Podręcznik użytkownika
50033
Perform
Multi Gym
www.yorkfitness.pl
Spis treści
Gratulujemy zakupu
produktu firmy
SPIS TREŚCI
Wybrali Państwo urządzenie o wysokiej
jakości, bezpieczne i nowoczesne,
które pomoże Wam osiągnąć pożądaną
sprawność fizyczną.
Prosimy o zapoznanie się z instrukcją,
co pozwoli Państwu efektywnie korzystać
z urządzenia.
Więcej informacji znajdziecie Państwo
na stronie www.yorkfitness.pl
Informacje dotyczące
bezpieczeństwa
03
Obsługa klienta
04
Konserwacja 05
Instrukcja montażu
05
Instrukcje dla użytkownika 24
Wskazówki fitness
25
Rysunek szczegółowy
26
Wykaz części
30
Symbol przekreślonego kosza oznacza zakaz wyrzucania produktu razem z odpadami komunalnymi.
W trosce o środowisko naturalne produkt należy przekazać wyłącznie podmiotom zajmującym się
odbiorem zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego. Wykazy podmiotów uprawnionych
do odbioru zużytego sprzętu znajdują się na stronach internetowych gmin. Niektóre składniki urządzenia
takie jak okablowanie zewnętrzne, płytki drukowane i wyświetlacze ciekłokrystaliczne mają ujemny wpływ
na środowisko naturalne.
!
2
2
Sprzęt jest przeznaczony wyłącznie do użytku domowego.
www.yorkfitness.pl
Informacje dotyczące
Safety information
bezpieczeństwa
Przed rozpoczęciem montażu prosimy o zapoznanie się
z Please
podręcznikiem
użytkownika.
Podręcznik
read this
instruction
manualopracowano
before you
z begin
najwyższą
starannością.
przestrzeganie
zaleceń
assembly. Great care has been
taken
zawartych w nim pozwoli na ograniczenie ryzyka
to design these instructions and following
kontuzji.
them will
help you
with
quicker
assembly
and
Niniejszą
instrukcję
należy
chronić
przed
zniszczeniem
minimizewthe
risk
of injury.urządzenia (np. w celu
i zachować
toku
eksploatacji
zamówienia podlegających naturalnemu zużyciu się
It is important that you keep these instructions
części).
Jesteś
odpowiedzialny
za własne bezpieczeństwo –
for future
reference.
poniższe informacje nie opisują wszystkich możliwych
This listmogących
is not exhaustive
You areeksploatacji
responsible
zagrożeń
pojawić się-w trakcie
urządzenia.
for your own safety!
• Zawsze składaj i eksploatuj urządzenie na poziomym,
• Alwaysassembleandoperatetheequipmentona
stabilnym i równym podłożu.
levelsurface.
• Urządzenie należy składać z pomocą minimum jednej
• osoby.
Ensuretheequipmentisstablebeforeuse.
Alwaysensurethattheequipmenthasadequate
•• Zawsze
korzystaj z urządzenia na płaskiej powierzchni
spaceoneachside.
i przed
przystąpieniem do ćwiczeń sprawdź jego
• stabilność.
Thesafetylevelofthisequipmentcanonlybe
maintainedifitisregularlyexaminedforwearand
• Zachowaj
odstęp wokół urządzenia 1 m po bokach i
tear.
2 m
z przodu.
Replacedefectivecomponentsimmediatelyand
•• Podejrzane
części należy wymienić na nowe,
keeptheequipmentoutofuseuntilitisrepaired.
oryginalne.
•• Niektóre
z części urządzenia (np. linki, tapicerka,
Useonlytheadjustmentsettingasdescribedinthe
gąbki)
zalicza
się do elementów eksploatacyjnych,
instructions.Alwaysusethecorrectadjustmentpin
które
ulegają
naturalnemu
zużyciu w stopniu
/fixing.
wynikającym
z
intensywności
użytkowania. Należy
• Alwayscheckthatanypins/fixingsaretightand
kontrolować
stopień
zużycia
części
i w przypadku
securebeforeuseandafteradjustment.
ich zużycia niezwłocznie wymienić na nowe.
• Neverleaveanyadjustmentdevicesprojectingfrom
• NIE
KORZYSTAJ Z URZĄDZENIA DO MOMENTU
theequipment.
USUNIĘCIA AWARII.
• Alwaysconsultyourdoctorbeforeundertakingany
• W trakcie korzystania z urządzenia należy stosować
exerciseprogram.
ustawienia opisane w podręczniku. Zawsze należy
• używać
Alwayswearsuitableclothingandfootwear.(e.g.
właściwych elementów regulujących/
tracksuit/shorts/trainingshoes)
blokujących.
Removeallpersonaljewelrybeforeexercising.
•• Przed
użyciem i/lub po dokonaniu regulacji należy
dokręcenie i zabezpieczenie wszystkich
• sprawdzić
Ensureyouwarm-upwellbeforeusingthe
sworzni/mocowań.
equipmentasthiswillhelptopreventmusclestrain.
•• WAftereating,allow1-2hoursbeforeexercisingas
celu uniknięcia ryzyka zranienia nie wolno
pozostawiać
urządzeń regulujących w takim
thiswillhelptopreventmusclestrain.
położeniu, aby wystawał jakikolwiek ich element.
• Neveroverloadtheequipment.(Seemaximumuser
• Przed
rozpoczęciem ćwiczeń obowiązkowo udaj się
weight)
na wizytę do lekarza specjalisty celem uzyskania
• zgody
Neverusetheequipmentinanyothermannerother
na wykonywanie tego rodzaju wysiłku.
thanthewaysexplainedintheseinstructionsand
• Ćwicz w odpowiednim, sportowym stroju.
anywall-chartsupplied.
• Przed przystąpieniem do ćwiczeń zdejmij biżuterię.
• Injuriestohealthmayresultfromincorrector
• Celem zapobieżenia kontuzji przed przystąpieniem
excessivetraining.
Dane techniczne
1. Waga urządzenia: 155 kg
2. Ogólna powierzchnia urządzenia (dł. x szer.):
160 x 90 cm
do ćwiczeń przeprowadź rozgrzewkę.
Parentsandothersinchargeofchildrenshouldbe
• •Celem
zapobieżenia kontuzji nie ćwicz I do 2 godzin
poawareoftheirresponsibility,becausethenatural
posiłku.
playinstinctandthefondnessofexperimenting
• Niewłaściwie
przeprowadzony trening, zbyt duże
ofchildrencanleadtosituationsandbehaviorfor
obciążenia
treningowe, prowadzą do groźnych
whichthetrainingequipmentisnotintended.
w skutkach
urazów.
• •NieIfchildrenareallowedtousetheequipment,their
dopuszczaj do przeciążenia urządzenia
mentalandphysicaldevelopmentandabovealltheir
- maksymalna
waga użytkownika jest podana
temperamentshouldbetakenintoaccount.They
na tabliczce
informacyjnej produktu.
shouldbecontrolledandinstructedinthecorrect
• Obciążenie
należy podnosić z pomocą drugiej osoby.
useoftheequipment.
Poproś
o pomoc.
• •NieTheequipmentisundernocircumstancessuitable
należy używać urządzenia do innych celów
niżasachildren’stoy.
podane w niniejszym podręczniku i/lub
tablicach informacyjnych.
•w dostarczanych
Childrenshouldnotbeallowedonoraroundthe
• Niniejsze
urządzenie
przeznaczone jest do użytku
equipment,especiallywhenitisnotinuse.
wyłącznie
przez
osoby
dorosłe.
• Thisapplianceisnotintendedforusebypersons
• Dzieci
nie mogą przebywać w pobliżu atlasu
(includingchildren)withreducedphysical,sensory
zwłaszcza,
kiedy nikt na nim nie ćwiczy.
ormentalcapabilities,orlackofexperienceand
• Niniejsze
urządzenie zostało przetestowane i jest
knowledge,unlesstheyhavebeengivensupervision
przeznaczone
do użytku domowego, osobistego.
orinstructionconcerninguseoftheappliancebya
Uznanie
roszczeń wynikających z Ustawy o
personresponsiblefortheirsafety.
warunkach sprzedaży konsumenckiej,
•szczególnych
Thisproductisnotsuitablefortherapeuticpurposes.
może być uzależnione od użytkowania zgodnego z
• Thisproducthasbeentestedforuseinahome
przeznaczeniem.
environmentandiswarrantedforInHome,personal,
• Ze względu na nieustanny rozwój produktu firma York
familyorhouseholduse.
Fitness zastrzega sobie prawo zmian specyfikacji bez
•uprzedniego
Duetoourcontinuouspolicyofproduct
powiadomienia.
development,YorkFitnessreservestherightto
OSTRZEŻENIE!
Podczas montażu, eksploatacji
changespecificationswithoutnotice.
i konserwacji urządzenia należy przestrzegać
CAUTION!wskazówek.
The instructions
must be
carefully
poniższych
Gwarancja
niefollowed
obejmuje
szkód in
the
assembly,
use
and
maintenance
of
your
equipment.
spowodowanych nieprzestrzeganiem niniejszych
The warranty
does not
cover idamage
due to negligence
wskazówek
montażu,
regulacji
konserwacji.
of the assembly, adjustment and maintenance
instructions described herein.
Maksymalna waga Użytkownika: 125 kg
Maximum user weight: 120kg
Zgodność
z normami bezpieczeństwa
Safety Standards
Niniejsze urządzenie jest zgodne z europejską
This equipment meets the requirements of the EU’s EMC
dyrektywą w sprawie ogólnego bezpieczeństwa
and Low Voltage directives (where applicable), EN957
produktów
(2001/95/EC).
na produkcie
1&7-CLASS
HC. ThereforeDlatego
the equipment
carries the
znajdują
następujące oznaczenia:
followingsię
marks:
Narzędzia
• Pozycja 100 - 2 x klucz (13 i 17 mm)
• Pozycja 101 - 2 x klucz (17 i 19 mm)
• Pozycja 102 - 1 x Klucz do śrub ampulowych (6 mm)
i śrubokręt
Urządzenie nie jest przeznaczone do celów
terapeutycznych.
www.yorkfitness.com
www.yorkfitness.pl
33
Obsługa klientów
Obsługa klientów
W razie jakichkolwiek pytań dotyczących urządzenia przed skontaktowaniem się ze sprzedawcą należy zebrać
poniższe informacje:
• N
umer seryjny – Znajduje się on na przedstawionej obok etykiecie umiejscowionej
we wskazanym miejscu.
• Data pierwszego zakupu urządzenia.
• Miejsce zakupu.
• Informacje na temat miejsca i warunków eksploatacji.
• Szczegółowy opis zagadnienia/uszkodzenia.
WAŻNE! – Prosimy o zachowanie dowodu zakupu. Jest on wymagany dla potwierdzenia
ważności gwarancji. Okres gwarancyjny rozpoczyna się od daty wskazanej na dowodzie
zakupu.
Zaleca się pozostawienie oryginalnego opakowania, co zapewni bezpieczny transport
urządzenia w razie konieczności korzystania z usług serwisu.
Nazwa urządzenia
Eksploatować na poziomym, równym podłożu.
Urządzenie przeznaczone wyłącznie do użytku domowego
Producent: YORK BARBELL
Kontakt: www.yorkfitness.pl
Nazwa produktu: York Preform Multi Gym
Maks. waga użytkownika: 125 kg
Zgodność z normami: EN957 Part 1 i 2 - Klasa H
Nr seryjny: 50033 –
Numer seryjny urządzenia
Niniejsza etykieta ma charakter wyłącznie informacyjny
i może różnić się od etykiety znajdującej się
na zakupionym urządzeniu.
Contact Us
4
www.yorkfitness.pl
Instrukcja montażu
Konserwacja
•
•
•
•
Dla ochrony urządzenia i podłogi zalecamy umieścić matę pod urządzeniem.
Urządzenie należy chronić przed wilgocią.
Do czyszczenia produktu używaj miękkiej, wilgotnej szmatki bawełnianej.
Celem zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa eksploatacji urządzenia należy je co najmniej raz
na tydzień sprawdzać pod kątem zużycia elementów. Dotyczy to takich elementów jak nakrętki, śruby,
części ruchome, tuleje, itp.
• Przed przystąpieniem do ćwiczeń sprawdź właściwe dokręcenie wszystkich mocowań.
• W przypadku uszkodzenia / zużycia elementów należy wycofać urządzenie z użytkowania do czasu naprawy,
a w/w elementy zastąpić nowymi oryginalnymi częściami.
Wymiana elementów eksploatacyjnych urządzenia (np. linki, tapicerka, gąbki) wynikająca z ich naturalnego zużycia
jest odpłatna.
Dbaj o środowisko i nie wyrzucaj niniejszego produktu (2002/96/EC) Produkt należy poddać recyklingowi
Informacji na temat sposobu i firm zajmujących się utylizacją udzielają lokalne władze (dotyczy tylko Europy).
Przygotuj odpowiednie miejsce pracy –
• Urządzenie należy składać w czystym pomieszczeniu.
Poproś o pomoc –
• zaleca się składać urządzenie z pomocą drugiej osoby, ponieważ niektóre elementy
• są ciężkie.
Otwórz opakowanie –
• Przed otwarciem sprawdź oznaczenia ostrzegawcze i upewnij się, że otwierasz je we właściwej pozycji.
Wypakuj części z opakowania –
• Rozpakuj karton – wyjmij wszystkie części i ułóż je na podłodze
www.yorkfitness.pl
5
Instrukcja montażu
KROK 1
ELEMENTY
MOCUJĄCE:
FIXINGS:
34 x4
Bush
L-12mm
Tuleja, dł.
-12 mm
42 x2
Carriage
bolt M10
M10x 70
x 70mm
Śruba podsadzana
mm
43 x6
Flat
washer
OD23mm
Podkładka
płaskaID10
Ø wew.x 10
x Ø zew. 23 mm
44 x4
Nyloc
M10 M10
Nakrętkanut
samoblokująca
53
x2
Śrubabolt
z łbem M10
sześciokątnym
HH
x 70mm
M10 x 70 mm
Sprawdź czy śruba przechodzi
przez spód części 4
Sprawdź czy śruba przechodzi
przez spód części 4
6
www.yorkfitness.pl
Instrukcja montażu
KROK 2
ELEMENTY
MOCUJĄCE:
FIXINGS:
42
x3
Carriage
boltM10
M10
x 70mm
Śruba
podsadzana
x 70
mm
43 x9
Flat
washer
Podkładka
płaska ID10
Ø wew.x10OD23mm
x Ø zew. 23 mm
44 x6
Nyloc
nut M10 M10
Nakrętka samoblokująca
50
x3
Śruba
z łbemM10
sześciokątnym
HH bolt
x 60mm
M10 x 60 mm
Tę część rst
zamontuj
jako
pierwszą
www.yorkfitness.pl
7
Instrukcja montażu
KROK 3
ELEMENTY
MOCUJĄCE:
FIXINGS:
64
x1
Ball lock
pinkulisty,
L-112mm
Blokujący
sworzeń
dł. 112 mm
67
x1
Weightblokady
lock stosu
collar
Pierścień
68
x1
Śruba
krzyżowym
mm
Crossz łbem
head
screwM6
M6x 10
x 10mm
Tę część
zamontuj
jako
pierwszą
8
www.yorkfitness.pl
Zamontuj płytki stosu 23
jedna po drugiej w takiej
kolejności, jak pokazano
na rysunku (zaślepki po
bokach mają być
widoczne na co drugiej
płytce)
KROK 4
ELEMENTY
MOCUJĄCE:
FIXINGS:
33 x4
Bush
L-6mm
Tuleja, dł.
-6 mm
43
x14
Podkładka
płaskaID10 x OD23mm
Flat washer
Ø wew. 10 x Ø zew. 23 mm
44
x6
Nyloc nut
M10 M10
Nakrętka
samoblokująca
45
x1
Carriage
bolt M10
M10x 62
x 62mm
Śruba
podsadzana
mm
99 x1
Carriage
bolt M10
M10x 65
x 65mm
Śruba podsadzana
mm
51
x2
Śruba
z łbemM10
sześciokątnym
HH bolt
x 55mm
M10 x 55 mm
52
x2
Śruba
z łbemM10
sześciokątnym
HH xbolt
x 65mm
M10
65 mm
99
www.yorkfitness.pl
9
Instrukcja montażu
KROK 5
ELEMENTY
MOCUJĄCE:
FIXINGS:
43
x6
44
x5
FIXINGS:
Podkładka
płaska ID10 x OD23mm
Flat washer
Ø wew. 10 x Ø zew. 23 mm
Nyloc samoblokująca
nut M10 M10
Nakrętka
Należy zwrócić uwagę na poprawne
położenie osłon bloczka.
47
x4
Carriage
boltM10
M10
x mm
50mm
Śruba
podsadzana
x 50
54
x1
Śruba
z łbemM12
sześciokątnym
HH bolt
x 72mm
M12 x 72 mm
55
x2
Podkładka
płaska ID12 x OD25mm
Flat washer
Ø wew. 12 x Ø zew. 25 mm
56 x1
Nyloc
nut M12 M12
Nakrętka samoblokująca
63
x2
Plastikowa
Plastic bolt cap
zaślepka śruby
96
x1
Śruba
z łbemM10
sześciokątnym
HH bolt
x 90mm
M10 x 90 mm
Nie przekręcać śruby
10
www.yorkfitness.pl
KROK 6
ELEMENTY
MOCUJĄCE:
FIXINGS:
34 x2
Bush
Tuleja, dł.L-12mm
12 mm
35
x2
43
x8
Tuleja,
8,5 mm
Bushdł.L-8.5mm
Podkładka
płaska ID10 x OD23mm
Flat washer
Ø wew. 10 x Ø zew. 23 mm
44
x4
Nakrętka
samoblokująca
Nyloc nut
M10 M10
48
x1
Śruba
z łbemM10
sześciokątnym
HH bolt
x 82mm
M10 x 82 mm
49
x1
Śruba
z łbemM10
sześciokątnym
HH bolt
x 80mm
M10 x 80 mm
50
x1
Śruba
z łbemM10
sześciokątnym
HH bolt
x 60mm
M10 x 60 mm
52
x1
Śruba
z łbemM10
sześciokątnym
HH bolt
x 65mm
M10 x 65 mm
www.yorkfitness.pl
11
Instrukcja montażu
KROK 7
ELEMENTY
MOCUJĄCE:
FIXINGS:
43
x2
Podkładka
płaskaID10 x OD23mm
Flat washer
Ø wew. 10 x Ø zew. 23 mm
44
x2
Nyloc nut
M10 M10
Nakrętka
samoblokująca
47 x2
Carriage
bolt M10
M10x 50
x 50mm
Śruba podsadzana
mm
Zwróć uwagę na poprawne
dopasowanie osłon.
12
Zwróć uwagę na poprawne
dopasowanie osłon.
www.yorkfitness.pl
KROK 8
ELEMENTY
MOCUJĄCE:
FIXINGS:
43
x4
Podkładka
płaska ID10 x OD23mm
Flat washer
Ø wew. 10 x Ø zew. 23 mm
44
x3
Nyloc nut
M10 M10
Nakrętka
samoblokująca
55
71
x4
93
x2
Śruba
z łbem z screw
gniazdkiem
CS Philips
M4krzyżowym
x 10mm
M4 x 10 mm
Allenpodhead
bolt M12
x X40mm
Śruba
klucz ampulowy
M12
40 mm
x4
Podkładka
płaska ID12
Ø wew.x 12
x Ø zew.
Flat washer
OD25mm
25 mm
94
x1
Śruba
z łbemM10
sześciokątnym
HH bolt
x 75mm
M10 x 75 mm
95 x2
Carriage
boltM10
M10
x 60mm
Śruba podsadzana
x 60
mm
56
x2
Nyloc nut
M12 M12
Nakrętka
samoblokująca
Płytka z przodu
www.yorkfitness.pl
13
Instrukcja montażu
KROK 9
ELEMENTY
MOCUJĄCE:
FIXINGS:
43
x2
Podkładka
płaska ID10 x OD23mm
Flat washer
Ø wew. 10 x Ø zew. 23 mm
44
x4
Nyloc samoblokująca
nut M10 M10
Nakrętka
46
x2
Carriage
boltM10
M10
x 55mm
Śruba
podsadzana
x 55
mm
61
x2
Śruba
klucz ampulowy
x 20 mm
Allenpodhead
bolt M8M8
x 20mm
62
x2
Flat washer
x OD28mm
Podkładka
płaska ID8
fi.wew.
8 x Ø zew. 28 mm
95
x2
Carriage
boltM10
M10
x 60mm
Śruba
podsadzana
x 60
mm
Sprawdź zamocowanie krzywki
z tyłu dźwigni ramion
Sprawdź zamocowanie krzywki
z tyłu dźwigni ramion
14
www.yorkfitness.pl
KROK 10
ELEMENTY
MOCUJĄCE:
FIXINGS:
43
47
x2
Podkładka
płaska ID10 x OD23mm
Flat washer
Ø wew. 10 x Ø zew. 23 mm
x2
Carriage
boltM10
M10
50mm
Śruba
podsadzana
x 50x mm
Tutaj wprowadź linkę
74
44
x1
Podkładka
płaska Ø
wew. x12OD38mm
x Ø zew. 38
Flat washer
ID12
x2
Nyloc
nut M10 M10
Nakrętka samoblokująca
mm
Załóż pętlę linki na bloczek
Zamontuj nakrętkę
przed linką
Element
złożony
OSTRZEŻENIE: Bardzo ważna informacja:
Należy upewnić się, że śruba została odpowiednio wkręcona w górną część selektora.
• Sprawdź, czy śruba została wkręcona na głębokość 15 mm.
Np. jeżeli całkowita wysokość śruby wynosi 45 mm wysokość części
wystającej powinna wynosić 30 mm.
• Niepoprawne wkręcenie śruby może spowodować nagłe
przemieszczenie się obciążenia prowadzące
do poważnych obrażeń ciała.
Wspornik
stosu
Śruba
gwintowana
Sprawdź, czy śruby zostały wkręcone
na głębokość co najmniej 15 mm
Górne
obciążenia
Wystająca
część śruby = 30 mm
Np. jeżeli całkowita wysokość śruby wynosi 45 mm wysokość
części wystającej powinna wynosić 30 mm.
www.yorkfitness.pl
15
Instrukcja montażu
KROK 11
ELEMENTY
MOCUJĄCE:
FIXINGS:
43
x1
Podkładka
płaska ID10 x OD23mm
Flat washer
Ø wew. 10 x Ø zew. 23 mm
44
x1
Nyloc samoblokująca
nut M10 M10
Nakrętka
Zahacz linkę tutaj
Załóż pętlę linki
na bloczek
Nakrętka samoblokująca
i podkładka montowane
w następnym kroku
Element
złożony
16
www.yorkfitness.pl
46 x1
Carriage
bolt M10
M10x 55
x 55mm
Śruba podsadzana
mm
47
x1
Carriage
bolt M10
M10x 50
x 50mm
Śruba
podsadzana
mm
KROK 12
ELEMENTY
MOCUJĄCE:
FIXINGS:
43
x2
Flat washer
Podkładka
płaska ID10
Ø wew.x10OD23mm
x Ø zew. 23 mm
44
x2
Nyloc samoblokująca
nut M10 M10
Nakrętka
47
x1
Carriage
boltM10
M10
50mm
Śruba
podsadzana
x 50x mm
Załóż pętlę linki na bloczek
Tutaj wprowadź linkę
www.yorkfitness.pl
17
Instrukcja montażu
KROK 13
ELEMENTY
MOCUJĄCE:
FIXINGS:
42
x1
Carriage
bolt M10
M10x 70
x 70mm
Śruba
podsadzana
mm
43 x3
Podkładka
płaskaID10 x OD23mm
Flat
washer
Ø wew. 10 x Ø zew. 23 mm
18
www.yorkfitness.pl
44
x2
Nyloc
nut M10 M10
Nakrętka
samoblokująca
97
x1
Śruba
HHz łbem
boltsześciokątnym
M10 x 25mm
M10 x 25 mm
KROK 14
ELEMENTY
MOCUJĄCE:
FIXINGS:
58 x2
Flat
washer
x OD20mm
Podkładka
płaskaID8
Ø wew.
8 x Ø zew. 20 mm
59
x2
Śruba
z łbemM8
sześciokątnym
HH
bolt
x 55mm
M8 x 55 mm
www.yorkfitness.pl
19
Instrukcja montażu
KROK 15
ELEMENTY
MOCUJĄCE:
FIXINGS:
57
x2
Śruba
z łbemM8
sześciokątnym
HH bolt
x 65mm
M8 x 65 mm
58
x2
Flat washer
x OD20mm
Podkładka
płaskaID8
Ø wew.
8 x Ø zew. 20 mm
Szersza część oparcia z przodu
20
www.yorkfitness.pl
KROK 16
ELEMENTY
MOCUJĄCE:
FIXINGS:
26 x1
Blokujący
kulisty,
Ball
locksworzeń
pin L-70mm
dł. 70 mm
58 x4
Flat
washer
x OD20mm
Podkładka
płaskaID8
Ø wew.
8 x Ø zew. 20 mm
60 x4
Allen
head
M8M8
x 15mm
Śruba pod
klucz bolt
ampulowy
x 15 mm
Szersza część na górze
www.yorkfitness.pl
21
Instrukcja montażu
KROK 12
ELEMENTY
MOCUJĄCE:
FIXINGS:
58
x8
Flat washer
x OD20mm
Podkładka
płaskaID8
Ø wew.
8 x Ø zew. 20 mm
98
x8
HH bolt
x 15mmM8 x 15 mm
Śruba
z łbemM8
sześciokątnym
22
www.yorkfitness.pl
KROK 12
Czynności kontrolne
Ukończyłeś składanie urządzenia. Przed pierwszym użyciem
przeprowadź następujące czynności kontrolne.
• Sprawdź prawidłowe dokręcenie wszystkich śrub/sworzni.
• Upewnij się, że urządzenie znajduje się na płaskiej powierzchni.
www.yorkfitness.pl
23
Instrukcje dla użytkownika
Ćwiczenie z wyciągiem dolnym i modlitewnikiem
• Wysokość poduszki modlitewnika można ustawić w dwóch położeniach
Sprawdź, czy włożyłeś sworzeń
blokujący celem zablokowania
tylnej części nogi
Podczas korzystania z dolnego
wyciągu stopy oprzyj
na podłodze
– nie używaj wałków z gąbki
Ćwiczenie nóg
poduszkę
i łańcuch
• Zdemontuj
modlitewnika
do
otworu
• Włóż blokujący
sworzeń
kulisty
znajdującego się za siedziskiem
24
www.yorkfitness.pl
Wskazówki fitness
Rozpoczynanie treningu
Każdy trening rozpoczynaj od rozgrzewki i kończ ćwiczeniami rozluźniającymi - kilka minut rozciągania pozwoli
zapobiec naciągnięciu, naderwaniu i skurczom mięśni.
1. Wykonaj kilka ćwiczeń rozciągających.
2. Przeprowadź krótki, 5 - 10 minutowy trening kondycyjny.
3. Wykonaj próbnie jedno ćwiczenie na każdą część ciała bez używania obciążenia. W ten sposób zapewnisz
poprawne rozgrzanie mięśni i stawów.
Kończenie treningu
Każdy trening zakończ sesją rozluźniającą. Pozwoli to na stopniowe obniżenie poziomu tętna i zapobiegnie
naciągnięciu, naderwaniu i skurczom mięśni
1. Przeprowadź krótki, 3 - 5 minutowy trening kondycyjny celem stopniowego obniżenia tętna i przywrócenia
temperatury ciała do poziomu sprzed treningu.
2. Ćwiczenia należy przeprowadzić rytmicznie, stopniowo zmniejszając ich intensywność.
3. Rozciągnij wszystkie główne grupy mięśni. Przyczynia się to do powrotu mięśni do ich zwykłej długości.
Prawidłowa postawa treningowa
• Trzymaj przyrząd wygodnie (unikaj zbyt mocnego chwytania).
• Zawsze przyjmuj taką pozycję stojącą, siedzącą lub leżąca, jak opisano, zwracając szczególną uwagę na mięśnie
brzucha podtrzymujące plecy:
>> Pozycja stojąca - Podczas większości ćwiczeń stojących przyjmij pozycję w rozkroku (jedna noga wysunięta
do przodu, biodra skierowane do przodu) wyprostuj się i napnij mięśnie brzucha.
>> Pozycja siedząca - Stopy ułożone równolegle na szerokość bioder, pozycja siedząca wyprostowana
i wciągnięte mięśnie brzucha.
>> Pozycja leżąca - Plecy powinny przylegać do ławki. Mięśnie brzucha napięte.
• Dbaj o to, żeby stawy pracowały płynnie (bez blokowania się) a ruchy były gładkie i ciągłe. (Czas trwania każdego
powtórzenie powinien równać się czasowi wolnego zliczania do 4).
• Unikaj stosowania „siły rozpędu” i skoncentruj się na trenowanych mięśniach zgłosić. Niewłaściwa technika
ćwiczeń z obciążeniem zwiększa ryzyko kontuzji i zmniejsza korzyści czerpane z treningu.
• Wykonuj pełna gamę ruchów dla każdego powtórzenia.
• Podczas treningu nie wstrzymuj oddechu. Rób wydech w najcięższej fazie ćwiczenia a wdech w najlżejszej
fazie. Na przykład, w trakcie ćwiczenia mięśnia dwugłowego rób wydech, kiedy odchylasz się do tyłu a wydech,
kiedy obciążenie powraca do pozycji startowej.
Dobór obciążenia
Rozpoczynaj ćwiczenie przy obciążeniu, które pozwala ci na wykonanie 12 powtórzeń bez przekraczania granicy,
kiedy wysiłek staje się „walką”. Jeśli nie możesz zachować poprawnej techniki ćwiczenia oznacza to, że obciążenie
jest zbyt duże!
Obciążenie zwiększaj stopniowo wraz z nabieraniem tężyzny fizycznej i doświadczenia.
Trenowanie masy mięśni
Twoje serie powinny składać się z 8 - 12 powtórzeń.
Każde ćwiczenie powtórz 2 do 3 razy stopniowo zwiększając ciężar i zmniejszając liczbę powtórzeń,
tzn. 1sza seria – 12 powtórzeń, 2ga seria – 10 powtórzeń a 3cia seria – 8 powtórzeń.
Odpoczywaj 1 minutę pomiędzy zestawami.
Trening rzeźbiący (kształt/definicja).
• Zestawy powinny składać się z 12 – 15 powtórzeń.
• Powtórz każde ćwiczenie 1 lub 2 razy. Zestawy powinny składać się z 12- 15 powtórzeń.
• Odpoczywaj 1 minutę pomiędzy zestawami.
Więcej informacji na temat treningu znajduje się w dołączonej tablicy ściennej.
www.yorkfitness.pl
25
Rysunek szczegółowy
99
26
www.yorkfitness.pl
www.yorkfitness.pl
27
Rysunek szczegółowy
28
www.yorkfitness.pl
www.yorkfitness.pl
29
Wykaz części
30
Nr York
Nr części
Opis
1
2
3
4
5
50033-001
50033-002
50033-003
50033-004
50033-005
Podpora główna z mocowaniem przednim - prawa
Podpora główna z mocowaniem przednim - lewa
Wspornik stosu - krótki
Wspornik stosu (Ø zew. 25,4 X 1768,2 x 2 mm)
Wspornik pionowy główny
Ilość
1
1
2
2
1
6
50033-006
Wspornik górny
1
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
50033-007
50033-008
50033-009
50033-010
50033-011
50033-012
50033-013
50033-014
50033-015
50033-016
50033-017
50033-018
50033-019
50033-020
50033-021
50033-022
50033-023
50033-024
50033-025
50033-026
50033-027
50033-028
50033-029
50033-030
50033-031
50033-032
50033-033
50033-034
50033-035
50033-036
50033-037
50033-038
50033-039
50033-040
50033-041
50033-042
50033-043
50033-044
50033-045
50033-046
50033-047
50033-048
50033-049
50033-050
Wspornik górny, prawy 1:1
Wspornik i blokada siedziska
Wspornik wyprostów kolan
Ramię dźwigni wyciskania / ćwiczenia ramion - lewe
Ramię dźwigni wyciskania / ćwiczenia ramion - prawe
Modlitewnik
Drążek na wałki z gąbki
Oparcie - główne
Oparcie - małe
Oparcie - profilowane
Wałek z gąbki - standardowy (Ø zew 90 x dł. 180 mm)
Wałek z gąbki – środkowy (Ø zew 100 x dł. 295 Mm)
Amortyzator gumowy (Ø zew 63,5 x Ø wew. 26 X dł. 25 mm)
Ogranicznik gumowy (Ø 25 X 8 mm)
Bloczek (Ø 90 Mm)
Osłona bloczka
Winylowa płytka stosu - 5 kg
Winylowa płytka stosu (góra) - 3 kg
Stos winylowy - pręt obciążenia (100 kg)
Blokujący sworzeń kulisty (10 x 70 mm)
Podwójny wspornik bloczka regulacji
Zestaw podwójnego wspornika krążka regulacji
Łańcuch – 19 ogniw ocynkowanych
Karabińczyk (standardowy) cynkowy
Drążek wyciągu dolnego
Drążek wyciągu górnego (kątowy)
Tuleja (Ø zew 15,8 x fi wew. 10,5 X dł. 6 mm)
Tuleja (Ø zew 15,8 x fi wew. 10,5 X dł. 12 mm)
Tuleja (Ø zew 15,8 x fi wew. 10,5 X dł. 8,5 mm)
Okrągła zaślepka wewnętrzna (Ø 25,4 mm)
Prostokątna, płaska zaślepka wewnętrzna (50 mm / 1,5 mm)
Prostokątna, płaska zaślepka wewnętrzna (38 mm / 2 mm)
Prostokątna, płaska zaślepka wewnętrzna (38 mm / 1,5 mm)
Prostokątna, płaska zaślepka wewnętrzna ( pow. 45 Mm / 1,5 mm)
Prostokątna, płaska zaślepka wewnętrzna (25 x 50 mm / 1,5 mm)
Śruba podsadzana (m 10 x 70 mm)
Podkładka płaska (Ø wew. 10 X Ø zew. 23 mm)
Nakrętka samoblokująca (m10)
Śruba podsadzana (M10 x 62 mm)
Śruba podsadzana (M10 x 55 mm)
Śruba podsadzana (M10 x 50 mm)
Śruba z łbem sześciokątnym (M10 x 82 mm)
Śruba z łbem sześciokątnym (M10 x 80 mm)
Śruba z łbem sześciokątnym (M10 x 60 mm)
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
4
2
2
2
17
28
19
1
1
1
1
1
1
3
1
1
4
6
2
4
3
1
6
1
4
6
59
41
2
3
10
1
1
4
NR YORK
NR CZĘŚCI
OPIS
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
50033-051
50033-052
50033-053
50033-054
50033-055
50033-056
50033-057
50033-058
50033-059
50033-060
50033-061
50033-062
50033-063
50033-064
50033-065
50033-066
50033-067
50033-068
50033-069
50033-070
50033-071
50033-072
50033-073
50033-074
50033-075
50033-076
50033-077
50033-078
50033-079
50033-080
50033-081
50033-082
50033-083
50033-084
50033-085
50033-086
50033-087
50033-088
50033-089
50033-090
50033-091
50033-092
50033-093
50033-094
50033-095
50033-096
50033-097
50033-098
50033-099
50033-100
50033-101
50033-102
50033-103
Śruba z łbem sześciokątnym (M10 x 55 mm)
Śruba z łbem sześciokątnym (M10 x 65 mm)
Śruba z łbem sześciokątnym (M10 x 70 mm)
Śruba z łbem sześciokątnym (M12 x 72 mm)
Podkładka płaska (Ø wew. 12 x Ø zew. 25 mm)
Nakrętka samoblokująca (M12)
Śruba z łbem sześciokątnym (M8 x 65 mm)
Podkładka płaska (Ø wew. 8 x Ø zew. 20 mm)
Śruba z łbem sześciokątnym (M8 x 55 mm)
Śruba pod klucz ampulowy (M8 x 15 mm [klucz 6 mm])
Śruba pod klucz ampulowy (M8 x 20 mm [klucz 6 mm])
Podkładka płaska - duża (8 wew. 8 x 8 zew. 28 mm)
Okrągła plastikowa zaślepka śruby (M12 x 0 zew. 30 mm)
Blokujący sworzeń kulisty (12 x 112 mm)
Śruba z łbem krzyżowym (4 x 10 mm)
Tuleja gumowa (dł. 80 mm)
Pierścień blokady stosu
Śruba z łbem krzyżowym (6 x 10 mm)
Osłona krzywki - Lewa
Osłona krzywki - Prawa
Śruba z łbem z gniazdkiem krzyżowym (M4 x 10 mm)
Okrągła, kapturkowa zaślepka wewnętrzna (Ø 38 mm)
Okrągła, płaska zaślepka wewnętrzna (Ø zew. 38,1 mm)
Podkładka płaska (Ø wew. 12 x Ø zew. 38 mm)
Wkładka złączki (45 > 38 mm)
Rękojeść – standardowa - Ø zew. 31,8 x dł. 130 mm)
Zaślepka pręta obciążenia
Dźwignia do ćwiczenia ramion
Dolna dźwignia wyciskania
Ramię dźwigni wyciskania
Wspornik (Ø 38 mm)
Amortyzator gumowy (Ø zew. 45 x fi wew. 40 x dł. 25 mm)
Kątowy wspornik bloczka
Linka – wyciąg/stos
Linka - wyprosty kolan
Linka – dolna dźwignia wyciskania
Linka - ramiona
Osłona
Tuleja odległościowa, prostokątna
Wspornik
Osłona plastikowa - niebieska
Naklejka na osłonę – „York Fitness”
Śruba pod klucz ampulowy (M12 x 40 mm)
Śruba z łbem sześciokątnym (M10 x 75 mm)
Śruba podsadzana (M10 x 60 mm)
Śruba z łbem sześciokątnym (M10 x 90 mm)
Śruba z łbem sześciokątnym (M10 x 25 mm)
Śruba z łbem sześciokątnym (M8 x 15 mm)
Śruba podsadzana (M 10 x 65 mm)
Klucz (13 i 17 mm)
Klucz (17 i 19 mm)
Klucz do śrub ampulowych (6 mm) i śrubokręt
Zestaw elementów mocujących (2 opakowania)
www.yorkfitness.pl
ILOŚĆ
2
3
2
1
6
3
2
17
2
4
3
2
2
1
2
2
1
1
1
1
4
6
2
1
2
6
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
4
2
1
2
2
2
1
4
1
1
8
1
2
2
1
1
31
DZIAŁ OBSŁUGI KLIENTA, DYSTRYBUCJA I SERWIS W POLSCE:
Towarzystwo Handlowe „MATMARCO” Sp. z o.o.
04–987 Warszawa
ul. Wał Miedzeszyński 168
tel.: 22 872 09 89
fax: 22 872 09 60
e–mail: biuro@matmarco.pl
www.yorkfitness.pl
www.yorkfitness.pl
Download PDF

advertising