Asus | X75A | Podręcznik użytkownika komputera ASUS

Podręcznik użytkownika komputera ASUS
PL7051
Podręcznik użytkownika
komputera ASUS
Marsz 2012
Spis treści
Rozdział 1:
Wprowadzenie do komputera
O podręczniku użytkownika........................................................................... 6
Uwagi dotyczące tego podręcznika............................................................. 6
Zasady bezpieczeństwa.................................................................................... 7
Przygotowanie notebooka............................................................................11
Rozdział 2:
Poznanie budowy
Widok z góry.......................................................................................................14
Widok z dołu.......................................................................................................16
Widok z prawej...................................................................................................19
Widok z lewej......................................................................................................20
Widok z tyłu.........................................................................................................24
Widok z przodu..................................................................................................24
Rozdział 3:
Rozpoczęcie używania
System zasilania.................................................................................................26
Zasilacz .............................................................................................................26
Bateria .............................................................................................................28
Właściwa eksploatacja baterii.....................................................................29
Włączanie zasilania komputera..................................................................30
Test POST (Autotest po włączeniu)...........................................................30
Sprawdzenie baterii........................................................................................32
Ładowanie baterii............................................................................................33
Ponowne uruchamianie komputera.........................................................34
Tryby zarządzania zasilaniem......................................................................36
Uśpienie i hibernacja......................................................................................36
Kontrola temperatury ...................................................................................38
Specjalne funkcje klawiatury........................................................................39
Przyciski skrótów (w wybranych modelach).........................................39
Przyciski Microsoft Windows.......................................................................42
Rozszerzona klawiatura (w wybranych modelach).............................42
Przyciski sterowania multimediami..........................................................43
Przełączniki i wskaźniki stanu.......................................................................44
Przełączniki........................................................................................................44
Wskaźniki stanu.................................................................................................45
Podręcznik użytkownika komputera ASUS
Rozdział 4:
Używanie komputera
Urządzenie wskazujące...................................................................................48
Używanie touchpada.....................................................................................49
Ilustracje używania touchpada..................................................................50
Dbanie o touchpad.........................................................................................52
Automatyczne wyłączanie touchpada....................................................53
Urządzenia pamięci masowej.......................................................................54
Napęd optyczny (w wybranych modelach)...........................................54
Czytnik kart pamięci Flash...........................................................................58
Dysk twardy.......................................................................................................59
Pamięć operacyjna..........................................................................................62
Połączenia............................................................................................................63
Połączenie sieciowe........................................................................................63
Połączenie bezprzewodowej sieci LAN (w wybranych modelach)65
Połączenie bezprzewodowej sieci w systemie Windows..................67
Połączenie bezprzewodowe Bluetooth (w wybranych modelach)...69
Ładowarka USB+...............................................................................................72
Dodatek
Akcesoria opcjonalne....................................................................................D-2
Połączenia opcjonalne................................................................................ D-2
System operacyjny i oprogramowanie...................................................D-3
Ustawienia systemu BIOS.......................................................................... D-4
Popularne problemy i ich rozwiązania...............................................D-10
Przywracanie ustawień komputera....................................................... D-16
Wykorzystanie partycji przywracania ................................................D-16
Używanie dysku Recovery DVD (w wybranych modelach).........D-17
Informacja dotycząca napędu DVD-ROM........................................... D-19
Informacje o napędzie Blu-ray ROM (w wybranych modelach).. D-21
Zgodność wewnętrznego modemu..................................................... D-22
Deklaracje i oświadczenia dotyczące bezpieczeństwa.................. D-26
Oświadczenie o zgodności z przepisami Federal Communications
Commission (FCC)......................................................................................D-26
Oświadczenie FCC dotyczące ostrzeżenia o ekspozycji
częstotliwości radiowej (RF)....................................................................D-27
Podręcznik użytkownika komputera ASUS
Deklaracja zgodności................................................................................D-27
(Dyrektywa R&TTE 1999/5/EC)..............................................................D-27
Ostrzeżenie znaku CE................................................................................D-28
Oświadczenie IC dotyczące ekspozycji promieniowania na terenie
Kanady ........................................................................................................D-28
Kanał operacji bezprzewodowych dla różnych domen...............D-29
Ograniczenie pasma częstotliwości bezprzewodowych we
Francji ........................................................................................................D-29
Uwagi UL dotyczące bezpieczeństwa.................................................D-31
Wymagania dotyczące bezpieczeństwa zasilania..........................D-32
Uwagi dotyczące tunera TV (w wybranych modelach)................D-32
REACH ........................................................................................................D-32
Ostrzeżenia dotyczące baterii litowych dla krajów skandynawskich
(dotyczą baterii litowo-jonowych).......................................................D-33
Informacje dotyczące bezpieczeństwa napędu optycznego.....D-34
Informacja dotycząca bezpieczeństwa korzystania z lasera.......D-34
Etykieta serwisowa z ostrzeżeniem.....................................................D-34
Przepisy CDRH.............................................................................................D-34
Uwaga dotycząca produktów Macrovision Corporation.............D-35
Certyfikat CTR 21(dla komputerów notebook PC z wbudowanym
modemem).................................................................D-36
Etiqueta Ecológica da União Européia . .............................................D-38
Produkt zgodny z ENERGY STAR...........................................................D-38
Zgodność i deklaracja zgodności z ogólnoświatowymi przepisami
ochrony środowiska .................................................................................D-39
Recycling ASUS/Usługi zwrotu..............................................................D-39
Informacje o prawach autorskich........................................................... D-40
Ograniczenie odpowiedzialności........................................................... D-41
Serwis i pomoc techniczna....................................................................... D-41
Podręcznik użytkownika komputera ASUS
1
Rozdział 1:
Wprowadzenie do komputera
O podręczniku użytkownika
To jest podręcznik użytkownika. Zawiera on informacje o
podzespołach komputera oraz sposobie ich używania. Podręcznik
został podzielony na następujące części:
1. Wstęp
Ogólne informacje dotyczące komputera i tego podręcznika
użytkownika.
2. Budowa komputera
Informacje dotyczące komponentów komputera.
3. Wprowadzenie
Podstawy korzystania z komputera przenośnego.
4. Korzystanie z komputera
Wprowadzenie do pracy z komputerem przenośnym.
5. Dodatek
Omówienie akcesoriów opcjonalnych i udostępnienie informacji
dodatkowych.
Faktycznie zainstalowane aplikacje różnią się w zależności
od modelu i regionu. Wygląd komputera może się różnić
od pokazanego na rysunkach w tym podręczniku. Należy
zaakceptować wygląd komputera jako prawidłowy.
Uwagi dotyczące tego podręcznika
W tym podręczniku znajdują się uwagi i ostrzeżenia, umożliwiające
bezpieczne i skuteczne wykonanie niektórych zadań. Uwagi te mają
różne, następujące stopnie ważności:
OSTRZEŻENIE! Ważne informacje, które należy wykonać w celu
zapewnienia bezpiecznego działania.
WAŻNE! Istotne informacje, które należy spełnić, aby
zabezpieczyć przed uszkodzeniem dane, komponenty lub
osoby.
PORADY: Porady dotyczące wykonania zadań.
UWAGA: Informacje dotyczące sytuacji specjalnych.
Podręcznik użytkownika komputera ASUS
Zasady bezpieczeństwa
Przestrzeganie podanych poniżej zasad bezpieczeństwa pozwoli na
długą i satysfakcjonującą pracę na komputerze. Należy się stosować
do wszystkich wymienionych poniżej wskazówek. Poza czynnościami
wskazanymi w tym podręczniku, wszelkie prace serwisowe należy
powierzyć wykwalifikowanemu personelowi.
Przed rozpoczęciem czyszczenia należy odłączyć zasilanie
prądem zmiennym i wyjąć zestawy baterii. Do czyszczenia
komputera należy zastosować czystą celulozową chusteczkę
lub irchę zwilżoną w roztworze detergentu bez właściwości
ścierających i kilku kropel ciepłej wody, a nadmiar wody usunąć
suchą szmatką.
NIE NALEŻY ustawiać
komputera na nierównej
lub niestabilnej
powierzchni. W
przypadku uszkodzenia
obudowy należy
skontaktować się z
serwisem.
NIE NALEŻY umieszczać
na komputerze lub
upuszczać na niego
obiektów, a także nie
należy wpychać żadnych
obiektów do komputera.
NIE NALEŻY narażać
komputera na brud lub
pył. NIE WOLNO używać
komputera w miejscach,
gdzie ulatnia się gaz.
NIE NALEŻY narażać
komputera na
działanie silnych pól
magnetycznych lub
elektrycznych.
NIE NALEŻY naciskać
lub dotykać panela
wyświetlacza. Nie należy
umieszczać go razem
z małymi elementami,
które mogą zarysować
lub przedostać się do
komputera.
NIE NALEŻY narażać
komputera na działanie
lub używać w pobliżu
płynów, na deszczu lub
w wilgotnych miejscach.
NIE NALEŻY używać
modemu podczas
burzy z wyładowaniami
elektrycznymi.
NIE NALEŻY umieszczać
komputera na kolanach
lub na innych częściach
ciała, aby zapobiec
dyskomfortowi lub
obrażeniom z powodu
emisji ciepła.
Ostrzeżenie dotyczące
bezpieczeństwa baterii:
NIE NALEŻY wrzucać
baterii do ognia. NIE
NALEŻY zwierać
styków. NIE NALEŻY
demontować baterii.
Podręcznik użytkownika komputera ASUS
BEZPIECZNA
TEMPERATURA: ten
komputer może być
używany wyłącznie
w miejscach, gdzie
temperatura otoczenia
mieści się w zakresie od 5°
C (41°F) do 35°C (95°F).
WARTOŚĆ
ZNAMIONOWA
WEJŚCIA: Sprawdź
etykietę wartości
znamionowych w dolnej
części komputera i
upewnij się, że adapter
zasilania może zapewnić
wymagane zasilanie.
NIE NALEŻY przenosić
lub przykrywać
komputera z włączonym
zasilaniem żadnymi
materiałami, które
redukują przepływ
powietrza, takimi jak
torba do przenoszenia.
NIE należy używać
na powierzchni lub w
jej pobliżu mocnych
rozcieńczalników, takich
jak silne rozpuszczalniki,
benzen lub inne
chemikalia.
NIE należy używać
uszkodzonych
przewodów zasilających,
akcesoriów lub innych
urządzeń peryferyjnych.
Nieprawidłowa
instalacja baterii
może spowodować jej
wybuch i uszkodzenie
komputera.
NIE NALEŻY wyrzucać komputera do śmieci. Produkt ten
został opracowany w taki sposób, aby umożliwić właściwe
ponowne wykorzystanie części i jego utylizację. Symbol
przekreślonego kosza na kółkach wskazuje, że dany produkt
(sprzęt elektryczny, elektroniczny oraz akumulatory z
zawartością rtęci) nie mogą być wyrzucane wraz z odpadami
domowymi. Należy sprawdzić lokalne przepisy dotyczące
usuwania produktów elektronicznych.
NIE NALEŻY wyrzucać baterii do śmieci miejskich. Symbol
przekreślonego kosza na kółkach oznacza, że baterii nie
należy umieszczać razem ze śmieciami miejskimi.
Podręcznik użytkownika komputera ASUS
Ostrzeżenie dotyczące ciśnienia dźwięku
Nadmierne ciśnienie dźwięku ze słuchawek dousznych lub nagłownych,
może spowodować uszkodzenie lub utratę słuchu. Regulacja głośności
oraz korektora na ustawienia inne niż pozycja centralna, mogą
zwiększyć napięcie wyjścia słuchawek dousznych lub nagłownych i
poziomu ciśnienia dźwięku.
Ostrzeżenie dotyczące wentylatora na prąd stały
Należy pamiętać, że wentylator na prąd stały jest elementem
ruchomym i może być niebezpieczny. Nie należy zbliżać ciała do
ruchomych skrzydeł wentylatora.
Informacje o adapterze
Napięcie wejściowe: 100-240 Vac
Częstotliwość wejściowa: 50-60 Hz
Parametry prądu wyjścia: 3.42A(65W)/ 4.74A(90W)
Parametry napięcia wyjścia: Napięcie stałe 19Vdc
Środki bezpieczeństwa dotyczące transportu
W celu przygotowania komputera do transportu, należy go wyłączyć
i odłączyć wszystkie zewnętrzne urządzenia peryferyjne, aby
zapobiec uszkodzeniu złączy. Po wyłączeniu zasilania cofa się głowica
dysku twardego, co zapobiega zarysowaniu talerzy dysku twardego
podczas transportu. Dlatego, nie należy przenosić komputera przy
włączonym zasilaniu. Należy zamknąć panel wyświetlacza i sprawdzić,
czy jest bezpiecznie zatrzaśnięty w pozycji zamknięcia, w celu
zabezpieczenia klawiatury i panela wyświetlacza.
OSTRZEŻENIE: Nieprawidłowa obsługa może spowodować łatwe
zarysowanie powierzchni komputera. Nie należy pocierać i rysować
powierzchni komputera.
Podręcznik użytkownika komputera ASUS
Przykrywanie komputera
Należy zakupić torbę do przenoszenia komputera w celu ochrony go
przed brudem, wodą, wstrząsami i zarysowaniami.
Ładowanie baterii
W celu korzystania z komputera podczas dłuższych wyjazdów, należy się
upewnić że bateria jest naładowana, a także zabrać ze sobą zapasową
baterię. Należy pamiętać, że adapter zasilania ładuje zestaw baterii
przez cały czas podłączenia go do komputera i do źródła zasilania
prądem zmiennym. Należy pamiętać, że ładowanie potrwa znacznie
dłużej, gdy w czasie ładowania będzie używany komputer.
Środki ostrożności dotyczące lotu samolotem
Aby uzyskać informację o możliwości używania komputera w samolocie
należy skontaktować się z linią lotniczą. Większość linii lotniczych
ogranicza możliwość używania urządzeń elektronicznych. Większość
linii lotniczych umożliwia korzystanie z urządzeń elektronicznych
wyłącznie w czasie lotu, a nie podczas startu lądowania.
OSTRZEŻENIE! Na lotniskach używane są trzy rodzaje urządzeń
zabezpieczających: Urządzenia do prześwietlania (stosowane do
sprawdzania elementów na przenośnikach taśmowych), detektory
magnetyczne (sprawdzanie osób przechodzących przez bramki
kontrolne) i pałeczki magnetyczne (ręczne urządzenia stosowane
do kontroli osób i bagażu osobistego). Komputer i dyskietki
można przetransportować poprzez urządzenia prześwietlające.
Jednakże zaleca się, aby nie narażać komputera lub dyskietek
na działanie lotniskowych detektorów magnetycznych lub pałek
magnetycznych.
10
Podręcznik użytkownika komputera ASUS
Przygotowanie notebooka
W tym miejscu znajdują się jedynie krótkie instrukcje dotyczące
używania komputera.
Zainstaluj zestaw baterii
1
2
3
2
Podłącz adapter zasilania prądem zmiennym
3
1
3
2
110V
-220
V
1
Podręcznik użytkownika komputera ASUS
11
Otwieranie panela wyświetlacza LCD
1. Ostrożnie unieś kciukiem panel wyświetlacza.
2. Wolno przechyl panel wyświetlacza do przodu lub do tyłu, aby
uzyskać wygodny kąt widzenia.
Włączanie zasilania
1. Naciśnij i zwolnij przycisk zasilania poniżej panela wyświetlacza
LCD.
2. Użyj [Fn]+[F5] lub [Fn]+[F6] do regulacji jasności LCD.
12
Podręcznik użytkownika komputera ASUS
Rozdział 2:
2
Poznanie budowy
Widok z góry
Układ klawiatury może się różnić w zależności od regionu
geograficznego.
1
2
3
4
5
6
7
14
Podręcznik użytkownika komputera ASUS
1
Mikrofon (wbudowany)
2
Kamera
Wbudowana kamera umożliwia wykonywanie zdjęć lub
nagrywanie wideo. Można ją używać do wideokonferencji i
innych aplikacji interaktywnych.
3
Wskaźnik pracy kamery
4
Podczas używania wbudowanej kamery wyświetlany jest
wskaźnik pracy kamery.
Panel wyświetlacza
5
Funkcje panela wyświetlacza są takie same jak monitora
typu desktop. Komputer wykorzystuje aktywną matrycę
TFT LCD, co zapewnia doskonałą jakość obrazu. W
odróżnieniu od kineskopowych monitorów komputerów
stacjonarnych, panel LCD nie emituje promieniowania i
obraz na nim nie miga, dzięki czemu jest mniej męczący dla
oczu. Wyświetlacz należy czyścić miękką, suchą szmatką
(jeżeli to konieczne z niewielką ilością czystej wody).
Przełącznik zasilania
6
Wbudowanego mikrofonu można używać do
wideokonferencji, narracji głosowych lub zwykłego
nagrywania audio.
Przełącznik zasilania umożliwia włączanie i wyłączanie
komputera i przywracanie z hibernacji (STD). Naciśnij raz
ten przełącznik w celu włączenia i raz w celu wyłączenia
komputera. Przełącznik zasilania działa wyłącznie przy
otwartym panelu wyświetlacza.
����������
Klawiatura
Komputer wyposażony jest w pełnowymiarową klawiaturę.
Dwa klawisze funkcyjne Windows ułatwiają nawigację w
systemie operacyjnym Windows.
Podręcznik użytkownika komputera ASUS
15
7
Touchpad
Touchpad z przyciskami to urządzenie wskazujące, które
udostępnia te same funkcje, co mysz w komputerze
typu desktop. Funkcja przewijania jest dostępna po
zainstalowaniu dostarczonego sterownika touchpada i
ułatwia nawigację w systemie Windows lub w sieci web.
Widok z dołu
Widok dolnej części może się różnić w zależności od modelu.
Rozmiar zestawu baterii różni się, w zależności od modelu.
16
Podręcznik użytkownika komputera ASUS
OSTRZEŻENIE! Dolna część komputera może silnie się
rozgrzewać. Należy uważać podczas korzystania z komputera,
w trakcie jego działania lub gdy był niedawno używany.
Wysoka temperatura to zjawisko normalne podczas ładowania
i używania. Nie należy używać komputera na miękkich
powierzchniach, takich jak kanapy czy łóżka, które mogą
blokować szczeliny wentylacyjne. ABY UNIKNĄĆ POPARZEŃ,
NIE NALEŻY UMIESZCZAĆ KOMPUTERA NA KOLANACH LUB
NA INNYCH CZĘŚCIACH CIAŁA.
1
Blokada baterii - sprężynowa
Sprężynowa blokada modułu baterii służy do zabezpieczania
baterii. Po włożeniu zestawu baterii następuje automatyczne
zamknięcie. Aby wyjąć baterię, należy przytrzymać zaczep
sprężynowy w pozycji odblokowania.
2
Moduł baterii
Po podłączeniu do źródła zasilania prądu zmiennego
rozpoczyna się automatyczne ładowanie zestawu baterii.
Moduł baterii umożliwia korzystanie z notebooka bez
konieczności podłączania do zasilania. Czas pracy komputera
na baterii może się różnić w zależności od sposobu używania
i specyfikacji danego notebooka. Baterii nie wolno rozbierać
- należy ją zakupić w formie pojedynczego modułu.
3
Blokada baterii - Ręczna
Ręczna blokada baterii służy do zamocowania zestawu baterii.
Przesuń ręczną blokadę baterii do pozycji odblokowania, aby
wstawić lub wyjąć zestaw baterii. Przesuń blokadę ręczną do
pozycji zablokowania po wstawieniu zestawu baterii.
Podręcznik użytkownika komputera ASUS
17
18
4
Wnęka pamięci (RAM)
Wnęka pamięci umożliwia wykonanie rozbudowy poprzez
instalację dodatkowej pamięci. Dodatkowa kość pamięci
zwiększa wydajność komputera poprzez zmniejszenie
częstotliwości dostępu do dysku twardego. BIOS
automatycznie wykrywa wielkość pamięci w systemie
i odpowiednio konfiguruje CMOS podczas testu POST
(Power-On-Self-Test). Po zainstalowaniu pamięci nie
jest wymagana instalacja sprzętu i oprogramowania
(włącznie z BIOS). W celu uzyskania informacji dotyczących
modernizacji napędu dysku twardego w komputerze
należy skontaktować się z autoryzowanym punktem
serwisowym lub ze sprzedawcą. W celu zapewnienia
maksymalnej zgodności i niezawodności moduły
rozszerzenia należy kupować u autoryzowanych
sprzedawców tego komputera��.
5
Wnęka na dysk twardy
Dysk twardy jest zabezpieczony we wnęce. Informacje o
możliwościach rozbudowy dysku twardego dla komputera
można uzyskać w centrum serwisowym lub u sprzedawcy.
Maksymalną zgodność i niezawodność zapewniają wyłącznie
dyski twarde od autoryzowanych dostawców.
Podręcznik użytkownika komputera ASUS
Widok z prawej
1
2 3
4
1
Napęd optyczny
Występuje wiele wersji tego modelu komputera, które mogą
być wyposażone w różne napędy optyczne. Napęd optyczny
komputera może obsługiwać dyski kompaktowe (CD) i/lub cyfrowe
dyski wideo (DVD) i posiadać możliwość zapisu (R) lub ponownego
zapisu (RW). Szczegółowe informacje dotyczące każdego modelu
znajdują się w specyfikacjach marketingowych.
2
Elektroniczne wysuwanie napędu optycznego
Do wysuwania tacy napędu optycznego służy elektroniczny
przycisk wysuwania. Tacę napędu optycznego można także
wysunąć poprzez dowolny odtwarzacz programowy lub
poprzez kliknięcie prawym przyciskiem napędu optycznego
w oknie systemu Windows™ “Mój komputer”.
3
4
Awaryjne wysuwanie tacy napędu optycznego (lokalizacja
zależy od modelu)
Awaryjne wysuwanie jest stosowane do wysunięcia tacy
napędu optycznego, gdy nie działa wysuwanie elektroniczne.
Nie należy używać wysuwania awaryjnego zamiast wysuwania
elektronicznego.
Port blokady Kensington®
Port blokady Kensington® umożliwia zabezpieczenie
komputera, poprzez użycie produktów zabezpieczania
notebooka zgodnych z Kensington®. Jest to zazwyczaj
metalowa linka i zamek, które zabezpieczają komputer
przed odłączeniem od stałego obiektu. Niektóre produkty
zabezpieczenia mogą także zawierać detektor ruchu,
generujący po poruszeniu dźwięk alarmu.
Podręcznik użytkownika komputera ASUS
19
Widok z lewej
Model 17”
1
2
3
4
5
2
4
5
3
2
4
5
3
6
7 8
Model 15”
1
6
7 9 10
Model 14”
1
1
6
7 8
Wejście zasilania (prąd stały)
Gniazdo to wykorzystuje prąd stały konwertowany
przez dostarczony adapter zasilania z prądu zmiennego.
Dostarczany przez to gniazdo prąd służy do zasilania
komputera i ładowania wewnętrznego zestawu baterii.
W celu zabezpiecznia komputera i zestawu baterii przed
uszkodzeniem należy zawsze używać dostarczonego
adaptera zasilania.
OSTRZEŻENIE: W CZASIE UŻYWANIA, ADAPTER MOŻE
BYĆ CIEPŁY LUB GORĄCY. NALEŻY PAMIĘTAĆ, ABY NIE
PRZYKRYWAĆ ADAPTERA I TRZYMAĆ GO Z DALA OD CIAŁA.
20
Podręcznik użytkownika komputera ASUS
2
Szczeliny wentylacyjne
Szczeliny wentylacyjne umożliwiają wpływanie powietrza
chłodzącego i wypływanie ciepłego powietrza z
notebooka.
3
Port sieci LAN
Ośmiopinowy port LAN RJ-45 jest większy od portu modemu
RJ-11 i obsługuje standardowe połączenie kablem Ethernet
z siecią lokalną. Wbudowane złącze umożliwia wygodne
używanie bez dodatkowych adapterów.
4
Wyjście wyświetlacza (Monitor)
15-pinowy port D-sub monitora obsługuje standardowe
urządzenia zgodne z VGA, takie jak monitor lub projektor
i umożliwia oglądanie na większym wyświetlaczu
zewnętrznym.
WAŻNE! Upewnić się, że papiery, książki, ubrania, kable lub
inne przedmioty nie blokują żadnej ze szczelin wentylacyjnych.
W przeciwnym razie może dojść do przegrzania.
5
Port HDMI
Interfejs HDMI (High-Definition Multimedia Interface
- Interfejs multimediów wysokiej rozdzielczości) jest
interfejsem całkowicie cyfrowego nieskompresowanego
sygnału audio/wideo między każdym źródłem sygnału
audio/wideo, takim jak set-top box, odtwarzacz DVD,
czy odbiornik audio/wideo oraz monitorem audio i/lub
wideo, takim jak telewizor cyfrowy (DTV). Obsługuje
jednym kablem sygnał wideo standardowy, rozszerzony
i wysokiej rozdzielczości oraz wielokanałowy cyfrowy
sygnał audio. Transmituje wszystkie standardy ATSC HDTV
oraz obsługuje 8-kanałowy dźwięk cyfrowy, w paśmie
o szerokości pozwalającej na wprowadzenie przyszłych
udoskonaleń.
HDMI
Podręcznik użytkownika komputera ASUS
21
6
Port USB (2.0)
Port USB (Universal Serial Bus) jest zgodny z urządzeniami USB
2.0 lub USB 1.1, takimi jak klawiatury, urządzenia wskazujące,
kamery, dyski twarde, drukarki i skanery podłączone
szeregowo i może przesyłać dane z szybkością do 12Mbitów/
sek. (USB 1.1) oraz 480Mbitów/sek. (USB 2.0). USB umożliwia
równoczesne uruchomienie wielu urządzeń na pojedynczym
komputerze, a niektóre urządzenia peryferyjne umożliwiają
podłączenie innych urządzeń lub mogą działać jako huby.
USB obsługuje funkcję odłączania lub podłączania większości
urządzeń peryferyjnych bez ponownego uruchamiania
komputera (hot-swapping).
7
Port USB (3.0)
Port USB (Universal Serial Bus) jest zgodny z urządzeniami
USB 3.0, 2.0 lub USB 1.1, takimi jak klawiatury, urządzenia
wskazujące, kamery, dyski twarde, drukarki i skanery podłączone
szeregowo i może przesyłać dane z szybkością do 4.8Gbitów/
sek. (USB 3.0), 480Mbitów/sek. (USB 2.0) oraz 12Mbitów/sek.
(USB 1.1). USB umożliwia równoczesne uruchomienie wielu
urządzeń na pojedynczym komputerze, a niektóre urządzenia
peryferyjne umożliwiają podłączenie innych urządzeń lub
mogą działać jako huby. USB obsługuje funkcję odłączania
lub podłączania większości urządzeń peryferyjnych bez
ponownego uruchamiania komputera (hot-swapping).
8
/ Gniazdo combo Wyjście słuchawek/ Wejście mikrofonu
22
USB Charger+ (w wybranych modelach)
Ta funkcja umożliwia ładowanie telefonów komórkowych
lub cyfrowych odtwarzaczy audio, gdy komputer notebook
PC działa w trybie włączenia systemu zasilania.
To gniazdo combo można używać do podłączenia sygnału
wyjścia audio komputera notebook PC do głośników
ze wzmacniaczem lub słuchawek albo do podłączenia
zewnętrznego mikrofonu lub sygnałów wyjścia z urządzeń
audio. To gniazdo autom automatycznie wykrywa podłączone
urządzenie i przełącza funkcje.
Podręcznik użytkownika komputera ASUS
9
Gniazdo mikrofonowe
10
Gniazdo mikrofonu monofonicznego (1/8 cala) może być
wykorzystane do podłączenia zewnętrznego mikrofonu lub
sygnałów wyjścia z urządzeń audio. Użycie tego gniazda
powoduje automatyczne wyłączenie wbudowanego
mikrofonu. Dzięki temu interfejsowi komputer przenośny
może się zamienić w domowe centrum rozrywki hi-fi.
Gniazdo wyjścia słuchawek
Gniazdo wyjścia słuchawek stereo (1/8 cala) jest stosowane do
połączenia sygnału wyjścia audio komputera do głośników ze
wzmacniaczem lub słuchawek. Użycie tego gniazda powoduje
automatyczne wyłączenie wbudowanych głośników.
Podręcznik użytkownika komputera ASUS
23
Widok z tyłu
Model 17”/ 15”/ 14”
1
1
Moduł baterii
Po podłączeniu do źródła zasilania prądu zmiennego
rozpoczyna się automatyczne ładowanie zestawu baterii.
Moduł baterii umożliwia korzystanie z notebooka bez
konieczności podłączania do zasilania. Czas pracy
komputera na baterii może się różnić w zależności od
sposobu używania i specyfikacji danego notebooka.
Baterii nie wolno rozbierać - należy ją zakupić w formie
pojedynczego modułu.
Widok z przodu
Model 17”/ 15”/ 14”
1
1
Gniazdo pamięci Flash
24
Zwykle, aby można było używać kart pamięci z takich
urządzeń jak aparaty cyfrowe, odtwarzacze MP3, telefony
komórkowe i PDA należy zakupić osobno zewnętrzny
czytnik kart pamięci. Ten komputer ma wbudowany
wysokiej szybkości czytnik kart pamięci, umożliwiający
wygodne odczytywanie i zapisywanie na wiele kart pamięci
flash, zgodnie z opisem w dalszej części tego podręcznika.
Podręcznik użytkownika komputera ASUS
3
Rozdział 3:
Rozpoczęcie używania
System zasilania
Zasilacz
Komputer może być zasilany z dwóch źródeł, z sieci energetycznej
poprzez zasilacz sieciowy, lub z zestawu bateryjnego. Zasilacz
przekształca prąd zmienny ze ściennego gniazda zasilania na
prąd stały wymagany przez komputer. Komputer jest dostarczany
z uniwersalnym zasilaczem przekształcającym prąd zmienny na
prąd stały. Oznacza to, że można podłączyć przewód zasilający do
dowolnego źródła 100V-120V lub 220V-240V bez przestawiania
przełączników lub używania konwerterów zasilania. W różnych
krajach może być wymagany adapter do podłączenia dostarczonego
przewodu zasilającego w standardzie amerykańskim w celu
dopasowania do lokalnego standardu. W większości hoteli znajdują
się uniwersalne gniazda, obsługujące różne rodzaje przewodów
zasilających i różne napięcia. Przed daleką wyprawą najlepiej jest
zasięgnąć informacji jakie napięcie zasilania stosowane jest w danym
kraju.
3
2
110V
-220
V
1
Rzeczywista lokalizacja wejścia zasilania zależy od modelu.
Informacje dotyczące lokalizacji portu LAN, znajdują się w
poprzednim rozdziale.
Można dokupić specjalny zestaw do podróży, który zawiera
adaptery zasilania i modemu dla większości państw.
OSTRZEŻENIE! NIE NALEŻY podłączać przewodu prądu
zmiennego do gniazda prądu zmiennego przed podłączeniem
wtyczki prądu stałego do komputera. Może to spowodować
uszkodzenie adaptera prąd zmienny-prąd stały.
26
Podręcznik użytkownika komputera ASUS
WAŻNE! Użycie zasilacza komputera do zasilania innych urządzeń
elektrycznych, może spowodować uszkodzenie. Jeśli pojawi się
dym, będzie wyczuwalny zapach spalenizny lub wystąpi zbyt
wysoka temperatura zasilacza należy zgłosić się do serwisu.
Z serwisem należy się skontaktować także wtedy, gdy istnieje
podejrzenie uszkodzenia adaptera prąd zmienny - prąd stały.
Uszkodzony zasilacz, może spowodować zniszczenie zestawu
baterii i komputera.
W zależności od regionu, komputer może być dostarczony z
dwu lub trzy bolcową wtyką. Jeśli dostarczona została wtyka trzy
bolcowa w celu zapewnienia bezpiecznego działania komputera
należy zastosować uziemione gniazdo prądu zmiennego lub
zastosować adapter z prawidłowo wykonanym uziemieniem.
OSTRZEŻENIE! W CZASIE DZIAŁANIA ADAPTER ZASILANIA
MOŻE SILNIE SIĘ ROZGRZEWAĆ. NALEŻY PAMIĘTAĆ ABY NIE
PRZYKRYWAĆ ZASILACZA I TRZYMAĆ GO Z DALA OD CIAŁA.
Odłącz adapter zasilania lub wyłącz gniazdo prądu zmiennego
w celu zminimalizowania zużycia energii, gdy komputer nie jest
używany.
Podręcznik użytkownika komputera ASUS
27
Bateria
Komputer jest przeznaczony do pracy z wymiennym zestawem
baterii. Zestaw baterii składa się z połączonych we wspólnej
obudowie ogniw baterii. W pełni naładowany zestaw, zapewnia
zasilanie przez kilka godzin, a czas ten można wydłużyć poprzez
stosowanie zarządzania zasilaniem. Dodatkowe zestawy baterii są
opcjonalne i można je zakupić oddzielnie u sprzedawcy komputera.
Instalacja i deinstalacja modułu baterii
Komputer może być dostarczony z zainstalowanym lub z
niezainstalowanym zestawem baterii, a w celu instalacji zestawu
baterii należy wykonać następujące czynności.
WAŻNE! Nigdy nie należy wyjmować zestawu baterii przy
uruchomionym komputerze.Może to spowodować utratę
aktywnych danych.
Instalacja modułu baterii:
1
2
3
2
1
28
3
Podręcznik użytkownika komputera ASUS
3
Deinstalacja modułu baterii:
2
1
3
WAŻNE! Należy używać wyłącznie modułów baterii i zasilaczy
dostarczonych z tym komputerem lub specjalnie zatwierdzonych
przez producenta lub sprzedawcę do używania z tym modelem,
w przeciwnym przypadku może wystąpić uszkodzenie
komputera.
Właściwa eksploatacja baterii
Moduł baterii komputera, jak wszystkie ładowalne baterie, może być
ładowany określoną ilość razy. Użyteczna żywotność zestawu baterii
zależy od temperatury otoczenia, wilgotności i sposobu używania
komputera. Najlepszy zakres temperatur wynosi od 5˚C do 35˚C (41
˚F do 95˚F). Należy także pamiętać, że temperatura wewnętrzna
komputera jest wyższa niż temperatura otoczenia. Temperatury
powyżej lub poniżej tego zakresu skracają żywotność baterii. W
każdym jednak przypadku czas użyteczności baterii kiedyś się
zakończy i konieczne będzie zakupienie u autoryzowanego dostawcy
tego komputera nowego zestawu baterii. Ponieważ baterie zużywają
się także podczas przechowywania, nie zaleca się kupowania
dodatkowych baterii w celu ich przechowywania. Bateria powinna
być ładowana co najmniej raz w miesiącu. Nie należy doprowadzać
do dłuższego pozostawiania baterii odłączonej od ładowania
OSTRZEŻENIE! Ze względów bezpieczeństwa, NIE WOLNO wrzucać
baterii do ognia, NIE WOLNO zwierać styków baterii i NIE WOLNO
demontować baterii. Po wystąpieniu nieprawidłowego działania baterii
lub uszkodzenia spowodowanego uderzeniem baterii należy wyłączyć
komputer i skontaktować się z autoryzowanym punktem serwisowym.
Podręcznik użytkownika komputera ASUS
29
Włączanie zasilania komputera
Po włączeniu komputera na ekranie wyświetlany jest komunikat
włączenia zasilania. W razie potrzeby, jasność można wyregulować
przyciskami skrótów. Aby uruchomić program konfiguracji BIOS w
celu ustawienia lub modyfikacji konfiguracji systemu, naciśnij [F2]
podczas uruchamiania. Po naciśnięciu [Tab] podczas wyświetlania
ekranu początkowego, wyświetlone zostaną informacje startowe,
takie jak wersja BIOS. Naciśnij [ESC], po czym zostanie wyświetlone
menu startowe z możliwością wyboru uruchomienia z dostępnych
napędów.
Po włączeniu zasilania, a przed uruchomieniem komputera,
widoczne jest miganie panela wyświetlacza. Jest to część testu
komputera i nie oznacza problemu z wyświetlaczem.
WAŻNE! Aby zabezpieczyć napęd dysku twardego, po
wyłączeniu komputera należy zawsze zaczekać, co najmniej 5
sekund przed jego ponownym włączeniem.
OSTRZEŻENIE! NIE NALEŻY przenosić lub przykrywać komputera
z włączonym zasilaniem żadnymi materiałami, które redukują
przepływ powietrza, takimi jak torba do przenoszenia.
Test POST (Autotest po włączeniu)
Po włączeniu komputera, nastąpi uruchomienie serii sterowanych
programowo testów diagnostycznych nazywanych POST (Power-On
Self Test). Oprogramowanie, które steruje testem POST jest stałą częścią
architektury komputera. POST zawiera zapis konfiguracji sprzętowej
komputera, która jest wykorzystywana do diagnostyki systemu. Zapis
ten jest tworzony poprzez użycie programu konfiguracji BIOS. Jeśli
w trakcie testu POST zostanie wykryta różnica pomiędzy zapisem
konfiguracji sprzętowej a istniejącym sprzętem, na ekranie zostanie
wyświetlony komunikat z pytaniem o poprawienie konfliktu przez
uruchomienie programu konfiguracji BIOS. W większości przypadków
zapis konfiguracji sprzętowej powinien być poprawny w momencie
otrzymania komputera. Po zakończeniu testu, może pojawić się
komunikat „No operating system found (Nie znaleziono systemu
operacyjnego)”, jeśli na dysku twardym nie został wstępnie załadowany
system operacyjny. Oznacza to, że dysk twardy został prawidłowo
wykryty i jest gotowy do instalacji nowego systemu operacyjnego.
30
Podręcznik użytkownika komputera ASUS
Technologia automatycznego wykrywania i naprawy
błędów
S.M.A.R.T. (Self Monitoring and
Reporting Technology) sprawdza
dysk twardy podczas testu
POST i generuje komunikat z
ostrzeżeniem, jeśli dysk twardy
wymaga serwisowania. Jeśli w
trakcie uruchamiania zostanie
wygenerowane ostrzeżenie
o błędzie krytycznym dysku
twardego, należy jak najszybciej
wykonać kopię zapasową danych i
uruchomić program sprawdzający
dysk w systemie Windows. Aby
uruchomić program sprawdzania
dysku systemu Windows: kliknij
Start > wybierz Komputer > kliknij prawym przyciskiem ikonę
dysku twardego > wybierz Właściwości > kliknij zakładkę Narzędzia
> kliknij Sprawdź teraz > kliknij Start. Można także wybrać “Skanuj...
sektory” dla wykonania bardziej efektywnego skanowania i naprawy,
ale ten proces jest wolniejszy.
WAŻNE! Jeżeli po wykonaniu sprawdzenia dysku programem
narzędziowym w trakcie uruchamiania dalej generowane
są ostrzeżenia, należy przekazać komputer do naprawy.
Kontynuowanie używania może spowodować utratę danych.
Podręcznik użytkownika komputera ASUS
31
Sprawdzenie baterii
Moduł baterii obsługuje standard Smart Battery, dzięki czemu w
systemie Windows możliwe jest monitorowanie stanu naładowania
baterii. W zależności od konfiguracji sprzętowej i sposobu
użytkowania, całkowicie naładowany zestaw baterii zapewnia
zasilanie do kilku godzin poprzez stosowanie zarządzania zasilaniem.
Rzeczywisty czas działania zależy od sposobu wykorzystania funkcji
oszczędzania energii, ogólnego sposobu pracy, od procesora, od
wielkości pamięci systemowej i od rozmiaru panela wyświetlacza.
Pokazane tu zrzuty ekranów, to tylko przykłady, które mogą
różnić się od ekranów wyświetlanych w systemie.
Użytkownik jest ostrzegany o słabym naładowaniu.
Kontynuowanie pracy mimo ostrzeżeń o słabym naładowaniu
baterii, spowoduje ostatecznie przejście komputera do stanu
wstrzymania (jest to domyślna akcja Windows).
Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę baterii w
celu wyświetlenia dostępnych akcji.
Najedź kursorem myszy na ikonę baterii bez klikania,
aby wyświetlić stan naładowania baterii.
Kliknij lewym przyciskiem ikonę baterii w celu
wyświetlenia ustawień zarządzania zasilaniem.
Najedź kursorem myszy bez klikania na ikonę
zasilacza, aby wyświetlić postęp naładowania baterii.
OSTRZEŻENIE! STR (Suspend-to-RAM [Wstrzymanie]), przy
rozładowanej baterii nie może trwać dłuższy czas. STD (Suspendto-Disk [Hibernacja]) nie jest jednoznaczne z wyłączeniem
komputera. Komputer potrzebuje niewielkiej ilości prądu w celu
przejścia do stanu STD, w związku z czym może się to nie udać
przy braku zasilania (np. odłączenie adaptera zasilania I zestawu
baterii).
32
Podręcznik użytkownika komputera ASUS
Ładowanie baterii
Przed użyciem komputera w czasie podróży należy naładować
zestaw baterii. Ładowanie zestawu baterii rozpoczyna się po
podłączeniu do zewnętrznego zasilania poprzez adapter zasilania.
Zestaw baterii należy całkowicie naładować przed pierwszym
użyciem. Nowy zestaw baterii należy całkowicie naładować
przed odłączeniem komputera od zewnętrznego zasilania. Pełne
naładowanie baterii przy włączonym komputerze trwa kilka godzin,
a przy włączonym komputerze może potrwać dwukrotnie dłużej.
Kontrolka ładowania gaśnie w momencie całkowitego naładowania
baterii.
Ładowanie baterii rozpoczyna się, gdy jej naładowanie spadnie
poniżej 95%. Zapobiega to konieczności częstego ładowania
baterii. Minimalizacja cykli doładowania pomaga w wydłużeniu
żywotności baterii.
Ładowanie baterii jest zatrzymywane przy zbyt wysokiej
temperaturze lub przy zbyt wysokim napięciu baterii.
OSTRZEŻENIE! Nie należy pozostawiać rozładowanego zestawu
baterii. Zestaw baterii rozładowuje się wraz z upływem czasu.
Jeśli nie jest używany, należy go naładować raz na trzy miesiące
w celu wydłużenia trwałości, w przeciwnym wypadku może
okazać się niemożliwe wykonanie ładowania w przyszłości.
Podręcznik użytkownika komputera ASUS
33
Ponowne uruchamianie komputera
W niektórych sytuacjach po
wprowadzeniu zmian do systemu
operacyjnego konieczne jest jego
ponowne uruchomienie. Niektóre
procesy instalacyjne wyświetlają
okno dialogowe umożliwiające
wykonanie restartu. Aby
zrestartować system ręcznie,
kliknij przycisk Start systemu
Windows i strzałkę w prawo, a następnie wybierz Restart(Uruchom
ponownie). W celu uzyskania innych opcji, takich jak “Przełącz
użytkownika, Uruchom ponownie, Wstrzymaj lub Zamknij”, kliknij
strzałkę w prawo.
Wyłączanie zasilania
Włącznik zasilania umożliwia włączanie i wyłączanie komputera
lub przechodzenie komputera do trybu uśpienia (wstrzymania)
albo hibernacji. Funkcje włącznika zasilania można dostosować w
opcji “Opcje zasilania” Panelu sterowania systemu Windows. W celu
uzyskania innych opcji, takich jak “Przełącz użytkownika, Uruchom
ponownie, Uśpij lub Wyłącz”, kliknij strzałkę w prawo.
WAŻNE! Aby zabezpieczyć dysk twardy, po wyłączeniu
komputera należy zaczekać przynajmniej 5 sekund przed
ponownym włączeniem.
34
Podręcznik użytkownika komputera ASUS
Wyłączanie awaryjne
Jeśli nie można prawidłowo wyłączyć lub uruchomić ponownie
systemu operacyjnego, dostępne są dwa dodatkowe sposoby
wyłączania komputera:
• Przytrzymaj przycisk zasilania
przez 4 sekundy.
WAŻNE! Nie należy stosować wyłączania awaryjnego w trakcie
zapisywania danych; może to spowodować ich utratę.
Podręcznik użytkownika komputera ASUS
35
Tryby zarządzania zasilaniem
Komputer posiada wiele automatycznych lub regulowanych funkcji
oszczędzania energii, które można wykorzystać do maksymalizacji
żywotności baterii i obniżenia TCO (Total Cost of Ownership
[Całkowity koszt utrzymania]. Niektóre z tych funkcji można
regulować przez menu Power (Zasilanie) programu BIOS Setup.
Ustawienia zarządzania zasilaniem ACPI wykonuje się poprzez
system operacyjny. Zadaniem funkcji zarządzania zasilaniem jest
maksymalne oszczędzanie energii elektrycznej poprzez możliwie
najczęstszą zmianę trybu działania komponentów na tryb niskiego
zużycia energii, ale także udostępnienie na żądanie trybu pełnego
działania.
Uśpienie i hibernacja
Dostęp do ustawień zarządzania
zasilaniem można uzyskać
przez Windows > Panel
sterowania > Opcje zasilania.
W opcji Ustawienia systemowe,
można zdefiniować “Uśpienie/
Hibernacja” lub “Wyłączenie”
dla akcji zamykania panela
wyświetlacza lub naciskania przycisku zasilania. Tryby “Uśpienie”
i “Hibernacja” poprzez wyłączenie niektórych komponentów,
umożliwiają oszczędzanie energii, gdy komputer nie jest używany.
Po wznowieniu pracy, przywrócony zostanie ostatni stan (taki jak
np. przewinięty do połowy dokument lub napisana do połowy
wiadomość e-mail), tak jakby nie nastąpiło opuszczenie miejsca
pracy. Opcja “Wyłącz” spowoduje zamknięcie wszystkich aplikacji
i wyświetlenie pytania o zapisanie pracy jeśli nie została wcześniej
zapisana.
36
Podręcznik użytkownika komputera ASUS
Uśpienie oznacza to samo co STR
(Suspend-to-RAM). Funkcja ta
zapisuje bieżące dane w pamięci
RAM gdy wyłączanych jest
wiele komponentów. Ponieważ
pamięć RAM jest ulotna, do
podtrzymania danych (odświeżania)
wymagane jest zasilanie. Kliknij
przycisk Windows i strzałkę w prawo, aby wyświetlić tę opcję. Do
uaktywnienia tego trybu można także użyć skrótu klawiaturowego
[Fn F1]. Przywrócenie działania następuje po naciśnięciu dowolnego
przycisku, poza przyciskiem [Fn]. (UWAGA: W tym trybie miga
wskaźnik zasilania.)
Hibernacja oznacza to samo co STD (Suspend-to-Disk) i zapisuje
bieżące dane i stan na dysku twardym. Z tego powodu pamięć RAM
nie musi być okresowo odświeżana i w znacznym stopniu spada
zużycie energii, ale nie całkowicie, ponieważ niektóre wybudzalne
komponenty, takie jak sieć LAN wymagają podtrzymania zasilania.
“Hibernacja” oszczędza więcej energii w porównaniu z trybem
“Uśpienie”. Kliknij przycisk Windows i strzałkę w prawo, aby
wyświetlić tę opcję. Przywrócenie działania następuje po naciśnięciu
zasilania. (UWAGA: Wskaźnik zasilania jest w tym trybie wyłączony.)
Podręcznik użytkownika komputera ASUS
37
Kontrola temperatury
Dostępne są trzy metody kontrolowania stanu termicznego
komputera. Metody kontroli nie mogą być konfigurowane przez
użytkownika i powinny być znane na wypadek, gdy komputer
przejdzie do tych stanów. Następujące temperatury reprezentują
temperaturę obudowy (nie procesora).
• Gdy temperatura osiągnie bezpieczny górny limit włącza się wentylator w celu aktywnego chłodzenia.
• Gdy temperatura przekroczy bezpieczny górny limit, zmniejsza się
szybkość procesora dla wykonania pasywnego chłodzenia.
• Gdy temperatura przekroczy maksymalny bezpieczny górny limit,
system wyłączy się w celu wykonania krytycznego chłodzenia.
38
Podręcznik użytkownika komputera ASUS
Specjalne funkcje klawiatury
Przyciski skrótów (w
wybranych modelach)
Poniżej znajduje się lista skrótów
klawiszowych. W celu wywołania
skrótu klawiszowego należy nacisnąć
i przytrzymać przycisk funkcyjny [Fn]
oraz klawisz skrótu.
Umieszczenie konkretnych skrótów na klawiszach funkcyjnych
może być różne w różnych modelach. Proszę zwracać uwagę
bardziej na ikonki reprezentujące skróty, niż na numery klawiszy
funkcyjnych.
Ikona “ZZ” (F1): Przełączenie komputera do stanu
wstrzymania (Save-to-RAM lub Save-to-Disk, w zależności
od ustawienia przycisku uśpienia w ustawieniach
zarządzania zasilaniem).
Wieża radiowa (F2): Tylko modele bezprzewodowe:
Włączanie lub wyłączanie wewnętrznej bezprzewodowej
sieci LAN lub Bluetooth (w wybranych modelach).
Po włączeniu zaczyna świecić odpowiednie światło
wskaźnika. Do używania bezprzewodowej sieci LAN lub
Bluetooth wymagane są ustawienia oprogramowania
Windows.
Ikona wypełnionego słońca (F5): Zmniejszanie jasności
wyświetlacza.
Ikona otwartego słońca (F6): Zwiększanie jasności
wyświetlacza.
Ikona LCD (F7): Włączanie i wyłączanie panela LCD
(W niektórych modelach rozciąga obraz na cały ekran
podczas korzystania z niskich rozdzielczości).
Podręcznik użytkownika komputera ASUS
39
Ikony LCD/Monitor (F8): Przełączanie pomiędzy
wyświetlaniem na panelu LCD i zewnętrznym monitorze
w kolejności: wyświetlacz LCD komputera->zewnętrzny
monitor->obydwa. (Ta funkcja nie działa w trybie 256
kolorów, wybierz tryb High Color w ustawieniach
wyświetlania). Ważne: Przed przełączeniem wyświetlania
na zewnętrzny monitor należy go podłączyć.
Przekreślony touchpad (F9): Przełączenie
wbudowanego touchpada do pozycji zablokowany
(wyłączony) i odblokowany (włączony). Blokowanie
touchpada zabezpiecza przed przypadkowym
przesunięciem kursora podczas pisania i najlepiej
stosować je z zewnętrznym urządzeniem wskazującym,
takim jak mysz. UWAGA: W wybranych modelach
pomiędzy przyciskami touchpada, znajduje się wskaźnik,
który świeci gdy touchpad jest odblokowany (włączony) i
nie świeci, gdy touchpad jest zablokowany (wyłączony).
Ikona głośnika (F10): Włączanie i wyłączanie głośników
(tylko w systemie Windows).
Ikona głośnik w dół (F11):
Zmniejszenie głośności głośników (tylko w systemie
operacyjnym Windows).
Ikona głośnik w górę (F12):
Zwiększenie głośności głośników (tylko w systemie
operacyjnym Windows).
Num Lk (Ins): Włączanie i wyłączanie klawiatury
numerycznej (number lock). Umożliwia rozszerzenie
części klawiatury używanej do wprowadzania liczb. (w
wybranych modelach)
Scr Lk (Del): Włączanie i wyłączanie “Scroll Lock”. Umożliwia
rozszerzenie części klawiatury używanej do nawigacji. (w
wybranych modelach)
40
Podręcznik użytkownika komputera ASUS
Fn+C: Włączanie i wyłączanie funkcji “Splendid Video
Intelligent Technology”. Funkcja ta umożliwia przełączanie
pomiędzy różnymi trybami rozszerzania kolorów w celu
poprawy kontrastu, jasności, odcienia skóry i niezależnego
nasycenia kolorów czerwonego, zielonego i niebieskiego.
Bieżący tryb jest wyświetlany w menu ekranowym (OSD).
Fn+V (w wybranych modelach): Uruchamia aplikację
“Life Frame”.
W niektórych modelach ta funkcja jest dostępna wyłącznie po
włączeniu aparatu.
Fn+A (w wybranych modelach):
Włączanie/wyłączanie czujnika światła otoczenia.
Power4Gear Hybrid (Fn + spacja): Ten przycisk przełącza
pomiędzy różnymi trybami oszczędzania energii. Tryby
oszczędzania wpływają na wiele aspektów działania
komputera w celu maksymalizacji wydajności i czasu
działania na zasilaniu bateryjnym. Zastosowanie lub
odłączenie adaptera zasilania powoduje automatyczne
przełączanie systemu pomiędzy trybem zasilania prądem
zmiennym, a trybem zasilania bateryjnego. Informacje o
bieżącym trybie zasilania, znajdują się w menu ekranowym
(OSD).
Kombinacja klawiszy Fn+Enter(rozszerzenie układu
klawiatury): Uruchamia “Kalkulator”. (w wybranych
modelach)
Podręcznik użytkownika komputera ASUS
41
Przyciski Microsoft Windows
Na klawiaturze znajdują się dwa specjalne przyciski Windows, opisane
poniżej.
Przycisk z logo Windows uaktywnia menu Start w dolnej,
lewej części pulpitu Windows.
Drugi przycisk, który wygląda jak menu Windows z
małym kursorem, uaktywnia menu właściwości i stanowi
odpowiednik naciśnięcia prawym przyciskiem myszy
obiektu Windows.
Rozszerzona klawiatura (w wybranych modelach)
Rozszerzona klawiatura
jest dostępna w
wybranych modelach.
Rozszerzona klawiatura ma
dedykowaną klawiaturę
numeryczną umożliwiającą
łatwe wprowadzanie
cyfr. Użyj [Num Lk /
Scr Lk] do przełączenia
pomiędzy korzystaniem z
rozszerzonej klawiatury do
wprowadzania cyfr lub do
sterowania kierunkami kursora.
Przyciski kierunku kursora służą do nawigacji pomiędzy polami lub
komórkami w arkuszu kalkulacyjnym lub w tabeli.
42
Podręcznik użytkownika komputera ASUS
Przyciski sterowania multimediami
Przyciski sterowania multimediami umożliwiają wygodne sterowanie
aplikacjami multimedialnymi. Poniżej podano przeznaczenie
każdego z przycisków multimedialnych w komputerze.
Niektóre funkcje przycisków zależą od modelu komputera.
Użyj przycisku [Fn] w połączeniu z przyciskami strzałek do funkcji
sterowania CD.
Start/Pauza odtwarzania CD
Podczas zatrzymania CD, rozpoczyna odtwarzanie CD.
Podczas odtwarzania CD, wstrzymuje odtwarzanie CD.
Zatrzymanie CD
Podczas odtwarzania CD: Zatrzymuje odtwarzanie CD.
Powrót do poprzedniego utworu płyty CD
(przewijanie wstecz)
W czasie odtwarzania płyty CD, powoduje powrót do
poprzedniego utworu/rozdziału filmu.
Przejście do następnego utworu płyty CD
(przewijanie do przodu)
W czasie odtwarzania płyty CD, powoduje przejście do
następnego utworu/rozdziału filmu.
Podręcznik użytkownika komputera ASUS
43
Przełączniki i wskaźniki stanu
Przełączniki
Przełącznik zasilania
44
Przełącznik zasilania umożliwia włączanie i wyłączanie
komputera i przywracanie z hibernacji (STD). Naciśnij raz ten
przełącznik w celu włączenia i raz w celu wyłączenia komputera.
Przełącznik zasilania działa wyłącznie przy otwartym panelu
wyświetlacza.
Podręcznik użytkownika komputera ASUS
Wskaźniki stanu
Wskaźnik zasilania
Wskaźnik zasilania świeci się po włączeniu komputera i wolno
miga, gdy komputer znajduje się w trybie Suspend-to-RAM
(Wstrzymanie). Wskaźnik ten jest wyłączony, gdy wyłączony
został komputer lub znajduje się w trybie Suspend-to-Disk
(Hibernacja).
Wskaźnik ładowania baterii (dwukolorowy)
Dwukolorowy wskaźnik naładowania baterii, pokazuje stan
naładowania baterii w następujący sposób:
Włączone zielone światło: Naładowanie baterii w granicach
95% do 100% (przy zasilaniu prądem zmiennym).
Włączone pomarańczowe światło: Naładowanie baterii
poniżej 95% (przy zasilaniu prądem zmiennym).
Migające pomarańczowe światło: Naładowanie baterii
poniżej 10% (bez zasilania prądem zmiennym).
Wyłączony: Naładowanie baterii w granicach 10% do 100% (bez
zasilania prądem zmiennym).
Podręcznik użytkownika komputera ASUS
45
Wskaźnik aktywności napędu
Oznacza, że komputer znajduje się w trakcie dostępu do
jednego lub więcej urządzeń pamięci masowej, takich jak dysk
twardy. Częstotliwość migania światła jest proporcjonalna do
czasu dostępu.
Bluetooth / Wskaźnik sieci bezprzewodowej
Dotyczy to wyłącznie modeli z wewnętrzną funkcją Bluetooth
(BT) i wbudowaną bezprzewodową siecią LAN. Światło tego
wskaźnika wskazuje uaktywnienie wbudowanej funkcji
Bluetooth (BT) komputera. Wskaźnik ten świeci po włączeniu
wbudowanej bezprzewodowej sieci LAN. (Niezbędne są
ustawienia oprogramowania Windows.)
Wskaźnik wprowadzania dużych liter
Podświetlenie oznacza uaktywnienie wprowadzania dużych
liter [Caps Lock]. Funkcja wprowadzania dużych liter powoduje,
po naciśnięciu niektórych klawiszy liter, wpisywanie dużych liter
(np. A, B, C). Po wyłączeniu wskaźnika wprowadzania dużych
liter, wprowadzane będą małe litery (np. a,b,c).
Wskaźnik Number Lock
46
Świecenie tego wskaźnika wskazuje uaktywnienie funkcji
number lock [Num Lk]. Funkcja Number lock (Blokada
wprowadzania numerów), ułatwia wprowadzanie danych
liczbowych.
Podręcznik użytkownika komputera ASUS
4
Rozdział 4:
Używanie komputera
Urządzenie wskazujące
Komputer notebook PC posiada zintegrowane urządzenie wskazujące
o nazwie touchpad, wrażliwe na naciskanie i nie zawierające części
ruchomych. Do pracy z niektórymi aplikacjami wymagany jest
sterownik.
Przycisk prawego kliknięcia
(strefa na zewnątrz kropkowanej linii)
Przycisk lewego kliknięcia
(strefa wewnątrz kropkowanej linii)
Do obsługi touchpada NIE należy używać żadnych innych
obiektów zamiast palca. Mogą one uszkodzić powierzchnię
touchpada.
48
Podręcznik użytkownika komputera ASUS
Używanie touchpada
Touchpad to urządzenie interaktywne, które symuluje funkcje
normalnej myszy. Umożliwia to wykonywanie gestów jednym lub
wieloma palcami dla przesunięcia wskaźnika w celu wyboru i kliknięcia
elementów, obracania i powiększania obrazów, przewijania list oraz do
przesuwania i przełączania okien.
Przesuwanie wskaźnika
Można kliknąć w dowolnym miejscu touchpada w celu uaktywnienia
jego wskaźnika, a następnie przesunąć palcem po touchpadzie w celu
przesunięcia wskaźnika ekranowego.
Przesunięcie w poziomie
Przesunięcie w pionie
Przesunięcie po przekątnej
Podręcznik użytkownika komputera ASUS
49
Ilustracje używania touchpada
Stuknięcie - Stuknięcie touchpada umożliwia wybór elementów
ekranowych i otwieranie plików.
Stuknij raz, aby wybrać
element.
Stuknij dwukrotnie, aby otworzyć
wybrany element.
Kliknięcie - Kliknięcie touchpada, symuluje funkcje lewego przycisku
myszy i prawego przycisku myszy.
Kliknięcie lewym przyciskiem
Kliknięcie prawym przyciskiem
Kliknij raz, aby wybrać element, Kliknij raz w celu wyboru elementu
a następnie kliknij dwukrotnie w i sprawdzenia jego opcji menu.
celu otworzenia.
Przeciągnięcie i upuszczenie - Przeciągnięcie i upuszczenie na touchpadzie,
umożliwia przesunięcie elementów ekranowych do nowego miejsca.
Przeciągnij
Zaznacz element klikając
go dwukrotnie, a następnie
przesuń tym samym palcem, bez
odrywania go od touchpada.
50
Upuść
Zwolnij palec od touchpada w
celu przeciągnięcia elementu do
nowego miejsca.
Podręcznik użytkownika komputera ASUS
Obracanie - Obracanie obrazów zgodnie/przeciwnie do kierunku
ruchu wskazówek zegara wykonuje się na touchpadzie gestem
zbliżenia palców.
W celu obrócenia obrazu, połóż dwa palce na touchpadzie, a następnie
przesuń je ruchem kołowym, zgodnie lub przeciwnie do kierunku ruchu
wskazówek zegara.
Przewijanie - Używając dwóch palców na touchpadzie, można
przewijać listy pionowo i poziomo.
Aby włączyć ciągłe przewijanie, przytrzymaj palce na krawędzi
touchpada, podczas przesuwania z góry na dół/z lewej do prawej i na
odwrót. Po uaktywnieniu ciągłego przewijania, wskaźnik myszy zmieni
kształt na strzałkę z dwoma grotami .
Powiększanie - Używając dwóch palców na touchpadzie, można
powiększać lub zmniejszać rozmiar wybranego obrazu.
Odsuń od siebie/złóż razem dwa palce w celu powiększenia/
zmniejszenia.
Podręcznik użytkownika komputera ASUS
51
Przesuwanie trzema palcami - Używając trzch palców na touchpadzie,
można przesuwać strony od lewej do prawej/od prawej do lewej. Można
także wykorzystać ten gest do przełączenia pomiędzy aktywnymi
oknami na pulpicie.
Dbanie o touchpad
Touchpad jest wrażliwy na naciskanie. Niewłaściwa obsługa może
spowodować jego łatwe uszkodzenie. Należy zastosować się do
następujących środków ostrożności.
• Należy sprawdzić, czy touchpad nie jest zabrudzony, nie ma na nim
płynów lub nie jest zatłuszczony.
• Nie należy dotykać touchpada brudnymi lub mokrymi palcami.
• Nie należy umieszczać na touchpadzie lub na przyciskach touchpada
ciężkich obiektów.
• Nie należy dopuszczać do zarysowywania touchpada paznokciami lub
twardymi obiektami.
Touchpad reaguje na ruch, a nie na siłę. Nie należy zbyt mocno stukać
powierzchni. Zbyt mocne stukanie nie zwiększa szybkości odpowiedzi
touchpada. Touchpad lepiej reaguje na lekkie naciskanie.
52
Podręcznik użytkownika komputera ASUS
Automatyczne wyłączanie touchpada
Po podłączeniu zewnętrznej myszy USB, touchpad można wyłączyć
automatycznie.
W celu wyłączenia touchpada:
1.Przejdź do Panel sterownia. Zmień ustawienia widoku na
Duże ikony, a następnie wybierz Mysz.
2.
Wybierz zakładkę ELAN .
3.Zaznacz okno z opcją Wyłącz po podłączeniu zewnętrznego
urządzenia wskazującego.
4. Wybierz Zastosuj , aby zapisać bieżące zmiany lub wybierz
OK , aby zapisać zmiany, a następnie zakończ.
Podręcznik użytkownika komputera ASUS
53
Urządzenia pamięci masowej
Dzięki urządzeniom pamięci masowej notebook może odczytywać
lub zapisywać dokumenty, obrazy i inne pliki w różnych
urządzeniach przechowywania danych.
Napęd optyczny (w wybranych modelach)
Wkładanie dysku optycznego
1. Przy włączonym zasilaniu notebooka, naciśnij przycisk
wysuwania napędu, po czym nastąpi częściowe wysunięcie
tacy.
2. Delikatnie pociągnij panel przedni i wysuń tacę całkowicie na
zewnątrz. Uważaj, aby nie dotknąć soczewki napędu CD i innych
mechanizmów. Upewnij się, że nie ma żadnych obiektów, które
mogłyby zostać zablokowane pod tacą napędu.
54
Podręcznik użytkownika komputera ASUS
3. Przytrzymaj dysk za krawędzie i ustaw dysk stroną z nadrukiem
skierowaną do góry. Naciśnij po obu stronach centralnej części
dysku, aż dysk zaskoczy na zaczep gniazda. Po prawidłowym
zamontowaniu, zaczep gniazda powinien wystawać nad
dysk.
4. Delikatnie pchnij tacę napędu do wnętrza. Napęd zacznie
odczytywać spis zawartości (TOC) dysku. Po zatrzymaniu
napędu, dysk jest gotowy do użycia.
Słyszalne i wyczuwalne obroty dysku CD są zjawiskiem
normalnym przy dużej prędkości odczytu danych.
Podręcznik użytkownika komputera ASUS
55
Wyjmowanie dysku optycznego
Wysuń tacę i delikatnie pociągnij za krawędź dysku do góry, pod
kątem, w celu wyjęcia dysku z zaczepu gniazda.
Wysuwanie awaryjne
Przycisk wysuwania awaryjnego znajduje się w otworze na napędzie
optycznym i służy do wysuwania tacy napędu optycznego, gdy
nie działa wysuwanie elektroniczne. Nie należy używać wysuwania
awaryjnego zamiast wysuwania elektronicznego.
Należy uważać, aby nie uszkodzić diody sygnalizacyjnej pracy
napędu, która znajduje się na tym samym obszarze.
Rzeczywista lokalizacja
może być inna, w
zależności od modelu.
56
Podręcznik użytkownika komputera ASUS
Używanie napędu optycznego
Z dyskami optycznymi i sprzętem do ich odtwarzania należy
obchodzić się z ostrożnością, ponieważ są to mechanizmy
precyzyjne. Należy stosować się do zaleceń dostawców CD. W
odróżnieniu od napędów optycznych w komputerach typu desktop,
notebook wykorzystuje zaczep gniazda do ustawienia dysku CD
we właściwym miejscu niezależnie od kąta nachylenia. Podczas
wkładania dysku CD ważne jest, aby dysk CD został naciśnięty na
zaczep centralnego gniazda, w przeciwnym przypadku taca dysku
optycznego zarysuje dysk CD.
OSTRZEŻENIE! Jeśli dysk CD nie zostanie prawidłowo
zamocowany na zaczepie centralnego gniazda, podczas
zamykania tacy może nastąpić uszkodzenie dysku CD. W celu
zabezpieczenia przed uszkodzeniem należy zawsze sprawdzić
zamocowanie dysku i wsuwać tacę powoli.
Litera dysku CD powinna być przypisana i wyświetlana niezależnie
od obecności dysku CD w napędzie. Po prawidłowym włożeniu dysku
CD, dostęp do danych może być realizowany w taki sam sposób
jak do dysków twardych; poza tym, że na dysku CD nie można
niczego zapisywać lub zmienić. Poprzez użycie odpowiedniego
oprogramowania, napęd CD-RW lub DVD+CD-RW umożliwia
używanie dysków CD-RW jak dysku twardego z możliwością zapisu,
usunięcia i edycji.
Wibracja to zjawisko normalne przy wysokoobrotowych napędach
optycznych, spowodowane brakiem wyważenia dysków CD lub
nadruku CD. W celu zmniejszenia wibracji należy używać komputera
na równej powierzchni i nie umieszczać etykiet na dyskach CD.
Słuchanie dysków audio CD
Napędy optyczne mogą odtwarzać dyski audio CD, ale tylko napęd
DVD-ROM może odtwarzać audio DVD. Włóż do napędu dysk audio
CD, po czy system Windows™ automatycznie uruchomi odtwarzacz
audio i rozpocznie odtwarzanie. W zależności od dysku audio DVD
i zainstalowanego oprogramowania, do słuchania audio DVD może
być wymagane uruchomienie odtwarzacza DVD. Głośność można
regulować poprzez użycie przycisków skrótu lub ikony głośnika
Windows™ na pasku zadań.
Podręcznik użytkownika komputera ASUS
57
Czytnik kart pamięci Flash
Zwykle czytniki kart ExpressCard lub kart pamięci należy zakupić
oddzielnie, aby można było korzystać z kart pamięci takich urządzeń
jak aparaty cyfrowe, odtwarzacze MP3, telefony komórkowe i
PDA. Ten notebook ma wbudowany pojedynczy czytnik kart
pamięci, który może odczytywać wiele rodzajów kart pamięci flash.
Wbudowany czytnik kart pamięci jest nie tylko wygodny, ale także
szybszy od większości innych czytników kart pamięci, ponieważ
wykorzystuje on dużej przepustowości wbudowaną magistralę
szeregową.
Ważne! Kompatybilność kart pamięci jest zależna od
konkretnego modelu komputera oraz specyfikacji karty pamięci.
Jako, że specyfikacje kart pamięci stale się zmieniają, również
kompatybilność może się zmienić bez ostrzeżenia.
SD / MMC
WAŻNE! Nigdy nie należy wyjmować kart w trakcie lub
natychmiast po zakończeniu odczytywania, kopiowania,
formatowania lub usuwania danych na karcie gdyż dane mogą
zostać utracone.
OSTRZEŻENIE! Aby zapobiec utracie danych, przed wyjęciem
karty pamięci użyj opcji systemu
Windows “Safely Remove Hardware
and Eject Media” na pasku zadań.
58
Podręcznik użytkownika komputera ASUS
Dysk twardy
Dyski twarde mają większe pojemności i działają dużo szybciej niż
napędy dyskietek i napędy optyczne. Komputer jest dostarczany
z wymiennym dyskiem twardym. Aktualnie montowane dyski
obsługują technologię S.M.A.R.T. (Self Monitoring and Reporting
Technology), umożliwiającą wykrywanie błędów dysków twardych
lub awarii przed ich wystąpieniem. W celu wymiany lub modernizacji
dysku twardego należy zawsze odwiedzić autoryzowany punkt
serwisowy lub sprzedawcę tego komputera.
WAŻNE! Niewłaściwa obsługa komputera może spowodować
uszkodzenie dysku twardego. Należy ostrożnie posługiwać się
komputerem i izolować go od elektryczności statycznej oraz
unikać silnych wibracji lub uderzeń. Dysk twardy jest najbardziej
delikatnym komponentem i jest bardzo prawdopodobne, że
po upuszczeniu komputera będzie on pierwszym lub jedynym
komponentem, który ulegnie uszkodzeniu.
WAŻNE! W celu wymiany lub modernizacji dysku twardego
należy zawsze odwiedzić autoryzowany punkt serwisowy lub
sprzedawcę tego komputera.
OSTRZEŻENIE! Przed zdjęciem pokrywy dysku twardego
należy odłączyć wszystkie podłączone urządzenia peryferyjne,
wszystkie linie telefoniczne lub telekomunikacyjne i złącze
zasilania (takiego jak zewnętrzny zasilacz, akumulator, itd.).
Ilość dysków twardych zależy od zakupionego modelu. Wnęka
drugiego dysku twardego może być pusta
Podręcznik użytkownika komputera ASUS
59
Lokalizacja dysków twardych
Odłączanie dysku twardego
1
2
1
2
2
1
1
2
1
2
2
2
2
1
2
60
1
1
1
Podręcznik użytkownika komputera ASUS
Instalacja dysku twardego
1
2
2
2
1
1
2
2
2
1
Podręcznik użytkownika komputera ASUS
61
Pamięć operacyjna
Dodatkowa pamięć zwiększa wydajność poprzez zmniejszenie
częstotliwości dostępu do dysku twardego. W celu uzyskania
informacji dotyczących modernizacji pamięci w komputerze
należy skontaktować się z autoryzowanym punktem serwisowym
lub ze sprzedawcą. W celu zapewnienia maksymalnej zgodności
i niezawodności moduły rozszerzenia należy kupować u
autoryzowanych sprzedawców tego komputera.
BIOS automatycznie wykrywa wielkość pamięci w systemie i
odpowiednio konfiguruje CMOS podczas testu POST (Power-On-SelfTest [Autotest po włączeniu zasilania]). Po zainstalowaniu pamięci,
nie jest wymagana instalacja sprzętu i oprogramowania.
OSTRZEŻENIE! Przed
instalacją lub wyjmowaniem
pamięci należy odłączyć
wszystkie podłączone
urządzenia peryferyjne,
wszystkie linie telefoniczne
lub telekomunikacyjne i
złącze zasilania (takiego
jak zewnętrzny zasilacz,
akumulator, itd.).
Instalacja modułu pamięci:
Odłączanie modułu pamięci:
33
(To jest jedynie przykład.)
62
(To jest jedynie przykład.)
Podręcznik użytkownika komputera ASUS
Połączenia
Wbudowana sieć nie może być instalowana w późniejszym
czasie jako uaktualnienie. Po dokonaniu zakupu sieć może być
zainstalowana jako karta rozszerzeń.
Połączenie sieciowe
Podłącz kabel sieciowy, ze złączami RJ-45 na każdym końcu, do
portu karty sieciowej komputera, a drugi koniec do huba lub do
switcha. Przy szybkościach transmisji 100 BASE-TX / 1000 BASE-T,
jako kabel sieciowy należy stosować skrętkę kategorii 5 lub wyższej
(nie w kategorii 3). Jeśli planowane jest uruchomienie interfejsu z
szybkością 100/1000Mbps należy wykonać połączenie z hubem
100 BASE-TX / 1000 BASE-T (a nie z hubem BASE-T4). Dla szybkości
10Base-T, należy stosować skrętkę kategorii 3, 4 lub 5. Komputer
obsługuje 10/100 Mbps Full-Duplex, ale wymaga podłączenia
do huba przełączającego z włączonym “dupleksem”. Domyślnie
oprogramowanie wykorzystuje najszybsze ustawienie, w związku z
czym interwencja użytkownika nie jest wymagana.
W wybranych modelach obsługiwany jest wyłącznie standard
1000BASE-T (lub Gigabit).
Podręcznik użytkownika komputera ASUS
63
Skrętka kablowa
Kabel wykorzystywany do podłączenia karty sieciowej Ethernet do
hosta (generalnie hub lub switch) to nieskrosowana skrętka Ethernet
(TPE). Końcowe złącza nazywają się RJ-45 i nie są zgodne ze złączami
telefonicznymi RJ-11. Do połączenia ze sobą dwóch komputerów
bez huba wymagany jest skrosowany kabel LAN (model FastEthernet). (Modele Gigabitowe obsługują automatyczne krosowanie,
więc skrosowany kabel LAN jest w tym przypadku opcjonalny.)
Przykład komputera podłączonego do huba sieci lub switcha w celu
używania z wbudowanym kontrolerem Ethernet.
Hub sieciowy lub switch
Kabel sieciowy ze złączami
RJ-45
64
Podręcznik użytkownika komputera ASUS
Połączenie bezprzewodowej sieci LAN (w
wybranych modelach)
Opcjonalna, wbudowana bezprzewodowa karta sieci LAN,
to kompaktowy, łatwy w użyciu adapter bezprzewodowej
sieci Ethernet. Poprzez zastosowanie standardu IEEE 802.11
bezprzewodowych sieci LAN (WLAN), karta sieci LAN może zapewnić
szybką transmisję danych, poprzez technologie DSSS (Direct
Sequence Spread Spectrum) i OFDM (Orthogonal Frequency Division
Multiplexing) przy częstotliwościach 2,4GHz/5GHz. Opcjonalna,
wbudowana bezprzewodowa karta sieci LAN jest wstecznie
zgodna z wcześniejszymi standardami IEEE 802.11, co umożliwia
ujednolicenie standardów bezprzewodowej sieci LAN. karta sieci
LAN to adapter klienta, który obsługuje tryby Infrastruktura i Ad-hoc,
zapewniając elastyczność istniejących lub przyszłych konfiguracji
sieci bezprzewodowych dla odległości do 40 metrów pomiędzy
klientem a punktem dostępowym.
W celu zapewnienia skutecznego zabezpieczenia komunikacji
bezprzewodowej, karta LAN udostępnia funkcje 64-bitowego/128bitowego szyfrowania WEP (Wired Equivalent Privacy) oraz WPA (WiFi Protected Access).
Ze względów bezpieczeństwa NIE WOLNO podłączać sieci nie
objętej ochroną; w przeciwnym razie transmisja danych bez
szyfrowania może być widziana przez
innych użytkowników.
Podręcznik użytkownika komputera ASUS
65
Tryb Ad-hoc
Tryb Ad-hoc umożliwia połączenie komputera z innym urządzeniem
bezprzewodowym. W tym środowisku bezprzewodowym nie jest
wymagany punkt dostępowy (AP).
(Wszystkie
urządzenia muszą
mieć zainstalowane
opcjonalne adaptery
bezprzewodowej sieci
LAN 802.11.)
Komputer typu
notebook
Komputer typu
desktop
PDA
Tryb Infrastruktura
Tryb Infrastruktura umożliwia połączenie komputera i innych
urządzeń bezprzewodowych w sieć bezprzewodową tworzoną
przez AP (Access Point) (sprzedawane oddzielnie), który zapewnia
centralne połączenie klientów bezprzewodowych w celu
komunikowania się
Komputer typu
Komputer typu
desktop
notebook
ze sobą lub z siecią
przewodową.
(Wszystkie
urządzenia muszą
mieć zainstalowane
bezprzewodowe
adaptery sieci LAN
802.11.)
Punkt
dostępowy
PDA
66
Podręcznik użytkownika komputera ASUS
Połączenie bezprzewodowej sieci w systemie
Windows
Podłączenie do sieci
1. Włącz przełącznik sieci
bezprzewodowej, jeśli
istnieje w posiadanym
modelu (patrz przełączniki w
części 3).
2. Naciśnij powtarzająco kombinację klawiszy [Fn] + [F2],
aż do wyświetlenia ikony
bezprzewodowej sieci LAN i
ikony bluetooth (w wybranych
modelach).
Lub kliknij dwukrotnie ikonę
Konsola sieci bezprzewodowej w
obszarze powiadamiania Windows
i wybierz ikonę bezprzewodowa
sieć LAN.
3.����������������������������������������������������������
Kliknij ikonę sieci beprzewodowej z pomarańczową gwiazdką
w obszarze powiadamiania Windows®.
4.������������������������
Wybierz na liście punkt
sieci bezprzewodowej do
połączenia i kliknij Połącz w
celu utworzenia połączenia.
Jeśli nie można odszukać
wymaganego punktu
dostępowego, kliknij
ikonę Odśwież w
prawym, górnym rogu,
aby odświeżyć i ponownie
przeszukać listę�.
Podręcznik użytkownika komputera ASUS
67
5. Po połączeniu, może być konieczne wprowadzenie hasła.
6. Po ustanowieniu połączenia, zostanie ono pokazane na liście.
7. W obszarze powiadamiania pojawi się ikona sieci
bezprzewodowej
.
Po naciśnięciu <Fn> + <F2> w celu wyłączenia funkcji WLAN,
pojawia się przekreślona ikona sieci bezprzewodowej
.
68
Podręcznik użytkownika komputera ASUS
Połączenie bezprzewodowe Bluetooth (w
wybranych modelach)
Komputery z technologią Bluetooth, eliminują konieczność używania
kabli do podłączania urządzeń z włączoną funkcją Bluetooth.
Przykładowymi urządzeniami z włączoną funkcją Bluetooth mogą
być komputery typu notebook, komputery typu desktop, telefony
komórkowe i PDA.
Jeśli komputer nie posiada wbudowanej funkcji Bluetooth, aby
można było używać Bluetooth należy podłączyć moduł Bluetooth
USB lub ExpressCard.
Telefony komórkowe z włączoną funkcją Bluetooth
Możliwe jest bezprzewodowe połączenie z telefonem komórkowym.
W zależności od możliwości telefonu komórkowego, można wykonać
transfer danych książki telefonicznej, zdjęć, plików dźwiękowych, itd.
lub użyć go jako modemu w celu połączenia z Internetem. Można także
używać go do obsługi wiadomości SMS.
Komputery z włączoną funkcją Bluetooth lub PDA
Możliwe jest bezprzewodowe połączenie z innym komputerem lub
PDA i wymiana plików, współdzielenie urządzeń peryferyjnych albo
udostępnianie Internetu lub połączeń sieciowych. Można także używać
klawiaturę lub mysz z włączoną funkcją Bluetooth.
Włączanie i uruchamianie programu narzędziowego
Bluetooth
Proces ten można wykorzystać do dodawania większości urządzeń
Bluetooth.
1. Włącz przełącznik sieci bezprzewodowej, jeśli istnieje w
posiadanym modelu (patrz przełączniki w części 3).
2. Naciśnij powtarzająco
kombinację klawiszy [Fn]
+ [F2], aż do wyświetlenia
ikony bezprzewodowej sieci
LAN i ikony bluetooth (w
wybranych modelach).
Podręcznik użytkownika komputera ASUS
69
Lub kliknij dwukrotnie ikonę
Konsola sieci bezprzewodowej
w obszarze powiadamiania
Windows i wybierz ikonę
Bluetooth.
3.��
W Panelu sterowania,
przejdź do Sieć i Internet
> Centrum sieci i
udostępniania, a następnie
kliknij Zmień ustawienia
adaptera w lewym,
niebieskim panelu�.
4.���������������������������
Kliknij prawym przyciskiem
Połączenie sieciowe
Bluetooth i wybierz Widok
urządzeń sieciowych
Bluetooth�.
5.��������
Kliknij Dodaj urządzenie
w celu wyszukania nowych
urządzeń.
70
Podręcznik użytkownika komputera ASUS
6.�����������������������������
Wybierz z listy urządzenie z
włączoną funkcją Bluetooth i
kliknij Dalej.
7.��������������������������
Wprowadź w urządzeniu kod
zabezpieczenia Bluetooth i
uruchom parowanie�.
8.�������������������
Zostanie pomyślnie
utworzona relacja parowania.
Kliknij Zamknij, aby
zakończyć wykonywanie
ustawienia�.
Podręcznik użytkownika komputera ASUS
71
Ładowarka USB+
Ładowarka USB+ pomaga w łądowaniu urządzeń USB, zgodnych z
wersją specyfikacji ładowania baterii 1.1 (BC 1.1), przy włączonym lub
wyłączonym zasilaniu komputera notebook PC. W celu zatrzymania
ładowania zgodnie z potrzebami, można określić i ustawić próg
czułości baterii.�
Z adapterem
Funkcja Ładowarka USB+ jest zawsze dostępna w określonym porcie
USB 3.0, po połączeniu komputera notebook PC z adapterem.
Bez adaptera
Aby włączyæ funkcję Ładowarka USB+
1. Kliknij ikonê Ładowarka USB+ w
obszarze powiadomień i wybierz
Ustawienia.
2. Kliknij Włącz funkcję Ładowarka
USB w trybie baterii.
3.�����������������������������������
W zależnoœci od potrzeb, kliknij w
celu włączenia szybkiego ładowania,
po włączeniu zasilania komputera
notebook PC lub podczas uśpienia/
hibernacji/wyłączenia.
4. Przesuń suwak w celu ustawienia
progu czułości ładowania baterii,
aby zatrzymać funkcję Ładowarka
USB+.
•Komputer notebook PC zatrzymuje ładowanie podłączonego
urządzenia USB, po spadku ładowania baterii poniżej ustawionego
progu czułości.
•Port USB z obsługą Ładowarka USB+ nie obsługuje funkcji
wybudzania urządzenia USB.
•Jeśli podłączone urządzenie zostanie przegrzane, wydzielał będzie
się dym lub nienormalne zapachy, urządzenie należy natychmiast
odłączyć.
72
Podręcznik użytkownika komputera ASUS
D
Dodatek
Akcesoria opcjonalne
Elementy te, w przypadku takiego życzenia, są dostarczane jako
elementy opcjonalne uzupełniające komputer.
Hub USB
Podłączenie opcjonalnego huba USB zwiększy liczbę portów USB
i umożliwi szybkie podłączenie lub odłączenie wielu urządzeń
peryferyjnych USB poprzez pojedynczy kabel.
Dysk pamięci Flash USB
Dysk pamięci flash USB jest elementem opcjonalnym, który może
zapewnić do kilkudziesięciu gigabajtów miejsca na zapis, wyższą
szybkość zapisu i większą wytrzymałość. Podczas stosowania z
nowymi systemami operacyjnymi nie są potrzebne sterowniki.
Napęd dyskietek USB
Opcjonalny napęd dyskietek z interfejsem USB, akceptuje standard
1.44MB (lub 720KB) 3,5-calowych dyskietek elastycznych.
OSTRZEŻENIE! Aby zabezpieczyć system przed awariami oraz
przed rozłączeniem dysku USB należy użyć opcji “Bezpieczne
usuwanie sprzętu” systemu operacyjnego Windows. Aby
zapobiec uszkodzeniu na wskutek wstrząsów podczas transportu
komputera należy wysunąć z napędu dyskietkę elastyczną.
Połączenia opcjonalne
Jeśli elementy te są wymagane, można je zakupić u innych firm.
Klawiatura i mysz USB
Podłączenie zewnętrznej klawiatury USB umożliwia wygodniejsze
wprowadzanie danych. Podłączenie zewnętrznej klawiatury i myszy
USB zwiększa wygodę nawigacji w systemie Windows. Zarówno
zewnętrzna klawiatura jak i mysz mogą działać równolegle z
wbudowaną klawiaturą i touchpadem komputera.
Podłączenie drukarki
Po podłączeniu do portu USB lub huba USB, można równolegle
używać jedną lub kilka drukarek USB.
D-2
Podręcznik użytkownika komputera ASUS
System operacyjny i oprogramowanie
Ten komputer może być dostarczony do klienta (w zależności od
terytorium) z wybranym, wstępnie zainstalowanym systemem
operacyjnym, takim jak Microsoft Windows. Możliwość wyboru i
język zależą od terytorium. Poziomy sprzętu i oprogramowania mogą
się różnić w zależności od zainstalowanego systemu operacyjnego.
Nie można zagwarantować stabilności i zgodności innych systemów
operacyjnych.
Obsługiwane oprogramowanie
Ten komputer jest dostarczany z pomocniczym dyskiem CD,
z programem konfiguracji BIOS, sterownikami i aplikacjami,
umożliwiającymi włączenie funkcji sprzętowych, zwiększenie
funkcjonalności, wspomaganie zarządzania komputerem lub
dodanie funkcjonalności, której nie zapewnia system operacyjny.
Jeśli okaże się konieczna aktualizacja lub wymiana pomocniczego
dysku CD należy skontaktować się z dostawcą, aby uzyskać adresy
stron sieci web w celu pobrania indywidualnych sterowników
programowych i programów narzędziowych.
Pomocniczy dysk CD zawiera wszystkie sterowniki, programy
narzędziowe i oprogramowanie dla wszystkich popularnych
systemów operacyjnych włącznie z fabrycznie zainstalowanym.
Pomocniczy dysk CD nie zawiera systemu operacyjnego.
Pomocniczy dysk CD jest niezbędny nawet, gdy komputer został
wstępnie skonfigurowany w celu udostępnienia dodatkowego
oprogramowania, które nie zostało dołączone podczas fabrycznej,
wstępnej instalacji.
Dysk CD przywracania (Recovery) jest opcjonalny i zawiera obraz
oryginalnego systemu operacyjnego zainstalowanego fabrycznie
na dysku twardym. Dysk CD przywracania udostępnia kompletne
rozwiązanie szybkiego odtworzenia systemu operacyjnego
komputera do jego oryginalnego stanu, na prawidłowo działającym
dysku twardym. W celu uzyskania tego rozwiązania należy
skontaktować się z dostawcą.
Niektóre komponenty i funkcje komputera mogą nie działać,
do czasu zainstalowania sterowników urządzenia i programów
narzędziowych.
Podręcznik użytkownika komputera ASUS
D-3
Ustawienia systemu BIOS
Wygląd ekranów BIOS w tej części służy wyłączenie jako
odniesienie.
Boot Device (Urządzenie rozruchowe)
1. Na ekranie Boot (Uruchamianie), wybierz Boot Option #1
(Opcja uruchamiania #1).
Main
Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2010 American Megatrends, Inc.
Advanced Chipset Boot Security Save & Exit
Enables/Disables UEFI boot from
disks.
Boot Configuration
UEFI Boot
Launch PXE OpROM
[Enabled]
[Disabled]
Boot Option Priorities
Boot Option #1
Boot Option #2
[P2: MATSHITABD-MLT...]
[P0: WDC WD7500BPKT...]
CD/DVD ROM Drive BBS Priorities
Hard Device BBS Priorities
Add New Boot Option
Delete Boot Option
: Select Screen
: Select Item
Enter: Select
+/—: Change Opt.
F1: General Help
F9: Optimized Defaults
F10: Save ESC: Exit
2. Naciśnij [Enter] i wybierz właściwe urządzenie.
Main
Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2010 American Megatrends, Inc.
Advanced Chipset Boot Security Save & Exit
Boot Configuration
UEFI Boot
PXE ROM
[Disabled]
[Disabled]
Boot Option Priorities
Boot Option #1
Boot Option #2
[P2: MATSHITABD-MLT...]
[P0: WDC WD7500BPKT...]
Enables/Disables Quiet Boot
option.
CD/DVD ROM Drive BBS Priorities
Boot Option #1
Hard Device BBS Priorities
P2: MATSHITABD-MLT UJ240AFW
Add New Boot Option
P0: WDC WD7500BPKT-80PK4T0
Delete Boot Option
Disabled
: Select Screen
: Select Item
Enter: Select
+/—: Change Opt.
F1: General Help
F9: Optimized Defaults
F10: Save ESC: Exit
Version 2.01.1208. Copyright (C) 2010 American Megatrends, Inc.
D-4
Podręcznik użytkownika komputera ASUS
Security Setting (Ustawienie zabezpieczenia)
Main
Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2010 American Megatrends, Inc.
Advanced Boot Security Save & Exit
Password Description
Set the system boot order.
If ONLY the Administrator’s password is set,
then this only limits access to Setup and is
only asked for when entering Setup.
If ONLY the user’s password is set, then this
is a power on password and must be entered to
boot or enter Setup. In Setup, the User will
have Administrator rights.
The password length must be
in the following range:
Minimum length
3
Maximum length
20
Administrator Password
User Password
Secure Boot control
[Enabled]
HDD Password Status :
NOT INSTALLED
Set Master Password
Set User Password
I/O Interface Security
Security Boot Policy
: Select Screen
: Select Item
Enter: Select
+/—: Change Opt.
F1: General Help
F2: Previous Values
F9: Optimized Defaults
F10: Save ESC: Exit
Version 2.01.1208. Copyright (C) 2010 American Megatrends, Inc.
Aby ustawić hasło:
1. Na ekranie Security (Zabezpieczenie), wybierz Setup
Administrator Password (Hasło administratora) lub User
Password (Hasło użytkownika).
2. Wpisz hasło i naciśnij [Enter].
3. Wpisz ponownie hasło i naciśnij [Enter].
4. Hasło zostało ustawione.
Aby usunąć hasło:
1. Na ekranie Security (Zabezpieczenie), wybierz Setup
Administrator Password (Hasło administratora) lub User
Password (Hasło użytkownika).
2. Wprowadź bieżące hasło i naciśnij [Enter].
3. Pozostaw puste pole Create New Password (Utwórz nowe
hasło) i naciśnij [Enter].
4. Pozostaw puste pole Confirm New Password (Potwierdź nowe
hasło) i naciśnij [Enter].
5. Hasło zostanie usunięte.
Przy każdym włączeniu zasilania komputera, pojawi się polecenie
wprowadzenia User Password (Hasło użytkownika) (przejście
do BIOS lub do systemu operacyjnego). Polecenie wprowadzenia
Administrator Password (Hasło administratora) pojawia
się wyłącznie wtedy, gdy wymagane jest wprowadzenie i
skonfigurowanie ustawień BIOS.
Podręcznik użytkownika komputera ASUS
D-5
Zabzpieczenie interfejsu We/Wy
Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2010 American Megatrends, Inc.
Security
If Locked, 2nd SATA HDD will
be disabled.
I/O Interface Security
LAN Network Interface
Wireless Network Interface
HD AUDIO Interface
SATA ODD Interface
USB Interface Security
[UnLock]
[UnLock]
[UnLock]
[UnLock]
LAN Network Interface
Lock
UnLock
: Select Screen
: Select Item
Enter: Select
+/—: Change Opt.
F1: General Help
F9: Optimized Defaults
F10: Save ESC: Exit
Version 2.01.1208. Copyright (C) 2010 American Megatrends, Inc.
Aby zablokować interfejs We/Wy:
1. Na ekranie Security (Zabezpieczenie), wybierz I/O Interface
Security (Zabezpieczenie interfejsu We/Wy).
2. Wybierz interfejs do zablokowania, a następnie wzbiery Lock
(Zablokuj).
Ustawienie I/O Interface Security (Zabezpieczenie interfejsu
We/Wy) można zmienić wyłącznie po zalogowaniu z
uprawnieniami administratora.
D-6
Podręcznik użytkownika komputera ASUS
Zabezpieczenie interfejsu USB
Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2010 American Megatrends, Inc.
Security
If Locked, all USB device will
be disabled.
USB Interface Security
USB Interface
[UnLock]
External Ports
BlueTooth
CMOS Camera
Card Reader
[UnLock]
[UnLock]
[UnLock]
[UnLock]
USB Interface
LocK
UnLock
: Select Screen
: Select Item
Enter: Select
+/—: Change Opt.
F1: General Help
F9: Optimized Defaults
F10: Save ESC: Exit
Version 2.01.1208. Copyright (C) 2010 American Megatrends, Inc.
Aby zablokować interfejs USB:
1. Na ekranie Security (Zabezpieczenie), wybierz I/O Interface
Security (Zabezpieczenie interfejsu We/Wy) > USB Interface
Password (Zabezpieczenie interfejsu USB).
2. Wybierz interfejs do zablokowania, a następnie wzbiery Lock
(Zablokuj).
Po ustawieniu USB Interface (Interejs USB) na [Zablokuj],
zostaną zablokowane i jednocześnie ukryte External Ports
(Porty zewnętrzne) i CMOS Camera (Kamera CMOS).
Ustawienie USB Interface Security (Zabezpieczenie interfejsu
USB) można zmienić wyłącznie po zalogowaniu z uprawnieniami
administratora.
Podręcznik użytkownika komputera ASUS
D-7
Hasło dysku twardego
Main
Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2010 American Megatrends, Inc.
Advanced Boot Security Save & Exit
Password Description
Set the system boot order.
If ONLY the Administrator’s password is set,
then this only limits access to Setup and is
only asked for when entering Setup.
If ONLY the user’s password is set, then this
is a power on password and must be entered to
boot or enter Setup. In Setup, the User will
have Administrator rights.
The password length must be
in the following range:
Create New Password
Minimum length
3
Maximum length
20
Administrator Password
User Password
Secure Boot control
[Enabled]
HDD Password Status :
NOT INSTALLED
Set Master Password
Set User Password
: Select Screen
: Select Item
Enter: Select
+/—: Change Opt.
F1: General Help
F2: Previous Values
F9: Optimized Defaults
F10: Save ESC: Exit
I/O Interface Security
Version 2.01.1204. Copyright (C) 2010 American Megatrends, Inc.
Aby ustawić hasło dysku twardego:
1. Na ekranie Security (Zabezpieczenie), kliknij Set Master
Password (Ustaw hasło nadrzędne), wpisz hasło i naciśnij
[Enter].
2. Wpisz ponownie, aby potwierdzić hasło i naciśnij [Enter].
3. Kliknij Set User Password (Ustaw hasło użytkownika)
i powtórz poprzednie czynności w celu ustawienia hasła
użytkownika.
4. Nastąpi ustawienie hasła.
•
•
Hasło dysku twardego można zmienić wyłącznie po zalogowaniu z uprawnieniami administratora
Master Password (Hasło nadrzędne) należy ustawić przed ustawieniem User Password (Hasło użytkownika).
Po włączeniu zasilania komputera najpierw pojawi się polecenie
wprowadzenia hasła użytkownika (jeśli jest ustawione), a
następnie hasła dysku twardego użytkownika, a wprowadzenie
nieprawidłowych haseł uniemożliwi przejście do systemu
operacyjnego.
D-8
Podręcznik użytkownika komputera ASUS
Save Changes (Zapisanie zmian)
Aby zachować ustawienia konfiguracji, przed zakończeniem
programu konfiguracji BIOS należy zapisać zmiany.
Main
Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2010 American Megatrends, Inc.
Advanced Chipset Boot Security Save & Exit
Save Changes and Exit
Discard Changes and Exit
Exit system setup after saving
the changes.
Save Options
Save Changes
Discard Changes
Restore Defaults
Boot Override
P2: MATSHITABD-MLT UJ240AFW
P0: WDC WD7500BPKT-80PK4T0
Launch EFI Shell from filesystem device
: Select Screen
: Select Item
Enter: Select
+/—: Change Opt.
F1: General Help
F9: Optimized Defaults
F10: Save ESC: Exit
Version 2.01.1208. Copyright (C) 2010 American Megatrends, Inc.
Podręcznik użytkownika komputera ASUS
D-9
Popularne problemy i ich rozwiązania
Problem sprzętowy - dysk optyczny
Napęd dysku optycznego nie może odczytywać lub zapisywać
dysków.
1. Zaktualizuj BIOS do najnowszej wersji i spróbuj ponownie.
2. Jeśli aktualizacja BIOS nie pomaga, spróbuj użyć lepszej jakości
dysków i spróbuj ponownie.
3. Jeśli problem dalej utrzymuje się, skontaktuj się z lokalnym
centrum serwisowym i poproś inżyniera serwisu o pomoc.
Nieznany powód - niestabilność systemu
Nie można wybudzić komputera z hibernacji.
1. Wyjmij zmodernizowane części (RAM, HDD, WLAN, BT), jeśli
zostały zainstalowane po zakupieniu.
2. Jeśli to nie pomaga, spróbuj uruchomić MS System Restore
(Program odtwarzania systemu MS) i przywrócić system do
wcześniejszego stanu.
3. Jeśli problem dalej utrzymuje się, spróbuj odtworzyć system z
partycji odtwarzania lub z dysku DVD.
Przed wykonaniem przywracania należy wykonać kopię
zapasową wszystkich danych i zapisać ją w innym miejscu.
4. Jeśli problem dalej utrzymuje się, skontaktuj się z lokalnym
centrum serwisowym i poproś inżyniera serwisu o pomoc.
Problem sprzętowy - Klawiatura / Przycisk skrótu
Wyłączony przycisk skrótu (FN).
A. Zainstaluj ponownie sterownik “ATK0100” z dysku CD ze
sterownikami lub pobierz go ze strony sieci web firmy ASUS.
D-10
Podręcznik użytkownika komputera ASUS
Problem sprzętowy - Wbudowana kamera
Wbudowana kamera nie działa prawidłowo.
1. Sprawdź “Menedżer urządzeń”, aby ocenić, czy nie są tam
widoczne problemy.
2. Spróbuj przeinstalować sterownik kamery sieci web w celu
rozwiązania problemu.
3. Jeśli problem nie został rozwiązany, zaktualizuj BIOS do
najnowszej wersji i spróbuj ponownie.
4. Jeśli problem dalej utrzymuje się, skontaktuj się z lokalnym
centrum serwisowym i poproś inżyniera serwisu o pomoc.
Problem sprzętowy - Bateria
Konserwacja baterii.
1. Zarejestruj jednoroczną gwarancję komputera na stronie sieci
web:
http://member.asus.com/login.aspx?SLanguage=en-us
2. Aby zapobiec uszkodzeniom spowodowanym przypadkowym
zanikiem zasilania, nie należy odłączać zestawu baterii podczas
używania komputera z adapterem prądu zmiennego. Zestaw
baterii ASUS posiada obwód zabezpieczający, zapobiegający
przeładowaniu, co zabezpiecza zestaw baterii po pozostawieniu
go w komputerze.
Problem sprzętowy - Błąd włączania/wyłączania zasilania
Nie można włączyć zasilania komputera.
Diagnostyka:
1. Czy komputer jest zasilany wyłącznie z baterii? (T = 2, N = 4)
2. Czy wyświetla się BIOS (logo ASUS)? (T = 3, N = A)
3. Czy można załadować system operacyjny? (T = B, N = A)
4. Czy świeci się wskaźnik LED adaptera zasilania? (T = 5, N = C))
5. Czy komputer jest zasilany wyłącznie przez adapter? (T = 6, N = A)
6. Czy wyświetla się BIOS (logo ASUS)? (T = 7, N = A)
7. Czy można załadować system operacyjny? (T = D, N = A)
Podręcznik użytkownika komputera ASUS
D-11
Symptomy i rozwiązania:
A. Problem może dotyczyć MB, HDD lub NB; w celu uzyskania pomocy
należy udać się do lokalnego punktu serwisowego.
B. Problem jest spowodowany przez system operacyjny, spróbuj
odtworzyć system z partycji przywracania lub z dysku DVD.
WAŻNE: Przed wykonaniem przywracania należy wykonać kopię
zapasową wszystkich danych i zapisać ją w innym miejscu.
C. Problem z adapterem; sprawdź połączenia przewodu zasilającego
albo udaj się do lokalnego punktu serwisowego w celu wymiany.
D. Problem dotyczący baterii; sprawdź styki baterii, albo udaj się do
lokalnego punktu serwisowego w celu naprawy.
Problem sprzętowy - Karta połączenia bezprzewodowego
Jak sprawdzić, czy komputer jest wyposażony w kartę
bezprzewodową?
A. Przejdź do “Panel sterowania -> Menedżer urządzeń”. W
wyświetlonym oknie można sprawdzić, czy w pozycji “Adapter
sieciowy” komputer ma kartę WLAN.
Problem mechaniczny - wentylator / układ termiczny
Dlaczego wentylator chłodzący jest cały czas włączony, a
temperatura jest wysoka?
1. Upewnij się, że wentylator działa przy wysokiej temperaturze
procesora i sprawdź, czy przepływa powietrze od głównego
kanału wentylacyjnego.
2. Jeśli uruchomionych jest wiele aplikacji (patrz pasek zadań),
zamknij je w celu zmniejszenia obciążenia systemu.
3. Problem może być również spowodowany przez niektóre wirusy,
do ich wykrycia należy użyć oprogramowania antywirusowego.
4. Jeśli nie pomagają żadne z powyższych wskazówek, spróbuj
odtworzyć system z partycji przywracania lub z dysku DVD.
WAŻNE: Przed wykonaniem przywracania należy wykonać kopię
zapasową wszystkich danych i zapisać ją w innym miejscu.
D-12
Podręcznik użytkownika komputera ASUS
OSTRZEŻENIE: W celu zabezpieczenia przed wirusami, nie należy
łączyć się z Internetem przed zainstalowaniem oprogramowania
antywirusowego i firewalla połączeń z Internetem.
Problem programowy - pakiet oprogramowania ASUS
Po włączeniu zasilania komputera, wyświetlany jest komunikat o
błędzie otwarcia pliku.
A. W celu rozwiązania problemu, zainstaluj najnowszą wersję
programu narzędziowego “Power4 Gear”. Program ten jest
dostępny na stronie sieci web ASUS.
Nieznany powód - Niebieski ekran z białym tekstem
Po uruchomieniu systemu pojawia się niebieski ekran z białym
tekstem.
1. Wyjmij dodatkową pamięć. Jeśli po zakupieniu zainstalowana
została dodatkowa pamięć, wyłącz zasilanie, odłącz dodatkową
pamięć i włącz zasilanie, aby sprawdzić, czy problem jest
spowodowany niekompatybilną pamięcią.
2. Odinstaluj aplikacje programowe. Jeśli ostatnio były instalowane
aplikacje programowe, mogą być one niezgodne z systemem.
Spróbuj odinstalować je w trybie Tryb awaryjny Windows.
3. Sprawdź system pod kątem obecności wirusów.
4. Zaktualizuj BIOS do najnowszej wersji poprzez WINFLASH w
systemie Windows lub AFLASH w trybie DOS. Narzędzia te i pliki
BIOS można pobrać ze strony sieci web ASUS.
OSTRZEŻENIE: Upewnij się, że komputer jest zabezpieczony
przed zanikiem zasilania w trakcie procesu aktualizacji pamięci
flash BIOS.
Podręcznik użytkownika komputera ASUS
D-13
5. Jeśli problem nadal nie został rozwiązany, zastosuj proces
przywracania w celu przeinstalowania całego systemu.
WAŻNE: Przed wykonaniem przywracania należy wykonać kopię
zapasową wszystkich danych i zapisać ją w innym miejscu.
OSTRZEŻENIE: W celu zabezpieczenia przed wirusami, nie należy
łączyć się z Internetem przed zainstalowaniem oprogramowania
antywirusowego i firewalla połączeń z Internetem.
UWAGA: Aby możliwe było wykrycie sprzętu, upewnij się
najpierw, że zainstalowane zostały sterowniki “Intel INF Update”
oraz “ATKACPI”.
6. Jeśli problem dalej utrzymuje się, skontaktuj się z lokalnym
centrum serwisowym i poproś inżyniera serwisu o pomoc.
D-14
Podręcznik użytkownika komputera ASUS
Problem z oprogramowaniem - BIOS
Aktualizacja BIOS.
1. Sprawdź dokładnie model komputera i pobierz dla niego plik
najnowszego systemu BIOS z witryny firmy ASUS, a następnie
zapisz go na nośniku pamięci flash.
2. Podłącz nośnik pamięci flash do komputera i włącz go.
3. Użyj funkcji „Start Easy Flash” na w zakładce "Advanced"
konfiguracji systemu BIOS. Postępuj zgodnie z instrukcjami.
Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2010 American Megatrends, Inc.
Advanced Chipset Boot Security Save & Exit
Main
��������
Start Easy Flash
ASUS FancyStart
POST Logo Type
Play POST Sound
Speaker Volume
ASUS EASY OVER-CLOCK
Internal Pointing Device
[Disabled]
[Static]
[No]
[4]
[Turbo]
[Enabled]
SVM Mode
Legacy USB Support
SATA Configuration
[Enabled]
[Enabled]
Press ENTER to run the utility
to select and update BIOS.
: Select Screen
: Select Item
Enter: Select
+/—: Change Opt.
F1: General Help
F9: Optimized Defaults
F10: Save ESC: Exit
Version 2.01.1208. Copyright (C) 2010 American Megatrends, Inc.
4. Zlokalizuj plik najnowszego systemu BIOS i rozpocznij
aktualizację (przesyłanie) systemu BIOS.
ASUS Tek. Easy Flash Utility
FLASH TYPE: Generic Flash Type
Current Platform
Platform: X75
Version:
200
Build Date: Dec 6 2011
New Platform
Platform: Unkown
Version:
Unkown
Build Date: Unkown
FS0
FS1
[
]: Switch
[
] : Choose
[q] : Exit
5. Po aktualizacji (fleszowaniu) BIOS należy wykonać funkcję
“Restore Defaults (Przywróć domyślne)”, na stronie Exit
(Zakończ).
Podręcznik użytkownika komputera ASUS
D-15
Przywracanie ustawień komputera
Wykorzystanie partycji przywracania
Partycja przywracania umożliwia szybkie przywrócenie oryginalnego
stanu działania oprogramowania komputera. Przed użyciem
funkcji Partycja przywracania, skopiuj pliki z danymi (takie jak
pliki PST Outlook) na nośniki danych lub na dysk sieciowy i zapisz
dostosowane ustawienia konfiguracji (takie jak ustawienia sieciowe).
O funkcji Partycja przywracania
Partycja przywracania to zarezerwowane miejsce na dysku twardym,
używane do odtwarzania systemu operacyjnego, sterowników i
narzędzi zainstalowanych w komputerze fabrycznie.
WAŻNE: Nie należy usuwać partycji o nazwie “Recovery
(Przywracanie)”. Partycja przywracania jest tworzona fabrycznie
i po usunięciu przez użytkownika nie można jej odtworzyć. W
przypadku napotkania
problemów z procesem
przywracania, komputer
należy przekazać do
autoryzowanego punktu
serwisowego ASUS.
Wykorzystanie opcji Partycja przywracania:
1. Naciśnij [F9] podczas uruchamiania (wymaga obecności partycji
przywracania).
2. Naciśnij [Enter], aby wybrać Ustawienia Windows [Włączone
EMS].
3. Wybierz język do przywrócenia i kliknij Next Dalej.
4. Przeczytaj informacje na ekranie “Kreator wstępnych ustawień
ASUS” i kliknij Dalej.
5. Wybierz opcję partycji i kliknij Dalej. Opcje partycji:
D-16
Przywracanie wyłącznie pierwszej partycji Windows.
Ta opcja usuwa wyłącznie pierwszą partycję, umożliwiając
zachowanie innych partycji i tworzy nową partycję systemową
jako napęd “C”.
Podręcznik użytkownika komputera ASUS
Przywracanie systemu Windows na całym dysku twardym.
Ta opcja usuwa wszystkie partycje z dysku twardego i tworzy
nową partycję systemową, jako napęd “C”.
Przywracanie systemu Windows na całym dysku twardym z
2 partycjami.
Ta opcja usuwa wszystkie partycje z dysku twardego i tworzy
dwie nowe partycje “C” (40%) i “D” (60%).
6. Wykonaj instrukcje ekranowe w celu dokończenia procesu
przywracania.
W celu pobrania zaktualizowanych sterowników i narzędzi
należy odwiedzić stronę sieci web www.asus.com.
Używanie dysku Recovery DVD (w wybranych
modelach)
Tworzenie płyty ratunkowej DVD:
1. Dwukrotnie kliknij ikonę AI Recovery Burner na pulpicie.
2. Włóż czystą,
zapisywalną płytę
DVD do napędu
optycznego i
kliknij przycisk
Start, aby rozpocząć tworzenie płyty ratunkowej DVD.
3. W celu zakończenia procesu tworzenia płyty ratunkowej DVD
postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie.
Przygotuj wystarczającą, zgodną z instrukcją ilość pustych,
zapisywalnych dysków DVD w celu utworzenia kopii do
przywracania na dyskach DVD.
WAŻNE! Przed wykonaniem przywracania systemu w komputerze
należy odłączyć zewnętrzny dysk twardy.Według Microsoft,
instalacja Windows na nieprawidłowym dysku twardym
lub sformatowanie nieprawidłowej partycji napędu, może
spowodować utratę ważnych danych.
Podręcznik użytkownika komputera ASUS
D-17
Używanie dysku Recovery DVD:
1. Włóż dysk Recovery DVD do napędu optycznego. Komputer
wymaga włączenia zasilania.
2. Uruchom komputer i naciśnij <Esc> podczas uruchamiania oraz
wybierz napęd optyczny (może być oznaczony jako “CD/DVD”)
naciskając kursor w dół i przycisk <Enter> w celu uruchomienia
dysku Recovery DVD.
3. Wybierz OK w celu rozpoczęcia przywracania obrazu.
4. Wybierz OK, aby potwierdzić przywracanie systemu.
Przywracanie spowoduje nadpisanie dysku twardego.
Przed przywróceniem systemu upewnij się, że wykonana
została kopia zapasowa wszystkich ważnych danych.
5. Wykonaj instrukcje ekranowe w celu dokończenia procesu
przywracania.
OSTRZEŻENIE: Nie należy wyjmować dysku Przywracanie
(chyba, że pojawi się takie polecenie) podczas procesu
przywracania, w przeciwnym razie nie będzie można
używać partycji.
Podczas przywracania systemu należy podłączyć do
komputera adapter zasilania. Niestabilne zasilanie, może
spowodować awarię przywracania.
W celu pobrania zaktualizowanych sterowników i narzędzi
należy odwiedzić stronę sieci web www.asus.com.
D-18
Podręcznik użytkownika komputera ASUS
Informacja dotycząca napędu DVD-ROM
Komputer dostarczany jest z opcjonalnym napędem DVD-ROM.
W celu przeglądania tytułów DVD, konieczne jest zainstalowanie
własnej przeglądarki oprogramowania DVD. Opcjonalne
oprogramowanie przeglądarki DVD można zakupić z tym
komputerem. Napęd DVD-ROM umożliwia stosowanie dysków CD i
DVD.
Informacje dotyczące regionalnego odtwarzania
Odtwarzanie tytułów filmu DVD obejmuje dekodowanie
wideo MPEG2, cyfrowe audio AC3 i deszyfrowanie zawartości
zabezpieczonych poprzez CSS. CSS (czasami określane nazwą
strażnika kopiowania) to nazwa nadana schematowi zabezpieczania
zawartości, zaadoptowanego przez producentów obrazów
ruchomych w celu sprostania potrzebom zabezpieczenia
niezgodnego z prawem kopiowania zawartości dysków.
Ponieważ istnieje wiele reguł narzuconych przez licencjodawców CSS,
najbardziej istotna jest reguła dotycząca ograniczeń odtwarzania
zawartości do regionów. W celu ułatwienia geograficznego
uporządkowania wydań filmowych, tytuły DVD wideo są wydawane
dla określonych regionów geograficznych, zgodnie z definicją
poniżej, w części “Definicje regionów”. Prawa autorskie wymagają,
aby wszystkie filmy DVD były ograniczone do określonego regionu
(zwykle kodowane dla regionu, w którym zostały sprzedane).
Chociaż treść filmu DVD może być wydana dla wielu regionów,
zasady CSS wymagają, aby każdy system umożliwiający odtwarzanie
treści zaszyfrowanych przez CSS mógł odtwarzać jedynie treści
opracowane dla jednego regionu.
Ustawienie regionu może zostać zmienione maksymalnie pięć
razy, poprzez użycie przeglądarki programowej, po czym będzie
można odtwarzać wyłącznie filmy DVD odpowiadające ostatnio
określonemu regionowi. Późniejsza zmiana kodu regionu
będzie wymagała zmiany ustawienia fabrycznego, czego nie
obejmuje gwarancja. Jeśli resetowanie jest wymagane, kosztami
transportu i resetowania zostanie obciążony użytkownik.
Podręcznik użytkownika komputera ASUS
D-19
Definicje regionów
Region 1
Kanada, USA, terytoria USA
Region 2
Czechy, Egipt, Finlandia, Francja, Niemcy, kraje Zatoki Perskiej, Węgry,
Islandia, Iran, Irak, Irlandia, Włochy, Japonia, Holandia, Norwegia,
Polska, Portugalia, Arabia Saudyjska, Szkocja, Republika Południowej
Afryki, Hiszpania, Szwecja, Szwajcaria, Syria, Turcja, Wielka Brytania,
Grecja, kraje dawnej Jugosławii, Słowacja
Region 3
Birma, Indonezja, Korea Południowa, Malezja, Filipiny, Singapur,
Tajwan, Tajlandia, Wietnam
Region 4
Australia, Karaiby (oprócz terytorium USA), Ameryka Środkowa,
Nowa Zelandia, Wyspy Pacyfiku, Ameryka Południowa
Region 5
CIS, Indie, Pakistan, pozostała część Afryki, Rosja, Korea Północna
Region 6
Chiny
D-20
Podręcznik użytkownika komputera ASUS
Informacje o napędzie Blu-ray ROM
(w wybranych modelach)
Definicje regionu
Region A
Kraje Ameryki Północnej, Środkowej i Południowej oraz ich terytoria;
Tajwan, Hong Kong, Makao, Japonia, Korea (Południowa i Północna),
kraje Azji Południowo Wschodniej i ich terytoria.
Region B
Kraje Europy, Afryki i Azji Południowo Zachodniej oraz ich terytoria;
Australia i Nowa Zelandia.
Region C
Kraje Europy Środkowej, Wschodniej, Azji Południowej i ich terytoria;
Chiny i Mongolia.
Dalsze, szczegółowe informacje znajdują się na stronie sieci web
dysku Blu-ray, pod adresem www.blu-raydisc.com/en/Technical/
FAQs/Blu-rayDsicforVideo.html.
Podręcznik użytkownika komputera ASUS
D-21
Zgodność wewnętrznego modemu
Komputer z wewnętrznym modemem, jest zgodny ze standardami
JATE (Japonia), FCC (USA, Kanada, Korea, Tajwan) i CTR21.
Wewnętrzny modem posiada certyfikat zgodności z Decyzją Rady
98/482/EC dotyczącą pan-Europejskich, pojedynczych połączeń
terminalowych z publiczną, telefoniczną siecią przełączaną (PSTN).
Jednakże, ze względu na różnice pomiędzy indywidualnymi PSTN
w różnych krajach, certyfikat nie daje bezwarunkowej pewności
prawidłowego działania w każdym punkcie sieci PSTN. W przypadku
problemów należy najpierw skontaktować się z dostawcą sprzętu.
Przegląd
4-go sierpnia 1998, zgodnie z w oficjalnym dzienniku Rady Europy,
opublikowana została Decyzja Rady Europy dotycząca CTR 21. CTR
21 stosuje się do wszystkich nie głosowych urządzeń terminalowych
z wybieraniem DTMF, przeznaczonych do łączenia z analogowymi
sieciami PSTN (Public Switched Telephone Network [Publiczna
przełączana sieć telefoniczna]).
CTR 21 (Common Technical Regulation [Powszechne przepisy
techniczne]) dotyczą wymagań w sprawie łączenia urządzeń
terminalowych z analogowymi, publicznymi sieciami telefonicznymi
(z wyłączeniem urządzeń obsługi telefonii głosowej), w których
adresowanie sieciowe, o ile jest dostępne, jest uzyskiwane poprzez
dwutonowe sygnałowanie wieloczęstotliwościowe.
Deklaracja zgodności sieci
Oświadczenie producenta dla jednostek notyfikowanych i
sprzedawcy: “Ta deklaracja wskazuje sieci w których może działać to
urządzenie i wszelkie notyfikowane sieci dla których mogą wystąpić
problemy współpracy”.
D-22
Podręcznik użytkownika komputera ASUS
Deklaracja zgodności sieci
Oświadczenie producenta dla użytkownika: “Deklaracja ta wskazuje
sieci, w których może działać ten sprzęt i sieci, w których mogą
pojawić się problemy dotyczące współdziałania. Producent może
także dołączyć oświadczenie, aby wyjaśnić gdzie zgodność sieci
zależy od ustawień fizycznych i ustawień oprogramowania. Znajduje
się tam także zalecenie, aby użytkownik skontaktował się ze
sprzedawcą, jeśli chce używać to urządzenie w innej sieci.”
Jak dotąd, notyfikowana jednostka CETECOM wydała kilka panEuropejskich certyfikatów, w oparciu o CTR 21. W wyniku tego,
dostępnych jest pięć pierwszych Europejskich modemów, które
nie wymagają certyfikatów zgodności z przepisami każdego
indywidualnego kraju europejskiego.
Urządzenia nie-głosowe
Do tej grupy kwalifikują się automatyczne sekretarki i telefony
głośnomówiące oraz modemy, faksy, urządzenia do automatycznego
wybierania i systemy alarmowe. Urządzenia, w których wyłączona
jest jakość rozmowy dwustronnej regulowana przepisami
(np. telefony słuchawkowe i w niektórych krajach telefony
bezprzewodowe).
Podręcznik użytkownika komputera ASUS
D-23
W tej tabeli wymieniono kraje aktualnie zgodne ze
standardem CTR21.
D-24
Kraj
Zastosowanie
Dalsze testy
Austria1
Tak Nie
Belgia Tak Nie
Czechy Nie Nie dotyczy
Dania1 Tak Tak
Finlandia Tak Nie
Francja Tak Nie
Niemcy Tak Nie
Grecja Tak Nie Węgry Nie Nie dotyczy
Islandia Tak Nie
Irlandia Tak Nie
Włochy Nadal oczekujące
Nadal oczekujące
Izrael Nie Nie
Lichtenstein Tak Nie
Luksemburg Tak Nie
Holandia1
Tak Tak
Norwegia Tak Nie
Polska Nie Nie dotyczy
Portugalia Nie Nie dotyczy
Hiszpania Nie Nie dotyczy
Szwecja Tak
Nie
Szwajcaria Tak
Nie
Wielka Brytania Tak
Nie
Podręcznik użytkownika komputera ASUS
Ta informacja została skopiowana z CETECOM i została dostarczone
bez odpowiedzialności. Aktualizacje dotyczące tej tabeli, znajdują
się pod adresem http://www.cetecom.de/technologies/ctr_21.html
1 Wymagania krajowe będą miały zostosowanie wyłącznie wtedy,
gdy urządzenie będzie wykorzystywało wybieranie impulsowe (w
tej instrukcji użytkownika producenci utrzymują, że urządzenie
może obsługiwać wyłącznie sygnałowanie DTMF, co może wymagać
dodatkowych testów).
W Holandii połączenia seryjne i urządzenia sprawdzania ID
użytkownika wymagają dodatkowych testów.
Podręcznik użytkownika komputera ASUS
D-25
Deklaracje i oświadczenia dotyczące
bezpieczeństwa
Oświadczenie o zgodności z przepisami Federal
Communications Commission (FCC)
Urządzenie to jest zgodne z częścią 15 zasad FCC. Jego działanie
podlega następującym dwóm warunkom:
•
Urządzenie to nie może powodować zakłóceń.
•
Urządzenie to musi przyjmować wszelkie odebrane zakłócenia,
z uwzględnieniem zakłóceń, które mogą powodować
niepożądane działanie.
To urządzenie zostało poddane testom i uznane za spełniające
wymogi dla urządzeń cyfrowych klasy B, zgodnie z częścią 15 zasad
FCC. Ograniczenia te zostały opracowane w celu zapewnienia
ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacjach domowych.
Urządzenie to wytwarza, używa i może emitować promieniowanie
o częstotliwości fal radiowych i jeśli zostanie zainstalowane lub
eksploatowane niezgodnie z zaleceniami, może powodować
zakłócenia w łączności radiowej. Nie ma jednak gwarancji, że
zakłócenia nie wystąpią w przypadku określonej instalacji. Jeśli
urządzenie to jest źródłem zakłóceń sygnału radiowego lub
telewizyjnego (co można sprawdzić przez włączenie i wyłączenie
tego urządzenia), należy spróbować wyeliminować zakłócenia,
korzystając z poniższych metod:
•
Zmiana orientacji lub położenia anteny odbiorczej.
•
Zwiększenie odległości między urządzeniem a odbiornikiem.
•
Podłączenie sprzętu do gniazda zasilania w innym obwodzie niż
ten, do którego podłączony jest odbiornik.
•
Skontaktowanie się z dostawcą lub doświadczonym technikiem
radiowo/telewizyjnym w celu uzyskania pomocy.
W celu wypełnienia wymagań FCC dotyczących limitów emisji
i zapobiegania zakłóceniom odbioru pobliskiego sprzętu
radiowo-telewizyjnego, wymagane jest używanie ekranowanego
kabla zasilającego. Ważne jest, aby używany był wyłącznie
dostarczony kabel. Do podłączania do tego sprzętu urządzeń
I/O (we/wy) należy stosować wyłącznie ekranowane kable.
Ostrzega się, że nieautoryzowane zmiany lub modyfikacje mogą
spowodować utratę przez użytkownika prawa do korzystania z
tego urządzenia.
D-26
Podręcznik użytkownika komputera ASUS
(Przedruk ze zbioru przepisów Federal Regulations #47, część
15.193, 1993. Washington DC: Office of the Federal Register, National
Archives and Records Administration, U.S. Government Printing
Office.)
Oświadczenie FCC dotyczące ostrzeżenia o
ekspozycji częstotliwości radiowej (RF)
Jakiekolwiek zmiany lub modyfikacje wykonane bez wyraźnego
zezwolenia strony odpowiedzialnej za zgodność, mogą
spowodować pozbawienie użytkownika prawa do używania
tego urządzenia. “Firma ASUS oświadcza, że działanie tego
urządzenia na terenie USA jest ograniczone do kanałów od
1 do 11 przy częstotliwości 2,4GHz, w wyniku zastosowania
określonego firmware.”
To urządzenie jest zgodne z limitami FCC dotyczącymi ekspozycji
RF ustanowionymi dla środowisk niekontrolowanych. W celu
zachowania zgodności z wymaganiami FCC dotyczącymi zgodności
ekspozycji RF, należy wykonać instrukcje działania z podręcznika
użytkownika.
Deklaracja zgodności
(Dyrektywa R&TTE 1999/5/EC)
Następujące elementy zostały zebrane i uznane jako właściwe i
wystarczające:
• Istotne wymagania, zgodnie z [Paragraf 3]
•
Wymagania dotyczące zabezpieczenia zdrowia i
bezpieczeństwa, zgodnie z [Paragraf 3.1a]
•
Test bezpieczeństwa elektrycznego, zgodnie z [EN 60950]
•
Wymagania dotyczące zabezpieczenia zgodności
elektromagnetycznej w [Paragraf 3.1b]
•
Test zgodności elektromagnetycznej w [EN 301 489-1] oraz [EN
301 489-17]
•
Efektywne stosowanie widma radiowego, zgodnie z [Paragraf 3.2]
•
Testy radiowe, według [EN 300 328-2]
Podręcznik użytkownika komputera ASUS
D-27
Ostrzeżenie znaku CE
Oznakowanie CE dla urządzeń bez obsługi bezprzewodowej
sieci LAN/funkcji Bluetooth
Dostarczana wersja tego urządzenia jest zgodna z wymogami
dyrektyw dotyczących „Kompatybilności elektromagnetycznej” EEC
2004/108/EC i „Dyrektywą niskonapięciową” 2006/95/EC.
Oznakowanie CE dla urządzeń z obsługą bezprzewodowej
sieci LAN/funkcji Bluetooth
Niniejsze urządzenie jest zgodne z wymogami dyrektywy 1999/5/EC
Parlamentu Europejskiego i Komisji Europejskiej z 9 marca 1999
r. dotyczącej urządzeń radiowych i telekomunikacyjnych oraz
wzajemnego uznawania zgodności.
Oświadczenie IC dotyczące ekspozycji
promieniowania na terenie Kanady
To urządzenie jest zgodne z limitami IC ekspozycji promieniowania
ustanowionymi dla niekontrolowanego środowiska. W celu
zachowania zgodności z wymaganiami IC dotyczącymi ekspozycji RF
należy unikać bezpośredniego kontaktu z anteną nadawczą podczas
transmisji. W celu uzyskania właściwej zgodności ekspozycji RF,
użytkownik musi wykonać określone instrukcje.
Działanie podlega następującym dwóm warunkom:
• Urządzenie to nie może powodować zakłóceń i
•
Urządzenie to musi przyjmować wszelkie odebrane zakłócenia,
z uwzględnieniem zakłóceń, które mogą powodować
niepożądane działanie.
W celu zabezpieczenia przed zakłóceniami radiowymi
licencjonowanych usług (np. ruchome systemy satelitarne
pracujące na wspólnym kanale) w celu zapewnienia maksymalnego
ekranowania, urządzenie to można używać wewnątrz pomieszczeń i
z dala od okien. Urządzenie (lub jego antena nadawcza) instalowane
na zewnątrz pomieszczeń, podlega licencjonowaniu.
D-28
Podręcznik użytkownika komputera ASUS
Kanał operacji bezprzewodowych dla różnych
domen
Ameryka Północna
Japonia
Europa ETSI
2.412-2.462 GHz
2.412-2.484 GHz
2.412-2.472 GHz
Kanał 01 do 11
Kanał 01 do 14
Kanał 01 do 13
Ograniczenie pasma częstotliwości
bezprzewodowych we Francji
Niektóre obszary we Francji mają ograniczone pasmo częstotliwości.
W najgorszym przypadku, maksymalna, autoryzowana moc
wewnątrz pomieszczeń może wynosić:
• 10mW dla całego pasma 2,4 GHz (2400 MHz - 2483.5 MHz)
•
100mW dla częstotliwości pomiędzy 2446,5 MHz i 2483,5 MHz
Channels 10 through 13 inclusive operate in the band 2446.6 MHz to
2483.5 MHz.
Dostępnych jest kilka możliwości używania na zewnątrz
pomieszczeń: Na terenie prywatnych posiadłości lub na terenie
prywatnych posiadłości osób publicznych, używanie podlega
wstępnej procedurze autoryzacji przez Ministerstwo Obrony, przy
minimalnej autoryzowanej mocy 100mW w paśmie 2446,5 - 2483,5
MHz. Używanie na zewnątrz pomieszczeń w miejscach publicznych
nie jest dozwolone.
W wymienionych poniżej departamentach, dla całego pasma 2,4
GHz:
•Maksymalna autoryzowana moc wewnątrz pomieszczeń wynosi
100mW
•Maksymalna autoryzowana moc na zewnątrz pomieszczeń
wynosi 10mW
W departamentach, w których dozwolone jest używanie pasma 2400
- 2483,5 MHz z EIRP wewnątrz pomieszczeń mniejszym niż 100mW i
na zewnątrz mniejszym niż 10mW:
01
05
11
24
32
41
55
Ain Hautes Alpes
Aude
Dordogne
Gers
Loir et Cher
Meuse
02
08
12
25
36
45
58
Aisne
Ardennes
Aveyron
Doubs
Indre
Loiret
Nièvre
Podręcznik użytkownika komputera ASUS
03
09
16
26
37
50
59
Allier
Ariège
Charente
Drôme
Indre et Loire
Manche
Nord
D-29
60
64
68
75
88
94
Oise
61 Orne
63 Puy du Dôme
Pyrénées Atlantique 66 Pyrénées Orientales 67 Bas Rhin
Haut Rhin 70 Haute Saône
71 Saône et Loire
Paris
82 Tarn et Garonne
84 Vaucluse
Vosges
89 Yonne
90 Territoire de Belfort
Val de Marne
To wymaganie może z czasem ulec zmianie, umożliwiając
korzystanie z kart bezprzewodowych sieci LAN na dalszych terenach
w obrębie Francji. W celu uzyskania najnowszych informacji należy
skontaktować się z ART (http://www.arcep.fr).
Moc transmisji karty WLAN jest niższa niż 100mW, ale wyższa od
10mW.
D-30
Podręcznik użytkownika komputera ASUS
Uwagi UL dotyczące bezpieczeństwa
Sprzęt określony przez standard UL 1459, obejmujący
telekomunikację (telefon), powinien być elektrycznie połączony
z siecią telekomunikacyjną, przy różnicy napięcia roboczego w
stosunku do uziemienia, nie przekraczającej 200V (peak), 300V peakto-peak, i 105V rms, a także powinien być zainstalowany lub używany
zgodnie z przepisami Państwowych Przepisów Elektrycznych (NFPA
70).
Podczas używania modemu komputera należy zawsze stosować
się do zaleceń bezpieczeństwa w celu zmniejszenia zagrożenia
pożaru, porażenia prądem i obrażeń osób, włącznie z następującymi
zaleceniami:
• Nie należy używać komputera w pobliżu wody, na przykład, w
pobliżu wanny, umywalki, zlewu kuchennego lub pralki, na mokrym
podłożu lub w pobliżu basenu kąpielowego.
• Nie należy używać komputera podczas burzy z wyładowaniami
elektrycznymi. Istnieje wtedy zagrożenie porażenia prądem elektrycznym z wyładowania atmosferycznego.
• Nie należy używać komputera w pobliżu miejsc z wyciekiem gazu.
Baterie określone przez standard UL 1642, to podstawowe
(nieładowalne) i dodatkowe (ładowalne) baterie litowe, stosowane
jako źródło zasilania produktów. Baterie te zawierają lit metaliczny
lub stop litu albo jony litowe i mogą składać się z pojedynczych
cel elektrochemicznych albo z dwóch lub więcej cel połączonych
szeregowo, równolegle lub szeregowo i równolegle, które
przekształcają energię chemiczną w energię elektryczną w wyniku
nieodwracalnej lub odwracalnej reakcji chemicznej.
• Nie należy wyrzucać zestawu baterii komputera do ognia, ponieważ
baterie mogą eksplodować. Sprawdź lokalne przepisy w celu
uzyskania specjalnych instrukcji dotyczących usuwania w celu zmniejszenia ryzyka zagrożenia osób z powodu pożaru lub wybuchu.
• Nie należy używać adapterów zasilania lub baterii z innych
urządzeń, ponieważ zwiększa to zagrożenie obrażeń osób w wyniku
pożaru lub wybuchu. Należy używać wyłącznie adapterów zasilania
z certyfikatem UL lub baterii dostarczonych przez producenta lub
autoryzowanych sprzedawców.
Podręcznik użytkownika komputera ASUS
D-31
Wymagania dotyczące bezpieczeństwa zasilania
Do zasilania produktów wymagających prądu elektrycznego
do 6A o ciężarze większym niż 3kg, konieczne jest stosowanie
certyfikowanych przewodów zasilających większych lub równych:
H05VV-F, 3G, 0,75mm2 lub H05VV-F, 2G, 0,75mm2.
Uwagi dotyczące tunera TV (w wybranych
modelach)
Uwaga dla intalatora systemu CATV - System
����������������������
rozprowadzania
sygnału kablowego powinien być uziemiony, zgodnie ze standardem
ANSI/NFPA 70, NEC (National Electrical Code), a dokładnie Część
820.93, Grounding of Outer Conductive Shield of a Coaxial Cable
– instalacja powinna zawierać złącze ekranu kabla z uziemieniem
budynku.
REACH
Zgodnie z rozporządzeniem REACH (Rejestracja, ocena, autoryzacja
i ograniczenie środków chemicznych), publikujemy informacje
o środkach chemicznych w naszych produktach, na stronie
internetowej ASUS REACH pod adresem http://csr.asus.com/english/
REACH.htm.
D-32
Podręcznik użytkownika komputera ASUS
Ostrzeżenia dotyczące baterii litowych dla krajów
skandynawskich (dotyczą baterii litowo-jonowych)
CAUTION! Danger of explosion if battery is incorrectly replaced.
Replace only with the same or equivalent type recommended
by the manufacturer. Dispose of used batteries according to the
manufacturer’s instructions. (English)
ATTENZIONE! Rischio di esplosione della batteria se sostituita in
modo errato. Sostituire la batteria con un una di tipo uguale o
equivalente consigliata dalla fabbrica. Non disperdere le batterie
nell’ambiente. (Italian)
VORSICHT! Explosionsgefahr bei unsachgemäßen Austausch der
Batterie. Ersatz nur durch denselben oder einem vom Hersteller
empfohlenem ähnlichen Typ. Entsorgung gebrauchter Batterien
nach Angaben des Herstellers. (German)
ADVARSELI! Lithiumbatteri - Eksplosionsfare ved fejlagtig håndtering.
Udskiftning må kun ske med batteri af samme fabrikat og type. Levér
det brugte batteri tilbage til leverandøren. (Danish)
VARNING! Explosionsfara vid felaktigt batteribyte. Använd
samma batterityp eller en ekvivalent typ som rekommenderas
av apparattillverkaren. Kassera använt batteri enligt fabrikantens
instruktion. (Swedish)
VAROITUS! Paristo voi räjähtää, jos se on virheellisesti asennettu. Vaihda
paristo ainoastaan laitevalmistajan sousittelemaan tyyppiin. Hävitä
käytetty paristo valmistagan ohjeiden mukaisesti. (Finnish)
ATTENTION! Il y a danger d’explosion s’il y a remplacement incorrect
de la batterie. Remplacer uniquement avec une batterie du mêre
type ou d’un type équivalent recommandé par le constructeur.
Mettre au rebut les batteries usagées conformément aux instructions
du fabricant. (French)
ADVARSEL! Eksplosjonsfare ved feilaktig skifte av batteri.
Benytt samme batteritype eller en tilsvarende type anbefalt
av apparatfabrikanten. Brukte batterier kasseres i henhold til
fabrikantens instruksjoner. (Norwegian)
(Japanese)
ВНИМАНИЕ! При замене аккумулятора на аккумулятор иного
типа возможно его возгорание. Утилизируйте аккумулятор в
соответствии с инструкциями производителя. (Russian)
Podręcznik użytkownika komputera ASUS
D-33
Informacje dotyczące bezpieczeństwa napędu
optycznego
Informacja dotycząca bezpieczeństwa korzystania
z lasera
Sprzedawane z tym komputerem wewnętrzne lub zewnętrzne
napędy optyczne, zawierają PRODUKT LASEROWY KLASY
1. Klasyfikacje lasera znajdują się w słowniku na końcu tego
podręcznika użytkownika.
OSTRZEŻENIE: Wykonywanie regulacji lub przygotowanie
procedur innych, niż określone w tym podręczniku użytkownika,
może spowodować narażenie na niebezpieczne działanie lasera.
Nie należy demontować napędu optycznego. Ze względów
bezpieczeństwa, napęd optyczny powinien być serwisowany
wyłącznie przez autoryzowanego dostawcę usługi serwisowej.
Etykieta serwisowa z ostrzeżeniem
OSTRZEŻENIE: OTWORZENIE NARAŻA NA NIEWIDZIALNE
PROMIENIOWANIE LASERA. NIE NALEŻY PATRZEĆ NA WIĄZKĘ
LUB OGLĄDAĆ BEZPOŚREDNIO POPRZEZ INSTRUMENTY
OPTYCZNE.
Przepisy CDRH
Centrum CDRH (Center for Devices and Radiological Health)
Amerykańskiej Agencji ds. Żywności i Leków wdrożyło przepisy
dotyczące produktów laserowych 2 sierpnia 1976 roku. Przepisy
te stosują się do produktów laserowych wyprodukowanych od
1 czerwca 1976 roku. Zgodność jest wymagana dla produktów
sprzedawanych na terenie Stanów Zjednoczonych.
OSTRZEŻENIE: Używanie elementów sterowania lub regulacji
albo procedur innych niż określone w tym podręczniku lub w
instrukcji instalacji produktu laserowego, może spowodować
narażenie na niebezpieczne promieniowanie.
D-34
Podręcznik użytkownika komputera ASUS
Uwaga dotycząca produktów Macrovision
Corporation
Produkt ten zawiera technologię ochrony praw autorskich,
wykorzystującą pewne rozwiązania opatentowane w USA oraz
podlegające innym prawom o ochronie dóbr intelektualnych,
które są własnością firmy Macrovision Corporation i innych
prawnych właścicieli. Korzystanie z niniejszej technologii
ochrony praw autorskich musi być autoryzowane przez firmę
Macrovision Corporation. Ponadto jest ona przeznaczona jedynie
do użytku domowego i innych ograniczonych zastosowań chyba,
że autoryzacja firmy Macrovision Corporation stanowi inaczej.
Przetwarzanie wsteczne i deasemblacja są zabronione.
Podręcznik użytkownika komputera ASUS
D-35
Certyfikat CTR 21
(dla komputerów notebook PC z wbudowanym
modemem)
Danish
Dutch
English
Finnish
French
German
Greek
Italian
Portuguese
D-36
Podręcznik użytkownika komputera ASUS
Spanish
Swedish
Podręcznik użytkownika komputera ASUS
D-37
Etiqueta Ecológica da União Européia
Este Notebook PC recebeu a etiqueta da EU Flower, o que significa
que este produto tem as seguintes características:
1. Consumo de energia reduzido durante o uso e modos de espera.
2. Uso limitado de metais pesados tóxicos.
3. Uso limitado de substâncias prejudiciais ao meio ambiente e à
saúde.
4. Redução do uso de recursos naturais por meio do
encorajamento da reciclagem.
5. Łatwe aktualizowanie i wydłużenie żywotności, poprzez
zapewnienie kompatybilnych części zapasowych, takich jak baterie,
zasilacze, klawiatura, pamięć i jeśli dostępny jest napęd CD lub DVD.
6. Resíduos sólidos reduzidos por meio da política de take-back
(retorno).
Para mais informações sobre a etiqueta EU Flower, visite a home
page da Etiqueta Eco da União Européia: http://www.ecolabel.eu.
Produkt zgodny z ENERGY STAR
ENERGY STAR to wspólny program Agencji Ochrony
Środowiska USA i Departamentu Energii USA,
pomagający w uzyskaniu oszczędności i chroniący
środowisko naturalne, poprzez promowanie
produktów i działań efektywnych energetycznie.
Wszystkie produkty ASUS z logo ENERGY STAR, są
zgodne ze standardem ENERGY STAR, a funkcja
zarządzania energią jest włączona domyślnie. Monitor i komputer
sa automatycznie ustawiane na uruchomienie trybu uspienia
po 15 i 30 minutach braku aktywnosci u0ytkownika. W celu
wybudzenia komputera, kliknij myszą lub naciśnij dowolny przycisk
na klawiaturze.
Szczegółowe informacje dotyczące zarządzania energią i wynikające
z niego korzyści dla środowiska, można uzyskać pod adresem http://
www.energy.gov/powermanagement. Dodatkowo, szczegółowe
informacje dotyczące możliwości przyłączenia do programu ENERGY
STAR, można uzyskać pod adresem http://www.energystar.gov.
Program Energy Star NIE jest obsługiwany w produktach
działajacych na bazie systemów Freedos i Linux.
D-38
Podręcznik użytkownika komputera ASUS
Zgodność i deklaracja zgodności z
ogólnoświatowymi przepisami ochrony
środowiska
Firma ASUS wprowadza koncepcje ekologii podczas projektowania
i produkcji produktów, a także zapewnia, że na każdym etapie cyklu
żywotności produktu ASUS, będzie on zgodny z ogólnoświatowymi
przepisami ochrony środowiska. Dodatkowo, ASUS udostępnia
odpowiednie informacje, w oparciu o wymagania przepisów.
Sprawdź stronę sieci web http://csr.asus.com/english/Compliance.
htm w celu uzyskania informacji opracowanych w oparciu o
wymagania przepisów, z którymi są zgodne produkty ASUS:
Japońskie deklaracje materiałowe JIS-C-0950
EU REACH SVHC
Koreańskie przepisy RoHS
Szwajcarskie przepisy dotyczące energii
Recycling ASUS/�������������
Usługi zwrotu
Programy recyklingu i zwrotu ASUS wiążą się z naszym dążeniem do
zapewnienia zgodności z najwyższymi wymaganiami dotyczącymi
ochrony środowiska. ��������������������������������������������
Wierzymy w celowość dostarczania rozwiązań,
umożliwiających recykling naszych produktów, baterii, innych
komponentów oraz materiałów pakujących. Szczegółowe informacje
dotyczące recyklingu w różnych regionach, można uzyskać pod
adresem http://csr.asus.com/english/Takeback.htm.
Podręcznik użytkownika komputera ASUS
D-39
Informacje o prawach autorskich
Żadnej z części tego podręcznika, włącznie z opisami produktów i
oprogramowania, nie można powielać, transmitować, przetwarzać,
przechowywać w systemie odzyskiwania danych lub tłumaczyć
na żadne języki, w jakiejkolwiek formie lub w jakikolwiek sposób,
bez wyraźnego pisemnego pozwolenia ASUSTeK COMPUTER, INC.
(“ASUS”).
ASUS UDOSTĘPNIA TEN PODRĘCZNIK W STANIE “JAKI JEST”,
BEZ UDZIELANIA JAKICHKOLWIEK GWARANCJI, ZARÓWNO
WYRAŹNYCH JAK I DOMNIEMANYCH, WŁĄCZNIE, ALE NIE
TYLKO Z DOMNIEMANYMI GWARANCJAMI LUB WARUNKAMI
PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ LUB DOPASOWANIA DO
OKREŚLONEGO CELU. W ŻADNYM PRZYPADKU FIRMA ASUS, JEJ
DYREKTORZY, KIEROWNICY, PRACOWNICY LUB AGENCI NIE BĘDĄ
ODPOWIADAĆ ZA JAKIEKOLWIEK NIEBEZPOŚREDNIE, SPECJALNE,
PRZYPADKOWE LUB KONSEKWENTNE SZKODY (WŁĄCZNIE Z UTRATĄ
ZYSKÓW, TRANSAKCJI BIZNESOWYCH, UTRATĄ MOŻLIWOŚCI
KORZYSTANIA LUB UTRACENIEM DANYCH, PRZERWAMI W
PROWADZENIU DZIAŁANOŚCI ITP.) NAWET, JEŚLI FIRMA ASUS
UPRZEDZAŁA O MOŻLIWOŚCI ZAISTNIENIA TAKICH SZKÓD, W
WYNIKU JAKICHKOLWIEK DEFEKTÓW LUB BŁĘDÓW W NINIEJSZYM
PODRĘCZNIKU LUB PRODUKCIE.
Produkty i nazwy firm pojawiające się w tym podręczniku mogą, ale
nie muszą być zastrzeżonymi znakami towarowymi lub prawami
autorskimi ich odpowiednich właścicieli i używane są wyłącznie w
celu identyfikacji lub wyjaśnienia z korzyścią dla ich właścicieli i bez
naruszania ich praw.
SPECYFIKACJE I INFORMACJE ZNAJDUJĄCE SIĘ W TYM
PODRĘCZNIKU, SŁUŻĄ WYŁĄCZNIE CELOM INFORMACYJNYM I MOGĄ
ZOSTAĆ ZMIENIONE W DOWOLNYM CZASIE, BEZ POWIADOMIENIA,
DLATEGO TEŻ, NIE MOGĄ BYĆ INTERPRETOWANE JAKO WIĄŻĄCE
FIRMĘ ASUS DO ODPOWIEDZIALNOŚCI.ASUS NIE ODPOWIADA ZA
JAKIEKOLWIEK BŁĘDY I NIEDOKŁADNOŚCI, KTÓRE MOGĄ WYSTĄPIĆ
W TYM PODRĘCZNIKU, WŁĄCZNIE Z OPISANYMI W NIM PRODUKTAMI
I OPROGRAMOWANIEM.
Copyright © 2012 ASUSTeK COMPUTER INC. Wszelkie prawa
zastrzeżone.
D-40
Podręcznik użytkownika komputera ASUS
Ograniczenie odpowiedzialności
W przypadku wystąpienia określonych okoliczności, za które
odpowiedzialność ponosi ASUS, a w wyniku których wystąpiły
szkody, właściciel będzie uprawniony do uzyskania od firmy
ASUS odszkodowania.W każdym takim przypadku niezależnie od
podstawy roszczenia od firmy ASUS, odpowiada ona jedynie za
uszkodzenia ciała (włącznie ze śmiercią), szkody nieruchomości
i rzeczywiste szkody osobiste; lub za wszelkie inne, rzeczywiste i
bezpośrednie szkody, wynikające z pominięcia lub niewykonania
czynności prawnych wynikających z tego oświadczenia gwarancji,
do kwoty określonej w umowie kupna dla każdego produktu.
ASUS odpowiada lub udziela rekompensaty wyłącznie za stratę,
szkody lub roszczenia w oparciu o umowę, odpowiedzialność
za szkodę lub naruszenie praw wynikających z niniejszego
oświadczenia gwarancyjnego.
To ograniczenie stosuje się także do dostawców i sprzedawców
ASUS. Jest to maksymalny pułap zbiorowej odpowiedzialności firmy
ASUS, jej dostawców i sprzedawców.
BEZ WZGLĘDU NA OKOLICZNOŚCI FIRMA ASUS NIE ODPOWIADA ZA:
(1) ROSZCZENIA STRON TRZECICH OD UŻYTKOWNIKA DOTYCZĄCE
SZKÓD; (2) UTRATĘ LUB USZKODZENIE NAGRAŃ LUB DANYCH; ALBO
(3) SPECJALNE, PRZYPADKOWE LUB NIEBEZPOŚREDNIE SZKODY LUB
ZA EKONOMICZNE KONSEKWENCJE SZKÓD (WŁĄCZNIE Z UTRATĄ
ZYSKÓW LUB OSZCZĘDNOŚCI), NAWET JEŚLI FIRMA ASUS, JEJ
DOSTAWCY LUB SPRZEDAWCY ZOSTANĄ POINFORMOWANI O ICH
ODPOWIEDZIALNOŚCI.
Serwis i pomoc techniczna
Odwiedź naszą wielojęzyczną stronę sieci web, pod adresem http://
support.asus.com
Podręcznik użytkownika komputera ASUS
D-41
D-42
Podręcznik użytkownika komputera ASUS
Manufacturer:
EC Declaration of Conformity
HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN
GERMANY
Address, City:
Country:
Notebook PC
X45A, F45A, R403A
Product name :
Model name :
Declaration Date: May 01, 2012
Year to begin affixing CE marking:2012
CE marking
EN 62301:2005
Regulation (EC) No. 642/2009
EN 62301:2005
Regulation (EC) No. 1275/2008
Shen
Signature : __________
Position : CEO
Jerry
Name :
(EC conformity marking)
EN 62301:2005
Regulation (EC) No. 278/2009
CEO
Jerry
Shen
Signature : __________
Name :
Position :
(EC conformity marking)
EN 62301:2005
Regulation (EC) No. 278/2009
Declaration Date: Mar. 22, 2012
Year to begin affixing CE marking:2012
CE marking
EN 62301:2005
Regulation (EC) No. 642/2009
EN 62301:2005
Regulation (EC) No. 1275/2008
2009/125/EC-ErP Directive
EN 60950-1 / A12:2011
2009/125/EC-ErP Directive
EN 60065:2002+A1:2006+A11:2008
EN 60065:2002 / A12:2011
EN 60950-1:2006+A11:2009ʳ
EN 60065:2002 / A12:2011
EN 301 489-1 V1.8.1(2008-04)
EN 301 489-3 V1.4.1(2002-08)
EN 301 489-4 V1.3.1(2002-08)
EN 301 489-7 V1.3.1(2005-11)
EN 301 489-9 V1.4.1(2007-11)
EN 301 489-17 V2.1.1(2009-05)
EN 301 489-24 V1.4.1(2007-09)
EN 302 326-2 V1.2.2(2007-06)
EN 302 326-3 V1.3.1(2007-09)
EN 301 357-2 V1.3.1(2006-05)
EN 302 623 V1.1.1(2009-01)
EN 55024:2010
EN 61000-3-3:2008
EN 55020:2007
EN 60065:2002+A1:2006+A11:2008
2006/95/EC-LVD Directive
EN 300 328 V1.7.1(2006-10)
EN 300 440-1 V1.4.1(2008-05)
EN 300 440-2 V1.2.1(2008-03)
EN 301 511 V9.0.2(2003-03)
EN 301 908-1 V3.2.1(2007-05)
EN 301 908-2 V3.2.1(2007-05)
EN 301 893 V1.4.1(2005-03)
EN 302 544-2 V1.1.1(2009-01)
EN 50360:2001
EN 62311:2008
EN 50385:2002
1999/5/EC-R &TTE Directive
EN 55022:2010
EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2: 2009
EN 55013:2001+A1:2003+A2:2006
2004/108/EC-EMC Directive
EN 60950-1 / A12:2011
EN 301 489-1 V1.8.1(2008-04)
EN 301 489-3 V1.4.1(2002-08)
EN 301 489-4 V1.3.1(2002-08)
EN 301 489-7 V1.3.1(2005-11)
EN 301 489-9 V1.4.1(2007-11)
EN 301 489-17 V2.1.1(2009-05)
EN 301 489-24 V1.4.1(2007-09)
EN 302 326-2 V1.2.2(2007-06)
EN 302 326-3 V1.3.1(2007-09)
EN 301 357-2 V1.3.1(2006-05)
EN 302 623 V1.1.1(2009-01)
EN 55024:1998+A1:2001+A2:2003
EN 61000-3-3:2008
EN 55020:2007
Notebook PC
X45U, F45U, R403U, X55U, F55U, R503U
Product name :
Model name :
conform with the essential requirements of the following directives:
EN 60950-1 / A11:2009
2006/95/EC-LVD Directive
EN 300 328 V1.7.1(2006-10)
EN 300 440-1 V1.4.1(2008-05)
EN 300 440-2 V1.2.1(2008-03)
EN 301 511 V9.0.2(2003-03)
EN 301 908-1 V3.2.1(2007-05)
EN 301 908-2 V3.2.1(2007-05)
EN 301 893 V1.4.1(2005-03)
EN 302 544-2 V1.1.1(2009-01)
EN 62311:2008
EN 50371:2002
EN 50385:2002
1999/5/EC-R &TTE Directive
EN 55022:2006+A1:2007
EN 61000-3-2:2006+A2: 2009
EN 55013:2001+A1:2003+A2:2006
conform with the essential requirements of the following directives:
2004/108/EC-EMC Directive
Ver. 111121
ASUS COMPUTER GmbH
Authorized representative in Europe:
Ver. 111121
HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN
TAIWAN
declare the following apparatus:
ASUS COMPUTER GmbH
GERMANY
Authorized representative in Europe:
Address, City:
Country:
No. 150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN R.O.C.
declare the following apparatus:
No. 150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN R.O.C.
TAIWAN
Manufacturer:
Address, City:
Country:
ASUSTek COMPUTER INC.
Country:
ASUSTek COMPUTER INC.
EC Declaration of Conformity
We, the undersigned,
Address, City:
We, the undersigned,
Podręcznik użytkownika komputera ASUS
D-43
Manufacturer:
EC Declaration of Conformity
HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN
GERMANY
Address, City:
Country:
EN 62301:2005
Declaration Date: Apr. 20, 2012
Year to begin affixing CE marking:2012
CE marking
EN 62301:2005
Regulation (EC) No. 642/2009
Shen
Signature : __________
Position : CEO
Jerry
Name :
(EC conformity marking)
EN 62301:2005
Regulation (EC) No. 278/2009
Declaration Date: Apr. 04, 2012
Year to begin affixing CE marking:2012
CE marking
EN 62301:2005
Regulation (EC) No. 642/2009
EN 62301:2005
Regulation (EC) No. 1275/2008
CEO
Jerry
Shen
Signature : __________
Name :
Position :
(EC conformity marking)
EN 62301:2005
Regulation (EC) No. 278/2009
EN 60065:2002 / A12:2011
Regulation (EC) No. 1275/2008
2009/125/EC-ErP Directive
EN 60065:2002+A1:2006+A11:2008
EN 60950-1:2006
EN 60950-1/ A12:2011
2009/125/EC-ErP Directive
EN 60065:2002 / A12:2011
EN 301 489-1 V1.8.1(2008-04)
EN 301 489-3 V1.4.1(2002-08)
EN 301 489-4 V1.3.1(2002-08)
EN 301 489-7 V1.3.1(2005-11)
EN 301 489-9 V1.4.1(2007-11)
EN 301 489-17 V2.1.1(2009-05)
EN 301 489-24 V1.4.1(2007-09)
EN 302 326-2 V1.2.2(2007-06)
EN 302 326-3 V1.3.1(2007-09)
EN 301 357-2 V1.3.1(2006-05)
EN 302 623 V1.1.1(2009-01)
EN 55024:2010
EN 61000-3-3:2008
EN 55020:2007
EN 60950-1 / A12:2011
2006/95/EC-LVD Directive
EN 300 328 V1.7.1(2006-10)
EN 300 440-1 V1.4.1(2008-05)
EN 300 440-2 V1.2.1(2008-03)
EN 301 511 V9.0.2(2003-03)
EN 301 908-1 V3.2.1(2007-05)
EN 301 908-2 V3.2.1(2007-05)
EN 301 893 V1.4.1(2005-03)
EN 50360:2001
EN 50371:2002
EN 62311:2008
EN 50385:2002
1999/5/EC-R &TTE Directive
EN 55022:2010
EN 61000-3-2:2006+A1: 2009+A2: 2009
EN 55013:2001+A1:2003+A2:2006
2004/108/EC-EMC Directive
EN 60065:2002+A1:2006+A11:2008
EN 301 489-1 V1.8.1(2008-04)
EN 301 489-3 V1.4.1(2002-08)
EN 301 489-4 V1.3.1(2002-08)
EN 301 489-7 V1.3.1(2005-11)
EN 301 489-9 V1.4.1(2007-11)
EN 301 489-17 V2.1.1(2009-05)
EN 301 489-24 V1.4.1(2007-09)
EN 302 326-2 V1.2.2(2007-06)
EN 302 326-3 V1.3.1(2007-09)
EN 301 357-2 V1.3.1(2006-05)
EN 302 623 V1.1.1(2009-01)
EN 55024:2010
EN 61000-3-3:2008
EN 55020:2007
EN 60950-1 / A11:2009
2006/95/EC-LVD Directive
EN 300 328 V1.7.1(2006-10)
EN 300 440-1 V1.4.1(2008-05)
EN 300 440-2 V1.2.1(2008-03)
EN 301 511 V9.0.2(2003-03)
EN 301 908-1 V3.2.1(2007-05)
EN 301 908-2 V3.2.1(2007-05)
EN 301 893 V1.4.1(2005-03)
EN 302 544-2 V1.1.1(2009-01)
EN 62311:2008
EN 62209-2:2010
EN 50385:2002
1999/5/EC-R &TTE Directive
EN 55022:2010
EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2: 2009
EN 55013:2001+A1:2003+A2:2006
conform with the essential requirements of the following directives:
X75A, F75A, R704A, X75V, F75V, R704V
Model name :
conform with the essential requirements of the following directives:
2004/108/EC-EMC Directive
Notebook PC
X55A, F55A, R503A
Product name :
Model name :
Notebook PC
Product name :
Ver. 111121
ASUS COMPUTER GmbH
Authorized representative in Europe:
Ver. 111121
HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN
GERMANY
Country:
TAIWAN
declare the following apparatus:
ASUS COMPUTER GmbH
Authorized representative in Europe:
Address, City:
No. 150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN R.O.C.
declare the following apparatus:
No. 150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN R.O.C.
TAIWAN
Manufacturer:
Address, City:
Country:
ASUSTek COMPUTER INC.
Country:
ASUSTek COMPUTER INC.
EC Declaration of Conformity
We, the undersigned,
Address, City:
We, the undersigned,
D-44
Podręcznik użytkownika komputera ASUS
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising