NODE™ 1 & NODE™ 2 Brugervejledning

™
™
NODE 1 & NODE 2
Brugervejledning
DANSK
VELKOMMEN
Tak fordi du har købt en Bontrager
™
NODE computer. Vi håber, at denne
computer vil give dig mange kilometers
fornøjelser.
Læs venligst denne manual omhyggeligt. Hvis du ikke forstår oplysningerne, eller
hvis du har et spørgsmål, som du ikke kan finde svar på i manualen, bedes du
spørge din Bontrager-forhandler eller kontakte os.
Sikkerhed under kørslen
Når du kører på cyklen, skal du ikke kigge på computeren i længere tid ad
gangen (Figur 1). Hvis du ikke holder øjnene på vejen, kan du ramme en
forhindring, der kan bevirke, at du mister herredømmet over cyklen og styrter.
Anvendte betegnelser
Holde nede
Holde en knap nede i ca. tre sekunder
Trogkke
Tryk kortvarigt på en knap én gang
Nulstille
(slette indstillinger)
Indstille alle værdier i hukommelsen til 0 (nul) og
slette alle indstillinger
Genstart af tur
Indstille (udelukkende) Tur-værdier i hukommelsen
til 0 (nul)
Navigere
Tryk flere gange på en knap for at skifte mellem
en liste med værdier eller skærmelementer
Skifte
Skifte frem og tilbage mellem to værdier eller
skærmelementer
Figur 1. Se ikke på computeren i længere tid ad gangen.
Skærmelementer og forkortelser
NODE-computeren findes i to modeller:
· NODE 1
· NODE 2
UR
ALARM
TEMPERATUR
Begge modeller kan bruges på to cykler, der har forskellige størrelser hjul, og
alligevel beregne alle data korrekt. Du skal indstille hjulstørrelserne og vælge,
hvilken indstilling der er relevant for den pågældende Cykel, før
du begynder at køre.
CYKELVALG
∙ cykel1
∙ cykel2
BATTERI
HASTIGHED
(hoveddisplay)
PACER
VISNING AF
SEKUNDÆR
FUNKTION
AKTIVE
SENSORINDIKATORER
∙ hastighed
∙ kadence
∙ kraft
∙ puls
Figur 2. Skærmelementer.
VALG AF
HASTIGHEDSFUNKTION
∙ aktuel
∙ gennemsnit
∙ maksimal
TILSTANDSINDIKATORER
∙ kørsel
∙ indstilling
VALG AF
SEKUNDÆR
FUNKTION
∙ aktuel
∙ gennemsnit
∙ maksimal
Turdata
(kan genstartes til 0, uden at de har indflydelse på samlede data)
•
•
•
•
•
•
Kadence AVG og MAX
Længde (TRP)
Puls AVG, MIN og MAX. Plus zone 1 til 5
Energi AVG, MIN og MAX
Hastighed AVG og MAX
Højde (ALT) +, - og Hældning (%) AVG og MAX
Forkortelser og betegnelser på skærmen
Forkortelse
Betydning
Forkortelse
Betydning
ALT
Højde
NUTRI
Forsogninger
AVG
Gennemsnit
ODO
Kilometertæller
BIKES
Cykler, inkl. bike1 (cykel1) og bike2 (cykel2)
OFF
Fra
CAL
Kalorie
ON
Til
CLOCK
Ur
PWR
Energi
CUR
Aktuel eller nu
REPS
Gentagelser
DV
Dobbeltvisning, hvor to sekundære funktioner vises samtidig
REST
Hvile
SENS
Sensorer
F
Hunkøn
SOgSTEM
Sogstem
FT
Fod
TIME
Tid
HR
Puls
TRP
Tur
INT
Interval
TTL
I alt
M
Hankøn
UNITS
Enheder
MAX
Maksimum
WGT
Vægt
MIN
Minimum
MT
Meter
Tilstande
NODE-computeren har to tilstande:
· Kørsel
· Indstilling
KØRSEL
Dette er den tilstand, du bruger, når du kører på cyklen (Figur 3). Tilstanden
Kørsel viser de funktioner og oplogsninger, der er indsamlet af computeren.
Disse oplysninger kan være aktuelle data (din aktuelle hastighed, aktuel
temperatur eller data fra andre funktioner), eller for nogle funktioner kan NODE
vise dine gennemsnits-, total- eller minimum-/maksiumdata. Du kan få mere at
vide om hver enkelt af disse funktioner i det afsnit, hvor de beskrives.
Figur 3. Tilstanden Kørsel.
INDSTILLING (SETTING)
Denne tilstand bruger du til at forberede computeren til den første tur eller til at
indstille mere avancerede funktioner (Figur 4). I tilstanden Indstilling (SETTING)
kan du programmere computeren, og du kan vælge de enheder, du foretrækker
(f.eks. miles eller kilometer), angive den korrekte tid eller højde eller indstille
alarmer, så du får besked, hvis du overskrider din valgte minimum- eller
maksiumpuls.
Hvis computeren efterlades, mens den er i indstillingstilstand, skifter den
automatisk til tilstanden Kørsel.
Figur 4. Tilstanden Indstilling.
Skift af tilstand
Hvis du vil skifte mellem tilstanden kørsel og indstillingstilstand, skal du holde
nede i tre sekunder (Figur 5).
Dvale
Hvis sensorerne ikke sender signal til NODE i 20 minutter, skifter computeren
til dvaletilstand for at spare strøm. Efter ogderligere 10 minutter, skifter NODE
til Fra.
(3 sekunder)
Figur 5. Knapper.
Sensorer
NODE kan beregne oplogsninger fra fire sensorer:
Sensorernes funktion
· Kadence
· Hastighed
· Puls
· Energi
Sensorernes registrerer impulser fra enten passerende magneter, der er
fastgjort på en eger eller en pedalarm, elektriske impulser, der genereres af
dit hjertes banken, eller impulser fra energimåler. Når sensoren registrerer
input, sender den et radiosignal til NODE-computeren. Signalet har en
rækkevidde på ca. 1,5 meter.
Sensorer skal bruge strøm
Sensorer har brug for strøm. Hver enkelt sensor får strøm fra eget batteri. Hvis
batteriet løber tør, vil sensoren ikke længere sende signaler til computeren.
Ikke alle NODE-computer har alle sensorerne inkluderet. Hvis din cykel har
det relevante udstyr, kan du købe en sensor, der kan måle både hastighed og
kadence. Du kan også tilpasse computeren ved at købe ogderligere Bontrager
NODE-sensorer eller et valgfrit energimålings system hos din Bontrager-forhandler.
Før din første tur
Parring (Pair) – Vejledning
Før Node-enheden kan vise data, skal den identificere hvert af de radiosignaler,
der sendes af sensorerne (figur 6). Denne procedure, der tager mindre end et
minut, kaldes “parring” (Pair). Når Node opretter et par, husker den signalerne,
så dette vil normalt kun ske én gang (i forbindelse med opsætningen).
Bemærk
Sensorerne sender kun signaler, når de er aktiverede:
• Hjulet skal dreje rundt, for at hastighedssensoren aktiveres
• Pedalarmen skal dreje rundt, for at kadencesensoren eller
energisensoren aktiveres
• Du skal have pulsbæltet på, for at hjertesensoren aktiveres.
(3 sekunder)
Mens parringen gennemføres, blinker nullet 0 på hastighedsviseren. Denne
procedure kan tage op til 60 sekunder. Når dette er fuldført, vises ikonerne
for sensorer, der er tilsluttet, nederst på skærmen. Hvis et ikon for en sensor
forsvinder, er der ikke blevet oprettet et par for den pågældende sensor.
Gennemtving parring
Node behøver kun at udføre parringen én gang. Hvis parringen mislykkedes,
eller hvis du tilføjer en sensor senere, kan du også gennemtvinge parringen.
Vælg tilstanden Kørsel, hold
dnede i tre sekunder, mens du får
og
sensorerne til at sende signaler.
Figur 6. Låsning til radiosignaler fra sensorer.
(3 sekunder)
Tilslutning – Vejledning
Hver gang Node-enheden tændes, vil den automatisk forsøge at oprette
forbindelse til (låses til) de signaler, den kan huske fra parringsproceduren.
På samme måde som under parringsproceduren skal du aktivere sensorerne
(få dem til at sende signal), for at Node kan oprette forbindelse til signalerne.
Mens tilslutningen, gennemføres blinker nullet (0) på hastighedsviseren.
Når der er oprettet forbindelse til hastighedssensoren, holder nullet op med
at blinke, men ikonerne for de andre tilknyttede sensorer vil blinke, indtil
tilslutningsproceduren er fuldført. Dette kan tage op til 60 sekunder. Når
dette er fuldført, vises ikonerne for sensorer, der er tilsluttet, nederst
på skærmen (Figur 7).
Gennemtving tilslutning
Hvis tilslutningsproceduren mislykkes, vises - på skærmen i hver af de
funktioner, hvor sensoren er slået TIL, men hvor tilslutningen er mislykket.
Desuden vil ikonet for den pågældende sensor forsvinde. Disse indikationer
sker, når Node-enheden ikke modtager et signal under tilslutningsproceduren.
Du kan gennemtvinge tilslutningsproceduren:
Vælg tilstanden Kørsel, hold
at sende signaler.
(3 sekunder)
nede i tre sekunder, mens du får sensorerne til
Figur 7. Ikonerne viser, at sensorerne er tilsluttet.
Slå sensorer over på OFF (Fra)
eller ON (Til)
1. Hold
nede i tre sekunder for at skifte til indstillingstilstand.
2. Når BIKES, vises, skal du navigere med
3. Tryk på
til SENS.
.
(3 sekunder)
1.
2.
4. Hvis du vil skifte Kadence til ON eller OFF (TIL / FRA), skal du trykke
på
eller
Tryk på
.
for at vælge indstillingen.
(eller)
4.
5. Hvis du vil skifte Energi til ON eller OFF (TIL / FRA), skal du trykke
på
eller
Tryk på
.
for at vælge indstillingen.
(eller)
5.
3.
6. PHvis du vil skifte Puls til ON eller OFF (TIL / FRA), skal du trykke
på
eller
Tryk på
for at vælge.
(eller)
6.
7. Tryk på
for at gemme og afslutte.
Hvis du vil skifte til tilstanden Kørsel, skal du holde
sekunder
nede i tre
7.
Automatisk opsætning
Når du slår Node-enheden TIL første gang (eller skifter batterier eller udfører
nulstilling), vil computeren automatisk gennemføre procedurerne til parring og
tilslutning og indstille enhederne for én cykel.
Bemærk
Før du påbegynder denne procedure, skal du placere Node-enheden inden for
1,5 meter fra alle sensorer og være klar til at aktivere sensorerne, som beskrevet
under vejledningen til Parring.
(eller)
(3 sekunder)
1.
2.
1. Hold
nede i tre sekunder for at tænde computeren.
NODE-enheden skifter automatisk til indstillingstilstand, og bike1 og bike2
vises med en af de to fremhævet. Hvis det ikke er tilfældet, skal du trykke på
knappen Nulstil (slet indstillinger) bag på computeren.
eller
for at skifte mellem bike1 og bike2. Tryk på
for at
2. Tryk på
vælge.
Du kan gå tilbage fra alle valg. Tryk på .
3.
eller
for at ændre hjulstørrelsen. Tryk på
for at vælge.
Tryk på
(eller)
Bemærk
Du kan også angive en brugertilpasset hjulstørrelse.
3.
ODO vises først, og herefter samlet kørsel (kan være nul) med det første
ciffer understreget.
4. Tryk på
Tryk på
eller
for at ændre, hvilket tal der er understreget.
for at vælge.
(eller)
4.
5. Gentag trin 4 for at ændre og vælge de øvrige cifre, og tryk derefter på
6. Tryk på
vælge.
eller
for at skifte mellem MPH og KMH. Tryk på
.
for at
(eller)
5.
7. Tryk på
eller
for at skifte mellem °C og °F. Tryk på
6.
for at vælge.
(eller)
7.
8. Tryk på
vælge.
eller
for at skifte mellem 12hr og 24hr. Tryk på
for at
(eller)
8.
9. Tryk på
eller
for at vælge.
for at ændre, hvilket tal der er understreget. Tryk på
Gentag trin 9 for at ændre og vælge de øvrige cifre.
Hvis du har valgt indstillingen 12hr, skal du også vælge AM (efter midnat)
eller PM (efter middag).
(eller)
9.
10. Når PAIR vises, skal du få sensoren eller sensorerne til at sende signal
(dreje hjulet, pedalarmen osv.).
Computeren viser, at den udføre parringsproceduren.
(eller)
10.
Når NODE-enheden skifter til tilstanden Kørsel, hvor hastigheden
vises (Figur 8), er den klar til brug.
Hvis der ikke vises et ikon efter parringsproceduren, skal du gøre
et af følgende:
• Gennemtving parring
• Tryk på knappen Nulstil (slet indstillinger) for at starte forfra
• Se afsnittet Fejlfinding.
Figur 8. Tilstanden Kørsel med visning af hastighed.
Avanceret opsætning
I dette afsnit beskrives det, hvordan du kan udføre opsætningen for endnu en
cykel eller angive en brugertilpasset hjulstørrelse.
Sådan udfører du opsætning for
endnu en cykel
(eller)
1. Hold
nede i tre sekunder for at skifte til indstillingstilstand.
2. Tryk på
, når BIKES vises.
3. Tryk på
eller
Tryk på
4. Tryk på
Tryk på
(3 sekunder)
1.
2.
for at skifte mellem bike1 og bike2.
for at vælge.
eller
for at ændre hjulstørrelsen.
(eller)
for at vælge.
4.
5. Tryk på
3.
for at gemme og afslutte.
Hvis du vil skifte til tilstanden Kørsel, skal du holde
sekunder.
nede i tre
5.
Angivelse af en brugertilpasset
hjulstørrelse
Mål rulleomkredsen.
Bemærk
Rulleomkredsen er den afstand, som din cykel kan køre på nøjagtigt én
hjulomdrejning. Hvis cyklens ene hjul er større end det andet, skal du måle det
hjul, der har magneten monteret.
1.
Sæt dig på cyklen med hjulets ventil placeret lige over gulvet (Figur 9).
2.
Lad en hjælper sætte et mærke på gulvet, hvor ventilen er placeret.
3.
Rul cyklen fremad, indtil hjulet er rullet én omgang, så ventilen igen er
placeret lige over gulvet.
4.
Sæt et mærke på gulvet ved ventilens nye placering.
5.
Mål afstanden mellem mærkerne. Omregn målingen til millimeter,
hvis det er nødvendigt. Resultatet er lig med den brugertilpassede
hjulstørrelse.
? mm
Figur 9. Rulleomkreds.
1. Hold
2. Tryk på
nede i tre sekunder for at skifte til indstillingstilstand.
, når BIKES vises.
3. Tryk på eller for at skifte mellem bike1 og bike2.
(eller)
(3 sekunder)
1.
2.
3.
Tryk på
for at vælge.
4. Naviger med
eller
til CUSTOM, og tryk derefter på
.
(eller)
4.
5. Tryk på
Tryk på
eller
for at ændre, hvilket tal der er understreget.
for at vælge.
Gentag trin 6 for de øvrige cifre
.
(eller)
5.
6. Tryk på
for at gemme og afslutte.
Hvis du vil skifte til tilstanden Kørsel, skal du holde
sekunder.
nede i tre
6.
Alle ture efter den første
Hvis du vil slå NODE “Til”, skal du blot trykke på en vilkårlig knap eller sende
hastigheds- eller kadencedata til NODE-enheden: drej pedalarmen eller drej
hjulet rundt. Tilslutningsproceduren vil begynde med det samme.
Sådan genstarter du
(ændre turdata til 0)
(3 sekunder)
1. Gå til tilstanden Kørsel, og hold
nede i tre sekunder.
1.
Bemærk
Turdataene omfatter følgende oplysninger:
• Kadence AVG og MAX
• Længde (TRP)
• Puls AVG, MIN og MAX. Plus zone 1 til 5
• Energi AVG, MIN og MAX
• Hastighed AVG og MAX
• Højde (ALT) +, - og Hældning (%) AVG og MAX
Sådan vælger du cykel
(eller)
NODE-enheden kan beregne data for to forskellige cykler, også selv om de har
forskellige størrelser hjul. Hvis du ikke har gennemført indstillingsproceduren for
den anden cykel, skal du se afsnittet Avanceret opsætning.
1. Hold
1.
nede i tre sekunder for at skifte til indstillingstilstand.
2. Tryk på
, når BIKES vises.
3. Tryk på
eller
Tryk på
(3 sekunder)
for at skifte mellem bike1 og bike2.
for at vælge.
4. Hvis du vil skifte til tilstanden Kørsel, skal du holde
nede i tre sekunder.
4.
2.
3.
Forklaring til node-enhedens
funktioner
HASTIGHED
Hastighed er en måling af, hvor hurtigt cyklen kører.
Hastighedsfunktionens egenskaber
Hastigheden vises altid i tilstanden Kørsel (Figur 10). NODE-enheden kan også
vise din aktuelle (CUR), gennemsnitlige (AVG) og maksimale (MAX) hastighed.
NODE-enheden kan gøre dette for to cykler, bike1 og bike2. Hvis hastigheden
skal vises korrekt, skal du vælge den korrekte cykel, før du kører, og
hjulstørrelsen skal være angivetg.
Bemærk
Hastighedssensor
Sensoren til hastighed er monteret på cyklens forgaffel eller kædestræber. For
at sensoren kan registrere hastigheden, skal hastighedsmagneten være placeret
korrekt på en eger, og hjulet skal dreje rundt.
Figur 10. Hastighedsskærmen.
Visning CUR AVG MAX for hastighed
1. Gå til tilstanden Kørsel (Figur 3), og naviger til
.
2. CUR skifter til AVG, og denne skifter til MAX.
1.
2.
KADENCE (CAD)
Kadencen angiver, hvor hurtigt du drejer pedalerne, og tælles som antallet
af hele pedalomdrejninger pr. minut (RPM).
Kadencefunktionens egenskaber
Når kadencefunktionen vises, vises CAD i den nederste del af skærmens
(Figur 11). Node-enheden kan vise aktuel (CUR), gennemsnitlig (AVG) og
maksimal (MAX) kadence.
Bemærk
Kadencesensor
Sensoren til kadence er monteret på cyklens venstre kædestræber.
Kadencemagneten skal være placeret korrekt på pedalarmen. Sensoren skal
være ON og sende signal.
Figur 11. Kadencefunktion.
Visning af CUR AVG MAX for kadence
1. Gå til tilstanden Kørsel, og naviger med
2. Naviger med
til CAD.
.
3. CUR skifter til AVG, og denne skifter til MAX.
1.
2.
3.
ENERGI (PWR)
Energi er en måling af det arbejde, du udfører, dvs. hestekræfterne.
Den tilsvarende måleenhed efter metersystemet er joule.
Energifunktionens egenskaber
Hvis der sendes energidata til NODE-enheden, vises PWR i den nederste
del af skærmen (Figur 12). NODE-enheden kan vise aktuel (CUR),
gennemsnitlig (AVG) og maksimal (MAX) energi
.
Bemærk
Energisensor
NODE-enheden kan modtage signaler fra flere forskellige energimålere
(-sensorer), der benytter protokollen ANT+. Bontrager fremstiller dog ikke en
energimåler. Sensoren skal være ON og sende signal (drej pedalerne rundt)
.
Figur 12. Energifunktionen.
Visning af CUR AVG MAX for Energi
CUR = Aktuel
AVG = Gennemsnit
MAX = Maksimum
1. Gå til tilstanden Kørsel, og naviger med
2. Naviger med
til PWR.
.
3. CUR skifter til AVG, og denne skifter til MAX.
1.
2.
3.
Kalibrering af Energi
Du får de mest nøjagtige data, hvis du kalibrerer energifunktionen, før hver tur.
1. Gå til tilstanden Kørsel, og naviger med
2. Tryk på
til PWR.
.
CALIB? (Kalibrer?) vises.
1.
3. Tryk på
, hvis du vil kalibrere.
Efterhånden som NODE kalibreres, blinker hver del af nullet (0) i et
cirkelformet bevægelsesmønster.
Herefter vises DONE (fuldført), og efter et sekund vender NODE tilbage til
PWR-funktionen.
3.
Bemærk
Hvis CALIB? vises, vender Node tilbage til kalibreringsskærmen, fordi
kalibreringsproceduren er mislykket. Gentag trin 2 og 3, eller se afsnittet
Fejlfinding.
Tryk på
hvis du vil vende tilbage til PWR.
4.
2.
PULS (HR)
Pulsen er en måling af, hvor mange gange dit hjerte slår på et minut.
Pulsfunktionens egenskaber
Hvis der sendes pulsdata til Node-enheden, vises HR i den nederste del af
skærmen (Figur 13). Node-enheden kan vise aktuel (CUR), gennemsnitlig
(AVG) og maksimal (MAX) puls. Du kan også angive fem zoner. Hver zone er
en målpuls, som ligger inden for en øvre og nedre grænse. Node-enheden
beregner, hvor lang tid du har været i hver enkelt zone
.
Bemærk
Pulssensor
Den sensor, der bruges til pulsmåling, er NODE-pulsbæltet. Pulsbæltet skal være
placeret korrekt på dit bryst (Figur 14), med kontakt til huden, og den virker bedre,
hvis kontaktområdet er en smule fugtigt. Pulsbæltet skal sidde tæt for at blive på
plads. Forskyd spænderne for at justere selens længde. Sensoren skal være ON
og sende signal.
Figur 13. Pulsfunktionen.
Figur 14. Brystselens placering.
Visning af CUR AVG MAX for puls
1. Gå til tilstanden Kørsel, og naviger med
2. Naviger med
til HR.
.
3. CUR skifter til AVG, og denne skifter til MAX.
Hvis du har angivet pulszonerne, vil der vises et tal ved siden af den
aktuelle CUR puls. Dette tal er den aktuelle pulszone.
1.
Visning af zoner
2.
Indstilling for % af maksimal puls
Zone
Node kan beregne og vise den tid, som din puls har været i hver enkelt zone. Før
den kan indsamle disse data, skal du angive zonerne.
3.
1
50—60
2
60—70
3
70—80
4
80—90
5
90—100
ZONE = zone
CAL = kalorie
1. Gå til tilstanden Kørsel, og naviger med
2. Tryk på
til HR.
.
3. Når CAL vises, skal du trykke på
igen.
1.
2.
3.
4. Zone 1 vises med angivelse af, hvor lang tid, der er tilbragt i Zone 1 siden
sidste genstart af tur.
Naviger med
5. Tryk på
for at se Zone 1 til 5.
hvis du vil vende tilbage til HR.
4.
5.
Angivelse af pulszoner
MIN = minimum
MAX = maksimum
1. Hold
nede i tre sekunder for at skifte til indstillingstilstand.
2. Når BIKES vises, skal du navigere med
3. Tryk på
eller
til HR.
.
(eller)
(3 sekunder)
1.
2.
3.
4. Hvis du vil ændre tallet for MIN, skal du trykke på .
Hvis du vil gå til MAX, skal du trykke på
og gå videre til trin 6.
5. Tryk på
Tryk på
eller
for at ændre, hvilket tal der er understreget.
for at vælge.
(eller)
Gentag trin 5 for de øvrige cifre.
4.
5.
6. Tryk på
for at gå til MAX.
7. Hvis du vil ændre tallet for MAX, skal du trykke på
.
6.
8. Tryk på
Tryk på
eller
7.
for at ændre, hvilket tal der er understreget.
for at vælge.
Gentag trin 9 for de øvrige cifre.
(eller)
8.
9. Tryk på
for at gemme og afslutte.
Hvis du vil skifte til tilstanden Kørsel, skal du holde
nede i tre sekunder.
9.
KALORIEFORBRÆNDING (CAL)
Denne funktion beregner, hvor mange kalorier du forbrænder, baseret på arbejde
og kropsvægt (Figur 15). CAL er baseret på pulsen, så sensoren skal være ON og
sende signal.
Figur 15. Funktionen Kalorieforbrænding.
Sådan vises kalorieforbrænding
1. Gå til tilstanden Kørsel, og naviger med
2. Tryk på
.
3. Tryk på
for at vende tilbage til Puls.
til HR.
1.
2.
3.
Indstilling af kalorieforbrænding
M = hankøn
F = hunkøn
WGT = vægt
kg = kilogram
lb = pund
1. Hold
nede i tre sekunder for at skifte til indstillingstilstand.
2. Når BIKES vises, skal du navigere med
(eller)
til CAL.
(3 sekunder)
3. Tryk på
.
1.
4. Tryk på
eller
5. Tryk på
for at vælge.
6. Tryk på
eller
2.
3.
(hankøn) eller F (hunkøn).
for at skifte enhed for WGT mellem kg og lb.
(eller)
4.
7. Tryk på
for at vælge.
8. Tryk på
eller
Tryk på
(eller)
5.
6.
for at ændre, hvilket tal der er understreget.
for at vælge.
Gentag trin 6 for de øvrige cifre.
(eller)
7.
8.
INTERVALLER (INT)
Intervaller er tidsperioder af en indstillet længde, adskilt af indstillede
tidsperioder.
Intervalur
Intervaluret kører separat i forhold til tidsfunktionen, så du kan stadig bruge
stopursfunktionen og navigere gennem standardfunktioner uden at stoppe
intervaluret.
På skærmbilledet til INT vises to ure over et felt (Figur 16). Når uret til venstre
kører, tæller det ned, hvor lang tid der er tilbage af intervallet. Når uret til højre
kører, tæller det ned, hvor lang tid der er tilbage af hvileperioden. Feltet viser det
antal af intervaller, der er tilbage af det samlede antal gentagelser, og gennem
feltet bevæger der sig en bjælke, som angiver statussen for hhv. interval- og
hvileuret.
Figur 16. Intervalfunktion.
Sådan vises intervaluret
1. Gå til tilstanden Kørsel, og naviger med
til INT.
1.
Sådan startes intervaluret eller genstartes fra 0
1. Gå til tilstanden Kørsel, og naviger med
eller
til INT.
2. Hvis du vil starte uret fra urets aktuelle tilstand, skal du trykke på
.
(eller)
1.
3. Hvis du vil genstarte uret ved 00:00, skal du holde
2.
nede i tre sekunder.
3.
Sådan stoppes intervaluret
1. Gå til tilstanden Kørsel, og naviger med
2. Tryk på
eller
til INT.
.
1.
2.
Sådan indstilles intervaller
Indstillingen af intervaller er opdelt i fire sektioner:
· ON/OFF (Til/Fra)
· TIME (varigheden af intervallet)
· REST (varigheden af tiden mellem intervaller)
· REPS (antallet af gentagelser)
1. Hold
nede i tre sekunder for at skifte til indstillingstilstand.
(eller)
2. Når BIKES vises, skal du navigere med
3. Tryk på
eller
til INT.
.
1.
4. Hvis du vil skifte fra ON eller OFF, skal du trykke på
Tryk på
(3 sekunder)
eller
2.
.
for at vælge.
5. Hvis du vil ændre intervaltiden, skal du trykke på
Hvis du vil springe videre til REST, skal du trykke
på
og gå videre til trin 9.
.
(eller)
4.
6. Tryk på
Tryk på
3.
eller
5.
for at ændre, hvilket tal der er understreget.
for at vælge.
Gentag trin 6 for de øvrige cifre.
7. Tryk på
for at gå til REST.
(eller)
6.
7.
8. Hvis du vil ændre hviletiden, skal du trykke på .
Hvis du vil springe videre til REPS, skal du trykke på
gå videre til trin 13.
9. Tryk på
Tryk på
eller
og
for at ændre, hvilket tal der er understreget.
for at vælge.
Gentag trin 9 for de øvrige cifre.
(eller)
10. Tryk på
Tryk på
9.
10.
11.
for at gå til REPS.
11. Hvis du vil ændre antallet af gentagelser, skal du trykke på
12. Tryk på
8.
eller
.
for at ændre, hvilket tal der er understreget.
for at vælge.
Gentag trin 12 for de øvrige cifre.
13. Tryk på
for at gemme og afslutte.
(eller)
Hvis du vil skifte til tilstanden Kørsel, skal du holde
nede i tre sekunder.
12.
13.
TUR (TRP)
En tur er den distance, du har kørt siden sidste nulstilling. Kilometertæller
viser den samlede distance siden sidste nulstilling (nulstilling af indstillinger).
Node-enheden lægger distanceværdier for Tur og Kilometertæller fra bike1 til
værdierne for bike2.
Turfunktionens egenskaber
I Turvisning vises TRP i den nederste del af skærmen (Figur 17). Hvis
kilometertælleren vises i displayet, vises der ingen bogstaver.
Bemærk
Sensor for turdata
Hastighedssensoren indsamler data om turens længde. Hvis hastighedssensoren
skal kunne registrere, at magneten på hjulet passerer, skal sensoren være placeret
korrekt.
Figur 17. Turfunktion.
Visning af Tur TRP og kilometertæller
1. Gå til tilstanden Kørsel, og naviger med
2. Skift med
til TRP.
.
Displayet skifter fra TRP til kilometertæller (ingen forkortelse på skærmen).
1.
2.
3.
Indstilling af kilometertælleren
SYSTEM = System
1. Hold
nede i tre sekunder for at skifte til indstillingstilstand.
2. Når BIKES vises, skal du navigere med
3. Tryk på
til SYSTEM.
.
(3 sekunder)
1.
4. Tryk på
, når ODO vises.
5. Tryk på
eller
Tryk på
2.
3.
for at ændre, hvilket tal der er understreget.
for at vælge.
Gentag trin 5 for de øvrige cifre.
Hvis du vil skifte til tilstanden Kørsel, skal du holde
(eller)
nede i tre sekunder.
4.
5.
HØJDE (ALT)
Node 2 kan beregne ALT, dvs. højde. Højde er højden over havets overflade.
Node lægger højdeværdier fra bike1 til værdierne for bike2.
Højdefunktionens egenskaber
Højdefunktionen kan beregne ændringer i højden under en tur, herunder fald,
stigning og samlet ændring (Figur 18). Højdefunktionen kan også beregne den
aktuelle og den maksimale stigning, den procentvise stigning over en distance.
Figur 18. Højdefunktion.
Sådan vises stigning (%), Tur (TRP) og I alt (TTL)
MT = Meter
FT = Fod
1. Gå til tilstanden Kørsel, og naviger med
2. Naviger med
til ALT.
.
Stigning (%) vises, derefter vises Turhøjde (TRP+), og derefter vises
Højde i alt (TTL+).
1.
2.
3. Hvis du vil se stigningen (+) eller faldet (-) for turen eller i alt, skal du navigere
til den pågældende funktion og skifte med .
3.
4. Når % vises, skal du skifte med
maksimale (MAX) værdi.
for at se den aktuelle (CUR) og
4.
Indstilling af aktuel højde
Højdemåleren måler højden baseret på lufttryk og temperatur. Lufttrykket ændres
med vejret, så du for det mest nøjagtige resultat ved at indstille den aktuelle
højde, før du bruger funktionen første gang, og hver gang du er i nærheden af et
referencepunkt, hvor du kender højden.
1. Hold
nede i tre sekunder for at gå til Indstillingstilstand.
2. Når BIKES vises, skal du navigere med
eller
til SYSTEM.
(eller)
3. Tryk på
.
(3 sekunder)
1.
2.
3.
4. Når ODO vises, skal du navigere med
5. Tryk på
til ALT.
.
6. Hvis du vil skifte fra FT eller MT, skal du trykke på
eller
.
(eller)
4.
Tryk på
6.
for at vælge.
7. Hvis du vil skifte fra
Tryk på
5.
eller
, skal du trykke på
eller
.
for at vælge.
(eller)
7.
8. Tryk på
Tryk på
eller
for at ændre, hvilket tal der er understreget.
for at vælge.
Gentag trin 8 for de øvrige cifre.
Hvis du vil skifte til tilstanden Kørsel, skal du holde
(eller)
nede i tre sekunder.
8.
DOBBELTVISNING (DV)
Ved dobbeltvisning opdeles den nederste del af skærmen, så den kan vise to
sekundære funktioner på samme tid (Figur 19). Hastighed, der er den primære
funktion, vises altid i tilstanden Kørsel. I dobbeltvisning kan
Node-enheden også vise f.eks. Energi og Puls samtidig med Hastighed.
Der er fire tilgængelige funktioner i dobbeltvisning:
· HR (Puls)
· TRP (Længde)
· CAD (Kadence)
· PWR (Energi)
Disse funktioner skal være slået TIL, parret og tilsluttet, før de bliver tilgængelige
i dobbeltvisning. Se “Parring -Vejledning”, “Tilslutning -Vejledning”, og “Slå
sensorer FRA eller TIL” ovenfor.
Figur 19. Dobbeltvisningsfunktion
Sådan slås dobbeltvisningsfunktionen til, konfigureres
skærmen
1. Hold
nede i tre sekunder for at skifte til indstillingstilstand.
2. Når BIKES vises, skal du navigere med
eller
til DV.
(eller)
3. Tryk på
.
(3 sekunder)
1.
2.
3.
4. Tryk på
Tryk på
eller
for at skifte mellem ON og OFF.
for at vælge.
5. Hvis du vil ændre funktionen til venstre, skal du navigere med
.
(eller)
4.
6. Hvis du vil ændre funktionen til højre, skal du navigere med
7. Tryk på
5.
.
for at gemme og afslutte.
Hvis du vil skifte til tilstanden Kørsel, skal du holde
nede i tre sekunder.
6.
Sådan vises dobbeltvisning (DV)
1. Gå til tilstanden Kørsel, og naviger med
til DV.
1.
7.
TID
Node-enheden bruger tid på to måder:
· Klokkeslæt (ur)
HH:MM; timer og minutter
· Køretid (stopur)
HH:MM:SS; timer, minutter og sekunder
I tilstanden Kørsel vises tidsfunktionen altid (Figur 20).
Køretidsdata slettes ved genstart af tur, men indstillingen for uret slettes ikke.
Når uret for køretid overskrider 9:59:59, , skifter det første ciffer til H ved siden af
timer og minutter (H:00:00).
Figur 20. Tidsfunktion
Visning af ur og køretid
1. Gå til tilstanden Kørsel, og hold
Ur og Køretid.
nede i tre sekunder for at skifte mellem
1.
Indstilling af tid
12hr = 12-timers ur
24hr = 24-timers ur
1. Hold
nede i tre sekunder for at skifte til indstillingstilstand.
2. Når BIKES vises, skal du navigere med
3. Tryk på
eller
til SYSTEM.
.
(eller)
(3 sekunder)
4. Når ODO vises, skal du navigere med
5. Tryk på
6. Tryk på
Tryk på
1.
2.
4.
5.
til CLOCK.
for at skifte.
eller
for at skifte mellem 12hr og 24hr.
for at vælge.
(eller)
6.
3.
7. Tryk på
Tryk på
eller
for at ændre, hvilket tal der er understreget.
for at vælge.
Gentag trin 7 for de øvrige cifre.
Hvis du har valgt indstillingen 12hr, skal du også vælge AM (efter midnat)
eller PM (efter middag).
(eller)
7.
8.
Tryk på
for at gemme og afslutte.
Hvis du vil skifte til tilstanden Kørsel, skal du holde
nede i tre sekunder.
8.
FORSYNINGSTIMER
Forsyningsalarmen viser en alarmklokke (Figur 21) for at minde dig om at
spise med de intervaller, du selv vælger. Intervallerne baseres på køretidsuret
og ikke på klokkeslættet, så forsyningstimeren viser tiden som timer og minutter
(HH:MM).
Figur 21. Forsyningstimeralarm.
Indstilling af forsyningsalarm
ON = Til
OFF = Fra
1. Hold
nede i tre sekunder for at skifte til indstillingstilstand.
2. Når BIKES vises, skal du navigere med
Tryk på
til NUTRI.
.
(3 sekunder)
1.
2.
3. Tryk på
Tryk på
4. Tryk på
eller
for at skifte mellem ON og OFF.
for at vælge.
igen.
(eller)
3.
5. Tryk på
Tryk på
eller
4.
for at ændre, hvilket tal der er understreget.
for at vælge.
Gentag trin 6 for de øvrige cifre.
Hvis du vil skifte til tilstanden Kørsel, skal du holde
nede i tre sekunder.
(eller)
5.
BAGBELYSNING
Node 2 har bagbelysning af skærmen. Bagbelysningen er en lyskilde bag
skærmen, som gør tallene mere synlige.
Sådan indstilles bagbelysningen til ON
1. Gå til tilstanden Kørsel, og hold
nede i tre sekunder.
Bagbelysningen slås automatisk Fra efter fem sekunder for at spare batteri.
(3 sekunder)
1.
Montering
I dette afsnit beskrives det, hvordan computeren monteres på styret, og hvordan
sensorer og magneter fastgøres de relevante steder. Der er ingen ledninger.
Nødvendigt værktøj
• Skruetrækker til lille kærv
• Lille stjerneskruetrækker
• 2,5mm unbrakonøgle (hvis der skal monteres en
SpeedTrap- eller DuoTrap-sensor)
Sådan monteres computeren på styret
1. Find styrets diameter (25,4 mm, 26,0 mm, eller 31,8 mm).
2. Sæt det korrekte beslag ind i computerholderen (Figur 22).
Figur 22. Beslag bag på computerens bund.
Figur 23. Polstring sat ind i computerens bund.
Figur 24. Skruen strammes.
Figur 25. Computeren skydes ind i holderen.
3. Skyd beslagets forende til bunden af rillen i holderen.
4. Indfør gummipolstring B bag i holderen (Figur 23).
5. Sæt beslaget omkring styret.
6. Indsæt skruen fra forsiden af computeren, og skru den fast (Figur 24).
7. Skyd computeren ind i holderen (Figur 25).
Sådan monteres computeren på frempinden
1. Indfør gummipolstring B bag i computerholderen.
2. Placer holderen på frempinden.
3. Fastgør holderen på frempinden med strips.
4. Skyd computeren ind i holderen (Figur 25).
Sådan monteres hastighedsmagneten
1. Vend B-etiketten væk fra hjulet (Figur 26), og sæt magneten
omkring en eger.
Figur 26. Skruen strammes.
Figur 27. Egerrille og -klemme.
Figur 28. Magneten tilpasses.
Figur 29. Klemmeskruen strammes.
2. Luk magneten, så egeren ligger i den rille, der går gennem
magneten (Figur 27). Klem magneten, indtil klemmen låses.
3. Skyd magneten op eller ned på egeren, så sidder på linje med
sensoren (Figur 28).
4. Fastgør klemmeskruen bag på magneten (Figur 29), så magneten
bliver på plads.
Sådan monteres Kadencemagneten
1. Fjern den venstre pedal.
2. Skub kadencemagneten (Figur 35) på pedalarmen med
magneten på indersiden.
3. Monter pedalen igen.
4. Tilpas magneten, så den er på linje med kadencesensoren
Sådan monteres sensorer
Visse Trek- og Gary Fisher racercykler har en specialdesignet lomme,
hvor du kan montere en SpeedTrap-sensor direkte i forgaflen eller en
DuoTrap-sensor (Figur 32) direkte i kædestræberen. Hvis du skal montere
en SpeedTrap- eller DuoTrap-sensor (sælges begge separat), skal du følge
den monteringsvejledning, der følger med sensoren.
Figur 30. Kadencemagnet på pedalarm.
Figur 31. Hastighedssensor på forgaffel.
Figur 32. DuoTrap-sensor i kædestræber.
Figur 33. Strip.
For cykler, der ikke er kompatible med SpeedTrap- eller DuoTrap:
1. Placer sensoren på forgaflen (Figur 31) eller kædestræberen, så den er
placeret korrekt i forhold til magneten (Figur 28). Flyt eventuelt magneten.
2. Når delene er tilpasset korrekt, skal du føre en strip gennem sensoren og
rundt om forgaflen eller kædestræberen (Figur 33).
3. Fastgør endnu en strip.
4. Kontroller sensorens tilpasning igen, og stram begge strips.
5. Brug en saks til at klippe de overskydende strip-ender af.
Vedligeholdelse af batteri
Nulstil
Både batteriet og hver af sensorerne indeholder batteri. Hvis du bruger
NODE-enheden én time hver dag, bør batterierne holde i ca. 10 måneder.
Du kan slette alle indstillinger og programmeringer. Tryk på knappen Nulstil.
NODE-enheden skifter til proceduren til Automatisk opsætning.
Sensorbatterier
Sæt nye batterier i sensorerne hver 10. måned, eller når computeren ikke
længere er i stand til at gennemføre parring eller tilslutning for den pågældende
sensor (Figur 34).
Computerbatteri
Sæt nyt batteri i computeren, når batteriindikatoren viser 10 % (når
batteriindikatoren ikke viser nogen bjælker).
Skriv værdierne for Tur og I alt ned, før du tager batteriet ud af computeren.
Når batteriet er taget ud, nulstilles (slet indstillinger) computeren automatisk og
ændrer værdierne for alle funktioner til nul (0). Når du har sat et nyt batteri i
(Figur 35), puede conFigurr manualmente los totales.
Batteritype
Der bruges samme type batteri til computeren og de enkelte sensorer. Det er et
lithiumbatteri på 3 volt af typen CR2032. Tag de gamle batterier med i butikken,
når du skal købe nye.
Figur 34. Batteridækslet fjernes.
Figure 35. Battery Replacement.
Figure 36. Knappen Nulstil.
Fejlfinding
Hvis der opstår problemer med din NODE-computer, kan du bruge denne guide til at løse dem. Hvis
du ikke kan løse et problem, skal du tage computeren – og cyklen – med til forhandleren.
Problem
Mulig årsag
Løsning
Uregelmæssige data
Magneten er ikke justeret ordentligt eller er for langt væk
Juster magnetens og sensorens placering
Lav batterikapacitet i sensoren
Skift batteriet
Magneten er ikke justeret ordentligt eller er for langt væk
Juster magnetens og sensorens placering
Sensoren er indstillet til OFF
Indstil sensoren til ON
Computeren er ikke tilsluttet sensorens signal
Gennemtving tilslutning
Hjulstørrelsen er angivet forkert
Nulstil computeren (slette indstillinger)
Sensoren læser ikke magneten korrekt
Juster magneten og sensoren
Lav batterikapacitet i sensoren
Skift batteriet
Sensoren læser ikke magneten korrekt
Juster magneten og sensoren
Computeren er ikke tilsluttet sensorens signal
Gennemtving tilslutning
Lav batterikapacitet i sensoren
Skift batteriet
Sensoren er indstillet til OFF
Indstil sensoren til ON
Sensoren læser ikke pulsen korrekt
Juster brystselens placering, eller fugt pulsmåleren
Computeren er ikke tilsluttet sensorens signal
Gennemtving tilslutning
Lav batterikapacitet i sensoren
Skift batteriet
Sensoren er indstillet til OFF
Indstil sensoren til ON
Computeren er ikke tilsluttet sensorens signal
Gennemtving tilslutning
Lav batterikapacitet i sensoren
Skift batteriet
Sensoren er indstillet til OFF
Indstil sensoren til ON
Sensoren sender ikke signal
Se brugermanualen til energimåleren
Computeren er i transporttilstand
Hold
Batteriet er dødt eller forkert monteret
Monter et batteri, der virker
Der er ikke tilsluttet nogen sensorsignaler
Aktiver sensorerne og gennemtving tilslutning
Den aktuelle hastighed vises ikke
Hastigheden vises ikke korrekt
Ingen kadence
Ingen puls
Energien kalibreres ikke
Blank skærm
– – vises
nede i tre sekunder
www.bontrager.com
Bontrager & Bontrager B-Dot are registered trademarks of Trek Bicycle Corporation.
©2009 Trek Bicogcle Corporation, Waterloo, Wisconsin 53594 USA. All rights reserved
Part Number 304105
Download PDF

advertising