Blaupunkt | DVB-C | DVB-C* | USB | PVR | DVD - Blaupunkt TV

DVB-C* | USB | PVR | DVD - Blaupunkt TV
|
DVB-T | DVB-C* | USB | PVR | DVD*
Instrukcja obsługi
* opcjonalnie
GWARANCJA
Szanowni Państwo,
Dziękujemy za wybór naszego produktu. Produkcja telewizorów LCD/LED jest bardzo skomplikowanym procesem, podczas którego są
poddawane licznym testom zapewniającym ich wysokej jakości.
• Okres gwarancji trwa 24 miesiące od dnia zakupu urządzenia przez użytkownika i musi być potwierdzony dowodem zakupu (paragon
lub faktura) wystawionym przez autoryzowanego dystrybutora. Data sprzedaży musi być czytelna, bez jakichkolwiek usunięć i zmian.
• W przypadku technicznych zmian, żeby nie utracić gwarancji użytkownik musi przedłożyć kartę gwarancyjną wraz z dowodem zakupu.
• Gwarancja odnosi się do elementów urządzeń, które miały wady fabryczne lub odkształcenia materiału, naprawione lub wymienione,
bez żadnych kosztów dla klienta - z wyłączeniem kosztu połączenia lokalnego.
• Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych w wyniku przerwy w dostawie energii elektrycznej, nieprawidłowego rozładunku,
niedbałego lub nieprawidłowego użytkowania, zmian lub podłączeń z innymi urządzeniami dokonanymi przez nieautoryzowanego
technika lub użytkownika, niepoprawnej konserwacji, albo innych przyczyn niezwiązanych z wadami produkcyjnymi urządzenia.
• Gwarancja nie pokrywa szkód spowodowanych niewłaściwym używaniem urządzenia, szczególnie używaniem na zewnątrz i
wykonywaniem zmian i/albo przystosowań niezbędnych do wykorzystania w innych krajach lub regionach, dla których urządzenie nie
było przeznaczone. Gwarancja zanika w wypadku zmiany, usunięcia albo nieczytelności typu produktu lub numeru seryjnego.
• Nie ponosimy odpowiedzialności za uszkodzenia spowodowane bezpośrednio lub pośrednio przez ludzi, zwierzęta lub przedmioty,
przez nieodpowiednie lub nadmierne używanie, oraz jeśli uszkodzenie nastąpilo na skutek postępowania niezgodnego z instrukcją,
przede wszystkim dot. zaleceń instalacji, używania i konserwacji urządzenia.
• Gwarancja na sprzedany towar nie wyłącza , nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową
ZGŁOSZENIE REKLAMACYJNE LUB PROCEDURA NAPRAWY
1. Przed zgloszeniem reklamacji i ubieganiem się o naprawę gwarancyjną użytkownik musi przeczytać rozdział „Rozwiązywanie problemów“ w Instrukcji obsługi i sprawdzyć, czy naprawa jest możliwa na miejscu.
2. Jeśli użytkownik nie potrafi rozwiązać problemu, musi spróbować przywrócić ustawienia fabryczne (więcej informacji w Instrkcji
obsługi) lub skontaktować się z Obsługę klienta.
3. Jeżeli problem się powtarza, użytkownik może żądać naprawy uszkodzonego urządzenia. Obsługa klienta (w Polsce: 0048 22
3970804) może od użytkownika wymagać wypełnenia formularza o zwrocie materialu (RMA – Return Material Approval). Ewentualnie mogą Państwo wysłać wniosek naprawy na adres e-mail: poland@blaupunkt-europe.com.
W przypadku kiedy naprawa urządzenia nie będzie możliwa, wymienimy Państwa telewizor na nowy
Aby wypełnić formularz RMA prawidłowo, musi użytkownik podać następujące dane:
d) Opis produktu i numer seryjny
e) Kopia originalnego dowodu zakupu
f ) Opis problemu
g) Adres odbioru i informacje kontaktowe
h) Prosimy, żeby Państwo zatrzymali opakowania odbiornika podczas całego okresu gwarancji, by zapewnić bezpieczny transport w
razie naprawy.
i) Data i miejsce zakupu
WAŻNE! Niezależnie od tego, czy Państwo wypełniacie formularz RMA przez telefon lub e-mail, zawsze wyślijcie kopię
originalnego dowodu zakupu do odpowiedniego centrum pomocy technicznej.
4. Po zakonczeniu diagnostyki zaburzeń i problemów operacyjnych UMC powinien:
• Potwierdzić ważność gwarancji, jeśli jest uzasadniona,
• Przydzielić klientowi numer RMA
• Podjąć kroki niezbędne do rozpoczęcia naprawy.
O otrzymaniu numeru RMA będzie klient informowany przez telefon, fax albo e-mail. W przypadku odbioru urządzenia od klienta,
klient musi przygotować produkt. Telewizor będzie odebrany i poddany naprawie/zamianie tylko ze wszystkimi akcesoriami i w
originalnym opakowaniu. Jeśli klient nie dotrzyma podstawowej procedury przy odbieraniu uszkodzonego urządzenia, będzie
obciążony kosztami związanymi z nieprzestrzeganiem tego warunku.
5. eżeli klient nie może gwarantować, że urządzenie będzie odpowiednie zapakowane i opatrzone znaczkiem „ostrożnie szkło“, UMC
może dostarczyć opakowanie nadające się do transportu. Klient ponosi odpowiedzialność za uszkodzenia spowodowane użyciem
niewłaściwego opakowania.
6. Klientowi będzie dostarczony naprawiony odbiornik.
7. Klient powinien zatrzymać numer RMA razem z numerem seryjnym i posługiwać się nimi podczas kontaktu z UMC. Jeśli klient żąda
naprawy uszkodzeń, które nie są objęte gwarancją (zobacz wyłączenia gwarancji), UMC rezerwuje sobie prawo wymagać zwrotu
kosztów związanych z transportem. Poza tym rezerwuje sobie UMC prawo żądać zwrotu kosztów za ekspedycję. Zwykłe ceny usług
UMC będą służyć jako podstawa do obliczenia tych kosztów.
Formularz RMA można znaleźć na końcu tej instrukcji
Ważne: Klient będzie informowany przez dostawce lub partnera serwisowego w ciągu 14 dni (od przyjęcia urządzenia w
centrum serwisowym) o długości trwania naprawy.
Ważne zalecenia bezpieczeństwa
UWAGA!
RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM
OTWIERAĆ
Prosimy uważnie przeczytać poniższe
zalecenia. Przed uruchomieniem
urządzenia powinni Państwo przeczytać
wszystkie zalecenia dotyczące
bezpieczeństwa i eksploatacji.
Ostrzeżenia
 Żeby zapobiec niebezpieczeństwu pożaru, porażeniu
prądem elektrycznym albo uszkodzeniu odbiornika telewizyjnego, nie należy go narażać na działanie pyłu, deszczu,
ani wilgoci i nie umieszczać na nim, ani w jego pobliżu
naczyń wypełnionych cieczą.
 Odbiornika telewizyjnego nie należy umieszczać w
zamkniętym miejscu, należy zapewnić, żeby otwory
wentylacyjne z żadnej strony odbiornika nie zostały niczym
zasłonięte.
 Odbiornik telewizyjny i wszystkie jego części, łącznie z
bateriami należy likwidować w sposób, który nie zagraża
środowisku naturalnemu. W razie wątpliwości, co do sposobu recyklingu prosimy kontaktować się w odpowiednią
instytucją.
Żeby zapobiec powstaniu
pożaru, prosimy nie zbliżać się
do tego produktu z otwartym
ogniem.
Bezpieczeństwo
 Należy uważać, żeby odbiornik telewizyjny nie stał na
przewodzie zasilającym, ponieważ przy jego ciężarze
może uszkodzić przewód zasilający i stworzyć poważne
zagrożenie.
 Obok telewizora nie kładziemy telefonów komórkowych,
głośników, ani innych urządzeń, których pole magnetyczne
albo fale radiowe mogą spowodować zakłócenia w pracy
odbiornika telewizyjnego. Jeżeli zakłócenia są widoczne, to
urządzenie powodujące te zakłócenia należy odsunąć jak
najdalej od odbiornika telewizyjnego.
 Do wyłączania odbiornika należy korzystać z dwubiegunowego wyłącznika, który jest umieszczony z boku, pod
spodem albo w tylnej części TV. Wyłącznik musi być łatwo
dostępny.
4
 Baterie (zasilacz bateryjny albo zainstalowane baterie) nie
mogą być narażone na nadmierną temperaturę, którą może
 Odbiornik montujemy w odległości, co najmniej 5 cm od
ściany w celu zapewnienia wentylacji
Konserwacja
 Urządzenie czyścimy miękką, suchą ściereczką. Jeżeli jego
powierzchnia jest szczególnie brudna do czyszczenia korzystamy z miękkiej ściereczki zwilżonej w wodzie z mydłem
albo w słabym roztworze płynu do mycia naczyń.
 Do usuwania zanieczyszczeń przyklejonych do ekranu LCD/
LED stosujemy preparat do czyszczenia szkieł okularów.
 Do czyszczenia urządzenia nie używamy alkoholu, rozpuszczalnika albo benzyny.
 Przed użyciem chusteczki impregnowanej należy starannie
przeczytać załączoną do niej instrukcję.
OSTRZEŻENIE: jeżeli woda albo inna ciecz przedostanie się do
telewizora przez powierzchnię ekranu, może to być przyczyną
awarii.
Pakowanie
 Najbezpieczniejszym sposobem transportu wyrobu jest
oryginalne pudełko/karton – prosimy zachować opakowanie na taką okoliczność.
 W przypadku serwisu gwarancyjnego, naprawy albo innego
transportu, pudełko/karton będzie potrzebny. Serwis
gwarancyjny nie będzie możliwy do przeprowadzenia, jeżeli
telewizor nie zostanie właściwie zapakowany.
Ważne zalecenia bezpieczeństwa
Ważne informacje dotyczące korzystania
z gier video, komputerów, specjalnych
napisów albo wyświetlania nieruchomych obrazów.
 Nadmierne korzystanie z materiałów z nieruchomymi obrazami może spowodować trwały cień na ekranie LCD. Ten
obraz będzie widoczny w tle w trakcie odbierania zwykłych
programów, jako nieruchomy, stacjonarny symbol. Ten typ
nieodwracalnego uszkodzenia ekranu LCD/LED można
zminimalizować podejmując następujące kroki:
1. Zmniejszając ustawioną jasność/kontrast na minimalny
akceptowalny poziom,
2. Skracając czas wyświetlania nieruchomego obrazu,
3. Wyłączając nieużywany telewizor.
 Przykłady obrazów, na które trzeba zwrócić uwagę (to nie
jest wyczerpująca lista), to m.in.:
» logo kanałów TV, na przykład: wyświetlane logo kanałów
komercyjnych z cenami – najczęściej są jasne i nieruchome; ruchome i mniej kontrastowe grafi ki raczej nie
powodują starzenia się ekranu;
» wyświetlany zegar;
» teletext: - nie oglądajmy stacjonarnej strony przez
Baterie
» Przy wkładaniu baterii należy
przestrzegać ich poprawnej polaryzacji.
» Nie korzystamy razem z różnych typów
baterii i nie mieszamy nowych baterii
ze starymi.
» Baterie likwidujemy w sposób przyjazny
dla środowiska naturalnego.
Cd
» W różnych krajach sposób likwidacji
baterii podlega różnym przepisom. Prosimy to sprawdzić
we właściwym organie administracji.
Jak należy likwidować ten produkt?
 Nie wyrzucać zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych, baterii i akumulatorów razem z odpadami komunalnymi, ze
względu na obecność niebezpiecznych dla
środowiska substancji.Tego typu odpady
należy przekazać do punktu zbiórki w
celu poddania recyklingowi. Informacja o
punktach zbiórki dostępna jest u lokalnych
władz samorządowych lub w placówkach handlowych.
dłuższy czas;
» menu TV/DVD, na przykład: spisy treści dysków DVD;
» tryb pauzy - nie zostawiajmy na dłużej TV w trybie pauzy,
na przykład przy oglądaniu DVD albo video.
Ważne – jeżeli już dojdzie do powstania cienia na obrazie/
wypalenia ekranu, to już nie zniknie i nie podlega to naprawie
gwarancyjnej.
OSTRZEŻENIE :
CLASS 1
LASER PRODUCT
Ta tabliczka ostrzegawcza znajduje się na tylnym panelu odbiornika
TO URZĄDZENIE JEST WYROBEM LASEROWYM KLASY 1. TO URZĄDZENIE WYKORZYSTUJE WIDZIALNY PROMIEŃ LASEROWY,
KTÓRY ŹLE SKIEROWANY MOŻE SPOWODOWAĆ NIEBEZPIECZNE NAŚWIETLENIE. PRZY KORZYSTANIU Z ODTWARZACZA NALEŻY DOKŁADNIE
PRZESTRZEGAĆ PODANYCH ZALECEŃ. JEŻELI TO URZĄDZENIE JEST PODŁĄCZONE DO GNIAZDKA ZASILAJĄCEGO, TO NIE WOLNO Z BLISKA
ZAGLĄDAĆ PRZEZ OTWORY DO JEGO WNĘTRZA. KORZYSTAMY Z PILOTA ALBO Z PRZYCISKÓW TAK, ŻEBY STEROWAĆ URZĄDZENIEM DOKŁADNIE
TAK, JAK JEST TO OPISANE W INSTRUKCJI. W PRZECIWNYM RAZIE MOŻECIE BYĆ NARAŻENI NA DZIAŁANIE NIEBEZPIECZNEGO PROMIENIOWANIA.
