Blackberry | CURVE 9330 - V 5.0 | BlackBerry Curve 9300/9330 Smartphone

„Dane techniczne i
bezpieczeństwo
wyrobu”
BlackBerry Curve 9300/9330 Smartphones
%"$!)'!#'%+!"%*)!-%*" *%)%)&*!)"&"%*")&")&*!&%& -)!')!1
MAT-51728-009
MAT-51728-009 | PRINTSPEC-021
SWDT43156-696706-0712025721-009 | RDA71UW/RDB71UW/
RCL22CW
Spis treści
Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa................................ 5
Informacje dotyczące bezpieczeństwa.......................................... 11
Bezpieczne korzystanie z instalacji elektrycznej ............................... 11
Bezpieczne użycie i utylizacja akumulatora ...................................... 14
Utylizacja urządzenia......................................................................... 16
Zalecenia dotyczące bezpiecznego użytkowania.............................. 16
Bezpieczeństwo podczas chodzenia i prowadzenia samochodu...... 17
Akcesoria........................................................................................... 18
Korzystanie z anteny.......................................................................... 18
Temperatura eksploatacji i przechowywania..................................... 19
Zakłócanie pracy sprzętu elektronicznego......................................... 20
Miejsca niebezpieczne....................................................................... 22
Usługa................................................................................................ 23
Połączenia alarmowe i usługa BlackBerry Mobile Voice System —
informacje.......................................................................................... 25
Inne zalecenia dotyczące bezpieczeństwa użytkowania .................. 25
Zgodność z normami....................................................................... 31
Oddziaływanie fal o częstotliwości radiowej...................................... 31
Oddziaływanie pól elektromagnetycznych (wartości SAR) ............... 34
Oświadczenie o zgodności z przepisami FCC (Stany Zjednoczone). 39
Stany Zjednoczone - informacja dotycząca wymagań Federalnej
Komisji Komunikacji („FCC”) dot. zgodności aparatów słuchowych z
urządzeniami bezprzewodowymi ...................................................... 41
Świadectwo zgodności z przepisami IC (Industry Canada) .............. 43
Zgodność z wymogami dla urządzeń klasy B.................................... 44
Zgodność z normami Unii Europejskiej ............................................. 44
Inne świadectwa zgodności z normami ............................................ 45
UrządzenieBlackBerry – informacje o produkcie BlackBerry..... 49
Dane techniczne wyrobu: smartfon BlackBerry Curve 9300.............. 49
Informacje o produkcie: smartfon BlackBerry Curve 9330................. 52
Informacje prawne .......................................................................... 55
4
Ważne informacje dotyczące
bezpieczeństwa
Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia
BlackBerry ważne jest, aby zapoznać się z informacjami
dotyczącymi zgodności z normami oraz zaleceniami
dotyczącymi bezpiecznego korzystania z urządzenia
BlackBerry, które zawarte są w tej instrukcji. Najnowsze
informacje dotyczące bezpieczeństwa i dane techniczne
produktu można znaleźć pod adresem
www.blackberry.com/docs/smartphones.
W urządzeniu BlackBerry należy stosować wyłącznie
akumulatory zalecane przez producenta. Korzystanie z
akumulatorów niezaakceptowanych przez firmę
Research In Motion może stwarzać ryzyko pożaru lub
wybuchu, a w konsekwencji poważnych obrażeń,
śmierci lub uszkodzeń.
Należy korzystać wyłącznie z takich etui, które zostały
zaakceptowane przez firmę RIM. Stosowanie etui, które
nie zostały zaakceptowane przez firmę RIM może w
perspektywie czasowej stwarzać ryzyko poważnych
obrażeń.
5
Należy korzystać wyłącznie z ładowarek
zaakceptowanych przez firmę RIM. Korzystanie z
ładowarek niezaakceptowanych przez firmę RIM może
stwarzać ryzyko pożaru lub wybuchu, a w konsekwencji
poważnych obrażeń, śmierci lub uszkodzeń.
Nosząc urządzenie BlackBerry blisko ciała, korzystaj z
zatwierdzonego przez firmę RIM etui ze zintegrowanym
zaczepem na pasek, albo zachowaj odległość co
najmniej 0,98 cali (25 mm) między nadającym
urządzeniem BlackBerry aBlackBerryciałem.
Korzystanie z akcesoriów noszonych blisko ciała,
innych niż zaakceptowane przez firmę RIM etui z
odpowiednimi zaczepami, może spowodować, że
urządzenie BlackBerry przekroczy dopuszczalne normy
emisji fal o częstotliwości radiowej (RF), jeśli akcesoria
te będą noszone blisko ciała w czasie nadawania
sygnału przez urządzenie BlackBerry. Długotrwałe
przekraczanie norm emisji fal RF może stwarzać ryzyko
poważnych obrażeń. Więcej informacji na temat
zgodności tego urządzenia BlackBerry z wytycznymi
FCC dotyczącymi fal radiowych można znaleźć na
stronie www.fcc.gov/oet/ea/fccid, po wyszukaniu na niej
identyfikatora FCC (FCC ID) dla posiadanego
urządzenia BlackBerry. Lista identyfikatorów poniżej:
• Smartfon BlackBerry Curve 9300 (numer
modelu: RDA71UW): FCC ID L6ARDA70UW
• Smartfon BlackBerry Curve 9300 (numer
modelu: RDB71UW): FCC ID L6ARDB70UW
6
•
Smartfon BlackBerry Curve 9330: FCC ID
L6ARCL20CW
Urządzenie BlackBerry nie służy do wykonywania
połączeń alarmowych. Sieci bezprzewodowe niezbędne
do nawiązywania połączeń alarmowych lub wysyłania
wiadomości nie są dostępne we wszystkich regionach,
a numery alarmowe (takie jak 911, 112 czy 999) mogą
nie łączyć ze służbami ratunkowymi we wszystkich
regionach. Jeżeli w urządzeniu BlackBerry jest
zainstalowana usługa BlackBerry Mobile Voice System,
należy zapoznać się z sekcją „Połączenia alarmowe i
usługa BlackBerry Mobile Voice System – informacje",
zawierającą więcej informacji na temat połączeń
alarmowych.
Nie należy rozmontowywać urządzenia BlackBerry.
Urządzenie BlackBerry zawiera małe elementy, które
mogą stać się przyczyną zadławienia.
Urządzenie BlackBerry należy przechowywać z dala od
aparatury medycznej, w tym rozruszników serca i
aparatów słuchowych, ponieważ mogą one zacząć
nieprawidłowo funkcjonować, stwarzając ryzyko
poważnych obrażeń lub śmierci użytkownika bądź
innych osób.
Urządzenie BlackBerry nie powinno mieć kontaktu z
płynami, ponieważ może to prowadzić do zwarcia,
pożaru lub porażenia prądem.
7
W trakcie korzystania z trybu głośnomówiącego nie
należy trzymać urządzeniaBlackBerry BlackBerry przy
uchu. Postępowanie takie grozi poważnym i trwałym
uszkodzeniem narządów słuchowych.
Migające światła urządzenia BlackBerry mogą
powodować ataki epilepsji lub zamroczenia i mogą
stanowić zagrożenie dla użytkownika lub innych osób.
Osoby podatne na ataki epilepsji lub zamroczenia
powinny przed skorzystaniem z urządzenia BlackBerry
skonsultować się z lekarzem.
Nie należy korzystać z urządzenia BlackBerry
prowadząc samochód, chyba że obowiązujące
prawodawstwo pozwala na korzystanie z urządzenia
BlackBerry jest w trybie głośnomówiącym. Korzystanie
z urządzenia BlackBerry podczas jazdy samochodem,
ponieważ może to stwarzać ryzyko wypadku
skutkującego poważnymi obrażeniami, śmiercią lub
uszkodzeniami.
Nie należy korzystać z urządzenia BlackBerry w
obecności oparów paliwa, ponieważ może to stwarzać
ryzyko pożaru lub eksplozji.
Nie należy korzystać z urządzenia BlackBerry w
temperaturach przekraczających 40°C, ponieważ
urządzenie BlackBerry może ulec przegrzaniu.
8
Nie należy pozbywać się urządzenia BlackBerry
wrzucając je do ognia, ponieważ może to doprowadzić
do eksplozji skutkującej poważnymi obrażeniami,
śmiercią lub uszkodzeniami.
W trakcie lotu samolotem należy wyłączyć urządzenie
BlackBerry. Korzystanie z urządzenia BlackBerry na
pokładzie samolotu może mieć wpływ na urządzenia
pokładowe, komunikację i wydajność samolotu; może
zakłócić działanie sieci; może w inny sposób być
niebezpieczne dla działania samolotu, dla załogi i
pasażerów; może być nielegalne.
Urządzenia BlackBerry nie gwarantują pełnego
bezpieczeństwa, dlatego nie należy z nich korzystać w
obecności oparów paliwa, pyłów materiałów
wybuchowych ani innych chemikaliów grożących
eksplozją. Iskry pojawiające się w takich miejscach
mogą spowodować eksplozję lub pożar skutkujący
poważnymi obrażeniami, śmiercią lub uszkodzeniami.
9
10
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
W niniejszej sekcji przedstawiono informacje dotyczące
bezpieczeństwa i zasad prawidłowego korzystania z urządzenia
BlackBerry®. Należy się z nimi zapoznać przed przystąpieniem do
korzystania z urządzenia lub z jakichkolwiek jego akcesoriów.
Instrukcje te należy zachować do wglądu na przyszłość.
W niektórych krajach korzystanie z urządzeń obsługujących
technologię Bluetooth® i urządzeń bezprzewodowych z
oprogramowaniem szyfrującym może podlegać pewnym
ograniczeniom. Istnienie takich ograniczeń należy ustalić w
porozumieniu z lokalnymi instytucjami regulacyjnymi.
Bezpieczne korzystanie z instalacji elektrycznej
Do ładowania urządzenia BlackBerry należy używać wyłącznie
ładowarek dostarczonych lub zatwierdzonych przez firmę Research
In Motion do użytku z tym urządzeniem BlackBerry. Zatwierdzenie
przez firmę RIM musi mieć formę dokumentu pisemnego, wydanego
przez osobę upoważnioną do jego wystawienia. Korzystanie z
jakichkolwiek innych akcesoriów stanowi naruszenie warunków
gwarancji na urządzenie BlackBerry i może stwarzać zagrożenia.
11
Zaakceptowane modele ładowarek do smartfonu BBlackBerry
Curve 9300 (numer modelu RDA71UW lub RDB71UW)
ASY-04195-002
BlackBerry Micro-USB Vehicle Power
Adapter - 12V/24V
ASY-18071-001
BlackBerry 1.5M Micro-USB Cable
ASY-18078-001
BlackBerry Micro-USB Folding Blade
Charger
ASY-18080-003
BlackBerry Micro-USB International Charger
ASY-18083-001
BlackBerry Micro-USB Vehicle Power
Adapter - 12V
ASY-18683-001
BlackBerry 1M Micro-USB Cable
ASY-18685-001
BlackBerry .3M Micro-USB Cable
ASY-24479-002
BlackBerry USB Power Plug (Ameryka Płn.)
Zaakceptowane modele ładowarek do smartfonu BlackBerry
Curve 9330:
ASY-04195-002
BlackBerry Micro-USB Vehicle Power
Adapter - 12V/24V
ASY-18071-001
BlackBerry 1.5M Micro-USB Cable
ASY-18078-001
BlackBerry Micro-USB Folding Blade
Charger
12
Zaakceptowane modele ładowarek do smartfonu BlackBerry
Curve 9330:
ASY-18080-003
BlackBerry Micro-USB International Charger
ASY-18083-001
BlackBerry Micro-USB Vehicle Power
Adapter - 12V
ASY-18683-001
BlackBerry 1M Micro-USB Cable
ASY-18685-001
BlackBerry .3M Micro-USB Cable
ASY-24479-002
BlackBerry USB Power Plug (Ameryka Płn.)
Należy korzystać wyłącznie z akcesoriów do ładowania
dostarczonych z urządzeniem BlackBerry albo z innych akcesoriów
zatwierdzonych przez firmę RIM, przyłączając je tylko do źródeł
zasilania o charakterystyce zgodnej z oznaczeniem na etykiecie.
Przed przyłączeniem jakiejkolwiek ładowarki należy się upewnić, że
napięcie w sieci zasilającej jest zgodne z oznaczeniem na etykiecie
ładowarki. Należy podłączać urządzenie BlackBerry tylko do
urządzeń z logo USB-IF lub takich, które przeszły program zgodności
USB-IF.
Przyłączanie zbyt dużej liczby odbiorników prądu do gniazd
ściennych, przedłużaczy i rozgałęźników stwarza ryzyko pożaru lub
porażenia prądem. Aby uniknąć uszkodzenia kabla lub wtyczki
ładowarki przy wyciąganiu jej z gniazda zasilającego lub
rozgałęźnika, należy zawsze ciągnąć za wtyczkę, a nie za kabel.
13
Kabel zasilający należy chronić przed nadepnięciem i silnym
ściskaniem, zwłaszcza w pobliżu wtyczki, rozgałęźnika i w miejscu
podłączenia do urządzenia BlackBerry. Ładowarkę należy odłączać
od źródła zasilania w czasie burzy z piorunami oraz gdy nie jest
używana przez dłuższy czas.
Ładowarek nie należy eksploatować na zewnątrz pomieszczeń ani w
miejscach narażonych na silne działanie czynników atmosferycznych.
Więcej informacji na temat sposobu wkładania akumulatora litowojonowego oraz podłączania ładowarki zawiera dokumentacja
dostarczona z urządzeniem BlackBerry.
Aby nabyć akcesoria dla urządzenia BlackBerry, skontaktuj się ze
swoim dostawcą usług bezprzewodowych lub odwiedź stronę
www.shopblackberry.com.
Bezpieczne użycie i utylizacja akumulatora
Urządzenie BlackBerry jest wyposażone w wymienny akumulator
litowo-jonowy. Zużyte urządzenie BlackBerry ani sam akumulator
litowo-jonowy nie nadają się do utylizacji przez wrzucanie do ognia.
Utylizację zużytego akumulatora litowo-jonowego należy
przeprowadzić zgodnie z lokalnie obowiązującymi przepisami
dotyczącymi odpadów tego typu.
Niewłaściwa eksploatacja akumulatora litowo-jonowego stwarza
ryzyko pożaru lub poparzenia szkodliwymi substancjami
chemicznymi. Akumulatora nie należy rozbierać, miażdżyć ani
14
przebijać. Nie należy narażać akumulatora na działanie temperatur
wyższych niż 60°C. Styki akumulatora należy chronić przed
przypadkowym kontaktem z metalowymi przedmiotami.
UWAGA: Należy używać jedynie akumulatorów litowo-jonowych
zalecanych przez firmę Research In Motion do używania w danym
modelu urządzenia BlackBerry. Firma RIM stosuje w urządzeniach
BlackBerry akumulatory litowo-jonowe zgodne ze standardem IEEE
Std 1725-200x. Używanie innych akumulatorów litowo-jonowych
może spowodować unieważnienie gwarancji urządzenia BlackBerry.
Dodatkowo występuje ryzyko pożaru lub eksplozji, jeśli używany
będzie akumulator niewłaściwego typu. Zużyte akumulatory należy
utylizować zgodnie z instrukcjami zawartymi w tej broszurze na temat
bezpieczeństwa korzystania z produktu.
Dzieci nie powinny mieć kontaktu z akumulatorami bez nadzoru
osoby dorosłej.
Jeśli w urządzeniu BlackBerry pojawi się taka ikona,
oznacza to, że nie włożono prawidłowo akumulatora litowojonowego, lub włożono niewłaściwy typ akumulatora litowojonowego. Jeśli włożono akumulator litowo-jonowy
zalecany dla danego modelu urządzenia BlackBerry, należy go wyjąć
i włożyć ponownie. Jeśli włożono akumulator litowo-jonowy
niewłaściwego typu, należy go natychmiast wyjąć i włożyć akumulator
litowo-jonowy zalecany przez firmę RIM dla danego modelu
urządzenia BlackBerry. Należy się upewnić, że styki akumulatora
dotykają odpowiednio styków urządzenia BlackBerry.
15
Utylizacja urządzenia
Urządzenia BlackBerry nie należy wyrzucać do domowych
koszy na śmieci. Należy sprawdzić, w jaki sposób lokalne
przepisy regulują kwestię utylizacji produktów
elektrycznych.
Zalecenia dotyczące bezpiecznego użytkowania
•
Nie należy kłaść ciężkich przedmiotów na urządzeniu
BlackBerry.
• Nie należy dokonywać samodzielnych napraw lub
modyfikacji urządzenia BlackBerry.
• Nie należy zakrywać lub wkładać przedmiotów w otwory w
urządzeniu BlackBerry, o ile nie mówią o tym instrukcje w
dokumentacji urządzeniaBlackBerrydostarczonej przez firmę
Research In Motion.
16
•
Nie należy dotykać ekranu ostrymi przedmiotami.
•
Nie należy używać siły podczas korzystania z ekranu.
Bezpieczeństwo podczas chodzenia i
prowadzenia samochodu
Należy skupić całą uwagę na prowadzeniu pojazdu, gdyż dbanie o
bezpieczeństwo na drodze jest naczelnym obowiązkiem każdego
kierowcy. Obowiązkiem użytkownika jest zapoznanie się z i
przestrzeganie przepisów dotyczących użytkowania urządzeń
bezprzewodowych podczas prowadzenia samochodu.
Research In Motion nie zaleca używania urządzenia BlackBerry
podczas prowadzenia samochodu. Zamiast tego należy albo poprosić
pasażera o wykonanie potrzebnych czynności z urządzeniem
BlackBerry, albo na czas korzystania zBlackBerryurządzenia
zaparkować pojazd.
Przed rozpoczęciem jazdy należy umieścić urządzenie BlackBerry w
bezpiecznym miejscu. W czasie prowadzenia urządzenie BlackBerry
nie powinno być przechowywane w ładowarce. Jeśli pojazd jest
wyposażony w poduszkę powietrzną, urządzenia BlackBerry ani
żadnych innych przedmiotów nie należy układać na poduszce ani w
obszarze, który poduszka może zająć po jej uruchomieniu. W razie
uruchomienia poduszki powietrznej jakiekolwiek przedmioty
niewłaściwie umieszczone w jej pobliżu stwarzają ryzyko poważnych
obrażeń.
Sygnały o częstotliwości radiowej mogą wpływać na działanie
elektronicznych podzespołów pojazdu, jeśli podzespoły te są
nieprawidłowo zamontowane lub pozbawione należytego
ekranowania. Wątpliwości w tej sprawie co do posiadanego pojazdu
17
należy wyjaśniać w porozumieniu z jego producentem lub
sprzedawcą. Jeśli w pojeździe zamontowano jakiekolwiek
ponadstandardowe wyposażenie, należy zasięgnąć informacji u
producenta tego sprzętu na temat jego wrażliwości na sygnały o
częstotliwości radiowej.
Nie należy używać urządzenia BlackBerry podczas chodzenia lub
wykonywania innych czynności, które wymagają skupienia uwagi.
Niezwracanie uwagi na ruch uliczny lub inne niebezpieczeństwa dla
pieszych naraża użytkownika na poważne obrażenia, śmierć lub
uszkodzenia.
Akcesoria
Korzystaj wyłącznie z akcesoriów dopuszczonych do użytku przez
firmę Research In Motion (RIM). Korzystanie z akcesoriów
niezatwierdzonych przez firmę RIM stanowi naruszenie gwarancji i
może unieważnić homologację urządzenia BlackBerry®, może też
spowodować uszkodzenie urządzenia, a także zagrażać
bezpieczeństwu jego użytkowania.
Korzystanie z anteny
Należy korzystać wyłącznie z dostarczonej w zestawie anteny
wbudowanej. Niedozwolone modyfikacje anteny i innych elementów
mocowanych mogą spowodować zepsucie urządzenia, a także
naruszyć przepisy amerykańskiej Federalnej Komisji Komunikacji
(FCC).
18
Temperatura eksploatacji i przechowywania
Urządzenie BlackBerry oraz jego akcesoria należy przechowywać w
miejscach oddalonych od źródeł ciepła, takich jak kaloryfery, nawiewy
ciepłego powietrza, piece oraz wszelkie inne urządzenia (na przykład
wzmacniacze), które wytwarzają ciepło.
Jeśli urządzenie BlackBerry nie będzie używane dłużej niż przez dwa
tygodnie, należy je wyłączyć, wyjąć akumulator i przechowywać w
miejscu o temperaturze zgodnej z zaleceniami umieszczonymi w
poniższej tabeli:
Eksploatacja urządzenia
0 do 40°C (32 do 104°F)
Przechowywanie urządzenia
10 do 30°C (50 do 86°F)
Eksploatacja ładowarki
podróżnej
0 do 40°C (32 do 104°F)
Przechowywanie ładowarki
podróżnej
-30 do 75°C (-22 do 167°F)
19
Zakłócanie pracy sprzętu elektronicznego
Większość obecnie eksploatowanego sprzętu elektronicznego jest
ekranowana przed wpływem fal o częstotliwości radiowej. Jednak
niektóre urządzenia mogą wykazywać wrażliwość na sygnały
emitowane przez urządzenie BlackBerry.
Rozruszniki serca: Ewentualną wrażliwość posiadanego rozrusznika
serca na sygnały radiowe należy wyjaśnić w porozumieniu z
lekarzem lub producentem rozrusznika. Upewnij się, że korzystasz z
urządzenia BlackBerry zgodnie z zaleceniami bezpieczeństwa
obowiązującymi dla danego modelu rozrusznika. W szczególności
mogą to być następujące zasady:
•
•
20
Włączone urządzenieBlackBerryBlackBerry należy trzymać
na odległość przynajmniej 20 cm od działającego
rozrusznika.
Urządzenia BlackBerry nie należy nosić w górnej kieszeni.
•
Przy prowadzeniu rozmów telefonicznych przy użyciu
urządzenia BlackBerry należy przykładać je do ucha
znajdującego się po przeciwnej stronie ciała niż rozrusznik
serca, aby ograniczyć do minimum ryzyko zakłóceń.
•
W razie powstania jakichkolwiek podejrzeń, że sygnały
radiowe wywołują zakłócenia, należy jak najszybciej
wyłączyć wszystkie połączenia bezprzewodowe w
urządzeniu BlackBerry. Przerwij korzystanie z urządzenia
BlackBerry i skontaktuj się z lekarzem.
Aparaty słuchowe: Niektóre cyfrowe urządzenia bezprzewodowe
mogą zakłócać pracę niektórych aparatów słuchowych. W razie
stwierdzenia takich zakłóceń należy porozumieć się z operatorem
usług bezprzewodowych albo z producentem aparatu słuchowego w
celu rozważenia alternatywnych rozwiązań.
Inny sprzęt medyczny: Osoby korzystające z innego osobistego
sprzętu medycznego powinny zasięgnąć informacji u producentów
odpowiednich urządzeń w sprawie ich wrażliwości na sygnały o
częstotliwości radiowej. Pomocna w uzyskaniu odpowiednich
informacji może być konsultacja z lekarzem.
Placówki medyczne: Wszystkie połączenia bezprzewodowe w
urządzeniu BlackBerry należy wyłączać na terenie placówek opieki
zdrowotnej, jeżeli nakazują to wywieszone tam informacje. W
szpitalach i w innych placówkach medycznych często
wykorzystywany jest sprzęt wrażliwy na sygnały o częstotliwości
radiowej.
Samoloty: Przepisy Urzędu Lotnictwa Cywilnego oraz przepisy o
ochronie przed zakłóceniami elektromagnetycznymi zabraniają
korzystania z modułów radiowych urządzeń bezprzewodowych na
pokładach samolotów. Należy wyłączyć wszystkie połączenia
bezprzewodowe w urządzeniu BlackBerry przed wejściem na pokład
statku powietrznego. Korzystanie z urządzenia BlackBerry z
włączonym połączeniem bezprzewodowym może przynieść
nieprzewidywalne skutki. Korzystanie z urządzenia może wpłynąć na
funkcjonowanie i sprawność instrumentów pokładowych i sprzętu
komunikacyjnego, może zakłócić działanie sieci łącznościowej, a
także stwarzać inne zagrożenia dla sprawnego funkcjonowania
21
samolotu, niezależnie od naruszania obowiązujących przepisów. Po
wyłączeniu wszystkich połączeń bezprzewodowych w urządzeniu
BlackBerry, funkcji urządzenia nie korzystających z modułów
radiowych można używać jedynie zgodnie z przepisami prawa
lotniczego dotyczącymi sprzętu elektronicznego.
Miejsca niebezpieczne
Urządzenie BlackBerry nie jest samo w sobie bezpiecznym
urządzeniem i nie nadaje się do użytku w otoczeniu grożącym
niebezpieczeństwem, gdzie urządzenia takie są wymagane, w tym w
obecności oparów benzyny, pyłów materiałów wybuchowych,
podczas obsługi obiektów związanych z technologią nuklearną,
prowadzenia i komunikowania się statków powietrznych, w kontroli
lotu, w systemach podtrzymywania życia lub militarnych.
Miejsca potencjalnie zagrożone wybuchem: Wszystkie połączenia
bezprzewodowe w urządzeniu BlackBerry należy wyłączać w
miejscach zagrożonych wybuchem, przestrzegając przy tym
wszelkich oznaczeń i instrukcji. Wykrzesanie iskry w takim miejscu
może prowadzić do wybuchu lub pożaru i w konsekwencji do obrażeń
ciała lub śmierci.
Miejsca zagrożone wybuchem są często, chociaż nie zawsze,
odpowiednio oznakowane. Należą do nich stacje benzynowe,
wnętrza pod pokładem łodzi, magazyny i przepompownie paliw i
chemikaliów; pojazdy napędzane skroplonym gazem (propan lub
22
butan), miejsca, w których w powietrzu znajdują się rozproszone pyły
lub aerozole dowolnych substancji oraz wszelkie inne miejsca, w
których na przykład istnieje wymóg wyłączania silników pojazdów.
Nie należy zgłaszać wycieku gazu używając telefonu w urządzeniu
BlackBerry w pobliżu miejsca wycieku. Należy opuścić obszar
zagrożony wybuchem i, jeśli funkcje telefoniczne w urządzeniu
BlackBerry są nadal dostępne, zadzwonić z bezpieczniejszego
miejsca.
Miejsca prac wybuchowych: Aby uniknąć zakłócania prac
wybuchowych, należy wyłączyć wszystkie połączenia
bezprzewodowe w urządzeniu BlackBerry w miejscu prowadzenia
takich prac, a także w miejscach oznaczonych nakazami wyłączenia
urządzeń do komunikacji radiowej. Należy przestrzegać wszelkich
oznakowań i nakazów.
Usługa
Naprawą urządzenia BlackBerry® może się zajmować jedynie
wykwalifikowany personel serwisowy. W razie wystąpienia
którejkolwiek z niżej wymienionych okoliczności, należy odłączyć
kable zasilające od komputera lub źródła zasilania i przekazać
urządzenie BlackBerry lub ładowarkę do punktu serwisowego w celu
dokonania naprawy:
•
widoczne uszkodzenie kabla, wtyczki albo złącza ładowarki,
•
zalanie płynem lub przedostanie się drobnych przedmiotów
do wnętrza urządzenia BlackBerry albo ładowarki,
23
•
urządzenie BlackBerry albo ładowarka były wystawione na
działanie deszczu lub wody,
• urządzenie BlackBerry albo ładowarka nagrzały się do
bardzo wysokiej temperatury,
•
urządzenie BlackBerry albo ładowarka zostały upuszczone
albo w widoczny sposób uszkodzone,
• urządzenie BlackBerry albo ładowarka nie działają w
oczekiwany sposób, mimo postępowania zgodnie z
instrukcjami zawartymi w dokumentacji,
• sposób działania urządzenia BlackBerry albo ładowarki uległ
wyraźnej zmianie.
Nie należy podejmować prób samodzielnego rozmontowywania
urządzenia BlackBerry ani jego ładowarki.
Aby uniknąć ryzyka porażenia prądem, należy regulować wyłącznie
elementy opisane w instrukcji użycia urządzenia BlackBerry.
Niewłaściwe nastawienie innych elementów może prowadzić do
uszkodzenia sprzętu, po którym przywrócenie sprawności urządzenia
BlackBerry, ładowarki lub innych akcesoriów nierzadko wymaga
interwencji ze strony wykwalifikowanego technika serwisowego.
Nieprzestrzeganie jakichkolwiek instrukcji dotyczących
bezpieczeństwa zawartych w dokumentacji urządzenia BlackBerry
stanowi naruszenie warunków gwarancji i może być podstawą do
zawieszenia lub odmowy świadczenia usług lub podjęcia kroków
prawnych względem użytkownika.
24
Połączenia alarmowe i usługa BlackBerry Mobile
Voice System — informacje
Jeżeli w twoim urządzeniu BlackBerry zainstalowana jest usługa
BlackBerry Mobile Voice System, zapoznaj się z poniższymi
informacjami:
Usługa BlackBerry MVS nie jest stworzona ani przeznaczona jako
zamiennik tradycyjnych usług telefonicznych. W celu uzyskania
dostępu do tradycyjnych przewodowych lub bezprzewodowych usług
telefonicznych, oferujących możliwość nawiązywania połączeń
alarmowych należy zawrzeć dodatkowe umowy, poza umową
dotyczącą usługi BlackBerry MVS. Firma RIM i firmy z nią zrzeszone,
a także ich urzędnicy, dyrektorzy i pracownicy nie ponoszą żadnej
odpowiedzialności za jakiekolwiek obrażenia osobiste, śmierć lub
uszkodzenia spowodowane lub związane z niemożliwością uzyskania
dostępu do usług połączeń alarmowych (takich jak 911, 112, 000 lub
999) za pośrednictwem usługi BlackBerry MVS. Korzystając z klienta
usługi BlackBerry MVS, użytkownik wyraża zgodę na powyższe
zapisy.
Inne zalecenia dotyczące bezpieczeństwa
użytkowania
Tryb głośnomówiący: Urządzenie BlackBerry zostało wyposażone
w głośnik trybu głośnomówiącego, który może wytwarzać dźwięki o
głośności wystarczającej do prowadzenia rozmów telefonicznych, gdy
25
urządzenie BlackBerry trzymane jest na odległość wyciągniętej ręki.
W trakcie korzystania z trybu głośnomówiącego nie należy trzymać
urządzeniaBlackBerry BlackBerry przy uchu. Postępowanie takie
grozi poważnym i trwałym uszkodzeniem narządów słuchowych.
Aparat: Systemy prawne niektórych krajów mogą zakazywać lub
ograniczać używanie określonych funkcji urządzenia BlackBerry. Jeśli
posiadany model urządzenia BlackBerry jest wyposażony w aparat,
zastosowanie mają następujące oświadczenia:
Podczas robienia zdjęć, wywoływania lub korzystania z nich należy
przestrzegać wszelkich praw, przepisów, procedur i zasad, włączając
w to, bez ograniczeń, wszelkie prawa autorskie, prywatność,
tajemnice handlowe oraz zasady bezpieczeństwa, które obowiązują
lub ograniczają użytkownika w trakcie używania urządzenia
BlackBerry. Należy uszanować osobiste prawa innych osób. Ze
względu na ochronę praw autorskich, kopiowanie, przesyłanie lub
przekazywanie niektórych zdjęć, utworów muzycznych (w tym
dzwonków) lub innych treści może być zabronione. Nie należy
kierować aparatu bezpośrednio w stronę słońca lub innego silnego
źródła światła. Może to spowodować poważne uszkodzenie oczu lub
zniszczenie urządzenia BlackBerry.
Migające światła: Migające światła urządzenia BlackBerry mogą
powodować ataki epilepsji lub zamroczenia i mogą stanowić
zagrożenie dla użytkownika lub innych osób. Jeśli użycie urządzenia
BlackBerry wywołuje u użytkownika lub u innych osób brak orientacji,
utratę świadomości, tiki, konwulsje lub jakiekolwiek mimowolne ruchy,
należy natychmiast zaprzestać używania urządzenia BlackBerry i
skontaktować się z lekarzem. Osoby podatne na ataki epilepsji lub
26
zamroczenia powinny przed skorzystaniem z urządzenia BlackBerry
skonsultować się z lekarzem. Informacyjna lampka LED znajduje się
na przedniej części urządzenia BlackBerry, w górnym prawym rogu.
Uwaga: Używanie pokręteł, dokonywanie zmian lub wykonywanie
procedur innych niż te, które opisano w niniejszym dokumencie,
może spowodować szkodliwe napromieniowanie.
Pliki dźwiękowe: W urządzeniu BlackBerry można odtwarzać pliki
dźwiękowe. Jeśli podczas korzystania ze słuchawek pliki dźwiękowe
będą odtwarzane bardzo głośno, może nastąpić całkowita utrata
słuchu. Nie należy zwiększać głośności w celu wytłumienia zakłóceń
z otoczenia. Jeśli wystąpi efekt dzwonienia w uszach lub dojdzie do
przytłumienia słuchu, należy skontaktować się z lekarzem i
przeprowadzić badanie słuchu.
Płyny i obce przedmioty: Nigdy nie należy wpychać jakichkolwiek
przedmiotów do wnętrza urządzenia BlackBerry ani jego akcesoriów.
Przedmioty takie mogą spowodować zwarcie grożące pożarem lub
porażeniem prądem. Nie należy korzystać z urządzenia BlackBerry
ani z jego akcesoriów w pobliżu zbiorników i ujęć wody, takich jak
wanna, umywalka lub basen, a także w wilgotnych miejscach, takich
jak piwnice. Urządzenie BlackBerry i jego akcesoria należy chronić
przed zalaniem płynami.
Stabilność: Nie należy umieszczać urządzenia BlackBerry ani jego
akcesoriów na niestabilnych powierzchniach. Ich upadek może
stwarzać niebezpieczeństwo dla zdrowia oraz ryzyko uszkodzenia
sprzętu BlackBerry. Przy podłączaniu urządzenia BlackBerry do
27
ładowarki należy pamiętać o takim poprowadzeniu kabla, aby
wyeliminować ryzyko dla zdrowia innych osób, związane na przykład
z potknięciem się lub zadławieniem.
Czyszczenie: Do czyszczenia urządzenia BlackBerry i jego
akcesoriów nie należy stosować środków czyszczących ani
rozpuszczalników w płynie i w aerozolu. Zabiegi czyszczące należy
wykonywać przy użyciu miękkiej, suchej szmatki. Przed
przystąpieniem do czyszczenia urządzenia BlackBerry lub ładowarki
należy odłączyć je od komputera oraz od gniazda zasilającego.
Czyszczenie pokrywy baterii: Jeżeli konieczne jest wyczyszczenie
pokrywy baterii urządzenia BlackBerry, należy ostrożnie zdjąć ją, a
samo urządzenieBlackBerryprzechowywać z dala od wszelkich
płynów. Pokrywę baterii należy wyczyścić za pomocą miękkiej
ściereczki zwilżonej wodą i niewielką ilością łagodnego detergentu.
Przed założeniem pokrywy baterii na urządzenie BlackBerry należy ją
najpierw dokładnie wysuszyć. Więcej informacji na obchodzenia się z
pokrywą baterii można znaleźć w dokumentacji drukowanej
dostarczonej z urządzeniem BlackBerry.
Długotrwałe obciążenie: W trakcie korzystania z urządzenia
BlackBerry należy robić częste przerwy. W przypadku wystąpienia
bólu szyi, barków, ramion, nadgarstków, dłoni (także kciuków i
palców) lub innych części ciała podczas używania urządzenia
BlackBerry, należy natychmiast zaprzestać jego używania. Jeśli ból
nie ustąpi, skontaktować się z lekarzem.
Etui: Urządzenie BlackBerry może nie być dostarczane wraz z etui
(akcesorium noszone blisko ciała). Jeśli użytkownik nosi urządzenie
BlackBerry blisko ciała, należy jeBlackBerryzawsze umieszczać w
28
etui zBlackBerryodpowiednim zaczepem dostarczonym lub
zatwierdzonym przez firmę Research In Motion. Jeśli użytkownik nie
korzysta z etui z odpowiednim zaczepem zatwierdzonego lub
dostarczonego przez firmę RIM do noszenia urządzenia BlackBerry,
nadające urządzenie BlackBerry należy trzymać w odległości co
najmniej 0,98 cala (25 mm) odBlackBerryciała. W trakcie korzystania
z dowolnej funkcji przesyłania danych urządzenia BlackBerry za
pomocą lub bez użycia kabla USB należy umieścić urządzenie
BlackBerry w odległości przynajmniej 0,98 cala (25 mm) od ciała.
Korzystanie z akcesoriów niedostarczonych lub niezatwierdzonych
przez firmę RIM może spowodować przekroczenie przez urządzenie
BlackBerry dopuszczalnych norm emisji fal o częstotliwości radiowej.
Więcej informacji na temat dopuszczalnych norm emisji fal o
częstotliwości radiowej można znaleźć w sekcji „Zgodność z
normami” niniejszego dokumentu.
Pokrowce do przenoszenia: Większość pokrowców do
przenoszenia firmy BlackBerry, takich jak etui,BlackBerrytorby czy
woreczki, zawiera magnes. Nie należy umieszczać elementów
zawierających paski magnetyczne, takich jak karty płatnicze,
kredytowe, klucze hotelowe w postaci kart, karty telefoniczne, w
pobliżu pokrowców do przenoszenia BlackBerry zawierających
magnes, ponieważ może on spowodować uszkodzenie lub usunięcie
danych przechowywanych na pasku magnetycznym.
29
30
Zgodność z normami
Oddziaływanie fal o częstotliwości radiowej
Moduł radiowy urządzenia BlackBerry jest odbiornikiem i nadajnikiem
fal niskiej mocy o częstotliwości radiowej. Kiedy moduł radiowy jest
włączony, urządzenie BlackBerry odbiera i nadaje sygnały o
częstotliwości radiowej. Urządzenie BlackBerry zaprojektowano
zgodnie z wytycznymi Federalnej Komisji Komunikacji (FCC),
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Komunikacji (MIC) oraz Industry
Canada (IC) dotyczącymi dopuszczalnego poziomu emisji fal
radiowych przez przenośne urządzenia bezprzewodowe, które to
wytyczne są zgodne z następującymi normami bezpieczeństwa,
ustalonymi wcześniej przez kanadyjskie, amerykańskie i
międzynarodowe instytucje normalizacyjne:
•
ANSI/ IEEE C95.1, 1999, Norma bezpieczeństwa instytutu
American National Standards Institute/Institute of Electrical
and Electronics Engineers dotycząca poziomu pól
elektromagnetycznych o częstotliwości radiowej w zakresie
od 3 kHz do 300 GHz w miejscach dostępnych dla ludności
•
Państwowa Komisja do Spraw Pomiaru Promieniowania i
Ochrony przed Jego Skutkami (NCRP), raport nr 86, 1986,
Oddziaływanie pól elektromagnetycznych o częstotliwości
radiowej na organizmy żywe i kryteria oceny narażenia
31
•
Health Canada, Safety Code 6, 1999, Granice
dopuszczalnego poziomu pól elektromagnetycznych o
częstotliwości radiowej w zakresie częstotliwości od 3 kHz
do 300 GHz w miejscach dostępnych dla ludności
•
EN 50360, 2001, Norma przemysłowa wykazująca
zgodność parametrów telefonów komórkowych z
granicznymi wartościami poziomu pól elektromagnetycznych
działających na człowieka (zakres częstotliwości 300 MHz
do 3 GHz)
Międzynarodowa Komisja do Spraw Ochrony przed
Skutkami Promieniowania Niejonizującego (ICNIRP), 1998,
Wytyczne służące ograniczeniu poziomu czasowo
zmiennych pól elektrycznych, magnetycznych i
elektromagnetycznych (w zakresie częstotliwości do
300 GHz)
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej (OJEU), 1999,
Zalecenie Rady z dnia 12 lipca 1999 dotyczące ograniczenia
poziomu pól elektromagnetycznych o częstotliwościach od
0 Hz do 300 GHz w otoczeniu człowieka
•
•
•
MIC, 2001, paragraf 14-2 Rozporządzenia dotyczącego
sprzętu radiowego (Ordinance for Regulating Radio
Equipment)
Aby zachować zgodność z przepisami FCC, IC, MIC i EU dot. limitów
poziomu promieniowania o częstotliwościach radiowych, urządzeń
BlackBerry należy używać wyłącznie z akcesoriami ze
zintegrowanym zaczepem na pasek, dostarczonymi albo
32
zatwierdzonymi przez firmę Research In Motion (RIM). Korzystanie z
akcesoriów, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez firmę RIM,
może prowadzić do naruszenia wytycznych FCC, IC lub EU oraz
może stanowić naruszenie warunków gwarancji na urządzenie
BlackBerry. Jeśli użytkownik nie korzysta z akcesorium noszonego
blisko ciała, z odpowiednim zaczepem, zatwierdzonego lub
dostarczonego przez firmę RIM do noszenia urządzenia BlackBerry,
nadające urządzenie BlackBerry należy trzymać w odległości co
najmniej 0,98 cala (25 mm) odBlackBerryciała. W trakcie korzystania
z dowolnej funkcji przesyłania danych urządzenia BlackBerry za
pomocą lub bez użycia kabla USB należy umieścić urządzenie
BlackBerry w odległości przynajmniej 0,98 cala (25 mm) od ciała.
Jeżeli użytkownik korzysta z akcesorium noszonego blisko ciała
niedostarczonego przez firmę RIM do noszenia urządzenia
BlackBerry, powinien upewnić się, że akcesorium nie zawiera metalu
i trzymać urządzenie BlackBerry w odległości co najmniej 0,98 cala
(25 mm) odBlackBerryciała.
W celu zmniejszenia narażenia na oddziaływanie fal o częstotliwości
radiowej (RF) należy wziąć pod uwagę następujące zalecenia:
•
Korzystaj z urządzenia BlackBerry w obszarach z silnym
sygnałem bezprzewodowym. Wskaźnik informujący o sile
sygnału bezprzewodowego znajduje się w górnym prawym
rogu ekranu głównego, składa się z pięciu powiększających
się pasków. Trzy lub więcej pasków oznacza silny sygnał.
Wskaźnik słabszego sygnału, pojawiający się w takich
obszarach, jak np. podziemny parking albo podczas podróży
33
pociągiem czy samochodem, może wskazywać na większy
pobór mocy przez urządzenie BlackBerry próbujące
„chwycić” słaby sygnał.
• Należy użyć zestawu głośnomówiącego, jeśli to możliwe, i
trzymać urządzenie BlackBerry co najmniej 0,98 cala (25
mm) od ciała (zwłaszcza od brzucha w przypadku kobiet w
ciąży i dolnych partii brzucha w przypadku nastolatków), gdy
urządzenie BlackBerry jest włączone i połączone z siecią
bezprzewodową. Wiecej informacji dotyczących noszenia
urzadzenia BlackBerry można znaleźć w tym dokumencie w
informacjach dotyczących etui, w sekcji „Inne zalecenia
dotyczące bezpieczeństwa użytkowania”.
• Zmniejsz ilość czasu, jaki spędzasz rozmawiając.
Oddziaływanie pól elektromagnetycznych
(wartości SAR)
NINIEJSZY MODEL URZĄDZENIA BEZPRZEWODOWEGO
SPEŁNIA OFICJALNE NORMY POZIOMU WYTWARZANEGO
PROMIENIOWANIA RADIOWEGO, JEŚLI UŻYWANY JEST
ZGODNIE Z ZALECENIAMI PODANYMI W NINIEJSZEJ SEKCJI.
Urządzenie BlackBerry® jest odbiornikiem i nadajnikiem fal o
częstotliwości radiowej. Jego projekt i procedura wytwarzania
uwzględniają normy emisji fal o częstotliwości radiowej, ustalone
przez amerykańską Federalną Komisję Komunikacji (FCC),
kanadyjską instytucję Industry Canada (IC) oraz zalecane przez
Radę Unii Europejskiej, jeśli urządzenie używane jest zgodnie z
34
zaleceniami podanymi w poprzedniej sekcji. Normy te stanowią część
kompleksowych wytycznych, określających najwyższe dopuszczalne
poziomy pól elektromagnetycznych o częstotliwości radiowej w
codziennym otoczeniu człowieka. Wytyczne bazują na normach
opracowanych przez niezależne instytucje naukowe drogą
regularnych i wnikliwych analiz badań naukowych w tej materii.
Przy wyznaczaniu norm emisji fal radiowych przez urządzenia
bezprzewodowe stosuje się wielkość fizyczną o nazwie absorpcja
właściwa (ang. SAR). Graniczna wartość absorpcji właściwej zgodnie
z wytycznymi FCC/IC wynosi 1,6 W/kg*. Limit absorpcji właściwej
obowiązujący w Unii Europejskiej wynosi 2,0 W/kg**. Pomiary
absorpcji właściwej prowadzi się w typowo spotykanych położeniach
określonych przez wytyczne FCC/IC przy emisji z maksymalnym
natężeniem, jakie dopuszcza świadectwo techniczne urządzenia we
wszystkich badanych zakresach częstotliwości. Jakkolwiek absorpcja
właściwa jest określana przy najwyższym certyfikowanym poziomie
mocy, rzeczywisty jej poziom dla urządzenia podczas pracy może
być znacznie niższy niż wartość maksymalna. Dzieje się tak,
ponieważ urządzenie może pracować na wielu poziomach mocy,
zawsze wykorzystując tylko taki poziom, jaki wystarcza do uzyskania
dostępu do sieci. Na ogół emisja promieniowania jest tym niższa, im
aparat znajduje się bliżej anteny stacji bazowej.
Każdy model urządzenia bezprzewodowego przed dopuszczeniem
do sprzedaży musi przejść odpowiednie badania i uzyskać
świadectwo zgodności z normami FCC, IC i Unii Europejskiej pod
względem poziomu wytwarzanego pola elektromagnetycznego,
według zaleceń Międzynarodowej Komisji do spraw Ochrony przed
skutkami Promieniowania Niejonizującego (ICNIRP). Badania są
35
prowadzone w pozycjach (na przykład przy uchu lub w kieszeni)
zgodnych z zaleceniami FCC, IC i Unii Europejskiej dla każdego
modelu.
Najwyższe zmierzone wartości absorpcji właściwej (SAR) dla
posiadanego modelu urządzenia BlackBerry w pozycji przy uchu są
następujące:
Urządzenie
Absorpcja
właściwa (W/
kg) dla 1 g
Absorpcja
właściwa (W/kg)
dla 10 g
Smartfon BlackBerry Curve
9300 (numer modelu:
RDA71UW)
1.07
1.42
Smartfon BlackBerry Curve
9300 (numer modelu:
RDB71UW)
1.12
1.45
Smartfon BlackBerry Curve
9330
1.28
-----
Futerały, w tym futerały zatwierdzone i niezatwierdzone przez firmę
RIM, które nie są wyposażone w zintegrowany zaczep na pasek, NIE
POWINNY być noszone w pobliżu ciała. Więcej informacji
dotyczących noszenia urządzenia BlackBerry bez etui z odpowiednim
zaczepem zatwierdzonym przez producenta można znaleźć w
rozdziale „Informacje o etui” w sekcji „Akcesoria” niniejszego
dokumentu. Najwyższe zmierzone wartości absorpcji właściwej
36
(SAR) dla modeli urządzeń BlackBerry noszonych na pasku w
zatwierdzonym przez firmę Research In Motion etui z odpowiednim
zaczepem są następujące:
Urządzenie
Absorpcja
właściwa (W/
kg) dla 1 g
Absorpcja
właściwa (W/kg)
dla 10 g
Smartfon BlackBerry Curve
9300 (numer modelu:
RDA71UW)
0.72
0.78
Smartfon BlackBerry Curve
9300 (numer modelu:
RDB71UW)
1.12
0.65
Smartfon BlackBerry Curve
9330
0.74
-----
Wyniki pomiarów dla różnych modeli urządzeń i telefonów noszonych
blisko ciała mogą odbiegać od siebie w zależności od dostępnych
akcesoriów i treści wytycznych FCC, IC i unijnych.
Federalna Komisja Komunikacji (FCC) przyznała temu modelowi
urządzenia bezprzewodowego świadectwo zgodności wszystkich
zmierzonych wartości absorpcji właściwej z wytycznymi FCC, jeśli
urządzenie BlackBerry jest używane zgodnie z zaleceniami podanymi
w niniejszej sekcji. Dane o emisji fal elektromagnetycznych przez ten
model urządzenia bezprzewodowego są do wglądu w archiwach
FCC; można je także przeglądać w części Display Grant witryny
37
internetowej www.fcc.gov/oet/ea, po wyszukaniu na liście poniżej
identyfikatora FCC ID dla posiadanego urządzenia. Dodatkowe
informacje na temat absorpcji właściwej (SAR) można znaleźć w
serwisie CTIA - The Wireless Association® pod adresem
www.ctia.org, W Japonii dodatkowe informacje na temat absorpcji
właściwej (SAR) można znaleźć na stronie internetowej organizacji
Association of Radio Industries and Businesses (ARIB) pod adresem
www.arib-emf.org/index.html, lub na stronie internetowej biura
telekomunikacji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Komunikacji
(MIC) pod adresem www.tele.soumu.go.jp/e/index.htm,
Urządzenie
Identyfikator FCC ID
Smartfon BlackBerry Curve 9300
(numer modelu: RDA71UW)
L6ARDA70UW
Smartfon BlackBerry Curve 9300
(numer modelu: RDB71UW)
L6ARDB70UW
Smartfon BlackBerry Curve 9330
L6ARCL20CW
___________________________________
* W Stanach Zjednoczonych i w Kanadzie limit absorpcji właściwej
obowiązujący dla urządzeń przenośnych w powszechnym użyciu
wynosi 1,6 W/kg z uśrednieniem na każdy gram ciała w rejonie
tułowia i głowy (4,0 W/kg z uśrednieniem na każde 10 g ciała w
kończynach - dłoniach, nadgarstkach, kostkach i stopach).
38
** W Europie limit absorpcji właściwej obowiązujący dla urządzeń
przenośnych w powszechnym użyciu wynosi 2,0 W/kg z
uśrednieniem na każde 10 gramów ciała w rejonie tułowia i głowy
(4,0 W/kg z uśrednieniem na każde 10 gramów ciała w kończynach dłoniach, nadgarstkach, kostkach i stopach). Badania wskazują, że
norma ta zawiera duży margines bezpieczeństwa, mający zapewnić
dodatkową ochronę użytkownikom oraz uwzględnić ewentualne błędy
pomiarowe.
Długofalowe skutki działania pól elektromagnetycznych o
częstotliwości radiowej dla organizmu nie zostały jeszcze zbadane
przez Underwriters Laboratories Inc. (UL).
Oświadczenie o zgodności z przepisami FCC
(Stany Zjednoczone)
FCC klasa B, część 15
Niniejsze urządzenie spełnia wymogi części 15 przepisów Federalnej
Komisji Komunikacji (FCC). Stosowanie podlega następującym dwóm
ograniczeniom:
•
urządzenie nie może wywoływać szkodliwych zakłóceń fal
oraz
•
urządzenie musi być odporne na wszelkie inne źródła
zakłóceń, nawet takich, które mogłyby prowadzić do
działania w nieoczekiwany sposób.
39
UWAGA: Wszelkie przeróbki tego urządzenia, na które nie uzyskano
wyraźnej zgody instytucji odpowiedzialnej za przestrzeganie
zgodności z normami, mogą skutkować utratą prawa do korzystania z
urządzenia.
To urządzenie przeszło pomyślnie testy na zgodność z normą dla
urządzeń cyfrowych klasy B w rozumieniu części 15 przepisów FCC.
Normy te mają zapewnić należytą ochronę przed szkodliwą
interferencją z innymi urządzeniami w budynkach mieszkalnych. To
urządzenie generuje, używa i może emitować fale o częstotliwości
radiowej, a jeśli nie zostało zainstalowane zgodnie z instrukcjami,
może powodować zakłócenia w łączności radiowej.
Nie można jednak zagwarantować, że w konkretnej konfiguracji
interferencja nie będzie miała miejsca. Jeśli urządzenie wytwarza
interferencję zakłócającą pracę odbiorników radiowych i
telewizyjnych, co da się stwierdzić przez jego wyłączenie i ponowne
włączenie, można zastosować poniższe zabiegi, by zmniejszyć
intensywność zakłóceń:
40
•
Zmienić ukierunkowanie anteny odbiorczej lub przenieść ją
w inne miejsce.
•
Zwiększyć dystans między odbiornikiem a miejscem
eksploatacji urządzenia.
•
Podłączyć urządzenie do gniazda należącego do odrębnego
obwodu niż ten, do którego przyłączony jest odbiornik.
•
Zasięgnąć porady sprzedawcy lub wykwalifikowanego
technika radiowo-telewizyjnego.
Stany Zjednoczone - informacja dotycząca
wymagań Federalnej Komisji Komunikacji
(„FCC”) dot. zgodności aparatów słuchowych z
urządzeniami bezprzewodowymi
Gdy urządzenia bezprzewodowe są używane w pobliżu urządzeń
słuchowych (takich jak aparaty słuchowe lub implanty ślimakowe),
użytkownicy mogą słyszeć zakłócenia w postaci brzęczenia, buczenia
lub pisków. Niektóre urządzenia słuchowe są bardziej odporne na
zakłócenia niż inne. Również różne urządzenia bezprzewodowe
powodują zakłócenia o różnej sile.
Firmy zajmujące się telefonią bezprzewodową opracowały
klasyfikację ułatwiającą użytkownikom wybieranie urządzeń
bezprzewodowych zgodnych z używanymi przez nich urządzeniami
słuchowymi. Klasyfikacja nie uwzględnia wszystkich urządzeń
bezprzewodowych. Sklasyfikowane urządzenia bezprzewodowe
posiadają oznaczenia na opakowaniu razem z innymi oznaczeniami
dot. zgodności.
Klasyfikacja nie oznacza pewności. Rzeczywiste rezultaty zależą od
urządzenia słuchowego oraz stopnia utraty słuchu. Jeśli urządzenie
słuchowe jest podatne na zakłócenia, używanie sklasyfikowanego
urządzenia bezprzewodowego może być niemożliwe.
Najlepszym sposobem na dobranie urządzenia bezprzewodowego do
indywidualnych potrzeb i sprawdzenie zgodności z urządzeniem
słuchowym jest skonsultowanie się lekarzem.
41
To urządzenie BlackBerry zostało przetestowane i zakwalifikowane
do użytku z urządzeniami słuchowymi w odniesieniu do niektórych
technologii bezprzewodowych wykorzystywanych przez to urządzenie
BlackBerry. Jednakże w tym urządzeniu BlackBerry mogą być
wykorzystywane inne technologie bezprzewodowe, których nie
przetestowano pod kątem używania z urządzeniami słuchowymi.
Ważne jest, aby dokładnie przetestować różne funkcje posiadanego
urządzenia BlackBerry w różnych miejscach, aby określić, czy
podczas korzystania z urządzenia BlackBerry w połączeniu z
urządzeniem słuchowym lub implantem ślimakowym słychać
uciążliwy hałas. Aby uzyskać informacje na temat zwrotu lub
wymiany urządzenia oraz dotyczące jego zgodności z aparatem
słuchowym, należy skontaktować się z dostawcą usług
bezprzewodowych.
Sposób klasyfikowania urządzeń
Kategoria M: Urządzenia oznaczone jako M3 lub M4 są zgodne z
wymaganiami komisji FCC i powinny generować mniejsze zakłócenia
w działaniu urządzeń słuchowych niż urządzenia nie posiadające tych
oznaczeń. M4 jest lepszą (wyższą) z tych dwóch kategorii.
Kategoria T: Urządzenia oznaczone jako T3 lub T4 są zgodnie z
wymaganiami komisji FCC i powinny lepiej współpracować z
cewkami indukcyjnymi urządzenia słuchowego („przełącznik T” lub
„przełącznik telefoniczny”) niż urządzenia nie posiadające tych
oznaczeń. T4 jest lepszą (wyższą) z tych dwóch kategorii. (Nie
wszystkie urządzenia słuchowe są wyposażone w cewkę indukcyjną).
Urządzenia słuchowe mogą również być badane pod kątem
odporności na ten rodzaj zakłóceń. W uzyskaniu wyników badań
danego urządzenia słuchowego może pomóc jego producent
42
urządzenia lub lekarz. Im aparat słuchowy jest odporniejszy, tym
mniejsze ryzyko wystąpienia zakłóceń powodowanych przez
urządzenia bezprzewodowe.
Więcej informacji o działaniach podjętych przez FCC w odniesieniu
do zgodności z aparatami słuchowymi oraz innymi krokami podjętymi
przez FCC w celu zapewnienia osobom niepełnosprawnym
dostępności do usług telekomunikacyjnych można znaleźć pod
adresem www.fcc.gov/cgb/dro.
Świadectwo zgodności z przepisami IC (Industry
Canada)
Smartfon BlackBerry Curve 9300 (numer modelu RDA71UW) jest
zgodny z wymogami norm Industry Canada RSS 102, RSS 132, RSS
133, RSS-GEN i RSS 210, co poświadcza certyfikat nr 2503ARDA70UW.
Smartfon BlackBerry Curve 9300 (numer modelu RDB71UW) jest
zgodny z wymogami normy Industry Canada RSS 102, RSS 132,
RSS 133, RSS 139, RSS-GEN, RSS 210, co poświadcza certyfikat nr
2503A-RDB70UW.
Smartfon BlackBerry Curve 9330 jest zgodny z wymogami normy
Industry Canada RSS 102, RSS 132, RSS 133 i RSS 210, co
poświadcza certyfikat nr 2503A-RCL20CW.
43
Zgodność z wymogami dla urządzeń klasy B
Niniejsze urządzenie BlackBerry spełnia ograniczenia emisji szumu
radiowego określone dla urządzeń klasy B zgodnie z normą dla
sprzętu wytwarzającego zakłócenia sygnałów radiowych
zatytułowaną „Aparaty cyfrowe”, ICES-003, Industry Canada.
Zgodność z normami Unii Europejskiej
Producent (Research In Motion) deklaruje niniejszym zgodność tego
urządzenia BlackBerry z zasadniczymi wymogami i innymi
postanowieniami Dyrektywy 1999/5/EC.
Smartfon
Odpowiednie oznaczenie CE
Smartfon BlackBerry Curve
9300 (numer modelu
RDA71UW lub RDB71UW)
Deklaracja zgodności z wymogami Dyrektywy 1999/5/EC (HG nr
88/2003) jest dostępna do wglądu w następującym ośrodku na
terenie Unii Europejskiej: www.blackberry.com/go/
declarationofconformity.
44
Research In Motion UK Limited
200 Bath Road
Slough, Berkshire SL1 3XE
Wielka Brytania
Z urządzeń BlackBerry obsługujących Wi-Fi można korzystać w
sieciach Wi-Fi we wszystkich BlackBerrykrajach członkowskich Unii
Europejskiej. Ten sprzęt może być obsługiwany w Turcji.
Inne świadectwa zgodności z normami
Firma Research In Motion jest w posiadaniu dokumentów
poświadczających zgodność Twojego urządzenia BlackBerry z
następującymi normami i wytycznymi instytucji normalizacyjnych:
Urządzenie
Smartfon BlackBerry
Curve 9300 (numer
modelu: RDA71UW
lub RDB71UW)
Odpowiednie informacje na temat
zgodności
•
•
PCS Type Certification Review
Board (PTCRB)
Wymogi ustalone przez
Underwriters Laboratories (UL)
60950-1 dla urządzeń
wprowadzanych do obrotu w
Kanadzie i w Stanach
Zjednoczonych
45
Urządzenie
Odpowiednie informacje na temat
zgodności
•
Dyrektywa 1999/5/EC w sprawie
urządzeń radiokomunikacyjnych i
telekomunikacyjnych urządzeń
końcowych
• Wymogi normy GCF CC (Global
Certification Forum Certification
Criteria)
W zależności od trackpada użytego w
urządzeniu BlackBerry, mogą go dotyczyć
następujące standardy:
Smartfon BlackBerry
Curve 9330
•
Dokument Międzynarodowej
Komisji Elektrotechnicznej (IEC)
60825-1 2001: Bezpieczeństwo
produktów laserowych
•
Wymogi ustalone przez
Underwriters Laboratories (UL)
60950-1 dla urządzeń
wprowadzanych do obrotu w
Kanadzie i w Stanach
Zjednoczonych
W zależności od trackpada użytego w
urządzeniu BlackBerry, mogą go dotyczyć
następujące standardy:
46
Urządzenie
Odpowiednie informacje na temat
zgodności
•
Dokument Międzynarodowej
Komisji Elektrotechnicznej (IEC)
60825-1 2001: Bezpieczeństwo
produktów laserowych
To urządzenie BlackBerry obsługuje tureckie znaki SMS opisane w
dokumentach ETSI TS 123.038 V8.0.0 (lub nowszej wersji) oraz ETSI
TS 123.040 V8.1.0 (lub nowszej wersji).
To urządzenie BlackBerry jest zgodne z wymogami tureckiej
dyrektywy EEE.
47
48
UrządzenieBlackBerry – informacje o
produkcie BlackBerry
Dane techniczne wyrobu: smartfon BlackBerry
Curve 9300
Własności mechaniczne:
•
•
•
waga: ok. 3.7 uncji (104 g) razem z akumulatorem litowojonowym
wymiary (dł. x sz. x wys.): 4,3 x 2,4 x 0,5 cala (109 x 60 x
13,88 mm)
256 MB pamięci flash
Trackpad użyty w urządzeniu BlackBerry może mieć następujące
właściwości:
•
•
Produkt laserowy klasy 1
maksymalna moc promieniowania: 0,77 mW
Charakterystyka zasilania:
•
•
•
wymienny, ładowalny akumulator litowo-jonowy
zgodne z formatem kart SIM 3V i 1,8V
port mikro-USB o podwójnej funkcji transmisji danych i
ładowania akumulatora
49
Charakterystyka modułu radiowego sieci komórkowej dla modelu
RDA71UW:
•
•
•
•
•
obsługa czterech pasm: GSM 850, GSM 900, DCS 1800,
PCS 1900 MHz
obsługa trzech pasm: UMTS 800/850, UMTS 1900, UMTS
2100 MHz
klasa mocy: Klasa 1 (DCS 1800, PCS 1900), Klasa 4
(GSM 850) w rozumieniu normy GSM 5.05, Klasa 4 (GSM
900) w rozumieniu normy GSM 02.06, Klasa E2 (GSM
850, GSM 900, DCS 1800, PCS 1900), Klasa 3 (UMTS)
pasmo nadawcze: GSM 824 do 849 MHz, GSM 880 do
915 MHz, DCS 1710 do 1785 MHz, PCS 1850 do
1910 MHz, UMTS 824 do 849 MHz, UMTS 830 do 840
MHz, UMTS 1850 do 1910 MHz, UMTS 1920 do
1980 MHz
pasmo odbiorcze: GSM 869 do 894 MHz, GSM 925 do
960 MHz, DCS 1805 do 1880 MHz, PCS 1930 do
1990 MHz, UMTS 875 do 885 MHz, UMTS 869 do
894 MHz, UMTS 1930 do 1990 MHz, UMTS 2110 do
2170 MHz, A-GPS 1575 MHz, A-GPS E911 1575 MHz
Charakterystyka modułu radiowego sieci komórkowej dla modelu
RDB71UW:
•
obsługa czterech pasm: GSM 850, GSM 900, DCS 1800,
PCS 1900 MHz
• obsługa trzech pasm: UMTS 900, UMTS 1700, UMTS
2100 MHz
50
•
klasa mocy: Klasa 1 (DCS 1800, PCS 1900), Klasa 4
(GSM 850) w rozumieniu normy GSM 5.05, Klasa 4 (GSM
900) w rozumieniu normy GSM 02.06, Klasa E2 (GSM
850, GSM 900, DCS 1800, PCS 1900), Klasa 3 (UMTS)
• pasmo nadawcze: GSM 824 do 849 MHz, GSM 880 do
915 MHz, DCS 1710 do 1785 MHz, PCS 1850 do
1910 MHz, UMTS 880 do 915 MHz, UMTS 1710 do
1755 MHz, UMTS 1920 do 1980 MHz
• pasmo odbiorcze: GSM 869 do 894 MHz, GSM 925 do
960 MHz, DCS 1805 do 1880 MHz, PCS 1930 do
1990 MHz, UMTS 925 do 960 MHz, UMTS 2110 do
2155 MHz, UMTS 2110 do 2170 MHz, A-GPS 1575 MHz,
A-GPS E911 1575 MHz
Charakterystyka modułu radiowego sieci Wi-Fi
•
•
standard sieci bezprzewodowej LAN: IEEE 802.11b, IEEE
802.11g, IEEE 802.11n
pasmo nadawczo-odbiorcze: 2,412 do 2,472 GHz
Charakterystyka modułu radiowego Bluetooth:
•
•
•
moduł jednozakresowy: ISM 2,4 GHz
pasmo nadawczo-odbiorcze: 2402 do 2480 MHz
Bluetooth klasa 1
51
Informacje o produkcie: smartfon BlackBerry
Curve 9330
Własności mechaniczne:
•
waga: ok. 3.7 uncji (106 g) razem z akumulatorem litowojonowym
• wymiary (dł. x sz. x wys.): 4,29 x 2,36 x 0,54 cali (109 x 60
x 13,88 mm)
• 512 MB pamięci flash
Trackpad użyty w urządzeniu BlackBerry może mieć następujące
właściwości:
•
•
Produkt laserowy klasy 1
maksymalna moc promieniowania: 0,77 mW
Charakterystyka zasilania:
•
•
•
wymienny, ładowalny akumulator litowo-jonowy
zgodne z formatem kart SIM 1,8 V, 3 V
port mikro-USB o podwójnej funkcji transmisji danych i
ładowania akumulatora
Charakterystyka modułu radiowego sieci bezprzewodowej:
•
52
obsługa dwóch pasm: CDMA 800 MHz i CDMA 1900 MHz
• sieci: CDMA2000, 1xEV-DO Release 0
• klasa mocy: Klasa 3 (CDMA 800), Klasa 2 (CDMA 1900)
• pasmo nadawcze: komórkowe 824,7 do 848,31 MHz,
PCS 1851,25 do 1908,75 MHz
• pasmo odbiorcze: komórkowe 869,70 to 893,31 MHz,
PCS 1931,25 to 1988,75 MHz, A-GPS E911: 1575 MHz
Charakterystyka modułu radiowego sieci Wi-Fi
•
standard sieci bezprzewodowej LAN: IEEE 802.11b, IEEE
802.11g
• pasmo nadawczo-odbiorcze: 2412 do 2472 MHz
Charakterystyka modułu radiowego Bluetooth:
•
•
•
moduł jednozakresowy: ISM 2,4 GHz
pasmo nadawczo-odbiorcze: 2402 do 2480 MHz
Bluetooth klasa 1
53
54
Informacje prawne
©2012 Research In Motion Limited. Wszelkie prawa zastrzeżone.
BlackBerry®, RIM®, Research In Motion® oraz pokrewne znaki
towarowe, nazwy i logotypy stanowią własność firmy Research In
Motion Limited i są zastrzeżone i/lub wykorzystywane jako znaki
towarowe w Stanach Zjednoczonych i innych krajach na całym
świecie.
ANSI jest znakiem towarowym American National Standards Institute.
Bluetooth jest znakiem towarowym firmy Bluetooth SIG. CDMA2000
jest znakiem towarowym zrzeszenia Telecommunications Industry
Association. CTIA - The Wireless Association jest znakiem
towarowym firmy CTIA — The Wireless Association. GSM jest
znakiem towarowym GSM MOU Association. IEEE, 802.11b, 802.11g
i IEEE Std 1725 są znakami towarowymi instytutu są znakami
towarowymi instytutu Institute of Electrical and Electronics Engineers,
Inc. UMTS jest znakiem towarowym jest znakiem towarowym
Europejskiego Instytutu Norm Telekomunikacyjnych. Wi-Fi jest
znakiem towarowym firmy Wi-Fi Alliance. Wszystkie pozostałe znaki
towarowe stanowią własność odpowiednich podmiotów.
Niektóre składniki oprogramowania BlackBerry® Device Software są
objęte prawami autorskimi ©2007-2008 firmy FreeType Project
(www.freetype.org). Wszelkie prawa zastrzeżone.
Niniejsza dokumentacja, obejmująca wszelką dokumentację
załączoną jako odnośnik, np. udostępnioną pod adresem
www.blackberry.com/go/docs, jest dostępna „TAK, JAK JEST” i „W
MIARĘ DOSTĘPNOŚCI”, bez żadnych warunków, aprobaty,
55
gwarancji ani poręczenia żadnego rodzaju ze strony firmy Research
In Motion Limited i firm z nią stowarzyszonych („RIM”). Firma RIM nie
przyjmuje żadnej odpowiedzialności za nieścisłości, błędy lub
ominięcia typograficzne, techniczne bądź inne, zawarte w tej
dokumentacji. W celu ochrony praw oraz poufnych informacji i/lub
tajemnic handlowych firmy RIM niektóre aspekty technologii firmy
RIM mogą być opisane w niniejszej dokumentacji w sposób
ogólnikowy. Firma RIM zastrzega sobie prawo do okresowej zmiany
informacji zawartych w niniejszej dokumentacji, nie zobowiązując się
jednak do regularnego wprowadzania takich zmian, aktualizacji,
optymalizacji lub innych uzupełnień. Zmiany takie mogą także nie być
wprowadzane w ogóle.
Niniejsza dokumentacja może zawierać odwołania do źródeł
informacji, sprzętu, oprogramowania, produktów i usług obejmujących
składniki i treść innych podmiotów, np. do treści chronionych przez
prawo autorskie, a także do stron internetowych innych podmiotów
(zbiorczo określanych mianem „Produktów i usług innych
podmiotów”). Firma RIM nie kontroluje ani nie jest odpowiedzialna za
jakiekolwiek informacje innych podmiotów, obejmujące bez
ograniczeń treść, dokładność, przestrzeganie praw autorskich,
wydajność, zgodność, niezawodność, legalność, dobre obyczaje,
odnośniki i inne aspekty takich informacji. Dołączenie do niniejszej
dokumentacji odwołań do produktów i usług innych podmiotów nie
oznacza jakiejkolwiek aprobaty ze strony firmy RIM dla tych
produktów i usług.
Z WYJĄTKIEM ZAKRESU WYRAŹNIE ZAKAZANEGO PRZEZ
REGULACJE PRAWNE OBOWIĄZUJĄCE W DANEJ
JURYSDYKCJI, WSZELKIE WARUNKI, APROBATY, GWARANCJE
56
LUB RĘKOJMIE JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU, WYRAŹNE LUB
DOROZUMIANE, OBEJMUJĄCE BEZ OGRANICZEŃ WSZELKIE
WARUNKI, APROBATY, GWARANCJE LUB RĘKOJMIE
TRWAŁOŚCI, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU LUB
WYKORZYSTANIA, SPRZEDAWALNOŚCI, PRZYDATNOŚCI DO
SPRZEDAŻY, NIENARUSZANIA PRAW, SATYSFAKCJONUJĄCEJ
JAKOŚCI, LUB TYTUŁU, LUB WYNIKAJĄCE ZE STATUTÓW,
ZWYCZAJÓW LUB PRAKTYKI OBSŁUGI, WYKORZYSTYWANIA,
LUB POWIĄZANE Z DOKUMENTACJĄ LUB JEJ
WYKORZYSTANIEM, LUB ZWIĄZANE Z DZIAŁANIEM BĄDŹ
NIEDZIAŁANIEM DOWOLNEGO OPROGRAMOWANIA, SPRZĘTU,
USŁUGI LUB WSZELKICH PRODUKTÓW BĄDŹ USŁUG INNYCH
PODMIOTÓW WYMIENIONYCH W NINIEJSZEJ DOKUMENTACJI,
ZOSTAJĄ NINIEJSZYM ODRZUCONE. UŻYTKOWNIK MOŻE
RÓWNIEŻ DYSPONOWAĆ INNYMI PRAWAMI, W ZALEŻNOŚCI
OD KRAJU LUB REGIONU. NIEKTÓRE JURYSDYKCJE MOGĄ NIE
ZEZWALAĆ NA WYŁĄCZENIE LUB OGRANICZENIE
DOROZUMIANYCH GWARANCJI I WARUNKÓW. W ZAKRESIE
DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO, WSZELKIE DOROZUMIANE
GWARANCJE LUB WARUNKI ODNOSZĄCE SIĘ DO
DOKUMENTACJI W TAKIM ZAKRESIE, W KTÓRYM NIE MOGĄ
ZOSTAĆ ODRZUCONE W SPOSÓB OPISANY POWYŻEJ, ALE
MOGĄ ZOSTAĆ OGRANICZONE, ZOSTAJĄ NINIEJSZYM
OGRANICZONE DO DZIEWIĘĆDZIESIĘCIU (90) DNI OD
MOMENTU PIERWSZEGO UZYSKANIA DOKUMENTACJI LUB
PRZEDMIOTU STANOWIĄCEGO OBIEKT ROSZCZENIA.
W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ
ODPOWIEDNIE REGULACJE PRAWNE W TWOJEJ
JURYSDYKCJI, W ŻADNYM PRZYPADKU FIRMA RIM NIE BĘDZIE
57
ODPOWIEDZIALNA ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY ZWIĄZANE Z
NINIEJSZĄ DOKUMENTACJĄ LUB JEJ WYKORZYSTANIEM,
DZIAŁANIEM LUB NIEDZIAŁANIEM JAKIEGOKOLWIEK
OPROGRAMOWANIA, SPRZĘTU, USŁUG LUB PRODUKTÓR I
USŁUG INNYCH PODMIOTÓW WYMIENIONYCH W NINIEJSZEJ
DOKUMENTACJI, W TYM, ALE BEZ OGRANICZENIA DO, ZA
JAKIEKOLWIEK SZKODY: BEZPOŚREDNIE, WYNIKOWE,
PRZYKŁADOWE, PRZYPADKOWE, POŚREDNIE, SPECJALNE,
MORALNE LUB ZBIORCZE; ZA SZKODY WYNIKAJĄCE Z UTRATY
ZYSKU LUB PRZYCHODÓW, Z NIEPOWODZENIA W REALIZACJI
SPODZIEWANYCH OSZCZĘDNOŚCI, Z PRZERWY W
DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, Z UTRATY INFORMACJI
GOSPODARCZYCH, UTRATY OKAZJI GOSPODARCZEJ,
USZKODZENIA BĄDŹ UTRATY DANYCH, NIEPOWODZENIA W
PRZEKAZANIU LUB ODEBRANIU JAKICHKOLWIEK DANYCH, Z
PROBLEMÓW ZWIĄZANYCH Z APLIKACJAMI UŻYWANYMI WRAZ
Z PRODUKTAMI LUB USŁUGAMI FIRMY RIM, Z KOSZTAMI
PRZESTOJÓW, Z BRAKIEM MOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA Z
PRODUKTÓW LUB USŁUG FIRMY RIM LUB JAKIEJKOLWIEK ICH
CZĘŚCI LUB USŁUG BEZPRZEWODOWYCH, Z KOSZTÓW DÓBR
ZASTĘPCZYCH, KOSZTÓW POKRYCIA, URZĄDZEŃ
DODATKOWYCH LUB USŁUG, Z KOSZTÓW KAPITAŁOWYCH
LUB INNYCH PODOBNYCH STRAT FINANSOWYCH,
NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY SZKODY TAKIE DAWAŁY SIĘ
PRZEWIDZIEĆ CZY NIE, NAWET JEŚLI FIRMA RIM ZOSTAŁA
POINFORMOWANA O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH
SZKÓD.
58
W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ
ODPOWIEDNIE REGULACJE PRAWNE W TWOJEJ JURYSDYKCJI
FIRMA RIM NIE BĘDZIE PONOSIĆ ŻADNYCH ZOBOWIĄZAŃ,
ODPOWIEDZIALNOŚCI ANI OBOWIĄZKÓW W RAMACH UMOWY,
DELIKTU LUB INNYCH, WŁĄCZAJĄC W TO WSZELKĄ
ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA NIEDOPATRZENIA LUB
ODPOWIEDZIALNOŚĆ BEZPOŚREDNIĄ.
NINIEJSZE OGRANICZENIA, WYŁĄCZENIA I ZRZECZENIA
ODPOWIEDZIALNOŚCI MAJĄ ZASTOSOWANIE: (A) NIEZALEŻNIE
OD NATURY PRZYCZYNY DZIAŁANIA LUB ŻĄDANIA,
WŁĄCZAJĄC W TO, LECZ NIE OGRANICZAJĄC DO, ZŁAMANIE
UMOWY, ZANIEDBANIE, DELIKT, ODPOWIEDZIALNOŚĆ
BEZPOŚREDNIĄ LUB INNE PRAWNE TEORIE, I PRZETRWAJĄ
ZASADNICZE ZŁAMANIE UMOWY LUB NIEPOWODZENIE
PODSTAWOWEGO CELU NINIEJSZEJ UMOWY LUB DOWOLEGO
ZAWARTEGO W NIEJ ZADOŚĆUCZYNIENIA; I MAJĄ
ZASTOSOWANIE (B) DO FIRMY RIM I ZRZESZONYCH Z NIĄ
PRZEDSIĘBIORSTW, ICH NASTĘPCÓW, PRZEDSTAWICIELI,
AGENTÓW, DOSTAWCÓW (W TYM DOSTAWCÓW USŁUG
BEZPRZEWODOWYCH), AUTORYZOWANYCH
DYSTRYBUTORÓW FIRMY RIM (W TYM RÓWNIEŻ DOSTAWCÓW
USŁUG BEZPRZEWODOWYCH) I ICH SZEFOSTWO,
PRACOWNIKÓW I NIEZALEŻNYCH PODWYKONAWCÓW.
W DODATKU DO OGRANICZEŃ I WYŁĄCZEŃ OKREŚLONYCH
POWYŻEJ, W ŻADNYM WYPADKU NIKT Z SZEFOSTWA,
PRACOWNIKÓW, AGENTÓW, DYSTRYBUTORÓW,
DOSTAWCÓW, NIEZALEŻNYCH PODWYKONAWCÓW FIRMY RIM
59
LUB FIRM Z NIĄ ZRZESZONYCH NIE BĘDZIE PONOSIĆ ŻADNEJ
ODPOWIEDZIALNOŚCI WYNIKAJĄCEJ LUB ZWIĄZANEJ Z
NINIEJSZĄ DOKUMENTACJĄ.
Przed zasubskrybowaniem, instalacją lub użyciem dowolnych usług i
produktów innych podmiotów użytkownik jest odpowiedzialny za
sprawdzenie, czy dostawca usług bezprzewodowych wyraził zgodę
na wsparcie dla wszystkich oferowanych przez nie funkcji. Niektórzy
dostawcy usług bezprzewodowych mogą nie oferować możliwości
przeglądania Internetu w ramach subskrypcji usługi BlackBerry®
Internet Service. W sprawie dostępności, roamingu, planów
taryfowych i funkcji skontaktuj się z usługodawcą. Instalacja i użycie
produktów oraz usług innych podmiotów z produktami i usługami
firmy RIM może wymagać posiadania co najmniej jednego patentu,
znaku towarowego, prawa autorskiego lub innych licencji, w celu
uniknięcia naruszenia lub pogwałcenia praw innych podmiotów.
Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za wykorzystanie
produktów i usług innych podmiotów, i za określenie, czy w tym celu
wymagane są jakiekolwiek licencje innych podmiotów. Jeżeli są
wymagane, użytkownik jest odpowiedzialny za ich zdobycie. Nie
należy instalować ani używać produktów i usług innych podmiotów do
momentu uzyskania wszystkich niezbędnych licencji. Wszelkie
produkty i usługi stron trzecich dostarczane z produktami i usługami
firmy RIM są dostarczane jako udogodnienie dla użytkownika i są
dostarczane „TAK, JAK SĄ”, bez wyraźnych lub dorozumianych
warunków, gwarancji, zapewnień lub poręczeń jakiegokolwiek
rodzaju ze strony firmy RIM. Firma RIM nie przyjmuje wynikającej
stąd żadnej odpowiedzialności. Wykorzystanie produktów i usług
innych podmiotów oparte jest i podlega wyrażeniu zgody przez
użytkownika na warunki zawarte w mających zastosowanie
60
oddzielnych licencjach i innych umowach z innymi podmiotami, z
wyjątkiem zakresu wyraźnie określonego w licencji lub innej umowie
z firmą RIM.
Niektóre funkcje wymienione w niniejszej dokumentacji wymagają
minimalnej wersji aplikacji BlackBerry® Enterprise Server,
BlackBerry® Desktop Software i/lub BlackBerry® Device Software.
Warunki wykorzystania jakichkolwiek produktów i usług firmy RIM są
określone w mającej zastosowanie oddzielnej licencji bądź umowie z
firmą RIM. ŻADEN ZAPIS W NINIEJSZEJ DOKUMENTACJI NIE
ZASTĘPUJE ŻADNYCH WYRAŹNYCH, PISEMNYCH UMÓW BĄDŹ
GWARANCJI DOSTARCZONYCH PRZEZ FIRMĘ RIM W
ODNIESIENIU DO CZĘŚCI PRODUKTÓW LUB USŁUG FIRMY RIM
INNYCH NIŻ NINIEJSZA DOKUMENTACJA.
Licencja QUALCOMM Incorporated przyznana na mocy co najmniej
jednego z patentów obowiązujących w Stanach Zjednoczonych i/lub
ich odpowiedników w innych krajach:
5 490 165
5 504 773
5 506 865
5 511 073
5 228 054
5 535 239
5 267 261
5 544 196
5 568 483
5 337 338
5 600 754
5 414 796
5 657 420
5 416 797
5 659 569
5 710 784
5 778 338
61
Smartfon BlackBerry Curve 9300, numer modelu: RDA71UW lub
RDB71UW
Smartfon BlackBerry Curve 9330, numer modelu: RCL22CW
Research In Motion Limited
295 Phillip Street
Waterloo, ON N2L 3W8
Kanada
Research In Motion UK Limited
200 Bath Road
Slough, Berkshire SL1 3XE
Wielka Brytania
Opublikowano w Kanadzie
62
Download PDF

advertising