MTD | 362-300 Operating/ | POKL.08.01.01 - Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów

Załącznik do uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego
z dnia 15 grudnia 2009 r.
Lista rankingowa wniosków o dofinansowanie ocenionych w konkursie nr 1/POKL/8.1.1/2009 na I Posiedzeniu Komisji Oceny Projektów
Lp.
Nr wniosku w KSI
Nazwa Beneficjenta
Siedziba Beneficjenta
Tytuł projektu
1.
2.
3.
4.
5.
1
POKL.08.01.0114-214/09
CNJA Edukacja - Witold
Szaszkiewicz spółka
jawna
2
POKL.08.01.01ul. Chałubińskiego 8 lok.
Ingafor Poland sp. z o.o.
14-348/09
26.62 00-613 Warszawa
3
POKL.08.01.0114-053/09
Nowe Motywacje Spółka
z ograniczoną
odpowiedzialnością
4
POKL.08.01.0114-512/09
Centrum Biznesu i
ul. Osiedle Stawki 55 lok.
Promocji Kadr Spółka z
21 27-400 Ostrowiec
ograniczoną
Świętokrzyski
odpowiedzialnością
5
POKL.08.01.0114-287/09
Centrum Edukacyjno
Consultingowe
"CONCRET" Anna
Urbańska
ul. Mieszka I 32 lok. 2 31Kompetentni i nowocześni.
436 Kraków
pozytywnie oceniony
ZAWODOWCY
105
735 780,00
735 780,00
pozytywnie oceniony
Nowoczesne zarządzanie MŚP szkolenia dla małych i
średnich firm z województwa
mazowieckiego
102
703 977,95
703 977,95
pozytywnie oceniony –
do negocjacji
"Zdobądź uprawnienia na
bazie doświadczenia”
101
435 625,67
435 625,67
pozytywnie oceniony
Szkol się CONCRETnieul. Makuszyńskiego 4 86- kompleksowe szkolenia dla
300 Grudziądz
pracowników firm z
województwa mazowieckiego
100
655 846,10
655 846,10
pozytywnie oceniony –
do negocjacji
Recepta na konkurencyjność –
podniesienie kompetencji
ul. Al. Komisji Edukacji
osób pow. 45 r.ż.
Narodowej 46 02-797
zatrudnionych w
Warszawa
mazowieckich Zakładach
Opieki Zdrowotnej
99,5
313 346,00
313 346,00
pozytywnie oceniony
99
741 336,00
725 416,00
pozytywnie oceniony –
do negocjacji
98
461 869,84
461 869,84
pozytywnie oceniony
97
773 388,05
773 388,05
pozytywnie oceniony
97
999 886,98
999 886,98
pozytywnie oceniony
97
795 537,11
795 537,11
pozytywnie oceniony
ul. Ehrenberga 15 31309 Kraków
Pl. Defilad Pałac Kultury
POKL.08.01.01Polska Fundacja
i Nauki 1 lok. 2104-2105
14-005/09
Upowszechniania Nauki
00-901 Warszawa
8
POKL.08.01.0114-184/09
9
POKL.08.01.0114-430/09
11
9.
802 027,00
7
10
Status wniosku
802 027,00
POKL.08.01.01D&G Consulting Sp. z o.o.
14-413/09
UNIA PRODUCENTÓW I
PRACODAWCÓW
PRZEMYSŁU MIĘSNEGO
POKL.08.01.01- COMBIDATA Poland sp. z
14-579/09
o.o.
POKL.08.01.01- COMBIDATA Poland sp. z
14-582/09
o.o.
Wnioskowane
Proponowane
dofinansowanie w PLN dofinansowanie w PLN
7.
8.
107
6
WKK Sp.zo.o
Liczba przyznanych punktów
ogółem
6.
Aktywni 50+
Podniesienie kwalifikacji
kadry technicznej w
przedsiębiorstwach
woj.mazowieckiego.
PROFESJONALNY KUCHARZ
Al. Ujazdowskie 18 lok. 8
KLUCZEM DO SUKCESU
00-478 Warszawa
ZAWODOWEGO
ul. Emilii Plater 12 81PRIM - Program Rozwoju
777 Sopot
Informatyzacji Mazowsza
ul. Emilii Plater 12 81CISCO dla MAZOWSZA
777 Sopot
ul. Dąbrowskiego 31 A
35-036 Rzeszów
1.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
12
Ministerstwo Rolnictwa i
Rozwoju Wsi / Zespół
POKL.08.01.01Szkół Rolniczych im. J.
14-484/09
Dziubińskiej w
Golądkowie
Goądkowo 41 06-120
Golądkowo
Podnieś swoje kwalifikacje
aby pomóc
niepełnosprawnym
97
2 379 936,00
2 368 866,00
pozytywnie oceniony –
do negocjacji
13
POKL.08.01.0114-368/09
Szkoła Językowa
"EMPIRE"
ul. Żeromskiego 49 26600 Radom
Podwyższanie kwaligikacji
językowych pielęgniarek z
regionu radomskiego.
97
396 800,00
396 800,00
pozytywnie oceniony
14
POKL.08.01.0114-217/09
bit Polska Sp.z o.o.
ul. Ostrobramska 101A
04-041 Warszawa
E-pr@cownik - dojrzałe kadry
społeczeństwa
informacyjnego na Mazowszu
97
2 296 697,96
2 269 097,96
pozytywnie oceniony –
do negocjacji
15
POKL.08.01.0114-521/09
GB English S.C. Agnieszka Buckley,
Graeme Buckley
GB English = Angielski Metodą
ul. Raszyńska 32/44 lok.
Callana - Twój sposób status
152 02-026 Warszawa
wartościowego pracownika
96
969 587,50
969 587,50
pozytywnie oceniony
16
POKL.08.01.0114-114/09
96
397 139,51
374 039,51
pozytywnie oceniony –
do negocjacji
95,5
369 020,00
369 020,00
pozytywnie oceniony
95
930 344,00
930 344,00
pozytywnie oceniony
95
436 681,55
436 681,55
pozytywnie oceniony
17
18
19
2.
3.
Benefit Centrum Nauki
Języka Angielskiego
ul. Lotnicza 8 lok. 19 20Licencja na sukces zawodowy
Metodą Callana Robert
322 Lublin
Kubić
POKL.08.01.01- Schneider Electric Polska - ul.Iłżecka 24 02-135
Mazowsze +45: komponent
14-688/09
Sp. zo.o.
Warszawa
automatyka
Tomrad niepubliczny
Nowe techniki i technologie
POKL.08.01.01ul.Mieszka I 22B 26-617
Ośrodek Kształcenia
przepustką do przyszłości
14-142/09
Radom
Ustawicznego
zawodowej
POKL.08.01.01ul. Długa 44/50 lok. 200
Knowledge sp. z o.o.
e-kompetencje 45 plus
14-311/09
00-241 Warszawa
20
Samorząd Województwa
POKL.08.01.01- Mazowieckiego/Wojewó ul. Młynarska 16 01-205
14-466/09
dzki Urząd Pracy w
Warszawa
Warszawie
AKADEMIA MENEDŻERA
95
232 649,60
232 649,60
pozytywnie oceniony
21
POKL.08.01.01- Akademia Szybkiej Nauki
14-380/09
Tadeusz Buzarewicz
ul. KORMORANÓW 10
11-600 RADZIEJE
Profesjonalista na rynku
pracy.
95
1 046 951,46
1 046 951,46
pozytywnie oceniony –
do negocjacji
22
POKL.08.01.0114-247/09
ul. Makolągwy 21 lok. 9
02-811 Warszawa
Polskie Kadry Kultury w
Europie XXI wieku
93
492 360,00
0,00
odrzucony–
nieuzyskanie minimum
punktowego
23
Nowoczesna kadra
POKL.08.01.01Fundacja Rozwoju
ul. Pejzażowa 2/1302 02zarządzająca pielęgniarstwem
14-643/09
Pielęgniarstwa Polskiego
703 Warszawa
woj. mazowieckiego
93
998 092,00
988 992,00
pozytywnie oceniony –
do negocjacji
24
POKL.08.01.0114-015/09
93
392 921,38
392 921,38
pozytywnie oceniony
Fundacja Hereditas
NOVA CENTRUM
EDUKACYJNE Krzysztof
Turniak
ul. Nowogrodzka 42 00- NOVA Media IT - Kwalifikacje i
695 Warszawa
Trendy
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
25
POKL.08.01.0114-550/09
BCO Biuro Doradztwa
Biznesowego A. Nowak,
M. Boryta - Borowiecka
Sp. J.
ul. Kryształowa 4 25751 Kielce
Kwalfikacje = możliwości
93
904 420,00
798 380,00
pozytywnie oceniony –
do negocjacji
26
POKL.08.01.01Polski Związek Jeździecki
14-377/09
ul. Lektykarska 29 01687 Warszawa
UE - angielski - sport i
turystyka jeździecka
92
778 452,00
733 452,00
pozytywnie oceniony –
do negocjacji
92
391 722,71
391 722,71
pozytywnie oceniony
27
POKL.08.01.0114-526/09
Q-PC Sp. z o.o.
ul. Marynarska 21 02674 Warszawa
Nowoczesny system
zarządzania jakością
narzędziem poprawy
konkurencyjności firm sektora
MSP woj. mazowieckiego
28
POKL.08.01.0114-636/09
Lumena S.A.
ul. Reja 6 02-053
Warszawa
Inwestycja w kapitał ludzki
firmy Lumena S.A.
92
590 185,71
579 214,29
pozytywnie oceniony –
do negocjacji
29
POKL.08.01.01- Akademia Szybkiej Nauki ul. Kormoranów 10 1114-388/09
Tadeusz Buzarewicz
600 Radzieje
Profesjonalny strażak
92
444 720,00
444 720,00
pozytywnie oceniony
30
POKL.08.01.0114-490/09
31
POKL.08.01.0114-302/09
32
POKL.08.01.0114-163/09
33
POKL.08.01.0114-059/09
34
POKL.08.01.01- Stowarzyszenie Centrum ul. Nowolipki 9B 00-151
14-379/09
Wolontariatu
Warszawa
35
POKL.08.01.0114-259/09
Euro-Konsult
36
POKL.08.01.0114-002/09
CNJA Edukacja-Witold
Szaszkiewicz spółka
jawna
EMPRIZ GROUP
Grabowski Jacek
ul. Białostocka 11 lok.
200 03-748 Warszawa
POprawa jakości Kapitału
Ludzkiego w jednostkach
służby zdrowia z
województwa mazowieckiego
92
611 320,00
244 890,00
pozytywnie oceniony –
do negocjacji
Altkom Akademia SA
ul. Stawki 2 00-193
Warszawa
MAZOVIA.IT - program
podnoszenia kwalifikacji
specjalistów IT firm
Mazowsza
91,5
2 665 152,14
2 665 152,14
pozytywnie oceniony –
do negocjacji
BUDIMEX SA
ul. Stawki 40 01-040
Warszawa
Szkolenia języka obcego jako
forma podniesienia
kwalifikacji zawodowych
pracowników Grupy Budimex
91
190 230,00
180 230,00
pozytywnie oceniony –
do negocjacji
FIRMA 2000 Sp.z o.o.
ul. Marconich 9 lok. 20
02-954 Warszawa
Specjalista ds. funduszy
unijnych - szkolenia
zwiększające potencjał
regionalnych kadr
91
443 581,47
322 359,87
pozytywnie oceniony –
do negocjacji
Wykwalifikowana kadra
krokiem do sukcesu
91
280 104,00
280 104,00
pozytywnie oceniony
ul. Narutowicza 57 lok. 8
20-016 Lublin
Nowa perspektywa nowoczesne kadry dla
budownictwa
90,5
1 928 548,06
1 928 548,06
pozytywnie oceniony
ul. Mieszka I 32 lok. 2 31436 Kraków
Moja wiedza - mój sukces.
90
664 134,60
0,00
odrzucony–
nieuzyskanie minimum
punktowego
1.
2.
3.
37
POKL.08.01.0114-004/09
CNJA Edukacja-Witold
Szaszkiewicz spółka
jawna
8.
9.
312 316,60
0,00
odrzucony–
nieuzyskanie minimum
punktowego
ul. Mieszka I 32 lok. 2 31436 Kraków
Klucz do sukcesu.
90
38
POKL.08.01.0114-563/09
Stowarzyszenie Sztuk
Walki Cross Budo
ul. Doroszewskiego 7
lok. 42 01-318
Warszawa
Skuteczny pracownik ochrony
osób i mienia
90
225 590,00
0,00
odrzucony–
nieuzyskanie minimum
punktowego
39
POKL.08.01.0114-465/09
Global Training Centre
Sp. z o.o.
ul. Al. Jerozolimskie 44
Projekt rozwojowy dla
lok. 201 00-024
pracowników administracyjnoWarszawa
biurowych
90
397 216,00
397 216,00
pozytywnie oceniony
40
POKL.08.01.0114-037/09
Centrum Nauczania
Języków Obcych
NORTON I Piotr Robert
Szmigiel
ul. Żabiniec 68 31-215
Kraków
Nowoczesne umiejętności dla
pracujących mieszkańców
obszarów wiejskich
województwa mazowieckiego
90
1 208 361,01
1 208 361,01
pozytywnie oceniony
41
POKL.08.01.0114-310/09
Powiat Zwoleński
ul. Władysława Jagiełły
4 26-700 Zwoleń
Nie bądź pasywny zadbaj o
swoją przyszłość - szkolenia
dla osób pracujących
89,5
504 100,62
409 100,62
pozytywnie oceniony –
do negocjacji
42
"ACT ADVANCED
POKL.08.01.01CORPORATE TRAINING"
14-036/09
Sp.zo.o.
ul.Wilcza 31 lok. 5 00544 Warszawa
Akademia Umiejętności
Menedżerskich w oparciu o
metodologię NLP
89,5
993 302,00
993 302,00
pozytywnie oceniony
43
POKL.08.01.0114-414/09
Global Training Centre
Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 44 lok.
201 00-024 Warszawa
Akademia Umiejętności
89,5
703 334,00
703 334,00
pozytywnie oceniony –
do negocjacji
44
POKL.08.01.0114-091/09
ASM - Centrum Badań i
Analiz Rynku
ul. Grunwaldzka 5 99301 Kutno
AKADEMIA BUDOWNICTWA AUDYTOR ENERGETYCZNY
89
998 892,54
912 892,54
pozytywnie oceniony –
do negocjacji
45
POKL.08.01.0114-602/09
ODDZIAŁ TERENOWY
STOWARZYSZENIA
"WOLNA
PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ"
ul. NOWY RYNEK 3 09400 PŁOCK
DROGA DO SUKCESU
89
621 451,00
621 451,00
pozytywnie oceniony
46
POKL.08.01.0114-678/09
STOWARZYSZENIE
"PROMOTOR"
ul. WYSOCKIEGO 51 03202 WARSZAWA
Kurs Instruktora Sportu ze
specjalnością Kulturystyka
89
152 250,00
152 250,00
pozytywnie oceniony
47
Centrum Szkoleń i
POKL.08.01.01Rozwoju Biznesu EURO14-353/09
PARTNER
89
189 990,00
183 300,00
pozytywnie oceniony –
do negocjacji
48
POKL.08.01.01- Akademia Szybkiej Nauki ul. Kormoranów 10 1114-304/09
Tadeusz Buzarewicz
600 Radzieje
Efektywna komunikacja w
obszarach służby zdrowia
89
519 510,00
519 510,00
pozytywnie oceniony
49
POKL.08.01.0114-514/09
Komputer czy kartka efektywny pracownik
biurowy
88,5
2 032 307,75
2 032 307,75
pozytywnie oceniony –
do negocjacji
Altkom Akademia S.A.
4.
5.
ul. Dzierzgowska 8 06Zdobądź wiedzę odnieś sukces
500 Mława
ul. Stawki 2 00-193
Warszawa
6.
7.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
ul. Goworowska 7 07410 Ostrołęka
Pracownik aktywny i
kompetentny - wykorzystanie
nowoczesnych technologii ICT
na stanowisku pracy
88,5
373 542,00
373 542,00
pozytywnie oceniony –
do negocjacji
50
Prywatna Placówka
OświatowoPOKL.08.01.01- Wychowawcza Ośrodek
14-273/09
Szkolenia
Komputerowego Andrzej
Gumkowski
51
Prywatna Placówka
OświatowoPOKL.08.01.01- Wychowawcza Ośrodek
14-274/09
Szkolenia
Komputerowego Andrzej
Gumkowski
ul. Goworowska 7 07410 Ostrołęka
Pracowniku zdobywaj
kluczowe kompetencje szkolenie dla osób powyżej
45r.ż. w zakresie
wykorzystania technologii ICT
na stanowisku pracy
88,5
373 542,00
373 542,00
pozytywnie oceniony –
do negocjacji
52
Stowarzyszenie Biuro
POKL.08.01.01Obslugi Ruchu Inicjatyw
14-104/09
Społecznych BORIS
ul. Ogrodowa 50 lok. 1
Ewaluacja kluczem do sukcesu
00-876 Warszawa
88,5
575 353,00
575 353,00
pozytywnie oceniony
53
POKL.08.01.0114-167/09
Za pan brat z komputerem
88,5
1 346 112,00
1 346 112,00
pozytywnie oceniony
54
POKL.08.01.0114-209/09
„Od ABAKA do IT"
88,5
479 556,32
338 508,16
pozytywnie oceniony –
do negocjacji
55
POKL.08.01.01- Stowarzyszenie Inicjatyw ul. Narutowicza 56A 2014-333/09
Samorządowych
016 Lublin
Spawacz Europejski szkolenie w zakresie
spawania metodą TIG i MAG
88
700 029,40
0,00
odrzucony–
nieuzyskanie minimum
punktowego
56
POKL.08.01.0114-403/09
Cech Rzemiosł
Motoryzacyjnych
88
47 150,00
47 150,00
pozytywnie oceniony
57
POKL.08.01.0114-028/09
Fundacja na rzecz
Rozwoju Polskiego
Rolnictwa
ul. Gombrowicza 19 01682 Warszawa
Projekt szkoleniowy dla
pracowników Fundacji na
rzecz Rozwoju Polskiego
Rolnictwa
88
262 707,97
0,00
odrzucony–
nieuzyskanie minimum
punktowego
58
POKL.08.01.0114-574/09
WPQ Wojciech
Piotrowski
ul. Dolna 39 05-802
Pruszków
Doskonalenie umiejętności i
kwalifikacji pracowników
Medima Sp. z o.o.
88
246 755,20
246 755,20
pozytywnie oceniony
59
POKL.08.01.0114-621/09
45+komputer
88
401 063,84
297 863,84
pozytywnie oceniony –
do negocjacji
ISO to nie tylko jakość
87
170 688,27
170 688,27
pozytywnie oceniony
Eurodoradca
87
555 371,42
498 744,00
pozytywnie oceniony –
do negocjacji
60
61
Systema Sp. z o.o.
ul. 1 Maja 5 33-300
Nowy Sącz
Centrum Biznesu i
ul. Osiedle Stawki 55 lok.
Promocji Kadr Spółka z
21 27-400 Ostrowiec
ograniczoną
Świętokrzyski
odpowiedzialnością
Rozwój i doskonalenie
ul. Podwale 11 lok 121
kwalifikacji kadr sektora usług
00-252 Warszawa
motoryzacyjnych
ECORYS Polska Spółka z
ul. Racławicka 146 02ograniczoną
117 Warszawa
odpowiedzialnością
Centrum Systemów
POKL.08.01.01ul. Wysoka 14 lok. 31 26Jakości - Piotr
14-115/09
600 Radom
Maciejewski
POKL.08.01.01- Mazowieckie Centrum ul. Sobieskiego 110 lok.
14-352/09
Szkoleń Sp. z o.o.
26 00-764 Warszawa
1.
5.
6.
7.
8.
9.
62
Ogólnopolska Sieć Szkół
POKL.08.01.01Policealnych
ul. Grzybowa 56 65-130
14-658/09
AWANGARDA Ligia
Zielona Góra
Pawelec
Postaw na swój rozwój
zawodowy!
87
996 900,00
941 100,00
pozytywnie oceniony –
do negocjacji
63
POKL.08.01.0114-363/09
Fundacja Q
ul. Wieniawska 6 lok. 26
20-071 Lublin
Pracujący Europejczyk
87
482 776,11
395 955,00
pozytywnie oceniony –
do negocjacji
64
POKL.08.01.0114-043/09
Systema Sp. z o.o.
ul. 1 Maja 5 33-300
Nowy Sącz
Za pan brat z komputerem II
87
1 480 812,00
1 480 812,00
pozytywnie oceniony
65
Instytut Organizacji
POKL.08.01.01Przedsiębiorstw i
ul. A. Mickiewicza 47 7014-622/09
Technik Informacyjnych
385 Szczecin
InBIT Sp. z o.o.
Kreatywny menedżer źródłem rozwoju firmy.
87
736 841,36
736 841,36
pozytywnie oceniony
66
POKL.08.01.0114-346/09
Knowledge sp. z o.o.
ul. Długa 44/50 lok. 200
00-241 Warszawa
Zarządzanie projektami dla
prawników
87
194 446,45
194 446,45
pozytywnie oceniony
67
POKL.08.01.0114-427/09
Global Training Centre
Sp. z o.o.
ul. Al. Jerozolimskie 44
lok. 201 00-024
Warszawa
Nowoczesne kadry - program
szkoleń dla pracowników
turystyki,hotelarstwa i
gastronomii
87
396 604,00
396 604,00
pozytywnie oceniony
68
POKL.08.01.0114-280/09
Agencja Rozwoju
Regionalnego Spółka z
o.o.
ul. Kilińskiego 10 07-410
Ostrołęka
Znajomość języka migowego
to lepsza pozycja na rynku
pracy
86,5
112 940,00
112 940,00
pozytywnie oceniony
Płace dla wymagających
86
668 754,00
668 754,00
Dobrym szefem być...
86
646 900,27
603 490,00
ul. Malczewskiego 25 26Twoja wiedza- twój kapitał
600 Radom
86
446 228,00
431 008,00
pozytywnie oceniony –
do negocjacji
ul. Moniuszki 6 06-200
Maków Mazowiecki
69
70
2.
POKL.08.01.0114-176/09
POKL.08.01.0114-154/09
3.
SEKA S.A.
STS s.c.
Przesdiębiorstwo
Wielobranżowe
"Britannica" Fosiewicz
Marek
Miasto Maków
Mazowiecki
4.
ul. Michała Paca 37 04386 Warszawa
ul. Radarowa 56 lok. 2
02-137 Warszawa
pozytywnie oceniony –
do negocjacji
pozytywnie oceniony –
do negocjacji
71
POKL.08.01.0114-462/09
72
POKL.08.01.0114-039/09
Wsparcie w rozwoju kariery
86
677 942,61
677 942,61
pozytywnie oceniony
73
Tytuł projektu: Profesjonalna
obsługa klienta - szkolenie z
EKSPERT Robert Tomasz
rozpoznawania
POKL.08.01.01ul. Piłsudskiego 25a lok.
Owczarek, Paweł
autentyczności dokumentów
14-326/09
42 05-400 Otwock
Ireneusz Hodorski
potwierdzających tożsamość,
dokumentów firmowych oraz
podstawy grafologii.
86
351 500,00
318 500,00
pozytywnie oceniony –
do negocjacji
74
POKL.08.01.0114-177/09
86
2 868 233,00
2 386 033,00
pozytywnie oceniony –
do negocjacji
Zakład Doskonalenia
Zawodowego w
Warszawie
ul. Podwale 13 00-252
Warszawa
Mam kwalifikacje, mam pracę
1.
2.
3.
4.
75
Instytut Organizacji i
Ochrony Pracy Studium
POKL.08.01.01ul. Czachowskigo 34 lok.
Kształcenia
14-216/09
8 26-600 Radom
Ustawicznego "CON-LEX"
Sp. z o.o. w Radomiu
76
POKL.08.01.0114-149/09
77
POKL.08.01.01- PHIN CONSULTING SP. Z
14-294/09
O.O.
78
POKL.08.01.0114-644/09
79
POKL.08.01.01Radomska Szkoła Wyższa
14-236/09
80
81
82
83
84
BUDIMEX SA
EADS PZL „WarszawaOkęcie” S.A.
POKL.08.01.0114-697/09
POKL.08.01.0114-125/09
Fundacja Pro Publico
Bono
Acus Consulting Piotr
Stefaniuk
POKL.08.01.0114-026/09
Powiatowa Izba
Gospodarcza w
Legionowie
POKL.08.01.0114-695/09
POKL.08.01.0114-071/09
Indygo Polska sp. z o.o.
Lingua Nova Sp. z o.o.
5.
6.
7.
8.
9.
BHP na budowie
86
452 410,00
426 710,00
pozytywnie oceniony –
do negocjacji
86
384 861,36
384 861,36
pozytywnie oceniony –
do negocjacji
86
870 456,00
870 456,00
pozytywnie oceniony
Program rozwoju kompetencji
menedżerskich Grupy
Budimex
SKIERUJ SWÓJ KURS NA
FINANSE - AKADEMIA
ul. Narutowicza 77 90FINANSÓW DLA
138 Łódź
PRACUJĄCYCH KADR WOJ.
MAZOWIECKIEGO
ul. Stawki 40 01-040
Warszawa
Al. Krakowska 110/114
00-971 Warszawa
Zdobądź ciekawy zawód
86
1 619 505,36
1 619 505,36
pozytywnie oceniony –
do negocjacji
ul. Zubrzyckiego 2 26600 Radom
"Szkolenie MS Office
możliwością na podniesienie
twoich kwalifikacji"
85,5
582 320,00
443 320,00
pozytywnie oceniony –
do negocjacji
Akademia Super Niani
85,5
929 581,00
885 601,00
pozytywnie oceniony –
do negocjacji
85,5
589 684,32
589 684,32
pozytywnie oceniony
85
329 580,00
0,00
odrzucony–
nieuzyskanie minimum
punktowego
85
268 910,00
268 910,00
pozytywnie oceniony
85
669 983,00
669 983,00
pozytywnie oceniony
Audytor - zawód z
przyszłością
85
531 103,60
491 876,60
pozytywnie oceniony –
do negocjacji
ul. Objazdowa 3 03-771
Warszawa
ul. Swarzewska 57 lok. 1
01-821 Warszawa
Profesjonalny Sprzedawca
Odzieży
Podnoszenie
ul. Gen. Wł. Sikorskiego
konkurencyjności
11 lok. 410 05-119
pracowników powiatu
Legionowo
legionowskiego poprzez
naukę języków obcych
al. Jerozolimskie 200 02- Budżetowanie w oparciu o
486 Warszawa
narzędzia informatyczne
ul. Wspólna 41 00-519
Doskonalenie umiejętności
Warszawa
pracowników sfery usług
85
Instytut Organizacji i
Ochrony Pracy Studium
POKL.08.01.01ul. Czachowskigo 34 lok.
Kształcenia
14-145/09
8 26-600 Radom
Ustawicznego "CON-LEX"
Sp. z o.o. w Radomiu
86
POKL.08.01.0114-679/09
MERITUM CONSULTING
Beata StępniakFurkałowska
ul. Powstańców 60 lok
612 05-091 Ząbki
Zarządzanie organizacją w
obliczu dynamicznie
zmieniających się
uwarunkowań gospodarczych
85
433 630,00
407 630,00
pozytywnie oceniony –
do negocjacji
87
POKL.08.01.0114-393/09
Comarch SA
ul. Al. Jana Pawła II 39a
31-864 Kraków
Mazowiecka Akademia ICT –
rozwój kadr nowoczesnej
gospodarki
84,5
964 171,00
964 171,00
pozytywnie oceniony
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
88
POKL.08.01.0114-531/09
BBA OFFICE SYSTEM
Bartłomiej Sujkowski
Barnaba Kujszczyk
Spółka Jawna
ul. Kordeckiego 49 04330 Warszawa
Internet dla "45+" - projekt
przeciwko wykluczeniu
cyfrowemu
84,5
894 424,00
0,00
odrzucony–
nieuzyskanie minimum
punktowego
89
Pl. Defilad Pałac Kultury
POKL.08.01.01Polska Fundacja
i Nauki 1 lok. 2104-2105
14-642/09
Upowszechniania Nauki
00-901 Warszawa
Aktywni 45+
84
726 848,00
0,00
odrzucony–
nieuzyskanie minimum
punktowego
90
POKL.08.01.0114-586/09
CNJA Edukacja - Witold
Szaszkiewicz spółka
jawna
ul. Mieszka I 32 lok.2 31436 Kraków
Kierunek na kompetencje.
84
848 269,00
0,00
odrzucony–
nieuzyskanie minimum
punktowego
91
POKL.08.01.0114-397/09
O.K. Centrum Języków
Obcych Sp.z o.o.
ul. Bohaterów Monte
Cassino 53 20-705
Lublin
Pigułka wiedzy.
84
921 970,00
921 970,00
pozytywnie oceniony
92
Samorząd Województwa
POKL.08.01.01- Mazowieckiego/Wojewó ul. Młynarska 16 01-205 Inwestycja w kadry gwarancją
14-442/09
dzki Urząd Pracy w
Warszawa
skutecznego zarządzania
Warszawie
84
295 386,00
285 000,00
pozytywnie oceniony –
do negocjacji
93
POKL.08.01.0114-581/09
Centrum Kształcenia
Specjalistycznego
Polskiej Korporacji
Biznesu POLBI Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 44 00024 Warszawa
Księgowość + kadry i płace
83,5
976 830,00
844 770,00
pozytywnie oceniony –
do negocjacji
94
POKL.08.01.0114-283/09
Zakład Doskonalenia
Zawodowego w Płocku
ul. Ułańska 1 09402Płock
Zainwestuj w siebie
83,5
999 910,00
999 910,00
pozytywnie oceniony –
do negocjacji
95
POKL.08.01.0114-356/09
Izba Rzemiosła i Małej
Przedsiębiorczości w
Radomiu
ul. Kilińskiego 15 lok. 17
26-600 Radom
Mam zawód i uczę zawodu
83,5
479 014,00
424 838,00
pozytywnie oceniony –
do negocjacji
96
POKL.08.01.0114-618/09
Lechaa Consulting Sp. z
o.o.
ul. Fiołkowa 7 20-834
Lublin
KREATYWNI
83
753 110,00
0,00
odrzucony–
nieuzyskanie minimum
punktowego
97
POKL.08.01.0114-136/09
Wydawnictwa Szkolne i
Al. Jerozolimskie136 02- Innowacja i rozwój – program
Pedagogiczne Spółka
305 Warszawa
rozwoju kadr WSIP S.A.
Akcyjna
83
880 432,98
0,00
odrzucony–
nieuzyskanie minimum
punktowego
98
POKL.08.01.0114-486/09
Doradztwo Personalne
SET Sztomberska-Ejdys
Teresa
Wykwalifikowane kadry dla
Mazowsza
83
2 617 345,00
2 617 345,00
pozytywnie oceniony –
do negocjacji
99
POKL.08.01.01- T-Matic Grupa Computer ul. Waszyngtona 23 1514-240/09
Plus Sp. z o.o.
304 Białystok
Zainwestuj w siebie szkolenia informatycznokomputerowe
83
414 388,00
0,00
odrzucony–
nieuzyskanie minimum
punktowego
100
POKL.08.01.0114-440/09
Nowoczesne kadry Mazowsza
83
2 038 224,60
2 038 224,60
pozytywnie oceniony
EADS PZL „WarszawaOkęcie” S.A.
ul. Małachowskiego 6
09-400 Płock
ul. Al. Krakowska 110
lok.114 00-971
Warszawa
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
83
646 730,00
646 730,00
pozytywnie oceniony –
do negocjacji
101
POKL.08.01.01- PMI Poland Chapter (PMI ul. Czeladnicza 19A/9 04- Zarządzanie projektami siłą
14-656/09
Oddział Polski)
743 Warszawa
kadr Mazowsza
102
POKL.08.01.0114-714/09
ul. Ekologiczna 20 lok. 3 Czas profesjonalizacji - czas na
02-798 Warszawa
facylitację
83
169 170,00
169 170,00
pozytywnie oceniony
103
Niepubliczny Ośrodek
Kształcenia
POKL.08.01.01ul. Żeromskiego 75 26Ustawicznego "Edukacja"
Nowe kwalifikacje zawodowe
14-584/09
600 Radom
s.c. Krzysztof Kot
Małgorzata Kot
83
351 380,00
351 380,00
pozytywnie oceniony
104
POKL.08.01.0114-523/09
105
Stowarzyszenie
Trenerów Organizacji
Pozarządowych
Izba Przemysłowo Handlowa Ziemi
Radomskiej
ul. Żeromskiego 65 26600 Radom
Nowy horyzont
83
833 689,20
0,00
odrzucony–
nieuzyskanie minimum
punktowego
POKL.08.01.01Radomska Szkoła Wyższa
14-224/09
ul. Zubrzyckiego 2 25600 Radom
"Zdobądź nowe umiejętności
dzięki kursowi biomasażu"
82,5
384 480,00
384 480,00
pozytywnie oceniony
106
POKL.08.01.0114-231/09
bit Polska Sp.z o.o.
ul. Ostrobramska 101A
04-041 Warszawa
Mazowiecka Akademia IT
82,5
1 697 529,36
1 697 529,36
pozytywnie oceniony
107
POKL.08.01.0114-538/09
Mazowiecki Regionalny
Fundusz Pożyczkowy
ul. Hoża 86 lok. 209 00682 Warszawa
Akademia Rozwoju
Pracowników 45+
82,5
988 985,52
988 985,52
pozytywnie oceniony –
do negocjacji
108
POKL.08.01.0114-275/09
Pentad Investments SA ul. Mrówcza 243 lok. 129
Spółka komandytowa
04-697 Warszawa
Profesjonalny handlowiec nowoczesne standardy
zawodu
82,5
400 685,16
400 685,16
pozytywnie oceniony –
do negocjacji
82,5
161 457,47
161 457,47
pozytywnie oceniony
ul. Narutowicza 9 06400 Ciechanów
Zarządzanie zintegrownym
systemem gospodarki
odpadami komunalnymi w
praktyce - szkolenia
specjalistyczne
109
POKL.08.01.0114-573/09
Państwowa Wyższa
Szkoła Zawodowa w
Ciechanowie
110
POKL.08.01.0114-708/09
TideSoftware Sp. z o. o.
ul. Nowa 17 05-500
Stara Iwiczna
Szkolenia "Zarządzanie firmą
za pomocą systemów
informatycznych"
82
725 400,00
725 400,00
pozytywnie oceniony
111
POKL.08.01.0114-588/09
Joyful School of English
Centrum Języka
Angielskiego Elwira
Syska
ul. Kolonia 3A 09-500
Gostynin
Język Angielski dziś i na
przyszłość
82
173 676,00
0,00
odrzucony–
nieuzyskanie minimum
punktowego
112
POKL.08.01.0114-022/09
O.K. Centrum Języków
Obcych Sp. z o.o.
ul. Bohaterów Monte
Cassino 53 20-705
Lublin
Nowe kwalifikacje - nowa
szansa
82
891 012,00
891 012,00
pozytywnie oceniony
113
POKL.08.01.0114-327/09
Knowledge sp. z o.o.
ul. Długa 44/50 lok. 200
00-241 Warszawa
Zarządzanie projektamizostań certyfikowanym
Project Managerem
82
434 436,75
434 436,75
pozytywnie oceniony
114
POKL.08.01.0114-097/09
LINIA Andrzej Ryszard
Szope
ul. Poznańska 14 lok. 23
00-680 Warszawa
Mazowiecki Kierowca Na
Miarę Europy
82
2 973 573,90
2 816 373,00
pozytywnie oceniony –
do negocjacji
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
115
POKL.08.01.0114-603/09
Oddział Terenowy
Stowarzyszenia "Wolna
Przedsiębiorczość"
ul. NOWY RYNEK 3 09400 PŁOCK
AKTYWNI ZAWSZE
ZADOWOLENI
82
370 601,00
370 601,00
pozytywnie oceniony
116
Program podnoszenia
kompetencji pracowników
POKL.08.01.01- CB Global Trading Polska ul. Marszałkowska 80 00mazowieckich
14-139/09
Sp. z o.o.
517 Warszawa
przedsiębiorstw w zakresie
zarządzania ryzykiem
finansowaym
81,5
273 020,00
0,00
odrzucony–
nieuzyskanie minimum
punktowego
117
POKL.08.01.01- Wyższa Szkoła Rozwoju
14-682/09
Lokalnego w Żyrardowie
81,5
616 290,00
616 290,00
pozytywnie oceniony
118
POKL.08.01.0114-367/09
81,5
977 752,70
977 752,70
pozytywnie oceniony
119
Akademia Leona
POKL.08.01.01Koźmińskiego z siedzibą
14-382/09
w Warszawie
ul. Jagiellońska 59 03301 Warszawa
Systemy klasy ERPII w
zarządzaniu
przedsiębiorstwem
81
721 313,72
721 313,72
pozytywnie oceniony
120
POKL.08.01.0114-426/09
DGA Human Capital
Management Sp. z o.o.
ul. Emilii Plater 28 00688 Warszawa
AKADEMIA TRENERA.
Kompleksowy program
szkoleń dla osób pracujących.
81
536 054,40
536 054,40
pozytywnie oceniony
121
POKL.08.01.0114-272/09
Euro-Konsult
ul. Narutowicza 57 lok. 8
20-016 Lublin
Profesjonalne kadry dla
Mazowsza
81
1 772 517,00
1 772 517,00
pozytywnie oceniony
122
POKL.08.01.0114-361/09
"Podwyższanie kwalifikacji
drogą do sukcesu dla osób
powyżej 45 roku życia"
81
292 300,00
292 300,00
pozytywnie oceniony
Projektant Wystaw
81
316 717,03
316 717,03
pozytywnie oceniony
80,5
771 521,28
756 421,28
pozytywnie oceniony –
do negocjacji
80,5
1 223 818,00
1 223 818,00
pozytywnie oceniony –
do negocjacji
123
Faber Consulting Sp. z
o.o.
ul. Waryńskiego 1 09300 Żyrardów
TERAZ MY
Profesjonalne służby
ul. Dominikańska 9 87ratownicze podstawą
100 Toruń
bezpieczeństwa mieszkańców
województwa mazowieckiego
Spot - Nauczanie Języków
ul. Staszica 24 05-500
Obcych, Małgorzata
Piaseczno
Miernecka
POKL.08.01.01Acus Consulting Piotr ul. Swarzewska 57 lok. 1
14-120/09
Stefaniuk
01-821 Warszawa
124
POKL.08.01.0114-506/09
125
POKL.08.01.0114-425/09
PROFESJONALNY
PRACOWNIK BIUROWY ul. Marszałkowska
The TOWER
KOMPLEKSOWY PROGRAM
34/50 00-554 Warszawa
SZKOLEŃ DLA OSÓB PO 45 R.
ŻYCIA (II EDYCJA)
Związek Pracodawców
ul. Trębacka 4 00-074
Unia z wiedzą
"Lewiatan"
Warszawa
126
POKL.08.01.0114-733/09
ABAKUS Konsulting R.
Żmuda Spółka Jawna
ul. Króla Kazimierza 18
35-061 Rzeszów
Kadry Przyszłości - szkolenia
dla osób pracujących z
województwa mazowieckiego
80
770 262,00
0,00
odrzucony–
nieuzyskanie minimum
punktowego
127
POKL.08.01.0114-086/09
FIRMA 2000 Sp. z o.o.
ul. Marconich 9 lok. 19
02-954 Warszawa
Akademia Public Relations –
Skuteczny Dialog z
Otoczeniem
80
676 526,19
676 526,19
pozytywnie oceniony
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
ul. Okrzei 35 03-715
Warszawa
Inspektor ochrony przeciw
pożarowej na Mazowszu zdobądź nowe kwalifikacje
zawodowe - szkolenie dla
osób 45+
80
1 606 149,74
0,00
odrzucony–
nieuzyskanie minimum
punktowego
128
POKL.08.01.0114-285/09
129
POKL.08.01.01ul. Renesansowa 7B 01HSK Consulting Sp. z o.o.
14-226/09
905 Warszawa
Kursy Kwalifikacyjne dla
Pielęgniarek i Położnych
80
2 353 063,00
2 338 063,00
pozytywnie oceniony –
do negocjacji
130
Instytut Organizacji i
Ochrony Pracy Studium
POKL.08.01.01ul. Czachowskigo 34 lok.
Kształacenia
14-242/09
8 26-600 Radom
Ustawicznego "CON-LEX"
Sp. z o.o. w Radomiu
Mazowiecka Akademia
Zawodu
80
934 760,00
932 660,00
pozytywnie oceniony –
do negocjacji
131
POKL.08.01.01"PORĘCZENIA
14-624/09
KREDYTOWE" SP. Z O.O.
ul. MIEDZIANA 3 A lok.
22 00-814 WARSZAWA
PROFESJONALIŚCI NA
TRUDNE CZASY
80
1 738 533,00
1 738 533,00
pozytywnie oceniony
132
POKL.08.01.0114-411/09
Makbud - Centrum
Edukacyjne "Omega"
Marian Makowski
ul. Bagnista 17 05-300
Mińsk Mazowiecki
Kierowca zawodowy-zawód
poszukiwany na rynku pracyedycja druga.
80
872 355,00
0,00
odrzucony–
nieuzyskanie minimum
punktowego
133
POKL.08.01.0114-597/09
Prymus Sp. z o.o.
ul. Poznańska 13 00-680
Warszawa
Profesjonalna niania
80
909 092,73
909 092,73
pozytywnie oceniony
134
POKL.08.01.0114-454/09
GMINA
MSZCZONÓW/GMINNE
CENTRUM INFORMACJI
(GCI)
Pl. Piłsudskiego 1 96320 MSZCZONÓW
"Otwarci na wiedzę konkurencyjni w pracy"
80
1 558 480,16
0,00
pozytywnie oceniony –
brak środków
finansowych
135
Europesjkie Centrum
POKL.08.01.01ul. Promienista 83 60Doradztwa Finansowego 14-025/09
141 Poznań
Mariusz Kłobucki
MISTRZ SPRZEDAŻY podwyższanie kwalifikacji
osób pracujących
80
593 075,50
0,00
pozytywnie oceniony –
brak środków
finansowych
136
POKL.08.01.0114-565/09
Profesjonalna obsługa klienta
w języku angielskim
wizytówką stolicy
80
947 392,00
0,00
pozytywnie oceniony –
brak środków
finansowych
Kurs obsługi komputera z
ul. Powstańców Śląskich Europejskim Certyfikatem
4 26-615 Radom
Umiejętności Komputerowych
(ECDL)
80
952 419,00
0,00
odrzucony–
nieuzyskanie minimum
punktowego
80
663 918,00
0,00
odrzucony–
nieuzyskanie minimum
punktowego
137
POKL.08.01.0114-134/09
138
POKL.08.01.0114-140/09
WiedzaNet S.A.
TALK! School of English
Paweł Krupiński
Zygmunt Kwaśnicki osoba prowadząca
Placówką oświatową
CENTRUM EDUKACJI
INFORMATYCZNEJ w
Radomiu
Zygmunt Kwaśnicki osoba prowadząca
Placówką oświatową
CENTRUM EDUKACJI
INFORMATYCZNEJ w
Radomiu
ul. Botewa 4d lok. 149
03-127 Warszawa
ul. Powstańców Śląskich
4 26-615 Radom
Kurs wszchstronnej obsługi
komputera - dla
początkujących
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
139
POKL.08.01.0114-129/09
Zygmunt Kwaśnicki osoba prowadząca
Placówką oświatową
CENTRUM EDUKACJI
INFORMATYCZNEJ w
Radomiu
ul. Powstańców Śląskich
4 26-615 Radom
Wszchstronny kurs obsługi
komputera - od podstaw
80
893 319,00
0,00
odrzucony–
nieuzyskanie minimum
punktowego
140
POKL.08.01.01- Miasto Przasnysz/Urząd ul. Jana Kilińskiego 2 0614-479/09
Miasta Przasnysz
300 Przasnysz
80
806 210,00
0,00
80
713 510,90
0,00
79,5
1 296 538,84
0,00
79,5
161 210,00
0,00
141
142
143
144
"Komputer w pracy - zadbaj o
przyszłość i podnieś swoje
kwalifikacje"
Międzynarodowa Szkoła
Akademia Międzynarodowej
POKL.08.01.01ul. Wspólna 65A 00-687
Barmanów i
Szkoły Barmanów i
14-601/09
Warszawa
Sommelierów
Sommelierów II
Zewnętrzny Dział Personalny
POKL.08.01.01- Cigno Consulting Sp. z
ul. Puławska 12A lok. 7
jako klucz do dalszego
14-174/09
o.o.
02-566 Warszawa
rozwoju MSP
Politechnika Radomska
POKL.08.01.01ul. Malczewskiego 29 26im. Kazimierza
Profesjonalni na rynku pracy
14-160/09
600 Radom
Pułaskiego
POKL.08.01.0114-267/09
WiedzaNet S.A.
pozytywnie oceniony –
brak środków
finansowych
pozytywnie oceniony –
brak środków
finansowych
pozytywnie oceniony –
brak środków
finansowych
pozytywnie oceniony –
brak środków
finansowych
ul. Okrzei 35 03-715
Warszawa
Świadectwo energetyczne na
Mazowszu - zdobądź nowe
kwalifikacje zawodowe szkolenie dla osób 45+
79
1 337 006,56
0,00
odrzucony–
nieuzyskanie minimum
punktowego
79
318 310,21
0,00
pozytywnie oceniony –
brak środków
finansowych
145
POKL.08.01.0114-255/09
Faber Consulting sp. z
o.o.
ul. Dominikańska 9 87100 Toruń
Szkolenie specjalistyczne w
zakresie ratownictwa
chemicznego i ekologicznego
dla podoficerów Państwowej
Straży Pożarnej w
województwie mazowieckim
146
POKL.08.01.0114-485/09
Katarina Katiusza
Katarzyna Warszawska
ul. Batorego 39 02-591
Warszawa
Z językami za pan brat: kursy
językowe dla osób
pracujących
79
345 635,00
0,00
147
POKL.08.01.0114-698/09
LINGUA Nauczanie
Języków Obcych
ul. Mrozowskiego 7 lok. Języki obce dla dorosłych osób
1 27-200 Starachowice
pracujących
79
665 546,60
0,00
POKL.08.01.0114-072/09
Vaco Spółka z
ograniczoną
odpowiedzialnością
Rozwój umiejętności
zawodowych z zakresu
ul.Ostrowskiego 9 53zarządzania i ochrony
238 Wrocław
środowiska w sektorze MSP w
województwie mazowieckim
79
446 930,19
0,00
odrzucony–
nieuzyskanie minimum
punktowego
POKL.08.01.0114-491/09
Vaco Spółka z
ograniczona
odpowiedzialnością
Mała księgowość duże
rozterki. Szkolenia z obsługi
ul.Ostrowskiego 9 53książki przychodów i
238 Wrocław
rozchodów dla pracowników
województwa mazowieckiego
79
633 724,36
0,00
odrzucony–
nieuzyskanie minimum
punktowego
148
149
pozytywnie oceniony –
brak środków
finansowych
pozytywnie oceniony –
brak środków
finansowych
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
150
POKL.08.01.0114-674/09
Inspired Bożena Wujec
ul. Ząbkowska 39 lok. 33
03-735 Warszawa
Czas na awans
79
430 900,00
0,00
pozytywnie oceniony –
brak środków
finansowych
151
POKL.08.01.0114-261/09
Centrum Rozwiązań
Menedżerskich S.A.
ul. Al. Jana Pawła II 61B
01-130 Warszawa
Podniesienie kompetencji
zawodowych osób
pracujących w zakresie
zarządznia projektami.
79
1 830 642,00
0,00
pozytywnie oceniony –
brak środków
finansowych
152
POKL.08.01.0114-402/09
Europejska Grupa
Doradcza Spółka z
ograniczoną
odpowiedzialnością
79
910 900,00
0,00
pozytywnie oceniony –
brak środków
finansowych
153
POKL.08.01.0114-344/09
Mazowieckie Centrum
Szkoleń Sp. z o.o.
78,5
837 530,82
0,00
pozytywnie oceniony –
brak środków
finansowych
154
POKL.08.01.0114-090/09
Accreo Taxand Sp. z o.o.
78,5
333 923,90
0,00
pozytywnie oceniony –
brak środków
finansowych
155
POKL.08.01.0114-200/09
156
POKL.08.01.0114-703/09
157
POKL.08.01.0114-196/09
Fundacja Innowacji i
Nowoczesnych
Technologii Inotech
Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki
Zdrowotnej w Pułtusku
Powiat sierpecki
ul. Mickiewicza 29 40Kreatywne szkolenia 923 Katowice
dynamiczny rozwój Mazowsza
Podnoszenie kwalifikacji
ul. Sobieskiego 110 lok. pracowników przedsiębiorstw
26 00-764 Warszawa
z Mazowsza w zakresie
finansów i prawa
Zapewnienie najwyższej
jakości usług dostosowanych
do sytuacji rynkowej oraz
ul. Grzybowska 5a 00umocnienie pozycji Accreo
132 Warszawa
Taxand na rynku firm
doradczych poprzez
podnoszenie kwalifikacji
pracowników
pozytywnie oceniony –
brak środków
finansowych
odrzucony–
nieuzyskanie minimum
punktowego
pozytywnie oceniony –
brak środków
finansowych
ul. Pozytywistów 4 lok.
29 20-639 Lublin
Obsługuję i naprawiam
nowoczesne samochody
78,5
449 370,00
0,00
ul. Daszyńskiego 2 06100 Pułtusk
Zadbaj o kwalifikacje
zawodowe
78
807 404,00
0,00
ul. Świętokrzyska 2a 09200 Sierpc
Z Europą za pan brat
78
192 600,00
0,00
78
589 093,00
0,00
odrzucony–
nieuzyskanie minimum
punktowego
78
646 489,04
0,00
pozytywnie oceniony –
brak środków
finansowych
158
POKL.08.01.0114-459/09
Centrum Trop Sp. z o.o.
ul. Rościszewska 5 04948 Warszawa
Człowiek-najlepsza
inwestycja.Rozwój
umiejętności miękkich
pracowników Towarzystwa
Ubezpieczeń na Życie Cardif
Polska S.A. poprzez szkolenia
wewnętrzne wspomagające
adaptacyjność do warunków
rynkowych
159
POKL.08.01.0114-412/09
Advisor Consulting
Daniel Budaj
ul. Limanowskiego 25
lok.4 10-342 Olsztyn
Profesjonalista rozliczeń VAT edycja II
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
160
POKL.08.01.0114-713/09
NS Konsulting Spółka z
ograniczoną
odpowiedzialnością
ul. Szwejka 79 20-713
Lublin
Inwestycja w kadry –
szkolenia dla pracowników
przedsiębiorstw z terenu
województwa mazowieckiego.
78
699 675,00
0,00
pozytywnie oceniony –
brak środków
finansowych
161
POKL.08.01.0114-094/09
Fundacja Fabryka
Projektów Społecznych
ul. Żwirki i Wigury 99A
02-089 Warszawa
Szkoła Trenerów Biznesu
78
303 000,00
0,00
pozytywnie oceniony –
brak środków
finansowych
162
POKL.08.01.0114-308/09
Kurt Scheller Academy
spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością
Haute Cuisine- kurs wysokich
ul. Międzynarodowa 68 technik kulinarnych dla osób o
03-922 Warszawa
niskich i zdezaktualizowanych
kwalifikacjach
77,5
906 043,41
0,00
odrzucony–
nieuzyskanie minimum
punktowego
163
POKL.08.01.0114-263/09
Prymus Sp. z o.o.
77,5
803 672,73
0,00
pozytywnie oceniony –
brak środków
finansowych
164
Fundacja Wspierania
POKL.08.01.01ul. Czarnowiejska 38 30Edukacji Informatycznej
14-223/09
049 Kraków
PROIDEA
77
728 953,11
0,00
pozytywnie oceniony –
brak środków
finansowych
165
POKL.08.01.0114-123/09
77
1 581 897,58
0,00
pozytywnie oceniony –
brak środków
finansowych
166
POKL.08.01.0114-113/09
77
333 260,00
0,00
pozytywnie oceniony –
brak środków
finansowych
167
POKL.08.01.0114-268/09
168
Meritum Sp. z o.o.
ul. Poznańska 13 00-680
Warszawa
ul. Marszałkowska 115
lok. 222 00-102
Warszawa
Asysta w starości
odpowiedzią na wyzwania
czasów II
Certyfikacja kompetencji
zawodowych w zakresie
nowoczesnych technologii
informatycznych.
Akademia Rozwoju
Umiejętności
Wzrost kompetencji
Polska Federacja Rynku ul. Świętokrzyska 36 lok.
pracowników rynku
Nieruchomości
8 00-116 Warszawa
nieruchomości województwa
mazowieckiego
Stowarzyszenie
Dziennikarzy i
Dokumentalistów
"Koncentrat"
Centrum Usług
POKL.08.01.01Marketingowo14-365/09
Szkoleniowych iKnow.pl
Michał Czelej
ul. Umińskiego 5 lok.
121 03-983 Warszawa
Akademia Dziennikarstwa
77
159 390,00
0,00
pozytywnie oceniony –
brak środków
finansowych
ul. Kościuszki 11 lok.19
21-040 Świdnik
Nowe kwalifikacje w branży
turystycznej
77
999 958,00
0,00
odrzucony–
nieuzyskanie minimum
punktowego
ul. Koszykowa 54 00675 Warszawa
Podnoszenie kwalifikacji
informatyków w zakresie
zarządzania projektami oraz
bezpieczeństwa sieci i
informatycznych
77
1 225 570,00
0,00
pozytywnie oceniony –
brak środków
finansowych
169
POKL.08.01.01- Polska Izba Informatyki i
14-502/09
Telekomunikacji
170
POKL.08.01.0114-376/09
LINGUA Nauczanie
Języków Obcych
ul.Mrozowskiego 7 lok. 1 Szkolenie TELC dla dorosłych
27-200 Starachowice
osób pracujących
77
498 683,00
0,00
171
POKL.08.01.0114-677/09
PRAXIS s.c. Dorota
Bienicewicz-Krasek,
Grzegorz Domagała
ul. Warszawswska 28 A
lok 7 40-008 Katowice
77
881 294,83
0,00
"Nowy Komtech"
pozytywnie oceniony –
brak środków
finansowych
pozytywnie oceniony –
brak środków
finansowych
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
172
POKL.08.01.0114-289/09
HPR Group Sp. z o.o.
SelectOne Sp.k
ul. ŻURAWIA 45 00-680
Warszawa
Kryzys szansą dla HR
76,5
392 331,00
0,00
173
POKL.08.01.0114-369/09
Elżbieta MikołajczykPaudyna Szkoła Języka
Angielskiego
ul. Kilińskiego 2 08-300
Sokołów Podlaski
Wykwalifikowana kadra
powiatu sokołowskiego
76,5
382 125,00
0,00
174
POKL.08.01.0114-626/09
BizTech Konsulting SA
ul. Wolność 3a 01-018
Warszawa
ECDL dla początkujących i
zaawansowanych
76
1 073 800,00
0,00
175
POKL.08.01.0114-378/09
76
853 672,60
0,00
76
1 630 236,00
0,00
76
1 365 505,00
0,00
76
957 602,33
0,00
76
665 572,00
0,00
75,5
161 385,12
0,00
75,5
273 020,00
0,00
176
177
Akademia Herbapol kompleksowy rozwój
pracowników firmy
ELITE-Europejskie
POKL.08.01.01- Politechnika Warszawska ul. Koszykowa 79 02laboratorium Inżynierów
14-185/09
-Szkoła Biznesu
008 Warszawa
Talentów
Podnoszenie kwalifikacji
RAT -MED
ul. Tomaszowka 10D lok.
POKL.08.01.01zawodowych ratowników
P.Czyrka,R.Kaźmierczak
40 96-200 Rawa
14-463/09
medycznych w województwie
Spółka Jawna
Mazowiecka
mazowieckim
Warszawskie Zakłady ul. Ołówkowa 54 05-800
Zielarskie "HERBAPOL"
Pruszków
178
POKL.08.01.0114-418/09
"FEMMES DE BEAUTE"
Zagórscy spółka jawna
ul. SIENKIEWICZA 75 05820 Piastów
179
POKL.08.01.0114-404/09
SAD Sp. z o.o.
ul. Puławska 182 02-670
Warszawa
180
POKL.08.01.01- Tęcza Telekom Mirosław ul. Dzieci Warszawy 48
14-730/09
Reszka
02-495 Warszawa
181
Zarządzanie ryzykiem
POKL.08.01.01- CB Global Trading Polska ul. Marszałkowska 80 00walutowym dla pracowników
14-170/09
Sp. z o.o.
517 Warszawa
przedsiębiorstw
182
POKL.08.01.0114-052/09
183
POKL.08.01.0114-691/09
184
O.K. Centrum Języków
POKL.08.01.01Obcych Sp. z ograniczoną
14-634/09
odpowiedzialnością
185
POKL.08.01.0114-535/09
Biuro Szkoleń i
Tłumaczeń Językowych
"WATRAL"
Avanti Szkolenia
Coaching Konsulting
Wioletta Małota
"Centrum Biznesu"
Osiński Marek
Europejska kosmetyczka
Tworzenia reklamy
internetowej - szkolenia dla
firm
Akademia handlowca.
Praktyka sprzedaży i pracy z
klientami.
9.
pozytywnie oceniony –
brak środków
finansowych
pozytywnie oceniony –
brak środków
finansowych
pozytywnie oceniony –
brak środków
finansowych
odrzucony–
nieuzyskanie minimum
punktowego
pozytywnie oceniony –
brak środków
finansowych
pozytywnie oceniony –
brak środków
finansowych
pozytywnie oceniony –
brak środków
finansowych
odrzucony–
nieuzyskanie minimum
punktowego
odrzucony–
nieuzyskanie minimum
punktowego
odrzucony–
nieuzyskanie minimum
punktowego
odrzucony–
nieuzyskanie minimum
punktowego
pozytywnie oceniony –
brak środków
finansowych
ul. Cicha 12c lok. 27 96100 Skierniewice
Mszczonowski rok językowy
75,5
335 029,81
0,00
ul. Bluszczańska 76 lok.
107 00-712 Warszawa
Akademia doskonalenia
umiejętności
75,5
357 850,00
0,00
ul. Bohaterów Monte
Cassino 53 20-705
Lublin
"Większe kwalifikacje większe możliwości" szkolenia dla osób
pracujących z terenu
województwa mazowieckiego.
75,5
763 000,00
0,00
pozytywnie oceniony –
brak środków
finansowych
ul. Komunalna 56 lok. 1
26-600 Radom
Nowoczesny pracownik na
EURO 2012
75,5
546 940,00
0,00
pozytywnie oceniony –
brak środków
finansowych
1.
186
187
188
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
75,5
628 649,29
0,00
pozytywnie oceniony –
brak środków
finansowych
75,5
994 458,00
0,00
pozytywnie oceniony –
brak środków
finansowych
75,5
473 058,00
0,00
pozytywnie oceniony –
brak środków
finansowych
Kreatywny człowiekkapitałem przyszłości
75
267 510,00
0,00
odrzucony–
nieuzyskanie minimum
punktowego
ul. Kryształowa 4 25751 Kielce
Mam kwalifikacje - mam
szanse
75
922 020,00
0,00
odrzucony–
nieuzyskanie minimum
punktowego
ul. Lilpopa 18 05-807
Podkowa Leśna
Podnoszenie kwalifikacji
zawodowych pracujących
osób dorosłych mieszkańców
Podkowy Leśnej i okolic dla
potrzeb regionalnego rynku
pracy.
75
281 864,00
0,00
pozytywnie oceniony –
brak środków
finansowych
ul. Dolna 39 05-802
Pruszków
Jakość i Ty na Mazowszu II
75
801 811,00
0,00
odrzucony–
nieuzyskanie minimum
punktowego
odrzucony–
nieuzyskanie minimum
punktowego
Ośrodek Kształcenia
ul. Kardynała Stefana Nowe kwalifikacje zawodowe
POKL.08.01.01- Zawodowego FAKTOR w
Wyszyńskiego 15 10gwarancją stabilizacji na
14-257/09
Olsztynie s.c. Andrzej
456 Olsztyn
trudnym rynku pracy
Bober, Władysław Zuk
Firma HandlowoPOKL.08.01.01ul. Dąbrowskiego 10 32Usługowa "Inwes.tor"
Idź z postępem - ucz zdalnie
14-195/09
065 Krzeszowice
A.Sławińska
Wyższa Inżynierska
POKL.08.01.01- Szkoła Bezpieczeństwa i ul. Graniczna 24 26-600
Kwalifikacje - najlepsza
14-254/09
Organizacji Pracy w
Radom
inwestycja
Radomiu
189
POKL.08.01.01- Akademia Szybkiej Nauki ul. Kormoranów 10 1114-299/09
Tadeusz Buzarewicz
600 Radzieje
190
BCO Biuro Doradztwa
POKL.08.01.01- Biznesowego A. Nowak,
14-193/09
M. Boryta - Borowiecka
Sp. J.
191
POKL.08.01.01Centrum Kultury i
14-432/09
Inicjatyw Obywatelskich
192
POKL.08.01.0114-589/09
193
ZOSTAŃ PIELĘGNIARKĄ
BAJKI-POMAGAJKI - Jak lepiej
POKL.08.01.01- "LIBERI" K.KLIMOWICZ I ul. DOBRODZIEJA 3 02i skuteczniej komunikować się
14-696/09
P.KLIMOWICZ SP.J
998 WARSZAWA
z dzieckiem chorym i jego
rodzicem.
75
389 910,00
0,00
194
POKL.08.01.0114-564/09
Euro-focus Magdalena
Tokarczyk
Z@kupowiec - nowe
ul. Borków 46e 04-786
kwalifikacje dla osób w wieku
Warszawa
45+
75
599 736,00
0,00
195
POKL.08.01.0114-198/09
Powiat sierpecki
ul. Świętokrzyska 2a 09Komputer to nie takie trudne
200 Sierpc
75
165 550,00
0,00
196
POKL.08.01.0114-645/09
Akademia
Humanistyczno Ekonomiczna w Łodzi
Sztuka komunikacji z
pacjentem - podnoszenie
ul. Rewolucji 1905 r. 64
umiejętności zawodowych
90-222 Łódź
pracowników służby zdrowia
województwa mazowieckiego
75
371 149,84
0,00
pozytywnie oceniony –
brak środków
finansowych
197
POKL.08.01.0114-504/09
Fundacja Drabina
Rozwoju
74,5
331 774,00
0,00
odrzucony–
nieuzyskanie minimum
punktowego
WPQ Wojciech
Piotrowski
ul. Dobra 5 lok. 2 00-384
Warszawa
Studium Pomocy Dziecku i
Bajkoterapii
odrzucony–
nieuzyskanie minimum
punktowego
pozytywnie oceniony –
brak środków
finansowych
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
ul. Szwejka 79 20-713
Lublin
Tabletka wiedzy
74,5
954 610,00
0,00
pozytywnie oceniony –
brak środków
finansowych
199
"Pro-Inwest" s.c. Andrzej
POKL.08.01.01Dobrowolski, Danuta
14-119/09
Dobrowolska, Małgorzata
Dobrowolska
ul. Modelarska 10 40142 Katowice
WOJEWÓDZKI PROGRAM
KSZTAŁCENIA W ZAKRESIE
INTERWENCJI KRYZYSOWEJ
74,5
1 709 483,60
0,00
odrzucony–
nieuzyskanie minimum
punktowego
200
POKL.08.01.01Fundacja Rozwoju
14-649/09
Pielęgniarstwa Polskiego
Pejzażowa 2/1302 02703 Warszawa
74,5
909 984,00
0,00
201
POKL.08.01.0114-035/09
ASESOR Ewaluacja i
Rozwój Sławomir
Balcerzak
ul. Ludowa 6 lok. 9 00780 Warszawa
74,5
352 726,00
0,00
202
POKL.08.01.0114-143/09
Europejska Grupa
Doradcza Spółka z o.o.
ul. Mickiewicza 29 40923 Katowice
74
699 130,00
0,00
odrzucony–
nieuzyskanie minimum
punktowego
203
POKL.08.01.0114-448/09
Avanti Szkolenia
Coaching Konsulting
Wioletta Małota
ul. Bluszczańska 76 lok.
107 00-712 Warszawa
73,5
285 532,00
0,00
odrzucony–
nieuzyskanie minimum
punktowego
204
POKL.08.01.0114-567/09
"Celtyk" Kursy Języka
Angielskiego Danuta
Koronkiewicz
ul. Królowej Marysieńki
26 02-954 Warszawa
73,5
675 114,00
0,00
pozytywnie oceniony –
brak środków
finansowych
205
POKL.08.01.0114-229/09
Wola Info S.A.
ul. Cybernetyki 7 02-677
Warszawa
73,5
1 515 712,00
0,00
odrzucony–
nieuzyskanie minimum
punktowego
206
TERRA Szkolenia i
POKL.08.01.01Doradztwo Przemysław
14-711/09
Omieczyński
ul. Ułanów 33lok. 5 20554 Lublin
73,5
698 575,00
0,00
pozytywnie oceniony –
brak środków
finansowych
207
POKL.08.01.0114-683/09
BIATEL S.A.
Plac Piłsudskiego 1 00078 Warszawa
73,5
1 981 640,00
0,00
pozytywnie oceniony –
brak środków
finansowych
208
POKL.08.01.0114-515/09
"Centrum Biznesu"
Osiński Marek
ul. Komunalna 56 lok. 1
26-600 Radom
73,5
578 770,00
0,00
209
POKL.08.01.0114-164/09
SEKA Spółka Akcyjna
ul. Michała Paca 37 04386 Warszawa
73
899 884,00
0,00
210
POKL.08.01.01- Optimum Distribution Sp.
14-006/09
z o.o.
73
713 920,48
0,00
198
POKL.08.01.0114-370/09
NS Konsulting Sp.z o.o.
ul. Poleczki 21 02-822
Warszawa
Wysoka jakość usług
pielęgniarskich w
województwie mazowieckim
Specjalista do pozyskiwania
kapitału na przedsięwzięcia
kulturalne
Mazowiecki
Specjalista/Pełnomocnik ds.
systemu zarządzania
środowiskowego
Akademia komunikacji i
opieki farmaceutycznej dla
farmaceutów
Przełamywanie barier szkolenia dla pracowników
45+ firm Województwa
Mazowieckiego
Rozwój kompetencji
zawodowych pracowników
Wola Info S.A. w odpowiedzi
na wyzwania społeczeństwa
informacyjnego
„Wzrost kompetencji kadry w
regionie dzięki
profesjonalnym szkoleniom”
Podniesienie kwalifikacji
informatycznych
pracowników województwa
mazowieckiego
Nowoczesny pracownik to
kompetencje i wiedza
Profesjonalny przedstawiciel
handlowy - kluczem do
rozwoju firmy
Doskonałe kadry szansą
rozwoju Optimum
Distribution i spółek
zależnych
odrzucony–
nieuzyskanie minimum
punktowego
pozytywnie oceniony –
brak środków
finansowych
pozytywnie oceniony –
brak środków
finansowych
odrzucony–
nieuzyskanie minimum
punktowego
odrzucony–
nieuzyskanie minimum
punktowego
1.
2.
3.
4.
9.
1 388 501,16
0,00
odrzucony–
nieuzyskanie minimum
punktowego
73
781 654,78
0,00
odrzucony–
nieuzyskanie minimum
punktowego
73
999 559,55
0,00
odrzucony–
nieuzyskanie minimum
punktowego
73
553 210,00
0,00
pozytywnie oceniony –
brak środków
finansowych
73
1 702 843,00
0,00
pozytywnie oceniony –
brak środków
finansowych
73
398 440,00
0,00
odrzucony–
nieuzyskanie minimum
punktowego
Licencja na bezpieczną
przyszłość
BETACOM S.A.
212
POKL.08.01.0114-235/09
EKSPERT Organizacja
Szkoleń Maciej Mrozek
213
Instytut Organizacji
POKL.08.01.01Przedsiębiorstw i
ul. A. Mickiewicza 47 7014-334/09
Technik Informacyjnych
385 Szczecin
InBIT Sp. z o.o.
216
8.
PROFESJONALIŚCI - szkolenia
dla pracowników
przedsiębiorstw
województwa mazowieckiego
POKL.08.01.0114-150/09
215
6.
73
211
214
5.
Doskonalenie kadr w obszarze
ul. Połczyńska 31A 01ICT kluczem do rozwoju
377 Warszawa
przedsiębiorstw
ul. Igrzyskowa 3 lok. 73
85-796 Bydgoszcz
Znajomość języka
ul. Powstańców
angielskiego szansą na awans
POKL.08.01.01Europejskie Centrum
Styczniowych 26 06-500 zawodowy oraz realizację
14-175/09
Edukacyjne "College"
Mława
projektów
międzynarodowych
Podnoszenie kwalifikacji
zawodowych ratowników w
RAT -MED
ul. Tomaszowka 10D lok.
POKL.08.01.01województwie mazowieckim
P.Czyrka,R.Kaźmierczak
40 96-200 Rawa
14-406/09
poprzez organizacje kursów
Spółka Jawna
Mazowiecka
kwalifikowanej pierwszej
pomocy
Rozwój kompetencji
ul. Powstańców
POKL.08.01.01Europejskie Centrum
kluczowych szansą dla osób
Styczniowych 26 06-500
14-252/09
Edukacyjne "College"
dorosłych (język angielski,
Mława
obsługa komputera)
7.
pozytywnie oceniony –
brak środków
finansowych
odrzucony–
nieuzyskanie minimum
punktowego
odrzucony–
nieuzyskanie minimum
punktowego
odrzucony–
nieuzyskanie minimum
punktowego
217
POKL.08.01.0114-106/09
F.H.U. Art. Trade Artur
Rafał Brochocki
ul. Wojskowa 3 08-110
Siedlce
Przedsiębiorstwo na szóstkę
73
369 675,20
0,00
218
POKL.08.01.0114-203/09
Komes Management
ul. Lipowa 3 20-020
Lublin
Komputer twoim przyjacielemszkolenie informatyczne
72,5
882 800,00
0,00
219
POKL.08.01.0114-307/09
ECORYS Polska Spółka z
ograniczoną
odpowiedzialnością
ul. Racławicka 146 02117 Warszawa
Rozwój kadr firmy ECORYS
Polska Sp. z o.o.
72,5
157 385,09
0,00
220
POKL.08.01.01- Centrum Językowe IDEA
14-146/09
Sp.z.o.o
ul. Stary Rynek 71/72
61-772 Poznań
Euro 2012 .Yes we can!
72,5
955 027,64
0,00
221
POKL.08.01.0114-292/09
KPPM Doradztwo Sp. z
o.o.
ul. Floriańska 15 lok. 4
31-019 Kraków
Specjalistyczna wiedza
finansowa szansą na
podniesienie
konkurencyjności zawodowej
72,5
1 008 890,00
0,00
pozytywnie oceniony –
brak środków
finansowych
222
POKL.08.01.0114-614/09
Stowarzyszenie B-4
ul. Sokoła 4a lok. 2 35010 Rzeszów
Nowe drogi do sukcesu
72,5
980 736,72
0,00
odrzucony–
nieuzyskanie minimum
punktowego
1.
2.
3.
223
POKL.08.01.0114-516/09
INCERT Beata Wagner
224
POKL.08.01.0114-630/09
Biuro Konsultingowo
Handlowo Usługowe
EUROKON Jerzy
Stokowski
225
POKL.08.01.0114-660/09
INFOR PL
226
POKL.08.01.0114-023/09
227
228
229
4.
5.
6.
7.
8.
9.
ul. Kolumba 88/89 lok. Certyfikat Auditora ISO szansą
119 70-806 Szczecin
na stabilność zatrudnienia
72
738 240,00
0,00
odrzucony–
nieuzyskanie minimum
punktowego
ul. Jesionowa 2lok. 28 25540 Kielce
Rozwój, szanse, kompetencje sprawdź, czy możesz być
lepszy?
72
918 400,00
0,00
odrzucony–
nieuzyskanie minimum
punktowego
ul. Okopowa 58 lok. 72
01-042 Warszawa
Nowoczesna kadra
72
655 790,00
0,00
72
986 473,20
0,00
72
812 096,15
0,00
odrzucony–
nieuzyskanie minimum
punktowego
72
2 370 890,00
0,00
pozytywnie oceniony –
brak środków
finansowych
72
1 231 515,00
0,00
pozytywnie oceniony –
brak środków
finansowych
Fundacja Marty
ul. Sienkiewicza 3 lok. 22
Chojnowskiej "Przerwij
,, Naucz się z Nami pracować"
09-402 Płock
ciszę"
Standardy zarządzania
narzędziem wzrostu
konkurencyjności
POKL.08.01.01- Doradztwo Gospodarcze ul. Towarowa 35 lok.Vp
mazowieckich firm. Program
14-694/09
DGA S.A.
61-896 Poznań
szkoleń dla pracowników i
kadry zarządzającej
przedsiębiorstw.
Kompleksowy program
POKL.08.01.01Niezależny Związek
ul. Stalowa 77 03-429
szkoleń dla kierowców
14-108/09
Zawodowych Kierowców
Warszawa
zawodowych
EURO jakość - EURO obsługa.
ul. Al. Jerozolimskie 11
POKL.08.01.01European Training
Projekt dwujęzycznych
lok. 19 00-508
14-337/09
Center Sp. z o.o.
szkoleń z zakresu obsługi
Warszawa
klienta
odrzucony–
nieuzyskanie minimum
punktowego
pozytywnie oceniony –
brak środków
finansowych
230
POKL.08.01.0114-345/09
The Quality of Life Ireneusz T. Kozera
ul. Tłuste 43 05-825
Grodzisk Mazowiecki
"Akademia pracownika
administracyjno-biurowego"
72
686 020,00
0,00
pozytywnie oceniony –
brak środków
finansowych
231
POKL.08.01.0114-347/09
The Quality of Life Ireneusz T. Kozera
ul. Tłuste 43 05-825
Grodzisk Mazowiecki
„Certyfikowane szkolenia z
Systemów Zarządzania drogą
rozwoju kapitału
intelektualnego Mazowsza”
72
501 600,00
0,00
pozytywnie oceniony –
brak środków
finansowych
232
POKL.08.01.01- Instytut Kształcenia Kadr ul. Michała Kruka 3 2014-290/09
Paweł Krokowski
706 Lublin
Szklany sufit
72
956 767,20
0,00
233
POKL.08.01.0114-074/09
Większe umiejętności - nowe
możliwości
72
1 266 101,00
0,00
Znajomość języka
angielskiego warunkiem
Aleja Wyścigowa 4 lok.
utrzymania pracy oraz
A117 02-681 Warszawa rozwoju zawodowego w pracy
biurowej kobiet w wieku 2534 lata
72
318 754,00
0,00
234
POKL.08.01.0114-591/09
Lingua Nova Sp. z o.o.
Language Partner S.C.
Małgorzata i Grzegorz
Kęccy
ul. Wspólna 41 00-519
Warszawa
pozytywnie oceniony –
brak środków
finansowych
pozytywnie oceniony –
brak środków
finansowych
pozytywnie oceniony –
brak środków
finansowych
1.
2.
3.
4.
5.
NIE UCZYMY ODWAGI, LECZ
ul. Powsińska 64 02-903 ROZWAGI !!! - szkolenie dla
Warszawa
pracownikow firmy INTER
CARS
6.
7.
8.
9.
72
288 858,60
0,00
odrzucony–
nieuzyskanie minimum
punktowego
235
POKL.08.01.0114-220/09
INTER CARS SPÓŁKA
AKCYJNA
236
POKL.08.01.0114-126/09
Centrum Edukacji
"EDUS"
ul. Laskowa 4 05-200
Wołomin
Językowy Pomost II
71,5
1 070 176,09
0,00
237
POKL.08.01.0114-100/09
Centrum Medyczne
Kształcenia
Podyplomowego
ul. Marymoncka 99 lok.
103 01-813 Warszawa
Radiolog na czasie
71,5
920 444,73
0,00
238
POKL.08.01.0114-456/09
Fundacja Pro Publico
Bono
ul. Objazdowa 3 03-771
Warszawa
Wiedza i kwalifikacje
podstawą rozwoju regionu
71
908 670,00
0,00
239
POKL.08.01.0114-248/09
"Prymus" sp. z o.o.
ul. Poznańska 13 00-680
Warszawa
71
1 129 452,00
0,00
240
POKL.08.01.01PERITUS-SPEED SCHOOL
14-625/09
71
817 280,00
0,00
241
POKL.08.01.0114-328/09
BizTech Konsulting SA
ul. Wolność 3a 01-018
Warszawa
Adminisrator zawodem z
przyszłością
71
1 294 820,00
0,00
242
POKL.08.01.0114-233/09
Wyższa Szkoła Biznesu
im. Bp. Jana Chrapka w
Radomiu
ul. Kolejowa 22 26-600
Radom
Kwalifikacje lingwistyczne
receptą na kryzys
71
828 160,00
0,00
243
POKL.08.01.0114-628/09
Stowarzyszenie Rozwoju
Gmin i Miast Powiatu
Garwolińskiego
ul. Sikorskiego 39 08400 Garwolin
Elastyczność i innowacyjność
71
177 560,00
0,00
odrzucony–
nieuzyskanie minimum
punktowego
ul. Kurpiowska 5 lok.
111 35-620 Rzeszów
Firma XXI - Lider Zarządzania:
Program Doskonalenia
Zarządzania
Przedsiębiorstwami
Województwa Mazowieckiego
70,5
844 480,00
0,00
odrzucony–
nieuzyskanie minimum
punktowego
odrzucony–
nieuzyskanie minimum
punktowego
Harcerska17 21-040
Świdnik
Dogadaj się w biznesie!
Angielski dla pracowników
firm i instytucji.
Akademia grafiki
komputerowej oraz
projektowania stron
internetowych
244
POKL.08.01.0114-138/09
AKME Consulting
Krzysztof Pikor
245
POKL.08.01.0114-117/09
Centrum Języka
Angielskiego Jolanta
Sobkowiak
Rozwój Kompetencji
ul. Kolejowa 64 05-220 Pracowniczych - szkolenia dla
Zielonka
pracowników po 45 roku
życia
70,5
862 578,00
0,00
246
POKL.08.01.0114-319/09
Fundacja "Fundusz
Inicjatyw"
ul. Sierpińskiego 24 20448 Lublin
70,5
272 029,24
0,00
247
POKL.08.01.0114-246/09
"Prymus" sp. z o.o.
Kompetentny pracownik
ul. Poznańska 13 00-680
gwarantem konkurencyjności
Warszawa
firmy
70,5
1 099 148,00
0,00
Inwestycja w kadry MŚP
Mazowsza
odrzucony–
nieuzyskanie minimum
punktowego
odrzucony–
nieuzyskanie minimum
punktowego
odrzucony–
nieuzyskanie minimum
punktowego
pozytywnie oceniony –
brak środków
finansowych
odrzucony–
nieuzyskanie minimum
punktowego
pozytywnie oceniony –
brak środków
finansowych
pozytywnie oceniony –
brak środków
finansowych
odrzucony–
nieuzyskanie minimum
punktowego
pozytywnie oceniony –
brak środków
finansowych
1.
2.
3.
248
POKL.08.01.0114-599/09
Oddział Terenowy
Stowarzyszenia "Wolna
Przedsiębiorczość"
4.
249
POKL.08.01.01- CB Global Trading Polska ul. Marszałkowska 80 0014-181/09
Sp. z o.o.
517 Warszawa
250
POKL.08.01.0114-544/09
Polskie Stowarzyszenie
ul. Kłobucka 23a lok.104
Jakości Zarządzania
02-699 Warszawa
"Polisolab"
251
POKL.08.01.0114-729/09
Suprowicz i Partnerzy
Tomasz Suprowicz
252
Agencja Konsultingowo POKL.08.01.01ul. Elektryczna 1 15-080
Edukacyjna "ORDO" sp. z
14-244/09
Białystok
o.o.
253
POKL.08.01.0114-079/09
254
POKL.08.01.01ZAKŁADY MIĘSNE
ul. ŚWIERCZYNEK 10A
14-314/09
„OLEWNIK-BIS” SP. Z O.O.
09-210 DROBIN
255
POKL.08.01.0114-171/09
256
POKL.08.01.0114-067/09
257
5.
6.
7.
8.
9.
Mój rozwój moją szansą
70
490 756,00
0,00
odrzucony–
nieuzyskanie minimum
punktowego
Cykl szkoleń dla pracowników
przedsiębiorstw na temat
zarządzania ryzykiem
walutowym
70
273 020,00
0,00
odrzucony–
nieuzyskanie minimum
punktowego
70
898 095,00
0,00
pozytywnie oceniony –
brak środków
finansowych
70
320 760,00
0,00
odrzucony–
nieuzyskanie minimum
punktowego
Studium Profesjonalnego
Masażu
70
542 945,00
0,00
Akademia sprzedaży
70
246 800,00
0,00
Podniesienie kwalifikacji
zawodowych pracowników
ZM „OLEWNIK-BIS”
70
872 401,96
0,00
SEKA S.A.
ul. Michała Paca 37 04386 Warszawa
Prawo budowlane w świetle
aktualnych i projektowanych
zmian-niezbędna wiedza w
sektorze budownictwa
70
756 856,50
0,00
ADVANCE Ewelina
Tarłowska
os. Leśne 15B lok. 78 62028 Koziegłowy
Handlowanie z pasją
69,5
801 468,00
0,00
POKL.08.01.01ul. Renesansowa 7B 01HSK Consulting Sp. z o.o.
14-398/09
905 Warszawa
Kursy Specjalistyczne dla
Pielęgniarek i Połoznych
69,5
2 290 773,00
0,00
258
POKL.08.01.0114-725/09
"Turystyka biznesowa"szkolenia dla branży
turystycznej woj.
Mazowieckiego
69,5
294 460,00
0,00
odrzucony–
nieuzyskanie minimum
punktowego
259
Wyższa Inżynierska
POKL.08.01.01- Szkoła Bezpieczeństwa i ul. Graniczna 24 26-600
14-394/09
Organizacji Pracy w
Radom
Radomiu
Skuteczny Menadżer
69,5
304 913,66
0,00
odrzucony–
nieuzyskanie minimum
punktowego
260
POKL.08.01.0114-734/09
Certyfikator energetycznynowy zawód
69,5
996 200,00
0,00
odrzucony–
nieuzyskanie minimum
punktowego
Mediar Mirosław
Masiński
Suprowicz i Partnerzy
Tomasz Suprowicz
FIRMA "KONSTAT"
Witold Borowski
ul. NOWY RYNEK 3 09400 PŁOCK
ul. Bellony 68 lok.8 04481 Warszawa
ul. Słomińskiego 5 lok.
113 00-195 Warszawa
ul. Bellony 68 lok.8 04481 Warszawa
ul. Podwisłocze 26
lok.38 35-309 Rzeszów
Systemy zarządzania
środowiskowego doskonalenie umiejętności i
kwalifikacji
"Nowoczesne formy
zarządzania kapitałem
ludzkim w
przedsiębiorstwach"
pozytywnie oceniony –
brak środków
finansowych
pozytywnie oceniony –
brak środków
finansowych
odrzucony–
nieuzyskanie minimum
punktowego
odrzucony–
nieuzyskanie minimum
punktowego
odrzucony–
nieuzyskanie minimum
punktowego
odrzucony–
nieuzyskanie minimum
punktowego
1.
261
262
263
264
2.
POKL.08.01.0114-194/09
3.
Komes Management
4.
5.
ul. Lipowa 3 20-020
Lublin
Doradca ds. funduszy unijnych
- podnoszenie kwalifikacji
zawodowych
69,5
540 256,00
0,00
Profesionalna obsługa
pacjenta
69,5
754 661,00
0,00
Angielski dla aktywnych
69,5
961 050,00
0,00
Profesjonalista po 45-ce
69,5
442 506,18
0,00
pozytywnie oceniony –
brak środków
finansowych
ul. Jasna 10 00-013
Warszawa
Profesjonalna obsługa klienta
drogą do wzrostu pozycji
firmy na rynku nieruchomości
69,5
427 244,63
0,00
odrzucony–
nieuzyskanie minimum
punktowego
ul. Trębacka 4 00-074
Warszawa
Bliżej ludzi - strategiczne
zarządzanie kadrami
69,5
101 890,00
0,00
odrzucony–
nieuzyskanie minimum
punktowego
Agencja Konsultingowo POKL.08.01.01ul. Elektryczna 1 15-080
Edukacyjna ORDO sp. z o.
14-230/09
Białystok
o.
ul. Łaszczyńskiego 22 05POKL.08.01.01Urbico Tomasz Urban
082 Blizne
14-191/09
Łaszczyńskiego
MARPOŻ OCHRONA BHP
POKL.08.01.01i PPOŻ Ośrodek
ul. Zadębie 2b 96-100
14-391/09
SzkoleniowoSkierniewice
Konsultingowy
6.
7.
8.
9.
odrzucony–
nieuzyskanie minimum
punktowego
pozytywnie oceniony –
brak środków
finansowych
pozytywnie oceniony –
brak środków
finansowych
265
POKL.08.01.0114-470/09
266
Polsko-Amerykańska
POKL.08.01.01Fundacja Doradctwa dla
14-436/09
Małych Przedsiębiorstw
267
POKL.08.01.0114-543/09
Fundacja Gospodarcza
im. Karola
Marcinkowskiego
ul. Małgorzacka 8 06400 Ciechanów
Nowe kwalifikacje szansą na
pozostanie poszukiwanym
pracownikiem
69,5
853 850,00
0,00
268
POKL.08.01.0114-501/09
ADVANCE Ewelina
Tarłowska
os.Leśne 15B lok. 78 62028 Koziegłowy
Business English - Angielski
bez granic!
69
929 910,00
0,00
269
PROFES Centrum
Kształcenia i Doradztwa
POKL.08.01.01ul. Koreańska 13 52-121
E. Karpińska-Bryke, A.
14-566/09
Wrocław
Olszewski, M. Bryke
Spółka Jawna
Mazowiecka Kuźnia Kadr
69
1 161 080,40
0,00
odrzucony–
nieuzyskanie minimum
punktowego
270
POKL.08.01.0114-533/09
ATJ Lingwista Iwona
Kostecka
Skarbowy Poliglota
69
2 027 740,00
0,00
odrzucony–
nieuzyskanie minimum
punktowego
271
POKL.08.01.0114-335/09
Instytut Edukacji
Interaktywnej
estakada.pl sp. z o.o.
69
1 945 500,78
0,00
odrzucony–
nieuzyskanie minimum
punktowego
272
POKL.08.01.0114-093/09
Fundacja Edukacji
Ekonomicznej
69
3 569 117,80
0,00
273
POKL.08.01.0114-721/09
Biuro Beaty
69
998 540,00
0,00
AD.DRĄGOWSKI S.A.
ul. Majdańska 19 04-088
Warszawa
Akademia Doskonalenia
Kompetencji Handlowych dla
ul. Grzybowska 80/82
osób w wieku 45+ z
00-844 Warszawa
wykształceniem co najwyżej
średnim
Mazowiecka Akademia
Aleje Jerozolimskie 30
Kompetencji Administracji
lok. 8 00-024 Warszawa
Publicznej.
AZOR45+ - Aktywność
ul. Młynarska 15 lok.
Zawodowa Obszarem
125 05-500 Piaseczno
Rozwoju
pozytywnie oceniony –
brak środków
finansowych
odrzucony–
nieuzyskanie minimum
punktowego
pozytywnie oceniony –
brak środków
finansowych
odrzucony–
nieuzyskanie minimum
punktowego
1.
274
2.
3.
Europejskie Centrum
Kultury i Komunikacji
działające jako jednostka
POKL.08.01.01lokalna Prowincji
14-357/09
WielkopolskoMazowieckiej
Towarzystwa
Jezusowego
4.
5.
6.
7.
8.
9.
ul. Olecka 30 04-984
Warszawa
Europejski Certyfikat
Umiejetności Komputerowych
- nowe szanse na rynku pracy
69
542 375,39
0,00
pozytywnie oceniony –
brak środków
finansowych
ul.
Modzelewskiego46/50
lok. 39 02-679
Warszawa
„Akademia
czterdziestopięciolatka”.
Rozwój kompetencji
językowych i ICT
pracowników małych i
średnich przedsiębiorstw w
wieku 45+
69
999 690,00
0,00
odrzucony–
nieuzyskanie minimum
punktowego
Edukacja do aktywności
zawodowej
69
587 096,50
0,00
odrzucony–
nieuzyskanie minimum
punktowego
114 08-200 Zakrze
Inwestycja w kadry Superbet
69
159 208,00
0,00
275
POKL.08.01.01Aleksander Łukasiewicz
14-064/09
276
Centrum Edukacji ATUT
Dolny Śląsk s.c Jarosław
Jastrzębski, Marek
Kullanda, Andrzej
POKL.08.01.01ul. Krakowska 180b 52Maciejowski,
14-336/09
015 Wrocław
Przedsiębiorstwo
Produkcyjno-UsługowoHandlowe"Victoria" sp. z
o.o.
277
POKL.08.01.01- SUPERBET J. Zawadzki i
14-042/09
Wspólnicy Sp. j.
278
POKL.08.01.0114-243/09
Ośrodek Szkoleniowy
Mentor Zbigniew
Piłatkowski
Wielgolas 30 05-334
Latowicz
Od podstaw do mistrzostwakursy komputerowe dla osób
pracujących
68,5
386 487,00
0,00
279
POKL.08.01.0114-509/09
NS Konsulting Sp. z o.o.
ul. Szwejka 79 20-713
Lublin
Pracownik na europejskim
poziomie
68,5
870 012,00
0,00
ul. Kurpiowska 5 lok.
111 35-620 Rzeszów
Firma XXI - Lider Zasobów
Ludzkich: Program
Doskonalenia Kadr
Przedsiębiorstw
Województwa Mazowieckiego
68,5
829 480,00
0,00
odrzucony–
nieuzyskanie minimum
punktowego
AKME Consulting
Krzysztof Pikor
odrzucony–
nieuzyskanie minimum
punktowego
odrzucony–
nieuzyskanie minimum
punktowego
odrzucony–
nieuzyskanie minimum
punktowego
280
POKL.08.01.0114-133/09
281
POKL.08.01.01- Mazowiecka Regionalna
14-568/09
Organizacja Turystyczna
ul. Ciołka 10A/201,221
01-402 Warszawa
Jakość - Standardy -Sukces
68,5
588 072,00
0,00
odrzucony–
nieuzyskanie minimum
punktowego
282
POKL.08.01.0114-173/09
ul. Michała Paca 37 04386 Warszawa
BHP-wzmocnieniem
bezpieczeństwa
przedsiębiorstw w sektorze
MŚP
68
782 345,68
0,00
odrzucony–
nieuzyskanie minimum
punktowego
SEKA S.A.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
ul. Łoteckiego 24 27-320
Solec nad Wisłą
Z nami sukces zawodowy
68
1 096 160,00
0,00
pozytywnie oceniony –
brak środków
finansowych
ul. Elektryczna 1 15-080
Białystok
Zarządzanie i finanse w
sektorze ochrony zdrowia
68
736 911,00
0,00
pozytywnie oceniony –
brak środków
finansowych
ul. 11 listopada 37 lok.
59 26-600 Radom
Nowe kwalifikacje skuteczna
obrona
68
933 747,90
0,00
odrzucony–
nieuzyskanie minimum
punktowego
ul. Elektryczna 1 15-080
Białystok
Studium informatyczne w
ochronie zdrowia
68
670 916,00
0,00
ul. Próżna 8A 00-107
Warszawa
Kompetentni
Czterdziestopięcioletni (plus)
68
419 644,00
0,00
Stowarzyszenie Rozwoju
Inicjatyw Społeczno ul. 1 maja 53 lok. 14 45Ekonomicznych
069 Opole
"INTEGRACJA"
Nowoczesna rehabilitacja wyższe kwalifikacje
mazowieckich
fizjoterapeutów
68
1 121 080,00
0,00
odrzucony–
nieuzyskanie minimum
punktowego
Podniesienie kwalifikacji
zawodowych pracowników
firmy LAMMAL
68
49 200,00
0,00
odrzucony–
nieuzyskanie minimum
punktowego
67,5
510 736,30
0,00
odrzucony–
nieuzyskanie minimum
punktowego
Księga kwalifikacji
67,5
608 935,00
0,00
odrzucony–
nieuzyskanie minimum
punktowego
Profesjonalny Menedżer –
podwyższanie umiejętności
menedżerów niższego i
średniego szczebla
67,5
836 400,00
0,00
odrzucony–
nieuzyskanie minimum
punktowego
67,5
909 840,00
0,00
odrzucony–
nieuzyskanie minimum
punktowego
Powiat Lipski/Centrum
Kształcenia
Ustawicznego w Solcu
nad Wisłą
Agencja Konsultingowo Edukacyjna ORDO sp. z o.
o.
Zarząd Wojewódzki
Niezależnego
Samorządnego Związku
Zawodowego
Policjantów
województwa
mazowieckiego w
Radomiu
Agencja Konsultingowo Edukacyjna ORDO sp. z o.
o.
283
POKL.08.01.0114-014/09
284
POKL.08.01.0114-208/09
285
POKL.08.01.0114-500/09
286
POKL.08.01.0114-429/09
287
POKL.08.01.01- Business School H.Polak,
14-493/09
M.Polak Sp. Jawna
288
POKL.08.01.0114-680/09
289
POKL.08.01.01PPU LAMMAL
ul. WYCZÓŁKI 99 02-820
14-710/09
MIROSŁAW LASKOWSKI
WARSZAWA
290
POKL.08.01.0114-112/09
POLMEDICA Sp. z o.o.
Farmaceuta, pielęgniarka i
położna jako profesjonalny
ul. Poniatowskiego 14A
doradca pacjenta w wyborze i
05-090 Raszyn
ocenie preparatów
zewnętrznego stosowania
291
POKL.08.01.0114-421/09
Creator Spółka z
Ograniczoną
Odpowiedzialnością
ul. Szafirowa 13 lok. 26
20-573 Lublin
292
Europejskie Centrum
POKL.08.01.01ul. Promienista 83 60Doradztwa Finansowego 14-032/09
141 Poznań
Mariusz Kłobucki
293
Biuro Zarządzania
POKL.08.01.01ul. Kasprzaka 25 01-224 Jakość w turystyce - szansą na
Jakością, Środowiskiem i
14-073/09
Warszawa
rozwój
BHP Sp z o.o.
pozytywnie oceniony –
brak środków
finansowych
odrzucony–
nieuzyskanie minimum
punktowego
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
ul. Szczecińska 74 91222 Łódź
Wyższy poziom
bezpieczeństwa - szkolenia i
doradztwo z zakresu
bezpieczeństwa pracy dla
osób pracujących
67,5
1 137 150,00
0,00
pozytywnie oceniony –
brak środków
finansowych
67
689 417,40
0,00
67
578 638,29
0,00
67
920 353,18
0,00
odrzucony–
nieuzyskanie minimum
punktowego
294
POKL.08.01.01- "EGO" Centrum Edukacji i
14-494/09
Doradztwa - Adam Sikora
295
POKL.08.01.01- Grupa Trenerska IN VIVO ul. Starowiejska 1A lok. 6 Wyższe kwalifikacje - większe
14-282/09
Sp. z o.o
61-664 Poznań
szanse na rynku pracy
296
POKL.08.01.0114-033/09
Eksportuj.pl spółka z
ograniczoną
odpowiedzialnością
ul. Grażyny 13 02-548
Warszawa
297
POKL.08.01.0114-058/09
Fundacja Rozwoju
Demokracji Lokalnej
Plac Inwalidów 10 01552 Warszawa
298
POKL.08.01.0114-664/09
Europejskie Centrum
Edukacyjne
Aleja Bohaterów
Warszawy 1 lok. 2 70366 Szczecin
Wiedza o dotacjach,biznes
planach,zarządzaniu kluczem
do kariery zwodowej
67
999 250,00
0,00
odrzucony–
nieuzyskanie minimum
punktowego
299
POKL.08.01.0114-078/09
Mediar Mirosław
Masiński
ul. Słomińskiego 5 lok.
113 00-195 Warszawa
Rozwój kompetencji z
zarządzania ludźmi drogą do
sukcesu zawodowego na
rynku pracy
67
319 450,00
0,00
odrzucony–
nieuzyskanie minimum
punktowego
300
POKL.08.01.0114-101/09
Fundacja na rzecz
Studentów i
Absolwentów
Uniwersytetu
Warszawskiego
„Universitatis
Varsoviensis”
ul. Żwirki i Wigury 99A
02-089 Warszawa
Profesjonalna Niania
67
674 660,00
0,00
pozytywnie oceniony –
brak środków
finansowych
301
Psychodynamiczne
POKL.08.01.01- Centrum Terapeutyczno- ul. ks. Markiewicza 0114-720/09
Szkoleniowe PCTS
493 Warszawa
Krzysztof Kościołek
Pracuję-Pomagam-Rozumiemwsparcie rozwoju
pracowników sektora
socjalnego - edycja woj.
mazowieckie
67
422 025,00
0,00
odrzucony–
nieuzyskanie minimum
punktowego
302
POKL.08.01.0114-405/09
45+ to czterdzieści pięć szans
na sukces zawodowy.
67
864 205,00
0,00
odrzucony–
nieuzyskanie minimum
punktowego
303
POKL.08.01.0114-228/09
ul. Dąbrowskiego 10 32- Oswoić komputer - łatwiejsze
065 Krzeszowice
niż myślisz
67
986 382,00
0,00
odrzucony–
nieuzyskanie minimum
punktowego
67
992 571,72
0,00
odrzucony–
nieuzyskanie minimum
punktowego
304
Makbud - Centrum
Edukacyjne
"Omega"Makowski
Marian.
Firma HandlowoUsługowa "Inwes.tor"
A.Sławińska
POKL.08.01.01- Österreich Institut Polska
14-492/09
Sp.z o.o.
ul. Bagnista 17 05-300
Mińsk Mazowiecki
ul.Zielna 37 00-108
Warszawa
Rozwój kadr województwa
mazowieckiego w zakresie
kompetencji eksportowych
Inter@ktywni 45+ aktywizacja zawodowa
poprzez podnoszenie
umiejętności cywilizacyjnych
Rozwój kwalifikacji
zadowowych - Kursy języka
niemieckiego zakończone
cerfyfikatem ÖSD Zertifikat
Deutsch oraz szkolenia
komputerowe
odrzucony–
nieuzyskanie minimum
punktowego
odrzucony–
nieuzyskanie minimum
punktowego
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
66,5
1 005 502,00
0,00
odrzucony–
nieuzyskanie minimum
punktowego
305
POKL.08.01.0114-016/09
Grupa Ergo Sp. z o.o.
Mały Buczek 3 63-630
Rychtal
Menedżer XXI wiekunowoczesne metody
zarządzania zasobami
ludzkimi
306
POKL.08.01.0114-434/09
Creator Spółka z
Ograniczoną
Odpowiedzialnością
ul. Szafirowa 13 lok. 26
20-573 Lublin
Alternatywy 45+
66,5
590 409,00
0,00
307
POKL.08.01.01- Centrum Językowe IDEA
14-148/09
Sp. z o.o.
ul. Stary Rynek 71/72
61-772 Poznań
Certyfikat paszportem do
przyszłości
66,5
955 027,64
0,00
308
POKL.08.01.01- LetsDrive Paweł Dejmek
ul. Pabla Nerudy 10
14-401/09
Spółka Komandytowa lok.47 01-926 Warszawa
"Szkoła Bezpiecznej Jazdy
LetsDrive"
66,5
428 408,00
0,00
309
POKL.08.01.0114-131/09
Poliglota Sp. z o.o.
ul. Grzybowska 77 00844 Warszawa
Zostań poliglotą - kursy
językowe dla osób
pracujących
66,5
555 458,77
0,00
310
POKL.08.01.0114-594/09
Business Language
Trainings, Karina
Jabłońska
Al. Ujazdowskie 24
lok.10 00-478 Warszawa
Angielski w biznesie
66,5
945 674,40
0,00
311
POKL.08.01.0114-047/09
Q33 Sp. z o.o.
ul. Astronomów 3 01450 Warszawa
Nowoczesne umiejętności
obsługi komputera dla osób
45+
66,5
585 550,00
0,00
312
POKL.08.01.0114-130/09
Fundacja Promocji
Europejskiej
ul. Szewska 4 lok. 9 20086 Lublin
AKADEMIA BIZNESU
66,5
792 909,24
0,00
313
POKL.08.01.0114-511/09
Mazowiecka Grupa
Szkoleniowo-Doradcza
Kajetan Kisielewski
66,5
427 424,00
0,00
314
POKL.08.01.0114-057/09
Kofeina Sp. z o.o.
66,5
1 017 700,00
0,00
315
POKL.08.01.0114-637/09
Certes Sp. z o.o.
66,5
833 348,00
0,00
316
POKL.08.01.0114-321/09
PM Group s.c. Paweł
Panasewicz Marek
Zubrycki
ul. Legionowa 28 lok.
101 15-281 Białystok
Program szkoleń
certyfikowanych - Europejski
Certyfikat Umiejętności
Komputerowych
66
1 759 449,84
0,00
odrzucony–
nieuzyskanie minimum
punktowego
317
POKL.08.01.0114-153/09
Ośrodek Szkoleniowy
Mentor Zbigniew
Piłatkowski
Wielgolas 30 05-334
Latowicz
Szkolenia komputerowe
podnoszące kwalifikacje
zawodowe dla osób
pracujacych
66
422 908,00
0,00
odrzucony–
nieuzyskanie minimum
punktowego
318
POKL.08.01.0114-480/09
Polsko-Ukraińska Izba
Gospodarcza
ul. Trębacka 4 00-074
Warszawa
Przygotowanie pracowników
polskich przedsiębiorstw do
prowadzenia biznesu na
rynkach wschodnich.
66
708 400,00
0,00
odrzucony–
nieuzyskanie minimum
punktowego
ul. Świętochowskiego 1
Innowacyjne techniki masażu
lok. 74 01-318
spa & wellness
Warszawa
Namaluj sobie karierę - kurs
ul. Floriańska 6 lok. 8d
podnoszący kwalifikacje
03-707 Warszawa
grafików
ul. Kredytowa 3a lok.114 Szkolenia "Rozwój kadr firmy
00-056 Warszawa
w dobie zmian"
odrzucony–
nieuzyskanie minimum
punktowego
odrzucony–
nieuzyskanie minimum
punktowego
odrzucony–
nieuzyskanie minimum
punktowego
odrzucony–
nieuzyskanie minimum
punktowego
odrzucony–
nieuzyskanie minimum
punktowego
odrzucony–
nieuzyskanie minimum
punktowego
pozytywnie oceniony –
brak środków
finansowych
odrzucony–
nieuzyskanie minimum
punktowego
odrzucony–
nieuzyskanie minimum
punktowego
odrzucony–
nieuzyskanie minimum
punktowego
1.
2.
3.
4.
5.
6.
8.
9.
1 110 258,00
0,00
odrzucony–
nieuzyskanie minimum
punktowego
66
1 220 347,05
0,00
odrzucony–
nieuzyskanie minimum
punktowego
AZOR - Aktywność Zawodowa
Obszarem Rozwoju
66
998 540,00
0,00
odrzucony–
nieuzyskanie minimum
punktowego
322
POKL.08.01.0114-096/09
BUSINESS ENGLISH ul. Marszałkowska
PODNOSZENIE KOMPETENCJI
34/50 00-554 Warszawa
JĘZYKOWYCH
PRACOWNIKÓW MAZOWSZA
66
999 501,21
0,00
odrzucony–
nieuzyskanie minimum
punktowego
323
POKL.08.01.01ul. Chałubińskiego 8 00- "Komputerowe Prawo JazdyEuro Info Group Sp. z o.o.
14-199/09
613 Warszawa
szansą na lepsze jutro"
66
1 237 341,00
0,00
odrzucony–
nieuzyskanie minimum
punktowego
324
POKL.08.01.0114-676/09
odrzucony–
nieuzyskanie minimum
punktowego
325
POKL.08.01.0114-300/09
326
POKL.08.01.0114-559/09
319
Biuro ConsultingowoPOKL.08.01.01ul. Szeherezady 27 60- Audytor energetyczny - nowe
Handlowe Gwarancja Jan
14-464/09
195 Poznań
kwalifikacje nowe możliwości
Guss
66
320
Biuro Rachunkowe UFIKS
POKL.08.01.01Ewa Białecka, Katarzyna
14-168/09
Białecka – Redkie
ul. Wielicka 40 lok. U1
02-657 Warszawa
Praktyczna Akademia
Rachunkowości
321
POKL.08.01.0114-722/09
Biuro Beaty
ul. Młynarska 15 lok.
125 05-500 Piaseczno
The TOWER Wojciech
Marjankowski
Fundacja
Miedzynarodowe
Centrum Kształcenia i
Europeistyki
Agencja Rozwoju
Regionalnego Spółka z
o.o.
7.
ul. Żeromskliego 75
lok.1 26-600 Radom
Nauczyciel - Nowoczesny
Pracownik
66
379 992,00
0,00
ul. Kilińskiego 10 07-410
Ostrołęka
e-Policjant
66
108 300,00
0,00
Policealna Szkoła
Ochrony "GUARDIA"
ul. 1 Maja 19 02-200
Wołomin
EUROPEJSKA AKADEMIA
OCHRONY
65,5
1 872 340,00
0,00
Nowoczesne systemy
informatyczne kluczem do
sukcesu w zarządzaniu firmą
na terenie woj.
mazowieckiego
65,5
949 016,12
0,00
odrzucony–
nieuzyskanie minimum
punktowego
OVER 45 II
65,5
382 228,80
0,00
odrzucony–
nieuzyskanie minimum
punktowego
Program szkoleń
instruktorów rekreacji
ruchowej ze specjalnością
Kinezygerontoprofilaktyki i
Nordic Walking na terenie
Mazowsza
65,5
239 475,00
0,00
odrzucony–
nieuzyskanie minimum
punktowego
ul. Marszałkowska 9/15
lok. 10 00-626
Bądź aktywny - sukces czeka
Warszawa
65,5
1 690 223,50
0,00
pozytywnie oceniony –
brak środków
finansowych
327
POKL.08.01.0114-474/09
MOBITIS Sp. z o.o.
ul. Lasek Brzozowy 6
lok. 60 02-797
Warszawa
328
POKL.08.01.0114-690/09
WORLDWIDE SCHOOL
Sp. z o.o.
ul. Popiełuszki 21/24 01595 Warszawa
329
Europejskie
POKL.08.01.01- Stowarzyszenie Promocji ul. Millera 14 lok. 24 0114-232/09
Aktywności Ruchowej
496 Warszawa
50+
330
POKL.08.01.01- Krajowe Stowarzyszenie
14-390/09
Inicjatyw
odrzucony–
nieuzyskanie minimum
punktowego
odrzucony–
nieuzyskanie minimum
punktowego
1.
2.
3.
331
Politechnika Radomska
POKL.08.01.01im. Kazimierza
14-162/09
Pułaskiego
332
POKL.08.01.0114-451/09
333
334
335
336
4.
5.
8.
9.
65,5
328 850,00
0,00
65,5
699 870,00
0,00
odrzucony–
nieuzyskanie minimum
punktowego
65,5
364 355,61
0,00
odrzucony–
nieuzyskanie minimum
punktowego
65,5
515 663,48
0,00
odrzucony–
nieuzyskanie minimum
punktowego
65,5
975 569,00
0,00
odrzucony–
nieuzyskanie minimum
punktowego
Zwiększanie elastyczności
zawodowej kadr małych i
średnich przedsiębiorstw
województwa mazowieckiego
65
587 127,40
0,00
odrzucony–
nieuzyskanie minimum
punktowego
SZKOLENIA SZANSĄ
PODNIESIENIA KWALIFIKACJI
u. TAŚMOWA 1 lok. 104
ZAWODOWYCH I ZMIANY
02-677 Warszawa
WIZERUNKU
TELEMARKETERA NA RYNKU
PRACY
65
533 411,00
0,00
odrzucony–
nieuzyskanie minimum
punktowego
65
893 712,00
0,00
odrzucony–
nieuzyskanie minimum
punktowego
65
495 688,00
0,00
odrzucony–
nieuzyskanie minimum
punktowego
65
565 640,00
0,00
odrzucony–
nieuzyskanie minimum
punktowego
65
646 878,65
0,00
odrzucony–
nieuzyskanie minimum
punktowego
ul. Malczewskiego 29 26- 45 "plus" nowe kwalifikacje
600 Radom
zawodowe
ul. Koronna 1a-3a 60652 Poznań
POKL.08.01.01- Grupa Trenerska IN VIVO ul. Starowiejska 1A lok. 6
14-278/09
Sp. z o.o
61-664 Poznań
FUNDACJA PROMOCJI
ZATRUDNIENIA I
PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
7.
pozytywnie oceniony –
brak środków
finansowych
Zostań auditorem ISO w
domowym zaciszu - szkolenia
dla auditorów w formie elearningu
Rozwijanie umiejętności
uczenia się przez całe życie
POKL.08.01.01Al. Niepodległości 186 oraz podnoszenia kwalifikacji
THINK POINT Sp. z o.o.
14-685/09
00-608 Warszawa
i rozwoju umiejętności
pracowników sektora
edukacji
Stowarzyszenie Pomocy
Liczą się Twoje kwalifikacje POKL.08.01.01ul. 3 Maja lok. 24 05-120
Potrzebującym
szkolenia dla pracujących
14-092/09
Legionowo
"Nadzieja"
osób dorosłych
Twój projekt, Twój sukces! ul. Dominikańska 9
szkolenia w zakresie
POKL.08.01.01- Faber Consulting Sp. z
87-100 Toruń
efektywnego
14-343/09
o.o.
wykorzystywania funduszy
UE
SOLID CONSULTING
Łukasz Kotwica
6.
337
POKL.08.01.0114-473/09
338
TERRA Szkolenia i
POKL.08.01.01ul. Ułanów 33/5 20-554
Doradztwo Przemysław
14-020/09
Lublin
Omieczyński
339
POKL.08.01.0114-617/09
Multi Educo Centrum
Edukacyjne Łukasz
Godlewski
ul. Środkowa 8 lok. 1 07413 Ostrołęka
340
POKL.08.01.0114-400/09
Makbud - Centrum
Edukacyjne
"Omega"Makowski
Marian.
ul. Bagnista 17 05-300
Mińsk Mazowiecki
341
POKL.08.01.0114-065/09
Szkoła Nauki Jazdy M.
Domasik Magdalena
Domasik
ul. Sienkiewicza 11 07440 Goworowo
Postaw na siebie
Aktywny pracownik 45 plus kadry i płace z
wykorzystaniem technik
komputerowych
Umocnij swoją pozycję
zawodową dzięki nowym
umiejętnościom. Szkolenia dla
osób pracujących powyżej 45
roku życia.
Nowy zawód dla dojrzałych.
1.
2.
342
POKL.08.01.0114-524/09
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Profesjonalny kasjer
65
591 200,00
0,00
odrzucony–
nieuzyskanie minimum
punktowego
343
POKL.08.01.0114-291/09
Przez szkolenia do
efektywności i
konkurencyjności - program
ul. Staniewicka 5 05-310
rozwoju kompetencji
Warszawa
pracowników
przedsiębiorstwa Stalgast Sp z
o.o.
65
791 716,88
0,00
odrzucony–
nieuzyskanie minimum
punktowego
344
POKL.08.01.01ul. Cypryjska 2 lok. G 02- Skoncentrowane wsparcie dla
Ama Consulting Sp. z o.o
14-225/09
761 Warszawa
pracowników sektora MŚP
65
678 800,00
0,00
345
POKL.08.01.0114-124/09
Sun-Line Mariola
Leszczyńska
ul. Płońska 36 03-683
Warszawa
Profesjonalna kosmetyczka
65
137 551,00
0,00
346
POKL.08.01.0114-665/09
Polska Organizacja
Pracodawców Osób
Niepełnosprawnych
Jana Pawła II 34/2 00141 Warszawa
Człowiek najlepszą inwestycją
- szkolenia dla pracowników
POPON
65
84 556,50
0,00
347
POKL.08.01.0114-186/09
LINGUA Anna
Malinowska
ul. Mrozowskiego 7 lok.
1 27-200 Starachowice
Język angielski/niemiecki twoja przyszłość!
65
199 577,60
0,00
348
POKL.08.01.0114-657/09
Fundacja Rozwoju
ul. Ciołka 15 01-445
Warszawa
Samodzielny księgowy
64,5
955 069,82
0,00
349
POKL.08.01.0114-211/09
Fundacja Wschodni
Instytut Rozwoju
ul. Jagielońska 2D 20806 Lublin
Twój czas-menadżer 45+
64,5
961 703,80
0,00
350
POKL.08.01.0114-693/09
WORLDWIDE SCHOOL
Sp. z o.o.
ul. Popiełuszki 21/24 01595 Warszawa
„angielski@wws”
64,5
705 213,60
0,00
351
POKL.08.01.0114-066/09
Mazowiecka Grupa
Szkoleniowo-Doradcza
Kajetan Kisielewski
ul. Świętochowskiego 1
lok. 74 01-318
Warszawa
Równość poprzez
komunikację - kursy języka
migowego
64,5
500 884,00
0,00
Rozwój kompetencji
zawodowych pracowników
przedsiębiorstw w powiatach
regionu mazowieckiego przy
wykorzystaniu mobilnej
platformy edukacyjnej
64,5
764 130,90
0,00
odrzucony–
nieuzyskanie minimum
punktowego
Profesjonalista w każdym calurozwój karier zawodowych
pracowników w powiatach
województwa mazowieckiego
64,5
850 476,50
0,00
odrzucony–
nieuzyskanie minimum
punktowego
EKSPERT Robert Tomasz
ul. Piłsudskiego 25a lok.
Owczarek, Paweł
42 05-400 Otwock
Ireneusz Hodorski
Stalgast sp. z o.o.
ul. Kozia 11
99-400 Łowicz
352
POKL.08.01.01- Centrum Samorządności i
14-441/09
Regionalizmu
353
POKL.08.01.01- Centrum Samorządności i ul. Kozia 11 lok. 15 9914-387/09
Regionalizmu
400 Łowicz
odrzucony–
nieuzyskanie minimum
punktowego
odrzucony–
nieuzyskanie minimum
punktowego
odrzucony–
nieuzyskanie minimum
punktowego
odrzucony–
nieuzyskanie minimum
punktowego
odrzucony–
nieuzyskanie minimum
punktowego
pozytywnie oceniony –
brak środków
finansowych
odrzucony–
nieuzyskanie minimum
punktowego
odrzucony–
nieuzyskanie minimum
punktowego
1.
2.
3.
354
POKL.08.01.0114-583/09
Fundacja Kultury
Chrześcijańskiej
355
POKL.08.01.0114-629/09
O.K. Centrum Języków
Obcych Sp.z o.o.
356
POKL.08.01.0114-468/09
JP Solutions Sp. z o.o.
357
POKL.08.01.0114-605/09
Fundacja Rozwoju
Lubelszczyzny
358
POKL.08.01.0114-182/09
WORLDWIDE SCHOOL
Sp. z o.o.
359
POKL.08.01.0114-455/09
360
4.
5.
0,00
64,5
823 060,00
0,00
odrzucony–
nieuzyskanie minimum
punktowego
64
444 400,00
0,00
64
958 648,00
0,00
"English E-learning"
64
383 788,80
0,00
Zawód z perspektywą
64
714 290,00
0,00
TWÓJ DRUGI ZAWÓD
ELEKTRYK
64
984 980,00
0,00
odrzucony–
nieuzyskanie minimum
punktowego
Profesjonalna kadra
zarządzająca kluczem do
dynamicznego i trwałego
rozwoju Mazowsza
64
557 246,40
0,00
odrzucony–
nieuzyskanie minimum
punktowego
64
285 835,00
0,00
odrzucony–
nieuzyskanie minimum
punktowego
64
251 850,00
0,00
odrzucony–
nieuzyskanie minimum
punktowego
64
458 577,92
0,00
63,5
901 100,00
0,00
63,5
1 834 550,00
0,00
odrzucony–
nieuzyskanie minimum
punktowego
63,5
422 030,00
0,00
odrzucony–
nieuzyskanie minimum
punktowego
361
POKL.08.01.0114-595/09
Mazowieckie Centrum
Szkoleń Sp. z o.o.
362
POKL.08.01.0114-513/09
Gmina Klembów
363
POKL.08.01.0114-155/09
364
POKL.08.01.01- SEDKOMP Spółka Jawna
14-487/09
Sawicki Sikora
ul. Czerwonego Krzyża SZKOLENIA ICT KLUCZEM DO
41 08-110 Siedlce
SUKCESU POLSKICH MŚP
365
POKL.08.01.0114-001/09
ul. Powstańców
Warszawy 3 lok. 10 65807 Zielona Góra
366
Zakład Doskonalenia
POKL.08.01.01ul. Paderewskiego 55 25- AKTYWNI ZAWODOWO I
Zawodowego w Kielcach
14-192/09
950 Kielce
ŚWIADOMI SWOICH PRAW
Oddział w Radomiu
367
POKL.08.01.0114-316/09
Betacom S.A.
Paweł Truszkiewicz
RADOMSKIE
TOWARZYSTWO
DOBROCZYNNOŚCI
ul. Gen.F.Żymirskiego 38
"KREATYWNOŚĆ POPŁACA"
05-205 Klembów
ul. Połczyńska 31A 01377 Warszawa
pl. Jagielloński 15 lok.
324 26-600 RADOM
9.
1 132 745,71
Tabletka wiedzy podniesienie kwalifikacji
personelu medycznego w
województwie mazowieckim
Szkolenie dla pracowników
ul. Pankiewicza 3 00-696
jednostek samorządu
Warszawa
terytorialnego w Warszawie
Akademia Rozwoju
ul. Lubartowska 74 A 20Zawodowego dla
094 Lublin
pracowników w wieku 45+
ul. Sobieskiego 110 lok.
26 00-764 Warszawa
8.
64,5
ul. Bohaterów Monte
Cassino 53 20-705
Lublin
Creator Spółka z
ul. Szafirowa 13 lok. 26
Ograniczoną
20-573 Lublin
Odpowiedzialnością
STOWARZYSZENIE
ELEKTRYKÓW POLSKICH
POKL.08.01.01ul. Chmielna 6 lok.6 00OŚRODEK
14-613/09
020 Warszawa
RZECZOZNAWSTWA W
WARSZAWIE
7.
odrzucony–
nieuzyskanie minimum
punktowego
Kotlarza 11a/25 40-147 Język angielski przepustką do
Katowice
rynków Europy
ul. Popiełuszki 21/24 01595 Warszawa
6.
Wzrost konkurencyjności
firmy Betacom poprzez
rozwój kluczowych
kompetencji
Język i praca
"DOŚWIADCZENIE I
KOMPETENCJE KADR"
odrzucony–
nieuzyskanie minimum
punktowego
odrzucony–
nieuzyskanie minimum
punktowego
odrzucony–
nieuzyskanie minimum
punktowego
odrzucony–
nieuzyskanie minimum
punktowego
odrzucony–
nieuzyskanie minimum
punktowego
odrzucony–
nieuzyskanie minimum
punktowego
1.
2.
3.
4.
368
POKL.08.01.01- Studio Edukacyjne EKO- ul. Bernardyńska 11 lok.
14-458/09
TUR
29 02-904 Warszawa
369
POKL.08.01.0114-099/09
370
POKL.08.01.01- Polska Giełda Pracy Sp. z ul. Poznańska 29 20-731
14-266/09
o.o.
Lublin
371
POKL.08.01.0114-188/09
SOLID CONSULTING
Łukasz Kotwica
ul. Koronna 1a-3a 60652 Poznań
372
POKL.08.01.0114-435/09
CENTRUM NLP Piotr
Kotulski
ul. Skierniewicka 21 lok.
15 01-230 Warszawa
373
POKL.08.01.0114-438/09
FUNDACJA - INSTYTUT
PRAW PACJENTA I
EDUKACJI ZDROWOTNEJ
ul. Jana Sobieskiego
102A lok. 42 00-764
Warszawa
374
POKL.08.01.0114-239/09
FUNDACJA - INSTYTUT
PRAW PACJENTA I
EDUKACJI ZDROWOTNEJ
ul. Jana Sobieskiego
102A lok. 42 00-764
Warszawa
375
POKL.08.01.01- Instytut Metod Edukacji
14-607/09
IMPLUS
ul. Bednarska 24 lok.2
00-321 Warszawa
376
POKL.08.01.0114-728/09
Mazowiecka Grupa
Szkoleniowo-Doradcza
Kajetan Kisielewski
377
POKL.08.01.0114-165/09
378
POKL.08.01.0114-253/09
379
POKL.08.01.01ul. Jana Krysta 3 lok. 20
Koncept Agnieszka Papuć
14-030/09
01-112 Warszawa
380
POKL.08.01.01- Krajowe Stowarzyszenie
14-301/09
Inicjatyw
381
5.
6.
7.
8.
9.
odrzucony–
nieuzyskanie minimum
punktowego
odrzucony–
nieuzyskanie minimum
punktowego
odrzucony–
nieuzyskanie minimum
punktowego
odrzucony–
nieuzyskanie minimum
punktowego
Profesonalny pracownik profesjonalna firma
63,5
506 960,00
0,00
„OVER/ÜBER 45”
63,5
384 460,80
0,00
e-45plus.pl
63,5
717 444,00
0,00
Solidny Pełnomocnik Jakości z
certyfikatem
63,5
338 200,00
0,00
63
655 906,79
0,00
odrzucony–
nieuzyskanie minimum
punktowego
63
535 805,00
0,00
odrzucony–
nieuzyskanie minimum
punktowego
63
535 805,00
0,00
odrzucony–
nieuzyskanie minimum
punktowego
"Szybkoczytacz" pro
63
488 122,00
0,00
ul. Świętochowskiego 1
lok. 74 01-318
Warszawa
Zdrowa kuchnia - zdrowe
społeczeństwo
63
491 580,00
0,00
PM Group s.c. Paweł
Panasewicz Marek
Zubrycki
ul. Legionowa 28 lok.
101 15-281 Białystok
D@ta Explorer - cykl szkoleń z
zakresu prowadzenia badań,
statystyki i analizy danych w
oparciu o SPSS
63
337 110,25
0,00
Firma KONSTAT Witold
Borowski
ul. Podwisłocze 26 lok.
38 35-309 Rzeszów
AutoCad w praktyce.
63
2 160 250,00
0,00
Solidna firma 45+
63
411 894,82
0,00
ul. Marszałkowska 9/15
lok. 10 00-626
Warszawa
Zainwestuj w siebie!
63
590 230,00
0,00
POKL.08.01.01ul. Głębocka 56C lok. 50
Limes Consulting Polska
14-542/09
03-287 Warszawa
Akademia Managera
63
995 562,09
0,00
WORLDWIDE SCHOOL
Sp. z o.o.
ul. Popiełuszki 21/24 01595 Warszawa
Sztuka zarządzania
personelem miarą sukcesu
firmy - szkolenia dla
menedżerów
Szkolenie dla pielęgniarek
zwiększające kompetencje
zawodowe w zakresie
HIV/AIDS
Szkolenia dla pielęgniarek
zwiększające kompetencje
zawodowe w zakresie praw
pacjenta
odrzucony–
nieuzyskanie minimum
punktowego
odrzucony–
nieuzyskanie minimum
punktowego
pozytywnie oceniony –
brak środków
finansowych
pozytywnie oceniony –
brak środków
finansowych
odrzucony–
nieuzyskanie minimum
punktowego
odrzucony–
nieuzyskanie minimum
punktowego
odrzucony–
nieuzyskanie minimum
punktowego
1.
2.
3.
4.
5.
Rozwój małych i średnich
przedsiebiorstw poprzez
ul. Kościuszki 5 lok. 6 05- działania doradcze dotyczące
092 Łomianki
diagnozy i doskonalenia
kultury organizacyjnej
przedsiebiorstw.
6.
7.
8.
9.
63
565 469,84
0,00
odrzucony–
nieuzyskanie minimum
punktowego
382
POKL.08.01.0114-620/09
SYNERGIA DOROTA
PIEKARCZYKŚNIADOWKA
383
POKL.08.01.0114-284/09
UserX Radosław
Drozdowski
ul. Zielona 21 09-520
Łąck
Z poczw@rki w motyla szkolenia dla starszych z
zakresu IT
62,5
168 520,20
0,00
odrzucony–
nieuzyskanie minimum
punktowego
384
POKL.08.01.0114-062/09
Fundacja Gospodarcza
im. Karola
Marcinkowskiego w
Ciechanowie
ul. Małgorzacka 8 06400 Ciechanów
Inwestycja w pracownika
inwestycją w gospodarkę
62,5
223 880,00
0,00
odrzucony–
nieuzyskanie minimum
punktowego
385
POKL.08.01.0114-169/09
PM Group s.c. Paweł
Panasewicz Marek
Zubrycki
62,5
493 370,66
0,00
odrzucony–
nieuzyskanie minimum
punktowego
386
TERRA Szkolenia i
POKL.08.01.01Doradztwo Przemysław
14-718/09
Omieczyński
62,5
797 260,00
0,00
odrzucony–
nieuzyskanie minimum
punktowego
387
POKL.08.01.0114-392/09
Firma UsługowoHandlowa DELTA
Agnieszka Karpacz
ul. Warszawska 34 lok.
413 25-312 Kielce
SKUTECZNY PRACOWNIK
62
189 897,00
0,00
388
POKL.08.01.0114-166/09
Fundacja Nasza Szkoła
ul. Nałęczowska 30 lok.
IIIp. 20-701 Lublin
ICT dla 45+
62
520 725,60
0,00
389
POKL.08.01.0114-547/09
62
1 059 560,12
0,00
62
544 532,00
0,00
odrzucony–
nieuzyskanie minimum
punktowego
62
287 902,00
0,00
odrzucony–
nieuzyskanie minimum
punktowego
62
607 587,25
0,00
odrzucony–
nieuzyskanie minimum
punktowego
390
391
392
Wschód projektów- cykl
szkoleń z Zarządzania
ul. Legionowa 28 lok.
Projektami wg PMI wraz z
101 15-281 Białystok
przygotowaniem do egzaminy
certyfikującego
Tabletka wiedzy ul. Ułanów 33lok. 5 20podniesienie kwalifikacji
554 Lublin
personelu medycznego w
województwie mazowieckim
Com Bridge sp. jawna
ul. Nowowiejska 6 lok.
Jacek Molski, Anna
Z angielskim w pracy
28 00-649 Warszawa
Molska
Powiat
Sochaczew/Zespół Szkół
ul. Marszałka Józefa
,, Przez trudy do gwiazd" POKL.08.01.01Rolniczego Centrum
Piłsudskiego 65 96-500
jestem aktywnym
14-197/09
Kształcenia
Sochaczew
pracownikiem
Ustawicznego
Instytut Zarządzania i
POKL.08.01.01ul. Szwalbego 2 lok. 2 85- Zawód: konserwator terenów
Rozwoju Kadr, Marek
14-706/09
080 Bydgoszcz
zieleni
Łukaszewski
Fundacją na rzecz
POKL.08.01.01ul. Al.W Reymonta 12A
Rozwoju Wsi Polska Wieś
14-527/09
01-842 Warszawa
2000 im.Macieja Rataja
Nowe kwalifikacje - kluczem
do sukcesu
odrzucony–
nieuzyskanie minimum
punktowego
odrzucony–
nieuzyskanie minimum
punktowego
odrzucony–
nieuzyskanie minimum
punktowego
1.
2.
3.
4.
393
Second Language POKL.08.01.01Centrum Nauki Języków
14-354/09
Obcych
394
POKL.08.01.0114-396/09
395
POKL.08.01.01- Sita spółka z ograniczoną ul. Bellottiego 1 01-022
14-207/09
odpowiedzialnością
Warszawa
396
397
398
399
400
401
402
403
ATC Grupa Sp. z o.o.
5.
6.
7.
8.
9.
62
349 300,00
0,00
odrzucony–
nieuzyskanie minimum
punktowego
Kwalifikacje dla kierowców
62
1 999 991,00
0,00
"SITA - trzy kroki do
zawodowego sukcesu"
62
1 731 319,00
0,00
62
3 358 440,19
0,00
odrzucony–
nieuzyskanie minimum
punktowego
62
360 311,35
0,00
odrzucony–
nieuzyskanie minimum
punktowego
62
166 712,00
0,00
odrzucony–
nieuzyskanie minimum
punktowego
62
955 027,64
0,00
odrzucony–
nieuzyskanie minimum
punktowego
62
274 160,00
0,00
odrzucony–
nieuzyskanie minimum
punktowego
62
1 670 957,88
0,00
odrzucony–
nieuzyskanie minimum
punktowego
61,5
760 537,90
0,00
odrzucony–
nieuzyskanie minimum
punktowego
61,5
716 733,00
0,00
odrzucony–
nieuzyskanie minimum
punktowego
Z angielskim po sukces.
ul. Świętego Stanisława Zwiększenie kwalifikacji osób
Kostki 11 06-300
pracujących w Przasnyszu
Przasnysz
poprzez naukę języka
angielskiego.
ul. Lipowa 1 63-800
Gostyń
Kursy doskonalące dla
POKL.08.01.01- Warszawski Uniwersytet ul. Żwirki i Wigury 61 02- ratowników medycznych
14-141/09
Medyczny
091 Warszawa
szansą rozwoju kluczowych
umiejętności zawodowych.
Specjalista ds gospodarki
odpadami dla pracowników
POKL.08.01.01- Korporacja SEDPOL Sp.z ul. Sekulska 6 08-110
zakładów pracy, gmin,
14-481/09
o.o.
Siedlce
wspólnot mieszkaniowych
oraz zarządców
nieruchomości
Akademia liderów zmian POKL.08.01.01HorseAcademy Agata
ul. Łucka 20 lok. 41 00warsztaty metodą Horse
14-161/09
Wiatrowska
845 Warszawa
Assisted Education
Przełamujemy bariery POKL.08.01.01- Centrum Językowe IDEA ul. Stary Rynek 71/72 61- szkolenia językowe szansą dla
14-489/09
Sp. z o.o.
772 Poznań
osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym
Wykorzystaj swoją szansę Ogólnopolski Ośrodek
POKL.08.01.01ul. Smolna 13 00-375 zostań specjalistą ds. kadrowoRozwoju Zawodowego
14-482/09
Warszawa
płacowych lub specjalistą ds.
PROGRES Sp. z o.o.
księgowości
"KOKSZTYS KANCELARIA
Organizacja procesów, prawo
PRAWA
POKL.08.01.01ul. AL.Armii Krajowej 61 i zarządzanie w dynamicznych
GOSPODARCZEGO"
14-384/09
50-541 Wrocław
warunkach rynkowych w
SPÓŁKA
przedsiębiorstwach MSP
KOMANDYTOWA
Ośrodek Kształcenia
POKL.08.01.01Zawodowego
ul. Grzecznarowskiego 2 Bądź PROFESJONLANY w tym
14-571/09
"PROFESJA" Iwona
lok. 2 26-600 Radom
co robisz
Wiśnik
POKL.08.01.01- Polska Giełda Pracy Sp. z ul. Poznańska 29 20-731
14-281/09
o.o.
Lublin
Czas na sukces
odrzucony–
nieuzyskanie minimum
punktowego
odrzucony–
nieuzyskanie minimum
punktowego
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
404
POKL.08.01.0114-666/09
Mazowiecka Izba
Rzemiosła i
Przedsiębiorczości
ul. Smocza 27 01-048
Warszawa
Szkolenia z pozyskiwania
dotacji, pisania biznes planów,
zarządzania projektami Twoją
szansą na sukces zawodowy"
61,5
998 459,95
0,00
odrzucony–
nieuzyskanie minimum
punktowego
405
POKL.08.01.0114-554/09
Kompendium wiedzy
finansowej współczesnego
menedżera
61
774 720,75
0,00
odrzucony–
nieuzyskanie minimum
punktowego
Dojrzałość na topie
61
539 658,00
0,00
Profesjonalnie i skutecznieszkolenia sprzedażowe
61
384 735,00
0,00
Kuźnia kadr
61
626 210,00
0,00
Postaw na jakość
61
177 735,93
0,00
61
433 770,00
0,00
61
873 000,00
0,00
406
Ernst & Young Academy
of Business Spółka z
Al. Armii Ludowej 26 00ograniczoną
609 warszawa
odpowiedzialnością
Makbud Centrum
POKL.08.01.01ul. Bagnista 17 05-300
Edukacyjne "Omega "
14-407/09
Mińsk Mazowiecki
Marian Makowski
407
POKL.08.01.01- Transformacja Verko Ra
14-077/09
Barbara Dworakowska
408
POKL.08.01.01- CST Piotr Kurek Centrum ul. Stary Rynek 10 lok1
14-662/09
Szkoleń i Tłumaczeń
65-001 Zielona Góra
409
POKL.08.01.0114-110/09
Centrum Systemów
Jakości - Piotr
Maciejewski
410
POKL.08.01.0114-541/09
Fundacja Gospodarcza
im. Karola
Marcinkowskiego
411
POKL.08.01.01- LANCO SOLUTIONS Jakub
14-375/09
Łańcucki
412
POKL.08.01.01- Polska Giełda Pracy Sp. z ul. Poznańska 29 20-731
14-262/09
o.o.
Lublin
PRZYSZŁOŚĆ W TWOICH
RĘKACH
61
643 516,00
0,00
413
POKL.08.01.0114-204/09
FIRMA 2000 Sp. z o.o.
ul. Marconich 9 lok. 19
02-954 Warszawa
Mazowiecka Akademia
Profesjonalnego Trenera
60,5
1 414 881,97
0,00
414
POKL.08.01.0114-031/09
Consulting-SerwisSzkolenia Wojciech
Zieliński
ul. Dembego 6 lok. 60 02796 Warszawa
"Akademia Rozwoju
Osobistego"
60,5
297 589,00
0,00
415
POKL.08.01.01- Krajowe Stowarzyszenie
14-293/09
Inicjatyw
ul. Marszałkowska 9/15
Skorzystaj z szansy - podnieś
lok. 10 00-626
swoje kwalifikacje
Warszawa
60,5
1 022 121,10
0,00
416
POKL.08.01.0114-325/09
ul. Sierpińskiego 24 20448 Lublin
Aktualni
60
389 177,00
0,00
417
POKL.08.01.01- Szkoła Controllingu Sp. z
14-010/09
o.o.
ul. Narutowicza 16 40850 Katowice
Planowanie i budżetowanie
nie tylko dla ekonomistów
60
465 424,70
0,00
Fundacja "Fundusz
Inicjatyw"
ul. Poleska 5 lok. 21 03506 Warszawa
ul. Wysoka 14 lok. 31 26600 Radom
ul. Małgorzacka 8 06400 Ciechanów
ul. Broniewskiego 77
lok. 220 01-865
Warszawa
Wsparcie mikro i małych
przedsiębiorstw z Północnego
Mazowsza w podejmowaniu
działań służących ich
rozwojowi.
Makler przyszłościdostosowania rynku pracy do
przepisów unijnych
odrzucony–
nieuzyskanie minimum
punktowego
odrzucony–
nieuzyskanie minimum
punktowego
odrzucony–
nieuzyskanie minimum
punktowego
odrzucony–
nieuzyskanie minimum
punktowego
odrzucony–
nieuzyskanie minimum
punktowego
odrzucony–
nieuzyskanie minimum
punktowego
odrzucony–
nieuzyskanie minimum
punktowego
odrzucony–
nieuzyskanie minimum
punktowego
odrzucony–
nieuzyskanie minimum
punktowego
odrzucony–
nieuzyskanie minimum
punktowego
odrzucony–
nieuzyskanie minimum
punktowego
odrzucony–
nieuzyskanie minimum
punktowego
1.
2.
3.
4.
5.
418
POKL.08.01.01- Szkoła Controllingu Sp. z
14-009/09
o.o.
ul. Narutowicza 16 40850 Katowice
Praktyczne sposoby redukcji
kosztów firmy nie tylko dla
ekonomistów
60
462 036,45
0,00
419
POKL.08.01.01- Szkoła Controllingu Sp. z ul. Narutowicza 16 40Zarządzanie przez controlling
14-222/09
o.o.
850 Katowice
60
603 082,90
0,00
420
POKL.08.01.0114-276/09
60
1 565 448,34
0,00
odrzucony–
nieuzyskanie minimum
punktowego
421
POKL.08.01.0114-355/09
60
1 074 300,00
0,00
odrzucony–
nieuzyskanie minimum
punktowego
422
POKL.08.01.0114-525/09
59,5
980 842,00
0,00
odrzucony–
nieuzyskanie minimum
punktowego
423
POKL.08.01.0114-476/09
59,5
81 561,00
0,00
odrzucony–
nieuzyskanie minimum
punktowego
424
POKL.08.01.0114-639/09
59
565 070,40
0,00
odrzucony–
nieuzyskanie minimum
punktowego
425
POKL.08.01.0114-210/09
59
500 708,00
0,00
odrzucony–
nieuzyskanie minimum
punktowego
426
POKL.08.01.0114-080/09
Instytut Maszyn
Matematycznych
ul. Krzywickiego 34 02Pracuj nowocześniej
078 Warszawa
wspomagając się komputerem
59
362 300,00
0,00
odrzucony–
nieuzyskanie minimum
punktowego
427
POKL.08.01.0114-452/09
Krajowa Izba
Gospodarcza
ul. Trębacka 4 00-074
Warszawa
Rozwijanie umiejętności
niezbędnych na rynku pracy wsparcie dla pracowników 40
+
59
214 016,00
0,00
odrzucony–
nieuzyskanie minimum
punktowego
428
POKL.08.01.0114-712/09
Salon Paris Coiffure
ul. Gorajewska 38-200
Jasło
Paris Coiffure Academie szkolenia fryzjerstwa i wizażu
58,5
415 330,00
0,00
429
POKL.08.01.0114-507/09
Grupa Ergo Sp. z o.o.
ul. Mały Buczek 3 63630 Rychtal
Zarządzanie czasem i
czynnościami – ścieżki
skutecznego działania
58,5
1 005 502,00
0,00
430
POKL.08.01.0114-027/09
szkolenia i kursy dla osób
pracujących
58,5
528 225,00
0,00
ABC DATA Centrum
Edukacyjne Spółka z
ograniczoną
odpowiedzialnością
ul. Zielna 39 00-108
Warszawa
Rozwój Mazowsza przy
efektywnym wykorzystaniu
narzędzi informatycznych
Rozszerzone szkolenia
barmańsko-kelnerskie dla
osób zagrożonych
wykluczeniem zawodowym
Auditor wewnętrzny
Biuro Consultingowoul. Szeherezady 27 60- zarządzania jakością - nowe
Handlowe Gwarancja Jan
195 Poznań
kwalifikacje na miarę
Guss
przyszłości
Rozwój kompetencji
ILF Consulting Engineers ul. Postępu 15B 02-676
zawodowych pracowników
Polska Sp. z o.o.
Warszawa
ILF Polska
Customer Relationship
BBA OFFICE SYSTEM
Management (CRM) Bartłomiej Sujkowski
ul. Kordeckiego 49 04skuteczne narzędzie do
Barnaba Kujszczyk
330 Warszawa
zarządzania małym i średnim
Spółka Jawna
przedsiębiorstwem
usługowym
Akademickie
Stowarzyszenie Inicjatyw ul. Narutowicza 61 20Kadry dla turystyki
Społeczno 016 Lublin
Edukacyjnych
Trzy Siódemki Spółka z
ograniczoną
odpowiedzialnością
ul. Osmańczyka 14C lok.
5 01-494 Warszawa
Konsulting i Doradztwo ul. Międzyrzecka 15A 08Jarosław Miroński
200 Łosice
6.
7.
8.
9.
odrzucony–
nieuzyskanie minimum
punktowego
odrzucony–
nieuzyskanie minimum
punktowego
odrzucony–
nieuzyskanie minimum
punktowego
odrzucony–
nieuzyskanie minimum
punktowego
odrzucony–
nieuzyskanie minimum
punktowego
1.
2.
3.
4.
431
POKL.08.01.01- Łosickie Stowarzyszenie ul. Piłsudskiego 6 lok. 10
14-635/09
Rozwoju-EQUUS
08-200 Łosice
432
POKL.08.01.0114-122/09
WORLDWIDE SCHOOL
Sp. z o.o.
433
POKL.08.01.0114-018/09
434
5.
6.
7.
8.
9.
odrzucony–
nieuzyskanie minimum
punktowego
odrzucony–
nieuzyskanie minimum
punktowego
odrzucony–
nieuzyskanie minimum
punktowego
odrzucony–
nieuzyskanie minimum
punktowego
odrzucony–
nieuzyskanie minimum
punktowego
odrzucony–
nieuzyskanie minimum
punktowego
odrzucony–
nieuzyskanie minimum
punktowego
odrzucony–
nieuzyskanie minimum
punktowego
Wykwalifikowana kadra to
sukces firmy
58,5
99 975,00
0,00
ul. Popiełuszki 21/24 01595 Warszawa
„OVER 45.Long”
58
705 573,60
0,00
Grupa Ergo Radosław
Siejka
Mały Buczek 3 63-630
Rychtal
Skuteczne zarządzanie
projektami w mazowieckich
firmach
58
1 101 618,00
0,00
POKL.08.01.0114-641/09
Mediaedge:CIA Sp. zo.o.
ul. Dobra 56/66 00-312
Warszawa
Rozwój kwalifikacji poprzez
szkolenia
58
279 548,40
0,00
435
POKL.08.01.0114-040/09
Open Education Group
Sp. z o.o.
ul. Modlińska 1 15-066
Białystok
"Migający pracownik"
58
987 060,00
0,00
436
POKL.08.01.0114-631/09
Firma UsługowoHandlowa DELTA
Agnieszka Karpacz
ul. Warszawska 34 lok.
413 25-312 Kielce
MANAGER JAKOŚCI
58
189 897,00
0,00
437
POKL.08.01.0114-250/09
INTER International
Education & Trainings
ul. Jana Husa 18 lok. 115 Inkubator wykwalifikowanej
03-153 Warszawa
kadry 45+
58
196 820,00
0,00
438
POKL.08.01.0114-668/09
Centrum Szkoleń i
Tłumaczeń Piotr Kurek
ul. Stary Rynek 10 lok1
65-001 Zielona Góra
Stawiam na siebie!
57,5
618 210,00
0,00
439
POKL.08.01.0114-127/09
Fundacja Promocji
Europejskiej
ul. Szewska 4 lok. 9 20086 Lublin
EFEKTYWNA SPRZEDAŻ warsztaty dla handlowców i
przedstawicieli handlowych
województwa mazowieckiego
57,5
736 326,64
0,00
440
POKL.08.01.0114-238/09
Centrum Finansowo Inwestycyjne Partner
Marek Ciastoch
ul. Szymanowskiego 56
22-400 Zamość
Audyt energetyczny
57,5
951 061,00
0,00
441
POKL.08.01.0114-716/09
Biuro Beaty
ul. Młynarska 15 lok.
125 05-500 Piaseczno
WAZA45+ - Wyższe Aspiracje
Zawodowej Aktywności
57
990 840,00
0,00
442
Europejskie Centrum
Kultury i Komunikacji
działające jako jednostka
POKL.08.01.01lokalna Prowincji
14-374/09
WielkopolskoMazowieckiej
Towarzystwa
Jezusowego
ul. Olecka 30 04-984
Warszawa
Kursy zawodowe z zakresu
prezentacji wizerunku firmy i
informacji: PR, strony
internetowe, radio.
57
591 641,30
0,00
odrzucony–
nieuzyskanie minimum
punktowego
443
POKL.08.01.0114-719/09
ul. Dworcowa 22 09-402
Płock
Zwiększenie świadomości
pracownika w zakresie BHP
poprzez szkolenia
57
457 328,00
0,00
odrzucony–
nieuzyskanie minimum
punktowego
Daunpol Płock
Kwiatkowska Jadwiga
odrzucony–
nieuzyskanie minimum
punktowego
odrzucony–
nieuzyskanie minimum
punktowego
odrzucony–
nieuzyskanie minimum
punktowego
1.
2.
3.
4.
5.
Nowoczesna księgowość w
nowoczesnej firmie ul. Oszmiańska 23/25 03komputerowe programy
503 Warszawa
finansowo - księgowe dla
dojrzałych
6.
7.
8.
9.
57
280 700,00
0,00
odrzucony–
nieuzyskanie minimum
punktowego
444
POKL.08.01.0114-089/09
Centrum Kształcenia
Kursowego Sp. z o.o.
445
POKL.08.01.0114-460/09
Fundacja Nasza Szkoła
ul. Nałęczowska 30 20701 Lublin
Certyfikaty dla pracujących
57
590 647,50
0,00
odrzucony–
nieuzyskanie minimum
punktowego
446
POKL.08.01.0114-359/09
Związek Zawodowy
Przemysłu
Elektromaszynowego
(ZZPE)
ul. Długa 29 lok. 203 00238 Warszawa
e.pracownik - e.wiedza e.firma
56,5
565 285,04
0,00
odrzucony–
nieuzyskanie minimum
punktowego
447
POKL.08.01.0114-029/09
Związek Kurpiów
ul. Piłsudskiego 6 lok.
100 07-410 Ostrołęka
Chcę być nadal aktywny!
Podnoszenie kwalifikacji osób
pracujących po 45.roku życia.
56
272 138,00
0,00
odrzucony–
nieuzyskanie minimum
punktowego
448
POKL.08.01.0114-102/09
56
654 080,00
0,00
POKL.08.01.0114-075/09
ul. Doktora Pieniężnego
28 lok. 13 65-054
Zielona Góra
ul. Doktora Pieniężnego
28 lok. 13 65-054
Zielona Góra
Nowoczesny wizerunek
pracownika
449
Biuro tłumaczeń i usług
w języku niemieckim
FOKUS Piotr Firfas
Biuro tłumaczeń i usług
w języku niemieckim
FOKUS Piotr Firfas
Język z multimediami
56
566 180,00
0,00
450
POKL.08.01.01- Upowszechnianie Nauki- ul. Żelazna 47 lok. 7 0014-087/09
Oświata "UN-O"
836 Warszawa
Zarządzanie sobą - rozwój
osobistej efektywności
56
588 938,00
0,00
451
POKL.08.01.0114-669/09
SMG/KRC Poland Human
Resources Region
Południowy Sp. z o.o.
ul. 3 Maja 22 lok.1 40096 Katowice
Akademia Trenera SMG/KRC
55,5
583 760,20
0,00
452
POKL.08.01.0114-227/09
Faber Consulting Sp. z
o.o.
ul. Dominikańska 9 87100 Toruń
Komputer dl@ 50+! Czyli jak
przezwyciężyć cyfrową
barierę.
55,5
394 523,80
0,00
453
POKL.08.01.0114-705/09
Biuro Beaty
ul. Młynarska 15 lok.
125 05-500 Piaseczno
WAZA - Wyższe Aspiracje
Zawodowej Aktywności
55
990 840,00
0,00
454
CENTRUM JĘZYKA
POKL.08.01.01ANGIELSKIEGO ENGLISH
14-654/09
ONE
ul. KOLEJOWA 64 05220 ZIELONKA
SUKCES PRZEZ KSZTAŁCENIE
55
1 223 946,00
0,00
455
POKL.08.01.01- Instytut Szkoleń i Analiz
14-264/09
Gospodarczych Sp. z o.o.
ul. Stanisława Augusta
73 lok. 4 03-846
Warszawa
"STOP - agresji i przemocy
wśród dzieci i młodzieży"
55
1 683 688,50
0,00
456
Akademickie
POKL.08.01.01- Stowarzyszenie Inicjatyw ul. Narutowicza 61 2014-206/09
Społeczno 016 Lublin
Edukacyjnych
Podstawy obsługi komputera
dla osób 45+
55
534 548,00
0,00
odrzucony–
nieuzyskanie minimum
punktowego
odrzucony–
nieuzyskanie minimum
punktowego
odrzucony–
nieuzyskanie minimum
punktowego
odrzucony–
nieuzyskanie minimum
punktowego
odrzucony–
nieuzyskanie minimum
punktowego
odrzucony–
nieuzyskanie minimum
punktowego
odrzucony–
nieuzyskanie minimum
punktowego
odrzucony–
nieuzyskanie minimum
punktowego
odrzucony–
nieuzyskanie minimum
punktowego
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Informatyk 45+
55
547 980,00
0,00
odrzucony–
nieuzyskanie minimum
punktowego
odrzucony–
nieuzyskanie minimum
punktowego
457
Akademickie
POKL.08.01.01- Stowarzyszenie Inicjatyw ul. Narutowicza 61 2014-213/09
Społeczno 016 Lublin
Edukacyjnych
458
POKL.08.01.0114-671/09
SMG/KRC Poland Human
Resources Region
Południowy Sp. z o.o.
ul. 3 Maja 22 lok.1 40096 Katowice
Akademia Handlowca
SMG/KRC
55
535 291,12
0,00
459
POKL.08.01.0114-488/09
Mikołaj Markiewicz szkolenia
ul. Leopolda Staffa 18
lok. 34 01-884
Warszawa
EFEKTYWNA PRACA Z
KOMPUTEREM BEZ
ZMĘCZENIA OCZU
55
73 440,00
0,00
460
POKL.08.01.01- Upowszechnianie Nauki- ul. Żelazna 47 lok. 7 00INWESTYCJA W PRZYSZŁOŚĆ
14-055/09
Oświata "UN-O"
836 Warszawa
55
819 045,00
0,00
461
POKL.08.01.01- sharky & sharky Marcin
14-212/09
Rudziakowicz
462
POKL.08.01.0114-277/09
463
POKL.08.01.0114-450/09
464
465
POKL.08.01.0114-410/09
466
467
468
odrzucony–
nieuzyskanie minimum
punktowego
odrzucony–
nieuzyskanie minimum
punktowego
odrzucony–
nieuzyskanie minimum
punktowego
odrzucony–
nieuzyskanie minimum
punktowego
odrzucony–
nieuzyskanie minimum
punktowego
odrzucony–
nieuzyskanie minimum
punktowego
ul. Kościuszki 8 lok. 3
67-100 Nowa Sól
ZDOBĄDŹ NOWE
KWALIFIKACJE - EXCEL
55
150 139,20
0,00
Fundacja Kultury
Chrześcijańskiej
ul. Kotlarza 11A lok. 25
40-147 Katowice
Nowoczesny przedsiębiorca innowacyjna firma
54,5
1 034 242,88
0,00
VHB Sp.z o.o.
ul. Studzianki 19 A 97320 Wolbórz
Z wiedzą na plus - edycja
mazowiecka
54,5
1 205 900,00
0,00
POKL.08.01.01- Bison Consulting Spółka
14-461/09
Akcyjna
ul. Podwale 62 50-010
Wrocław
Nowoczesny i
wykwalifikowany mazowiecki
pracownik administracyjny
54
612 424,20
0,00
SMG/KRC Poland Human
Resources Region
Południowy Sp. z o.o.
ul. 3 Maja 22 lok.1 40096 Katowice
Nowoczesny Kadrowiec rekrutacja i zatrudnianie osób
niepełnosprawnych
54
539 382,43
0,00
odrzucony–
nieuzyskanie minimum
punktowego
54
661 776,00
0,00
odrzucony–
nieuzyskanie minimum
punktowego
54
785 986,68
0,00
odrzucony–
nieuzyskanie minimum
punktowego
53,5
802 212,38
0,00
BHP i Ratownictwo
Przedmedyczne - szkolenia
otwarte dla pracowników
Zwiększenie potencjału
POKL.08.01.01- LTC Spółka z ograniczoną
ul. Stawki 2 00-196
adaptacyjnego
14-701/09
odpowiedzialnością
Warszawa
przedsiębiorstw Mazowsza w
dobie kryzysu
Podniesienie kwalifikacji
POKL.08.01.01ul. Botaniczna 70 65-392
4system Polska Sp. z o.o.
zawodowych kluczem do
14-443/09
Zielona Góra
sukcesu
POKL.08.01.01ul. Łuki Wielkie 19 lok. 6
PCSN Benedykt Tynelski
14-187/09
02-434 Warszawa
469
POKL.08.01.01- Centrum Ochrony Pracy i ul. Karola Wojtyły 1 0814-076/09
Środowiska PRO LEX
500 Ryki
Nowy zawód - pewne jutro
53
2 190 100,00
0,00
470
POKL.08.01.01- Instytut Szkoleń i Analiz
14-271/09
Gospodarczych Sp. z o.o.
ul. Stanisława Augusta 7
lok. 34 03-846
Warszawa
"Pomóż innym - kształcąc
siebie"
52,5
1 521 624,86
0,00
471
POKL.08.01.01- Transformacja Verko Ra ul. Poleska 5 lok. 21 03- Rozwój potencjału osobistego
14-522/09
Barbara Dworakowska
506 Warszawa
kluczem do sukcesu
52,5
404 085,00
0,00
odrzucony–
nieuzyskanie minimum
punktowego
odrzucony–
nieuzyskanie minimum
punktowego
odrzucony–
nieuzyskanie minimum
punktowego
odrzucony–
nieuzyskanie minimum
punktowego
1.
2.
3.
4.
5.
KOBIETA - SKUTECZNY
MENAGER - wspieranie
rozwoju zawodowego
pracujących kobiet powyżej
45 roku życia
ZDOBĄDŹ NOWE
UMIEJĘTNOŚCI ZARZĄDZANIE PRZEZ CELE
6.
7.
8.
9.
52,5
499 600,00
0,00
odrzucony–
nieuzyskanie minimum
punktowego
52,5
149 469,75
0,00
odrzucony–
nieuzyskanie minimum
punktowego
odrzucony–
nieuzyskanie minimum
punktowego
472
POKL.08.01.01ul. Narutowicza 77 90Phin Consulting Sp. z o. o.
14-298/09
138 Łódź
473
POKL.08.01.0114-081/09
474
Doskonalenie komptetencji
Biomed Centrum
zawodowych w zakresie
POKL.08.01.01- Rehabilitacji Poznawczej al. Armii Krajowej 2 lok.
wczesnej diagnostyki i terapii
14-495/09
i Neruoterapii Robert
13 50-541 Wrocław
dzieci z nadpobudliwością
Kozłowski
psychoruchową i dysleksją
52
1 346 300,00
0,00
475
POKL.08.01.01AGNIS Centrum
14-439/09
Psychoterapii i Rozwoju
476
POKL.08.01.0114-505/09
477
POKL.08.01.0114-249/09
sharky & sharky Marcin
Rudziakowicz
ul. Kościuszki 8 lok. 3
67-100 Nowa Sól
odrzucony–
nieuzyskanie minimum
punktowego
odrzucony–
nieuzyskanie minimum
punktowego
odrzucony–
nieuzyskanie minimum
punktowego
ul. Kacza 6 lok. 39 01013 Warszawa
Inwestuj w siebie - Zaplanuj
sukces
51
381 270,00
0,00
TOMRAD Niepubliczny
Ośrodek Kształcenia
Ustawicznego
ul. Mieszka I-go 22 lok. B
26-617 Radom
"Klinika zawodowa
lekarstwem na kryzys
gospodarczy"
51
598 446,00
0,00
Sysco Polska Sp. z o.o.
ul. Nowogrodzka 31 lok.
216 00-511 Warszawa
Sukces w sprzedaży
51
796 476,00
0,00
ul. Szewska 4 lok. 9 20086 Lublin
METODYKA ZARZĄDZANIA
PROJEKTAMI PRINCE2 ® SZKOLENIA
CERTYFIKOWANE
FOUNDATION
51
799 234,48
0,00
odrzucony–
nieuzyskanie minimum
punktowego
50,5
988 707,84
0,00
odrzucony–
nieuzyskanie minimum
punktowego
Kurs na dogoterapeutę
50
806 660,00
0,00
478
POKL.08.01.0114-132/09
Fundacja Promocji
Europejskiej
479
"Przełamywanie barier"
Rozwój kompetencji
RI CONSULTANCY
osobowościowoPOKL.08.01.01ul. Świętokrzyska 18 00SERVICES POLAND Sp. z
behawioralnych jako element
14-111/09
052 Warszawa
o.o.
wzmocnienia pozycji
pracowników 45+ na rynku
pracy w woj. mazowieckim
480
POKL.08.01.0114-341/09
481
ul. Aleje Niepodległości
POKL.08.01.01- DEUTSCHE SCHULE SP. Z
132/136 lok 48 02-554
14-467/09
O.O.
Warszawa
Doceńmy niemiecki
50
899 260,00
0,00
482
POKL.08.01.01- SciencePharma spółka z ul. Chełmska 30/34 0014-709/09
o.o. spółka komandytowa
725 Warszawa
Science....znaczy nauka
49,5
125 600,00
0,00
483
TERRA Szkolenia i
POKL.08.01.01Doradztwo Przemysław
14-673/09
Omieczyński
Szkolenia dla pracowników
sektora ochrony zdrowia
48
803 290,00
0,00
Stowarzyszenie
Zwierzęta Ludziom
ul. Przasnyska 12a lok.
17 01-756 Warszawa
ul. Ułanów 33 lok.5 20554 Lublin
odrzucony–
nieuzyskanie minimum
punktowego
odrzucony–
nieuzyskanie minimum
punktowego
odrzucony–
nieuzyskanie minimum
punktowego
odrzucony–
nieuzyskanie minimum
punktowego
1.
484
485
486
2.
POKL.08.01.0114-258/09
3.
Brenda Sport sp. z o. o.
4.
ul. E. Orzeszkowej 1c 05820 Reguły
5.
Fachowy sprzedawca
POKL.08.01.0114-726/09
Stowarzyszenie"CZAS
KOBIETY"
ul. Stary Rynek 22 09400 PŁOCK
488
POKL.08.01.01- Fundacja Obserwatorium ul. Flory 9 lok. 7 00-586
14-021/09
Zarządzania
Warszawa
489
POKL.08.01.0114-640/09
Centrum Rozwoju
Innowacji,
Przedsiębiorczości i
Promocji
490
POKL.08.01.0114-364/09
TRANER Jacek
Fijałkowski
491
POKL.08.01.0114-399/09
492
POKL.08.01.0114-017/09
493
POKL.08.01.0114-107/09
494
POKL.08.01.0114-324/09
495
POKL.08.01.0114-520/09
496
POKL.08.01.0114-646/09
497
POKL.08.01.0114-312/09
ul. Chmielewskiego 5 b
81-723 Sopot
8.
9.
odrzucony–
nieuzyskanie minimum
punktowego
odrzucony–
nieuzyskanie minimum
punktowego
odrzucony–
nieuzyskanie minimum
punktowego
odrzucony–
nieuzyskanie minimum
punktowego
odrzucony–
nieuzyskanie minimum
punktowego
597 833,00
0,00
47,5
804 937,26
0,00
46
119 000,00
0,00
RAZEM W PRZYSZŁOŚĆ
46
299 120,00
0,00
Inwestor w Kapitał Ludzki
46
670 988,64
0,00
Wydajny pracownik konkurencyjna gospodarka
45,5
252 600,00
0,00
45
593 118,68
0,00
44
792 175,07
0,00
44
994 618,00
0,00
43
3 164 088,00
0,00
43
826 800,00
0,00
42
810 790,00
0,00
42
896 870,00
0,00
odrzucony–
nieuzyskanie minimum
punktowego
40,5
383 248,00
0,00
odrzucony–
nieuzyskanie minimum
punktowego
ul. Jeżynowa 2 lok. 42 96Horyzont zawodowy po 45-ce
320 Mszczonów
Rozwój kadry Roche w
zakresie umiejętności
miękkich oraz wiedzy ICT
Profesjonalna obsługa klienta
Grupa Ergo Radosław
Mały Buczek 3 63-630
EURO 2012- kluczem do
Siejka
Rychtal
sukcesu regionu
"SITA - trzy szkolenia, trzy
Sita spółka z ograniczoną ul. Bellottiego 1 01-022
kroki do zawodowego
odpowiedzialnością
Warszawa
spełnienia"
FUNDACJA NA RZECZ
,,Nowe kwalfikacje to nowe
ul. Rogowo 6 09-454
ROZWOJU WSI
możliwości - wiem, że
Rogowo 6
MAZOWIECKIEJ
potrafię"
Centrum Doskonalenia
Rozwój kwalifikacji
ul. Kruszwicka 6 71-023
Zawodowego Kadr
zawodowych ratowników
Szczecin
Medycznych S.C.
medycznych
LEGAL & BUSINESS
TRAINING CENTRE
ROZWÓJ KWALIFIKACJI
CENTRUM
ul. A.WEJNERTA 26/1 02- ZAWODOWYCH ŹRÓDŁEM
SZKOLENIOWE
619 Warszawa
POWODZENIA W ZAWODZIE
KANCELARIA PRAWNA
PRAWNIKA
ANETA KUŁAKOWSKA
Roche Polska Sp. z o.o.
7.
47,5
ul. Gen. Władysława
POKL.08.01.01Doskonalenie umiejętności i
Indeks Consulting Sp.zo.o Sikorskiego 11 lok. 3 0214-675/09
kompetencji zarządzania
758 Warszawa
ul. Radziejowicka 124 05POKL.08.01.01Szkolenia dla pracowników
RAVAK POLSKA S. A.
825 Kałęczyn Grodzisk
14-661/09
Ravak Polska SA
Mazowiecki
487
6.
ul. Domaniewska 39B 02672 Warszawa
Stowarzyszenie Rozwoju
Kreatywne działanie - wyższe
Inicjatyw Społeczno ul. 1 maja 53 lok. 14 45- kwalifikacje interpersonalne
Ekonomicznych
069 Opole
Kapitału Ludzkiego w
"INTEGRACJA"
województwie mazowieckim
odrzucony–
nieuzyskanie minimum
punktowego
odrzucony–
nieuzyskanie minimum
punktowego
odrzucony–
nieuzyskanie minimum
punktowego
odrzucony–
nieuzyskanie minimum
punktowego
odrzucony–
nieuzyskanie minimum
punktowego
odrzucony–
nieuzyskanie minimum
punktowego
odrzucony–
nieuzyskanie minimum
punktowego
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
odrzucony–
nieuzyskanie minimum
punktowego
odrzucony–
nieuzyskanie minimum
punktowego
498
POKL.08.01.0114-303/09
SWARGA TOUR
ul. Medyczna 7 09-400
Płock
Jestem na tak -szkolenia dla
pracowników
40
924 460,00
0,00
499
POKL.08.01.0114-135/09
Kosmetolog Iwona
Jakubiak
ul. Kątek 15 22-630
Tyszowce
Szkoła profesjonalisty
zdrowia i urody.
38
192 550,00
0,00
500
POKL.08.01.0114-732/09
Fundacja Wspierania
Rozwoju Nauki i
Przedsiębiorczości
Brilliant Minds
ul. Orkana 15 02-656
Warszawa
Osoby po 50-ce a nadal
aktywni zawodowo
38
209 108,79
0,00
501
POKL.08.01.0114-295/09
SWARGA TOUR
ul. Medyczna 7 09-400
Płock
Moja aktywnośc zawodowamoją szansą na rynku pracy
37,5
995 070,00
0,00
502
POKL.08.01.0114-558/09
BENEFIT-LAPETA I
WALENDZIK
ul. JAŁOWCOWA 14 05816 OPACZ MAŁA
AKADEMIA EFEKTYWNOŚCI
OSOBISTEJ
35
990 176,63
0,00
503
POKL.08.01.0114-340/09
Fundacja Przyjaciół
Instytutu Archeologii
Uniwersytetu
Warszawskiego
ul. Krakowskie
Przedmieście 26/28 00927 Warszawa
Szkolenie dla kadr instytucji
zajmujących się ochroną
dziedzictwa kulturowego
34
678 690,00
0,00
odrzucony–
nieuzyskanie minimum
punktowego
Stowarzyszenie
Społeczeństwa Wiedzy
Al. Niepodległości 186
lok. 10 00-608
Warszawa
Kulturalne eMazowsze Wzrost
umiejętności i wiedzy
pracowników sektora kultury
z zakresu ICT w
województwie mazowieckim
34
504 725,24
0,00
odrzucony–
nieuzyskanie minimum
punktowego
24
281 166,00
0,00
odrzucony–
nieuzyskanie minimum
punktowego
20
127 832,00
0,00
odrzucony–
nieuzyskanie minimum
punktowego
0
1 916 944,89
0,00
odrzucony–
kryterium/kryteria
horyzontalne
0
887 724,80
0,00
odrzucony–
kryterium/kryteria
horyzontalne
0
965 690,40
0,00
odrzucony–
kryterium/kryteria
horyzontalne
0
386 871,30
0,00
odrzucony–
kryterium/kryteria
horyzontalne
504
505
506
507
508
POKL.08.01.0114-085/09
Stowarzyszenie Polskich
Podwyższanie kwalifikacji
POKL.08.01.01Stefana Żeromskiego 75
Energetyków Oddział w
osób pracujących w służbach
14-616/09
26-600 Radom
Radomiu
energetycznych
ZŁOTE WIERTŁO DENTALUX SPÓŁKA Z
POKL.08.01.01Racławicka 131 02-117 Podwyższenie umiejętności
OGRANICZONĄ
14-612/09
Warszawa
lekarzy w zakresie wiedzy
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
stomatologicznej
AVON jako centrum
AVON EMEA FINANCE
POKL.08.01.01Al. Armii Ludowej 14 00eksperckie w zakresie
SERVICE CENTRE Sp. z
14-007/09
638 Warszawa
kompetencji finansowoo.o.
księgowych
Szkolenia wewnętrzne dla
POKL.08.01.01- BROG Media Biznesu Sp. ul. Krzywickiego 34 02pracowników BROG Media
14-717/09
z o.o.,
078 Warszawa
Biznesu
509
POKL.08.01.0114-008/09
IT Partners TELCO Sp. z
o.o.
510
POKL.08.01.0114-003/09
Ośrodek Nauczania
Języków Obcych "Just
Time" s. c.
ul. Racławicka 129 lok.
1U 02-117 Warszawa
Teleinformatyka - szkolenia w
zakresie innowacyjnych
rozwiązań ICT dla
przedsiębiorców z Mazowsza
ul. Świętokrzyska 20 00- Język angielski - podstawą
002 Warszawa
rozwoju mazowieckiej firmy
odrzucony–
nieuzyskanie minimum
punktowego
odrzucony–
nieuzyskanie minimum
punktowego
odrzucony–
nieuzyskanie minimum
punktowego
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
ul. Starowiejska 41-44
lok. 16 81-363 Gdynia
ROZWÓJ, ZARZĄDZANIE i
KIEROWANIE w
nowoczesnym
przedsiębiorstwie - szkolenia
dla pracowników Mikro oraz
Małych i Średnich
Przedsiębiorstw
0
520 533,00
0,00
odrzucony–
kryterium/kryteria
horyzontalne
ul. Krakowiaków 80/98
Szkolenia wewnętrzne dla
02-255 Warszawa
pracowników Libella Sp. z o.o.
0
918 315,62
0,00
511
POKL.08.01.0114-056/09
ADM Consulting Group
Skrocki, Pawelec,
Nalaskowski Spółka
Jawna
512
POKL.08.01.0114-019/09
Libella Sp. z o.o.
513
POKL.08.01.0114-471/09
Stowarzyszenie "Pracarozwój-edukacja" w
Żurominie
ul. Wyzwolenia 59 lok. J
09-300 Żuromin
Stawiamy na rozwój
przedsiębiorczości
0
50 000,00
0,00
514
POKL.08.01.0114-050/09
BRE Systems sp. z o.o.
ul. Senatorska18 00-950
Warszawa
Umiejętności naszych
pracowników kapitałem
banku
0
56 028,00
0,00
515
POKL.08.01.0114-157/09
ENGLISH LANGUAGE
SCHOOL s.c.
ul. Piaskowa 3c 65-515
Zielona Góra
Nowy pracownik
0
654 080,00
0,00
516
POKL.08.01.0114-159/09
ENGLISH LANGUAGE
SCHOOL s.c.
ul. Piaskowa 3c 65-515
Zielona Góra
Języki UE
0
608 300,00
0,00
POKL.08.01.0114-060/09
Vaco Spółka z
ograniczoną
odpowiedzialnością
ul. Ostrowskiego 9 53238 Wrocław
Rozwój umiejętności
zawodowych z zakresu
zarządzania jakością osób
pracujących z terenu
województwa mazowieckiego
0
446 930,19
0,00
odrzucony–
kryterium/kryteria
horyzontalne
ul. Ostrowskiego 9 53238 Wrocław
Podnoszenie kwalifikacji
pracowników w zakresie
dobrych praktyk
higienicznych, produkcyjnych
oraz zasad HACCP w
województwie mazowieckim
0
446 930,19
0,00
odrzucony–
kryterium/kryteria
horyzontalne
0
811 702,80
0,00
odrzucony–
kryterium/kryteria
horyzontalne
0
159 946,51
0,00
odrzucony–
kryterium/kryteria
horyzontalne
517
518
POKL.08.01.0114-063/09
519
POKL.08.01.0114-054/09
520
Vaco Spółka z
ograniczoną
odpowiedzialnością
Od wiedzy do sukcesu MSG Sp.
z o.o. na europejskim rynku
gazu
Ośrodek Wdrożeń
Szkolenia wewnętrzne dla
Ekonomicznopracowników firmy Ośrodek
POKL.08.01.01ul. Migdałowa 4 02-796
Organizacyjnych
Wdrożeń Ekonomiczno14-329/09
Warszawa
Budownictwa PROMOCJA
Organizacyjnych
Sp. z o.o.
Budownictwa PROMOCJA
Krajowa Izba
Gospodarcza
ul. Trębacka 4 00-074
Warszawa
odrzucony–
kryterium/kryteria
horyzontalne
odrzucony–
kryterium/kryteria
horyzontalne
odrzucony–
kryterium/kryteria
horyzontalne
odrzucony–
kryterium/kryteria
horyzontalne
odrzucony–
kryterium/kryteria
horyzontalne
1.
521
522
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
0
724 472,00
0,00
odrzucony–
kryterium/kryteria
horyzontalne
0
839 780,00
0,00
odrzucony–
kryterium/kryteria
horyzontalne
Innowacyjne kształcenie
Plac Floriański 3/312 26- poprzez szkolenia i doradztwo
110 Skarżysko
zawodowe szansą dla
Kamienna
pracowników sektora
administracji samorzadowej
0
835 580,00
0,00
odrzucony–
kryterium/kryteria
horyzontalne
Al. Jerozolimskie 56C 00803 Warszawa
0
761 793,60
0,00
odrzucony–
kryterium/kryteria
horyzontalne
0
951 430,24
0,00
odrzucony–
kryterium/kryteria
horyzontalne
0
280 700,00
0,00
0
265 810,00
0,00
0
127 624,00
0,00
0
1 510 098,75
0,00
Migające Mazowsze
0
939 585,00
0,00
Mazowiecka Akademia
Kompetencji – szkolenia dla
kadr z zakresu zarządzania
0
848 180,00
0,00
0
186 496,00
0,00
BOIRON - NAWIGATOR
KOMPETENCJI W
HOMEOPATII - kwalifikacje
POKL.08.01.01- IDES Consultants Polska ul. Gdańska 91 90-613
zawodowe pracowników
14-049/09
Sp. z o.o.
Łódź
sposobem realizacji strategii
zarządzania zasobami
ludzkimi w firmie BOIRON
Nowoczesne Nauczanie Polski Komitet Pomocy
POKL.08.01.01ul. Wiejska 18 lok. 19 00szkolenia i doradztwo
Społecznej Rada
14-046/09
490 Warszawa
zawodowe dla pracowników
Naczelna
JST
523
POKL.08.01.0114-499/09
Centrum Kształcenia
Kadr
524
POKL.08.01.0114-069/09
Travel Express Sp.zo.o.
525
POKL.08.01.01- Business Center 1 Anna
14-095/09
Kępka
526
POKL.08.01.0114-156/09
527
POKL.08.01.0114-518/09
528
POKL.08.01.0114-158/09
529
POKL.08.01.0114-082/09
530
POKL.08.01.01Firma Menedżerska
ul. Bydgoska 13 15-380
14-537/09
PROFIT Lech Jan Grzelak
Białystok
531
POKL.08.01.0114-128/09
Centrum Promocji
Biznesu Paweł Zając
532
POKL.08.01.0114-578/09
Logosfera a Agnieszka
Pabiańczyk
Pracownicy Travel Express
kluczem do sukcesu
Technolog robót
wykończeniowych - nowa
specjalizacja: monter suchej
zabudowy
Zaawansowane programy
Centrum Kształcenia ul. Oszmiańska 23/25 03komputerowe i projektowanie
Kursowego Sp. z o.o.
503 Warszawa
stron www
Profesjonalnie i skutecznie Centrum Kształcenia ul. Oszmiańska 23/25 03wykwalifikowany pracownik
Kursowego Sp. z o.o.
503 Warszawa
w nowoczesnym biurze
Rozwój kompetencji
PHOENIX Pharma Polska ul. Baletowa 115a 02pracowników - kluczem do
Sp. z o.o.
867 Warszawa
sukcesu organizacji
Szkolenia i doradztwo dla
QConsultant Arkadiusz
ul. ul. A18 1 32-086
MSP z woj. mazowieckiego z
Malczyk
Węgrzce
zakresu zarządzania
ul. Staromiejska 2 lok. 7
40-013 Katowice
ul. Rejtana 6 35-310
Rzeszów
ul. Wysockiego 2 lok 49 W pracy - po polsku: szkolenia
03-369 Warszawa
językowe dla cudzoziemców
odrzucony–
kryterium/kryteria
horyzontalne
odrzucony–
kryterium/kryteria
horyzontalne
odrzucony–
kryterium/kryteria
horyzontalne
odrzucony–
kryterium/kryteria
horyzontalne
odrzucony–
kryterium/kryteria
horyzontalne
odrzucony–
kryterium/kryteria
horyzontalne
odrzucony–
kryterium/kryteria
horyzontalne
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
533
POKL.08.01.0114-205/09
Centrum Promocji
Biznesu Paweł Zając
ul. Rejtana 6 35-310
Rzeszów
Wykwalifikowana kadra –
największym bogactwem
województwa mazowieckiego
0
847 160,00
0,00
odrzucony–
kryterium/kryteria
horyzontalne
534
POKL.08.01.01ul. 11 Listopada 5 A 07First Job Contact sp.z o.o.
14-689/09
410 Ostrołęka
SPRZEDAWAJ JAK
PROFESJONALISTA
0
140 163,02
0,00
535
POKL.08.01.0114-423/09
Instalator w branży
budowlanej
0
223 930,00
0,00
Rozwój pracowników
inwestycją w przyszłośc.
0
1 316 618,68
0,00
Rozwój kompetencji i
umiejętności w zakresie
zarządzania chemikaliami
0
643 044,09
0,00
Chemiczne studium
kompetencji
0
1 430 586,00
0,00
Mobilni na rynku pracy
0
64 598,00
0,00
ul. al. Jerozolimskie 200 Doskonalenie sprzedawców –
02-486 Warszawa
nie tylko na kryzys
0
797 495,08
0,00
Profesjonalny pracownik
biurowy po 45 roku życia na
mazowieckim rynku pracy
0
321 538,72
0,00
Specjalistyczne szkolenia
językowe z języka
angielskiego i niemieckiegobiznes, prawo, medycyna.
0
890 890,00
0,00
odrzucony–
kryterium/kryteria
horyzontalne
0
858 070,00
0,00
odrzucony–
kryterium/kryteria
horyzontalne
0
485 240,00
0,00
odrzucony–
kryterium/kryteria
horyzontalne
536
537
Aldona Olszewska/Aul. Ignacego Krasickiego
Consulting Aldona
26 06-400 Ciechanów
Olszewska
Mediator Ośrodek
POKL.08.01.01Szkoleń i Doradztwa
ul. Żeromskiego 14 5814-692/09
Gospodarczego Krzysztof
100 Świdnica
Wierzęć
Instytut Chemii
POKL.08.01.01ul. Rydygiera 8 01-793
Przemysłowej im. prof. I.
14-309/09
Warszawa
Mościckiego
538
POKL.08.01.0114-615/09
539
POKL.08.01.0114-385/09
WYZSZA SZKOŁA NAUK
SPOŁECZNYCH I
ul. CZACHOWSKIEGO 34
TECHNICZNYCH W
26-600 RADOM
RADOMIU
540
POKL.08.01.0114-180/09
Indygo Polska sp. z o.o.
541
POKL.08.01.0114-428/09
IMPULSE1 IRENA
BERNAGIEWICZGARBERA
542
Professional Business
POKL.08.01.01- Law Medicine Katarzyna ul. Olesińska 21 lok. 120
14-593/09
Kaszyńska Katarzyna
02-548 Warszawa
Kraszewska s.c
EKO-FUTURA
ul. Piotrkowska 60 90105 Łódź
ul. Grabiszyńska 251E
53-234 Wrocław
543
POKL.08.01.0114-360/09
ProArt Sp. z o.o.
ul. Warszawska 81 35230 Rzeszów
NOWE TECHNOLOGIE W
MAŁYCH FIRMACH – Program
szkoleniowo-doradczy w
zakresie systemów
elektronicznej komunikacji,
sprzedaży i zarządzania dla
przedsiębiorstw woj.
mazowieckiego
544
POKL.08.01.0114-449/09
MGR INŻ.Andrzej
Marczuk
ul. Władysława Łokietka
31a lok. 1 05-230
Kobyłka
"BEZPIECZNY PARASOL"
odrzucony–
kryterium/kryteria
horyzontalne
odrzucony–
kryterium/kryteria
horyzontalne
odrzucony–
kryterium/kryteria
horyzontalne
odrzucony–
kryterium/kryteria
horyzontalne
odrzucony–
kryterium/kryteria
horyzontalne
odrzucony–
kryterium/kryteria
horyzontalne
odrzucony–
kryterium/kryteria
horyzontalne
odrzucony–
kryterium/kryteria
horyzontalne
1.
2.
3.
4.
6.
7.
8.
9.
0
128 030,40
0,00
odrzucony–
kryterium/kryteria
horyzontalne
0
854 644,00
0,00
odrzucony–
kryterium/kryteria
horyzontalne
0
637 571,94
0,00
odrzucony–
kryterium/kryteria
horyzontalne
0
370 303,94
0,00
odrzucony–
kryterium/kryteria
horyzontalne
KDK INFO SP. Z O.O.
Wzrost kwalifikacji
Al. Jerozolimskie 53 00zawodowych oraz rozwój
697 Warszawa
ścieżek kariery pracowników
OBOP Sp. z o.o.
0
696 936,56
0,00
odrzucony–
kryterium/kryteria
horyzontalne
"ZOSTAŃ CERTYFIKOWANYM
ADMINISTRATOREM
KOMPUTEROWYCH SIECI
ul. 10 Sudeckiej Dywizji
ROZLEGŁYCH"-KURS Z
Zmechanizowanej 4 lok.
WYKORZYSTANIEM
68 45-828 Opole
TECHNOLOGII CISCO Z
MOŻLIWOŚCIĄ UZYSKANIA
MIĘDZYNARODOWEGO
CERTYFIKATU
0
1 170 810,00
0,00
odrzucony–
kryterium/kryteria
horyzontalne
0
1 425 267,58
0,00
0
3 657 172,48
0,00
0
962 545,20
0,00
odrzucony–
kryterium/kryteria
horyzontalne
545
POKL.08.01.0114-707/09
IP Partner Marlena
Bederska
Al. Stanów
Zjednoczonych 34 lok.
B13 04-036 Warszawa
546
POKL.08.01.0114-256/09
ProArt Sp. z o.o.
ul. Warszawska 81 35230 Rzeszów
547
POKL.08.01.0114-201/09
Acus Consulting Piotr
Stefaniuk
548
POKL.08.01.01- Strategie Personalne Sp.
14-260/09
z o.o.
549
POKL.08.01.0114-269/09
5.
Informacja - Inwestycja.
Skuteczne planowanie
finansowe projektów
inwestycyjnych.
FIRMA PRZYSZŁOŚCI Szkolenia i doradztwo z
systemów komunikacji,
sprzedaży i zarządzania dla
firm mazowieckich
ul. Swarzewska 57 lok. 1 Szkoła Stylu - Profesjonalny
01-821 Warszawa
Sprzedawca Odzieży
ul. Garncarska 5 lok. 3
31-115 Kraków
Wzrost kompetencji
pracowników Regenersis
dźwignią rozwoju
przedsiębiorstwa
550
POKL.08.01.0114-606/09
EMM Consulting
551
POKL.08.01.0114-306/09
PM Group s.c. Paweł
Panasewicz Marek
Zubrycki
552
POKL.08.01.0114-517/09
RAKS Sp. z o.o.
553
POKL.08.01.0114-532/09
Omnicom Media Group
554
POKL.08.01.0114-453/09
QS ZURICH Spółka z
ograniczoną
odpowiedzialnością
ul. Śródziemnomorska
11 02-758 Warszawa
Menadżer Projektów EFS
0
299 872,00
0,00
odrzucony–
kryterium/kryteria
horyzontalne
555
POKL.08.01.0114-457/09
PM Experts Sp. z o.o.
ul. Kopernika 32 lok. 6
00-336 Warszawa
"Zarządzanie projektami szkolenia dla pracowników
małych i średnich
przedsiębiorstw"
0
811 203,92
0,00
odrzucony–
kryterium/kryteria
horyzontalne
ul. Legionowa 28 lok.
101 15-281 Białystok
Kompetenty i nowoczesny
pracownik biurowy
Rozwój kompetencji
ul. Kamionkowska 51 03zawodowych pracowników
812 Warszawa
RAKS Sp. z o.o.
Szkolenia wewnętrzne dla
ul. Ibisa 14 02-812
pracowników grupy
Warszawa
kapitałowej Omnicom Media
Group
odrzucony–
kryterium/kryteria
horyzontalne
odrzucony–
kryterium/kryteria
horyzontalne
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
0
1 177 552,59
0,00
odrzucony–
kryterium/kryteria
horyzontalne
556
POKL.08.01.01- Integral Technologies Sp.
14-587/09
z o.o.
ul. Waliców 11 00-581
Warszawa
Wzrost kwalifikacji
pracowników biurowych w
zakresie nowoczesnych
technik informacyjnokomunikacyjnych
557
POKL.08.01.0114-444/09
ul. Gdańska 27/31 01633 Warszawa
Przez kompetencje
indywidualne do zwiększenia
kapitału intelektualnego firmy
SAS Institue
0
1 214 682,00
0,00
odrzucony–
kryterium/kryteria
horyzontalne
558
POKL.08.01.01- Stowarzyszenie Edukacja ul. Jaworzyńska 8 lok. 2
14-332/09
i Nauka
00-634 Warszawa
Skuteczne NGO kompleksowe szkolenia
pracowników zatrudnionych
w III sektorze
0
662 669,00
0,00
odrzucony–
kryterium/kryteria
horyzontalne
559
POKL.08.01.0114-478/09
ul. Odrowąża 15 03-310 Rozwój Kapitału Ludzkiego w
Warszawa
Helikon Meble Biurowe S.A.
0
409 330,00
0,00
odrzucony–
kryterium/kryteria
horyzontalne
0
760 441,18
0,00
odrzucony–
kryterium/kryteria
horyzontalne
0
459 921,83
0,00
odrzucony–
kryterium/kryteria
horyzontalne
0
350 437,50
0,00
560
561
562
563
564
SAS Institue Sp. z o.o.
Helikon Meble Biurowe
S.A.
Projekt rozwoju kwalifikacji
pracowników dużych
POKL.08.01.01ul. Widok 5/7/9 lok. 412
Progress Project Sp. z o.o.
przedsiębiorstw w zakresie
14-477/09
00-023 Warszawa
nowoczesnych rozwiązań w
produkcji i logistyce
ul. Aleja Komisji
Centrum Językowe
POKL.08.01.01Edukacji Narodowej 84 Szkolenia językowe szansą dla
CHOICE Aleksandra
14-604/09
lok. 43 02-777
pracowników Mazowsza
Wręga
Warszawa
POLSKA FEDERACJA
Konkurencyjność firmy w
POKL.08.01.01ul. Chałubińskiego 8 00PRODUCENTÓW
kontekście żywności i
14-286/09
613 Warszawa
ŻYWNOŚCI
żywienia
POKL.08.01.0114-320/09
POKL.08.01.0114-305/09
odrzucony–
kryterium/kryteria
horyzontalne
odrzucony–
kryterium/kryteria
horyzontalne
Coffey International
Development Sp. z o.o.
ul. Krucza 16/22 00-526 SEKTOR MEDYCZNY SZANSĄ
Warszawa
ROZWOJU MAZOWSZA
0
1 113 414,00
0,00
Mazowiecka Spółka
Gazownictwa Sp. z o.o.
Kompetencje gwarancją
bezpieczeństwa dystrybucji
gazu ziemnego – rozwój
ul. Krucza 6/14 00-537
potencjału pracowników MSG
Warszawa
sp. z o.o. w celu wdrożenia
zintegrowanego systemu
zarządzania
0
747 312,00
0,00
odrzucony–
kryterium/kryteria
horyzontalne
0
704 286,00
0,00
odrzucony–
kryterium/kryteria
horyzontalne
0
1 700 678,00
0,00
odrzucony–
kryterium/kryteria
horyzontalne
565
POKL.08.01.0114-288/09
Mazowiecka Spółka
Gazownictwa Sp. z o.o.
Rozwój kadr MSG sp. z o.o.
podstawą doskonalenia
ul. Krucza 6/14 00-537
Systemu Zarządzania Jakością
Warszawa
i sukcesu na zliberalizowanym
rynku gazu ziemnego
566
POKL.08.01.0114-652/09
Sonomasters Godek &
Wasilczyk Spółka
Cywilna
ul. Alaski 8 lok. 4 05-500
Piaseczno
SONOMASTER
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
0
669 548,70
0,00
odrzucony–
kryterium/kryteria
horyzontalne
0
506 990,00
0,00
odrzucony–
kryterium/kryteria
horyzontalne
Kuźnia Mentorów
0
462 963,00
0,00
Informatycy z Mazowsza zawsze kompetentni !
0
761 308,05
0,00
Szkolenia Audytorów
Energetycznych
0
422 272,00
0,00
WARSZTATY-SZKOLENIOWE
"Odimienna metoda nauki
czytania "
0
2 372 442,00
0,00
POKL.08.01.01Gdańska Fundacja
ul. Pomorska 68 80-343
14-070/09
Kształcenia Menedżerów
Gdańsk
Akademia Doskonalenia
Zasobów Ludzkich Cenega
0
882 278,75
0,00
574
POKL.08.01.0114-068/09
Prospero Business
Training s.c.
ul. Skoczylasa 5 40-750
Katowice
Akademia KROSS-rozwój
kompetencji pracowników
0
429 336,00
0,00
575
POKL.08.01.0114-103/09
Eko Marketing Bogdan
Kępka
ul. Marszałkowska 80 00517 Warszawa
Akademia Nowoczesnego
Stylisty
0
863 551,20
0,00
576
POKL.08.01.0114-105/09
BD Partner Spółka z
ograniczoną
odpowiedzialnością
ul. Powązkowska 15 01797 Warszawa
Od wypalenia do pełnej
skuteczności zawodowej
0
584 089,36
0,00
577
POKL.08.01.0114-151/09
Stowarzyszenie
"Radomskie Centrum
Przedsiębiorczości"
Systemy Zarządzania Jakością
ul. Kościuszki 1 26-600 narzędziem wsparcia rozwoju
Radom
kapitału ludzkiego na
Mazowszu
0
496 151,10
0,00
578
POKL.08.01.0114-034/09
ASESOR Ewaluacja i
Rozwój Sławomir
Balcerzak
ul. Ludowa 6 lok. 9 00780 Warszawa
Kapitał dla przedsiębiorczych
0
392 220,00
0,00
579
POKL.08.01.01Agencja Rozwoju
14-497/09
Lokalnego AGROTUR S.A.
ul. Główna 5 42-693
Krupski Młyn
Profesjonalizm w zarządzaniu
i obsłudze nieruchomości
0
844 618,80
0,00
ul. Muszkieterów 43 02273 Warszawa
EKO-jazda - doskonalenie
kwalifikacji zawodowych
kierowców w zakresie
ekologicznej i ekonomicznej
jazdy
0
378 243,79
0,00
567
POKL.08.01.0114-519/09
568
POKL.08.01.01- Akademia Szybkiej Nauki ul. Kormoranów10 1114-011/09
Tadeusz Buzarewicz
600 Radzieje
569
POKL.08.01.01- Akademia Szybkiej Nauki ul. Kormoranów 10 1114-012/09
Tadeusz Buzarewicz
600 Radzieje
570
POKL.08.01.0114-013/09
571
POKL.08.01.01- Instytut Europejstyki sp. ul. Żelazna 59 lok. 1002
14-557/09
z o.o.
00-848 Warszawa
572
POKL.08.01.0114-529/09
573
580
POKL.08.01.0114-084/09
Hay Group sp. z o.o.
SOFTRONIC Sp. z o.o.
NAZYWANIE ŚWIATA
WANDA ZIEMICHÓD
Akademia Bezpiecznej
Jazdy
ul. Flisa 4 02-247
Warszawa
ul. Matejki 65A lok. 1 60771 Poznań
ul. ŚWIERKOWA 3 B 0120 Legionowo
Rozwój Hay Group poprzez
wykorzystanie potencjału
pracowników
"Uwierz w siebie - wsparcie
szkoleniowe i doradcze dla
osób pracujących w
Warszawie"
odrzucony–
kryterium/kryteria
horyzontalne
odrzucony–
kryterium/kryteria
horyzontalne
odrzucony–
kryterium/kryteria
horyzontalne
odrzucony–
kryterium/kryteria
horyzontalne
odrzucony–
kryterium/kryteria
horyzontalne
odrzucony–
kryterium/kryteria
horyzontalne
odrzucony–
kryterium/kryteria
horyzontalne
odrzucony–
kryterium/kryteria
horyzontalne
odrzucony–
kryterium/kryteria
horyzontalne
odrzucony–
kryterium/kryteria
horyzontalne
odrzucony–
kryterium/kryteria
horyzontalne
odrzucony–
kryterium/kryteria
horyzontalne
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
0
1 053 128,00
0,00
odrzucony–
kryterium/kryteria
horyzontalne
0
1 999 992,00
0,00
0
529 039,98
0,00
0
748 718,56
0,00
0
478 486,00
0,00
0
438 060,00
0,00
581
POKL.08.01.0114-121/09
Akademia Bezpiecznej
Jazdy
ul. Muszkieterów 43 02273 Warszawa
Doskonalenie technik jazdy
ważnym elementem
podnoszenia kwalifikacji
zawodowych
582
POKL.08.01.0114-118/09
ATC GRUPA sp. z o.o.
ul. Lipowa 1 63-800
Gostyń
Kwalifikacje to przyszłość
583
POKL.08.01.0114-152/09
Instytut Maszyn
Matematycznych
584
POKL.08.01.0114-575/09
Jadwiga Szatkowska
Consulting Biuro
Rachunkowe
585
POKL.08.01.0114-577/09
Dorfin Sp. z o.o.
586
POKL.08.01.0114-576/09
DORFIN Sp. z o.o.
587
POKL.08.01.0114-570/09
Amapol PUH Eugeniusz
Adamiak
Betoniarz zbrojarz - rozwój
ul. Brzozowa 1a lok. nie
kwalifikacji pracowników
dotyczy 09-400 Płock firmy AMAPOL PUH Eugeniusz
Adamiak
0
82 822,55
0,00
odrzucony–
kryterium/kryteria
horyzontalne
588
POKL.08.01.0114-237/09
„CONSUS” s.c. Centrum
Kształcenia i
Doskonalenia
Zawodowego Szkoła
Języków Obcych
ul. Żeromskiego 75 26600 Radom
Kwalifikacje językowe
kluczem do mojego sukcesu
0
616 430,00
0,00
odrzucony–
kryterium/kryteria
horyzontalne
589
POKL.08.01.0114-562/09
Amapol PUH Eugeniusz
Adamiak
Cieśla - rozwój kwalifikacji
ul. Brzozowa 1a 09-400
pracowników firmy AMAPOL
Płock
PUH Eugeniusz Adamiak
0
107 068,52
0,00
odrzucony–
kryterium/kryteria
horyzontalne
0
133 797,03
0,00
odrzucony–
kryterium/kryteria
horyzontalne
Otwarcie na wiedzę ul. Krzywickiego 34 02proinnowacyjne warsztaty dla
078 Warszawa
MŚP
Podniesienie
konkurencyjności i
ul. Rembielińskiego 8 09- innowacyjności Mazowieckich
400 Płock
MŚP przez szkolenia
przedsiębiorców i ich
pracowników.
Upowszechnianie wiedzy o
ul. Głowackiego 20 87zdrowym odżywianiu - szansą
100 Toruń
na lepsze życie
ul. Głowackiego 20 87100 Toruń
Twój czas na pracę
odrzucony–
kryterium/kryteria
horyzontalne
odrzucony–
kryterium/kryteria
horyzontalne
odrzucony–
kryterium/kryteria
horyzontalne
odrzucony–
kryterium/kryteria
horyzontalne
odrzucony–
kryterium/kryteria
horyzontalne
590
POKL.08.01.0114-560/09
Amapol PUH Eugeniusz
Adamiak
Tynkarz elewacji
zewnętrznych - rozwój
ul. Brzozowa 1a 09-400
kwalifikacji pracowników
Płock
firmy AMAPOL PUH Eugeniusz
Adamiak
591
POKL.08.01.0114-038/09
Spółka Corporate Coach
U Poland L.Nwolisa
B.Łapiński Sp.J.
ul. Koszykowa 82B lok.
49 02-008 Warszawa
Podniesienie kwalifikacji
coachingowych kadr
Mazowsza
0
998 950,00
0,00
odrzucony–
kryterium/kryteria
horyzontalne
592
POKL.08.01.0114-540/09
Linguaserv Krzysztof
Smyczyński
ul. Bananowa 3e lok. 8
65-160 Zielona Góra
Inwestycja w siebie
0
630 610,00
0,00
odrzucony–
kryterium/kryteria
horyzontalne
1.
593
2.
3.
POKL.08.01.0114-545/09
Human Solutions, E.
Borowska, E. Pytlak Sp.
Jawna
4.
5.
6.
7.
8.
9.
ul. Pruszkowska 17 02119 Warszawa
Zarządzanie zasobami
ludzkimi w MMiŚP Mazowsza
0
804 485,44
0,00
odrzucony–
kryterium/kryteria
horyzontalne
0
310 799,30
0,00
odrzucony–
kryterium/kryteria
horyzontalne
594
POKL.08.01.0114-528/09
M&G Consulting
Marketing
ul. Anieli Krzywoń 6 lok.
108 01-391 Warszawa
Turystyczne Mazowsze szkolenie kadr
przedsiębiorstw branży
turystycznej i
okołoturystycznej
595
POKL.08.01.0114-041/09
Edoradca Spółka z
ograniczoną
odpowiedzialnością
ul. Kubusia Puchatka 5
lok. 12 83-110 Tczew
Pracownik XXI wieku na
Mazowszu
0
614 499,50
0,00
odrzucony–
kryterium/kryteria
horyzontalne
0
244 481,25
0,00
odrzucony–
kryterium/kryteria
horyzontalne
0
635 259,07
0,00
odrzucony–
kryterium/kryteria
horyzontalne
596
POKL.08.01.0114-061/09
Polskie Stowarzyszenie
Coachingu i Rozwoju
ul. Radarowa 4 lok. 34
02-137 Warszawa
POTENCJAŁ CZŁOWIEKA –
SUKCES FIRMY – Program
szkoleń dla kadry
zarządzającej i pracowników
MŚP
597
POKL.08.01.0114-498/09
Europejskie Centrum
Doradztwa i Informacji
Izabela Ochman
ul. Limanowskiego 25
lok.4 10-342 Olsztyn
Europejskie certyfikaty w
zasięgu ręki 2
598
Pro Humanum
ul. Grochowska 174/176
POKL.08.01.01- Stowarzyszenie na Rzecz
lok. 89 04-111
Zarządzanie Firmą XXI wieku
14-116/09
Rozwoju Społeczeństwa
Warszawa
Obywatelskiego
0
370 866,00
0,00
odrzucony–
kryterium/kryteria
horyzontalne
599
Pro Humanum
Przeciwdziałanie
POKL.08.01.01- Stowarzyszenie na Rzecz ul. Grochowska 174/176
dyskryminacji i mobbingowi
14-549/09
Rozwoju Społeczeństwa lok.89 04-111 Warszawa
w biznesie
Obywatelskiego
0
308 769,89
0,00
odrzucony–
kryterium/kryteria
horyzontalne
600
POKL.08.01.01- "EGO" Centrum Edukacji i
14-553/09
Doradztwa - Adam Sikora
ul. Szczecińska 74 91222 Łódź
Can I help you? - szkolenia
językowe i specjalistyczne dla
pracowników służby zdrowia
0
1 127 230,00
0,00
odrzucony–
kryterium/kryteria
horyzontalne
601
POKL.08.01.0114-623/09
ul. Raszyńska 34 05-816
Michałowice
Lokalni liderzy biznesu w
czasie kryzysu
0
146 540,00
0,00
odrzucony–
kryterium/kryteria
horyzontalne
0
584 680,00
0,00
odrzucony–
kryterium/kryteria
horyzontalne
0
156 691,40
0,00
odrzucony–
kryterium/kryteria
horyzontalne
0
196 460,00
0,00
odrzucony–
kryterium/kryteria
horyzontalne
Gmina Michałowice
602
POKL.08.01.0114-600/09
GGB Gabriela
Benedykcińska
603
POKL.08.01.0114-024/09
Komunikacja Miejska
Płock Sp. z o.o.
604
POKL.08.01.0114-178/09
Stowarzyszenie Rozwoju
Gmin i Miast Powiatu
Garwolińskiego
Podniesienie kwalifikacji
zawodowych pracujących
ul. L.Zondka 3 05-825
mieszkańców powiatu
Grodzisk Mazowiecki
grodziskiego - kursy językowe
i komputerowe
Bądź aktywny! Program
ul. Przemysłowa 17 09rozwoju kadr Komunikacji
400 Płock
Miejskiej Płock Sp. z o.o.
ul. Sikorskiego 39 08400 Garwolin
Elastyczność gwarancją pracy
1.
605
2.
POKL.08.01.0114-044/09
3.
Arlekino Sp. z o.o.
606
BOC Information
POKL.08.01.01Technologies Consulting
14-147/09
Sp. z o.o.
607
POKL.08.01.0114-137/09
608
POKL.08.01.0114-609/09
609
610
611
612
Betacom S.A.
4.
5.
613
POKL.08.01.0114-051/09
614
POKL.08.01.0114-045/09
Car for company sp. z o.
o.
7.
8.
9.
Stanisławowo 66 05-180
DOBRE LODY DLA OCHŁODY
Pomiechówek
0
393 384,35
0,00
odrzucony–
kryterium/kryteria
horyzontalne
Doskonalenie kompetencji
kadr w zakresie skutecznego
zarządzania
przedsiębiorstwem z
wykorzystaniem
nowoczesnych technologii
informatycznych
0
292 903,08
0,00
odrzucony–
kryterium/kryteria
horyzontalne
0
5 999 951,60
0,00
odrzucony–
kryterium/kryteria
horyzontalne
0
632 870,00
0,00
odrzucony–
kryterium/kryteria
horyzontalne
0
927 250,00
0,00
odrzucony–
kryterium/kryteria
horyzontalne
0
78 374,75
0,00
odrzucony–
kryterium/kryteria
horyzontalne
0
999 204,90
0,00
odrzucony–
kryterium/kryteria
horyzontalne
Samochód - bezpieczne
ul. Augustówka 15 02narzędzie pracy - szkolenia
981 Warszawa
pracowników przedsiębiorstw
w zakresie jazdy defensywnej
0
4 072 383,00
0,00
odrzucony–
kryterium/kryteria
horyzontalne
0
999 997,20
0,00
odrzucony–
kryterium/kryteria
horyzontalne
0
999 350,00
0,00
odrzucony–
kryterium/kryteria
horyzontalne
Al. Jerozolimskie 109
lok. 26 02-011
Warszawa
EDUKOM – e-EDUkacja dla
ul. Połczyńska 31A 01pracowniKów
377 Warszawa
przedsiębiorstw na Obszarach
wiejskich Mazowsza
Technologie komputerowe w
Centrum Kompetencyjnoul. Wisniowa 56 lok. 110 projektowaniu i wytwarzaniu Edukacyjne
02-520 Warszawa
nowe kwalifikacje
"BREBISTOM" Sp. z o. o.
pracowników
Tabletka wiedzy POKL.08.01.01ul. Szwejka 79 20-713
podniesienie kwalifikacji
NS Konsulting Sp.z o.o.
14-700/09
Lublin
personelu medycznego w
województwie mazowieckim
Polsko-Kazachstańska
Współpraca gospodarcza z
POKL.08.01.01ul. Trębacka 4 00-074
Izba Handlowokrajami Azji Centralnej szansą
14-408/09
Warszawa
Przemysłowa
dla przedsiębiorców
Rozwój kompetencji
POKL.08.01.01- Polska Agencja Rozwoju
ul. Stawki 2 00-193
zawodowych i umiejętności
14-431/09
Turystyki S.A.
Warszawa
związanych z branżą
turystyczną
POKL.08.01.0114-699/09
6.
Fundacja Rozwoju
Demokracji Lokalnej
Plac Inwalidów10 01552 Warszawa
Podniesienie poziomu
kwalifikacji kluczowych
pielęgniarek i położnych na
obszarze działania
Warszawskiej Okręgowej Izby
Pielęgniarek i Położnych
WorldMedia
ul. Witosa 13 96-250
Iłów
WITAMY NA MAZOWSZU –
SZKOLENIA DLA
PRACOWNIKÓW BRANŻY
TURYSTYCZNEJ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
0
7.
8.
9.
2 100 236,21
0,00
odrzucony–
kryterium/kryteria
horyzontalne
odrzucony–
kryterium/kryteria
horyzontalne
615
POKL.08.01.0114-048/09
Wojewódzki Ośrodek
Ruchu Drogowego
ul. Odlewnicza 8 03-231
Warszawa
”Umiejętność bezpiecznej
jazdy-nowy wymiar
pracownika”
616
POKL.08.01.0114-496/09
DOOR Poland S.A.
ul. Włodarzewska 33 03384 Warszawa
Projekt rozwoju i podniesienia
kwalifikacji kadry
pracowniczej grupy Starcom
0
2 383 029,47
0,00
617
Pracownia
POKL.08.01.01Psychoedukacji Drabina
14-556/09
Rozwoju
ul. Dobra 4 lok. 24 00384 Warszawa
Szkoła - Drabina Rozwoju
Trenera
0
392 780,00
0,00
618
POKL.08.01.0114-215/09
ul. Żelazna 28//30 00832 Warszawa
0
2 314 699,50
0,00
619
POKL.08.01.01WYG Consulting Sp. z o.o.
14-083/09
ul. Sienna 75 00-833
Warszawa
0
1 398 496,99
0,00
620
POKL.08.01.01- WYG International Sp. z
14-109/09
o.o.
ul. Żelazna 28/30 00832 Warszawa
Szkolenia na rzecz rozwoju
kompetencji w MŚP
0
1 727 989,28
0,00
621
POKL.08.01.01WYG Consulting Sp. z o.o.
14-088/09
ul. Sienna75 00-833
Warszawa
Program szkoleń
podnoszących kompetencje
sprzedażowe małych firm
0
1 541 463,90
0,00
622
POKL.08.01.0114-503/09
0
63 787,84
0,00
odrzucony–
kryterium/kryteria
horyzontalne
623
POKL.08.01.0114-510/09
0
1 932 575,00
0,00
odrzucony–
kryterium/kryteria
horyzontalne
0
1 434 978,00
0,00
odrzucony–
kryterium/kryteria
horyzontalne
624
WYG International Sp. z
o.o.
Business Management
Software Sp z o.o.
Szkolenia na rzecz wzrostu
konkurencyjności branży
budowlanej
Projekt szkoleń dla
pracowników warsztatów
samochodowych AUTOSTART
Podniesienie kwalifikacji
ul. Włodarzewska 33
pracowników Business
lok. 5 02-384 Warszawa Management Software Sp z o.o
oraz osób współpracujących
Politechnika Radomska
im. Kaziemierza
Pułaskiego
Rozwój kompetencji
ul. Malczewskiego 29 26technicznych i osobistych w
600 Radom
branży motoryzacyjnej
Akademia KDPW - Jakość
Krajowy Depozyt
POKL.08.01.01ul. Książęca 4 00-498
gwarancją standardu
Papierów Wartościowych
14-723/09
Warszawa
bezpieczeństwa
SA
przedsiębiorstwa
625
POKL.08.01.0114-534/09
MABOR Sp. z o.o.
ul. Sadowa 26 05-520
Konstancin-Jeziorna
PODYPLOMOWE SZKOLENIE
W ZAKRESIE PSYCHOTERAPII
0
3 680 889,60
0,00
626
POKL.08.01.0114-638/09
Centrum Funduszy
Europejskich
ul. Św Krzyża 17 lok. IV
piętro 31-023 Kraków
"W mojej pracy jestem
trendy"
0
479 751,92
0,00
627
POKL.08.01.0114-585/09
G+J Gruner+Jahr Polska
Sp. z o.o. & Co. Sp.
komandytowa
ul. Wynalazek 4 02-677
Warszawa
"Inwestycje w pracownika
szansą lepszej
konkurencyjności firmy G+J "
0
1 236 772,45
0,00
odrzucony–
kryterium/kryteria
horyzontalne
odrzucony–
kryterium/kryteria
horyzontalne
odrzucony–
kryterium/kryteria
horyzontalne
odrzucony–
kryterium/kryteria
horyzontalne
odrzucony–
kryterium/kryteria
horyzontalne
odrzucony–
kryterium/kryteria
horyzontalne
odrzucony–
kryterium/kryteria
horyzontalne
odrzucony–
kryterium/kryteria
horyzontalne
1.
6.
7.
8.
9.
0
343 680,00
0,00
odrzucony–
kryterium/kryteria
horyzontalne
0
1 458 979,72
0,00
odrzucony–
kryterium/kryteria
horyzontalne
0
417 776,24
0,00
odrzucony–
kryterium/kryteria
horyzontalne
0
2 357 698,92
0,00
odrzucony–
kryterium/kryteria
horyzontalne
0
581 187,71
0,00
odrzucony–
kryterium/kryteria
horyzontalne
0
338 174,00
0,00
odrzucony–
kryterium/kryteria
horyzontalne
0
273 020,00
0,00
odrzucony–
kryterium/kryteria
horyzontalne
635
WIĘCEJ SZANS DLA
WYKWALIFIKOWANYCH IZBA RZEMIOSŁA I
Podwyższenie kwalifikacji
POKL.08.01.01MAŁEJ
ul. Kilińskiego 15 lok.17
zawodowych osób w wieku 1814-667/09
PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W
26-600 Radom
64 lat w zakresie uzyskania
RADOMIU
zawodów blacharza i
lakiernika samochodowego
0
229 354,00
0,00
odrzucony–
kryterium/kryteria
horyzontalne
636
POKL.08.01.01- CB Global Trading Polska ul. Marszałkowska 80 0014-179/09
Sp. z o.o.
517 Warszawa
0
273 020,00
0,00
odrzucony
0
368 874,80
0,00
0
273 020,00
0,00
628
629
630
631
632
633
634
637
638
2.
3.
4.
5.
Instytut Energetyki,
POKL.08.01.01Oddział Techniki
ul. Wilcza 8 26-600
e-K@dry 45+
14-653/09
Grzewczej i Sanitarnej w
Radom
Radomiu
G+J Gruner+Jahr Polska
"Akademia G+J -inwestycje w
POKL.08.01.01ul. Wynalazek 4 02-677
Sp. z o.o. & Co. Sp.
pracownika szansą lepszej
14-590/09
Warszawa
komandytowa
konkurencyjności firmy "
Instytut Energetyki,
EuroMasterKey BIS POKL.08.01.01Oddział Techniki
ul. Wilcza 8 26-600
szkolenia informatyczne i
14-684/09
Grzewczej i Sanitarnej w
Radom
językowe
Radomiu
POKL.08.01.0114-218/09
FIRMA 2000 Sp. z o.o.
ul. Marconich 9 lok. 19
02-954 Warszawa
Konkurencyjne MMP - Szansą
Rozwoju Mazowsza
Zwiększenie
konkurencyjności
Mazowieckiego Portu
Lotniczego Warszawa-Modlin
Mazowiecki Port
ul. Gen. Thommee 1A 05POKL.08.01.01Sp. z o.o. poprzez
Lotniczy Warszawa102 Nowy Dwór
14-366/09
kompleksowy program
Modlin Sp. z o.o.
Mazowiecki
podnoszenia i
dostosowywania kwalifikacji
pracowników spółki do jej
planów rozwojowy.
Zarządzaj projektem wg
POKL.08.01.01- RAWO Consulting Rafał ul. Wyszynskiego 3 lok.
międzynarodowych
14-350/09
Wojszko
11 16-001 Kleosin
standardów
Wyższe kompetencje, niższe
POKL.08.01.01- CB Global Trading Polska ul. Marszałkowska 80 00ryzyko - szkolenia z
14-144/09
Sp. z o.o.
517 Warszawa
zarządzania ryzykiem
walutowym
Kompetentne zarządzanie
ryzykiem walutowym
Wzrost kwalifikacji
POKL.08.01.01ul. Al. Armii Ludowej 26
PENTEGY Spółka Akcyjna
pracowników odpowiedzią na
14-183/09
00-609 Warszawa
wymogi rynku
Szkolenia "Kompetentne
POKL.08.01.01- CB Global Trading Polska ul. Marszałkowska 80 00zarządzanie ryzykiem
14-189/09
Sp. z o.o.
517 Warszawa
walutowym"
odrzucony–
kryterium/kryteria
horyzontalne
odrzucony–
kryterium/kryteria
horyzontalne
1.
2.
639
POKL.08.01.0114-190/09
640
POKL.08.01.0114-561/09
641
POKL.08.01.0114-351/09
642
POKL.08.01.0114-598/09
643
POKL.08.01.0114-313/09
644
POKL.08.01.0114-241/09
645
646
647
648
649
3.
4.
5.
Zarządzaj ryzykiem! Program
CB Global Trading Polska ul. Marszałkowska 80 00- szkoleń z zakresu zarządzania
Sp. z o.o.
517 Warszawa
finansami w
przedsiębiorstwach
"Wysoka jakość usług
Gabinety Korekcji Wad ul. Foksal 16 lok.408 00gwarancją zadowolenia
Sluchu SONO Sp. z o.o.
372 Warszawa
pacjenta"
ul. Włodarzewska 59A
OpenCOMM – umiejętność
Giocon - Jan Brykczyński
lok. 25 02-384
budowania relacji
Warszawa
ul. Gen. Władysława
Doskonalenie umiejętności
Indeks Consulting Sp.zo.o Sikorskiego 11 lok.3 02pracowników Indeks
758 Warszawa
Consulting
Kompleksowy program
szkoleń podnoszących
ul. Śmiała 51 01-526
Genexo Sp. z o.o.
kwalifikacje zawodowe
Warszawa
pracowników Genexo Sp. z
o.o.
6.
7.
8.
9.
0
273 020,00
0,00
odrzucony–
kryterium/kryteria
horyzontalne
0
110 975,61
0,00
0
876 080,00
0,00
0
43 737,24
0,00
0
571 963,70
0,00
odrzucony–
kryterium/kryteria
horyzontalne
odrzucony–
kryterium/kryteria
horyzontalne
odrzucony–
kryterium/kryteria
horyzontalne
odrzucony–
kryterium/kryteria
horyzontalne
Nowa Era Sp. z o.o.
ul. Al. Jerozolimskie 146
d 02-305 Warszawa
Cykl szkoleń umożliwiających
rozwój kwalifikacji
zawodowych pracowników
Nowej Ery Sp. z o.o.
0
598 368,00
0,00
odrzucony–
kryterium/kryteria
horyzontalne
POKL.08.01.0114-687/09
CENTRUM USŁUG
"PROFESJA" SP. Z O.O.
ul. KRÓLEWSKA 1 B 05230 KOBYŁKA
BĄDŹ PROFESJONALISTĄ
0
664 010,00
0,00
odrzucony–
kryterium/kryteria
horyzontalne
POKL.08.01.0114-727/09
Laboratorium
Kosmetyczne Joanna
Spółka Jawna Bogusław
Górka i Ryszard Korczak
ul. Generała J. Zajączka
11 lok.C2 01-510
Warszawa
Edukacja, integracja i rozwój
kwalifikacji zawodowych
pracowników Laboratorium
Kosmetycznego Joanna
0
613 489,31
0,00
odrzucony–
kryterium/kryteria
horyzontalne
0
657 674,00
0,00
odrzucony–
kryterium/kryteria
horyzontalne
0
931 206,24
0,00
odrzucony–
kryterium/kryteria
horyzontalne
0
455 854,28
0,00
odrzucony–
kryterium/kryteria
horyzontalne
Zasady poprawnego
komunikowania się w celu
POKL.08.01.01- Fundacja Europa Kobiet - ul. Świętokrzyska 16 lok.
nabycia, uzupełnienia lub
14-420/09
Instytut Europejski
1 00-050 Warszawa
podnoszenia kwalifikacji
zawodowych
Podnoszenie kwalifikacji
KAESER
POKL.08.01.01ul. Taneczna 82 02-829 zawodowych pracowników
KOMPRESSOREN Sp. z
14-296/09
Warszawa
KAESER KOMPRESSOREN Sp.
o.o.
z o. o.
POKL.08.01.0114-704/09
Corex Sp. z o.o.
Akademia Rozwoju
ul. Jana Pawła II 66 05- Kompetencji - projekt szkoleń
500 Piaseczno
zamkniętych dla firm: Corex,
Apostrof, PIN Consulting
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
0
339 911,94
0,00
odrzucony–
kryterium/kryteria
horyzontalne
0
335 268,00
0,00
odrzucony–
kryterium/kryteria
horyzontalne
0
2 249 662,27
0,00
odrzucony–
kryterium/kryteria
horyzontalne
0
453 740,00
0,00
odrzucony–
kryterium/kryteria
horyzontalne
0
495 114,00
0,00
odrzucony–
kryterium/kryteria
horyzontalne
0
1 327 722,00
0,00
odrzucony–
kryterium/kryteria
horyzontalne
650
Centrum Wspierania
POKL.08.01.01Projektów Europejskich
14-395/09
S. A.
ul. Stawki 2 00-196
Warszawa
Wysokie kwalifikacje kadry
szansą na efektywniejsze
pozyskiwanie środków
unijnych
651
POKL.08.01.0114-447/09
ul. Iłżecka 26 02-135
Warszawa
Szkolenia wewnętrzne dla
pracowników firmy AVNET
652
POKL.08.01.0114-251/09
653
654
655
Avnet Sp. z o.o
Jet Air Sp. z o.o.
Inwestycja w kadry ul. Radarowa 60 02-137 najlepszą inwestycją w firmę Warszawa
Szkolenia wewnętrzne dla
pracownikow Jet Air Sp. z o.o.
Wyżasza Inżynierska
POKL.08.01.01- Szkoła Bezpieczeństwa i ul. Graniczna 24 26-600 Profesjonalni - szkolenia dla
14-433/09
Organizacji Pracy w
Radom
mazowieckich kadr
Radomiu
Przedsiębiorstwo
POKL.08.01.01Przewozów
Kopytów 44G lok. 7 05Szkolenia wewnętrzne dla
14-098/09
Międzynarodowych POL870 Błonie
firmy PPM POL-MAT
MAT
Invictus Sp. z o.o.
Zarządzanie projektowe POKL.08.01.01ul. S. Czarnieckiego 5
Ośrodek Konsultingowo
nowoczesna forma organizacji
14-270/09
lok. 3 20-820 Lublin
Szkoleniowy
pracy.
656
POKL.08.01.01- Vento Consulting Paweł
14-315/09
Schmidt
ul. Ostrołęcka 1 60-641
Poznań
TOC + LEAN + HR - szkolenia
w zakresie ciągłego
doskonalenia organizacji
0
1 623 718,64
0,00
odrzucony–
kryterium/kryteria
horyzontalne
657
POKL.08.01.0114-596/09
Mazowieckie Centrum
Szkoleń Sp. z o.o.
ul. Sobieskiego 110 lok.
26 00-764 Warszawa
Zawodowo - Bezstresowo
0
415 379,61
0,00
odrzucony–
kryterium/kryteria
horyzontalne
658
POKL.08.01.0114-318/09
Stowarzyszenie ds.
Badania Pracy i
Organizacji
Przedsiębiorstw REFA
Wielkopolska
ul. Rubież 46/C3 lok. 11
61-612 Poznań
Twój pomysł. Twój sukces
0
1 271 164,51
0,00
odrzucony–
kryterium/kryteria
horyzontalne
659
POKL.08.01.0114-670/09
Stowarzyszenie Rozwoju
Przedsiębiorczości i
Partnerstwa Lokalnego
EURO-INICJATYWA
ul. Dzierzgowska 8 06500 Mława
Nowe kwalifikacje Twoim
atutem
0
468 540,00
0,00
odrzucony–
kryterium/kryteria
horyzontalne
POKL.08.01.0114-381/09
Stowarzyszenie ds.
Badania Pracy i
Organizacji
Przedsiębiorstw REFA
Wielkopolska
ul. Rubież 46/C3 lok. 11
61-612 Poznań
Zapanować nad czasem
0
1 257 584,96
0,00
odrzucony–
kryterium/kryteria
horyzontalne
660
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
661
POKL.08.01.0114-386/09
Centrum Edukacji
MANAGER
ul. al.Stanów
Zjednoczonych 53 04028 Warszawa
Zawód mediatora rodzinnego
jako sposób podniesienie
kwalifikacji zawodowych
mieszkańców Mazowsza.
0
247 620,00
0,00
odrzucony–
kryterium/kryteria
horyzontalne
662
POKL.08.01.0114-389/09
0
485 480,00
0,00
odrzucony–
kryterium/kryteria
horyzontalne
0
147 810,00
0,00
odrzucony–
kryterium/kryteria
horyzontalne
" Aktywna 20-stka
Kompetentna 40-stka"
0
983 520,00
0,00
Uczę się więc jestem wartościowym pracownikiem
0
871 277,60
0,00
Rozwń skrzydła, podnieś
swoje kwalifikacje kontynuacja
0
824 403,76
0,00
663
Wsparcie eksperckie w
ul. Kubusia Puchatka 5
rozwoju firm z sektora MŚP na
lok. 12 83-110 Tczew
Mazowszu
Sponsoring kultury i sztuki –
EURO-INVESTMENT
POKL.08.01.01ul. Zachodnia 30 05-822
podnoszenie kwalifikacji
CONSULTING SERVICE 14-437/09
Milanówek
pracowników instytucji
Piotr Skajewski
kultury na Mazowszu
664
POKL.08.01.0114-323/09
665
POKL.08.01.0114-339/09
666
POKL.08.01.0114-330/09
667
EDORADCA Spółka z
ograniczona
odpowiedzialnością
Uniwersytet Oświaty ul. Harc.A.Gradowskiego
Pozaszkolnej WUR-POL
lok. 5/7 09-402 Płock
Cityschool sc Paweł
Kędzierski, Piotr
Kossowski
Cityschool S.C Paweł
Kędzierski, Piotr
Kossowski
ul. Al. Jerozolimskie 44
lok. 1029 00-024
Warszawa
ul. Al. Jerozolimskie 44
lok. 1029 00-024
Warszawa
POKL.08.01.0114-572/09
DARTOM Sp. z o.o.
ul. Bałtycka 50 05-825
Grodzisk Mazowiecki
Szkolenia dla pracowników
Dartomu
0
304 150,00
0,00
668
POKL.08.01.0114-342/09
Infovide-Matrix S.A.
ul. Prosta 51 00-838
Warszawa
Aktywny rozwój
kompetencyjny pracowników
firmy Infovide-Matrix S.A.
0
599 133,00
0,00
669
POKL.08.01.0114-338/09
Przedsiębiorstwo
Zagraniczne Catzy of
Poland
ul. Mickiewicza 13 05075 Warszawa Wesoła
Akademia Pięknych Włosów
0
1 903 844,80
0,00
670
POKL.08.01.0114-633/09
Linguaserv Krzysztof
Smyczyński
ul. Bananowa 3e lok. 8
65-160 Zielona Góra
Akademia doskonalenia
0
630 610,00
0,00
671
POKL.08.01.0114-555/09
Centrum Technik
Sieciowych Sp. z o.o.
ul. Dzielna 60 01-029
Warszawa
0
1 788 182,39
0,00
672
POKL.08.01.0114-202/09
Komes Management
ul. Lipowa 3 20-020
Lublin
0
443 470,00
0,00
673
POKL.08.01.0114-650/09
CONSIGLIERE
DORADZTWO PRAWNE
J.ZARĘBSKI I DORADCY
Plac Narutowicza 5 09400 Płock
Inwestycja w kadry-polisą na
kryzys
0
1 629 824,00
0,00
674
POKL.08.01.0114-469/09
Gmina Glinojeck
ul. Płocka 12 06-450
Glinojeck
Mała firma nowocześnie
zarządzana
0
229 642,80
0,00
Akademia wiedzy IT bezpieczeństwo i zarządzanie
systemami w
przedsiębiorstwach
Ocena środowiskowa w
procesie inwestycyjnymszkolenie
odrzucony–
kryterium/kryteria
horyzontalne
odrzucony–
kryterium/kryteria
horyzontalne
odrzucony–
kryterium/kryteria
horyzontalne
odrzucony–
kryterium/kryteria
horyzontalne
odrzucony–
kryterium/kryteria
horyzontalne
odrzucony–
kryterium/kryteria
horyzontalne
odrzucony–
kryterium/kryteria
horyzontalne
odrzucony–
kryterium/kryteria
horyzontalne
odrzucony–
kryterium/kryteria
horyzontalne
odrzucony–
kryterium/kryteria
horyzontalne
odrzucony–
kryterium/kryteria
horyzontalne
1.
2.
3.
675
POKL.08.01.0114-415/09
Ogólnopolskie Centrum
Edukacji Samorządu i
Administracji Sp. z o.o.
4.
5.
ul. Chałubińskiego 8 00- Certyfikowany specjalista do
613 Warszawa
spraw kadr i płac
0
676
POKL.08.01.0114-416/09
Global Business Center
Sp. z o.o.
NOWA ERA SPRZEDAŻY ul. Chałubińskiego 8 00- CZYLI JAK OSIĄGNĄĆ SUKCES
613 Warszawa
W ZARZĄDZANIU I
REALIZACJI SPRZEDAŻY
677
Siemens Sp. z o.o.
POKL.08.01.01ul. Żupnicza 11 03-821
Siemens IT Solutions and
14-731/09
Warszawa
Services (SIS)
Firma Siemens inwestuje w
wiedze swoich procowników
Wzrost potencjału
merytorycznego
Eurofinance Training Sp. ul. Chałubińskiego 8 00pracowników oraz
z o.o.
613 Warszawa
bezpieczeństwa systemów ICT
w przedsiębiorstwach sektora
finansów.
SKUTECZNE ZARZĄDZANIE
Eurofinance Training Sp. ul. Chałubińskiego 8 00FINANSAMI GWARANCJĄ
z o.o.
613 Warszawa
SUKCESU FIRM NA
MAZOWSZU
JPB Doradztwo
Personalne Dorota
ul. Smolna 13 lok.505 00- Informatyka dla każdego Bączkowska, Beata
375 Warszawa
kursy komputerowe
Zatońska
JPB Doradztwo
Personalne Dorota
ul. Smolna 13 lok. 505
Angielski w pracy
Bączkowska, Beata
00-375 Warszawa
Zatońska
6.
7.
8.
9.
634 243,60
0,00
odrzucony–
kryterium/kryteria
horyzontalne
0
742 523,20
0,00
odrzucony–
kryterium/kryteria
horyzontalne
0
2 602 448,55
0,00
odrzucony–
kryterium/kryteria
horyzontalne
0
668 926,50
0,00
odrzucony–
kryterium/kryteria
horyzontalne
0
1 439 822,73
0,00
odrzucony–
kryterium/kryteria
horyzontalne
0
886 600,00
0,00
odrzucony–
kryterium/kryteria
horyzontalne
0
841 100,00
0,00
odrzucony–
kryterium/kryteria
horyzontalne
678
POKL.08.01.0114-419/09
679
POKL.08.01.0114-424/09
680
POKL.08.01.0114-648/09
681
POKL.08.01.0114-483/09
682
POKL.08.01.0114-409/09
First College of English
ul. Studencka 40 lok. 48
02-735 Warszawa
Podwyższanie kwalifikacji
nauczycieli na Mazowszu.
0
279 720,00
0,00
683
POKL.08.01.0114-539/09
House of Skills S.A.
ul. Flisa 4 02-247
Warszawa
Wzmacnianie umiejętności i
postaw pracowników BIS
MainServ
0
546 462,79
0,00
684
POKL.08.01.0114-322/09
Fundacja Instytut
Innowacji
0
309 450,00
0,00
685
POKL.08.01.0114-349/09
MTD Marek Dziduszko
ul. Mieczysława 9 05806 Komorów
MeToDa - Trening
Przywództwa i Sprzedaży
0
702 206,98
0,00
686
POKL.08.01.01- Instytut Kształcenia Kadr ul. Michała Kruka 3 2014-475/09
Paweł Krokowski
706 Lublin
Nowe kwalifikacje - nowa
jakość
0
867 156,00
0,00
687
ALEJE NIEPODLEGŁOŚCI
POKL.08.01.01- DEUTSCHE SCHULE SP Z
132/136 lok. 48 02-554
14-472/09
O.O.
Warszawa
Języki Przyszłości
0
482 060,00
0,00
ul. L. Krzywickiego 34 02- E-learning i mentoring dla
078 Warszawa
MMŚP
odrzucony–
kryterium/kryteria
horyzontalne
odrzucony–
kryterium/kryteria
horyzontalne
odrzucony–
kryterium/kryteria
horyzontalne
odrzucony–
kryterium/kryteria
horyzontalne
odrzucony–
kryterium/kryteria
horyzontalne
odrzucony–
kryterium/kryteria
horyzontalne
1.
2.
688
POKL.08.01.0114-221/09
689
POKL.08.01.0114-234/09
690
691
3.
Imagine, Szkoła Języka
Angielskiego, Danuta i
Bernard Ziółkowscy
Centrum FinansowoInwestycyjne Partner
Marek Ciastoch
4.
5.
6.
7.
8.
To proste jeśli chcesz - Nauka
ul. Klaudyny 34a 01-684
szansą na rozwój osobisty i
Warszawa
zawodowy.
0
327 460,00
0,00
ul. Szymanowskiego 56
22-400 Zamość
0
997 917,20
0,00
0
888 244,00
0,00
0
951 417,28
0,00
Akademia Sprzedaży
0
995 562,09
0,00
Wzrostu konkurencyjności
mazowieckich
przedsiębiorstw z obszaru
Biegunów Wzrostu
0
1 096 236,67
0,00
Odnawialne źródła energii
szansą Mazowsza
Nowoczesne zarządzanie
kluczem do wzrostu
POKL.08.01.01ul. Nowogrodzka 31 lok.
Sysco Polska Sp. z o.o.
konkurencyjności
14-265/09
216 00-511 Warszawa
mazowieckich
przedsiębiorstw i regionu
Doświadczenie i wiedza POKL.08.01.01- Instytut Kształcenia Kadr ul Michała Kruka 3 20wzmocnienie potencjału kadr
14-610/09
Paweł Krokowski
706 Lublin
medycznych
9.
odrzucony–
kryterium/kryteria
horyzontalne
odrzucony–
kryterium/kryteria
horyzontalne
odrzucony–
kryterium/kryteria
horyzontalne
odrzucony–
kryterium/kryteria
horyzontalne
odrzucony–
kryterium/kryteria
horyzontalne
692
POKL.08.01.01ul. Głębocka 56C lok. 50
Limes Consulting Polska
14-546/09
03-287 Warszawa
693
POKL.08.01.0114-279/09
Sysco Polska Sp. z o.o.
ul. Nowogrodzka 31 lok.
216 00-511 Warszawa
694
POKL.08.01.0114-551/09
Quad/Winkowski sp. z
o.o.
ul. Okrzei 5 64-920 Piła
ISO - Brama do Jakości
0
71 200,56
0,00
695
POKL.08.01.01Limes Consulting Polska
14-548/09
ul. Głębocka 56C lok.50
03-287 Warszawa
Akademia Asystentek i
Sekretarek
0
995 562,09
0,00
0
1 849 880,96
0,00
odrzucony–
kryterium/kryteria
horyzontalne
0
811 900,00
0,00
odrzucony–
kryterium/kryteria
horyzontalne
odrzucony–
kryterium/kryteria
horyzontalne
696
POKL.08.01.0114-632/09
Miejskie Zaklady
Autobusowe Sp. z o.o
ul. Włościańska 52 00710 Warszawa
697
POKL.08.01.0114-619/09
Europejskie Centrum
Edukacyjne
Aleja Bohaterów
Warszawy 1 lok. 2 70366 Szczecin
Podnoszenie efektywności
przedsiębiorstwa poprzez
rozwój zasobów ludzkich
Miejskich Zakładów
Autobusowych Sp. z o.o.
Profesjonane doradztwo
kluczem do rozwoju sektora
MSP
698
POKL.08.01.0114-627/09
RESULT Sławomir
Lubomir Cendrowski
ul. Płońska 146 06-400
Ciechanów
Jak wygrać w kryzysie.Sukces
przedsiębiorcy i pracownika.
0
733 000,00
0,00
699
POKL.08.01.0114-552/09
Artystyczny Kącik
Al.Wilanowska 305 02665 Warszawa
Artystyczny Kącik profesjonalna firma
0
112 692,24
0,00
700
POKL.08.01.0114-508/09
Akademia Rozwoju
Filantropii w Polsce
ul. Marszałkowska 6/6
00-590 Warszawa
Zyskuj na różnorodności
0
363 084,32
0,00
701
POKL.08.01.0114-172/09
EXATEL S.A.
ul. Perkuna 47 04-164
Warszawa
Szkolenia podnoszące
kompetencje pracowników
oraz kulturę organizacji
0
1 796 687,00
0,00
odrzucony–
kryterium/kryteria
horyzontalne
odrzucony–
kryterium/kryteria
horyzontalne
odrzucony–
kryterium/kryteria
horyzontalne
odrzucony–
kryterium/kryteria
horyzontalne
odrzucony–
kryterium/kryteria
horyzontalne
odrzucony–
kryterium/kryteria
horyzontalne
1.
2.
3.
702
POKL.08.01.0114-686/09
MALINOWSKI&
PARTNERS Malinowski
Bogdan
703
POKL.08.01.0114-569/09
Izba Gospodarcza
Regionu Płockiego
704
Katolicka Fundacja
POKL.08.01.01Pomocy Osobom
Skaryszewska 12 03-802
14-655/09
Uzaleznionym i Dzieciom
Warszawa
KARAN
705
POKL.08.01.0114-358/09
706
POKL.08.01.01- ORLEN księgowość Sp. z
14-580/09
o.o.
707
POKL.08.01.0114-446/09
ABC DATA Centrum
Edukacyjne Sp. z o.o.
Alma Consulting Group
Polska
4.
5.
6.
7.
8.
9.
+ 45 STRES region: Mazowsze
0
235 056,00
0,00
odrzucony–
kryterium/kryteria
horyzontalne
Akademia Handlowa-szansą
Stary Rynek 20 09-400 na rozwój firm zrzeszonych w
Płock
Izbie Gospodarczej Regionu
Płockiego
0
1 090 876,00
0,00
odrzucony–
kryterium/kryteria
horyzontalne
Aby skuteczniej pomagać
0
694 550,00
0,00
odrzucony–
kryterium/kryteria
horyzontalne
ul. Zielna 39 00-108
Warszawa
e-Obywatel - wykorzystanie
nowoczesnych usług
informatycznych dla
podniesienia efektywności i
konkurencyjności
przedsiębiorstwa
0
918 638,11
0,00
odrzucony–
kryterium/kryteria
horyzontalne
Zglenckiego 42 09-411
Płock
Inwestycja w kadry Orlen
Księgowość Sp. z o.o.
0
1 675 800,00
0,00
odrzucony–
kryterium/kryteria
horyzontalne
ul. Chałubińskiego 8 00613 Warszawa
Podwyższenie kwalifikacji
pracowników Alma
Consulting Group w zakresie
Project Management i
Management Excellence.
0
40 736,50
0,00
odrzucony–
kryterium/kryteria
horyzontalne
0
895 400,00
0,00
odrzucony–
kryterium/kryteria
horyzontalne
ul. Staszica 42 05-220
Zielonka
708
POKL.08.01.0114-715/09
Kalinauskas Sp. z o.o.
Leśna 7/3 05-400
Otwock
Podnoszenie
konkurencyjności
kompetencji zawodowych
kobiet i osób po 45 roku życia umiejętność posługiwania się
językiem angielskim
709
POKL.08.01.0114-659/09
Inwestel Spółka z
ograniczoną
odpowiedzialnością
Rogatkowa 39 04-773
Warszawa
Program rozwoju kadry
pracowników Grupy
OLEWNIK
0
732 895,84
0,00
odrzucony–
kryterium/kryteria
horyzontalne
710
POKL.08.01.0114-422/09
Stowarzyszenie
Wspierania Inicjatyw
Społecznych
ul. Nowowiejskiego 1
lok. 306 10-162 Olsztyn
Innowacyjne technologie w
gospodarowaniu odpadami praktyczne szkolenie dla
pracowników przedsiębiorstw
0
495 471,80
0,00
odrzucony–
kryterium/kryteria
horyzontalne
0
623 494,58
0,00
0
658 359,33
0,00
711
712
Akademia Leona
POKL.08.01.01Koźmińskiego z siedzibą
14-373/09
w Warszawie
Inwestel Spółka z
POKL.08.01.01ograniczoną
14-663/09
odpowiedzialnością
ul. Jagiellońska 59 03301 Warszawa
Rogatkowa 39 04-773
Warszawa
Akademia zarządzania
placówkami ochrony zdrowia
na Mazowszu
Rozwój kapitału ludzkiego w
przedsiębiorstwach branży
mięsnej
odrzucony–
kryterium/kryteria
horyzontalne
odrzucony–
kryterium/kryteria
horyzontalne
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
0
1 360 678,70
0,00
odrzucony–
kryterium/kryteria
horyzontalne
0
834 026,60
0,00
odrzucony–
kryterium/kryteria
horyzontalne
0
1 016 141,00
0,00
odrzucony–
kryterium/kryteria
horyzontalne
0
684 137,16
0,00
odrzucony–
kryterium/kryteria
horyzontalne
0
79 938,98
0,00
odrzucony–
kryterium/kryteria
horyzontalne
713
POKL.08.01.0114-417/09
Core Sp. z o.o.
ul. Królewska 16 00-103
Warszawa
Lokomotywa innowacji doskonalenie kwalifikacji
kadry sektora ICT na
Mazowszu
714
POKL.08.01.0114-445/09
AVSI Polska
ul. Królewska 16 00-103
Warszawa
Rozwój, konkurencyjność i
innowacyjność kapitału
ludzkiego MMŚP na Mazowszu
715
POKL.08.01.01AGT Consulting Sp. z o.o.
14-372/09
ul. Dzika 19/23 lok. 55
00-172 Warszawa
716
Akademia Leona
POKL.08.01.01Koźmińskiego z siedzibą
14-383/09
w Warszawie
ul. Jagiellońska 59 03301 Warszawa
717
Nauka włoskiego
IL PONTE FORUM
POKL.08.01.01Kołobrzeska 52d/6 05- biznesowego czyli szkolenia
KULTURY I JĘZYKA Julia
14-702/09
510 Konstancin-Jeziorna
wspierające budowę
Janicka
regionalnych kadr gospodarki
718
POKL.08.01.0114-724/09
Europejska Akademia
Fotografii Izabela
Jaroszewska
ul. Balladyny 3A lok. 19
02-553 Warszawa
Fotografia dla zawodowców
0
751 374,40
0,00
719
POKL.08.01.0114-371/09
Software - Konferencje
Sp.z o.o.
ul. Bokserska 1 02-682
Warszawa
Kuźnia kształcenia HR kadry
menadżerskiej z Mazowsza
0
737 009,00
0,00
720
POKL.08.01.0114-536/09
PBC PETER'S BUSINESS
CONSULTING PIOTR
KALINOWSKI
Powiśle 3 09-408 Płock
Wyspecjalizowany pracownik
Rachunkowości
0
243 500,00
0,00
0
742 659,00
0,00
0
999 600,00
0,00
Interdyscyplinarne metody
wspomagania i kontroli
procesu treningowego w
sporcie młodzieżowym
Języki Obce w Biznesie szkolenia dla przedsiębiorstw
z Mazowsza
721
POKL.08.01.0114-219/09
Arise M.Giedz T.Żebruń
Spółka Jawna
ul. Jana Pawła II 44 22175 Dorohusk
Profesjonalne szkolenia
informatyczne - program
rozwoju kwalifikacji i
umiejętności pracowników
branży ICT
722
POKL.08.01.0114-608/09
Business Consulting
Polska s.c.
Wolność 7G 01-018
Warszawa
Inwestycja w siebie
odpowiedzią na Kryzys
723
POKL.08.01.0114-317/09
Suntech S.A.
ul. Puławska 107 02-595
Wzrost kompetencji
Warszawa
pracowników SUNTECH S.A.
0
734 328,07
0,00
724
POKL.08.01.0114-651/09
ProFirma sp. zo.o.
Sienkiewicza 8/1 81-374
Innowacyjne Kadry Mazowsza
Gdynia
0
1 809 479,31
0,00
odrzucony–
kryterium/kryteria
horyzontalne
odrzucony–
kryterium/kryteria
horyzontalne
odrzucony–
kryterium/kryteria
horyzontalne
odrzucony–
kryterium/kryteria
horyzontalne
odrzucony–
kryterium/kryteria
horyzontalne
odrzucony–
kryterium/kryteria
horyzontalne
odrzucony–
kryterium/kryteria
horyzontalne
1.
725
726
727
728
2.
4.
5.
SZCZĘŚLIWY PACJENT Podwyższenie kwalifikacji
DENTALUX SPÓŁKA Z
personelu średniego szczebla
POKL.08.01.01Racławicka 131 02-117
OGRANICZONĄ
medycznego w zakresie
14-530/09
Warszawa
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
umiejętności asystowania
przy zabiegach i obsłudze
pacjenta
Kurs groomingu i kosmetyki
POKL.08.01.01Pro-Bono Mariola
ul. Danusi 2 03-259
dla zwierząt metodą na
14-672/09
Kowalska
Warszawa
podnoszenie kwalifikacji
Spa…dla kota i psa-kurs
POKL.08.01.01Pro-Bono Mariola
ul. Danusi 2 03-259
groomingu i kosmetyki dla
14-681/09
Kowalska
Warszawa
zwierząt
Dogoterapia jako zawód
POKL.08.01.01Pro-Bono Mariola
ul. Danusi 2 03-259
porządany na rynku usług
14-592/09
Kowalska
Warszawa
psychoterapii z udziałem
zwierząt
729
POKL.08.01.0114-647/09
730
POKL.08.01.0114-611/09
731
3.
WYDAWNICTWO FS
PIOTR SŁOMKA
Zalesie 21 32-031
Mogilany
Profesjonalny pracownik
branży utrzymania czystości
Wzmocnienie potencjału
kadrowego branży usług
utrzymania czystości w
województwie Mazowieckim
"Podwyższanie kwalifikacji
Stowarzyszenie Polskich
POKL.08.01.01ul. Stefana Żeromskiego kadr mikro, małych i średnich
Energetyków Oddział
14-297/09
75 26-600 Radom
przedsiębiorstw w zakresie
Radom
przepisów BHP"
WYDAWNICTWO FS
PIOTR SŁOMKA
Zalesie 21 32-031
Mogilany
6.
7.
8.
9.
0
59 813,20
0,00
odrzucony–
kryterium/kryteria
horyzontalne
0
369 090,00
0,00
0
369 090,00
0,00
0
364 590,00
0,00
odrzucony–
kryterium/kryteria
horyzontalne
0
864 617,72
0,00
odrzucony–
kryterium/kryteria
horyzontalne
0
650 630,96
0,00
odrzucony–
kryterium/kryteria
horyzontalne
0
333 499,00
0,00
odrzucony–
kryterium/kryteria
horyzontalne
732
POKl.08.01.0114-331/09
Stowarzyszenie B-4
ul. Sokoła 4a lok. 2 35010 Rzeszów
"Nowoczesne Kadry
Mazowieckiej Gospodarki"
0
492 664,75
0,00
733
POKL.08.01.0114-245/09
Europejska Grupa
Doradcza Spółka z o.o.
ul. Mickiewicza 29 40923 Katowice
Wykwalifikowana kadra 45+
szansą rozwoju regionu
0
871 266,00
0,00
734
POKL.08.01.0114-362/09
Regionalne Centrum
Integracji Europejskiej
ul. P.O.W. 20
87-800 Włocławek
Przedsiębiorco inwestuj w
INNOWACJE !
0
708 581,00
0,00
odrzucony–
kryterium/kryteria
horyzontalne
odrzucony–
kryterium/kryteria
horyzontalne
odrzucony–
kryterium/kryteria
horyzontalne
odrzucony–
kryterium/kryteria
horyzontalne
odrzucony–
kryterium/kryteria
horyzontalne
Download PDF

advertising