MTD | 503 | 2328 MTD-1032, EF-512, EF-500, EF-501, EF-503

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZEGARKÓW CASIO WYPOSAśONYCH W NASTĘPUJĄCE MODUŁY:
2328
DOTYCZY MODELI:
MTD-1032, EF-512, EF-500, EF-501, EF-503
INSTRUKCJA DOTYCZY RÓWNIEś INNYCH ZEGARKÓW WYPOSAśONYCH W MECHANIZM
MIYOTA OS10, OS20, OS60
Ustawienie czasu
1. Wyciągnąć koronkę do pozycji drugiej.
Powoduje to zatrzymanie wskazówki sekundowej
2. Ustawić wskazówki przy pomocy pokrętła.
3. Wcisnąć pokrętło do połoŜenia normalnego. Zegarek rozpoczyna wówczas pomiar czasu.
Uwagi
* Niektóre zegarki wodoodporne wyposaŜone są w blokadę koronki.
W tego typu zegarkach przed wyciągnięciem koronki naleŜy ją najpierw odkręcić (w kierunku przeciwnym do kierunku
obrotu wskazówek zegara). Wyciągając tego typu koronkę nie naleŜy robić tego z całej siły.
* NaleŜy pamiętać, Ŝe po zakończeniu ustawień zegarka koronkę naleŜy z czuciem dokręcić w celu zachowania
wodoszczelności.
Ustawienie daty
1. Wyciągnąć koronkę do pozycji pierwszej.
2. Ustawić dzień obracając pokrętło w kierunku przeciwnym do kierunku obrotu wskazówek zegara.
3. Wcisnąć pokrętło do połoŜenia normalnego.
* NaleŜy unikać ustawienia daty w okresie pomiędzy 21:00 - 4:30 (data moŜe się wówczas nie zmienić).
Stoper
Stoper umoŜliwia prosty pomiar czasu w zakresie 11 godzin, 59 minut i 59 sekund.
MoŜliwe jest takŜe korygowanie ustawienia wskazówki sekundowej stopera.
Zwykły pomiar czasu
1. Nacisnąć przycisk [A] w celu rozpoczęcia pomiaru czasu.
2. Nacisnąć przycisk [A] w celu zakończenia pomiaru czasu.
3. Pomiar czasu moŜna ponowić przez naciśnięcie przycisku [A].
4. Nacisnąć przycisk[B] w celu wyzerowania stopera.
Ustawianie wskazówki sekundowej
Po dłuŜszym wykorzystywaniu stopera wskazówka sekundowa moŜe się nieznacznie przesunąć. W takim przypadku
naleŜy ponownie ustawić wskazówkę sekundową na 12:00.
1. Wyciągnąć koronkę do pozycji drugiej i nacisnąć przycisk [B] w celu wyzerowania stopera.
2. Naciskając przycisk [A] ustawić wskazówkę sekundową na 12:00.
3. Wcisnąć pokrętło do połoŜenia normalnego.
* NaleŜy pamiętać, Ŝe wyciągnięcie koronki powoduje takŜe zatrzymanie zegarka. Jeśli koronka będzie ustawiona
w pozycji drugiej przez dłuŜszy czas, naleŜy ponownie ustawić czas.
Download PDF

advertising