Sharp | FO-71 | höôùng daãn söû duïng maùy phaùt giaáy nhieät sharp fo-71

höôùng daãn söû duïng maùy phaùt giaáy nhieät sharp fo-71
Chaân thaønh caùm ôn Quyù khaùch haøng ñaõ tín duïng saûn phaåm
HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG MAÙY FAX GIAÁY THÖÔØNG PANASONIC
KX-FM387
KHUYEÁN CAÙO : Ñeå maùy fax hoaït ñoäng oån ñònh , traùnh tröôøng hôïp “KEÏT GIAÁY” vaø hö “ÑAÀU
IN”, coâng ty chuùng toâi xin traân troïng thoâng baùo ñeán quyù khaùch haøng nhö sau :
♦ Maùy fax khoâng neân ñaët trong moâi tröôøng buïi vaø aåm öôùt
♦ Film khoâng neân taùi söû duïng laïi (quaán quaù nhieàu laàn) , FA-57
♦ Nguoàn ñieän phaûi oån ñònh
♦ Giaáy duøng ñeå copy hay göûi fax phaûi saïch ,khoâng duøng giaáy ñaõ qua söû duïng hoaëc giaáy ñaõ taåy xoaù
1. CAÙCH CAØI ÑAËT NGAØY / THAÙNG / NAÊM / GIÔØ / PHUÙT
- Nhaán phím “MENU“, nhaán phím “#01”, maøn hình xuaát hieän chöõ “ Set Date & Time “.
- Nhaán phím “Fax/Start/Set“
- Nhaäp thaùng, ngaøy vaø naêm .
Thaùng töø 01 ñeán 12 .
Ngaøy töø 01 ñeán 31 .
Naêm laø 2 soá cuoái cuûa naêm .
- Nhaán phím “Fax/Start/Set“ .
Nhaäp giôø töø 00 -> 12 .
Nhaäp phuùt töø 00 -> 60.
Sau ñoù nhaán phím “*“ ñeå choïn AM hoaëc PM .
Ví duï :
* Ngaøy 13 thaùng 02 naêm 2004 thì nhaäp 02 : 13 : 04 .
* 3 giôø 8 phuùt thì nhaäp “ 03 : 08 roài nhaán phím * ñeå choïn AM ( Neáu 03 giôø 8 phuùt
chieàu thì choïn PM .)
- Nhaán phím “ SET“ ñeå löu phaàn caøi ñaët.
- Nhaán phím “ MENU “ ñeå thoaùt khoûi chöông trình.
2. NHAÄP TEÂN COÂNG TY
- Nhaán phím “ MENU“ roài nhaán phím “ # 0 2“, maøn hình xuaát hieän chöõ “ Your Logo “.
- Nhaán phím “ SET“
- Nhaäp teân Coâng ty vaøo .( Baèng caùch nhaán caùc phím soá vôùi caùc kyù töï töông öùng ghi treân moãi phím
soá.)
- Nhaán phím “SET“ ñeå löu phaàn caøi ñaët.
- Nhaán phím “ MENU “ ñeå thoaùt khoûi chöông trình.
3. NHAÄP SOÁ FAX CUÛA COÂNG TY
- Nhaán phím “ MENU “ roài nhaán “# 03”, maøn hình xuaát hieän chöõ “ Your Fax No “.
- Nhaán phím “ SET“ .
- Nhaäp soá Fax cuûa Coâng ty .( Baèng caùch nhaán caùc phím soá töø baøn phím )
- Nhaán phím “ SET“ ñeå löu phaàn caøi ñaët.
- Nhaán phím “ MENU “ ñeå thoaùt khoûi chöông trình.
4. LÖU SOÁ ÑIEÄN THOAÏI VAØO BOÄ NHÔÙ ( toái ña löu ñöôïc 110 soá ñieän thoaïi )
a) Boä nhôù nhanh ( 10 soá)
- Nhaán phím “ MENU “ ñeán khi maøn hình hieån thò "Directory Set "
- Nhaán 1 vò trí nhôù tröïc tieáp (töø 1-5)
Neáu nhaán vò trí 1, sau ñoù phaûi nhaán phím “ Set “
Hoaëc nhaán phím nhôù töø 2-5
Hoaëc nhaán phím “Lower”, sau ñoù nhaán 1 vò trí nhôù tröïc tieáp (cho soá nhôù töø 6-10)
Công ty Viễn Tin Nam Long – Tel: 39955880
KX-FM387
-1-
- Nhaäp teân coâng ty vaøo (toái ña 10 kyù töï)
- Nhaán phím “Set”
- Nhaäp soá ñieän thoaïi cuûa coâng ty caàn löu vaøo (toái ña 30 soá)
- Nhaán phím “Set”, maøn hình xuaát hieän chöõ “Registered”
- Nhaán phím “Stop” ñeå thoaùt khoûi chöông trình
b) Boä nhôù thöôøng (100 soá)
- Nhaán phím “ MENU ” ñeán khi maøn hình hieån thò “DIRECTORY SET” .
- Nhaán phím “” .
- Nhaäp teân coâng ty (toái ña 10 kí töï), baèng caùch nhaán caùc phím soá vôùi caùc kyù töï töông öùng ghi
treân moãi phím soá.
- Nhaán phím “SET” .
- Nhaäp vaøo soá ñieän thoaïi . (toái ña 30 kí töï), Baèng caùch nhaán caùc phím soá töø baøn phím
- Nhaán phím “SET” .
- Nhaán “MENU” thoaùt khoûi chöông trình .
5. SÖÛA SOÁ ÑIEÄN THOAÏI ÑAÕ LÖU VAØO BOÄ NHÔÙ
a) Boä nhôù nhanh
- Laëp laïi caùc böôùc nhö trong phaàn “Löu teân vaø soá ñieän thoaïi vaøo boä nhôù (tröïc tieáp) nhöng baïn phaûi
thay phaàn “Nhaäp teân coâng ty caàn löu” vaø “Nhaäp soá ñieän thoaïi cuûa coâng ty caàn löu” baèng 1 teân vaø 1
soá ñieän thoaïi môùi
b) Boä nhôù thöôøng
Nhaán phím Navigator “”.
Nhaán phím “ + ” hoaëc “ – “ cho ñeán khi maøn hình xuaát hieän teân coâng ty maø baïn caàn chænh
söûa.
- Nhaán phím “MENU” .
- Nhaán phím “*” ñeå söûa laïi teân coâng ty ñaõ löu, baèng caùch nhaán caùc phím soá vôùi caùc kyù töï töông
öùng ghi treân moãi phím soá.
Ñi tôùi kyù töï keá tieáp, nhaán phím Navigator 
Ñi luøi laïi kyù töï ñaõ ghi, nhaán phím Navgivator 
Ñeå xoùa töøng kyù töï moät, nhaán phím “STOP”.
- Nhaán phím “SET”
- Söûa laïi soá Fax cuûa coâng ty .
- Nhaán phím “SET” .
XOÙA SOÁ ÑIEÄN THOAÏI ÑAÕ LÖU VAØO BOÄ NHÔÙ
a) Boä nhôù nhanh
- Laëp laïi caùc böôùc nhö trong phaàn “Löu teân vaø soá ñieän thoaïi vaøo boä nhôù (tröïc tieáp) nhöng baïn phaûi
xoaù phaàn teân vaø soá ñieän thoaïi .
b) Boä nhôù thöôøng
-
6.
- Nhaán phím Navigator “”.
- Nhaán phím “ + ” hoaëc “ – “ cho ñeán khi maøn hình xuaát hieän teân coâng ty maø baïn caàn xoaù .
- Nhaán phím “MENU” .
- Nhaán phím “ # ”
- Nhaán phím “SET” .
7. GOÏI SOÁ ÑIEÄN THOAÏI ÑAÕ LÖU TRONG BOÄ NHÔÙ
a) Boä nhôù nhanh
- Nhaán phím “ DIGITAL SP-Phone “ hoaëc nhaác tay nghe .
- Nhaán 1 vò trí nhôù tröïc tieáp (töø 1-5)
Hoaëc nhaán phím “Lower”, sau ñoù nhaán 1 vò trí nhôù tröïc tieáp (cho soá nhôù töø 6-10)
b) Boä nhôù thöôøng
Công ty Viễn Tin Nam Long – Tel: 39955880
KX-FM387
-2-
- Nhaán phím Navigator “”.
- Nhaán phím “ + ” hoaëc “ – “ cho ñeán khi maøn hình xuaát hieän teân coâng ty maø baïn caàn goïi .
- Nhaán phím “ DIGITAL SP-Phone “ hoaëc nhaác tay nghe .
8. GÖÛI FAX NHAÂN COÂNG (BAÈNG TAY)
- Ñaët taøi lieäu maët uùp xuoáng
- Nhaán phím “ DIGITAL SP-PHONE “
- Nhaán soá fax caàn göûi
- Khi nghe tín hieäu Fax nhaán phím “FAX START”
9. GÖÛI FAX BAÈNG SOÁ LÖU TRONG BOÄ NHÔÙ
a) Boä nhôù nhanh
- Nhaán phím “ DIGITAL SP-Phone “ hoaëc nhaác tay nghe .
- Nhaán 1 vò trí nhôù tröïc tieáp (töø 1-5)
Hoaëc nhaán phím “Lower”, sau ñoù nhaán 1 vò trí nhôù tröïc tieáp (cho soá nhôù töø 6-10)
- khi nghe tín hieäu Fax nhaán phím “ Fax Start “ .
b) Boä nhôù thöôøng
-
Nhaán phím Navigator “”.
Nhaán phím “ + ” hoaëc “ – “ cho ñeán khi maøn hình xuaát hieän teân coâng ty maø baïn caàn goïi .
Nhaán phím “ DIGITAL SP-Phone “ hoaëc nhaác tay nghe .
khi nghe tín hieäu Fax nhaán phím “ Fax Start “ .
10. LÖU SOÁ FAX VAØO BOÄ NHÔÙ QUAÛNG BAÙ (toái ña 20 ñòa chæ)
* Löu soá vaøo boä nhôù göûi Quaûng Baù
- Nhaán phím “ MENU “, ñeán khi maøn hình hieån thò “ Directory Set” .
- Nhaán phím “Broadcast”
- Nhaán phím “ + ” hoaëc “ – “ cho ñeán khi maøn hình xuaát hieän “ Station 1 “.
“ Broadcast “ .
- Nhaán phím “SET” .
- Nhaäp soá Fax vaøo
+ Söû duïng boä nhôù nhanh
Nhaán phím nhôù töø 2-5
Hoaëc nhaán phím “Lower”, sau ñoù nhaán 1 vò trí nhôù tröïc tieáp (cho soá nhôù töø 6-10)
+ Söû duïng soá löu trong boä nhôù thöôøng
Nhaán phím “ + “ hay “ – “ ñeán khi hieån thò soá caàn löu nhaán phím “ Set “ .
- Nhaán phím “ Set “ .
- Nhaán phím “ Stop “ thoaùt khoûi chöông trình .
* Theâm soá vaøo boä nhôù göûi Quaûng Baù
- Nhaán “” , sau ñoù nhaán phím “+” hay “-“ ñeán khi maøn hình hieån thò “Broadcast” .
- Nhaán phím “MENU”
- Nhaán phím “*” .
- Nhaán phím “ + ” hoaëc “ – “ cho ñeán khi maøn hình xuaát hieän soá caàn theâm vaøo .
- Nhaán phím “SET” .
- Nhaán phím “STOP” thoaùt khoûi chöông trình .
* Xoaù soá trong boä nhôù göûi Quaûng Baù
- Nhaán “” .
- Nhaán phím “+” hoaëc “-“ñeán khi maøn hình hieån thò “Broadcast”
- Nhaán phím “MENU “ .
- Nhaán “ # “
- Nhaán phím “+” hoaëc “-“ ñeán khi maøn hình hieån thò soá caàn xoaù .
- Nhaán phím “ SET” 2 laàn .
Công ty Viễn Tin Nam Long – Tel: 39955880
KX-FM387
-3-
-
Nhaán phím “STOP“ thoaùt khoûi chöông trình .
11. GÖÛI FAX CUØNG 1 NOÄI DUNG ÑEÁN NHIEÀU ÑÒA CHÆ ( GÖÛI QUAÛNG BAÙ )
- Ñaët taøi lieäu uùp maët xuoáng .
- Nhaán phím “Broadcast”
- Nhaán phím “FAX/START”
12. CAÙC CHEÁ ÑOÄ NHAÄN FAX
Chuyeån cheá ñoä trong chöông tình #77
Nhaán phím “Menu” sau ñoù nhaán phím “#77” .
Nhaán phím “+” hay “-“ ñeå choïn “ Fax Only Mode – Tad/Fax “
Nhaán phím “FAX/START”
* Cheá ñoä chæ nhaän Fax (Chaéc chaén raèng baïn ñaõ chuyeån sang cheá ñoä “Fax only mode” trong chöông
trình #77)
Nhaán phím “Auto Answer “ø maøn hình hieån thò “FAX ONLY MODE”
* Cheá ñoä ghi aâm ( Chaéc chaén raèng baïn ñaõ chuyeån sang cheá ñoä “TAD/FAX” trong chöông trình
#77)
Nhaán phím “Auto Answer “ cho maøn hình hieån thò “ TAD/FAX MODE “ .
* Cheá ñoä ñieän thoaïi
Nhaán phím “Auto Answer” ñeán khi maøn hình hieån thò “TEL MODE”
* Caøi ñaët soá hoài chuoâng ôû cheá ñoä nhaän Fax töï ñoäng (Fax only mode) hay ghi aâm ( Tad/Fax
mode )
Nhaán “Menu #06”, sau ñoù nhaán phím “ Fax Start”
Nhaán phím “+” hay “-“ choïn soá hoài chuoâng (Toái ña 9 hoài )
Nhaán Phím “Fax Start “ löu phaàn laäp trình .
Nhaán “Stop” thoaùt khoûi chöông trình .
13. COPY TAØI LIEÄU ( Copy toái ña 50 baûn )
Ñaët taøi lieäu uùp maët xuoáng ( Toái ña 10 trang )
Nhaán phím “Copy”
Nhaäp vaøo soá baûn caàn copy, nhaán “+” hay “-“ ñeå choïn tæ leä phoùng to thu nhoû ( 72% ñeán 200%)
Nhaán phím “Start” maùy seõ töï tieán haønh copy taøi lieäu .
14. GHI AÂM LÔØI CHAØO .
- Nhaán “Record” 2 laàn .
- Nhaán phím “SET”.
- Maùy phaùt ra 1 tieáng Beep daøi , ñoïc lôøi ghi aâm vaøo Mic .
- Keát thuùc vieäc ghi aâm nhaán phín “Stop”
* Kieåm tra laïi lôøi chaøo .
Nhaán phím “Auto Answer” maùy seõ phaùt laïi lôøi chaøo .
* Xoaù lôøi chaøo .
Nhaán phím “Erase” 2 laàn , sau ñoù nhaán phím “Set” 2 laàn .
15. NGHE LÔØI NHAÉN
* Nghe lôøi nhaén môùi
Nhaán phím “Play Messages”
* Nghe laïi lôøi nhaén
Trong khi ñang phaùt laïi tin nhaén ñeå nghe laïi tin nhaén tröôùc hoaëc sau tin nhaén ñang nghe nhaán “”
hay “”.
* Xoaù 1 tin nhaén
Nhaán phím “Erase” trong khi ñang phaùt laïi tin nhaén ñoù .
* Xoaù taát caû tin nhaén .
Công ty Viễn Tin Nam Long – Tel: 39955880
KX-FM387
-4-
Nhaán phím “Erase” .
Nhaán phím “SET” 2 laàn .
* Töï ghi laïi lôøi nhaén
- Nhaán phím “Record” .
- Nhaán phím “SET” (maùy seõ phaùt ra tieáng beep daøi)
- Ñoïc lôøi nhaén vaøo mic
- Nhaán “STOP” ñeå keát thuùc ghi aâm .
16. CAÙCH IN RA TÔØ THOÂNG BAÙO GÔÛI FAX
-
Nhaán phím “Menu”, maøn hình xuaát hieän chöõ “System Set Up”
Nhaán phím # 04, maøn hình xuaát hieän chöõ “Sending Report”
Nhaán phím Navigator “+” hoaëc “–“ ñeå choïn “Error / On / OFF”
• Error : khi naøo baïn gôûi ñi khoâng ñöôïc, thì maùy môùi in ra baûng baùo caùo
• ON : luùc naøo cuõng in ra baûng baùo caùo tình traïng gôûi fax
•
17.
OFF :
khoâng in ra baûng baùo caùo sau khi ñaõ gôûi fax ñi
NGHE LÔØI NHAÉN TÖØ MAÙY ÑIEÄN THOAÏI KHAÙC
* Nghe lôøi nhaén
Thöïc hieän goïi vaøo maùy Fax, ñeán khi nghe phaùt ra lôøi chaøo .
Nhaán phím “ 1” nghe laïi tin nhaén .
Nhaán phím “ 2” qua tin nhaén môùi .
Nhaán phím “ 4” nghe tin nhaén môùi.
Nhaán phím “ 5” nghe laïi taát caû tin nhaén .
* Xoùa 1 tin nhaén
Thöïc hieän goïi vaøo maùy Fax, ñeán khi nghe phaùt ra lôøi chaøo .
Nhaán phím “ * 4 “ trong khi ñang nghe laïi tin nhaén muoán xoùa
Baïn seõ nghe moät tieáng Bip daøi .
* Xoùa taát caû tin nhaén
Thöïc hieän goïi vaøo maùy Fax, ñeán khi nghe phaùt ra lôøi chaøo .
Nhaán phím “ * 5 “ .
Baïn seõ nghe moät tieáng Bip daøi .
Höôùng daãn söû duïng phaàn meàm keát noái maùy vi tính vôùi maùy fax KX-FM386 Pana Link
1)
Caáu hình phaàn cöùng yeâu caàu
Ñeå chaïy ñöôïc chöông trình phaàn meàm Pana Link, maùy tính cuûa baïn caàn thoaû maõn caùc ñieàu kieän sau
ñaây :
• CPU : Windows 98, neáu laø Pentium caøng toát .
• Ñóa cöùng : treân 40 MB
• Boä nhôù : treân 16 MB
• Maùy tính coù oå ñóa CD Rom
• Maùy Fax Panasonic FM386
2)
Caùch keát noái caùp
a) Neáu maùy tính caù nhaân PC cuûa baïn coù Port COM 9 chaân :
- Keát noái ñaàu 25 chaân cuûa caùp vôùi maùy Fax, ñaàu 9 chaân vôùi maùy tính
b) Neáu maùy tính caù nhaân PC cuûa baïn coù Port COM 25 chaân :
- Keát noái ñaàu 25 chaân cuûa caùp vôùi maùy Fax, vaø caàn coù moät ñaàu chuyeån ñoåi töø 9 chaân sang 25
chaân ñeå keát noái ñaàu 9 chaân cuûa caùp vôùi maùy PC cuûa baïn
Löu yù : Caùp RS232C (caùp Modem) naøy khoâng keøm theo maùy, baïn phaûi mua taïi caùc cöûa
haøng baùn maùy vi tính
Công ty Viễn Tin Nam Long – Tel: 39955880
KX-FM387
-5-
3)
Khôûi ñoäng phaàn meàm Pana Link
- Khôûi ñoäng Windows 98/Me/2000/XP vaø ñoùng taát caû caùc öùng duïng laïi
Neáu baïn keát noái maùy Tính vôùi maùy Fax tröôùc khi caøi ñaët thì hoäp thö “ Found New Hardware
Wizard “ seõ hieän leân, Choïn “ Cancel “ .
- Boû ñóa CD ( coù keøm theo maùy Fax ) vaøo oå ñóa CD ROM
+ Hoäp ñoái thoaïi [Choose Setup Language] seõ xuaát hieän
+ Choïn ngoân ngöõ mình muoán ( thöôøng laø choïn tieáng anh ). Choïn [OK]
• Neáu hoäp thoaïi [Choose Setup Language] khoâng xuaát hieän vaø phaàn meàm naøy khoâng töï
khôûi ñoäng ñöôïc thì :
+ Choïn [Start]. Choïn [Run…]
+ Nhaäp vaøo " d:\Setup" neáu oå ñóa CD cuûa baïn ñöôïc gaùn laø oå d
+ Choïn [OK]
Löu yù : Neáu baïn khoâng chaéc oå ñóa naøo laø oå ñóa daønh cho oå ñóa CD ROM thì baïn phaûi vaøo phaàn
Windows Explorer ñeå xem
-
Phaàn meàm Pana Link seõ chaïy moät caùch töï ñoäng sau khi choïn ngoân ngöõ
Laøm theo caùc chæ daãn treân maøn hình cho ñeán khi taát caû caùc file ñöôïc caøi ñaët
4)
Kích hoaït phaàn meàm Pana Link
Choïn [Start]
Choïn [Program], choïn “Pana Link”
Moät Panel chính cuûa phaàn meàm naøy seõ hieån thò.
• YÙ nghóa cuûa caùc chöõ treân maøn hình Panel nhö sau :
∗ Send a fax : ñeå gôûi ñi moät file ñaõ ñöôïc taïo ra treân PC
∗ Scan : ñeå taïo moät file hình aûnh baèng caùch queùt taøi lieäu baèng maùy fax
∗ Copy : ñeå sao cheùp taøi lieäu baèng maùy fax
∗ Print : ñeå in moät file ñaõ ñöôïc taïo ra treân PC
∗ Dial : ñeå goïi ñieän thoaïi
∗ Redial : ñeå goïi laïi soá cuoái cuøng ñaõ goïi
∗ Back space : ñeå xoaù con soá naøo ñoù cuûa moät soá ñieän thoaïi
∗ Clear : ñeå xoaù moät soá ñieän thoaïi ñaõ choïn
∗ Stop : döøng gôûi hoaëc döøng nhaän fax
∗ Change : ñeå ñaêng kyù hoaëc thay ñoåi döõ lieäu trong phím quay nhanh .
∗ Delete : ñeå xoaù döõ lieäu trong boä nhôù
∗ Add.Book : ñeå löu vaø xem thoâng tin trong nhaät kyù ñòa chæ
∗ Comms.Log : ñeå hieån thò caùc taøi lieäu ñaõ ñöôïc gôûi hoaëc ñöôïc nhaän
∗ Viewer : ñeå hieån thò moät hình aûnh ñaõ ñöôïc gôûi hoaëc ñöôïc nhaän baèng phaàn meàm Pana Link
∗ Setup : caøi ñaët caùc tuyø choïn cho phaàn meàm Pana Link
∗ New doc. : Hieån thò soá trang taøi lieäu môùi ñöôïc nhaän .
5)
Caøi ñaët caùc thoâng tin veà ngöôøi söû duïng
Söï caøi ñaët naøy cho pheùp in ra ôû ñaàu moãi trang taøi lieäu maø baïn gôûi ñi töø PC
- Môû Panel Pana Link
- Choïn [Setup], hoäp ñoái thoaïi [Setup] xuaát hieän
- Choïn [User Information], hoäp ñoái thoaïi [User Information] xuaát hieän
- Duøng baøn phím maùy tính nhaäp vaøo caùc thoâng tin maø baïn thaáy caàn thieát vaøo caùc khoaûng traéng
trong hoäp ñoái thoaïi
- Choïn [OK]
6)
In taøi lieäu ñaõ ñöôïc taïo ra töø PC- In töø caùc öùng duïng Windows
Ví duï : Ñeå in taøi lieäu ñaõ ñöôïc soaïn thaûo baèng Microsoft Word / Excel.
Công ty Viễn Tin Nam Long – Tel: 39955880
KX-FM387
-6-
7)
Môû taøi lieäu maø baïn muoán in
Choïn [Print] töø menu [File], hoäp ñoái thoaïi [Print] xuaát hieän
Choïn [Pana Link - S Print]
Ñeå thay ñoåi caùc thoâng soá cho vieäc in aán thì Choïn [Preferences]
Choïn phaàn taøi lieäu maø mình muoán in ôû muïc [Page Range]. Choïn [Print]
Gôûi taøi lieäu ñaõ ñöôïc taïo ra treân PC
Gôûi moät taøi lieäu ñaõ ñöôïc taïo ra baèng moät öùng duïng töø Windows nhö laø moät taøi lieäu fax
Ñieàu naøy coù nghóa laø baïn coù theå gôûi ñi caùc trang taøi lieäu maø baïn ñaõ soaïn thaûo töø caùc öùng duïng
Windows nhö Word hoaëc Excel nhö laø caùc baûn fax
- Môû taøi lieäu maø baïn muoán gôûi ñi
- Choïn [Print] töø menu [File]
Hoäp ñoái thoaïi [Print] xuaát hieän. Ñeå thay ñoåi thí vaøo [ Preferences]
- Choïn [Pana Link Fax] ôû muïc [Select Printer] . Choïn [OK]
- Nhaäp vaøo soá Fax ( duøng chuoät maø Choïn ). Choïn [Start]
- Ñeå huyû boû vieäc chuyeån fax sau khi quay soá, Choïn vaøo [Stop] treân Panel
8)
Gôûi file taøi lieäu töø PC baèng maùy fax
- Môû Panel Pana Link
- Choïn [Send a fax ]
Hoäp ñoái thoaïi [Open] xuaát hieän
- Choïn “ Browse “, choïn file muoán gôûi vaø Choïn [Open]
- Vaøo soá fax maø baïn döï ñònh gôûi file. Choïn [Start]
9)
Gôûi taøi lieäu töø maùy fax baèng caùch söû duïng PC
- Ñaët taøi lieäu vaøo maùy fax. Môû Panel Pana Link
- Vaøo soá fax maø baïn döï ñònh muoán gôûi file. Choïn [Start]
Hoäp ñoái thoaïi [Send from the Fax] xuaát hieän. Choïn caùc muïc töông öùng
- Choïn[ OK]
10) Nhaän fax treân PC
- Baïn coù theå nhaän fax treân PC cuûa baïn, taøi lieäu maø baïn nhaän seõ ñöôïc löu tröõ nhö laø moät taäp tin
hình aûnh cho pheùp baïn xem, in aán vaø gôûi ñi
Tröôøng hôïp 1 : Nhaän kieåu nhaân coâng
• Môû Panel Pana Link
• Choïn [Start ]
Tröôøng hôïp 2 : Nhaän töï ñoäng
• Caøi ñaët maùy fax ôû cheá ñoä Auto Answer (baèng caùch baám phím Auto Answer treân maùy fax sao
cho ñeøn saùng )
• Môû hoaëc thu nhoû Panel Pana Link
11) Nhaän fax tröïc tieáp töø maùy fax ( khi maùy fax ñang ñöôïc noái vôùi PC )
- Neáu baïn khoâng muoán bò quaáy raày bôûi caùc baûn fax ñeán khi baïn ñang söû duïng PC, nhöng muoán
nhaän Fax moät caùch tröïc tieáp ñeán baèng maùy fax
- Choïn [Setup] treân Panel chính, hoäp ñoái thoaïi [Setup] seõ xuaát hieän.
- Choïn [Reception]
- Choïn [Receive Directly To Facsimile Unit ]. Choïn [OK]
12) Xem taøi lieäu ñaõ nhaän/ gôûi töø maùy tính
- Môû Panel Pana Link
- Choïn [ Comms.Log ], xuaát hieän hoäp ñoái thoaïi [ Communication Log ]
- Choïn taøi lieäu muoán xem
13) Söû duïng maùy fax nhö laø maùy scan
Công ty Viễn Tin Nam Long – Tel: 39955880
KX-FM387
-7-
-
Ñaët taøi lieäu muoán Scan vaøo maùy Fax
-
Môû Panel Pana Link. Choïn [Scan], hoäp ñoái thoaïi [Scanner] xuaát hieän
-
Vaøo teân File nôi maø baïn muoán hình aûnh ñöôïc Scan ñöôïc löu tröõ trong muïc [Filename]
-
Neáu caàn, coù theå thay ñoåi caùc caøi ñaët [Enlarge - Reduce] [Image Quality] vaø [Intensity] ( laø caùc
caøi ñaët cho chaát löôïng hình aûnh ñöôïc Scan )
-
Choïn [Start]
Löu yù : Tröôùc khi keát noái maùy Fax vôùi maùy PC, baïn neân kieåm tra kyõ xem maùy Fax coù caøi ñaët ôû cheá
ñoä cho pheùp giao tieáp vôùi PC hay khoâng baèng caùch thao taùc treân maùy Fax KX-FM386 nhö sau :
-
Nhaán phím "Menu", maøn hình xuaát hieän chöõ "System Set up"
-
Nhaán phím # 1 4, maøn hình xuaát hieän chöõ "PC link"
-
Nhaán phím "Start/Copy/Set", maøn hình xuaát hieän chöõ "Mode = On"
-
Nhaán phím "∆ / ∇" ñeå choïn "On". Nhaán phím "Start/Copy/Set"
-
Nhaán phím "Menu"
14) Söû duïng maùy tính ñeå löu teân vaø soá ñieän thoaïi cuûa coâng ty
-
Môû Panel Pana Link Control
-
Choïn [Add. Book], cuûa soå [Address Book] seõ xuaát hieän
-
Choïn muïc [Edit], choïn [New Entry]
Xuaát hieän hoäp ñoái thoaïi veà caùc thoâng tin caù nhaân
-
Nhaäp vaøo caùc muïc töông öùng. Choïn [OK]
Moïi vaán ñeà thaéc maéc lieân quan ñeán saûn phaåm, xin Quyù khaùch haøng vui loøng
goïi Cöûa haøng Ñaïi lyù
:
…………………………
- Trung taâm baûo haønh : 39955880 – 092 888 2345
Công ty Viễn Tin Nam Long – Tel: 39955880
KX-FM387
-8-
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising