544666 - 32 SK
Preložené z pôvodného návodu
D27111
D27112
1
2
16
17
18
3
4
5
6
7
15
14
13
8
9
10
12
11
A1
19 20 21
22
23
26
25
24
76
A2
2
28
27
A4
A3
19
2
26 13
17 18 15
26
B
A5
36
36
38
37
D
C
21
40
39
20
E
F1
42
37
3
43
45
38
37
38
75
F2
F3
45 46
3
43
44
23
47
5
F4
F5
9
10
G1
11
G2
50
48
G3
4
13 49 45
G4
50
10
12 51 52
53
54
I
H
48
15
J1
13 49 45
J2
57
56
14
55
J3
J4
58 13
56
61
J5
59
K1
5
60
6
62
L
K2
63
20
20
2mm
5mm
M2
M1
22
22
69
64
65
66
66
N1
N2
22
70
67
68
N3
6
N4
66
71
72
O
P
18
Q
R
73
T
S
74
8
74
74
U
V
7
POKOSOVÁ PÍLA S HORNÝM STOLOM
D27111 /D27112
Režim stolová píla
Blahoželáme Vám!
Zvolili ste si elektrické náradie značky DEWALT.
Roky skúseností, dôkladný vývoj výrobkov
a inovácie vytvorili zo spoločnosti DEWALT
jedného z najspoľahlivejších partnerov pre
používateľov profesionálneho elektrického náradia.
Technické údaje
D27111 D27112 D27112-LX
Napájacie
napätie
V
230
Typ
1
Príkon
W
1,500
Výkon
W
1,100
Max. otáčky pílového
kotúča
min-1 2,950
Priemer pílového
kotúča
mm
305
Priemer upínacieho
otvoru
mm
30
Hrúbka pílového
kotúča
mm
1.8
Hrúbka rozpínacieho
klina
mm
2
Tvrdosť rozpínacieho
klina
43 ± 5
Čas zastavenia pílového
kotúča
s
< 10.0
Hmotnosť
kg
26.5
230
1
1,600
933
115
1
1,600
869
3,300
3,300
305
305
30
30
1.8
1.8
2
2
43 ± 5
43 ± 5
< 10.0
24
< 10.0
24
Prevádzkové parametre rezania
Režim pokosová píla
Pokosový rez (maximálne polohy)
ľavý
50°
50°
50°
pravý
60°
60°
60°
Šikmý rez (maximálne polohy)
ľavý
48°
48°
48°
pravý
0°
0°
0°
Max. šírka rezu v uhle 90° v max. výške
90 mm
mm
220
285
285
Max. šírka rezu pri uhle pokosového rezu 45° v max. výške
90 mm
mm
155
201
201
Max. šírka rezu pri uhle šikmého rezu 45° v max. výške
50 mm
mm
220
285
285
8
Max. hĺbka
rezu
mm
0-51
0-51
0-51
LPA (akustický tlak)
dB(A) 95.0
97.0
97.0
K PA (odchýlka akustického tlaku K)
dB(A)
3.1
2.9
2.9
LWA (akustický výkon)
dB(A) 107.0 109.0
109.0
K WA
(odchýlka akustického výkonu K)
dB(A)
3.0
3.1
3.0
Celková úroveň vibrácií (priestorový vektorový
súčet) podľa noriem EN 61029-1 a EN 61029-2-11:
Úroveň vibrácií ah
ah=
m/s²
Odchýlka K = m/s²
1.3
1.5
1.3
1.5
1.3
1.5
Veľkosť vibrácií uvedená v tomto dokumente bola
meraná podľa normalizovaných požiadaviek, ktoré
sú uvedené v norme EN 61 029 a môže sa použiť
na porovnanie jedného náradia s ostatnými. Táto
hodnota sa môže použiť na predbežný odhad
vibrácií pôsobiacich na obsluhu.
VAROVANIE: Deklarované hodnoty
vibrácií sa vzťahujú na štandardné
použitie náradia. Ak je však
náradie použité na rôzne aplikácie
s rozmanitým príslušenstvom alebo
ak sa vykonáva jeho nedostatočná
údržba, veľkosť vibrácií môže
byť odlišná. Tak sa môže počas
pracovného času značne predĺžiť čas
pôsobenia vibrácií na obsluhu.
Odhad miery pôsobenia vibrácií na
obsluhu by mal tiež počítať s časom, keď
je náradie vypnuté alebo keď je v chode
naprázdno. Počas celkového pracovného
času sa tak môže čas pôsobenia vibrácií
na obsluhu značne skrátiť.
Zistite si ďalšie doplnkové
bezpečnostné opatrenia, ktoré chránia
obsluhu pred účinkom vibrácií:
údržba náradia a jeho príslušenstva,
udržiavanie rúk v teple, organizácia
spôsobov práce.
Poistky
Európa
Náradie 230 V10 A v napájacej sieti
POZNÁMKA: Toto zariadenie je určené na pripojenie
k napájaciemu systému s maximálnou prípustnou
impedanciou Zmax = 0,32 Ω na bode rozhrania
(rozvodná skriňa) napájacieho systému používateľa.
Používateľ musí zaistiť, aby bolo toto zariadenie
pripojené iba k napájaciemu systému, ktorý
spĺňa vyššie uvedené požiadavky. Ak je to nutné,
používateľ môže požiadať distribútora elektrickej
energie o informácie týkajúce sa impedancie
systému v bode rozhrania.
Definícia: Bezpečnostné
pokyny
Nižšie uvedené definície opisujú stupeň závažnosti
každého označenia. Prečítajte si pozorne návod
na použitie a venujte pozornosť týmto symbolom.
NEBEZPEČENSTVO: Označuje
bezprostredne hroziacu rizikovú
situáciu, ktorá, ak sa jej nezabráni,
povedie k vážnemu alebo
smrteľnému úrazu.
VAROVANIE: Označuje potenciálne
rizikovú situáciu, ktorá, ak sa jej
nezabráni, môže viesť k vážnemu
alebo smrteľnému úrazu.
UPOZORNENIE: Označuje potenciálne
rizikovú situáciu, ktorá, ak sa jej
nezabráni, môže viesť k ľahkému
alebo stredne vážnemu úrazu.
POZNÁMKA: Označuje postup
nesúvisiaci so spôsobením
zranenia, ktorý, ak sa mu nezabráni,
môže viesť k poškodeniu zariadenia.
Upozorňuje na riziko úrazu
spôsobeného elektrickým prúdom.
Upozorňuje na riziko vzniku požiaru.
ES Vyhlásenie o zhode v rámci EÚ
SMERNICA PRE STROJOVÉ ZARIADENIA
Tieto výrobky spĺňajú tiež požiadavky smernice
2004/108/EC. Ďalšie informácie Vám poskytne
zástupca spoločnosti DEWALT na nasledujúcej
adrese alebo na adresách, ktoré sú uvedené na
zadnej strane tohto návodu.
Nižšie podpísaná osoba je zodpovedná za
zostavenie technických údajov a vydáva toto
vyhlásenie v zastúpení spoločnosti DEWALT.
Horst Grossmann
Viceprezident vývoja a konštrukcie výrobkov
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11, D-65510,
Idstein, Germany
01.01.2010
Bezpečnostné pokyny
VAROVANIE! Pri použití elektrického
náradia sa musia dodržiavať základné
bezpečnostné pokyny, aby sa znížilo riziko
vzniku požiaru, úrazu elektrickým prúdom
a zranenia osôb, vrátane nasledujúcich.
Pred použitím tohto náradia si prečítajte všetky
uvedené bezpečnostné pokyny a tieto pokyny
uschovajte.
TENTO NÁVOD SI USCHOVAJTE NA
PRÍPADNÉ ĎALŠIE POUŽITIE.
Všeobecné bezpečnostné
pokyny
1. Udržujte poriadok na pracovisku.
Neporiadok na pracovisku alebo na pracovnej
ploche môže viesť k úrazu.
2. Berte ohľad na okolie pracovnej plochy.
Nevystavujte náradie vlhkosti. Nepoužívajte
náradie vo vlhkom prostredí. Zaistite správne
osvetlenie pracoviska (250 – 300 luxov).
Nepoužívajte náradie na miestach, kde hrozí
riziko vzniku požiaru alebo explózie, napríklad
v blízkosti horľavých alebo výbušných kvapalín
a plynov.
3. Ochrana pred úrazom spôsobeným
elektrickým prúdom.
D27111/D27112
DEWALT týmto vyhlasuje, že tieto výrobky
popisované v technických údajoch spĺňajú
požiadavky nasledujúcich noriem:
2006/42/EC, EN 61029-1, EN 61029-2-11.
Zabráňte kontaktu tela s uzemnenými
povrchmi (napríklad potrubia, radiátory,
sporáky a chladničky). Pri práci v extrémnych
podmienkach (napríklad vysoká vlhkosť, tvorba
kovových pilín pri práci atď.) môže byť elektrická
bezpečnosť zvýšená vložením izolačného
transformátora alebo ochranného ističa (FI).
9
4. Okolostojace osoby udržujte mimo
pracovného priestoru.
Zabráňte okolostojacim osobám, najmä
deťom, aby sa dotýkali náradia alebo
predlžovacieho kábla a udržujte ich mimo
pracovného priestoru.
5. Náradie, ktoré nepoužívate, uskladnite.
Ak sa náradie nepoužíva, musí byť
uskladnené na suchom mieste a musí byť tiež
vhodne zabezpečené, mimo dosahu detí.
6. Náradie nepreťažujte.
Práca je účinnejšia a bezpečnejšia, ak používate
náradie a nástroje na účely, na ktoré sú určené.
7. Používajte vhodné náradie.
Nepreťažujte malé náradie pri práci, ktorá je
určená pre výkonnejšie náradie. Nepoužívajte
náradie na iné účely, než na ktoré je určené.
Nepoužívajte napríklad okružnú pílu na
rezanie kmeňov alebo vetiev stromov.
8. Vhodne sa obliekajte.
Nenoste voľný odev a šperky. Môžu byť
zachytené pohyblivými časťami. Pri práci vo
vonkajšom prostredí používajte protišmykovú
obuv. Ak máte dlhé vlasy, používajte vhodnú
pokrývku hlavy.
9. Používajte prvky osobnej ochrany.
Vždy používajte ochranné okuliare. Ak sa pri
práci s náradím práši alebo ak odlietavajú
drobné čiastočky materiálu, používajte
respirátor proti prachu alebo ochranný štít.
Pretože môžu byť tieto čiastočky materiálu
veľmi horúce, používajte tiež žiaruvzdornú
zásteru. Vždy používajte ochranu sluchu. Vždy
používajte ochrannú prilbu.
10. Pripojte zariadenie k zachytávanie prachu.
Ak je zariadenie vybavené adaptérom na
pripojenie zariadenia na zachytávanie prachu,
zaistite jeho správne pripojenie a riadnu
funkciu.
11. S prívodným káblom zaobchádzajte opatrne.
Nikdy nevyťahujte zástrčku zo zásuvky
šklbaním za prívodný kábel. Veďte kábel
tak, aby neprechádzal cez ostré hrany alebo
horúce a mastné povrchy. Pri prenášaní nikdy
nedržte náradie za prívodný kábel.
12. Obrobok si upnite.
Ak je to možné, používajte na upnutie obrobku
svorky alebo zverák. Je to bezpečnejšie
a umožňuje to obsluhu náradia oboma rukami.
13. Neprekážajte sami sebe.
Pri práci vždy udržujte vhodný a pevný postoj.
10
14. Vykonávajte dôkladnú údržbu náradia.
Udržujte ostré a čisté pracovné nástroje.
Tak bude zaistený bezpečnejší a vyšší
výkon náradia. Dodržujte pokyny pre údržbu
a výmenu príslušenstva. Náradie pravidelne
kontrolujte a ak je poškodené, nechajte ho
opraviť v autorizovanom servise. Udržujte
rukoväti a všetky ovládacie prvky čisté, suché
a neznečistené olejom alebo mazivami.
15. Náradie odpojte.
Ak sa náradie nepoužíva, pred vykonávaním
údržby a pred výmenou príslušenstva, ako
sú pílové kotúče, pracovné nástroje a nože,
náradie vždy odpojte od elektrickej siete.
16. Odstráňte nastavovacie prípravky a kľúče.
Vytvorte si návyk, aby ste pred použitím
náradia kontrolovali, či na náradí nezostali
nastavovacie kľúče alebo prípravky a zaistite
ich odstránenie z náradia.
17. Zabráňte nechcenému zapnutiu.
Neprenášajte náradie s prstom na hlavnom
vypínači. Pred pripojením k elektrickej sieti sa
uistite, či je hlavný vypínač v polohe vypnuté
(OFF).
18. Používajte predlžovacie káble určené na
vonkajšie použitie.
Pred použitím skontrolujte predlžovací kábel
a ak je poškodený, zaistite jeho výmenu.
Ak používate náradie vonku, používajte
iba predlžovací kábel určený na vonkajšie
použitie, ktorý je i takto označený.
19. Buďte pozorní.
Stále sledujte, čo robíte. Premýšľajte.
S náradím nepracujte, ak ste unavení alebo
ak ste pod vplyvom omamných látok, alkoholu
alebo liekov.
20. Kontrolujte stav náradia.
Skôr ako budete náradie používať, starostlivo
skontrolujte, či nie je poškodené, aby bola
zaistená jeho správna funkcia. Skontrolujte
vychýlenie a uloženie pohybujúcich sa častí,
opotrebovanie jednotlivých častí a ďalšie
prvky, ktoré môžu ovplyvniť správny chod
náradia. Zničené alebo iné poškodené
diely nechajte opraviť alebo vymeniť
v autorizovanom servise, ak v tejto príručke
nebude uvedený iný spôsob odstránenia
poruchy. Poškodené vypínače nechajte
vymeniť v autorizovanom servise.
Ak nie je možné hlavným vypínačom náradie
zapnúť a vypnúť, s náradím nepracujte.
Nikdy sa nepokúšajte o opravu sami.
VAROVANIE! Použitie iného
príslušenstva alebo prídavného
zariadenia a vykonávanie iných
pracovných operácií než je
odporúčané v tomto návode môže
zapríčiniť poranenie obsluhy.
•
Uistite sa, či sa pílový kotúč otáča
správnym smerom. Udržujte pílové kotúče
ostré.
•
Nepoužívajte kotúče väčších alebo menších
priemerov, než je odporúčané. Nepoužívajte
žiadne dištančné vložky, ktoré by umožnili
upnutie pílového kotúča na vreteno.
Parametre pílového kotúča sú uvedené
v technických údajoch. Používajte iba
kotúče špecifikované v tomto návode na
obsluhu, ktoré spĺňajú požiadavky normy
EN 847-1.
•
Zvážte použitie špeciálne navrhnutých
pílových kotúčov s menšou prevádzkovou
hlučnosťou.
•
Nepoužívajte pílové kotúče z rýchloreznej
ocele (HSS).
•
Nepoužívajte prasknuté alebo poškodené
pílové kotúče.
Tento stroj je vybavený špeciálne
upraveným prívodným káblom
(príslušenstvo typ M). Ak dôjde
k poškodeniu prívodného kábla alebo
k jeho inej poruche, musí byť vymenený iba
výrobcom alebo v autorizovanom servise.
•
Pred uvoľnením vypínača vytiahnite pílový
kotúč z rezu v obrobku.
•
Pri vykonávaní šikmých rezov zaistite, aby
bolo rameno píly bezpečne upevnené.
•
Ak chcete zablokovať hriadeľ motora, nikdy
neblokujte vetrák.
•
Pred začatím akejkoľvek činnosti sa uistite,
či sú riadne dotiahnuté všetky poistné
skrutky a upínacie rukoväti.
•
•
Nepoužívajte náradie bez inštalovaných
bezpečnostných krytov, pokiaľ neplnia tieto
kryty svoju funkciu alebo ak nebola správne
vykonávaná ich údržba.
•
Ak je píla pripojená k napájaciemu zdroju,
nikdy nevkladajte ruky do pracovného
priestoru pílového kotúča.
Hneď ako bude sklopené rameno píly,
kryt pílového kotúča na Vašej píle sa
automaticky zdvihne. Hneď ako bude
rameno píly zdvihnuté, kryt sa spustí cez
pílový kotúč. Kryt môžete zdvihnúť rukou pri
montáži alebo demontáži pílového kotúča
alebo pri kontrolovaní píly. Ochranný kryt
píly nikdy nezdvíhajte rukou, ak nie je píla
vypnutá.
•
•
Nikdy sa nepokúšajte rýchlo zastaviť
pohybujúci sa kotúč píly jeho zablokovaním
pomocou náradia alebo iného prostriedku.
Týmto spôsobom by mohlo dôjsť k vážnym
nehodám.
Dbajte na to, aby bol priestor okolo píly
riadne uprataný a bez zvyškov materiálov,
napríklad pilín alebo odrezkov.
•
Pravidelne kontrolujte, či sú čisté vetracie
otvory na kryte motora a či nie sú tieto
otvory zanesené pilinami.
•
Odpojte pílu od elektrickej siete pred
vykonávaním akejkoľvek údržby alebo pred
výmenou pílového kotúča.
•
Nikdy nečistite alebo nerobte údržbu, ak je
píla ešte v chode a ak sa nenachádza hlava
píly v hornej pokojovej polohe.
21. Opravy tohto náradia vždy zverujte
kvalifikovaným servisným technikom.
Toto elektrické náradie zodpovedá platným
bezpečnostným predpisom. Opravy by mali
vykonávať iba kvalifikovaní technici, ktorí budú
používať originálne náhradné diely. V iných
prípadoch môže dôjsť k veľkému ohrozeniu
používateľa.
Ďalšie bezpečnostné pokyny
pre pokosové píly s horným
stolom
•
•
Pred použitím akéhokoľvek príslušenstva
si naštudujte návod na obsluhu. Nesprávne
použitie príslušenstva môže náradie
poškodiť.
•
Zvoľte správny pílový kotúč pre rezaný
materiál.
•
Neprekračujte maximálne otáčky vyznačené
na kotúči.
•
Ak je to možné, vždy pripevnite pílu
k pracovnému stolu.
•
Pri manipulácii s pílovým kotúčom
používajte držiak alebo rukavice.
•
•
Pred použitím zaistite, aby bol pílový kotúč
správne nasadený.
Ak vykonávate pokosové, šikmé alebo
kombinované pokosové rezy, nastavte
posuvné vodidlo tak, aby bola zaistená
správna vôľa pre vykonávaný rez.
11
•
Ak je píla v chode, vyhýbajte sa
odstraňovaniu akýchkoľvek odrezkov alebo
iných častí obrobku z priestoru rezu.
•
Nepokúšajte sa zapínať žiadne zariadenie,
ktoré nepracuje s predpísaným napájacím
napätím.
•
Pred začatím práce sa uistite, či je stroj
umiestnený na rovnom povrchu v stabilnej
polohe.
•
Ak je pílový kotúč v chode, nenanášajte naň
mazivo.
•
Zaistite, aby za pílou nestáli žiadne osoby.
•
Nikdy nerežte ľahké zliatiny, najmä horčík.
•
•
Nepoužívajte žiadne brúsne alebo
diamantové kotúče.
Z bezpečnostných dôvodov vždy pripevnite
stroj k pracovnému stolu pomocou skrutiek
s priemerom 8 mm a s dĺžkou 80 mm.
•
Ak dôjde k nehode alebo k poruche stroja,
okamžite pílu vypnite a odpojte ju od
napájacieho zdroja.
•
Vykonajte záznam o poruche a vhodným
spôsobom označte pílu, aby ste zabránili
ostatným osobám v použití poškodenej píly.
•
Ak dôjde k zablokovaniu pílového kotúča,
ktoré bude spôsobené nadmernou
posuvnou silou počas rezania, zastavte
stroj a odpojte napájanie. Vyberte obrobok
a uistite sa, či sa pílový kotúč voľne otáča.
Znovu zapnite pílu a začnite nový rez
s menšou posuvnou silou.
•
Zaistite, aby bola Vaša poloha vždy vpravo
alebo vľavo od čiary rezu.
•
Zaistite zodpovedajúce celkové alebo
lokálne osvetlenie.
•
Uistite sa, či je obsluha píly zodpovedajúcim
spôsobom preškolená v používaní,
nastavovaní a obsluhe píly.
•
Ak bude stroj bez dozoru, zaistite jeho
vypnutie.
•
Pri rezaní dreva pripojte pílu k zariadeniu
na zachytávanie pilín a prachu. Vždy berte
do úvahy faktory, ktoré majú vplyv na
pôsobenie prachu na obsluhu píly, ako sú:
Doplnkové bezpečnostné
predpisy pre rezanie v režime
stolová píla
•
Hneď ako je kryt s drážkou pre pílový kotúč
opotrebovaný, vymeňte ho.
•
Ak sa vykonávajú zvislé priame priečne
rezy, vykonajte správne nastavenie
posuvného vodidla, aby bola vôľa medzi
pílovým kotúčom a vodidlom maximálne 5
mm.
•
Nikdy nepoužívajte pílu bez krytu s drážkou
pre pílový kotúč.
•
Nikdy nevykonávajte žiadne rezy, ak je
demontovaný rozpínací klin alebo horný
kryt.
•
Vždy používajte tlačnú tyč. Nikdy nerežte
obrobky menšie než 30 mm.
•
Ak nie je píla vybavená prídavnými
podperami, môžu sa rezať obrobky
s nasledujúcimi maximálnymi rozmermi:
- výška 51 mm x šírka 500 mm x dĺžka
700 mm
- Dlhšie obrobky musia byť podopreté
vhodným podporným stolom.
- Typ rezaného materiálu (drevotrieska
vytvára pri rezaní viac prachu ako plné
drevo).
•
Nepoužívajte pílové kotúče, ktorých hrúbka
je väčšia alebo ak je šírka ich zubov menšia
než hrúbka rozpínacieho klina.
- Správne nastavenie pílového kotúča.
•
- Zaistite správne nastavenie lokálneho
odsávania, ochranných krytov,
odvádzacích korýt a sklzov.
Uistite sa, či sa pílový kotúč otáča
správnym smerom a či zuby kotúča smerujú
k prednej časti stola píly.
•
Pred začatím akejkoľvek práce sa uistite,
či sú všetky upínacie rukoväti riadne
dotiahnuté.
•
Uistite sa, či je rozpínací klin nastavený
v správnej vzdialenosti od pílového kotúča –
maximálne 5 mm.
•
Udržujte ruky v bezpečnej vzdialenosti od
pílového kotúča.
•
Pred výmenou pílového kotúča alebo
pred údržbou pílu vždy odpojte od zdroja
napájacieho napätia.
- Odsávacie zariadenie s rýchlosťou
prúdiaceho vzduchu vyššou než 20 m/s.
•
•
12
Uistite sa, či sú všetky pílové kotúče
a príruby čisté a či sú zahĺbené strany
objímky otočené smerom k pílovému
kotúču. Utiahnite riadne upínaciu maticu
pílového kotúča.
Dbajte na to, aby bol pílový kotúč stále
nabrúsený a riadne nastavený.
•
Vždy používajte tlačnú tyč a nikdy
nepribližujte ruky k pílovému kotúču bližšie,
než do vzdialenosti 150 mm.
•
Nesiahajte do blízkosti alebo za pílový
kotúč.
•
Ak sa tlačná tyč nepoužíva, uložte ju na
určené miesto.
•
Nestúpajte na hornú časť píly.
•
Počas prepravy zaistite, aby bola horná
časť píly zakrytá, napríklad ochranným
krytom.
•
Nepoužívajte horný kryt píly na manipuláciu
alebo na prepravu píly.
Zvyškové riziká
Pri použití kotúčových píl vznikajú nasledujúce riziká:
- Zranenia spôsobené kontaktom s rotujúcimi
dielmi.
Napriek tomu, že sa dodržiavajú príslušné
bezpečnostné predpisy a používajú sa
bezpečnostné zariadenia, určité zvyškové riziká sa
nemôžu vylúčiť. Tieto riziká sú nasledujúce:
- Poškodenie sluchu.
- Riziko nehody spôsobené nekrytými časťami
rotujúceho pílového kotúča.
- Riziko zranenia pri výmene pílového kotúča.
- Riziko pritlačenia prstov pri manipulácii
s ochrannými krytmi.
•
Vykonajte správne nastavenie posuvného
vodidla, aby ste zabránili jeho kontaktu
s horným krytom.
•
Zaistite, aby bol stôl píly bezpečne
upevnený.
- Zdravotné riziká spôsobené vdychovaním
prachu vytváraného pri rezaní dreva, najmä
dubového, bukového a materiálu MDF.
•
Nepoužívajte túto pílu na rezanie iného
materiálu než je drevo.
- Riziko zranenia spôsobené časťami obrobku,
ktoré boli odmrštené na okolostojace osoby.
•
Dlabanie, žliabkovanie alebo drážkovanie
nie je povolené.
•
Ak pracujete v režime stolová píla, zaistite,
aby bolo rameno píly riadne pripevnené.
Používajte pílu iba v prípade, ak je stôl píly
v horizontálnej polohe.
- Riziko nehôd, ktoré by boli spôsobené
odlietavajúcimi čiastočkami kovu pri kontakte
pílového kotúča s vodidlom.
Režim pokosová píla
•
Uistite sa, či je pri prevádzke píly v režime
pokosová píla celkom zakrytá horná časť
pílového kotúča. Nikdy neodoberajte
horný kryt pílového kotúča, ak pracuje píla
v režime pokosová píla.
•
Nikdy nerežte obrobky kratšie než 160 mm.
•
Ak nie je píla vybavená prídavnými
podperami, môžu sa rezať obrobky
s nasledujúcimi maximálnymi rozmermi:
D27111
– výška 90 mm x šírka 220 mm x dĺžka
550 mm.
D27112
– výška 90 mm x šírka 285 mm x dĺžka
550 mm.
– Dlhšie obrobky musia byť podopreté
vhodným podporným stolom.
•
Vždy bezpečne upnite obrobok.
- Riziko požiaru, ktorý by bol spôsobený
extrémnou koncentráciou prachu, ak nebude
pravidelne vykonávané čistenie.
- Riziko vzniku nekontrolovaných situácií
v prípade, keď bude píla používaná pri
teplotách nižších než -10 °C alebo vyšších než
+45 °C.
Úroveň hlučnosti ovplyvňujú nasledujúce faktory:
- typ rezaného materiálu
- typ pílového kotúča
- posuvná sila
Nasledujúce faktory ovplyvňujú množstvo prachu
a pilín:
- opotrebovanie pílového kotúča
- odsávanie prachu s rýchlosťou prúdenia
vzduchu nižšou než 20 m/s
- nepresné vedenie obrobku
Štítky na náradí
Na náradí sú nasledujúce piktogramy:
Varovania týkajúce sa bezpečného použitia
13
Pred použitím si prečítajte návod
na obsluhu.
Ak pracuje píla v režime stolová píla,
uistite sa, či sú horný aj spodný kryt
píly na určenom mieste a či sú funkčné.
Nikdy nepoužívajte túto pílu, ak nie je
stôl píly v horizontálnej polohe.
Ak pracuje píla v režime pokosová
píla, uistite sa, či je horný kryt pílového
kotúča v predpísanej polohe a či je
funkčný. Zaistite, aby bol stôl stolovej
píly vo svojej najvyššej polohe.
• Skontrolujte, či počas prepravy nedošlo
k poškodeniu náradia, jeho častí alebo
príslušenstva.
• Pred začatím pracovných operácií venujte
dostatok času dôkladnému prečítaniu
a pochopeniu tohto návodu.
Popis (obr. A1 – A6)
VAROVANIE: Nikdy nevykonávajte
žiadne úpravy náradia ani jeho súčastí.
Mohlo by dôjsť k zraneniu alebo k jeho
poškodeniu.
Obr. A1
1 Hlavný vypínač (Zapnuté/Vypnuté)
2 Prevádzková rukoväť
Pri vykonávaní posuvného rezu
v režime pokosová píla dodržujte
pokyny uvedené v časti Vykonávanie
posuvného rezu.
Bod uchytenia na prenášanie píly.
UMIESTNENIE DÁTUMOVÉHO KÓDU (OBR. A2)
Dátumový kód (76), ktorý obsahuje aj rok výroby,
je vytlačený na kryte náradia.
Príklad:
3 Páka uvoľnenia poistky hlavy
4 Pomocná zaisťovacia skrutka stolovej píly
5 Pohyblivý predný spodný ochranný kryt
pílového kotúča
6 Vodidlo na pravej strane
7 Pevný stôl
8 Drážka pre pílový kotúč
9 Západka pokosových rezov
10 Páka pokosových rezov
11 Otočné rameno stolovej a pokosovej píly
2010 XX XX
12 Meradlo pokosových rezov
Rok výroby
13 Vodidlo na ľavej strane
14 Meradlo šikmých rezov
Obsah balenia
Balenie obsahuje:
1 pokosovú pílu s horným stolom
1 pílový kotúč
1 paralelné vodidlo
1 horný kryt pílového kotúča
1 tlačnú tyč
1 adaptér na odvod prachu (obr. V)
1 kľúč T30
1 kľúč T 40
1 návod na obsluhu
1 výkresovú dokumentáciu
15 Upínacia skrutka šikmých rezov
16 Zaisťovacia skrutka stolovej píly
17 Zaisťovací kolík hlavy
18 Zaisťovacia skrutka vodiacich tyčí
Obr. A2
19 Stôl stolovej píly
20 Rozpínací klin
21 Horný kryt pílového kotúča
22 Paralelné vodidlo
23 Miesto na uloženie tlačnej tyče
24 Pohyblivý zadný spodný kryt pílového kotúča
25 Montážne otvory príslušenstva
26 Miesto uchytenia píly
76 Dátumový kód
14
Doplnkové príslušenstvo
Obr. A3
27 Upínacia svorka materiálu
Obr. A4
Ak dôjde k poškodeniu prívodného kábla, musí byť
nahradený špeciálne pripraveným káblom, ktorý
kúpite u autorizovaného predajcu DEWALT .
Výmena sieťovej zástrčky
(iba Veľká Británia a Írsko)
Ak budete inštalovať novú zástrčku prívodného
kábla:
28 Stojan
POUŽITIE VÝROBKU
Vaša pokosová píla s horným stolom D27111/
D27112 je určená na profesionálne rezanie.
Tento vysoko presný stroj môže byť jednoducho
a rýchlo nastavený na vykonávanie priečnych,
šikmých, pokosových alebo kombinovaných
rezov.
Táto píla je určená na použitie pílových kotúčov
s priemerom 305 mm so zubami s doštičkami
karbidov, ktoré sa používajú na profesionálne
aplikácie.
NEPOUŽÍVAJTE toto náradie vo vlhkom prostredí
alebo na miestach s výskytom horľavých kvapalín
alebo plynov.
Tieto pokosové píly s horným stolom sú náradie na
profesionálne použitie.
ZABRÁŇTE deťom, aby sa s týmto náradím
dostali do kontaktu. Ak používajú toto náradie
neskúsené osoby, musí sa zaistiť odborný dozor.
VAROVANIE! Nepoužívajte tento stroj
na iné, než určené účely.
Elektrická bezpečnosť
Elektromotor je určený iba pre jedno napájacie
napätie. Vždy skontrolujte, či napájacie napätie
zodpovedá napätiu na výkonovom štítku.
D27111
Konštrukcia tohto stroja patrí do triedy I, a preto
nie je vyžadované použitie uzemňovacieho vodiča.
D27112
Vaše elektrické náradie DEWALT je
vybavené dvojitou izoláciou v súlade
s normou EN 61029. Preto nie je nutné
použitie uzemňovacieho vodiča.
VAROVANIE: Náradie s napájacím
napätím 115 V sa musí používať
spoločne s bezpečnostným odpájacím
transformátorom s uzemňovacou
mriežkou medzi primárnym
a sekundárnym vinutím.
• Bezpečne odstráňte starú zástrčku.
• Pripojte hnedý vodič k svorke pod napätím na
novej zástrčke.
• Modrý vodič pripojte k nulovej svorke.
• Žltozelený vodič pripojte k uzemňovacej
svorke (iba model D27111).
VAROVANIE: Na uzemňovaciu svorku
nebude pripojený žiadny vodič. (iba
model D27112).
Dodržujte montážne pokyny dodávané s kvalitnými
zástrčkami. Odporúčaná poistka: 13 A.
Montáž zástrčky pri náradí
s napájacím napätím 115 V (iba
Veľká Británia a Írsko)
Montáž zástrčky by mala byť vykonaná
kvalifikovanou osobou. Ak máte akékoľvek
pochybnosti, kontaktujte autorizovaný servis
DEWALT alebo kvalifikovaného elektrotechnika.
Použitá zástrčka musí spĺňať požiadavky normy
BS EN 60309 (BS4343) – 16 A, uzemňovací
kontakt v polohe 4h.
Použitie predlžovacieho kábla
Ak je použitie predlžovacieho kábla nutné, použite
iba schválený typ kábla s tromi vodičmi, ktorý je
vhodný pre príkon tohto náradia (pozrite technické
údaje). Minimálny prierez vodiča je 1,5 mm2.
Maximálna dĺžka je 30 m.
V prípade použitia navinovacieho kábla odviňte
vždy celú dĺžku kábla.
ZOSTAVENIE
VAROVANIE: Z dôvodu zníženia
rizika zranenia vypnite náradie
a odpojte prívodný kábel od siete
pred nasadením alebo odobratím
príslušenstva, pred akýmkoľvek
nastavením, pred výmenou
nástavcov alebo pred vykonávaním
opráv. Uistite sa, či je hlavný vypínač
v polohe vypnuté. Náhodné zapnutie
by mohlo spôsobiť úraz.
15
Vybalenie (obr. B)
• Opatrne vyberte pílu z prepravného obalu.
• Uvoľnite upínaciu skrutku vodiacich tyčí (18)
a zatlačte hlavu píly dozadu, aby došlo k jej
zaisteniu v zadnej polohe.
• Zaistite stôl (19) v najvyššej polohe.
• Stlačte prevádzkovú rukoväť (2) dole
a vytiahnite zaisťovací kolík (17), ako na
uvedenom obrázku.
• Mierne uvoľnite stlačenie a nechajte hlavu píly
zdvihnúť až do maximálnej výšky.
Upevnenie píly na pracovný stôl (obr. C)
• Otvory (36) v základni píly slúžia na upevnenie
píly k pracovnému stolu.
K dispozícii sú dve rôzne veľkosti otvorov,
aby sa mohli použiť rôzne veľkosti skrutiek.
Použite akýkoľvek otvor. Nie je nutné, aby
ste použili oba otvory. Odporúčané sú skrutky
s priemerom 8 mm a s dĺžkou 80 mm. Vždy
pílu pevne pripevnite, aby ste zabránili jej
pohybu. Ak chcete zvýšiť komfort pri prenášaní
píly, môžete namontovať pílu na dosku
z preglejky s hrúbkou minimálne 12,5 mm,
ktorá môže byť pripevnená k pracovnému
stolu a ktorá môže byť neskôr ľahko uvoľnená
a prenesená na iné pracovisko, kde bude
znovu upnutá pomocou svoriek.
• Pri upevňovaní píly na dosku dbajte na to, aby
upevňovacie skrutky z tejto dosky nevyčnievali.
Doska z preglejky musí dokonale sedieť
na pracovnej ploche stola. Ak upínate pílu
k pracovnej ploche, upínajte ju iba na upínacích
výstupkoch, na ktorých sa nachádzajú otvory
pre montážne skrutky. Upnutie píly pomocou
iných upínacích miest bude mať nesprávny
vplyv na funkciu píly.
• Upevňovacia doska a pracovný stôl alebo
miesto, na ktorom sa bude píla používať, musí
byť rovné, aby ste zabránili nepresnostiam pri
rezaní. Ak dochádza na pracovnej ploche ku
kolísaniu píly, umiestnite pod jednu opornú
nohu tenký kúsok materiálu, aby došlo
k vyrovnaniu píly.
Uloženie montážneho náradia (obr. D)
• Nezabúdajte na uloženie kľúčov po ich každom
použití pri montáži alebo nastavení píly.
Montáž horného krytu pílového kotúča (obr. E)
Horný kryt pílového kotúča (21) je vyrobený
tak, aby mohol byť rýchlo a ľahko pripevnený
k rozpínaciemu klinu (20), hneď ako bude píla
nastavená na prácu v režime stolová píla.
• Uvoľnite skrutku (39) a nechajte maticu (40)
v šesťhrannom otvore.
• Držte kryt vo zvislej polohe a zarovnajte drážku
v zadnej časti krytu s rozpínacím klinom.
• Spustite kryt cez rozpínací klin (20) a uistite sa,
či driek skrutky vniká do výstupku.
• Otočte kryt do vodorovnej polohy, ktorá spôsobí
zaistenie krytu s rozpínacím klinom.
• Zasuňte skrutku (39) do otvoru a utiahnite ju
špeciálnym kľúčom Torx.
Montáž pílového kotúča (obr. D a F1 – F5)
VAROVANIE: Z dôvodu zníženia
rizika zranenia vypnite náradie
a odpojte prívodný kábel od siete
pred nasadením alebo odobratím
príslušenstva, pred akýmkoľvek
nastavením, pred výmenou
nástavcov alebo pred vykonávaním
opráv. Uistite sa, či je hlavný vypínač
v polohe vypnuté. Náhodné zapnutie
by mohlo spôsobiť úraz.
VAROVANIE: Zuby nového pílového
kotúča sú veľmi ostré a môžu byť
nebezpečné.
VAROVANIE: Po montáži alebo
výmene pílového kotúča vždy
skontrolujte, či je pílový kotúč celkom
zakrytý krytom.
VAROVANIE! Dbajte na to, aby
bola výmena pílového kotúča
vykonávaná iba opísaným spôsobom.
Používajte iba pílové kotúče, ktoré sú
špecifikované v technických údajoch.
Katalógové číslo: Odporúčaný je pílový
kotúč DT4350.
S touto pílou sa dodáva nasledujúce náradie:
1 kľúč T30 (37)
1 kľúč T 40 (38)
16
Aby bola umožnená montáž nového pílového
kotúča, stôl píly musí byť nastavený do najvyššej
polohy a hlava píly musí byť zdvihnutá do
najvyššej polohy.
D27111
• Zasuňte kľúč T30 (37) do otvoru v kryte (42)
a do koncovej časti hriadeľa (obr. F1). Zasuňte
kľúč T40 (38) do upínacej skrutky pílového
kotúča (43) (obr. F3).
• Táto skrutka je vybavená ľavotočivým závitom.
Preto držte kľúč pevne a otáčajte kľúčom
v smere pohybu hodinových ručičiek, aby došlo
k uvoľneniu skrutky.
• Stlačte páku uvoľnenia poistky hlavy (3)
a uvoľnite spodný kryt pílového kotúča (5 a 23).
Potom zdvihnite spodný kryt pílového kotúča do
najvyššej možnej polohy (obr. F4).
• Odstráňte upínaciu skrutku pílového kotúča
(43) a vonkajšiu prírubu hriadeľa (44) (obr. F5).
• Skontrolujte, či sú vnútorná príruba a obe
plochy pílového kotúča celkom čisté a zbavené
prachu.
• Nasaďte pílový kotúč (45) na výstupok (46)
nachádzajúci sa na vnútornej objímke hriadeľa
(47) a uistite sa, či ozubenie na spodnej časti
pílového kotúča smeruje k zadnej časti píly
(smerom od obsluhy).
• Opatrne nastavte kotúč do správnej polohy
a uvoľnite spodný kryt kotúča.
• Nasaďte späť vonkajšiu objímku hriadeľa.
• Utiahnite upínaciu skrutku pílového kotúča
(43) otáčaním proti smeru pohybu hodinových
ručičiek, zatiaľ čo budete v druhej ruke držať
kľúč.
• Uložte kľúč na príslušné úložné miesto (obr. D).
D27112
• Zaistite pílový kotúč v požadovanej polohe
stlačením zaisťovacieho tlačidla hriadeľa (75)
(obr. F2).
• Zasuňte kľúč T40 (38) do upínacej skrutky
pílového kotúča (43) (obr. F3).
• Táto skrutka je vybavená ľavotočivým závitom.
Preto držte kľúč pevne a otáčajte kľúčom
v smere pohybu hodinových ručičiek, aby došlo
k uvoľneniu skrutky.
• Stlačte páku uvoľnenia poistky hlavy (3)
a uvoľnite spodný kryt pílového kotúča (5 a 23).
Potom zdvihnite spodný kryt pílového kotúča do
najvyššej možnej polohy (obr. F4).
• Odstráňte upínaciu skrutku pílového kotúča
(43) a vonkajšiu prírubu hriadeľa (44) (obr. F5).
• Skontrolujte, či sú vnútorná príruba a obe plochy
pílového kotúča celkom čisté a zbavené prachu.
• Nasaďte pílový kotúč (45) na výstupok (46)
nachádzajúci sa na vnútornej objímke hriadeľa
(47) a uistite sa, či ozubenie na spodnej časti
pílového kotúča smeruje k zadnej časti píly
(smerom od obsluhy).
• Opatrne nastavte kotúč do správnej polohy
a uvoľnite spodný kryt kotúča.
• Nasaďte späť vonkajšiu objímku hriadeľa.
• Jednou rukou pridržte zaisťovacie tlačidlo
hriadeľa (75) a druhou rukou utiahnite proti
smeru pohybu hodinových ručičiek upínaciu
skrutku pílového kotúča (43).
• Uložte použitý kľúč na určené miesto (obr. F2).
Nastavenie
VAROVANIE: Z dôvodu zníženia
rizika zranenia vypnite náradie
a odpojte prívodný kábel od siete
pred nasadením alebo odobratím
príslušenstva, pred akýmkoľvek
nastavením, pred výmenou
nástavcov alebo pred vykonávaním
opráv. Uistite sa, či je hlavný vypínač
v polohe vypnuté. Náhodné zapnutie
by mohlo spôsobiť úraz.
Nastavenie pílového kotúča (obr. F5)
Ak dochádza počas zapínania a prevádzky píly
ku kmitaniu pílového kotúča, vykonajte jeho
nasledujúce nastavenie.
• Povoľte skrutku príruby hriadeľa (44) a otočte
pílový kotúč (45) o štvrtinu otáčky.
• Znovu utiahnite skrutku a skontrolujte, či
dochádza ku kmitaniu pílového kotúča.
• Opakujte tieto kroky, kým nebude kmitanie
pílového kotúča celkom eliminované.
Nastavenie pre režim
pokosová píla
Vaša pokosová píla bola presne nastavená už
vo výrobnom závode. Ak je nutné opätovné
nastavenie z dôvodu dopravy a prenášania píly,
alebo i z iného dôvodu, riaďte sa pri nastavovaní
Vašej píly nasledujúcimi krokmi. Hneď ako pílu raz
nastavíte, toto presné nastavenie by malo zostať
zachované.
17
Kontrola a nastavenie polohy pílového kotúča
vzhľadom na vodidlo (obr. G1 – G4)
• Povoľte páku pokosových rezov (10) a stlačte
západku pokosových rezov (9), aby došlo
k uvoľneniu ramena pokosových rezov (11).
• Posuňte rameno pokosových rezov tak, aby sa
západka nachádzala v polohe s hodnotou 0°
pre pokosový rez. Páku neuťahujte.
• Uistite sa, či sa stôl nepohybuje, ak je páka
pokosových rezov (10) zaistená v akomkoľvek
uhle (nie prednastavenom).
Kontrola a nastavenie pílového kotúča
vzhľadom na stôl (obr. J1 – J4)
• Uvoľnite upínaciu skrutku šikmých rezov (15).
• Stiahnite hlavu píly dole tak, aby pílový kotúč
takmer vnikol do drážky pre pílový kotúč (48).
• Zatlačte hlavu píly doprava, aby ste zaistili jej
celkom zvislú polohu a pritiahnite upínaciu
skrutku šikmých rezov.
• Medzi ľavú časť vodidla (13) a pílový kotúč (45)
umiestnite uhlomer (49). (obr. G3).
• Stiahnite hlavu píly dole tak, aby pílový kotúč
takmer vnikol do drážky pre pílový kotúč (48).
VAROVANIE: Nedotýkajte sa uhlomerom
hrotov zubov pílového kotúča.
• Ak je nutné nastavenie, postupujte nasledovne:
• Povoľte skrutky (50) a posuňte zostavu ramena
a meradla pokosových rezov doľava alebo
doprava tak, aby bol pri meraní uhlomerom pílový
kotúč vzhľadom na vodidlo v kolmej polohe (90°).
• Dotiahnite skrutky (50). V tomto okamihu
nevenujte žiadnu pozornosť odčítaniu
ukazovateľa na meradle pokosových rezov.
Nastavenie ukazovateľa pokosových rezov
(obr. G1, G2 a H)
• Povoľte páku pokosových rezov (10) a stlačte
západku pokosových rezov (9), aby došlo
k uvoľneniu ramena pokosových rezov (11).
• Posuňte rameno pokosových rezov tak, aby sa
ukazovateľ pokosových rezov (51) zhodoval na
meradle s hodnotou 0°, ako na uvedenom obr. H.
• S povolenou pákou pokosových rezov pootáčajte
ramenom pokosových rezov okolo nuly
a nechajte zaskočiť západku pokosových rezov.
• Sledujte ukazovateľ (51) a meradlo pokosových
rezov (12). Ak ukazovateľ neukazuje presne
nulovú polohu, povoľte skrutku (52), posuňte
ukazovateľ tak, aby ukazoval presne na
hodnotu 0° a skrutku znovu pritiahnite.
Nastavenie zámky pokosu/aretačnej tyče (obr. I)
Ak sa dá pohybovať základňou píly, aj keď je páka
pokosových rezov (10) zaistená, je nutné nastaviť
zámku pokosu / aretačnú tyč (53).
• Uvoľnite páku pokosových rezov (10).
• Pomocou skrutkovača (54) celkom dotiahnite
zámku pokosu/aretačnú tyč (53). Potom
povoľte tyč o štvrtinu otáčky.
18
• Priložte na stôl proti pílovému kotúču (45)
uhlomer (49) (obr. J2).
VAROVANIE: Nedotýkajte sa uhlomerom
hrotov zubov pílového kotúča.
• Ak je nutné nastavenie, postupujte nasledovne:
• Uvoľnite upínaciu skrutku šikmých rezov (15)
a zaskrutkujte alebo vyskrutkujte nastavovaciu
dorazovú skrutku zvislej polohy (55) tak, aby
bol pílový kotúč v kolmej polohe (90°) vzhľadom
na stôl. Vykonajte kontrolu pomocou uhlomera.
• Ak ukazovateľ šikmých rezov (56) neukazuje
na meradle šikmých rezov (14) nulovú polohu,
povoľte skrutku ukazovateľa (57) a vykonajte
potrebné nastavenie ukazovateľa.
Nastavenie vodidla (obr. K1 a K2)
Horná časť vodidla na ľavej strane môže byť
nastavená smerom doľava, aby bola poskytnutá
vôľa, ktorá umožní vykonávanie šikmých rezov
v uhle 45° vľavo. Nastavenie vodidla (13):
• Povoľte plastovú skrutku (58) a presuňte
vodidlo doľava.
• Vykonajte skúšku s vypnutou pílou
a skontrolujte vôľu. Nastavte vodidlo tak, aby
bolo čo najbližšie k pílovému kotúču, čo zaručí
maximálnu podporu obrobku bez toho, aby
dochádzalo k problémom pri pohybe ramena
píly smerom hore alebo dole.
• Utiahnite riadne upínaciu skrutku.
VAROVANIE: Vodiaca drážka (59)
môže byť zanesená nečistotami. Na
čistenie vodiacej drážky používajte
vhodný prípravok alebo prúd
nízkotlakového vzduchu.
Pohyblivá časť vodidla na pravej strane môže byť
nastavená tak, aby poskytovala maximálnu podporu
obrobku v blízkosti pílového kotúča a aby súčasne
umožňovala vykonávanie šikmých rezov v uhle
45° vľavo. Veľkosť posuvu je v oboch smeroch
obmedzená dorazmi. Nastavenie vodidla (6):
• Povoľte krídlovú maticu (60), aby došlo
k uvoľneniu vodidla (6).
• Posuňte vodidlo smerom doľava.
• Vykonajte skúšku s vypnutou pílou
a skontrolujte vôľu. Nastavte vodidlo tak, aby
bolo čo najbližšie k pílovému kotúču, čo zaručí
maximálnu podporu obrobku bez toho, aby
dochádzalo k problémom pri pohybe ramena
píly smerom hore alebo dole.
• Utiahnite krídlovú maticu (60), aby došlo
k zaisteniu vodidla.
Kontrola a nastavenie uhla šikmých rezov
(obr. J1, J5 a K1)
• Povoľte upínaciu skrutku (58) vodidla na ľavej
strane a presuňte hornú časť vodidla na ľavej
strane čo najviac doľava.
• Povoľte upínaciu skrutku šikmých rezov (15)
a nastavte hlavu píly doľava. Toto je poloha
šikmého rezu 45°.
• Ak je nutné nastavenie, postupujte nasledovne:
• Podľa potreby zaskrutkujte alebo vyskrutkujte
dorazovú skrutku (61) tak, aby ukazovateľ (56)
označoval hodnotu 45°.
VAROVANIE: Pri vykonávaní tohto
nastavenia je vhodné, aby ste
podopierali hlavu píly rukou. Týmto
spôsobom si uľahčíte otáčanie
nastavovacej skrutky.
Nastavenie vodiacich tyčí (obr. L)
• Pravidelne kontrolujte vôľu vodiacich tyčí.
• Ak chcete vôľu vodiacich tyčí zmenšiť,
postupne otáčajte nastavovacou skrutkou (62)
v smere pohybu hodinových ručičiek a súčasne
posúvajte hlavu píly dopredu a dozadu.
Nastavenie pre režim stolová
píla
Zmena z režimu pokosová píla na režim stolová
píla (obr. A1 a A2)
• Zaistite stôl (19) v najvyššej polohe.
• So zaistenou pákou pokosových rezov (10)
nastavte pílový kotúč do polohy pre priečny rez
0° (obr. A1).
• S hlavou píly nastavenou v zadnej polohe
zaistite zaisťovaciu skrutku vodiacich tyčí (16).
• Stlačte páku uvoľnenia poistky hlavy (3), aby
došlo k spusteniu hlavy a stlačte zaisťovací
kolík (17).
• Podľa nižšie uvedeného postupu pripevnite
paralelné vodidlo (22).
Nastavenie rozpínacieho klina (obr. M1 a M2)
Ak chcete nastaviť správnu polohu rozpínacieho
klina, hrot rozpínacieho klina (20) nesmie byť viac
než 2 mm pod najvyšším zubom pílového kotúča
a spodná hrana rozpínacieho klina musí byť vo
vzdialenosti maximálne 5 mm od zubov pílového
kotúča (obr. M1).
• Povoľte skrutky (63), čo umožní pohyb
rozpínacieho klina hore a dole (obr. M2).
• Pohybujte klinom hore alebo dole, kým nebude
nastavený v správnej polohe.
• Dotiahnite riadne skrutky (63).
Montáž a nastavenie paralelného vodidla
(obr. N1 – N4)
• Nasuňte z pravej strany držiak (64) (obr. N1).
Upínacia doska zapadne za prednú hranu stola.
• Presuňte vodidlo (22) smerom k pílovému kotúču.
• Stlačte dole páku (65), aby došlo k zaisteniu
vodidla.
• Skontrolujte, či je vodidlo rovnobežné s pílovým
kotúčom.
• Ak je nutné nastavenie, postupujte nasledovne:
• Povoľte nastavovaciu skrutku (66), ktorá
pripevňuje držiak vodidla k podpere vodidla
(obr. N2).
• Nastavte vodidlo tak, aby bolo rovnobežné
s pílovým kotúčom a skontrolujte vzdialenosť
medzi pílovým kotúčom a vodidlom pri prednej
i zadnej časti pílového kotúča.
• Hneď ako bude nastavenie vykonané, utiahnite
nastavovaciu skrutku a znovu vykonajte
kontrolu, či je vodidlo v rovnobežnej polohe
s pílovým kotúčom.
• Skontrolujte, či ukazovateľ (67) ukazuje na
meradle hodnotu nula (obr. N3). Ak ukazovateľ
neukazuje presne nulovú polohu, povoľte skrutku
(68), posuňte ukazovateľ tak, aby ukazoval
presne na hodnotu 0 a skrutku znovu pritiahnite.
19
Vodidlo je obojstranné: Obrobok môže byť vedený
pozdĺž čela 52 mm alebo pozdĺž čela 8 mm, aby
bolo umožnené použitie tlačnej tyče pri pozdĺžnych
rezoch tenkých obrobkov (obr. N4).
• Nastavenie pre 8 mm – povoľte nastavovaciu
skrutku (66) a vysuňte vodidlo (22) z upínacej
podpery (70).
• Otočte vodidlo a nasaďte ho na upínaciu
podperu ako na uvedenom obrázku (obr. N4).
• Ak chcete použiť výšku čela vodidla 52 mm,
nasuňte vodidlo na upínaciu podperu tak, aby
bola širšia časť vo zvislej polohe (obr. N1).
• Pred začatím rezania počkajte, kým motor píly
nedosiahne maximálne otáčky.
• Uistite sa, či sú všetky zaisťovacie a upínacie
skrutky riadne utiahnuté.
• Obrobok si upnite.
• Aj keď je táto píla určená na rezanie dreva
a mnohých neželezných materiálov, tieto
pokyny sa týkajú len rezania dreva. Rovnaké
pokyny platia aj pre rezanie ostatných
materiálov. Nerežte s touto pílou železné
materiály (železo a oceľ) alebo murivo!
Nepoužívajte žiadne brúsne kotúče!
VAROVANIE:
• Používajte profil 8 mm pre pozdĺžne
rezy nízkych obrobkov, aby bolo
umožnené použitie tlačnej tyče medzi
pílovým kotúčom a vodidlom.
• Pri rezaní neželezných materiálov vždy
používajte vhodný pílový kotúč DEWALT
s uhlom sklonu zuba -5°. Zaistite, aby bol
rezaný materiál riadne upevnený upínacou
svorkou.
• Zadná časť vodidla by mala byť
zarovnaná s prednou časťou
rozpínacieho klina.
• Používajte kryt s drážkou pre pílový kotúč. Ak
je drážka pre pílový kotúč širšia než 10 mm,
s pílou nepracujte.
Nastavenie stolovej píly (obr. A1, A2)
Stôl (19) môže byť posúvaný hore alebo dole
a v požadovanej výške je zaistený dvoma
upínacími skrutkami.
• Uvoľnite upínacie skrutky stola, hlavnú (16)
aj pomocnú (4), ale nevyskrutkujte ich celkom.
• Nastavte stôl do požadovanej výšky.
• Utiahnite riadne upínacie skrutky stola. Najskôr
utiahnite hlavnú skrutku (16) a potom zaistite
polohu stola pomocnou skrutkou (4).
Zmena z režimu stolová píla na režim pokosová
píla (obr. A1 a A2)
• Zaistite stôl (19) v najvyššej polohe.
• Zaistite, aby bol obrábaný materiál pevne
upnutý.
• Vyvíjajte na náradie iba mierny tlak
a nevyvíjajte bočný tlak na pílový kotúč.
• Vyhýbajte sa preťažovaniu náradia.
• Po použití vždy odstráňte zo stroja prach
a piliny, aby ste zaistili správnu funkciu
spodného krytu.
• Pri rezaní dreva a drevených obrobkov k píle
vždy pripojte zariadenie na odsávanie prachu
spĺňajúce požiadavky príslušných predpisov,
ktoré sa týkajú prachových emisií.
POUŽITIE
Pokyny na použitie
• Stlačte prevádzkovú rukoväť (2) dole
a vytiahnite zaisťovací kolík (17), ako na
uvedenom obrázku.
VAROVANIE: Vždy dodržujte
bezpečnostné predpisy a platné
nariadenia.
• Mierne uvoľnite stlačenie a nechajte hlavu píly
zdvihnúť až do maximálnej výšky.
VAROVANIE: Z dôvodu zníženia
rizika zranenia vypnite náradie
a odpojte prívodný kábel od siete
pred nasadením alebo odobratím
príslušenstva, pred akýmkoľvek
nastavením, pred výmenou
nástavcov alebo pred vykonávaním
opráv. Uistite sa, či je hlavný vypínač
v polohe vypnuté. Náhodné zapnutie
by mohlo spôsobiť úraz.
Pred použitím náradia
• Upnite vhodný pílový kotúč. Nepoužívajte
nadmerne opotrebované pílové kotúče.
Maximálne prevádzkové otáčky píly nesmú
prekročiť maximálne povolené otáčky pílového
kotúča.
• Nepokúšajte sa rezať príliš malé kúsky.
• Nechajte pílový kotúč rezať voľne.
Nepoužívajte nadmernú silu.
20
Používatelia vo Veľkej Británii sú povinní
dodržiavať nariadenia popísané v predpisoch na
obsluhu drevoobrábacích strojov z roku 1974.
Uistite sa, či je stroj z hľadiska výšky stola a stability
umiestnený v bezpečnej a ergonomickej polohe.
Poloha stroja musí byť zvolená tak, aby mala
obsluha stroja dobrý prehľad a dostatok voľného
priestoru v blízkosti stroja, ktorý umožní manipuláciu
s obrobkami bez akéhokoľvek obmedzenia.
Z dôvodu obmedzenia vplyvu vibrácií sa uistite, či
nie je príliš nízka teplota pracovného prostredia, či
je vykonávaná riadna údržba stroja a príslušenstva
a či je veľkosť obrobkov vhodná pre tento stroj.
Zapnutie a vypnutie (obr. O)
Hlavný vypínač je vybavený podnapäťovou
funkciou: Ak dôjde z nejakého dôvodu k prerušeniu
napájania, vypínač musí byť úmyselne znovu
aktivovaný.
• Ak chcete stroj zapnúť, stlačte zelené zapínacie
tlačidlo (71).
• Ak chcete stroj vypnúť, stlačte červené
vypínacie tlačidlo (72).
Základné rezy
Kvalita rezu
Kvalita a čistota akéhokoľvek rezu závisí od
mnohých faktorov, napríklad od rezaného
materiálu. Ak sú pri rezaní tvarových obkladacích
prvkov alebo pri inej presnej práci vyžadované
najkvalitnejšie rezy, používajte karbidové kotúče so
60 zubami. Kvalitu rezu tiež zvyšuje rovnomerný
a pomalý posuv píly pri rezaní.
VAROVANIE: Dbajte na to, aby sa
materiál počas rezania nechvel alebo
aby sa nepohyboval. Obrobok vždy
riadne upevnite. Pred zdvihnutím
ramena píly počkajte, kým sa pílový
kotúč celkom nezastaví. Ak dochádza
k triešteniu zadnej časti rezu, nalepte na
obrobok v mieste rezu lepiacu pásku.
Vykonajte rez cez lepiacu pásku a po
ukončení rezu pásku opatrne odlepte.
Odsávanie prachu (obr. A5)
Stroj je na hornom kryte pílového kotúča vybavený
adaptérom na odvod prachu s priemerom 38 mm.
• Pri rezaní pripojte k píle vhodné zariadenie
na odsávanie prachu spĺňajúce požiadavky
príslušných predpisov, ktoré sa týkajú prachových
emisií.
Rezanie v režime pokosová píla
Obsluha píly bez ochranných krytov je veľmi
nebezpečná. Počas rezania musia byť kryty
v správnej polohe.
Základné ovládanie
- V režime pokosová píla je hlava píly
automaticky zaistená v hornej pokojovej polohe.
- Stlačenie uvoľňovacej páky krytu spôsobí
uvoľnenie hlavy píly. Pohyb hlavy píly smerom
dole spôsobí zasunutie pohyblivého spodného
krytu.
- Po ukončení rezu sa nikdy nesnažte zabrániť
návratu spodného krytu do pokojovej polohy.
- Píla D27111 môže vykonávať rezy obrobkov
až do šírky 220 mm a výšky 90 mm. Píla
D27112 môže vykonávať rezy obrobkov až do
šírky 285 mm a výšky 90 mm. Parametre pre
rôzne rezy sú uvedené v technických údajoch.
Dĺžka obrobku by nikdy nemala presiahnuť
šírku základne bez zodpovedajúcej podpery.
Koncová časť obrobku by sa nemala nikdy
nachádzať vo vzdialenosti menšej než 160 mm
od pílového kotúča bez doplnkových upínacích
prvkov.
- Pri prevádzke píly udržuje ruky vo vzdialenosti
minimálne 160 mm od pílového kotúča. Pri
rezaní krátkeho materiálu (min. 160 mm vľavo
a vpravo od pílového kotúča) sa musia použiť
upínacie svorky materiálu.
- Minimálna dĺžka orezu je 10 mm.
- Pri rezaní obrobkov dlhších než je šírka stola
sa vždy uistite, či je obrobok stabilný po celej
svojej dĺžke. Ak je to nutné, prečnievajúce časti
obrobku vždy podoprite, napríklad pomocou
predĺženej podpery obrobku.
- Pri rezaní plastových profilov by mal byť pod
rezaný materiál umiestnený podporný kus
vyrobený z dreva s pomocným profilom, aby
bola zaistená správna podpora materiálu.
Zvislý priamy priečny rez (obr. A1 a P)
• Uvoľnite páku pokosových rezov (10) a stlačte
západku pokosových rezov (9).
• Nechajte západku pokosových rezov zapadnúť
do polohy 0° a zaistite páku pokosových rezov.
• Obrobok, ktorý budete rezať, oprite o vodidlo (6
a 13).
• Uchopte prevádzkovú rukoväť (2) a stlačte
páku uvoľnenia poistky hlavy píly (3).
21
• Zapnite pílu a počkajte, kým pílový kotúč
nedosiahne maximálne otáčky.
• Stlačte hlavu píly tak, aby ostrie prechádzalo
rezaným obrobkom a krytom s drážkou pre
pílový kotúč (8).
• Po dokončení rezu vypnite stroj a pred
návratom hlavy píly do hornej pokojovej
polohy počkajte, kým sa pílový kotúč celkom
nezastaví.
Vykonávanie posuvného rezu (obr. Q)
Vodiace tyče umožňujú rezanie väčších obrobkov
pomocou posuvného pohybu.
• Uvoľnite upínaciu skrutku vodiacich tyčí (18).
• Pritiahnite hlavu píly smerom k sebe a zapnite
pílu.
• Spustite pílový kotúč do obrobku a tlačte hlavu
píly dozadu, až do ukončenia rezu.
• Postupujte podľa vyššie uvedeného postupu.
VAROVANIE:
• Nevykonávajte posuvné rezy
pri obrobkoch, ktoré sú menšie než
50 x 100 mm.
• Po ukončení posuvného rezu
nezabudnite zaistiť hlavu píly
v zadnej polohe.
Rezanie malých kusov (obr. K1 a K2)
Horná časť vodidla na ľavej strane (13) a pohyblivá
časť vodidla na pravej strane (6) môžu byť
nastavené tak, aby poskytovali maximálnu podporu
pri rezaní malých obrobkov.
• Nastavte pílový kotúč do zvislej polohy.
• Uvoľnite plastovú skrutku (58) minimálne o 3
celé otáčky.
• Nastavte ľavé vodidlo čo najbližšie k pílovému
kotúču.
• Utiahnite riadne upínaciu skrutku.
• Uvoľnite krídlovú maticu (60).
• Nastavte pravé vodidlo čo najbližšie k pílovému
kotúču.
• Utiahnite krídlovú maticu.
• Západka pokosových rezov sa automaticky
nastaví v polohe 10°, 15°, 22,5°, 31,62° a 45°
vľavo a vpravo a v polohe 50° vľavo a 60°
vpravo. Ak je vyžadovaný stredný uhol medzi
týmito polohami, pevne pridržte hlavu píly
a zaistite ju pritiahnutím páky pokosových
rezov.
• Pred vykonávaním rezu sa vždy uistite, či je
páka pokosových rezov riadne zaistená.
• Ďalej postupujte ako pri zvislých priamych
priečnych rezoch.
VAROVANIE: Pri skosení koncovej
časti obrobku s drobným orezom
umiestnite obrobok tak, aby bol
odrezok na strane smerom k pílovému
kotúču, a to väčším uhlom k vodidlu:
ľavý pokos, orez vpravo
pravý pokos, orez vľavo.
Šikmé rezy (obr. A1, K1 a S)
Uhol šikmého rezu môže byť nastavený od 48°
vľavo až po 2° vpravo a rez môže byť vykonaný
s ramenom pre pokosové rezy nastaveným
v polohe pre pokosový rez od nuly do maximálne
45° vľavo alebo vpravo.
• Povoľte upínaciu skrutku (58) vodidla na ľavej
strane a presuňte hornú časť vodidla na ľavej
strane (13) čo najviac doľava.
Povoľte upínaciu skrutku šikmých rezov (15)
a nastavte požadovaný uhol šikmého rezu.
• Pevne dotiahnite upínaciu skrutku šikmých
rezov (15).
• Ďalej postupujte ako pri zvislých priamych
priečnych rezoch.
Kombinovaný pokosový rez
Tento rez je kombináciou šikmého a pokosového
rezu.
• Nastavte uhol šikmého rezu a následne uhol
pokosového rezu.
Rezanie v režime stolová píla
• Vždy používajte rozpínací klin.
Zvislý pokosový priečny rez (obr. A1 a R)
• Uvoľnite páku pokosových rezov (10) a stlačte
západku pokosových rezov (9).
Nastavte rameno v požadovanom uhle smerom
doľava alebo doprava.
22
• Vždy sa uistite, či sú rozpínací klin a kryt
pílového kotúča správne zarovnané.
• Vždy sa uistite, či je pokosová píla nastavená
a zaistená v polohe pre pokosový rez 0°.
VAROVANIE: V tomto režime nerežte
kovy.
Pozdĺžne rezy (obr. T)
VAROVANIE: Prepravujte pílu vždy
v režime stolová píla s nasadeným
horným krytom pílového kotúča. Nikdy
neprenášajte stroj za ochranný kryt.
• Nastavte uhol šikmého rezu na hodnotu 0°.
• Nastavte výšku pílového kotúča. Pílový kotúč
je v správnej polohe, ak sú nad povrchom
dreveného obrobku hroty troch zubov pílového
kotúča. Uistite sa, či je stôl stolovej píly
bezpečne pripevnený vo zvolenej výške.
• Nastavte paralelné vodidlo na požadovanú
vzdialenosť.
• Pritlačte obrobok na stôl a proti vodidlu.
Udržujte obrobok vo vzdialenosti približne 25
mm od pílového kotúča.
• Udržujte obe ruky v bezpečnej vzdialenosti od
pílového kotúča.
• Zapnite pílu a počkajte, kým pílový kotúč
nedosiahne maximálne otáčky.
• Pomaly posúvajte obrobok pod horný kryt
pílového kotúča a stále ho pevne pritláčajte
k vodidlu. Nechajte pílový kotúč rezať vlastným
tempom a nepretláčajte obrobok cez pílový kotúč.
Otáčky pílového kotúča by mali byť konštantné.
• Hneď ako sa priblížite k pílovému kotúču,
nezabudnite použiť tlačnú tyč (73).
ÚDRŽBA
Vaše elektrické náradie DEWALT bolo
skonštruované tak, aby pracovalo čo najdlhšie
s minimálnymi nárokmi na údržbu. Pravidelná
starostlivosť o náradie a jeho pravidelné čistenie
Vám zaistia jeho bezproblémový chod.
VAROVANIE: Z dôvodu zníženia
rizika zranenia vypnite náradie
a odpojte prívodný kábel od siete
pred nasadením alebo odobratím
príslušenstva, pred akýmkoľvek
nastavením, pred výmenou
nástavcov alebo pred vykonávaním
opráv. Uistite sa, či je hlavný vypínač
v polohe vypnuté. Náhodné zapnutie
by mohlo spôsobiť úraz.
• Ak nedôjde po vypnutí píly do 10 sekúnd
k zastaveniu pílového kotúča, zverte opravu
píly autorizovanému servisu DEWALT .
• Po ukončení rezu vypnite pílu, počkajte na
úplné zastavenie pílového kotúča a odoberte
obrobok.
VAROVANIE:
• Nikdy nepretláčajte alebo nedržte
voľný koniec alebo orez obrobku.
• Pri pozdĺžnych rezoch malých
obrobkov vždy používajte tlačnú tyč.
Preprava (obr. B)
• Pri preprave píly spustite hlavu píly a stlačte
zaisťovací kolík (17).
• Stôl (19) zaistite v najnižšej polohe. Zaistite
upínaciu skrutku vodiacich tyčí s hlavou píly
v prednej polohe, zaistite rameno pokosových
rezov v polohe pre pokosový rez celkom
vpravo, zasuňte vodidlo (13) celkom dovnútra
a zaistite páku šikmých rezov (15) tak, aby bola
hlava píly vo zvislej polohe. Tak bude náradie
nastavené v maximálnej kompaktnej polohe.
• Pri prenášaní píly vždy používajte miesta
uchytenia (26), ktoré sú zobrazené na obr. B.
Čistenie
Pred použitím starostlivo skontrolujte horný kryt
pílového kotúča, pohyblivý spodný kryt a trubicu
odsávania prachu, aby ste sa uistili o ich správnej
funkcii. Uistite sa, či piliny, prach alebo časti
obrobku nemôžu spôsobiť zablokovanie týchto
funkcií.
Ak dôjde k zablokovaniu častí obrobku medzi
pílovým kotúčom a ochrannými krytmi, odpojte
stroj od napájania a postupujte podľa pokynov
uvedených v časti Montáž pílového kotúča.
Odstráňte zaseknuté časti a vykonajte montáž
pílového kotúča.
VAROVANIE: Hneď ako sa vo
vetracích drážkach a v ich blízkosti
nahromadí prach a nečistoty, ofúkajte
náradie prúdom suchého stlačeného
vzduchu. Pri vykonávaní tohto úkonu
používajte schválenú ochranu zraku
a masku proti prachu.
VAROVANIE: Na čistenie nekovových
súčastí náradia nikdy nepoužívajte
23
rozpúšťadlá alebo iné agresívne
látky. Tieto chemikálie môžu oslabiť
materiály použité v týchto častiach.
Používajte iba handričku navlhčenú
v mydlovom roztoku. Nikdy nedovoľte,
aby sa do náradia dostala akákoľvek
kvapalina. Nikdy neponárajte žiadnu
časť náradia do kvapaliny.
VAROVANIE: Z dôvodu zníženia
rizika zranenia pravidelne čistite hornú
časť stola.
VAROVANIE: Z dôvodu zníženia
rizika zranenia pravidelne čistite
systém na zachytávanie prachu.
Čistenie a údržba drážky pre pílový kotúč
(obr. U)
Pravidelne čistite priestor pod drážkou pre pílový
kotúč.
Ak dôjde k poškodeniu drážky pre pílový kotúč,
musí sa nahradiť.
• Vyskrutkujte skrutky (74), ktoré pripevňujú
drážku pre pílový kotúč (8).
• Odoberte drážku pre pílový kotúč a vyčistite
priestor nachádzajúci sa pod touto drážkou.
• Umiestnite späť všetky časti drážky pre pílový
kotúč a zaskrutkujte skrutky.
• Utiahnite skrutky rukou.
• Pri nastavení drážky pre pílový kotúč postupujte
nasledovne:
• Stiahnite hlavu píly dole tak, aby pílový kotúč
takmer vnikol do drážky pre pílový kotúč.
• Nastavte všetky časti drážky pre pílový kotúč
tak, aby sa nachádzali tesne pri zuboch
pílového kotúča.
• Utiahnite skrutky.
Doplnkové príslušenstvo
VAROVANIE: Iné príslušenstvo, než je
príslušenstvo ponúkané spoločnosťou
DEWALT, nebolo s týmto výrobkom
testované. Preto by mohlo byť použitie
takéhoto príslušenstva s týmto náradím
veľmi nebezpečné. Používajte s týmto
náradím iba príslušenstvo odporúčané
spoločnosťou DEWALT, aby ste znížili
riziko zranenia obsluhy.
Upínanie obrobku (obr. A3)
• Prevádzka pílového kotúča dostatočne pritláča
obrobok pevne k vodidlu.
• Ak má materiál tendenciu sa zdvíhať alebo
ak sa pohybuje po vodidle smerom dopredu,
použite radšej upínaciu svorku (27).
Podpera dlhších obrobkov (obr. A4)
• Dlhé obrobky vždy podoprite.
• Najlepšie výsledky dosiahnete pri použití
vysúvacej podpery (28), ktorá zaistí predĺženie
pracovného stola Vašej píly (k dispozícii
u autorizovaných predajcov). Podoprite si dlhé
obrobky pomocou bežných prostriedkov, ako sú
stojany alebo iné podobné zariadenia, aby ste
zabránili pádu orezaných častí obrobku.
Adaptér na odvod prachu (obr. A5, V)
VAROVANIE! Kedykoľvek je to možné,
pripojte zariadenie na odsávanie
prachu, ktoré spĺňa požiadavky
príslušných predpisov týkajúcich sa
prachových emisií.
• Model D27111 môže byť vybavený adaptérom
na odvod prachu, ktorý môžete kúpiť ako
voliteľné príslušenstvo. Pokyny pre montáž
nájdete v návode, ktorý získate pri kúpe
adaptéra.
• Model D27112 môže byť vybavený adaptérom,
ktorý je dodávaný spoločne s pílou.
Mazanie
Tento stroj nevyžaduje žiadne dodatočné mazanie.
Ložiská motora sú samomazné a vodotesné.
• Vyhýbajte sa použitiu oleja alebo mazív,
pretože tieto látky môžu spôsobiť zanesenie
prachom alebo pilinami a následné problémy
s prevádzkou píly.
• Suchou mäkkou kefou pravidelne čistite časti
píly, na ktorých dochádza k usadzovaniu
prachu a pilín.
24
Pripojte k píle zariadenie na odsávanie prachu
spĺňajúce požiadavky platných predpisov. Rýchlosť
prúdenia vzduchu pripojených zariadení by
mala byť 20 m/s (+/- 2 m/s). Rýchlosť je meraná
v spojovacej trubici v bode pripojenia, s pripojeným
náradím, ktoré nie je v chode.
Ďalšie informácie týkajúce sa príslušenstva
získate u autorizovaného predajcu.
Ochrana životného prostredia
Triedený odpad. Tento prístroj nesmie
byť vyhodený do bežného domového
odpadu.
Ak nebudete výrobok DEWALT ďalej používať
alebo ak si prajete ho nahradiť novým, nelikvidujte
ho spolu s bežným komunálnym odpadom.
Zariadenie zlikvidujte podľa platných pokynov
o triedení a recyklácii odpadov.
Triedený odpad umožňuje recykláciu
a opätovné využitie použitých
výrobkov a obalových materiálov.
Opätovné použitie recyklovaných
materiálov pomáha chrániť životné
prostredie pred znečistením a znižuje
spotrebu surovín.
Pri kúpe nových výrobkov Vám predajne, miestne
zberne odpadov alebo recyklačné stanice poskytnú
informácie o správnej likvidácii elektro odpadov
z domácnosti.
Spoločnosť DEWALT poskytuje službu zberu
a recyklácie výrobkov DEWALT po skončení ich
prevádzkovej životnosti. Ak chcete získať výhody
tejto služby, odovzdajte, prosím, Vaše náradie
akémukoľvek autorizovanému zástupcovi servisu,
ktorý náradie odoberie a zaistí jeho recykláciu.
Miesto najbližšieho autorizovaného servisu
DEWALT nájdete na príslušnej adrese uvedenej
na zadnej strane tohto návodu. Zoznam
autorizovaných servisov DEWALT a podrobnosti
o popredajnom servise nájdete tiež na internetovej
adrese: www.2helpU.com.
zst00240959 - 15-07-2014
25
ZÁRUKA
SpoloþnosĢ DEWALT je presvedþená o kvalite
svojich výrobkov a ponúka mimoriadnu záruku
pre profesionálnych používateĐov tohto náradia.
Táto záruka sa ponúka v prospech zákazníka
a nijako neovplyvní jeho zákonné záruþné práva.
Táto záruka platí vo všetkých þlenských štátoch
EÚ a Európskej zóny voĐného obchodu EFTA.
• 30 DNÍ ZÁRUKA VÝMENY •
Ak nie ste s výkonom Vášho náradia DEWALT
celkom spokojní, môžete ho do 30 dní po kúpe
vrátiĢ. Náradie musí byĢ v kompletnom stave ako
pri kúpe a musí byĢ dodané na miesto, kde bolo
kúpené, kde sa vymení alebo vrátia peniaze.
Náradie musí byĢ v uspokojivom stave a musí byĢ
predložený doklad o jeho kúpe.
• JEDNOROþNÁ ZMLUVA NA BEZPLATNÝ SERVIS •
Ak sa musí poþas 12 mesiacov po kúpe vykonaĢ
údržba alebo servis Vášho náradia DEWALT,
máte nárok na jedno bezplatné vykonanie
tohto úkonu. Tento úkon sa bezplatne vykoná
v autorizovanom servise DEWALT. K náradiu
musí byĢ predložený doklad o jeho kúpe. Táto
oprava zahĚĖa aj prácu. Tento bezplatný servis
sa nevzĢahuje na príslušenstvo a náhradné diely,
ak nie sú tiež kryté zárukou.
• JEDNOROþNÁ PLNÁ ZÁRUKA •
Ak dôjde poþas 12 mesiacov od kúpy výrobku
DEWALT k poškodeniu tohto výrobku z dôvodu
poruchy materiálu alebo zlého dielenského
spracovania, spoloþnosĢ DEWALT zaruþuje
bezplatnú výmenu všetkých poškodených þastí –
alebo podĐa nášho uváženia – bezplatnú výmenu
celého náradia, za predpokladu, že:
• Porucha nevznikla v dôsledku neodborného
zaobchádzania.
• Výrobok bol vystavený bežnému použitiu
a opotrebovaniu.
• Výrobok neopravovali neoprávnené osoby.
• Bol predložený doklad o kúpe;
• Bol výrobok vrátený kompletný s pôvodnými
komponentmi.
Ak požadujete reklamáciu, kontaktujte predajcu,
u ktorého ste výrobok kúpili alebo vyhĐadajte
autorizovanú servisnú organizáciu. Zoznam
autorizovaných servisov DEWALT a podrobnosti
o popredajnom servise nájdete aj na internetovej
adrese: www.2helpU.com.
26
STANLEY BLACK & DECKER
CZECH REPUBLIC S.R.O.
Türkova 5b
149 00 Praha 4
ýeská Republika
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
Servis: 00420 244 403 247
www.dewalt.cz
obchod@sbdinc.com
STANLEY BLACK & DECKER
SLOVAKIA S.R.O.
Vysoká 2/b
811 06 Bratislava
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
www.dewalt.sk
obchod@sbdinc.com
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
Fax:
00420 577 008 559
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 335 511 063
Fax:
00421 335 512 624
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
Právo na prípadné zmeny vyhradené.
06/2014
D27111
Motor + stôl
STOLNÁ PÍLA 1
©
27
D27111
Stôl
STOLNÁ PÍLA 1
©
28
D27112
Stôl
STOLNÁ PÍLA 1
©
29
D27112
Motor + stôl
STOLNÁ PÍLA 1
©
30
ZÁRUýNÍ LIST
CZ
SK
ZÁRUýNÝ LIST
TYP VÝROBKU:
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
SK
Výrobný kód
Dátum predaja
CZ
Dokumentace záruþní opravy
Razítko prodejny
Podpis
Peþiatka predajne
Podpis
Dokumentácia záruþnej opravy
SK
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky ýíslo zákazky Závada
Razítko
SK
ýíslo
dodávky
Dátum príjmu
Dátum opravy
Podpis
Peþiatka
Podpis
CZ
Adresy servisu
Band servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
06/14
Porucha
ýíslo
objednávky
CZ
Band servis
K Pasekám 4440
CZ-760 01 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
SK
Adresa servisu
Band servis
Paulínska ul. 22
SK-917 01 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Download PDF

advertising