterilmiştir).
5. Lamba kapağını takınız.
6. Vidayı lamba kapağına sıkınız.
7. Fişi prize takınız.
8. Kapıyı açınız. Lambanın yandığından
emin olunuz.
Kapının kapatılması
1. Kapı contalarını temizleyin.
2. Gerekirse kapıyı ayarlayın. "Montaj" bölümüne bakın.
3. Gerekirse sorunlu kapı contalarını değiştiriniz. Yetkili Servisle temasa geçiniz.
TEKNİK VERİLER
Kabin boyutları
Yükseklik
1780 mm.
Genişlik
560 mm.
Derinlik
550 mm.
Başlatma süresi
24 s
Teknik bilgiler, cihazın iç sol tarafındaki bilgi etiketinde ve enerji etiketinde belirtilmektedir.
MONTAJ
UYARI
Güvenliğiniz ve cihazın doğru çalışması için, cihazı monte etmeden önce "Güvenlik bilgileri"
bölümünü okuyun.
Konumlandırma
Bu cihazı, ortam sıcaklığının cihazın bilgi etiketinde belirtilen iklim sınıfına uygun olduğu bir
yere monte ediniz:
İklim sınıfı
Ortam sıcaklığı
SN
+10°C ile + 32°C arası
N
+16°C ile + 32°C arası
ST
+16°C ile + 38°C arası
T
+16°C ile + 43°C arası
82
Montaj
Elektrik bağlantısı
Cihazın fişini prize takmadan önce, bilgi etiketinde yazılı voltaj ve frekans değerlerinin evini‐
zin elektrik beslemesi ile aynı olduğundan emin olun.
Cihaz topraklanmalıdır. Elektrik kablosunun fişi bu amaca yönelik olarak bir kontak ile dona‐
tılmıştır. Eğer evin elektrik prizi topraklı değilse, yürürlükteki kanunlara uygun olarak ve bir
uzman teknisyene danışarak cihazı ayrı bir toprak hattına bağlayın.
Üretici firma, yukarıda belirtilen güvenlik önlemlerine uyulmaması halinde sorumluluk kabul
etmez.
Bu cihaz, E.E.C. yönergeleri ile uyumludur.
Kapı açılma yönünün değiştirilmesi
Cihazın kapısı sağa açılır. Eğer kapının sola açılmasını istiyorsanız, cihazı monte etmeden
önce aşağıdaki işlemleri yapınız:
1. Üst pimi gevşetip çıkartınız.
2. Üst kapıyı sökünüz.
3. Aralayıcıyı çıkartınız.
4. Orta menteşeyi gevşetiniz.
5. Alt kapıyı sökünüz.
Montaj
83
6. Alt pimi gevşetip çıkartınız.
Karşı tarafta:
1. Alt pimi sıkınız.
2. Alt kapıyı takınız.
3. Orta menteşeyi sıkılayınız.
4. Aralayıcıyı takınız.
5. Üst kapıyı takınız.
6. Üst pimi sıkınız.
Havalandırma gereksinimleri
Cihazın arkasındaki hava akışı yeterli olmalıdır.
50 mm
min.
200 cm2
min.
200 cm2
Cihazın montajı
DİKKAT
Elektrik kablosunun serbestçe hareket edebildiğinden emin olunuz.
Aşağıdaki işlemleri yapınız.
1. Yapışkan yalıtım bandını cihaza şekilde
gösterildiği gibi yapıştırınız.
84
Montaj
2.
Cihazı yuvasına yerleştiriniz.
Üst boşluk kapağı mutfak mobilyası için‐
de duruncaya kadar cihazı ok (1) yönün‐
de itiniz.
Menteşenin ters tarafından, cihazı ok (2)
yönünde dolaba doğru itiniz.
2
1
3.
4.
Cihazı yuvasına göre ayarlayınız.
Cihaz ile dolabın ön kenarı arasındaki
mesafenin 44 mm. olduğundan emin olu‐
nuz.
Aksesuar torbasında bulunan alt mente‐
şe kapağı, cihaz ile mutfak dolabı arasın‐
daki mesafenin doğru olmasını sağlar.
Cihaz ile mutfak dolabı arasındaki mesa‐
fenin 4 mm. olduğundan emin olunuz.
Kapıyı açınız. Alt menteşe kapağını yeri‐
ne takınız.
4mm
44mm
Cihazı 4 vida ile yuvaya sabitleyiniz.
I
I
Montaj
5.
Menteşe kapağından (E) doğru parçayı
çıkartınız. Sağ menteşede sağ parçayı,
karşı tarafta ise sol parçayı çıkartınız.
6.
Kapakları (C, D) yerlerine ve menteşe de‐
liklerine takınız.
Havalandırma ızgarasını (B) takınız.
Menteşe kapaklarını (E) menteşeye takı‐
nız.
D
85
C
E
E
7.
Cihazın yan tarafını mutfak mobilyası‐
nın yan tarafı ile bitiştiriniz:
a) (G) parçasının vidalarını gevşetiniz
ve (G) parçasını mobilyanın yan ta‐
rafına bitiştiriniz.
b) (G) parçasının vidalarını geri takıp
sıkınız.
c) (H) parçasını (G) parçasına takınız.
B
G
H
86
Montaj
8.
(Ha), (Hb), (Hc) ve (Hd) parçalarını çıkar‐
tınız
9.
(Ha) parçasını mutfak mobilyasının iç kıs‐
mına takınız.
ca. 50 mm
90°
21 mm
90°
ca. 50 mm
21 mm
10. (Hc) parçasını (Ha) parçasının üzerine iti‐
niz.
Ha
Hc
Montaj
11. Cihazın kapısını ve mutfak mobilyasının
kapağını 90° açınız.
Küçük kare parçayı (Hb) kılavuza (Ha) ta‐
kınız.
Cihazın kapısı ile mobilya kapağını bir
arada tutunuz ve delikleri işaretleyiniz.
87
8 mm
Ha
Hb
12. Braketleri çıkartınız ve kapının dış kena‐
rından 8 mm. mesafedeki bir noktayı (tır‐
nağın (K) takılması gereken yer) işaretle‐
yiniz.
8 mm
K
Ha
13. Küçük kare parçayı tekrar kılavuzun üze‐
rine yerleştiriniz ve beraberindeki vidalar‐
la sabitleyiniz.
Mutfak mobilyasının kapağı ile cihazın ka‐
pısını, Hb parçasını ayarlamak suretiyle
hizalayınız.
Hb
88
Çevreyle ilgili bilgiler
14. (Hd) parçasını (Hb) parçasının üzerine
bastırınız.
Aşağıdaki hususlardan emin olmak için son
bir kontrol yapınız:
• Tüm vidalar sıkılmıştır.
• Yalıtım bandı kabine sıkıca takılmıştır.
• Kapı düzgün bir şekilde açılır ve kapanır.
Hb
Hd
ÇEVREYLE İLGİLİ BİLGİLER
Ürünün ya da ambalajının üzerindeki
simgesi, bu ürünün normal ev çöpü gibi atılmayıp,
elektrik ve elektronik cihazların geri dönüşüm için verildiği özel toplama noktalarından birine
verilmesi gerektiğini belirtir. Bu ürünün doğru şekilde imha edilmesine katkıda bulunmakla
hem çevreyi, hem de çevrenizdekilerin sağlığını korumuş olursunuz. Yanlış şekilde imha ise
hem çevreye hem sağlığa zararlıdır. Bu ürünün geri dönüşümüne ilişkin daha ayrıntılı
bilgileri belediyenizden, çöp dairenizden veya ürünü satın almış olduğunuz bayiden
edinebilirsiniz.
EEE Yönetmeliğine Uygundur.
89
90
91
www.aeg-electrolux.com/shop
222348843-00-062010
Download PDF

advertising