Mercury | Marathon - 30 | 40 SeaPro/Marathon – 30/40 hk - Brunswick Marine in EMEA

Forsvarlig tilsyn og vedlikehold er en viktig for at ditt Mercury-produkt skal oppnå topp effektivitet for
maksimal ytelse og drivstofføkonomi. Det vedlagte eierregistreringskortet er nøkkelen til problemfri
familiehygge. LesBruker- og vedlikeholdshåndboken for å få fullstendige opplysninger om
garantidekningen.
Opplysninger om nærmeste forhandler kan du finne på www.marinepower.com som viser kart over
forskjellige land og fullstendig kontaktinformasjon.
Er din motor skikkelig registrert i med tanke på garantien? Dette kan du kontrollere på www.marinepower.
com. Kontakt nærmeste forhandler om nødvendig.
90-10148G50 304
Velkommen om bord!
Dersom påhengsmotorens serienummerplate har CE-merket nederst i venstre hjørne, gjelder følgende
erklæring:
Direktiv for lystbåter:
94/25/EF; std. ISO 8665, ISO 11547
Direktiv for maskineri:
98/37/EF,
EMC-direktiv:
89/336/EF; std. EN50081-1, SAE J551 (CISPR Pub. 12), EN
50082-1, IEC 61000 PT4-2, IEC 61000 PT4-3
Patrick C. Mackey
Administrerende direktør, Mercury Marine, Fond du Lac, WI, USA
Når det gjelder europeiske bestemmelser, ta kontakt med:
© 2004 Mercury Marine
Product Environmental Engineering Department, Mercury Marine, Fond du Lac, WI USA
40 SeaPro/Marathon – 30/40 hk
Denne påhengsmotoren som er produsert av Mercury Marine, Fond du Lac, WI, USA eller Marine Power
Europe Inc. Park Industrel, de Petit-Rechain, Belgia, oppfyller kravene til følgende direktiver og
standarder, som endret:
i
PRODUKTERKLÆRING FOR EU
Utstedt i samsvar med
DIREKTIVET FOR SJØUTSTYR (MED)
Dette er en bekreftelse på at, i samsvar med Rådsdirektiv 96 / 98 / EC av 20. desember 1996 om sjøutstyr som
endret av rådsdirektivene 98 / 85 / EC, 2001 / 53 / EC, 2002 / 75 / EC og direktiv 2002 / 84 / EC fra
Europaparlamentet og fra rådet:
MARINE POWER EUROPE, Inc.
Parc Industriel de Petit-Rechain
B-4800 Verviers
BELGIA
erklærer at produktet(ene) beskrevet nedenfor er i samsvar med typen som kreves av direktivene ovenfor som
godtgjort av konformitetsruten nedenfor:
EC-typeinspeksjon (modul B)-sertifikat
N° MED 0050424 (mercury)
N° MED 0050421 (mariner)
utstedt 17 november 2000 av rapporteringsorganet (LRV N° = 0038)
&
EC (modul D)-samsvarssertifikat N° MED 0400010
utstedt 23. mars 2004 av rapporteringsorganet (LRV N° = 0038)
Produsentens produkt
Kode nr. eller type
Beskrivelse:
Vedlegg A.l Punkt N°.:
Gjeldende teststandarder:
Navn:
Tittel:
Dato:
Mercury og Mariner 40 hk 2 syl. (alle modeller)
Fremdriftsmotor for livbåt - Påhengsmotor
A.1/1.37
IMO-vedtak MISC.81(70)
Jacques BRONCHART
General Manager
Signatur
Test(er) som mangler / andre handlinger påkrevet på båten
(eventuelt) _______
0038/YY (*)
(*) henviser til året merket ble satt på
VIKTIG MERKNAD:
I henhold til typegodkjenningen som er nevnt ovenfor:
1 Alle motorer skal være utstyrt med den propellen som produsenten anbefaler, og denne skal i tillegg
utstyres med et vern når den er montert på en livbåt.
PROPELLEN LEVERES IKKE NØDVENDIGVIS SOM STANDARDUTSTYR FRA FABRIKKEN.
PROPELLVERNET LEVERES IKKE SOM STANDARDUTSTYR FRA FABRIKKEN.
2
Når motoren leveres til bruk på livbåter på roroskip, som vedlegget IMO MSC/Circ.809 omfatter, skal
motoren utstyres med nødvendige innretninger for å kunne startes på nytt etter en kantring, i henhold til
paragraf 4.1.8. i vedlegget.
DISSE INNRETNINGENE LEVERES IKKE SOM STANDARDUTSTYR FRA FABRIKKEN.
INNHOLD
Garantiinformasjon
Overføring av garantien.......................................................................................................................................... 1
Garantiregistrering i USA og Canada..................................................................................................................... 1
Garantiregistrering utenfor USA og Canada........................................................................................................... 1
To års begrenset garanti for Mercury Marine (Europa).......................................................................................... 2
Ett års begrenset garanti for Mercury Marine (føderasjon av uavhengige stater, Midtøsten, Afrika)..................... 3
3 års begrenset garanti mot korrosjon.................................................................................................................... 5
Garantidekning og unntak...................................................................................................................................... 6
GENERELL INFORMASJON
Båtførerens ansvar................................................................................................................................................. 8
Før utenbordsmotoren brukes:............................................................................................................................... 8
Båtens motorkapasitet............................................................................................................................................ 8
Manøvrering av båten ved høy hastighet og høy ytelse......................................................................................... 9
Utenbordsmotorens fjernkontroll ........................................................................................................................... 9
Merknad angående fjernstyring.............................................................................................................................. 9
Dødmannsstoppbryter .........................................................................................................................................10
Varsomhet i nærheten av badende ..................................................................................................................... 11
Sikkerhetsmelding til passasjerer – båter med flottør og dekk ............................................................................ 11
Hopping på bølger og kjølevann ..........................................................................................................................12
Støt mot undervannsobjekter .............................................................................................................................. 13
Sikkerhetsinstrukser for utenbordsmotorer med manuell styrekult.......................................................................14
Eksosutslipp......................................................................................................................................................... 14
Velge ekstrautstyr til utenbordsmotoren...............................................................................................................15
Sjøvettsregler....................................................................................................................................................... 15
Registrere serienummer.......................................................................................................................................16
40 SeaPro/Marathon – 30/40 hk – spesifikasjoner............................................................................................... 16
Motorens komponenter.........................................................................................................................................18
40 SeaPro/Marathon – motorens komponenter....................................................................................................19
INSTALLERING
Installere påhengsmotoren...................................................................................................................................20
Valg av propell......................................................................................................................................................21
TRANSPORT
Transport av båt/påhengsmotor........................................................................................................................... 22
Transport av bærbare drivstofftanker................................................................................................................... 22
DRIVSTOFF OG OLJE
Anbefalt bensin.....................................................................................................................................................24
Anbefalt olje..........................................................................................................................................................24
Blandingsforhold mellom drivstoff og olje.............................................................................................................24
Blande drivstoff og olje......................................................................................................................................... 25
Fylle oljeinnsprøytingssystemet............................................................................................................................25
ii
INNHOLD
Fylling av bensintanken........................................................................................................................................26
FUNKSJONER OG BETJENINGSORGANER
Fjernkontrollfunksjoner......................................................................................................................................... 27
Varslingssystem – modeller med elektrisk start.................................................................................................... 27
Varselhornsystem – modeller med manuell start.................................................................................................. 29
Motorens turtallssperre......................................................................................................................................... 29
Manuelt tiltsystem................................................................................................................................................. 30
Powertrim og tilt (utstyrsavhengig)....................................................................................................................... 36
Justering av gassfriksjonen - modeller med styrekult........................................................................................... 39
Justere styrefriksjonen.......................................................................................................................................... 39
Justering av trimror............................................................................................................................................... 40
BRUK
Punkter som må kontrolleres før start.................................................................................................................. 42
Bruk i kuldegrader................................................................................................................................................ 42
Kjøring i saltvann eller forurenset vann................................................................................................................ 42
Bruk i høyereliggende områder............................................................................................................................ 42
Innkjøring av motoren........................................................................................................................................... 42
Starte motoren – modeller med fjernkontroll og elektrisk start............................................................................. 43
Starte motoren – modeller med styrekulthåndtak og modeller med fjernkontroll og manuell start....................... 45
Skifte gir................................................................................................................................................................ 49
Stopping av motoren............................................................................................................................................ 49
Nødstart – modeller med elektrisk start................................................................................................................ 50
Nødstart – modeller med manuell start................................................................................................................. 52
VEDLIKEHOLD
Vedlikehold av utenbordsmotoren........................................................................................................................ 54
EPA-utslipp........................................................................................................................................................... 54
Kontroll- og vedlikeholdsoversikt.......................................................................................................................... 55
Skylle kjølesystemet............................................................................................................................................. 55
Fjerning og montering av toppdeksel................................................................................................................... 56
Inspeksjon av batteri ............................................................................................................................................ 57
Drivstoffsystem..................................................................................................................................................... 57
Utvendig vedlikehold............................................................................................................................................ 61
Festeanordninger for styrestangen....................................................................................................................... 61
Skifte sikring – modeller med elektrisk start......................................................................................................... 62
Anode for korrosjonskontroll................................................................................................................................. 63
Skifte propell......................................................................................................................................................... 63
Sjekking og utskifting av tennplugg...................................................................................................................... 65
Smørepunkter....................................................................................................................................................... 66
Kontrollere Power Trim oljen................................................................................................................................ 68
Girolje................................................................................................................................................................... 69
Utenbordsmotor som har vært under vann........................................................................................................... 70
LAGRING
Klargjøring før lagring........................................................................................................................................... 71
Beskyttelse av motorens ytre deler...................................................................................................................... 71
iii
INNHOLD
Beskytte interne motorkomponenter..................................................................................................................... 71
Girkasse............................................................................................................................................................... 71
Plassering av motoren for opplag......................................................................................................................... 71
Lagring av batteriet............................................................................................................................................... 72
FEILSØKING
Startmotoren klarer ikke å dra motoren rundt (motorer med elektrisk startmotor)................................................ 73
Motoren vil ikke starte........................................................................................................................................... 73
Motoren går ujevnt................................................................................................................................................ 73
Redusert ytelse..................................................................................................................................................... 73
Batteriet lades raskt ut.......................................................................................................................................... 74
SERVICEASSISTANSE FOR EIER
Lokal reparasjonsservice...................................................................................................................................... 75
Service når du er borte hjemmefra....................................................................................................................... 75
Forespørsler om deler og tilbehør........................................................................................................................ 75
Hjelp til service..................................................................................................................................................... 75
Servicekontorene til Mercury Marine.................................................................................................................... 75
iv
GARANTIINFORMASJON
Overføring av garantien
Den begrensede garantien kan overføres til neste eier, men bare for den ubrukte delen av den begrensede
garantien. Dette gjelder ikke for produkter som brukes i ervervsøyemed.
Overfør garantien til neste eier ved å sende en kopi av kjøpekontrakten, den nye eierens navn og adresse, samt
moterens serienummer til Mercury Marines avdeling for garantiregistrering.
Mercury Marine
Ved: Warranty Registration Department
W6250 W. Pioneer Road
P.O. Box 1939
Fond du Lac, WI 54936-1939
920-929-5054
Etter at garantioverføringen er behandlet, sender Mercury Marine en registeringsbekreftelse til den nye eieren av
produktet i posten.
Det er ingen utgifter forbundet med denne tjenesten.
Når det gjelder produkter som er kjøpt andre steder enn i USA og Canada, tar du kontakt med distributøren i det
aktuelle landet, eller nærmeste Mercury Marine Service-avdeling.
Garantiregistrering i USA og Canada
1.
Du kan endre adressen din når som helst, også ved fremsetting av garantikrav, ved å ringe til Mercury Marine
eller sende et brev eller en faks med navnet ditt, den gamle adressen, den nye adressen og motorens
serienummer til avdelingen for garantiregistrering hos Mercury Marine. Forhandleren kan også behandle
disse informasjonsendringene.
Mercury Marine
Attn.: Warranty Registration Department
W6250 Pioneer Road
P.O. Box 1939
Fond du Lac, WI 54935-1939
920-929-5054
MERK: Registreringslister skal oppbevares hos Mercury Marine og hos alle forhandlere av Mercury
Marine-produkter solgt i USA i tilfelle det skulle bli nødvendig med en kunngjøring om tilbakekallelse i henhold til
den amerikanske loven Federal Safety Act.
2.
Produktet må være registrert hos Mercury Marine for å være berettiget garantidekning. Forhandleren skal
fylle ut garantiregistreringen når produktet selges, og umiddelbart sende den inn til Mercury Marine via
MercNET, e-post eller post. Ved mottakelse av denne garantiregistreringen vil Mercury Marine foreta
registreringen.
3.
Ved behandling av garantiregistreringen vil Mercury Marine sende registreringsbekreftelsen per post til
kjøperen av produktet. Dersom registreringsbekreftelsen ikke er mottatt innen 30 dager, bør du umiddelbart
henvende deg til forhandleren som solgte deg produktet. Garantidekningen trer ikke i kraft før produktet er
registrert hos Mercury Marine.
Garantiregistrering utenfor USA og Canada
1.
Det er viktig at forhandleren som selger deg produktet, fyller ut garantiregistreringskortet og sender det til
distributøren eller Marine Power-servicesenteret som er ansvarlig for å administrere garantiregistreringer/
-krav i ditt område.
2.
På garantiregistreringskortet oppgis navnet og adressen din, produktets modell- og serienummer,
salgsdatoen, bruksområdet og kodenummeret, navnet og adressen til distributøren'/forhandleren' som solgte
deg produktet. Distributøren/forhandleren bekrefter også at du er den opprinnelige kjøper og bruker av
produktet.
3.
Etter at distributøren/forhandleren har fylt ut garantiregistreringskortet, SKAL du straks få en kopi av kortet,
spesifisert som kjøperen's kopi. Dette kortet er din fabrikkregistrerings-ID, og det skal oppbevares for
eventuell fremtidig bruk. Dersom det skulle bli nødvendig med service under garantien for dette produktet,
kan forhandleren komme til å be om garantiregistreringskortet for å få bekreftet kjøpsdatoen, og for å bruke
opplysningene på kortet ved utfylling av garantikravskjemaene.
1
GARANTIINFORMASJON
4.
I enkelte land vil Marine Power-servicesenteret utstede et permanent (plast) garantiregistreringskort innen
30 dager etter at fabrikkens kopi av garantiregistreringskortet er mottatt fra distributøren/forhandleren.
Dersom du mottar et garantiregistreringskort i plast, kan du kaste kjøperen's kopi som du fikk fra distributøren/
forhandleren da du kjøpte produktet. Spør distributøren/forhandleren om du kommer til å motta et plastkort.
VIKTIG: I enkelte land kreves det i henhold til loven at fabrikken og forhandleren oppbevarer registreringslistene.
Vi ønsker at ALLE produkter skal registeres ved fabrikken i tilfelle det skulle bli nødvendig å kontakte deg. Forsikre
deg om at forhandleren/distributøren straks fyller ut garantiregistreringskortet og sender fabrikkens kopi til Marine
Power-servicesenteret for ditt område.
5.
Ytterligere informasjon angående garantiregistreringskortet og hvordan det inngår i behandlingen av
garantikrav finner du i den internasjonale garantien.
To års begrenset garanti for Mercury Marine (Europa)
GARANTIDEKNING: Mercury Marine garanterer at alle nye produkter av typen Mercury Outboard, Mariner
Outboard, Jet Products, Thruster Electric-dorgemotorer, MerCruiser Inboard og Sterndrive-motorer skal være uten
mangler i materialer og utførelse i den perioden som er angitt nedenfor.
GARANTIENS VARIGHET: Denne begrensede garantien gir to (2) års dekning fra den datoen produktet først
selges til en detaljkunde for fritidsbruk, eller den datoen produktet tas i bruk, alt etter hva som inntreffer først.
Kommersielle brukere av disse produktene får garantidekning enten i ett (1) år fra første detaljsalgsdato, eller for
akkumulering av 500 driftstimer, alt etter hva som inntreffer først. Kommersiell bruk er definert som enhver bruk
av dette produktet til arbeid eller bruk i tilknytning til et arbeidsgiver-/arbeidstakerforhold, eller eventuell bruk av
produktet som inntektskilde i noen del av garantiperioden. Dette gjelder selv om produktet bare brukes leilighetsvis
til slike formål. Garantien som gjelder for reparasjon eller utskifting av deler eller utførelse, gjelder ikke utover den
opprinnelige utløpsdatoen. Den delen av garantiperioden som ikke er utløpt, kan overføres fra én fritidsbruker til
en annen så lenge det foretas riktig omregistrering av produktet.
BETINGELSER SOM MÅ OPPFYLLES FOR Å OPPNÅ GARANTIDEKNING: Garantidekning er bare tilgjengelig
for forbrukere som kjøper fra en forhandler som er autorisert av Mercury Marine til å distribuere produktet i det
landet der salget fant sted, og da bare etter at Mercury Marines spesifiserte inspeksjon før levering er fullført og
dokumentert. Garantidekning trer i kraft når en autorisert forhandler foretar registrering av produktet på riktig måte.
Feilaktig informasjon vedrørende garantiregistrering i forbindelse med fritidsbruk, eller senere bruksendring fra
fritidsbruk til kommersiell bruk (med mindre omregistreringen foregår på gyldig måte), kan annullere garantien etter
Mercury Marines egen vurdering. Rutinemessig vedlikehold som er beskrevet i bruker- og vedlikeholdshåndboken,
må utføres regelmessig for å opprettholde garantidekningen. Hvis dette vedlikeholdet utføres av en forbruker,
reserverer Mercury Marine seg retten til å gi fremtidig garantidekning på betingelse av bevis på riktig vedlikehold.
DETTE VIL MERCURY GJØRE: Mercurys eneste og utelukkende forpliktelse under denne garantien er begrenset
til, etter egen vurdering, å reparere defekte deler, skifte ut slik del eller slike deler med nye eller refabrikerte deler
som er godkjente av Mercury Marine, eller tilbakebetale kjøpesummen for Mercury-produktet. Mercury forbeholder
seg retten til å foreta forbedringer eller endringer på produkter uten derved å forplikte seg til å utføre dette på
tidligere leverte produkter.
SLIK OPPNÅS GARANTIDEKNING: Kunden må gi Mercury rimelig anledning til å reparere, og rimelig adgang til
produktet for å utføre garantiarbeid. Når fordringer fremsettes under garantien, skal produktet innleveres til
inspeksjon hos en Mercury-forhandler som er autorisert til å utføre service på produktet. Hvis det er umulig for
kjøperen å levere produktet til en slik forhandler, må vedkommende sende skriftlig melding til Mercury. Vi vil da
foreta inspeksjon og eventuell reparasjon som garantien dekker. Kjøper er i dette tilfellet ansvarlig for alle kostnader
i forbindelse med transport og/eller reisetid. Hvis den utførte servicen ikke dekkes av denne garantien, må kjøper
dekke utgifter til arbeid og materialer, og alle andre utgifter i forbindelse med servicen. Kjøperen skal ikke, med
mindre Mercury ber om det, sende produktet eller deler av produktet direkte til Mercury. Garantiregistreringskortet
er eneste gyldige registreringsbevis for å oppnå dekning, og må forevises til forhandleren når garantiservicen bes
utført.
2
GARANTIINFORMASJON
DETTE DEKKES IKKE AV GARANTIEN: Denne begrensede garantien dekker ikke arbeid eller deler som faller
under rutinemessig vedlikehold, motorjustering, andre justeringer, normal slitasje, skade som følge av misbruk,
unormal bruk, bruk av propell- og girforhold som ikke tillater at motoren kjøres innenfor anbefalt turtallsområde på
full gass (se bruker- og vedlikeholdshåndboken), bruk av produktet på en måte som ikke samsvarer med
anbefalingene i avsnittet for drift/utnyttelsesgrad i håndboken for bruk, vedlikehold og garanti, forsømmelse, ulykke,
nedsenking i vann, feilaktig installasjon (riktige installasjonsspesifikasjoner og –teknikker er beskrevet i
installasjonsanvisningene for produktet), feilaktig service eller bruk av et ekstrautstyr eller del som ikke er produsert
eller solgt av Mercury, vannjetpumpeimpellere eller innlegg, kjøring med drivstoff, olje eller smøremidler som ikke
egner seg til bruk med produktet (se bruker- og vedlikeholdshåndboken), endring eller fjerning av deler, eller vann
som kommer inn i motoren gjennom drivstoffinntaket, luftinntaket eller eksossystemet. Garantien annulleres
dersom produktet brukes til båtrace eller annen konkurransevirksomhet, og ved kjøring med en girhusenhet for
racerkjøring på noe som helst tidspunkt, selv av en tidligere eier av produktet.
Utgifter i forbindelse med opphaling, sjøsetting, tauing, lagring, telefonutgifter, leie, besværligheter, havneavgifter,
forsikring, avdrag på lån, tap av tid, tap av inntekt eller annen type tilfeldige skader eller følgeskader dekkes ikke
under denne garantien. Videre er utgifter i forbindelse med fjerning og/eller utskifting av båtskillevegger eller
-materiale på grunn av båtens design, for tilgang til produktet, ikke dekket av denne garantien.
Ingen enkeltperson eller selvstendig virksomhet, inklusive Mercury Marine-autoriserte forhandlere har fått tillatelse
fra Mercury Marine til å gi noen annen forsikring, fremstilling eller garanti i forbindelse med produktet enn det som
omfattes av denne begrensede garantien. Slike erklæringer kan eventuelt ikke håndheves overfor Mercury Marine.
Mer informasjon angående hendelser og forhold som dekkes eller ikke av garantien, finnes i avsnittet om
garantidekning i bruker- og vedlikeholdshåndboken, inkludert som referanse i denne garantien.
FRASKRIVELSER OG BEGRENSNINGER:
IMPLISITTE GARANTIER FOR SALGBARHET OG SKIKKETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL
ER UTTRYKKELIG FRASKREVET. I DEN UTSTREKNING DE IKKE KAN FRASKRIVES, ER
UNDERFORSTÅTTE GARANTIER BEGRENSET TIL VARIGHETEN AV DEN BEGRENSEDE
GARANTIEN. DENNE GARANTIEN UTELUKKER DEKNING AV TILFELDIGE SKADER OG
KONSEKVENSSKADER.
ENKELTE
DELSTATER/LAND
TILLATER
IKKE
DE
FRASKRIVELSER, BEGRENSNINGER OG UTELATELSER SOM ER NEVNT OVENFOR, OG
DET ER DERFOR MULIG AT DE IKKE GJELDER FOR DEG. DENNE GARANTIEN GIR
KUNDEN VISSE JURIDISKE RETTIGHETER. DET ER MULIG AT KUNDEN I TILLEGG HAR
ANDRE RETTIGHETER, SOM KAN VARIERE FRA LAND TIL LAND OG DELSTAT TIL
DELSTAT.
Ett års begrenset garanti for Mercury Marine (føderasjon av uavhengige
stater, Midtøsten, Afrika)
GARANTIDEKNING:
Mercury
Marine
garanterer
at
alle
nye
Mercury-utenbordsmotorer,
Mariner-utenbordsmotorer, jetenheter, Thruster Electric-dorgemotorer, MerCruiser-innenbordsmotorer og
Sterndrive-motorenheter er fri for mangler i materialer og utførelse i den perioden som er angitt nedenfor.
GARANTIENS VARIGHET: Denne begrensede garantien gir ett (1) års dekning fra den datoen produktet først
selges til en forbruker for fritidsbruk, eller den datoen produktet tas i bruk, alt etter hva som inntreffer først.
Kommersielle brukere av disse produktene får garantidekning enten i ett (1) år fra første detaljsalgsdato, eller for
akkumulering av 500 driftstimer, alt etter hva som inntreffer først. Kommersiell bruk er definert som enhver bruk
av dette produktet til arbeid eller bruk i tilknytning til et arbeidsgiver-/arbeidstakerforhold, eller eventuell bruk av
produktet som inntektskilde i noen del av garantiperioden. Dette gjelder selv om produktet bare brukes leilighetsvis
til slike formål. Garantien som gjelder for reparasjon eller utskifting av deler eller utførelse, gjelder ikke utover den
opprinnelige utløpsdatoen. Den delen av garantiperioden som ikke er utløpt, kan overføres til ny kjøper ved rett
omregistrering av produktet.
3
GARANTIINFORMASJON
BETINGELSER SOM MÅ OPPFYLLES FOR Å OPPNÅ GARANTIDEKNING: Garantidekning er bare tilgjengelig
for forbrukere som kjøper fra en forhandler som er autorisert av Mercury Marine til å distribuere produktet i det
landet der salget fant sted, og da bare etter at Mercury Marines spesifiserte inspeksjon før levering er fullført og
dokumentert. Garantidekning trer i kraft når en autorisert forhandler foretar registrering av produktet på riktig måte.
Feilaktig informasjon vedrørende garantiregistrering i forbindelse med fritidsbruk, eller senere bruksendring fra
fritidsbruk til kommersiell bruk (med mindre omregistreringen foregår på gyldig måte), kan annullere garantien etter
Mercury Marines egen vurdering. Rutinemessig vedlikehold som er beskrevet i bruker- og vedlikeholdshåndboken,
må utføres regelmessig for å opprettholde garantidekningen. Hvis dette vedlikeholdet utføres av en forbruker,
reserverer Mercury Marine seg retten til å gi fremtidig garantidekning på betingelse av bevis på riktig vedlikehold.
DETTE VIL MERCURY GJØRE: Mercurys eneste og utelukkende forpliktelse under denne garantien er begrenset
til, etter egen vurdering, å reparere defekte deler, skifte ut slik del eller slike deler med nye eller refabrikerte deler
som er godkjente av Mercury Marine, eller tilbakebetale kjøpesummen for Mercury-produktet. Mercury forbeholder
seg retten til å foreta forbedringer eller endre på produkter uten derved å forplikte seg til å utføre dette på tidligere
leverte produkter.
SLIK OPPNÅS GARANTIDEKNING: Kunden må gi Mercury rimelig anledning til å reparere, og rimelig adgang til
produktet for å utføre garantiarbeid. Når fordringer fremsettes under garantien, skal produktet innleveres til
inspeksjon hos en Mercury-forhandler som er autorisert til å utføre service på produktet. Hvis det er umulig for
kjøperen å levere produktet til en slik forhandler, må vedkommende sende skriftlig melding til Mercury. Vi vil da
foreta inspeksjon og eventuell reparasjon som garantien dekker. Kjøper er i dette tilfellet ansvarlig for alle kostnader
i forbindelse med transport og/eller reisetid. Hvis den utførte servicen ikke dekkes av denne garantien, må kjøper
dekke utgifter til arbeid og materialer, og alle andre utgifter i forbindelse med servicen. Kjøperen skal ikke, med
mindre Mercury ber om det, sende produktet eller deler av produktet direkte til Mercury. Garantiregistreringskortet
er eneste gyldige registreringsbevis for å oppnå dekning, og må forevises til forhandleren når garantiservicen bes
utført.
DETTE DEKKES IKKE AV GARANTIEN: Denne begrensede garantien dekker ikke arbeid eller deler som faller
under rutinemessig vedlikehold, motorjustering, andre justeringer, normal slitasje, skade som følge av misbruk,
unormal bruk, bruk av propell- og girforhold som ikke tillater at motoren kjøres innenfor anbefalt turtallsområde på
full gass (se bruker- og vedlikeholdshåndboken), bruk av produktet på en måte som ikke samsvarer med
anbefalingene i avsnittet for drift/utnyttelsesgrad i håndboken for bruk, vedlikehold og garanti, forsømmelse, ulykke,
nedsenking i vann, feilaktig installasjon (riktige installasjonsspesifikasjoner og -teknikker er beskrevet i
installasjonsanvisningene for produktet), feilaktig service eller bruk av et ekstrautstyr eller del som ikke er produsert
eller solgt av Mercury, vannjetpumpeimpellere eller innlegg, kjøring med drivstoff, olje eller smøremidler som ikke
egner seg til bruk med produktet (se bruker- og vedlikeholdshåndboken), endring eller fjerning av deler, eller vann
som kommer inn i motoren gjennom drivstoffinntaket, luftinntaket eller eksossystemet. Garantien annulleres
dersom produktet brukes til båtrace eller annen konkurransevirksomhet, og ved kjøring med en girhusenhet for
racerkjøring på noe som helst tidspunkt, selv av en tidligere eier av produktet.
Utgifter i forbindelse med opphaling, sjøsetting, tauing, lagring, telefonutgifter, leie, besværligheter, havneavgifter,
forsikring, avdrag på lån, tap av tid, tap av inntekt eller annen type tilfeldige skader eller følgeskader dekkes ikke
under denne garantien. Videre er utgifter i forbindelse med fjerning og/eller utskifting av båtskillevegger eller
-materiale på grunn av båtens design, for tilgang til produktet, ikke dekket av denne garantien.
Ingen enkeltperson eller selvstendig virksomhet, inklusive Mercury Marine-autoriserte forhandlere har fått tillatelse
fra Mercury Marine til å gi noen annen forsikring, fremstilling eller garanti i forbindelse med produktet enn det som
omfattes av denne begrensede garantien. Slike erklæringer kan eventuelt ikke håndheves overfor Mercury Marine.
Mer informasjon angående hendelser og forhold som dekkes eller ikke av garantien, finnes i avsnittet om
garantidekning i bruker- og vedlikeholdshåndboken, inkludert som referanse i denne garantien.
4
GARANTIINFORMASJON
FRASKRIVELSER OG BEGRENSNINGER:
IMPLISITTE GARANTIER FOR SALGBARHET OG SKIKKETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL
ER UTTRYKKELIG FRASKREVET. I DEN UTSTREKNING DE IKKE KAN FRASKRIVES, ER
UNDERFORSTÅTTE GARANTIER BEGRENSET TIL VARIGHETEN AV DEN BEGRENSEDE
GARANTIEN. DENNE GARANTIEN UTELUKKER DEKNING AV TILFELDIGE SKADER OG
KONSEKVENSSKADER.
ENKELTE
DELSTATER/LAND
TILLATER
IKKE
DE
FRASKRIVELSER, BEGRENSNINGER OG UTELATELSER SOM ER NEVNT OVENFOR, OG
DET ER DERFOR MULIG AT DE IKKE GJELDER FOR DEG. DENNE GARANTIEN GIR
KUNDEN VISSE JURIDISKE RETTIGHETER. DET ER MULIG AT KUNDEN I TILLEGG HAR
ANDRE RETTIGHETER, SOM KAN VARIERE FRA LAND TIL LAND OG DELSTAT TIL
DELSTAT.
3 års begrenset garanti mot korrosjon
GARANTIEN DEKKER FØLGENDE: Mercury Marine garanterer at ingen nye motorer av merket Mercury, Mariner,
Mercury Racing, Sport Jet, M2 Jet Drive, Tracker by Mercury Marine Outboard, MerCruiser Inboard eller
hekkaggregatmotorer (Produkt) skal bli ubrukelig som et direkte resultat av korrosjon i tidsperioden som er angitt
nedenfor.
GARANTIENS VARIGHET: Denne begrensede korrosjonsgarantien gir tre (3) års dekning enten fra den datoen
da produktet først ble solgt, eller fra den datoen da produktet først ble tatt i bruk, alt etter hva som inntreffer først.
Reparasjon eller utskiftning av deler, eller utførelse av service under denne garantien, forlenger ikke garantien
utover den opprinnelige utløpsdatoen. Den delen av garantiperioden som ikke er utløpt, kan overføres til ny kjøper
(ikke-kommersiell bruk) ved riktig omregistrering av produktet.
BETINGELSER SOM MÅ OPPFYLLES FOR Å OPPNÅ GARANTIDEKNING: Garantidekning gis kun til forbrukere
som kjøper fra eller gjennom en forhandler som er autorisert av Mercury Marine til å distribuere produktet i det
aktuelle landet der salget finner sted. Og det gis da kun dekning etter at Mercury Marines spesifiserte kontroll før
levering har blitt utført og dokumentert. Garantidekningen trer i kraft når en autorisert forhandler foretar registrering
av produktet på riktig måte. Korrosjonsforebyggende utstyr, som spesifisert i bruks- og vedlikeholdshåndboken,
skal være i bruk på båten, og rutinemessig vedlikehold, som beskrevet i bruker- og vedlikeholdshåndboken, må
utføres til riktig tid (inkludert, uten begrensing, utskifting av offeranoder, bruk av spesifiserte smøremidler og
utbedring av hakk og riper) for å opprettholde garantidekningen. Mercury Marine forbeholder seg retten til å kreve
bevis for tilfredsstillende vedlikehold før det gis garantidekning.
DETTE VIL MERCURY GJØRE: Mercury's eneste og utelukkende forpliktelse under denne garantien er begrenset
til, etter egen vurdering, å reparere korroderte deler, skifte ut slike deler med nye eller Mercury Marine-godkjente
refabrikkerte deler eller refundere kjøpesummen for Mercury-produktet. Mercury forbeholder seg retten til å foreta
forbedringer eller endre på produkter uten derved å forplikte seg til å utføre dette på tidligere leverte produkter.
SLIK OPPNÅS GARANTIDEKNING: Kunden må gi Mercury rimelig anledning til å reparere, og rimelig adgang til
produktet for å utføre garantiarbeid. Når krav fremsettes under garantien, skal produktet innleveres til inspeksjon
hos en Mercury-forhandler som er autorisert til å utføre service på produktet. Dersom det er umulig for kjøperen
å levere produktet til en slik forhandler, må vedkommende sende skriftlig melding til Mercury. Vi vil da sørge for at
det blir utført en inspeksjon og eventuell reparasjon som garantien dekker. Kjøper er i slike tilfeller ansvarlig for
alle kostnader i forbindelse med transport og/eller reisetid. Dersom den utførte servicen ikke dekkes av denne
garantien, må kjøper dekke utgifter til arbeid og materialer, og alle andre utgifter i forbindelse med servicen.
Kjøperen skal ikke, med mindre Mercury ber om det, sende produktet eller deler av produktet direkte til Mercury.
Registreringsbevis skal fremlegges for forhandleren når garantiservicen bes utført, for å oppnå dekning.
GARANTIEN DEKKER IKKE FØLGENDE: Denne begrensede garantien dekker ikke korrosjon på det elektriske
anlegget; korrosjon som følge av skade, korrosjon som utgjør utelukkende kosmetisk skade, misbruk eller feilaktig
service; korrosjon på tilbehør, instrumenter, styresystem; korrosjon på fabrikkinstallert vannjetaggregat; skade som
følge av marinevekster; produkt som er solgt med mindre enn ett års begrenset garantidekning; reservedeler (deler
som brukeren har kjøpt); produkter som er brukt kommersielt. Kommersiell bruk er definert som enhver bruk av
dette produktet til arbeid eller bruk i tilknytning til et arbeidsgiver-/arbeidstakerforhold, eller eventuell bruk av
produktet som inntektskilde i en del av garantiperioden. Dette gjelder selv om produktet bare brukes leilighetsvis
til slike formål.
5
GARANTIINFORMASJON
Korrosjonsskade som skyldes tilfeldig elektrisitet (strømtilkopling på land, nærliggende båter, metall i vannet),
dekkes ikke av korrosjonsgarantien, og det skal beskyttes mot slik skade ved bruk av et
korrosjonsbeskyttelsessystem, f.eks. Mercury Precision Parts eller Quicksilver MerCathode-system og/eller
galvanisk isolasjon. Korrosjonsskade som skyldes feilaktig påføring av kobberbasert grohemmende maling,
dekkes heller ikke av denne begrensede garantien.deksel Dersom det er påkrevd med grohemmende beskyttelse,
anbefales bruk av TBTA-basert (Tri-Butyl-Tin-Adipate) grohemmende maling på båter med utenbordsmotor eller
MerCruiser. I områder der TBTA-basert maling er forbudt ved lov, kan kobberbaserte malingstyper brukes på
skroget og akterspeilet. Bruk ikke maling på utenbordsmotoren eller MerCruiser-produktet. Videre må eieren være
påpasselig med å unngå elektrisk forbindelse mellom det garanterte produktet og malingen. For
MerCruiser-produkter skal det være et umalt område på minst38 mm (1.5 in.) rundt akterspeilenheten. Se i brukerog vedlikeholdshåndboken for å få ytterligere informasjon.
Mer informasjon angående hendelser og forhold som dekkes eller ikke dekkes av garantien, finner du i avsnittet
om garantidekning i bruker- og vedlikeholdshåndboken, inkludert som referanse i denne garantien.
FRASKRIVELSER OG BEGRENSNINGER:
GARANTIER VEDRØRENDE SALGBARHET OG ANVENDELIGHET TIL ET BESTEMT
FORMÅL DEKKES IKKE AV DENNE GARANTIEN. I DEN UTSTREKNING DE IKKE KAN
FRASKRIVES, ER UNDERFORSTÅTTE GARANTIER BEGRENSET TIL VARIGHETEN AV DEN
BEGRENSEDE GARANTIEN. DENNE GARANTIEN UTELUKKER DEKNING AV TILFELDIGE
SKADER OG FØLGESKADER. ENKELTE DELSTATER/LAND TILLATER IKKE DE
FRASKRIVELSER, BEGRENSNINGER OG UTELATELSER SOM ER NEVNT OVENFOR, OG
DET ER DERFOR MULIG AT DETTE IKKE GJELDER ALLE KUNDER. DENNE GARANTIEN
GIR KUNDEN VISSE JURIDISKE RETTIGHETER. DET ER MULIG AT KUNDEN I TILLEGG HAR
ANDRE RETTIGHETER, SOM KAN VARIERE FRA LAND TIL LAND OG DELSTAT TIL
DELSTAT.
Garantidekning og unntak
Formålet med denne delen er å eliminere noen av de vanligste misforståelsene angående garantidekning.
Informasjonen nedenfor beskriver noe av det servicearbeidet som ikke dekkes av garantien. Følgende vilkår er
tatt med som referanse i den tre års begrensede garantien mot korrosjonsfeil: den internasjonale, begrensede
garantien på utenbordsmotorer og den begrensede garantien på utenbordsmotorer i USA og Canada.
Husk at garantien dekker nødvendige reparasjoner i garantiperioden og som skyldes defekter i materiale og
utførelse. Dekningen gjelder ikke installasjonsfeil, ulykker, normal slitasje og en rekke andre årsaker som påvirker
produktet.
Garantien er begrenset til feil i materiale eller utførelse, men bare når salg til forbruker har foregått i et land der
distribusjon er godkjent av oss.
Eventuelle spørsmål vedrørende garantidekning kan rettes til en autorisert forhandler. De vil med glede besvare
eventuelle spørsmål du måtte ha.
GENERELLE UTELATELSER FRA GARANTIEN
1.
Mindre justeringer og motorjusteringer, herunder sjekking, rensing eller justering av tennplugger,
tenningskomponenter, forgasserinnstillinger, filtre, reimer, kontroller og sjekking av smøreolje i forbindelse
med normal service.
2.
Fabrikkinstallerte vannjetdrevenheter - Bestemte deler som er unntatt fra denne garantien er: Ødelagt
jetdrevimpeller og jetdrevfôring som følge av slag eller slitasje, og vannskade på drivaksellagre som følge av
feilaktig vedlikehold.
3.
Skade som skyldes vanskjøtsel, manglende vedlikehold, ulykke, unormal drift eller feilaktig installasjon eller
service.
4.
Opphaling, sjøsetting, tauingsutgifter, fjerning og/eller utskifting av båtskillevegger eller -materiale på grunn
av båtens design, for nødvendig tilgang til produktet, alle relaterte transportutgifter og/eller reisetid, osv.
Kunden må sørge for rimelig adgang til produktet for å utføre garantiarbeid. Kunden må levere produktet til
en autorisert forhandler.
5.
Ekstra servicearbeid som kunden ber om utover det som er nødvendig for å oppfylle garantien.
6
GARANTIINFORMASJON
6.
Arbeid utført av andre enn en autorisert forhandler vil bare dekkes under følgende forhold: Når arbeidet er
utført i en nødsituasjon (forutsatt at det ikke er noen autorisert forhandler i området som kan utføre påkrevd
arbeid eller som ikke har utstyr for opphaling, osv., og før godkjennelse foreligger fra fabrikken om å utføre
arbeidet på nevnte verksted).
7.
Alle tilfeldige skader og/eller konsekvensskader (lagringsutgifter, telefon- eller leieutgifter av noe slag, bryderi
eller tap av tid eller inntekt) er eierens'ansvar.
8.
Bruk av andre deler enn originaldeler av typen Mercury Precision eller Quicksilver ved utførelse av
garantireparasjoner.
9.
Olje, smøring eller væsker som skiftes ved normalt vedlikehold, er kundens ansvar, med mindre tap eller
forurensning av dette skyldes produktfeil som kvalifiserer under garantien.
10.
Deltakelse i eller forberedelse til båtrace eller annen konkurransevirksomhet, eller bruk av deler som er
beregnet på racerkjøring.
11.
Motorstøy behøver ikke nødvendigvis å bety et alvorlig problem med motoren. Hvis diagnosen avslører et
alvorlig problem i motoren som kan føre til en feil, skal tilstanden som forårsaker støy, repareres under
garantien.
12.
Skade på girhusenhet og/eller propellen på grunn av slag mot undervannsobjekter, betraktes som en fare
på sjøen.
13.
Vann som trenger inn i motoren gjennom drivstoffinntaket, luftinntaket eller eksossystemet eller ved
nedsenking i vann.
14.
Feil med eventuelle deler som skyldes mangel på kjølevann, fordi motoren er startet oppe av vannet,
fremmedlegemer som blokkerer inntakshullene, motoren monteres for høyt eller trimmes for langt ut.
15.
Bruk av drivstoff og smøreolje som ikke er egnet til bruk med eller på produktet. Se under Vedlikehold.
16.
Denne begrensede garantien gjelder ikke for eventuelle skader på produktene som skyldes installasjon eller
bruk av deler eller tilbehør som ikke er produsert eller solgt av oss. Feil som ikke har forbindelse med bruk
av nevnte deler eller tilbehør, er dekket under garantien hvis de på annen måte oppfyller betingelsene i den
begrensede garantien for det aktuelle produktet.
7
GENERELL INFORMASJON
Båtførerens ansvar
Båtføreren er ansvarlig for sikker og riktig bruk, samt for sikkerheten til både passasjerer og personer som befinner
seg i nærheten av båten. Det anbefales på det sterkeste at alle båtførere leser og forstår innholdet i denne
håndboken før utenbordsmotoren brukes.
Sørg for at minst én annen person i båten får instruksjoner om grunnleggende starting og betjening av Mercury
Jet Drive og håndtering av båten i tilfelle båtføreren skulle være ute av stand til å kjøre båten.
Før utenbordsmotoren brukes:
Les denne håndboken nøye. Lær hvordan utenbordsmotoren skal brukes. Eventuelle spørsmål kan rettes til
forhandleren.
Sikkerhets- og driftsinformasjon kombinert med sunn fornuft, kan bidra til å forhindre personskade og skade på
produktet.
Denne håndboken, foruten sikkerhetsskiltene på Mercury Jet Drive, bruker følgende sikkerhetsvarsling for å
henlede oppmerksomheten på spesielle sikkerhetsinstruksjoner som skal følges.
! FARE
FARE - Umiddelbare farer som VIL resultere i alvorlig personskade eller død.
! ADVARSEL
ADVARSEL - Farer og uvørne handlinger som KAN føre til alvorlig personskade eller død.
! FORSIKTIG
OBS! - Farer og uvørne handlinger som kan føre til mindre personskader eller skade på enheten eller annen
eiendom.
Båtens motorkapasitet
! ADVARSEL
Bruk av en påhengsmotor som overskrider båtens motorkapasitet kan: 1) forårsake tap av kontroll over båten,
2) forandre vektbalansen i båten, eller 3) forårsake at båtkonstuksjonen bryter sammen, spesielt ved
akterspeilet. Montering av for stor motor på båten kan resultere i alvorlig skade, død eller skade på båten.
Båten må ikke påmonteres for kraftig motor, eller overlastes. For de fleste båter er det angitt en maksimal lasteog motorkapasitet som produsenten har fastsatt i henhold til visse føderale retningslinjer. Kontakt forhandleren
eller båtprodusenten i tvilstilfeller.
U.S. COAST GUARD CAPACITY
MAXIMUM HORSEPOWER XXX
MAXIMUM PERSON
CAPACITY (POUNDS)
XXX
MAXIMUM WEIGHT
CAPACITY
XXX
ob00306
8
GENERELL INFORMASJON
Manøvrering av båten ved høy hastighet og høy ytelse
Hvis utenbordsmotoren skal brukes på en høy-hastighets eller høy-ytelses båt som føreren ikke er kjent med,
anbefales det at båten ikke kjøres i høy hastighet før føreren har fått orientering og demonstrasjon av bruk i høy
hastighet av forhandleren eller en annen fører som er godt kjent med den aktuelle båt/motor-kombinasjonen. For
ytterligere informasjon bør du få tak i heftet Hi-Performance Boat Operation (delenr. 90-848481) hos forhandleren,
distributøren eller Mercury Marine.
ob00307
Utenbordsmotorens fjernkontroll
Fjernkontrollen som er koblet til utenbordsmotoren, må være utstyrt med en beskyttelsesanordning for "starting
kun i fri". Dette forhindrer at motoren starter når giret står i en annen stilling enn fri.
! ADVARSEL
Unngå alvorlig personskade eller død som følge av brå og uventet akselerasjon når motoren startes.
Konstruksjonen av denne utenbordsmotoren krever at fjernkontrollen som brukes med den, må være utstyrt
med en beskyttelsesanordning for starting kun i gir.
ob00308
Merknad angående fjernstyring
! ADVARSEL
Dersom styrestangen løsner, kan båten plutselig komme til å svinge helt rundt i en skarp sving. En slik brå
bevegelse kan være voldsom nok til å slynge passasjerer over bord og medføre alvorlig personskade eller død.
Styrestangen som forbinder styrekabelen med motoren, må strammes ved hjelp av selvlåsende muttere. Disse
selvlåsende mutterne skal aldri erstattes med vanlige muttere (ikke-låsende) ettersom disse vil løsne ved vibrering
slik at styrestangen løsner.
a
3065
a-
Selvlåsende muttere
9
GENERELL INFORMASJON
Dødmannsstoppbryter
Hensikten med en dødmannsstoppbryter er å slå av tenningen når båtføreren beveger seg så langt fra
førerstillingen at bryteren aktiveres (for eksempel når føreren blir revet bort fra førerplassen ved et uhell).
Utenbordsmotorer med styrekulthåndtak og enkelte fjernkontrollenheter er utstyrt med dødmannsstoppbryter. En
dødmannsstôppbryter kan installeres som tilbehør - vanligvis på instrumentpanelet, eller på siden nærmest
førerplassen.
Dødmannssnoren er en snor som vanligvis er mellom 122 og 152 cm (4 og 5 fot) i utstrukket lengde, med et element
som er laget for å stikkes inn i bryteren i den ene enden og en metallås som skal festes til båtføreren, i den andre
enden. Dødmannssnoren er viklet opp for at lengden skal være så kort som mulig slik at det er mindre sjanse for
at dødmannssnoren vikler seg inn i objekter i nærheten. Den utstrakte lengden er slik at den skal redusere
muligheten for utilsiktet aktivering dersom båtføreren beveger seg rundt i området ved førerplassen. Hvis en kortere
dødmannssnor er ønskelig, kan du vikle den rundt båtførerens håndledd eller ben eller lage en knute på den.
a
b
ob00310
a-
Dødmannssnor
b-
Dødmannsstoppbryter
Les sikkerhetsopplysningene nedenfor før du går videre.
Viktig sikkerhetsinformasjon: Hensikten med en dødmannsstoppbryter er å stoppe motoren når føreren flytter seg
så langt fra førerplassen at bryteren utløses. Dette vil eventuelt skje ved uhell hvor føreren faller overbord, eller
når føreren flytter seg for langt unna førerplassen i båten. Uhell hvor båtføreren rives vekk fra førerplassen eller
faller overbord, skjer som oftest i visse båttyper, som for eksempel oppblåsbare båter med lav båtripe, småbåter,
høy-ytelsesbåter, og lette fiskebåter som styres med styrekult og som må manøvreres med varsomhet. Denne
typen uhell kan også skje som et resultat av uvørenhet, slik som å sitte på stolryggen eller båtripa under stor fart,
stå oppreist under stor fart, sitte på opphøyde fiskebåtdekk, kjøre med høy hastighet i grunt farvann eller på steder
med mange hindringer, slippe taket i rattet eller når dette trekker til én side, være påvirket av alkohol eller andre
rusmidler, eller foreta vågestykker i stor fart.
Aktivering av dødmannsstoppbryteren stanser motoren øyeblikkelig, men båten vil fortsette å drive et stykke,
avhengig av hastigheten og styrevinkelen når motoren stanses. Båten kommer imidlertid ikke til å gå rundt i sirkel.
Mens båten driver fremover, kan den skade personer i vannet like alvorlig som om motoren var i gang.
Vi anbefaler på det sterkeste at andre passasjerer får innføring i riktige starts- og bruksprosedyrer dersom det
skulle bli nødvendig å betjene motoren i en krisesituasjon (for eksempel hvis båtføreren blir slynget ut ved et uhell).
! ADVARSEL
Dersom båtføreren skulle falle overbord, kan mulighetene for alvorlig personskade eller dødsfall som følge av
å bli overkjørt av båten, bli betraktelig mindre ved at motoren stopper umiddelbart. Fest alltid begge endene av
dødmannssnoren forsvarlig til dødmannsstoppbryteren og båtføreren.
! ADVARSEL
Unngå alvorlig personskade eller dødsfall som følge av at farten senkes eller utilsiktet aktivering av
dødmannstoppbryteren. Båtføreren skal aldri forlate førerplassen uten først å koble seg fra dødmannssnoren.
10
GENERELL INFORMASJON
Utilsiktet aktivering eller aktivering av bryteren ved et uhell under normal drift er også mulig. Dette kan føre til én
av eller alle de følgende faresituasjonene:
•
Passasjerene kan bli slynget fremover på grunn av uventet tap av foroverbevegelse, noe som spesielt kan
skade passasjerene foran i båten, fordi de kan bli slynget over baugen og kanskje bli truffet av girkassen eller
propellen.
•
Motorstopp og tap av retningskontroll i høy sjø, sterk strøm eller kraftig vind.
•
Tap av styrekontroll når du legger til kai.
Varsomhet i nærheten av badende
MENS BÅTEN ER I FART
Det er vanskelig for svømmere og badende å komme seg vekk når de ser en båt nærme seg, selv om båten kjører
sakte.
ob00311
Senk farten og vær spesielt forsiktig når du ferdes i områder hvor folk bader.
Når en båt beveger seg, og giret står i nøytral, kan vannet drive propellen rundt. Når propellen roterer i fri, kan den
påføre alvorlige personskader.
MENS BÅTEN LIGGER STILLE
! ADVARSEL
Stopp motoren øyeblikkelig hvis noen befinner seg i vannet og er nær båten. Sannsynligheten er stor for at
personen i vannet kan påføres personskade hvis vedkommende kommer i kontakt med en roterende propell,
båt i bevegelse, girkasse eller eventuelt solide enheter som er festet til en båt i bevegelse eller en girkasse.
Sett giret i fri og slå av motoren før noen får bade eller oppholde seg i vannet nær båten.
Sikkerhetsmelding til passasjerer – båter med flottør og dekk
Hold øye med alle passasjerene når båten er i bevegelse. Ingen passasjerer har lov til å stå eller bruke andre seter
enn de som er beregnet på kjøring i høyere hastigheter enn tomgangshastighet. Ved plutselig nedsatt fart, ved for
eksempel at båten treffer en stor bølge eller kjølvann, kan plutselig redusert gass eller skarp svinging av båten,
kaste passasjerer over baugen. Hvis en person faller over baugen på båten mellom to pontonger, kan
vedkommende bli overkjørt av utenbordsmotoren.
BÅTER MED ÅPENT DEKK FORAN
Ingen skal noen gang oppholde seg på dekket foran rekkverket mens båten er i bevegelse. Alle passasjerer skal
oppholde seg bak rekkverket foran på båten.
Personer på dekket foran kan lett bli kastet overbord. Videre kan personer som sitter og dingler med bena over
baugen bli tatt av en bølge og trekkes ut i vannet.
11
GENERELL INFORMASJON
ob00312
! ADVARSEL
Unngå alvorlig personskade eller dødsfall etter fall over baugen på en pongtong- eller dekkbåt og påfølgende
overkjøring av utenbordsmotoren. Hold avstand til forkanten av dekket, og sitt på plass når båten er i bevegelse.
BÅTER MED OPPHØYD FISKESETE SOM ER MONTERT FORAN PÅ BÅTEN
Disse forhøyde fiskesetene er ikke beregnet til bruk ved raskere hastigheter enn tomgangs- eller dorgehastighet.
Bruk bare seter som er beregnet på kjøring ved høyere hastigheter.
Enhver form for nedsatt fart som kommer brått og uventet, kan føre til at passasjerer i opphøyde seter faller over
baugen på båten.
ob00313
Hopping på bølger og kjølevann
Kjøring av lystbåter over bølger og kjølevannsbølger er en naturlig del av ferdselen på sjøen. Når dette imidlertid
gjøres med så stor hastighet at båtskroget tvinges helt eller delvis ut av vannet, oppstår visse faremomenter,
spesielt når båten faller ned på vannet igjen.
ob00314
Den største faren er at båten endrer retning mens den er midt i et hopp. I slike tilfeller kan landingen føre til at
båten vender brått en annen vei. Slike brå endringer av retningen kan føre til at passasjerene faller ut av setene
eller båten.
12
GENERELL INFORMASJON
! ADVARSEL
Unngå alvorlig personskade eller dødsfall som følge av å bli slynget ut av båten når den lander etter et hopp
på en bølge eller kjølevannsbølge. Unngå hopping på bølger eller kjølvann hvis det er mulig. Instruer alle
passasjerene om at hvis båten skulle hoppe på en bølge eller kjølvann, må de holde seg lavt i båten og holde
seg fast i et håndtak.
En fare som kan oppstå, men som er mindre vanlig, er hvis båten tar av fra en bølge eller kjølvannsbølge. Hvis
baugen på båten heller skarpt nok ned mens den er i luften, kan den trenge ned i vannet og komme helt under
vann et øyeblikk. Dette får båten til å bråstoppe, slik at passasjerene slynges forover. Båten kan også ta en skarp
sving til én side.
Støt mot undervannsobjekter
Senk hastigheten og kjør forsiktig ved ferdsel i grunt farvann, eller i områder der det er fare for
undervannshindringer som kan treffe utenbordsmotoren eller båtbunnen. Det viktigste du kan gjøre for å redusere
muligheten for personskader eller slagskader fra objekter som flyter på vannet eller befinner seg under vann, er
å kontrollere hastigheten på båten. Under slike forhold bør hastigheten på båten holdes på en minimums
planingshastighet av 24 til 40 km/t (15 til 25 MPH).
ob00315
! ADVARSEL
Hold en topphastighet som ikke overstiger planingshastighet for å unngå alvorlig personskade eller dødsfall
som følge av å bli truffet av hele eller deler av utenbordsmotoren dersom den flyr inn i båten etter sammenstøt
med et flytende objekt eller undervannsobjekt.
Dersom båten eller utenbordsmotoren treffer et flytende objekt eller undervannsobjekt, kan det føre til utallige
faresituasjoner. Noen av disse situasjonene kan innebære følgende:
•
Deler på utenbordsmotoren eller hele utenbordsmotoren kan brytes løs og fly inn i båten.
•
Båten kan plutselig bevege seg en annen vei. Slike brå endringer av retningen kan føre til at passasjerene
faller ut av setene eller båten.
•
En rask hastighetsreduksjon. Dette kan føre til at passasjerene kastes forover, eller til og med ut av båten.
•
Slagskade på utenbordsmotoren og/eller båten.
Husk at det viktigste du kan gjøre for å redusere person- eller slagskader i disse situasjonene, er å kontrollere
båtens hastighet. Båtens hastighet bør holdes på en minimums planingshastighet ved kjøring i farvann med
undervannshindringer.
Etter å ha truffet et undervannsobjekt, skal motoren stanses så fort som mulig og undersøkes for eventuelle
ødelagte eller løse deler. Hvis det har oppstått skade eller det er mistanke om skader, skal utenbordsmotoren
leveres inn til en autorisert Mercury MerCruiser-forhandler for inspeksjon og nødvendig reparasjon.
Det bør også undersøkes om båten er påført sprekker i skroget eller hekken, eller om det lekker vann.
Bruk av en skadet utenbordsmotor kan føre til ytterligere skade på andre deler av utenbordsmotoren, eller det kan
innvirke på styringen av båten. Hvis det er nødvendig å fortsette å kjøre, må dette gjøres i sterkt redusert hastighet.
13
GENERELL INFORMASJON
! ADVARSEL
Unngå alvorlig personskade eller dødsfall fra tap av kontroll over båten. Fortsatt kjøring av båten etter at den
er påført store slagskader, kan føre til at én av komponentene på utenbordsmotoren plutselig svikter, med eller
uten påfølgende slag. Få utenbordsmotoren grundig sjekket, og nødvendige reparasjoner utført.
Sikkerhetsinstrukser for utenbordsmotorer med manuell styrekult
Personer eller last skal ikke befinne seg i tørrbrønnen eller i området rett foran utenbordsmotoren mens båten er
i fart. Hvis båten treffer en undervannshindring, vil utenbordsmotoren vippe opp, slik at personer i dette området
kan påføres alvorlig personskade.
MODELLER MED FESTESKRUER:
Noen utenbordsmotorer leveres med hekkfesteskruer. Bruk av hekkfesteskruer i seg selv er ikke nok til å feste
utenbordsmotoren til hekken på en forsvarlig og sikker måte. Riktig montering av utenbordsmotoren innebærer å
bolte motoren til båten gjennom hekken. Under Installasjon - Montering av utenbordsmotoren finner du fullstendig
informasjon om installasjon.
! ADVARSEL
Unngå alvorlig personskade eller dødsfall som følge av at noen blir truffet av en utenbordsmotor som løsner fra
båten. Kjør ikke båten fortere enn tomgangshastighet i farvann med undervannshindringer hvis
utenbordsmotoren ikke er riktig festet til hekken.
Hvis båten treffer en hindring ved planingshastighet, og utenbordsmotoren ikke er forsvarlig festet til båthekken,
kan utenbordsmotoren løftes av hekken og kanskje lande i båten.
Eksosutslipp
VÆR PÅ VAKT MOT KARBONMONOKSIDFORGIFTNING
Karbonmonoksid forekommer i avgassene fra alle interne forbrenningsmotorer. Dette omfatter både
utenbordsmotorer, hekkaggregater og innenbordsmotorer som driver båter og generatorer som driver forskjellig
utstyr på båten. Karbonmonoksid er en dødelig gass som er uten lukt, farge og smak.
De første symptomene på karbonmonoksidforgiftning, som ikke må forveksles med sjøsyke eller beruselse,
omfatter hodepine, svimmelhet, søvninghet og kvalme.
! ADVARSEL
Unngå å kjøre motoren hvis ventilasjonen er dårlig. Langvarlig utsettelse for karbonmonoksid i tilstrekkelige
konsentrasjoner kan medføre bevisstløshet, hjerneskade og få dødelig utgang.
GOD VENTILASJON
Luft ut passasjerområdet, åpne sidegardinene eller lukene foran for å fjerne avgasser.
ob00316
Eksempel på riktig luftstrømning gjennom båten.
DÅRLIG VENTILASJON
Under visse forhold kan innebygde kabiner, eller kabiner med overtrekk eller førerkabiner med utilstrekkelig
ventilasjon, trekke inn karbonmonoksid. Installer én eller flere karbonmonoksidmålere i båten.
14
GENERELL INFORMASJON
Badende og passasjerer i et åpent område på en fortøyd båt som har, eller ligger nær, en motor i drift, kan på en
vindstille dag utsettes for farlige konsentrasjoner av karbonmonoksid, selv om dette forekommer svært sjelden.
MENS BÅTEN LIGGER STILLE
a
b
ob00317
ab-
Kjøring av motoren når båten er fortøyd på et avgrenset område.
Fortøyning nær en annen båt med motoren i gang.
MENS BÅTEN ER I FART
a
b
ob00318
ab-
Kjøring av båten med for høy trimvinkel på baugen.
Kjøring av båten uten at lukene forover er åpne.
Velge ekstrautstyr til utenbordsmotoren
Originalt Mercury Precision eller Quicksilver-ekstrautstyr er spesialkonstruert og testet for utenbordsmotoren. Dette
ekstrautstyret kan kjøpes fra Mercury Marine-forhandlere.
! ADVARSEL
Ta kontakt med forhandleren før ekstrautstyr monteres. Feil montering av kurant ekstrautstyr, eller montering
av ukurant ekstrautstyr, kan resultere i ulykker, død eller skade på motoren.
Ekstrautstyr som ikke er produsert eller solgt av Mercury Marine, er ikke konstruert til å brukes med
utenbordsmotoren eller driftssystemet for utenbordsmotoren. Anskaff og les gjennom installasjons-, bruker- og
vedlikeholdshåndbøkene for alt aktuelt ekstrautstyr.
Sjøvettsregler
Gjør deg kjent med generelle navigasjonsregler og lokale bestemmelser for sikker ferdsel på sjøen, og ta i
betraktning følgende forslag.
Bruk livredningsutstyr. Sørg for at det finnes godkjente redningsvester til alle passasjerer ombord, og at de er lett
tilgjengelige.
Ikke overlast båten. De fleste båter er klassifisert og sertifisert for en maksimumslast (vekt) (se
kapasitetsmerkingen på båten). Kontakt forhandleren eller båtprodusenten i tvilstilfeller.
Utfør sikkerhetskontroller og nødvendig vedlikehold. Kontroller motoren jevnlig og sørg for at vedlikehold blir utført
i henhold til forskriftene.
15
GENERELL INFORMASJON
Gjør deg kjent med og overhold alle lover og regler som gjelder på sjøen. Det anbefales å ta båtførerprøven. I
USA tilbys kursene av 1) U.S. Coast Guard Auxiliary, 2) Power Squadron, 3) Røde Kors og 4) båtpolitiet i delstaten
der du bor. Henvendelser kan gjøres til båtførertelefonen, 1-800-368-5647 eller informasjonsnummeret til Boat U.
S. Foundation 1-800-336-BOAT.
Påse at alle passasjerene sitter ordentlig i båten. Tillat ikke at noen sitter på deler av båten som ikke er beregnet
til slik bruk. Dette gjelder stolrygger, reling, hekk, baug, dekk, opphøyde fiskeseter, ethvert roterende fiskesete;
alle steder hvor brå og plutselig akselerering, bråstopp, uventet tap av kontroll over båten eller brå bevegelser av
båten kan få en person til å falle over bord eller ned i båten.
Kjør aldri båten under påvirkning av alkohol eller rusmidler (forbudt ved lov). Alkohol og bruk av narkotiske stoffer
nedsetter dømmekraften og reaksjonsevnen.
Lær opp andre båtførere. Instruer minst én person ombord om grunnleggende starting og betjening av motoren
og håndtering av båten dersom båtføreren blir ute av stand til å kjøre eller faller overbord.
Ved ombordstigning.Stopp alltid motoren når passasjerer går ombord eller oppholder seg i nærheten av båtens
akterende (propell). Det er ikke tilstrekkelig å bare sette giret i fri.
Vær på vakt. Båtføreren er ifølge loven ansvarlig for å være aktpågivende, ved å se seg for og lytte. Båtføreren
skal ha uhindret sikt, spesielt forover. Verken passasjerer, last eller fiskeseter skal blokkere sikten for båtføreren
ved kjøring av båten over tomgangshastighet.
Kjør aldri båten rett bak en person som står på vannski i tilfelle vedkommende faller. Hvis båten for eksempel
kjører i 40 km/t , vil den ta igjen en person på vannski, som har falt i vannet 61 m foran båten, i løpet av fem
sekunder.
Se opp for personer på vannski som har falt i vannet. Når båten brukes til å trekke personer på vannski e.l., bør
føreren alltid sørge for at personen som ligger i vannet kommer på førersiden av båten når båten vender tilbake
for å hjelpe personen med vannskiene. Båtføreren må til enhver tid kunne se vedkommende som har falt i vannet,
og aldri rygge opp til verken vannskiutøvere eller andre som ligger i vannet.
Gi melding om ulykker. Meld fra om båtulykker til lokale myndigheter, slik som loven tilsier. Det må meldes fra om
båtulykken dersom den førte til 1) tap av liv eller mulig tap av liv, 2) personskade som krever medisinsk behandling
utover førstehjelp, 3) skade på båter eller annen eiendom og skadebeløpet overstiger USD 500 eller 4) fullstendig
tap av båten. Forhør deg hos lokale myndigheter for ytterligere hjelp.
Registrere serienummer
Det er viktig å skrive ned dette nummeret for senere henvisning. Serienummeret finner du på påhengsmotoren
som vist.
Serial Number
XXXXXXXX
a
XXXX
XXXX
MAX
RPM
H
P
L
B
K
W
K
G
e
d
XX
abc-
Serienummer
Modellår
Typebetegnelse
b
c
de-
3066
Produksjonsår
Europeisk sertifiseringsmerke (eventuelt)
40 SeaPro/Marathon – 30/40 hk – spesifikasjoner
Modeller
Hestekrefter
16
30
40
30
40
GENERELL INFORMASJON
Modeller
30
40
22,4
29,8
4500-5500 o/min
5000-5500 o/min
Kilowatt
Turtallsområde ved full gass –
Lystbåtmodeller
Turtallsområde ved full gass
(SeaPro/Marathon-modeller)
4500-5500 o/min
Tomgangsturtall i forovergir
700-750 o/min
Antall sylindere
2
Stempelslagvolum
644 cc (39.3 cu. in.)
Sylinderdiameter
76 mm (2.993 in.)
Stempelslaglengde
71 mm (2.796 in.)
Anbefalt tennplugg
NGK BPZ8H-N-10
Gnistgap
1,0 mm (0.040 in.)
Girutveksling
2,0:1
Anbefalt bensin
SeDrivstoff og olje
Anbefalt olje
SeDrivstoff og olje
Girkassens oljekapasitet
440 ml (14.9 fl. oz.)
Batterikapasitet
465 MCA (Marine Cranking Ampere) eller 350 CCA (Cold
Cranking Ampere)
Amperetimer (At)
70-100
17
GENERELL INFORMASJON
Motorens komponenter
n
m
a
o
b
p
j
c
l
i
d
q
h
s
e
f
r
g
abcdefghi-
k
Toppdeksel
Kjølevannskontroll
Ekstra tiltbryter
Drivakselhus
Antiventilasjonsplate
Trimror
Girkasse
Akterspeilbraketter
Justering av styrefriksjon (modeller uten
styrekulthåndtak)
3067
jkl-
Tiltlåsespak
Sekundært kjølevanninntak
Spak for gruntvannskjøring (modeller uten
powertrim)
m - Girspak
n - Justeringsknott for gassfriksjon
o - Dødmannsstoppbryter
p - Justeringsspak for styrefriksjon (modeller med
styrekulthåndtak)
q - Tiltlåsepinne
r - Primært kjølevanninntak
18
GENERELL INFORMASJON
40 SeaPro/Marathon – motorens komponenter
p
t
q
g
f
e
h
i
d
j
c
k
b
s
o
r
l
a
n
m
3920
abcdefghij-
Trimror
Antiventilasjonsplate
Drivakselhus
Bunndeksel
Vannpumpens indikatorhull
Toppdeksel
Girspak
Justering av gassfriksjon
Tiltstøttepinne
Spak for gruntvannskjøring/transport –
manuelt tiltsystem
klmnopqrst-
19
Akterspeilbrakett
Primært kjølevanninntak
Girkasse
Sekundært kjølevanninntak
Tiltspak – tiltsystem med gassylinder
Tilføringsandordning
Startsnor
Justering av styrefriksjon
Tiltpinne
Stoppbryter
INSTALLERING
Installere påhengsmotoren
! ADVARSEL
Før bruk må påhengsmotoren være riktig montert med riktige festeanordninger som vist. Dersom
påhengsmotoren ikke festes på forsvarlig måte, kan den løsne fra båtens akterspeil og forårsake alvorlig
personskade, død eller materielle skader.
Vi anbefaler på det sterkeste at forhandleren monterer påhengsmotoren og tilhørende utstyr for å være sikker på
alt blir riktig montert og fungerer som det skal. Dersom du monterer påhengsmotoren selv, skal du følge
anvisningene i installasjonshåndboken som følger med motoren.
MODELLER UTEN KLEMMESKRUER FOR AKTERSPEILBRAKETTEN
Påhengsmotoren skal festes til akterspeilet med de fire12,7 mm (1/2 in.) diameter monteringsboltene og
låsemutterne som følger med. Monter to bolter i de øvre hullene og to bolter i de nedre hullene.
3068
MODELLER MED KLEMMESKRUER FOR AKTERSPEILBRAKETTEN
Påhengsmotoren kan festes til akterspeilet på to måter: enten med klemskruene og de to monteringsboltene og
låsemutterne som følger med, eller med klemskruene og monteringssettet for påhengsmotorer fra Quicksilver eller
Mercury Precision Parts.
a
a
b
c
d
3069
ab-
Klemmeskruer for akterspeilbrakett
Låsebolt
cd-
20
Monteringssett for påhengsmotorer
Festeskrue
INSTALLERING
Valg av propell
For å oppnå best mulig total ytelse for kombinasjonen av utenbordsmotor og båt, skal du velge en propell som lar
motoren gå i øvre halvdel av det anbefalte turtallsområdet ved full gass når båten er normalt belastet (seGenerell
informasjon - Spesifikasjoner). I dette turtallsområdet oppnås bedre akselerasjon samtidig som maksimal
kjørehastighet opprettholdes.
ob00323
Dersom turtallet reduseres til under det anbefalte området på grunn av varierende forhold, for eksempel varmere
og fuktigere vær, drift ved større høyder, større båtbelastning eller skitten båtbunn/girkasse, kan det være
nødvendig å skifte propell eller rengjøre for å opprettholde ytelsen og sikre utenbordsmotorens levetid.
Kontroller turtallet ved full gass ved hjelp av en turteller. Når du gjør dette, skal motoren være trimmet ut slik at
styringen er balansert (lik styremotstand i begge retninger), uten at propellen løsner.
21
TRANSPORT
Transport av båt/påhengsmotor
Transporter båten med påhengsmotoren tiltet ned i vertikal driftsstilling.
Dersom det er nødvendig med ytterligere klaring til bakken, skal påhengsmotoren tiltes opp med en ekstra
støtteanordning for påhengsmotorer. Rådfør deg med nærmeste forhandler. Ytterligere klaring kan være
nødvendig over jernbaneoverganger, i oppkjørsler og dersom båthengeren fjærer.
ob01074
VIKTIG: Stol ikke på powertrim/tilt-systemet eller tiltstøttespaken når det gjelder å ha tilstrekkelig klaring til bakken
under transport. Det er ikke meningen at tiltstøttespaken skal støtte påhengsmotoren under transport.
Sett påhengsmotoren i forovergir. Dermed unngår du at propellen roterer fritt.
Transport av bærbare drivstofftanker
! ADVARSEL
Unngå alvorlig personskade og dødsfall som følge av bensinbrann eller eksplosjon. Følg anvisningene for
transport av bærbar drivstofftank. Transporter drivstofftanken på et godt ventilert sted og i god avstand fra åpen
ild eller gnister.
DRIVSTOFFTANK MED MANUELL UTLUFTING
1.
Lukk lufteventilen på drivstofftanken under transport av tanken. Dette forhindrer at drivstoff eller dunster
slipper ut av tanken.
ob00325
DRIVSTOFFTANK MED AUTOMATISK UTLUFTING
1.
Koble den separate drivstoffslangen fra tanken. Dette stenger lufteventilen og forhindrer at drivstoff eller
dunster slipper ut av tanken.
22
TRANSPORT
2.
Monter et forankringslokk over koblingsleddet på drivstoffslangen. Dette forhindrer at koblingsleddet på
drivstoffslangen blir skjøvet inn ved en feiltakelse, slik at drivstoff og dunster kan sive ut.
a
F
b
a-
Forankringslokk
b-
23
ob00326
Tilkoblingsledd
DRIVSTOFF OG OLJE
Anbefalt bensin
USA OG CANADA
Bruk vanlig, blyfri bensin av godt merke beregnet for biler, som inneholder minst 87 oktan. En middels grad av
blyfri bensin for biler, som inneholder rensemiddel for bensininnsprøytning, er å anbefale for å holde motoren
renere invendig. Blybensin anbefales ikke.
INTERNASJONALT
Bruk vanlig, blyfri bensin av godt merke beregnet for biler, som inneholder minst 90 RON. Bensin som inneholder
rensemidler for bensininnsprøytning, er å anbefale for å holde motoren renere innvendig. Blybensin kan brukes
på steder der blyfri bensin ikke kan skaffes.
ALKOHOLHOLDIG BENSIN
Vi anbefaler ikke bruk av alkoholholdig bensin på grunn av eventuelle ugunstige innvirkninger som alkoholen kan
ha på drivstoffsystemet. Hvis derimot bare alkoholholdig bensin er tilgjengelig, kan den ikke inneholde mer enn 10
% etanol eller 5 % metanol, og i tillegg anbefales bruk av et vannutskillende drivstoffilter.
Hvis det benyttes alkoholholdig bensin, eller hvis det er mistanke om at bensinen inneholder alkohol, må du
undersøke drivstoffsystemet oftere, og se etter om det forekommer oljelekkasjer eller andre unormale tilstander.
Alkoholholdig bensin kan forårsake følgende problemer i utenbordsmotoren og drivstoffsystemet:
•
Korrosjon på metalldeler.
•
Nedbryting av elastomer og deler av plast.
•
Slitasje og skade på interne deler i motoren.
•
Vanskeligheter med starting og kjøring.
•
Kondens eller kvelning av motoren.
Noen av disse ugunstige effektene kommer av at alkoholholdig bensin har en tendens til å absorbere fuktighet fra
luften, som fører til en fase av vann og alkohol som skiller seg fra bensinen i drivstofftanken.
De ugunstige effektene av alkohol er mer alvorlige med metanol, og forverres ved økt alkoholinnhold.
Anbefalt olje
Anbefalt olje
Premium TC-W3-totaktsolje for utenbordsmotorer
VIKTIG: Det må brukes en NMMA-sertifisert TC-W3-totaktsolje.
Det anbefales å bruke Mercury eller Quicksilver Premium TC-W3-totaktsolje på denne motoren. Det anbefales å
bruke Mercury eller Quicksilver Premium Plus TC-W3-totaktsolje for å oppnå ekstra beskyttelse og smøring.
Dersom utenbordsolje fra Mercury eller Quicksilver ikke er tilgjengelig, kan du bruke en annen NMMA-sertifisert
TC-W3-totaktsolje for utenbordsmotorer. Det kan oppstå alvorlig motorskade ved bruk av olje med dårlig kvalitet.
Blandingsforhold mellom drivstoff og olje
MODELLER MED OLJEINNSPRØYTING
Bruk en bensin/olje-blanding i forholdet 50:1 (2 %) i den første tanken med drivstoff. Følg tabellen nedenfor for
riktig blandeforhold. Bruk av denne drivstoffblandingen kombinert med olje fra oljeinnsprøytingssystemet vil gi
tilstrekkelig smøring under innkjøringen av motoren.
Etter at drivstoffblandingen for innkjøring av motoren er brukt opp, er det ikke lenger nødvendig å blande olje i
bensinen.
MERK: Undersøk om oljenivået i oljeinnsprøytingssystemet er lavere på slutten av innkjøringsperioden.
Oljeforbruk tyder på at oljeinnsprøytingssystemet fungerer som det skal.
24
DRIVSTOFF OG OLJE
TABELL OVER BLANDINGSFORHOLD MELLOM BENSIN OG OLJE
Blandingsforholdet mellom
bensin og olje
50:1 (2 %)
3,8 liter (1 gal.)
bensin
11,5 liter (3 gal.)
bensin
23 liter (6 gal.)
bensin
89 ml (3 fl. oz.) olje 237 ml (8 fl. oz.) olje 473 ml (16 fl. oz.) olje
MODELLER UTEN OLJEINNSPRØYTING
Bruk en bensin/olje-blanding i forholdet 25:1 (4 %) i den første tanken med drivstoff.
Når drivstoffblandingen for innkjøring er brukt opp, skal det brukes en bensin/olje-blanding i forholdet 50:1 (2 %).
Følg tabellen nedenfor for riktig blandeforhold.
TABELL OVER BLANDINGSFORHOLD MELLOM BENSIN OG OLJE
Blandingsforholdet mellom
bensin og olje
3,8 liter (1 gal.)
bensin
11,5 liter (3 gal.)
bensin
23 liter (6 gal.)
bensin
25:1 (4 %)
148 ml (5 fl. oz.)
olje
473 ml (16 fl. oz.)
olje
946 ml (32 fl. oz.)
olje
50:1 (2 %)
89 ml (3 fl. oz.) olje 237 ml (8 fl. oz.) olje
473 ml (16 fl. oz.)
olje
Blande drivstoff og olje
Bærbar tank -Hell4 liter (1 gal.) bensin på tanken. Tilsett riktig mengde olje, og bland godt. Hell i resten av bensinen.
Innebygd tank -Bruk en trakt, og hell sakte riktig mengde olje på tanken sammen med bensinen når den fylles.
Fylle oljeinnsprøytingssystemet
1.
Plasser påhengsmotoren i vertikal driftsstilling. Kontroller oljenivået gjennom det gjennomsiktige nivårøret
foran på påhengsmotoren.
a
b
3100
a2.
Full tank
b-
Fjern oljepåfyllingslokket, og fyll tanken med olje.
25
Påfyllingsnivå
DRIVSTOFF OG OLJE
3101
Kapasitet
Oljetank
1,5 liter (50.5 fl. oz.)
Oljetype
Mercury- eller Quicksilver Premium TC-W3-totaktsolje
Fylling av bensintanken
! ADVARSEL
Unngå alvorlig personskade og dødsfall som følge av bensinbrann eller eksplosjon. Stopp alltid motoren og
pass på at INGEN røyker eller bruker åpen ild i nærheten når det fylles bensin.
Fyll drivstofftanker utendørs, langt unna varme, gnistkilder og åpen ild.
Ta bærbare tanker ut av båten når de skal fylles.
Stopp alltid motoren før tankene fylles.
Fyll ikke drivstofftanken helt full. La ca. 10 % av tankvolumet gjenstå. Drivstoffvolumet utvider seg når temperaturen
stiger, og kan lekke under trykk hvis tanken er fylt helt opp.
PLASSERING AV BÆRBAR DRIVSTOFFTANK I BÅTEN
Plasser drivstofftanken i båten, slik at tankventilen sitter høyere enn drivstoffnivået i tanken under normale forhold.
26
FUNKSJONER OG BETJENINGSORGANER
Fjernkontrollfunksjoner
Båten kan være utstyrt med en av Mercury Precision- eller Quicksilver -fjernkontrollene ovenfor. Hvis ikke, tar du
kontakt med forhandleren og ber om en beskrivelse av funksjonene og bruken av fjernkontrollen.
c
c
c
b h
a
b
a
g
f
i
a
i
d
d
f
abcdefghi-
f
g
e
e
ob00329
Kontrollhåndtak - Forover, fri, revers.
Friutløserspak.
Trim/tilt-bryter (hvis utstyrt med) - Se under Funksjoner og kontroller - Powertrim og tilt.
Nødstoppbryter - Se under Generelle opplysninger - Nødstoppbryter.
Nødstoppline - Se under Generelle opplysninger - Nødstoppbryter.
Justering av gassfriksjon - På konsollkontroller må dekselet fjernes for justering.
Tenningsbryter - Off (av), On (på), Start.
Hurtigtomgangsspak - Se under Bruk - Starting av motoren.
Bare gass-knapp - Se under Bruk - Starting av motoren.
Varslingssystem – modeller med elektrisk start
VARSLINGSSYSTEM
Påhengsmotorens varslingssystem består av et varselhorn i båten. På fjernstyrte modeller er varselhornet plassert
i fjernkontrollen eller koplet til tenningsbryteren. På modeller med styrekulthåndtak er varselhornet plassert i
tenningsbryterpanelet.
a
ab-
b
Varselhorn i fjernkontrollen
Varselhorn koplet til tenningsbryteren
c
c-
27
ob00332
Varselhorn i tenningsbryterpanelet
FUNKSJONER OG BETJENINGSORGANER
BRUK AV VARSLINGSSYSTEMET
Varselhornet vil høres som et kontinuerlig signal. Dette vil gjøre båtføreren oppmerksom på og hjelpe ham/henne
til å identifisere følgende situasjoner.
Varslingssystem
Funksjon
Lydsignal
Beskrivelse
Motoren er for varm
Kontinuerlig
Motoren er overopphetet
Lavt oljenivå
Kontinuerlig
Lavt oljenivå
MOTOREN OVEROPPHETES
Dersom motoren overopphetes, skal du straks redusere gassen til tomgangshastighet. Sett påhengsmotoren i
nøytral, og kontroller at det kommer en jevn vannstrøm ut av kjølevannskontrollen.
ob00331
Dersom det ikke kommer vann ut av kjølevannskontrollen eller vannstrømmen kommer støtvis, skal du stanse
motoren og kontrollere om vanninntakshullene er blokkert. Dersom hullene ikke er blokkert, kan det være en
blokkering i kjølesystemet eller et problem med vannpumpen. Få påhengsmotoren kontrollert hos forhandleren.
Bruk av motoren når den er overopphetet, fører til motorskade.
MERK: Dersom motoren overopphetes og du er strandet, skal du stanse motoren og la den kjøles ned. Deretter
vil du vanligvis kunne kjøre motoren en stund på lav hastighet (tomgang) før den begynner å overopphetes igjen.
Bruk av motoren når den er overopphetet, fører til motorskade.
Dersom det kommer en jevn strøm av vann ut av kjølevannskontrollen og motoren likevel overopphetes, skal du
rådføre deg med forhandleren. Bruk av motoren når den er overopphetet, fører til motorskade.
LAVT OLJENIVÅ
Varslingssystemet vil aktiveres dersom oljenivået er lavere enn sikteglasset i motordekslet når påhengsmotoren
er i vertikal stilling. Det er fremdeles olje igjen til 30 minutters kjøring på full gass. SeDrivstoff & olje – Fylle
oljeinnsprøytingssystemet.
3103
28
FUNKSJONER OG BETJENINGSORGANER
Varselhornsystem – modeller med manuell start
VARSELHORNSYSTEM - MODELLER MED MANUELL START
Påhengsmotorens varslingssystem består av et varselhorn under underdekslet. Varselhornet vil lyde dersom
motoren overopphetes.
3104
MOTOREN OVEROPPHETES
Dersom motoren overopphetes, vil varselhornet lyde og varslingssystemet vil automatisk begrense
motorhastigheten til 2500 o/min. Reduser straks gassen til tomgangshastighet. Sett påhengsmotoren i nøytral, og
kontroller at det kommer en jevn vannstrøm ut av kjølevannskontrollen.
ob00331
Dersom det ikke kommer vann ut av kjølevannskontrollen eller vannstrømmen kommer støtvis, skal du stanse
motoren og kontrollere om vanninntakshullene er blokkert. Dersom hullene ikke er blokkert, kan det være en
blokkering i kjølesystemet eller et problem med vannpumpen. Få påhengsmotoren kontrollert hos forhandleren.
Bruk av motoren når den er overopphetet, fører til motorskade.
MERK: Dersom motoren overopphetes og du er strandet, skal du stanse motoren og la den kjøles ned. Deretter
vil du vanligvis kunne kjøre motoren en stund på lav hastighet (tomgang) før den begynner å overopphetes igjen.
Bruk av motoren når den er overopphetet, fører til motorskade.
Dersom det kommer en jevn strøm av vann ut av kjølevannskontrollen og motoren likevel overopphetes, skal du
rådføre deg med forhandleren. Bruk av motoren når den er overopphetet, fører til motorskade.
Motorens turtallssperre
Påhengsmotoren er utstyrt med en turtallssperre som begrenser motorens maksimale turtall. Dette beskytter
motoren mot mekanisk skade.
Nedenfor følger noen årsaker til overrusing av motoren:
•
Propellventilering.
•
Propell med feil stigning eller feil diameter.
•
Propellnavsluring.
•
Påhengsmotoren er montert for høyt på akterspeilet.
29
FUNKSJONER OG BETJENINGSORGANER
•
Påhengsmotoren er tiltet lenger ut enn vertikal stilling.
•
Kavitasjon av propellen på grunn av grov sjø eller blokkering i båtskroget.
Når motorens turtallssperre aktiveres, vil motorens tenningsjustering forsinkes midlertidig for å redusere
motorturtallet. Ved overrusing over 6000 o/min vil sylindrene koples ut for å hindre at motoren går over denne
grensen.
Manuelt tiltsystem
TILTLÅSESPAK
Tiltlåsespaken brukes til å kople inn låsemekanismen for revers, og den forhindrer at påhengsmotoren løftes ut av
vannet ved kjøring i revers på grunn av propellens skyvekraft bakover. Tiltlåsespaken kan plasseres i to stillinger
som vist nedenfor.
Utløserstilling – Når tiltlåsespaken står i utløserstillingen, kan du tilte opp påhengsmotoren.
Låsestilling – Når påhengsmotoren er i bruk, skal tiltlåsespaken stå i låsestillingen.
a
b
a-
ob00614
Utløserstilling
b-
Låsestilling
MERK: Når tiltlåsespaken står i låsestillingen, vil påhengsmotoren likevel støtes opp dersom den treffer en hindring
under vann.
BRUK AV TILTING
Tilte påhengsmotoren helt opp
1.
Stans motoren.
2.
Flytt tiltlåsespaken opp til utløserstillingen.
3.
Ta tak i håndtaket på motordekslet, og løft påhengsmotoren helt opp.
4.
Skyv inn tiltstøttepinnen. Senk påhengsmotoren slik at den hviler på tiltstøttepinnen.
30
FUNKSJONER OG BETJENINGSORGANER
a
b
c
ob00615
abc-
Utløserstilling
Låsestilling
Tiltstøttepinne
Senke påhengsmotoren til driftsstilling
1.
Løft påhengsmotoren litt, og trekk ut tiltstøttepinnen. Senk påhengsmotoren.
2.
Flytt tiltlåsespaken ned til låsestillingen.
PÅ GRUNT VANN
Ved hjelp av gruntvannsstillingsstangfunksjonen kan du velge en høyere tiltvinkel for påhengsmotoren slik at den
ikke tar nedi bunnen.
VIKTIG: Kjør påhengsmotoren ved lav hastighet og pass på at kjølevanninntaket er under vann, når båten kjøres
på grunt vann.
Kople inn gruntvannsstillingsstangen
1.
Senk motorhastigheten til tomgang.
2.
Flytt tiltlåsespaken opp til utløserstillingen.
3.
Vri knotten for å kople inn gruntvannsstillingsstangen.
31
FUNKSJONER OG BETJENINGSORGANER
a
c
b
ab-
d
Utløserstilling
Låsestilling
cd-
ob00616
Knott
Gruntvannsstillingsstang
4.
Ta tak i håndtaket på toppdekslet, og løft påhengsmotoren slik at gruntvannsstillingsstangen kan svinges ned.
5.
Senk påhengsmotoren slik at den hviler på gruntvannsstillingsstangen.
6.
Flytt tiltlåsespaken ned til låsestillingen.
Frigjøre påhengsmotoren fra stillingen for gruntvannskjøring
1.
Flytt tiltlåsespaken opp til utløserstillingen.
2.
Løft påhengsmotoren litt, og vri knotten for å kople ut gruntvannsstillingsstangen. Senk påhengsmotoren.
3.
Flytt tiltlåsespaken ned til låsestillingen.
STILLE INN PÅHENGSMOTORENS DRIFTSVINKEL
Den vertikale driftsvinkelen til påhengsmotoren justeres ved å flytte tiltpinnen i de fem justeringshullene.
Påhengsmotoren skal låses mot denne tiltpinnen ved å sette tiltlåsespaken i låse-/kjørestillingen. Riktig justering
gir optimal ytelse, stabilitet og minst mulig styremotstand.
MERK: Se listen nedenfor når du skal justere påhengsmotorens driftsvinkel.
Tiltpinnen skal justeres slik at påhengsmotoren er i vertikal stilling i forhold til vannet når båten kjøres ved
topphastighet. Båten kjøres dermed parallelt med vannflaten.
Plasser passasjerene og lasten i båten slik at vekten blir jevnt fordelt.
32
FUNKSJONER OG BETJENINGSORGANER
a
b
c
ob00613
abc-
For stor vinkel (akterspeilet ned – baugen opp)
For liten vinkel (akterspeilet opp – baugen ned)
Riktig vinkel (baugen litt opp)
Se nøye på listen nedenfor når du skal justere påhengsmotorens driftsvinkel.
Følgende kan skje når påhengsmotoren flyttes nærmere båtens akterspeil:
•
Baugen senkes.
•
Båten planer raskere, spesielt dersom båten er tungt lastet eller er tung i akterspeilenden.
•
Gir en generelt bedre kjørekomfort i urolig sjø.
•
Øker styremomentet eller trekker mot høyre (ved bruk av en vanlig propell med høyrerotasjon).
•
I verste fall kan baugen på enkelte båter senkes så mye at baugen ploger i vannet mens båten er i plan.
Båten kan da brått svinge for mye (kalles "baugstyring" eller "overstyring") når du begynner å svinge eller
dersom båten treffer en større bølge.
Følgende kan skje når påhengsmotoren flyttes bort fra båtens akterspeil:
•
Baugen løftes lenger opp fra vannet.
•
Topphastigheten økes generelt.
•
Øker klaringen til gjenstander under vann eller grunner.
•
Øker styremomentet eller trekker mot venstre ved normal monteringshøyde (ved bruk av en vanlig propell
med høyrerotasjon).
•
I verste fall kan det føre til at båten vaker eller at propellen ventilerer.
MANUELT TILTSYSTEM MED GASSYLINDER - MODELLER MED
STYREKULTHÅNDTAK UTEN POWER TRIM
På modeller uten powertrim er tiltsystemet utstyrt med en gassylinder slik at du lett kan tilte og låse
påhengsmotoren trinnløst mellom øverste og nederste tiltstilling.
Tiltsystemet er konstruert for justering når påhengsmotoren går på tomgang i nøytralstillingen, eller når motoren
er stanset.
Påhengsmotoren må låses i tiltstillingen før bruk ved å flytte tiltlåsespaken tillåse-/kjøre stillingen.
33
FUNKSJONER OG BETJENINGSORGANER
! ADVARSEL
Påhengsmotoren må låses i tiltstillingen før bruk. Dersom påhengsmotoren ikke låses i tiltstillingen, kan den
komme til å tiltes opp av vannet når farten senkes eller ved kjøring i revers, slik at du mister kontrollen over
båten. Tap av kontrollen over båten kan resultere i alvorlig personskade, død eller skade på båten.
Grunnleggende tilting
Flytt tiltlåsespaken til tiltstillingen. Tilt påhengsmotoren til ønsket stilling, og lås den på plass ved å flytte
tiltlåsespaken til låse-/kjørestillingen.
a
b
ob00608
a-
Tiltstilling
b-
Låse-/kjørestilling
På grunt vann
Når båten brukes på grunt vann, kan påhengsmotoren justeres og låses i en høyere tiltvinkel. Kjør påhengsmotoren
ved lavt turtall når den er tiltet opp for kjøring på grunt vann. Pass på at kjølevanninntaket er under vann, og
kontroller hele tiden om det kommer vann ut av vannpumpens indikatorhull.
ob00609
Tilte påhengsmotoren helt opp
1.
Stans motoren. Flytt tiltlåsespaken til tiltstillingen. Ta tak i håndtaket på toppdekslet, og hev påhengsmotoren
til høyeste tiltstilling. Lås påhengsmotoren på plass ved å flytte tiltlåsespaken til låse-/kjørestillingen.
2.
Skyv inn tiltpinnen.
3.
Senk påhengsmotoren slik at den hviler på tiltpinnen.
ob00610
34
FUNKSJONER OG BETJENINGSORGANER
Senke påhengsmotoren til driftsstilling
1.
Løft påhengsmotoren opp fra tiltpinnen slik at du kan trekke den ut. Trekk ut tiltpinnen og senk
påhengsmotoren.
2.
Flytt tiltlåsespaken til låse-/kjørestillingen.
ob00611
a
a-
Tiltpinne
Justere driftsvinkelen
Det er fem hull i akterspeilbrakettene som kan brukes til å justere påhengsmotorens driftsvinkel (foroverbevegelse).
Det er montert tiltstoppere for justering i det første hullet. Bruk tiltpinnen som følger med for justering i de fire andre
hullene. Fjern tiltpinnen når du bruker tiltstopperne.
a
c
b
ab-
Hull i akterspeilbrakettene
Tiltstoppere
c-
ob00612
Tiltpinne
Juster driftsvinkelen slik at påhengsmotoren er i vertikal stilling i forhold til vannet når båten kjøres ved
topphastighet.
Plasser passasjerene og lasten i båten slik at vekten blir jevnt fordelt.
35
FUNKSJONER OG BETJENINGSORGANER
a
b
c
ob00613
ab-
For stor vinkel (baugen opp) - juster innover
For liten vinkel (baugen ned) - juster utover
c-
Riktig vinkel (baugen litt opp)
MERK: Påhengsmotoren skal låses mot tiltstopperne eller tiltpinnen ved å sette tiltlåsespaken i låse-/
kjørestillingen.
Se nøye på listen nedenfor når du skal justere påhengsmotorens driftsvinkel.
Følgende kan skje når påhengsmotoren flyttes nærmere båtens akterspeil:
•
Baugen senkes.
•
Båten planer raskere, spesielt dersom båten er tungt lastet eller er tung i akterspeilenden.
•
Gir en generelt bedre kjørekomfort i urolig sjø.
•
Øker styremomentet eller trekker mot høyre (ved bruk av en vanlig propell med høyrerotasjon).
•
I verste fall kan baugen på enkelte båter senkes så mye at baugen ploger i vannet mens båten er i plan.
Båten kan da brått svinge for mye (kalles "baugstyring" eller "overstyring") når du begynner å svinge eller
dersom båten treffer en større bølge.
Følgende kan skje når påhengsmotoren flyttes bort fra båtens akterspeil:
•
Baugen løftes lenger opp fra vannet.
•
Topphastigheten økes generelt.
•
Øker klaringen til gjenstander under vann eller grunner.
•
Øker styremomentet eller trekker mot venstre ved normal monteringshøyde (ved bruk av en vanlig propell
med høyrerotasjon).
•
I verste fall kan det føre til at båten spretter bortover vannet eller at propellen ventilerer.
Powertrim og tilt (utstyrsavhengig)
POWERTRIM OG TILT
Utenbordsmotoren er utstyrt med en trim/tilt-kontroll som kalles "powertrim". Med denne kontrollen kan du enkelt
justere stillingen til utenbordsmotoren ved å trykke på trimbryteren. Når utenbordsmotoren flyttes nærmere båtens
akterspeil, kalles dette å trimme "inn" eller "ned". Når utenbordsmotoren flyttes lenger bort fra båtens akterspeil,
kalles dette å trimme "ut" eller "opp". Begrepet "trim" viser vanligvis til justeringen av utenbordsmotoren innenfor
de første 20° av bevegelsesområdet. Det er dette bevegelsesområdet som brukes når båten er oppe i plan.
Begrepet "tilt" viser vanligvis til justeringen av utenbordsmotoren videre oppover og opp av vannet.
Utenbordsmotoren kan tiltes opp av vannet når motoren er slått av. Ved lavt tomgangsturtall kan utenbordsmotoren
også tiltes opp forbi trimområdet for eksempel når båten brukes på grunt vann.
36
FUNKSJONER OG BETJENINGSORGANER
a
b
c
ab-
Trimbryter
Bevegelsesområde for tilt
c-
ob00663
Bevegelsesområde for trim
BRUK AV POWERTRIM
For de fleste båter vil du oppnå tilfredsstillende resultater ved drift i den midtre delen av trimområdet. Men for å
dra full nytte av trimmulighetene, kan det av og til være at du velger å trimme påhengsmotoren helt inn eller helt
ut. Fordi ytelsen bedres, legges det også et større ansvar på deg som fører, og du må være oppmerksom på noen
potensielle kontrollproblemer.
Du må spesielt være oppmerksom på at du kan komme til å merke et rykk eller en vridning når du holder i rattet
eller styrekulthåndtaket. Dette styremomentet skyldes at påhengsmotoren er trimmet slik at propellakselen ikke er
parallell med vannflaten.
! ADVARSEL
Unngå alvorlig personskade eller dødsfall. Når påhengsmotoren er trimmet lenger inn eller ut enn det som er
normalt for nøytral styring, kan det komme til å rykke i rattet eller styrekulthåndtaket. Dersom du da ikke holder
i rattet eller styrekulthåndtaket med et fast grep, kan du miste kontrollen over båten fordi påhengsmotoren kan
svinge uhindret. Båten kan da plutselig skjene eller ta en svært krapp sving slik at personer kan bli kastet rundt
i båten eller falle over bord.
Les nøye gjennom denne listen.
1.
Trimming innover eller nedover kan føre til følgende:
•
Baugen senkes.
•
Båten planer raskere, spesielt dersom båten er tungt lastet eller er tung i akterspeilenden.
•
Gir en generelt bedre kjørekomfort i urolig sjø.
•
Øker styremomentet eller trekker mot høyre (ved bruk av en vanlig propell med høyrerotasjon).
•
I verste fall kan baugen på enkelte båter senkes så mye at baugen ploger i vannet mens båten er i
plan. Båten kan da brått svinge for mye (kalles "baugstyring" eller "overstyring") når du begynner å
svinge eller dersom båten treffer en større bølge.
37
FUNKSJONER OG BETJENINGSORGANER
! ADVARSEL
Unngå alvorlig personskade eller dødsfall. Velg en middels triminnstilling for påhengsmotoren så snart båten
er oppe i plan for å hindre at båten skjener og personer faller over bord. Ikke forsøk å svinge med båten når
den er oppe i plan dersom påhengsmotoren er trimmet uvanlig mye inn eller ned og det rykker i rattet eller
styrekulthåndtaket.
•
2.
I spesielle tilfeller kan det hende eieren ønsker å begrense trimmingen innover. Dette kan oppnås ved
å plassere tiltstopperne i ønsket justeringshull i akterspeilbrakettene.
Trimming utover eller oppover kan føre til følgende:
•
Baugen løftes lenger opp fra vannet.
•
Topphastigheten økes generelt.
•
Øker klaringen til gjenstander under vann eller grunner.
•
Øker styremomentet eller trekker mot venstre ved normal monteringshøyde (ved bruk av en vanlig
propell med høyrerotasjon).
•
I verste fall kan det føre til at båten vaker eller at propellen ventilerer.
•
Motoren kan overopphetes dersom noen av kjølevanninntakshullene er over vannflaten.
BRUK AV TILTING
Slå av motoren og trykk trim/tilt-bryteren eller den ekstra tiltbryteren til øvre stilling for å tilte motoren.
Påhengsmotoren vil tiltes opp til du slipper bryteren, eller til den når maksimal tiltstilling.
1.
Skyv inn tiltstøttepinnen.
2.
Senk påhengsmotoren slik at den hviler på tiltpinnen.
3.
Kople ut tiltpinnen ved å løfte påhengsmotoren opp fra tiltpinnen og trekke den ut. Senk påhengsmotoren.
ob00640
MANUELL TILTING
Dersom påhengsmotoren ikke kan tiltes ved hjelp av powertrim/tilt-bryteren, kan den tiltes manuelt.
MERK: Den manuelle tiltutløserventilen må strammes før påhengsmotoren brukes, for å unngå at påhengsmotoren
tiltes opp under kjøring i revers.
1.
Skru den manuelle tiltutløserventilen ut tre omdreininger (mot klokka). Påhengsmotoren kan nå tiltes manuelt.
Tilt påhengsmotoren til ønsket stilling, og stram til den manuelle tiltutløserventilen.
ob00619
EKSTRA TILTBRYTER
Den ekstra tiltbryteren kan brukes til å tilte utenbordsmotoren opp eller ned ved hjelp av powertrim-systemet.
38
FUNKSJONER OG BETJENINGSORGANER
a
a-
ob00666
Ekstra tiltbryter
PÅ GRUNT VANN
Når båten brukes på grunt vann, kan du tilte utenbordsmotoren forbi det maksimale tiltområdet for å unngå å ta
nedi bunnen.
1.
Reduser motorturtallet til under 2000 o/min.
2.
Tilt utenbordsmotoren opp. Pass på at alle vanninntakshullene hele tiden er under vann.
3.
Motoren skal kun kjøres ved lav hastighet. Dersom motorturtallet overskrider 2000 o/min, vil
utenbordsmotoren automatisk gå ned til det maksimale trimområdet.
Justering av gassfriksjonen - modeller med styrekult
Friksjonsknotten for gasshåndtaket - Vri på friksjonsknotten for å innstille og opprettholde gassen i ønsket
hastighet. Vri knotten mot høyre for å stramme friksjonen og mot venstre for å løsne på friksjonen.
a
b
ob00341
a-
Løsne friksjonen
b-
Stramme friksjonen
Justere styrefriksjonen
MODELLER MED STYREKULTHÅNDTAK
! ADVARSEL
Unngå personskade eller dødsfall på grunn av at du mister kontrollen over båten. Oppretthold tilstrekkelig
styrefriksjon for å forhindre at påhengsmotoren styrer i ring dersom styrekulthåndtaket eller rattet slippes.
Justering av styrefriksjon – Juster denne spaken for å oppnå ønsket styrefriksjon (motstand) på styrekulthåndtaket.
Flytt spaken mot venstre for å øke friksjonen og mot høyre for å redusere friksjonen.
39
FUNKSJONER OG BETJENINGSORGANER
a
a-
b
Økt friksjon
b-
3073
Redusert friksjon
MODELLER MED FJERNKONTROLL
Justering av styrefriksjon – Juster denne skruen for å oppnå ønsket styrefriksjon (motstand) på rattet. Drei skruen
med klokka for å øke friksjonen og mot klokka for å redusere friksjonen.
a
b
ob00623
a-
Redusert friksjon
b-
Økt friksjon
Justering av trimror
Propellens styremoment kan føre til at båten drar til én av sidene. Dette styremoment(et) er normalt fordi
utenbordsmotoren ikke er trimmet slik at propellakselen er parallell med vannflaten. Trimroret kan kompensere for
styremoment(et) i mange tilfeller og kan justeres innenfor visse grenser til å redusere eventuell ujevn kraft på
styringen.
ob00344
MERK: Justering av trimroret vil ha liten innvirkning på reduseringen av styremomentet hvis utenbordsmotoren er
montert med antiventilasjonsplaten ca 50 mm (2 in.) eller mer ovenfor bunnen av båten.
MODELLER UTEN POWERTRIM
Kjør båten i normal hastighet, trimmet i ønsket stilling ved å sette tiltepinnen i ønsket hull. Sving båten til venstre
og høyre og finn ut om den går lettere til én av sidene.
Løsne bolten på trimroret og foreta små justeringer om gangen hvis det er nødvendig. Hvis båten går lettere til
venstre side, vri den bakre delen av trimroret mot venstre. Hvis båten går lettere til høyre side, vri den bakre delen
av trimroret mot høyre. Stram bolten og utfør testen på nytt.
40
FUNKSJONER OG BETJENINGSORGANER
MODELLER MED POWERTRIM
Kjør båten i normal hastighet, trimmet i ønsket stilling. Sving båten til venstre og høyre og finn ut om den går lettere
til én av sidene.
Løsne bolten på trimroret og foreta små justeringer om gangen hvis det er nødvendig. Hvis båten går lettere til
venstre side, vri den bakre delen av trimroret mot venstre. Hvis båten går lettere til høyre side, vri den bakre delen
av trimroret mot høyre. Stram bolten og utfør testen på nytt.
41
BRUK
Punkter som må kontrolleres før start
•
Føreren er kjent med sikre navigasjons-, båt-, og driftsprosedyrer.
•
En godkjent flytevest/redningsvest i riktig størrelse for alle personer ombord skal være lett tilgjengelig (dette
er påbudt ved lov).
•
En redningsbøye (ring) eller en flytepute som kan kastes ut til en person som befinner seg i vannet.
•
Gjør deg kjent med båtens maksimale belastningskapasitet. Se på båtens kapasitetsplate.
•
Tilstrekkelig drivstofftilførsel.
•
Tilstrekkelig oljetilførsel (oljeinnblanding).
•
Plasser passasjerer og last i båten slik at vekten blir jevnt fordelt og alle sitter i et passende sete.
•
Si fra om hvor du skal og når du regner med å være tilbake.
•
Det er ulovlig å føre en båt under påvirkning av alkohol eller andre rusmidler.
•
Gjør deg kjent med farvannet og området der du skal bruke båten: tidevann, strømmer, sandbanker, skjær
og andre faremomenter.
•
Utfør kontrollene som er oppgitt underVedlikehold – Kontroll- og vedlikeholdsoversikt.
Bruk i kuldegrader
Når utenbordsmotoren brukes eller ligger fortøyd når det er kuldegrader, må du sørge for at girkassen er under
vann. Dette forhindrer at ev. vann i girkassen fryser og forårsaker skade på vannpumpen og andre komponenter.
Dersom det er en mulighet for isdannelse på vannet, må utenbordsmotoren fjernes og tappes for vann. Hvis det
skulle danne seg is ved vannflatenivået inne i utenbordsmotorens drivakselhus, vil dette blokkere vannstrømmen
til motoren og muligens forårsake skade.
Kjøring i saltvann eller forurenset vann
Vi anbefaler at du skyller kjølevannskretsen i utenbordsmotoren med ferskvann etter at den har vært brukt i salt
eller forurenset vann. Dette vil forhindre at det dannes belegg som kan blokkere kjølevannskretsen. Se Vedlikehold
- Spyling av kjølesystemet.
Hvis båten ligger fortøyd, bør utenbordsmotoren alltid tas opp, slik at girkassen er fullstendig oppe av vannet når
den ikke brukes (bortsett fra når det er kuldegrader).
Vask motoren utvendig og skyll eksosuttaket ved propellen og girkassen med ferskvann etter hver bruk. Spray
Mercury Precision eller Quicksilver Corrosion Guard på utvendige metalloverflater hver måned. Spray ikke
anodene for korrosjonskontroll, da dette vil redusere anodeeffekten.
Bruk i høyereliggende områder
VIKTIG: Unngå alvorlig skade på motoren forårsaket av for mager drivstoffblanding. Bruk ikke utenbordsmotoren
i lavereliggende områder dersom dysene har blitt skiftet for bruk i høyereliggende områder, med mindre du skifter
til dyser som er tilpasset det nye høydenivået.
Ved bruk av utenbordsmotoren i et område som ligger høyere enn750 m (2500 ft.) over havet, kan det være
nødvendig å skifte forgasserens dyser og/eller propellstigningen. Rådfør deg med forhandleren. Dette vil redusere
det normale ytelsestapet som skyldes at oksygenmangelen i luften gir en altfor fet drivstoffblanding.
Innkjøring av motoren
! FORSIKTIG
Motoren kan påføres alvorlige skader dersom den ikke kjøres inn på riktig måte.
MODELLER MED OLJEINNSPRØYTING
Drivstoffblanding ved innkjøring av motoren –Bruk en bensin/olje-blanding i forholdet 50:1 (2 %) i den første tanken
med drivstoff. Bruk av denne drivstoffblandingen kombinert med olje fra oljeinnsprøytingssystemet vil gi tilstrekkelig
smøring under innkjøringen av motoren.
42
BRUK
Innkjøring av motoren -Varier gassinnstillingen den første driftstimen. Unngå å kjøre ved samme hastighet i mer
enn to minutter, og unngå å kjøre uavbrutt på full gass i løpet av den første driftstimen.
MODELLER UTEN OLJEINNSPRØYTING
Drivstoffblanding ved innkjøring av motoren –Bruk en bensin/olje-blanding i forholdet 25:1 (4 %) i den første tanken
med drivstoff. Når drivstoffblandingen for innkjøring er brukt opp, skal det brukes en bensin/olje-blanding i forholdet
50:1 (2 %).
Innkjøring av motoren -Varier gassinnstillingen den første driftstimen. Unngå å kjøre ved samme hastighet i mer
enn to minutter, og unngå å kjøre uavbrutt på full gass i løpet av den første driftstimen.
Starte motoren – modeller med fjernkontroll og elektrisk start
Før motoren startes, skal du lese listen over kontroller som skal utføres før start, spesielle anvisninger for bruk og
anvisninger for innkjøring av motoren under Bruk.
! FORSIKTIG
Du skal aldri starte eller kjøre påhengsmotoren (selv ikke en kort stund) uten at det sirkulerer vann gjennom
alle kjølevanninntakshullene i girkassen. Dette er for å hindre skade på vannpumpen (at den kjøres tørr) eller
overoppheting av motoren.
1.
Kontroller at kjølevanninntaket er under vann.
2.
Åpne lufteventilskruen (i påfyllingslokket) på drivstofftanker med manuell ventilering.
ob00347
ob00348
3.
Kople drivstoffledningen til påhengsmotoren.
4.
Klem på pumpeblæren for drivstoffslangen flere ganger til den kjennes hard.
3074
ob00349
43
BRUK
5.
Sett dødmannsstoppbryteren i kjørestillingen. SeGenerell informasjon – Dødmannsstoppbryter.
6.
Sett påhengsmotoren i nøytral (N).
ob00350
N
ob00351
7.
Modeller uten powertrim – Flytt tiltlåsespaken ned til låsestillingen.
a
b
ob00625
! ADVARSEL
Modeller uten powertrim – Påhengsmotoren må låses i tiltstillingen før bruk. Dersom påhengsmotoren ikke låses
i tiltstillingen, kan den komme til å tiltes opp av vannet ved kjøring i revers, slik at du mister kontrollen over båten.
Tap av kontrollen over båten kan resultere i alvorlig personskade, død eller skade på båten.
8.
Kald motor – Skyv hurtigtomgangsspaken eller gassen om lag halvveis forover. Etter at motoren er startet,
skal du straks justere hurtigtomgangsspaken slik at turtallet reduseres til under 2000 o/min. Gå tilbake til
normal tomgangshastighet etter at motoren er varmet opp.
a
b
3030
a-
Hurtigtomgangsspak
b-
44
Bare gass-funksjonen
BRUK
9.
Vri tenningsnøkkelen til startstillingen og start motoren. Dersom motoren er kald, skal du trykke nøkkelen inn
for å aktivere choken. Dersom motoren ikke starter i løpet av 10 sekunder, skal du vente i 30 sekunder og
prøve på nytt. Dersom motoren vil kveles, skal du aktivere choken igjen (trykke inn nøkkelen) til motoren går
jevnt.
ob00354
10.
Starte en sur motor – Skyv hurtigtomgangsspaken eller gassen helt forover. Dra motoren rundt i 10 sekunder
uten å aktivere drivstofftilførselen. Vent i 30 sekunder, og gjenta til motoren starter. Begynn å redusere
motorturtallet straks motoren starter.
11.
Når motoren har startet, skal du kontrollere at det kommer en jevn vannstrøm ut av kjølevannskontrollen.
ob00331
VIKTIG: Dersom det ikke kommer vann ut av kjølevannskontrollen, skal du stanse motoren og undersøke om
kjølevanninntaket er blokkert. Dersom kjølevanninntaket ikke er blokkert, kan det tyde på at vannpumpen har
sviktet, eller at det er en blokkering i kjølesystemet. Disse tilstandene fører til at motoren overopphetes. Få
påhengsmotoren kontrollert hos forhandleren. Bruk av motoren når den er overopphetet, fører til motorskade.
Starte motoren – modeller med styrekulthåndtak og modeller med
fjernkontroll og manuell start
Før motoren startes, skal du lese listen over kontroller som skal utføres før start, spesielle anvisninger for bruk og
anvisninger for innkjøring av motoren under Bruk.
! FORSIKTIG
Du skal aldri starte eller kjøre påhengsmotoren (selv ikke en kort stund) uten at det sirkulerer vann gjennom
alle kjølevanninntakshullene i girkassen. Dette er for å hindre skade på vannpumpen (at den kjøres tørr) eller
overoppheting av motoren.
1.
Kontroller at kjølevanninntaket er under vann.
2.
Åpne ventilskruen (i påfyllingslokket) på drivstofftanker med manuell ventilering.
ob00347
45
BRUK
ob00348
3.
Kople drivstoffslangen til påhengsmotoren.
3074
4.
Klem på drivstoffslangeboblen flere ganger til den kjennes hard.
5.
Sett dødmannsstoppbryteren i kjørestillingen. SeGenerell informasjon – Dødmannsstoppbryter.
ob00349
ob00350
6.
Sett påhengsmotoren i nøytral (N).
N
N
3107
ob00351
7.
Sett tiltlåsespaken i låsestillingen.
46
BRUK
a
b
ob00625
a
b
ob00333
a8.
Revers-/tiltstilling
b-
Låse-/kjørestilling
Modeller med styrekulthåndtak – Flytt gasshåndtaket til startstillingen.
0%100
START
START
3075
9.
Modeller med fjernkontroll – Flytt av/på-bryteren til påstillingen.
3026
MERK: Modeller med manuell start – Når en ny motor skal startes for første gang, eller når en motor skal startes
igjen etter langtidslagring, kan det være luft i tilføringsrørene. I slike tilfeller skal du trykke på drivstofflangeboblen
flere ganger til du kjenner væsken, og så raskt 4 til 6 ganger til.
10.
Modeller med manuell start – Dersom motoren er kald, skal du trykke raskt på drivstoffslangeboblen 4 til 6
ganger.
47
BRUK
3076
a.
Trekk forsiktig i startsnoren til starteren koples inn, og trekk så i snoren med en rask bevegelse for dra
motoren rundt.
b.
La snoren gå sakte tilbake. Gjenta til motoren starter. Dersom motoren vil kveles, skal du tilføre mer
drivstoff til motoren går jevnt.
3072
11.
Motorer med elektrisk start – Vri tenningsnøkkelen til startstillingen og start motoren. Dersom motoren er
kald, skal du trykke nøkkelen inn for å aktivere choken. Dersom motoren ikke starter i løpet av 10 sekunder,
skal du vente i 30 sekunder og prøve på nytt. Dersom motoren vil kveles, skal du aktivere choken igjen (trykke
inn nøkkelen) til motoren går jevnt.
! ADVARSEL
HØY AKSELERASJON KAN VÆRE FARLIG – Før du setter påhengsmotoren i gir, skal du redusere
motorturtallet til lav hastighet. Dermed unngår du at personer i båten kastes ut av setene eller over bord, noe
som kan medføre alvorlig personskade eller død.
ob00354
12.
Kontroller at det kommer en jevn vannstrøm ut av vannpumpens indikatorhull.
ob00331
48
BRUK
VIKTIG: Dersom det ikke kommer vann ut av vannpumpens indikatorhull, skal du stanse motoren og undersøke
om kjølevanninntaket er blokkert. Dersom kjølevanninntaket ikke er blokkert, kan det tyde på at vannpumpen har
sviktet, eller at det er en blokkering i kjølesystemet. Disse tilstandene fører til at motoren overopphetes. Få
påhengsmotoren kontrollert hos forhandleren. Bruk av motoren når den er overopphetet, fører til store skader på
motoren.
Skifte gir
VIKTIG: Sett aldri påhengsmotoren i gir uten at motoren går på tomgang. Sett aldri påhengsmotoren i revers når
motoren er stanset.
•
Påhengsmotoren har tre girstillinger: forover (F), nøytral (N) og revers (R).
F
N
R
R
N
3108
ob00557
F
•
Modeller med fjernkontroll – Ved girskift skal du alltid stoppe i nøytralstillingen og vente til motoren har gått
tilbake til tomgangsturtall.
•
Modeller med styrekulthåndtak - Senk motorhastigheten til tomgang før du skifter gir.
ob00308
START
3077
•
Vær alltid rask i bevegelsen når du skifter gir.
•
Etter at påhengsmotoren er satt i gir, skyver du fjernkontrollspaken forover eller vrir på gasshåndtaket
(styrekulthåndtaket) for å øke hastigheten.
Stopping av motoren
1.
Modeller med fjernkontroll - Reduser hastigheten på motoren, og sett utenbordsmotoren i fri. Vri
tenningsnøkkelen til "off"-stilling.
ob00360
49
BRUK
2.
Modeller med styrekulthåndtak - Reduser hastigheten på motoren og skift til fri. Trykk inn stopp-knappen eller
vri tenningsnøkkelen til "off"-stilling.
ob00361
Nødstart – modeller med elektrisk start
Dersom startsystemet svikter, kan du bruke reservestartsnoren (følger med) og gjøre følgende.
! ADVARSEL
Når du starter motoren ved hjelp av reservestartsnoren, fungerer ikke beskyttelsesdelen for start i gir. Pass på
å sette påhengsmotoren i nøytral for å forhindre at den starter i gir. Brå og uventet akselerasjon kan føre til
alvorlig personskade eller dødsfall.
1.
Sett påhengsmotoren i nøytral (N).
N
N
3107
ob00351
2.
Sett dødmannsstoppbryteren i kjørestillingen. SeGenerell informasjon – Dødmannsstoppbryter.
ob00350
3.
Vri tenningsnøkkelen til påstillingen.
ob00364
50
BRUK
4.
Fjern svinghjuldekslet.
3097
! ADVARSEL
Unngå elektrisk støt. Rør ikke tenningskomponenter, ledninger eller tennpluggkabler under starting og kjøring
av motoren.
! ADVARSEL
Svinghjulet kan forårsake alvorlig personskade når det er utildekket og i bevegelse. Hold hender, hår, klær,
verktøy og andre gjenstander unna motoren under starting og kjøring av motoren. Prøv ikke å sette på
svinghjuldekslet eller toppdekslet når motoren er i gang.
5.
Hvis motoren er kald, holder du knappen for drivstofftilførsel inne og pumper opp drivstofftrykket med
drivstoffpumpeblæren.
6.
Plasser knuten på startsnoren i hakket på svinghjulet, og vikle snoren med klokka rundt svinghjulet.
7.
Trekk i startsnoren for å starte motoren.
3078
3079
51
BRUK
Nødstart – modeller med manuell start
Dersom startsystemet svikter, kan du bruke reservestartsnoren (følger med) og gjøre følgende.
! ADVARSEL
Når du starter motoren ved hjelp av reservestartsnoren, fungerer ikke beskyttelsesdelen for start i gir. Pass på
å sette påhengsmotoren i nøytral for å forhindre at den starter i gir. Brå og uventet akselerasjon kan føre til
alvorlig personskade eller dødsfall.
1.
Sett påhengsmotoren i nøytral (N).
N
N
3107
ob00351
2.
Dersom startsnoren er intakt, skal du trekke snoren ut av startapparathuset og lager en knute på snoren.
Fjern holderen i enden på snoren, og løsne knuten på holderen.
a
b
3084
a3.
Knute
b-
Holder
Sett dødmannsstoppbryteren i kjørestillingen. SeGenerell informasjon – Dødmannsstoppbryter.
ob00350
4.
Fjern startapparatet.
52
BRUK
3085
! ADVARSEL
Unngå elektrisk støt. Rør ikke tenningskomponenter, ledninger eller tennpluggkabler under starting og kjøring
av motoren.
! ADVARSEL
Svinghjulet kan forårsake alvorlig personskade når det er utildekket og i bevegelse. Hold hender, hår, klær,
verktøy og andre gjenstander unna motoren under starting og kjøring av motoren. Forsøk ikke å sette tilbake
startapparatenheten eller motordekslet når motoren er i gang.
5.
Modeller med fjernkontroll – Flytt av/på-bryteren til påstillingen.
6.
Plasser knuten på startsnoren i hakket på svinghjulet, og vikle snoren med klokka rundt svinghjulet.
3026
3079
7.
Dersom motoren er kald, skal du trykke på drivstofftilføringsknappen 4 til 6 ganger.
8.
Trekk i startsnoren for å starte motoren.
53
VEDLIKEHOLD
Vedlikehold av utenbordsmotoren
For å holde utenbordsmotoren i topp driftstilstand, er det viktig at utenbordsmotoren inspiseres regelmessig og at
vedlikehold blir utført i henhold til vedlikeholds- og inspeksjonsoversikten. Dette er avgjørende både for
passasjerenes sikkerhet og motorens driftssikkerhet.
! ADVARSEL
Dersom service og vedlikehold ikke blir utført på riktig måte, eller vedlikeholdet blir utført av ukvalifiserte
personer, kan dette medføre personskade, død eller skade på motoren.
Noter utført vedlikehold i vedlikeholdsloggen bak i denne boken. Ta vare på alle ordre og kvitteringer på
vedlikeholdsarbeid.
VALG AV RESERVEDELER TIL UTENBORDSMOTOREN
Vi anbefaler bruk av originale Mercury Precision eller Quicksilver-deler og Genuine Lubricants (original smøring).
! ADVARSEL
Bruk av en uegnet del som ikke er original, kan forårsake personskade, død eller skade på motoren.
EPA-utslipp
SERTIFISERINGSMERKE FOR UTSLIPP
Et sertifiseringsmerke for utslipp som viser utslippsnivå og motorspesifikasjoner som har direkte sammenheng
med utslipp, festes på motoren ved fabrikken.
EMISSION CONTROL
INFORMATION
a
b
This engine conforms to
model year EPA regulations for Marine SI engines.
Refer to Owner's Manual for required maintenance.
IDLE SPEED :
hp
c
FEL:
cc
g
g/kW h
h
TIMING (IN DEGREES):
Standard spark plug:
Suppressor spark plug:
d
i
GAP :
e
abcde-
f
FAMILY:
Valve Clearance (Cold) mm
Intake
Exhaust
Tomgangsturtall
Motoreffekt (hk)
Tenningsjustering
Anbefalt tennplugg og gnistgap
Ventilklaring (hvis aktuelt)
ob01071
fghi-
Familienummer
Maksimalt utslipp for motorfamilien
Stempelslagvolum
Produksjonsdato
EIERANSVAR
Eieren/brukeren er pålagt å utføre rutinemessig vedlikehold på motoren for å holde utslippsnivået innenfor de
foreskrevne sertifiseringsstandardene.
Eieren/brukeren skal ikke utføre noen modifikasjoner på motoren som vil endre motoreffekten eller forårsake
utslipp som overskrider de forhåndsfastsatte spesifikasjonene fra fabrikken.
54
VEDLIKEHOLD
Kontroll- og vedlikeholdsoversikt
ALLTID FØR BRUK
•
Kontroller at dødmannsstoppbryteren stopper motoren.
•
Se etter at drivstoffsystemet ikke er skadet eller lekker.
•
Kontroller at påhengsmotoren er forsvarlig festet til akterspeilet.
•
Kontroller at ingen deler i styresystemet henger seg opp eller er løse.
•
Modeller med fjernkontroll – Se etter at styrestangens festeanordninger er riktig strammet.
SeFesteanordninger for styrestangen.
•
Kontroller om propellbladene er skadet.
ALLTID ETTER BRUK
•
Skyll gjennom påhengsmotorens kjølesystem dersom motoren har vært brukt i saltvann eller forurenset vann.
SeSkylle kjølesystemet.
•
Vask av alle saltavleiringer og skyll eksosutløpet for propellen og girkassen med ferskvann dersom motoren
har vært brukt i saltvann.
HVER 100. DRIFTSTIME ELLER EN GANG I ÅRET (DET SOM KOMMER FØRST)
•
Smør alle smørepunkter. Smør oftere når motoren brukes i saltvann. SeSmørepunkter.
•
Kontroller og rens tennplugger. SeKontrollere og skifte tennpluggene.
•
Kontroller om motorens drivstoffilter er forurenset. SeDrivstoffsystem.
•
Juster forgasserne (om nødvendig).1.
•
Kontroller motorens tenningsjustering.1.
•
Kontroller korrosjonskontrollanodene.
SeKorrosjonskontrollanoder.
•
Drener og fyll på ny girolje. SeGirolje.
Kontroller
•
Smør rillene på drivakselen.1.
•
Kontroller powertrimoljen. SeKontrollere powertrimoljen.
•
Kontroller batteriet. SeKontrollere batteriet.
oftere
når
motoren
brukes
i
saltvann.
•
Kontroller justeringen av kontrollkabelen.1.
•
Fjern motorbelegg med rensemidlet Mercury Precision eller Quicksilver Power Tune Engine Cleaner.
•
Kontroller at bolter, muttere og andre festeanordninger er stramme.
HVER 300. DRIFTSTIME ELLER HVERT TREDJE ÅR
•
Skift vannpumpeimpelleren (oftere ved overoppheting eller nedsatt vanntrykk).1.
FØR LAGRING
•
Se fremgangsmåten for lagring. SeLagring .
Skylle kjølesystemet
Skyll de interne vannkanalene til påhengsmotoren med ferskvann etter bruk i saltvann eller forurenset/gjørmet
vann. Dette forhindrer at skitt og smuss hoper seg opp og blokkerer de interne vannkanalene.
Bruk en ekstra spylekopling fra Mercury Precision eller Quicksilver (eller tilsvarende).
! ADVARSEL
Fjern propellen før skylling for å unngå personskade. SeSkifte propellnedenfor.
1.
Fjern propellen. SeSkifte propell. Monter spylekoplingen slik at gummiskålene ligger tett over
kjølevanninntaket.
1. En autorisert forhandler skal utføre service på disse punktene.
55
VEDLIKEHOLD
ob01604
2.
Fest en vannslange til spylekoplingen. Skru på vannet, og juster vannstrømmen slik at det lekker vann rundt
gummiskålene, for å være sikker på at motoren tilføres tilstrekkelige mengder kjølevann.
3.
Start motoren, og la den gå ved tomgangsturtall i nøytralgir.
ob00570
VIKTIG: Motorhastigheten skal ikke overskride tomgangsturtall under skylling.
4.
Juster vannstrømmen (om nødvendig) slik at det lekker overflødig vann rundt gummiskålene, for å være
sikker på at motoren tilføres tilstrekkelige mengder kjølevann.
5.
Kontroller at det kommer en jevn vannstrøm ut av kjølevannskontrollen. Fortsett å skylle påhengsmotoren i
3 til 5 minutter, og hold konstant øye med vanntilførselen.
6.
Stans motoren, skru av vannet og fjern spylekoplingen. Monter propellen.
ob00571
Fjerning og montering av toppdeksel
FJERNING
1.
Åpne den bakre låsen ved å skyve spaken ned.
2.
Løft bakre del av dekslet og løsne det fra festet.
ob00368
56
VEDLIKEHOLD
ob00369
MONTERING
1.
Sett dekslet i fremre feste og skyv dekslet tilbake over bakre feste.
2.
Press dekselet ned og fest det ved å vri låsen opp.
Inspeksjon av batteri
Batteriet bør undersøkes med jevne mellomrom for å være sikker på at det har tilstrekkelig startkapasitet.
VIKTIG: Les sikkerhets- og vedlikeholdsinstruksjonene som følger med batteriet.
1.
Slå av motoren før det utføres service på batteriet.
2.
Tilsett vann om nødvendig, slik at batteriet er fullt.
3.
Sørg for at batteriet sitter godt fast.
4.
Batterikabelpolene skal være rene, faste og riktig montert. Positiv til positiv og negativ til negativ.
5.
Sørg for at batteripolene er isolerte, slik at det ikke kan oppstå kortslutning mellom polene.
Drivstoffsystem
! ADVARSEL
Unngå alvorlig personskade eller død på grunn av bensinbrann eller eksplosjon. Følg alle anvisninger angående
drivstoffsystemet nøye. Stopp alltid motoren. Røyking og åpen ild eller gnister skal IKKE forekomme i området
der det utføres service på deler av drivstoffsystemet.
Stopp motoren og kople fra batteriet før det utføres service på noen av komponentene i drivstoffsystemet. Drener
drivstoffsystemet fullstendig. Bruk en godkjent beholder til å samle opp og oppbevare drivstoffet. Tørk straks opp
eventuelt søl. Materiale som brukes til å tørke opp søl, må kastes i en egnet beholder. All service på
drivstoffsystemet må utføres på et godt ventilert sted. Kontroller om det lekker drivstoff etter at det er utført service.
KONTROLLERE DRIVSTOFFSLANGEN
Se etter om det er sprekker, utbulninger, lekkasjer, hardhet eller andre tegn på forringelse eller skade på
drivstoffslangen og drivstoffslangeboblen. Dersom noe av dette er tilfelle, skal drivstoffslangen eller
drivstoffslangeboblen skiftes ut.
MOTORENS DRIVSTOFFILTER
Se etter om det har samlet seg vann i den gjennomsiktige beholderen, og om det har samlet seg bunnfall i
filterelementet. Rengjør filteret på følgende måte.
Fjerne
1.
Les serviceinformasjonen og advarslene som gjelder drivstoffsystemet.
2.
Hold fast dekslet slik at det ikke dreier, og fjern den gjennomsiktige beholderen.
3.
Trekk ut filterelementet, og vask det med et rengjøringsmiddel.
57
VEDLIKEHOLD
a
b
c
d
ob01406
ab-
Deksel
Filterelement
cd-
O-ring
Gjennomsiktig beholder
Montere
1.
Trykk filterelementet (med den åpne enden mot dekslet) inn i dekslet.
2.
Sett O-ringtetningen på plass i den gjennomsiktige beholderen, og skru beholderen inn i dekslet for hånd.
VIKTIG: Se etter om det lekker drivstoff fra filteret ved å klemme på drivstoffslangeboblen til den er hard, slik at
drivstoffet tvinges inn i filteret.
SEAPRO/MARATHON-MODELLER
Drivstoffpumpefilter
! ADVARSEL
Unngå alvorlig personskade eller død på grunn av bensinbrann eller eksplosjon. Følg alle anvisninger angående
drivstoffsystemet nøye. Stopp alltid motoren. Røyking og åpen ild eller gnister skal ikke forekomme i området
der det utføres service på deler av drivstoffsystemet.
1.
Fjern filteret.
58
VEDLIKEHOLD
a
b
c
d
3933
ab2.
Filter
O-ring
c-
Gjennomsiktig beholder
Vask den gjennomsiktige beholderen og filteret med et rengjøringsmiddel.
3806
Flottørkammer
! ADVARSEL
Unngå alvorlig personskade eller død på grunn av bensinbrann eller eksplosjon. Følg alle anvisninger angående
drivstoffsystemet nøye. Stopp alltid motoren. Røyking og åpen ild eller gnister skal ikke forekomme i området
der det utføres service på deler av drivstoffsystemet.
1.
Løsne hoveddysepluggen på siden av forgasseren en omdreining for å drenere drivstoff.
2.
Kvitt deg med drivstoffet på forskriftsmessig måte.
3938
59
VEDLIKEHOLD
JUSTERE FORGASSEREN
Justere blandingen ved lav hastighet
1.
Før motoren startes, skal du skru blandeskruen for lav hastighet inn til den sitter løst og deretter 1-1/4
omdreining tilbake.
3951
2.
Start motoren og la den varmes opp mens båten er forsvarlig fortøyd til bryggen.
3.
Sett påhengsmotoren i forovergir mens du holder tomgangshastighet.
R
0%100
START
START
N
3075
3108
F
4.
Skru blandeskruen for lav hastighet sakte innover til motoren begynner å fuske eller kveles på grunn av for
mager drivstoffblanding. Merk deg skruens posisjon.
5.
Vri blandeskruen for lav hastighet sakte utover til motoren begynner å fylles opp eller tenne ujevnt på grunn
av for fet drivstoffblanding. Merk deg skruens posisjon.
6.
Sett blandeskruen for lav hastighet midt mellom posisjonen for fet og mager drivstoffblanding. Dersom du er
i tvil, er det bedre blandingen er litt for fet enn for mager.
Justere motorens tomgangsturtall
1.
Start motoren og la den varmes opp mens båten er forsvarlig fortøyd til bryggen.
2.
Sett påhengsmotoren i forovergir mens du holder tomgangshastighet.
R
0%100
START
START
N
3075
3108
3.
F
Juster skruen for tomgangsturtall til anbefalt tomgangsturtall for motoren. SeGenerell informasjon –
Spesifikasjoner.
60
VEDLIKEHOLD
Justere blandingen ved høy hastighet
Forgasseren er utstyrt med en fast dyse i standardstørrelse for høy hastighet, som kan skiftes ut ved bruk i
høyereliggende områder. Ta kontakt med en autorisert forhandler.
Utvendig vedlikehold
Utenbordsmotoren er beskyttet med et solid, brent emaljebelegg. Rengjør og poler ofte med maritimt
rengjøringsmiddel og polervoks.
Festeanordninger for styrestangen
VIKTIG: Styrestangen som forbinder styrekabelen med motoren, skal strammes ved hjelp av en spesialhodebolt
med skive ("a" – delenummer 10-856680) og selvlåsende hylselåsemuttere med nyloninnsats ("b" & "e" –
delenummer 11-826709113). Disse låsemutterne skal aldri erstattes med vanlige muttere (ikke-låsende) ettersom
disse vil løsne ved vibrering slik at styrestangen løsner.
! ADVARSEL
Dersom styrestangen løsner, kan båten plutselig komme til å svinge helt rundt i en skarp sving. En slik brå
bevegelse kan være voldsom nok til å slynge passasjerer over bord og medføre alvorlig personskade eller død.
Fest styrestangen til styrekabelen med to stoppskiver og en selvlåsende låsemutter med nyloninnsats. Stram
låsemutteren til den sitter fast, skru den så tilbake 1/4 omdreining.
Fest styrestangen til motoren med spesialhodebolten med skive, låsemutteren og mellomlegget. Stram først til
bolten i henhold til spesifikasjonene.
61
VEDLIKEHOLD
b
d
c
e
a
abcde-
3086
Spesiell topplokksbolt med skive (10-856680)
Lylselåsemutter med nyloninnsats (11-826709113)
Mellomlegg
Flate skiver
Lylselåsemutter med nyloninnsats (11-826709113)
Beskrivelse
Nm
Spesiell topplokksbolt med skive
27
20
Hylselåsemutter med
nyloninnsats ("b")
27
20
Hylselåsemutter med
nyloninnsats ("e")
lb. in.
lb. ft.
Strammes til den sitter fast, skrus så tilbake 1/4 omdreining
Skifte sikring – modeller med elektrisk start
VIKTIG: Sørg alltid for å ha ekstra SFE 20-amperesikringer for hånden.
En SFE 20-amperesikring beskytter den elektriske startkretsen mot overbelastning. Dersom sikringen er røket, vil
ikke den elektriske startmotoren fungere. Prøv å finne og rette opp feilen som er årsaken til overbelastningen.
Dersom du ikke finner årsaken, kan sikringen ryke igjen.
1.
Åpne sikringsholderen, og se på det sølvfargede båndet inni sikringen. Dersom båndet er røket, skal sikringen
skiftes. Skift ut sikringen med en ny sikring av samme type.
62
VEDLIKEHOLD
a
b
c
3087
ab-
Intakt bånd
Røket bånd
c-
Sikringsholder
Anode for korrosjonskontroll
Det finnes anoder for korrosjonskontroll forskjellige steder på påhengsmotoren. En anode beskytter
påhengsmotoren mot galvanisk korrosjon ved at anodens metall eroderer sakte istedenfor metallet på
påhengsmotoren.
Anodene må kontrolleres regelmessig, spesielt i saltvann der erosjonen vil gå raskere. Skift alltid anoden før den
er helt erodert, slik at korrosjonsbeskyttelsen opprettholdes. Anodene skal ikke males eller påføres beskyttende
stoff ettersom dette reduserer anodens beskyttelseseffekt.
Trimroret på girkassen er en korrosjonskontrollanode. På modeller med lang akterspeilbrakett er det en annen
anode montert under akterspeilbrakettenheten.
a
b
a-
Trimroranode
3088
b-
Anode på akterspeilbraketten
Skifte propell
! ADVARSEL
Dersom propellakselen går rundt mens motoren er i gir, kan motoren komme til å starte. For å unngå at motoren
starter ved et uhell med fare for alvorlig personskade dersom noen kommer i kontakt med en roterende propell,
skal du alltid sette påhengsmotoren i nøytral og kople fra tennpluggkablene når det utføres service på propellen.
1.
Sett påhengsmotoren i nøytral (N).
63
VEDLIKEHOLD
N
N
3107
ob00351
2.
Kople fra tennpluggkablene for å unngå at motoren starter.
3.
Rett ut de bøyde tappene på propellens mutterholder.
4.
Plasser en trekloss mellom girkassen og propellen for å holde propellen fast, og fjern propellmutteren.
5.
Trekk propellen rett av akselen. Dersom propellen sitter fast på akselen og ikke kan fjernes, må du få en
autorisert forhandler til å fjerne den.
6.
Dekk propellakselen med korrosjonshemmende smørefett eller 2-4-C med teflon fra Quicksilver eller Mercury
Precision.
ob00375
ob00376
ob00377
ob00378
64
VEDLIKEHOLD
VIKTIG: For å unngå at propellnavet korroderer og blir sittende fast på propellakselen (spesielt ved bruk i saltvann),
bør du påføre et lag med anbefalt smøremiddel på hele propellakselen ved anbefalte vedlikeholdsintervaller, og
også hver gang propellen fjernes.
7.
Propeller med Flo-Torq I-drevnav – Monter navet for skyvekraft forover, propellen, propellmutterholderen og
propellmutteren på akselen.
b
a
d
c
ab8.
Propellmutter
Propellmutterholder
cd-
Plasser propellmutterholderen over boltene. Plasser en trekloss mellom girkassen og propellen, og stram til
propellmutteren i henhold til spesifikasjonene slik at de flate sidene på propellmutteren jevnstilles med
tappene på propellmutterholderen.
Beskrivelse
Nm
Propellmutter
75
9.
lb. in.
lb. ft.
55
Fest propellmutteren ved å bøye tappene opp mot de flate sidene på propellmutteren.
b
a
a
b
a10.
ob00379
Propell
Nav for skyvekraft forover
ob00381
Bolter
b-
Tapper
Kople til tennpluggkablene igjen.
Sjekking og utskifting av tennplugg
! ADVARSEL
Unngå alvorlig personskade eller død på grunn av brann eller eksplosjon som følge av ødelagte tennplugghetter.
Ødelagte tennplugghetter kan avgi gnister. Gnister kan antenne drivstoffdamp under motordekselet. Unngå å
bruke skarpe gjenstander eller metallverktøy, f.eks. tang, skrutrekker osv., til å fjerne tennplugghetter for å hindre
at de blir ødelagt.
1.
Fjern tennpluggledningene. Vri litt på gummihettene og trekk dem av.
65
VEDLIKEHOLD
ob00375
2.
Ta ut tennpluggene for å sjekke dem. Skift tennpluggen hvis elektroden er slitt, eller isolasjonen er frynset,
sprukket, ødelagt, har blærer eller er skitten.
3.
Innstill tennplugg-gapet. Se under Generelle opplysninger - Spesifikasjoner.
ob00423
ob00424
4.
Fjern eventuell skitt fra tennpluggholderne før tennpluggene settes tilbake. Skru tennpluggene i for hånd, og
stram en 1/4 omdreining, eller stram til et dreiemoment på 27 Nm (20 lb. ft.).
Smørepunkter
1.
Smør følgende med korrosjonshemmende smørefett eller 2-4-C med teflon fra Quicksilver eller Mercury
Precision.
•
Propellakselen – SeSkifte propell for å få informasjon om hvordan propellen fjernes og monteres. Dekk
hele propellakselen med smøremiddel for å unngå at propellnavet korroderer og blir sittende fast på
akselen.
ob00378
2.
Smør følgende med smøremidler fra Quicksilver eller Mercury Precision Lubricants 2-4-C med Teflon eller
Special Lubricant 101.
•
Svingbrakett – Smøres gjennom smørenippel.
66
VEDLIKEHOLD
ob00635
•
Tiltrør – smøres gjennom smørenippel.
•
Styrefriksjonsaksel (modeller med styrekult) – Smøres gjennom nippel. Beveg styrefriksjonsspaken
fram og tilbake mens du smører.
b a
a
a•
Tiltrør
b-
3089
Styrefriksjonsaksel
Smør gjengene på skruene for akterspeilfestet (utstyrsavhengig).
ob00637
•
Girspak (modeller med styrekulthåndtak) – Smøres gjennom nipler.
3091
•
Smørenippel for styrekabel (utstyrsavhengig) – Vri rattet slik at styrekabelenden blir trukket helt inn i
påhengsmotorens tiltrør. Smør gjennom smørenippelen.
67
VEDLIKEHOLD
! ADVARSEL
Enden av styrekabelen må være trukket helt inn i tiltrøret på påhengsmotoren før smøring. Dersom styrekabelen
påføres smøremiddel når den er helt utskjøvet, kan den bli hydraulisk låst. En hydraulisk låst styrekabel vil føre
til tap av styrekontroll, som igjen kan føre til alvorlig personskade eller død.
a
b
3092
a3.
Smørenippel
b-
Styrekabelende
Smør følgende med lettolje.
•
Styrestangens dreiepunkter – smør punktene.
3093
Kontrollere Power Trim oljen
1.
Tilt påhengsmotoren helt opp, og kople inn tiltstøttelåsen.
2.
Skru av påfyllingslokket og kontroller oljenivået. Oljenivået skal være i flukt med underkanten av
påfyllingshullet. Fyll på med Quicksilver eller Mercury Precision Lubricants Power Trim & Steering Fluid.
Dersom dette ikke er tilgjengelig, skal du bruke automatgirolje (ATF).
ob00640
ob00641
68
VEDLIKEHOLD
Girolje
SMØREMIDDEL FOR GIRKASSEN
Når du fyller eller skifter girolje, skal du se etter om det er vann i oljen. Dersom det er vann, kan det ha lagt seg
på bunnen og vil dreneres før oljen, eller det kan ha blandet seg med oljen slik at den har fått et melkeaktig
utseende. Få girkassen kontrollert hos forhandleren dersom du oppdager vann i oljen. Vann i oljen kan føre til at
lageret svikter før tiden, eller det kan fryse til is ved lave temperaturer og skade girkassen.
Undersøk om det finnes metallpartikler i den drenerte giroljen. En mindre mengde metallpartikler tyder på normal
girslitasje. Større mengder metallspon eller større partikler (biter) kan tyde på unormal girslitasje og bør kontrolleres
av en autorisert forhandler.
DRENERE GIRKASSEN
1.
Plasser påhengsmotoren i vertikal driftsstilling.
2.
Plasser en dreneringspanne under påhengsmotoren.
3.
Fjern ventilasjonspluggen og påfyllings-/tappepluggen, og drener oljen.
a
b
ob00439
a-
Ventilasjonsplugg
b-
Påfyllings-/tappeplugg
GIRKASSENS OLJEKAPASITET
Girkassen har en oljekapasitet på om lag440 ml (14.9 fl. oz.).
ANBEFALT GIROLJE
Mercury eller Quicksilver Premium eller High Performance Gear Lubricant.
KONTROLLERE OLJENIVÅET OG FYLLE OLJE PÅ GIRKASSEN
1.
Plasser påhengsmotoren i vertikal driftsstilling.
2.
Fjern ventilasjonspluggen.
3.
Sett oljerøret inn i påfyllingshullet, og fyll på olje til det pipler ut gjennom ventilasjonshullet.
VIKTIG: Skift tetningsskivene dersom de er skadet.
4.
Slutt å tilføre olje. Sett på plass ventilasjonspluggen og tetningsskiven før du fjerner oljerøret.
5.
Fjern oljerøret og sett tilbake den rengjorte påfyllings-/tappepluggen og tetningsskiven.
69
VEDLIKEHOLD
a
b
c
ob00440
ab-
Ventilasjonshull
Ventilasjonsplugg
c-
Påfyllings-/tappeplugg
Utenbordsmotor som har vært under vann
En utenbordsmotor som har vært under vann, bør tas til service hos en autorisert forhandler innen noen få timer
etter utenbordsmotoren er tatt opp av vannet. Denne umiddelbare behandlingen hos en serviceforhandler er
nødvendig med det samme motoren utsettes for luft, for å minske faren for innvendig korrosjonsskade i motoren.
70
LAGRING
Klargjøring før lagring
Det som er viktigst ved klargjøring av utenbordsmotoren før lagring, er å beskytte den mot rust, korrosjon og skade
som følge av at vann fryser til is eller blir værende igjen i motoren.
Bruk fremgangsmåten som er beskrevet, for å klargjøre utenbordsmotoren før lagring utenom sesongen eller
langtidslagring (to måneder eller lenger).
! FORSIKTIG
Utenbordsmotoren skal aldri startes eller kjøres (selv ikke en kort stund) uten at det sirkulerer vann gjennom
kjølevanninntaket i girkassen. Dette er for å hindre skade på vannpumpen (at den kjøres tørr) eller
overoppheting av motoren.
DRIVSTOFFSYSTEM
VIKTIG: I alkoholholdig bensin (etanol eller metanol) kan det dannes syre under lagring som kan skade
drivstoffsystemet. Dersom bensinen som brukes, inneholder alkohol, anbefaler vi at så mye som mulig av den
resterende bensinen dreneres fra drivstofftanken, den separate drivstoffslangen og motorens drivstoffsystem.
Fyll drivstofftanken og motorens drivstoffsystem med behandlet (stabilisert) drivstoff for å hindre dannelse av
avleiringer og gummi. Fortsett å følge anvisningene nedenfor.
•
Bærbar drivstofftank - hell angitt mengde stabiliseringsmiddel (følg anvisningene på beholderen) på
drivstofftanken. Bikk drivstofftanken fram og tilbake slik at stabiliseringsmidlet blander seg med drivstoffet.
•
Innebygd drivstofftank - hell angitt mengde stabiliseringsmiddel (følg anvisningene på beholderen) i en
separat beholder og bland med om lag en liter (1 qt) bensin. Hell denne blandingen på drivstofftanken.
•
Senk utenbordsmoteren ned i vannet, eller kople til spyletilkoplingen for å sirkulere kjølevann. La motoren
gå i ti minutter slik at motorens drivstoffsystem fylles.
Beskyttelse av motorens ytre deler
•
Smør alle motorkomponentene på listen under Vedlikehold - Inspeksjons- og vedlikeholdsoversikt.
•
Puss opp riper i lakken. Kontakt forhandleren ang. repareringslakk.
•
Spray Quicksilver eller Mercury Precision Lubricants Corrosion Guard (anti-korrosjonsmiddel) på utvendige
metallflater (untatt anodene for korrosjonskontroll).
Beskytte interne motorkomponenter
MERK: Forsikre deg om at drivstoffsystemet er klargjort for lagring. Se Drivstoffsystem.
VIKTIG: Se Vedlikehold - Kontrollere og skifte tennpluggene for å finne ut hvordan tennplugghettene skal fjernes.
•
Senk utenbordsmotoren ned i vannet, eller kople til spylekoplingen for å sirkulere kjølevann. Start motoren
og la den gå på tomgang for å varmes opp.
•
Stopp drivstofftilførselen ved å kople fra den separate drivstoffslangen mens motoren går på hurtig tomgang.
Mens motoren er i ferd med å stanse, sprayes Quicksilver eller Mercury Precision Lubricants Storage Seal
raskt inn i forgasseren til motoren kveles av mangel på drivstoff.
•
Fjern tennpluggene, og spray Storage Seal i fem sekunder på innsiden av sylinderen.
•
Drei svinghjulet flere ganger rundt for hånd for å fordele beskyttelsesmidlet i sylinderen. Sett tilbake
tennpluggen.
Girkasse
•
Drener og fyll på giroljen (se under Vedlikehold - Smøring av girkasse).
Plassering av motoren for opplag
La motoren stå i vertikal stilling slik at vann kan renne ut.
71
LAGRING
! FORSIKTIG
Hvis motoren lagres tiltet opp i kuldegrader, vil ev. kjølevann eller regnvann som har kommet inn gjennom
eksosutløpet, kunne fryse til is og skade utenbordsmotoren.
Lagring av batteriet
•
Følg fabrikantens anvisninger for lagring og opplading av batteriet.
•
Fjern batteriet fra båten, og sjekk væskenivået. Lad opp om nødvendig.
•
Sett batteriet på et kaldt og tørt sted.
•
Kontroller væskenivået i batteriet regelmessig, og lad opp om nødvendig under lagring.
72
FEILSØKING
Startmotoren klarer ikke å dra motoren rundt (motorer med elektrisk
startmotor)
MULIGE ÅRSAKER
•
Motorer med fjernkontroll - 20-amperesikring i startkretsen er røket. SeVedlikehold .
•
Utenbordsmotoren står ikke i nøytral.
•
Svakt batteri eller batterikoplinger som er løse eller korroderte.
•
Defekt tenningsbryter.
•
Feil ved ledningsnettet eller elektriske koplinger.
•
Feil ved startmotoren eller startersolenoiden.
Motoren vil ikke starte
MULIGE ÅRSAKER
•
Dødmannsstoppbryteren står ikke i kjørestilling.
•
Feil startprosedyre. SeBruk .
•
Gammel eller forurenset bensin.
•
Motoren har fått for mye bensin. SeBruk .
•
Drivstoffet når ikke motoren.
a.
Drivstofftanken er tom.
b.
Lufteventilen på drivstofftanken er ikke åpen eller er blokkert.
c.
Drivstoffslangen er frakoplet eller sammenklemt.
d.
Du har ikke klemt på drivstoffslangeboblen.
e.
Feil på drivstoffslangeboblens tilbakeslagsventil.
f.
Drivstoffilteret er tett. SeVedlikehold .
g.
Defekt drivstoffpumpe.
h.
Filteret i drivstofftanken er blokkert.
•
Komponentsvikt i tenningssystemet.
•
Tennpluggene er skitne eller defekte. SeVedlikehold .
Motoren går ujevnt
MULIGE ÅRSAKER
•
Tennpluggene er skitne eller defekte. SeVedlikehold .
•
Feil oppsett og justeringer.
•
Motoren tilføres ikke nok drivstoff.
•
Motorens drivstoffilter er blokkert. SeVedlikehold .
•
Filteret i drivstofftanken er blokkert.
•
Tilbakeslagsventilen på den innebygde drivstofftanken har satt seg fast.
•
Drivstoffslangen er bøyd eller i klem.
•
Defekt drivstoffpumpe.
•
Komponentsvikt i tenningssystemet.
Redusert ytelse
MULIGE ÅRSAKER
•
Gasspjeldet er ikke helt åpent.
•
Skadet propell eller propell av feil størrelse.
•
Feil regulering, justering eller oppsett av motoren.
73
FEILSØKING
•
Båten er overbelastet eller lasten er feilfordelt.
•
For mye bunnvann.
•
Bunnen av båten er skitten eller skadet.
Batteriet lades raskt ut
MULIGE ÅRSAKER
•
Batterikoblingene er løse eller korroderte.
•
Lavt elektrolyttnivå i batteriet.
•
Utslitt eller lite effektivt batteri.
•
Overdreven bruk av elektrisk tilbehør.
•
Defekt likeretter, omformer eller spenningsregulator.
74
SERVICEASSISTANSE FOR EIER
Lokal reparasjonsservice
Bring alltid utenbordsmotoren tilbake til den autoriserte forhandleren hvis du får behov for service. Det er det eneste
stedet med fabrikkopplærte mekanikere og den kunnskapen, spesialverktøyet og originaldelene og tilbehøret som
skal til for å gi motoren skikkelig service hvis det skulle bli behov for det. De kjenner motoren best.
Service når du er borte hjemmefra
Hvis du ikke er i nærheten av den lokale forhandleren og det oppstår behov for service, er det bare å ta kontakt
med nærmeste autoriserte forhandler. Du finner dem i Gule Sider. Hvis du av en eller annen grunn ikke kan få
service, kan du ta kontakt med nærmeste Mercury Marine servicekontor.
Forespørsler om deler og tilbehør
Alle forespørsler om originale reservedeler og tilbehør bør gå til nærmeste autoriserte forhandler. Forhandleren
har den nødvendige informasjonen til å bestille deler og tilbehør på dine vegne. For forespørsler om deler og
tilbehør krever forhandleren modell- og serienummeret for å kunne bestille de riktige delene.
Hjelp til service
Det er veldig viktig for både forhandleren og oss at du er fornøyd med utenbordsmotoren. Hvis du har et problem,
spørsmål eller hvis det er noe med utenbordsmotoren som bekymrer deg, kan du kontakte din forhandler eller
enhver annen autorisert Mercury Marine-forhandler. Hvis du trenger ytterligere hjelp, skal du gjøre følgende.
1.
Snakk med salgssjefen eller servicesjefen hos forhandleren. Hvis du allerede har gjort det, tar du kontakt
med han som eier forhandleren.
2.
Skulle du ha et spørsmål, noe som bekymrer deg eller et problem som ikke kan løses av forhandleren, ber
vi deg ta kontakt med servicekontoret til Mercury Marine for å få hjelp. Mercury Marine vil arbeide sammen
med deg og forhandleren for å løse alle problemer.
Servicekontroret vil trenge følgende informasjon:
•
Ditt navn og adresse
•
Et telefonnummer der du kan nås om dagen
•
Modell- og serienummer på utenbordsmotoren
•
Navnet og adressen til forhandleren
•
Problemets art
Servicekontorene til Mercury Marine
Du kan ringe, fakse eller skrive for å få assistanse. Husk å gi et telefonnummer der du kan nås om dagen når du
sender brev eller faks.
USA
Telefon
(920) 929-5040
Faks
(920) 929-5893
Mercury Marine
W6250 W. Pioneer Road
P.O. Box 1939
Fond du Lac, WI 54936-1939
Canada
Telefon
(905) 567-6372
Faks
(905) 567-8515
Mercury Marine Ltd.
2395 Meadowpine Blvd.
Mississauga, Ontario L5N 7W6
Canada
75
SERVICEASSISTANSE FOR EIER
Australia, Stillehavet
Telefon
(61) (3) 9791-5822
Faks
(61) (3) 9793-5880
Mercury Marine Australia
132-140 Frankston Road
Dandenong, Victoria 3164
Australia
Europa, Midt-Østen, Afrika
Telefon
(32) (87) 32 • 32 • 11
Faks
(32) (87) 31 • 19 • 65
Marine Power - Europe, Inc.
Parc Industriel de Petit-Rechain
B-4800 Verviers,
Belgia
Mexico, Sentral-Amerika, Sør-Amerika, Karibien
Telefon
(305) 385-9585
Faks
(305) 385-5507
Mercury Marine - Latin America & Caribbean
9010 S.W. 137th Ave.
Suite 226
Miami, FL 33186
USA
Japan
Telefon
81-53-423-2500
Faks
81-53-423-2510
Mercury Marine - Japan
283-1 Anshin-cho Hamamatsu
Shizuoka, 435-0005
Japan
Asia, Singapore
Telefon
5466160
Faks
5467789
Mercury Marine Singapore
72 Loyang Way
Singapore, 508762
76
Download PDF

advertising