NIE OTWIERAJCIE OBUDOWY I NIE NAPRAWIAJCIE TEGO URZĄDZENIA WE WŁASNYM ZAKRESIE. SERWIS PROSIMY POWIERZYĆ SPECJALISTOM.
5
Spis treści
3
4
Ważne zalecenia bezpieczeństwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Spis treści . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Co zawiera opakowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Mocowanie podstawy i montaż do ściany . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Zaczynamy – ustawienia początkowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Pilot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Przyciski na telewizorze i menu źródła . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Podłączenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Podłączenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Informacje dotyczące gwarancji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ważne zalecenia bezpieczeństwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14-18
14
Menu kanałów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Menu obrazu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Ustawienia dźwięku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Menu czasu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Menu funkcji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Menu ustawień . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Ustawienia PC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Siedmiodniowy program tv . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Nagrywanie USB - Tryb cyfrowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Tryb USB / odtwarzacz mediów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
DVD Menu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Sterowanie menu TV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TV menu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Często stawiane pytania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6
20
Co zawiera opakowanie
1 x podstawa telewizora
1 x TV
1x krk
MU T E
S TA N D B Y
TV/R ADIO TV GUIDE
E J E CT
US B
ATV
DVD
PVR DVD
REC
TIME S HIFT
S OUR C E
IN F O
i
OK
ME N U
E X IT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
1 x pilot
1 x Przewód RF
2 x bateria AAA
1x Mini component kabel*
1 x Instrukcja obsługi
1x Mini AV cable *
1x Quick Start Guide
1 x pakiet instalacyjny
FAV
S U B T IT L E A S P E C T
A U D IO
SLEEP
CH
GOTO
A -B
A NG L E
R E P E AT
D . D IS
ZOOM
S IZ E
DIS PLAY
T IT L E
L A NG
R VE AL
HOL D
VOL
D . S E T U P D . ME N U
TE XT
INDE X
* - Dla wybranych modeli
Prosimy zachować opakowanie telewizora, ponieważ może być ono niezbędne przy skorzystaniu z serwisu gwarancyjnego,
albo naprawy. Serwisu gwarancyjnego nie będziemy mogli przeprowadzić, jeżeli telewizor nie zostanie właściwie zapakowany.
Najbezpieczniejszym sposobem zapakowania Państwa urządzenia w przypadku wykonywania jego naprawy gwarancyjnej albo
pogwarancyjnej jest jego oryginalne opakowanie.
7
Mocowanie podstawy i montaż do ściany
Mocowanie podstawy
Należy postępować zgodnie z instrukcjami aby
zainstalować stojak, znajduje się w torebce z akcesoriami
Montaż do ściany
WAŻNE – przed wierceniem jakichkolwiek otworów w ścianie
należy sprawdzić, czy nie zamierzamy wiercić tam, gdzie mogą
się znajdować jakieś przewody elektryczne albo rurociągi. W
razie wątpliwości prosimy się skontaktować z mechanikiem.
Do tego telewizora niezbędny jest uchwyt do ściany VESA
100 albo jego zamiennik.
Ważne
Instrukcja montażu telewizora na ścianie. Jeśli nie jesteś w
stanie połączyć śrubami telewizora z dostarczonym elementem
montażowym do montażu TV na ścianie, sugerujemy, aby
zabezpieczyć produkt śrubą z uchem oraz specjalną plombą.
Za każdym razem upewnij się że dzieci nie mają możliwości
wieszania się, wspinania oraz poruszania powieszonym TV.
Poluzowany uchwyt może być przyczyną poważnych urazów
dla Ciebie i Twoich dzieci.
Plomba bezpieczeństwa powinna znajdować się pomiędzy TV
a ścianą.
1. Wybieramy cztery wkręty, które pokazano niżej.
2. Uchwyt ścienny przykręcamy do otworów montażowych
znajdujących się w tylnej ściance TV..
Jeżeli TV jest zamontowany do ściany na wysokości
większej, niż poziom oczu, to optymalną widoczność ekranu
osiągamy pochylając TV w dół tak, żeby patrzeć pod kątem
na ekran TV. Patrz rys. 1 i 2..
TV
Rys. 1
ŹLE
Viewing
angle
Kąt oglądania
TV
DOBRZE
Rys. 2
Kąt oglądania
Viewing angle
WAŻNE – przed wierceniem jakichkolwiek otworów w ścianie należy sprawdzić, czy nie zamierzamy
wiercić tam, gdzie mogą się znajdować jakieś przewody elektryczne albo rurociągi
do wody albo do gazu. W razie wątpliwości prosimy się skontaktować z mechanikiem
8
Zaczynamy – ustawienia początkowe
1. Za pośrednictwem dostarczonego przewodu RF podłączamy TV do gniazda
antenowego TV . Przewód zasilający włączamy do gniazdka sieciowego.
1
2. Telewizor włączmy wyłącznikiem głównym umieszczonym na boku TV.
3. Dostarczone baterie wkładamy do pilota i włączamy TV naciskając przycisk
Standby.
4. Przywita Was ekran powitalny. Gdyby się nie pojawił, prosimy nacisnąć [MENU]
2
3
STANDB Y
TV/RADIO TV GUID
ATV
na pilocie zdalnego sterowania, potem 8-8-8-8 i menu wyświetli się. Naciskając
OK na pilocie zdalnego sterowania rozpoczynamy strojenie.
W ramach naszego stałego rozwoju zmniejszenia zużycia energii, dodaliśmy
dodatkową funkcję do tej telewizji o nazwie “ Ecohome “( widać to po raz pierwszy
podczas instalacji ). Pobór mocy przy użyciu Ecohome funkcje jest około 15 % niższy
niż w niektórych innych trybów. Jasność obrazu jest zredukowana przy użyciu
Ecohome funkcji. Jeśli ta funkcja nie jest odpowiednie dla środowiska przeglądania
można wybrać inne tryby w razie potrzeby. (Należy pamiętać,tryb “ Professional”
jest dla optymalnego ustawienia obrazu domyślnie, jednak pobór mocy to około
15% wyższy niż w trybie “ Ecohome “)
Wybierz kraj, język i typ wyświetlacza (Środowisko)
5. Następnym krokiem jest wybór typu nadawania cyfrowego. Można wybrać
pomiędzy DVB-T i DVB-C. Analogowa część jest przeszukiwana automatycznie,
ponieważ większość sieci kablowych zawiera kilka sygnałów analogowych. *
6. Połączenie (DVB-C): Jeśli łączysz się za pośrednictwem szerokopasmowej sieci
kablowej, wybierz DVB-C połączenie. Jeśli to możliwe, zachowaj wszystkie ustawienia. Aby rozpocząć przeszukiwanie kanałów naciśnij OK *
Jeśli wyszukiwanie kanałów nie powiodło się, skontaktuj się z dostawcą dla transmisji ważny „Network ID“. Powtórz wyszukiwanie kanałów. Naciśnij [MENU]
Wybierz „Automatyczne wyszukiwanie“ i wpisz ID sieci. Rozpocznij wyszukiwanie
przez naciśnięcie [OK]. *
7. Po wyszukaniu kanałów w następnym ekranie pojawi się:
4
Jeżeli nie odbieracie wszystkich pożądanych kanałów, to prawdopodobną przyczyną
jest mały poziom sygnału; należy rozważyć zastosowanie wzmacniacza sygnału, a
potem ponownie dostroić odbiornik TV.
5,6 *
Podpowiedź
7
Jeżeli TV odszuka niektóre, ale nie wszystkie kanały cyfrowe, to
nie TV działa źle, ale odbierany sygnał nie jest dostatecznie silny.
(Poziom sygnału musi przekraczać 85% - optymalnego sygnału dla
TV. Żeby oglądać i przełączać wszystkie dostępne kanały/programy
trzeba zwiększyć poziom sygnału. Najekonomiczniejszym sposobem
jest zakupienie i włączenie wzmacniacza sygnału pomiędzy TV a gniazdko
antenowe. Jeżeli to nie zlikwiduje problemu, to konieczna stanie się modernizacja anteny TV i zastosowanie kompatybilnej anteny cyfrowej o wysokim zysku
antenowym.
* - tylko dla modeli z DVB-C odbiornikiem
9
Pilot
1.
2.
3.
4.
STANDBY – Przełączenie TV do trybu gotowości i odwrotnie
MUTE – wyciszenie dźwięku i skasowanie wyciszenia
TV/RADIO – Przełączenie Digital i przełączenie pomiędzy TV i radio w trybie Digital
TV GUIDE – Otwiera siedmiodniowy program TV, (tryb cyfrowy).
ATV – Przełączenie na analogowe źródło TV
USB – Przełączenie na źródło USB
DVD1 – Przełączenie na źródło DVD
EJECT1 – Wysunięcie dysku w trybie DVD
REC3 – Nagrywanie tego, co jest w telewizji
REC LIST3 – Otwiera nagrany wcześniej zapis
– Ponowne włączenie aktualnego katalogu
– Przejście w przód do kolejnego katalogu
– Zatrzymanie odtwarzania
– Odtwarzanie w trybie szybkiego przewijania wstecz
– Odtwarzanie w trybie szybkiego przewijania w przód
– Odtwarzanie/pauza/zatrzymanie odbioru TV, kiedy jest włożone urządzenie
pamięciowe USB)
1
TV/RADIO TV GUIDE
EJECT
2
3
10
- Funkcje dostępne tylko dla TV z odtwarzaczem DVD
- Funkcje dostępne tylko dla TV bez odtwarzacza DVD i PVR
3
- Funkcje dostępne tylko dla telewizji z PVR
PVR/ DVD
REC
SOURCE
INFO
i
AV
OK
MENU
GOTO1 – tryb DVD – Przejście do konkretnego rozdziału
2
DVD
REC LIST
▲VOL ▼– Zwiększenie/zmniejszenie poziomu siły głosu
SUBTITLE – Włącz/Wyłącz dialog w dolnej części ekranu
ASPECT – Przełączanie pomiędzy różnymi formatami obrazu
AUDIO – Zmiana języka dźwięku, (jeżeli jest dostępna)
SLEEP – Kolejno naciskając przechodzimy opcje układu czasowego
▲ CH ▼ – Zwiększanie albo zmniejszanie numeru oglądanego kanału
1
USB
ATV
SOURCE/AV – Wyświetlenie menu wejście/źródło
INFO – Naciskamy raz dla uzyskania informacji o aktualnym/następnym kanale. Naciskamy
dwa razy dla uzyskania informacji programowej o aktualnym programie
( ▲/ ▼ / ► / ◄ / OK ) – Umożliwia przechodzenie prze on-screen menu i zmianę
ustawień systemowych zgodnie z Waszymi preferencjami
MENU – Wyświetlenie OSD menu
EXIT – Wyjście ze wszystkich menu
PRZYCISKI CYFROWE - 0 – 9 bezpośredni wybór kanału TV.
– Powrót do wcześniej oglądanych kanałów
FAV – Wyświetlenie menu ulubionych pozycji
A-B1 – tryb DVD – Naciskamy raz, żeby ustawić punkt, naciskamy drugi raz, żeby wrócić do
punktu
ANGLE1 – tryb DVD - Wybór innego kąta DVD, (jeżeli jest dostępny)
REPEAT1 – tryb DVD - Odtwarzanie powtarzane
D.DIS1 – tryb DVD - Wyświetlanie aktualnej informacji o dysku
ZOOM1 – tryb DVD - Zbliżenie
SIZE – Tryb teletextu - Zmiana wielkości wyświetlacza w trybie Teletext
DISPLAY – Wyłączenie ekranu podczas słuchania radia
DSETUP1/TEXT – tryb DVD - Wyświetlanie ustawień menu DVD
Tryb Teletext * - Uruchomienie teletextu
D. MENU1/INDEX – tryb DVD - Wyświetlanie menu dysku DVD
Tryb Teletext* – Wyświetlanie strony indeksoweju
TITLE1/REVEAL – tryb DVD - Wyświetlanie menu DVD Tryb Teletext* – Wyświetlanie albo
ukrywanie tekstu
HOLD – Tryb Teletext - Zatrzymanie aktualnie wyświetlanej strony
S MODE2- Wybieramy z następujących opcji trybów dźwięku
P MODE2- Wybieramy z następujących opcji trybów obrazu
MUTE
STANDB Y
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
FAV
SUB TITL E A SPECT
4
5
EXIT
VOL
A UDIO
GOTO
A -B
D.DIS
ZOOM
D.SETUP D.MENU
TEXT
INDEX
SL EEP
CH
A NGL E REPEAT
SIZE
DISPLAY
TITL E
R. VEAL
HOL D
Przyciski na telewizorze i menu źródła
Wysunięcie dysku *
Odtwarzanie/Pauza *
Vol+
Zwiększenie siły głosu i menu w prawo
Vol-
Zmniejszenie siły głosu i menu w lewo
CH+
Program/Kanał i menu do góry
CH-
Program/Kanał i menu w dół
MENU
SOURCE
STANDBY
Wyświetlenie Menu / OSD
Pokaż początkowe menu główne
Tryb gotowości włączony/wyłączony
* tylko dla modeli z odtwarzaczem DVD
Wybór trybu wejście / źródło
Przełączanie pomiędzy różnymi wejściami / podłączeniami.
a) Wykorzystanie przycisków na pilocie zdalnego sterowania.
1. Naciskamy [SOURCE/ AV] – pojawi się źródłowe menu.
2. Naciskając [\/] albo [/\] wybieramy odpowiednie wejście.
3. Naciskamy [OK].
b) Wykorzystanie przycisków w telewizorze.
1. Naciskamy [SOURCE].
2. Przesuwamy w górę/w dół za pomocą przycisków CH+/ CH- na
odpowiednie wejście/źródło.
3. Naciskając Vol+ zmieniamy wejście/źródło na wybrane.
zdjęcie ilustracyjne
11
Podłączenia
USB
Y
L
W
R
R
Port USB
HDMI 1, 2*, 3* in
SCART *
Wejście HDMI 1, 2*, 3*
Wejście SCART
VGA(PC) *
CI Card IN
Wejście VGA-PC
Zwykłe połączenie
modułu wejściowego
VGA (PC) Audio In *
RF In
PC wejście audio
3,5 mm
Wejście antenowe
RF / TV
R/L - Video & YPbPr
audio In *
COAX Audio Out *
Komponent audio
Wejście
Cyfrowe wyjście
koncentryczne
Video (CVBS) *
HEADPHONES
Wejście Video
wyjście słuchawkowe
3,5 mm
Mini YPbPr *
Mini Wejście
składowych HD
G
YPbPr *
B
R
* - opcjonalnie
12
Mini Video *
Wejście wideo - Audio
R / L dla wideo, wejście
YPbPr
Wejście składowych
HD
Podłączenia
Podłączenie odtwarzacza DVD, video albo odbiornika kablowego / satelitarnego
Wejście/źródło TV ma być przełączone na SCART
SCART
OUT
SCART
IN
RF OUT
RF IN
RF IN
Podłączenie kamery, aparatu fotograficznego albo
konsoli do gier
Podłączenie urządzenia o wysokiej rozdzielczości
(HD) Możliwość 1 – przewodem HDMI do HDMI
Wejście/Źródło TV ma być przełączone na Video
Przewód HDMI przenosi sygnał video i audio i może Wam
zapewnić cyfrową jakość video i audio, z minimalnymi stratami
jakości obrazu.
Audio
R/L
Video
(CVBS)
Mini
VIDEO
Option 2 - über Component Kabel oder Mini-YPbBr Kabel
Możliwość 2 – przez przewód składowych sygnału. Jeżeli macie urządzenie, które jest wyposażone w przewód o czerwonym,
zielonym, niebieskim i czerwono – białym złączu, to musicie go włączyć pomiędzy składowe sygnału (dla obrazu) i złącza dźwięku
(dla dźwięku). Jeżeli Twój telewizor nie obsługuje połączenia za pośrednictwem kabla YPbPr podłączyć urządzenie MiniYPbPR kabel.
Źródło TV ma być przełączone na Składowe.
Y
PB
PB
PR
PR
Mini
YPbPr
Y
L
L
R
R
Podłączenie telewizora do komputera *
Pripojte VGA kábel (nie je súčasťou balenia) k televízii a potom do vášho PC alebo notebooku. Aby bolo možné použiť reproduktory
televízora, pripojiť váš počítač alebo notebook k PC wejście audio 3,5 mm. TV vstup musí byť nastavený na VGA.
VGA
IN
VGA
OUT
AUDIO
IN
AUDIO
OUT
* - tylko dla modeli z wyjściem VGA
Tip
HDMI a USB vstup je možne použiť iba s maximálnou dĺžkou kábla 3m.
13
Sterowanie menu TV
TV menu
Menu obrazu
AV
Do menu wchodzimy naciskając przycisk [MENU] na pilocie. Do
menu wchodzimy naciskając [OK].
Jeżeli chcemy zmienić jakiekolwiek wcześniejsze ustawienie,
korzystamy z przycisków ▲/▼/◄/► strzałek. Każde ustawienie
zatwierdzamy przyciskiem [OK]
Menu możemy opuścić w każdej chwili, naciskając przycisk
[EXIT].
Menu kanałów
Tryb obrazu - możemy wybierać pomiędzy
następującymi, dokonanymi wcześniej ustawieniami
Standardowy
Wybrane wcześniej ustawienie
Dynamiczny
Ustawienie zalecane przy szybko
zmieniającym się obrazie
Łagodny
Ustawienie daje łagodniejsze kolory i
mniejszą jasność
Użytkownika
Umożliwia Wam ręczną zmianę wszystkich
ustawień
Ecohome
Zużywa 15% mniej energii.
Kontrast - Ustawia równowagę między czernią a bielą
Jasność - Zwiększenie albo zmniejszenie jasności obrazu
Kolor - Zwiększenie intensywności barw od czerni do bieli
Odcień - Umożliwia Wam podkreślanie
albo osłabianie odcieni obrazu
Ostrość - Zwiększenie albo zmniejszenie ostrości obrazu
Temp. koloru - wybieramy z następujących,
dokonanych wcześniej ustawień
Automatyczne strojenie - Umożliwia Wam dostrojenie
wszystkich cyfrowych kanałów telewizyjnych, cyfrowych
stacji radiowych i kanałów analogowych.
Strojenie ręczne DVB–T - Umożliwia Wam ręczne
dostrojenie Waszego sygnału cyfrowego
Strojenie ręczne analogowe - Umożliwia Wam ręczne
dostrojenie Waszego
sygnału analogowego
Edycja programów - Umożliwia
Wam kasowanie, przeskakiwanie i
dodawanie ulubionych kanałów
14
Normalna
Wybrane wcześniej ustawienie
Ciepła
Podkreślony czerwony kolor w obrazie
Zimna
Podkreślony niebieski kolor w obrazie
Redukcja szumu -wybieramy z następujących,
dokonanych wcześniej ustawień
Wył
Wyłączenie zmniejszania szumów
Niski
Minimalne ustawienie systemu
Średni
Średnie ustawienie systemu
Wysoki
Maksymalne ustawienie systemu
Standartowy
Ustawienie wstępne
Podpowiedź: jeżeli w czasie do 10 sekund nie zostanie
naciśnięty żaden przycisk, to menu zostanie automatycznie
zakończone. Ten czas oczekiwania przed automatycznym
wyjściem z menu można zmienić – patrz część „Menu
Duration“.
Sterowanie menu TV
Ustawienia dźwięku
Menu czasu
Tryb Dźwię. - Możemy wybierać spomiędzy
następujących, dokonanych wcześniej ustawień
Zegar - ustawienie daty i czasu
Standardowy
Ustawienie początkowe
Muzyka
Zwiększa poziom muzyki w stosunku do
mowy
Kino
Udostępnia żywszy i pełniejszy dźwięk
podczas filmów
Użytkownik
Dopasowuje się do Państwa osobistych
preferencji
Sport
Poprawia jakość dźwięku przy imprezach
sportowych
Podpowiedź: tony wysokie i niskie można ustawiać tylko
przy wybranym trybie dźwiękowym „Użytkownik“.
Dysykant - Służy do ustawienia poziomu
tonów wysokich w dźwięku
Czas Wył - Umożliwia Wam ustawienie
konkretnego czasu wyłączenie Waszego TV
Czas Wł - Umożliwia Wam ustawienie konkretnego
czasu włączenie Waszego TV, przy czym zostanie
wyświetlony kanał, źródło sygnału i siła dźwięku.
Ta funkcja może się włączać ponownie każdego
następnego dnia albo tylko w wybranym dniu.
Strefa czasowa- Służy do zmiany aktualnej strefy czasowej
Czasomierz uśpienia - Umożliwia Wam ustawienie wyłączenia
po upływie pewnego czasu tak, żeby telewizor sam wyłączył się
po upływie określonego czasu. Wyłączenie -> 10min -> 20min
-> 30min -> 60min -> 90min -> 120min -> 180min -> 240min
Auto uśpienie - Wyłącza i włącza funkcję
Menu funkcji
Głebokość - Służy do ustawienia poziomu
tonów niskich w dźwięku
Balans - Służy do wyrównania poziomu dźwięku
pomiędzy lewymi a prawymi głośnikami
Automatyczny poziom gło. - Po przełączeniu
na “on” siła głosu pozostanie na jednakowym
poziomie bez względu na wejście/źródło
Wyjście cyfrowe - Jest to cyfrowe wyjście COAX Audio,
które ustawiamy zgodnie z następującymi opcjami:
Wył
Wyłączone
Auto
Automatycznie dobiera najlepsze ustawienia
Lista - Wyświetla Wasze uwagi do programu.
PCM
Tę możliwość wybieramy, jeżeli jesteśmy podłączeni
do urządzenia Stereo Hi-fi przez przewód
koncentryczny (kodowana modulacja impulsowa
(PCM) z wykorzystaniem cyfrowej postaci sygnału
analogowego)
System plikowy do nagrywania - Umożliwia zarządzanie
systemem plików z podłączonych urządzeń USB.
Przełącznik - Zwiększenie albo zmniejszenie
siły kompletnego dźwięku
CI informacja - Usługa oglądania płatnych programów
wymaga, aby do TV była wprowadzona karta „smartcard“.
Jeżeli przystępujecie do usługi płatnych programów, to
udostępniający dostarczy Wam “CAM” i “smartcard”. CAM
wkładamy do złącza COMMON INTERFACE PORT (CI Card In).
15
Sterowanie menu TV
Blokada systemowa - Umożliwia Wam zamykanie i
otwieranie menu. Będziecie poproszeni o wprowadzenie
4 cyfrowego hasła, wpisywanie hasła kończymy,
naciskając przycisk ◄. Do kasowania korzystamy z
przycisku ►. Wstępnie ustawionym hasłem jest 0000.
Niedosłyszący - Jeśli sygnał zapewnia wsparcie dla
niesłyszących, po naciśnięciu „Subtitle“ będą wyświetlane
napisy. W przypadku ustawienia dla niesłyszących na wł. i
przełączając się na kanał ze wsparciem dla niesłyszących, napisy
dla osób niedosłyszących zostaną włączone automatycznie.
TT języków - Ustawienia kodowania dla
prawidłowego wyświetlania znaków telegazety.
16:9 - Format ekranu z sygnałem regularnym 16:9,
Obraz 4:3 zostanie rozciągnięty wyłącz cały ekran
Menu ustawień
Rozciągnąć - Rozszerza obraz w pionie, usuwa czarne pasy
w kanałach używających standardu nadawania PAL+.
Język menu - Umożliwia Wam zmianę języka menu
Pomiar stron - Format obrazu może się zmieniać
zależnie od kanału/nadajnika. Istnieje dużo różnych
możliwości zaspokojenia Waszych potrzeb.
Automat. - Automatycznie dobierany jest najlepszy
format obrazu. Taki, że obraz jest we właściwym
położeniu. Mogą jedynie wystąpić czarne pasy w
górnej/dolnej części ekranu i/albo po jego bokach.
Oryginalny - Wyświetla nadawany
obraz bez jakiejkolwiek zmiany
Zoom (Zbliżenie) - Obraz ma poprawne proporcje,
ale zbliżamy go, żeby wypełnił cały ekran
Ekran niebieski - Jeżeli na wejściu nie ma
żadnego sygnału, to kolor tła zmienia się pomiędzy
jasnoniebieskim i ciemnoniebieskim kolorem (do
dyspozycji tylko w niektórych źródłach).
Czas wyświetlania menu - Umożliwia ustawienie czasu, przez
który Menu będzie wyświetlane na ekranie a potem zniknie.
Przywracanie oryginalnych ustawień Resetuj system menu - kasuje menu do
poziomu ustawień fabrycznych.
Usunąć TV kanał - usuwa z telewizora wszystkie kanały.
4:3 - Format 4:3 jest wyświetlany w pierwotnej wielkości.
Do wypełnienia ekranu 16:9 niezbędne są boczne pasy.
Software Update (USB) - Od czasu do czasu możemy
pobrać nowe oprogramowanie firmowe w celu
poprawienia funkcjonowania telewizora (można je
pobrać). To menu umożliwi Wam zainstalowanie w
telewizorze nowego oprogramowania/firmware.
Więcej szczegółów o sposobie pobierania zostanie
udostępnione razem z tym oprogramowaniem.
Po udanej aktualizacji oprogramowania przed ponownym
uruchomieniem TV usuń pamięć USB z telewizji.
16
Sterowanie menu TV
Ustawienia PC *
Auto. Pozycja - Umożliwia automatyczne skonfigurowanie
telewizora do użycia go, jako monitor komputerowy
Poz. pozioma - Zmiana poziomego położenia obrazu
Poz. poniowa - Zmiana pionowego położenia obrazu
1. Naciskamy [TV GUIDE]. Pojawi się program TV na kolejne
7 dni
2. W menu poruszamy się za pomocą▼▲◄►
Teraz można:
Nagrać program naciskając RED (CZERWONY)
Ustawić przypomnienie naciskając GREEN (ZIELONY)
Program z poprzedniego dnia można obejrzeć naciskając
YELLOW (ŻÓŁTY)
Program z następnego dnia obejrzeć naciskając BLUE
(NIEBIESKI)
3. Naciskając [EXIT] kończymy pracę z 7-dniowym programem
TV
Uwaga: ten TV jest zaprojektowany do współpracy z
kluczem pamięci USB aż do wielkości 32GB. Można użyć
klucz pamięci USB albo przenośny dysk USB o większej
pojemności, ale musi on być sformatowany do plików FAT32,
żeby działał poprawnie. W czasie drukowania tej instrukcji
komputery z Windows XP/Vista były przystosowane do
formatowania do 32GB, czyli do formatowania większych
dysków USB / dysków twardych na FAT32 będzie Wam
potrzebny specjalny program. Na stronie internetowej jest
do dyspozycji dodatkowa pomoc i wsparcie.
Rozmiar - Wzrost wielkości obrazu
Faza - Służy do ustawienia opóźnienia fazy
w celu zmniejszenia szumów obrazu
Odnowienie pozycji - Powrót do ustawień początkowych
Podpowiedź: jeżeli komputer jest przez pewien
czas nieaktywny, to telewizor przełącza się do stanu
„oczekiwania“, (ekran wyłącza się w celu oszczędności
energii). W celu ponownego uruchomienia go, naciskamy
przycisk „stanby”.
* - tylko dla modeli z wyjściem VGA
Siedmiodniowy program tv
Nagrywanie USB - Tryb
cyfrowy
Do telewizora jest wbudowane urządzenie nagrywające USB. Ta
funkcja jest dostępna w trybie Digital, kiedy jest użytkowana w
połączeniu z kompatybilnym urządzeniem pamięciowym USB
albo z twardym dyskiem USB. Zalety są następujące:
• Zatrzymujemy odbiór programu TV a potem odtwarzamy,
szybko przesuwamy do przodu i przewijamy (na działającym
TV)
• Jeden przycisk do nagrywania, którym decydujemy, czy
chcemy nagrać aktualny program
• Łatwo programowane nagrywanie z siedmiodniowego TV
Guide (przewodnika po programach TV)
• Nagrywamy program TV a potem odtwarzamy go na
komputerze/laptopie
Ze względu na charakter wyrobu trzeba zastosować szybkie
urządzenie pamięciowe USB (ponieważ TV odczytuje i zapisuje
w tym urządzeniu w czasie rzeczywistym i niektóre urządzenia
pamięciowe mogą się okazać nieodpowiednie)
Minimalna specyfikacja – urządzenie pamięciowe USB
Program TV jest dostępny w cyfrowym trybie TV. Udostępnia
informacje o przyszłych programach (tam, gdzie jest to
obsługiwane przez kanał freeview). Można obejrzeć początki
i końce wszystkich programów na wszystkich kanałach na
kolejne 7 dni, wprowadzić uwagi i zaplanować ich nagrywanie.
Prędkość odczytu
20 MB/s (Megabajtów na sekundę)
Prędkość zapisu
6 MB/s (Megabajtów na sekundę)
Jeżeli chcecie stosować przenośny twardy dysk USB
większy, niż 32GB, to trzeba się udać do sekcji FAQ w
końcowej części tej instrukcji użytkownika.
17
Sterowanie menu TV
Zatrzymanie programu TV
(w czasie jego trwania)
Zatrzymanie programu TV jest bardzo proste.
- Naciskamy przycisk play/pause, telewizja zostanie
zatrzymana, a program będzie nagrywany. Żeby przywrócić
oglądanie programu naciskamy ponownie play/pause.
- Naciskamy szybkie przesuwanie w przód, żeby przejść dalej
z nagrywaniem (t.j. pominąć część programu)
- Naciskamy szybkie przewijanie, żeby wrócić z powrotem
do nagrywania (tj. jeżeli za szybko przeszliście zbyt daleko).
Rada: jeżeli przełączycie TV w tryb gotowości albo
zmienicie kanał, to kasowana jest pamięć Time Shift,
(przesunięcia w czasie). Żeby ponownie włączyć
przesunięcie w czasie, trzeba nacisnąć przycisk play/
pause .
Jeden przycisk do nagrywania
1. W menu można się poruszać za pomocą przycisków
strzałek▲/▼/◄/►. Dla potwierdzenia pozycji, którą chcecie
odtwarzać/wyświetlić, naciskamy przycisk [OK].
2. Wybieramy odpowiedni napęd. (Jeżeli Wasz napęd ma 1
miejsce, to będziecie oglądać tylko 1 pozycję)
Chcąc nagrywać aktualny kanał, który oglądamy,
wykonujemy to naciskając przycisk[REC].
Rada: telewizor zawiera jeden TV tuner, i dlatego można
nagrywać tylko ten kanał, który oglądacie albo nagrywać
ten kanał, w którym telewizor jest w trybie gotowości.
Uwaga: funkcja nagrywania USB jest dostępna tylko
w trybie TV Digital. Ze względu na prawa autorskie i
nielegalne kopiowanie/nagrywanie nie można nagrywać
na/z innego źródła wejściowego/wyjściowego.
3. teraz możecie otworzyć pozycję. Naciskamy OK, żeby ją
wyświetlić.
Tryb USB / odtwarzacz
mediów
Tryb USB umożliwia odtwarzanie treści różnych typów, które są
zapisane w Waszej pamięci USB. Prosimy przejść do strony ze
specyfikacją techniczną w sprawie kompatybilności typowych
plików. Po przełączeniu na źródło USB na ekranie pojawia się
powyższe menu. Treść zostaje podzielona na Foto, Muzykę,
Film i Text, zależnie od typu pliku.
4. Podczas oglądania sterujemy pozycją za pomocą albo
naciskamy ( i ) i korzystamy z przycisków ▲/▼/◄/► i (OK)
18
DVD menu
D.SETUP D.MENU
TEXT
INDEX
TITL E
R. VEAL
HOL D
Do menu wchodzimy naciskając przycisk [D. SETUP] na pilocie.
Do menu wchodzimy naciskając [OK].
Jeżeli chcemy zmienić jakiekolwiek wcześniejsze ustawienie,
korzystamy z przycisków ▲/▼/◄/► strzałek. Każde ustawienie
zatwierdzamy przyciskiem [OK]
Menu możemy opuścić w każdej chwili, naciskając przycisk
[EXIT].
Dynamic Range - To jest odstęp między najcichszymi
a najgłośniejszymi dźwiękami. To ustawienie działa
tylko z DVD nagranymi w Dolby digital.
Full
Ustawiamy, żeby słyszeć w zakresie nagranym
na dysku
4/8
Ustawiamy, żeby słyszeć w zakresie
odpowiadającym normalnej telewizji
2.8
Ustawiamy, żeby słyszeć z mniejszą różnicą
między najcichszymi a najgłośniejszymi
dźwiękami
TV System - Wybieramy z następujących możliwości
NTSC
Zwykłe dyski z Ameryki Północnej, Japonii, itp.
PAL
Standard dla dysków z Anglii/Europy, większej
części Azji, Australii, itp.
Auto
Dla NTSC i PAL
TV Type - Wybieramy z następujących możliwości
4:3PS
Stereo
4:3 LB
Tradycyjny obraz, który był przystosowany do
ekranu panoramicznego
Szerokokątny format obrazu
Wyjścia 2 kanałów dźwięku prawego i
lewego
Tradycyjny format obrazu, często stosowany w
starych filmach
16:9
Dual Mono
Mono L
Wyjście dźwięku z lewej
Mono R
Wyjście dźwięku z prawej
Mix Mono
Wyjście jednokanałowe dźwięku
zmieszanego dla lewego i prawego kanału
Default - Ta opcja umożliwia skasowanie wszystkich
ustawień DVD i przejście do ustawień fabrycznych.
Tone - Wybieramy z następujących możliwości
+
Wzmocnienie tonów wysokich (wysoka
częstotliwość dźwięku)
-
Wzmocnienie tonów niskich (niska częstotliwość
dźwięku)
* - tylko dla modeli z odtwarzaczem DVD
19
Często stawiane pytania
Ogólnie
Chcę mieć głośniejszy
dźwięk po podłączeniu
dodatkowych głośników
Istnieją 2 możliwości.
1) Wykorzystujemy cyfrowe wyjście COAX podłączone do zewnętrznego systemu
wzmacniacza/dźwięku przestrzennego.
2) Do podłączenia do systemu wzmacniacza/dźwięku przestrzennego trzeba
wykorzystać 3,5 mm wyjście słuchawkowe i 3,5 mm kabel połączeniowy
(dostępny osobno).
Ogólnie
Dlaczego niektóre opcje w
menu są niedostępne i
zaznaczone
Niektóre opcje są do dyspozycji tylko dla pewnych źródeł, na przykład
HDMI, PC/VGA. Nie ma ich do dyspozycji przy innych źródłach, dla
których są nieużyteczne.
TV
Przełączyłem na cyfrową
TV, ale nie odbierałem
żadnego albo wszystkich
kanałów i/albo kanały, które
odbierałem przerywają.
1) Sprawdźcie, czy jesteście w zasięgu cyfrowej TV.
2) Sprawdźcie, czy stosujecie antenę, która może dobrze odbierać sygnał cyfrowy.
W większości przypadków potrzebny jest zewnętrzny wzmacniacz/antena
szerokopasmowa. W miejscach, które mają doskonałe pokrycie cyfrowe, można
zastosować zwykły typ anteny, ale jest bardzo prawdopodobne, że będzie trzeba
włączyć wzmacniacz pomiędzy gniazdko antenowe w TV a gniazdko antenowe
na ścianie. Do dobrego odbioru sygnału cyfrowego nie można zastosować
anteny przenośnej/domowej
TV
Przestroiłem swój telewizor,
ale po jego wyłączeniu
kanały nie zostały zapisane
Po zakończeniu pierwszej instalacji prosimy kierować się częścią instrukcji z
menu ustawień, która zawiera odpowiednią procedurę.
VCR/DVD
nagrywanie
TV podłączyłem do mojego
VCR albo DVD przez SCART,
ale nie mogę nagrywać
KCo do podłączenia przez SCART, to przewód antenowy powinien być
podłączony z gniazdka antenowego do VCR/DVD a inny przewód antenowy z
VCR/DVD do TV.
Konsole gier
PS3 podłączyłem do TV
1) Sprawdzamy, czy źródło TV jest na HDMI
przez
2) Sprawdzamy, czy ustawienia na PS3 są zgodne z instrukcją PS3
HDMI, konsola jednak nie
odbiera żadnego obrazu ani
dźwięku
Konsole gier
Mam podłączony Xbox
360 do
TV przez przewód
składowych sygnału
(Czerwony, Zielony i
Niebieski), ale nie odbieram
żadnego dźwięku
Tryb USB
Włożyłem pamięć typu flash Sprawdzamy, czy pamięć USB jest sformatowana, jako typ FAT32.
USB, ale TV jej nie rozpoznał
Tryb USB
Nie mogę zmienić kanału,
przejść do menu, ani
skorzystać z czerwonego
przycisku
Jeżeli chcemy korzystać z przenośnego dysku twardego o pojemności większej
od 32 GB, to prosimy pamiętać, że musi on być sformatowany do systemu
plików FAT32 tak, żeby współpracował z tym TV. Windows XP/Vista jest zdolny
formatować tylko do 32 GB czyli, że do formatowania większych dysków
twardych będzie Wam potrzebny dodatkowy program. Więcej informacji
znajduje się na stronie internetowej.
USB Record
/ TV
Nie mogę zmienić kanału,
przejść do menu, ani
skorzystać z czerwonego
przycisku
Podczas przesunięcia czasowego (Time Shift) nie można zmienić kanału, dostępu
do menu albo korzystać z czerwonego przycisku
USB Record
/ TV
Przy zastosowaniu USB
do nagrywania obraz
„rozsypuje się“, albo zanika
dźwięk
Sprawdźcie, czy klucz pamięci USB spełnia minimalne wymagania co do
prędkości odczytu - 20 MB/s (Megabajtów na sekundę), szybkość zapisu - 6 MB/s
(Megabajtów na sekundę)
Blokada
systemowa
W telewizorze zmieniłem
hasło i zapomniałem go
Istnieje hasło główne 4711 umożliwiające dostęp do menu TV i przywrócenia
normalnego hasła
Przewody składowych sygnału udostępniają tylko obraz HD. Do odtwarzania
dźwięku konieczne jest podłączenie czerwonych i białych przewodów audio z
Xboxa do czerwonego i białego złącza na tylnej ściance TV.
Oprogramowanie telewizora i menu OSD mogą ulec zmianie bez powiadomienia
20
RMA - Formularz
Informacje dotyczące Obsługi klienta:
Numer telefonu:
E-mail:
Strona internetowa:
Godziny otwarcia:
0048 22 3970804
poland@blaupunkt-europe.com
www.blaupunkt.com
poniedziałek – piątek 08:30 – 17:00
Model referencyjny
Numer seryjny
Przykładem jest naklejka z tyłu
telewizora
Wszystkie przypadki nieomówione w tym regulaminie gwarancji będą rozpatrywane
zgodnie z polskim prawem.
Numer RMA:
a)
Opis produktu i numer seriowy
b)
Kopia originalnego dowodu zakupu
c)
Opis problemu
d)
Adres odbioru i informacje kontaktowe
Prosimy, żeby Państwo zachowali opakowanie odbiornika podczas całego okresu gwarancji, by zapewnić bezpiecznego
transportu w razie naprawy
|
Universal Media Corporation /Slovakia/ s.r.o.
Mickiewiczova 7104/14,
811 07 Bratislava 1, Slovakia
Assembled in Europe
BLA/MAN/0061
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising