AEG | L 75480 WD | Downloaded from www.vandenborre.be

nl
ow
D
L 75480 WD
NL Gebruiksaanwijzing
FR Notice d'utilisation
2
39
d
de
oa
m
fro
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
www.aeg.com
VEILIGHEIDSINFORMATIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
TECHNISCHE INFORMATIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
BEDIENINGSPANEEL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
PROGRAMMA’S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
VERBRUIKSWAARDEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
VOOR HET EERSTE GEBRUIK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
GEBRUIK VAN HET APPARAAT - ALLEEN WASSEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
GEBRUIK VAN HET APPARAAT - ALLEEN DROGEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
GEBRUIK VAN HET APPARAAT - WASSEN EN DROGEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
NUTTIGE AANWIJZINGEN EN TIPS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
ONDERHOUD EN REINIGING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
PROBLEEMOPLOSSING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
MONTAGE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
MILIEUBESCHERMING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
m
fro
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
1.
2.
3.
5.
6.
7.
8.
9.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
d
de
oa
INHOUD
nl
ow
D
2
VOOR PERFECTE RESULTATEN
Bedankt dat u voor dit AEG product heeft gekozen. Dit apparaat is ontworpen om vele jaren
uitstekend te presteren, met innovatieve technologieën die het leven gemakkelijker helpen
maken – functies die gewone apparaten wellicht niet hebben. Neem een paar minuten de tijd
om het door te lezen zodat u er optimaal van kunt profiteren.
Ga naar onze website voor:
Advies over gebruik, brochures, het oplossen van problemen en
onderhoudsinformatie:
www.aeg.com
Registreer uw product voor een betere service:
www.aeg.com/productregistration
Koop accessoires, verbruiksartikelen en originele reserveonderdelen voor uw
apparaat:
www.aeg.com/shop
KLANTENSERVICE
Wij raden altijd het gebruik van originele onderdelen aan.
Zorg er als u contact opneemt met de klantenservice voor dat u de volgende gegevens bij de
hand hebt.
De informatie staat op het typeplaatje. model, productnummer, serienummer.
Waarschuwing - Belangrijke veiligheidsinformatie.
Algemene informatie en tips
Milieu-informatie
Wijzigingen voorbehouden.
nl
ow
D
VEILIGHEIDSINFORMATIE
1.3 Algemene veiligheid
• Het apparaat is niet geschikt voor professioneel gebruik. Dit apparaat is uitsluitend bestemd voor huishoudelijk
gebruik.
• De specificaties van het apparaat mogen niet worden veranderd. Risico op
letsel en beschadiging van het apparaat.
• Droog geen ongewassen artikelen in
het apparaat.
• U mag het droogprogramma niet gebruiken als er industriële chemische
reinigingsmiddelen zijn gebruikt.
• Zorg bij het laden van kleding in het
apparaat dat er geen aanstekers of lucifers in de zakken van kleding zijn
achtergebleven.
• Voordat u artikelen die zijn bevuild
met stoffen als spijsolie, aceton, benzine, petroleum, vlekkenverwijderaars
terpentine, boenwas en boenwasverwijderaars droogt, moeten ze worden
gewassen in heet water met een extra
hoeveelheid wasmiddel.
• Artikelen van schuimrubber (latexschuim), douchemutsjes, waterdichte
kleding (als er geen speciaal droogprogramma is), artikelen met een rubberbinnenkant en kleding of kussens
met vulling van schuimrubber mogen
niet in dit apparaat worden gedroogd.
• Wasgoed bevuild met olie kan spontaan in brand vliegen, met name wanneer het wordt blootgesteld aan
warmtebronnen zoals bij een droogprogramma. Het wasgoed wordt dan
warm, waardoor er een oxidatiereactie
in de olie plaatsvindt. Oxidatie creëert
warmte. Als deze warmte niet kan ontsnappen, wordt het wasgoed zo heet
dat het in brand vliegt. Het ophopen,
e
.b
re
• Als u deze beveiliging activeert, kunt u
de deur niet sluiten. Dit voorkomt dat
u kinderen of huisdieren in de trommel opsluit. Voor het inschakelen van
de kinderbeveiliging verplaatst u het
draaigedeelte met een muntstuk
rechtsom totdat de groef horizontaal
staat. Voor het uitschakelen van de
kinderbeveiliging verplaatst u het
draaigedeelte met een muntstuk linksom totdat de groef weer verticaal
staat.
or
nb
de
an
.v
w
1.2 Kinderbeveiliging
w
• Mensen, met inbegrip van kinderen,
met beperkte lichamelijke, zintuiglijke
of verstandelijke vermogens of gebrek
aan ervaring en kennis, mogen dit apparaat niet gebruiken. Zij moeten onder toezicht staan of instructies krijgen
over het gebruik van dit apparaat van
iemand die verantwoordelijk is voor
hun veiligheid.
• Laat kinderen niet met het apparaat
spelen.
• Houd alle verpakkingsmaterialen uit
de buurt van kinderen.
• Houd alle reinigingsmiddelen uit de
buurt van kinderen.
• Houd kinderen en huisdieren uit de
buurt van het apparaat als de deur
open is.
• Als het apparaat is uitgerust met een
kinderbeveiliging, raden wij aan dit te
activeren.
w
WAARSCHUWING!
Gevaar voor verstikking, letsel of
permanente invaliditeit.
m
1.1 Veiligheid van kinderen en
kwetsbare mensen
fro
Lees zorgvuldig de meegeleverde instructies voor installatie en gebruik van
het apparaat. De fabrikant is niet verantwoordelijk voor letsel en schade veroorzaakt door een foutieve installatie. Bewaar de instructies van het apparaat
voor toekomstig gebruik.
3
d
de
oa
1.
NEDERLANDS
nl
ow
D
4
www.aeg.com
• Wanneer u het droogprogramma onderbreekt, zijn het wasgoed en de
trommel mogelijk heet. Haal het wasgoed voorzichtig uit de trommel.
• Raak het glas van de deur niet aan als
een programma in werking is. Het glas
kan heet worden.
1.4 Onderhoud en reiniging
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
• Plaats geen brandbare producten of
items die vochtig zijn door brandbare
producten in, bij of op het apparaat.
Als dit niet vermeden kan worden,
spoelt u kledingsstukken die met
brandbare producten zijn schoongemaakt, grondig met extra water.
• Om het risico op ontbranding te voorkomen, mag u het droogprogramma
w
WAARSCHUWING!
Brand- of explosiegevaar.
w
•
WAARSCHUWING!
Gevaar voor brandwonden!
m
•
fro
•
niet voor het einde van de droogcyclus stoppen, behalve als alle items
snel uit de droogtrommel worden gehaald en uitgespreid zodat de warmte
kan ontsnappen.
d
de
oa
•
stapelen of opbergen van met olie bevuild wasgoed kan tot gevolg hebben
dat de warmte niet kan ontsnappen.
Er ontstaat dan brandgevaar.
Als stoffen met plantaardige of spijsolie, of producten die zijn verontreinigd met haarverzorgingsproducten
per sé moeten worden gedroogd,
wast u de kledingstukken eerst in heet
water met een extra hoeveelheid wasmiddel. Het brandgevaar wordt hiermee gereduceerd, echter niet geëlimineerd.
Het laatste deel van het droogprogramma vindt plaats zonder warmte
(koelcyclus) om ervoor te zorgen dat
de artikelen uiteindelijk een temperatuur hebben waarbij is gewaarborgd
dat de artikelen niet worden beschadigd.
Het apparaat mag niet worden geplaatst achter een afsluitbare deur,
een schuifdeur of een deur met scharnieren aan de tegenovergestelde zijde
als die van het apparaat op zo'n manier dat dat de deur van de droger
niet helemaal geopend kan worden.
Wasverzachter of gelijkaardige producten moeten worden gebruikt zoals
aangegeven door de fabrikant van de
wasverzachter.
Volg de veiligheidsinstructies van de
verpakking van het wasmiddel om
brandwonden aan ogen, mond en
keel te voorkomen.
Voorwerpen van kunststof die niet hittebestendig zijn.
– Als u gebruik maakt van een wasmiddelbal, verwijdert u de bal voordat u het droogprogramma instelt.
– Gebruik geen wasmiddelbal wanneer u een non-stopprogramma instelt.
WAARSCHUWING!
Gevaar voor letsel of schade aan
het apparaat.
• Schakel het apparaat uit en trek de
stekker uit het stopcontact voordat u
onderhoudshandelingen verricht.
• Gebruik geen waterstralen of stoom
om het apparaat te reinigen.
• Maak het apparaat schoon met een
vochtige, zachte doek. Gebruik alleen
neutrale schoonmaakmiddelen. Gebruik geen schuurmiddelen, schuursponsjes, oplosmiddelen of metalen
voorwerpen.
1.5 Montage
• Verwijder de verpakking en de transportbouten.
• Bewaar de transportbouten. Als u het
apparaat gaat verplaatsen, moet de
trommel worden geblokkeerd.
• Installeer en gebruik geen beschadigd
apparaat.
• Installeer of gebruik het apparaat niet
op een plek waar de temperatuur onder de 0 °C komt.
• Volg de installatie-instructies op die
zijn meegeleverd met het apparaat.
• Zorg ervoor dat de vloer van de plaats
waar u het apparaat installeert, vlak,
stabiel, hittebestendig en schoon is.
• Plaats het apparaat niet op een plek
waar de deur niet helemaal open kan.
nl
ow
D
•
•
•
e
.b
• Dit apparaat moet worden geaard.
• Controleer of de elektrische informatie
op het typeplaatje overeenkomt met
re
WAARSCHUWING!
Gevaar voor brand en elektrische
schokken.
or
nb
de
an
.v
w
Aansluiting aan het
elektriciteitsnet
•
w
• Zorg dat u de waterslangen niet beschadigt.
• Het apparaat moet met de nieuwe
slangset worden aangesloten op een
kraan. Oude slangsets mogen niet opnieuw worden gebruikt.
• Laat het water stromen tot het schoon
is voordat u het apparaat aansluit op
nieuwe leidingen of leidingen die lang
niet zijn gebruikt.
• Zorg dat er geen lekkages zijn als u
het apparaat de eerste keer gebruikt.
w
Aansluiting aan de
waterleiding
m
•
de stroomvoorziening. Zo niet, neem
dan contact op met een elektromonteur.
Gebruik altijd een correct geïnstalleerd, schokbestendig stopcontact.
Gebruik geen meerwegstekkers en
verlengsnoeren.
Zorg dat u de hoofdstekker en kabel
niet beschadigt. Neem contact op met
de service-afdeling of een elektromonteur om een beschadigde hoofdkabel te vervangen.
Steek de stekker pas in het stopcontact als de installatie is voltooid. Zorg
ervoor dat het netsnoer na installatie
bereikbaar is.
Trek niet aan het netsnoer om het apparaat los te koppelen. Trek altijd aan
de stekker.
Raak de stroomkabel of stekker niet
aan met natte handen.
fro
•
5
d
de
oa
• Wees voorzichtig met het verplaatsen
van het apparaat, het is zwaar. Draag
altijd veiligheidshandschoenen.
• Zorg dat er lucht tussen het apparaat
en de vloer kan circuleren.
• Pas de stelvoeten aan om de nodige
ruimte tussen het apparaat en de
vloerbedekking te creëren.
NEDERLANDS
1.6 Verwijdering
WAARSCHUWING!
Gevaar voor letsel of verstikking.
• Haal de stekker uit het stopcontact.
• Snijd het netsnoer van het apparaat af
en gooi dit weg.
• Verwijder de deurgreep om te voorkomen dat kinderen en huisdieren opgesloten raken in het apparaat.
nl
ow
D
6
www.aeg.com
Afmetingen
d
de
oa
2. TECHNISCHE INFORMATIE
640 mm
m
Totale diepte
600 / 850 / 605 mm
fro
Breedte / hoogte / diepte
w
or
nb
de
an
.v
w
IPX4
Minimaal
0,5 bar (0,05 MPa)
Maximaal
8 bar (0,8 MPa)
Watertoevoer 1)
Koud water
Maximale belading was- Katoen
goed
8 kg
Maximale belading
droog wasgoed
Katoen
6 kg
Synthetica
3 kg
Centrifugeersnelheid
Maximaal
1400 Toeren per minuut
1) Sluit de watertoevoerslang aan op een kraan met 3/4”-schroefdraad.
3. BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT
1
2
3
8
9
10
4
5
11
6
12
7
1 Bovenblad
4 Handgreep
2 Afwasmiddeldoseerbakje
3 Bedieningspaneel
5 Typeplaatje
6 Afvoerpomp
e
.b
re
De beschermkap biedt bescherming tegen vaste
stoffen en vochtigheid, behalve op plaatsen waar
de laagspanningsapparatuur geen bescherming tegen vocht biedt.
Waterleidingdruk
230 V
2200 W
10 A
50 Hz
w
Aansluiting aan het elek- Spanning
triciteitsnet:
Totale stroom
Zekering
Frequentie
nl
ow
D
7
10 Hoofdkabel
d
de
oa
7 Stelvoetjes
NEDERLANDS
8 Afvoerslang
9 Watertoevoerklep
11 Transportbouten
12 Stelvoetjes
m
fro
w
w
1
or
nb
de
an
.v
w
4. ACCESSOIRES
1 Moersleutel
2
4
3
e
.b
re
Om de transportbouten te verwijderen.
2 Plastic dopjes
Voor het afdichten van de gaten aan
de achterzijde van het apparaat nadat u de transportbouten hebt verwijderd.
3 Toevoerslang met geïntegreerd
beschermingssysteem tegen wateroverlast
Om mogelijke wateroverlast te voorkomen.
4 Plastic slanggeleider
Om een afvoerslang op de rand van
een gootsteen te bevestigen.
5. BEDIENINGSPANEEL
1
2
3
Katoen
Eco
Blanc/Couleurs
Super Eco
+Voorwas
Non Stop 60 Min.
Synthetica
+Prélavage
Synthétiques
+Voorwas
Katoen/Coton
+Prélavage
Synthetica
Strijkvrij
Wol/ Laine
Centrif./Pompen
Délicats
Synthétiques
Repassage Facile
Fijne Was
Wol/Zijde
Essorage/Vidange
Laine/Soie
Spoelen
Rinçage
Aan/Uit
20 Min. - 3 Kg
Marche/Arrêt
Temp. °C
10
TPM
T/Min.
9
Tijd Besparen Startuitstel
Droogtegraad
Départ
Gain de
Niveau de Droogtijd
Différé
Temps
Minuterie
séchage
8
7
6
5
Start/Pause
Départ/Pause
4
1 Aan/Uit-toets (Ein/Aus)
5 Startuitstel - Départ Différé-toets
2 Programmaknop
3 Display (weergave)
6 Tijdbesparingstoets (Tijd Besparen -
4 Start/Pause - Départ Pause-toets
Gain de Temps)
7 Droogtijdtoets (Droogtijd - Minute-
rie)
www.aeg.com
nl
ow
D
8
– Alle instellingen worden geannuleerd
– Druk op de knop 1 om het apparaat weer in te schakelen.
– Stel het wasprogramma en alle mogelijke opties
• 5 minuten na afloop van het wasprogramma. Raadpleeg 'Aan het einde
van het programma'.
m
fro
graad - Niveau de Séchage)
9 Toets kort centrifugeren (TPM - T/
Min.)
10 Temperatuurtoets (Temp. °C)
d
de
oa
8 Automatische droogtoets (Droogte-
or
nb
de
an
.v
w
w
5.2 Programmaschakelaar 2
Draai deze knop om een programma in
te stellen. Het bijbehorende programma-indicatielampje gaat branden.
5.3 Display 3
A
B
C
Op de display verschijnt:
A
• De maximum temperatuur van het programma.
B
• De standaard centrifugeersnelheid van het programma.
• "Niet centrifugeren"1) en "Spoelstop"-symbolen.
C
Symbolen droogtegraad:2)
Strijkdroog
Kastdroog
Extra Droog
De displaysymbolen:3)
Wasfase
Droogfase
Extra spoelen
Kinderslot
D
e
.b
re
Druk op deze toets om het apparaat in
of uit te schakelen. Er klinkt een geluid
als het apparaat wordt ingeschakeld.
De AUTO Stand-by functie schakelt het
apparaat automatisch uit om stroom te
besparen als:
• Er een programma is geselecteerd,
maar na 5 minuten van de instelling
nog niet op de toets is gedrukt. 4 .
w
5.1 Aan/uit-toets 1
nl
ow
D
NEDERLANDS
9
d
de
oa
U kunt de deur van het apparaat niet openen als het symbool
brandt.
U kunt de deur van het apparaat openen als het symbool uit
gaat.
fro
m
Het symbool blijft aan, maar het programma is voltooid:
• Er staat water in de trommel.
• De functie "Spoelstop" is aan.
D
Het lampje van de toets Start/Pauze 4 knippert.
•
Als het programma is voltooid.
1) Alleen beschikbaar voor het programma Centrifugeren/Afpompen
2) Gaan branden als u een automatisch droogprogramma instelt.
3) De symbolen verschijnen op de display als de bijbehorende fase of functie is ingesteld.
5.4 Toets Start/Pauze 4
Druk op toets 4 om het programma te
starten of te onderbreken.
5.5 Toets startuitstel 5
Druk op toets 5 om de start van een
programma vanaf 30 minuten tot 20 uur
uit te stellen.
5.6 Toets tijdbesparing 6
Druk op de toets 6 om de programmatijd te verminderen.
• Druk een keer om een verkort programma in te stellen voor wasgoed
met dagelijks vuil.
• Druk twee keer voor het instellen van
een extra snel programma voor wasgoed dat bijna niet vuil is.
Sommige programma's accepteren uitsluitend een van de twee
functies.
5.7 Droogtijdtoets 7
Druk op deze toets om op basis van de
stofsoort in te stellen hoe lang de was
moet drogen. De ingestelde waarde
wordt in het display weergegeven.
Telkens als u deze toets indrukt wordt
de droogtijd met 5 minuten verlengd.
U kunt niet alle tijdwaarden voor
de verschillende stofsoorten instellen.
e
.b
• De programmatijd (was- en/of droogfase)
Als het programma start, vermindert de tijd in stappen van 1 minuut.
• Startuitstel
Als u op de toets startuitstel drukt, toont de display de uitgestelde
starttijd.
• Alarmcodes
Als er een storing in het apparaat optreedt, worden er alarmcodes op
het display weergegeven. Raadpleeg het hoofdstuk "Probleemoplossing".
• Err
De display toont dit bericht enkele seconden als:
– U een functie instelt die niet van toepassing is op het programma.
– U het programma wijzigt als het in werking is.
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
Uitgestelde start
Centrifugefase is uit.
De functie 'Spoelstop'
is aan.
e
.b
De display toont alleen de centrifugesnelheden die voor het ingestelde programma beschikbaar
zijn.
• Schakel de centrifugefase uit.
• Schakel de functie 'Spoelstop' in. Stel
deze functie in om kreukvorming in
stoffen te voorkomen. Het apparaat
pompt geen water af als het programma is voltooid.
U hoort geluidssignalen als:
• U het apparaat inschakelt.
• U het apparaat uitschakelt.
• U op een toets drukt.
• Het programma is voltooid.
• Het apparaat ondervindt een storing.
Voor het uitschakelen/inschakelen van
de geluidssignalen, drukt u tegelijkertijd
op toets 8 en toets 7 gedurende 6
seconden.
re
Druk op deze toets om:
• De maximale snelheid van de centrifugefase te verlagen als u een programma instelt.
or
nb
de
an
.v
w
5.10 Toets centrifugeren 9
5.12 Geluidssignalenfunctie
w
Met deze functie kunt u de extra spoelfunctie permanent aan laten als u een
nieuw programma instelt.
• Druk om de functie te activeren, tegelijkertijd op toets 6 en toets 5 totdat het lampje van toets 7 brandt.
• Druk om de functie uit te schakelen,
tegelijkertijd op toets 6 en toets 5
totdat het lampje van toets 7 uit
gaat.
= koud water
w
5.9 Permanente extra
spoelfunctie
--
m
U kunt niet alle niveaus voor alle
stofsoorten automatisch instellen.
Druk op knop 10 om de standaard temperatuur te wijzigen.
fro
Druk op deze toets om automatisch het
droogniveau van uw wasgoed in te stellen. Het symbool van het ingestelde niveau wordt op het display weergegeven.
• Extra droog
• Kastdroog
• Strijkdroog
5.11 Temperatuurtoets 10
d
de
oa
5.8 Toets automatische
drogen 8
nl
ow
D
10 www.aeg.com
Als u de geluidssignalen uitschakelt, blijven ze alleen werken als
u op de toetsen drukt en er een
storing optreedt.
5.13 Functie kinderslot
Deze functie voorkomt dat kinderen spelen met het bedieningspaneel.
• Druk om de functie te activeren, tegelijkertijd op toets 10 en toets 9 tottoont.
dat de display het symbool
• Druk om de functie te deactiveren, tegelijkertijd op toets 10 en toets 9
totdat het symbool
uitgaat.
U kunt de volgende functie activeren:
• Voordat u drukt op de toets Start/Pauze 4 : kan het apparaat niet starten.
• Nadat u drukt op de toets Start/Pauze
4 , worden alle toetsen en de programmaschakelaar uitgeschakeld.
CyclusFuncties
beschrijving
m
fro
Type lading
max. gewicht van
belading
AANPASSEN TOERENTAL
SPOELSTOP
EXTRA SPOELING
TIJD BESPAREN1)
Voorspoelen
Wassen
Spoelingen
Lang centrifugeren
AANPASSEN TOERENTAL
SPOELSTOP
EXTRA SPOELING
TIJD BESPAREN1)
Synthetica
Synthétiques
Synthetische stoffen
60° - Koud
Synthetische of gemengde stoffen,
normaal vervuild.
max. 4 kg
Wassen
Spoelingen
Kort centrifugeren
AANPASSEN TOERENTAL
SPOELSTOP
EXTRA SPOELING
TIJD BESPAREN1)
Synthetica + Voorwas
Synthétiques +
Prélavage
Synthetisch en
voorwas
60° - Koud
Synthetische of gemengde stoffen,
zwaar vervuild.
max. 4 kg
Voorspoelen
Wassen
Spoelingen
Kort centrifugeren
AANPASSEN TOERENTAL
SPOELSTOP
EXTRA SPOELING
TIJD BESPAREN1)
Strijkvrij
Repassage Facile2)
Easy Iron (antikreuk)
60° - Koud
Synthetica, normaal
vervuild.
De was- en centrifugefase is zacht om
te voorkomen dat
het wasgoed gaat
kreuken. De wasautomaat voegt extra
spoelingen toe.
max. 4 kg
Wassen
Spoelingen
Kort centrifugeren
AANPASSEN TOERENTAL
SPOELSTOP
EXTRA SPOELING
TIJD BESPAREN1)
Fijne Was
Délicats
Fijnwas
40° - Koud
Fijn wasgoed zoals
acryl, viscose, polyester stoffen, normaal vervuild.
max. 4 kg
Wassen
Spoelingen
Kort centrifugeren
AANPASSEN TOERENTAL
SPOELSTOP
EXTRA SPOELING
TIJD BESPAREN1)
e
.b
Katoen + Voorwas Wit en bont katoen,
Blanc/Couleurs +
zwaar vervuild.
Prélavage
max. 8 kg
Katoen + Voorwas
95° - Koud
re
or
nb
de
an
.v
w
Wit en bont katoen, Wassen
normaal vervuild.
Spoelingen
max. 8 kg
Lang centrifugeren
w
w
WASPROGRAMMA'S
Katoen
Blanc/Couleurs
Katoen
95° - Koud
11
d
de
oa
Programma
Temperatuur
nl
ow
D
6. PROGRAMMA’S
NEDERLANDS
nl
ow
D
12 www.aeg.com
Type lading
max. gewicht van
belading
CyclusFuncties
beschrijving
Wol / Zijde
In de machine wasbare wol. Met de
hand wasbare wol
en fijn wasgoed met
het symbool 'handwas'.
max. 2 kg
Wassen
Spoelingen
Kort centrifugeren
20 Min. - 3 kg
40° - 30°
Snelle was voor
sportkleding, of katoenen en synthetische licht vervuilde
of slechts eenmaal
gedragen kleding,
max. lading.
3 kg
Wassen
Spoelingen
Kort centrifugeren
AANPASSEN TOERENTAL
Spoelen
Rinçage
Spoelen
Koud
Alle stoffen.
Eén keer
spoelen met
extra centrifugeerfase
AANPASSEN TOERENTAL
SPOELSTOP
EXTRA SPOELING3)
Schleudern / Pumpen
Essorage / Vidange4)
Centrifugeren/afpompen
Alle stoffen
De maximale belading van wasgoed
is afhankelijk van
het type wasgoed.
Afvoer van
het water
Centrifugefase op de
maximale
snelheid.
AANPASSEN TOERENTAL
NIET CENTRIFUGEREN5)
AANPASSEN TOERENTAL
SPOELSTOP
m
fro
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
Laine / Soie
Wol/zijde
40° - Koud
d
de
oa
Programma
Temperatuur
DROOGPROGRAMMA'S
Wol
Laine
Wol
Synthetica
Synthétiques
Synthetische stoffen
Katoen
Blanc/Couleurs
Katoen
Wollen artikelen
max. 1 kg
Alleen tijdgestuurde droogprogramma's
Synthetische stoffen Automatisch of tijdgestuurd dromax. 3 kg
gen
Katoenen stoffen
max. 6 kg
Automatisch of tijdgestuurd drogen
nl
ow
D
NEDERLANDS
Type lading
max. gewicht van
belading
CyclusFuncties
beschrijving
Non-stop 60 min.
40°
Compleet programma samengesteld
uit wasfase +
droogfase voor een
kleine lading met
gemengde stoffen
(katoenen en synthetische artikelen).
max. 1 kg
Wassen
Spoelingen
Kort centrifugeren
Automatisch drogen
Super Eco6)
Koud
Gemengde stoffen
(katoen en synthetische stoffen).
max. 3 kg
Wassen
Spoelingen
Kort centrifugeren
AANPASSEN TOERENTAL
SPOELSTOP
EXTRA SPOELING
Katoen Eco
Coton Eco7)
Energie besparen
60° - 40°
Wit en bont katoen,
normaal vervuild.
Voor Economy katoenprogramma's
kunt u alleen de
functie Extra kort instellen.
max. 8 kg
Wassen
Spoelingen
Lang centrifugeren
AANPASSEN TOERENTAL
SPOELSTOP
EXTRA SPOELING
TIJD BESPAREN1)
d
de
oa
Programma
Temperatuur
13
m
fro
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
WASPROGRAMMA'S
1) Als u twee keer op de toets 6 drukt (duur Extra snel), raden wij u aan om de hoeveelheid
wasgoed te verkleinen. Het is mogelijk om de volledige lading te gebruiken, maar een
optimaal wasresultaat kan dan niet gegarandeerd worden.
2) Dit programma is niet compatibel met drogen.
3) Druk op de toets EXTRA SPOELING om spoelingen toe te voegen. Met een lage
centrifugeersnelheid voert het apparaat delicate spoelingen uit met kort centrifugeren.
4) De standaardfase van de centrifugeersnelheid is gebaseerd op katoenen wasgoed. Stel
de centrifugeersnelheid in. Zorg ervoor dat het geschikt is voor het soort wasgoed.
5) Voor het uitsluitend selecteren van het programma AFPOMPEN, stelt u de functie NIET
CENTRIFUGEREN in.
6) Stel dit programma in om de tijd en het water- en energieverbruik te verlagen.
7) Katoenen energiebesparend programma » op 60°C met een belading van 8 kg is het
referentieprogramma voor de gegevens die op het energielabel staan, overeenkomstig
de richtlijnen 92/75/EEG.
nl
ow
D
14 www.aeg.com
d
de
oa
6.1 Programma’s voor automatisch drogen
Soort weefsel
Extra droog
Artikelen van badstof
Katoen en linnen
(badjassen, badhanddoeken, etc.)
m
or
nb
de
an
.v
w
tot 6 kg
tot 3 kg
e
.b
re
Synthetische en gemengde stoffen
(truien, blouses, ondergoed, huishoudlinnen)
w
Katoen en linnen
(badjassen, badhanddoeken, etc.)
tot 6 kg
w
KASTDROOG
Voor op te bergen kledingstukken
Strijkdroog
Voor strijken
Lading
fro
Droogniveau
Katoen en linnen
(lakens, tafellakens, overhemden, etc.)
tot 6 kg
6.2 Programma’s voor tijdgestuurd drogen
Lading
(kg)
Centrifugeersnelheid
(tpm)
Aanbevolen tijden
(min)
Droogheidsgraad
Soort weefsel
Extra droog
Artikelen van badstof
6
Katoen en linnen
(badjassen, badhanddoe- 4
ken, etc.)
2
1400
225 - 245
1400
135 - 155
1400
95 - 105
6
1400
215 - 235
1400
125 - 145
Kastdroog1)
Voor op te bergen
kledingstukken
Katoen en linnen
(badjassen, badhanddoe- 4
ken, etc.)
2
Kastdroog
Voor op te bergen
kledingstukken
Synthetische en gemengde stoffen
(truien, blouses, ondergoed, huishoudlinnen)
1400
85 - 95
3
1200
135 - 145
1
1200
40 - 50
Strijkdroog
Katoen en linnen
Geschikt voor arti(lakens, tafellakens, overkelen die gestreken
hemden, etc.)
moeten worden
6
1400
185 - 205
4
1400
95 - 115
2
1400
75 - 85
Wol droog
1
1200
110 - 130
Wol (truien)
1) Aanwijzingen voor testinstituten
Testprestaties, volgens EN 50229, moeten worden uitgevoerd met de EERSTE
drooglading van 5 kg (samenstelling: kussensloop en handdoeken) door selectie van het
programma AUTOMATISCH KASTDROOG voor katoen.
De TWEEDE drooglading van 3 kg (samenstelling: 3 lakens en handdoeken) moet
worden getest door selectie van het programma AUTOMATISCH KASTDROOG voor
katoen.
nl
ow
D
Programma
d
de
oa
7. VERBRUIKSWAARDEN
NEDERLANDS
Waterverbruik
(liter)
Programmaduur
(minuten)
m
fro
Energieverbruik
(KWh)
1.04
59
Katoen 40°
1.0
72
Synthetische stoffen 40°
0.60
50
Fijne was 40°
0.70
60
Wol/Handwas 30°
0.35
57
e
.b
Katoen ECO 60° 1)
Raadpleeg
voor de duur
van de programma's,
het display
op het bedieningspaneel
re
72
or
nb
de
an
.v
w
76
1.60
w
2.5
Katoen 60°
w
Wit katoen 95°
15
1) «Katoen ECO» op 60°C met een belading van 8 kg is het referentieprogramma voor de
gegevens die op het energielabel staan, overeenkomstig de richtlijnen 92/75/EEG.
De verbruiksgegevens in deze tabel zijn slechts richtlijnen. Ze kunnen variëren afhankelijk van de
hoeveelheid en het soort wasgoed, de temperatuur van het
aangevoerde water en de omgevingstemperatuur
8. VOOR HET EERSTE GEBRUIK
1.
Giet 2 liter water in het vakje voor
het hoofdwasmiddel van de wasmiddellade om het afvoersysteem te activeren.
2. Giet een klein beetje wasmiddel in
het vakje van het hoofdwasmiddel
van de wasmiddellade. Stel het programma voor katoen in op de hoogste temperatuur zonder wasgoed en
start het programma. Dit verwijdert
al het mogelijke vuil uit de trommel
en de kuip.
9. GEBRUIK VAN HET APPARAAT - ALLEEN WASSEN
1.
2.
3.
Draai de waterkraan open.
Steek de stekker in het stopcontact.
Druk op toets 1 om het apparaat in
te schakelen.
4. Plaats het wasgoed in de machine.
5.
Gebruik de juiste hoeveelheid wasmiddelen en toevoegingen.
6. U dient het juiste programma in te
stellen en te starten voor het type lading en de mate van vervuiling.
nl
ow
D
16 www.aeg.com
ervoor dat u niet te veel was in de
trommel plaatst.
3. Sluit de deur.
m
Open de deur van het apparaat.
Plaats het wasgoed een voor een in
de trommel. Schud de items voor u
ze in de wasautomaat plaatst. Zorg
fro
1.
2.
d
de
oa
10. WASGOED IN DE MACHINE DOEN
w
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
Zorg ervoor dat er geen wasgoed tussen
de deur blijft klemmen. Er kan waterlekkage of beschadigd wasgoed ontstaan.
11. WASMIDDEL EN ADDITIEVEN (WASVERZACHTER,
VLEKKENMIDDEL) TOEVOEGEN
Het doseerbakje voor de voorwasfase, het inweekprogramma
en voor de vlekkenfunctie.
Voeg inweek-, vlekken- en voorwasmiddelen toe voordat u het
programma start.
Het vakje voor het wasmiddel van de wasfase.
Als u een vloeibaar wasmiddel gebruikt, dient u dit direct voor
het starten van het programma te plaatsen.
Vakje voor vloeibare nabehandelingsmiddelen (wasverzachter,
stijfsel).
Plaats het product in het vakje voordat u het programma start.
Dit is het maximale niveau voor vloeibare nabehandelingsmiddelen.
nl
ow
D
NEDERLANDS
17
d
de
oa
Klepje voor poeder of vloeibaar wasmiddel.
Draai het klepje (omhoog of omlaag) in de juiste stand om poeder of vloeibaar wasmiddel te gebruiken.
m
fro
Volg altijd de instructies op de verpakking van de wasmiddelen.
or
nb
de
an
.v
w
w
1.
w
De stand van de klep controleren
Trek de wasmiddeldoseerlade uit tot
deze stopt.
2. Druk de hendel in om de lade uit te
trekken.
e
.b
re
3.
Draai de klep omhoog om poederwasmiddel te gebruiken.
4.
Draai de klep omlaag om vloeibaar
wasmiddel te gebruiken.
Met de klep in de stand OMLAAG:
– Gebruik geen gelatineachtige
of dikke vloeibare wasmiddelen.
– Giet niet meer vloeibaar wasmiddel in het vakje dan de limiet op de klep.
– Stel de voorwasfase niet in.
– Stel de startuitstelfunctie niet
in.
5.
6.
Meet het wasmiddel en wasverzachter af.
Sluit de wasmiddeldoseerlade voorzichtig. Zorg bij het sluiten van de
lade dat de klep geen blokkering
veroorzaakt.
nl
ow
D
18 www.aeg.com
1.
U kunt slechts enkele functies wijzigen
voordat ze gaan werken.
1.
Als u op de toets 4 drukt: Het indicatielampje knippert.
2. De ingestelde functie wijzigen.
1.
Druk herhaaldelijk op toets 5 tot
het aantal minuten of uren op de
display verschijnt. De bijbehorende
symbolen gaan branden.
2.
Druk op toets 4 , het apparaat begint met aftellen van de uitgestelde
start.
Nadat het aftelproces voltooid is,
wordt het wasprogramma automatisch gestart.
1.
Als u op de toets 4 drukt: Het indicatielampje knippert.
2. Als u opnieuw op toets 4 drukt.
Het wasprogramma gaat verder.
12.2 Een programma
annuleren
1.
Druk op toets 1 om het programma te annuleren en om het apparaat
uit te schakelen.
2.
Druk opnieuw op toets 1 om het
apparaat in te schakelen. U kunt nu
een nieuw wasprogramma kiezen.
e
.b
re
12.4 Het startuitstel instellen
De wasmachine past de cyclustijd automatisch aan op
het wasgoed dat u in de
trommel hebt gedaan, voor
perfecte wasresultaten binnen een minimaal benodigde
tijd. Na ongeveer 15 minuten
vanaf de start van het programma geeft de display de
nieuwe tijdwaarde weer.
12.1 Een programma
onderbreken
or
nb
de
an
.v
w
w
De afvoerpomp kan even werken
als het apparaat gevuld wordt
met water.
12.3 Een functie wijzigen
w
Druk op toets 4 om het programma te starten. Het lampje van toets
4 is aan.
m
Het lampje van toets 4 knippert in
het rood.
3. Op het display verschijnt de standaard temperatuur en centrifugesnelheid. Om de temperatuur en/of
de centrifugesnelheid te wijzigen,
drukt u op de bijbehorende toetsen.
4. Stel de beschikbare functies in. Het
lampje van de ingestelde functie
gaat aan, of de display toont het bijbehorende symbool.
Het apparaat pompt geen water
weg.
fro
Draai de programmaschakelaar. Het
bijbehorende programma-indicatielampje gaat branden.
2.
5.
d
de
oa
12. EEN PROGRAMMA INSTELLEN EN STARTEN
Voordat u op toets 4 drukt om
het apparaat te starten, kunt u de
instelling van de uitgestelde start
annuleren of wijzigen.
U kunt de uitgestelde start niet
instellen bij het Stoom programma.
12.5 De uitgestelde start
annuleren
1.
Als u op de toets 4 drukt: Het bijbehorende indicatielampje knippert.
2.
Druk herhaaldelijk op toets 5 tot
de display 0’ toont.
3.
Als u op de toets 4 drukt: Het programma wordt gestart.
12.6 Deur openen
Als een programma of het startuitstel in
werking is, is de deur van de wasmachine vergrendeld.
De deur van het apparaat openen:
1.
Druk op toets 4 . Het deurvergrendelingssymbool in de display gaat
uit.
19
Als u het apparaat uit zet, dient u
het programma opnieuw in te
stellen.
d
de
oa
fro
Open de deur van het apparaat.
Sluit de deur van de machine en
druk op toets 4 . Het programma
of startuitstel gaat verder.
nl
ow
D
2.
3.
NEDERLANDS
m
Als de temperatuur en het waterpeil in de trommel te hoog zijn,
blijft het symbool voor de deurvergrendeling aan en kunt u de
deur niet openen. U opent in dat
geval de deur als volgt:
1. Schakel het apparaat uit.
2. Wacht enkele minuten.
3. Zorg ervoor dat er zich geen
water in de trommel bevindt.
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
13. AAN HET EINDE VAN HET PROGRAMMA
• Het apparaat stopt automatisch.
• De geluidssignalen klinken.
• In de display gaat het symbool
aan.
• Het indicatielampje van de toets Start/
Pauze 4 gaat uit.
• Het deurvergrendelingssymbool gaat
uit.
• Druk op toets 1 om het apparaat uit
te schakelen. Vijf minuten na het einde
van het programma wordt het apparaat door de energiebesparende functie automatisch uitgeschakeld.
Als u het apparaat weer inschakelt, wordt het einde van het als
laatste ingestelde programma in
de display weergegeven. Draai
de programmaknop om een
nieuwe cyclus in te stellen.
• Haal het wasgoed uit de wasmachine.
Zorg ervoor dat de trommel leeg is.
• Laat de deur iets open staan om de
vorming van schimmel en onaangename luchtjes te voorkomen.
• Draai de waterkraan dicht.
Het wasprogramma is voltooid, maar
er staat water in de trommel:
– De trommel draait regelmatig om
kreukvorming van het wasgoed te
voorkomen.
– De deur blijft vergrendeld.
– U moet het water afvoeren om de
deur te kunnen openen.
Het water wegpompen:
1. Verlaag zo nodig de centrifugesnelheid.
2.
Druk op de toets Start/Pauze 4 .
Het apparaat voert het water af en
centrifugeert.
3. Als het programma is voltooid, gaat
het deurvergrendelingssymbool uit
en kunt u de deur openen
4. Schakel het apparaat uit.
Na ongeveer 18 uur begint het
apparaat automatisch met het afvoeren van water en centrifugeren.
14. GEBRUIK VAN HET APPARAAT - ALLEEN DROGEN
WAARSCHUWING!
Draai de waterkraan open. Plaats de
afvoerslang in de gootsteen of sluit de
slang aan op de afvoerleiding.
m
fro
Het droogsymbool gaat
branden.
• Telkens als u deze toets indrukt wordt
de droogtijd met 5 minuten verlengd.
• Na een paar seconden wijzigt de tijdwaarde op het display: het apparaat
berekent ook de duur van de antikreuk en de koelfase.
d
de
oa
• Plaats het wasgoed in het apparaat.
• Draai de programmaknop naar het
programma dat geschikt is voor het
drogen van het wasgoed.
nl
ow
D
20 www.aeg.com
Definitieve tijdswaarde
Symbool Extra droog
Symbool Kastdroog
Symbool Strijkdroog
• Op het display verschijnt een tijdswaarde, berekend aan de hand van
een standaard wasgoedlading. Als er
meer of minder wasgoed in de trommel zit, past het apparaat de tijdswaarde tijdens de cyclus automatisch
aan.
• Druk op de toets 4 om het programma te starten.
Het deursymbool voor de
vergrendeling gaat branden.
Het droogsymbool begint te
knipperen.
U kunt niet alle niveaus voor alle
soorten wasgoed instellen.
Met tijdgestuurd drogen:
• Blijf op de toets 7 drukken om de
tijdswaarde in te stellen (zie de tabel
«Programma voor ingestelde droogtijd»). Op het display verschijnt een
minimale tijdswaarde.
Tijdswaarde instellen
Het droogsymbool begint te knipperen.
Het deursymbool voor de
vergrendeling gaat branden.
e
.b
• Blijf op de toets 8 drukken totdat er
een zwarte lijn onder een van de
droogniveausymbolen verschijnt.
• Druk op toets 4 om het programma
te starten. Elke minuut wordt de nieuwe tijdswaarde op het display weergegeven.
re
Met automatisch drogen:
or
nb
de
an
.v
w
U kunt uw wasgoed op twee manieren
drogen:
w
w
Voor de beste droogprestaties
stelt u bij het wassen de maximaal voor uw wasgoed toegestane centrifugeersnelheid in.
Als u een tijdswaarde van slechts
10 minuten instelt, voert het apparaat alleen een afkoelfase uit.
Aan het einde van het programma.
• Het apparaat stopt automatisch.
• De geluidssignalen klinken.
•
In het scherm gaat het symbool
aan.
• Het indicatielampje van de toets Start/
Pauze 4 gaat uit.
De laatste minuten van de
droogcyclus voert het apparaat
een anti-kreukfase en de afkoelfasen uit.
• Druk op toets 1 om het apparaat uit
te schakelen. Een paar minuten na afloop van het programma schakelt de
energiebesparende functie het apparaat automatisch uit.
• Wanneer het deursymbool voor de
vergrendeling
uit gaat, kunt u
de deur openen.
• Haal het wasgoed uit het apparaat.
Zorg ervoor dat de trommel leeg is.
• Laat de deur iets open staan om de
vorming van schimmel en onaangename luchtjes te voorkomen.
• Draai de waterkraan dicht.
nl
ow
D
NEDERLANDS
21
d
de
oa
15. GEBRUIK VAN HET APPARAAT - WASSEN EN
DROGEN
Het droogsymbool
gaat branden.
De tijdswaarde op het display is de
duur van de was- en droogfasen, berekend aan de hand van een standaard
wasgoedlading.
• Druk op toets 4 om het programma
te starten.
Het ingestelde droogniveausymbool blijft aan.
De andere niveausymbolen gaan uit.
e
.b
Het extra droge niveau gaat aan.
De laatste minuten van de
droogcyclus voert het apparaat
een anti-kreukfase en de afkoelfasen uit.
• Wanneer het programma is voltooid,
stopt het apparaat automatisch.
• De geluidssignalen klinken.
•
uit gaat,
Wanneer het symbool
kunt u de deur openen.
• Haal het wasgoed uit het apparaat.
Zorg ervoor dat de trommel leeg is.
• Draai de waterkraan dicht.
• Laat de deur iets open staan om de
vorming van schimmel en onaangename luchtjes te voorkomen.
re
Het kastdroge niveau
gaat aan.
Elke minuut wordt de nieuwe tijdswaarde op het display weergegeven.
or
nb
de
an
.v
w
Het strijkdroge niveau gaat aan.
w
LET OP!
De ingestelde centrifugeersnelheid mag niet lager zijn dan de
automatische snelheid van het
ingestelde programma.
• Stel de beschikbare opties in.
• Blijf op de toets 7 drukken totdat er
een zwarte lijn onder een van de
droogniveausymbolen verschijnt.
w
• Druk op toets 1 om het apparaat in
te schakelen.
• Plaats het wasgoed in het apparaat.
• Meet het wasmiddel en de wasverzachter af.
• Draai de programmaknop op het wasprogramma. Op het display verschijnen de wassymbolen.
Het deursymbool voor de
vergrendeling gaat branden.
m
LET OP!
Plaats geen plastic voorwerp/
bal met wasmiddel in de trommel.
fro
15.1 NON-STOP-programma wassen en automatisch drogen
15.2 NON-STOP-programma wassen en tijdgestuurd
drogen
LET OP!
Plaats geen plastic voorwerp/
bal met wasmiddel in de trommel.
• Druk op toets 1 om het apparaat in
te schakelen.
• Plaats het wasgoed in het apparaat.
• Meet het wasmiddel en wasverzachter
af.
• Draai de programmaknop op het wasprogramma. Op het display verschijnen de wassymbolen.
De ingestelde centrifugeersnelheid
mag niet lager zijn dan de automatische snelheid van het ingestelde
programma.
• Stel de beschikbare opties in.
• Druk op toets 7 om de waarde van
de droogtijd in te stellen. Op het display verschijnt een minimale tijdswaarde.
e
.b
vergrendeling
uit gaat, kunt u
de deur openen.
• Haal het wasgoed uit het apparaat.
Zorg ervoor dat de trommel leeg is.
• Draai de waterkraan dicht.
• Laat de deur iets open staan om de
vorming van schimmel en onaangename luchtjes te voorkomen.
re
Elke minuut wordt de nieuwe tijdswaarde op het display weergegeven.
• Wanneer het programma is voltooid,
stopt het apparaat automatisch.
• De geluidssignalen klinken.
• Wanneer het deursymbool voor de
or
nb
de
an
.v
w
De deur blijft vergrendeld.
w
Als u een droogtijd van slechts
10 minuten instelt, zijn de antikreukbeveiligings- en afkoelfasen
ook in de definitieve tijdswaarde
opgenomen.
• Druk op toets 4 om het programma te
starten.
w
Definitieve tijdswaarde
(wassen + drogen + antikreukbeveiliging + afkoelfase)
m
• Na een paar seconden wordt de totale
duur van de cycli weergegeven.
Tijdens de was- en/of droogfase geven
bepaalde soorten stoffen (spons, wol,
sweaterstof) pluisjes af.
Deze afgegeven pluisjes kunnen tijdens
de volgende cyclus aan de stoffen kleven.
Dit nadeel verergert bij technische stoffen.
Ter voorkoming van pluisjes in uw wasgoed, bevelen wij u het volgende aan:
• Was geen donkere stoffen na het wassen en drogen van lichte stoffen (nieuwe spons, wol en sweaterstof) en vice
versa.
• Laat dit soort stoffen in de openlucht
drogen wanneer ze voor het eerst gewassen zijn.
• Reinig het afvoerfilter.
• Na de droogfase reinigt u de lege
trommel, de pakking en de deur grondig met een natte doek.
Voor het verwijderen van pluisjes in
de trommel, stelt u een speciaal programma in:
• Maak de trommel leeg.
• Maak de trommel, pakking en deur
grondig schoon met een natte doek.
• Stel het spoelprogramma in.
• Druk om de reinigingsfunctie in te
schakelen, tegelijkertijd toets 9 en
7 in totdat CLE op het display verschijnt.
• Druk op toets 4 om het programma
te starten.
fro
Droogtijdwaarde instellen
15.3 Pluisjes op kleding
d
de
oa
Het droogsymbool gaat
branden.
nl
ow
D
22 www.aeg.com
16. NUTTIGE AANWIJZINGEN EN TIPS
16.1 Wasgoed sorteren
• Verdeel het wasgoed in: wit, bont,
synthetisch, fijne was en wol.
• Volg de wasinstructies die u op de
waslabels van het wasgoed vindt.
• Was witte en bonte artikelen niet samen.
• Sommige bonte weefsels kunnen uitlopen als zij de eerste keer worden gewassen. We raden daarom aan om dit
•
•
•
•
soort kleding de eerste keer dan ook
apart te wassen.
Knoop kussenslopen dicht, sluit ritsen,
haakjes en drukknopen. Maak riemen
vast.
Maak alle zakken leeg en vouw alle artikelen open.
Draai meerlagige stoffen, wollen en
kleding met geverfde opdrukken binnenstebuiten.
Verwijder hardnekkige vlekken.
nl
ow
D
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
• Gebruik alleen wasmiddelen en nabehandelingsproducten die bedoeld zijn
voor gebruik in een wasautomaat.
• Vermeng geen verschillende soorten
wasmiddel met elkaar.
w
16.3 Wasmiddelen en
nabehandelingsmiddelen
m
Voor sommige vlekken is water en wasmiddel niet voldoende.
We raden u aan om deze vlekken te verwijderen voordat u deze artikelen in de
machine stopt.
Er zijn speciale vlekverwijderaars verkrijgbaar. Gebruik een speciale vlekverwijderaar die geschikt is voor het type
vlek en stof.
• Gebruik niet meer dan de benodigde
hoeveelheid wasmiddel om het milieu
te beschermen.
• Volg altijd de instructies die u vindt op
de verpakking van deze producten.
• Gebruik de juiste producten voor het
type en de kleur stof, de programmatemperatuur en de mate van vervuiling.
• Stel geen voorwasfase in als u vloeibare wasmiddelen gebruikt.
• Als uw machine geen wasmiddellade
heeft met klepje, voeg dan het vloeibare wasmiddel toe met een doseerbal.
fro
16.2 Hardnekkige vlekken
23
d
de
oa
• Was delen met zware vervuiling met
een speciaal wasmiddel.
• Wees voorzichtig met de gordijnen.
Verwijder de haken of stop de gordijnen in een zak of kussensloop.
• Niet in de machine wassen:
– Wasgoed zonder zomen of met
scheuren
– Beugelbeha's.
– Gebruik een waszakje om kleine
stuk wasgoed te wassen.
• Een zeer kleine lading kan problemen
veroorzaken bij de centrifugefase. Als
dit gebeurt, kunt u de artikelen handmatig verdelen in de trommel en de
centrifugefase opnieuw starten.
NEDERLANDS
16.4 Waterhardheid
Als de waterhardheid in uw gebied hoog
of gemiddeld is, raden we u het gebruik
van waterverzachter voor wasautomaten
aan. In gebieden waar de waterhardheid
zacht is, is het gebruik van een waterverzachter niet nodig.
Neem contact op met de plaatselijke
waterautoriteit voor de waterhardheid in
uw gebied.
Volg altijd de instructies die u vindt op
de verpakking van de producten.
Gelijkwaardige eenheden meten de waterhardheid:
• Duitse graden (°dH).
• Franse graden (°TH)
• mmol/l (millimol per liter - een internationale eenheid voor de hardheid van
water).
• Clarke-graden.
Waterhardheidstabel
Niveau
Type
1
zacht
2
3
4
Waterhardheid
°dH
°TH
mmol/l
Clarke
0-7
0-15
0-1.5
0-9
medium
8-14
16-25
1.6-2.5
10-16
hard
15-21
26-37
2.6-3.7
17-25
erg hard
> 21
> 37
>3.7
>25
16.5 Tips voor het drogen
De droogfase voorbereiden
• Draai de waterkraan open.
• Controleer of de afvoerslang goed is
aangesloten. Zie het hoofdstuk over
de installatie voor meer informatie.
• Raadpleeg voor informatie over de
maximale wasgoedlading bij droog-
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
Bij het drogen van uw wasgoed moet u
zich houden aan de voorschriften van de
fabrikant:
•
= Het artikel is geschikt voor de
wasdroger
•
= Droogprogramma op hoge temperatuur
•
= Droogprogramma op lage temperatuur
•
= Het artikel is niet geschikt voor
de wasdroger
m
16.6 Wasvoorschriften in de
kleding
fro
Voor het volgende wasgoed mag
geen droogprogramma worden ingesteld:
– Zeer fijne was
– Synthetische gordijnen
– Wol en zijde
– Kledingstukken met metalen invoegstukken
– Nylon stockings
– Dekbedden
– Bedspreien
– Dekbedovertrekken
– Anoraks
– Slaapzakken
– Stoffen met restjes haarspray, nagelremover of iets dergelijks
– Kledingstukken met schuimrubber of
met materialen die hierop lijken
• Snelheid van de laatste keer centrifugeren
• Standaard droogtegraad
• Soort wasgoed
• Gewicht van de hoeveelheid wasgoed
ALGEMENE TIPS
Raadpleeg de tabel «Droogprogramma's» om de gemiddelde droogtijden
op te zoeken.
U zult uit ervaring merken wat de beste
manier is om uw wasgoed goed droog
te krijgen. Houd bij hoe lang uw droogprogramma's duren.
Statische lading na het drogen voorkomen:
• Gebruik wasverzachter tijdens de wasfase.
• Gebruik speciale wasverzachter voor
droogautomaten.
Zorg dat u uw wasgoed aan het einde
van het droogprogramma zo snel mogelijk uit het apparaat haalt.
d
de
oa
programma's de droogprogrammatabel.
nl
ow
D
24 www.aeg.com
16.8 Extra drogen
Als het wasgoed aan het einde van het
droogprogramma nog steeds vochtig is,
stelt u nogmaals een korte droogfase in.
WAARSCHUWING!
Om kreuken in stof of krimpen
van kleding te voorkomen,
moet u de was niet té droog
maken.
16.7 Duur van het
droogprogramma
De droogtijd kan variëren afhankelijk
van:
17. ONDERHOUD EN REINIGING
WAARSCHUWING!
Haal de stekker uit het stopcontact voordat u het apparaat reinigt.
17.1 Ontkalken
Het water dat wij gebruiken, bevat kalk.
Als het nodig is dient u waterverzachter
nl
ow
D
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
LET OP!
Gebruik geen brandspiritus, oplosmiddelen of chemische producten.
Bij programma's met lage temperaturen
is het mogelijk dat er wat wasmiddel
achterblijft in de trommel. Voer regelmatig een onderhoudswas uit. Om dit te
doen:
• Haal al het wasgoed uit de trommel.
• Stel het heetste wasprogramma in
voor katoen
• Gebruik de juiste hoeveelheid poederwasmiddel met biologische eigenschappen.
Houd de deur enige tijd open na elke
wasbeurt, om schimmels te voorkomen
en onprettige geurtjes te verwijderen.
m
Het apparaat alleen schoonmaken met
zeep en warm water. Maak alle oppervlakken volledig droog.
17.3 Onderhoudswasbeurt
fro
17.2 Buitenkant reinigen
25
d
de
oa
te gebruiken om deze kalk te verwijderen.
Gebruik een speciaal product voor wasautomaten. Volg altijd de instructies die
u vindt op de verpakking van de producent.
Doe dit apart van het wassen van wasgoed.
NEDERLANDS
17.4 Deurrubber
Controleer het deurrubber regelmatig
en verwijder voorwerpen uit de binnenkant.
17.5 Trommel
Controleer de trommel regelmatig om
kalk en roestdeeltjes te voorkomen.
Gebruik alleen speciale producten om
roestdeeltjes uit de trommel te verwijderen.
Ga als volgt te werk:
• Reinig de trommel met een speciaal
product voor roestvrij staal.
• Start een kort programma voor katoen
op de maximale temperatuur met een
kleine hoeveelheid wasmiddel.
17.6 Wasmiddeldoseerlade
De wasmiddeldoseerlade reinigen:
1
2
1.
2.
Druk op de hendel.
Trek de doseerlade naar buiten.
nl
ow
D
26 www.aeg.com
m
fro
4.
Verwijder het bovenste gedeelte
van het vakje voor vloeibare nabehandelingsmiddelen.
Maak alle onderdelen schoon met
water.
d
de
oa
3.
Maak de ruimte van de wasmiddeldoseerlade schoon met een borstel.
Plaats de wasmiddeldoseerlade terug in de ruimte.
e
.b
re
6.
or
nb
de
an
.v
w
w
w
5.
WAARSCHUWING!
1. Trek de stekker uit het stopcontact.
2. Verwijder het filter niet als
het apparaat in gebruik is.
Reinig de afvoerpomp niet
als het water in de machine
heet is. Het water moet koud
zijn voordat u de afvoerpomp kunt reinigen.
17.7 Afvoerpomp
Controleer de afvoerpomp regelmatig en zorg dat deze schoon
is.
De pomp schoonmaken als:
• Het apparaat geen water wegpompt.
• De trommel niet kan draaien.
• Het apparaat een ongebruikelijk geluid maakt door een blokkade in de afvoerpomp.
• De display een alarmcode weergeeft
door een probleem met de waterafvoer.
De afvoerpomp reinigen:
1.
Open het afvoerpompdeurtje.
2.
Trek de klep naar voren om hem te
verwijderen.
nl
ow
D
Plaats een bak onder de uitsparing
van de afvoerpomp om het uitstromende water op te vangen.
Druk de twee hendels in en trek het
afvoerkanaal naar voren om het water eruit te laten stromen.
m
fro
4.
27
d
de
oa
3.
NEDERLANDS
or
nb
de
an
.v
w
w
w
5.
1
6.
2
2
1
17.8 Het filter van de
toevoerslang en het klepfilter
Het kan nodig zijn filters te reinigen als:
• Het apparaat niet met water wordt gevuld.
• De machine langdurig water vult.
7.
Verwijder stof en voorwerpen uit de
pomp.
8.
Zorg dat het schoepenrad op de
juiste wijze kan draaien. Neem als
dit niet lukt, contact op met de klantenservice.
9.
Reinig het filter onder de waterkraan en plaats het terug in de speciale geleiders van de pomp.
10. Zorg ervoor dat het filter stevig vastzit om waterlekkage te voorkomen.
11. Plaats de klep terug en sluit het afvoerpompdeurtje.
• Het lampje van toets 4 knippert en
de display het bijbehorende alarm
weergeeft. Raadpleeg 'Probleemoplossing'.
WAARSCHUWING!
Trek de stekker uit het stopcontact.
e
.b
re
Als de bak vol met water is, duwt u
het afvoerkanaal terug en leegt u de
bak. Herhaal stap 4 en 5 tot er geen
water meer uit de afvoerpomp
stroomt.
Duw het afvoerkanaal terug en draai
het filter om het te verwijderen.
nl
ow
D
28 www.aeg.com
d
de
oa
De watertoevoerfilters schoonmaken:
Draai de waterkraan dicht.
Verwijder de watertoevoerslang van
de kraan.
3. Reinig het filter in de toevoerslang
met een harde borstel.
1.
2.
m
fro
5.
or
nb
de
an
.v
w
w
w
4.
e
.b
re
Verwijder de toevoerslang achter de
machine.
Reinig het filter in de klep met een
harde borstel of een handdoek.
6.
7.
20°
Installeer de watertoevoerslang opnieuw. Zorg ervoor dat de koppelingen stevig vast zitten om lekkage te
voorkomen.
Draai de waterkraan open.
45°
17.9 Noodafvoer
Het apparaat kan geen water afvoeren
door een storing.
Als dit optreedt, voert u stap (1) tot en
met (6) van "De afvoerpomp reinigen"
uit.
Maak de pomp zo nodig schoon.
Plaats het afvoerkanaal terug en sluit de
afvoerpompklep.
Als u het water afvoert met de noodafvoerprocedure, dient u het afvoersysteem opnieuw te activeren:
1. Giet 2 liter water in het vakje voor
het hoofdwasmiddel van de wasmiddeldoseerlade.
2. Start het programma om water af te
voeren.
17.10 Voorzorgsmaatregelen
bij vorst
Als het apparaat is geïnstalleerd in een
gebied waar de temperatuur lager is dan
0 °C, dan dient u het resterende water
uit de afvoerslang en de afvoerpomp te
verwijderen.
1. Trek de stekker uit het stopcontact.
2. Draai de waterkraan dicht.
3. Verwijder de watertoevoerslang.
4. Plaats de twee uiteinden van de toevoerslang in een bak en laat het water uit de slang stromen.
5. Leeg de afvoerpomp. Raadpleeg de
noodafvoerprocedure.
6. Als de afvoerpomp leeg is, installeert u de toevoerslang opnieuw.
nl
ow
D
29
d
de
oa
m
fro
or
nb
de
an
.v
w
w
w
WAARSCHUWING!
Zorg ervoor dat de temperatuur
hoger is dan 0 °C voordat u het
apparaat opnieuw gebruikt.
De fabrikant is niet verantwoordelijk voor schade die door lage
temperaturen is veroorzaakt.
NEDERLANDS
18. PROBLEEMOPLOSSING
•
- Het apparaat pompt geen water weg.
•
- De deur is open of niet goed
gesloten.
•
- Anti-overstromingsbeveiliging
is aan.
WAARSCHUWING!
Schakel het apparaat uit voordat
u controles uitvoert.
Probleem
Mogelijke oorzaak
Mogelijke oplossing
Het apparaat
wordt niet met
water gevuld.
De waterkraan is gesloten.
Draai de waterkraan open.
De watertoevoerslang is Controleer of de watertoevoersbeschadigd.
lang niet is beschadigd.
De filters in de watertoevoerslang zijn verstopt.
Reinig de filters Zie het hoofdstuk "Onderhoud en reiniging".
De waterkraan is verstopt of aangezet met
kalkaanslag.
Maak de waterkraan schoon.
De aansluiting van de
watertoevoerslang is
niet correct.
Zorg dat de aansluiting altijd
correct is.
De waterdruk is te laag.
Neem contact op met het waterleidingbedrijf.
Het apparaat
De waterafvoerslang is
pompt geen water beschadigd.
weg.
Het filter in de afvoerpomp is geblokkeerd.
Controleer of de waterafvoerslang niet is beschadigd.
Reinig het filter of maak de afvoerpomp schoon. Zie het
hoofdstuk "Onderhoud en reiniging".
e
.b
Bij sommige problemen werken de
geluidssignalen en toont de display
een alarmcode:
•
- Het apparaat wordt niet gevuld
met water.
re
Het apparaat start niet of stopt tijdens
het programma.
Probeer eerst het probleem zelf op te
lossen (zie tabel). Indien dit niet lukt,
neem contact op met de service afdeling.
Mogelijke oorzaak
Zorg dat de aansluiting altijd
correct is.
m
Stel het afvoerprogramma in.
or
nb
de
an
.v
w
w
w
Er is een wasprogramma zonder afvoerfase
ingesteld.
Mogelijke oplossing
fro
De aansluiting van de
waterafvoerslang is niet
correct.
d
de
oa
Probleem
nl
ow
D
30 www.aeg.com
De functie 'Spoelstop' is Stel het afvoerprogramma in.
aan.
Het beschermingssysteem tegen lekkage is
aan.
• Schakel het apparaat uit en
trek de stekker uit het stopcontact.
• Draai de waterkraan dicht.
• Neem contact op met de
klantenservice.
De centrifugefase
werkt niet.
Het programma
start niet.
De centrifugefase staat
uit.
Stel het centrifugeprogramma
in.
Het filter in de afvoerpomp is geblokkeerd.
Reinig het filter of maak de afvoerpomp schoon. Zie het
hoofdstuk "Onderhoud en reiniging".
Balansproblemen met
de waslading.
Verdeel de artikelen handmatig
in de trommel en start de centrifugefase opnieuw.
De stekker zit niet in het Steek de stekker in het stopconstopcontact.
tact.
De zekering in de meterkast is doorgebrand.
Vervang de zekering.
U hebt niet op toets 4
gedrukt.
Druk op toets 4 .
Startuitstel is ingesteld.
Annuleer de uitgestelde start
om het programma direct te
starten.
Het kinderslot is geactiveerd.
Het kinderslot uitschakelen.
Er ligt water op de Lekkage bij de koppeZorg dat de koppelingen goed
vloer.
lingen van de waterslan- zijn aangedraaid.
gen.
Lekkage van de afvoerpomp.
Zorg dat het filter van de afvoerpomp goed is bevestigd.
De waterafvoerslang is
beschadigd.
Controleer of de watertoevoerslang niet is beschadigd.
e
.b
Sluit de deur goed.
re
De deur is open of
niet goed gesloten.
nl
ow
D
Het wasprogramma is
bezig.
Er staat water in de
trommel.
Kies het programma pompen of
centrifugeren.
Het apparaat staat niet
waterpas.
Het apparaat waterpas afstellen.
Raadpleeg "Montage".
U hebt de verpakking
en/of de transportbouten niet verwijderd.
Verwijder de verpakking en/of
de transportbouten. Raadpleeg
"Montage".
De lading is erg klein.
Voeg meer wasgoed aan de
trommel toe.
Het uiteinde van de afZorg dat de afvoerslang zich op
voerslang hangt te laag. de juiste hoogte bevindt.
Het wasresultaat is Het door u gebruikte
niet bevredigend. wasmiddel was niet correct of onvoldoende.
Gebruik meer wasmiddel of gebruik een ander middel.
U hebt de hardnekkige
vlekken niet voor het
wassen uit het wasgoed
gehaald.
Gebruik speciale producten om
hardnekkige vlekken te verwijderen.
Onjuiste temperatuur
ingesteld.
Zorg dat u de juiste temperatuur instelt.
Te veel wasgoed geladen.
Verminder de hoeveelheid wasgoed.
De waterkraan is dicht.
Draai de waterkraan open.
Het afvoerfilter is verstopt.
Maak het afvoerfilter schoon.
Het apparaat
droogt niet of
droogt niet goed.
Er zit te veel wasgoed in Haal wat wasgoed uit de tromde trommel.
mel.
Het wasgoed zit
vol met pluisjes
van verschillende
kleuren.
U hebt een verkeerd
droogniveau of de verkeerde droogtijd ingesteld.
Stel een langere droogtijd in.
De stoffen die tijdens
de vorige wasbeurt zijn
gewassen, hebben
pluisjes met een andere
kleur afgegeven.
• De droogfase helpt bij het
verwijderen van (een deel
van) de pluizen.
• Maak het wasgoed schoon
met een pluisverwijdermiddel.
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
Het apparaat vult
zich met water en
pompt dit direct
weg.
Laat het wasprogramma beëindigen.
m
Het apparaat
maakt een abnormaal geluid.
Mogelijke oplossing
fro
Mogelijke oorzaak
U kunt de deur
van het apparaat
niet openen.
31
d
de
oa
Probleem
NEDERLANDS
nl
ow
D
32 www.aeg.com
Mogelijke oorzaak
Mogelijke oplossing
• Maak de trommel, pakking en
deur grondig schoon met een
natte doek.
• Voer een spoelgang uit.
• Plaats een wollen of donzige
doek in de trommel.
• Voer een droogprogramma
van 10 minuten uit.
• Verwijder de oude wollen
doek.
m
fro
Als er veel pluisjes in de
trommel aanwezig zijn,
herhaalt u deze procedure nogmaals.
d
de
oa
Probleem
or
nb
de
an
.v
w
w
w
Als het display andere alarmcodes aangeeft, neemt u contact op met onze
klantenservice.
19. MONTAGE
19.1 Set bevestigingsplaatjes
(405517114)
Verkrijgbaar bij uw geautoriseerde verkooppunt.
Zet het apparaat goed vast met de bevestigingsplaatjes als u het apparaat op
een plint plaatst.
Volg de instructies die bij de set zijn
meegeleverd.
19.2 Uitpakken
1.
Gebruik de handschoenen. De externe folie eraf trekken. Gebruik zo
nodig een mes.
e
.b
re
Schakel het apparaat na de controle in.
Het programma gaat verder vanaf het
punt waar het werd onderbroken.
Als het probleem opnieuw optreedt,
neemt u contact op met onze klantenservice.
nl
ow
D
NEDERLANDS
33
Verwijder de kartonnen deksel.
Verwijder de piepschuim verpakkingsmaterialen.
4.
De interne folie eraf trekken.
5.
Open de deur. Verwijder het piepschuim blok van de deur en alle andere onderdelen uit de trommel.
6.
Plaats het piepschuim verpakkingsmateriaal op de vloer achter het apparaat. Plaats het apparaat met de
achterzijde voorzichtig op het kartonnen deksel. Zorg dat u de slangen niet beschadigt.
d
de
oa
2.
3.
m
fro
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
nl
ow
D
34 www.aeg.com
8.
Verwijder de piepschuim bescherming van de onderkant.
Zet het apparaat weer rechtop.
d
de
oa
7.
fro
m
1
9.
Verwijder het aansluitsnoer en de
afvoerslang van de slanghouders.
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
2
10. Draai de drie transportbouten los.
Gebruik de bij het apparaat geleverde moersleutel.
11. Trek de bouten met de plastic tussenstukken eruit.
12. Doe de plastic dopjes in de gaatjes.
U vindt deze doppen in de zak van
de gebruikershandleiding.
nl
ow
D
35
Wij raden u aan om alle transportbouten en verpakking te bewaren voor als u het apparaat
gaat verplaatsen.
d
de
oa
WAARSCHUWING!
Verwijder alle transportbouten
en verpakking voordat u het apparaat installeert.
NEDERLANDS
m
fro
19.3 Plaatsing en waterpas zetten
w
x4
• Het apparaat moet waterpas en stabiel staan.
LET OP!
Plaats geen karton, hout of vergelijkbare materialen onder de
voeten van het apparaat om deze waterpas te stellen.
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
• Installeer het apparaat op een vlakke
harde vloer.
• Zorg ervoor dat de vloerbedekking de
luchtcirculatie onder het apparaat niet
stopt.
• Zorg ervoor dat het apparaat geen
muren of andere apparaten raakt.
• Gebruik de stelvoetjes om het apparaat waterpas te zetten. Een juiste afstelling van het apparaat voorkomt trillingen en lawaai en het bewegen van
het apparaat als deze in bedrijf is.
nl
ow
D
36 www.aeg.com
d
de
oa
19.4 De toevoerslang
m
fro
• Sluit de slang aan op het apparaat.
Draai de toevoerslang alleen naar links
of rechts. Maak de ringmoer los om
hem in de juiste stand te zetten.
O
e
.b
re
45
or
nb
de
an
.v
w
w
w
20
O
• Sluit de watertoevoerslang aan op een
koudwaterkraan met 3/4-schroefdraad.
LET OP!
Zorg ervoor dat de koppelingen
niet lekken.
Gebruik geen verlengslang als
de toevoerslang te kort is. Neem
contact op met de klantenservice
voor vervanging van de toevoerslang.
Waterstop
De watertoevoerslang is voorzien van
een waterstop. Dit toestel voorkomt lekkage in de slang door natuurlijke slijtage. Het rode gedeelte in het venster «A»
toont deze storing.
Als dit gebeurt, draait u de kraan dicht
en neemt u contact op met de klantenservice om de slang te laten vervangen.
A
19.5 Waterafvoer
Er zijn verschillende procedures om de
afvoerslang aan te sluiten:
nl
ow
D
37
d
de
oa
Met de plastic slanggeleider.
NEDERLANDS
m
fro
or
nb
de
an
.v
w
w
w
e
.b
re
• Op de rand van een gootsteen.
• Zorg dat de plastic geleider niet kan
bewegen als het apparaat water afvoert. Bevestig de geleider op de waterkraan of wand.
• Op een standpijp met ventilatieopening.
Raadpleeg de illustratie. Rechtstreeks
in een afvoerpijp op een hoogte van
niet minder dan 60 cm en niet meer
dan 100 cm. Het einde van de afvoerslang moet altijd geventileerd zijn,
d.w.z. dat de binnendiameter van de
afvoerpijp groter moet zijn dan de buitendiameter van de afvoerslang.
Zonder de plastic slanggeleider.
• Op een gootsteenafvoer.
Raadpleeg de illustratie. Plaats de afvoerslang in de gootsteenafvoer en
draai vast met een clip. Zorg dat de afvoerslang een bocht maakt om te
voorkomen dat resterende deeltjes uit
de gootsteen in het apparaat komen.
• Direct op een ingebouwde afvoerpomp in de kamerwand en zet vast
met een klem.
nl
ow
D
38 www.aeg.com
d
de
oa
m
fro
U kunt de afvoerslang maximaal
400 cm verlengen. Neem contact
op met de klantenservice voor
de andere afvoerslang en het
verlengstuk.
e
.b
elektronische apparaten. Gooi
apparaten gemarkeerd met het
symbool niet weg met het
huishoudelijk afval. Breng het
product naar het milieustation bij u
in de buurt of neem contact op met
de gemeente.
re
or
nb
de
an
.v
w
Recycle de materialen met het
symbool . Gooi de verpakking in
een geschikte verzamelcontainer om
het te recyclen.
Help om het milieu en de
volksgezondheid te beschermen en
recycle het afval van elektrische en
w
w
20. MILIEUBESCHERMING
d
de
oa
CONSIGNES DE SÉCURITÉ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DESCRIPTION DE L'APPAREIL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BANDEAU DE COMMANDE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PROGRAMMES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
VALEURS DE CONSOMMATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
UTILISATION DE L'APPAREIL - LAVAGE UNIQUEMENT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
UTILISATION DE L'APPAREIL - SÉCHAGE UNIQUEMENT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
UTILISATION DE L'APPAREIL - LAVAGE ET SÉCHAGE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CONSEILS UTILES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ENTRETIEN ET NETTOYAGE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
EN CAS D'ANOMALIE DE FONCTIONNEMENT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
INSTALLATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
EN MATIÈRE DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
m
fro
39
40
43
43
44
48
53
53
53
57
59
60
63
67
70
76
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
1.
2.
3.
5.
6.
7.
8.
9.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
nl
ow
D
SOMMAIRE
FRANÇAIS
POUR DES RÉSULTATS PARFAITS
Merci d'avoir choisi ce produit AEG. Nous l'avons conçu pour qu'il vous offre des
performances irréprochables pour longtemps, en intégrant des technologies innovantes qui
vous simplifient la vie grâce à des caractéristiques que vous ne trouverez pas forcément sur
des appareils ordinaires. Veuillez prendre quelques instants pour lire cette notice afin d'utiliser
au mieux votre appareil.
Visitez notre site Internet pour :
Obtenir des conseils d'utilisation, des brochures, de l'aide, des informations :
www.aeg.com
Enregistrer votre produit pour obtenir un meilleur service :
www.aeg.com/productregistration
Acheter des accessoires, consommables et pièces de rechange d'origine pour votre
appareil :
www.aeg.com/shop
SERVICE APRÈS-VENTE
N'utilisez que des pièces de rechange d'origine.
Avant de contacter le service, assurez-vous de disposer des informations suivantes :
Vous trouverez ces informations sur la plaque signalétique. Modèle, PNC, numéro de série.
Avertissement/Attention : consignes de sécurité.
Informations générales et conseils
Informations écologiques
Sous réserve de modifications.
nl
ow
D
40 www.aeg.com
CONSIGNES DE SÉCURITÉ
1.3 Consignes générales de
sécurité
re
• N'utilisez pas cet appareil pour un
usage professionnel. Cet appareil est
destiné à un usage domestique.
• Ne modifiez jamais les caractéristiques
de cet appareil. Risque de blessure et
d'endommagement de l'appareil.
• Ne faites sécher que du linge propre
dans l'appareil.
• Ne sélectionnez pas de programme
de séchage si vous avez utilisé des
produits chimiques industriels pour le
lavage.
• Lorsque vous chargez l'appareil, vérifiez que vous n'avez pas oublié de briquets ni d'allumettes dans les poches
des vêtements.
• Avant de sécher les vêtements portant
des taches d'huile de cuisson, d'acétone, d'essence, de kérosène, de dissolvant, de térébenthine, de cire ou
de décirant, lavez-les à l'eau chaude
avec du détergent.
• N'utilisez pas cet appareil pour sécher
des articles en mousse de caoutchouc
(mousse de latex), bonnets de bains,
tissus imperméables (si aucun programme de séchage spécial n'est disponible), articles renforcés en caoutchouc ou vêtements et taies d'oreiller
rembourrés de mousse de caoutchouc.
• Les vêtements imbibés d'huile peuvent s'enflammer spontanément, particulièrement lorsqu'ils sont exposés à
une source de chaleur telle qu'un programme de séchage. Les vêtements
deviennent chauds, ce qui cause une
oxydation de l'huile. L'oxydation génère de la chaleur. Si la chaleur ne
peut pas se dissiper, les vêtements
e
.b
• Lorsque ce dispositif est activé, vous
ne pouvez pas fermer le hublot. Ceci
évite d'enfermer un enfant ou un animal dans l'appareil par accident. Pour
activer ce dispositif, tournez-le dans le
sens des aiguilles d’une montre jusqu’à ce que la rainure soit horizontale.
Pour désactiver ce dispositif, tournezle dans le sens inverse des aiguilles
d’une montre jusqu’à ce que la rainure
soit verticale.
or
nb
de
an
.v
w
1.2 Sécurité enfants
w
• Cet appareil n'est pas conçu pour être
utilisé par des personnes (y compris
des enfants) dont les facultés physiques, sensorielles ou mentales sont
réduites, ou qui manquent d'expérience et de connaissances, à moins
qu'une personne responsable de leur
sécurité ne les supervise ou leur donne des instructions sur la manière de
l'utiliser.
• Ne laissez pas les enfants jouer avec
l'appareil.
• Ne laissez pas les emballages à la portée des enfants.
• Ne laissez pas les détergents à la portée des enfants.
• Tenez les enfants et les animaux éloignés du hublot de l'appareil lorsque
celui-ci est ouvert.
• Si l'appareil est équipé d'un dispositif
de sécurité enfants, nous vous recommandons de l'activer.
w
AVERTISSEMENT
Risque d'asphyxie, de blessure
ou d'invalidité permanente.
m
1.1 Sécurité des enfants et
des personnes vulnérables
fro
Avant d'installer et d'utiliser cet appareil,
lisez soigneusement les instructions fournies. Le fabricant ne peut être tenu pour
responsable des dommages et blessures
liés à une mauvaise installation ou utilisation. Conservez toujours cette notice
avec votre appareil pour vous y référer
ultérieurement.
d
de
oa
1.
nl
ow
D
1.4 Entretien et nettoyage
re
or
nb
de
an
.v
w
AVERTISSEMENT
Risque de blessure corporelle ou
de dommages matériels.
e
.b
• Ne placez pas de produits inflammables ou d'éléments imbibés de produits inflammables sur l'appareil ni à
l'intérieur ou à proximité de celui-ci. Si
vous ne pouvez pas l'éviter, rincez intensivement le linge nettoyé avec des
produits inflammables.
• Pour écarter tout risque d'autocombustion, n'arrêtez pas le programme
de séchage avant la fin du cycle de séchage, à moins de sortir immédiate-
w
AVERTISSEMENT
Risque d'explosion ou d'incendie.
• Lorsque vous interrompez le programme de séchage, le linge et le tambour
peuvent être chauds. Sortez le linge
avec précaution.
• Ne touchez pas la vitre du hublot pendant le déroulement d'un programme.
La vitre peut être chaude.
w
•
AVERTISSEMENT
Risque de brûlures !
m
•
ment tout le linge et de le déplier
pour mieux dissiper la chaleur.
fro
•
41
d
de
oa
•
deviennent suffisamment chauds pour
prendre feu. Empiler et ranger des vêtements imbibés d'huile peut empêcher la dissipation de la chaleur, générant ainsi un risque d'incendie.
Si vous devez sécher des tissus contenant de l'huile végétale ou de cuisson
ou en contact avec des produits capillaires, lavez-les d'abord à l'eau chaude
avec du détergent. Vous réduirez ainsi, sans l'éliminer, le danger.
Le programme de séchage se termine
par une phase sans chauffage (cycle
de refroidissement) pour éviter que le
linge ne reste longtemps à haute température et ne subisse des dommages.
L'appareil ne doit pas être installé derrière une porte à serrure, une porte
coulissante ou une porte battante dotée d'une charnière du côté opposé à
l'appareil qui pourrait empêcher l'ouverture complète du hublot.
Les assouplissants ou produits équivalents doivent être utilisés selon les instructions du fabricant.
Les produits de lavage pour lave-linge
peuvent occasionner des brûlures au
niveau des yeux, de la bouche et de la
gorge. Respectez les instructions de
sécurité du fabricant du produit de lavage.
Les objets en plastique ne sont pas résistants à la chaleur.
– Si vous utilisez une boule de lavage,
retirez-la avant de régler le programme de séchage.
– N'utilisez pas de boule de lavage
lorsque vous réglez un programme
non-stop (séchage enchaîné).
FRANÇAIS
• Avant toute opération d'entretien,
éteignez l'appareil et débranchez la
prise secteur.
• Ne pulvérisez pas d'eau ni de vapeur
pour nettoyer l'appareil.
• Nettoyez l'appareil avec un chiffon
doux humide. Utilisez uniquement des
produits de lavage neutres. N'utilisez
pas de produits abrasifs, de tampons
à récurer, de solvants ou d'objets métalliques.
1.5 Installation
• Retirez l'intégralité de l'emballage et
les boulons de transport.
• Conservez les boulons de transport. Si
vous devez déplacer à nouveau l'appareil, il est conseillé de bloquer le
tambour.
• N'installez pas et ne branchez pas un
appareil endommagé.
• N'installez pas l'appareil ou ne l'utilisez pas dans un endroit où la température ambiante est inférieure à 0 °C.
• Suivez scrupuleusement les instructions d'installation fournies avec l'appareil.
• Assurez-vous que le sol sur lequel
vous installez l'appareil est plat, stable, résistant à la chaleur et propre.
• N'installez pas l'appareil dans un endroit où il ne pourrait pas être complètement ouvert.
nl
ow
D
42 www.aeg.com
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
• L'appareil doit être relié à la terre.
• Vérifiez que les données électriques figurant sur la plaque signalétique correspondent à celles de votre réseau. Si
ce n'est pas le cas, contactez un électricien.
w
AVERTISSEMENT
Risque d'incendie ou d'électrocution.
w
Branchement électrique
m
• Veillez à ne pas endommager les
tuyaux de circulation d'eau.
• L'appareil doit être raccordé au circuit
d'eau à l'aide des tuyaux neufs fournis.
N'utilisez pas de tuyaux provenant
d'anciens appareils.
• Avant de brancher l'appareil à des
tuyaux neufs ou n'ayant pas servi depuis longtemps, laissez couler l'eau
jusqu'à ce qu'elle soit propre.
• Avant d'utiliser l'appareil pour la première fois, assurez-vous de l'absence
de fuites.
fro
Raccordement à l'arrivée
d'eau
• Utilisez toujours une prise de courant
de sécurité correctement installée.
• N'utilisez pas d'adaptateurs multiprises ni de rallonges.
• Veillez à ne pas endommager la fiche
secteur ni le câble d'alimentation.
Contactez le service après-vente ou un
électricien pour remplacer le câble
d'alimentation s'il est endommagé.
• Ne connectez la fiche d'alimentation à
la prise de courant qu'à la fin de l'installation. Assurez-vous que la prise de
courant est accessible une fois l'appareil installé.
• Ne tirez jamais sur le câble d'alimentation électrique pour débrancher l'appareil. Tirez toujours sur la prise.
• Ne touchez jamais le câble d'alimentation ou la prise avec des mains mouillées.
d
de
oa
• L'appareil est lourd, soyez toujours
prudent lorsque vous le déplacez. Portez toujours des gants de sécurité.
• Assurez-vous que de l'air circule entre
l'appareil et le sol.
• Réglez les pieds pour laisser un espace suffisant entre l'appareil et la surface en moquette.
1.6 Mise au rebut
AVERTISSEMENT
Risque de blessure ou d'asphyxie.
• Débranchez l'appareil de l'alimentation électrique.
• Coupez le câble d'alimentation au ras
de l'appareil et mettez-le au rebut.
• Retirez le dispositif de verrouillage de
la porte pour empêcher les enfants et
les animaux de s'enfermer dans l'appareil.
nl
ow
D
FRANÇAIS
43
d
de
oa
2. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Dimensions
w
Tension
Puissance totale
Fusible
Fréquence
or
nb
de
an
.v
w
IPX4
e
.b
re
Niveau de protection contre l'infiltration de particules solides et d'humidité assuré par le couvercle de
protection, excepté là où l'équipement basse tension ne dispose d'aucune protection contre l'humidité
Pression de l'arrivée
d'eau
230 V
2200 W
10 A
50 Hz
w
Branchement électrique :
640 mm
m
Profondeur totale
600 / 850 / 605 mm
fro
Largeur / Hauteur / Profondeur
Minimale
0,5 bar (0,05 MPa)
Maximale
8 bar (0,8 MPa)
Arrivée d'eau 1)
Eau froide
Charge de lavage maximale
Coton
8 kg
Charge de séchage
maximale
Coton
6 kg
Synthétiques
3 kg
Vitesse d'essorage
Maximale
1400 tr/min
1) Raccordez le tuyau d'arrivée d'eau à un robinet fileté (3/4 pouce).
3. DESCRIPTION DE L'APPAREIL
1
2
3
8
9
10
4
5
11
6
12
7
1 Plan de travail
3 Bandeau de commande
2 Distributeur de produit de lavage
4 Poignée de la porte
nl
ow
D
44 www.aeg.com
9 Tuyau d'arrivée d’eau
d
de
oa
5 Plaque signalétique
6 Pompe de vidange
7 Pieds pour que l'appareil soit de niveau
8 Tuyau de vidange
10 Câble d'alimentation électrique
11 Dispositifs de protection
m
veau
fro
12 Pieds pour que l'appareil soit de ni-
or
nb
de
an
.v
w
w
w
4. ACCESSOIRES
1
1 Clé
2
4
3
e
.b
re
Pour retirer les dispositifs de protection.
2 Caches en plastique
Pour boucher les orifices situés à
l'arrière de l'appareil après avoir retiré les dispositifs de protection.
3 Tuyau anti-débordement
Pour éviter toute fuite éventuelle
4 Guide en plastique
Pour relier le tuyau de vidange au
bord d'un évier.
5. BANDEAU DE COMMANDE
1
2
3
Katoen
Eco
Blanc/Couleurs
Super Eco
+Voorwas
Non Stop 60 Min.
Synthetica
+Prélavage
Synthétiques
+Voorwas
Katoen/Coton
+Prélavage
Strijkvrij
Synthetica
Synthétiques
Repassage Facile
Fijne Was
Wol/ Laine
Centrif./Pompen
Délicats
Wol/Zijde
Essorage/Vidange
Laine/Soie
Spoelen
Rinçage
Aan/Uit
20 Min. - 3 Kg
Marche/Arrêt
Temp. °C
10
1 Touche Marche/Arrêt (Ein/Aus)
2 Sélecteur de programme
3 Affichage
4 Touche Départ/Pause (Start/Pause -
Départ Pause)
TPM
T/Min.
9
Tijd Besparen Startuitstel
Droogtegraad
Départ
Gain de
Niveau de Droogtijd
Différé
Temps
Minuterie
séchage
8
7
6
5
Start/Pause
Départ/Pause
4
5 Touche Départ différé (Startuitstel -
Départ Différé)
6 Touche Gain de temps (Tijd Besparen - Gain de Temps)
7 Touche de réglage de la durée de
séchage (Droogtijd - Minuterie)
nl
ow
D
– Toutes les sélections sont annulées.
– Appuyez sur le bouton 1 pour remettre le lave-linge en marche.
– Sélectionnez à nouveau le programme de lavage et toutes les options
possibles.
• 5 minutes à compter de la fin du programme de lavage. Voir "A la fin du
programme".
m
fro
degré de séchage (Droogtegraad Niveau de Séchage)
9 Touche de réduction de la vitesse
d'essorage (TPM - T/Min.)
10 Touche de température (Temp. °C)
45
d
de
oa
8 Touche de sélection automatique du
FRANÇAIS
or
nb
de
an
.v
w
5.2 Programmateur 2
Tournez cette manette pour sélectionner
un programme. Le voyant correspondant
au programme s'allume.
e
.b
re
Appuyer sur ce bouton pour activer ou
désactiver le lave-linge. Une tonalité retentit lorsque le lave-linge est activé.
La fonction AUTO Stand-by désactive
automatiquement la machine pour réduire la consommation d'énergie lorsque :
• Vous n'utilisez pas le lave-linge pendant 5 minutes avant d'appuyer sur le
bouton 4 .
w
w
5.1 Bouton marche/arrêt 1
5.3 Affichage 3
A
B
C
L'affichage indique :
A
• La température maximale du programme.
B
• La vitesse d'essorage par défaut du programme.
• Les symboles « Sans essorage »1) et « Arrêt cuve pleine ».
C
Symboles des degrés de séchage :2)
Prêt à repasser
Prêt à ranger
Très sec
Les symboles de l'affichage :3)
Phase de lavage
Phase de séchage
Rinçage Plus
Sécurité enfants
D
nl
ow
D
46 www.aeg.com
d
de
oa
Vous ne pouvez pas ouvrir le hublot de l'appareil lorsque ce
symbole est allumé.
Vous ne pouvez ouvrir le hublot de l'appareil que lorsque ce
symbole est éteint.
fro
m
Si le programme est terminé mais que le symbole reste allumé :
• Il y a de l'eau dans le tambour.
• La fonction « Arrêt cuve pleine » est activée.
or
nb
de
an
.v
w
w
w
Départ différé
D
e
.b
re
• La durée du programme (phase de lavage et/ou de séchage)
Une fois que le programme a démarré, cette durée diminue par intervalles d'une minute.
• Le départ différé
Lorsque vous appuyez sur la touche Départ différé, l'heure du départ
différé s'affiche.
• Codes d'alarme
En cas de dysfonctionnement de l'appareil, des codes d'alarme s'affichent. Reportez-vous au chapitre « En cas d'anomalie de fonctionnement ».
• Err
Ce message s'affiche pendant quelques secondes si :
– Vous avez sélectionné une fonction qui n'est pas applicable pour ce
programme.
– Vous avez modifié le programme pendant le fonctionnement de
l'appareil.
Le voyant de la touche Départ/Pause 4 clignote.
•
Lorsque le programme est terminé.
1) Uniquement disponible pour le programme Essorage/Vidange.
2) Ils s'affichent lorsque vous sélectionnez un programme de séchage automatique.
3) Les symboles s'affichent lorsque la phase ou la fonction correspondante est
programmée.
5.4 Touche Départ/Pause 4
Appuyez sur la touche 4 pour lancer ou
interrompre le programme.
5.5 Touche Départ différé 5
Appuyez sur la touche 5 pour retarder
le départ d'un programme de 30 minutes à 20 heures.
• Appuyez une fois pour programmer
un cycle de lavage avec une « Durée
réduite » pour les articles peu sales.
• Appuyez deux fois pour programmer
un cycle de lavage « Rapide » pour les
articles très peu sales.
Certains programmes n'acceptent qu'une seule de ces deux
fonctions.
5.6 Touche Gain de temps 6
5.7 Touche de réglage de la
durée de séchage 7
Appuyez sur la touche 6 pour réduire
la durée d'un programme.
Appuyez sur cette touche pour sélectionner la durée la plus adaptée au linge
nl
ow
D
• Activer la fonction « Arrêt cuve pleine ». Sélectionnez cette fonction pour
éviter que les tissus ne se froissent.
L'appareil ne vidange pas l'eau quand
ce programme est terminé.
fro
La phase d'essorage
est désactivée.
m
Certaines durées ne peuvent pas
être sélectionnées selon le type
de textile.
w
w
La fonction « Arrêt cuve
pleine » est activée.
or
nb
de
an
.v
w
5.8 Touche de sélection
automatique du degré de
séchage 8
47
d
de
oa
que vous devez sécher. La valeur réglée
s'affiche.
À chaque fois que vous appuyez sur cette touche, la durée augmente de 5 minutes.
FRANÇAIS
5.11 Touche Température 10
Appuyez sur la touche 10 pour modifier
la température par défaut.
Certains degrés automatiques de
séchage ne peuvent pas être sélectionnés selon le type de textile.
Des signaux sonores retentissent lorsque:
• le lave-linge est mis en fonctionnement.
• le lave-linge est mis à l'arrêt.
• les touches sont activées.
• Le programme est terminé.
• Le lave-linge fonctionne mal.
Pour désactiver/activer les signaux sonores, appuyez simultanément sur la
touche 8 et sur la touche 7 pendant 6
secondes.
Avec cette fonction, vous pouvez conserver la fonction Rinçage plus en permanence quand vous sélectionnez un
nouveau programme.
• Pour activer la fonction, appuyez sur la
touche 6 et sur la touche 5 en même temps jusqu'à ce que le voyant de
la touche 7 s'allume.
• Pour désactiver la fonction, appuyez
sur la touche 6 et sur la touche 5 en
même temps jusqu'à ce que le voyant
de la touche 7 s'éteigne.
5.10 Touche Essorage 9
Appuyez sur cette touche pour :
• Réduire la vitesse maximum de la phase d'essorage du programme sélectionné.
L'écran n'affiche que les vitesses
disponibles pour le programme
sélectionné.
• Désactiver la phase d'essorage.
--
= eau froide
e
.b
5.9 Fonction Rinçage plus
permanente
re
Appuyez sur cette touche pour régler le
degré automatique de séchage de votre
linge. Le symbole du degré sélectionné
s'affiche.
• Très sec
• Prêt à ranger
• Prêt à repasser
5.12 Fonction des signaux
sonores.
Si vous désactivez les signaux sonores, ils ne continueront à retentir que lorsque les touches
sont activéess et lorsque l'appareil présente une anomalie.
5.13 Fonction Sécurité enfants
Cette fonction empêche les enfants de
jouer avec le bandeau de commande.
• Pour activer la fonction, appuyez sur la
touche 10 et sur la touche 9 en même temps jusqu'à ce que l'écran affiche le symbole
.
• Pour désactiver la fonction, appuyez
sur la touche 10 et sur la touche 9 en
même temps jusqu'à ce que le symbole
s'éteigne.
Vous pouvez activer la fonction :
nl
ow
D
48 www.aeg.com
le sélecteur de programmes sont désactivés.
d
de
oa
m
fro
• Avant d'appuyer sur la touche Départ/
Pause 4 : l'appareil ne peut pas démarrer.
• Après avoir appuyé sur la touche Départ/Pause 4 , toutes les touches et
Programme
Température
Type de charge
Charge max.
or
nb
de
an
.v
w
w
w
6. PROGRAMMES
Fonctions
Lavage
Rinçages
Essorage
long
RÉDUCTION DE LA
VITESSE D'ESSORAGE
ARRÊT CUVE PLEINE
RINÇAGE SUPPLÉMENTAIRE
GAIN DE TEMPS1)
Katoen + Voorwas Coton blanc et couBlanc/Couleurs +
leurs très sales.
Prélavage
Max. 8 kg
Blanc/Couleurs +
Prélavage
95° - Froid
Prélavage
Lavage
Rinçages
Essorage
long
RÉDUCTION DE LA
VITESSE D'ESSORAGE
ARRÊT CUVE PLEINE
RINÇAGE SUPPLÉMENTAIRE
GAIN DE TEMPS1)
Synthetica
Synthétiques
Synthétiques
60° - Froid
Vêtements en tissus
synthétiques ou
mixtes normalement sales.
Max. 4 kg
Lavage
Rinçages
Essorage
court
RÉDUCTION DE LA
VITESSE D'ESSORAGE
ARRÊT CUVE PLEINE
RINÇAGE SUPPLÉMENTAIRE
GAIN DE TEMPS1)
Synthetica + Voorwas
Synthétiques +
Prélavage
Synthétiques + Prélavage
60° - Froid
Articles synthétiques ou en tissus
mixtes très sales.
Max. 4 kg
Prélavage
Lavage
Rinçages
Essorage
court
RÉDUCTION DE LA
VITESSE D'ESSORAGE
ARRÊT CUVE PLEINE
RINÇAGE SUPPLÉMENTAIRE
GAIN DE TEMPS1)
PROGRAMMES DE LAVAGE
Coton blanc et couleurs normalement
sales.
Max. 8 kg
e
.b
Katoen
Blanc/Couleurs
Blanc/Couleurs
95° - Froid
re
Description
du cycle
nl
ow
D
FRANÇAIS
49
Type de charge
Charge max.
Description
du cycle
Fonctions
Strijkvrij
Repassage Facile2)
Repassage facile
60° - Froid
Vêtements en tissu
synthétique normalement sales.
Les phases de lavage et d'essorage
sont délicates afin
d'éviter de froisser
le linge. L'appareil
effectue des rinçages supplémentaires.
Max. 4 kg
Lavage
Rinçages
Essorage
court
RÉDUCTION DE LA
VITESSE D'ESSORAGE
ARRÊT CUVE PLEINE
RINÇAGE SUPPLÉMENTAIRE
GAIN DE TEMPS1)
Fijne Was
Délicats
Délicats
40° - Froid
Vêtements en textiles délicats tels que
l'acrylique, la viscose ou le polyester,
normalement sales.
Max. 4 kg
Lavage
Rinçages
Essorage
court
RÉDUCTION DE LA
VITESSE D'ESSORAGE
ARRÊT CUVE PLEINE
RINÇAGE SUPPLÉMENTAIRE
GAIN DE TEMPS1)
Wol / Zijde
Vêtements en laine
lavables en machine. Lainages et textiles délicats lavables à la main portant le symbole « lavage à la main ».
Max. 2 kg
Lavage
Rinçages
Essorage
court
RÉDUCTION DE LA
VITESSE D'ESSORAGE
ARRÊT CUVE PLEINE
20 Min. - 3 kg
40° - 30°
Lavage rapide de
vêtements de sport
ou d'articles en coton ou en synthétiques, légèrement
sales ou portés une
seule fois. Charge
max.
3 kg
Lavage
Rinçages
Essorage
court
RÉDUCTION DE LA
VITESSE D'ESSORAGE
Spoelen
Rinçage
Rinçage
Froid
Tous textiles.
Un rinçage
avec phase
supplémentaire d'essorage
RÉDUCTION DE LA
VITESSE D'ESSORAGE
ARRÊT CUVE PLEINE
RINÇAGE SUPPLÉMENTAIRE3)
m
fro
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
Laine / Soie
Laine/Soie
40° - Froid
d
de
oa
Programme
Température
nl
ow
D
50 www.aeg.com
Type de charge
Charge max.
Description
du cycle
Fonctions
Schleudern / Pumpen
Essorage / Vidange4)
Essorage/Vidange
Tous textiles
La charge maximale
de linge est définie
en fonction du type
de linge.
Vidange de
l'eau
Phase d'essorage à la
vitesse maximale.
RÉDUCTION DE LA
VITESSE D'ESSORAGE
SANS ESSORAGE5)
d
de
oa
Programme
Température
m
fro
Séchage chronométrique uniquement
Articles en textiles
synthétiques
Max. 3 kg
Séchage automatique ou chronométrique
Articles en coton
Max. 6 kg
Séchage automatique ou chronométrique
Programme complet composé d'une
phase de lavage +
une phase de séchage pour une petite charge de linge
mélangé (articles en
coton et en textiles
synthétiques).
Max. 1 kg
Lavage
Rinçages
Essorage court
Séchage automatique
PROGRAMMES DE LAVAGE
Super Eco6)
Froid
Textiles mixtes (articles en coton et
synthétiques).
Max. 3 kg
Lavage
Rinçages
Essorage
court
RÉDUCTION DE LA
VITESSE D'ESSORAGE
ARRÊT CUVE PLEINE
RINÇAGE SUPPLÉMENTAIRE
e
.b
Non Stop 60 Min.
40°
Articles en laine
Max. 1 kg
re
Katoen
Blanc/Couleurs
Blanc/Couleurs
or
nb
de
an
.v
w
Synthetica
Synthétiques
Synthétiques
w
Wol
Laine
Laine
w
PROGRAMMES DE SÉCHAGE
nl
ow
D
FRANÇAIS
51
Type de charge
Charge max.
Description
du cycle
Fonctions
Katoen Eco
Coton Eco7)
Économies d'énergie
60° - 40°
Vêtements en coton
blanc et couleurs
grand teint normalement sales.
L'option Rapide est
obligatoire avec les
programmes coton
éco.
Max. 8 kg
Lavage
Rinçages
Essorage
long
RÉDUCTION DE LA
VITESSE D'ESSORAGE
ARRÊT CUVE PLEINE
RINÇAGE SUPPLÉMENTAIRE
GAIN DE TEMPS1)
d
de
oa
Programme
Température
m
fro
or
nb
de
an
.v
w
w
w
6.1 Programmes pour le séchage automatique
Degré de séchage
Type de textile
Très sec
Pour les articles en tissu
éponge
Coton et lin
(peignoirs, serviettes de
bain, etc.)
jusqu'à 6 kg
Coton et lin
(peignoirs, serviettes de
bain, etc.)
jusqu'à 6 kg
Textiles synthétiques et
mixtes
(pull-overs, chemisiers,
sous-vêtements, linge de
maison)
jusqu'à 3 kg
Coton et lin
(draps, nappes, chemises,
etc.)
jusqu'à 6 kg
Prêt à ranger
Pour les articles à ranger directement
Prêt à repasser
Pour le repassage
Charge
e
.b
re
1) Si vous appuyez deux fois sur la touche 6 (option Rapide), nous vous conseillons de
réduire la charge de linge. Il est possible de charger entièrement le lave-linge, mais les
résultats du lavage seront alors moins bons.
2) Ce programme n'est pas compatible avec le séchage.
3) Appuyez sur la touche RINÇAGE SUPPLÉMENTAIRE pour ajouter des rinçages. Avec
une vitesse d'essorage peu élevée, l'appareil effectue des rinçages délicats et un
essorage court.
4) Par défaut, la vitesse de la phase d'essorage est réglée pour les vêtements en coton.
Réglez la vitesse d'essorage. Assurez-vous qu'elle corresponde au linge chargé.
5) Pour sélectionner uniquement le programme VIDANGE, choisissez la fonction SANS
ESSORAGE.
6) Sélectionnez ce programme pour réduire la durée du cycle ainsi que la consommation
d'énergie et d'eau.
7) Le programme « Coton Eco » à 60 °C pour une charge de 8 kg est le programme de
référence pour les données de l'étiquette énergétique, conformément aux normes
CEE 92/75.
nl
ow
D
52 www.aeg.com
d
de
oa
6.2 Programmes pour le séchage chronométrique
w
6
1400
w
225 - 245
4
1400
135 - 155
2
1400
95 - 105
6
1400
215 - 235
4
1400
125 - 145
2
1400
85 - 95
3
1200
135 - 145
1
1200
40 - 50
Prêt à repasser
Pour les vêtements
à repasser
6
Coton et lin
(draps, nappes, chemises, 4
etc.)
2
1400
185 - 205
1400
95 - 115
1400
75 - 85
Séchage laine
Laine (pull-overs)
1200
110 - 130
Coton et lin
(peignoirs, serviettes de
bain, etc.)
Prêt à ranger
Pour les articles à
ranger directement
Textiles synthétiques et
mixtes
(pull-overs, chemisiers,
sous-vêtements, linge de
maison)
1
e
.b
Coton et lin
(peignoirs, serviettes de
bain, etc.)
re
Prêt à ranger1)
Pour les articles à
ranger directement
or
nb
de
an
.v
w
Très sec
Pour les articles en
tissu éponge
m
Type de textile
fro
Durées
conseillées
(min)
Degré de séchage
Vitesse
Charge d'essorage
(kg)
(tr/min)
1) Conseils pour les organismes de test
Conformément aux normes EN 50229, les tests de performances doivent être effectués
avec une PREMIÈRE charge de 5 kg à sécher (composition de la charge : taie d'oreiller et
serviettes) en sélectionnant le programme de SÉCHAGE AUTOMATIQUE PRÊT À
RANGER pour le coton.
La SECONDE charge de 3 kg à sécher (composition de la charge : 3 draps et serviettes)
doit être testée en sélectionnant le programme de SÉCHAGE AUTOMATIQUE PRÊT À
RANGER pour le coton.
nl
ow
D
FRANÇAIS
53
Programme
Consommation
d'eau
(litres)
Durée du
programme
(minutes)
m
fro
Consommation
énergétique
(KWh)
d
de
oa
7. VALEURS DE CONSOMMATION
1.04
59
Coton 40 °
1.0
72
Synthétiques 40 °
0.60
50
Textiles délicats 40 °
0.70
60
Laine/Lavage à la main
30 °
0.35
57
Pour la durée des programmes,
reportezvous à l'affichage du
bandeau de
commande.
e
.b
Programme Coton économie d'énergie 60 °1)
re
72
or
nb
de
an
.v
w
76
1.60
w
2.5
Coton 60 °
w
Coton blanc 95°
1) Le programme « Coton économie d'énergie » à 60 °C pour une charge de 8 kg est le
programme de référence pour les données de l'étiquette énergétique, conformément
aux normes CEE 92/75.
Les données de consommation
qui figurent dans le tableau sont
fournies à titre indicatif, car elles
peuvent varier en fonction de la
quantité et du type de linge, de
la température d'arrivée d'eau
ainsi que de la température ambiante.
8. AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION
1.
Pour activer le système d'essorage,
versez 2 litres d'eau dans le compartiment pour le lavage principal.
2. Versez une petite quantité de lessive
dans le compartiment pour le lavage
principal. Sélectionnez et faites démarrer un programme pour coton à
vide à la température la plus élevée
qui soit afin de vider le tambour et la
cuve de toute poussière éventuelle.
9. UTILISATION DE L'APPAREIL - LAVAGE
UNIQUEMENT
1.
2.
3.
Ouvrez le robinet d'arrivée d'eau.
Branchez l'appareil au secteur.
Appuyez sur la touche 1 pour activer l'appareil.
4. Introduisez le linge dans l'appareil.
Utilisez la quantité correcte de produit de lavage et d'additifs.
6. Sélectionnez et lancez le programme de lavage en fonction de la charge et du degré de salissure.
5.
sible. Assurez-vous de ne pas surcharger le tambour.
3. Fermez la porte de l'appareil.
m
Ouvrez la porte de l'appareil.
Placez les articles un à un dans le
tambour en les dépliant le plus pos-
fro
1.
2.
d
de
oa
10. CHARGEMENT DU LINGE
nl
ow
D
54 www.aeg.com
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
Assurez-vous de ne pas coincer de linge
entre le joint et la porte. Risque de fuite
d'eau ou de détérioration du linge.
11. AJOUT DU PRODUIT DE LAVAGE ET DES ADDITIFS
Compartiment à lessive pour la phase de prélavage, le programme de trempage et la fonction Taches.
Ajoutez la lessive pour le prélavage, le trempage et le détachage avant le départ du programme.
Compartiment à lessive pour la phase de lavage.
Si vous utilisez de la lessive liquide, versez-la immédiatement
avant de démarrer le programme.
Compartiment réservé aux additifs liquides (assouplissant, amidon).
Versez le produit dans le compartiment avant de démarrer le
programme.
Niveau maximal pour les additifs liquides.
nl
ow
D
FRANÇAIS
55
d
de
oa
Volet pour produit de lavage en poudre ou liquide.
Tournez-le (vers le haut ou vers le bas) dans la position correcte
pour utiliser de la lessive en poudre ou liquide.
m
fro
Respectez toujours les instructions figurant sur l'emballage des lessives.
w
1.
or
nb
de
an
.v
w
w
Vérifiez la position du volet.
Tirez le distributeur de produit de lavage jusqu'à la butée.
2. Appuyez sur le levier pour faire sortir
le distributeur.
e
.b
re
3.
Pour utiliser de la lessive en poudre,
tournez le volet vers le haut.
4.
Pour utiliser de la lessive liquide,
tournez le volet vers le bas.
Avec le volet en position BASSE :
– N'utilisez pas de lessives liquides gélatineuses ou épaisses.
– N'insérez pas de lessive liquide au-delà du niveau maximal
indiqué sur le volet.
– Ne sélectionnez pas de phase
de prélavage.
– Ne sélectionnez pas la fonction Départ différé.
5.
6.
Dosez les produits de lavage et l'assouplissant.
Fermez soigneusement le distributeur du produit de lavage. Assurezvous que le volet ne bloque pas la
fermeture du tiroir.
nl
ow
D
56 www.aeg.com
1.
d
de
oa
12. RÉGLAGE ET DEPART D'UN PROGRAMME
Tournez le sélecteur de programmes. Le voyant correspondant s'allume.
fro
vous pouvez régler un nouveau programme de lavage.
m
L'appareil ne se vidange pas.
2.
12.3 Modification d'une
fonction
or
nb
de
an
.v
w
Vous ne pouvez modifier que quelques
fonctions avant qu'elles soient actives.
1.
Appuyez sur la touche 4 . Le voyant clignote.
2. Modifiez la fonction réglée.
e
.b
re
Appuyez sur la touche 4 pour lancer le programme. Le voyant de la
touche 4 est allumé.
w
5.
w
Le voyant de la touche 4 clignote
en rouge.
3. L'écran affiche la température et la
vitesse d'essorage par défaut. Pour
modifier la température et/ou la vitesse d'essorage, appuyez sur les
touches correspondantes.
4. Sélectionnez les fonctions compatibles. Le voyant de la fonction sélectionnée s'allume ou l'écran affiche le
symbole correspondant.
12.4 Sélectionnez le départ
différé.
La pompe de vidange peut momentanément se mettre en route
lorsque l'appareil se remplit
d'eau.
1.
Appuyez plusieurs fois sur la touche
5 jusqu'à ce que le délai du départ
différé souhaité apparaisse sur l'afficheur. Les symboles correspondants
apparaissent.
L'appareil ajuste automatiquement la durée du cycle au
type de linge chargé dans le
tambour pour un lavage parfait en un minimum de
temps. Environ 15 minutes
après le départ du programme, l'écran affiche la nouvelle
durée.
2.
Appuyez sur la touche 4 , le décompte du départ différé commence.
Lorsque le décompte est terminé, le
programme démarre automatiquement.
Avant d'appuyer sur la touche
4 pour démarrer le lave-linge,
vous pouvez annuler ou modifier
le réglage du départ différé.
Vous ne pouvez pas régler le départ différé avec le programme
Vapeur.
12.1 Interruption d'un
programme
1.
Appuyez sur la touche 4 . Le voyant clignote.
2.
Appuyez à nouveau sur la touche 4
. Le programme de lavage se poursuit.
12.2 Annulation d'un
programme
1.
Appuyez sur la touche 1 pour annuler le programme et désactiver
l'appareil.
2.
Appuyez à nouveau sur la touche 1
pour activer l'appareil. Maintenant,
12.5 Annulez le départ différé
1.
Appuyez sur la touche 4 . Le voyant correspondant clignote.
2.
Appuyez sur la touche 5 à plusieurs reprises jusqu'à ce que l'écran
indique 0'.
3.
Appuyez sur la touche 4 . Le programme démarre.
nl
ow
D
or
nb
de
an
.v
w
w
Si vous mettez à l'arrêt l'appareil,
il est nécessaire de sélectionner
de nouveau le programme.
e
.b
re
Appuyez sur la touche 4 . Le symbole de verrouillage de la porte disparaît de l'écran.
2. Ouvrez la porte de l'appareil.
3. Fermez la porte de l'appareil et appuyez sur la touche 4 . Le programme ou le départ différé se
poursuit.
w
1.
m
Pour ouvrir la porte de l'appareil :
Si la température et le niveau de
l'eau dans le tambour sont trop
élevés, le symbole de verrouillage de la porte reste affiché et il
est impossible d'ouvrir la porte.
Pour ouvrir la porte, respectez la
procédure suivante :
1. Mettez à l'arrêt l'appareil.
2. Attendez quelques minutes.
3. Assurez-vous qu'il n'y a pas
d'eau dans le tambour.
fro
Lors du fonctionnement d'un programme ou du départ différé, la porte de
l'appareil est verrouillée.
57
d
de
oa
12.6 Ouvrez la porte.
FRANÇAIS
13. À LA FIN DU PROGRAMME
• L'appareil se met à l'arrêt automatiquement.
• Les signaux sonores retentissent.
• Le symbole
apparaît sur l'affichage.
• Le voyant 4 de la touche Départ/
Pause s'éteint.
• Le symbole de verrouillage de la porte
s'éteint.
• Appuyez sur la touche 1 pour mettre
à l'arrêt l'appareil. La fonction économie d'énergie met automatiquement
l'appareil à l'arrêt 5 minutes après la
fin du programme.
Lorsque vous remettez l'appareil
en fonctionnement, le dernier
programme sélectionné s'affiche
à l'écran. Tournez le sélecteur
pour choisir un nouveau cycle.
• Sortez la lessive de l'appareil. Vérifiez
que le tambour est vide.
• Laissez la porte entrouverte pour éviter la formation de moisissures et l’apparition de mauvaises odeurs.
• Fermez le robinet d'arrivée d'eau.
Le programme de lavage est terminé,
mais il y a de l'eau dans le tambour :
– Le tambour tourne régulièrement
pour éviter que le linge ne se froisse.
– Le hublot reste verrouillé.
– Vous devez vidanger l'eau pour ouvrir
le hublot.
Pour vidanger l'eau :
1. Si besoin est, diminuez la vitesse
d'essorage.
2. Appuyez sur la touche DEPART/
PAUSE 4 . L'appareil vidange et
essore.
3. Une fois le programme terminé et le
symbole de verrouillage de la porte
éteint, vous pouvez ouvrir la porte.
4. Mettez à l'arrêt l'appareil.
L'appareil vidange et essore automatiquement au bout d'environ 18 heures.
14. UTILISATION DE L'APPAREIL - SÉCHAGE
UNIQUEMENT
AVERTISSEMENT
Symbole Prêt à repasser
• La durée, calculée selon le poids
d'une charge par défaut, s'affiche. Si
votre charge de linge est plus ou
moins lourde que le poids par défaut,
l'appareil ajuste automatiquement la
durée au cours du cycle.
• Appuyez sur la touche 4 pour lancer
le programme.
Le symbole de verrouillage
du hublot s'allume.
Le symbole du séchage
commence à clignoter.
Certains degrés de séchage ne
peuvent pas être sélectionnés selon le type de linge.
Avec le séchage chronométrique :
• Appuyez à plusieurs reprises sur la
touche 7 pour régler la durée de séchage (reportez-vous au tableau du
« Programme pour le séchage chrono-
• Appuyez sur la touche 4 pour lancer
le programme. La durée est réactualisée toutes les minutes sur l'affichage.
e
.b
Symbole Prêt à ranger
Durée finale
re
Symbole Très sec
or
nb
de
an
.v
w
• appuyez à plusieurs reprises sur la touche 8 jusqu'à ce qu'une ligne noire
s'affiche au-dessous de l'un des symboles de degré de séchage :
w
Avec le séchage automatique :
w
Vous pouvez sécher votre linge de deux
façons :
• À chaque fois que vous appuyez sur
cette touche, la durée augmente de
5 minutes.
• Au bout de quelques secondes, la durée affichée change : l'appareil calcule
également la durée des phases d'antifroissage et de refroidissement.
m
Pour obtenir de meilleures performances de séchage, lorsque
vous lavez le linge, sélectionnez
un cycle d'essorage à la vitesse
maximale conseillée pour votre
type de linge.
Durée sélectionnée
fro
Le symbole de séchage s'allume.
métrique »). La durée minimale s'affiche.
d
de
oa
Ouvrez le robinet d'eau. Placez le
tuyau de vidange dans l'évier ou reliez-le au tuyau d'évacuation.
• Introduisez le linge.
• Tournez le sélecteur de programme
sur le programme adapté aux articles
à sécher.
nl
ow
D
58 www.aeg.com
Le symbole du séchage
commence à clignoter.
Le symbole de verrouillage du hublot s'allume.
Si vous ne réglez qu'une durée
de 10 minutes, l'appareil procède uniquement à une phase de
refroidissement.
À la fin du programme
• L'appareil s'arrête automatiquement.
• Les signaux sonores retentissent.
•
s'affiche.
Le symbole
• Le voyant de la touche Départ/Pause
4 s'éteint.
Les dernières minutes du cycle
de séchage correspondent aux
phases d'anti-froissage et de refroidissement.
• Appuyez sur la touche 1 pour éteindre l'appareil. Quelques minutes
après la fin du programme, la fonction
d'économie d'énergie éteint automatiquement l'appareil.
• Lorsque le symbole de verrouillage du
s'éteint, vous pouvez ouhublot
vrir le hublot.
• Sortez le linge de l'appareil. Vérifiez
que le tambour est vide.
• Laissez le hublot entrouvert pour éviter la formation de moisissures et l'apparition de mauvaises odeurs.
• Fermez le robinet d'eau.
nl
ow
D
FRANÇAIS
59
d
de
oa
15. UTILISATION DE L'APPAREIL - LAVAGE ET
SÉCHAGE
Le symbole de séchage s'allume.
La valeur affichée est la durée des cycles de lavage + séchage calculée selon le poids d'une charge par défaut.
• Appuyez sur la touche 4 pour lancer
le programme.
La durée est réactualisée toutes les
minutes sur l'affichage.
e
.b
Le degré de séchage
Très sec s'affiche.
Le symbole de verrouillage
du hublot s'allume.
re
Le degré de séchage
Prêt à ranger s'affiche.
or
nb
de
an
.v
w
Le degré de séchage
Prêt à repasser s'affiche.
w
ATTENTION
Ne sélectionnez pas de vitesse
d'essorage inférieure à la vitesse automatique du programme
sélectionné.
• Sélectionnez les options disponibles.
• Appuyez à plusieurs reprises sur la
touche 7 jusqu'à ce qu'une ligne
noire s'affiche au-dessous de l'un des
symboles de degré de séchage.
w
• Appuyez sur la touche 1 pour allumer l'appareil.
• Introduisez le linge.
• Dosez les produits de lavage et l'assouplissant.
• Tournez le sélecteur sur le programme
de lavage. Les symboles de lavage
s'affichent.
Le symbole du degré de
séchage sélectionné reste
allumé.
Les symboles des autres
degrés de séchage s'éteignent.
m
ATTENTION
Ne placez aucun dispositif/boule en plastique pour le produit
de lavage dans le tambour.
fro
15.1 Programme NON-STOP Lavage et séchage
automatique enchaîné
Les dernières minutes du cycle
de séchage correspondent aux
phases d'anti-froissage et de refroidissement.
• Lorsque le programme est terminé,
l'appareil s'éteint automatiquement.
• Les signaux sonores retentissent.
•
s'éteint,
Lorsque le symbole
vous pouvez ouvrir le hublot.
• Sortez le linge de l'appareil. Vérifiez
que le tambour est vide.
• Fermez le robinet d'eau.
• Laissez le hublot entrouvert pour éviter la formation de moisissures et l'apparition de mauvaises odeurs.
15.2 Programme NON-STOP Lavage et séchage
chronométrique enchaîné
ATTENTION
Ne placez aucun dispositif/boule en plastique pour le produit
de lavage dans le tambour.
• Appuyez sur la touche 1 pour allumer l'appareil.
• Introduisez le linge.
• Dosez les produits de lavage et l'assouplissant.
• Tournez le sélecteur sur le programme
de lavage. Les symboles de lavage
s'affichent.
Ne sélectionnez pas de vitesse d'essorage inférieure à la vitesse automatique du programme sélectionné.
• Sélectionnez les options disponibles.
s'éteint, vous pouvez ouhublot
vrir le hublot.
• Sortez le linge de l'appareil. Vérifiez
que le tambour est vide.
• Fermez le robinet d'eau.
• Laissez le hublot entrouvert pour éviter la formation de moisissures et l'apparition de mauvaises odeurs.
15.3 Peluches sur les textiles
Durant les phases de lavage et/ou séchage, certains types de textiles, tels
16. CONSEILS UTILES
16.1 Chargement du linge
• Répartissez le linge entre : blanc, couleur, synthétiques, délicats et laine.
• Respectez les instructions de lavage
qui figurent sur les étiquettes des vêtements.
e
.b
La durée est réactualisée toutes les
minutes sur l'affichage.
• Lorsque le programme est terminé,
l'appareil s'éteint automatiquement.
• Les signaux sonores retentissent.
• Lorsque le symbole de verrouillage du
re
Le hublot est verrouillé
or
nb
de
an
.v
w
Si vous ne réglez qu'une durée
de séchage de 10 minutes, la durée finale affichée comprend les
phases d'anti-froissage et de refroidissement.
• Appuyez sur la touche 4 pour lancer le
programme.
w
Durée finale (phases de
lavage + séchage + antifroissage + refroidissement)
w
• Au bout de quelques secondes, la durée totale des cycles s'affiche.
m
Durée de séchage sélectionnée
fro
Le symbole de séchage
s'allume.
que le tissu éponge, la laine ou les
sweat-shirts, peuvent perdre des peluches.
Ces peluches peuvent ensuite s'accrocher aux tissus lavés au cours du cycle
suivant.
Cet inconvénient est encore plus fréquent avec des tissus techniques.
Pour éviter que les peluches ne s'accrochent à vos vêtements, il est recommandé :
• de ne pas laver de tissus de couleur
sombre après avoir lavé et séché des
vêtements de couleur claire (tissu
éponge, laine et sweat-shirts) et inversement.
• de laisser sécher ce type de textiles à
l'air libre lorsqu'ils viennent d'être lavés pour la première fois.
• Pour nettoyer le filtre de vidange.
• Après la phase de séchage, nettoyez
entièrement le tambour vide, le joint
et le hublot avec un chiffon humide.
Pour éliminer les peluches se trouvant
dans le tambour, sélectionnez un programme spécial :
• Videz le tambour.
• Nettoyez le tambour, le joint et le hublot avec un chiffon humide.
• Sélectionnez le programme de rinçage.
• Appuyez simultanément sur la touche
9 et la touche 7 pour activer la
fonction de nettoyage, jusqu'à ce que
CLE s'affiche.
• Appuyez sur la touche 4 pour lancer
le programme.
d
de
oa
• Pour régler la durée de séchage, appuyez sur la touche 7 . La durée minimale s'affiche.
nl
ow
D
60 www.aeg.com
nl
ow
D
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
• Utilisez uniquement des produits de
lavage et des additifs spécialement
conçus pour les lave-linge.
w
16.3 Produits de lavage et
additifs
m
Pour certaines taches, l'eau et les produits de lavage ne suffisent pas.
Il est recommandé d'éliminer ces taches
avant de mettre les articles dans l'appareil.
Des détachants spéciaux sont disponibles. Utilisez le détachant spécial adapté
au type de tache et au tissu.
• Ne mélangez pas différents types de
produits de lavage.
• Afin de préserver l'environnement,
n'utilisez que la quantité nécessaire de
produit de lavage.
• Respectez les instructions qui se trouvent sur les emballages de ces produits.
• Utilisez les produits adaptés au tissu, à
la température du programme et au
niveau de salissure.
• Si vous utilisez des produits de lavage
liquides, ne sélectionnez pas la phase
de prélavage.
• Si votre appareil ne dispose pas d'un
distributeur de produit de lavage avec
volet, ajoutez les produits de lavage
avec une boule doseuse.
fro
16.2 Taches tenaces
61
d
de
oa
• Ne lavez pas ensemble les articles
blancs et en couleur.
• Certains articles en couleur peuvent
déteindre lors des premiers lavages. Il
est recommandé de les laver séparément lors des premiers lavages.
• Boutonnez les taies d'oreiller, fermez
les fermetures à glissière et à pression
et les crochets. Attachez les ceintures.
• Videz les poches des vêtements et dépliez-les.
• Tournez vers l'intérieur les tissus multicouches, la laine et les articles portant
des illustrations imprimées.
• Enlevez les taches.
• Lavez avec un produit spécial les taches incrustées.
• Traitez les rideaux avec précautions.
Enlevez les crochets et placez les rideaux dans un sac de lavage ou une
taie d'oreiller.
• Ne lavez pas dans l'appareil :
– Le linge sans ourlet ou déchiré
– Les soutien-gorges à armatures.
– Utilisez un sac de lavage pour les articles très petits.
• Un très petite charge peut provoquer
des problèmes d'équilibre pendant la
phase d'essorage. Si cela se produit,
répartissez manuellement les articles
dans la cuve et lancez à nouveau la
phase d'essorage.
FRANÇAIS
16.4 Dureté de l'eau
Si, dans votre région, la dureté de l'eau
est élevée ou modérée, il est recommandé d'utiliser un adoucisseur d'eau pour
les lave-linge. Dans les régions où l'eau
est douce, il n'est pas nécessaire d'utiliser un adoucisseur d'eau.
Pour connaître la dureté de l'eau dans
votre région, prenez contact avec l'organisme local de distribution d'eau.
Respectez les instructions qui se trouvent sur les emballages de ces produits.
Ces échelles d'équivalence mesurent la
dureté de l'eau :
• Degrés allemands (dH°).
• Degrés français (°TH).
• mmol/l (millimole par litre - unité internationale de mesure de la dureté de
l'eau).
• Degrés Clarke.
nl
ow
D
62 www.aeg.com
d
de
oa
Tableau de dureté de l'eau
Dureté de l'eau
Niveau
Type
°dH
°T.H.
1
douce
0-7
0-15
0-1,5
2
moyenne
8-14
16-25
1,6-2,5
3
dure
15-21
26-37
2,6-3,7
4
très dure
> 21
> 37
>3,7
Degrés
Clarke
m
fro
mmol/l
10-16
or
nb
de
an
.v
w
w
w
0-9
17-25
>25
•
= Le cycle de séchage est à haute
température
Préparation du cycle de
séchage
•
= Le cycle de séchage est à basse
température
•
= Le vêtement ne peut pas être séché en machine.
Ne réglez pas de programme de séchage pour les types de linge suivants :
– Vêtements très délicats.
– Rideaux synthétiques.
– Vêtements en laine ou en soie.
– Vêtements avec des pièces en métal.
– Bas en nylon.
– Dessus de lit.
– Couvre-lits.
– Couettes.
– Anoraks/coupe-vent.
– Sacs de couchage
– Textiles avec des résidus de laque, de
dissolvant pour les ongles ou substances similaires.
– Vêtements avec de la mousse de
caoutchouc ou une matière similaire à
la mousse de caoutchouc.
16.6 Étiquettes des vêtements
Lorsque vous séchez le linge, respectez
les indications se trouvant sur les étiquettes des fabricants des vêtements :
•
= Le vêtement peut être séché en
machine
e
.b
• Ouvrez le robinet d'eau.
• Vérifiez que le tuyau de vidange est
correctement raccordé. Reportez-vous
au chapitre « Installation ».
• Reportez-vous au tableau des programmes de séchage pour connaître
les charges de linge maximales des
programmes de séchage.
re
16.5 Conseils de séchage
16.7 Durée du cycle de
séchage
Le temps de séchage peut varier en
fonction :
• de la vitesse du dernier essorage
• du niveau de séchage
• type de linge
• de la quantité de linge
CONSEILS GÉNÉRAUX
Reportez-vous au tableau des « Programmes de séchage » pour trouver les
temps de séchage moyens.
L'expérience vous aidera à sécher le linge d'une meilleure façon. Notez les
temps de séchage des cycles que vous
avez déjà entrepris.
Pour éviter la formation d'électricité statique à la fin du cycle de séchage :
• Utilisez un assouplissant textile durant
le cycle de lavage.
• Utilisez un assouplissant textile spécial
pour les sèche-linge.
Lorsque le programme de séchage est
terminé, retirez rapidement le linge du
tambour.
16.8 Séchage supplémentaire
Si le linge est encore trop humide à la fin
du programme de séchage, effectuez un
autre cycle de séchage court.
nl
ow
D
63
d
de
oa
AVERTISSEMENT
Pour éviter que le linge ne se
froisse ou rétrécisse, ne le séchez pas excessivement.
FRANÇAIS
m
fro
17.2 Nettoyage externe
Nettoyez l'appareil uniquement à l'eau
savonneuse chaude. Séchez complètement toutes les surfaces.
17.3 Entretien régulier
Avec les programmes à basse température, il est possible que certains produits
de lavage restent dans le tambour. Procédez à un entretien régulier. Pour ce
faire :
• Videz le linge du tambour.
• Sélectionnez le programme de lavage
pour le coton le plus chaud
• Utilisez une quantité correcte de poudre de lavage dotée de propriétés
biologiques.
Après chaque lavage, laissez la porte ouverte pendant un moment pour éviter
les moisissures et les mauvaises odeurs.
e
.b
L'eau du robinet contient du calcaire. Si
cela s'avère nécessaire, utilisez un adoucisseur d'eau pour éliminer le tartre.
Utilisez un produit spécialement conçu
pour les lave-linge. Respectez les instructions inscrites sur l'emballage par le
fabricant.
Procédez séparément d'un lavage de linge.
ATTENTION
N'utilisez pas d'alcool, de solvants ou de produits chimiques.
re
17.1 Détartrage de l’appareil
or
nb
de
an
.v
w
Déconnectez l'appareil de l'alimentation
électrique avant de le nettoyer.
w
AVERTISSEMENT
w
17. ENTRETIEN ET NETTOYAGE
17.4 Joint du hublot
Examinez régulièrement le joint et enlevez tous les objets situés à l'intérieur.
17.5 Tambour
Examinez régulièrement le tambour
pour éviter la formation de calcaire ou
de particules de rouille.
N'utilisez que des produits spéciaux
pour éliminer les particules de rouille du
tambour.
Pour ceci :
• Nettoyez le tambour à l'aide d'un produit spécial inox.
• Mettez en route un programme coton
court à température maximale avec
une petite quantité de lessive.
nl
ow
D
64 www.aeg.com
d
de
oa
17.6 Distributeur de produit de lavage
1.
2.
Appuyez sur le levier.
Sortez le panier.
3.
Retirez la partie supérieure du compartiment de l'additif liquide.
Nettoyez tous les éléments sous
l'eau courante.
m
1
fro
Pour nettoyer le distributeur :
or
nb
de
an
.v
w
w
w
2
5.
6.
17.7 Pompe de vidange
Examinez régulièrement la pompe de vidange et assurez-vous
qu'elle est propre.
Nettoyez la pompe si :
• L'appareil ne vidange pas.
• Le tambour ne tourne pas.
• L'appareil fait un bruit inhabituel car la
pompe de vidange est bloquée.
• Un code d'alarme s'affiche en raison
du problème de vidange.
Nettoyez le logement du panier à
l'aide d'une brosse.
Remettez le panier dans son logement.
AVERTISSEMENT
1. Débranchez l'appareil électriquement.
2. Ne retirez pas le filtre pendant que l'appareil fonctionne. Ne nettoyez pas la pompe de vidange si l'eau de
l'appareil est chaude. L'eau
doit être froide pour que
vous puissiez nettoyer la
pompe de vidange.
e
.b
re
4.
nl
ow
D
65
d
de
oa
Pour nettoyer la pompe de vidange :
FRANÇAIS
Ouvrez le volet de la pompe.
2.
Enlevez la languette en tirant dessus.
3.
Insérez un récipient sous le panier
de la pompe de vidange pour recueillir l'eau qui s'écoule.
Appuyez sur les deux leviers et tirez
la conduite de vidange vers l'avant
pour évacuer l'eau.
m
fro
1.
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
4.
1
5.
6.
2
Lorsque le récipient est rempli, remettez la conduite de vidange en
place et videz le récipient. Répétez
les étapes 4 et 5 jusqu'à ce que
l'eau ne s'écoule plus de la pompe
de vidange.
Tirez la conduite de vidange vers
l'arrière et tournez le filtre pour l'enlever.
7.
Enlevez les peluches et les objets
de la pompe.
8.
Assurez-vous que la turbine de la
pompe tourne. Si ce n'est pas le
cas, contactez votre service aprèsvente.
nl
ow
D
66 www.aeg.com
9.
d
de
oa
Nettoyez le filtre sous l'eau courante et remettez-le en place dans la
pompe en l'insérant dans les glissières prévues spécialement à cet effet.
10. Assurez-vous de visser correctement
le filtre pour empêcher les fuites.
11. Replacez la languette et fermez le
volet de la pompe de vidange.
2
m
fro
w
• Le voyant de la touche 4 clignote et
l'alarme correspondante s'affiche. Reportez-vous au chapitre « En cas
d'anomalie de fonctionnement ».
re
17.8 Le filtre du tuyau
d'arrivée d'eau et le filtre de la
soupape
or
nb
de
an
.v
w
w
1
e
.b
Il peut être nécessaire de nettoyer les filtres lorsque :
• L'appareil n'est pas approvisionné en
eau.
• L'appareil met du temps à s'approvisionner en eau.
AVERTISSEMENT
Débranchez l'appareil électriquement.
Pour nettoyer les filtres du tuyau d'arrivée d'eau :
1.
2.
Fermez le robinet d'arrivée d'eau.
Retirez le tuyau d'arrivée d'eau du
robinet d'arrivée d'eau.
3. Nettoyez le filtre du tuyau à l'aide
d'une petite brosse dure.
4.
5.
6.
7.
20°
45°
Retirez le tuyau d'alimentation situé
à l'arrière de l'appareil.
Nettoyez le filtre de la soupape à
l'aide d'une petite brosse dure ou
d'un chiffon.
Réinstallez le tuyau d'alimentation.
Assurez-vous que tous les raccords
de tuyaux d’eau sont bien serrés
afin d’éviter toute fuite.
Ouvrez le robinet d'arrivée d'eau.
nl
ow
D
gative, évacuez toute l'eau restant dans
le tuyau d'alimentation et la pompe de
vidange.
1. Débranchez l'appareil du secteur.
2. Fermez le robinet d'arrivée d'eau.
3. Retirez le tuyau d’arrivée d'eau.
4. Placez les deux extrémités du tuyau
d'alimentation dans un récipient et
laissez l'eau s'évacuer du tuyau.
5. Contrôlez la pompe de vidange. Reportez-vous à la procédure de vidange d'urgence.
6. Une fois que la pompe de vidange
est vide, réinstallez le tuyau d'alimentation.
m
fro
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
L'appareil ne vidange pas à cause d'une
anomalie de fonctionnement.
Si cela se produit, procédez aux étapes
(1) à (6) du paragraphe « Pour nettoyer la
pompe de vidange ».
Nettoyez la pompe, si besoin.
Remettez la conduite de vidange en place et fermez le volet de la pompe de vidange.
Lorsque vous appliquez la procédure de
vidange d'urgence, vous devez réactiver
le système de vidange :
1. Versez 2 litres d'eau dans le compartiment pour le lavage principal.
2. Démarrez le programme pour vidanger l'eau.
67
d
de
oa
17.9 Vidange d'urgence :
FRANÇAIS
AVERTISSEMENT
Assurez-vous que la température
est supérieure à 0 °C avant d'utiliser l'appareil à nouveau.
Le fabricant ne pourra être tenu
pour responsable en cas de
dommages dus aux basses températures.
17.10 Précautions contre le
gel
Si l'appareil est installé dans un local
dans lequel la température peut être né-
18. EN CAS D'ANOMALIE DE FONCTIONNEMENT
L'appareil ne démarre pas ou se met à
l'arrêt en cours de programme.
Dans un premier temps, essayez de trouver une solution au problème (reportezvous au tableau). Si vous n'y parvenez
pas, contactez votre service après-vente.
Dans certains cas, le signal sonore
retentit et l'écran affiche un code
d'alarme :
•
- L'appareil n'est pas approvisionné en eau.
•
- L'appareil ne vidange pas.
•
- La porte de l'appareil est ouverte ou ne se ferme pas correctement.
•
- Le système de sécurité anti-débordement s'est déclenché.
AVERTISSEMENT
Mettez l'appareil à l'arrêt avant
de procéder aux vérifications.
Problème
Cause probable
Solution possible
L'appareil ne se
remplit pas d'eau.
Le robinet d'arrivée
d'eau est fermé.
Ouvrez le robinet d'eau.
Le tuyau d'arrivée d'eau
est endommagé.
Assurez-vous que le tuyau d'arrivée d'eau n'est pas endommagé.
Les filtres du tuyau d'arrivée d'eau sont bouchés.
Nettoyez les filtres. Reportezvous au chapitre « Entretien et
nettoyage ».
Cause probable
Nettoyez le robinet d'eau.
m
Le tuyau d'arrivée d'eau
est mal raccordé.
Assurez-vous que le raccordement est correct.
La pression de l'eau est
trop faible.
Contactez votre compagnie des
eaux.
Le tuyau d'évacuation
de l'eau est endommagé.
Assurez-vous que le tuyau
d'évacuation de l'eau n'est pas
endommagé.
Le filtre de la pompe de
vidange est obstrué.
Nettoyez le filtre de la pompe
de vidange. Reportez-vous au
chapitre « Entretien et nettoyage ».
Le tuyau d'évacuation
d'eau est mal raccordé.
Assurez-vous que le raccordement est correct.
Un programme de lava- Sélectionnez le programme de
ge sans phase de vidan- vidange.
ge a été sélectionné.
La fonction « Arrêt cuve
pleine » est activée.
Sélectionnez le programme de
vidange.
Le hublot de l'appareil n'est pas
fermé correctement.
Fermez correctement le hublot.
Le système de sécurité anti-débordement s'est déclenché.
• Débranchez l'appareil.
• Fermez le robinet d'eau.
• Contactez votre service
après-vente.
La phase d'essora- La phase d'essorage est
ge ne fonctionne désactivée.
pas.
Sélectionnez le programme
d'essorage.
Le programme ne
démarre pas.
Le filtre de la pompe de
vidange est obstrué.
Nettoyez le filtre de la pompe
de vidange. Reportez-vous au
chapitre « Entretien et nettoyage ».
Problèmes d'équilibrage de la charge de linge.
Répartissez manuellement les
vêtements dans la cuve et lancez à nouveau la phase d'essorage.
La fiche n'est pas branchée à la prise murale.
Insérez la fiche dans la prise
secteur.
Un fusible a grillé dans
Remplacez le fusible.
la boîte à fusibles de votre habitation.
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
L'appareil ne vidange pas l'eau.
Solution possible
fro
Le robinet d'arrivée
d'eau est obstrué ou incrusté de tartre.
d
de
oa
Problème
nl
ow
D
68 www.aeg.com
Solution possible
Appuyez sur la touche 4 .
fro
Vous n'avez pas appuyé
sur la touche 4 .
69
d
de
oa
Cause probable
nl
ow
D
Problème
FRANÇAIS
Pour démarrer immédiatement
le programme, annulez le départ différé.
La sécurité enfants est
activée.
Désactivez la sécurité enfants.
Fuites au niveau des
raccords des tuyaux
d'arrivée d'eau.
Vérifiez que les raccords sont
biens serrés.
Fuites au niveau de la
pompe de vidange.
Vérifiez que le filtre de la pompe de vidange est bien serré.
Le tuyau d'évacuation
de l'eau est endommagé.
Assurez-vous que le tuyau d'arrivée d'eau n'est pas endommagé.
Le programme de lavage est en cours.
Laissez le programme de lavage
se terminer.
Il y a de l'eau dans le
tambour.
Sélectionnez le programme de
vidange ou d'essorage.
L'appareil n'est pas de
niveau.
Mettez l'appareil de niveau. Reportez-vous au chapitre « Installation ».
Vous n'avez pas retiré
l'emballage et/ou les
boulons de transport.
Retirez l'emballage et/ou les
boulons de transport. Reportezvous au chapitre « Installation ».
La charge est très légère.
Ajoutez plus de linge dans le
tambour.
m
Le départ différé est sélectionné.
L'appareil se rem- L'extrémité du tuyau de
plit d'eau et se vi- vidange est placée trop
dange immédiate- bas.
ment.
Vérifiez que la position du tuyau
de vidange est correcte.
Les résultats de la- Le produit de lavage
vage ne sont pas
que vous utilisez n'est
satisfaisants.
pas suffisant ou n'est
pas adéquat.
Augmentez la quantité de produit de lavage ou utilisez-en un
autre mieux adapté.
Vous n'avez pas enlevé Utilisez des produits spéciaux
les taches tenaces avant pour traiter les taches tenaces.
de laver le linge.
Une température incorrecte a été sélectionnée.
Veillez à sélectionner la température correcte.
Charge de linge trop
importante.
Réduisez la charge de linge.
e
.b
re
L'appareil fait un
bruit inhabituel.
or
nb
de
an
.v
w
Impossible d'ouvrir le hublot de
l'appareil.
w
w
Il y a de l'eau sur
le sol.
nl
ow
D
70 www.aeg.com
Le robinet d'arrivée
d'eau est fermé.
Ouvrez le robinet.
m
Le filtre de vidange est
obstrué.
Nettoyez le filtre de vidange.
Vous avez introduit trop
de linge dans le tambour.
Réduisez la charge de linge.
Vous avez sélectionné
un degré ou une durée
de séchage inadéquat(e).
Sélectionnez une durée de séchage supplémentaire.
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
Le linge est couvert de peluches
de différentes
couleurs.
Solution possible
fro
Cause probable
L'appareil ne sèche pas ou le séchage n'est pas
satisfaisant.
d
de
oa
Problème
Les textiles lavés au
• La phase de séchage vous
cours du cycle précépermet d'éliminer une partie
dent ont libéré des pedes peluches.
luches de couleurs diffé- • Lavez votre linge avec un antirentes.
pelucheux.
En cas de présence
d'une grosse quantité
de peluches dans le
tambour, répétez cette
procédure autant de
fois que nécessaire :
Après avoir effectué ces contrôles, mettez l'appareil en marche. Le programme
reprend là où il s'était interrompu.
Si le problème persiste, contactez le service après-vente.
• Nettoyez le tambour vide, le
joint et le hublot avec un chiffon humide.
• Lancez un cycle de rinçage.
• Mettez un chiffon en laine ou
à fibres longues dans le tambour.
• Lancez un cycle de séchage
de 10 minutes.
• Retirez le chiffon en laine.
Si d'autres codes d'alarme s'affichent,
contactez le service après-vente.
19. INSTALLATION
19.1 Kit de plaques de fixation
(405517114)
Disponible auprès de votre magasin
vendeur.
Si vous installez l'appareil sur un socle,
stabilisez l'appareil à l'aide des plaques
de fixation.
Suivez les instructions fournies avec le
kit.
nl
ow
D
71
d
de
oa
19.2 Déballage
FRANÇAIS
Servez-vous de gants. Retirez le film
externe. Si nécessaire, utilisez un
cutter.
2.
3.
Retirez la partie supérieure du carton.
Retirez les cales en polystyrène.
4.
Retirez le film interne.
5.
Ouvrez le hublot. Retirez la cale en
polystyrène du joint du hublot et
tous les articles présents dans le
tambour.
m
fro
1.
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
nl
ow
D
72 www.aeg.com
Placez l'une des cales en polystyrène au sol derrière l'appareil. Couchez avec soin l'appareil sur le dos.
Assurez-vous de ne pas endommager les tuyaux.
7.
Retirez la base en polystyrène en
bas de l'appareil.
Remettez l'appareil en position verticale.
d
de
oa
6.
m
fro
1
2
9.
Retirez le câble d'alimentation électrique et le tuyau de vidange de
leurs supports.
10. Desserrez les trois boulons. Utilisez
la clé fournie avec l'appareil.
11. Retirez les entretoises en plastique.
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
8.
nl
ow
D
FRANÇAIS
73
d
de
oa
12. Mettez les bouchons en plastique
m
fro
dans les orifices. Ces bouchons se
trouvent dans le même sachet que
la notice d'utilisation.
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
AVERTISSEMENT
Retirez toutes les attaches de
transport et les dispositifs de sécurité avant d'installer l'appareil.
Nous vous recommandons de
conserver l'emballage et les dispositifs de sécurité en vue d'un
éventuel déménagement de l'appareil.
19.3 Positionnement et mise à niveau
• Placez l'appareil sur un sol plat et dur.
• Assurez-vous que la circulation de l'air
sous l'appareil ne soit pas entravée
par des tapis.
• Veillez à ce que l'appareil ne touche
pas le mur ou les autres meubles.
• Desserrez ou serrez les pieds jusqu'à
ce que l'appareil soit de niveau. Une
mise à niveau correcte évite les vibrations, le bruit ou des déplacements de
l'appareil au cours de son fonctionnement.
x4
• L'appareil doit être de niveau et stable.
ATTENTION
Ne placez ni carton, ni bois, ni
autre matériau sous les pieds de
l'appareil pour le mettre de niveau.
nl
ow
D
74 www.aeg.com
d
de
oa
19.4 Le tuyau d'arrivée
m
fro
• Reliez le tuyau à l'appareil. Le tuyau
d'alimentation peut être orienté vers
la gauche ou la droite. Desserrez la
bague pour qu'il soit bien positionné.
O
e
.b
re
45
or
nb
de
an
.v
w
w
w
20
O
• Raccordez le tuyau d'arrivée d'eau à
un robinet fileté (3/4 po).
ATTENTION
Assurez-vous que les raccords ne
fuient pas.
N'utilisez pas de rallonge si le
tuyau d'alimentation est trop
court. Contactez le service aprèsvente pour remplacer le tuyau
d'alimentation.
Dispositif d'arrêt de l'eau
A
Le tuyau d'alimentation est équipé d'un
dispositif de protection contre les dégâts des eaux. Si le tuyau inférieur devait
se détériorer à cause d'une usure naturelle, ce dispositif bloquera l'arrivée
d'eau à l'appareil. Ce défaut est signalé
par l'apparition d'un secteur rouge dans
la fenêtre « A ».
Dans ce cas, fermez le robinet d'arrivée
d'eau et appelez un service après-vente
pour faire remplacer le tuyau.
nl
ow
D
Il existe différentes procédures pour raccorder le tuyau de vidange :
m
fro
Avec le guide de tuyau en plastique.
75
d
de
oa
19.5 Vidange de l'eau
FRANÇAIS
or
nb
de
an
.v
w
w
w
• À une conduite fixe dotée d'une ventilation spéciale.
Reportez-vous à l'illustration. Directement dans une conduite d'évacuation
murale, à une hauteur du sol comprise
entre 60 et 100 cm. L’extrémité du
tuyau de vidange doit être ventilée en
permanence, autrement dit, le diamètre interne du conduit d'évacuation
doit être supérieur au diamètre externe du tuyau de vidange.
Sans le guide de tuyau en plastique.
• Au robinet de l'évier.
Reportez-vous à l'illustration. Placez le
tuyau de vidange dans le robinet et
serrez-le avec une attache. Veillez à ce
que le tuyau de vidange fasse une
boucle avant d'empêcher les particules restantes de passer dans l'appareil
depuis l'évier.
e
.b
re
• Sur le bord d'un évier.
• Veillez à ce que le guide de tuyau en
plastique ne puisse pas se déplacer
quand l'appareil se vidange. Fixez le
guide au robinet d'arrivée d'eau ou au
mur.
nl
ow
D
76 www.aeg.com
d
de
oa
• Directement dans une canalisation de
vidange murale intégrée et serrez-le
avec une attache.
m
fro
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
La longueur maximale du tuyau
de vidange est de 400 cm. Contactez le service après-vente
pour les autres longueurs de
tuyaux de vidange et les rallonges.
20. EN MATIÈRE DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT
Recyclez les matériaux portant le
symbole . Déposez les emballages
dans les conteneurs prévus à cet
effet.
Contribuez à la protection de
l'environnement et à votre sécurité,
recyclez vos produits électriques et
électroniques. Ne jetez pas les
appareils portant le symbole avec
les ordures ménagères. Emmenez un
tel produit dans votre centre local de
recyclage ou contactez vos services
municipaux.
77
nl
ow
D
FRANÇAIS
d
de
oa
m
fro
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
nl
ow
D
78 www.aeg.com
d
de
oa
m
fro
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
79
nl
ow
D
FRANÇAIS
d
de
oa
m
fro
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
d
de
oa
m
fro
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
132925570-A-152012
nl
ow
D
www.aeg.com/shop
Download PDF

advertising