Sharp | CD-DH790NH | 59 informacja o unieważnieniu cz. I

59 informacja o unieważnieniu cz. I
Warszawa, dnia 29 sierpnia 2011 r.
MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ
DEPARTAMENT ADMINISTRACYJNY
al. Niepodległości 218
00-911 Warszawa
INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU
części I
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu RTV i sprzętu
fotograficznego oraz urządzeń projekcyjnych – 3 części, nr sprawy 59/ZP/11
W wyniku dokonania ponownego badania i oceny spełniania przez Wykonawców warunków
udziału oraz badania i oceny ofert złożonych w części I – sprzęt RTV postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego polegającego na dostawie sprzętu RTV i sprzętu fotograficznego oraz urządzeń
projekcyjnych – 3 części, nr sprawy 59/ZP/11:
odrzucono w części I oferty Wykonawców:
1) KOMPUTRONIK S.A. ul. Wołczyńska 37, 60-003 Poznań
2) Andrzej Zuber ANDRZEJ ZUBER PHPU ZUBER ul. Krakowska 29 C, 50-424 Wrocław
3) Małgorzata Agata Małecka „MM MARKET” Małgorzata Małecka ul. Szałasa 17, 03-180 Warszawa
Uzasadnienie:
Ad. 1)
Oferowany przez Wykonawcę przedmiot zamówienia nie spełnia minimalnych wymagań
zawartych w SIWZ, a mianowicie:
−
Zamawiający wymagał w SIWZ Rozdział I Przedmiot zamówienia (str. 6) pkt. 5 ZESTAW WIEŻA Z
KOLUMNAMI I ODTWARZACZEM CD - 10 szt., tiret czternaste: min. 1 kieszeń na kasetę
magnetofonową z autorewersem. Natomiast Wykonawca zaoferował wieżę SHARP CD-DH790NH,
która nie posiada funkcji autorewersu.
Dowód: informacja od firmy Sharp Electronics GMBH Sp. z o.o., uzyskana przez Zamawiającego
drogą elektroniczną (e-mail z dnia 26.07.2011 r.)
−
Zamawiający wymagał w SIWZ Rozdział I Przedmiot zamówienia (str. 6) pkt. 6 TUNER
TELEWIZJI CYFROWEJ - 1 szt., tiret czwarte: tuner min. naziemnej telewizji cyfrowej DVB-T
(MPEG-4), kablowej telewizji cyfrowej DVB-C, analogowy. Natomiast Wykonawca zaoferował
tuner GOLDEN MEDIA UNIBOX 9080 DVB-T + DVB-C, który nie posiada tunera analogowego.
Dowód: informacja od firmy DMTrade.pl oferujacej ww. produkt, uzyskana przez Zamawiającego
drogą elektroniczną (e-mail z dnia 26.07.2011 r.) oraz opis produktu uzyskany ze strony internetowej
firmy Golden Interstar Polska Sp. z o.o. - dystrybutora produktów niemieckiej firmy Golden Interstar
GmbH.
Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ze zm.), zwanej dalej ustawą, Zamawiający odrzuca
ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej
SIWZ.
Powyższe stanowisko potwierdza orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej (wyrok z dnia
24 listopada 2010 r., sygn. akt: KIO 2480/10) „(…) obowiązkiem wykonawcy jest zaoferowanie przedmiotu
zamówienia odpowiadającego oczekiwaniom zamawiającego wyartykułowanym w siwz. Jeśli treść oferty
będzie niezgodna z treścią siwz ofertę należy odrzucić na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy”.
Nr sprawy: 59/ZP/11
Ad. 2)
Oferowany przez Wykonawcę przedmiot zamówienia nie spełnia minimalnych wymagań
zawartych w SIWZ, a mianowicie:
−
Zamawiający wymagał w SIWZ Rozdział I Przedmiot zamówienia (str. 6) pkt. 6 TUNER
TELEWIZJI CYFROWEJ - 1 szt., tiret czwarte: tuner min. naziemnej telewizji cyfrowej DVB-T
(MPEG-4), kablowej telewizji cyfrowej DVB-C, analogowy. Natomiast Wykonawca zaoferował
tuner COMPRO VIDEOMATE V300HDTV 1080i, który nie posiada tunerów cyfrowych DVB-T
i DVB-C.
Dowód: karta katalogowa w języku polskim, ze strony internetowej producenta - tajwańskiej firmy
Compro, uzyskana przez Zamawiającego drogą elektroniczną (dnia 26.07.2011 r.)
Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2) ustawy, Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada
treści SIWZ.
Powyższe stanowisko potwierdza orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej (wyrok z dnia
24 listopada 2010 r., sygn. akt: KIO 2480/10) „(…) obowiązkiem wykonawcy jest zaoferowanie przedmiotu
zamówienia odpowiadającego oczekiwaniom zamawiającego wyartykułowanym w siwz. Jeśli treść oferty
będzie niezgodna z treścią siwz ofertę należy odrzucić na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy”.
Ad. 3)
Oferowany przez Wykonawcę przedmiot zamówienia nie spełnia minimalnych wymagań
zawartych w SIWZ, a mianowicie:
−
Zamawiający wymagał w SIWZ Rozdział I Przedmiot zamówienia (str. 6) pkt. 6 TUNER
TELEWIZJI CYFROWEJ - 1 szt., tiret czwarte: tuner min. naziemnej telewizji cyfrowej DVB-T
(MPEG-4), kablowej telewizji cyfrowej DVB-C, analogowy. Natomiast Wykonawca zaoferował
nagrywarkę Panasonic DMR-EX93 z tunerem, która została zaprojektowana tylko na rynek niemiecki
i tuner TV został dostosowany do standardu niemieckiego. Tuner TV nie będzie funkcjonował
w Polsce. Opinię potwierdza dział techniczny Panasonic Polska.
Dowód: Informacja od firmy Panasonic Marketing Europe GmbH Oddział w Polsce, uzyskana przez
Zamawiającego drogą elektroniczną (e-mail z dnia 24.08.2011 r).
Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2) ustawy, Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada
treści SIWZ.
Powyższe stanowisko potwierdza orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej (wyrok z dnia
24 listopada 2010 r., sygn. akt: KIO 2480/10) „(…) obowiązkiem wykonawcy jest zaoferowanie przedmiotu
zamówienia odpowiadającego oczekiwaniom zamawiającego wyartykułowanym w siwz. Jeśli treść oferty
będzie niezgodna z treścią siwz ofertę należy odrzucić na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy”.
unieważniono część I postępowania
Uzasadnienie:
W przedmiotowym postępowaniu w części I nie złożono żadnej oferty niepodlegającej
odrzuceniu. Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 1) ustawy, Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie
zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.
Nr sprawy: 59/ZP/11
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising