Baumatic | BF23SS | mikosoft praha sromikosoft praha sro mikosoft praha

mikosoft praha sromikosoft praha sro mikosoft praha
m
m
a
ra
h
ft
p
so
ik
o
a
ra
h
ft
p
so
ik
o
.
r.o
s.
.
r.o
s.
m
m
tp
of
os
ik
tp
of
os
ik
ra
ra
ha
BIZ2, BF23, BF24
ha
s.
s.
INDUKČNÍ DESKY
r.o
.
r.o
.
r.o
.
.
r.o
s.
a
…………………….......
m
Datum prodeje
ft
p
……………………......
so
Výrobní číslo
ik
o
ft
p
……………………......
so
Model
ik
o
m
ra
h
ra
h
a
s.
r.o
.
m
ik
os
of
tp
ra
ha
s.
r.o
.
s.
ha
ra
tp
of
os
ik
m
Pro budoucí použití si prosím poznamenejte následující informace, které najdete na
informačním štítku a datum prodeje, který je uveden na Vašem účtu / faktuře:
r.o
.
s.
ha
ra
ra
ha
s.
LIKVIDACE ODPADU
Roztřiďte odpad podle různých materiálů
(kartón, polystyrén, atd.) a zlikvidujte jej
podle místních předpisů (zákon č.125/97
Sb. o odpadech §18 a 19 a vyhláška
č.338/97 Sb. §16).
Spotřebič i jeho části předejte po skončení
jejich životnosti do sběrných surovin (§ 16
a 17 vyhláška č. 338/97 Sb.).
tp
of
os
os
of
tp
POPRODEJNÍ SERVIS
Vysoká kvalita a vyspělá technologie
našich spotřebičů zaručuje jejich
bezchybný provoz.
Avšak dojde-li k závadě, pokuste se
odstranit ji zkontrolováním, zda jste
postupovali podle pokynů uvedených
v tomto návodu.
V případě potřeby odborné technické
pomoci prosíme kontaktujte naše servisní
středisko :
ik
ik
Tento spotřebič je určen jenom pro
použití v domácnosti.
m
Vážený zákazníku,
děkujeme Vám, že jste si vybral náš
výrobek.
Prosíme, abyste si pozorně přečetl Návod
na obsluhu, což Vám pomůže správně
používat spotřebič. Prosíme, uschovejte si
ho pro budoucí potřebu.
Prosíme, abyste měli připravené po ruce
následující údaje :
•
typ výrobku / model
•
sériové číslo
•
datum zakoupení spotřebiče
s.
r.o
.
r.o
s.
a
ra
h
ra
h
a
ZÁRUKA
Na Váš nový spotřebič poskytujeme
24-měsíční záruku.
ft
p
so
ik
o
m
so
ft
p
Upozornění
Na Záručním listě si nechte potvrdit datum
instalace a uvedení do provozu.
Prosím uchovejte si také účet
o zaplacení za spotřebič / fakturu.
.
Telefon 800 185 263
v pracovní dny od 9.00 do 17.00 hod.
nebo na www.baumatic.cz
Protože Baumatic neustále vylepšuje své
produkty, vyhrazuje si právo učinit změny,
které budou považovány za nevyhnutelné,
bez upozornění v této Příručce.
ik
o
m
m
Tato dokumentace bude od Vás
požadována servisním technikem při
záruční opravě.
Instalaci spotřebiče svěřte odborné firmě,
organizaci k tomu oprávněné. V opačném
případě Vaše právo na bezplatné
odstranění závady zaniká.
r.o
.
OCHRANA ŽIVOTNÍHO
PROSTŘEDÍ
1
of
•
•
•
r.o
.
s.
ft
p
ik
o
so
Bezpečnost dětí
•
Nikdy nedovolte, aby si děti hráli
s přístrojem nebo v jeho blízkosti.
S přístrojem by měli pracovat pouze
dospělí.
•
Plotna se v průběhu použití zahřívá a
děti by měly být drženy mimo její
dosah.
m
so
ik
o
ha
r.o
ra
h
•
ft
p
Použití plotny
•
Přístroj nepoužívejte před dokončením
instalace.
•
Ujistěte se, že je přístroj vypnut, pokud
jej nepoužíváte.
•
Nikdy neodcházejte od plotny, pokud
je v provozu, zejména vaříte-li horký
tuk nebo olej.
•
Vždy používejte nádobí vhodné pro
použitou varnou zónu a to i velikostí,
nikdy nepoužívejte nevhodné nebo
s.
r.o
s.
•
a
•
.
•
.
•
•
a
•
ra
ik
m
ik
•
ra
h
Je důležité, aby tento přístroj
instalovala kvalifikovaná / kompetentní
osoba, například držitel registrace
NICEIC, a aby byl přístroj instalován
v souladu s nejaktuálnější verzí
pravidel IEE WIRING a instalačními
instrukcemi výrobce. Před připojením
přístroje ke zdroji elektřiny se ujistěte,
že označení napětí na tabulce přístroje
odpovídá napětí zásuvek.
Pokud je vrchní keramická deska
jakkoli poškozena, vůbec přístroj
neinstalujte.
Přístroj nijak neupravujte, znehodnotili
byste tím záruku a pravděpodobně by
pak byl přístroj nebezpečný.
Před instalací a použitím přístroje se
ujistěte o tom, že jste odstranili
všechny obalové materiály.
tp
tp
ra
•
of
s.
ha
•
os
•
m
m
•
Tento soubor bezpečnostních informací
jsme vložili z důvodu vaší bezpečnosti.
Před instalací plotny si tyto informace
pečlivě prostudujte. Pokud si v některé
z těchto informací nebudete jisti,
kontaktujte, prosím, technické oddělení
Baumatic.
poškozené nádobí, nádobí musí být
uzpůsobeno INDUKČNÍMU OHŘEVU.
Nikdy nepoužívejte na přístroji
plastové nádobí nebo alobal.
Tento přístroj byl navržen pouze pro
použití v domácnosti a není proto
vhodný pro komerční nebo průmyslové
prostředí.
Varné zóny zapínejte pouze, pokud je
na nich nádoba.
V poličkách a šuplících pod plotnou
nikdy neskladujte hořlavé materiály,
jako jsou aerosoly a čistící prostředky.
Na keramický povrch plotny nikdy
neupusťte nádobí ani jiné kuchyňské
potřeby.
Keramickou varnou plochu nikdy
nepoužívejte na odkládání věcí, ani
jako pracovní plochu.
Přístroj nepoužívejte, pokud dojde
k poškození keramického povrchu,
volejte servis Baumatic, neboť
keramické sklo bude nutné vyměnit.
Plotnu čistěte pouze v souladu
s instrukcemi pro čištění a údržbu.
Nikdy nedovolte, aby byla keramická
varná plocha znečištěna cukrem nebo
kyselým jídlem, neboť se do
keramického skla zažírají a je
nemožné je odstranit.
Nepoužívejte přístroj jako topné těleso
nebo na sušení oděvů.
Přístroj nikdy neinstalujte vedle
plastového nábytku nebo závěsů.
os
r.o
.
DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ
UPOZORNĚNÍ
2
r.o
.
s.
s.
Obr. 1
ha
ra
ra
ha
Zákaznický servis.
•
Tento přístroj by měli opravovat pouze
technici Baumatic Ltd nebo některé
z autorizovaných servisů.
POKYNY PRO INSTALACI
tp
of
os
BF24SS
230V
32
1
-
-
1
1
1
6.6kW
2
3x2,5 mm
1
7.2kW
2
3x2,5 mm
s.
a
ft
p
so
ik
o
přinejmenším 150mm. Vzdálenost mezi
zadní stěnou a okrajem plotny musí být
m
so
ft
p
ra
h
Instalace (Obr. 1)
Instalace je zodpovědností zákazníka.
Výrobce za tuto službu nepřebírá žádné
záruky. Jakákoli akce, kterou bude muset
výrobce provést z důvodu neodborné
instalace, nebude kryta zárukou.
Zapuštěné plotny jsou navrženy pro
instalaci na povrch z libovolného materiálu
za předpokladu, že povrch vydrží teplotu
100°C a má tlouš ťku v rozmezí 25 až 40
mm. Pokud je plotna instalována do
polohy, v níž se jí z levé nebo pravé strany
ra
h
a
s.
1
3.6kW
2
3x2,5 mm
.
BF23SS
230V
29
1
1
1
.
BIZ2SS
230V
16
1
r.o
MODELY
Napětí
Proud
Plotna s vysokým žárem 1800 W
Plotna s vysokým žárem 1200W
Indukční plotna 2200W/
Regulátor 3000W
Indukční plotna 18000W
Indukční plotna
18000W/Regulátor 2800W
Indukční plotna 1400W
Max výkon W
Elektrický kabel
ik
m
ik
os
of
tp
Životní prostředí
•
Veškeré obalové odpady a staré
přístroje vyhazujte, prosím, na
autorizované místo pro odkládání
odpadů, a to s ohledem na životní
prostředí. (O těchto problémech je
možno se poradit s místními orgány).
ik
o
m
m
dotýká část kuchyňské linky, musí být mezi
vertikální plochou a plotnou mezera o délce
r.o
.
Hrnce a pánve by měly být v průběhu
používání drženy mimo dosah dětí,
jinak může dojít ke zranění.
r.o
•
3
ra
ra
Obr. 3
tp
tp
na spodní straně plotny, a pak se ujistěte,
že proud a napětí zásuvky jsou pro přístroj
vhodné.
Před připojením elektřiny zkontrolujte
funkčnost uzemnění. Uzemnění plotny je
ze zákona povinné. Výrobce nepřijme
žádnou odpovědnost za zranění nebo
škody na majetku, které vzniknou
z nedodržení tohoto požadavku.
U modelů bez přívodní šňůry použijte
standardní kabel, schopný vydržet zátěž,
určenou pro tento přístroj.
Zemnící vodič kabelu je zbarven zeleně a
žlutě. Zásuvka musí být přístupná.
Pokud dáváte přednost pevnému připojení
k elektrické síti, vložte mezi přístroj a síť
širokopásmový jistič okruhu nebo přerušení
vodiče o délce nejméně 3 mm.
Abyste připojili napájecí kabel, uvolněte a
odstraňte kryt v přípojném bloku, čímž se
dostanete k vnitřním kontaktům. Proveďte
připojení tím, že zablokujete kabel na místě
s pomocí dodávaného držáku a zavřete
ihned kryt přípojného bloku.
Pokud je třeba vyměnit šňůru, musí být
zemnící vodič (žlutý/zelený) vždy nejméně
o 10mm delší, než ostatní vodiče.
Používejte pouze gumový kabel typu
H05RR-F.
Připevnění
varné
desky
k jednotce
A
B
pláty pro
fixační
umístění na svorka
dno varné
desky
C
šroub
of
os
ik
m
ik
os
of
Připevnění varné desky k jednotce (Obr.
2)
Varná deska je k jednotce připojena
s pomocí svorek a dalšího dodaného
příslušenství. Na spodní straně jsou otvory,
kam vložíte úchytky (A), načež můžete
připevnit svorky (B) s pomocí šroubů (C).
.
r.o
s.
a
ra
h
ra
h
a
s.
r.o
.
Obr. 2
ft
p
so
m
Připojení k elektrické síti
Zkontrolujte detaily na tabulce, umístěné
PROHLÁŠENÍ O SOULADU. Součástky,
určené k tomu, aby přišly do kontaktu
s jídlem, jsou v tomto přístroji v souladu
s požadavky direktivy EK 89/109,
zavedené do italské legislativy výnosem č.
ik
o
so
ft
p
Připevnění těsnění (Obr. 3)
Důležité – Obrázek
ukazuje, jak je třeba
připevnit těsnění po
celém obvodu.
Tato plotna byla navržena pro
neprofesionální, domácí použití.
ik
o
m
m
r.o
.
s.
Desky neinstalujte nad trouby, myčky
apod. – mohla by být ovlivněna správná
funkce desky.
ha
ha
s.
r.o
.
minimálně 55mm. Mezi plotnu a její
podložku musí být vložena přepážka
z izolačního materiálu (dřevo a podobně).
Přepážka musí být minimálně 25mm od
spodní strany vrchní plochy vařiče.
4
r.o
.
r.o
.
s.
s.
CE Přístroj je v souladu s Evropskými
direktivami 89/336/EEC, 93/68/EEC,
73/23/EEC a následných revizí.
ha
ha
Popis ovládání (Obr. 4)
1. Tlačítko Vypnout/Zapnout
(Vypínání/Zapínání)
2. Tlačítko bezpečnostního zámku
3. Kontrolka bezpečnostního zámku
4. Tlačítko „méně“
5. Tlačítko „více“
6. Displej nastavení (residuální teplo)
7. Desetinný bod na displeji nastavení
(předehřívání)
8. Tlačítko regulátoru
9. Tlačítko „méně“ pro programování
časovače
10. Tlačítko „více“ pro programování
časovače
11. Displeje programování časovače
12. Kontrolka programování časovače
ra
tp
of
os
os
of
tp
ra
Tento přístroj je označen v souladu
s Evropskou direktivou 20002/96/EC o
odpadovém elektrickém a elektronickém
materiálu (WEEE). Ta je celoevropsky
platným rámcem vracení a recyklace
odpadového elektrického a elektronického
vybavení.
m
Důležité
Před prvním vařením na tomto přístroji je
důležité očistit jeho vrchní plochu. Pak
zapněte všechna topná tělesa, jedno po
druhém, bez nádobí na nich na 5 minut na
maximální teplotní výkon. To odstraní
zápach „novoty“ a odpaří veškerou vlhkost,
která se mohla na topných tělesech
nashromáždit. Je rovněž důležité, ujistit se
o tom, že všechna elektronická zařízení
řádně fungují.
ik
ik
NÁVOD K POUŽITÍ
BIZ2
.
r.o
s.
r.o
.
Obr. 4
s.
Metoda indukčního ohřevu rychle přenáší
energii, potřebnou pro vaření, přímo
k pánvi, takže vršek topného povrchu je
studený, ale pánev se zahřívá. Výsledkem
je metoda, která je rychlá, levná a přesná.
Tento typ plotny je možné použít spolu
s emailovými nebo nerezovými
ocelovými pánvemi, avšak není vhodný
pro použití spolu se sklem, keramikou
nebo aluminiem (pouze za použití
zvláštního magnetického základu).
Jakákoli pánev, která nemá dokonale
ploché dno není vhodná pro použití a
mohla by poškodit povrch.
a
ra
h
m
ik
o
so
ft
p
ra
h
a
BF23
ft
p
so
ik
o
m
m
PLOTNA S VARNOU PLOCHOU
Z KERAMICKÉHO SKLA
S DOTEKOVÝM OVLÁDÁNÍM
108 z 25.1.1992.
5
BF24
r.o
.
ra
ha
s.
r.o
.
s.
ha
ra
tp
of
of
tp
Dotekové ovládání
Veškeré ovládání se provádí s pomocí
dotekového ovládání (infračervených
senzorů), umístěném na přední straně
varné plochy.
Veškeré akce jsou potvrzeny akustickým
signálem.
os
ik
os
Indukční plotny – pokud nedetekují pánev,
nebo zjistí aluminiovou pánev, rozblikají
úroveň nastavení na displeji. Po 30
sekundách se úroveň výkonu vrátí na 0
ik
Obr. 5
.
r.o
r.o
.
m
Uzamykání funkcí vařiče
Celý přístroj je možno zamknout s použitím
bezpečnostního zámku (2), aby jej nebylo
možno používat. Funkce rovněž slouží pro
bezpečnost dětí. Kontrolka (3) ukazuje
zapnutí funkce bezpečnostního zámku.
Po opětovném zapnutí vařiče bude
funkce stále zapnutá.
Dokud je funkce bezpečnostního zámku
zapnuta, není možné ovládat přístroj
pomocí tlačítek.
Obr. 6
s.
a
ra
h
ik
o
so
Vypínání hořáku (Obr. 6)
1. Hořák musí být zapnutý.
2. Nastavte hodnotu na „0“ s pomocí
tlačítka „-„ (4). Po třech sekundách se
hořák automaticky vypne.
3. Pokud je varná zóna „horká“...“0“ se
zobrazuje zároveň s „H“.
m
so
Zapínání hořáku (Obr .6 )
Po zapnutí přístroje tlačítkem
vypínání/zapínání (1) je třeba během 10
sekund zvolit hořák následujícím
způsobem:
Dotkněte se tlačítek „plus“ (5) a „minus“ (4)
pro požadovaný vařič.
ft
p
ft
p
ra
h
a
s.
Vypínání a zapínání (Obr. 5)
Dotkněte se tlačítka Zapnout/Vypnout. (1)
Je možno použít ovládání: ukazatele
nastavení (6) ukazují „0“.
Další krok je třeba učinit do 10 sekund,
jinak se přístroj automaticky vypne.
ik
o
m
m
Upravte nastavení od 1 do 9 s pomocí
tlačítek „+“ a „-„ (5/4).
Tlačítka „+“ a „-„ mají opakovací funkci:
stisk a podržení jednoho z nich způsobuje
snížení nebo zvýšení hodnoty nastavení
jednotky.
Pokud zvolenou varnou zónu zapnete
s pomocí tlačítka MINUS (4), varná zóna se
spustí na maximálním nastavení „9“. Při
dosažení hodnoty „0“ již nedojde k další
změně nastavení.
6
Okamžité vypínání hořáku
1. Hořák musí být zapnutý.
2. Pokud se zároveň dotknete tlačítek „+“
a „-„ (5-4), hořák se okamžitě vypne.
3. Pokud je varná zóna „horká“...“0“ se
zobrazuje zároveň s „H“.
r.o
.
s.
r.o
.
s.
ha
ra
os
of
tp
os
of
Časový limit (hodiny)
10
5
4
3
2
1
10 min
tp
ra
ha
Úroveň
1
2
3–4
5–6
7–8
9
P
Ukazatel residuálního tepla (Obr. 7)
Dokud je teplota hořáku dost vysoká na to,
aby způsobila poranění, displej, který
odpovídá danému hořáku bude ukazovat
symbol „H“ (residuální teplo) zároveň se
symbolem „0“. Tento ukazatel zmizí, když
pomine jakékoli nebezpečí (při 60°C).
Abyste šetřili energií, vypínejte hořák dříve,
čímž zužitkujete residuální teplo.
Ukazatel residuálního tepla „H“ zmizí,
pokud dojde k přerušení dodávky proudu
na dobu delší, než 3 sekundy.
ik
r.o
r.o
.
Automatické předehřívání (Pouze pro
čedičovo-keramické desky – model
BF23)
Toto automatické zařízení usnadňuje
proces vaření, protože nemusíte dohlížet
na celý cyklus vaření.
Zapínání automatického předehřátí
Navolte úroveň 9 s použitím tlačítka „-“,
poté nastavte úroveň 9 tlačítkem „+“.
Desítkový bod (7) v dané varné zóně začne
na displeji blikat. Nakonec nastavte
požadovanou úroveň, např. 9, tlačítkem „-“.
Příklad: Nastavte úroveň 9 pro zapnutí
automatického předehřívání tlačítkem „+“.
Poté úroveň snižte na 6 tlačítkem „-“. Tímto
způsobem se bude hořák předehřívat na
plný výkon po dobu 1‘11“1. Po 1‘11“ se
hořák vrátí na úroveň 6.
s.
ik
o
so
ft
p
ra
h
a
s.
a
ra
h
ft
p
Úroveň
1
m
so
Bezpečnostní vypnutí
Pokud jeden nebo více hořáků zůstane
.
m
ik
Pokud se spustí bezpečnostní vypnutí,
zobrazí se symbol „H“.
Pokud se chcete vyhnout automatickému
zapnutí bezpečnostní pojistky, prostě se
dotkněte tlačítka nastavení „+“ nebo „-“
před uběhnutím daného času.
Vypínání přístroje (Obr. 8)
Přístroj je možné vypnout kdykoli
s použitím tlačítka zapnout/vypnout (1).
Displej ukazuje „H“ dokud teplota neklesne
pod 60°C.
ik
o
m
m
náhodou zapnutý, přístroj je automaticky po
určitém čase vypne. Tabulka níže ukazuje
časový interval, který závisí na nastavení
úrovně výkonu.
7
Časový limit
1’11”
r.o
.
s.
ha
s.
ha
ra
ra
Kontrola teploty systému (indukce)
Teplotní senzor, umístěný uvnitř chladící
jednotky vařiče, neustále měří teplotu
elektrických okruhů generátoru. V případě,
že by se tyto okruhy přehřívaly, systém
reaguje následujícím způsobem:
Displej vztahující se k indukčním plochám
ukazuje úroveň výkonu zároveň se
symbolem „c“.
Přehřívání okruhů vždy signalizuje něco
nenormálního a znamená, že varná deska
nebyla řádně nainstalována nebo otvory
pro cirkulaci vzduchu nejsou dost veliké.
tp
of
os
ik
m
ik
os
of
tp
Změna úrovně výkonu ve fázi
automatického předehřívání
1. Hořák musí být zapnutý. Desetinný
bod (7) odpovídajícího hořáku musí být
rovněž zapnutý.
2. S pomocí tlačítka „+“ změňte úroveň.
Pokud je nastavení zvýšeno, nový čas
pro předehřívání se přepočítá podle
času, který již uběhl v rámci
předchozího nastavení.
Senzor pánve (indukce)
Každý hořák má vlastní senzor pro detekci
přítomnosti pánve.
Systém je doplněn, aby rozpoznával
přítomnost pánve, která je podle standardů
EN o jednu velikost menší, než normální
průměr hořáku.
Pokud nedetekují pánev, nebo zjistí
aluminiovou pánev, rozblikají úroveň
nastavení na displeji. Po 30 sekundách se
úroveň výkonu vrátí na 0
Pokud bliká symbol pro úroveň výkonu, i
když je pánev zrovna na hořáku, většinou
to znamená, že velikost nebo tvar pánve
není vhodná. V takovém případě
zkontrolujte, zda jde skutečně o vhodný typ
pro indukční vaření (viz informace výrobce
pánve).
Vypínání funkce automatické detekce
1. Hořák musí být zapnutý. Desetinný
bod (7) odpovídajícího hořáku rovněž.
2. Dotkněte se tlačítka „-“ (4).
.
r.o
s.
a
ra
h
ft
p
ik
o
Automatický test systému
Když je systém připojen ke zdroji elektřiny
(v průběhu instalace nebo po výpadku)
objeví se na 1 sekundu na displeji
m
so
Funkce regulátoru
Funkce „regulátoru“ pro hořák ∅ 210 mm
se zapíná, pokud se dotkneme tlačítka
“Regulátor” (8) a to bez ohledu na
nastavenou úroveň. Po zapnutí této funkce
se na displeji objeví písmeno P.
so
ft
p
ra
h
a
s.
r.o
.
Vypínání funkce automatického
předehřívání
Se symbolem „A“, zobrazeným na displeji
hořáku.
1. Hořák musí být zapnutý.
Desetinný bod (13) odpovídajícího
hořáku rovněž.
2. Dotkněte se tlačítka „-“ (4) na dobu
minimálně 10 sekund po aktivaci
funkce.
ik
o
m
m
Pokud výkon v jednom z dalších hořáků o
∅ 145 mm překročí 600W, je automaticky
redukován na 600W. Odpovídající ukazatel
bude zobrazovat nové, nižší nastavení
výkonu a zároveň předchozí nastavení.
244”’
4’47”
5’28”
6’29”
1’11”
2’44”
2’44”
..........................
r.o
.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
8
r.o
.
s.
s.
ha
ha
ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA
ra
tp
os
ik
ik
o
so
ft
p
ra
h
a
s.
r.o
.
Důležité poznámky
Varování: povrch hořáku se použitím
zahřívá, takže je vhodné udržovat jej mimo
dosah dětí.
Na varný povrch nepouštějte tvrdé
předměty. Za určitých podmínek je varná
plocha náchylná k mechanickému
poškození. Dopad ostrého předmětu může
poškodit varný povrch. V případě
jakéhokoli poškození, prasknutí nebo
jiného náhodného poškození keramického
povrchu, je důležité ihned přestat vařič
používat a kontaktovat zákaznické
centrum.
Povrch z keramického skla nesmí být nikdy
používán jako pracovní deska.
Nepoužívejte hliníkové pánve.
Nepřipravujte jídlo, zabalené do hliníkové
m
so
ft
p
ra
h
a
s.
r.o
.
m
ik
os
of
tp
ra
Několik typů pro vaření
Používejte pouze pánve a hrnce
s masivním, pokud možno silným dnem.
Toto je důležité zejména během přípravy
jídel, která vyžadují vysoké teploty varu,
jako jsou smažená jídla. Pokud není dno
pánve dokonale ploché, příprava jídla trvá
déle a spotřebuje více energie. Nejlepšího
přenosu tepla dosáhneme, pokud má
pánev a hořák stejnou plochu.
Na hořácích lze rovněž používat nádobí
z varného skla a porcelánu, avšak za
předpokladu, že mají ploché dno. V této
otázce si prostudujte instrukce výrobce.
Jakékoli znečištění z pánví je třeba ihned
očistit.
of
Časovač
Kontrolní zařízení může mít rovněž
zabudovaný časovač, který je možno
připojit k jedné ze čtyř oblastí vaření.
1. Dotkněte se tlačítek „plus“ (10) a
„minus“ (11) časovače. Displej
časovače (12) bude ukazovat „00“,
ostatní displeje „t“.
2. Po nastavení časovače je třeba během
10 sekund zvolit hořák. Zvolte varnou
zónu s použitím tlačítka „Plus“ (5).
3. Nastavte požadovaný čas od 1 do 99
minut s pomocí tlačítek „+“ a „-“
(10/11).
Pokud je časovač zvolen s pomocí
tlačítka „minus“ (11), počáteční čas
bude „99“ (maximální hodnota).
4. Nastavte požadovanou úroveň výkonu
(1 do 9) s pomocí tlačítek „+“ a „-“
(5/4). Kontrolka (13) zvoleného hořáku
se rozsvítí. Časovač se přidělí této
oblasti: Jakmile je odpočítávání
dokončeno, oblast vaření se sama
ik
o
m
m
vypne. Po dokončení odpočtu se ozve
akustický signál na dobu 30“.
Pokud se zároveň dotknete tlačítek
časovače „+“ a „-„ (10-11), okamžitě se
vypne.
r.o
.
nastavení výkonu hořáků zpráva o
automatickém testu.
(I 622 TCI) 4 symboly 0 P–8 znamenají,
že systém funguje bezvadně.
Pokud se objeví jiný kód nebo displej
zůstane prázdný, znamená to, že je nějaký
problém s dodávkou proudu nebo porucha
v systému. V takovém případě je nejlepší
znovu zkontrolovat instalaci.
9
r.o
.
s.
tp
ra
ha
s.
ha
ra
tp
of
os
Před tím, než zavoláte technika:
•
pokud varná deska nefunguje,
doporučujeme, abyste nejprve
zkontrolovali, zda je zásuvka správně
připojena do zástrčky.
Pokud nejste schopni nalézt příčinu
poruchy:
•
vypněte přístroj a nepřemisťujte jej.
Zavolejte službu technické podpory.
Přístroj je dodáván se záručním listem,
který vás opravňuje k použití služby
technické podpory. Záruční list musí být
řádně vyplněn, uložen na bezpečném místě
a předložen autorizovanému technikovi
v případě potřeby spolu s finančně platným
dokladem, vydaným prodejcem v okamžiku
koupě (doručenka, faktura, výpis
z pokladny, atd.), se jménem prodejce,
datem prodeje a informacemi o typu
výrobku a pořizovací ceně.
.
r.o
s.
a
ra
h
ft
p
so
ik
o
m
so
ft
p
ra
h
a
s.
r.o
.
m
ik
os
of
TECHNICKÁ PODPORA
ik
ik
o
m
m
k poškození těsnění.
Jakákoli přilnavá nečistota může být
odstraněna s pomocí škrabky na sklo.
Držadlo škrabky na sklo nesmí být
plastové, protože by se mohlo přitavit
k horkému povrchu. Při jeho použití dbejte
opatrnosti: může dojít ke zranění.
Cukr a jídla obsahující karamelizovaný cukr
je třeba ihned z horkého hořáku odstranit.
r.o
.
fólie nebo zabalené v plastu. Nikdy hořák
nepoužívejte, pokud na něm není pánev.
Do blízkosti varné plochy nikdy nedávejte
hořlavé, výbušné nebo deformovatelné
předměty.
Tuky a oleje mohou při přehřátí vzplanout:
proto při přípravě jídel, vyžadujících použití
tuku nebo oleje, např. hranolků, vždy
dohlížejte na celý průběh přípravy.
Navíc je velice důležité, aby se přívodní
kabely a zástrčky jiných domácích
spotřebičů, připojené do zásuvek poblíž
varné plochy nikdy nedostaly do kontaktu
s horkým varným povrchem. Žádná část
přívodního kabelu se nesmí dostat do
prostředí, jehož teplota přesahuje 50°C.
Pokud je kabel poškozen, je třeba jej
vyměnit za jiný, který je dodáván službou
technické podpory. Pokud se skleněný
povrch poškodí, odpojte zařízení od
elektrické sítě, abyste se vyhnuli úrazu
elektrickým proudem.
Varný povrch nikdy nečistěte párou
nebo podobným čistícím zařízením.
Je důležité, abyste varný povrch čistili – po
zchladnutí – po každém jeho použití. I ty
nejmenší částečky jídla mohou shořet při
příštím použití. Používejte pouze
doporučené čistící prostředky. Drátěnky,
brusné polštářky a prášky povrch
poškrábou. Prostředky pro čištění trouby
nejsou vhodné, protože jsou korozivní.
Mírné znečištění lze odstranit s pomocí
vlhkého hadru nebo horké sody. Jakékoli
stopy čistícího prostředku je třeba omýt
studenou vodou a povrchy nechat řádně
oschnout. Jakékoli stopy vody, které nelze
odstranit vařící vodou je možné odstranit
s pomocí octa a citrónové šťávy, nebo
odrezovací kapalinou. Pokud kterýkoli
z těchto čistících prostředků přijde do
kontaktu s rámem varného povrchu, musí
být okamžitě očištěn, aby nedošlo
10
s.
ha
ra
tp
tp
ra
ha
SMLUVNÍ ZÁRUKA SE NEVZTAHUJE NA
•
vady světelných zdrojů a snímatelných
částí ze skla nebo z umělých hmot
•
zboží, které je používáno v rozporu
s Návodem k obsluze
•
zboží, které bylo použito
k podnikatelským, komerčním nebo
jiným účelům, vymykajícím se
běžnému používání domácího
spotřebiče v domácnosti
•
vady způsobené neodborným
zásahem třetí osobou
•
dřezy a kohoutky
•
jakoukoli škodu způsobenou
převozem, špatným zacházením nebo
zanedbáním, jemné součástky a
součástky podléhající zkáze: zástrčky,
pojistky, žárovky, kryty na světla,
ozdobné díly, kabely, filtry a nástavce,
tlačítka, jakékoli gumové části,
keramické nebo skleněné povrchy,
promáčknuté, poškrábané nebo
natřené části
•
příslušenství, pečící plechy, rukojeti,
lívanečníky, stojany na pánve, police,
víka a objímky na hořáky, vložky do
trouby
of
os
ik
ik
os
of
Záruční doba výrobku začíná dnem prodeje
výrobku zákazníkovi. Doba záruky se
prodlužuje o dobu od uplatnění práva na
záruční opravu do dne ukončení opravy
výrobku.
m
ZÁRUČNÍ OPRAVY
Tyto opravy prosím nahlašujte výhradně na
bezplatné servisní lince Baumatic®
800 185 263
v pracovní dny od 9.00 do 17.00 hodin.
.
r.o
s.
s.
r.o
.
PLATNOST ZÁRUKY A JINÁ
USTANOVENÍ
Platnost záruky je podmíněna odborným
uvedením spotřebiče do provozu, který
musí odpovídat platným normám a
bezpečnostním předpisům.
a
so
ik
o
m
so
ft
p
Jako záruční opravu nelze uplatňovat
seřízení výrobku po jeho instalaci. Tyto
práce má povinnost provést firma
provádějící instalaci spotřebiče v rámci
těchto prací.
ft
p
ZÁKONNÁ ANI SMLUVNÍ ZÁRUKA SE
NEVZTAHUJE NA
•
vady způsobené použitím v rozporu
s Návodem k obsluze
•
vady způsobené závadami nebo
nedostatky v přívodních médiích,
v instalaci zboží nebo vzniklé
v důsledku nevhodných provozních
podmínek
ra
h
ra
h
a
Další podmínkou poskytnutí záruky je
řádně vyplněný Záruční list.
ik
o
m
m
•
r.o
.
ZÁRUČNÍ DOBA
Při dodržení pokynů pro instalaci, obsluhu
a údržbu ručíme za to, že výrobek bude mít
vlastnosti stanovené příslušnými
technickými podmínkami a normami po
celou dobu záruky, která se poskytuje na
výrobky v délce 24 měsíců.
vady způsobené vnějšími vlivy
(poškození při přepravě, stěhování,
jiná manipulace, živelné události)
opotřebení při užívání
s.
•
ZÁRUČNÍ PODMÍNKY
r.o
.
Baumatic®
11
of
of
UPOZORNĚNÍ PRO SPOTŘEBITELE
os
ik
m
ik
os
Kupující je povinen při přebírání zboží
zkontrolovat zda není poškozené, zda je
kompletní a zda jsou předány a řádně
vyplněné Záruční list a Daňový doklad.
V případě poškození zboží je nutné o
tomto ihned při přebírání informovat
dopravce a sepsat protokol o škodě. Na
pozdější reklamace nebude brán zřetel.
V případě, že výsledkem reklamace
bude vrácení výrobku, zašle kupující
vadné zboží zpět v obalu, který brání
poškození výrobku při přepravě zpět.
.
r.o
s.
a
ra
h
ft
p
so
ik
o
m
so
ft
p
ra
h
a
s.
r.o
.
Označením CE je zaručeno splnění všech
zákonných požadavků EU a výrobky také
splňují požadavky normy RoHS
2002/95/EC
ik
o
m
m
r.o
.
s.
ha
ra
tp
tp
ra
ha
s.
r.o
.
Podmínkou pro uplatnění práva ze záruky
je předložení faktury (daňového dokladu)
jako dokladu o koupi zboží a řádně
vyplněného Záručního listu.
Při neplatné nebo neoprávněné reklamaci,
jakož i v případě, kdy reklamovaná vada
zboží nebude zjištěna, je spotřebitel
povinen uhradit náklady vzniklé
v souvislosti s takovou reklamací.
12
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising