DeWalt | DCF813 | DCF813 DCF815

511111 - 05 SK
Pôvodný návod na obsluhu
DCF813
DCF815
Obr. 1
Obr. 2
2
Obr. 4
Obr. 3
Obr. 5
3
10,8 V AKUMULÁTOROVÝ RÁZOVÝ UŤAHOVAČ
DCF813
10,8 V AKUMULÁTOROVÝ RÁZOVÝ UŤAHOVAČ /
SKRUTKOVAČ DCF815
Blahoželáme Vám!
VAROVANIE: Deklarované hodnoty
vibrácií sa vzťahujú na štandardné
použitie náradia. Ak je však náradie
použité na rôzne aplikácie s rozmanitým príslušenstvom alebo ak sa
vykonáva jeho nedostatočná údržba,
veľkosť vibrácií môže byť odlišná. Tak
sa môže počas celkového pracovného času značne predĺžiť čas pôsobenia vibrácií na obsluhu. Odhad miery
vystavenia sa pôsobeniu vibrácií by
mal tiež počítať s časom, keď je náradie vypnuté alebo keď je v chode,
ale nevykonáva žiadnu prácu. Počas
celkového pracovného času sa tak
môže čas pôsobenia vibrácií na obsluhu značne skrátiť. Zistite si ďalšie
doplnkové bezpečnostné opatrenia,
ktoré chránia obsluhu pred účinkom
vibrácií: údržba náradia a jeho príslušenstva, udržovanie rúk v teple, organizácia spôsobu práce.
Zvolili ste si elektrické náradie značky
DEWALT. Roky skúseností a dôkladný vývoj
výrobkov dokázali, že firma DEWALT je jedným z najspoľahlivejších partnerov pre profesionálnych užívateľov elektrického náradia.
Technické údaje
Napájacie napätie
VDC
Typ
Typ akumulátora
DCF813
DCF815
10,8
10,8
2/3
2/3
Li-Ion
Li-Ion
0 – 2450 0 – 2450
Otáčky naprázdno
min-1
Max. krútiaci moment
Nm
130
107
Držiak nástrojov
mm
3/8"
(9,5 mm)
1/4"
(6,35 mm)
Hmotnosť (bez
akumulátora)
kg
0,8
0,8
LpA (akustický tlak)
dB(A)
88
88
KpA (odchýlka
akustického tlaku)
dB(A)
3
3
LWA (akustický výkon)
dB(A)
99
99
Typ
akumulátora
KWA (odchýlka
akustického výkonu)
dB(A)
3
3
Napájacie
napätie
Akumulátor
Celková úroveň vibrácií (priestorový vektorový súčet)
určená podľa normy EN 60745:
DCB123 DCB125 DCB127
VDC
Li-Ion
Li-Ion
Li-Ion
10,8
10,8
10,8
Kapacita
Ah
1,5
1,3
2,0
Hmotnosť
kg
0,2
0,2
0,2
Hodnota vibrácií ah =
ah
m/s2
7,5
7,5
Nabíjačka
Odchýlka K
m/s2
1,7
1,7
Napätie siete
DCB100
VDC
230 V
Typ
akumulátora
Veľkosť vibrácií uvedená v tomto dokumente
bola meraná podľa normalizovaných požiadaviek, ktoré sú uvedené v norme EN 60745
a môže sa použiť na porovnanie jedného náradia s ostatnými. Táto hodnota sa môže použiť na predbežný odhad vibrácií pôsobiacich
na obsluhu.
4
Li-Ion
Približný čas
nabíjania
akumulátora
min
Hmotnosť
kg
35
(1,3 Ah)
40
(1,5 Ah)
0,30
65
(2,0 Ah)
Nabíjačka
Napätie siete
VDC
230 V
Li-Ion
Upozorňuje na riziko úrazu
spôsobeného elektrickým prúdom.
230 V
Typ
akumulátora
Li-Ion
Približný čas
nabíjania
akumulátora
min
Hmotnosť
kg
25
(1,3 Ah)
55
(3,0 Ah)
30
(1,5 Ah)
40
(2,0 Ah)
70
(4,0 Ah)
0,49
Nabíjačka
Napätie
siete
VAROVANIE: OZNAČUJE POTENCIÁLNE RIZIKOVÚ SITUÁCIU, KTORÁ,
V PRÍPADE, ŽE SA JEJ NEZABRÁNI,
môže SPÔSOBIŤ vážne alebo smrteľné zranenie.
UPOZORNENIE: OZNAČUJE POTENCIÁLNE HROZIACU RIZIKOVÚ
SITUÁCIU, KTORÁ, V PRÍPADE, ŽE
SA JEJ NEZABRÁNI, môže VIESŤ
K VZNIKU ľahkého alebo stredne
vážneho zranenia.
POZNÁMKA: Označuje postup nesúvisiaci so spôsobením zranení, ktorý,
v prípade, že sa mu nezabráni, môže
VIESŤ K poškodeniu zariadenia.
DCB105
DCB107
VDC
Typ
akumulátora
Približný čas
nabíjania
akumulátora
min
Hmotnosť
kg
60
(1,3 Ah)
140
(3,0 Ah)
70
(1,5 Ah)
90
(2,0 Ah)
185
(4,0 Ah)
Upozorňuje na riziko vzniku požiaru.
ES Vyhlásenie o zhode v rámci EÚ
0,29
Nabíjačka
SMERNICA PRE STROJOVÉ ZARIADENIA
DCB112
Napätie siete VDC
230 V
Typ
akumulátora
Li-Ion
Približný čas
nabíjania
akumulátora
min
Hmotnosť
kg
40
(1,3 Ah)
90
(3,0 Ah)
45
(1,5 Ah)
DCF813, DCF815
Spolonosť DEWALT vyhlasuje, že výrobky
popisované v Technických údajoch spĺňajú požiadavky nasledujúcich noriem: 2006/42/EC,
EN 60745-1, EN 60745-2-2.
60
(2,0 Ah)
120
(4,0 Ah)
Tieto výrobky spĺňajú tiež požiadavky smerníc
2004/108/ES a 2011/65/EÚ. Ďalšie informácie
Vám poskytne zástupca spoločnosti DEWALT
na nasledujúcej adrese alebo na adresách,
ktoré sú uvedené na zadnej strane tohto
návodu.
0,36
Poistky
Európa
Náradie 230 V 10 A v napájacej sieti
Veľká Británia
13 A v zástrčke
Náradie 230 V
a Írsko
prívodného kábla
Nižšie podpísaná osoba je zodpovedná za zostavenie technických údajov a vydáva toto vyhlásenie v zastúpení spoločnosti DEWALT.
Definícia: Bezpečnostné pokyny
Nižšie uvedené definície opisujú stupeň závažnosti každého označenia. Prečítajte si pozorne návod na použitie a venujte pozornosť
týmto symbolom.
Horst Grossmann
Viceprezident pre vývoj a konštrukciu produktov DEWALT,
Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany
15. 12. 2013
NEBEZPEČENSTVO: OZNAČUJE
BEZPROSTREDNE hroziacu rizikovú
situáciu, ktorá v prípade, že sa jej nezabráni, povedie k spôsobeniu vážneho
alebo smrteľného zranenia.
5
c) Nevystavujte elektrické náradie dažďu
alebo vlhkému prostrediu. Ak vnikne
do elektrického náradia voda, zvýši sa riziko úrazu elektrickým prúdom.
d) S prívodným káblom zaobchádzajte
opatrne. Nikdy nepoužívajte prívodný
kábel na prenášanie alebo posúvanie
náradia a neťahajte zaň, ak chcete náradie odpojiť od elektrickej siete. Zabráňte
kontaktu kábla s mastnými, horúcimi
a ostrými predmetmi alebo pohyblivými časťami. Poškodený alebo zapletený
prívodný kábel zvyšuje riziko vzniku úrazu
elektrickým prúdom.
e) Pri práci s náradím vonku používajte
predlžovacie káble určené na vonkajšie
použitie. Použitie kábla na vonkajšie použitie znižuje riziko úrazu elektrickým prúdom.
f) Ak musíte s elektrickým náradím pracovať vo vlhkom prostredí, použite napájací zdroj s prúdovým chráničom (RCD).
Použitie prúdového chrániča (RCD) znižuje
riziko úrazu elektrickým prúdom.
VAROVANIE: Z dôvodu obmedzenia
rizika zranenia si prečítajte tento návod
na obsluhu.
Všeobecné bezpečnostné pokyny
na prácu s elektrickým náradím
VAROVANIE! Prečítajte si všetky
bezpečnostné pokyny a bezpečnostné výstrahy. Nedodržanie uvedených varovaní a pokynov môže viesť
k úrazu elektrickým prúdom, požiaru
a vážnemu zraneniu.
VŠETKY BEZPEČNOSTNÉ
VAROVANIA A POKYNY USCHOVAJTE
NA PRÍPADNÉ ĎALŠIE POUŽITIE.
Označenie „elektrické náradie“ vo všetkých
upozorneniach odkazuje na Vaše náradie napájané zo siete (je vybavené prívodným káblom) alebo náradie napájané akumulátorom
(bez prívodného kábla).
1) BEZPEČNOSŤ NA PRACOVISKU
a) Pracovný priestor udržujte čistý a dobre
osvetlený. Preplnený a neosvetlený pracovný priestor môže viesť k spôsobeniu
úrazov.
b) Nepracujte s elektrickým náradím vo
výbušnom prostredí, ako sú napríklad
priestory s výskytom horľavých kvapalín, plynov alebo prašných látok. V elektrickom náradí dochádza k iskreniu, ktoré
môže spôsobiť vznietenie horľavého prachu alebo výparov.
c) Pri práci s náradím zaistite bezpečnú
vzdialenosť detí a ostatných osôb.
Rozptyľovanie môže spôsobiť stratu kontroly nad náradím.
3) BEZPEČNOSŤ OBSLUHY
a) Zostaňte stále pozorní, sledujte, čo
vykonávate a pri práci s náradím premýšľajte. Nepoužívajte elektrické náradie, ak ste unavení alebo ak ste pod
vplyvom drog, alkoholu alebo liekov.
Chvíľka nepozornosti pri práci s elektrickým
náradím môže viesť k vážnemu úrazu.
b) Používajte prvky osobnej ochrany. Vždy
používajte ochranu zraku. Ochranné prostriedky ako respirátor, protišmyková pracovná obuv, prilba a chrániče sluchu, používané v príslušných podmienkach, znižujú
riziko poranenia osôb.
c) Zabráňte náhodnému zapnutiu. Pred pripojením zdroja napätia alebo pred vložením akumulátora a pred zdvihnutím
alebo prenášaním náradia skontrolujte,
či je vypnutý hlavný vypínač. Prenášanie
elektrického náradia s prstom na hlavnom
vypínači alebo pripojenie prívodného kábla
k elektrickej sieti, ak je hlavný vypínač náradia v polohe zapnuté, môže spôsobiť úraz.
d) Pred zapnutím náradia sa vždy uistite, či
nie sú v jeho blízkosti kľúče alebo nastavovacie prípravky. Nastavovacie kľúče
ponechané na náradí môžu byť zachytené
rotujúcimi časťami náradia a môžu spôsobiť
úraz.
2) ELEKTRICKÁ BEZPEČNOSŤ
a) Zástrčka prívodného kábla náradia
musí zodpovedať zásuvke. Zástrčku
nikdy žiadnym spôsobom neupravujte.
Nepoužívajte pri uzemnenom elektrickom náradí žiadne upravené zástrčky.
Neupravované zástrčky a zodpovedajúce
zásuvky znižujú riziko vzniku úrazu elektrickým prúdom.
b) Nedotýkajte sa uzemnených povrchov,
ako sú napríklad potrubia, radiátory,
elektrické sporáky a chladničky. Pri
uzemnení Vášho tela vzrastá riziko úrazu
elektrickým prúdom.
6
e) Neprekážajte sami sebe. Pri práci vždy
udržujte vhodný a pevný postoj. Tak
je umožnená lepšia ovládateľnosť náradia
v neočakávaných situáciách.
f) Vhodne sa obliekajte. Nenoste voľný
odev alebo šperky. Dbajte na to, aby sa
Vaše vlasy, odev a rukavice nedostali do kontaktu s pohyblivými časťami.
Voľné šaty, šperky alebo dlhé vlasy môžu
byť pohyblivými dielmi zachytené.
g) Ak sú zariadenia vybavené adaptérom
na pripojenie odsávacieho zariadenia,
zaistite jeho správne pripojenie a riadnu
funkciu. Použitie týchto zariadení môže
znížiť nebezpečenstvo týkajúce sa prachu.
g) Elektrické náradie, príslušenstvo, držiaky nástrojov atď., používajte podľa týchto pokynov a berte do úvahy podmienky
pracovného prostredia a prácu, ktorú
budete vykonávať. Použitie elektrického
náradia na iné účely, než na aké je určené,
môže byť nebezpečné.
5) POUŽITIE AKUMULÁTOROVÉHO
NÁRADIA A JEHO ÚDRŽBA
a) Nabíjajte iba v nabíjačke určenej výrobcom. Nabíjačka určená pre určitý druh akumulátora môže byť nebezpečná pri nabíjaní
iného typu akumulátora.
b) Používajte výhradne akumulátory odporučené výrobcom náradia. Použitie iných
typov akumulátorov môže spôsobiť vznik
požiaru alebo zranenie.
c) Pokiaľ akumulátory nepoužívate, držte
ich mimo dosahu kovových predmetov
ako sú kancelárske sponky na papier,
mince, kľúče, klinčeky, skrutky alebo
ďalšie drobné kovové predmety, ktoré
môžu spôsobiť skrat oboch svoriek akumulátora. Skratovanie kontaktov akumulátora môže viesť k vzniku popálenín alebo
požiaru.
d) V nevhodných podmienkach môže z akumulátora unikať kvapalina. Vyvarujte sa
kontaktu s touto kvapalinou. Ak sa kvapalinou náhodne zasiahnete, zasiahnuté
miesto umyte vodou. Pri zasiahnutí očí
zasiahnuté miesto omyte a vyhľadajte
lekársku pomoc. Unikajúca kvapalina
z akumulátora môže spôsobiť podráždenie
pokožky alebo popáleniny.
4) POUŽITIE ELEKTRICKÉHO NÁRADIA
A JEHO ÚDRŽBA
a) Elektrické
náradie
nepreťažujte.
Používajte správny typ náradia na vykonávanú prácu. Pri použití správneho typu
elektrického náradia bude práca vykonaná
lepšie a bezpečnejšie.
b) Ak nie je možné hlavný vypínač náradia
zapnúť a vypnúť, s náradím nepracujte. Každé elektrické náradie s nefunkčným
hlavným vypínačom je nebezpečné a musí
sa opraviť.
c) Pred nastavovaním náradia, pred výmenou príslušenstva alebo pokiaľ náradie
nepoužívate, odpojte zástrčku prívodného kábla od zásuvky alebo z náradia vyberte akumulátor. Tieto preventívne bezpečnostné opatrenia znižujú riziko
náhodného zapnutia náradia.
d) Ak náradie nepoužívate, uložte ho mimo
dosahu detí a zabráňte tomu, aby bolo
toto náradie použité osobami, ktoré nie
sú oboznámené s jeho obsluhou alebo
s týmto návodom. Elektrické náradie je
v rukách nekvalifikovanej obsluhy nebezpečné.
e) Vykonávajte údržbu elektrického náradia. Skontrolujte vychýlenie alebo zablokovanie pohyblivých častí, poškodenie
jednotlivých dielov a iné okolnosti, ktoré
môžu ovplyvniť chod náradia. Ak je
náradie poškodené, nechajte ho pred
použitím opraviť. Veľa nehôd býva spôsobených nedostatočnou údržbou náradia.
f) Rezné nástroje udržujte ostré a čisté.
Riadne udržiavané rezné nástroje s ostrými reznými čepeľami sú menej náchylné
na zanášanie nečistotami a lepšie sa s nimi
manipuluje.
6) OPRAVY
a) Zverte opravu Vášho náradia iba osobe
s príslušnou kvalifikáciou, ktorá bude
používať výhradne originálne náhradné
diely. Tým zaistíte bezpečnú prevádzku
náradia.
Špecifické doplnkové
bezpečnostné predpisy pre
rázové uťahovače / skrutkovače
•
7
Pri pracovných operáciách, pri ktorých
by mohlo dôjsť ku kontaktu so skrytými vodičmi alebo s vlastným prívodným káblom, držte elektrické náradie
vždy za izolované rukoväti. Pri kontakte
s vodičom pod prúdom sa nechránené kovové časti náradia stanú vodivé a obsluha
tak utrpí zásah elektrickým prúdom.
•
•
Počas použitia dochádza k zahriatiu
pracovných nástrojov aj náradia. Preto
pri manipulácii s týmito nástrojmi používajte rukavice.
Nepoužívajte toto náradie dlhodobo
bez prestávok. Vibrácie spôsobené prevádzkou náradia môžu byť nebezpečné
pre Vaše ruky a paže. Používajte rukavice, ktoré zaistia lepšie tlmenie rázov
a obmedzte pôsobenie vibrácií robením
častých prestávok.
VAROVANIE: Nebezpečenstvo úrazu
elektrickým prúdom. Dbajte na to, aby
sa do nabíjačky nedostala žiadna tekutina. Mohlo by dôjsť k úrazu elektrickým
prúdom.
UPOZORNENIE: Riziko popálenia.
Z dôvodu obmedzenia rizika spôsobenia zranenia nabíjajte iba akumulátory
DEWALT, ktoré sú určené na nabíjanie. Ostatné typy akumulátorov môžu
prasknúť, čo môže viesť k zraneniu
alebo hmotným škodám.
Zvyškové riziká
Napriek tomu, že sa dodržiavajú príslušné
bezpečnostné predpisy a používajú sa bezpečnostné zariadenia, určité zvyškové riziká
sa nemôžu vylúčiť.
– Poškodenie sluchu.
– Riziko zranenia spôsobeného odlietavajúcimi čiastočkami.
– Riziko popálenia spôsobeného kontaktom
s horúcim príslušenstvom, ktoré sa zahrialo počas použitia.
– Riziko zranenia spôsobeného dlhodobým
použitím náradia.
UPOZORNENIE: Deti by mali byť pod
dozorom, aby sa s náradím nehrali.
POZNÁMKA: V určitých podmienkach,
keď je nabíjačka pripojená na napájacie napätie, môže dôjsť ku skratovaniu
nabíjačky cudzími predmetmi. Cudzie
vodivé predmety a materiály, ako sú
brúsny prach, kovové piliny, oceľové
vlna (drôtenka), hliníkové fólie alebo
akékoľvek čiastočky kovu, sa nesmú
dostať do vnútorného priestoru nabíjačky. Ak nie je v úložnom priestore nabíjačky umiestnený žiadny akumulátor,
vždy odpojte prívodný kábel nabíjačky
od siete. Skôr ako budete čistiť nabíjačku, odpojte ju od siete.
Štítky na náradí
Na náradí sú nasledujúce piktogramy:
Pred použitím si prečítajte návod
na obsluhu.
•
UMIESTNENIE DÁTUMOVÉHO KÓDU
Dátumový kód, ktorý obsahuje tiež rok výroby, je vytlačený na povrchu krytu náradia,
ktorý vytvára montážny spoj medzi náradím
a akumulátorom.
•
Príklad:
2014 XX XX
•
Rok výroby
•
Dôležité bezpečnostné pokyny
pre všetky nabíjačky
•
TIETO POKYNY USCHOVAJTE: Tento návod obsahuje dôležité bezpečnostné pokyny
a pokyny na použitie pre nabíjačky DCB100,
DCB105, DCB107 a DCB112.
• Pred použitím nabíjačky si prečítajte
všetky pokyny a výstražné upozornenia
nachádzajúce sa na nabíjačke, akumulátore a na výrobku, ktorý tento akumulátor
používa.
•
8
NEPOKÚŠAJTE SA nabíjať akumulátory
pomocou inej nabíjačky, než je nabíjačka uvedená v tomto návode. Nabíjačka
i akumulátory sú špecificky navrhnuté tak,
aby mohli pracovať spolu.
Tieto nabíjačky nie sú určené na žiadne
iné použitie, než je nabíjanie dobíjateľných akumulátorov DEWALT. Akékoľvek
iné použitie môže viesť k spôsobeniu požiaru alebo k úrazu elektrickým prúdom.
Nevystavujte nabíjačku pôsobeniu
dažďa alebo snehu.
Pri odpájaní nabíjačky vždy odpojte
zástrčku od zásuvky a neťahajte za prívodný kábel. Týmto spôsobom zabránite
poškodeniu zástrčky a prívodného kábla.
Uistite sa, či je prívodný kábel vedený
tak, aby ste po ňom nešliapali, nezakopávali oň a aby nedochádzalo k jeho
poškodeniu alebo nadmernému zaťaženiu.
Ak nie je to absolútne nutné, nepoužívajte predlžovací kábel. Použitie nesprávneho predlžovacieho kábla by mohlo viesť
k spôsobeniu požiaru alebo k úrazu elek-
•
•
•
•
•
•
•
•
Postup nabíjania (obr. 2)
trickým prúdom.
Neklaďte na nabíjačku žiadne predmety a neumiestňujte nabíjačku na mäkký
povrch, na ktorom by mohlo dôjsť
k zablokovaniu ventilačných drážok, čo
by spôsobilo nadmerné zvýšenie teploty vnútri nabíjačky. Umiestnite nabíjačku
na také miesta, ktoré sú mimo dosahu
zdrojov tepla. Odvod tepla z nabíjačky je
vedený cez drážky v hornej a spodnej časti
krytu nabíjačky.
Nepoužívajte nabíjačku s poškodeným
prívodným káblom alebo s poškodenou zástrčkou - zaistite okamžitú výmenu
poškodených častí.
Nepoužívajte nabíjačku, ak došlo k prudkému nárazu do nabíjačky, k jej pádu
alebo k jej poškodeniu iným spôsobom.
Opravu zverte autorizovanému servisu.
Nedemontujte nabíjačku. Ak je nutná
oprava alebo údržba, zverte tento úkon
autorizovanému servisu. Nesprávne
vykonaná opätovná montáž môže viesť
k spôsobeniu požiaru alebo k úrazu elektrickým prúdom.
Ak dôjde k poškodeniu prívodného kábla,
musí byť ihneď vymenený výrobcom, autorizovaným servisom alebo kvalifikovanou
osobou, aby sa zabránilo akémukoľvek
riziku.
Pred čistením nabíjačku vždy odpojte
od elektrickej siete. Týmto spôsobom
obmedzíte riziko úrazu elektrickým prúdom. Vybratie akumulátora z nabíjačky toto
riziko nezníži.
NIKDY sa nepokúšajte spojiť 2 nabíjačky
dohromady.
Nabíjačka je určená na použitie so
štandardným napätím elektrickej siete
230 V. Nepokúšajte sa nabíjačku použiť
s iným napájacím napätím. Táto nabíjačka nie je určená pre vozidlá.
1. Pred vložením akumulátora do nabíjačky (6) zapojte prívodný kábel nabíjačky
do zásuvky elektrickej siete.
2. Umiestnite akumulátor (f) do nabíjačky.
Červený indikátor (nabíjanie) začne blikať, čo bude indikovať začatie procesu
nabíjania.
3. Ukončenie nabíjania bude indikované
nepretržitým svietením červenej kontrolky. Akumulátor je celkom nabitý a môže
sa okamžite použiť alebo môže zostať
v nabíjačke.
POZNÁMKA: Pre zaistenie maximálnej výkonnosti a životnosti akumulátorov Li-Ion ich
pred prvým použitím doplna nabite.
Priebeh nabíjania
Stav nabitia akumulátora je podrobne popísaný v tabuľke nižšie.
Stav nabitia – DCB100 a DCB105
nabíjanie
celkom nabité
odmlka zahriaty/studený
akumulátor
vymeňte akumulátor
Stav nabitia – DCB107 a DCB112
nabíjanie
celkom
nabité
odmlka
zahriaty/
studený
akumulátor
TIETO POKYNY USCHOVAJTE
Odloženie nabíjania – zahriaty/
studený akumulátor
Nabíjačky
Nabíjačky DCB100, DCB105, DCB107 a DCB112 môžu nabíjať akumulátory Li-Ion s napájacím napätím 10,8 V.
Táto nabíjačka sa nesmie žiadnym spôsobom
upravovať. Je konštruovaná tak, aby bola zaistená čo najjednoduchšia obsluha.
DCB100 a DCB105
Akonáhle bude nabíjačka detekovať príliš vysokú alebo príliš nízku teplotu akumulátora,
automaticky zaháji režim odloženia nabíjania
a pozastaví nabíjanie, pokým akumulátor nedosiahne zodpovedajúcu teplotu. Potom nabíjačka automaticky prejde do režimu nabíjania.
9
Táto funkcia maximálne predlžuje prevádzkovú životnosť akumulátora.
•
DCB107 A DCB112
Ak bude nabíjačka detegovať vysokú teplotu
akumulátora, automaticky odloží nabíjanie,
kým akumulátor nevychladne.
Ak bude nabíjačka detegovať príliš nízku teplotu akumulátora, automaticky odloží nabíjanie, kým sa akumulátor nezahreje.
Červená kontrolka bude stále blikať, ale počas
tohto procesu bude svietiť aj žltá kontrolka.
Hneď ako dôjde k vychladnutiu akumulátora,
žltá kontrolka zhasne a nabíjačka začne proces nabíjania.
Náradie radu XR Li-Ion je vybavené systémom
elektronickej ochrany, ktorá chráni akumulátor
pred preťažením, prehriatím a úplným vybitím.
Pri aktivácii systému tejto elektronickej ochrany sa náradie automaticky vypne. Ak sa tak
stane, vložte akumulátor Li-Ion do nabíjačky a
nechajte ho celkom nabiť.
•
•
VAROVANIE: Nikdy sa nepokúšajte
do akumulátora vniknúť. Ak je obal
akumulátora prasknutý alebo poškodený, nevkladajte akumulátor do nabíjačky. Zabráňte pádu, rozdrveniu alebo
poškodeniu akumulátora. Nepoužívajte
akumulátor alebo nabíjačku, pri ktorých
došlo k nárazu, pádu alebo inému
poškodeniu (napríklad prepichnutie
klincom, zásah kladivom, rozšliapnutie). Poškodený akumulátor by mal byť
vrátený do autorizovaného servisu, kde
bude zaistená jeho recyklácia.
Iba pre akumulátory Li-Ion
Akumulátory Li-Ion sú vybavené systémom
elektronickej ochrany, ktorá akumulátor chráni
pred preťažením, prehriatím a úplným vybitím.
Pri aktivácii systému tejto elektronickej ochrany sa náradie automaticky vypne. Ak sa tak
stane, vložte akumulátor Li-Ion do nabíjačky
a nechajte ho celkom nabiť.
UPOZORNENIE: Ak sa náradie nepoužíva, pri odkladaní postavte náradie
na stabilný povrch tak, aby nemohlo
dôjsť k jeho pádu. Niektoré náradia s veľkým akumulátorom budú stáť
na akumulátore vo zvislej polohe, ale
môže dôjsť k ich ľahkému prevrhnutiu.
Dôležité bezpečnostné pokyny
pre všetky akumulátory
Špecifické bezpečnostné pokyny pre akumulátory Li-Ion
• Nespaľujte akumulátory, aj keď sú vážne
poškodené alebo celkom opotrebované.
Akumulátory môžu v ohni explodovať. Pri
spaľovaní akumulátorov typu Li-Ion dochádza k vytváraniu toxických výparov a látok.
• Ak dôjde ku kontaktu obsahu akumulátora s pokožkou, okamžite zasiahnuté miesto opláchnite mydlom a vodou.
Ak sa Vám dostane kvapalina z akumulátora do očí, vyplachujte otvorené oči
vodou zhruba 15 minút alebo dovtedy, kým
podráždenie neprestane. Ak je nutné lekárske ošetrenie – elektrolytom akumulátora
je zmes tekutých organických uhličitanov
a solí lítia.
• Obsah článkov akumulátora môže spôsobiť tažkosti s dýchaním. Zaistite prísun
čerstvého vzduchu. Ak ťažkosti stále pretrvávajú, vyhľadajte lekárske ošetrenie.
Ak objednávate náhradný akumulátor, nezabudnite do objednávky doplniť katalógové číslo a napájacie napätie akumulátora.
Po dodaní nie je akumulátor celkom nabitý.
Pred použitím nabíjačky a akumulátora si najskôr prečítajte nižšie uvedené bezpečnostné
pokyny. Pri nabíjaní potom postupujte podľa
uvedených pokynov.
PREČÍTAJTE SI VŠETKY POKYNY
•
•
látora, pretože jeho poškodenie môže
spôsobiť vážne zranenie.
Nabíjajte akumulátory iba v nabíjačkách
DEWALT.
NESTRIEKAJTE na akumulátory vodu
a neponárajte akumulátory do vody alebo
do iných kvapalín.
Neskladujte a nepoužívajte náradie
a akumulátory na miestach, kde môže
teplota dosiahnuť alebo prekročiť 40 °C
(ako sú vonkajšie búdy alebo kovové
budovy v lete).
Nenabíjajte a nepoužívajte akumulátory vo výbušnom prostredí, ako sú
napríklad priestory s výskytom horľavých kvapalín, plynov alebo prašných
látok. Vloženie alebo vybratie akumulátora
z nabíjačky môže spôsobiť iskrenie a vznietenie prachu alebo výparov.
Nikdy akumulátor do nabíjačky nevkladajte násilím. Nerobtežiadne úpravy
batériového priestoru za účelom použitia nekompatibilnej nabíjačky akumu-
10
Akumulátor
VAROVANIE: Riziko popálenia. Kvapalina z akumulátora sa môže vznietiť,
ak dôjde k jeho kontaktu s plameňom
alebo so zdrojom iskrenia.
TYP AKUMULÁTORA
Modely DCF813 a DCF815 budú pracovať
s akumulátormi s napájacím napätím 10,8 V.
Preprava
Odporúčanie pre uloženie
akumulátorov
Akumulátory DEWALT spĺňajú požiadavky
všetkých platných predpisov pre prepravu, ktoré sú predpísané v priemyselných a právnych
normách, ktoré zahŕňajú odporúčania OSN
na prepravu nebezpečného tovaru – Predpisy
asociácie pre medzinárodnú leteckú dopravu
nebezpečného tovaru (IATA), Medzinárodné
predpisy pre námornú prepravu nebezpečného tovaru (IMDG) a Európska dohoda týkajúca
sa medzinárodnej cestnej prepravy nebezpečného tovaru (ADR). Články a akumulátory
Li-Ion boli testované podľa požiadaviek časti
38.3, ktorá je uvedená v príručke testov a kritérií dokumentu Odporúčania OSN pre prepravu nebezpečného tovaru.
Vo väčšine prípadov bude preprava akumulátorov DEWALT vybratá z klasifikácie „plne
regulovaná preprava nebezpečného materiálu
triedy 9“. V zásade platia dva prípady, ktoré
vyžadujú prepravu triedy 9:
1. Letecká preprava viac než dvoch akumulátorov DEWALT Li-Ion, ak toto balenie obsahuje iba akumulátory (žiadne náradie), a
2. Akákoľvek zásielka obsahujúca akumulátory Li-Ion, ktorých energetický výkon je
väčší než 100 watthodín (Wh). Na všetkých akumulátoroch Li-Ion je na obale uvedený energetický výkon vo watthodinách.
Bez ohľadu na to, či sa zásielka považuje za
zásielku s výnimkou alebo plne regulovanú
zásielku, povinnosťou dopravcu je postupovať
podľa najnovších predpisov týkajúcich sa balenia, označovania a vyžadovanej dokumentácie.
Pri preprave akumulátorov môže prípadne
dôjsť k spôsobeniu požiaru, ak sa kontakty
akumulátora dostanú náhodne do styku s vodivými materiálmi. Pri preprave akumulátora
sa uistite, či sú kontakty akumulátora riadne
chránené a dobre izolované od materiálov, s
ktorými by sa mohli dostať do kontaktu a ktoré
by mohli spôsobiť skrat.
Informácie uvedené v tejto časti príručky sú
uvedené v dobrej viere a považujú sa za presné v čase vytvorenia tohto dokumentu.
Na tieto informácie sa však nevzťahuje žiadna
záruka, výslovná alebo predpokladaná. Je povinnosťou kupujúceho zaistiť, aby jeho činnosti spĺňali požiadavky platných predpisov.
1. Najvhodnejšie miesto pre skladovanie je
v chlade a suchu, mimo dosahu priameho
slnečného žiarenia a nadmerného tepla či
chladu. Z dôvodu zachovania optimálneho
výkonu a životnosti skladujte nepoužívané
akumulátory pri izbovej teplote.
2. Ak akumulátory skladujete dlhší čas, odporúča sa s ohľadom na dosiahnutie optimálnych výsledkov uložiť ich plne nabité na suchom a chladnom mieste mimo
nabíjačky.
POZNÁMKA: Akumulátory by nemali byť
uskladnené, ak sú plne vybité. Pred použitím bude potrebné akumulátor nabiť.
Štítky na nabíjačke
a na akumulátore
Okrem piktogramov uvedených v tomto návode môžu štítky na nabíjačke a akumulátore
obsahovať nasledujúce piktogramy:
Pred použitím si prečítajte návod
na obsluhu.
Čas nabíjania je uvedený v časti
Technické údaje.
Nabíjanie akumulátora.
Akumulátor je nabitý.
Chybný akumulátor.
Odloženie nabíjania – zahriaty/
studený akumulátor.
Nepokúšajte sa kontakty
akumulátora prepájať vodivými
predmetmi.
Nenabíjajte poškodené
akumulátory.
Zabráňte styku s vodou.
11
e.
f.
g.
h.
i.
j.
Poškodené káble ihneď vymeňte.
Nabíjajte iba v rozmedzí teplôt
od 4 °C do 40 °C.
Iba na použitie vo vnútri.
POUŽITIE VÝROBKU
Akumulátorový rázový uťahovač / skrutkovač
a rázový uťahovač sú určené na profesionálne
uťahovanie. Akumulátorový rázový uťahovač /
skrutkovač a rázový uťahovač sú profesionálne elektrické náradie. Vďaka funkcii rázov je
toto náradie vhodné najmä pre skrutkovanie
spojovacích prvkov do dreva, kovu a betónu.
Likvidáciu akumulátora vykonávajte
s ohľadom na životné prostredie.
Nabíjajte akumulátory DEWALT iba
v určených nabíjačkách DEWALT.
Ak sa budú v nabíjačkách DEWALT
nabíjať iné akumulátory než
akumulátory DEWALT, môže dôjsť
k ich prasknutiu alebo k vzniku
iných nebezpečných situácií.
NEPOUŽÍVAJTE ho vo vlhkom prostredí alebo v prostredí s výskytom horľavých kvapalín
a plynov.
Tento rázový uťahovač je elektrické náradie
pre profesionálov.
Akumulátory nespaľujte.
ZABRÁŇTE deťom, aby sa s týmto náradím dostali do kontaktu. Ak používajú toto
náradie neskúsené osoby, musí byť zaistený
odborný dozor.
• Tento výrobok nie je určený na použitie
osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými
schopnosťami, s nedostatkom skúseností
a znalostí, ak týmto osobám nebol stanovený dohľad, alebo ak im neboli poskytnuté inštrukcie týkajúce sa použitia výrobku
osobou zodpovednou za ich bezpečnosť.
Deti by nemali byť nikdy ponechané
s týmto náradím bez dohľadu.
Obsah balenia
Balenie obsahuje:
1 Akumulátorový rázový uťahovač /
skrutkovač alebo rázový uťahovač
1 Nabíjačku
2 Akumulátory
1 Rázový skrutkovací nástavec (DCF815)
1 Kufrík na náradie
1 Návod na obsluhu
1 Výkresovú dokumentáciu
POZNÁMKA: Modely N sa nedodávajú s akumulátorom a nabíjačkou.
•
•
Skontrolujte, či počas prepravy nedošlo
k poškodeniu náradia, jeho častí alebo
príslušenstva.
Pred začatím pracovných operácií venujte dostatok času dôkladnému prečítaniu
a pochopeniu tohto návodu.
Elektrická bezpečnosť
Elektromotor je určený iba pre jedno napájacie
napätie. Vždy skontrolujte, či napájacie napätie akumulátora zodpovedá napätiu na výkonovom štítku. Uistite sa, či hodnota napätia
Vašej nabíjačky zodpovedá hodnote napätia
v elektrickej sieti.
Popis (obr. 1)
a.
b.
c.
d.
Uvoľňovacie tlačidlo akumulátora
Akumulátor
Pracovné osvetlenie
Hlavná rukoväť
Kovadlina (DCF813)
Prídržný krúžok (DCF813)
VAROVANIE: Nikdy nevykonávajte
žiadne úpravy náradia ani jeho súčastí.
Mohlo by dôjsť k úrazu alebo k jeho
poškodeniu.
Hlavný vypínač
Prepínač pravého/ľavého chodu
Objímka skľučovadla (DCF815)
Šesťhranné rýchloupevňovacie skľučovadlo 1/4“ (6,35 mm) (DCF815)
Vaše náradie DEWALT je chránené
dvojitou izoláciou v súlade s normou
EN 60335. Preto nie je nutné použitie
uzemňovacieho vodiča.
Pokiaľ je prívodný kábel poškodený, musí byť
nahradený špeciálnym typom kábla, ktorý získate v autorizovanom servise DEWALT.
12
Výmena sieťovej zástrčky (iba
Veľká Británia a Írsko)
VYBRATIE AKUMULÁTORA Z NÁRADIA
1. Stlačte uvoľňovacie tlačidlo (e) a vysuňte
akumulátor z rukoväti náradia.
2. Vložte akumulátor do nabíjačky podľa pokynov, ktoré sú uvedené v časti návodu,
ktorá sa týka nabíjačky.
Ak budete inštalovať novú zástrčku prívodného kábla:
• Bezpečne odstráňte starú zástrčku.
• Pripojte hnedý vodič k svorke pod napätím
na novej zástrčke.
• Modrý vodič pripojte k nulovej svorke.
POUŽITIE
Pokyny na použitie
VAROVANIE: Vždy dodržujte bezpečnostné predpisy a platné nariadenia.
VAROVANIE: Na uzemňovaciu svorku
nebude pripojený žiadny vodič.
Dodržujte montážne pokyny dodávané s kvalitnými zástrčkami. Odporúčaná poistka: 3 A.
VAROVANIE: Z dôvodu zníženia
rizika spôsobenia vážneho zranenia pred vykonávaním akéhokoľvek
nastavenia alebo pred montážou
a demontážou príslušenstva alebo
prídavných zariadení náradie vždy
vypnite a vyberte z neho akumulátor.
Použitie predlžovacieho kábla
Ak to nie je nevyhnutne nutné, predlžovací kábel nepoužívajte. Používajte schválený
predlžovací kábel vhodný pre Vašu nabíjačku
(pozrite technické údaje). Minimálny prierez
vodiča je 1,0 mm2. Maximálna dĺžka je 30 m.
V prípade použitia navinovacieho kábla odviňte vždy celú dĺžku kábla.
Správna poloha rúk (obr. 1, 5)
VAROVANIE: Z dôvodu zníženia rizika
vážneho zranenia, VŽDY používajte
správne uchytenie náradia, ako je uvedené na obrázku.
Montáž a nastavenie
VAROVANIE: Pred montážou a nastavením vždy vyberte akumulátor. Pred
vložením alebo vybratím akumulátora
náradie vždy vypnite.
VAROVANIE: Z dôvodu zníženia rizika
vážneho zranenia držte náradie VŽDY
bezpečne a očakávajte náhle reakcie.
VAROVANIE: POUŽÍVAJTE IBA NABÍJAČKY A AKUMULÁTORY DEWALT.
Správna poloha rúk vyžaduje, aby ste mali jednu ruku na hlavnej rukoväti (h).
Vypínač s plynulou reguláciou
otáčok (obr. 1)
Vkladanie a vyberanie
akumulátora z náradia (obr. 3)
Ak chcete náradie zapnúť, stlačte vypínač
s reguláciou otáčok (a). Ak chcete náradie
vypnúť, uvoľnite hlavný vypínač. Toto náradie
je vybavené brzdou. Hneď ako sa vypínač celkom uvoľní, skľučovadlo sa zastaví.
VAROVANIE: Z dôvodu zníženia
rizika spôsobenia vážneho zranenia pred vykonávaním akéhokoľvek
nastavenia alebo pred montážou
a demontážou príslušenstva alebo
prídavných zariadení náradie vždy
vypnite a vyberte z neho akumulátor.
Vypínač s plynulou reguláciou otáčok umožňuje zapnutie pomalou rýchlosťou. Čím viac
stláčate hlavný vypínač, tým rýchlejšie nástroj
pracuje. Ak chcete zaistiť maximálnu životnosť
náradia, používajte priemerné otáčky iba pri
vŕtaní vodiacich dier alebo pre montážne prvky.
POZNÁMKA: Uistite sa, či je akumulátor (f)
celkom nabitý.
VLOŽENIE AKUMULÁTORA DO RUKOVÄTI
NÁRADIA
1. Zarovnajte akumulátor s drážkou vnútri rukoväti náradia.
2. Nasuňte ho riadne na svoje miesto tak,
aby ste počuli kliknutie.
POZNÁMKA: Nepretržité použitie v rozsahu
nastaviteľných otáčok sa neodporúča. Mohlo
by dôjsť k poškodeniu vypínača.
13
Prepínač pravého/ľavého chodu
(obr. 1)
Nasadenie pracovného nástroja do prídržného krúžku kovadliny spravíte tak, že ho pevne
zatlačíte do kovadliny (i). Prídržný krúžok (j)
sa stlačí, aby bolo možné pracovný nástroj zasunúť. Po nasadení pracovného nástroja bude
prídržný krúžok vyvíjať prítlak, aby pracovný
nástroj zostal upevnený.
Pracovný nástroj vyberiete tak, že ho pevne
uchopíte a stiahnete.
Prepínač chodu (b) určuje smer otáčania náradia a používa sa tiež ako zaisťovacie tlačidlo.
Ak chcete zvoliť pravý chod, uvoľnite vypínač
a stlačte prepínač chodu na pravej strane
náradia.
Ak chcete zvoliť ľavý chod, stlačte prepínač
chodu na ľavej strane náradia. Stredová poloha
tohto prepínača zaisťuje náradie vo vypnutej polohe. Ak meníte polohu tohto prepínača, uistite
sa, či je uvoľnený vypínač.
Rýchloupevňovacie skľučovadlo
(obr. 1, 4)
DCF815
POZNÁMKA: So skľučovadlom sa môže použiť iba príslušenstvo s upínacím šesťhranom
1/4“ (6.35 mm) alebo držiak vrtáka 1” (25,4
mm). Použitie nástavcov 25,4 mm (1“) umožňuje lepší prístup na zle prístupné miesta.
POZNÁMKA: Pri prvom rozbehu po zmene
smeru otáčania náradia sa môže pri rozbehu
ozvať cvaknutie. Ide o bežný jav, ktorý neznamená žiadnu závadu.
Pracovné osvetlenie (obr. 1)
Pred výmenou príslušenstva nastavte prepínač chodu (b) do stredovej polohy (zaistenie)
alebo vyberte z náradia akumulátor.
Okolo kovadliny (c, i) sa nachádzajú tri pracovné svetlá (g). Pracovné osvetlenie sa rozsvieti
po stlačení vypínača.
Ak chcete príslušenstvo upnúť, zatlačte ho
úplne do skľučovadla (d). Objímka skľučovadla (c) nemusí byť pre upnutie príslušenstva
vysunutá.
POZNÁMKA: Pracovné svetlá sú určené
na okamžité osvetlenie pracovného povrchu
a nie sú určené na to, aby sa používali ako
svietidlo.
Ak chcete príslušenstvo vybrať, stiahnite
objímku skľučovadla z prednej časti náradia.
Vyberte pracovné príslušenstvo a uvoľnite
objímku.
Kovadlina s prídržným krúžkom
(obr. 1, 4)
DCF813
UPOZORNENIE: Používajte iba pracovné nástroje určené pre rázové uťahovače. Normálne pracovné nástroje
môžu prasknúť, čo môže viesť k nebezpečným situáciám. Pred použitím pracovných nástrojov rázových uťahovačov vždy vykonajte kontrolu, aby ste sa
uistili, či sa na nich nevyskytujú žiadne
praskliny.
Použitie
Tento rázový uťahovač vytvára nasledujúce
momenty:
UPOZORNENIE: Pred použitím náradia skontrolujte upínacie štvorhrany a
zaisťovacie krúžky. Ak došlo k poškodeniu alebo k strate týchto prvkov, pred
použitím náradia sa musia nahradiť
novými.
Cat #
Ft.-Lbs.
In.-Lbs.
Nm
DCF813
96
1150
130
DCF815
79
950
107
UPOZORNENIE: Uistite sa, či montážne prvky a/alebo systémy znesú
hodnotu momentu generovanú týmto
náradím. Nadmerná hodnota momentu
môže spôsobiť zničenie montážnych
prvkov a zranenie osôb.
Pred výmenou príslušenstva nastavte prepínač chodu (b) do zaistenej polohy (stred) alebo vyberte z náradia akumulátor.
1. Nasaďte nástrčný kľúč na hlavu skrutky.
Držte náradie tak, aby bola jeho os v osi
skrutky.
14
2. Stlačte vypínač. Vždy skontrolujte uťahovací moment pomocou momentového
kľúča, pretože hodnota uťahovacieho momentu je ovplyvnená mnohými faktormi
vrátane nasledujúcich:
• Napájacie napätie: Nízke napätie, ktoré
je spôsobené takmer vybitým akumulátorom, bude znižovať hodnotu uťahovacieho
momentu.
• Veľkosť nástrčného kľúča: Ak sa nebudú používať nástrčné kľúče správnej veľkosti, dôjde k zníženiu hodnoty uťahovacieho momentu.
• Veľkosť skrutky: Väčšie priemery skrutiek spravidla vyžadujú vyššiu hodnotu
uťahovacieho momentu. Hodnota uťahovacieho momentu sa líši tiež v závislosti
od dĺžky skrutky, triedy pevnosti a koeficientu momentu.
• Skrutka: Zaistite, aby boli všetky závity
zbavené hrdze a ostatných nečistôt, aby
bola zaistená správna hodnota uťahovacieho momentu.
• Materiál: Typ materiálu a jeho povrchová
úprava ovplyvňujú hodnotu uťahovacieho
momentu.
• Doba uťahovania: Dlhšia doba uťahovania má za následok zvýšenie uťahovacieho momentu. Ak bude doba uťahovania
dlhšia než sa odporúča, môže dôjsť k prepätiu skrutiek, strhnutiu závitov akebo
k inému poškodeniu.
Mazanie
Vaše náradie
mazanie.
nevyžaduje
žiadne
ďalšie
Čistenie
VAROVANIE: Hneď ako sa vo vetracích drážkach a v ich blízkosti nahromadí prach a nečistoty, ofúkajte náradie prúdom suchého stlačeného vzduchu. Pri vykonávaní tohto úkonu údržby
používajte schválenú ochranu zraku
a schválený respirátor.
VAROVANIE: Na čistenie nekovových súčastí náradia nikdy nepoužívajte rozpúšťadlá alebo iné agresívne
látky. Tieto chemikálie môžu oslabiť
materiály použité v týchto častiach.
Používajte iba handričku navlhčenú
v mydlovom roztoku. Nikdy nedovoľte,
aby sa do náradia dostala akákoľvek
kvapalina. Nikdy neponárajte žiadnu
časť náradia do kvapaliny.
Pokyny na čistenie nabíjačky
VAROVANIE: Nebezpečenstvo úrazu
elektrickým prúdom. Pred čistením
nabíjačku vždy odpojte od elektrickej
siete. Nečistoty a mazivá môžu byť
z povrchu nabíjačky odstránené pomocou handričky alebo mäkkej kefy bez
kovových štetín. Nepoužívajte vodu ani
žiadne čistiace prostriedky.
ÚDRŽBA
Vaše náradie DEWALT bolo skonštruované
tak, aby pracovalo čo najdlhšie s minimálnymi
nárokmi na údržbu. Riadna starostlivosť o náradie a jeho pravidelné čistenie Vám zaistia
jeho bezproblémový chod.
VAROVANIE: Z dôvodu zníženia
rizika spôsobenia vážneho zranenia pred vykonávaním akéhokoľvek
nastavenia alebo pred montážou
a demontážou príslušenstva alebo
prídavných zariadení náradie vždy
vypnite a vyberte z neho akumulátor.
Doplnkové príslušenstvo
VAROVANIE: Iné príslušenstvo, než
je príslušenstvo ponúkané spoločnosťou DEWALT, NEBOLO S TÝMTO
VÝROBKOM TESTOVANÉ. PRETO
BY MOHLO BYŤ POUŽITIE TAKÉHOTO PRÍSLUŠENSTVA S TÝMTO
NÁRADÍM VEĽMI NEBEZPEČNÉ. Ak
chcete znížiť riziko zranenia, používajte s týmto náradím iba príslušenstvo
odporučené spoločnosťou DEWALT.
Nabíjačka a akumulátor nie sú určené na
opravy.
Vnútri sa nenachádzajú žiadne časti určené
na opravy.
15
VAROVANIE: Používajte iba pracovné nástroje určené pre rázové skrutkovače. Normálne pracovné nástroje
môžu prasknúť, čo môže viesť k nebezpečným situáciám. Pred použitím
pracovných nástrojov vždy vykonajte
kontrolu, aby ste sa uistili, či sa na
nich nevyskytujú žiadne praskliny.
Nabíjací akumulátor
Tieto akumulátory s dlhou životnosťou sa musia nabíjať v prípade, keď už neposkytujú dostatočný výkon pre predtým ľahko vykonávané
pracovné operácie. Po ukončení jeho životnosti preveďte jeho likvidáciu tak, aby nedošlo
k ohrozeniu životného prostredia:
• Nechajte náradie v chode, kým nedôjde
k úplnému vybitiu akumulátora a potom ho
z náradia vyberte.
• Akumulátory Li-Ion je možné recyklovať.
Odovzdajte ich, prosím, predajcovi alebo
do miestnej zberne. Zhromaždené akumulátory budú recyklované alebo zlikvidované tak, aby nedošlo k ohrozeniu životného
prostredia.
Ďalšie informácie týkajúce sa príslušenstva
získate u autorizovaného predajcu.
Ochrana životného prostredia
Trieďte odpad. Tento výrobok sa nesmie vyhodiť do bežného domového
odpadu.
Ak nebudete prístroj DEWALT ďalej používať
alebo ak chcete prístroj vymeniť za nový,
nelikvidujte ho spolu s bežným komunálnym
odpadom. Zaistite likvidáciu tohto výrobku
v triedenom odpade.
Triedený odpad umožňuje recykláciu
a opätovné využitie použitých výrobkov a obalových materiálov. Opätovné
použitie recyklovaných materiálov
pomáha chrániť životné prostredie
pred znečistením a znižuje spotrebu
surovín.
Pri kúpe nových výrobkov Vám predajne,
miestne zberne odpadov alebo recyklačné
stanice poskytnú informácie o správnej likvidácii elektro odpadov z domácnosti.
Spoločnosť DEWALT poskytuje službu zberu
a recyklácie výrobkov DEWALT po skončení
ich prevádzkovej životnosti. Ak chcete získať
výhody tejto služby, odovzdajte, prosím, Váš
výrobok ktorémukoľvek autorizovanému zástupcovi servisu, ktorý náradie odoberie a zaistí jeho recykláciu.
Miesto najbližšieho autorizovaného servisu
DEWALT sa dozviete na príslušnej adrese uvedenej na zadnej strane tejto príručky. Zoznam
servisných stredísk DEWALT a podrobnosti
o popredajnom servise nájdete taktiež na internetovej adrese: www.2helpU.com.
zst00241163 - 11-07-2014
16
17
18
ZÁRUKA
SpoloþnosĢ DEWALT je presvedþená o kvalite
svojich výrobkov a ponúka mimoriadnu záruku
pre profesionálnych používateĐov tohto náradia.
Táto záruka sa ponúka v prospech zákazníka
a nijako neovplyvní jeho zákonné záruþné práva.
Táto záruka platí vo všetkých þlenských štátoch
EÚ a Európskej zóny voĐného obchodu EFTA.
• 30 DNÍ ZÁRUKA VÝMENY •
Ak nie ste s výkonom Vášho náradia DEWALT
celkom spokojní, môžete ho do 30 dní po kúpe
vrátiĢ. Náradie musí byĢ v kompletnom stave ako
pri kúpe a musí byĢ dodané na miesto, kde bolo
kúpené, kde sa vymení alebo vrátia peniaze.
Náradie musí byĢ v uspokojivom stave a musí byĢ
predložený doklad o jeho kúpe.
• JEDNOROþNÁ ZMLUVA NA BEZPLATNÝ SERVIS •
Ak sa musí poþas 12 mesiacov po kúpe vykonaĢ
údržba alebo servis Vášho náradia DEWALT,
máte nárok na jedno bezplatné vykonanie
tohto úkonu. Tento úkon sa bezplatne vykoná
v autorizovanom servise DEWALT. K náradiu
musí byĢ predložený doklad o jeho kúpe. Táto
oprava zahĚĖa aj prácu. Tento bezplatný servis
sa nevzĢahuje na príslušenstvo a náhradné diely,
ak nie sú tiež kryté zárukou.
• JEDNOROþNÁ PLNÁ ZÁRUKA •
Ak dôjde poþas 12 mesiacov od kúpy výrobku
DEWALT k poškodeniu tohto výrobku z dôvodu
poruchy materiálu alebo zlého dielenského
spracovania, spoloþnosĢ DEWALT zaruþuje
bezplatnú výmenu všetkých poškodených þastí –
alebo podĐa nášho uváženia – bezplatnú výmenu
celého náradia, za predpokladu, že:
• Porucha nevznikla v dôsledku neodborného
zaobchádzania.
• Výrobok bol vystavený bežnému použitiu
a opotrebovaniu.
• Výrobok neopravovali neoprávnené osoby.
• Bol predložený doklad o kúpe;
• Bol výrobok vrátený kompletný s pôvodnými
komponentmi.
Ak požadujete reklamáciu, kontaktujte predajcu,
u ktorého ste výrobok kúpili alebo vyhĐadajte
autorizovanú servisnú organizáciu. Zoznam
autorizovaných servisov DEWALT a podrobnosti
o popredajnom servise nájdete aj na internetovej
adrese: www.2helpU.com.
STANLEY BLACK & DECKER
CZECH REPUBLIC S.R.O.
Türkova 5b
149 00 Praha 4
ýeská Republika
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
Servis: 00420 244 403 247
www.dewalt.cz
obchod@sbdinc.com
STANLEY BLACK & DECKER
SLOVAKIA S.R.O.
Vysoká 2/b
811 06 Bratislava
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
www.dewalt.sk
obchod@sbdinc.com
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
Fax:
00420 577 008 559
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 335 511 063
Fax:
00421 335 512 624
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
Právo na prípadné zmeny vyhradené.
06/2014
ZÁRUýNÍ LIST
CZ
SK
ZÁRUýNÝ LIST
TYP VÝROBKU:
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
SK
Výrobný kód
Dátum predaja
CZ
Dokumentace záruþní opravy
Razítko prodejny
Podpis
Peþiatka predajne
Podpis
Dokumentácia záruþnej opravy
SK
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky ýíslo zákazky Závada
Razítko
SK
ýíslo
dodávky
Dátum príjmu
Dátum opravy
Podpis
Peþiatka
Podpis
CZ
Adresy servisu
Band servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
06/14
Porucha
ýíslo
objednávky
CZ
Band servis
K Pasekám 4440
CZ-760 01 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
SK
Adresa servisu
Band servis
Paulínska ul. 22
SK-917 01 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Download PDF

advertising