4-255-643-33(1)
DVD Home Theatre
System
Gebruiksaanwijzing
NL
Istruzioni per l’uso
IT
Bruksanvisning
SE
Instrukcja obsługi
PL
DAV-SB300
©2004 Sony Corporation
3
WAARSCHUWING
Stel het apparaat niet bloot aan regen of
vocht om het gevaar voor brand of een
elektrische schok te voorkomen.
Installeer het toestel niet in een beperkte ruimte zoals
een boekenrek of een inbouwkast.
Om brand te voorkomen mogen de
verluchtingsopeningen van het toestel niet worden
afgedekt met kranten, tafelkleedjes, gordijnen, enz..
Plaats geen brandende kaarsen op het toestel.
Plaats geen met vloeistof gevulde voorwerpen zoals
een vaas op het toestel om elektrocutie of brand te
voorkomen.
Gooi de batterij niet weg maar lever
deze in als klein chemisch afval
(KCA).
Dit apparaat is
geclassificeerd als een
laserproduct van klasse
1. Het label bevindt zich
op de achterkant van het
toestel.
Voorzorgsmaatregelen
Veiligheid
• In het geval er vloeistof of een voorwerp in de
behuizing terechtkomt, moet u de stekker uit het
stopcontact trekken en het apparaat eerst door een
deskundige laten nakijken, alvorens het weer in
gebruik te nemen.
• Het toestel blijft onder (net) spanning staan zolang de
stekker in het stopcontact zit, ook al is het toestel zelf
uitgeschakeld.
• Trek de stekker uit het stopcontact als u denkt het
apparaat geruime tijd niet te gebruiken. Om de
aansluiting op het stopcontact te verbreken, moet u
uitsluitend de stekker vastnemen. Trek nooit aan het
snoer zelf.
Installeren
• Kies een plaats waar een ongehinderde
luchtdoorstroming mogelijk is, om oververhitting van
vitale onderdelen te voorkomen.
• Zet het apparaat niet op een zacht of wollig oppervlak
(een kleedje of deken), of tegen gordijnen, waardoor
de ventilatie-openingen geblokkeerd kunnen worden.
2NL
• Installeer het apparaat niet in de buurt van
warmtebronnen zoals radiatoren of heteluchtblazers
of op een plaats waar het is blootgesteld aan directe
zonnestraling, overmatig stof of mechanische
schokken.
• Zet het apparaat niet schuin. Het apparaat is
ontworpen voor gebruik in horizontale stand.
• Houd zowel het apparaat als discs uit de buurt van
apparatuur waarin een krachtige magneet gebruikt
wordt, zoals een grote luidspreker of magnetronoven.
• Plaats geen zware voorwerpen op het toestel.
• Als het apparaat van een koude naar een warme
omgeving wordt gebracht kan er vocht binnenin het
DVD Home Theatre System condenseren, hetgeen
schade aan de lenzen tot gevolg kan hebben. Wacht
daarom bij het voor de eerste maal installeren van het
apparaat, of wanneer u dit van een koude naar een
warme omgeving verplaatst, ongeveer 30 minuten
voor u het in gebruik neemt.
Welkom!
Dank u voor aankoop van dit Sony DVD Home
Theatre System. Voor u het toestel in gebruik
neemt, moet u deze gebruiksaanwijzing
aandachtig lezen en bewaren zodat u deze later
nog kunt raadplegen.
Voorzorgsmaatregelen
Reiniging
Reinig de behuizing, het voorpaneel en de
bedieningselementen met een zachte doek die lichtjes
is bevochtigd met een mild zeepsopje. Gebruik geen
schuursponsje, schuurpoeder noch solventen zoals
alcohol of benzine.
Met alle vragen over eventuele problemen met uw
toestel kunt u steeds terecht bij uw dichtstbijzijnde
Sony handelaar.
Discs reinigen
Spanningsbronnen
Gebruik geen in de handel verkrijgbare CD/DVDreinigingsdisc. Die kan defecten veroorzaken.
Het netsnoer mag alleen door bevoegd vakpersoneel
worden vervangen.
Kleuren op een TV-scherm
Plaatsing
• Installeer het toestel op een goed geventileerde plaats
om te voorkomen dat het te sterk opwarmt.
• De behuizing kan bij langdurige weergave met hoog
volume warm aanvoelen. Dat is normaal en duidt niet
op storing. Vermijd echter de behuizing aan te raken.
Plaats het toestel niet in een nauw bemeten en slecht
geventileerde ruimte om oververhitting te vermijden.
• Blokkeer de ventilatiegaten niet door iets op het
toestel te plaatsen. Het systeem is uitgerust met een
krachtige versterker. Indien de ventilatiegaten
bovenaan worden afgesloten, kan het toestel
oververhit en defect raken.
• Plaats het toestel niet op een zachte ondergrond zoals
een tapijt waardoor de ventilatiegaten onderaan
kunnen worden afgesloten.
• Installeer het toestel niet in de buurt van
warmtebronnen of op een plaats waar het is
blootgesteld aan directe zonnestraling, overmatig stof
of mechanische schokken.
Werking
• Indien het toestel direct van een koude in een warme
of een zeer vochtige ruimte wordt gebracht, kan er
condensvorming optreden op de lenzen in het toestel.
In dat geval kan de werking van het toestel zijn
verstoord. Verwijder in dat geval de disc en laat het
toestel ongeveer een half uur aan staan tot alle vocht
is verdampt.
• Haal de disc uit het toestel wanneer u dit verplaatst.
Indien u dat niet doet, kan de disc beschadigd worden.
Indien de luidsprekers de kleuren op het TV-scherm
beïnvloeden, moet u de TV meteen afzetten en na 15
tot 30 minuten weer aanzetten. Indien de kleuren nog
altijd vervormen, moet u de luidsprekers verder van de
TV af zetten.
Het kenplaatje bevindt zich op de achterkant van het
toestel.
BELANGRIJK
Opgelet : Dit toestel kan voor onbepaalde duur een
stilstaand videobeeld of instelscherm op het
TV-scherm tonen. Als u dat beeld lange tijd op het
TV-scherm laat staan, bestaat het gevaar dat uw
televisiescherm onherstelbaar wordt beschadigd.
Vooral projectietelevisies zijn hier gevoelig voor.
Het systeem verplaatsen
Wanneer u het toestel verplaatst, moet u de volgende
procedure gebruiken om het binnenste loopwerk te
beschermen.
1
2
3
Verwijder de disc.
4
"STANDBY" knippert in het uitleesvenster
op het voorpaneel.
5
Na het knipperen van "STANDBY"
verschijnt er niets in het uitleesvenster op
het voorpaneel (STANDBY indicator blijft
aan).
6
Trek de stekker uit het stopcontact.
Volumeregeling
Zet het volume niet hoger bij het beluisteren van een
zeer stille passage of een onbespeeld gedeelte. Als u
dat toch doet, kunnen de luidsprekers worden
beschadigd wanneer er plots een piekwaarde wordt
bereikt.
NL
Zet het systeem uit.
De STANDBY indicator op het systeem licht
op en "SEE YOU" verschijnt in het
uitleesvenster op het voorpaneel.
3NL
Inhoudsopgave
Welkom! ................................................. 3
Voorzorgsmaatregelen ............................ 3
Betreffende deze gebruiksaanwijzing ..... 6
Met dit toestel kunnen de volgende discs
worden afgespeeld ............................ 6
Disc-terminologie ................................... 6
Opmerkingen betreffende discs .............. 8
Bedieningsmenuweergave ...................... 9
Aan de slag
Uitpakken.............................................. 11
De batterijen in de afstandsbediening
plaatsen ........................................... 11
Stap 1: Luidsprekers aansluiten ............ 12
Stap 2: Antennes aansluiten .................. 16
Stap 3: TV en videocomponenten
aansluiten ........................................ 17
Stap 4: Het netsnoer aansluiten............. 19
Stap 5: Snelinstelling verrichten ........... 19
Luidsprekerinstelling ............................ 21
Discs afspelen
Discs afspelen ....................................... 22
De weergave hervatten vanaf het punt
waar u de disc hebt gestopt............. 24
(Resume Play)
Gebruik van het DVD Menu................. 25
Bij het afspelen van VIDEO CD's met
PBC-functies (Ver. 2.0) .................. 25
(PBC-weergave)
Een MP3 Audio Track afspelen............ 26
JPEG-beeldbestanden afspelen ............. 28
Een eigen programma maken................ 30
(Programme Play)
Willekeurige weergave ......................... 32
(Shuffle Play)
Herhaalde weergave.............................. 33
(Repeat Play)
Een bepaald punt op een disc zoeken ... 34
(Scan, Slow-motion Play)
Een titel/hoofdstuk/track/index/album/
bestand zoeken................................ 35
Disc-informatie controleren .................. 37
4NL
Geluidsregeling
Het geluid regelen................................. 42
Surround Sound-weergave ................... 44
Geluidseffecten..................................... 46
Diverse bijkomende functies
Hoeken wijzigen ................................... 47
Ondertitels weergeven .......................... 48
Discs vergrendelen ............................... 49
(EIGEN
KINDERBEVEILIGING,
KINDERBEVEILIGING)
Andere handelingen
Uw TV bedienen met de meegeleverde
afstandsbediening........................... 54
Gebruik van de SONY TV DIRECT
functie............................................. 56
Naar de video of een ander toestel
kijken.............................................. 58
Luisteren naar de radio ......................... 58
Gebruik van het Radio Data System
(RDS) ............................................. 61
Gebruik van de Sleep Timer................. 61
Terugkeren naar de
standaardinstellingen...................... 62
Instellingen en afstellingen
Gebruik van het instelscherm ............... 63
De taal voor schermweergave en geluid
kiezen ............................................. 64
(TAALKEUZE)
Beeldinstellingen .................................. 64
(SCHERMINSTELLING)
Individuele instellingen ........................ 66
(INDIVIDUELE INSTELLING)
Luidsprekerinstellingen ........................ 67
(LUIDSPREKER)
Snelinstelling en systeemherstelling..... 69
(INSTELLING)
Aanvullende informatie
Verhelpen van storingen .......................70
Technische gegevens ............................ 73
Verklarende woordenlijst...................... 74
Onderdelen en bedieningselementen .... 77
Taalcodelijst .......................................... 81
DVD instelmenulijst ............................. 82
Index ..................................................... 83
Beknopte handleiding voor
afstandsbediening ........................... 84
5NL
Betreffende deze
gebruiksaanwijzing
• In deze gebruiksaanwijzing staan de
bedieningselementen op de afstandsbediening
beschreven. Ook de bedieningselementen op
het toestel kunnen worden gebruikt indien ze
dezelfde of soortgelijke namen hebben als die
op de afstandsbediening.
• In deze gebruiksaanwijzing worden de
volgende symbolen gebruikt.
Symbool
Disc-logo
VIDEO CD
Audio CD
CD-R/CD-RW
(audiogegevens)
(MP3bestanden)
(JPEGbestanden)
Betekenis
Functies beschikbaar voor DVD
VIDEO's, DVD-R's/DVD-RW's in
video mode en DVD+R's/
DVD+RW's
Functies beschikbaar in VIDEO CD
mode
Functies beschikbaar in CD mode
Functies beschikbaar in Super
Audio CD en Audio CD mode
Beschikbare functies voor MP3*
audio tracks
Functies beschikbaar voor JPEG
bestanden
* MP3 (MPEG 1 Audio Layer 3) is een
standaardformaat van ISO/MPEG waarbij
audiogegevens worden gecomprimeerd.
Met dit toestel kunnen de
volgende discs worden
afgespeeld
Disc-formaat
DVD VIDEO
Super Audio CD
6NL
Disc-formaat
Disc-logo
Het "DVD VIDEO" logo is een handelsmerk.
Disc-terminologie
• Titel
Het langste deel van een beeld of muziekstuk
op een DVD; bijvoorbeeld een film op video
software of een album op audio software.
• Hoofdstuk
Delen van een beeld of een muziekstuk die
korter zijn dan titels. Een titel bestaat uit
verscheidene hoofdstukken. Sommige discs
bevatten geen hoofdstukken.
• Album
Deel van een muziekstuk of een beeld op een
data CD met MP3 audio tracks of JPEGbestanden.
• Track
Delen van een beeld of muziekstuk op een
VIDEO CD, Super Audio CD, CD of MP3.
• Index (Super Audio CD, CD) / Video
Index (VIDEO CD)
Een getal waarmee een track wordt opgesplitst
zodat u makkelijk een bepaald punt op een
VIDEO CD of Super Audio CD kunt vinden.
Sommige discs bevatten geen indexen.
• Scène
Op een VIDEO CD met PBC-functies
(pagina 25) zijn de menuschermen,
bewegende beelden en stilstaande beelden
opgesplitst in "scenes".
• Bestand
Deel van een beeld op een data CD met
JPEG-beeldbestanden.
Disc
DVDstructuur
Titel
Hoofdstuk
VIDEO CDSuper
Audio CDof CDstructuur
MP3structuur
Disc
Track
Index
Disc
Album
Track
Disc
JPEGstructuur
Album
Bestand
Opmerking bij PBC (Playback
Control) (VIDEO CD's)
Dit toestel beantwoordt aan Ver. 1.1 en Ver. 2.0
van de VIDEO CD-normen. Afhankelijk van de
disc zijn er twee weergavemogelijkheden.
Disc-type
Mogelijkheden
VIDEO CD's
zonder PBC
functies
(Ver. 1.1 discs)
Weergave van bewegende
beelden en muziek.
VIDEO CD's
met PBC
functies
(Ver. 2.0 discs)
Weergave van interactieve
software met menuschermen op
het TV-scherm (PBC Playback),
met bovendien de
videoweergavefuncties van Ver.
1.1 discs. Hiermee kunnen ook
stilstaande hogeresolutiebeelden
worden afgespeeld als deze op
de disc staan.
Betreffende een multi-sessie CD
• Dit toestel kan alleen een multi-sessie CD
afspelen wanneer de eerste sessie een MP3
audio track bevat. Volgende MP3 audio tracks
die in latere sessies werden opgenomen,
kunnen eveneens worden afgespeeld.
• Dit toestel kan alleen een multi-sessie CD
afspelen wanneer de eerste sessie een
JPEG-beeldbestand bevat. Volgende
JPEG-beeldbestanden die in latere sessies
werden opgenomen, kunnen eveneens worden
afgespeeld.
• Indien audiotracks en beelden in muziek
CD-formaat of video CD-formaat zijn
opgenomen tijdens de eerste sessie, wordt
alleen de eerste sessie afgespeeld.
Regiocode
Op de achterkant van het toestel staat een
regiocode vermeld die ook op de DVD moet
vermeld staan om met dit toestel te kunnen
worden afgespeeld.
DVD's met label ALL kunnen ook met dit toestel
worden afgespeeld.
Indien u een andere DVD probeert af te spelen,
verschijnt het bericht [Weergave van deze disc
niet toegestaan wegens regiobeperkingen.] op
het scherm. Het is mogelijk dat sommige DVD's
waarop geen regiocode staat vermeld, toch niet
kunnen worden afgespeeld.
Voorbeelden van discs die
niet kunnen worden
afgespeeld met het toestel
Het toestel kan de volgende discs niet afspelen:
• CD-ROM's (behalve met extensie ".MP3",
".JPG", of ".JPEG")
• Andere CD-R's/CD-RW's dan opgenomen in
de volgende formaten:
– muziek CD-formaat
– video CD-formaat
– MP3/JPEG-formaat conform ISO9660*
Level 1/Level 2, of het uitgebreide formaat,
Joliet
• Datasecties van CD-Extra's
• DVD-ROM's
• DVD Audio discs
• DVD-RAM's
• DVD-RW's in VR (Video Recording) mode
• Progressive JPEG-bestand
* Een logisch formaat van bestanden en mappen op
CD-ROM’s, bepaald door ISO (International
Standard Organization)
Plaats de volgende discs niet:
• Een DVD met een verschillende regiocode
(pagina 7, 75).
• Een disc die niet standaard of niet rond is
(zoals een kaart of een hart- of stervorm).
• Een disc waarop papier of stickers zijn
gekleefd.
• Een disc met resten van kleefmiddel of
kleefband.
wordt vervolgd
7NL
Opmerkingen betreffende CD-R/CD-RW/
DVD-R/DVD-RW (Video mode)/DVD+R/
DVD+RW
Sommige CD-R/CD-RW/DVD-R/DVD-RW's (Video
mode)/DVD+R/DVD+RW kunnen niet met dit toestel
worden afgespeeld afhankelijk van de
opnamekwaliteit, de staat van de disc of de
karakteristieken van de opnameapparatuur en
beveiligingssoftware.
Ook een disc die niet correct werd gefinaliseerd, wordt
niet afgespeeld. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van
de opnameapparatuur voor meer informatie.
Merk op dat discs aangemaakt in Packet Write formaat
ook niet kunnen worden afgespeeld.
Muziekdiscs die zijn gecodeerd met
copyright-beveilgingstechnologieën
Dit product is ontworpen voor het afspelen van discs
die voldoen aan de CD-norm (Compact Disc).
Onlangs hebben platenmaatschappijen muziekdiscs op
de markt gebracht die zijn gecodeerd met copyrightbeveiligingstechnologieën. Houd er rekening mee dat
sommige van deze discs niet voldoen aan de CD-norm
en wellicht niet met dit product kunnen worden
afgespeeld.
Opmerking betreffende de
weergave van DVD's en
VIDEO CD's
Sommige weergavefuncties van DVD's en
VIDEO CD's kunnen opzettelijk door softwareproducenten zijn vastgelegd. Dit apparaat speelt
DVD's en VIDEO CD's af volgens de inhoud
van de disc zodat bepaalde weergavefuncties
niet beschikbaar kunnen zijn. Raadpleeg daarom
de instructies die bij DVD's of VIDEO CD's
worden geleverd.
* Gefabriceerd onder licentie van Dolby
Laboratories.
"Dolby", "Pro Logic" en het dubbele D-symbool
zijn handelsmerken van Dolby Laboratories.
** Gefabriceerd onder licentie van Digital Theater
Systems, Inc.
"DTS" en "DTS Digital Surround" zijn
handelsmerken van Digital Theater Systems, Inc.
Opmerkingen betreffende
discs
Behandeling van discs
• Neem de disc vast aan de rand om ze proper te
houden. Raak het oppervlak niet aan.
• Kleef geen papier noch tape op een disc.
• Stel een disc niet bloot aan directe
zonnestraling of warmtebronnen zoals hete
luchtkanalen of in een auto die in de volle zon
geparkeerd staat en waarin de temperatuur
sterk kan oplopen.
• Berg discs na gebruik weer op in de houder.
Reiniging
• Maak een disc voor het afspelen altijd schoon
met een doek.
Wrijf van binnen naar buiten toe.
Auteursrechten
Dit product bevat copyrightbeveiligingstechnologie die is beschermd door
Amerikaanse patenten en andere intellectuele
eigendomsrechten. Het gebruik van deze
copyright-beveiligingstechnologie moet zijn
goedgekeurd door Macrovision, en is bedoeld
voor gebruik in huis en beperkte kring tenzij
Macrovision hiervoor toestemming heeft
verleend. Aanpassing of demontage is verboden.
Dit systeem is uitgerust met een Dolby* Digital
en Dolby Pro Logic (II) adaptive matrix
surround decoder en het DTS** Digital
Surround System.
8NL
• Gebruik geen solventen zoals benzine, thinner
en in de handel verkrijgbare
reinigingsmiddelen of antistatische sprays
voor grammofoonplaten.
Dit systeem kan alleen gewone ronde discs
afspelen en kan defect raken wanneer u er discs
met een andere vorm (b.v. kaart-, hart- of
stervormig) probeert mee af te spelen.
Gebruik geen disc waaraan een in de handel
verkrijgbare accessoire is bevestigd, zoals een
label of een ring.
Bedieningsmenuweergave
Kies de functie die u wilt gebruiken via het bedieningsmenu. Het bedieningsmenuscherm verschijnt
wanneer de DVD DISPLAY toets wordt ingedrukt. Meer details vindt u op de pagina tussen haakjes.
Totaal aantal
opgenomen
Totaal aantal opgenomen hoofdstukken of indexen
titels of tracks
Naam van de
Naam of type
Weergavestatus
huidige titel
van disc
(NWeergave, XPauze, xStop, enz.)
Huidig titelnummer (VIDEO CD/
Super Audio CD/CD: tracknummer)
Huidig hoofdstuknummer
(VIDEO CD/Super Audio CD/
CD: indexnummer)
DVD
1 2 ( 2 7 ) TITEL12
18(34)
Speelduur
T
Pictogram van gekozen
bedieningsmenupunt
DVD
Type disc dat
wordt afgespeeld
1:32:55
1: ENGELS
2: FRANS
3: SPAANS
Huidige instelling
Opties
Bedieningsmenupunten
Functienaam van gekozen
bedieningsmenupunt
ONDERTITELING
ENTER
Kiezen:
Melding
Lijst van bedieningsmenupunten
DISC
Geeft de naam of het type weer van de disc die in het apparaat
is geplaatst.
TITEL (alleen DVD) (pagina 35)/
Om de titel (DVD) of de track (VIDEO CD) te kiezen voor
weergave.
Toont de scène (VIDEO CD bij PBC-weergave).
SCENE (alleen VIDEO CD bij
PBC-weergave) /MUZIEKSTUK (alleen
VIDEO CD) (pagina 35)
HOOFDSTUK (alleen DVD)
(pagina 36)/INDEX (alleen VIDEO CD)
Om het hoofdstuk (DVD) of de index (VIDEO CD) te kiezen
voor weergave.
(pagina 36)
ALBUM (alleen MP3)
Kiest het album (MP3) voor weergave.
(pagina 27, 35)
MUZIEKSTUK (alleen Super
Audio CD/CD/MP3) (pagina 27, 35)
INDEX (alleen Super Audio
CD/CD) (pagina 36)
Om de track (Super Audio CD/CD/MP3) te kiezen voor
weergave.
Geeft de index weer en selecteert de index (Super Audio CD)
die wordt afgespeeld.
TIJD (pagina 36)
Verstreken en resterende speelduur controleren.
Tijdcode voor het zoeken naar beeld en muziek invoeren.
GELUID (alleen DVD/VIDEO
Om de geluidsinstelling te wijzigen.
CD/Super Audio CD/CD/MP3) (pagina 42)
wordt vervolgd
9NL
ONDERTITELING (alleen DVD)
Ondertitels weergeven.
Om de taal van de ondertitels te wijzigen.
ALBUM (alleen JPEG)
Kiest het album (JPEG) voor weergave.
BESTAND (alleen JPEG)
Om het bestand (JPEG) te kiezen voor weergave.
DATUM (alleen JPEG)
Toont de datuminformatie.
HOEK (alleen DVD) (pagina 47)
Om de hoek te wijzigen.
STAND (alleen VIDEO CD/Super
Om de weergavestand te kiezen.
(pagina 48)
(pagina 28)
(pagina 28)
(pagina 41)
Audio CD/CD/MP3/JPEG) (pagina 32)
HERHALEN (pagina 33)
Speelt herhaaldelijk de volledige disc (alle titels/alle tracks),
één titel/hoofdstuk/track/album of de inhoud van het
programma af.
EIGEN KINDERBEVEILIGING
Om weergavebeperkingen in te stellen.
(pagina 49)
Tips
• Bij elke druk op DVD DISPLAY verandert het bedieningsmenuscherm als volgt:
Bedieningsmenuscherm
m
Bedieningsmenuscherm uit
De bedieningsmenupunten verschillen volgens de disc.
• De indicator voor het bedieningsmenu licht groen
t
op tenzij u [HERHALEN] op [UIT] hebt
ingesteld.
• De indicator voor [HOEK] licht alleen groen op wanneer er meerdere hoeken op de disc staan.
10NL
Aan de slag
Controleer of het volgende is meegeleverd:
• Luidsprekers (5)
• Subwoofer (1)
• AM-kaderantenne (1)
• FM-draadantenne (1)
• Luidsprekerkabels (3,5 m × 3, 10 m × 2)
• Afstandsbediening RM-SP240 (1)
• AA (R6) batterijen (2)
• Voetjes (4)
• Gebruiksaanwijzing
• Luidsprekers – Aansluiting en installatie
(kaart) (1)
Dit toestel kan worden bediend met de
meegeleverde afstandsbediening. Plaats twee
AA (R6) batterijen in de batterijhouder en hou
daarbij rekening met de 3 en # aanduidingen.
Richt de afstandsbediening op de
afstandsbedieningssensor op het toestel.
Aan de slag
Uitpakken
De batterijen in de
afstandsbediening
plaatsen
Opmerkingen
• Laat de afstandsbediening niet achter op een zeer
warme of vochtige plaats.
• Gebruik geen nieuwe batterij samen met een oude.
• Zorg ervoor dat er niets in de behuizing van de
afstandsbediening terechtkomt, vooral bij het
vervangen van de batterijen.
• Stel de afstandsbedieningssensor niet bloot aan
directe zonnestraling of felle verlichting. Hierdoor
kan de werking worden verstoord.
• Indien u de afstandsbediening gedurende lange tijd
niet zult gebruiken, verwijder dan de batterijen om
mogelijke schade door batterijlekkage en corrosie te
voorkomen.
11NL
Stap 1: Luidsprekers aansluiten
Sluit de meegeleverde luidsprekers aan met behulp van de meegeleverde luidsprekerkabels en let erop
dat de kleuren van de aansluitingen en de kabels overeenstemmen. Sluit geen andere luidsprekers aan
dan deze die bij het toestel zijn geleverd.
Voor optimaal surroundgeluid dient u de luidsprekerparameters (afstand, niveau, enz.) op te geven
zoals beschreven op pagina 21.
Benodigde kabels
Luidsprekerkabels
De stekker en de buis van de luidsprekerkabels hebben dezelfde kleur als het label van de aansluitingen.
(–)
(–)
(+)
(+)
Gekleurde buis
De voetkussentjes aanbrengen
Bevestig de meegeleverde kussentjes op de middenluidspreker zoals de afbeelding laat zien om te
voorkomen dat hij gaat trillen of bewegen.
12NL
Luidsprekeraansluitingen
Aan de slag
Sluit de
aan op
Voorluidsprekers
SPEAKER FRONT L (wit) en R (rood)
Surround luidsprekers
SPEAKER SURR L (blauw) en R (grijs)
Middenluidspreker
SPEAKER CENTER (groen)
Subwoofer
SPEAKER WOOFER (paars)
Voorluidspreker (L)
Voorluidspreker (R)
Middenluidspreker
Kleurlabel
CENTER
SURR R
EURO AV
AUDIO IN
SPEAKER
FRONT R
FRONT L
WOOFER
VIDEO
SURR L
WOOFER
SAT
R
L
R
L
OUTPUT(TO TV)
COAXIAL
AM
FM 75
AUDIO IN
Surround luidspreker (R)
Subwoofer
Surround luidspreker (L)
Opmerkingen bij het plaatsen van luidsprekers
• Zet de luidsprekers niet schuin.
• Zeg de luidsprekers niet op plaatsen waar ze blootstaan aan:
– extreem hoge of lage temperaturen;
– veel stof of vuil;
– regen of vocht;
– sterke trillingen;
– directe zonnestraling.
wordt vervolgd
13NL
• Ga voorzichtig te werk wanneer u de subwoofer of een luidsprekerstandaard die op de voor-/surround luidsprekers
is bevestigd, op een speciaal behandelde vloer (met was of olie behandeld, gepolijst, enzovoort) plaatst; anders
kunnen vlekken of verkleuringen optreden.
• Leun niet tegen de luidspreker en hang er ook niet aan omdat hij dan kan vallen.
Opmerking
Zorg ervoor dat de isolatie van de luidsprekerkabel niet in de SPEAKER aansluiting klem komt te zitten.
Tip
Sluit de luidsprekerkabel aan nadat het uiteinde is omgebogen. Dit voorkomt dat de luidsprekerkabel klem raakt in
de SPEAKER aansluiting.
Kortsluiting van de luidsprekers voorkomen
Door kortsluiting van de luidsprekers kan het toestel worden beschadigd. Om dat te voorkomen, dient
u de volgende voorzorgsmaatregelen in acht te nemen bij het aansluiten van de luidsprekers. Zorg
ervoor dat een blootliggende draad van een luidsprekerkabel niet in contact komt met een andere
aansluitingsklem of een blootliggende draad van een andere luidsprekerkabel.
Voorbeelden van slechte staat van een luidsprekerkabel
De gestripte
luidsprekerkabel raakt een
andere luidsprekerklem.
Gestripte kabels raken elkaar
doordat er teveel isolatie is
verwijderd.
Nadat alle componenten, luidsprekers en het netsnoer zijn aangesloten, dient u te controleren of alle
luidsprekers correct zijn aangesloten aan de hand van een testtoon. Voor meer details over de testtoon,
zie pagina 68.
Indien een luidspreker geen testtoon produceert of de testtoon wordt geproduceerd door een andere
luidspreker dan de luidspreker die wordt vermeld in het uitleesvenster, kan de luidspreker zijn
kortgesloten. Controleer dan de luidsprekeraansluiting opnieuw.
Opmerkingen
• Verbind de luidsprekerkabel met de juiste aansluiting op de componenten: 3 op 3 en # op #. Indien de draden
worden omgewisseld, is er te weinig bass en kan het geluid zijn vervormd.
• Wanneer de luidsprekerkabel verkeerd is aangesloten of het volume bij kortsluiting hoger wordt gezet, schakelt het
systeem over naar de wachtstand. Trek in dat geval de stekker uit het stopcontact, steek hem weer in en zet het
systeem weer aan.
14NL
De luidsprekerkabels vervangen
Losmaken
Aan de slag
Om een andere luidsprekerkabel te gebruiken, maakt u de stekker los om een andere kabel aan te
sluiten.
Uitsteeksel
Hou de stekker met het uitsteeksel naar beneden op een vlak oppervlak en trek de kabels uit de stekker.
Bevestigen
Druk de stekker naar beneden op een vlak oppervlak en steek de nieuwe luidsprekerkabels in.
Het gestreepte luidsprekersnoer dient te worden bevestigd aan de negatieve (-) kant van de stekker.
Opmerkingen
• Let op dat u het oppervlak (tafel e.d.) niet beschadigt bij het bevestigen/losmaken van de luidsprekersnoeren.
• Bij gebruik van de luidsprekerkabel zijn de twee buitenste zwarte draden of de draden met letters negatief.
(–)
(–)
(+)
(+)
(–)
(–)
• Wanneer u de subwooferkabel verkeerd aansluit, knippert de STANDBY indicator en schakelt het systeem over
naar de wachtstand.
Tips
• U kunt in de handel verkrijgbare luidsprekerkabel of snoermaat AWG #18 - AWG #22 gebruiken.
• Alvorens een nieuwe kabel te bevestigen, stript u 10 mm van de isolatie en twist u de blootliggende draden van
beide snoeren.
10 mm
15NL
Stap 2: Antennes aansluiten
Sluit de meegeleverde AM/FM-antennes aan om naar de radio te luisteren.
Antenne-aansluitingen
Sluit de
op
AM-kaderantenne
AM-aansluiting
FM-draadantenne
FM 75Ω COAXIAL aansluiting
AM-kaderantenne
CENTER
SURR R
EURO AV
AUDIO IN
SPEAKER
FRONT R
FRONT L
WOOFER
VIDEO
SURR L
WOOFER
SAT
R
L
R
L
OUTPUT(TO TV)
COAXIAL
AM
FM 75
AUDIO IN
FM-draadantenne
Opmerkingen
• Om ruis te voorkomen, moet u de AM-kaderantenne zo ver mogelijk van het toestel en andere componenten
houden.
• Strek de FM-draadantenne volledig uit.
• Hou de FM-draadantenne na het aansluiten zo horizontaal mogelijk.
• Bij aansluiting van de meegeleverde AM-kaderantenne kunnen snoer (A) of snoer (B) naar believen worden
aangesloten.
A
AM
B
Tip
Gebruik bij slechte FM-ontvangst een 75-ohmige coaxiaalkabel (niet meegeleverd) om het toestel aan te sluiten op
een externe FM-antenne zoals hieronder afgebeeld.
Toestel
COAXIAL
AM
16NL
FM 75
FM-buitenantenne
Stap 3: TV en videocomponenten aansluiten
SCART (EURO AV) kabel voor de aansluiting van een TV (niet
meegeleverd)
Aan de slag
Benodigde kabels
Audiokabels (niet meegeleverd)
Bij het aansluiten van de kabels moet u ervoor zorgen dat de kleur van stekkers en aansluitingen van
de componenten overeenkomen.
Wit (L/audio)
Rood (R/audio)
Aansluitingen voor video- en audiocomponenten
Sluit de
op
TV (VIDEO IN)
T EURO AV OUTPUT (TO TV) aansluiting
Videorecorder (AUDIO OUT)
VIDEO (AUDIO IN) aansluitingen
Digitale satellietontvanger
(AUDIO OUT)
SAT (AUDIO IN) aansluitingen
Het toestel aansluiten op een TV
Sluit het toestel aan op uw TV met behulp van een SCART (EURO AV) kabel. Sluit de SCART (EURO
AV) kabel aan op T EURO AV OUTPUT (TO TV) op het toestel.
Indien u gebruik maakt van de SCART (EURO AV) kabel, controleer dan of de TV compatibel is met
S Video- of RGB-signalen. Wanneer de TV compatibel is met S Video, schakel dan de ingangsmode
van de TV om naar RGB-signalen. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de aan te sluiten TV.
wordt vervolgd
17NL
SURR R
CENTER
EURO AV
AUDIO IN
SPEAKER
FRONT R
FRONT L
WOOFER
VIDEO
SURR L
WOOFER
SAT
R
L
R
L
OUTPUT(TO TV)
COAXIAL
AM
FM 75
AUDIO IN
OUT
OUT
OUTPUT
OUTPUT
AUDIO
OUT
AUDIO
OUT
IN
L
L
R
R
Videorecorder
Digitale
satellietontvanger
TV
Opmerkingen
• Sluit de kabels stevig aan om ongewenste ruis te voorkomen.
• Raadpleeg de instructies die bij de TV zijn geleverd.
• Het toestel kan geen component uitgangssignalen produceren.
• Het toestel kan een audiosignaal van de aangesloten TV niet uitvoeren. De systeemluidsprekers produceren alleen
het audiosignaal van de TV.
Tips
• Om het geluid van een TV of het stereo geluid van een 2-kanaalsbron weer te geven via de 6 luidsprekers, kiest u
een ander geluidsveld dan "AUTO FORMAT DIRECT AUTO" of "2CHANNEL STEREO" (pagina 44).
• Indien er vervorming optreedt tijdens de weergave van de component die is aangesloten op VIDEO AUDIO IN,
moet u de component aansluiten op SAT AUDIO IN.
Het geluid van een spelconsole (b.v.: PlayStation 2) weergeven met het
systeem
Verbind de audio-uitgangen van de spelconsole met de SAT AUDIO IN (L/R) aansluitingen op het
systeem met behulp van de audiokabels (niet meegeleverd).
Opmerkingen
• Het toestel voert geen S Video-signaal uit.
• Wanneer u VIDEO of SAT kiest door op FUNCTION (pagina 58) te drukken, wordt het audiosignaal van de
AUDIO L/R aansluiting uitgevoerd naar de aangesloten luidsprekers. Het audiosignaal wordt niet uitgevoerd via
T EURO AV OUTPUT (TO TV).
Aansluiting op een TV met 4:3 scherm
Bij sommige discs past het beeld niet op het TV-scherm.
Zie pagina 64 om de breedte/hoogte-verhouding te wijzigen.
18NL
Stap 4: Het netsnoer aansluiten
Stap 5: Snelinstelling verrichten
Aan de slag
Voordat u het netsnoer van het toestel aansluit op een stopcontact, moet u de luidsprekers aansluiten
op het toestel (pagina 13).
Voer na de eerste 4 stappen de basisinstellingen uit met de Snelinstelling. U kunt de basisinstelling van
[TAALKEUZE], [KAMERGROOTTE], [LUISTERPOSITIE] en [TV TYPE] stap voor stap
verrichten.
Na het verrichten van Quick Setup is het systeem klaar voor de weergave van films, muziek-CD's, enz.
Voor de luidsprekerinstellingen, zie "Luidsprekerinstellingen" op pagina 67.
Gebruik van Snelinstelling
5
Druk op ENTER.
[LANGUAGE SETUP] verschijnt.
"/1
LANGUAGE SETUP
ENGLISH
FRANÇAIS
DEUTSCH
ITALIANO
ESPAÑOL
NEDERLANDS
DANSK
SVENSKA
SUOMI
PORTUGUÉS
FUNCTION
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
0
Opmerking
C/X/x/c
ENTER
O RETURN
CLEAR
DVD SETUP
1
2
3
4
De taalkeuze hangt van het gebied.
6
Kies een taal met X/x, en druk
vervolgens op ENTER.
De instelling is gekozen en
[KAMERGROOTTE] verschijnt.
KAMERGROOTTE
Zet de TV aan.
Zet de ingangskeuzeschakelaar van de
TV op dit toestel.
KLEIN
VOOR:
1.6m
SURROUND:
1.6m
Druk op "/1.
Druk op FUNCTION om "DVD" te
kiezen.
Er verschijnt een melding op het TVscherm.
Opmerking
Wanneer er een disc in het toestel zit, verschijnt
de melding niet op het TV-scherm.
wordt vervolgd
19NL
7
Kies een geschikte kamergrootte uit
[KLEIN], [GEMIDDELD] en [GROOT]
met X/x, en druk vervolgens op ENTER.
De instelling is gekozen en
[LUISTERPOSITIE] verschijnt.
LUISTERPOSITIE
VOOR:
1.6m
SURROUND:
1.6m
Het [LUISTERPOSITIE] aantal dat u kunt
kiezen hangt af van de gekozen
[KAMERGROOTTE].
[KLEIN]: drie posities
[GEMIDDELD]: vier posities
[GROOT]: vijf posities
8
Kies een geschikte luisterpositie met
X/x en druk vervolgens op ENTER.
De instelling is gekozen en [TV TYPE]
verschijnt.
TV TYPE
16 : 9
9
4:3
Kies het aangesloten TV type met C/c
en druk vervolgens op ENTER.
Snelinstelling is voltooid.
Wanneer de snelinstelling is voltooid,
worden de instellingen opgeslagen en
verschijnt de melding niet meer wanneer u
het systeem de volgende keer aanschakelt.
Als u zich hebt vergist
Druk op O RETURN en kies opnieuw.
Snelinstelling stoppen
Druk op DVD SETUP.
Opmerkingen
• Wanneer u op CLEAR drukt, verschijnt het bericht.
Om instellingen te wijzigen, kiest u [SNEL] bij
[INSTELLING] in het instelscherm (pagina 69).
20NL
• De taal die u met [TAALKEUZE] hebt gekozen,
wordt ook gebruikt voor [SCHERMDISPL.], [DVD
MENU] en [ONDERTITELING] (pagina 64).
• Wanneer u [4:3] kiest bij [TV TYPE], wordt [4:3
LETTER BOX] gekozen (pagina 64).
• Afstand en niveau van elke luidspreker worden
automatisch ingesteld volgens de instelling van
[KAMERGROOTTE] en [LUISTERPOSITIE]
(pagina 67).
• Zie "Gebruik van het instelscherm" (pagina 63) voor
het wijzigen van instellingen.
• De illustraties die verschijnen voor
[KAMERGROOTTE] en [LUISTERPOSITIE] zijn
slechts voorbeelden en kunnen verschillen van de
effectieve kamergrootte en -indeling.
De instellingen voor [LUIDSPREKER] (pagina 67)
verschijnen hier niet.
Luidsprekerinstelling
Voor een optimale surround sound moeten alle
luidsprekers behalve de subwoofer even ver van
de luisterpositie worden geplaatst (A).
De middenluidspreker kan tot 1,6 meter (B) en
de achterluidsprekers tot 4,6 meter (C) dichter
bij de luisterpositie dan de voorluidsprekers
worden geplaatst.
De voorluidsprekers kunnen op 1,0 tot 7,0 meter
(A) van de luisterpositie worden geplaatst.
Plaats de luidsprekers zoals hieronder afgebeeld
Opmerking
Plaats de midden- en surround luidsprekers niet verder
van de luisterpositie dan de voorluidsprekers.
De subwoofer in dit toestel is magnetisch
afgeschermd om magnetische lekken te
voorkomen. Toch kan er wat lekkage optreden
omdat de magneet zeer krachtig is. Wanneer de
subwoofer wordt gebruikt met een beeldbuis- of
projectie-TV, moet de subwoofer minstens 0,3
meter van het toestel zijn verwijderd. Wanneer
deze te dichtbij wordt geplaatst, kunnen de
kleuren op het scherm afwijken. Zet de TV af en
zet hem na 15 tot 30 minuten weer aan indien er
kleurafwijkingen optreden. Indien de kleuren
nog altijd afwijken, moet u de subwoofer verder
van de TV af zetten. Indien de kleuren dan nog
steeds afwijken, moet u controleren of er zich
geen magnetisch voorwerp dicht bij de
subwoofer bevindt. Kleurafwijking kan
optreden ten gevolge van interactie tussen de
subwoofer en het magnetisch object.
Voorbeelden van mogelijke bronnen van
magnetische storing zijn: magnetische sloten op
een TV-kastje e.d., medische apparatuur,
speelgoed, enz.
Aan de slag
De luidsprekers opstellen
Betreffende magnetisch
afgeschermde luidsprekers
(ter voorkoming van
kleurafwijking op het TV-scherm)
Luidsprekerparameters
bepalen
Voor een optimaal surround sound moet u eerst
de afstand van de aangesloten luidsprekers tot de
luisterpositie opgeven en balans en niveau
regelen. Schakel luidsprekerniveau en -balans
gelijk aan de hand van de testtoon.
Kies [LUIDSPREKER] in het instelscherm. Zie
"Luidsprekerinstellingen" (pagina 67) voor
meer details.
21NL
4
Discs afspelen
Druk op A op het systeem of Z op de
afstandsbediening.
"OPEN" verschijnt in het uitleesvenster op
het voorpaneel en het toestel is klaar om de
disc in te brengen.
Discs afspelen
5
Afhankelijk van de DVD of VIDEO CD kunnen
sommige functies verschillend of onbeschikbaar
zijn.
Raadpleeg de instructies die bij de disc zijn
geleverd.
Plaats een disc met het label naar
boven op de disc-lade.
Druk nogmaals op A op het systeem of
Z op de afstandsbediening om de
disc-lade te sluiten.
Regel hier het volume
FUNCTION
"/1
Disclade A
Plaats een 8 cm disc op de binnenste ring in
de lade. Let op dat de disc niet over het
midden van de lade schuurt.
H Aansluiting voor
hoofdtelefoon
STANDBY
indicator
6
"/1
Z
FUNCTION
1
2
4
5
6
7
8
9
10
0
H
Druk op H.
Het toestel begint te spelen (continu
weergave).
Regel het volume op het toestel.
Na stap 6
3
Bij sommige discs verschijnt er een menu op het
TV-scherm. Voor interactieve weergave volgt u
de instructies op het menuscherm. (DVD:
pagina 25), (VIDEO CD: pagina 25).
x
Disc verwijderen
Druk op A op het systeem of Z op de
afstandsbediening. Verwijder de disc nadat deze
door het toestel is uitgeworpen. "OPEN"
verschijnt in het uitleesvenster op het
voorpaneel.
1
2
3
Zet de TV aan.
Zet de ingangskeuzeschakelaar van de
TV op dit toestel.
Druk op "/1.
Het toestel wordt aangeschakeld.
Wanneer het systeem niet is ingesteld op
"DVD", druk dan op FUNCTION om
"DVD" te kiezen.
22NL
Het toestel aanzetten
Druk op "/1.
Het toestel uitzetten
Om
Druk op "/1. Het toestel schakelt over naar de
wachtstand en de STANDBY indicator licht
rood op. Om het toestel volledig uit te schakelen,
trekt u de stekker uit het stopcontact.
Schakel het toestel niet uit tijdens het afspelen
van een disc door op "/1 te drukken. Hierdoor
kunnen de menu-instellingen immers worden
gewist. Om het toestel af te zetten, drukt u eerst
op x om de weergave te stoppen en vervolgens
op "/1.
Het geluid te onderdrukken MUTING. Om de
geluidsonderdrukking
te annuleren, drukt u er
nogmaals op of regelt u
het volume met
VOLUME +.
Druk op "/1 terwijl het toestel aanschakelt (de
STANDBY indicator licht op).
* Pauzeren kan niet tijdens JPEG-weergave.
Opmerkingen
• Wanneer er zich geen disc in het toestel bevindt,
verschijnt "NO DISC" in het uitleesvenster op het
voorpaneel.
• Wanneer de DVD-weergave ongeveer een uur lang is
onderbroken, schakelt het toestel automatisch uit.
Discs afspelen
Stroom sparen in de wachtstand
Druk op
Tip
Wachtstand annuleren
Druk eenmaal op "/1.
Bijkomende handelingen
MUTING
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
0
./>
Wanneer op een DVD meer dan twee titels
staan, kunt u niet naar de volgende of vorige titel
gaan door op . of > te drukken. Deze
knoppen werken alleen binnen één enkele titel.
Druk op DVD TOP MENU of DVD MENU en
kies vervolgens de gewenste titel in het
bedieningsmenu om naar de volgende of vorige
titel te gaan.
X
x
H
VOLUME +/–
Om
Druk op
Te stoppen
x
Te pauzeren*
X
De weergave te hervatten na X of H
pauzeren
Naar volgende
>
hoofdstukken, tracks,
scènes of bestanden te gaan
in de continu weergavestand
Tijdens continu weergave
naar vorige hoofdstukken,
tracks, bestanden of scènes
te gaan
.
23NL
Opmerkingen
De weergave hervatten
vanaf het punt waar u de
disc hebt gestopt
(Resume Play)
Het toestel memoriseert het punt waar u op x
hebt gedrukt en "RESUME" verschijnt in het
uitleesvenster op het voorpaneel. Resume Play
blijft beschikbaar zolang de disc niet wordt
verwijderd, zelfs al wordt het toestel in de
wachtstand gebracht door op "/1 te drukken.
H
1
4
5
6
7
8
9
10
0
x
Druk tijdens het afspelen van een disc
op x om de weergave te stoppen.
"RESUME" verschijnt in het uitleesvenster
op het voorpaneel en u kunt de disc
herstarten vanaf het punt waar u ze hebt
gestopt.
Als "RESUME" niet verschijnt, is Resume
Play niet beschikbaar.
2
Druk op H.
Het toestel start de weergave vanaf het punt
waar u de disc in Stap 1 hebt gestopt.
24NL
• Resume Play is niet mogelijk tijdens Shuffle Play of
Program Play.
• Het is mogelijk dat de weergave niet precies op
hetzelfde punt wordt hervat afhankelijk van waar u de
disc hebt gestopt.
• Het punt waar u de weergave hebt gestopt wordt
gewist wanneer:
– u verandert van weergavestand.
– u de instelling wijzigt in het instelmenu.
Tip
Om de weergave te starten vanaf het begin van de disc
drukt u tweemaal op x en vervolgens op H.
Gebruik van het DVD Menu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
(PBC-weergave)
PBC-weergave (Playback Control) biedt de
mogelijkheid van eenvoudige interactieve
handelingen, zoekfuncties en dergelijke.
Met PBC-weergave kunt u VIDEO CD's
interactief afspelen door de instructies in het
menu op het TV-scherm te volgen.
Discs afspelen
Een DVD is onderverdeeld in vele stukken beeld
of muziek. Deze stukken worden "titels"
genoemd. Bij het afspelen van een DVD die
verscheidene titels bevat, kunt u titels kiezen via
DVD TOP MENU/ALBUM–.
Bij het afspelen van een DVD waarop items
zoals de taal van de ondertitels en het geluid
kunnen worden gekozen, kunt u die kiezen met
DVD MENU/ALBUM+.
Bij het afspelen van VIDEO
CD's met PBC-functies
(Ver. 2.0)
Cijfertoetsen
10
DVD TOP
MENU/
ALBUM–
C/X/x/c
Cijfertoetsen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
0
0
DVD MENU/
ALBUM+
ENTER
./>
H
x
ENTER
X/x
1
2
3
Druk op DVD TOP MENU/ALBUM– of
DVD MENU/ALBUM+.
1
Het disc-menu verschijnt op het
TV-scherm.
De inhoud van het menu varieert van disc
tot disc.
2
Druk op C/X/x/c of de cijfertoetsen om
het item te kiezen dat u wilt afspelen of
wijzigen.
3
4
Druk op ENTER.
Opmerking
Wanneer het DVD top menu of een DVD menu
ongeveer een uur lang verschijnt tijdens het afspelen
van een DVD, schakelt het toestel automatisch uit.
O RETURN
Start de weergave van een VIDEO CD
met PBC-functies.
Het menu voor uw keuze verschijnt.
Kies het gewenste itemnummer door
op X/x of de cijfertoetsen te drukken.
Druk op ENTER.
Volg de instructies op het menuscherm
voor de interactieve handelingen.
Afhankelijk van de VIDEO CD kan de
procedure verschillen; raadpleeg de
gebruiksaanwijzing die bij de disc wordt
geleverd.
Terugkeren naar het
menuscherm
Druk op O RETURN.
wordt vervolgd
25NL
Opmerkingen
• Bij sommige VIDEO CD's verschijnt het menu niet in
Stap 1.
• Afhankelijk van de VIDEO CD kan in de
gebruiksaanwijzing die bij de disc wordt geleverd
"Druk op ENTER" in Stap 3 zijn vervangen door
"Druk op SELECT". Druk in dat geval op H.
Tip
Voor weergave zonder PBC, drukt u op ./> of
de cijfertoetsen met het toestel in de stopstand om een
track te kiezen en drukt u vervolgens op H of
ENTER.
"Weergave zonder PBC" verschijnt op het TV-scherm
en continu weergave begint. Er kunnen geen
stilstaande beelden zoals bijvoorbeeld een
menuscherm worden getoond. Om terug te keren naar
PBC-weergave, drukt u tweemaal op x en vervolgens
op H.
Een MP3 Audio Track
afspelen
U kunt MP3 audio tracks op CD-ROM's, CD-R's
of CD-RW's afspelen. Om tracks door de speler
te laten herkennen, moeten de discs echter zijn
opgenomen conform ISO9660 Level 1, Level 2
of Joliet formaat. Multi-sessie discs kunnen ook
worden afgespeeld. Raadpleeg de
gebruiksaanwijzing van de CD-R/RW
apparatuur of opnamesoftware
(niet meegeleverd) voor details omtrent het
opnameformaat.
1
2
Plaats een MP3 data disc in het toestel.
Druk op H.
Het toestel begint de eerste MP3 audio track
in het eerste album op de disc te spelen.
Opmerkingen
• Het toestel kan MP3 (MPEG1 Audio Layer3) geluid
afspelen. Het toestel kan geen audiotracks met
MP3PRO indeling afspelen.
• Dit toestel kan alleen een multi-sessie CD afspelen
wanneer de eerste sessie een MP3 audio track bevat.
Volgende MP3 audio tracks die in latere sessies
werden opgenomen, kunnen eveneens worden
afgespeeld.
• Maximum aantal albums op een disc: 99 (Een album
kan maximaal 250 MP3 audio tracks bevatten.)
• Een album dat geen MP3 audio track bevat, wordt
overgeslagen.
• Wanneer u de extensie ".MP3" toevoegt aan
gegevens van een ander formaat dan MP3, kan het
toestel de gegevens niet goed herkennen en
produceert het een hard geluid dat uw luidsprekers
kan beschadigen.
• Indien het toestel geen MP3 kan afspelen, zet dan
[PRIORITEIT DATA-CD] op [MP3] bij
[INDIVIDUELE INSTELLING] (pagina 66).
• Het toestel kan tot 8 directory's diep gaan, met
inbegrip van een ROOT directory.
26NL
4
Kiezen van een album en
track
5
6
7
8
9
10
0
DVD TOP
MENU/
ALBUM–
De lijst met tracks in het huidige album
verschijnt.
HOME TOWN
ROCK BEST HIT
DVD MENU/
ALBUM+
ENTER
O RETURN
DVD
DISPLAY
1
2
Druk op DVD DISPLAY.
5
Druk op X/x om
(ALBUM) te
kiezen en druk vervolgens op ENTER
of c.
De lijst van albums op de disc verschijnt.
HOME TOWN
MP3
ROCK BEST HIT
KARAOKE
JAZZ
R&B
MY FAVORITE SONGS
CLASSICAL
SALSA OF CUBA
BOSSANOVA
3
Als de volledige lijst met tracks of albums
niet in het venster kan worden
weergegeven, verschijnt de schuifbalk.
Druk op c om de schuifbalk te selecteren en
verschuif dan deze balk om met X/x de rest
van de lijst weer te geven. Druk op C of O
RETURN om terug te keren naar de
track- of albumlijst.
C/X/x/c
Het bedieningsmenu en de naam van de
MP3 data disc verschijnen.
Kies een album dat u wilt afspelen met
X/x en druk op ENTER.
MP3
1.HIGHWAY
2.VIEW POINT
3.MY CHILDREN
4.DANCING
5.GOOD TASTE
6.DESTINATION
7.MARATHON
8.PLACE-KICK
9.TAKE IT EASY
10.PORT TOWER
11.STANDARD
Discs afspelen
4
Kies
(MUZIEKSTUK) met X/x
en druk op ENTER.
Kies een track met X/x, en druk
vervolgens op ENTER.
De gekozen track begint te spelen.
Terugkeren naar de vorige
weergave
Druk op O RETURN of C.
Het display uitzetten
Druk op DVD DISPLAY.
Opmerkingen
• Voor album- of tracknamen kunnen alleen letters uit
het alfabet en cijfers worden gebruikt. Andere tekens
verschijnen als " ".
• Als het MP3-bestand dat u afspeelt, een ID3 tag heeft,
worden de gegevens van de ID3 tag weergegeven als
tracknaam.
• ID3 tag geldt alleen voor versie 1.
• Wanneer een MP3 met VBR (variabele bit rate)
wordt afgespeeld, kan de verstreken tijdsduur die
wordt aangegeven verschillen van de effectieve
tijdsduur.
• Tot de disc speelt of een album wordt gekozen in stap
2, verschijnt de albumnaam als "**Album" (** staat
voor een cijfer) in het bedieningsmenu vooraleer de
albumnaam verschijnt.
Tip
Wanneer een MP3 data disc is ingebracht, kunt u een
album kiezen met behulp van DVD MENU/ALBUM+
of DVD TOP MENU/ALBUM– op de
afstandsbediening.
27NL
JPEG-beeldbestanden
afspelen
Kiezen van een album en
bestand
U kunt JPEG-beeldbestanden op CD-ROM's,
CD-R's of CD-RW's afspelen. Om de bestanden
door het toestel te laten herkennen, moeten de
discs echter zijn opgenomen conform ISO9660
Level 1, Level 2 of Joliet formaat. Multi-sessie
discs kunnen ook worden afgespeeld. Raadpleeg
de gebruiksaanwijzing van de CD-R/RW
apparatuur of opnamesoftware (niet
meegeleverd) voor details omtrent het
opnameformaat.
1
2
Plaats een JPEG data disc in het
toestel.
Druk op H.
Het toestel begint het eerste JPEGgegevensbestand in het eerste album op de
disc te spelen.
Tip
Druk op .of > om naar het volgende of vorige
bestand te gaan.
28NL
5
6
7
8
9
10
0
DVD TOP
MENU/
ALBUM–
DVD MENU/
ALBUM+
ENTER
O RETURN
DVD
DISPLAY
1
C/X/x/c
Druk op DVD DISPLAY.
Het bedieningsmenu en de naam van de
JPEG data disc verschijnen.
2
Opmerkingen
• Het toestel kan bestanden met de extensie ".JPG" of
".JPEG" afspelen.
• Het toestel kan Multi Session CD's afspelen.
• Maximum aantal albums op een disc: 99 (Een album
kan maximaal 250 JPEG-bestanden bevatten.)
• Een album dat geen JPEG-bestand bevat, wordt
overgeslagen.
• Indien het toestel geen JPEG kan afspelen, zet dan
[PRIORITEIT DATA-CD] op [JPEG] bij
[INDIVIDUELE INSTELLING] (pagina 66).
• Een JPEG beeldbestand met een lengte of breedte van
meer dan 4.720 dots kan niet worden afgespeeld.
• Een JPEG-beeldbestand met een grote breedte/lengte
kan niet worden afgespeeld.
• Bepaalde CD-R's of CD-RW's kunnen niet met dit
toestel worden afgespeeld, afhankelijk van het
bestandsformaat.
• Het toestel kan tot 8 directory's diep gaan, met
inbegrip van een ROOT directory.
• Progressive JPEG-beeldbestanden kunnen niet
worden afgespeeld met dit toestel.
4
Druk op X/x om
(ALBUM) te
kiezen en druk vervolgens op ENTER
of c.
De lijst van albums op de disc verschijnt.
MOUNTAIN
JPEG
FAMILY
FLOWER
GARDEN
TRAIN
CAR
3
4
Kies een album dat u wilt afspelen met
X/x en druk op ENTER.
Kies
(BESTAND) met X/x en
druk op ENTER.
De lijst met bestanden in het huidige album
verschijnt.
MOUNTAIN
FAMILY
1.HAPPY
2.BIRTHDAY
3.CELEBRATION
4.CHRISTMAS
5.MOM
6.BASEBALL
7.PARTY
8.DAD
9.TRAVEL
10.FRIEND
11.DRIVE
JPEG
5
Diavoorstelling met JPEG
data disc (alleen JPEG)
4
5
6
7
8
9
10
0
M
H
Kies een bestand met X/x, en druk
vervolgens op ENTER.
Het gekozen bestand begint te spelen.
Discs afspelen
Als de volledige lijst met bestanden of
albums niet in het venster kan worden
weergegeven, verschijnt de schuifbalk.
Druk op c om de schuifbalk te selecteren en
verschuif dan deze balk om met X/x de rest
van de lijst weer te geven. Druk op C of O
RETURN om terug te keren naar de
bestands- of albumlijst.
Terugkeren naar de vorige
weergave
Druk op O RETURN of C.
Het display uitzetten
Druk op DVD DISPLAY.
Opmerkingen
• Voor album- of bestandsnamen kunnen alleen letters
uit het alfabet en cijfers worden gebruikt. Iets anders
verschijnt als " ".
• Tot de disc speelt of een album wordt gekozen in stap
2, verschijnt de albumnaam als "**Album" (** staat
voor een cijfer) in het bedieningsmenu vooraleer de
albumnaam verschijnt.
1
De diavoorstelling begint vanaf het huidige
beeld.
2
Druk op H om de diavoorstelling te
stoppen.
Vanaf het huidige beeld terugkeren naar
normale weergave.
Tip
De tussentijd van de
diavoorstelling wijzigen
Bij elke druk op M tijdens de diavoorstelling,
verandert de tussentijd. Bij elke druk op de toets
verandert de indicatie als volgt:
1M t 2M t 3M
t
Wanneer een JPEG data disc is ingebracht, kunt u een
album kiezen met behulp van DVD MENU/ALBUM+
of DVD TOP MENU/ALBUM– op de
afstandsbediening.
Druk op M tijdens de weergave van
een JPEG-beeld.
De 3M tussentijd is korter dan 2M.
Opmerking
Bij diavoorstelling kan weergave slechts in één
richting.
wordt vervolgd
29NL
Het huidige beeld roteren
4
5
6
7
8
9
10
0
Een eigen programma
maken
(Programme Play)
H
C/c
U kunt zelf de volgorde bepalen waarin de tracks
op de disc worden afgespeeld en zo uw eigen
programma samenstellen. U kunt maximum 25
tracks programmeren.
PLAY
MODE
REPEAT
Roteer het huidige beeld met C/c
Bij elke druk op c roteert het beeld een
kwartslag rechtsom.
Bij elke druk op C roteert het beeld een
kwartslag linksom.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
0
Cijfertoetsen
H
Opmerking
Tijdens een diavoorstelling kan het beeld niet worden
geroteerd. Druk voor deze handeling op H om terug
te keren naar normale weergave.
C/X/x/c
ENTER
O RETURN
CLEAR
1
Druk in de stopstand herhaaldelijk op
PLAY MODE op de afstandsbediening
tot "PGM" verschijnt in het
uitleesvenster op het voorpaneel.
Het programmamenu verschijnt op het
TV-scherm.
Kies bijvoorbeeld een track op een MP3
disc.
Program
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Total Time - - : - -
Druk op C om het schuifbalkpictogram te
kiezen en de reeds aangemaakte tracks of
albums te controleren, en laat dan de rest
van de lijst verschijnen met behulp van
X/x. Druk op c of O RETURN om terug
30NL
te keren naar de tracklijst.
Het schuifbalkpictogram kan alleen worden
gekozen wanneer er meer dan 9
geprogrammeerde tracks of albums zijn.
De geprogrammeerde tracks verschijnen in
de gekozen volgorde.
6
Druk op c.
De cursor gaat naar de track (in dit geval
"1"). Voor MP3 tracks kunnen worden
geprogrammeerd, moet eerst het album
worden gekozen.
Program
1 Album
2 Album
Track
3 Album2(CD)
ALL TRACKS
4 Album1 TRACK1
5 Album2 TRACK2
6 Album3 TRACK3
7
4 TRACK4
8
5 TRACK5
9
6 TRACK6
10
7 TRACK7
8 TRACK8
9 TRACK9
Terugkeren naar normale
weergave
Druk in de stopstand herhaaldelijk op PLAY
MODE op de afstandsbediening tot "PGM"
verschijnt in het uitleesvenster op het
voorpaneel.
Kies de track die u wilt programmeren.
Kies bijvoorbeeld track "7".
Program
1 Album
2 Album
Track
3 Album2(CD)
ALL TRACKS
4 Album1 TRACK1
5 Album2 TRACK2
6 Album3 TRACK3
7
4 TRACK4
8
5 TRACK5
9
6 TRACK6
10
7 TRACK7
8 TRACK8
9 TRACK9
4
Druk op H om Programme Play te
starten.
Geprogrammeerde weergave start.
Na afloop van het programma kunt u
hetzelfde programma opnieuw starten door
op H te drukken.
Total Time - - : - -
Druk op c om de schuifbalk te selecteren
en verschuif dan deze balk om met X/x de
rest van de lijst weer te geven zodat een
track die niet in het uitleesvenster staat, kan
worden gekozen. Druk op C of
O RETURN om terug te keren naar de
tracklijst.
Het schuifbalkpictogram kan alleen worden
gekozen wanneer er meer dan 9 tracks zijn.
3
Herhaal stap 2 tot 4 om andere tracks te
programmeren.
Discs afspelen
2
5
Total Time - - : - -
Andere handelingen
Om
Doe dit
Het
Druk in de stopstand op PLAY
programmamenu MODE om het programmamenu
af te zetten
af te zetten.
De programmavolgorde te
annuleren
Druk in stap 5 op CLEAR en het
laatste programma wordt één voor
één geannuleerd.
Opmerkingen
• Programme Play werkt niet met DVD's en JPEG.
• Wanneer de disc wordt verwijderd, stopt
geprogrammeerde weergave en wordt het programma
gewist.
• Als u MP3-tracks programmeert, wordt "--:--"
weergegeven als de totale tijdsduur van de
geprogrammeerde tracks.
Tip
Druk op X/x of de cijfertoetsen om "7"
te kiezen en druk vervolgens op
ENTER.
Totale tijdsduur van de
geprogrammeerde tracks (behalve MP3)
Program
1 TRACK7
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Repeat Play is mogelijk met de geprogrammeerde
tracks. Druk tijdens geprogrammeerde weergave op
REPEAT of zet [HERHALEN] in het bedieningsmenu
op [ALLES] (pagina 33).
Total Time - - : - -
31NL
Willekeurige weergave
(Shuffle Play)
Willekeurige weergave kiezen
in het bedieningsmenu
U kunt kiezen uit normal shuffle en album
shuffle (alleen MP3).
U kunt tracks door het systeem laten "schudden"
en in willekeurige volgorde afspelen. De
afspeelvolgorde kan opnieuw worden gewijzigd
door nogmaals te "schudden".
4
5
6
7
8
9
10
0
H
ENTER
C/X/x/c
DVD
DISPLAY
PLAY
MODE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
0
H
1
Druk op DVD DISPLAY.
Het bedieningsmenu verschijnt.
2
1
HOME TOWN
ROCK BEST HIT
(15)
Druk in de stopstand herhaaldelijk op
PLAY MODE op de afstandsbediening
tot "SHUF" verschijnt in het
uitleesvenster op het voorpaneel.
Als u een MP3 disc afspeelt, kunt u alle
tracks in albums in willekeurige volgorde
afspelen.
Zie pagina 32 voor nadere bijzonderheden
omtrent willekeurige albumweergave.
2
Druk op X/x om
(STAND) te
kiezen en druk vervolgens op ENTER
of c.
CONTINU
CONTINU(ALBUM)
SHUFFLE
SHUFFLE(ALBUM)
PROGRAMMEREN
3
Druk op H.
Selecteer SHUFFLE of SHUFFLE
(ALBUM) met behulp van X/x en druk
op ENTER.
SHUFFLE: willekeurige weergave van de
tracks op de disc.
SHUFFLE (ALBUM): willekeurige
weergave van de tracks in het gekozen
album.
Terugkeren naar normale
weergave
Druk in de stopstand herhaaldelijk op PLAY
MODE tot "SHUF" in het uitleesvenster op het
voorpaneel verdwijnt (SHUFFLE geannuleerd).
SHUFFLE (ALBUM) kan op dezelfde manier
worden geannuleerd.
4
Druk op H.
De gekozen willekeurige weergave start.
Opmerking
Shuffle Play wordt geannuleerd wanneer u de disc
uitwerpt. De weergavestand verandert als volgt:
SHUFFLE t CONTINU
SHUFFLE (ALBUM) t CONTINU (ALBUM)
32NL
MP3
x Bij het afspelen van een DVD
Herhaalde weergave
•
•
•
•
(Repeat Play)
x Bij weergave van een VIDEO CD/
Super Audio CD/CD/MP3 met
Programme Play op UIT
• UIT: geen herhaalde weergave.
• ALLES: herhaalde weergave van alle
tracks op de disc of het huidige album
(alleen wanneer CONTINU
(ALBUM) of SHUFFLE (ALBUM) is
gekozen in de weergavestand).
• MUZIEKSTUK: huidige track wordt
herhaald.
REPEAT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
0
x Bij het afspelen van een JPEG
• UIT: geen herhaalde weergave.
• ALLES: herhaalde weergave van alle
bestanden op de disc (wanneer
CONTINU is gekozen in de
weergavestand) of het huidige album
(wanneer CONTINU (ALBUM) is
gekozen in de weergavestand).
H
ENTER
C/X/x/c
DVD
DISPLAY
1
x Wanneer Programme Play AAN staat
• UIT: geen herhaalde weergave.
• ALLES: Program Play wordt
herhaald.
Druk op DVD DISPLAY.
Opmerkingen
Het bedieningsmenu verschijnt.
2
• Herhaalde weergave werkt niet met sommige DVD
discs.
• Herhaalde weergave wordt geannuleerd wanneer de
disc wordt uitgeworpen.
• Wanneer [ALLES] is gekozen, blijft herhaalde
weergave beperkt tot 5 keer.
Druk op X/x om
(HERHALEN) te kiezen en druk op
ENTER.
Als u niet [UIT] kiest, licht de
[HERHALEN] indicator groen op.
3
Discs afspelen
U kunt alle titels/tracks/bestanden of één
titel/hoofdstuk/track op een disc afspelen.
In de Shuffle of Program Play mode herhaalt het
toestel de tracks in willekeurige of
geprogrammeerde volgorde.
Tijdens PBC-weergave van VIDEO CD's
(pagina 25) is Repeat Play niet mogelijk.
UIT: geen herhaalde weergave.
ALLES: alle titels worden herhaald.
TITEL: huidige titel wordt herhaald.
HOOFDSTUK: huidig hoofdstuk
wordt herhaald.
Kies de herhaalde weergavestand en
druk op ENTER.
DVD
1 2 ( 2 7 ) TITEL12
18(34)
T
1:32:55
UIT
ALLES
TITEL
HOOFDSTUK
DVD
Tips
• U kunt Repeat Play instellen vanuit de stopstand.
Druk na het kiezen van [HERHALEN] op H.
Herhaalde weergave start.
• U kunt de [HERHALEN] status direct laten
verschijnen.
Druk op REPEAT op de afstandsbediening.
• U kunt Repeat Play gebruiken voor DVD's met
hoofdstukken.
33NL
De scansnelheid wijzigen (alleen
DVD/VIDEO CD)
Een bepaald punt op een
disc zoeken
Bij elke druk op m of M tijdens het zoeken,
verandert de weergavesnelheid. Er zijn twee
snelheden beschikbaar. Bij elke druk op de toets
verandert de indicatie als volgt:
H
4
5
6
7
8
9
10
0
SLOW
m/M
/
Weergaverichting
1M t 2M
t
U kunt snel een bepaald punt op een disc zoeken
met beeld of vertraagde weergave.
Tegenovergestelde richting
1m t 2m
t
(Scan, Slow-motion Play)
De 2M/2m weergavesnelheid is sneller dan
1M/1m.
Vertraagde weergave
(Slow-motion Play)
(alleen DVD/VIDEO CD)
Druk op
of
pauzestand.
met het toestel in de
Druk op H om terug te keren naar de normale
snelheid.
Opmerkingen
1
2
Druk op m of M tijdens het afspelen
van een disc.
Wanneer u het gewenste punt hebt
gevonden, drukt u nogmaals op H om
terug te keren naar normale snelheid.
Bij elke druk op
of
tijdens vertraagde
weergave, verandert de weergavesnelheid. Er
zijn twee snelheden beschikbaar. Bij elke druk
op de toets verandert de indicatie als volgt:
Weergaverichting
2 t1
t
Snel een bepaald punt zoeken
door een disc snel vooruit of
achteruit af te spelen (Scan)
De vertraagde weergavesnelheid
wijzigen
Tegenovergestelde richting (alleen DVD)
2 t1
t
• Bij sommige DVD/VIDEO CD's zijn bepaalde van de
beschreven handelingen niet mogelijk.
• Tijdens zoeken of vertraagde weergave staat het
geluid af.
De 2 /2
1 /1 .
34NL
weergavesnelheid is trager dan
x Bij het afspelen van een DVD
Een titel/hoofdstuk/track/
index/album/bestand
zoeken
(TITEL)
x Bij het afspelen van een VIDEO CD
(MUZIEKSTUK)
(MUZIEKSTUK)
U kunt een titel (DVD), hoofdstuk (DVD), track
(CD, VIDEO CD, Super Audio CD, MP3),
index (VIDEO CD, Super Audio CD), album
(MP3, JPEG) en bestand (JPEG) zoeken. Aan
titels, tracks, albums en bestanden op de disc
zijn unieke nummers toegekend, zodat u ze kunt
kiezen via het bedieningsmenu. Ook aan
hoofdstukken en indexen zijn unieke nummers
toegekend, zodat u ze kunt kiezen door het
betreffende nummer in te voeren. U kunt ook
een bepaald punt zoeken aan de hand van de
tijdcode (TIJD ZOEKEN).
U kunt geen scène op een VIDEO CD zoeken
(wanneer de PBC functie aan staat).
x Bij het afspelen van een CD
(MUZIEKSTUK)
x Bij het afspelen van een MP3
(ALBUM) of
(MUZIEKSTUK)
x Bij weergave van een JPEG-bestand
(ALBUM) of
(BESTAND)
Bijvoorbeeld: wanneer u
(MUZIEKSTUK) kiest
De lijst van tracks in het album verschijnt.
CD
Cijfertoetsen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
0
C/X/x/c
DVD
DISPLAY
Als de volledige lijst met tracks of albums
niet in het venster kan worden
weergegeven, verschijnt de schuifbalk.
Druk op c om de schuifbalk te selecteren en
verschuif dan deze balk om met X/x de rest
van de lijst weer te geven. Druk op C of O
RETURN om terug te keren naar de
track- of albumlijst.
ENTER
O RETURN
CLEAR
Druk op DVD DISPLAY.
Het bedieningsmenu verschijnt.
Druk op X/x om de zoekmethode te
kiezen en druk vervolgens op ENTER
of c.
CD
13.STAY
14.BAD
15.BEAUTIFUL
16.HOLD.ME
17.FIRST TIME
18.BLUE SKY
19.OUR EARTH
20.NO NAME
21.SWEETEST
22.KISS ME
23.FIRE
24.ANGEL
Een titel/track/album/bestand
zoeken
2
CD
1.HIGHWAY
2.VIEW POINT
3.MY CHILDREN
4.DANCING
5.GOOD TASTE
6.DESTINATION
7.MARATHON
8.PLACE-KICK
9.TAKE IT EASY
10.PORT TOWER
11.STANDARD
12.LADY
CD
1
Discs afspelen
x Bij het afspelen van een Super Audio
CD
3
Druk op X/x om de gewenste track te
kiezen en druk op ENTER.
De weergave start vanaf de gekozen track.
wordt vervolgd
35NL
Een hoofdstuk/index zoeken
1
2
5
Druk op ENTER.
Het toestel start de weergave vanaf het
gekozen cijfer.
Druk op DVD DISPLAY.
Het bedieningsmenu verschijnt.
Opmerking
Druk op X/x om de zoekmethode te
kiezen.
Bij het afspelen van een VIDEO CD met PBC-functies
werkt de indexzoekfunctie niet.
x Bij het afspelen van een DVD
(HOOFDSTUK)
x Bij het afspelen van een VIDEO CD
(zonder PBC-functies)
(INDEX)
x Bij het afspelen van een Super Audio
CD
(INDEX)
Bijvoorbeeld: wanneer u
(HOOFDSTUK) kiest
"** (**)" wordt gekozen (** verwijst naar
een nummer).
Het cijfer tussen haakjes geeft het totale
aantal hoofdstukken of indexen aan.
DVD
1 2 ( 2 7 ) TITEL12
18(34)
T
DVD
1:32:55
Het bedieningsmenu uitzetten
Druk herhaaldelijk op DVD DISPLAY tot het
bedieningsmenu wordt uitgeschakeld.
Een bepaald punt zoeken aan de
hand van de tijdcode (TIJD
ZOEKEN)
Bijvoorbeeld: wanneer u de speelduur van de
huidige titel op een DVD zoekt
1
Kies
(TIJD) in stap 2.
"T **:**:**" (speelduur van de huidige titel)
is geselecteerd.
2
Druk op ENTER of c.
"T--:--:--" verschijnt boven "T**:**:**".
3
Voer de tijdcode in met behulp van de
cijfertoetsen, en druk vervolgens op
ENTER.
Om bijvoorbeeld te zoeken naar het punt na
2 uur, 10 minuten en 20 seconden, voert u
gewoon "2:10:20" in.
Opmerkingen
3
Druk op ENTER of c.
"** (**)" verandert in "-- (**)".
DVD
1 2 ( 2 7 ) TITEL12
––(34)
T
1:32:55
DVD
• Titels, hoofdstukken of tracks verschijnen met
hetzelfde nummer als op de disc.
• De tijdzoekfunctie werkt niet met een VIDEO CD
(wanneer de PBC-functie aan staat).
• Voer bij het afspelen van een DVD de speelduur van
de huidige titel in met behulp van de tijdcode. Voer
bij het afspelen van een CD, Super Audio CD,
VIDEO CD of MP3 de speelduur van de huidige track
in met behulp van de tijdcode.
Tip
U kunt de speelduur of resterende tijd laten weergeven.
Zie "Speelduur en resterende speelduur controleren"
(pagina 40) voor meer details.
4
Druk op X/x of de cijfertoetsen om het
gewenste hoofdstuk of indexnummer
te selecteren.
Als u zich hebt vergist
Annuleer het cijfer door op CLEAR te
drukken en kies vervolgens een ander cijfer.
36NL
Bij het afspelen van een DVD
Disc-informatie
controleren
Speelduur en nummer van de huidige titel
U kunt informatie over de disc bekijken, zoals
de resterende tijd, het totaal aantal titels op een
DVD, tracks op een CD, Super Audio CD,
VIDEO CD of MP3- en JPEG-bestanden via het
uitleesvenster (pagina 78).
4
5
6
7
8
9
10
0
Discs afspelen
Speelduur en resterende
speelduur controleren via het
uitleesvenster op het
voorpaneel
Resterende speelduur
van de huidige titel
Speelduur en nummer van
het huidige hoofdstuk
Resterende speelduur van
het huidige hoofdstuk
DISPLAY
Titelbenaming a)
Huidig geluidsveld b)
Druk op DISPLAY.
Bij elke druk op DISPLAY tijdens het afspelen
van de disc, verandert de indicatie zoals de
onderstaande tabellen laten zien.
Volume b)
wordt vervolgd
37NL
Bij het afspelen van een VIDEO
CD (zonder PBC functies), Super
Audio CD of CD
Bij het afspelen van een MP3
Speelduur en huidig tracknummer
Speelduur en huidig tracknummer
(bij het afspelen van een CD)
Resterende speelduur
van de huidige track
Resterende speelduur van
de huidige track
Tracknaam (bestand)
Speelduur van de disc
Album (map) c)
Resterende speelduur
van de disc
Huidig geluidsveld b)
Trackbenaming a)
Volume b)
Huidig geluidsveld b)
Volume b)
38NL
Bij het afspelen van een JPEG
Huidig bestandsnummer
Wanneer geprogrammeerde
weergave is geactiveerd
Aantal geprogrammeerde tracks en totale
speelduur
Discs afspelen
Bestandsnaam
Resterende speelduur
van de huidige track
Album (map) c)
Trackbenaming a)
Huidig geluidsveld b)
Huidig geluidsveld b)
Volume b)
Volume b)
a) Deze informatie wordt overgeslagen als er
geen benaming is.
b) Om terug te keren naar de eerste informatie na
afloop van de indicatietijd.
c) De eerste informatie verschijnt weer wanneer
de tekst niet meer rolt.
Opmerkingen
• Bij sommige discs en weergavestanden kan de
bovenvermelde disc-informatie niet verschijnen.
• ID3 tag geldt alleen voor versie 1.
• Als het MP3-bestand dat u afspeelt, een ID3 tag heeft,
worden de gegevens van de ID3 tag weergegeven als
tracknaam (bestand).
• Voor album- of bestandsnamen kunnen alleen letters
uit het alfabet en cijfers worden gebruikt. Iets anders
verschijnt als " ".
wordt vervolgd
39NL
• In de volgende gevallen kan de verstreken speelduur
en de resterende duur van de track niet nauwkeurig
worden weergegeven.
– bij weergave van een MP3-bestand met VBR
(variable bit rate).
– tijdens snel vooruit/achteruit gaan.
Tips
• Bij het afspelen van VIDEO CD's met PBC-functies
verschijnt alleen de speelduur van de scène.
• De speelduur en de resterende speelduur van
hoofdstuk, titel, track, scène of disc verschijnen ook
op uw TV-scherm. Zie "Speelduur en resterende
speelduur controleren" hieronder voor meer
informatie over de manier waarop deze informatie
moet worden geïnterpreteerd.
Speelduur en resterende
speelduur controleren
U kunt de speelduur en de resterende speelduur
van de huidige titel, hoofdstuk of track en de
totale of resterende speelduur van de disc
controleren. U kunt ook de DVD/CD/Super
Audio CD-tekst en MP3-mapnaam/
bestandsnaam/ID3 tag (alleen songtitel) op de
disc controleren.
4
5
6
7
8
9
10
0
DISPLAY
DVD
DISPLAY
1
Druk op DVD DISPLAY tijdens de
weergave.
Het bedieningsmenu verschijnt.
DVD
1 2 ( 2 7 ) TITEL12
18(34)
T
1:32:55
DVD
Disc-type
Tijdinformatie
2
Druk herhaaldelijk op DISPLAY om de
tijd te wijzigen.
De indicatie en het soort tijd dat u kunt
controleren hangen af van de disc die u
afspeelt.
x Bij het afspelen van een DVD
• T **:**:**
Speelduur van de huidige titel
• T–**:**:**
Resterende speelduur van de huidige
titel
40NL
Datuminformatie controleren
(alleen JPEG)
U kunt de datuminformatie controleren tijdens
de weergave wanneer de JPEG-beeldgegevens
de Exif* tag bevatten.
x Bij het afspelen van een VIDEO CD
(met PBC-functies)
4
5
6
7
8
9
10
0
• **:**
Speelduur van de huidige scène
x Bij het afspelen van een VIDEO CD
(zonder PBC functies), Super Audio CD
of CD
• T **:**
Speelduur van de huidige track
• T–**:**
Resterende speelduur van de huidige
track
• D **:**
Speelduur van de huidige disc
• D–**:**
Resterende speelduur van de huidige
disc
DVD
DISPLAY
Druk op DVD DISPLAY tijdens de
weergave.
Het bedieningsmenu verschijnt.
MOUNTAIN
FAMILY
1 ( 2 0 ) BIRTHDAY
x Bij het afspelen van een MP3
• T **:**
Speelduur van de huidige track
• T–**:**
Resterende speelduur van de huidige
track
Het bedieningsmenu uitzetten
Druk herhaaldelijk op DVD DISPLAY tot het
bedieningsmenu wordt uitgeschakeld.
Discs afspelen
• C **:**:**
Speelduur van het huidige hoofdstuk
• C–**:**:**
Resterende speelduur van het huidige
hoofdstuk
• **:**:**
Speelduur van menu of huidige titel
zonder hoofdstuk
JPEG
01 / 01/ 2004
Datuminformatie
* "Exchangeable Image File Format" is een digitaal
camerabeeldformaat bepaald door de Japan
Electronics and Information Technology Industries
Association (JEITA).
Opmerkingen
• Alleen letters uit het alfabet kunnen worden getoond.
• Afhankelijk van de disc die wordt afgespeeld, kan het
apparaat slechts een beperkt aantal tekens weergeven.
Ook worden niet alle teksttekens weergegeven,
afhankelijk van de disc.
Opmerking
Indien een disc geen datuminformatie bevat of deze is
beschadigd, kan die informatie niet worden
weergegeven.
Tip
De volgorde van de datuminformatie kan worden
gewijzigd via [JPEG DATUM] onder
[INDIVIDUELE INSTELLING] (pagina 66).
41NL
2
Geluidsregeling
Druk op X/x om
(GELUID) te
kiezen en druk op ENTER.
De opties voor GELUID verschijnen.
Het geluid regelen
DVD
1 2 ( 2 7 ) TITEL12
18(34)
DVD
T
1:32:55
1: ENGELS
2: FRANS
3: SPAANS
Bij DVD's met meertalige geluidssporen kunt u
de taal kiezen waarin de DVD wordt afgespeeld.
Wanneer de DVD is opgenomen in
verschillende audioformaten (PCM, Dolby
Digital, MPEG audio of DTS) kunt u het
audioformaat kiezen bij het afspelen van een
DVD.
Bij stereo CD's, VIDEO CD's of MP3 kunt u het
geluid van het linker of rechter kanaal kiezen en
het geluid van het gekozen kanaal beluisteren
via de linker en de rechter luidspreker (het stereo
effect verdwijnt dan). Bij een disc met een liedje
bijvoorbeeld kan het stemgeluid via het rechter
kanaal en de muziek via het linker kanaal
worden weergegeven. Als u dan alleen de
muziek wilt horen, kunt u het linker kanaal
kiezen en alleen het instrumentale geluid via
beide luidsprekers beluisteren.
AUDIO
X/x
DVD
DISPLAY
1
2
4
5
6
7
8
9
10
0
3
Druk op X/x om het gewenste
audiosignaal te kiezen.
x Bij het afspelen van een DVD
De taalkeuze hangt af van de DVD.
De 4 cijfers die verschijnen, stellen de
taalcode voor. Kies de taalcode uit de lijst
op pagina 81. Als dezelfde taal twee of
meer keer verschijnt, wordt de DVD
opgenomen in meervoudig audioformaat.
x Bij het afspelen van een VIDEO CD,
CD, of MP3
De standaard instelling is onderstreept.
• STEREO: standaard stereo geluid
• 1/L: geluid van het linker kanaal
(mono)
• 2/R: geluid van het rechter kanaal
(mono)
x Bij het afspelen van een Super Audio
CD
3
In de stopstand verschillen de
instelmogelijkheden afhankelijk van de
Super Audio CD.
• MULTI: de disc heeft een
meerkanaalsweergavezone.
• 2K: de disc heeft een
2-kanaalsweergavezone.
• CD: om de disc af te spelen als een
gewone CD.
ENTER
Opmerking
1
Niet alle discs bieden u de drie
bovenstaande keuzemogelijkheden bij het
afspelen van een Super Audio CD. Alles
hangt af van de laagconfiguratie van de
Super Audio CD die wordt afgespeeld.
Druk op DVD DISPLAY tijdens de
weergave.
Het bedieningsmenu verschijnt.
4
42NL
Druk op ENTER.
Het bedieningsmenu uitzetten
Druk herhaaldelijk op DVD DISPLAY tot het
bedieningsmenu wordt uitgeschakeld.
Opmerkingen
* [PCM], [MPEG], [DTS] of [DOLBY
DIGITAL] verschijnt.
Bij [DOLBY DIGITAL] verschijnen de
kanalen in de spelende track als volgt:
Voor Dolby Digital 5.1ch geluidscomponent:
• Bij discs zonder meervoudig audioformaat kan het
geluid niet worden gewijzigd.
• Tijdens het afspelen van een DVD kan het geluid
automatisch veranderen.
Surround component 2
• U kunt [GELUID] direct kiezen door op AUDIO te
drukken. Bij elke druk op de toets verandert het item.
• Via het uitleesvenster op het voorpaneel kan audioinformatie zoals de taal of het geluidskanaal van een
disc worden gecontroleerd.
De audio-informatie van de
disc tonen (alleen DVD)
Als u [GELUID] kiest, verschijnen de
weergavekanalen op het scherm.
In Dolby Digital kunnen verscheidene signalen,
van mono tot 5.1-kanaalssignalen worden
opgenomen op een DVD. Het aantal opgenomen
kanalen hangt af van de DVD.
Huidig audioformaat*
DVD
1 2 ( 2 7 ) TITEL12
18(34)
Voorcomponent 2 +
Middencomponent 1
LEF (Low Frequency
Effect) component 1
Voorbeelden:
Geluidsregeling
DOLBY DIGITAL 3 / 2 . 1
Tips
• PCM (stereo)
PROGRAM FORMAT
PCM 48kHz 24bit
• Dolby Surround
PROGRAM FORMAT
DOLBY DIGITAL 2/0
DOLBY SURROUND
• Dolby Digital 5.1ch
PROGRAM FORMAT
DVD
DOLBY DIGITAL 3/2.1
T
1:32:55
1: ENGELS
• DTS
PROGRAM FORMAT
PROGRAM FORMAT
DOLBY DIGITAL 3/2.1
DTS 3/2.1
Tips
• Wanneer het signaal surround signaalcomponenten
zoals LS, RS of S bevat, is het surround effect sterker.
• Bij de weergave van MPEG AUDIO geluidssporen,
worden PCM (stereo) signalen uitgevoerd.
43NL
Surround Sound-weergave
Surround sound-weergave kan door één van de
voorgeprogrammeerde geluidsvelden te kiezen.
Op die manier klinkt muziek bij u thuis net als in
een bioscoop of concertzaal.
Om het geluidsveld te kiezen, drukt u
herhaaldelijk op AUTO FORMAT DIRECT of
MODE op de afstandsbediening tot het
gewenste geluidsveld verschijnt in het display
op het frontpaneel.
Alleen met voorluidsprekers
en subwoofer (2 CHANNEL
STEREO)
In deze modus wordt het geluid uitgevoerd via
de voorste linker- en rechterluidsprekers en de
subwoofer. Standaardmedia voor twee kanalen
(stereo) slaan de geluidsveldverwerking
volledig over. Indelingen voor surround-sound
via meerdere kanalen worden gereduceerd tot
afspelen via twee kanalen (downmixen).
Zo kunt u elk medium alleen met de voorste
linker- en rechterluidsprekers en de subwoofer
afspelen.
Automatische decodering van
het audio-ingangssignaal
(AUTO FORMAT DIRECT
AUTO)
Deze automatische decodeerfunctie detecteert
automatisch het type audiosignaal dat wordt
ingevoerd (Dolby Digital, DTS of standaard
2-kanaals stereo) en staat eventueel in voor de
nodige decodering. In deze stand wordt het
geluid weergegeven zoals het werd opgenomen/
gecodeerd, zonder enig effect (b.v. nagalm) toe
te voegen.
Wanneer er echter geen laagfrequente signalen
(Dolby Digital LFE, enz.) zijn, wordt een
laagfrequent signaal geproduceerd en naar de
subwoofer gestuurd.
AUTO
FORMAT
DIRECT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
0
Druk herhaaldelijk op AUTO FORMAT
DIRECT op de afstandsbediening tot
"A.F.D. AUTO" verschijnt in het
uitleesvenster op het voorpaneel.
44NL
Geluidsveld
Display
AUTO FORMAT DIRECT
AUTO
A.F.D. AUTO
MODE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
0
Druk herhaaldelijk op MODE op de
afstandsbediening tot "2CH ST" verschijnt
in het uitleesvenster op het voorpaneel.
Geluidsveld
Display
2CHANNEL STEREO
2CH ST
Een geluidsveld kiezen (AUTO
FORMAT DIRECT toets)
Een geluidsveld kiezen
(MODE toets)
AUTO FORMAT
DIRECT
MODE
2
3
1
2
3
4
5
6
4
5
6
7
8
9
7
8
9
10
0
10
0
Druk herhaaldelijk op AUTO FORMAT
DIRECT op de afstandsbediening tot het
gewenste geluidsveld verschijnt in het
uitleesvenster op het voorpaneel.
Druk herhaaldelijk op MODE op de
afstandsbediening tot het gewenste
geluidsveld verschijnt in het uitleesvenster
op het voorpaneel.
Geluidsveld
Display
Geluidsveld
Display
AUTO FORMAT DIRECT
AUTO
A.F.D. AUTO
2CHANNEL STEREO
2CH ST
ROCK
ROCK
AUTO FORMAT DIRECT
PRO LOGIC
DOLBY PL
AUTO FORMAT DIRECT
PRO LOGICII MOVIE
PLII MOVIE
AUTO FORMAT DIRECT
PRO LOGICII MUSIC
PLII MUSIC
POP
POP
JAZZ
JAZZ
CLASSIC
CLASSIC
NEWS
NEWS
SPORTS
SPORTS
MOVIE
MOVIE
Geluidsregeling
1
x AUTO FORMAT DIRECT PRO LOGIC
Dolby Pro Logic maakt vijf uitvoerkanalen uit
2-kanaals bronnen. In deze modus wordt Pro
Logic decodering toegepast op het
ingangssignaal en het uitgangssignaal naar de
voor-, midden- en surround luidsprekers. Het
surround kanaal wordt dan mono.
x ROCK, POP, JAZZ, CLASSIC, NEWS,
SPORTS, MOVIE
x AUTO FORMAT DIRECT PRO LOGICII
MOVIE/MUSIC
Geluidsveld
Display
HEADPHONE 2
CHANNEL STEREO
HP 2CH
HEADPHONE
SURROUND
HP SURR
Dolby Pro LogicII maakt vijf uitvoerkanalen
met volledige bandbreedte uit 2-kanaals
bronnen. Dit wordt gedaan met een
geavanceerde, zeer zuivere matrix surround
decodering die de ruimtelijke eigenschappen
van de oorspronkelijke opname extraheert
zonder nieuwe geluiden of toonvariaties toe te
voegen.
In elke stand past het geluid optimaal bij de
bron.
Met een hoofdtelefoon
x HEADPHONE 2CHANNEL STEREO
In deze stand wordt het geluid uitgevoerd via de
hoofdtelefoon L/R. De geluidsveldregeling
geldt niet voor standaard tweekanaals (stereo)
bronnen. Indelingen voor surround-sound via
meerdere kanalen worden gereduceerd tot
afspelen via twee kanalen (downmixen).
wordt vervolgd
45NL
x HEADPHONE SURROUND
In deze stand wordt het geluid als surround
uitgevoerd via hoofdtelefoon L/R.
Geluidseffecten
Het surround-effect uitzetten
Druk herhaaldelijk op AUTO FORMAT
DIRECT op de afstandsbediening tot "A.F.D.
AUTO" verschijnt in het uitleesvenster op het
voorpaneel of druk op MODE op de
afstandsbediening tot "2CH ST" verschijnt.
Dit toestel biedt met een eenvoudige druk op een
toets keuze uit 2 soorten geluidseffecten. Kies
het gewenste geluidseffect.
Opmerking
Wanneer het ingangssignaal afkomstig is van een
multikanaalsbron, worden AUTO FORMAT DIRECT
PRO LOGIC, AUTO FORMAT DIRECT PRO
LOGICII MOVIE/MUSIC uitgeschakeld en wordt het
signaal van de multikanaalsbron rechtstreeks
uitgevoerd.
DSGX
NIGHT MODE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
0
Tip
Om het geluid van een TV of het stereo geluid van een
2-kanaalsbron weer te geven via de 6 luidsprekers,
kiest u een ander geluidsveld dan "AUTO FORMAT
DIRECT AUTO" of "2CHANNEL STEREO".
Druk op NIGHT MODE of DSGX op de
afstandsbediening.
Het geluidseffect wordt geactiveerd.
x NIGHT MODE
In deze stand klinken de geluidseffecten en
dialogen zoals in een bioscoop, zelfs bij laag
volume. Dit is heel nuttig om's nachts naar een
film te kijken.
x DSGX
Met DSGX aangeschakeld worden lage
frequenties versterkt.
Geluidseffecten afzetten
Druk op NIGHT MODE of DSGX op de
afstandsbediening.
Opmerkingen
• Beide geluidseffecten kunnen niet tegelijkertijd
worden geactiveerd.
• Deze functies werken niet bij het afspelen van een
Super Audio CD.
46NL
3
Druk op ENTER of c.
Het hoeknummer verandert in "-".
Diverse bijkomende functies
DVD
1 2 ( 2 7 ) TITEL12
18(34)
Hoeken wijzigen
T
DVD
1:32:55
–(9)
4
Kies het hoeknummer met behulp van
de cijfertoetsen of X/x en druk
vervolgens op ENTER.
De hoek wordt gewijzigd.
Het bedieningsmenu uitzetten
Druk herhaaldelijk op DVD DISPLAY tot het
bedieningsmenu wordt uitgeschakeld.
Opmerking
Cijfertoetsen
ANGLE
1
2
4
5
6
7
8
9
10
0
Bij sommige DVD's kunt u de hoeken niet wijzigen,
ook al zijn er meervoudige hoeken op opgenomen.
3
Diverse bijkomende functies
Bij DVD's waarop verschillende hoeken voor
een scène zijn opgenomen, kunt u de hoeken
tijdens het afspelen wijzigen.
Bij een scène met een rijdende trein kunt u
bijvoorbeeld een beeld tonen van voor de trein,
vanuit het linker venster of vanuit het rechter
venster terwijl de trein verder rijdt zonder de
beweging van de rijdende trein te onderbreken.
Tip
U kunt de hoek direct kiezen door op ANGLE te
drukken. Bij elke druk op de toets verandert de hoek.
ENTER
C/X/x/c
DVD
DISPLAY
1
Druk op DVD DISPLAY tijdens de
weergave.
Het bedieningsmenu verschijnt.
2
Druk op X/x om
kiezen.
(HOEK) te
Het hoeknummer verschijnt.
Het cijfer tussen haakjes geeft het totale
aantal hoeken aan. De indicator voor
[HOEK] licht groen op wanneer er
meerdere hoeken op de disc staan.
DVD
1 2 ( 2 7 ) TITEL12
18(34)
T
1:32:55
DVD
1(9)
47NL
3
Ondertitels weergeven
Druk op X/x om een taal te kiezen.
De taalkeuze hangt af van de DVD.
De 4 cijfers die verschijnen, stellen de
taalcode voor. Kies de taalcode uit de lijst
op pagina 81.
Bij discs waarop ondertitels zijn opgenomen,
kunt u die ondertitels tijdens het afspelen laten
verschijnen of doen verdwijnen. Bij discs
waarop meertalige ondertitels zijn opgenomen,
kunt u de taal van de ondertitels tijdens het
afspelen veranderen en naar believen aan- en
uitzetten. Zo kunt u bijvoorbeeld de taal kiezen
die u wilt leren en de ondertitels aanzetten voor
een beter begrip.
4
Druk op ENTER.
De [ONDERTITELING] instelling
wijzigen
Kies [UIT] in stap 3.
Het bedieningsmenu uitzetten
Druk herhaaldelijk op DVD DISPLAY tot het
bedieningsmenu wordt uitgeschakeld.
Opmerking
Bij sommige DVD's kunt u de ondertitels niet
wijzigen, ook al zijn er meertalige ondertitels op
opgenomen.
SUBTITLE
1
2
3
Tip
4
5
6
7
8
9
10
0
U kunt ONDERTITELING direct kiezen door op
SUBTITLE te drukken. Bij elke druk op de toets
verandert de taal.
ENTER
C/X/x/c
DVD
DISPLAY
1
Druk op DVD DISPLAY tijdens de
weergave.
Het bedieningsmenu verschijnt.
2
Druk op X/x om
(ONDERTITELING) te kiezen, en druk
vervolgens op ENTER of c.
De opties voor [ONDERTITELING]
verschijnen.
DVD
1 2 ( 2 7 ) TITEL12
18(34)
T
1:32:55
UIT
1: ENGELS
2: FRANS
3: SPAANS
48NL
DVD
3
Discs vergrendelen
(EIGEN KINDERBEVEILIGING,
KINDERBEVEILIGING)
Druk op X/x om
(EIGEN
KINDERBEVEILIGING) te kiezen, en
druk vervolgens op ENTER of c.
[EIGEN KINDERBEVEILIGING] wordt
geselecteerd.
DVD
1 2 ( 2 7 ) TITEL12
18(34)
T
1:32:55
AAN
WACHTWOORD
4
Druk op X/x om [AAN t] te kiezen en
druk op ENTER.
x Als u geen wachtwoord hebt
ingevoerd
Het scherm voor het registreren van een
nieuw wachtwoord verschijnt.
Eigen kinderbeveiliging
Een wachtwoord voor eigen kinderbeveiliging
kan voor maximaal 25 discs worden ingesteld.
Als u de 26e disc instelt, wordt de
afspeelbeperking voor de eerste disc waarvoor u
het wachtwoord hebt ingesteld, geannuleerd.
Cijfertoetsen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
0
EIGEN KINDERBEVEILIGING
Diverse bijkomende functies
De weergave van discs kan op twee manieren
worden beperkt.
• Eigen kinderbeveiliging
U kunt de weergave zo beperken dat het toestel
bepaalde discs niet kan afspelen.
• Kinderbeveiliging
Voor de weergave van sommige DVD's kan
bijvoorbeeld een leeftijdsbeperking worden
ingesteld.
Kinderbeveiliging en eigen kinderbeveiliging
werken met eenzelfde wachtwoord.
DVD
Voer een nieuw 4-cijferig wachtwoord
in en druk vervolgens op ENTER .
Voer een 4-cijferig wachtwoord in met
behulp van de cijfertoetsen, en druk
vervolgens op ENTER.
Het wachtwoord-bevestigingsscherm
verschijnt.
x Als u al een wachtwoord hebt
geregistreerd
Het wachtwoord-invoerscherm verschijnt.
x
EIGEN KINDERBEVEILIGING
C/X/x/c
DVD
DISPLAY
1
ENTER
Geef het wachtwoord in,druk daarna op
ENTER
.
O RETURN
Plaats de disc die u wilt vergrendelen.
Druk tijdens het afspelen van een disc op x
om de weergave te stoppen.
2
Druk op DVD DISPLAY in de stopstand.
Het bedieningsmenu verschijnt.
wordt vervolgd
49NL
5
Voer uw 4-cijferig wachtwoord in met
behulp van de cijfertoetsen, en druk
vervolgens op ENTER.
[Eigen kinderbeveiliging staat aan.]
verschijnt en het bedieningsmenuscherm
keert terug.
Een disc afspelen waarvoor
Eigen Kinderbeveiliging is
ingesteld
1
Indien u zich vergist bij het invoeren
van uw wachtwoord
Plaats de disc waarvoor Eigen
Kinderbeveiliging is ingesteld.
Het [EIGEN KINDERBEVEILIGING]
scherm verschijnt.
Druk op C voor u ENTER indrukt en voer
het juiste nummer in.
EIGEN KINDERBEVEILIGING
Als u zich hebt vergist
Eigen kinderbeveiliging staat al aan.
Voor weergave voer uw wachtwoord
in en druk op ENTER .
Druk op O RETURN en begin dan opnieuw
vanaf Stap 3.
Het bedieningsmenu uitzetten
Druk herhaaldelijk op DVD DISPLAY tot het
bedieningsmenu wordt uitgeschakeld.
2
Eigen kinderbeveiliging uitzetten
1
Kies [UIT t] in stap 4 en druk vervolgens
op ENTER.
2
Voer uw 4-cijferig wachtwoord in met behulp
van de cijfertoetsen, en druk vervolgens op
ENTER.
Wachtwoord wijzigen
1
Druk in stap 4 op X/x om [WACHTWOORD
t] te kiezen en druk vervolgens op
ENTER.
Het wachtwoord-invoerscherm verschijnt.
2
Voer uw 4-cijferig wachtwoord in met behulp
van de cijfertoetsen, en druk vervolgens op
ENTER.
3
Voer een nieuw 4-cijferig wachtwoord in met
behulp van de cijfertoetsen, en druk
vervolgens op ENTER.
4
Om uw wachtwoord te bevestigen, voert u
het nogmaals in met de cijfertoetsen en
drukt u vervolgens op ENTER.
Voer uw 4-cijferig wachtwoord in met
behulp van de cijfertoetsen, en druk
vervolgens op ENTER.
Het toestel is klaar voor weergave.
Opmerkingen
• Wanneer u de laag of zone verandert van een Super
Audio CD waarvoor Eigen kinderbeveiliging is
ingesteld, kan het wachtwoordinvoerscherm
verschijnen.
• Wanneer u het Eigen kinderbeveiligingswachtwoord
voor een Hybrid Super Audio CD instelt, werkt de
Eigen kinderbeveiliging alleen voor de huidige laag.
Tip
Indien u uw wachtwoord bent vergeten, voer dan het
cijfer "199703" in met de cijfertoetsen wanneer het
[EIGEN KINDERBEVEILIGING] scherm uw
wachtwoord vraagt en druk vervolgens op ENTER. U
wordt gevraagd een nieuw 4-cijferig wachtwoord in te
voeren.
Weergave door kinderen
beperken (kinderbeveiliging)
(alleen DVD)
Voor de weergave van sommige DVD's kan
bijvoorbeeld een leeftijdsbeperking worden
ingesteld. Dat kan met de functie
"Kinderbeveiliging".
Een beperkte scène wordt niet afgespeeld of
wordt vervangen door een andere scène.
50NL
Voer een 4-cijferig wachtwoord in met
behulp van de cijfertoetsen, en druk
vervolgens op ENTER.
Het wachtwoord-bevestigingsscherm
verschijnt.
Cijfertoetsen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
0
x Als u al een wachtwoord hebt
geregistreerd
Het wachtwoord-invoerscherm verschijnt.
Geef het wachtwoord in,
druk daarna op ENTER .
ENTER
C/X/x/c
O RETURN
4
DVD SETUP
1
Druk op DVD SETUP in de stopstand.
Het scherm voor het instellen van het
weergavebeperkingsniveau en het wijzigen
van het wachtwoord verschijnt.
Het instelscherm verschijnt.
2
Druk op X/x om [INDIVIDUELE
INSTELLING] te kiezen, en druk
vervolgens op ENTER of c.
[INDIVIDUELE INSTELLING]
verschijnt.
INDIVIDUELE INSTELLING
KINDERBEVEILIGING
MUZIEKSTUKKEUZE
UIT
AUDIO DRC:
STANDAARD
PRIORITEIT DATA-CD:
MP3
JPEG DATUM:
MM/DD/JJJJ
3
Druk op X/x om [KINDERBEVEILIGING
t] te kiezen, en druk vervolgens op
ENTER of c.
x Als u nog geen wachtwoord hebt
ingevoerd
Het scherm voor het registreren van een
nieuw wachtwoord verschijnt.
Voer uw wachtwoord in met behulp van
de cijfertoetsen, en druk vervolgens op
ENTER.
INDIVIDUELE INSTELLING
KINDERBEVEILIGING
NIVEAU:
STANDAARD:
WACHTWOORD WIJZIGEN
5
Diverse bijkomende functies
INDIVIDUELE INSTELLING
KINDERBEVEILIGING
UIT
USA
Druk op X/x om [STANDAARD] te
kiezen, en druk vervolgens op ENTER
of c.
De gekozen items voor [STANDAARD]
verschijnen.
INDIVIDUELE INSTELLING
KINDERBEVEILIGING
NIVEAU:
UIT
STANDAARD:
USA
WACHTWOORD WIJZIGEN
ANDERE
INDIVIDUELE INSTELLING
KINDERBEVEILIGING
Voer een nieuw 4-cijferig wachtwoord
in en druk vervolgens op ENTER .
wordt vervolgd
51NL
6
Druk op X/x om een geografisch
gebied als beperking te kiezen en druk
vervolgens op ENTER.
Het gebied wordt gekozen.
Wanneer u [ANDERE t] kiest, voer dan
de standaardcode in de tabel op pagina 53 in
met behulp van de cijfertoetsen.
7
Druk op X/x om [NIVEAU] te kiezen, en
druk vervolgens op ENTER of c.
De gekozen items voor [NIVEAU]
verschijnen.
Wachtwoord wijzigen
1
Kies in stap 5 [WACHTWOORD WIJZIGEN
t] met x en druk vervolgens op ENTER of
c.
Het wachtwoord-invoerscherm verschijnt.
2
Volg stap 3 om een nieuw wachtwoord in te
voeren.
Een disc afspelen waarvoor
Kinderbeveiliging is ingesteld
1
INDIVIDUELE INSTELLING
KINDERBEVEILIGING
NIVEAU:
STANDAARD:
8:
7:
WACHTWOORD WIJZIGEN
6:
5:
4:
3:
2:
1:
8
2
PG13
PG
G
Kies het gewenste niveau met X/x, en
druk vervolgens op ENTER.
Kinderbeveiliging is ingesteld.
INDIVIDUELE INSTELLING
KINDERBEVEILIGING
NIVEAU:
4:
STANDAARD:
WACHTWOORD WIJZIGEN
Het [KINDERBEVEILIGING] scherm
verschijnt.
UIT
NC17
R
PG13
USA
Breng de disc in en druk op H.
Voer uw 4-cijferig wachtwoord in met
behulp van de cijfertoetsen, en druk
vervolgens op ENTER.
De weergave start.
Opmerkingen
• Bij het afspelen van een DVD zonder
kinderbeveiligingsfunctie kan de weergave niet
worden beperkt met deze speler.
• Bij sommige DVD's kan u worden gevraagd het
kinderbeveiligingsniveau te wijzigen. Voer dan uw
wachtwoord in en wijzig het niveau. Wanneer
Resume Play wordt gestopt, wordt het originele
niveau hersteld.
Tip
Hoe lager de waarde, hoe strenger de
beperking.
Als u zich hebt vergist
Druk op O RETURN of C om terug te keren
naar het vorige scherm.
Het instelscherm uitzetten
Druk herhaaldelijk op DVD SETUP tot het
instelscherm wordt uitgeschakeld.
De kinderbeveiligingsfunctie
uitschakelen en de DVD afspelen
nadat u uw wachtwoord hebt
ingevoerd
Zet [NIVEAU] in stap 8 op [UIT].
52NL
Wanneer u uw wachtwoord bent vergeten, verwijder
dan de disc en herhaal stap 1 tot 3 van "Weergave door
kinderen beperken". Wanneer u wordt gevraagd uw
wachtwoord in te voeren, voert u "199703" in met de
cijfertoetsen en drukt u vervolgens op ENTER. U
wordt gevraagd een nieuw 4-cijferig wachtwoord in te
voeren. Nadat u in stap 3 een nieuw 4-cijferig
wachtwoord hebt ingevoerd, moet u de disc weer in het
toestel plaatsen en op H drukken. Voer uw nieuw
wachtwoord in wanneer het
[KINDERBEVEILIGING] scherm verschijnt.
Regiocode
Standaard
Codenummer
Argentinië
2044
Australië
2047
België
2057
Brazilië
2070
Canada
2079
Chili
2090
2092
Denemarken
2115
Duitsland
2109
Filippijnen
2424
Finland
2165
Frankrijk
2174
Hong Kong
2219
India
2248
Indonesië
2238
Italië
2254
Japan
2276
Korea
2304
Maleisië
2363
Mexico
2362
Nederland
2376
Nieuw-Zeeland
2390
Noorwegen
2379
Oostenrijk
2046
Pakistan
2427
Portugal
2436
Rusland
2489
Singapore
2501
Spanje
2149
Taiwan
2543
Thailand
2528
Verenigd Koninkrijk
2184
Zweden
2499
Zwitserland
2086
Diverse bijkomende functies
China
53NL
Codenummers van bedienbare
TV's
Andere handelingen
Uw TV bedienen met de
meegeleverde
afstandsbediening
Als het signaal van de afstandsbediening juist is
ingesteld, kunt u uw TV bedienen met de
meegeleverde afstandsbediening.
Opmerkingen
• Wanneer u een nieuw codenummer invoert, wordt het
oude codenummer gewist.
• Wanneer u de batterijen van de afstandsbediening
vervangt, wordt het codenummer automatisch
teruggezet (SONY). Voer dan opnieuw het juiste
codenummer in.
TV's bedienen met de
afstandsbediening
TV ?/ 1
TV
Cijfertoetsen
TV VOL +/–
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
0
TV
Merk
Codenummer
SONY
001
Admiral
012, 016, 039
AIWA
001, 007, 008
AKAI
002, 010, 027
AOC
002
Bell&Howell
016, 039
Bestar
027
Blaupunkt
052, 053
Blue sky
027
Brandt
045
Broksonic
(Brocsonic)
002
Bush
006, 027
Clatronic
027
Croslex
034
CURTIS-MATHES
002, 046
DAEWOO
002, 003, 004, 005, 006, 027
Daytron
020
Deccacolour
037
DUAL
027
EMERSON
002, 020
Ferguson
035, 042, 045
First line
010, 027
FISHER
009, 010
FUJITSU
055
TV/VIDEO
FUNAI
054
TV CH +/–
Fraba
027
Hou TV [/1 ingedrukt terwijl u de merkcode
van uw TV (zie tabel) met behulp van de
cijfertoetsen invoert. Laat dan TV [/1 los.
Wanneer de merkcode met succes is ingesteld,
knippert de TV-knop tweemaal traag. Wanneer
de instelling is mislukt, knippert de TV-knop
vijf keer snel.
54NL
Als er meer dan één codenummer is vermeld,
voer ze dan één voor één in tot u het juiste
codenummer hebt gevonden.
General Electric
002, 012, 049
Goodmans
006, 027, 045
GRUNDIG
038, 052, 053
HITACHI
002, 013, 014, 015, 020, 021,
027
Inno-Hit
027
Irradio
027
ITT/NOKIA
025, 026
JC Penny
002, 012
JVC
018, 019
Codenummer
Merk
Kendo
027
Supervision
027
Kiton
027
SYLVANIA
002, 034
KTV
002, 020
TaTung
027
LG/Goldstar
002, 020, 027, 028, 038
TEAC
027
LOEWE
027, 028, 038
Techimagen
027
LXI(Sears)
002, 009, 012, 034, 046
TELEFUNKEN
035, 041, 042, 043, 044, 045
MAGNAVOX
002, 020, 027, 034
THOMSON
035, 041, 043, 045
MARANTZ
022
Thorn
027
Mark
027
TOSHIBA
039, 046, 047, 048
Matsui
010, 052, 053
Universum
027
Medion
027
Vestel
027
Mitsubishi/MGA
002, 021, 022
Videch
002, 015
NEC
002, 020, 023, 024, 048
W.W.House
027
NEI
027
WARDS
002, 020
NOKIA
025, 026
Watson
027
Nokia Oceanic
026
ZENITH
016, 017
Nordmende
035, 042
Okano
027
ORION
007
PANASONIC
049, 050, 051
Codenummer
De TV bedienen
U kunt uw TV bedienen met de onderstaande
toetsen.
Philco
002, 004, 015, 020, 034
Druk op
Mogelijkheden
PHILIPS
013, 027, 034
TV [/1
De TV aan- of uitzetten.
Phoenix
027
TV/VIDEO
PIONEER
029, 030, 031, 046, 049
Portland
002
De ingang van de TV
overschakelen tussen de TV en
andere bronnen.
Provision
027
TV VOL +/–
Om het TV-volume te regelen.
TV CH +/–
De TV-kanalen kiezen.
PYE
027
QUASAR
039, 049
De TV bedienen met de cijfertoetsen
Radio
027
RADIO SHACK
002, 012, 022
Wanneer u de afstandsbediening in de TV mode
zet, kunt u de TV bedienen met de cijfertoetsen.
Radiola
034
Druk op de TV-knop.
RCA/PROSCAN
002, 012, 032, 033
SABA
035, 041, 042, 043, 045
SAMSUNG
002, 013, 020, 027, 028, 036,
037, 038
SANYO
009, 010, 011
De TV-knop wordt rood en de
afstandsbediening schakelt over naar TV mode.
De TV-kanalen kunnen worden gekozen met de
cijfertoetsen.
>10 dient om een kanaalnummer hoger dan 10 te
kiezen.
Druk nogmaals op de TV-knop om de TV mode
te annuleren.
Schneider
027
SCOTT
002
SHARP
020, 039, 040
SIEMENS
052
Signature
016, 039, 040
Sinudyne
027
Supertech
027
Andere handelingen
Merk
wordt vervolgd
55NL
Opmerkingen
• De TV-knop dooft wanneer u de afstandsbediening
gedurende 10 seconden niet gebruikt.
• Afhankelijk van de TV is het mogelijk dat u uw TV
niet kunt bedienen of sommige van de
bovenvermelde toetsen niet kunt gebruiken.
Tip
Bij sommige TV's werkt dit ook als volgt. Voor
tweecijferige getallen drukt u eerst op
-/-- en dan op de cijfers. (Om bijvoorbeeld 25 in te
voeren, drukt u op -/-- en vervolgens op 2 en 5.)
Gebruik van de SONY TV
DIRECT functie
Met SONY TV DIRECT kunt u uw SONY TV
en dit systeem aanschakelen, de systeemmodus
omschakelen naar "DVD", en vervolgens de
gekozen ingangsbron van de TV met één druk
op een toets kiezen.
SONY TV
DIRECT
TV
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
0
Cijfertoetsen
TV CH +
TV/VIDEO
Wanneer u de T EURO AV OUTPUT (TO
TV) aansluiting op het systeem verbindt met de
EURO AV INPUT aansluiting op uw TV met
behulp van de SCART (EURO AV) kabel (niet
meegeleverd), zijn de volgende voorbereidingen
overbodig.
Voorbereiding
Noteer de ingangsbron van de TV die is
aangesloten op dit systeem.
Hou TV/VIDEO ingedrukt en voer de code
van de TV-ingangsbron die op dit systeem
wordt aangesloten (zie onderstaande tabel)
in met de cijfertoetsen.
De TV-ingangsbron is gekozen.
Wanneer de code van de TV-ingangsbron met
succes is ingesteld, knippert de TV-knop
tweemaal traag. Wanneer de instelling is
mislukt, knippert de TV-knop vijf keer snel.
56NL
Nummer
TV-ingangsbron
TV/VIDEO
0
Geen ingangsbron
(standaard)
1
VIDEO1
2
VIDEO2
3
VIDEO3
4
VIDEO4
5
VIDEO5
6
VIDEO6
7
COMPONENT 1
INPUT
8
COMPONENT 2
INPUT
Bediening
Richt de afstandsbediening op de TV en dit
systeem, en druk eenmaal op SONY TV
DIRECT.
De TV toets knippert terwijl de code van de
afstandsbediening wordt verstuurd.
Verander de transmissietijd wanneer de functie
niet werkt. De transmissietijd hangt af van de
TV.
Opmerkingen
• Deze functie werkt alleen met SONY TV's.
• Wanneer de TV en het systeem te ver van elkaar
staan, kan deze functie mogelijk niet werken. Plaats
het systeem dichter bij de TV.
• Richt de afstandsbediening naar de TV en het
systeem terwijl de TV-knop knippert.
Andere handelingen
Druk op
Transmissietijd wijzigen
Hou TV CH + ingedrukt en voer de code voor
de transmissietijd (zie onderstaande tabel) in
met de cijfertoetsen.
De transmissietijd van de afstandsbediening is
gekozen.
Wanneer de transmissietijdcode met succes is
ingesteld, knippert de TV-knop tweemaal traag.
Wanneer de instelling is mislukt, knippert de
TV-knop vijf keer snel.
Druk op
Nummer
Transmissietijd
TV CH +
1
0,5 (standaard)
2
1
3
1,5
4
2
5
2,5
6
3
7
3,5
8
4
57NL
Naar de video of een ander
toestel kijken
Luisteren naar de radio
Radiozenders voorinstellen
U kunt videorecorders of andere toestellen
gebruiken die zijn aangesloten op VIDEO of
SAT. Meer informatie over de bediening vindt u
in de gebruiksaanwijzing van het betreffende
toestel.
U kunt 20 FM radiozenders en 10 AM
radiozenders voorinstellen. Zet het volume
helemaal dicht alvorens af te stemmen.
TUNER/
BAND
TUNER
MENU
FUNCTION
1
2
3
4
5
6
7
8
10
0
2
3
4
5
6
7
8
9
10
0
9
TUNING –/+
Druk herhaaldelijk op FUNCTION tot
"VIDEO" verschijnt in het uitleesvenster op
het voorpaneel.
Bij elke druk op FUNCTION verandert de
indicatie als volgt.
TUNER FM t TUNER AM t VIDEO t
SAT t TV* t DVD t TUNER FM t ...
C/X/x/c
1
* Wanneer TV is gekozen, wordt het geluid van de
TV uitgevoerd. Bij aansluiting op een TV alleen via
de SCART aansluiting, produceert de TV geen
geluid.
Gebruik van een digitale
satellietontvanger of andere
componenten met hoog audiouitgangsniveau
ENTER
Druk herhaaldelijk op TUNER/BAND tot
de gewenste band verschijnt in het
uitleesvenster op het voorpaneel.
Bij elke druk op TUNER/BAND wisselt de
band af tussen FM en AM.
2
Houd TUNING + of – ingedrukt tot het
zoeken begint.
Het zoeken stopt wanneer op een zender
wordt afgestemd. "TUNED" en "ST"
(voor stereo programma's) verschijnen in
het uitleesvenster op het voorpaneel.
Sluit de satellietontvanger aan op SAT van dit
systeem. U kunt ook componenten met hoog
audio-uitgangsniveau (inclusief 2V r.m.s
componenten zoals een MD-speler, enz.)
aansluiten op SAT.
3
4
58NL
1
Druk op TUNER MENU.
Druk herhaaldelijk op C/X/x/c tot
"MEMORY" verschijnt in het
uitleesvenster op het voorpaneel.
5
Druk op ENTER.
Een voorinstelnummer verschijnt in het
uitleesvenster op het voorpaneel.
Luisteren naar de radio
Sla eerst radiozenders op in het geheugen van
het toestel (zie "Radiozenders voorinstellen" op
pagina 58).
"/1
6
TUNER/
BAND
Druk op C/X/x/c om het gewenste
voorinstelnummer te kiezen.
FUNCTION
FM MODE
2
4
5
6
7
8
9
10
0
PRESET
–/+
Druk op ENTER.
De zender wordt opgeslagen.
3
TUNING –/+
x
DISPLAY
VOLUME +/–
m
1
8
Andere handelingen
7
1
Druk herhaaldelijk op FUNCTION tot
FM of AM verschijnt in het
uitleesvenster op het voorpaneel.
Er wordt afgestemd op de zender die het
laatst werd ontvangen.
Herhaal stap 1 tot 7 om andere zenders
op te slaan.
Een voorinstelnummer wijzigen
Begin opnieuw vanaf stap 1.
2
Druk herhaaldelijk op PRESET + of –
om de gewenste voorinstelzender te
kiezen.
Bij elke druk op de toets stemt het toestel af
op een voorinstelzender.
Bij elke druk op TUNER/BAND wisselt de
band af tussen FM en AM.
3
Regel het volume door op VOLUME +/–
te drukken.
De radio uitzetten
Druk op "/1.
Niet-vooringestelde radiozenders
beluisteren
Maak gebruik van handmatig of automatisch
afstemmen in stap 2.
wordt vervolgd
59NL
Druk herhaaldelijk op TUNING + of – op de
afstandsbediening voor handmatig afstemmen.
Houd TUNING + of – op de afstandsbediening
ingedrukt voor automatisch afstemmen. Druk op
x om automatisch afstemmen te stoppen.
1
Er wordt afgestemd op de zender die het
laatst werd ontvangen.
Bij elke druk op FUNCTION verandert de
indicatie als volgt:
TUNER FM t TUNER AM t VIDEO
t SAT t TV t DVD t TUNER FM…
Tips
• Wanneer een FM-programma is gestoord, druk dan
op FM MODE op de afstandsbediening zodat
"MONO" verschijnt in het uitleesvenster op het
voorpaneel. Het stereo effect valt weg maar de
ontvangst is beter. Druk nogmaals op de toets om het
stereo effect te herstellen.
• Richt de meegeleverde antennes om de ontvangst te
verbeteren.
Frequentie of geluidsveld
controleren
Druk herhaaldelijk op DISPLAY.
Bij elke druk op DISPLAY verandert het
uitleesvenster op het voorpaneel als volgt:
indexnaam van de zender* t frequentie t
geluidsveld t volume t indexnaam van de
zender…
* Dit wordt weergegeven als u een naam voor
voorkeuzezenders hebt opgegeven
(pagina 60).
Druk herhaaldelijk op FUNCTION tot
"FM" of "AM" verschijnt in het
uitleesvenster op het voorpaneel.
2
3
4
5
6
Druk herhaaldelijk op PRESET + of –
om de voorinstelzender te kiezen die u
wilt benoemen.
Druk op TUNER MENU.
Druk herhaaldelijk op C of c tot "NAME
IN" verschijnt.
Druk op ENTER.
Geef een naam met behulp van de
cursortoetsen:
Druk op X/x om een teken te kiezen en
vervolgens op c om de cursor naar de
volgende positie te brengen.
Voorinstelzenders benoemen
Als u zich hebt vergist
U kunt voorinstelzenders benoemen met
maximum 9 tekens. Deze namen (bijvoorbeeld
"XYZ") verschijnen in het uitleesvenster op het
voorpaneel wanneer een zender wordt gekozen.
Merk op dat er voor elke voorinstelzender
slechts één naam kan worden ingevoerd.
Druk herhaaldelijk op C of c tot het teken
dat u wilt wijzigen knippert en druk
vervolgens op X/x om het juiste teken te
kiezen. Een radiozender kan worden
benoemd met hoofdletters, cijfers en 9
symbolen (’ - / , + < > _ en blanco spatie).
7
Druk op ENTER.
De zendernaam wordt opgeslagen.
TUNER
MENU
FUNCTION
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
0
PRESET
–/+
C/X/x/c
60NL
ENTER
Gebruik van het Radio
Data System (RDS)
Wat is het Radio Data
System?
U kunt het toestel op een vooringesteld tijdstip
laten uitschakelen zodat u in slaap kunt vallen
met muziek. De tijd kan worden ingesteld in
stappen van 10 minuten.
SLEEP
Opmerking
RDS kan minder goed functioneren als de zender
waarop is afgestemd geen behoorlijk RDS-signaal
uitzendt of als het signaal te zwak is.
* Niet alle FM-zenders bieden een RDS service en
ook de diensten verschillen soms. Bent u niet
vertrouwd met RDS, vraag dan meer informatie bij
uw lokale radiozenders.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
0
Andere handelingen
Radio Data System (RDS) is een service die
radiozenders in staat stelt om samen met het
gewone signaal extra informatie mee te sturen.
Deze tuner biedt handige RDS-mogelijkheden
zoals zendernaamweergave. RDS werkt alleen
met FM-zenders.*
Gebruik van de Sleep
Timer
RDS-uitzendingen ontvangen
DIMMER
Kies gewoon een zender op de FM-band.
Wanneer u afstemt op een zender met RDS
services, verschijnt de zendernaam* bij de
TUNER informatie.
* Wanneer geen RDS-uitzending wordt ontvangen,
verschijnt de zendernaam eventueel niet in het
uitleesvenster.
Druk op SLEEP.
Bij elke druk op deze toets veranderen de
minuten (resterende tijd) in het uitleesvenster als
volgt:
SLP AUTO t SLP 90MIN t SLP 80MIN
r
R
SLP OFF T SLP 10MIN ..... SLP 70MIN
Wanneer u AUTO kiest
Het toestel schakelt uit wanneer de huidige disc
is afgespeeld (maximum 240 minuten). Het
toestel schakelt uit wanneer u de discweergave
handmatig stopt.
Resterende tijd controleren
Druk eenmaal op SLEEP. Wanneer u "SLP
AUTO" kiest, kan de resterende tijd niet worden
gecontroleerd.
Resterende tijd wijzigen
Druk herhaaldelijk op SLEEP om de gewenste
tijd te kiezen.
wordt vervolgd
61NL
Sleep Timer annuleren
Druk herhaaldelijk op SLEEP tot "SLEEP OFF"
verschijnt in het uitleesvenster.
U kunt de helderheid van het
uitleesvenster op het voorpaneel
regelen
Druk op DIMMER.
Terugkeren naar de
standaardinstellingen
U kunt de standaard systeemparameters zoals
luidsprekerinstelling en voorinstelzenders
herstellen.
A
>
U kunt de helderheid van het uitleesvenster op
het voorpaneel regelen in twee stappen.
X
Druk tegelijk op >, X en A op het
systeem.
"ColdRESET" verschijnt in het uitleesvenster op
het voorpaneel en de standaardinstellingen zijn
hersteld.
62NL
2
Instellingen en afstellingen
Gebruik van het
instelscherm
Het gekozen item verschijnt.
Bijvoorbeeld: [SCHERMINSTELLING]
SCHERMINSTELLING
TV TYPE:
SCHERMBEVEILIGING:
ACHTERGROND:
LINE:
3
5
6
8
9
10
0
Kies een item met X/x, en druk
vervolgens op ENTER of c.
De opties voor het gekozen item
verschijnen.
Bijvoorbeeld: [TV TYPE]
Gebruik van het instelscherm
7
16:9
AAN
HOESBEELD
VIDEO
SCHERMINSTELLING
TV TYPE:
16:9
SCHERMBEVEILIGING:4:3 LETTER BOX
ACHTERGROND:
4:3 PAN&SCAN
LINE:
ENTER
C/X/x/c
O RETURN
Instellingen en afstellingen
Via het instelscherm kunt u diverse beeld- en
geluidsinstellingen verrichten. U kunt ook een
taal kiezen voor bijvoorbeeld de ondertitels en
het instelscherm. Zie pagina 64-68 voor meer
details omtrent het gebruik van het scherm. Voor
een algemene lijst van instelpunten, zie
pagina 82.
4
Druk op X/x om het instelitem te kiezen
uit de lijst: [TAALKEUZE],
[SCHERMINSTELLING], [INDIVIDUELE
INSTELLING], [LUIDSPREKER] en
[INSTELLING]. Druk vervolgens op
ENTER of c.
Opties
DVD SETUP
Druk op C of O RETURN om terug te
keren naar de instelpunten.
4
1
Druk op DVD SETUP in de stopstand.
Het instelscherm verschijnt.
Kies een instelling met X/x, en druk
vervolgens op ENTER.
De instelling wordt gekozen en beëindigd.
Bijvoorbeeld: [4:3 PAN&SCAN]
Gekozen instelling
Hoofditem
TAALKEUZE
SCHERMDISPL. :
DVD MENU :
GELUID :
ONDERTITELING :
ENGELS
ENGELS
ENGELS
ENGELS
SCHERMINSTELLING
4:3 PAN&SCAN
TV TYPE:
AAN
SCHERMBEVEILIGING:
HOESBEELD
ACHTERGROND:
VIDEO
LINE:
Het instelscherm uitzetten
Druk herhaaldelijk op DVD SETUP tot het
instelscherm wordt uitgeschakeld.
63NL
De taal voor
schermweergave en
geluid kiezen
Beeldinstellingen
(SCHERMINSTELLING)
(TAALKEUZE)
Kies de instellingen volgens de aangesloten TV.
Met [TAALKEUZE] kunt u de taal instellen
voor schermweergave of geluid.
Kies [SCHERMINSTELLING] in het
instelscherm. Voor details omtrent het gebruik
van het scherm, zie "Gebruik van het
instelscherm" (pagina 63).
Standaard instellingen zijn onderstreept.
Kies [TAALKEUZE] in het instelscherm. Voor
details omtrent het gebruik van het scherm, zie
"Gebruik van het instelscherm" (pagina 63).
TAALKEUZE
SCHERMDISPL. :
DVD MENU :
GELUID :
ONDERTITELING :
SCHERMINSTELLING
TV TYPE:
SCHERMBEVEILIGING:
ACHTERGROND:
LINE:
16:9
AAN
HOESBEELD
VIDEO
ENGELS
ENGELS
ENGELS
ENGELS
x TV TYPE (alleen DVD)
x SCHERMDISPL. (schermdisplay)
De taal voor het schermdisplay kiezen.
Kies de taal uit de lijst.
Om de breedte/hoogte-verhouding van de
aangesloten TV te kiezen (4:3 of breedbeeld).
16:9
Kies dit wanneer u een
breedbeeldtelevisie of een televisie
met breedbeeldfunctie aansluit.
4:3
LETTER
BOX
Kies dit wanneer u een TV met 4:3
scherm aansluit. Toont een
breedbeeld met zwarte stroken
bovenaan en onderaan het scherm.
4:3
PAN&SCAN
Kies dit wanneer u een TV met 4:3
scherm aansluit. Toont
automatisch het breedbeeld op het
volledige scherm en snijdt het
overtollige gedeelte af.
x DVD MENU (alleen DVD)
Verandert de taal voor het DVD menu.
Kies de taal uit de lijst.
x GELUID (alleen DVD)
De taal van de sound track kiezen.
Kies de taal uit de lijst.
x ONDERTITELING (alleen DVD)
De taal van de ondertitels kiezen.
Kies de taal uit de lijst.
Opmerking
Als u een taal kiest die niet is opgenomen op de DVD,
wordt één van de opgenomen talen automatisch
gekozen (behalve [SCHERMDISPL.]).
Tip
Wanneer u [ANDERE t] kiest in [DVD MENU],
[ONDERTITELING] of [GELUID], kies en voer dan
de taalcode uit de lijst in met behulp van de
cijfertoetsen (pagina 81).
Nadat u een keuze hebt gemaakt, verschijnt de taalcode
(4 cijfers) wanneer u de volgende keer [ANDERE t]
kiest.
64NL
16:9
BLAUW
Blauwe achtergrond.
ZWART
Zwarte achtergrond.
x LINE
Om de methode te kiezen voor de uitvoer van
videosignalen via de T EURO AV OUTPUT
(TO TV) aansluitingen achteraan op het toestel.
4:3 LETTER BOX
4:3 PAN&SCAN
VIDEO
Voert videosignalen uit.
RGB
Voert RGB-signalen uit.
Opmerking
Opmerking
x SCHERMBEVEILIGING
Als u de schermbeveiliging inschakelt,
verschijnt het schermbeveiligingsbeeld wanneer
u het toestel gedurende 15 minuten in de
pauze- of stopstand laat of wanneer u een CD,
een Super Audio CD, een MP3 of een
JPEG-bestand (behalve bij een diavoorstelling)
langer dan 15 minuten afspeelt. De
schermbeveiliging voorkomt dat het scherm
wordt beschadigd (spookbeelden). Druk op H
om de schermbeveiliging af te zetten.
AAN
Om de schermbeveiliging aan te
zetten.
UIT
Om de schermbeveiliging uit te
zetten.
Instellingen en afstellingen
Bij sommige DVD's kan [4:3 LETTER BOX]
automatisch worden gekozen in plaats van [4:3
PAN&SCAN] en omgekeerd.
Wanneer uw TV niet compatibel is met RGB-signalen,
verschijnt er geen beeld op het TV-scherm wanneer u
[RGB] kiest. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van uw
TV.
x ACHTERGROND
Om de achtergrondkleur van het TV-scherm in
de stopstand of bij het afspelen van een CD te
kiezen.
HOESBEELD
Het hoesbeeld (stilstaand beeld)
verschijnt alleen op de
achtergrond wanneer het is
opgenomen op de disc
(CD-EXTRA enz.). Als er geen
hoesbeeld op de disc staat,
verschijnt het [GRAFISCH 1]
beeld.
GRAFISCH 1-5
Op de achtergrond verschijnt een
beeld dat vooraf in het toestel is
opgeslagen.
65NL
Individuele instellingen
(INDIVIDUELE INSTELLING)
x AUDIO DRC*
Versmalt het DYNAMISCHE bereik van de
sound track.
Dit is handig om's nachts films te bekijken met
laag volume.
* Dynamic Range Compression
Hiermee kunnen kinderbeveiliging en andere
instellingen worden verricht.
Kies [INDIVIDUELE INSTELLING] in het
instelscherm. Voor details omtrent het gebruik
van het scherm, zie "Gebruik van het
instelscherm" (pagina 63).
Standaard instellingen zijn onderstreept.
UIT
Geen compressie van het
DYNAMISCHE bereik.
STANDAARD
De sound track wordt
weergegeven met het normale
DYNAMISCHE bereik.
MAX
Het DYNAMISCHE bereik wordt
maximaal versmald.
Opmerking
AUDIO DRC werkt alleen met Dolby Digital bronnen.
INDIVIDUELE INSTELLING
KINDERBEVEILIGING
MUZIEKSTUKKEUZE
UIT
AUDIO DRC:
STANDAARD
PRIORITEIT DATA-CD:
MP3
JPEG DATUM:
MM/DD/JJJJ
x KINDERBEVEILIGING t (alleen DVD)
Om een wachtwoord en
weergavebeperkingsniveau in te stellen voor het
afspelen van DVD's met weergavebeperking
voor kinderen. Voor details, zie [Weergave door
kinderen beperken (kinderbeveiliging)]
(pagina 50).
x MUZIEKSTUKKEUZE (alleen DVD)
x PRIORITEIT DATA-CD (alleen MP3,
JPEG)
Bepaalt welke gegevens bij voorkeur worden
weergegeven bij het afspelen van een DATA
CD (CD-ROM/CD-R/CD-RW) met MP3 audio
tracks en JPEG-beeldbestanden.
MP3
Wanneer er een MP3-bestand op
de disc staat, herkent het toestel
deze disc als een "MP3 Disc".
Wanneer er alleen JPEGbestanden op staan, herkent het
toestel de disc als een "JPEG
Disc".
JPEG
Wanneer er een JPEG-bestand op
staat, herkent het toestel de disc
als een "JPEG Disc". Wanneer er
alleen MP3-bestanden op staan,
herkent het toestel de disc als een
"MP3 Disc".
Geeft het geluidsspoor met het grootste aantal
kanalen voorrang bij het afspelen van een DVD
met verschillende geluidsformaten (PCM,
MPEG audio, DTS of Dolby Digital).
UIT
Geen voorrang toegekend.
x JPEG DATUM
AUTO
Voorrang toegekend.
Wijzig de datuminformatie van een JPEG-beeld
via het bedieningsmenu.
Opmerkingen
• Wanneer u het item instelt op [AUTO] kan de taal
veranderen. De instelling [MUZIEKSTUKKEUZE]
heeft een hogere prioriteit dan de [GELUID]
instellingen onder [TAALKEUZE] (pagina 64).
• Als PCM, DTS, MPEG audio en Dolby Digital
geluidssporen evenveel kanalen hebben, kiest het
toestel PCM, DTS, Dolby Digital en MPEG
geluidssporen in deze volgorde.
• Bij sommige DVD's kan de voorrang vooraf zijn
bepaald. In dat geval kunt u geen voorrang geven aan
het DTS, Dolby Digital of MPEG audio formaat door
[AUTO] te kiezen.
66NL
MM/DD/JJJJ
JJJJ/MM/DD
DD/MM/JJJJ
JJJJ/DD/MM
JJJJ: jaar
MM: maand
DD: dag
Luidsprekerinstellingen
(LUIDSPREKER)
• De subwoofer kan een overdreven krachtig geluid
produceren afhankelijk van de instelling van de
andere luidsprekers.
x AFSTAND
Voor een optimaal surround-geluid, moet u het
formaat van de aangesloten luidsprekers en hun
afstand tot uw luisterpositie instellen. Schakel
vervolgens luidsprekervolume en –balans gelijk
aan de hand van de testtoon.
De standaard afstand voor de luidsprekers ten
opzichte van de luisterpositie staat hieronder
afgebeeld.
Wanneer u de afstand instelt met
[SNELINSTELLING] (pagina 19, 69),
verschijnt de instelling automatisch.
Kies [LUIDSPREKER] in het instelscherm.
Voor details, zie "Gebruik van het instelscherm"
(pagina 63).
Standaard instellingen zijn onderstreept.
1.6m
1.6m
Terugkeren naar de standaard
instelling bij het wijzigen van een
instelling
Kies het item en druk op CLEAR.
x GROOTTE
Indien u geen midden- of surround luidsprekers
aansluit of de achterluidsprekers verplaatst,
moet u de parameters voor [MIDDEN] en
[SURROUND] instellen. De instellingen van
voorluidsprekers en subwoofer zijn vastgelegd
en kunnen niet worden gewijzigd.
VOOR
JA
MIDDEN
JA: kies normaal deze instelling.
GEEN: kies deze instelling wanneer
geen middenluidspreker is
aangesloten.
SURROUND
JA: kies normaal deze instelling.
GEEN: kies deze instelling wanneer
geen surround luidspreker is
aangesloten.
SUBWOOFER JA
1.6m
1.6m
Verander de waarde via het instelscherm
wanneer u de luidsprekers verplaatst.
VOOR
1,6 m*
De afstand van de voorluidsprekers tot
de luisterpositie kan in stappen van
0,2 meter worden ingesteld van 1,0 tot
7,0 meter.
MIDDEN
1,6 m*
(verschijnt
wanneer u
[MIDDEN] bij
[GROOTTE]
instelt op [JA].)
De afstand van de middenluidspreker
tot de luisterpositie kan in stappen van
0,2 meter tot 1,6 meter dichter bij de
luisterpositie worden ingesteld.
SURROUND
1,6 m*
(verschijnt
wanneer u
[SURROUND]
bij
[GROOTTE]
instelt op [JA].)
De afstand van de surround
luidsprekers kan in stappen van 0,2
meter van de voorluidsprekers tot 4,6
meter dichter bij de luisterpositie
worden ingesteld.
Instellingen en afstellingen
LUIDSPREKER
GROOTTE:
AFSTAND:
NIVEAU:
BALANS:
TEST TOON:
1.6m
* Bij het verrichten van de Snelinstelling (pagina 19)
worden de standaardinstellingen gewijzigd.
Opmerkingen
• Als u een item kiest, valt het geluid tijdelijk weg.
wordt vervolgd
67NL
Opmerkingen
x TEST TOON
• Als u de afstand instelt, valt het geluid tijdelijk weg.
• Als de voor- en surround luidsprekers niet even ver
van de luisterpositie af staan, stel dan de afstand van
de dichtste luidspreker in.
• Plaats de surround luidsprekers niet verder van de
luisterpositie dan de voorluidsprekers.
• De instelling [AFSTAND] is alleen beschikbaar voor
Super Audio CD's.
De luidsprekers produceren een testtoon om
[NIVEAU] en [BALANS] te regelen.
UIT
De luidsprekers produceren geen testtoon.
AAN
Zowel de linker als de rechter luidsprekers
produceren een testtoon tijdens het regelen
van de balans. Wanneer u een item onder
[LUIDSPREKER] kiest, produceert elke
luidspreker achtereenvolgens een testtoon.
x NIVEAU
U kunt het niveau van elke luidspreker regelen.
Zorg ervoor dat [TEST TOON] op [AAN] staat.
MIDDEN
0 dB
(verschijnt
wanneer u
[MIDDEN] bij
[GROOTTE]
instelt op [JA].)
Regelt het niveau van de
middenluidspreker (–6 dB tot +6
dB, in stappen van 1 dB)
Luidsprekerbalans en -niveau
regelen met de testtoon
1
Het instelscherm verschijnt.
2
SURROUND
Regelt het niveau van de surround
LINKS 0 dB
luidsprekers (–6 dB tot +6 dB, in
SURROUND
stappen van 1 dB)
RECHTS 0 dB
(verschijnt
wanneer u
[SURROUND]
bij [GROOTTE]
instelt op [JA].)
3
4
SUBWOOFER Regelt het niveau van de subwoofer
+4 dB
(–6 dB tot +6 dB, in stappen van
* Bij het verrichten van de Snelinstelling (pagina 19)
worden de standaardinstellingen gewijzigd.
5
U kunt de balans tussen linker en rechter
luidsprekers als volgt regelen. Zorg ervoor dat
[TEST TOON] op [AAN] staat.
Het volume van alle luidsprekers
tegelijk regelen
Gebruik de VOLUME regelaar op het toestel of
druk op VOLUME +/–.
68NL
Druk herhaaldelijk op X or x om [TEST
TOON] te kiezen en druk vervolgens op
ENTER.
Druk herhaaldelijk op X or x om [AAN]
te kiezen en druk vervolgens op
ENTER.
Regel vanuit de luisterpositie
[BALANS] en [NIVEAU] met C/X/x/c.
Zowel de linker als de rechter luidsprekers
produceren een testtoon wanneer u
[BALANS] instelt.
Bij het instellen van [NIVEAU] wordt de
testtoon alleen geproduceerd door de
betreffende luidspreker.
x BALANS
Regel de balans tussen de linker en
rechter voorluidsprekers. De
middenpositie wordt getoond als "---".
(u kunt instellen vanuit het midden, 6
stappen naar links of naar rechts)
Druk herhaaldelijk op X of x om
[LUIDSPREKER] te kiezen en druk
vervolgens op ENTER.
Elke luidspreker produceert
achtereenvolgens de testtoon.
1 dB)
VOOR
(MIDDEN)
Druk op DVD SETUP in de stopstand.
6
7
8
Druk op ENTER na het verrichten van
de nodige instellingen.
Druk herhaaldelijk op X or x om [TEST
TOON] te kiezen en druk vervolgens op
ENTER.
Druk herhaaldelijk op X or x om [UIT] te
kiezen en druk vervolgens op ENTER.
Opmerking
Bij het verrichten van de luidsprekerinstellingen, valt
het geluid tijdelijk weg.
Tip
Om balans of niveau te regelen zonder testtoon, kiest u
[BALANS] of [NIVEAU] in stap 3 en drukt u
vervolgens op ENTER. Regel dan balans of niveau met
X/x en druk op ENTER.
Snelinstelling en
systeemherstelling
(INSTELLING)
Kies [INSTELLING] in het instelscherm. Voor
details omtrent het gebruik van het scherm, zie
"Gebruik van het instelscherm" (pagina 63).
INSTELLING
SNEL
HERSTELLEN
Wanneer u het systeem voor het eerst of na een
reset aanschakelt, verschijnt er een melding op
het TV-scherm dat snelinstelling mogelijk is.
Indien u de snelinstelling hebt geannuleerd en
die toch wilt verrichten, gaat u via dit scherm
tewerk.
Zie "Gebruik van Snelinstelling" op pagina 19.
Opmerking
Na de snelinstelling is de instelling van de volgende
items gewijzigd.
– [SCHERMDISPL.], [DVD MENU] en
[ONDERTITELING] bij [TAALKEUZE]
– [AFSTAND] en [NIVEAU] bij [LUIDSPREKER]
– [TV TYPE] bij [SCHERMINSTELLING]
Instellingen en afstellingen
x SNEL
x HERSTELLEN
U kunt het systeem "herstellen" (reset).
Nadat u [HERSTELLEN] hebt gekozen en op
ENTER hebt gedrukt, kiest u [JA] om de
instellingen terug te stellen (dit duurt enkele
seconden). Kies [NEE] en druk op ENTER om
te annuleren. Druk niet op "/1 bij het herstellen
van het systeem.
Opmerkingen
• Wanneer u [HERSTELLEN] kiest, worden alle
standaardinstellingen weer gekozen.
• Wanneer u het systeem na het herstellen weer
aanschakelt, verschijnt het bericht op het TV-scherm.
Om de snelinstelling (pagina 19) te verrichten, drukt
u op ENTER en om terug te keren naar gewone
schermweergave, drukt u op CLEAR.
69NL
Aanvullende informatie
Verhelpen van storingen
Indien u problemen ondervindt bij het gebruik
van dit toestel, probeer die dan eerst zelf op de
lossen aan de hand van de onderstaande lijst. Als
het probleem daarmee niet is opgelost,
raadpleeg dan de dichtstbijzijnde Sony
handelaar.
Voeding
Het toestel schakelt niet aan.
• Controleer of het netsnoer goed is aangesloten.
De STANDBY indicator knippert.
Trek de stekker meteen uit het stopcontact en
controleer het volgende.
• Zijn de + en – luidsprekerkabels kortgesloten?
• Gebruikt u uitsluitend de voorgeschreven
luidsprekers?
• Zijn de verluchtingsgaten bovenaan het toestel
afgesloten?
• Zijn de min en plus van de subwooferkabel correct
verbonden met de stekker (pagina 15)?
Steek de stekker na het controleren van de
bovenstaande punten en het oplossen van eventuele
problemen weer in het stopcontact en schakel het
toestel aan. Wanneer de indicator nog steeds
knippert of de oorzaak van het probleem na het
overlopen van bovenstaande punten niet is
gevonden, neem dan contact op met de
dichtstbijzijnde Sony handelaar.
Beeld
Geen beeld.
• De SCART (EURO AV) kabel is niet goed
aangesloten.
• De SCART (EURO AV) kabel is beschadigd.
• Het toestel is niet aangesloten op de juiste t
EURO AV INPUT aansluiting (pagina 17).
• De video-ingang van de TV is niet ingesteld om
beelden met het toestel te bekijken.
• Controleer de uitvoer van uw systeem
(pagina 65).
Het beeld vertoont ruis.
• De disc is vuil of vervormd.
70NL
Het beeld vult niet volledig het scherm, ook al
is de breedte/hoogte-verhouding onder [TV
TYPE] bij [SCHERMINSTELLING] op het
instelscherm ingesteld.
• De breedte/hoogte-verhouding ligt vast.
Geluid
Geen geluid.
• De luidsprekerkabel is niet goed aangesloten.
• Druk op MUTING op de afstandsbediening
wanneer "MUTING ON" verschijnt in het
uitleesvenster op het voorpaneel.
• Het toestel staat in de pauzestand of in de
vertraagde weergave-stand. Druk op H om terug
te keren naar de normale weergavestand.
• Snel vooruit of snel achteruit is bezig. Druk op
H om terug te keren naar de normale
weergavestand.
• Controleer de luidsprekerinstelling (pagina 21,
67).
Het linker en rechter geluid zijn niet in balans
of zijn omgewisseld.
• Controleer of de luidsprekers en componenten
goed zijn aangesloten.
• Regel de balansparameter in het [BALANS] menu
(pagina 68).
De subwoofer produceert geen geluid.
• Controleer de aansluitingen en instellingen van de
luidsprekers (pagina 21, 67).
• Stel het geluidsveld in op "AUTO FORMAT
DIRECT AUTO" (pagina 44).
Sterke brom of ruis is hoorbaar.
• Controleer of de luidsprekers en componenten
goed zijn aangesloten.
• Controleer of de aansluitsnoeren zich niet in de
buurt van een transformator of motor bevinden, en
minstens 3 meter verwijderd zijn van een
TV-toestel of fluorescentieverlichting.
• Plaats de TV verder van de audiocomponenten af.
• De stekkers en aansluitingen zijn vuil. Maak ze
schoon met een doek die lichtjes is bevochtigd
met alcohol.
• Reinig de disc.
Er is minder stereo effect bij het afspelen van
een VIDEO CD, een CD of een MP3.
• Zet [GELUID] in het instelscherm op [STEREO]
(pagina 42).
• Controleer of het toestel goed is aangesloten.
Het surround effect is moeilijk hoorbaar bij
weergave van een Dolby Digital, DTS of MPEG
sound track.
• Controleer of de geluidsveldfunctie aan is
(pagina 44).
• Controleer de luidsprekeraansluitingen en instellingen (pagina 21, 67).
• Bij sommige DVD's is het uitgangssignaal niet
volledig compatibel met 5.1 kanalen. Het kan
mono of stereo zijn, ook al is het geluidsspoor
opgenomen in Dolby Digital of MPEG
audioformaat.
Alleen de middenluidspreker werkt.
• Bij sommige discs weerklinkt het geluid alleen uit
de middenluidspreker.
De surround luidsprekers produceren geen of
slechts een heel zwak geluid.
• Controleer de aansluitingen en instellingen van de
luidsprekers (pagina 21, 67).
• Controleer of de geluidsveldfunctie aan is
(pagina 44).
• Bij sommige geluidsbronnen is het surroundeffect minder uitgesproken.
Bediening
Er kan niet worden afgestemd op
radiozenders.
• Controleer of de antennes goed zijn aangesloten.
Regel de antenne en sluit eventueel een
buitenantenne aan.
• Het zendersignaal is te zwak (bij automatisch
afstemmen). Stem handmatig af.
• Er werden geen zenders vooringesteld of de
vooringestelde zenders werden gewist (bij het
zoeken naar vooringestelde zenders). Stel de
zenders opnieuw voorin (pagina 58).
• Druk op DISPLAY zodat de frequentie verschijnt
in het uitleesvenster.
De disc speelt niet.
• Er zit geen disc in het toestel.
• De disc zit omgekeerd.
Plaats de disc correct met de weergavekant naar
onderen op de disc-lade.
• De disc zit niet goed op de disc-lade.
• Het toestel kan geen CD-ROM's, enz. afspelen
(pagina 7).
• De regiocode op de DVD komt niet overeen met
die op het toestel.
• Er is condensvorming opgetreden in het toestel.
Verwijder de disc en laat het toestel ongeveer een
half uur aan staan (pagina 3).
Een MP3 audio track kan niet worden
afgespeeld.
• De DATA CD is niet opgenomen in het MP3
formaat conform ISO9660 Level 1/Level 2 of
Joliet.
• De MP3 audio track is niet voorzien van de
extensie ".MP3".
• De gegevens zijn niet van MP3 formaat, ondanks
de extensie ".MP3".
• Het toestel kan alleen MP3 (MPEG1 Audio
Layer3) geluid afspelen.
• Zet [PRIORITEIT DATA-CD] op [MP3] bij
[INDIVIDUELE INSTELLING] (pagina 66).
• Directory-niveau hoger dan 8.
• Er staan meer dan 99 albums op de disc (een
album kan maximaal 250 MP3 audio tracks
bevatten.)
Aanvullende informatie
Er komt geen geluid uit de middenluidspreker.
• Controleer de aansluitingen en instellingen van de
luidsprekers.
• Controleer of de geluidsveldfunctie aan is
(pagina 44).
• Bij sommige geluidsbronnen is het effect van de
middenluidsprekers minder uitgesproken.
De afstandsbediening werkt niet.
• Er bevinden zich obstakels tussen
afstandsbediening en het toestel.
• De afstand tussen afstandsbediening en toestel is
te groot.
• De afstandsbediening is niet op de
afstandsbedieningssensor op het toestel gericht.
• De batterijen in de afstandsbediening zijn bijna
leeg.
De titel van het MP3 audio album of track
wordt niet juist getoond.
• Het apparaat kan alleen alfanumerieke tekens
weergeven. Andere tekens verschijnen als " ".
Het wachtwoordinvoerscherm verschijnt niet
voor een Super Audio CD, ook al is Eigen
kinderbeveiliging ingesteld.
• Eigen kinderbeveiliging wordt ingesteld voor
verschillende lagen van een Super Audio CD.
wordt vervolgd
71NL
Een JPEG-beeldbestand kan niet worden
afgespeeld
• De DATA CD is niet opgenomen in het
JPEG-formaat conform ISO9660 Level 1/Level 2
of Joliet.
• Het JPEG-beeldbestand heeft niet de extensie
".JPG" of ".JPEG".
• De gegevens zijn niet van JPEG-formaat, ondanks
de extensie ".JPG" of ".JPEG".
• Het beeld is meer dan 4.720 punten lang of breed.
• Zet [PRIORITEIT DATA-CD] op [JPEG] bij
[INDIVIDUELE INSTELLING] (pagina 66).
• Directory-niveau hoger dan 8.
• Een Progressive JPEG-bestand kan niet worden
afgespeeld.
• Een JPEG-beeldbestand met een grote breedte/
lengte-verhouding kan niet worden afgespeeld.
• Er staan meer dan 99 albums op de disc (een
album kan maximaal 250 JPEG-beeldbestanden
bevatten).
De titel van het JPEG album of bestand wordt
niet juist getoond.
• Het apparaat kan alleen alfanumerieke tekens
weergeven. Andere tekens verschijnen als " ".
Een disc begint niet te spelen vanaf het begin.
• Programme Play, Shuffle Play of Repeat Play
werd geselecteerd (pagina 30, 32, 33).
• Resume Play is geselecteerd.
Druk in de stopstand op x op het toestel of de
afstandsbediening en start de weergave
(pagina 24).
• Het titel-, DVD- of PBC-menu verschijnt
automatisch op het TV-scherm.
Het toestel begint de disc automatisch af te
spelen.
• De DVD is voorzien van een automatische
weergavefunctie.
De weergave stopt automatisch.
• Sommige discs zijn voorzien van een
automatische pauzeerfunctie. Bij het afspelen van
een dergelijke disc stopt het toestel de weergave
bij het automatisch pauzeersignaal.
Het toestel schakelt uit tijdens het afspelen
van een DVD.
• Wanneer de DVD weergave ongeveer een uur
lang is onderbroken of het DVD top menu of een
DVD menu ongeveer een uur lang verschijnt
tijdens het afspelen van een DVD, schakelt het
toestel automatisch uit.
72NL
Sommige functies zoals Stop, Search,
Slow-motion Play, Repeat Play, Shuffle Play of
Programme Play werken niet.
• Bij sommige discs zijn bepaalde handelingen niet
mogelijk. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van
de disc.
De berichten verschijnen niet in de gewenste
taal op het scherm.
• Kies de taal voor het schermdisplay in het
instelscherm [SCHERMDISPL.] onder
[TAALKEUZE] (pagina 64).
De taal voor het geluid kan niet worden
gewijzigd.
• Er zijn geen meertalige geluidssporen opgenomen
op de DVD.
• De taal voor het geluid van de DVD kan niet
worden gewijzigd.
De taal voor de ondertiteling kan niet worden
gewijzigd.
• Er zijn geen meertalige ondertitels opgenomen op
de DVD.
• Ondertitels veranderen kan niet met de DVD.
De ondertiteling kan niet worden
uitgeschakeld.
• Ondertitels uitschakelen kan niet met de DVD.
De hoeken kunnen niet worden gewijzigd.
• Er zijn geen meervoudige hoeken opgenomen op
de DVD (pagina 47).
• Hoeken veranderen kan niet met de DVD.
Een disc kan niet worden uitgeworpen en
"LOCKED" wordt op het display weergegeven.
• Neem contact op met uw Sony handelaar of een
plaatselijke erkende Sony onderhoudsdienst.
Het toestel werkt niet zoals het hoort.
• Trek de stekker uit het stopcontact en steek hem
na enkele minuten weer in.
Tussenfrequentie
Technische gegevens
Stereo mode (nominaal)
65 W + 65 W (4 ohm bij
1 kHz, DIN)
Luidsprekers
Voor/Surround
Voor: 96 W + 96 W
(met SS-TS11)
Midden: 96 W
(met SS-CT11)
Surround: 96 W + 96 W
(met SS-TS11)
Subwoofer: 170 W
(met SS-WS11)
Luidsprekersysteem
Luidspreker
Nominale impedantie
Afmetingen (ong.)
Surround mode (reference)
* Afhankelijk van geluidsveldinstelling en bron kan er
geen geluid hoorbaar zijn.
Ingangen
VIDEO (AUDIO IN):
Gevoeligheid: 250 mV
Impedantie: 50 kohm
SAT (AUDIO IN):
Gevoeligheid: 450 mV
Impedantie: 50 kohm
Geschikt voor
hoofdtelefoons met lage en
hoge impedantie.
Gewicht (ong.)
Luidsprekersysteem
Luidspreker
Nominale impedantie
Afmetingen (ong.)
Gewicht (ong.)
Luidsprekersysteem
Luidspreker
Nominale impedantie
Afmetingen (ong.)
Gewicht (ong.)
Algemeen
DVD (PCM): 2 Hz tot 22
kHz (±1 dB)
CD : 2 Hz tot 20 kHz
(±1 dB)
FM tunergedeelte
Afstembereik
Antenne
Antenne-aansluitingen
Tussenfrequentie
AM tunergedeelte
Afstembereik
Antenne
Bass reflex
160 mm diam. conus
2 ohm
177 × 380 × 402 mm
(b/h/d)
6,7 kg
Voeding
Stroomverbruik
220-240 V AC, 50/60 Hz
120 W (220-240 V AC)
0,3 W (220-240 V AC) (in
de stroombesparingsstand)
Afmetingen (ong.)
430 × 70 × 393 mm (b/h/d)
incl. uitstekende
onderdelen
Gewicht (ong.)
4,4 kg
Meegeleverde toebehoren Zie pagina 11.
Wijzigingen in ontwerp en technische gegevens
voorbehouden zonder voorafgaande kennisgeving.
Tunergedeelte
Systeem
Bass reflex
70 mm diam. conus
4 ohm
291 × 99 × 79 mm
(b/h/d, met stand)
0,8 kg
Subwoofer
Laser
Signaalformaat
PAL/NTSC
Frequentiebereik (in 2 CH STEREO mode)
Bass reflex
70 mm diam. conus
4 ohm
260 × 1.108 × 260 mm
(b/h/d)
3,5 kg
Midden
Super Audio CD/DVD-systeem
Halfgeleiderlaser
(Super Audio CD/DVD:
λ = 650 nm)
(CD: λ = 780 nm)
Emissieduur: continu
Video: 1 Vp-p 75 ohm
Aanvullende informatie
Hoofdtelefoon
Videogedeelte (EURO AV)
Uitgangen
Versterkergedeelte
450 kHz
PLL quartz-locked digital
synthesizer
87,5 – 108,0 MHz (stappen
van 50 kHz)
FM-draadantenne
75 ohm, asymmetrisch
10,7 MHz
531 – 1.602 kHz
(met interval van 9 kHz)
AM-kaderantenne
73NL
Dolby Surround Pro Logic
Verklarende woordenlijst
Album
Deel van een muziekstuk of een beeld op een
data CD met MP3 audio tracks of
JPEG-bestanden.
Bestand
Deel van een beeld op een data CD met
JPEG-beeldbestanden.
Dolby Digital
Dit geluidsformaat voor bioscopen is
geavanceerder dan Dolby Surround Pro Logic.
Bij dit formaat is er een apart kanaal voor de
surround luidsprekers met een uitgebreid
frequentiebereik en een subwoofer voor een vol
bass-geluid. Dit formaat wordt ook wel "5.1"
genoemd omdat het subwooferkanaal wordt
beschouwd als 0.1 kanaal (werkt alleen wanneer
een diep bass-effect is vereist). Alle zes de
kanalen van dit formaat worden apart
opgenomen voor een superieure
kanaalscheiding. Bovendien is er minder
signaalverlies doordat alle signalen digitaal
worden verwerkt.
Dolby Pro Logic II
Dolby Pro Logic II maakt vijf uitvoerkanalen
met volledige bandbreedte uit 2-kanaals
bronnen. Dit wordt gedaan met een
geavanceerde, zeer zuivere matrix surround
decodering die de ruimtelijke eigenschappen
van de oorspronkelijke opname extraheert
zonder nieuwe geluiden of toonvariaties toe te
voegen.
x Movie modus
U kunt de Movie modus gebruiken voor
TV-programma's in stereo en alle programma's
die in Dolby Surround zijn gecodeerd. Het
resultaat is een verbeterde gerichtheid van het
geluidsveld die de kwaliteit van afzonderlijk
5.1-kanaals geluid benadert.
x Music modus
U kunt de Music modus gebruiken voor
muziekopnamen in stereo. Zo beschikt u over
een brede en diepe geluidsruimte.
74NL
Dolby Surround Pro Logic is een methode voor
het decoderen van Dolby Surround en
produceert vier kanalen op basis van
tweekanaalsgeluid. Vergeleken met het
vroegere Dolby Surround, reproduceert Dolby
Surround Pro Logic links-rechts verschuiving
natuurlijker en zijn geluiden nauwkeuriger te
lokaliseren. Om Dolby Surround Pro Logic
optimaal te benutten, dient u te beschikken over
een paar surround luidsprekers en een
middenluidspreker. De surround luidsprekers
produceren mono geluid.
DTS
Digitale audiocompressietechnologie
ontwikkeld door Digital Theater Systems, Inc..
Deze technologie is compatibel met 5.1-kanaals
surround sound. Dit formaat omvat een stereo
achterkanaal en een apart subwooferkanaal.
DTS produceert hetzelfde digitale
kwaliteitsgeluid via 5.1 kanalen. De
kanaalscheiding is uitstekend omdat alle
kanaalgegevens apart zijn opgenomen en
digitaal worden verwerkt.
DVD
Een disc die tot 8 uur beeld kan bevatten, met
eenzelfde diameter als de CD.
De datacapaciteit van een éénlagige en
enkelzijdige DVD is 4,7 GB (Giga Byte), wat 7
keer meer is dan die van een CD. De
datacapaciteit van een tweelagige en
enkelzijdige DVD is 8,5 GB, van een éénlagige
en dubbelzijdige DVD 9,4 GB en van een
tweelagige en dubbelzijdige DVD 17 GB.
De beeldgegevens zijn van het MPEG 2 formaat,
één van de wereldwijde normen inzake digitale
compressietechnologie. De beeldgegevens
worden gecomprimeerd tot ongeveer 1/40e van
de oorspronkelijke grootte. De DVD maakt ook
gebruik van variabele codeertechnologie die de
toe te kennen gegevens aanpast volgens de
beeldstatus.
Audiogegevens worden opgenomen in Dolby
Digital en PCM, voor een meer natuurgetrouwe
weergave.
Een DVD biedt ook tal van geavanceerde
mogelijkheden zoals meervoudige hoeken,
meervoudige talen en kinderbeveiliging.
Filmsoftware, Videosoftware
DVD's kunnen worden opgedeeld in Film- en
Videosoftware. Op Film-DVD's staan dezelfde
beelden (24 frames per seconde) die in de
bioscoop worden vertoond. Op Video-DVD's,
zoals bijvoorbeeld TV-drama's of sitcoms, staan
beelden van 30 frames (of 60 velden) per
seconde.
Hoofdstuk
Onderverdeling van een titel op een DVD. Een
titel bestaat uit verscheidene hoofdstukken.
Index (Super Audio CD, CD) / Video
Index (VIDEO CD)
Een getal waarmee een track wordt opgesplitst
zodat u makkelijk een bepaald punt op een
VIDEO CD, Super Audio CD of CD kunt
vinden. Sommige discs bevatten geen indexen.
Een functie van een DVD waarmee de weergave
van de disc kan worden beperkt volgens de
leeftijd van de gebruiker en het
beperkingsniveau in elk land. De beperking
verschilt van disc tot disc; wanneer ze is
geactiveerd, is weergave helemaal verboden,
worden gewelddadige scènes overgeslagen of
vervangen door andere scènes, enzovoort.
Multi-hoekfunctie
Op sommige DVD's zijn verschillende hoeken
of camerastandpunten voor een scène
opgenomen.
Multi-taalfunctie
Op sommige DVD's zijn geluid en ondertitels
opgenomen in verschillende talen.
Playback Control (PBC)
Signalen opgenomen op VIDEO CD's (Versie
2.0) om de weergave te regelen.
Menuschermen opgenomen op VIDEO CD's
met PBC functies bieden de mogelijkheid van
eenvoudige interactieve programma's,
programma's met zoekfuncties, enzovoort.
Regiocode
Dit systeem is bedoeld ter bescherming van de
auteursrechten. Aan elke DVD-speler en DVD
wordt een regiocode toegekend volgens het
verkoopgebied. Elke regiocode staat vermeld op
de speler en de disc-verpakking. De speler kan
discs afspelen waarvan de regiocode
Scène
Op een VIDEO CD met PBC-functies zijn de
menuschermen, bewegende beelden en
stilstaande beelden opgesplitst in zogenaamde
"scènes".
Super Audio CD
Een Super Audio CD disc kan geluid bijzonder
natuurgetrouw reproduceren dankzij DSD
(Direct Stream Digital) technologie. Deze
technologie maakt gebruik van een
bemonsteringsfrequentie van 2,8224 MHz, 64
keer meer dan bij een conventionele CD en 1-bit
kwantisering waarmee de disc 4 keer meer
informatie kan bevatten dan een CD van
standaard PCM formaat. Super Audio CD's zijn
ingedeeld in de volgende types.
• Super Audio CD (éénlagige disc)
Deze disc bestaat uit één HD laag*.
* Signaallaag met hoge densiteit voor de Super Audio
CD
HD (high density) laag
Aanvullende informatie
Kinderbeveiliging
overeenkomt met zijn regiocode. De speler kan
ook discs afspelen met het merkteken " ALL ".
Ook wanneer er geen regiocode vermeld is op de
DVD kan de regiobeperking worden
geactiveerd.
• Super Audio CD (tweelagige disc)
Deze disc bestaat uit dubbele HD-lagen en is
geschikt voor een lange speelduur.
Doordat een tweelagige disc slechts twee
HD-lagen aan één kant bevat, hoeft u de disc
tijdens het afspelen niet om te draaien.
HD-laag
HD-laag
• Super Audio CD + CD (hybride disc)
Deze disc bestaat uit een HD-laag en een
CD-laag. Doordat de twee lagen zich slechts
aan één kant bevinden, hoeft u de disc tijdens
de weergave niet om te draaien. De CD-laag
kan worden afgespeeld met een conventionele
CD-speler.
wordt vervolgd
75NL
CD-laag
HD-laag
• 2-kanaals + multikanaals Super Audio CD
Deze discs bestaat uit een
2-kanaalsweergavezone en een
multikanaalsweergavezone.
2-kanaalsweergavezone
Multikanaalsweergavezone
Titel
Het langste deel van een beeld of muziekstuk op
een DVD; bijvoorbeeld een film voor een stuk
beeld op video software of een album voor een
stuk muziek op audio software.
Track
Delen van een beeld of een stuk muziek op een
Super Audio CD, CD, VIDEO CD of MP3. Een
album bestaat uit verscheidene tracks (alleen
MP3).
VIDEO CD
Een compact disc die bewegende beelden bevat.
De beeldgegevens zijn van het MPEG 1 formaat,
één van de wereldwijde normen inzake digitale
compressietechnologie. De beeldgegevens
worden gecomprimeerd tot ongeveer 1/40e van
de oorspronkelijke grootte. Een 12 cm VIDEO
CD kan dus maximum 74 minuten bewegende
beelden bevatten.
VIDEO CD's bevatten ook compacte
audiogegevens. Geluiden buiten het hoorbare
bereik worden gecomprimeerd terwijl geluiden
die de mens wel kan worden, niet worden
gecomprimeerd. VIDEO CD's kunnen 6 keer
meer audiogegevens bevatten dan conventionele
audio CD's.
Er zijn twee versies van VIDEO CD's.
• Versie 1.1: hiermee kunnen alleen bewegende
beelden en geluid worden afgespeeld.
• Versie 2.0: hiermee kunnen stilstaande
beelden met hoge resolutie worden bekeken en
PBC functies worden gebruikt.
Dit toestel is compatibel met beide versies.
76NL
Onderdelen en bedieningselementen
Meer details vindt u op de pagina's tussen haakjes.
Voorpaneel
VOLUME
PRESET
FUNCTION
STANDBY
PHONES
H FUNCTION (functie) (22, 58, 59)
B Disc-lade (22)
I VOLUME –/+ (22, 68)
C A (uitwerpen) (22)
D H (weergave) (22)
J PHONES (hoofdtelefoon) aansluiting
(22)
E X (pauze) (23)
K Uitleesvenster op het voorpaneel (78)
F x (stop) (23)
L STANDBY (wachtstand) indicator (22)
G ./>, PRESET (voorinstelling) –/+
(23, 59)
M
Aanvullende informatie
A "/1 (aan/uit) (22)
(afstandsbedieningssensor) (11)
wordt vervolgd
77NL
Uitleesvenster op het voorpaneel
Bij het afspelen van een DVD
Weergavestatus
Huidige stand
Licht op wanneer de
disc titel- of
hoofdstuknamen bevat
Nummer huidige
titel of hoofdstuk
Huidig surroundformaat
Huidig geluidseffect
Speelduur
Bij weergave van een VIDEO CD, Super Audio CD, CD of MP3
Weergavestatus
Huidige stand
Licht op wanneer de disc
albumnamen bevat
Huidig tracknummer
Licht op tijdens MULTI
kanaalsweergave (alleen
Super Audio CD)
Huidig
surroundformaat
Huidig geluidseffect
Licht op tijdens PBC
weergave (alleen
VIDEO CD)
Speelduur
Bij het luisteren naar de radio
Mono/Stereo effect
Huidige band
Geluidseffect
Voorinstelnummer
Huidige zender
Bij het afspelen van een JPEG
Huidige stand
Licht op wanneer de disc
albumnamen bevat
Huidig
bestandsnummer
78NL
Weergavestatus
Achterpaneel
SURR R
CENTER
EURO AV
AUDIO IN
SPEAKER
FRONT R
FRONT L
WOOFER
VIDEO
SURR L
WOOFER
SAT
R
L
R
L
OUTPUT(TO TV)
COAXIAL
AM
FM 75
AUDIO IN
A SPEAKER (luidspreker) aansluitingen
(12)
F FM 75Ω COAXIAL (coaxiaal)
aansluiting (16)
C SAT AUDIO IN L/R aansluitingen (17)
D EURO AV OUTPUT (TO TV) (euro AVuitgang (naar TV)) aansluiting (17)
Aanvullende informatie
B VIDEO AUDIO IN L/R aansluitingen (17)
E AM-aansluitingen (16)
wordt vervolgd
79NL
J AUDIO (geluid) (42)
Afstandsbediening
K ANGLE (hoek) (47)
L SUBTITLE (ondertiteling) (48)
M ./>, PRESET (voorinstel) –/+
(25, 59)
N H PLAY (weergave) (22, 25, 30, 32, 33,
34)
O X PAUSE (pauze) (23)
P DVD TOP MENU/ALBUM– (25, 27, 28)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
0
Q C/X/x/c/ENTER (25, 27, 28, 30, 32, 33,
35, 42, 47, 48, 49, 58, 63)
R DVD DISPLAY (DVD-weergave) (27, 28,
33, 35, 40, 42, 47, 48)
S TV CH +/– (TV K +/–)
T TV VOL +/–
U TV [/1 (aan/wachtstand) (54)
V "/1 (wachtstand) (22, 59)
W Z (uitwerpen)
X DSGX (versterken lage frequenties)
(46)
Y AUTO FORMAT DIRECT (automatisch
direct formaat) (44)
Z MODE
wj NIGHT MODE (nachtstand) (46)
wk FUNCTION (functie) (19, 22, 58, 59)
wl Cijfertoetsen (25, 30, 35, 47, 49, 54)
e; ENTER
ez
m/M/ /
SLOW, TUNING –/+
(traag, afstemmen) (34, 58)
es x STOP (25, 49)
ed DISPLAY (weergave) (37, 40, 59)
ef DVD MENU/ALBUM+ (25, 27, 28)
eg VOLUME +/– (59)
A SONY TV DIRECT
eh O RETURN (terug) (25, 27, 28, 49, 63)
B SLEEP (sluimer) (61)
ej TV/VIDEO (54)
C TUNER/BAND (58, 59)
ek CLEAR (wissen) (30, 35)
D MUTING (geluidsonderdrukking) (23)
el DIMMER (61)
E TUNER MENU (tunermenu) (58)
r; DVD SETUP (DVD-instelling) (50, 63)
F PLAY MODE (weergavestand) (30, 32)
G REPEAT (herhalen)
H FM MODE (FM-stand) (59)
I TV
80NL
Taalcodelijst
Taalspelling conform ISO 639: 1988 (E/F).
Taal
Code
Taal
Code
Taal
1027
1028
1032
1039
1044
1045
1051
1052
1053
1057
1059
1060
1061
1066
1067
1070
1079
1093
1097
1103
1105
1109
1130
1142
1144
1145
1149
1150
1151
1157
1165
1166
1171
1174
1181
1183
1186
1194
1196
1203
1209
1217
1226
1229
1233
1235
1239
Afar
Abkhazian
Afrikaans
Amharic
Arabic
Assamese
Aymara
Azerbaijani
Bashkir
Byelorussian
Bulgarian
Bihari
Bislama
Bengali; Bangla
Tibetan
Breton
Catalan
Corsican
Czech
Welsh
Danish
German
Bhutani
Greek
English
Esperanto
Spanish
Estonian
Basque
Persian
Finnish
Fiji
Faroese
French
Frisian
Irish
Scots Gaelic
Galician
Guarani
Gujarati
Hausa
Hindi
Croatian
Hungarian
Armenian
Interlingua
Interlingue
1245
1248
1253
1254
1257
1261
1269
1283
1287
1297
1298
1299
1300
1301
1305
1307
1311
1313
1326
1327
1332
1334
1345
1347
1349
1350
1352
1353
1356
1357
1358
1363
1365
1369
1376
1379
1393
1403
1408
1417
1428
1435
1436
1463
1481
1482
1483
Inupiak
Indonesian
Icelandic
Italian
Hebrew
Japanese
Yiddish
Javanese
Georgian
Kazakh
Greenlandic
Cambodian
Kannada
Korean
Kashmiri
Kurdish
Kirghiz
Latin
Lingala
Laothian
Lithuanian
Latvian; Lettish
Malagasy
Maori
Macedonian
Malayalam
Mongolian
Moldavian
Marathi
Malay
Maltese
Burmese
Nauru
Nepali
Dutch
Norwegian
Occitan
(Afan) Oromo
Oriya
Punjabi
Polish
Pashto; Pushto
Portuguese
Quechua
Rhaeto-Romance
Kirundi
Romanian
1489
1491
1495
1498
1501
1502
1503
1505
1506
1507
1508
1509
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1521
1525
1527
1528
1529
1531
1532
1534
1535
1538
1539
1540
1543
1557
1564
1572
1581
1587
1613
1632
1665
1684
1697
Russian
Kinyarwanda
Sanskrit
Sindhi
Sangho
Serbo-Croatian
Singhalese
Slovak
Slovenian
Samoan
Shona
Somali
Albanian
Serbian
Siswati
Sesotho
Sundanese
Swedish
Swahili
Tamil
Telugu
Tajik
Thai
Tigrinya
Turkmen
Tagalog
Setswana
Tonga
Turkish
Tsonga
Tatar
Twi
Ukrainian
Urdu
Uzbek
Vietnamese
Volap k
Wolof
Xhosa
Yoruba
Chinese
Zulu
1703
Niet vermeld
Aanvullende informatie
Code
81NL
DVD instelmenulijst
Via het DVD instelmenu kunnen de volgende items worden ingesteld.
De volgorde op het scherm kan verschillen.
TAALKEUZE
SCHERMDISPL.
DVD MENU
GELUID
ONDERTITELING
SCHERMINSTELLING
(Kies de taal die u wilt
gebruiken in de getoonde
talenlijst.)
(Kies de taal die u wilt
gebruiken in de getoonde
talenlijst.)
(Kies de taal die u wilt
gebruiken in de getoonde
talenlijst.)
(Kies de taal die u wilt
gebruiken in de getoonde
talenlijst.)
TV TYPE
SCHERMBEVEILIGING
ACHTERGROND
LINE
16:9
4:3 LETTER
BOX
4:3 PAN&SCAN
AAN
UIT
HOESBEELD
GRAFISCH 1
GRAFISCH 2
GRAFISCH 3
GRAFISCH 4
GRAFISCH 5
BLAUW
ZWART
VIDEO
RGB
INDIVIDUELE INSTELLING
NIVEAU
KINDERBEVEILIGING
MUZIEKSTUKKEUZE
AUDIO
DRC
PRIORITEIT
DATA-CD
JPEG
DATUM
82NL
UIT
8.
7. NC17
LUIDSPREKER
GROOTTE
5.
6.
R
4. PG13
3.
PG
2.
1.
G
STANDAARD USA
ANDERE t
WACHTWOORD WIJZIGEN
UIT
AUTO
UIT
STANDAARD
MAX
MP3
JPEG
MM/DD/JJJJ
JJJJ/MM/DD
DD/MM/JJJJ
JJJJ/DD/MM
VOOR
MIDDEN
SURROUND
SUBWOOFER
JA
JA
GEEN
JA
GEEN
JA
AFSTAND
VOOR
MIDDEN
SURROUND
1,0m – 7,0m
1,0m – 7,0m
1,0m – 7,0m
NIVEAU
MIDDEN
SURROUND
LINKS
SURROUND
RECHTS
SUBWOOFER
VOOR
UIT
AAN
–6 dB – +6 dB
–6 dB – +6 dB
BALANS
TEST
TOON
SETUP
SNEL
HERSTELLEN
JA
NEE
–6 dB – +6 dB
–6 dB – +6 dB
6 stappen naar
links of naar
rechts
Index
Cijfers
H
R
16:9 64
4:3 LETTER BOX 64
4:3 PAN&SCAN 64
HERHALEN 33
HOOFDSTUK 36
Hoofdstuk 6, 75
Radio 59
RDS 61
Regiocode 7, 75
Resume Play 24
A
I
ACHTERGROND 65
Achterpaneel 79
AFSTAND 67
Afstandsbediening 54, 80
ALBUM 27, 35
Album 6, 74
ANGLE 47
Antennes aansluiten 16
AUDIO DRC 66
INDEX 36
Index 6, 75
INDIVIDUELE INSTELLING
66
Instelscherm 63
BALANS 68
Batterijen 11
Bedieningsmenu 9
Behandeling van discs 8
Bestand 6, 74
C
Continu weergave
CD/VIDEO CD/DVD/MP3 22
D
Diavoorstelling 29
DIMMER 62
DISPLAY 37
Dolby Digital 74
Dolby Pro Logic II 74
Dolby Surround Pro Logic 74
DSGX 46
DTS 74
DVD 74
DVD MENU 64
E
EIGEN
KINDERBEVEILIGING 49
G
GELUID 42, 64
Geluidsveld 44
Geschikte discs 6
GROOTTE 67
JPEG 28
JPEG DATUM 66
K
KINDERBEVEILIGING 50,
66, 75
L
LINE 65
LUIDSPREKER 67
Luidsprekers aansluiten 12
M
MP3 26
Multi-hoekfunctie 47, 75
Multi-taalfunctie 42, 75
MUTING 23
MUZIEKSTUKKEUZE 66
N
NIGHT MODE 46
NIVEAU 68
O
Scan 34
SCENE 9
Scène 6, 75
SCHERMBEVEILIGING 65
SCHERMDISPL. 64
Schermdisplay
Bedieningsmenuscherm 9
SCHERMINSTELLING 64
SHUFFLE 32
Shuffle Play 32
SLEEP 61
Slow-motion 34
Snel achteruit 34
Snel vooruit 34
Stroombesparing 23
Super Audio CD 75
T
TAALKEUZE 64
TEST TOON 68
TIJD ZOEKEN 35
TITEL 35
Titel 6, 76
TRACK 35
Track 6, 76
TUNER MENU 58
TV en videocomponenten
aansluiten 17
TV TYPE 64
Aanvullende informatie
B
J
S
U
ONDERTITELING 64
Uitleesvenster op het
voorpaneel 78
P
V
PBC-weergave 25, 75
PLAY MODE 30, 32
PRIORITEIT DATA-CD 66
Programme Play 30
Verhelpen van storingen 70
VIDEO CD 76
Voorinstelzender 58
Voorpaneel 77
83NL
Beknopte handleiding voor afstandsbediening
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
0
Opmerking
De afstandsbediening van het toestel werkt
met dezelfde signalen als andere Sony
DVD producten.
Op sommige toetsen kunnen dan ook
andere Sony DVD producten reageren.
A Schakelt de Sony TV en het
systeem aan en verandert de
TV-ingangsbron.
B Om het toestel op een bepaald
tijdstip uit te laten schakelen.
C Om de AM of FM band te
kiezen.
D Zet het geluid uit.
E Indrukken om een zender op te
slaan.
F Om te kiezen tussen
geprogrammeerde of
willekeurige weergave.
G Toont de herhaalstatus.
H Schakelt om tussen mono of
FM stereo ontvangst.
84NL
I Schakelt de ingangsbron van de
TV om tussen TV en SYSTEM.
Zet de afstandsbediening in de
TV-stand.
Normale stand: uit.
TV-stand: rood.
J Om het geluid te wijzigen bij
het afspelen van een DVD of
VIDEO CD.
K Om de hoeken te wijzigen bij
het afspelen van een DVD.
L Toont het
"ONDERTITELING" menu op
het bedieningsmenuscherm.
M ./> : Druk hierop om
naar het volgende hoofdstuk of
track te gaan, of om terug te
keren naar het vorige hoofdstuk
of track. PRESET –/+ : Om alle
voorinstelzenders te overlopen.
N Om een disc af te spelen.
O Onderbreekt de weergave van
een disc.
P Laat het titelmenu op het
TV-scherm verschijnen.
MP3/JPEG: Om albums te
kiezen
Q Om items te kiezen of
instellingen te verrichten.
R Om het bedieningsmenu op het
TV-scherm te tonen of items in
te stellen.
S Om het TV-kanaal te kiezen.
T Om het volume van de TV te
regelen.
U Om de TV aan en uit te zetten.
V Hiermee wordt het systeem
in- en uitgeschakeld.
W Een disc uitwerpen.
X Bass-geluid wordt versterkt.
Y Om het geluidsveld te kiezen.
Z Om het geluidsveld te kiezen.
wj Maakt het geluid helder bij laag
volume.
wk Om de component te kiezen die
u wilt gebruiken.
wl Om instel-items te kiezen.
TV : Om kanaalnummers te
kiezen.*
e; Om items of instellingen uit te
voeren.
TV : Indrukken na het kiezen
van een kanaalnummer
ea m/M (SCAN) : Zoek een
punt met beeld tijdens het
afspelen van een disc.
/
SLOW : Speel een disc
vertraagd af in de pauzestand.
TUNING –/+ : Overloop alle
beschikbare radiozenders.
es Stopt de weergave van een disc.
ed Om het item in het display op
het voorpaneel te wijzigen.
ef Laat het DVD menu op het
TV-scherm verschijnen.
MP3/JPEG: Om albums te
kiezen
eg Om het SYSTEM volume te
regelen.
eh Druk hierop om terug te keren
naar het vorige keuzescherm,
enz.
ej Om de ingangsmode van de TV
te wijzigen.
ek Om geprogrammeerde tracks
e.d. te annuleren.
el U kunt de helderheid van het
display op het voorpaneel
regelen in twee stappen.
r; Om het instelmenu op het
TV-scherm te tonen of items in
te stellen.
* Bij sommige TV's werkt dit ook als
volgt. Druk op >10 en dan het cijfer.
(Om bijvoorbeeld 25 in te voeren,
drukt u op >10 en vervolgens op 2 en
5.)
IT
Si dichiara che l’apparecchio è stato fabbricato in
conformità all’art.2, Comma 1 del D.M. 28.08.1995
n.548.
Sony International (Europe) GmbH Product
Compliance Europe
ATTENZIONE
Per evitare il pericolo di incendi o di
scosse elettriche, non esporre
l’apparecchio a pioggia o umidità.
Non installare l’apparecchio in uno spazio chiuso come
una libreria o un mobiletto.
Non coprire i fori di ventilazione dell’apparecchio con
giornali, tessuti, tendaggi e così via, onde evitare il
rischio di incendi, né collocare sull’apparecchio
candele accese.
Onde evitare scosse elettriche, non collocare
sull’apparecchio oggetti contenenti liquidi, quale un
vaso.
Non gettare le pile insieme ai rifiuti
domestici, ma negli appositi
contenitori per lo smaltimento di
rifiuti chimici.
Questo apparecchio è
classificato come
prodotto CLASS 1
LASER. L’apposita
targhetta si trova nella
parte posteriore
dell’apparecchio.
Precauzioni
Sicurezza
• Se un qualunque oggetto cade all’interno
dell’apparecchio, scollegare quest’ultimo e farlo
controllare da personale qualificato prima di
utilizzarlo nuovamente.
• L’apparecchio non è scollegato dall’alimentazione
CA (rete) fino a quando non viene scollegato dalla
presa di rete, anche nel caso in cui sia stato spento.
• Scollegare l’apparecchio dalla presa di rete se si
prevede di non utilizzarlo per un lungo periodo.
Scollegare l’apparecchio afferrando il cavo per la
spina, mai tirando il cavo stesso.
Installazione
• Per evitare il surriscaldamento interno
dell’apparecchio, collocarlo in un ambiente che
consenta un’adeguata circolazione d’aria.
2IT
• Non collocare l’apparecchio su superfici morbide
(tappeti, coperte, ecc.) o in prossimità di materiali
(tendaggi o simili) che potrebbero bloccarne le prese
di ventilazione.
• Non collocare l’apparecchio in prossimità di fonti di
calore quali radiatori o condotti d’aria calda né in
luoghi soggetti alla luce solare diretta, a polvere
eccessiva, a vibrazioni o a urti.
• Non installare l’apparecchio in posizione inclinata.
Esso è progettato esclusivamente per l’uso in
posizione orizzontale.
• Tenere l’apparecchio e i dischi lontani da apparecchi
con forti magneti quali forni a microonde o diffusori
di grandi dimensioni.
• Non collocare oggetti pesanti sull’apparecchio.
• Se l’apparecchio viene portato direttamente da un
luogo freddo ad uno caldo, al suo interno si potrebbe
formare della condensa che ne danneggerebbe le
lenti. Se l’apparecchio viene installato per la prima
volta o se viene spostato da un luogo freddo ad uno
caldo, attendere circa 30 minuti prima di utilizzarlo.
Complimenti!
Grazie per l’acquisto dell’home theatre DVD
Sony. Prima di utilizzare il sistema, si
raccomanda di leggere attentamente queste
istruzioni e di conservarle per un futuro
riferimento.
Precauzioni
Fonti di alimentazione
Il cavo di alimentazione CA deve essere sostituito solo
presso i centri di assistenza qualificati.
Installazione
• Collocare il sistema in un ambiente che consenta
un’adeguata circolazione d’aria per prevenire il
surriscaldamento interno.
• Se l’apparecchio viene utilizzato ad alto volume per
periodi prolungati, il rivestimento diventa caldo. Non
si tratta di un problema di funzionamento. Tuttavia,
evitare di toccare l’apparecchio. Onde evitare il
surriscaldamento dell’apparecchio, non collocarlo in
luoghi in cui la ventilazione non è adeguata.
• Non collocare alcun oggetto sul sistema onde evitare
di bloccarne le prese di ventilazione. Il sistema è
dotato di un amplificatore ad elevata potenza. Se le
prese di ventilazione nella parte superiore vengono
bloccate, l’apparecchio potrebbe surriscaldarsi e
potrebbero verificarsi problemi di funzionamento.
• Non collocare il sistema su superfici morbide, come
su un tappeto, che potrebbero ostruire le prese di
ventilazione sul fondo.
• Non collocare il sistema in prossimità di fonti di
calore o in luoghi esposti alla luce diretta del sole,
eccessivamente polverosi o soggetti a scosse
meccaniche.
Funzionamento
• Se il sistema viene spostato direttamente da un luogo
freddo ad uno caldo o se viene posto in un ambiente
molto umido, è possibile che si formi della condensa
sulle lenti all’interno del sistema. Se ciò dovesse
verificarsi, il sistema potrebbe non funzionare
correttamente. In questo caso, rimuovere il disco e
lasciare acceso il sistema per circa mezz’ora, per
consentire l’evaporazione della condensa.
• Quando si trasporta il sistema, rimuovere tutti i dischi
dal suo interno. In caso contrario, questi potrebbero
danneggiarsi.
Regolazione del volume
Non alzare eccessivamente il volume durante l’ascolto
di una parte di brano con livelli di suono molto bassi o
con segnali audio assenti. Così facendo, i diffusori
potrebbero essere danneggiati nel caso in cui venisse
riprodotto improvvisamente un suono a livello
massimo.
Pulizia
Pulire l’apparecchio, il pannello e i comandi con un
panno morbido leggermente inumidito con una
soluzione detergente delicata. Non utilizzare alcun tipo
di spugnetta o polvere abrasiva, né solventi come alcol
o benzene.
Per qualsiasi domanda o problema riguardanti il
sistema, rivolgersi al rivenditore Sony più vicino.
Pulizia dei dischi
Non utilizzare dischi di pulizia CD/DVD disponibili in
commercio, in quanto potrebbero causare problemi di
funzionamento.
Colori del televisore
Nel caso in cui i diffusori causassero irregolarità dei
colori dello schermo televisivo, spegnere
immediatamente il televisore e riaccenderlo dopo 15 30 minuti. Se l’irregolarità dei colori dovesse
persistere, posizionare i diffusori lontano dal
televisore.
L’apposita targhetta si trova nella parte posteriore
dell’apparecchio.
IMPORTANTE
Avvertenza: il presente sistema è in grado di
mantenere sullo schermo del televisore un fermo
immagine o un’indicazione per un tempo
indeterminato. Se vengono visualizzati un fermo
immagine o un’indicazione per un periodo
prolungato, lo schermo del televisore potrebbe
venire danneggiato in modo irreparabile. Gli
schermi televisivi sono particolarmente soggetti a
questa eventualità.
continua
3IT
Spostamento del sistema
Durante il trasporto del sistema, adottare la procedura
seguente per proteggere il meccanismo interno
4IT
1
2
3
Rimuovere il disco dal sistema.
4
L’indicazione “STANDBY” appare sul
display del pannello frontale.
5
Sul display del pannello frontale non appare
nulla dopo che l’indicazione “STANDBY”
lampeggia (l’indicazione STANDBY rimane
accesa).
6
Rimuovere il cavo di alimentazione dalla
presa di rete.
Spegnere il sistema.
L’indicatore STANDBY del sistema si
accende e l’indicazione “SEE YOU” appare
sul display del pannello frontale.
Indice
Complimenti! .......................................... 3
Precauzioni.............................................. 3
Informazioni relative a questo
manuale............................................. 7
Dischi riproducibili dal sistema ..............7
Termini dei dischi ................................... 7
Note sui dischi....................................... 10
Guida al display del menu di
controllo.......................................... 11
Ricerca di un punto particolare di un
disco ............................................... 38
(Ricerca, Riproduzione al
rallentatore)
Ricerca di un titolo/capitolo/brano/indice/
album/file ....................................... 39
Visualizzazione delle informazioni sul
disco ............................................... 41
Regolazioni dell’audio
Operazioni preliminari
Disimballaggio ...................................... 13
Inserimento delle pile nel
telecomando.................................... 13
Punto 1: Collegamento dei diffusori ..... 14
Punto 2: Collegamento dell’antenna ..... 18
Punto 3: Collegamento ad un televisore e
ai componenti video........................ 19
Punto 4: Collegamento dei cavi
dell’alimentazione di rete ............... 21
Punto 5: Esecuzione dell’impostazione
rapida .............................................. 21
Impostazione dei diffusori .................... 23
Riproduzione di dischi
Riproduzione di dischi .......................... 24
Ripristino della riproduzione dal punto in
cui il disco è stato interrotto ........... 26
(Continuazione della
riproduzione)
Uso del menu DVD............................... 27
Riproduzione di VIDEO CD muniti delle
funzioni PBC (Ver.2.0)...................28
(Riproduzione PBC)
Riproduzione di una pista sonora
MP3 ................................................29
Riproduzione di file di immagini
JPEG ............................................... 31
Creazione di un programma
personalizzato ................................. 33
(Riproduzione programmata)
Riproduzione in ordine casuale............. 35
(Riproduzione in ordine casuale)
Riproduzione ripetuta............................ 36
(Riproduzione ripetuta)
Modifica dell’audio .............................. 46
Effetto surround.................................... 48
Uso dell’effetto sonoro ......................... 50
Utilizzo delle varie funzioni
aggiuntive
Modifica dell’angolo di inquadratura ... 51
Visualizzazione dei sottotitoli .............. 52
Blocco dei dischi .................................. 53
(PROTEZIONE
PERSONALIZZATA,
PROTEZIONE)
Ulteriori operazioni
Controllo del televisore con il
telecomando in dotazione............... 58
Utilizzo della funzione SONY TV
DIRECT ......................................... 60
Utilizzo del videoregistratore o di altre
unità ................................................ 62
Ascolto della radio................................ 62
Uso del sistema dati radio (RDS) ......... 65
Uso del timer ........................................ 66
Ritorno alle impostazioni predefinite ... 67
continua
5IT
Impostazioni e regolazioni
Utilizzo del display di impostazione..... 68
Impostazione della lingua per il display e
per l’audio....................................... 69
(IMPOSTAZIONE LINGUA)
Impostazioni per il display.................... 70
(IMPOSTAZIONE SCHERMO)
Impostazioni personalizzate.................. 71
(IMPOSTAZIONE
PERSONALIZZATA)
Impostazioni per i diffusori................... 73
(IMPOSTAZIONE DIFFUSORI)
Impostazione rapida e ripristino del
sistema ............................................ 75
(IMPOSTAZIONE)
Altre informazioni
Soluzione dei problemi ......................... 77
Caratteristiche tecniche ......................... 80
Glossario ............................................... 81
IIndice dei componenti e dei
comandi .......................................... 85
Elenco dei codici di lingua.................... 89
Elenco delle voci del menu di
impostazione DVD ......................... 90
Indice..................................................... 91
Guida rapida di riferimento per il
telecomando.................................... 92
6IT
Informazioni relative a
questo manuale
• Le istruzioni in questo manuale descrivono i
comandi sul telecomando. È possibile
utilizzare anche i comandi sul sistema se questi
hanno denominazioni uguali o simili a quelle
sul telecomando.
• In questo manuale sono utilizzati i seguenti
simboli.
Simbolo
Funzioni disponibili nel modo
VIDEO CD
Funzioni disponibili nel modo CD
Funzioni disponibili nel modo
Super Audio CD e audio CD
Funzioni disponibili per le piste
sonore MP3*
Funzione disponibile per i file JPEG
* MP3 (MPEG1 Audio Layer 3) è un formato
standard definito da ISO/MPEG che effettua la
compressione dei dati audio.
Dischi riproducibili dal
sistema
DVD VIDEO
Super Audio
CD
Logo del disco
Audio CD
CD-R/CD-RW
(dati audio)
(file MP3) (file
JPEG)
Significato
Funzioni disponibili per DVD
VIDEO, DVD-R/DVD-RW nel
modo video e DVD+R/DVD+RW
Formato dei
dischi
Formato dei
dischi
Logo del disco
Il logo “DVD VIDEO” è un marchio di fabbrica.
Termini dei dischi
• Titolo
In un software video, i titoli corrispondono a
un film, alle sezioni più lunghe di
un’immagine o di un brano musicale su un
DVD, ecc.; in un software audio
corrispondono invece a un intero album.
• Capitolo
Sezione di un’immagine o un brano musicale
più brevi dei titoli. Un titolo è composto da
diversi capitoli. A seconda del disco, potrebbe
non esserci alcun capitolo registrato.
• Album
Sezione di un brano musicale o un’immagine
su un CD di dati contenente piste sonore MP3
o file JPEG.
• Brano
Sezioni di un’immagine o di un brano
musicale su un VIDEO CD, Super Audio CD,
CD o MP3.
• Indice (Super Audio CD, CD)/Indice
video (VIDEO CD)
Un numero che divide un brano in sezioni per
facilitare l’individuazione del punto desiderato
su un VIDEO CD o Super Audio CD. A
seconda del disco, potrebbe non esserci alcun
indice registrato.
VIDEO CD
continua
7IT
• Scena
In un VIDEO CD con funzioni PBC,
(pagina 28) le schermate dei menu, le
immagini in movimento e i fermi immagine
vengono suddivisi in sezioni denominate
“scene”.
• File
Sezione di un’immagine su un CD di dati
contenente file di immagini JPEG.
Disco
Titolo
Struttura
del DVD
Capitolo
CD Multi Sessione
• Questo sistema può riprodurre CD Multi
Sessione quando un brano audio MP3 è
contenuto nella prima sessione. Possono anche
essere riprodotti tutti i seguenti brani MP3,
registrati in sessioni successive.
• Questo sistema può riprodurre CD Multi
Sessione quando un file immagine JPEG è
contenuto nella prima sessione. Possono anche
essere riprodotti tutti i seguenti file immagini
JPEG registrati in sessioni successive.
• Se i brani audio e le immagini in CD musicali
o in CD video sono stati registrati nella prima
sessione, verrà riprodotta solo la prima
sessione.
Disco
Struttura
del VIDEO
CD, Super
Audio CD,
o CD
Brano
Indice
Struttura di
un disco
contenente
brani MP3
Album
Struttura
JPEG
Album
Codice di zona
Disco
Brano
Disco
File
Nota sul PBC (Controllo della
riproduzione) (VIDEO CD)
Questo sistema è conforme alla versione 1.1 e
2.0 degli standard VIDEO CD. È possibile
ottenere due tipi di riproduzione a seconda del
tipo di disco.
8IT
Tipo di disco
È possibile
VIDEO CD
sprovvisto delle
funzioni PBC
(Dischi
versione 1.1)
Ottenere una riproduzione video
(immagini in movimento) e una
riproduzione sonora.
VIDEO CD
munito delle
funzioni PBC
(Dischi
versione 2.0)
Riprodurre un software
interattivo, mediante le
schermate dei menu visualizzate
sullo schermo del televisore
(riproduzione PBC), oltre alle
funzioni di riproduzione video
dei dischi Versione 1.1. Inoltre,
è possibile riprodurre fermi
immagine ad alta risoluzione, se
essi sono inclusi nel disco.
Il sistema riporta stampato sul retro un codice di
zona e può riprodurre solo DVD con lo stesso
codice di zona.
Con questo sistema è inoltre possibile riprodurre
dischi DVD con il contrassegno ALL .
Se si tenta di riprodurre altri tipi di DVD, sullo
schermo del televisore appare un messaggio
simile a [Impossibile riprodurre questo disco per
limiti di area.]. È possibile che alcuni tipi di
DVD non riportino il codice di zona anche se la
loro riproduzione è vietata dai limiti di zona.
Esempio di dischi che il
sistema non è in grado di
riprodurre
Il sistema non riproduce i seguenti dischi:
• CD-ROMs (ad eccezione delle estensioni
“.MP3”, “.JPG” o “.JPEG”)
• CD-R/CD-RW diversi da quelli registrati nei
formati seguenti:
– formato CD audio
– formato CD video
– formato MP3/JPEG conforme a ISO9660*
Level 1/Level 2 o al relativo formato esteso
Joliet
• Parte dei dati di CD Extra
• DVD-ROM
• Dischi DVD audio
• DVD-RAM
• DVD-RW nella modalità VR (registrazione
video)
• File JPEG progressivo
* Formati logici di file e cartelle su CD-ROM definiti
da ISO (International Organization for
Standardization)
Non caricare i seguenti dischi:
• DVD con un codice di zona diverso (pagina 8,
81).
• Dischi di forma non circolare diversa da quella
standard (quali quelli a forma di cuore, stella e
così via).
• Dischi sui quali è stata applicata carta o
adesivi.
• Dischi sui quali sono presenti residui di
materiali adesivi o cellophane.
Note sui CD-R/CD-RW/DVD-R/DVD-RW
(modo Video)/DVD+R/DVD+RW
In alcuni casi, il CD-R/CD-RW/DVD-R/DVD-RW
(modo Video)/DVD+R/DVD+RW non può essere
riprodotto in questo lettore, a causa della qualità di
registrazione o delle condizioni fisiche del disco,
oppure le caratteristiche del dispositivo di
registrazione e il software di authoring.
Il disco non può essere riprodotto se non è stato
finalizzato correttamente. Per ulteriori informazioni,
vedere le istruzioni per l’uso dell’apparecchio
utilizzato per la registrazione.
Notare che i dischi creati nel formato Packet Write non
possono essere riprodotti.
Disco registrato con sistema di protezione
del copyright
Questo prodotto è stato progettato per la riproduzione
di dischi conformi allo standard CD (Compact Disc).
Di recente, alcune case discografiche hanno immesso
sul mercato dischi audio codificati con sistema di
protezione del copyright. Si avverte che alcuni di
questi dischi non sono conformi allo standard CD,
pertanto potrebbero non essere riprodotti
dall’apparecchio.
Nota sulle operazioni di
riproduzione dei dischi DVD e
VIDEO CD
È possibile che alcune operazioni di
riproduzione dei DVD e dei VIDEO CD
vengano intenzionalmente impostate dai
produttori di software. Dato che questo sistema
riproduce DVD e VIDEO CD in base al
contenuto del disco impostato dai produttori di
software, alcune funzioni di riproduzione
potrebbero non essere disponibili. Consultare
anche le istruzioni in dotazione con i DVD o i
VIDEO CD.
Copyright
Questo prodotto incorpora la tecnologia di
protezione del copyright protetta dai brevetti
USA e da altri diritti di proprietà intellettuale.
L’utilizzo di questa tecnologia di protezione del
copyright deve essere autorizzato da
Macrovision ed è destinato solo all’uso
domestico e ad altri usi di visione limitata, salvo
quanto diversamente autorizzato da
Macrovision. Non è consentito lo smontaggio o
la manomissione.
Questo sistema incorpora il decodificatore
surround a matrice attiva Dolby* Digital e
Dolby Pro Logic (II) e il sistema DTS** Digital
Surround.
* Prodotto sotto licenza di Dolby Laboratories.
“Dolby”, “Pro Logic” e il simbolo della doppia D
sono marchi di fabbrica di Dolby Laboratories.
** Prodotto sotto licenza di Digital Theater Systems,
Inc.
“DTS” e “DTS Digital Surround” sono marchi di
fabbrica di Digital Theater Systems, Inc.
9IT
Note sui dischi
Manutenzione dei dischi
• Per mantenere i dischi puliti, afferrarli dal
bordo. Evitare di toccarne la superficie.
• Non applicare carta né nastro adesivo sul
disco.
• Non esporre i dischi alla luce solare diretta o a
fonti di calore, quali condotti di aria calda, né
lasciarli in un’auto parcheggiata al sole, poiché
la temperatura interna potrebbe aumentare
considerevolmente.
• Dopo la riproduzione, riporre il disco
nell’apposita custodia.
Pulizia
• Prima delle riproduzione, pulire il disco con un
panno pulito.
Procedere dal centro verso l’esterno.
• Non utilizzare solventi come benzene,
acquaragia o detergenti disponibili in
commercio o spray antistatici per dischi in
vinile.
Questo sistema può riprodurre solo un disco
circolare standard. L’uso di dischi di forma
diversa (ad esempio a cuore, stella e così via)
potrebbe causare problemi di funzionamento.
Non utilizzare dischi ai quali siano stati applicati
accessori disponibili in commercio, quali
un’etichetta o un anello.
10IT
Guida al display del menu di controllo
Utilizzare il menu di controllo per selezionare la funzione che si desidera utilizzare. Il display del menu
di controllo viene visualizzato premendo il tasto DVD DISPLAY. Per maggiori informazioni,
consultare le pagine indicate tra parentesi.
Numero del titolo in corso di riproduzione Numero complessivo
Numero complessivo di capitoli o indici
(VIDEO CD/Super Audio CD/CD: numero di titoli o brani
registrati
registrati
del brano)
Nome del disco Nome del titolo in
Stato della riproduzione
fase di riproduzione
Numero del capitolo in corso o tipo di disco
(NRiproduzione, XPausa, xArresto,
di riproduzione (VIDEO CD/
ecc.)
Super Audio CD/CD: numero
DVD
DVD
dell’indice)
Tipo di disco che
1 2 ( 2 7 ) TITOLO12
viene riprodotto
18(34)
T
1:32:55
Tempo di riproduzione
Icona della voce del menu di
controllo selezionata
1: INGLESE
2: FRANCESE
3: SPAGNOLO
Impostazione corrente
Opzioni
Voci del menu di controllo
Nome della funzione della
voce del menu di controllo
selezionata
SOTTOTITOLO
Seleziona:
ENTER
Messaggio operazione
Elenco delle voci del menu di controllo
DISCO
Consente di visualizzare il nome del disco o il tipo di disco
caricato nel sistema.
TITOLO (solo DVD) (pagina 39)/
Seleziona il titolo (DVD) o il brano (VIDEO CD) da
riprodurre.
Visualizza la scena (VIDEO CD in riproduzione PBC).
SCENA (solo VIDEO CD nella riproduzione
PBC) /BRANO (solo VIDEO CD) (pagina 39)
CAPITOLO (solo DVD)
(pagina 40)/INDICE (solo VIDEO CD)
Seleziona il capitolo (DVD) o l’indice (VIDEO CD) da
riprodurre.
(pagina 40)
ALBUM (solo MP3) (pagina 29,
Consente di selezionare l’album (MP3) da riprodurre.
BRANO (solo Super Audio CD/
Seleziona il brano (Super Audio CD/CD/MP3) da riprodurre.
39)
CD/MP3) (pagina 29, 39)
INDICE (solo Super Audio CD/
CD) (pagina 40)
DURATA (pagina 40)
Consente di visualizzare e selezionare l’indice da riprodurre
(Super Audio CD).
Controlla il tempo trascorso e il tempo di riproduzione
residuo.
Indicazione del codice temporale per la ricerca dell’immagine
e della musica.
continua
11IT
AUDIO (solo DVD/VIDEO CD/
Cambia l’impostazione audio.
Super Audio CD/CD/MP3) (pagina 46)
SOTTOTITOLO (solo DVD)
Visualizza i sottotitoli.
Cambia la lingua dei sottotitoli.
ALBUM (solo JPEG) (pagina 31)
Consente di selezionare l’album (JPEG) da riprodurre.
FILE (solo JPEG) (pagina 31)
Selezionare il file (JPEG) da riprodurre.
DATA (solo JPEG) (pagina 45)
Consente di visualizzare le informazioni sulla data.
(pagina 52)
ANGOLO (solo DVD) (pagina 51) Cambia l’angolo.
MODO (solo VIDEO CD/Super
Consente di selezionare il modo di riproduzione.
Audio CD/CD/MP3/JPEG) (pagina 36)
RIPETIZIONE (pagina 36)
Consente di riprodurre in modo ripetuto l’intero disco (tutti i
titoli/tutti i brani), un titolo/capitolo/brano/album o i
contenuti del programma.
PROTEZIONE
Imposta il disco per impedirne la riproduzione.
PERSONALIZZATA (pagina 53)
Suggerimenti
• Ad ogni pressione del tasto DVD DISPLAY, il display del menu di controllo cambia come segue:
Display del menu di controllo
m
Display del menu di controllo disattivato
Le voci del menu di controllo variano a seconda del disco.
• L’indicatore relativo all’icona del menu di controllo si illumina in verde
t
ad eccezione del caso
in cui la funzione di [RIPETIZIONE] venga impostata su [OFF].
• L’indicatore [ANGOLO] si illumina in verde solo quando sul disco sono registrati più angoli.
12IT
Operazioni preliminari
Accertarsi di avere ricevuto i seguenti articoli:
• Diffusori (5)
• Subwoofer (1)
• Antenna a telaio AM (1)
• Antenna a filo FM (1)
• Cavi diffusori (3,5 m × 3, 10 m × 2)
• Telecomando RM-SP240 (1)
• Pile formato AA (R6) (2)
• Piedini antiscivolo (4)
• Istruzioni per l’uso
• Diffusori – Collegamento e installazione
(scheda) (1)
È possibile controllare il sistema tramite il
telecomando in dotazione. Inserire due pile
formato AA (R6) abbinando le estremità 3 e #
delle batterie ai segni all’interno dello
scomparto. Quando si utilizza il telecomando,
puntarlo verso il sensore di comando a
distanza sul sistema.
Operazioni preliminari
Disimballaggio
Inserimento delle pile nel
telecomando
Note
• Non lasciare il telecomando in un luogo
eccessivamente caldo o umido.
• Non utilizzare una pila nuova con una vecchia.
• Non far penetrare alcun corpo estraneo all’interno del
telecomando, soprattutto durante la sostituzione delle
pile.
• Non esporre il sensore del telecomando alla luce
diretta del sole o ad apparecchiature di illuminazione,
onde evitare problemi di funzionamento.
• Se si prevede di non utilizzare il telecomando per un
lungo periodo, rimuovere le pile per evitare danni
dovuti a perdite di elettrolita e corrosione.
13IT
Punto 1: Collegamento dei diffusori
Collegare i diffusori in dotazione utilizzando i cavi di collegamento, facendo corrispondere i colori
delle prese con quelli dei cavi. Collegare unicamente i diffusori forniti con il presente sistema.
Per ottenere il miglior effetto surround, specificare i parametri dei diffusori (distanza, livello, ecc) a
pagina 23.
Cavi necessari
Cavi diffusori
Il connettore e il cilindro dei cavi dei diffusori sono dello stesso colore dell’etichetta presente sulle
prese da collegare.
(–)
(–)
(+)
(+)
Cilindro colorato
Per collegare i piedini antiscivolo
Per evitare le vibrazioni o lo spostamento dei diffusori durante l’ascolto, collegare i piedini antiscivolo
in dotazione al diffusore centrale, come mostrato nella figura.
14IT
Terminali per il collegamento dei diffusori
A
Diffusori anteriori
Prese SPEAKER FRONT L (bianco) e R (rosso)
Diffusori surround
Prese SPEAKER SURR L (blu) e R (grigio)
Diffusore centrale
Presa SPEAKER CENTER (verde)
Subwoofer
Prese SPEAKER WOOFER (viola)
Diffusore anteriore (L)
Diffusore anteriore (R)
Operazioni preliminari
Collegare
Diffusore centrale
Etichetta colorata
SURR R
CENTER
FRONT L
SURR L
EURO AV
AUDIO IN
SPEAKER
FRONT R
WOOFER
WOOFER
VIDEO
SAT
R
L
OUTPUT(TO TV)
R
L
COAXIAL
AM
FM 75
AUDIO IN
Diffusore surround (R)
Subwoofer
Diffusore surround (L)
Note sulla collocazione dei diffusori
• Non installare i diffusori in posizione inclinata.
• Non collocare i diffusori in luoghi che siano:
– Eccessivamente caldi o freddi
– Polverosi o sporchi
– Eccessivamente umidi
– Soggetti a variazioni
– Soggetti alla luce solare diretta.
continua
15IT
• Se il subwoofer o un supporto applicato ai diffusori anteriori/surround viene collocato su un pavimento trattato con
prodotti speciali, quali cera, olio o lucidanti, ecc... prestare attenzione onde evitare macchie o perdita di colore.
• Non inclinare né appendere il diffusore, in quanto potrebbe cadere.
Nota
Non agganciare l’isolamento del cavo dell’altoparlante nella presa SPEAKER.
Suggerimento
Collegare il cavo dell’altoparlante dopo aver piegato il filo dell’altoparlante alla fine dell’isolamento. Questo evita
che il cavo dell’altoparlante si inceppi nella presa SPEAKER.
Come evitare un corto circuito dei diffusori
Un corto circuito dei diffusori potrebbe danneggiare il sistema. Per evitarlo, accertarsi di prendere i
seguenti accorgimenti durante il collegamento dei diffusori. Accertarsi che il filo scoperto di ciascun
cavo non tocchi un’altra presa di diffusore o il filo scoperto di un altro cavo dei diffusori.
Esempi di cattive condizioni del cavo del diffusore
L’estremità spelata di un cavo dei
diffusori è entrata in contatto con
un altro terminale del diffusore.
Le estremità spelate dei cavi sono
entrate in contatto a causa di una
eccessiva rimozione dell’isolamento.
Dopo aver collegato tutti i componenti, diffusori e cavo di alimentazione di rete, trasmettere un segnale
di prova per verificare che tutti i diffusori siano collegati correttamente. Per maggiori informazioni
sulla trasmissione di un segnale di prova, vedere pagina 74.
Se un diffusore non emette alcun suono durante la trasmissione di un segnale di prova, o un segnale di
prova viene trasmesso da un diffusore diverso da quello correntemente visualizzato sul display del
pannello frontale, il diffusore potrebbe essere in corto circuito. Se ciò si verificasse, controllare
nuovamente il collegamento del diffusore.
Note
• Accertarsi di far corrispondere il cavo del diffusore al terminale esatto sui componenti: 3 con 3 e # con #. Se i
cavi vengono invertiti, al suono mancheranno i bassi e risulterà distorto.
• Se si collega in modo errato il cavo del diffusore, oppure se si alza il volume nella condizione di cortocircuito, il
sistema entra nella modalità di Standby. In questo caso, scollegare e quindi ricollegare il cavo di alimentazione di
rete dalla presa di rete, quindi accendere il sistema.
16IT
Per modificare i cavi degli altoparlanti
Come staccare
Separatore
Operazioni preliminari
Se si desidera utilizzare un cavo diverso, è possibile staccare la spina per collegarla a un altro cavo.
Con il separatore rivolto verso il basso, premere la spina contro una superficie piatta e rimuovere i cavi
dalla spina stessa.
Come attaccare
Tenendo premuta la spina contro una superficie piatta, inserire i nuovi cavi dell’altoparlante.
Notare che il cavo contrassegnato da una linea va attaccato al lato contrassegnato con il segno meno
(-) della spina.
Note
• Fare attenzione a non danneggiare la superficie utilizzata (tavolo, ecc) quando si attaccano/staccano i cavi
dell’altoparlante.
• Quando si usa il cavo del subwoofer, notare che i due cavi neri esterni o i cavi contrassegnati con lettere sono
negativi.
(–)
(–)
(+)
(+)
(–)
(–)
• Se si collega il cavo del subwoofer con la polarità errata, l’indicatore STANDBY lampeggia e il sistema entra nel
modo di attesa.
Suggerimenti
• È possibile utilizzare un qualsiasi cavo di altoparlante in commercio oppure un cavo di indicatore AWG #18 - AWG
#22.
• Prima di collegare un nuovo cavo, spelare 10 mm di isolante e attorcigliare i fili nudi di entrambi i cavi.
10 mm
17IT
Punto 2: Collegamento dell’antenna
Collegare le antenne AM/FM in dotazione per l’ascolto della radio.
Terminali per il collegamento delle antenne
Collegare
A
Antenna a telaio AM
Terminale AM
Antenna a filo FM
Presa FM 75Ω COAXIAL
Antenna a telaio AM
CENTER
SURR R
EURO AV
AUDIO IN
SPEAKER
FRONT R
FRONT L
WOOFER
VIDEO
SURR L
WOOFER
SAT
R
L
R
L
OUTPUT(TO TV)
COAXIAL
AM
FM 75
AUDIO IN
Antenna a filo FM
Note
• Per evitare un disturbo dell’audio, tenere l’antenna a telaio AM lontana dal sistema e da altri componenti.
• Accertarsi di svolgere completamente l’antenna a filo FM.
• Dopo aver collegato l’antenna a filo FM, mantenerla il più possibile in posizione orizzontale.
• Quando si collega l’antenna a telaio AM in dotazione, il cavo (A) o il cavo (B) può essere collegato a qualsiasi
terminale.
A
AM
B
Suggerimento
Se la ricezione FM è di cattiva qualità, utilizzare un cavo coassiale da 75-ohm (non in dotazione) per collegare il
sistema ad un’antenna FM esterna, come mostrato.
Sistema
COAXIAL
AM
18IT
FM 75
Antenna FM
esterna
Cavi necessari
Cavo SCART (EURO AV) per il collegamento ad un televisore (non in
dotazione)
Operazioni preliminari
Punto 3: Collegamento ad un televisore e ai componenti
video
Cavi audio (non in dotazione)
Durante il collegamento di un cavo, accertarsi di far corrispondere i piedini colorati alle prese sui
componenti.
Bianco (L/audio)
Rosso (R/audio)
Terminali per il collegamento dei componenti video e audio
Collegare
A
Televisore (VIDEO IN)
Presa T EURO AV OUTPUT (TO TV)
Videoregistratore (AUDIO OUT)
Prese VIDEO (AUDIO IN)
Ricevitore satellitare digitale
(AUDIO OUT)
Prese SAT (AUDIO IN)
Collegamento del sistema a un televisore
Collegare il sistema al vostro televisore utilizzando il cavo SCART (EURO AV) in dotazione.
Accertarsi di collegare il cavo SCART (EURO AV) alla presa T EURO AV OUTPUT (TO TV) sul
sistema.
Quando si effettua il collegamento mediante il cavo SCART (EURO AV), controllare che il televisore
sia conforme ai segnali S video o RGB. Se il televisore è conforme allo standard S video, impostare il
modo di ingresso del televisore sui segnali RGB. Consultare le istruzioni per l’uso fornite con il
televisore da collegare.
continua
19IT
SURR R
CENTER
EURO AV
AUDIO IN
SPEAKER
FRONT R
FRONT L
WOOFER
VIDEO
SURR L
WOOFER
SAT
R
L
R
L
OUTPUT(TO TV)
COAXIAL
AM
FM 75
AUDIO IN
OUT
OUT
OUTPUT
OUTPUT
AUDIO
OUT
AUDIO
OUT
IN
L
L
R
R
Videoregistratore
Ricevitore satellitare
digitale
Televisore
Note
• Effettuare i collegamenti con cura per evitare disturbi indesiderati.
• Fare riferimento alle istruzioni fornite con il televisore.
• Il sistema non è in grado di emettere segnali video di uscita.
• Il sistema non è in grado di emettere un segnale audio al televisore collegato. Solo il segnale audio del televisore
viene inviato agli altoparlanti del sistema.
Suggerimenti
• Se si desidera inviare l’audio del televisore o l’audio stereofonico di una sorgente a due canali dai 6 diffusori,
selezionare un qualsiasi campo audio diverso da “AUTO FORMAT DIRECT AUTO” o “2CHANNEL STEREO”
(pagina 48).
• Se durante la riproduzione si verifica una distorsione del componente collegato alle prese VIDEO AUDIO IN,
collegare il componente alle prese SAT AUDIO IN.
Per ascoltare il suono del sistema per videogiochi (es.: PlayStation 2)
utilizzando il sistema
Collegare le prese di uscita audio del sistema per videogiochi alle prese SAT AUDIO IN (L/R) del
sistema con i cavi audio (non in dotazione).
Note
• Il sistema non è in grado di emettere segnali video S.
• Quando si seleziona VIDEO o SAT premendo FUNCTION (pagina 62), il segnale audio proveniente dalla presa
AUDIO L/R viene emesso sui diffusori collegati. Il segnale audio non viene emesso dalla presa T EURO AV
OUTPUT (TO TV).
Quando si effettua il collegamento a un televisore con schermo
standard 4:3
A seconda del disco, l’immagine potrebbe non entrare sullo schermo del televisore.
Se si desidera modificare il rapporto di formato, consultare pagina 70.
20IT
Punto 4: Collegamento dei cavi dell’alimentazione di rete
Punto 5: Esecuzione dell’impostazione rapida
Dopo aver completato le prime 4 operazioni, definire le impostazioni iniziali mediante l’impostazione
rapida. È possibile definire gradualmente l’impostazione iniziale di [IMPOSTAZIONE LINGUA],
[DIMENSIONI STANZA], [POSIZIONE DI ASCOLTO] e [TIPO TV].
Dopo aver eseguito l’installazione veloce, il sistema è pronto per la riproduzione di filmati, musica,
CD, ecc. Per eseguire ulteriori impostazioni di sistema, vedere “Impostazioni per i diffusori” a
pagina 73.
Nota
Come utilizzare
l’impostazione rapida
"/1
Quando nel sistema è presente un disco, il
messaggio di guida non appare sullo schermo del
televisore.
5
2
4
5
6
7
8
9
10
0
Premere ENTER.
Appare l’indicazione [LANGUAGE
SETUP].
FUNCTION
1
Operazioni preliminari
Prima di collegare il cavo di alimentazione di rete di questo sistema ad una presa di rete, collegare i
diffusori al sistema (pagina 15).
3
LANGUAGE SETUP
ENGLISH
FRANÇAIS
DEUTSCH
ITALIANO
ESPAÑOL
NEDERLANDS
DANSK
SVENSKA
SUOMI
PORTUGUÉS
C/X/x/c
ENTER
Nota
O RETURN
CLEAR
DVD SETUP
1
2
3
4
Accendere il televisore.
Impostare il selettore di ingresso del
televisore sul sistema.
Premere "/1.
Premere FUNCTION per selezionare
“DVD”.
Il messaggio di guida appare sullo schermo
del televisore.
La lingua selezionabile varia a seconda dell’area
geografica.
6
Selezionare una lingua usando X/x,
quindi premere ENTER.
L’impostazione è selezionata e appare
[DIMENSIONI STANZA].
DIMENSIONI STANZA
PICCOLO
ANTERIORE:
1.6m
SURROUND:
1.6m
continua
21IT
7
Selezionare dimensioni della stanza
adatte da [PICCOLO], [MEDIE], o
[GRANDE] usando C/c, quindi premere
ENTER.
Per uscire dall’impostazione
rapida
L’impostazione è selezionata e appare
[POSIZIONE DI ASCOLTO].
Note
POSIZIONE
POSIZIONE DI
DI ASCOLTO
ASCOLTO
ANTERIORE:
ANTERIORE:
11 .. 66 m
m
SURROUND:
SURROUND:
11 .. 66 m
m
Il numero [POSIZIONE DI ASCOLTO]
selezionabile varia a seconda
dell’impostazione [DIMENSIONI
STANZA].
[PICCOLO]: tre posizioni
[MEDIE]: quattro posizioni
[GRANDE]: cinque posizioni
8
Selezionare una posizione di ascolto
idonea, con X/x, quindi premere
ENTER.
L’impostazione è selezionata e appare
[TIPO TV].
TIPO TV
16 : 9
9
4:3
Selezionare il tipo di TV collegata al
sistema utilizzando C/c, quindi
premere ENTER.
L’impostazione rapida è stata completata.
Al termine dell’impostazione rapida, le
impostazioni vengono salvate e il
messaggio di guida non appare la prossima
volta che si accende il sistema.
In caso di errore
Premere O RETURN quindi selezionare di
nuovo l’opzione.
22IT
Premere DVD SETUP in qualsiasi punto.
• Quando si preme CLEAR nel messaggio di guida, il
messaggio scompare. Quando si devono modificare
le impostazioni, selezionare [VERSIONE RAPIDA]
in [IMPOSTAZIONE] nel display di impostazione
(pagina 75).
• La lingua selezionata in [IMPOSTAZIONE
LINGUA] viene utilizzata anche per [OSD], [MENU
DVD] e [SOTTOTITOLO] (pagina 69).
• Quando si seleziona [4:3] in [TIPO TV], [4:3
LETTER BOX] è selezionato (pagina 70).
• La distanza e il livello di ciascun diffusore verranno
impostati automaticamente in base alla selezione di
[DIMENSIONI STANZA] e [POSIZIONE DI
ASCOLTO] (pagina 73).
• Se si desidera modificare ciascuna impostazione,
vedere “Utilizzo del display di impostazione”
(pagina 68).
• Le illustrazioni visualizzate per [DIMENSIONI
STANZA] e [POSIZIONE DI ASCOLTO] sono solo
degli esempi e potrebbero differire rispetto alle
effettive dimensioni e alla disposizione della stanza.
Le impostazioni per [IMPOSTAZIONE
DIFFUSORI] (pagina 73) non appaiono su questi
schermi.
Impostazione dei diffusori
Per un effetto surround ottimale, tutti i diffusori
ad eccezione del subwoofer devono trovarsi alla
stessa distanza dalla posizione di ascolto (A).
Tuttavia, questo sistema consente di avvicinare
il diffusore centrale fino ad un massimo di 1,6
metri più vicino (B) e i diffusori surround fino
ad un massimo di 4,6 metri più vicino (C)
rispetto alla posizione di ascolto.
I diffusori anteriori possono essere posizionati
da 1,0 a 7,0 metri (A) dalla posizione di
ascolto.
Posizionare i diffusori come mostrato qui di
seguito
Il subwoofer del presente sistema è schermato
magneticamente onde prevenire dispersioni
magnetiche. Tuttavia, è possibile che si
verifichino delle dispersioni, poiché viene
utilizzato un forte magnete. Se il subwoofer
viene utilizzato con un televisore o un proiettore
basato sullo standard CRT, installare il
subwoofer a una distanza di almeno 0,3 metri
dal televisore. Se viene installato troppo vicino,
sullo schermo possono presentarsi delle
irregolarità nei colori. In tal caso, spegnere il
televisore, quindi riaccenderlo dopo 15 - 30
minuti. Se l’irregolarità dei colori dovesse
ripresentarsi, posizionare il subwoofer lontano
dal televisore. Se l’irregolarità dei colori
continua a manifestarsi dopo aver effettuato le
operazioni di cui sopra, assicurarsi che vicino al
subwoofer non sia stato collocato nessun
oggetto magnetico. Le irregolarità di colore si
verificano a causa dell’interazione tra il
subwoofer e l’oggetto magnetico.
Esempi di possibili sorgenti di interferenza
magnetica comprendono: chiusure magnetiche
su un supporto per televisore e simili,
apparecchiature medicali, giocattoli, ecc.
Operazioni preliminari
Posizionamento degli
altoparlanti
Informazioni sui diffusori
schermati magneticamente (per
prevenire irregolarità di colore
sugli schermi televisivi)
Specificazione dei parametri
dei diffusori
Nota
Non collocare i diffusori centrali e surround più
lontano dalla posizione di ascolto di quanto non lo
siano i diffusori anteriori.
Per ottenere un suono surround ottimale,
specificare dapprima la distanza dei diffusori
dalla posizione di ascolto, quindi impostare il
livello e il bilanciamento. Utilizzare il segnale di
prova per regolare il livello e il bilanciamento
del diffusore sullo stesso livello.
Selezionare [IMPOSTAZIONE DIFFUSORI]
nel display di impostazione. Per maggiori
informazioni, vedere “Impostazioni per i
diffusori” (pagina 73).
23IT
4
Riproduzione di dischi
Premere A sul sistema, oppure Z sul
telecomando.
L’indicazione “OPEN” appare sul display
del pannello anteriore e il sistema è pronto
per il caricamento del disco.
Riproduzione di dischi
5
A seconda del DVD o VIDEO CD, alcune
operazioni potrebbero essere diverse o non
eseguibili.
Fare riferimento alle istruzioni fornite con il
disco.
Posizionare sul vassoio un disco con il
lato dell’etichetta rivolto verso l’alto.
Premere A sul sistema, oppure di
nuovo Z sul telecomando per chiudere
il vassoio del disco.
Regolazione del volume
FUNCTION
"/1
Vassoio del disco A
H
Indicatore
STANDBY
Quando si riproduce un disco da 8 cm,
posizionarlo sul cerchio interno del vassoio. Fare
attenzione che il disco non si trovi in posizione
inclinata sul cerchio interno del vassoio.
Collegamento
cuffie
6
"/1
Z
Premere H.
Il sistema avvia la riproduzione
(riproduzione continua).
Regolare il volume sul sistema.
FUNCTION
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
0
H
Dopo avere eseguito il punto 6
x
A seconda del disco, sullo schermo del
televisore potrebbe venire visualizzato un menu.
È possibile riprodurre il disco in maniera
interattiva seguendo le istruzioni del menu.
(DVD: pagina 27), (VIDEO CD: pagina 28).
Per rimuovere il disco
1
2
3
Accendere il televisore.
Impostare il selettore di ingresso del
televisore sul sistema.
Premere "/1.
Il sistema si attiva.
Premere FUNCTION per selezionare
“DVD”, a meno che il sistema non sia
impostato su “DVD”.
24IT
Premere A sul sistema, oppure Z sul
telecomando. Rimuovere il disco dopo che è
stato espulso dal sistema. Sul display del
pannello anteriore appare l’indicazione
“OPEN”.
Per accendere il sistema
Premere "/1.
Per disattivare il sistema
Operazioni aggiuntive
MUTING
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
0
./>
Riproduzione di dischi
Premere "/1. Il sistema entra nel modo di attesa
e l’indicatore STANDBY si illumina in rosso.
Per spegnere completamente il sistema,
rimuovere il cavo di alimentazione dalla presa di
rete.
Durante la riproduzione di un disco, non
spegnere il sistema premendo "/1. Così
facendo, le impostazioni di menu potrebbero
venire annullate. Quando si spegne il sistema,
premere prima x per interrompere la
riproduzione, quindi premere "/1.
X
x
H
Per risparmiare energia nel modo
di attesa
VOLUME +/–
Premere "/1 mentre il sistema si accende
(l’indicatore STANDBY del sistema si
accende).
Per annullare la modalità di riproduzione
Premere "/1 una volta.
Per
Premere
Arrestare
x
Effettuare una pausa*
X
Ripristinare la riproduzione X o H
dopo una pausa
Andare al capitolo, brano,
scena o file successivi in
modo di riproduzione
continua
>
Tornare al capitolo, brano,
scena o file precedenti in
modo di riproduzione
continua
.
Disattivare l’audio
MUTING. Per
riattivare l’audio,
premere nuovamente il
tasto o VOLUME + per
regolare il volume.
* Durante la riproduzione JPEG non è possibile
effettuare una pausa.
Note
• Se nel sistema non è presente alcun disco, sul display
del pannello anteriore appare l’indicazione “NO
DISC”.
• Se la riproduzione del DVD viene messa in pausa per
circa un’ora, il sistema si spegne automaticamente.
continua
25IT
Suggerimento
Se un DVD contiene più di due titoli, non è
possibile passare al titolo successivo o tornare al
titolo precedente premendo . o >. Questi
pulsanti funzionano solo all’interno di un
singolo titolo. Se si desidera tornare al titolo
successivo oppure al titolo precedente, premere
DVD TOP MENU o DVD MENU, quindi
selezionare il titolo desiderato dal menu di
controllo.
Ripristino della
riproduzione dal punto in
cui il disco è stato
interrotto
(Continuazione della riproduzione)
Quando il disco viene interrotto, il sistema
memorizza il punto in cui il disco è stato
interrotto premendo x e “RESUME” appare sul
display del pannello frontale. La funzione di
ripristino della riproduzione è attiva anche se il
sistema entra nel modo di attesa premendo "/1,
fintanto che il disco non viene rimosso.
H
1
4
5
6
7
8
9
10
0
x
Durante la riproduzione di un disco,
premere x per interrompere la
riproduzione.
“RESUME” appare nel display del pannello
frontale ed è possibile riprendere la
riproduzione del disco dal punto in cui è
stata interrotta.
Se “RESUME” non appare, la funzione di
continuazione della riproduzione non è
disponibile.
2
Premere H.
Il sistema avvia la riproduzione dal punto in
cui è stato interrotto il disco al punto 1.
26IT
Note
Suggerimento
Per riprodurre il disco dall’inizio, premere due volte x
quindi premere H.
Uso del menu DVD
Un DVD è diviso in sezioni principali, che
compongono un’immagine o un brano musicale.
Tali sezioni vengono chiamate “titoli”. Se viene
riprodotto un DVD contenente più titoli, è
possibile selezionare il titolo desiderato
utilizzando DVD TOP MENU/ALBUM–.
Se viene riprodotto un DVD che consente di
selezionare voci quali la lingua dei sottotitoli e la
lingua per l’audio, selezionare queste voci
utilizzando DVD MENU/ALBUM+.
Tasti
numerici
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
0
DVD TOP
MENU/
ALBUM–
C/X/x/c
1
Riproduzione di dischi
• Non è possibile eseguire Resume durante la
riproduzione in ordine casuale o la riproduzione
programmata.
• A seconda del punto in cui il disco è stato interrotto,
il sistema potrebbe non riprendere la riproduzione dal
punto preciso di interruzione.
• Il punto in cui la riproduzione è stata interrotta viene
cancellato se:
– viene cambiato il modo di riproduzione.
– vengono modificate le impostazioni del menu
Impostazione.
DVD MENU/
ALBUM+
ENTER
Premere DVD TOP MENU/ALBUM– o
DVD MENU/ALBUM+.
Il menu del disco viene visualizzato sullo
schermo del televisore.
Il contenuto del menu cambia da disco a
disco.
2
3
Premere C/X/x/c o i tasti numerici per
selezionare la voce che si desidera
riprodurre o modificare.
Premere ENTER.
Nota
Se il menu superiore del DVD oppure un menu DVD
viene visualizzato durante la riproduzione del DVD per
circa un’ora, il sistema si spegne automaticamente.
27IT
Riproduzione di VIDEO CD
muniti delle funzioni PBC
(Ver.2.0)
(Riproduzione PBC)
Con le funzioni PBC (controllo della
riproduzione), è possibile utilizzare semplici
operazioni interattive, funzioni di ricerca e
simili.
La riproduzione PBC consente di riprodurre
VIDEO CD in modo interattivo seguendo il
menu a schermo sul televisore.
Tasti
numerici
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
0
./>
H
x
ENTER
X/x
1
O RETURN
Avviare la riproduzione di un VIDEO CD
con funzioni PBC.
Appare il menu della selezione effettuata.
2
3
4
Selezionare il numero della voce
desiderata premendo X/x o i tasti
numerici.
Premere ENTER.
Seguire le istruzioni nel menu per le
operazioni interattive.
Fare riferimento alle istruzioni per l’uso
fornite con il disco, in quanto la procedura
potrebbe essere diversa a seconda del
VIDEO CD.
28IT
Per tornare al menu
Premere O RETURN.
Note
• A seconda del VIDEO CD, il menu non appare nel
Punto 1.
• A seconda del VIDEO CD, potrebbe apparire il
messaggio “Premere ENTER” al punto 3 al posto del
messaggio “Premere SELECT” come descritto nelle
istruzioni fornite con il disco. In questo caso, premere
H.
Suggerimento
Per riprodurre senza utilizzare la funzione PBC,
premere ./> o i tasti numerici quando il sistema
viene arrestato per selezionare un brano, quindi
premere H o ENTER.
Un messaggio simile a “Riprodurre senza PBC” appare
sullo schermo del televisore e il sistema inizia la
riproduzione continua. Non è possibile riprodurre
fermi immagine come ad esempio un menu. Per tornare
alla riproduzione PBC, premere x due volte, quindi
premere H.
Riproduzione di una pista
sonora MP3
Selezione di un album e di un
brano
1
2
Caricare nel sistema un CD di dati
registrato nel formato MP3.
9
10
0
DVD MENU/
ALBUM+
ENTER
O RETURN
DVD
DISPLAY
1
C/X/x/c
Premere DVD DISPLAY.
Vengono visualizzati il menu di controllo e
il nome del disco dati MP3.
2
Premere X/x per selezionare
(ALBUM) quindi premere ENTER
oppure c.
Viene visualizzato l’elenco degli album
contenuti nel disco.
Note
• Il sistema può riprodurre audio MP3 (MPEG1 Audio
Layer3). Il lettore non è in grado di riprodurre piste
sonore nel formato MP3PRO.
• Il presente lettore è in grado di riprodurre CD
multisessione se nella prima sessione si trova una
pista sonora MP3. È inoltre possibile riprodurre le
altre piste sonore MP3 registrate nelle sessioni
successive.
• Numero massimo di album su un disco: 99 (Il numero
massimo di piste sonore MP3 che può entrare in un
album è pari a 250.)
• Se un album non include una pista sonora MP3 viene
ignorato.
• Se si aggiunge l’estensione “.MP3” a dati non in
formato MP3, il lettore non è in grado di riconoscere
tali dati in modo corretto ed emette un forte disturbo
che potrebbe danneggiare i diffusori.
• Se il sistema non può riprodurre file MP3, impostare
[PRIORITÀ CD DATI] su [MP3] nell’impostazione
[IMPOSTAZIONE PERSONALIZZATA]
(pagina 72).
• Il sistema può riprodurre fino ad una directory di 8°
livello, inclusa la directory principale.
6
8
DVD TOP
MENU/
ALBUM–
Premere H.
Il sistema avvia la riproduzione della prima
pista sonora MP3 del primo album del
disco.
5
7
Riproduzione di dischi
È possibile riprodurre piste sonore MP3 su CDROM, CD-R o CD-RW. Tuttavia, è necessario
che il disco sia stato registrato in conformità a
ISO9660 Level 1, Level 2 o al formato Joliet
affinché il lettore sia in grado di riconoscere i
brani. È inoltre possibile riprodurre dischi
registrati in multisessione. Per ulteriori
informazioni relative al formato di
registrazione, consultare le istruzioni per l’uso
del dispositivo CD-R/RW o del software di
registrazione (non in dotazione).
4
HOME TOWN
MP3
ROCK BEST HIT
KARAOKE
JAZZ
R&B
MY FAVORITE SONGS
CLASSICAL
SALSA OF CUBA
BOSSANOVA
3
Selezionare l’album che si desidera
riprodurre utilizzando X/x, quindi
premere ENTER.
continua
29IT
4
Suggerimento
Selezionare
(BRANO)
mediante X/x e premere ENTER.
Quando viene inserito un CD di dati MP3, è possibile
selezionare un album utilizzando DVD MENU/
ALBUM+ o DVD TOP MENU/ALBUM– sul
telecomando.
Viene visualizzato l’elenco dei brani
contenuti nell’album corrente.
HOME TOWN
ROCK BEST HIT
MP3
1.HIGHWAY
2.VIEW POINT
3.MY CHILDREN
4.DANCING
5.GOOD TASTE
6.DESTINATION
7.MARATHON
8.PLACE-KICK
9.TAKE IT EASY
10.PORT TOWER
11.STANDARD
Se non è possibile visualizzare nella
finestra l’elenco di tutti i brani o di tutti gli
album, viene visualizzata la freccia per lo
scorrimento. Premere c per selezionare
l’icona relativa alla freccia per lo
scorrimento, quindi far scorrere la freccia
per visualizzare il resto dell’elenco
utilizzando X/x. Premere C o O
RETURN per tornare al brano o all’elenco
di album.
5
Selezionare un brano utilizzando X/x,
quindi premere ENTER.
Viene avviata la riproduzione del brano
selezionato.
Per tornare alla schermata
precedente
Premere O RETURN o C.
Per disattivare la schermata
Premere DVD DISPLAY.
Note
• Per i nomi degli album e dei brani, è possibile
utilizzare esclusivamente lettere e numeri. Eventuali
altri caratteri vengono visualizzati come
“ ”.
• Se il file MP3 riprodotto dispone di una tag ID3, le
relative informazioni vengono visualizzate sotto
forma di nome del brano.
• Le tag ID3 sono disponibili esclusivamente nella
versione 1.
• Se viene riprodotto un file MP3 di VBR (velocità di
trasmissione variabile VBR), il tempo indicato
trascorso potrebbe essere diverso dal tempo effettivo.
• Finché si riproduce il disco o si seleziona un album al
punto 2, il nome dell’album viene visualizzato come
“**Album” (** si riferisce a un numero) nel menu di
controllo, dopodiché viene visualizzato il nome
dell’album.
30IT
Riproduzione di file di
immagini JPEG
Selezione di un album e di un
file
1
2
Caricare nel sistema un CD di dati
registrato nel formato JPEG.
9
10
0
DVD MENU/
ALBUM+
ENTER
O RETURN
DVD
DISPLAY
1
C/X/x/c
Premere DVD DISPLAY.
Vengono visualizzati il menu di controllo e
il nome del disco dati JPEG.
2
Note
• Il sistema può riprodurre file con le estensioni “.JPG”
o “.JPEG”.
• Il sistema può riprodurre CD multisessione.
• Numero massimo di album su un disco: (il numero
massimo di file di immagini JPEG che può entrare in
un album è pari a 250)
• Se un album non include un file JPEG viene ignorato.
• Se il sistema non può riprodurre file JPEG, impostare
[PRIORITÀ CD DATI] su [JPEG] nell’impostazione
[IMPOSTAZIONE PERSONALIZZATA]
(pagina 72).
• Un file di immagine JPEG di lunghezza o larghezza
superiore a 4.720 punti non può essere riprodotto.
• Non è possibile riprodurre un file di immagine JPEG
con un elevato rapporto larghezza-lunghezza.
• Alcuni CD-R o CD-RW non possono essere
riprodotti su questo sistema, a seconda del formato di
file.
• Il sistema può riprodurre fino ad una directory di 8°
livello, inclusa la directory principale.
• I file di immagine JPEG progressivi non possono
essere riprodotti in questo sistema.
6
8
DVD TOP
MENU/
ALBUM–
Premere H.
Il sistema avvia la riproduzione del file di
immagine JPEG del primo album del disco.
5
7
Riproduzione di dischi
È possibile riprodurre file di immagini JPEG su
CD-ROM, CD-R o CD-RW. Tuttavia, è
necessario che il disco sia stato registrato in
conformità a ISO9660 Level 1, Level 2 o al
formato Joliet affinché il lettore sia in grado di
riconoscere i file. È inoltre possibile riprodurre
dischi registrati in multisessione. Per ulteriori
informazioni relative al formato di
registrazione, consultare le istruzioni per l’uso
del dispositivo CD-R/RW o del software di
registrazione (non in dotazione).
4
Premere X/x per selezionare
(ALBUM) quindi premere ENTER
oppure c.
Viene visualizzato l’elenco degli album
contenuti nel disco.
MOUNTAIN
JPEG
FAMILY
FLOWER
GARDEN
TRAIN
CAR
3
Selezionare l’album che si desidera
riprodurre utilizzando X/x, quindi
premere ENTER.
Suggerimento
Quando si passa al file successivo o si torna al file
precedente, premere .o >.
continua
31IT
4
Selezionare
(FILE) mediante
X/x e premere ENTER.
Viene visualizzato l’elenco dei file
contenuti nell’album corrente.
MOUNTAIN
FAMILY
Riproduzione di diapositive
sul CD di dati JPEG (solo
JPEG)
1.HAPPY
2.BIRTHDAY
3.CELEBRATION
4.CHRISTMAS
5.MOM
6.BASEBALL
7.PARTY
8.DAD
9.TRAVEL
10.FRIEND
11.DRIVE
Se non è possibile visualizzare nella
finestra l’elenco di tutti i file o di tutti gli
album, viene visualizzata la freccia per lo
scorrimento. Premere c per selezionare
l’icona relativa alla freccia per lo
scorrimento, quindi far scorrere la freccia
per visualizzare il resto dell’elenco
utilizzando X/x. Premere C o O
RETURN per tornare al file o all’elenco di
album.
5
Selezionare un file utilizzando X/x,
quindi premere ENTER.
Viene avviata la riproduzione del file
selezionato.
5
6
7
8
9
10
0
M
H
1
2
Per disattivare la schermata
Premere DVD DISPLAY.
Note
• Per i nomi degli album e dei brani, è possibile
utilizzare esclusivamente lettere e numeri. Eventuali
altri caratteri vengono visualizzati come “ ”.
• Finché si riproduce il disco o si seleziona un album al
punto 2, il nome dell’album viene visualizzato come
“**Album” (** si riferisce a un numero) nel menu di
controllo, dopodiché viene visualizzato il nome
dell’album.
Suggerimento
Quando viene inserito un CD di dati JPEG , è possibile
selezionare un album utilizzando DVD MENU/
ALBUM+ o DVD TOP MENU/ALBUM– sul
telecomando.
Premere H quando si desidera uscire
dalla riproduzione di diapositive.
Tornare alla riproduzione normale
dall’immagine corrente.
Per modificare il tempo di
intervallo della riproduzione di
diapositive
Ogni volta che si preme il tasto M durante la
riproduzione di diapositive, il tempo di
intervallo cambia. Ad ogni pressione,
l’indicazione cambia nel modo seguente:
1M t 2M t 3M
t
Premere O RETURN o C.
Premere M durante la visualizzazione
di un’immagine JPEG.
La riproduzione di diapositive inizia
dall’immagine corrente.
Per tornare alla schermata
precedente
32IT
4
JPEG
Il tempo di intervallo 3M è più veloce di 2M.
Nota
La riproduzione di diapositive può avvenire in
un’unica direzione.
Per ruotare l’immagine
corrente
5
6
7
8
9
10
0
H
C/c
(Riproduzione programmata)
È possibile riprodurre il contenuto di un disco
nell’ordine desiderato organizzando l’ordine dei
brani del disco in modo da creare un programma
personalizzato. È possibile programmare fino a
25 brani.
Riproduzione di dischi
4
Creazione di un
programma personalizzato
PLAY
MODE
REPEAT
Ruotare l’immagine corrente usando C/c
Ogni volta che si preme c, l’immagine gira in
senso orario di 90º.
Ogni volta che si preme C, l’immagine gira in
senso antiorario di 90º.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
0
Tasti
numerici
H
Nota
Non è possibile ruotare l’immagine durante la
riproduzione di diapositive. Premere H per tornare
alla riproduzione normale prima di questa operazione.
C/X/x/c
ENTER
O RETURN
CLEAR
1
Nel modo di arresto, premere più volte
PLAY MODE fino a che “PGM” non
appare sul display del pannello
frontale.
Il menu relativo al programma viene
visualizzato sullo schermo del televisore.
Ad esempio, selezionare un brano su un
disco MP3.
Program
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Total Time - - : - -
continua
33IT
Per controllare i brani o gli album già creati
una volta, premere C per selezionare l’icona
relativa alla freccia per lo scorrimento,
quindi far scorrere la freccia per
visualizzare il resto dell’elenco utilizzando
X/x. Premere c o O RETURN per tornare
all’elenco dei brani.
È possibile selezionare l’icona relativa alla
freccia per lo scorrimento solo se ci sono
più di 9 brani o album programmati.
2
Program
1 Album
2 Album
Track
3 Album2(CD)
ALL TRACKS
4 Album1 TRACK1
5 Album2 TRACK2
6 Album3 TRACK3
7
4 TRACK4
8
5 TRACK5
9
6 TRACK6
10
7 TRACK7
8 TRACK8
9 TRACK9
Tempo totale dei brani programmati
(ad eccezione di MP3)
Program
1 TRACK7
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Ad esempio, selezionare il brano “7”.
Total Time - - : - -
Total Time - - : - -
Per programmare altri brani, ripetere i
punti da 2 a 4.
I brani programmati vengono visualizzati
nell’ordine selezionato.
6
Selezionare il brano che si desidera
programmare.
Program
1 Album
2 Album
Track
3 Album2(CD)
ALL TRACKS
4 Album1 TRACK1
5 Album2 TRACK2
6 Album3 TRACK3
7
4 TRACK4
8
5 TRACK5
9
6 TRACK6
10
7 TRACK7
8 TRACK8
9 TRACK9
5
Total Time - - : - -
Per selezionare un brano non visualizzato
nella finestra, premere c per selezionare
l’icona relativa alla freccia per lo
scorrimento, quindi far scorrere la freccia
per visualizzare il resto dell’elenco
utilizzando X/x. Premere C oppure
O RETURN per tornare all’elenco dei
brani.
È possibile selezionare l’icona relativa alla
freccia per lo scorrimento solo se ci sono
più di 9 brani.
34IT
Premere X/x o i tasti numerici per
selezionare “7”, quindi premere
ENTER.
Premere c.
Il cursore si sposta in corrispondenza del
brano (in questo caso, “1”). Prima di
programmare le piste sonore MP3, è
necessario selezionare l’album.
3
4
Premere H per iniziare la riproduzione
programmata.
La riproduzione programmata ha inizio.
Quando il programma termina, è possibile
ripetere lo stesso programma premendo
H.
Per tornare al modo di
riproduzione normale
Nel modo di arresto, premere più volte PLAY
MODE fino a che “PGM” non scompare dal
display del pannello frontale.
Ulteriori operazioni
Per
Procedere come segue
Disattivare il
Nel modo di arresto, premere
menu di
PLAY MODE per disattivare il
programmazione menu di programmazione.
Annullare
l’ordine
programmato
Premere CLEAR al punto 5;
l’ultimo programma viene
cancellato.
Note
• La funzione di riproduzione programmata non è
disponibile per i DVD e i JPEG.
• Quando si rimuove il disco, la riproduzione
programmata viene annullata e il programma creato
viene cancellato.
• Durante la programmazione di piste sonore MP3,
“--:--” viene visualizzato come tempo di riproduzione
totale dei brani programmati.
Suggerimento
È possibile eseguire la riproduzione ripetuta dei brani
programmati. Premere REPEAT oppure impostare
[RIPETIZIONE] su [TUTTO] nella schermata del
menu di controllo durante la riproduzione
programmata (pagina 36).
Riproduzione in ordine
casuale
(Riproduzione in ordine casuale)
Riproduzione di dischi
È possibile predisporre il sistema in modo che
“mischi” i brani e li riproduca in ordine casuale.
L’ordine di riproduzione cambierà di volta in
volta.
PLAY
MODE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
0
H
1
Nel modo di arresto, premere più volte
PLAY MODE fino a che “SHUF” non
appare sul display del pannello
frontale.
Se viene riprodotto un disco contenente
MP3, è possibile riprodurre tutti i brani
degli album in ordine casuale.
Per maggiori informazioni sul modo
casuale album, vedere la pagina 36.
2
Premere H.
Per tornare al modo di
riproduzione normale
Nel modo di arresto, premere più volte PLAY
MODE fino a che “SHUF” non appare sul
display del pannello frontale (CASUALE
annullato). Lo stesso vale per l’annullamento di
CASUALE (ALBUM).
continua
35IT
Impostazione del modo
casuale nel menu di controllo
È possibile selezionare il modo casuale normale
oppure il modo casuale album (solo MP3).
4
5
6
7
8
9
10
0
(Riproduzione ripetuta)
È possibile riprodurre tutti i titoli/brani/file
oppure un solo titolo/capitolo/brano su un disco.
Nel modo di riproduzione casuale o
programmata, il sistema ripete i brani in ordine
casuale o nell’ordine programmato.
Non è possibile effettuare la ripetizione della
riproduzione durante la riproduzione PBC di
VIDEO CD (pagina 28).
H
ENTER
C/X/x/c
DVD
DISPLAY
Riproduzione ripetuta
REPEAT
1
Premere DVD DISPLAY.
Viene visualizzato il menu di controllo.
2
Premere X/x per selezionare
(MODO), quindi premere ENTER o c.
HOME TOWN
ROCK BEST HIT
(15)
Selezionare CASUALE o CASUALE
(ALBUM) mediante X/x e premere
ENTER.
CASUALE: riproduce in ordine casuale i
brani del disco.
CASUALE (ALBUM): riproduce in ordine
casuale i brani dell’album selezionato.
Premere H.
Viene avviata la riproduzione nel modo
casuale selezionato.
Nota
La riproduzione in ordine casuale viene annullata
quando si estrae il disco. Il modo di riproduzione
cambia nella sequenza seguente:
CASUALE t CONTINUATA
CASUALE (ALBUM) t CONTINUATA
(ALBUM)
36IT
3
5
6
7
8
9
10
0
MP3
C/X/x/c
DVD
DISPLAY
1
4
2
4
H
CONTINUATA
CONTINUATA(ALBUM)
CASUALE
CASUALE(ALBUM)
PROGRAMMA
3
1
ENTER
Premere DVD DISPLAY.
Viene visualizzato il menu di controllo.
2
Premere X/x per selezionare
(RIPETIZIONE), quindi premere
ENTER.
Se non viene selezionato [OFF],
l’indicatore di [RIPETIZIONE] si illumina
in verde.
3
Selezionare l’impostazione della
ripetizione della riproduzione, quindi
premere ENTER.
DVD
• A seconda del disco DVD, la ripetizione ripetuta non
funziona.
• La ripetizione della riproduzione viene cancellata
quando si estrae il disco.
• Se è selezionata l’opzione [TUTTO], la riproduzione
ripetuta è limitata a 5 volte.
Suggerimenti
OFF
TUTTO
TITOLO
CAPITOLO
x Se viene riprodotto un DVD
• OFF: non viene effettuata la
ripetizione della riproduzione.
• TUTTO: ripete tutti i titoli.
• TITOLO: ripete il titolo corrente sul
disco.
• CAPITOLO: ripete il capitolo
corrente.
• È possibile impostare la ripetizione della
riproduzione nel modo di arresto.
Dopo aver selezionato la voce [RIPETIZIONE],
premere H.
Il sistema inizia la ripetizione della riproduzione.
• È possibile visualizzare rapidamente lo stato della
[RIPETIZIONE].
Premere REPEAT sul telecomando.
• È possibile eseguire la riproduzione ripetuta di titoli
DVD che contengono capitoli.
Riproduzione di dischi
DVD
1 2 ( 2 7 ) TITOLO12
18(34)
T
1:32:55
Note
x Se viene riprodotto un VIDEO CD/
Super Audio CD/CD/MP3 e se la
riproduzione programmata è impostata
su OFF
• OFF: non viene effettuata la
ripetizione della riproduzione.
• TUTTO: consente di ripetere tutti i
brani di un disco o l’album corrente
(solo quando sono selezionate le
opzioni CONTINUATA (ALBUM) o
CASUALE (ALBUM) nel modo di
riproduzione).
• BRANO: ripete il brano corrente.
x Se viene riprodotto un file JPEG
• OFF: non viene effettuata la
ripetizione della riproduzione.
• TUTTO: consente di ripetere tutti i
file sul disco (quando è selezionata
l’opzione CONTINUATA nel modo
di riproduzione), oppure di ripetere
l’album corrente (quando è
selezionata l’opzione CONTINUATA
(ALBUM) nel modo di riproduzione).
x Quando la riproduzione
programmata è impostata su ON
• OFF: non viene effettuata la
ripetizione della riproduzione.
• TUTTO: ripete la riproduzione
programmata.
37IT
Per modificare la velocità di
ricerca (solo DVD/VIDEO CD)
Ricerca di un punto
particolare di un disco
È possibile individuare rapidamente un punto
particolare di un disco controllando l’immagine
o riproducendo il disco al rallentatore.
Direzione della riproduzione
1M t 2M
H
5
6
7
8
9
10
0
SLOW
m/M
/
Direzione opposta
1m t 2m
t
4
t
(Ricerca, Riproduzione al rallentatore)
Ogni volta che si preme il tasto m o M
durante la ricerca, la velocità di riproduzione
cambia. Sono disponibili due velocità. Ad ogni
pressione, l’indicazione cambia nel modo
seguente:
La velocità di riproduzione 2M/2m è
superiore a quella 1M/1m.
Ricerca fotogramma per
fotogramma (Riproduzione al
rallentatore)
(Solo DVD/VIDEO CD)
Premere
o
quando il sistema è nel
modo di pausa.
Individuazione rapida di un
punto riproducendo il disco in
modo di avanzamento rapido
o di riavvolgimento rapido
(Ricerca)
1
2
Premere m o M durante la
riproduzione di un disco.
Dopo aver individuato il punto
desiderato, premere H per tornare
alla velocità normale.
Per tornare alla velocità normale, premere H.
Per modificare la velocità della
riproduzione al rallentatore
Ogni volta che si preme il tasto
o
durante
la riproduzione al rallentatore, la velocità di
riproduzione cambia. Sono disponibili due
velocità. Ad ogni pressione, l’indicazione
cambia nel modo seguente:
Direzione della riproduzione
2 t1
t
• A seconda del DVD/VIDEO CD, potrebbe non essere
possibile effettuare alcune delle operazioni descritte.
• Durante la ricerca o la riproduzione al rallentatore,
l’audio è disattivato.
Direzione opposta (solo DVD)
2 t1
t
Note
La velocità di riproduzione 2
a 1 /1 .
38IT
/2
è inferiore
x Se viene riprodotto un DVD
(TITOLO)
x Se viene riprodotto un VIDEO CD
(BRANO)
x Se viene riprodotto un Super Audio
CD
(BRANO)
È possibile ricercare un titolo (DVD), capitolo
(DVD), brano (CD, VIDEO CD, Super Audio
CD, MP3), indice (VIDEO CD, Super Audio
CD), album (MP3, JPEG) e file (JPEG). Come
per i titoli, agli album ed ai file sul disco
vengono assegnati nomi singoli per cui è
possibile selezionare ciò che si desidera dal
Menù Controllo. Inoltre, poiché anche ai
capitoli e agli indici sono assegnati dei numeri
univoci sul disco, è possibile selezionare il
capitolo o indice desiderato immettendo il
relativo numero. È infine possibile ricercare un
punto specifico utilizzando il codice temporale
(CERCA DURATA).
Non è possibile ricercare una scena di un
VIDEO CD (quando la funzione PBC è accesa).
Tasti
numerici
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
0
C/X/x/c
DVD
DISPLAY
ENTER
O RETURN
CLEAR
x Se viene riprodotto un CD
(BRANO)
x Se viene riprodotto un disco MP3
(ALBUM) o
(BRANO)
x Se viene visualizzato un file JPEG
(ALBUM) o
1
Premere DVD DISPLAY.
Viene visualizzato il menu di controllo.
2
(FILE)
Esempio: quando si seleziona
(BRANO)
Viene visualizzato l’elenco dei brani
contenuti nel disco.
CD
CD
1.HIGHWAY
2.VIEW POINT
3.MY CHILDREN
4.DANCING
5.GOOD TASTE
6.DESTINATION
7.MARATHON
8.PLACE-KICK
9.TAKE IT EASY
10.PORT TOWER
11.STANDARD
12.LADY
Se non è possibile visualizzare nella
finestra l’elenco di tutti i brani o di tutti gli
album, viene visualizzata la freccia per lo
scorrimento. Premere c per selezionare
l’icona relativa alla freccia per lo
scorrimento, quindi far scorrere la freccia
per visualizzare il resto dell’elenco
utilizzando X/x. Premere C o O
RETURN per tornare al brano o all’elenco
di album.
CD
Ricerca di un titolo/brano/
album/file
Riproduzione di dischi
Ricerca di un titolo/
capitolo/brano/indice/
album/file
CD
13.STAY
14.BAD
15.BEAUTIFUL
16.HOLD.ME
17.FIRST TIME
18.BLUE SKY
19.OUR EARTH
20.NO NAME
21.SWEETEST
22.KISS ME
23.FIRE
24.ANGEL
Premere X/x per selezionare il metodo
di ricerca, quindi premere ENTER o c.
continua
39IT
3
Premere X/x per selezionare il brano
desiderato, quindi premere ENTER.
Il sistema avvia la riproduzione a partire dal
brano selezionato.
In caso di errore
Cancellare il numero premendo CLEAR,
quindi selezionare un numero diverso.
5
Il sistema inizia la riproduzione partendo
dal numero selezionato.
Ricerca di un capitolo/indice
1
2
Premere ENTER.
Premere DVD DISPLAY.
Nota
Viene visualizzato il menu di controllo.
Quando si riproduce un VIDEO CD con funzioni PBC,
la funzione di ricerca di indice non funziona.
Premere X/x per scegliere il metodo di
ricerca.
x Se viene riprodotto un DVD
Premere più volte DVD DISPLAY fino a che il
menu di controllo non scompare.
(CAPITOLO)
x Quando si riproduce un VIDEO CD
(sprovvisto di funzioni PBC)
(INDICE)
x Se viene riprodotto un Super Audio CD
(INDICE)
Esempio: se viene selezionato
(CAPITOLO)
“** (**)” è selezionato (** si riferisce a un
numero).
Il numero riportato tra parentesi indica il
numero totale di capitoli, o indici.
DVD
1 2 ( 2 7 ) TITOLO12
18(34)
T
1:32:55
Per disattivare il menu di
controllo
DVD
Per ricercare un punto specifico
utilizzando il codice temporale
(CERCA DURATA)
Esempio: se si cerca il tempo di riproduzione del
titolo corrente su un DVD
1
Al punto 2, selezionare
(DURATA).
“T **:**:**” (tempo di riproduzione del titolo
corrente) è selezionato.
2
Premere ENTER o c.
“T--:--:--” appare sopra “T**:**:**”.
3
Inserire il codice temporale tramite i tasti
numerici, quindi premere ENTER.
Ad esempio per trovare il punto desiderato 2
ore, 10 minuti e 20 secondi dopo l’inizio, è
sufficiente immettere “2:10:20”.
Note
3
Premere ENTER o c.
“** (**)” diventa “-- (**)”.
DVD
1 2 ( 2 7 ) TITOLO12
––(34)
T
1:32:55
DVD
• Il numero del titolo, capitolo o brano visualizzato è lo
stesso numero registrato sul disco.
• La funzione di ricerca dell’ora non funziona su un
VIDEO CD (quando la funzione PBC è attiva).
• Se si riproduce un DVD, specificare il tempo di
riproduzione del titolo corrente utilizzando il codice
temporale. Se si riproduce un CD, Super Audio CD,
VIDEO CD o MP3, specificare il tempo di
riproduzione del brano corrente utilizzando il codice
temporale.
Suggerimento
4
40IT
Per selezionare il numero di capitolo o
di indice che si desidera ricercare,
premere X/x o i tasti numerici.
È possibile modificare il display in modo che venga
visualizzato il tempo di riproduzione o il tempo
rimasto. Per ulteriori dettagli, vedere la sezione
“Controllo del tempo di riproduzione e del tempo
residuo” (pagina 44).
Visualizzazione delle
informazioni sul disco
Utilizzando il display del pannello frontale
(pagina 86), è possibile controllare le
informazioni relative a un disco, quali il tempo
residuo, il numero totale di titoli di un DVD, i
brani in un CD, Super Audio CD, VIDEO CD o
MP3, oppure i file nel formato JPEG.
4
5
6
7
8
9
10
0
DISPLAY
Tempo di riproduzione e numero del titolo corrente
Riproduzione di dischi
Visualizzazione del tempo di
riproduzione e del tempo
residuo sul display del
pannello frontale
Se viene riprodotto un DVD
Tempo residuo del titolo
corrente
Tempo di riproduzione e
numero del capitolo
corrente
Tempo residuo del
capitolo corrente
Nome titolo a)
Campo audio corrente b)
Premere DISPLAY.
Volume b)
Ogni volta che si preme DISPLAY durante la
riproduzione del disco, il display cambia come
indicato dei grafici.
continua
41IT
Se viene riprodotto un VIDEO CD
(privo delle funzioni PBC), Super
Audio CD o CD
Se viene riprodotto un disco MP3
Tempo di riproduzione e numero di brano corrente
Tempo di riproduzione e numero di brano corrente
(se viene riprodotto un CD)
Tempo residuo del brano
corrente
Tempo residuo del brano
corrente
Nome del brano (del file)
e tempo di riproduzione
Tempo di riproduzione
del disco
Nome album (cartella) c)
Tempo residuo del disco
Campo audio corrente b)
Nome brano a)
Volume b)
Campo audio corrente b)
Volume b)
42IT
Se viene riprodotto un file JPEG
Numero del file corrente
Quando la riproduzione
programmata è attivata
Numero di brani programmati e tempo di
riproduzione totale
Riproduzione di dischi
Nome file
Tempo residuo del brano
corrente
Nome album (cartella) c)
Nome brano a)
Campo audio corrente b)
Campo audio corrente b)
Volume b)
Volume b)
a) Queste informazioni vengono ignorate nel
caso in cui le informazioni relative al nome
non esistano.
b) Torna alle prime informazioni quando il
tempo dell’indicazione è stato completato.
c) Ritorna alla prima informazione quando lo
scorrimento dei testi è finito.
Note
• A seconda del tipo di disco riprodotto e del modo di
riproduzione, le informazioni sul disco potrebbero
non essere visualizzate.
• Le tag ID3 sono disponibili esclusivamente nella
versione 1.
• Se il file MP3 riprodotto dispone di una tag ID3, le
relative informazioni vengono visualizzate sotto
forma di nome del brano (file).
continua
43IT
• Per i nomi degli album e dei brani, è possibile
utilizzare esclusivamente lettere e numeri. Eventuali
altri caratteri vengono visualizzati come “ ”.
• Nei casi riportati di seguito, è possibile che il tempo
di riproduzione trascorso e il tempo residuo del brano
corrente non vengano visualizzati in modo accurato.
– se viene riprodotto un file MP3 con velocità di
trasmissione variabile (VBR).
– durante l’avanzamento/riavvolgimento rapido.
Suggerimenti
• Durante la riproduzione di VIDEO CD provvisti di
funzioni PBC, viene visualizzato solo il tempo di
riproduzione della scena.
• Il tempo di riproduzione e il tempo residuo del
capitolo, titolo, brano scena o disco correnti vengono
inoltre visualizzati sullo schermo televisivo. Vedere
la sezione “Controllo del tempo di riproduzione e del
tempo residuo” per le informazioni su come leggere
queste informazioni.
Controllo del tempo di
riproduzione e del tempo
residuo
È possibile controllare il tempo di riproduzione
e il tempo residuo del titolo, capitolo o brano
correnti e il tempo totale di riproduzione o il
tempo residuo del disco. È inoltre possibile
verificare le informazioni di testo di DVD/CD/
Super Audio CD, nonché il nome della cartella/
nome del file/tag ID3 (solo il titolo della
canzone) di MP3 registrati sul disco.
4
5
6
7
8
9
10
0
DISPLAY
DVD
DISPLAY
1
Premere DVD DISPLAY durante la
riproduzione.
Viene visualizzato il menu di controllo.
DVD
1 2 ( 2 7 ) TITOLO12
18(34)
T
DVD
1:32:55
Tipo di
disco
Informazioni sulla durata
2
Premere DISPLAY più volte per
cambiare le informazioni sulla durata.
Il display e i tipi di tempo che si possono
controllare dipendono dal disco che viene
riprodotto.
x Se viene riprodotto un DVD
• T **:**:**
Tempo di riproduzione del titolo
corrente
44IT
Controllo delle informazioni
sulla data (solo JPEG)
È possibile controllare le informazioni della data
durante la riproduzione quando la tag Exif*
viene registrata nei dati dell’immagine JPEG.
4
5
6
7
8
9
10
0
x Quando si riproduce un VIDEO CD
(provvisto di funzioni PBC)
• **:**
Tempo di riproduzione della scena
corrente
DVD
DISPLAY
Riproduzione di dischi
• T–**:**:**
Tempo residuo del titolo corrente
• C **:**:**
Tempo di riproduzione del capitolo
corrente
• C–**:**:**
Tempo residuo del capitolo corrente
• **:**:**
Tempo di riproduzione del menu o
titolo corrente senza un capitolo
x Se viene riprodotto un VIDEO CD
(privo delle funzioni PBC), Super Audio
CD o CD
• T **:**
Tempo di riproduzione del brano
corrente
• T–**:**
Tempo residuo del brano corrente
• D **:**
Tempo di riproduzione del disco
corrente
• D–**:**
Tempo residuo del disco corrente
Premere DVD DISPLAY durante la
riproduzione.
Viene visualizzato il menu di controllo.
MOUNTAIN
FAMILY
1 ( 2 0 ) BIRTHDAY
01 / 01/ 2004
Informazioni sulla data
x Se viene riprodotto un disco MP3
• T **:**
Tempo di riproduzione del brano
corrente
• T–**:**
Tempo residuo del brano corrente
Per disattivare il menu di
controllo
Premere più volte DVD DISPLAY fino a che il
menu di controllo non scompare.
Note
• Possono essere visualizzate solo le lettere
dell’alfabeto.
• A seconda del tipo di disco riprodotto, il sistema è in
grado di visualizzare soltanto un numero limitato di
caratteri. Inoltre, a seconda del disco, non tutti i
caratteri di testo verranno visualizzati.
JPEG
* L’“Exchangeable Image File Format” (formato di
file di immagini scambiabile) è un formato di
immagine di fotocamera digitale definito dalla
Japan Electronics and Information technology
Industries Association (JEITA).
Nota
Se non sono disponibili informazioni sulla data, oppure
se i dati sul disco sono danneggiati, il sistema non può
visualizzare le informazioni relative alla data.
Suggerimento
È possibile modificare l’ordine delle informazioni
relative alla data in [DATA JPEG] di
[IMPOSTAZIONE PERSONALIZZATA]
(pagina 72).
45IT
2
Regolazioni dell’audio
Premere X/x per selezionare
(AUDIO), quindi premere ENTER.
Vengono visualizzate le opzioni di AUDIO.
Modifica dell’audio
DVD
1 2 ( 2 7 ) TITOLO12
18(34)
DVD
T
1:32:55
1: INGLESE
2: FRANCESE
3: SPAGNOLO
Se il DVD è multilingue, è possibile selezionare
la lingua desiderata durante la riproduzione del
DVD.
Se il DVD è registrato in diversi formati audio
(PCM, Dolby Digital, MPEG audio o DTS), è
possibile selezionare il formato audio durante la
riproduzione del DVD.
Con lettori CD stereo, VIDEO CD o MP3, è
possibile selezionare il suono dal canale destro o
da quello sinistro e ascoltare il suono del canale
selezionato attraverso sia il diffusore destro che
quello sinistro (in questo caso, il suono perde
l’effetto stereo). Ad esempio, quando si
riproduce un disco contenente una canzone con
i suoni vocali sul canale destro e i suoni
strumentali sul canale sinistro, è possibile
selezionare il canale sinistro e ascoltare solo i
suoni strumentali da entrambi i diffusori.
AUDIO
X/x
DVD
DISPLAY
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
0
Premere X/x per selezionare il segnale
audio desiderato.
x Se viene riprodotto un DVD
A seconda del DVD, la scelta della lingua è
diversa.
Quando viene visualizzato un numero a 4
cifre, questo rappresenta un codice lingua.
Fare riferimento all’elenco a pagina 89 per
vedere a quale lingua corrisponde il codice.
Quando la stessa lingua viene visualizzata
due o più volte, il DVD è registrato in
diversi formati audio.
x Quando si riproduce un VIDEO CD,
CD o un MP3
Le impostazioni predefinite sono
sottolineate.
• STEREO: il suono stereo standard
• 1/S: il suono del canale sinistro
(monofonico)
• 2/D: il suono del canale destro
(monofonico)
x Se viene riprodotto un Super Audio
CD
ENTER
Premere DVD DISPLAY durante la
riproduzione.
Viene visualizzato il menu di controllo.
46IT
3
Nel modo di arresto, a seconda del Super
Audio CD, la scelta delle impostazioni è
diversa.
• MULTI: il disco è dotato di una zona
di riproduzione a più canali.
• 2CH: il disco è dotato di una zona di
riproduzione a 2 canali.
• CD: se si desidera riprodurre il disco
come un CD convenzionale.
Nota
Non tutti i dischi forniscono queste tre possibilità
durante la riproduzione di un Super Audio CD.
Ciò dipende dalla configurazione degli strati del
Super Audio CD da riprodurre.
4
Premere ENTER.
Componente surround 2
Premere più volte DVD DISPLAY fino a che il
menu di controllo non scompare.
Note
• Non è possibile cambiare il suono dei dischi che non
sono registrati in diversi formati audio.
• Durante la riproduzione di un DVD, il suono
potrebbe cambiare automaticamente.
Suggerimenti
• È possibile selezionare direttamente [AUDIO]
premendo il tasto AUDIO. Ad ogni pressione del
tasto, la voce cambia.
• È possibile controllare le informazioni audio, come la
lingua o il canale del suono di un disco nel display del
pannello anteriore.
Visualizzazione delle
informazioni audio del disco
(solo DVD)
DOLBY DIGITAL 3 / 2 . 1
Componente anteriore 2 +
Componente centrale 1
Componente LFE
(effetto bassa
frequenza) 1
Seguono alcuni esempi di
display:
Regolazioni dell’audio
Per disattivare il menu di
controllo
* Viene visualizzato [PCM], [MPEG], [DTS] o
[DOLBY DIGITAL].
Nel caso in cui venga visualizzato [DOLBY
DIGITAL], i canali presenti nel brano
riprodotto sono indicati da numeri come
segue:
Per i componenti sonori Dolby Digital 5.1
canali:
• PCM (stereo)
PROGRAM FORMAT
PCM 48kHz 24bit
• Dolby Surround
PROGRAM FORMAT
DOLBY DIGITAL 2/0
DOLBY SURROUND
Quando si seleziona [AUDIO], i canali in corso
di riproduzione sono visualizzati sullo schermo.
Ad esempio, in formato Dolby Digital, vari tipi
di segnali, da monofonici a 5.1 canali, possono
essere registrati su un DVD. A seconda del
DVD, il numero di canali registrati potrebbe
cambiare.
Formato audio corrente*
DVD
1 2 ( 2 7 ) TITOLO12
18(34)
DVD
T
1:32:55
1: INGLESE
PROGRAM FORMAT
DOLBY DIGITAL 3/2.1
• Dolby Digital 5.1ch
PROGRAM FORMAT
DOLBY DIGITAL 3/2.1
• DTS
PROGRAM FORMAT
DTS 3/2.1
Suggerimenti
• Quando il segnale contiene componenti di segnale
surround come LS, RS, o S, l’effetto surround risulta
enfatizzato.
• Se vengono riprodotti brani sonori MPEG AUDIO, il
sistema emette segnali PCM (stereo).
47IT
Effetto surround
È possibile ottenere effetti surround
semplicemente selezionando uno dei campi
sonori preprogrammati del sistema. Gli effetti
surround permettono di potenziare l’audio
ricreando nell’ambiente domestico l’atmosfera
tipica di un cinema.
Per selezionare il campo audio, premere AUTO
FORMAT DIRECT o MODE sul telecomando
in maniera che il display del pannello frontale
visualizzi il campo sonoro desiderato.
Decodifica automatica del
segnale audio in ingresso
(AUTO FORMAT DIRECT
AUTO)
Campo sonoro
Display
AUTO FORMAT DIRECT
AUTO
A.F.D AUTO
Uso dei soli diffusori anteriori
e del subwoofer (2 CHANNEL
STEREO)
In questo modo l’audio viene trasmesso dai
diffusori anteriori sinistro e destro e dal
subwoofer. Le fonti stereo a due canali standard
escludono completamente l’elaborazione del
campo sonoro. I formati surround a più canali
vengono smistati su due canali.
Ciò consente di riprodurre qualsiasi fonte
mediante i soli diffusori anteriori destro e
sinistro e il subwoofer.
MODE
La funzione di decodifica automatica rileva
automaticamente il tipo di segnale audio in
ingresso (Dolby Digital, DTS o stereo a 2 canali
standard) ed esegue la decodifica appropriata se
necessario. In questo modo l’audio viene
riprodotto nel modo in cui è stato registrato/
codificato senza aggiunta di alcun effetto (ad
esempio, riverberazione).
Tuttavia, in assenza di segnali a bassa frequenza
(Dolby Digital LFE, ecc.), viene generato un
segnale a bassa frequenza da trasmettere al
subwoofer.
AUTO
FORMAT
DIRECT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
0
Premere più volte AUTO FORMAT DIRECT
sul telecomando in maniera che il display
del pannello frontale visualizzi “A.F.D.
AUTO”.
48IT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
0
Premere MODE sul telecomando in maniera
che il display del pannello frontale
visualizzi “2CH ST”.
Campo sonoro
Display
2CHANNEL STEREO
2CH ST
Selezione di un campo audio
(pulsante AUTO FORMAT
DIRECT)
Selezione di un campo audio
(pulsante MODE)
MODE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
0
Premere più volte AUTO FORMAT DIRECT
sul telecomando in maniera che il display
del pannello frontale visualizzi il campo
sonoro desiderato.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
0
Premere più volte MODE sul telecomando
in maniera che il display del pannello
frontale visualizzi il campo sonoro
desiderato.
Campo sonoro
Display
Campo sonoro
Display
2CHANNEL STEREO
2CH ST
AUTO FORMAT DIRECT
AUTO
A.F.D AUTO
ROCK
ROCK
AUTO FORMAT DIRECT
PRO LOGIC
DOLBY PL
AUTO FORMAT DIRECT
PRO LOGICII MOVIE
PLII MOVIE
AUTO FORMAT DIRECT
PRO LOGICII MUSIC
PLII MUSIC
x AUTO FORMAT DIRECT PRO LOGIC
Dolby Pro Logic crea cinque canali di uscita da
sorgenti a due canali. Questo modo esegue la
decodifica Pro Logic sul segnale di ingresso e
uscita sui diffusori anteriore, centrale e
surround. Nel frattempo, il canale surround
diventa monofonico.
POP
POP
JAZZ
JAZZ
CLASSIC
CLASSIC
NEWS
NEWS
SPORTS
SPORTS
MOVIE
MOVIE
Regolazioni dell’audio
AUTO FORMAT
DIRECT
x ROCK, POP, JAZZ, CLASSIC, NEWS,
SPORTS, MOVIE
Ciuascun modo fornisce l’audio più adatto alla
sorgente.
Quando si utilizzano le cuffie
Campo sonoro
Display
x AUTO FORMAT DIRECT PRO LOGICII
MOVIE/MUSIC
HEADPHONE 2
CHANNEL STEREO
HP 2CH
Dolby Pro LogicII crea cinque canali di uscita
con larghezza di banda totale da sorgenti a due
canali. Questo avviene mediante un
decodificatore surround a matrice attiva di
elevata purezza che utilizza le proprietà spaziali
della registrazione originale senza aggiungervi
nuovi suoni o tonalità.
HEADPHONE
SURROUND
HP SURR
x HEADPHONE 2CHANNEL STEREO
Questo modo emette l’audio dalla cuffia S/D. Le
fonti stereo a due canali standard escludono
completamente l’elaborazione del campo
sonoro. I formati surround a più canali vengono
smistati su due canali.
continua
49IT
x HEADPHONE SURROUND
Questa modalità trasmette il suono in surround
dalla cuffia S/D.
Uso dell’effetto sonoro
Per disattivare l’effetto surround
Premere più volte AUTO FORMAT DIRECT
sul telecomando in maniera che il display del
pannello frontale visualizzi “A.F.D. AUTO”,
oppure premere MODE sul telecomando per
visualizzare “2CH ST”.
Questo sistema fornisce 2 tipi di effetti sonori,
grazie alla semplice pressione di un tasto.
Scegliere l’audio più adatto alle proprie
esigenze.
Nota
Quando il segnale di ingresso è una sorgente multicanale, vengono cancellati l’AUTO FORMAT
DIRECT PRO LOGIC, l’AUTO FORMAT DIRECT
PRO LOGICII MOVIE/MUSIC e la sorgente multicanale viene trasmessa direttamente.
DSGX
NIGHT MODE
1
2
3
4
5
6
Suggerimento
7
8
9
Se si desidera inviare l’audio del televisore o l’audio
stereofonico di una sorgente a due canali dai 6
diffusori, selezionare un qualsiasi campo audio diverso
da “AUTO FORMAT DIRECT AUTO” o
“2CHANNEL STEREO”.
10
0
Premere NIGHT MODE o DSGX sul
telecomando.
L’effetto sonoro è attivato.
x NIGHT MODE
In questo modo, è possibile ascoltare gli effetti
sonori o i dialoghi in un film, come al cinema,
anche a basso volume. È utile per vedere film di
notte.
x DSGX
Con DSGX attivato, le basse frequenze vengono
rafforzate con efficacia.
Per disattivare l’effetto sonoro
Premere di nuovo NIGHT MODE o DSGX sul
telecomando.
Note
• Questi due tipi di effetto sonoro non possono essere
attivati simultaneamente.
• Se viene riprodotto un Super Audio CD, queste
funzioni non sono utilizzabili.
50IT
DVD
1 2 ( 2 7 ) TITOLO12
18(34)
T
1:32:55
Utilizzo delle varie funzioni aggiuntive
Modifica dell’angolo di
inquadratura
1(9)
3
Il numero dell’angolo cambia in “-”.
DVD
1 2 ( 2 7 ) TITOLO12
18(34)
T
1:32:55
ANGLE
2
3
4
5
6
7
8
9
10
0
DVD
–(9)
4
1
Premere ENTER o c.
Selezionare il numero di angolo con i
tasti numerici oppure X/x, quindi
premere ENTER.
L’angolo passa a quello selezionato.
Per disattivare il menu di
controllo
Utilizzo delle varie funzioni aggiuntive
Se su un DVD, per un’unica scena, sono
registrati più angoli (multiangoli), è possibile
modificare l’angolo di inquadratura.
Ad esempio, durante la riproduzione di una
scena con un treno in movimento, è possibile
visualizzare la scena di fronte, dal finestrino
sinistro o da quello destro del treno, senza
interrompere il movimento del treno.
Tasti
numerici
DVD
Premere più volte DVD DISPLAY fino a che il
menu di controllo non scompare.
Nota
C/X/x/c
ENTER
DVD
DISPLAY
A seconda del DVD, potrebbe non essere possibile
cambiare gli angoli anche se sul DVD sono registrati
angoli diversi.
Suggerimento
1
Premere DVD DISPLAY durante la
riproduzione.
È possibile selezionare direttamente l’angolo
premendo il tasto ANGLE. Ad ogni pressione del tasto,
l’angolo cambia.
Viene visualizzato il menu di controllo.
2
Premere X/x per selezionare
(ANGOLO).
Viene visualizzato il numero dell’angolo.
Il numero fra parentesi indica il numero
complessivo degli angoli. L’indicatore
[ANGOLO] si illumina in verde quando sul
disco sono registrati degli angoli.
51IT
3
Visualizzazione dei
sottotitoli
Se sul disco sono registrati sottotitoli, è possibile
attivare o disattivare i sottotitoli a piacere
durante la riproduzione. Se sono registrati
sottotitoli multilingue, è possibile cambiare la
lingua dei sottotitoli durante la riproduzione o
attivarli o disattivarli in qualsiasi momento. Ad
esempio, è possibile selezionare la lingua in cui
si desidera fare pratica e attivare i sottotitoli per
una migliore comprensione.
Premere X/x per selezionare la lingua.
A seconda del DVD, la scelta della lingua è
diversa.
Quando viene visualizzato un numero a 4
cifre, questo indica un codice lingua. Fare
riferimento all’elenco a pagina 89 per
vedere a quale lingua corrisponde il codice.
4
Premere ENTER.
Per annullare l’impostazione
[SOTTOTITOLO]
Selezionare [OFF] al punto 3.
Per disattivare il menu di
controllo
Premere più volte DVD DISPLAY fino a che il
menu di controllo non scompare.
Nota
SUBTITLE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
0
A seconda del DVD, potrebbe non essere possibile
cambiare i sottotitoli, anche se sul disco sono stati
registrati sottotitoli multilingue.
Suggerimento
È possibile selezionare direttamente i sottotitoli
premendo il tasto SUBTITLE. Ad ogni pressione del
tasto, la lingua cambia.
ENTER
C/X/x/c
DVD
DISPLAY
1
Premere DVD DISPLAY durante la
riproduzione.
Viene visualizzato il menu di controllo.
2
Premere X/x per selezionare
(SOTTOTITOLO), quindi premere
ENTER o c.
Vengono visualizzate le opzioni di
[SOTTOTITOLO].
DVD
1 2 ( 2 7 ) TITOLO12
18(34)
T
1:32:55
OFF
1: INGLESE
2: FRANCESE
3: SPAGNOLO
52IT
DVD
2
Blocco dei dischi
(PROTEZIONE PERSONALIZZATA,
PROTEZIONE)
Protezione personalizzata
È possibile impostare la stessa password di
protezione personalizzata per un massimo di 25
dischi. Se viene impostato il 26° disco, i limiti di
riproduzione del disco per cui è stata impostata
una password vengono annullati.
Tasti
numerici
C/X/x/c
DVD
DISPLAY
1
2
4
5
6
7
8
9
10
0
Viene visualizzato il menu di controllo.
3
Premere X/x per selezionare
(PROTEZIONE PERSONALIZZATA),
quindi premere ENTER o c.
[PROTEZIONE PERSONALIZZATA]
risulta selezionato.
DVD
1 2 ( 2 7 ) TITOLO12
18(34)
T
DVD
1:32:55
ON
PASSWORD
4
Premere X/x per selezionare [ON t],
quindi premere ENTER.
x Se non è stata ancora inserita una
password
Viene visualizzato il display per la
registrazione della nuova password.
PROTEZIONE PERSONALIZZATA
Utilizzo delle varie funzioni aggiuntive
È possibile impostare due tipi di bloccaggio
della riproduzione per un disco.
• Protezione personalizzata
Impostando il bloccaggio della riproduzione il
sistema non riproduce dischi non desiderati.
• Protezione
La riproduzione di alcuni DVD può essere
limitata in base a parametri prestabiliti quali
l’età dello spettatore.
Viene utilizzata la stessa password sia per la
protezione che per la protezione personalizzata.
Premere DVD DISPLAY mentre il
sistema è nel modo di arresto.
Inserire una nuova password di 4
caratteri, quindi premere ENTER .
Immettere una password a 4 cifre
utilizzando i tasti numerici, quindi premere
ENTER.
Viene visualizzato il display di conferma
della password.
3
x
x Se è già stata registrata una
password
ENTER
Viene visualizzato il display di inserimento
della password.
O RETURN
PROTEZIONE PERSONALIZZATA
1
Inserire il disco che si desidera
proteggere.
Inserire la password, quindi premere
ENTER
.
Se il disco viene riprodotto, premere x per
interrompere la riproduzione.
continua
53IT
5
Immettere la password a 4 cifre
utilizzando i tasti numerici, quindi
premere ENTER.
Appare il messaggio [Protezione
personalizzata impostata.] e la schermata
ritorna al display del menu di controllo.
Riproduzione di un disco per
cui è stata impostata la
protezione personalizzata
1
In caso di errore mentre si inserisce la
password
Inserire il disco per cui è stata
impostata la protezione personalizzata.
Viene visualizzato il display
[PROTEZIONE PERSONALIZZATA].
Premere C prima di premere ENTER e
inserire il numero corretto.
PROTEZIONE PERSONALIZZATA
In caso di errore
Protezione personalizzata già impostata.
Inserire la password, quindi premere ENTER .
Premere O RETURN e riprendere a partire dal
punto 3.
Per disattivare il menu di
controllo
Premere più volte DVD DISPLAY fino a che il
menu di controllo non scompare.
Per disattivare la funzione di
protezione personalizzata
1
Al punto 4, selezionare [OFF t], quindi
premere ENTER.
2
Immettere la password a 4 cifre utilizzando i
tasti numerici, quindi premere ENTER.
Per modificare la password
1
Al punto 4, premere X/x per selezionare
[PASSWORD t], quindi premere ENTER.
Viene visualizzato il display di inserimento
della password.
2
Immettere la password a 4 cifre utilizzando i
tasti numerici, quindi premere ENTER.
3
Immettere una nuova password a 4 cifre
utilizzando i tasti numerici, quindi premere
ENTER.
4
Per confermare la password, reimmetterla
utilizzando i tasti numerici, quindi premere
ENTER.
2
Immettere la password a 4 cifre
utilizzando i tasti numerici, quindi
premere ENTER.
Il sistema è pronto per la riproduzione.
Note
• Quando si modifica lo strato o un’area in un Super
Audio CD in cui è impostata la protezione
personalizzata, potrebbe apparire la schermata di
immissione della password.
• Quando si imposta la password Protezione
personalizzata per un Super Audio CD ibrido,
l’impostazione Protezione personalizzata funziona
solo per lo strato corrente.
Suggerimento
Se si dimentica la password, quando il display
[PROTEZIONE PERSONALIZZATA] richiede la
password, inserire il numero a 6 cifre “199703”
utilizzando i tasti numerici, quindi premere ENTER. Il
display richiederà di inserire una nuova password a 4
cifre.
Limitazione della riproduzione
per i minori (Protezione)
(solo DVD)
La riproduzione di alcuni DVD può essere
limitata in base a parametri prestabiliti quali
l’età dello spettatore. La funzione “Protezione”
consente di impostare un livello di limitazione
della riproduzione.
La scena che viene limitata non verrà riprodotta
oppure sarà sostituita con un’altra scena.
54IT
x Se non è stata inserita una password
Viene visualizzato il display per la
registrazione della nuova password.
Tasti
numerici
2
4
5
6
7
8
9
10
0
IMPOSTAZIONE PERSONALIZZATA
PROTEZIONE
3
Inserire una nuova password di 4
caratteri, quindi premere ENTER .
Immettere la password a 4 cifre utilizzando
i tasti numerici, quindi premere ENTER.
Viene visualizzato il display di conferma
della password.
ENTER
O RETURN
x Se è già stata registrata una
password
DVD
SETUP
1
Viene visualizzato il display di inserimento
della password.
Premere DVD SETUP mentre il sistema
è nel modo di arresto.
Viene visualizzato il display di
impostazione.
2
Inserire la password, quindi premere
ENTER .
Premere X/x per selezionare
[IMPOSTAZIONE PERSONALIZZATA],
quindi premere ENTER o c.
Viene visualizzata l’indicazione
[IMPOSTAZIONE PERSONALIZZATA].
AJUSTE PERSONALIZADO
REPRODUCCION PROHIBIDA
SELECCION PISTA
NO
ESTANDAR
AUDIO DRC:
PRIORIDAD DATA CD:
MP3
MM/DD/AAAA
FECHA JPEG:
3
IMPOSTAZIONE PERSONALIZZATA
PROTEZIONE
Premere X/x per selezionare
[PROTEZIONE t], quindi premere
ENTER o c.
4
Utilizzo delle varie funzioni aggiuntive
C/X/x/c
1
Immettere la password utilizzando i
tasti numerici, quindi premere ENTER.
Viene visualizzato il display di
impostazione del livello di limitazione della
riproduzione e di modifica della password.
IMPOSTAZIONE PERSONALIZZATA
PROTEZIONE
LIVELLO:
OFF
USA
STANDARD:
CAMBIA PASSWORD
continua
55IT
5
Premere X/x per selezionare
[STANDARD], quindi premere ENTER o
c.
Vengono visualizzate le voci per
[STANDARD].
IMPOSTAZIONE PERSONALIZZATA
PROTEZIONE
LIVELLO:
OFF
STANDARD:
USA
CAMBIA PASSWORD
ALTRE
6
Premere X/x per selezionare
[LIVELLO], quindi premere ENTER o c.
Vengono visualizzate le voci per
[LIVELLO].
IMPOSTAZIONE PERSONALIZZATA
PROTEZIONE
OFF
LIVELLO:
STANDARD:
8:
NC17
CAMBIA PASSWORD 7:
6:
R
5:
4:
PG13
3:
PG
2:
1:
G
8
Selezionare il livello desiderato
utilizzando X/x, quindi premere
ENTER.
L’impostazione della protezione è
completa.
IMPOSTAZIONE PERSONALIZZATA
PROTEZIONE
LIVELLO:
4:
PG13
STANDARD:
USA
CAMBIA PASSWORD
Più basso è il valore, più estesa è la
limitazione.
56IT
Premere O RETURN o C per tornare alla
schermata precedente.
Disattivazione del display di
impostazione
Premere DVD SETUP più volte fino a che il
display di impostazione non scompare.
Per disattivare la funzione di
protezione e riprodurre il DVD
dopo avere inserito la password
Impostare [LIVELLO] su [OFF] al punto 8.
Premere X/x per selezionare una zona
geografica come livello standard di
limitazione della riproduzione, quindi
premere ENTER.
L’area è selezionata.
Quando si seleziona [ALTRE t],
selezionare e inserire il codice standard
indicato nella tabella a pagina 57
utilizzando i tasti numerici.
7
In caso di errore
Per modificare la password
1
Al punto 5, selezionare [CAMBIA
PASSWORD t] utilizzando x, quindi
premere ENTER o c.
Viene visualizzato il display di inserimento
della password.
2
Seguire il punto 3 per inserire una nuova
password.
Riproduzione di un disco per
cui è stata impostata la
protezione
1
2
Codice dell’area
Standard
Numero di codice
Argentina
2044
2047
Inserire il disco e premere H.
Austria
2046
Viene visualizzato il display
[PROTEZIONE].
Belgio
2057
Brasile
2070
Immettere la password a 4 cifre
utilizzando i tasti numerici, quindi
premere ENTER.
Canada
2079
Cile
2090
Cina
2092
Corea
2304
Note
Danimarca
2115
• Quando si riproduce un DVD sprovvisto della
funzione di protezione, non è possibile limitare la
riproduzione su questo sistema.
• A seconda del DVD, potrebbe essere necessario
cambiare il livello di protezione durante la
riproduzione del disco. In questo caso, immettere la
password, quindi cambiare il livello. Se il modo di
continuazione della riproduzione è annullato, viene
ripristinato il livello d’origine.
Filippine
2424
Finlandia
2165
Il sistema avvia la riproduzione.
Suggerimento
Se si dimentica la password, rimuovere il disco e
ripetere le istruzioni dal punto 1 al punto 3 della
sezione “Limitazione della riproduzione per i minori”.
Quando il display richiede la password, inserire
“199703” utilizzando i tasti numerici, quindi premere
ENTER. Il display richiederà di inserire una nuova
password a 4 cifre. Dopo aver inserito una nuova
password a 4 cifre al punto 3, inserire nuovamente il
disco nel sistema e premere H. Quando viene
visualizzato il display [PROTEZIONE], immettere la
nuova password.
Francia
2174
Germania
2109
Giappone
2276
Hong Kong
2219
India
2248
Indonesia
2238
Italia
2254
Malesia
2363
Messico
2362
Norvegia
2379
Nuova Zelanda
2390
Paesi Bassi
2376
Pakistan
2427
Portogallo
2436
Regno Unito
2184
Russia
2489
Singapore
2501
Spagna
2149
Svezia
2499
Svizzera
2086
Tailandia
2528
Taiwan
2543
Utilizzo delle varie funzioni aggiuntive
Australia
57IT
Numeri di codice di televisori
azionabili con il telecomando
Ulteriori operazioni
Controllo del televisore
con il telecomando in
dotazione
Attraverso la regolazione del segnale del
telecomando è possibile controllare il televisore
utilizzando il telecomando in dotazione.
Note
• Se viene immesso un nuovo codice numerico, quello
precedente verrà cancellato.
• Quando si sostituiscono le pile del telecomando, il
codice numerico potrebbe essere reimpostato sul
valore predefinito (SONY). Ripristinare il codice
numerico appropriato.
Controllo del televisore
tramite il telecomando
TV ?/1
TV
Tasti
numerici
TV VOL +/–
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
0
Televisore
Marca
Numero di codice
SONY
001
Admiral
012, 016, 039
AIWA
001, 007, 008
AKAI
002, 010, 027
AOC
002
Bell&Howell
016, 039
Bestar
027
Blaupunkt
052, 053
Blue sky
027
Brandt
045
Broksonic
(Brocsonic)
002
Bush
006, 027
Clatronic
027
Croslex
034
CURTIS-MATHES
002, 046
DAEWOO
002, 003, 004, 005, 006, 027
Daytron
020
Deccacolour
037
DUAL
027
EMERSON
002, 020
Ferguson
035, 042, 045
First line
010, 027
FISHER
009, 010
FUJITSU
055
TV/VIDEO
FUNAI
054
TV CH +/–
Fraba
027
Tenere premuto il tasto TV [/1 e immettere
il codice di fabbricazione del televisore
(vedere la tabella) utilizzando i tasti
numerici e premere ENTER. Quindi
rilasciare TV [/1.
Se si imposta con successo il codice del
produttore, il pulsante TV lampeggia lentamente
due volte. Se l’impostazione non riesce, il
pulsante TV lampeggia rapidamente cinque
volte.
58IT
Se sono elencati più numeri di codice, provare
ad immetterli uno alla volta fino a trovare quello
compatibile con il televisore utilizzato.
General Electric
002, 012, 049
Goodmans
006, 027, 045
GRUNDIG
038, 052, 053
HITACHI
002, 013, 014, 015, 020, 021,
027
Inno-Hit
027
Irradio
027
ITT/NOKIA
025, 026
JC Penny
002, 012
JVC
018, 019
Numero di codice
Marca
Kendo
027
Supervision
027
Kiton
027
SYLVANIA
002, 034
KTV
002, 020
TaTung
027
LG/Goldstar
002, 020, 027, 028, 038
TEAC
027
LOEWE
027, 028, 038
Techimagen
027
LXI(Sears)
002, 009, 012, 034, 046
TELEFUNKEN
035, 041, 042, 043, 044, 045
MAGNAVOX
002, 020, 027, 034
THOMSON
035, 041, 043, 045
MARANTZ
022
Thorn
027
Mark
027
TOSHIBA
039, 046, 047, 048
Matsui
010, 052, 053
Universum
027
Medion
027
Vestel
027
Mitsubishi/MGA
002, 021, 022
Videch
002, 015
NEC
002, 020, 023, 024, 048
W.W.House
027
NEI
027
WARDS
002, 020
NOKIA
025, 026
Watson
027
Nokia Oceanic
026
ZENITH
016, 017
Nordmende
035, 042
Okano
027
ORION
007
PANASONIC
049, 050, 051
Numero di codice
Ulteriori operazioni
Marca
Controllo del televisore
È possibile controllare il televisore utilizzando i
seguenti tasti.
Philco
002, 004, 015, 020, 034
Premendo
È possibile
PHILIPS
013, 027, 034
TV [/1
Phoenix
027
Spegnere e riaccendere il
televisore.
PIONEER
029, 030, 031, 046, 049
TV/VIDEO
Portland
002
Alternare la fonte di ingresso del
televisore fra il televisore e altre
fonti.
TV VOL +/–
Per regolare il volume del
televisore.
TV CH +/–
Selezionare il canale televisivo.
Provision
027
PYE
027
QUASAR
039, 049
Radio
027
RADIO SHACK
002, 012, 022
Radiola
034
RCA/PROSCAN
002, 012, 032, 033
SABA
035, 041, 042, 043, 045
SAMSUNG
002, 013, 020, 027, 028, 036,
037, 038
SANYO
009, 010, 011
Schneider
027
SCOTT
002
SHARP
020, 039, 040
SIEMENS
052
Signature
016, 039, 040
Sinudyne
027
Supertech
027
Usando i tasti numerici per
controllare il televisore
Quando si imposta il telecomando sul modo TV,
è possibile usare i tasti numerici per controllare
il televisore.
Premere il tasto TV.
Il pulsante TV diventa rosso e il telecomando è
impostato sul modo TV. È possibile selezionare
i canali TV usando i tasti numerici.
>consente di selezionare un numero di canale
superiore a 10.
Per annullare il modo TV, premere di nuovo il
tasto TV.
continua
59IT
Note
• Il tasto TV si spegne quando non si utilizza il
telecomando per 10 secondi.
• A seconda del televisore, potrebbe non essere
possibile controllare il televisore o utilizzare alcuni
dei tasti suddetti.
Suggerimento
A seconda del produttore del televisore, funziona
anche il seguente metodo. Per la digitazione di un
numero a due cifre, premere prima -/-- e quindi il
numero. (Ad esempio, per il canale 25, premere -/--,
quindi 2 e 5.)
Utilizzo della funzione
SONY TV DIRECT
SONY TV DIRECT consente di accendere il
televisore SONY e questo sistema, modificare il
modo sistema impostandolo su “DVD”, e quindi
commutare l’origine di input impostata
schiacciando un tasto.
SONY TV
DIRECT
TV
Tasti
numerici
TV CH +
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
0
TV/VIDEO
Quando si collega la presa T EURO AV
OUTPUT (TO TV) del sistema alla presa EURO
AV INPUT del televisore mediante il cavo
SCART (EURO AV) (non in dotazione), non è
necessario eseguire i seguenti preparativi.
Preparazione
Registrare la fonte di ingresso del televisore
collegata a questo sistema.
Tenere premuto il tasto TV/VIDEO e
immettere il codice per la sorgente di
ingresso del televisore per collegare
questo sistema (vedere la tabella seguente)
utilizzando i tasti numerici.
La sorgente di ingresso del televisore è
selezionata.
Se si imposta con successo il codice della
sorgente di ingresso del televisore, il tasto TV
lampeggia due volte lentamente. Se
l’impostazione non riesce, il pulsante TV
lampeggia rapidamente cinque volte.
60IT
Premendo
Numero
La sorgente di ingresso
del televisore
TV/VIDEO
0
Nessuna sorgente di
ingresso (predefinito)
1
VIDEO1
2
VIDEO2
3
VIDEO3
4
VIDEO4
5
VIDEO5
VIDEO6
7
COMPONENT 1
INPUT
8
COMPONENT 2
INPUT
Operazione
Puntare il telecomando nella direzione del
televisore e di questo sistema, quindi
premere una volta SONY TV DIRECT.
Mentre si trasmette il codice dal telecomando, il
pulsante TV lampeggia.
Se questa funzione non funziona, cambiare l’ora
di trasmissione. L’ora di trasmissione varia a
seconda del televisore.
• Questa funzione vale solo per la serie di televisori
SONY.
• Se la distanza tra il televisore e questo sistema è
eccessiva, questa funzione potrebbe non funzionare.
Installare il sistema vicino a un televisore.
• Tenere il telecomando puntato nella direzione del
televisore e di questo sistema, mentre il pulsante del
televisore lampeggia.
Ulteriori operazioni
6
Note
Per modificare il tempo di
trasmissione
Tenere premuto il tasto TV CH + e immettere il
codice per l’ora di trasmissione (vedere la
tabella seguente) utilizzando i tasti numerici.
L’ora di trasmissione dal telecomando è
selezionata.
Se si imposta con successo il codice dell’ora di
trasmissione, il pulsante TV lampeggia
lentamente due volte. Se l’impostazione non
riesce, il pulsante TV lampeggia rapidamente
cinque volte.
Premendo
Numero
Ora di trasmissione
TV CH +
1
0,5 (predefinito)
2
1
3
1,5
4
2
5
2,5
6
3
7
3,5
8
4
61IT
Utilizzo del
videoregistratore o di
altre unità
È possibile utilizzare dei videoregistratori o altre
unità collegate alle prese VIDEO o SAT. Fare
riferimento al manuale di istruzioni in dotazione
con l’unità per maggiori informazioni
sull’operazione.
Ascolto della radio
Preimpostazione delle
stazioni radio
È possibile preimpostare 20 stazioni FM e 10
stazioni AM. Prima della sintonizzazione,
accertarsi di abbassare il volume al minimo.
TUNER/
BAND
TUNER
MENU
FUNCTION
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
0
* Quando si seleziona il televisore, l’audio del
televisore è attivato. Quando ci si collega a un
televisore utilizzando solo la presa SCART, dal
televisore non viene emesso alcun suono.
Per utilizzare un ricevitore
satellitare digitale o altri
componenti con un elevato livello
di uscita audio
3
5
6
7
8
9
10
0
C/X/x/c
1
ENTER
Premere più volte TUNER/BAND fino a
che la banda desiderata appare sul
display del pannello frontale.
Ogni volta che si preme TUNER/BAND, la
banda cambia alternativamente in AM o
FM.
2
Tenere premuto TUNING + o – finché
non si avvia la scansione automatica.
La ricerca si arresta quando il sistema rileva
una stazione. “TUNED” e “ST” (per
programma stereo) appaiono sul display del
pannello anteriore.
Collegare il ricevitore satellitare alle prese SAT
di questo sistema. È anche possibile collegare i
componenti con un elevato livello di uscita
audio (compresi i componenti 2V r.m.s, come
MD, ecc.) sulle prese SAT.
3
4
62IT
2
4
TUNING –/+
Premere più volte FUNCTION fino a che
“VIDEO” non appare sul display del
pannello frontale.
Ad ogni pressione del tasto FUNCTION, il
modo del sistema cambia nella sequenza
seguente.
TUNER FM t TUNER AM t VIDEO t
SAT t TV* t DVD t TUNER FM t ...
1
Premere TUNER MENU.
Premere ripetutamente C/X/x/c finché
sul display del pannello frontale non
appare l’indicazione “MEMORY”.
5
Premere ENTER.
Un numero preimpostato appare sul display
del pannello frontale.
Ascolto della radio
Preimpostare dapprima le stazioni radio nella
memoria del sistema (vedere “Preimpostazione
delle stazioni radio” a pagina 62).
"/1
6
TUNER/
BAND
Premere C/X/x/c per selezionare il
numero preimpostato desiderato.
FUNCTION
FM MODE
2
3
4
5
6
7
8
9
10
0
PRESET
–/+
Premere ENTER.
La stazione viene memorizzata.
TUNING –/+
x
DISPLAY
VOLUME +/–
m
1
8
Ulteriori operazioni
7
1
Premere più volte FUNCTION fino a che
FM o AM non appare sul display del
pannello frontale.
Viene sintonizzata l’ultima stazione
ricevuta.
Ripetere i punti da 1 a 7 per
memorizzare altre stazioni.
Modifica del numero
preimpostato
Ricominciare dal punto 1.
2
Premere PRESET + o – più volte per
selezionare la stazione preimpostata
desiderata.
Ad ogni pressione del tasto, il sistema si
sintonizza su una stazione preimpostata.
Ogni volta che si preme TUNER/BAND, la
banda cambia alternativamente in AM o
FM.
3
Regolare il volume premendo
VOLUME +/–.
Per spegnere la radio
Premere "/1.
continua
63IT
Per ascoltare le stazioni radio
non preimpostate
Usare la sintonizzazione manuale o automatica
al punto 2.
Per la sintonizzazione manuale, premere
TUNING + o – più volte sul telecomando.
Per la sintonizzazione automatica, tenere
premuto TUNING + o – sul telecomando.
Premere x quando si arresta la sintonizzazione
automatica.
Assegnazione di un nome alle
stazioni preimpostati
È possibile un nome composto da un massimo di
9 caratteri, per le stazioni predefinite. Questi
nomi (ad esempio, “XYZ”) appaiono sul display
del pannello anteriore del sistema, quando è
selezionata una stazione.
Notare che per ciascuna stazione predefinita non
è possibile immettere più di un nome.
Suggerimenti
• Se un programma FM è rumoroso, premere FM
MODE sul telecomando in maniera che il display del
pannello frontale visualizzi “MONO”. Verrà
eliminato l’effetto stereo, ma la ricezione sarà
migliore. Premere di nuovo il tasto per ripristinare
l’effetto stereo.
• Per migliorare la ricezione, riorientare le antenne in
dotazione.
TUNER
MENU
2
3
4
5
6
7
8
9
10
0
PRESET
–/+
Per controllare la frequenza o il
campo sonoro
Premere più volte DISPLAY.
Ad ogni pressione del tasto DISPLAY, il display
del pannello frontale cambia come segue:
nome indice della stazione* t frequenza t
campo audio t volume t nome indice della
stazione...
* Viene visualizzato se è stato immesso un nome
per una stazione predefinita (page 64).
FUNCTION
1
C/X/x/c
1
ENTER
Premere più volte FUNCTION fino a che
“FM” o “AM” non appare sul display
del pannello frontale.
Viene sintonizzata l’ultima stazione
ricevuta.
Ad ogni pressione del tasto FUNCTION, il
modo del sistema cambia nella sequenza
seguente.
TUNER FM t TUNER AM t VIDEO
t SAT t TV t DVD t TUNER FM…
2
3
64IT
Premere PRESET + o – più volte per
selezionare la stazione preimpostata
desiderata per cui creare un nome di
indice.
Premere TUNER MENU.
4
5
6
Premere ripetutamente C o c finché sul
display del pannello frontale non
appare l’indicazione “NAME IN”.
Che cos’è il sistema dati
radio?
Premere ENTER.
Creare un nome di indice utilizzando i
pulsanti cursore:
In caso di errore
Premere ripetutamente C o c finché il
carattere dal modificare non lampeggia,
quindi premere X/x per selezionare il
carattere desiderato. Le maiuscole, i numeri
e 9 simboli (’ - / , + < > _ spazio bianco)
possono essere immessi per un nome di
stazione radiofonica.
Premere ENTER.
Il sistema dati radio (RDS) è un servizio di
radiodiffusione che permette alle stazioni radio
di inviare informazioni aggiuntive oltre al
normale segnale di programma. Questo
sintonizzatore presenta semplici caratteristiche
RDS, come la visualizzazione del nome della
stazione. L’RDS è disponibile solo per le
stazioni FM.*
Nota
Il sistema dati radio potrebbe non funzionare
correttamente se la stazione sintonizzata non trasmette
correttamente il segnale RDS, o se il segnale è debole.
* Non tutte le stazioni FM forniscono il servizio RDS,
né lo stesso tipo di servizi. Se non si conosce il
sistema RDS, consultare le stazioni radio locali per
maggiori dettagli sui servizi RDS della zona.
Ulteriori operazioni
Premere X/x per selezionare un carattere,
quindi premere c per spostare il cursore
sulla posizione successiva.
7
Uso del sistema dati radio
(RDS)
Il nome della stazione viene memorizzato.
Ricezione dei servizi RDS
Selezionare semplicemente una stazione
dalla banda FM.
Quando viene sintonizzata una stazione che
fornisce i servizi RDS, il nome della stazione*
appare nelle informazioni relative a TUNER.
* Se una trasmissione RDS non viene ricevuta, il
nome della stazione potrebbe non apparire sul
display.
65IT
Per annullare la funzione Sleep
Timer
Uso del timer
È possibile impostare il sistema in modo che si
spenga a un’ora preimpostata, in modo da
potersi addormentare durante l’ascolto della
musica. È possibile preimpostare l’ora a
decrementi di 10 minuti.
Per modificare la luminosità del
display del pannello frontale
Premere DIMMER.
È possibile modificare la luminosità del display
del pannello frontale in due punti.
SLEEP
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
0
DIMMER
Premere SLEEP.
Ad ogni pressione di questo tasto, il display dei
minuti (tempo rimasto) cambia nel modo
seguente:
SLP AUTO t SLP 90MIN t SLP 80MIN
r
R
SLP OFF T SLP 10MIN ..... SLP 70MIN
Quando si sceglie AUTO
Il sistema si spegne quando il disco inserito
termina la riproduzione (fino a 240 minuti). Il
sistema si spegne se viene interrotta
manualmente la riproduzione di un disco.
Per controllare il tempo rimasto
Premere SLEEP una volta. Se si seleziona “SLP
AUTO”, non è possibile controllare il tempo
restante.
Per modificare il tempo rimasto
Premere SLEEP più volte per selezionare il
tempo desiderato.
66IT
Premere più volte SLEEP fino a che “SLP OFF”
non appare sul display.
Ritorno alle impostazioni
predefinite
È possibile tornare ai parametri del sistema,
come le impostazioni del diffusore e le stazioni
predefinite, sulle impostazioni predefinite.
A
>
Premere contemporaneamente >, X e A
sul sistema.
“ColdRESET” appare sullo schermo del
pannello anteriore e le impostazioni predefinite
vengono ripristinate.
Ulteriori operazioni
X
67IT
2
Impostazioni e regolazioni
Utilizzo del display di
impostazione
Utilizzando il display di impostazione, è
possibile apportare modifiche ad alcuni
elementi, come immagine e suono. Tra l’altro, è
possibile impostare la lingua per i sottotitoli e il
display di impostazione. Per maggiori
informazioni sulle voci del display di
impostazione, vedere pagina 69-75. Per un
elenco generale delle voci del display di
impostazione, vedere pagina 90.
La voce selezionata viene visualizzata.
Esempio: [IMPOSTAZIONE SCHERMO]
IMPOSTAZIONE SCHERMO
TIPO TV :
16:9
ON
SCREEN SAVER:
IMMAGINE COPERTINA
SFONDO:
VIDEO
LINE:
3
Come utilizzare il display di
impostazione
4
5
6
7
8
9
10
0
Premere X/x per selezionare la voce di
impostazione dall’elenco visualizzato:
[IMPOSTAZIONE LINGUA],
[IMPOSTAZIONE SCHERMO],
[IMPOSTAZIONE PERSONALIZZATA],
[IMPOSTAZIONE DIFFUSORI] e
[IMPOSTAZIONE]. Premere quindi
ENTER o c.
Selezionare una voce utilizzando X/x,
quindi premere ENTER o c.
Vengono visualizzate le opzioni della voce
selezionata.
Esempio: [TIPO TV]
IMPOSTAZIONE SCHERMO
TIPO TV:
16:9
SCREEN SAVER:
4:3 LETTER BOX
SFONDO:
4:3 PAN SCAN
LINE:
ENTER
C/X/x/c
O RETURN
Opzioni
DVD
SETUP
Premere C o O RETURN per tornare alle
opzioni di impostazione.
4
1
Premere DVD SETUP mentre il sistema
è nel modo di arresto.
Viene visualizzato il display di
impostazione.
Voci
principali
68IT
IMPOSTAZIONE LINGUA
OSD:
MENU DVD :
AUDIO :
SOTTOTITOLO :
INGLESE
INGLESE
INGLESE
INGLESE
Selezionare un’impostazione
utilizzando X/x, quindi premere
ENTER.
L’impostazione selezionata viene
completata.
Esempio: [4:3 PAN SCAN]
Impostazione selezionata
IMPOSTAZIONE SCHERMO
4:3 PAN SCAN
TIPO TV:
SCREEN SAVER:
ON
SFONDO:
IMMAGINE COPERTINA
LINE:
VIDEO
Impostazione della lingua
per il display e per l’audio
(IMPOSTAZIONE LINGUA)
Tramite [IMPOSTAZIONE LINGUA] è
possibile impostare diverse lingue per le
indicazioni a schermo o per l’audio.
Disattivazione del display di
impostazione
Premere DVD SETUP più volte fino a che il
display di impostazione non scompare.
IMPOSTAZIONE LINGUA
OSD :
MENU DVD:
AUDIO :
SOTTOTITOLO :
INGLESE
INGLESE
INGLESE
INGLESE
x OSD (indicazioni a schermo)
Seleziona la lingua per le indicazioni a schermo.
Seleziona la lingua dall’elenco visualizzato.
Impostazioni e regolazioni
Selezionare [IMPOSTAZIONE LINGUA] nel
display di impostazione. Per ulteriori dettagli
sull’utilizzo del display, vedere la sezione
“Utilizzo del display di impostazione”
(pagina 68).
x MENU DVD (solo DVD)
Seleziona la lingua desiderata per il menu DVD.
Seleziona la lingua dall’elenco visualizzato.
x AUDIO (solo DVD)
Seleziona la lingua per il brano sonoro.
Seleziona la lingua dall’elenco visualizzato.
x SOTTOTITOLO (solo DVD)
Seleziona la lingua del sottotitolo.
Seleziona la lingua dall’elenco visualizzato.
Nota
Se si seleziona una lingua che non è registrata sul
DVD, una delle lingue registrate verrà selezionata
automaticamente (salvo per [OSD]).
Suggerimento
Se si seleziona [ALTRE t] in [MENU DVD],
[AUDIO] o [SOTTOTITOLO], selezionare e
immettere il codice linguistico dalla lista utilizzando i
tasti numerici (pagina 89).
Dopo avere effettuato la selezione, il codice della
lingua (4 cifre) viene visualizzato la volta successiva
quando si seleziona [ALTRE t].
69IT
Impostazioni per il display
16:9
(IMPOSTAZIONE SCHERMO)
4:3 LETTER BOX
Selezionare le impostazioni in base al televisore
da collegare.
Selezionare [IMPOSTAZIONE SCHERMO]
nel display di impostazione. Per ulteriori dettagli
sull’utilizzo del display, vedere la sezione
“Utilizzo del display di impostazione”
(pagina 68).
Le impostazioni predefinite sono sottolineate.
SCHERMINSTELLING
TV TYPE:
SCHERMBEVEILIGING:
ACHTERGROND:
LINE:
16:9
AAN
HOESBEELD
VIDEO
x TIPO TV (solo DVD)
Seleziona il rapporto di formato del televisore
collegato (4:3 standard o grande schermo).
16:9
4:3
LETTER
BOX
4:3
PAN SCAN
70IT
Selezionare questa funzione
quando viene collegato un
televisore a grande schermo o con
una funzione di modo grande
schermo.
Selezionare questa funzione
quando viene collegato un
televisore formato 4:3. Visualizza
un’immagine a grande schermo
con bande nella parte superiore ed
inferiore dello schermo.
Selezionare questa funzione
quando viene collegato un
televisore formato 4:3. Visualizza
automaticamente l’immagine a
grande schermo sull’intero
schermo ed elimina le porzioni che
non vi rientrano.
4:3 PAN SCAN
Nota
A seconda del DVD, può venire selezionata
automaticamente l’opzione [4:3 LETTER BOX]
invece di [4:3 PAN SCAN] o viceversa.
x SCREEN SAVER
Accende e spegne il salvaschermo in modo che
appaia l’immagine del salvaschermo quando il
sistema viene lasciato in pausa o in modalità
stop per 15 minuti, o quando viene riprodotto un
CD, un Super Audio CD, un file MP3 o JPEG
(tranne che durante la presentazione) per più di
15 minuti. L’impiego dello screen saver aiuta ad
evitare che il dispositivo di visualizzazione
venga danneggiato (immagini sdoppiate).
Premere H per disattivare lo screen saver.
ON
Attiva lo screen saver.
OFF
Disattiva lo screen saver.
x SFONDO
Seleziona il colore di sfondo o dell’immagine
sullo schermo televisivo nel modo di arresto o
durante la riproduzione di un CD.
IMMAGINE
COPERTINA
Sullo sfondo appare l’immagine
copertina (fermo immagine), ma
soltanto quando nel disco è
registrata l’immagine copertina
(CD-EXTRA, ecc). Se il disco
non contiene un’immagine
copertina, appare l’immagine
[GRAFICI 1].
GRAFICI 1-5
Sullo sfondo appare l’immagine
memorizzata nel sistema.
BLU
Il colore dello sfondo è blu.
NERO
Il colore dello sfondo è nero.
x LINE
Seleziona il metodo di uscita per i segnali video
dalla presa T EURO AV OUTPUT (TO TV)
sul pannello posteriore del sistema.
VIDEO
Emette i segnali video.
RGB
Emette i segnali RGB.
Nota
Se il televisore non accetta i segnali RGB, sullo
schermo del televisore non appare nessuna immagine,
anche se si seleziona [RGB]. Fare riferimento alle
istruzioni fornite con il televisore.
Impostazioni
personalizzate
(IMPOSTAZIONE PERSONALIZZATA)
Consente di impostare l’opzione di protezione
ed altre impostazioni.
AJUSTE PERSONALIZADO
REPRODUCCION PROHIBIDA
SELECCION PISTA
NO
ESTANDAR
AUDIO DRC:
PRIORIDAD DATA CD:
MP3
MM/DD/AAAA
FECHA JPEG:
x PROTEZIONE t (solo DVD)
Per impostare una password e il livello di
limitazione della riproduzione per i DVD con
limitazione di riproduzione per i minori. Per
ulteriori dettagli, vedere [Limitazione della
riproduzione per i minori (Protezione)
(pagina 54).
Impostazioni e regolazioni
Selezionare [IMPOSTAZIONE
PERSONALIZZATA] nel display di
impostazione. Per ulteriori dettagli sull’utilizzo
del display, vedere la sezione “Utilizzo del
display di impostazione” (pagina 68).
Le impostazioni predefinite sono sottolineate.
x SELEZIONE BRANO (solo DVD)
Quando si riproduce un DVD con diversi
formati audio, assegna la priorità al brano
sonoro contenente il maggior numero di canali
(PCM, MPEG audio, DTS o Dolby Digital).
OFF
Per non assegnare la priorità.
AUTO
Per assegnare la priorità.
Note
• Quando si imposta la voce su [AUTO], la lingua
potrebbe cambiare. L’impostazione [SELEZIONE
BRANO] ha una priorità più alta di quella delle
impostazioni in [AUDIO] in [IMPOSTAZIONE
LINGUA] (pagina 69).
• Se i brani sonori PCM, DTS, MPEG audio e Dolby
Digital hanno lo stesso numero di canali, il sistema
seleziona i brani sonori PCM, DTS, Dolby Digital e
MPEG audio nell’ordine seguente.
continua
71IT
• A seconda del DVD, è possibile che il canale audio
con priorità sia predeterminato. In tal caso, non è
possibile assegnare la priorità ai formati DTS, Dolby
Digital, o MPEG audio selezionando [AUTO].
Cambia l’ordine di informazione della data
oppure un’immagine JPEG nel Menù Controllo.
MM/GG/AAAA
x AUDIO DRC*
Restringe l’intervallo DINAMICO del brano
musicale.
È utile per guardare i film a basso volume a tarda
notte.
AAAA/MM/GG
* Compressione intervallo dinamico
AAAA: Anno
MM: Mese
GG: Giorno
OFF
Nessuna compressione di
intervallo DINAMICO.
STANDARD
Riproduce i brani audio con il tipo
di intervallo DINAMICO
desiderato dal tecnico della
registrazione.
MAX
Restringe completamente
l’intervallo DINAMICO.
Nota
AUDIO DRC funziona solo per sorgenti Dolby
Digital.
x PRIORITÀ CD DATI (solo MP3 e JPEG)
Imposta i dati di priorità da riprodurre, stabilisce
quando viene riprodotto il CD di dati
(CD-ROM/CD-R/CD-RW) contenente i brani
audio MP3 e i file di immagini JPEG.
72IT
x DATA JPEG
MP3
Se sul disco è presente un file
MP3, il sistema riconosce il disco
come “Disco MP3”. Se sul disco
sono presenti solo file JPEG, il
sistema riconosce il disco come
“Disco JPEG”.
JPEG
Se sul disco è presente un file
JPEG, il sistema riconosce il disco
come “Disco JPEG”. Se sul disco
sono presenti solo file MP3, il
sistema riconosce il disco come
“Disco MP3”.
GG/MM/AAAA
AAAA/GG/MM
Impostazioni per i
diffusori
SURROUND
SÌ: normalmente, selezionare questa
posizione.
NESSUNO: selezionare questa
posizione se il diffusore surround
non viene utilizzato.
(IMPOSTAZIONE DIFFUSORI)
SUBWOOFER SÌ
Per ottenere il miglior effetto surround,
impostare le dimensioni dei diffusori collegati e
la loro distanza dal punto di ascolto. Utilizzare
quindi il segnale di prova per regolare il livello
e il bilanciamento dei diffusori allo stesso
livello.
Note
• Quando si seleziona una voce, il suono viene
momentaneamente interrotto.
• A seconda delle impostazioni degli altri diffusori, il
subwoofer potrebbe emettere suoni eccessivi.
x DISTANZA
L’impostazione predefinita della distanza per i
diffusori dipende dalla posizione di ascolto sotto
illustrata.
Quando si imposta la distanza utilizzando
[IMPOSTAZIONE VERSIONE RAPIDA]
(pagina 21, 75), l’impostazione viene
visualizzata automaticamente.
IMPOSTAZIONE DIFFUSORI
FORMATO:
DISTANZA :
LIVELLO:
BILANCIAMENTO:
TONO DI PROVA:
1.6m
1.6m
1.6m
Per ripristinare le impostazioni
predefinite quando si modifica
un’impostazione
1.6m
Selezionare la voce e premere CLEAR.
Impostazioni e regolazioni
Selezionare [IMPOSTAZIONE DIFFUSORI]
nel display di impostazione. Per ulteriori
dettagli, vedere la sezione “Utilizzo del display
di impostazione” (pagina 68).
Le impostazioni predefinite sono sottolineate.
1.6m
x FORMATO
Se i diffusori centrale o surround non vengono
collegati, o se i diffusori surround vengono
spostati, impostare i parametri per
[CENTRALE] e [SURROUND]. Poiché le
impostazioni del diffusore anteriore e del
subwoofer sono fisse, non è possibile
modificarle.
ANTERIORE
SÌ
CENTRALE
SÌ: normalmente, selezionare questa
posizione.
NESSUNO: selezionare questa
posizione se il diffusore centrale non
viene utilizzato.
Accertarsi di modificare il valore nel display di
impostazione quando i diffusori vengono
spostati.
ANTERIORE La distanza del diffusore anteriore può
1,6 m*
essere impostata in incrementi da 0,2
metri rispetto alla posizione di ascolto
ed essere compresa tra 1,0 e 7,0 metri.
CENTRALE
1,6 m*
(appare se si
imposta
[CENTRALE]
su [SÌ]
nell’impostazio
ne
[FORMATO].)
La distanza del diffusore centrale può
essere impostata fino a 1,6 metri verso
la posizione di ascolto, con incrementi
di 0,2 metri.
continua
73IT
SURROUND
1,6 m*
(appare se si
imposta
[SURROUND]
su [SÌ]
nell’impostazio
ne
[FORMATO].)
La distanza del diffusore Surround
può essere impostata fino a 4,6 metri
verso la posizione di ascolto dalla
posizione dei diffusori anteriori, con
incrementi di 0,2 metri.
* Quando si esegue l’impostazione rapida
(pagina 21), le impostazioni predefinite vengono
modificate.
* Quando si esegue l’impostazione rapida
(pagina 21), le impostazioni predefinite vengono
modificate.
x BILANCIAMENTO
È possibile modificare il bilanciamento dei
diffusori di sinistra e di destra nella maniera
seguente. Accertarsi di impostare [TONO DI
PROVA] su [ON] per una più agevole
regolazione.
ANTERIORE
(CENTRALE)
Note
• Quando si imposta la distanza, il suono viene
momentaneamente interrotto.
• Se tutti i diffusori anteriori e surround non vengono
posti alla stessa distanza dalla posizione di ascolto,
impostare la distanza in base al diffusore più vicino.
• Non collocare i diffusori surround più lontano dalla
posizione di ascolto di quanto non lo siano i diffusori
anteriori.
• L’impostazione [DISTANZA] è disponibile ad
eccezione che per i Super Audio CD.
x LIVELLO
È possibile modificare il livello di ciascun
diffusore nella maniera seguente. Accertarsi di
impostare [TONO DI PROVA] su [ON] per una
più agevole regolazione.
CENTRALE
0 dB
(appare se si
imposta
[CENTRALE]
su [SÌ]
nell’impostazio
ne
[FORMATO].)
Per regolare il livello del diffusore
centrale (da –6 dB a +6 dB, in
incrementi da 1 dB).
SURROUND
Per regolare il livello dei diffusori
SINISTRO
surround (da –6 dB a +6 dB, in
0 dB
incrementi da 1 dB).
SURROUND
DESTRO 0 dB
(appare se si
imposta
[SURROUND] su
[SÌ]
nell’impostazione
[FORMATO].)
SUBWOOFER Per regolare il livello del subwoofer
+4 dB
(da –6 dB a +6 dB, in incrementi da
1 dB).
74IT
Regola il bilanciamento dei diffusori
anteriori sinistro e destro. La
posizione centrale è mostrata come
“---”. (È possibile regolare dal
centro, 6 passi a sinistra o a destra.)
Per regolare il volume di tutti i
diffusori contemporaneamente
Utilizzare il comando VOLUME
sull’apparecchio oppure premere
VOLUME +/–.
x TONO DI PROVA
I diffusori emetteranno un segnale di prova per
regolare [LIVELLO] e [BILANCIAMENTO].
OFF
Il segnale di prova non viene emesso dai
diffusori.
ON
Il segnale di prova viene emesso dai
diffusori sinistro e destro
contemporaneamente durante la
regolazione del bilanciamento. Quando si
seleziona una delle voci di
[IMPOSTAZIONE DIFFUSORI], il
segnale di prova è emesso da ciascun
diffusore in sequenza.
Regolazione del
bilanciamento e del livello dei
diffusori mediante il segnale
di prova
1
Premere DVD SETUP nel modo di
arresto.
Viene visualizzato il display di
impostazione.
2
3
7
8
IMPOSTAZIONE
VERSIONE RAPIDA
REIMPOSTA
Premere ripetutamente X o x per
selezionare [TONO DI PROVA], quindi
premere ENTER.
Premere ripetutamente X o x per
selezionare [ON], quindi premere
ENTER.
Dalla posizione di ascolto, regolare il
valore di [BILANCIAMENTO] e
[LIVELLO] utilizzando C/X/x/c.
Se si seleziona [BILANCIAMENTO], il
segnale di prova viene emesso dai diffusori
sinistro e destro contemporaneamente.
Se si seleziona [LIVELLO], il segnale di
prova viene emesso solo dal diffusore che si
sta regolando.
6
Selezionare [IMPOSTAZIONE] nel display di
impostazione. Per ulteriori dettagli sull’utilizzo
del display, vedere la sezione “Utilizzo del
display di impostazione” (pagina 68).
Premere ripetutamente X o x per
selezionare [IMPOSTAZIONE
DIFFUSORI], quindi premere ENTER.
Il segnale di prova viene emesso da ciascun
diffusore in sequenza.
5
(IMPOSTAZIONE)
Al termine delle regolazioni, premere
ENTER.
Premere ripetutamente X o x per
selezionare [TONO DI PROVA], quindi
premere ENTER.
Premere ripetutamente X o x per
selezionare [OFF], quindi premere
ENTER.
Nota
Quando si regolano le impostazioni dei diffusori, il
suono viene momentaneamente interrotto.
x VERSIONE RAPIDA
Normalmente, quando si attiva il sistema per la
prima volta, oppure dopo aver reimpostato il
sistema, il messaggio di guida appare sullo
schermo televisivo ed è possibile eseguire Quick
Setup. Se si era annullata Quick Setup e si
desidera rieseguire Quick Setup, utilizzare
questa schermata.
Vedere “Come utilizzare l’impostazione rapida”
a pagina 21.
Impostazioni e regolazioni
4
Impostazione rapida e
ripristino del sistema
Nota
Dopo aver eseguito Quick Setup, le impostazioni delle
seguenti opzioni sono modificate.
– [OSD], [MENU DVD], e [SOTTOTITOLO] in
[IMPOSTAZIONE LINGUA]
– [DISTANZA] e [LIVELLO] in [IMPOSTAZIONE
DIFFUSORI]
– [TIPO TV] in [IMPOSTAZIONE SCHERMO]
x REIMPOSTA
È possibile reimpostare il sistema.
Dopo aver selezionato [REIMPOSTA] e
premuto ENTER, selezionare [SÌ] per ridefinire
le impostazioni (per questa operazione sono
necessari alcuni secondi). Selezionare [NO] e
premere ENTER per annullare. Quando si
reimposta il sistema, non premere "/1.
Suggerimento
Per regolare il bilanciamento o il livello senza ascoltare
il segnale di prova, selezionare [BILANCIAMENTO]
o [LIVELLO] al punto 3 e premere ENTER. Regolare
quindi il bilanciamento o il livello utilizzando X/x e
premere ENTER.
continua
75IT
Note
• Quando si seleziona [REIMPOSTA], tutte le
impostazioni tornano all’impostazione predefinita.
• Quando si accende il sistema dopo il ripristino, il
messaggio di guida appare sullo schermo del
televisore. Per eseguire Quick Setup (pagina 21),
premere ENTER, per tornare alla schermata normale,
premere CLEAR.
76IT
Altre informazioni
Soluzione dei problemi
Se si verifica uno dei seguenti inconvenienti
durante l’utilizzo del sistema, utilizzare questa
guida alla soluzione dei problemi per trovare un
rimedio prima di eventuali riparazioni. Se il
problema persiste, rivolgersi al rivenditore Sony
più vicino.
Alimentazione
L’alimentazione non viene attivata.
• Accertarsi che il cavo di alimentazione di rete sia
collegato saldamente.
Immagine
Non viene riprodotta alcuna immagine.
• Il cavo SCART (EURO AV) non è collegato
saldamente.
• Il cavo SCART (EURO AV) è danneggiato.
• Il sistema non è collegato alla t presa EURO
AV INPUT (pagina 19) corretta.
• L’ingresso video del televisore non è impostato in
modo da poter vedere le immagini del sistema.
• Controllare il metodo di uscita sul sistema
(pagina 71).
L’immagine presenta disturbi.
• Il disco è sporco o presenta delle imperfezioni.
Audio
Non viene riprodotto alcun suono.
• Il cavo del diffusore non è collegato saldamente.
• Premere MUTING sul telecomando se sul display
del pannello frontale viene visualizzato
“MUTING ON”.
• Il sistema è nel modo di pausa o nel modo di
riproduzione al rallentatore. Premere H per
tornare al modo di riproduzione normale.
• È in corso l’avanzamento o il riavvolgimento
rapido. Premere H per tornare al modo di
riproduzione normale.
• Verificare le impostazioni dei diffusori (pagine
23, 73).
I suoni di sinistra e di destra non sono
bilanciati o invertiti.
• Accertarsi che i diffusori ed i componenti siano
collegati correttamente e saldamente.
• Regolare il parametro di bilanciamento dal menu
[BILANCIAMENTO] (pagina 74).
Dal subwoofer non viene emesso alcun
suono.
• Verificare i collegamenti e le impostazioni dei
diffusori (pagine 23, 73).
• Impostare il campo audio su “AUTO FORMAT
DIRECT AUTO” (pagina 48).
Altre informazioni
L’indicatore STANDBY lampeggia:
Staccare immediatamente il cavo di alimentazione e
controllare quanto segue.
• I cavi dei diffusori + e – sono in cortocircuito?
• Si stanno utilizzando solo i diffusori specificati?
• Un oggetto blocca le prese di ventilazione poste
sulla parte superiore del sistema?
• Il cavo del diffusore del subwoofer, è collegato rispettando i segni meno e più - alla spina con la
polarità corretta (pagina 17)?
Dopo aver controllato gli elementi di cui sopra e
aver risolto gli eventuali problemi, collegare di
nuovo il cavo di alimentazione e accendere il
sistema. Se l’indicatore continua a lampeggiare,
oppure se non si riesce a trovare la causa del
problema nemmeno dopo aver controllato tutto
quando sopra, consultare il rivenditore Sony più
vicino.
Anche se il rapporto di formato è stato
impostato su [TIPO TV] in [IMPOSTAZIONE
SCHERMO], l’immagine non riempie lo
schermo.
• Il rapporto di formato sul disco è fisso.
Vengono emessi forti ronzii e disturbi.
• Accertarsi che i diffusori ed i componenti siano
collegati saldamente.
• Controllare che i cavi di collegamento siano
distanti da eventuali trasformatori o motori e ad
almeno 3 metri da televisori o luci fluorescenti.
• Allontanare il televisore dai componenti audio.
• Le spine e le prese sono sporche. Pulirle con un
panno leggermente inumidito con alcol.
• Pulire il disco.
Il suono perde l’effetto stereo quando viene
riprodotto un VIDEO CD, un CD o un MP3.
• Impostare [AUDIO] su [STEREO] nel display del
menu di controllo (pagina 46).
• Accertarsi che il sistema sia collegato
correttamente.
continua
77IT
Durante la riproduzione di brani sonori Dolby
Digital, DTS o MPEG audio l’effetto surround
non viene percepito correttamente.
• Accertarsi che sia stata attivata la funzione campo
audio (pagina 48).
• Verificare i collegamenti e le impostazioni dei
diffusori (pagine 23, 73).
• A seconda del DVD, il segnale di uscita potrebbe
non essere smistato in 5.1 canali. Il segnale
potrebbe essere monofonico o stereofonico anche
se il brano sonoro è registrata nel formato Dolby
Digital o MPEG audio.
Il suono è emesso solo dal diffusore centrale.
• A seconda del disco, il suono potrebbe provenire
solo dal diffusore centrale.
Il diffusore centrale non emette alcun suono.
• Verificare i collegamenti e le impostazioni dei
diffusori.
• Accertarsi che sia stata attivata la funzione campo
audio (pagina 48).
• A seconda dell’origine, l’effetto dei diffusori
centrali potrebbe essere meno evidente.
I diffusori surround non emettono suoni o un
suono di livello molto basso.
• Verificare i collegamenti e le impostazioni dei
diffusori (pagine 23, 73).
• Accertarsi che sia stata attivata la funzione campo
audio (pagina 48).
• A seconda dell’origine, l’effetto dei diffusori
surround potrebbe essere meno evidente.
Operazione
Non è possibile effettuare la sintonizzazione di
stazioni radio.
• Accertarsi che le antenne siano collegate
saldamente. Regolare l’antenna o collegare, se
necessario, un’antenna esterna.
• Il segnale delle stazioni è troppo debole (durante
la sintonizzazione automatica). Usare la
sintonizzazione diretta.
• Non è stata preimpostata alcuna stazione o le
stazioni preimpostate sono state cancellate
(durante la sintonizzazione per ricerca delle
stazioni preimpostate). Preimpostare le stazioni
(pagina 62).
• Premere DISPLAY per far apparire la frequenza
sul display.
78IT
Il telecomando non funziona.
• Vi sono ostacoli tra il telecomando e il sistema.
• Vi è troppa distanza tra il telecomando e il
sistema.
• Il telecomando non viene puntato verso il sensore
situato sul sistema.
• Le pile del telecomando sono scariche.
Il disco non viene riprodotto.
• Non vi sono dischi inseriti.
• Il disco è inserito dal lato sbagliato.
Inserire il disco con il lato di riproduzione rivolto
verso il basso sul vassoio del disco.
• Il disco non è allineato sul vassoio.
• Il sistema non riproduce CD-ROM, ecc.
(pagina 8).
• Il codice di zona sul DVD non corrisponde al
sistema.
• Si è creata della condensa all’interno del sistema.
Rimuovere il disco e lasciare il sistema acceso per
mezz’ora circa (pagina 3).
Non è possibile riprodurre le piste sonore
MP3.
• Il CD di dati non è registrato nel formato MP3
conforme a ISO9660 Level 1/ Level 2 o Joliet.
• La pista sonora MP3 non è dotata dell’estensione
“.MP3”.
• I dati non sono formattati nel formato MP3 anche
se sono dotati dell’estensione “.MP3”.
• Il sistema può riprodurre solo audio MP3
(MPEG1 Audio Layer3).
• Impostare [PRIORITÀ CD DATI] su [MP3]
nell’impostazione [IMPOSTAZIONE
PERSONALIZZATA] (pagina 72).
• Il livello della directory è maggiore di 8.
• Il disco contiene più di 99 album (il numero
massimo di piste sonore MP3 inseribile in un
album è pari a 250).
Il titolo dell’album/della pista sonora MP3 non
viene visualizzato correttamente.
• Il sistema è in grado di visualizzare unicamente
lettere e numeri. Gli altri caratteri vengono
visualizzati come “ ”.
Il display per l’immissione della password non
appare per Super Audio CD, anche se la
funzione di protezione personalizzata non è
impostata.
• La protezione personalizzata è impostata per vari
strati di un Super Audio CD.
Il titolo dell’album o del file JPEG non viene
visualizzato correttamente.
• Il sistema è in grado di visualizzare unicamente
lettere e numeri. Gli altri caratteri vengono
visualizzati come “ ”.
Un disco non viene riprodotto dall’inizio.
• È stato selezionato il modo di riproduzione
programmata, in ordine casuale o ripetuta (pagine
33, 35, 36).
• È stato selezionato il modo di ripristino della
riproduzione.
Nel modo di arresto, premere x sul sistema o sul
telecomando, quindi avviare la riproduzione
(pagina 26).
• Sullo schermo del televisore appare
automaticamente il menu PBC, DVD o dei titoli.
Il sistema avvia automaticamente la
riproduzione del disco.
• Per il DVD è attivata la funzione di riproduzione
automatica.
La riproduzione si arresta automaticamente.
• È possibile che il disco contenga un segnale di
pausa automatico. Durante la riproduzione di tali
dischi, quando il sistema individua il segnale di
pausa, la riproduzione viene arrestata.
Non è possibile eseguire alcuna operazione
quale l’arresto, la ricerca, la riproduzione al
rallentatore, ripetuta, in ordine casuale o
programmata.
• A seconda del disco, potrebbe non essere possibile
effettuare alcune delle operazioni descritte.
Consultare il manuale di istruzioni in dotazione
con il disco.
Sullo schermo non appaiono i messaggi nella
lingua desiderata.
• Nel display di impostazione, selezionare la lingua
delle informazioni a schermo in [OSD]
all’opzione [IMPOSTAZIONE LINGUA]
(pagina 69).
Non è possibile cambiare la lingua per il brano
sonoro.
• Sul DVD che viene riprodotto non sono registrati
brani multilingue.
• Il DVD non consente la modifica della lingua per
il brano sonoro.
Non è possibile modificare la lingua dei
sottotitoli.
• Sul DVD che viene riprodotto non sono registrati
sottotitoli multilingue.
• Il DVD non consente la modifica dei sottotitoli.
Non è possibile disattivare i sottotitoli.
• Il DVD non consente la disattivazione dei
sottotitoli.
Altre informazioni
Non è possibile riprodurre il file di immagini
JPEG.
• Il CD di dati non è registrato nel formato JPEG
conforme a ISO9660 Level 1/ Level 2 o Joliet.
• Il file di immagini JPEG non ha l’estensione
“.JPG” o “.JPEG”.
• I dati non sono formattati nel formato JPEG anche
se sono dotati dell’estensione “.JPG” o “JPEG”.
• La lunghezza o la larghezza dell’immagine è
superiore a 4.720 punti.
• Impostare [PRIORITÀ CD DATI] su [JPEG]
nell’impostazione [IMPOSTAZIONE
PERSONALIZZATA] (pagina 72).
• Il livello della directory è maggiore di 8.
• Non è possibile riprodurre file JPEG progressivi.
• Non è possibile riprodurre un file di immagine
JPEG con un elevato rapporto larghezzalunghezza.
• Il disco contiene più di 99 album (il numero
massimo di file di immagine JPEG inseribile in un
album è pari a 250).
Non è possibile modificare gli angoli.
• Sul DVD che viene riprodotto non sono registrati
più angoli (pagina 51).
• Il DVD non consente la modifica degli angoli.
Non è possibile espellere alcun disco e
l’indicazione “LOCKED” viene visualizzata nel
display del pannello frontale.
• Rivolgersi al rivenditore Sony o al servizio di
assistenza autorizzato Sony.
Il sistema non funziona normalmente.
• Scollegare il cavo di alimentazione di rete dalla
presa di rete, quindi ricollegarlo dopo qualche
minuto.
Il sistema si spegne durante la riproduzione
DVD.
• Se circa un’ora trascorre con la riproduzione DVD
in pausa oppure con il menu superiore DVD o un
menu DVD visualizzato durante la riproduzione
DVD, il sistema si spegne automaticamente.
79IT
Caratteristiche tecniche
Sezione amplificatore
Modo stereo (nominale)
65 W + 65 W (4 ohm a
1 kHz, DIN)
Modo surround (riferimento)
Anteriore: 96 W + 96 W
(con SS-TS11)
Centrale: 96 W
(con SS-CT11)
Surround: 96 W+96 W
(con SS-TS11)
Subwoofer: 170 W
(con SS-WS11)
Sezione sintonizzatore
Sistema
Sistema sintetizzatore
digitale bloccato al quarzo
PLL
Sezione sintonizzatore FM*
Gamma di sintonizzazione 87,5 – 108,0 MHz
(incrementi di 50 kHz)
Antenna
Antenna a filo FM
Terminali antenna
75 ohm, non bilanciati
Frequenza intermedia
10,7 MHz
Sezione sintonizzatore AM*
Gamma di sintonizzazione 531 – 1.602 kHz (con
l’intervallo impostato a 9
kHz)
Antenna
antenna AM 100p
Frequenza intermedia
450 KHz
* A seconda delle impostazioni del campo sonoro e
della fonte, potrebbe non essere emesso alcun suono.
Entrate
Cuffie
VIDEO (AUDIO IN):
Sensibilità: 250 mV
Impedenza : 50 kilohm
SAT (AUDIO IN):
Sensibilità: 450 mV
Impedenza : 50 kilohm
Accetta cuffie con
impedenza bassa e alta.
Sistema Super Audio CD/DVD
Laser
Laser a semiconduttore
(Super Audio CD/DVD:
λ = 650 nm)
(CD: λ = 780 nm)
Durata di emissione:
continua
Sistema formato segnale PAL/NTSC
Risposta in frequenza (a 2 CH modo STEREO)
Sezione video (EURO AV)
Uscite
Diffusori
Anteriore/Surround
Sistema diffusori
Unità diffusore
Impedenza stimata
Dimensioni (circa)
Peso (circa)
Bass reflex
Tipo a cono con diametro
di 70 mm
4 ohm
260 × 1.108 × 260 mm
(l/a/p)
3,5 kg
Centrale
Sistema diffusori
Unità diffusore
Impedenza stimata
Dimensioni (circa)
DVD (PCM): da 2 Hz a
22 kHz (±1,0 dB)
Peso (circa)
CD: da 2 Hz a 20 kHz
(±1,0 dB)
Subwoofer
Sistema diffusori
Unità diffusore
Impedenza stimata
Dimensioni (circa)
Peso (circa)
80IT
Video: 1 Vp-p 75 ohm
Bass reflex
70 mm di diametro, tipo a
cono
4 ohm
291 × 99 × 79 mm
(l/a/p, con il supporto)
0,8 kg
Bass reflex
Tipo a cono con diametro
di 160 mm
2 ohm
177 × 380 × 402 mm
(l/a/p)
6,7 kg
Generali
Requisiti di alimentazione 220-240 V CA, 50/60 Hz
Consumo energetico
120 W (220-240 V CA)
0,3 W (220-240 V CA)
(nel modo di risparmio
energetico)
Dimensioni (circa)
430 × 70 × 393 mm
(l/a/p), comprese le parti
sporgenti
Peso (circa)
4,4 kg
Accessori in dotazione
Vedere pagina 13.
Il design e le caratteristiche tecniche sono soggetti a
modifiche senza preavviso.
* “di cui al par. 3 dell’Allegato A al D.M. 25/06/85 e
al par. 3 dell’Allegato 1 al D.M. 27/08/87”
Glossario
Album
Sezione di un brano musicale o un’immagine su
un CD di dati contenente piste sonore MP3 o file
JPEG.
Brano
Sezioni di un’immagine o di un brano musicale
di Super Audio CD, CD, VIDEO CD o MP3. Un
album è composto da più brani (solo MP3).
Capitolo
Suddivisione di un titolo su un DVD. Un titolo è
composto da diversi capitoli.
Codice di zona
Altre informazioni
Questo sistema viene utilizzato per proteggere i
copyright. Ad ogni sistema DVD e ad ogni disco
DVD viene assegnato un codice di zona in base
all’area di vendita. Ogni codice di zona è
indicato sia sul sistema che sulla confezione del
disco. Il sistema è in grado di riprodurre i dischi
che corrispondono al relativo codice di zona. Il
sistema è inoltre in grado di riprodurre dischi
contrassegnati da “ ALL ”. Inoltre, anche se il
codice di zona non è indicato sul DVD, le
relative limitazioni possono essere attivate.
Controllo riproduzione (PBC)
Segnali codificati sui VIDEO CD (Versione 2.0)
per controllare la riproduzione.
Utilizzando gli schermi dei menu registrati sui
VIDEO CD con funzioni PBC, è possibile
utilizzare semplici programmi interattivi,
programmi con funzioni di ricerca, e così via.
Dolby Digital
Questo formato audio per film è più avanzato del
Dolby Surround Pro Logic. In questo formato
vengono forniti distintamente un suono stereo di
uscita dei diffusori surround con una gamma di
frequenza estesa e un canale subwoofer per i
bassi. Questo formato viene anche chiamato
“5.1” con il canale del subwoofer è progettato
come un canale 0.1 (dal momento che funziona
solamente quando è necessario un effetto di
bassi). Tutti i sei canali di questo formato
vengono registrati separatamente per ottenere
una migliore separazione dei canali. Inoltre,
poiché tutti i segnali vengono elaborati in
digitale, si verifica un deterioramento minimo
del segnale.
continua
81IT
Dolby Pro Logic II
Dolby Pro Logic II crea cinque canali di uscita
con larghezza di banda totale da sorgenti a due
canali. Questo avviene mediante un
decodificatore surround a matrice attiva di
elevata purezza che utilizza le proprietà spaziali
della registrazione originale senza aggiungervi
nuovi suoni o tonalità.
x Modo Movie (film)
Il modo Movie viene utilizzato per i programmi
televisivi stereo e per quelli codificati in Dolby
Surround. Grazie a tale modo, è possibile
ottenere una migliore direzionalità dei campi
sonori simile a quella dell’audio a 5.1 canali
separati.
x Modo Music (musica)
Il modo Music viene utilizzato per le
registrazioni musicali stereo e consente di
ottenere una dimensione audio più ampia e
profonda.
Dolby Surround Pro Logic
In quanto metodo di decodificazione del Dolby
Surround, il Dolby Surround Pro Logic produce
quattro canali da un suono a due canali. Rispetto
al precedente sistema Dolby Surround, il Dolby
Surround Pro Logic riproduce in modo più
naturale la panoramica da sinistra a destra e
localizza i suoni in maniera più precisa. Per
ottenere il migliore risultato dal Dolby Surround
Pro Logic, è necessario utilizzare due diffusori
surround e un diffusore centrale. I diffusori
surround emettono un suono monofonico.
File
DTS
Indice (Super Audio CD, CD)/Indice
video (VIDEO CD)
Tecnologia di compressione audio digitale
sviluppata da Digital Theater Systems, Inc.
Questa tecnologia è conforme al surround del
canale 5.1. Questo formato comprende il canale
posteriore stereo ed è disponibile un canale
subwoofer discreto in questo formato. La
tecnologia DTS fornisce gli stessi 5.1 canali
distinti di audio digitale con qualità elevata. La
buona separazione dei canali è resa possibile
dalla registrazione separata e dall’elaborazione
in digitale di tutti i dati di canale.
DVD
Disco che può contenere fino a 8 ore di
immagini in movimento sebbene il suo diametro
sia lo stesso di quello di un CD.
82IT
La capacità di un DVD a strato e a lato singoli è
di 4,7 GB (Gigabyte), una capacità 7 volte
superiore rispetto a quella di un CD. Inoltre, la
capacità di un DVD a doppio strato e a lato
singolo è di 8,5 GB, la capacità di un DVD a
strato singolo e a doppio lato è di 9,4 GB e la
capacità di un DVD a doppio strato e a doppio
lato è di 17 GB.
I dati di immagine utilizzano il formato MPEG
2, uno dei formati standard della tecnologia di
compressione digitale più diffusi. I dati di
immagine vengono compressi a circa 1/40 delle
dimensioni originali. I DVD impiegano inoltre
una tecnologia di codifica con gamma variabile
che elabora i dati assegnati in base allo stato
dell’immagine.
I dati audio vengono registrati sia in Dolby
Digital che in PCM, consentendo di ottenere una
qualità sonora più realistica.
Inoltre, i DVD sono dotati di varie funzioni
avanzate quali le funzioni multiangolo,
multilingue e di protezione.
Sezione di un’immagine su un CD di dati
contenente file di immagini JPEG.
Funzione multiangolo
Su alcuni DVD vengono registrati diversi angoli
di una scena, o punti di vista della
videotelecamera.
Funzione multilingue
Su alcuni DVD vengono registrate diverse
lingue per l’audio o i sottotitoli.
Un numero che divide un brano in sezioni per
facilitare l’individuazione del punto desiderato
su un VIDEO CD, Super Audio CD o CD. A
seconda del disco, potrebbe non esserci alcun
indice registrato.
Protezione
Funzione per i DVD per limitare la riproduzione
dei dischi in base all’età dell’utente e al livello di
limitazione proprio di ogni paese. Le limitazioni
variano da disco a disco. Quando la funzione
viene attivata, la riproduzione non è consentita
oppure le scene cruente vengono saltate o
sostituite da altre scene e così via.
Scena
In un VIDEO CD con funzioni PBC (Playback
control), le schermate dei menu, le immagini in
movimento e i fermi immagine vengono
suddivisi in sezioni chiamate “scene”.
Software video e software audio
È possibile classificare i DVD come software
video o software audio. I DVD con software
video contengono le stesse immagini (24
fotogrammi al secondo) che vengono mostrate
nei cinema. I DVD con software audio, quali
film per la televisione o sit-com, visualizzano le
immagini a 30 fotogrammi (o 60 campi) al
secondo.
Super Audio CD
* Lo strato del segnale ad alta densità per il Super
Audio CD
Strato HD (alta densità)
• Super Audio CD (disco a strato doppio)
Questo disco consiste in strati HD doppi e può
essere riprodotto per lunghi periodi.
Inoltre, poiché il disco a strati doppi consiste in
strati HD doppi solo su un lato, non è
necessario capovolgere il disco durante la
riproduzione.
Strato HD
Strato HD
Strato CD
Strato HD
• 2 canali + Super Audio CD multicanale
Questo disco consiste in un’area di
riproduzione a 2 canali e un’area di
riproduzione multicanale.
Area di riproduzione a 2
canali
Area di riproduzione
multicanale
Titolo
In un software video, i titoli corrispondono a un
film, alle sezioni più lunghe di un’immagine o di
un brano musicale su un DVD, ecc.; in un
software audio corrispondono invece a un intero
album.
Altre informazioni
Un disco Super Audio CD può riprodurre suoni
estremamente fedeli al suono originale,
mediante la tecnologia DSD (Direct Stream
Digital). Questa tecnologia utilizza una
frequenza di campionamento pari a
2,8224 MHz, ossia 64 volte quello di un CD
convenzionale e una quantizzazione a 1 bit che
consente al disco di contenere 4 volte la quantità
di dati rispetto a quello che può contenere un CD
formato PCM. I Super Audio CD si suddividono
nei seguenti tipi.
• Super Audio CD (disco a strato singolo)
Questo disco consiste in uno strato HD
singolo*.
• Super Audio CD + CD (disco ibrido)
Questo disco consiste in uno strato HD e uno
strato di CD. Inoltre, poiché gli strati doppi si
trovano solo su un lato, non è necessario
capovolgere il disco durante la riproduzione. È
possibile riprodurre questo strato di CD
mediante un lettore CD convenzionale.
VIDEO CD
Un compact disc che contiene immagini in
movimento.
I dati di immagine utilizzano il formato MPEG
1, uno dei formati standard della tecnologia di
compressione digitale più diffusi. I dati di
immagine vengono compressi a circa 1/140
delle dimensioni originali. Di conseguenza, un
VIDEO CD da 12 cm può contenere fino a 74
minuti di immagini in movimento.
I VIDEO CD contengono anche dati audio
compressi. I suoni che non appartengono ala
gamma dell’udito umano sono suoni compressi,
mentre i suoni che si possono udire non sono
compressi. I VIDEO CD possono contenere fino
a 6 volte le informazioni audio contenute nei CD
audio tradizionali.
Esistono 2 versioni di VIDEO CD.
• Versione 1.1: è possibile riprodurre solo
immagini in movimento e suoni.
continua
83IT
• Versione 2.0: è possibile riprodurre fermi
immagine ad alta risoluzione e attivare le
funzioni PBC.
Questo sistema è conforme a entrambe le
versioni.
84IT
IIndice dei componenti e dei comandi
Per maggiori informazioni, consultare le pagine indicate fra parentesi.
Pannello frontale
VOLUME
PRESET
FUNCTION
STANDBY
PHONES
H FUNCTION (funzione) (24, 62, 63)
B Vassoio del disco (24)
I VOLUME –/+ (24, 74)
C A (espelli) (24)
J Presa PHONES (cuffie) (24)
D H (riproduzione) (24)
K Display del pannello frontale (86)
E X (pausa) (25)
L Indicatore STANDBY (24)
F x (arresto) (25)
M
Altre informazioni
A "/1 (alimentazione) (24)
(sensore del telecomando) (13)
G ./>, PRESET (preimpostare) –/+
(25, 63)
continua
85IT
Display del pannello frontale
Durante la riproduzione di un DVD
Stato della riproduzione
Modo corrente
Si accende quando i nomi
dei titoli o dei capitoli sono
contenuti nel disco
Titolo corrente o
numero di capitolo
Formato surround
corrente
Effetto sonoro corrente
Tempo di riproduzione
Durante la riproduzione di VIDEO CD, Super Audio CD, CD o MP3
Stato della riproduzione
Modo corrente
Si accende quando i nomi
degli album sono contenuti
nel disco
Numero del brano corrente
Si accende durante l’area di
riproduzione del canale
MULTI (solo Super Audio CD)
Formato surround
corrente
Effetto sonoro
corrente
Illuminato durante la
ripro-duzione PBC
(solo VIDEO CD)
Tempo di
riproduzione
Durante l’ascolto della radio
Effetto Mono/Stereo
Banda corrente
Effetto sonoro
Numero
preimpostato
Stazione corrente
Durante la riproduzione di un JPEG
Modo corrente
Si accende quando i
nomi degli album sono
contenuti nel disco
Numero del file
corrente
86IT
Stato della riproduzione
Pannello posteriore
CENTER
SURR R
EURO AV
AUDIO IN
SPEAKER
FRONT R
FRONT L
WOOFER
VIDEO
SURR L
WOOFER
SAT
R
L
R
L
OUTPUT(TO TV)
COAXIAL
AM
FM 75
AUDIO IN
E Terminali AM (18)
B Prese VIDEO AUDIO IN L/R (ingresso
video/audio) (19)
F Presa FM 75Ω COAXIAL (coassiale)
(18)
C Prese SAT AUDIO IN L/R (ingresso
SAT/audio) (19)
D Presa EURO AV OUTPUT (TO TV)
(uscita EURO AV (verso il televisore))
(19)
Altre informazioni
A Prese SPEAKER (diffusore) (14)
continua
87IT
J AUDIO (46)
Telecomando
K ANGLE (angolo) (51)
L SUBTITLE (sottotitolo) (52)
M ./>, PRESET –/+
(preimpostare –/+) (28, 63)
N H PLAY (riproduci) (24, 28, 33, 35, 36,
38)
O X PAUSE (pausa) (25)
P DVD TOP MENU/ALBUM– (menu dvd
alto/album–) (27, 29, 31)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
0
Q C/X/x/c/ENTER (27, 29, 31, 33, 36, 39,
46, 51, 52, 53, 62, 68)
R DVD DISPLAY (display DVD) (29, 31, 36,
39, 44, 46, 51, 52)
S TV CH +/– (canale tv +/–)
T TV VOL +/–
U TV [/1 (acceso/attesa) (58)
V "/1 (attesa) (24, 63)
W Z (espelli)
X DSGX (50)
Y AUTO FORMAT DIRECT (formato
automatico diretto) (48)
Z MODE
wj NIGHT MODE (modalità notte) (50)
wk FUNCTION (funzione) (21, 24, 62, 63)
wl Tasti numerici (27, 33, 39, 51, 53, 58)
e; ENTER
ez
m/M/ /
SLOW, TUNING –/+
(lento, sintonia –/+) (38, 62)
es x STOP (arresto) (28, 53)
ed DISPLAY (41, 44, 63)
ef DVD MENU/ALBUM+ (menu DVD/
album+) (27, 29, 31)
A SONY TV DIRECT
eg VOLUME +/– (63)
B SLEEP (sonno) (66)
eh O RETURN (indietro) (28, 29, 31, 53,
68)
C TUNER/BAND (radio/banda) (62, 63)
D MUTING (muto) (25)
E TUNER MENU (menu radio) (62)
F PLAY MODE (modo riproduzione) (33,
35)
G REPEAT (ripetizione)
H FM MODE (63)
I TV (Televisore)
88IT
ej TV/VIDEO (58)
ek CLEAR (cancella) (33, 39)
el DIMMER (luminosità display) (66)
r; DVD SETUP (impostazione DVD) (54,
68)
Elenco dei codici di lingua
L’ortografia delle lingue è conforme allo standard ISO 639 1988 (E/F).
Lingua
Codice
Lingua
Codice
Lingua
1027
1028
1032
1039
1044
1045
1051
1052
1053
1057
1059
1060
1061
1066
1067
1070
1079
1093
1097
1103
1105
1109
1130
1142
1144
1145
1149
1150
1151
1157
1165
1166
1171
1174
1181
1183
1186
1194
1196
1203
1209
1217
1226
1229
1233
1235
1239
Afar
Abkhazian
Afrikaans
Amharic
Arabic
Assamese
Aymara
Azerbaijani
Bashkir
Byelorussian
Bulgarian
Bihari
Bislama
Bengali; Bangla
Tibetan
Breton
Catalan
Corsican
Czech
Welsh
Danish
German
Bhutani
Greek
English
Esperanto
Spanish
Estonian
Basque
Persian
Finnish
Fiji
Faroese
French
Frisian
Irish
Scots Gaelic
Galician
Guarani
Gujarati
Hausa
Hindi
Croatian
Hungarian
Armenian
Interlingua
Interlingue
1245
1248
1253
1254
1257
1261
1269
1283
1287
1297
1298
1299
1300
1301
1305
1307
1311
1313
1326
1327
1332
1334
1345
1347
1349
1350
1352
1353
1356
1357
1358
1363
1365
1369
1376
1379
1393
1403
1408
1417
1428
1435
1436
1463
1481
1482
1483
Inupiak
Indonesian
Icelandic
Italian
Hebrew
Japanese
Yiddish
Javanese
Georgian
Kazakh
Greenlandic
Cambodian
Kannada
Korean
Kashmiri
Kurdish
Kirghiz
Latin
Lingala
Laothian
Lithuanian
Latvian; Lettish
Malagasy
Maori
Macedonian
Malayalam
Mongolian
Moldavian
Marathi
Malay
Maltese
Burmese
Nauru
Nepali
Dutch
Norwegian
Occitan
(Afan) Oromo
Oriya
Punjabi
Polish
Pashto; Pushto
Portuguese
Quechua
Rhaeto-Romance
Kirundi
Romanian
1489
1491
1495
1498
1501
1502
1503
1505
1506
1507
1508
1509
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1521
1525
1527
1528
1529
1531
1532
1534
1535
1538
1539
1540
1543
1557
1564
1572
1581
1587
1613
1632
1665
1684
1697
Russian
Kinyarwanda
Sanskrit
Sindhi
Sangho
Serbo-Croatian
Singhalese
Slovak
Slovenian
Samoan
Shona
Somali
Albanian
Serbian
Siswati
Sesotho
Sundanese
Swedish
Swahili
Tamil
Telugu
Tajik
Thai
Tigrinya
Turkmen
Tagalog
Setswana
Tonga
Turkish
Tsonga
Tatar
Twi
Ukrainian
Urdu
Uzbek
Vietnamese
Volap k
Wolof
Xhosa
Yoruba
Chinese
Zulu
1703
Non specificato
Altre informazioni
Codice
89IT
Elenco delle voci del menu di impostazione DVD
Con il menu di impostazione DVD, è possibile impostare le seguenti voci.
L’ordine delle voci visualizzate potrebbe essere diverso dalla visualizzazione reale.
IMPOSTAZIONE LINGUA
IMPOSTAZIONE SCHERMO
(Selezionare la lingua che si
desidera utilizzare dall’elenco
delle lingue visualizzato.)
MENU DVD
(Selezionare la lingua che si
desidera utilizzare dall’elenco
delle lingue visualizzato.)
AUDIO
(Selezionare la lingua che si
desidera utilizzare dall’elenco
delle lingue visualizzato.)
SOTTOTITOLO (Selezionare la lingua che si
desidera utilizzare dall’elenco
delle lingue visualizzato.)
OSD
TIPO TV
SCREEN SAVER
SFONDO
LINE
16:9
4:3 LETTER
BOX
4:3 PAN SCAN
ON
OFF
IMMAGINE
COPERTINA
GRAFICI 1
GRAFICI 2
GRAFICI 3
GRAFICI 4
GRAFICI 5
BLU
NERO
VIDEO
RGB
IMPOSTAZIONE PERSONALIZZATA
PROTEZIONE
SELEZIONE
BRANO
AUDIO
DRC
PRIORITÀ
CD DATI
DATA
JPEG
LIVELLO
OFF
8.
7. NC17
6.
R
5.
4. PG13
3.
PG
2.
1.
G
STANDARD
USA
ALTREt
CAMBIA PASSWORD
OFF
AUTO
OFF
STANDARD
MAX
MP3
JPEG
MM/GG/AAAA
AAAA/MM/GG
GG/MM/AAAA
AAAA/GG/MM
IMPOSTAZIONE DIFFUSORI
FORMATO
SÌ
SÌ
NESSUNO
SÌ
NESSUNO
SURROUND
SUBWOOFER
DISTANZA
ANTERIORE
CENTRALE
SURROUND
SÌ
1m–7m
1m–7m
1m–7m
CENTRALE
–6 dB – +6 dB
SURROUND –6 dB – +6 dB
SINISTRO
SURROUND –6 dB – +6 dB
DESTRO
–6 dB – +6 dB
SUBWOOFER
BILANCIAMENTO ANTERIORE 6 passi a
sinistra o
OFF
TONO DI
a destra
ON
PROVA
LIVELLO
IMPOSTAZIONE
VERSIONE RAPIDA
REIMPOSTA
90IT
ANTERIORE
CENTRALE
SÌ
NO
Indice
Numerico
F
R
16:9 70
4:3 LETTER BOX 70
4:3 PAN SCAN 70
File 8, 82
FORMATO 73
Funzione multiangolo 51, 82
Funzione multilingue 46, 82
Radio 63
RDS 65
Riavvolgimento rapido 38
Ricerca 38
RIPETIZIONE 36
Riproduzione al rallentatore 38
Riproduzione continua
CD/VIDEO CD/DVD/MP3 24
Riproduzione di diapositive 32
Riproduzione in ordine casuale
35
Riproduzione PBC 28, 81
Riproduzione programmata 33
Risparmio energetico 25
A
ALBUM 29, 39
Album 7, 81
ANGLE 51
AUDIO 46, 69
AUDIO DRC 72
Avanzamento rapido 38
B
C
Campo sonoro 48
CAPITOLO 40
Capitolo 7, 81
CASUALE 35
CERCA DURATA 39
Codice di zona 8, 81
Collegamento ad un televisore e
ai componenti video 19
Collegamento dei diffusori 14
Collegamento dell’antenna 18
Continuazione della
riproduzione 26
D
DATA JPEG 72
DIMMER 66
Dischi utilizzabili 7
DISPLAY 41
Display del pannello frontale 86
Display di impostazione 68
DISTANZA 73
Dolby Digital 81
Dolby Pro Logic II 82
Dolby Surround Pro Logic 82
DSGX 50
DTS 82
DVD 82
IMPOSTAZIONE DIFFUSORI
73
IMPOSTAZIONE LINGUA 69
IMPOSTAZIONE
PERSONALIZZATA 71
IMPOSTAZIONE SCHERMO
70
Indicazioni a schermo
Display del menu di controllo
11
INDICE 40
Indice analitico 7, 82
S
LINE 71
LIVELLO 74
SCENA 11
Scena 8, 83
SCREEN SAVER 70
SELEZIONE BRANO 71
SFONDO 70
SLEEP 66
Soluzione dei problemi 77
SOTTOTITOLO 69
Stazione preimpostata 62
Super Audio CD 83
M
T
Manutenzione dei dischi 10
Menu di controllo 11
MENU DVD 69
MP3 29
MUTING 25
Telecomando 58, 88
TIPO TV 70
TITOLO 39
Titolo 7, 83
TONO DI PROVA 74
TUNER MENU 62
J
JPEG 31
L
N
NIGHT MODE 50
O
Altre informazioni
BILANCIAMENTO 74
BRANO 39
Brano 7, 81
I
V
VIDEO CD 83
OSD 69
P
Pannello frontale 85
Pannello posteriore 87
Pile 13
PLAY MODE 33, 35
PRIORITÀ CD DATI 72
PROTEZIONE 54, 71, 82
PROTEZIONE
PERSONALIZZATA 53
91IT
Guida rapida di riferimento per il telecomando
J
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
0
K
L
M
N
O
P
Nota
Il comando a distanza dell’apparecchio
utilizza segnali di comando comuni ad altri
prodotti DVD Sony.
Perciò, a seconda del tasto, è possibile che
altri prodotti DVD Sony rispondano ai
comandi.
A Accende il televisore Sony e il
sistema e cambia la sorgente di
ingresso del televisore.
B Per spegnere il sistema all’ora
preimpostata.
C Per selezionare la banda AM o
FM.
D Per disattivare l’audio.
E Premere per memorizzare una
stazione preselezionata.
F Per selezionare il modo di
riproduzione programmata o
casuale.
G Visualizza lo stato di
ripetizione.
H Per cambiare la ricezione FM
da stereofonica a monofonica e
viceversa.
I Per alternare la sorgente di
ingresso del televisore fra
televisore e SYSTEM.
92IT
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
wj
wk
Per impostare il telecomando
sul modo TV.
Modo normale: si spegne.
Modo TV: diventa rosso.
Per modificare l’audio durante
la riproduzione di un DVD o di
un VIDEO CD.
Per modificare gli angoli
durante la riproduzione di un
DVD.
Per visualizzare il menu
“SOTTOTITOLO” nella
schermata del menu di
controllo.
./> : premere per
passare al capitolo/brano
successivo o per tornare al
capitolo/brano precedente.
PRESET –/+: per scorrere tutte
le stazioni preselezionate.
Per riprodurre un disco.
Per effettuare una pausa
durante la riproduzione di un
disco.
Per visualizzare il menu titolo
sullo schermo del televisore.
MP3/JPEG: per selezionare gli
album
Per selezionare e attivare le
voci o le impostazioni.
Per visualizzare il menu di
controllo sullo schermo del
televisore per impostare o
regolare le voci.
Seleziona i canali televisivi.
Regola il volume del televisore.
Per accendere e spegnere il
televisore.
Per attivare e disattivare
l’alimentazione del sistema.
Per espellere un disco.
I bassi vengono rafforzati.
Per selezionare il campo
sonoro.
Per selezionare il campo
sonoro.
Per rendere chiaro l’audio a
basso volume.
Per selezionare il componente
che si desidera utilizzare.
wl Per selezionare le voci delle
impostazioni.
TV : per selezionare i numeri
dei canali.*
e; Per attivare le voci o le
impostazioni.
TV : premere dopo avere
selezionato un numero di
canale
ea m/M (SCAN) : per
individuare un punto
visualizzando le immagini
durante la riproduzione di un
disco.
/
SLOW : per riprodurre
un disco al rallentatore nel
modo di pausa.
TUNING –/+ : per scorrere
tutte le stazioni radiofoniche
disponibili.
es Per arrestare la riproduzione di
un disco.
ed Per passare alla voce
visualizzata sul display del
pannello frontale.
ef Per visualizzare il MENU DVD
sullo schermo del televisore.
MP3/JPEG: per selezionare gli
album
eg Per regolare il volume del
sistema.
eh Premere per tornare alla
schermata precedentemente
selezionata, ecc.
ej Per cambiare il modo di
ingresso del televisore.
ek Annulla i brani programmati,
ecc.
el Per modificare la luminosità
del display del pannello
frontale di due incrementi.
r; Per visualizzare la schermata di
impostazione sullo schermo del
televisore per impostare o
regolare le voci.
* A seconda del produttore del
televisore, potrebbe funzionare anche il
seguente metodo. Premere >10, quindi
il numero. (Ad esempio, per il canale
25, premere >10, quindi 2 e 5.)
SE
3
VARNING
Utsätt inte enheten för regn eller fukt,
eftersom det innebär risk för brand och/
eller elektriska stötar.
Installera inte spelaren där den blir innesluten, t.ex. i en
bokhylla eller en inbyggnadslåda.
Att täcka över enheten med t.ex. tidningar, bordsdukar,
gardiner eller liknande medför risk för överhettning
och brand. Placera inte tända ljus ovanpå enheten.
Att placera kärl med vätska, t.ex. blomvaser, på
enheten medför risk för elektriska stötar och fara för
brand.
Kasta inte batteriet med
hushållsavfallet, behandla det som
miljöfarligt avfall.
Den här apparaten
klassas som KLASS 1
LASER. Etiketten sitter
baktill på enheten.
Säkerhetsföreskrifter
Säkerhet
• Om något föremål olyckligtvis skulle råka komma in
bakom enhetens hölje bör du genast koppla bort
strömmen till enheten, och sedan lämna in den till en
behörig tekniker för kontroll innan du använder den
igen.
• Enheten är inte bortkopplad från växelströmmen
(elnätet) så länge som nätkabeln sitter insatt i ett
vägguttag, även om du har slagit av strömmen på
själva enheten.
• Om du vet med dig att du inte kommer att använda
enheten under en längre tid bör du koppla bort den
från vägguttaget. När du kopplar ur nätkabeln bör du
fatta tag om kontakten; lossa aldrig kontakten genom
att dra i sladden.
Installation
• Se till att ventilationen runt enheten är tillräcklig så
undviker du överhettning.
• Placera inte enheten på ytor (mattor, filtar, etc.) eller
i närheten av material (gardiner, draperier) som kan
blockera ventilationsöppningarna.
2SE
• Placera inte enheten i närheten av värmekällor, t.ex.
radiatorer och varmluftsutsläpp och inte heller i
direkt solljus eller där det är mycket dammigt eller
där den kan utsättas för mekaniska stötar och
vibrationer.
• Placera inte enheten lutande. Den är avsedd att
placeras i horisontell position på ett plant underlag.
• Placera inte vare sig enheten eller skivorna i närheten
av starka magnetiska fält, sådana som alstras av
mikrovågsugnar och stora högtalare.
• Placera inte tunga föremål på enheten.
• Om du tar in enheten från en kall plats och in i ett
varmt rum kan fukt kondensera inne i DVD Home
Theatre-systemet och skada linserna inuti. När du har
packat upp den och ska ta den i bruk för första gången
bör du av samma skäl vänta ungefär en halvtimme
innan du börjar använda den.
Välkommen!
Tack för att du har köpt Sony DVD Home
Theatre System. Innan du använder systemet ska
du gå igenom denna bruksanvisning noggrant
och sedan spara den för framtida referens.
Säkerhetsföreskrifter
Strömkällor
Nätkabeln får bara bytas av behörig servicetekniker.
Placering
• Placera systemet på en plats med tillräcklig
ventilation för att undvika att det blir för varmt.
• Om du spelar på hög volym under en längre tid blir
höljet varmt. Det är normalt. Du bör emellertid vara
försiktig med att vidröra de heta ytorna. Placera inte
enheten så att utrymmet runt den är begränsat. Om
inte luften kan cirkulera fritt finns risk för
överhettning.
• Riskera inte att täppa för ventilationsöppningarna
genom att placera någonting på systemet. Systemet är
utrustat med en högeffektsförstärkare. Om
ventilationshålen på ovansidan täcks över finns risk
för att enheten överhettas, vilket påverkar funktionen.
• Placera inte systemet på mjukt underlag exempelvis
en matta. Då kan ventilationshålen på undersidan
blockeras.
• Placera inte systemet på en plats där det utsätts för
värme eller direkt solljus, mycket damm eller
mekaniska stötar.
Rengöring
Rengör höljet, panelen och reglagen med en mjuk trasa
fuktad med milt rengöringsmedel. Använd inte
skursvamp, skurpulver eller lösningsmedel som sprit
eller bensol.
Om du har några frågor eller får problem med systemet
kan du kontakta närmaste Sony-återförsäljare.
Rengöra skivor
Använd inte de CD/DVD-rengöringsskivor som finns
på marknaden. De kan skada systemet.
TV:ns färger
Om högtalarna gör att färgerna visas felaktigt på TVskärmen ska du stänga av TV:n omedelbart och sedan
slå på den igen efter 15-30 minuter. Om problemet
kvarstår bör du placera högtalarna längre ifrån TV:n.
Märketiketten sitter baktill på enheten.
VIKTIGT MEDDELANDE
Varning: Systemet kan visa en videostillbild eller
en displaybild på TV-skärmen hur länge som helst.
Om du lämnar kvar bilden på skärmen under
mycket lång tid kan TV:n få permanenta skador.
Detta gäller särskilt för projektionsapparater.
När du ska flytta systemet
När du lyfter systemet ska du följa förfarandet nedan,
för att skydda mekanismen inuti.
1
2
3
Ta bort skivan ur systemet.
4
”STANDBY” blinkar i frontpanelens
teckenfönster.
5
Inget visas i frontpanelens teckenfönster
efter det att ”STANDBY” blinkar (STANDBYindikatorn förblir tänd).
6
Dra ur kontakten ur vägguttaget.
Användning
• Om systemet tas direkt från en kall till en varm plats
eller placeras i ett mycket fuktigt rum kan det uppstå
kondens på linserna. Om detta inträffar kanske inte
systemet fungerar ordentligt. Ta då ut skivan och låt
systemet stå på i en halvtimme tills fukten försvinner.
• Ta ut skivorna innan du flyttar systemet. Annars kan
de skadas.
Justera volymen
Stäng av systemet.
Systemets STANDBY-indikator tänds, och
”SEE YOU” visas i frontpanelens
teckenfönster.
Skruva inte upp volymen när du lyssnar på ett avsnitt
med mycket låga signalstyrkor eller ingen signal alls.
Då kan högtalarna skadas när det kommer ett starkare
avsnitt.
3SE
Innehållsförteckning
Välkommen! ........................................... 3
Säkerhetsföreskrifter ............................... 3
Om denna bruksanvisning....................... 6
Följande skivor kan spelas på
systemet ............................................6
Skivtermer............................................... 6
Skivor...................................................... 9
Översikt över kontrollmenyn ................ 10
Komma igång
Packa upp .............................................. 12
Sätta i batterierna i fjärrkontrollen........ 12
Steg 1: Kopplingar till
högtalarsystem ................................ 13
Steg 2: Antennkopplingar ..................... 17
Steg 3: Koppla TV- och
videokomponenter .......................... 18
Steg 4: Ansluta nätkablarna .................. 20
Steg 5: Utföra en snabbinställning........ 20
Högtalarinställningar............................. 22
Spela skivor
Spela skivor........................................... 23
Återuppta uppspelningen från den punkt
där du stoppade skivan ................... 25
(Resume Play)
Använda DVD-menyn .......................... 26
Spela VIDEO-CD med PBC-funktioner
(version 2.0).................................... 26
(PBC-uppspelning)
Spela ett MP3-spår................................ 27
Spela JPEG-bildfiler ............................. 29
Skapa egna program.............................. 31
(Programmerad uppspelning)
Spela i slumpmässig ordning ................ 33
(Shuffle Play (Slumpmässig
uppspelning))
Spela upprepade gånger ........................ 34
(Repeat Play (Repetering))
Söka efter en viss punkt på en skiva ..... 35
(Sökning, Slow-motion)
Söka efter titel/kapitel/spår/index/album/
fil..................................................... 36
Visa information om skivan.................. 38
4SE
Ljudjusteringar
Ändra ljudet .......................................... 44
Surround-ljud........................................ 46
Använda ljudeffekter ............................ 48
Använda olika
extrafunktioner
Ändra vinklarna .................................... 49
Visa undertexter.................................... 50
Låsa skivor............................................ 51
(ANPASSAT BARNLÅS,
BARNLÅS)
Andra åtgärder
Styra TV:n med den medföljande
fjärrkontrollen................................. 56
Använda funktionen SONY TV
DIRECT ......................................... 58
Använda videon eller en annan enhet... 60
Radio..................................................... 60
Använda RDS (Radio Data System) .... 63
Använda sovtimern............................... 63
Återgå till fabriksinställningarna .......... 64
Inställningar och justeringar
Använda inställningsdisplayen ............. 65
Ange språk för skärmtexten eller
ljudspåret ........................................ 66
(SPRÅKINSTÄLLNING)
Inställningar för displayen .................... 67
(SKÄRMINSTÄLLNINGAR)
Anpassade inställningar........................ 68
(SPECIALINSTÄLLNINGAR)
Inställningar för högtalarna .................. 69
(HÖGTALARINSTÄLLN.)
Snabbinställning och återställning av
systemet.......................................... 72
(INSTÄLLNINGAR)
Ytterligare information
Felsökning............................................. 73
Tekniska data ........................................ 76
Ordlista.................................................. 77
Register över delar och reglage............. 80
Språkkoder ............................................ 84
Lista över DVD-inställningsmenyn ...... 85
Sakregister............................................. 86
Snabbreferens för
fjärrkontrollen ................................. 88
5SE
Om denna bruksanvisning
• I denna bruksanvisning beskrivs hur du styr
systemet från fjärrkontrollen. Du kan också
använda knapparna på själva systemet, om de
har samma eller liknande namn som på
fjärrkontrollen.
• Nedanstående symboler används i
bruksanvisningen.
Symbol
Funktioner som kan användas i
VIDEO-CD-läge
Funktioner som kan användas i CDläge
Funktioner som kan användas i
Super Audio CD- och Audio CDläge
Funktioner som kan användas för
ljudspår av formatet MP3*
Funktioner som kan användas för
JPEG-filer
* MP3 (MPEG1 Audio Layer 3) är ett standardformat
för komprimering av ljudinformation som
definierats av ISO/MPEG.
Följande skivor kan spelas
på systemet
DVD VIDEO
Super Audio
CD
VIDEO-CD
6SE
Logotyp på skivan
Audio CD
CD-R/CD-RW
(ljuddata)
(MP3-filer)
(JPEG-filer)
Betydelse
Funktioner som kan användas med
DVD VIDEO-skivor, DVD-R-/
DVD-RW-skivor i videoläge och
DVD+R-/DVD+RW-skivor
Skivformat
Skivformat
Logotyp på skivan
Logotypen ”DVD VIDEO” är ett varumärke.
Skivtermer
• Titel
Det huvudsakliga innehållet i en film eller ett
musikstycke på en DVD-skiva, film eller
liknande på en videoskiva, eller ett helt album
på en ljudskiva.
• Kapitel
Underavdelning i en film eller ett musikstycke
som är mindre än en titel. En titel består av
flera kapitel. Alla skivor är inte uppdelade i
kapitel.
• Album
Underavdelning i ett musikstycke eller en bild
på en data-CD som innehåller MP3-spår eller
JPEG-filer.
• Spår
Underavdelning i en bild eller ett musikstycke
på en VIDEO-CD, Super Audio CD, CD eller
MP3.
• Index (Super Audio CD, CD) /
Videoindex (VIDEO-CD)
Ett nummer som används för att dela in spår i
olika sektioner för att det ska vara lättare att
hitta en viss punkt på en VIDEO-CD eller
Super Audio CD-skiva. För vissa skivor finns
inga index inspelade.
• Avsnitt
På en VIDEO-CD med PBC-funktioner
(sid. 26) är menyskärmar, filmklipp och
stillbilder uppdelade i s.k. avsnitt.
• Fil
Underavdelning i en bild på en data-CD med
JPEG-filer.
Skiva
DVDstruktur
Titel
• Om ljudspår och bilder i musik-CD-format
eller video-CD-format spelats in i den första
sessionen, kan bara den första sessionen
spelas.
Kapitel
Skiva
VIDEOCD-, Super
Audio CDeller CDstruktur
MP3struktur
Spår
Index
Skiva
Det finns en områdeskod tryckt på enhetens
baksida. Du kan bara använda DVD-skivor som
har samma områdeskod.
Album
Spår
Skiva
JPEGstruktur
Områdeskod
Album
Fil
PBC-uppspelning
(uppspelningskontroll) (VIDEOCD)
Detta system kan användas för VIDEO-CDskivor av standardversion 1.1 och 2.0. Du har
två olika typer av uppspelning beroende på
skivtypen.
Typ av skiva
För att
VIDEO-CD
utan PBCfunktioner
(Version 1.1)
Titta på video (film) och lyssna
på musik.
VIDEO-CD
med PBCfunktioner
(Version 2.0)
Spela interaktiva program med
hjälp av menyskärmarna som
visas på TV-skärmen (PBCuppspelning), vid sidan av
videospelningsfunktionerna i
version 1.1. Dessutom kan du
visa stillbilder med hög
upplösning, om det finns sådana
på skivan.
Multi Session-CD-skivor
• Systemet kan spela Multi Session-CD-skivor
om det finns en MP3-ljudfil i den första
sessionen. Då kan också eventuella andra
MP3-ljudfiler som spelats in i senare sessioner
spelas.
• Systemet kan spela Multi Session-CD-skivor
om det finns en JPEG-bildfil i den första
sessionen. Då kan också eventuella andra
JPEG-bildfiler som spelats in i senare
sessioner spelas.
DVD-skivor med märket ALL kan också spelas
på detta system.
Om du försöker spela någon annan typ av DVD
visas meddelandet [Det är inte tillåtet att spela
upp denna skiva pga områdeskoden.] på TVskärmen. Det kan också finnas DVD-skivor som
inte har någon områdeskod men ändå inte kan
spelas i det aktuella området.
Exempel på skivor som inte
kan spelas på detta system
Följande skivor kan inte spelas på detta system:
• CD-ROM-skivor (utom med skivtilläggen
”.MP3”, ”.JPG”, eller ”.JPEG”)
• CD-R/CD-RW-skivor som inte spelats in i
något av följande format:
– musik-CD-format
– video-CD-format
– MP3/JPEG-format som följer ISO9660*
Level 1/Level 2 eller det utökade formatet
Joliet
• Datadelen av CD-Extra-skivor
• DVD-ROM-skivor
• DVD-ljudskivor
• DVD-RAM-skivor
• DVD-RW-skivor i VR-läge (Video
Recording)
• Progressiva JPEG-filer
* Ett logiskt format för filer och mappar på CD-ROMskivor som definierats av internationella
standardorganet ISO.
forts.
7SE
Använd inte skivor av följande typer:
• En DVD som har en annan områdeskod
(sid. 7, 78).
• En skiva som inte är av standardformat eller
inte är rund (t.ex. skivor formade som kort,
hjärtan eller stjärnor).
• Skivor med papper eller etiketter på dem.
• Skivor där klister eller tejp sitter kvar.
Anmärkningar om CD-R-/CD-RW-/DVD-R-/
DVD-RW-skivor (videoläge)/DVD+R-/
DVD+RW-skivor
I vissa fall kan inte skivor av typ CD-R-/CD-RW-/
DVD-R-/DVD-RW (videoläge)/DVD+R-/DVD+RW
spelas i denna spelare. Det kan bero på skivans
inspelningskvalitet eller fysiska tillstånd, eller på
någon egenskap hos inspelningsenheten eller
redigeringsprogramvaran.
Skivan kan inte spelas om den inte har slutbehandlats
på rätt sätt. Mer information finns i bruksanvisningen
för inspelningsenheten.
Observera att skivor som skapats i Packet Write-format
inte kan spelas.
Ljud-CD-skivor som kodats med
copyrightskydd
Denna produkt är avsedd för uppspelning av skivor
som följer CD-standarden (Compact Disc).
Nyligen har vissa skivbolag börjat sälja ljud-CDskivor med copyrightskydd. Vissa av de skivorna följer
inte CD-standarden, och kan då eventuellt inte spelas
på enheten.
Uppspelningsfunktioner för
DVD och VIDEO-CD
Vissa uppspelningsfunktioner på DVD- och
VIDEO-CD-skivor kan vara förinställda av
programvarutillverkaren. Systemet kan bara
spela DVD- och VIDEO-CD-skivor på det sätt
som programvarutillverkarna avsåg, och därför
händer det att det ibland inte går att använda alla
uppspelningsfunktionerna. Se även
anvisningarna som följde med DVD- eller
VIDEO-CD-skivorna.
8SE
Copyright
I denna produkt ingår teknik för copyrightskydd
som omfattas av patent i USA och annan
immateriell egendomsrätt. Användning av
denna upphovsrättsskyddade teknik måste
godkännas av Macrovision och gäller för
användning i hemmet och andra begränsade
visningsmiljöer, såvida inte tillstånd för annan
användning erhållits från Macrovision.
Baklängeskonstruktion och disassemblering är
förbjuden.
I systemet ingår Dolby* Digital och Dolby Pro
Logic (II) surroundavkodare med adaptiv matris
och DTS** Digital Surround System.
* Tillverkad under licens från Dolby Laboratories.
”Dolby”, ”Pro Logic” och symbolen med dubbla
D:n är varumärken som tillhör Dolby Laboratories.
** Tillverkad under licens från Digital Theater
Systems, Inc.
”DTS” and ”DTS Digital Surround” är varumärken
som ägs av Digital Theater Systems, Inc.
Skivor
Hantering av skivor
• För att hålla skivan ren ska du alltid bara hålla
den i kanten. Vidrör inte skivans spelyta.
• Fäst inte papper eller tejp på skivorna.
• Låt inte skivan ligga i direkt solljus, nära
värmekällor t.ex. en varmluftsventil eller i en
bil som är parkerad i solen. Temperaturen kan
bli mycket hög inuti bilen.
• När du inte spelar skivorna ska de förvaras i
fodralet.
Rengöring
• Innan du spelar en skiva bör du torka den med
en rengöringsduk.
Torka skivan från mitten och utåt.
• Använd inte lösningsmedel som bensol,
thinner, speciella rengöringsmedel eller
antistatiska sprejer avsedda för LP-skivor.
Om du försöker spela skivor som inte är av
standardformat eller som inte är runda (t.ex. är
formade som kort, hjärtan eller stjärnor) kan ett
funktionsfel uppstå.
Använd inte skivor med något extra påklistrat,
t.ex. etiketter eller ringar.
9SE
Översikt över kontrollmenyn
Använd kontrollmenyn för att välja en funktion som du vill använda. Kontrollmenyn visas när du
trycker på knappen DVD DISPLAY. Mer information finns på sidan som anges inom parentes.
Totalt antal
inspelade titlar
Aktuellt titelnummer (VIDEO-CD/Super
eller spår
Totalt antal inspelade kapitel eller index
Audio CD/CD: spårnummer)
Namnet på den
Skivans namn
titel
som
spelas
eller skivtypen
Uppspelningsstatus
(NSpela, XPaus, xStopp etc.)
Namn på det kapitel som
spelas (VIDEO-CD/Super
DVD
Audio CD/CD: indexnummer)
DVD
Typ av skiva som spelas
(
)
1 2 2 7 TITEL12
18(34)
T
1:32:55
Speltid
Ikon för valt objekt
på kontrollmenyn
1: ENGELSKA
2: FRANSKA
3: SPANSKA
Aktuell inställning
Alternativ
Objekt på kontrollmenyn
Funktionsnamn för valt objekt
på kontrollmenyn
UNDERTEXT
Välj:
ENTER
Användningsmeddelande
Lista över objekt på kontrollmenyn
SKIVA
Visar skivans namn eller vilken typ av skiva som ligger i
systemet.
TITEL (endast DVD) (sid. 36)/
Väljer titel (DVD) eller spår (VIDEO-CD) som ska spelas.
Visar avsnitt (VIDEO-CD i PBC-uppspelning).
AVSNITT (endast VIDEO-CD i PBCuppspelning)/SPÅR (endast VIDEO-CD)
(sid. 36)
KAPITEL (endast DVD) (sid. 37)/
INDEX (endast VIDEO-CD) (sid. 37)
ALBUM (endast MP3)
Väljer kapitel (DVD) eller index (VIDEO-CD) som ska
spelas.
Väljer vilket album (MP3) som ska spelas.
(sid. 28, 36)
SPÅR (endast Super Audio CD/
Väljer vilket spår (Super Audio CD/CD/MP3) som ska spelas.
CD/MP3) (sid. 28, 36)
INDEX (endast Super Audio CD/
CD) (sid. 37)
TID (sid. 38)
Visar spelad tid och kvarvarande speltid.
Anger tidskod för bild- och musiksökning.
LJUD (endast DVD/VIDEO-CD/
Ändrar ljudinställningar.
Super Audio CD/CD/MP3) (sid. 44)
10SE
Visar indexet och väljer vilket index (Super Audio CD) som
ska spelas.
UNDERTEXT (endast DVD)
Visar undertexten.
Ändrar språket i undertexten.
ALBUM (endast JPEG) (sid. 29)
Väljer vilket album (JPEG) som ska spelas.
FIL (endast JPEG) (sid. 29)
Väljer vilken fil (JPEG) som ska spelas.
DATUM (endast JPEG) (sid. 43)
Visar datum.
VINKEL (endast DVD) (sid. 49)
Byter vinkel.
LÄGE (endast VIDEO-CD/Super
Väljer spelläge.
(sid. 50)
Audio CD/CD/MP3/JPEG) (sid. 33)
REPETERA (sid. 34)
Spelar hela skivan (alla titlar/alla spår), en titel, ett kapitel/
spår/album eller innehållet i ett program om och om igen.
ANPASSAT BARNLÅS (sid. 51)
Ställer in barnfilter för skivan.
Tips
• Varje gång du trycker på DVD DISPLAY ändras kontrollmenyn enligt följande:
Kontrollmenyns display
m
Kontrollmenyn avstängd
Vad som visas i kontrollmenyn varierar beroende på vilken skiva som spelas.
• Kontrollmenyikonen lyser grönt
t
om du inte ställer [REPETERA] på [AV].
• Indikatorn [VINKEL] lyser grönt endast när flera olika vinklar har spelats in på skivan.
11SE
Komma igång
Packa upp
Kontrollera att du har följande:
• Högtalare (5)
• Subwoofer (1)
• AM-ramantenn (1)
• FM-antennkabel (1)
• Högtalarkablar (3,5 m × 3, 10 m × 2)
• Fjärrkontroll RM-SP240 (1)
• R6-batterier (storlek AA) (2)
• Fotkuddar (4)
• Bruksanvisning
• Högtalare - Anslutning och placering (kort)
(1)
Sätta i batterierna i
fjärrkontrollen
Du kan styra systemet med den medföljande
fjärrkontrollen. Sätt i två R6-batterier (storlek
AA) genom att matcha 3 och # på batterierna
med markeringarna i batterifacket. När du
använder fjärrkontrollen ska du rikta den mot
fjärrsensorn på systemet.
Obs!
• Lägg inte fjärrkontrollen på mycket varmt eller
fuktigt ställe.
• Använd inte ett nytt batteri tillsammans med ett
gammalt.
• Det får inte finnas något främmande föremål i
fjärrkontrollens hölje, så var noggrann när du byter
batterier.
• Fjärrsensorn får inte utsättas för direkt solljus eller
ljus från andra källor. Det kan skada sensorn.
• Om du inte ska använda fjärrkontrollen under en
längre tid ska du ta ut batterierna för att undvika att
fjärrkontrollen skadas p.g.a. batteriläckage eller
korrosion.
12SE
Steg 1: Kopplingar till högtalarsystem
Kablar som krävs
Komma igång
Koppla upp högtalarsystemet genom att matcha färgerna på uttagen med de på kablarna. Anslut inte
några andra högtalare än de som medföljer systemet.
För att få bästa surround-ljud anger du högtalarnas parametrar (avstånd, nivå, etc.) enligt sid. 22.
Högtalarkablar
Kontakten och den färgade hylsan på högtalarkablarna har samma färg som uttagen dit de ska kopplas.
(–)
(–)
(+)
(+)
Färgad hylsa
Sätta fast fotstöden
Sätt fast de medföljande fotstöden på mitthögtalaren, så som bilden visar, för att undvika att högtalaren
vibrerar eller rör sig medan du lyssnar.
forts.
13SE
Uttag för koppling av högtalarna
Koppla
till uttag
Främre högtalarna
SPEAKER FRONT L (vit) och R (röd)
Surround-högtalarna
SPEAKER SURR L (blå) och R (grå)
Mitthögtalaren
SPEAKER CENTER (grön)
Subwoofern
SPEAKER WOOFER (lila)
Främre högtalare (V)
Främre högtalare (H)
Mitthögtalaren
Färgetikett
CENTER
SURR R
EURO AV
AUDIO IN
SPEAKER
FRONT R
FRONT L
WOOFER
VIDEO
SURR L
WOOFER
SAT
R
L
R
L
OUTPUT(TO TV)
COAXIAL
AM
FM 75
AUDIO IN
Surround-högtalare (H)
Placering av högtalare
• Ställ inte högtalarna så att de lutar.
• Ställ inte högtalarna på platser som är:
– Extremt varma eller kalla
– Dammiga eller smutsiga
– Mycket fuktiga
– Utsatta för vibration
– Utsatta för direkt solljus
14SE
Subwoofer
Surround-högtalare (V)
• Var försiktig om du placerar subwoofern eller ett högtalarstativ för främre eller surround-högtalare på ett
ytbehandlat golv (vaxat, oljat, polerat eller liknande), eftersom golvet kan få fläckar eller missfärgas.
• Luta dig inte emot högtalaren, och häng inte på den, eftersom den kan tippa omkull.
Komma igång
Obs!
Se till att högtalarkabelns isolering inte kommer in i SPEAKER-uttaget.
Tips
Böj ledaren som sticker ut utanför isoleringen i änden på högtalarkabeln innan du sätter i den. Då är det mindre risk
att isoleringen kommer i kläm i SPEAKER-uttaget.
Undvika kortslutning
Kortslutning av högtalarna kan skada systemet. För att undvika detta ska du vidta följande
säkerhetsåtgärder när du kopplar in högtalarna. Kontrollera att metalltrådarna i högtalarnas kablar inte
vidrör ett annat högtalaruttag eller en metalltråd som tillhör en annan högtalarkabel.
Exempel på dåligt kopplad högtalarkabel
En oisolerad del av en
högtalarkabel är i kontakt
med ett annat högtalaruttag.
Oisolerade delar av kablarna har
kommit i kontakt med varandra eftersom
för mycket av isoleringen tagits bort.
När du har kopplat alla komponenter, högtalare och nätkabeln spelar du en testton för att kontrollera
att alla högtalarna är korrekt anslutna. För mer information om hur du spelar en testton, se sid. 71.
Om du inte hör något ljud från en högtalare när testtonen spelas eller om en testton hörs från en annan
högtalare än den som visas i frontpanelens teckenfönster, kan det betyda att högtalarna har kortslutits.
Då måste du kontrollera högtalarkopplingarna igen.
Obs!
• Kontrollera att högtalarkabeln har anslutits till korrekt uttag på komponenterna: 3 till 3, och # till #. Om
kablarna kopplas fel blir ljudet förvrängt och du får inget basljud.
• Om du ansluter högtalarkabeln felaktigt eller om du höjer volymen vid kortslutning, växlar systemet över till
standbyläge. Om detta händer, drar du ur och ansluter sedan strömkabeln i vägguttaget och startar systemet.
forts.
15SE
Byta högtalarkabel
Om du vill använda en annan högtalarkabel kan du ta bort kontakten och sätta den på en ny kabel.
Borttagning
Spärr
Med spärren nedåt, tryck ner kontakten mot en plan yta och dra ut de båda kabelparterna ur kontakten.
Isättning
Håll kontakten nedtryckt mot den plana ytan och för in de nya kabelparterna.
Observera att kabelparten markerad med ett streck ska sättas in i kontaktens minussida (-).
Obs!
• Var försiktig så att du inte skadar ytan du använder (t.ex. bordet) när du tar ut/sätter i kabelparterna.
• När sladden till din subwoofer används bör du notera att de två utvändiga, svarta sladdarna eller sladdarna som är
markerade med bokstäver är negativa.
(–)
(–)
(+)
(+)
(–)
(–)
• Om du ansluter subwoofer-sladden med polariteten åt fel håll, blinkar STANDBY-indikatorn, och systemet växlar
över till standbyläge.
Tips
• Du kan använda vilken högtalarkabel som helst som finns i handeln med AWG-tal mellan 18 och 22.
• Skala av 10 mm isolering innan du sätter i den nya kabeln och vrid de nakna ledarna i de båda kabelparterna.
10 mm
16SE
Steg 2: Antennkopplingar
Komma igång
Anslut de medföljande AM/FM-antennerna för att lyssna på radio.
Uttag för anslutning av antenner
Koppla
till uttag
AM-ramantenn
AM-uttaget
FM-trådantenn
FM 75Ω COAXIAL
AM-ramantenn
CENTER
SURR R
EURO AV
AUDIO IN
SPEAKER
FRONT R
FRONT L
WOOFER
VIDEO
SURR L
WOOFER
SAT
R
L
R
L
OUTPUT(TO TV)
COAXIAL
AM
FM 75
AUDIO IN
FM-trådantenn
Obs!
• För att undvika brus ska du placera AM-antennen en bit ifrån systemet och andra komponenter.
• Kontrollera att FM-antennkabeln är helt utdragen.
• När du har satt i FM-antennen ska den ligga så vågrätt som möjligt.
• När du ansluter den medföljande AM-ramantennen spelar det ingen roll om du kastar om de båda kabelparterna
(A och B).
A
AM
B
Tips
Använd en 75-ohm koaxial kabel (medföljer inte) för att koppla systemet till en FM-antenn utomhus, som i exemplet
nedan, om du har dålig FM-mottagning.
System
FM-antenn
utomhus
COAXIAL
AM
FM 75
17SE
Steg 3: Koppla TV- och videokomponenter
Kablar som krävs
SCART-kabel (EURO AV) för anslutning av TV (medföljer inte)
Ljud/video-kabel (medföljer inte)
När du ansluter en kabel måste de färgkodade hylsorna kopplas till rätt uttag på komponenterna.
Vit (V/ljud)
Röd (H/ljud)
Uttag för koppling av video- och ljudkomponenter
Koppla
till uttag
TV (VIDEO IN)
T EURO AV OUTPUT (TO TV)
Video (AUDIO OUT)
VIDEO (AUDIO IN)-uttag
Digital satellitmottagare
(AUDIO OUT)
SAT (AUDIO IN)-uttag
Ansluta systemet till en TV
Anslut systemet till din TV med SCART-kabeln (EURO AV). Kontrollera att SCART-kabeln (EURO
AV) ansluts till uttaget T EURO AV OUTPUT (TO TV) på systemet.
När du ansluter SCART-kabeln (EURO AV) ska du kontrollera att TV:n kan ta emot S-video- eller
RGB-signaler. Om TV:n kan ta emot S-videosignaler, ska du ändra TV:ns ingångsläge till RGBsignaler. Se bruksanvisningen för den TV som ska anslutas.
18SE
FRONT L
WOOFER
VIDEO
SURR L
WOOFER
SAT
R
L
R
L
OUTPUT(TO TV)
COAXIAL
AM
FM 75
AUDIO IN
OUT
OUT
OUTPUT
OUTPUT
AUDIO
OUT
AUDIO
OUT
IN
L
L
R
R
Video
Komma igång
SURR R
CENTER
EURO AV
AUDIO IN
SPEAKER
FRONT R
Digital
satellitmottagare
TV
Obs!
• Kontrollera att anslutningarna sitter ordentligt för att undvika brus.
• Se instruktionerna som följde med TV:n.
• Systemet kan inte mata ut komponentens videosignaler.
• Systemet kan inte mata ut en ljudsignal till den anslutna TV:n. Det är bara TV:ns ljudsignaler som går till systemets
högtalare.
Tips
• Om du vill sända TV- eller stereoljud från en tvåkanalskälla från 6 högtalare kan du ställa in valfritt ljudfält utom
”AUTO FORMAT DIRECT AUTO” eller ”2CHANNEL STEREO” (sid. 46).
• Om du upplever distorsion vid uppspelning av komponenten som anslutits till VIDEO AUDIO IN, ansluter du
komponenten till SAT AUDIO IN.
Lyssna på ljudet från en spelmaskin (t. ex. PlayStation 2) över systemet
Koppla spelmaskinens ljudutgångar till systemets SAT AUDIO IN (L/R) med ljudkablar (medföljer
inte).
Obs!
• Systemet matar inte ut S-videosignaler.
• När du väljer VIDEO eller SAT genom att trycka på FUNCTION (sid. 60), matas ljudsignalen från AUDIO L/Ruttaget ut till de anslutna högtalarna. Ljudsignalen matas inte ut från T EURO AV OUTPUT (TO TV)-uttaget.
Vid anslutning till en TV-skärm av standardstorlek (4:3)
Beroende på vilken skiva som spelas, är det inte säkert att bilden passar TV-skärmen.
För att ändra bildförhållande, se sid. 67.
19SE
Steg 4: Ansluta nätkablarna
Innan du ansluter systemets nätkablar till ett eluttag bör du ha anslutit högtalarna till systemet (sid. 14).
Steg 5: Utföra en snabbinställning
När du har gått genom de fyra första stegen, kan du göra de inledande inställningarna med hjälp av
snabbinställning. Du kan göra inställningarna i [SPRÅKINSTÄLLNING], [RUMSSTORLEK],
[LYSSNINGSPOSITION] och [TV-TYP] steg för steg.
När du har gjort en snabbinställning är systemet klart för att spela filmer, musik, CD-skivor etc. Om du
vill göra ytterligare högtalarinställningar kan du läsa under ”Inställningar för högtalarna” på sid. 69.
5
Hur du använder
snabbinställning
Tryck på ENTER.
Då visas [LANGUAGE SETUP].
LANGUAGE SETUP
"/1
ENGLISH
FRANÇAIS
DEUTSCH
ITALIANO
ESPAÑOL
NEDERLANDS
DANSK
SVENSKA
SUOMI
PORTUGUÉS
FUNCTION
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
0
Obs!
Vilket språk som kan väljas beror på området.
C/X/x/c
ENTER
O RETURN
CLEAR
6
Välj inställning med hjälp av X/x, och
tryck sedan på ENTER.
Din inställning registreras och
[RUMSSTORLEK] visas.
RUMSSTORLEK
DVD SETUP
1
2
3
4
Sätt på TV:n.
Ställ om ingångsväljaren på TV:n till
det här systemet.
Tryck på "/1.
Tryck på FUNCTION för att valja ”DVD”.
Hjälpmeddelandet visas på TV-skärmen.
Obs!
När det ligger en skiva i systemet visas inte
hjälpmeddelandet på TV-skärmen.
20SE
LITEN
FRAM:
1.6m
SURROUND:
1.6m
7
Välj lämplig rumsstorlek - [LITEN],
[MEDELSTORT] eller [STOR] - med X/x,
och tryck sedan på ENTER.
LYSSNINGSPOSITION
FRAM:
1.6m
SURROUND:
1.6m
Antalet lyssningspositioner du kan ställa in
vid [LYSSNINGSPOSITION] varierar
alltefter inställningen för
[RUMSSTORLEK].
[LITEN]: Tre lyssningspositioner
[MEDELSTORT]: Fyra
lyssningspositioner
[STOR]: Fem lyssningspositioner
8
• Om du trycker på CLEAR i hjälpmeddelandet
försvinner meddelandet. Om du behöver ändra
inställningarna väljer du [SNABB] under
[INSTÄLLNINGAR] i inställningsdisplayen
(sid. 72).
• Det språk som du valt i [SPRÅKINSTÄLLNING]
används också för [SKÄRMTEXT], [DVD MENY]
och [UNDERTEXT] (sid. 66).
• Om du väljer [4:3] för [TV-TYP], väljs [4:3
BREVLÅDEFORMAT] (sid. 67).
• Högtalarnas avstånd och nivå ställs in automatiskt
genom valet av [RUMSSTORLEK] och
[LYSSNINGSPOSITION] (sid. 69).
• Om du vill ändra en inställning kan du läsa under
”Använda inställningsdisplayen” (sid. 65).
• Illustrationerna för [RUMSSTORLEK] och
[LYSSNINGSPOSITION] är endast exempel och
kan skilja från den faktiska rumsstorleken och
planeringen.
Inställningarna för [HÖGTALARINSTÄLLN.]
(sid. 69) visas inte i dessa teckenfönster.
Komma igång
Din inställning registreras och
[LYSSNINGSPOSITION] visas.
Obs!
Välj lämplig lyssningsposition med
hjälp av X/x, och tryck sedan på
ENTER.
Din inställning registreras och [TV-TYP]
visas.
TV-TYP
16 : 9
9
4:3
Välj den TV-typ som är ansluten till
systemet med C/c och tryck sedan på
ENTER.
Snabbinställningen är klar.
Då snabbinställningen är klar sparas
inställningarna, och hjälpmeddelandet
kommer inte att visas nästa gång du slår på
systemet.
Om du har gjort ett fel
Tryck på O RETURN och välj menyposten
igen.
Gå ur snabbinställning
Tryck på DVD SETUP i valfritt steg.
21SE
Högtalarinställningar
Placering av högtalarna
För att få bästa surround-ljud ska alla högtalare
utom subwoofern vara på samma avstånd från
lyssningspositionen (A).
Med det här systemet kan du emellertid placera
mitthögtalaren upp till 1,6 meter närmare (B)
och surround-högtalarna upp till 4,6 meter
närmare (C) lyssningspositionen.
De främre högtalarna kan placeras mellan 1,0
och 7,0 meter (A) från lyssningspositionen.
Placera högtalarna enligt illustrationen nedan
Magnetiskt avskärmade
högtalare (för att undvika felaktig
färgåtergivning på TV-skärmen)
Systemets subwoofer är magnetiskt avskärmad
för att förhindra magnetiskt läckage. Trots det
kan visst läckage förekomma, eftersom
magneten i högtalaren är mycket stark. Om
subwoofern används med en TV eller en
projektor med CRT-rör bör subwoofern stå
minst 0,3 meter från TV:n. Om de står för nära
varandra kan du få felaktiga färger på skärmen.
Stäng av TV:n en gång och slå på den igen efter
15 till 30 minuter. Om problemet kvarstår kan
du placera högtalarna längre ifrån TV:n. Om du
fortfarande får dåliga färger när du prövat detta,
kan du se till att det inte finns några magnetiska
föremål nära subwoofern. Den felaktiga
färgåtergivningen kan vara resultatet av en
samverkan mellan subwoofern och det
magnetiska föremålet.
Den magnetiska störningen kan t.ex. komma
från magnetlås på TV-skåpet, vissa
sjukvårdsapparater, leksaker etc.
Ange högtalarparametrarna
Obs!
Placera inte mitthögtalaren och surround-högtalarna
längre bort från lyssningspositionen än de främre
högtalarna.
22SE
För att få bästa möjliga surround-ljud anger du
högtalarnas avstånd från lyssningspositionen
och ställer sedan in balans och nivå. Använd
testtonen för att justera högtalarnas balans och
nivå till samma nivå.
Välj [HÖGTALARINSTÄLLN.] i
inställningsdisplayen. För mer information, se
under ”Inställningar för högtalarna” (sid. 69).
4
Spela skivor
”OPEN” visas i frontpanelens
teckenfönster, och systemet kan nu ta emot
en skiva.
Spela skivor
Beroende på DVD eller VIDEO-CD kan vissa
funktioner vara annorlunda eller begränsade.
Se den bruksanvisning som medföljer skivorna.
Placera en skiva med etikettsidan
uppåt i skivfacket.
Tryck än en gång på A på systemet
eller på Z på fjärrkontrollen för att
stänga skivfacket.
Spela skivor
5
Justera volymen
FUNCTION
"/1
Skivfacket A
H
STANDBYindikator
Anslut
hörlurar
"/1
Z
FUNCTION
H
Tryck på A på systemet, eller på Z på
fjärrkontrollen.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
0
När du spelar en skiva på 8 cm ska du lägga
den i skivfackets inre cirkel. Se till att skivan
inte ligger böjd i skivfackets inre cirkel.
6
Tryck på H.
Skivan börjar spelas (kontinuerlig
uppspelning).
Ställ in ljudvolymen.
Efter att ha utfört steg 6
x
Beroende på vilken skiva som spelas, visas
eventuellt en meny på TV-skärmen. Du kan
spela skivan interaktivt genom att följa
instruktionerna på menyn. (DVD: sid. 26),
(VIDEO-CD: sid. 26).
Ta ut skivan
1
2
3
Sätt på TV:n.
Ställ om TV:ns ingångskälla till det här
systemet.
Tryck på A på systemet, eller på Z på
fjärrkontrollen. Ta ut skivan när den har skjutits
ut ur systemet. ”OPEN” visas i frontpanelens
teckenfönster.
Starta systemet
Tryck på "/1.
Tryck på "/1.
Systemet slås på.
Tryck på FUNCTION för att ställa in
”DVD”, om det inte redan är valt.
forts.
23SE
Stänga av systemet
Funktion
Tryck på
Tryck på "/1. Systemet växlar över till
standbyläge och STANDBY-indikatorn lyser
röd. För att stänga av systemet helt måste du dra
ut kontakten ur vägguttaget.
Stäng inte av systemet genom att trycka på "/1
medan en skiva spelas. Då kan
menyinställningarna raderas. När du ska stänga
av systemet trycker du först på x för att avbryta
uppspelningen och sedan på "/1.
Sänka ljudet
MUTING. För att
avbryta ”muting”,
tryck på samma knapp
igen eller på VOLUME
+ för att justera
volymen.
Spara energi i standbyläge
Tryck på "/1 då systemet slås på (systemets
STANDBY-indikator tänds).
Obs!
• Om det inte ligger någon skiva i systemet, visas ”NO
DISC” i frontpanelens teckenfönster.
• Om en DVD-skiva har pausats i ca en timme, stänger
systemet automatiskt av sig.
Tips
Gå ur standbyläge
Om det finns mer än två titlar på en DVD kan du
inte gå till nästa eller föregående titel genom att
trycka på . eller >. De knapparna
fungerar bara inom en enda titel. Om du vill gå
till nästa eller föregående titel, kan du trycka på
DVD TOP MENU eller DVD MENU och välja
titeln du vill gå till i kontrollmenyn.
Tryck på "/1 en gång.
Ytterligare funktioner
MUTING
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
0
./>
X
x
H
VOLUME +/–
Funktion
Tryck på
Stopp
x
Paus*
X
Återuppta uppspelning efter X eller H
paus
Gå till nästa kapitel, spår
eller avsnitt i läget
kontinuerlig uppspelning
>
Gå tillbaka till föregående .
kapitel, spår, avsnitt eller fil
i läget kontinuerlig
uppspelning
24SE
* Det går inte att pausa uppspelning av JPEG-filer.
(Resume Play)
När du stoppar skivan kommer systemet ihåg
den punkt där du tryckte på x, och ”RESUME”
visas i frontpanelens teckenfönster. Så länge du
inte tar ut skivan fungerar återupptagen
uppspelning även om systemet gått in i
standbyläge genom att du tryckt på "/1.
H
1
4
5
6
7
8
9
10
0
• Den punkt där du stoppade spelningen raderas om:
– du ändrar uppspelningsläget,
– du ändrar inställningen i inställningsmenyn.
Tips
För att spela från början av skivan, tryck på x två
gånger och sedan på H.
Spela skivor
Återuppta uppspelningen
från den punkt där du
stoppade skivan
x
Medan du spelar en skiva kan du trycka
på x för att stoppa uppspelningen.
”RESUME” visas i frontpanelens
teckenfönster så att du kan starta om skivan
från den punkt där du stoppade den.
Om ”RESUME” inte visas, kan du inte
återuppta spelningen med den funktionen.
2
Tryck på H.
Systemet startar uppspelningen från den
punkt där du stoppade skivan i steg 1.
Obs!
• Du kan inte använda Återuppta uppspelning (Resume
play) under slumpmässig uppspelning eller
repetering.
• Beroende på var du stoppade skivan, är det inte säkert
att systemet kan återuppta uppspelningen från exakt
samma punkt.
25SE
Använda DVD-menyn
En DVD kan vara är uppdelad i flera delar som
tillsammans utgör en film eller ett musikstycke.
Dessa delar kallas ”titlar”. När du spelar en
DVD som innehåller flera titlar kan du välja den
titel du önskar via DVD TOP MENU/
ALBUM–.
När du spelar DVD-skivor som tillåter dig att
välja alternativ som t.ex. undertextspråket och
det talade språket, väljer du dessa poster via
DVD MENU/ALBUM+.
Nummerknappar
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
0
Spela VIDEO-CD med PBCfunktioner (version 2.0)
(PBC-uppspelning)
Med PBC-funktioner (uppspelningskontroll)
kan du utföra enkla interaktiva åtgärder,
använda sökfunktioner och andra liknande
funktioner.
Med PBC-uppspelning kan du spela VIDEOCD-skivor interaktivt genom att följa menyn på
TV:n.
Nummerknappar
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
0
./>
DVD TOP
MENU/
ALBUM–
C/X/x/c
H
DVD MENU/
ALBUM+
ENTER
ENTER
X/x
1
Tryck på DVD TOP MENU/ALBUM–
eller DVD MENU/ALBUM+.
Skivans meny visas på TV-skärmen.
Innehållet i menyn varierar från skiva till
skiva.
2
3
Tryck på C/X/x/c eller
nummerknapparna för att välja det du
önskar spela eller ändra.
Tryck på ENTER.
Obs!
Om den översta DVD-menyn eller en DVD-meny har
visats under DVD-spelning i ca en timme, stänger
systemet automatiskt av sig.
1
O RETURN
Börja spela en VIDEO-CD med PBCfunktioner.
Menyn för ditt val visas.
2
3
4
Välj önskat nummer genom att trycka
på X/x eller använda
nummerknapparna.
Tryck på ENTER.
Följ instruktionerna på menyn för
interaktiva funktioner.
Se de medföljande instruktionerna för
skivan eftersom procedurerna kan skilja sig
mellan olika VIDEO-CD-skivor.
Återgå till menyn
Tryck på O RETURN.
26SE
x
Obs!
Tips
Om du vill spela utan PBC-funktionen trycker du på
./> eller använder nummerknapparna medan
systemet har stoppats för att välja ett spår, och tryck
sedan på H eller ENTER.
Meddelandet ”Uppspelning utan PBC” visas på TV:n
och systemet börjar kontinuerlig uppspelning. Du kan
inte visa stillbilder som till exempel en meny. För att
återgå till PBC-uppspelning trycker du på x två
gånger och sedan på H.
Spela ett MP3-spår
Du kan spela MP3-spår på CD-ROM-, CD-Reller CD-RW-skivor. Skivan måste emellertid
vara inspelad i formaten ISO9660 Level 1, Level
2 eller Joliet för att spelaren ska kunna
identifiera och spela spåren. Du kan också spela
Multi Session-skivor. Mer information om
inspelningsformat finns i instruktionerna för
CD-R/RW-enheten eller för programvaran som
du använder för inspelning (medföljer inte).
1
2
Spela skivor
• Beroende på vilken VIDEO-CD du spelar kanske
menyn inte visas i steg 1.
• Beroende på VIDEO-CD kan ”Tryck på ENTER” i
Steg 3 kanske visas som ”Tryck på SELECT” i de
instruktioner som medföljer skivan. I så fall trycker
du på H.
Sätt in en skiva med MP3-filer i
systemet.
Tryck på H.
Det första MP3-spåret i det första albumet
på skivan spelas.
Obs!
• Systemet kan spela ljudfiler av typen MP3 (MPEG1
Audio Layer3). Systemet kan inte spela ljudspår med
formatet MP3PRO.
• Systemet kan spela Multi Session-CD-skivor,
förutsatt att det finns en MP3-fil i den första
sessionen. Då kan också eventuella efterföljande
MP3-filer som spelats in i senare sessioner spelas.
• Största antalet album på en skiva är 99 (största antalet
MP3-ljudspår i ett album är 250.)
• Ett album som inte innehåller något MP3-ljudspår
hoppas över.
• Om du anger filtillägget ”.MP3” för filer som inte är
av MP3-format, kan inte spelaren identifiera
informationen på rätt sätt. Detta leder till att systemet
genererar ett högt störljud, som kan skada
högtalarsystemet.
• Om systemet inte kan spela MP3-filer ställer du om
[DATA-CD PRIORITET] till [MP3] i inställningen
[SPECIALINSTÄLLNINGAR] (sid. 69).
• Systemet kan spela upp till 8 kataloger, inklusive en
rotkatalog.
forts.
27SE
4
Välja album och spår
4
5
6
7
8
9
10
0
Välj
(SPÅR) med hjälp av X/x,
tryck sedan på ENTER.
Skivans spårlista för det aktuella albumet
visas.
HOME TOWN
ROCK BEST HIT
DVD TOP
MENU/
ALBUM–
DVD MENU/
ALBUM+
ENTER
O RETURN
DVD
DISPLAY
1
C/X/x/c
När listans alla spår eller album inte kan
visas samtidigt visas rullningslisten.
Aktivera rullningslistens ikon med hjälp av
c och rulla sedan listan med hjälp av X/x.
Tryck på C eller O RETURN för att
komma tillbaka till spåret eller albumlistan.
5
Tryck på DVD DISPLAY.
Kontrollmenyn och namnet för skivan med
MP3-filer visas.
2
Tryck på X/x för att välja
(ALBUM), tryck sedan på ENTER eller
c.
Skivans albumlista visas.
HOME TOWN
Välj spår med hjälp av X/x, och tryck
sedan på ENTER.
Det spår du valt börjar spelas.
Återgå till föregående skärm
Tryck på O RETURN eller C.
Stänga av displayen
MP3
ROCK BEST HIT
KARAOKE
JAZZ
R&B
MY FAVORITE SONGS
CLASSICAL
SALSA OF CUBA
BOSSANOVA
3
Välj ett album du vill spela med hjälp av
X/x och tryck sedan på ENTER.
Tryck på DVD DISPLAY.
Obs!
• I namn på album och spår kan du bara använda
bokstäver och siffror. Alla andra tecken visas som
” ”.
• Om den MP3-fil som du spelar har en ID3-tagg, visas
informationen för ID3-taggen som ett spårnamn.
• ID3-tagg gäller bara för version 1.
• När MP3-filer med VBR (varierande bithastighet)
spelas, kan det hända att den angivna spelade tiden
inte är korrekt.
• Innan en skiva spelas eller ett album väljs i steg 2
visas albumnamnet som ”**Album” (** står för en
siffra) i kontrollmenyn. Sedan visas albumnamnet.
Tips
När en skiva med MP3-filer sätts i, kan du välja ett
album med hjälp av DVD MENU/ALBUM+ eller
DVD TOP MENU/ALBUM– på fjärrkontrollen.
28SE
MP3
1.HIGHWAY
2.VIEW POINT
3.MY CHILDREN
4.DANCING
5.GOOD TASTE
6.DESTINATION
7.MARATHON
8.PLACE-KICK
9.TAKE IT EASY
10.PORT TOWER
11.STANDARD
Spela JPEG-bildfiler
Välja album och spår
1
2
5
6
7
8
9
10
0
DVD TOP
MENU/
ALBUM–
DVD MENU/
ALBUM+
ENTER
O RETURN
DVD
DISPLAY
Spela skivor
Du kan spela JPEG-bildfiler på CD-ROM-, CDR- eller CD-RW-skivor. Skivan måste
emellertid vara inspelad i formaten ISO9660
Level 1, Level 2 eller Joliet för att spelaren ska
kunna identifiera och spela filerna. Du kan också
spela Multi Session-skivor. Mer information om
inspelningsformat finns i instruktionerna för
CD-R/RW-enheten eller för programvaran som
du använder för inspelning (medföljer inte).
4
C/X/x/c
Sätt in en skiva med JPEG-filer i
systemet.
Tryck på H.
Det första JPEG-spåret i det första albumet
på skivan börjar spelas.
1
Kontrollmenyn och namnet på skivan med
JPEG-filer visas.
Obs!
• Systemet kan spela filer med filtilläggen ”.JPG” och
”.JPEG”.
• Systemet kan spela Multi-session-CD-skivor.
• Största antalet album på en skiva är 99 (största antalet
JPEG-bildfiler i ett album är 250.)
• Ett album som inte innehåller någon JPEG-fil hoppas
över.
• Om systemet inte kan spela JPEG-filer ställer du om
[DATA CD PRIORITET] till [JPEG] i
[SPECIALINSTÄLLNINGAR] (sid. 69).
• En JPEG-bildfil som är längre eller bredare än 4 720
pixlar kan inte visas.
• En JPEG-bildfil med hög bredd i förhållande till
längd kan inte visas.
• Beroende på filformatet kan vissa CD-R- och CDRW-skivor inte spelas på det här systemet.
• Systemet kan spela upp till 8 kataloger, inklusive en
rotkatalog.
• Progressiva JPEG-bildfiler kan inte spelas på
systemet.
Tips
När du vill gå till nästa fil eller tillbaka till den
föregående filen trycker du på .eller >.
Tryck på DVD DISPLAY.
2
Tryck på X/x för att välja
(ALBUM), tryck sedan på ENTER eller
c.
Skivans albumlista visas.
MOUNTAIN
JPEG
FAMILY
FLOWER
GARDEN
TRAIN
CAR
3
4
Välj ett album du vill spela med hjälp av
X/x och tryck sedan på ENTER.
Välj
(FIL) med hjälp av X/x,
och tryck sedan på ENTER.
Då visas listan med filer i det aktuella
albumet.
MOUNTAIN
FAMILY
JPEG
1.HAPPY
2.BIRTHDAY
3.CELEBRATION
4.CHRISTMAS
5.MOM
6.BASEBALL
7.PARTY
8.DAD
9.TRAVEL
10.FRIEND
11.DRIVE
forts.
29SE
När alla filerna eller albumen på listan inte
kan visas samtidigt visas rullningslisten.
Aktivera rullningslistens ikon med hjälp av
c och rulla sedan listan med hjälp av X/x.
Tryck på C eller O RETURN för att
komma tillbaka till listan över filer eller
album.
5
Använda bildspelet på JPEGskivor (endast JPEG)
4
5
6
7
8
9
10
0
M
H
Välj fil med hjälp av X/x, och tryck
sedan på ENTER.
Den fil du valt börjar spelas.
Återgå till föregående skärm
Tryck på O RETURN eller C.
Stänga av displayen
Tryck på DVD DISPLAY.
Obs!
• I namn på album och filer kan du bara använda
bokstäver och siffror. Alla andra tecken visas som ” ”.
• Innan en skiva spelas eller ett album väljs i steg 2
visas albumnamnet som ”**Album” (** står för en
siffra) i kontrollmenyn. Sedan visas albumnamnet.
Tips
När en skiva med JPEG-filer sätts i, kan du välja ett
album med hjälp av DVD MENU/ALBUM+ eller
DVD TOP MENU/ALBUM– på fjärrkontrollen.
1
Tryck på M samtidigt som en JPEGbild visas.
Bildspelet startar från den aktuella bilden.
2
Tryck på H för att avsluta bildspelet.
Återgå till normal uppspelning från den
aktuella bilden.
Ändra intervalltiden för bildspel
Varje gång du trycker på M under pågående
bildspel ändras intervalltiden. Med varje
tryckning ändras vad som visas enligt följande:
t
1M t 2M t 3M
Intervalltiden för 3M är snabbare än för 2M.
Obs!
Bildspelet kan endast spelas i en riktning.
30SE
Rotera den aktuella bilden
4
5
6
7
8
9
10
0
C/c
(Programmerad uppspelning)
Du kan spela innehållet på en skiva i önskad
ordning genom att skapa ett eget program med
uppspelningsordning för spåren. Ett program
kan bestå av upp till 25 spår.
Spela skivor
H
Skapa egna program
PLAY
MODE
REPEAT
Rotera den aktuella bilden med C/c
Varje gång du trycker på c, vrids bilden medurs
med 90º.
Varje gång du trycker på C, vrids bilden moturs
med 90º.
Obs!
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
0
Nummerknappar
H
C/X/x/c
Det går inte att rotera bilden under pågående bildspel.
Tryck på H för att återgå till normal uppspelning
innan du försöker vrida på bilden.
ENTER
O RETURN
CLEAR
1
I stoppläget trycker du på PLAY MODE
tills ”PGM” visas i frontpanelens
teckenfönster.
Programmenyn visas på TV-skärmen.
Välj till exempel ett spår på en MP3-skiva.
Program
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Total Time - - : - -
Om du vill kontrollera de spår eller album
som du redan har skapat en gång, ska du
trycka på C för att välja rullistsikonen och
sedan rulla i listan för att visa resten av
listan med hjälp av X/x. Tryck på c eller
O RETURN för att komma tillbaka till
spårlistan.
Du kan bara välja rullistsikonen om det
finns fler än 9 programmerade spår eller
album.
forts.
31SE
2
6
Tryck på c.
Markören flyttas till spåret (i det här fallet
spår ”1”). Innan du programmerar några
MP3-spår måste du först välja album.
Program
1 Album
2 Album
Track
3 Album2(CD)
ALL TRACKS
4 Album1 TRACK1
5 Album2 TRACK2
6 Album3 TRACK3
7
4 TRACK4
8
5 TRACK5
9
6 TRACK6
10
7 TRACK7
8 TRACK8
9 TRACK9
Total Time - - : - -
I stoppläget trycker du på PLAY MODE tills
”PGM” försvinner från frontpanelens
teckenfönster.
Välj det spår du vill ha med i
programmet.
4
Total Time - - : - -
Total speltid för de programmerade
spåren (gäller ej MP3)
5
Total Time - - : - -
Vill du programmera fler spår upprepar
du steg 2 till 4.
De programmerade spåren visas i den
ordning du valt dem.
32SE
Åtgärd
Stänga
programmenyn
I stoppläge, tryck på PLAY
MODE för att stänga
programmenyn.
Tryck på CLEAR i steg 5 så
Avbryta
programordningen raderas de senaste
programmeringarna, en i taget.
• Funktionen för programmerad uppspelning
(Programme Play) är inte tillgänglig för DVD-skivor
och JPEG-filer.
• När du tar ut skivan avbryts programmerad
uppspelning och programmet du skapade raderas.
• När du programmerar MP3-spår visas ”--:--” som den
totala tiden för de programmerade spåren.
Tips
Tryck på X/x eller nummerknapparna
för att välja spår ”7” och tryck sedan på
ENTER.
Program
1 TRACK7
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Andra åtgärder
Funktion
Obs!
Välj t.ex. spår ”7”.
Program
1 Album
2 Album
Track
3 Album2(CD)
ALL TRACKS
4 Album1 TRACK1
5 Album2 TRACK2
6 Album3 TRACK3
7
4 TRACK4
8
5 TRACK5
9
6 TRACK6
10
7 TRACK7
8 TRACK8
9 TRACK9
Programmerad uppspelning börjar.
När programmet slutar kan du starta om
samma program igen genom att trycka på
H.
Återgå till normal uppspelning
För att välja ett spår som inte visas i fönstret
trycker du på c för att välja rullistsikonen
och rullar sedan listan med X/x. Tryck på C
eller O RETURN för att komma tillbaka
till spårlistan.
Du kan endast välja rullningslistens ikon
om det finns fler än 9 spår.
3
Tryck på H för att starta
programmerad uppspelning.
De programmerade spåren kan spelas upprepade
gånger. Under programmerad uppspelning trycker du
på REPEAT eller ställer [REPETERA] i
kontrollmenyn på [ALLA] (sid. 34).
Spela i slumpmässig
ordning
Du kan välja normal slumpmässig uppspelning
och slumpmässig uppspelning av album (endast
för MP3-filer).
Du kan välja om du vill att systemet ska
”blanda” spåren och spela dem i slumpmässig
ordning. När du ”blandar” får du olika
spelordningar.
4
5
6
7
8
9
10
0
Spela skivor
(Shuffle Play (Slumpmässig
uppspelning))
Ställa in slumpmässig
uppspelning från
kontrollmenyn
H
ENTER
C/X/x/c
PLAY
MODE
DVD
DISPLAY
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
0
H
1
Tryck på DVD DISPLAY.
Kontrollmenyn visas.
2
1
HOME TOWN
ROCK BEST HIT
(15)
I stoppläget trycker du på PLAY MODE
tills ”SHUF” visas i frontpanelens
teckenfönster.
När du spelar en MP3-skiva kan du spela
alla spår i albumen i en slumpmässig
ordning.
För information om slumpmässig
uppspelning av album, se sid. 33.
2
Tryck på X/x för att välja
(LÄGE), tryck sedan på ENTER eller c.
KONTINUERLIGT
KONTINUERLIGT(ALBUM)
SLUMPMÄSSIG
SLUMPMÄSSIG(ALBUM)
PROGRAM
3
Tryck på H.
Välj SLUMPMÄSSIG eller
SLUMPMÄSSIG (ALBUM) med hjälp av
X/x, tryck sedan på ENTER.
SLUMPMÄSSIG: Spelar spåren på skivan
i slumpmässig ordning.
SLUMPMÄSSIG (ALBUM): Spelar spår
från valt album i slumpmässig ordning.
Återgå till normal uppspelning
I stoppläget trycker du på PLAY MODE tills
”SHUF” försvinner från frontpanelens
teckenruta (funktionen SLUMPMÄSSIG
avbryts). Du gör samma sak om du vill avbryta
funktionen SLUMPMÄSSIG (ALBUM).
MP3
4
Tryck på H.
Det valda läget för slumpmässig
uppspelning startas.
forts.
33SE
Obs!
Slumpmässig uppspelning avbryts om skivan matas ut.
Uppspelningsläget ändras i följande sekvens:
SLUMPMÄSSIG t KONTINUERLIGT
SLUMPMÄSSIG (ALBUM) t
KONTINUERLIGT (ALBUM)
Spela upprepade gånger
(Repeat Play (Repetering))
Du kan spela alla titlar/spår/filer på en skiva
eller enstaka titlar/kapitel/spår på en skiva.
I läget för slumpmässig uppspelning eller
programmerad uppspelning repeterar systemet
spåren i slumpmässig respektive programmerad
ordning.
Du kan inte använda repetering under PBCuppspelning av VIDEO-CD (sid. 26).
REPEAT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
0
H
ENTER
C/X/x/c
DVD
DISPLAY
1
Tryck på DVD DISPLAY.
Kontrollmenyn visas.
2
Tryck på X/x för att välja
(REPETERA), tryck sedan på ENTER.
Om du inte väljer [AV] lyser indikatorn
[REPETERA] grönt.
3
Välj repetering, och tryck på ENTER.
DVD
1 2 ( 2 7 ) TITEL12
18(34)
T
1:32:55
AV
ALLA
TITEL
KAPITEL
34SE
DVD
x När du spelar DVD-skivor
x När du spelar VIDEO-CD/Super
Audio CD/CD/MP3 och programmerad
uppspelning är ställd på AV
• AV: ingen repetering.
• ALLA: repeterar alla spår på skivan,
eller repeterar aktuellt album (endast
när KONTINUERLIGT (ALBUM)
eller SLUMPMÄSSIG (ALBUM) har
valts i uppspelningsläget).
• SPÅR: repeterar det aktuella spåret.
Söka efter en viss punkt
på en skiva
(Sökning, Slow-motion)
Du kan snabbt hitta en viss punkt på en skiva
genom att titta på filmen på skärmen eller spela
den långsamt.
H
4
5
6
7
8
9
10
0
SLOW
m/M
Spela skivor
• AV: ingen repetering.
• ALLA: repeterar alla titlar.
• TITEL: repeterar aktuell titel på en
skiva.
• KAPITEL: repeterar det aktuella
kapitlet.
/
x När du spelar JPEG
• AV: ingen repetering.
• ALLA: repeterar alla filerna på skivan
(när KONTINUERLIGT väljs i
uppspelningsläget), eller repeterar
aktuellt album (när
KONTINUERLIGT (ALBUM) väljs i
uppspelningsläget).
x När programmerad uppspelning är
aktiverad (PÅ)
• AV: ingen repetering.
• ALLA: upprepar programmet.
Obs!
• Beroende på vilken DVD/VIDEO-CD du spelar
kanske du inte kan använda alla funktioner.
• Under sökning eller slow-motion hörs inget ljud.
Obs!
• Beroende på vilken DVD-skiva du spelar kanske
repetering inte fungerar.
• Repetering avbryts när skivan matas ut.
• Om [ALLA] väljs begränsas repetering till 5 gånger.
Hitta en punkt med
snabbspolning framåt eller
bakåt (Sökning)
Tips
1
• Du kan ställa in repetering i stoppläget.
När du har valt [REPETERA], tryck på H.
Repetering startas.
• Du kan snabbt visa statusen [REPETERA]
Tryck på REPEAT på fjärrkontrollen.
• Du kan utföra repetering för DVD-titlar som
innehåller kapitel.
2
Tryck på m eller M medan du spelar
en skiva.
När du hittar den plats du söker, tryck
på H för att återgå till normal
hastighet.
forts.
35SE
Ändra sökhastigheten (endast
DVD/VIDEO-CD)
Varje gång du trycker på m eller M under
sökning ändras uppspelningshastigheten. Två
hastigheter finns. Med varje tryckning ändras
vad som visas enligt följande:
Uppspelningsriktning
t
1M t 2M
Motsatt riktning
t
1m t 2m
2M/2m är snabbare än 1M/1m.
Bild efter bild (Slow-motion
Play)
(endast DVD/VIDEO-CD)
Tryck på
pausläge.
eller
Söka efter titel/kapitel/
spår/index/album/fil
Du kan söka efter titel (DVD), kapitel (DVD),
spår (CD, VIDEO-CD, Super Audio CD, MP3),
index (VIDEO-CD, Super Audio CD), album
(MP3, JPEG) och fil (JPEG). Eftersom titlar,
spår, album och filer har unika namn på skivan,
kan du välja det du söker från kontrollmenyn.
Dessutom tilldelas kapitel och index unika
nummer på skivan. Därför kan du göra önskat
val genom att ange motsvarande nummer. Du
kan dessutom söka efter en viss punkt genom att
använda tidskoden (TIDSSÖKNING).
Du kan inte söka efter ett avsnitt på VIDEO-CDskivor (då PBC-funktionen är på).
när systemet är i
För att återgå till normal hastighet trycker du på
H.
Nummerknappar
Ändra hastigheten för slowmotion
Varje gång du trycker på
eller
under
slow-motion ändras uppspelningshastigheten.
Två hastigheter finns. Med varje tryckning
ändras vad som visas enligt följande:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
0
C/X/x/c
DVD
DISPLAY
O RETURN
CLEAR
t
Uppspelningsriktning
2 t1
ENTER
Söka efter titel/spår/album/fil
Motsatt riktning (endast DVD)
2 t1
t
1
2
36SE
Tryck på DVD DISPLAY.
Kontrollmenyn visas.
/2
är långsammare än 1
/1
.
2
Tryck på X/x för att välja sökmetod,
och tryck sedan på ENTER eller c.
x När du spelar DVD-skivor
Söka kapitel/index
(TITEL)
x När du spelar VIDEO-CD-skivor
1
Tryck på DVD DISPLAY.
Kontrollmenyn visas.
(SPÅR)
Tryck på X/x för att välja sökmetod.
x När du spelar DVD-skivor
(SPÅR)
(KAPITEL)
x När du spelar CD-skivor
x När du spelar en VIDEO-CD (med
PBC-funktioner)
(SPÅR)
x När du spelar MP3-filer
Spela skivor
x När du spelar Super Audio CD-skivor
2
(INDEX)
(ALBUM) eller
x När du spelar Super Audio CD-skivor
(SPÅR)
(INDEX)
x När du visar en JPEG-fil
(ALBUM) eller
Exempel: när du väljer
Skivans spårlista visas.
CD
Exempel: när du väljer
(KAPITEL)
”** (**)” markeras (** är ett nummer).
Talet inom parentes visar totala antalet
titlar, kapitel, spår eller index.
(FIL)
(SPÅR)
CD
1.HIGHWAY
2.VIEW POINT
3.MY CHILDREN
4.DANCING
5.GOOD TASTE
6.DESTINATION
7.MARATHON
8.PLACE-KICK
9.TAKE IT EASY
10.PORT TOWER
11.STANDARD
12.LADY
DVD
1 2 ( 2 7 ) TITEL12
18(34)
T
När listans alla spår eller album inte kan
visas samtidigt visas rullningslisten.
Aktivera rullningslistens ikon med hjälp av
c och rulla sedan listan med hjälp av X/x.
Tryck på C eller O RETURN för att
komma tillbaka till spåret eller albumlistan.
CD
1:32:55
Tryck på ENTER eller c.
”** (**)” byter till ”-- (**)”.
DVD
1 2 ( 2 7 ) TITEL12
––(34)
T
1:32:55
DVD
CD
13.STAY
14.BAD
15.BEAUTIFUL
16.HOLD.ME
17.FIRST TIME
18.BLUE SKY
19.OUR EARTH
20.NO NAME
21.SWEETEST
22.KISS ME
23.FIRE
24.ANGEL
3
3
DVD
Välj X/x för att välja önskat spår, tryck
sedan på ENTER.
Uppspelningen börjar från det spår du valt.
4
Välj det kapitel- eller indexnummer du
söker genom att trycka på X/x eller på
nummerknapparna.
Om du har gjort ett fel
Radera numret genom att trycka på CLEAR
och välj sedan ett annat nummer.
forts.
37SE
5
Tryck på ENTER.
Systemet startar uppspelningen från
markerat nummer.
Obs!
Visa information om
skivan
När du spelar om VIDEO-CD med PBC-funktioner
fungerar inte indexsökningen.
Om du vill stänga av
kontrollmenyn
Tryck flera gånger på DVD DISPLAY tills
kontrollmenyn stängs.
Hitta en viss punkt med hjälp av
tidskoden (TIDSSÖKNING)
Exempel: Om du söker efter uppspelningstiden
för den aktuella titeln på en DVD-skiva
1
Välj
(TID) i steg 2.
”T **:**:**” (speltid för aktuell titel) har valts.
2
Tryck på ENTER eller c.
”T--:--:--” visas ovanför ”T**:**:**”.
3
Ange tidskoden med nummerknapparna
och tryck sedan på ENTER.
För att exempelvis finna den önskade
punkten 2 timmar, 10 minuter och 20
sekunder efter starten, skriv in ”2:10:20”.
Visa speltid och återstående
tid i frontpanelens
teckenfönster
Du kan granska skivans information, t.ex.
återstående tid, totalt antal titlar på en DVDskiva eller antalet spår på en Super Audio CD,
CD, VIDEO-CD eller MP3 eller antalet filer i en
JPEG i frontpanelens teckenfönster (sid. 81).
4
5
6
7
8
9
10
0
DISPLAY
Obs!
• Titel-, kapitel- eller spårnummer som visas är samma
nummer som spelats in på skivan.
• Tidsökningsfunktionen fungerar inte på en VIDEOCD (när PBC-funktionen är på).
• Om du spelar en DVD-skiva, kan du mata in speltiden
för den aktuella titeln genom att använda tidskoden.
Om du spelar en CD-, Super Audio CD-, VIDEOCD- eller MP3-skiva, kan du mata in speltiden för det
aktuella spåret genom att använda tidskoden.
Tips
Du kan välja mellan att visa speltid och återstående tid
i displayen. Mer information finns i ”Kontrollera
speltid och återstående tid” (sid. 42).
38SE
Tryck på DISPLAY.
Varje gång du trycker på DISPLAY medan du
spelar skivan ändras teckenfönstret enligt
följande tabell.
När du spelar DVD-skivor
Speltid och nummer för den aktuella titeln
När du spelar en VIDEO-CD (utan
PBC-funktioner), Super Audio CD
eller CD
Speltid och aktuellt spårnummer
(när du spelar CD-skivor)
Spela skivor
Återstående tid för den
aktuella titeln
Återstående tid för det
aktuella spåret
Speltid och nummer för
det aktuella kapitlet
Speltid för skivan
Återstående tid för det
aktuella kapitlet
Återstående tid för
skivan
Titelnamn a)
Spårnamn a)
Aktuellt ljudfält b)
Aktuellt ljudfält b)
Volym b)
Volym b)
forts.
39SE
När du spelar MP3-filer
När du spelar JPEG
Speltid och aktuellt spårnummer
Aktuellt filnummer
Återstående tid för det
aktuella spåret
Filnamn
Spårnamn (filnamn)
Albumnamn
(mappnamn) c)
Albumnamn
(mappnamn) c)
Aktuellt ljudfält b)
Aktuellt ljudfält b)
Volym b)
Volym b)
40SE
När programmerad spelning är
aktiverat
Antal inprogrammerade spår och total speltid
Tips
Återstående tid för det
aktuella spåret
Spela skivor
• Endast speltiden för avsnittet visas när du spelar
VIDEO-CD-skivor med PBC-funktioner.
• Speltiden och den återstående tiden för kapitlet,
titeln, spåret, avsnittet eller skivan som spelas visas
också på TV-skärmen. Se avsnittet ”Kontrollera
speltid och återstående tid” nedan för en beskrivning
av hur man läser den här informationen.
Spårnamn a)
Aktuellt ljudfält b)
Volym b)
a) Den här informationen utelämnas om någon
namninformation inte förekommer.
b) Återgår till den första informationen när den
angivna tiden har förflutit.
c) Återgår till den första informationen när
textrullningen är färdig.
Obs!
• Beroende på skivtyp och uppspelningsläge kanske
informationen inte visas.
• ID3-tagg gäller bara för version 1.
• Om den MP3-fil som du spelar har en ID3-tagg visas
informationen för ID3-taggen som ett spårnamn
(filnamn).
• I namn på album och filer kan du bara använda
bokstäver och siffror. Alla andra tecken visas som ” ”.
• I följande fall kan det hända att uppgifterna om spelad
tid och tid för de återstående spåren inte är korrekta.
– när MP3-filer med VBR (varierande bithastighet)
spelas upp,
– under snabbspolning framåt/bakåt.
forts.
41SE
• C **:**:**
Speltid för det aktuella kapitlet
• C–**:**:**
Återstående tid för det aktuella
kapitlet
• **:**:**
Speltid för menyn eller aktuell titel
utan kapitel
Kontrollera speltid och
återstående tid
Du kan kontrollera speltiden och den återstående
tiden för den titel, det kapitel eller det spår som
spelas samt den totala speltiden eller den
återstående tiden för skivan. Du kan också
granska textinformationen på DVD/CD/Super
Audio CD-skivor och MP3 mappnamn/filnamn/
ID3-taggar (endast sångtitlar), som finns
inspelade på skivan.
4
5
6
7
8
9
10
0
x När du spelar en VIDEO-CD (med
PBC-funktioner)
• **:**
Speltid för det aktuella avsnittet
x När du spelar en VIDEO-CD (utan
PBC-funktioner), Super Audio CD eller
CD
• T **:**
Speltid för det aktuella spåret
• T–**:**
Återstående tid för det aktuella spåret
• D **:**
Speltid för den aktuella skivan
• D–**:**
Återstående tid för den aktuella skivan
DISPLAY
DVD
DISPLAY
x När du spelar MP3-filer
1
• T **:**
Speltid för det aktuella spåret
• T–**:**
Återstående tid för det aktuella spåret
Tryck på DVD DISPLAY under
uppspelning.
Kontrollmenyn visas.
DVD
1 2 ( 2 7 ) TITEL12
18(34)
T
1:32:55
Tidsinformation
2
DVD
Typ av
skiva
Tryck på DISPLAY upprepade gånger
för att ändra tidsinformationen.
Vad displayen visar och vilken typ av tid
som du kan ändra beror på vilken skiva du
spelar.
x När du spelar DVD-skivor
• T **:**:**
Speltid för den aktuella titeln
• T–**:**:**
Återstående tid för den aktuella titeln
42SE
Om du vill stänga av
kontrollmenyn
Tryck flera gånger på DVD DISPLAY tills
kontrollmenyn stängs.
Obs!
• Endast bokstäver kan visas.
• Beroende på vilken typ av skiva som spelas kan
systemet bara visa ett begränsat antal tecken. För
vissa skivor kan inte alla tecknen i texten visas.
Kontrollera datuminformation
(endast JPEG)
4
5
6
7
8
9
10
0
Spela skivor
Du kan kontrollera datuminformationen under
uppspelning när Exif*-taggen registrerats i
JPEG-bildens data.
DVD
DISPLAY
Tryck på DVD DISPLAY under uppspelning.
Kontrollmenyn visas.
MOUNTAIN
FAMILY
1 ( 2 0 ) BIRTHDAY
JPEG
01 / 01/ 2004
Datuminformation
* ”Exchangeable Image File Format” är ett bildformat
för digitalkameror som definierats av Japan
Electronics and Information Technology Industries
Association (JEITA).
Obs!
Om det inte finns någon datuminformation eller om
data har skadats på skivan, kan systemet inte visa
datumet.
Tips
Du kan ändra hur datumet anges i [JPEG-DATUM] i
[SPECIALINSTÄLLNINGAR] (sid. 69).
43SE
2
Ljudjusteringar
Tryck på X/x för att välja
(LJUD), och tryck sedan på ENTER.
Alternativen för LJUD visas.
Ändra ljudet
DVD
1 2 ( 2 7 ) TITEL12
18(34)
DVD
T
1:32:55
1: ENGELSKA
2: FRANSKA
3: SPANSKA
Om en DVD-skiva är inspelad med flerspråkiga
spår kan du välja vilket språk du vill använda
medan du spelar skivan.
Om DVD-skivan är inspelad i flera ljudformat
(PCM, Dolby Digital, MPEG-ljud eller DTS)
kan du välja det ljudformat du önskar medan du
spelar din DVD.
Med Stereo CD-, VIDEO-CD-skivor eller MP3
kan du välja ljudet från den högra eller vänstra
kanalen och lyssna på ljudet från den valda
kanalen genom både den högra och den vänstra
högtalaren. När du spelar en skiva som har sång
på den högra kanalen och instrumenten på den
vänstra kanalen kan du exempelvis välja den
vänstra kanalen och bara lyssna på instrumenten
från båda högtalarna.
AUDIO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
0
X/x
DVD
DISPLAY
1
3
x När du spelar DVD-skivor
Vilket språk du kan välja varierar efter
vilken DVD du spelar.
När 4 siffror visas avser de språkkoden. Se
språkkoderna på sid. 84 för att se vilket
språk som koderna motsvarar. När samma
språk visas två eller fler gånger har DVDskivan spelats in i flera ljudformat.
x När du spelar en VIDEO-CD, CD eller
MP3
Standardinställningarna är understrukna.
• STEREO: Standardstereoljud
• 1/V: Ljudet från den vänstra kanalen
(enkanalig)
• 2/H: Ljudet från den högra kanalen
(enkanalig)
x När du spelar Super Audio CD-skivor
I stoppläge, beroende på vilken Super
Audio CD du spelar, kan alternativen
variera.
• MULTI: Skivan har ett
uppspelningsområde med flera
kanaler
• KANAL 2: Skivan har ett
uppspelningsområde med 2 kanaler
• CD: När du vill spela skivan som en
vanlig CD.
ENTER
Tryck på DVD DISPLAY under
uppspelning.
Obs!
Inte alla skivor innehåller de tre alternativen ovan
under Super Audio CD-uppspelning. Detta är
beroende av lagerkonfigurationen på Super
Audio CD-skivan som spelas.
Kontrollmenyn visas.
4
44SE
Tryck på X/x för att välja önskad
ljudsignal.
Tryck på ENTER.
Om du vill stänga av
kontrollmenyn
Tryck flera gånger på DVD DISPLAY tills
kontrollmenyn stängs.
Obs!
* [PCM], [MPEG], [DTS] eller [DOLBY
DIGITAL] visas.
Om det är [DOLBY DIGITAL] visas
kanalerna i uppspelningsspåret numeriskt som
följer:
För Dolby Digital 5.1:
• För skivor som inte har flera ljudformat kan du inte
ändra ljudet.
• Medan du spelar en DVD kan ljudet ändras
automatiskt.
Surround-komponent 2
•Du kan välja [LJUD] direkt genom att trycka på
AUDIO. Varje gång du trycker på knappen ändras
alternativet.
•Du kan få viss ljudinformation t.ex. om en skivas
språk- eller ljudkanal i frontpanelens teckenruta.
Främre komponent 2 +
Mittkomponent 1
Exempel:
• PCM (stereo)
Visa ljudinformation för
skivan (endast DVD)
PROGRAM FORMAT
När du väljer [LJUD] visas vilka kanaler som
spelas på skärmen.
I Dolby Digital-format kan exempelvis flera
typer av signaler, från enkanaliga till 5.1kanaliga, vara inspelade på en DVD. Beroende
på vilken DVD du spelar kan antalet ljudkanaler
variera.
PCM 48kHz 24bit
• Dolby Surround
PROGRAM FORMAT
DOLBY DIGITAL 2/0
DOLBY SURROUND
• Dolby Digital 5.1
Aktuellt ljudformat*
DVD
1 2 ( 2 7 ) TITEL12
18(34)
T
1:32:55
1: ENGELSKA
LFE-komponent
(baskanal) 1
Ljudjusteringar
DOLBY DIGITAL 3 / 2 . 1
Tips
PROGRAM FORMAT
DOLBY DIGITAL 3/2.1
DVD
• DTS
PROGRAM FORMAT
DTS 3/2.1
PROGRAM FORMAT
DOLBY DIGITAL 3/2.1
Tips
• När signalen innehåller surroundsignalkomponenter, t.ex. LS, RS eller S, förhöjs
surround-effekten.
• Om du spelar MPEG-ljudspår kommer systemet att
sända PCM-signaler (stereo).
45SE
Lyssning med bara de främre
högtalarna och subwoofern
(2-KANALSSTEREO)
Surround-ljud
Du kan få alla de fördelar som surroundljud ger
genom att välja något av systemets
förprogrammerade ljudfält. Ljudfälten skapar ett
kraftfullt ljud med stor närvarokänsla, som
ljudet i en biosalong, trots att du lyssnar i vanlig
hemmiljö.
För att välja ett ljudfält trycker du upprepade
gånger på AUTO FORMAT DIRECT eller
MODE tills önskat ljudfält visas i frontpanelens
teckenruta.
I det här läget sänds ljudet bara ut från främre
vänster och höger högtalare och subwoofern.
Vanliga tvåkanalskällor (stereo) påverkas inte
av ljudfälten. Flerkanaliga surroundformat
mixas ned till två kanaler.
Det här gör att du kan spela upp vilken ljudkälla
som helst och få ut ljudet bara från vänster och
höger högtalare och subwoofern.
MODE
Automatisk avkodning av den
inkommande ljudsignalen
(AUTO FORMAT DIRECT
AUTO)
Den automatiska avkodningen identifierar
vilken typ av ljudsignal som matas in (Dolby
Digital, DTS eller vanlig 2-kanalsstereo).
Därefter utförs den avkodning som behövs. I det
här läget återges ljudet som det spelats in/kodats,
utan några tillagda effekter (t.ex. efterklang,
reverb).
Om lågfrekventa signaler saknas (Dolby Digital
LFE, eller liknande) skapas en lågfrekvent
signal som sänds till subwoofern.
AUTO
FORMAT
DIRECT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
0
Tryck på AUTO FORMAT DIRECT på
fjärrkontrollen upprepade gånger tills
”A.F.D. AUTO” visas i frontpanelens
teckenfönster.
46SE
Ljudfält
Teckenfönster
AUTO FORMAT DIRECT
AUTO
A.F.D. AUTO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
0
Tryck på MODE på fjärrkontrollen
upprepade gånger tills ”2CH ST” visas i
frontpanelens teckenfönster.
Ljudfält
Teckenfönster
2-KANALSSTEREO
2CH ST
Välja ett ljudfält (knappen
AUTO FORMAT DIRECT)
Välja ett ljudfält
(MODE-knappen)
AUTO FORMAT
DIRECT
MODE
2
3
1
2
3
4
5
6
4
5
6
7
8
9
7
8
9
10
0
10
0
Tryck på AUTO FORMAT DIRECT på
fjärrkontrollen upprepade gånger tills det
ljudfält som önskas visas i frontpanelens
teckenfönster.
Tryck på MODE på fjärrkontrollen
upprepade gånger tills det ljudfält som
önskas visas i frontpanelens
teckenfönster.
Ljudfält
Teckenfönster
Ljudfält
AUTO FORMAT DIRECT
AUTO
A.F.D. AUTO
2-KANALSSTEREO
2CH ST
ROCK
ROCK
AUTO FORMAT DIRECT
PRO LOGIC
DOLBY PL
AUTO FORMAT DIRECT
PRO LOGICII MOVIE
PLII MOVIE
AUTO FORMAT DIRECT
PRO LOGICII MUSIC
PLII MUSIC
Ljudjusteringar
1
Teckenfönster
POP
POP
JAZZ
JAZZ
KLASSISKT
CLASSIC
NYHETER
NEWS
SPORT
SPORTS
FILM
MOVIE
x AUTO FORMAT DIRECT PRO LOGIC
Från tvåkanaliga källor skapar Dolby Pro Logic
fem utkanaler. I det här läget sker Pro Logicavkodning av ingångssignalen som skickas ut
till främre högtalarna, mitthögtalaren och
surround-högtalarna. Under tiden blir surroundkanalen enkanalig.
x ROCK, POP, JAZZ, KLASSISKT,
NYHETER, SPORT, FILM
x AUTO FORMAT DIRECT PRO LOGICII
MOVIE/MUSIC
Ljudfält
Teckenfönster
HÖRLURAR;
2-KANALSSTEREO
HP 2CH
Från tvåkanaliga källor skapar Dolby Pro
LogicII fem utkanaler med full bandbredd. Det
görs med en avancerad matrisavkodning, som
mycket rent extraherar den ursprungliga
inspelningens ljudbild utan att ljudet förändras.
Vart och ett av dessa lägen ger en ljudbild som
passar den angivna ljudtypen.
När du använder hörlurarna
HÖRLURAR, SURROUND HP SURR
x HÖRLURAR, 2-KANALSSTEREO
I det här läget sänds ljudet ut från hörlurarna
V/H. Vanliga tvåkanalskällor (stereo) påverkas
inte av ljudfälten. Flerkanaliga surroundformat
mixas ned till två kanaler.
forts.
47SE
x HÖRLURAR, SURROUND
I detta läge sänds ljudet som surround-ljud från
hörlurarna V/H.
Använda ljudeffekter
Stänga av surround-effekten
Tryck på AUTO FORMAT DIRECT på
fjärrkontrollen upprepade gånger tills ”A.F.D.
AUTO” visas i frontpanelens teckenfönster,
eller tryck på MODE på fjärrkontrollen så att
”2CH ST” visas.
På det här systemet kan man välja mellan 2
ljudeffekter med en enkel knapptryckning. Välj
det ljud som bäst motsvarar dina behov.
Obs!
När ingångssignalen kommer från en flerkanalskälla,
avbryts AUTO FORMAT DIRECT PRO LOGIC,
AUTO FORMAT DIRECT PRO LOGICII MOVIE/
MUSIC och flerkanalskällan sänds direkt.
DSGX
NIGHT MODE
1
2
3
4
5
6
Tips
7
8
9
Om du vill sända TV- eller stereoljud från en
tvåkanalskälla från 6 högtalare kan du ställa in valfritt
ljudfält utom ”AUTO FORMAT DIRECT AUTO”
eller ”2CHANNEL STEREO”.
10
0
Tryck på NIGHT MODE eller DSGX på
fjärrkontrollen.
Ljudeffekten aktiveras.
x NIGHT MODE
I det här läget hör man ljudeffekterna och
dialogerna i en film som om man satt i
biografen, även vid låg volym. Det här läget är
lämpligt om man vill titta på en film på natten.
x DSGX
Med funktionen DSGX förstärks
basfrekvenserna.
Stänga av ljudeffekten
Tryck på NIGHT MODE eller DSGX på
fjärrkontrollen igen.
Obs!
• De två ljudeffekterna kan inte aktiveras samtidigt.
• Dessa funktioner fungerar ej när du spelar en Super
Audio CD.
48SE
3
Tryck på ENTER eller c.
Numret på vinkeln ändras till ”-”.
Använda olika extrafunktioner
DVD
1 2 ( 2 7 ) TITEL12
18(34)
Ändra vinklarna
T
DVD
1:32:55
–(9)
4
Välj vinkelnummer med
nummerknapparna eller X/x och tryck
sedan på ENTER.
Vinkeln ändras till den markerade vinkeln.
Om du vill stänga av
kontrollmenyn
Nummerknappar
ANGLE
1
2
4
5
6
7
8
9
10
0
Tryck flera gånger på DVD DISPLAY tills
kontrollmenyn stängs.
3
Obs!
Beroende på vilken DVD du spelar kanske du inte kan
ändra vinkeln även om flera vinklar har spelats in på
skivan.
Använda olika extrafunktioner
Om en scen har spelats in i olika vinklar på en
DVD-skiva kan du ändra visningsvinkel.
Till exempel medan du spelar ett avsnitt med ett
tåg i rörelse kan du visa bilden antingen
framifrån, från tågets vänstra eller högra fönster
utan att tågets rörelse påverkas.
Tips
Du kan välja vinkel direkt genom att trycka på
ANGLE. Varje gång du trycker på knappen ändras
vinkeln.
ENTER
C/X/x/c
DVD
DISPLAY
1
Tryck på DVD DISPLAY under
uppspelning.
Kontrollmenyn visas.
2
Tryck på X/x för att välja
(VINKEL).
Numret på vinkeln visas.
Numret inom parentes anger det totala
antalet vinklar. Indikatorn [VINKEL] lyser
grönt när olika vinklar har spelats in på
skivan.
DVD
1 2 ( 2 7 ) TITEL12
18(34)
T
DVD
1:32:55
1(9)
49SE
3
Visa undertexter
Om undertexter har spelats in på en skiva kan du
sätta på eller stänga av undertexterna under
uppspelningen. Om flera undertextspråk
förekommer på skivan kan du ändra språk under
uppspelningen och sätta på eller stänga av
undertexterna när du vill. Till exempel kan du
välja ett språk som du vill öva på och sätta på
undertexterna för bättre förståelse.
Tryck på X/x för att välja språk.
Vilket språk du kan välja varierar efter
vilken DVD du spelar.
När 4 siffror visas anger de språkkoden. Se
språkkoderna på sid. 84 för att se vilket
språk som koderna motsvarar.
4
Tryck på ENTER.
Avbryta inställningen för
[UNDERTEXT]
Välj [AV] i steg 3.
Om du vill stänga av
kontrollmenyn
Tryck flera gånger på DVD DISPLAY tills
kontrollmenyn stängs.
Obs!
SUBTITLE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
0
Beroende på vilken DVD du spelar kanske du inte kan
ändra undertexterna även om undertexter på flera språk
har spelats in på skivan.
Tips
Du kan välja undertexten direkt genom att trycka på
SUBTITLE. Varje gång du trycker på knappen ändras
språket.
ENTER
C/X/x/c
DVD
DISPLAY
1
Tryck på DVD DISPLAY under
uppspelning.
Kontrollmenyn visas.
2
Tryck på X/x för att välja
(UNDERTEXT), och tryck sedan på
ENTER eller c.
Alternativen för [UNDERTEXT] visas.
DVD
1 2 ( 2 7 ) TITEL12
18(34)
T
1:32:55
AV
1: ENGELSKA
2: FRANSKA
3: SPANSKA
50SE
DVD
3
Låsa skivor
(ANPASSAT BARNLÅS, BARNLÅS)
Tryck på X/x för att välja
(ANPASSAT BARNLÅS), tryck sedan
på ENTER eller c.
[ANPASSAT BARNLÅS] är då inställt.
DVD
1 2 ( 2 7 ) TITEL12
18(34)
Anpassat barnlås
T
1:32:55
PÅ
LÖSENORD
4
Välj X/x för att välja [PÅ t], tryck
sedan på ENTER.
x Om du inte har skrivit in ett lösenord
Displayen för registrering av ett nytt
lösenord visas.
ANPASSAT BARNLÅS
Du kan ange samma lösenord för Anpassat
barnlås för upp till 25 skivor. När du gör
inställningar för skiva nummer 26 raderas
begränsningarna för den skiva som du först
angav lösenord för.
Ange ett nytt lösenord med 4 siffror
och tryck sedan på ENTER .
Använda olika extrafunktioner
Du kan ange två typer av
uppspelningsrestriktioner för en skiva.
• Anpassat barnlås
Du kan ange uppspelningsrestriktionerna så att
systemet inte kan spela olämpliga skivor.
• Barnlås
Uppspelningen av vissa DVD-skivor kan
begränsas till en förutbestämd nivå till
exempel en åldersgrupp.
Samma lösenord används för både Anpassat
barnlås och Barnlås.
DVD
Ange ett lösenord på 4 siffror med
nummerknapparna och tryck sedan på
ENTER.
Displayen för bekräftande av lösenordet
visas.
Nummerknappar
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
0
x När du redan har registrerat ett
lösenord
Displayen för inskrivning av lösenordet
visas.
x
ANPASSAT BARNLÅS
C/X/x/c
DVD
DISPLAY
1
ENTER
Ange lösenord och tryck på
ENTER
.
O RETURN
Sätt i den skiva som du vill låsa.
Om skivan spelas trycker du på x för att
stoppa uppspelningen.
2
I stoppläge trycker du på DVD
DISPLAY.
Kontrollmenyn visas.
forts.
51SE
5
Ange ett lösenord på 4 siffror med
nummerknapparna och tryck sedan på
ENTER.
Spela en skiva med Anpassat
barnlås
[Anpassat barnlås används.] visas och
skärmen återgår sedan till kontrollmenyn.
1
Om du skriver fel medan du skriver in
lösenordet
Sätt i skivan som har Anpassat barnlås
aktiverat.
Displayen [ANPASSAT BARNLÅS]
visas.
Tryck på C innan du trycker på ENTER,
och skriv in rätt nummer.
ANPASSAT BARNLÅS
Om du har gjort ett fel
Barnlåset är redan anpassat. Ange
lösenord och tryck på ENTER .
Tryck på O RETURN och starta sedan från
steg 3 igen.
Om du vill stänga av
kontrollmenyn
Tryck flera gånger på DVD DISPLAY tills
kontrollmenyn stängs.
Om du vill stänga av Anpassat
barnlås
1
I steg 4 väljer du [AV t], och trycker sedan
på ENTER.
2
Ange ditt lösenord på 4 siffror med
nummerknapparna och tryck sedan på
ENTER.
Ändra lösenordet
52SE
1
I steg 4 trycker du på X/x för att välja
[LÖSENORD t] och trycker sedan på
ENTER.
Displayen för inskrivning av lösenordet
visas.
2
Ange ditt lösenord på 4 siffror med
nummerknapparna och tryck sedan på
ENTER.
3
Ange ett nytt lösenord på 4 siffror med
nummerknapparna och tryck sedan på
ENTER.
4
För att bekräfta lösenordet anger du det på
nytt med hjälp av nummerknapparna och
trycker sedan på ENTER.
2
Ange ditt lösenord på 4 siffror med
nummerknapparna och tryck sedan på
ENTER.
Systemet är klart för uppspelning.
Obs!
• Om du byter lager eller område på en Super Audio
CD med Anpassat barnlås inställt, kan det hända att
lösenordsdisplayen visas.
• När du ställer in lösenordet för Anpassat barnlås på en
Hybrid Super Audio CD, fungerar barnlåset bara för
det aktuella lagret.
Tips
Om du glömmer lösenordet, skriv in det 6-siffriga
numret ”199703” när du blir ombedd att skriva in
lösenordet på displayen [ANPASSAT BARNLÅS],
och tryck sedan på ENTER. Displayen ber dig då att
skriva in ett nytt 4-siffrigt lösenord.
Begränsa uppspelning för
barn (Barnlås)
(endast DVD)
Uppspelningen av vissa DVD-skivor kan
begränsas till en förutbestämd nivå till exempel
en åldersgrupp. Med funktionen ”Barnlås” kan
du ställa in en visningsbegränsning.
En scen med begränsning visas inte eller byts ut
mot en annan scen.
Ange ett lösenord på 4 siffror med
nummerknapparna och tryck sedan på
ENTER.
Displayen för bekräftande av lösenordet
visas.
Nummerknappar
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
0
x När du redan har registrerat ett
lösenord
Displayen för inskrivning av lösenordet
visas.
C/X/x/c
Ange lösenord och tryck på
ENTER
.
O RETURN
DVD
SETUP
1
4
Tryck på DVD-SETUP i stoppläge.
Inställningsdisplayen visas.
2
Då visas en display där du kan ange önskad
visningsbegränsning eller ändra lösenordet.
Tryck på X/x för att välja
[SPECIALINSTÄLLNINGAR], och
sedan på ENTER eller c.
[SPECIALINSTÄLLNINGAR] visas.
SPECIALINSTÄLLNINGAR
BARNLÅS
NIVÅ:
STANDARD:
ÄNDRA LÖSENORD
SPECIALINSTÄLLNINGAR
BARNLÅS
SPÅRVAL
AV
AUDIO DRC:
STANDARD
MP3
DATA-CD PRIORITET:
JPEG-DATUM:
MM/DD/ÅÅÅÅ
5
3
Tryck på X/x för att välja [BARNLÅS
t], och sedan på ENTER eller c.
Ange ditt lösenord med
nummerknapparna och tryck sedan på
ENTER.
Använda olika extrafunktioner
SPECIALINSTÄLLNINGAR
BARNLÅS
ENTER
AV
USA
Tryck på X/x för att välja [STANDARD],
och sedan på ENTER eller c.
Alternativen för [STANDARD] visas.
x Om du inte har skrivit in ett lösenord
Displayen för registrering av ett nytt
lösenord visas.
SPECIALINSTÄLLNINGAR
BARNLÅS
NIVÅ:
STANDARD:
ÄNDRA LÖSENORD
AV
USA
ÖVRIGA
SPECIALINSTÄLLNINGAR
BARNLÅS
Ange ett nytt lösenord med 4 siffror
och tryck sedan på ENTER .
forts.
53SE
6
Tryck på X/x för att välja ett geografiskt
område som visningsbegränsning och
tryck sedan på ENTER.
Området väljs.
Om du väljer [ÖVRIGA t], väljer du och
skriver in standardkoden som står i tabellen
på sid. 55 med hjälp av nummerknapparna.
7
Ändra lösenordet
1
I steg 5, välj [ÄNDRA LÖSENORD t] med
x och tryck sedan på ENTER eller c.
Displayen för inskrivning av lösenordet
visas.
2
Följ steg 3 för att skriva in ett nytt lösenord.
Tryck på X/x för att välja [NIVÅ], och
sedan på ENTER eller c.
Spela en skiva med barnlås
Alternativen för [NIVÅ] visas.
1
Sätt in skivan och tryck på H.
Displayen [BARNLÅS] visas.
SPECIALINSTÄLLNINGAR
BARNLÅS
NIVÅ:
STANDARD:
8:
7:
ÄNDRA LÖSENORD
6:
5:
4:
3:
2:
1:
8
2
AV
NC17
R
PG13
PG
G
Välj en nivå med X/x och tryck sedan
på ENTER.
Inställningen av Barnlås är klar.
SPECIALINSTÄLLNINGAR
BARNLÅS
NIVÅ:
4:
STANDARD:
ÄNDRA LÖSENORD
PG13
USA
Ju lägre värdet är desto striktare är
begränsningen.
Om du har gjort ett fel
Tryck på O RETURN eller C för att gå tillbaka
till den tidigare skärmen.
Stänga inställningsdisplayen
Tryck på DVD SETUP upprepade gånger tills
inställningsdisplayen stängs.
Stänga av Barnlås och spela
DVD-skivan efter att du har
skrivit in lösenordet
Ställ in [NIVÅ] till [AV] i steg 8.
54SE
Ange ditt lösenord på 4 siffror med
nummerknapparna och tryck sedan på
ENTER.
Uppspelningen startas.
Obs!
• När du spelar en DVD-skiva som inte har
barnlåsfunktion kan uppspelningen inte begränsas på
detta system.
• Beroende på vilken DVD som används kanske du
ombeds att ändra Barnlås-nivån medan skivan spelas.
I detta fall anger du ditt lösenord och ändrar sedan
nivå. Om läget för återupptagen uppspelning avbryts,
återgår nivån till den ursprungliga nivån.
Tips
Om du glömmer lösenordet tar du ur skivan och
upprepar steg 1-3 i avsnittet. ”Begränsa uppspelning
för barn”. När du ombeds att ange lösenordet skriver
du ”199703” med hjälp av nummerknapparna och
trycker sedan på ENTER. Displayen ber dig då att
skriva in ett nytt 4-siffrigt lösenord. När du har angett
ett nytt 4-siffrigt lösenord i steg 3, stoppar du in skivan
i systemet igen och trycker på H. När displayen
[BARNLÅS] visas anger du ditt nya lösenord.
Områdeskod
Standard
Kod
Argentina
2044
Australien
2047
Belgien
2057
Brasilien
2070
Chile
2090
Danmark
2115
2424
Finland
2165
Frankrike
2174
Hongkong
2219
Indien
2248
Indonesien
2238
Italien
2254
Japan
2276
Kanada
2079
Kina
2092
Korea
2304
Malaysia
2363
Mexiko
2362
Nederländerna
2376
Norge
2379
Nya Zeeland
2390
Pakistan
2427
Portugal
2436
Ryssland
2489
Schweiz
2086
Singapore
2501
Spanien
2149
Storbritannien
2184
Sverige
2499
Taiwan
2543
Thailand
2528
Tyskland
2109
Österrike
2046
Använda olika extrafunktioner
Filippinerna
55SE
Koder för TV-apparater som går
att styra
Andra åtgärder
Om det finns mer än en kod i listan, provar du
dem en i taget tills du hittar en kod som fungerar
för din TV.
Styra TV:n med den
medföljande
fjärrkontrollen
TV
Genom att justera fjärrsignalen kan du styra
TV:n med fjärrkontrollen.
Obs!
• Om du anger en ny kod tas föregående kodinställning
bort.
• Det kan hända att koden ändras eller återställs till
Sonys standardinställning när du byter batterier i
fjärrkontrollen. Återställ då rätt kodnummer.
Styra TV:n med fjärrkontrollen
TV ?/1
TV
Nummerknappar
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
0
TV/VIDEO
TV VOL +/–
TV CH +/–
Håll ner TV [/1 och ange TV-tillverkarens
kod (se tabellen) med hjälp av
nummerknapparna. Släpp sedan TV [/1.
Om du lyckats med att ställa in tillverkarkoden
blinkar TV-knappen långsamt två gånger. Om
du inte lyckats blinkar TV-knappen snabbt fem
gånger.
56SE
Tillverkare
Kod
SONY
001
Admiral
012, 016, 039
AIWA
001, 007, 008
AKAI
002, 010, 027
AOC
002
Bell&Howell
016, 039
Bestar
027
Blaupunkt
052, 053
Blue sky
027
Brandt
045
Broksonic
(Brocsonic)
002
Bush
006, 027
Clatronic
027
Croslex
034
CURTIS-MATHES
002, 046
DAEWOO
002, 003, 004, 005, 006, 027
Daytron
020
Deccacolour
037
DUAL
027
EMERSON
002, 020
Ferguson
035, 042, 045
First line
010, 027
FISHER
009, 010
FUJITSU
055
FUNAI
054
Fraba
027
General Electric
002, 012, 049
Goodmans
006, 027, 045
GRUNDIG
038, 052, 053
HITACHI
002, 013, 014, 015, 020, 021,
027
Inno-Hit
027
Irradio
027
ITT/NOKIA
025, 026
JC Penny
002, 012
JVC
018, 019
Kod
Tillverkare
Kod
Kendo
027
Supervision
027
Kiton
027
SYLVANIA
002, 034
KTV
002, 020
TaTung
027
LG/Goldstar
002, 020, 027, 028, 038
TEAC
027
LOEWE
027, 028, 038
Techimagen
027
LXI(Sears)
002, 009, 012, 034, 046
TELEFUNKEN
035, 041, 042, 043, 044, 045
MAGNAVOX
002, 020, 027, 034
THOMSON
035, 041, 043, 045
MARANTZ
022
Thorn
027
Mark
027
TOSHIBA
039, 046, 047, 048
Matsui
010, 052, 053
Universum
027
Medion
027
Vestel
027
Mitsubishi/MGA
002, 021, 022
Videch
002, 015
NEC
002, 020, 023, 024, 048
W.W.House
027
NEI
027
WARDS
002, 020
NOKIA
025, 026
Watson
027
Nokia Oceanic
026
ZENITH
016, 017
Andra åtgärder
Tillverkare
Nordmende
035, 042
Okano
027
ORION
007
Du kan styra TV:n med knapparna nedan.
PANASONIC
049, 050, 051
Tryck på
för att
Philco
002, 004, 015, 020, 034
TV [/1
Stänga av eller slå på TV:n.
PHILIPS
013, 027, 034
TV/VIDEO
Phoenix
027
Växla TV:ns ingångskälla mellan
TV och andra ingångskällor.
PIONEER
029, 030, 031, 046, 049
TV VOL +/–
Ställa in volymen på TV:n.
Portland
002
TV CH +/–
Välja TV-kanal.
Provision
027
PYE
027
Använda nummerknapparna för att
styra TV:n
QUASAR
039, 049
Radio
027
RADIO SHACK
Styra TV:n
002, 012, 022
Om du ställer in fjärrkontrollen på TV-läge kan
du använda nummerknapparna för att styra
TV:n.
Radiola
034
Tryck på TV-knappen.
RCA/PROSCAN
002, 012, 032, 033
SABA
035, 041, 042, 043, 045
SAMSUNG
002, 013, 020, 027, 028, 036,
037, 038
SANYO
009, 010, 011
Då blir TV-knappen röd, och fjärrkontrollen är
då inställd på TV-läge. Du kan välja TV-kanal
med hjälp av nummerknapparna.
>10 används för att välja kanalnummer som är
högre än 10.
För att gå ur TV-läget trycker du på TV-knappen
igen.
Schneider
027
SCOTT
002
SHARP
020, 039, 040
SIEMENS
052
Signature
016, 039, 040
Sinudyne
027
Supertech
027
forts.
57SE
Obs!
• TV-knappen stänger av sig om du inte har använt
fjärrkontrollen i 10 sekunder.
• Beroende på TV:n kan det hända att du inte kan styra
TV:n eller använda vissa av knapparna ovan.
Tips
Beroende på vilken slags TV du har, kan följande
metod också fungera. För tvåsiffriga nummer trycker
du först på -/-- och sedan på numret. (För exempelvis
kanal 25 trycker du först på -/-- och sedan på 2 och 5.)
Använda funktionen SONY
TV DIRECT
Med SONY TV DIRECT kan du koppla på din
SONY TV och detta system, byta systemläge till
”DVD” och ställa in rätt ingångskälla på TV:n
med bara en knapptryckning.
SONY TV
DIRECT
TV
Nummerknappar
TV CH +
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
0
TV/VIDEO
När du kopplar systemets T EURO AV
OUTPUT (TO TV)-uttag (uttag för euro AVutgång till TV) till TV:ns EURO AV INPUTuttag med hjälp av en SCART-kabel (EURO
AV) (medföljer inte), behöver du inte
genomföra följande förberedelser.
Förberedelse
Registrera TV:ns ingångskälla som är kopplad
till detta system.
Håll ner TV/VIDEO medan du skriver in
koden för den ingångskälla som TV:n
använder för systemet (se tabell nedan)
med hjälp av nummerknapparna.
Ingångskällan på TV:n är vald.
Om du lyckats med att ställa in ingångskällan för
TV:n blinkar TV-knappen långsamt två gånger.
Om du inte lyckats blinkar TV-knappen snabbt
fem gånger.
58SE
Nummer
Ingångskällan på
TV:n
TV/VIDEO
0
Ingen ingångskälla
(förval)
1
VIDEO1
2
VIDEO2
3
VIDEO3
4
VIDEO4
5
VIDEO5
6
VIDEO6
7
COMPONENT 1
INPUT
8
COMPONENT 2
INPUT
Användning
Rikta fjärrkontrollen mot TV:n och
systemet, och tryck på SONY TV DIRECT
en gång.
Obs!
• Denna funktion är endast för SONY TV-serien.
• Om avståndet mellan TV:n och systemet är för stort
kan det hända att funktionen inte kan användas.
Installera systemet nära TV:n.
• Håll fjärrkontrollen riktad mot TV:n och systemet
medan TV-knappen blinkar.
Andra åtgärder
Tryck på
TV-knappen blinkar medan koden skickas från
fjärrkontrollen.
Om funktionen inte fungerar ändrar du
sändningstiden. Sändningstiden varierar från en
TV till en annan.
Ändra sändningstiden
Håll ner TV CH + medan du skriver in
sändningstidskoden (se tabellen nedan) med
hjälp av nummerknapparna.
Då väljs sändningstiden för fjärrkontrollen.
Om du lyckats med att ställa in
sändningstidskoden blinkar TV-knappen
långsamt två gånger. Om du inte lyckats blinkar
TV-knappen snabbt fem gånger.
Tryck på
Nummer
Sändningstid
TV CH +
1
0,5 (förval)
2
1
3
1,5
4
2
5
2,5
6
3
7
3,5
8
4
59SE
Använda videon eller en
annan enhet
Radio
Förinställa radiostationer
Du kan använda en videobandspelare eller andra
enheter som är anslutna till VIDEO- eller SATuttagen. Se bruksanvisningen som följde med
enheten för mer information.
Du kan förinställa 20 FM-stationer och 10 AMstationer. Innan du ställer in stationerna bör du
skruva ner volymen till ett minimum.
TUNER/
BAND
TUNER
MENU
FUNCTION
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
0
0
TUNING –/+
Tryck på FUNCTION upprepade gånger tills
”VIDEO” visas i frontpanelens
teckenfönster.
Varje gång du trycker på FUNCTION ändras
systemets läge i följande sekvens.
TUNER FM t TUNER AM t VIDEO t
SAT t TV* t DVD t TUNER FM t ...
* När TV väljs, hörs ljud från TV:n. Om TV:n är
ansluten med bara SCART-uttaget, hörs inget ljud
från TV:n.
För att använda en digital
satellitmottagare med hög
ljuduteffekt
C/X/x/c
1
Tryck på TUNER/BAND tills det band
du vill ha visas i frontpanelens
teckenfönster.
Varje gång du trycker på TUNER/BAND
växlas bandet mellan AM och FM.
2
Anslut satellitmottagaren till SAT-uttagen på
systemet. Du kan också ansluta komponenterna
med hög ljuduteffekt (även komponenter på 2V
rms såsom MD etc.) till SAT-uttagen.
Håll ner TUNING + eller – tills
automatisk sökning startar.
Sökningen avbryts när systemet hittar en
station. ”TUNED” och ”ST” (för
stereoprogram) visas i frontpanelens
teckenfönster.
3
4
60SE
ENTER
Tryck på TUNER MENU.
Tryck upprepade gånger på C/X/x/c till
”MEMORY” visas i frontpanelens
teckenfönster.
5
Tryck på ENTER.
Ett nummer visas i frontpanelens
teckenfönster.
Lyssna på radio
Ställ först in radiostationer i systemets minne
(se ” Förinställa radiostationer” på sid. 60).
"/1
6
Tryck på C/X/x/c för att välja det
nummer du vill ha för den stationen.
FUNCTION
FM MODE
1
2
4
5
6
7
8
9
10
0
PRESET
–/+
Tryck på ENTER.
3
TUNING –/+
x
DISPLAY
Stationen lagras.
VOLUME +/–
m
1
Andra åtgärder
7
TUNER/
BAND
Tryck på FUNCTION upprepade gånger
tills FM eller AM visas i frontpanelens
teckenfönster.
Den senast mottagna stationen tas in.
8
Upprepa steg 1 till 7 om du vill spara
fler stationer.
Ändra stationsnummer
Börja om från steg 1.
2
Tryck på PRESET + eller – för att välja
den förinställda station du vill ha.
Varje gång du trycker på knappen tas en ny
förinställd station in.
Varje gång du trycker på TUNER/BAND
växlas bandet mellan FM och AM.
3
Justera volymen genom att trycka på
VOLUME +/–.
Stänga av radion
Tryck på "/1.
Lyssna på ej förinställda
radiostationer
Använd manuell eller automatisk inställning i
steg 2.
För manuell inställning trycker du på TUNING
+ eller – på fjärrkontrollen flera gånger.
forts.
61SE
För automatisk inställning håller du ner
TUNING + eller – på fjärrkontrollen. Tryck på
x när du avslutar den automatiska inställningen.
1
Den senast mottagna stationen tas in.
Varje gång du trycker på FUNCTION
ändras systemet i följande sekvens.
TUNER FM t TUNER AM t VIDEO
t SAT t TVtDVD t TUNER FM…
Tips
• För FM-program med mycket brus, tryck på FM
MODE på fjärrkontrollen så att ”MONO” visas i
frontpanelens teckenfönster. Du får inget stereoljud,
men mottagningen blir bättre. Tryck på knappen igen
om du vill få tillbaka stereoeffekten.
• Förbättra mottagningen genom att rikta om
antennerna.
Kontrollera frekvens eller ljudfält
Tryck på DISPLAY upprepade gånger.
Varje gång du trycker på DISPLAY ändras
frontpanelens teckenfönster enligt följande:
stationsnamn* t frekvens t ljudfält t
volym t stationsnamn...
* Visas om du har givit namn till en station som
du har förinställt (sid. 62).
Ge namn till förinställda
stationer
2
3
4
5
6
FUNCTION
1
2
4
5
6
7
8
9
10
0
62SE
Tryck på TUNER MENU.
Tryck upprepade gånger på C eller c
tills ”NAME IN” visas.
Tryck på ENTER.
Skriv in ett namn med hjälp av
riktningsknapparna:
Om du har gjort ett fel
Tryck upprepade gånger på C eller c tills
det tecken du vill ändra blinkar, och sedan
på X/x för att välja rätt tecken. Du kan
använda stora bokstäver, siffror och 9
symboler (’ - / , + < > _ blanktecken) i ett
stationsnamn.
7
Tryck på ENTER.
Stationsnamnet lagras.
3
PRESET
–/+
C/X/x/c
Tryck på PRESET + eller – för att ta in
den förinställda station som du vill ge
ett namn.
Tryck på X/x för att välja ett tecken och
sedan på c för att flytta markören till nästa
ställe.
Du kan skriva in upp till 9 tecken som namn till
förinställda stationer. Namnet (t.ex. ”XYZ”)
visas i frontpanelens teckenruta när en station
tas in.
Du kan bara ge ett namn var till dina olika
förinställda stationer.
TUNER
MENU
Tryck på FUNCTION upprepade gånger
tills ”FM” eller ”AM” visas i
frontpanelens teckenfönster.
ENTER
Använda RDS (Radio Data
System)
Vad är RDS?
RDS (Radio Data System) är en tjänst som gör
att radiostationer kan sända ytterligare
information tillsammans med den reguljära
programsignalen. Denna tuner har flera RDSfunktioner, t.ex. visning av stationsnamn. RDS
är bara tillgängligt för FM-stationer.*
Använda sovtimern
Du kan ställa in systemet att stängas av vid en
förinställd tid så att du kan somna medan du
lyssnar på musik. Du kan ställa in tiden i steg om
10 minuter.
SLEEP
RDS kanske inte fungerar om stationen inte sänder
RDS-signalen ordentligt eller om signalen är för svag.
* Inte alla FM-stationer erbjuder RDS-tjänster eller
har samma typ av tjänster. Om du inte är bekant med
RDS-systemet kan du höra med de lokala
radiostationerna för mer information om RDStjänster i ditt område.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
0
Ta emot RDS-sändningar
Andra åtgärder
Obs!
DIMMER
Välj en station på FM-bandet.
När du får in en station som har RDS-tjänster
visas stationsnamnet* i TUNER-informationen.
* Om en RDS-sändning inte tas emot kan det hända
att stationsnamnet inte visas i frontpanelens
teckenfönster.
Tryck på SLEEP.
Varje gång du trycker på knappen, ändras
inställningen (minuter tills radion stänger av
sig):
SLP AUTO t SLP 90MIN t SLP 80MIN
r
R
SLP OFF T SLP 10MIN ..... SLP 70MIN
När du väljer AUTO
Systemet stängs av när den aktuella skivan är
slut (upp till 240 minuter). Systemet stängs av
om du stoppar uppspelningen av skivan
manuellt.
Kontrollera återstående tid
Tryck på SLEEP en gång. Du kan inte
kontrollera återstående tid om du väljer ”SLP
AUTO”.
Ändra den återstående tiden
Tryck på SLEEP upprepade gånger för att välja
önskad tid.
forts.
63SE
Avbryta sovtimer-funktionen
Tryck på SLEEP upprepade gånger tills ”SLP
OFF” visas i frontpanelens teckenfönster.
Ändra ljusstyrkan på
frontpanelens teckenfönster
Tryck på DIMMER.
Du kan ändra ljusstyrkan i frontpanelens
teckenfönster i två steg.
Återgå till
fabriksinställningarna
Du kan återställa systemparametrarna t.ex.
högtalarinställningar och inställda radiostationer
till fabriksinställningarna.
A
>
X
Tryck samtidigt på >, X och A på
systemet.
Då visas ”ColdRESET” i frontpanelens
teckenfönster, och systemet återgår till
fabriksinställningarna.
64SE
2
Inställningar och justeringar
Använda
inställningsdisplayen
Då visas den valda inställningsmenyn.
Exempel: [SKÄRMINSTÄLLNINGAR]
På inställningsdisplayen kan du göra olika
justeringar av till exempel bild och ljud. Du kan
också ange ett undertextspråk och språk för
inställningsdisplayen m.m. För information om
de olika alternativen på inställningsdisplayen, se
sid. 66-71. För en översiktslista över
alternativen på inställningsdisplayen, se sid. 85.
5
6
7
8
9
10
0
Då visas menyposterna i den valda
undermenyn.
Exempel: [TV-TYP]
SKÄRMINSTÄLLNINGAR
16:9
TV-TYP:
SKÄRMSLÄCKARE
4:3 BREVLÅDEFORMAT
BAKGRUND:
4:3 PAN&SCAN
LINE:
ENTER
C/X/x/c
Välj undermeny med hjälp av X/x, och
tryck sedan på ENTER eller c.
Inställningar och justeringar
4
SKÄRMINSTÄLLNINGAR
TV-TYP:
16:9
PÅ
SKÄRMSLÄCKARE
INNEHÅLLSBILD
BAKGRUND:
VIDEO
LINE:
3
Hur du använder
inställningsdisplayen
Tryck på X/x för att välja en menypost i
listan som visas:
[SPRÅKINSTÄLLNING],
[SKÄRMINSTÄLLNINGAR],
[SPECIALINSTÄLLNINGAR],
[HÖGTALARINSTÄLLN.], och
[INSTÄLLNINGAR]. Tryck sedan på
ENTER eller c.
O RETURN
DVD
SETUP
Alternativ
Tryck på C eller O RETURN för att
komma tillbaka till menyposterna.
1
Tryck på DVD-SETUP i stoppläge.
Inställningsdisplayen visas.
Huvudmeny
SPRÅKINSTÄLLNING
SKÄRMTEXT :
DVD MENY :
LJUD :
UNDERTEXT :
ENGELSKA
ENGELSKA
ENGELSKA
ENGELSKA
4
Välj inställning med hjälp av X/x, och
tryck sedan på ENTER.
Alternativet väljs och inställningen är klar.
Exempel: [4:3 PAN&SCAN]
Markerad inställning
SKÄRMINSTÄLLNINGAR
4:3 PAN&SCAN
TV-TYP:
SKÄRMSLÄCKARE
PÅ
INNEHÅLLSBILD
BAKGRUND:
VIDEO
LINE:
forts.
65SE
Stänga inställningsdisplayen
Tryck på DVD SETUP upprepade gånger tills
inställningsdisplayen stängs.
Ange språk för
skärmtexten eller
ljudspåret
(SPRÅKINSTÄLLNING)
Med [SPRÅKINSTÄLLNING] kan du ange
olika språk för skärmtexten och ljudspåret.
Välj [SPRÅKINSTÄLLNING] i
inställningsdisplayen. Mer information om hur
displayen används finns i ”Använda
inställningsdisplayen” (sid. 65).
SPRÅKINSTÄLLNING
SKÄRMTEXT :
DVD MENY :
LJUD :
UNDERTEXT :
ENGELSKA
ENGELSKA
ENGELSKA
ENGELSKA
x SKÄRMTEXT (OSD)
Ändrar displayspråk för skärmen.
Välj språk från den lista som visas.
x DVD MENY (endast DVD)
Ändrar språket för DVD-menyn.
Välj språk från den lista som visas.
x LJUD (endast DVD)
Ändrar språk för ljudspåret.
Välj språk från den lista som visas.
x UNDERTEXT (endast DVD)
Ändrar undertextspråk.
Välj språk från den lista som visas.
Obs!
Om du väljer ett språk som inte finns på din DVDskiva väljs något av de andra språken automatiskt (inte
i [SKÄRMTEXT]).
Tips
Om du väljer [ÖVRIGA] t i [DVD MENY],
[UNDERTEXT] eller [LJUD], kan du sedan välja
språkkod från listan med hjälp av nummerknapparna
(sid. 84).
Efter att du har gjort ett val visas den språkkoden (4
siffror) nästa gång du väljer [ÖVRIGA t].
66SE
Inställningar för displayen
16:9
(SKÄRMINSTÄLLNINGAR)
4:3 BREVLÅDEFORMAT
Välj inställningar beroende på vilken TV som
ansluts.
Välj [SKÄRMINSTÄLLNINGAR] i
inställningsdisplayen. Mer information om hur
displayen används finns i ”Använda
inställningsdisplayen” (sid. 65).
Standardinställningen är understruken.
4:3 PAN&SCAN
Obs!
Beroende på vilken DVD du spelar väljs möjligen [4:3
BREVLÅDEFORMAT] automatiskt i stället för [4:3
PAN&SCAN] eller vice versa.
x SKÄRMSLÄCKARE
x TV-TYP (endast DVD)
Väljer bildformatet för den anslutna TV:n (4:3
standard eller widescreen).
16:9
Välj detta när du ansluter till en
widescreen-TV eller en TV med
wide-lägesfunktion.
4:3
BREVLÅDEFORMAT
Välj detta när du ansluter till en TV
med 4:3-skärm. Visar en
widescreen-film med svarta
remsor på den övre och nedre
delen av skärmen.
4:3
PAN&SCAN
Välj detta när du ansluter till en TV
med 4:3-skärm. Visar automatiskt
widescreen-filmen på hela
skärmen och skär av de delar som
inte får plats.
Aktiverar eller inaktiverar skärmsläckaren så att
skärmsläckarbilden visas när systemet har varit i
paus- eller stoppläge i 15 minuter, eller när du
spelar en CD, Super Audio CD eller MP3 eller
en JPEG-fil (men inte under bildspel) i mer än
15 minuter. Skärmsläckaren bidrar till att
förhindra att din display blir skadad
(afterimage). Tryck på H när du vill inaktivera
skärmsläckaren.
PÅ
Aktiverar skärmsläckaren.
AV
Inaktiverar skärmsläckaren.
Inställningar och justeringar
SKÄRMINSTÄLLNINGAR
TV-TYP:
16:9
PÅ
SKÄRMSLÄCKARE
INNEHÅLLSBILD
BAKGRUND:
VIDEO
LINE:
x BAKGRUND
Väljer bakgrundsfärg eller bakgrundsbild på
TV:n i stoppläge eller medan du spelar en CDskiva.
INNEHÅLLSBILD
Innehållsbilden (stillbild) visas i
bakgrunden, men bara om bilden
redan har spelats in på skivan
(CD-EXTRA osv.). Om skivan
inte innehåller någon
innehållsbild visas bilden
[GRAFIK 1].
GRAFIK 1-5
En förinställd bild som sparats i
systemet visas i bakgrunden.
BLÅ
Bakgrundsfärgen är blå.
SVART
Bakgrundsfärgen är svart.
forts.
67SE
x LINE
Väljer utsignalsmetoden för videosignaler från
uttaget T EURO AV OUTPUT (TO TV) på
systemets bakpanel.
VIDEO
Sänder videosignaler.
RGB
Sänder RGB-signaler.
Obs!
Om din TV inte kan ta emot RGB-signaler, visas ingen
bild på TV-skärmen även om du väljer [RGB]. Läs
instruktionerna som följde med TV:n.
Anpassade inställningar
(SPECIALINSTÄLLNINGAR)
Gör att du kan ange barnlås och andra
inställningar.
Välj [SPECIALINSTÄLLNINGAR] i
Inställningsdisplayen. Mer information om hur
displayen används finns i ”Använda
inställningsdisplayen” (sid. 65).
Standardinställningen är understruken.
SPECIALINSTÄLLNINGAR
BARNLÅS
SPÅRVAL
AV
AUDIO DRC:
STANDARD
MP3
DATA-CD PRIORITET:
JPEG-DATUM:
MM/DD/ÅÅÅÅ
x BARNLÅS t (endast DVD)
Ställer in lösenord och nivå för
visningsbegränsning för DVD-skivor som har
visningsgränser för barn. För mer information,
se [Begränsa uppspelning för barn (Barnlås)]
(sid. 52).
x SPÅRVAL (endast DVD)
Ger ljudspåret med störst antal kanaler prioritet
när du spelar en DVD som har flera ljudformat
(PCM, MPEG-ljud, DTS eller Dolby Digital).
AV
Ingen prioritet.
AUTO
Prioritet ges.
Obs!
• När du väljer [AUTO] ändras möjligen språket.
Inställningen [SPÅRVAL] har högre prioritet än
[LJUD]-inställningarna under
[SPRÅKINSTÄLLNING] (sid. 66).
• Om ljudspåren PCM, DTS, MPEG-ljud och Dolby
Digital har samma antal kanaler väljer systemet
PCM-, DTS-, Dolby Digital- och MPEG-ljudspår i
den ordningen.
• Beroende på vilken DVD du spelar kan den ljudkanal
som har prioritet vara förutbestämd. I så fall kan du
inte ge prioritet för DTS, Dolby Digital eller MPEGljudformaten genom att välja [AUTO].
68SE
x AUDIO DRC*
Begränsar ljudspårets DYNAMISK-område.
Lämpligt om man vill titta på film på natten med
låg volym.
* Dynamisk områdeskomprimering
AV
Ingen kompression av
DYNAMISK-området.
STANDARD
Återskapar ljudspåret med det
DYNAMISK-område som
inspelningsteknikern avsåg.
MAX
Begränsar DYNAMISK-området
helt.
Obs!
AUDIO DRC fungerar endast för Dolby Digital-källor.
(HÖGTALARINSTÄLLN.)
För att få bästa möjliga surround-ljud ställer du
in storleken på högtalarna du har kopplat in och
avståndet mellan dem och lyssningspositionen.
Använd sedan testtonen för att justera
högtalarnas nivå och balans till samma nivå.
Välj [HÖGTALARINSTÄLLN.] i
inställningsdisplayen. För mer information, se
”Använda inställningsdisplayen” (sid. 65).
Standardinställningen är understruken.
Ställ in hur systemet ska identifiera en DATA
CD (CD-ROM/CD-R/CD-RW) som innehåller
både MP3-ljudspår och JPEG-bildfiler.
MP3
JPEG
Om det finns någon MP3-fil på
skivan, identifierar systemet
skivan som en ”MP3-skiva”. Om
det bara finns JPEG-filer på
skivan, identifierar systemet
skivan som en ”JPEG-skiva”.
Om det finns någon JPEG-fil på
skivan, identifierar systemet
skivan som en ”JPEG-skiva”. Om
det bara finns MP3-filer på skivan,
identifierar systemet skivan som
en ”MP3-skiva”.
x JPEG-DATUM
Ändra datumformatet för en JPEG-bild i
kontrollmenyn.
HÖGTALARINSTÄLLN.
STORLEK:
AVSTÅND:
NIVÅ:
BALANS:
TESTTON:
Återgå till standardinställningen
när du ändrar en inställning
Markera inställningen och tryck på CLEAR.
x STORLEK
Om du inte kopplar in några mitthögtalare eller
surroundhögtalare eller om du flyttar
surroundhögtalarna, måste du ställa in
parametrarna för [MITTEN] och
[SURROUND]. Eftersom inställningarna för de
främre högtalarna och din subwoofer är fasta
kan du inte ändra dem.
MM/DD/ÅÅÅÅ
FRAM
JA
ÅÅÅÅ/MM/DD
MITTEN
JA: Välj normalt detta.
INGEN: Välj detta om du inte har
någon mitthögtalare.
SURROUND
JA: Välj normalt detta.
INGEN: Välj detta om du inte har
någon surroundhögtalare.
DD/MM/ÅÅÅÅ
ÅÅÅÅ/DD/MM
ÅÅÅÅ: År
MM: Månad
DD: Dag
Inställningar och justeringar
x DATA-CD PRIORITET (endast MP3,
JPEG)
Inställningar för
högtalarna
SUBWOOFER JA
Obs!
• När du väljer ett alternativ stoppas ljudet en kort
stund.
• Beroende på inställningarna för övriga högtalare, kan
din subwoofer få för hög uteffekt.
forts.
69SE
x AVSTÅND
Standardavståndet mellan högtalarna i relation
till lyssningspositionen visas i exemplet nedan.
Om du ställer in avståndet med
[SNABBINSTÄLLNING] (sid. 20, 72), visas
inställningen automatiskt.
1.6m
1.6m
1.6m
x NIVÅ
Du kan variera nivån på varje högtalare enligt
följande. Kontrollera att du ställer in
[TESTTON] till [PÅ] för att göra justeringen
lättare.
MITTEN
Justera nivån på mitthögtalaren (–6
0 dB
dB till +6 dB, i steg på 1 dB).
(visas när du
ställer [MITTEN]
på [JA] i
inställningen
[STORLEK].)
Du måste ändra värdet i inställningsdisplayen
när du flyttar högtalarna.
SURROUND
VÄNSTER
0 dB
SURROUND
HÖGER 0 dB
(visas när du
ställer
[SURROUND]
på [JA] i
inställningen
[STORLEK].)
FRAM
1,6 m*
SUBWOOFER Justera nivån på din subwoofer (–6
+4 dB
dB till +6 dB, i steg på 1 dB).
1.6m
1.6m
Avståndet från de främre högtalarna
till lyssningspositionen kan ställas in i
steg på 0,2 meter, från 1,0 till 7,0
meter.
MITTEN
1,6 m*
(visas när du
ställer
[MITTEN] på
[JA] i
inställningen
[STORLEK].)
Avståndet till mitthögtalaren kan
flyttas upp till 1,6 meter närmare
lyssningspositionen i steg på 0,2
meter.
SURROUND
1,6 m*
(visas när du
ställer
[SURROUND]
på [JA] i
inställningen
[STORLEK].)
Avståndet till surroundhögtalarna kan
flyttas upp till 4,6 meter närmare
lyssningspositionen från de främre
högtalarna, i steg på 0,2 meter.
* Standardinställningarna ändras då du genomför
snabbinställningen (sid. 20).
Obs!
• När du ställer in avståndet stoppas ljudet en kort
stund.
• Om inte alla främre högtalare och surroundhögtalare
placeras på samma avstånd från lyssningspositionen
ställer du in avståndet efter den närmaste högtalaren.
• Placera inte surroundhögtalarna längre bort från
lyssningspositionen än de främre högtalarna.
70SE
• Alternativet [AVSTÅND] kan väljas, utom för Super
Audio CD-skivor.
Justera nivån på
surroundhögtalarna (–6 dB till +6
dB, i steg på 1 dB).
* Standardinställningarna ändras då du genomför
snabbinställningen (sid. 20).
x BALANS
Du kan variera balansen mellan vänster och
höger högtalare enligt följande. Kontrollera att
du ställer in [TESTTON] till [PÅ] för att göra
justeringen lättare.
FRAM
(MITTEN)
Justera balansen mellan de främre
(vänstra och högra) högtalarna.
Positionen för mitthögtalaren visas som
”---”. (Du kan justera från mitten, 6 steg
åt vänster eller höger.)
Justera volymen på alla
högtalare samtidigt
Använd systemets VOLUME-kontroll eller
tryck på VOLUME +/–.
x TESTTON
Obs!
Du får en testton i högtalarna för att justera
[NIVÅ] och [BALANS].
När du justerar högtalarinställningar stoppas ljudet en
kort stund.
AV
Testtonen kommer inte från högtalarna.
PÅ
Testtonen hörs från både vänster och höger
högtalare samtidigt under
balansjusteringen. När du väljer något av
[HÖGTALARINSTÄLLN.]-alternativen
hörs testtonen från både vänster och höger
högtalare samtidigt.
Tips
För att justera balans eller nivå utan att lyssna på
testtonen ska du välja [BALANS] eller [NIVÅ] i steg
3 och trycka på ENTER. Justera sedan balans eller nivå
med X/x och tryck på ENTER.
Ställa in balans och nivå för
högtalarna med hjälp av
testtonen
Tryck på DVD SETUP i stoppläge.
Inställningsdisplayen visas.
2
3
4
Tryck upprepade gånger på X eller x
för att välja [HÖGTALARINSTÄLLN.]
och tryck sedan på ENTER.
Tryck på X eller x flera gånger för att
välja [TESTTON], och tryck sedan på
ENTER.
Tryck upprepade gånger på X eller x
för att välja [PÅ] och tryck sedan på
ENTER.
Inställningar och justeringar
1
En testton hörs från de olika högtalarna i tur
och ordning.
5
Justera värdet för [BALANS] och
[NIVÅ] med hjälp av C/X/x/c från din
lyssningsposition.
När du väljer [BALANS] hörs testtonen
från både vänster och höger högtalare
samtidigt.
När du väljer [NIVÅ] hörs testtonen bara
från den högtalare du ställer in för tillfället.
6
7
8
Tryck på ENTER när du är färdig med
justeringarna.
Tryck på X eller x flera gånger för att
välja [TESTTON], och tryck sedan på
ENTER.
Tryck upprepade gånger på X eller x
för att välja [AV] och tryck sedan på
ENTER.
71SE
Obs!
Snabbinställning och
återställning av systemet
(INSTÄLLNINGAR)
Välj [INSTÄLLNINGAR] i
inställningsdisplayen. Mer information om hur
displayen används finns i ”Använda
inställningsdisplayen” (sid. 65).
INSTÄLLNINGAR
SNABB
ÅTERSTÄLLA
x SNABB
När du kopplar på systemet för första gången
eller när du har återställt det, visas normalt ett
hjälpmeddelande på TV-skärmen, och du kan då
utföra en snabbinställning. Om du har stängt av
snabbinställningsfunktionen och vill göra en
snabbinställning, kan du göra det från den här
skärmen.
Se “Hur du använder snabbinställning” på
sid. 20.
Obs!
När du har utfört en snabbinställning ändras
inställningarna under följande menyposter.
– [SKÄRMTEXT], [DVD MENY] och
[UNDERTEXT] i [SPRÅKINSTÄLLNING]
– [AVSTÅND] och [NIVÅ] i
[HÖGTALARINSTÄLLN.]
– [TV-TYP] i [SKÄRMINSTÄLLNINGAR]
x ÅTERSTÄLLA
Du kan återställa systemet.
Efter att du valt [ÅTERSTÄLLA] och tryckt på
ENTER, välj [JA] för att återställa
inställningarna (det tar ett par sekunder). Välj
[NEJ] och tryck på ENTER om du inte vill
återställa dem. Tryck inte på "/1 när du
återställer systemet.
72SE
• När du väljer [ÅTERSTÄLLA] återgår alla
inställningarna till fabriksinställningarna.
• När du kopplar på systemet igen efter en
återställning, visas hjälpmeddelandet på TVskärmen. Om du vill utföra en snabbinställning
(sid. 20), trycker du på ENTER. För att komma
tillbaka till den normala skärmen trycker du på
CLEAR.
Ljud
Ytterligare information
Felsökning
Om du får några av följande problem med
systemet kan du använda denna
felsökningsguide för att försöka lösa problemet
innan du tar det till reparation. Om du inte kan
lösa problemet kontaktar du närmaste Sonyåterförsäljare.
Strömförsörjning
Strömmen slås inte på.
• Kontrollera att nätkabeln är ordentligt ansluten.
Bild
Du får ingen bild.
• SCART-kabeln (EURO AV) är inte ordentligt
ansluten.
• SCART-kabeln (EURO AV) är skadad.
• Systemet har inte anslutits till korrekt t EURO
AV INPUT-uttag (sid. 18)
• TV:ns videoingång är inte inställd så att du kan
visa bilder från systemet.
• Kontrollera utgångsmetoden på systemet
(sid. 68).
Det finns bildstörningar.
• Skivan är smutsig eller skadad.
Även om du ställer in bildförhållandet under
[TV-TYP] till [SKÄRMINSTÄLLNINGAR] fyller
inte bilden hela skärmen.
• DVD-skivans bildformat är fast.
Vänster och höger ljud är obalanserat eller
omkastat.
• Kontrollera att högtalarna och de olika
komponenterna är korrekt och ordentligt anslutna.
• Justera parametern för balansen i menyn
[BALANS] (sid. 71).
Inget ljud från subwoofern.
• Kontrollera högtalaranslutningarna och
högtalarinställningarna (sid. 22, 69).
• Ställ ljudfältet till ”AUTO FORMAT DIRECT
AUTO” (sid. 46).
Allvarligt brum eller brus hörs.
• Kontrollera att högtalarna och de olika
komponenterna är ordentligt anslutna.
• Kontrollera att anslutningskablarna inte är i
närheten av en transformator eller motor, och på
minst 3 meters avstånd från eventuell TV-apparat
eller lysrör.
• Flytta bort TV:n från ljudkomponenterna.
• Kontakterna och uttagen är smutsiga. Torka av
dem med en trasa något fuktad i sprit.
• Rengör skivan.
Ytterligare information
STANDBY-indikatorn blinkar.
Koppla omedelbart ifrån nätkabeln och kontrollera
följande:
• Har högtalarsladdarna (+ och – ) kortslutits?
• Används endast de specificerade högtalarna?
• Finns det något som blockerar ventilationshålen
på systemets ovansida?
• Är minus- och pluspolerna på subwooferns
högtalarkabel anslutna till kontakten med rätt
polaritet (sid. 16)?
Efter att du har kontrollerat punkterna ovan och
åtgärdat eventuella problem, anslut nätsladden igen
och slå på systemet. Om indikatorn fortfarande
blinkar, eller om orsaken till problemet inte kan
fastställas efter kontrollerna ovan, kontakta
närmaste Sony-återförsäljare.
Du får inget ljud.
• Ljudkabeln är inte ordentligt ansluten.
• Tryck på MUTING på fjärrkontrollen om
”MUTING ON” visas i frontpanelens
teckenfönster.
• Systemet är i pausläge eller i slow motion-läge.
Tryck på H om du vill återgå till normalt
uppspelningsläge.
• Systemet snabbspolar framåt eller bakåt. Tryck på
H om du vill återgå till normalt
uppspelningsläge.
• Kontrollera högtalarinställningarna (sid. 22, 69).
Ljudet förlorar stereoeffekten när du spelar en
VIDEO-CD, en CD eller en MP3-fil.
• Ställ in [LJUD] på [STEREO] i kontrollmenyn
(sid. 44).
• Se till att systemet är anslutet på rätt sätt.
Surround-effekten är svår att urskilja när du
spelar ett Dolby Digital-, DTS- eller MPEGljudspår.
• Se till att ljudfältsfunktionen är på (sid. 46).
• Kontrollera högtalaranslutningarna och
högtalarinställningarna (sid. 22, 69).
• Beroende på DVD-skivan kanske inte utsignalen
är hela 5.1-kanalen. Den kan vara mono eller
stereo även om ljudspåret är inspelat i Dolby
Digital- eller MPEG-ljudformat.
forts.
73SE
Ljudet kommer bara från mitthögtalaren.
• Beroende på vilken skiva du spelar kanske ljudet
bara kommer från mitthögtalaren.
Inget ljud hörs från mitthögtalaren.
• Kontrollera högtalaranslutningarna och
högtalarinställningarna.
• Se till att ljudfältsfunktionen är på (sid. 46).
• Med vissa källor kan effekten från mitthögtalarna
vara mindre märkbar.
Inget eller bara ett svagt ljud hörs från
surround-högtalarna.
• Kontrollera högtalaranslutningarna och
högtalarinställningarna (sid. 22, 69).
• Se till att ljudfältsfunktionen är på (sid. 46).
• Med vissa källor kan effekten från
surroundhögtalarna vara mindre märkbar.
Användning
Det går inte att få in radiostationer.
• Kontrollera att antennerna är ordentligt anslutna.
Justera antennerna eller anslut en extern antenn
om så behövs.
• Stationernas signalstyrka är för svag (när du
använder automatisk inställning). Prova med att
ställa in manuellt.
• Inga stationer är förinställda, eller de förinställda
stationerna har raderats (när du ställer in genom
att söka förinställda stationer). Förinställ
stationerna (sid. 60).
• Tryck på DISPLAY så att frekvensen visas i
frontpanelens teckenfönster.
Fjärrkontrollen fungerar inte.
• Det finns något hinder mellan fjärrkontrollen och
systemet.
• Avståndet mellan fjärrkontrollen och systemet är
för långt.
• Fjärrkontrollen riktas inte mot fjärrsensorn på
systemet.
• Fjärrkontrollens batterier är svaga.
Skivan spelas inte.
• Det finns ingen skiva i spelaren.
• Skivan ligger upp och ner.
Stoppa in skivan med spelsidan vänd nedåt.
• Skivan är böjd i skivfacket.
• Systemet kan inte spela cd-romskivor etc. (sid. 7).
• Områdeskoden på DVD-skivan matchar inte
koden som finns på systemet.
• Systemets insida är fuktig. Ta bort skivan och
lämna systemet påslagen i ca en halvtimme
(sid. 3).
74SE
MP3-ljudspåret kan inte spelas upp.
• DATA CD-skivan är inte inspelad i MP3-format
enligt ISO9660 Level 1/ Level 2 eller Joliet.
• MP3-spåret har inte filtillägget ”.MP3”.
• Spåret har inte MP3-format trots att filtillägget är
”.MP3”.
• Systemet kan bara spela ljudfiler av typen MP3
(MPEG1 Audio Layer3).
• Ställ in [DATA-CD PRIORITET] på [MP3] i
[SPECIALINSTÄLLNINGAR] (sid. 69).
• Katalognivån är högre än 8.
• Skivan innehåller mer än 99 album (största antalet
MP3-ljudspår i ett album är 250.)
Titeln på MP3-albumet eller spåret visas inte
på korrekt sätt.
• Systemet kan bara visa bokstäver och siffror.
Andra tecken visas som ” ”.
Displayen där man skriver in lösenord visas
inte vid Super Audio CD trots att anpassat
barnlås är inställt.
• Anpassat barnlås ställs in för olika lager på en
Super Audio CD.
JPEG-bildfilen kan inte visas.
• DATA CD-skivan är inte inspelad i ett JPEGformat enligt ISO9660 Level 1/ Level 2 eller
Joliet.
• JPEG-bildfilen har inte filtillägget ”.JPG” eller
”.JPEG”.
• Datat är inte formaterat i JPEG trots att filtillägget
är ”.JPG” eller ”JPEG”.
• Bildens längd eller bredd överstiger 4 720
bildpunkter.
• Ställ in [DATA-CD PRIORITET] på [JPEG] i
[SPECIALINSTÄLLNINGAR] (sid. 69).
• Katalognivån är högre än 8.
• Du kan inte spela progressiva JPEG-filer.
• En JPEG-bildfil med en hög grad bredd kontra
längd kan inte spelas.
• Skivan innehåller mer än 99 album (största antalet
JPEG-bildfiler i ett album är 250.)
Titeln på JPEG-albumet eller JPEG-filen visas
inte på korrekt sätt.
• Systemet kan bara visa bokstäver och siffror.
Andra tecken visas som ” ”.
Skivan startar inte från början.
• Du har valt programmerad uppspelning,
slumpmässig uppspelning eller repetering (sid.
31, 33, 34).
• Du har valt fortsatt uppspelning.
I stoppläget trycker du på x på systemet eller på
fjärrkontrollen, och startar sedan uppspelningen
(sid. 25).
• Titeln eller DVD- eller PBC-menyn visas
automatiskt på TV-skärmen.
Det går inte att mata ut en skiva och
”LOCKED” visas i frontpanelens
teckenfönster.
• Kontakta Sony-återförsäljaren eller ett
auktoriserat Sony-serviceställe.
Systemet fungerar inte som det ska.
• Koppla ur strömkabeln från vägguttaget, anlsut
sedan igen efter några minuter.
Systemet börjar uppspelningen av skivan
automatiskt.
• DVD-spelaren har en autouppspelningsfunktion.
Uppspelningen stoppas automatiskt.
• Vissa skivor kan innehålla en autopaussignal. När
du spelar en sådan skiva stoppas uppspelningen
vid autopaussignalen.
Du kan inte utföra funktioner som stopp,
sökning, slow-motion, repetering,
slumpmässig uppspelning eller
programuppspelning.
• Beroende på vilken skiva du spelar kanske du inte
kan använda alla funktionerna ovan. Se i
bruksanvisningen som följer med skivan.
Ytterligare information
Systemet stänger av sig medan en DVD-skiva
spelas.
• Om systemet har stått på paus eller en DVD-meny
visats i ca en timme under DVD-spelning stängs
systemet automatiskt av.
Meddelanden visas inte på det språk du valt.
• Välj vilket språk du vill ha för [SKÄRMTEXT]
under [SPRÅKINSTÄLLNING] i
inställningsdisplayen (sid. 66).
Det går inte att ändra språket för ljudspåret.
• Den DVD som spelas har inte ljudspår med flera
språk.
• Det går inte att byta språk på denna DVD.
Det går inte att ändra undertexten.
• Den DVD som spelas har inte flera
undertextspråk.
• Du kan inte ändra undertext på denna DVD.
Det går inte att inaktivera undertexten.
• Du kan inte inaktivera undertexten på denna
DVD.
Det går inte att byta vinkel.
• Den DVD som spelas har inte spelats in med flera
vinklar (sid. 49).
• Du kan inte byta vinkel på denna DVD.
75SE
Tekniska data
Förstärkardelen
Stereoläge (märkeffekt)
Surround-läge (referens)
65 W + 65 W (4 ohms vid
1 kHz, DIN)
Främre: 96 W + 96 W
(med SS-TS11)
Mitten: 96 W
(med SS-CT11)
Surround: 96 W + 96 W
(med SS-TS11)
Subwoofer: 170 W
(med SS-WS11)
* Vid vissa ljudfältsinställningar och källor avges inget
Hörlursuttag
VIDEO (AUDIO IN):
Känslighet: 250 mV
Impedans: 50 kohm
SAT (AUDIO IN):
Känslighet: 450 mV
Impedans: 50 kohm
För hörlurar med låg och
hög impedans.
Super Audio CD/DVD-system
Laser
System
FM-mottagare
Mottagningsområde
antenn
antennuttag
Mellanfrekvens
AM-mottagare
Mottagningsområde
antenn
Mellanfrekvens
Halvledarlaser
(Super Audio CD/DVD:
λ = 650 nm)
(CD: λ = 780 nm)
Emission: kontinuerlig
Signalformatsystem
PAL/NTSC
Frekvensåtergivning (vid 2 CH STEREO-läge)
DVD (PCM): 2 Hz till 22
kHz (±1,0 dB)
CD: 2 Hz till 20 kHz
(±1,0 dB)
87,5–108,0 MHz (steg om
50 kHz)
FM-trådantenn
75 ohm, obalanserat
10,7 MHz
531–1 602 kHz (med 9
kHz-intervall)
AM-antenn 100p
450 KHz
Video: 1 Vp-p 75 ohm
Högtalare
Främre/surround
Högtalarsystem
Högtalarenhet
Märkimpedans
Mått (ca.)
Vikt (ca.)
Basreflex
70 mm diameter kontyp
4 ohm
260 × 1 108 × 260 mm
(b/h/d)
3,5 kg
Mitten
Högtalarsystem
Högtalarenhet
Märkimpedans
Mått (ca.)
Vikt (ca.)
Basreflex
70 mm diam. kontyp
4 ohm
291 × 99 × 79 mm
(b/h/d med stativ)
0,8 kg
Subwoofern
Högtalarsystem
Högtalarenhet
Märkimpedans
Mått (ca.)
Vikt (ca.)
76SE
Digitalt synthesizersystem med PLL-låsning
Videodel (EURO AV)
Utgångar
ljud härifrån.
Ingångar
Radiodelen
Basreflex
160 mm diam. kontyp
2 ohm
177 × 380 × 402 mm
(b/h/d)
6,7 kg
Allmänt
Strömkrav
Energiförbrukning
Mått (ca.)
Vikt (ca.)
Medföljande tillbehör
220-240 V AC, 50/60 Hz
120 W (220-240 V AC)
0,3 W (220-240 V AC) (i
energisparläge)
430 × 70 × 393 mm
(b/h/d) inkl. utstickande
delar
4,4 kg
Se sid. 12.
Rätt till ändringar av utförande och tekniska data utan
föregående meddelande förbehålles.
Ordlista
Album
Underavdelning i ett musikstycke eller en bild
på en data-CD som innehåller MP3-spår eller
JPEG-filer.
Avsnitt
På en VIDEO-CD-skiva med PBC-funktioner
(uppspelningskontroll) är menyskärmar, rörliga
bilder och stillbilder indelade i
underavdelningar som kallas ”avsnitt”.
Barnlås
Dolby Digital
Detta ljudformat är mera avancerat än Dolby
Surround Pro Logic. I det här formatet skickas
surround-högtalarnas utgående stereoljud med
expanderat frekvensområde och subwooferkanal för djup bas, var för sig. Formatet kallas
även ”5.1” eftersom subwoofer-kanalen räknas
som 0.1-kanalen (då den bara är i funktion när
det krävs djupa baseffekter). Alla sex kanaler i
detta format spelas in separat för att ge den bästa
kanalsepareringen. Och eftersom alla signaler
bearbetas digitalt, blir signalförsämringen
mindre.
Ytterligare information
En DVD-funktion som används för att begränsa
uppspelning av skivor beroende på tittarens
ålder enligt de gränser som är satta i olika länder.
Begränsningen varierar mellan olika skivor.
Vissa våldsamma avsnitt kanske hoppas över
eller ersätts av andra avsnitt, eller en hel film kan
vara barnförbjuden.
Dolby Pro Logic II
Från tvåkanaliga källor skapar Dolby Pro Logic
II fem utkanaler med full bandbredd. Det görs
med en avancerad matrisavkodning, som
mycket rent extraherar den ursprungliga
inspelningens ljudbild utan att ljudet förändras.
x Filmläge
Filmläget är avsett för TV-program i stereo och
för program som kodats med Dolby Surround.
Resultatet blir en förbättrad tydlighet i
ljudbilden, som gör att den kommer ganska nära
den kvalitet som ljud med separata 5.1-kanaler
har.
forts.
77SE
x Musikläge
Musikläget är avsett för musik som spelats in i
stereo och ger en ljudbild med påtagligt djup och
stor bredd.
Dolby Surround Pro Logic
Dolby Surround Pro Logic är en metod att
avkoda Dolby Surround. Metoden ger fyra
kanaler från tvåkanaligt ljud. Jämfört med
tidigare Dolby Surround-system, återger Dolby
Surround Pro Logic panorering från vänster till
höger mer naturligt och lokaliserar ljudet mer
precist. Om du vill kunna dra full fördel av
Dolby Surround Pro Logic, bör du ha ett par
surround-högtalare och en mitthögtalare.
Surround-högtalarna sänder enkanaligt ljud.
DTS
Digital ljudkomprimeringsteknik som
utvecklats av Digital Theater Systems, Inc.
Denna teknik kan användas för 5.1-kanals
surround-ljud. Den bakre kanalen är en
stereokanal och det finns en diskret subwooferkanal i detta format. DTS ger samma diskreta
5.1-kanaler med digitalt högkvalitetsljud.
Systemet ger utmärkt kanalseparering eftersom
all kanalinformation spelas in separat och
bearbetas digitalt.
DVD
En skiva som kan innehålla upp till 8 timmar
med film trots att dess diameter är samma som
en CD-skiva.
Datakapaciteten för en DVD-skiva med ett lager
och en inspelad sida på 4,7 GB (gigabyte), är 7
gånger större än en CD-skiva. Och
datakapaciteten för en DVD med dubbelt lager
och en sida är 8,5 GB, för en DVD med ett lager
och två sidor är 9,4 GB, och för en DVD med
dubbelt lager och två sidor är 17 GB.
För bilddata används formatet MPEG 2, vilket är
industristandard för digital
komprimeringsteknik. Bilddata komprimeras
till ca 1/40 av dess ursprungliga storlek. På
DVD-skivor används också variabel bitrate,
vilket betyder att informationen behandlas i
olika hastighet alltefter bildens komplexitet.
Ljuddata spelas in i både Dolby Digital och
PCM, vilket gör att du får en mer realistisk
ljudeffekt.
78SE
Dessutom finns det flera avancerade funktioner
för DVD, som exempelvis flera vinklar, flera
språk och barnlås (filter).
Fil
Underavdelning i en film på en data-CD
innehållande JPEG-bildfiler.
Filmbaserad och videobaserad
programvara
DVD-skivor kan klassificeras som filmbaserade
eller videobaserade. Filmbaserade DVD-skivor
har samma bildhastighet (24 bildrutor per
sekund) som de filmer som visas i biosalonger.
Videobaserade DVD-skivor, som t.ex. drama
eller situationskomedier, visar bilderna med en
hastighet av 30 bildrutor (eller 60 fält) per
sekund.
Funktion för flera språk
På vissa DVD-skivor har man spelat in ljudet
eller undertexten på flera språk.
Funktion för flera vinklar
På vissa DVD-skivor har man spelat in scener
från olika kameravinklar.
Index (Super Audio CD, CD)/
Videoindex (VIDEO-CD)
Ett nummer som används för att dela in spår i
olika sektioner för att det ska vara lättare att hitta
en viss punkt på en VIDEO-CD-, Super Audio
CD- eller CD-skiva. På vissa skivor kan inga
index spelas in.
Kapitel
Del av en titel på en DVD. En titel består av flera
kapitel.
Områdeskod
Detta system används för copyrightskydd. Alla
DVD-system eller DVD-skivor har ett
områdesnummer, som hänför sig till det område
där de såldes. Områdeskoden visas på systemet
och på skivomslaget. Du kan bara spela skivor
som matchar systemets områdeskod. Systemet
kan också spela skivor som har märket ” ALL ”.
Områdesbegränsningen kan vara aktiv trots att
det inte visas någon områdeskod på DVDspelaren.
Spår
Underavdelning i en bild eller ett musikstycke
på en Super Audio CD, CD, VIDEO-CD eller
MP3. Ett album består av flera spår (endast
MP3).
• Super Audio CD med 2 kanaler + multikanal
Denna skiva består av ett spelområde på 2
kanaler och ett med en multikanal.
Spelområde med 2
kanaler
Spelområde med
multikanaler
Super Audio CD
En Super Audio CD-skiva kan återge ljud som är
mycket troget originalljudet. Tekniken kallas
DSD (Direct Stream Digital). I denna teknik
används en samplingsfrekvens på 2,8224 MHz,
64 gånger mer än en vanlig CD, och även 1bitskvantisering, som gör att skivan kan hålla 4
gånger så mycket information som en CD i
PCM-formatet. Super Audio CD-skivor delas
upp i följande typer.
• Super Audio CD (skivor med ett lager)
Denna skiva består av ett enda HD-lager*.
* HD-lager för Super Audio CD
• Super Audio CD (skivor med två lager)
Denna skiva består av två HD-lager, och är
mycket långspelande.
På en skiva med dubbelt lager ligger båda HDlagren på samma sida, då du behöver inte
vända på den för att spela hela skivan.
HD-lager
HD-lager
• Super Audio CD + CD (hybridskivor)
Denna skiva består av ett HD-lager och ett CDlager. Eftersom det båda lagren ligger båda på
samma sida, behöver du inte vända på den för
att spela hela skivan. CD-lagret kan spelas i en
vanlig CD-spelare.
Det huvudsakliga innehållet i en film eller ett
musikstycke på en DVD-skiva, film eller
liknande på en videoskiva, eller ett helt album på
en ljudskiva.
Uppspelningskontroll (PBC)
Kodade signaler på VIDEO-CD-skivor (version
2.0) för att styra uppspelningen.
Med hjälp av menyskärmar på VIDEO-CDskivor med PBC-funktioner kan du spela enkla
interaktiva program, program med
sökfunktioner osv.
VIDEO-CD
En CD som innehåller rörliga bilder (film).
För bilddata används formatet MPEG 1, vilket är
industristandard för digital
komprimeringsteknik. Bilddata komprimeras
till ca 1/140 av dess ursprungliga storlek. En
12 cm VIDEO-CD kan alltså innehålla upp till
74 minuter film.
VIDEO-CD-skivor innehåller också kompakt
ljudinformation. Ljud med högre frekvens än
vad som kan uppfattas av det mänskliga örat
komprimeras, men ljud som vi kan höra
påverkas inte. VIDEO-CD-skivor kan innehålla
6 gånger så mycket ljuddata som vanliga ljudCD.
Det finns två slags VIDEO-CD.
• Version 1.1: Du kan bara spela film och ljud.
• Version 2.0: Du kan visa stillbilder med hög
upplösning och använda PBC-funktionerna.
Detta system kan användas för båda
versionerna.
Ytterligare information
HD-lager (hög densitet)
Titel
CD-lager
HD-lager
79SE
Register över delar och reglage
Mer information finns på de sidor som anges inom parentes.
Frontpanel
VOLUME
PRESET
FUNCTION
STANDBY
PHONES
A "/1 (strömbrytare) (23)
H FUNCTION (funktion) (23, 60, 61)
B Skivfack (23)
I VOLUME –/+ (volym –/+) (23, 70)
C A (skiva ut) (23)
J PHONES (hörlursuttag) (23)
D H (spela) (23)
K Frontpanelens teckenfönster (81)
E X (paus) (24)
L STANDBY-indikator (23)
F x (stopp) (24)
M
G ./>, PRESET –/+ (förinst. –/+) (24,
61)
80SE
(fjärrsensor) (12)
Frontpanelens teckenfönster
När du spelar en DVD
Uppspelningsstatus
Aktuellt läge
Lyser när titelnamn
eller albumnamn
finns på skivan
Aktuellt titelnummer
eller kapitelnummer
Aktuellt surround-format
Aktuell ljudeffekt
Speltid
När du spelar en VIDEO-CD, Super Audio CD, CD, eller MP3
Uppspelningsstatus
Aktuellt läge
Speltid
När du lyssnar på radio
Mono/stereo-effekt
Aktuellt band
Ljudeffekt
Stationsnummer
Ytterligare information
Lyser när albumnamn finns
på skivan
Aktuellt spårnummer
Lyser vid
multikanalsspelning (endast
Super Audio CD)
Aktuellt surroundformat
Aktuell ljudeffekt
Lyser under PBCuppspelning (endast
VIDEO-CD)
Aktuell station
När du spelar en JPEG
Aktuellt läge
Lyser när albumnamn
finns på skivan
Uppspelningsstatus
Aktuellt filnummer
forts.
81SE
Bakpanel
CENTER
SURR R
EURO AV
AUDIO IN
SPEAKER
FRONT R
FRONT L
WOOFER
VIDEO
SURR L
WOOFER
SAT
R
L
R
L
OUTPUT(TO TV)
COAXIAL
AM
FM 75
AUDIO IN
A SPEAKER (högtalaruttag)-uttag (13)
E AM-klämmor (17)
B VIDEO AUDIO IN L/R (v/h uttag för
VIDEO-ljud)-uttag (18)
F FM 75Ω COAXIAL (koaxialuttag)-uttag
(17)
C SAT AUDIO IN L/R (v/h uttag för SATljud)-uttag (18)
D EURO AV OUTPUT (TO TV) (uttag för
euro AV-utgång till TV)-uttag (18)
82SE
J AUDIO (ljud) (44)
Fjärrkontroll
K ANGLE (vinkel) (49)
L SUBTITLE (undertext) (50)
M ./>, PRESET –/+ (förinställd –/+)
(26, 61)
N H PLAY (spela) (23, 26, 31, 33, 34, 35)
O X PAUSE (paus) (24)
P DVD TOP MENU/ALBUM– (huvudmeny
för DVD/ALBUM–) (26, 28, 29)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
0
Q C/X/x/c/ENTER (välj) (26, 28, 29, 31, 33,
34, 36, 44, 49, 50, 51, 60, 65)
R DVD DISPLAY (DVD-visning) (28, 29,
34, 36, 42, 44, 49, 50)
S TV CH +/– (TV-kanal +/–)
T TV VOL +/– (TV-volym +/–)
U TV [/1 (på/standby)(56)
W Z (skiva ut)
X DSGX (48)
Y AUTO FORMAT DIRECT (automatiskt
format direkt) (46)
Z MODE (läge)
wj NIGHT MODE (nattläge) (48)
wk FUNCTION (funktion) (20, 23, 60, 61)
Ytterligare information
V "/1 (standby) (23, 61)
wl Nummerknappar (26, 31, 36, 49, 51, 56)
e; ENTER (välj)
ez
m/M/ /
SLOW, TUNING –/+
(slowmotion, stationsinställning
–/+) (35, 60)
es x STOP (stopp) (26, 51)
ed DISPLAY (visning) (38, 42, 61)
ef DVD MENU/ALBUM+ (DVD-meny/
album+) (26, 28, 29)
A SONY TV DIRECT
eg VOLUME +/– (volym +/–) (61)
B SLEEP (sovtimer) (63)
eh O RETURN (återgå) (26, 28, 29, 51, 65)
C TUNER/BAND (radio/band) (60, 61)
ej TV/VIDEO (56)
D MUTING (tystning) (24)
ek CLEAR (radera) (31, 36)
E TUNER MENU (radiomeny) (60)
el DIMMER (avbländare) (63)
F PLAY MODE (spelläge) (31, 33)
r; DVD SETUP (DVD-inställning) (52, 65)
G REPEAT (repetera)
H FM MODE (FM-läge) (61)
I TV
83SE
Språkkoder
Språkens stavning överensstämmer med normen ISO 639: 1988 (E/F).
84SE
Kod
Språk
Kode
Språk
Kod
Språk
1027
1028
1032
1039
1044
1045
1051
1052
1053
1057
1059
1060
1061
1066
1067
1070
1079
1093
1097
1103
1105
1109
1130
1142
1144
1145
1149
1150
1151
1157
1165
1166
1171
1174
1181
1183
1186
1194
1196
1203
1209
1217
1226
1229
1233
1235
1239
Afar
Abkhazian
Afrikaans
Amharic
Arabic
Assamese
Aymara
Azerbaijani
Bashkir
Byelorussian
Bulgarian
Bihari
Bislama
Bengali; Bangla
Tibetan
Breton
Catalan
Corsican
Czech
Welsh
Danish
German
Bhutani
Greek
English
Esperanto
Spanish
Estonian
Basque
Persian
Finnish
Fiji
Faroese
French
Frisian
Irish
Scots Gaelic
Galician
Guarani
Gujarati
Hausa
Hindi
Croatian
Hungarian
Armenian
Interlingua
Interlingue
1245
1248
1253
1254
1257
1261
1269
1283
1287
1297
1298
1299
1300
1301
1305
1307
1311
1313
1326
1327
1332
1334
1345
1347
1349
1350
1352
1353
1356
1357
1358
1363
1365
1369
1376
1379
1393
1403
1408
1417
1428
1435
1436
1463
1481
1482
1483
Inupiak
Indonesian
Icelandic
Italian
Hebrew
Japanese
Yiddish
Javanese
Georgian
Kazakh
Greenlandic
Cambodian
Kannada
Korean
Kashmiri
Kurdish
Kirghiz
Latin
Lingala
Laothian
Lithuanian
Latvian; Lettish
Malagasy
Maori
Macedonian
Malayalam
Mongolian
Moldavian
Marathi
Malay
Maltese
Burmese
Nauru
Nepali
Dutch
Norwegian
Occitan
(Afan) Oromo
Oriya
Punjabi
Polish
Pashto; Pushto
Portuguese
Quechua
Rhaeto-Romance
Kirundi
Romanian
1489
1491
1495
1498
1501
1502
1503
1505
1506
1507
1508
1509
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1521
1525
1527
1528
1529
1531
1532
1534
1535
1538
1539
1540
1543
1557
1564
1572
1581
1587
1613
1632
1665
1684
1697
Russian
Kinyarwanda
Sanskrit
Sindhi
Sangho
Serbo-Croatian
Singhalese
Slovak
Slovenian
Samoan
Shona
Somali
Albanian
Serbian
Siswati
Sesotho
Sundanese
Swedish
Swahili
Tamil
Telugu
Tajik
Thai
Tigrinya
Turkmen
Tagalog
Setswana
Tonga
Turkish
Tsonga
Tatar
Twi
Ukrainian
Urdu
Uzbek
Vietnamese
Volap k
Wolof
Xhosa
Yoruba
Chinese
Zulu
1703
Inte angivet
Lista över DVD-inställningsmenyn
Du kan ange följande på DVD-inställningsmenyn.
Alternativen kan komma i en annan ordning på skärmen.
SPRÅKINSTÄLLNING
SKÄRMTEXT
(Välj önskat språk i den
lista som visas.)
DVD MENY
(Välj önskat språk i den
lista som visas.)
LJUD
(Välj önskat språk i den
lista som visas.)
UNDERTEXT
(Välj önskat språk i den
lista som visas.)
SKÄRMINSTÄLLNINGAR
TV-TYP
SKÄRMSLÄCKARE
BAKGRUND
SPECIALINSTÄLLNINGAR
BARNLÅS
SPÅRVAL
AUDIO
DRC
DATA-CD
PRIORITET
JPEGDATUM
NIVÅ
AV
8.
7. NC17
6.
R
5.
4. PG13
3.
PG
2.
1.
G
STANDARD USA
ÖVRIGAt
ÄNDRA LÖSENORD
AV
AUTO
AV
STANDARD
MAX
MP3
JPEG
MM/DD/ÅÅÅÅ
ÅÅÅÅ/MM/DD
DD/MM/ÅÅÅÅ
ÅÅÅÅ/DD/MM
HÖGTALARINSTÄLLN.
STORLEK
FRAM
MITTEN
SURROUND
SUBWOOFER
JA
JA
INGEN
JA
INGEN
JA
AVSTÅND
FRAM
MITTEN
SURROUND
1,0 m – 7,0 m
1,0 m – 7,0 m
1,0 m – 7,0 m
NIVÅ
MITTEN
SURROUND
VÄNSTER
SURROUND
HÖGER
SUBWOOFER
FRAM
AV
PÅ
–6 dB – +6 dB
–6 dB – +6 dB
BALANS
TESTTON
Ytterligare information
LINE
16:9
4:3 BREVLÅDEFORMAT
4:3 PAN&SCAN
PÅ
AV
INNEHÅLLSBILD
GRAFIK 1
GRAFIK 2
GRAFIK 3
GRAFIK 4
GRAFIK 5
BLÅ
SVART
VIDEO
RGB
–6 dB – +6 dB
–6 dB – +6 dB
6 steg åt vänster
eller höger
INSTÄLLNINGAR
SNABB
ÅTERSTÄLLA
JA
NEJ
85SE
Sakregister
Numeriska data
H
R
16:9 67
4:3 BREVLÅDEFORMAT 67
4:3 PAN&SCAN 67
Hantering av skivor 9
HÖGTALARINSTÄLLNING
69
A
I
Radio 61
RDS 63
REPEAT (repetera) 34
Resume Play (Återuppta
uppspelningen) 25
ALBUM 28, 36
Album 6, 77
ANPASSAT BARNLÅS 51
Antennkopplingar 17
AUDIO DRC 69
AVSNITT 10
Avsnitt 6, 77
AVSTÅND 70
INDEX 37
Index 6, 78
S
B
KAPITEL 37
Kapitel 6, 78
Kontinuerlig uppspelning
CD/VIDEO CD/DVD/MP3 23
Kontrollmeny 10
Koppla TV- och
videokomponenter 18
Kopplingar till högtalarsystem
13
BAKGRUND 67
Bakpanel 82
BALANS 70
BARNLÅS 52, 68, 77
Batterier 12
Bildspel 30
D
J
JPEG 29
JPEG-DATUM 69
K
Setup Display
(Inställningsdisplay) 65
SHUFFLE 33
Shuffle Play (Slumpmässig
uppspelning) 33
SKÄRMINSTÄLLNINGAR 67
SKÄRMSLÄCKARE 67
SKÄRMTEXT 66
Skärmtext (OSD)
Kontrollmenyns display 10
Skivor som kan användas 6
SLEEP 63
Slow-motion 35
Snabbspolning bakåt 35
Snabbspolning framåt 35
Sökning 35
SPÅR 36
Spår 6, 79
SPÅRVAL 68
SPECIALINSTÄLLNINGAR
68
SPRÅKINSTÄLLNING 66
Stationsnummer 60
STORLEK 69
Super Audio CD 79
DATA-CD PRIORITET 69
DIMMER 64
DISPLAY 38
Dolby Digital 77
Dolby Pro Logic II 77
Dolby Surround Pro Logic 78
DSGX 48
DTS 78
DVD 78
DVD MENY 66
L
E
Energibesparing 24
NIGHT MODE 48
NIVÅ 70
F
O
Felsökning 73
Fil 6, 78
Fjärrkontroll 56, 83
Frontpanel 80
Frontpanelens teckenfönster 81
Funktion för flera språk 44, 78
Funktion för flera vinklar 49, 78
Områdeskod 7, 78
TESTTON 71
TIDSSÖKNING 36
TITEL 36
Titel 6, 79
TUNER MENU 60
TV-TYP 67
P
U
PLAY MODE 31, 33
Programmerad uppspelning 31
UNDERTEXT 66
Uppspelningskontroll 26, 79
LINE 68
LJUD 44, 66
Ljudfält 46
M
MP3 27
MUTING 24
N
T
V
VIDEO-CD 79
VINKEL 49
86SE
Ytterligare information
forts.
87SE
Snabbreferens för fjärrkontrollen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
0
Obs!
Enhetens fjärrkontroll använder samma
signaler som flera andra Sony DVDprodukter.
Därför kan det hända att vissa knappar
påverkar andra DVD-produkter från Sony.
A Kopplar på Sony TV:n och
systemet och ställer om TV:ns
ingångskälla.
B Ställer in systemet att stängas
av vid en förinställd tid.
C Väljer AM- eller FM-band.
D Dämpar ljudet.
E Lagrar förinställda stationer.
F Väljer lägena programmerad
eller slumpmässig spelning.
G Visar repeteringsstatus.
H Växlar mellan mono- och
stereoljud för FMstereomottagning.
I Växlar TV:ns ingångskälla
mellan TV och SYSTEM.
Ställer om fjärrkontrollen till
TV-läge.
Normalt läge: stänger av.
TV-läge: lyser rött.
J Ändrar ljudet när DVD- och
VIDEO-CD-skivor spelas.
88SE
K Ändrar kameravinkel när en
DVD-skiva spelas.
L Visar menyn ”UNDERTEXT”
i kontrollmenyn.
M ./> : Tryck för att gå till
nästa kapitel eller spår eller
tillbaka till föregående kapitel
eller spår. PRESET –/+ : Söker
igenom alla förinställda
kanaler.
N Spelar en skiva.
O Gör paus i uppspelningen av en
skiva.
P Visar titelmenyn på TVskärmen.
MP3/JPEG: Väljer album
Q Väljer och aktiverar
menyposter och inställningar.
R Visar kontrollmenyn på TVskärmen så att du kan göra eller
ändra inställningar.
S Väljer TV-kanalerna.
T Ställer in volymen på TV:n.
U Slår på/av TV:n.
V Slår på och av strömmen till
systemet.
W Skjuter ut en skiva.
X Basljudet förstärks effektivt.
Y Väljer ljudfältsläge.
Z Väljer ljudfältsläge.
wj Gör ljudet tydligt vid låg
volym.
wk Väljer önskad komponent.
wl Väljer inställningsalternativ.
TV: Väljer kanalnummer.*
e; Aktiverar menyposter och
inställningar.
TV: Tryck på den här knappen
när du har valt kanalnummer.
ea m/M (SCAN): Söker en
viss punkt medan du tittar på
bilden när en skiva spelas.
/
SLOW : Spelar en skiva
i slow-motion i pausläget.
TUNING –/+ : Söker genom
alla tillgängliga radiokanaler.
es Stoppar uppspelningen av en
skiva.
ed Växlar alternativ som visas i
frontpanelens teckenfönster.
ef Visar DVD-menyn på TVskärmen.
MP3/JPEG: Väljer album
eg Ställer in SYSTEM-volymen.
eh Återgår till den föregående
valda skärmen osv.
ej Ändrar TV:ns ingångsläge.
ek Raderar programmering av
spår etc.
el Ändrar ljusstyrkan på
frontpanelens teckenfönster i
två steg.
r; Visar inställningsmenyn på
TV-skärmen så att du kan göra
eller ändra inställningar.
* Beroende på vilken typ av TV du har,
kan följande metod också fungera.
Tryck på >10, och sedan på numret.
(För exempelvis kanal 25 trycker du
först på >10 och sedan på 2 och 5.)
PL
Instalacja
3
OSTRZEŻENIE
Aby zapobiec niebezpieczeństwu
pożaru lub porażenia prądem
elektrycznym, nie należy narażać
tego urządzenia na działanie
deszczu lub wilgoci.
Nie należy instalować urządzenia w miejscach o
ograniczonej przestrzeni, takich jak półka na
książki lub zabudowana szafka.
Aby uniknąć pożaru, nie należy zakrywać otworów
wentylacyjnych za pomocą gazet, obrusów, zasłon
itp. Nie należy też stawiać na urządzeniu
zapalonych świec.
Aby uniknąć pożaru lub porażenia prądem, nie
należy stawiać na urządzeniu przedmiotów
wypełnionych płynami, takich jak wazony.
Nie należy wyrzucać baterii wraz
z pozostałymi odpadkami
gospodarstwa domowego.
Należy zutylizować je jako
odpady chemiczne.
Niniejsze urządzenie
zostało
zaklasyfikowane jako
urządzenie klasy 1
(CLASS 1 LASER).
Etykieta znajduje się z
tyłu urządzenia.
Środki ostrożności
Bezpieczeństwo
•Jeśli do wnętrza obudowy dostanie się
jakikolwiek przedmiot, należy odłączyć przewód
zasilający i przed dalszym użytkowaniem
urządzenia zlecić jego sprawdzenie
wykwalifikowanej osobie.
•Urządzenie pozostaje podłączone do źródła
zasilania, dopóki nie zostanie odłączony przewód
zasilający, nawet jeśli samo urządzenie jest
wyłączone.
•Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy
czas, należy odłączyć przewód zasilający. Aby
odłączyć przewód, należy pociągnąć za wtyczkę.
Nigdy nie należy ciągnąć za sam przewód.
2PL
•Zapewnić odpowiednią wentylację, aby zapobiec
przegrzaniu się zestawu.
•Nie ustawiać zestawu na powierzchniach
(narzuty, koce itp.) czy w pobliżu materiałów
(zasłony, draperie), które mogą zasłonić otwory
wentylacyjne urządzenia.
•Nie umieszczać zestawu w pobliżu źródeł ciepła,
takich jak kaloryfery czy przewody powietrzne
wydalające ciepłe powietrze lub w miejscach
narażonych na bezpośrednie działanie światła
słonecznego, nadmierny kurz, mechaniczne
wstrząsy czy uderzenia.
•Nie ustawiać zestawu pochyło. Urządzenie to
zostało zaprojektowane do funkcjonowania tylko
w poziomie.
•Zestaw oraz płyty kompaktowe przechowywać z
dala od urządzeń emitujących silne pole
magnetyczne, takich jak kuchenki mikrofalowe
czy duże kolumny głośnikowe.
•Nie umieszczać ciężkich przedmiotów na
obudowie urządzenia.
•Po przyniesieniu zestawu bezpośrednio z
zimnego do ciepłego pomieszczenia wewnątrz
zestawu kina domowego DVD może nastąpić
skroplenie się pary, co może spowodować
uszkodzenie soczewki lasera. Po zainstalowaniu
urządzenia po raz pierwszy lub po przeniesieniu
go z zimnego pomieszczenia do ciepłego
odczekać około pół godziny przed rozpoczęciem
jego użytkowania.
Witamy!
Gratulujemy zakupu zestawu kina
domowego DVD firmy Sony. Przed
rozpoczęciem eksploatacji urządzenia
prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią
niniejszej instrukcji oraz pozostawienie jej
do wykorzystania w przyszłości.
Środki ostrożności
O źródłach zasilania
Przewód zasilający prądu zmiennego można
wymieniać tylko w specjalistycznym punkcie
serwisowym.
O usytuowaniu
•Aby zapobiec nadmiernemu nagrzewaniu się
wnętrza urządzenia, należy je ustawić w miejscu
zapewniającym właściwą wymianę powietrza.
•Podczas długotrwałego działania urządzenia przy
wysokim poziomie głośności jego obudowa staje
się gorąca. Nie oznacza to awarii. Należy jednak
unikać dotykania obudowy. Nie wolno
umieszczać urządzenia w miejscach o
ograniczonej przestrzeni uniemożliwiającej
prawidłową wentylację, ponieważ może to być
przyczyną przegrzania.
•Nie wolno zasłaniać szczelin wentylacyjnych
przez kładzenie na urządzeniu jakichkolwiek
przedmiotów. Urządzenie jest wyposażone we
wzmacniacz dużej mocy. Zasłonięcie szczelin
wentylacyjnych na górnej powierzchni
urządzenia może spowodować jego przegrzanie i
awarię.
•Nie należy ustawiać urządzenia na miękkich
powierzchniach, na przykład na dywanie, gdyż
mogłoby to spowodować zasłonięcie otworów
wentylacyjnych znajdujących się w dolnej części
obudowy.
•Nie należy ustawiać urządzenia w pobliżu źródeł
ciepła ani w miejscach narażonych na
bezpośrednie działanie promieni słonecznych,
nadmiernych ilości kurzu lub wstrząsów
mechanicznych.
O działaniu
•Jeśli urządzenie zostało przeniesione
bezpośrednio z zimnego do ciepłego otoczenia
lub ustawione w bardzo wilgotnym
pomieszczeniu, na soczewkach w jego wnętrzu
może skraplać się para. Urządzenie nie będzie
wówczas działało prawidłowo. W takim wypadku
należy wyjąć z urządzenia płytę i pozostawić
urządzenie w stanie włączonym przez około pół
godziny, aż wilgoć wyparuje.
•Przed przeniesieniem urządzenia należy wyjąć z
niego wszystkie płyty. W przeciwnym wypadku
płyta może ulec uszkodzeniu.
O regulacji poziomu głośności
Nie należy zwiększać poziomu głośności podczas
słuchania fragmentu nagrania o bardzo niskim
poziomie sygnałów wejściowych lub w przypadku
całkowitego braku sygnałów dźwiękowych. Może
to doprowadzić do uszkodzenia głośników, gdy w
nagraniu wystąpi nagle fragment o bardzo
wysokim poziomie dźwięku.
O czyszczeniu
Obudowę, panel i elementy sterowania można
czyścić przy użyciu miękkiej ściereczki zwilżonej
łagodnym roztworem detergentu. Nie należy
używać szorstkich ściereczek, proszku
czyszczącego ani środków, takich jak alkohol lub
benzyna.
W przypadku jakichkolwiek pytań lub problemów
dotyczących urządzenia należy skontaktować się z
najbliższym punktem sprzedaży produktów firmy
Sony.
O płytach czyszczących
Nie należy korzystać z powszechnie dostępnych
płyt czyszczących CD/DVD, gdyż mogą one
spowodować uszkodzenie urządzenia.
O kolorach na ekranie odbiornika
telewizyjnego
Jeśli głośniki powodują zaburzenia kolorów na
ekranie, należy natychmiast wyłączyć telewizor i
włączyć go ponownie po upływie 15 - 30 minut.
Jeśli zaburzenia kolorów będą się utrzymywały,
należy umieścić głośniki dalej od telewizora.
Tabliczka znamionowa znajduje się z tyłu
urządzenia.
ciąg dalszy
3PL
WAŻNA UWAGA
Ostrzeżenie: To urządzenie umożliwia
wyświetlanie na ekranie telewizora
nieruchomego obrazu wideo lub menu
ekranowego przez nieograniczony czas. Jeśli
obraz taki będzie wyświetlany na ekranie przez
dłuższy czas, istnieje ryzyko trwałego
uszkodzenia ekranu telewizora (kineskopu).
Szczególnie podatne na to są telewizory
projekcyjne (telebimy).
O przenoszeniu urządzenia
W przypadku przenoszenia zestawu należy
postępować zgodnie z poniższą procedurą, aby
uchronić mechanizmy wewnętrzne urządzenia
przed uszkodzeniem.
1 Wyjmij płytę z urządzenia.
2 Wyłącz zestaw.
3 Wskaźnik STANDBY nas urządzeniu zapali
się, a na wyświetlaczu panelu przedniego
pojawi się napis „SEE YOU”.
4 Na wyświetlaczu panelu przedniego
zacznie migać napis „STANDBY”.
5 Po tym jak napis „STANDBY” zacznie
migać, wyświetlacz panelu przedniego
zgaśnie (wskaźnik STANDBY nadal się
świeci).
6 Odłącz przewód zasilania z gniazdka.
4PL
Spis treści
Witamy! ................................................. 3
Środki ostrożności ................................3
O niniejszym podręczniku ................... 7
Niniejsze urządzenie umożliwia
odtwarzanie następująch płyt........ 7
Terminologia dotycząca płyt ............... 7
Uwagi dotyczące płyt ......................... 10
Opis wyświetlacza Menu
sterowania .....................................11
Rozpoczęcie pracy
Rozpakowywanie................................ 13
Wkładanie baterii do pilota............... 13
Krok 1: Podłączenie zestawu
głośnikowego ................................ 14
Krok 2: Podłączanie anten................. 18
Krok 3: Podłączenie odbiornika
telewizyjnego i magnetowidu...... 19
Krok 4: Podłączanie przewodów
zasilania .........................................21
Krok 5: Przeprowadzanie konfiguracji
wstępnej
(funkcja Quick Setup).................. 21
Ustawienia głośników ........................ 22
Odtwarzanie płyt
Odtwarzanie płyt ................................ 24
Wznowienie odtwarzania od momentu
zatrzymania płyty ......................... 26
(Resume Play)
Korzystanie z menu płyty DVD........27
Odtwarzanie płyt VIDEO CD z
funkcją PBC (wersja 2.0) ............. 28
(Odtwarzanie z funkcją PBC)
Odtwarzanie utworu zapisanego w
formacie MP3................................ 29
Odtwarzanie plików obrazu
JPEG.............................................. 31
Tworzenie własnego programu ......... 34
(Program Play)
Odtwarzanie losowe ........................... 36
(Shuffle Play)
Odtwarzanie z powtarzaniem............37
(Repeat Play)
Przeszukiwanie płyty.......................... 39
(Scan, Slow-motion Play)
Wyszukiwanie tytułu/rozdziału/
utworu/indeksu/albumu/pliku..... 40
Przeglądanie informacji o płycie....... 42
Ustawienia dźwięku
Zmiana dźwięku ................................. 48
Słuchanie dźwięku
przestrzennego ............................. 50
Korzystanie z funkcji Sound
Effect ............................................. 52
Korzystanie z różnych funkcji
dodatkowych
Zmiana kątów ..................................... 53
Wyświetlanie napisów
dialogowych .................................. 54
Blokowanie płyt.................................. 55
(CUSTOM PARENTAL
CONTROL, PARENTAL
CONTROL)
Inne czynności
Sterowanie odbiornikiem TV za
pomocą pilota ............................... 60
Korzystanie z funkcji SONY TV
DIRECT ....................................... 62
Korzystanie z magnetowidu lub innego
urządzenia ..................................... 64
Korzystanie z radia............................. 64
Korzystanie z usługi RDS.................. 67
Korzystanie z funkcji Sleep
Timer ............................................. 68
Przywrócenie ustawień
domyślnych ................................... 69
ciąg dalszy
5PL
Ustawienia i regulacja
Korzystanie z ekranu konfiguracji.... 70
Ustawianie języka wyświetlacza lub
ścieżki dźwiękowej ....................... 71
(LANGUAGE SETUP)
Ustawienia wyświetlacza.................... 72
(SCREEN SETUP)
Ustawienia niestandardowe .............. 74
(CUSTOM SETUP)
Ustawienia głośników ........................ 75
SPEAKER SETUP
(USTAWIENIA
GŁOŚNIKÓW)
Konfiguracja wstępna i przywracanie
ustawień domyślnych zestawu .... 78
(SETUP)
Informacje dodatkowe
Rozwiązywanie problemów............... 79
Dane techniczne.................................. 82
Słowniczek ........................................... 84
Indeks części i elementów sterujących
urządzenia ..................................... 87
Lista kodów języków.......................... 91
Lista menu konfiguracji DVD .......... 92
Indeks................................................... 93
Zwięzła instrukcja obsługi
pilota .........................Tylna okładka
6PL
Format płyt
O niniejszym
podręczniku
• Instrukcje zawarte w niniejszym
podręczniku dotyczą przycisków
sterujących dostępnych na pilocie. Można
również posługiwać się przyciskami na
samym urządzeniu, o ile ich nazwy są takie
same lub podobne do nazw przycisków
znajdujących się na pilocie.
• W niniejszym podręczniku wykorzystano
następujące symbole.
Symbol
Logo płyty
Super Audio
CD
Opis
VIDEO CD
Audio CD
CD-R/CDRW (audio)
(pliki MP3)
(pliki JPEG)
Funkcje dostępne dla płyt DVD
VIDEO, DVD-R/DVD-RW w
trybie wideo oraz w trybie
DVD+R/DVD+RW
Funkcje dostępne w trybie
VIDEO CD
Funkcje dostępne w trybie CD
Funkcje dostępne w trybach
Super Audio CD i Audio CD
Funkcje dostępne w przypadku
utworów zapisanych w formacie
MP3*
Funkcje dostępne dla plików
JPEG
* MP3 (MPEG1 Audio Layer 3) to standardowy
format kompresji danych audio, określony
przez ISO/MPEG.
Niniejsze urządzenie
umożliwia
odtwarzanie
następująch płyt
Format płyt
DVD
VIDEO
Logo płyty
Logo „DVD VIDEO” jest znakiem towarowym.
Terminologia
dotycząca płyt
• Tytuł
Najdłuższe fragmenty obrazu lub muzyki
na płycie DVD, film itp., w przypadku płyty
z materiałem wideo lub cały album w
przypadku płyty z materiałem audio.
• Rozdział
Fragment filmu lub utworu muzycznego
mniejszy niż tytuł. Tytuł składa się z kilku
rozdziałów. Niektóre płyty mogą w ogóle
nie zawierać podziału na rozdziały.
• Album
Fragment muzyki lub obrazu na płycie data
CD zapisany w formacie MP3 lub JPEG.
• Utwór
Fragmenty filmu lub utwór muzyczny na
płytach VIDEO CD, Super Audio CD, CD
lub w formacie MP3.
• Indeks (Super Audio CD, CD) / indeks
wideo (VIDEO CD)
Liczba, która dzieli utwory na fragmenty w
celu łatwego odnalezienia wybranego
miejsca na płycie VIDEO CD lub Super
Audio CD. Niektóre płyty mogą nie
zawierać indeksów.
ciąg dalszy
7PL
• Scena
Na płycie VIDEO CD z funkcją PBC
(strona 28) ekrany menu, filmy i obrazy
nieruchome są podzielone na sekcje
nazywane „scenami”.
• Plik
Wybór obrazu na płycie z danymi
zawierającej pliki obrazu w formacie
JPEG.
Płyta
Struktura
płyty DVD
Tytuł
Rozdział
Struktura
płyty
VIDEO CD,
Super
Audio CD
lub CD
Struktura
pliku MP3
Płyta
Utwór
Indeks
Płyta
Album
Informacje dotyczące płyt w formacie
wielosesyjnym (Multi Session)
• Odtwarzacz umożliwia odtwarzanie płyt
CD nagranych w formacie wielosesyjnym,
jeżeli utwór w formacie MP3 znajduje się w
pierwszej sesji. Wówczas możliwe jest
również odtwarzanie kolejnych utworów
MP3, zapisanych w późniejszych sesjach.
• Odtwarzacz umożliwia odtwarzanie płyt
CD nagranych w formacie wielosesyjnym,
jeżeli plik z obrazem w formacie JPEG
znajduje się w pierwszej sesji. Wówczas
możliwe jest również odtwarzanie
kolejnych plików JPEG, zapisanych w
późniejszych sesjach.
• Jeśli ścieżki dźwiękowe i obrazy w
muzycznym formacie CD lub wizyjnym
formacie CD zostały zapisane w pierwszej
sesji, to odtworzona zostanie tylko
pierwsza sesja.
Utwór
Płyta
Struktura
pliku
JPEG
Album
Plik
Uwaga dotycząca funkcji PBC
(Playback Control) (płyty VIDEO CD)
To urządzenie jest zgodne z wersją 1.1 oraz
2.0 standardów VIDEO CD. W zależności
od typu płyty, można korzystać z dwóch
trybów odtwarzania.
8PL
Typ płyty
Urządzenie umożliwia:
VIDEO CD
bez funkcji
PBC
(wersja 1.1)
Można odtwarzać zarówno
wideo (filmy), jak i muzykę.
VIDEO CD
bez funkcji
PBC
(wersja 2.0)
Korzystanie z interaktywnego
oprogramowania
wyświetlającego menu na
ekranie odbiornika TV
(odtwarzanie z funkcją PBC)
obok zwykłych funkcji
odtwarzania wideo jak na
płytach z funkcjami wersji 1.1.
Oprócz tego, można
odtwarzać również
nieruchome obrazy o
wysokiej rozdzielczości, jeśli
znajdują się na płycie.
Kod regionu
Urządzenie posiada kod regionu
wydrukowany na tylnej ściance i umożliwia
odtwarzanie jedynie płyt DVD opatrzonych
tym samym kodem regionu.
Urządzenie pozwala również odtwarzać
płyty DVD oznaczone symbolem ALL .
W wypadku próby odtworzenia
jakiejkolwiek innej płyty DVD na ekranie
telewizora zostanie wyświetlony komunikat
[Playback prohibited by area limitations.].
Niektóre płyty DVD mogą nie być
oznaczone kodem regionu, chociaż ich
odtwarzanie jest zabronione ze względu na
ograniczenia regionalne.
Przykłady płyt, których nie można
odtwarzać przy użyciu tego
urządzenia
Za pomocą tego urządzenia nie można
odtwarzać następujących płyt:
• Płyty CD-ROM (z wyjątkiem rozszerzeń
„.MP3”, „.JPG” lub „.JPEG”)
• Płyty CD-R/CD-RW nagrane w formatach
innych niż podane poniżej:
– płyty nagrane w formacie muzycznym
– płyty nagrane w formacie VCD
– płyty nagrane w formacie MP3/JPEG,
zgodnie ze standardem ISO9660* Level
1/Level 2 lub jego rozszerzonym
formatem Joliet
• Dodatkowych ścieżek z danymi na płytach
CD-Extra
• Płyt DVD-ROM
• Płyt DVD Audio
• Płyt DVD-RAM
• Płyt DVD-RW w trybie VR (Video
Recording)
• Pliku JPEG bez przeplotu
* Logiczny format plików i folderów na dyskach
CD-ROM, określony przez ISO
(Międzynarodową Organizację
Normalizacyjną)
Nie należy wkładać następujących płyt:
• Płyty DVD z innym kodem regionu
(strona 8, 85).
• Płyty o niestandardowym kształcie (np. w
kształcie karty, serca, lub gwiazdy).
• Płyty z naklejkami.
• Płyty z pozostawionymi fragmentami
taśmy samoprzylepnej.
Uwagi dotyczące płyt CD-R/CD-RW/DVD-R/
DVD-RW (tryb wideo)/DVD+R/DVD+RW
W niektórych przypadkach, płyty CD-R/CD-RW/
DVD-R/DVD-RW (tryb wideo)/DVD+R/
DVD+RW nie mogą być odtwarzane w tym
urządzeniu z powodu jakości nagrania lub stanu
płyty, bądź specyfikacji nagrywarki i
oprogramowania do opracowań autorskich.
Płyta nie może być odtwarzana, jeżeli nie została
prawidłowo sfinalizowana. Bardziej szczegółowe
informacje znajdziesz w instrukcji obsługi
nagrywarki.
Zwróć uwagę, że niemożliwe jest odtwarzanie płyt
nagranych w formacie Packet Write.
Płyty muzyczne zakodowane za pomocą
technologii ochrony praw autorskich
Ten produkt jest zaprojektowany do odtwarzania
płyt które są wyprodukowane zgodnie ze
standardem Compact Disc (CD).
Ostatnio niektóre firmy muzyczne rozpoczęły
sprzedaż różnych płyt muzycznych z
zakodowanymi systemami ochrony praw
autorskich. Prosimy pamiętać, że są wśród nich
płyty, które nie są zgodne ze standardem CD i
mogą być nieodtwarzalne przez ten produkt.
Uwaga dotycząca odtwarzania
płyt DVD i VIDEO CD
Niektóre operacje odtwarzania płyt DVD
oraz VIDEO CD mogą być celowo
ustawione przez producentów nagrań.
Ponieważ to urządzenie odtwarza płyty
DVD i VIDEO CD zgodnie z
oprogramowaniem umieszczonym na nich
przez producentów, niektóre funkcje
odtwarzania mogą być na niektórych płytach
niedostępne. Należy zapoznać się również z
informacjami dołączonymi do płyty DVD
lub VIDEO CD.
Prawa autorskie
Niniejszy produkt wykorzystuje technologię
ochrony praw autorskich chronioną przez
prawa patentowe i inne prawa własności
intelektualnej obowiązujące w Stanach
Zjednoczonych. Technologia ta nie może
być wykorzystywana bez zgody firmy
Macrovision i przeznaczona jest wyłącznie
do zastosowań domowych oraz innych
zastosowań o charakterze niepublicznym, o
ile nie uzyskano odpowiedniej zgody
Macrovision. Odtwarzanie kodu źródłowego
i dezasemblacja są zabronione.
Urządzenie to wyposażono w adaptacyjny
matrycowy dekoder przestrzenny Dolby*
Digital i Dolby Pro Logic (II) oraz system
DTS** Digital Surround.
* Wyprodukowano na licencji firmy Dolby
Laboratories.
„Dolby”, „Pro Logic” i symbol podwójnej litery
D są znakami towarowymi firmy Dolby
Laboratories.
** Wyprodukowano na licencji firmy Digital
Theater Systems, Inc.
„DTS” oraz „DTS Digital Surround” są
znakami towarowymi firmy Digital Theater
Systems, Inc.
9PL
Uwagi dotyczące płyt
O obchodzeniu się z płytami
• Aby nie zabrudzić płyty, należy trzymać ją
za krawędź. Nie należy dotykać
powierzchni płyty.
• Na płyty nie należy naklejać papieru ani
taśmy.
• Nie należy narażać płyt na bezpośrednie
działanie promieni słonecznych lub źródeł
ciepła, na przykład gorących kanałów
wentylacyjnych, ani pozostawiać ich w
samochodzie zaparkowanym w
nasłonecznionym miejscu, gdzie może
dojść do znacznego wzrostu temperatury.
• Po zakończeniu odtwarzania płytę należy
przechowywać w przeznaczonym do tego
celu opakowaniu.
O czyszczeniu
• Przed rozpoczęciem odtwarzania płytę
należy oczyścić przy użyciu specjalnej
ściereczki.
Płyty należy wycierać od środka w stronę
krawędzi zewnętrznej.
• Nie należy używać środków takich jak
benzyna, rozpuszczalnik, dostępne w
sprzedaży środki czyszczące oraz środki
antystatyczne w aerozolu przeznaczone do
płyt winylowych.
Niniejsze urządzenie może odtwarzać
jedynie płyty o standardowym, okrągłym
kształcie. Próba odtwarzania płyt o kształcie
niestandardowym (np. w kształcie karty,
serca czy gwiazdy) może spowodować
usterkę.
10PL
Nie należy używać dostępnych w sprzedaży
płyt z dołączonymi akcesoriami, takimi jak
etykiety lub pierścienie.
Opis wyświetlacza Menu sterowania
Menu sterowania służy do wybierania funkcji, z których chce się skorzystać. Po naciśnięciu
przycisku DVD DISPLAY wyświetlany jest ekran Menu sterowania. Szczegółowe informacje
można znaleźć na stronach podanych w nawiasach.
Całkowita liczba nagranych
Numer aktualnie odtwarzanego tytułu
tytułów lub utworów
Całkowita liczba nagranych rozdziałów
(VIDEO CD/Super Audio CD/ CD:
Tytuł aktualnie lub indeksów
numer utworu)
Tytuł lub
odtwarzanego
Stan odtwarzania
rodzaj płyty
utworu
Numer aktualnie
(NOdtwarzanie, XPauza, xStop, itd.)
odtwarzanego rozdziału
(VIDEO CD/Super Audio CD/
CD: numer indeksu)
DVD
1 2 ( 2 7 ) TITLE 12
18(34)
T
1:32:55
Czas odtwarzania
Ikona wybranego elementu
Menu sterowania
1: ENGLISH
2: FRENCH
3: SPANISH
DVD
Rodzaj
odtwarzanej płyty
Bieżące ustawienie
Opcje
Elementy Menu sterowania
Nazwa funkcji wybranego
elementu Menu sterowania
Komunikat
dotyczący działania
SUBTITLE
Select:
ENTER
Lista elementów Menu sterowania
DISC (PŁYTA)
Wyświetlanie tytułu lub rodzaju płyty umieszczonej w
urządzeniu.
TITLE (TYTUŁ) (tylko DVD)
Wybór tytułu (DVD) lub utworu (VIDEO CD) do
odtwarzania.
Wyświetlenie sceny (VIDEO CD podczas odtwarzania z
funkcją PBC).
(strona 40)/SCENE (SCENA) (tylko VIDEO CD
w trybie odtwarzania z funkcją PBC) /TRACK
(UTWÓR) (tylko VIDEO CD) (strona 40)
CHAPTER (ROZDZIAŁ) (tylko
DVD) (strona 41)/INDEX (INDEKS) (tylko
Wybór rozdziału (DVD) lub indeksu (VIDEO CD) do
odtwarzania.
VIDEO CD) (strona 41)
ALBUM (tylko MP3) (strona 30,
Wybieranie albumu (MP3) przeznaczonego do
odtworzenia.
TRACK (UTWÓR) (tylko Super
Wybór utworu (Super Audio CD/CD/MP3) do
odtwarzania.
40)
Audio CD/CD/MP3) (strona 30, 40)
INDEX (INDEKS) (tylko Super
Audio CD/CD) (strona 41)
TIME (CZAS) (strona 41)
Wyświetla indeks oraz wybiera (Super Audio CD)
indeks, który ma być odtwarzany.
Sprawdzanie dotychczasowego czasu trwania i
pozostałego czasu odtwarzania.
Wprowadzanie kodu czasowego w celu wyszukiwania
obrazów i muzyki.
ciąg dalszy
11PL
AUDIO (tylko DVD/VIDEO CD/
Zmiana ustawień parametrów dźwięku.
Super Audio CD/CD/MP3) (strona 48)
SUBTITLE (NAPISY
DIALOGOWE) (tylko DVD) (strona 54)
Wyświetlanie napisów dialogowych.
Zmiana języka napisów dialogowych.
ALBUM (tylko JPEG) (strona 31)
Wybieranie albumu (JPEG) przeznaczonego do
odtworzenia.
FILE (PLIK) (tylko JPEG)
Wybór pliku (JPEG), który ma być odtwarzany.
DATE (DATA) (tylko JPEG)
Wyświetlanie informacji o dacie.
ANGLE (KĄT) (tylko DVD)
Zmiana kąta widzenia.
PLAYMODE (TRYB
Wybieranie trybu odtwarzania.
(strona 31)
(strona 46)
(strona 53)
ODTWARZANIA) (tylko VIDEO CD/Super
Audio CD/CD/MP3/JPEG) (strona 36)
REPEAT (POWTÓRZENIE)
Wielokrotne odtwarzanie całej płyty (wszystkie tytuły/
utwory), wybranego tytułu/rozdziału/utworu/albumu lub
ułożonego programu.
CUSTOM PARENTAL CONTROL
Włączanie zabezpieczenia płyty przed odtwarzaniem.
(strona 37)
(NIESTANDARDOWA KONTROLA
RODZICIELSKA) (strona 55)
Wskazówki
•Po każdym naciśnięciu przycisku DVD DISPLAY Menu sterowania zmienia się w następujący sposób:
Wyświetlanie Menu sterowania
m
Wyświetlanie Menu sterowania wyłączone
Opcje menu sterowania mogą różnić się w zależności od rodzaju płyty.
•Wskaźnik Menu sterowania świeci na zielono
t
, chyba że dla opcji [REPEAT] zostanie
wybrane ustawienie [OFF].
•Wskaźnik [ANGLE] świeci na zielono tylko gdy na płycie nagrana jest scena pod wieloma kątami.
12PL
Rozpoczęcie pracy
Należy sprawdzić, czy w opakowaniu
znajdują się następujące elementy:
• Głośniki (5)
• Subwoofer (1)
• Antena ramowa AM (1)
• Antena przewodowa FM (1)
• Przewody głośnikowe (3,5m × 3, 10m × 2)
• Pilot zdalnego sterowania (pilot) RMSP240 (1)
• Baterie rozmiar AA (R6) (2)
• Nóżki głośników (4)
• Instrukcja obsługi
• Kolumny głośnikowe - Podłączenie oraz
instalacja (karta) (1)
Urządzeniem można sterować przy użyciu
dostarczonego w zestawie pilota. Włóż 2
baterie AA (R6), dopasowując bieguny 3 i
# do oznaczeń w komorze baterii.
Korzystając z pilota, skieruj go w stronę
czujnika zdalnego sterowania
znajdującego się na przedniej ściance
urządzenia.
Rozpoczęcie pracy
Rozpakowywanie
Wkładanie baterii do
pilota
Uwagi
•Nie należy zostawić pilota w miejscach o wysokiej
temperaturze lub wilgotności.
•Nie należy używać starych baterii z nowymi.
•Należy uważać, aby do wnętrza pilota nie dostały
się ciała obce, szczególnie podczas wymiany
baterii.
•Nie należy narażać czujnika zdalnego sterowania
na bezpośrednie działanie promieni słonecznych
lub silnego światła sztucznego. Może to
spowodować awarię.
•Jeśli pilot nie będzie używany przez dłuższy czas,
należy wyjąć baterie, aby uniknąć uszkodzenia
spowodowanego ewentualnym wyciekiem
elektrolitu i korozją.
13PL
Krok 1: Podłączenie zestawu głośnikowego
Podłącz wchodzące w skład zestawu głośniki, używając dołączonych do zestawu przewodów.
Kolory przewodów należy dopasować do kolorów oznaczeń gniazd głośników. Nie należy
podłączać do urządzenia żadnych innych głośników niż dostarczone w tym zestawie.
Aby uzyskać najlepsze brzmienie dźwięku przestrzennego, należy ustawić odpowiednie
parametry (odległość, poziom sygnału itp.). Szczegóły znajdują się na stronie 23.
Wymagane przewody
Przewody głośnikowe
Wtyki oraz kolorowe opaski poszczególnych przewodów głośnikowych mają takie same kolory,
jak oznaczenia gniazd, do których powinny zostać podłączone.
(–)
(–)
(+)
(+)
kolorowa opaska
Aby zamocować nóżki głośników
W celu zapobiegania powstawaniu drgań oraz przesuwaniu się głośników podczas odtwarzania
muzyki, dostarczone nóżki zamocuj do głośnika środkowego w sposób przedstawiony na
rysunku.
14PL
Gniazda do podłączenia głośników
Do
Głośniki przednie
Gniazd SPEAKER FRONT L (biały) i R (czerwony)
Głośniki surround
Gniazd SPEAKER SURR L (niebieski) i R (szary)
Głośnik środkowy
Gniazda SPEAKER CENTER (zielony)
Subwoofer
Gniazda SPEAKER WOOFER (fioletowe)
Głośnik przedni (R)
Głośnik przedni (L)
Rozpoczęcie pracy
Podłącz
Głośnik środkowy
Kolorowe
oznaczenie
SURR R
CENTER
EURO AV
AUDIO IN
SPEAKER
FRONT R
FRONT L
WOOFER
VIDEO
SURR L
WOOFER
SAT
R
L
R
L
OUTPUT(TO TV)
COAXIAL
AM
FM 75
AUDIO IN
Głośnik surround (R)
Subwoofer
Głośnik surround (L)
Uwagi dotyczące rozmieszczania głośników
•Nie ustawiać głośników w pozycji pochyłej.
•Nie należy ustawiać głośników w miejscach:
– o bardzo wysokiej lub niskiej temperaturze;
– o dużym poziomie zanieczyszczeń lub zapylenia;
– o dużej wilgotności;
– narażonych na wibracje;
– narażonych na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
ciąg dalszy
15PL
•Umieszczając subwoofer lub przymocowane do głośników przednich/surround stojaki głośników na
podłodze pokrytej woskiem, olejem, pastą itp., należy zachować ostrożność, ponieważ może to
spowodować poplamienie lub odbarwienie podłogi.
•Nie należy opierać się lub wieszać na głośniku, gdyż może to spowodować jego upadek.
Uwaga
Uważaj, aby izolacja przewodu głośnikowego nie utknęła w gnieździe SPEAKER.
Wskazówka
Przed podłączeniem kabla głośnikowego należy zagiąć przewód na końcu izolacji. Zapobiega to
zablokowaniu kabla głośnikowego w gnieździe SPEAKER.
Aby uniknąć zwierania głośników
Zwarcie głośników może doprowadzić do uszkodzenia urządzenia. Aby temu zapobiec,
podczas podłączania głośników należy zachować następujące środki ostrożności. Należy
upewnić się, że pozbawiona izolacji część przewodu głośnikowego nie dotyka gniazda innego
głośnika ani innego przewodu głośnikowego.
Przykłady niewłaściwego stanu przewodów głośnikowych
Nieizolowana końcówka
przewodu głośnikowego styka się
z gniazdem innego głośnika.
Nieizolowane końcówki przewodów
głośnikowych stykają się wzajemnie na
skutek nadmiernego usunięcia izolacji.
Po podłączeniu wszystkich komponentów, głośników oraz przewodu zasilającego, należy
włączyć odtwarzanie dźwięku testowego, aby sprawdzić, czy wszystkie głośniki zostały
prawidłowo podłączone. W celu uzyskania szczegółów dotyczących odtwarzania dźwięku
testowego, zob. strona 77.
Jeśli w trakcie odtwarzania dźwięku testowego z głośników nie dochodzi żaden dźwięk lub
dźwięk dochodzi z głośnika innego niż pokazywany na wyświetlaczu urządzenia, mogło dojść
do zwarcia głośników. W takiej sytuacji należy ponownie sprawdzić połączenia głośników.
Uwagi
•Należy upewnić się, że przewody głośnikowe zostały podłączone do odpowiednich gniazd: 3 do 3, i # do
#. Jeśli przewody są podłączone odwrotnie, dźwięk będzie zniekształcony i pozbawiony niskich tonów.
16PL
•W przypadku niewłaściwego podłączenia przewodu głośnika lub zwiększenia głośności, gdy w urządzeniu
nastąpiło zwarcie, zestaw przejdzie w tryb oczekiwania. W takim przypadku odłącz, a następnie ponownie
podłącz przewód zasilania do gniazdka ściennego, a następnie włącz zestaw.
Jeśli chcesz zmienić przewody głośnikowe, odłącz wtyczkę w celu umożliwienia podłączenia jej
do nowego przewodu.
Odłączanie
Rozpoczęcie pracy
Aby zmienić przewody głośnikowe
Zatrzask
Przy odciągniętym zatrzasku, naciśnij i przytrzymaj wtyczkę na płaskiej powierzchni, a
następnie wyjmij podłączone do niej przewody.
Podłączanie
Przytrzymując wtyczkę na płaskiej powierzchni, włóż nowe przewody głośnikowe.
Zauważ, że przewód oznaczony linią powinien zostać podłączony po ujemnej (–) stronie
wtyczki.
Uwagi
•Uważaj, aby nie uszkodzić powierzchni (biurko, itp.), na której podłączasz/odłączasz przewody
głośnikowe.
•Korzystając z przewodu subwoofera, pamiętaj, że dwa zewnętrzne czarne przewody lub przewody
oznaczone literami mają polaryzację ujemną.
(–)
(–)
(+)
(–)
(+)
(–)
•W przypadku podłączenia przewodu subwoofera w sposób niezgodny z polaryzacją, wskaźnik STANDBY
miga, a zestaw przechodzi w tryb oczekiwania.
Wskazówki
•Korzystaj z ogólnie dostępnych przewodów głośnikowych z kabla pomiarowego AWG #18 - AWG #22.
17PL
•Przed podłączeniem nowego przewodu usuń 10 mm izolacji z jego końca i skręć ze sobą pozbawione
izolacji części obu przewodów.
10 mm
Krok 2: Podłączanie anten
Aby słuchać audycji radiowych, należy podłączyć dostarczone w zestawie anteny
Gniazda antenowe
Podłącz
Do
Antena ramowa AM
Gniazda AM
Antena przewodowa FM
Gniazda FM 75Ω COAXIAL
Antena ramowa AM
CENTER
SURR R
FRONT L
SURR L
EURO AV
AUDIO IN
SPEAKER
FRONT R
WOOFER
WOOFER
VIDEO
SAT
R
L
OUTPUT(TO TV)
R
L
COAXIAL
AM
FM 75
AUDIO IN
Antena przewodowa FM
Uwagi
•Aby uniknąć odbierania zakłóceń, należy odsunąć antenę ramową AM od urządzenia i innych
komponentów zestawu.
•Należy upewnić się, że antena FM jest całkowicie rozwinięta.
•Po podłączeniu anteny przewodowej FM, należy ułożyć ją w pozycji jak najbardziej zbliżonej do poziomej.
•W przypadku użycia dostarczonej w zestawie anteny ramowej AM, przewód (A) lub przewód (B) można
podłączyć do któregokolwiek gniazda.
AM
B
18PL
A
Wskazówka
W przypadku słabej jakości odbieranego sygnału FM należy użyć 75-omowego kabla koncentrycznego (nie
wchodzi w skład wyposażenia), aby podłączyć do systemu antenę zewnętrzną FM, jak pokazano poniżej.
Rozpoczęcie pracy
Urządzenie
Zewnętrzna
antena FM
COAXIAL
AM
FM 75
Krok 3: Podłączenie odbiornika telewizyjnego i
magnetowidu
Wymagane przewody
Przewód SCART (EURO AV) do podłączenia telewizora (nie wchodzi w skład
wyposażenia)
Przewody audio (nie wchodzą w skład wyposażenia)
Podłączając przewody, należy sprawdzić, czy kolory wtyków odpowiadają kolorom gniazd, do
których zostały one włożone.
Biały (lewy kanał audio)
Czerwony (prawy kanał audio)
Gniazda do podłączania komponentów audio i wideo
Podłącz
Do
TV (VIDEO IN)
Gniazda T EURO AV OUTPUT (TO TV)
Magnetowid (AUDIO OUT)
Gniazda VIDEO (AUDIO IN)
Cyfrowy odbiornik satelitarny
(AUDIO OUT)
Gniazda SAT (AUDIO IN)
Podłączanie urządzenia do telewizora
Podłącz urządzenie do odbiornika TV przy użyciu przewodu SCART (EURO AV). Pamiętaj,
aby podłączyć przewód SCART (EURO AV) do gniazda T EURO AV OUTPUT (TO TV)
w urządzeniu.
Jeżeli podłączasz urządzenie za pośrednictwem przewodu SCART (EURO AV), sprawdź czy
odbiornik TV jest dostosowany do odbioru sygnałów S-video lub RGB. Jeżeli odbiornik TV
jest dostosowany do S-video, zmień tryb wprowadzania odbiornika TV na sygnały RGB. Patrz
instrukcja obsługi podłączanego odbiornika TV.
ciąg dalszy
19PL
SURR R
CENTER
EURO AV
AUDIO IN
SPEAKER
FRONT R
FRONT L
WOOFER
VIDEO
SURR L
WOOFER
SAT
R
L
R
L
OUTPUT(TO TV)
COAXIAL
AM
FM 75
AUDIO IN
OUT
OUT
OUTPUT
OUTPUT
AUDIO
OUT
AUDIO
OUT
IN
L
L
R
R
Magnetowid
Cyfrowy odbiornik
satelitarny
TV
Uwagi
•Aby wyeliminować niepożądany szum, połączenia należy wykonać bezpiecznie.
•Zajrzyj do instrukcji telewizora.
•Urządzenie nie może odtwarzać sygnałów składowych wyjścia.
•Urządzenie nie może odtwarzać sygnału audio na podłączonym telewizorze. Na głośnikach zestawu
możliwe jest odtwarzanie wyłącznie sygnału audio z odbiornika telewizyjnego.
Wskazówki
•Aby przekazać dźwięk z odbiornika TV lub dźwięk ze źródła dwukanałowego na 6 głośników urządzenia,
wybierz pole akustyczne inne niż „AUTO FORMAT DIRECT AUTO” lub „2CHANNEL STEREO”
(strona 50).
•W przypadku występowania zakłóceń w odtwarzaniu sygnału z elementu zestawu podłączonego do gniazd
VIDEO AUDIO IN, podłącz dane urządzenie do gniazd SAT AUDIO IN.
Aby odtwarzać dźwięki z konsoli gier (np. PlayStation 2) przy pomocy zestawu
Przy pomocy przewodów audio (nie wchodzą w skład wyposażenia) podłącz gniazda wyjścia
sygnału audio konsoli gier do gniazd SAT AUDIO IN (L/R) zestawu.
Uwagi
•Urządzenie nie odtwarza sygnałów S video.
•Po wybraniu VIDEO lub SAT poprzez naciśnięcie przycisku FUNCTION (strona 64), sygnał audio z
gniazda AUDIO L/R odtwarzany jest za pośrednictwem podłączonych głośników. Sygnał audio nie jest
odtwarzany z gniazda T EURO AV OUTPUT (TO TV).
Gdy podłączasz telewizor o standardowym ekranie 4:3
W zależności od płyty, obraz może nie być dopasowany do ekranu telewizora.
Informacje na temat zmiany stosunku aspektu znajdują się strona 72.
20PL
Krok 4: Podłączanie przewodów zasilania
Krok 5: Przeprowadzanie konfiguracji wstępnej
(funkcja Quick Setup)
Rozpoczęcie pracy
Przed podłączeniem przewodu zasilania sieciowego do gniazda ściennego należy podłączyć
głośniki do urządzenia zob. (strona 15).
Po wykonaniu 4 pierwszych kroków należy przy pomocy funkcji Quick Setup (Konfiguracja
wstępna) dokonać ustawień wstępnych. Krok po kroku możesz ustawić wstępne wartości opcji
[LANGUAGE SETUP], [ROOM SIZE], [LISTENING POSITION] oraz [TV TYPE].
Po wykonaniu konfiguracji wstępnej zestaw może odtwarzać filmy oraz płyty CD z muzyką.
Aby dokonać dodatkowych ustawień głośników, patrz „Ustawienia głośników” strona 75.
Uwaga
Korzystanie z konfiguracji
wstępnej
"/1
Gdy w urządzeniu znajduje się płyta, na
ekranie telewizora nie zostanie wyświetlony
komunikat pomocniczy.
5
Pojawi się menu [LANGUAGE
SETUP].
FUNCTION
1
2
4
5
6
7
8
9
10
0
Naciśnij ENTER.
3
LANGUAGE SETUP
ENGLISH
FRANÇAIS
DEUTSCH
ITALIANO
ESPAÑOL
NEDERLANDS
DANSK
SVENSKA
SUOMI
PORTUGUÉS
C/X/x/c
ENTER
Uwaga
O RETURN
CLEAR
3
4
6
Włącz odbiornik telewizyjny.
Za pomocą przycisków X/x wybierz
odpowiednie język, a następnie
naciśnij przycisk ENTER.
Wybierz to urządzenie jako źródło
sygnału dla odbiornika telewizyjnego.
Dane ustawienie zostało wybrane;
pojawi się menu [ROOM SIZE].
DVD SETUP
1
2
Dostępne języki różnią się w zależności od
regionu.
Naciśnij "/1.
ROOM SIZE
Naciskaj przyciski FUNCTION, aby
wybrać „DVD”.
Na ekranie odbiornika TV pojawi się
komunikat pomocniczy.
SMALL
FRONT:
1.6m
SURROUND:
1.6m
ciąg dalszy
21PL
7
Za pomocą przycisków X/x ustaw
odpowiedni rozmiar pomieszczenia,
wybierając między [SMALL],
[MEDIUM] oraz [LARGE], a następnie
naciśnij przycisk ENTER.
Dane ustawienie zostało wybrane;
pojawi się menu [LISTENING
POSITION].
FRONT:
1.6m
SURROUND:
1.6m
Liczba dostępnych ustawień
[LISTENING POSITION] różni się w
zależności od ustawienia opcji [ROOM
SIZE].
[SMALL]: Trzy pozycje
[MEDIUM]: Cztery pozycje
[LARGE]: Pięć pozycji
Za pomocą przycisków X/x wybierz
właściwe miejsce odsłuchu, a
następnie naciśnij przycisk ENTER.
Dane ustawienie zostało wybrane;
pojawi się menu [TV TYPE].
TV TYPE
16 : 9
9
4:3
Za pomocą przycisków C/c wybierz typ
telewizora podłączonego do zestawu,
a następnie naciśnij przycisk ENTER.
Konfiguracja wstępna została
wykonana.
Po zakończeniu dokonywania
konfiguracji wstępnej ustawienia są
zachowywane, a przy kolejnym
uruchomieniu zestawu nie pojawi się
komunikat pomocniczy.
22PL
Naciśnij przycisk O RETURN, a następnie
ponownie wybierz żądaną pozycję.
Aby zakończyć funkcję dokonywania
konfiguracji wstępnej
Naciśnij DVD SETUP w jakimkolwiek
momencie.
Uwagi
LISTENING POSITION
8
Jeśli popełnisz błąd
•Naciśnięcie przycisku CLEAR podczas
wyświetlania komunikatu powoduje jego
skasowanie. Aby zmienić ustawienia, wybierz
[QUICK] w menu [SETUP] na ekranie
konfiguracji (strona 78).
•Język wybrany w pozycji [LANGUAGE
SETUP] jest używany jako ustawienie opcji
[OSD], [DVD MENU] oraz [SUBTITLE]
(strona 71).
•Wybór opcji [4:3] w pozycji [TV TYPE] wymaga
ustawienia [4:3 LETTER BOX] (strona 72).
•Odległość od słuchacza oraz poziom natężenia
dźwięku dla każdego głośnika zostaną
automatycznie ustawione na wartości obrane dla
opcji [ROOM SIZE] oraz [LISTENING
POSITION] (strona 75).
•Aby uzyskać informacje na temat zmiany
każdego, patrz „Korzystanie z ekranu
konfiguracji” (strona 70).
•Ilustracje przedstawiające ustawienia opcji
[ROOM SIZE] oraz [LISTENING POSITION]
to tylko przykłady, które mogą różnić się od
rzeczywistego rozmiaru i rozkładu pokoju.
Ustawienia funkcji [SPEAKER SETUP]
(strona 75) nie zostały przedstawione na tych
ilustracjach.
Ustawienia głośników
Aby uzyskać jak najlepszą jakość dźwięku
przestrzennego, wszystkie głośniki, poza
subwooferem, powinny znajdować się w
takiej samej odległości od słuchacza (A).
System ten umożliwia jednak
umiejscowienie głośnika centralnego w
odległości do 1,6 metra bliżej (B), a
głośników surround do 4,6 metra bliżej (C)
względem pozycji słuchacza.
Głośniki przednie mogą być rozmieszczone
w odległości od 1,0 do 7,0 metrów (A) od
słuchacza.
Głośniki należy rozmieścić zgodnie z
poniższą ilustracją
Uwaga
Nie należy umieszczać głośnika środkowego i
głośników surround w większej odległości od
słuchacza niż głośniki przednie.
W tym systemie subwoofer jest ekranowany
magnetycznie, aby wyeliminować zjawisko
rozproszenia magnetycznego. Jednak w
przypadku zastosowania silnego magnesu
może wystąpić pewne rozproszenie
magnetyczne. Jeśli subwoofer jest używany
w pobliżu kineskopowego odbiornika
telewizyjnego lub projektora, to należy go
zainstalować w odległości nie mniejszej niż
0,3 metra od odbiornika TV. W przypadku
zbyt małej odległości odbiornika TV od
subwoofera, na ekranie mogą pojawić się
zaburzenia kolorów. W razie
nieprawidłowości wyłącz odbiornik
telewizyjny, a następnie włącz go po 15 - 30
minutach. Jeśli zaburzenia kolorów pojawią
się ponownie, należy umieścić subwoofer
dalej od telewizora. Jeśli po wykonaniu
powyższych czynności zaburzenia kolorów
wciąż występują, należy upewnić się, czy w
pobliżu subwoofera nie znajdują się żadne
urządzenia magnetyczne. Zaburzenia
kolorów mogą wystąpić w wyniku
wzajemnego oddziaływania na siebie
subwoofera i obiektu emitującego pole
magnetyczne.
Źródłami ewentualnych zakłóceń
magnetycznych mogą być na przykład:
magnetyczne zaczepy na szafce telewizora
itp., urządzenia medyczne, zabawki, itp.
Rozpoczęcie pracy
Lokalizacja głośników
Informacje dotyczące głośnika
ekranowanego magnetycznie (w celu
niedopuszczenia do pojawiania się
zaburzeń kolorów na ekranie
odbiornika TV)
Określanie parametrów głośników
Aby uzyskać jak najlepszą jakość dźwięku
przestrzennego, należy najpierw określić
odległość głośników od słuchacza, a
następnie ustawić odpowiedni balans i
poziom dźwięku. Aby ustawić głośność i
balans dźwięku poszczególnych głośników
na tym samym poziomie, należy skorzystać z
dźwięku testowego.
Na ekranie ustawień wybierz opcję
[SPEAKER SETUP]. W celu uzyskania
bardziej szczegółowych informacji, patrz
rozdział „Ustawienia głośników”
(strona 75).
23PL
4
Odtwarzanie płyt
Na wyświetlaczu panelu przedniego
pojawi się komunikat „OPEN”, a zestaw
będzie gotowy do włożenia płyty.
Odtwarzanie płyt
5
W zależności od typu odtwarzanej płyty
DVD lub VIDEO CD, niektóre operacje
mogą przebiegać inaczej lub ich
zastosowanie może być ograniczone.
Zapoznaj się z instrukcją obsługi dołączoną
do płyty.
"/1
Umieść płytę w szufladzie
odtwarzacza etykietą do góry.
Ponownie naciśnij przycisk A na
urządzeniu lub przycisk Z na pilocie,
aby zamknąć szufladę odtwarzania.
Regulacja głośności
FUNCTION
Szuflada
odtwarzania A
H
Wskaźnik
STANDBY
Gniazdo
słuchawkowe
W przypadku odtwarzania płyty o wymiarach 8 cm,
umieść płytę w wewnętrznym okręgu szuflady
odtwarzania. Upewnij się, że płyta nie została
krzywo ułożona w wewnętrznym okręgu szuflady
odtwarzania.
6
"/1
Z
FUNCTION
H
Naciśnij przycisk A na urządzeniu lub
przycisk Z na pilocie.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
0
Naciśnij H.
Urządzenie rozpoczyna odtwarzanie (w
trybie ciągłym).
Ustaw poziom głośności.
Po wykonaniu czynności opisanych w
punkcie 6
x
W przypadku niektórych płyt na ekranie
telewizora może pojawić się menu. Takie
płyty można odtwarzać interaktywnie,
postępując zgodnie z instrukcjami zawartymi
w menu. (DVD: strona 27), (VIDEO CD:
strona 28).
Wyjmowanie płyty
1
2
3
Włącz odbiornik telewizyjny.
Wybierz to urządzenie jako źródło
sygnału dla odbiornika telewizyjnego.
Naciśnij "/1.
Urządzenie się włączy.
Jeśli urządzenie nie pracuje w trybie
„DVD”, naciśnij przycisk FUNCTION,
aby wybrać ustawienie „DVD”.
24PL
Naciśnij przycisk A na urządzeniu lub
przycisk Z na pilocie. Wyjmij płytę po
wysunięciu jej z urządzenia. Na wyświetlaczu
panelu przedniego pojawi się komunikat
„OPEN”.
Włączanie urządzenia
Naciśnij "/1.
Wyłączanie urządzenia
Dodatkowe operacje
MUTING
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
0
./>
X
x
H
Oszczędzanie energii w trybie
oczekiwania
Odtwarzanie płyt
Naciśnij "/1. Urządzenie przechodzi do
trybu oczekiwania, a wskaźnik STANDBY
zaczyna świecić na czerwono. Aby
całkowicie wyłączyć urządzenie, odłącz
przewód zasilania z gniazdka.
Podczas odtwarzania płyt nie należy
wyłączać urządzenia przez naciśnięcie
przycisku "/1. Może to spowodować
anulowanie ustawień menu. W przypadku
wyłączania urządzenia, najpierw należy
nacisnąć przycisk x w celu przerwania
odtwarzania, a następnie nacisnąć "/1.
VOLUME +/–
Naciśnij przycisk "/1 gdy zestaw zostanie
uruchomiony (zapali się wskaźnik
STANDBY na urządzeniu).
Aby wyjść z trybu oczekiwania
Naciśnij jednokrotnie przycisk "/1.
Czynność
Naciśnij
Zatrzymać odtwarzanie
x
Wstrzymać odtwarzanie* X
Wznowić odtwarzanie po X lub H
pauzie
Przejść do następnego
rozdziału, utworu, sceny
lub pliku w trybie
odtwarzania ciągłego
>
Powrócić do
.
poprzedniego rozdziału,
utworu, sceny lub pliku w
trybie odtwarzania
ciągłego
Wyciszyć dźwięk
MUTING. Aby
anulować wyciszenie
naciśnij przycisk
ponownie lub naciśnij
VOLUME + w celu
ustawienia poziomu
głośności dźwięku.
* Nie można wstrzymać obrazu podczas
odtwarzania pliku JPEG.
Uwagi
•Jeśli w urządzeniu nie ma płyty, na wyświetlaczu
panelu przedniego wyświetlony zostanie
komunikat „NO DISC”.
•Jeśli odtwarzanie płyty DVD zostanie
wstrzymane przez około godzinę, urządzenie
zostanie automatycznie wyłączone.
ciąg dalszy
25PL
Wskazówka
Jeśli na płycie DVD znajdują się więcej niż
dwa tytuły, niemożliwe jest przejście do
następnego lub powrót do poprzedniego za
pomocą przycisków . i >. Przyciski te
działają wyłącznie dla jednego tytułu. Aby
przejść do następnego tytułu lub powrócić
do poprzedniego, naciśnij przycisk DVD
TOP MENU lub DVD MENU i wybierz
żądany tytuł z Menu sterowania.
Wznowienie
odtwarzania od
momentu zatrzymania
płyty
(Resume Play)
Po zatrzymaniu płyty urządzenie
zapamiętuje miejsce, w którym naciśnięto x
i na wyświetlaczu panelu przedniego pojawia
się komunikat „RESUME”. Funkcja
Resume Play będzie działała, dopóki z
szuflady odtwarzacza nie zostanie wyjęta
płyta, nawet jeśli urządzenie przejdzie do
trybu oczekiwania po naciśnięciu przycisku
"/1.
H
1
4
5
6
7
8
9
10
0
x
Naciśnij przycisk x, aby zatrzymać
odtwarzanie płyty.
Na wyświetlaczu panelu przedniego
pojawi się komunikat „RESUME” i
można wówczas wznowić odtwarzanie
płyty od miejsca, w którym zostało ono
przerwane.
Jeśli komunikat „RESUME” nie
pojawia się na wyświetlaczu, funkcja
wznowienia odtwarzania nie jest
dostępna.
26PL
2
Naciśnij H.
Urządzenie rozpocznie odtwarzanie
płyty od miejsca, w którym zostało ono
zatrzymane w punkcie 1.
Korzystanie z menu
płyty DVD
Uwagi
Wskazówka
Aby rozpocząć odtwarzanie od początku płyty,
należy dwukrotnie nacisnąć przycisk x, a
następnie przycisk H.
Płyta DVD jest podzielona na wiele sekcji, z
których ułożony jest obraz lub dźwięk na niej
zawarty. Sekcje te nazywane są „tytułami”.
Podczas odtwarzania płyty DVD
zawierającej kilka tytułów można wybrać
jeden z nich za pomocą menu DVD TOP
MENU/ALBUM–.
Podczas odtwarzania płyt DVD
pozwalających wybrać ustawienia, takie jak
język napisów dialogowych lub język ścieżki
dźwiękowej, ustawienia te można wybrać
przy użyciu menu DVD MENU/ALBUM+.
Przyciski
numeryczne
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
0
DVD TOP
MENU/
ALBUM–
C/X/x/c
1
Odtwarzanie płyt
•Funkcja wznowienia odtwarzania nie działa
podczas odtwarzania w kolejności losowej lub
zaprogramowanej.
•W niektórych wypadkach urządzenie może nie
wznowić odtwarzania dokładnie od miejsca, w
którym odtwarzanie zostało zatrzymane.
•Informacje o miejscu, w którym odtwarzanie
zostało zatrzymane, są usuwane w przypadku,
gdy:
– zostanie zmieniony tryb odtwarzania.
– zostaną zmienione ustawienia w menu
konfiguracji.
DVD MENU/
ALBUM+
ENTER
Naciśnij DVD TOP MENU/ALBUM– lub
DVD MENU/ALBUM+.
Na ekranie odbiornika TV zostanie
wyświetlone menu danej płyty.
Zawartość menu zależy od zawartości
płyty.
2
3
Użyj przycisków C/X/x/c lub
przycisków numerycznych, aby
wybrać element, który chcesz
odtworzyć lub zmienić.
Naciśnij ENTER.
ciąg dalszy
27PL
Uwaga
Jeśli menu główne lub inne menu płyty DVD
będzie wyświetlane podczas odtwarzania płyty
przez około godzinę, urządzenie zostanie
automatycznie wyłączone.
Odtwarzanie płyt
VIDEO CD z funkcją
PBC (wersja 2.0)
(Odtwarzanie z funkcją PBC)
Funkcje PBC (Playback Control sterowanie odtwarzaniem) pozwalają
wykorzystywać proste operacje
interaktywne, wyszukiwanie itp.
Odtwarzanie z funkcją PBC umożliwia
interaktywne odtwarzanie płyt VIDEO CD
dzięki menu wyświetlanemu na ekranie
telewizora.
Przyciski
numeryczne
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
0
./>
H
x
ENTER
X/x
1
O RETURN
Rozpocznij odtwarzanie płyty VIDEO
CD z funkcjami PBC.
Zostanie wyświetlone menu
umożliwiające dokonanie wyboru.
2
3
28PL
Wybierz numer elementu, naciskając
przyciski X/x lub przyciski
numeryczne.
Naciśnij ENTER.
4
Postępuj zgodnie z instrukcjami w
menu dotyczącymi operacji
interaktywnych.
Powrót do menu
Naciśnij przycisk O RETURN.
Uwagi
•W zależności od rodzaju plyty VIDEO CD, menu
nie pojawia się podczas wykonywania czynności
1.
•W instrukcjach obsługi niektórych płyt VIDEO
CD punkt 3, czyli „Naciśnij ENTER” może
brzmieć „Naciśnij SELECT”. W takim wypadku
nacisnij przycisk H.
Wskazówka
Aby odtwarzać bez korzystania z funkcji PBC,
naciśnij ./> lub klawisze numeryczne w
chwili gdy urządzenie nie odtwarza, w celu
wybrania utworu, a następnie naciśnij H lub
ENTER.
Na ekranie telewizora pojawi się komunikat „Play
without PBC” i urządzenie rozpocznie
odtwarzanie w trybie ciągłym. Nie można w tym
trybie odtwarzać obrazów nieruchomych, np.
menu. Aby powrócić do trybu PBC, dwukrotnie
naciśnij przycisk x, a następnie naciśnij przycisk
H.
Możliwe jest odtwarzanie utworów
zapisanych w formacie MP3 na płytach CDROM, CD-R lub CD-RW. Aby jednak
odtwarzacz mógł rozpoznać zapisane
utwory, płyty muszą być nagrane w formacie
ISO9660 Level 1, Level 2, lub w formacie
Joliet. Możliwe jest również odtwarzanie
płyt nagranych w formacie wielosesyjnym
(Multi Session). Aby uzyskać szczegółowe
informacje na temat formatu nagrywania,
należy zapoznać się z instrukcją obsługi
urządzenia nagrywającego płyty CD-R/RW
lub instrukcją oprogramowania do
zapisywania dźwięku (nie znajduje się w
wyposażeniu).
1
2
Odtwarzanie płyt
Zapoznaj się z instrukcją dołączoną do
płyty, ponieważ zasady obsługi
poszczególnych płyt VIDEO CD mogą
się różnić.
Odtwarzanie utworu
zapisanego w
formacie MP3
Włóż do urządzenia płytę z danymi
zapisanymi w formacie MP3.
Naciśnij H.
Urządzenie rozpoczyna odtwarzanie
pierwszego utworu zapisanego w
formacie MP3 w pierwszym albumie na
płycie.
Uwagi
•Urządzenie może odtwarzać pliki audio w
formacie MP3 (MPEG1 Audio Layer3).
Urządzenie nie odtwarza utworów zapisanych w
formacie MP3PRO.
•Odtwarzacz umożliwia odtwarzanie płyt CD
nagranych w formacie wielosesyjnym, jeżeli
utwór w formacie MP3 znajduje się w pierwszej
sesji. Wówczas możliwe jest również odtwarzanie
kolejnych utworów MP3, zapisanych w
późniejszych sesjach.
•Maksymalna liczba albumów na płycie: 99
(Maksymalna liczba utworów w formacie MP3,
które można zapisać w albumie to 250.)
•Album, który nie zawiera plików w formacie MP3
jest pomijany.
ciąg dalszy
29PL
•Jeśli rozszerzenie „.MP3” zostanie przypisane
danym zapisanym w formacie innym niż format
MP3, odtwarzacz nie będzie mógł prawidłowo
rozpoznać tych danych i wygeneruje głośny
dźwięk, który może uszkodzić głośniki.
•Jeśli zestaw nie odtwarza plików w formacie
MP3, dla pozycji [DATA CD PRIORITY]
wybierz opcję [MP3] w ustawieniach [CUSTOM
SETUP] (strona 74).
•Urządzenie może odtwarzać do głębokości 8
katalogów, w tym katalog ROOT.
4
Za pomocą przycisków X/x wybierz
ustawienie
(TRACK), a
następnie naciśnij przycisk ENTER.
Zostanie wyświetlona lista utworów
wchodzących w skład bieżącego albumu.
HOME TOWN
ROCK BEST HIT
Wybór albumu i utworu
4
5
6
7
8
9
10
0
DVD TOP
MENU/
ALBUM–
Gdy lista wszystkich utworów lub
albumów nie mieści się w oknie,
wyświetlany jest pasek przewijania.
Naciśnij przycisk c, aby wybrać pasek
przewijania, i przewijaj listę za pomocą
przycisków X/x. Naciśnij przycisk C lub
O RETURN, aby powrócić do listy
utworów lub albumów.
DVD MENU/
ALBUM+
ENTER
O RETURN
DVD
DISPLAY
C/X/x/c
MP3
1.HIGHWAY
2.VIEW POINT
3.MY CHILDREN
4.DANCING
5.GOOD TASTE
6.DESTINATION
7.MARATHON
8.PLACE-KICK
9.TAKE IT EASY
10.PORT TOWER
11.STANDARD
5
Za pomocą przycisków X/x wybierz
odpowiedni utwór, a następnie naciśnij
przycisk ENTER.
Rozpoczyna się odtwarzanie wybranego
utworu.
Powrót do poprzedniego ekranu
1
2
Naciśnij przycisk DVD DISPLAY.
Naciśnij przycisk O RETURN lub C.
Zostanie wyświetlone Menu sterowania
i tytuł płyty z utworami nagranymi w
formacie MP3.
Wyłączanie wyświetlacza
Naciśnij X/x, aby wybrać
(ALBUM), a następnie naciśnij ENTER
lub c.
Pojawia się lista albumów znajdujących
się na płycie.
HOME TOWN
MP3
ROCK BEST HIT
KARAOKE
JAZZ
R&B
MY FAVORITE SONGS
CLASSICAL
SALSA OF CUBA
BOSSANOVA
3
30PL
Przy pomocy przycisków X/x wybierz
album, który chcesz odtwarzać, a
następnie naciśnij przycisk ENTER.
Naciśnij przycisk DVD DISPLAY.
Uwagi
•W nazwach albumów lub utworów można używać
wyłącznie znaków alfanumerycznych. Wszelkie
inne znaki wyświetlane są w postaci „ ”.
•Jeśli odtwarzany plik MP3 posiada opis w
formacie ID3, zawarta w opisie informacja jest
wyświetlana jako nazwa utworu.
•Znacznik ID3 dotyczy tylko wersji 1.
•Podczas odtwarzania pliku MP3 w trybie VBR
(ze zmienną szybkością transmisji) może być
wyświetlany czas odtwarzania różny od
rzeczywistego.
•Przed rozpoczęciem odtwarzania płyty lub
dokonaniem wyboru albumu w kroku 2, tytuł
albumu jest wyświetlany w menu sterowania jako
„**Album” (gdzie ** oznacza numer), po czym
wyświetlany jest tytuł albumu.
Wskazówka
Po włożeniu płyty z plikiem MP3, można wybrać
album przy pomocy przycisków DVD MENU/
ALBUM+ lub DVD TOP MENU/ALBUM– na
pilocie.
Odtwarzanie plików
obrazu JPEG
1
2
Odtwarzanie płyt
Możliwe jest wyświetlanie obrazów
zapisanych w formacie JPEG na płytach CDROM, CD-R lub CD-RW. Aby jednak
odtwarzacz mógł rozpoznać zapisane obrazy,
płyty muszą być nagrane w formacie
ISO9660 Level 1, Level 2, lub w formacie
Joliet. Możliwe jest również odtwarzanie
płyt nagranych w formacie wielosesyjnym
(Multi Session). Aby uzyskać szczegółowe
informacje na temat formatu nagrywania,
należy zapoznać się z instrukcją obsługi
urządzenia nagrywającego płyty CD-R/RW
lub instrukcją oprogramowania do
zapisywania dźwięku (nie znajduje się w
wyposażeniu).
Włóż do urządzenia płytę z danymi
zapisanymi w formacie JPEG.
Naciśnij H.
Urządzenie rozpoczyna wyświetlanie
pierwszego obrazu zapisanego w
formacie JPEG w pierwszym albumie na
płycie.
Uwagi
•Urządzenie może odtwarzać pliki z
rozszerzeniem „.JPG” lub „.JPEG”.
•Urządzenie może odtwarzać płyty wielosesyjne
(Multi Session).
•Maksymalna liczba albumów na płycie: 99
(Maksymalna liczba plików graficznych JPEG w
albumie wynosi 250.)
•Album, który nie zawiera plików w formacie
JPEG, jest pomijany.
•Jeśli zestaw nie odtwarza plików w formacie
JPEG, dla pozycji [DATA CD PRIORITY]
wybierz opcję [JPEG] w ustawieniach [CUSTOM
SETUP] (strona 74).
•Plik obrazu JPEG o wysokości lub szerokości
przekraczającej 4.720 punktów nie może być
wyświetlany.
•Plik obrazu JPEG o wysokim stosunku
szerokości do długości nie będzie wyświetlany.
•Urządzenie może nie odtwarzać niektórych płyt
CD-R lub CD-RW w zależności od formatu
pliku.
ciąg dalszy
31PL
4
•Urządzenie może odtwarzać do głębokości 8
katalogów, w tym katalog ROOT.
•Urządzenie nie może odtwarzać plików w
formacie JPEG bez przeplotu.
Za pomocą przycisków X/x wybierz
ustawienie
(FILE), a
następnie naciśnij przycisk ENTER.
Zostanie wyświetlona lista plików
wchodzących w skład bieżącego albumu.
Wskazówka
Aby przejść do następnego pliku lub powrócić do
poprzedniego, naciśnij . lub >.
MOUNTAIN
FAMILY
Wybór albumu i pliku
4
5
6
7
8
9
10
0
DVD TOP
MENU/
ALBUM–
Gdy lista wszystkich plików lub
albumów nie mieści się w oknie,
wyświetlany jest pasek przewijania.
Naciśnij przycisk c, aby wybrać pasek
przewijania, i przewijaj listę za pomocą
przycisków X/x. Nacisnij przycisk C lub
O RETURN, aby powrócic do listy
plików lub albumów.
DVD MENU/
ALBUM+
ENTER
O RETURN
DVD
DISPLAY
C/X/x/c
5
1
Naciśnij X/x, aby wybrać
(ALBUM), a następnie naciśnij ENTER
lub c.
Pojawia się lista albumów znajdujących
się na płycie.
MOUNTAIN
JPEG
FAMILY
FLOWER
GARDEN
TRAIN
CAR
3
32PL
Za pomocą przycisków X/x wybierz
odpowiedni plik, a następnie naciśnij
przycisk ENTER.
Rozpoczyna się odtwarzanie wybranego
pliku.
Naciśnij przycisk DVD DISPLAY.
Zostanie wyświetlone Menu sterowania
i tytuł płyty z plikami w formacie JPEG.
2
JPEG
1.HAPPY
2.BIRTHDAY
3.CELEBRATION
4.CHRISTMAS
5.MOM
6.BASEBALL
7.PARTY
8.DAD
9.TRAVEL
10.FRIEND
11.DRIVE
Powrót do poprzedniego ekranu
Naciśnij przycisk O RETURN lub C.
Wyłączanie wyświetlacza
Naciśnij przycisk DVD DISPLAY.
Uwagi
•W nazwach albumów lub plików można używać
wyłącznie znaków alfanumerycznych. Wszelkie
inne znaki wyświetlane są w postaci „ ”.
•Przed rozpoczęciem odtwarzania płyty lub
dokonaniem wyboru albumu w kroku 2, tytuł
albumu jest wyświetlany w menu sterowania jako
„**Album” (gdzie ** oznacza numer), po czym
wyświetlany jest tytuł albumu.
Wskazówka
Przy pomocy przycisków X/x wybierz
album, który chcesz odtwarzać, a
następnie naciśnij przycisk ENTER.
Po włożeniu płyty z plikiem JPEG, można wybrać
album przy pomocy przycisków DVD MENU/
ALBUM+ lub DVD TOP MENU/ALBUM– na
pilocie.
Pokaz slajdów podczas
odtwarzania płyt z plikami JPEG
(tylko płyty JPEG)
5
6
7
8
9
10
0
4
5
6
7
8
9
10
0
M
H
H
C/c
1
Naciśnij przycisk M podczas
wyświetlania obrazu w formacie JPEG.
Pokaz slajdów rozpocznie się od obecnie
wyświetlanego obrazu.
2
Naciśnij przycisk H jeśli chcesz
zakończyć Pokaz slajdów.
Powrót do normalnego odtwarzania
począwszy od obecnie wyświetlanego
obrazu.
Zmiana czasu odstępu między
obrazami wyświetlanymi podczas
Pokazu slajdów
Odtwarzanie płyt
4
Obracanie obecnie wyświetlanego
obrazu
Obróć wyświetlany obraz przy pomocy
przycisków C/c
Każde naciśnięcie przycisku c powoduje
obrót obrazu o 90° zgodnie z ruchem
wskazówek zegara.
Każde naciśnięcie przycisku C powoduje
obrót obrazu o 90° w kierunku przeciwnym
do ruchu wskazówek zegara.
Uwaga
Nie można obracać obrazu podczas Pokazu
slajdów. Przed taką oeracją naciśnij przycisk H,
aby powrócić do normalnego trybu odtwarzania.
t
Każde naciśnięcie przycisku M podczas
Pokazu slajdów powoduje zmianę czasu
odstępu. Po każdym naciśnięciu przycisku
wskaźnik na wyświetlaczu zmienia się w
następujący sposób:
1M t 2M t 3M
Odstęp 3M jest krótszy niż 2M.
Uwaga
Podczas Pokazu slajdów obrazy mogą być
wyświetlane tylko w jednym kierunku.
33PL
przewijania, a następnie przewijaj listę
za pomocą przycisków X/x. Naciśnij
przycisk c lub O RETURN, aby
powrócić do listy utworów.
Ikona paska przewijania jest dostępna,
pod warunkiem, że zaprogramowano
ponad 9 utworów lub albumów.
Tworzenie własnego
programu
(Program Play)
Zawartość płyty można odtwarzać w
wybranej kolejności, programując
odpowiednio kolejność utworów na płycie w
celu utworzenia własnego programu.
Maksymalna liczba utworów, które można
zaprogramować to 25.
2
Kursor przesuwa się do utworu (w tym
wypadku „1”). Przed rozpoczęciem
programowania utworów zapisanych w
formacie MP3, należy wybrać album.
Program
1 Album
2 Album
Track
3 Album2(CD)
ALL TRACKS
4 Album1 TRACK1
5 Album2 TRACK2
6 Album3 TRACK3
7
4 TRACK4
8
5 TRACK5
9
6 TRACK6
10
7 TRACK7
8 TRACK8
9 TRACK9
PLAY
MODE
REPEAT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
0
Przyciski
numeryczne
ENTER
O RETURN
CLEAR
1
3
W trybie zatrzymania naciśnij
kilkakrotnie przycisk PLAY MODE, aż
na wyświetlaczu pojawi się komunikat
„PGM”.
Na ekranie telewizora zostanie
wyświetlone menu programowania.
Wybierz, na przykład, utwór lub płytę
MP3.
Program
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Total Time - - : - -
W celu sprawdzenia wcześniej
stworzonych utworów lub albumów,
naciśnij przycisk C, aby wybrać pasek
34PL
Total Time - - : - -
W celu wyboru utworu, który nie jest
wyświetlany w oknie, naciśnij przycisk
c, aby wybrać pasek przewijania i
przewijaj listę za pomocą przycisków
X/x. Naciśnij C lub O RETURN, aby
powrócić do listy utworów.
Ikona paska przewijania jest dostępna,
pod warunkiem, że zaprogramowano
ponad 9 utworów.
H
C/X/x/c
Naciśnij c.
Wybierz utwór, który chcesz
zaprogramować.
Wybierz, na przykład, utwór „7”.
Program
1 Album
2 Album
Track
3 Album2(CD)
ALL TRACKS
4 Album1 TRACK1
5 Album2 TRACK2
6 Album3 TRACK3
7
4 TRACK4
8
5 TRACK5
9
6 TRACK6
10
7 TRACK7
8 TRACK8
9 TRACK9
Total Time - - : - -
4
Naciskaj przyciski X/x lub przyciski
numeryczne w celu wybrania utworu
„7”, a następnie naciśnij przycisk
ENTER.
Program
1 TRACK7
2
3
4
5
6
7
8
9
10
5
Total Time - - : - -
•Ta funkcja odtwarzania zaprogramowanego nie
jest dostepna dla plyt DVD i plików JPEG.
•Po wyjęciu płyty funkcja odtwarzania programu
zostaje anulowana, a program skasowany.
•Jeśli zaprogramowano utwory w formacie MP3,
w miejsce całkowitego czasu trwania
zaprogramowanych utworów wyświetlany jest
symbol „--:--”.
Wskazówka
Zaprogramowane utwory można odtwarzać z
powtarzaniem. Podczas odtwarzania utworów w
trybie Programme Play należy nacisnąć przycisk
REPEAT lub dla opcji [REPEAT] w Menu
sterowania wybrać ustawienie [ALL] (strona 37).
Odtwarzanie płyt
Całkowity czas trwania zaprogramowanych
utworów (za wyjątkiem plików MP3)
Uwagi
Aby zaprogramować pozostałe utwory,
powtórz czynności od 2 do 4.
Zaprogramowane utwory wyświetlane
są w wybranej kolejności.
6
Naciśnij przycisk H, aby rozpocząć
odtwarzanie utworów w
zaprogramowanej kolejności.
Rozpoczyna się odtwarzanie w trybie
Programme Play.
Po zakończeniu odtwarzania programu
można ponownie rozpocząć jego
odtwarzanie, naciskając przycisk H.
Powrót do normalnego trybu
odtwarzania
W trybie zatrzymania naciśnij kilkakrotnie
przycisk PLAY MODE, aż z wyświetlacza
panelu przedniego zniknie komunikat
„PGM”.
Inne czynności
Czynność
Wykonaj poniższą czynność
Wyłączyć menu W trybie zatrzymania naciśnij
programowania przycisk PLAY MODE, aby
wyłączyć menu
programowania.
Anulować
Naciskanie przycisku CLEAR
zaprogramowan w punkcie 5 powoduje kolejne
ą kolejność
anulowanie ostatnio
zapamiętanych programów.
35PL
Odtwarzanie losowe
(Shuffle Play)
Urządzenie pozwala odtwarzać utwory „w
kolejności losowej”. Kolejne użycie funkcji
„odtwarzania losowego” spowoduje
ułożenie utworów w innej kolejności.
Ustawianie trybu odtwarzania w
kolejności losowej w Menu
sterowania
Możesz wybrać między opcją normalnego
odtwarzania w kolejności losowej a opcją
odtwarzania albumów w kolejności losowej
(dotyczy tylko plików MP3).
PLAY
MODE
4
5
6
7
8
9
10
0
H
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
0
ENTER
C/X/x/c
DVD
DISPLAY
H
1
Naciśnij przycisk DVD DISPLAY.
Zostanie wyświetlone Menu sterowania.
1
2
W trybie zatrzymania naciśnij
kilkakrotnie przycisk PLAY MODE, aż
na wyświetlaczu pojawi się komunikat
„SHUF”.
HOME TOWN
ROCK BEST HIT
(15)
Podczas odtwarzania płyty w formacie
MP3 można odtwarzać wszystkie utwory
z albumów w kolejności losowej.
Szczegóły dotyczące losowej kolejności
odtwarzania albumu znajdują się na
stronie 36.
2
Naciśnij H.
Powrót do normalnego trybu
odtwarzania
W trybie zatrzymania naciśnij kilkakrotnie
przycisk PLAY MODE, aż z wyświetlacza
zniknie komunikat „SHUF” (funkcja
SHUFFLE anulowana). W ten sam sposób
można anulować funkcję SHUFFLE
(ALBUM).
36PL
Naciśnij X/x, aby wybrać
(PLAY MODE), a następnie naciśnij
ENTER lub c.
MP3
CONTINUE
CONTINUE(ALBUM)
SHUFFLE
SHUFFLE(ALBUM)
PROGRAM
3
Za pomocą przycisków X/x wybierz
ustawienie SHUFFLE lub SHUFFLE
(ALBUM) i naciśnij przycisk ENTER.
SHUFFLE (KOLEJNOŚĆ LOSOWA):
Odtwarzanie utworów na płycie w
kolejności losowej.
SHUFFLE (ALBUM) (KOLEJNOŚĆ
LOSOWA (ALBUM)): Odtwarzanie
utworów z wybranego albumu w
kolejności losowej.
4
Naciśnij H.
Rozpoczyna się odtwarzanie losowe w
wybranym trybie.
Uwaga
(Repeat Play)
Istnieje możliwość odtwarzania wszystkich
tytułów/utworów/plików znajdujących się na
płycie lub pojedynczych tytułów/rozdziałów/
utworów.
W trybie odtwarzania losowego lub
odtwarzaniu programu, urządzenie
powtarza utwory w kolejności losowej lub
zaprogramowanej.
Nie można korzystać z funkcji Repeat Play
podczas odtwarzania płyty VIDEO CD z
funkcją PBC (strona 28).
Odtwarzanie płyt
Odtwarzanie losowe jest anulowane w momencie
wyjęcia płyty. Tryb odtwarzania jest zmieniany w
następującej kolejności:
SHUFFLE t CONTINUE
SHUFFLE (ALBUM) t CONTINUE
(ALBUM)
Odtwarzanie z
powtarzaniem
REPEAT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
0
H
C/X/x/c
DVD
DISPLAY
1
ENTER
Naciśnij przycisk DVD DISPLAY.
Zostanie wyświetlone Menu sterowania.
2
Naciskaj przyciski X/x, aby wybrać
(REPEAT), a następnie
naciśnij ENTER.
Jeśli nie zostanie wybrana opcja [OFF],
wskaźnik [REPEAT] zaświeci się na
zielono.
ciąg dalszy
37PL
3
x Przy włączonym trybie Programme
Play
Wybierz ustawienie Repeat Play, a
następnie naciśnij przycisk ENTER.
DVD
1 2 ( 2 7 ) TITLE12
18(34)
T
1:32:55
OFF
ALL
TITLE
CHAPTER
x Podczas odtwarzania płyty DVD
• OFF: funkcja powtarzania nie
działa.
• ALL: powtarzane są wszystkie
tytuły.
• TITLE: powtarzany jest bieżący
tytuł.
• CHAPTER: powtarzany jest
bieżący rozdział.
x Podczas odtwarzania płyt VIDEO
CD/ Super Audio CD/CD/MP3 przy
trybie Programme Play w pozycji OFF
• OFF: funkcja powtarzania nie
działa.
• ALL: powtarzanie wszystkich
utworów na płycie lub powtarzanie
bieżącego albumu (tylko gdy w
trybie odtwarzania wybrana
została opcja CONTINUE
(ALBUM) lub SHUFFLE
(ALBUM)).
• TRACK: powtarzany jest bieżący
utwór.
x Podczas odtwarzania pliku JPEG
• OFF: funkcja powtarzania nie
działa.
• ALL: powtarzanie wszystkich
plików na płycie (gdy w trybie
odtwarzania wybrana została opcja
CONTINUE) lub powtarzanie
bieżącego albumu (gdy w trybie
odtwarzania wybrana została opcja
CONTINUE (ALBUM)).
38PL
• OFF: funkcja powtarzania nie
działa.
• ALL: powtarzanie w trybie
Programme Play.
DVD
Uwagi
•W zależności od płyty DVD, tryb Repeat Play nie
działa.
•Tryb Repeat Play jest anulowany w momencie
wyjęcia płyty z urządzenia.
•Jeśli wybrana została opcja [ALL], tryb Repeat
Play jest ograniczony do 5 powtórzeń.
Wskazówki
•Tryb Repeat Play można ustawić w trybie
zatrzymania.
Po wybraniu funkcji [REPEAT] naciśnij przycisk
H.
Urządzenie zacznie odtwarzać utwory w trybie
Repeat Play.
•Można szybko uzyskać informacje o stanie
funkcji [REPEAT].
Naciśnij przycisk REPEAT na pilocie.
•Funkcję Repeat Play można wykonać w
przypadku tytułów DVD zawierających
rozdziały.
Przeszukiwanie płyty
(Scan, Slow-motion Play)
6
7
8
9
10
0
Kierunek odtwarzania
1M t 2M
t
5
SLOW
/
m/M
Kierunek przeciwny
1m t 2m
t
H
4
Po każdym naciśnięciu przycisku m lub
M podczas przeglądania szybkość
odtwarzania się zmienia. Dostępne są dwie
szybkości. Po każdym naciśnięciu przycisku
wskaźnik na wyświetlaczu zmienia się w
następujący sposób:
Odtwarzanie płyt
Określone miejsce na płycie można szybko
odnaleźć dzięki funkcji monitorowania
obrazu lub odtwarzania obrazu w
zwolnionym tempie.
Zmiana szybkości skanowania
(dotyczy tylko płyt DVD/VIDEO CD)
Prędkość odtwarzania 2M/2m jest
większa niż 1M/1m.
Odtwarzanie w zwolnionym
tempie (Slow-motion play)
(tylko płyty DVD/VIDEO CD)
Szybkie wyszukiwanie miejsca na
płycie podczas szybkiego
przewijania do przodu lub do tyłu
(Scan)
1
2
Naciśnij przycisk m lub M podczas
odtwarzania płyty.
Po odnalezieniu szukanego miejsca na
płycie naciśnij przycisk H, aby
powrócić do normalnej szybkości.
Aby powrócić do normalnej szybkości
odtwarzania, naciśnij przycisk H.
Zmiana szybkości odtwarzania w
trybie Slow-motion
Po każdym naciśnięciu przycisku
lub
podczas odtwarzania w trybie Slow-motion,
szybkość odtwarzania się zmienia. Dostępne
są dwie szybkości. Po każdym naciśnięciu
przycisku wskaźnik na wyświetlaczu zmienia
się w następujący sposób:
Kierunek odtwarzania
2 t1
t
•W wypadku niektórych płyt DVD/VIDEO CD
niektóre spośród opisanych operacji mogą być
niemożliwe do wykonania.
•Podczas przeszukiwania lub odtwarzania w
zwolnionym tempie urządzenie nie odtwarza
dźwięku.
Naciśnij przycisk
lub
gdy urządzenie
znajduje się w trybie pauzy.
Kierunek przeciwny (tylko płyty DVD)
2 t1
t
Uwagi
Prędkość odtwarzania 2
niż 1 /1 .
/2
jest mniejsza
39PL
Wyszukiwanie tytułu/
rozdziału/utworu/
indeksu/albumu/pliku
Wyszukiwanie tytułu/utworu/
albumu lub pliku
1
Zostanie wyświetlone Menu sterowania.
2
Istnieje możliwość wyszukiwania tytułu
(DVD), rozdziału (DVD), utworu (CD,
VIDEO CD, Super Audio CD, MP3),
indeksu (VIDEO CD, Super Audio CD),
albumu (MP3, JPEG) i pliku (JPEG).
Ponieważ tytułom, utworom, albumom i
plikom na płycie są przyporządkowane
niepowtarzalne nazwy, można wybrać jedną
z nich z Menu sterowania. Rozdziałom i
indeksom na płycie są również
przyporządkowane niepowtarzalne numery,
co pozwala wybrać żądany rozdział lub
indeks, wprowadzając odpowiedni numer.
Można również wyszukiwać konkretny
punkt na podstawie kodu czasowego (TIME
SEARCH).
Nie istnieje możliwość wyszukiwania sceny
na płycie VIDEO CD (przy włączonej
funkcji PBC).
Naciśnij przycisk DVD DISPLAY.
Naciskaj przyciski X/x, aby wybrać
metodę wyszukiwania, a następnie
naciśnij ENTER lub c.
x Podczas odtwarzania płyty DVD
(TITLE)
x Podczas odtwarzania płyty VIDEO
CD
(TRACK)
x Podczas odtwarzania płyty Super
Audio CD
(TRACK)
x Podczas odtwarzania płyty CD
(TRACK)
x Podczas odtwarzania płyty MP3
(ALBUM) lub
(TRACK)
x Podczas odtwarzania pliku JPEG
(ALBUM) lub
(FILE)
Przyciski
numeryczne
C/X/x/c
DVD
DISPLAY
40PL
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
0
Przykładowo, gdy wybrana zostanie
opcja
(TRACK),
wyświetlona zostaje lista utworów
znajdujących się na płycie.
CD
ENTER
O RETURN
CLEAR
CD
1.HIGHWAY
2.VIEW POINT
3.MY CHILDREN
4.DANCING
5.GOOD TASTE
6.DESTINATION
7.MARATHON
8.PLACE-KICK
9.TAKE IT EASY
10.PORT TOWER
11.STANDARD
12.LADY
Gdy lista wszystkich utworów lub
albumów nie mieści się w oknie,
wyświetlany jest pasek przewijania.
Naciśnij przycisk c, aby wybrać pasek
przewijania, i przewijaj listę za pomocą
przycisków X/x. Naciśnij przycisk C lub
O RETURN, aby powrócic do listy
utworów lub albumów.
3
CD
CD
Zapis „** (**)” zmienia się na „-- (**)”.
DVD
1 2 ( 2 7 ) TITLE12
––(34)
T
1:32:55
Naciskaj przyciski X/x aby wybrać
żądany utwór, a następnie naciśnij
ENTER.
4
Urządzenie rozpocznie odtwarzanie od
wybranego utworu.
Usuń wybraną liczbę, naciskając
przycisk CLEAR, a następnie wybierz
inną.
Naciśnij przycisk DVD DISPLAY.
Zostanie wyświetlone Menu sterowania.
2
Naciskaj przyciski X/x, aby wybrać
metodę wyszukiwania.
x Podczas odtwarzania płyty DVD
x Podczas odtwarzania płyty VIDEO
CD (bez funkcji PBC)
(INDEX)
(INDEX)
Przykładowo, gdy wybrana zostanie
opcja
(CHAPTER),
zaznaczona zostaje opcja „** (**)”
(gdzie ** oznacza liczbę).
Liczba w nawiasach oznacza całkowitą
liczbę rozdziałów lub indeksów.
1:32:55
Naciśnij ENTER.
Urządzenie rozpocznie odtwarzanie od
wybranego numeru.
W przypadku odtwarzania płyty VIDEO CD z
funkcjami PBC, funkcja wyszukiwania indeksu nie
jest dostępna.
Wyłączanie Menu sterowania
x Podczas odtwarzania płyty Super
Audio CD
T
5
Uwaga
(CHAPTER)
DVD
1 2 ( 2 7 ) TITLE12
18(34)
Naciskaj przyciski X/x lub przyciski
numeryczne, aby wybrać numer
rozdziału lub indeksu, który chcesz
odnaleźć.
Jeśli popełnisz błąd
Wyszukiwanie rozdziału/indeksu
1
DVD
Odtwarzanie płyt
13.STAY
14.BAD
15.BEAUTIFUL
16.HOLD.ME
17.FIRST TIME
18.BLUE SKY
19.OUR EARTH
20.NO NAME
21.SWEETEST
22.KISS ME
23.FIRE
24.ANGEL
3
Naciśnij przycisk ENTER lub c.
DVD
Naciśnij kilkakrotnie przycisk DVD
DISPLAY, aż Menu sterowania zostanie
wyłączone.
Wyszukiwanie konkretnego punktu
przy użyciu kodu czasowego (TIME
SEARCH)
Przykład: Gdy szukasz czasu odtwarzania
bieżącego tytułu na płycie DVD
1 W kroku 2 wybierz opcję
(TIME).
Spowoduje to wybranie pozycji
„T **:**:**” (czas odtwarzania bieżącego
tytułu).
2 Naciśnij przycisk ENTER lub c.
Wskazanie „T--:--:--” pojawi się ponad
wskazaniem „T**:**:**”.
3 Wprowadź kod czasowy za pomocą
przycisków numerycznych, a następnie
naciśnij przycisk ENTER.
Na przykład, aby odnaleźć żądane miejsce
znajdujące się 2 godziny, 10 minut i 20
sekund od początku płyty, wpisz „2:10:20”.
ciąg dalszy
41PL
Uwagi
•Wyświetlany numer tytułu, rozdziału lub utworu
jest taki sam, jak numer zapisany na płycie.
•Funkcja wyszukiwania według kodu czasowego
nie jest dostępna dla płyty VIDEO CD (z
uruchomioną funkcją PBC).
•Jeżeli odtwarzasz płytę DVD, wprowadź czas
odtwarzania bieżącego tytułu korzystając z kodu
czasowego. Jeżeli odtwarzasz płytę CD, Super
Audio CD, VIDEO CD lub MP3, wprowadź czas
odtwarzania bieżącego utworu korzystając z
kodu czasowego.
Wskazówka
Możesz zmieniać wskazanie wyświetlacza, aby
wyświetlany był czas odtwarzania lub pozostały
czas. Szczegółowe informacje znajdują się w sekcji
„Sprawdzanie czasu odtwarzania oraz pozostałego
czasu odtwarzania” (strona 45).
Przeglądanie
informacji o płycie
Sprawdzanie czasu odtwarzania i
czasu pozostałego do końca
utworu na wyświetlaczu panelu
przedniego
Informacje o płycie, takie jak pozostały czas
odtwarzania, całkowita liczba tytułów na
płycie DVD albo utworów na płycie CD,
Super Audio CD, VIDEO CD lub MP3,
bądź też plików w formacie JPEG można
sprawdzić na wyświetlaczu (strona 88).
4
5
6
7
8
9
10
0
DISPLAY
Naciśnij przycisk DISPLAY.
Każdorazowe naciśnięcie przycisku
DISPLAY w trakcie odtwarzania płyty
powoduje zmianę wskazań wyświetlacza w
przedstawiony poniżej sposób.
42PL
Podczas odtwarzania płyty DVD
Czas odtwarzania oraz numer bieżącego tytułu
Dotyczy odtwarzania płyty VIDEO CD
(bez funkcji PBC), Super Audio CD lub
CD
Czas odtwarzania i numer bieżącego utworu
(podczas odtwarzania płyty CD)
Odtwarzanie płyt
Pozostały czas
odtwarzania bieżącego
tytułu
Pozostały czas
odtwarzania bieżącego
utworu
Czas odtwarzania oraz
numer bieżącego
rozdziału
Czas odtwarzania całej
płyty
Pozostały czas
odtwarzania bieżącego
rozdziału
Pozostały czas
odtwarzania płyty
Tytuł utworu a)
Tytuł utworu a)
Bieżące pole
akustyczne b)
Bieżące pole akustyczne b)
Głośność b)
Głośność b)
ciąg dalszy
43PL
Podczas odtwarzania płyty MP3
Podczas odtwarzania pliku JPEG
Czas odtwarzania i numer bieżącego utworu
Numer bieżącego pliku
Pozostały czas
odtwarzania bieżącego
utworu
Nazwa pliku
Nazwa utworu (pliku) i
czas odtwarzania
Nazwa albumu
(folderu) c)
Nazwa albumu (folderu) c)
Bieżące pole
akustyczne b)
Bieżące pole
akustyczne b)
Głośność b)
Głośność b)
44PL
Po uruchomieniu funkcji odtwarzania
programu
Liczba zaprogramowanych utworów oraz całkowity
czas odtwarzania
Tytuł utworu a)
Bieżące pole
akustyczne b)
Głośność b)
Wskazówki
•Podczas odtwarzania płyt VIDEO CD z
funkcjami PBC, wyświetlany jest tylko czas
odtwarzania sceny.
•Czas odtwarzania i czas pozostały do końca
bieżącego rozdziału, tytułu, utworu, sceny lub
płyty zostanie również wyświetlony na ekranie
telewizora. Szczegóły na temat odczytywania tych
informacji można znaleźć w sekcji „Sprawdzanie
czasu odtwarzania oraz pozostałego czasu
odtwarzania”.
Sprawdzanie czasu odtwarzania
oraz pozostałego czasu
odtwarzania
Można sprawdzić czas odtwarzania oraz
pozostały czas odtwarzania bieżącego tytułu,
rozdziału lub utworu, a także całkowity czas
odtwarzania płyty. Ponadto można
wyświetlić tekst zawarty na płytach DVD/
CD/Super Audio CD oraz zapisane na płycie
nazwy folderów MP3/nazwy plików/etykiety
ID3 (tylko tytuły piosenek).
a) Niniejsza informacja jest pomijana jeśli
dane te nie istnieją.
b)Powrót do pierwszej informacji po
upłynięciu czasu wyświetlania.
c) Powraca do pierwszej informacji po
zakończeniu przewijania tekstu.
Uwagi
•W wypadku niektórych płyt oraz trybów
odtwarzania informacje o płycie mogą nie być
wyświetlane.
•Znacznik ID3 dotyczy tylko wersji 1.
•Jeśli odtwarzany plik MP3 posiada opis w
formacie ID3, zawarta w opisie informacja jest
wyświetlana jako nazwa utworu (pliku).
•W nazwach albumów lub plików można używać
wyłącznie znaków alfanumerycznych. Wszelkie
inne znaki wyświetlane są w postaci „ ”.
Odtwarzanie płyt
Pozostały czas
odtwarzania bieżącego
utworu
•W następujących przypadkach czas, który
upłynął od początku odtwarzania i pozostały czas
odtwarzania utworu może nie być dokładnie
wyświetlany.
– podczas odtwarzania pliku MP3 w trybie VBR
(ze zmienną szybkością transmisji).
– podczas przewijania do przodu lub do tylu.
4
5
6
7
8
9
10
0
DISPLAY
DVD
DISPLAY
ciąg dalszy
45PL
1
• D–**:**
Pozostały czas odtwarzania
bieżącej płyty
Podczas odtwarzania naciśnij przycisk
DVD DISPLAY.
Zostanie wyświetlone Menu sterowania.
DVD
1 2 ( 2 7 ) TITLE12
18(34)
T
1:32:55
DVD
x Podczas odtwarzania płyty MP3
• T **:**
Czas odtwarzania bieżącego
utworu
• T–**:**
Pozostały czas odtwarzania
bieżącego utworu
Typ płyty
Informacje o czasie
2
Naciskaj przycisk DISPLAY, aby
zmienić informacje o czasie.
Wygląd wyświetlacza oraz rodzaj
informacji o czasie, które można
sprawdzić, zależą od odtwarzanej płyty.
x Podczas odtwarzania płyty DVD
• T **:**:**
Czas odtwarzania bieżącego tytułu
• T–**:**:**
Pozostały czas odtwarzania
bieżącego tytułu
• C **:**:**
Czas odtwarzania bieżącego
rozdziału
• C–**:**:**
Pozostały czas odtwarzania
bieżącego rozdziału
• **:**:**
Czas odtwarzania menu lub
bieżącego tytułu bez rozdziału
Wyłączanie Menu sterowania
Naciśnij kilkakrotnie przycisk DVD
DISPLAY, aż Menu sterowania zostanie
wyłączone.
Uwagi
•Wyświetlane są jedynie znaki alfabetyczne.
•Zależnie od typu odtwarzanej płyty urządzenie
może wyświetlać tylko ograniczoną liczbę
znaków. W wypadku niektórych płyt mogą
również nie być wyświetlane wszystkie znaki
tekstu.
Sprawdzanie informacji o dacie
(tylko pliki JPEG)
Można sprawdzić informacje o dacie podczas
odtwarzania jeśli dane obrazu JPEG
zawierają etykietę Exif*.
x Podczas odtwarzania płyty VIDEO
CD (z funkcjami PBC)
• **:**
Czas odtwarzania bieżącej sceny
x Dotyczy odtwarzania płyty VIDEO CD
(bez funkcji PBC), Super Audio CD lub
CD
• T **:**
Czas odtwarzania bieżącego
utworu
• T–**:**
Pozostały czas odtwarzania
bieżącego utworu
• D **:**
Czas odtwarzania bieżącej płyty
46PL
DVD
DISPLAY
4
5
6
7
8
9
10
0
Podczas odtwarzania naciśnij przycisk
DVD DISPLAY.
Zostanie wyświetlone Menu sterowania.
JPEG
01 / 01/ 2004
Informacja o dacie
* „Exchangeable Image File Format” jest
formatem obrazu kamery cyfrowej
zdefiniowanym przez Japan Electronics and
Information technology Industries Association
(JEITA).
Odtwarzanie płyt
MOUNTAIN
FAMILY
1 ( 2 0 ) BIRTHDAY
Uwaga
Jeśli na płycie nie zapisano informacji o dacie lub
jeśli dane te uległy uszkodzeniu, urządzenie nie
może ich wyświetlić.
Wskazówka
Możesz zmienić kolejność wyświetlania informacji
o dacie w pozycji [JPEG DATE] w [CUSTOM
SETUP] (strona 75).
47PL
2
Ustawienia dźwięku
Zostaną wyświetlone opcje menu
AUDIO.
Zmiana dźwięku
Jeśli na płycie DVD nagrano wiele ścieżek
dźwiękowych w różnych językach, podczas
odtwarzania płyty można wybrać
odpowiedni język.
Jeśli płyta DVD została nagrana w wielu
formatach audio (PCM, Dolby Digital,
MPEG audio lub DTS), podczas
odtwarzania płyty można wybrać
odpowiedni format.
W wypadku stereofonicznych płyt CD,
VIDEO CD lub płyt z plikami MP3 można
wybrać dźwięk prawego lub lewego kanału i
odtwarzać go jednocześnie przez prawy i
lewy głośnik (w takim przypadku następuje
utrata efektu stereofonicznego). Na
przykład, w czasie odtwarzania płyty
zawierającej partie wokalne w prawym, a
partie instrumentalne w lewym kanale,
można wybrać kanał lewy i przez oba
głośniki słuchać jedynie partii
instrumentalnych.
AUDIO
X/x
DVD
DISPLAY
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
0
DVD
1 2 ( 2 7 ) TITLE12
18(34)
T
1:32:55
1: ENGLISH
2: FRENCH
3: SPANISH
3
DVD
Naciśnij X/x, aby wybrać żądany
sygnał audio.
x Podczas odtwarzania płyty DVD
W zależności od płyty DVD zmienia się
wybór dostępnych języków.
Cztery cyfry na wyświetlaczu oznaczają
kod języka. Kody języków można
znaleźć na liście kodów języków
stronie 91. Jeśli ten sam język jest
wyświetlany na liście przynajmniej dwa
razy, oznacza to, że płyta DVD jest
nagrana w wielu formatach audio.
x Podczas odtwarzania płyty VIDEO
CD, CD, lub MP3
Ustawienie domyślne zostało
podkreślone.
• STEREO: Standardowy dźwięk
stereofoniczny
• 1/L: Dźwięk lewego kanału
(monofoniczny)
• 2/R: Dźwięk prawego kanału
(monofoniczny)
x Podczas odtwarzania płyty Super
Audio CD
ENTER
Podczas odtwarzania naciśnij przycisk
DVD DISPLAY.
Zostanie wyświetlone Menu sterowania.
48PL
Naciśnij X/x, aby wybrać
(AUDIO), a następnie naciśnij ENTER.
W trybie zatrzymania wybór dostępnych
ustawień zależy od płyty Super Audio
CD.
• MULTI: Płyta posiada
wielokanałowy obszar
odtwarzania.
• 2CH: Płyta posiada 2-kanałowy
obszar odtwarzania.
• CD: Odtwarzanie płyty jako
konwencjonalnej płyty CD.
Uwaga
Nie wszystkie płyty dają do dyspozycji
powyższe trzy możliwości podczas
odtwarzania w trybie Super Audio CD.
Zależy to od konfiguracji warstw na
odtwarzanej płycie Super Audio CD.
4
* Wyświetlany jest komunikat [PCM],
[MPEG], [DTS] lub [DOLBY DIGITAL].
W wypadku formatu [DOLBY DIGITAL]
kanały odtwarzanego utworu są oznaczane
numerycznie w następujący sposób:
Dla Dolby Digital 5.1.
Naciśnij ENTER.
Składowa dźwięku przestrzennego 2
Naciśnij kilkakrotnie przycisk DVD
DISPLAY, aż Menu sterowania zostanie
wyłączone.
Uwagi
•W wypadku płyt, które nie zostały zapisane w
wielu formatach audio nie można zmieniać
dźwięku.
•Podczas odtwarzania płyty DVD dźwięk może
zmienić się automatycznie.
DOLBY DIGITAL 3 / 2 . 1
Składowa przednia 2
oraz składowa
środkowa 1
Składowa LFE 1 (Low
Frequency Effect – efekt
niskiej częstotliwości)
Przykłady wyglądu wyświetlacza:
Ustawienia dźwięku
Wyłączanie Menu sterowania
• PCM (stereo)
Wskazówki
PROGRAM FORMAT
•Opcję [AUDIO] można wybrać bezpośrednio,
naciskając przycisk AUDIO. Po każdym
naciśnięciu przycisku zmieniają się elementy.
•Informacje audio, w tym dotyczące języka oraz
kanału dźwięku płyty można znaleźć na
wyświetlaczu panelu przedniego.
PCM 48kHz 24bit
• Dolby Surround
PROGRAM FORMAT
DOLBY DIGITAL 2/0
DOLBY SURROUND
Wyświetlanie informacji audio o
płycie (tylko płyta DVD)
Po wybraniu funkcji opcji [AUDIO] na
ekranie zostaną wyświetlone symbole
kanałów, przez które jest odtwarzany
dźwięk.
Na przykład, w formacie Dolby Digital na
płycie DVD można zapisać wiele formatów
sygnału audio, począwszy od sygnału
monofonicznego aż po format 5.1. Liczba
nagranych kanałów na poszczególnych
płytach DVD może być różna.
Bieżący format audio*
DVD
1 2 ( 2 7 ) TITLE12
18(34)
• Dolby Digital 5.1ch
PROGRAM FORMAT
DOLBY DIGITAL 3/2.1
• DTS
PROGRAM FORMAT
DTS 3/2.1
Wskazówki
•Jeśli sygnał zawiera składowe surround sygnału,
np. LS, RS lub S, efekt dźwięku przestrzennego
jest wzmocniony.
•W wypadku odtwarzania ścieżki dźwiękowej
MPEG AUDIO, urządzenie odtwarza sygnały
PCM (stereo).
DVD
T
1:32:55
1: ENGLISH
PROGRAM FORMAT
DOLBY DIGITAL 3/2.1
49PL
Słuchanie dźwięku
przestrzennego
Aby korzystać z dźwięku przestrzennego,
wystarczy wybrać jedno ze wstępnie
zaprogramowanych pól akustycznych.
Pozwalają one słuchać w warunkach
domowych silnego i ekscytującego
brzmienia charakterystycznego dla sali
kinowej.
Aby wybrać pole akustyczne, naciśnij
kilkakrotnie przycisk AUTO FORMAT
DIRECT lub MODE na pilocie, aż na
wyświetlaczu panelu przedniego pojawi się
żądane pole akustyczne.
Automatyczny odczyt
wejściowego sygnału audio (AUTO
FORMAT DIRECT AUTO)
Za pomocą funkcji automatycznego
dekodowania formatu automatycznie
wykrywany jest rodzaj wejściowego sygnału
audio (Dolby Digital, DTS lub standardowy
dwukanałowy dźwięk stereofoniczny) i w
razie potrzeby przeprowadzane jest
odpowiednie dekodowanie. W trybie tym
dźwięk odtwarzany jest odpowiednio do
sposobu, w jaki został nagrany/zakodowany,
bez dodatkowych efektów (np. pogłosu).
Jednak w wypadku braku sygnałów o niskiej
częstotliwości (Dolby Digital LFE itp.) na
wyjściu do subwoofera zostanie
wygenerowany sygnał niskiej częstotliwości.
AUTO
FORMAT
DIRECT
50PL
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
0
Naciskaj przycisk AUTO FORMAT DIRECT
na pilocie, aż na wyświetlaczu panelu
przedniego pojawi się komunikat „A.F.D.
AUTO”.
Pole akustyczne
Wyświetlacz
AUTO FORMAT DIRECT
AUTO
A.F.D. AUTO
Korzystanie tylko z głośników
przednich oraz subwoofera (2
CHANNEL STEREO)
W trybie tym dźwięk jest odtwarzany tylko z
głośników przednich (lewego i prawego) i
subwoofera. W przypadku standardowych
źródeł dwukanałowego dźwięku
stereofonicznego przetwarzanie pola
akustycznego jest całkowicie pomijane.
Wielokanałowy zapis dźwięku
przestrzennego jest zamieniany na format
dwukanałowy.
Umożliwia to odtwarzanie dźwięku z
dowolnego źródła tylko za pomocą
głośników przednich (lewego i prawego)
oraz subwoofera.
MODE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
0
Naciskaj przycisk MODE na pilocie, aż na
wyświetlaczu panelu przedniego pojawi się
„2CH ST”.
Pole akustyczne
Wyświetlacz
2CHANNEL STEREO
2CH ST
Wybór pola akustycznego
(przycisk AUTO FORMAT DIRECT)
Wybór pola akustycznego
(Przycisk MODE)
AUTO FORMAT
DIRECT
MODE
2
3
1
2
3
4
5
6
4
5
6
7
8
9
7
8
9
10
0
10
0
Naciskaj przycisk AUTO FORMAT DIRECT
na pilocie, aż na wyświetlaczu panelu
przedniego pokaże się żądane pole
akustyczne.
Naciskaj przycisk MODE na pilocie, aż na
wyświetlaczu panelu przedniego pokaże
się żądane pole akustyczne.
Pole akustyczne
Wyświetlacz
Pole akustyczne
Wyświetlacz
2CHANNEL STEREO
2CH ST
AUTO FORMAT DIRECT
AUTO
A.F.D. AUTO
ROCK
ROCK
AUTO FORMAT DIRECT
PRO LOGIC
DOLBY PL
AUTO FORMAT DIRECT
PRO LOGICII MOVIE
PLII MOVIE
AUTO FORMAT DIRECT
PRO LOGICII MUSIC
PLII MUSIC
x AUTO FORMAT DIRECT PRO LOGIC
Dolby Pro Logic tworzy pięć kanałów
wyjściowych ze źródeł dwukanałowych. Tryb
ten przeprowadza dekodowanie Pro Logic
sygnału wejściowego i odtwarza sygnał
poprzez głośniki przednie, środkowe oraz
głośniki dźwięku przestrzennego.
Jednocześnie, kanał dźwięku przestrzennego
staje się monofoniczny.
x AUTO FORMAT DIRECT PRO LOGICII
MOVIE/MUSIC
System Dolby Pro LogicII umożliwia
utworzenie pięciu pełnozakresowych
kanałów wyjściowych ze źródeł
dwukanałowych. Odbywa się to przy użyciu
zaawansowanego, matrycowego dekodera
przestrzennego o wysokiej czystości, który
wydobywa właściwości przestrzenne z
oryginalnego nagrania, nie dodając przy tym
żadnych nowych dźwięków ani zabarwień
brzmienia.
POP
POP
JAZZ
JAZZ
CLASSIC
CLASSIC
NEWS
NEWS
SPORTS
SPORTS
MOVIE
MOVIE
Ustawienia dźwięku
1
x ROCK, POP, JAZZ, CLASSIC, NEWS,
SPORTS, MOVIE
Każdy tryb odtwarza dźwięk stosowny do
źródła.
Podczas korzystania ze słuchawek
Pole akustyczne
Wyświetlacz
HEADPHONE 2
CHANNEL STEREO
HP 2CH
HEADPHONE
SURROUND
HP SURR
x HEADPHONE 2CHANNEL STEREO
Ten tryb odtwarza dźwięk poprzez
słuchawki L/R. Standardowe źródła
dwukanałowego dźwięku (stereo) pomijają
przetwarzanie pola akustycznego.
Wielokanałowy zapis dźwięku
przestrzennego jest zamieniany na format
dwukanałowy.
ciąg dalszy
51PL
x HEADPHONE SURROUND
W tym trybie odtwarzany jest dźwięk
przestrzenny przez słuchawki L/R.
Aby wyłączyć funkcję efektów
dźwięku przestrzennego
Naciskaj kilkakrotnie przycisk AUTO
FORMAT DIRECT na pilocie, aż na
wyświetlaczu panelu przedniego pojawi się
„A.F.D. AUTO” lub naciśnij przycisk
MODE na pilocie, aby wyświetlić „2CH
ST”.
Korzystanie z funkcji
Sound Effect
Urządzenie pozwala wykorzystywać dwa
rodzaje efektów dźwiękowych poprzez
naciśnięcie przycisku. Wybierz dźwięk, który
będzie najlepiej odpowiadał Twoim
potrzebom.
Uwaga
Gdy sygnał wejściowy pochodzi ze źródła dźwięku
wielokanałowego, AUTO FORMAT DIRECT
PRO LOGIC i AUTO FORMAT DIRECT PRO
LOGICII MOVIE/MUSIC zostają wyłączone, a
sygnał jest wyprowadzany bezpośrednio.
DSGX
NIGHT MODE
Wskazówka
Aby przekazać dźwięk z odbiornika TV lub dźwięk
ze źródła dwukanałowego na 6 głośników
urządzenia, wybierz pole akustyczne inne niż
„AUTO FORMAT DIRECT AUTO” lub
„2CHANNEL STEREO”.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
0
Naciśnij przycisk NIGHT MODE lub DSGX
na pilocie.
Efekt dźwiękowy zostanie uruchomiony.
x NIGHT MODE
Ten tryb pozwala uzyskać jakość efektów
dźwiękowych czy dialogów
charakterystyczną dla nagłośnienia sal
kinowych, nawet przy niskim poziomie
głośności. Jest on szczególnie przydatny
podczas oglądania filmów nocą.
x DSGX
Po włączeniu trybu DSGX niskie
częstotliwości ulegają znacznemu
wzmocnieniu.
Wyłączanie efektu dźwiękowego
Naciśnij ponownie przycisk NIGHT MODE
lub DSGX na pilocie.
Uwagi
•Powyższe typy efektów dźwiękowych nie mogą
być wykorzystywane równocześnie.
•Podczas odtwarzania płyty Super Audio CD
funkcje te nie są dostępne.
52PL
3
Naciśnij przycisk ENTER lub c.
Numer kąta zmienia się na „-”.
Korzystanie z różnych funkcji
dodatkowych
DVD
1 2 ( 2 7 ) TITLE12
18(34)
Zmiana kątów
T
DVD
1:32:55
–(9)
4
Wybierz numer kąta za pomocą
przycisków numerycznych lub
przycisków X/x, a następnie naciśnij
przycisk ENTER.
Kąt jest zmieniany na wybrany przez
użytkownika.
Wyłączanie Menu sterowania
Przyciski
numeryczne
ANGLE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
0
Naciśnij kilkakrotnie przycisk DVD
DISPLAY, aż Menu sterowania zostanie
wyłączone.
Uwaga
W wypadku niektórych odtwarzaczy DVD zmiana
kąta może nie być możliwa, nawet jeśli obraz na
płycie DVD został zapisany pod różnymi kątami.
Wskazówka
Kąt można wybrać bezpośrednio, naciskając
przycisk ANGLE. Po każdym naciśnięciu
przycisku kąt ulega zmianie.
ENTER
C/X/x/c
DVD
DISPLAY
1
Korzystanie z różnych funkcji dodatkowych
Jeśli scena na płycie DVD została nagrana z
różnych ujęć, można zmienić kąt oglądania.
Na przykład, podczas odtwarzania sceny
poruszającego się pociągu można oglądać
obraz z przodu pociągu i z lewego lub
prawego okna pociągu bez przerywania jego
ruchu.
Podczas odtwarzania naciśnij przycisk
DVD DISPLAY.
Zostanie wyświetlone Menu sterowania.
2
Naciskaj przyciski X/x, aby wybrać
(ANGLE).
Zostanie wyświetlony numer kąta.
Liczba w nawiasie oznacza całkowitą
liczbę kątów. Wskaźnik [ANGLE]
świeci na zielono, gdy na płycie nagrana
jest scena pod wieloma kątami.
DVD
1 2 ( 2 7 ) TITLE12
18(34)
T
1:32:55
DVD
1(9)
53PL
Wyświetlanie napisów
dialogowych
Jeśli na płytach są nagrane napisy dialogowe,
można je włączać lub wyłączać podczas
odtwarzania. Jeśli na płycie nagrane są
napisy dialogowe w wielu wersjach
językowych, podczas odtwarzania można w
dowolnej chwili zmienić wersję językową lub
włączać i wyłączać napisy dialogowe. Na
przykład, można wybrać język do nauki, a
następnie włączyć napisy dialogowe, aby
lepiej rozumieć tekst wypowiadany na
ekranie.
3
Naciskaj przyciski X/x, aby wybrać
język.
W zależności od płyty DVD zmienia się
wybór dostępnych języków.
Cztery cyfry na wyświetlaczu oznaczają
kod języka. Kody języków można
znaleźć na liście kodów języków
stronie 91.
4
Naciśnij ENTER.
Anulowanie ustawienia napisów
dialogowych [SUBTITLE]
Podczas wykonywania kroku 3 wybierz
opcję [OFF].
Wyłączanie Menu sterowania
Naciśnij kilkakrotnie przycisk DVD
DISPLAY, aż Menu sterowania zostanie
wyłączone.
Uwaga
SUBTITLE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
0
W wypadku niektórych odtwarzaczy DVD, zmiana
napisów dialogowych może nie być możliwa,
nawet jeśli na płycie DVD zostały zapisane różne
wersje językowe.
Wskazówka
Napisy dialogowe można wybrać bezpośrednio,
naciskając przycisk SUBTITLE. Każde naciśnięcie
przycisku powoduje zmianę języka.
ENTER
C/X/x/c
DVD
DISPLAY
1
Podczas odtwarzania naciśnij przycisk
DVD DISPLAY.
Zostanie wyświetlone Menu sterowania.
2
Naciśnij X/x, aby wybrać
(SUBTITLE), a następnie naciśnij
ENTER lub c.
Zostaną wyświetlone opcje menu
[SUBTITLE].
DVD
1 2 ( 2 7 ) TITLE12
18(34)
T
1:32:55
OFF
1: ENGLISH
2: FRENCH
3: SPANISH
54PL
DVD
1
Blokowanie płyt
(CUSTOM PARENTAL CONTROL,
PARENTAL CONTROL)
Włóż płytę, którą chcesz zablokować.
Jeśli płyta jest odtwarzana, naciśnij
przycisk x, aby zatrzymać odtwarzanie.
2
W trybie zatrzymania naciśnij przycisk
DVD DISPLAY.
Zostanie wyświetlone Menu sterowania.
Niestandardowa kontrola
rodzicielska
Takie samo hasło niestandardowej kontroli
rodzicielskiej można ustawić nawet dla 25
płyt. W momencie ustawienia opcji kontroli
rodzicielskiej dla dwudziestej szóstej płyty,
ograniczenie odtwarzania dla pierwszej płyty
zostanie anulowane.
Przyciski
numeryczne
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
0
Naciskaj przyciski X/x, aby wybrać
(CUSTOM PARENTAL
CONTROL), a następnie naciśnij
ENTER lub c.
Wybrana zostaje opcja [CUSTOM
PARENTAL CONTROL].
DVD
1 2 ( 2 7 ) TITLE12
18(34)
T
DVD
1:32:55
ON
PASSWORD
4
Naciskaj przyciski X/x, aby wybrać
opcję [ON t], a następnie naciśnij
przycisk ENTER.
x Jeśli hasło nie zostało wprowadzone
Zostanie wyświetlony ekran
wprowadzania nowego hasła.
Korzystanie z różnych funkcji dodatkowych
Można ustawić dwa rodzaje ograniczeń
odtwarzania płyty.
• Custom Parental Control
(Niestandardowa kontrola rodzicielska)
Ograniczenia odtwarzania można ustawić
w taki sposób, aby urządzenie nie mogło
odtwarzać nieodpowiednich płyt.
• Parental Control (Kontrola rodzicielska)
Odtwarzanie niektórych płyt DVD może
być ograniczane według wcześniej
określonego parametru, na przykład wieku
widzów.
Takie samo hasło jest używane zarówno dla
funkcji kontroli rodzicielskiej, jak i dla
funkcji niestandardowej kontroli
rodzicielskiej.
3
CUSTOM PARENTAL CONTROL
Enter a new 4-digit password,
then press ENTER .
Za pomocą przycisków numerycznych
wprowadź 4-cyfrowe hasło, a następnie
naciśnij przycisk ENTER.
Zostanie wyświetlony ekran
potwierdzenia hasła.
x
C/X/x/c
DVD
DISPLAY
ENTER
O RETURN
ciąg dalszy
55PL
x Jeśli hasło zostało już wprowadzone
2 Za pomocą przycisków numerycznych
wprowadź 4-cyfrowe hasło, a następnie
naciśnij przycisk ENTER.
Zostanie wyświetlony ekran
wprowadzania hasła.
3 Za pomocą przycisków numerycznych
wprowadź 4-cyfrowe hasło, a następnie
naciśnij przycisk ENTER.
CUSTOM PARENTAL CONTROL
Enter password, then press
ENTER
.
4 Aby potwierdzić hasło, wprowadź je
ponownie za pomocą przycisków
numerycznych, a następnie naciśnij
przycisk ENTER.
5
Za pomocą przycisków numerycznych
wprowadź 4-cyfrowe hasło, a
następnie naciśnij przycisk ENTER.
Pojawia się komunikat [Custom
parental control is set.], a ekran powraca
do Menu sterowania.
Odtwarzanie płyty, dla której
została ustawiona funkcja
niestandardowej kontroli
rodzicielskiej
1
Jeśli podczas wprowadzania hasła
pomylisz się
Włóż płytę, dla której została
ustawiona funkcja niestandardowej
kontroli rodzicielskiej.
Zostanie wyświetlony ekran funkcji
[CUSTOM PARENTAL CONTROL].
Przed naciśnięciem przycisku ENTER
naciśnij przycisk C i wprowadź
prawidłową liczbę.
CUSTOM PARENTAL CONTROL
Jeśli popełnisz błąd
Custom parental control is already
set. To play, enter your password
and press ENTER .
Naciśnij przycisk O RETURN, a następnie
ponownie wykonaj czynności, począwszy od
punktu 3.
Wyłączanie Menu sterowania
Naciśnij kilkakrotnie przycisk DVD
DISPLAY, aż Menu sterowania zostanie
wyłączone.
Wyłączanie funkcji niestandardowej
kontroli rodzicielskiej
1 W kroku 4 wybierz opcję [OFF t], a
następnie naciśnij przycisk ENTER.
2 Za pomocą przycisków numerycznych
wprowadź 4-cyfrowe hasło, a następnie
naciśnij przycisk ENTER.
Zmiana hasła
1 W kroku 4 naciskaj przyciski X/x, aby
wybrać opcję [PASSWORD t], a następnie
naciśnij przycisk ENTER.
Zostanie wyświetlony ekran wprowadzania
hasła.
56PL
2
Za pomocą przycisków numerycznych
wprowadź 4-cyfrowe hasło, a
następnie naciśnij przycisk ENTER.
Urządzenie jest gotowe do odtwarzania.
Uwagi
•Przy zmianie warstwy lub obszaru płyty Super
Audio CD o indywidualnych ustawieniach
funkcji kontroli rodzicielskiej, pojawić się może
ekran z żądaniem wprowadzenia hasła.
•Przy dokonywaniu indywidualnych ustawień
funkcji kontroli rodzicielskiej dla płyty Hybrid
Super Audio CD, ustawienie to dotyczy jedynie
bieżącej warstwy.
Wskazówka
Jeśli zapomnisz hasła, za pomocą przycisków
numerycznych wprowadź 6-cyfrową liczbę
„199703”, gdy na ekranie [CUSTOM
PARENTAL CONTROL] pojawi się prośba o
hasło, a następnie naciśnij przycisk ENTER. Na
wyświetlaczu pojawi się prośba o wprowadzenie
nowego 4-cyfrowego hasła.
Ograniczanie odtwarzania dla
dzieci (kontrola rodzicielska)
(tylko płyta DVD)
3
x Jeśli hasło nie zostało wprowadzone
Zostanie wyświetlony ekran
wprowadzania nowego hasła.
Odtwarzanie niektórych płyt DVD może być
ograniczane według wcześniej określonego
parametru, na przykład wieku widzów.
Funkcja „Parental Control” umożliwia
ustawienie poziomu ograniczenia
odtwarzania.
Scena podlegająca ograniczeniu nie jest
odtwarzana lub jest zastępowana inną sceną.
C/X/x/c
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
0
CUSTOM SETUP
PARENTAL CONTROL
Enter a new 4-digit password,
then press ENTER .
Za pomocą przycisków numerycznych
wprowadź 4-cyfrowe hasło, a następnie
naciśnij przycisk ENTER.
Zostanie wyświetlony ekran
potwierdzenia hasła.
x Jeśli hasło zostało już wprowadzone
Zostanie wyświetlony ekran
wprowadzania hasła.
CUSTOM SETUP
PARENTAL CONTROL
ENTER
Enter password, then press
ENTER
.
O RETURN
Korzystanie z różnych funkcji dodatkowych
Przyciski
numeryczne
Naciskaj przyciski X/x aby wybrać
[PARENTAL CONTROL t], a
następnie naciśnij ENTER lub c.
DVD
SETUP
1
W trybie zatrzymania naciśnij przycisk
DVD SETUP.
Zostanie wyświetlony Ekran
konfiguracji.
2
Naciśnij X/x, aby wybrać [CUSTOM
SETUP], a następnie naciśnij ENTER
lub c.
Zostanie wyświetlone menu [CUSTOM
SETUP].
4
Za pomocą przycisków numerycznych
wprowadź hasło, a następnie naciśnij
przycisk ENTER.
Zostanie wyświetlony ekran ustawiania
poziomu ograniczenia odtwarzania i
zmiany hasła.
CUSTOM SETUP
PARENTAL CONTROL
LEVEL:
STANDARD:
CHANGE PASSWORD
OFF
USA
CUSTOM SETUP
PARENTAL CONTROL
TRACK SELECTION
OFF
AUDIO DRC:
STANDARD
DATA CD PRIORITY:
MP3
JPEG DATE:
MM/DD/YYYY
ciąg dalszy
57PL
5
Naciśnij X/x, aby wybrać [STANDARD],
a następnie naciśnij ENTER lub c.
Zostaną wyświetlone opcje funkcji
[STANDARD].
Jeśli popełnisz błąd
Naciśnij przycisk O RETURN lub C, aby
powrócić o poprzedniego ekranu.
Wyłączanie ekranu konfiguracji
CUSTOM SETUP
PARENTAL CONTROL
LEVEL:
OFF
STANDARD:
USA
CHANGE PASSWORD OTHERS
6
Naciskaj przyciski X/x, aby wybrać
obszar geograficzny jako poziom
ograniczenia odtwarzania, a następnie
naciśnij przycisk ENTER.
Zostanie wybrany obszar.
Jeśli zostanie wybrana opcja
[OTHERS t], za pomocą przycisków
numerycznych należy wybrać i
wprowadzić kod standardowy z tabeli
stronie 59.
7
Naciśnij X/x, aby wybrać [LEVEL], a
następnie naciśnij ENTER lub c.
Zostaną wyświetlone opcje funkcji
[LEVEL].
Naciskaj przycisk DVD SETUP, aż ekran
konfiguracji zostanie wyłączony.
Wyłączanie funkcji kontroli
rodzicielskiej i odtwarzanie płyty DVD
po wprowadzeniu hasła
W kroku 8 funkcję [LEVEL] ustaw na
[OFF].
Zmiana hasła
1 W kroku 5 za pomocą przycisku x wybierz
funkcję [CHANGE PASSWORD t], a
następnie naciśnij przycisk ENTER lub c.
Zostanie wyświetlony ekran wprowadzania
hasła.
2 Wykonaj czynność 3, aby wprowadzić
nowe hasło.
Odtwarzanie płyty, dla której
została ustawiona funkcja kontroli
rodzicielskiej
1
CUSTOM SETUP
PARENTAL CONTROL
LEVEL:
STANDARD:
8:
CHANGE PASSWORD 7:
6:
5:
4:
3:
2:
1:
8
PG13
PG
G
Za pomocą przycisków X/x wybierz
odpowiedni poziom, a następnie
naciśnij przycisk ENTER.
Ustawianie kontroli rodzicielskiej
zostało zakończone.
CUSTOM SETUP
PARENTAL CONTROL
LEVEL:
4:
STANDARD:
CHANGE PASSWORD
PG13
USA
Im mniejsza wartość, tym bardziej
rygorystyczne ograniczenia.
58PL
Zostanie wyświetlony ekran
[PARENTAL CONTROL].
OFF
NC17
R
Włóż płytę i naciśnij przycisk H.
2
Za pomocą przycisków numerycznych
wprowadź 4-cyfrowe hasło, a
następnie naciśnij przycisk ENTER.
Rozpocznie się odtwarzanie.
Uwagi
•W przypadku płyt DVD, które nie obsługują
funkcji kontroli rodzicielskiej, urządzenie nie
będzie ograniczać odtwarzania.
•W przypadku niektórych płyt DVD urządzenie
może wyświetlić prośbę o zmianę poziomu
zabezpieczenia rodzicielskiego podczas
odtwarzania płyty. W takim wypadku wprowadź
hasło i zmień poziom. Jeśli tryb Resume Play jest
wyłączony, zostanie przywrócony poziom
pierwotny.
Wskazówka
Kod strefy
Standard
Numer kodu
Argentyna
2044
Australia
2047
Austria
2046
Belgia
2057
Brazylia
2070
Chile
2090
Chiny
2092
Dania
2115
Filipiny
2424
Finlandia
2165
Francja
2174
Hiszpania
2149
Holandia
2376
Hongkong
2219
Indie
2248
Indonezja
2238
Japonia
2276
Kanada
2079
Korea
2304
Malezja
2363
Meksyk
2362
Niemcy
2109
Norwegia
2379
Nowa Zelandia
2390
Pakistan
2427
Portugalia
2436
Rosja
2489
Singapur
2501
Szwajcaria
2086
Szwecja
2499
Tajlandia
2528
Tajwan
2543
Wielka Brytania
2184
Włochy
2254
Korzystanie z różnych funkcji dodatkowych
Jeśli zapomnisz hasła, wyjmij płytę i ponownie
wykonaj kroki od 1 do 3 opisane w sekcji
„Ograniczanie odtwarzania dla dzieci”. Po
pojawieniu się prośby o wprowadzenie hasła za
pomocą przycisków numerycznych wprowadź
liczbę „199703”, a następnie naciśnij przycisk
ENTER. Na wyświetlaczu pojawi się prośba o
wprowadzenie nowego 4-cyfrowego hasła. Po
wprowadzeniu w punkcie 3 nowego 4-cyfrowego
włóż ponownie płytę i naciśnij przycisk H. Po
wyświetleniu ekranu [PARENTAL CONTROL]
wprowadź nowe hasło.
59PL
Kody odbiorników TV, którymi można
sterować
Inne czynności
Sterowanie
odbiornikiem TV za
pomocą pilota
TV
Producent
Numer kodu
Regulując odpowiednio sygnał pilota, można
za jego pomocą sterować odbiornikiem TV.
SONY
001
Admiral
012, 016, 039
Uwagi
AIWA
001, 007, 008
AKAI
002, 010, 027
AOC
002
Bell&Howell
016, 039
•Jeśli zostanie wprowadzony nowy kod, poprzedni
kod zostanie usunięty.
•Wymiana baterii pilota może spowodować
przywrócenie domyślnego kodu (SONY). Należy
ustawić ponownie odpowiedni kod.
Sterowanie odbiornikami TV za
pomocą pilota
TV ?/1
TV
Przyciski
numeryczne
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
0
TV/VIDEO
TV VOL +/–
TV CH +/–
Naciśnij i przytrzymaj przycisk TV [/1,
wprowadzając jednocześnie za pomocą
przycisków numerycznych kod producenta
odbiornika TV (patrz tabela). Następnie
zwolnij przycisk TV [/1.
Jeśli pomyślnie ustawiłeś kod producenta,
przycisk TV zaświeci się przez dłuższą chwilę
dwa razy. Jeśli nie, przycisk TV zaświeci się
na krótko pięć razy.
60PL
Jeśli na liście znajduje się kilka kodów,
należy wprowadzać je pojedynczo, tak aby
znaleźć ten, który umożliwia współpracę z
odbiornikiem TV.
Bestar
027
Blaupunkt
052, 053
Blue sky
027
Brandt
045
Broksonic
(Brocsonic)
002
Bush
006, 027
Clatronic
027
Croslex
034
CURTIS-MATHES
002, 046
DAEWOO
002, 003, 004, 005, 006, 027
Daytron
020
Deccacolour
037
DUAL
027
EMERSON
002, 020
Ferguson
035, 042, 045
First line
010, 027
FISHER
009, 010
FUJITSU
055
FUNAI
054
Fraba
027
General Electric
002, 012, 049
Goodmans
006, 027, 045
GRUNDIG
038, 052, 053
HITACHI
002, 013, 014, 015, 020, 021,
027
Inno-Hit
027
Irradio
027
ITT/NOKIA
025, 026
JC Penny
002, 012
Numer kodu
Producent
Numer kodu
JVC
018, 019
Supertech
027
Kendo
027
Supervision
027
Kiton
027
SYLVANIA
002, 034
KTV
002, 020
TaTung
027
LG/Goldstar
002, 020, 027, 028, 038
TEAC
027
LOEWE
027, 028, 038
Techimagen
027
LXI(Sears)
002, 009, 012, 034, 046
TELEFUNKEN
035, 041, 042, 043, 044, 045
MAGNAVOX
002, 020, 027, 034
THOMSON
035, 041, 043, 045
MARANTZ
022
Thorn
027
Mark
027
TOSHIBA
039, 046, 047, 048
Matsui
010, 052, 053
Universum
027
Medion
027
Vestel
027
Mitsubishi/MGA
002, 021, 022
Videch
002, 015
NEC
002, 020, 023, 024, 048
W.W.House
027
NEI
027
WARDS
002, 020
NOKIA
025, 026
Watson
027
Nokia Oceanic
026
ZENITH
016, 017
Nordmende
035, 042
Okano
027
ORION
007
PANASONIC
049, 050, 051
Philco
002, 004, 015, 020, 034
PHILIPS
013, 027, 034
Phoenix
027
PIONEER
029, 030, 031, 046, 049
Portland
002
Provision
027
PYE
027
QUASAR
039, 049
Radio
027
RADIO SHACK
002, 012, 022
Radiola
034
RCA/PROSCAN
002, 012, 032, 033
SABA
035, 041, 042, 043, 045
SAMSUNG
002, 013, 020, 027, 028, 036,
037, 038
SANYO
009, 010, 011
Schneider
027
SCOTT
002
SHARP
020, 039, 040
SIEMENS
052
Signature
016, 039, 040
Sinudyne
027
Inne czynności
Producent
Sterowanie odbiornikiem TV
Do sterowania odbiornikiem TV służą
poniższe przyciski.
Naciskając
przycisk
Urządzenie umożliwia:
TV [/1
Przycisk ten służy do włączania
lub wyłączania odbiornika TV.
TV/VIDEO
Przycisk ten służy do
przełączania źródła sygnału
wejściowego między
odbiornikiem TV a innymi
źródłami.
TV VOL +/–
Przycisk ten służy do ustawiania
poziomu głośności odbiornika
TV.
TV CH +/–
Przyciski te służą do wybierania
kanałów TV.
Korzystanie z przycisków numerycznych
do sterowania odbiornikiem TV
Po ustawieniu pilota w tryb TV możliwe jest
sterowanie odbiornikiem TV przy pomocy
przycisków numerycznych.
ciąg dalszy
61PL
Naciśnij przycisk TV.
Przycisk TV zmieni kolor na czerwony, a
tryb pilota zostanie ustawiony na TV.
Korzystając z przycisków numerycznych
możesz wybrać żądany kanał TV.
Przycisk >10 służy do wybierania kanału o
numerze wyższym niż 10.
Aby wyjść z trybu TV ponownie naciśnij
przycisk TV.
Uwagi
•Przycisk TV wyłączy się, jeśli pilot nie będzie
używany przez 10 sekund.
•W wypadku niektórych odbiorników TV
sterowanie odbiornikiem lub używanie
niektórych przycisków wymienionych powyżej
może nie być możliwe.
Wskazówka
W zależności od producenta telewizora TV,
możliwy jest także następujący sposób. Aby
wprowadzić liczbę dwucyfrową, naciśnij przycisk
-/--, a następnie wprowadź liczbę (np. dla kanału
25, naciśnij -/--, a następnie 2 i 5).
Korzystanie z funkcji
SONY TV DIRECT
Funkcja SONY TV DIRECT umożliwia
uruchomienie telewizora firmy SONY oraz
tego zestawu, zmianę trybu urządzenia na
„DVD”, a następnie przełączenie z
powrotem na ustawione źródło sygnału
wejściowego z odbiornika TV, a wszystko to
za naciśnięciem jednego przycisku.
SONY TV
DIRECT
TV
Przyciski
numeryczne
TV CH +
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
0
TV/VIDEO
Podłączenie wyjścia T EURO AV
OUTPUT (TO TV) zestawu przy pomocy
przewodu SCART (EURO AV) (nie
wchodzącego w skład wyposażenia) do
wejścia EURO AV INPUT odbiornika TV
likwiduje konieczność wykonania
następujących czynności przygotowawczych.
Przygotowanie
Zarejestruj źródło wejściowe podłączone do
urządzenia.
Naciśnij i przytrzymaj przycisk TV/VIDEO,
jednocześnie wprowadzając kod źródła
wejściowego dla odbiornika TV, w celu
podłączenia tego zestawu (patrz tabela
poniżej) przy użyciu przycisków
numerycznych.
Źródło sygnału wejściowego dla odbiornika
TV zostało wybrane.
62PL
Jeśli pomyślnie ustawiłeś kod źródła sygnału
wejściowego odbiornika TV, przycisk TV
dwa razy zaświeci się przez dłuższą chwilę.
Jeśli nie, przycisk TV zaświeci się na krótko
pięć razy.
Naciskając
przycisk
Przycisk
TV/VIDEO 0
Naciskając
przycisk
Przycisk
Czas nadawania
TV CH +
1
0,5 (Domyślnie)
2
1
3
1,5
4
2
5
2,5
6
3
7
3,5
8
4
Źródło sygnału
wejściowego
odbiornika TV
Brak źródła sygnału
wejściowego
(Domyślnie)
VIDEO1
2
VIDEO2
3
VIDEO3
4
VIDEO4
5
VIDEO5
6
VIDEO6
7
COMPONENT 1
INPUT
8
COMPONENT 2
INPUT
•Funkcja ta dostępna jest jedynie dla odbiornika
TV formy SONY.
•W przypadku dużej odległości między
odbiornikiem TV a zestawem, funkcja ta może nie
działać. Ustaw zestaw niedaleko odbiornika TV.
•Gdy przycisk TV miga, kieruj pilota w kierunku
odbiornika TV oraz zestawu.
Inne czynności
1
Uwagi
Działanie
Skieruj pilota w kierunku odbiornika TV
oraz urządzenia, a następnie naciśnij
jednokrotnie przycisk SONY TV DIRECT.
Podczas przesyłania kodu z pilota przycisk
TV miga.
Jeśli funkcja nie działa, zmień czas
nadawania. Ustawienia czasu nadawania
zależą od danego odbiornika TV.
Aby zmienić czas transmisji
Naciśnij i przytrzymaj przycisk TV CH +,
jednocześnie wprowadzając kod czasu
transmisji (patrz tabela poniżej), korzystając z
przycisków numerycznych.
Wybrany został czas transmisji z pilota.
Jeśli pomyślnie ustawiłeś kod czasu
transmisji, przycisk TV zaświeci się dwa razy
przez dłuższą chwilę. Jeśli nie, przycisk TV
zaświeci się na krótko pięć razy.
63PL
Korzystanie z
magnetowidu lub
innego urządzenia
Istnieje możliwość korzystania z
magnetowidów lub innych urządzeń
podłączonych do gniazd VIDEO lub SAT.
Więcej informacji na temat odpowiedniego
urządzenia można znaleźć w instrukcji
obsługi tego urządzenia.
Korzystanie z radia
Programowanie stacji radiowych
Urządzenie umożliwia zaprogramowanie
maksymalnie 20 stacji FM i 10 AM. Przed
rozpoczęciem strojenia należy zmniejszyć
głośność do minimum.
TUNER/
BAND
TUNER
MENU
FUNCTION
1
2
4
5
6
7
8
9
10
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
0
3
TUNING –/+
C/X/x/c
ENTER
Naciskaj przycisk FUNCTION, aż na
wyświetlaczu pojawi się komunikat
„VIDEO”.
Po każdym naciśnięciu przycisku
FUNCTION tryb pracy urządzenia zmienia
się w następujący sposób.
TUNER FM t TUNER AM t VIDEO
t SAT t TV* t DVD t TUNER FM
t ...
* Po wybraniu opcji TV, odtwarzany jest dźwięk
TV. W przypadku podłączenia do odbiornika
TV przy pomocy jedynie gniazda SCART,
dźwięk z odbiornika nie jest odtwarzany.
1
Po każdym naciśnięciu przycisku
TUNER/BAND pasmo zmienia się
na AM lub FM.
2
Korzystanie z cyfrowego odbiornika
satelitarnego lub innych urządzeń o
wysokim poziomie wyjścia audio
Naciśnij i przytrzymaj przycisk TUNING
+ lub –, aż rozpocznie się
automatyczne dostrajanie.
Gdy urządzenie dostroi się do stacji,
wyszukiwanie zostaje zatrzymywane.
Na wyświetlaczu pojawiają się
wówczas komunikaty „TUNED” oraz
„ST” (dla programów
stereofonicznych).
Podłącz odbiornik satelitarny do gniazd SAT
urządzenia. Do gniazd SAT można także
podłączyć urządzenia o wysokim poziomie
sygnału wyjściowego audio (w tym
urządzenia 2 V r.m.s, takie jak odtwarzacze
MD itp.).
3
64PL
Naciskaj przycisk TUNER/BAND, aż na
wyświetlaczu panelu przedniego
pojawi się wybrane pasmo.
Naciśnij przycisk TUNER MENU.
4
5
Naciskaj kilkakrotnie przycisk
C/X/x/c, aż na wyświetlaczu panelu
przedniego wyświetlone pojawi się
komunikat „MEMORY”.
Naciśnij ENTER.
Na wyświetlaczu panelu przedniego
pojawi się zaprogramowany numer.
Słuchanie audycji radiowych
Najpierw należy zaprogramować stacje
radiowe w pamięci urządzenia (patrz
„Programowanie stacji radiowych” na
stronie 64).
"/1
TUNER/
BAND
FUNCTION
FM MODE
6
2
4
5
6
7
8
9
10
0
PRESET
–/+
3
TUNING –/+
x
DISPLAY
7
VOLUME +/–
Inne czynności
Naciskaj przyciski C/X/x/c, aby
wybrać numer, pod którym ma być
zaprogramowana stacja.
1
Naciśnij ENTER.
Stacja zostanie zapamiętana.
1
m
Naciskaj przycisk FUNCTION do
momentu aż na wyświetlaczu panelu
przedniego pojawi się napis FM lub
AM.
Uruchomi się ostatnio odbierana
stacja.
8
Powtórz czynności od 1 do 7, aby
zapamiętać inne stacje.
Zmiana zaprogramowanego numeru
2
Zacznij ponownie od czynnosci 1.
Naciskaj przycisk PRESET + lub –, aby
ustawić wybraną zaprogramowaną
stację.
Po każdym naciśnięciu przycisku
zostanie ustawiona jedna
zaprogramowana stacja.
Po każdym naciśnięciu przycisku
TUNER/BAND pasmo zmienia się
na AM lub FM.
3
Dostosuj poziom głośności za pomocą
przycisku VOLUME +/–.
Wyłączanie radia
Naciśnij "/1.
ciąg dalszy
65PL
Słuchanie stacji radiowych, które nie
zostały zaprogramowane
Przeprowadź strojenie ręczne lub
automatyczne opisane w punkcie 2.
Aby dostroić stację ręcznie, naciskaj
przycisk TUNING + lub – na pilocie.
Aby dostroić stację automatycznie, naciśnij i
przytrzymaj przycisk TUNING + lub – na
pilocie. Nacisnij x po zatrzymaniu
automatycznego strojenia.
Nadawanie nazw programowanym
stacjom
Nazwy zaprogramowanych stacji mogą
składać się maksymalnie z 9 znaków.
Zapisane nazwy (np. „XYZ”) są
wyświetlane na przednim panelu urządzenia
po wybraniu stacji.
Każdej stacji można nadać tylko jedną
nazwę.
Wskazówki
•Jeśli stacja FM odbierana jest z szumem, naciśnij
przycisk FM MODE na pilocie tak, aby na
wyświetlaczu panelu przedniego pojawił się
komunikat „MONO”. Efekt stereofoniczny nie
będzie dostępny, ale poprawi się odbiór. Naciśnij
ponownie przycisk, aby przywrócić efekt
stereofoniczny.
•Aby poprawić odbiór należy zmienić położenie
załączonych w zestawie anten.
TUNER
MENU
C/X/x/c
1
3
4
5
6
7
8
9
10
0
ENTER
Naciskaj przycisk FUNCTION do
momentu, aż na wyświetlaczu panelu
przedniego pojawi się „FM” lub „AM”.
Uruchomiona zostanie ostatnio
odbierana stacja.
Po każdym naciśnięciu przycisku
FUNCTION tryb pracy urządzenia
zmienia się w następujący sposób.
TUNER FM t TUNER AM t
VIDEO t SAT t TV t DVD t
TUNER FM…
2
3
66PL
2
PRESET
–/+
Sprawdzanie częstotliwości lub pola
akustycznego
Naciskaj przycisk DISPLAY.
Po każdym naciśnięciu przycisku DISPLAY
wskazania na wyświetlaczu panelu
przedniego zmieniają się w następujący
sposób:
indeks nazwy stacji* t częstotliwość t
pole akustyczne t głośność t indeks
nazwy stacji...
* Wskaźnik ten wyświetlany jest po
wprowadzeniu nazw zaprogramowanych
stacji (strona 66).
FUNCTION
1
Naciskaj przycisk PRESET + lub –, aby
ustawić wybraną zaprogramowaną
stację, której chcesz nadać nazwę.
Naciśnij przycisk TUNER MENU.
4
5
6
Naciskaj kilkakrotnie przyciski C/c, aż
pojawi się opcja „NAME IN”.
Co to jest RDS?
Naciśnij ENTER.
Wpisz nazwę, korzystając z
przycisków kursora:
Naciśnij ENTER.
Nazwa stacji zostanie zapamiętana.
System danych radiowych (Radio Data
System, RDS) jest usługą umożliwiającą
stacjom radiowym wysyłanie dodatkowych
informacji podczas nadawania programu
razem ze standardowym sygnałem
radiowym. Ten tuner wyposażony jest w
wygodne funkcje RDS, takie jak
wyświetlanie nazwy stacji. System RDS jest
dostępny tylko dla stacji nadających
programy w paśmie FM.*
Uwaga
System RDS może nie działać prawidłowo, jeśli
wybrana stacja nie nadaje sygnału RDS we
właściwy sposób lub sygnał jest zbyt słaby.
* Nie wszystkie stacje pasma FM oferują usługi
RDS i nie wszystkie oferują te same usługi.
Szczegółowe informacje na temat systemu RDS
i oferowanych usług można uzyskać w lokalnej
rozgłośni radiowej.
Inne czynności
Korzystając z przycisków X/x wybierz
znak, a następnie naciśnij przycisk c,
aby przesunąć kursor na następną
pozycję.
Jeśli popełnisz błąd
Korzystając z przycisków C/c
podświetl znak, który chcesz
poprawić, a następnie naciśnij
przycisk X/x, aby wybrać żądany
znak. Na nazwę stacji radiowej mogą
składać się wielkie litery, cyfry i 9
symboli (’ - / , + < > _ spacja).
7
Korzystanie z usługi
RDS
Odbiór informacji w systemie RDS
Wystarczy wybrać stację z pasma FM.
Po ustawieniu częstotliwości stacji nadającej
informacje w systemie RDS na wyświetlaczu
TUNER pojawi się nazwa stacji*.
* Jeśli sygnał RDS nie jest odbierany, nazwa stacji
może nie pojawić się na wyświetlaczu.
67PL
Korzystanie z funkcji
Sleep Timer
Urządzenie można zaprogramować by
wyłączało się o ustawionej godzinie, więc
można spokojnie zasnąć przy dźwiękach
muzyki. Czas można ustawiać w odstępach
10-minutowych.
Naciśnij przycisk SLEEP kilkakrotnie i
wybierz żądany czas.
Anulowanie funkcji Sleep Timer
Naciskaj przycisk SLEEP do momentu, aż
na wyświetlaczu pojawi się „SLP OFF”.
Zmiana jasności panelu przedniego
Naciśnij przycisk DIMMER.
SLEEP
Istnieje możliwość dwustopniowej zmiany
jasności wyświetlacza.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
0
DIMMER
Naciśnij przycisk SLEEP.
Każde naciśnięcie przycisku powoduje
zmianę wyglądu wyświetlacza (pozostałego
czasu do wyłączenia urządzenia) według
poniższego schematu:
SLP AUTO t SLP 90MIN t SLP 80MIN
r
R
SLP OFF T SLP 10MIN ..... SLP 70MIN
Po wybraniu opcji AUTO
Urządzenie wyłącza się, gdy zakończy
odtwarzanie bieżącej płyty (do 240 minut).
Urządzenie wyłącza się po ręcznym
zatrzymaniu odtwarzania płyty.
Sprawdzanie czasu pozostałego do
wyłączenia urządzenia
Naciśnij przycisk SLEEP raz. Po wybraniu
opcji „SLP AUTO” nie można sprawdzić
pozostałego czasu.
68PL
Zmiana czasu pozostałego do
wyłączenia urządzenia
Przywrócenie
ustawień domyślnych
Parametry urządzenia, takie jak ustawienia
głośników oraz zaprogramowane stacje
można przywrócić do wartości domyślnych.
A
>
Naciśnij jednocześnie przyciski >, X
oraz A znajdujące się na urządzeniu.
Na wyświetlaczu panelu przedniego pojawi
się „ColdRESET”, a ustawienia domyślne
zostają przywrócone.
Inne czynności
X
69PL
2
Ustawienia i regulacja
Korzystanie z ekranu
konfiguracji
Ekran konfiguracji umożliwia zmianę
różnych ustawień takich elementów, jak
obraz lub dźwięk. Można także, między
innymi, ustawiać język napisów dialogowych
i ekranu konfiguracji. Szczegółowe
informacje na temat elementów ekranu
konfiguracji znajdują się na stronie 71 -77.
Pełna lista elementów ekranu konfiguracji
znajduje się na stronie 92.
Zostanie wyświetlony wybrany element
konfiguracji.
Przykładowo, [SCREEN SETUP]
SCREEN SETUP
TV TYPE:
SCREEN SAVER:
BACKGROUND:
LINE:
3
Korzystanie z ekranu konfiguracji
4
5
6
7
8
9
10
0
16:9
ON
JACKET PICTURE
VIDEO
Za pomocą przycisków X/x wybierz
odpowiedni element, a następnie
naciśnij przycisk ENTER lub c.
Zostaną wyświetlone opcje wybranego
elementu.
Przykładowo, [TV TYPE]
SCREEN SETUP
TV TYPE:
SCREEN SAVER:
BACKGROUND:
LINE:
ENTER
C/X/x/c
Naciskaj przyciski X/x, aby z
wyświetlanej listy wybrać element
konfiguracji: [LANGUAGE SETUP],
[SCREEN SETUP], [CUSTOM SETUP],
[SPEAKER SETUP] oraz [SETUP].
Następnie naciśnij przycisk ENTER lub
c.
16:9
4:3 LETTER BOX
4:3 PAN SCAN
O RETURN
DVD
SETUP
1
W trybie zatrzymania naciśnij przycisk
DVD SETUP.
Zostanie wyświetlony Ekran
konfiguracji.
Element
główny
70PL
LANGUAGE SETUP
OSD :
DVD MENU :
AUDIO :
SUBTITLE :
ENGLISH
ENGLISH
ENGLISH
ENGLISH
Opcje
Naciśnij przycisk C lub O RETURN,
aby powrócić do pozycji menu
konfiguracji.
4
Za pomocą przycisków X/x wybierz
odpowiednie ustawienie, a następnie
naciśnij przycisk ENTER.
Ustawienie zostało wybrane, a
konfiguracja zakończona.
Przykładowo, [4:3 PAN SCAN]
Wybrane ustawienie
SCREEN SETUP
TV TYPE:
SCREEN SAVER:
BACKGROUND:
LINE:
4:3 PAN SCAN
ON
JACKET PICTURE
VIDEO
Ustawianie języka
wyświetlacza lub
ścieżki dźwiękowej
(LANGUAGE SETUP)
Wyłączanie ekranu konfiguracji
Naciskaj przycisk DVD SETUP, aż ekran
konfiguracji zostanie wyłączony.
Funkcja [LANGUAGE SETUP] umożliwia
ustawianie różnych języków dla menu
ekranowego i ścieżki dźwiękowej.
LANGUAGE SETUP
OSD :
DVD MENU :
AUDIO :
SUBTITLE :
ENGLISH
ENGLISH
ENGLISH
ENGLISH
Ustawienia i regulacja
Na ekranie konfiguracji wybierz funkcję
[LANGUAGE SETUP]. Aby uzyskać
szczegółowe informacje na temat
korzystania z ekranu konfiguracji, patrz
„Korzystanie z ekranu konfiguracji”
(strona 70).
x OSD (On-Screen Display – Menu
ekranowe)
Służy do wyboru języka, w jakim
wyświetlane są informacje na ekranie.
Wybierz język z wyświetlonej listy.
x DVD MENU (tylko DVD)
Służy do wybierania języka menu DVD.
Wybierz język z wyświetlonej listy.
x AUDIO (tylko DVD)
Służy do wyboru języka ścieżki dźwiękowej.
Wybierz język z wyświetlonej listy.
x SUBTITLE (NAPISY DIALOGOWE) (tylko
DVD)
Służy do wyboru języka napisów
dialogowych.
Wybierz język z wyświetlonej listy.
Uwaga
Jeśli wybrany zostanie język, który nie jest nagrany
na płycie DVD, automatycznie zostanie wybrany
jeden z nagranych języków (nie dotyczy opcji
[OSD]).
ciąg dalszy
71PL
Wskazówka
Jeśli dla opcji [DVD MENU], [SUBTITLE] lub
[AUDIO] zostanie wybrana wartość [OTHERS
t], należy wybrać z listy i wprowadzić za pomocą
przycisków numerycznych kod języka (strona 91).
Po dokonaniu wyboru, kod języka (4 cyfry) jest
wyświetlany, gdy następnym razem zostanie
wybrana wartość [OTHERS t].
Ustawienia
wyświetlacza
(SCREEN SETUP)
Wybierz ustawienia zgodne z parametrami
podłączanego odbiornika TV.
Na ekranie konfiguracji wybierz funkcję
[SCREEN SETUP]. Aby uzyskać
szczegółowe informacje na temat
korzystania z ekranu konfiguracji, patrz
„Korzystanie z ekranu konfiguracji”
(strona 70).
Ustawienia domyślne zostały podkreślone.
SCREEN SETUP
TV TYPE:
SCREEN SAVER:
BACKGROUND:
LINE:
16:9
ON
JACKET PICTURE
VIDEO
x TV TYPE (tylko DVD)
Służy do wybierania współczynnika
proporcji obrazu podłączonego odbiornika
TV (standardowego odbiornika 4:3 lub
odbiornika panoramicznego).
72PL
16:9
Wybierz to ustawienie, jeśli
chcesz podłączyć do urządzenia
odbiornik panoramiczny lub
odbiornik obsługujący tryb
szerokoekranowy.
4:3
LETTER
BOX
Wybierz to ustawienie, jeśli
chcesz podłączyć do urządzenia
odbiornik 4:3. W tym trybie w
górnej i dolnej części ekranu
wyświetlane są czarne pasy.
4:3
PAN SCAN
Wybierz to ustawienie, jeśli
chcesz podłączyć do urządzenia
odbiornik 4:3. W tym trybie
szeroki obraz jest
automatycznie wyświetlany na
całym ekranie, a części, które
nie pasują, są obcinane.
16:9
4:3 LETTER BOX
GRAPHICS 1-5
Jako tło wyświetlany jest obraz
zapisany w pamięci urządzenia.
BLUE
Kolorem tła jest niebieski.
BLACK
Kolorem tła jest czarny.
x LINE (WYJŚCIE SYGNAŁU)
Umożliwia wybór metody wyjścia dla
sygnałów wideo z gniazda T EURO AV
OUTPUT (TO TV) na tylnym panelu
urządzenia.
4:3 PAN SCAN
Uwaga
x SCREEN SAVER (WYGASZACZ
EKRANU)
Włącza i wyłącza wygaszacz ekranu, i jeśli
pozostawisz urządzenie w trybie pauzy lub
zatrzymania na ponad 15 minut lub jeśli
urządzenie odtwarza przez ponad 15 minut
płytę CD, Super Audio CD lub MP3, bądź
też plik w formacie JPEG (oprócz pokazu
slajdów), na ekranie pojawi się obraz
wygaszacza ekranu. Wygaszacz ekranu
zapobiega uszkodzeniu ekranu
podłączonego urządzenia (tzw. powidok).
Naciśnij przycisk H, aby wyłączyć
wygaszacz ekranu.
ON
Włącza wygaszacz ekranu.
OFF
Wyłącza wygaszacz ekranu.
Wyjście sygnału wideo.
RGB
Wyjście sygnału RGB.
Uwaga
Jeśli Twój telewizor nie obsługuje sygnałów RGB,
na ekranie nie wyświetlany jest żaden obraz nawet
po wybraniu opcji [RGB]. Zajrzyj do instrukcji
telewizora.
Ustawienia i regulacja
W zależności od płyty DVD ustawienie [4:3
LETTER BOX] może być wybierane
automatycznie zamiast ustawienia [4:3 PAN
SCAN] i na odwrót.
VIDEO
x BACKGROUND (TŁO)
Służy do wybierania koloru tła lub obrazu
wyświetlanego na ekranie odbiornika TV w
trybie zatrzymania lub podczas odtwarzania
płyty CD.
JACKET
PICTURE
Obraz tego typu (obraz
nieruchomy) jest wyświetlany
jako tło, ale tylko wówczas, gdy
jest już nagrany na płycie (CDEXTRA itd.). Jeśli płyta nie
zawiera takiego obrazu,
zostanie wyświetlony obraz
typu [GRAPHICS 1].
73PL
Uwagi
Ustawienia
niestandardowe
(CUSTOM SETUP)
Umożliwia konfigurowanie ustawień
kontroli rodzicielskiej i innych funkcji.
Na ekranie konfiguracji wybierz funkcję
[CUSTOM SETUP]. Aby uzyskać
szczegółowe informacje na temat
korzystania z ekranu konfiguracji, patrz
„Korzystanie z ekranu konfiguracji”
(strona 70).
Ustawienia domyślne zostały podkreślone.
CUSTOM SETUP
PARENTAL CONTROL
TRACK SELECTION
OFF
AUDIO DRC:
STANDARD
DATA CD PRIORITY:
MP3
JPEG DATE:
MM/DD/YYYY
•Po ustawieniu opcji w pozycji [AUTO], język
może się zmienić. Ustawienia opcji [TRACK
SELECTION] mają wyższy priorytet niż
ustawienia opcji [AUDIO] w menu
[LANGUAGE SETUP] (strona 71).
•Jeśli ścieżki dźwiękowe zapisane w formatach
PCM, DTS, MPEG audio i Dolby Digital mają
taką samą liczbę kanałów, urządzenie wybiera je
w następującej kolejności: PCM, DTS, Dolby
Digital i MPEG audio.
•W zależności od płyty DVD priorytetowy kanał
dźwiękowy może być wstępnie określony. W tym
przypadku nie można nadać priorytetu
formatowi DTS, Dolby Digital lub MPEG audio,
wybierając opcję [AUTO].
x AUDIO DRC*
Zawęża zakres opcji DYNAMIC ścieżki
dźwiękowej.
Użyteczna funkcja podczas oglądania
filmów późno w nocy przy niskim poziomie
głośności.
* Kompresja dynamiki
OFF
Brak kompresji zakresu funkcji
DYNAMIC.
STANDARD
Odtwarza ścieżkę dźwiękową z
oryginalnym zakresem opcji
DYNAMIC.
MAX
Całkowicie zawęża zakres
funkcji DYNAMIC.
x PARENTAL CONTROL (KONTROLA
RODZICIELSKA) t (tylko DVD)
Służy do ustawiania hasła i poziomu
ograniczenia odtwarzania dla płyt
obsługujących funkcję ograniczenia
odtwarzania dla dzieci. Szczegółowe
informacje znajdują się w sekcji
[Ograniczanie odtwarzania dla dzieci
(kontrola rodzicielska)] (strona 57).
x TRACK SELECTION (WYBÓR UTWORU)
(tylko DVD)
W tym trybie ścieżka dźwiękowa o
największej liczbie kanałów ma priorytet,
gdy odtwarzana jest płyta DVD, na której
został nagrany dźwięk w wielu formatach
(PCM, MPEG audio, DTS lub Dolby
Digital).
74PL
OFF
Ścieżka nie ma priorytetu.
AUTO
Ścieżka ma priorytet.
x DATA CD PRIORITY (PRIORYTET PŁYTY
CD Z DANYMI) (tylko MP3, JPEG)
Ustaw priorytet danych do odtwarzania,
podczas odtwarzania płyty DATA CD (CDROM/CD-R/CD-RW) zawierających utwory
muzyczne w formacie MP3 oraz obrazy w
formacie JPEG.
MP3
Jeśli na płycie zapisany jest plik
w formacie MP3, urządzenie
identyfikuje płytę jako „płytę
MP3”. Jeśli na płycie zapisane
są wyłącznie pliki w formacie
JPEG, urządzenie identyfikuje
płytę jako „płytę JPEG”.
JPEG
Jeśli na płycie zapisany jest plik
w formacie JPEG, urządzenie
identyfikuje płytę jako „płytę
JPEG”. Jeśli na płycie zapisane
są wyłącznie pliki w formacie
MP3, urządzenie identyfikuje
płytę jako „płytę MP3”.
Uwaga
Gdy odtwarzasz płyty wielosesyjne, urządzenie
określa sesję, która zostanie odtworzona jako
ostatnia lub określa sesję powiązaną z sesją
ostatnią.
x JPEG DATE (DATA OBRAZU JPEG)
Zmiana kolejności informacji o dacie obrazu
JPEG w Menu sterowania.
YYYY/MM/DD
DD/MM/YYYY
SPEAKER SETUP (USTAWIENIA
GŁOŚNIKÓW)
W celu uzyskania możliwie najwyższej
jakości dźwięku przestrzennego należy
ustawić wielkość głośników oraz ich
odległości od miejsca odsłuchu. Następnie
należy ustawić głośność i balans głośników
na tym samym poziomie za pomocą dźwięku
testowego.
Na ekranie konfiguracji wybierz funkcję
[SPEAKER SETUP]. Aby uzyskać
szczegółowe informacje, zapoznaj się z
sekcją „Korzystanie z ekranu
konfiguracji”(strona 70).
Ustawienia domyślne zostały podkreślone.
YYYY/DD/MM
YYYY: Rok
MM: Miesiąc
DD: Dzień
SPEAKER SETUP
SIZE:
DISTANCE:
LEVEL:
BALANCE:
TEST TONE:
Ustawienia i regulacja
MM/DD/YYYY
Ustawienia głośników
Przywracanie ustawień domyślnych
po zmianie ustawień
Wybierz element, a następnie naciśnij
przycisk CLEAR.
x SIZE (ROZMIAR)
Jeśli nie został podłączony głośnik środkowy
lub głośniki surround albo głośniki surround
zostały przesunięte, należy ustawić
parametry dla opcji [CENTER] i
[SURROUND]. Ponieważ ustawienia
głośników przednich i subwoofera są stałe,
nie można ich zmieniać.
FRONT
YES
CENTER
YES: Wybierz to ustawienie w
normalnych warunkach.
NONE: Wybierz to ustawienie,
jeśli nie jest używany głośnik
środkowy.
ciąg dalszy
75PL
SURROUND
YES: Wybierz to ustawienie w
normalnych warunkach.
NONE: Wybierz to ustawienie,
jeśli nie jest używany głośnik
surround.
SUBWOOFER YES
Uwagi
•Podczas wybierania ustawienia dźwięk zostaje na
chwilę przerwany.
•W zależności od ustawień pozostałych głośników
subwoofer może odtwarzać dźwięk o
nadmiernym natężeniu.
x DISTANCE (ODLEGŁOŚĆ)
Poniżej przedstawiono domyślne ustawienia
odległości głośników względem miejsca
odsłuchu.
Jeśli odległość została ustawiona przy
pomocy funkcji [QUICK SETUP]
(strona 21, 78), powoduje automatyczne
wyświetlenie ustawienia .
1.6m
SURROUND
1,6m*
(pojawia się po
ustawieniu
pozycji
[SURROUND]
w położeniu
[YES] w menu
[SIZE].)
Głośniki surround można
przesunąć na odległość 4,6 metra
bliżej miejsca odsłuchu w
odstępach co 0,2 metra.
* Przeprowadzenie konfiguracji wstępnej
(strona 21) powoduje zmianę ustawień
domyślnych.
Uwagi
•Podczas ustawiania odległości dźwięk zostaje na
chwilę przerwany.
•Jeśli wszystkie głośniki przednie i surround nie są
umieszczone w jednakowych odległościach od
miejsca odsłuchu, należy ustawić odległość dla
najbliższego głośnika.
•Nie należy umieszczać głośników surround w
większej odległości od miejsca odsłuchu niż
głośniki przednie.
•Ustawienie [DISTANCE] jest dostępne dla
wszystkich płyt z wyjątkiem płyt Super Audio
CD.
x LEVEL (POZIOM)
1.6m
1.6m
1.6m
1.6m
Po przesunięciu głośników należy zmienić
odpowiednie wartości na ekranie
konfiguracji.
76PL
FRONT
1,6m*
Odległość głośnika przedniego
od miejsca odsłuchu może
wynosić od 1,0 do 7,0 metrów w
odstępach co 0,2 metra.
CENTER
1,6m*
(pojawia się po
ustawieniu
pozycji
[CENTER] w
położeniu [YES]
w menu [SIZE].)
Głośnik środkowy można
przesunąć na odległość 1,6 metra
bliżej miejsca odsłuchu w
odstępach co 0,2 metra.
W następujący sposób można ustawić
poziom natężenia dźwięku dla każdego
głośnika. W celu ułatwienia regulacji należy
ustawić funkcję [TEST TONE] w pozycji
[ON].
CENTER
0 dB
(pojawia się po
ustawieniu
pozycji
[CENTER] w
położeniu [YES]
w menu [SIZE].)
Ustawia poziom natężenia
dźwięku dla głośnika
środkowego (od –6 dB do +6 dB,
w odstępach co 1 dB).
SURROUND
LEFT 0 dB
SURROUND
RIGHT 0 dB
(pojawia się po
ustawieniu
pozycji
[SURROUND]
w położeniu
[YES] w menu
[SIZE].)
Ustawia poziom natężenia
dźwięku dla głośników surround
(od –6 dB do +6 dB, w odstępach
co 1 dB).
SUBWOOFER Ustawia poziom natężenia
+4 dB
dźwięku dla subwoofera (od –6
dB do +6 dB, w odstępach co 1
dB).
* Przeprowadzenie konfiguracji wstępnej
(strona 21) powoduje zmianę ustawień
domyślnych.
x BALANCE (BALANS)
Regulacja balansu i natężenia
dźwięku głośników za pomocą
dźwięku testowego
W następujący sposób można regulować
balans dla głośników lewych i prawych. W
celu ułatwienia regulacji należy ustawić
funkcję [TEST TONE] w pozycji [ON].
1
FRONT
Umożliwia regulację balansu
(CENTER) pomiędzy prawym a lewym
2
głośnikiem przednim. Pozycja
środkowa oznaczana jest symbolem
„---”. (Regulacja dostępna jest w 6
krokach w lewo lub w prawo.)
Skorzystaj z pokrętła regulacji głośności
VOLUME na urządzeniu lub naciśnij
przycisk VOLUME +/–.
Zostanie wyświetlony Ekran
konfiguracji.
3
4
5
Głośniki będą emitowały dźwięk testowy w
celu regulacji parametru [BALANCE] i
[LEVEL].
Głośniki nie emitują dźwięku
testowego.
ON
Podczas regulacji balansu, dźwięk
testowy jest emitowany jednocześnie z
lewego i prawego głośnika. Po wybraniu
jednego z elementów menu
[SPEAKER SETUP], dźwięk testowy
jest emitowany kolejno z
poszczególnych głośników.
Naciskaj przyciski X lub x, aby wybrać
[TEST TONE], a następnie naciśnij
ENTER.
Naciskaj przyciski X lub x, aby wybrać
[ON], a następnie naciśnij ENTER.
Usłyszysz dźwięk testowy dochodzący
kolejno z każdego głośnika.
x TEST TONE (DŹWIĘK TESTOWY)
OFF
Naciskaj przyciski X lub x, aby wybrać
[SPEAKER SETUP], a następnie
naciśnij ENTER.
Siedząc w miejscu odsłuchu dostosuj
wartości [BALANCE] oraz [LEVEL]
posługując się przyciskami C/X/x/c.
Po wyborze polecenia [BALANCE] ton
testowy jest emitowany jednocześnie z
lewego i prawego głośnika.
Po wyborze polecenia [LEVEL] ton
testowy jest emitowany tylko z głośnika,
którego ustawienia są regulowane.
6
7
8
Ustawienia i regulacja
Ustawianie poziomu natężenia
dźwięku dla wszystkich głośników
jednocześnie
Naciśnij DVD SETUP w trybie
zatrzymania.
Po zakończeniu regulacji naciśnij
ENTER.
Naciskaj przyciski X lub x, aby wybrać
[TEST TONE], a następnie naciśnij
ENTER.
Naciskaj przyciski X lub x, aby wybrać
[OFF], a następnie naciśnij ENTER.
Uwaga
Podczas regulowania ustawień głośników dźwięk
zostaje na chwilę przerwany.
Wskazówka
Aby wyregulować balans lub poziom głośności bez
odtwarzania dźwięku testowego wybierz
[BALANCE] lub [LEVEL] w kroku 3 i naciśnij
ENTER. Następnie wyreguluj balans lub poziom
głośności przy pomocy przycisków X/x i naciśnij
ENTER.
77PL
Uwagi
Konfiguracja wstępna i
przywracanie
ustawień domyślnych
zestawu
(SETUP)
Na ekranie konfiguracji wybierz funkcję
[SETUP]. Aby uzyskać szczegółowe
informacje na temat korzystania z ekranu
konfiguracji, patrz „Korzystanie z ekranu
konfiguracji” (strona 70).
SETUP
QUICK
RESET
x QUICK
Normalnie przy pierwszym uruchomieniu
zestawu lub po zrestetowaniu urządzenia, na
ekranie TV pojawi się wiadomość
pomocnicza, którą można wykonać podczas
konfiguracji wstępnej. Jeśli anulowałeś
konfigurację wstępną, a chcesz jeszcze raz
przeprowadzić cały proces, pracuj na tym
ekranie.
Patrz „Korzystanie z konfiguracji wstępnej”
strona 21.
Uwaga
Przeprowadzenie konfiguracji wstępnej powoduje
zmianę następujących ustawień.
– [OSD], [DVD MENU] oraz [SUBTITLE] w
menu [LANGUAGE SETUP]
– [DISTANCE] i [LEVEL] w menu [SPEAKER
SETUP]
– [TV TYPE] w [SCREEN SETUP]
x RESET
Możesz zresetować urządzenie.
Po wybraniu [RESET] i naciśnięciu
przycisku ENTER, wybierz opcję [YES],
aby zresetować ustawienia (operacja ta
zajmuje kilka sekund). Wybierz opcję [NO] i
naciśnij przycisk ENTER, aby anulować.
Podczas przywracania ustawień domyślnych
nie należy naciskać przycisku "/1.
78PL
•Wybranie opcji [RESET] powoduje
przywrócenie wszystkich ustawień domyślnych.
•Gdy uruchomisz urządzenie po zresetowaniu, na
ekranie TV pojawi się komunikat pomocniczy. W
celu przeprowadzenia konfiguracji wstępnej
(strona 21), naciśnij ENTER; aby powrócić do
normalnego ekranu, naciśnij CLEAR.
Informacje dodatkowe
Rozwiązywanie
problemów
• Wejście wideo odbiornika TV nie jest
ustawione w sposób umożliwiający oglądanie
obrazu przesyłanego przez urządzenie.
• Sprawdź metodę wyjścia w urządzeniu
(strona 73).
Pojawiają się zakłócenia obrazu.
• Płyta jest zabrudzona lub uszkodzona.
Jeśli podczas użytkowania urządzenia
wystąpią problemy, przed przekazaniem
urządzenia do serwisu należy skorzystać z
poniższych informacji dotyczących usuwania
usterek. Jeśli nie można usunąć problemu,
należy skontaktować się z najbliższym
przedstawicielem firmy Sony.
Obraz nie wypełnia ekranu, nawet jeśli
proporcje obrazu zostały odpowiednio
ustawione w opcji [TV TYPE] menu [SCREEN
SETUP].
• Proporcje obrazu na płycie są zapisane jako
stałe.
Zasilanie
Brak dźwięku.
• Przewód głośnikowy nie jest podłączony
prawidłowo.
• Naciśnij przycisk MUTING na pilocie, jeśli na
przednim panelu wyświetlacza wyświetlany
jest komunikat „MUTING ON”.
• Urządzenie znajduje się w trybie pauzy lub w
trybie odtwarzania w zwolnionym tempie.
Naciśnij przycisk H, aby powrócić do
normalnego trybu odtwarzania.
• Trwa szybkie przewijanie do przodu lub tyłu.
Naciśnij przycisk H, aby powrócić do
normalnego trybu odtwarzania.
• Sprawdź ustawienia głośników (strony 23, 75).
Wskaźnik STANDBY miga.
Natychmiast odłącz przewód zasilania i sprawdź
następujące elementy.
• Czy nie ma zwarcia na przewodach
głośnikowych + i –?
• Czy korzystasz z głośników określonych w
instrukcji?
• Czy coś blokuje otwory wentylacyjne
umieszczone w górnej części urządzenia?
• Czy oznaczone minusem i plusem druty
przewodu głośnikowego subwoofera zostały w
odpowiedni sposób podłączone do wtyczki
(strona 17)?
Po sprawdzeniu powyższych elementów i
naprawieniu wszelkich problemów, podłącz
ponownie przewód zasilania i włącz urządzenie.
Jeśli wskaźnik nadal miga lub jeśli nie można
określić przyczyny problemu po sprawdzeniu
powyższych elementów, skontaktuj się z
najbliższym salonem sprzedaży firmy Sony.
Obraz
Brak obrazu.
• Przewód SCART (EURO AV) nie jest
odpowiednio podłączony.
• Przewód SCART (EURO AV) jest
uszkodzony.
• Urządzenie nie jest podłączone do
odpowiedniego gniazda t EURO AV
INPUT (strona 19).
Informacje dodatkowe
Brak zasilania.
• Sprawdź czy przewód zasilania jest dobrze
podłączony.
Dźwięk
Dźwięki lewego i prawego kanału są
niezrównoważone lub odwrócone.
• Sprawdź, czy głośniki i elementy zestawu są
prawidłowo i dokładnie podłączone.
• Wyreguluj balans w menu [BALANCE]
(strona 77).
Brak dźwięku z subwoofera.
• Sprawdź połączenia głośników z urządzeniem
i ustawienia (strony 23, 75).
• Ustaw pole akustyczne na „AUTO FORMAT
DIRECT AUTO” (strona 50).
Słychać przydźwięk lub szum.
• Sprawdź, czy głośniki i elementy zestawu są
dokładnie podłączone.
• Sprawdź czy przewody łączące nie znajdują się
w pobliżu transformatora lub silnika i
przynajmniej 3 metry od odbiornika
telewizyjnego lub źródła światła
fluorescencyjnego.
• Odsuń odbiornik TV od urządzeń audio.
• Wtyki i gniazda są zabrudzone. Przetrzyj je
szmatką lekko zwilżoną alkoholem.
• Oczyść płytę.
ciąg dalszy
79PL
Podczas odtwarzania płyt VIDEO CD, CD lub
MP3 dźwięk jest pozbawiony efektu
stereofonicznego.
• W Menu sterowania ustaw parametr
[AUDIO] w pozycji [STEREO] (strona 48).
• Upewnij się, że urządzenie jest prawidłowo
podłączone.
Podczas odtwarzania ścieżki dźwiękowej
zapisanej w formacie Dolby Digital, DTS lub
MPEG audio efekt dźwięku przestrzennego
jest słabo słyszalny.
• Upewnij się, że funkcja pola akustycznego jest
włączona (strona 50).
• Sprawdź połączenia i ustawienia głośników
(strony 23, 75).
• W przypadku niektórych płyt DVD sygnał
wyjściowy może nie być w pełni
wielokanałowy. Może być monofoniczny lub
stereofoniczny, nawet jeśli ścieżka dźwiękowa
została nagrana w formacie Dolby Digital lub
MPEG audio.
Dźwięk dobiega tylko z głośnika środkowego.
• W przypadku niektórych płyt dźwięk może
być odtwarzany tylko z głośnika środkowego.
Nie słychać dźwięku z głośnika środkowego.
• Sprawdź połączenia głośników z urządzeniem
i ustawienia.
• Upewnij się, że funkcja pola akustycznego jest
włączona (strona 50).
• W przypadku niektórych źródeł, efekt
głośnika środkowego może być słabszy.
Z głośników surround nie słychać żadnego
dźwięku lub tylko dźwięk o bardzo niskim
natężeniu.
• Sprawdź połączenia głośników z urządzeniem
i ustawienia (strony 23, 75).
• Upewnij się, że funkcja pola akustycznego jest
włączona (strona 50).
• W zależności od źródła, efekt zastosowania
głośników surround może być mniej
zauważalny.
Działanie
Nie można dostroić stacji radiowych.
• Sprawdź prawidłowość podłączenia anten.
Skoryguj ustawienie anten(y), a w razie
potrzeby podłącz antenę zewnętrzną.
• Sygnał stacji jest zbyt słaby (podczas
dostrajania za pomocą funkcji
automatycznego strojenia). Użyj strojenia
bezpośredniego.
80PL
• Nie została zaprogramowana żadna stacja lub
zaprogramowane stacje zostały usunięte
(podczas strojenia za pomocą przeszukiwania
zaprogramowanych stacji). Zaprogramuj
stacje (strona 64).
• Naciśnij przycisk DISPLAY, aby na
wyświetlaczu pojawiła się częstotliwość.
Pilot nie działa.
• Między pilotem i urządzeniem znajdują się
przeszkody.
• Odległość między pilotem i urządzeniem jest
zbyt duża.
• Pilot nie jest skierowany w stronę czujnika
zdalnego sterowania znajdującego się w
urządzeniu.
• Baterie w pilocie są rozładowane.
Nie można odtworzyć płyty.
• W urządzeniu nie ma płyty.
• Płyta została włożona do góry nogami.
Włóż płytę do szuflady stroną przeznaczoną
do odtwarzania skierowaną w dół.
• Płyta została krzywo ułożona w szufladzie na
płyty.
• Urządzenie nie potrafi odtwarzać płyt CDROM itd. (strona 8).
• Kod regionu zapisany na płycie DVD nie jest
odpowiedni dla tego urządzenia.
• We wnętrzu urządzenia skropliła się wilgoć.
Wyjmij płytę i pozostaw urządzenie włączone
przez mniej więcej pół godziny (strona 3).
Nie można odtwarzać utworu MP3.
• Płyta DATA CD nie została nagrana w
formacie MP3 zgodnym ze standardem
ISO9660 poziom 1/2 lub Joliet.
• Utwór MP3 nie ma rozszerzenia „.MP3”.
• Dane nie zostały sformatowane w formacie
MP3, mimo że mają rozszerzenie „.MP3”.
• Urządzenie może odtwarzać wyłącznie pliki
audio w formacie MP3 (MPEG1 Audio
Layer3).
• Ustaw [DATA CD PRIORITY] na [MP3] w
menu [CUSTOM SETUP] (strona 74).
• Poziom katalogu jest wyższy niż 8.
• Płyta zawiera ponad 99 albumów
(maksymalna liczba utworów w formacie
MP3, które można zapisać w jednym albumie
to 250.)
Tytuł albumu lub utworu w formacie MP3 nie
jest prawidłowo wyświetlany.
• Urządzenie może wyświetlać jedynie cyfry i
litery alfabetu. Inne znaki są wyświetlane jako
„ ”.
Ekran z żądaniem wprowadzania hasła nie
pojawia się dla płyty Super Audio CD, mimo że
dokonano indywidualnych ustawień funkcji
kontroli rodzicielskiej.
• Funkcja kontroli rodzicielskiej została
ustawiona dla innych warstw płyty Super
Audio CD.
Tytuł albumu lub pliku JPEG nie został
poprawnie wyświetlony.
• Urządzenie może wyświetlać jedynie cyfry i
litery alfabetu. Inne znaki są wyświetlane jako
„ ”.
Płyta nie jest odtwarzana od początku.
• Został wybrany tryb odtwarzania Programme
Play, Shuffle Play lub Repeat Play (strony 34,
36, 37).
• Została wybrana funkcja Resume Play.
W trybie zatrzymania naciśnij przycisk x na
panelu urządzenia lub na pilocie, a następnie
rozpocznij odtwarzanie (strona 26).
• Na ekranie odbiornika TV pojawia się
automatycznie tytuł, menu DVD lub PBC.
Urządzenie automatycznie rozpoczyna
odtwarzanie płyty.
• Płyta DVD zawiera funkcję automatycznego
odtwarzania.
Urządzenie wyłączyło się podczas
odtwarzania płyty DVD.
• Jeśli menu główne lub inne menu płyty DVD
będzie wyświetlane podczas odtwarzania płyty
przez około godzinę, urządzenie zostanie
automatycznie wyłączone.
Nie można wykonywać niektórych funkcji,
takich jak Stop, Search, Slow-motion Play,
Repeat Play, Shuffle Play lub Programme Play.
• W przypadku niektórych płyt wykonywanie
niektórych powyższych operacji może nie być
możliwe. Zapoznaj się z podręcznikiem
użytkowania płyty.
Komunikaty na ekranie nie są wyświetlane w
pożądanym języku.
• Wybierz pożądany język obsługi menu
ekranowego w opcji „OSD” menu
[LANGUAGE SETUP] na ekranie
konfiguracji (strona 71).
Nie można zmienić języka dla ścieżki
dźwiękowej.
• Na odtwarzanej płycie DVD nie została
nagrana ścieżka dźwiękowa w wielu wersjach
językowych.
• Płyta DVD jest zabezpieczona przed zmianą
języka dla ścieżki dźwiękowej.
Informacje dodatkowe
Obraz zapisany w formacie JPEG nie jest
wyświetlany.
• Płyta DATA CD nie została nagrana w
formacie JPEG zgodnym ze standardem
ISO9660 poziomu 1/2 lub Joliet.
• Obraz zapisany w formacie JPEG nie posiada
rozszerzenia „.JPG” lub „.JPEG”.
• Dane nie zostały sformatowane w formacie
JPEG, mimo że mają rozszerzenie „.JPG” lub
„JPEG”.
• Obraz ma więcej niż 4 720 punkty szerokości
lub długości.
• Ustaw [DATA CD PRIORITY] na [JPEG] w
menu [CUSTOM SETUP] (strona 74).
• Poziom katalogu jest wyższy niż 8.
• Urządzenie nie odtwarza plików JPEG bez
przeplotu.
• Plik obrazu JPEG o wysokim stosunku
szerokości do długości nie będzie wyświetlany.
• Płyta zawiera ponad 99 albumów
(maksymalna liczba plików obrazu w formacie
JPEG, które można zapisać w jednym albumie
to 250.)
Odtwarzanie zatrzymuje się automatycznie.
• Niektóre płyty mogą zawierać sygnał
automatycznej pauzy. Podczas odtwarzania
takiej płyty urządzenie zatrzymuje
odtwarzanie w miejscu wystąpienia sygnału
automatycznej pauzy.
Nie można zmienić języka napisów
dialogowych.
• Na odtwarzanej płycie DVD nie zostały
nagrane napisy dialogowe w wielu wersjach
językowych.
• Płyta DVD jest zabezpieczona przed zmianą
napisów dialogowych.
Nie można wyłączyć wyświetlania napisów
dialogowych.
• Płyta DVD jest zabezpieczona przed
wyłączaniem wyświetlania napisów
dialogowych.
Nie można zmieniać kątów.
• Na odtwarzanej płycie DVD nie zostały
nagrane sceny z możliwością oglądania pod
różnymi kątami (strona 53).
• Płyta DVD jest zabezpieczona przed zmianą
kątów.
ciąg dalszy
81PL
Nie można wysunąć płyty, a na wyświetlaczu
widoczny jest wskaźnik „LOCKED”.
• Skontaktuj się z autoryzowanym punktem
sprzedaży lub lokalnym autoryzowanym
punktem serwisowym firmy Sony.
Urządzenie nie działa prawidłowo.
• Odłącz przewód zasilania od gniazdka
ściennego, a następnie podłącz go ponownie
po kilku minutach.
Dane techniczne
Sekcja wzmacniacza
Tryb stereofoniczny (znamionowy)
65 W + 65 W (4 omy przy
1 kHz, DIN)
Tryb dźwięku przestrzennego (wzorcowy):
Przód: 96 W + 96 W
(z SS-TS11)
Środkowy: 96 W
(z SS-CT11)
Surround: 96 W+96 W
(z SS-TS11)
Subwoofer: 170 W
(z SS-WS11)
* W przypadku niektórych ustawień pola
akustycznego i pewnych typów źródeł, dźwięk
może nie być odtwarzany.
Wejścia
Słuchawki
VIDEO (AUDIO IN):
Czułość: 250 mV
Impedancja: 50
kiloomów
SAT (AUDIO IN):
Czułość: 450 mV
Impedancja: 50
kiloomów
Dopuszczalne są
słuchawki o niskiej i
wysokiej impedancji.
Urządzenie Super Audio CD/DVD
Laser
Laser
półprzewodnikowy
(Super Audio CD/DVD:
λ = 650 nm)
(CD: λ = 780 nm)
Czas trwania emisji:
emisja ciągła
System formatu sygnału
PAL/NTSC
Pasmo przenoszenia (w trybie 2 CH STEREO)
DVD (PCM): od 2 Hz do
22 kHz (±1,0 dB)
CD: od 2 Hz do 20 kHz
(±1,0 dB)
82PL
Sekcja tunera
System
Parametry ogólne
System cyfrowej syntezy
częstotliwości PLL ze
sprzężonym kwarcem
Sekcja tunera FM
Zakres strojenia
87,5 – 108,0 MHz
(w odstępach co 50 kHz)
antena
Antena przewodowa FM
gniazda antenowe
75 omów,
niesymetryczne
Częstotliwość pośrednia 10,7 MHz
Sekcja tunera AM
Zakres strojenia
531 – 1,602 kHz (przy
interwale strojenia
ustawionym na 9 kHz)
anteny
Antena 100p aerial
Częstotliwość pośrednia 450 Hz
Wymagania dotyczące zasilania
220-240 V AC, 50/60 Hz
Zużycie mocy
120 W (220-240 V prąd
zmienny)
0,3 W (220-240 V prąd
zmienny) (w trybie
oszczędzania energii)
Wymiary (ok.)
430 × 70 × 393 mm
(s/w/g) w tym wystające
części
Wymiary (ok.)
4,4 kg
Akcesoria dołączone do zestawu
Patrz strona 13.
Wygląd i dane techniczne mogą ulec zmianie bez
uprzedniego powiadomienia.
Sekcja wideo (EURO AV)
Wyjście
Video: 1 Vp-p 75 omów
Rodzaj obudowy
Głośnik
Bass reflex
70 mm średnicy, typ
stożkowy
Impedancja znamionowa 4 omy
Wymiary (ok.)
260 × 1.108 × 260 mm
(s./w./g)
Wymiary (ok.)
3,5 kg
Informacje dodatkowe
Głośniki
Przednie/Surround
Centralny
Rodzaj obudowy
Głośnik
Bass reflex
70 mm średnicy, typ
stożkowy
Impedancja znamionowa 4 omy
Wymiary (ok.)
291 × 99 × 79 mm
(s/w/g, ze stojakiem)
Waga (ok.)
0,8 kg
Subwoofer
Rodzaj obudowy
Głośnik
Bass reflex
160 mm średnicy, typ
stożkowy
Impedancja znamionowa 2 omy
Wymiary (ok.)
177 × 380 × 402 mm
(s/w/g)
Waga (ok.)
6,7 kg
83PL
Słowniczek
Album
Fragment muzyki lub obrazu na płycie data
CD zapisany w formacie MP3 lub JPEG.
Dolby Digital
Ten format dźwięku imitujący efekt sali
kinowej jest bardziej zaawansowany niż
format Dolby Surround Pro Logic. W tym
formacie głośniki surround odtwarzają
dźwięk stereofoniczny o poszerzonym
zakresie częstotliwości, a kanał subwoofera
przeznaczony do odtwarzania głębokich
basów otrzymuje niezależny sygnał. Format
ten nazywany jest formatem „5.1”, ponieważ
kanał subwoofera liczony jest jako kanał 0.1
(gdyż działa on tylko w razie potrzeby
odtworzenia efektu głębokiego basu). W
celu uzyskania lepszej separacji kanałów,
wszystkie sześć kanałów w tym formacie
zapisywanych jest oddzielnie. Co więcej,
ponieważ wszystkie sygnały są przetwarzane
cyfrowo, występuje mniejszy spadek jakości
sygnału.
Dolby Pro Logic II
System Dolby Pro Logic II umożliwia
utworzenie pięciu pełnozakresowych
kanałów wyjściowych ze źródeł
dwukanałowych. Odbywa się to przy użyciu
zaawansowanego, matrycowego dekodera
przestrzennego o wysokiej czystości, który
wydobywa właściwości przestrzenne z
oryginalnego nagrania, nie dodając przy tym
żadnych nowych dźwięków ani zabarwień
brzmienia.
x Tryb Film (Movie)
Tryb Film (Movie) znajduje zastosowanie do
oglądania stereofonicznych audycji
telewizyjnych i wszystkich programów
zakodowanych w systemie Dolby Surround.
Powoduje on poprawienie charakterystyki
kierunkowej pola akustycznego, co zbliża
jakość odtwarzanych materiałów
dźwiękowych do jakości cyfrowego dźwięku
5.1-kanałowego.
x Tryb Muzyka (Music)
Tryb Muzyka (Music) jest przeznaczony do
odtwarzania dowolnych materiałów
84PL
muzycznych stereo i umożliwia osiągnięcie
szerokiej i głębokiej przestrzeni akustycznej.
Dolby Surround Pro Logic
Będąc jedną z metod dekodowania sygnału
zapisanego w formacie Dolby Surround,
procesor Dolby Surround Pro Logic
umożliwia uzyskanie czterech kanałów z
dźwięku zapisanego w postaci
dwukanałowej. W porównaniu z
wcześniejszym systemem Dolby Surround,
system Dolby Surround Pro Logic zapewnia
bardziej naturalne wypełnienie przestrzeni i
bardziej precyzyjną lokalizację dźwięków.
Aby w pełni wykorzystać zalety systemu
Dolby Surround Pro Logic, należy
dodatkowo wyposażyć urządzenie w parę
głośników surround i głośnik środkowy.
Głośniki surround odtwarzają dźwięk
monofoniczny.
DTS
Technologia cyfrowej kompresji audio
opracowana przez Digital Theater Systems,
Inc., zgodna z 5.1-kanałowym dźwiękiem
przestrzennym. W tym formacie występują
stereofoniczne kanały tylne i wydzielony
kanał dla subwoofera. DTS umożliwia
wykorzystanie tych samych 5.1 kanałów
wysokiej jakości cyfrowego dźwięku.
Najlepsza separacja kanałów została
osiągnięta dzięki oddzielnemu zapisowi
danych dla każdego kanału oraz ich
przetwarzaniu metodą cyfrową.
DVD
Płyta umożliwiająca zapisywanie do 8 godzin
ruchomych obrazów, mimo zachowania tej
samej średnicy, co płyta CD.
Pojemność jednowarstwowej, jednostronnej
płyty DVD, wynosząca 4,7 GB (gigabajtów),
jest 7 razy większa od pojemności płyty CD.
Ponadto pojemność dwuwarstwowej,
jednostronnej płyty DVD wynosi 8,5 GB,
płyty DVD jednowarstwowej, dwustronnej 9,4 GB, a płyty DVD dwuwarstwowej i
dwustronnej - 17 GB.
Do zapisu danych obrazu stosowany jest
format MPEG 2, jeden z ogólnoświatowych
standardów technologii kompresji cyfrowej.
Dane obrazu są skompresowane do około
1/40 pierwotnego rozmiaru. W standardzie
DVD stosowana jest także technologia
zmiennej szybkości kodowania, za pomocą
której przetwarza się przydzielane dane
zgodnie ze statusem obrazu.
Dane audio są zapisywane w formacie Dolby
Digital oraz w formacie PCM, co umożliwia
uzyskanie bardziej realistycznego dźwięku.
Ponadto wraz z płytą DVD pojawiły się
różne zaawansowane funkcje, takie jak
możliwość oglądania scen pod różnymi
kątami, obsługa wielu języków i funkcje
kontroli rodzicielskiej.
Funkcja obsługi wielu języków
Niektóre płyty DVD zawierają różne języki
ścieżki dźwiękowej lub napisów
dialogowych.
Funkcja oglądania scen pod różnymi
kątami
Indeks (Super Audio CD, CD)/indeks wideo
(VIDEO CD)
Liczba, która dzieli utwory na fragmenty w
celu łatwego odnalezienia wybranego
miejsca na płycie VIDEO CD, Super Audio
CD lub CD. Niektóre płyty mogą nie
zawierać indeksów.
Kod regionu
System ten jest stosowany do ochrony praw
autorskich. Numer kodu regionu jest
przypisany do każdego urządzenia DVD lub
płyty DVD zgodnie z regionem ich
sprzedaży. Każdy kod regionu jest widoczny
na obudowie urządzenia oraz na
opakowaniu płyty. Urządzenie może
odtwarzać płyty z odpowiednim kodem
regionu. Urządzenie może także odtwarzać
płyty oznaczone symbolem „ ALL ”. Nawet
jeśli kod regionu nie jest widoczny na płycie
DVD, ograniczenie regionalne może być
nadal aktywne.
Kontrola rodzicielska
Funkcja płyt DVD umożliwiająca
ograniczanie możliwości odtwarzania płyt
według wieku użytkowników, zgodnie z
poziomami ograniczeń obowiązującymi w
każdym kraju. Ograniczenie to jest
Plik
Wybór obrazu na płycie z danymi
zawierającej pliki obrazu w formacie JPEG.
Program nagrany w technice filmowej,
program nagrany w technice wideo
Płyty DVD mogą być zaklasyfikowane jako
programy nagrane w technice filmowej lub
wideo. Płyty DVD nagrane w technice
filmowej zawierają takie same obrazy (24
klatki na sekundę), jakie pokazywane są w
kinach. Płyty DVD nagrane w technice
wideo, na przykład sztuki telewizyjne lub
komedie sytuacyjne, odtwarzają obrazy z
szybkością 30 klatek (lub 60 pól) na sekundę.
Rozdział
Fragment tytułu zawartego na płycie DVD.
Tytuł składa się z kilku rozdziałów.
Scena
Na płycie VIDEO CD z funkcjami PBC
(sterowanie odtwarzaniem) ekrany menu,
filmy i obrazy nieruchome są podzielone na
części nazywane „scenami”.
Informacje dodatkowe
Różne ujęcia, czyli punkty widzenia kamery
w scenach nagranych na niektórych płytach
DVD.
uzależnione od danej płyty. Jego włączenie
może całkowicie uniemożliwić odtwarzanie
lub spowodować, że sceny przemocy będą
pomijane albo zastępowane innymi itd.
Sterowanie odtwarzaniem (PBC)
Sygnały zakodowane na płytach VIDEO CD
(wersja 2.0) w celu sterowania
odtwarzaniem.
Używając ekranów menu zapisanych na
płytach VIDEO CD z funkcjami PBC,
można korzystać z prostych programów
interaktywnych, programów z funkcjami
wyszukiwania itd.
Super Audio CD
Dzięki wykorzystaniu technologii DSD
(Direct Stream Digital), płyta Super Audio
CD zapewnia odtwarzanie dźwięków
bliskich oryginałowi. Technologia ta
wykorzystuje częstotliwość próbkowania
równą 2,8224 MHz, czyli 64 większą niż w
przypadku konwencjonalnej płyty CD oraz
1-bitową kwantyzację, dzięki której mieści
ona 4 razy więcej danych niż standardowa
płyta CD w formacie PCM. Płyty Super
Audio CD dzieli się na następujące typy.
ciąg dalszy
85PL
• Płyta Super Audio CD (płyta
jednowarstwowa)
Płyta składa się z pojedynczej warstwy
HD*.
• 2-kanałowa + wielokanałowa płyta Super
Audio CD
Płyta składa się z obszaru 2-kanałowego
oraz obszaru wielokanałowego.
* Warstwa sygnałowa dużej gęstości stosowana w
płycie Super Audio CD
Obszar 2-kanałowy
Obszar wielokanałowy
Warstwa HD (dużej
gęstości)
• Płyta Super Audio CD (płyta
dwuwarstwowa)
Płyta składa się z dwóch warstw HD,
umożliwiających odtwarzanie jej przez
długi okres czasu.
Ponadto, jako że płyta dwuwarstwowa
składa się z dwóch warstw HD
rozmieszczonej na jednej stronie płyty, nie
istnieje konieczność obracania płyty
podczas odtwarzania.
Warstwa HD
Warstwa HD
• Płyta Super Audio CD + CD (płyta
hybrydowa)
Płyta składa się z warstwy HD oraz
warstwy CD. Ponadto, jako że obie
warstwy rozmieszczone są na jednej stronie
płyty, nie ma konieczności obracania płyty
podczas odtwarzania. Warstwę CD można
odtwarzać na zwykłym odtwarzaczu CD.
Warstwa CD
Warstwa HD
86PL
Tytuł
Najdłuższe fragmenty obrazu lub muzyki na
płycie DVD, film itp. w przypadku płyty z
materiałem wideo lub cały album w
przypadku płyty z materiałem audio.
Utwór
Ścieżka filmu lub utworu muzycznego na
płytach Super Audio CD, CD, VIDEO CD
lub MP3. Album składa się z kilku utworów
(tylko dla formatu MP3).
VIDEO CD
Płyta kompaktowa zawierająca zapis
ruchomych obrazów.
Do zapisu danych obrazu stosowany jest
format MPEG 1, jeden z ogólnoświatowych
standardów technologii kompresji cyfrowej.
Dane obrazu są skompresowane do około
1/140 pierwotnego rozmiaru. Dzięki temu,
płyta VIDEO CD o średnicy 12 cm może
zawierać do 74 minut ruchomych obrazów.
Płyty VIDEO CD zawierają także zapis
dźwięku. Dźwięki spoza zakresu słyszalnego
przez człowieka są skompresowane, podczas
gdy dźwięki słyszalne są zapisywane bez
kompresji. Płyty VIDEO CD mogą
pomieścić 6 razy więcej informacji audio niż
konwencjonalne płyty audio CD.
Istnieją dwie wersje płyt VIDEO CD.
• Wersja 1.1: Można odtwarzać jedynie
ruchome obrazy i dźwięki.
• Wersja 2.0: Można odtwarzać nieruchome
obrazy wysokiej rozdzielczości oraz
korzystać z funkcji PBC.
To urządzenie jest zgodne z obiema
wersjami.
Indeks części i elementów sterujących urządzenia
Więcej informacji można znaleźć na stronach wskazanych w nawiasach.
Panel przedni
VOLUME
PRESET
FUNCTION
STANDBY
PHONES
H FUNCTION (funkcja) (24, 64, 65)
I VOLUME (głośność) –/+ (24, 77)
C A (wyjmij) (24)
J Gniazdo PHONES (słuchawkowe) (24)
D H (odtwarzaj) (24)
K Wyświetlacz panelu przedniego (88)
E X (pauza) (25)
L Wskaźnik STANDBY (gotowości) (24)
F x (zatrzymanie) (25)
M
(czujnik zdalnego sterowania) (13)
Informacje dodatkowe
A "/1 (zasilanie) (24)
B Szuflada odtwarzania (24)
G ./>, PRESET (Zaprogramowana)
–/+ (25, 65)
ciąg dalszy
87PL
Wyświetlacz panelu przedniego
Podczas odtwarzania płyty DVD
Stan odtwarzania
Bieżący tryb
Świeci się, gdy na płycie
zapisane są nazwy
tytułów lub rozdziałów
Bieżący tytuł lub
rozdział tytułu
Bieżący format dźwięku
przestrzennego
Bieżący efekt dźwiękowy
Czas odtwarzania
Podczas odtwarzania płyt VIDEO CD, Super Audio CD, CD lub plików MP3
Stan odtwarzania
Bieżący tryb
Świeci się gdy na płycie
zapisane są nazwy albumów
Numer bieżącego utworu
Świeci się gdy urządzenie
odtwarza płytę w miejscu
gdzie została ona zapisana
w trybie wielokanałowym
(tylko Super Audio CD)
Bieżący format
dźwięku
przestrzennego
Bieżący efekt
dźwiękowy
Świeci się podczas
odtwarzania z funkcją
PBC (dotyczy tylko pły
VIDEO CD)
Czas odtwarzania
Podczas słuchania audycji radiowych
Bieżące pasmo
Zaprogramowany
numer
Odtwarzanie
monofoniczne/efekt
stereofoniczny
Efekt dźwiękowy
Bieżąca stacja
Podczas odtwarzania płyty JPEG
Bieżący tryb
Świeci się gdy na
płycie zapisane są
nazwy albumów
Numer bieżącego
pliku
88PL
Stan odtwarzania
Panel tylny
SURR R
CENTER
EURO AV
AUDIO IN
SPEAKER
FRONT R
FRONT L
WOOFER
VIDEO
SURR L
WOOFER
SAT
R
L
R
L
OUTPUT(TO TV)
COAXIAL
AM
FM 75
AUDIO IN
E Gniazda AM (18)
B Gniazda VIDEO AUDIO IN L/R (wejście
AV L/R) (19)
F Gniazda FM 75Ω COAXIAL
(FM 75Ω koncentryczne) (18)
Informacje dodatkowe
A Gniazda SPEAKER (głośnikowe) (14)
C Gniazda SAT AUDIO IN L/R (wejście
SAT L/R) (19)
D Gniazda EURO AV OUTPUT (TO TV)
(wyjście euro AV (do TV)) (19)
ciąg dalszy
89PL
I TV
Pilot
J AUDIO (48)
K ANGLE (kąt) (53)
L SUBTITLE (napisy) (54)
M ./>, PRESET (zaprogramowane)
–/+ (28, 65)
N H PLAY (odtwarzanie) (24, 28, 34, 36,
37, 39)
O X PAUSE (pauza) (25)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
0
P DVD TOP MENU/ALBUM– (menu
główne DVD/album–) (27, 30, 32)
Q C/X/x/c/ENTER (wprowadź) (27, 30,
32, 34, 36, 37, 40, 48, 53, 54, 55, 64, 70)
R DVD DISPLAY (ekran DVD) (30, 32, 37,
40, 45, 48, 53, 54)
S TV CH +/– (prog. TV +/–)
T TV VOL +/– (gł +/–)
U TV [/1 (włączony/tryb oczekiwania)
(60)
V "/1 (tryb oczekiwania) (24, 65)
W Z (wyjmij)
X DSGX (wzmocnienie basów) (52)
Y AUTO FORMAT DIRECT (odczyt
wejściowego synału audio) (50)
Z MODE (tryb)
wj NIGHT MODE (tryb nocny) (52)
wk FUNCTION (funkcja) (21, 24, 64, 65)
wl Przyciski numeryczne (27, 34, 40, 53,
55, 60)
e; ENTER (wprowadź)
ez
m/M/ /
SLOW (zwolnione),
TUNING –/+ (strojenie) (39, 64)
es x STOP (zatrzymanie) (28, 55)
A SONY TV DIRECT (równoczesne
uruchamianie telwizora i zestawu)
B SLEEP (uśpienie) (68)
90PL
ed DISPLAY (wyświetlacz) (42, 45, 65)
ef DVD MENU/ALBUM+ (menu DVD/
album+) (27, 30, 32)
C TUNER/BAND (tuner/pasmo) (64, 65)
eg VOLUME (głośność) +/– (65)
D MUTING (wyciszenie) (25)
eh O RETURN (powrót) (28, 30, 32, 55, 70)
E TUNER MENU (menu tunera) (64)
ej TV/VIDEO (60)
F PLAY MODE (tryb odtwarzania) (34, 36)
ek CLEAR (wyczyść) (34, 40)
G REPEAT (powtórzenie)
el DIMMER (przyciemnianie) (68)
H FM MODE (tryb FM) (65)
r; DVD SETUP (konfiguracja DVD) (57, 70)
Lista kodów języków
Pisownia języków jest zgodna z normą ISO 639: 1988 (E/F) standard.
Język
Kod
Język
Kod
Język
1027
1028
1032
1039
1044
1045
1051
1052
1053
1057
1059
1060
1061
1066
1067
1070
1079
1093
1097
1103
1105
1109
1130
1142
1144
1145
1149
1150
1151
1157
1165
1166
1171
1174
1181
1183
1186
1194
1196
1203
1209
1217
1226
1229
1233
1235
1239
Afar
Abkhazian
Afrikaans
Amharic
Arabic
Assamese
Aymara
Azerbaijani
Bashkir
Byelorussian
Bulgarian
Bihari
Bislama
Bengali; Bangla
Tibetan
Breton
Catalan
Corsican
Czech
Welsh
Danish
German
Bhutani
Greek
English
Esperanto
Spanish
Estonian
Basque
Persian
Finnish
Fiji
Faroese
French
Frisian
Irish
Scots Gaelic
Galician
Guarani
Gujarati
Hausa
Hindi
Croatian
Hungarian
Armenian
Interlingua
Interlingue
1245
1248
1253
1254
1257
1261
1269
1283
1287
1297
1298
1299
1300
1301
1305
1307
1311
1313
1326
1327
1332
1334
1345
1347
1349
1350
1352
1353
1356
1357
1358
1363
1365
1369
1376
1379
1393
1403
1408
1417
1428
1435
1436
1463
1481
1482
1483
Inupiak
Indonesian
Icelandic
Italian
Hebrew
Japanese
Yiddish
Javanese
Georgian
Kazakh
Greenlandic
Cambodian
Kannada
Korean
Kashmiri
Kurdish
Kirghiz
Latin
Lingala
Laothian
Lithuanian
Latvian; Lettish
Malagasy
Maori
Macedonian
Malayalam
Mongolian
Moldavian
Marathi
Malay
Maltese
Burmese
Nauru
Nepali
Dutch
Norwegian
Occitan
(Afan) Oromo
Oriya
Punjabi
Polish
Pashto; Pushto
Portuguese
Quechua
Rhaeto-Romance
Kirundi
Romanian
1489
1491
1495
1498
1501
1502
1503
1505
1506
1507
1508
1509
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1521
1525
1527
1528
1529
1531
1532
1534
1535
1538
1539
1540
1543
1557
1564
1572
1581
1587
1613
1632
1665
1684
1697
Russian
Kinyarwanda
Sanskrit
Sindhi
Sangho
Serbo-Croatian
Singhalese
Slovak
Slovenian
Samoan
Shona
Somali
Albanian
Serbian
Siswati
Sesotho
Sundanese
Swedish
Swahili
Tamil
Telugu
Tajik
Thai
Tigrinya
Turkmen
Tagalog
Setswana
Tonga
Turkish
Tsonga
Tatar
Twi
Ukrainian
Urdu
Uzbek
Vietnamese
Volap k
Wolof
Xhosa
Yoruba
Chinese
Zulu
1703
Nie określony
Informacje dodatkowe
Kod
91PL
Lista menu konfiguracji DVD
Przy użyciu menu konfiguracji DVD można ustawić następujące elementy.
Kolejność wyświetlanych elementów może się różnić od wyświetlanych w rzeczywistości.
LANGUAGE SETUP
(Z wyświetlonej listy
języków wybierz język,
którego chcesz używać.)
(Z wyświetlonej listy
języków wybierz język,
którego chcesz używać.)
(Z wyświetlonej listy
języków wybierz język,
którego chcesz używać.)
(Z wyświetlonej listy
języków wybierz język,
którego chcesz używać.)
OSD
DVD MENU
AUDIO
SUBTITLE
SCREEN SETUP
TV TYPE
SCREEN SAVER
BACKGROUND
LINE
16:9
4:3 LETTER
BOX
4:3 PAN SCAN
ON
OFF
JACKET
PICTURE
GRAPHICS 1
GRAPHICS 2
GRAPHICS 3
GRAPHICS 4
GRAPHICS 5
BLUE
BLACK
VIDEO
RGB
CUSTOM SETUP
PARENTAL
CONTROL
TRACK
SELECTION
AUDIO
DRC
DATA CD
PRIORITY
JPEG
DATE
LEVEL
OFF
8.
7. NC17
6.
R
5.
4. PG13
3.
PG
2.
1.
G
STANDARD
USA
OTHERSt
CHANGE PASSWORD
OFF
AUTO
OFF
STANDARD
MAX
MP3
JPEG
MM/DD/YYYY
YYYY/MM/DD
DD/MM/YYYY
YYYY/DD/MM
SPEAKER SETUP
SIZE
SURROUND
SUBWOOFER
YES
YES
NONE
YES
NONE
YES
DISTANCE
FRONT
CENTER
SURROUND
1,0m – 7,0m
1,0m – 7,0m
1,0m – 7,0m
LEVEL
CENTER
SURROUND
LEFT
SURROUND
RIGHT
SUBWOOFER
FRONT
OFF
ON
–6 dB – +6 dB
–6 dB – +6 dB
BALANCE
TEST
TONE
SETUP
QUICK
RESET
92PL
FRONT
CENTER
YES
NO
–6 dB – +6 dB
–6 dB – +6 dB
6 stopni w lewo lub
w prawo
Indeks
Numeryczne
J
16:9 72
4:3 LETTER BOX 72
4:3 PAN SCAN 72
JPEG 31
JPEG DATE 75
A
ALBUM 30, 40
Album 7, 84
ANGLE 53
AUDIO 48, 71
AUDIO DRC 74
B
BACKGROUND 73
BALANCE 77
Baterie 13
CHAPTER 41
CUSTOM PARENTAL
CONTROL 55
CUSTOM SETUP 74
D
DATA CD PRIORITY 74
DIMMER
(PRZYCIEMNIANIE) 68
DISPLAY 42
DISTANCE 76
Dolby Digital 84
Dolby Pro Logic II 84
Dolby Surround Pro Logic 84
DSGX 52
DTS 84
DVD 84
DVD MENU 71
E
Ekran konfiguracji 70
F
Funkcja obsługi wielu
języków 48, 85
Funkcja oglądania scen pod
różnymi kątami 53, 85
I
Indeks 7, 85
INDEX 41
R
LANGUAGE SETUP 71
LEVEL 76
LINE 73
Radio 65
RDS 67
REPEAT
(POWTÓRZENIE) 37
Rodzaje używanych płyt 7
Rozdział 7, 85
Rozwiązywanie problemów
79
M
S
Menu ekranowe
Wyświetlanie Menu
sterowania 11
Menu sterowania 11
MP3 29
MUTING 25
Scena 8, 85
SCENE 11
SCREEN SAVER 73
SCREEN SETUP 72
SHUFFLE 36
SIZE 75
Skanowanie 39
SLEEP 68
Slow-motion 39
SPEAKER SETUP 75
SUBTITLE 71
Super Audio CD 85
Szybkie przewijanie do
przodu 39
Szybkie przewijanie do tyłu
39
Kod regionu 8, 85
L
N
NIGHT MODE 52
O
Obchodzenie się z płytami 10
Odtwarzanie ciągłe
CD/VIDEO CD/DVD/MP3
24
Odtwarzanie losowe 36
Odtwarzanie programu 34
Odtwarzanie z funkcją PBC
28, 85
OSD 71
Oszczędność energii 25
P
Panel przedni 87
Panel tylny 89
PARENTAL CONTROL 57,
74, 85
Pilot 60, 90
PLAY MODE 34, 36
Plik 8, 85
Podłączanie anten 18
Podłączenie odbiornika
telewizyjnego i
magnetowidu 19
Podłączenie zestawu
głośnikowego 14
Informacje dodatkowe
C
K
Pokaz slajdów 33
Pole akustyczne 50
T
TEST TONE 77
TIME SEARCH 40
TITLE 40
TRACK 40
TRACK SELECTION 74
TUNER MENU 64
TV TYPE 72
Tytuł 7, 86
U
Utwór 7, 86
V
VIDEO CD 86
ciąg dalszy
93PL
W
Wyświetlacz panelu
przedniego 88
Wznowienie odtwarzania 26
Z
Zaprogramowane stacje 64
94PL
Zwięzła instrukcja obsługi pilota
H
I
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
0
J
K
L
M
Uwaga
W pilocie urządzenia zastosowano
sygnały sterujące wspólne dla innych
urządzeń DVD firmy Sony.
Z tego względu, w zależności od
użytego przycisku, na wysyłane sygnały
mogą reagować inne urządzenia DVD
firmy Sony.
A
B
C
D
E
F
G
Umożliwia uruchomienie
odbiornika telewizyjnego oraz
systemu kina domowego firmy
Sony, jak również zmianę
źródła sygnału wejściowego
odbiornika.
Umożliwia wyłączenie
urządzenia o określonej
godzinie.
Umożliwia wybór zakresu AM
lub FM.
Umożliwia wyciszanie
dźwięku.
Umożliwia zapisanie
zaprogramowanej stacji w
pamięci urządzenia.
Umożliwia wybranie trybu
odtwarzania programowego
lub trybu odtwarzania w
kolejności losowej.
Wyświetla stan funkcji
odtwarzania z powtarzaniem.
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Sony Corporation Printed in Korea
Służy do przełączania opcji
odbioru monofonicznego lub
stereofonicznego w zakresie
FM.
Umożliwia przełączanie źródła
sygnału wejściowego
odbiornika TV pomiędzy TV a
SYSTEM.
Umożliwia ustawienie pilota
na tryb TV.
Tryb standardowy: wyłącza się
Tryb TV: zmienia kolor na
czerwony.
Umożliwia zmianę dźwięku
podczas odtwarzania płyty
DVD lub VIDEO CD.
Umożliwia zmianę kąta
podczas odtwarzania płyty
DVD.
Umożliwia wyświetlenie menu
„SUBTITLE” na ekranie
Menu sterowania.
./> : Naciskanie tych
przycisków powoduje przejście
do następnego albo
poprzedniego rozdziału lub
utworu. PRESET –/+ :
Umożliwia przeszukiwanie
wszystkich zaprogramowanych
stacji.
Umożliwia odtwarzanie płyty.
Umożliwia wstrzymywanie
odtwarzania płyty.
Umożliwia wyświetlanie menu
tytułów na ekranie telewizora.
MP3/JPEG: Umożliwia wybór
albumów
Umożliwia wybór i
zatwierdzenie wybranych
elementów lub ustawień.
Umożliwia wyświetlanie Menu
sterowania na ekranie
odbiornika TV w celu
ustawienia lub regulacji
różnych parametrów.
Umożliwia wybór kanału
telewizyjnego.
Umożliwia ustawienie
poziomu głośności odbiornika
TV.
Umożliwia włączanie i
wyłączanie telewizora.
Umożliwia włączanie i
wyłączanie zasilania
urządzenia.
Umożliwia wysuwanie płyty.
Brzmienie basu ulega
znacznemu wzmocnieniu.
Umożliwia wybór pola
akustycznego.
Umożliwia wybór pola
akustycznego.
wj
wk
wl
e;
ea
es
ed
ef
eg
eh
ej
ek
el
r;
Zapewnia czystszy dźwięk przy
niskim poziomie natężenia.
Umożliwia wybór urządzenia
zestawu, które ma być
używane.
Umożliwiają wybór elementów
ustawień. TV : Umożliwiają
wybór numerów kanałów.*
Umożliwia zatwierdzenie
danych elementów lub
ustawień. TV : Naciśnij po
wybraniu numeru kanału.
m/M (SCAN) :
Umożliwiają odszukanie
miejsca na odtwarzanej płycie
podczas monitorowania
obrazu.
/
SLOW : Umożliwia
odtwarzanie płyty w
zwolnionym tempie w trybie
pauzy.
TUNING –/+ : Umożliwia
przeszukiwanie wszystkich
dostępnych stacji radiowych.
Umożliwia zatrzymanie
odtwarzania płyty.
Umożliwia przełączanie
elementu wyświetlanego na
wyświetlaczu.
Umożliwia wyświetlanie menu
DVD na ekranie telewizora.
MP3/JPEG: Umożliwia wybór
albumów
Umożliwia ustawianie
poziomu głośności SYSTEM.
Naciśnięcie tego przycisku
umożliwia powrót do
poprzednio wybranego ekranu
itp.
Umożliwia zmianę trybu
wejściowego odbiornika TV.
Umożliwia anulowanie
zaprogramowanych utworów,
itp.
Umożliwia dwustopniową
zmianę jasności wyświetlacza.
Umożliwia wyświetlanie
ekranu ustawień na ekranie
odbiornika TV w celu
ustawienia lub regulacji
różnych parametrów.
* W zależności od producenta
telewizora, możliwy jest także
następujący sposób. Naciśnij >10, a
następnie liczbę. (Np. dla kanału 25,
naciśnij >10, a następnie 2 i 5.)
Download PDF

advertising