Miele | FN 4897 S | Pokaż treść!

Pokaż treść!
Nr. '829,
Nieclz~ela. 26 Lfstopada l ~16 r.
Dziennik
i liluackt
""
PRENUMER ATA:
Miesięcznie
1 Mk. 50 fen. Kwartalnie 41 Mk. Im fen.
Za odnoszenie do domu dopłaca się S!l fen. miesięcznie.
Prenumerata przez pocztę miesięcznie 1 Mk. OO fen..
kwartalnie li Mk. 40 ien.
·
·
·
Cena numell"u poJedwnczego w
; w Warszawia 4 kop.
F l LI E:
~olilgcznu~ s~ołecznu
Rolr I..
Łodzi
Redakoya w \Janzawfe: Okólnrn 5.
Hdminłxtrauya
"
frywańxka 18.
Z'Ul)'lr.Ułfll8J
szeSt szoalt}.
DTI1bn111 5 fen. za wyraz, najmniei Im łe11.
lład!!lttarn1 roo tekście): 1 Mk. za wieNz petitowy czteroszpałtowy
lhkrolo!fi, 5!ł fen. za wiersz petitowy czteroszpaltowy.
W dZlł'lll! handln\IY!lh 1 Mk. za wiersJ. i>!.'.ilitowy czteroszpaltowy.
Redakcya i fldminixh'acya w Łodzi:
Piotrkowska SS.
Rękopisów
OGŁOSZ!Elli w Kr61estw!e Po!sld&1m
ten. za wiersz petitowy jednoszpaltowy (na stronie
~
niezastrzeton}ch Redakcya nie zwraca.
Cz:;:stochowa: uL Panny Maryi 26; Toma·szów: F. Gomulińsłti; Płock: Admin. „Kuryera Płock.", Pahlan!oe: Biuro dzien. A. Wadzyńskiego;
oraz w SD~Jl!J•
wm.a, KaHs:zu, Łowiczu. Ł'i'!nŻJ i Bndzhlie:
Ztoronów walk.
wciśnięcia frontu austryacko I drobnego
pod
by z góry postanowirmo
tyle
węgierskiego
Łokvicą;
poświęcić
tysięcy
Komu nikat niemie cki.
żywotów
_..._
ludzkich dla zagarnięcia kawałka - nie
BERLIN. (Urzędowo). Wielka. Kwa- rach lesistych na póln.oen.y wu'Md od
ziemi nawett lecz pogruchotanych zwałów tera Główna d>0nooi 25 listo-pada:
Tur n - S e v er i .n
Ostateczne, rozsi:rzygające walki wojny skalnych
Krainy!
świi::to"".ej mają ~yć stoczol!e ~ ?iągu .Przy:
Wreszcie w..y lepiej powiodło się RoWschodni teren walk:
Zachodni teren walk:
6złeJ w 10sr:Y·. T ....~ przyn~JmmeJ ~wierdzi syanom? Nawet w Petersburgu nie odwa- J!ront wojsk generala„feld mars?:alka
Nie
wydarzyło idę nfo szezególnego.
p~asa. koahcyi, kt~r;: W?gole chętme zaba- żonoby się chyba twierdzić, iż masowe ich
księcia Leopolda Bawarskiego .
v~ia się. w pr01:okm1ę, Jak dotąd,_ ze sk~t- ataki do.pięły celu.
Bałkański teren walk:
~Gem rui::szczegolnym. Do ~eh m~s~elma· Natomiast musi czwórporozum ienie przyNa połnd.niowy • zachód od Ryg i cza.~ących się ,Pr;>roctw. z~olalismy JUZ tak znać, że sprzymierzeni postępami swymi w sowo wzmogła. się działalnoś6 a.rtyleryi.
&rupa wojskowa fJM'tf!h'ala-feT,dma,,._
przywy~ąc" ze ta~ze I tym :r:a~~m naw~t Rumunii sprowadzili daleko sięgające
szalka M:wkensena.
n~ chwilę t.r;idno jest przypusc1c, aby się zmiany w ogólnem polożeniu wojennem i, Jlront wojsk ge'l'Wrala - pttlkownfka
W D -ob r n di Y. trwa obustromty
:rrnal~ speł~~c.
.
. „.
że zniweczyli wszelkie plany, jakie łączyarmJksięcla Józefa.
gie'ń artyleryjski.
1 udnosc ~l~ w tem, .ze ~rzez os;atecz- la koalicya z pchnięciem RUm.unii w odmęt
W górach Gy o erg yo e odparto
p 0 przekroczeniu ·n u n aj n 1 polu~
:ne ~ozstrzygm~ci~ rozum;e się .zwyc~ęs~o ! wojny.
krwaiwo
ata:k
nie.przyjacielsk
i
na
B
a
t
c
a
dnia
sily zbro!ne sprzymierzonych moczworp~rozu.rmen:a; a tymcz~sem nrn me • ·
Czwórporozumienie pragnie prowadzić N
8
;wskazuje na to,. Ja1mby ko~hcya b~la.. na wojnę jaknajd1uzej w nadziei, iż przez to
ag r a.
'
carstw eentralny~h Bta.nęly na ziemi nI·
drodze do ~vvycięstwa. Dz1:rn~ ~ez, ze.~ spowoduje wreszcie wyczerpanie się sil żyNa południe od Al ty w punkcie prze- muńskiej.
wa prasa me odczuwa całej smiesznosc1, wotnych państw centralnych, oraz ich zapa- rwania frontu prze-z A 1 P Y Tr a n s Y1Pod Ra eo v i t ~ w walkach przed.w·
:na jaką naraża się zapowiadając tryumfy w sów amunicyi. Dotychczas jednak nie da- w a s k i e wojska. niemieckie i austryae- ko wojskom
naszym brali ponownie udziaJ
cln?ili, gdy Uf! wszystk~ch. fr?niach. rzeczy je się odczuć, aby ta długotrwała i wyezer- ko _ węgierskie pomimo· uporczywe! obro- mieszkańcy
kraju.
stoJą dla e~worporozi:nuema Jak :iaJ~orzej. pująca wojna _wpłynęła choć, cokolwiek w ny wydarły Rumunom cały szereg miejsco. Ale tez wspomruana zapowiedz . ma podobnv sposob na obóz panstw . central~ t .
..
.
·
.
.
glębsze p:r:zyczyny.
Idzie p~edewszyst- nych. Anglla glosila, iż ogłodzi Niemcy, i wo~. Zn'°'"'ll zabrano do niewoli 3 ofi-ceProcz ·daremnych na:far6 Wloeliów na
kiem a podniesienie ducha Iud~~ci. Roz- tymczasem zapowiedź ta nie sprawdziła się. 1 rów i 800 żołnierzy.
budzono .w niej ogromne nadzieje. Bezo- Naród niemiecki egzystuje do dnia dzisiaj:.
W niiinie dolnego biegu Alty nie- piSln.ocny wschód od .łI o n a. s t y r u, a Serwocność wysiłków, które tyle pochłonęły szego, a dzięki znakomitej organizacYi, po- przyiaieiel o.piera się.
bów na północ od G :r n n i s t e niema .nie
ofiar', ~tara!lo się zamaskować przez roz.. siad~ jeszcze. do~?ć . zapasów żywpo~ci:
Na
za.iihodniej
granicy
Rumun«
bata,.
do
doniesienia.
dmucmwame drobnych, taktycznych . suk- Koahcya g1os1la, lZ Niemcy odczuwaJą JUZ I .
., .
.
cesów, do rozmiaru ogromnych zwycięstw. brak amunicyi, albowiem pozbawieni są 1 lumy rumunsloe 00.męte
Pierwszy General-Kwałermistr1
od 9Wei. glównej
Jednakże w nieskończoność niepodo- ws~elkiego dowozu, tymczasem .dziala nie- I armii opierają, się jeszcze zamięme
Lndendorfr.
w
góbna przewlekać tego bałamucenia opinii 1 tylko niemieckie, ale wszystkich państw
_ __...,.
publicznej. Zresztą :-- być może - koali- centralnych. grzmią bezustannie na wszystcya przewiduje możliwość nowych, a przy- ,kich placach boju, i druzgoczą, gdzie po@
kryeh niespodzianek i wrażenie ich stara trzeba, linie nieprzyjaciela. Wreszcie odsię zawczasu stępić, przekładając, że co te- dawna koalicya głosi, iż państwa centralne
. WIBDE:R Urzę..:l-0""0 donosz~ 25 U- .Jfront wojak Hs. LoopoUI.a Bawa-r„
raz zajdzie, to drobnostk~, bo dopi~ro na ni~ posiadają już ludzi. zdol~ych. do boju? i st
d •·
•
1ik"lego.
wiosne... Ale za to na w10snę zwycięstw.o a 1akby na zaprzeczeme te] wiadomosc1
opa a.
pewneł
niemieckie. kierownictwo wojskowe nietylNife wydarzyło się nie szczegiSin.ego.
Takim' to sposobem stanowcza wola ko, iż wysłało na front nowe posiłki, ale
Wschodni teren walk.
rządów pr_?wadzenia wojny, m~ przelać się
wyo?i'ało z fron~ .naszyc~ żo.łnierzy po-.
Włoski teren walk.
Pront wojsk genorala-pu lkownika
na ludnośc.
•
.
sp?htego ruszema l zwolmlo ich do do- j
m·cy!~sięcia Jó~eja.
Silna eska.dra lotnicm rzucila !I do·
Rzecz jasna, Jednak, ze sztuczne wy- mow.
.
.
.
1·
„... ·
~;i T
b:rym
skutkiem liczne bomby na. dworzoo
wolywanie nastroju wśród niewalczącej lud1
Natomiast po większej części to, co
.i.;a. północy uu
ur n e v e ~. n
:nośd nie może mieć żadnego wpływu na pragnęłaby widzieć koalicya w obozie i stawiają zacięty opór od.dęte tam wo1ska i obóz nieprzyjacielsk i w Prim o I a n o.
wypadki . wojen~e:
Czwórpor9z?~ienie
państw cen!ralnych, ukazuje siy w ich wla- ; rumuńskie.
Pomimo gwałtownego ognia obrnnnega
• • .
może obw1~szczac .ies.zcze donosz~1e~szym,
s~ym ?bozie. Prze~e~szystkiez:i trl!d!1ą
Nad d.oiną Al tą wojska :menueckie wszystkie latawee '\\Tóeily pomyślnie.
niż to czym{glosem, ze rozstrzygnięcie nasię staJe coraz bardzieJ sprawa zywn-0sc10,
ł ze"" wseh-oi!ni
łStąpi na wiosnę, sprzymierzóny ch nie spro- wa,. zwłaszcza w Rosyi, pomimo, iż kraj t~n p:rzesz1Y ~a lr <:>
•
• •
k Południowo-wschodni teren, walk„
wadzi to Jednak z drogi, jaką sobie wytknę- · pos:adal zav.;sze .~ak znaczne zapasy z~oza. i
. Na ~oln.o(!.y
Ę, 1 m n.1 V~ I ce a a~'ł
Nie znamiennego.
n. Tak to .już bywa na wojnie: program Posiada on I dzls, ale m.arne warunki ko- 1 woisk memieekrnh i austiyaelrn " węgier­
jednej strony nie obo~i'.!z~ie drugi~j. ~~miJ:~cyjne SJ?rawiły t!>, że ~ap~sy iywno- 11 skieh uczyni! nowe postępy. Wzięto do
Zastępca szefa szła.on ri.:~ne-ro!n~;i;'.!
W tym wypadku tem mm~J,, ze ~p~zynue- .sc1 ~IJą po wsrnc~,_a ni~ mozn~ JCh _<los.tar- niewoli 3 oficerów i 800 szeregowców.
von n o e f e r.
'!'Zeni nie dali sa.bie narzucw woli. meprzy- czyc w p~trzebneJ 11ośc1 do miast I w:ęJ;- 1
'Atak nieprzyja.cielski w orkoHey B ejr.ciela. Więc też przepraw.•adzając swe s~ych ogmsk faJ;irycznych. _To samo dzieJe
.
dn~ó
k tku.
plany, oglądać się nie będą na t?, cze~o tnę z węglem • i i;iaftą, . ktorych ogromny kas me o ~ s1 s u·
1
tyczy sobie nieprzyjaciel. W !ak1m. razie brak ~dc~u,:vae się . daje w Petersburgu, -~· , ._,"" • , ...,,......,""" ,,,,,,
,,~~~~
nie potrzeba było by zgoła wojn, am tych 11.fosk~re l mnych m~astac~ oddalonych od
„rozstrzygających" wydarzeń, których koa- ok.ręgo~ ;"ęĘlowrcQ. I nafcian~c_h. .
. 1 przeciwnika, Ieez sama do tego sił nie po- głó\v11e miasto ma?e,f Wołoszczyzny Craj~
licya oczekn.fe z wiosną I
.
M~1eJ w1ęceJ to s~mo dzi?J:" s1ę we ,. siada i dlatego szuka ch;gle nowych sprzy- ve. Jednocześnie zagrożony został odwrót
Tymczasem ini~yatywa pozo~taJe na" Francy1, lecz tu brak ZY".l'IlOŚCl 1 opału po· mierzeńców ~ nad~ie_i, iż oni zdołają wre~z- armii rumuńskiej z Orsovy
i z n8'd Cerny.
(lal w ręku sprzym1erzoi,lych p~nst.w cen- wstał z powod~ braku. sil roboczych, bo cie przechyllc na JeJ stronę szalę z·vvyc1ęNa sh'1ltek tych zwycięskich operacyj
tralnych i nie od ezwórporozum1ema, lecz wszyscy wys_lani z;istah .na front.. .
stwa.
Tak bylo z Rumunią.
Hosya wojsk sprzymierzonych wojska n1muńt>lde
. ~ow?1ez wśrod państ"? k_oahcyi .odm:~: obiecywała Rumunii złote góry i wi>zelką prawie bez boju opuściły przed kilkoma
00 nieh zawisło, kiedy i gdzie rozegrać się
maja rozstrzygające wydarzenia.
. wa się ?1 ą~ly br~k . amum.cy1 pom.imo, !z pomoc, aź wreszcie zdol1'lła ją pchnąć do dniami Orsovę i lewy brzg Cerny i rozpo·Jak mało na to wywierają wpływu a- wszys~k~e iabryk1 zatrudnione są Jedyme walki. Teraz Rumunia daremnie wzywa
ozęly odwrót w kierunku wschodnim, opułianci z przeciwnego obozu, dow_odzi .choćby. tyl~o JeJ wyrobe~. W dodatku Ros~a dot· pm~oc_y, której koalicya nie jest jej. zd-01~ą I sz?z~jąc r~:vnież na
te~enie • rumuński1!1
kampania na tereJ;lach zachodnim I wlo- km~tą zosta.ła wybuchi::m w Archang~elsk-u, udziehe i stoi na brzegu przepa:fo1, jaka się l mieJSCO\\'osc
Turn Severm, ktorą obsadzi.
skim.
.•
.
gdzie wyleciało w .Powietrze 7 o~r9tow na- przed nia otwiera dzięki świetnej akcyl ge- ly wojska austryacko - węgierskie. Tym
. Nieznaczne wciśnięcie linii . niemiec;. ~adow.anych amumcyą, oraz wybuchem w nerala Falkenhayna i feldmarszałka 1fo- sposobem prawie,
te cala mała Woloszcz<fkiej ood Somme, osiagnięte kosztem tylu Jedne] z fabryk w Pete:sburgtl:
ckensena;
zna
znajduje
się
już
w posiadaniu sprzy1
miesięcznych zmagań •. prżez AngHków i
Co do. rezer:v Iu.dzkich, to Jeszcze typ·
.•
h d .
D b u· .mierzeńców.
'Fran"uzów. n1'e m·oz·e eh ba zadawalać am- ko .Rosya t Anglia-. me wyczerpaly swych
o świetny~ poc o ~ie .. w o rn zy i
O
.
• . k' k
"k t .
. •"'.
. . . •
/ . 1 .
rezerw, łecz długotrwałość wojny i brak po- n~astała na tereme rum.unsk1m
względna:
negdajszy mem1ec 1 omum a Wle<
1
!bicyJ po~ądań n!eprz~J.a~ieda; • kamp·a· wodzen. ia Zniechęciły. J'uż. ludność do tego msza, którą naruszyła h1obowa dla
Rumu- ezorny doniósł, iz wojska grupy feldmar0
· ii ·
· ·
lk'1 z. ca- now
• · w1esc,
· „
·
wOJS
· ka n'iem1'eck1'e
1' au
•• . ·To samo
szalka. Mackensena przekroczyły Duna3· w
· • mozna
· · powie
· · ziec
b't
h daw.„ stopnia,
te
nowosforrhowa
ne
pu
ze
1
.
nu wł_oskreilk· W# d;=i~wz~cm • wae wiaro . la ·niechęci.a. idr.1 dó boju Cie kawern jest, stryacko. - węgierskie przełamały front· ru-• w różnych
punktach. Krótka, lakoniczna.
""Y
' · wobec
· ·tego
'
't
•
k oa 1·1cya rzeczy- mun·s·k·1 na rn.r>ludn~u
„. soiuszn
od. wawozu
· ' · pózme1
· ·· '. ··zas
Wull{an 1• wiadomość
· ··wrog
· d- rr do• czy
zapowiada
J•ednak• pocz~tek
wszvstkiego
tra'
,
•
.
•
• • • •
•
_
•
~omca u~ito:va~ utorować sobi.e .r~""ę clrn· wiście zdolna beiizie na wiosnę do odnie- z szafoną szybkością posunęły się na polu- ~edy1 rul!lunsK1eJ.
Wiemy
JUZ
dokładme,
·
1
lfry~stu • RJeki, apy zawładnęc aus rya to- sienia powainieJszeg o sukcesu.
dnie, dochodząc w pośpiesznym
do ~e. z ch~1Ią gdr fel~ma.rszałek 1f!ae~ensen
1Węg1e~sl;1i;n .brzeg1em ~~drya!Yku· N]e ul j ' ' 'Pomimo opracowywania coraz to no- linii kolejowej.Orsova - Crajova,marszu
a następ- I ?aJe zna~ o sob1e, wowszas oczek1wac nale~
rowa jSJ leqnaJr. ~~,ze~ t~k1 ~ył c~.Jat:ź
wych planów działania można powiedzieć, ni.e pro:ekroczono ję .na dystansie Strehaia 'ZY powaznych wydarzen.
1
~prawy~ mkt ~ątpw n~ 13ozęt tn~ wiel· iż koalieya prowadzi obecnie· wojnę be~ ~~m~su, zwrócono się w kV~runku W3c"'ioW obecnej chwili najważniejszym te·
211e .da ·wiary. by.· _:;~przyd.FJ.t· · · obs ~ł 1 celu ~dnecro plan n. Pragnie tylko pokonac · dn1m i w zręcznych operacysch obsadzono · ren~m
walk jest Rumunia. Na drugiem miejka ofenzywa wo1;:;A.S. po .l~. q · Y a
•
· ł:>
·
·
·
· ·
.·.
·.
,
·
I
°"
I
I
n
I
K omunika t anstryac ki
l
I
s
•
.oo
I
.
0
!
l
1
- 'ecu należy· postawić teren bałkański;- gdzie
prowadzi ofenzywę armia koalicyjna generała Sarraila.
Otóż, początkowe sukcesy,
kt.>re doprowadziły do odzyakania Monasty"'.
ru zairnńczy!y się nagle. Alianci napotkali
poważniejsze_ sily niemiecko - bułgarskie i
1
metylko, że nie posunęli się· dalej naprzód,
Je~-. n1 niektórych punktach musieli się na\ ::::~..aać.
\ _· - 'Jozostalych · frontach od kilh-u dni
roz, ·--;:_, się tylko slaba działalność bojowa,
eo przypisać należy po większej częśei niepomyślnej pogodzie, przynajmniej tak gło­
szą komunikaty przeciwników.
...
n
zue
I
Komunikat bułuarski.
Sofia, 25 iistopada. (T~ w!.). - Glówna
. .iwatera drin-O'Si 24 listopada:
-·
Fi'ont macedoński: Pomiędzy jez.iorami
9chrida, a. Presba. odrzuciliśmy oddziały nieprzyjaciela.
·
W rozmaitych punkfaeh stan-0wisk naszych pomiędzy jeziorem Presba.- a Cerną ooywiony ogień artyleryj.
Na wschmhie od tllku Cerny odparliśmy
trzy ataki nocne nieprzyjaciela, który poniósl
ciężkie straty.
W dolinie Mogleniey i po obydwóoh stronach Wardaru ogień artyleryj.
U stóp Bełasiey Płaniny - spokój.
Na froncie Strumy slaby ogień artyleryj.
Fi'ont rumuński: W Dobrudży zbliiyly
_się przeważające liczebnie -0dd-zialy nieprzyjaciela do naszych stan-0wisk, odparte jednak
zostały za p-0-moeą ognia na•szej artyleryi.
Wzd~ Dunaju pod Silistryą, Tntraka,.
nem i Ruszczukiem ogień artyleryi. PÓd Gigen, Orehovo, Som i Viddyniem odd'Zialy na.sze obsadziły wyspy na Dunaju.
.· . · .
_
a eesitrstwem niemieekim•-·nl_jrwnia się}i-.
Komunikaty anniolskio.
L1mdyn, 25 listopada. (T. wt)'~
G!ówna kwatera d-0-nosi 24 listopada po poludniu:
Napadliśmy
na ro-wy niemiecki~ u· pt>Iudniowym wschodzie_ od Grenny i w oc:lmnlm
frontu pod Fest Hubert i Bois
Gremti~.
>
Londyn, 25 lisfopada. (T. wt).
::G~ó­
wna kwatera donosi 24 listopada wi~órem:
Artylerya nieprzyfacielska by!a ciwynną
przeciwko naszemu frontowi w sąsl:eiiitwie
Les Boeufs i Beaucourt jak rów-nież :po obn
stronach kan.ał:u La Bassee.
Artylerya nasza rnzproszyla piechÓfę nieprzyjacielską na poludniu od PuisseaUx.
·
Komunikat bcluUs~.
Le Ravre, 24 listopada. -:-
Główna
kwa-
tera donosi 23 listopada:
Walka artyleryj·ska w okolicy Ramsca~eile a p-od l'ifanelńnseh.era. rzucanie petard
w kierunku Hetsas.
·
Komunikat serbski.
- k„ domagający··srę od nądU; b.y.:-op_ie
spiżowy fundament, na który:m,-0piera.si.ę-: pę.--~ -. jąe się na ostatnich uroczystych ośWlaacZe
lityka obu wielkich mqcarstw. · Niemcy j ~µ;.; Iliach Anglii i Niemiec, podjął inicyatywę, CE
stro - Węgry w heroicznej walce prześzły
lem zwalania kongresu pokojowego w po.razu
n.ar::;
eię~zą pró~ę, jaka ki~yk-0lwiek mogla n~.;- J1lieniu z rządami państw
sprzymierz-0riy..cI:
paść y; udziale tym pan.stworo. - W ~grom.1It-e , 1 za ~~r.ednietwem Ameryki i innych ~\
powaznym czasach o:ba1 -monarchowie stf:ili; neutralnych.
.
·
-·
. ·
się tlomaezami uczuć swych narodów' i -oh:- :
-·
·
'tnrmnr:1.u: _-
'g1nnił łl'f:nt\ un· :i
1 11 d
r iA!ililJ11 a '411 1111111
wieścili światu, że przyszłość- l'ówną bęazii:.
przeszłości,
a przymierze pomiędzy Habsbui-~~
gami i Hohenz.ollernami jest tern „r-0che.r ·-Oe
bronze", o które rozbiją się _wsz.etltle rózpą~
ezliwe wysiłki wrogów naszych. W ealej m-0:narehii wiadomo, że cesarz niemiecki jest naj~
lepszym i naiszczerszvm przyjacielem AustroWęgier. Jestto przeświadczenie, które na.peł­
nia nas wszystkirb dumną radością. Węzly,._
łączące Rzeszę niemieeh i Austro - Węgry
są niero-zerwalne a w my-śl nieboszczyka cesarza Franciszka Józ-efa Niemcv i monarchia
habsburska będą stafy ramię· przy ramieniu
w smutku i radości, przez nied-Ostatek i śmierć
do 'wspólneg-o zwycięstwa, dla utorowania drogi dla szezf'śliwej, spokojnej przysz.fości.
Z wymiany depesz pomiedzy obiema eesarrowemi wida~ równief.., iak szczerze stc:r
sunki serderzne ląi'zą oba ·domy panuiące,
stosunki jedyne eo do swego .rodzaju, jedyne
pod względem głębi.
··
ri
. ~~peilhaga, 25 listopada· (T. wtf. ~, ; ,
PQwoou ilstą,p.ien,_ia prez·esa ministrów r-0ayt skitili 1,NatiQnal.Tidende" pisze: oStatee;
n;v:ch motywów ilstąpięńia jego poszukiwać n2
lezy w sprawie prÓ-klamowania Królestw
Polskiego, która wyw-0łala wielki niepokój
. brak. jedności w sferach dyplomatycznych 1
Rosyi.
·
•
.
- „
~
Bowa noiyczk1
___
,-'-_-..,~-;,
rosvJs~1.
.,j..
·· ·
Nowy Jork, 17 listopada :(T, wl.)". ~-D-t
. pesza iskrowa przeostawicleta Biiiia':Wh.Ift1
otrzymana z o-późnieniem. Nowa a~:!lt':Mi:
czka rosyjska na sumę 50 milionów' a~mo
będzie emitowana wedlug ktirsu. 94,75:. :, ~,
I walk ńa Wołyniu.
Saloniki, 24 -listopada. - Sztab generalny
Berlin, 25 listopada. (T•. wł.)". - KÓt
donosi 23 listopada:
_ ,
sp~nd-ent wojennY, „Taegliche RunĆlścłiati-' t
Wczoraj wojska serbskie kontynuowały
nariam~ntn Hz~uy.
sze <> walkach na Wołyąiu{ W kilku tnie
swe ataki na oolym froncie. Wieś Oimerei i
Berlin, 25 listopada. (T. wt)'.
Przy si;.ach artylerya prowadzi energiCZI_lą :aJtcey
'"'-zgórza okoliczne znaj<lują się w ich rękach.
stole Rady związkowej: dr. Helfferich, dr. Baterye nasze na pćlnQc od drogi -~
Grenadyerzy niemieccy, którzy przybyli
Kcwel- Sarny przy pómocy dobrze wvinierz
Lisce
i inni.
·
tu świeżo, wykonali na pólnocy od SubGdotu .
nego ognia zmusily d:0 milczenia bat~rye r
Przewodniczący dr. Kaempf otwiera pokontratak, rostali jednak ł.atwo o-dparci. Oprócz dużych strat nieprzyjaciela Serb-0wie siedzenie o g.;)dz. 3-ej m. 25 przemówienie~ syiskie. Rosyjskie sta:nowfako cz-0-lowe zasyp
no gwałtownym ógmem. Oddzialy niemie~k
w którem w serdecznych slowacih ·mówi o
ze.brali 5 oficerów i 181 żołnierzy niemieckich,
i austro - węgierskie, _· które zaatak:o.-waty c
ornz 350 Bułgarów w tern pu!kownika, d-owo- śmierci ce:sarz.a Franciszka Józefa. Czlonkostanowisko, znalazły je iupe1nie tbUttl>t!ś.i
wie foby powgtaf ą z miejsc, podobnie jak i
dzącego 9-ym putkiem.
wś1ane trupami. Zahran-0 do niewoli r~ztl
W a.jska serbskie i koolfoyjne obsadzily obeen:i na trybunach. Przewodniczący odczytuzafogi, , zło-żonej z pulku strzelców tlńlall.d
je kondolencye, przesłane sejmowi austryacwsie Paralevo i Dobromir.
kich. Od chwili zaprzestania 'przez Rosyifiit
kiemu i węgierskiemu, <>raz otrzymane odpowiedzi.
.·_ . ków ini-cyatywa i powodzenie jest Wsiędż
po naszej stronie.
- ·:~::' ·
włnskt
Na p(}rzą<lku dziennym znajdują się wy~
terocłd.
L -·
ląezn.ie sprawozdania komisyi dla handlu i
Rzym,
24
listopada.
...·
Glówna
kwatera
Konstantynopol, 2S listopada.
Główna
przemysłu. Zalal\\'iono je kolejno szybk'() bez
donosi 23 listo·pada:
.ifwatera donosi 22 lista.pada:
Oprócz dzialalności artyleryj, której prze- rozpraw. Przewodniczący proponuje wyzna:
Front Tygrusy: Nasze samoloty zmusi.ły nieprzyjacielsk: e przelatujące nad naszemi szkadza!a niepogoda na oo.lym froncie nie czenie nmstępnęgo posiedzenia na środę; 29
· pozyeyami do u.cieczki. Zmusiliśmy samolot wYdrurzylo się nic ważniejszego. Wł odcinku l:Ustopada, na godz.. 2 po południu, z po.rząd­
-nieprzyjacielski do wylądowania. Dwa· inne, Górycyi artylerya nieprzyjacielska s1ti.ero.wala kiem dziennym: pierwsze ez.ytanie prawa o
- 'przelatujące nad La Chatie (?) rzucaly na ogień na obóz jednego z naszych oddzialów krajowej słu'iibie pomocnic-ue]: Dep. Groeber
(rentr.) proponuje, by na pnrządku dziennym
ludność bomby.
_ sanitarnych, p.omimo, - iż powiewala na nim
umieścdć
również drugie czytanie prawa.
Front perski: Weszliśmy do wsi .Abir flaga neutralna. W gruzach znaleziono 7 za.
Pó
dóść
burzliwy.eh rozprawach nad sprabiityoh
i
11
rannych.
80 km. na półn-Ocny wschód od Bidja:r.
wą porządku dzienne-go, wywołanych przez
Front kaukaski:
Na prawem skrzydle
d.f;p. Ladeboura, zwalizająeego wniosek Groespokój. W centrum i na.lewem skrzydle odrnmmis~i.
·bera. ten -0sfatni z.ostaje piiyjęty. Na tern za,parliśmy ataki wroga. Na resz'Cie frontu WY'"
·
·
·_Blikareszt, 24 listo.pada. - Glówna kwa\- Ji-0-ń-m>n-o p-0siedzenie.
:ya.dków ważniejszych nie byl-0.
, ,
.gień ..
tera donosi 23 listopada:
ataki,
Front północny i póln-0eno - .zachodni. Na
łm
szym;
zaehodniej granicy Multan i w dolinie Buz.en
Berlin,
25
listopada:
(T.
wI.).
Wczorajnie zaszły iadne zmiany.
Petersburg, 23 listopada:
Pod Tobla.butci i Predelusem słaby ogień s:zie obrady komisyi budietowe1 w sprawie
. zaprowadzerua obowiązJru krajowej sluźby per
_
Front zachodni: Na calym froncie armij artyleryi.
)gień karabinowy i armatni, który ·w okolicy
-W dolinie Prahova trwa ostrŻeliwanie mocniczej, przyczyniły się znacznje do pozysldużego i mal-ego Porska. nad Narajówką, w
przez artyleryę i działalność piechoty. Nie- kania· og61u dla projektu rzą-dow-€·!!0; szcze.<>~o~c! Swistelnik i w okolicy Jefiupo~ byl przyjaciel czyni! użytek z gazów trujących i . gó-lnie dobitne wywody generała Croernera
usunęly niektóre wątpliwości i wzmocniły ufSlln.i e J'Szy.
wykonał atak piechoty, nie osiągając sukcesu.
-Front kaukaski: Nie żnamienn.ego niema
W okolicy Dragoslavle atakowaliśmy po n-ość w· łatwe i racyonalne przeprowadzenie
doniesienia.
silnem ostrzeliwaniu artyleryjskiem i zajęli­ prawa.
Front rumuński: W Siedmiogrodzie sy- śmy,górę Toaca, oraz Pisana Maracine. Zd-atuaeya nie ulegla zmianie.
byliśmy fuabin maszynowy. Odparto kontriiilł~fiH ~or nl~mlB&~ł.
_ Na froncie Dunaju poly·czki pomiędzy od- ataki.
Wiedeń, 25 listopada (T. 'wl.) . .:... Doniedzialami czołowymi.
·· - , - .
W dolinie Aluty zacięte walki w okolicy
Vermesti, A.lbasti, Surpmi i Monastyru Co- sienie Biura "\'folffa = Dzienniki witają sei;zia.
.
decznie nowo mianowanego przedstawiciela
W dolinie Jiu cofnięt-o _nasze wojska ku -Rze;;zy niemieckiej w Wiedniu, 'nr. Bethe v.
Wedel, jako \Vypróbowancgo przyjaciela i do-'
Crajovej.
.
Pa:ryz, 25 listopada. (T. wt). - Urzędo­
breg-0 zńaweę monar.chii, który· przybywa
Nad Cerną nic nowego.
IWO donoszą 24 listopada po p&udniu:
Front południowy: Nad Dunajem ogień chwili, gdy przymierze Habsburgów i HohenNa froncie Somme dość ożywiony ogień armatni i karabinowy.
tGllernów zostalo tak świetnie stwierdwne.
armatni w okolicy Saillisel i fabryki cukru
·.Dzienniki zaznaczają, ie nominaeya hr. Wedla
W Dobrudży nie zaszły żadne zmiany.
w AbJaineourt.
Lotnictwo: Wczoraj nieprzyjaciel znowu na po_sla w Wiedniu wywolala •nader sympa. Wycieczka dokonana do rowów meiniec- rozwijał akryę w powietrzu i zrzucał 5 razy 1yczne wrażenie we wszystkich sferach poli:kich w Ałzacyi pod Hilsenheimem rekońezyla bomby na stolicę, przyezem zabil i zranił nie- tycznyeh i towarzyskich.
się zabramem jeńców bez żadnych strat po
które osoby, glównie kobiety i dzieci.
· .o.aszej stronie. _Pozatem noc minęla wszędzie
,lomHDikat
Z
·
0
Komnnikat
Komunikat
0
•
-
"
Z komisyi _ "'irfo7:gL
Co apolladaia Roxynntt ·
no
ID'JJY.
Kommiikatv francnskio.
w
spokojńie.
Paryż, 25 listopada. -
24 listopada wieczorem:
Dym'syn Jauown.
Obchdd S'snkiBwlczowskł w Hrakowie..
Urzędowo donąszą
Na ealym froncie dzień minął spokojme.
Dalekonośne dzialo nieprzyjacielskie wy~rzelilo trzy granaty ciężkiego kalibru w kierunku Nancy.
FRONT SA.LONICKI.
Paryż, 24 listopada...:..Sztab armii wschodniej donosi 23 listopada:
·
Walka na pólnoe od Monastyru toczy się
dalej wśród ciężkich warunków. Wróg, stawiający zadęty opór, otrzymał po-siłki i wykonywał silne przeciwataki bez rezultatu.
Wojska francuskie wzięły w dniu_ 21 b. m.
wśród ~wietnego ataku wieś Dobromir, gdy
Serhow1e na prawem skrzydle zajęli wieś Parulowo. 300 jeńców zabraliśmy. _Na zachód od Monastyru pci'czynily wojska wlJo.skie dalsze postępy.
_
~~ brze.gu" zachodnim jeziora Prespa posunęllsmy się do wysokości H~tessowo. Naęze samoloty rzucały bomby na obóz nieprzy;acielski pod Prilepem.
W. walce powietrznei zestrzem jeden z
".3-a~~ycłi samofotów dwa. niepnyjaeielskie w
G
'ticinku D.ra.m.y.
.
c
•
Kraków, 25 listopada. (T. wł.). - i: powodu śmierci Henryka Sienkiewi-ciza odbylo
si~ . tu~a~ wczoraj żal?b?e posiedzenie rady
mieJskieJ. Po przemowiemu prezesa Le<>
postanowiono dla uczczenia genialnego pisa·
rza porozumieć się z rodziną, jak również z
galicyjskim wydziałem krajowym i Radą narodową w K_rólestwie Po.Iskiem w sprawie
sprowadzenia zwlok i poehowania fob
Skalce. Specyalny komitet ma ob-myśleć sposób trwalego uozezenia pamięci Henryka
Sienkiewicz.a.
na
PD' ZBBBIB Cl~.
frunc!szkn ._Hzefa.
Qi.en, 25 listQpada (T. wl.). - Doniesienie Biura Wo!ffa: Opowiadają tutaj, ze cesarzowa niemiecka wyjawiła życzenie uczestniczenia w pogrzebie cesarza Franciszka Józefa. Obeen-0ść cesarzowej na uroczystości jesf
niemal pewną. - Król saski podczas pobytu w
Wiedniu mieszkać będzie w Burgn.
.
BIRDłCJ D Aus1ru-~-m.
.
Wiedeń, 25 listopada (l'. wt). - „Fremdenblatt" pisie: W wymi.anJe depesz pomię­
dzy cesarzem Karolem a cesarzem Wilhelmem
pnymiocze -pa-między: -lnóIJ.hchią, HabsbUTS-ką _·
Berlin, 25 listQpada (T. wł.). - ·„Nordifoutsęhe Allgemeine- Ztg." don{}si: Jego ce. sarska i królewska mość zakomuriikowal sekretarzowi stanu ministeryum spraz zagranicznx.eh ministrowi, v. Jagowowi; i~ podanie je,gó. o dymisyę zostało przyięte~ Jednocześnie
uStępują-cy sekretarz .stanu powolany°.ż,ostaJ do
I-zby panów jako . ezfonek doźfwotnt . · Ze
, względu na wzmagającą się pracę; przysparzaną skutkiem woiny kierownictwu
miili. sferyuin. spraw zagranicznych nrząd drugiego
p;cidsekretaiza stanu· sprawowańy będzie ńa­
razie_ ·przez kornisa~ rządowego. U rząd _ten
.-PPwieizonf> pcislowi br. v. Bus.sch:e Hadden'_b;aill;,en.·-
~
____ _
._,
-
'
Paryż, 25 listopada. (T. wł.)~ ; :~ ;norii&
sienie Biura Wo1ltfa: Deputowam Jrę.rgoon ,
Bo-uisson
wnieśli
środl!ów ataikowania
interpeiacyę;
dótyeząc{
i obrti-ny . . eiwk-o -nie
przyjacielskiej wojnie. lodzi
_ o(J;ą.ych.
--liBnBvrnośc. neJr.IBuimsł11f.
Berlin, 25 listopad-a. fr. wł.). - Depesz::
prywatna berlińsldeg(?_-.„Tageblattu". otrzy· ,
mana z Rotterdamu~ g'I'iisi, iż „Morning Post~
w artykule ńaczelilym, skierowanym przeci\Vk'O admfralieyi, stwie'r.Clui, że s:traty, o jalql
nieprzyiacielslde ćlodz.ie pódwQdJne przypi8_.
- Berlin, 25 listo:Pada. (T. wł.J~ - „Lokalaiizeiger" don.osiz Rotterdamu: „Times" omawiając p0gl0ski pokojowe, wyjaśnia, że wa-·
rullki kóalleyi zo$taly sf-ormutowane z począt­ wiaią pań-stWa .prowadzące wojnę handlową:
i kraje lJ:'eub•al:ne, oraz uprowadzeni:e". o.ki~.
kie,m wOfny. i 'po "wielekroć hyly pow-tarzane.
tów haµdl · tth· z okolicy wybrzeża Hófalli<
We_hwili -_briee:Jtej niema najmniejszej p<>dsta~
· dyi, j_
„ei faktyczne panowahle ~ llł~ ·
w,, by mówie ą Jpqlmju.
mie~ .·
riu Bałtyekiem dopr-0wa<i ·.· ~;~·
-ród
' do0 .przeświadczenia, ·t& ··
Jest -bynajmniej -i-upełD~ę
0
'kómun.ikacji.; _. .
· · ·· - · --.. ,.. ~ '·
1~;;!.:oone tlzielo uwieńezone zostanie trywn-
E~fntęc~ ' ~llńWlił Dl DlDdEft.
lłerlin, 2<> listopada. (T. wt).
ponąent „Lokalanzeigera"-donosi z
-
ł
Kores-
Hagi: W
· . apra:wie dl'niesienia, te angielskie ministeryum amunicyi cofnęlo zamówienia na dosta-1
wę amunicyi amerykań.skiej., komunikują, że
wiele z tych lrontraktów upływa z rokiem
1918; wobec tego być m-0że, iż pewną rolę o·: ilegral tu wzgląd, ie ezęść amunieyf stanie 1
·' się, zbyteczną, ponieważ trudu.o liczyć, by ~voj. na miala trwał Je~e tak długo.
·---
"' Sofia, 25 listopada. {T. wl.}. - Doniesienie Biura Wolffa: Król wydal następujący
rozkaz d'O trzeciej armii, walczącej przeciwko
·
Rumunii:
,,,Ol'icerowie,. podnficeroWie i żohtierze
.
··· u.zeCiej armiil
ązybko nadeszly oczekiwane lepsze dni
· ·
·oo.wetu na naszym wfarolomnym pólnocnym
-sąsfodzie. Opatrzność dala wam sposu.bni;ść
iwykaw..riia rozmachu i całej wielk<0śei potęgi, po-siadanej przez was, waszemu nowemu
wrogowi. Nasz sąsiad, Rumunia, zaatakowała
. · :nas, tusząc, że osla·hla wasza stanowczo-ść, wa. sza si!a i że O!becnie nadszedl moment na po: : nowne podjęcie zbójeckiego dzieła z roku
·.1913. BezW3tyd jego jesi bezprzykfo.dnym,
1
lbezprzykladną również jest siln orlrnnu, kló·•· ry · wymiótl hordy nieprz~·jacielskie ze zlotych
'.pól Dobrudży, siedziby naszego dawnego króle;stv111. Niezrównany szturm na twierdzę Tu· l!:rakan, pelne sławy bitwy pod Do.bricą i Sy,listryą, atak na potężnie ufortyfikowane sta- 'nowiska pod Cobadinu i Tobraisa, zdobycie
Konsfanzy; Medzylisu i Cernavody - wszyst-
ko
t0> eo:mstanie nazawsze UZ!Il',-sJowieniem
· nieugiętości potęgi bułgarskiej. Przejęci po. ez:uciem obowiązku względem oiczyzny, popar. ci potężnie przez sprzymierzone z wami. dziel. ne, waleczne wciaka niemieckie, austryackowęgie!'"5h"ie i tureckie, w szlachetnem wspólwwcdnfo'lwie na polu chwaly spełniliście swe
_..rlzie!o, które stano>vi naJpiękniejszy moment
w naszych dziejach wojennych. A duma na:pelnia ·me serce na myśl o tero, czego dopię­
. lo . męstwo wasze. Z niezmienną ufnością w
S,
_
VfilBtJ~
,
w Rmmm.l
wr:az.il serdeczne nbo1ewanie z powdu tego
wyjazdu przymuso'i':ego, sprzecznego z rnię­
dzynarodov;en:i p.ojęciami o ncufralnoś('.i.
Ir'"
"
.
t
DIBllUBCnł.
uilłnUilhiH
Jl
.,
. Berlin, .25 listopada. (T. wt)". _ ~Vos-­
SJ:sche Zlg." pisze: Logieznem następstwem
Sztokholm, 25 listopada {T. wt)~ - De·
(Wll:~fnf.}
wtargnięcia do Woloszezyzny jest obecnie
pesza, ntrzymana z Petersburga, gfosi, iz poseł
przekroczenie nurtów Dunaju przez armię rosyjski w Atenach; ks. Dem.idow, wraz z perBERLIN. Urzędowo donoszą w!eczoMarkenser·1. Opór rumuński nad D1maje~ sonelem poselstwa przeniósł swą oficyalną
aż do mieJsca, w którem ląrzy się z nim Alt,
n•m, 2:S Iistopai!n:
siedzibę do Sa!onik, dokiid podąży za nim
stał się obecnie daremnym. Wszyst~1e ·siły
wkrótce posel angielski EHiot, gdy tymezasern
Za.eh.ód.
rumuńskie, znajdująee się w· W Jtoszczyźnie na
poseł francuski na czas nieogrankzcmy pozflod S t. M i n i e I trwal po
"\"\-sc110€!zie
Na
zai•hód od Altu. rostaly poz.bawione p1d„tawy stan.ie jeszcze w Atenach d1a prowadzenia
ogień arlyleryl.
OŻJ"'„iony
pn'lndniu
'Optra-cyjnej. Jak szybko rozwiną się dalsze spraw dyplomatycznych koalieyi.
v..-ypadki w Rumunii, zależeć to będzie ,•d
"W'eehód..
szybkości decyzyi ·dowMzcy wojsk r;.isyjsk1 Nad środkową i doln~ A 1 tą postępy.
nrnzn~ sy1~agyil t1 nr~t~t
wysokiej
rumuńskich, od ni~zbyt eoprawda
Praz
~artości . moralnej armii: rumuńskiej,
Bern, 25 listopada (T. wt). - :,SeC<tfo" Odtlzialy grupy wojsk Mackensena, które
"1'rale nie najmniej od jakości dróg bitych i
donosi z Aten: Admirał Fournet zapropono- przekroezyly Dunaj pml S vis to v em zykLiei żelaznych. WoJska rumuńskie na P"'ludskaly teren.
nie od wąwozu Czerwonej Wiety są sUnie za- wał w nowem ultimatum V.'Ydanie parku arBałk:an.
materyafu
pozl>stakgo
a.
grutlnia,
1
do
tyleryi
grdone. Udatn~ ataki samolotów niemieckich na .tak watne punkty węzłowe d:óg że­ ll'otennego do 15 grudnia. W sforach wojlaznych jak Pitespi dowodzą W)"Sokieqo !'ie· skowych panuje wieuta ilzfala!ność.
bezpieczeństwa, jakie grozi odwro.towi wojsk
nt~mtsc~!ei.
SDr~lJJniuan'e
rumuńskich. Naczelne dowództwo rumuńi'>kie
Ateny, 2-5 listopada {T. wt). - Reuter
jest zmuszone utworzyć nowe zachodnie
BERLIN. Urzędowo dcn:>szą 24 list.odonosi: Jutro po południu oc:imkn!ą tu ultiskrzydło obronne wed~ug obecnej sytuacyi
pada:
v;ojennej, usiłując opierać się na wschć.d od matum. Jeżeli mblby być stanowczy opór
W nony z 23 na 24 Iistopa'ifo. części na.·
rreki Alt. W każdym bądź razie wszystkie zhro~ny przeciwko wydaniu broni, wówczas
m::irskich sil zhrojnyc!1 dota.rly do ni·
szych
części armii rumuńskiej, walczące w górach
pnywódcy ruchu będą areszfowani, a urzędy
pcgranicznych potudniowego frontu Siedmio- crlne zostaną obsadzone. Alianci· zt!ec~,·dowa­ i'>cia Tam lz.y i północnego wylotu Do-grodu znajdują się w sytua·cyi bardzo trudn"<;j.
w r u. Prócz statku, nalcżą~ego d-o straiy
ni są, na najdalej id:;ee ewentualności. Poloprzcdnieh, który został zatopiony przy po·
ŻNlie jest bardzo groźne. W sforach pałacu
mo·ey ognia dzialnweg;o, nie napotkano iad·
PJSł~W.
królcwskieg0c oświadczailh ze, ehociazby nu.nych nieprzyjacielskich sił zbrojnych. Art~rn, 24 listopada. {T. w1.). _:· „Corrie1e
wet król na.kazał wydanie broni i gdyhy ją
della Sera" donosi szczegółowo o wyjeździe tihciano zabrać gwałtom, wówczas alianci nat- tylcrya skicrowafa ogień na uforlyiikowaną mieiseowość R am s g at e. Gdy i wów·
sprzymieposłów palistw centralnych i ich
L.ną się na opór stronnictwa wojennego. Jerzeńców z Grecyi. Dnia 23 w południe posło­
czas nie dostrzeżono iloty angielskiej, n.awie Niemiec, Austro - Węgier, Bulgaryi i Tur- dyną możliwą drogą dla G::.-c-eyi ,i~st jak twier-
nd:niral'.cyl
Odjazd
I
sze siły zbrojne zawróciły i zawinęły pocyi z calym personelem pusehtw >vyjechali dzi Reuter, po otrzymaniu ultimatum koa!foyi,
do rod21imej podstav„-y cperacyinef.
myślnie
na W'fZTiaczonym malym parowcu greckim do dOJ;ęczyć 'rutirnatum Bu.1garyi.
Dedeagaczu (miasto port·owe bułgarskie nad
morzem Egejskiem). Wraz z pm;Jami wyjechali na rozkaz k-0alicyi profesorowie niemiecI~
Atlantic City, 25 listopada. (T. w!.). kiego instyfotu archeologicznego w Atenach.
Sztokhuim, 25 listopada. (T. wt). - Do- Biuro Reutera donosi: Komisya meksykań­
Ogólna liczba wydalonych z Greeyi przez koal niesienie Biura. Wolffa: Z powodu zatopienia sko - amerykańska zawiesiła po~iedzenia swe,
Eeyę, podąża:jąeych na tym statku, dosi!a do
parowca szwedzkiego „Arthur" przez nie- podpisa:wszy uprzednio protokól, który prze·
·
80 osób.
miecką Iódź podwodną rz~J polecil pelnomoc·widuje odwoknie wojs:t amerykańskich rr
Posłowie kaw.li wywiesić Il.a: statku flagi
nilrnwi szwedzkiemu w Berlinie, by zażąd?.l Meksy~u i utworzenie patroli pogranicznych
niemiecką i austryacką, ale e&k-0rtujący poprzeprl3\vadzenia z oddzialów obu armij po obydwu stronach
od rządu niemieckiego
słów oficer francuski wYCal polecenie baz..
śledz1wa z zastrzeżeniem iądań, do jakich ugranicy. Wojska amerykań:>kie zostaną odl\-"0zwłocznego usunięcia tych :flag.
1
poważnia go zajście.
\lane ~ ciągu 40 dni~tyiikae~·i protokólu•
· Przed odjazdem . poslowie złożyli \vi'Zj'tę
królowi Konstantemu., Irtó.ry
pożegnalną
·--
l
St. Ziednoczune n Meksyl
mnizrnb.
I
·. vrnszą niezachwianą postawę przesylam wam
entuzyasty·czne pozdrowienie całego jednoi wyrażam
myślnego Darodu bufgarskicgo
. wam serdeozne po.dziękowanie i uznanie, ży­
. eząą wam zdroiwia i siły do nowych, jeszcze
wspanialszych czynów. Niech Bóg Ws-zech. mocny od1rania was. Z porno.cą Jego nasze
-
.aerop l a11u. I
Wszyztko to dowodzi, że nie fywiliśm~
Nad protestem w~vwiązala się dyskusya.
Panowie!... Doiyliśtny chwili (!:u limdo nich żadnej niechęci. Chodziło nam tylkc
Zażąaal glosu przewodniczący Synodu.
'1 nie przerwało n:u przem-0wę) - dożyliśmy, ,
- Panowie!.„ Protest wasz ze wszeeh- o jedno: żeby byli grzeczni i posluszni wobec
powiadam, ehv.iili, o której n.ie śniło się ni- j
gdy naszym filozofom ..- Kraj przywlśliński, i mfar· zasługuje na uznanie... Jednak znala.- naszego wielkiego sojusznika, potężnej Rosyi
l owa hydra stuglowa..•
:zJem _w nim p~wną ni_edokł_adn~r.... Czy _ze- Czyi to było źle z naszej strony? •.. C:z.yż grzecrr
,,Przyfuiefo Polski".
. ·
Na sali roz!;;gly się frenetyczne oklaski. , chceme, pan?'1v1e, ~-:r:srnchac mo;iego ze an. la? ( ncś6 i posłuszeństwo· nie są powszechnie ceWrac..'.:!.m z pełnej przygód i wrażeń po- j
- Pr<'-sm1y ba:rnzu!
l r.Jone i zalecane'?
Pan Stuermer sklonil się i eiągr<ąl dalej:
·
.
)lr~ż;.'.
1
proroka
historyę
A otu teraz dowi::tdlljemy się, że Polacy
znacie
j
pan.owie
Czy
~
powstaje,
znó>v
sługiowa
- Owa hydra
. · Jesiein d:o glębi wzrmz.ony; gdyby nie 1
1
są niegrzcrwi i nieposłuszni.
· Jonasz.a?... .
tuzin chustek do nosa, które zabralem do wa- i sto żądeł swoich zwraca ku wscho-doW'i.
Na io żadną miarą zgodzić się nie mote- Znan:y!... .Ale co nam do niego? ..•
Mamy wielkie u.danie do spełnienia.
przewidywaniu gwałtownych emocyi,,
!izki
m:;śl, źe w dziena
mi
przyszlo
oto
A
my.
st-O
te
ściąć
zai;1ach~m
je~nym
T:zeha
arki
:odzaj
·aerpplan mój z?1i~nilby się w
Panowie... Stawiam wniosek, :foby rząd
jach jego znajdujemy pewien szczegół, psują­
· głów i wyrwac te sto ządel.
: ?foego unoszące·j s1ę nad wodami potopu.
rozumowań.
oś\"\i~dczyl, iż. z naj\~Y;ż3zem zadoweszycb
francu_ski
i
efekt
cy
cisza.
eh1wilowa
Zapanowaia
są!ez;
tyle
:· · Ntlgdy w życiu nie wylałem
v;oleniem przyjql do wrndomosn protest ro
- Jakiż to szc.zeg61?
Nagle z sali ode.zwal się nieśmfoly glos:
. ~zę, że tym razem zakasowarem z kretesem
- No, przecież i Jonasz hyl pol'k.ńięty syiski przeciwko z::rmiarowi utworzenia no\ve- Tak, to prawda, niezawodna prawda!
!:awet mitologiczną Ni'obę, którą Owidiusz uprzez wiebrJ'ba, a jed:uak... nie dal się stra- go państwa polskiego!... To naraża na kl:oAle jak się dostać do tej hydry?
i!lieśmiertelntl w SV.'Yeh „Metamorfozach", japoty naszego soiusznika - a naszym obowiąz~
.
Wszy:;tkie spojrzenia pobieg1y w kierun- wić!...
-Jm ·na;uenialnie~szą płaczkę naszegot pełnego
jest oszezędzać mu ich (i tak wziąl już
kiem
zadumane
<ló1
na
zwiesili
Ministrowie
wojny.
ministra
niefortunnego
ku
świata.~
.· ..:ierni;tl
lanie!}.
potęrlne
g!o-wy.
- Cierpliwośoi, panowie, cierpliwości!. . ~Kio 'wie, czy nawet ,~].)8.n naezelniik" z naiprzyjęto przez 2klam.:tcyę.
Wniosek
ozosfal
i
przeszcd!
protest
to,
Mimo
dostojnik.
skonfu<lowany
wybe1kofal
bardzi.ei dochodowego cyrkułu w Warszawie
iviadomości
do
podany
i
prasie
w
gloszony
.. ~. .Mamy J:i zapas Vv'YStarcz~jący..• Nau":P~ki:J tak rzewnie, o~usz~:-ając ~a wieki sw-o·1e :!llotorUillle o·wiecz-ln, daJące się strzydz bez ezyhscie nas teJ cnoty - zauwazyl ktoś po- rządów koalicyi.
Pan .Asquith nie pozostal w iyie za pa•.
nuro.
szemrania nożycami policyjnej łapówki.
Briandem.
nem
Następny mówca grzmi.al, jak dzialo najNiobe, wyżej wzm:ian~owany pan naczel- 1
Natomiast przemawia! w formie mru~J
Odebrawszy z prania tuzi::i zaplakanyeh
nik i ja - moglibyśmy śmialo „zaplakać" ea- cięi3zego kalibru:
rzewnej, rnto bez po.równania bardziej katechustek, udatem sj~ w dalszą drogę.
- Ładna rada!... Cierpliwości... A tymly §wial:, gdyby losy poz.owoli!y nam kiedy 1
gorvczniei .
W Paryżu tramem również na naradę
li czasem zbierze się armia polska!... Jeszcze ministrów francuskich.
. wystąp i ć !e<l.noeześnie.
~ - CÓi fo jest, moi panowie? Czyi kto~
Tymczasem jednak ia sam mm;zę wziąć tego brakowało!... Trzeba n~tychmiast poPan Briand przemawia! wlafoie w te slo- -0śmis1i sję przeczyć, że jedynym celem woi·
wziąć jakąś decyzyę, by udaremnić plany na. n.a siebie caly ciężar rozrzewnienia.
ny, którą p.ro\vadzimy obem1ie z upartym
wa:
" t I szych wrogów.
·„
#
- Losy Polski obcho<lzUy nas zawsze.„ przeciwnikiem, je.:;t oswobodzenie · nwJyct
Minister spraw wewnętrznych zauważy!:
A.Ie bo też obraz, jaki mia1em okazyę ob- 1·
Legiony polskie walczyly kiedyś pod W•Jdzą narodów?
- Sprawa polska jest wewnętrzną spra- Napoleona... Kto nie zna irh bohaterskieh
Al.e przywilej fen do uns tylko n21cźyI...
Mnvować w stolicy Piotwwej, przechodzi
Oswobodziliśmy już Serbię, Czarnogó~-z.e,
• l czynów?... Dość powiedzieć: Sarag(}ssa!.„
o;;mul:kiero tragicznym wszystko. c-0 geniusz wą Rosyi.
·. - Być może - .pr.zerwal ktoś nieeierpliteraz zabieramy się do Grecyi.
ludzki zdolal w·ymyśleć na udręczenie ludzkoOklaski .
wie.
-A możebyśi~ie i:l.k rano-wie. zacz~1i od
ści od cza.sów Dantego aż po kdnematogradalej:
ciągną]
Briand
Pan
.Ale w takim razie.„
oUCZne dramaty dwutysiącometrowej dlugości.
- Zawsze okazywaliśmy sympatyę nie- Irlandyi? - zapytal ktas nieśmialo.
- Co w takim, razie?
Cóż to za obraz, spytacie?
- 0\\'szem, czynimy tot -=- odparl pan
e:tezę-~memu narodowi. A byin to sprawa dość
· - W takim razie ojczyźnie naszej połn:e- ! uciążliwa: geografowie nasi z trudem mogli
Od n-o wiem. kró•tko, by. raz jui z tem sk-0ńAsquith. - Właśnie slrnzaWimy już na smieril.
·' tt;yć• b),lem na naradzie ministrów rosyjskich bny jest prze<lewszystkiem ... dobry chirurg.„ J od!zulrnć na mapie tę egzotyczną prowincyę Casemeata, który chciał jej narzucić jarzmo
- Dlaczego dobry chlrurg?
z pci~odu proklamowania niepodleglości Pań- I
rr.syjska. Polacy przytem są niezmiernie obra- swej dyktatury. Są<lzimy, że lrlandya je~l
żeby ją .. wreszc.ie ..• wszy!... Biedaczka l iliwi. Sam mi alem wypad.ek, ze jeden z nieb nam za to sz~zerze wrlziecz.:Ja.
.,.., •~1~ 1·euo
1
·
,
t
.
h
·
'5t wa ..-01"'"" ,,, •
I Polska mogla również oczekiweć z rą;k
~ biskup Rugierre, któremu w piekle ! gubi w orlwrot.ac w1asne swe ~nę r~~~seL„. 1 za drobną nieuwagę (nazwałem Mickiewicza
ręce l wzmos. oczy
zafamal
Stuermer
Pan
t · ki.em s. iai:ll na czaszc7e hrabia l:Jgolino
':.:!
rus se), zwymyśla! naszycb podobnego daru wolności. Ale ona
e
et
po
e
celebr
n
"u
· ku · b ·
.
. .
1 k , "''
eis
me u.
pies zębem z,!ITzyta1ąe, rwa1 osra , am
'fuanjak"
. mnie od ... analfabetów! ..• Cierpieliśmy to dla · woli się buntować!... Niech się strzeże!...
PanJwie!... Obo-wiązkiem naszym jest
-:- Panowiel<-; zawo!~l po chw~li·-:-~ro~ : dawnych wspomnień ..•
~in~'węt t~a- 'iczny bohater z ,.Szatana ~p_ium",
.• Pr.otestu1my wooee Europy, \\Ouee
_,. '~·p ,.,. "e;o..· d·rarna.tu w sześciu ezęsc1aeh", testu;my!.
pieczę ~1d malemi na.rodomi.
rozciągnąć
Z piersi mówcy wydarto się ciche, lecz
1 · · • ·t 1
Wi> au.1a1 0
. •
ca ego sw·.a a .„
Proponuię .••
na~znake,.,...'tszego · artysty
·odtworzeniu
głębokie we5ft•hnienie.
. Propozyeyę przyjęto jednoglosnym oklasehińskiego .LU-:pu~pi-ka", - n.ie mieli min!
•
~ W czasie obecinej woiny pisaliśmy o
i .
.. .
.
. .
, itak nawskroś ,,cie'rpiętnickief', jak prezes mi- k,iem.
nkh bardzo dużo, m7.Ystko, co nnm komuniczekalem na wn!osek. Jako ezlon~l
Nie
·
UlPfono. protest. Br:im1al, 3a k następu.e. kował p. Sazonow. N1e sprzeciwialiśmy się narodu, nad którym pan Asquith chcinl znowa
,· ·• ·.'t.. ó.. ·_,5· yi-lclc·h· · 0 Stuermer.
d się na bez
.
.
R . .t
k kt
.
' • •
rus r w ~v •"
. • Rosyi, gdy im ohiecywala autonomię;. boleli..: „rozciągnąt swoją pieczę", uważalem za wska-o~ya s an-0wcz-0 .rue zg~ _za.· . · .
' · ·· ~·. In.hi starali n::u się d(}r6wnać, ja - . •o
r.o_Iądka. . Co śmy
J€.J
mó i ipotraJ'il, _i inógę śmiało z3'.pewmc, ze , ceremomalne .zagląrlame.
w cichości, gdy im ją znów odib1erala„• zane jakuaj•szybciej znaleźć si~ na swoim ae. ·. jg · k któremu przez p-0-myłkę wyrwano ! pn!lmęla, to chce strawie. Niesł:;c~aną Jest Pragnęli~my .z rnlego serca, aby nam nawet roplanie.
świai1a me z.na my
i~k· · . #"ła sv•zel·ę mia5t c1rn~' I rzecza - i w całej bistoryi
-ez.m_wrn ? 1;
r . t plotka
b. .
. d" .
k •
pomagali sw_emi mlodemi sifl.>mi w trądn.ei
Jut niech ftim raezej zaopielmie się mną.„
-~bcęgamI AOWa "=' iem1 va ".
. . śprawie. pomnoie!lia ludnmici . fraucuski~j..
:_ aó· zeba. czynHby j,_,zrie wraźer„e bar.bicz.- : ta. 1ego proee ensu - a Y P~ Km!~
wolna i niepodlegla Pols.l\.a!.w
1
.!l.zczµpa.ka.. s11modz,1el·n.os.Cl ••••. Je1
ó. aniu z·najpowścia-· l, żąd·a·la
~ .. obowiazkiem b'ilo zawsze dać się.„ zassymilo- 1fob1ety .nasze wyraźni.~ . dawa.1y im._P'ierw·11ego taneerzad w. ·por ...wn ..'._,„ ·w·
Fantazy Lotnicld
. .
' .
..J.· ; . .
·'
·.
•
:r um z u ręczonY.C'Lł ffillll.:.w o •
g mszJ , · · · 'an . b , • w następu- .. wac. '·~ądamy ·swennku dla praw natury!.„ ; gzeństwo ,przed· marokańczyka.nu i chińczyka·.
„.
u
p
żądamy sprawiedliwilśd.~ dla s1.cz11paka!- I ;mi.. ~
P. Stl;ermer zag . ze, rame
I
-
w.
l
l
i
l
I
l
-
I
„
w
,
.
I
V
.:"'-
•
~ ę~:
?o
'
oo
. ze,,, - '· ...·..
T
„
1
!
.
.
OODZIN?i
wyglosil kazanie, poświęcone 0imóvrieniu msfug
Henryka Sienkiev;kza, jako czło'Vl!iclra i kocyteusza literatury. W nabożeństwie uczestniczył znacz.
ny za'Si.ęp publkzności; byl także obecny prews
komil.ellu synagogi, p. SllauisJaw Jarociński.
·
t OD Z.
'
P'
Malendarzvko
.„„----„--------„-...
„-„ ... - · -
Wielka akademia żałobna.
O godz. 8 wiecz w sali koncertowej Vogla r:rzy ul. Dzielnej 18 odbyła się wielka u.-
Dziś:
Piotra P. M.
Jutro: Wir.gjJiusza B. W.
Wschód sloiiea o godz. 7 m. 41.'
Zachód o godz. S m. 53.
Roczni ee.
Dnia 26 r. 1833. Zginął w Warszawie Artur za.
i wisza, zamoroo·wany na srubienicy.
1855. Zmarl w Konstantynopolu Adam
„
Mickiewicz..
1862.
Początek
Głównej
:wykladąw
w
w
Warszawie,
Szkole
Obchód ~iEnkicwictowskL
W kościele św. Sta:nislawa Kositki~
r0czysta akademia żaJobna ku czci Henryka
Sien1:;iewicza. Na wstępie łódzka orkiestra
symfoniczna odegra!a „Marehe funebre" Chopina, poczem slowo wstępne Viryglosil p. StanisfaW"ski. Dalej syntezę działalności, życia
i dziel zmarłego mistrz.a w pięknych słowach
oddali prnl'. Remiszewski, Bronisfaw Knotbe
i Kloss. Chóry odśpiewały pieśń „Bagarodzico Dziewico", na zakońezenie zaś hymn narodowy.
Akatlemia dla ludu i delegacyi wlośeiańsk.
O godz. 3 po polu-dniu w Domu ludowym
Stow. robotników chrześcian przy ul. Pm:ijazd
34 odbyla się. Akademia holdu dla Heriryka
Sienkiewicza, speryalnię dla ludu pracująre­
go i delegacyj wlaś·ciaMldrh. Sala hvla pięk­
nie udekorowana i przepelniona. OdcZ}i wygtosn ks. Brzeziński.
·
O godz. 6 wierz. w sali Resu:rsv rzemieśl­
niczej cbrześriańskiej przy ut Widzewskiej
117 na akademii dla rzemieślników nader pię­
knie i przystępnie pn.amawia! o fyriu, dziełach i zaslu!Zach prof. Br<mis1aw Knothe. Hold
mistrzowi zfożyio na tej akademii mrórą tysiąc osób.
W tymże riasie odbyły się be1p1atne akadewie dla ludu w sali jad11lnej fabrvki Ge„era i w orbronce przv ul. Franeiszk?ń,kiej 85 na R::ilntach, obydwie z Uumnym
udziałem uczestników.
W.::zoraj o godz. 11 rano w kościele §w.
Kostki, stosownie do zgóry wypracoW"anego przez Komitet planu, zgromadziły się liczne delegacye społeczeństwa polskiego, oraz tlumy publiczności. Obszerny
kościół z trudem pomieścil rzesze zgromadzonych, jednakże dzięki porządkowi, utrzymywanemu przez zastępy harcerstwa polskiego
7. Łodzi, oraz czlonków straży ogniowej, pomimo zgórą 10 tysięcy obecnych„ nie odciuwalo się bynajmniej ścisku. Kośció! wspaniale udekorowan-0, barwy żałobne z emblematami narodowemi podniosły stanowily wiDelee;a.cye .Zailllfoj.seowe.
dok. Pośrodku nawy, przed presbyteryum,
Opróez
delegacyi snofec;;eńsłwa polskiego
stal katafalk, trumna na katafalku · otoczona
naszego miasta, w obrhod1,ie bralo udział
masą zieleni i jarzącemi gromnicami, oraz
spowitym w kir żal-0bny..,sztandarami, u we- Ucznie zrzroma-Ozo.ne ziemiaństwo okoliczne z
ziem lód'Z'kiej, brZiezińskiej f laskiej; delega·
zgłowia trumny kirem obite podium, na ·litórem roztaczal swe śnieżno - pióre skrzydla eye prowincvonalne z miast okolieznych: ZgieOrzel bialy. Duchowieństwo, e;donkowie Rad rza, Pabianic, Konstantynowa, Aleksandrowa,
opiekuńczych,
Rady miejskiej, magistratu, Lutomierska, Rżi:towa, Tuszvna, Łasku, Brze:Komitetu obchodowego magistratu, delegacye zin. Koluszek i innych. Dalej przvcfri·~a?y oko
strc.nnietw, stowarzyszeń, związków, szkól i za- malowni~e sukmany i barwne stroje reprezentantów delegacyj wiejskich i okolic bliż­
kładów naukowych, cechów rzemieślniezych,
"Fraz ze sztandarami, spowitymi na. znak żało­ szyeh i dalszyeh.
by w kir, ustawionymi w pięknie szpalery w
Dekoracya m11lsta.
środkowej nawie aż do katafalku, dalej puW dniu wczorajszym nastrój uroczysty wyczubl:ezność, zajęly swe miejsca i z uderzeniem
wać się
daiwaJ w mif'śde od samego rana. Na
godz. 11 rozpoczęlo się nabożeństwo. Przej!lilachu Siemensa 'l\-V!>fa'l\iono sztarr~ary naro'lowe, sp<iwitf' \\ kir SWrf kre:powy.-h. obctk teJ"O. podewszystldem lód'Z.ka orkiestra sylJ)f<uti~zna
\t le,"·al !"<-ztze ·sz:tanrlar •'7..aroy aa znak źaloby.
odegrala „Marche- funebre'' ·Ch9p·in~, poczem
·':\'i!>if' ~~51to v; ;irm pol.-kfo'1 u-leirorow;i.ne znstaly
pre hoszcz miejswwy, ksiądz dziE*an Wincen- w poojersia i Portrety Henryka Sienkiewieza. w
ty Tymienierki, w asyście księży: Kliczyńskie­
oto.czeniu szarf żałoihnyrh i zieleni. oraz ozdobnych
wydaw.rtictw •jego dziel. p~ny<!h żałobnymi
go, Kaczyńskiego, Czesława Oszkiela, IzdebsJ:iegu, Olesińskiego i Rybusa, odprawi! żato- swrfami. Szezególnie p'.1myslo,,·(\ i z r>slctycz,;~m
sm11•kiem nrlekoro"ane by?v wvit.1'1.';,' T""'· eleklI
1ną mszę ~więtą. Podczas nabożeństwa na
$iem~nsa. nr.n "'Yc~awnir>lV~h :Je:'l'lthn'3T~ i Wolffa
·.chórach śpiewało 9 polączonych ·chórów, w
i Fiszera, Z!!kladu fatr(lH~atorsldego Potza, firm:
Szefnera, „Plutona". „świtezianki". Frischa,· Ja·
. fom 6 kogcielnych i 3 świeckie, a mianowicie:
.chóry kościelne: parafii św. StaD.islawa Kost- gniątkowskiej. w bińrze dzienników „Promień"
i in. Sztaindary narcd~we,. Sj){)wite w krepę, poki: sumuwy polski, „Hieronimus'~, i maryań­ wiewały
t2J..-że z balkonu naszej reds.kcyi.
Na<ler
sk!, polski chór surnowy kościoła św. Krzyża, gustowna dekoraeya kosdola sw. St:misl.awa Kostlci
r-c1sk chór sumowy kościoła św. Anny i chór była dzieł.em poląc:oony~h wysiłków sfarsz~o ogrodnika mh'!1jsldeę;o. p. CiSl7..kiewicza. majstra tP.'Pi~,Cecylia" przy kościele św. Anny, świeckie:
eerskiego. p. Erecińskiego i wleściciela zakładu ka„Lutni", Tow. śpiewaczego im. Szopena i chór mieniarskiego,
p. Urbano'l\--skiego.
Sto w. handlowców· polskich, razem 300 · glosów
1 60 osób L. O. S„ którą ·dyrygowal p. Szulc.
Chórami dyrygował p. mas.
„Kyrie eleison" odśpiewały chóry. koscielne, „Graduale" chóry świeckie, poczem
na ambonę wstąpil wikaryusz generalny, ks.
Legio-ny w Lodzi.
Przeździecki, który wygl-0sił piękną przemoWczoraj
o
godz. 10 i pól przybyła do Ło­
wę, wysławiając w niej zas1ugi i dziela. wieldzi
iedna
komp.
legionów polskich na postój
kiego zmarlego, którym slusznie kraj nasz
w łódzkiej gubernii wojennej.
szczycić się musi.
Na dworcu był obecnym J. E. gubernator
Dalej na „Offertorium" orkies1ra symfoniczna odegrala „Largo" Haendla, „Sanctus" w-0i~kowy gen. Barth„ z bzlonkami sztabu i.
odśpiewaly
chóry kościelne, „Bened1ctus" kilkoma oficerami legionów.
Wskutek zib:yi późnego zawiadomienia
świeckie i „Agnus Dei" kościelne. Następnie
legiony
powitała szczupia
garstka osób z
podrzas egzekwij duchowieństwo odśpie\valo
„Libera me", oraz „Salve Regifia", poczem od- inteligencyi łódzkiej z. d-rem Mieczyńskim
i d-rem Tomaszewskim na czele. Panie
była się ceremonia poświęcenia tablicy pamiątkowej z napisem dedykcyjnym:
„M<>ca- obdańyly leg10nistów kwiatami. Projektowarwwi ducha i slowa wielkiemu synowi Ofczy- ny jest bankiet powitalny. Osoby, pragnące
'Zny Henrykowi Sienkiewi'czowi miasto Łódź, wziąć w nim ud.ział winni skierowywać swe
ziemie: brzezińska, laska i łódzka, w dniu 25 zgloszema do d-rów Mieczyńskiego, Piotrkowlistopada 1916 r.". P-0dczas trwania uroczy- ska 108 i Tomasze"'-skiego, Andrzeja 3.
stego aktu artysta Ł. O. S., solista· p. Lewak
przy akompaniamencie organu odegral piano Wiec polityezny Rady narodowej m. Ło·dzi.
Wiec czwal'tko•wy zagall o godz. 6 i pól
„Ave Maria" Gounoda, poczem chóry świec­
kie zaśpiewaly prastarą pieśń polską ,;Boga- wie cz. p. ·P l e n· k i e w i s z, który zaznaczył,
iż zwolywane obecnie przez Radę zebrania porodzico Dziewie-0".
Na zakończenie uroczystego nabożeństwa lityczne będą mieć za zadanie omawianie potrzeb Polski niepodleglej i uświadomienie
'Zagrzmial:r razem wszystkie polączone chóry
Wraz Z orkiestrą symfoniczną i organem. hymn społe·czeństwa, !akie obecnie należy podjąć
"Jarodowy „Boże coś Polskę", podchwycony przez pracę, aby dopiąć tak upragni-0nego celu, jak faktyczna odbudowa własnego pań­
przez tysiące obecnych.
W przerwach panie i panowie z komite- stwa. Na wniosek p. Plenkiewieza, zebrani
tu funduszu narodowego im. Henryka Sienkie- . urzcili pamięć Henrylfa Sienkiewicza przez
wicza zbierali ofiary na zapoczątkowanietego gremialne· powstanie z. miejsc.
funduszu.
. Prezydyum zebrania nkostytuowalo się w
.
·
· ·
osobarh pp.:· Sokolewicza„ jako przewodniNabnżeństwa dla mfouzieżv sz~o1nej.
czącego, oraz asesorów:
inż. Grabiańskieg-0,
O godz. 10 rano w kn~cichcb k"to1kkich od- d-rowej. KleIEen.sowe}Lipińskiej, Lenartowi-·
;)yly się n:'!bnżeii<;twa żafobne h."U cz.ci Ht>nr'l'ka Sienkiewicza dla dziatwy i m!ndziely mi-ejskfi'h szkół cza, Langnera i Rudzińskiego. Pióro trzymał
p Miller.
pc~wt~owycb i pryw~·tnyc11 zakledów naukowych,
n.a lrlorych były obecne szkcły In gremio. wraz z
Pierwszy wstąpi! na trybunę p. Jod ko
cia!ami nauczydelskir1mi i szfa.ndare.mf. W .szko-- z Warszawy, który omaw1al obecne położenie
!ach cdbyly sie pc~a<l2nki ckolifzncściowe o żvciu
narodu, wytworzone po dniu 5 listopada, zad.zielach i za&lugach Henrfka Sieaki~wicza. ·
znaC"Zając, ii tylko niezmiernie energiczna akW syrr:.i.gadze.
cya i \Vyraine postawienie spra\VY o-Obudowy
W synagodze przy u1. Zielonej odbylo się na- Polski jest obecnym wskaźnikiem spoleczeń­
bożeństwo, podczas którego .kaznodzieja dr. Braude
stwa. W ciągu t:"!.~eh tygodni sooleczeństwo
Stanisława
Xronika. łóozka.
nie wykazalo tej energii, jaką powinno te .
względu na powagę ch\'iili okazaŁć . . M.ówc~
piętnuje objawy ciemnoty i oglup:rerna politycznego tych ludzi słabych duchem, którzy
pod wplywem stuletniej depresyi rządów absclutyzmu utracili zdrową oryentaeyę narodowa i obecnie pod wpływem zaślepienia polity~znego wzdychają, do prowrotu. "ancien regime'u".
•
Tym apolitycznym rz.eszom mówca stawia
alternatywę dalszej zależności narodu, wslrnzując na rozpaczliwe wysiłki Rosyi, aby udaremnić odbudowę niepodlegrego Państwa Polskiego, jej kampanię. d:itplomatvczną, dążącą
do obaleni.a znaezenia aktu 5 listupada.
Uznając potrzebę uzvskania swoł:Jćd polityczny.eh, swobody osbbistej jednostek, na~
leży stworzyć rząd polski takim,. aby przedstawicielstwo narodu odpowiadało· rzeczywistemu ugrupowaniu tak u nas zróiniczkowa-nych warstw spoleczeństwa.. Należy zająć się
nietylko wzmocnieniem p:odwalin przyszfośri,
lecz i o teraźniejszości pomyśleć, aby spoleczeństwo bylo w stanie otrzeć Izy i ukoić cierpienia klasy pracując.ej, p1moszą.cej najwięk­
sze brzemię obecnych wypadków. zwlaszrza
rzesz robotniczych, w szczególności i łódz­
kich, ażeby lud polski zrozumiał, ze Oj·czyzna
matką mu będzie troskliwą, a nie marochą.
Tylko wlasny rząd polski mógłby podźwignąć
ekonomicznie ziemie polskie już w chwili obecnej. P. Jodko końrzy apelem do mas ludowych, aby ani z głodu, nędzy i ciemnoty,
ani z politvcz.nego za~lepienia nie zaprzepa~
ścili przyszłej wolnej :Polski ludowej.
Dalei p~ La n g'n er roztrząsał donioslość zmianv P'Olitycznej stanowisk.., mo·c::irstw
wzr.(lędem d' Polski, apeluje do godnDści narodu.
·
W końcu wstąpił na mównicę p~ Do wn ar o w i cz z Warszawy. który swem ognistem sJowem porwał słuchaczów, . mówiąc o
armii narodowej„ Oddając bold bohaterskim
legfrmom, które ożywi-one-są. tvm duchem mifp§ci ojczyzny, k'i:óry doprowadził do wawrzynów zwycięstwa armie jap-ońską· i. dumnie
stawiaiąca czole calej Europie · nfozfomną armię niemiecką, mówca stwierdza, iż s1ikeesy
te wojsko zawdzięcza wcieleniu w ·armię ca-.
tej potęgi ducha narodu; taką też być powin·
na armia polska.
Pow~ięta rezolucya .stwierdza,. iż proklamowane dnia 5 listopada niep-odleg"le Państwo
Polskie stanie się rzerz"wistością dopiero
wtedv, gdy powołany zosfanie do zvcia rząd
pr.lski, ob<la:rzony. szerokiemi atrybucyami i
mający za zadanie zw-0Janfa
sejmu ustawodawczego. Zgr<>madzeni uzna1ą, ·że jedn:r z
na]W'ażniejszyrh (!'Zyllnośći tego r'ząau będzie ·
stwortenie armii polskiej. Armia :p{)lska óbrani granice Ojczyzny,· nie da:pw~ci do p-0WT0tu na.iazdu rosyjskiego i. stanie się podwaliną
wofuej i niezależnej Polski~
Kfab artystyezno - literat-ki w
Towarzystwo krajo.znaweze.
W niedzielę d. 26 b. m, o p;odz. 5 po po!udni'lll
w lokalu własnym Tow. przy·. ulicy Piotrkowskiei
97 (lewa oficyna), od.będzie się pogadanka dla dzi~·
twy w wieku od lat 8 do 12, którą wyglosi p. Jl!f
dwi.ga- Pętkowska,. czloinkini Tow., za temat posłu­
ży · ,Rrajobraz górski", przyczem żywe slowo IWll<
pełnią obrazy, rz=ne na ekran.
··
Ze Zw. kat. kobiet polskien.
Ogólne zebranie Zwiąuh."!ł katolickiego kobi~
polskich w Ło<lzi od•będzie się w ponie<lziruek dn.
27 b. m. o godz. 5 po południu w sali Towarzys~
Krajozriawezego (Piotrkowska. .91).
Pantofle dla dzieei szk-0lny0h.
Komitet 7Jbierania ofiar na pantofle dla dzjeęl ·
szkolnych z.ajmuje się obeeńfe stwierdzeniem lfoz.
by biednych dzieci w k.ai<lej 87....kole miejskiej. KO<
mitet ten zwrocH się do Wydz.falu s:ik°'tnego z prQŚr
bą
i
·
ŻestaWienie budżetu.
Wydział. szkolny. opraeowal inż budźe\
na rnk 1917, który przed.sta.wil magi;;twtoWi
do zatwierdzenia.
·
·-
Obchoo listopadowy w teatrze Pols'k-im.•.
środowe pnedstawienie w teatrze
poświęcone obchodowi listopadowemu,
'Polśkim,.
organiz.Uie
Kolo pomocy dla legionistów.
Teatr Polski.
Dziś po polud. sztuka J. B. Rema p. t. ,,Mto.dy las". wieezorem wspa.nialy drama·! H. ~na P.
t. ..Nora" z udziałem pp. Rycbterówny, Sach'!lo·W'<
s1'iej. Soko.!s!dej, Orlowskiego, Orlińskiego i Nawrockieg{).
. .
We wtorek 28 b. m; dramat J. Slo.waeki~
„Ksi:idz Mzrek".
.
. '.
W śro<lę 29 b. m. i CZW11rtek 30 b. m. „Piel"
.wfosnki" komedya Uje.jskiego i ,,Warszawianka~
Wyspiańskiego. z gościnnym ~ępe;m Knake-Za.wadikiego, artysty teatru Rozmaitości.
:z
Odwolanie koncettu.
przyczyn, oo organizatorów ~rie'l!~!.leźnycĘ
1mncert kompozytol"SJrl Wiktora Krupińskiego, ~
powiedziany na dziś, zostal odwołany.
Ł. O~ S.
Na jutrzejszym, siódm~ z kolei. lronee.re!„
symfonicznym orkiest:ra w. zwwkml'DY'!ll. k;;mpl~1'
odegra oryginalną symfon~ę „fantastyczną Berb(ll.
sa. Orkiestrę po-prowadzi p. Bron. Szule. Jako
solistka wieczoru, wysta.Pi głośna śpiewaClJka, P.
Kaszowska:
.
•
•
Dzisiejszy koncert populasny ..~e dojdzie do
.skutku.
< -':
'••,
Notatki prasowe.
~
Dla bezrobotnych wszystkie~ ~~ nadarą.
się obecnie s.posobn-0śc otrzymania zaięcia przy htidowie kolei w Polsce, na Litv.ie i w ·Kurl~ndył;.
Prócz bczpłutne!!:O mieszkania i iyei8_;, ~i~lll\ d°"'.
hry zarobek (1.80 Ol~- ~o 2.00 mk. l ~yc~e). u.m~
i.liv:iono pnesylkę p1eniędzr dla rod~I'tl. 1 wymrnn?
z niemi. Wzyw~ s1_ę robo·!n1M"' do 18.f'
;;'pie;,znie:szE>gO ~glaszama się cdo {1 rzęju pra~ VI
Łodzi. Spacerowa ~· ~lbo -Gó~y RynE'k 1314 ~ Ln?"
holni<:y. którzy zaięeie przyjmą d0obr~wom1e, n;~
.będą zaciąga:ni przymUS-O\VO·
Łodzi.
Ti.»tów
Onegdaj odbyło się zebranie otganiiacyjne Klubu artystyczno - literackiego w ŁodzL
Przewodni0'Lył zebraniu p. Ign. Weinsvtein w
asystencyi red. Grodka i art.-mal. Artura Szyka; sekretamuni byli pp. Henryk Zimmerman i Lewartowicz. Obecnyeh bylo 36 osób.
Ustawę z malemi zmianami. prŻyjęto, poezem obrano komisyę organizacyjną w oso-:
bach pp. Weinszteina. Grodka. Bronisława
Szulca, G. Lemana, St. CzajkÓws)riego, Henr.
Zimmermana i Gersdorfa.
·
Dramat.
W domu Nr. przy ul. Chłodnej mies.zkajt&.
Józefa Jank-0wska, i.ona robotnika, przebywa.jąeego na robotach zagranic~, w wiek~ l.at 31.
jej matka staruszka, oraz kilkoro dz!ee1: ·S{
to bardzo biedni ludzie. Gdy onegdaJ wiec~
rem wrócily do mieszkania, zastały je doszczętnie. okradzionem. Zlodzieje _:wynieśli
wszystko prócz jednego_ siennika. . W;dok ten
tak wstrząsną! biednemi kobietarm, ze. ~tari::·
szka popadla w nagly oblęd, a cór~a.1e1 us1'
lowala się otruć kreozotem. Na IDieJSCe WY'·
Iladku wezwan<J Pogotowie.
Patronat nad dzfoćmi rezerwistów.
Przy łódzkiem kuratoryum O.bywatelskiem nad rodzinami rez.erw':>tów zorganizowany zestal patronat nad dziećmi rezerwi·stów, pozbawionych opieki rodiinnej.
Patr-0nat ma na celu rozciągnięc'ie JpiE:ki:. a) nad dziećmi rezerwistów - wdowców,
b) nad dzi.eemi t,ych rezerwistów, których żo­
ny z powodu choroby, kalectwa lub zlego prowadzenia nie mogą sprawować opieki,- c) nad
maloletniemi i niepelnoletm.·emi brać.mi i siostrami rezerwisty, będącemi przed wojną na
·
·
utrzymamu rezerwisty.
Dzieci, należące do p.owyższej kategoryi,
będą umieszczane w istniejących ochronach i
przytułkach lub też oddawane na wychowanie
krewnym i osobom obcym, daiącym gwaranc„·ę,
. że będą- cLbać o dobro swych wych-Owan'J
ców.
Patronat czieli się na 3 sekcye: kat l'.c·
k'!, ewangelicką i żydowską. Każda sekcya
..,.,
rządzi się autonomicznie pod ogólnym natlzo„ ~ '·'
l""'·
d
rem l. ,,,
.11.lerlUlłilem g ,„vnego zan;ą u patro-
I
o podanie liilllby dzieci niemieckicll, polskich
źydowski{}h.
'
Z
sądów.
• tr.amwa!<J,..
··,..,•
Stosuneez:h.i w •--fil>u'Pera.tywie
Zygmunt Krukowski, _buchalter z J?iur~ tra-m•
wajów miejsldch. ł~t 27; 1 Stefan Plócienmak. lai
29 kon<luktor. cskal""i.f'ni są 0 pobieie buc.baHera.
tejże instytucyj,, p. Racll'w;Usikieg-0 i ko-nduktora
Ancerowkz.a.
·
-.
Oskarżeni przyznają się do w~i;iy, ale tlómaczą
czyn Starszy
5'\\'ÓJ wielki em zdener"Wowamem.
buchalter, p. Arnol<l Ast, wezwany_ W
cbar2kterze św1.a·Hrn. zeznaje. że był prey. bórce..
Os!rnrieni szamotali się z posz-kodowanyi;ii, prze.
wrócili ich ria podlogę, hiJi i nawet kopalt..
świadek Gałkien.vicz pomvierdza zeznanie :poprzedniego.
·
' .
~
Waciaw Ancerowfoz
zeznaje.
że bfLOJ:I nazna•:
natu.
czony do .komisyi rewizyjne-i. kf6ra · miala. sk<mtro-o
Na prezesa patronatu •vybrano adw. Jalowac ksiażki kooperatywy fnnkcyon~IYU;szow:a~•
p lk
·
wa.iów mi'ejskich nowiedziial on. s1.ę, ze os ;_~.
roz,·;::wa e ·ę.
ny KrukO'>\'Ski w imieniu . zarządu .k?Q!pera.„·,,.~
Sekeyę katolicką stanowią: prezes ks.
przyszedl do p. Rac~wa_lsk}~o, r6:"-·mez nazna;,zo-.
pralat Tymjeniecki, wicepreze5owie: ks. R. neO"o d.o komisyi rew1zYJn~J. 1 pro~ił go. aby wzglęMalinowski i p-ni Oppeln-Bronikowska ; kadnfe rewi<lowaf.ksiąźki i. ze~a~iJ prot(lkul. P~Y­
ehylny dla zarza<lu. a ziarzą<l J1IZ ten ezyn_ k0<m1$yi
syer - .p-ni Brukelska, sekretarki: p-ni Zofia
rewhyjnej wynegrohi. P. R2ch~alsk1 "'if'dy
Felkowa i p-ni Uilłalewska. · ·
zrze-hl ,e.ie po"7ierwn~o mu .stal!owiska. Gdy
Sekcya ewangelicka: przew-0dniczący ks.
Krukow'Zl'.i:1 kiedyś wszedł do gabmet:i. P· Raeh': · .
pastor R. Gundlach, wiceprzewodnicz~ ;; paski!'l!lo te;n o.str~ni rD'ikaml mu opuście natyc~rns1
·
abine'.t. Wynikla kłótnia. która przeszla w b?fkę.
stor Patzer i pani Zofia Knothe, kasyer p. li.
i.nrerowiocz stanął po stronie p.. Rachw~lsk1blfr~'
Romer.
,
Strona przed":la I?o;larlia .mu. mt;ndu.r i po ... ~.
Sekeya iytlowska: prezes p. Si. Jarociń- iii p. Racbwalskif'~O 1 J~O mem1ios1ei:me.
•
ski, wiceprezesowie: p-ni H. Neuman i P-ni
P. Ra<!hwakski potw1e~za zezoama Anc<;romSalomea Landsbergowa; rikarb:;ik L. Hirsz-· eza. Są<l pokoiu;
r~wiru s,kazal_I>.•Kr~~~\>"Shlego
berg i sekretarz p. L Szwarcman.
milo dni, a Ploeienniaka na 3 dm męnema za.pl>",.
Opieka nad .c ~;aćmi wszystkich innych wjbicie.
·
,;
mań lµl!eży. do g:ówn:ego patr.onatu.
---.
t
fr
l
P O
OOD ZJJ\ iX
'VARSZA,VA.
Xronika warszawska.
Na.oozeństwo za:
ces. Francisz ka Józefa..
(o) Jutro (27 b. m.) w kościele Kate'il..ralnym św. Jana :0 godz. 10 rano odbędzie
~ię_ urci'Czyste nabożeństwo żalobne za e.esarza
Franeisz ka Józefa. Celebrować je będzie J.
.E. arcybisku p ks. Rakowsk i. Wejście do ka-
Z Tow. mnzycznege.
. "(o) Dnia 2 grudnia r. b. na doebód n:iezamowych uczniów i uczenie _szkoły Tow., p.
.
'Dn. 29 lub 30 b. m. przybędzfe do War-t.zawy brygada, piechoty, złożona i dwu puł­
ków, z których jeden pozostan ie na stale w
'\Warszaw ie; drugi zaś' przemasz eruje przez
miasto, udająe się do miejsc oznaczon ych, w
Pultusku i Mińsku Maz<Jwieckim.
Sprawa o ~dbudowę.
·(o)' Majątki szpitalne w oko1icaeh Pia,
seezna i Grójca w czasie dzialań wojennyc h,
!P'miosly w budowlac h wielkie straty. Na ·mo';Cy d.~wniej za wartych kontraktó w, odbudow a
,wsząlkfoh zniszczonych budynkó w należy do
Dzierżawcy
dzierżawców owych majątków.
irtrzymują, że obowiązek ten nje może rozcią­
gać się na pokrywa nie strat z p,owo-Ou wojny.
ll?onieważ wydzial szpitalnic twa trzyma się
·ściśle kontraktu , dzierżawcy zaś uchylaią się
<Od odbudow y zniszczon ych budynkó w, sprawa
!prawdopodobnie op.rze
Bez
się
znajo·mości
o
Irena z Zakrzews kich Kolbińska pianistka ,
w_y'Stą:pi z recitalem . P. Kolbińska jest ucren1cą dyr. Domanie wskiego, przed dwoma la·
ty ·ukończyla chlubnie szkolę Tow. uzyska wszy na popisie zaslużone uznanie krytyki i
publiczności.
Zja7!d.
zuaj-0mości
:
rzeczy. .
'(o)· Ogólna ilość losów przyszlej loteryi ·
iklasyrzn ej Królestw a· Polskiego wynosić bę­
dzie 30 tysięcy z tych 20 tysięcy lósów. przeiroac:wny eh jest dla Warszaw y a · 10 tys., dla
\Prov.:'iricyi. Do biura loter)'i w Radzie g1ównej opiekuńczej z samej tylko Warszawy natp1ynęlo ofert na oddanie losów w kolektę w
'cyfrze, przeszlo 100 tysięcy, tak, że komisya,
mają.Ca w tych dniach rozp-0znawać te oferty,
!b<;>dzie musiała w kazdym razie źą.danfa ka)źdego z ·oddzieln ych . petentów redukować.
fRozdzial losów 'dokonyw any będzie w par„
fya·ch po 20, 40, 61J, 80 i 100 sztuk na każide­
''g·l kolektora oddzielni e. Zarobek kolektora
wynosić będzie: po 60 kop., od każdego sprzedanego ealkowite go losu i 3% od każdej wygranej. Ciągnienie pierwsze j klasy rnzpoczsię
w lutym.
Zmiany
w .szpitala.eh.
"(o) Pawilony dla chorych zakaźnych w
zwinięte.
~zpitalu Dzieciątka Jezus zostały
W pómieszc zeniach ich Delegacy a szpitalnic hrn i· dobroczynności zarządu miejskieg o uchwaliła urządzić oddziały dla chorych gruźli­
eznych i dla chorych , wewnętrznych, bez
zmiany obecnego personel u slużbowego ty.eh
pawilonó w.
Sprzedaż
kolekcyi.
·"(:o) Przed kilkoma tygodnia mi zmarł w
naszem mieście znany ko1ekcyo nista K., który przez dlugie lata gromadzi ! cenne okazy
brdnzow , mebli, obrazów, rzeźb i t. · d. Zbfory te, nagrnma dzone w kilku wielkich salach,
„obecnie wdowa po zliieraczu sprzedala ryez.al·
tem antykwaryusz11m berlińskim i, jak mówią,
os'iągnęla za nie 3 mili-Ony marek.
Skon na
obczyźnie.
('fl) Do Wars~wy nadeszła wiadomość
z Petersbur g.a, ź<e zmarl !:am zatrzyma ny wsku·
'tek wojny mieszcza nin, Ludwik Daum, wielole.tni prokuren t tutefszego domu ba~kowego
~Starusla:w Lesser i S-ka". Zmarły liczył lat
i
~-
Na cmentarz. Br6!1nowski.
"(~} -Komisya robót publiczny ch z pole• c~nia wydziału budowlan ego zarządu mie1skiego przystąp-Ha do rozszerze nia ulic Eksplanadow ej i Śliwiekiej na Nowej Pr~dz.e, ?rowadząeyr:h na cmentarz Bródn<1wsk1. W1ęk·
s±ą eżęść rohót już ukończono, ulice rozszerz.on.o.„po .bokacb urządzono miej:.ra pod t.rawittiki. i drzewa. Dla 2upeJneg o uregulow ania ulicy należy zafąć ez{ść terj.ioryum. b. koszar
;vtoJskowjch.
(o) Na Anfoniego Konarsih-iego. Slodowiee'ka 4.
który po otrzymaniu z biura Komisyi ro.z<lzialu
chleba 586 sztuk kart chlebowych,
mąki i
powracał do doin'll. w pobEiu szosy Slodowiec kiej
napadło .2-eh nieznanych osobników . z ·któryt•h ]<7
den chwydl go za i'ęee. tlniemo~liwiaiąc mu wszelką obron~ dragi zaś "J'rwal mu karty chlebowe.
Sprawcy napadu Zibiegli
__
~
Z sądów.
Loterya klasyczna.
nie
Rabunek kart el11cb-0wyeh.
rzeczy.
".(oJ · Stowarzy szenie kupeów po1skkh
ŁWtó'Cilo się do magistra tu z prośbą, aby przy
'/Ustanawianiu przez zarząd miejski taksy za
;różne produkta spożyw•cze w handlach pry•watnych, zaprasza no delegatów stowarzy szeroia zwłaszcza przy ustanawi aniu cen na produkta handlu winno - kolonialn ego, ponieważ
'ceny na tego rodzaju artykuły ustana wiane są
})ez
(o) Od paru miesięcy
gcspodyni e warszawsk ie iście skanda!iC2llla_ ce.na
mydła do prania. wywalana . jak zape\\o11iają spekulanci. jakoby brakiem towaru na rynku. Tymczasem okazuje się, że ID}..{Jfo do prania ~· O.JiJrl.Y•
miej ilości skrzynek zosta!o przez aferzyslów nagromadwn e... w ciehyeb Skiernił'wicaeh. gdzie leź
odbywa się stale i systematyczme śrub-Owanie cen
tego artykulu w górę...
sądy.
Ct
Zie.nkorwski contra „So'\\izdrzal".
(Drugi dzień rozpraw} .
(o) Wczoraj o godz.. 11 rano punktual nie,
rozpoczęto się dalsze pnesluch iwanie świad­
ków - cale posiedze nie prze<lpol udnfowe
pośwrięcone wstało
trwające do gotl.z. 2%,
zbadaniu świadka Adama Zawadzk iego.
Na zapytanie sędziego przewodniczącego
co świadek wie o sprawie, p. Zawadzk i roz,.
relacyę w sprawie kupna
począł b. dlygą
przez miasto lasku mlodńskiego. I ten Ś\\-'tia­
dek} jak poprzedn i, pomim-0, ie zezna wal nad·zwyczaj sieiegól-Owci i staral się być ,bardzo
objektyW !lym; zarzucon y byl knyŻ>OV>'Yllli zapytaniam i obrońn6w p. Zienkows kiego, 11:6rzy z wi<locuią chęcią zdetonowania świadka
nieusrann ie zadawali inu pytania, na które
p. Zawadzk j o<lpowiadal za każdym raz.em
jasno i wyraźnie; nie p-OITIBgato mu to wiele,
bo obrońcy p. Zienkows kiego nieustann ie zasypywali - go oowz to nowymi zapytania mi.
Nie obeszlo się i be:i; malego incydentu ,
obrońca p. Zienkow skiego p. Sobolews ki glosem podrażnionym zwraca siię d-0 są<lu z tą·
daniem, aby obrońca ·os.karżonego p. mecenas
K. świeszewslti zechciał nie okazywać znii7
cierpliwi enia, gdy on zadaje pytanie świad·
kowi - :iątlanie to pozostal-0 bez odpowied zi.
Zeznanie śWiadka Ad. Zawadzk iego,
przerywa ne nieustann ie, jak już wspomin aliśmy pytaniam i i wyjaśnieniami, da się streJestem
ścić w tych słowach mniej więcej:
dawniej
majątku ziemskieg o,
właścicielem
rojmow.s lem się parcelow aniem majorató w i
majątków. Pewnego dnia zglosil się do wnie
p. de Poths. właściciel Mlocin, którego dawniej nie znalem i powo!ując się na opinię o
mnie, jak<0 dobreg-0 admini·st ratora, prosił
·mnie o zajęcie się rozparcel owaniem części
jego majątku Młociny, przyczem zaznaczy!, że
jest w bardzo ciężkich interesac h finansov.')·c?·
Po rozejrzen iu się w interesie podjąłem się
tej parcelacy i i zr<:>bi!em pewne nakłady w
związku z nią. Podlegającą parcelacy i część
majątku podzielil em na 3 części, wtedy przys:ul<0 mi na myśl, ie znajdujący się tam lasek
w sarn raz nadawałby się do kupna przez
miasto na park miejskli. Myśl~ tą po<lzielilem
się z p. de Pothsem i wtedy· to zredagow alem jedno, jedyne podanie w tej sprawie do
magistra tu m. Warswv.- y. Proponowaliśmy t.
j. wlaściwie p. de Poths, gdyż ja tylk>0 przygotowałem podanje, a p. P9ths je podpis.al,
nabycie przez 'miasto owego lasĘu na· rozplatv, za sumę, która będziie splaeana w przeciągu 10 lat w równych, rocznyc~ rata~h. L~­
sek mt-0ciński przy!ą?em w ceme. o ile się
nie mylę, rb. 47,CCO. Po pewnym czasie zauwaiylem że de. Po.fus zaczyna zwlekać z po~­
pi·saniem umowy ze mną eo do pareelacy 1,
mialem wrażenie, ·ie było f.o pod wpływem
Kociatk.i ewlcza, w lrakde tego ten ostatni .za:
prosil mnie ahym wziął udział . w kom~~Yl
plantacyj nej, jaka w relu z?~da.ma wa,;u,nko:W
topografi cznyrh la·sku mto-cm~k1ego_. n;1a.a się
udać dq Mlocin, na ezele te1 komasy1 stal p.
l
j Szani-0r.
Następnie
S K t
5.
Tymczase m po upływie mniej więc~i s~eś~iu tygodni zjawił się u mnie p. KoCJatk1ew1cz z panią de Poths i przynieśli mi
gotowe :rooowiąz.anie na 10,000 rb„ jako bonoraryum za moją inicyatywę i projekt sprzedanfa lasku młocińskiego miastu i prosili
bym byl obecny przy taksowan iu lasku nlio-
f zerwaną.
· (o) Dnia 28 i 29 b. m. cxfoedzie sie w
Warszaw je w siedzibie Rady GJÓwnej Ooiekuńczej (Jasna 32) zjazd przedstaw icieli R.ad
opiekuńczych pow.iat-0w.ych i mieiskich łącz.
biletami.
Za.
. ~edry
nie z de1egatam j glównego komitetu ratunkowego w Lublinie w celu omówien ia ważniej·
Legioniści w Wal'szaw ie.
. szych spraw doby bieżąrej. Porzątek zjazdu
.. "(o) Przybyli do Warszaw y oficerow ie le- dn. 28 listopada o g-0dzinie 10 rano.
gionowi żaimuią się, z polecenia wyższej komendy, wyszukiw aniem kwater dla pulku pieGdme jest mydło?
'ehoty, który stać będzie zalogą w naszem mia-,
w ciężkj sposób trapi
.ście.
I;
z p:owo-Ou, ~ umowy pa~ela­
eyjnej pp~ de Pathsow! e nie podpi.sali ze :nn~,
postawile m kwestyę _n.a ostrzu no'la. Wre:izc1e
uwaialew uinnwę moją z pp. de J'.nt.h~·~ za
cińskiego.
Eksperty za owa odbyla się przy udziale
radcy Tow. Kred. Ziem. Sok-0lowsltiego, Trę­
bickieg-0 i urzędnika leśnictwa Lewickie go,
przedtem jesz.cze KcHiatkiewicz powiedział mi
że interes jest już załatwiony i komisya oszacuje lasek na 220.000 rb. Oględziny przez. ową .komisyę odbyły się w ten sposób, że o
god;::. 11 rano eksperci rozpo<:zęli obchó<l la·
sku. Lewicki t::lksowa! drzewo, Trębicki glebę a SokofowE;i.i przeważnie zgadzal. się z
tern co robi! i mówił Trebicki. Lewicki zmienyl jeden mórv, gdzie byl najgęstszy i najlepszy las, zaznaczam jednak, że Lewicki, ja·
ko mieiscow y leś:ik znal dobrze lasek mJ.o·
przeciwn ym razie kilka. osób, biorącyob udział w tej sprawie, może mieć
duże nieprzyjt:mnośei. Nazajutrz po wysla~
depesiy do Litvvińskiego, wsta1em wezwany
przez Milobęd'Zkiego, który powolująe się na
telegraficzną odpowiedź Litwii1skiego, prosi!
stn.egająe, że w
mnie, ahy wstrzymać całą sprawę,
cińs1n.
Adwokat Powic11rowski, przyjacie l
pp.
de Pohtsów, byl wówc.zas w Mlnrinarh i w
domu pisa1 protokó1 oględzin. · Gdy o g-0dz.
3 % wróciliśmy z obchodu, podano do stolu,
zaczęliśmy jeść biad, Powurhrov."Ski wykoń­
cza! zaś prot0kól. Bylem przy podpisan iu tego protokółu i z W)iaśnień Powfohro wskiego
przekona nie, że poszczegó lne poywane w ten sp-0sób. aby
dostosow
zycye byly
wypad1a z góry oznaczon a cena szacunko wa
220.000 rb.
W. czasie obiadu byla mowa o ustalonej
przez kmr.isye cenie szacu;1kowej, jakkolwi ek
raiąeo odskakiw ala ona od ceny, na jaką ia
oszacowa lem ów lasek, uważalem jednak za
niewkśeiwe informować o ·tern czionków komisyi, by nie ściągnąć na siebie zarzutu delatorstwa.
Następnie byłem obecny, zawsze na pro.
śby Kociathie wicza, respectiv e de P9thsów,
podczas ·oględiin owego fa,;ku przez komisyę
magi·stra·cką, w której brali udziel: prezyden t
Litwiński, oraz Zienkows ki, MUobędzki i Sza·
nio.r; Kiedv mnie Kociatkie wicz zapmszal na
tę komisyę oświadczył mi, że jest to eksper~
tyza jedynie dla formy, gdyż z poszc:z:egóinymi czlonkam i tej komisji rzet'Z· cala jest już
zalatwion a, Litwiński, według oświa<lt'zenia
Kociatkiewdcza, mial otrzyrr.ać 25,000 rb.
Nazwisko Zienkows .kiego bylo również wówczas przy tęi sporobności wymienione., ale nie
·
pamiętam cyfry.
Istotnie komisya cafa :z:robila na mnie
wrażenie „przecbad 'Zki po lesie", gdzie po·
silono się; przywiezionym.i z sobą zapasami ,
przytem Lit'Wliński byl w tak dobrym· humood;1m:lriem
rze, 'ie „skakał przez powóz", a
Mwfadezył: ,,ja jestem gotów, powiedićie tylk<l Zienkow skiemu żeby -wyplaci1 pieniądze".
:Potem chodzilem jeszcze z de Pcilitsem
dó Sz.aniora, któremu de Pohts dal zobowią­
za nie tej treści, że wypłaci mu 5% od sumy
S'i:>rzedainej, w razie nabycia przez miasto lasku· nilocińskiego; Szanior wzdragał się z przy·wprost odrzucał
jęciem · tego iobowiązania,
go. Pohts jednak z.ostawi! mu na biurku· to
zobowiązanie. Według mego z.dania Stanior
padł ofiarą, gdyż jest to człowiek b. porządny.
Swoją drogą zostal on wydalony ze stużby z
·
·
powodu tej afery.
mlor.iń­
lasku
sprzedaży
y
Akt reientaln
skiego został sporżądzony bez mojej wiedzy,
dowiedz.fa.Jem sie o nim drogą prywatną, a że
wido.cine m było· że Po.b:tsa-wie pominęli mnie
przy cym interesie , uważalęm owe 10,000 rb.
za prrepadle , ·więc macbnąlem ręką i· wprost
"plunąJem" na calą sprawę.
W- kilka tygodni po podpisan iu ah'iu rejentiilp.ego spotkałem się przypadk iem na Nowvm świecie z panią de Pohtsową, która za"
tri:ymala mnie i wszczęła rozmowę o tej sprawie. Byla bardzo zdenerwo wana, dosfala spazmów,' rzuciła na - ziemię parasolkę i zaczęla
mi Uómaezyć, że nie może zapłacić swego
rb.,
zobowiązania, wydaneg o mi na 10,000
gdyż· jakkolwie ·k za lasek mlociński otrzymal a
170,000 rb., jednak z tej sumy 90,000 rb. poszfo na łapówki. I nietylko Japówki musialam dać, lecz jesz;cz;e w celu przyśpieszenia
wypłaty, musialam Zienkow· skiego po rękach
cafować. W dalszym ciągu rozmowy de Pohtsowa powiedzi ala mi, że ponosiłem koszta w
tej sprawie, więc ona czuje się w obowiązk<U
wypłacić mi tymczasem 3,500 rb. i w tym celu odeslala mnie do Kociatkie wicza. Ten ostatni ist-0tnie wypłacił mi -01We 3.500 rb. czekiem ria Bank Handlow y. Otrzymują-c od Kociatkiewi eza czek na ową sumę zrobiłem cidpc~fednią adnotaeyę na zobowi~zaniu. zn.aj:
dującem się w ręku de Pohts~, Jak rowmez
i na identyc:rnem zooowiązanm de Pohtsa,
Zaznaeza:m
będącem w mojem posiadan iu.
· o~ligu
tego
wartość
.
i
platności
że termin
według jego brzmieni a byl w zależności J
kupna lasku młocińskiego przez miast '•
. Ro-z.umiejąc, że otrzymawszy a oonro naleinej mi sumy z tego zobowiązania 3,500 rb„
dokumen t ten stał się niewzrus zalny, zaczą­
łem domagać się zapłaty reszty sumy, ale bez
.
skutku.
Po~ieważ Litwiński byl wówczas w Petersburgu - wysłałem więc depeszę do nieg<l,
aby wp1y~ąl na Pohtsową, żeby uregulowała
ten rachunek ·ze mną, przyczem wyzna~
czylem termin 24 godziny . .na odpowiedź; &p-0wzią1em
na
do
jego
przyjazdu . Mając inny interes w kilka dni
potem wyjechałem do Petersbur gu, o czem telegraficzn ie zawiadom ilem Litwińskiego. Przyjechawsz y do Petersbu rga widzi:J.lem ::ię z
Litwińskim, który równ.ici mnie pro.::U, abym
·A ponieważ
wstrzymał się z calą sprawą.
umowa
wiedziałem od Kociatkiewir1..a je:rn
by la zav:arta pomiędzy Pofosa wi a Litwiti·
slrim co do łapówki, jaką mia! otrzymać !en
ostatni, Więc powiedz:i alem to bez ogródek
Litwińskiemu. Z zachowan ia się jego, dnszediem dó przekona nia, że Kociatkiewiez. mówił
mi
prawdę.
·sprawę przeciwk o de Pohtsorn wytociy·
lem, dając o tern sam wzmiank i do pism.
Sprawę w rezultacie przegrałem .
Pamiętam również, że przyszedl do mnie
pewneg-0 razu jakiś mfody, eleganeki czlv
w1ek, zdafe się. ie w towarzys twie p. Bind:;..
ra, których nie znalem przedtem i prnsil mnie
o in'fcrmacyę w sprawie lasku mforl:i.:;J.:iep:o,
Blorac ich za funkcvon arvuszv w!adz s:ldowych, .o-powiedziale;, im" ws~ys;tko, uajszi~ze­
rzej com wied:dal w tej sprawie. Wręrzylem
im również kartkę, na której zanotowa lem
wed1ug informacy i KociaHd ewkza, podział
lapówek otrzyman ych przez urz~dników m:1·
gistratu za 5J>rawę lasku młorit!~kiego, rzym
ją podpisał tego nie pamiętam.
Następnie wzywany bytem do prnkurato ·
ra i sędziego ::;1etlc.zego Gnglińskie~n, temu
ostatniem u złożyłem zeznanie i i';rf>rzylem
dowody brania łapówek, ja1,;i<} pnsiad:ii'."n<,
mianowi de bilet wizytowy Liiwffi21dego, odezwę Mifobędzkiego i informac ye Kocfatkie w.ieza o rozdanyc h 1apówkaeh.
Do rewizyi senatorsk iej nie bylem wzy.
wany, byłem nawet z tego powodu niezmier·
nie zdziwiony . Podczas przeslurh iwania mnie
przez sędziego Guglińskiego mia! wrażenie1
że staje on w obronie urzędników magistra-
tu.
Zaznacza m, że przy wyjednyw aniu pona parcelacy e majorató w, czem się da.
wniej zajmowałem, nigdy żadnych tapówek
nie dawałem. Bylo to nawet powcdem nie-przyjemności, jakie mnie spotykały, chciano
tnnie bowiem wyslać z Królestw a Polskiego .
Podkreślam, raz jeszcze, ie Szaniora uważam z.a bardzo porządnego cz!owieka .
Na iem zakończyło się dlugie, bo przes~o 3 godziny trwają.ce zeznanie p. Ad. Za·
wadzkieg o, po·crem sędzia przewod.n.iezqcy o.
g!asza przerwę na 1 i pól godziny.
zwoleń
..e:.n
Teatr i muzyk a.
Teatr Wielki. Dziś ,,Kafanyna.", jutro „AMa•·.
. Tcat-r Rozmaitości. Dziś o godz. 4 po pcI.
,.Eskapada", wieczorem ,.WHki w nocy".
Tentr Polski. Dziś i jutro „Manekin".
Teatr Mały. Dzi.ś. o gotlz. 3 % po pot. ,.Szkoine
a:asy" i „W lodzi podwodne j", wiet'.zorem „\Vi!!rf!;'J bilet".
Teatr Letni. Dziś i jutro ,.Famili.jka".
Teatr Nowo8ci. Dziś po r~ dr-Ligi „MilO'Sll)
czar" Oskara Straa.~a.
Teatr Nowoezcs11y. Dziś po pol. i v.rieczorern
„Dziesięciu z Pawiaka".
Teatr Praski. Dziś po raz d."llgi „Franusia ".
Polon .ez Beko wca.
Gdy szlafrok mam i pantofle,
Cóż mi huk bomb i granatów ?
Ja sc;bie sadzę kartoHe
Na tym najlepszy m ze światów.
Posiadam poleć sloniny,
Krup tyle a tyle funtów.
Gdy zasnę, niech z pod pierzyny
Nie budzi mnie dzwon Zygmuntó w.
Mam nói, widelec i mi:;,kę:
Nimi świa caly pokonam !
Gdy dodam jeszcze ktJlyskę,
Wiem, że samotny ll!ie skonam.
Dbając
o kraiu zasoby,
Pomnażam
zasób swej tuszy:
· Na widok mojej osoby.
Któi _się nie wznmie na duMY?
śmierć zgasi me oczy,
Zeii:lę :z; ziemskiego padolu
A gdy
Ufny, ie czerw, co mnie stoczy,
Nie wstanie glodny od stołu„
zaś grobie U.tery
Dwie tylko n1eoh świecą zdaleka;
Nie żadne Czterdzieści Cztery,
Lecz nieśmiertelne - B. K.
Na mym
•) z „Wioo'1kre_,gu".
Cesarz franciszBk Jfizof
w BaHcyt
t a ruIUJ Ido dm.ego zrc.z>.mda?r
moc.ars
·"}~fił i sze, które
że
... ~ .<:::t
,._ .
•
p .,.~ ......
. , . r.AUu.:eoa
zamieszcza
w ~· G""ios1e
~farod.u" a."i1;kul, nrzed5tawiajacy dokladrue
5fosun.ki zga;lego ~onarehy Austro-Węgier do
Polaków.
Gdy wstępowa! na t."On :? grJ<l""iS 1843
roh-u wśród blasków hlyskawie~ w Qdgfosie
burz>·, hióre sprowadzHa na Amt1"":i hor:zont ~v.iosrm narodów, wszeehwfa.drrie ua.now;I
w GaliC)i obcy u...'"Zędnik., w obcej mo.\ie spra"Vnriący rządy, wydający roz.kaiy, obcy sędzia
korz:'Ścl p:n:yna!rien:!a
!>?ę mfo~
to moearsfwo upewni im swoboonv. rut
twa.. gdy jaisnem
sprav;iedEw0ści {>pacy byt w:m1do\\7. ·Ta .I~
i w umys!aeh PolakÓ"l'$"~ któ-I ,..,.~h '"··~ d" ~ .,<:•,....; p,......„„...,....l
1 •:l „.,::i .,.•~u.„_.. .„„.t.t~-:i·
:tie zaraz po roku 184S hl' :sfo stafo. P'lerw„
;;ze 0b;aw~· nDWP,"h my~l.i n!e mZafy wtedy się
wcielić w tycie na stale. D'p!ero fata lBSf<1873 pn;,J.lo~?y w starciadi jesuz:e nieJedniJ..
f dea zv:ycięiy!a
krotnyrh ostat~me ni:r1ryrh za~ari !Bialenie1
n~ których j:.;ż oparfo. s!ę i;;cle p~!Hyciae takte Polaków. Odtąd On"J jt:i 5P0kolrue pop!yn;:ło rzeką at do lat ostatnfoh.
~im prz::run do ugr.i:itfiwanfa l'l9'Wfth
sądzil ludn~ść w n_le?"°z.umial~'Til ~a n5.ei. j~ i U!.$!.d, nowej ktYll:..~iuryi w dypfomie paidziereyku, c-bry rndnośc1 1ęzyk by! J~zyh1em ~mol, \ nHmwym 1860 roku, jui w;-. 18';9 z uu7.ądze­
cd nejillż.:i-zeji ludowej, ai do najwy'i3zei, uni- nfa władzv nakatano wfarlu;,:: po!ikcznvm
wersytetu. Nie ezul Polak, że J!O v.lasnei stą- w Galicyi 'i!źywać w stosunh11 d:::i ludnÓśd ~lei
pa ziemi, po tej ziemi, która jest. jak była zie- , j~zyka, polskiego lub rnskiegl'.l. a w następ.
miq jego ojców i dziadów.
i nym roku nowe roznt:':zadzenia wprowadz!łv
A w chwili śmierci Jego tą Galiryą rzą· : jęz:;;~ pols1.i i ruski j~ko języki, w któryeb
dzą Polacy urzędnicy, jej mieszkańców sądzą
Polacy sędziowie, Polacy nauC"zycielami m!odzieiy, r:zy znajomość liter im niosą, r:zy
l ją urzędować wszysflde w?adze i
wprowa<lzają na naj\\-yisz..e szczyfy wiedzy.
l dy w sto.sunh.-u do lm:lności, za.le-żnie tie jej na-
I rodowcści.
Polska mowa rozbrzmiewa w.s~zie, n.ietylko
jako język władz i sądów do iudrwsei, lecz a.
1ako ~iezvk wewnętrzne'J, służl:rv-.,; rzad-0we1.
Z
„
oł
iej ludności polskiej Galicyi w1szla koncepcya odbudowania Pclski w oparciu o tron.
Habsburgów, tej ludności polskiej m1odz1ei
pospieszyła do polskich legionów, które z Austryą się związ.aly, 00.daly pod opiekę jej eel!larza.
Ja1;:ai to długa droga od tych eusów, gdy
na tron wstępował Frnnciszek Józef I, il.i do
chwili obecnej, do aktów z 5 llstopoda! Na
począ!:ku - sfara A.ustrya, korzeniami !Wej
politycz.nej myśli sięgająca w wiek X\"III, n1rniająca za swój cel i zadanie przetwarzać
Aus!:ryę w jednolite, niemieckie państwo, rządzone niemie~ką myślą, bez względu na na.rodowe dążenia różnorodnych narodów i szezep&w, które w niem się przez bieg historycz..
nych wypadków znalazły. Na końcu Jego rzą~
<lów - Austrya, 1.-tóra pc;mocną dioń podaje
wskrzeszeniu państwa polskiego, zapomada
ro:merzenie praw Galicyi.
Przeprowadzenie Galicyi przez tę drugą,
trudnościami najeioną drogę, usunięcie warstwom, kióre n:.ądzily nią. wdrożonych pn..ez
dziesiątki lat pc;jęć, a postawienie w ich miej-.
see nowych idei - to czyn potęin;r, wiell..i,
l'ióry na zawsze po1ąezy się L imieniem zmarkgo monarchy. W epoce, gdy z.budz.ila się do
iycia i zwyciężyła w zasadzie w Europie za5ada parutwa narodowego, zdawalo się, te
traci raeyę bytu monarcllla, 1.ióra narodowem
państwem być nie moie. Zbawiła monarchię
ta idea nowa - państwa„ które ma być oparciem dla. rćiuych narodowości, choćby niektóre były tak ma!e i slabe, te państwa uhronye
nie mogą; ta idea pociągnęła i narody więki}
-
...
Usmr.ać się po<"zęli obry urzędn!­
cy, ich m:iejs~ wreszcie zaczęli zajmował: w
szerokiej mierze Polacy. W rok póżniej spoi.
szcz.ono cz~ci&wo krakowski uniwersyłel
.Jeszc.z._e nie byla ukoccwna przebudowa
Aurlryi, hióra miała był łei t:11:!hurlową jej ~u,
podgry:donyth ciasną m~ią eentrałizacy! i
gerrr.s.nfaacyi, jeszeze po dyplomie październf.
~owrm Gn1ucbo~skiego z. 1860 r. i patend&
rntowym Sehrnerlmga 1861 r. cz~kala Austrya
i
-
j
I
1ł
!
i
i
i
i
w ta·
Jeżeli o cesarzu Fran'Ci'Sih.11 Józefie
~ę, że był popularnym, to wyraz nie
mówi
nad którem pano-
wal. Do cesarz.a Franciszka Józefa przystępo.
w.ali obywatele Ausiryi z zaufaniem i suze..
:rością, jak we wz-0rowei rodz.inie. Za serce
placili sercem. Okolo osoby monarehy w ciągu
tylu dziesiątek lat panowania wytworzyła się
też niejedna legenda; ze wszystkich tych legend jednak przemawia do potomności jedna
i }ednnlita postać: wszędz.ie widzimy te same
rysy charakteru - energię„ ~kojarzoną z. dohroc:ą, fanatyzm obowiązków i wielkie porzucie sprawie<lhv;ości. Musi więc ten obraz
h;yć prawdzhvytn, skoro od tylu lat te same
z njego prremawialy rysy.
:Kaiw:yb!tn.iejszą cechą Francima Jórefa
rozwinięte poezucie o-
byfo ai du 5krajnmiei
0(, wiązków. Żaden urzędnik w Austryi więeei
nd niego de prarnwał, ni!ct nie był ·sam dla
,:iebie surow!lrym. Niuwyk!ą praro\vitoś1\
przy równie nie:z:v;vJdej
skromncśei N>
pr.z:e~H
du
~i~k~ze~~i ~t~i'l::wr:j.
m\ż::,"~
Etanu dali
(„,aiy !Jr.~rfg \\'}"biln::eh
monar:hii b3t~~bur5kiel~- za
ui.!!adę swoją pn:.yjęli.
ii pl'nislwu nie odmauzn:mi:l żądań, kió::-a dle jego siły J.ll>!r;:eune: wcij~!;:a i budkiu.
Szer;J~ myśl ma:iarcby ispe'lvnHa Polakr:m
:!ar~1dc1 \\'C~o b;~!::„
rlnwyrh ~:i. Odp':wiedzie:l na
wiają
s:~:~z:::ą~ pr~~\"dziv;ą„
nie-'lfi'l1ąecna tvir~
siala du tln!a cstiitttit:gt). Wtem l.l!Ufakl1u w J&
go rozt:m} m~~śl i serre pt)kładsli nadiie;~~ ie
przy Jego f>''mncy I
pań;?,!wa, które Jt<DHl
podlega, zdobędą i to~ eo kb serc i myśli było
zawsze nl'ljgGr•~~m:m pragn:eniem.
Z gl~bnlcim ~mutkiem sł~ją też n Jego
trtu:P.ny.
11868
I
zawsze sam. Do godz. 5 trwa.la toaleta l śula:­ ·1 wal re sz.czególnem zajęciem; żaden też raddanie. Cesarz golił się oodi.ieunie, i to sam, .. ny nie wał spraw wiedeńs.kich lepiej od cea takie przy toalecie kamerdyner bywał ra- s.ana. Dawniej po uFermdenblacie" p-Odawaczej biernym ś-wiadkiem. Od wcresnego ran- n-0 eesan.owi treściwy przegląd s innych
ka nosił jui niezbyt wygodny generalski mun- dzienników. sp.orzą-Ozony w biurze prasowem
dur. Do śniadania podawano mu białą kawę pod kontrolą prezydenta gabinetu; w ostati xwykle wiedeńshle pieezywo~ eo prawda
nich latach jednak tylko v.'}'jątkowo zwraca~
kawę sporządzaną speeyalnie nie pn.ez kuno uwagę cesarza na ten lub ów artykuł
charza ale przez starą dworską kueharkę. Na- dziennika.raki. Po przeczytaniu gazety Ul.siatychmiast po kawie siadał do biurka i przez dał cesarz znów do aktów i prac.owal do trzy
trzy godzfoy bez wyiclrnienia załatwia! poro- kwadanse na 8-mą, dokładnie zaś o 8-ej uklasiale z pc;pnedniego dn.ia alda. Podczas tej dal się do snu.
pracy wypalał jedno cygaro, da'l&"D.iej VirgiTak wygląda! dzieó cesarza w Wiedniu
nia, w ostatnich latach wskutek z.akazu leka- 1 ScMnbrunie i w G&fo15 l w Ischlu; wyją­
rr:r zwykle austryaclrie Regalia media.
tek stanowiły tylko dnie przeznacume dla o· Obliczono, ie ~n w eia_gu dJ:Wt . załat­ bowiązków reprezenU!.cyjnych lub na Iowy.
wiał średnio do stu aktów i to bynajmniej
W niedzielę o godz. 7 rano udawał się ee.
nie powienchovmie. Każdy akt ez;yial bardzo san na Mszę św. do kaplicy zamkowej. Wsród
odpov..>iada tr~ei. Popularnym byl we Francyi Napoleon I, popularnym w i\iemcz~ch był m-0ia
Wilhelm I, inny, niezwykły w histol)i byl stosunek pomiędzy ce.::arzem Franciszkiem Jóspoleczeństwem,
z p;tll~f~"em. i opozy-
l:';::erell lat
do eo-
dziennych pot:zeb iyl!iowych, cbjawiala się
jtii w pmfafałe dnil.'t i jego trybu~ iarhowueg•1 przez d]ug;e dziesiątki lat, z konieeinemi
<fopiero w osfatn?th euM.<th, ?.' trtiarę ttbyiku
...n, mod.rfikacrami.
•
Ct:·:.c:tn surwał do JH'tH~Y nrn0, tak rane,
że mało który r::ibofaik pr:vdątbv
łtch wa·
.runkach pracę. Czy w łecte: c;y '\\' ~mie o
godz. 4 i rana upu~zerttd 16ikn; by-.n:łn, ie
.„,
~iedy przew-id:w:\l wię«..ej zajęć. wsb.tnił
ieszcze o pó! ~dzl~ ~-niej. &w ~
tez
I
łości:
zefem a
cy:. w
II
~~Czas" zamieszcza ealy szereg ~
mnień :z; fycia z.gasleg<> Monarchy. Wspo-:mnienia te przedstawiają nadzv."ycz.ajną popularność Franeiszka Józefa, jego prostotę i
v.iel~ą mil0ść ku swoim poddanym. Wspozamieście
'body :!~riJd0vt·c~-0
l n.~ nową konstyl:ucyę, 'którą miał przynieść
\ grudzień 1867 r. A jednak już fak pf:wną
stafo się rzeczą, ii w no\1.-ych ramach dla źy·
ria państwowego. Polacy będą mogli tyć swo..
be.dnie, ii już sejm w r. 1861 mógł wypo\\ie. dz!eć pamiętne slowa, ii Polacy przy monar! ~ze stoją, s'.ać chcą ,.bez ubawy odsrę-pstwa od
I myśli narodc.wej z wiarą w poslannictv.-o Aul stryi".
Konstytucya grudniowa 18o"'7 r. nie z.adowolna Polaków. Glosowali jednak za nią w
. uwzględnieniu potrzeb monarcllh. Przed jej
I og?oszeniem zyska.la san.keyę ustawa krajowa
li o języi""ll w szkołach., pneksztakająca szkołę
ludową i średwą w Galie)i na polską, wz:glęl dnie ruską, otrzymała
Galieya - w mrśl
I tądań sejmu - radę szkolną krajową. Ale
to zadowolić Polaków nie mog!o. Ich żądania
sformulowal sejm w rezolucyi 28 wneśnia
r. Wyodrębnienie Galfoyi stało się haslem, pod 1."iórem skupiła się delegaeya sejmu w \\dedeńsldm parlamencie. RozpiĄ.~ia
walka o rezolucyęi której pamięć dziś 5pecyalnie tak fywo powraca. Postulatów w pełni
przeprowadzić się nie udało.
Jednakie w
!' związku z tą walką o rezolueyę uzyskali Polacy w Galieyi szereg dalszych konees}i: w r.
1869 uznanie języka polskiego, jako języka
l służby wewnętrznej w urzędach i ądaeh, w
ł r. 1870 spolszcienie uniwersytetu krakowski&
Wsnomniunia z życia Gosa
mnienia te pozwalamy sobie
ma-
wa.y~tk:e są..
go, w r. ;t.871 powołanie dC' rady Ko1'1ny ose1b::iego ministra dla G~Ue;ri i $i)~Yl~ie
unhi;er:sytetu lwowskiego i polił~cllrułd !wow~
skiej.
Pi) pr:.~nej
piu:famentamej
w r. tS73 przy
t)ei1::K$re1foirh
'l\)·bmów de ;;;.dy ptiiistwa: PoJaey, ttezygnon·aVt~sz.y z dal3zyeh ~!t1rad o "rettilut~yę*\ pogod1~~'!~ r:·~e?'~t?.i
im !WO.-
uważnie,
na marginesie
jeśli miał wątpliwości,
umieszczał
uwagi, a
odkladal go do ustnej
relacyi. O godz. 8-ej zaczynały się pierwsze
audyencye. Z kolei i raportami pojawiali
się: dyrektor kancelaryi gabinetowej, dalej
naczelnik kanr.elaryi wojskowej, generalny
adyutant i pierwszy ochmistrz dworu. Przed
wojną nu. na tydzień zgłaszał się szef generalnego sztabu; ministrowie i inni dygnita·
rze pojawiali się :z; reguly tylko za poprzed·
niem tgfoszeniem. Następnie pracował e-esari do 12-ej, p-oezem podawaoo mu śniada„
nie na tacy, którą stalviano na biurku. śnia·
danie skladalo się i z.upy, jednej mięsnej potrawy z iariyną i malej S?:klanki bawarskiego piwa Spaienbrau. śniadanie cle łrwalo
nigdy d!użej, jak 10 do J,2 minut, poczem
n.astępowaJa dalsza praca i t-0, o ile nie był
to dtień, przeznaezony na audyencye - bez
pnerwy do godz.. O-ej po południu. Dopóki
mi~kal w Burgu, kolo 5-ej wyjeidiał cesarz.
do ukochanego ScMnbrunn~ gdzie natydr
mu1!lt podawano obiad. do którego usiadał
!am i~en. Obiad skladal się z zupy, dwóch
potraw mięsnych i legułlliny, oraz. szklanki
wina austryackiego. Zamiast ko.Uteyf pilał
ł tylh ju± prted $pa.niem nklankę ~i&dleg<:1
l rulf!'h.
I
P{) obi~dzia podawano eHanom por.anne i \\ieczorne wydanie „Fremdenblattu'\
kt1ry ctytal od d~ki do da5ki\ nie opu:su:za.
i!ic najdrobniejszej notatki. Niejedna iaicya·
: t:wa mnnin·rhy miała n:olt itódło w ł.$j łek­
t ~ h\u'ykt ~r.e.w mi~wrcla•J eą!l~
l
wielu bajek kursowała takie
we
D'O cesarza
karoej sprav.'ie.
zglaszać się było moi.na
Znanym jest wypade~
w
ie
dziewczyna vriej5ka domagała się audyen:-y4
bo podczas ehoroby matki uezynila ślub, te
pies.w pójdzie do Wh.•cb:a i ucałuje cesaNką
rękę. Doiwolon,o Jej ślub spełnić. Pewien iyd
mafomiasteez.ko\\'}' z GaliC}i przybył do eesami
ze
skargą
rozwód. Cesarz
na
znnę;
ie zsduio
srucl::sł knźdego,
do
żąda ~
każdego
przyjaźnie się uśmiei-hnąl, gdiie mógł pomógł
lub chociaż pocieszył. Nigdy jednak nie przy...
rzeka! czegoś. rohy jak najśd~Iej nle odpo-wiadalo usU:tw<>m; ubolewał. ale prz.eeiw usta\\ie awojej vroll na SUilę nie rzueal. StarY,
chlap pad! cesarzowi z pł.aczem do nóg, Naga..
jąc o ratunek. Cesarz. znal jut spra.wę: chłopu
stała się krzywda; niesumienny sędda w
:tmoV>ie z onukańezym lichwiarzem 'll'<J'kOrt?"
tatwowiern-0ść i poz.bawili g'Q mienia„ Los jego trwo cesarz.a zainteresował;
przekonawS"ty się jednak i ald.ów, ie \\rS'Z}'ń­
!io stało się po formie prawnej, i ekha l ~
stali jego
Wiedniu
szczególnie - bajka o eesarskier part)i taroka. Przed laty wymieniano nawet uczestników tej gr'·· '1iiędzy nimi glównie byłego
gubernatora I 'erbanku, Palmera. W rzeezyv.isfości ('b~ •t nigdy karl do rąk n.!e brał
i iadnej gry nie umiał.
rozgłosu
mu
z
własnej szkatuły poleoił
wyplaci6
calą wartość
utraconego gruntu.
W dzieli audyencyi pojawiało się ZwYklł
zwyi sto osób.
Sekrełart
kancelaryi pbinei°"'
•
Audyencye n c,esarza Fnmcis--...ka Józefa
były specyalnośeią, nie majątą równiej w Europie. Do niejednego radcy ministeryalnego,
mGie nawet do niejednego starosty dost~p
bywał trudniejS%3'lll, jak do cesarza. Cesarz
sam domaga! się krótk-o l wętla.wafo, by dop~no do niego bez wyjątku karoego; dop!ero w ostatniem dzrlesięcioleeiu polecenia
lekarzy stopniowo ograniczały fru~ zwła~ icbivrnwycb posluchań. Pnez pól wieku
przesd-0 nle było istotnie nie prostszego, jak
osiągnięcie audyeneyi: petent 7,~faszal się w
lrante1aryz gabinetowej1 prudstawil swoją
sprawę t prosił o audyencyę. Z regufy natyehmiast wywarzano mu diie:ó; w wyjątkowych
wej z rejestrem w ręku powoływał po kilkti
z kolei, najblita:z.yeb drzwi. zawsie i ~·
kaną grzeeznuśdą i pewną dobrod~llklł.
która byia specyalną cechą ealej pbinat&: ·
wej kancelaryi. Wchodzący d& ~. naw~
najbardziej nieśmiały nablenl .o:t-f. Wl„
dz.ąe pned sobą lagodne nl~~ .otą e&sarza i jeg<> dobroniwy .dml~· .Bm:· &~u
znużenia przyjmował tak ~>łml~ •$to i w1ęw
eej petentów, 0 kaidei ~~e ~ góry gi:ull!to\\-nie poinlnrmowany. ~wttł~ się • w1eln
wskazówkom lekanv ale ~ ogrameze1nu au-dyencyi długo ani ~i,:~~ file c~ciał. ..
- To J:nój ooow.ił!•k-- mavnal - kaz~y
ll mvich pud<ianydt
.)rawo. poskarżyć Slf
pnedemną.
.. •· · ·..
•
drugi. Na zapytania, w jakim przyjść należy
str0ojut odpowłed! brzmiała gtereotypow<J:
dyeneyacb po~al looz1; których . rai 1ed1'"
ny widzial. cnaddby przed dwudz1~tu laey'.,
0
.ml•·
tylko W1;padkaeh kazano ig?a;izae się po rai
„Na jaki pana stać•\ To tei w dnie audyen~
CYonalne vddtiet · bvlo motna obok parad„
n~vcb d\"iuit.'.lrski<'b m~ndurów, tstną wystawę
einogr~fiezną; st.roje narodcw~, węgierskie.
polskie i c:i:e15kie't 5ukm~nr, mie:<T~zańskie 1·a-
poty„ tyfiowsłde
go 1~ai".
Mah\f, alowm ~ ee ko-
Pamię6 miał f'U· d0~konalą,
I
i
ze na, s.ą.. .
Nieraz z:da~-0 się, łe st.aruszkę w łaehm.a?
naeb blapfąetl o laskę dla syna pnestęp~
snm z kłęezek padnosil\ b:y osusul i pod&
szał. W słowach jegl}, w calem taooowsHlt ·
się nie była nic sztucznego; sertem ~'.W~
si~ do serca; z kaw_ym. ewl i \V-S~,·~ .
·
.
(U.. łr ~
Nr. 329,
:polską -politechniką.
Kultura ums.-lowa zy„
skala przy un1wersyl:etach i po za niemi szereg poważnych ognisk, które tlozwolily roz..
winąć się nauce polskiej i umoiliwily jej powrót na światową widownię. Po r. 1870, przetworzona z dawnego krakowskiego Tow. p-rzy~aciól nauk, powsta1a Akademia umie;ętno­
śftl, o§Mdek nau~owego ruchu po.lskiego, protr!ieniująey na wszystkie trzy zabory. Do nieznanych przedtem wyżyn dotarta, w Krakowie, a więc w GaHcyi wlaśn1e, sztuka nolskri, zwłaszcza plastyczna, od Matejki i G;ott..
gera zataczająca kręgi coraz szersze, a skupiona dokola jedynej przez długi czas w Polsce krakowskiej Akademii.
.'
Nasze miasta · prxkiosly się, rozwinęły i
nderzyly , wzmoenionem tętnem. Lwów z
~50,000 ludności doszedł do 200 OOO Kraków
1i 25,000 do ).60,000. Obn:izyl · się' w :Uch tylko
,;:tasz -stan posiadania. Ludność kraju skoczyła
2 trzech na osiem milionów. Stosunki wloś~ańskie · przebyty. siedmiomilowy
rozw6j,
rue tylko społecznie i gosp<>darczo ód pań·
szezyzny· do indywidualnej wlasnoś6i, ale narodowo, od chlopa tarnowskiego z r. 1846 do
cblopa • obywatela, radząeego w sejmie, bioTącego gorący udzia1 w troskach i radościach
.eaJej ojczyzny.. Po ryczaltowem wYgarn1ęciu
!:irżez Goruchowskiego mrowia cudzoziemstwa
w urzędach publicznych od dziesiątków lat
P?s'ie<lliśmy polską· administraąyę,
która w
memalym strypniu siała się czynnikiem po·
.fi'szechnego odrodzenia.
i . Taką Galicya przebyła drogę za panowania zgaslego monarehy.
Z tych dóbr zniszczyla niemalo dwuletnia wojna. Lecz szersze i pe1nfojsze warunki
bytu, których perspektywę zaryso-wala przed
!!ami w akcie z 5 listopada wola odchodzące­
go monarchy, umoźliwią nam niezawodnie
yonowne, szybkie i tem świetniejsze odrodze-
n_iwer~tet tamtejszy aż do r. 1908., Dnia 17
U sprawie f olaMw obGyGh pnddanysh w Rnxyi,
~I~rpma 1907 · r. arcyks. Karol został uroczy„
sc1e uznany za pełnoletniego i otrżymal swój
osobny dwór.
Dnia 21 października 1911 r. poślubił areyks~ążę na zamku Schwarzan areks. Zytę Parma~ 1. ~o:irbon. Najstarszym synem pary eesar::.kieJ Jest arcyks. Franciszek Józef Otto ur0dzony 20 list?pada 1912 r., ·obecny nastę~ca
tronu. Rodzenstwo następcy tronu tworzą:
arcyks. Adela, urodzona 3 stycznia 1914 r.,
arcyks. Robert Karol Ludwik, ur-0dzony 8 lutego 1915 r., tudziei arcyks. Feliks Fryderyk
August, urodzony 31 maia br.
Zmarła
„Kuryer Nowy" z d. 10 listopada donos.i:
w Rzymie 15 sierpnia 1910 r. hr
~ydzial pomocy P-0lakom oboopoddanym
Helena Mierowa zapisala kondyktem z 5 maił
K?m1tetu Polskiego w Moskwie otrzymuje od 1910 kwotę ·milion koron na utworz-enie Wn!!I
:Y1eluPolaków, główniezSyberyi, błagalne pro- czystej fundacyi, z której odsetki mają być eo
sby o odzież. Lud'Zie ci, zmuszeni przebywać w rocznie rozdzielane w równych częściach po
zap~dlych ~ątach i pozbawieni możności szumiędzy _dwanaście panien sz1acheckiego poi
kama ~ale1 pracy i zarobku, nie będą wprost ch~dz~ma, narodowości polskiej, wyz.m.nia ka
V: ~tanie przetrwać zimy. Mrozy groią im ~ tohckiegn. Zapis nie określa, czy zasiłki t...
sm1;rcią. Wydział nie ma dostatecznych zastai:iowić mają posag, ezy dostępne są dla wszy
so}JOw na ratowanie .tych rodaków i zawiada- stk:ch szlachcian€k bez względu na il'h stal
mia o tem ogól. Kto moie, kto rozumie ko- ma1ątkowy, wreszcie, czv mają hvć tylko jed
mu serce bije mfością bratnią, nieeh p-0§pie- norazowymi zasiłkami. • Zarz.ad funda~vi mt
szy z ;>fiar_ą. Mo.in~ przesyłać odzież, chooby spoczywać w ręku wydziału krajowego; a de
starą 1 znzytą, b1e~znę, obuwie i pieniądze
eyzyę, która z kandydatek ma być obdarzoną
pod adresem Wydziału Pomocy Polaków ob- zastr:z;egla testatorka wylącznie dla marszalkł
copoddanych w 1\foskwie (ulica Wielka Łu- krajowego.
bianka Nr. 20).
~
ieści
Milionowy zapit
z Rosyi.
Dllrarienia Polaków.
flreszfowania
pnxła
liczba
Karerixhiego.
Dz}enniki
tydńw.
żargonowe podają następują~.(
„Drlennik Kijowski" z 8 lisfopada pisze:
Poset Kereński, którego rewolucyjne zestawienie statystyczne: Przed wojną liczb?
Ultra - prawic-0we ~Rewelskija Izwiestia"
· żydów w państwie
rosyjskiem wynosifr
m?~ wypowiedziane w Dumie "\\rywolal:y
-:: nawiązując do informacyj, dotymących Le6,~,~Wsk~tek
okupac}i
obszarów rosyj.
w1elk1e oburzenie został wydany przez wła­
g10nów polskich, oświadczają:
dze p<>licyjne w ręce władz sądowych. Kereń­ sk1ch liczba zydów w Rosyi spadła d~
„Musimy wyrazić wielkie zdurnienie z ski uprawial wielką agitacyę rewolucyjną i
3,50?,000· Jednocześnie powiększyła się licz,
powodu d~iwneg-0 postępowania. tych działa­
ba zydów w Austryi do 2,260,000 i w Niem:
został memaskowany przez ochranę. Kereń­
czów polski-eh, którzy od chwili opuszczenia skiego czeka wielka kara, tembardziej, te 1 ezech do 615,000; w okupacyach zaś liczba ~
przez wojska rosyjskie granie Królestwa Pol- przestępstwa swego dopuści! się on za cza- dów wynosi 2,500,000. Wobec teno na1wiefi
~kiego. n:ieszkają w Rosyi. Nie wyrwało. się
sów, gdy w kraju obowiązują prawa stanu o- szem centrum żydowskiem jest Rosya, • dru
im ar;i Jedno slowo protestu przeciwko pla- blężenia. Nie ulega żadnej wątpliwości, że giem Ameryka z liczbą S,000,000 iydów. ..;
trzec.ie okupacye niemiecko - austryaekie,
n0m ich rodaków o austro • niemieckim speKereński, podobnie jak Liebknecht w Niemsvbie myślenia. Gazety polskie, wydawane w
czec.~, :r:ostanie na cały czas' trw:mia wojny
Rosyi -0graniczyty się po części do ściśle kro- usumęty z grona poslów obraduiących i zoKonfiskata
xkrzyń sardynek~ ,
nikarskich wiadomości, po części protesto- stanie wypuszczony na wolność dopiero po
wa.y, lecz protest okaz.al się wyjątkowo nieskończonej woinie.
·
"Morgen" donosi z Budapesztu: Skonfk
przekonywująey. W każdym razie społeczeń­
tu 10,000 skrzyń z sardynkami. By:
!:kowano
LUJ "lli
stwo rosyjskie nie może się zadowolić profely one wlasnością banków, do których należy
~tem gazet Tu zachodzi potrzeba donośnego
także kilka banków wiedeńskich.
I kategorycznego potępienia
zdradzieckiego,
nie.
do którE go popychają swych nadwiślańskich
Flł":E'
. i
ziomków wodzireje z Warszawy, Krakowa i
Lwowa.
Protest ten winien być zbiorowy, winien
slę znaJduję
zaznaczyć, ie wystąpięnie Królestwa Polskiego z państwa rosyjskieg-0 byłoby zdradą RoChicagowski ~,Dziennik Związkowy-„ZO'owaią
zwierzęta.
Liczne drDbne rysy, które występowaly s~. Pod tym protestem winniśmy ujrzeć p.od- da" d'Onosi:
"'
1>0dczas wojskowej slnzby eesarza Karola p1sy wszystkich Polaków, zamieszkalvch w
„Serce swe zapisał ś. p. Kościuszki) swej
Ponieważ nie wszyscy wiemy, ile watt
pisze „Neue Freie Presse" ~ zloiyly się jut RDsyi i zajmujaeyeh mniej więcej wybitne sia- ulubionej m!o<lej przyjacióke, Emilii Zeltnena obraz charakteru teraźniejszego cesarza. nowisłra w spnfeez.eństwie po!skiem. Dlaeze- równie, która, zo.stawszy żoną hr. Negroni, za- wielkie zwierzęta, dlate~o pożyteczne będził
Inteligencya, połącz.ona z dobrocią, wesolośt go niema dot~chczas fakiei;ro protestu? Lub brala w malBj, porcelan.owej urnie ten cenny o niektórych z nieh nieco wiadom0śei.
Jakkolwiek lew jest królem zwienąt, je
z powagą, świadomość obowiJ!lzków i pilność moie i tu dzi:>la wzglsd na. konieczn~ć ..nen- pc.darek. Serce odtąd spoczywat.o w kaplicy
dnak
pod względem ciężaru musi ustąpić ty
-oto zasadnfoze eechy jego charakteru. Ka- tralno~ri"? NaTeiv zwrcirić uwai:r~. .ze"nell- . pałacu hr. Negrnni az do roku 1895, otoczo.ne
rol I-szy jest duszą i ciałem żołnierzem. Slu- tralność poddanych rosyjskich w chwili, gdy wielką c:i;cią przez calą rodzinę. W o:>tatnic.h grysowi. Lew, ważący 400 funtów, jest nadi
zbie wojskowej oddal się w zupełności i nie- Rosya prowl:lf!zi najokrnpniejsza z woJen, ró- latach jednak przeszedl caly majątek hr. Ne- ką zdobyczą., podczas gdy jest to normalna wa>
ga tygrysa.
po kądzieli p. Zeliner6wne1wiele mia1 czasu na wypoczynek i rozrywki.
wniei fest zdradn. przviem hezwanmknwo grq.ni na .wm1'ka
•
'
Frank Onract, który zdobył pierwsze{
·
Qdy w Wiedniu by! przyd~ielony do pul- eiężsw, niż_ fa, która zamierz.a popełnić lud- h r. Morosm1ego. .
stwo
między myśliwymi w Gwalior, zabil kił
, Stę:raniem Polaków. emigrantów z r. 1831
Jfif.'piechoty „Hoeh-und Deutschmeister"; o..· nooć Króle$twa Polskiego".
.· .
·.
ku ty.grysów, ważących od 450 do 500 funtów
i·j863·we
Frane:vii
Szwajcaryi
zamieszkalych,
puszcza! o gr>dz; 7-ej ran-o zam:ek Hetzendorf,
Dzienni1zowi .;Hewe1: Izwiestia-" rboil~i o
a mian-owicie puTh:ownika Gałęzowskiego z Schillingf.ord, inny slawny myśliwy, posiada
w którym mieszka!, i udawal się do koszar, z to, ~bv masv rmwiskie nahraJv µne-lmm.rnfa.
Paryia
i hr. dę Dinheim-Broc.hockiego ze skórę trnrysią długości 5 stóp. W aga zwierzę
iktórych wraca! do domu pomiędzy godz. 2 a ii Pofacy ss zrlra.i't'ami i praeę sw~ w tym
cia wyn-0sił'a 528 funtów.
'S po południu. Spątywsi;y obiad w towarzy- ldernnku gazetka prawicowa rozpoczęta za- Sztokho-lmu, oddala rodzina hr. Morosinich z
Ale tygrys nie jest najcięiszym z dzikicli
najwi,,.k~za izotownścią serce nie·odźa!o-wanego
stwie malianki, wracal o godz. 4-ej po polu- wczasu.
naczelnika narodowi polskiemu, przez.naczająe krwiożerczyeh zwierz!łt. Palma pierwszeństwa
:dniu do koszar i tam pozostawał do wieczora.
je.go tymcu~.sowe miejsce il:ożenia w Muzeum na1eey· się niedźwiedziom. Szery niedźwie&
Jedyną rozrywką eesana Karola byli> naów„
narodowem w Rapperswylu. W paźtlziernilm rc•SYsski wai'.r dwa razy wi.ęcei nii lew, a nie
~as polowanie.
1895 przewkzi-Ono urnę z sercem z Wlocb do .di.wiedź amerykański przeważa częeto 800 f~
Od początku wojny znajduie się eesanRapperswylu, gdzie przez umyślnie wybraną tów.
Ka.r-01 na fronci-e. Od czasu do ezasu przyby·
~,Gazela P-0lska" z 3 listopada donosi:
A jednak ma nad nimi przewagę ich pót•
komi'syę otworzoJ:i.o je i przekonan'O się o pratwa! do Wiednia na dzień lub dwa , aieby
„Rannieje Utro" umiesz-t'za wywiad swe- wdziwości serr,a, znajdującego się w urn:e.
nrcny kuzyn. Parę lat temu zabito w Szpics
zmarlemu cesarzowi, a swojemu dziadowi go 'korP"-"POT'denta p.etn:::bur,:klerm z wirenreb€rgu wspania!ego białego niedźwiedzia, kt6
Następnie zabalsamował dr. Laskm?,'<Ski,
istryjecznemu złożyć sprawozdanie. Wtedy zesem C. K. O., p. Władysławem Grah5klm:
rego waga wynosiła 100{) funtów, a dlug-0ść or1
mieszkal w z.a.roku Sehonbrunn, w którym od
„Tnyg'ndzinna reViiz,·a w mojem mit>~z.. profesor uniwer„,·łefu genewskiego w Szwaj- nosa do ogona cztery metry i 33 centymetry.
earyi,
w
o.becnnści
zarzą<lu
rady
muzealnej
i
poc:i;ątku przebywa eesanowa Zvta.
· kaniu - oświa<lrzyl p. Grabski - byla dla
Si1a bialego niedźwiedzia jest wprost zdu.delegatów z różnych dzielnic Polski nanow'()
Pewna osobistooć1 która bardzo ezęsio 1
1 mnie zupełną
niespodzianką. .Znaleziono u
miewaiąca. Widziano, jak poieral trupa wie>
serce,
'!df.•..,,
„~,.,fon'(! z.nów do star2j urny i spimogla stykać się z cesarzem Karolem, opo- mnie papieTY w języku rosyjskim i czegrfowo
Ioryba, którego poprzednio W)·eiągnąl z wody,
iwiada w ,iNeues Wiener AbendblaU", że ee- 'f><'lskim b:vly zaraz przeezrtane i zwrórone, · sano protokót z poopi~ami wszystkich1 obee.- Wieloryb ten waiyl conajmniej 6000 funtów.·
~arz był jako oficer wzorowym podwladnym, tylko niewfo!ką część korespondencyj w języ­ nych tam panów. Dnia 16 paź<lzierni · , ; po
Po wielorybie, który jest największym i
wyrozumia!ym przełotonym i serdecznym t<r ku polskim zabrano i, jak pr:i;vp11~zrzam, bę­ wfolkiej uroczyst<0~ci k,,,Helnej, pneniosly najsilniejs~-ro ze :zwierząt, następuje slo:ii ;
wariyszem broni. Wykonywał skrupulatnie dzie ona ma1ervafem dla przyM;!e~o ba<lania. cztery panie urnę z sereem na noszach, urzą. hipopDf.am.
dzonych :i;e szb•rr!„r&w z cnrnów wo'en o ·ekażdą sfuibę, a kiedy w gronie oficerów ten i
Sądzę, ie o polity'Cznem znaczeniu rewizyi zn~
Sloń amerykański cięższy od ti.zyatyeki"podlegfość Polski, z kościola do zamku,
ów
się na twardą shrżbę, cesarz prznna· pełnie mówić nie można. W kaidvm razie
gdzie w jed·p.ej z baszt zamkowych ją wmuro· go, waty niekiedy przeszło 10.000 funtów
wal, że t.ak jest, ale dodawa1 uwagę: „Co ro- naczelnik wydziafu O'chrany i pom~imik nawano aż dn nkońrz:enia st'Osownei kar1:-czki Zwyczajna waga hipopotama nie przell.OS.;
bić - rozkaz jęst rozkazem",
ezelnika do spraw eywilnvrb petersburskie!!'·O
w dolnej ezęśei wieiv zamkowej. Ze s"f.rl:ldek 4000 funtów.
Lata, Jdóre pozastawiają wrażenie na ea- okręgu wojennego, N. Plewi~, do kt6r~·eh publicznych ze kurpiono duią piękn~ urnę z
żyrafa nie przeważa 2 tysięcy funtów.
łe ~cie, prz;epędzil cesarz Karol w konnicy. zwracałem sję wspólnie z poslem HarusewiZwien;~ciem większym i cięższym, ni~
bronz.u. Rzeczony hr. l\for'frsini mial rzewną
.Przebywal w malych garnizonach, ale nigdy ezem w sprawie przyczyny rewizyl, przeczą, przemowę w jęzrku fran·CU'Sldm, a oddając się na pozór zdaie, iest goryl a!rykańs!d. By·
nie nudził się. Dla zapoznania się z kaźdvm aby rewizya miala charakter p'Olityczny i za- nam serce, przP7 rodzinę tak ukochane, wywały samre wys.o!de na 2 metry, waiące po.
:rndzajem broni służył cesarz następnie w pie.- pewniają, źe rewizya była dokonana nie z ich raził żywą nadzieję, źe może Bóg da, iż e>no 400 funtów. Szerokość ich piersi jest zadzi·
~110de i jako k-0mendant batalionu pelnil wz.o- polecenia.
·
powróci jesz.cte na !mio w o 1 n ej Oi·cz;;z.ny,
wiająca.
rewo służbę, nigdy nie wyręczając się nikim.
~,Osobiaefe w ca.lej tej sprawie, która którą na$tl. wódz nieo.ceni-Ony tak gorąeo ukoPrzyjęcia, na które ·cesarz Karol zaprawywnlala tyle hałasu, widzę ezyjąś ehęć za- cbal.
sza1 swoicb ofi,cerów, jako komendant batalio- dania mj moralnego cfosu.' W ~aidym razie
nu, mialy eechę serdeczności. Uczestnikom nie mogę uważać dokonanej w mieszkaniu
idawato się, ie 'są w kole rodzinnem,' w ja- mojem rew!zyi za usUowanie władz wojskn- KnmuaikftGJił powiatrzmt
lb.imś zamożnym domu prywatnym. Nastrój. wych, czy cywilnych dotknlęeia miłości wlas.
Wojna stwarza nowe pnmys!y; wynalazki
ten wywolvwaJa w znaeznej mierrn cesarzowa nej polskieb dr;ialaezy spoteeUI}'"'eb, _d-0 grona
Jak don·oszą dzienniki amerykańskie, w i odkrycia we w'Szystkich dziedzinach wiedzy
Zyta, która znała dobrze ofieerów i rooziny których należę~
·
Waszyngtonie zaregestrowano nowe To-warzy- ludzkiej sypią się jak z rękawa.
tch i zawsze wypytywała się o nie· z ujęciem.
„Krężąi:e pogloski, jakoby przyciyną re- atwo awerykańskie z kapitalem zakładowym
We Francyi wyrabiaią skórę sz:l:uczną w
.
Cesarz Koral ur-0dzil śię dnia 17 sierpnia wizyi hyly ~tosunki . moje z za.kordonowymi 5 milionów dolarów. Towarzystwo projelduje sposób, który niiej podajemy, a na który powinny zwrócić uwagę wytwórcy.
1887 r. w zamku Persęnbeug, jako syp. zmar- Polakami. są bezpodstawne. Wszystkie do- w na.ibli~szei przy'!·zlośd, w każdym razie nie
lego arcyks, Ottonłl i arcyks. Maryt Józefy, ~umenty, odnoszące się do dziatalności Cen- póżniej, niź w październiku przyszłego roku, J
Róine odpadki, skrawki i zn!st~u:n.e kal3i0st:ry obecnego Jrróla saskiego. Na chrzcie tralnego Komitetu. Obywatelskieg-0, ·zwrócono wrga.niwwać komunikacyę pocvtową i pasa- I walki skór starych moczy się 1 suszy, poczem
. otrzymał imiona: Karol Franciszek Józef Lu· mi, a od:trnśne czę$ci korespondencyi zabranej ierską powietrzną pomiędzy Londynem a No- ł specyalna maszyna miele je na mial. Następ.­
~wlk Hubert Jerzy Otton Maryan. Mlodziefi. mi, ~łdoetnie będą badane; Dopiero po zba- wym Jorkiem. Linię tą będą oł;.slugiwaly hy· nie dodaje się do każdych 10 kilogramów tego
&!le lata przepędzi? p,rzeważnie w willi Wart- daniu .będę m6gl okxeślić przy.czyny dokona- droaereplany, które będą skonstruowane w mialu 1 kilogram waty, 2 klg. roztworu kauhol~ w Reichenau, później w palaeu Auga.r· neju mnie ręwizyio,
warszfa.tach Towarzystwa w pobłii.u Nowego
czukowego, 200 gramów waseliny, pól funta
ten w Wiedniu. Pierwsze nauki pobierał od
W. związku z.· rewi. zyą u p .. W?. Grabskie- Jorku. Maszyna, o sile 500. HP., będzie mogla kwasu cynkowego; oraz kwasu olowiu i 100
inatki i guwernantkt Gdy lh:zyf 7 bit tvria, go p-Oc$ef Ha.rusewicz oświadczył:
przebyć przestrzeń 30 mil anglelskir.b (okolo gramów okry,
lkierownić.f:wo dah:i:ego k$ztatcenia objął hr.
„Rewizya 11 Grąbsklego .iest dla mnfe zu- . 50 kilometrów) w jednej godzinie. Waga tych
Po roztarciu tej mieszaniny w kadziach
.Wallis.
·
. pelnie
i
Cala dzia- aeroplanów wyno:sie
144
kiloprzepuszcza
przez walce,
,Następnie nezęs?;ezat areyksiąię do gimna- lalność polityczna Grabskiego oparta jest na gramów, sila nośna 45.000 kilogra.mów, i cze-- dzi już w arkuszach. Po wysuszeniu skóra ta·
$J'Uill Sz.koeldego ·Wo·Wl. e.. d· n.· iu, które
pn:.eko:Pti.niu,
Polska mote roz.. go 1.0,000 kilogramów paliwa. JeiieH nie nie 1rn. jest _Jut gotowa do u_zytku.
"!" 17 reku źyefa. Na rok prz:edtem wstąpil . · wija6 się tylko w fącznrści z R-0syą. Pog1ą- starue na prze~kodzie; to próby 1-omunikaevj
Sf.ora ta bylaby tamizą, lecz czy trwa.la, c
d-0 pulku ułanów nr.1, z którego. z.1stat pne-. dy te, które podziela równi ei Kolo polskie, tei rozpe>czną, .się jui w początkac-h yrzy!!zlego tern przeknnnć się będ:d-e można, gdy wyrób
niesiony do pulku dragonów .nr. 7: :Podczas .
.. sta}e"
w swojej dzia· · ·
i handel
w ealei
roz.woiu..
pobytu w P.raJ:ze uczęszczał arcyksią~~ na u- 1 lalności politycznej.
,_..._
„ · · ,
1
m.aoo
Ze
·6dzie
Cesarz Karot
świata.
To i owo.
xeruu Kdciunki?
wic1kie
Ile
zam
londyn--Bnowy-York.
·j
niezr.o:rnmiałą
ukończy? I głębokie.m
Grab~k,i
ddwną.
będzie
tysięcy
się ią
skrąd wych~
że
przeprowadzał
miesią~
l
nią będzie
pełni
o o n
8.
.
o
I
ł
XX
~
~
~
~
!!U
Obóz j
1
(D. e. n.)".
Zassocz;.-p:
Sta:ni::f:rw,
k
a
4-s-28. Ra s. µ r 2
gub. warsz.: szereg1Jwiee 9 p. pieeh.
4829. Ko 1es n i cze n ko Jegor (?), Wi-iege (?), gub. radomska, szeregow1ec 71
~
Nr.
h
I
I
?!
n 'L
p
N '!;
llstz---46-ij
,
,
tzn .
IlC{ t
nbńz---Pn~ncJ.
4.S69. Dr ap iński ~!a.nlsław, Łódź, rywBny.
I ck ie w i cz A!e!~sander, B:;;z.ewó, gefre;ier 21 p. pierh., 9 komp.
~S70.
bat. piee'hoty.
4830. P ok r i n a
Antir!ej,
Porszojny, gub.
kielerka. szeregowiec. Fort. artyl.
4&'H. S z m 1 d t
D~b.rowa 1
S!anislaw,
gub.
4871. B i. e l i ck i Lucyan,
piotrk., podoficer Fort. artyL
4832. S k o czy 1 a s Stanisfaw, So1ec1 gub.
kaliska, szeregowiec fort artyl.
4833. S z 11 n ko wski Stani.sfa ':,
Piotrków,
·
szeregowiec Fort. artyL
Żydzt
4834. Ja n Ir el Beker, Łódź,
gub.
piotrk.,
szeregowiec 93 rob. p.utk.
Sal z k \'\"ar Pinkns, Warszawa. szere·
gowiec 228 p. piech.
r, gub.
Aleksande
4836. W a i z m a n n Sznrnl,
lubelska, szerngowiec 123 p. pieah.
ł835.
Mstzw„43-a obóz---PolacJ. e,
Z~ szere-
gowiec 5 p. piech.
4846. R 1 i m a ń ski Jan, ·Pnyna· (?), szer&gowiee 24 Siw. p. piech.
4847. Ko n a Stanisław, Lublin, .szeregowi ec
Lejb· Gw. Keksholm. pulk.
4348. Ku s Józef, Zastawy, szeregówiec 13
bat. Saperów.
4840. Ko v. a 1 s ki Stanis!aw, Ozorków, szeregowiec 2ii p. piech.
i850. l\f a z u r k i e w i cz Wiadyslaw, .szerego.
wiec 32 p. piech.
4851. ~la 11 e m o Io Piotr, Warszawa, szeregowiec 30 Polt. pulk piechoty.
4852. N o w a k Andrzej, Dumnawola, szeregowiec 8 artyl. bryg.
4853. Pies z czy n ie w i cz Stanislaw, WolaBondowa {?), cywilny.
4S.54. Skowro n ski Mikołaj, Wonche (?),
szeregowiec 204 p. piech.
48.55. Szaf ar i n Bole„law, Będzin, szeregowiec 6 Libaw. pulk pieeh.
4856. Sik<' r a Tomas~ Kraczew, gefreiter 97
LifL p. piech.
4857. S ko w roń ski Józef, Warszawa, sze4858.
4859.
4800.
4861;.
4862.
48G3.
lataj,
St em P. i n Stanisław, Zwolin, szerego1riec 32 lirem. p. piech.
Str us z y ń s k i Franciszek, Michalin,
szereg0w1ec 141 Mos. pulk piechoty.
W erb i n Józef, St.a.rol.anie, szeregowiee
173 p. piech.
Józef,
W oj cie eh<> wi cz
mie (?), szeregowiec.
W od ars ki Stanisław, ~,:1-:o, szeregowiec 1 pulk Lejb- Gw.
Z u p a Fram-.iszek, Retwiany, szeregowiec 258 p. piech.
oddział
~lotz-~-4~-fy
4872. B -0 g d a n o w i c z Adam, gefreiter 27
p. piech.
4873. C ze rwie c Wincenty, Krzewolęcz (?),
szeregowiec 6 p. piech.
4874. Cho run Józef, Odeli (?), szeregowiec
27 p. piech.
4SH. B u g a. Jan: _!.eskc,~óra, gub. siedl>J s;;e-4875. J ę dr z ei czy k Jan, Starosiedlice,
regowiec fa:;: p. p1ech.
szeregowiec 51 p. pie.eh.
z Antoni. Dukanó"\ gub. wan:z.,
Bi
. 4915.
4876. Kozub e k Kazimierz , .Masłów, szerego. • '·
h
J.O' S sD:r.erbe~crwre•J~ J:i-?, p. nzt'i~ch.'
wiec 6 p. pieeh.
i . d . o 1 e g al>ei)~ g:erz~ guu. pWd'.'n:„
4877. K a m i ń s k i Mateus~ Lipki, podoficer I
szeregowiec ;} p.
nnóz---PolacJ.
151 p. piech.
Wtir:::zawat
l 4f.17. Do I c zn'i ski
cr,;;:h:ih>; LP'b- Gw
4878. Maj Wincen~·i Waleehom ce, gefreiter :
1 49!8.
wi'n Ig;:ii'~\ Gdide!n. i;!'Jb.
6 p. pfe::h.
14881.· ~a w rod
13 komp.
4866. :. ag rod zk i Ludwik,
radorn:::ka,
Dąbrówka,
gub.
gdreiter 101 p. pi€cli„
1
Woiderh, Milków, szerego-
wiec 204 p. piech.
4S82. O is rn u n d Konstan~·, Rodziemcz.e,
szeregowiec: 171 p. piech.
4&.~. Pośnie w i cz Jan, Kireli {?). szeregowiec 3 p. piech.
aier·
4884. Ra w e ck i Kacper, Filipo\\ire,
i.ant 6 p. pieeh.
'1885. Slab o n Stanisław~ Kielce, szeregowiec
6 p. pieeh.
4886. Wiech a Ignacy, Peaszyc-e (?), podoficer 226 p. piech.
4887. Wił e k .Michał, Borki, szeregowiec 6
p. piech.
4888. W o 1ny Antoni,
Stefanowiesna
(?),
podoficer 8 p. pierh.
4889. F 1 eis z yk er Mojżesz, Łód:f, 5Zerego°"'iec 146 p. piech.
;·n il:,
-D
b:i:rwiefr~:..;s.
Mctz-57-mJ nbóz-PolacJ.
4:001. .;\ k. si u ki e w : ci Daniel, Lida, g'Jb
wHeń.s:"'~·
.
1
Staczuny, g1..if'l
4nt2. A da .m k o \V i e z
-HJS p. pleeh.
4:! ~yb. strzeL
,
kowiflhka
4!.łitt El jak St:rnl:;;faw, Pa~Jupy, t?Ul:!. wHeń~
p:erh.
p.
•
•
•c"
·
•
S-~ia! szerĘ-gr<~:!t:C ~~ IL p1eena
ł
I 49$3. Baki:zy s Admn. W;dHldj - Ro3i~my,
1 •c.-„n fnr•·rna J"- C'·--•1 :" "'"h 1.:e~e~1-„
~.ub. kO\Yti'ti'1); a, ~ZN<:. ;.!O\\', 44 p. n.
~,_ •.;,_,.,~ e'-'. ""' ., „..,.,,.~ ł
. •·'"•
7:•·-'· • .J · . ' "
i~,
szerego\\! ec 200 p. piech.
gub. warsz-f
4fr21. G .s r ba ez: e w s k i ~H:-hni, Sielce, gub. 4964. Be re n t Ad;;m. G!.lb,-.vn,
·
sze•·l;rr0wi
...
- • ~-f'l · n• ·
-. · · '"i;
1
• · · · er 3')~ ~Yh
warsz"' •:;:anonier. o<'.::> art~- 1. uryg.
ko.gub.
Lkzunj\
493:?. Goc ko wski Józef, War::Ułwa: gefrei- 4965. B-0 r ko wski Pa:wer.
wieńska„ szeregowiec 53 p. p.
ter 1 kawal. pułk.
4923. Gęb us z a Pi11tr. Mogrezew, gub. ra~ 4966. Cie ś 1 a k .Tan, Cię\;\ćW, g. warsz., s~
regowiec 13 p. piech.
domska. :3Zer~~0wiec 68 hnt. plech.
a 1 d o wie Bolesław, Piszezye Osma•
D
4967.
.
,
gub.
Bogenel,
49'24.•Iure....,: i cz Franciszek,
gub. \\"Heńska, szeregowiec 44 p. p,.
nia,
pieeb.
p.
111
ee
kowieńska, :neregowi
49"l."5. Jus ok as Kazi.miErz. Tirszlewsk . gub. 4~tl8. Grze w as ze wski Józef, Mowo-Ale..
ksandrów, guh. kowieńska, 'szerego'i\.·ieo
kowień:.ka. szeregowiec 4!16 p. piec-li.
prow. magazyn.
Kobeniki,
Józef,
k
y
z
49"..6. Kom end arc
gub. płoek~ szeregowiec 49 Syb. strzeL 4969. G a r s z w a Jan, Ja.kuny, gub. kowieńska, szeregowi ec 42 syb, strzel. p.
pułk.
ł
l oń ski ~ad~~law, Babinów . 4927. Klimki ewie z Czesław, Petiurki, 4970. · a~
szeregowiec ; p. piech.
not
u
gub. tomi:., szeregowiec 5 p. piech.
1
1
czy k Stanislaw., Sirwono (?)',
w
a
r
K
4971.
4926. K u czy ń ski Aleksande r. Ka3maci6wszeregow. fort. artyL
kaliska,
gub.
piech.
p.
97
gefreiter
,
ka· Kurlaadya
1
Roaana Warant.
Grzegorz;
ny
o
eh
K-0
4972.
i
gub.
,
Lubochnia
Stanisław~
nek
ta
Kos
49'29.
204 p. p.
szeregow.
grodZry
gub.
ve {?),
I
szeregowiec 31 p. piech.
gnh.
f· 4930. piotrk,
Buraki,
Adam,
\liski
o
I
ie
Koc
4973.
ldeleKowal i k Józef, Czyiów1 gub.
1
7
j
i
I
I
j
c:a. podoficer :tejb - Gw._
.
•
wileńska,
I
szeregowi ec, 15 p. piech..
~ 4974. Land e kiec z Antoni, Wieś, gub. ko--
j
wieńska, szere,gowiee 42 p. pi ech.
l 4975. M i g ie w i cz Antoni, Aszulite, gub. k0o>
wieńska, szeregowiec fort. intendentury.
I
J 4976. :M a ez k ie v; i cz W-0jeiech. Babinów Kutno, szeregowiec 73 p. p.
j
' 4ffi7. Mik o lajn us Jan, Kowno, s:reregi.i.
wiec 11 5 ,-b. strzel. pulk.
gub. warsz., szeregowi ec 25 p. pieeh.,_
•
'
k 1·
Gł t. •
1. "d
AM- .,,.
4892. Cz up ret a Stefan, Skuraty, gub. ':tv®.
.ueuow, gub • a ISl.>'.a, I ·1978. 1\1 ie cz o n a S!efan.., Welesl.i • 'Mi:::on!'•
~~ o w a..: rt am,
"
· - • 1
(?}. crub. wileńska, szerezow. 7 p. p.
grod:z., szeregowi ec 4 komp. rob.
szeregow1e:: li s,rze . pn:.m. b k , · '
l
~
·
~
G
·
•
•
k
1
o
1 est e k Hafal, Se(.eko1 gub. kow ...
M
::0979.
·am:;;::::,
·
4893. Gomon Aleksander, Matiejev.-sk, gub. l' 4'"""
gu
cz a • .:1n.orut T{z:m,
v-:><.1.
·•
·
h
·
"3
i
szerez. ow, 42 s'. b. strzel. p.
grodz., szeregowi ec 202 p. piech.
piee .
szeregowiec k- - p.
i
~
'
ó w, guu.
c
"zera.
4..!180. M ag r o w s ki z,_·gmunt, P!'"':t.
4894. K w i at k o w s k i Andrzej, Nowy Dwór, ' 4n37
„ . p ·r z y 1 i· n· s - i J·an, 1 .t zerusz
"'""
'"'*'1 "
lk
1
gub. warsz„ szeregowi ec 249 p. pieeh.
0
g<.;wiee 8 bus. p.
PI?trk„ szere? ': u:: . s rze · pu •
4895. K u ź m i n Micha!, Piroiki, gub. gr-0dz.,
· ....<l.,...1·1e1·s1•
4!>31. ~I ark ie w i cz Wad" w. N.~"
1 4938. PI eka r ski Kazimierz, Charut, gub.
_ F
v..., " • -"1.
•
"'
1
b 1.
ka1iska, szeregowiec 8 pulk pieeh.
szeregowiec ort. arty_
hu„ ·
ee 27 d' w.Radzvmin.
gu · now., rszer~gt1wi
,.
· J · ~ · J.ano· wk·a, g. piotr.t{.,
p · ez a li
\\.
Stanisla
i
k
s
b
m
y
z
s
A896 K w a I czy k K· aro1._ wo1a s uch od er- 4nss
4982.
oze1,
" a. 1 ą
0
_. • o
~"ereaowiec 8 ~trzel pul'·
I
ec 32 S"b. pulk.
ee 1 i S p. p.
skaJ·a ( ?)~ szereirowi
gub. warE<z., szere~r1wi
A·
•
:>
·
"'
~·.i
~
gub
·ce1
.\nt„„1· Ll"k""\"a.,..,1
AN.>o·o Patura
Ludwików, gub.·• '±<:riJQ
4897. Muszlar fryden·t4!3-33. W ol o di a Pintr1 •Wi!hitki~ g. wn„ s:i:e:
•
"
k ''
~~ " " '
•
,
_
,
.„
.
- ~~ b
pieeh.
p.
8
gdreHer
piotrk.,
pieeh.
p.
206
ec
5
warsz., szeregowi
> · s,rzel. P·
"ti:
regowiec
,
Kudand\a
,;-!~z.ki
Kła
,!ózef.
n
o
Rur
4898. ~Ii cha 1 a k Antoni, War3zawa , szere- ! 4038c.
Aleksander, Bubrr 1nHdr
n
Y
si
e
g
ę
W
4.nst
~
yodofieer 97 p-. piech.
1
gowiec 32 p. piech.
g. pintr., szeregow. Iort. artvl.
1
z a w a d z k i f gnacy, Dębnlea, g. i;ad-.
4898a. Pot z Edward, . Wiel1~ie D_~by, gub. ,{l 4W9. R os z par a Józef~ Rodniki, gub. kali· 4B.S5.
l
.
II
!
belska, szeregowiec Fort. artyl.
4900. S a w i c ~i Józef, Z~otów, gub. lumż.,
szeregow1ec 24.3 p. p1ech.
4901. S_ o eh ac zek F:,anciszek, Gu~ów, !fJb.
warsz., szeregowiec Fort ar~l.
49G2. W od z i a n o w _ski Ju~?f: Bugaj (K:l·
luga), szeregow1ee 8 ouaz. roh.
. Ó„
Zyj Il'I„
·
szeregowiec S9 p. piech.
ska, szeregowiec 4 strzel. p.
warsz„ szerego'ł.-iec 204 p. p1ech.
4809. Pa w low ski Jan, Zakrzew, gub. In-
!
I
4940. Rad zis ze wski Walenty, Kokn:owy
(?), gub. pintrk .• ll:anonier 6 artyl. br.
4941. Rek us Józef, Ifolodens (''t), gub. siedl„
i
kanonier 8 artvl. hng.
4942. Rzepka Piot~1 J~rn=.orznik, gub. piotrk., i 4895a. ~ ia l} 1i o w. Narbum, Zwolini szerp
I
l 4943.
1
', 14944.
f
I
\!t,ec 2U8 p. p1eeh.
gefre1ter 12 syb. sfrrel. pulk.
·
-Ma1mnsza,
Góra
S k up iński Anton~
altif
8-.~
ąn~z--fi
P?lk.
art~}·
guti. \\'!leń~ka, podni:re. r 6
U U UuUM
łUu~
S k r a J ny Leon~ Izdebno, guo. s1edl_ l
"""~ '?)-. szere<roh"ro1
rt
· l 4986. A n e-}a
szeregowiec 21 p. pierh.
b
ł .i(.,\;;łl5VH' \.
u.
~
s ur a.w a
J
~
~
wie~ 11t} p. piech.„ 9 komp.
an, i~s:ęzemcn, gub. wa::sz., !
1
Bak Frandszt>k ®ro\viee, szereguwiee
4987.
I
kanonier 8 artyl. bryg.
i
115 zanas. bał.'
4f..r.3. N a u en ~te i n hrae1. Brz~i Li~~mld, I <h!f.i6. S:rn.nte r Kuźma f?), Bk·r1rnw.:e, gub. {
·
szereg~•wiec 29 p. pied1.
l 40.'ł.l'l:. Br u k ·Jan. Ma~W · (f)~ eywi1ny.
wrlensk~. neregc_\"iee 3 fort p.
szeKazimier~
Cbaim,
m
u
1
b
en
os
R
4~-C!.
I •ID4:1. St ag n 1 k Frnnr:1szek, WeH~zew, gub. ! 4~:89. Durki ewie 2 Ada~ Stary Kursk
regowiec 316 p. pierh.
puŁlr pie.eh. '1·
fe$erw.
oc 48.· Svb.-.~
siert!'6'owi
.
"
wiwsz., sz::;regewiec -1 p. pie;:h.
.
::,
i
•
AO.("::'.
oi<JTV.
l,,.-
•
•
_
I
.
I
I .
1
•
<
J.
l
•
a komp.
Jndraov;~1>a. ,
guu.
er +'"'l.n,om,
z mig•
. l -~-OO. n„·mne wiu Serojon (?), Pierwo)~
szereg1)Wiec fort. h:lt
·t
~i\
· ec :.:v
·
„
·
·
"-,~n·
stl"z.e,
,,...,,.. Turl..o..szeregn\v1
'.Po;rpłert (":).
g. ~-.:;.a- ''
... „~zyC<:i.,
l, ;;,..
""" • ~'"I."""
'" "··~-;
• .,.=.„·
A<'\
t~
~
":t<no, ._,
kamp.
4367. S ze b ka Ignncy, 1\fodz;ynów, gub.
piotrk., sz::rE2owiec 4 p. pieeh., 6 komp.
j
pułk
liska, pndofker 6 .artrl b:yg.
is
komu.
~ficł>ał. SuiUlew ka ('?), """'
d o_ wski
;c
c:,_.:~.""".,~'."!'!·"'"·-~ :-:: ~. -:-.'.'.· i. 4950. Twa_
pt!lk.
Syb. strzel.
1
b -r •.
dcf?t"et 4 stne.t pułk „ 7 komu.
P? ech n 2 ll• 1 e~::.:\\-,- _"''„"''- „. "- ·-:.- i
I
ł!I' • i.::n;$K'I\, _;-rr?<.m1e;r ti fr!"i:C-1. bryi.r.
.
•
.
•
'
..
'
•
i
o.
',.
{~ „, -· . ' !:, •• • \'. ~ 1
:: '"",..."''
g.~"'Yie~ 5 p„ t;::::ha
·11ID1a. G n o his 10 C;:pn:a::i, RoczvszezE<·C7:$
1 ~ _,. ~ it. 1 ~~Hen •.:-. ~ ~.:-,•~.:t i\ 0?~ ~mta
pt~, 52eregowi!!'t 11 stnei. pnlk.
p!erh.
p.
Hr>
pod.1iieer
4.:C7. : rl n n -? li S.:~
k:lli::ii:a,
6ti'O.
(?li
K.:!:il:_:, g;!.ct::te:.:· S .
ZJ.·!rl~ t:~·~,
:i;;)3'1. W a si 1 e ". s k 1 :Stn~!is:_aw. Szlaków. ~· {t"J2. Ih c ty ń ski Ifon~ir:!'t~\ . KHmenkłi,
m.areguwiec 217 P.· .piecll'l 1 kb:mi!•
,j
:warsz.'1 Etcztgu-.1„e~ ue;n-Gw. - ,_
.f .
4~C&.
48CS. W a izm s :l n :.fojżr:.ozi
i:OWiec S p. p•eeh
4960. Abram o witz Józef, Pnedbnn e, ł
:mdom&ka, szeregowiec 94 p. pierh.,
I
4800. W ei n e r ma n n Lejba, Kowno, szere-- ; 4931. Karc ze ws k 1 Jan, Othwk1~ gub. IDleńska, podof ker 6 artyL bryg.
gowiec 29 p. piech.
4891. Z i e l e n i e e Mojżesz;, Stok. szerego- 4932. K uch a r s ki Antoni, Okalina, gub.
radomska, podoficer 200 p. pieeh.
·w1ec 28 p. piech.
4933. Ko z low ski Aleksander, Rzemij, gub.
kowieńska, szeregowiec 152 p. piech.
4934. Mat uszy ń ski Komianty, Kawęcz~·n,
4864. B u e z y ń ski Józef, Łowicz. szerego- r,
wiec 31 p. piech„ 1 komp.
4&>.5. G n e dych Filip, Szu1gozdów {?), gub.
radomska, szeregowiec Lejb - Gwardya,
Zynzt
r
l
,
regowh:e 151 p. piech. .
sze(?),
Warzbel
r,
Alek:::anrle
z
us
Mil
4880.
f!'!e- 1
regowiec 110 p. piecb.
cywilny.
regowiec 15
szeregomee
4879. Mark owski Broni5law, Bodaki. sze-
4837. Bart o sik Andrzej, Czerniewic
regO\Yiec 21 Murom. Fort. pulk.
4838. Ba r czy k Antoni, Łódź, szeregowiec
6 Libaw. Fort. pulk.
4839. B er e n t Edmund, Ralis~ szerego.wiee
5 Kallliz. Fort. pulk.
4840. B e r gan der Ignacy, Czerniewi ce
'
szeregfrwiec 31 Aleks. Fort. pulk.
sze..
,
Warszawa
Andrzej,
k
ezy
4841. Fedor
rego\\iec Keksholm. pulk Lejb - Gw.
4842. Gaj e w n i k Jan. Matirin (?), cywilny.
48-13. G a w r y c h Jan, Kozly, cywilny.
484.4. Go go 1 ew ski Stanislaw, Kębliny (?) 1
48-15. Ko n i ew i cz Józef,
Łomia,
42 p. piech.
l
. l.Ęrz.yea,
\Vładys~aw
,
·
!.
4901, Fr a~ ez e k
Nr. 829.
n·o
!993. Jezierski Józef, Grójec, szeregowic-::
119 zapas. bat., 2 komp;
4994. Ja n is ze wski Slanis.raw, Kon.opnie~,
szeregowiec 119 zapas. bat., 2 komp.
Mm5. Jak ub owski Wincenty, Laezyn, s::.:::regowiee 115 z~pas. bat.,, 3, komp.
4900. J ~ r d ja c h Wmeenfy, _Łodz, szerec;-r:w1ec 9 strzel. pulk„ 5 komp.
~997. Ko z l <>wski Jan, Białystok, szerc::;.::;wiec 3 p. piech., 4 komp.
4998. Krystyniak Jan, Nożyny, sz~m:~owiec 43 p. piech., 7 komp.
~999. Kr om bi e wski Antoni, Kiszdin, sz'Jregowiec 43 p. piech., 12 komp.
5000. Kos z Y ck i Joo, Tapretna, szere.:;o.
wiec 190 zapas. bat., 2. ~omp.
~001. -X ras.n m Ignacy, SuleJow, szeregov>'1ec
8 p. piech., 6 komp.
5002. Lam e n t Feli]is, Orszyny, szeregowiec
116 zapas. b.at„ '1 komp.
5003. Lubowidzki Józef, Ciechanów, szeregowiec 246. p. piech:, 12 komp.
5004. Maehnowski Bolesfaw, Orlów, szclic.:··· regowiec 226 p. piechT 4 komp. -
i
n.~
5005. Maślanki ew 1 cz Roman, Tuszyn,
gefreiter 8 art~-1. dyw.
M: a n i ko wski St::mMaw, Łódf, !ze-·
regowiec 3 Syb. sh·zel. pulk., 11 komp.
Ostrowski \Viktor, NoworuińSJk, sze.
regowiec 117 zapas. bat., 4 komp.
5008. par a fe _n i u k ~an, Se.liz.ma (?), sze:rego wiec 1v1 p. p1ech., 12 komp.
5009. PI as ka Konrad, Kawęczyn, szeregowiec 119 zapas. bat., 2 komp.
Michalów,
5010. Puśniecki Franciszek,
szeregowiec 115 zapas. bat„ 3 komp.
5011. Pach 1 er ski Stanisław, Słowiki, szeregowiec 63 p. pierh„ 12 komp.
501.:!. Pi w o w ar Jakób, Witaczeszyn, szeregow1ec .439 odd~. karal?inów ~.aszyn:
_
0013. pa n a J s.·u k Joz.ef, \V oromeki, sze,e.
gowiee 10 p. piec-h„ 11 komp.
5014. Sznur u k Józef, Grochów, szeregow1ee
111 p. piech., 4 komp.
5015. Swiszyński Ksawery, Krelewsk,
szeregowiec 119 zapas. bat., 3 komp.
5016. Stań ski Józef, Makowjuny, szeregowiec 119 iftpas. bat., 3 komp.
!
! 3006.
i
I 5007.
I
y
o
w
TN
5017. Sn bel ik Wawrzyn, Podlesie, szerego..
wiec 314 p. pieeh„ 12 komp.
5018. S k :re n ta Roch, Lewanohr-0 {?), sze,.
regowiec 118 zapas. bat., 3 komp.
5018a. Stempniak Karol, Błonie, szerego.·
wiec 120 p. pieeh., 1 komp.
5019. Skib e 1 Wawrzynier. Zcesnice (?), sze-regowiec 228 p. piech., 2 komp. 5020. S la wińsk i Józef, Białystok, szereg„.
wiec 198 p. piech., 15 komp.
5021. Sankowski Zdzisl~w, Warezaw:t,
szeregowiec 15 p. piech., 3 komp.
5022. S a w i ~ki Tomasz, Gradinice, gefreite:r
10 p. pieLh., 2 komp.
5023. Ssak Michał, Wólka, szeregowiee 2
j _ S:;b•. strzel. pnlk., 1~ komp. .
. u024 W o J cz u 1 a n Bromslaw, Smaw.r:zyna,
' szeregowiec 441 p. piech„ 2 komp.
1
i 5025. W o w szyn owski Feliks, Karczew,
szeregowiec 118 zapas. bat., 1 k,1mp.
5026. Wą.sak .MoEary (?),Warszawa} szeregnwiec 11 zapas. bat., 1 komp.
5027. Wo dej ski Józef, Szewin (?), szere.
gowiec 116 zapas. bat., 1 komp.
I
5C28, W l o d ar~ ki Henryk, Wirków, szere.
gowiee 117 zapas. bat., 2 komp.
5029. Wer o n o ez Józef. Bumy, $Zeregnw!ee
496 p. piech„ 7 komp.
503". Z aj ą cz ko wski Antoni, Sabara (?).
·
szererwwiec 62 p. piech., l.6 komp.
~ ~
Żydzi.
5031.
5032.
5033.
5034.
I
,
,.,,.
5035~
5036.
n u n im o w i ez IIja, Bfa1ysfok, szer&
gowiec 21 p. piech., 3 kamp.
Fr is zer Kalmann, Warszawa, .szere.
gowiee 93 p. pieth.
K 1 is m a n n. Salomon. Sonarki szere·
'
1
~
4 .i.iOmp.
.:.<:> p. p1ech„
g-0wiec tl.~
L e w i n Jeremi, Smorgoń, szsregowiee
143 p. piech„ 14 komp.
Pa] e I' Benskm, Grodno, szeregowi<::::
17 p. piech., !) komp.
Szaj m a n n Mati;S, K~e:zy:n, gdreiter
8 pułk. kawal
---
I?'
Ob
. oz Jencow w
I
li037. A n (Ir ze je wski .~1e:Ksani:1er, Kar- 5081. Ad am us Jan, Piotrków, szeregowiec 5121. Bort n i a k Micha!, Kreuszelewi'ce, g. 5164. Bar a n Aleksanoer, gub. groazieńs1;;:a,
kaliska, szere:-owiec 23 p. piechoty.
szeregowiec 101 p. piech.
8 p. piech.
wów, gub. lub., szeregowiec 233 p. p.
gub.
ew,
Pr-0ns.
Feliks,
ski
ń
y
Borcz
..
5122
.
a n Grzegorz, Fajslawiee, gub. lugub.
Bar
(?),
5165.
Pszegl:y
Antoni,
zek
as
Ad
5082.
gub.
5038. A n drze je wski Jan, Debessy,
kaliskl!I, szeregowiec 24 p. piech.
belska, szeregow. 67 p. pierh .• 8 komp.
piotrk., szeregowiec 1 p. p.
wileńska, szeregowiec 20 p. p.
5039.. A n dych o w i cz Józef, Lindów, gub. 5083. Ad o 1 f Pav.-el, I\'.llynek W reski (?), g. ! 5123. Borcz Kazimierz, gub. radomska, sze- 5166. Bar a n Ignacy, Bruinów (?), gub. war·
regowiec 36 p. piech.
!
szaw„ gefref,ter 15 p. piech.
warsz., szceregowiec 15 pulk piech.
warsz., szeregowiec 8 bat. rob.
5040. A n .d r i c Piotr, gub. wileńska, szerego- 5083a. A n d r z e j a ń s k i Piotr, Lusanów, g. I 5124. B o r u 1 Jan, Marcianka, gub. · plocka, 5167. Bar a n i k Teodor, Wielwocik (?), gub.
szeregowiec 21 p. ·piec.h.
l
kielecka, szereg-0w. 24 p. pied1.
siedL, szeregowiec 54 p. p.
wiec 114 p. piech.
5041. A n drze jak Władysław; '\Varszawka, 5084. Ag ac z a k Kazimie;:z, Cwele (?), gub. ! 5125. Boso n dek Antoni, żbików, gub. war- 5168. Bar a n o wski Ad am, gub. wielefok.,
szaw., szeregowiec 454 p. pfoch.
I
szeregowiec 1C5 p. pierh.
.
piatrk., szeregowiec 3 p. p.
g. lubel., kanonier fort. artyl.
5042. A dam czy k Izydor (?), Chemeuk-0, g. 5C85. Ap o 1 iński Antoni, Ostrów, guJb.. 5126. B o że k A.ntoni, gub. ra(J,omska, szerego- 5169. Bar a n o wski A u gust, Zustenirh, gub.
· wiec 144 p. piech.
kowienska, gefreiter 23 p. piech .
bmż„ szeregowiec 23 p. piech.
. kaliska, geireiter 6 p. piech.
l5043. A n drze je wski Antoni, Łódź, gub. 5036. Ar eh ac ki Wladyslaw, Ruda, gub. 5127. Bo ź e k Jan, Iluta, gub. lubelska, eie- 5169a. Bar a n o w s ki Jan, g. mińska, szeregowiec 68 p. piech.
regowiec 103 p. piechoty.
lomż., szeregowiec 117 pułk piech.
piotr., szeregow. 1 pogr. p.
B c że k .Marcin,. Gnfowęczyn, guib. kie- 5170. Bar a n owski Józef. Koszant, g. wi·
1512.8.
5044. A n drze ie wski Józef, Lukszany, g. 5087. Arc is ze wski Ludwik, Warszawa,
lecka,· szeregowiec 24 p. piech.
leńska, szereg-0wiee 120 p. piechoty.
1}odohcer, 2 bat.
· wileńska, gefreiter 105 p. p.
Bo ź y ń ski Józef, Garszyków, gub. lu- 5171. Barbarski Adolf, gub. warsz„ szere5129.
Wa:rszaEugenius"
cz
i
w
o.
uch
i
Art
5088.
..,
g.
(?),
5045. A n us z czy k Józef, Sklowiuta
belska, szeregowiec 108 p. piech.
gowiec 15 p. piechoty.
wa, szeregowiec, 3 G.
·
ka,~~
szereg-0w. 8 p. p
p10trk„
6046 A n drze ie wski Wlodzimierz, Kon- 5089 .. Art ius z a k (?) Antoni, Stryjów, gub. I 5130. Bocian Stanisław, Ruda, gub. - µ,,ka, 5172. B a r d z i ń ski Adam, g. warsz., sier23 p. piech. · ·
j ... , szeregowiec
ż.ant SO p. pieeh'ofy.
lubelska, szeregowiec 99 p. piech.
b k i· 1
·
ib· 1 .
M" h l s
tynow,
gu . ·a 1sKa, szeregow. 23 p. p. 5090. A u g u st y n i a k Aleksander, Łomża, · o
131. B o czym 1e a , ~rommee, grn • u- 5173. Bard kie w i cz Bronisław, Okolice, g.
5047. Ad am czy k Wincenty, Walice, gub.
bełska, szereg-0wiec.
szere!!owiec 23 pulk piech.
,..
G·~ •
wileńska, podoficer 4 p. piechoty.
A
kielecka, szeregowiec 164 p. piechoty.
.
=Wice, guv. 5174. Bar e I Stefan, gub. piotrkowska, szeren toni,
B o ć ko wski
5132.
gu,b.
Dąbrówka,
Jan,
k
a
i
n
gusty
u
A
5091.
gepiotr„
g.
5048. A n t 0 sza k Jakób, Łódź,
kaliska, szeregowiec 6 p. piec.h.
warsz., szeregowiec .1 p. piech.
· freiter.
gowiec 29 p. piechoty.
Siranki,gu.b .. wi· 5175. Bar e Isk i Józef, Ozorków, gub. kali·
,sze-!51.33.Babic zKon.stanty,
5092.Augus.tynia kJózef,"'nb.siedl.
d
b
('>)
Go
JO:"run A
1'kA.:zleńska, szeregowiec 441 p. piec!i.. .
i::.~
ren · • gu · ra .,
trnm,
n us •
u~.
•
ska, szeregowiec 1 p. piechoty.
.
regowiec 144 p. piech.
szeregowiec 1o1 p. piech„ 1 kvn•p.
5050. A n to szew i cz Leonard, Ka7mine 5093. A u gusty n o wi cz Józef, Usljany (?), 5134•. Bab icki Piotr, Kozly, guib. minska, 5176. Baryla Ludwik, Kobyły Wielki-e, gub
gub. wileńska,· sze.regow·iec 25 p. piech. "'1:35 szeregowiec
piotrkowska, szeregowiec 228 p. piech•
Wilno 5... 6r.,.,. 0 nec
· 105J p. piech.
( ?)
B b
. , g. warsz„ szeregow. 8 . b a t . !'-·) b •
1
~
,
,
.
,
.
_.
"'
'~
,
·
_an,.
tn
Andrzej, Zfotyszki, gub.
:i~c~.
~·
~Borkowski
gub.
fi177.Pusiki,
.Michał,
cz
i
ęw
6051~,,A re n t Jan, Pszenkadrab.. phcka, ge- 5og4. Aw dę i
2
217 p. piechoty,
szeregowiec
wileńsB:a,
·
·
war·
gul;>;
.
Ko.nstanfy,
z
wie
Ie
u
Bab
5136.
pieeh.
p.
25
wileńska, szeregowiec
freiter 4 p. piech.
gub. piotrkow·
Edmund,
ski
w
o
Bark
5178.
5095
0
...
piech
p.
62
szeregowiec
s.zaw„
WymyWła:dyslaw,
cz
i
w
kle
z
as
n
B.
·
5052. A n t o s ze wski Stanisław, Sochaczew, 1
piechoty.
p.
4
szeregowiec
ska,"
""z.er'"g"'kielecka,
"'":r-.
slów,
.,. .,..
"
.
. 31· p. p;
.
piech. .gilb. Wl,lrsz:.., szerego.wiec 31 p. ..,~137. B.a do n i· Jo'zef, ó...iu
gub ; warsz., szeregow1ec
5178a. Bor o n as s Jakób, Swerdelisz1d, gub.
.
,
· wiec 2 p. pi ech.
Wl d
5053.' A :r t Jan, gub. warsz„ szercgvwiec 32 p.
~kowieńska, szeregowiec 23 p. piechoty,
·
gekaliska;
gub.
Józ:.ef,
ski
o zimier:i:, Usteno, gub. 5138_. B 8 ka lar
5096. Bo I'. owski
. . piech.
105
11 komp.
1
.
fre·iter.
p. piech.,
r; ~!~;: siei:egowiec
5054. A n to s .ze w i c z Wincenty, gub. ploc5179. Bart os ze wski 'W1adyslaw, Łódź, g
5139. B a k 1 arc z y k Józef, Strojee, gub; ka• 5097. B 0 n d Ys z Stanis1aw, gub. lrube1ska, geka, szeręgowiee 8 bat. r Jl).
piotrkowska, szeregowiec 3 p. piechoty
I . liska, szeregowiec 94 p. piech. .
. h 4 k
f t 16
5055. Ac 1 er "J~n, szeregowfoc, 86 p. p.
ark ie w i cz Józef, Targówek, gub
B.
5180.
gub.·pioZgierz,
Frandszek,
n
a
ab
Bal
5140.
1
·omp.
.,
p. prnc
er
5056. A nez a k Adam, ,Michałów, gub. warsz., 5098 rei
warszawska.
0
,
· B n is ław ski Antoni, gub: Jo.mi., ! . trkow., szeregowiec 4 p. piech.
podoficer 3 p. saperów.
5181. Ba r t ku s Franciszek, gub. kowieńska
!, 5141.· B·" 1 el. a A·n~Qru·, Wars'"' Wa, szere-gowiee
komp.
15
piecn„
p.
32
szeregowiec
ur
W
l
,,....
•
A
...
szereac aw, n arszawa, 1 5099. Bieg a i Stanisław, gub. warsz.,
15D57. · 1 ter we r g er
szeregowiec 120 p. piechoty.
.
.S1 p. pieeh.
i
gowiec 2 bat. roboczy.
. . podoficer 1 bat. rob.
Bart es z a k Antoni, gub. grodzieńska
5182.
{?), ·guib.
5142 Bi ale k Jan.' Wo1adov..1cka
N
e'.ni:::s. A n cz.a k Włodzimier•.., Słupca, gub. ka- 1
.
·
owoborysów,
104 p. piechoty.
szeregowiec
I 5100. B-0 r d kie w i cz Józef,
U'Jij
.
.
plech.
p.
·
31
gefre·iter
warsz;,
1
. li.ska, szeregowiec. 23 p. piech. .
Antoni, gub. warsz., sw
k
e
sz
rtu
Ba
5
5183.
112
5143. Bi ale k Józef, gub. kaliska, gefrejte:r
:pulk.,
k~p~ska, podoficer
6059. A n tj u ki.ew i cz Adolf, Dubele, gub. .
pie<eh., 13 komp.
p.
31
regowiec
139 p. piech.
1
. . wileńska, szeregowiec 172 p. piech.
Pawlów, g. radomWladyslaw,
Barcz
5184.
0
510
1. B dusz Józef, A enszahnko, gukb. warsz., 5144; Białek Józef, Snia.dówka, gub. l:ubel5050, Ab a n o w i cz Stefan, Pożarysz, gub.
pieeh., 5 komp.
p.
6
szeregowiec
ska,
2
4
.
=
.
piech.
p.
6
szeregowiec.
. ska,
szeregov,k;ieJc. ~ PS· piec .., (?)·ompb.
wileńska, szeregowiec 220 pulk piech.
gub. si&
Obetniki,
Andrzej,
k
a
cz
r
Ba
5185.
' gu • ra- , 5145~ B. i a.li n o w i cz Waleryan, Wsiełes:&5102. Bocz e - ozei, uswermo
piechoty.
p.
21
damska, szeregowiec 64 p. piech., 15
gefrejter
dlecka,
5061. Abram ·Walenty, Chrzany, gub. Jubel.,
cz.e, gnib. mińska, szere.gnwie·c 119 p. p.
· 1
5146. Bi a 1 oles ze wski Aleksander, ·Gu- 5186. Barcz a k Andrzej, Celestynów, gub
. komp.
szeregowiec p. p.
guib warsz szekaliska, szeregowiec 23 p. piechoty.
5062. Ab r a me n k_- o.w· Leiser, Lomża, szere- I 5103 . Borek Jan ' Pultu-k
. temala (?), gub. lomz., szeregowie~ 6
"
··
~ '
a k Franciszek, Witaszewicze.
,Barcz
5187.
bat. roboczy.
ł l .
ro63. r;~e~ !le ~-yPk "Arsenti (?), Rogów, g. I 51"A Brego\.\d·iee 7p~· tpieLch.
gub. kaliska, szeregowiec 23 p. piech.1
B i al o w o ń ski Antoni, gub. warsz.,
o g a n lu r, as, gu '· omz., szere- 5146a.
_V':t.
u
· ·
go"'1·ec 6 n p1'ech
lubelska,· szer_egow1.·ec 23. p. p.
7 komp.
· ·
szeregowiec 7 p. pieth.
·
·
•·
"
5064. Ach te l'ik, Feliks, Warszawa, szereg-0- 5105. Borysiuk Stanisław, Spulitów, gub. 5.147 , B. a 1 u kie w i cz Józef, gub. ko~ieńska, 5188. Barcz a k Jan, Webianów, gub. kaliska, szeregowiec 6 p. piechoty.
. szeregowiec 21 p. piech.
lubelska, szeregowiec 3 p. piech.
1
wiec 94 p. piech.
5065. A d a ri1 i a k Adam, Kalisz, szeregowiec I 5106. B 0 i a u 0 w .i cz Jan, GMka, gub. ra- 1 5148.. B i a i u 5 ze w ski Jan, gub. warsz., 5189. Barcz a k Józef, gub. warsz., szeregC>
wiec 8 bat. roborz.
szeregowiec.
j
domslrn, szeregowiec 4,4 p. piech.
· 23 P· piech.
ó066. Ad a in i a k Wawrzyn, Zaborów, gub. 5107. Borkowski Józef, Szbacherki (?), i 5149. Ba 1 i ze sza k Teofil, Leśniewice, gub. 5190. Barcz a k Stanisław, Łódź, gub. pfotr·
.
lrowska, szeregowiec 5 p. pieehoty.
warsz., s·zeregowiec 28 p. piech. .
gub. warsz., szeregowiec 22 p. piech.
.
kaliska, szeregowiec 24 P~ p.
war..
gub
Lutkówka,
ezy k Feliks, gub. kaliska, szereA·ntoni,
Bar
ty
5191.
fis
l
d
B
5150.
grod?..,
gub.
Stanisław,
Borkowski
5108.
I
lugub.
Woieiechów,
Jó.zef,
k
e
am
Ad
5067.
8
gowiec 6 p. piechoty, 8 kom:p.
szaw., szeregowjec 23 p. piech. . .. j
szeregowiec.
i
belska, szeregowiec 1 p. p.
1
Kozew, g
6068. Ad am o w i cz Adolf, Dimitryg, gub. j 5109. Borkowski Stanisław, Ifrzynowlo- 5151. B l'I. nr. ach Jerzy, gub. warsz„ sierżant ! 5192: Barczyński Franciszek,
kielecka, szeregowiec 8 p. piechoty.
· 1.
24 p piech.
.
ga (?), gub. płocka, szeregowiec 1 p. 'I
i
wileńska, gefreiter 105 p. p.
, 5152. B ti n a c b Stanisław, Islotlzów (?), gub. ł 5193. Baltrus;;ujtis Jan. S!awikin, gub,
piecb.
~069. Ad am o w ie z Jan, Molodeezna, gub. 1
suwalska, szeregovdec 20 p. pieeh., 7 li.
.
kaliska, szeregowiec 32 p. pi ech.
lugub.
lf..ugi,
Wiktor,
wski
ko
r
o
B
5:110.
p.
p.
wileńska, gefreiter 107
Ba re z u k Stanis1aw, Chełm, g. pfoh
5194.
I
gub.
Wola,
Królowa
Wincenty,
eh
a
n
Ba
1 5153.
beMrn, szeregowiec 1 p. piech.
5070. Ad am o w i cz Kazimierz, Wilno, po~ i
szeregowiec 1 p. piechoty.
kowska,
l
piech.
p.
31
gefrejter
piotrk.,
..
i
Stepnastaj 5111. Borkowski Władyslaw,
dofieer i05 p. p..
warsz.~
gub.
ws k i Pi·olr, Kapota, g. war•
o~
Mic.ha1,
r
z
o
o
i
w
Bat
i.cho
5195.
n
J
B·a
5154.
l
p.
22
szeregowiec
fomi„
..
gub
('?),
wa
gub.
Lintupin,
Sydor,
cz·
i
o·w
am
Ad
5071.
·
szawska, szeregowiec 8 p. piechoty.
szeregowiec 23 p. piech.
I
.
vieeh.
,
wileńska, szeregow. 101 p. p.
5072. A dam -0 ws ki I\onsrantv, Somaiczy 3112. Bor nec ki Antoni, Płońsk, gub. ko- 5155. Ba n i a k Stefan, gub. warsz., szeregow. 5190. Bac ze wski Feliks, Drngoburz, gut.
.
łom:ivńska,. szeregowiec 10-5 p. piech .
· 6 p. piech.
wieńska, szeregowiec 87 p. piech.
. (?), gub. kowieńska, p-oddicer 7 p: p.. \
M73. ·Ad am ski F,lorran, Borków, gub. płoc- j 5113. Bo ro eh. Stani3law, Machów, gub. lu- 5156. B 'a n a siak Sta.nislaw, guib. kaliska, 5197. Ba e'-t. yń ski Pi-otr, Tumanów, gub
,
·
warsz., podoficer 22 p. pierh., 10 komp.
s.-.:erecrowiec fort. art>·I.
belska„ szeregowiec 98 p. piech.
\
·
ka szeregowiec fort. arty1.
.
n';, s z Floryan, Marków, gwb. lomż., 5198. Bar c iy ń ski Piotr, Biskupice~ gub.
'5074. );. am ski Józef, Kalisz, podoficer 5 p. ; 5114. Bab e e ki Antoni, Po<lgelinbiszki, gub. 5157."
.. . .
lnbelska, .. szeregowiec.
szeregowiec 21 p. pi ech.
suwalska, szeregowiec 272 p. pi ech.
i
pieeh.
gub.
N-owommsk,
Wtadys!aw, W::Iogorirla (?), gub
Józef,
k
Buk
a
z
as
5199.
n
Ba
5158.
g.
Ma.rceli;
Wa.wrzyn,
k.i
ws
o
(")
•
h
• , g. '1 5115. Bor ud
5075. Ad am ski Wl.:ra:>imierz, Za,011
, lubelska, 5zerego>\·ie-e 8 bat. reb.
warsz., sr.eregowiec;
224 p. p1ee .
szeregowrec
radomska,
I
warsz„. podoficer 53 p. p.
gub. ra- 5159. Ba n a s ze wski Jan, Augustów, gub. 5200. Be dwa r czy k Aleksander. Szele (?).
{5076. Ad am ez e ws k i Franrhzek; Golowi- I 5116. B o re, w i e c Stanisla w, Sz.eligi,
gub. ?orni., _11;efreiter 6 p. piech.
·
suwalska, sierżant 1G4 P· piech~
piech.
p.
38
domska, szeregowiec
I
. . . ce, gub. :warsz.,.szere!?nv>iec 6 p, p.
5201. Be du li Franriszek, Kur.lanki, g'u'!1
i 5117. B c r c, wski· Adain, W::?rszawa, gefrej- · 5100. Ba n as i k Jan, Rudziany, gub. warsz„
5077~ A da m czy k Jan, Uszanów, g. siedl.,
suwalska, szeregowiec 104 p. piech.
szere g-0wiee 29 p. piech.
- ter 15 p. piech„ 16 komp.
sz-eregowiecr 143 .p. p.
szeF.oma (?), Woslaw1ce, gub. kie
lubelska,
gub.
Bieg
5202.
Brzeziny,
Jan,
i
n
Ba
5161..
fomgub.
Heluń,
Stanisław,
sum
r
c,
B
5118.
gub.
5078. A d am ez. y k J,udwik, Łowicz,
lecka, szerego\'\iec 6 p. p.
·
regowie~ 13 p. piecłl.
piech.
p.
21
szeregowiec
ż<:ńska,
· . warsz., szeres;owiec 4l'i6 .1J. piech.
r szeń ski Wo,ieiech, Dobrzewice, 5162. Ba n s a Ja.n, Plinv, gub. suwalska, sze- 5203. Bek er Daniel, Rarbóv:, gub. lubelsk~
5119.
3079. fa d a m czy k Mirhai, S'upce, gub. kaszeregowiec 10 p. piech.
·.
. .
.
regowieC' 7 p. piech.
., gub. k:elecka„ szeregowiec 23 p. piech. 1· .
. · liska, geireifer fort art:vl.
e 1 a k Alek$nnder, .Aloisuno, gul:
Bi
5ZQ4.
•.
gqb
W1~~~nc~,
Fr_~,n~i~szek,.
ei.a~
n
-~a.
5163.
ra·
gub.
Terszyńsk;
Jan,
ski
ń
y
1
s
Bor
, 5080. A rl am.ei n k Wtodzim:erz, .fa'5zników, H20.
:
szeregowiec, 23 pulk pieeh.
lubelska.
'Warsz.~ szeregow1ee 456 p, p1ech.
pieclt
p.
11
sieregowiec
:dom.ska.
gub. Iubęlsk.a. szeregowiec 40 p. p.
I
0
.
I
I
j
!
.
l,
I.
I
i
I
.
I
!
Ba
d
0
BC'
l
Z powodu zgonu naszego ukochanego l'lonarcby, Jego Cesarski ei„
li
odprawione
łudniem
w
,
będzie w poniedziałek, dnia 27 listopada
kościele św. Krzyża nabożeństwo żałobne
o godz. li-ej przed poza spokój duszy Jego.
•
I rli
li
•
~
I
;;
I
Dn. 22 listopada po długich ł clł}ildch niarpleniaoh, zmarł w Łodzi
$.
t P.
'
SYN OBYW ATEL A ZIEM SKIEG O,
przdp RJ lat 20„
Wnrowadzenla uoglcb nam zwłok o~hędzłe si~ w penłstł;rlałek da. 21 bę m. z li'~śmała EnngleU nidegn
w ZduiisJdeJ Wall
na cmentarz mleJscoQ„ la smutnJ ten obrzf!d zapraszaJłJ knnm1ch. przJJanhU i z1u1Jnm;rnh
STRO SKAN I RODZ ICE i SIOST RY„
i>205. Bi e 1 ew fo i Wladysiaw, gub. warsz„
szeregowiec 87 p. piech.
5206. Bi e 1 e ck i Ignacy, guh. wa.rsr;„ szeregowiee 32 p. p„ 11 komp.
5207. Bi e I e ck i Józef, gub. warsz.> sze:re.
g.owiee 1 p. p.
5208. Bieleck i Ja.n, Rembów, gub. ploeka,
szeregowiee.
l;209. Bi e ! y Bolesław, gub. 1omt.} szeregowiee 23 p. piech., 2 komp.
5Z10. Bi e I o 11 s Piotr, Wołody, gub. wileń.ska, gefrciter 36 bat. rob.
5211. Bi e l o w i ee Stefan, Wierchy, gub.
~
grodz., ge!reiter 1 bat. r-0b.
!)212. Bi e 1~kl Karo4 gub. radomska, !Zeregomec.
5213. B ę ~ en e k . Stanislaw , • Bojany, gub.
_
łomz., p-Odoficer 2.3 p. p1ech.
~214. Bęben ko wski Bronislaw, Fiasltin,
_
gub. ploeka, szer:gow. 21 p. p„ 5 komp.
oZ15. Blenda k Stan:slaw, Ko~alewo, gub.
„
ploeka, ~eregow1ee 6 !'· prech„ 7 k.
5216. Be n e dl ez u k F'raneiszek, Suroezyn.
gub. siedlecka, szeregow. 143.4 p. piecll.
""''11"' B len
.
k o .,...„.
._ Bi...s~ku pice,
.
b
.;„ t.
vvineen.y,
gu.
"'"
warsz., pod~ficer 6 bat. roboczy.
.,,„18. B ~i owski Mateusz, gub. warsz'1 sze.
. a'!. 11 k
::regow1ee u12 p. pleW-1.,
. . omp.
0
<)21~. Berg el Pawe1, St\'lt'ldnó (?), gub.
!liedlecka, Steregov.iee 21 p. piech.
B e d lHt k • F
. ,,. 0..,... 1 ~-~s ~l
ran?lsze,,.,
.:o;ro ę.!Ul,
gub. lem„., !'Zeregowiee 22 p. pieeh.
!'.i~~1. B er ket a Antoni, gub. Warllz., s:u~re.
gowiee 14 p. piech.
bm .. Bier n a e ki Anton~ Kunkulewiee,
gub. lubelsk~, srereg~v.i~~ 16 p. piech.
6m. Bier n a e k 1 Jan1 Kutnww, gub. lu·
belska, 3:i:ereg1>wiec 12 p. piech.
i52'M. Bleruac ki Józef, gtrb. warst., szeregowiec 31 p. pi ech., 1 komp.
J225. Ber czyń ski .4..ntoni, Karnic.a, gub.
warsz„ s.zereg<>wiee 31 p. piech., 3
5~-0
w
••
luimp.
.
.
me. B e ! a d Piotr, gub. p1otrk1 ~eregovnee
U p. pieeh.
1>227. Bee zek Leona~, Ba~anów, .gub. lube!~ka,
szeregowiec 202 p. plech., 1
komp.
~. B to ń s k 1 Sianidaw, Krospewo (!},
gub. war$1:.t podoffoer ~ p, pleeh.
522\'J. Bi jak Andrzej, Szatkow!ee, gub. kie!'!eka, ez.eregowiee <:n p. :pieclloiy, U
1.t-0.mp.
5230. Bi n da s 2 ew a.ki Jówf, ~zyee-i ł 5254. Broda łka Ja.n, Skawie~ gub. radom- r
5278. B n jak Jan, Nowcgrad, gub. lubeh'ka.
gub. piotrk., szerego'1t>iee 31 p. p!ecll„ ł
skai szeregowiee 4 p:. pieeh.
szeregowiec 13 p. piech.
3 komp.
5255. B ro da e ki Aleksande r, Kupęein, gub. 5279. B u d ee ki Maryan, gub. warsz., gdrei•
5231. B 11 n ko wski Franciszek, Czeclllomilubelska, szeregowiec 269 p. pieeh„ 11
ter forl arty I.
ee, gub. warsz., szeregowiec .128 p.
komp.
5280. Bub n i e w i ez Jan, B11·łki, gul•. wt.
piecll.
52.."6. Brodow ie z ~.\nfoni, tyikowc~. gub.
leńska~ s:reregov.iee 441 p. p„ 11 komp.
5232. Biskup ski Wincenty, Janisla"niOOt
warsz„ sz~regowiac 4-56 p. piecll„ 1015281. Bndiiko . wski Aleks.an.der, Ma.ków,
gub. warsz., szeregowiec 3l p. pieeh.
komp.
gub. tomi.; sierżant 21 p. p.
5233. Bi ck owski Piołrf Jetery, gub. ka· 5257. Br 0 d 0 w ki Kazimierz., Dubowka. '!
5
5282. Buch ols ki Slanislal\ , :Sowa Wie§, :S·
liska~ szerego~iec ~ ~· piech.
gub. wileńska, sz~r!!gowiee 102 p. pie~h:
•- _, ,
5234. By cha w sln Kaz.im1erz, Dratów, guib. 5258. Br 0 ma Jan, Pwtrówka , gub. warsz., 1j ~<> ,., pfoe~a •. szeregowiec p. p.
il-.83. Bu Jw 1 d Ignacy, Bi.dryat gi,1b• .1;.0\11 ;en"
lubelska, szeregowiec 68 p. piech.
szeregowiec 4-.53 p. Piech.1 2 k0cmD.
1
ska, szeregowiec 17 p. p.
1
5235. By 1 i n ka Józef, Posnówka. gub. lllbel· 5259. B r 0 n i ars ki Jan; .żvrardów,
·gub. ł 5284. Budka Anton!, Ceehy, gub. kali;;ka.,
~
ska, gefreiter 8 a;tJl. p~
warsz„ szerego>\iec 24
piecll.
e:, 105 ~· ."P... S komp.
c236. Bystre .k Aniom, ~uow, gub. lomt„ 5200. Br 0 s s y Ra.rol, D. oromin. gub. radom-- 1· _<J285. sze:reąowie
Bud
~a JaAób: Koun} gub. warsz.) sz:e>szeregowiec 21 p. piech.
gka szeregowiec 2B:J p. piecll. a komp.
regcnnec.
5237. B y C2 .k o wski Wincen~: Sz.keblewo, 52&1. B / 0 5 z y n Józef, Ko konin, 'gub. kie5286. Bu d k i ~ w i c z Jerzy, gub. wileńska~
gub. suwalska, szeregomee 160 p.
lecka, szeregowi ec .l62 p. piecll
7 ł
szeregowiec 4 p. pieeh.
piecll., 6 komp.
komn.
„
5287. Budki a witz FeHts,, Okolica, gub.
5238. ~ y cz u k Bolesl~wt Gnesk (?), gub. 5~. Br c)s z! ń ski Piotr, Wygrzynów, gub.
wileńska, sze.regowiee.
1 _
,.s1edl„ szeregowi ec 152 p. piech„ 4
kielecka, s:zeregov."iee 162 p. piech., 7 I iJ28$. Bud zen Piotr, Bokki ('?)J gub. \\"l'il'~ ~kom~.
.
.
komp.
s:z:awska, ;zer~gow. 2~ p. p ..
a239. B 1a1 da Andrze1, Werooomeze, gub.
B
.. k w·
;..,.
W
•
,b
,
v2&ł.
Bud ze n. s kl Bolesiaw, Moro, ~for'°"
5263
01
lubelska, szeregowiec 1 p. piech.
- • r ~c1
_ m~n.,„n.t!' ,... ~!!1~~·
gu •
s!:i (?), gub. lomi.1 s:z:.eregowfoe, 32-S p.
-2·.1,...
B
~ "' .
k
J
b
1
b
1-t-...
1
warz.z., ..
szę, ego"' ~ee .:.v lf• :- ...i:u.
vi-%\J. 1a~eJezy
an, gu. u e::;~ ~ze•
h ., 1""lt komp.
1-}
J
!{o t:Łaniy„~w 1·1
p1ei::
15264' B
regowiec 334. p. pie~., 14 koz:1?·
gu~~ ~~~~= ~z~r.eg~ee 6 b~t. rob;~zy: j 5200. ~u d ~ H o w i cz Józ.:ł, tron!e, gub. wa:5A-1. Blasze z y k Antom, Gawerkow, gub.
~:.: B
. . k • nn „~ ,,.. l7 ł„ ""- !
\\>ta wska, 1 p. p., 4 komp.
. i-k
.
5
i.IVU.
rzeZilfS 1 nłe. dVv1an,
...„o 11s.„n„„ I ~ ......1 B
-1
lk J.<. Io S' ł
-n pwu ·., sze~e~":1?e.
•
• . .
nówi g. warsz„ podofi~er 6 bat.
rob.
I
uo.v
•
~ u '-'i
vze1., tam.1rcw1ce, g. wa~
"""4~. Bla sz cz; n s k 1 Ignacy, Ludzimee1
...
B
• k~ A t
W
~
.
1
:ic:teregowi
1
ee
141
p.
pieeh.
200 d ;,ze z • n: ~. ~hn on.,1 ar::iU!W!,
gub. piotrk., azerego\\iee 5 p. ~iech., 13
pii<- ! 5200. Bu ee w 1ez Jan, Mesxanin, gub. k.,..
k
oucer 95 .t'' p1e" •
i
;,„
omp.
.; ..:. i.
•
,..
" h
1 5287. B rz 0 4 0 w 8 ki Józef. Łowicz, gub. \ ~ . '\I, ,e7sJ\a, sieregow i ~l} 1<H
o;t p. piec .
u-43. Bł as ze z u k Adam, ;;>zawin, gub. lu- 1
war- 5 ~eg wiec -i p Die"'h
, 0200. Buk a Mardn, Gurrn, gub. s!edl.1 sxer&
8 k
ł
belska, szeregowiec S p. pieeb.
_263 Br ;~"wsz~:4 i ~an 3 ~' ·~~z" ~ze"e:-0I
. gowiee. 14 p. pied.I., 4 komp.
5244. Bla s ?:ez u k Stanislav.\ gub. lubelska, a„ · .
1
: eh
•
a„~ ''
„ c. I 5~. Buk a ta Pfofr~ Pińsk, g. mińł~ sze5
.
szeregowiec 10 p. plech., 23 komp.
~
wiec
~·. p.ee •
.
I
regnwiee 102 p. piech.
5245. B l o c h Kar~l, S:::wineszut (?) 1 gub. 0269. ~ r u ~z I ń„s ~i ~ndrxeJ, Cieblew) gub. 1 5~.
Bu
~ 0 w s ki Ignacy. Piotrków, Here1
1
plocka, gefreiter 21 p. piach.
kal.s~a~
11 .
sz„r._gow1ec 6 bat. ro~. .
gr>wiet 2 P·t 3 komp. plecb.
5246. El och Stanisław, gub. łomi„ szarego- 5Z70. Brole k Jan, Dwnastów, guo. swll.., I 5296.:
Buk o ws k ł Krrtsdof Wortuldaki. ;.
?
p.
I
j ,.
„ ·
„
° ·
gub
I
I
szere~w. 152 P: pieeh„ 2 komp.
wUe1hka, im:regowiee
p. P-t 11 k.
Br u c; k 1:._rancrszek, gub. warsz„ ste- I 5297. Bu li ez Józ~f Dereszów, gnb. lubelrego~iee 1? p. P· _
l
ska, steregc:nd~t 23 p. pfeell.
Br u~ Julmsz, ~ódt, gub, pfotrk., 5?:8- 52'98.'B ll ro wski Stefa.n, gub. wil~ ~
regowiee 6 P· p1eeb.» 6 komp.
~ l
reg-0wie? 105 p. p.
Br u n o w & ki J.an, Krasnów, guo. 1 5200. B u m b 1 elew, Jr J Jótdt Jly'bndw, B·
gefreHer 5 p. piecll.
I
warsz., szerego\\iec 456 p. płeeh„ 10 k. I
piotr., szeregowiec 87 p. p., 15 k-0mp.
5'.!50. B1 ~mho f~ Roman, . Ostrów; gub. I 5274. Br~ sz y ń s Id Jan, gub. warsz„ szer&- ' 5300. Bu n
ko wski Edward. CJ:tafld, gnb.
fomz. 1 pmfof1cer 22 p. pu~cll„ 8 li:O:lllP·
l
gi::rw1~ 1 p. p'ł 1 komp.
mińska, s:teregowiee 4$ pe. p.., I komp.
5251. Br a tek Miehait gub. wusi<t pOO.di· I 5275. B r t e e h Q w s k ! Wiktor, Skwierezynt . 5001.
B u r a k Stefan, filh. wil~ SZ!':r~
cer.
wiec 2.3 p. pieeh., 10 komp.
5247. Bla u :ma n Juliusz. w1oela wek, gub. ·
warsz„ szeregowiec 157 p. pieeb.
5248. B l o eh Wojciech, żarów, gub. kaliska,
~
szeregowiec. 23 p. piee.h.
.
.
j n!!49. B l o e b ewie i Wladyslaw1 i· p1otrk'1
5271.
_
<1272.
.
5278.
ioo
I
I
g. lubelska, steregowłec 23 p, pitth.
j
gow!er~
52-52. Bryński Tomn~z. Łódź, gub. piotrk.1 l 5276. B r z e 5 z Józef1 Gorłów1 gub, lubelska, I 5302.
B u : e 't r t1 ~ki P'~dtt~k: gnb. pł1)t>
~zeregov..·iee 5 p. piech.
I
llc:teregowiee S p. pieeb.
i'
ka\
szeregowiec 5 _,.. p.
:5~53. Broda Walenty, gub. plotrk„ swrego„ l. D277. B n lik Plotr1 PMzek (?}, gub. W&Ul:.,
.· ·
(]). e.. u.).
wiee 4 p. :pieeh.
ł
s:r.e:regowieo OO p. p.
__...,..:
I
Jan
dy
rań&
twuu
ici"
....„alll„„„...llllilJ„„...
un:!idta 5zereg edczJtów na tema!;w aktualne; pGUtJczne, społscine, skuna„
młczne„ Pi~rw~y odc;yt pod tytułem:
--~~BllB..,~!lliB--~Rli!
l
1
wy-głm!li w ~aH Sililw„ ffa'l'ł~ elidil Połaklałl 1
Piotrko Wi!'Ikll 108. w .a. 37 lł. m„• l!idl. ł JIPIL
p„. Dl". Alek••ul.de~ Mo~tl:atckt.
Riletv w cen e ~ do•vdt tlo n!JhJJ;Uł priv weitt;ll·
...„„l'illr' 1WilifiijUiii
B.Ji'l.111„„„„„„!łllill
...
l
ii
Oli
Nr.
11.
rł2@.
ekonomiczny.
Dział
Wieoeń, 24
--
Giełda
warszawska.
!żądani
oosz.
iDopełn
tran.z.
PARYŻ
sza-wy z r. mrn
Listv zast. Ziernsk.
41,, o,o. • . •
l. i:tv zast. Ziemsk.
96.50
94.!>0
93.5L
92.50 92.95 92.9'• 92.60
•
-.-
-.-
.
•
listv zast. m. Warsżawv 5 °Jo • .
87,Li5ty zast. m. Warszawy 4,1/, 0 16 • , - . -
Renta . . • • •
5 9 /o m Łodzi
•
-,-
-.-
82.60
813.......
86.4C 86.50
-..-1
-. -
większej
Marki wobee
renta fr:rnem;ka
79.80
-,100.20
-.-.podaży brano po 48..!0,
francuska
,
R0 n pot ros z r lR')'l
n°f~ „
„ 7. r. 1900
Ranrme de P11ris
C:renit J,vonnais •
Union Parlsienne • •
R.alm . . • • • • •
Briańskie
• • • •
Lianozow • • • •
Maleew • • • •. • •
Nafta . . • • • • •
Tulska fabr. naboj6w.
Lena Gold.. • • • •
za
Berlin, 25 listopada. Dzisiejsze ooroty PTYWat:ne na gieMzie be.rlińskiej były przewaznje słabe.
Z pośród poży;:zek niemiec.kkh 3% slabo, renty zagraniczne spokojnie.. Pieniądz na karide 7.ądanie
4% i niźej, na ultimo 51/8 % i niżej. Dyskonto
prywatne 4,5/-8 % i niżej.
RerHn. 2li listonm'l::i.
Notowania kursów de
telegr:ifirrne:
tąd.
25/XI pf:te.
.:..1\1
5.49
Nowy-York
"„ 22~.25
22~.75
Holandya
wypłaty
„
„
„
„
„
.„
i.:::6.~o
ln7.~
lfi1t 75
rn·
15'> !"O
rno.-
w1.12
69.05
8J.-
79.-
„
Drug-a
53.f\O
1Ci>'>.1:!10.-
tofi0.1~10.-
• •
• • 15!J0.-
1570.-
4"i'l.-
.!1,"5.-
„
3:1:~.-
3"i1.-
7''9.-
49:ł.-
48S.-
„
"
„
1o f. i:7.terl.
1ro
83.tr,
95.'fa
1.5/a
95.114
i.11,
•
!4'i.52.57.5()
J\2 57.fiO
Czeki
„
• • ,,
•
•
• • •
R;i.'10
8'ł.-
SlJ.-
lOil lirów . .
. • • • • •
46.-
4~.-
12'1.!'if)
12Vi0
3.20
1 dolar • • • • • • • •
3.20
lllowv York.
Czeki
na Berlin
„
"„
„
„
„
(il
Pnrvż (il
v.)
v.)
.
Lond vn (130 dn.) .
..
„
"
"
"
68.1 1.
68. 718
5.A425
4.7150
Łńdż, Cegłel~lana
$
Norwegię
„
Danie
68.
Dm
i nakład:
W
Pixavonem.
't873-4
Bl!l!"i!IW!liiMl!#dlilllfi!Bi!iilllfil!l@IBl!l!Bi!lllillllllt'łllli!llB!illłl!llll!lll!ll!!illillll'•l!Dillil!!lllllilll!l!##D-#lf!i•
Skład
Łódź
poleca świeżo opracowaną dla szkół
:643-::?
OLSKI
oraz. _globusy w języku polskim
Stała vvystavva
śPodk.ó'W' naukow-ych1
Ewangelicka Nr. 11. Z•gll!
:::.::.::::::::::: ·
różnych
G.
ZAWIŁOWSKI.
MAi!A
S
ptętro.
ulica
:::::;::::.::::;.;
.Udż,
L
„A
....
Dr'imatH.łbsam„wSakt
*
~Z
.
C>
na
sukn~e
. .
_
.
snrzedai
ł'
ł
·
- .. · .·
w mjnowseych f~Ón&:b.
ćenf mniarkowane.
. ,i_
i752--l
Do Teatru
II
8-e:j
* Humor
u. .::::::::::::::::
"'li70'iecz.
2814-1
PfsYB~LSIU
Gboraby
zcwm1trznc
x-
Ghu~tek wełnianvGb
J
fabrycznym
t) szpi~hi;;;1::: "0Cilw. Hocba Ir. 23.
2) Łask, ni. Cmentarna Nr. 126.
S) Zgierz, Mowy Rynok.
Egzystujący
ni
od
Łódź, Połndnfowa
-
Licvtacv~
Zegar toaletowy z samo~wiecyferb!atem,
lustrem iwiele
muf ozna costarczyć
cącym
zyką.
przyiemności sobie, rocz:n'e i
,_
1,;o.:.c1om, nabywa ąc w naszym
s~ladz1e duży toaletowy zegar z
8
f~~i~:.~ i/r:i~~~nąba~~~kiloś :f:;1~
długo
··
l _i
!J
8. -
przymusm;.rn. .
p ublkzną in plus·
1) o podz 8 przed poł. uL
Zielona 48· l bufet, 4 krze·
sła, 2 stoi iki nocne, i 1 stół;
21 o godz. 8 3/ 4 przed p11ł„
ul. Zie:ona 48: 1 otomanę,
1 szat~ do ubrali, 1 stoli!\:,
1 stół. 6 krzeseł, 1 linole·
róźne piękne i wesołe
p1esni: walce, polki, mazurki,
marsze, opery, p1eSni narodowe um. 1 lichtarz,- 1 tack~. 1
i t. d. Zegary te odznaczają s ę talerz; do O\VO ~ów;
regularnoScią chodu i służą jako
3) o golz;. 9 przed poł, ul.
piękna ozdoba stołu oiśm enne- Milsza Hr. 1 kred3n;;, 1 ze·
go lub toaletowego. Cena zegaca
w e evanckiei po:erowane1 szatce gar. ·1 stót z 1() m tszyaa. -
'&Il
•
Ił
szllfowan Em
lnstrllm
paryskiel mi do robknia pończoch,
1 toaletkę i 1 wieszak do
.korytarza.
2923 -1
Pa pl.Ee,
, 111ur1111y 1Szia111.
Przyjmuje od 3 - 5 PP·
14dt, Plotrknuzska
tll•W.•
tot.
•
Komisarz sadowy w t..odzt.
Llcytacyc nrzyrnnsnIDH·
We \\turek dn. i8 lislo·
pada r. b. spra 'am przez.
licytacy~
pubiiczaą
Pabianicach:
·
in plus1) o 10 tej przed poł. ul.
Bóiniczna 4: l bufet, l sza·
tm w
li
li t~ kuchenną.
11 krzeseł, 1
obrus pluszowy i inne prze
dmioty;
:l) o go dz. 1 po poł. ul.
I1sp~~ta!.acya.~;~~~paft~y{~ci~
przymusowa.
~~a.s~y~tik;, ł~w;uażes~~~~:
ł~CD „. .
L"
ICY
1· Skład artykułów elektroteGbniGZDJGb
.-
:U20-l
•egnm
Dnia 28 listo pa !a r. b •
,„7--0 ·
sprzedam
przez' licytacyt;
OSTATNIA NOWOŚĆ?
&
2916-1
i S~\yra•
SZMALEWICZ,
(skfirim).
llW.1111
•- Dr.· A·. ·Z (E~lj LBR
1
0
„Scal~"!
IM~~A~:1~,~;~~-~
Speeyali.sta
oraoprnw"!ził ''' "'Zawadz.
ką 1, róg Piotrkowskiej, do
domu Scheiblera
~Bl1~~~!1~~DrE!_
łabryczn:yeh w składzie
1 10 0
„
w cukierni Roszkowskiego. ::::::::::::
Spiewy.
Ur. L.
i bluzki
8
~:~:: ~~~łl~J;~afla, ~):~~;~;
-Il.O z·s I IM i alsnniłka 19:pu~Jl~zn;od~.
plf;i,,, Pusta ki 3)z~p~~f/1!,~ ;0 ~~ł~d:tl:
l lustro, 1 sot~. 1 szat~ Zamkowa. 7: 1 sota pluszo.
0
skłauz.ie . mltlk.·l i . . . tłtarszawao U~. na ~- · •
.
wybdr bekesz .11 futrzs
Posiada. stale na składzie wszelkie mateqml:y łnstalaeyJ~anzaff'~!~~ ~:::~~~~g
ne dla .odsprzedawców, instaiiltoi'óW l elektrow n!+
po. si.ada_ na
.
progra
g<:>d.z.
Besztek
mater!lałów
soboty io n4-e
ed1 po
ziele.
W soho1y
ooł ••
w nied:..:z.·ei~1\!.l i nś. włi~ta
o
17
11•
n<>~::V
Tańc~ i
ą;tek
&li!
a~
ruboty zam ast ZO rb. t) lko rb
Każdego . rodzaju tniemcy i polacy) do fal:iryk: telaza, eh emicznych, 6.Zli, takiet zegary z wiecznym
vapieru. cementu i cukru; do ko ei telaznych. orzetlsiębiorstw bu- kalendarzem, wskazuiące <1z1eń;
dov. lanych, robót ziemnych, cel! 1elni, 1uny11hm 1asl. za dabr11m uryna· miesiąc 1 datę rb. 111.fitl.
Fabryczny Skład Zegarlfm
u1111zlln1111n l na dnbrycn 111arun1tac1t, pa.i:zukiwanl da łłłsmlr;u.
Równid. poszukiwani są.: Słusa rze, tokarze, kowale 1 t d. na Ul ii JlHIA R DI ElH E b IU,
Warszawa Chłodna 32.
dobre rlatne zajęcia.
•
.
• •
Procz tego, prz-.1mowam są .bez przerwy: mę~czY_?;m, chłopcy.
: 7:19 6
parobcy, kob:ety i dziewczęta w wieku od lat 14 do 6.5 do gospouarstw wiejskich.
·
rront, 1-sze piętro
•. · · -_•· _ _ ·
C-&Sa.""Sko - Niemiecki Prezydent Po1foyi
pad.:p.: von Oppen.
. „ k.,, · . oy
~Mi@
idziemy'l
.Ro~otnicy chrzościańscy
_. . ·Łóoź, Piotrkowxk 41. .JA
.·. Kf-11
·1··~
Bieliński.
W ee.lu ochrony osób wo1sirowych od wratyfusem plamistym niniejszem zabrnnfa.
się ludności eyv..ilnej używania przednich plat~
form pierwszyeb i dodatkowych wagonów kolei
elektrycznej. Przednie platformy powstają aż de
dalszego zarządzenia zarezerwowl".ne wyłąc.zriis
tylko dla wojskowych. Również i palm.nków n!e
wolno skladać na pierwszyci1 pfojformaeh, a w-ięk·
szy~h pakllllków wog61e nie do=olono z sobą M
wagonów zabierać.
~fon~a się
'ffl§
B. opo czynskie go Lódź, Piotrkewxka 33.
1111/K.
Magazyn.·.. ub.iorów. miima mhollll)O
ll~.-
600.2lH.50
157.liil16'.'i.-
KI IDS I
v
2891-3
. .
__
ł
o
W l"Y&ODNIU
po cenach
MOGK
ad. NAWROT Mr. 4..
?i.8350
173.87.-
25/Xl i w nie- w sobotę, o codJ.. 4 po pot w niedzielę, ogod:. 3po poł Teatr czvnny we wtot'<
pMocłenach~populolrny~h" ki, czwartki, p;ąnd,
o g R w. - po %':t~d':1~1~r·ch -
sobotę
,.
DetaliGZIHł
'POLECA
KAR
OBWIESZCZENIE
27.79
47&W SM
I. SZAJ~,
riotrl1owska 41 I• Piotrkawm 41
lewa oficyna, parter.
Dl\łl
od
Loehrs.
""ME ffł!tj!ll&M
oraz
f
•
•
87.112.nO
5G9.23'1.50
156.lliO--'-
Ro~porządrenie mmeJsze obowiązuje
WV!lawnictwi no'&kic l. HAPlfilłALSKI
po cenach bardzo nizkich. -
\Van ny emaliowane, I\ otł y do prania
'
17n.-
przvbor6w naukowvch
an1•t•I.us PańskaB7
§ 3.
20111
16~.-
o
Sprzedaż
ozbawione przvkrego zapachu dziegciu za pomocą speP
cyatnego, patentowanego sposobu. Cena butelki Pixavonil;· wvstarczającej na kilka miesięcy M. 2 25. Dostać
moina we wszystkich odpowiednich sklepach. Wszystkie
lepsze zakłady fryzyerskie uskuteczniają obmywanie głowy
wiantowania miasta.
155.-
ń.8350
•
c.l ziele o 2i=:1XI
Teatr i Koncert.
.?.e>cv
Plotrknwsh 41
2't.17
2i.7-J
27.7!=!
:..·:::::;:.:.-.-:::.··.:::.• Z11.:1:pPl.u:le
Błogiego
do 3
sprzedawane wbrew istnieją­
cym przepisom, będą bez odszkodowania wy~
wlaszezane i przekazywane depufacyi zapro-
Kartofle,
dnia opublikowania.
Łódi, dnia 21 listopada 1916 r.
Cesarsko.-Niemieckii Prezydent Po1icy:i.
11.!\'25
U.fi!'i5
:::::::::::::.:: Bilety do nabycia
Dokąd dziś
uczucia
~Jll
Szwecvę
- - '""""
oraz
2Sj11
•
więzieniem
rozparzą
do rnk. 50000,
4.7flt!'I
UATR PUUKI
· liI.-.50
„
grzywną
miesięcy.
7.97
280-
Szwaicaryę
będą
Lód.i, dnia 3 lutego 1916 r.
2?!11
!'i}l-1.i\O
4.7150
M!!drvt.
Amsterdam •
„
lub
22/11
„
„
„
nakazuję:
§ 2.
Przekroczenia przeciwko temu
21)11
115.75
poli·
ko osobom, posiadającym piśmienne zezwolenie Magistratu m. Łodzi, które upoważnia d-0
prowadze.o.ia handlu detalicznego kartoflami.
dzeniu karane
280.-
Redald:or odpow.: Aleksander
2:'Jl I
4.71lł"i
teleqrnfim1
„
sr..r.o
100 kor. i::;o;wedz.
11'0 kor. duńsk.
10';1 irold. ho1end.•
Hin.-
23'.l.75
1 l '1.iń
7.97
r-o:zporządzenia
§ 1.
Handel detalfoznv kart-Ofiarni wewnatn
okręgu miejskiego L~dzi jest dozwolony tyl-
77.SO
H4.80
329.50
Ifi'i.230.75
na § 6
ro/IX 16 lliniejszem
l.'4.7~
2-I!ll
144.<;0
329.5lJ
Paryż.
Po'W'Omjąe się
cyjme@O o :i:.aopatrzeniu się w kartofle z dnia
SS.cm
krótkie
na T..ondvn
•
„ Nowv· York •
,,. Petershurg •
Wtoehv
„
„"
• • • • • • • 144.-
„
OB'WIESZCZENm.
- S.11>
11.84'\
11.675
Paryż, 3 mies
•· 2R.'20
„
krótkie
27.79
Petersburg, krótkie 15n.-
„
„
„
„
„
lil5. 1 "ł
16/11
~
2H.!5*
77.20
•
•
„ „ Szwaicaryę • •
" „ państwa Skandyw. •
„
Sofie
.
•
•
„
„ Nowv York
Banknoty rublowe •
•
„
S'ł.••,
• ,
210 Mł
Czeki na Amsterdam, 3 mies.
17111
fronków i::zwaJo. • •
-~.50
l'l~.-
s•.61'1
markowe •
Czeki na Amsterdam
22/XI
83 11,
• • •
2s111
łił.!ti
~.~
24-.65
Wiedeń.
Kursy dewiz.
100 franków fr.
2t!11
Londyn.
~·'~
Peters"lirg
41.95
n.1~
Ban1{notv
45.-
23/XT
'F-n. 5/ł
„ . .
•
42.0:.?5
NoW'\· York
„ Londvn •
" P„7Vt .
„ Medyolan
"„
13''n.- l3óf..4~.• •
46--
-.-
11.67BIĄ
..
•
WiedeTI..
Amsterilam • ,
„
„
. 19.20
;M!l.lt.l)'fl~
!45.-
•
Czeki na P.erUn
S7,ąf"I
740.-
Goldfilds • • • • • , •
.25
lOq ~7
68.95
----
Bułgarya
l:l::l 60
LONDYN,
2 112" Koni;ole • • . •
,
5°10 pot~ ros. z r 190!l : •
4 11? poż. ros. z r 19"19 •
Pierwsza ang. pot. woj••
6iełda berlińxka.
Dama
!4.75
•
Londvn
" Paryż
$1.80
t;lł.45
•
Nowv York
„
ł727i
47.'i'!lll
e-:.-
Konenhai?t
fii~łda londyńs~a.
korony p?acooo 31.20, 31.25.
Obroty walutą duże.
S7wecva
Norwerria
Szwa'ca;va
Austro- Węgry
-.-
Goldfields • • • • •
18.B.5, 48.30.
wiz za
61 1f)
-.-
~A.OO
Zurych.
22/Xl
61.1 ()
87.SO
•
5°1~ poż.
94.75
•
21/XI
40.6!)
!,'i.!'10
~rlokholm
„
"
2s1n
41'l00.
!l:zwafoarvę
„„
11
nary&ka.
M!11.
•
•
Wiedeń
„
„
"„
„
małda
Berlin
M
„ „
listo.pail:-Doniesfonio 'Rinra 'Wo1f.:
poniedziałku
'
96.50
4 'o~
Amsterdam.
Czeki
bątą.
3%
se," Oblig m. Warszawv z r 1915
ff',, Ohli>:>. m. War·
··
27 b. m„ oraz w rlni obrzędu
Poi?:-;ebowego i w wigiiyę gielda pozo~fanfo t:un-
fa'. no
Notownnfo z dn~a 25 listopada.
Papiery procent.
fiisłda wiadeńxka.
~ NA ŻĄ.Tl.4N~ •
_
.
do b.ieliz_ ny, 4 krzesła., l s. tół, wa.,
1 obi a.z·
~1 )
Blaircak. .
Komisarz S<iAowy w todzi.
l. lustro,
ży stół.
lłll2ó-l
··
1 szala, 1 du'-
Manl~iiiSld,
Kom!san są,dowy w ł.octz 11
yróżniaj
y się s'vą dobrocią
proszek do pran.la bielizny
Bi aicio naioszcz~ ioiszo inait alsze
ta ~ · fłokt~czn~
1 Wamnll1
U w-aga!
UwagaI
od 5 do 3,0DD
Obuwie
łWlBt
Tow. UG.
wojenne ' '
Int najtr-walsze
J HftłJDI.
„~i~m~n~" Piotrkowxta 98.
ró" nież
Żąda!ełe wszędzie
za nłE\prł':<'puRzcz&łn~t wodyf
tylko z dołączoną marką fabrye%ną.
---·---··---..... Skład fabl"yczny --·-·------·
Szereszewskł,
-
P. ~
l!il
nia f ódzka.
Clekłra
zJu. TOW~•t.Jciwu
~Jl'!
d
_ Szko1mutla -
hi ł
I IJ!ll.lililJ ł!
3 n.c .
a
d •
,,.11a1
,
Ił
z udzia~
lem
pp.:
LEel~!.?ii1!!1:t!:Ja~:!{J:p\~.rw„ i
"'"'""'
"'"'
J
V
_
_ _r.Marszsk-PlnetU lłm't.epian)
Zapow1edzumy na 2n-go, odbędzie się w ~botę, 9 grudnia r. Ił„
w SALI IUHICERTOWEJ. Dzislna 18. B1 iety nabywać można w
•
•
!
1
uz·
1111•11
..........1 - . n V J 1 1 r - M l l • 8 1 t
li Dzielna :ts„ SALA KONCERTOWA. Dzielna ts. li
•
.,,.._...•• „ ............_„„„.......„„„.„ •••• „.„„ .....
Łódzka
„_.„ ••••_•. „.„_,.."'"„„ ......„... "'*„„..., ........ "!-,,,...,„...........
„ ....................................
li'
„.....-
Orkiestra Syn1łoniczna
Vlll-my
{Abonamentowy)
(Abonamentowy)
K.ONCERT SYMFONICZNY
Dyrygent: Bronisław Szulc
~Ątl•ałli2.,. Felic'.ła
du. iUłln;
'.tJ
o
K
.
SIEMENS l
~ uI)
ną
Lotoury.P.'l
i
Łódt,
warunkach dventki w sklepie wiejskim. Bi~ te. Umćwie s::ę motna Konnabyć można u
głość w eksoedycyi oraz świa· stantynowska 19. m. 6. 2819-2
c_
„
dectwa wymagalne. Z~łaszat się
od 3-ó godz. Mikołajewska lill
t.di
t
L
L
m . 31.
2874:-3 fł'l
nOW" utvwane tanio,
IJ '
łO rnilW!nil
•
f
mot;a na J
ChoctUWAGA: Wypłacam wygrane - - - - - - - - - - kowski, l..ódt. Mikołajewska 25.
wszelkich loteryi, pobierajac nizką
ót ik d
b
2e5!-S
prowizyę: łiupuJąeym n mnim [OSY
rnrstperesnul „ okda~it~łgeom
"'1'Płacam
bez potrącenia jakiejUli f.lin
„ „
---------t. l
k
. .
""1"' l 1.000 Tb. o:erty pod lit „B. s. „ w
.r.o wie urow1z.y1.
•'Z ..,._
„God,,,.;n1'e" w ""d"'1·.
·~"o"l
•
k
.....
~ ...
-ooalekki 1e<!no oi"!nr tyn~o
!l!BmElili;glilllillill!!liB6!lillllilll!lllllllllin111111111!1!111 - - - - - - - - - Uti w dobrym stanie. kuo1ę
llnimnbny „duet"• forteoian i :J;~ Oferty VI adm. po2'kiP03
ruuliu Ił skrzYl}cedo pierwszarzędnei restauracyi w Płotrko- - - - - - - - - - - wie. Wiadomośe: Łódź, ·Dzielna 8 łwlm. dO okien najtanief sprieu jubilera od l-2 P·P• 28S9-il l)ayl.łł daje nowy sk.łal szkła
Halłka \łłllOIUłt
G!iiksman.
tailowego p. f, Henryk Jezerski
1 S.ka, ł:.ódt. Pafłska 77. 21Si9.....0
n~mr:111r:·11· aJ matematyki ma goUUU!UiJU u dzmy popołudniowe
mroLnv chłopi~ do posługi. - - - - - - - - - woine. Listownie lub osobiS<:ie; PD U&UiUJ Ksii::;arnia L.. fiszera
·
E. O. Łćdt. Radwańska s. m. 8. '""""", Piotrkowska !~. 29W-1 t'~Jnnnn. garm~r. 1amJ>y gazo~
t..IJ1.I"'
llll
Ull
nJ
we
ł ró tne
meble
2890-J
lllllilillllill!5IBlllll!llmilllill sprsei.iam. tódt, Dzielna 41-19
na naido:?niejszych
;;1amue Ia Wetn berga,
ł.
r·
58
raty.
nnhmuttn
r
nBI''
r
i
Pnsadf ł tnn..
flM1u1
Uu111n.1
z i;oki;.i.mą
w:ejska potrzebna od
lJI !Yl.1 r. na wieś,
znajomością
hodo·
wh trzody 1 trotnu, oraz samodziolnym gotowa mem
BJ.ższa
wradomoSć w Łodzi: Łódt, ul.
Połudmowa :Lti u stróża. ;.:t!7::)-J
pif anio t dobrze,
aekat
ki wybór J;ę1
mniejs1y.
Zakieta
włócikowe rb 8..5''.
dzi.ecinne gamłturki
i paletka tanio. Pal·
ta damski~ modne
12.60., iS.00. 21).ntdi~ nie
ol"z'fe
Łódzka.
11t<4l!IB11111111!111'1'111Jili'illll~~·
1;!:-óó-lł ux
atic
19ZJbfU"~!
2l35S-l
lniana
Dmm111a nomft
i i •tr·!lmONt ~Uńskier{O
A. A. li
1eca
IUltłlłł
bf\'<!itnY
Ł6dt,
skład
g.
Bf
gdv clowiek %e znaiom ię­
M UJ zyk. chcialoy zapoznaL
UG-
fa-
r:hkołaiewska 3~.
Akm"rortm
rr
'ełf'O
m. 10 front
na nrawo
Raefflrif~HD dwa pokojtt sio.
fUl!li!d\1 iutti necsne t kuciuuia
z
osobą
inteli\!.
~
"
81·ł!wPiu!
tn d r h„ wyszła
iJDI&
z domu F. :Ste~
łO.
W1duwska
mógłby 1nzychodzi~
•
Iallśkiego. dziewczynka lat u.
blondynka, wuostu łredniego.
nazyw1 się Kunegunda Stefańska.
Ktot>y wiedział gds1e zai;miona
H~ znajduje, zechce zawiadomiC
chłopiec
3-letni, jasny
w cinrnym unranku, r.e wsi Wola Rakowa,
bkmdyn,
~miny Brójce, nRywa sii:: M.t!osysław Sapiński. Uprasza się
1)dprowadz1ć: Łódt, ul. Pa:)ska "·
Ma!!nowski.
27lł1-3
F~Stcfattskiego,Mbwa,, ul. Szkol~
na.
289.'l-l
Jln
Lokale„
Uli·
Głó·
rt niemiecki, wy..
j Ł.odii; na imił
- - - - - - - - - - ie. Znalazca uchce zwrikie za
wynagrodzeniem t.ćdźt Pkitrf) m!ł\'!Vl'łi do ssycia • Sin. gera kowsk:a lS~-li.
286i-i
ffvg~" tytunie i pap~~rosy ta· 4 Bllłl.lłłJBJ używane l ro!n~
UJ !UU n10. Dla handluil\t:Ytb mne sprzeJaje tanio najWifikS:iv
raoat do 17 • ł.ódt, Pio m~ow· warstuu reparacajny w to..!t ł J 11 -'1'łd najtaniej można dostal!
ska 145, sklep tabaczny w pod- P1otr1<0W5ka u9 w podwónu. :S. AmD
hurtowme i detai1c21.1ie
wórzu.
2867-Io t1erła.
~837-3 t)1~0 u L. Róziewicz Północna 'l
1
~~----------------
K
przymała ?fZyjmu- N.„ do adm. .Godz. Polski'" w todzi.
~86&--1
lł\ltl 1\ll JC. ł.ódi, Ptotrkow- Łodzi.
ska :!23. m. 25.
222\l-~
URIBIBłJZliBm do·"n.•ęty"'h
-""'
i.r.
"
""
M
K b" k
•
.
. la! prakt}ki.MaBSZBfał m~ryJ."'~a ~~~...., aip.i;~~= s:iiysia.
Twar.ial
„„ 10• War sza w~ ""''l
ltowska b1, m. a.
27iU-3 ......iWO'& -
Ak
a.Jole
z okaz;:1 z puwudu hkw1~
dacv1 interesu u i 11 'I C
moina różne resztki po
mzk1ej cenie na mę.skie
i damskie ubrania i okrycia,
jak rówiet rótne barchany.
chustki l:imowe, wełniane
wataliny i podszewki. Łódt,
do którei lub. jeden Juty, z guowem u„
wieczorami. rządzemem. Oferty z poJaniell!
aby wspóln;e cz;yiać powdniei- ceny składać pm:i:z~ poo „O:u •
sze dzieła. Łask. adresy pod „N. w adm. ,,,Oodzmy Polski„ vt
się
will\, Protri<owo>k<\ z~ubiono koi.a-
ł ~HL
Palta pluuowe tamo.
o fłektrycznes
Elektrownia
19 U.h m• cami
przechodZ(\C
Anny.
28il9-8 U.1.
lpmdii
Phtrkow~a
Spódn°nk1 rb. &.-
Hurtowy i detałiozny skład
.!łnml'ł w}edeńskie do s1m:ed~Pł1umu nia. Cena 200 rubh.
lntoUgontna
~=~n:.ta~~i:~~~
Spacerowa 41, stró:t wska·
mieck1m, otrzyma posadę ek!:p:·
Łodt.
ll.'O, tam motn a ku„
do nabycia
HALSKEiłnnych.
H. Berlloz-Sym{onja łan:tal!ilityezna.
B. Wagne:r-Smieró Izoldy, stowarzyszeniem orkiestry.
Cm1 IWYkli!. B1!ety do nabycia w Biurze koncertowem „Friedberg i Koc'\ Piotrk. 90.
l' !l {I b 2
gar·
ud11i
z;1mową,.
P do firmy
S!lmed!e! i Rourer.
Uli U U„
są.
wspomniane aparaty
·
Slę
deroba
się
pąno.·;n_,
n'm. ·10Atl'..ll}•1 a}n
U U UBll U U I UU
rowszecbnc Tuwarz
l
I
B
li
li
li
11111111_,_-_dQ-tsn\dlBllBll
w programie:
b6a.ieuyf
w fumach instalacyjnych:
1
i~-1
a1·p.·111
Wyżej
1
W POllEDZUU::.EK. d. 27•ge listopada 1916 roku. o godz. 8 'lńlmL
Na•;1n1tuyc2H u~
S"U.Tiatłn elektryczne
jest wobee niebywale wysokich cen nafty. spirytusu,
oliwy i t. t- najlepszem, najtańszem i najpewniełszem oświetleniem.. Daje się to wyjątkowo odczuć
przy tU"Ządlenh.t małych mieszkań.
Zwraoomy jeszcze uw"łgę na ogromną wygodę„
, kt6rą stRnoWlą naczynia kuehenn\\ aparaty do su- ł
s1.enia włosów, żelazka oraz. kompresy elektryczne, l!lt
~ nlez.będne przy ~bólach ~bów, reUlDiityzmibi Innych +•
v chorobach.
.i!lktJll
JL
'•!a::::: „„,.
t
muej kancelaryi Żyd. Tow Szk. i Ośw. Długa. 45 Ol'U w składzie nut
z
.Frledberg 1 Koo•, Piotrkowska. 87.
2ll0i-1
Półuo&Ui B.
j
ilłll ot191 Kl'łłnfł1ił liU1)13!n!'l1!Ji ~łl dUftUUłf.
~ll!l.\lll!l!llili!llllll!ll!!llllllllill!f!Di-•M+·<llBlll'il!llllilll!l'll!l!llllilllll!illl'-llrf
wIEuLnf I Ko linuf1 Jl RT
''
1tq11i11 I łlłtl
81n1ramc1a za wygodnoś6 l trwałoil.6
M1trio1 fahrvczna.
_ _
-~~...""'JL-""1lillll""'"""""=,,...•
li
li
Benedykta ł~
lti,0. iitiJ7-l
29li - 1
fntal:nnith!J
m·
.• łody c1ow ielt
:il. UZlCl-.i.:!
laJme, o.
łli U lgUlłUl
SZUl'<.Uje
ume•.nowanę, o
K11~m.
cz11i;
osłJł,:i.ie
W
pol<o1u
..
z. l:uur.'.'
wejśo,, ełeitttr
otw.e,1~.H1.t
~ <:eot.ndnt "O'"
~rz.ewanre. O ~ny w „OQdunftl"
W bo~;i p(}Q "$.. ~". SJI-l
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising