Samsung DVD-1080P7 DVD lejátszó

Használati útmutató
UÏivatelská pfiíruãka
DVD LEJÁTSZÓ
DVD P¤EHRÁVAâ
DVD-1080P7
ÓVINTÉZKEDÉSEK
1. Beállítás és elhelyezés
- Ügyeljen arra, hogy a lejátszót a hátoldalán
feltüntetett hálózati feszültségrŒl üzemeltesse.
- Ha szekrényben helyezi el, gondoskodjon
szellŒztetésérŒl. Legyen körülötte 7-10 cm
szabad hely. Ügyeljen arra, hogy a lejátszó
szellŒzŒnyílásai szabadon maradjanak.
- Ne tolja be kézzel a lemeztálcát.
- Ne rakja egymás tetejére a berendezéseket.
- A lejátszó áthelyezése elŒtt kapcsolja ki magát
a lejátszót és a hozzá csatlakozó berendezéseket.
- MielŒtt más berendezéseket csatlakoztatna a
lejátszóhoz, gondoskodjon kikapcsolásukról.
- A fŒ csatlakozó dugó a készülék leválasztására szolgál, így ennek minden
körülmény között hozzáférhetŒnek kell lennie.
2. Testi épsége védelmében
- A lejátszó lézerrel mıködik. Az itt leírtaktól
eltérŒ beavatkozások vagy kezelési módok
veszélyes lézersugárzásnak tehetik ki Önt és
környezetét.
- Ne nyissa meg a készülékházat és ne
próbálkozzon házilagos javítással. Bízza a
javítást a szakszervizre.
3. Vigyázat!
- Ez a lejátszó otthoni, tehát nem üzletszerı
vagy ipari használatra készült. Kérjük, hogy
ennek megfelelŒen használja.
- A készüléket ne tegye csöpögŒ, fröcskölŒ,
valamint folyadékkal töltött tárgyak, pl. váza
mellé, ezeket ne tegye a készülékre.
- A készülék mıködését hátrányosan érinthetik
a külsŒ hatások, mint például a villámlás és a
statikus kisülés. Ilyen hatások esetén kapcsolja ki, majd ismét be a lejátszót, vagy húzza ki
a konnektorból, majd dugja ismét vissza. A
lejátszónak ez után mıködnie kell.
- Ha hirtelen hŒmérsékletváltozás miatt pára
csapódik ki a lejátszó belsejében, ez akadályozhatja a készülék szabályszerı mıködését.
Ilyen esetben hagyja a lejátszót
szobahŒmérsékleten kiszáradni, s csak ez
után használja.
2
4. A lemez
- Ne tisztítsa a lemezt bakelitlemezekhez
készült sprayekkel, benzinnel, benzollal, vagy
más oldószerekkel, amelyek felmarhatják
felületét.
- Ne fogja meg a lemez felületét. Tartsa a
lemezt a széleinél és a középsŒ lyuknál fogva.
- Finoman törölje le a lemezrŒl a port vagy
piszkot – semmiképpen ne dörzsölje.
5. Környezetvédelmi tájékoztatás
- A termékben használt akkumulátor
környezetre káros anyagokat tartalmaz.
- Kérjük, hogy elhasználódás után veszélyes
hulladékként kezelje.
A kézikönyvben ismertetett termék külsŒ felek
védett szellemi termékeit tartalmazza. E termék
használati joga az említett szellemi termékek tekintetében a végfelhasználó részérŒl történŒ magánjellegı, azaz nem iparszerı felhasználásra korlátozódik. Kereskedelmi célú felhasználása tilos. A
szellemi termékek használati engedélye csak erre a
termékre korlátozódik és nem terjed ki a jelen termékkel együtt használt vagy árusított, ISO/OUR
11172-3 vagy ISO/OUR 13818-3 szabvány szerinti,
a szellemi termék használatára nem jogosult termékre vagy eljárásra. A használati engedély a terméknek az ISO/OUR 11172-3 vagy ISO/OUR
13818-3 szabvány szerinti hangfájlok kódolására
és/vagy dekódolására való használatára vonatkozik.
Nem engedélyezett a termékkel olyan funkciók vagy
szolgáltatások használata vagy igénybevétele, amelyek eltérnek az ISO/OUR 11172-3 vagy ISO/OUR
13818-3 szabványtól.
VIGYÁZAT: AZ ITT LEÍRTAKTÓL ELTÉRÃ
KEZELÉSI VAGY HASZNÁLATI MÓDOK
VESZÉLYES LÉZERSUGÁRZÁSNAK TEHETIK KI
ÖNT ÉS KÖRNYEZETÉT.
Accessories
TávvezérlŒ
Felhasználói
kézikönyv
Elemek a
távvezérlŒhöz (AAA
méretıek)
Video/Audio
kábel
Az elemek behelyezése a
távvezérlŒbe
1. Nyissa fel a teleptartó fedelét a távvezérlŒ
hátoldalán.
2. Helyezze be a két AAA elemet. Vigyázzon helyes
polaritásukra (+ és -).
3. Helyezze vissza a teleptartó fedelét.
Ha nem mıködne a távvezérlŒ
- EllenŒrizze, hogy az elemek a jelölt polaritásnak
megfelelŒen vannak-e behelyezve
- EllenŒrizze, hogy nem használódtak-e el az elemek.
- EllenŒrizze, hogy a távvezérlŒ „látja”-e a lejátszót.
- EllenŒrizze, hogy van-e fénycsŒ a közelben.
TARTALOMJEGYZÉK
Óvintézkedések . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
MielŒtt hozzákezdene . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Beállítás
Általános jellemzŒk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
A lemez típusa és jellemzŒi . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Ismertetés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
A távvezérlŒ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Csatlakoztatás
A csatlakoztatási mód kiválasztása . . . . . . . . . . . . 9
Alapfunkciók
Lemez lejátszása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
A KERESÉS és SKIP funkció használata . . . . . 17
A Display funkció használata . . . . . . . . . . . . . . . 17
A Lemez és Film menü használata . . . . . . . . . . . 18
A Funkció menü használata . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Ismételt lejátszás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Lassított visszajátszás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
További Funkciók
Az oldalarány beállítása (EZ VIEW) . . . . . . . . . . . 19
A szinkronhang nyelvének kiválasztása. . . . . . . . 20
A feliratozás nyelvének kiválasztása . . . . . . . . . . 20
A kamera szögének módosítása . . . . . . . . . . . . . 21
Az azonnali visszajátszás/kihagyás funkció
használata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
A KönyvjelzŒ funkció használata . . . . . . . . . . . . . 21
A Zoom funkció használata . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Klip menü MP3/WMA/JPEG/MPEG4/
CD Audio formátumokhoz . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Mappa kijelölése. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
MP3/WMA/CD Audio lejátszás . . . . . . . . . . . . . . 23
MPEG4 lejátszás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Képeket tartalmazó CD lejátszása . . . . . . . . . . . . 25
A Setup (Beállítás) menü
módosítása
A Setup (Beállítás) menü használata. . . . . . . . . . 26
A nyelvi jellemzŒk beállítása. . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Az audio beállítások elvégzése . . . . . . . . . . . . . . 27
KépernyŒbeállítások . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
A Parental Control (gyermekzár) beállítása . . . . . 30
Az Anynet+ telepítéséhez (HDMI-CEC). . . . . . . . 31
Hivatkozások
Firmver frissítés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Hibaelhárítás. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Mıszaki adatok. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
3
Hungary
MIELÃTT
HOZZÁKEZDENE
BEÁLLÍTÁS
Általános jellemzŒk
Kiváló hangminŒség
A Dolby Laboratories által kifejlesztett Dolby Digital
technológia kristálytisztán játssza le a hangokat.
KépernyŒ
Szokásos és széles képernyŒjı (16:9) képek
egyaránt lejátszhatók.
Lassítás
A fontos jelenetek lassítva is megtekinthetŒk.
1080p lejátszás
Ez a lejátszó átkonvertálja a hagyományos DVD-t
1080p TV-n történŒ lejátszásra.
Gyermekzár (DVD)
A gyermekzár segítségével megakadályozható,
hogy a gyermekek számukra káros tartalmú, pl.
erŒszakos, pornográf, stb. filmeket nézzenek.
A képernyŒn megjelenŒ menü
funkciói
Filmnézéskor beállítható a nyelv
(szinkronhang/felirat) és a kameraállás.
Teljes kép egy lépésben
A “progressive scan” technológia jobb
képminŒséget ad, kétszer annyi sorral, mint a hagyományos váltottsoros letapogatás.
EZ VIEW (DVD)
Az Easy View segítségével a TV képernyŒ méretarányához (16:9 vagy 4:3) igazítható a kép.
Digitális fényképnézŒ (JPEG)
A digitális fényképek TV képernyŒn való megtekintéséhez.
Ismétlés
A REPEAT gombbal a kívánt dal vagy film újra
lejátszható.
MP3/WMA
A készülékkel MP3/WMA fájlok is lejátszhatók.
Azonnali visszajátszás (DVD)
Ezzel a funkcióval az aktuális hely elŒtti 10 másodpercnyi filmrészlet játszható vissza.
Azonnali SKIP (DVD)
Átugorja a következŒ 10 másodpercnyi anyagot.
MPEG4
A készülék az avi fájlban MPEG4 formátum lejátszására is alkalmas.
HDMI (High Definition Multimedia
Interface)
A HDMI a képzajt csökkenti azáltal, hogy a digitális
video/audio jelet feldolgozatlanul, közvetlenül juttatja a lejátszóról a tv-re.
4
Tudnivalók
- A következŒ lemezek nem játszhatók le ezzel a
lejátszóval.
• DVD-ROM
• DVD-RAM
• CD-ROM
• CDV
• CDI
• CVD
• Super Audio CD (a CD réteg kivételével)
• CDG lemezekrŒl csak a hang játszható le, a
grafikák nem.
- A lejátszhatóság a felvételi körülményektŒl függ.
• DVD-R, +R
• CD-RW
• DVD+RW, -RW (V mode)
- ElŒfordulhat, hogy a készülék nem tud lejátszani
egyes CD-R, CD-RW és DVD-R lemezeket, típusuktól és felvételi körülményeiktŒl függŒen.
MÁSOLÁSVÉDELEM
Számos DVD lemez védve van másolás ellen. A
másolásvédett lemezeken levŒ filmek csak közvetlenül a
TV-készüléken nézhetŒk, képmagnóra nem vehetŒk fel.
A képmagnón torz lesz a felvétel.
A készülék a szerzŒi jogok védelmét biztosító technológiai megoldásokat tartalmaz, amelyek mıködését USA
szabadalmak és a Macrovision Corporation és mások
szerzŒi jogai védik. Ez a másolásvédelmi technológia
csak a Macrovision Corporation engedélyével használható, és csak otthon vagy más korlátozott felhasználás
keretében, amennyiben a Macrovision Corporation ettŒl
eltérŒ felhasználását nem engedélyezte. Tilos a
másolásvédelem feltörése.
PROGRESSIVE SCAN KIMENÃJEL
(525p)
“FELHÍVJUK A FIGYELMÉT, HOGY NEM MINDEN
NAGYFELBONTÁSÚ TV-KÉSZÜLÉK KOMPATIBILIS EZZEL
A LEJÁTSZÓVAL .AMENNYIBEN MÙTERMÉK JELENTKEZIK A KÉPERNYÃN 525 SOROS ‘PROGRESSIVE
SCAN’ KÉPEK LEJÁTSZÁSAKOR, CÉLSZERÙ ÁTKAPCSOLNI ‘STANDARD DEFINITION’, AZAZ HAGYOMÁNYOS
FELBONTÁSÚ KIMENÃJELRE. KÉRJÜK, HOGY AMENNYIBEN A JELEN 525p DVD LEJÁTSZÓ ÉS TV KÉSZÜLÉKE
KOMPATIBILITÁSÁVAL KAPCSOLATBAN KÉRDÉSEI
LENNÉNEK, KERESSE MEG EZÜGYBEN A
LEGKÖZELEBBI SAMSUNG ÜGYFÉLSZOLGÁLATOT
VAGY SZAKSZERVIZT.”
A lemez típusa és jellemzŒi
Ezzel a DVD lejátszóval a következŒ típusú lemezek játszhatók le:
Felvétel
DVD
Audio
+
Video
AUDIO-CD
Lemezméret
Max. lejátszási idŒ
12 Cm
Egyoldalas: 240 perc
Kétoldalas: 480 perc
- A DVD kiváló hang- és képminŒségét
a Dolby Digital és MPEG-2 technológia biztosítja.
Egyoldalas: 80 perc
- A képernyŒmenün könnyen
kiválaszthatók a képpel és hanggal
kapcsolatos beállítások.
8 Cm
Kétoldalas: 160 perc
12 Cm
74 perc
8 Cm
20 perc
Audio
A lemezeken feltüntetett jelölések
magyarázata
~
PAL
Régiószám
PAL formátum, pl. Nagy-Britanniában,
Németországban, Magyarországon használják
Dolby Digital lemez
STEREO
DIGITAL
SOUND
Sztereó lemez
JellemzŒk
- A zene digitális jelként van a
lemezen, ami jobb hangminŒséget,
kevesebb torzítást és nagyobb
idŒállóságot biztosít.
Régiószám
A DVD lejátszónak és a lemezeknek is van
régiószáma. A lemez csak akkor játszható le, ha
a kettŒ egyezik. A lemez nem játszható le, ha
régiószáma nem azonos a lejátszóéval.
A készülék régiószáma a lejátszó hátoldalán
van feltüntetve.
Digitális hanglemez
DTS lemez
MP3 lemez
A készülékbe egyszerre csak egy DVD lemez
helyezhetŒ. Két vagy több lemez behelyezése
ideiglenesen vagy tartósan mıködésképtelenné teheti a lejátszót.
DivX tanúsítás
A DivX, DivX Certified és
hasonló logók a DivXNetworks, Inc.
védjegyei és használatuk a cég által
engedélyezett.
5
Hungary
Lemeztípusok és logóik
Ismertetés
ElŒlapi kezelŒszervek
9
10
OPEN/CLOSE
1
1.
2
STANDBY/ON (
3
)
A STANDBY/ON megnyomásakor a jelzŒlámpa kialszik
4
6.
7.
és a lejátszó bekapcsolódik.
2.
STANDBY kijelzŒ
Kigyullad, amikor a készüléket a hálózatra csatlakoz-
OPEN/CLOSE (
8.
VIDEO SEL.
STOP (
)
SKIP (
) KERESÉS
SKIP (
) KERESÉS
Ezzel a gambbal keressen meg mu…sorszámot vagy
)
KIJELZÃMEZÃ
jelenetet elôrefelé.
10. LEJÁTSZÁS/SZÜNET (
Elindítja vagy szünetelteti a lejátszást.
Itt írja ki a lejátszó a mıködési jellemzŒket.
Az elŒlapi kijelzŒ
Teljes játszási idŒ / különféle üzenetek a mıveletekrŒl, például
PLAY, STOP, LOAD ...
nodSC: Nincs lemez a lejátszóban.
OPEn: Nyitva van a lemeztálca.
LOAd: A lejátszó most tölti be a lemez adatait.
6
8
Ezzel a gambbal keressen meg jelenetet vagy
9.
Ezzel nyitható és zárható a lemeztálca.
5.
7
mu…sorszámot elôrefelé.
LEMEZTÁLCA
Ide kell helyezni a lemezt.
4.
6
Leállítja a lejátszást.
tatják.
3.
5
)
Hátlap
2
Hungary
3
1
2
1.
SCART CSATLAKOZÓ
- ÖsszeköthetŒ a TV-készülék SCART bemenetével.
2.
DIGITÁLIS HANGKIMENETEK
- Innét lehet optikai vagy koaxiális digitális kábellel
csatlakozni egy kompatibilis Dolby Digital vevŒre.
- Innét optikai vagy koaxiális digitális kábellel Dolby
Digital, MPEG2 vagy DTS dekódolót tartalmazó A/V
erŒsítŒre lehet csatlakozni.
3.
4.
KOMPONENSES VIDEO KIMENETEK
- Innét lehet “Component Video In” bemenetı TVkészülékre csatlakozni. A kimeneteken a PR, PB és
Y videojel komponens jelenik meg.
- Ha a Beállítás menüben a P-SCAN video kimenŒjelet
állítja be, akkor a “progressive scan” (Teljes kép egy
lépésben) üzemmód kapcsolódik be.
- Ha a Beállítás menüben a I-SCAN video kimenŒjelet
állítja be, akkor a váltottsoros letapogatású üzemmód
kapcsolódik be.
4
5
6
7
5.
VIDEO KIMENET
- Innét lehet csatlakozni, megfelelŒ videokábellel, a
TV-készülék “Video input” képbemenetére.
- A Beállítás menüben a video kimenŒjelet I-SCAN
értékre kell állítani.
6.
S-VIDEO KIMENET
- Jobb lesz a képminŒség, ha S-Video kábellel innét
csatlakozik a TV-készülék S-Video bemenetére.
- A Beállítás menüben a video kimenŒjelet I-SCAN
értékre kell állítani.
7.
HDMI OUT csatlakozó
- Csatlakoztassa ezt az aljatot a tv-készülék HDMI
aljazatához HDMI kábel segítségével, a lehetô
legjobb képminôség elérése érdekében.
- Ha a HDMI kábelt olyan TV-vel kötjük össze melynek
van HDMI kimenete, a HDMI mód automatikusan
mu…ködésbe lép.
ANALÓG HANGKIMENETEK
Ide csatlakoztatható a televízió vagy az A/V vevŒ
hangbemenete.
Tudnivalók
- A TV-készülék felhasználói kézikönyvébŒl megtudhatja, hogy a TV támogatja-e a P-SCAN (Teljes kép
egy lépésben) technológiát.
Ha használható a P-SCAN, a TV-készülék menürendszerében ezt állítsa be, a felhasználói kézikönyv
útmutatása szerint.
- A készüléket a HDMI aljzaton keresztül konverziós adapter segítségével csatlakoztathatja tv vagy más
berendezés DVI aljzatához. Ebben az esetben a tvnek vagy a képmegjelenítô eszköznek HDCP kompatibilis DVI bemenettel kell rendelkeznie.
- Ha a készüléket olyan tv-hez vagy képmegjelenítô eszközhöz csatlakoztatja, amely nem felel meg az
elôbbi pontban leírt formátumnak, nem jelenik meg a kép.
- Olvassa el a csatlakoztatandó tv vagy a képmegjelenítô eszköz használati útmutatójában is a részletes
leírás a HDMI aljzatról.
- A Beállítás menü használatát az 28 ~ 29. oldal ismerteti.
7
A távvezérlŒ
6.
1
2
17
18
7.
3
19
20
8.
4
21
5
6
7
8
9
22
23
10
24
11
25
26
12
13
27
14
28
15
16
29
30
KERESÃ gombok (
)
/
A lemezen elŒre-hátra lehet
keresni velük.
INSTANT REPLAY gomb
Ezzel a funkcióval az aktuális hely elŒtti 10 másodpercnyi filmrészlet játszható vissza.
SKIP gombok (
)
/
A SKIP gombbal át lehet ugrani a filmet, fejezetet vagy
sávot.
9. STOP gomb (
)
10. TV VOL (+, -) gomb
Hangirányitás.
11. MENU gomb
A DVD lejátszó menüjét hívja be
12. ENTER/ ❷➛❿ gombok
Váltókapcsolóként mıködik.
13. EZ VIEW gomb
Az Easy View segítségével a TV képernyŒ
oldalarányához (16:9 vagy 4:3) igazítható a kép.
14. DISC MENU gomb
Kiíratja a lemezmenüt.
15. SUBTITLE gomb
16. AUDIO gomb
A lemez különféle audio funkciói érhetŒk el vele.
17. REPEAT A-B gomb
Az A-B szakasz ismételt lejátszására szolgál.
18. REPEAT gomb
MegismételtethetŒ vele a film, fejezet, sáv vagy a teljes
lemez.
19. TV POWER gomb
Be-és kikapcsolhatja vele a TV készüléket.
20. OPEN/CLOSE (
) gomb
Ezzel nyitható és zárható a lemeztálca.
21. STEP gomb
Kockánként lépteti a képet.
22. INSTANT SKIP gomb
Átugorja a következŒ 10 másodpercnyi anyagot.
23. LEJÁTSZÁS/SZÜNET gomb (
)
Elindítja vagy szünetelteti a lejátszást.
24. TV CH (
,
) gomb
Csatorna választás.
25. TV/VIDEO gomb
Nyomja meg az összes elérhetõ videó forrás lejátszásához (úgymint TV, kábel, videó)
1.
2.
3.
4.
5.
8
VIDEO SEL. gomb
Ezzel a gombbal válassza ki a kimenô videó jel formátumát.
HDMI SEL. gomb
A HDMI kimenet kiválasztása.
A DVD POWER gombja
Be- és kikapcsolja a lejátszót.
SZÁMGOMBOK
BOOKMARK gomb
26. RETURN gomb
Visszaléptet az elŒzŒ menübe.
27. EXIT gomb
A menübõl történõ kilépéshez.
28. CANCEL gomb
Ezzel lehet eltávolítani a menüket vagy
állapotüzeneteket a képernyŒrŒl.
29. ZOOM (nagyítás) gomb
A DVD kép kinagítása.
30. INFO gomb
CSATLAKOZTATÁS
Hungary
A csatlakoztatási mód
kiválasztása
Az alábbiakban példákkal szemléltetjük a DVD lejátszó, a TV készülék és más készülékek lehetséges
összekapcsolási módjait.
TeendŒk a DVD lejátszó csatlakoztatása elŒtt
- Az összekábelezés elŒtt mindig kapcsolja ki a DVD lejátszót, TV-t és minden más érintett készüléket.
- Olvassa el a csatlakoztatni kívánt többi készülék felhasználói kézikönyvét.
Csatlakoztatás TV-hez (SCART)
- A SCART kábellel kösse össze a DVD lejátszó hátoldalán levŒ SCART (EXT) csatlakozót a TV
SCART(IN) csatlakozójával.
- Ha a TV-készüléken nincs SCART csatlakozó, a következŒ alternatív megoldásokat használhatja:
Csatlakoztatás TV-hez (Video CVBS)
1
Video/audio kábellel kösse össze a DVD lejátszó hátoldalán
levŒ VIDEO (sárga)/AUDIO (piros és fehér) OUT csatlakozót a TV-készülék VIDEO (sárga)/AUDIO (piros és
fehér) IN csatlakozójával.
2
Kapcsolja be a DVD lejátszót és a TV-t.
FEHÉR SÁRGA
PIROS
Hangkábel
VAGY
PIROS
FEHÉR
Videokábel
SÁRGA
3
Addig nyomogassa a TV távvezérlŒjén a bemenetválasztó
gombot, amíg a képernyŒn a DVD lejátszó videojele meg
nem jelenik
Tudnivalók
- Bezajosodhat a hang, ha a hangkábel túl közel kerül a hálózati vezetékhez.
- Ha erŒsítŒhöz szeretne csatlakozni, lapozzon az errŒl szóló 14. és 15. oldalra.
- A csatlakozók száma és elhelyezkedése a TV-készülék fajtájától függ.
További felvilágosítás a TV kézikönyvében található.
- Ha a TV-készüléken csak egy hangbemenet van, azt a DVD lejátszó [AUDIO OUT][baloldali] (fehér)
csatlakozójával kösse össze.
- Ha megnyomja a VIDEO SEL. gombot, mikor a DVD-lejátszó leállított állapotban van, vagy nincs lemez a
keszülékben, a videokimenet, a következö sorrendben változik : (COMPOSITE/S-Video ➝ I-SCAN ➝
P-SCAN ➝ SCART RGB)
- Ha a HDMI kimeneti felbontást, a S-Video kimenet nem használható.
9
Csatlakoztatás TV-hez (S-Video)
- Csatlakozás S-Video kábellel a TV-készülékhez.
- Az S–Video jobb képminŒséget ad. A képet fekete-fehér (Y) és színes (C) jelekre bontja, s
ezáltal tisztább képet ad, mint a szokásos videojel. (A hangjel a hangkimenetrŒl megy ki.)
1
A (külön vásárolható) S-Video kábellel kösse össze a DVD
lejátszó hátoldalán található S-VIDEO OUT csatlakozót a
TV-n levŒ S-VIDEO IN csatlakozóval.
2
Hangkábellel kösse össze a DVD lejátszó hátoldalán levŒ
AUDIO (piros és fehér) OUT csatlakozót a TV-készülék
AUDIO (piros és fehér) IN csatlakozójával.
Kapcsolja be a DVD lejátszót és a TV-t.
3
FEHÉR
PIROS
Addig nyomogassa a TV távvezérlŒjén a bemenetválasztó
gombot, amíg a képernyŒn a DVD lejátszó S-Video jele
meg nem jelenik.
Hangkábel
PIROS
4
A képernyŒbeállító menüben a video kimenŒjelet
állítsa S-Video értékıre. (Lásd az 28. és 29. oldalt.)
A VIDEO SEL. gomb segítségével változtathatja meg a
videokimenet módot. (lásd a 9. oldalt)
Tudnivalók
- Ha erŒsítŒhöz szeretne csatlakozni, lapozzon az errŒl szóló 14. és 15. oldalra.
- A csatlakozók száma és elhelyezkedése a TV-készülék fajtájától függ.
További felvilágosítás a TV kézikönyvében található.
- Ha a HDMI kimeneti felbontást, a S-Video kimenet nem használható.
10
FEHÉR
S-Video kábel
(külön kell megvenni)
Csatlakoztatás TV-hez (váltottsoros letapogatás)
- Csatlakozás komponenses video kábelekkel a TV-készülékhez.
Hungary
- Kiváló minŒségı és pontos színmegfelelésı lesz a kép. A komponenses video fekete-fehér (Y), kék (PB)
és vörös (PR) összetevŒre bontja a jeleket, hogy a kép tisztább és élesebb legyen.
(A hangjel a hangkimenetrŒl megy ki.)
1
A (külön vásárolható) komponenses video kábelekkel
kösse össze a DVD lejátszó hátoldalán található COMPONENT VIDEO OUT csatlakozókat a TV-n levŒ COMPONENT IN csatlakozókkal.
2
PIROS
Hangkábellel kösse össze a DVD lejátszó hátoldalán levŒ
AUDIO (piros és fehér) OUT csatlakozót a TV-készülék
AUDIO (piros és fehér) IN csatlakozójával.
Kapcsolja be a DVD lejátszót és a TV-t.
PIROS
3
Addig nyomogassa a TV távvezérlŒjén a bemenetválasztó
gombot, amíg a képernyŒn a DVD lejátszó komponenses
videojele meg nem jelenik.
KÉK
ZÖLD
FEHÉR
Hangkábel
PIROS
FEHÉR
PIROS
KÉK
ZÖLD
Komponenses kábel
(külön kell megvenni)
4
A képernyŒbeállító menüben a video kimenŒjelet állítsa
I-SCAN értékıre. (Lásd az 28. és 29. oldalt.)
A VIDEO SEL. gomb segítségével változtathatja meg a
videokimenet módot. (lásd a 9. oldalt)
Tudnivalók
- Ha erŒsítŒhöz szeretne csatlakozni, lapozzon az errŒl szóló 14. és 15. oldalra.
- Egyes gyártók a TV-készülék komponenses bemeneteit nem „PR, PB, Y” betıvel, hanem „R-Y, B-Y, Y”
vagy „Cr, Cb, Y” betıvel jelölik. A csatlakozók száma és elhelyezkedése a TV-készülék fajtájától függ.
További felvilágosítás a TV kézikönyvében található.
- Ha a HDMI kimeneti felbontást, a S-Video kimenet nem használható.
11
Csatlakoztatás TV-hez (Progressive)
1
A (külön vásárolható) komponenses video kábelekkel
kösse össze a DVD lejátszó hátoldalán található COMPONENT VIDEO OUT csatlakozókat a TV-n levŒ COMPONENT IN csatlakozókkal.
2
PIROS
KÉK
ZÖLD
Hangkábellel kösse össze a DVD lejátszó hátoldalán levŒ
AUDIO (piros és fehér) OUT csatlakozót a TV-készülék
AUDIO (piros és fehér) IN csatlakozójával.
Kapcsolja be a DVD lejátszót és a TV-t.
PIROS
3
Addig nyomogassa a TV távvezérlŒjén a bemenetválasztó
gombot, amíg a képernyŒn a DVD lejátszó komponenses
videojele meg nem jelenik.
FEHÉR
Hangkábel
PIROS
FEHÉR
PIROS
KÉK
ZÖLD
Komponenses kábel
(külön kell megvenni)
4
A képernyŒbeállító menüben a video kimenŒjelet állítsa PSCAN értékıre. (Lásd az 28. és 29. oldalt.)
A VIDEO SEL. gomb segítségével változtathatja meg a
videokimenet módot. (lásd a 9. oldalt)
A “progressive video” kimenŒjel nézéséhez
- A TV-készülék felhasználói kézikönyvében olvassa el, hogy a TV támogatja-e a P-SCAN (Teljes
kép egy lépésben) technológiát.
Ha használható a P-SCAN, a TV-készülék menürendszerében ezt állítsa be, a felhasználói
kézikönyv útmutatása szerint.
- Az összekapcsolás módja eltérhet a fent láthatótól, ha a TV-készülék kivitele más.
Tudnivalók
- Mi az a “Progressive scan”?
A Progressive scan (Teljes kép egy lépésben) kétszer annyi sort ad a képernyŒn, mint a váltottsoros letapogatás. A Progressive scan ezért remegésmentesebb és tisztább képet ad.
- Ha a HDMI kimeneti felbontást, a S-Video kimenet nem használható.
12
Csatlakoztatás televízióhoz DVI-csatlakozó segítségével
1
Hungary
A HDMI-DVI kábel segítségével csatlakoztassa a DVDlejátszó hátoldalán található HDMI OUT csatlakozót a
televízió DVI IN csatlakozójához.
2
Az audiokábelek segítségével csatlakoztassa a DVD-lejátszó hátoldalálan található AUDIO (vörös és fehér) OUT
csatlakozókat a televízió AUDIO (és fehér) IN csatlakozóihoz. Kapcsolja be a DVD-lejátszót és a televíziót.
PIROS
FEHÉR
Hangkábel
PIROS
FEHÉR
3
HDMI-DVI kábel
(külön kell megvenni)
A televízió távvezérlŒjen nyomja addig a bemeneti
választót, mig a DVD-lejátszó DVI jele föl nem tınik a
televízió képernyŒjén.
Csatlakoztatás televízióhoz HDMI-csatlakozó segítségével
1
A HDMI-kábel segítségével csatlakoztassa a DVD-lejátszó
hátoldalán található HDMI OUT csatlakozót a televízió
HDMI IN csatlakozójához.
2
A televízió távvezérlŒjén nyomja addig a bemeneti választót,
mig a DVD-lejátszó HDMI jele föl nem tınik a televízió
képernyŒjén.
HDMI kábel
(külön kell megvenni)
HDMI VIDEO specifikációk
Mikor megnyomja a HDMI SEL. gombot, a 480p,576p, 720p, 1080p és az 1080i kijelölésre kerül ebben a
sorrendben.
A HDMI SEL. gomb megnyomásakor megjelenik az aktuális felbontás.
Ha másodszor is megnyomja a gombot, megváltoztathatja a HDMI-kimenet ferbontását.
- A televízió típusától függŒen elŒfordulhat, hogy egyes HDMI-kimenet felbontások nem mıködnek.
- Részletekért lásd a televízió használati útmutatóját.
- Ha csatlakoztatja a HDMI vagy HDMI-DVI-kábelt a televízióhoz, a DVD-lejátszó kimenete 10 percen belül
HDMI/DVI beállításra áll át.
- Ha a HDMI-kimenet felbontását 720p, 1080p-re vagy 1080i-re állítja, a HDMI-kimenet jobb képminŒséget
biztosit.
- Ha a HDMI kimeneti felbontást, a S-Video kimenet nem használható.
- Ha csatlakoztatja a HDMI kábelt Samsung TV között, a TV távirányítójával könnyedén mu…ködtetheti a DVD
lejátszót (ez kizárrólag Samsung TV-k esetében lehetséges, melyek támogatják az Anynet+-t (HDMI-CEC).)
(lásd a 31. odalt)
- Kérjük, keresse meg az
logót. (Amennyiben a TV-je rendelkezik
logóval, akkor támogatja az
Anynet+ funkciót.)
13
• HDMI (High Definition Multimedia Interface)
A HDMI egy olyan interfész, mely egy kábelen
keresztül teszi lehetôvé teszi az audio és video adatok továbbítását. A HDMI csatlakozón keresztül a
DVD hang és kép jeleit párhuzamosan továbbítja, és
ezáltal tisztább képet állít elô a HDMI csatlakozóval
rendelkezô tv-n.
• A HDMI csatlakozó leírása
HDMI csatlakozó - Tömörítetlen videó jelek és digitális audio jelek (LPCM vagy Bit Stream).
- A lejatszó a HDMI csatlakozón kerestül tisztán
digitális jelet továbbít a tv felé.
- Ha a tv nem támogatja a HDCP (nagy sávszélességu… digitális adatvédelem) funkciót, csak
képzaj (havazás) jelenik meg a képernyôn.
• Miért alkalmazza a Samsung a HDMI technológiát?
Analóg tv-készülék felé analóg jelet kell továbbítani.
DVD lemez lejátszáskor a DVD lejátszó azonban digitális jelet továbbít. Ezért digitális-analóg jelátalakítóra
van szükség (a DVD lejátszóban), vagy analóg-digitális átalakítóra (a tv-ben). A konverzió a
jelveszteség és a zaj miatt a képminôség romlásával
jar. A DVI technológia már sokkal fejlettebb, mert
nincs szükség D/A konverzióra, a lejátszó tisztán digitális jelet továbbít a tv-készülék felé.
• Mi a HDCP?
A HDCP (nagy sávszélességu… digitális adatvédelem)
rendszer a DVI csatlakozón keresztül történô illegális
másolás elleni védelem eszköze. Digitális kapcsolatot
biztosít a videó jelforrás (PC, DVD, stb.) valamint a
képmegjelenítô eszköz (tv, kivetítô. stb.) között. A tartalmat a jelforrásnál kódolja, az illegális másolás
megakadályozássára.
Összekapcsolás hangerŒsítŒvel (kétcsatornás erŒsítŒ)
1
Hangkábellel kösse össze a DVD lejátszó hátoldalán levŒ
AUDIO (piros és fehér) OUT csatlakozót az erŒsítŒ
AUDIO (piros és fehér) IN csatlakozójával.
2
A videokábellel vagy kábelekkel kösse össze a DVD lejátszó hátoldalán levŒ VIDEO, S-VIDEO vagy COMPONENT
OUT csatlakozót a TV-készülék VIDEO, S-VIDEO vagy
COMPONENT IN csatlakozójával, a 9-14. oldalon leírt módon.
PIROS
3
FEHÉR
Hangkábel
Kapcsolja be a DVD lejátszót, a TV-t és az erŒsítŒt.
PIROS
FEHÉR
Kétcsatornás sztereó
erŒsítŒ.
4
A DVD lejátszóra az erŒsítŒn a külsŒ jelbemenet
kiválasztásával kapcsolódhat. Az erŒsítŒ hangbemenetének
kiválasztásával kapcsolatban további információkkal az
erŒsítŒ felhasználói kézikönyve szolgál.
Tudnivalók
- Kérjük, hogy csavarja le az erŒsítŒ hangerejét. A hirtelen nagy hangerŒ tönkreteheti a
hangszórókat és halláskárosodást okozhat.
- A menüképernyŒn az erŒsítŒnek megfelelŒen állítsa be a hangjelet. (Lásd az 27-28.)
- A csatlakozók elhelyezkedése erŒsítŒnként eltérŒ lehet.
További felvilágosítás az erŒsítŒ kézikönyvében található.
14
Összekapcsolás hangerŒsítŒvel (Dolby digital, MPEG2 vagy DTS)
1
Hungary
Optikai kábel (különtartozék) használata esetén kösse
össze a DVD lejátszó hátoldalán található DIGITAL
AUDIO OUT (OPTICAL) csatlakozót az erŒsítŒn levŒ DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL) csatlakozóval. Koaxiális kábel
(különtartozék) használata esetén kösse össze a DVD
lejátszó hátoldalán található DIGITAL AUDIO OUT
(COAXIAL) csatlakozót az erŒsítŒn levŒ DIGITAL AUDIO
IN (COAXIAL) csatlakozóval.
2
A videokábellel vagy kábelekkel kösse össze a DVD lejátszó hátoldalán levŒ VIDEO, S-VIDEO vagy COMPONENT
OUT csatlakozót a TV-készülék VIDEO, S-VIDEO vagy
COMPONENT IN csatlakozójával, a 9-14. oldalon leírt
módon.
vagy
Koaxiális kábel
(külön kell megvenni)
Optikai kábel
(külön kell megvenni)
3
Kapcsolja be a DVD lejátszót, a TV-t és az erŒsítŒt.
Dolby Digital vagy
DTS erŒsítŒ
4
A DVD lejátszóra az erŒsítŒn a külsŒ jelbemenet
kiválasztásával kapcsolódhat. Az erŒsítŒ hangbemenetének
kiválasztásával kapcsolatban további információkkal az
erŒsítŒ felhasználói kézikönyve szolgál.
Tudnivalók
- Kérjük, csavarja le az erŒsítŒ hangerejét. A hirtelen nagy hangerŒ tönkreteheti a hangszórókat és
halláskárosodást okozhat.
- A menüképernyŒn az erŒsítŒnek megfelelŒen állítsa be a hangjelet. (Lásd az 27-28.)
- A csatlakozók elhelyezkedése erŒsítŒnként eltérŒ lehet.
További felvilágosítás az erŒsítŒ kézikönyvében található.
15
ALAPFUNKCIÓK
Lemez lejátszása
4. A lejátszás leállítása
Lejátszás közben nyomja meg a STOP (
TeendŒk a lejátszás elŒtt
- Kapcsolja be TV-készülékét és válassza ki a
megfelelŒ video bemenetet a TV távvezérlŒjén.
- Ha hangerŒsítŒt is használ, kapcsolja be azt is,
és válassza ki megfelelŒ bemenetét.
A lejátszó hálózatra csatlakoztatása és DVD POWER gombjának elsŒ alkalommal történŒ megnyomása után ez a
képernyŒ jelenik meg: Ha szeretne nyelvet választani,
nyomja meg a megfelelŒ számgombot. (Ez a képernyŒ csak
az elsŒ bekapcsoláskor jelenik meg automatikusan.)
Ha az indulóképernyŒ nyelve nincs beállítva, az érték változhat a készülék be- vagy kikapcsolásakor. Ha ezt el akarja
kerülni, válassza ki most a nyelvet.
Ha módosítani szeretné a nyelvbeállítást, vegye ki a lemezt
(ha van a készülékben) és tartsa 5 másodpercnél hosszabb
ideig lenyomva az elŒlapi
gombot. Ekkor ismét megjelenik a SELECT MENU LANGUAGE ablak, ahol
kiválaszthatja a nyelvet.appears again where you can reset
your preferred language.
Press
1
for English
Touche
2
pour Français
Drücken Sie
3
für Deutsch
Pulsar
4
para Español
Premere
5
per Italiano
Druk op
6
voor Nederlands
Lejátszás
1. Nyomja meg az OPEN/CLOSE (
) gombot.
Ekkor kialszik a KÉSZENLÉT jelzŒlámpa, és
kinyílik a tálca.
2. Óvatosan helyezze a lemezt a tálcába, feliratos oldalával
felfelé.
3. A tálca bezárásához nyomja meg a PLAY/PAUSE ( )
vagy az OPEN/CLOSE ( ) gombot.
- Amikor megállítja a lejátszást, a lejátszó megjegyzi a
helyet a lemezen, és a PLAY/PAUSE ( ) gomb
legközelebbi megnyomásakor ott folytatja, ahol
abbahagyta.
16
5. A lemez kivétele
Nyomja meg az OPEN/CLOSE (
) gombot.
) gombot.
6. A lejátszás szüneteltetése
Lejátszás közben nyomja meg a távvezérlŒ PLAY/PAUSE
( ) vagy STEP gombját.
- Ilyenkor nincs se kép, se hang.
A normál lejátszás folytatásához nyomja meg ismét a
PLAY/PAUSE ( ) gombot.
7. STEP kockánkénti léptetés (CD lemeznél nem mıködik)
Lejátszás közben nyomja meg a távvezérlŒ STEP gombját.
- A gomb megnyomásakor megjelenik a következŒ
képkocka.
- STEP üzemmódban nincs hang.
- A normál lejátszás folytatásához nyomja meg a
PLAY/PAUSE ( ) gombot.
- A STEP léptetés csak elŒre irányban mıködik.
8. Lassított lejátszás
PAUSE vagy STEP üzemmódban a SEARCH (
/ )
gomb lenyomásával és lenyomva tartásával a lejátszási
sebesség a normál sebesség 1/8, 1/4 és 1/2 szeresére
lassítható le.
- Lassított lejátszási üzemmódban nincs hang.
- A normál lejátszás folytatásához nyomja meg a
PLAY/PAUSE ( ) gombot.
Tudnivalók
- Ha egy percnél tovább hagyja stop üzemmódban
a lejátszót, és eközben nem használja, mıködés
be lép a képernyŒvédŒ. A normál lejátszás
folytatásához nyomja meg a PLAY/PAUSE ( )
gombot.
- Ha 30 percnél tovább hagyja stop üzemmódban
a lejátszót, akkor az automatikus kikapcsolási
funkció kikapcsolja.
- Ha 5 percig szünet üzemmódban hagyja a
lejátszót, az leáll.
- Ez az ikon (
) azt jelzi, hogy érvénytelen
gombot nyomtak meg.
Lejátszás közben gyorsan lehet keresni a fejezeten
vagy sávon belül és a SKIP funkcióval át lehet
ugrani a következŒ fejezetre vagy sávra.
Keresés a fejezeten vagy sávon belül
Lejátszás közben tartsa lenyomva legalább 1 másodpercig a távvezérlŒ SEARCH ( vagy ) gombját.
DVD 2X, 4X, 64X, 128X
CD
2X, 4X, 8X
Tudnivalók
- E funkció névleges sebessége eltérhet a
ténylegestŒl.
- Keresés közben nincs hang (a CD kivételével).
A Display funkció használata
DVD/MPEG4 lejátszásakor
1. Lejátszás közben nyomja meg a távvezérlŒ INFO gombját.
- A funkciómenüben az Info a MENU gombbal választható.
2. A kívánt sort a
3. Állítsa be a kívánt értéket a ➛ ❿ gombbal, majd nyomja
meg az ENTER gombot.
- A távvezérlŒ számgombjaival közvetlenül elérheti a
kívánt filmet, fejezetet vagy lejátszási pozíciót.
4. A képernyŒ kikapcsolásához nyomja meg ismét az INFO
gombot.
Tudnivalók
Title
Sávok közötti ugrás
Chapter
Lejátszás közben nyomja meg a SKIP (
vagy
) gombot.
- Ha DVD lejátszása közben megnyomja a SKIP (
)
gombot, a lejátszó a következŒ fejezetre ugrik. Ha a
SKIP (
) gombot nyomja meg, a lejátszó a fejezet elejére ugrik. Ha még egyszer megnyomja, az elŒzŒ fejezet
elejére ugrik.
- Ha CD lemezt játszanak le, és közben megnyomják a
SKIP (
) gombot, a lejátszó a következŒ sávra ugrik.
Ha a SKIP (
) gombot nyomják meg, a lejátszó a sáv
elejére ugrik. Ha még egyszer megnyomják, az elŒzŒ
sáv elejére ugrik.
❷ gombbal választhatja ki.
Time
Audio
Subtitle
Itt lehet elérni a kívánt filmet, ha több is van
a lemezen.
Például, ha több film van a DVD-n, itt mindegyik megjelenik.
A legtöbb DVD lemezen fejezetekre vannak
tagolva a filmek , hogy könnyebben meg
lehessen találni a kívánt helyet.
Itt adott idŒponttól lehet elkezdeni a lejátszást. Hivatkozásképpen meg kell adni a
kezdési idŒpontot. Egyes lemezeken nem
mıködik az idŒ szerinti keresés.
A film kísérŒhangjának nyelvére vonatkozik.
Példánkban a kísérŒhang angol 5.1CH.
DVD lemezeken max. nyolc nyelven lehet
kísérŒhang.
A feliratozás nyelvére vonatkozik.
Kiválasztható a kívánt nyelv, vagy
eltüntethetŒ a feliratozás.
DVD lemezeken max. 32 nyelven lehet feliratozás.
17
Hungary
A KERESÉS és SKIP
funkció használata
A Lemez és Film menü
használata
A Funkció menü használata
A Disc Menu (Lemez menü) használata
1. DVD lemez lejátszása közben nyomja meg a távvezérlŒ
MENU gombját.
2. A
❷ gombbal válassza ki a Disc Menu sort, majd nyom
ja meg a ❿ vagy ENTER gombot.
Press ENTER key
for Disc Menu
Enter
Return
A Film menü használata
1. DVD lemez lejátszása közben nyomja meg a távvezérlŒ
MENU gombját.
2. A
❷ gombbal válassza ki a Title Menu sort, majd nyom
ja meg a ❿ vagy ENTER gombot.
Press ENTER key
for Title Menu
Return
1. Lejátszás közben nyomja meg a MENU gombot.
2. A
❷ gombbal válassza ki a Function sort, majd nyomja
meg a ❿ vagy ENTER gombot.
- Info (lásd a 17. oldalt)
- Zoom (lásd a 22. oldalt)
- Bookmark (lásd a 21. és 22. oldalt)
- Repeat (lásd a 18. és 19. oldalt)
- EZ View (lásd a 19. és 20. oldalt)
- ANGLE (lásd a 21. oldalt)
Info
Zoom
Bookmark
Repeat
EZ View
Angle
Menu
Tudnivalók
- Lehetnek olyan lemezek, amelyeken nem
mıködik a Disc Menu.
- A Disc Menu a távvezérlŒ DISC MENU (Lemez
menü) gombjával is bekapcsolható.
Enter
A Funkció menü használata (DVD)
Enter
Menu
3. Az öt funkció egyikét a
❷ gombbal választhatja
ki. A ❿ vagy ENTER gombbal kapcsolja be a
funkciót.
E funkciók a távvezérlŒ gombjairól közvetlenül is elérhetŒk.
- INFO
- ZOOM
- EZ VIEW
- BOOKMARK
- REPEAT
Ismételt lejátszás
MegismételtethetŒ az aktuális sáv, a fejezet, a film,
egy adott rész (A-tól B-ig) vagy az egész lemez.
DVD lejátszásakor
1. Nyomja meg a távvezérlŒ REPEAT gombját. Megjelenik az
ismételt lejátszás választóképernyŒje.
Menu
Tudnivalók
- Lehetnek olyan lemezek, amelyeken nem
mıködik a Title Menu (Film menü).
- A Title Menu (Film menü) csak akkor jelenik
meg, ha legalább kettŒ film van a lemezen.
2. Állítsa be a Chapter, Title vagy A-B értéket a ➛ ❿
gombbal, majd nyomja meg az ENTER gombot.
- DVD lemezen a fejezet vagy film.
- Chapter (fejezet) ( ): az aktuális fejezetet ismétli.
- Title (film) ( ): az aktuális filmet ismétli.
T
- A-B: a lemez kijelölt szegmensét ismétli.
DVD
Off
18
Return
01
T
01 A - B
ENTER REPEAT
Az A-B ismétlés funkció használata
3. A normál lejátszás visszaállításához nyomja meg ismét a
REPEAT gombot, majd a ➛ ❿ gombbal válassza az Off
értéket, majd nyomja meg az ENTER gombot.
DVD
Off
01
T
01 A - B
ENTER REPEAT
Tudnivalók
TOVÁBBI
FUNKCIÓK
Az oldalarány beállítása
(EZ VIEW)
Lejátszás kívánt oldalaránnyal (DVD)
Nyomja meg az EZ VIEW gombot.
- A gomb minden további megnyomásakor megváltozik a
képernyŒ mérete.
- A képernyŒ zoom üzemmódja Display Setup menüben
kiválasztott beállításokkal mıködik.
- Az EZ VIEW gomb helyes mıködésének biztosításához
válassza a helyes oldalarányt a Display Setup menüben
(lásd az 28. és 29. oldalt).
- Az A-B REPEAT alatt a B pontnak legalább 5
másodpercnyire kell lennie az A ponttól.
- Lehetnek olyan lemezek, amelyeken nem
mıködik az Ismételt lejátszás funkció.
EZ VIEW
16:9 oldalarányú TV használatakor
Lassított visszajátszás
A lassított visszajátszással tüzetesebben meg lehet
nézni és elemezni a fontos sport-, tánc-, virtuóz
hangszeres zene, stb. jeleneteket.
DVD lejátszásakor
1. Lejátszás közben nyomja meg a PLAY/PAUSE (
gombot.
WIDE SCREEN
)
2. PAUSE vagy STEP üzemmódban a SEARCH (
/ )
gomb lenyomásával és lenyomva tartásával a lejátszási
sebesség a normál sebesség 1/8, 1/4 és 1/2 szeresére
lassítható.
16:9 oldalarányú lemez esetén
- WIDE SCREEN (SZÉLES KÉPERNYÃ)
16:9 oldalaránnyal jeleníti meg a DVD-n levŒ filmet.
- SCREEN FIT (KÉPERNYÃRE ILLESZTÉS)
A képernyŒ felsŒ és alsó része le lesz vágva. 2,35:1
oldalarányú lemez lejátszásakor a képernyŒ tetején és
alján látható fekete csík eltınik. A kép függŒlegesen megnyúlik. (Egyes lemeztípusoknál nem tınnek el teljesen a
fekete sávok.)
- ZOOM FIT (ZOOM ILLESZTÉS)
A képernyŒ felsŒ, alsó, baloldali és jobboldali része le lesz
vágva, és a középsŒ rész ki lesz nagyítva.
4:3 oldalarányú lemez esetén
- Normal Wide (Normál szélességı)
16:9 oldalaránnyal jeleníti meg a DVD-n levŒ filmet. A kép
vízszintesen megnyúlik.
- SCREEN FIT (KÉPERNYÃRE ILLESZTÉS)
A képernyŒ felsŒ és alsó része le lesz vágva és a teljes
képernyŒ jelenik meg. A kép függŒlegesen megnyúlik.
- ZOOM FIT (ZOOM ILLESZTÉS)
A képernyŒ fent, lent, baloldalt és jobboldalt le lesz vágva,
és a középsŒ rész ki lesz nagyítva.
- Vertical Fit (FüggŒleges illesztés)
4:3 oldalarányú DVD 16:9 oldalarányú TV-n nézésekor
fekete sáv jelenik meg a képernyŒ bal és jobb oldalán,
hogy ne kelljen vízszintesen megnyújtani a képet.
19
Hungary
1. Nyomja meg a távvezérlŒ REPEAT gombját.
2. Állítsa be a A-B értéket a ➛ ❿ gombbal.
3. Nyomja meg a ENTER gombot azon a helyen,
ahonnét ismételni szeretné a lejátszást (ez az A pont).
Ekkor automatikusan a B válik kiemeltté.
4. Nyomja meg a ENTER gombot azon a helyen,
ameddig ismételni szeretné a lejátszást (ez a B pont).
- A normál lejátszás visszaállításához nyomja meg a
CANCEL gombot
TOVÁBBI FUNKCIÓK
4:3 oldalarányú TV használatakor
- 4:3 Letter Box
16:9 oldalaránnyal jeleníti meg a DVD-n levŒ filmet. A
képernyŒ tetején és alján fekete sáv látható.
- 4:3 Pan Scan
A képernyŒ baloldalt és jobboldalt le lesz vágva, és a
középsŒ rész ki lesz nagyítva, hogy kitöltse a 16:9-es
képernyŒt.
- SCREEN FIT (KÉPERNYÃRE ILLESZTÉS)
A képernyŒ felsŒ és alsó része le lesz vágva és a teljes
képernyŒ jelenik meg. A kép függŒlegesen megnyúlik.
- ZOOM FIT (ZOOM ILLESZTÉS)
A képernyŒ felsŒ, alsó, baloldali és jobboldali része le lesz
vágva, és a középsŒ rész ki lesz nagyítva.
4:3 oldalarányú lemez esetén
Tudnivalók
- Ez a funkció a lemezre kódolt szinkronhangoktól függ és nem feltételenül mıködik minden
lemeznél.
- DVD lemezeken max. 8 nyelven lehet szinkronhang.
- Beállítható, hogy minden DVD ugyanazon a
szinkronhangon szólaljon meg. ErrŒl további
információk a 27. oldalon találhatók.
A feliratozás nyelvének
kiválasztása
A SUBTITLE gombbal könnyen és gyorsan beállítható a feliratozás nyelve.
A SUBTITLE gomb használata
(DVD/MPEG4)
- Normal Screen (Normál képernyŒ)
4:3 oldalaránnyal jeleníti meg a DVD-n levŒ filmet.
- SCREEN FIT (KÉPERNYÃRE ILLESZTÉS)
A képernyŒ felsŒ és alsó része le lesz vágva és a teljes
képernyŒ jelenik meg. A kép függŒlegesen megnyúlik.
1. Nyomja meg a SUBTITLE gombot. A gomb minden további
megnyomásakor megváltozik a nyelv.
A nyelveket rövidítések jelölik.
- ZOOM FIT (ZOOM ILLESZTÉS)
A képernyŒ fent, lent, baloldalt és jobboldalt le lesz vágva,
és a középsŒ rész ki lesz nagyítva.
DVD
Off
SUBTITLE
Tudnivalók
A funkció viselkedése a lemez típusától függ.
A szinkronhang nyelvének
kiválasztása
Az AUDIO gombbal könnyen és gyorsan beállítható
a szinkronhang nyelve.
MPEG4
A külsŒ feliratozása megjelenik a DivX lemeztŒl
függŒen.
Subtitle Selection
External Subtitle Off
readme.TXT
Non-standard fonts are not supported
Az AUDIO gomb használata
(DVD/MPEG4)
Enter
1. Nyomja meg az AUDIO gombot. A gomb minden további
megnyomásakor megváltozik a beállítás.
A nyelveket rövidítések jelölik.
DVD
ENG DOLBY DIGITAL 5.1CH
Az MPEG4 kívánt hangbeállítását választhatja
ki. Utána nyomja meg
az ENTER gombot.
AUDIO
MPEG4
PCM 1/2
AUDIO
2. Az AUDIO ikon eltüntetéséhez nyomja meg a CANCEL
vagy a RETURN gombot.
20
Az MPEG4 kívánt feliratnyelv-beállítását a SUBTITLE gombbal választhatja
ki. Utána nyomja meg az
ENTER gombot.
Return
Menu
MPEG4
Off
SUBTITLE
2. A SUBTITLE ikon eltüntetéséhez nyomja meg a CANCEL
vagy a RETURN gombot.
Tudnivalók
- A DVD fajtájától függŒen elŒfordulhat, hogy a
feliratok nyelvét a Disc Menu kell beállítani.
Nyomja meg a DISC MENU(Lemez menüben)
gombot.
- Ez a funkció a lemezre kódolt feliratoktól függ
és nem feltételenül mıködik minden DVD
lemeznél.
- DVD lemezeken max. 32 nyelven lehet felirat.
- Beállítható, hogy minden DVD ugyanazzal a
feliratnyelvvel jelenjen meg. ErrŒl további
információk a 27. oldalon találhatók.
Amikor a DVD egy jelenethez több látószöget tartalmaz, használhatja az ANGLE funkciót.
Ezzel a funkcióval könyvjelzŒt fızhet egy DVD, így
késŒbb gyorsan megtalálhatja azokat.
Az ANGLE gomb használata (DVD)
Ha a lemez több látószöget tartalmaz, a képernyŒn
megjelenik az ANGLE üzenet.
A KönyvjelzŒ funkció használata
(DVD)
1. Lejátszás közben nyomja meg a távvezérlŒn a MENU gombot.
❷ gombokkal jelölje ki a Function menüpontot, majd
2. A
nyomja meg a ❿ vagy az ENTER gombot.
❷ gombokkal jelölje ki a Angle menüpontot, majd
3. A
nyomja meg a ❿ vagy az ENTER gombot.
1. Lejátszás közben nyomja meg a távvezérlŒn a MENU gombot.
❷ gombokkal jelölje ki a Function menüpontot, majd
2. A
nyomja meg a ❿ vagy az ENTER gombot.
Info
Zoom
Bookmark
Repeat
EZ View
Info
Angle
Zoom
Bookmark
Enter
Repeat
EZ View
Angle
Enter
Return
Menu
❷ gombokkal jelölje ki a Bookmark menüpontot, majd
3. A
nyomja meg a ❿ vagy az ENTER gombot.
Return
Menu
4. A➛/❿ gombokkal jelölje ki a kívánt látószög
kiválasztásához.
4/6
Tudnivalók
- Amennyiben a lemez csak egy látószöggel
rendelkezik, ez a funkció nem mıködik. Jelenleg
kevés lemez rendelkezik ezzel a funkcióval.
- A lemeztŒl függŒen ez a funkció esetleg nem
mıködik.
Az azonnali visszajátszás/
kihagyás funkció használata
Az azonnali visszajátszás funkció
használata (DVD)
Ha lemaradt egy jelenetrŒl, ezzel a funkcióval újra
megnézheti azt.
- - -
4. Amikor a megjelölni kívánt jelenethez ér, nyomja meg az
ENTER gombot! Egyszerre legfeljebb három jelenet
jelölhetŒ meg.
1 - -
Tudnivalók
- A lemeztŒl függŒen a KönyvjelzŒ funkció esetleg nem mıködik.
Egy megjelölt jelenet visszahívása
1~3. Az elsŒ 1~3 lépés ugyanaz, mint a 21. oldalon, a “A
könyvjelzŒ funkció használata” alatt leírtak.
4. A ➛ ❿ gombokkal válassza ki a megjelölt jelenetet!
Nyomja meg az INSTANT REPLAY gombot. Az aktuális jelenet
visszamegy kb. 10 másodpercet és újra lejátszásra kerül.
Az azonnali SKIP funkció használata
(DVD)
Használja a SKIP funkciót az aktuális jelenet 10
másodperces részének kihagyásához!
Nyomja meg az INSTANT SKIP gombot!
- A lejátszás 10 másodpercet elŒre ugrik.
Tudnivalók
A lemeztŒl függŒen ez a funkció esetleg nem
mıködik.
CANCEL
1 2 3
CANCEL
5. A megjelölt jelenet kihagyásához nyomja meg a
PLAY/PAUSE (
) gombot!
Egy könyvjelzŒ törlése
1~3. Az elsŒ 1~3 lépés ugyanaz, mint a 21. oldalon, a “A
könyvjelzŒ funkció használata” alatt leírtak.
4. A törölni kívánt könyvjelzŒszám kijelöléséhez nyomja meg a
➛ ❿ gombokat!
21
Hungary
A KönyvjelzŒ funkció
használata
A kamera szögének
módosítása
5. A könyvjelzŒszám törléséhez nyomja meg a CANCEL
gombot!
1 2 3
CANCEL
-
: A jelenleg lejátszott állomány neve.
-
: Az aktuális lejátszási idŒ.
-
: Az aktuális lejátszási üzemmód : Négy üzemmód
áll rendelkezésre. Ezek sorrendben kijelölhetŒk a
REPEAT gomb megnyomásával.
- Off (kikapcsolva): Normál lejátszás
- Track (Sáv): Megismétli az aktuális sávot.
- Folder (Mappa): Megismétli az aktuális mappát.
- Random (Véletlenszerı): A lemezen lévŒ
állományok véletlenszerıen kerülnek lejátszásra.
CANCEL
A Zoom funkció használata
A Zoom funkció használata (DVD)
1. Lejátszás vagy szünet üzemmód közben nyomja meg a
távvezérlŒn a MENU gombot!
❷ gombokkal jelölje ki a Function menüpontot, majd
2. A
nyomja meg a ❿ vagy az ENTER gombot.
❷ gombokkal jelölje ki a Zoom menüpontot, majd
3. A
nyomja meg a ❿ vagy az ENTER gombot.
4. A kinagyítani kívánt jelenetrész kijelöléséhez nyomja meg a
❷ vagy ➛ ❿ gombokat! Nyomja meg az ENTER gombot!
- DVD lejátszás során a 2X/4X/2X/Normál méretváltoztatási
sorrendhez nyomja meg az ENTER gombot!
Info
Bookmark
Repeat
EZ View
Angle
Return
: MP3 állomány ikon.
-
: WMA állomány ikon.
-
: JPEG állomány ikon.
-
: Mappa ikon.
-
: AVI állomány ikon.
-
-
: CD Audio állomány ikon.
: Aktuális mappa
ikon.
Tudnivalók
- Ha MP3, WMA vagy JPEG fájlt játszik le , a
KépminŒség és a HDMI felbontás nem állítható be.
- Ha MPEG4 fájlt játszik le, a VIDEO SEL. csak stop
mıkŒdik.
Zoom
Enter
-
Menu
Mappa kijelölése
A mappa csak Stop vagy az lejátszás üzemmódban
jelölhetŒ ki.
Klip menü MP3/WMA/JPEG/
MPEG4/CD Audio formátumokhoz
Az CD Audio vagy MP3/WMA/JPEG/MPEG4 formátumot tartalmazó lemezek olyan egyedi dalokat,
illetve képeket tartalmaznak, amelyek a lent mutatottak szerint mappákba rendezhetŒk. Ezek hasonlóak
ahhoz, ahogy a számítógépén helyezi különbözŒ
mappákba az állományait.
- A szülŒmappa kijelölése
A szülŒmappára lépéshez nyomja meg a RETURN gombot,
❷ gombokat és a
vagy a “..” kijelöléséhez nyomja meg a
szülŒmappa megnyitásához az ENTER gombot.
- A társmappa kijelölése
❷ gombbal jelölje ki a kívánt mappát, majd nyomja
A
meg az ENTER gombot.
- Az almappa kijelölése
❷ gombbal jelölje ki a kívánt mappát, majd nyomja
A
meg az ENTER gombot.
R oot
W MA
JPEG
Parent Fol der
MP 3
Nyissa ki a lemeztálcát.
Helyezze a lemezt a tálcára. Csukja be a tálcát.
A tálca becsukódik és
megjelenik ez a képernyŒ.
Stop
Off
MU S IC
T
1s t
JPEG
S ub-Fol ders
MP3
2nd
MPEG4
S ON G FILE 1
Peer Fol ders
Enter
Return
Menu
S ON G FILE 2
S ON G FILE 3
MP E G4 FILE S
22
C urrent Fol der
00:00:00
WMA
1. Nyissa ki a lemeztálcát. Helyezze a lemezt a tálcára. Csukja
be a tálcát.
- Amikor egy lemez MP3 és WMA állományokat is
tartalmaz, csak az egyik típus kerül lejátszásra,
mindkettΠnem.
❷ gombbal jelöljön ki egy dal állományt. A dal
2. A
állomány lejátszásának megkezdéséhez nyomja meg az
ENTER gombot!
Play
Off
B e c a u s e Yo u
T
00:00:23
...
B e c a u s e Yo u
Cactus
Sad Dayu
Wo n d e r f u l
Enter
Return
REPEAT
Repeat
Ismétlés/véletlenszerı lejátszás
Nyomja meg a REPEAT gombot a lejátszás üzemmód
módosításához! Négy üzemmód áll rendelkezésre: Off, Track,
Folder és Random.
- Off (kikapcsolva): Normál lejátszás
- Track (Sáv): Megismétli az aktuális dal állományt.
- Folder (Mappa): Megismétli az aktuális mappában lévŒ,
azonos kiterjesztésı dal állományokat.
- Random (Véletlenszerı): Az azonos kiterjesztésı dal
állományok véletlenszerıen kerülnek lejátszásra.
A rendes lejátszás folytatásához nyomja meg a CANCEL gombot!
CD-R MP3/WMA állomány
MP3 vagy WMA állományok CD-R lemezre rögzítésénél
használja útmutatóul a következŒket:
- MP3 vagy WMA állományainak ISO 9660 vagy JOLIET formátumúnak kell lenniük.
Az ISO 9660 formátum és a Joliet MP3 vagy WMA
állományok kompatibilisek a Microsoft DOS és Windows,
valamint az Apple Mac rendszereivel. Ez a formátum a legelterjedtebb.
- WMA állományok rögzítésekor alkalmazzon legalább 64
kB/s adatkibontási átviteli sebességet.
A WMA állományok hangminŒsége alapvetŒen a használt
tömörítési és kibontási sebességtŒl függ.
A CD megfelelŒ hangjának biztosításához 64 kB/s és 192
kB/s közötti analóg/digitális mintavételezési sebesség, azaz
WMA formátumra alakítás szükséges.
A 64Kbps kB/s alatti vagy 192 kB/s feletti kibontási
sebességı állományok lejátszása viszont nem lesz
megfelelŒ. A mintavételi ráta támogatott > 30 Khz WMA
fájlokhoz.
- Ne kísérelje meg szerzŒi jog által védett MP3 állományok
rögzítését!
Egyes állományokat titkosítás és kód véd a jogellenes
másolás megakadályozására. Ezek az állományok a
következŒ típusúak: Windows Media™ (a Microsoft Inc. bejegyzett védjegye) és SDMI™ (az SDMI Foundation bejegyzett
védjegye). Ilyen állományokat nem másolhat.
- Fontos:
A fenti javaslatok nem tekinthetŒ garanciának arra nézve,
hogy a DVD lejátszó lejátszik MP3 felvételeket, illetve a
hangminŒség biztosított. Figyelembe kell venni, hogy az
MP3 állományok CD-R lemezekre rögzítésének egyes technológiái és módszerei megakadályozzák az ilyen állományok
optimális lejátszását a DVD lejátszón (az állományok
hangminŒsége rossz és néhány esetben a lejátszó képtelen
olvasni azokat).
- Ez az egység lemezenként legfeljebb 500 állományt és 500
mappát tud lejátszani.
MPEG4 lejátszás
MPEG4 lejátszás funkció
Az AVI állományok audio és videó adatok
tárolásához használatosak. Csak az “.avi” kiterjesztésı AVI formátumok játszhatók le.
1. Nyissa ki a lemeztálcát. Helyezze a lemezt a tálcára. Csukja
be a tálcát.
❷ vagy ➛ ❿ gombokkal jelöljön ki egy AVI állományt
2. A
(DivX/XviD), majd nyomja meg az ENTER gombot.
Stop
Off
/MPEG4
- MP3 vagy WMA állományainak neve ne legyen hosszabb,
mint 8 karakter, és állomány-kiterjesztésként használja az
“.mp3” vagy “.wma” utótagot.
Általános névformátum : „Cím.mp3” vagy „Cím.wma”. A
nevekben nyolc vagy kevesebb karaktert használjon, ne
alkalmazzon szóközöket, és kerülje az olyan speciális karakterek használatát, mint a (.,/,\,=,+).
- MP3 állományok rögzítésekor alkalmazzon legalább 128
kB/s adatkibontási átviteli sebességet.
Az MP3 állományok hangminŒsége alapvetŒen a használt
tömörítési és kibontási sebességtŒl függ. A CD megfelelŒ
hangjának biztosításához 128 kB/s és 160 kB/s közötti
analóg/digitális mintavételezési sebesség, azaz MP3 formátumra alakítás szükséges. Ugyanakkor a nagyobb, pl. 192
kB/s vagy e feletti sebességek választása csak ritkán ad jobb
hangminŒséget.
A 128 kB/s alatti kibontási sebességı állományok lejátszása
viszont nem lesz megfelelŒ.
T
00:00:00
...
a01_divx51b-8
a02_divx505b-8
a03_divx502sp-8
a04_divx412-8
Enter
Return
Menu
Repeat A Repeat A-B Lejátismétlése
Nyomja meg a REPEAT gombot a lejátszás üzemmód
módosításához. Négy üzemmód áll rendelkezésre, mint Off,
Folder és Title.
- Folder (Mappa) : Megismétli az aktuális mappában lévŒ,
azonos kiterjesztésı AVI állományokat.
- Title (Film) : megismétli a lejátszás alatt lévŒ filmet.
23
Hungary
MP3/WMA/CD Audio lejátszás
Nyomja meg a REPEAT A-Bgombot azon a helyen,
ahonnét ismételni szeretné a lejátszást (ez az A pont).
Nyomja meg a REPEAT A-B gombot azon a helyen,
ameddig ismételni szeretné a lejátszást (ez a B pont).
- A normál lejátszás visszaállításához nyomja meg a
CANCEL gombot
Tudnivalók
- Az A-B REPEAT alatt a B pontnak legalább 5
másodpercnyire kell lennie az A ponttól.
Az MPEG4 funkció leírása
Funkció
Leírás
Lejátszás közben nyomja
Kihagyás
meg a
vagy
gom) bot, ami elŒre vagy hátra
( vagy
ugrat öt perccel.
Lejátszás közben nyomja
meg a KERESÉS ( vagy
) gombot, és a nagyobb
Keresés sebességı kereséshez
) nyomja meg ismét. Ez
( vagy
lehetŒvé teszi a gyorsabb
keresést egy AVI állományban. (2X, 4X, 8X)
Lassított
lejátszás
STEP
(Léptetett)
lejátszás
ZOOM
E
\ z lehetŒvé teszi a
lassúbb keresést egy AVI
állományban.
(1/8X, 1/4X, 1/2X)
Valahányszor a STEP
gombot megnyomja, egy
új képkocka jelenik meg.
Sorrendben
2X/4X/2X/Normál
Lásd ezen az
oldalon
DivX3.11 & DivX4 és XviD
A bitsebesség
ingadozhat:
Az eszköz átugorhatja a
nagy bitsebességı rész
dekódolását és akkor
kezdheti meg újra a
dekódolást, amikor a bitsebesség visszaáll a rendes értékre.
DivX5
720 x 480, 30
képkocka/mp mellett
720 x 576, 25
képkocka/mp mellett
: Maximális bitsebesség
: 4 Mb/s
A lehetséges figyelmeztetŒ üzenetek DivX/AVI fájl lejátszásasorán a követkozŒk lehetnek :
1. No Authorization (Nincs jogosultság)
- Hibás regisztrációs kóddal generált fájl.
Authorization Error
This player is not authorized
to play this video
-
OK
Enter
-
Return
2. Unsupported Codec (Nem támogatott Codec)
- Fájl bizonyos Codec típussal, verzióval
(pl. MP4, AFS és más tulajdonjogi codec-ek) ezen a
lejátszón nem támogatott.
Stop
P 16
Off
S w e e t Vo l 3
T
00:00:20
...
B e c a u s e Yo u
C a c t u sFile
P 16
S a d D ahas
yu
you attempt to play
un supported codec.
Wo n d e r f u l
S w e e t Vo l 3
P 22
- Az MPEG4 állománytól függŒen ezek a funkciók esetleg nem
mıködnek.
Enter
Menu
Return
3. Unsupported Resolution (Nem támogatott felbontás)
- Nagyobb felbontású fájlok, mint amit a lejátszó támogat.
CD-R AVI állomány
Ez az egység az AVI fájlformátumon belül a következŒ videó
tömörítési formátumokat tudja lejátszani:
- DivX 3.11 tartalom
- DivX 4 tartalom (MPEG4 egyszerı profilra alapozva)
- DivX 5 tartalom (MPEG4 egyszerı profilra és olyan további
funkciókra alapozva, mint a kétirányú képkockák. A Qpel és a
GMC szintén támogatott.)
- XviD MPEG4 kompatibilis tartalom.
DVD-RW & DVD+R
Formázás, amely támogatja a DivX fáljt
- Alap DivX formátum DivX3.11 / 4.12/ 5.x
- Xvid (MPEG-4 megfelel a video codec-nek) és DivX Pro
- Fájl formátum : *.avi, *.div, *.divx.
Ez az egység az alábbi maximumokig az összes felbontást
támogatja.
24
Stop
Off
/a01_divx51b-8
T
00:00:00
...
a01_divx51b-8
a 0 2 _ d i File
v x 5 0 you
5b-8
attempt to play
resolution.
a 0 3 _ d ihas
v x 5 0unsupported
2sp-8
a04_divx412-8
Enter
Return
Menu
Tudnivalók
- A felbontás, amelyet a DVD-1080P7 támogat:
720 x 480 @30 képkocka/ 720 x 576 @25 képkocka
- Az ISO9660 formátum szerinti MPEG4-gyel írt
CD-R/RW lemezeket támogatja.
Képeket tartalmazó CD
lejátszása
MP3-JPEG Lejátszás
❷ gombbal jelölje ki a a klipek menübŒl jelölje ki a
1. A /❷
MP3 állomány majd nyomja meg a ENTER gombot.
❷ gombbal jelölje ki a a klipek menübŒl jelölje ki a
2. A /❷
JPEG állomány majd nyomja meg a ENTER gombot.
- Állományokat lejátszik képernyŒn elŒzŒ.
3. Az STOP gombbal térjen vissza a klipek menübe.
ENTER RETURN
Tudnivalók
MP3 es JPEG állományokat is tartal maz
Tudnivalók
- Az STOP gombbal térjen vissza a klipek menübe.
- Kodak Picture CD lejátszásakor az egység
közvetlenül a képet jeleníti meg, nem a klipek
menüt.
Rotation (Forgatás)
: Az ENTER gomb minden egyes megnyomására a
kép 90 fokkal jobbra elfordul.
Zoom
: A kinagyítani kívánt jelenetrész kijelöléséhez nyomja
❷ gombot. Nyomja meg az ENTER gommeg a /❷
bot. Az ENTER gomb minden megnyomása kétszeresére nagyítja vagy kicsinyíti a képet, egészen a
négyszeres méretig. (2X )
Slide Show (Diabemutató)
•
: Az egység diabemutató üzemmódba lép.
• A diabemutató megkezdése elŒtt be kell állítani a képek
közötti idŒközt.
•
: A képek kb. 6 másodperces idŒközönként,
automatikusan változnak.
•
: A képek kb. 12 másodperces idŒközönként,
automatikusan változnak.
•
: A képek kb. 18 másodperces idŒközönként,
automatikusan változnak.
TIMER:
ENTER RETURN
CD-R JPEG lemezek
- Csak a “jpg” és “.JPG” kiterjesztésı állományok játszhatók le.
- Ha a lemez nincs lezárva, a lejátszás megkezdése hosszabb
idŒt igényel és esetleg nem minden felvett állomány kerül
lejátszásra.
- Csak az ISO 9660 szabvány szerinti vagy Joliet formátumú,
JPEG állományokkal írt CD-R lemez játszható le.
- A JPEG állomány neve nem lehet 8 karakternél hosszabb, és
nem tartalmazhat szóközöket vagy speciális karaktereket (. / = +).
- Többmenetes lemez csak akkor játszható le végig, ha a
menetek közvetlenül egymás után következnek. Ha a
többmenetes lemezen üres szegmens van, a lemez csak az
üres szegmensig játszható le.
- Nem szabad 3000-nél több képet írni egy CD-re.
- A Kodak Picture CD-ket ajánljuk.
- Kodak Picture CD lejátszásakor csak a kép mappában lévŒ
JPEG állományok játszhatók le.
- Kodak Picture CD: A kép mappában lévŒ JPEG állományok
automatikusan lejátszhatók.
- Konica Picture CD: Ha látni akarja a képeket, a klipek
menübŒl jelölje ki a JPEG állományokat.
- Fuji Picture CD: Ha látni akarja a képeket, a klipek menübŒl
jelölje ki a JPEG állományokat.
- QSS Picture CD: Az egység nem biztos, hogy minden QSS
Picture CD-t le tud játszani.
- Ha a lemezen levŒ állományok száma 500 felett van, csak 500
JPEG állomány játszható le.
- Ha a lemezen levŒ mappák száma 500 felett van, csak 500
mappában lévŒ JPEG állományok játszhatók le.
Tudnivalók
- A fájlmérettŒl függŒen a képváltási idŒ eltérhet a
beállítottól.
- Ha nem nyom meg egy gombot sem, a diabemutató automatikusan elindul, alapértelmezetten
kb. 10 másodperc múlva.
25
Hungary
Egy csoport lejátszás JPEG es MP3 állományokat
1. Jelölje ki a kívánt mappát.
❷ gombokkal jelöljön ki a klipek menübŒl egy kép
2. A /❷
állományt, majd nyomja meg az ENTER gombot.
3. A INFO gombokkal jelölje ki a megtekinteni kívánt menüt,
majd nyomja meg az ENTER gombot.
A nyelvi jellemzŒk
beállítása
A SETUP MENÜ
MÓDOSÍTÁSA
Ha elŒre beállítja a lejátszás menüt, a lemez menüt,
valamint a szinkronhang és a filmfelirat nyelvét, a
beállítások automatikusan érvényesülnek, amikor
filmet néz.
A Setup (Beállítás) menü
használata
A Setup <Beállítás> menüvel testreszabhatja DVD
lejátszóját különbözŒ nyelvi beállítások kijelölésével,
gyermekzár szint beállításával, sŒt a lejátszó hozzáigazításával a TV képernyŒje típusához
1. A lejátszó Stop üzemmódjában nyomja meg a távvezérlŒn a
❷ gombbal jelölje ki a Setup
MENU gombot. A
(Beállítás) menüpontot, majd nyomja meg a ❿ vagy az
ENTER gombot.
Language Setup
❿
Audio Setup
❿
Display Setup
❿
Parental Setup :
❿
DivX(R) Registration
Setup
A Player Menu (Lejátszó menü)
nyelv használata
1. A lejátszó Stop üzemmódjában nyomja meg a MENU gombot.
❷ gombokkal jelölje ki a Setup menüpontot, majd
2. A
nyomja meg a ❿ vagy az ENTER gombot.
❷ gombokkal jelölje ki a Language Setup menüpontot,
3. A
majd nyomja meg a ❿ vagy az ENTER gombot.
❷ gombokkal jelölje ki a Player Menu menüpontot,
4. A
majd nyomja meg a ❿ vagy az ENTER gombot!
❷ gombokkal jelölje ki a kívánt nyelvet, majd nyomja
5. A
meg a ❿ vagy az ENTER gombot.
- A nyelvet ezzel kijelölte és a képernyŒ visszatér a
Nyelv beállítása menüre.
- A beállítás menü eltüntetéséhez nyomja meg a MENU
gombot.
❿
LANGUAGE SETUP
Anynet+(HDMI-CEC) : On
Enter
Return
Player Menu
Menu
Player
Menu
Disc Menu
❶ Language Setup : A nyelv beállítására szolgál.
❷ Audio Setup : LehetŒvé teszi az audio beállításokat.
❸ Display Setup : LehetŒvé teszi a kijelzŒ beállításokat.
A nézni kívánt képernyŒ típusának
kiválasztásához és számos kijelzŒ
beállításhoz használatos.
❹ Parental Setup : Itt lehet beállítani a gyermekzár szintjét.
A felhasználók beállíthatják azt a szintet, ami megakadályozza, hogy a gyermekek erŒszakos, pornográf stb.
filmeket nézzenek a lejátszón.
➎ DivX(R) Registration : Kérjük, használja a regisztrációs
kódot a lejátszó DivX(R) Video
on Demand formátumának regisztrálásához.
További tájékoztatást a
www.divx.com/vod címen talál.
➏ Anynet+(HDMI-CEC) : LehetŒvé teszi az
Anynet+(HDMI-CEC)
❷
2. A különbözŒ funkciók eléréséhez nyomja meg a
gombot. Az alfunkciók eléréséhez nyomja meg a ❿ vagy az
ENTER gombot.
3. A beállítás elvégzése után a beállítóképernyŒ eltüntetéséhez
nyomja meg a MENU gombot.
Audio
Subtitle
DivX Subtitle
: English
√ English
Français
Deutsch
Español
Italiano
Nederlands
Setup
Enter
Return
Menu
A Disc Menu (Lemez menü)
nyelvének beállítása
Ez a funkció csak a lemez menü képernyŒk
szövegének nyelvét módosítja.
1. A lejátszó Stop üzemmódjában nyomja meg a MENU gombot.
❷ gombokkal jelölje ki a Setup menüpontot, majd
2. A
nyomja meg a ❿ vagy az ENTER gombot.
❷ gombokkal jelölje ki a Language Setup menüpontot,
3. A
majd nyomja meg a ❿ vagy az ENTER gombot.
❷ gombokkal jelölje ki a Disc Menu menüpontot,
4. A
majd nyomja meg a ❿ vagy az ENTER gombot.
❷ gombokkal jelölje ki a kívánt nyelvet, majd nyomja
5. A
meg a ❿ vagy az ENTER gombot.
- Ha a kijelölt nyelvet nem vették fel a lemezre, az
eredeti nyelv lesz kijelölve.
- A nyelvet ezzel kijelölte és a képernyŒ visszatér a
Nyelv beállítása menüre.
- A beállítás menü eltüntetéséhez nyomja meg a MENU
gombot.
LANGUAGE SETUP
Tudnivalók
A lemeztŒl függŒen némely Setup (Beállítás)
menüpont esetleg nem mıködik.
Player Menu
Disc Menu
Audio
Subtitle
DivX Subtitle
√ English
Français
Deutsch
Español
Italiano
Nederlands
Setup
Enter
26
Return
Menu
1. A lejátszó Stop üzemmódjában nyomja meg a MENU gombot.
❷ gombokkal jelölje ki a Setup menüpontot, majd
2. A
nyomja meg a ❿ vagy az ENTER gombot.
❷ gombokkal jelölje ki a Language Setup menüpontot,
3. A
majd nyomja meg a ❿ vagy az ENTER gombot.
❷ gombokkal jelölje ki az Audio menüpontot, majd
4. A
nyomja meg a ❿ vagy az ENTER gombot.
❷ gombokkal jelölje ki a kívánt nyelvet, majd nyomja
5. A
meg a ❿ vagy az ENTER gombot.
- Jelölje ki az “Original (Eredeti)” elemet, ha a felvétel
eredeti nyelvét akarja alapértelmezett nyelvként
beállítani.
- Ha a kijelölt nyelvet nem vették fel a lemezre, az
eredetileg rögzített nyelv lesz kijelölve.
A DivX filmfelirat nyelvének
használata
1. A lejátszó Stop üzemmódjában nyomja meg a MENU gombot.
❷ gombokkal jelölje ki a Setup menüpontot, majd
2. A
nyomja meg a ❿ vagy az ENTER gombot.
❷ gombokkal jelölje ki a Language Setup menüpontot,
3. A
majd nyomja meg a ❿ vagy az ENTER gombot.
❷ gombokkal jelölje ki a DivX Subtitle menüpontot,
4. A
majd nyomja meg a ❿ vagy az ENTER gombot.
❷ gombokkal jelölje ki a kívánt nyelvet, majd nyomja
5. A
meg a ❿ vagy az ENTER gombot.
- A nyelvet ezzel kijelölte és a képernyŒ visszatér a
beállítás menüre.
- A beállítás menü eltüntetéséhez
nyomja meg a MENU gombot!
LANGUAGE SETUP
- A nyelvet ezzel kijelölte és a képernyŒ visszatér a
Nyelv beállítása menüre.
- A beállítás menü eltüntetéséhez nyomja meg a MENU
gombot!
Player Menu
: English
Disc Menu
: English
Audio
: English
Subtitle
DivX Subtitle
Setup
LANGUAGE SETUP
Enter
Player Menu
Disc Menu
Audio
Subtitle
DivX Subtitle
Original
√ English
Français
Deutsch
Español
Italiano
Setup
Enter
Return
Menu
A filmfelirat nyelvének beállítása
1. A lejátszó Stop üzemmódjában nyomja meg a MENU gombot.
❷ gombokkal jelölje ki a Setup menüpontot, majd
2. A
nyomja meg a ❿ vagy az ENTER gombot.
❷ gombokkal jelölje ki a Language Setup menüpontot,
3. A
majd nyomja meg a ❿ vagy az ENTER gombot.
❷ gombokkal jelölje ki a Subtitle menüpontot, majd
4. A
nyomja meg a ❿ vagy az ENTER gombot.
❷ gombokkal jelölje ki a kívánt nyelvet, majd nyomja
5. A
meg a ❿ vagy az ENTER gombot.
- Ha azt akarja, hogy a filmfelirat nyelve azonos legyen
a szinkronhang nyelvével, válassza az “Automatic
(Automatikus)” elemet.
- Némely lemez esetleg nem tartalmazza az Ön által
elsŒként kijelölt nyelvet. Ilyenkor a lemez az eredeti
nyelvi beállítást használja.
- A nyelvet ezzel kijelölte és a képernyŒ visszatér a
beállítás menüre.
- A beállítás menü eltüntetéséhez nyomja meg a MENU
gombot!
√ Unicode
Central
Greek
Return
Menu
Az audio beállítások
elvégzése
Az audio beállításokkal elvégezheti az audio eszköz
és a hang státusz beállításait, a használatos audio
rendszertŒl függŒen.
1. A lejátszó Stop üzemmódjában nyomja meg a MENU gombot.
❷ gombokkal jelölje ki a Setup menüpontot, majd
2. A
nyomja meg a ❿ vagy az ENTER gombot.
❷ gombokkal jelölje ki az Audio Setup menüpontot,
3. A
majd nyomja meg a ❿ vagy az ENTER gombot.
❷ gombokkal jelölje ki a kívánt elemet, majd nyomja
4. A
meg a ❿ vagy az ENTER gombot.
Language Setup
❿
Audio Setup
❿
Display Setup
❿
Parental Setup :
❿
DivX(R) Registration
Setup
❿
Anynet+(HDMI-CEC) : On
Enter
Return
Menu
AUDIO SETUP
Digital Out
: PCM
MPEG-2 Digital Out
: PCM
Dynamic Compression : On
PCM Down Sampling
: On
Setup
Enter
LANGUAGE SETUP
Player Menu
Disc Menu
Audio
Subtitle
DivX Subtitle
√ Automatic
English
Français
Deutsch
Español
Italiano
Setup
Enter
Return
Menu
Return
Menu
❶ Digital Out
- PCM: Átalakít PCM(2CH) audiora.
- Bitstream :
Bitstream: A digitális kimeneten Dolby
Digital bitfolyamot ad.
Dolby Digital dekóder csatlakoztatása
esetén a Bitstream elemet jelölje ki!
27
Hungary
A szinkronhang nyelvének beállítása
❷ MPEG-2 Digital Out
- PCM: Átalakít PCM(2CH) audiora.
- Bitstream: Átalakít MPEG-2 Digital Bitstream-re
(5.1CH vagy 8CH). A digitális audio kimenet
használatakor a Bitstream elemet jelölje ki.
❸ Dynamic Compression
- Bekapcsolva (On) : A dinamikus tömöríté kijelöléséhez.
- Kikapcsolva (Off) : A szabványos tartomány kijelöléséhez.
❹ PCM Down Sampling
- Bekapcsolva (On) : Akkor válassza, ha a lejátszóhoz
csatlakoztatott erŒsítŒ nem 96 kHz-kompatibilis. Ilyenkor
a 96 kHz-es jeleket a készülék 48 kHz-esre alakítja.
- Kikapcsolva (Off) : Akkor válassza, ha a lejátszóhoz
csatlakoztatott erŒsítŒ 96 kHz-kompatibilis. Ilyenkor
minden jel módosítás nélkül kerül a kimenetre.
Tudnivalók
DTS lemez lejátszásakor nincs analóg audio
kimenŒjel.
Kikapcsolt PCM Down Sampling esetén is:
• Vannak olyan lemezek, amelyek csak
csökkentett mintafrekvenciájú audio jelet adnak
a digitális kimenetekre.
• A beállítás menü eltüntetéséhez nyomja meg a
MENU gombot.
Language Setup
❿
Audio Setup
❿
Display Setup
❿
Parental Setup :
❿
DivX(R) Registration
❿
Setup Anynet+(HDMI-CEC) : On
Enter
- Ha a TV nem kompatibilis 48kHz LPCM szemling rátával, akkor a PCM Down samplinget be
kell kapcsolni.
Készült a Dolby Laboratories licence alapján. A
“Dolby” és a kettŒs D szimbólum a Dolby
Laboratories védjegye.
A “DTS” és a “DTS Digital Out” a Digital
Theater Systems, Inc. védjegye.
Menu
- 4:3 Letter Box : Akkor válassza, ha a DVD által biztosított teljes 16:9 arányú képernyŒt látni akarja, még
akkor is, ha TV képernyŒje 4:3-as arányú. A képernyŒ
tetején és alján fekete sávok jelennek meg.
- 4:3 Pan&Scan : Hagyományos TV készülékeknél
válassza, ha a 16:9-es képernyŒ középsŒ részét akarja látni. (A mozifilm jobb és bal szélét levágja.)
- 16:9 Wide : Megnézheti a teljes 16:9-es képet a széles
képernyŒjı TV-jén.
DISPLAY SETUP
Aspect
Ratio
TV Aspect
: 16:9 Wide
Still Mode
Screen Messag
TV System
Video Output
HDMI
Picture Quality
4:3 Letter Box
4:3 Pan&Scan
√ 16:9 Wide
: SCART-RGB
❿
❿
Setup
Enter
HDMI
- Ha a TV nem kkompatibilis tömörített többcsatornás formátumokkal (Dolby Digital, DTS,
MPEG), a Digitális Audiót PCM-re kell állítani.
Return
❶ TV Aspect (TV kép oldalarány)
Televíziója típusától függŒen szükség lehet a kép
oldalarányának beállítására.
Return
Menu
❷ Still Mode (Állókép üzemmód)
Ezekkel a beállításokkal megakadályozhatja a kép
remegését állókép üzemmódban és a kis szöveget
tisztábban jelenítheti meg.
- Auto : Az Auto kijelölésekor a készülék automatikusan
átalakítja a mezŒ/képkocka üzemmódot.
- Field (MezŒ): Akkor válassza ezt az üzemmódot, ha a
képernyŒ remeg Auto üzemmódban.
- Frame (Képkocka): Akkor válassza ezt az üzemmódot,
ha tisztábban szeretné látni a kis betıket Auto üzemmódban.
❸ Screen Messages (KépernyŒüzenetek)
A képernyŒn megjelenŒ üzenetek On (Bekapcsolt) vagy
Off (Kikapcsolt) állapota állítható be itt.
❹ TV System (TV rendszer)
- NTSC : NTSC szabványú lemez használatánál
KépernyŒbeállítások
A képernyŒbeállításokkal a lejátszó különféle videó
funkciói állíthatók be.
• Ha TV készülékén csak PAL-Video bemenet van, a
“PAL” lehetŒséget válassza. “PAL” beállításnál a váltottsoros letapogatás formátuma PAL 60 Hz-es.
• Ha TV készülékén csak NTSC bemenet van, válassza
az “NTSC” lehetŒséget.
• NTSC tv-rendszernél a HDMI aljaton a képmegjelenítés
1. A lejátszó Stop üzemmódjában nyomja meg a MENU gombot.
❷ gombokkal jelölje ki a Setup menüpontot, majd
2. A
nyomja meg a ❿ vagy az ENTER gombot.
❷ gombokkal jelölje ki a Display Setup menüpontot,
3. A
majd nyomja meg a ❿ vagy az ENTER gombot.
❷ gombokkal jelölje ki a kívánt elemet, majd nyomja
4. A
meg a ❿ vagy az ENTER gombot.
sebessége 60 Hz.
- PAL : PAL szabványú lemez használatánál
• Ha TV készülékén csak NTSC-Video bemenet van,
válassza az “NTSC” lehetŒséget.
• Ha TV készülékén csak PAL bemenet van, válassza a
“PAL” lehetŒséget.
• PAL tv-rendszernél a HDMI aljaton a képmegjelenítés
sebessége 50 Hz.
28
DISPLAY SETUP
Still Mode
: Auto
Screen Messages
: On
TV System
NTSC
√ PAL
Video Output
HDMI
Setup
❿
Picture Quality
Enter
❿
Return
❼ Picture Quality (KépminŒség)
- Black Level (Fekete szint) : Állítsa be a képernyŒ
fényerejét. (On vagy Off) Progressziv módban nem
mıkŒdik.
: Wide
Menu
- Brightness (FényerŒ) : Level 1 ~ Level 5 (szint 1~ 5)
- Contrast (Kontraszt) : Level 1 ~ Level 5 (szint 1~ 5)
- Color Saturation (Szintelíttség) : Level 1 ~ Level 5
(szint 1~ 5)
❺ Video Output (Videó kimenet)
Válassza ki a Video Output (Videó kimenet) elemet.
PICTURE QUALITY
- S-Video : Akkor válassza, ha a Video és S-Video
kimenetet akarja használni.
- I-SCAN: Jelölje ki, ha a Component Interlace
(Komponens váltott soros letapogatás) (525i) kimenetet
akar használni!
- P-SCAN : Akkor válassza, ha a Component Progressive
(Komponens progresszív) (525p) kimenetet akarja
használni.
- SCART Output : Akkor válassza, ha Scart a kimenetet
akarja használni.
• RGB : Akkor válassza, ha a SCART RGB kimenetet
akarja használni!
• Ha megnyomja a VIDEO SEL. gombot, a
videokimeneti mód szabályos sorrendben nincs
lemez módra váit.
(COMPOSITE/S-Video ➝ I-SCAN ➝ P-SCAN ➝
SCART RGB)
• Ha a Display Setup (KijelzŒ beállítás) almenüben 10
másodpercen belül nem választ a Yes/No (Igen/Nem)
lehetŒség közül, a képernyŒ visszatér az elŒzŒ menüre.
❻ HDMI
Ezt a beállítás akkor kell elvégezni, ha a lejátszót HDMI
kábellel csatlakoztatja a képmegjelenitô eszközhöz (tv,
kivetítô, stb.)
- Felbontás beállítás (Resolution Setting)
- Auto (Auto) : Felbontás beállítás auto.
Black Level
: Off
Brightness
: Level 3
Contrast
: Level 3
Color Saturation
: Level 3
Setup
Enter
Return
Menu
• Keresse meg a tévé használati útmutatójában, hogy az támogatja-e a Progressive
Scan üzemmódot. Ha igen, akkor a tévé
használati útmutatójanak megfelelôen állítsa
be a tévé menü rendszerében a Progressive
Scan üzemmódot.
• Ha a videó kimenet nincs megfelelôen
kiválasztva, elôfordulhat, hogy nem jelenik
meg a kép.
• Ellenôrizze a tv-készülék használati útmutatójában, hogy a tv támogatja-e a progresszív jelet, és a DVI vagy HDMI formátumot. Ha a tv támogatja a progresszív jelet és
a HDMI formátumot, akkor a tv használati
útmotatója alapján a tv menürendszerében el
kell végeznie a progresszív jelre és a HDMI
csatlakoztatásra vonatkozó beállításokat
• Ha lejátszás alatt változtatja meg a felbontást,
beletelhet pár másodpercbe, mig a normál
kép megjelenik.
• Ha a HDMI-kimeneti felbontását 720p-re,
1080p-re vagy 1080i-re állítja, a HDMIkimeneti jobb képminŒséget biztosít.
- Manual (Haználati): Felbontás beállítás használati
- Felbontás (Resolution)
• 480p/576p : 720 x 480, 720 x 576
• 720p : 1280 x 720
• 1080i : 1920 x 1080
• 1080p : 1920 x 1080
HDMI SETUP
Resolution Setting
: Manual
Resolution
: 720p
Setup
Enter
Return
Menu
29
Hungary
TV Aspect
A Parental Control (gyermekzár) beállítása
A gyermekzár funkció korhatáros DVD lemezeknél
mıködik. Segítségével letilthatja a nem gyerekeknek
való filmeket. Egy lemezen legfeljebb 8 korhatárbesorolási szint van.
A korhatárbesorolási szint beállítása
1. A lejátszó Stop üzemmódjában nyomja meg a MENU gombot.
❷ gombokkal jelölje ki a Setup menüpontot, majd
2. A
nyomja meg a ❿ vagy az ENTER gombot.
A jelszó módosítása
1. A lejátszó Stop üzemmódjában nyomja meg a MENU gombot.
❷ gombokkal jelölje ki a Setup menüpontot, majd
2. A
nyomja meg a ❿ vagy az ENTER gombot.
Language Setup
❿
Audio Setup
❿
Display Setup
❿
❿
Parental Setup :
❿
Audio Setup
❿
DivX(R) Registration
❿
Display Setup
❿
Parental Setup :
❿
DivX(R) Registration
❿
Language Setup
Setup
A beállítás menü eltüntetéséhez nyomja meg a
MENU gombot. Például, ha a 6. szintig engedélyezi a filmeket, a 7. és 8. korhatárszintı lemezek
nem játszhatók le.
Anynet+(HDMI-CEC) : On
Enter
Return
Menu
Setup
Enter
Return
Menu
❷ gombokkal jelölje ki a Parental Setup elemet, majd
3. A
nyomja meg a ❿ vagy az ENTER gombot.
❷ gombokkal jelölje ki a Parental Setup elemet, majd
3. A
nyomja meg a ❿ vagy az ENTER gombot.
Setup
Anynet+(HDMI-CEC) : On
Language Setup
❿
Audio Setup
❿
Display Setup
❿
Language Setup
❿
Parental Setup :
❿
Audio Setup
❿
DivX(R) Registration
❿
Display Setup
❿
Parental Setup :
❿
DivX(R) Registration
❿
Anynet+(HDMI-CEC) : On
Enter
Return
4. A Rating Level kijelöléséhez nyomja meg a
majd a ❿ vagy az ENTER gombot!
Menu
❷ gombot,
Setup
Anynet+(HDMI-CEC) : On
Enter
Return
Menu
❷ gombokkal jelölje ki a Change Password
4. A
menüpontot, majd nyomja meg a ❿ vagy az ENTER
gombot. Írja be az új jelszót. Írja be ismét az új jelszót.
PARENTAL SETUP
Rating Level
PARENTAL SETUP
Rating Level
: Kids Safe
:Kids Safe
Change Password
Change Password
Setup
Setup
Enter
Enter
Return
Return
Menu
Menu
PARENTAL SETUP
5. Írja be a jelszót.
- Jelszót lemez nem 0000.
Rating Level
:Kids Safe
Change Password
PARENTAL SETUP
Rating Level
Enter Password
: Kids Safe
Change Password
Setup
Enter Password
Enter
Setup
Menu
PARENTAL SETUP
Enter
Return
6. A kívánt Rating Level kijelöléséhez nyomja meg a
gombot, majd a ❿ vagy az ENTER gombot!
Például a Kids Safe beállítása.
Rating
Rating Level
Level
:Kids Safe
Change Password
❷
Enter New Password
Setup
Enter
Return
Menu
: Kids Safe
Change Passwor
√ Kids Safe
Level 2
Level 3
Level 4
Level 5
Level 6
Setup
Enter
Rating Level
Menu
PARENTAL SETUP
30
Return
Return
Menu
Tudnivalók
Ha elfelejtette a jelszót, használja útmutatóul a
Hibaelhárítási útmutató “Elfelejtettem a jelszót” c.
részét.
Az Anynet+ telepítéséhez
(HDMI-CEC)
DVDP
Válassza ki az On-t (Bekapcsolást), amikor csatlakoztatja a DVD 1080P7-et a Samsung TV-vel,
mely támogatja az Anynet+-t.
❿
Audio Setup
❿
Display Setup
❿
Parental Setup :
❿
❿
Setup Anynet+(HDMI-CEC) : On
Return
Menu
❷ gombokkal jelölje ki a Anynet+(HDMI-CEC) elemet,
3. A /❷
majd nyomja meg a ❿ vagy az ENTER gombot.
Language Setup
❿
Audio Setup
❿
Display Setup
❿
Parental Setup :
❿
DivX(R) Registration
❿
Setup Anynet+(HDMI-CEC) : On
Enter
Return
Device Operation
®
Receiver : Off
®
Setup
®
Move
Exit
ENTER
TV Menu
A beállítás menü eltüntetéséhez nyomja meg a
MENU gombot.
,
gombok,
Language Setup
Enter
®
®
• A DVD lejátszót a TV távirányítójával is üzemeltetheti. (A
TV gombjait haználhatja a DVD lejátszó irányításához) :
1. A lejátszó Stop üzemmódjában nyomja meg a MENU gombot.
❷ gombokkal jelölje ki a Setup menüpontot, majd
2. A
nyomja meg a ❿ vagy az ENTER gombot.
DivX(R) Registration
®
®
Record
Menu on Device
Hungary
Az Anynet+ olyan funkció, mellyel a készüléket
lehet mu…ködtetni a Samsung TV távirányítójával,
amennyiben a DVD-1080P7 egy SAMSUNG TVhez csatlakoztatja HDMI kábel segítségével. (lásd
13. oldal) (Ez csak olyan SAMSUNG TV esetében
áll rendelkezésre, amely támogatja az Anynet+ szolgáltatást.)
View TV
Select Device
Menu
4. Kapcsolja a DVD lejátszón az Anynet+-t (HDMI-CEC) “On”
(Bekapcsolás) állásba, majd nyomja meg a ❿ vagy ENTER
gombot.
Language Setup
❿
Audio Setup
❿
Display Setup
❿
Parental Setup :
❿
,
,
,
,
,
és
gombok.
- Select Device (Válassza ki a készüléket) : Használja
a funkciót a készülék kiválasztásához.
- Menu on Device (Menü a készüléken) : Ugyanaz,
mint a MENÜ gomb a DVD lejátszó távirányítóján.
- Device Operation : Ugyanaz, mint a INFO gomb a
DVD lejátszó távirányítóján.
Tudnivalók
• A készülék PLAY (lejátszás) gombjának megny
omásával TV-nézés közben, a TV képernyõje átvált
a lejátszás képernyõre.
• Amikor úgy próbál meg DVD-t lejátszani, hogy
közben a TV ki van kapcsolva, a TV bekapcsol.
• Amikor kikapcsolja a TV-t, a DVD-lejátszó
automatikusan ki fog kapcsolni.
• Amennyiben módosítja a HDMI mód forrását
(Összetett, Összetevõ, ... stb.) a TV-n, miközben a
DVD lemez megy, a DVD lejátszó leáll, azonban a
DVD lejátszo.
DivX(R) Regi
Setup
Off
Anynet+(HDM √ On
Enter
Return
Menu
5. Állítsa be az Anynet+ funkciót a TV-n. (Lásd. a TV
használati utasítását további információért.).
• Ha megnyomja az Anynet+ gombot a TV távirányítóján,
lent megjelenik az OSD.
31
HIVATKOZÁSOK
Firmver frissítés
2. A ➛ ❿ gombokkal jelölje ki a Total elemet, majd nyomja
meg az ENTER gombot!
Bevezetés
A Samsung a www.samsung.com webhelyen
gyakran tesz közzé szoftverfrissítést, többek között
a lejátszó teljesítményének a javítása céljából.
A javításra az egyre újabb MPEG4 kodekek megjelenése miatt van szükség.
A javítások mértéke a frissítŒ szoftvertŒl, valamint a
DVD lejátszón lévŒ szoftvertŒl függ.
FrissítŒ lemez készítése
1. A Samsung honlap (www.samsung.com) Download Center
<LetöltŒ központ> oldaláról töltse le a frissítŒ fájlt.
2. Számítógépe CD-RW egységével írja a fájlt a lemezre
Tudnivalók
- Fáljrendszer: ISO szintı CD-ROM
- Karakterkészlet: ISO 9660
- Véglegesített egyetlen menet
- Kis írási sebesség
Frissítési eljárás
1. Nyissa ki a lemeztálcát. Helyezze a lemezt a tálcára. Csukja
be a tálcát. Megjelenik a Firmware upgrade
(Firmver frissítés) képernyŒablak.
Megjelenik a firmver frissítés képernyŒablaka
32
Elindul a firmver frissítés
- Az írás közepén a tálca automatikusan kinyílik. A lemez
kivétele után várjon közelítŒleg 2 percet.
- Ha az egység frissítése sikeres volt, a tálca automatikus
becsukódása után az egység ki- és bekapcsol.
3. A számgombok segítségével válassza ki a kivánt nyelvet.
Press
Touche
Drücken Sie
Pulsar
Premere
Druk op
1
2
3
4
5
6
for English
pour Français
für Deutsch
para Español
per Italiano
voor Nederlands
Tudnivalók
- Ha nem jelenik meg a “Select Menu Language”
üzenet, lépjen kapcsolatba a Samsung
szervizzel.
- A frissítés közben ne nyomjon meg semmilyen
gombot és ne húzza ki a tápfeszültség
vezetékét.
- A frissítési eljárás változhat; további tájékoztatással
a webhely (www.samsung.com) szolgál.
Hibaelhárítás
MielŒtt szervizbe vinné lejátszóját, kérjük ellenŒrizze a következŒket:
Nem mıködik a
távvezérlŒ.
Nem játszható le a
lemez.
Nem reprodukálható
az 5.1-csatornás hang.
A képernyŒn a
látható.
TeendŒ
• EllenŒrizze a távvezérlŒben lévŒ elemeket. Lehet, hogy cserére szorulnak.
• A távvezérlŒt 6 méternél nem nagyobb távolságról használja.
• Vegye ki az elemeket és tartson lenyomva egy vagy több gombot pár percig,
hogy leürítse a távvezérlŒben lévŒ mikroprocesszort. Helyezze vissza az elemeket és próbálja újra mıködtetni a távvezérlŒt.
ikon
A Disc Menu (Lemez
menü) nem jelenik meg.
A lejátszási üzemmód
eltér a Setup (Beállítás)
menüben kijelölttŒl.
Nem módosítható a
kép oldalaránya.
• EllenŒrizze, hogy a lemezt a feliratos oldalával felfelé helyezte-e be.
• EllenŒrizze a DVD régiószámát!
• Az 5.1-csatornás hang csak a következŒ feltételek teljesülése mellett reprodukálható :
1) A DVD lejátszó megfelelŒ erŒsítŒhöz csatlakozik.
2) A lemezt 5.1-csatornás hanggal vették fel.
• EllenŒrizze, hogy a lejátszott lemez külsején van-e “5.1 ch” jel.
• EllenŒrizze a hangosító rendszer megfelelŒ csatlakoztatását és mıködését.
• A SETUP (BEÁLLÍTÁS) menüben Bitstream-re állította az audio kimenetet?
Oldal
P3
P5
P14-15
P27-28
• A funkció vagy a mıvelet nem hajtható végre ilyenkor, mert:
1. A DVD szoftvere korlátozza azt.
2. A DVD szoftvere nem támogatja a funkciót (pl. több kameraállás).
3. Jelenleg a funkció nem áll rendelkezésre.
4. Az értelmezési tartományon kívüli filmet, fejezetszámot vagy keresési idŒt kért.
• EllenŒrizze, hogy van-e menü a lemezen.
• A Setup Menu <Beállítás menü> elemben kijelölt funkció esetleg nem mıködik
megfelelŒen, ha a lemez nincs a megfelelŒ funkcióra kódolva.
P26-31
• A DVD lemez nem módosítható oldalaránnyal készült.
P28-29
Nincs hang.
• EllenŒrizze, hogy az audio beállítások menüben a helyes digitális kimenetet
választotta-e ki.
P27-28
A képernyŒ blokkolt
• Behelyezett lemez nélkül nyomja a
gombot 5 másodpercnél tovább. Az
összes beállítás visszaáll a gyári alapbeállításra.
P16
Elfelejtette a jelszót
• Behelyezett lemez nélkül nyomja a
gombot 5 másodpercnél tovább. Az
összes beállítás, a jelszóval együtt visszaáll a gyári alapbeállításra.
Csak akkor alkalmazza, ha feltétlenül szükséges!
P30
Ha más problémát
észlel.
• A tartalomjegyzékben keresse meg a vonatkozó részt, és kövesse az ott
leírtakat.
• Ha a probléma még mindig nem oldódott meg, keresse meg a legközelebbi szakszervizt.
A kép zajos vagy torz
• EllenŒrizze, hogy a lemez nem piszkos vagy sérült-e.
• Tisztítsa meg a lemezt.
Nincs kimenôjel a
HDMI kimeneten.
• Ellenôrizze hogy a videó kimenet alkalmas-e a HDMIjel továbbítására.
• Ellenôrizze a tv és a DVD lejátszó közötti összeköttetést.
• Ellenôrizze, hogy a tv-készülék támogtja-e a 480p/576p/720p/1080i/1080p
formátumú jelet.
P13-14
Nem megfelelô HDMI
kimeneti képernyô.
• Ha a képet havazás-szeru… képzaj zavarja, azt jelenti, hogy a tv nem támogatja
a HDCP-t (nagy sávszélességu… digitális tartalom védele).
P13-14
• Ellenôrizze, hogy megfelelô-e a tv-rendszer beállitása.
• Nemi képtorzulás elôfordulhat a 720P/1080i/1080p HDMI (High Definition
Multimedia Interface) kimenet használatához szökséges 50 Hz-rôl 60 Hz-re
történô konvertálas során.
• Olvassa el a tv-készülék használati útmutatóját is.
P28-29
HDMI kimeneti képtorzulás.
Hungary
Hibajelenség
P2
33
Mıszaki adatok
Tápellátási igény
Teljesítményfelvétel
Általános
Súly
Méretek
9W
2.3 Kg
430 mm (Sz) x 250 mm (Mé) x 45 mm (Ma))
Mıködési hŒmérséklettartomány
+5°C to +35°C
Mıködési páratartalom tartomány
10 % to 75 %
DVD
(DIGITAL VERSATILE DISC)
Lemez
AC 110-240V ~ 50/60 Hz
Olvasási sebesség: 3,49 ~ 4,06 m/s.
KözelítŒ lejátszási idŒ (egyoldalas, egyrétegı lemez): 135 perc.
CD: 12 cm-es
(COMPACT DISC)
Olvasási sebesség: 4.8 ~ 5,6 m/s.
CD: 8 cm-es
(COMPACT DISC)
Olvasási sebesség: 4.8 ~ 5,6 m/s.
Kompozit videó
Maximális lejátszási idŒ : 74 perc.
Maximális lejátszási idŒ : 20 perc.
csatorna: 1,0 V csúcs-csúcs (75 Ω lezárás)
R (piros) : 0,7 V csúcs-csúcs (75 Ω lezárás)
G (zöld) : 0,7 V csúcs-csúcs (75 Ω lezárás)
SCART csatlakozó
B (kék) : 0,7 V csúcs-csúcs (75 Ω lezárás)
Kompozit videó : 1,0 V csúcs-csúcs (75 Ω lezárás)
Fényesség jel : 1,0 V csúcs-csúcs (75 Ω lezárás)
Videó
kimenet
Szín jel : 0,3 V csúcs-csúcs (75 Ω lezárás)
Komponens videó
Y : 1,0 V csúcs-csúcs (75 Ω lezárás)
Pr : 0,70 V csúcs-csúcs (75 Ω lezárás)
Pb : 0,70 V csúcs-csúcs (75 Ω lezárás)
S-VIDEO
HDMI
SCART csatlakozó
2 csatorna
Audio
kimenet
*Frekvenciamenet
Fényesség jel : 1,0 V csúcs-csúcs (75 Ω lezárás)
Színesség jel : 0,3 V csúcs-csúcs (75 Ω lezárás)
480p/576p. 720p. 1080i, 1080p
2 csatorna: L(1/L), R(2/R)
L(1/L), R(2/R)
48 kHz-es mintavételezés: 4 Hz – 22 kHz
96 kHz-es mintavételezés: 4 Hz – 44 kHz
*Jel/zaj viszony
110 dB
*Dinamikus tartomány
100 dB
*Teljes harmonikustorzítás
0,004 %
*: Névleges adatok
- A Samsung Electronics Co., Ltd fenntart minden jogot a mıszaki adatok értesítés nélküli változtatására.
- A súly- és méretadatok közelítŒ értékek.
34
Kapcsolatfelvétel: SAMSUNG WORLD WIDE
Bármilyen észrevétele, vagy kérdése van Samsung termékekkel kapcsolatban, forduljon a SAMSUNG
ügyfélszolgálathoz.
Region
North America
Country
CANADA
MEXICO
U.S.A
ARGENTINE
BRAZIL
Latin America
CHILE
COSTA RICA
ECUADOR
EL SALVADOR
GUATEMALA
JAMAICA
PANAMA
PUERTO RICO
REP. DOMINICA
TRINIDAD & TOBAGO
VENEZUELA
COLOMBIA
BELGIUM
CZECH REPUBLIC
DENMARK
FINLAND
FRANCE
Europe
CIS
GERMANY
HUNGARY
ITALIA
LUXEMBURG
NETHERLANDS
NORWAY
POLAND
PORTUGAL
SLOVAKIA
SPAIN
SWEDEN
U.K
Republic of Ireland
Switzerland
RUSSIA
KAZAHSTAN
UZBEKISTAN
UKRAINE
LITHUANIA
LATVIA
ESTONIA
AUSTRALIA
CHINA
HONG KONG
INDIA
Asia Pacific
INDONESIA
JAPAN
MALAYSIA
PHILIPPINES
SINGAPORE
THAILAND
TAIWAN
VIETNAM
SOUTH AFRICA
Middle East & Africa
U.A.E
Customer Care Center
1-800-SAMSUNG (7267864)
01-800-SAMSUNG (7267864)
1-800-SAMSUNG (7267864)
0800-333-3733
0800-124-421
4004-0000
800-726-7864 (SAMSUNG)
0-800-507-7267
1-800-10-7267
800-6225
1-800-299-0013
1-800-234-7267
800-7267
1-800-682-3180
1-800-751-2676
1-800-7267-864
0-800-100-5303
01-8000112112
02 201 2418
844 000 844
Distributor pro Českou republiku :
Samsung Zrt., česka organizační složka
Vyskočilova 4, 14000 Praha 4
38 322 887
09 693 79 554
3260 SAMSUNG or
08 25 08 65 65 (€ 0,15/Min)
01805 - 121213 (€ 0,14/Min)
06-80-SAMSUNG (7267864)
800-SAMSUNG (7267864)
0032 (0)2 201 24 18
0900 20 200 88 (€ 0,10/Min)
231 627 22
0 801 801 881
80 8 200 128
0800-SAMSUNG (726786)
902 10 11 30
08 585 367 87
0870 SAMSUNG (7267864)
0818 717 100
0800-7267864
8-800-200-0400
8-800-080-1188
8-800-120-0400
8-800-502-0000
8-800-77777
800-7267
800-7267
1300 362 603
800-810-5858, 010-6475 1880
3698 - 4698
3030 8282
1800 110011
0800-112-8888
0120-327-527
1800-88-9999
1800-10-SAMSUNG (7267864)
1800-SAMSUNG (7267864)
1800-29-3232
02-689-3232
0800-329-999
1 800 588 889
0860 7267864 (SAMSUNG)
800SAMSUNG (7267864)
8000-4726
Web Site
www.samsung.com/ca
www.samsung.com/mx
www.samsung.com
www.samsung.com/ar
www.samsung.com/br
www.samsung.com/cl
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com.co
www.samsung.com/be
www.samsung.com/cz
www.samsung.com/dk
www.samsung.com/fi
www.samsung.com/fr
www.samsung.de
www.samsung.com/hu
www.samsung.com/it
www.samsung.lu
www.samsung.com/nl
www.samsung.com/no
www.samsung.com/pl
www.samsung.com/pt
www.samsung.com/sk
www.samsung.com/es
www.samsung.com/se
www.samsung.com/uk
www.samsung.com/uk
www.samsung.com/ch
www.samsung.ru
www.samsung.kz
www.samsung.uz
www.samsung.com/ur
www.samsung.lt
www.samsung.com/lv/index.htm
www.samsung.ee
www.samsung.com/au
www.samsung.com.cn
www.samsung.com/hk
www.samsung.com/in
www.samsung.com/id
www.samsung.com/jp
www.samsung.com/my
www.samsung.com/ph
www.samsung.com/sg
www.samsung.com/th
www.samsung.com/tw
www.samsung.com/vn
www.samsung.com/za
www.samsung.com/mea
A termék megfelelŒ leadása
(Elektromos és elektronikus készülékek hulladékkezelése)
A terméken vagy a hozzá tartozó dokumentáción szereplŒ jelzés arra utal, hogy hasznos élettartama végén a terméket nem szabad háztartási hulladékkal együtt kidobni. Annak érdekében, hogy megelŒzhetŒ legyen a szabálytalan hulladékleadás által okozott környezet- és egészségkárosodás, különítse ezt el a többi hulladéktól, és
felelŒsségteljesen gondoskodjon a hulladék leadásáról, a hulladékanyagok fenntartható szintı
újrafelhasználása céljából.
A háztartási felhasználók a termék forgalmazójától vagy a helyi önkormányzati szervektŒl kérjenek
tanácsot arra vonatkozóan, hová és hogyan vihetik el ez elhasznált terméket a környezetvédelmi
szempontból biztonságos hulladékleadás céljából.
Az üzleti felhasználók lépjenek kapcsolatba a forgalmazóval, és vizsgálják meg az adásvételi szerzŒdés feltételeit. A
terméket nem szabad leadni kereskedelmi forgalomból származó egyéb hulladékkal együtt.