Dimplex BINGHAM BHM 10 User manual

Dimplex BINGHAM BHM 10 User manual
BINGHAM BHM 10
Wydanie 08/51355/0
Produkt jest zgodny z europejskimi normami bezpieczeństwa EN60335-2-30 oraz europejską normą dotyczącą
kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) EN55014, EN60555-2 i EN60555-3. Obejmuje istotne wymagania
Dyrektyw EWG 2006/95/WE i 2004/108/WE.
Rys. 1
Rys. 3a
Rys. 2
Rys. 4
Rys. 6
Rys. 3c
Rys. 3b
Rys. 5
Rys. 7
Rys. 8
Rys. 9
Rys. 10
Rys. 11
Rys. 12
Rys. 13
Rys. 14
Rys. 15
Rys. 17
Rys. 16
Rys. 18
DIMPLEX WKŁAD KOMINKOWY BINGHAM BHM 10
WAśNE: NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ NALEśY UWAśNIE PRZECZYTAĆ I ZACHOWAĆ DO WGLĄDU W PRZYSZŁOŚCI.
WaŜne informacje dotyczące bezpieczeństwa:
W trakcie korzystania z urządzeń elektrycznych naleŜy
zawsze przedsięwziąć podstawowe środki ostroŜności, aby
ograniczyć ryzyko poŜaru, poraŜenia elektrycznego oraz
obraŜeń, uwzględniając następujące kwestie:
JeŜeli urządzenie jest uszkodzone, naleŜy skontaktować się z
dostawcą przed montaŜem i uruchomieniem urządzenia;
Nie uŜywać na wolnym powietrzu;
Nie uŜywać urządzenia w bezpośrednim sąsiedztwie wanny,
natrysku, basenu;
Nie umieszczać kominka bezpośrednio pod gniazdkiem
sieciowym lub w okolicy puszki przyłączeniowej.
Niniejsze urządzenie nie jest przeznaczone do uŜytkowania
przez dzieci lub inne osoby bez opieki lub nadzoru, jeŜeli ich
sprawność fizyczna, sensoryczna lub umysłowa nie pozwala
im na bezpieczne korzystanie z urządzenia. Dzieci powinny
znajdować się pod nadzorem, aby mieć pewność, Ŝe nie będą
bawić się urządzeniem. Kominka nie naleŜy wykorzystywać w
połączeniu z regulatorem termicznym, sterownikiem
programowalnym,
programatorem
czasowym
ani
jakimkolwiek innym urządzeniem, które moŜe włączyć
ogrzewanie w sposób automatyczny, poniewaŜ istnieje
ryzyko powstania poŜaru w razie przypadkowego zakrycia
lub przesunięcia kominka.
NaleŜy upewnić się, Ŝe meble, zasłony lub inne materiały
palne znajdują się w odległości nie mniejszej niŜ 1 metr od
kominka.
W przypadku awarii, kominek naleŜy odłączyć od gniazdka
sieciowego.
Kominek
spełnia
wymagania
odpowiednich
norm
bezpieczeństwa, jednak nie zalecamy ustawiania go na
puszystych dywanach lub chodnikach z długim włosem.
Urządzenie naleŜy ustawić w taki sposób, aby moŜliwy był
łatwy dostęp do wtyczki.
JeŜeli kabel zasilający jest uszkodzony, producent, serwisant
lub osoba o podobnych kwalifikacjach zobowiązane są do
jego wymiany w celu uniknięcia niebezpieczeństwa.
Kabel zasilający nie moŜe znajdować się w pobliŜu kominka.
OSTRZEśENIE: Aby uniknąć przegrzania, urządzenia nie
naleŜy zakrywać. Na urządzeniu nie naleŜy kłaść
jakichkolwiek materiałów ani ubrań. Nie wolno równieŜ
utrudniać cyrkulacji powietrza wokół urządzenia. Na kominku
umieszczona jest plakietka „DO NOT COVER” wskazująca, Ŝe
nie naleŜy go zakrywać.
Połączenie elektryczne
OSTRZEśENIE
–
NINIEJSZE
URZĄDZENIE
NALEśY
PODŁĄCZYĆ DO GNIAZDA Z BOLCEM OCHRONNYM.
Z niniejszego kominka naleŜy korzystać, podłączając go do źródła
zasilania na prąd zmienny. Napięcie oznaczone na kominku musi
odpowiadać napięciu zasilania.
Przed włączeniem naleŜy przeczytać wszelkie ostrzeŜenia i
zapoznać się z instrukcją obsługi.
Uwagi ogólne
NaleŜy ostroŜnie rozpakować kominek oraz zachować
opakowanie w celu jego ewentualnego wykorzystania w
przyszłości bądź w razie potrzeby przeniesienia kominka lub
zwrócenia go dostawcy. Pilot zdalnego sterowania, baterie i
Ŝarówki dołączone są osobno w pudełku kartonowym.
Kominek charakteryzuje się efektem płomienia, który moŜe
działać z lub bez włączonego ogrzewania, co sprawia, Ŝe
przez cały rok moŜna cieszyć się estetycznym wraŜeniem
wizualnym. Korzystanie z samego efektu płomienia wiąŜe się
z niewielkim wydatkiem energii.
Przed podłączeniem kominka naleŜy sprawdzić, czy napięcie
zasilania jest takie samo, jak podane na tabliczce znamionowej
urządzenia.
Uwaga: W przypadku korzystania z urządzenia w miejscu, w
którym poziom hałasu jest niewielki, moŜna usłyszeć dźwięk
związany z działaniem efektu płomienia. Jest to sytuacja
normalna, która nie powinna stanowić powodu do niepokoju.
uŜyciu dostarczonych przyssawek (zob. rys 3a). Przymocować
przyssawki do szyby przedniej i unieść ją do góry oraz w dół, a
następnie zdjąć z produktu. Usunąć przewód gumowy na
zewnętrznej stronie szyby na dole i u góry. OstroŜnie wysunąć
metalową płytę oraz szybę boczną (zob. rys 3b). Oddzielić szybę
boczną od płyty metalowej i z powrotem wsunąć szybę na swoje
miejsce. UŜyć grubszego przewodu gumowego, który jest w
pakiecie z instrukcją w formie ulotki w celu zamocowania szyby
bocznej, a następnie wymienić szybę przednią uŜywając
przyssawek. UŜyć przyssawek w celu wyregulowania pozycji
szyby przedniej i bocznej (w razie potrzeby).
NaleŜy upewnić się, Ŝe odstęp między panelem MDF a metalową
podstawą nie jest zakryty. UmoŜliwi to dopływ powietrza do
produktu, natomiast w przypadku zakrycia moŜe skutkować
słabym efektem płomienia oraz zmniejszoną wydajnością
produktu.
NINIEJSZE
INSTRUKCJE
UśYTKOWANIA
NALEśY
ZACHOWAĆ DO WGLĄDU W PRZYSZŁOŚCI
Nie wkładać plastikowych komponentów kominka Opti-myst
do zmywarki do naczyń.
Szufladę naleŜy wysuwać tylko wówczas, gdy zbiornik na
wodę musi zostać napełniony lub gdy trzeba dokonać
wymiany Ŝarówki; w przeciwnym wypadku poziom wody
ulegnie zmianie, a wydajność efektu płomienia ulegnie
zmniejszeniu.
W niniejszym urządzeniu naleŜy stosować wyłącznie
filtrowaną wodę z kranu.
NaleŜy upewnić się, Ŝe urządzenie znajduje się zawsze na
równej powierzchni.
JeŜeli nie ma potrzeby korzystania z urządzenia przez okres
dłuŜszy niŜ 2 tygodnie, naleŜy usunąć wodę z miski oraz ze
zbiornika na wodę oraz osuszyć zbiornik operacyjny.
Gdy urządzenie zostanie zainstalowane, nie naleŜy go w
Ŝadnym wypadku ruszać ani kłaść tylną częścią bez
uprzedniego opróŜnienia zbiornika na wodę.
Zbiornik na wodę, zbiornik operacyjny, pokrywę zbiornika
operacyjnego, nakrętkę zbiornika oraz filtry powietrza naleŜy
czyścić co 2 tygodnie, szczególnie wówczas, gdy woda w
kominku jest twarda.
Urządzenie nie powinno pracować wówczas, gdy nie działają
Ŝarówki.
NaleŜy dokonywać regularnej kontroli Ŝarówek zgodnie z
opisem w sekcji „Konserwacja” i „Wymiana Ŝarówek”.
Instrukcje dotyczące instalacji
Kominek Bingham moŜna instalować w róŜnych konfiguracjach,
wykorzystując dostarczone komponenty; moŜe on być całkowicie
zabudowany ze szklanym frontem i metalowymi bokami lub
częściowo zabudowany ze szklanym frontem i dwoma bokami
szklanymi. W kaŜdym przypadku urządzenie naleŜy odpowiednio
ustawić, ułoŜyć równo produkt, zachowując prześwit 50 mm
powyŜej oraz poniŜej produktu, jak równieŜ 300 mm między
ogniem a wystającą półką.
Metalowe boki kominka Bingham moŜna usunąć w razie potrzeby
przy
Przed instalacją niniejszego urządzenia, zalecamy, aby:
1. Określić wymagany rodzaj Bingham oraz dokonać
niezbędnych regulacji urządzenia.
2. JeŜeli urządzenie ma być zainstalowane w istniejącej
podmurówce komina, naleŜy upewnić się, Ŝe komin
został
oczyszczony
przez
wykwalifikowanego
kominiarza oraz Ŝe przewód kominowy jest zamknięty.
Taka procedura jest istotna dla wydajnej pracy
urządzenia.
Instalacja
NaleŜy upewnić się, Ŝe wszystkie elementy znajdujące się w
opakowaniu zostały wyjęte (naleŜy uwaŜnie przeczytać
wszystkie etykiety ostrzegawcze).
zachować
opakowania
do
ewentualnego
NaleŜy
wykorzystania w przyszłości, na wypadek potrzeby
przeniesienia urządzenia lub zwrotu do dostawcy.
Pod urządzeniem znajdują się cztery regulowane podpory, które
słuŜą do zapewnienia równowagi, gdy podstawa otworu kominka
jest podniesiona powyŜej poziomu paleniska.
Teraz moŜna zainstalować kominek. NaleŜy upewnić się, Ŝe
jednostka jest wyłączona.
UŜywając
właściwych
elementów
mocujących,
naleŜy
przymocować wspornik ścienny do ściany. Z pomocą drugiej
osoby naleŜy przytrzymać kominek oraz delikatnie manewrować
w celu optymalizacji ustawienia. Podłączyć kominek do gniazdka
13 amp/240 V. Upewnić się, Ŝe z przodu kominka występuje
kabel zasilający w prawym lub lewym rogu, aby dopasować
lokalizację gniazda zasilającego oraz Ŝe nie jest on przygnieciony
przez kominek, co mogłoby doprowadzić do jego uszkodzenia.
Trzeba teŜ sprawdzić, czy wtyczka jest łatwo dostępna po
dokonaniu instalacji.
Przed włączeniem ręcznego sterowania naleŜy najpierw
napełnić zbiornik na wodę (zob. sekcję „Konserwacja”,
„Napełnianie zbiornika na wodę”.
Sterowanie ręczne
Ręczne sterowanie Opti-myst przy pomocy przełączników
umieszczone jest za szufladą. NaleŜy wysunąć szufladę, aby
uzyskać dostęp do przełączników. (zob. rys. 2 – rozmieszczenie
przełączników sterowania ręcznego).
Przełącznik „A”: - Steruje dopływem zasilania do kominka.
Uwaga: Przełącznik musi być w pozycji „ON” ( I ) (włączony), aby
urządzenie mogło działać z lub bez ciepła.
Przełącznik „B”: - Steruje funkcjami kominka.
Nacisnąć
jednokrotnie, aby włączyć efekt płomienia.
Zostanie
to
zasygnalizowane
pojedynczym
sygnałem
dźwiękowym.
Nacisnąć ponownie, aby uzyskać efekt płomienia i ciepło.
Zostanie to zasygnalizowane dwoma sygnałami dźwiękowymi.
Nacisnąć jeszcze raz, aby znów uzyskać jedynie efekt
płomienia.
Zostanie
to
zasygnalizowane
pojedynczym
sygnałem
dźwiękowym.
Nacisnąć
, aby przełączyć kominek do trybu oczekiwania.
Zostanie
to
zasygnalizowane
pojedynczym
sygnałem
dźwiękowym.
Przełącznik „C”: - Steruje silnikiem odsysacza pary.
Występują dwie prędkości silnika odsysacza pary, niska i wysoka.
Funkcja ta jest niezbędna w celu zapobiegania osadzaniu się
kondensatu na szkle. Gdy urządzenie jest włączone, silnik
odsysacza pary będzie pracować z duŜą prędkością przez 1
minutę, a następnie domyślnie przejdzie na pracę z niską
prędkością.
Przełącznik tarczowy „D”: - Steruje wytwarzaniem pary.
Obrót przełącznika w górę zwiększa ilość wyprodukowanej pary,
a obrót w dół zmniejsza ilość wytwarzanej pary.
Uwaga: JeŜeli kondensat pojawi się na szkle, naleŜy zmniejszyć
wytwarzanie pary i przełączyć silnik odsysacza pary na prędkość
wysoką aŜ do wyeliminowania skroplin.
Gdy woda w zbiorniku na wodę wyczerpie się, nastąpi zgaśnięcie
Ŝarówek. Zob. instrukcje podane w sekcji „Konserwacja” i
„Napełnianie zbiornika na wodę”. Gdy procedura ta zostanie
zakończona, Ŝarówki zapalą się ponownie, ale minie około 30
sekund zanim ponownie zapali się płomień.
Obsługa pilota zdalnego sterowania
Na panelu sterowania, przełącznik A (zob. rys. 2) musi być w
pozycji „ON” ( I ), aby pilot zdalnego sterowania mógł działać. Na
pilocie zdalnego sterowania są 3 przyciski (zob. rys. 7).
Aby pilot działał poprawnie, musi być skierowany na przednią
ściankę urządzenia (w kierunku efektu płomienia).
Pilot zdalnego sterowania ma następujące funkcje:
NaleŜy nacisnąć raz, aby włączyć tylko efekt
płomienia.
Zostanie
to
zasygnalizowane
pojedynczym sygnałem dźwiękowym.
NaleŜy nacisnąć raz, aby włączyć efekt
płomienia
i
grzania.
Zostanie
to
zasygnalizowane dwoma dźwiękami.
Tryb oczekiwania
Zostanie on zasygnalizowany pojedynczym
sygnałem dźwiękowym.
Informacje dotyczące baterii
1. Zdjąć przykrywkę na tylnej ściance baterii pilota
zdalnego sterowania. (zob. rys. 7).
2. WłoŜyć baterie AAA w pilocie zdalnego sterowania.
3. Ponownie nałoŜyć pokrywę baterii.
Usuwanie nieszczelnych baterii
Baterie naleŜy utylizować we właściwy sposób zgodnie z
przepisami krajowymi i lokalnymi.
Wyciek z baterii jest moŜliwy w przypadku, gdy wykorzystywane
będą róŜne typy baterii, gdy zostaną one włoŜone nieprawidłowo,
gdy nie wszystkie baterie zostaną wymienione w tym samym
czasie, gdy zostaną wrzucone do ognia lub gdy zostanie
przeprowadzona próba ponownego naładowania baterii
nieprzeznaczonej do ładowania.
Wyłącznik bezpieczeństwa termicznego
Wyłącznik bezpieczeństwa termicznego umieszczony jest
termowentylatorze ma zapobiegać uszkodzeniom wynikającym z
przegrzania urządzenia. MoŜe to nastąpić, jeŜeli wylot gorącego
powietrza został utrudniony lub gdy przewód kominowy nie został
skutecznie zablokowany. W trakcie działania wyłącznika naleŜy
odłączyć kominek od gniazda i odczekać około 10 minut przed
ponownym podłączeniem. Przed ponownym włączeniem kominka
naleŜy usunąć wszelkie przeszkody, które mogą ograniczać wylot
gorącego powietrza – następnie moŜna kontynuować normalną
pracę urządzenia.
Uwaga: Aby uniknąć zagroŜenia w wyniku nieumyślnego
przestawienia wyłącznika termicznego, niniejszego urządzenia
nie naleŜy zasilać z zewnętrznego urządzenia przełączającego, tj.
programatora czasu. Nie moŜe być ono równieŜ podłączone do
przełącznika, który jest regularnie włączany i wyłączany.
Niniejszy kominek nie jest wyposaŜony w termostat do sterowania
temperaturą pokojową.
Wskazówki dotyczące uŜytkowania urządzenia.
1. Szufladę naleŜy wysuwać wyłącznie wtedy, gdy
niezbędne jest ponowne napełnienie zbiornika na
wodę lub wymiana Ŝarówki – w przeciwnym wypadku
moŜe to doprowadzić do nagromadzenia nadmiernej
ilości wody w zbiorniku operacyjnym i ograniczenia
efektu płomienia. JeŜeli do tego dojdzie, naleŜy usunąć
wodę ze zbiornika operacyjnego zgodnie z instrukcjami
podanymi w sekcji „Konserwacja”.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Przy minimalnym ustawieniu efektu płomienia,
urządzenie zuŜywa około 40 ml wody na godzinę i
starcza jej na 3-krotnie dłuŜszy okres niŜ wówczas, gdy
efekt płomienia ustawiony jest na maksymalną moc.
Nie przechylać ani nie przenosić kominka, gdy woda
ciągle znajduje się w zbiorniku na wodę lub zbiorniku
operacyjnym
NaleŜy upewnić się, Ŝe kominek ustawiony jest na
równej powierzchni.
Przełącznik tarczowy „D” (Rys. 2) kominka moŜe być
przekręcany w górę lub w dół, aby uzyskać bardziej
realistyczny efekt płomienia.
Czasami płomień wydaje się bardziej realny, gdy
przełącznik tarczowy kominka jest przekręcony w dół.
NaleŜy odczekać pewien czas aŜ generator płomienia
zareaguje na zmiany dokonane pokrętłem sterowania
płomieniem.
Konserwacja
OSTRZEśENIE: NALEśY ZAWSZE ODŁĄCZYĆ KOMINEK OD
ZASILANIA PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO CZYNNOŚCI
KONSERWACYJNYCH
Wymiana Ŝarówek
JeŜeli pojawi się duŜa ilość szarego lub bezbarwnego dymu,
moŜliwe jest, Ŝe jedna lub więcej Ŝarówek przestały działać.
Uszkodzenie Ŝarówki moŜna sprawdzić według poniŜszej
procedury:
1. Przy włączonym efekcie płomienia naleŜy delikatnie
wyciągnąć szufladę za uchwyt (zob. rys. 3).
2. Obejrzeć Ŝarówki z pewnej odległości z zewnątrz i
stwierdzić, która Ŝarówka wymaga wymiany.
3. Ustawić przełącznik „A” w pozycji „OFF” [wyłączony] i
odłączyć kominek od sieci zasilającej.
4. Pozostawić urządzenie na 20 minut, aby umoŜliwić
Ŝarówkom wychłodzenie przed ich wyjęciem.
5. Wyjąć zbiornik na wodę, unosząc go do góry, a
następnie umieścić w zlewie.
6. Wyjąć zbiornik operacyjny zgodnie z opisem w sekcji
„Czyszczenie”
7. Wyjąć wadliwą Ŝarówkę, poprzez delikatne uniesienie
w
pozycji
pionowej
i
zwolnienie
bolców
przytrzymujących Ŝarówkę, (zob. rys. 4 i 5). Wymienić
na oryginalną kolorową Ŝarówkę 12V, 50W, gwint
Gu5.3, kąt wiązki 8°. Zakupi ć Ŝarówkę od dostawcy.
8. Umieścić dwa bolce nowej Ŝarówki w dwóch otworach
w obsadce na Ŝarówkę – uwaŜając, aby nie doszło do
uszkodzenia bolców. Docisnąć mocno.
9. Wymienić zbiornik operacyjny i zbiornik na wodę, a
następnie ostroŜnie zamknąć szufladę.
10. Włączyć.
Napełnianie zbiornika na wodę
Gdy skończy się woda w zbiorniku, efekty płomienia i dymu
wyłączą się, co jest sygnalizowane 2 słyszalnymi sygnałami
dźwiękowymi.
NaleŜy wykonać następujące czynności w celu napełnienia
zbiornika:
1. Nacisnąć przełącznik „A”, aby wyłączyć zasilanie (0)
(zob. rys. 2)
2. OstroŜnie wyciągnąć szufladę w maksymalnym
zakresie, trzymając za uchwyt (zob. rys. 3).
3. Wyjąć zbiornik na wodę, unosząc go do góry i na
zewnątrz.
4. Umieścić zbiornik na wodę w zlewie i odkręcić nakrętkę
w kierunku przeciwnym do wskazówek zegara w celu
otworzenia zbiornika (zob. rys. 6)
5. Napełnić zbiornik wyłącznie filtrowaną wodą
kranową. Jest to niezbędne, aby przedłuŜyć
Ŝywotność mechanizmu wytwarzającego płomień i
dym. Nie uŜywać odkamieniacza.
6. Ponownie przykręcić nakrętkę – nie za mocno, aby jej
nie przekręcić.
7. Umieścić zbiornik z powrotem na zbiorniku
operacyjnym z nakrętką zbiornika na dole i płaskim
bokiem zbiornika skierowanym na zewnątrz.
8. Zamknąć szufladę aŜ do oporu.
9. Nacisnąć przełącznik „A” do pozycji „ON” ( I ) (zob. rys.
Czyszczenie
OSTRZEśENIE – NALEśY ZAWSZE ODŁĄCZAĆ URZĄDZENIE
OD ZASILANIA ELEKTRYCZNEGO PRZED CZYSZCZENIEM.
Zalecamy czyszczenie następujących komponentów raz na 2
tygodnie, szczególnie w obszarach występowania wody twardej: zbiornik na wodę, zbiornik operacyjny i uszczelka, pokrywa
zbiornika operacyjnego, nakrętka zbiornika i uszczelka, filtr
powietrza.
Do czyszczenia ogólnego uŜywać czystej szmatki do ścierania
kurzu – nigdy nie naleŜy uŜywać Ŝrących środków czyszczących.
W celu usuwania pyłu lub kłaczków, naleŜy uŜywać miękkiej
szczotki mocowanej do odkurzacza, aby oczyszczać kratkę
wylotową termowentylatora.
Zbiornik na wodę
1. Wyjąć zbiornik na wodę zgodnie ze wcześniejszym
opisem, umieścić w zlewie i usunąć wodę.
2. UŜywając dostarczonej szczotki, delikatnie zetrzeć
wewnętrzną
powierzchnię
nakrętki,
zwracając
szczególną uwagę na gumową uszczelkę w
zewnętrznym rowku oraz na środkową bindę gumową.
3. Wlać niewielką ilość płynu do zmywania do zbiornika,
ponownie przymocować nakrętkę oraz dobrze
wstrząsnąć, wypłukać aŜ do całkowitego usunięcia
śladów po płynie do zmywania.
4. Ponownie napełnić filtrowaną wodą kranową, dokręcić
nakrętkę, uwaŜając, aby jej nie przekręcić.
Zbiornik operacyjny.
1. Przestawić przełącznik „A” do pozycji (0)
2. Delikatnie wyciągnąć szufladę do oporu (zob. rys. 3)
3. Wyjąć zbiornik na wodę poprzez uniesienie go do góry.
4. Odłączyć przewód elektryczny umieszczony po lewej
stronie zbiornika operacyjnego poprzez poluzowanie
dwóch
śrub
przytrzymujących
oraz
ostroŜne
wyciągnięcie przewodu (zob. rys. 8).
5. Zwolnić dolne śruby blokujące przekręcając je o 90°,
pozwoli to na wyjęcie zbiornika operacyjnego z
miejsca, w którym jest umieszczony (zob. rys. 9).
6. OstroŜnie unieść zbiornik operacyjny uwaŜając, aby nie
doszło do rozlania wody. Nie zanurzać zbiornika w
wodzie, poniewaŜ uszkodzi to komponenty
wewnętrzne (zob. rys. 10).
7. Zwolnić dwa uchwyty blokujące miskę poprzez obrót o
90°, nast ępnie unieść pokrywę miski (zob. rys. 12).
8. OstroŜnie przechylić zbiornik operacyjny, tak jak
pokazano na rysunku 12, aby ciecz wypłynęła z miski.
9. Wlać niewielką ilość płynu do zmywania do miski i
uŜywając dostarczonej szczotki, ostroŜnie oczyścić
wszelkie powierzchnie wraz z metalowym dyskiem
oraz uszczelką gumową umieszczoną we wgłębieniu
górnej ścianki. Nie usuwać uszczelek gumowych (zob.
rys. 13 i 14).
10. Po oczyszczeniu, dokładnie przepłukać zbiornik
operacyjny czystą wodą.
11. Oczyścić powierzchnię zewnętrzną pokrywy zbiornika
operacyjnego przy pomocy szczotki i przepłukać
dokładnie wodą (zob. rys. 15 & 16).
12. W celu przeprowadzenia ponownego montaŜu, naleŜy
powtórzyć powyŜsze kroki w odwrotnej kolejności.
Filtr powietrza.
1.
Przestawić przełącznik „A” do pozycji „OFF” (0) (zob.
rys. 2).
2.
Wyciągnąć szufladę do oporu (zob. rys. 3)
3.
Wyjąć zbiornik i umieścić go w zlewie, przy czym
nakrętka powinna być skierowana do góry.
4.
Delikatnie wysunąć do góry plastikowy uchwyt filtra
powietrza (zob. rys. 17).
5.
Wyjąć siateczkę filtra z uchwytu plastikowego.
6.
OstroŜnie przepłukać wodą w zlewie i osuszyć przy
pomocy ręcznika materiałowego przed ponownym
montaŜem.
7.
Ponownie włoŜyć siateczkę filtra, upewniając się, Ŝe
czarna powierzchnia ma styczność z plastikowym
uchwytem (zob. rys. 18).
8.
Ponownie włoŜyć zbiornik.
9.
Zamknąć szufladę do oporu.
10. Przestawić przełącznik „A” na pozycję „ON” ( I ) (zob.
rys. 2).
2).
10. Nacisnąć przełącznik B jednokrotnie, aby włączyć efekt
płomienia. (zob. sekcja sterowania ręcznego i rys. 2).
Utylizacja
Dotyczy
produktów
elektrycznych
sprzedawanych
na
obszarze
Wspólnoty
Europejskiej. Pod koniec Ŝycia produktów
elektrycznych nie naleŜy utylizować ich wraz z
odpadami domowymi. Odzysk takich produktów
naleŜy przeprowadzić w odpowiednich punktach.
NaleŜy zasięgnąć porady władz lokalnych lub
sprzedawcy detalicznego w danym kraju
odnośnie
moŜliwości
ponownego
ich
wykorzystania.
Obsługa posprzedaŜowa
Państwa produkt posiada jednoroczną gwarancję obowiązującą
od daty zakupu. W tym okresie zobowiązujemy się do bezpłatnej
naprawy lub wymiany niniejszego produktu (z wyłączeniem
Ŝarówek i z uwzględnieniem dostępności) pod warunkiem, Ŝe
został on zamontowany i był uŜywany zgodnie z niniejszymi
instrukcjami. JeŜeli wymagana będzie obsługa posprzedaŜowa
lub jeŜeli konieczny będzie zakup jakichkolwiek części
zamiennych, prosimy o kontakt ze sprzedawcą detalicznym, u
którego urządzenie zostało zakupione lub o kontakt pod numerem
serwisu w danym kraju, zgodnie z informacją podaną na karcie
gwarancyjnej. Prosimy nie dokonywać zwrotu wadliwego
produktu, poniewaŜ moŜe to skutkować utratą lub uszkodzeniem
produktu i opóźnieniem w uzyskaniu zadowalającej usługi.
Prosimy zachować paragon jako dowód zakupu.
Wykrywanie i naprawa usterek
Objaw
Efekt płomienia nie działa
Efekt płomienia jest zbyt słaby
Nieprzyjemny
zapach
uŜytkowania kominka.
w
trakcie
Zbyt duŜa ilość dymu powstała w wyniku
efektu płomienia.
Przyczyna
Wtyczka sieciowa nie jest podłączona.
Działanie korygujące
Sprawdzić, czy wtyczka jest prawidłowo
podłączona do gniazda ściennego.
Przełącznik A jest w pozycji „ON” ( I )
[włączonej], lecz przełącznik trybu B nie
został włączony (zob. rys. 2).
Nacisnąć jednokrotnie przełącznik B, aby
uzyskać efekt płomienia.
Niski poziom wody.
Sprawdzić, czy zbiornik na wodę jest pełny
oraz czy woda jest równieŜ zbiorniku
operacyjnym.
Przewód niskiego napięcia nie jest
prawidłowo podłączony (zob. rys. 8).
Przełącznik tarczowy do regulacji efektu
płomienia jest ustawiony na zbyt niską
wartość (zob. rys. 2).
Sprawdzić, czy przewód został włoŜony
prawidłowo (zob. rys. 8).
Zwiększyć wysokość płomienia poprzez
powolny obrót przełącznika tarczowego D
w kierunku przeciwnym do wskazówek
zegara (zob. rys. 2).
Woda w zbiorniku operacyjnym moŜe mieć
zbyt wysoki poziom ze względu na
wielokrotne otwieranie i
zamykanie
szuflady,
wielokrotne
wyjmowanie
zbiornika na wodę lub przenoszenie
kominka.
JeŜeli
poziom
wody
w
zbiorniku
operacyjnym jest wyŜszy niŜ 40 mm,
zbiornik naleŜy wyjąć i opróŜnić w zlewie.
Metalowy dysk przy podstawie miski moŜe
być zabrudzony (zob. rys. 13).
Oczyścić metalowy dysk przy uŜyciu
miękkiej szczotki (zob. rys. 13). Zob.
sekcja pt. „Konserwacja”, aby uzyskać
szczegółowe
informacje
na
temat
niezbędnych czynności.
Oczyścić kominek zgodnie z opisem
podanym
w
sekcji
dotyczącej
„Konserwacji”.
Brudna lub nieświeŜa woda.
nieprzefiltrowanej
wody
UŜywanie
kranowej.
Efekt płomienia ustawiony na zbyt wysoką
wartość.
śarówki nie działają i nie pojawia się efekt
płomienia ani dymu.
Brak wody w zbiorniku.
Kondensat na szybie
Ustawienie pary jest zbyt wysokie.
Szyba moŜe być
zimna
uruchamiania produktu.
podczas
UŜywać wyłącznie przefiltrowanej wody
kranowej.
Zmniejszyć do minimum efekt płomienia
przełącznikiem tarczowym „D” i powoli
zwiększać o ¼ obrotu aŜ do uzyskania
Ŝądanej wysokości płomienia. Odczekać,
aŜ generator płomienia wyreguluje się
przed zwiększeniem płomienia (zob. rys.
2).
Przestrzegać zaleceń ujętych w sekcji
Konserwacja
„Napełnianie
zbiornika
wody”.
Sprawdzić, czy wtyczka jest prawidłowo
podłączona do gniazda ściennego.
Przełącznik „A”, rys. 2 jest w pozycji „ON” (
I ). Nacisnąć przełącznik „B”, rys. 2, aŜ
będzie moŜna usłyszeć jeden sygnał
dźwiękowy, aby uzyskać efekt płomienia.
Zmniejszyć intensywność pary, obracając
przycisk tarczowy „D” w dół.
Zmniejszyć intensywność wytwarzania
pary na niską i przełączyć przełącznik „C”
na prędkość wysoką.
Uruchomić produkt w oparciu o to
ustawienie aŜ szyba będzie czysta, a
następnie powrócić do preferowanego
ustawienia.
Powtórzyć tę procedurę, jeŜeli para pojawi
się ponownie.
Opti-myst jest znakiem towarowym naleŜącym do GDC Group Ltd.
Niniejszy produkt chroniony jest jednym lub kilkoma patentami: PCT/EP2005/009774, PCT/EP2007/0022007, GB071777.6,
GB071777.8, GB0717770.2, GB0809322. Wzór niniejszego produktu jest chroniony przez unijne prawo wzornicze.
DIMPLEX
MILLBROOK HOUSE
GRANGE DRIVE
HEDGE END
SOUTHAMPTON
SO30 2 DF
TEL: 0845 600 5111
FAKS: 01489 773050
STRONA INTERNETOWA: www.dimplex.c.uk
Republika Irlandii
Tel. 01 8424833
Dimplex jest oddziałem GDC Group Ltd.
[c] Wszelkie prawa zastrzeŜone. Materiał zawarty w niniejszej publikacji nie moŜe być kopiowany ani w całości ani w części bez
uprzedniego pisemnego zezwolenia GDC Group Ltd.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement