Eden | W90 | MALZEME GÜVENLİK VERİ LİSTESİ

MALZEME GÜVENLİK VERİ LİSTESİ
TUTELA TRANSMISSION W90 M­DA
Revizyon Tarihi 05/05/2014
Version 1.1
1. HAZIRLIK VE ŞİRKET TANIMI
1.1
ÜRÜN TANITICISI
ÜRÜN TİCARİ ADI:
TUTELA TRANSMISSION W90 M­DA
ÜRÜN KODU:
1.2
1452
MADDENİN YA DA KARIŞIMIN UYGUN TANIMLANMIŞ KULLANIMLARI VE ÖNERİLMEYEN KULLANIMLARI
KULLANIM VEYA AÇIKLAMA:
Sınırlı bekleme süresine sahip arka aks için E.P.yağı.
ÖNERİLMEYEN KULLANIMLAR
Bu ürün, bir uzmanın tavsiyesi olmaksızın belirtilenler dışındaki amaçlarla kullanılmamalıdır.
1.3
GÜVENLİK VERİ LİSTESİ TEDARİKÇİSİNİN DETAYLARI
ŞİRKET TANIMI:
PETRONAS LUBRICANTS ITALY S.P.A.
Via Santena 1
10029
Villastellone
(Torino) - ITALY
Tel: 0039 01196131
Fax: 0039 0119613313
ÜRÜNÜN GÜVENLİK VERİLERİ İÇİN YETKİLİ KİŞİ:
Mevzuata uygunluk hakkında bilgiler
1.4
info_regulation@it.petronas.com
ACİL DURUM TELEFON NUMARASI
0039 0382 24444
Pavia Poison Centre - IRCCS Maugeri Foundation, Italy (24/24 h, 7/7 d)
2. TEHLİKE TANIMI
2.1
MADDENİN VEYA KARIŞIMIN SINIFLANDIRILMASI
Yönerge 67/548/EEC veya 1999/45/EC:
Bu ürün AET Direktifleri uyarınca insanlara ve çevreye zararlı olarak nitelendirilmemektedir (ayrıca başlık 11
ve12'ye bakın).
Yönetmelik (EC) No 1272/2008
Ürünün sınıflandırması, 67/548/EEC ve 99/45/EC Direktifleri ve takip eden uyarlamalara göre belirlenmiştir.
2.2
ETİKET ELEMANLARI
GÖSTERGELERİ TEHLİKE
Say. 1 di 11
MALZEME GÜVENLİK VERİ LİSTESİ
TUTELA TRANSMISSION W90 M­DA
Revizyon Tarihi 05/05/2014
Version 1.1
Uygulanmaz.
İÇİNDEKİLER:
RİSK TÜMCELERİ Uygulanmaz.
GÜVENLİKLE İLGİLİ TÜMCELER
Uygulanmaz.
DİĞER GÖSTERGELER:
Alkil amin ve substitütif tiyadiazol içerir. Alerjik reaksiyona yol açabilir.
2.3
DİĞER TEHLİKELER
Sürekli ve tekrar eden cilt teması zaman zaman iritasyona ve dermatite yol açabilir.
Cilt hassaslaştırıcı bileşenleri içerir ancak miktarı sınıflandırmak için yetersizdir.
Ürün biyolojik olarak kolayca çözülebilir değildir. Kaza sonucu büyük çaplı dökülmelerin olduğu durumda toprak,
akarsu ya da yeraltı kaynakları için olası bir kirlenme kaynağıdır.
3 . B İLEŞ İM VE İÇ E RİK HAKKINDA BİLGİ
3.2
KARIŞIMLAR
Deterjan, nitrojen, sülfür, fosfor, antioksidan ve polimerler içeren katkı maddesi paketi.
Yönerge 67/548/EEC:
TEHLİKELİ BİLEŞ ENLER
EINECS
CAS
Uzun zincir alkenil amin
N.D.
Alkil fosfonat
Uzun- zincir alkil
ditiotiadiazol
REG_NUM
RIBARELERI
MİKTAR
SİMGE
N.D.
0.5- 1.5
%
C, N
22 - 35
- 50
N.D.
N.D.
0.2- 0.6
%
Xi, N
38 - 41
- 51/53
N.D.
N.D.
0.1- 0.3
%
Xi
43
ANLAMLI B İLEŞ ENLER
EINECS
CAS
REG_NUM
M İKTAR
S İMGE
Ciddi şekilde rafine
edilmiş mineral yağlar
(EINECS n° 265- 1697 / 309- 877- 7 / 265166- 0; Ruhsat n° 012119471299- 27 / 01‐
2119489969‐ 06 / 012119480472- 38)
Mixture
Mixture
Mixture
92- 98 %
-
RIBARELERI
-
Say. 2 di 11
MALZEME GÜVENLİK VERİ LİSTESİ
TUTELA TRANSMISSION W90 M­DA
Revizyon Tarihi 05/05/2014
Version 1.1
Yönetmelik (EC) No 1272/2008
TEHLİKELİ BİLEŞ ENLER
EINECS
CAS
Uzun zincir alkenil amin
N.D.
N.D.
0.5- 1.5% A c u t e T o x . 4
Skin Corr.1A
Aquatic
Acute 1
400 314 302
Alkil fosfonat
N.D.
N.D.
0.2- 0.6%
Skin Irrit.2
Eye Dam.1
Aquatic
Chronic 2
318 315 411
Uzun- zincir alkil
ditiotiadiazol
N.D.
N.D.
0.1- 0.3%
Skin Sens.1
317
ANLAMLI BİL E ŞENLER
EINECS
CAS
M İKTAR
SINIF
Y o ğun biçimde arı t ıl mı ş mineral yağ lar
Mixture
Mixture
92- 98 %
-
REG_NUM
REG_NUM
M İKTAR
HIBARELERI
SINIF
HIBARELERI
-
R ibareleri, H ibareleri ve kısaltma listesi: bkz. başlık 16.
4 . İLK YARDIM ÖNLEMLERİ
4.1
İLK YARDIM ÖNLEMLERİ TANIMI
YUTMA:
Solunum sistemine aspirasyonu önlemek için kusmaya çalışmayın. Tıbbı yardım edinin.
GÖZ TEMASI:
Göz kapaklarını açık tutarak yüzünüzü en az 10 dakika bol suyla iyice yıkayın. Herhangi bir acı ya da kızarıklık
oluşur veya devam ederse tıbbi yardım edinin.
CİLT TEMASI:
Maddenin bulaştığı kıyafetleri ve ayakkabıları çıkarın ve bol su ve sabunla iyice yıkayın.
SOLUMA:
Etkilenen kişiyi açık havaya çıkarın ve gerekirse tıbbi yardım edinin.
4.2
EN ÖNEMLİ BELİRTİLER VE ETKİLER, HEM AKUT, HEM DE GECİKMELİ
Bkz. bölüm 11.
4.3
GEREKLİ ACİL TIBBİ MÜDAHALE VE ÖZEL BAKIM BELİRTİSİ
Bkz. bölüm 4.1.
Say. 3 di 11
MALZEME GÜVENLİK VERİ LİSTESİ
TUTELA TRANSMISSION W90 M­DA
Revizyon Tarihi 05/05/2014
Version 1.1
5. YANGIN SÖNDÜRME ÖNLEMLERİ
PARLAMA NOKTASI:
5.1
200°C
(ASTM D 92)
SÖNDÜRME ORTAMI
Bu ürünün belirli bir yanma riski yoktur. Yanma durumunda köpük, karbon oksitleri, kuru kimyasal toz ve su sisi
kullanın.
Yüksek basınçlı su jetinden kaçının. Yangına maruz kalan yüzeyleri soğutmak için sadece su jeti kullanın.
5.2
MADDEDEN VEYA KARIŞIMDAN KAYNAKLANAN ÖZEL TEHLİKELER
Yanma dumanını solumayın: Yangın zararlı bileşenler oluşturabilir.
YANICI ÜRÜNLER:
Karbon oksitleri, sülfür, fosfor, nitrojen bileşenleri ve eksik yanma ürünleri.
5.3
İTFAİYECİLERE ÖNERİLER
Kendi kendine hava alma özellikli koruyucu giysi.
6. KAZA SONUCU SALIM ÖNLEMLERİ
6.1
KİŞİSEL ÖNLEMLER, KORUYUCU EKİPMANLAR VE ACİL DURUM PROSEDÜRLERİ
Uygun koruma kıyafeti giyinerek cilt ve gözlerle temasından kaçının.
Ürünün taşırıldığı yüzey kayganlaşabilir.
6.2
ÇEVRE KORUMA ÖNLEMLERİ
Topraktan, kanalizasyondan ve su kaynaklarından herhangi bir madde girmesine engel olun. Gerekirse uygun
yetkililerle temasa geçin.
6.3
MUHAFAZA VE TEMİZLEME YÖNTEMLERİ VE MATERYALLERİ
Büyük taşmaların olduğu durumlarda set çekin ve imha etmeye elverişli kapların içine pompalayın. Küçük
taşmaları absorban malzemeyle kontrol altına alın. Kirli malzemeyi uygun kaba koyun. Kirli malzemeyi yerel ya
da ulusal yönetmelikler uyarınca atın.
6.4
DİĞER BÖLÜMLERE REFERANSLAR
Daha fazla bilgi için bölüm 8 ve 13'e bakın.
7. TAŞIMA VE DEPOLAMA
7.1
EMNİYETLİ ÇALIŞMA ÖNLEMLERİ
Cilt ve gözlerle sık ve sürekli temasından kaçının. Buhar ve aerosolü önlemek için yeterli havalandırma
sağlayın. Gerekli kişisel temizliğe dikkat edin. Kayma riskine karşı dikkatli olun.
Say. 4 di 11
MALZEME GÜVENLİK VERİ LİSTESİ
TUTELA TRANSMISSION W90 M­DA
Revizyon Tarihi 05/05/2014
Version 1.1
7.2
EMNİYERLİ DEPOLAMA KOŞULLARI, UYUMSUZLUKLAR DAHİL
Isı ve alev kaynaklarından uzakta güvenli bir şekilde kapatılmış orijinal kabı içerisinde üzeri örtülü olarak
depolayın. Açık havada depolamayın. Bina havalandırmasının doğru olmasını ve olası kaçakların kontrol
edilmesini garanti edin.
7.3
BELİRLİ SON KULLANIM(LAR)
Bölüm 1.2'deki kullanılanlar listesine bakın.
8. MARUZİYET KONTROLÜ / KİŞİSEL KORUMA
8.1
KONTROL PARAMETRELERİ
İŞLE İLGİLİ MARUZİYET LİMİTLERİ:
Takip prosedürleri ile ilgili olarak ilgili yerel ve Avrupa mevzuatına başvurun.
Önerilen maruziyet limitleri (ACGIH) şunlardır:
KİMYASAL MADDE
8.2
LİMİT
yağ buharı
TLV/TWA (8 h)
5 mg/m3
yağ buharı
TLV/STEL
10 mg/m3
MARUZ KALMA KONTROLLERİ
TEKNİK ÖNLEMLER:
Bulunduğunuz ortamda yeterli havalandırmanın yanı sıra diğer gerekli önlemleri alarak duman ve aeresol
oluşumu ve yayılımını önleyin. Gerekirse, ortamda ürün emisyonu oluşmasını önlemek için gerekli tüm önlemleri
(örneğin, patlama sistemleri, toplama kapları, ...) alın.
SOLUNUMLA İLGİLİ KORUMA:
Normal kullanım koşullarında hiçbiri gerekli değildir. Önerilen maruziyet limitleri aşılırsa organik buhar filtre tüplü
onaylanmış tam yüz solunum aygıtı kullanın.
EL VE CİLT KORUMASI:
Yağ geçirmez malzemeden yapılan (örneğin, neopren, nitril) uygun eldiven takın. Eldivenler yırtıldığında
değiştirilmelidir. Eldiven türü ve kullanım süresi yapılan işlemin işvereni tarafından, kişisel koruma ekipmanlarıyla
ilgili mevzuata ve eldiven üreticisinin verdiği bilgilere uygun olarak karar verilmesi gerekir. Eldiveni sadece
temiz ellere takın.
Uygun koruyucu kıyafetler giyinin daha fazla bilgi için, CEN-EN 14605 bölümüne başvurun; büyük oranda
kontaminasyon durumunda kıyafetleri derhal değiştirin ve daha sonraki kullanımdan önce yıkayın.
Gerekli kişisel temizliğe dikkat edin.
Say. 5 di 11
MALZEME GÜVENLİK VERİ LİSTESİ
TUTELA TRANSMISSION W90 M­DA
Revizyon Tarihi 05/05/2014
Version 1.1
GÖZ KORUMASI:
Yağ sıçramasına karşı kimyasal gözlükler ve yüz siperi.
ÇEVRESEL MARUZİYET KONTROLÜ:
Teknik önlemlere ve ayrıca 6.2, 6.3, 7.2, 12 ve 13 bölümlerine bakın.
9 . F İZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLER
9.1
9.2
TEMEL FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLER KONUSUNDA BİLGİ
KİMYASAL VE FİZİKSEL ÖZELLİKLER
DEĞER
YÖNTEM
GÖRÜNÜM
VISKOZ SIVI
YOĞUNLUK 15°C
0.897 G/CM3
SUDA ÇÖZÜNÜRLÜK
ÇÖZÜLMEZ
VİZKOZİTE @ 100°C
14.5 CST
ASTM D 445
BAŞLANGIÇ KAYNAMA NOKTASI
>300°C
ASTM D 1120
PARLAMA NOKTASI
200°C
ASTM D 92
KOKU
BELIRLENMEMIŞ
KOKU EŞİĞİ
BELIRLENMEMIŞ
PH
UYGULANMAZ
ERİME NOKTASI/DONMA NOKTASI
BELIRLENMEMIŞ
BUHARLAŞMA HIZI
BELIRLENMEMIŞ
ALEVLENEBİLİRLİK (KATI, GAZ)
UYGULANMAZ
ÜST/ALT ALEVLENEBİLİRLİK VEYA
PATLAYICILIK SINIRLARI
BELIRLENMEMIŞ
BUHAR BASINCI
BELIRLENMEMIŞ
BUHAR YOĞUNLUĞU
BELIRLENMEMIŞ
DAĞILIM KATSAYISI: N-OKTANOL/SU
BELIRLENMEMIŞ
KENDİLİĞİNDEN TUTUŞMA SICAKLIĞI
BELIRLENMEMIŞ
AYRIŞMA SICAKLIĞI
BELIRLENMEMIŞ
PATLAYICILIK ÖZELLİKLERİ
HIÇBIRI
OKSİTLEYİCİ ÖZELLİKLERİ
BELIRLENMEMIŞ
ASTM D 4052
DİĞER BİLGİLER
Say. 6 di 11
MALZEME GÜVENLİK VERİ LİSTESİ
TUTELA TRANSMISSION W90 M­DA
Revizyon Tarihi 05/05/2014
Version 1.1
Hiçbiri.
10. DAYANIKLILIK VE REAKTİVİTE
10.1
REAKTİFLİK
Başlık 10'un diğer bölümlerindeki tüm bilgileri dikkatle okuyun.
10.2
KİMYASAL KARARLILIK
Bu ürün normal kullanım koşullarında stabildir.
10.3
TEHLİKELİ REAKSİYON OLASILIĞI
Normal kullanım koşullarında beklenmemektedir.
10.4
ÖNLEME KOŞULLARI
Bu ürünün ısı kaynaklarından uzakta tutulması gerekir. Her koşulda, ürünün parlama noktasının üstündeki
sıcaklığa maruz kalmasını önleyin.
10.5
UYGUN OLMAYAN MALZEMELER
Oda sıcaklığında stabildir.
10.6
ZARARLI BÖLÜNME ÜRÜNLERİ
Karbon oksitleri, sülfür, fosfor, nitrojen ve hidrojen sülfür bileşenleri.
11. TOKSİKOLOJİK BİLGİ
11.1
TOKSİKOLOJİK ETKİLER KONUSUNDA BİLGİ
YUTMA:
Büyük miktarlarda yutulması gastrointestinal etkilere yol açsa da küçük dozda kazara yutulması herhangi bir
zarar vermez.
SOLUMA:
Yükseltilmiş sıcaklıkta ortaya çıkan duman ve buharın solunması solunum iritasyonuna yol açabilir.
GÖZ TEMASI:
Temas küçük iritasyonlara yol açabilir.
CİLT TEMASI:
Ürün hassaslaştırıcı maddeler içerir ancak bu şekilde sınıflandırılmaz. Ürün tahriş edici değildir ancak sürekli
ya da tekrar eden temas iritasyona ve dermatite yol açabilir.
Say. 7 di 11
MALZEME GÜVENLİK VERİ LİSTESİ
TUTELA TRANSMISSION W90 M­DA
Revizyon Tarihi 05/05/2014
Version 1.1
KARSİNOJENİTE:
Mevcut verilere dayalı olarak, sınıflandırma kriteri karşılanmamıştır.
MUTAJENİTE:
Mevcut verilere dayalı olarak, sınıflandırma kriteri karşılanmamıştır.
ÜREME TOKSİSİTESİ:
Mevcut verilere dayalı olarak, sınıflandırma kriteri karşılanmamıştır.
12. EKOLOJİK BİLGİ
12.1
TOKSİSİTE
Ürün çevre için tehlikeli olarak sınıflandırılmamıştır.
Üründe bulunan bazı bileşenler akuatik organizmalara zararlıdır ve akuatik ortamda uzun süreli yan etkilere
yol açabilir.
12.2
SÜRERLİK VE PARÇALANABİLİRLİK
Bu ürün, çevre için tehlikeli olarak sınıflandırılmamaktadır ancak biyolojik olarak kolayca ayrışabilir olmadığı kabul edilmiştir.
Ürün suda çözünmez. Büyük çaplı dökülmelerin olduğu durumda toprak, akarsu ya da yeraltı kaynakları için
olası bir kirlenme kaynağıdır.
12.3
BİYOAKÜMÜLATİF POTANSİYEL
Uygulanmaz.
12.4
MOBILITY IN SOIL
Belirli fiziksel ve kimyasal özellikleri olan ürün genellikle zayıf buharlaşma eğilimi sergiler, zeminde çok az
hareketlilik gösterir ve toprak tarafından emilebilir.
12.5
PBT VE VPVB DEĞERLENDİRMESİNİN SONUÇLARI
Uygulanmaz.
12.6
DİĞER YAN ETKİLER
Etkisi bilinmiyor.
13. ATIK İMHA BİLGİL E Rİ
13.1
ATIK ARITMA YÖNTEMLERİ
Toprak, su yolu ve su kaynaklarının kontaminasyonuna engel olun. Kanalizasyon, tünel ve su kaynaklarına
Say. 8 di 11
MALZEME GÜVENLİK VERİ LİSTESİ
TUTELA TRANSMISSION W90 M­DA
Revizyon Tarihi 05/05/2014
Version 1.1
boşaltmayın. Yetkili kişi/ruhsatlı atık imhası yüklenicisi aracılığıyla yerel ya da ulusal yönetmelikler uyarınca
atın.
Kullanılan ürün Direktif 2008/98/EC'nin (atıklar üzerine) yanı sıra ilgili mevzuat uyarınca sınıflandırılan özel atık
olarak nitelendirilmektedir.
14. TAŞIMA BİLGİS İ
14.1
UN NUMARASI
Uygulanmaz
14.2
UN UYGUN NAKLİYE İSMİ
Uygulanmaz
14.3
TAŞIMA TEHLİKE SINIF(LAR)I
Uygulanmaz
14.4
AMBALAJLAMA GRUBU
Uygulanmaz
14.5
ÇEVRESEL TEHLİKELER
Uygulanmaz
14.6
KULLANICI İÇİN ÖZEL ÖNLEMLER
Uygulanmaz
14.7
MARPOL73/78'İN EK II'SİNE VE IBC KODUNA GÖRE, TOPLU TAŞIMA
Uygulanmaz
15. RUHSATLANDIRMA BİLGİSİ
15.1
MADDE YA DA KARIŞIMA ÖZEL EMNİYET, SAĞLIK VE ÇEVRE YÖNETMELİKLERİ/MEVZUATLARI
Yasa (EC) No 1272/2008, - maddelerin ve karışımların sınıflandırması, etiketlenmesi ve paketlenmesi hakkında
- tüm Ulusal ve Avrupa ile ilgili yasalar ile birlikte aşağıdaki teknik ve bilimsel düzenlemeler.
Teknik ve bilimsel gelişmeye adaptasyonu amacıyla Yönetmelik (EC) No 1272/2008'de değişiklik yapan
Yönetmelik (EC) No 790/2009 değişikliği - maddeler ve karışımların sınıflandırılması, etiketlenmesi ve
ambalajlanması
Direktif 1999/45/EC ve bunu takip eden tüm güncelleştirmeler, sınıflandırma, paketlenme ve tehlikeli
preparatların etiketlenmesi hususundaki ulusal realizasyonla birlikte
Say. 9 di 11
MALZEME GÜVENLİK VERİ LİSTESİ
TUTELA TRANSMISSION W90 M­DA
Revizyon Tarihi 05/05/2014
Version 1.1
Mevzuatla ilgili tüm Ulusal ve Avrupa Yönetmeliği (EC) No 1907/2006 – Kimyasalların Ruhsatlanması,
Değerlendirilmesi, Yetkilendirilme ve Kısıtlanması (REACH)
Yönetmelik (EC) No 1907/2006'da değişiklik
yapan
Yönetmelik
(AB)
No
453/2010 –
Kimyasalların
Ruhsatlanması, Değerlendirilmesi, Yetkilendirilme ve Kısıtlanması (REACH)
Direktifler 89/391/EC, 89/654/EC, 89/655/EC, 89/656/EC, 90/269/EC, 90/270/EC, 90/394/EC, 90/679/EC ve
bunu takip eden tüm güncelleştirmeler, ulusal realizasyonuyla birlikte, çalışanların güvenlik ve sağlık
koşullarını geliştirme hususunda
Direktifler 98/24/EC ve bunu takip eden tüm güncelleştirmeler, kimyasal ajan riskine karşı çalışanların
güvenlik ve sağlık koşullarını geliştirme hususundaki ulusal realizasyonla birlikte
Direktif 1991/156/EC ve bunu takip eden tüm güncelleştirmeler, ulusal atık mevzuatı
EC direktifleri ve ulusal çevre koruma mevzuatı (hava, su ve toprak)
15.2
KİMYASAL EMNİYET DEĞERLENDİRMESİ
Bu ürün, henüz kimyasal güvenlik değerlendirmelerinin mevcut olmadığı maddeler içermektedir.
16. DİĞE R B İLGİL E R
Bu üründe bulunan mineral bazlı yağlar yoğun biçimde arıtılmıştır ve IP 346 yöntemi uyarınca DMSO özü içeriği %3’ten
daha düşüktür, bu nedenle Yönetmelik (EC) No 1272/2008, L notu uyarınca kanserojen olarak sınıflandırılmaz.
Liste, Yönetmelik (AB) No. 453/2010'un Ek I kriterlerinin yanı sıra Yönetmelik (EC) No. 1272/2008 ve Direktif
99/45/EC ve takip eden uyarlamalara uygundur.
Bu ürün öncesinde Teknik Bölüm tavsiyesi alınmadan, önerilen uygulamaların dışındaki uygulamalarda kullanılmamalıdır.
İlk sürümle ilgili olarakbu listenin aşağıdaki başlıkları değiştirilmiştir:
3.
Başlık 3, R-ifadelerine dair alt başlık:
R
22
Yağın yutulması zararlıdır.
R
35
Ciddi yanıklara yol açar.
R
38
Cildi tahriş eder.
R
41
Gözlere ciddi zarar verme riski.
R
43
Ciltle teması durumunda hassasiyete yol açabilir.
R
50
Akuatik organizmalar için son derece toksik.
R
51/53
Akuatik organizmalar için toksiktir, akuatik ortamda uzun süreli yan etkilere yol açabilir.
H
318
Ciddi göz hasarına neden olur
H
400
Su yaşamı için çok toksiktir
H
315
Cilt iritasyonuna neden olur
Say. 10 di 11
MALZEME GÜVENLİK VERİ LİSTESİ
TUTELA TRANSMISSION W90 M­DA
Revizyon Tarihi 05/05/2014
Version 1.1
H
314
Ciddi cilt yanmalarına ve göz hasarına neden olur
H
302
Yutulursa zararlıdır
H
411
Akuatik yaşam için uzun süreli etkilerle toksiktir
H
317
Alerjik cilt reaksiyonuna neden olabilir
Kullanılan kısaltmaların listesi:
N.A. Uygulanmaz
N.D. Mevcut değil
PBT: İnatçı, Bioaccumulative Biyobirikimli ve Zehirli
vPvB: Çok İnatçı ve Çok Biyobirikmli
DNEL: Türetilmiş Etki Gözlemlenmeyen Seviye
PNEC: Öngörülen Etkisiz Konsantrasyon
Bu ürünün doğru endüstriyel hijyenik uygulamalar uyarınca ve yürürlükte olan yasalara uygun olarak depolanması,
ambalajlanması ve kullanılması gerekir.
Buradaki bilgiler ilgili konulardaki güncel bilgilere dayanmaktadır ve ürünlerimize dönük güvenlik gerekliliklerini
tanımlama amaçlıdır. Bu nedenle belirli özelliklerin garantisi olarak değerlendirilmemelidir.
Say. 11 di 11
Download PDF

advertising