Zanussi | DI 180/80 | Profesný životopis - Filozofická fakulta TU

Profesný životopis - Filozofická fakulta TU
Meno a priezvisko, tituly
Marian Zervan, Doc. Doc. PhDr. PhD.
Dátum a miesto narodenia
12. 09. 1952
Vysokoškolské vzdelanie a ďalší akademický
rast
1971-1977 FFUk Bratislava, Katedra estetiky
a vied o umeni
1980 PhDr. Na FFUK
2000 PhD. v odbore architektúra, zameranie
teória architektúry FA STU v Bratislave
2001 Doc. v odbore architektúra, zameranie teória
architektúry FA STU v Bratislave
2004 Doc. v odbore dejiny umenia FF TU
v Trnave
2008 otvorené inauguračne konanie v odbore
dejiny umenia na FFTU v Trnave
Ďalšie vzdelávanie
1989 Accademia belle Arti, Perugia,
dvojmesačný študijný pobyt
1994-2000 externé doktorandské štúdium na FA
STU
Priebeh zamestnaní
1977-1980 asistent na UK v Bratislave
1980-1990 odborný asistent na VŠVU v
Bratislave
1990-2003 odborný asistent a docent na FA STU
v Bratislave
2003-2006 docent a spolugarant na VŠVU
v Bratislave
2006 docent, spolugarant na FFTU v Trnave
2009 prodekan na FFTU v Trnave
Priebeh pedagogickej činnosti
(pracovisko/predmety)
1977-1980 UK asistent bez povinnosti vyučovať
1980-19890 VŠVU/Katedra dejín a teórie umenia
/dejiny estetiky, dejiny a teória umenia
1990-2003 FA STU/Katedra teórie architektúry,
umenia designu/ estetika, teória architektúry,
dejiny umenia
2003-2006 VŠVU/Ketedra teórie a dejín
umenia/dejiny estetiky, dejiny architektonických
teórií, architektúra 20. storočia, teória moderného
a súčasného umenia
2006-2009 FFTU/Katedra dejín umenia/dejiny
architektúry
20. storočia, teória a kritika architektúry, premeny
obrazu
Odborné alebo umelecké zameranie
všeobecná teória architektúry, ikonografia
Publikačná činnosť vrátane rozsahu (AH)
a začlenenia podľa smernice č. 13/2005-R
o bibliografickej registrácii a kategorizácii
publikačnej činnosti a ohlasov (AAB ap. )
1. monografia 3
2. učebnica 1
3. skriptá 1/kapitola v skriptách
Autorstvo alebo spoluautorstvo učebného textu
1. ACB Zervan, M., Rusina, I.: Životy svätých.
Ikonografia. Pallas, Bratislava 1994. s. 272. (10
AH z toho podiel 50%) 80-7095-019-6
2. AEF Zervan, M.: Farba ako vlastnosť
elementov formy. In: Finka, M. a kol.:
Architektonická kompozícia. Edícia teórie
architektúry a urbanizmu Katedry urbanistiky
a teórie architektúry FASTU. Oikodome,
Bratislava 1994, s. 45-49 (celkovo 8 AH)
3. BCI K premenám priestorovej teórie
architektúry druhej polovice 20. storočia. Katedra
dejín umenia. Filozofická fakulta TU v Trnave.
152 s. 978-80-8082-248-4
Autorstvo vedeckých monografií
1. AAB Zervan, M.: Štefan Polák. Tatran,
Bratislava 1989. s. 72 (5 a ½ AH) 80-222-0007-7
2. AAB Zervan, M., Rusina, I.: Príbehy Nového
Zákona. Ikonografia. SNG, Bratislava 2000. s.
259. (12 AH z toho podiel 50%) 80-8059-043-5
3. AAB Zervan, M., Rusina, I.: Príbehy Starého
zákona. Ikonografia. SNG, VŠVU, Bratislava,
2006, s. 483. (24 AH z toho podiel 50%) 808059-105-9
Autorstvo vedeckých prác v domácich
vedeckých i odborných časopisoch alebo
zborníkoch
1. ADF Zervan, M.: K Heglovmu riešeniu vzťahu
drámy a dejín. In: Slovenské divadlo, 980, č. 3., s.
376-381 (1/2 AH) 0037-699X
2. ADF Zervan, M.: K pojmu experiment
v modernom umení. In: Výtvarný život, 1989, č.
1, s. 49-52 (1/2 AH) 0139-7214
3. AEF Zervan, M.: Medzi géniom loci, čistotou a
jednoduchosťou, komplexnosťou a
protirečivosťou. In: Dejiny slovenského
výtvarného umenia. 20. storočie. Bratislava 2000,
s. 229-235 (3/4 AH) 80-8059-031-1
4. AEF Zervan, M.: Život s architektúrou. In:
Ivan Matušík. Monada atelier, Bratislava 2003, s.
8-13 (1/2 AH) 80-968906-1-1
5. ABD Zervan, M.: Pojem aury v diele P.
Eisenmana. In: Za zrkadlom myslenia. Bratislava
1999, s. 114-134. (1 AH) 80-967525-3-7
6. AEF Zervan, M.: Regnum Marianum a
baroková zbožnosť. In: Rusina, I. a kol.: Dejiny
slovenského výtvarného umenia. Barok.
Bratislava 1998, s. 37- 39 (1/2 AH) 80-8059-0141
7. AEF Zervan, M.: Barokové slávnosti. In:
Rusina, I. a kol.: Dejiny slovenského výtvarného
umenia. Barok. Bratislava 1998, 43-48 (1/2 AH)
8. AEF Zervan, M.: Cestou reforiem. Albert
Sasko-Tešínsky a barokové zberateľstvo. In:
Rusina, I. a kol.: Dejiny slovenského výtvarného
umenia. Barok. Bratislava 1998, s. 64-67 (1/2
AH)
9. AEF Zervan, M.: Trnavská univerzitná
tlačiareň 1646-1777. In: Rusina, I. a kol.: Dejiny
slovenského výtvarného umenia. Barok.
Bratislava 1998, s. 73-75 (1/2 AH)
10. AEF Zervan, M.: heslá č. 26. (Loretánska
kaplnka Kostola Františkánov v Bratislave) č. 76,
(F. A. Hillebrandt: Návrh na castrum doloris), č.
125 (Náhrobok Mikuláša Pálfyho), č. 273
(Viedenský maliar? Portrét Alberta SaskoTěšínského), č. 277 (J. Zanussi Portrét Jozefa II.
), č. 279 (I. Unterberger Portrét Františka
Koháriho). In: Rusina, I. a kol.: Dejiny
slovenského výtvarného umenia. Barok.
Bratislava 1998, s. 394, 416, 432, 482, 484-485 (1
AH)
AEF Zervan, M.: Miesto pre modlitbu v diele
Ladislava Hanusa. In: Miesto pre modlitbu.
VŠVU, Bratislava 2000, s. 51-58. (1/2 AH)
80-88675-74-X
AFD Zervan, M.: Emil Belluš a Mikuláš Bakoš.
Možnosti vnútornej diferenciácie
funkcionalistickej architektúry na Slovensku
(Záznam kladenia jednej hypotetickej otázky). In:
Na križovatke kultúr. Stredná Európa a umenie
20. storočia. SNG, 2001, s. 21-27. (1/2 AH) 808059-059-1
AFD Zervan, M.: Téma labyrintu v súčasnej
teórii architektúry. In: Vývinové súvislosti
výtvarnej kultúry na Slovensku. Fakulta
humanistiky Trnavskej univerzity, Trnava 2002,
s. 102-105. (1/4 AH) 80-89074-30-8
AFD Zervan, M.: Kultúra ako priestorová varieta.
In: Úlohy architektúry v súčasnom systéme
rozvoja spoločnosti. FA STU, Bratislava 1993, s.
175-179. (1/4 AH)
15. ADF Zervan, M.: Atopické a atypické úvahy
o priestore. A+U, 1996, č. 3, s. 145-154 (1/2 AH)
0044-8680
16. ADF Zervan, M.: Epistemológia
architektonického priestoru Ph. Boudona. A+U,
1996, č. 3, s. 155-165 (1 AH) 0044-8680
17. ADF Zervan, M.: Emil Belluš, zakladateľ
teórie architektúry a a vedy o architektúre. A+U,
1999, č. 1-2, s. 3-14 (3/4 AH) 0044-8680
18. ADF Zervan, M.: Model architektúry
v textoch a rozhovoroch Vladimíra Karfíka, A+U,
2001, č. 3-4, s. 109- 118 (3/4 AH) 0044-8680
19. ADF Zervan, M.: Konce architektúry včera
a dnes. In: Architektúra a urbanizmus, 2001, č. 12, s. 3-14 (3/4 AH) 0044-8680
20. ADF Zervan, M: Labyrint ako indikátor
koncov a zmien. A+U, 2000, č. 3-4, s. 125-131
(1/4 AH) 0044-8680
21. ADF Zervan, M.: Je možná logika
architektúry? Životné prostredie, roč. 34, 2000, č.
4, s. 173-177 (1/2 AH) 0044-4863
23. ADF Zervan, M.: Koncepty konceptuálnej
architektúry alebo architektonických stratégií. In:
Arch, roč. 6, 2001, č. 5, s. 15-16 (1/4 AH) 13353268
24. ADF Zervan, M., Marián Zervan číta knihu
Petra Eisenmama DiagramDiaries. Projekt 2002,
roč., č. 6, s. 32- 34 (1/4 AH) 1335-2180
25. ADF Zervan, M.: Všeobecná teória
architektúry. I. In: Arch 1998, č. 4. s. 9 (1/4 AH)
1335-3268
26. ADF Zervan, M.: Všeobecná teória
architektúry IIa. In:Arch 1998, č. 5. s. 9 (1/4 AH)
27. ADF Zervan, M.: Všeobecná teória
architektúry II. b. In: Arch 1998, č. 6-7. s. 9 (1/4
AH)
28. ADF Zervan, M.: Všeobecná teória
architektúry II. c. In: Arch 1998, č. 8. s. 8 (1/4
AH)
29. ADF Zervan, M.: Všeobecná teória
architektúry II. d. In: Arch 1998, č. 9-10. s. 9 (1/4
AH)
30. ABD Zervan, M.: Gramatika úvah o človeku.
Gramatiky filozofických, estetických a výtvarnoteoretických dialektov, sociolektov a idiolektov
60. Rokov. In: Šesťdesiate roky. SNG, Bratislava
1995, s. 28-37. (1/2 AH) 80-85188-58-9
31. AEF Zervan, M.: heslá do katalógu
medzinárodnej výstavy Svätci v strednej Európe.
(ed. Ivan Rusina), Bratislava 1993, b3 (Hevenesi
Ungaricae sanctitatis indicia), b10 ( lekárnické
dózy alžbětinského kláštera v Bratislave), c1
(poprsie sv. Václava z chrámu sv. Víta v Prahe),
c2 (K. Škréta sv. Václav necháva ničiť pohanské
modly…), d7 (poprsie sv. Vojtecha z chrámi sv.
Víta v Prahe), e6 (Ján Kapistránsky), e7 (Jakub de
Marchia), f3 (poprsie sv. Prokopa z muzea hl.
mesta Praha), f7 (Joham Jakob Hoffmann Svätý
Ondrej a svätý Svorad), g6 (Trevisani
Zavdraždenie sv. Václava), ch4 (Jan Jiří Heinsch
Svätý Mikuláš rozdeľuje Almužny) s. 59, 70, 80,
82, 101, 102, 111, 112, 129, 133, 140-141, 156
(1AH) 80-85188-11-2
32. ADF Zervan. M., Mašek, M.: Kultúra
techniky a technická kultúra. A+U, 1992, č. 1, s.
3-10 (80%) (1/2 AH) 0044-8680
33. ADF Zervan, M.: Špaček, R.: Možnosti
stratifikačného myslenia a stratigrafických
interpretácií architektúry. A+U, 1993, č. 1-2, s.
41-52 (80%) (1 AH) 0044-8680
34. ADF Zervan, M., Špaček, R.: Logika koncov
architektúry. Životné prostredie, roč. 34, 2000,
207-211 (80%) (1/4 AH) 0044-4863
35. ADF Zervan, M., Špaček, R.: Hypotéza
urbánnej slušnosti. Životné prostredie, roč. 35,
2001, s. 173-178 (80%) ( ¼ AH)
36. AFD Zervan, M.: Virtuálny a architektonický
priestor. In: Siete, kyberkutúra, kyberpriestor.
Bratislava 2001, s. 163-170 (1/2 AH) 80-2271635-9
AFD Zervan, M., Špaček, R.: Konštrukcie a
architektonický priestor. In: Zborník vedeckých
prác medzinárodnej vedeckej konferencie k 60.
výročiu Stavebnej fakulty STU v Bratislave.
Bratislava: STU 1998. s. 17-20 (1/3 AH) 80-2271132-2
AFD Zervan, M., Špaček, R., Bencová, J.: Veda,
Kultúra, Architektúra In: Úlohy architektúry
v súčasnom systéme rozvoja spoločnosti. Zborník
z vedeckej konferencie so zahraničnou účasťou.
Bratislava 1993, s. 5-9 (1/2 AH)
39. AFD Zervan, M., Špaček, R.: Svojrázny
pôvab pominuteľnosti v kultúre.
K autoregulačným procesom udržateľnosti
kultúry. In: Krajina, človek, kultúra. Banská
Bystrica 2000, s. 18-20 (1/3 AH) 80-88850-33-9
40. AEF Zervan, M.: Belluš škole škola
Bellušovi. Kapitoly 4 a 5. In: Belluš škole a škola
Bellušovi. Fakulta architektúry STU, Bratislava
1999, s. 10-15 (1/2 AH)
41 . ADF Zervan, M., Bencová, J:
K metamorfózam vzniku a pôsobenia
samostatného architektonického školstva na
Slovensku. 1976-2001. In: Architektonické listy
3, 2007, s. 5-11, 1135-2679
42. ADF Zervan, M.: Heslo Architektúra pre
Výkladový slovník architektúry. In: Výkladový
slovník architektúry, www. fa. stuba.
sk/udt/vyskum. htm a in ARCH, 2005, 5, s. 4950 (1/3 AH) 1335-3268
43. ADF Zervan, M.: Amnesia verzus
Anamnezis. In: Profil, 2005, č. 2, s. 6-19 (1 AH)
1335-9770
44. ADF Zervan, M.: Staval alebo nestaval
(Labyrinty v diele Le Corbusiera). In: Anthropos,
2006, 4. s. 29-34 (3/4 AH) 1336-5541
45. AEF Zervan, M.: Átrium: štrbiny vo veľkých
plochách. In: Rodinné striebro. Kolektív autorov.
Bratislava 2006, 102-107 80-85508-63-X
46. AFD Zervan, M.: Eisenmanova pamätníková
a sakrálna tvorba. In: Životy a diela. Zborník
Katedry dejín umenia a kultúry v Trnave. Trnava
2006, s. 55-59 (1/2 AH) 80-8082-085-6
47. ADE Zervan, M.: Konce teórie: antiteória,
postteória, a protiteória v architektonickom
myslení. In: ERA 21, 2008, č. 2, s. 66-69, 1801089X
48. ADE Zervan, M.: Svety teórie a kritiky
architektúry dnes (pokus o metateoretickú
topografiu In: Stavba (český časopis) 2007, č. 5,
s. 71- 74, 1210-9568
Autorstvo vedeckých prác v zahraničnom
časopise alebo zborníku
1. ABA Zervan, M.: Rückkehr zur Architektur.
Gegenwartsarchitektur der Slowakei von 1989 bis
2003. In: Impulse und reflexion. Architektur der
Slowakei. Verlag Anton Pustet, Wien 2003, s.
159-200. (3 AH), 3-7025-0473-7
2. ADE Zervan, M.: Ends of Architecture. In:
Zlatý řez. 2002, č, 23, s. 3-17 (1 AH), 1210-4760
3. ADE Zervan, M., Špaček, R.: Projektierung
und Eigenprojektierung der Architektur. In:
Wolkenkuckucksheim. Internazionale Zeitschrift
für Theorie und Wissenschaft der Architektur.
http://www. theo. tu-cottbus. de/wolke, r. 4, č. 1,
1999 ( 50%) (1/3 AH), 1430-8363
4. AFE Zervan, M., Spacek, R.: Methodological
and Methodical Problems of Spatial Synthesis in
Architectural Education. In: Beginnings in
Architectural Education. Proceedings of the
ACSA/EAAE Conference Prague 1993, 115-116
AFE Zervan, M., Bencová, J.: A Spatialistic and
cultural Approach to the Interpretation and
Creation of Architectural Space. In: Beginnings
in Architectural Education. Proceedings of the
ACSA/EAAE Conference Prague 1993, 100
6. AFE Zervan, M., Mitášová, M.: A non
architectural studio at School of Architecture. In:
Educating Architects. (ed. Pearce, M. and Toy,
M. ) A. D. Academy Edition. London Portsmouth
1994, s. 69, 1 85490 391 8
7 AEF. Zervan, M.: Following Weak Form . In:
Form follows risk/Forma sleduje risk. Bratislava.
SNG, Praha, Centrum pro výskum současného
umění AVU 2007, s. 43-64 (1AH), 978-80-8059126-7
8. AEE Zervan, M.: Paradox prostoru jako
paradox architektury v textech Bernarda
Tschumiho. In: Prostor a architektonický prostor.
Praha, SpringerMedia, 2004, s. 40-42
9. ADE Zervan, M.: Architektonický priestor
v integrálnej teórii a fenomenológii architektúry
Ch. Norberga-Schulza. Stavba (český časopis)
2003, č. 2, s. 58 63 (1 AH), 1210-9568
10. AEE Zervan, M.: Je priestorový dom
pleonazmus? In: Prostor a jeho člověk. Praha
2004, s. 263-271 (1/2 AH), 80-85977-60-5
12. ADE Zervan, M.: Ladislav Hanus. In.: Stavba
(český časopis) 2007, č. 2, s. 73- 75, 1210-9568
13. AEE Zervan, M., Vaško, I., Ševčík, J.:
Wallpaper Format. Landscape, Settlement,
People, Dwelling (The Czech and Slovac
Republics in the 20th Century). In: Città. Less
Aesthetics More Ethics. La Bienalle di Venezia.
2. Venezia 2000, 42-45, 8820804212
14. AEE Zervan, M: "The Need for Perpetual
Transfusion, " In: Young Blood Export. Six
Views of Young Central European Architecture.
(Centre for Central European Architecture, Praha
2008). Nepaginované, ISBN 978-80-239-9324-0.
Autorstvo odborných prác
1. BDF Zervan, M.: BB chvála narušenosti. A+U,
1994, č. 1-2, s. 34-39 (1/4 AH), 0044-8680
2. BDF Zervan, M.: Z iného brehu alebo
vyvolávanie Eurydiky. In: Projekt, 1996, č. 2, s.
51- 53 (1/4 AH), 1335-2180
3. BDF Zervan, M.: O vežiach (aj slonovinových,
ale skôr babylónskych) slovenskej kritiky
architektúry. In: Arch, 1999, č. 6-7, s. 48-49 (1/4
AH), 1335-3268
4. BDF Zervan, M.: Architektonické myslenie
alebo myslenie architekta či premýšľanie
architektov. In: Projekt, 1999, č. 3. s. 10 (1/4 AH)
1335-2180
5. BDF Zervan, M.: Sieť/Net. In: Projekt, 1999, č.
3. s. 64-65 (1/4 AH)
BDF Zervan, M., Bencová J.: Provokujúca
neuchopiteľnosť architekta Emila Belluša. In:
Domino Fórum 1999, č. 37, s. 13 (1/4 AH), 13354426
7. BDF Zervan, M.: Je priestorový dom
pleonazmus? In: Arch, 2000, č. 5, s. 7-8 (1/4 AH)
8. BDF Zervan, M.: NB medzi nevyhnutnosťou
a nadbytočnosťou. In: Arch, roč. 6, č. 12, 2001, s.
32 (1/4 AH)
9. BDF Zervan, M.: Slovenská architektura: na
rozcestí. Architekt, 2003. č. 2, s. 16-17 (1/4 AH)
0862-7010
10. BDE Zervan, M.: Palác EURO. Stavba 2003,
č. 2, s. 44-47 (1/4 AH), 1210-9568
11. BDE Zervan, M: Splietanie alebo kríženie
Stevena Holla, Architekt (český časopis), 2003, č.
10, s. 42-45 (1/2 AH)
BDE Zervan, M. Mitášová, M.: Kdo zaspal a kdo
jěště spí. Architekt (český časopis) 2002, č. 5. s.
60-61 (80%) (1/4 AH)
BDF Zervan, M., Špaček, R.: Minimalizmus ako
aktuálny problém. In: Eurostav 1998, č. 6, s. 2831 (80 %) (1/4 AH), 1335-1249
BDE Zervan, M.: Vila Linea jako projekt
perrmanentnej genézy. In: Stavba (český časopis)
2004, č. 1, s. 14-18
16. BDF Zervan, M.: Aj umenie. In: Domino
fórum 2004, č. 16, s. 23
17. BDF Zervan, M.: Malá škola videnia alebo
o troch kódoch. In: Romboid 2004, č. 6, s. 65-67,
0231-6714
18. BDF Zervan, M.: Je možná univerzitnosť
štúdia na FASTU? In: ALFA 1997, č. 2,
s. 45- 47, 1335-2679
19. BDF Zervan, M., Bencová, J.: Čo zapříčiňuje
hádky medzi modernou a postmodernou. In: IQ
1993, č. 5, s. 37-38
20. BDF Zervan, M.: Willem Jan Neutelings
predstavil Neutelings/Riidijk na bratislavskej
pôde. In: Fórum architektúry 2005, č. 5, s. 12-13
1336-0264
21. BDF Zervan, M.: Geometria či topológia
Patočkovho života a diela. In: Dominoefekt č. 20,
roč. 16, s. 36-37, 1335-4426
22. BDF Zervan, M.: Marcelliho mesto. In:
Romboid, 2008, č. 1, s. 26-27
23. BDF Zervan, M.: Postmoderna a moderna:
Protiklady a súvislosti. In: A+U, č. 3-4, 1992,
197-198
Uverejnenie recenzií na domáce a zahraničné
publikácie
1. EDI Zervan, M.: Na príklade grafiky. In: Nové
Slovo, 1986, č. 16, 24. apríla, Nedeľa 5, 1986, s.
VII, 0323-2891
2. EDI Zervan, M.: O princípoch moderného
umenia. In: Pravda, 30. 11. 1988, 5, 1335-4051
3. EDI Zervan, M.: Estetické konfrontácie. In:
Výtvarný život, 1986, č. 5, s. 44-45, 0139-7214
4. EDI Zervan, M.: Podnetne o diferenciácii
a integrácii umeleckých druhov. Výtvarný život,
1987, č. 3, s. 45- 46, 0139-7214
5. EDI Zervan, M.: Ch-Norberg Schulz: Genius
loci. Galéria, 1994, č. 3, s. 15, 1335-1621
6. EDI Zervan, M.: Ako porozumieť reči obrazov
(recenzia na knihu Ivana Geráta
Stredoveké obrazové témy na Slovensku, Veda,
Bratislava 2001) In.: Sme zo dňa 1. 10. 2001, s. 8,
1335-440X
7. EDI Zervan, M.: Ticho a světlo. Výběr z díla
Louise Isadore Kahna. In.: Architekt (český
časopis) 2002. roč. 48, č. 11, s. 83-84
8. EDI Zervan, M.: Prolínání paralelních genezí.
Filozofie architektury Jiřího Hermacha. In:
Architekt (český časopis) 2002, roč. 48, č. 3, s. 80
9. EDI Zervan, M.: Architektúra Slovenska v 20.
storočí. In: Dominofórum, 2003, č. 9, s. 11
10. EDI Zervan, M.: Michalovičova Láska v čase
cholery. In: Profil, 2003, č. 3, s. 110- 113, 13359770
11. EDI Zervan, M.: Ševčík, O.: Architektura,
historie, umění. In: ARCH, 2003, č. 3, s. 44
12. EDI Zervan, M.: Rostislav Švácha: Česká
přísnost. In: Stavba (český časopis)2005, č. 1, s.
8-9
13. EDI Zervan, M: Kritické pojmy dejín umenia.
In: Profil, 2004, č. 4, s. 134 -141
14. EDI Zervan, M., Mitašová, M.: Adolf Loos:
Reči do prázdna. Domino fórum, 2002, roč. 11. č.
23, s. 16
EDI Zervan, M.: A matter of Art. In: ARCH
2004, č. 4, s. 47
EDI Zervan, M.: Chaográcia? Mirek Vodrážka:
Chaokracie. In: Aspekt 1997, č. 3, s. 242-243.
1336-099X
EDI Zervan, M.: Projekt Slovenského centra
európskej integrácie alebo medzi utópiou
a heterotópiou. In: Projekt, 2001, č. 2, s. 51
EDI Zervan, M.: Peter Eisenman Barefoot
on White-Hot Walls: In: ARCH 2005, č. 4, s. 52
EDI Zervan, M.: J. W. Neutelings On Works. In:
ARCH 2005, č. 5, s. 52-53
Ohlasy na vedeckú / umeleckú prácu
Ohlasy
Publikované ohlasy
E0002ADF
Na štúdiu Zervan, M.: K pojmu experiment
v modernom umení. In: Výtvarný život, 1989, č.
1, s. 49-52
1. 4 Petránsky, L.: Teória a metodológia designu.
Bratislava 1994, s. 33
80-228-0318-9
E0032
Na štúdiu Zervan. M., Mašek, M.: Kultúra
techniky a technická kultúra. A+U, 1992, č. 1, s.
3-10
2. 4 Špaček, R.: Recenzná úvaha. A+U, 1992, č.
1, s. 69-71, 0044-8680
3. 4 Špaček, R., Mitášová, M.: Architektonické
vzdelávanie na univerzitách. In: ALFA, 1997, č.
1. s. 48, 49
1335-2679
G0001BDF
Na vystúpenie na konferencie Berlín-Bratislava
narušené mesto a štúdiu Zervan, M.: BB chvála
narušenosti. A+U, 1994, č. 1-2, s. 34-39
4. 3 Bořutová, D.: BB narušené mesto. Zpráva
z nedávneho bratislavského semináře. . In:
Architekt 14-15/1994 s. 1
0862-7010
5. 3 Pálková, J.: Narušené město /Bratislava/ In:
Architekt 16- 17/1994 s. 12-13
C1ACB
Na publikáciu Zervan, M., Rusina, I.: Životy
svätých. Ikonografia. Pallas, Bratislava 1994. s.
272.
6. 6 Bencová, J.: Recenzia knihy Ivana Rusinu a
Mariana Zervana Životy svätých. In: Galéria,
1994, č. 2, s. 16
1335-1621
7. 6 Mrázová, M.: Ku knihe Ivana Rusinu a
Mariána Zervana Životy svätých. In:
Pamiatky a múzeá, 1995, č. 3, s. 68-69
1335-4353
8. 6 VV.: recenzia knihy Životy svätých. In:
Večerník z 31. marca 1994, s. 7, 1335-163X
9. 4 Gerát, I.: Stredoveké obrazové témy na
Slovensku. Bratislava 2001, s. 172, 177, 178, 179,
180, 80-224-0643-0
4 Belás, L.: Ikonografia svätého Svorada
a Benedikta. In: Skalka pri Trenčíne: miesto
legiend a pútí. Zborník z vlastivedného seminára
23. mája 1996. Bratislava /zost. R. Marsina/
Trenčín: Trenčianske múzeum a Bratislava:
Slovenská historická spoločnosť, 1997, s. 71 a s.
82, 80-967789-6-X
4 Bosák, Ľ., Kýška, P.: Svätý Gorazd
učený muž našej zeme. Bratislava, Lúč 2004, s.
237, 80-7114-501-7
E0006-E0010
Na štúdie v publikácii Zervan, M.: Regnum
Marianum a baroková zbožnosť. Barokové
slávnosti. Cestou reforiem. Albert SaskoTešínsky a barokové zberateľstvo. Trnavská
univerzitná tlačiareň 1646-1777. In: Rusina, I. a
kol.: Dejiny slovenského výtvarného umenia.
Barok. Bratislava 1998, s. 37-40. 43-48. 56-58.
64-68. 73-75.
12. 6 Čičo, M.: Dejiny slovenského výtvarného
umenia. Barok. In: Projekt, 1999, č. 3, s. 60
13. 4 Pötzl-Malíková, M.: Donnerovský náhrobok
Mikuláša Pálffyho v Malackách. In: Ars, 1999, č.
1-3, s. 158-159, 0044-9008
14. 6 Pötzl-Malíková, M.: Dejiny výtvarného
umenia na Slovensku. Na okraj prvého
výstavného podujatia a publikácie z tematického
cyklu SNG v Bratislave. In: Ars, 1999, č. 1-3, s.
204-205
15. 4 Dejiny slovenského výtvarného umenia.
Barok. In: Pamiatky a muzeá, 1999, č. 3, s. 66
DAAB PribehyNovehoZakona
Na publikáciu Zervan, M., Rusina, I.: Príbehy
Nového Zákona. SNG, Bratislava 2000.
16. 6 Gerát, I.: Príbehy Nového zákonaikonografia. In: Literárny týždenník, roč. XIV,
2001, č. 34 (20. septembra 2001), s. 2, 08625999
17. 4 Šugár, M.: Neznámy milosrdný samaritán
zo zbierok SNG. In: Galéria 2000, s. 124
80-8059-050-8
DAAABPribehyStarehoZakona
Na publikáciu Zervan, M., Rusina, I.: Príbehy
Starého Zákona. SNG, Bratislava 2006.
18. 6 Gerát, I.: Tri Ikonografické stretnutia
s bibliou. In: ARS 39, 2006, 2, 264-266
19. 6 Bugárová, A: Starý, ale súčasný Zákon. In:
Knihy a spoločnosť 12/2006, 12
1336-5584
E0004
Na katalóg Ivan Matušík, 1999 alebo štúdiu
Zervan, M.: Život s architektúrou. In: Ivan
Matušík. Monada atelier, Bratislava 2003, s. 8-13
20. 4 Moravčíková, H.: Vlastný dom architekta
Ivana Matušíka. In: Arch, roč. 4, 1999, č. 6-7, s.
19
21. 4 Dulla, Matúš, Moravčíková, Henrieta
Architektúra Slovenska v 20. storočí,
Bratislava 2002, s. 211, 214
80-7145-6845-5
22. 4 Kusá, Alexandra: Príspevok k situácii
v architektúre. In: Slovenské vizuálne
umenie 1970-1985. Bratislava 2002, s. 38
80-8059-073-7
E0003
Na štúdiu Zervan, M.: Medzi géniom loci,
čistotou a jednoduchosťou, komplexnosťou a
protirečivosťou. In: Dejiny slovenského
výtvarného umenia. 20. storočie. Bratislava 2000,
s. 229-235.
23. 4 Dulla, Matúš, Moravčíková, Henrieta:
Architektúra Slovenska v 20. storočí,
Bratislava 2002, s. 242, 246, 255, 259-260
24. 6 Michalovič, P.: Prvá rozprava o dejinách
slovenského umenia 20. storočia. In: Profil, 2001,
č. 3, s. 113
Kusá, Alexandra: Príspevok k situácii
v architektúre. In: Slovenské vizuálne umenie
1970-1985. Bratislava 2002, s. 43
Dizertačná práca alebo skripta Na dizertačnú
prácu K premenám priestorovej teórie
architektúry ako aj na skriptá K dejinám
priestorovej teórie architektúry v druhej polovici
20. storočia 1 časť.
26. 3 Švácha, R.: Architekti zaspali. Prostor jako
konstrukt historiků umění. Stavba 2002, roč. 9, č.
6, s. 38
27. 3 Švácha, R.: Predstavy a metafory. Richtrova
teorie architektonického prostoru, 1944-1948 . In:
Václav Richter 1900-1970. Olomouc 2000, s . 50,
80-244-0253-X
28. 3 Švácha, R.: The Architects have Overslept.
In: Umění, roč. XLIX, 2001, č. 6. s. 500, 00495123
Habilitačná prednáška
Na habilitačnú prednášku a štúdiu Zervan, M.:
Konce architektúry včera a dnes. In: Architektúra
a urbanizmus, 2001, č. 1-2, s. 3-14
29. 4 Vaško, I.: New Ends? In.: Domino Fórum,
roč. 10, 2001, č. 20 (17. 5-23. 5 2001) s. 6
1335-4426
E0017
Na štúdiu Zervan, M.: Emil Belluš, zakladateľ
teórie architektúry a vedy o architektúre. A+U,
1999, č. 1-2, s. 3-14
30. 4 Stoličná, E.: Architekt Emil Belluš-vedecká
konferencia pri príležitosti 100. výročia
narodenia, koniec jedného mýtu. In: Arch, roč. 4,
1999, č. 10, s. 7-8
1335-3268
31. 4 Špaček, R.: Konjukturálna sebaprofilácia,
príspevok k sebapoznaniu alebo starostlivosť o
veci verejné. In: Arch, roč. 4, 1999, č. 12, s. 32
1335-3268
32. 4 Bořutová, D.: Moderna inak. Modernizmus
a architektonické krédo Emila Belluša. In:
Problémy dejín výtvarného umenia Slovenska.
Bratislava 2002, s. 246, 80-224-0738-0
E0018
Na prednášku a štúdiu Zervan, M.: Model
architektúry v textoch a rozhovoroch Vladimíra
Karfíka, A+U, 2001, č. 3-4, s. 109- 118
33. 4 MD.: Vedecká konferencia pri príležitosti
100. výročia narodenia Vladimíra Karfíka. In.:
Fórum architektúry, 2001, č. 12, s. 5, 1336-0264
E022
Na prednášku a štúdiu Zervan, M.: Virtuálne
a architektonické priestory. In: Arch, roč. 6, 2001,
č. 11, s. 12-14
34. 4 Hammer-Moravčíková, H.: Vedecká
konferencia. In: Arch, roč. 6, 2001, č.
12, s. 6, 1335-3268
G0001
Na štúdiu Zervan, M.: NB medzi nevyhnutnosťou
a nadbytočnosťou. In: Arch, roč. 6, 2001, s. 32
35. 3 M. S. Novostavba Národní banky
Slovenska. In: Stavba, r. 10, č. 2, 2003,, s. 34
F0001
Na štúdiu Zervan, M.: Rückkehr zur Architektur.
Gegenwartsarchitektur der Slowakei von 1989 bis
2003. In: Impulse und Reflexion. Architektur der
Slowakei. Verlag Anton Pustet, Wien 2003, s.
159-200.
36. 4 Matthias Boeckl: Dlhý návrat
k normálnosti. In: Arch, 2003, r. 8, č. 11, s. 48
1335-3268
37. 4 Bahna, Ján: Slovenská architektúra na ceste
do sveta. In: Fórum architektúry, 2003, č. 12, s. 2
1336-0264
38. 3 M. B. Die lange Rückkehr zur Normalität.
In: Architektur Aktuell, 2003, 12. s. 8
0570-6602
Text_Geneza_jedneho_domu
Na text Genéza jedného domu. In: Projekt, 2003,
č. 3, s. 22-24
39. 4 Dulla, Matúš: Vila Linea. In: ARCH, 2003,
r. 8, č. 5. s. 18, 1335-3268
G0010
Na text Palác Euro. In: Stavba 2003, č. 2, s. 44-47
40. 3 Švácha Rostislav: Česká architektura a její
přísnost. Praha 2004, s. 252, 80-903257-3-4
Nepublikovanykomentar
Na nepublikovaný komentár k habilitácie z roku
2004
41. 3 Švácha Rostislav: Česká architektura a její
přísnost. Praha 2004, s. 293
80-903257-3-4
E0030
Na text Zervan, M.: Gramatika úvah o človeku.
In: Šesťdesiate roky.
42. 4 Peterajová Ľudmila: Šesťdesiate roky. In:
Profil 1996, č. 1-2. s. 20, 1335-9770
F0009
Na štúdiu Zervan, M.: Architektonický priestor
v integrálnej teórii a fenomenológii architektúry
Ch. Norberga-Schulza. Stavba 2003, č. 2, s. 58-63
43. 3 Havel, I. M, Mitášová, M., Pětová, M.,
Ajvaz, M.: Prostor prožívaný jako prostor
k jednáni. In: Prostor (semináře CTS), Praha
2003, s. 31 (poznámka 104 ) s. 34
F0010
Na štúdiu Zervan, M.: Je priestorový dom
pleonazmus? In: Prostor a jeho člověk. Praha
2004, s. 263-271
3 Havel, I. M., Mitášová, M.: Prosto
prožívaný jako prostor k jednání. In: Prostor
a jeho člověk, Praha 2004, s. 203, 80-85977-60-5
E0040
Ad Zervan, M-Bencová, J. .: Belluš škole a škola
Bellušovi. Kapitoly 4 a 5. In: Belluš škole a škola
Bellušovi. Fakulta architektúry STU, Bratislava
1999, s. 10-15
4 Dulla, M., Moravčíková, H.: Architektúra
Slovenska v 20. storočí. Bratislava 2002, s. 413
F0007
Na katalóg a výstavu Forma nasleduje . . . risk
a štúdiu Zervan, M: Following Weak Form . In:
Form follows risk/Forma sleduje risk. Bratislava.
SNG, Praha, Centrum pro výskum současného
umění AVU 2007, s. 43-64
4 Poláčková, Ľ.: Riskovať sa dá aj v umení. In:
SME, 4. októbra 2007, s. 26, 1335-440X
47. 3 Serranová, M.: „Nová komplexnost“? In:
Flash Art Vo. II., No. 6, s. 35, 1336-9644
Ocenenia:
Cena časopisu Pamiatky a múzeá za knihu
Zervan, M., Rusina, I.: Životy svätých.
Ikonografia. 1994
Prémia Literárneho fondu za knihu Zervan, M.,
Rusina, I.: Príbehy Nového Zákona. Ikonografia
2001
Prémia Literárneho fondu za knihu Zervan, M.,
Rusina, I.: Príbehy Starého Zákona.
Ikonografia 2007
Heslo v publikácii Kto je kto v architektúre na
Slovensku. (zost. Dulla, M. a Moravčíková, H. )
ISA SAS Bratislava 1995
Časopisom Stavba zaradený medzi
mienkotvorných teoretikov a kritikov
Architektúry špeciálnym číslom Stavba 2007, č. 5
Počet doktorandov:
školených ukončených
9
3
Téma inauguračnej prednášky
Implicitný model všeobecnej teórie architektúry
v diele Ladislava Hanusa
Vedecká rada fakulty a vysokej školy, ktoré
rozhodovali o návrhu na profesora
VR FF TU v Trnave a VR TU v Trnave
Návrh na vymenovanie za profesora na odbor
Dejiny a teória umenia
Podpis uchádzača
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising