1 - Netpublicator
Kryss & serier: Sudoku, kryss, utmaningen · sidan 29.
l$'+š(&''
FREDAG 15 APRIL
E{A<%J@;8E))
EP?<K<I%J@;8E('
VAR MED I IDOL – NU
KÖR HAN SITT EGET RACE
HÅLLBAR SHOPPING
PÅ KLÄDBYTARDAG
=FKF1<DD8C@<;9<I>
■ Lars Eriksson skrev sin
första egna låt när han var nio
år gammal. På lördag spelar
han på Kompakt Disk.
E{A<JGIF=@C<E
■ Gå dit med en tröja och gå hem
med någon annans byxor. På
lördag anordnas en klädbytardag
på Regionsmuseet.
?<C>
EP?<K<I›J@;FIE8)Æ*
DALAI LAMA TILL
SKÅNE I MORGON
■ Testa vad du kan om
Tibets andlige ledare
i Citys stora quiz.
I morgon är han i Lund.
=FKF1J:8EG@O
SERIE
I CITY
Han styr upp nattklubben
■ :?<=<E%Först ut i Citys serie Nöjesprofilen är 25-årige Rasmus Johansson. Han är nattklubbschefen på Teaterbaren som trivs bäst i Tivoliparken när solen är framme och tycker att Charlie
Sheen borde skärpa sig. Dessutom är han rädd för höjder.
J@;8E)(
Åhus - Köpmannagatan 12
044 - 24 03 40
Kristianstad - Västra Storgatan 22
044 - 12 50 70
:@KP×=I<;8>(,8GI@C)'((
I<;@><I@E>1G<K<IJA{9<I>
(šDo^[j[h
KRISTIANSTAD DALAI LAMA
■ D\[d€ejbc`^_\k\ejki`e[XXej`bk\ €i`Jm\i`^\% I helgen kommer ;XcX`cXdX till bland annat
Arenan i Lund – ett framträdande som också sänds live genom www.dalailamalive.com.
■ D\[Xe_XekXij`^till Skåne serverar City en frågeresa i lamans tecken: från Tibet
till Skåne. Bon voyage!
J8DD8EJKvCCK8M18EE@B8?<EE@E>
>I8=@B18E;<IJ9<?ID8EE
=FKF1J:8EG@O
Från Tibet till Skåne
■E€i@D1j^\e\iXc$
[`i\bki9fGXlcj$
jfefZ_K`Y\k\og\ik
<i`bKie\iki€]]X[\
;XcX`cXdXg‚\kkKXa
DX_Xc_fk\cc`;\_c`
‚i)''0#m\ii€Zbk\
[\`eYal[Xek`ccJm\$
i`^\%K\eq`e>pXkjf
jfdaljkbfdd`k
]i‚eKX`nXejmXiX[\
ÆaX#mX[[‚6
■E€i;XcX`cXdXY\j
■E€i;XcX`cXdXY\jbk\Cle[j`jk#]`Zb_Xe
■
]caXe[\]i‚^X`M`Zkfi
]caXe[\]i‚^X`M`Zkfi`X_Xcc\e1ÉMXi]ikifi[l
Xkkj‚d‚e^Xm€jk\ic€
Xkkj‚d‚e^Xm€jk\ic€ee`e^Xijfd`ek\€iYl[$
[`jk\i#jb\ij`^k`cc[`
[`jk\i#jb\ij`^k`cc[`^6É%MX[Yc\m_XejjmXi6
JmXi1<kkc\\e[\fZ_bfdd\ekXi\e1
\ekXi\e1
É=Xcj\_fg\jÉ]XcjbX]i_fgge`e^Xi
gge`e^Xi %
■ ;\k
■;\k_Xi^afikj\e
iX[]`
iX[]`cd\ifd[\e
]afikf
]afikfe[\;XcX`cX$
dXe#
dXe#YcXe[XeeXk
ÉJal
ÉJal‚i`K`Y\kÉXm
A\Xe$
A\Xe$AXZhl\j8e$
eXl[%
eXl[%D\emX[_\$
k\iD
k\iDXik`eJZfij\$
j\j]`
j\j]`cdfdK\eq`e
>pXkj
>pXkjf6
STARTA
QUIZET
HÄR!
JmXi1;€ifZ_ilekfd
`B`eXkpZb\i[\YXiX
XkkaX^€i\eYi‚bjkXb\%
J‚aX#aX^bfdd\i^€i$
eXfZ_jbXgXic`k\gif$
Yc\d`Jm\i`^\%
JmXi1Ble[le%
JZfij\j\%
■MX[Y\]XiXj_€e[X\]$
k\i[\eelmXiXe[\;XcX`
cXdXejYfik^‚e^6
JmXi18kkB`eXlkj\i\e\]$
k\iki€[Xi\]i‚e[\kfZbl$
g\iX[\K`Y\k%Ja€cm_Xi
K\eq`e>pXkjfjX^kXkk_Xe
`ek\bfdd\iXkk‚k\i][Xj
`K`Y\k#lkXe[€i_XeY€jk
bfdd\iXkkY\_mXj%
EfY\cgi`j\k%
■
■wi(0/0k`cc[\cX[\j_Xe
Ef
EfY\cj]i\[jgi`j%=imX[[‚6
JmXi1J`kk]i`_\kjXiY\k\]i
K`Y\kfZ_j`kkbfej\bm\ekXdfk$
fk$
jk‚e[k`ccm‚c[%
■K
■K\eq`e>pXkjf€ib€e[]ij`eXd‚e^XZ`kXk%
<e
<e[\cXm[\d[\cXi_Xed\[j`^^\efdKn`k$
k\i
k\i%MX[YilbXi_Xej€^XXkk_Xeji\c`^`fe€i6
■K\eq`e>pXkjflggk€Zbk\jjfdkm‚‚i`e^\]k\i
Xkk_XjmXiXkg‚]i‚^fifZ_g\bXklkfc`bX]i\$
d‚cjfdk`cc_i[\[\e]ii\;XcX`cXdXe%?li
^XddXcmXiK\eq`e>pXkjfe€i_XeYiaX[\lkY`c$
[Xj`^`YcXe[XeeXkd\[`kXk`fefZ_d\kX]pj`b6
JmXi1M€ec`^_\k%
JmXi1-‚i%
HALLÅ DÄR!
vi[\k_€i[\kjkijkX[l^afik6
JOHAN WESTER
AX#^l[aX;\k_€i€iXYjfclk
[\kd\jkle`bXaX^_Xi^afik%
AX^_XiXc[i`^Y\_mkj€^X
É?`j?fc`e\jjÉ]ilk#[\k€ial
`ek\j‚d‚e^Xjfdk`klc\iXi
j`^j‚%
¿bfd`b\ifZ_jXdkXcjgXik$
e\ik`cc;XcX`cXdXg‚8i\eXe
=FKF1J:8EG@O
`dfi^fe%
?liXe[c`^€i[l6
ÆAX^€im€c[`^k`eki\jj\iX[
Xmc`mj‚jb‚[e`e^j]i‚^fifZ_
[\jfdb€ee\id`^m\kXkkaX^
^€ieX^‚i`e`c‚e^X]`cfjf]`jbX
[`jbljj`fe\ifZ_jXdkXcfd
d\e`e^\ed\[c`m\kfZ_mXi]i
m`€i_€i%;\kXe[c`^Xg\ijg\b$
k`m\k€ie‚^fkaX^_Xid\[d`^
[X^c`^\e#jfd_a€cg\id`^
`d`eXmXc%
M\dXm?`gg?`gg$bXiXbk€$
i\ieXjblcc\^`ccX;XcX`cXdX
d\jk6
Æ;\kd‚jk\mXiX@kq_XbJb\e$
jkid%?Xejblcc\mXiXi\j$
g\bk]lccd\e€e[‚m‚^Xjk€ccX
[a€imX]i‚^fi¿le^\]€ijfd
aX^ja€cm_fggXjaX^%
?Xi[l]iY\i\kke‚^fe]i‚$
^X[l€i\okiXea[d\[6
ÆAX^j`kk\id\[\ec‚e^c`jkX
el#j‚el^€cc\i[\kXkkgi`fi`$
k\iX%AX^_X[\ef^bleeXkjk‚
fZ_giXkX_lic€e^\jfd_\cjk%
D\e[\k^€cc\iXkk_`kkX[\kc`ccX
`[\kjkfiX#fZ_[\kjkfiX
`[\kc`ccX%
D‚e^Xj€^\iXkk;XcX`cXdX
€i\edXed\[jkfi_ldfi
Æbfdd\ie`XkkdkXj[€i6
Æ?Xe€i\edXed\[jkfim`j$
[fdfZ_\kkkp[c`^k_ldfi`j$
k`jbkj`ee\cX^%AX^€^eXid`^
‚k_ldfifZ__Xi‚kd`ejkfe\
c`k\m`j[fd%J‚]i_fgge`e^jm`j
^im`[\k% 8EE@B8?<EE@E>
:@KP×=I<;8>(,8GI@C)'((
:`kpBi`jk`XejkX[^\jlkXm:`kpJb‚e\89fZ_€i\e[\cXmJp[jm\ejbXe$bfeZ\ie\e%K`[e`e^\e€igfc`k`jbkfY\if\e[\%K\c\]fe1'++$(/,,()%D\aci\[Xbk`fe1i\[Xbk`fe\e7Z`kpbi`jk`XejkX[%j\
D\acXeefej1]fi\kX^jXeefej7bi`jk`XejkX[jYcX[\k%j\K\c\]feXeefej1'++$(/,,''%:_\]i\[XbkifZ_Xejm%lk^`mXi\1B\ijk`=fijY\i^%I\[Xbk`fejZ_\]1AfeXjBXea\%<[`k`fejZ_\]18e[\ij9\_idXee
K]eXkkZ_\]1:\Z`c`X?X^\c`e%M;1AXbfYJk‚_c%KipZb1Jp[jm\ejbXeKipZb89%LggcX^X1(''''\o%8[i\jj1:`kp&Bi`jk`XejkX[jYcX[\k#)0(/+Bi`jk`XejkX[%9\jbjX[i\jj1?ie\kEpX9flc\mXi[\e$M€jkiXMXcc^XkXe%
Do^[j[hš)
Välkommen till Kristianstads
färskvarubutik nummer 1
– för dig som vill ha det lilla extra!
■K\eq`e>pXkjfb€dgXi
]iXkkK`Y\kjbXYc`
[\dfbiXk`jbkfZ_]‚
i\\ccXlkfefd``]i‚^fifd
i\c`^`fe#jgi‚bfZ_blc$
kli%@dXij[\bcXi\iX[\
.,$‚i`e^\eXkk_XeXY$
[`b\iXi]i‚ej`egfc`k`jbX
ifccÆ]i\kk]i`kkK`Y\k%
MX[bXccXj\kki\c`^`jk
jkXkjjb`Zb6
99:- 10:Finns
laddat
på ditt
ICA Kort
/kg
FÄRSK LAX
Hel eller halv sida
Norskodlad
JmXi1K\fbiXk`%
;XcX`cXdXj
Y\jbbi€m\i
\okiXj€b\i_\k
CLE;%wi\kj_€e[\cj\`Cle[jkXmXj
;XcX`cXdX%Lkm\ijkfiX]fcbjXd$
c`e^Xi#i€beXigfc`j\e`ek\d\[e‚^iX
jkii\Y\bpdd\ile[\iY\jb\k%
ÆM`Xem€e[\ifjjXme€igfc`jjkpi$
bXe_€i`Cle[fZ_bfdd\iXkk]caX
;XcX`cXdXle[\i_\c^\e#j€^\iI`Zb$
Xi[9il_e#fg\iXk`mkXejmXi`^m`[
gfc`j\e`Cle[fZ_`ejXkjZ_\]le[\i
;XcX`cXdX$Y\jb\k%
D\[DXf%
Säkerheten kring Dalai lamas besök är
under kontroll. Det bekräftas både av polisen och av Individuell människohjälp,
IM, som är värd för arrangemanget.
– Han kommer dessutom ha med
sig en egen stab av folk, säger Richard
Bruhn.
Förra gången Dalai lama besökte
Lund, år 2000, fungerade det mesta, berättar Ri
Rickard Bruhn. Men
köern
köerna utanför Domkyrkan växte snabbare än
man trott och ringlade
”Det blev lite väl ma
långt ut på gatan.
stökigt utanför lån
Eftersom det är
Domkyrkan sist.” ett– gratisevenemang
I@:B8I;9IL?E
räkn
räknar vi med väldigt
mycke
mycket folk. Det blev lite
väl stökigt utanför D
Domkyrkan sist. Det
ska vi se till att undvika i helgen, säger
Rickard Bruhn.
■K\eq`e>pXkjf
km`e^X[\jjfd)+$‚i`e^
]cpK`Y\k\]k\i\kk]fcb$
c`^klggifidfk[\k
b`e\j`jbXjkpi\k%J\[Xe
[\jj_Xi_Xem\ibXk
`\o`ci\^\i`e^]i‚e;_X$
iXdjXcX`@e[`\e%MX[
bXccXjB`eXjd`c`k€iX
jkpibfijfd(0,'`ekf^
K`Y\k6
STÖKIGT
JmXi1=fcb\kj
Y\]i`\cj\Xid„%
■;XcX`cXdXe€i\ec`^kkiX[`k`fe
[\kK`Y\kXejbX]fcb\kjXe[c`^XfZ_
m€ic[jc`^Xc\[Xi\%;\eelmXiXe[\
;XcX`cXdXji\c`^`jXeXde€iK\e$
q`e>pXkjf%D\emX[_\kk\_Xejfd
jg€[YXie(0*,`KXbjk\i`K`Y\k6
JbXki€]]Xjbfcle^[fdXi
Utöver Domkyrkan och Arenan kommer
Dalai lama också till Stadshallen för att
träffa skolungdomar. Vid samtliga besök
är det IM som håller i de övergripande
trådarna.
– IM ansvarar för Dalai lamas säkerhet. Och det ansvaret tar vi till hundra
procent, säger Monica Brundin Danielsson, pressekreterare på IM.
JmXi1C_Xdf;_fe[ilY%
8EE@B8?<EE@E>
Xee`bX%_\ee`e^7Z`kpcle[%j\
FAKTA: DALAI LAMA
14:E
DALAI
LAMAN
%%%Xej\jmXiX\eÉYf[_`jXkkmXÉ1
\elggcpjkg\ijfejfdkXZbXke\a
k`cce`imXeXfZ_`jk€cc\k‚k\i][j
fdfZ_fd`^\e#]iXkkbleeX
_a€cgXi\jk\eXmd€ejbc`^_\k\e%
\k#
%%%€ij\[Xejclk\kXm(,''$kXc\k#
k`k\ceg‚[\e_^jk\i\c`^`j\c\[Xi\e`efd
[\ek`Y\kXejbXYl[[_`jd\e%
%%%jfdbfdd\ik`ccCle[€i[\e]afikfe[\
`fi[e`e^\ej\[Xe(*0(fZ__\k\iK\eq`e
>pXkjf%
%%%Y\kp[\ifi[X^iXekÉfZ\XeÉfZ_
É^lilÉ#m`cb\kf]kXjkm\ij€kkjÉM`j_\k\ej
FZ\XeÉ%
/st
SKOGAHOLMSLIMPA
49)=
Skogaholms 715 g
Jmf: 13.98/kg
Max 2 köp/hush
/st
LAXFILÉ
ICA djupfryst 560 g
Jmf: 89.10/kg
Max 2 köp/hush
a köttet
e svensk
Det finast
tum
självklart på ICA Kvan
köper du
39)=
Finns
laddat
på ditt
ICA Kort
49)=
/kg
BENFRI KASSLER
Scan i bit.
Max 2 köp/hush
MOT ICA KORT
/kg
FLÄSKYTTERFILÉ
109:-
Ursprung Sverige
/kg
LÖVBIFF
Ursprung Sverige
storpack
39)=
109:-
/kg
/kg
PEPPARBIFF
REVBEN AV BOG
Ursprung Sverige
storpack
Knäckta. Sverige
& gröntKvantums frukt
mersmak.
id
lt
avdelning ger al
9)=
5:-
/st
KÖRSBÄRSTOMATER
/påse
ICA klass I. Spanien/Holland
Ask 250 g. Jmf: 39.60/kg
ÄPPLE I PÅSE
ICA Tyskland 1 kg
5:/st
9)=
/st
9)=
/st
BROCCOLI
JORDGUBBAR
ICA Spanien 250 g
Jmf: 20:-/kg
ICA Spanien, ask 250 g
Jmf: 39.60/kg
RÖDLÖK I NÄT
Holland 1 kg
FAKTA: BESÖKET I LUND
FA
■
■@dfi^fe€i[\k[X^j]i[\kjkijkX
]]iXdki€[Xe[\k`8i\eXe%BcfZbXe()

ggeXj[iiXieX]iglYc`b#fZ_XiiXe^$
\
\dXe^\kg‚^‚id\ccXe(+fZ_(,%*'%
■ Le[\idk\kd\[;XcX`cXdXjXdkXcXi
Cle[
Cle[Xgif]`c\eAf_XeN\jk\id\[;XcX`cXdX
g‚jZ\e%9`ca\kk\ieX€ij\[Xec€e^\jclkj‚c[X%
■ G‚je[X^]id`[[X^dk\i;XcX`cXdX
*''\c\m\ifZ_c€iXi\]i‚ejbfcfijfd[\ckXi
`‚i\kjFg\iXk`fe;X^jm\ib\`JkX[j_Xcc\e#Cle[%
■ J\eXi\le[\ije[X^\e#bcfZbXe(([\ckXi
;XcX`cXdX`\e^l[ka€ejk`Cle[j;fdbpibX%
;\kXiiXe^\dXe^\k€ibfjkeX[j]i`kkÆXkkbfd$
dX`k`[i\bfdd\e[\iXj%
KRISTIANSTAD
Öppet
butik:
Månd - Fred........ 8 - 22
Lörd - Sönd.........9 - 20
Öppet
Post/
förbutik:
Månd - Fred....... 9 - 20
Lörd 9-16, Sönd 10-16
Priserna gäller t.om. 17/4 2011 med reservation för slutförsäljning och tryckfel.
D I N
Tel: 044-20 84 80
M A T B U T I K
:@KP×=I<;8>(,8GI@C)'((
I<;@><I@E>1A<EE@<A{EJJFE
*šDo^[j[h
NY KRÖNIKÖR I CITY
KRÖNIKAN
ÉAX^bfdd\iXkkjbi`mXfd CpZbXe
Xcckjfd_€e[\i`Bi`jk`XejkX[É ]XeeaX^
BI@JK@8EJK8;%E€i_fe
Yal[\ig‚\^\e_€e[`^k
bfdgfe\iX[\bkk^ipkfi
cpZbXj_fe]i[\kXcciX
d\jkX%D\e\e^‚e^
Yi€e[\_fedXk\eÆfZ_
^€jk\ieX]`ZbY\jk€ccX
g`qqX%
:`kpjbie`biD`[`X
FjdXeKX_X#jeXik)0#
_Xi]cpkkXkilek\e[\c
d\e€iBi`jk`XejkX[jYf
j\[Xe\kk‚ik`ccYXbX%
MX[bXem`c€jXfd`[`eXbi$
e`bfi6
– Jag kommer att skriva om
allt som händer i Kristianstad och kanske framför allt
på Näsby där jag bor. Det är
lite som Kristianstads Rosengård och jag tycker att
media generellt är dåliga på att lyfta fram allt bra
som finns på Näsby, kulturer som möts och den fina
stämningen som råder där.
Jag vill visa att det finns en
annan sida också.
M`cbX]\c_XiBi`jk`XejkX[6
– Stan är inte så livlig. Det
saknas liksom glädje och
energi.
MX[€ii€kk[‚6
– Naturen, jag älskar att
promenera på Näsbyfältet eller i de skogsområden
som finns. Fördelen med
`^Xi[\ifY\e
att det är en ganska liten
stad är ju att det är så nära
till naturen.
;l]ijia\i[`^g‚jbi`mXe$
[\k#d\emX[€i[li`bk`^kYiX
g‚]ilkfdXkkjbi`mX6
– Att laga mat, helst
kryddiga köttgrytor.
Jag använder inte
recept och för det
mesta blir det
väldigt bra, men
VISA DEN ANDRA
en gång brände
SIDAN AV NÄSBY
jag maten när min
familj var på besök.
Då ville de beställa pizza i stället.
VILL
<DD8C@<;9<I>
=8BK81D@;@8FJD8E
K8?8
■wc[\i1)/#jeXik)0%
■ 9fi1C€^\e_\kg‚E€jYp%
■ 9Xb^ile[1=[[`Bli[`jkXe#
lggmlo\e`DXcd%?XiYfkkg‚
fc`bXjk€cc\e`mlo\e‚c[\id\e
]cpkkX[\k`ccBi`jk`XejkX[]i\kk
‚ij\[Xe%vilkY`c[X[]fcb_^$
jbfc\c€iXi\fZ__XimXi`kd\[
fZ_jkXikXkki\]fcb_^jbfcfi
`Bli[`jkXe%El]i`cXejXi_fe
jfdaflieXc`jkg‚YcXe[XeeXk
Jp[jm\ejbXefZ_JI%
■ =Xmfi`kgcXkj`Bi`jk`Xe$
jkX[1ÉD`ec€^\e_\k%AX^
g\e[cXii€kkdpZb\kfZ__Xi\e
_\bk`jbk`ccmXifd\ee€iaX^€i
_\ddXb€ee\iaX^d`^m\ibc`$
^\e_\ckXmjcXggeX[fZ_cl^e%É
BI{E@B{I
■D`[`XFjdXeKX_X€iBi`jk`XejkX[Yf
j\[Xe\kk‚ifZ_]i`cXejXijfdjbi`Y\ek%
=FKF19FJJ<E@CJJFE#BI@JK@8EJK8;9C8;<K
Våruppvisning
V I KÄM PAR FÖR LIVE T
www.barncancerfonden.se
i Tianshallen söndag den 17 april kl. 13.30
Insläpp kl. 13.00
Fritt inträde - Lottförsäljning
Välkomna!
ansök nu!
designstipendier 2011
Region Skåne delar varje år ut två stipendier à 25 000 kr till en ny samt en
etablerad designer. Underlag för bedömning bifogas per post och
ska vara Region Skåne tillhanda senast 21/4.
www.skane.se/designstipendier
Vissa känner lycka när de renoverar hemmet, får löneförhöjning, hittar drömpartnern, får
körkort eller semestrar utomlands.
Familjen, vännerna (och jag
själv) pratar mest om det sistnämnda, paradisön där problemen går förlorade. Vi söker ivrigt efter lyckan som finns överallt utom där vi befinner oss. Många gånger
undrar vi om andra platser i världen bringar
människor inre ro?
Nej, konstaterar någon: ”På många ställen
är det oroligt. Vi skulle inte heller tolerera den
extrema ojämställdheten och klasskillnaderna
som existerar i många varmare länder.”
Vi hjälps åt att skapa fantasiön. Platsen är
varm med grön natur och vita stränder. Människor är vänliga. Det är livligt, fredligt och
tryggt! Där råder tolerans för olikheter. Alla
känner frihet och rikedomarna är lättillgängliga.
Listan är lång men jag tvivlar på om det medför varaktig lycka? Är inte lyckoön kanske en
tillflyktsort? Jag letade länge. När jag en gång
rensade garderoben fann jag till slut välbehagets grund.
I garderoben fann jag korta och långa kjolar.
De korta för Sverige och de långa för Kurdistan. Målningar av midsommarkransar och en
kurdisk flagga som bars på kurdiska högtider.
Musiksamlingen från världens alla hörn. På
den översta hyllan låg dagboken om uppväxten
i hemländerna Sverige och Kurdistan. Med ett
leende på läpparna läste jag i den och för första
gången flinade jag åt felstavningarna som retat
mig länge.
Med föräldrar födda i en annan del av världen insåg jag att olyckan kan bero på splittring
och förlorad identitet. Jag trodde att jag var
inget lands barn. Sökte egentligen efter rötter,
hemmet och jaget. Obesvarade frågor: Varför
saknar jag Sverige i hemlandet och är svensk utomlands? Varifrån ska jag
säga att jag kommer?
Tills den dagen då
mina brister blev mina
styrkor. När mångkulturen i mig blev min
tillgång. Lyckan
fanns inombords
när jag såg möjligheterna. När jag
insåg att även den
vackra öns tjusiga
vågor kan skrämmas i mörkret
om man inte väljer att se dess
mörka skönhet.
NYHET!
Ord pris 1.998:-
Nu
1.695:-
Finns i svart eller
vit urtavla
KRÖNIKÖR
MIDIA
EMMA fåtölj
OSMAN TAHA
Klassiskt svenskt hantverk.
Flera tyger, fårskinn, sammet.
MIDIA.OSMAN.TAHA@FOLKBILDNING.NET
Midia Osman Taha är frilanskrönikör och journalist.
Hon beskriver sig själv som envis och omtänksam.
Ord.pris 7.590:rand & sammet
10%
intro-rabatt till 24/4
Söderg. 4 Krstd 044-121270
JA
■%%%k`ccXkk
m‚i\e€ek$
c`^\e€i_€i%
NEJ
■ 8kk
fjbpc[`^X
[iXYYXj
Xmbi`^
fZ_eXklibXkXjkif]\i%
:@KP×=I<;8>(,8GI@C)'((
I<;@><I@E>1E@BC8JJ@EKFIE
,šDo^[j[h
NYHETER I KORTHET
LE DIGHE T DE LUXE . K ARL SKRONA– GDY NIA .
Prisnivån i VärldsmetroPolen är inte bara
till din fördel. Det kan vara påfrestande
att bära för många shoppingkassar.
BI@JK@8EJK8;
BI@JK@8EJK8;
9i[\i^i`geX
]iYlk`bj`eYifkk
@e^\kjkfgg
]i^f[`j€kXe[\
g‚^pdeXj`\k
Två bröder i 30-årsåldern greps natten till torsdag efter att polisen hittat
misstänkt stöldgods i bilen de färdades i.
Det var i en rutinkontroll av fordonet som polisen fattade misstankar
om att en del saker i bilen var stulna.
Strax efter att polispatrullen stoppat
bröderna vid Näsby kom uppgifter
om att väktare upptäckt att en butik
på Järnvägsgatan i Osby haft inbrott.
– I butiken har man tagit ost och
andra matvaror samt en maskin,
säger Calle Persson, informatör på
Skånepolisen.
Under torsdagen görs en teknisk
undersökning på brottsplatsen.
BI@JK@8EJK8;J9C8;<K
De sammanflätade städerna Gdynia, Sopot och Gdansk, med
samlingsnamnet Trójmiasto, är ett sant paradis för shoppinglystna
svenskar. Här hittar du köpcenter, shoppingstråk och mysiga små
butiker vägg i vägg. På hyllorna hittar du samma välkända varumärken som hemma i Sverige, fast med en stor skillnad; priset.
Även på båtresan till och från Trójmiasto har du möjlighet att göra
riktiga fynd i den stora butiken ombord. Här hittar du parfym, godis,
öl och vin till priser som ligger betydligt lägre än i land.
Två nätt
ombord o er
c
heldag i h en
Polen.
MaxiCru
ise 36h
fr
485:-
%%%gifZ\ek]€ii\
Xme`fieX
`Bi`jk`XejkX[_Xi
jbkpib\j$
gif^iXdk`cc
^pdej`\ka€d]ik
d\[]iiX‚i\k%
SFI
Fler misstänkta för
Ekebergsstölden
BI@JK@8EJK8;%Pkk\ic`^Xi\
d`jjk€ebkX_Xibelk`kj
k`cc[\e^ifmXjkc[\e
dfk<bY\i^j%@d‚e[X^j
_€bkX[\k`e^ji€kk\ekm‚
)+$‚i`^Xd€e%
Vid inbrottet natten till
den 18 februari stals kläder
för en halv miljon kronor.
Tjuvarna forcerade
entrén till klädaffären vid
Lilla Torg med hjälp av
två bilar och fyllde stora
Boka din resa på www.stenaline.se/polenkryss, 0455-36 63 00
eller hos din resebyrå. Bokningsavgift tillkommer vid personlig service.
Bort med läsk och godis från
skolcaféerna. En ny måltidspolicy har införts på kommunens skolor som nu slutar sälja
sötsaker i sina cafeterior.
Undantagna policyn är
gymnasieskolorna eftersom
flera av de skolcaféerna drivs
privat.
– Policyn gäller de verksamheter som kommunen
har möjlighet att styra och här
äger vi inte sakfrågan, säger
barn- och utbildningsförvaltningens chef, Kenth Olsson,
till Kristianstadsbladet. :@KP
7,5
byggkassar med tröjor och
skjortor. En av de stulna
bilarna lämnades kvar på
platsen, den andra hittades vid Härlöv.
Polisen grep två misstänkta killar, 16 och 18 år.
En av dem släpptes vid
häktningsförhandlingen
i tingsrätten några dagar
efter inbrottet, den andre
släpptes efter några veckor.
BI@JK@8EJK8;J9C8;<K
SKÅNSKA FÖR
INFLYTTADE
9faj\mXee
DfYYe`e^^\efdXkk[i€e$
bX\ebcXjjbXdiXkjYpofi
d\[`jbXcckmXkk\e %
GRATTIS!
<dd\c`\
Fcc\jjfe#
)+‚i#J\YXj$
DEN 15
k`Xe?fcd$
hl`jk#),‚i#;`c$
APRIL
Y\i=`c`q#).‚i#N\$
^Xk_X=\j\_Xj`fe#*(
‚i#8ekfe`fj:XYfli`j#**‚i%
Vi gör plats för nyheter! Passa på att fynda!
LAGERRENSNING
Begränsat antal!
SONY-PHILIPS TV
Upp till...
30%
Välkomna till
VI HAR ÄVEN
HEMKÖRNING
och installation av din nya TV!
www.eksradio.se
RABATT
på våra redan
låga priser!
Vissa modeller
skyltex.
Alltid 2 års garanti på våra
audio- och TV-produkter.
ÖPPET: Vard 10-18, Lörd 10-15 Sön 12-15. KRISTIANSTAD, Nässelvägen 1 (mellan Willys och Sko-Dej) 044-21 07 21
Helgfest på maxi!
Massor av härliga
helgerbjudande till
dig från oss på MAXI
Allt under ett tak för
hela helgen!
19
90
/st
FÄRSKA HAMBURGARE
ICA. Sverige. 425 g.
Jfr pris 44:03/kg.
Max 2 köp/hushåll.
29
90
/kg
10:-
4
95
/st
PÅSKMUST
Krönleins. 1 liter. Jfr pris 4:95/liter.
Pant tillkommer med 1:-.
Max 5 köp/hushåll.
/st
BORDSMARGARIN
Lätta. 600 g.
Jfr pris 16:67/kg.
Max 2 köp/hushåll.
VINGUMMI
Bassetts. 1.000 g.
Jfr pris 29:90/kg.
10:-
Gäller till 17/4. Med reservation för slutförsäljning och tryckfel.
/ask
KÄRNFRIA
KÄ
K
ÄRNFRIA DRUVOR
DRUVO
Gröna. I ask. Indien. 500 g.
Jfr pris 20:-/kg.
Max 2 köp/hushåll.
799:- 34
90
/kg
FLINTASTEK
WEBER KLOTGRILL
Grillyta 57 cm. Balja och lock av porslinsemaljerat stål. Justerbara luftventiler och
askfat i aluminium. 10-årigt garantisystem.
Ord. pris 1149:-.
Vår idé
Sveriges billigaste stormarknad
JM Allmans. Ursprung Sverige.
Jfr pris 34:90/kg.
5 st för
99:-
PLANTERINGSJORD
50 liter. Rölunda.
Välgödslad jord med
högt näringsinnehåll.
8-22
Öppet alla dagar
:@KP×=I<;8>(,8GI@C)'((
.šDo^[j[h
NU I ETT STÄLL NÄRA DIG
HÄR
HITTAR
DU CITY
::
BE@JC@E><
:
EvJLD
:
8IB<CJKFIG
?8E8JBF>
:
:
:
:
M@EJC{M
9IFD{CC8
=vIC{M
:
:
:
:
{EE<JK8;
:
:
J{CM<J9FI>
=AvCB@E><
::
Mv
:
:
:
:
:
: : I{;
;<
C@E
:
>vI;J
B{G@E><
: w?LJ
:
:
:
:
: :
:
:
IG
KFCC8
: ::
:
:
<M<I{;
:
■=`Zb[lk`[e`e^\e`Yi\mc‚[Xe`dfij\6?€ic`^k
::: :
D\e[\k€iYXiXm`[jg\Z`\ccXk`cc]€cc\ejfdm`[\cXilk
:@KP]i_Xe[%8ccXXe[iX[X^XibXe[l_`kkXk`[e`e^\e
`\kkXmm‚iXjk€ccg‚jkXe%
:
:
:
: ::
:: :
:
: :
:
:
: :
:
::
:
::
:
:
:
:
:
■M`cc[lbfddX`bfekXbkd\[i\[Xbk`fe\e6M`j`kk\i
g‚_ie\kEpX9flc\mXi[\efZ_M€jkiXMXcc^XkXe#
jXddX`e^‚e^jfdk`ccBi`jk`XejkX[jYcX[\kji\[Xbk`fe%
■M‚i\gfjkX[i\jj€ii\[Xbk`fe\e7Z`kpbi`jk`XejkX[%j\
fZ_k\c\]feeldi\k€i'++$(/,,()%
:
:
::
:
:
:
:
:
:
;<><9<I>8
8
:
:
:
:
:
:
r
å
V
EXTRA!
BESÖK OSS PÅ
VÅR-EXTRA
ÖPPET-TIDER
MÅNDAG-FREDAG
1000–1800
”www.skodej.se”
OCH BLI MEDLEM!
PREMIÄR-ERBJUDANDE!!!
VÅRENS
Å
LÄCKRA
Ä
SCHOPPING-KASS
®
Skodej Lågpris: 199.50.
!!!
NU! 100:- RABATT
LÖRDAGAR
1000–1600
SKODEJ PRESENTERAR VÅRENS MODE-NYHETER.
SÖNDAGAR
VÅR-NYHETER FÖR HELA FAMILJEN.
1100–1600
Åk till oss i helgen, vi lovar att ni hittar massor av läckra
Dessutom erbjuder vi otroliga JUBILEUMS-klipp! Välkomna.
MÄRKES-KLIPP!!!
VÅRENS FRÄCKA
TJEJERNAS OMTYCKTA
®
MODE
Stl: 36–41.
VÅR-MODE
VÅR-EXTRA!!!
50
99
50
99
MODE-MÄRKE
S-RABA
NU! 200:- MÄRKE
99
129
TT!!!
50
399
Välkänd märkeskvalité med slitstark sula.
Stl: 25-32. Skodej lågpris: 299.50.
50
50
Tillverkad i skinn uppbyggd innersula för
bästa komfort. Stl: 36-41.
Färg: Vit/lime.
Skodej Lågpris: 599.50.
VÅR-MODE
Helrätta modeller med mjuk,
skön passform. Stl: 36-41.
Skodej Lågpris:
159.50/179.50.
MAKALÖST MODE
VÅRENS SKÖNA
KILLARNAS TUFFA
VÅR-MODE
-KLIPP!!!
EXTRA!!!!
MÄRKES-E
MÄRKES-KLIPP!!!
TRENDIGT SKÖNT
®
29950
R-RABATT!!!
NU! 200:- PREMIÄ
NU! 200:-
99
MODE-NYTT!!!
Märkeskvalité med resår och
kardborreknäppning. Stl: 30-35.
Skodej lågpris: 299.50.
!!!
PREMIÄR-RABATT
50
Färg: Svart, vit.
MÄRKES-KLIPP!!!
MODE-KVALITÉ
VÅRENS TRENDIGA
i läcker design.
BALLERINA-MODE Märkeskvalité
Stl: 36-41. Skodej Lågpris: 259.50.
R-RABATT!!!
NU! 100:- PREMIÄ
50
159
VÅRENS SKÖNA
Omtyckt modell med mjuk skön passform. Stl: 36-41.
Färg: Svart. Skodej lågpris: 399.50.
ABATT!!!
-R
R
IÄ
M
E
R
P
:0
0
NU! 2
VÄLKOMMEN TILL
SKODEJ:S OTROLIGA
JUBILEUMS-FEST!!!
!
!
!
E
D
N
A
D
U
J
B
R
E
PREMIÄR
50
199
MÄRKES-EXTRA!
KILLARNAS TUFFA
VÅR-MODE
OMTYCKT SKÖNT
Europeisk märkeskvalité
tillverkad i äkta skinn, kraftig
slitstark sula. Stl: 41-47.
Skodej Lågpris: 799.50.
FRITIDS-MODE
För tjejer och killar. Europeiskt sportmärke med slitstark skön komfortsula.
Stl: 36-46. Skodej Lågpris: 379.50.
ABATT!!!
R
R
IÄ
M
E
R
P
:0
0
!2
NU
50
179
NU! 400:- MÄRKE
50
399
KRISTIANSTAD
Karlsgatan 15, Vilans Köpcentrum, Långebro.
(Avfart från E22 mot Vilan). Tel 044-12 06 00
P g a våra otroligt låga priser reserverar vi oss för slutförsäljning
av vissa storlekar och färger. FÖRST TILL KVARN...
S-RABATT!!!
:@KP×=I<;8>(,8GI@C)'((
I<;@><I@E>1:?I@JK@E8BA<CCJKI8E;
'&šDo^[j[h
CLOTHES SWOP
Bc€[Ypk\]i
bc`dXk\kjjblcc
BI@JK@8EJK8;%=i)($‚i`^X
MXi]i€i[\km`bk`^kd\[
DXaX:ife\ik€i_‚ccYXi _‚ccYXij_fgg`e^6
j_fgg`e^\ec`mjjk`c%
– Dels är det viktigt ur
@dfi^feXefi[eXi
y p
klimatsynpunkt,
det går
_feZcfk_\jjnfg#
jnfg#
g
åt jättemycket
jättem
energi
bc€[YpkXi[X^#g‚
^#g‚
och vatten
v
för att
I\^`fedlj\\k
\k
prod
producera kläd”Sen är det en moral- er. Dessutom
`Bi`jk`Xe$
isk fråga, plagg från släpper
jkX[%
slä
det ut
cond hand – det behöver
inte vara äckliga noppiga
plagg, det är en myt. Det
finns faktiskt riktigt sjyssta
second hand-butiker. Sen
finns det butiker på nätet
som bara säljer ekologiska plagg. Sen kan man laga
gamla grejer.
MX[^i
dXeg‚\e
Zcfk_\jjnfg6
?lidfk`m\iXidXej`^Y€jk
]iXkkj_fggXd\ibc`dXkj$
dXik6
MORAL
bland annat H & M en massa gifttillverkas under
er efter till extaskiga arbetsför- em
empel färgning.
hållanden.”
Sen är det en mo-
D8A8:IFE<IK
– Man träffass och
ralisk fråga, plagg
ämnar in
bl
byter kläder, lämnar
från bland
annat
å hem
h med
d H & M tillverkas
ill k under tassin gamla och går
något helt nytt. Det är öp- kiga arbetsförhållanden.
pet för alla, men för att del- Det ser vi inte när vi står
ta ska man ha med sig mel- i butiken, men hela shoplan ett och tre plagg. De ska pingkulturen har liksom
vara hela och rena och sjyss- blivit snedvriden.
ta, något man tror att någon
annan kommer att ha gläd- Bc`dXkjdXikXk`gj]idf[\$
je av. Dessutom blir det live- `eki\jj\iX[\6
musik och en föreläsning – Byt kläder med kompisar eller syskon, handla seom hållbar shopping.
– Jag tror att det är viktigt
att försöka läsa på mer om
hur det ser ut i industriländerna men att försöka
släppa det dåliga samvetet, för det hämmar mer än
motiverar. Shoppa second
hand tillsammans, gör det
till en social grej, det blir
mycket roligare då.
<DD8C@<;9<I>
\ddX%c`\[Y\i^7Z`kpbi`jk`XejkX[%j\
FAKTA: CLOTHES SWOP
■MX[6Bc€[YpkXi[X^#Zcfk_\jjnfg%
■E€i6Ci[X^#bcfZbXe()Æ(+%
■MXi6I\^`fedlj\\k#Bi`jk`XejkX[%
■?li6Le[\i*'d`elk\iYpk\i[\ckX^XieX
bc€[\i[\kikkeXkg‚dfkXe[iXj%=iXkk
[\ckXjbXdXe_Xd\[j`^d\ccXe\kkfZ_ki\
gcX^^%
■D\i6JXiXE\cjfe]i‚e\bf$Ylk`b\eFdkXe$
b\_‚cc\i]i\[iX^fd_‚ccYXibfejldk`fefZ_
<d`cA\ej\ejg\cXic`m\%
=8BK81
D8A8
:IFE<IK
■wc[\i1)(%
■9fi1
@Cle[#d\e
€ilggmlo\e
`{jk\icm%
■>i1Gcl^$
^Xik`ccjalb$
^pdeXjkfZ_
afYYXi]i[\k
jkl[\ek[i`meX
]i\k^X\k
NXb\Lg$:Xcc
jfdm\ibXi
]i\kkd\i
_‚ccYXikjXd$
_€cc\%
■8bkl\cc1
D\[Zcfk_\j
jnfgg‚
I\^`fe$
dlj\\k
`Bi`jk`XejkX[
`dfi^fe%
?<C8F:?I<E8
■@dfi^fe€i[\k
bc€[YpkXi[X^g‚I\^`fe$
dlj\\k%=iXkkmXiXd\[
jbXdXekXd\[j`^d`ejk
\kkgcX^^XkkYpkXd\[%
ÉE‚^fkdXekifiXkke‚^fe
XeeXebfdd\iXkk_X^c€[$
a\XmÉ#j€^\iDXaX:ife\ik#
jfdXefi[eXi[X^\e%
=FKF1C8IJFKKFJJFE&
BI@JK@8EJK8;J9C8;<K
URSÄKTA, MEN VILL DU TA ETT
SKÖNT, VARMT OCH AVKOPPLANDE BAD?
Ring då oss och boka ett
hembesök, vi ger ett GRATIS
kostnadsförslag!
Tel 0451-38 19 70
VI GÖR ALLT OM
DU VILL!
Stenmontören AB Korsningen Stobyvägen/Belevägen, Hässleholm www.kakel.nu Tel 0451-38 19 70+Öppet: Mån–fre 10–18, lör 10–13
:@KP×=I<;8>(,8GI@C)'((
Do^[j[hš''
PÅ ÅHUSSTRAND ÄR ALLT PÅ SAMMA STÄLLE.
KOMMANDOBRYGGAN 2ND FLOOR
MÄSSHALLEN
044-28 93 00 www.ahusstrand.com
Du kommer märka att City kommit till stan
City Kristianstad - din nya gratistidning. Ute nu!
:@KP×=I<;8>(,8GI@C)'((
'(šDo^[j[h
Palmsöndagen avslutning
av fastekampanjen
Sön 11 Högmässa Ivetofta
18 Musik och läsning inför
Stilla veckan Gualöv
Pia Wiktors
Lene Alfredsson – sång
Betty Alfredsson – flöjt
Påskhelgens gudstjänster
annonseras på skärtorsdag
Fredag 15/4
kl 18.15
Viby IF–Vanneberga IF
Matchvärd:
Wallgårds färg
I<;@><I@E>1A<EE@<A{EJJFE
GYMNASIEINTAGNINGEN
Elever väljer kommunala skolor
BI@JK@8EJK8;%=c\iBi`jk`$
XejkX[j\c\m\im€ca\i
bfddleXcX^pdeXj`\i
]iXd]i]i`jbfc\^pdeX$
j`\ifZ_]c\im€ca\i_^$
jbfc\]iY\i\[Xe[\gif$
^iXd]iXd]ipib\j]i$
Y\i\[Xe[\%
@^‚igi\j\ek\iX[\j
[\egi\c`d`e€iXXekX^$
e`e^\ek`cc^pdeXj`\gif$
^iXdd\e`_jk%
Två av de större trenderna som går att skönja är att
nästan exakt lika många
elever har sökt gymnasie- många som valt friskolor,
programmen i Kristian- men av de elever som har
nge och Söl- valt friskolo
friskolorna, sju i omstad, Östra Göinge
rådet, är bara 40 provesborg som förra
cent från Kristianåret, trots att dett är
ssta
stad. Förra året
färre elever i årsrt ”Förra året var va
var motsvarande
kullen jämfört
n motsvarande an- an
andel 49 procent.
med året innan
re del 49 procent.” Va
Varför det är så
och att en större
KF9@8JF?C@E
anvet vi inte, säger
andel av KristianTobia
Tobias Ohlin, anstadseleverna väljala skotagnings
tagningssekreterare vid
er de kommunala
k l
b
h utbildningsförbarn- och
lorna framför friskolorna.
valtningen i Kristianstad.
=€ii\jb\i]i`jbfcfi
– Ytterligare en trend
– Totalt sett är det lika i antagningen är att 7,5 pro-
SÖKANDE
Visa oss ditt hem,
så skall vi hjälpa dig
att välja gardiner
cent fler elever har valt att
söka högskoleförberedande framför yrkesförberedande program. Där är det
enklare att hitta en förklaring, menar Tobias Ohlin.
?^jbfc\Y\_i`^_\k
– En av anledningarna borde vara att det från och
med i år är att de yrkesförberedande programmen
inte längre ger högskolebehörighet, om man inte
väljer till vissa ämnen, sägB9
er han.
=8BK81;<K,GFGL$
CvI8JK<>PDE8J@<$
GIF>I8DD<E
■JXd_€ccjgif^iXdd\k#
J[\igfik^pdeXj`\k%
■ EXklim\k\ejbXgjgif^iXd$
d\k#{jk\i€e^^pdeXj`\k%
■ 9p^^$fZ_Xec€^^e`e^j$
gif^iXdd\k#N\e[\j^pd$
eXj`\k%
■ <bfefd`gif^iXdd\k#
J[\igfik^pdeXj`\k%
■ I\jkXliXe^$fZ_c`mjd\[$
\cjgif^iXdd\k#{jk\i€e^$
^pdeXj`\k%
Säkert att du får
samma rådgivare?
fr.
1990:inkl dynor
OBS! 1x4 tum i hela stommen!
Trött på att träffa olika personer?
Hos oss får du samma rådgivare
varje gång. Det handlar om förtroende.
Ring oss på 044-590 80 10.
Trähammock Teak-, alu/textilene- &
hög rygg inkl dynor
fr. 1690:-
Mikael
Karlshamn
Magnus
Kristianstad
konstrottinggrupper
www.jikafritid.se
I trygga händer, när det händer
FÖRSÄLJNING: KRISTIANSTAD: Vid Sommarlust, lördagar 10-14.
Rummets storlek, fönstren och
väggarna, möblerna, mattorna,
tavlorna och belysningen.
Allt samverkar för att skapa
ditt hem. Och allt detta måste
du ta hänsyn till när du väljer
gardiner.
Visst kan vi ge dig goda råd
redan i affären i Karlshamn.
Men vi kan hjälpa dig ännu
bättre om du visar oss ditt
hem eller företag. Vi tar inget
betalt för att göra ett besök.
Ring oss på 044-23 60 90!
Besök vår utställning i
Karlshamn – en av södra
Sveriges största!
599:
UPO MIKRO
1995:
ZANUSSI KYL
ZRG310W
50 CM BRED
85 CM HÖG
M317W
2 MEKANKA VRED
700W EFFEKT
VOLYM 17L
TVÄTTMASKIN
2995:
BEKO SPIS
50 CM BRED
4 PLATTOR
F I 230V EL 400V
2095:
ÖPPETTIDER VARDAGAR 1018
LÖRDAGAR 10ÖNDAGAR 1215
KARLATAN 3KRAD
TELEFON 044 20 78 70
ZANUSSI FRYS
ZFT307W
50 CM BRED
85 CM HÖG
3995:
ORD.PR: 3495:
AWE6516
TOPPMATAD
5 K KAPACITET
1000 VA
CENTRIFUGERING
ORD.PR: 4995: GÄLLER T.O.M.
T.O. 24/4 RESERVATION FÖR EV. TRYCKFEL OCH SLUTFÖRSÄLJNING
T
Drottninggatan 106, Karlshamn
www.dahla.se
Du kommer märka att City kommit till stan
City Kristianstad - din nya gratistidning. Ute nu!
:@KP×=I<;8>(,8GI@C)'((
Do^[j[hš'+
V. Storg 35, Kristianstad
044-12 09 06
www.torstenssonsur.se
KONSTGRÄS
"
60x60, 30x60, svart
399:-
/m2
ord pris 636:-
200, 400 cm.
Grön, beige, grå, antrasit, brun
www.mattshopen.se
UTHYRNING!
Golvslip &
Tvättmaskiner
för textila golv
"
m2
/
:@KP×=I<;8>(,8GI@C)'((
',š?didZWh[
MEJL & MESS
=I<<;8N@K
'
' '
* +
0 '
(
[X^Xi%J‚c€e^\
_Xi[\ejm\ejb\
aflieXc`jk\e
;Xn`k@jXXbjlkk`k
`]€e^\cj\`<i`ki\X
ÆlkXei€kk\^‚e^%
D\acX1kpZbk`cc7Z`kpbi`jk`XejkX[%j\JDJ1:@KPJd\ccXejcX^ DCd\ccXejcX^ [`ek\okk`cc.)(*'%Jbi`mbfikfZ_lgg^\Xcck`[[`kkeXde
Km$c`Z\ej\e
jbXkXjYfik
2010
:@KP(+Xgi`c
■ Svar till Jonas Andersson:
Betala tv-avgiften i skatten – ALDRIG
I LIVET! Vi betalar tillräckligt med
skatt än då. Jag tycker att eftersom
vi bor i ett tekniskt mycket avancerat samhälle i dag så ska tv och radiolicens bort omgående.
Sverigepremiär
på MAXILANDIA lördag 16 april!
Division 5 herrar kl 15.00
Fjälkinge IF - Sösdala IF
DXe jbX få välja vilka kanaler man
Division 4 damer kl 17.15
vill betala för – som det är nu betalar
man för vissa skitkanaler med dyra
pengar och man kan ju bara titta på
en kanal i taget. SVT suger ut pengar
av folk för det är ett gammalt monopol som vi inte vill ha kvar.
Fjälkinge IF - Sösdala IF
Matchvärd Maxi Ica Stormarknad bjuder på korv med bröd!
Godisregn för barn kl 17.00.
KLAS HURTIG
KRISTIANSTAD
BROMÖLLA
30%
at t
Nu lämnar
vi 30% på
2010-års
prislista!
ra b
Gäller t.o.m 16/4.
$ONRKRONRQVXPVLRQXQGHU
JUDYLGLWHWHQNDQVNDGDEDUQHW
Sista Kampanj-veckan
Levins väg 26, 291 73 Önnestad
Tel 044-701 &Fax 044-700 65
Öppettider:
Mån-fre 7.00–17.30
Lörd 9.00–13.00
www.otbab.se
Sommarmöbler
Vila fåocthölj
rå
Fär: Lila
2.995:Ord: 3.895:-
...till otroliga priser!
Sommar
Öppettider: Mån - fre kl 10 - 18, lör kl 10-16, sön kl 12-1%$en 0768-70 02 76
I f. d. MLC:s lokaler mittemot vattentornet i Kristianstad!
:@KP×=I<;8>(,8GI@C)'((
Do^[j[hš'-
SVERIGE & VÄRLDEN
I<;8BK{I1
D8I:LJJM<EJJFE
dXiZlj%jm\ejjfe7Z`kpjbXe\%j\
NYHETER I KORTHET
Öresundstågen
ska köra vidare
■wKD@EJKFE<i tre månader till enligt DSB
;\k Yc`i `e^\e
bfeblij ]i ;J9 =`ijk%
JkXkc`^X;J9^‚i`efZ_
i€[[XiYfcX^\kÆfZ_cf$
mXi Xkk k‚^kiX]`b\e jbX
]fikj€kkXjfdmXec`^k%
@XccX]Xcce‚^iXd‚eX$
[\i]iXdm\i%
{I<JLE;%
DSB gav tre besked under
sin presskonferens i går
morse.
Ett: Bolaget skjuter till
725 miljoner danska kronor
för att rädda dotterbolaget
DSB First undan konkurs.
Samtidigt påpekas att
Det kostar DSB en budget- DSB First inte kan fortsätförlust på över en miljard ta att gå med förlust, och att
förhandling
danska kronor.
förhandlingar med svenska
räde
myndi
Två: Nytillträde
myndigheter
ska inleDSB-direktören
das, om hur trafiken
en
Klaus Pedersen
kan säkras på lång
m ”Det finns inga sikt.
sik
avskedas, som
Dä
tredje chefen påå planer på konkurs, Därmed
öppnar
just nu.”
et
DS för att förett år, men det
DSB
ra DF><EJ>I8E9FI>
änd
ska inte ha att göra
ändringar
kan komGw;J9
a ske i framtimed nuvarande situma att
relsen.
ation, hävdar styrelsen.
den, utan att precisera
Tre:Tågen ska köra vida- sig, skriver Sydsvenskan.
:@KP
re som vanligt.
KRIS
Cpok‚^bXebiXj]i‚eDXcd
Nya bolaget Skandinaviska Jernbanor vill köra
exklusiva tågresor mellan Malmö och Stockholm. De har ansökt till
Trafikverket om att få
trafikera sträckan – och
vill nischa sig mot turister med god servivce
och gamla tiders restaurangvagnar, skriver Sydsvenskan.
■CXjkY`cji\bcXd`CX^fj]i
>ff[clZbAfeXk_Xe% =FKF1J:8EG@O
8]i`bXj]fcbi`bXjk\cXe[
jbXm€caXgi\j`[\ek`dfi^fe
E@><I@8%J€b\i_\k#bfiilg$
presidentval – med sittande president Goodluck Jonathan som favorit bland
de 20 kandidaterna, enligt
BBC. Om ingen får mer än
50 procent av rösterna blir
det omval.
Med 160 miljoner människor är Nigeria Afrikas
folkrikaste land. Det är också kontinetens största olje:@KP
producent.
k`fefZ_\c\bki`Z`k\k%
;\€i[\m`bk`^Xjk\]‚$
^fieXe€ie`^\i`Xe\ieX
^‚ik`ccmXc`dfi^fe%
Båda valen sedan demokrati infördes 1999 har kantats
av våld och valfusk. Men
lördagens parlamentsval
rapporterats ha gått bra till.
I morgon är det dags för
:@K8K<K
NYTT KAPITEL I NORGEHISTORIA
”Det är roligt för det är så oväntat.”
={II<EvI@E>JD@E@JK<IE9A{IEIFJ<E>I<EK@CC
JM;FD8KK?8EM8CKJK@CCM@:<FI;={I8E;<
@EFIJB$JM<EJB8?8E;<CJB8DD8I<EÆKIFKJ
J@KKLKK8C8E;<(000FD8KKÉEFI><vI;<E
J@JK<JFMA<KJK8K<EÉ%
;wBI8J:?8;<GC8E<IE8Gw<E=LJ@FED<CC8E
K<C@8F:?K<C<EFI%ELJB8?8EwK<I={IJ{B8
=IvDA88==vI<ID<;>I8EEC8E;<K%
LJ8
VINCENT OCH JOSEPHINE HETER DE KUNGLIGA TVILLINGARNA
■ÉC`cc\[i\e^ÉfZ_ÉC`cc\g`^\ÉYc\mM`eZ\ek=i\[\i`bD`e`b8c\oXe[\ifZ_Afj\g_`e\Jfg_`X@mXcfDXk_`c[e€i;XedXibjep\
gi`ejfZ__Xejkm`cc`e^jpjk\i[gk\j`?fcd\ejB`ib\`Bg\e_Xde`^‚i%EXde\e_XimXi`k_\dc`^Xk`cc[fgXbk\e#jfdY\jbk\j
Xm*''^€jk\i%Bifegi`ejgXi\k_Xij\[Xek`[`^Xi\km‚YXie#gi`ej:_i`jk`XefZ_gi`ej\jjXe@jXY\ccX%
=FKF1J:8EG@O
NYHETER I KORTHET
KPJBC8E;
KLE@J@<E
=c‚[[Yaie
CITATET g‚dlj\ld
”Fler än
malaria
och aids
dödar tillsammans.”
<EEPI8GGFIK
=IwEN?FM@J8I
8KK)#-D@CAFE<I
98IE={;J;{;8
M8IA<wI%0/GIF$
:<EK8M;<DvI
@=8KK@>8CvE;<I%
En uppstoppad björn
visades i går under
premiären av utställningen ”Koerperwelj
ten der Tiere” (djurens
kroppsvärld)) på zoo
i Köln.
en
Bakom den
uppseendeGod konst eller
s- makabert sensaväckande visningen stårr tionssökande?
MFE?8><EJBFEJK
lkontroversielrole anatomipronther
fessorn Gunther
von Hagens.
KÄNSLIGT
9\e8c`jbX‚kXcXjg‚d`ejk(/glebk\i
Tunisiska myndigheter vill åtala förre
presidenten Ben Ali för minst 18 olika
brott, däribland narkotikahandel och
dråp. En internationell efterlysning är
på gång för diktatorn, som flytt till
Saudiarabien.
JPI@<E
Epi\^\i`e^Y`c[X[ÆfZ_[\dfejkiXek\ijc€ggj
Protesterna i Syrien fortsätter, och för
att blidka massorna utsåg president
Bashar al-Assad i går en ny regering.
Ny premiärminister blir tidigare jordbruksministern Adil Safar, rapporterar
Al Jazeera. Diktatorn har också beslutat ge amnesti åt alla gripna de senaste
veckorna. Samtidigt anklagar USA Iran
för att förse Syrien med vapen.
;8ED8IB
J\i`\di[Xi\j 9fbY‚cm€ekXi
f]]\i\]k\ijbj `Bg\e_Xde
En polisman undersöker
en påse vid en strand i delstaten New York. De senaste månaderna har åtta olika fynd av likdelar gjorts i
området, och polisen miss–
tänker en seriemördare.
Fyra avdelningar ska slås
ihop på Köpenhamns universitetssbibliotek, och då
får hundratusentals böcker
inte plats. Lösningen – bokbål och fjärrvärme, skriver
Nytt från Öresund.
31
SÖK
100
%%%‚ikXi[\k`eeXe
gXggfifZ_dXd$
dfi[\cXic`bXg‚
]i€c[iX[X^XieX#
fdelmXiXe[\
c‚e^jXddX]i$
€e[i`e^]fikj€k$
k\i#m`jXi\eK:F$
jkl[`\%@je`kkkXi
]XijfieX`[X^lk
)*gifZ\ekXm[X$
^XieX%;\jb‚ejbX
gXggfieX€ij€djk%
■M`[d`[eXkkkXi
■
M`[ d`[eXkk kXi
Xejbe`e^jk`[\e
k`cc_^jbfcXejclk%
?^jbfc\m\ib\k
i€beXid\[lgg‚k
*/''''Xejb$
e`e^Xi#+''''
d\i€e]iiX‚i\k#
fZ_i€beXid\[
Xejkfide`e^le[\i
bm€cc\e#jbi`m\iKK%@
alc`bfdd\iXekX^$
e`e^jY\jb\[%
%%%d`cafe\ibifefi
\okiXk`ccjfddXi$
afYY`bfddle\ieX
[\cX[\i\^\i`e^\e
lk]iiX‚i\k%D\e
`‚iYc`i[\k`e^X
g\e^Xi#fZ_[€i$
d\[]€ii\jfddXi$
afYY%I\^\i`e^\e
dfk`m\iXiY\jclk\k
d\[Xkk[\k`ek\
c€e^i\€ie‚^fe
bi`j#jbi`m\iKK%
NU
:@KP×=I<;8>(,8GI@C)'((
I<;@><I@E>1D8IK@EI8GG
'.šIfehj
SPORT
GI<D@vI@J{;<I<KK8E
KL==JK8IK
■GXki`bI\[f`[l\ccd\[\e{jk\ijg\cXi\le[\i
\eki€e`e^jdXkZ_k`[`^Xi\`m‚iXj%=iB==m€ekXi
\ekl]]jkXike€idXedk\i\kkXmj[\i\kkXej
]Xmfi`kcX^C9'.i\[Xe`gi\d`€i\eg‚ci[X^%
=FKF1C8IJFKKFJJFE&BI@JK@8EJK8;J9C8;<K
KFF hoppas på rejält lyft
=FK9FCC%<]k\i\ec‚e^#
ÉbXccfZ_a€mc`^É]i$
j€jfe^€i[\k€ekc`^\e
[X^j%
@dfi^feYc‚j\i[fdX$
i\e`g`gXefZ_j[\i\kk$
Xe`]fkYfcc[iXi`^‚e^g‚
Bi`jk`XejkX[j@G%
När City får tag på tränare Peter Persson sitter han
i bilen på väg till Borås för
att se Norrby–Huskvarna.
– Det är svårt att veta
hur alla lagen ligger till. Jag
tänkte jag skulle i alla fall
få lite koll. LB07 och lagen
från Skåne vet jag mer om,
men lag som Öis och Trollhättan är svåra.
– Åtta, nia. Där någonstans
har vi hamnat. Men de som
tippar har ofta dålig koll de
med. Det är inte lätt.
MX[_Xie`jX^kja€cmX[‚6
– Bättre än förra året (tia).
Annars är det kris.
Och visst ser det bra ut
;\k€i`ek\j‚d‚e^XXm]i$ hittills i alla fall. Bra träj€jfe^jk`ggXieXjfdkifig‚ ningar på konstgräset hela
\i`‚i%
vintern, minimalt med ska-
dor och så 3–0 i genrepet
mot Lunds BK förra helgen.
– Resultatet där var inte
det viktigaste, utan prestationen i matchen – och den
är jag nöjd med, säger Peter
Persson.
– Vi måste vara aggressiva i försvaret och mot LBK
släppte vi inte till många
målchanser alls.
JGFIK@BFIK?<K
=FK9FCC
K<EE@J
G`d$G`dki€eXi
Af_XeeXCXijjfe
HTK-spelaren Johanna
Larsson byter tränare – tillfälligt. Mattias Arvidsson tar
en paus från tränarsysslan. I stället kommer
Sverigeettan
att tränar av
nypensionerade Joachim
”Pim-Pim” Johansson och
Erik Ullsten.
:@KP
627 000 M€ime`e^Xm
Fdfkfpfjj`
`]XiX
@J?F:B<P
EpXjj`jk\iXe[\
`Ki\Bifefi
Peter Popovic har utsetts
till Pär Mårts assisterande
förbundskapten i Tre Kronor för tre år framåt.
Popovic lämnade nyligen
Södertälje efter att laget
ramlat ur elitserien. :@KP
%%%bifefikm`e^Xj
BfY\9ipXekYkX
\]k\iXkk_XebXccX[
\e[fdXi\]iY^
`C8CXb\ijdXkZ_
dfkJXe8ekfe`f%
El[iXYYXi[\k`e^$
\e]Xkk`^%E98$jka€i$
eX9ipXekka€eXi
(+*d`cafe\ibifefi
mXia\j€jfe^%
Gais slog på stora trumman när man värvade Alvaro Santos, Wanderson
och Razak Omotoyossi.
Nu kan dock värvningen
av Omotoyossi vara i fara.
Fifa har nämligen avslagit
klubbens ansökan om dispens att låta beniniern spela, trots att det är Swansea
som äger licensen. I värsta
fall dröjer debuten till efter sommarfönstret. :@KP
Stommen till lördagens
startelva finns redan i tränare Perssons huvud, men
det finns platser att kriga
om: flera duktiga mittbackar, ett par kompetenta forwards och tre innermittfältare som alla vill ha mycket
speltid.
– Patrik Redo och Niklas Nordgren är två spelare som är viktiga för laget.
CITATET
”Han har straffats
för hårt. Ibland
säger man faktiskt
något till sig själv
på en match.”
8C<JJ8E;IFE<JK8IP:B<I
LKK@CCC8>B8DI8K<EQC8K8E
@9I8?@DFM@:J={IJM8IJ<;8E
?8E9C<MLKM@$
J8;F:?8M$
JKvE>;
KI<
D8K:?<I
<=K<I8KK
?8JMLI@KwK
;FD8I<E&J@>
JAvCM%
Men vi har några 92:or som
är med i truppen och någon
av dem kommer säkert att
slå igenom under säsongen.
?li^‚i[\kg‚ci[X^6
– LB07 är ett av seriens bästa lag på pappret. Det blir
tufft.
8E;<IJ9<?ID8EE
Xe[\ij%Y\_idXee7Z`kpbi`jk`XejkX[%j\
=FK9FCC
=€e^\cj\]i]fkYfccjdlkfi
Tre personer som legat bakom en
av de värsta spelskandalerna har
fått fängelse i fyra år.
Trion ska ha mutat spelare
och domare i nästan 300 matcher runt om i Europa. Bland annat
matcher i Champions league och
:@KP
VM-kval.
=FK9FCC
Ilje`e^\]k\iJZ_Xcb\$Y`ca\kk\i
Det råder fotbollsfeber i Gelsenkirchen just nu. I går släpptes
de 30 000 första biljetterna till
Champions league-semin Schalke–Manchester United.
Biljetterna var slut på två och
:@KP
en halv timme.
:@KP×=I<;8>(,8GI@C)'((
Ifehjš'/
=8MFI@K<E?{CC
8CCJM<EJB8E
=vIA<JK8;
DvJK8I<
Tränarfrågan
närmar sig en
lösning i MFF
■=€ia\jkX[€ijm\ej$
bXd€jkXi\``j_fZb\p%
CX^\kbi[\m\iJb\c$
c\]k\‚`[\e]\dk\]`$
eXcdXkZ_\e%ÉM`cb\e
[id#_\ck]XekXjk`jbk
<kka€mcXiljÉ#j€^\i
cX^bXgk\e\eJXeep
C`e[jkid%
=FKF1J:8EG@O
SÖNDAGSÖPPET 17/4 kl 12–16
ytt!
n
r
å
V
Pris från 12.895:-
GLIMÅKRA MÖBELAFFÄR
Hantverksgatan. Tel 044-42 109.
Öppet: Måndag–fredag 09.30–18.00.
Lördagar 09.30–14.00.
En lagom stor affär med kvalitet och service.
M<DJB8K8{M<I6
■D==YiaXie€idXj`^e‚^fk
jfdc`beXi\ecje`e^g‚ki€eXi$
]i‚^Xee€iIfcXe[E`cjjfe]i$
jm`ee\i%
=FKF1DwIK<EJM<D8IB
■ JGFIK:?<=<E1”Det går framåt”
=FK9FCC%IfcXe[E`cjjfe
m`ccc€deXDXcd==j‚
]fikjfddac`^k%
JXdk`[`^kj€^\ibclY$
Y\eXkkdXe€iXccke€i$
dXi\\eepki€eXi\%
ÆJ\efd[\kYc`ifd
\kkgXi[X^Xi\cc\ifd
e‚^iXm\Zbfi[\km\k
dXe`ek\#j€^\ijgfik$
Z_\]\eG\iw^i\e%
Roland Nilsson sätter press
på Malmö FF – han vill se
en snabb lösning mellan
Malmö FF och FC Köpenhamn, klubbarnas förhandlingar har ju gått långsamt
framåt sedan i mars.
– Just nu är upp till klubbarna. Jag jobbar på och
gör det jag ska, så hoppas
jag att klubbarna kommer
fram till en lösning, säger
Roland Nilsson.
så är det... Man gör så gott
man kan.
i god tid och se vad som
finns.
Per Ågren ser dock en
D\e[l€ii€[[Xkk[\k`ek\ snar lösning på tränarfråjbXi€ZbXk`cc6
gan.
– Man vet ju hur saker och
– Det går framåt. Sen
ting kommer vinklas om sa- om det blir om ett dygn elker på plan inte går som det ler om några veckor det vet
ska.
man inte. Vi för ju både en
– Och det här är ingen dialog med Köpenhamn
bra lösning till hundra pro- och letar efter en ersättare
cent. Men killarna är fan- här.
tastiska och klubben är fan– Och det är inget man
tastisk, så det är klart man gör över en natt, och det vet
gör allt vad man kan.
Roland om.
=ie\bXigcXe\i`e^jdk\e
d\[=:B
Roland Nilsson förnekar
att han suttit i planeringsmöten med FC Köpenhamn. Men han bekräftar
att han ”bollat idéer” med
den danska klubben och att
han letar lägenhet i Köpenhamn.
9iaXi[\kYc`jm‚ikXkk_‚ccX
– Det tog fyra måna]fblj6
der innan jag hittat något
– (Tystnad)... Nej, jag tyck- när jag flyttade till Malmö.
er inte det. Men samtidigt Så det gäller att vara ute
MFF har drabbats
av ett tungt avbräck inför
matchen mot Djurgården.
Johan Dahlin är skadad
och riskerar att bli borta
i över en månad.
– Det kan ta allt mellan två till sex veckor, säger MFF-läkaren Pär Herbertsson till City.
Det är en bristning i mag-
muskeln som har ställt till
det för Johan Dahlin.
Han har haft problem
med just detta under våren,
men han hann bli spelklar
till premiären. Senast mot
Halmstad sträckte det dock
till i magen igen.
– Han kan inte röra sig
fullt ut och han kan inte
springa, säger Herbertsson.
Mängder av fina blommor och bra erbjudanden
Pensé
5:-
Hel låda 24 st
=
/st
Storblommiga och minipensé
De finaste på marknaden!
B€eej[\kafYY`^kXkkIfcXe[
E`cjjfe^i\kkj‚[Xeklkjg\c
[‚6
Påskliljor
=I<;I@BC@E;JKI8E;
]i\[i`b%c`e[jkiXe[
7Z`kpdXcdf%j\
Johan Dahlin kommer
nu behöva bygga upp magmuskeln igen. Hur lång tid
det kan ta innan han är tillbaka på planen är svårt att
säga.
– Denna typ av skada är
oerhört knepig att ge en
prognos kring. Det kan ta
allt mellan två till sex veckor, säger Herbertsson. :@KP
()&6'!*3'( *!(5
'3 &+!(
1:- /st
IfcXe[ E`cjjfe# _Xi [l ]‚kk
e‚^fej`^eXcXmbclYY\eXkk
\kkY\jclk€ig‚m€^6
– Nej... det har jag inte
hört.
Planteringsjord
I kruka och snitt
Pris från
– Det får stå för honom.
Dahlin kan bli borta en månad
=FK9FCC%
Påsken är här!
Stam
pelargonia
Or%&'
Nu
249:-
100:Trädgård'6##
NPK 11-5-18 allround.
10 kg, räcker till 400 m2
Halva
priset
Nu
129:-
Så långt lagret
räcker...
Öppettider:
Vard-
.6rd 9–14
6#$!-4
:@KP×=I<;8>(,8GI@C)'((
(&šDo^[j[h
STREET/SPORT
Vårmodet har kommit till sportens värld.
JACKA FJÄLLRÄVEN
GRÖNLAND
Klassikern framför alla.
Fjällrävens Grönlandsjacka med
anor från 60-talet är hetare än
någonsin. Herr och damstorlekar.
1799:Fjällrävens populära
klassiker
nu åter i lager.
STREETJACKA WR
Quiltad streetjacka i lättviktsvaddering,
vind- och vattenavvisande.
Stl 36-44. Ord. 499:-.
299:-
NYÖPPNING I KRISTIANSTAD!
Det vill vi fira tillsammans med dig 14–16 april.
Ta del av det fantastiska öppningserbjudandet:
VALFRI BODY BUTTER
& SHOWER GEL
200 KR
ord. pris 267 kr
Välkommen!
STREETSKO BJÖRN BORG
Ny snygg streetsko inför våren.
Stl: 38–46. Ord 699:-
599:-
STREETSKO PUMA
Fräck streetsko för junior/dam.
Färg: svart och vit.
Stl. 32-38,5. Ord 499:-.
399:-
STREETSKO PUMA
Midhög canvasmodell för tjej.
Rågummisula. Stl: 36–41.
Ord 599:-
499:-
Säljes även på
Härlövs Outlet.
BARNSKO ADIDAS
Perfekt för alla ändamål. Heldämpad sula,
kardborre alt snörning.
Stl: 28-35. Ord 399:-
Säljes även på
Härlövs Outlet.
Gäller på Östra Storgatan 45, Kristianstad
14–16/4 2011 så långt lagret räcker.
Nature's way to beautiful.
KRISTIANSTAD CITY
KRISTIANSTAD OUTLET (HÄRLÖV)
299:-
Säljes även på
Härlövs Outlet.
I<;@><I@E>1AFE8JC@E;>I<E
:@KP×=I<;8>(,8GI@C)'((
D`[š('
NÖJE
PROFILEN
RASMUS
JOHANSSON
NATTKLUBBSCHEF
■ ?XemXi\ei€kkYcp^b`cc\# men efter några år i nattklubbssvängen och en kurs
i retorik har han inte längre några probelm med att prata inför folk. City har träffat
IXjdljAf_Xejjfe, nattklubbschef på K\Xk\iYXi\e# för att höra vem han egentligen är.
MX[^i[le€i[l`ek\jkpi
lggeXkkbclYYXi6
(
FAKTA: RASMUS JOHANSSON
Ævi_\ddXfZ_kXi[\kcl^ek\cc\i
_€e^\ic`k\g‚jkXe%AX^_Xi`e^\e
[`i\bk_fYYp#d\eaX^^`ccXi_flj\$
dlj`b%Aljkelbi\kjXidpZb\k
`d`kkc`mbi`e^eXkkbclYY\e%
■wc[\i1),%
■9fi1C€^\e_\kd`kk`jkXe%
■=Xd`ca1DXddX#gXggX#jkfiXjpjk\i#km‚
c‚kjXjjpjbfe%
■>i1EXkkbclYYjZ_\]g‚K\Xk\iYXi\e#_Xi
gXlj]i‚e\bfefd`jkl[`\ieX`Cle[d\e
jXkjXig‚XkkkX\e\oXd\ec€e^i\]iXd%
■8bkl\cc1D\[M`Zkfi`XËjJ\Zi\k$j_fng‚
K\Xk\iYXi\e`dfi^febm€cc%
MXik^‚i[lja€cmlk\ec\[`^
]i\[X^bm€cc6
)
Æ9Xeb\e\cc\i;\g‚#aX^b€ee\i
dpZb\k]fcbjfd^‚i[`kfZ_]fcb
jfdafYYXi[€i%
?lik`ccYi`e^Xi[l_\cjk\e
YXb`j$je[X^6
*
Æ;‚c`^^\iaX^`j€e^\efZ_k`k$
kXig‚j\i`\i%K\c\]fe\e€i_\ck
Xmjk€e^[#aX^jmXiXi`ek\g‚d\ac
\cc\id\jj%J‚Yc`i[\k\eg`qqX
g‚bm€cc\e%
M`cb\e€i[`e]Xmfi`kgcXkj`
Bi`jk`XejkX[6
+
ÆEle€ijfc\ebfdd\i€i[\k
`K`mfc`gXib\e#aX^YilbXij€kkX
d`^d\[\ebfggbX]]\g‚Jfc$
kiXggXe%
9€jkX]pcc\b€b\k`Bi`jk`Xe$
jkX[6
,
ÆB`e^n`e^j]i‚e9li^\iB`e^#
[\k€ifYc`^Xkfi`jbk\]k\i\elk\$
bm€cc%
M`cb\eb€e[`jmXi[lb€i
`e€i[lmXipe^i\6
-
Æ<YYX?lckhm`jk`Jb€i^‚i[j[fb$
kfie#XccXb`ccXimXib€iX`_\ee\[‚%
Fd[lmXi\kkYXbm\ib#
m`cb\kjblcc\[l[‚mXiX6
.
ÆBcX[[bXbXd\[^i€[[\%
M`cb\eb€e[jb‚[`jjblcc\
jg\cX_lml[ifcc\e`]cd\e
fd[`kkc`m6
/
Æ;\k]‚ialmXiXe‚^fedXeja€cm
^`ccXi%Kfd?XebjÆ]Xjk_Xe€ial
*'‚i€c[i\€eaX^#Yc`i[\kbfe$
jk`^k6
M`cb\ek\ZbeX[]`^li€i[l
d\jkc`b6
0
Æ:XikdXe`ÉJflk_GXibÉ#\ec`k\
afYY`^a€m\cÆ]Xjk`ek\c`bXkafZb%
('
M`cb\ekpgmXi[l`^pdeX$
j`\k6
ÆAX^mXief^c`k\Xm\e[XkX$
ei[#cl^efZ_c`k\Ycp^%=XjkaX^
ble[\ef^mXiXc`k\gXaXj`YcXe[
fZbj‚%
I8JDLJAF?8EJJFEMvCA<I8EK@E><E&<CC<I
✔ Bkk
;Xej^fcm
✔ {c
mj
mj
mj
M\^
9Xi_€e^ ✔
M`e
✔ Je\Xb\ij
✔ JkfZb_fcd
;fblj‚gX
mj
mj
mj
=c`g$]cfgj
Bg\e_Xde
=iXejb]`eblckli]`cd ✔
F>@CC8I?{A;<I
((
M`cb\e]`cdj‚^[lj\eXjk6
()
MX[cX^Xi[l_\cjke€i[l
Yal[\ig‚d`[[X^6
ÆAX^j‚^]Xbk`jbkÉJlZb\i
GleZ_Ég‚Y`f`je[X^j%
Æ<e^ipkX#aX^^`ccXibkk^ipkfi%
;\kYc`ic`bjfd`e^\kXmXeZ\iXk#
aX^^‚i\]k\ii\Zg\k\kYXiX%
(*
M`cb\ec‚k_‚e^cXi[l_\cjkk`cc6
(+
M`cb\e€i[`eY€jkXbfej\ik$
lggc\m\cj\6
ÆI_`XeeXjÉNXkZ_d\
YlieÉ#fi`^`eXc\k%
Æ8ccXjg\ce`e^XieXg‚?lckj]i\[
)''.%D\eaX^jblcc\m\ibc`^\e
m`caXj\L)#[\m\ibXimXiX_\ck
dX^`jbXc`m\%
(,
MXik‚b\i[l_\cjkg‚j\$
d\jk\i6
Æ>`ccXiXkki\jXm\iXcck#d\ealjk
eljblcc\aX^‚bXk`ccD`Xd`fZ_kX
\eBXi`Y`\e$bipjje`e^`km‚m\Zb$
fi#[\kmfi\i`bk`^kjbek%
(-
?lid‚e^XgXijbfi_Xi[l6
(.
M\dYfi[\jb€igXj`^6
(/
MX[€i[li€[[]i6
(0
?lif]kXgiXkXi[ld\[[`e
dXddX6
ÆAX^_Xikpgkm‚gXijfd
aX^Xem€e[\ifZ_\kk]\dkfekXc`
^Xi[\ifY\e%
Æ:_Xic`\J_\\e#_Xe€i
`ek\c`bXZffcele€i_Xebij`e
c`m\]i\jk€cce`e^jfd]cfggX[\%
Æ?a[\i#dXebXeal]Xb$
k`jbkiXdcXe\i%@YcXe[d‚jk\aX^
bc€kkiXlggg‚k\Xk\ikXb\k]iXkk
YpkX]€i^]`ck\i`cXdgfieXfZ_
[\k€ii`bk`^kfY\_X^c`^kXcckj‚%
Æ<kkgXi^‚e^\ifd[X^\e#_fe
€iald`eZ_\]j‚[\kYc`iali€kk
f]kXfZ_dpZb\kafYY%D\em`
jeXZbXiXeeXkfZbj‚%
)'
MX[^i[le€i`e^\ej\i[`^6
ÆAX^_Xi\ek\e[\ejXkk
jkl[jXilek_\ddXfZ_jale^X
fZ_[XejX%<e^‚e^[XejX[\aX^
d\[[Xddjl^Xi\efZ_bfdg‚
Xkke‚e`_lj\kd`kk\dfk]Xbk`jbk
ble[\]‚jpeg‚d`^%%%
<DD8C@<;9<I>
\ddX%c`\[Y\i^
7Z`kpbi`jk`XejkX[%j\
”Man kan ju faktiskt ramla ner.”
:@KP×=I<;8>(,8GI@C)'((
I<;@><I@E>1A<EE@<A{EJJFE
((šD`[
IDOL-LARS SPELAR I KRISTIANSTAD
DLJ@B
■CXij<i`bjjfeYiaX[\jg\cXg`Xef
jfd]\d‚i`e^fZ_`kfe‚i\egcfZbX[\
_Xelgg^`kXii\e%
=FKF1GI<JJ9@C;<I
=i‚e@[fck`ccBfdgXbk;`jb
DLJ@B%?Xejbi\mj`e]ijkXc‚k
jfde`f‚i`e^fZ__Xij\[Xe
[\jjY‚[\_X]k\kk\^\kjpek_$
YXe[fZ_mXi`kd\[`@[fc%
@dfi^fejg\cXiCXij
<i`bjjfe#*(#g‚BfdgXbk
;`jb`Bi`jk`XejkX[%
M\d€i[l6
– Jag är en helt vanlig kille från
Värmland som gillar att spela min
egen musik. Drömmen är väl att
kunna leva på den, men än så länge
fixar jag mycket spelningar själv.
?liYiaX[\[`edlj`bXc`jbXYXeX6
– Jag började spela piano som
femåring. När jag var nio skrev
jag min första låt, en instrumental pianolåt som heter ”Gråt inte”.
Sen blev det gitarr i tonåren och
ett tag hade jag ett synthband med
en kompis. Jag tror till och med
att jag har kvar nån gammal demo
som vi spelade in.
M`cbX€i[`eX]i€djkX]i\Y`c[\i6
– Nu är det väl inte någon särskild,
men när jag var yngre gillade jag
Depeche Mode och några lokala synthband hemma i Karlskoga.
Sen är förstås Beatles, Bob Dylan
OM TIDEN
I IDOL
”Jag visste vem
jag var och vilken
musik jag ville
spela och Idol
var kanske inte
rätt forum.”
C8IJ<I@BJJFE
och Cornelis också musik jag lyssnat mycket på.
;lmXiald\[`@[fc)''/#_li^`Zb
[\kj\e6
– Jag är inte jätteförtjust i konceptet, jag visste vem jag var och
vilken musik jag ville spela och
Idol var kanske inte rätt forum.
De som inte gillar Idol dissar mig
för att jag var med – och de som
gillar Idol dissar mig också eftersom jag gjorde min grej.
<DD8C@<;9<I>
\ddX%c`\[Y\i^7Z`kpbi`jk`XejkX[%j\
=8BK81C8IJ<I@BJJFE
■EXde1CXij<i`bjjfe%
■ >i1Jbi`m\ifZ_jg\cXij`eX\^eX
c‚kXijbi\mj`e]ijkXc‚kjfde`f‚i`e^ #
jc€ggk\j`kk]ijkXXcYldÉIljkXe[^fc$
[\e[ljkÉg‚[\kc`ccXM€idc€e[jbXYf$
cX^\k?`^_>\XiDlj`Z%
■ Ki\jkijkXdlj`b\ieX#\ec`^k
CXij19fY;pcXe#Af_eC\eefefZ_
Blik:fYX`e%
■ Bfdd\ik`ccBi`jk`XejkX[]iXkk
jg\cXg‚BfdgXbk;`jbg‚I\Zfi[Jkfi\
;Xpjfdjp]kXik`ccXkklggd€ibjXddX
jd‚jb`mYlk`b\i%
■ E€i6Ci[X^bcfZbXe(,%*'%
?{IKF:??vEK
DLJ@B
KM
Eljkipg\iJgfk`]p^iXk`jka€ejk\e
GlYc`b\e[`jjXi
]\ddXejepX
jkfijXkje`e^
På valborg är det fritt fram limited”- och
att lyssna sönder favorit- ”Premium”låtarna – den 1 maj stry- varianter”,
per Spotify gratistjänsten. skriver grunFrån och med då kan den daren Daniel
som har gratisabonnemang Ek på Spoti;Xe`\c<b
bara lyssna 10 timmar per fys blogg.
ssutBeg
månad. DessutBegränspår
nin
om får varje spår
ningarna
gäller bara
m
fö
bara spelas fem
för dem som registr
gånger.
rerat
sig före 1 novvember 2010. För
”Om ni tror
d nya användarna
att ni komde
PÅ GRATIS MUSIK
k
mer överskri-kommer
det vara
n
he obegränsat de
da den gränsen
helt
först sex månaderna.
så hoppas vi att
första
:@KP
ni tittar på våra ”Un-
SLUT
CITATET
”En gång köpte
jag ett hus på
telefon utan
att ha sett det.”
I8GG8I<EG<KK<I?8I
EPJJ=wKK;@8>EFJ<E8;$
?;%={I:8=y9<IvKK8I
?E8FD@DGLCJ@M@K<K<E#
<KK8M=LEBK@FEJE<;$
JvKKE@E><EJJPDGKFD%
DI LEVA PÅ KONSERTHUSET
■@dfi^febm€ccjg\cXibX]kXeble^\eK_fdXj;`C\mXg‚Bfe$
j\ik_lj\k`Bi`jk`XejkX[%Aljkel€i_XeXbkl\ccd\[j`eklie„
fZ_m`b€ee\ifZbj‚`^\e_fefdjfd\eXm[\ckX^XieX`JMK1j
ÉJ‚dpZb\kY€kki\É%@ejc€gg]i‚ebcfZbXe(.%*'#Y`ca\kk\i]`eejg‚
:@KP
k`Ze\k%j\%
Publiken dissar Kanal 5:s
underhållningsprogram
”Fenomen” med skedböjaren Uri Geller.
I söndags sågs programmet av 244 000 tittare – och nu kortar man
programmet.
”Det är klart att vi önskar oss fler tittare”, säger
Dan Panas, presschef på
Kanal 5, till aftonbladet.
:@KP
se.
I<;@><I@E>1D8IK@EI8GG
:@KP×=I<;8>(,8GI@C)'((
D`[š()
AV DAMER, MED DAMER, FÖR ALLA
Bm`eefieX`]fbljg‚CX[p]\jk
BFEJK%?\c^\em\ZbX(,jkXmXj^`icj#^`icj#
^`icj%
@km‚[X^XiXiiXe^\iXi]i\e`e^\eCX[p$
]\jk\eCX[p]\jkle[\igXifcc\eÉ8m[Xd\i#
d\[[Xd\i#]iXccXÉ%
– Vi vill lyfta fram kvinnliga konstnärer och artister som är grymma och som verkligen vill stå
på scen, säger Tereza Frazén, en av 14 arrangörer som organiserar, twittrar och håller i både
väntade och oväntade trådar under helgen.
Bland annat kommer hon att ansvara för ruljansen på Palladium, där
klubben Skambyrån gör ett gäst- ”Då var staden
en liten ort med
spel.
torftigt
kulturliv.”
Den numera klassiska humorCFKK8C<N8E;FNJB8
formen ”offentlig bikt” ger människor möjlighet att läsa upp tonårens
dagbokstankar inför publik.
– Jag växte upp i Malmö på 80-talet. Då var staden en liten ort med torftigt kulturliv. Tjejerna
skulle sitta på avbytarbänk. Jag har hängt i replokaler utan att göra ett skit själv. När vi startade upp Skambyrån var det ett sätt att göra något
som passade oss, säger Lotta Lewandowska, en
av Skambyråns grundare.
80-TALET
<i]Xi\e_\kfZ_blejbXg`Z\ekild
En grundtanke i närheten av Ladyfest, alltså. Att
skapa ett rum att ta plats i, där erfarenhet och
kunskap får stå i centrum.
Både Lotta Lewandowska och Tereza Franzén är överens om att Malmö har blivit både
bättre och roligare de senaste åren. Med högskolan har Malmö blivit bredare, och det syns i
kulturlivet.
– Det finns en massa grymma eldsjälar som är
kvinnor i Malmö – men jämställt?
– Nej, det är det verkligen inte, säger Tereza
Franzén.
Ladyfest är kvinnligt på scen – men välkomnar alla i publiken.
– Genom att ha lite skilda teman på dagarna
hoppas vi kunna locka olika målgrupper, berättar hon.
MX[m`ccCX[p]\jk\]k\i_\c^\e6
– Peppa Kulturmalmö! Det handlar inte om
att räkna huvuden, utan att reflektera över hur
många män och kvinnor som syns. Vi är här för
att stanna!
D8IK@EE@CJJFE
dXik`e%e`cjjfe7Z`kpjbXe\%j\
FAKTA: LADYFEST MALMÖ
■8iY\kXi]i\ed\ia€djk€cc[blcklijZ\e
^\efdXkkXiiXe^\iX\m\e\dXe^d\[É]fblj
g‚[Xd\ieXÉ%
■8iiXe^\iXikm‚[X^Xij]\jk`mXcg‚@ebfejk
i\jg\bk`m\GXccX[`ld]i\[X^k`ccci[X^%
?wI;D@CA{
FAKTA: SKAMBYRÅN
■ÉJbXdYpi‚e^ie‚^fkm€c[`^kmXZb\ik#
b€ic\bj]lcckfZ_YiX`\e^XejbX_‚i[d`ca%
;\€i€ic`^XfZ_aX^j\idpZb\k]iXd\dfk
[\iXjlggc€je`e^É#j€^\iK\i\qX=iXq„e%
=FKF1DwIK<EJM<D8IB
■<ebclYY[€id€ee`jbfi[\cXid\[j`^Xmkfe$
‚i\ej[X^Yfbjk\ok\ifdXcck]i‚e]ijkXbpjj\ek`cc
g`ejXddX]i€c[iXi%G‚ci[X^c€j\i]piX\i]XieX
jbXdY\i€kkXi\k\ok\i`jXdYXe[d\[CX[p]\jk%
HALLÅ DÄR!
vi;`e>XkX\em€clgg]fjkiX[]\d‚i`e^\cc\i\eYi‚b`^le^\6
SUSANNE FATAH
¿gif[lZ\ek]iiX[`fbXeXc$
\e;`e>XkX(''#-jfd
`[X^]`iXi]\d‚id\[jkfi
][\cj\[X^j]\jkg‚I\jkXl$
iXe^=% =FKF1ALC@8C@E;<D8CD
ÆM`€ief^Y‚[\fZ_#kifiaX^%
<eep]`b\e#`]i‚^Xj€kkXe[\
]\d‚i`e^jfd`ek\_‚cc\i]cXY$
Y\e%
MX[ejbXie`\i6
Æ8kkm`]‚i]fikj€kkXmXiX[\c$
Xbk`^X`DXcdg‚[\kj€kk\km`
_XimXi`k_`kk`ccjM`jkXikX[\e‚$
^fkjfd`ek\]Xeej`DXcdfZ_
c€kle^Xd€ee`jbfi_iXj
`iX[`fe%M‚iXcpjjeXi\_Xi
m\ibc`^\ejc€ggk`efjjÆ[\k
ejbXiaX^jbX]fikj€kkX
;l_XimXi`kd\[j\ejkXik$
\e%M`cb\e€i[\e
`ek\i\[f]im€ic[\e#
jkijkXjb`cceX[\e
fZ_DXcd%M`mXiepX
d\ccXe\kk‚i`e^\e ”Jag vill inte säga fZ_j‚^jXb\id\[
fZ_]\d‚i`e^\e6 att vi var naiva, epX^fe%AX^m`cc`ek\
ÆAX^kifiXkk]\d$
men extremt j€^XXkkm`mXieX`mX#
d\e\oki\dkep]`beX%
‚i`e^\e€ic`k\d\i
nyfikna.”
j€b\ig‚j`^ja€cm%
9c`i[\k]`jb[Xdd#jX]k
<kk‚i`e^\emXibXejb\
NYFIKNA
fZ_YlccXi`bm€cc[‚6
Æ?X_X#e\a%;\kYc`ibclYY%
9cXe[XeeXkjg\cXiCXq\\#\e
XmDXcdjY€jkXXik`jk\ifd
[l]i‚^Xid`^%M`b€ee\iXkkm`
_XimXi`kd\[fZ_cp]k]iXd_f$
efdj‚[\k€i\okiXifc`^k%
D8IK@EE@CJJFE
:@KP×=I<;8>(,8GI@C)'((
I<;@><I@E>1B8K8I@E8<BJKI8E;
(*šD`[
FILM
DÅLIG TV-BILD?
Rep av antenner & tv
Ring oss 044-228560
ANTENNSERVICE AB
*'$kXcjg\i]\bk`fe
föll för den vackra cir- Witherspoon och Rokusprinsessan Marle- bert Pattinson som den
na. Hon spelas av Reese unge Jacob får dessutom
NXk\i]fi\c\g_Xekj
se sig utspelade av
Witherspoon, ljus
Christoph Waltz
satt med skimi rollen som Marrande 30-talsperD\[1I\\j\N`k_\ijgffe#
lenas
make, cirfektion. Här serIfY\ikGXkk`ejfe#:_i`j$
MILJÖER
kusdirektören Auveras vackra mänkfg_NXckq%
gust. Med ett manisk
niskor och vackra
I\^`1=iXeZ`jCXni\eZ\%
miljöer i en gammaldags leende i manegen och
ÉNXk\i ]fi \c\g_XekjÉ matinéfilm, ett stundtals en utstuderad grymhet
minner om fornsto- njutbart stycke nostalgi i kulisserna är han en
ra filmdagar, om än lite som inte verkar vilja så fascinerande dubbelnamindre plågsamt. Åld- mycket mer. Det visar tur som ger lite skarparingen Jacob Jankow- om inte annat den gräs- re smak åt denna mesigt
ski ser tillbaka på 30-ta- liga repliken ”en vack- kryddade ”det var bättre
let, då han som ung och er kvinna förtjänar ett förr”-soppa.
utblottad tog anställ- vackert liv”.
B8I@EJM<EJJFE&
Kärleksparet Reese
ning vid en cirkus och
KKJG<BKI8
;I8D8
VACKRA
■I\\j\N`k_\ijgffefZ_IfY\ikGXkk`ejfe_Xi
jg\cXkdfkmXiXe[iX]ilk#jfddfifZ_jfe`
]`cd\eÉMXe`kp]X`iÉ$\ejZ\ejfdbc`ggk\jYfik%
=FKF1=FO
TMK NÖJE & NÖJESMAGAZINET SCALA PRESENTERAR
16/4
29/4
13/5
Thomas Di Leva
på Konserthuset.
På scen 18.00.
Biljetter säljs
på Ticnet.
Björn Rosenström
på Högskolan,
Restaurang
Metropol.
På scen 23.00.
Biljetter säljs på
Ticnet, Domus
och Högskolans
matsal.
Jack
Vreeswijk
på Högskolan,
Restaurang
Metropol.
På scen
21.30.
Mat kan beställas på tel nr
044-202800. Biljetter säljs på
Ticnet, Domus
och Högskolans matsal.
ENSKILT
AVLOPP
Utför och åtgärdar
EGUN AB
Mark och anläggning
www.egunab.se
emil@egunab.se
Hans: 0703-188 106
GRANADA
Lönsboda Folkets park
SÄSONGSAVSLUT
SÖNDAGEN DEN 17 / 4 KL. 17–21
DELENS
Entré 130 kr inkl fika. Info 0479-201 13 el 0760-38 43 40.
www.lonsboda-granada.se
SÄSONGSAVSLUTNING
P ås kd ag en 24 /4
ROCK N’ROLL DANCE
PART Y
ÄT GOTT
INNAN
DANSEN,
BOKA
DANSMENY!
På scen
22.00
Bokning & info: 0451-149 01
www.bjorksater.se
GR AND
NATTKLUBB & SCHLAGERBAR
PARTYFEBER
Sveriges bästa partyband varje lördag
16 april
Partypatrullen
23 april
Prebens pågar
100:-
FLER
RABATT PÅ ALLA STORA
FODERSÄCKAR TILL HUND!
GÄLLER APRIL MÅNAD UT.
PREMIÄRERBJUDANDEN
I BUTIKEN!
HAPPY HOUR 23.00 - 24.00
WWW.ARKENZOO.SE
Entré 100kr | Ö. Storgatan 18, Kristianstad
grandnattklubb.se | 23år | Öppet 23.00 - 03.00
I discot:
Fullt ös med
DJ Timo
ARKEN ZOO KRISTIANSTAD – TEMPOTORGET
KANALGATAN 50 I ”TEMPOTORGET” I FD SYSTEMBOLAGETS LOKAL
VARDAGAR 10.00-18.00 LÖRDAG 10.00-16.00 SÖNDAG 11.00-16.00 I 044-21 81 11
KL. 19.00
MATGÄSTER
KL. 21.30
DANSGÄSTER
D
SKEPPARSLÖV/KRISTIANSTAD
Skepparslövsvägen 249. Genomgående renoverad tegelvilla med stort ljust vardagsrum, tre
sovrum, nytt kök, helkaklat badrum med dusch. Källarplan med stora ytor. Vidbyggt garage.
Pris 1.350.000:- eller högstbjudande.
TÄPPET/ÅHUS
Granvägen 19. Trivsam enplansvilla i fint skick.
Nyrenoverat kök, badrum och tvättstuga! Stort
trädäck. Nybyggt vinterisolerat gästhus.
Pris 1.895.000:- eller högstbjudande
ÄSPET/ÅHUS
Gucka Ripas väg 26. Totalrenoverat hus i mycket
fint skick på fint läge mellan å och hav. Stor
terrass, garage och förråd. Trivsamt trädäck.
Pris 3.625.000:- eller högstbjudande
BROBY/ÖSTRA GÖINGE
Lunnomsvägen 2. Fin familjevilla på trivsamt läge. Stort kök i öppen planlösning, två stora
rum i fil med kakelugn, nyrenoverad helkaklad toalett, fyra sovrum och badrum. Annex.
Pris 1.525.000:- eller högstbjudande.
HANASKOG/ÖSTRA GÖINGE
Prästvägen 2. Fin villa med härlig trädgårdstomt. Bottenvåning med vacker parkett!
Moderniseringsbehov.
Pris 395.000:- eller högstbjudande.
ÖSTERMALM/KRISTIANSTAD
Tredalagatan 3. Rymlig tvårums hörnlägenhet
med balkong i söderläge. Perfekt centralt
läge i utmärkt förening! Låg avgift.
Pris 750.000:- eller högstbjudande.
KULLTORP/KRISTIANSTAD
Storkvägen 19. Trevlig villa i behov av uppfräschning. Stort vardagsrum med parkettgolv, tre rymliga
sovrum, kök, wc med dusch, gästtoalett, stort uterum i sydväst samt fristående garage.
Pris 1.250.000:- eller högstbjudande.
HORNA/ÅHUS
Rörbäckavägen 1. Fantastisk gård med
tillhörande stallbyggnad, nybyggd annexbyggnad i natursten, logobyggnad etc.
Pris 5.500.000:- eller högstbjudande.
TÄPPET/ÅHUS
Tallvägen 23. Fräscht inredd tegelvilla på
trivsamt läge. Helkaklat badrum, fräscht kök,
tre sovrum. Uterum och isolerat garage.
Pris 2.295.000:- eller högstbjudande.
KNISLINGE/ÖSTRA GÖINGE
Lingonstigen 6. Villa i fint skick med gott om plats för hela familjen. Härligt lantkök med täljstenskamin, utgång till stort uterum, fyra sovrum och stora umgängesytor. Nyrenoverat badrum.
Pris 995.000:- eller högstbjudande.
GAMLA NÄSBY/KRISTIANSTAD
Kommendantsvägen 48. Mycket trevlig och
ljus tvårummare i fint skick med balkong!
Bra HSB-förening med låga avgifter.
Pris 335.000:- eller högstbjudande.
YNGSJÖ
Papegojvägen 6B. Stuga i fint skick med
gästhus på mycket bra läge intill sandskogen
och 600 m till härlig sandstrand! Arrendetomt.
Pris 975.000:- eller högstbjudande.
KRISTIANST8)++!To0'8Te+ -
<8?/,!--!'!2!-8Te+
%0")+$%0.#(fl%0(31/>555,!*+!00)-'%-1%*0)12)!-12!$?0!-+11.-8.4%--!0/8(%0%1)!6%+11.-84!0!&2
Kristianstad/044-12 62 60
Åhus/044-10 14 00
Bromölla/0456-280 85 Sölvesborg/0456-44 94 00
B Va¨
B Hammar
B Ska˚nes Viby
Utga˚ngspris 1 875 000:5 rok, varav 3 sovrum
Boyta 136 kvm, biyta 136 kvm
Tomt 1 069 kvm Tra¨dga˚rdstomt
Byggt 1966
Adress: Frankiska Va¨gen 13
Visas tor 14/4 17.15-18.00
Sms:a: FB 6060-40487 till
72456 fo¨r beskrivning
Utga˚ngspris 1 290 000:4 rok, varav 3 sovrum
Boyta 137 kvm, biyta 104 kvm
Tomt 962 kvm Tra¨dga˚rdstomt
Byggt 1974
Adress: O¨rkulleva¨gen 10B
Visas ma˚n 25/4 14.00-15.00
Sms:a: FB 6060-40781 till
72456 fo¨r beskrivning
Pa˚kostad 60-talsvilla med
spa¨nnande detaljer och en
speciell fin exterio¨r. Behov av
nya ytskikt, en del golv och
tapeter. Fja¨rrva¨rme. Insynskyddad tra¨dga˚rd. Fastighetsma¨klare Go¨ran Carlson.
Tel: 044-126261.
Webbnr: 6060-40487.
Rymlig, delvis renoverad med
gott om plats fo¨r hela familjen.
Villan har ett perfekt la¨ge pa˚ en
na¨stan bilfri gata, med fritt la¨ge
a˚t tre ha˚ll och gra¨nsande till ett
gro¨nomra˚de. Garage, inglasat
uterum, altanda¨ck och tva˚ luftva¨rmepumpar a¨r extra plusfaktorer. Tel: 044-126263.
Webbnr: 6060-40781.
B Villands Va˚nga
B Norra Stro¨ -
¨ varp
O
Utga˚ngspris 3 500 000:4 rok, varav 2-3 sovrum
Boyta 170 kvm, biyta 98 kvm
Tomt 44 548 kvm A˚kermark/
beteshagar och tra¨dga˚rdstomt
Byggt 1844, Enligt information
fra˚n sa¨ljaren
Adress: Stro¨va¨gen 5
Visas so¨n 17/4 14.00-15.00
Sms:a: FB 6060-42029 till
72456 fo¨r beskrivning
Utga˚ngspris 790 000:4 rok, boyta 83 kvm och biyta 55 kvm
Adress: Stro¨mva¨gen 7
Visas ma˚n 18/4 17.00-18.00
Sms:a: FB 6060-42040 till 72456 fo¨r beskrivning
Utga˚ngspris 495 000:3 rok, boyta 61 kvm och biyta 61 kvm
Adress: Va˚nga Kyrkva¨g 25
Visas so¨n 17/4 16.00-17.00
Sms:a: FB 6060-41161 till 72456 fo¨r beskrivning
Renoveringshus pa˚ mycket bra la¨ge i ett attraktivt
villaomra˚de. Fast.ma¨kl. Bjo¨rn Persson.
Tel: 044-126263. Webbnr: 6060-42040.
Charmigt fritidshus, eller enklare a˚ret runt
boende, pa˚ ett fritt, osto¨rt och natursko¨nt la¨ge.
Tel: 044-126263. Webbnr: 6060-41161.
B Knislinge
B Degeberga
Ho¨gklassig, kringbyggd Ska˚ne
ga˚rd bela¨gen i bymiljo¨. Mo¨jlighet till ha¨st- eller fa˚rha˚llning.
Ga˚rden a¨r nyrenoverad pa˚ ett
mycket tilltalande sa¨tt. Planlo¨sning, fa¨rgsa¨ttning och snickerier
a¨r ritade av arkitekt Bjartmar &
Hylta. Tel: 044-126263.
Webbnr: 6060-42029.
B Fja¨lkinge
Utga˚ngspris 1 500 000:5 rok, varav 3 sovrum
Boyta 125 kvm, biyta 95 kvm
Tomt 1 228 kvm Tra¨dga˚rdstomt
Byggt 1969
Adress: Tobakslyckeva¨gen 3
Visas lo¨r 16/4 12.00-13.00
och tis 19/4 16.30-17.30
Sms:a: FB 6060-42197 till
72456 fo¨r beskrivning
Rymlig villa i tva˚ plan. Gott om
utrymmen fo¨r umga¨nge med
familj och va¨nner sa˚va¨l inomhus
som i tra¨dga˚rd. Nyrenoverat i
ko¨k och badrum. Jordva¨rmen
ger la˚ga uppva¨rmningskostnader. Fast.ma¨kl. Carina Back.
Tel: 044-126265.
Webbnr: 6060-42197.
Utga˚ngspris 690 000:4 rok, boyta 74 kvm och biyta 56 kvm
Adress: Helgevallsva¨gen 31
Visas ons 27/4 0.00
Sms:a: FB 6060-42262 till 72456 fo¨r beskrivning
Utga˚ngspris 475 000:3 rok, boyta 82 kvm
Adress: Skaddeva¨gen 16
Visas lo¨r 16/4 14.00-14.30
Sms:a: FB 6060-42296 till 72456 fo¨r beskrivning
Gott skick med fra¨scht ko¨k och bad. Luft/vatten
va¨rmepump samt fo¨nster fra˚n -2010.
Tel: 044-126267. Webbnr: 6060-42262.
Litet hus i utkanten av samha¨llet med underbar vy
o¨ver stro¨vomra˚de, natur och skog.
Tel: 044-126265. Webbnr: 6060-42296.
B 2:a Parkstaden
B 1:a Parkstaden
¨ stermalm
B 3:a O
B 1:a Norra A˚sum
Utga˚ngspris 695 000:Boyta 53,5 kvm, avgift 2.795:-/ma˚n
Adress: Bjo¨rkva¨gen 5C
Visas24/4 12-12.30. 28/4 17-17.30
Sms:a: FB 6060-42287 till 72456 fo¨r beskrivning
Utga˚ngspris 325 000:Boyta 36 kvm, avgift 2.295:-/ma˚n
Adress: Skogsva¨gen 1B
Visas tis 19/4 16.30-17.00
Sms:a: FB 6060-42291 till 72456 fo¨r beskrivning
Utga˚ngspris 1 095 000:Boyta 63,7 kvm, avgift 2.589:-/ma˚n
Adress: Kapellgatan 15
Visas ma˚n 18/4 18.00-18.45
Sms:a: FB 6060-42241 till 72456 fo¨r beskrivning
Utga˚ngspris 175 000:Boyta 34,5 kvm, avgift 2.020:-/ma˚n inkl va¨rme,
VA och kabel-TV
Adress: Hemva¨rnsva¨gen 4A
Sms:a: FB 6060-42142 till 72456 fo¨r beskrivning
Angena¨m tva˚a med modernt ko¨k samt fra¨scht
och snyggt badrum. Prima planlo¨sning och
balkong. Tel: 044-126264. Webbnr: 6060-42287.
Stort ko¨k med matplats. Fra¨sch och helkaklad
toalett med dusch. Vardagsrum med parkettgolv.
Tel: 044-126264. Webbnr: 6060-42291.
Vackra tidstypiska detaljer som spro¨jsade
fo¨nster, spegeldo¨rrar och tra¨golv. Modernt ko¨k
och bad. Tel: 044-126265. Webbnr: 6060-42241.
Trevlig etta med ko¨k, vardagsrum med plats fo¨r
ba˚de sa¨ng och soffa samt hall och duschrum.
Balkong. Tel: 044-126265. Webbnr: 6060-42142.
Kristianstad/044-12 62 60
Åhus/044-10 14 00
Bromölla/0456-280 85 Sölvesborg/0456-44 94 00
B Yngsjo¨
B Yngsjo¨
Utga˚ngspris 1 995 000:3 rok, varav 2 sovrum
Boyta 61 kvm
Tomt 1 882 kvm Natur/
tra¨dga˚rdstomt
Byggt 1971
Adress: Ra˚kva¨gen 14
Visas lo¨r 16/4 12.00-13.00
och ma˚n 18/4 16.30-17.15
Sms:a: FB 6060-42249 till
72456 fo¨r beskrivning
Utga˚ngspris 3 800 000:6 rok, varav 4 sovrum
Boyta 168 kvm, biyta 79 kvm
Tomt 1 580 kvm Naturtomt
Byggt 1938
Adress: Funkva¨gen 9
Visas so¨n 17/4 13.15-14.00
Sms:a: FB 6060-40779 till
72456 fo¨r beskrivning
Havsna¨ra villa med konstna¨rliga
anor. 168 kvm att anva¨ndas
a˚ret-runt eller som fritidsoas.
Magnifikt vardagsrum med
o¨ppen spis och stora fo¨nster.
Carport och stort uterum mot
havet. Modernisering beho¨vs
men med lite fantasi och gnista
kan ett hem uto¨ver det vanliga
skapas. Tel: 044-126262.
Webbnr: 6060-40779.
Klassisk stuga med ett av
omra˚dets ba¨sta la¨gen, endast
400 meter fra˚n stranden. Va¨l
uppva¨xt och kuperad tomt som
gra¨nsar mot gro¨nomra˚de och
erbjuder en trevlig vy o¨ver
omra˚det. Fastighetsma¨klare
Paul Creutz. Tel: 044-126267.
Webbnr: 6060-42249.
B Yngsjo¨
B Furuboda
B Yngsjo¨
B Furuboda
Tomt 1 690/2178 kvm Naturtomt
Adress: Aspva¨gen
Sms:a: FB 6060-42327 till 72456 fo¨r beskrivning
Utga˚ngspris 2 195 000:6 rok, boyta 184 kvm och biyta 7 kvm
Adress: Furubodava¨gen 301
Visas so¨n 17/4 11.00-12.00
Sms:a: FB 6060-42047 till 72456 fo¨r beskrivning
Utga˚ngspris 750 000:2 rok, boyta 42 kvm
Avgift 11.978:-/a˚r
Adress: Tallbarrsva¨gen 21
Visas so¨n 17/4 12.00-12.45
Sms:a: FB 6060-42270 till 72456 fo¨r beskrivning
Utga˚ngspris 1 495 000:3 rok, boyta 44 kvm
Adress: Loggva¨gen 3
Visas so¨n 17/4 14.45-15.30
Sms:a: FB 6060-42345 till 72456 fo¨r beskrivning
Med ha¨rligt la¨ge 300 meter fra˚n havet har du
mo¨jlighet att fo¨rva¨rva naturtomt och sja¨lv planera
ditt fritidsboende/boende. Pris: 1.300.000;. resp
1.690.000:- Tel: 044-126262.
Webbnr: 6060-42327.
Fra¨sch vlla pa˚ stor lummig och insynskyddad
tomt med na¨rhet till den underbara sandstranden.
Tel: 044-126266. Webbnr: 6060-42047.
B A˚hus - A¨spet
Va¨lsko¨tt sommarstuga, pa˚ fin naturtomttranden.
Tel: 044-126262. Webbnr: 6060-42270.
Fritidshus pa˚ naturtomt som a¨ven ger mo¨jlighet
till utbyggnad av boarea. Kommunalt vatten o.
avlopp. Tel: 044-126262. Webbnr: 6060-42345.
B Yngsjo¨
B Bromo¨lla Centralt
Utga˚ngspris 1 195 000:4 rok, boyta 56 kvm
Adress: Bladva¨gen 1
Visas 16/4 11-12. 19/4 18-18.45
Sms:a: FB 6060-42096 till 72456 fo¨r beskrivning
Utga˚ngspris 875 000:7 rok, boyta 83 kvm och biyta 93 kvm
Adress: Barumsva¨gen 10
Visas ma˚n 18/4 17.00-17.45
Sms:a: FB 6061-20516 till 72456 fo¨r beskrivning
Rofyllt i vacker gro¨nska ligger denna charmiga
sommarstuga! Ko¨k, vardagsrum och 3 sovrum.
Tel: 044-126268. Webbnr: 6060-42096.
Helteglad villa med helkaklat badrum, nytt ko¨k
m.m. Rum i ka¨llaren. Vattenburen va¨rme. O¨ppen
spis. Tel: 0456-280 85. Webbnr: 6061-20516.
Utga˚ngspris 1 845 000:6 rok, varav 3-4 sovrum
Boyta 141 kvm
Tomt 735 kvm Tra¨dga˚rdstomt
Byggt 1974
Adress: Mistelva¨gen 5
Visas lo¨r 16/4 10.00-11.00
Sms:a: FB 6060-40604 till
72456 fo¨r beskrivning
Pa˚ naturna¨ra la¨ge med skogen
som granne ligger denna familjevilla pa˚ So¨dra A¨spet. Visst
moderniseringsbehov men med
bra sa¨llskapsutrymmen och
flera sovrum. Va¨lkomna pa˚
visning! Fastighetsma¨klare
Carina Back. Tel: 044-126265.
Webbnr: 6060-40604.
B Sillna¨s/Torso¨
B Sandviken
B Pukavik
B Stranda¨ngen
Utga˚ngspris 895 000:3 rok, boyta 51 kvm
Adress: Fasanva¨gen 6046
Visas 16/4 o 25/4 12.30-13.30.
Sms:a: FB 6062-30803 till 72456 fo¨r beskrivning
Utga˚ngspris 475 000:2 rok, boyta 37 kvm och biyta 20 kvm
Avgift 9.213:-/a˚r 10-a˚rs avtal fra˚n 2004
Adress: Oboeva¨gen 5354
Sms:a: FB 6062-30745 till 72456 fo¨r beskrivning
Utga˚ngspris 550 000:4 rok, boyta 71 kvm
Adress: Alfahillsva¨gen 5
Sms:a: FB 6062-30748 till 72456 fo¨r beskrivning
Utga˚ngspris 595 000:2 rok, boyta 45 kvm
Avgift 12.000:-/a˚r
Adress: Solstigen 16
Sms:a: FB 6061-20543 till 72456 fo¨r beskrivning
Trevligt, vinterbonat fritidshus. Vardagsrum, bad,
ko¨k och tva˚ sovrum. Fast.ma¨kl Emma Ekdahl.
Tel: 0456-449 402. Webbnr: 6062-30803.
Trevlig sommarstuga ca 500 meter fra˚n sandstranden och havet. Tomten kan friko¨pas.
Tel: 0456-449 403. Webbnr: 6062-30745.
Charmigt pa˚ stor tomt med na¨rhet till havsbad.
Tomten ligger i anslutning till villakvarter med
lantlig omgivning. Ja¨rnkamin. Tel: 0456-449 403.
Webbnr: 6062-30748.
Trevlig, va¨lsko¨tt stuga na¨ra bad, vindsurfing och
ga˚ngstigar. Nytt bad, maskiner m.m. Ga¨ststuga.
Tel: 0456-280 85. Webbnr: 6061-20543.
:@KP×=I<;8>(,8GI@C)'((
(.šH[iW
I\jX
Bromölla Buss
Prag 5 dgr, 18/5, 14/9 ............................ 4.995:-
Bornholm
Se livet från den
danska sidan!
*DAGSRESOR *
”Sweden’s best
Dags att boka in experie
nce”
BORDERSHOP
April: 16, 19, 26.
Maj: 3, 7, 12, 14, 17, 21, 26, 28,
31. Juni: 4, 9, 11, 14, 18, 21.
Bagage max 75 kg/pers.
...................................420:-
Harz 4 dgr, 13/6 .........................................3.995:
Lofoten 9 dgr, 28/6 ...............................11.795:Schweiz 7 dgr........................................ 8.395:Skottland 26/5, 21/8 .......................fr.10.995:-
Vårkänslor!
Bra erbjudanden
på utvalda
avgångar
i maj–juni.
TRIP
Global
Award
2010
Hållplatser: Knislinge, Hammar,
Åhus, G Köpinge, Tollarp,
Ekerödsrasten, Lund, Malmö.
St:Petersburg 7 dgr 25/8 ..................... 9.495:Shopping Tyskland avg. dagligen
Se alla våra resor:
0456-23005
www.bromollabuss.se
April: 20, 28 Juni: 3
Inkl kaffe/fralla............220:Hållplatser: Tollarp, Kristianstad,
Önnestad, Vinslöv, Hässleholm
NYHET! Nu hämtar vi upp
BÅDE på Mio & Sommarlust
i Kristianstad!
HEILIGENHAFEN
Fleegaard, Calle, Aldi
16/4..............................480:-
TATTOO Malmö
Vårens skönaste
dagsutflykt med
shopping.
Nyhet!
Dagsutfl
yk t
Rügen
fr
99:-
/pers
.
Följ med oss till Rügen över dagen och passa
på att shoppa till påskens alla kalas och festligheter.
Nyhet! Landgångsbiljett avgång 07.45 eller 12.45
med hemresa samma dag, fr 99:-
21
Maj
inkl middag, 1 dag..........700:-
FREDRIKSDALSTEATERN
”VIVA LA GRETA”
1 d, 19/6, 7/8 .................... 580:VALLARNA – Pang på pensionatet
1 dgr, 23/7, 6/8 ................690:-
*Flerdagsresor *
ÖSTERRIKE Tyrolen
y
1-dagsbiljett Trelleborg-Sassnitz, bil + 9 personer,
utresa 07.45 hemresa samma dag fr 695:Shoppingtips! Missa inte Bordershop, alltid med
bättre priser!
Bornholm
Se livet från d!en
danska sidan
* Erbjudandena gäller t o m 30/4. Begränsat platsantal. Kan
ej kombineras med andra erbjudanden och rabatter. Läs
mer och boka på scandlines.se eller ring 0410-650 00. Vid
telefonbokning tillkommer avgift.
!
"
!
#
!
"
!
!
$$$
%
$
23
Juli
OBS! Allt detta ingår i priset:
– 7 övernattn, del i dubbelrum
– Halvp från middag dag 1 –
frukost dag 8
– Tyrolerafton inkl mat, 1 dryck
– Guidad stadspromenad i
Innsbruck
– Utflykt till vattenfallen i
Krimmi och Kitzbühl
– Utflykt till Grossglockner
– Utflykt, Örnnästet & Salzburg
8 dgr, 23/7 6.495:-
HEMLIG RESA Tyskland
4 dgr, 5/6.................... 3.295:POZNAN 4 dgr, 9/6 . 2.895:KRYSSNING & Två huvudstäder Stockholm–Helsingfors
4 dgr, 12/6, 28/8 ........ 2.295:GOTLAND
5 dgr, 12/6.................. 4.950:LEGOLAND & Lejonparken
3 dgr, 18/7............0–2.995:JÄRVSÖ & Benny A orkester
6 dgr, 20/7 ................. 5.495:MALENA ERNMAN Dalhalla 3 dgr, 28/7 ...... 3.185:CINDERELLAKRYSSNING
till Riga 3 dgr, 2, 9/8 2.695:SKAGEN & Blomsterparadiset
Jesperhus
4 dgr, 4/8..................... 3.795:PRAG 5 dgr, 22/8 .... 3.495:BERLIN 4 dgr, 1/9 ... 3.495:RHENDALEN 6 dgr,
5/10 ............................ 5.495:BREMEN Oktoberfest
3 dgr, 28/10 ............... 2.295:-
* Halvp ingår i de flesta
av våra flerdagsresor!
Beställ vår katalog eller
läs mer & boka dygnet runt
på vår hemsida!
www.kristianstadbuss.se
044-12 40 65
Här och nu.
:@KP×=I<;8>(,8GI@C)'((
I[h_[hš(/
7
2219& 1(22')902 1
,$-(-&
!$';4$0(-2$
++2(#4 0 #$2
0922 $"*
-$-0:#$0#(& 22( ++ % ++
2(++14(# 0$':++ 2612.,
-:&.2#3%:0';0 7
(11 4
# &$-1&;
0.,:+*9--1
%;0,.#+(&$-
(-2$1/$"($++2
+."* -#$,$-#$22 26"*1
*3-- 9-#0 1(&1:1- 02
#349+&0(/(2#(& -#$,
7
+$5(!(+(2$2
."'$-4(11
% -2 1(26"*1
4 0 4(*2(& (-&0$#($-1$0(
# &$-1%0 ,
&:-&10$"$/2%;04(++(-&$-
7
7
//&(%2$0- *.,,$0-3
1+ &(1+ &,$-
$22*.1,(1*2
*0 %22(++1*.22
%:0#(&19*$02 22.0* *+ 0 4#$,
7
0.!+$,
1.,3//12:0
3-#$0# &$-
*.,,$0#3
2(++0922 ,$#
&$-., 22':++ '343#$2
* ++2."'(-2$%;0(40 #(&
7
*.-"$-20 2(.-%0:-#(-
1(# * -(
# &!(#0 2(++
22%;014:0 -:&.2(&03-#$-29,+(&$-
.*.,/+("$0 2
7
7
&$-12 0
2 0+(2$20;&2
,$-26"*1
9-#:*3-- !+(29,+(&$-
+6"*.1 ,%;0#(-#$+* -
1*$$-&+ #;4$00 1*-(-&
%0 ,:2*49++1*4(12$-
7
84$-.,#3
%:22$-#$+
//+:#$0%;0
-:&.2#3&).02
' 04(11*0(2(*
#394$-321 221%;0(1 ,
, -' -&$220.+(&$-(-2$
4 0(2'$+2.&03-# #
:&.2#3
2(#(& 0$06&& 2
(-%;0!;0(-2$
+9-&0$32&;0 -:&.2/0.!+$,
%;0#(&1:#$290-.&! 0 221922 (&:-&
7
7
31+:049+
(-2$#(0$*2
*+ "* 0- (2 *$2 4
&+9#)$;4$0
#$-49-#-(-&-:&.22 &(2
,$-#3* -19*$02%.02% 0 -#$/:4$0* #$2'$+ 8
7
$226"*1
#6* 3//$22
(00(2 2(.-1
,.,$-2 4
-:&.21+ &
3-#$0# &$-."'#3* -
%:/0.!+$, 22':++ -:&.2
;4$0$-1*.,,$2
7
22;4$0
0 1* -#$
!$1;*$++$0
2$+$%.-1 ,2 +
* -(# & 4
*.0/(.-$-3//+$4 11.,
12;0 -#$
5++(#$1/$+%9+2
1.,1 *- 11: 22
1(%%0.0- %(--1(
4 0)$0$&(.-
$%;0205"*2 1(%%
0.0- * -(-2$%+52
2 1-1(%%0 %:0
+#0(&%;0$*.,, ,$09-$-&:-&/$0
0 #$++$0*.+3,-
;1-(-&%;00 32, -(-&$1, 2, 6, 7, 8
A
En järnväg ska dras genom territoriet till höger. Den
här bandelen, som ska bestå av ett sammanhängande
spår utan sidospår, måste löpa från A till B. Siffrorna
på rutnätets sidor visar hur många rälssektioner som
behövs i den aktuella raden eller
Exempel:
spalten. Bara raka och böjda
3 5 2 4 4
skenor (som de avbildade) får
4 användas, men de får vändas
4 och roteras efter behov. Några
skensektioner ligger redan på
5 plats, men var ska resten
4 placeras?
1
Raka
skenor
;1-(-&%;00 *0611$2
&
+
$
* 5
7
* (
5
8 )
/
<
*
7$5266
7,//
5(6
0c/(7
.5,*,6.$
.9,1125
%(5*
5800(7
.257
75$33$
6.b1.$
+-b/3(5
0c1*$
)/<*$1'(
7()$7
+$1
),5$6,
$8*867,
B
Böjda
skenor
+$5
9$5*$5
H0004
'(b5
/8)7
/,.$
'
3
$ 5
$
0$ 6 21
27 7 $ 1
5
$ 6 (
g0
%
) $ 5
.
2
2
b
*
$ 5 6
(
/ $ 7
$ 6 ( 5 1
'$1
µ61$&.µ 0$5.6
6<0%2/
%c*
6.<77"
75b6.2
9,5.(
5$67
3/$76
,1*c5
,$%%
.$1
7c9$5$
1$//(
)g5(%,/'
%(5g0
0$1'(
25'
'(1
9$51$5
9,)g5
6/$*
5b11$
,,6(1
.$19b*
9$5$
6(*7
9,5.(
%
/ (
( 5
7
$
5 $
$ 1
1 $
'
1 (
$
.b1'
6.$5$
%2
60,/$
'(1
9$&.5$
)c*(/1
0,66
7b1.7(
1$75,80
,.(0,1
9,6$5
3$66(5$7
µ%,/'
0$.$5(µ
µ)5$16.$µ
,86$
%b5
+-b/3
.$10$1
)$5$
$'(/6
6/b.7"
9$'$5
)c*(/
5g56,*
.$77(5
6-8.'20
)g55
'(1
.$1526
b01$5
)g5
b/6.$'(
'-85,
.<5.$1"
%$55
%86.(
75,96
,.83$
879$1'
5$5(1
),5$6
9,'-8/
1$32
/(21
6.2/
b01(
;0$&:$-#$+;1-(-&
+92213#.*3
6725$
9$3(1
+$5(1
%2.
.$16(6
,67$//
6.$
.85(1
;0$&:$-#$+;1-(-&
,$#$+13#.*3
c7(5
35(),;
9b50$
833
+c57
9,5.(
)g5
6b/-$5(
*-25'(
(7787
7$/$1'(
6/$*
9$77(1
)250
.$10$1
)c,(.$
'(.b1
'(7,//
)5$0
7,'(1"
'(1.$1
7b1'$6
,.</$1
:1/$+ 0#3
7(&.
1$'(
52/,*7
0#3$220.+(&2! 0-"(2 22 &$2304$0*+(&'$2$-3* -#$2!+(
$-1$0($120(///.12 "(2 2$22(++! 0-$-1/+ -$2!3++11$*0(4
6
0-"(2 26(9,-$10 #$-1:1$04(2(++ 222$"*- 0$- 013#
!)$0%:02 #$+ 4#$2 -1*$!+(0#$2$-0.+(&1$0($120(//
:@KP×=I<;8>(,8GI@C)'((
)&šJL
FREDAG
TIPS OM TV
Kompisar tävlar
Kvällens match i ”Så
ska det låta” är något av
en kompiskamp där
stjärnorna Nanne Grönvall och Jessica Andersson
tävlar mot “Göteborgs goa
gubbar” Lasse Kronér och
Claes Malmberg.
SVT1 20.00
18.00
18.10
18.15
19.00
19.15
19.30
Rapport med A-ekonomi
Regionala nyheter
Go’kväll
Kulturnyheterna
Regionala nyheter
Rapport med A-ekonomi
18.45 Historien om
dammsugaren (R)
18.55 Rapport
19.00 Vem vet mest?
Även 16/4, 17/4.
19.30 Resebyrån (R)
Resemagasin. Del 5 av 9.
I veckans program blir
det mat och mode i Milano.
Bortom märkesbutikerna
hittar vi en stor samling
vintagekläder där vi får
veta plaggens historia.
Även 16/4, 19/4 och SVT24
16/4.
”Talang 2011” fortsätter
att sovra bland hoppfulla
begåvningar, som vanligt
är det Charlotte Perrelli,
Henrik Fexeus och Bert
Karlsson som har makten.
TV4 20.00
Robyn är en av våra största musikstjärnor och 2010 var året
då hon skördade stora internationella framgångar med
en hyllad skivtrilogi och turnéer i både USA och Europa.
Kvällens livekonsert från Berns salonger den 15 december
blev kulmen på turnén.
FILMGUIDEN MED BJÖRN BRÅNFELT
Chaos theory
Komedi. En namnförväxling gör att gangstrar
tror att en flummig dagdrivare är mångmiljonär.
En av de konstigaste
roligaste filosofiska filmer
som gjorts. Jeff Bridges
är superb, Peter Stormare
är konstig. Man vill se den
igen. (USA, 1998)
TV3 0.00
Komedi. Frank (Ryan
Reynolds) är pedantisk
kontrollfreak och tidsstudieman. Hans liv
vänds upp och ner när
hans klocka plötsligt går
tio minuter för sent.
Mer jobbigt än roligt, på
tämligen förutsägbart
sätt. (USA, 2007)
SVT1 22.00
Natalie
Portman
V för Vendetta
Thriller. Maskerad man
(Hugo Weaving) räddar
kvinna (Natalie Portman)
i nöd i upptakten. Matrixbröderna Wachowski
skrev manus till Alan
Moores mörka serie om
dyster framtid (2020)
med hämndlysten superhjälte. (V for vendetta,
USA, 2005)
KANAL 5 22.00
Josh
Hartnett
Black hawk down
Jiddra inte med Zohan
Krigsdrama. Ridley
Scotts film är en av de
starkaste skildringar
som gjorts om krigets
meningslöshet. Bygger
på verkliga händelser
i Somalia, 1993. Det har
blivit väldigt mycket
fokus på action och väldigt lite på människorna.
(USA, 2001) TV4 22.25
Komedi. Mellanösternkonflikten, trånande
damer och under bältethumor i knasig blandning.
Israelisk agent får nog av
våld och försvinner till
New York där han börjar
ett nytt liv – som frisör.
(You don’t mess with the
Zohan, USA, 2008)
TV3 21.30
VÄDRET
FOTO: SCANPIX
Musiklek. Del 5 av 12. Kvällens tävling är en kompiskamp: Nanne Grönvall och
Jessica Andersson möter
Lasse Kronér och Claes
Malmberg. Programledare:
Peter Settman. Även 16/4,
19/4 och SVT24 19/4.
Konsert från 2010. 2010
var året då Robyn triumferade i USA och Europa, på
turné och med hyllad skivtrilogi. Samsändning med
SVT1 HD. Även 16/4, 17/4
och SVT24 19/4.
22.00 Chaos theory
komedi från
FILM Amerikansk
2007. I rollerna: Ryan
Reynolds, Emily Mortimer.
23.25 Veckans brott (R)
0.25 Rapport
0.30 Maverick
västernkomedi
FILM Amerikansk
från 1994. I rollerna: Mel
Ghost ship
Skräck. Ett till synes
övergivet fartyg på
drift i Berings sund visar
sig vara en lyxkryssare
som varit försvunnen
i 40 år. En expedition
tar sig ombord – vilket
de får anledning att
ångra. Okej skräckis,
med bland andra Gabriel
Byrne. (USA, 2002)
TV6 22.00
Säker
22.00
22.15
22.25
22.35
22.45
21.00 Varning för barn
Även 21/4.
21.30 Jiddra inte med Zohan
actionkomedi
FILM Amerikansk
från 2008. Zohan Dvir
arbetar som specialsoldat
inom den israeliska armén
och bor hemma hos sina
ortodoxa föräldrar. I rollerna: Adam Sandler, John
Turturro, Emmanuelle
Chriqui. Regi: Dennis
Dugan.
Sportnytt
Regionala nyheter
Rapport
Kulturnyheterna
Funny or die
Amerikansk komediserie
från 2010. Även 16/4.
23.10 Sopranos (R)
Även 16/4.
0.05
0.00 The Big Lebowski
komedi från
FILM Amerikansk
1998. Två män bryter sig
in hos Jeff ”The Dude”
Lebowski i tron att han är
miljonären Jeff Lebowski.
I rollerna: Jeff Bridges,
John Goodman.
Från Sverige till
himlen (R)
Även 16/4, 18/4.
0.35 Vetenskapens värld (R)
1.35–2.05 Nyhetsbyrån (R)
2.20
Världens tyngsta oskuld
Brittisk dokumentär från
2009. 31-årige David Smith
från Arizona, som en gång
i tiden väde 285 kilo åt sig
närmare och närmare en
förtidig död.
3.25 Getting played
komedi från
FILM Amerikansk
2006. I rollerna: Vivica A
Fox, Carmen Electra.
20.00
Joan Baez ses i en dokuSå
Mycket
Mycket
Bättre
Bättre
mentärSå
om
hennes
liv.
Tel
Tel 044-24
044-2457
5700
00
FOTO: AP PHOTO
4.50–5.10 Alla älskar Raymond
(R)
5.25–7.00 Sjutton igen
komedi från
FILM Amerikansk
1999. I rollerna: Tia Mowry,
Tamera Mowry.
Osäker
Lör
Ryd
Hässleholm
+12
+8
Sön
+12
+8
+11
+15
Mån
Tis
SVERIGE I DAG
Lör Sön
Kristianstad
+13
+9
Åhus
+13
+9
+26
4
5
2
3-6 m/s
4
3-6 m/s
C°
6
4 m/s
Kväll
5 m/s
4-8 m/s
7
+10
8
Kristianstad: Omkring halvklart och uppehåll. Temperatur 8 till
13 grader. Nordvästlig vind som ökar något.
NEDERBÖRD senaste 14 dagarna
9
2 m/s
Middag
4 m/s
Kväll
4 m/s
4-7
m/s
0°
(mm)
14/4
Halter
Alm
Sälg, Vide
Al
i dag
M-H
M-H
L
Lör
M-H
M-H
L
Sön
M-H
M-H
L
10
-15
11
Källa: Göteborgs universitet
10
11
-20
-25
H+ Mycket höga,
H Höga,
M-H Måttliga till höga,
M Måttliga,
L-M Låga till måttliga,
L Låga,
i.h. Inga, i.u. Ingen uppgift.
9
4-7 m/s
-10
12
POLLEN
8
+5
-5
Morgon
7
+15
Sydkusten
Simrishamn
+6
+6
6
+25
+20
Middag
+21
+35
3
KUSTVÄDRET
2 m/s
+30
+18
+7
+22
+14
4-7 m/s
Hanöbukten
Morgon
+22
2
3
+16
+11
1
5
+18
VÄRLDEN I DAG
+5
+29
+12
Milda sydvästvindar ger
en dag med växlande
molnighet över
landet och i fjällen
byar av blötsnö
1
eller
snöblandat
regn.
+12
+8
Karlshamn
7/4
Svensk underhållning från
2011. Del 7 av 10. Vem var
det som kastade? Oj, det
var visst Mårten Andersson! Programledare: Mårten Andersson. Även 16/4.
Annonsplats
Ganska säker
Markaryd
+12
+8
1/4
Svenskt trädgårdsprogram
från 2011. Del 2 av 12.
Pernilla Månsson Colt går
på upptäcktsfärd i sin nya
trädgård och blir förtjust
i en gömd liten knöl.
Även 16/4, 18/4, 19/4.
Gibson, James Garner,
Jodie Foster.
2.30 Rapport
2.35 Krig för fred (R)
3.05 Party animals (R)
3.55 Fredag (R)
4.10–4.15 Rapport
4.30 Debatt (R)
5.15–6.00 Go’kväll (R)
20.00 101 sätt att åka ur en
gameshow
Prognosen idag
KRISTIANSTAD I DAG 15 APRIL
20
15
10
5
0
Svensk underhållning från
2011. Del 7 av 10. Även
16/4.
21.00 Aktuellt
21.30 Trädgårdsfredag
20.00 Så ska det låta
21.00 Robyn – live i Stockholm
The Big Lebowski
K special. En dokumentär
om sångerskan Joan Baez,
om hennes privatliv och
yrkeskarriär. Även 17/4 och
19/4.
18.15
Kajsa Ingemarsson bjuder
in till fiktiv middag.
I ”Parlamentet” skämtar
de fiktiva politiska blocken vidare. I kväll tävlar
David Batra och Petra Mede
mot Johan Glans och Soran
Ismail.
TV4 21.30
18.55 Keno
19.00 Äntligen fredag
20.00 Joan Baez
Humorkamp
Robyn i livespelning från Berns
Amerikansk komediserie
från 2006. Naomi, Bertas
dotter,
är gravid och
hon tar
med sig
Charlie
för att
konfronte- Charlie
ra pap- Sheen
pan till
barnet. Alan avslöjar en
hemlighet. Även 16/4.
Även 17/4.
Talanger prövas
SVT1 21.00. Sångerskan Robyn har en lång
karriär bakom sig och har under det senaste året
FOTO: SVEN-ÅKE VISÉN/SVT
rönt stora framgångar.
18.25 2 1/2 män (R)
18.00 Programstart:
Kroppen i siffror
12
3-6 m/s
SOLEN
MÅNEN
Kristianstad
Upp Ner
I dag
05.59 20.09
I morgon 05.56 20.11
Upp Ner
16.49 04.32
18.22 04.47
+28
+28
+18
+18
+20
VÄRLDEN I MORGON
Algarve
Antalya
Aten
Bagdad
Bangkok
Barcelona
Beijing
Beirut
Berlin
Bryssel
Budapest
Chicago
Dubrovnik
Helsingfors
Hongkong
Hurghada
Kanarieöarna
Kapstaden
Lissabon
London
Los Angeles
+20 sol
+19 mulet
+15 regn
+34 sol
+30 moln
+16 moln
+26 sol
+24 sol
+15 mulet
+15 sol
+14 sol
+14 mulet
+8 regn
+5 moln
+23 sol
+32 sol
+20 sol
+22 moln
+25 sol
+12 skur
+28 sol
Malaga
Mallorca
Mecka
Miami
Moskva
New Delhi
New York
Oslo
Paris
Phuket
Prag
Rhodos
Rom
Sarajevo
Sri Lanka
Sydney
Tallinn
Teheran
Tokyo
Warszawa
Zagreb
+19 sol
+19 sol
+35 sol
+28 moln
+10 moln
+36 sol
+12 regn
+13 sol
+15 sol
+29 åska
+12 sol
+19 moln
+18 sol
+3 snö
+28 skur
+18 sol
+9 mulet
+17 moln
+23 mulet
+13 sol
+13 sol
WWW.SMHI.SE
:@KP×=I<;8>(,8GI@C)'((
JLš)'
FREDAG
ÖVRIGA KANALER
TV4 GULD
18.00 Säsongsavslutning:
Vad blir det för mat
Svensk matlagningsserie
från 2010. Del 12 av 12.
18.30
18.35
18.38
18.45
19.00
Lokala nyheter
Lokalt väder
Vädret
Ekonominyheterna
Nyheterna
18.00 America’s funniest
home videos
18.30 The Big bang theory
Amerikansk komediserie.
Svensk tävlingsserie från
2011. Del 1 av 12. Tävlande
är Mikaela, nattklubbsdansare från Stockholm;
Joel, receptionist från Bagarmossen; Jacob, hopptränare från Ronneby.
Svensk lotteri- och frågesport från 2011. Programledare: Rickard Sjöberg.
20.00 Arga snickaren
Svensk inredningsserie
från 2011. Del 6 av 11. Karolina blev hastigt lämnad av
sin förra sambo i våras och
köpte panikartat en egen
lägenhet i huset bredvid.
Programledare: Anders
Öfvergård. Även 16/4.
20.00 Talang 2011
Svensk underhållning från
2011. Del 3 av 11. Programledare: Markoolio, Tobbe
Blom. Även 16/4.
21.30 Parlamentet
Svensk satirunderhållning
från 2011. Del 11 av 12. David
Batra och Petra Mede
tävlar i det blå laget.
Johan Glans och Soran
Ismail bildar det röda
laget. Programledare:
Pär Lernström.
22.00 Nyheterna, sporten
och vädret
22.25 Black hawk down
actiondrama
FILM Amerikanskt
från 2001. En trupp
amerikanska elitsoldater
anländer till Mogadishu
i Somalia för att tillfångata
en laglös krigsherres
närmsta män. I rollerna:
Josh Hartnett, Ewan
McGregor, Tom Sizemore.
Regi: Ridley Scott.
1.20 The running man
action från
FILM Amerikansk
1987. Året är 2017. Världen
styrs av en polisstat med
tv:n som ett kraftigt censurerat och lydigt redskap
i makthavarnas händer.
I rollerna: Arnold Schwarzenegger, Yaphet Kotto,
Jim Brown. Regi: Paul
Michael Glaser.
3.25
Tjock och tjockare (R)
Brittisk dokumentärserie
från 2010. Del 4 av 4.
Repris från 10/4.
4.25
Trapped (R)
Kanadensisk dokumentärserie från 2007. Del 6 av 6.
5.25–5.55 Djurens ö (R)
Svensk serie från 2009.
Del 5 av 10. Lili och Mog
reser till Kalifornien och
möter person som jobbar
med vilda djur.
21.00 Criminal minds
Amerikansk kriminalserie
från 2008-09. Del 12 av
26. En ung kvinna i Florida
försvinner och BAUteamet misstänker att
hon har blivit tagen som
gisslan av en kompanjon
till några seriemördare.
Gästskådespelare: Michael
Boatman. Även 16/4.
18.30 En plats vid havet (R)
Brittisk realityserie från
2005. John Riddle och
Lorna Young letar efter ett
hus vid havet vid den legendariska golfbanan St
Andrews i Skottland.
Även 18/4.
19.30 Family guy (R)
Även 18/4.
19.00 Total blackout (R)
Även 15/4.
19.30 Postkodmiljonären
18.00 Cops (R)
18.30 Simpsons (R)
20.00 The vampire diaries
Amerikansk dramaserie
från 2010. Elena, Damon
och Stefan inser att Katherines kunskaper om Mystic
Falls historia kan hjälpa
dem att överleva.
19.00 En plats på landet
Brittisk realityserie från
2010. Även 18/4.
20.00 Navy CIS
Amerikansk kriminaldramaserie från 2005.
Tony och Ziva försvinner
under en vapensmugglingsutredning och NCISteamet får åka ut och leta
efter dem. Även i natt.
21.00 Smallville
22.00 Ghost ship
FILM Amerikansk-australisk
rysare från 2002. I rollerna: Gabriel Byrne, Julianna
Margulies.
23.50 V (R)
0.45 Justified
1.40 Simpsons (R)
2.10 Våra värsta år (R)
2.45 Våra värsta år (R)
3.10 Magnum (R)
4.00 The man show (R)
4.25 Weeds (R)
4.55 Terminator ... (R)
5.40–6.05 Cops (R)
21.00 Taking lives
FILM Amerikansk-kanadensiskt
kriminaldrama från 2004.
I rollerna: Angelina Jolie,
Ethan Hawke.
23.05 Gran turismo (R)
0.05 Polisstationen (R)
1.00 Navy CIS (R)
1.55 The whistle blower
2.50 Cityakuten (R)
3.40 Lögn (R)
4.35–5.00 Alla älskar ... (R)
22.00 V för Vendetta
thriller från
FILM Amerikansk
2005. I rollerna: Hugo
Weaving, Natalie
Portman.
0.35
1.30
2.35
FILM
Supernatural
Henrik Dorsin – godkänd
kvalitetsunderhållning
Tom i bollen 2
Amerikansk pratshow från
2010-11. Även 17/4.
19.00 Hemma hos Jamie
4.10
20.00
Karolina får hjälp av
Anders med sin lägenhet.
FOTO: KANAL5
19.55 Top gear
19.45 Vägen ut
drama från 1999.
FILM Svenskt
Skådespelaren Reine säger upp sig, av solidaritet
med en av sina kollegor,
och tvingas ta ett jobb som
fritidspedagog på Kumlaanstalten. I rollerna: Björn
Kjellman, Viveka Seldahl.
Hyr bilen hos Avis
Välkommen till Avis på
Östra Storgatan 10
i Kristianstad.
Boka din bil på
www.avis.se eller
ring 044-10 30 20.
Amerikansk kriminalserie
från 2004-05.
Brittisk matlagningsserie
från 2007. I säsongens
sista avsnitt lagar Jamie
pizza med inspiration från
sina resor i Italien.
Amerikansk komedi från
1988. I rollerna: Jackie
Mason, Robert Stack.
Celebrity rehab with
Dr Drew
4.55 Ellen DeGeneres show
(R)
5.35–6.00 Ellen (R)
18.55 Cold case
18.00 Dr Phil
Brittisk motorserie från
2007-08. Del 2 av 9.
Programledare: Jeremy
Clarkson, James May,
Richard Hammond. Även
16/4 och 17/4.
21.00 Ett fall för Frost
Även 16/4.
23.00 Air force one
FILM Amerikansk action från
1997. I rollerna: Harrison
Ford, Glenn Close.
1.25
Frasier
14.00 Hem till gården. 15.15
M.A.S.H. 16.05 Boston legal. 16.45
Skönheten och odjuret. 17.35 Alias
Smith & Jones. 18.30 Livet runt
trettio. 19.15 Tillbaka till... 21.00
Hela världens Jackie. 22.30 Mord
och inga visor. 0.05 Mike Hammer.
2.30 Hem till gården. 3.45 Remington Steele. 4.35 Skönheten och
odjuret. 5.20 Hem till gården.
5.45–6.30 Hill Street blues.
TV4 KOMEDI
14.35 Bibliotekarierna. 15.00 That
’80s show. 15.20 Tracey takes on.
15.50 Fem i familjen. 16.15 Skål.
16.40 Taxi. 17.10 That Mitchell...
17.45 Inte bara morsa. 18.35 Baddiel and Skinner. 19.00 David Letterman. 19.45 Grounded for life. 20.10
Långt från Las Vegas. 20.30 IT-supporten. 20.55 Se upp för Ellie.
21.20 Peep show. 21.45 Griniga
unga män. 22.05 Hem till Midgård.
22.55 Cirkus Möller. 23.20 David
Letterman. 0.05 Free radio. 0.25
Jeff Green – Up west. 1.15 Långt
från Las Vegas. 1.40 Rob Brydons
show. 2.10 Fem i familjen. 2.35 Skål.
3.00 Taxi. 3.25 IT-supporten. 3.50
Tracey takes on. 4.10 Comedy inc.
5.00 That ’80s show. 5.25–5.55
Not going out.
TV11
14.45 Scare tactics. 15.15 90210.
16.05 Jerry Springer. 17.00 Bachelor. 19.00 Big brother. 20.00 Heroes. 21.00 RuPauls dragrace. 22.00
Big brother. 23.00 Sons of anarchy.
0.10 Cheaters. 1.05 Big brother.
2.05 Dirty dancing. 3.05 Stygga
flickors klubb. 4.00 Lost. 4.55
Scare tactics. 5.20–6.00 90210.
build-off. 19.00 Mythbusters. 20.00
Så funkar det! 20.30 Dödlig fångst.
21.30 River monsters. 22.30 Greatest tank battles. 23.30 Tysons nya
utmaning. 0.30 Motor city motors.
1.30 Cash cab. 2.00 Die Ludolfs.
3.00 Verklighetens CSI. 3.55 Storm
chasers. 4.45 Ultimate car build-off.
5.35–6.00 How stuff’s made.
MTV
14.00 MTV.se most viewed. 14.50
Fantastic music videos. 15.15 My super sweet 16. 15.40 Plain Jane.
16.30 Made. 17.20 My super sweet
world class. 17.45 The Hills. 18.10
Teen mom. 19.05 Pranked. 19.30
Megadrive. 20.00 Jersey shore.
20.55 MTV world stage. 21.50 Bully
beatdown. 22.15 Megadrive. 22.40
The Dudesons in America. 23.05
Nitro circus. 23.30 South Park. 1.10
Pimp my ride. 1.35 Fantastic music
videos. 2.30–6.00 Nightvideos.
DR1
14.00 Vores Liv. 14.30 Spise med
Price. 15.00 DR Update – nyheder
og vejr. 15.10 De kongelige tvillinger.
16.00 Humf. 16.05 Timmy-tid. 16.15
Kasper & Lise. 16.30 Peter Pedal.
17.00 Landsbyhospitalet. 17.50 DR
Update – nyheder og vejr. 18.00
Bonderøven. 18.30 TV avisen med
sporten og vejret. 19.00 Disney sjov.
20.00 Hva’ så Danmark? 21.00 TV
Avisen. 21.30 Det Nye Talkshow.
22.15 A time to kill. 0.40–2.05 Den
sidste nadver.
TV2 DANMARK
14.00 Crime. 15.00 Alligator 112.
16.00 Kvinnor som mördar. 16.55
Kriminellt. 17.55 Brottsplats USA.
18.55 Närbild. 20.00 Polis på plats
i Santa Barbara. 21.00 Partypoliserna. 22.00 Ambulans – först på
olycksplatsen. 23.20 48 avgörande
timmar. 0.25 Hjärnan. 1.00 Dödstrött. 2.10 Trauma. 3.20 Villkorlig
dom. 4.00 Förlossningskliniken.
5.05–6.00 Ambulans.
14.00 Nyhederne og vejret. 14.20
Vores første barn. 14.50 Dagens
mand. 15.25 Natholdet. 16.00 Nyhederne og sporten. 16.05 Regionale nyheder. 16.15 Beverly Hills
90210. 17.05 Venner. 18.00 Nyhederne og sporten. 18.10 Regionale
nyheder. 18.20 Go’ aften Danmark.
18.50 Vejret. 19.00 Nyhederne.
19.30 Regionalprogram. 20.00
Deuce Bigalow 2: European Gigolo.
21.30 Live fra Bremen. 22.15 Den
blinde vinkel. 22.45 The last king
of Scotland. 0.50 Kinky boots.
2.35 Tigeren og sneen. 4.30 The
Graham Norton show. 5.30 Eliot
Kid. 5.40–6.10 Teletubbies.
SVT24
AL JAZEERA
Nyheter hela natten. 20.00 Djursjukhuset. 20.30 Landgång Australien. 21.00 Vem vet mest? 21.30
Go’kväll. 22.15 Livräddarna. 22.45
Krig för fred. 23.15–23.45 Världens
händelser. 0.10–0.25 Sportnytt.
TV4 FAKTA
3.00 Hemsökta hus (R)
4.00 Ghost hunters (R)
5.05 Förlossningskliniken (R)
5.55–6.30 Världens adoptioner
3.00 The bill (R)
3.50 Ed (R)
4.35 Later with Jools (R)
5.35–6.00 Fresh Prince
i Bel Air
12.00 Storm chasers. 13.00 Swamp
Loggers. 14.00 Trawler Wars. 15.00
Coola maskiner. 16.00 Dramatiska
byggen. 17.00 Cash cab. 17.30 How
stuff’s made. 18.00 Ultimate car
14.00 The arab awakening. 15.00
Newshour. 16.00 News live. 16.30
Riz Khan. 17.00 Newshour. 18.00
News live. 18.30 Witness. 19.00
News live. 19.30 Inside story. 20.00
Newshour. 21.00 News live. 21.30
Artscape. 21.55 Frames. 22.00
Frost over the world. 23.00 Newshour. 0.00 News live. 0.30 Counting
the cost. 1.00 Newshour. 2.00 News
live. 2.30 Inside story. 3.00 The
arab awakening. 4.00 Newshour.
5.00 News live. 5.30–6.00 101 east.
TV3
TV4
KANAL 5
TV6
7.00 Lois & Clark. 8.00 Nanny.
9.00 Lipstick jungle. 9.55 Parenthood. 10.55 I nöd och lust. 11.25 I
nöd och lust. 11.55 Oprah. 12.55
Extreme home makeover. 13.55
Royal pains. 14.55 Romantically
challenged. 15.25 How I met your
mother. 15.55 Simpsons. 16.25
Outsourced. 16.55 2 1/2 män. 17.25
2 1/2 män. 17.55 Äntligen fredag.
18.55 Keno. 19.00 101 sätt att åka
ur en gameshow. 20.00 The last
templar. 21.55 Den perfekta stormen. 0.35 Hard luck. 2.30 White
noise. 4.10 Ska du säga. 4.40 Life.
5.10–7.00 Monster house.
5.55–7.58 Barnprogram. 7.58 Nyhetsmorgon lördag. 11.30 Talang
2011. 13.00 Livräddarna på Bondi
Beach. 13.30 Drömmen om Järvsöfaks. 14.00 Olympiatravet. 17.00
Turning in to a giant. 18.00 Vinnarfesten. 19.00 Nyheterna. 19.20
Vädret. 19.30 Postkodmiljonären.
20.00 Körslaget – med Lottodragningen. 21.30 27 dresses. 22.00
Nyheterna och vädret. 22.15 27
dresses, forts. 23.55 Double jeopardy. 2.00 Aeon Flux. 3.55 Parkeringskriget. 4.25 Parkeringskriget.
4.55 Parkeringskriget. 5.20–5.55
Djurens ö.
6.00 Wildfire. 6.45 Brothers & sisters. 7.35 America’s funnies... 8.00
Kim Possible. 8.25 Wizards of...
8.50 Sonny with a chance. 9.50
Biggest loser. 10.45 Gilmore girls.
11.40 Underclassman. 13.30 High
School reunion. 14.35 Jobbjägaren. 15.35 Fenomen. 17.05 Arga
snickaren. 18.05 10 orsaker att
hata dig. 20.00 America’s funniest... 21.00 Pensionärsjävlar på
semester. 21.30 Sahara. 0.00 NittiLeaks. 1.00 10.000 B.C. 3.10 I ditt
ansikte. 4.00 Criminal minds.
4.45–5.30 Battlestar Galactica.
5.35–6.00 America’s funniest...
8.25 Ska du säga. 8.50 Amazing
race. 9.45 Miami ink. 10.40 Skål.
11.10 Skål. 11.40 The Bill Engvall
show. 12.10 Simpsons. 12.35 Spin
city. 13.00 Spin city. 13.30 Weatherproof. 14.00 Scrapheap challenge. 15.00 Åre High Five. 15.30
Chuck. 16.30 The vampire diaries.
17.30 Smallville. 18.30 Community.
19.00 Simpsons. 19.30 Simpsons.
20.00 Family guy. 20.30 Family
guy. 21.00 Kod mercury. 23.15 Batman & Robin. 1.40 Dagissnuten.
3.40 Fear itself. 4.25 Fear itself.
5.10 Weatherproof. 5.35–6.00
Simpsons.
22.00 Tyst vittne
0.00 Taggart
1.00 Deadly isolation
thriller från
FILM Amerikansk
2005. I rollerna: Sherilyn
Fenn, Nicholas Lea.
Amerikansk komediserie
från 1998-99. Även 18/4.
1.55
MacGyver (R)
Amerikansk actionserie
från 1988-89.
DISCOVERY
TV LÖRDAG
SVT1
6.00 Fråga... 6.45 Sverige. 7.15
Go’kväll. 8.00 Det söta livet. 8.30
Mitt i naturen. 9.00 Nyh. 9.05 Rådjurskidet. 9.30 Djursjukhuset.
10.00 Huset fullt... 11.00 Så ska det...
12.00 Nyh. 12.05 Grön glädje. 12.30
Mästarnas. 13.30 Eva & Adam. 15.00
Robyn. 16.00 Nyh. 16.05 Handboll.
17.50 Helgmålsringning. 17.55
Sport. 18.00 Nyh. 18.15 Go’kväll.
19.00 Sverige. 19.30 Nyh. 19.45
Sport. 20.00 Smartare än... 21.00
Kennedys. 22.25 The big C. 22.55
Nyh. 23.00 The event. 23.45 Larry
Sanders. 0.10 Imagine me... 1.40
Nyh. 1.45 Två kockar... 2.35 Nyh.
www.bmw.se
När du älskar
att köra
2.40 Anklagad. 3.40 Notes from...
4.00 Nyh. 4.20 Rådjurskidet. 4.45
Go’kväll lördag. 5.30–6.00 Trädgårds...
SVT2
9.00–9.55 Disneydags. 12.45
Spetsbergsgåsen. 13.15 Vem vet
mest? 13.45 Vetenskapens värld.
14.45 Trädgårdsfredag. 15.15 Från
Sverige till himlen. 15.45 Resebyrån. 16.15 Kobra. 16.45 Män som
simmar. 17.45 Magnus och Petski.
18.15 Merlin. 19.00 Robyn. 20.00
Max Raabe här igen. 21.45 Himlens
hjärta. 23.20 Funny or die. 23.45
Sopranos. 0.40–1.35 Vetenskapens historia.
+b5),116*/b'-(1
.g3',1%0:+26$8723$571(5
.ULVWLDQVWDG²ZZZDXWRSDUWQHUQX
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising