U
NIM
LA
KUL
TR
CZ
UZ
V
A
KIL
AN
P
R
I
UT
TÍ
I
L
Î
R
U
O
MOT D K PO
O
NÁV
3
3
3
3
720
Pubbl. 61030002 H - Feb/2002 - GRAFITALIA R.E. - Printed in Italy
5 cm
(22.
)
- 722
5 cm
(22.
)
- 726
4
(25.
cm
)
-
D
726
4 cm
(25.
TR
G‹R‹fi
Motorlu t›rpan› do¤ru kullanmak ve kazalar› önlemek için nas›l çal›flt›¤›n› ve bak›m›n›n nas›l
yap›ld›¤›n› ö¤reten kullan›m k›lavuzunun tamam›n› dikkatle okumadan cihaz›n›z›
çal›flt›rmay›n.
NOT: Bu k›lavuzda hangi çizimlerin ve teknik özelliklerin bulunmas› gerekti¤i her bir
ülkenin kanunlar›na göre de¤iflebilece¤inden, imalatç› firma taraf›ndan kullan›c›ya
bildirilmeden de¤ifltirilebilir.
CZ
ÚVOD
Nezaãínejte práci, aniÏ si nejprve peãlivû pfieãtete tento návod k pouÏití, pfiedejdete
tak nehodám a dozvíte se informace, jak správnû pouÏívat kfiovinofiez. Najdete zde
vysvûtlení jak obsluhovat rÛzné ãásti stroje a instrukce pro kontrolu a údrÏbu.
Pozn.: Ilustrace a specifikace uvedené v tomto návodu se mohou li‰it podle
poÏadavkÛ jednotliv˘ch zemí. V˘robce si vyhrazuje právo na provádûní zmûn
bez pfiedchozího upozornûní.
26
Türkçe
âesky
GÜVENL‹K ÖNLEMLER‹
PRAVIDLA BEZPEâNOSTI
D‹KKAT: Do¤ru kullan›ld›¤›nda, Motorlu t›rpan kullan›m› kolay ve
etkin bir alettir. Yanl›fl kullan›ld›¤›nda ya da gerekli önlemler
al›nmad›¤›nda tehlikeli olabilir. Sorunsuz ve emniyetli kullan›m için
güvenlik önlemlerini uygulay›n.
POZOR: Pokud je správnû pouÏíván, je kfiovinofiez rychl˘m
pomocníkem a úãinn˘m nástrojem. Pokud je pouÏíván nesprávnû
nebo v rozporu s pravidly bezpeãnosti, mÛÏe se stát nebezpeãn˘m
nástrojem. Aby byla va‰e práce vÏdy pfiíjemná a bezpeãná,
dodrÏujte vÏdy pfiísnû bezpeãnostní pravidla, která jsou uvedená
v tomto návodu k pouÏití.
1. Motorlu t›rpan› yorgunken kullanmay›n.
2. Kullan›rken bot, kal›n pantalon, eldiven, gözlük, kulakl›k ve kask gibi
ifle uygun koruyucu giysiler ve aksesuarlar kullan›n. Üzerinize tam
oturan ve rahat k›yafetler giyin.
3. Çocuklar›n motorlu t›rpan› kullanmalar›na izin vermeyin.
4. Çal›flma alan›n›z›n 15 metre kadar içinde kimsenin bulunmas›na izin
vermeyin.
5. Kullanmaya bafllamadan önce b›çak sabitleme vidas›n›n iyice
s›k›flt›r›lm›fl olmas›na dikkat edin.
6. Yaln›z imalatç› firman›n kullanman›z› önerdi¤i aksesuarlar t›rpanlara
tak›lmal›d›r.
7. Motorlu t›rpan› metal koruyucu ya da misinal› kafa olmadan
kullanmay›n.
8. Makinay› kullanmaya bafllamadan önce gaz kolunun çal›fl›p
çal›flmad›¤›n› kontrol edin.
9. Çal›fl›rken, ara s›ra motoru durdurup b›ça¤› kontrol edin. Her hangi
bir çatlak ya da k›r›k varsa hemen de¤ifltirin.
10. Motorlu t›rpan› çal›flt›rmadan önce b›ça¤›n rahat dönüp dönmedi¤ini
ve üzerinde her hangi bir yabanc› cisim olup olmad›¤›n› kontrol edin.
11. Motor rölantideyken b›çak dönmemelidir. Dönüyorsa rölanti ayar
vidas›yla ayarlay›n.
12. Tafl›rken motor durmufl ve b›ça¤›n metal muhafazas› üzerinde
olmal›d›r.
13. Aya¤›n›z› yere s›k› bas›n ve emniyetli bir pozisyonda kesim yap›n.
14. Motorlu t›rpan› hava ak›m› olan yerlerde kullan›n.
15. B›ça¤a dokunmay›n ve motor çal›fl›rken bak›m yapmay›n.
16. Depoyu doldururken motor durmufl olmal›d›r. Etrafta atefl ya da ›s›
kayna¤› bulunmamal›d›r. Yak›t koyarken sigara içmeyin.
17. Motor çal›fl›rken deponun kapa¤›n› açmay›n.
18. Yere ya da motorun üzerine benzin dökmemeye dikkat edin.
19. Depoyu doldururken benzin taflarsa, motoru benzinin akt›¤› yerden
uzakta çal›flt›r›n.
20. Cihaz›n›z› temizlemek için benzin kullanmay›n.
21. Bujiyi silindirin yak›n›n›nda kontrol etmeyin.
22. Bozuk egzosla çal›flmay›n.
23. Saplarda ya¤ ve benzin bulunmamal›d›r.
1.
24. Motorlu t›rpan› kuru bir zeminde ve yak›t deposu bofl olarak tutun.
Yere koymay›n.
25. Saplar tak›lmam›flken motoru çal›flt›rmay›n.
26. Tafllara ve di¤er nesnelere çarpmamak için yere çok yak›n kesim
yapmay›n.
27. Her gün motorunuzu hem kullan›m hem de güvenlik aç›s›ndan
kontrol edin.
28. Rutin bak›m haricinde kendi bafl›n›za motorlu t›rpan›n›za bak›m
yapmaya kalkmay›n. Bak›m yapt›rmak için yetkili servislere baflvurun.
21.
22.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
S v˘robkem smí pracovat pouze osoby star‰í 18 let, zdravotnû zpÛsobilé. Nesmí
b˘t unaveni, pod vlivem alkoholu nebo omamn˘ch látek.
KaÏd˘ pracovník, kter˘ bude pracovat s v˘robkem, musí b˘t fiádnû a prokazatelnû
seznámen s hlavními zásadami ochrany, bezpeãnosti a hygieny práce. Obsluhu
a bûÏnou údrÏbu v˘robku smí provádût osoba pouãená v rozsahu návodu. Opravy
smûjí provádût jen kvalifikovaní pracovníci.
Pfii práci pouÏívejte vÏdy ochrann˘ odûv a vhodnou obuv, ochranu u‰í, ochranné
br˘le (‰tít) a rukavice. Kfiovinofiez drÏte pevnû obûma rukama zavû‰en˘ na
ramenním popruhu, kráãejte klidnû, nikdy nebûhejte. Rukojeti udrÏujte suché,
ãisté a bez oleje nebo paliva.
Nedovolte dûtem, aby pouÏívaly kfiovinofiez.
Zkontrolujte dokonale celé pásmo, v nûmÏ budete stroj pouÏívat, odstraÀte
v‰echny kameny, dráty nebo jiné pfiedmûty, které by mohly b˘t sebrány a
odmr‰tûny rotujícím kotouãem. VykaÏte z ohroÏeného prostoru v‰echny osoby.
OhroÏen˘ prostor je kruh o polomûru min. 15 m. Vstoupí-li pfii práci s kfiovinofiezem
do ohroÏeného prostoru cizí osoba, okamÏitû zastavte motor.
Pfied spu‰tûním motoru zkontrolujte celkov˘ stav kfiovinofiezu, pfiedev‰ím stav a
upevnûní fiezného nástroje a bezpeãnostního krytu nástroje. S fiezn˘m kotouãem,
na kterém vznikly trhliny, nebo s po‰kozen˘m strojem se nesmí pracovat.
PouÏívejte pouze fiezné nástroje nebo pfiíslu‰enství urãené pro tento typ v˘robku.
Pfii pouÏívání jin˘ch, neÏ v˘robcem doporuãen˘ch, fiezn˘ch nástrojÛ a pfiíslu‰enství,
se vystavujete nebezpeãí ztráty nároku na záruãní opravu. O doporuãen˘ch
pfiíslu‰enství se informujte u svého prodejce.
Pfied spu‰tûním motoru se pfiesvûdãte, Ïe se plynová páãka pohybuje volnû.
Pfii volnobûÏn˘ch otáãkách motoru se nesmí otáãet fiezn˘ nástroj. JestliÏe se
nástroj otáãí, s kfiovinofiezem nepracujte. Je nutno provést sefiízení karburátoru
nebo se obrátit na autorizovanou opravnu.
PovaÏujte svÛj stroj za zdroj moÏného nebezpeãí a uvûdomte o tom ostatní. Stroj
pfiepravujte vÏdy s vypnut˘m motorem a s nasazen˘m ochrann˘m krytem kotouãe,
popfi. s demontovan˘m fiezn˘m kotouãem.
Nepracujte se strojem nikdy na vlhké nebo promoklé trávû. Pracujte na dobrém,
stabilním podkladu. Pracujte pouze ve dne nebo pfii velmi dobrém umûlém
osvûtlení.
Nespou‰tûjte motor v uzavfien˘ch místnostech, v˘fukové plyny jsou jedovaté.
Je zakázáno spou‰tût kfiovinofiez na pracovi‰tích se zákazem manipulace s
otevfien˘m ohnûm, v uzavfien˘ch prostorách, na místû, kde se doplÀují pohonné
hmoty a v okruhu do 2 m od tohoto místa, plnit palivovou nádrÏ za chodu motoru,
v blízkosti otevfieného ohnû anebo pfii plnûní koufiit. Spou‰títe-li stroj po plnûní,
vÏdy jej pfiesuÀte nûkolik metrÛ od místa plnûní. Za chodu motoru nesnímejte víãko
palivové nádrÏe.
Nikdy se nesnaÏte plnit nádrÏ palivem, pokud trycht˘fi nebo plnící trubka není
zasunuta aÏ do nádrÏe. PouÏití pfiíli‰ ‰irokého trycht˘fie ãi trubky mÛÏe zpÛsobit
rozlití paliva a tím tvorbu vysoce vznûtliv˘ch par. Nebezpeãí poÏáru!
K ãi‰tûní stroje nikdy nepouÏívejte palivo.
Nikdy nekontrolujte, zda zapalovací svíãka dává jiskru, v blízkosti otvoru válce.
Nikdy nepracujte s po‰kozen˘m tlumiãem v˘fuku.
Bûhem pouÏití stroje kontrolujte, zda se na fiezn˘ nástroj nebo jeho okolí nenamotává
tráva. Namotanou trávu je nutno okamÏitû odstranit. Pfied tím vÏdy zastavte motor
a sejmûte kabelovou koncovku ze zapalovací svíãky.
Provádíte-li kontroly nebo opravy, ujistûte se, Ïe v‰echny rotující ãásti jsou v klidu.
Sejmûte kabelovou koncovku ze zapalovací svíãky a udrÏujte ji v bezpeãné
vzdálenosti od svíãky, aby nemohlo dojít k náhodnému vznícení.
Stroj skladujte v bezpeãné vzdálenosti od zdrojÛ tepla, na suchém místû (ne na
zemi) a tak, aby nikoho neohrozil. Nikdy neskladujte stroj s palivem v nádrÏi v
budovû, kde mohou v˘pary vyvolat samovznícení a poÏár.
Nikdy nestartujte motor, pokud není kfiovinofiez plnû sestaven.
Pokud pfiená‰íte kfiovinofiez mezi jednotliv˘mi pracovi‰ti, vÏdy vypnûte motor.
Zastavte motor, pokud se strojem nepracujete.
Po pouÏití stroje se nikdy nedot˘kejte tlumiãe v˘fuku a jin˘ch hork˘ch ãástí stroje,
dokud se neochladí.
Nesekejte pfiíli‰ nízko nad zemí, aby nedocházelo zbyteãnû ke kontaktu rotujícího
nástroje a kamenÛ nebo jin˘ch pevn˘ch pfiedmûtÛ.
Neprovádûjte práce ani opravy, které nejsou popsány v tomto návodû. Ostatní
operace údrÏby svûfite autorizované opravnû.
Pfii v˘mûnû dílÛ a souãástek pouÏívejte pouze originální náhradní díly.
Pfiípadnou likvidaci stroje je nutné provádût v souladu s pfiedpisy na ochranu
Ïivotního prostfiedí.
Tento návod k pouÏití uchovávejte tak, aby byl v pfiípadû potfieby po ruce.
27
P
28
TR
SEMBOLLER VE ‹KAZ ‹fiARETLERI
CZ
VYSVùTLENÍ SYMBOLÒ A BEZPEâNOSTNÍCH UPOZORNùNÍ
- Metal disk ve plastiklerden yap›lmifl koruma botu ve eldiveni giyiniz.
- Pfii pouÏívání kovov˘ch nebo plastov˘ch diskÛ pouÏívejte ochrannou obuv a rukavice.
- F›rlayan cisimlere dikkat ediniz.
- Pozor na odhazování pfiedmûtÛ!
TR
MOTORLU TIRPANIN PARÇALARI
1 - Ask› Ba¤lant›s›
7 - Yak›t Deposu
2 - Kontak Dü¤mesi
8 - Gaz Kolu
3 - Egzos
9 - Sap
4 - Motor
10 - fiaft
5 - Hava Filtresi
11 - Metal Koruyucu
6 - Yak›t deposu kapa¤›
12 - B›çak/misinal› kafa
13 - Emniyet kolu
CZ
POPIS K¤OVINO¤EZU
1 - Pfiipojení popruhu pfies rameno
2 - Vypínaã zapalování
3 - Kryt tlumiãe v˘fuku
4 - Motor
5 - Vzduchov˘ filtr
6 - Víãko palivové nádrÏe
7 - Palivová nádrÏ
8 - Páãka plynu
9 - RukojeÈ
10 - Trubka hfiídele
11 - Kryt nástroje
12 - ¤ezn˘ nástroj
13 - Bezpeãnostní opûrka
- Motorlu t›rpan› kullanmadan önce kullan›m k›lavuzunu okuyun.
- Pfied prací se strojem si pfieãtûte návod k pouÏití.
- Kask, gözlük ve kulakl›k tak›n.
- Noste ochranné pomÛcky oãí, u‰í a hlavy.
- ‹nsanlardan 15 m kadar uzakta çal›fl›n.
- UdrÏujte vzdálenost od okolostojících 15 m.
29
Fig. 1 A
Fig. 2
Fig. 1 B
Türkçe
âesky
MONTAJ
SESTAVENÍ K¤OVINO¤EZU
METAL KORUYUCUNUN MONTAJI (fiekil 1A-B)
Metal koruyucuyu (A) flafta, kullan›c›n›n rahatça
çal›flmas›na olanak verecek pozisyonda vidalay›n
(B).
NOT: (fiekil 1A) Koruyucuyu (C) sadece misinal›
kafayla kullan›n.
KRYT NÁSTROJE (Obr. 1A-B)
Pfiipevnûte plastov˘ kryt nástroje (A) k trubce hfiídele pomocí
‰roubÛ (B).
Pozn.: Ochrana (C, Obr. 1A) se pouÏívá s vyÏínací
hlavou.
DISKIN TAKILMASI (e¤ik transmisyon miline sahip
makineler hariçtir) (fiekil 2)
Somunu (A) saatin yönünde gevfletin. Rondelay› (B),
contay› (D) ve alt flanfl› (E) ç›kar›n. B›ça¤› (R) üst
flanfla (F) monte ederek s›k›flt›r›n. Dönüfl yönünün
do¤ru olup olmad›¤›n› kontrol edin. Alt flanfl› (E),
contay› (D) ve rondelay› (B) monte ederek somunu (A)
saatin aksi yönünde s›k›flt›r›n. Verilen pimi deli¤e (L)
sokarak b›ça¤› sabitlefltirin ve somunu (A, fiekil 2) 2.5
kgm (25 Nm) güçle s›k›flt›r›n.
D‹KKAT! - Bu makina 22-60-80 diflli metal
b›çaklar ile kullan›lamaz.
D‹KKAT! - E¤ik transmisyon miline sahip
makineler üzerine hiçbir disk monte edilemez, yaln›z
naylon iplikli kafalar monte edilebilir.
MISINALI KAFANIN TAKILMASI fiekil 3)
Üst flanfl› (F) yerine tak›n. Kafa sabitleme pimini (H)
deli¤e (L) geçirin ve kafay› (N) elle saatin tersi yönünde
çevirerek s›k›flt›r›n.
SAPIN TAKILMASI (fiekil 4A-B-C)
Sap› flafta geçirin ve (A) vidalar›n›, rondelalar›n› ve
somunlar›n› kullanarak sabitleyin. Sap›n yeri
kullan›c›n›n gereksinimlerine göre belirlenecektir.
30
KOTOUâ (s v˘jimkou pfiístrojÛ se zahnut˘m pfievodním
hfiídelem) (Obr. 2)
Povolte ‰roub (A) (M8x1.25 - lev˘ závit) ve smûru
hodinov˘ch ruãiãek. Sejmûte podloÏku (B), spodní krytku
(D) a spodní una‰eã (E). Nasaìte kotouã (R) na horní
una‰eã (F). Zkontrolujte, Ïe smûr otáãení, vyznaãen˘ ‰ipkou
na fiezném kotouãi, je stejn˘ jako smûr otáãení stroje (proti
smûru chodu hodinov˘ch ruãiãek z pohledu obsluhy) a zda
je kotouã správnû nasazen na horním una‰eãi.
NezamûÀte horní una‰eã za spodní! Horní una‰eã má
osazení pro nasazení a vystfiedûní fiezného kotouãe.
Nasaìte spodní una‰eã (E), spodní krytku (D), podloÏku
(B) a dotáhnûte ‰roub (A) proti smûru hodinov˘ch ruãiãek.
Do otvoru (L) vsuÀte ãep a zablokujte kotouã. Nyní dotáhnûte
‰roub (A) kroutícím momentem kgm 2.5 (25 Nm).
POZOR! - Pro tento stroj nejsou vhodné vícezubé
(22-60-80 zubé) fiezné kotouãe.
POZOR! - Na pfiístroje se zahnut˘m pfievodním
hfiídelem není moÏné namontovat Ïádn˘ typ kotouãe, ale
pouze strunové vyÏínací hlavy.
VYÎÍNACÍ HLAVA (Obr. 3)
Vyjmûte ‰roub (A), podloÏku (B), spodní krytku (D) a
una‰eãe (E a F) (viz. Obr. 2). Nasaìte horní una‰eã (F) a
zablokujte hfiídel tak, Ïe ãep vsunete do otvoru (L). VyÏínací
hlavu (N) dotáhnûte rukou proti smûru hodinov˘ch ruãiãek.
RUKOJEË(Obr. 4A-B-C)
Poloha rukojeti je volitelná podle poÏadavkÛ obsluhy.
Nasaìte rukojeÈ na trubku a lehce pfiipevnûte pomocí
‰roubÛ (A), podloÏek a matic do vzdálenosti asi 35 cm od
horního konce trubky. Koneãné nastavení polohy rukojeti
proveìte, aÏ kdyÏ vyzkou‰íte kfiovinofiez zavû‰en˘ na
ramenním popruhu v pracovní poloze. Pak ‰roubové spoje
dotáhnûte.
Fig. 3
Fig. 4 A
Fig. 4 B
Fig. 4 C
31
Fig. 5
Türkçe
âesky
MONTAJ
SESTAVENÍ K¤OVINO¤EZU
EMN‹YET KOLU MONTAJI (fiekil 5)
Misinal› Kafa yerine metal b›çak kullan›ld›¤›nda
emniyet kolunu takman›z gerekir.Emniyet Kolunu (A),
Ba¤lant› parças›n› (C) kullanarak, (fiekil 4B) de
kullan›lan C›vatalar (B) ile sabitleyiniz. Emniyet kolunun
T›rpan›n›n›z›n solunda olmas›na dikkat ediniz.
Bezpeãnostní opûrka (Obr. 5)
Opûrka je bezpeãnostní prvek, kter˘ zamezuje
náhodnému kontaktu nohy obsluhy a rotujícího
kotouãe (pouze u „S” a „D” verzí). V pfiípadû, Ïe
hodláte pouÏít fiezn˘ kotouã, pfiiloÏte opûrku (A)
zespodu k namontované pfiední rukojeti a pevnû ji
pfii‰roubujte pfiiloÏen˘mi ‰rouby (B).
D‹KKAT! - Bütün parçalar›n ba¤lant›lar›n›
kontrol edin ve vidalar› iyice s›k›flt›r›n.
ÇALIMA ÖNLEMLERI
D‹KKAT! - Daima güvenlik önlemlerine uyun.
Motorlu t›rpan sadece otlar› kesmekte kullan›l›r.
Her hangi bir fleyi kald›rmak, baflka bir yere
tafl›mak, k›rmak ya da bir yere çakmak için
kullanmay›n. ‹malatç› firman›n motorlu t›rpan›n
gücüne uygun bulmad›¤› aletleri takmay›n ya da
kullan›m›na izin vermedi¤i alanlarda kullanmay›n.
32
POZOR: Ujistûte se, Ïe jsou v‰echny
souãásti správnû namontovány a v‰echny ‰rouby
jsou utaÏeny.
BEZPEâNOSTNÍ OPAT¤ENÍ P¤I PRÁCI
POZOR! - VÏdy dodrÏujte bezpeãnostní
opatfiení. Kfiovinofiez/vyÏínaã se pouÏívá pouze
pro sekání travnat˘ch porostÛ nebo kfiovin, je
zakázáno sekat jiné druhy materiálu. NepouÏívejte
pfiístroj jako páku pfii zvedání, pfiemísÈování nebo
lámání pfiedmûtÛ, ani jako vzpûru. PouÏívání
jin˘ch nástrojÛ nebo zafiízení, která nejsou urãena
pro tyto kfiovinofiezy/vyÏínaãe je nebezpeãné.
33
5l
10 l
25 l
PR
OS
INT
YA⁄ - OLEJ
BENZIN - BENZæN
4%-25 : 1
2%-50 : 1
1%-100 : 1
200 cm3
400 cm3
1000 cm3
100 cm3
200 cm3
500 cm3
50 cm3
100 cm3
250 cm3
US
IMPERIAL
GAS
OIL (Fl.OZ)
GAS
OIL (Fl.OZ)
(Gal) 4%-25:1 2%-50:1 1%-100:1 (Gal) 4%-25:1 2%-50:1 1%-100:1
2.56
1
1
5.12
1.28
6.4
3.2
1.6
5.12
2
2
10.24
2.56
12.8
6.4
3.2
12.8
5
5
25.6
6.4
32
16
8
eX
tra
sin
t
®
YA
⁄
OL
EJ
BE
NZ
B
IN
Z
EN
ÍN
YA
⁄
OL
EJ
25
®
BE
NZ
B
IN
Z
EN
ÍN
50
Fig. 15 A
âesky
MOTORUN ÇALIfiTIRILMASI
STARTOVÁNÍ
Benzin Ya¤ Kar›fl›m› (fiekil 15A-B)
% 4’lük (25:1) ya¤/benzin kar›fl›m› kullan›n.
Özel OLEO-MAC PROSINT ya¤› kullan›yorsan›z
%2’lik (50:1) ya¤/benzin kar›fl›m› haz›rlay›n.
Özel OLEO-MAC eXtrasint ya¤› kullan›yorsan›z %1’lik
(100:1) ya¤/benzin kar›fl›m› haz›rlay›n.
PALIVO (Obr. 15A-B)
PouÏívejte 4% smûs oleje a benzínu (1:25).
Pfii pouÏití PROSINT oleje OLEO-MAC pouÏívejte smûs 2%
(50:1).
Pfii pouÏití eXtrasint oleje OLEO-MAC pouÏívejte smûs 1%
(100:1).
MOTORUN ÇALIfiTIRILMASI
Ateflleme dü¤mesine (A, fiekil 16) basarak karbüratörü
yak›tla doldurun.
S - Gaz teti¤ini (B) yar›m gaz pozisyonunda tutunuz.
STOP anahtar›n› (A, fiekil 17B) START pozisyonuna
getirip, gaz teti¤ini b›rak›n›z. Daha sonra kolu (B)
b›rak›n.
T - Kontak dü¤mesini (A, fiekil 17A) START’a getirin.
Gaz kolunu (B) çekin ve butona (C) basarak yar›m gaz
verin. Daha sonra kolu (B) b›rak›n.
Jigle kolunu (D, fiekil 18) “CLOSE”’a getirin. Motorlu
t›rpan› yere, sa¤lam bir zemine koyun. B›çak rahatça
dönebilsin. Motorlu t›rpan› yere do¤ru tutarak starter
ipini yavaflça, bir dirençle karfl›lafl›ncaya kadar çekin.
Daha sonra bir kaç kez kuvvetle çekin. Motor
ateflledi¤inde bafllad›¤›nda jigle kolunu (D, fiekil 18)
orjinal pozisyonuna “OPEN” getirin. Motor çal›flana
kadar tekrarlay›n. Motor çal›fl›nca, gaz teti¤ine (B,
fiekil 17A-B) basarak yar›m gazdan kurtar›n ve
rölantiye getirin.
D‹KKAT: Motor ›s›nd›ktan sonra jigleyle
çal›flt›rmay›n.
34
BE
UPOZORNùNÍ: Dvoudobé motory mají vysok˘ v˘kon a proto
je nutné pouÏívat olovnat˘ nebo bezolovnat˘ benzín s oktanov˘m
ãíslem nejménû 90. Bûhem provozu v‰ak nestfiídejte olovnat˘ a
bezolovnat˘ benzín, pouÏívejte pouze jeden z nich. Doporuãujeme
pouÏívat olovnat˘ benzín Special. Pfii pfiípravû smûsi paliva pouÏívejte
pouze olej pro vysokootáãkové dvoudobé motory v˘konové tfiídy TC
podle API. Pfied plnûním paliva do nádrÏe protfiepejte kanystr s
palivem (obr. 11). DoplÀování paliva (obr. 12) provádûjte pouze pfii
vypnutém motoru a v bezpeãné vzdálenosti od otevfieného ohnû. Stroj
pfied od‰roubováním víãka palivové nádrÏe poloÏte na vodorovnou
tvrdou plochu víãkem nahoru, abyste zabránili vylití paliva. Pfiipravujte
pouze takové mnoÏství paliva, které potfiebujete na práci. Dlouhodobé
skladování palivové smûsi (více neÏ 1 mûsíc) znehodnocuje smûs.
SPU·TùNÍ MOTORU
Nasajte do karburátoru palivo: Nûkolikrát stisknûte klobouãek pumpiãky
(A, Obr. 16), dokud se palivo neobjeví v klobouãku pumpiãky popfi. v
pfiepadové hadiãce. Páãku plynu (B) nastavte do polohy “pÛlplyn”:
• u T verze (Obr. 17A) poloÏte ruku na pojistku, stisknûte páãku plynu
aÏ na doraz, zamáãknûte pojistku polohy plynu (C) a páãku plynu
uvolnûte. Vypínaã zapalování (A) dejte do polohy START.
• u S a D verze (Obr. 17B) poloÏte ruku na zadní rukojeÈ (tím
zamáãknete pojistku), stisknûte páãku plynu aÏ na doraz, vypínaã
zapalování (A) pfiisuÀte palcem co nejvíce k sobû do polohy START,
podrÏte ho a uvolnûte páãku plynu.
Páãku sytiãe (D, Obr. 18) dejte do polohy CLOSE.
Kfiovinofiez poloÏte na pevnou podloÏku a zkontrolujte, zda je kotouã
voln˘. Pevnû pfiidrÏte kfiovinofiez za kryt motoru a pomalu zatáhnûte za
‰ÀÛru startéru, aÏ narazíte na odpor . Potom nûkolikrát prudce zatáhnûte
do prvního naskoãení motoru. Jakmile má motor snahu naskoãit,
vraÈte páãku sytiãe do polohy OPEN a opakujte startování, dokud
motor nenaskoãí. Jakmile motor bûÏí, uvolnûte páãku plynu z polohy
“pÛlplyn” tak, Ïe ji stisknete a pustíte. Motor nechte bûÏet na volnobûh
(asi 20 vtefiin, aby se motor prohfiál). Pokud je motor jiÏ zahfiát˘,
nepouÏívejte pro startování sytiã.
UPOZORNùNÍ: Nikdy nestartujte kfiovinofiez, kter˘ není
kompletní (tzn. úplnû sestaven vãetnû krytu nástroje). MÛÏe dojít ke
zranûní.
NZ
B
25
Türkçe
D‹KKAT: ‹ki zamanl› motorlar›n belirli beygir
güçleri vard›r. Motoru gücünde kullanmak için 90
oktandan yüksek, normal, süper, kurflunlu ya da
kurflunsuz benzin kullanman›z› öneririz. Kar›fl›m›
yaln›z iki zamanl› motorlar için kullan›lan ya¤la
haz›rlay›n. Depoyu doldurmadan önce yak›t
bidonunu iyice çalkalay›n. Yak›t/ya¤ kar›fl›m›n›
depoya doldururken etrafta atefl olmamal› ve motor
durmufl olmal›d›r . Benzin-ya¤ kar›fl›m›
buharlaflaca¤›ndan deponun 3/4'ünü doldurun.
Kullanaca¤›n›z kadar kar›fl›m haz›rlay›n. Kar›fl›m› yak›t
deposunda ya da bidonda uzun süre b›rakmay›n.
YA
⁄
OL
EJ
IN
Z
EN
ÍN
YA
⁄
OL
EJ
BE
NZ
BE
IN
NZ
ÍN
100
Fig. 15 B
Fig. 16
Fig. 17 A
Fig. 17 B
Fig. 18
35
Fig. 21 A
Fig. 21 B
Türkçe
âesky
MOTORUN DURDURULMASI
ZASTAVENÍ
MOTORUN DURDURULMASI
Gaz Kolunu rölantiye (B, fiekil 21A-B) getirerek
motorun so¤umas›n› bekleyin. Kontak dü¤mesini (A)
STOP’a getirerek motoru durdurun.
ZASTAVENÍ MOTORU
Pfied zastavením motoru dejte páãku plynu (B, Obr. 21A-B)
na volnobûh a motor nechte chvíli bûÏet, aby se ochladil.
Pak dejte vypínaã zapalování (A) do polohy STOP.
MOTORUN AÇILMASI
‹lk 20 ifl saatinde t›rpan› tam güçte çal›flt›rmay›n.
ZÁBùH MOTORU
Bûhem zábûhu motoru (20 hod) nenechte motor dlouhou
dobu bûÏet na maximální v˘kon, dodrÏujte pracovní
pfiestávky. Pfii zábûhu ponechte základní nastavení ‰roubu
H karburátoru (viz. Sefiízení karburátoru). Pokud se v dobû
zábûhu domníváte, Ïe je potfiebné sefiídit karburátor, obraÈte
se na nejbliωí servis.
KARBÜRATÖR
Karbüratör ayar›n› yapmadan önce hava filtresini
temizleyip motoru ›s›t›n. Karbüratör (fiekil 22) ayar› H
vidas› vas›tas›yla fabrikada yap›lm›flt›r (1+1/2 ± 1/8
tur aç).
T vidas› ayar› balata bofllu¤unu düzenler (kavrama ile
donat›lm›fl çal› temizleme makineleri için).
H vidas› ayar› motorun kesim s›ras›nda maksimum
güçle çal›flmas›n› sa¤lar.
D‹KKAT: Motor rölantideyken (2800 devir)
b›çak dönmemelidir (e¤ik transmisyon miline sahip
makineler hariçtir). Karbüratör ayarlar›n› yetkili
bak›m servisine ya da sat›c›ya yapt›r›n›z.
D‹KKAT: Hava flartlar› ve deniz seviyesinden olan
yükseklik karbüratörün çal›flmas›n› etkileyebilir.
SE¤ÍZENÍ KARBURÁTORU
Správné sefiízení karburátoru vyÏaduje urãitou zku‰enost.
Nastavení karburátoru mohou ovlivÀovat i klimatické
podmínky, nadmofiská v˘‰ka nebo pouÏité palivo. V˘robce
provádí základní nastavení ‰roubu nastavení plného v˘konu
H karburátoru (Obr. 22) a to takto (jde o povolení ‰roubu z
dotaÏené polohy o urãit˘ poãet otáãek): H=1+1/2 ±1/8.
Pfied sefiizováním karburátoru vyãistûte vzduchov˘ filtr,
‰roub H opatrnû dotáhnûte (prav˘ závit) a opût povolte o
poãet otáãek nastavovan˘ch z v˘roby. Nastartujte motor a
nechte ho zahfiát.
·roub volnobûhu T musí b˘t sefiízen tak, aby zajistil plynul˘
chod motoru bez sepnutí spojky (pro kfiovinofiezy vybavené
spojkou).
·roub H musí b˘t sefiízen tak, aby motor bûhem fiezání
dával pln˘ v˘kon.
UPOZORNùNÍ: ¤ezn˘ nástroj se pfii volnobûÏn˘ch
otáãkách (2800 ot/min) nesmí rozbûhnout (s v˘jimkou
pfiístrojÛ se zahnut˘m pfievodním hfiídelem). Pokud se
Vám nepodafií karburátor sefiídit, vyhledejte odborn˘
servis.
UPOZORNùNÍ: Pln˘ plyn motoru, kter˘ je bez zátûÏe,
pouÏívejte pouze krátce, protoÏe pfii nûm dochází k
zv˘‰enému opotfiebovávání motoru.
UPOZORNùNÍ: Poãasí a nadmofiská v˘‰ka mohou mít
vliv na chod motoru.
36
Fig. 22
37
Fig. 28 B
Fig. 28 A
Türkçe
âesky
MOTORLU TIRPANIN ÇALIMASI
P¤ÍPRAVA K PRÁCI S
K¤OVINO¤EZEM
ASKI
Ask› motorlu t›rpan›n dengeli olmas›n› ve yerden
belirli bir yükseklikte sabit tutar.
- Tek ya da çift ask›y› tak›n.
- Motorlu t›rpan› yele¤e yayla ba¤lay›n (A, fiekil 28AB).
- Dengeli olmas› için kancan›n (B, fiekil 28A-B) yerini
ayarlay›n.
- T›rpan yerden istenilen yüksekli¤e gelene kadar
tokan›n yerini (C, fiekil 29) ayarlay›n.
POPRUH P¤ES RAMENO (Obr. 28A-B - 29)
Správné nastavení délky ramenního popruhu umoÏní
správné vyváÏení kfiovinofiezu a jeho snadnou
obsluhu.
Spojení závûsného oka a popruhu je zaji‰tûno pomocí
pruÏiny, popfi. karabinky (A). Polohu závûsného oka
(B) na trubce nastavte tak, aby byl zavû‰en˘
kfiovinofiez vyváÏen. Délku ramenního popruhu (C)
nastavte tak, aby zavû‰en˘ kfiovinofiez mûl potfiebnou
v˘‰ku nad zemí.
KULLANIMI
- Ask›lar› tak›n. Motorlu t›rpan› kullan›rken daima her
iki elinizle saplar› tutun.
- Motorlu t›rpan› fiekil 30’de gösterildi¤i gibi kullan›n.
- B›çak yabanc› cisime çarparsa hemen üzerinde
k›r›klar ve çatlaklar olup olmad›¤›na bak›n›z.
D‹KKAT: Motorlu t›rpan› kullanmadan önce
güvenlik önlemlerini okuyun.
AFTIN MONTAJI (fiekil 31)
a) Tübü (1) halkal› somuna (2), (A) noktas› (B)
düzlemiyle hizalanacak flekilde sokun. Bunu
yapmakta zorluk çekerseniz, hafifçe misinal› kafay›
döndürün.
b) Halkal› somunu (2) saatin tersi yönde çevirin ve
dikkatle s›k›flt›r›n. Makinan›z flimdi kesime haz›rd›r.
DEMONTE EDILMESI
c) Halkal› somunu (2) tamamen gevfletin.
d) Tübü ç›kar›n (1).
PRÁCE S K¤OVINO¤EZEM (Obr. 30)
NeÏ zaãnete pracovat s kfiovinofiezem, peãlivû si
proãtûte bezpeãnostní pokyny.
POZOR: Kfiovinofiez mûjte pfii práci vÏdy
zavû‰en na ramenním popruhu a drÏte ho obûma
rukama (obr. 12), jinak se stroj nedá bezpeãnû
ovládat a mÛÏe dojít ke zranûní obsluhy nebo jiné
osoby. UdrÏujte popruh v bezvadném stavu.
Pokud fiezn˘ kotouã zasáhne nûjak˘ pevn˘ pfiedmût,
vÏdy vypnûte motor a zkontrolujte, zda kotouã není
po‰kozen. Po‰kozen˘ kotouã nepouÏívejte.
SESTAVENÍ TRUBKY H¤ÍDELE (Obr. 31)
Model 726D je vybaven dûlenou trubkou hfiídele. Pfii
sestavování hfiídele postupujte takto:
a) VloÏte trubku (1) do upevÀovací matice (2) aÏ na
doraz a pfiesvûdãte se, Ïe hroty ‰ipek (A) sedí na
plo‰ce (B). JestliÏe to nelze provést, pootáãejte
pfiitom jemnû kotouãem kfiovinofiezu.
b) Peãlivû utáhnûte upevÀovací matici (2) ve smûru
chodu hodinov˘ch ruãiãek.
Rozebrání pak proveìte opaãnû: povolte úplnû
upevÀovací matici (2) a vytáhnûte trubku (1).
38
Fig. 29
Fig. 30
Fig. 31
39
Fig. 36
Fig. 35
Türkçe
âesky
BAKIM
ÚDRÎBA
HAVA FILTRESI
Her 8-10 saatte bir filtrenin kapa¤›n› (A, fiekil 35) ve
filtreyi (B) ç›kar›n. Filtreyi (B) yumuflak f›rçayla iyice
silkeleyerek temizleyin. Filtre t›kal› oldu¤unda motor
tekleyecek, daha fazla yak›t tüketerek yeterli
performans› gösteremeyecektir.
Pravidelnû dotahujte v‰echny ‰rouby, matice a svorníky. Dennû
provádûjte vnûj‰í oãi‰tûní kfiovinofiezu a kontrolu, zda není
po‰kozen kryt fiezného kotouãe, fiezn˘ kotouã nebo palivová
soustava.
YAKIT DEPOSU
Yak›t filtresini düzenli aral›klarla kontrol edin. Kirli filtre
motorun çal›flmaya bafllamas›n› zorlaflt›r›p, motorun
verimini düflürebilir. Filtreyi temizlemek için yak›t
doldurma deli¤inden ç›kar›n. Çok kirlenmiflse yerine
yenisini tak›n (fiekil 36).
MOTOR
Silindir kanatç›klar›n› (fiekil 37) f›rçayla ya da bas›nçl›
havayla düzenli olarak temizleyin. Silindirdeki her
hangi bir kirlilik motorun fazla ›s›nmas›na neden olabilir.
BUJI
Bujiyi temizleyin ve elektrod mesafesini düzenli olarak
kontrol edin (fiekil 38). Champion RCJ-7Y veya baflka
markalardan eflit termik dereceye sahip bujiler
kullan›n›z.
DIfiLI KUTUSU (e¤ik transmisyon miline sahip
makineler hariçtir)
Her 50 saatte bir diflli kutusundaki (A) vidas›n› ç›kar›n
(fiekil 39) içindeki gres miktar›na bak›n. Kaliteli
molibdenyum ya da lityum bisülfit gresi kullan›n.
BIÇA⁄IN BILENMESI (e¤ik transmisyon miline
sahip makineler hariçtir)
Daima b›ça¤›n durumunu kontrol edin. B›çak do¤ru
bilendi¤inde motorlu t›rpan›n performans› yükselir.
Diflleri bilemek için törpü ya da biley tafl› kullanarak
hafif darbelerle fiekil 40A-B’deki köflelere ve ebatlara
uygun bileyin.
40
VZDUCHOV¯ FILTR (Obr. 35)
KaÏd˘ch 8-10 provozních hodin odklopte (popfi. sejmûte) kryt (A)
a vyjmûte filtr (B). Prach vyklepte a filtr, kryt a drÏák oãistûte
mûkk˘m ‰tûtcem. Pfii nasazování filtru zpût dbejte na to, aby tûsnû
pfiiléhal k drÏáku filtru. Po‰kozen˘ filtr vÏdy vymûÀte. Pokud je
vzduchov˘ filtr zane‰en, motor má niωí v˘kon a vy‰‰í spotfiebu.
PALIVOV¯ FILTR (Obr. 36)
Pravidelnû kontrolujte palivov˘ filtr. Zneãi‰tûn˘ palivov˘ filtr mÛÏe
zpÛsobit obtíÏné startování a niωí v˘kon motoru. Filtr vyjmûte
otvorem palivové nádrÏe, vyãistûte ho, popfiípadû vymûÀte.
MOTOR (Obr. 37)
Pravidelnû ãistûte Ïebrování válce kartáãem nebo stlaãen˘m
vzduchem. Je to dÛleÏité pro správné chlazení motoru.
ZAPALOVACÍ SVÍâKA (Obr. 38)
Pravidelnû kontrolujte zapalovací svíãku, pokud je zakarbonovaná
vyãistûte ji, popfiípadû vymûÀte. PouÏívejte svíãku Champion
RCJ-7Y nebo jiné znaãky stejného tepelného stupnû.
P¤EVODOVKA (s v˘jimkou pfiístrojÛ se zahnut˘m pfievodním
hfiídelem) (Obr. 39)
Po prvních 3 hodinách provozu a pak pravidelnû kaÏd˘ch 30
pracovních hodin nebo jednou za mûsíc vy‰roubujte ‰roub (A) a
zkontrolujte, zda je skfiíÀ naplnûna mazivem. Pokud je tfieba doplÀte.
PouÏívejte kvalitní mazací tuk na bázi sirníku molybdenu nebo lithia.
OST¤ENÍ ¤EZNÉHO KOTOUâE (s v˘jimkou pfiístrojÛ se
zahnut˘m pfievodním hfiídelem) (Obr. 40A-B)
Pravidelnû kontrolujte naostfiení fiezného kotouãe. Správné
naostfiení umoÏÀuje vyuÏít maximální v˘kon kfiovinofiezu. Pokud
je tfieba naostfiete zuby kotouãe pomocí pilníku, popfiípadû ho
vymûÀte. Pfii ostfiení postupujte tak, aby kotouã zÛstal vyváÏen˘.
NevyváÏen˘ kotouã nepouÏívejte, protoÏe zpÛsobuje zv˘‰ené
vibrace stroje.
Pravidelnû kontrolujte, zda nejsou na fiezném kotouãi trhliny u
paty zubÛ nebo u stfiedového otvoru. Pokud zjistíte nûjaké trhliny,
kotouã vyfiaìte.
Fig. 37
CHAMPION RCJ-7Y
Fig. 38
nhiohu
Fig. 39
Fig. 40A
Fig. 40B
41
Fig. 42
Fig. 43
Türkçe
âesky
MOTORUN MUHAFAZASI
SKLADOVÁNÍ
- Daha önce belirtilen bak›m kurallar›na uyun.
- Motorlu t›rpan› iyice temizleyerek metal aksam›
ya¤lay›n.
- B›ça¤› ç›kararak paslanmas›n› önlemek amac›yla
temizleyin ve ya¤lay›n (fiekil 45).
- B›çak tespit flanfllar›n› ç›kar›n, temizleyin, kurulay›n.
Bevel difllisinin kutusunu (fiekil 42) ya¤lay›n.
- Yak›t deposunu boflaltarak, kapa¤›n› tekrar kapat›n.
- Bujiyi ç›kar›n, silindire az miktarda ya¤ koyun (fiekil
43).
- Starter ipini çekerek krank milini döndürün ve ya¤›n
da¤›lmas›n› sa¤lay›n (fiekil 44). Bujiyi tekrar yerine
tak›n.
- Motoru bir plastik torbaya sar›n.
- Motorlu t›rpan› kuru ve serin bir yerde, tercihen
yerden yukar›da muhafaza edin.
- Pfied dlouhodob˘m skladováním proveìte
kompletnû údrÏbu pfiistroje.
- Cel˘ pfiistroj vyãistûte a kovové ãásti nakonzervujte
olejem.
- Demontujte fiezn˘ kotouã a nakonzervujte ho olejem
(Obr. 45).
- Demontujte una‰eãe, vyãistûte a namaÏte hfiídel
pfievodovky (Obr. 42).
- Vyprázdnûte palivovou nádrÏ a znovu nasaìte
víãko.
- Vyjmûte zapalovací svíãku a do válce vlijte malé
mnoÏství oleje (Obr. 43). Nûkolikrát zvolna
zatáhnûte za ‰ÀÛru startéru (Obr. 44), aby se olej
dostal do v‰ech míst válce a znovu namontujte
zapalovací svíãku.
- Stroj skladujte na suchém místû, nikdy ne blízko
zdrojÛ tepla.
D‹KKAT: Bak›m ifllemleri Yetkili Bak›m
Servisince yap›lmal›d›r. T›rpan›n etkin çal›flmas›n›
sa¤lamak için tüm yedek PARÇALARIN ORJINAL
yedek parçalarla de¤ifltirilmesi gerekti¤ini unutmay›n.
42
UPOZORNùNÍ: V tomto návodû nejsou
popsány ty operace údrÏby, které by mûly b˘t
provádûny autorizovan˘m servisem. Ve‰keré díly
mohou b˘t nahrazeny POUZE ORIGINÁLNÍMI díly.
Fig. 44
Fig. 45
Fig. 48
Fig. 49
43
Fig. 51
Fig. 50
Türkçe
âesky
M‹S‹NALI KAFA
VYÎÍNACÍ HLAVA
Motoru zorlamamak için yaln›z orjinal olarak verilen kal›nl›kta
naylon kullan›n (fiekil 51).
fiekil 50 - Kafadan daha fazla ip ç›karabilmek için çal›flma
an›nda yere hafifçe vurun.
NOT: Misinal› kafay› beton ya da tafl gibi sert yüzeylere
vurmay›n, tehlikeli olabilir.
Strunu prodlouÏíte tak, Ïe stisknete knoflík na spodní stranû vyÏínací hlavy a
souãasnû povytáhnete struny (Obr. 50). Za chodu stroje lze délku struny upravit
tak, Ïe pfiitisknete vyÏínací hlavu krátce k terénu. Struna se automaticky o kousek
prodlouÏí a ofiízne na strávnou délku.
POZOR: Neklepejte vyÏínací hlavou o tvrdou podloÏku (napfi. beton), mÛÏe to b˘t
nebezpeãné.
Pokud je tfieba vyjmout cívku, stisknûte západky na bocích vyÏínací hlavy (Obr.
52), otevfite ji, vyjmûte cívku, popfi. namotejte novou strunu.
POZOR: Zapamatujte si sestavu vyÏínací hlavy a pfii montáÏi ji zachovejte!
POZOR: Nikdy nepracujte s del‰í strunou, neÏ dovolí sefiezávací ostfií. Pokud je
ostfií jiÏ tupé a strunu nesefiezává, okamÏitû ho naostfiete, popfi. vymûÀte.
NAMOTÁVÁNÍ NOVÉ STRUNY NA PRÁZDNOU CÍVKU
1- POZOR: PouÏívejte pouze strunu o prÛmûru a délce, která je dodávána se
strojem (viz. Obr. 51). Vût‰í prÛmûr nebo i délka struny pfietûÏuje motor. Men‰í
prÛmûr a délku struny lze pouÏít.
2- Pfiipravte si maximálnû 5 metrÛ struny. Zdvojte strunu a ponechte jeden konec
asi o 14 cm del‰í. Ohyb struny zasuÀte do záfiezu v pfiepáÏce cívky (Obr. 53) a
obû ãásti souãasnû pak namotejte na cívku ve smûru, kter˘ je znázornûn na
cívce (proti smûru otáãení vyÏínací hlavy). Na koncích strun udûlejte smyãku a
zastrãte ji do záfiezÛ ve vnûj‰ím okraji cívky (Obr. 48). Tím zajistíte struny proti
rozmotání a usnadníte provlékání una‰eãem.
3- Pak vloÏte pruÏinu, prostrãte oba konce struny otvory v una‰eãi a vyÏínací hlavu
sestavte (Obr. 49).
M‹S‹NANIN MONTAJI
1. Yan kulak盤a basarak d›fl kapa¤› aç›n›z (fiekil 52).
2. Misinan›n bir ucunu 14 cm.uzun olarak ikiye katlay›n›z.
Katlanma noktas›ndan ,göbekteki yar›¤a tak›n›z (B, fiekil
53). Misinay› ok yönünde birbirlerinin üzerine gelmeyecek
flekilde sar›n›z.
3. Sar›m›n sonunda (fiekil 48, Sayfa 19) deki gibi misina
uçlar›n› yass› deli¤e tak›n›z.Göbe¤i yay›n üstüne oturtup
misinan›n iki ucunu ana gövde üzerindeki deliklerden geçirip
d›fl kapa¤› kapat›n›z (fiekil 49, Sayfa 19).
44
Fig. 52
Fig. 53
Pubbl. 61030002 F - Nov/99 - GRAFITALIA R.E. - Printed in Italy
TR
TEKN‹K ÖZELL‹KLER‹
CZ
TECHNICKÉ ÚDAJE
Motor Kapasitesi - Objem válce
cm3
22.5 TRIMMER-KOSA
25.4
2 Zamanl› - Dvoudob˘ EMAK
Motor
Güç - V˘kon
22.5
kW
Minimum devir - Minimální otáãky
min-1
Maksimum devir - Maximální otáãky
min-1
Yak›t deposunun hacmi - Objem palivové nádrÏe
cm3
0.7
0.8
2800
7700
9700
750
Ateflleme elektronik - Elektronické zapalování
Var - Ano
Karbüratör diyafram - Membránov˘ karburátor
Var - Ano
Primer Karbüratör - Nastfiikovaã paliva
Var - Ano
Tek yayli Balata - Odstfiedivá spojka
Var - Ano
Amotisör - Antivibraãní systém
Var - Ano
Yok - Ne
Kesme Uzunlu¤u - ·ífika sekání
cm
B›çak ve koruyucusuz a¤›rl›k - Hmotnost bez nástroje a krytu
kg
38
5.7
5.8
S - 5.9 / D - 6.2 / T - 6.4
45
Türkçe
âesky
GARANT‹ SERT‹F‹KASI
ZÁRUKA A SERVIS
Bu makine, en modern üretim/imalat teknikleri kullanılarak tasarlanıp
gerçeklefltirildi. Üretici/‹malatçı firma, özel/hobi amaçlı kullanımlar için,
satınalma tarihinden sonra yirmidört aylık süreyle kendi ürünleri için
garanti vermektedir. Garanti süresi, profesyonel kullanımlar durumunda
altı ayla, kiralama durumunda ise üç ayla sınırlandırılmıfltır.
Záruãní podmínky platí tak, jak jsou popsány v záruãním
listû prodejce. Servis v âeské republice a na Slovensku
provádí firma MOUNTFIELD ve sv˘ch prodejnách,
specializovan˘ch servisních stfiediscích a pfies své dealery.
Garanti genel koflulları
1) Garanti, satınalma tarihinden itibaren geçerlilik kazanır. ‹malatçı
firma; malzeme, iflçilik ve imalattan kaynaklanan kusurlu parçaları,
satıfl ve teknik destek a¤ı yoluyla de¤ifltirir. Garanti, satılan üründen
kaynaklanan kusurlara ve kusurların sonuçlarına karflı satınalanı
koruyan medeni kanundan kaynaklanan hakları ortadan kaldırmaz.
2) Teknik personel, organizasyonel koflulların verdi¤i sınırlar içersinde
olabildi¤ince en kısa sürede destek sa¤layacaktır.
3) Garantide yer alan deste¤i talep etmek için, yetkili kifliye
satıcı tarafından damgalanmıfl sertifikayı ve de mali açıdan
zorunlu satınalma faturasını ya da satınalma tarihini ispatlayan
fifli göstermesi gereklidir.
4) Garanti afla¤ıda yer alan durumlarda ortadan kalkar:
- Bakım yapılmadı¤ının açıkça anlaflılması,
- Ürünün do¤ru olmayan ya da kurallara aykırı kullanımı,
- Makineye uygun olmayan ya¤ ya da yakıtın kullanımı,
- Orijinal olmayan yedek parça ya da aksesuarların kullanımı,
- Yetkili olmayan kifliler tarafından makineye müdahalelerde
bulunulması.
5) ‹malatçı flirket; tüketim malzemelerini ve de makinenin normal
iflletimi sonucunda de¤iflmesi gereken parçaları, garanti
kapsamının dıflında tutmaktadır.
6) Garanti, ürünün yenilefltirme ve iyilefltirme amacı ile yapılan
eklentilerini hariçte bıraktırmaktadır.
7) Garanti, garanti süresi boyunca gerekli olabilecek ayarlama ve
bakım ifllemlerini kapsamamaktadır.
8) Taflıma esnasında meydana gelecek hasarlar, garanti
kapsamındaki hakları taflımacıdan talep etmek için ivedilikle
bildirilmelidir.
9) Makineye kurulmufl olan baflka marka motorlar için (Briggs ve
Stratton, Tecumseh, Kawasaki, Honda, ve di¤erleri), garanti; o
motor imalatçıları tarafından verilir.
10) Garanti, uzun süreli kullanımdan kaynaklanan zorlamalı
süspansiyon ve makine arızalarının, do¤rudan ya da dolaylı
olarak, kiflilere ve eflyalara verdi¤i hasarları kapsamaz.
UPOZORNùNÍ: Vzhledem k pfiekroãení pfiípustn˘ch hodnot
hluku a vibrací je obsluha stroje povinná dodrÏovat
následující zásady:
• PouÏívat osobní ochranné pomÛcky proti hluku, úãinné
v oblasti hladin hluku 99 dB (A) pro model 720, 101dB
(A) pro model 722S a 102 dB (A) pro modely 726D a
726T.
• Práce s kfiovinofiezy musí b˘t pravidelnû pfieru‰ována
pfiestávkami o trvání nejménû 10 minut a celková doba
této práce nesmí u jednoho pracovníka pfiesáhnout
úhrnnou dobu 20 minut pro modely 720 a 726T a 30
minut pro modely 722S a 726D za smûnu. Pracovní
postupy budou upraveny tak, aby z nich vypl˘valy
technologické pfiestávky vedoucí k pfieru‰ování expozice.
• V dobû tûchto pfiestávek, nezbytn˘ch ze zdravotnického
hlediska, nesmí b˘t pracovník vystaven pÛsobení
nadmûrného hluku a vibrací.
• Pfii profesionálním nasazení (anebo pfii pfiekroãení v˘‰e
uvedené maximální doby expozice) musí b˘t místnû
pfiíslu‰nému orgánu hygienické sluÏby podán návrh na
urãení práce jako rizikové z hlediska hluku a vibrací.
• V blízkosti obytn˘ch budov smí b˘t stroj provozován
pouze v dobû mezi 6,00 a 18,00 h a ne déle neÏ 120
minut dennû.
✂
✂
MODEL
TAR‹H
SER‹ NO
BAY‹
Göndermek için de¤ildir! Sadece teknik garanti için tüm nihai talepleri yollayınız.
46
✂
SATIN ALAN BAY
47
D‹KKAT!!!
MODEL
BASINÇ
GÜÇ
TITREfiIM
AKUSTICKÁ HLADINA HLUKU
AKUSTICK¯ V¯KON
ÚROVE≈ VIBRACÍ
‹fi‹TME KAYBI R‹SK‹
NEBEZPEâÍ PO·KOZENÍ SLUCHU
NORMAL ARTLARDA BU MOTORUN KULLANIMI
SIRASINDA KULLANICI GÜNLÜK
P¤I NORMÁLNÍCH PODMÍNKÁCH POUÎITÍ
MÒÎE TENTO STROJ OVLIVNIT DENNÍ NORMU
ÚROVNù HLUKU NA OBSLUHU, KTERÁ JE ROVNA,
NEBO VùT·Í
85 dB (A)
2000/14/EC
LwA EN ISO 3744 - ISO 10884
LpA av
EN 11806 - ISO 7917
22.5 cm3
90 dB(A)
95 dB(A)
25.4 cm3
93 dB(A)
97 dB(A)
*
*
*
*
110 dB(A)
110 dB(A)
107 dB(A)
110 dB(A)
VE ÜSTÜ GÜRÜLTÜYE MARUZ KALAB‹L‹R.
ISO 7916
m / s2
Loop handle:
Trimmer:
8.0
9.5
Twin handle:
Loop handle:
5.5
8.0
UPOZORNùNÍ !!!
85 dB (A)
*
*
*
*
- Orta a¤›rl›kl› de¤erler: asgari 1/2, tam yük 1/2 (kafa) veya bofl andaki azami h›z de¤eri 1/2 (biçak).
* TR
CE - PrÛmûrné statistické hodnoty: 1/2 minimální, 1/2 s pln˘m nákladem (hlava) nebo 1/2 max. rychlost prázdné (kotouã).
TR
- D‹KKAT! - Bu k›lavuz, daima makinan›n yan›nda bulundurulmal›d›r.
CZ
- UPOZORNùNÍ! - Tento návod by mûl b˘t uchováván spolu s pfiístrojem po celou dobu jeho Ïivotnosti.
EMAK s.p.a. - Member of the YAMA group
42011 BAGNOLO IN PIANO (REGGIO EMILIA) ITALY
TEL. 0522 956611 - TELEFAX 0522 951555
EMAIL service@emak.it INTERNET http://www.emak.it
Download PDF

advertising