de handleiding
S5550-NL.book Page ii Thursday, December 17, 2009 1:55 PM
GT-S5550
Gebruiksaanwijzing
S5550-NL.book Page ii Thursday, December 17, 2009 1:55 PM
Over deze
gebruiksaanwijzing
Deze gebruiksaanwijzing is bedoeld om u stap
voor stap vertrouwd te maken met de functies en onderdelen van
de mobiele telefoon.
Raadpleeg "Uw mobiele telefoon",
"De telefoon in elkaar zetten en gebruiksklaar maken"
en "Basisfuncties gebruiken" om snel aan de
slag te kunnen met de telefoon.
ii
Symbolen die in deze
gebruiksaanwijzing worden gebruikt
Bekijk voordat u begint de symbolen die in deze
gebruiksaanwijzing zijn opgenomen:
Waarschuwing: situaties die letsel kunnen
veroorzaken bij u of anderen
Let op: situaties die schade aan de telefoon of
andere apparatuur kunnen veroorzaken
Opmerking: opmerkingen, gebruikstips of
aanvullende informatie
X
Raadpleeg: pagina's met verwante informatie,
bijvoorbeeld: X pag.12
(betekent "zie pagina 12")
S5550-NL.book Page iii Thursday, December 17, 2009 1:55 PM
→
<
Rechte haken: telefoontoetsen, bijvoorbeeld:
[
] (de toets voor aan/uit of menu sluiten)
]
>
Copyrightgegevens
De rechten op alle technologieën en producten die dit
apparaat bevat zijn het eigendom van de betreffende
eigenaren:
• Bluetooth® is wereldwijd een gedeponeerd
handelsmerk van Bluetooth SIG, Inc.
Bluetooth QD ID: B016006.
• Java™ is een handelsmerk van Sun Microsystems, Inc.
• Windows Media Player® is een geregistreerd
handelsmerk van Microsoft Corporation.
Punthaken: functietoetsen die verschillende
functies uitvoeren in verschillende schermen,
bijvoorbeeld: <OK> (betekent: de functietoets
OK)
iii
Over deze gebruiksaanwijzing
[
Gevolgd door: de volgorde van de opties of
menu's die u moet selecteren om een stap uit
te voeren, bijvoorbeeld: Selecteer in de
menustand Berichten → Bericht maken
(hiermee wordt aangegeven dat u op
Berichten moet drukken, gevolgd door
Bericht maken)
S5550-NL.book Page iv Thursday, December 17, 2009 1:55 PM
Informatie over veiligheid en gebruik ..............1
Inhoud
Veiligheidswaarschuwingen ................................ 1
Veiligheidsinformatie ........................................... 4
Belangrijke gebruiksinformatie ............................ 6
Uw mobiele telefoon ......................................12
Uitpakken ......................................................... 12
Onderdelen van de telefoon .............................. 13
Toetsen ............................................................ 14
Display ............................................................. 15
Symbolen ......................................................... 16
De telefoon in elkaar zetten en
gebruiksklaar maken .....................................18
De SIM-kaart of USIM-kaart en de
batterij plaatsen ................................................ 18
De batterij opladen ........................................... 20
Een geheugenkaart plaatsen (optioneel) ........... 21
Een polslus bevestigen (optioneel) .................... 22
iv
S5550-NL.book Page v Thursday, December 17, 2009 1:55 PM
Basisfuncties gebruiken ................................23
Geavanceerde functies gebruiken ................37
Geavanceerde belfuncties gebruiken ................ 37
Geavanceerde telefoonlijstfuncties gebruiken .... 40
Geavanceerde berichtfuncties gebruiken .......... 41
Geavanceerde camerafuncties gebruiken ......... 42
Geavanceerde muziekfuncties gebruiken .......... 46
Hulpprogramma's en toepassingen
gebruiken .......................................................50
De draadloze Bluetooth-functie gebruiken ........ 50
Een SOS-bericht activeren en verzenden .......... 52
De functie Mobiel opsporen inschakelen ........... 53
Nepoproepen tot stand brengen ...................... 53
Spraakmemo's opnemen en afspelen .............. 54
Foto's bewerken .............................................. 55
Foto's afdrukken .............................................. 57
Video´s bewerken ............................................. 57
Foto's en video's uploaden naar internet .......... 60
Java-games en -toepassingen
gebruiken ......................................................... 62
Gegevens synchroniseren ................................ 62
De RSS-lezer gebruiken ................................... 63
Gegevens in uw telefoon opzoeken .................. 63
Wereldklokken maken en bekijken .................... 64
Alarm instellen en gebruiken ............................. 64
De calculator gebruiken .................................... 65
v
Inhoud
De telefoon in- en uitschakelen ......................... 23
Menu's openen ................................................ 24
Werken met de sneltoetswerkbalk .................... 24
Schakelen tussen toepassingen ....................... 25
De instellingen van de telefoon wijzigen ............ 25
De basisbelfuncties gebruiken .......................... 28
Berichten verzenden en bekijken ...................... 29
Contactpersonen toevoegen en zoeken ........... 31
De camerafuncties gebruiken ........................... 31
Naar muziek luisteren ....................................... 33
Surfen op internet ............................................. 35
De Google-services gebruiken .......................... 35
S5550-NL.book Page vi Thursday, December 17, 2009 1:55 PM
Inhoud
Maat- en munteenheden omrekenen ................ 65
Een afteltimer instellen ...................................... 65
De stopwatch gebruiken ................................... 66
Nieuwe taken maken ........................................ 66
Nieuwe notities maken ...................................... 66
Uw agenda beheren ......................................... 66
Problemen oplossen ........................................a
Index ................................................................ d
vi
S5550-NL.book Page 1 Thursday, December 17, 2009 1:55 PM
Informatie over
veiligheid en
gebruik
Houd u aan de volgende richtlijnen om gevaarlijke of illegale
situaties te voorkomen en ervoor te zorgen dat uw mobiele
telefoon altijd topprestaties kan leveren.
Veiligheidswaarschuwingen
Houd de telefoon buiten het bereik van
kleine kinderen en huisdieren
Houd de telefoon en alle bijbehorende onderdelen en
accessoires buiten het bereik van kleine kinderen en
huisdieren. Kleine onderdelen vormen verstikkingsgevaar
of kunnen schadelijk zijn wanneer zij worden ingeslikt.
Bescherm uw gehoor
Overmatige blootstelling aan harde geluiden
kan leiden tot gehoorbeschadiging. Zet het
geluidsvolume altijd laag voordat u de
oortelefoons in de geluidsbron steekt. Gebruik
alleen het minimale geluidsniveau dat nodig is
om uw gesprek of muziek te kunnen horen.
1
S5550-NL.book Page 2 Thursday, December 17, 2009 1:55 PM
Installeer mobiele telefoons en apparatuur
voorzichtig
Informatie over veiligheid en gebruik
Zorg ervoor dat mobiele telefoons en bijbehorende
apparatuur veilig in de auto zijn bevestigd. Vermijd het
plaatsen van telefoon en accessoires op een plek waar de
airbag zich zou ontvouwen. Verkeerd geïnstalleerde
draadloze apparaten kunnen ernstig letsel veroorzaken als
airbags zich snel ontvouwen.
Behandel batterijen en oplader voorzichtig
en voer deze af volgens de voorschriften
• Gebruik alleen batterijen en opladers die door Samsung
zijn goedgekeurd en die specifiek voor uw telefoon zijn
ontworpen. Incompatibele batterijen en opladers
kunnen ernstige verwondingen veroorzaken of de
telefoon beschadigen.
• Gooi batterijen en telefoons nooit in het vuur. Volg alle
plaatselijke voorschriften bij het afvoeren van gebruikte
batterijen en toestellen.
2
• Leg batterijen of telefoons nooit in of op
verwarmingsapparaten, zoals een magnetron, kachel of
radiator. Batterijen kunnen exploderen als ze te heet
worden.
• U dient de batterij nooit in te drukken of te doorboren.
Stel de batterij niet bloot aan hoge externe druk om
interne kortsluiting en oververhitting te voorkomen.
Voorkom verstoring van pacemakers
Houd minimaal 15 cm afstand tussen mobiele telefoons en
pacemakers om mogelijke storing te voorkomen. Dit wordt
aangeraden door fabrikanten en de onafhankelijke
onderzoeksgroep Wireless Technology Research. Als u
vermoedt dat uw telefoon storing veroorzaakt in een
pacemaker of andere medische apparatuur, zet u de
telefoon meteen uit en neemt u contact op met de
fabrikant van de pacemaker of medische apparatuur voor
hulp.
S5550-NL.book Page 3 Thursday, December 17, 2009 1:55 PM
Gebruik de telefoon niet als het scherm
gebarsten of gebroken is
Gebruik de telefoon niet bij een tankstation of in de buurt
van brandstoffen of chemicaliën. Schakel de telefoon uit
wanneer dit wordt aangegeven met
waarschuwingsaanwijzingen of -instructies. De telefoon
kan explosies of brand veroorzaken in en bij opslaglocaties
voor brandstof en chemicaliën en gebieden waarin
explosies plaatsvinden. Bewaar geen ontvlambare
vloeistoffen, gassen en explosief materiaal in dezelfde
ruimte als de telefoon of de onderdelen of accessoires van
de telefoon.
Glas- of acrylaatscherven kunnen leiden tot letsel aan uw
hand en gezicht. Laat het scherm vervangen bij een
Samsung Service Center. De garantie van de fabrikant is
niet van toepassing op schade die is veroorzaakt door
onvoorzichtige behandeling.
Informatie over veiligheid en gebruik
Schakel de telefoon uit in omgevingen met
potentieel explosiegevaar
Beperk het risico van letsel door vaak
herhaalde bewegingen
Houd de telefoon tijdens gebruik ontspannen vast, druk
licht op de toetsen, gebruik speciale functies waardoor u
op minder toetsen hoeft te drukken (zoals
standaardberichten en voorspellende tekst) en pauzeer
regelmatig.
3
S5550-NL.book Page 4 Thursday, December 17, 2009 1:55 PM
Veiligheidsinformatie
Verkeersveiligheid voor alles
Informatie over veiligheid en gebruik
Gebruik uw telefoon bij voorkeur niet tijdens het rijden en
houd u aan alle regels voor het gebruik van mobiele
telefoons in de auto. Gebruik handsfree accessoires waar
mogelijk.
Volg alle veiligheidsvoorschriften en
regelgeving op
Houd u aan alle voorschriften waarmee het gebruik van
een mobiele telefoon in een bepaald gebied wordt
beperkt.
Gebruik alleen door Samsung
goedgekeurde accessoires
Het gebruik van incompatibele accessoires kan de
telefoon beschadigen of letsel veroorzaken.
4
Schakel de telefoon uit als u zich in de
nabijheid van medische apparatuur bevindt
De telefoon kan storingen veroorzaken in medische
apparatuur in ziekenhuizen en andere zorginstellingen. Volg
alle voorschriften, waarschuwingsmededelingen en
aanwijzingen van medisch personeel op.
Zet de telefoon uit of schakel de draadloze
functies uit wanneer u zich in een vliegtuig
bevindt
De telefoon kan storing in de apparatuur van het vliegtuig
veroorzaken. Houd u aan alle voorschriften van de
luchtvaartmaatschappij en zet uw telefoon uit of schakel
deze over naar een stand waarin alle draadloze
functionaliteit is uitgeschakeld als dit door de bemanning
van het vliegtuig wordt gevraagd.
S5550-NL.book Page 5 Thursday, December 17, 2009 1:55 PM
Bescherm batterijen en opladers tegen
schade
Behandel de telefoon voorzichtig en
verstandig
• Haal de telefoon niet uit elkaar. Daardoor kunt u een
elektrische schok krijgen.
• Laat uw telefoon niet nat worden. Vloeistoffen kunnen
ernstige schade veroorzaken; hierbij verandert het label
in de telefoon dat waterschade aanduidt, van kleur.
•
•
•
•
•
5
Informatie over veiligheid en gebruik
• Vermijd blootstelling van batterijen aan extreme
temperaturen (onder 0° C/32° F of boven
45° C/113° F). Door extreme temperaturen kunnen de
oplaadcapaciteit en levensduur van de batterijen
afnemen.
• Voorkom dat batterijen in aanraking komen met metalen
voorwerpen. Dit kan een verbinding vormen tussen de
plus- en minpolen van uw batterijen en tijdelijke of
permanente schade aan batterijen veroorzaken.
• Gebruik nooit een beschadigde oplader of batterij.
Raak de telefoon niet aan met natte handen. De
garantie van de fabrikant is niet van toepassing op
waterschade aan de telefoon.
Gebruik of bewaar de telefoon niet op een stoffige, vuile
locatie om beschadiging van de bewegende
onderdelen te voorkomen.
De telefoon bevat ingewikkelde elektronica. Bescherm
de telefoon tegen schokken en ruw gebruik om ernstige
schade te voorkomen.
Gebruik geen verf op de telefoon, omdat verf
bewegende delen kan verstoppen, waardoor de
telefoon niet goed meer werkt.
Als uw telefoon een cameraflitser of -lamp heeft,
gebruik deze dan niet vlakbij de ogen van mensen of
dieren.
De telefoon kan worden beschadigd bij blootstelling aan
magnetische velden. Gebruik geen telefoonhoesjes of
accessoires met magnetische sluitingen en laat de
telefoon niet gedurende langere tijd in contact komen
met magnetische velden.
S5550-NL.book Page 6 Thursday, December 17, 2009 1:55 PM
Voorkom storing met andere elektronische
apparatuur
Informatie over veiligheid en gebruik
De telefoon zendt RF-signalen (Radio Frequency) uit die
storing kunnen veroorzaken in elektronische apparatuur die
niet of niet voldoende is beschermd, zoals pacemakers,
gehoorapparaten, medische apparatuur en andere
apparatuur thuis of in de auto. Vraag advies bij de fabrikant
van uw elektronische apparatuur om mogelijke problemen
met storing op te lossen.
Belangrijke gebruiksinformatie
Gebruik de telefoon in de normale positie
Voorkom contact met de interne antenne van de telefoon.
Laat de telefoon alleen repareren door
bevoegd personeel
Wanneer u de telefoon laat repareren door onbevoegd
personeel, kan de telefoon worden beschadigd en geldt
de garantie niet meer.
Zorg voor een optimale levensduur van
batterij en oplader
• Laat batterijen niet langer dan een week achtereen
opladen, aangezien te veel opladen niet bevorderlijk is
voor de levensduur.
• Batterijen die niet worden gebruikt, ontladen zich na
verloop van tijd en moeten voor gebruik opnieuw
worden opgeladen.
6
S5550-NL.book Page 7 Thursday, December 17, 2009 1:55 PM
• Laat de stekker van de oplader niet in het stopcontact
zitten als u de oplader niet gebruikt.
• Gebruik de batterijen alleen voor het doel waarvoor ze
zijn bedoeld.
• Verwijder een kaart niet wanneer via de telefoon
gegevens worden overgedragen of geopend. Dit kan
leiden tot verlies van gegevens en/of beschadiging van
de kaart of telefoon.
• Bescherm kaarten tegen sterke schokken, statische
elektriciteit en elektrische storing van andere apparaten.
• Door veelvuldig wissen van en schrijven naar een
geheugenkaart, verkort u de levensduur.
• Raak geen goudkleurige contactpunten of polen aan
met uw vingers of met metalen voorwerpen. Veeg,
indien nodig, geheugenkaarten schoon met een zachte
doek.
In bepaalde gebieden of omstandigheden kunt u mogelijk
geen alarmnummers bellen. Voordat u naar afgelegen of
minder ontwikkelde gebieden afreist, moet u daarom een
alternatieve methode achter de hand houden om contact
op te kunnen nemen met nooddiensten.
Informatie over het SAR-certificaat (Specific
Absorption Rate)
Uw telefoon voldoet aan de standaarden die in de EU zijn
opgesteld voor blootstelling aan radiofrequentie-energie
die wordt afgegeven door radio- en telecommunicatieapparatuur. Deze standaarden verbieden de verkoop van
mobiele apparaten die het maximumniveau voor
blootstelling overschrijden, de zogenaamde SAR (Specific
Absorption Rate), van 2,0 watt per kilogram.
7
Informatie over veiligheid en gebruik
Wees voorzichtig met SIM-kaarten en
geheugenkaarten
Zorg dat contact met nooddiensten mogelijk
blijft
S5550-NL.book Page 8 Thursday, December 17, 2009 1:55 PM
Informatie over veiligheid en gebruik
Tijdens testen werd de maximale SAR voor dit model
vastgesteld op 0,598 watt per kilogram. Bij normaal
gebruik is de feitelijke SAR waarschijnlijk veel lager,
aangezien de telefoon zo is ontworpen dat slechts de
minimaal benodigde hoeveelheid RF-energie wordt
gebruikt voor het verzenden van een signaal naar het
dichtstbijzijnde basisstation. Door waar mogelijk
automatisch lagere niveaus te gebruiken, beperkt de
telefoon blootstelling aan RF-energie nog verder.
De conformiteitsverklaring achterin deze
gebruiksaanwijzing geeft aan dat de telefoon voldoet aan
de richtlijn van de EU betreffende radioapparatuur en
telecommunicatie-eindapparatuur. Ga naar de website van
Samsung over mobiele telefoons voor meer informatie over
SAR en de gerelateerde EU-standaarden.
8
Correcte verwijdering van dit product
(elektrische & elektronische afvalapparatuur)
(Van toepassing in de Europese Unie en andere
Europese landen waar afval gescheiden wordt
ingezameld)
Dit merkteken op het product, de accessoires of
het informatiemateriaal duidt erop dat het
product en zijn elektronische accessoires (bv. lader,
headset, USB-kabel) niet met ander huishoudelijk afval
verwijderd mogen worden aan het einde van hun
gebruiksduur. Om mogelijke schade aan het milieu of de
menselijke gezondheid door ongecontroleerde
afvalverwijdering te voorkomen, moet u deze artikelen van
andere soorten afval scheiden en op een verantwoorde
manier recyclen, zodat het duurzame hergebruik van
materiaalbronnen wordt bevorderd.
Huishoudelijke gebruikers moeten contact opnemen met
de winkel waar ze dit product hebben gekocht of met de
gemeente waar ze wonen om te vernemen waar en hoe ze
deze artikelen milieuvriendelijk kunnen laten recyclen.
S5550-NL.book Page 9 Thursday, December 17, 2009 1:55 PM
Zakelijke gebruikers moeten contact opnemen met hun
leverancier en de algemene voorwaarden van de
koopovereenkomst nalezen. Dit product en zijn
elektronische accessoires mogen niet met ander
bedrijfsafval voor verwijdering worden gemengd.
(Van toepassing op de Europese Unie en
andere Europese landen met afzonderlijke
inzamelingssystemen voor accu's en batterijen)
Dit merkteken op de accu, handleiding of
verpakking geeft aan dat de accu in dit product
aan het einde van de levensduur niet samen met ander
huishoudelijk afval mag worden weggegooid. De
chemische symbolen Hg, Cd of Pb geven aan dat het
kwik-, cadmium- of loodgehalte in de accu hoger is dan de
referentieniveaus in de Richtlijn 2006/66/EC.
Indien de gebruikte accu niet op de juiste wijze wordt
behandeld, kunnen deze stoffen schadelijk zijn voor de
gezondheid van mensen of het milieu.
Vrijwaring
Bepaald materiaal en bepaalde services die via dit
apparaat beschikbaar zijn, zijn het eigendom van derden
en worden beschermd door het auteursrecht, patenten,
handelsmerken en/of andere wetgeving met betrekking tot
intellectueel-eigendomsrecht. Dergelijk materiaal en
dergelijke services worden alleen voor persoonlijke, nietcommerciële doeleinden beschikbaar gesteld. Het is
verboden om materiaal of services te gebruiken op een
manier die niet door de eigenaar van het materiaal of de
leverancier van de service is toegestaan.
9
Informatie over veiligheid en gebruik
Correcte behandeling van een gebruikte
accu uit dit product
Ter bescherming van de natuurlijke hulpbronnen en ter
bevordering van het hergebruik van materialen, verzoeken
wij u afgedankte accu's en batterijen te scheiden van
andere soorten afval en voor recycling aan te bieden bij het
gratis inzamelingssysteem voor accu's en batterijen in uw
omgeving.
S5550-NL.book Page 10 Thursday, December 17, 2009 1:55 PM
Informatie over veiligheid en gebruik
Zonder het voorafgaande te beperken, is het verboden om
enig materiaal of enige services die via dit apparaat worden
weergegeven, via welk medium en op welke manier dan
ook aan te passen, te kopiëren, opnieuw te publiceren,
te uploaden, op het web te plaatsen, te verzenden, te
verkopen, daarvan afgeleide werken te maken, het te
exploiteren of te distribueren, tenzij uitdrukkelijk toegestaan
door de desbetreffende materiaaleigenaar of
serviceleverancier.
“MATERIAAL EN SERVICES VAN DERDEN WORDEN
GELEVERD IN DE STAAT WAARIN DEZE VERKEREN.
SAMSUNG GEEFT MET BETREKKING TOT HET
MATERIAAL EN DE SERVICES DIE WORDEN GELEVERD
GEEN ENKELE GARANTIE WAT BETREFT GESCHIKTHEID
VOOR ENIG DOEL, UITDRUKKELIJK NOCH
GEÏMPLICEERD. SAMSUNG ONTKENT UITDRUKKELIJK
ELKE GEÏMPLICEERDE GARANTIE, INCLUSIEF MAAR
NIET BEPERKT TOT GARANTIES VAN
VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN
10
BEPAALD DOEL. SAMSUNG GEEFT GEEN ENKELE
GARANTIE MET BETREKKING TOT DE
NAUWKEURIGHEID, GELDIGHEID, ACTUALITEIT,
LEGALITEIT OF VOLLEDIGHEID VAN ENIG MATERIAAL OF
ENIGE SERVICE DIE VIA DIT APPARAAT BESCHIKBAAR
WORDT GESTELD EN SAMSUNG KAN ONDER GEEN
ENKELE OMSTANDIGHEID, INCLUSIEF NALATIGHEID,
AANSPRAKELIJK WORDEN GESTELD VOOR ENIGE
DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE OF SPECIALE
SCHADE OF GEVOLGSCHADE,
ADVOCATENHONORARIA, ONKOSTEN OF ENIGE
ANDERE SCHADE DIE VOORTVLOEIT UIT, OF IN
VERBAND STAAT MET, ENIGE INFORMATIE HIERIN,
OF ALS GEVOLG VAN HET GEBRUIK VAN ENIG
MATERIAAL OF ENIGE SERVICE DOOR U OF EEN
DERDE, ZELFS NIET WANNEER WIJ VAN DE KANS OP
DERGELIJKE SCHADE OP DE HOOGTE ZOUDEN ZIJN
GESTELD."
S5550-NL.book Page 11 Thursday, December 17, 2009 1:55 PM
Informatie over veiligheid en gebruik
Services van derden kunnen op elk gewenst moment door
Samsung worden beëindigd en Samsung geeft geen
enkele garantie dat enig materiaal of enige service
gedurende een bepaalde periode beschikbaar zal zijn.
Materiaal en services worden door derden verzonden via
netwerken en verzendfaciliteiten waarover Samsung geen
controle heeft. Zonder de algemeenheid van deze
verklaring van vrijwaring te beperken, wijst Samsung
uitdrukkelijk alle verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid
van de hand met betrekking tot enige onderbreking of
staking van enig materiaal of enige service die via dit
apparaat beschikbaar wordt gesteld.
Samsung is verantwoordelijk noch aansprakelijk voor
klantenservice met betrekking tot het materiaal en de
services. Alle vragen en serviceverzoeken met betrekking
tot het materiaal of de services dienen rechtstreeks aan de
leveranciers van het materiaal of de services te worden
gericht.
11
S5550-NL.book Page 12 Thursday, December 17, 2009 1:55 PM
Uitpakken
Uw mobiele
telefoon
In dit gedeelte leert u de indeling van uw mobiele telefoon
kennen, evenals de toetsen, het display en de
pictogrammen.
12
Controleer of de doos de volgende onderdelen bevat:
• Mobiele telefoon
• Batterij
• Reisadapter (oplader)
• Gebruiksaanwijzing
• Welke onderdelen bij de telefoon worden geleverd
is afhankelijk van de software en de accessoires
die in uw regio beschikbaar zijn of door uw
serviceprovider worden aangeboden. Bij de
plaatselijke Samsung-dealer zijn extra accessoires
verkrijgbaar.
• De meegeleverde accessoires werken het beste
met uw telefoon.
S5550-NL.book Page 13 Thursday, December 17, 2009 1:55 PM
Onderdelen van de telefoon
De voorkant van de telefoon bevat de volgende toetsen en
functies:
Cameralens aan de
voorzijde voor
video-oproepen
Display
Flitser
Multifunctionele
aansluiting
4-wegnavigatietoets
Volumetoets
Linker functietoets
Beltoets
Alfanumerieke
toetsen
Speciale
functietoetsen
Cameralens
achterzijde
Klepje
batterijcompartiment
Rechter
functietoets
Toets voor aan/uit
en menu sluiten
Luidspreker
Camera
Interne antenne
Bevestigingstoets
Microfoon
Wanneer u de telefoon sluit, wordt de toetsen
vergrendeld, zodat u deze niet per ongeluk kunt
indrukken. Als u de vergrendeling van deze toetsen
wilt opheffen, drukt u op <Ontgrend.> → <OK>.
13
Uw mobiele telefoon
Luistergedeelte
De achterkant van de telefoon bevat de volgende toetsen
en functies:
S5550-NL.book Page 14 Thursday, December 17, 2009 1:55 PM
Toetsen
Toets
Functietoetsen
Toets
Uw mobiele telefoon
Functie
De bewerkingen uitvoeren die
onder aan het beeldscherm
worden weergegeven
Door de menuopties bladeren; in
de standby-stand:
programmeerbare menu's openen
4-wegnavigatie
(de vooraf gedefinieerde menu's
kunnen verschillen per
serviceprovider)
14
Aan/uit en
menu sluiten
Alfanumeriek
Functie
De telefoon in- of uitschakelen
(ingedrukt houden); een oproep
beëindigen; in de menustand:
invoer annuleren en terugkeren
naar de standby-stand
Cijfers, letters en speciale tekens
ingeven; in de standby-stand: [1]
ingedrukt houden voor toegang tot
uw voicemails en [0] ingedrukt
houden om een internationale
toegangscode in te geven
Bevestigen
De gemarkeerde menuoptie
selecteren of uw invoer
bevestigen; in de standby-stand:
de menustand activeren (de
functie van de toets kan per
serviceprovider of regio verschillen)
Speciale tekens ingeven of
speciale functies uitvoeren; in de
standby-stand: [ ] ingedrukt
Speciale functie
houden voor profiel Stil [ ]
ingedrukt houden om een pauze
tussen nummers in te geven
Nummerkeuze
Bellen of een oproep aannemen;
in de standby-stand: recente
uitgaande, gemiste en ontvangen
oproepen ophalen
Volume
Het volume van de telefoon
regelen
S5550-NL.book Page 15 Thursday, December 17, 2009 1:55 PM
Toets
Display
Het display van de telefoon bestaat uit drie gedeelten:
Symboolregel
Hier worden diverse symbolen
weergegeven
Tekst en afbeeldingen
Hier worden berichten, instructies en
ingevoerde gegevens weergegeven
Functietoetsregel
Hier wordt de huidige actie
weergegeven die aan elke
functietoets is toegekend
15
Uw mobiele telefoon
Camera
Functie
In de standby-stand de camera
inschakelen (ingedrukt houden); in
de camerastand een foto maken
of een video opnemen; als u de
functie van de toets wijzigt, het
venster voor het wisselen tussen
toepassingen openen, zodat u
toegang hebt tot andere
toepassingen zonder dat u de
toepassing die op dat moment
actief is, hoeft af te sluiten
S5550-NL.book Page 16 Thursday, December 17, 2009 1:55 PM
Symbolen
Leer de symbolen kennen die op het display verschijnen.
Symbool
Betekenis
Signaalsterkte
Uw mobiele telefoon
GPRS-netwerkverbinding
EDGE-netwerkverbinding
UMTS-netwerkverbinding
HSPDA-netwerkverbinding
Spraakoproep actief
Video-oproep actief
Functie voor SOS-berichten actief
Surfen op internet
16
Symbool
Betekenis
Verbinden met een beveiligde webpagina
Doorschakelen van oproepen actief
Roaming (buiten het gebruikelijke servicegebied)
Verbonden met computer
Alarm ingeschakeld
Bluetooth ingeschakeld
Geheugenkaart geplaatst
Muziek wordt afgespeeld
Afspelen van muziek is onderbroken
FM-radio aan
FM-radio buiten werking gesteld
S5550-NL.book Page 17 Thursday, December 17, 2009 1:55 PM
Symbool
Betekenis
Nieuw SMS-bericht
Nieuw MMS-bericht
Uw mobiele telefoon
Nieuw e-mailbericht
Nieuw voicemailbericht
Normaal profiel actief
Stil profiel actief
Batterijlading
Huidige tijd
17
S5550-NL.book Page 18 Thursday, December 17, 2009 1:55 PM
De telefoon in
elkaar zetten en
gebruiksklaar
maken
De SIM-kaart of USIM-kaart en de
batterij plaatsen
Wanneer u bij een provider een abonnement afsluit,
ontvangt u een SIM-kaart (Subscriber Identity Module).
Hierop zijn uw abonnementsgegevens opgeslagen, zoals
de PIN-code en optionele diensten.
Voor het gebruik van UMTS- of HSDPA-services kunt u
een USIM-kaart (Universal Subscriber Identity Module)
kopen.
De SIM-kaart of USIM-kaart en de batterij plaatsen:
1. Verwijder het klepje van het batterijcompartiment.
Zet allereerst de mobiele telefoon
in elkaar en stel deze in.
Houd [
] ingedrukt om de telefoon uit te zetten als
de telefoon aan is.
18
S5550-NL.book Page 19 Thursday, December 17, 2009 1:55 PM
2. Plaats de SIM-kaart of USIM-kaart.
De telefoon in elkaar zetten en gebruiksklaar maken
• Zorg dat bij het plaatsen van de SIM-kaart of
USIM-kaart de goudkleurige contactpunten naar
beneden zijn gericht.
• Als er geen SIM- of USIM-kaart is geplaatst, kunt u
sommige menu's gebruiken en de diensten
waarvoor geen netwerk vereist is.
3. Plaats de batterij.
4. Plaats het klepje van het batterijcompartiment weer
terug.
19
S5550-NL.book Page 20 Thursday, December 17, 2009 1:55 PM
De batterij opladen
De telefoon in elkaar zetten en gebruiksklaar maken
U moet de batterij opladen voordat u de telefoon voor de
eerste keer gebruikt.
1. Open het klepje van de multifunctionele aansluiting aan
de zijkant van de telefoon.
2. Steek het smalle uiteinde van de reisadapter in de
multifunctionele aansluiting.
Met het driehoekje naar boven
20
Als u de reisadapter verkeerd aansluit, kan de
telefoon ernstig beschadigd raken. Schade
veroorzaakt door verkeerd gebruik valt niet onder de
garantie.
3. Sluit het brede uiteinde van de reisadapter op een
stopcontact aan.
4. Wanneer de batterij volledig is opgeladen (het symbool
beweegt niet meer), haalt u de stekker van de
reisadapter uit het stopcontact.
5. Haal de reisadapter los van de telefoon.
6. Sluit het klepje van de multifunctionele aansluiting.
Een bijna lege batterij
Als de batterij bijna leeg is, laat de telefoon een
waarschuwingstoon horen en wordt er een bericht
weergegeven. Ook is het batterijsymbool leeg en
knippert dit. Als de batterij zo zwak is dat de telefoon
niet meer kan worden gebruikt, wordt het toestel
automatisch uitgeschakeld. Laad de batterij op als u
de telefoon weer wilt gebruiken.
S5550-NL.book Page 21 Thursday, December 17, 2009 1:55 PM
Een geheugenkaart plaatsen (optioneel)
1. Verwijder het deksel van het batterijcompartiment en de
batterij.
2. Ontgrendel het klepje voor de geheugenkaart.
De telefoon in elkaar zetten en gebruiksklaar maken
Als u extra multimediabestanden wilt opslaan, moet u een
geheugenkaart plaatsen. U kunt microSD™- of
microSDHC™-geheugenkaarten van maximaal 8 GB in de
telefoon plaatsen (afhankelijk van het type kaart en de
kaartfabrikant).
Als u de geheugenkaart op een pc formatteert, kan
de kaart incompatibel worden met uw telefoon.
Formatteer de geheugenkaart alleen in de telefoon.
3. Til het klepje van de geheugenkaart op en plaats een
geheugenkaart met het etiket naar boven.
4. Sluit het klepje voor de geheugenkaart.
21
S5550-NL.book Page 22 Thursday, December 17, 2009 1:55 PM
5. Vergrendel het klepje voor de geheugenkaart.
Een polslus bevestigen (optioneel)
1. Verwijder het klepje van het batterijcompartiment.
2. Schuif het smalle uiteinde van een polslus door de sleuf
and haal het brede uiteinde door de lus.
De telefoon in elkaar zetten en gebruiksklaar maken
6. Plaats de batterij en plaats de klep van het
batterijcompartiment weer terug.
Als u de geheugenkaart wilt verwijderen, verwijdert u het
klepje van het batterijcompartiment en de batterij,
ontgrendelt u het klepje van de geheugenkaart, tilt u het op
en verwijdert u de geheugenkaart.
22
3. Plaats het klepje van het batterijcompartiment weer
terug.
S5550-NL.book Page 23 Thursday, December 17, 2009 1:55 PM
De telefoon in- en uitschakelen
Basisfuncties
gebruiken
Leer de belangrijkste functies van de telefoon kennen en
leer basishandelingen uitvoeren.
De telefoon inschakelen:
1. Houd [
] ingedrukt.
2. Geef uw PIN-code in en druk op <OK>
(indien nodig).
3. Wanneer de installatiewizard verschijnt, volgt u de
opties op het scherm om de telefoon naar wens aan te
passen.
Herhaal stap 1 om de telefoon uit te schakelen.
Overschakelen naar het vliegtuigprofiel
Door over te schakelen naar het vliegtuigprofiel schakelt u
de telefoon offline en kunt u op plaatsen waar het gebruik
van draadloze apparatuur verboden is, bijvoorbeeld in
vliegtuigen en ziekenhuizen, de telefoonfuncties gebruiken
waarvoor geen netwerk vereist is.
23
S5550-NL.book Page 24 Thursday, December 17, 2009 1:55 PM
Basisfuncties gebruiken
Als u het vliegtuigprofiel wilt activeren, selecteert u in de
menustand Instellingen → Telefoonprofielen → Vliegtuig
(offline).
Volg alle waarschuwingsmededelingen en
aanwijzingen van officieel personeel op op plaatsen
waar het gebruik van draadloze apparatuur verboden
is.
3. Druk op <Kies>, <Opslaan> of op de
bevestigingstoets om de gemarkeerde optie te
bevestigen.
4. Druk op <Terug> om een niveau omhoog te gaan;
druk op [
] om terug te gaan naar de standby-stand.
Menu's openen
Leer de items op de werkbalk gebruiken. Vanuit de
standby-stand kunt u snel uw favoriete menu's openen via
de sneltoetswerkbalk.
Als u een menu wilt openen via de sneltoetswerkbalk,
bladert u in de standby-stand naar links of rechts naar het
gewenste menu en drukt u op de bevestigingstoets.
Menu's op de sneltoetswerkbalk bewerken:
1. Selecteer in de menustand Instellingen → Display en
verlichting → Sneltoetswerkbalk.
2. Druk op <Opties> → Wijzigen.
3. Selecteer uw favoriete menu's.
Druk op <Opties> → Openen om submenu's te
selecteren (indien nodig).
De menu's van de telefoon openen:
1. Druk in de standby-stand op <Menu> om naar de
menustand te gaan.
Afhankelijk van uw regio moet u voor de menustand
mogelijk op de bevestigingstoets drukken. Wanneer
de sneltoetswerkbalk geactiveerd is, kunt u de
bevestigingstoets niet gebruiken om de menustand
te activeren.
2. Gebruik de navigatietoets om naar een menu of optie
te gaan.
24
Werken met de sneltoetswerkbalk
S5550-NL.book Page 25 Thursday, December 17, 2009 1:55 PM
4. Druk op <Opslaan> of druk op <Opties> → Opslaan.
Als u de sneltoetswerkbalk wilt uitschakelen,
selecteert u in de menustand Instellingen →
Display en verlichting → Startscherm →
Sneltoetswerkbalk → Uit.
Schakelen tussen toepassingen
Schakelen tussen toepassingen:
1. Druk tijdens het gebruik van een menu op de
cameratoets.
De volgende opties zijn beschikbaar:
• Oproep: het belscherm openen
• Berichten: het menu Berichten openen
• Internet: de webbrowser starten
De instellingen van de telefoon wijzigen
Haal meer uit uw telefoon door deze aan uw voorkeuren
aan te passen.
Het volume van de toetstonen aanpassen.
Druk in de standby-stand de volumetoets omhoog of
omlaag om het volume van de toetstonen aan te passen.
Overschakelen van en naar profiel Stil
Houd in de standby-stand [ ] ingedrukt om de geluiden
van de telefoon uit te schakelen of in te schakelen.
25
Basisfuncties gebruiken
Leer vanuit een menu naar andere toepassingen gaan
zonder het gebruikte menu eerst te hoeven sluiten.
De functie van de cameratoets moet in Schakelen
worden gewijzigd (selecteer in de menustand
Instellingen → Telefoon → Cameratoets).
• MP3-speler: de MP3-speler starten
• Games en meer: het menu Games en meer
openen
2. Blader naar een toepassing en druk op <Kies>.
Om alle toepassingen te sluiten, drukt u op de
cameratoets en selecteert u Alles beëindigen?.
S5550-NL.book Page 26 Thursday, December 17, 2009 1:55 PM
De beltoon wijzigen
1. Selecteer in de menustand Instellingen →
Telefoonprofielen.
2. Blader naar het gebruikte geluidsprofiel.
Als u profiel Stil of vliegtuigprofiel gebruikt, kunt u de
beltoon niet wijzigen.
Basisfuncties gebruiken
3. Druk op <Opties> → Wijzigen → Beltoon
spraakoproep of Beltoon video-oproep.
4. Blader naar links of rechts om een geheugenlocatie te
selecteren (indien nodig).
5. Selecteer een beltooncategorie → een beltoon →
<Kies>.
6. Druk op <Opties> → Opslaan.
Als u naar een ander profiel wilt overschakelen, selecteert u
dat profiel in de lijst.
Een achtergrond selecteren (standby-stand)
1. Selecteer in de menustand Instellingen → Display en
verlichting → Startscherm.
26
2. Blader naar links of rechts naar Afbeelding.
3. Blader omlaag een selecteer Achtergrond.
4. Blader naar links of rechts om een geheugenlocatie te
selecteren (indien nodig).
5. Selecteer Afbeeldingen → een afbeeldingscategorie
→ een afbeelding → <Instellen>.
6. Druk op <Opties> → Opslaan.
Een thema selecteren voor het display.
Een thema selecteren:
1. Selecteer in de menustand Instellingen → Display en
verlichting → Mijn thema.
2. Blader naar een thema en druk op de
bevestigingstoets.
3. Blader naar links of rechts om een voorbeeld van het
thema te bekijken.
4. Druk op <Opslaan>.
Een thema maken en toepassen:
1. Selecteer in de menustand Instellingen → Display en
verlichting → Mijn thema.
S5550-NL.book Page 27 Thursday, December 17, 2009 1:55 PM
Sneltoetsen voor menu's instellen
1. Selecteer in de menustand Instellingen → Telefoon →
Sneltoetsen.
2. Selecteer de toets die u als sneltoets wilt gebruiken.
3. Selecteer het menu dat u aan de sneltoets wilt
toewijzen.
4. Druk op <Opslaan>.
Wanneer de sneltoetswerkbalk is geactiveerd,
werken de navigatietoetsen (links/rechts) niet als
sneltoetsen.
De telefoon blokkeren
1. Selecteer in de menustand Instellingen → Beveiliging
→ Telefoonblokkering → Aan → <Opslaan>.
2. Geef een nieuw wachtwoord van vier tot acht cijfers in
en druk op <OK>.
3. Geef het nieuwe wachtwoord nogmaals in en druk op
<OK>.
• De eerste keer dat u een menu wilt openen
waarvoor een wachtwoord geldt, wordt u
gevraagd een wachtwoord in te stellen en te
bevestigen.
• Samsung is niet verantwoordelijk voor verlies van
wachtwoorden of privégegevens of andere
schade die door illegale software wordt
veroorzaakt.
27
Basisfuncties gebruiken
2. Druk op <Opties> → Nieuw → Beginner of
Gevorderde.
3. Pas het thema desgewenst aan volgens het scherm.
4. Als u klaar bent, geeft u een naam voor het thema op
en drukt u op <Opslaan>.
5. Druk op <Ja> om het thema toe te passen.
Als u voor het hele thema dezelfde kleur kiest, kunt u
misschien bepaalde zaken op het display niet
herkennen.
S5550-NL.book Page 28 Thursday, December 17, 2009 1:55 PM
De basisbelfuncties gebruiken
Het volume regelen
Leer te bellen, oproepen aan te nemen en de
basisbelfuncties te gebruiken.
Druk de volumetoets omhoog of omlaag om het volume
tijdens een gesprek aan te passen.
Bellen
De luidsprekerfunctie gebruiken
Basisfuncties gebruiken
1. Geef in de standby-stand het netnummer en
abonneenummer in.
2. Druk op [
] om het nummer te bellen.
Voor een video-oproep drukt u op <Opties> → Videooproep.
3. Druk op [
] om het gesprek te beëindigen.
Een oproep aannemen
1. Druk op [
] wanneer er een oproep binnenkomt.
2. Als het om een video-oproep gaat, drukt u op
<Mij tonen> om toe te staan dat de beller u via de
cameralens aan de voorzijde ziet.
3. Druk op [
] om het gesprek te beëindigen.
28
1. Druk tijdens een gesprek op de bevestigingstoets →
<Ja> om de luidsprekerfunctie te activeren.
2. Druk nogmaals op de bevestigingstoets om de
luidspreker weer uit te zetten.
In rumoerige omgevingen kan het lastig zijn om de
luidsprekerfunctie te gebruiken. Zet in dat geval voor
betere geluidsprestaties de luidspreker uit.
De headset gebruiken
Wanneer u de meegeleverde headset op de
multifunctionele aansluiting aansluit, kunt u bellen en
oproepen aannemen:
• Het laatstgekozen nummer herhalen: houd de
headsetknop ingedrukt.
• Een oproep aannemen: druk op de headsetknop.
• Een oproep beëindigen: druk op de headsetknop.
S5550-NL.book Page 29 Thursday, December 17, 2009 1:55 PM
Berichten verzenden en bekijken
Leer hoe u SMS-, MMS- en e-mailberichten kunt
verzenden en bekijken.
Een SMS- of MMS-bericht verzenden
1. Selecteer in de menustand Berichten → Bericht
maken → E-mail.
2. Geef de tekst van het bericht in.
3. Druk op <Opties> → Multimedia bijvoegen en voeg
een bestand toe (indien nodig).
4. Blader omhoog en geef een onderwerp in.
5. Blader omhoog en geef een e-mailadres in.
6. Druk op de bevestigingstoets om het bericht te
verzenden.
Tekst ingeven
U kunt tijdens het ingeven van tekst de tekstinvoerstand
wijzigen:
• Houd [ ] ingedrukt om te wisselen tussen de T9- en de
ABC-stand. Afhankelijk van het land is het wellicht
mogelijk om een invoerstand weer te geven voor de taal
van uw land.
• Druk op [ ] om te wisselen tussen hoofdletters en
kleine letters of om naar de cijferstand te gaan.
• Houd [ ] ingedrukt om naar de symboolstand te gaan.
29
Basisfuncties gebruiken
1. Selecteer in de menustand Berichten → Bericht
maken → Bericht.
2. Geef het nummer van een ontvanger in en blader
omlaag.
3. Geef de tekst van het bericht in. X pag. 29
Ga voor het verzenden van een SMS direct naar
stap 7.
Ga voor het bijvoegen van multimedia door met stap 4.
4. Druk op <Opties> → Multimedia toevoegen en voeg
een item toe.
5. Druk op <Opties> → Geavanceerd → Onderwerp
toevoegen.
6. Geef het onderwerp in.
7. Druk op de bevestigingstoets om het bericht te
verzenden.
Een e-mail verzenden
S5550-NL.book Page 30 Thursday, December 17, 2009 1:55 PM
Geef tekst in een van de volgende standen in:
Stand
ABC
Functie
Druk op de toepasselijke alfanumerieke
toets totdat het gewenste teken op het
scherm wordt weergegeven.
Basisfuncties gebruiken
T9
1. Druk op eenmaal op de toepasselijke
alfanumerieke toetsen om een heel woord
in te geven.
2. Als het woord juist wordt weergegeven,
drukt u op [ ] om een spatie in te
voegen. Als niet het juiste woord wordt
weergegeven, drukt u op [0] om een
alternatief woord te selecteren.
Cijfer
Druk op de gewenste alfanumerieke toets
om een cijfer in te geven.
Symbool
Druk op de gewenste alfanumerieke toets
om een symbool in te geven.
30
SMS- of MMS-berichten bekijken
1. Selecteer in de menustand Berichten → Postvak IN.
2. Selecteer een SMS- of MMS-bericht.
Tijdens het bekijken van een bericht drukt u op
<Opties> → Opslaan in en selecteert u een
itemtype om de berichttekst op te slaan in Agenda
of Notities.
Een e-mail bekijken
1. Selecteer in de menustand Berichten → Postvak IN
e-mail.
2. Druk op <Opties> → Download.
3. Selecteer een e-mail of een berichtkop.
4. Druk op <Opties> → Ophalen om de tekst van het emailbericht te bekijken als u een berichtkop hebt
geselecteerd.
S5550-NL.book Page 31 Thursday, December 17, 2009 1:55 PM
Een contactpersoon zoeken
Leer werken met de functies voor de telefoonlijst.
De geheugenlocatie waar nieuwe contactpersonen
worden opgeslagen is mogelijk vooraf ingesteld. Dit
is afhankelijk van uw provider. Als u de
geheugenlocatie wilt wijzigen, selecteert u vanuit de
menustand Telefoonlijst → <Opties> →
Instellingen → Nieuwe contacten opslaan in →
een geheugenlocatie.
1. Selecteer in de menustand Telefoonlijst.
2. Geef de eerste letters in van de naam die u zoekt.
3. Selecteer de naam van de contactpersoon in de
zoeklijst.
Zodra u een contactpersoon hebt gevonden, kunt u:
• de contactpersoon bellen door op [
] te
drukken
• de gegevens voor de contactpersoon wijzigen
door op <Opties> → Wijzigen te drukken.
Een nieuwe contactpersoon toevoegen
1. Geef in de standby-stand een telefoonnummer in en
druk op <Opties>.
2. Selecteer Toevoegen aan telefoonlijst → een
geheugenlocatie (indien nodig) → Nieuw.
3. Selecteer een type nummer (indien nodig).
4. Geef de contactgegevens in.
5. Druk op <Opties> → Opslaan om een
contactpersoon aan het geheugen toe te voegen.
De camerafuncties gebruiken
Leer foto's en video's maken en bekijken.
Foto's maken
1. Houd in de standby-stand de cameratoets ingedrukt
om de camera in te schakelen.
2. Draai de telefoon linksom naar de liggende stand.
31
Basisfuncties gebruiken
Contactpersonen toevoegen en zoeken
S5550-NL.book Page 32 Thursday, December 17, 2009 1:55 PM
Basisfuncties gebruiken
3. Richt de lens op het onderwerp en pas de compositie
naar wens aan.
• Druk de navigatietoets omhoog ( ) om de flitser in
of uit te schakelen.
• Druk de navigatietoets omlaag ( ) om de tijd tot het
maken van de opname te selecteren.
• Druk de navigatietoets naar links ( ) om de
scherpstelling te wijzigen.
• Druk de navigatietoets naar rechts ( ) om de
helderheid te regelen.
• Druk op de volumetoets om in of uit te zoomen.
4. Druk op de cameratoets om een foto te maken.
De foto wordt automatisch opgeslagen.
Foto’s bekijken
Selecteer in de menustand Mijn bestanden →
Afbeeldingen → Mijn foto's → een fotobestand.
Druk op de bevestigingstoets om foto’s op volledige
schermgrootte weer te geven.
32
Video's maken
1. Houd in de standby-stand de cameratoets ingedrukt
om de camera in te schakelen.
2. Draai de telefoon linksom naar de liggende stand.
3. Druk twee keer op [1] om over te schakelen naar de
videostand.
4. Richt de lens op het onderwerp en pas de compositie
naar wens aan.
• Druk de navigatietoets omhoog ( ) om de flitser in
of uit te schakelen.
• Druk de navigatietoets naar rechts ( ) om de
helderheid te regelen.
• Druk de navigatietoets omlaag ( ) om de tijd tot het
maken van de opname te selecteren.
• Druk op de volumetoets om in of uit te zoomen.
5. Druk op de cameratoets om het opnemen te starten.
6. Druk op < > of op de cameratoets om het opnemen
te stoppen.
De video-opname wordt automatisch opgeslagen.
S5550-NL.book Page 33 Thursday, December 17, 2009 1:55 PM
Video's bekijken
Selecteer in de menustand Mijn bestanden → Video's →
Mijn videoclips → een videobestand.
Druk de navigatietoets omlaag om video’s op volledige
schermgrootte weer te geven.
Naar muziek luisteren
Luisteren naar de FM-radio
1. Sluit de meegeleverde headset aan op de
multifunctionele aansluiting van de telefoon.
2. Selecteer in de menustand Extra's → FM-radio.
3. Druk op <Ja> om het automatisch afstemmen te
starten.
De radio zoekt zenders en de beschikbare stations
worden in het toestel opgeslagen.
De eerste keer dat u de FM-radio inschakelt, wordt u
gevraagd om automatisch naar stations te zoeken.
Toets
Bevestigen
Functie
De FM-radio in- of uitschakelen
Navigeren
• Links/Rechts: op een radiostation
afstemmen
• Omhoog/Omlaag: een radiostation in
de lijst met favorieten selecteren
X pag. 49
Volume
Het volume aanpassen
Als u informatie wilt ophalen over het nummer dat u
hoort, drukt u op <Opties> → Muziek zoeken.
X pag. 49
33
Basisfuncties gebruiken
Leer hoe u muziek kunt luisteren met de MP3-speler of
FM-radio.
4. U bedient de FM-radio met de volgende toetsen:
S5550-NL.book Page 34 Thursday, December 17, 2009 1:55 PM
Naar muziekbestanden luisteren
Basisfuncties gebruiken
Breng eerst op een van de volgende manieren bestanden
naar de telefoon of de geheugenkaart over:
• Draadloos downloaden van internet.
X Surfen op internet
• Downloaden vanaf een computer met het optionele
Samsung PC Studio. X pag. 46
• Ontvangen via Bluetooth. X pag. 51
• Kopiëren naar een geheugenkaart.
• Synchroniseren met Windows Media Player 11.
X pag. 47
Nadat er muziekbestanden naar de telefoon of
geheugenkaart zijn overgebracht:
1. Selecteer in de menustand MP3-speler → MP3speler.
2. Selecteer een muziekcategorie → een muziekbestand.
34
3. Regel het afspelen met de volgende toetsen:
Toets
Bevestigen
Functie
Het afspelen onderbreken of
hervatten
Navigeren
• Links: achteruit springen; achteruit
spoelen binnen een bestand
(ingedrukt houden)
• Rechts: Vooruit springen; vooruit
spoelen binnen een bestand
(ingedrukt houden)
• Omhoog: De afspeellijst openen
• Omlaag: Het huidige nummer
beoordelen
Volume
Het volume aanpassen
S5550-NL.book Page 35 Thursday, December 17, 2009 1:55 PM
Surfen op internet
Webpagina's als favoriet opslaan
Leer hoe u uw favoriete webpagina's kunt openen en
opslaan.
• Er worden mogelijk extra kosten in rekening
gebracht voor het gebruik van internet en het
downloaden van media.
• Het browsermenu kan afhankelijk van uw
serviceprovider een andere naam hebben.
1.
2.
3.
4.
1. Selecteer in de menustand Internet → Startpagina
om naar de startpagina van uw serviceprovider te gaan.
2. Navigeer door webpagina's met de volgende toetsen:
Toets
Navigeren
Functie
Naar boven of beneden gaan op een
webpagina
Bevestigen
Een item selecteren
<Terug>
Teruggaan naar de vorige pagina
<Opties>
Een lijst met browseropties openen
De Google-services gebruiken
Leer de diverse services van Google gebruiken.
• Sommige services zijn mogelijk niet beschikbaar.
Dit is afhankelijk van uw regio.
• De stappen die u moet kiezen om deze functie te
gebruiken kunnen per regio verschillen.
Verbinding maken met Google Search
1. Selecteer in de menustand Extra's → Google →
Search.
2. Geef in het zoekveld een trefwoord in.
35
Basisfuncties gebruiken
Webpagina's bekijken
Selecteer in de menustand Internet → Favorieten.
Druk op <Opties> → Favoriet toevoegen.
Geef een paginatitel en een webadres (URL) in.
Druk op <Opslaan>.
S5550-NL.book Page 36 Thursday, December 17, 2009 1:55 PM
Verbinding maken met Google Mail
1. Selecteer in de menustand Extra's → Google → Mail.
2. Stel uw Google-account in en meld u aan.
3. Verzend of ontvang e-mailberichten.
Verbinding maken met Google Maps
Basisfuncties gebruiken
U zoekt als volgt op de kaart:
1. Selecteer in de menustand Extra's → Google →
Maps.
2. Blader door de kaart.
3. Zoom in of uit op de gewenste locatie.
U zoekt als volgt naar een specifieke locatie:
1. Selecteer in de menustand Extra's → Google →
Maps.
2. Druk op <Menu> → Search Map en geef het adres of
de categorie van het bedrijf in.
3. Druk op <Menu> → OK.
36
U krijgt als volgt routebeschrijvingen naar een specifieke
locatie:
1. Selecteer in de menustand Extra's → Google →
Maps.
2. Druk op <Menu> → Get Directions.
3. Geef het adres in van de startlocatie in en druk op
<Menu> → OK.
4. Geef het adres in van de eindbestemming in en druk
op <Menu> → OK.
5. Selecteer Show directions om terug te gaan naar de
kaart.
S5550-NL.book Page 37 Thursday, December 17, 2009 1:55 PM
Geavanceerde belfuncties gebruiken
Geavanceerde
functies
gebruiken
Leer de extra functies van de telefoon kennen en
geavanceerde handelingen uitvoeren.
Leer de extra belmogelijkheden van de telefoon kennen.
Gemiste oproepen bekijken en de
bijbehorende nummers terugbellen
De telefoon geeft de oproepen die u hebt gemist op het
display weer. Het nummer van een gemiste oproep bellen:
1. Druk op <Tonen>.
2. Blader naar de gemiste oproep waarvan u het nummer
wilt bellen.
3. Druk op [
] om te bellen.
Een recent gekozen nummer opnieuw bellen
1. Druk in de standby-stand op [
] om de lijst met
recent gekozen nummers weer te geven.
2. Blader naar het gewenste nummer en druk op [
]
om het nummer te bellen.
37
S5550-NL.book Page 38 Thursday, December 17, 2009 1:55 PM
Een oproep in de wacht plaatsen of een
oproep uit de wacht halen
Druk op <Wacht> om een oproep in de wacht te plaatsen
of druk op <Ophalen> om een oproep uit de wacht te
halen.
Een tweede nummer bellen
Geavanceerde functies gebruiken
Als uw netwerk dit ondersteunt, kunt u tijdens een gesprek
een ander nummer bellen:
1. Druk op <Wacht> om de eerste oproep in de wacht te
plaatsen.
2. Geef het tweede nummer dat u wilt bellen in en druk op
[
].
3. Druk op <Wissel> om tussen de twee oproepen te
wisselen.
4. Druk op <Opties> → Einde → Oproep in wacht
beëindigen om de oproep die in de wacht staat te
beëindigen.
5. Druk op [
] om het huidige gesprek te beëindigen.
38
Een tweede oproep aannemen
Als uw netwerk dit ondersteunt, kunt u een tweede
inkomende oproep aannemen:
1. Druk op <OK> → Actieve oproep in de wacht om de
tweede oproep aan te nemen.
De eerste oproep wordt automatisch in de wacht
geplaatst.
2. Druk op <Wissel> om tussen de oproepen te
wisselen.
Een vergaderoproep starten
1. Bel de eerste persoon die u aan de vergaderoproep
wilt laten deelnemen.
2. Bel de tweede deelnemer terwijl u met de eerste
deelnemer bent verbonden.
De eerste deelnemer wordt automatisch in de wacht
geplaatst.
3. Druk op <Opties> → Vergaderoproep zodra u
verbinding hebt met de tweede deelnemer.
S5550-NL.book Page 39 Thursday, December 17, 2009 1:55 PM
4. Herhaal stap 2 en 3 om meer deelnemers toe te
voegen (indien nodig).
5. Druk op [
] om de vergaderoproep te beëindigen.
Een internationaal nummer bellen
Een contactpersoon bellen vanuit de
telefoonlijst
U kunt nummers rechtstreeks vanuit de telefoonlijst bellen
met behulp van opgeslagen contactpersonen. X pag. 31
1. Selecteer in de menustand Telefoonlijst.
2. Blader naar het nummer dat u wilt bellen en druk op
[
].
Als u een binnenkomende oproep wilt weigeren, drukt u op
[
]. De beller hoort dan een ingesprektoon.
Als u oproepen van bepaalde nummers automatisch wilt
weigeren, gebruikt u de automatische weigerfunctie. U
kunt als volgt de automatische weigering inschakelen en
een blokkeerlijst maken:
1. Selecteer in de menustand Instellingen →
Toepassingen → Oproepen → Alle oproepen →
Automatisch weigeren.
2. Blader naar links of rechts naar Aan.
3. Selecteer Blokkeerlijst.
4. Druk op <Opties> → Nieuw.
5. Geef een nummer in dat u wilt weigeren en druk op de
bevestigingstoets.
U kunt ook op <Zoeken> drukken om een nummer te
selecteren uit
de oproepenlijst of de telefoonlijst.
6. Herhaal stap 4-5 om meer nummers toe te voegen.
39
Geavanceerde functies gebruiken
1. Houd in de standby-stand [0] ingedrukt om het +-teken
in te geven.
2. Toets het volledige nummer dat u wilt bellen in
(landnummer, netnummer en abonneenummer) en druk
op [
] om het te bellen.
Een oproep weigeren
S5550-NL.book Page 40 Thursday, December 17, 2009 1:55 PM
7. Blader naar het nummer en druk op de
bevestigingstoets.
8. Druk op <Opties> → Opslaan.
9. Druk op <Opslaan>.
Geavanceerde telefoonlijstfuncties
gebruiken
Geavanceerde functies gebruiken
Leer visitekaartjes maken, snelkiesnummers instellen en
contactgroepen maken.
Uw visitekaartje maken
1.
2.
3.
4.
40
Selecteer in de menustand Telefoonlijst.
Druk op <Opties> → Mijn visitekaartje.
Geef uw persoonlijke gegevens in.
Druk op <Opties> → Opslaan.
U kunt uw visitekaartje verzenden door het aan een
e-mailbericht toe te voegen of door het via de
draadloze Bluetooth-functie over te brengen.
Snelkiesnummers instellen
1. Selecteer in de menustand Telefoonlijst.
2. Blader naar het contact dat u aan het snelkiesnummer
wilt toewijzen.
3. Druk op <Opties> → Toevoegen aan snelkeuze.
4. Blader naar het cijfer dat u wilt instellen en druk op
<Kies>.
De contactpersoon wordt bij het snelkiesnummer
opgeslagen.
U kunt deze contactpersoon nu vanuit de standbystand bellen door het toegewezen snelkiesnummer
ingedrukt te houden.
Een contactgroep maken
Als u contactgroepen maakt, kunt u aan elke groep een
naam, beltoon en foto-id toewijzen en kunt u berichten en
e-mails naar een hele groep sturen. Maak eerst een groep:
1. Selecteer in de menustand Telefoonlijst.
2. Blader naar links of rechts naar Groepen.
3. Druk op <Opties> → Nieuwe groep.
S5550-NL.book Page 41 Thursday, December 17, 2009 1:55 PM
Geavanceerde berichtfuncties
gebruiken
Leer standaardberichten maken voor nieuwe berichten,
maak berichtenmappen en gebruik de Instant Messenger.
Een standaard SMS-bericht maken
1. Selecteer in de menustand Berichten →
Standaardberichten → Standaard SMS-berichten.
2. Druk op <Nieuw> om een nieuw
standaardberichtvenster te openen.
3. Geef de gewenste tekst in.
4. Druk op de bevestigingstoets om het standaardbericht
op te slaan.
Een standaard MMS-bericht maken
1. Selecteer in de menustand Berichten →
Standaardberichten → Standaard MMS-berichten.
2. Druk op <Nieuw> om een nieuw
standaardberichtvenster te openen.
3. Maak een MMS-bericht met onderwerp en gewenste
bijlagen om als standaardbericht te gebruiken.
X pag. 29
4. Druk op <Opties> → Opslaan als standaardbericht
om het standaardbericht op te slaan.
Standaard SMS-berichten in nieuwe
berichten invoegen
1. Selecteer in de menustand Berichten → Bericht
maken → een berichttype.
2. Druk in het tekstveld op <Opties> → Tekst toevoegen
→ Standaard SMS-berichten → een
standaardbericht.
41
Geavanceerde functies gebruiken
4. Selecteer een geheugenlocatie (indien nodig).
5. Geef een groepsnaam in en druk op <Opslaan>.
6. Om de afbeelding voor de beller-id in te stellen, drukt u
op <Opties> → Groepsinstellingen → Groeps-ID →
een afbeeldingscategorie → een afbeelding → <Kies>.
7. Om een groepsbeltoon in te stellen, selecteert u
Beltoon → een beltooncategorie → een beltoon →
<Kies>.
8. Druk op <Opties> → Opslaan.
S5550-NL.book Page 42 Thursday, December 17, 2009 1:55 PM
Een bericht maken op basis van een
standaard MMS-bericht
Geavanceerde functies gebruiken
1. Selecteer in de menustand Berichten →
Standaardberichten → Standaard MMS-berichten.
2. Blader naar het gewenste standaardbericht en druk op
<Opties> → Verzenden.
Uw standaardbericht wordt geopend als een nieuw
MMS-bericht.
Een nieuwe map voor uw berichten maken
1. Selecteer in de menustand Berichten → Mijn
mappen.
2. Druk op <Nieuw>.
3. Geef een nieuwe mapnaam in en druk op <OK>.
Verplaats berichten vanuit een berichtenmap naar de
gewenste map.
Instant Messenger gebruiken
Leer chatten met familie en vrienden met één van de
universele instant messengers, zoals Windows Live
Messenger of AOL Instant Messenger.
Of deze optie daadwerkelijk beschikbaar is, is
afhankelijk van uw regio of provider.
1. Selecteer in de menustand Extra's → Instant
Messenger.
2. Druk op <Menu> → Sign In.
3. Geef uw gebruikersnaam en het wachtwoord in en
druk op <Sign In>.
4. U kunt direct met uw familie of vrienden chatten.
Geavanceerde camerafuncties
gebruiken
Leer hoe u in de verschillende camerastanden foto's maakt
en hoe u camera-instellingen aanpast.
42
S5550-NL.book Page 43 Thursday, December 17, 2009 1:55 PM
Foto's maken met de functie Smile shot
Een reeks foto's achter elkaar maken
1. Houd in de standby-stand de cameratoets ingedrukt
om de camera in te schakelen.
2. Draai de telefoon linksom naar de liggende stand.
3. Druk op < > → Fotostand → Doorlopend → < >.
4. Breng eventueel wijzigingen aan.
5. Houd de cameratoets ingedrukt om een reeks foto te
maken.
Panoramafoto's maken
1. Houd in de standby-stand de cameratoets ingedrukt
om de camera in te schakelen.
2. Draai de telefoon linksom naar de liggende stand.
3. Druk op < > → Fotostand → Panorama.
4. Selecteer het aantal foto's.
5. Breng eventueel wijzigingen aan.
6. Druk op de cameratoets om de eerste foto te maken.
7. Beweeg de telefoon langzaam naar rechts. De telefoon
maakt automatisch de volgende foto.
8. Herhaal stap 7 om de panoramafoto te voltooien.
Mozaïekfoto’s maken
1. Houd in de standby-stand de cameratoets ingedrukt
om de camera in te schakelen.
2. Draai de telefoon linksom naar de liggende stand.
43
Geavanceerde functies gebruiken
1. Houd in de standby-stand de cameratoets ingedrukt
om de camera in te schakelen.
2. Draai de telefoon linksom naar de liggende stand.
3. Druk op < > → Fotostand → Smile shot → < >.
4. Breng eventueel wijzigingen aan.
5. Druk op de cameratoets.
6. Richt de cameralens op het onderwerp.
De telefoon registreert automatisch of er mensen in
beeld zijn en detecteert hun lach. Wanneer het
onderwerp lacht, maakt de telefoon automatisch een
foto.
S5550-NL.book Page 44 Thursday, December 17, 2009 1:55 PM
3. Druk op < > → Fotostand → Mozaïek.
4. Blader naar links of rechts om een afbeeldingslay-out te
selecteren en druk op de bevestigingstoets.
5. Breng eventueel wijzigingen aan.
6. Druk op de cameratoets om voor elk segment een foto
te maken.
Cameraopties gebruiken
Voordat u een foto maakt, kunt u op <
de volgende opties:
> drukken voor
Geavanceerde functies gebruiken
Optie
Fotostand
Functie
De opnamestand wijzigen
Foto's met een decoratief kader maken
Scène
De vooraf ingestelde scène
selecteren
1. Houd in de standby-stand de cameratoets ingedrukt
om de camera in te schakelen.
2. Draai de telefoon linksom naar de liggende stand.
3. Druk op < > → Fotostand → Kader.
4. Blader naar links of rechts om een kader te selecteren
en druk op de bevestigingstoets.
5. Breng eventueel wijzigingen aan.
6. Druk op de cameratoets om een foto met kader te
maken.
Resolutie
De resolutie wijzigen
Witbalans
De kleurbalans aanpassen
Effecten
Een speciaal effect toepassen
ISO
De gevoeligheid van de beeldsensor
wijzigen
Belichtingsmeting
Een type lichtmeting selecteren
Instellingen
De camera-instellingen wijzigen
44
S5550-NL.book Page 45 Thursday, December 17, 2009 1:55 PM
Voordat u een video maakt, kunt u op <
de volgende opties:
> drukken voor
Optie
Fotokwaliteit
Functie
De kwaliteit van de foto's aanpassen
Functie
De opnamestand wijzigen
Contrast/Intensiteit/
Scherpte
Contrast, kleurverzadiging, scherpte
aanpassen
Resolutie
De resolutie wijzigen
Zoekerstand
Het voorbeeldscherm wijzigen
Witbalans
De kleurbalans aanpassen
Effecten
Een speciaal effect toepassen
Overzicht
Instellingen
De camera-instellingen wijzigen
Instellen dat de camera na het
maken van foto's overschakelt naar
het overzichtsscherm
Geluid sluiter
Een geluid kiezen dat bij activering
van de sluiter klinkt
Opslag
Een geheugenlocatie selecteren
voor de opslag van foto's
Info over sneltoets
De sneltoetsinformatie bekijken
Camera-instellingen aanpassen
Voordat u een foto maakt, kunt u op < > → Instellingen
drukken om de volgende opties weer te geven:
Optie
Anti-trilling
Breed dynamisch
bereik
Functie
Onscherpte door trilling of beweging
van de camera verminderen
De gevoeligheid van de camera
voor een breed scala van
omgevingslicht wijzigen
45
Geavanceerde functies gebruiken
Optie
Videostand
S5550-NL.book Page 46 Thursday, December 17, 2009 1:55 PM
Voordat u een video maakt, kunt u op < > →
Instellingen drukken om de volgende opties weer te
geven:
Optie
Kwaliteit
Functie
De kwaliteit van de videoclips
instellen
Geavanceerde functies gebruiken
Contrast/Intensiteit/
Scherpte
Contrast, kleurverzadiging,
scherpte aanpassen
Zoekerstand
Het voorbeeldscherm wijzigen
Geluidsopname
Het geluid in- of uitschakelen
Opslag
Een geheugenlocatie selecteren
waarin videoclips moeten worden
opgeslagen
Info over sneltoets
De sneltoetsinformatie bekijken
46
Geavanceerde muziekfuncties
gebruiken
Leer muziekbestanden voorbereiden, afspeellijsten maken
en radiostations opslaan.
Muziekbestanden kopiëren via Samsung PC
Studio
1. Selecteer in de menustand Instellingen → PCverbindingen → Samsung PC Studio of
Massaopslag → <Opslaan>.
2. Druk op [
] om terug te keren naar de standbystand.
3. Sluit een als optie verkrijgbare datakabel aan op een
computer en op de multifunctionele aansluiting op de
telefoon.
4. Start Samsung PC Studio en kopieer bestanden van
de computer naar de telefoon.
Zie de Help bij Samsung PC Studio voor meer
informatie.
S5550-NL.book Page 47 Thursday, December 17, 2009 1:55 PM
De telefoon synchroniseren met Windows
Media Player
1. Plaats een geheugenkaart.
2. Selecteer in de menustand Instellingen → PCverbindingen → Massaopslag → <Opslaan>.
3. Druk op [
] om terug te keren naar de standbystand.
4. Sluit een als optie verkrijgbare datakabel aan op een
computer en op de multifunctionele aansluiting op de
telefoon.
Er wordt een pop-upbericht op de computer
weergegeven zodra de verbinding tot stand is
gekomen.
5. Open een map om bestanden te bekijken.
6. Kopieer bestanden van de computer naar de
geheugenkaart.
1. Selecteer in de menustand Instellingen → PCverbindingen → Mediaspeler → <Opslaan>.
2. Druk op [
] om terug te keren naar de standbystand.
3. Sluit een als optie verkrijgbare datakabel aan op een
computer waarop Windows Media Player is
geïnstalleerd en op de multifunctionele aansluiting op
de telefoon.
Er wordt een pop-upbericht op de computer
weergegeven zodra de verbinding tot stand is
gekomen.
4. Open Windows Media Player om muziekbestanden te
synchroniseren.
5. Bewerk of typ de naam van de telefoon in het popupvenster (indien nodig).
6. Selecteer de gewenste muziekbestanden en sleep
deze naar de synchronisatielijst.
7. Start de synchronisatie.
47
Geavanceerde functies gebruiken
Muziekbestanden naar een geheugenkaart
kopiëren
S5550-NL.book Page 48 Thursday, December 17, 2009 1:55 PM
Een afspeellijst maken
Geavanceerde functies gebruiken
1. Selecteer in de menustand MP3-speler → MP3speler → Afspeellijsten.
2. Selecteer Afspeellijst maken.
3. Geef een titel in voor uw nieuwe afspeellijst en druk op
<Opslaan>.
4. Selecteer de nieuwe afspeellijst.
5. Selecteer Tracks toevoegen.
6. Selecteer de bestanden die u wilt toevoegen en druk
op <OK>.
De instellingen van de MP3-speler
aanpassen
1. Selecteer in de menustand MP3-speler → MP3speler.
2. Druk op <Opties> → Afspeelinstellingen.
48
3. Pas de instellingen van de MP3-speler aan uw wensen
aan:
Optie
Afspelen op
achtergrond
Functie
Instellen of muziek op de
achtergrond moet doorspelen
wanneer u de MP3-speler afsluit
Geluidseffecten
Het standaard equalizertype
instellen
Visualisatie
Een skintype selecteren
4. Druk op <Opslaan>.
Radiostations automatisch opslaan
1. Sluit de meegeleverde headset aan op de
multifunctionele aansluiting van de telefoon.
2. Selecteer in de menustand Extra's → FM-radio.
3. Druk op de bevestigingstoets om de FM-radio te
starten.
S5550-NL.book Page 49 Thursday, December 17, 2009 1:55 PM
4. Druk op <Opties> → Automatisch afstemmen.
5. Druk, indien nodig, op <Ja> om uw selectie te
bevestigen.
De radio zoekt zenders en de beschikbare stations
worden in het toestel opgeslagen.
Een lijst met favoriete radiostations instellen
Zo kunt u een online muziekservice gebruiken en informatie
ophalen over de nummers die u onderweg hoort:
1. Selecteer in de menustand MP3-speler → Muziek
zoeken.
2. Selecteer Muziek zoeken om verbinding met de
server te maken.
3. Als de telefoon is geregistreerd, drukt u op
<Opnemen> om een gedeelte op te nemen van de
muziek die u wilt zoeken.
Sommige serviceproviders ondersteunen deze
service niet en de database bevat mogelijk niet over
alle nummers informatie.
49
Geavanceerde functies gebruiken
1. Sluit de meegeleverde headset aan op de
multifunctionele aansluiting van de telefoon.
2. Selecteer in de menustand Extra's → FM-radio.
3. Druk op de bevestigingstoets om de FM-radio te
starten.
4. Selecteer een radiostation dat u aan de lijst met
favorieten wilt toevoegen.
5. Druk op <Opties> → Toevoegen aan favorieten.
Informatie over muziek zoeken
S5550-NL.book Page 50 Thursday, December 17, 2009 1:55 PM
Hulpprogramma's
en toepassingen
gebruiken
Leer werken met de hulpprogramma's en andere toepassingen
op de telefoon.
50
De draadloze Bluetooth-functie
gebruiken
Leer de mogelijkheden van de telefoon kennen om
verbinding te maken met andere draadloze apparaten voor
het uitwisselen van gegevens en het gebruiken van
handsfree functies.
De draadloze Bluetooth-functie inschakelen
Selecteer in de menustand Extra's → Bluetooth.
Druk op <Opties> → Instellingen.
Blader omlaag naar Inschakelen.
Blader naar links of rechts naar Aan.
Als u wilt dat de telefoon door andere apparaten kan
worden gedetecteerd, selecteert u Zichtbaarheid van
mijn telefoon → een zichtbaarheidsoptie → <OK>.
Als u Aangepast selecteert, kunt u instellen hoelang de
telefoon zichtbaar is.
6. Druk op <Opties> → Opslaan.
1.
2.
3.
4.
5.
S5550-NL.book Page 51 Thursday, December 17, 2009 1:55 PM
Gegevens ontvangen via de draadloze
Bluetooth-functie
1. Selecteer in de menustand Extra's → Bluetooth →
Nieuwe apparaten zoeken.
2. Blader naar een apparaat en druk op <Kies>.
3. Geef een PIN-code in voor de draadloze Bluetoothfunctie of de Bluetooth-PIN-code voor het andere
apparaat (indien aanwezig) en druk op <OK>.
Wanneer de eigenaar van het andere apparaat
dezelfde PIN-code intoetst of de verbinding accepteert,
zijn de apparaten gekoppeld.
Het is mogelijk dat u voor bepaalde apparaten geen
PIN-code hoeft in te geven.
1. Geef de PIN-code voor de draadloze Bluetooth-functie
in en druk op <OK> (indien nodig).
2. Druk op <Ja> om te bevestigen dat u gegevens wilt
ontvangen van het apparaat (indien nodig).
Gegevens verzenden via de draadloze
Bluetooth-functie
1. Selecteer het bestand of item dat u wilt verzenden in
een toepassing van de telefoon.
2. Druk op <Opties> → Visitekaartje verzenden via,
Verzenden via of URL verzenden via → Bluetooth
(geef op welke gegevens verstuurd moeten worden als
u contactgegevens verstuurt).
Externe SIM-modus gebruiken
In de externe SIM-modus kunt u alleen bellen en oproepen
aannemen via een handsfree Bluetooth-carkit die op de
SIM-kaart of USIM-kaart in de telefoon is aangesloten.
De externe SIM-modus activeren:
1. Selecteer in de menustand Extra's → Bluetooth.
2. Druk op <Opties> → Instellingen.
3. Blader omlaag naar Externe SIM-modus.
4. Blader naar links of rechts naar Aan en druk op
<Opslaan>.
51
Hulpprogramma's en toepassingen gebruiken
Andere Bluetooth-apparaten zoeken en
koppelen
S5550-NL.book Page 52 Thursday, December 17, 2009 1:55 PM
Start de Bluetooth-verbinding vanuit een handsfree
Bluetooth-carkit om de externe SIM-modus te gebruiken.
De handsfree Bluetooth-carkit moet zijn
geautoriseerd. Druk voor het autoriseren op
<Opties> → Apparaat goedkeuren.
Hulpprogramma's en toepassingen gebruiken
Een SOS-bericht activeren en
verzenden
In geval van nood kunt u een SOS-bericht verzenden om
om hulp te vragen.
Of deze optie daadwerkelijk beschikbaar is, is
afhankelijk van uw regio of serviceprovider.
1. Selecteer in de menustand Berichten → SOSberichten → Verzendopties.
2. Blader naar links of rechts naar Aan.
3. Blader omlaag en druk op de bevestigingstoets om de
lijst met ontvangers te openen.
4. Druk op <Opties> → Telefoonlijst om de lijst met
contactpersonen te openen.
52
5. Selecteer de gewenste contacten en druk op
<Toev.>.
6. Selecteer een nummer (indien nodig).
7. Als u klaar bent met het selecteren van contacten,
drukt u op <Opties> → Opslaan om de ontvangers op
te slaan.
8. Blader omlaag en stel in hoe vaak het SOS-bericht
moet worden verzonden.
9. Druk op <Opslaan> → <Ja>.
Als u een SOS-bericht wilt versturen, moet de telefoon
gesloten zijn en moeten de toetsen geblokkeerd zijn. Druk
vier keer op de volumetoets.
Zodra u een SOS-bericht hebt verzonden, worden
alle telefoonfuncties buiten werking gesteld tot u op
[
] drukt.
S5550-NL.book Page 53 Thursday, December 17, 2009 1:55 PM
De functie Mobiel opsporen
inschakelen
Nepoproepen tot stand brengen
U kunt uzelf zogenaamd laten bellen als u een vergadering
wilt ontvluchten of een ongewenste conversatie wilt
beëindigen. U kunt ook doen alsof u een gesprek voert
aan de telefoon door een opgenomen stem af te spelen.
Een stem opnemen
1. Selecteer in de menustand Instellingen →
Toepassingen → Oproepen → Nepoproep →
Nepspraakoproep.
2. Blader naar Nepspraakoproep en druk op <Opties>
→ Wijzigen.
3. Druk op de bevestigingstoets om de opname te
starten.
4. Spreek uw boodschap in de microfoon in.
5. Druk de navigatietoets omlaag als u klaar bent.
6. Druk op <Instellen>.
53
Hulpprogramma's en toepassingen gebruiken
Wanneer iemand een andere SIM-kaart of USIM-kaart in
de telefoon plaatst, stuurt de functie Mobiel opsporen het
nummer automatisch naar twee ontvangers, zodat u de
telefoon kunt opsporen.
U schakelt Mobiel opsporen als volgt in:
1. Selecteer in de menustand Instellingen → Beveiliging
→ Mobiel opsporen.
2. Geef uw wachtwoord in en druk op <OK>.
3. Blader naar links of rechts naar Aan.
4. Blader omlaag en druk op de bevestigingstoets om de
lijst met ontvangers te openen.
5. Druk op <Opties> → Telefoonlijst om de lijst met
contactpersonen te openen.
6. Selecteer een contact → een nummer
7. Druk op <Opties> → Opslaan om de ontvangers op te
slaan.
8. Blader omlaag en geef de naam van de afzender in.
9. Druk op de bevestigingstoets → <OK>.
S5550-NL.book Page 54 Thursday, December 17, 2009 1:55 PM
Hulpprogramma's en toepassingen gebruiken
Een nepoproep tot stand brengen
Spraakmemo's opnemen en afspelen
U moet een sneltoets instellen om een nepoproep te
kunnen doen. Selecteer in de menustand Instellingen →
Telefoon → Sneltoetsen en stel een sneltoets in voor
Nepoproep. X pag. 27
Een nepoproep doen:
• Druk in de standby-stand op de sneltoets → <Ja>.
• Wanneer de telefoon is gesloten en de toetsen zijn
vergrendeld, drukt u viermaal op de sneltoets.
Leer de spraakrecorder van de telefoon gebruiken.
De vertragingstijd voor de nepoproep
wijzigen
1. Selecteer in de menustand Instellingen →
Toepassingen → Oproepen → Nepoproep → Timer
nepoproep.
2. Selecteer een optie en druk op <Opslaan>.
54
Een spraakmemo opnemen
1. Selecteer in de menustand Extra's →
Spraakrecorder.
2. Druk op de bevestigingstoets om de opname te
starten.
3. Spreek uw memo in de microfoon in.
4. Druk de navigatietoets omlaag als u klaar bent.
Een spraakmemo afspelen
1. Druk in het spraakrecorderscherm op <Opties> →
Mijn spraakmemo's.
2. Selecteer een bestand.
3. Regel het afspelen met de volgende toetsen:
Toets
Bevestigen
Functie
Het afspelen onderbreken of hervatten
Volume
Het volume aanpassen
S5550-NL.book Page 55 Thursday, December 17, 2009 1:55 PM
Toets
Navigeren
Functie
• Links: Achteruit spoelen binnen een
bestand (ingedrukt houden)
• Rechts: Vooruit spoelen binnen een
bestand (ingedrukt houden)
• Omlaag: Afspelen stoppen
Leer afbeeldingen bewerken en leuke effecten toepassen.
Effecten op foto's toepassen
1. Selecteer in de menustand Extra's → Afbeelding
bewerken.
2. Druk op <Opties> → Nieuwe afbeelding → Openen
of Foto nemen.
3. Selecteer een afbeelding of maak een nieuwe foto.
4. Druk op <Opties> → Effecten → een effectoptie →
<Gereed>.
Een vervagingseffect toepassen op een
bepaald gebied van een afbeelding
1. Open een afbeelding die u wilt bewerken. Kijk bij de
stappen 1-3 onder Effecten op foto's toepassen.
2. Druk op <Opties> → Deeleffecten → Gedeeltelijk
wazig.
3. Plaats het kader over het gebied waarop u het
vervagingseffect wilt toepassen en druk op <Opties>
→ Vervagen → <Gereed>.
Als u de grootte of vorm van het kader wilt wijzigen,
drukt u op <Opties> → Grootte wijzigen of Vorm.
4. Sla de bewerkte afbeelding onder een nieuwe naam
op. Kijk bij de stappen 5-7 onder Effecten op foto's
toepassen.
55
Hulpprogramma's en toepassingen gebruiken
Foto's bewerken
5. Druk op de bevestigingstoets als u klaar bent.
6. Selecteer een geheugenlocatie (indien nodig).
7. Geef een nieuwe bestandsnaam in voor de afbeelding
en druk op de bevestigingstoets.
S5550-NL.book Page 56 Thursday, December 17, 2009 1:55 PM
Een afbeelding bijsnijden
Hulpprogramma's en toepassingen gebruiken
1. Open een afbeelding die u wilt bewerken. Kijk bij de
stappen 1-3 onder Effecten op foto's toepassen.
2. Druk op <Opties> → Aanpassen → een
aanpassingsoptie (helderheid, contrast of kleur).
3. Pas de foto naar wens aan en druk op <Gereed>.
4. Sla de bewerkte afbeelding onder een nieuwe naam
op. Kijk bij de stappen 5-7 onder Effecten op foto's
toepassen.
Een afbeelding transformeren
1. Open een afbeelding die u wilt bewerken. Kijk bij de
stappen 1-3 onder Effecten op foto's toepassen.
2. Druk op <Opties> → Transformeren → Grootte
wijzigen, Draaien of Spiegelen.
3. Draai of spiegel de afbeelding in de gewenste stand en
druk op <Gereed>.
Als u het formaat wilt wijzigen, selecteert u een grootte
en drukt u op <Gereed>.
56
4. Sla de bewerkte afbeelding onder een nieuwe naam
op. Kijk bij de stappen 5-7 onder Effecten op foto's
toepassen.
Een afbeelding bijsnijden
1. Open een afbeelding die u wilt bewerken. Kijk bij de
stappen 1-3 onder Effecten op foto's toepassen.
2. Druk op <Opties> → Bijsnijden.
3. Plaats het kader over het gebied dat u wilt uitsnijden en
druk op de bevestigingstoets → <Gereed>.
Als u de grootte of vorm van het kader wilt wijzigen,
drukt u op <Opties> → Grootte wijzigen of Vorm.
4. Sla de bewerkte afbeelding onder een nieuwe naam
op. Kijk bij de stappen 5-7 onder Effecten op foto's
toepassen.
Een visueel element invoegen
1. Open een afbeelding die u wilt bewerken. Kijk bij de
stappen 1-3 onder Effecten op foto's toepassen.
2. Druk op <Opties> → Invoegen → een visueel element
(kaders, clipart, emoticon of tekst).
S5550-NL.book Page 57 Thursday, December 17, 2009 1:55 PM
Foto's afdrukken
Leer hoe u uw foto's kunt afdrukken via een optionele pcdatakabel of via de draadloze Bluetooth-functie.
Een afbeelding afdrukken via een optionele gegevenskabel
voor de pc:
1. Sluit de multifunctionele aansluiting van uw telefoon op
een compatibele printer aan.
2. Open een fotobestand. X pag. 32
3. Druk op <Opties> → Afdrukken via → USB.
4. Stel de afdrukopties in en druk de afbeelding af.
Een afbeelding via de draadloze Bluetooth-functie
afdrukken:
1. Open een fotobestand. X pag. 32
2. Druk op <Opties> → Afdrukken via → Bluetooth.
3. Selecteer een Bluetooth-printer en koppel de telefoon
aan de printer. X pag. 51
4. Stel de afdrukopties in en druk de afbeelding af.
Hulpprogramma's en toepassingen gebruiken
3. Selecteer een visueel element en druk op <Gereed> of
<Opties> → Gereed, of geef tekst in en druk op
<OK>.
4. Wijzig het formaat of de positie van het visuele element
of de tekst en druk op de bevestigingstoets.
5. Sla de bewerkte afbeelding onder een nieuwe naam
op. Kijk bij de stappen 5-7 onder Effecten op foto's
toepassen.
Video´s bewerken
Leer videobestanden bewerken en visuele effecten
toevoegen.
Een nieuwe video maken
1. Selecteer in de menustand Extra's → Video-editor.
2. Druk op <Opties> → Importeren → Afbeelding of
Video → een afbeeldings- of videocategorie → een
afbeelding of video → <Kies>.
3. Als u ervoor kiest om een afbeelding toe te voegen,
selecteert u hoe lang de afbeelding wordt
weergegeven.
57
S5550-NL.book Page 58 Thursday, December 17, 2009 1:55 PM
Hulpprogramma's en toepassingen gebruiken
4. Om een nieuwe audiotrack toe te voegen bladert u
naar Extra audiotrack en drukt u op <Opties> →
Geluid importeren → een geluidscategorie → een
geluid → <Kies>.
5. Als u een overgangseffect tussen afbeeldingen of
videoclips wilt toevoegen, drukt u op <Opties> →
Invoegen → Overgang → een effect.
U kunt een speciaal effect op afbeeldingen of
videoclips toepassen door op <Opties> → Effecten →
een effect te drukken.
6. Druk wanneer u klaar bent op <Opties> →
Exporteren.
7. Geef een nieuwe bestandsnaam in en selecteer
Exporteren.
8. Selecteer Ja om het bestand te controleren (indien
nodig).
Een segment van video's bijsnijden
1. Selecteer in de menustand Extra's → Video-editor.
2. Druk op <Opties> → Importeren → Video → een
videocategorie → een video → <Kies>.
58
3. Druk op <Opties> → Bijsnijden.
4. Blader naar links of rechts in de videoclip en druk op
<Startmrk.> op het punt waar u de nieuwe videoclip
wilt laten beginnen.
5. Druk op <Eindemrk.> op het punt waar u de nieuwe
videoclip wilt laten eindigen.
6. Druk op <Bijsnijden>.
7. Sla de bewerkte video onder een nieuwe naam op. Kijk
bij stap 6-8 in “Een nieuwe video maken.”
Video's splitsen
1. Selecteer in de menustand Extra's → Video-editor.
2. Druk op <Opties> → Importeren → Video → een
videocategorie → een video → <Kies>.
3. Druk op <Opties> → Splitsen.
4. Blader naar links of rechts in de videoclip en druk op
<Splitsen> op het punt waar u het bestand in twee
clips wilt verdelen.
5. Voeg desgewenst tussen de clips een afbeelding of
video in.
S5550-NL.book Page 59 Thursday, December 17, 2009 1:55 PM
6. Sla de bewerkte video onder een nieuwe naam op. Kijk
bij stap 6-8 in “Een nieuwe video maken.”
9. Sla de bewerkte video onder een nieuwe naam op. Kijk
bij stap 6-8 in “Een nieuwe video maken.”
Tekst invoegen
Componenten in een video verplaatsen of
kopiëren
Mogelijk kan er geen tekst bij een video worden
ingevoegd, afhankelijk van uw serviceprovider.
1. Selecteer in de menustand Extra's → Video-editor.
2. Druk op <Opties> → Importeren → Afbeelding of
Video → een afbeeldings- of videocategorie → een
afbeelding of video → <Kies>.
3. Als u ervoor kiest om een afbeelding toe te voegen,
selecteert u hoe lang de afbeelding wordt
weergegeven.
4. Om een nieuwe audiotrack toe te voegen bladert u
naar Extra audiotrack en drukt u op <Opties> →
Geluid importeren → een geluidscategorie → een
geluid → <Kies>.
5. Selecteer de video- of audiocomponent die u wilt
verplaatsen of kopiëren.
Voor audio kunt u alleen geïmporteerde
audiocomponenten kopiëren of verplaatsen.
Hulpprogramma's en toepassingen gebruiken
1. Selecteer in de menustand Extra's → Video-editor.
2. Druk op <Opties> → Importeren → Video → een
videocategorie → een video → <Kies>.
3. Druk op <Opties> → Invoegen → Tekst.
4. Blader naar links of rechts in de videoclip en druk op
<Startmrk.> op het punt waar u de tekst wilt laten
weergeven.
5. Druk op <Eindemrk.> op het punt waar u de tekst wilt
laten verdwijnen.
6. Druk op <Kies>.
7. Geef tekst in en druk op <OK>.
8. Verplaats of vergroot/verklein de tekst en druk op
<Opties> → Verplaatsen of Grootte wijzigen.
Selecteer Tekstkleur om de tekstkleur te wijzigen.
59
S5550-NL.book Page 60 Thursday, December 17, 2009 1:55 PM
6.
7.
8.
9.
Druk op <Opties> → Knippen of Kopiëren.
Selecteer het punt waar u de component wilt invoegen.
Druk op <Opties> → Plakken.
Sla de bewerkte video onder een nieuwe naam op. Kijk
bij stap 6-8 in “Een nieuwe video maken.”
Hulpprogramma's en toepassingen gebruiken
Foto's en video's uploaden naar
internet
Leer hoe u foto's en video's op websites en weblogs kunt
plaatsen.
Een lijst met uw favoriete bestemmingen
instellen
1. Selecteer in de menustand Communities.
2. Druk op <Ja> aan om een voorkeurslijst in te stellen
(indien nodig).
60
3. Druk op <OK> om te bevestigen dat u met de
algemene disclaimer instemt.
De eerste keer dat u Communities opent, wordt u
om een bevestiging gevraagd.
4. Selecteer de bestemmingen die u wilt toevoegen en
druk op <Opslaan>.
Als u op <Opties> → Lijsten bijwerken drukt, worden
nieuwe bestemmingen automatisch aan de lijst
toegevoegd.
Om de lijst met favoriete bestemmingen vanuit het
scherm Communities te wijzigen, drukt u op
<Opties> → Instellingen → Voorkeurslijsten →
<Wijzigen>.
Een bestand uploaden
Om foto's en video's te kunnen uploaden, moet u over een
account beschikken bij de websites en weblogs waar u de
foto's wilt delen.
1. Selecteer in de menustand Communities.
S5550-NL.book Page 61 Thursday, December 17, 2009 1:55 PM
De Communities-instellingen aanpassen
1. Selecteer in de menustand Communities.
2. Druk op <Opties> → Instellingen.
3. Pas de volgende instellingen aan:
Optie
Uploaddetails
Optie
Voorkeurslijsten
Functie
Uw favoriete bestemmingen
bewerken
Vergroten/
verkleinen
De grootte van de te uploaden
afbeelding wijzigen
Uploadreservering
Instellen op de telefoon dat
bestanden automatisch op de
ingestelde tijd naar een
bestemming worden geüpload
Accountmanager Uw aanmeldingsstatus controleren
Communities
profielen
Het verbindingsprofiel wijzigen
Disclaimer
De informatie in de disclaimer
bekijken
Functie
De details van uw laatste upload
bekijken
61
Hulpprogramma's en toepassingen gebruiken
2. Selecteer de bestemming waar u het bestand wilt
plaatsen.
3. Druk op <Opties> → Uploaden naar.
4. Druk op <Opties> → Item toevoegen → een
mediabestand.
5. Geef de benodigde gegevens in en selecteer
<Opties> → Uploaden.
6. Geef de gebruikersnaam en het wachtwoord voor de
bestemming in (indien nodig).
U kunt tevens mediabestanden uploaden van Mijn
bestanden door <Opties> → Uploaden naar web
te selecteren.
S5550-NL.book Page 62 Thursday, December 17, 2009 1:55 PM
Java-games en -toepassingen
gebruiken
Hulpprogramma's en toepassingen gebruiken
Leer games en toepassingen gebruiken op basis van de
bekroonde Java-technologie.
Afhankelijk van de software op de telefoon wordt het
downloaden van Java-games of Java-toepassingen
mogelijk niet ondersteund.
Games of toepassingen downloaden
1. Selecteer in de menustand Extra's → Games en
meer → Meer games.
Er wordt verbinding gemaakt met de door uw provider
vooraf ingestelde website.
2. Zoek een spel of toepassing en download het naar de
telefoon.
Games spelen
1. Selecteer in de menustand Extra's → Games en
meer.
62
2. Selecteer een game in de lijst en volg de instructies op
het scherm.
Welke games beschikbaar zijn, is afhankelijk van uw
provider of regio. De bediening en opties voor
games kunnen verschillen.
Toepassingen starten
1. Selecteer in de menustand Extra's → Games en meer
→ een toepassing.
2. Druk op <Opties> om een lijst met verschillende opties
en instellingen voor de toepassing te openen.
Gegevens synchroniseren
Leer contactpersonen, afspraken, taken en memo's te
synchroniseren met de door u opgegeven webserver.
Een synchronisatieprofiel maken
1. Selecteer in de menustand Extra's →
Synchroniseren.
2. Druk op <Voeg toe> en geef profielparameters op.
S5550-NL.book Page 63 Thursday, December 17, 2009 1:55 PM
3. Druk op <Opslaan> wanneer u klaar bent.
Synchronisatie starten
De RSS-lezer gebruiken
Leer de RSS-lezer gebruiken om het laatste nieuws en de
laatste informatie van uw favoriete websites te ontvangen.
Een adres voor RSS-feeds toevoegen
1.
2.
3.
4.
Selecteer in de menustand Extra's → RSS-lezer.
Druk op <Opties> → Voeg toe.
Geef het adres van een RSS-feed in en druk op <OK>.
Herhaal stap 2-3 hierboven om meer feeds toe te
voegen.
1. Selecteer in de menustand Extra's → RSS-lezer.
2. Druk op <Opties> → Bijwerken → Geselecteerd,
Meerdere, of Alles voor de nieuwste informatie.
3. Selecteer een feed → een bijgewerkte plaatsing.
Met de automatische updatefunctie haalt de telefoon
op de opgegeven tijden automatisch de recentste
RSS-feeds binnen. Als u de automatische
updatefunctie wilt inschakelen, selecteert u RSSlezer → <Opties> → Instellingen → Voorkeuren
→ Automatisch bijwerken.
Gegevens in uw telefoon opzoeken
1. Selecteer in de menustand Extra's → Slim zoeken.
2. Blader naar links of naar rechts om een categorie te
selecteren.
3. Geef een deel van een bestands- of mapnaam in het
zoekveld in en druk op <Opties> → Opgeslagen
resultaten weergeven.
63
Hulpprogramma's en toepassingen gebruiken
1. Selecteer in de menustand Extra's →
Synchroniseren.
2. Selecteer een synchronisatieprofiel.
3. Druk op <Doorgaan> om te beginnen met de
synchronisatie met de opgegeven webserver.
RSS-feeds lezen
S5550-NL.book Page 64 Thursday, December 17, 2009 1:55 PM
Wereldklokken maken en bekijken
Leer de tijd in een andere regio bekijken en wereldklokken
instellen die op het scherm worden weergegeven.
Een wereldklok maken
Hulpprogramma's en toepassingen gebruiken
Selecteer in de menustand Organizer → Wereldklok.
Druk op <Opties> → Toevoegen.
Blader naar links of rechts naar een tijdzone.
Blader omlaag en druk op de bevestigingstoets om de
zomertijd in te stellen.
5. Druk op <Opslaan> om de wereldklok op te slaan.
De wereldklok wordt ingesteld als de tweede klok.
6. Herhaal stappen 2 t/m 5 hierboven om meer
wereldklokken toe te voegen.
1.
2.
3.
4.
2. Blader naar de gewenste wereldklok en druk op
<Opties> → Instellen als tweede klok.
3. Druk tweemaal op <Terug>.
4. Selecteer in de menustand Instellingen → Display en
verlichting → Startscherm.
5. Blader naar Klokweergave en blader naar links of
rechts naar Dubbel.
6. Blader omlaag en naar links of rechts om een stijl voor
de dubbele klok te selecteren.
7. Druk op de bevestigingstoets.
Alarm instellen en gebruiken
Leer een alarm voor belangrijke gebeurtenissen instellen en
gebruiken.
Een wereldklok aan het display toevoegen
Een nieuw alarm instellen
Bij de dubbele tijdsweergave kunt u klokken met twee
verschillende tijdzones op het display weergeven.
Nadat u wereldklokken hebt opgeslagen:
1. Selecteer in de menustand Organizer → Wereldklok.
1. Selecteer in de menustand Alarm.
2. Selecteer een lege alarmlocatie.
3. Stel het alarm in.
64
S5550-NL.book Page 65 Thursday, December 17, 2009 1:55 PM
4. Druk op <Opties> → Opslaan.
Wanneer de telefoon is uitgeschakeld, zorgt de
automatische inschakelfunctie ervoor dat op de
ingestelde tijd de telefoon wordt ingeschakeld en het
alarm afgaat.
1. Selecteer in de menustand Organizer → Calculator.
2. Gebruik de toetsen die overeenstemmen met het
calculatorscherm om basisberekeningen uit te voeren.
Een alarm afzetten
Maat- en munteenheden omrekenen
Wanneer het alarm afgaat doet u het volgende:
• Druk op <OK> om een alarm zonder sluimerstand af te
zetten.
• Druk op <OK> of op de bevestigingstoets om een alarm
met sluimerstand af te zetten of druk op <Sluimeren>
om het alarm gedurende de sluimertijd uit te schakelen.
1. Selecteer in de menustand Organizer → Omrekenen
→ een type omrekening.
2. Geef de maat- of munteenheid in het juiste veld in.
Druk voor valuta op <Opties> → Koers tonen om
de wisselkoers te bewerken.
Een alarm uitschakelen
Een afteltimer instellen
1.
2.
3.
4.
5.
1. Selecteer in de menustand Extra's → Timer.
2. Druk op <Instellen>.
3. Geef het aantal uren of minuten in dat moet worden
afgeteld en druk op <OK>.
65
Hulpprogramma's en toepassingen gebruiken
Selecteer in de menustand Alarm.
Selecteer het alarm dat u wilt uitschakelen.
Blader omlaag (indien nodig).
Blader naar links of rechts naar Uit.
Druk op de bevestigingstoets.
De calculator gebruiken
S5550-NL.book Page 66 Thursday, December 17, 2009 1:55 PM
4. Druk op de bevestigingstoets om het aftellen te starten
of te beëindigen.
5. Wanneer de timer klaar is met aftellen, drukt u op
<OK> om het alarm uit te schakelen.
De stopwatch gebruiken
Hulpprogramma's en toepassingen gebruiken
1. Selecteer in de menustand Extra's → Stopwatch.
2. Druk op de bevestigingstoets om te beginnen met het
vastleggen van rondetijden.
3. Druk op <Stop> wanneer u klaar bent.
4. Druk op <Resetten> om de vastgelegde tijden te
wissen.
Nieuwe taken maken
1.
2.
3.
4.
66
Selecteer in de menustand Organizer → Taken.
Druk op <Opties> → Nieuw.
Geef de details van de taak in.
Druk op <Opties> → Opslaan.
Nieuwe notities maken
1. Selecteer in de menustand Organizer → Notities.
2. Druk op <Opties> → Nieuw.
3. Geef de tekst van de notitie in en druk op de
bevestigingstoets.
Uw agenda beheren
Leer de agendaweergave wijzigen en agenda-items
toevoegen.
De weergave van de agenda wijzigen
1. Selecteer in de menustand Organizer → Agenda.
2. Druk op <Opties> → Weergave → Dag of Week.
Een agenda-item toevoegen
1.
2.
3.
4.
Selecteer in de menustand Organizer → Agenda.
Druk op <Opties> → Nieuw → een type agenda-item.
Geef desgewenst de details van het agenda-item in.
Druk op <Opties> → Opslaan.
S5550-NL.book Page 67 Thursday, December 17, 2009 1:55 PM
Agenda-items bekijken
Hulpprogramma's en toepassingen gebruiken
Agenda-items op een bepaalde datum bekijken:
1. Selecteer in de menustand Organizer → Agenda.
2. Selecteer een datum in de agenda.
3. Selecteer een item om de details te bekijken.
Agenda-items op basis van itemtype bekijken:
1. Selecteer in de menustand Organizer → Agenda.
2. Druk op <Opties> → Afsprakenlijst → een type
agenda-item.
3. Selecteer een item om de details te bekijken.
67
S5550-NL.book Page a Thursday, December 17, 2009 1:55 PM
Problemen oplossen
Wanneer u problemen hebt met de mobiele telefoon, kunt u eerst de volgende procedures uitvoeren voordat u contact
opneemt met een servicemedewerker.
Als u de telefoon aanzet of gebruikt, kan u worden
gevraagd één van de volgende wachtwoorden of
codes in te geven:
Code
Wachtwoord
Probeer het volgende om het probleem
op te lossen:
Als de telefoonblokkeringsfunctie is
ingeschakeld, moet u het wachtwoord
ingeven dat u voor de telefoon hebt
ingesteld.
Code
PIN
PUK
a
Probeer het volgende om het probleem
op te lossen:
Wanneer u de telefoon voor de eerste keer
gebruikt of wanneer de functie voor verplichte
invoering van een PIN-code is ingeschakeld,
moet u de PIN-code ingeven die bij de SIMof USIM-kaart is verstrekt. U kunt deze
functie uitschakelen in het menu PINblokkering.
Uw SIM- of USIM-kaart is geblokkeerd. Dit
is meestal het gevolg van het meerdere
keren onjuist ingeven van uw PIN-code.
U moet de PUK-code ingeven die u van
uw provider hebt gekregen.
S5550-NL.book Page b Thursday, December 17, 2009 1:55 PM
Code
PIN2
Probeer het volgende om het probleem
op te lossen:
Als u een menu opent waarvoor de PIN2code vereist is, moet u de PIN2-code
ingeven die u bij uw SIM- of USIM-kaart
heeft ontvangen. Neem voor meer
informatie contact op met uw provider.
Controleer of de SIM- of USIM-kaart op de juiste wijze is
geplaatst.
Op de telefoon wordt "Service niet beschikbaar"
of "Geen netwerk" weergegeven.
• Als u zich op een plek bevindt waar het signaal zwak of
de ontvangst slecht is, valt de verbinding mogelijk weg.
Ga naar een andere plek en probeer het opnieuw.
• Zonder abonnement kunt u sommige opties niet
gebruiken. Neem voor meer informatie contact op met
uw provider.
• Controleer of u op de toets Nummer kiezen hebt
gedrukt: [
].
• Controleer of u via het juiste mobiele netwerk belt.
• Controleer of u Oproepen blokkeren niet hebt ingesteld
voor dit type telefoonnummer.
Iemand probeert u tevergeefs te bellen.
• Controleer of de telefoon is ingeschakeld.
• Controleer of u via het juiste mobiele netwerk belt.
• Controleer of u Oproepen blokkeren niet hebt ingesteld
voor dit type telefoonnummer.
Uw gesprekspartner hoort u niet.
• Controleer of u de ingebouwde microfoon niet
blokkeert.
• Zorg ervoor dat u de microfoon dicht bij uw mond
houdt.
• Als u een headset gebruikt, controleert u of deze goed
is aangesloten.
b
Problemen oplossen
De telefoon vraagt u om een SIM-kaart te
plaatsen.
U heeft een telefoonnummer ingegeven, maar het
nummer wordt niet gebeld.
S5550-NL.book Page c Thursday, December 17, 2009 1:55 PM
De telefoon laat een pieptoon horen en het
batterijpictogram knippert.
De batterij wordt niet goed opgeladen of de
telefoon wordt soms automatisch uitgeschakeld.
De batterij is bijna leeg. Laad de batterij op of vervang deze
om de telefoon te gebruiken.
• De batterijpolen zijn mogelijk vuil. Veeg de beide
goudkleurige polen schoon met een schone, zachte
doek en probeer de batterij opnieuw op te laden.
• Als de batterij niet meer geheel kan worden opgeladen,
voert u de batterij op de juiste manier af en plaatst u een
nieuwe batterij.
De geluidskwaliteit van de oproep is slecht.
Problemen oplossen
• Controleer of u de interne antenne van de telefoon niet
blokkeert.
• Als u zich op een plek bevindt waar het signaal zwak of
de ontvangst slecht is, valt de verbinding mogelijk weg.
Ga naar een andere plek en probeer het opnieuw.
U selecteert een contactpersoon om deze te
bellen, maar het nummer wordt niet gebeld.
• Controleer of het juiste nummer is opgeslagen in de lijst
met contactpersonen.
• Geef het nummer zo nodig opnieuw in en sla het op.
c
De telefoon is warm.
Wanneer u verschillende toepassingen tegelijk gebruikt,
heeft de telefoon meer energie nodig en kan deze warm
worden.
Dit is normaal en is niet van invloed op de levensduur of
prestaties van de telefoon.
S5550-NL.book Page d Thursday, December 17, 2009 1:55 PM
Index
achtergrond 26
afbeeldingen
aanpassen, 56
bijsnijden, 56
effecten toepassen, 55
transformeren, 56
vervaging toepassen, 55
visuele elementen invoegen, 56
afteltimer
zie hulpmiddelen, afteltimer
agenda
zie hulpmiddelen, agenda
alarm
afzetten, 65
maken, 64
uitschakelen, 65
batterij
bijna leeg, 20
opladen, 20
plaatsen, 18
beltoon 26
berichten
chatberichten verzenden, 42
e-mail bekijken, 30
e-mail verzenden, 29
MMS bekijken, 30
MMS verzenden, 29
SMS bekijken, 30
SMS verzenden, 29
blokkeren
zie telefoonblokkering
Bluetooth
externe SIM-modus, 51
gegevens ontvangen, 51
gegevens verzenden, 51
inschakelen, 50
browser
zie webbrowser
calculator
zie hulpmiddelen, calculator
Communities
zie hulpmiddelen, mobiele blog
d
S5550-NL.book Page e Thursday, December 17, 2009 1:55 PM
contacten
groepen maken, 40
toevoegen, 31
zoeken, 31
FM-radio
luisteren naar, 33
stations opslaan, 48
Index
foto's
afdrukken, 57
bekijken, 32
geavanceerde functies, 42
maken, 31
geheugenkaart 21
Google-services 35
headset 28
hulpmiddelen
afteltimer, 65
agenda, 66
e
alarm, 64
calculator, 65
mobiele blog, 60
omrekenen, 65
RSS-lezer, 63
stopwatch, 66
taak, 66
video-editor, 57
Instant Messenger
zie berichten, chatberichten
verzenden
internet
zie webbrowser
Java
games starten, 62
toepassingen openen, 62
klok
zie wereldklok
MMS
zie berichten
mobiel opsporen 53
MP3-speler
aanpassen, 48
afspeellijsten maken, 48
naar muziek luisteren, 34
synchroniseren, 47
muziek herkennen 49
notitie
zie tekst of spraakmemo's
omrekenen
zie hulpmiddelen, omrekenen
oproepen
aannemen, 28
basisfuncties, 28
bekijken van gemiste, 37
extra nummers bellen, 38
S5550-NL.book Page f Thursday, December 17, 2009 1:55 PM
radio
zie FM-radio
RSS-lezer
zie extra's, RSS-lezer
Samsung PC Studio 46
SIM-kaart 18
Smart search 63
snelkoppelingen
zie sneltoetsen
sneltoetsen 27
SOS-bericht 52
spraakmemo's
afspelen, 54
opnemen, 54
standaardberichten
invoegen, 41
MMS, 41
SMS, 41
stil, profiel 25
stopwatch
zie hulpmiddelen, stopwatch
synchroniseren
een profiel maken, 62
starten, 63
taak
zie hulpmiddelen, taak
taken 66
tekst
berichten, 29
ingeven, 29
Index
extra oproepen aannemen, 38
geavanceerde functies, 37
in de wacht plaatsen, 38
internationale nummers, 39
nepoproepen maken, 53
nummers van gemiste oproepen
bellen, 37
oproepen uit de wacht halen, 38
recent gekozen, 37
tot stand brengen, 28
vanuit de telefoonlijst, 39
vergaderoproep, 38
weigeren, 39
telefonisch vergaderen
zie oproepen, vergaderoproep
telefoonvergrendeling 27
thema 26
timer
zie hulpmiddelen, afteltimer
toetstonen 25
f
S5550-NL.book Page g Thursday, December 17, 2009 1:55 PM
video's
bekijken, 33
bewerken, 57
maken, 32
visitekaartjes 40
vliegtuigprofiel 23
Index
volume
oproepvolume, 28
toetstoonvolume, 25
webbrowser
favorieten toevoegen, 35
startpagina openen, 35
wereldklok
maken, 64
twee afzonderlijke weergaven
instellen, 64
Windows Media Player 47
g
S5550-NL.book Page h Thursday, December 17, 2009 1:55 PM
Conformiteitsverklaring (R&TTE-richtlijn)
Samsung Electronics
Wij,
verklaren onder onze eigen verantwoordelijkheid dat het product
Mobiele GSM-telefoon : GT-S5550
waarop deze verklaring van toepassing is, voldoet aan de volgende
standaarden en/of andere normatieve documenten.
Veiligheid
EN 60950-1 : 2001+A11:2004
EMC
EN 301 489-01 V1.6.1 (09-2005)
EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008)
EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005)
EN 301 489-17 V1.3.2 (04-2008)
EN 301 489-24 V1.4.1 (09-2007)
SAR
EN 50360 : 2001
EN 62209-1 : 2006
Radio
EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)
EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)
EN 301 908-1 V3.2.1 (05-2007)
EN 301 908-2 V3.2.1 (05-2007)
Hierbij verklaren we dat [alle essentiële radiotests zijn uitgevoerd en dat]
bovengenoemd product voldoet aan alle essentiële eisen die er in
Richtlijn 1999/5/EC aan worden gesteld.
De conformiteitsbeoordelingsprocedure waarnaar wordt verwezen in
Artikel 10 en die wordt beschreven in Bijlage [IV] van Richtlijn 1999/5/
EC is uitgevoerd in samenwerking met de volgende aangemelde
instantie(s):
BABT, Forsyth House
Churchfield Road,
Walton-on-Thames
Surrey, KT12 2TD, UK*
Kenmerk: 0168
De technische documentatie wordt beheerd door:
Samsung Electronics QA Lab.
en wordt op verzoek ter beschikking gesteld.
(Vertegenwoordiging in de EU)
Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*
2009.11.30
Yong-Sang Park / Algemeen directeur
(plaats en datum van uitgifte) (naam en handtekening van bevoegde persoon)
* Dit is niet het adres van het Samsung Service Center. Zie de garantiekaart of
neem contact op met de winkel waar u de telefoon hebt aangeschaft voor het
adres van het Samsung Service Center.
S5550-NL.book Page i Thursday, December 17, 2009 1:55 PM
* Afhankelijk van de software van de telefoon of uw provider kan de inhoud van deze gebruiksaanwijzing op sommige
plaatsen afwijken van uw telefoon.
* Drukfouten voorbehouden.
World Wide Web
http://www.samsungmobile.com
Printed in Korea
Code No.:GH68-26878A
Dutch. 12/2009. Rev. 1.0
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising