Electrolux | EFCR 942 | EFCR 942 EFC 9426 - 6426 N·vod k pou˚itÃ

m
m
so
ft
ik
o
so
ft
ik
o
a
ah
pr
a
ah
pr
s.
s.
r.o
.
r.o
.
of
tp
os
m
ik
of
tp
os
m
ik
ra
h
ra
h
a
a
s.
r.o
.
s.
r.o
.
N·vod k pouûitÌ
EFCR 942
EFC 9426 - 6426
a
ra
h
of
tp
of
tp
ra
h
a
s.
r.o
.
Pokyny k zajiötÏnÌ bezpeËnosti ............................................................................... 2
Popis odsavaËe par ................................................................................................ 4
Obsluha odsavaËe par ............................................................................................ 5
⁄drûba a ËiötÏnÌ ...................................................................................................... 5
Poruchy funkce ....................................................................................................... 7
P¯ÌsluöenstvÌ ............................................................................................................ 7
Technick· data ........................................................................................................ 8
Instalace .................................................................................................................. 8
Z·ruËnÌ podmÌnky .................................................................................................. 12
s.
r.o
.
Obsah
os
os
Pokyny k zajiötÏnÌ bezpeËnosti
m
ik
m
ik
OdsavaË par je urËen pouze pro bÏûnÈ pouûitÌ v dom·cnosti. OdsavaË odpovÌd· mezin·rodnÌm bezpeËnostnÌm
ustanovenÌm a poûadavk˘m na kvalitu. Zachov·nÌm bezpeËnostnÌch opat¯enÌ vöak nelze vylouËit veöker· rizika
p¯Ìpadn˝ch ˙raz˘. P¯ed instalov·nÌm a uvedenÌm odsavaËe par do provozu je nutno si peËlivÏ proËÌst n·vod k pouûitÌ,
doporuËenÌ a v˝straûnÈ pokyny.
Aby se zamezilo poranÏnÌ osob a vÏcn˝m ökod·m, je t¯eba respektovat Ë·sti textu n·vodu, kterÈ jsou oznaËeny
varovn˝m troj˙helnÌkem. DoporuËujeme, abyste si tuto p¯ÌruËku peËlivÏ uschovali, neboù v p¯ÌpadÏ prodeje nebo
p¯evedenÌ odsavaËe par t¯etÌ osobÏ musÌ b˝t souË·stÌ p¯ed·nÌ.
Pro montÈra kuchyÚskÈho n·bytku
ï PotrubÌ pro odvod vzduchu musÌ mÌt p¯i odvÏtr·vacÌm
reûimu nejvhodnÏji origin·lnÌ pr˘mÏr spot¯ebiËe.
ï P¯i mont·ûi odsavaËe par je nutno dodrûet n·sledujÌcÌ
minim·lnÌ vzd·lenosti od hornÌ hrany varn˝ch desek
ke spodnÌ hranÏ odsavaËe:
ï S ohledem na stavebnÌ p¯edpisy jednotliv˝ch zemÌ
podlÈh· spoleËn˝ provoz odsavaˢ par a topeniöù,
v·zan˝ch na komÌn, jako uheln˝ch kamen, naftov˝ch
kamen a plynov˝ch oh¯Ìvaˢ ve stejnÈ mÌstnosti
urËit˝m omezenÌm.
ï SpoleËn˝ bezpeËn˝ provoz spot¯ebiˢ v·zan˝ch
na komÌn a odsavaˢ par je zajiötÏn pouze tehdy,
kdyû jsou mÌstnosti a / nebo byt (vzduchovÈ propojenÌ
prostor˘) vÏtr·ny vhodn˝m otvorem pro p¯iv·dÏn˝
vzduch zvnÏjöku s velikostÌ cca 500 - 600 cm2,
a tÌm se zamezÌ p¯i bÏûÌcÌm odsavaËi par vzniku
podtlaku.
T˝k· se jen modelu EFC 9426-6426:
ï OdsavaË par musÌ b˝t instalov·n ve vzd·lenosti
nejmÈnÏ 65 cm od varnÈ desky nebo od elektrick˝ch
spor·k˘, resp. nejmÈnÏ 65 cm od plynov˝ch varn˝ch
desek nebo plynov˝ch potrubÌ.
r.o
.
s.
a
ah
pr
so
ft
ik
o
m
m
ik
o
so
ft
pr
ah
a
s.
r.o
.
T˝k· se jen modelu EFCR 942:
ï OdsavaË par musÌ b˝t instalov·n ve vzd·lenosti
nejmÈnÏ 50 cm od varnÈ desky nebo od elektrick˝ch
spor·k˘, resp. nejmÈnÏ 65 cm od plynov˝ch varn˝ch
desek nebo plynov˝ch potrubÌ.
ï Jestliûe vyûadujÌ pokyny pro instalaci plynovÈho
varnÈho spot¯ebiËe vÏtöÌ odstup, je nutno tento ˙daj
respektovat.
ï P¯i souËasnÈm provozu odsavaËe par v
odvÏtr·vacÌm reûimu a topeniöù nesmÌ mÌt v mÌstnosti,
v nÌû jsou instalov·na topeniötÏ, podtlak vyööÌ
hodnotu neû 4 Pa (4 x 10-5 bar).
ï Ods·van˝ vzduch nesmÌ b˝t zaveden do komÌna
pro odvod spalin nebo zplodin. NenÌ p¯ÌpustnÈ
zavÈst ods·van˝ vzduch do öachty, kter· slouûÌ
k odvÏtr·v·nÌ mÌstnostÌ, v nichû jsou instalov·na
topeniötÏ.
ï P¯i odv·dÏnÌ ods·vanÈho vzduchu je nutno z·sadnÏ
dodrûovat vöechny platnÈ ˙¯ednÌ p¯edpisy.
ï P¯i provozu odsavaËe jako odvÏtr·vacÌho spot¯ebiËe
je nutno zajistit dostateËn˝ otvor pro p¯iv·dÏn˝
vzduch, s p¯ibliûnou velikostÌ otvoru pro ods·van˝
vzduch.
2
ï Je neobyËejnÏ d˘leûitÈ dodrûovat v˝mÏnu filtr˘,
resp. ËasovÈ intervaly pro ËiötÏnÌ filtr˘.
P¯i nedodrûenÌ tÏchto poûadavk˘ vznik· vlivem
usazov·nÌ tuku ve filtrech nebezpeËÌ poû·ru.
V souladu v poûadavky evropskÈ smÏrnice 2002 /
961 EG o elektrick˝ch a elektronick˝ch vyslouûil˝ch
spot¯ebiËÌch (WEEE) je opat¯en tento spot¯ebiË
znaËkou.
s.
r.o
.
s.
r.o
.
ï Pokud by vznikly pochybnosti, je t¯eba si vyû·dat
radu a souhlas p¯ÌsluönÈ kominickÈ provozovny
nebo mÌstnÌho stavebnÌho ˙¯adu.
ï Vzhledem k tomu, ûe v mÌstnostech bez topeniöù
platÌ pravidlo: "Otvor pro p¯iv·dÏn˝ vzduch tak
velk˝ jako otvor pro ods·van˝ vzduch", m˘ûe b˝t
vlivem vÏtöÌho otvoru neû 500 - 600 cm2 ˙Ëinnost
odvÏtr·vacÌho za¯ÌzenÌ nep¯ÌznivÏ ovlivnÏna.
Pravidlem "otvor pro p¯iv·dÏn˝ vzduch tak velk˝,
jako otvor pro ods·van˝ vzduch" m˘ûe b˝t vlivem
vÏtöÌho otvoru neû 500 -600 cm 2 ˙Ëinnost
odvÏtr·vacÌho za¯ÌzenÌ nep¯ÌznivÏ ovlivnÏna.
ï Provoz odsavaËe par s reûimem vnit¯nÌho obÏhu
vzduchu je bezpeËn˝ i p¯i uveden˝ch okolnostech
a nepodlÈh· p¯edpis˘m, kterÈ byly jmenov·ny.
ï Funkce odsavaËe par je p¯i odvÏtr·vacÌm reûimu
optim·lnÌ pouze tehdy, kdyû jsou dodrûeny
n·sledujÌcÌ podmÌnky:
- kr·tkÈ, rovnÈ ˙seky odv·dÏnÈho vzduchu
- pokud moûno mal˝ poËet trubkov˝ch kolen
- uloûenÌ trubek nikoliv v ostr˝ch ˙hlech, n˝brû
v pozvoln˝ch obloucÌch
- pokud moûno velk˝ pr˘mÏr potrubÌ
(p¯ednostnÏ dodrûovat pr˘mÏr origin·lnÌho
v˝stupnÌho otvoru).
ï Jestliûe se tyto z·sady nedodrûÌ, je nutno poËÌtat
s v˝znamn˝mi ztr·tami v˝konu a zv˝öen˝m hlukem
bÏhem provozu.
a
ra
h
of
tp
os
m
ik
m
ik
os
of
tp
ra
h
a
Symbol
na v˝robku nebo jeho balenÌ ud·v·,
ûe tento v˝robek nepat¯Ì do dom·cÌho odpadu.
Je nutnÈ odvÈzt ho do sbÏrnÈho mÌsta pro recyklaci
elektrickÈho a elektronickÈho za¯ÌzenÌ.
ZajiötÏnÌm spr·vnÈ likvidace tohoto v˝robku
pom˘ûete zabr·nit negativnÌm d˘sledk˘m pro ûivotnÌ
prost¯edÌ a lidskÈ zdravÌ, kterÈ by jinak byly
zp˘sobeny nevhodnou likvidacÌ tohoto v˝robku.
PodrobnÏjöÌ informace o recyklaci tohoto v˝robku
zjistÌte u p¯ÌsluönÈho mÌstnÌho ˙¯adu, sluûby pro
likvidaci domovnÌho odpadu nebo v obchodÏ, kde
jste v˝robek zakoupili.
Pro uûivatele
r.o
.
s.
a
ah
pr
so
ft
ik
o
m
m
ik
o
so
ft
pr
ah
a
s.
r.o
.
ï Je nutno db·t na to, aby byly plot˝nky varnÈ desky
bÏhem provozu st·le zakryty, p¯Ìliö siln˝m v˝vinem
horka by se mohl odsavaË par poökodit.
BezpodmÌneËnÏ je nutno zamezit otev¯en˝m
topeniötÌm u naftov˝ch, plynov˝ch a uheln˝ch
spor·k˘.
ï KromÏ toho je nutno p¯i fritov·nÌ na spor·ku / varnÈ
desce st·le mÌt k fritov·nÌ pouûit˝ spot¯ebiË bÏhem
provozu pod dohledem.
ï Olej, pouûÌvan˝ ve fritovacÌch spot¯ebiËÌch, se m˘ûe
vlivem p¯eh¯·tÌ s·m vznÌtit.
ï P¯i pouûitÌ zneËiötÏnÈho oleje m˘ûe nastat
samovznÌcenÌ jeötÏ mnohem snadnÏji:
ï Je nutno d˘raznÏ upozornit na to, ûe p¯eh¯·tÌm
vznik· velkÈ nebezpeËÌ poû·ru.
ï Flambov·nÌ nenÌ pod odsavaËem par dovoleno.
ï P¯i vöech pracÌch, prov·dÏn˝ch na odsavaËi par,
a to i p¯i v˝mÏnÏ û·rovky, se musÌ spot¯ebiË odpojit
od elektrickÈ sÌtÏ. (Vyöroubujte pojistky z objÌmek,
p¯ÌpadnÏ vypnÏte jistiËe nebo vyt·hnÏte sÌùovou
z·strËku ze z·suvky).
3
Popis odsavaËe par
s.
r.o
.
Reûim s vnit¯nÌm obÏhem vzduchu
s.
r.o
.
Funkce
ra
h
of
tp
of
tp
ra
h
a
UpozornÏnÌ! Model odsavaËe EFCR 942 byl vyvinut
v˝hradnÏ pro odvÏtr·vacÌ reûim, a musÌ b˝t proto
spojen s externÌm systÈmem pro ods·v·nÌ vzduchu.
ï Vzduch je upravov·n vedenÌm p¯es filtr s aktivnÌm
uhlÌm a je p¯iv·dÏn zpÏt do kuchynÏ hornÌ m¯Ìûkou
hadice odv·dÏnÈho vzduchu.
ï Pro verzi odsavaËe par s vnit¯nÌm obÏhem vzduchu
je zapot¯ebÌ origin·lnÌ filtr Electrolux typ 160.
a
Je moûno zvolit dva systÈmy:
ï Ods·v·nÌ vzduchu do venkovnÌho prost¯edÌ p¯es
komÌnovou soupravu (volitelnÈ vybavenÌ) a vedenÌ
odpadnÌho vzduchu.
ï ZpÏtnÈ vracenÌ vzduchu p¯es filtr s aktivnÌm uhlÌm
(volitelnÈ vybavenÌ).
UpozornÏnÌ! Model odsavaËe EFCR 942 byl vyvinut
v˝hradnÏ pro odvÏtr·vacÌ reûim, a musÌ b˝t proto
spojen s externÌm systÈmem pro ods·v·nÌ vzduchu.
os
m
ik
m
ik
os
OdsavaË par nesmÌ b˝t p¯ipojen na komÌny
jin˝ch spot¯ebiˢ, kterÈ pracujÌ s jinou neû
elektrickou energiÌ, nap¯. kotle nebo krbu.
P¯ÌsluöenstvÌ
SpoleËnÏ s odsavaËem par se dod·v· n·sledujÌcÌ
p¯ÌsluöenstvÌ:
ï 1 odsavaË par kompletnÌ s ovl·dacÌm panelem,
osvÏtlenÌm a motorem ventil·toru (model EFCR 942
nenÌ vybaven motorem a musÌ b˝t p¯ipojen na externÌ
systÈm pro ods·v·nÌ vzduchu)
ï Teleskopick˝ komÌn, kter˝ zahrnuje hornÌ Ë·st ve
tvaru U a dolnÌ Ë·st ve tvaru U
ï 1 mont·ûnÌ öablona
ï 1 rozdÏlovaË obÌhajÌcÌho vzduchu (t˝k· se jen modelu
EFC 9426 - 6426)
ï 1 plastov˝ s·Ëek s materi·lem pro mont·û
a dokumentacÌ
ï 2 tukovÈ filtry (EFC 6426: 1 filtr)
A
ï Filtr s aktivnÌm uhlÌm, typ 160
Jestliûe se pouûije odsavaË par v reûimu s vnit¯nÌm
obÏhem vzduchu, musÌ se instalovat filtr s aktivnÌm
uhlÌm.
r.o
.
r.o
.
N·sledujÌcÌ p¯ÌsluöenstvÌ si m˘ûete objednat u svÈho
prodejce:
s.
a
a
s.
Obr. 1
ah
ah
OdvÏtr·vacÌ reûim
pr
so
ft
ik
o
m
m
ik
o
so
ft
pr
ï Vzduch je odv·dÏn hadicÌ (trubkou) do venkovnÌho
prostoru, hadice musÌ b˝t p¯ipojena na spojovacÌ
p¯Ìrubu A. Obr. 1
ï Pro zÌsk·nÌ optim·lnÌho v˝sledku musÌ mÌt v˝stupnÌ
otvor stejn˝ pr˘mÏr, jako hadice pro odv·dÏn˝
vzduch.
4
F
G
H
I
a
C D E
a
B
ra
h
StisknÏte souËasnÏ na dobu t¯Ì sekund tlaËÌtka B a G,
zapne se kontrolka tukovÈho filtru D a n·slednÏ takÈ
kontrolka filtru s aktivnÌm uhlÌm E.
Kontrolka, kter· indikuje nasycenÌ filtru, je zapnuta.
VypnutÌ. StisknÏte na dobu t¯Ì sekund souËasnÏ tlaËÌtka
B a G, dokud se nevypne kontrolka filtru s aktivnÌm
uhlÌm E.
ra
h
Ovl·dacÌ pole
A
of
tp
os
os
of
tp
NejlepöÌho v˝sledku je moûno dos·hnout s malou
nas·vacÌ intenzitou p¯i norm·lnÌm va¯enÌ a s vyööÌ
nas·vacÌ intenzitou p¯i zvl·ötnÌch koncentracÌch
odpadnÌho vzduchu. DoporuËujeme zapnout odsavaË
par nÏkolik minut p¯ed zaË·tkem va¯enÌ, aby se dos·hlo
v kuchyni urËitÈho podtlaku, a ponechat jej po
skonËenÈm va¯enÌ jeötÏ po dobu dalöÌch 15 minut
v provozu, dokud veökerÈ v˝pary a pachy z kuchynÏ
nezmizÌ. Ovl·dacÌ pole se nach·zÌ na p¯ednÌ stranÏ
odsavaËe par.
A - vypÌnacÌ tlaËÌtko pro motor
B - tlaËÌtko pro zapÌn·nÌ odsavaËe par a pro volbu
intenzity nas·v·nÌ 1, 2, 3, 1, 2, Ö
C - ukazatel 1. intenzity ods·v·nÌ 1 (kontrolka)
D - ukazatel 2. intenzity ods·v·nÌ 2 (kontrolka)
a nasycenÌ tukovÈho filtru
E - ukazatel 3. intenzity ods·v·nÌ 3 (kontrolka)
a nasycenÌ filtru s aktivnÌm uhlÌm
F - ukazatel intenzivnÌho stupnÏ
G - tlaËÌtko pro intenzivnÌ stupeÚ. Doba trv·nÌ funkce
intenzivnÌho stupnÏ je 5 minut. Jestliûe je odsavaË
par v okamûiku aktivov·nÌ intenzivnÌho stupnÏ
v provozu, p¯epne se po uplynutÌ 5 minut zpÏt na
p¯edtÌm nastavenou intenzitu ods·v·nÌ. Pokud je
odsavaË par v okamûiku aktivov·nÌ intenzivnÌho
stupnÏ vypnut, pak se po uplynutÌ 5 minut
automaticky vypne. IntenzivnÌ stupeÚ je nap¯Ìklad
vhodnÈ pouûÌt k odstranÏnÌ pach˘ po va¯enÌ.
H - tlaËÌtko pro vypnutÌ osvÏtlenÌ
I - tlaËÌtko pro zapnutÌ osvÏtlenÌ
Jestliûe odsavaË par nebo ovl·dacÌ pole nefungujÌ:
P¯eruöte p¯Ìvod elektrickÈho proudu na dobu nejmÈnÏ
5 sekund a potom spot¯ebiË znovu zapnÏte.
m
ik
m
ik
Kontrolka tukovÈho filtru (D)
Jestliûe je nutno tukov˝ filtr vyËistit, zaËne kontrolka D
blikat.
Tukov˝ filtr se musÌ vyËistit po uplynutÌ cca 40 provoznÌch
hodin odsavaËe par. Postupujte podle pokyn˘,
uveden˝ch pro tukov˝ filtr.
Kontrolka filtru s aktivnÌm uhlÌm (E )
Jestliûe je nutno filtr s aktivnÌm uhlÌm vyËistit, zaËne
kontrolka E blikat.
Filtr s aktivnÌm uhlÌm se musÌ vyËistit po uplynutÌ
cca 160 provoznÌch hodin odsavaËe par. Postupujte
podle pokyn˘, uveden˝ch pro filtr s aktivnÌm uhlÌm.
ZruöenÌ indikace nasycenÌ
Po provedenÈ ˙drûbÏ filtru drûte tlaËÌtko A stisknutÈ po
dobu 3 sekund, dokud nep¯estane kontrolka tukovÈho
filtru D nebo kontrolka filtru s aktivnÌm uhlÌm E blikat.
r.o
.
UpozornÏnÌ! ZruöenÌ indikace nasycenÌ se MUSÕ
provÈst tehdy, kdyû se odsavaË par nach·zÌ ve stavu
pohotovosti a tedy aniû by byl p¯eruöen p¯Ìvod
elektrickÈho proudu k odsavaËi.
r.o
.
Obr. 2
s.
r.o
.
s.
r.o
.
Obsluha odsavaËe par
Spr·vnÈ vÏtr·nÌ
s.
a
ah
ah
a
s.
Pro zajiötÏnÌ spr·vnÈ funkce odsavaËe par je nutnÈ,
aby se vytvo¯il v kuchyni podtlak. Proto je d˘leûit˝m
p¯edpokladem ponechat okna v kuchyni zav¯en·
a udrûovat jedno okno v sousednÌ mÌstnosti otev¯enÈ.
Za¯ÌzenÌ pro kontrolu nasycenÌ
tukovÈho filtru a filtru s aktivnÌm
uhlÌm
pr
pr
D˘leûitÈ upozornÏnÌ
so
ft
so
ft
Jestliûe se odsavaË par pouûÌv· nap¯Ìklad spoleËnÏ
s krbem s otev¯en˝m plamenem, kter˝ je z·sobov·n
vzduchem z vnit¯nÌ Ë·sti bytu, m˘ûe dojÌt k v̯enÌ
vzduchu, kterÈ bude mÌt za n·sledek kou¯ v mÌstnosti.
Tomuto jevu se p¯edejde otev¯enÌm okna.
Toto se net˝k· reûimu s vnit¯nÌm obÏhem vzduchu.
ik
o
m
m
ik
o
OdsavaË par je vybaven za¯ÌzenÌm, kterÈ indikuje,
kdy je nutno tukov˝ filtr vyËistit, p¯ÌpadnÏ kdy je t¯eba
filtr s aktivnÌm uhlÌm vymÏnit (reûim vnit¯nÌho obÏhu
vzduchu s filtrem s aktivnÌm uhlÌm).
OdsavaË par je dod·v·n od v˝robce bez filtru s aktivnÌm
uhlÌm a kontrolka pro nasycenÌ filtru je proto vypnuta.
Aktivov·nÌ kontrolky, jestliûe se m· odsavaË par pouûÌt
s filtrem s aktivnÌm uhlÌm:
5
⁄drûba a ËiötÏnÌ
s.
r.o
.
s.
r.o
.
P¯ed prov·dÏnÌm pracÌ na ˙drûbÏ odsavaËe par je nutno vûdy oddÏlit spot¯ebiË od nap·jecÌ sÌtÏ vyt·hnutÌm
z·strËky nebo vyöroubov·nÌm pojistky, p¯ÌpadnÏ vypnutÌm jistiËe.
a
ra
h
ra
h
a
Filtr je t¯eba Ëasto Ëistit. TukovÈ usazeniny na filtru a na stÏn·ch potrubÌ pro odv·dÏnÌ vzduchu by mohly b˝t
p¯ÌËinou vzniku poû·ru, jestliûe by nap¯Ìklad nedopat¯enÌm z˘stala zapnuta nÏkter· plot˝nka varnÈ desky
(nebo v p¯ÌpadÏ jinÈho p¯eh¯·tÌ).
of
tp
of
tp
»iötÏnÌ odsavaËe par
Mont·û - obr. 4
ï Vymontujte tukov˝ filtr. Filtr s aktivnÌm uhlÌm
vymontujte uvolnÏnÌm obou upevÚovacÌch öroub˘
a vyt·hnutÌm filtru smÏrem dol˘.
UPOZORNÃNÕ! NezapomÌnejte tukov˝ filtr
pravidelnÏ Ëistit.
ï P¯i mont·ûi tukovÈho filtru proveÔte uvedenÈ pokyny
v obr·cenÈm po¯adÌ.
ï Pokud objedn·v·te novÈ filtry, uv·dÏjte vûdy model,
ËÌslo v˝robku a sÈriovÈ ËÌslo. Tato data jsou uvedena
na typovÈm ötÌtku ve vnit¯nÌ Ë·sti odsavaËe par.
ï Filtry s aktivnÌm uhlÌm si m˘ûete objednat u svÈho
mÌstnÌho prodejce.
os
m
ik
m
ik
os
VnÏjöÌ Ë·st odsavaËe par ËistÏte s pouûitÌm vlhkÈ
utÏrky a neutr·lnÌho ËistÌcÌho prost¯edku.
Pro ËiötÏnÌ nikdy nepouûÌvejte v˝robky s leptacÌm
˙Ëinkem, abrazivnÌ prost¯edky na drhnutÌ nebo ho¯lavÈ
substance.
»iötÏnÌ tukovÈho filtru
Filtr vyËistÏte jednou za mÏsÌc nebo po kaûd˝ch dvou
mÏsÌcÌch, vûdy podle toho, jak Ëasto se odsavaË par
pouûÌv·. »Ìm je tukov˝ filtr ËistöÌ, o to vÏtöÌ mnoûstvÌ
tuku m˘ûe odfiltrovat.
Pro vymontov·nÌ filtru - Obr. 3:
ï StisknÏte kovovÈ z·padky na tukovÈm filtru smÏrem
dozadu a vyjmÏte filtr dol˘.
Filtr je tvo¯en hlinÌkov˝mi m¯Ìûkami, ve kter˝ch se tuky
zachyt·vajÌ.
Filtr vymyjte ËisticÌm prost¯edkem, k tomu jej buÔ
pono¯te do vody nebo jej umyjte v automatickÈ myËce
n·dobÌ. P¯ed opÏtovn˝m namontov·nÌm poËkejte,
aû je filtr dokonale such˝.
UpozornÏnÌ! Pokud umyjete filtr v automatickÈ myËce
n·dobÌ, m˘ûe filtr vyblednout.
Filtr s aktivnÌm uhlÌm
r.o
.
r.o
.
Obr. 3
s.
a
ah
pr
so
ft
ik
o
m
m
ik
o
so
ft
pr
ah
a
s.
Filtr s aktivnÌm uhlÌm je nutno pouûÌt pouze v tom
p¯ÌpadÏ, kdyû se vyuûÌv· odsavaË par v reûimu
s vnit¯nÌm obÏhem vzduchu.
ï P¯itom se musÌ pouûÌt origin·lnÌ filtr s aktivnÌm uhlÌm
Electrolux (filtr je moûno objednat v servisnÌm
st¯edisku Electrolux).
ï Tento druh filtr˘ nenÌ moûno Ëistit nebo regenerovat.
ï Filtr je t¯eba v norm·lnÌm p¯ÌpadÏ po kaûd˝ch
4 mÏsÌcÌch vymÏnit.
Obr. 4
6
V˝mÏna û·rovky
s.
r.o
.
s.
r.o
.
BÏhem pr·ce p¯i v˝mÏnÏ û·rovky musÌ b˝t odsavaË par
odpojen od p¯Ìvodu elektrickÈho proudu. V˝mÏna
û·rovky se prov·dÌ n·sledujÌcÌm zp˘sobem (obr. 5):
ï S pouûitÌm öroubov·ku odeberte ochrannÈ sklo
û·rovky.
ï VymÏÚte û·rovku za novou se stejn˝mi hodnotami.
ï Znovu nasaÔte ochrannÈ sklo û·rovky.
a
ra
h
ra
h
a
Obr. 5
of
tp
of
tp
Poruchy funkce
Budete-li mÌt p¯ÌpadnÏ dotazy nebo nastane-li porucha, zavolejte naöi servisnÌ sluûbu.
os
os
P¯i rozhovoru nezapomeÚte uvÈst:
m
ik
m
ik
1. OznaËenÌ modelu
2. »Ìslo v˝robku
3. Datum n·kupu
Tato data najdete na typovÈm ötÌtku po otev¯enÌ m¯Ìûky tukovÈho filtru na vnit¯nÌ stranÏ odsavaËe par.
MODEL
Serial No.
a
ah
ah
a
s.
Motor
s.
Lamp
p
PNC
r.o
.
r.o
.
ZmÏny konstrukce a barvy z˘st·vajÌ v r·mci technickÈho v˝voje vyhrazeny.
pr
so
ft
so
ft
pr
P¯ÌsluöenstvÌ:
ik
o
m
m
ik
o
Filtr s aktivnÌm uhlÌm typ 160
ExternÌ motor (pro externÌ instalaci) 942 121 135
ExternÌ motor (pro internÌ instalaci) 942 121 182
7
Technick· data
a
of
tp
os
os
of
tp
** ExternÌ motor (externÌ instalace) 942 121 135
ExternÌ motor (internÌ instalace) 942 121 182
EFC 6426
62 - 91
59,8
50
2 x 20 W
1
220-240 V
200 W
s.
r.o
.
EFC 9426
64 - 92
89,8
50
2 x 20 W
2
220-240 V
200 W
ra
h
EFCR 942
64 - 92
89,8
50
2 x 20 W
2
220-240 V
230 W**
s.
r.o
.
ra
h
OsvÏtlenÌ
Tukov˝ filtr
NapÏtÌ
Celkov˝ p¯Ìkon
V˝öka
ä̯ka
Hloubka
a
CelkovÈ rozmÏry (cm)
m
ik
m
ik
Instalace
Otev¯enÌ obalu
UpozornÏnÌ! Zkontrolujte, zda nenÌ odsavaË par
poökozen˝.
P¯ÌpadnÈ ökody, zp˘sobenÈ p¯epravou, musejÌ b˝t
ihned ohl·öeny dopravnÌmu podniku. PoökozenÌ, z·vady
a p¯ÌpadnÏ chybÏjÌcÌ souË·sti musejÌ b˝t obratem
ohl·öeny prodejci. Obalov˝ materi·l odsavaËe odstraÚte
z dosahu dÏtÌ.
min.
65
5 cm
min
min.
65
5 cm
UmÌstÏnÌ odsavaËe par
T˝k· se jen modelu EFC 9426-6426:
ï OdsavaË par musÌ b˝t instalov·n ve vzd·lenosti
nejmÈnÏ 65 cm od varnÈ desky nebo od elektrick˝ch
spor·k˘, resp. nejmÈnÏ 65 cm od plynov˝ch varn˝ch
desek nebo plynov˝ch potrubÌ. Obr. 6a
Obr. 6a T˝k· se jen modelu EFC 9426-6426
r.o
.
s.
s.
r.o
.
T˝k· se jen modelu EFCR 942:
ï OdsavaË par musÌ b˝t instalov·n ve vzd·lenosti
nejmÈnÏ 50 cm od varnÈ desky nebo od elektrick˝ch
spor·k˘, resp. nejmÈnÏ 65 cm od plynov˝ch varn˝ch
desek nebo plynov˝ch potrubÌ. Obr. 6b
a
min
min.
65
5 cm
pr
so
ft
so
ft
pr
ah
min.
50
0 cm
ah
a
V˝stup vzduchu z odsavaËe par nesmÌ b˝t spojen
s potrubÌm, kterÈ je pouûito k odv·dÏnÌ kou¯e ze
spot¯ebiˢ, jeû pouûÌvajÌ jinou neû elektrickou energii,
nap¯. kotle nebo krbu.
P¯Ìpojka elektrickÈho proudu
P¯ipojovacÌ z·suvka by se mÏla nach·zet ve vnit¯nÌ
Ë·sti komÌnu. OdsavaË par m· k dispozici p¯ÌvodnÌ
elektrick˝ kabel a z·strËku s uzemnÏnÌm, pot¯ebnÈ
napÏtÌ je 230 V.
ik
o
m
m
ik
o
Obr. 6b T˝k· se jen modelu EFCR 942
8
Instalace
s.
r.o
.
s.
r.o
.
Mont·û odsavaËe par na stÏnÏ
a
ra
h
of
tp
of
tp
ra
h
a
ï Poloûte na stÏnu ve spr·vnÈ v˝öce vrtacÌ schÈma
(obr. 7). DolnÌ hrana schÈmatu odpovÌd· dolnÌ hranÏ
odsavaËe par.
ï Na vrtacÌm schÈmatu je zakreslena Ë·ra, kter·
odpovÌd· st¯edu odsavaËe par. Pro usnadnÏnÌ
instalace odsavaËe par nakreslete tuûkou Ë·ru aû
ke stropu (obr. 7).
ï Podle schÈmatu vyvrtejte otvory, a uloûte do nich
dvÏ hmoûdinky, dva h·ky a dva örouby (obr. 7).
ï ZavÏste odsavaË par. Vyrovnejte polohu s pomocÌ
öroub˘ na h·cÌch odsavaËe (obr. 8).
ï Z vnit¯nÌ Ë·sti odsavaËe par oznaËte na stÏnÏ body,
kterÈ odpovÌdajÌ otvor˘m pro definitivnÌ upevnÏnÌ
odsavaËe. (Obr. 9).
ï SejmÏte odsavaË.
ï Vyvrtejte dva otvory (∅ 8 mm) a uloûte dvÏ hmoûdinky
(obr. 9).
ï ZavÏste znovu odsavaË na h·ky.
ï Z vnit¯nÌ Ë·sti odsavaËe par nasaÔte örouby
k definitivnÌmu upevnÏnÌ (obr. 9).
os
m
ik
m
ik
os
Obr. 7
r.o
.
s.
a
a
s.
r.o
.
Obr. 8
ah
pr
so
ft
ik
o
m
m
ik
o
so
ft
pr
ah
Obr. 9
9
s.
r.o
.
a
ra
h
of
tp
os
m
ik
m
ik
os
of
tp
ra
h
a
s.
r.o
.
ï Demontujte drû·k teleskopickÈho komÌna, a to
uvolnÏnÌm obou öroub˘, s nimiû je komÌn upevnÏn
(jeden öroub pro kaûdou stranu - örouby uschovejte
- obr. 10).
ï Vymontujte z drû·ku rozdÏlovaË obÌhajÌcÌho vzduchu
F uvolnÏnÌm 4 öroub˘, s nimiû je rozdÏlovaË na
drû·ku upevnÏn (örouby uschovejte - obr.10).
ï UpevnÏte drû·k teleskopickÈho komÌna na stropÏ.
Drû·k m· oznaËenÌ, kterÈ musÌ souhlasit s Ë·rou,
nakreslenou p¯edtÌm na stÏnÏ (obr.10).
ï OznaËte s pouûitÌm tuûky mÌsta, kde se majÌ provÈst
otvory pro upevnÏnÌ drû·ku a otvory vyvrtejte
(∅ 8 mm).
ï Uloûte dvÏ hmoûdinky a upevnÏte teleskopick˝
drû·k pomocÌ dvou öroub˘ 5 x 45 mm (obr. 10).
ï UpevnÏte vnÏjöÌ konec hadice pro odv·dÏn˝ vzduch
na p¯ipojovacÌm kruhu B a druh˝ konec na odtahu
vzduchu (odvÏtr·vacÌ reûim) nebo na p¯ipojovacÌm
kruhu krytu ventil·toru F (reûim s vnit¯nÌm obÏhem
vzduchu).
ï UpozornÏnÌ! T˝k· se jen modelu EFCR 942: Hadice
odv·dÏnÈho vzduchu bude p¯ipojena na externÌ
ods·vacÌ jednotku (viz n·sledujÌcÌ odstavec
"P¯ipojenÌ externÌho motoru").
ï P¯ipojte spot¯ebiË na p¯Ìvod elektrickÈho proudu.
ï UpozornÏnÌ! T˝k· se jen modelu EFCR 942:
Na p¯Ìvod elektrickÈho proudu musÌ b˝t p¯ipojena takÈ
externÌ nas·vacÌ jednotka (viz n·sledujÌcÌ odstavec
"P¯ipojenÌ externÌho motoru").
ï V p¯ÌpadÏ, ûe je pouûito klapky pro zpÏtn˝ tah,
zkontrolujte, zda klapka spr·vnÏ funguje a zda nenÌ
hadicÌ blokov·na.
ï UpevnÏte hornÌ Ë·st odsavaËe par dvÏma örouby
na jejÌm drû·ku (obr. 10).
ï PosuÚte dolnÌ Ë·st komÌnu dol˘, a zasuÚte ji do
urËenÈho usazenÌ na hornÌ Ë·sti odsavaËe par.
Mont·û tukovÈho filtru
Obr. 10
r.o
.
s.
a
ah
pr
so
ft
ik
o
m
m
ik
o
so
ft
pr
ah
a
s.
r.o
.
NasaÔte filtr do zadnÌ Ë·sti odsavaËe par a posuÚte
z·padku nahoru, aû je filtr zajiötÏn.
10
P¯ipojenÌ externÌho motoru
T˝k· se jen modelu EFCR 942
OdsavaË par nenÌ vybaven internÌm motorem a musÌ
b˝t p¯ipojen na externÌ motor (motor je t¯eba zakoupit
samostatnÏ). K p¯ipojenÌ motoru na elektrickou sÌù se
pouûijÌ vhodnÈ p¯Ìpojky.
s.
r.o
.
s.
r.o
.
ExternÌ motor (pro externÌ instalaci)
942 121 135
ExternÌ motor (pro internÌ instalaci)
942 121 182
of
tp
ra
h
of
tp
ra
h
a
P¯ÌvodnÌ kabel H05
VVF (3 x 0,75).
P¯ipojenÌ hadice odv·dÏnÈho vzduchu na externÌ
motor.
ExternÌ motor musÌ b˝t instalov·n v souladu s platn˝mi
p¯edpisy na dostateËnÏ prostornÈm mÌstÏ.
ExternÌ motor musÌ b˝t p¯ipojen hadicÌ odv·dÏnÈho
vzduchu na odsavaË par, hadice musÌ mÌt n·leûit˝
pr˘mÏr (nejmÈnÏ 150 mm).
UpozornÏnÌ: »Ìm je hadice odv·dÏnÈho vzduchu delöÌ,
o to menöÌ je nas·vacÌ v˝kon. DÈlka hadice pro odv·dÏn˝
vzduch nesmÌ v û·dnÈm p¯ÌpadÏ p¯ekroËit 7 metr˘.
Veöker˝ materi·l, kter˝ je zapot¯ebÌ pro p¯ipojenÌ
odsavaËe par na externÌ motor (hadice, p¯ÌvodnÌ kabel
atd.) nenÌ souË·stÌ dod·vky a je t¯eba ho samostatnÏ
zajistit.
a
UpozornÏnÌ! PouûÌvejte v˝hradnÏ externÌ motor
stejnÈho v˝robce.
B
os
os
S
m
ik
m
ik
L
Elektrick· p¯Ìpojka externÌho
motoru
N
Obr. 11
r.o
.
s.
a
ah
pr
so
ft
ik
o
m
m
ik
o
so
ft
pr
ah
a
s.
r.o
.
ï Zkontrolujte polohu rozv·dÏcÌ krabice B naho¯e na
odsavaËi par.
ï OdstraÚte örouby S a otev¯ete vÌËko krabice B.
ï OdstranÏnÌm öroub˘ L otev¯ete pr˘chodku kabelu.
ï 3 örouby 0,75 x 16 (pro boËnÌ upevnÏnÌ odsavaËe
par)
ï P¯ipojte svorky motorovÈho kabelu na p¯ipojovacÌ
svorkovnici v rozv·dÏcÌ krabici B na odsavaËi par.
ï S pouûitÌm öroub˘ L zav¯ete kabelovou pr˘chodku.
ï Zav¯ete vÌËko B a ut·hnÏte örouby S.
ï P¯ipojte odsavaË par na p¯Ìvod elektrickÈho proudu.
11
Z·ruËnÌ podmÌnky
a
ra
h
of
tp
os
ik
o
so
ft
pr
ah
a
s.
r.o
.
m
ik
m
m
ik
o
so
ft
pr
ah
a
s.
r.o
.
m
ik
os
of
tp
ra
h
a
s.
r.o
.
Autorizovan˝m servisnÌm st¯ediskem, avöak jen p¯i
splnÏnÌ podmÌnky uvedenÈ v p¯edchozÌm bodu.
Po provedenÌ z·ruËnÌ opravy je AutorizovanÈ servisnÌ
st¯edisko povinno vydat KupujÌcÌmu Ëitelnou kopii
OpravnÌho listu. OpravnÌ list slouûÌ k prokazov·nÌ pr·v
KupujÌcÌho, proto ve vlastnÌm z·jmu p¯ed podpisem
OpravnÌho listu zkontrolujte jeho obsah a kopii
OpravnÌho listu peËlivÏ uschovejte.
Jestliûe nebude reklamovan· vada zjiötÏna nebo
nejde-li o z·ruËnÌ vadu, za kterou odpovÌd· Prod·vajÌcÌ,
Ëi neposkytne-li KupujÌcÌ AutorizovanÈmu servisnÌmu
st¯edisku shora uvedenou souËinnost, je KupujÌcÌ
povinen nahradit Prod·vajÌcÌmu i AutorizovanÈmu
servisnÌmu st¯edisku veökerÈ p¯ÌpadnÈ n·klady, kterÈ
jim v souvislosti s tÌm vzniknou.
Z·ruka vypl˝vajÌcÌ z tÏchto z·ruËnÌch podmÌnek platÌ
pouze na ˙zemÌ »eskÈ republiky. Nevztahuje se na
opot¯ebenÌ nebo poökozenÌ v˝robku (vËetnÏ poökozenÌ
zp˘sobenÈho poruchami v elektrickÈ sÌti, pouûitÌm
nevhodn˝ch n·plnÌ, nevhodn˝mi provoznÌmi
podmÌnkami aj.), p¯Ìpadn˝ nedostatek jakosti nebo
uûitnÈ vlastnosti (kter˝ nenÌ z·vadou) ani na v˝robek
pouûit˝ nad r·mec bÏûnÈho pouûÌv·ni v dom·cnosti
(nap¯. k podnikatelsk˝m ˙Ëel˘m aj.).
PoskytnutÌm z·ruky nejsou dotËena pr·va KupujÌcÌho,
kter· se ke koupi v˝robku v·ûÌ podle kogentnÌch
ustanovenÌ zvl·ötnÌch pr·vnÌch p¯edpis˘.
Prod·vajÌcÌ je povinen p¯edat KupujÌcÌmu p¯i prodeji
v˝robku a na poû·d·nÌ KupujÌcÌho poskytnout mu
i kdykoli potÈ aktu·lnÌ seznam Autorizovan˝ch servisnÌch
st¯edisek v »eskÈ republice, vËetnÏ jejich telefonnÌch
ËÌsel.
JakÈkoli bliûöÌ informace o Z·ruce a Autorizovan˝ch
servisnÌch st¯ediscÌch poskytnou:
- prod·vajÌcÌ,
- Electrolux Service, a to buÔ na telefonu: 261126112,
nebo na adrese ELECTROLUX s.r.o., Electrolux
Service, Hanusova ul., 140 21 Praha 4,
- Bezplatn· telefonnÌ INFOLINKA: 800-160016.
s.
r.o
.
Z·ruka vypl˝vajÌcÌ z tÏchto z·ruËnÌch podmÌnek je
poskytov·na pouze kupujÌcÌmu spot¯ebiteli (d·le takÈ
jen "KupujÌcÌ") a jen na v˝robek slouûÌcÌ k bÏûnÈmu
pouûÌv·nÌ v dom·cnosti.
Prod·vajÌcÌ poskytuje KupujÌcÌmu spot¯ebiteli Z·ruku v
trv·nÌ dvaceti Ëty¯ mÏsÌc˘, a to od data p¯evzetÌ
prodanÈho v˝robku KupujÌcÌm.
KupujÌcÌ m· v r·mci Z·ruky pr·vo na bezplatnÈ, vËasnÈ
a ¯·dnÈ odstranÏnÌ vady, pop¯ÌpadÏ - nenÌ-li to vzhledem
k povaze (tzn. p¯ÌËinÏ i projevu) vady ne˙mÏrnÈ - pr·vo
na v˝mÏnu v˝robku. Pokud nenÌ takov˝ postup moûn˝,
je KupujÌcÌ opr·vnÏn û·dat p¯imϯenou slevu z ceny
v˝robku. Pr·vo na v˝mÏnu v˝robku nebo odstoupenÌ
od kupnÌ smlouvy lze uplatnit jen p¯i splnÏnÌ vöech
z·konn˝ch p¯edpoklad˘, a to pouze tehdy, nebyl-li
v˝robek nadmÏrnÏ opot¯eben nebo poökozen.
PodmÌnkou pro uplatnÏnÌ kaûdÈho pr·va ze Z·ruky
p¯itom je, ûe:
a) v˝robek byl instalov·n a uveden do provozu i vûdy
provozov·n v souladu s n·vodem k obsluze,
b) veökerÈ z·ruËnÌ nebo jinÈ opravy Ëi ˙pravy v˝robku
byly vûdy prov·dÏny v AutorizovanÈm servisnÌm
st¯edisku,
c) KupujÌcÌ p¯i reklamaci v˝robku p¯edloûÌ platn˝ doklad
o koupi.
Pr·vo na odstranÏnÌ vady v˝robku (i vöechna p¯Ìpadn·
dalöÌ pr·va ze Z·ruky) je kupujÌcÌ povinen uplatnit v
nejbliûöÌm AutorizovanÈm servisnÌm st¯edisku. Z·roveÚ
musÌ AutorizovanÈmu servisnÌmu st¯edisku umoûnit
ovϯenÌ existence reklamovanÈ vady, vËetnÏ
odpovÌdajÌcÌho vyzkouöenÌ (pop¯. demont·ûe) v˝robku,
v provoznÌ dobÏ tohoto st¯ediska.
KaûdÈ pr·vo ze Z·ruky je nutno uplatnit v p¯ÌsluönÈm
AutorizovanÈm servisnÌm st¯edisku bez zbyteËnÈho
odkladu, nejpozdÏji vöak do konce z·ruËnÌ doby, jinak
zanik·.
AutorizovanÈ servisnÌ st¯edisko posoudÌ opr·vnÏnost
reklamace a podle povahy vady v˝robku rozhodne o
zp˘sobu opravy. KupujÌcÌ je povinen poskytnout
AutorizovanÈmu servisnÌmu st¯edisku souËinnost
pot¯ebnou k prok·z·nÌ uplatnÏnÈho pr·va na odstranÏnÌ
vady, k ovϯenÌ existence reklamovanÈ vady i k z·ruËnÌ
opravÏ v˝robku.
BÏh z·ruËnÌ doby se stavÌ po dobu od ¯·dnÈho uplatnÏnÌ
pr·va na odstranÏnÌ vady do provedenÌ z·ruËnÌ opravy
12
13
m
m
so
ft
ik
o
so
ft
ik
o
a
ah
pr
a
ah
pr
s.
s.
r.o
.
r.o
.
of
tp
os
m
ik
of
tp
os
m
ik
ra
h
ra
h
a
a
s.
r.o
.
s.
r.o
.
m
m
so
ft
ik
o
so
ft
ik
o
a
ah
pr
a
ah
pr
s.
s.
r.o
.
r.o
.
of
tp
os
m
ik
of
tp
os
m
ik
ra
h
ra
h
a
a
s.
r.o
.
s.
r.o
.
Download PDF

advertising