Samsung | GT-C3530 | Żary, 11.03.2015 r. SA.234.4.2015.PC OGŁOSZENIE O

Żary, 11.03.2015 r.
SA.234.4.2015.PC
OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY
Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 06 grudnia 1994 r. w sprawie szczegółowych
zasad gospodarki finansowej w PGL LP (Dz. U. nr 134, poz. 692) oraz decyzji nr 17 Dyrektora Regionalnej
Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze z dnia 12 marca 2010 r. w sprawie wprowadzenia wytycznych
dotyczących zbywania środków trwałych innych niż osady leśne i budynki mieszkalne w jednostkach
organizacyjnych Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze Nadleśnictwo Lipinki z siedzibą
w Żarach przy ul. Budowlanych 21 ogłasza pisemny (ofertowy) przetarg nieograniczony na sprzedaż środków
trwałych.
1. Sprzedającym i prowadzącym przetarg jest Nadleśnictwo Lipinki, ul. Budowlanych 21, 68-200 Żary.
2. Przetarg odbędzie się w siedzibie Nadleśnictwa Lipinki w Żarach przy ul. Budowlanych 21 w sali
konferencyjnej (nr 01) w dniu 20.03.2015 r. o godzinie 9:00.
3. Sprzedawane środki trwałe można oglądać w siedzibie Nadleśnictwa Lipinki w Żarach przy
ul. Budowlanych 21 w dni robocze od poniedziałku do piątku, najpóźniej do dnia 19.03.2015 r., w godz. od
07:00 do 15:00 (pok. 22).
4. Do sprzedaży wystawiono środki trwałe j.n.
Cena
Rok
Lp.
Nazwa
Nr inw.
Stan techniczny
wywoławcza
prod.
(PLN)
1
Nokia 2330C
629/2497 2012
Sprawny. Porysowana obudowa i wyświetlacz.
10,00
2
Samsung GT-C3530
629/2499 2012
Sprawny. Porysowana obudowa i wyświetlacz.
10,00
3
Samsung GT-C3530
629/2512 2012
Sprawny. Porysowana obudowa i wyświetlacz.
10,00
4
Samsung GT-C3530
629/2509 2012
Sprawny. Porysowana obudowa i wyświetlacz.
10,00
5
Samsung GT-C3530
629/2510 2012
Sprawny. Porysowana obudowa i wyświetlacz.
10,00
6
Samsung GT-C3530
629/2514 2012
Sprawny. Porysowana obudowa i wyświetlacz.
10,00
7
Samsung GT-C3530
629/2511 2012
Sprawny. Porysowana obudowa i wyświetlacz.
10,00
8
Samsung GT-C3530
629/2515 2012
Sprawny. Porysowana obudowa i wyświetlacz.
10,00
9
Samsung GT-C3530
629/2513 2012
Sprawny. Porysowana obudowa i wyświetlacz.
10,00
10 Nokia 2330C
629/2503 2012
Sprawny. Porysowana obudowa i wyświetlacz.
10,00
Sprawny. Porysowana obudowa i wyświetlacz.
11 Nokia 2330C
629/2500 2012
10,00
Przetarte klawisze.
Sprawny. Porysowana obudowa i wyświetlacz.
12 Samsung GT-C3530
629/2491 2012
10,00
Przetarte klawisze.
13 Samsung GT-C3530
629/2492 2012
Sprawny. Porysowana obudowa i wyświetlacz.
10,00
14 Samsung GT-C3530
629/2496 2012
Sprawny. Porysowana obudowa i wyświetlacz.
10,00
15 Samsung GT-C3530
629/2493 2012
Sprawny. Porysowana obudowa i wyświetlacz.
10,00
16 Nokia 2330C
629/2502 2012
Sprawny. Porysowana obudowa i wyświetlacz.
10,00
17 Nokia 2330C
629/2524 2012
Sprawny. Porysowana obudowa i wyświetlacz.
10,00
18 Samsung GT-C3530
629/2525 2012
Sprawny. Porysowana obudowa i wyświetlacz.
10,00
19 Nokia 2330C
629/2494 2012
Sprawny. Porysowana obudowa i wyświetlacz.
10,00
20 Samsung GT-C3530
629/2523 2012
Sprawny. Porysowana obudowa i wyświetlacz.
10,00
Sprawny. Porysowana obudowa i wyświetlacz.
21 Nokia 2330C
629/2495 2012
10,00
Pęknięty wyświetlacz.
22 Samsung GT-C3530
629/2517 2012
Sprawny. Porysowana obudowa i wyświetlacz.
10,00
23 Samsung GT-C3530
629/2501 2012
Sprawny. Porysowana obudowa i wyświetlacz.
10,00
24 Samsung GT-C3530
629/2522 2012
Sprawny. Porysowana obudowa i wyświetlacz.
10,00
25 Nokia 2330C
629/2521 2012
Sprawny. Porysowana obudowa i wyświetlacz.
10,00
26 Nokia C5
629/2528 2012
Sprawny. Porysowana obudowa i wyświetlacz.
10,00
27 Nokia 2330C
629/2526 2012
Sprawny. Porysowana obudowa i wyświetlacz.
10,00
28 Nokia C201
629/2527 2012
Sprawny. Porysowana obudowa i wyświetlacz.
10,00
29 Samsung GT-C3530
629/2508 2012
Sprawny. Porysowana obudowa i wyświetlacz.
10,00
30 Samsung GT-C3530
629/2516 2012
Sprawny. Porysowana obudowa i wyświetlacz.
10,00
Uszkodzony. Samoczynnie wyłącza się.
31 Samsung GT-S5610
629/2518 2012
10,00
Porysowana obudowa i wyświetlacz.
32 Samsung GT-C3530
629/2507 2012
Sprawny. Porysowana obudowa i wyświetlacz.
10,00
33 Samsung GT-C3530
629/2505 2012
Sprawny. Porysowana obudowa i wyświetlacz.
10,00
34 Samsung GT-C3530
629/2506 2012
Sprawny. Porysowana obudowa i wyświetlacz.
10,00
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z opisem „Przetarg na sprzęt telefoniczny. Nie otwierać
do dnia 20.03.2015 r., do godz. 9:00” w sekretariacie Nadleśnictwa Lipinki do dnia 20.03.2015 r.,
do godziny 8.30. Okres związania ofertą wynosi 7 dni roboczych, licząc od dnia otwarcia ofert.
Pisemna oferta powinna zawierać:
– imię i nazwisko (nazwę) oferenta,
– adres oferenta,
– datę sporządzenia oferty,
– telefon kontaktowy,
– oferowaną cenę nabycia (cyfrowo i słownie), nie mniejszą od ceny wywoławczej sprzedawanego
środka trwałego,
– nr inwentarzowy środka trwałego,
– oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje je bez zastrzeżeń.
Sprzedającemu przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty, jeżeli uczestnicy przetargu zaoferują
tę samą cenę lub przeprowadzenia licytacji pomiędzy tymi uczestnikami, którzy zaoferowali tę samą cenę.
Wraz z pisemnym powiadomieniem uczestników przetargu o jego wyniku uznaje się, że została zawarta
umowa sprzedaży z nabywcą środka trwałego.
Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia otrzymania
powiadomienia o wyniku przetargu (zawarcia umowy).
Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia.
Nadleśnictwo zastrzega sobie prawo do:
– odwołania przetargu,
– uznania, że przetarg nie został rozstrzygnięty (nie dał rezultatu),
– zawieszenia postępowania przetargowego bez podania przyczyn,
– unieważnienia postępowania w przypadku nie osiągnięcia ceny wywoławczej
– zmiany treści ogłoszenia o przetargu i/lub zmiany warunków przetargu.
Warunkiem ważności postępowania i wyboru oferenta przez komisję przetargową jest zatwierdzenie
protokołu z przetargu przez Nadleśniczego Nadleśnictwa Lipinki.
Oferentom nie przysługuje prawo domagania się zwrotu kosztów poniesionych na przygotowanie oferty
oraz kosztów uczestniczenia w postępowaniu przetargowym.
Nadleśniczy Nadleśnictwa Lipinki
Download PDF

advertising