Zanussi | FLS 1383 W | Wykaz aktów prawnych Unii Europejskiej w wersji - EUR-Lex

Wykaz aktów prawnych Unii Europejskiej w wersji - EUR-Lex
Z dnia 1.12.2014
Wykaz aktów prawnych Unii Europejskiej w wersji
skonsolidowanej
08
08.10
08.20
08.20.10
08.20.20
08.20.30
08.30
08.40
08.50
08.60
08.70
08.80
08.90
.
PL
POLITYKA KONKURENCJI
Zasady konkurencji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Praktyki ograniczające konkurencję . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Porozumienia niedozwolone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Porozumienia dozwolone, wyłączenia i atest negatywny . . . . . . . . .
Procedury nadzoru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pozycja dominująca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Koncentracja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Stosowanie reguł konkurencji do przedsiębiorstw publicznych .
Pomoc państwa i inne dotacje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Praktyki dumpingowe na obszarze Wspólnoty . . . . . . . . . . . .
Obowiązki przedsiębiorstw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Krajowe monopole handlowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
2
5
6
20
25
28
33
45
Nota do czytelnika
Wykaz aktów prawnych Unii Europejskiej w wersji skonsolidowanej, który dzieli się na rozdziały tematyczne, zawiera
ostatnią wersję skonsolidowaną aktu prawnego (lub tylko akt podstawowy, jeśli nie był nigdy zmieniany) i ostatnie akty
zmieniające (jeśli nie zostały jeszcze włączone do tekstu skonsolidowanego).
Rozporządzenia, dyrektywy i decyzje są zazwyczaj przedstawione w wersji skonsolidowanej. Niektóre akty prawne nie
są konsolidowane. W wykazie oznaczono je gwiazdką (*). Więcej informacji na temat konsolidacji można znaleźć na
stronie: Najczęściej zadawane pytania.
Wykaz aktów prawnych Unii Europejskiej w wersji skonsolidowanej nie jest ostateczny. Oznacza to, że wykaz może nie
zawierać niektórych odniesień, zwłaszcza tych, które informują o zmianach opublikowanych po utworzeniu ostatniej
wersji skonsolidowanej aktu prawnego. Aby uzyskać pełne i aktualne informacje, należy zawsze zapoznać się z notką
bibliograficzną aktu podstawowego zamieszczoną na stronie EUR-Lex.
Wykaz aktów prawnych Unii Europejskiej w wersji skonsolidowanej
POLITYKA KONKURENCJI
1.12.2014
PL
08.10 Zasady konkurencji
08.10 Zasady konkurencji
31962R0017
Rozporządzenie Rady EWG nr 17 pierwsze rozporządzenie
wprowadzające w życie art. 85 i 86 Traktatu
(Dz.U. 13z 21.2.1962, str. 204—211) (Wyd. specj. -08 T.01 , str. 3)
Tekst skonsolidowany 01962R0017-20040501
31965R0019
Rozporządzenie Rady nr 19/65/EWG z dnia 2 marca 1965 r.
w sprawie stosowania art. 85 ust. 3 Traktatu do pewnych kategorii
porozumień i praktyk uzgodnionych
(Dz.U. 36z 6.3.1965, str. 533—535) (Wyd. specj. -08 T.01 , str. 11)
Tekst skonsolidowany 01965R0019-20040501
31971R2821
Rozporządzenie (EWG) nr 2821/71 Rady z dnia 20 grudnia 1971 r.
w sprawie stosowania art. 85 ust. 3 Traktatu do kategorii porozumień, decyzji i praktyk uzgodnionych
(Dz.U. L 285z 29.12.1971, str. 46—48) (Wyd. specj. -08 T.01 , str. 14)
Tekst skonsolidowany 01971R2821-20040501
31974R2988
Rozporządzenie Rady (EWG) nr 2988/74 z dnia 26 listopada 1974
r. dotyczące okresów przedawnień w postępowaniach i wykonywaniu sankcji zgodnie z regułami Europejskiej Wspólnoty
Gospodarczej dotyczącymi transportu i konkurencji
(Dz.U. L 319z 29.11.1974, str. 1—3) (Wyd. specj. -07 T.001 , str. 61)
Tekst skonsolidowany 01974R2988-20040501
31991R1534
Rozporządzenie Rady (EWG) nr 1534/91 z dnia 31 maja 1991 r.
w sprawie stosowania art. 85 ust. 3 Traktatu do niektórych kategorii porozumień, decyzji i praktyk uzgodnionych w sektorze
ubezpieczeniowym
(Dz.U. L 143z 7.6.1991, str. 1—3) (Wyd. specj. -08 T.01 , str. 68)
Tekst skonsolidowany 01991R1534-20040501
31994D0006
94/6/ECSC: Commission Decision of 21 December 1993 authorizing common financial arrangements in respect of individual
programmes involving the closure of production capacity in the
Community steel industry for heavy sections, hot-rolled wide coils
and strip, and reversing-mill plate (Only the Spanish, Danish,
German, English, French, Italian and Dutch texts are authentic) /*
Brak wersji polskiej */
(Dz.U. L 6z 8.1.1994, str. 30—34)
32001D0663
2001/663/EC: Commission Decision of 15 June 2001 relating to
a proceeding under Article 81 of the EC Treaty and Article 53 of
the EEA Agreement (COMP/34.950 — Eco-Emballages) (Text with
EEA relevance) (notified under document number C(2001) 1611)
/* Brak wersji polskiej */
(Dz.U. L 233z 31.8.2001, str. 37—48)
2
32003D0207
2003/207/EC: Commission Decision of 24 July 2002 relating to
a proceeding pursuant to Article 81 of the EC Treaty (Case
COMP/E-3/36.700 — Industrial and medical gases) (notified under
document number C(2002) 2782) /* Brak wersji polskiej */
(Dz.U. L 84z 1.4.2003, str. 1—55)
32003R0001
Rozporządzenie Rady (WE) nr 1/2003 z dnia 16 grudnia 2002 r.
w sprawie wprowadzenia w życie reguł konkurencji ustanowionych w art. 81 i 82 TraktatuTekst mający znaczenie dla
EOG.
(Dz.U. L 1z 4.1.2003, str. 1—25) (Wyd. specj. -08 T.02 , str. 205)
Tekst skonsolidowany 02003R0001-20061018
Zmienione (przez) 32009R0169
Zmienione (przez) 32009R0246
Zmienione (przez) 32009R0487
32004D0104
2004/104/EC: Commission Decision of 27 November 2002 relating to a proceeding pursuant to Article 81 of the EC Treaty and
Article 53 of the EEA Agreement (Case COMP/E2/37.978/Methylglucamine) (notified under document number
C(2002) 4557) (Text with EEA relevance) /* Brak wersji polskiej
*/
(Dz.U. L 38z 10.2.2004, str. 18—46)
32004D0138
2004/138/EC: Commission decision of 11 June 2002 relating to
a proceeding under Article 81 of the EC Treaty (Case
COMP/36.571/D-1: Austrian banks — "Lombard Club") (notified
under document number C(2002) 2091) /* Brak wersji polskiej */
(Dz.U. L 56z 24.2.2004, str. 1—75)
32004D0420
2004/420/EC: Commission Decision of 3 December 2003 relating
to a proceeding under Article 81 of the EC Treaty and Article 53
of the EEA Agreement against C. Conradty Nürnberg GmbH,
Hoffmann & Co. Elektrokohle AG, Le Carbone Lorraine S.A.,
Morgan Crucible Company plc, Schunk GmbH and Schunk
Kohlenstofftechnik GmbH, jointly and severally, and SGL Carbon
AG (Case No C.38.359 — Electrical and mechanical carbon and
graphite products) (Text with EEA relevance) (notified under document number C(2003) 4457) /* Brak wersji polskiej */
(Dz.U. L 125z 28.4.2004, str. 45—49)
32004D0421
2004/421/EC: Commission Decision of 16 December 2003 relating to a proceeding under Article 81 of the EC Treaty and Article
53 of the EEA Agreement against Wieland Werke AG, Outokumpu
Copper Products OY, Outokumpu Oyj, KM Europa Metal AG,
Tréfimétaux SA and Europa Metalli SpA (Case C.38.240 — Industrial tubes) (Text with EEA relevance) (notified under document
number C(2003) 4820) /* Brak wersji polskiej */
(Dz.U. L 125z 28.4.2004, str. 50—53)
1.12.2014
Wykaz aktów prawnych Unii Europejskiej w wersji skonsolidowanej
PL
POLITYKA KONKURENCJI
08.10 Zasady konkurencji
32004D0422
2004/422/EC: Commission Decision of 7 January 2004 declaring
a concentration compatible with the common market and the
functioning of the EEA Agreement (Case No COMP/M.2978 —
Lagardère/Natexis/VUP) (Text with EEA relevance) (notified under
document number C(2003) 5277) /* Brak wersji polskiej */
32007D0836
2007/836/WE: Decyzja Komisji z dnia 13 września 2007 r. w
sprawie postępowania zgodnie z art. 81 Traktatu WE (Sprawa
COMP/E-2/39.143 – Opel) (notyfikowana jako dokument nr
C(2007) 4277)
(Dz.U. L 330z 15.12.2007, str. 44—47)
(Dz.U. L 125z 28.4.2004, str. 54—60)
32004R0773
Rozporządzenie Komisji (WE) nr 773/2004 z dnia 7 kwietnia
2004 r. odnoszące się do prowadzenia przez Komisję postępowań
zgodnie z art. 81 i art. 82 Traktatu WETekst mający znaczenie dla
EOG.
(Dz.U. L 123z 27.4.2004, str. 18—24) (Wyd. specj. -08 T.03 , str. 81)
Tekst skonsolidowany 02004R0773-20130701
32005D0349
2005/349/WE: Decyzja Komisji z dnia 10 grudnia 2003 r. dotycząca postępowania na mocy art. 81 Traktatu ustanawiającego
Wspólnotę Europejską oraz art. 53 Porozumienia EOG (Sprawa
COMP/E-2/37.857 – Nadtlenki organiczne) (notyfikowana jako
dokument nr C(2003) 4570 wersja ostateczna oraz sprostowanie
C(2004) 4)
(Dz.U. L 110z 30.4.2005, str. 44—47)
32006D0431
2006/431/WE: Decyzja Komisji z dnia 5 października 2005 r. w
sprawie procedury stosowania art. 81 traktatu WE wobec Automobiles Peugeot SA oraz Peugeot Nederland NV (sprawy
COMP/E2/36623 36820 37275 – SEP i inni przeciwko Automobiles Peugeot SA) (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 3683)
(Tekst mający znaczenie dla EOG)
(Dz.U. L 173z 27.6.2006, str. 20—24)
32006D0446
2006/446/WE: Decyzja Komisji z dnia 12 kwietnia 2006 r. w
sprawie postępowania zgodnie z art. 81 traktatu WE (Sprawa
COMP/B-1/38.348 – Repsol CPP) (notyfikowana jako dokument
nr C(2006) 1548) (Tekst mający znaczenie dla EOG)
(Dz.U. L 176z 30.6.2006, str. 104—104)
32006D0520
2006/520/WE: Decyzja Komisji z dnia 22 lutego 2006 r. w
sprawie postępowania zgodnie z art. 82 traktatu WE oraz art. 54
porozumienia EOG (sprawa COMP/B-2/38.381 – De Beers) (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 521) (Tekst mający znaczenie
dla EOG)
32007D0841
2007/841/WE: Decyzja Komisji z dnia 13 września 2007 r. w
sprawie postępowania zgodnie z art. 81 Traktatu WE (sprawa
COMP/E-2/39.141 – Fiat) (notyfikowana jako dokument nr
C(2007) 4274)
(Dz.U. L 332z 18.12.2007, str. 77—79)
32009R0246
Rozporządzenie Rady (WE) nr 246/2009 z dnia 26 lutego 2009 r.
w sprawie stosowania art. 81 ust. 3 Traktatu do pewnych kategorii
porozumień, decyzji i praktyk uzgodnionych pomiędzy kompaniami żeglugi liniowej ( konsorcja ) (Wersja skodyfikowana)
(Dz.U. L 79z 25.3.2009, str. 1—4)
32009R0906
Rozporządzenie Komisji (WE) nr 906/2009 z dnia 28 września
2009 r. w sprawie stosowania art. 81 ust. 3 Traktatu do
określonych kategorii porozumień, decyzji i praktyk uzgodnionych
pomiędzy przedsiębiorstwami żeglugi liniowej (konsorcja) (Tekst
mający znaczenie dla EOG)
(Dz.U. L 256z 29.9.2009, str. 31—34)
Zmienione (przez) 32014R0697
Zastosowanie przedłużone przez 32014R0697
32010R0267
Rozporządzenie Komisji (UE) nr 267/2010 z dnia 24 marca 2010
r. w sprawie stosowania art. 101 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu
Unii Europejskiej do niektórych kategorii porozumień, decyzji i
praktyk uzgodnionych w sektorze ubezpieczeniowym (Tekst mający znaczenie dla EOG)
(Dz.U. L 83z 30.3.2010, str. 1—7)
32010R0330
Rozporządzenie Komisji (UE) nr 330/2010 z dnia 20 kwietnia
2010 r. w sprawie stosowania art. 101 ust. 3 Traktatu o
funkcjonowaniu Unii Europejskiej do kategorii porozumień wertykalnych i praktyk uzgodnionych (Tekst mający znaczenie dla
EOG)
(Dz.U. L 102z 23.4.2010, str. 1—7)
Poprawione przez 32010R0330R(01)
(Dz.U. L 205z 27.7.2006, str. 24—25)
32006R1184
Rozporządzenie Rady (WE) nr 1184/2006 z dnia 24 lipca 2006
r. dotyczące stosowania niektórych reguł konkurencji w
odniesieniu do produkcji rolnej i handlu produktami rolnymi
(wersja ujednolicona)
(Dz.U. L 214z 4.8.2006, str. 7—9)
Tekst skonsolidowany 02006R1184-20140101
32010R0461
Rozporządzenie Komisji (UE) nr 461/2010 z dnia 27 maja 2010
r. w sprawie stosowania art. 101 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu
Unii Europejskiej do kategorii porozumień wertykalnych i praktyk
uzgodnionych w sektorze pojazdów silnikowych (Tekst mający
znaczenie dla EOG)
(Dz.U. L 129z 28.5.2010, str. 52—57)
Poprawione przez 32010R0461R(01)
Poprawione przez 32010R0461R(02)
3
Wykaz aktów prawnych Unii Europejskiej w wersji skonsolidowanej
POLITYKA KONKURENCJI
08.10 Zasady konkurencji
32010R1217
Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1217/2010 z dnia 14 grudnia
2010 r. w sprawie stosowania art. 101 ust. 3 Traktatu
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do niektórych kategorii
porozumień badawczo-rozwojowych Tekst mający znaczenie dla
EOG
(Dz.U. L 335z 18.12.2010, str. 36—42)
Poprawione przez 32010R1217R(01)
32010R1218
Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1218/2010 z dnia 14 grudnia
2010 r. w sprawie stosowania art. 101 ust. 3 Traktatu
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do niektórych kategorii
porozumień specjalizacyjnych Tekst mający znaczenie dla EOG
(Dz.U. L 335z 18.12.2010, str. 43—47)
Poprawione przez 32010R1218R(01)
Poprawione przez 32010R1218R(02)
32011D0695
2011/695/: Decyzja Przewodniczącego Komisji Europejskiej z dnia
13 października 2011 r. w sprawie funkcji i zakresu uprawnień
urzędnika przeprowadzającego spotkanie wyjaśniające w niektórych postępowaniach z zakresu konkurencji Tekst mający
znaczenie dla EOG
(Dz.U. L 275z 20.10.2011, str. 29—37)
4
1.12.2014
PL
1.12.2014
Wykaz aktów prawnych Unii Europejskiej w wersji skonsolidowanej
PL
POLITYKA KONKURENCJI
08.20 Praktyki ograniczające konkurencję
08.20 Praktyki ograniczające konkurencję
32001D0418
2001/418/EC: Commission Decision of 7 June 2000 relating to a
proceeding pursuant to Article 81 of the EC Treaty and Article 53
of the EEA Agreement (Case COMP/36.545/F3 — Amino Acids)
(Text with EEA relevance) (notified under document number
C(2000) 1565) /* Brak wersji polskiej */
(Dz.U. L 152z 7.6.2001, str. 24—72)
32001D0711
2001/711/EC: Commission Decision of 29 June 2001 relating to
a proceeding under Article 81 of the EC Treaty (Case COMP/F2/36.693 — Volkswagen) (Text with EEA relevance) (notified under
document number C(2001) 1698) /* Brak wersji polskiej */
(Dz.U. L 262z 2.10.2001, str. 14—37)
32003R0001
Rozporządzenie Rady (WE) nr 1/2003 z dnia 16 grudnia 2002 r.
w sprawie wprowadzenia w życie reguł konkurencji ustanowionych w art. 81 i 82 TraktatuTekst mający znaczenie dla
EOG.
(Dz.U. L 1z 4.1.2003, str. 1—25) (Wyd. specj. -08 T.02 , str. 205)
Tekst skonsolidowany 02003R0001-20061018
Zmienione (przez) 32009R0169
Zmienione (przez) 32009R0246
Zmienione (przez) 32009R0487
32004D0337
2004/337/EC: Commission Decision of 20 December 2001 relating to a proceeding pursuant to Article 81 of the EC Treaty and
Article 53 of the EEA Agreement — Case COMP/E-1/36.212 —
Carbonless paper (notifed under document number C(2001) 4573)
(Text with EEA relevance) /* Brak wersji polskiej */
(Dz.U. L 115z 21.4.2004, str. 1—88)
32001D0716
2001/716/EC: Commission Decision of 18 July 2001 relating to
proceedings pursuant to Article 81 of the EC Treaty and Article
53 of the Agreement on the European Economic Area (Case
COMP.D.2 37.444 — SAS Maersk Air and Case COMP.D.2 37.386
— Sun-Air versus SAS and Maersk Air) (Text with EEA relevance)
(notified under document number C(2001) 1987) /* Brak wersji
polskiej */
(Dz.U. L 265z 5.10.2001, str. 15—41)
32002D0742
2002/742/EC: Commission Decision of 5 December 2001 relating
to a proceeding pursuant to Article 81 of the EC Treaty and Article
53 of the EEA Agreement (Case No COMP/E-1/36 604 — Citric
acid (Text with EEA relevance) (notified under document number
C(2001) 3923) /* Brak wersji polskiej */
(Dz.U. L 239z 6.9.2002, str. 18—65)
32003D0600
2003/600/EC: Commission Decision of 2 April 2003 relating to
a proceeding pursuant to Article 81 of the EC Treaty (Case
COMP/C.38.279/F3 — French beef) (notified under document
number C(2003) 1065) /* Brak wersji polskiej */
(Dz.U. L 209z 19.8.2003, str. 12—41)
32003D0675
2003/675/EC: Commission decision of 30 October 2002 relating
to a proceeding pursuant to Article 81 of the EC Treaty and Article 53 of the EEA Agreement (COMP/35.587 PO Video Games,
COMP/35.706 PO Nintendo Distribution and COMP/36.321
Omega — Nintendo) (Text with EEA relevance.)(notified under
document number C(2002) 4072) /* Brak wersji polskiej */
(Dz.U. L 255z 8.10.2003, str. 33—100)
32006D0446
2006/446/WE: Decyzja Komisji z dnia 12 kwietnia 2006 r. w
sprawie postępowania zgodnie z art. 81 traktatu WE (Sprawa
COMP/B-1/38.348 – Repsol CPP) (notyfikowana jako dokument
nr C(2006) 1548) (Tekst mający znaczenie dla EOG)
(Dz.U. L 176z 30.6.2006, str. 104—104)
32006D0460
2006/460/WE: Decyzja Komisji z dnia 17 grudnia 2002 r.
odnosząca się do postępowania na mocy art. 81 Traktatu WE oraz
art. 53 Porozumienia EOG prowadzonego przeciwko SGL Carbon
AG, Le Carbone-Lorraine SA, Ibiden Co., Ltd, Tokai Carbon Co.,
Ltd, Toyo Tanso Co., Ltd, GrafTech International, Ltd, NSCC
Techno Carbon Co., Ltd, Nippon Steel Chemical Co., Ltd, Intech
EDM BV i Intech EDM AG (Sprawa nr C.37.667 – Grafit specjalny)
(notyfikowana jako dokument nr C(2002) 5083)
(Dz.U. L 180z 4.7.2006, str. 20—24)
32007D0236
2007/236/WE: Decyzja Komisji z dnia 20 października 2004 r.
w sprawie postępowania zgodnie z art. 81 ust. 1 Traktatu WE
(Sprawa COMP/C.38.238/B.2) – Surowiec tytoniowy – Hiszpania
(notyfikowana jako dokument nr C(2004) 4030)
(Dz.U. L 102z 19.4.2007, str. 14—14)
32007D0686
2007/686/WE: Decyzja Komisji z dnia 30 listopada 2005 r.
dotycząca postępowania przewidzianego w art. 81 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, przeciwko Armando Álvarez
SA, Bernay Film Plastique, Bischof + Klein France SAS,
Bischof + Klein GmbH & Co. KG, Bonar Technical Fabrics N.V.,
British Polythene Industries PLC, Cofira-Sac SA, Combipac B.V.,
Fardem Packaging B.V., FLSmidth & Co. A/S, FLS Plast A/S, Groupe
Gascogne, JM Gesellschaft für industrielle Beteiligungen mbH &
Co. KGaA, Kendrion N.V., Koninklijke Verpakkingsindustrie
Stempher C.V., Low & Bonar PLC, Nordenia International AG,
Nordfolien GmbH, Plásticos Españoles S.A., RKW AG Rheinische
Kunststoffwerke, Sachsa Verpackung GmbH, Stempher B.V., Trioplast Industrier AB, Trioplast Wittenheim SA, UPM-Kymmene Oyj
(Sprawa nr COMP/38354 – Worki przemysłowe) (notyfikowana
jako dokument nr C(2005) 4634)
(Dz.U. L 282z 26.10.2007, str. 41—46)
5
Wykaz aktów prawnych Unii Europejskiej w wersji skonsolidowanej
POLITYKA KONKURENCJI
1.12.2014
PL
08.20 Praktyki ograniczające konkurencję
32007D0691
2007/691/WE: Decyzja Komisji z dnia 20 września 2006 r. dotycząca postępowania na mocy art. 81 Traktatu ustanawiającego
Wspólnotę Europejską i art. 53 Porozumienia EOG (Sprawa nr
COMP/F/38.121 – Złącza) (notyfikowana jako dokument nr
C(2006) 4180) (Tekst mający znaczenie dla EOG )
(Dz.U. L 283z 27.10.2007, str. 63—68)
32007D0788
2007/788/WE: Decyzja Komisji z dnia 13 września 2007 r. w
sprawie postępowania zgodnie z art. 81 Traktatu WE (sprawa
COMP/E-2/39.140 – DaimlerChrysler) (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 4275)
(Dz.U. L 317z 5.12.2007, str. 76—78)
32007D0831
2007/831/WE: Decyzja Komisji z dnia 13 września 2007 r. w
sprawie postępowania zgodnie z art. 81 Traktatu WE (sprawa
COMP/E-2/39.142 – Toyota) (notyfikowana jako dokument nr
C(2007) 4273)
(Dz.U. L 329z 14.12.2007, str. 52—55)
08.20.10 Porozumienia niedozwolone
31964D0566*
64/566/CEE: Décision de la Commission, du 23 septembre 1964,
relative à une procédure au titre de l'article 85 du traité (IVA/00004-03344 «Grundig-Consten») (Les textes en langues
française et allemande sont les seuls faisant foi) /* Brak wersji polskiej */
(Dz.U. 161z 20.10.1964, str. 2545—2553)
Poprawione przez 31964D0566R(01)
31969D0240*
69/240/CEE: Décision de la Commission, du 16 juillet 1969, relative à une procédure au titre de l'article 85 du traité (IV/26.623 Entente internationale de la quinine) (Les textes en langues allemande, française et néerlandaise sont les seuls faisant foi) /* Brak
wersji polskiej */
(Dz.U. L 192z 5.8.1969, str. 5—22)
Poprawione przez 31969D0240R(01)
31969D0243*
69/243/CEE: Décision de la Commission, du 24 juillet 1969, relative à une procédure au titre de l'article 85 du traité C.E.E.
(IV/26.267 - Matières colorantes) (Les textes en langues allemande,
française et italienne sont les seuls faisant foi) /* Brak wersji polskiej
*/
(Dz.U. L 195z 7.8.1969, str. 11—17)
Poprawione przez 31969D0243R(01)
31970D0118
70/118/CECA: Décision de la Commission, du 21 janvier 1970,
concernant une procédure sur la base de l'article 65 du traité CECA
relative à des accords et à des pratiques concertées sur le marché
allemand de la ferraille (Le texte en langue allemande est le seul
faisant foi) /* Brak wersji polskiej */
(Dz.U. L 29z 6.2.1970, str. 30—36)
31970D0487
70/487/CEE: Décision de la Commission, du 28 octobre 1970,
relative à une procédure au titre de l'article 85 du traité C.E.E.
(IV/128-1968 - Julien/Van Katwijk) (Les textes en langues française
et néerlandaise sont les seuls faisant foi) /* Brak wersji polskiej */
(Dz.U. L 242z 5.11.1970, str. 18—21)
31971D0023
71/23/CEE: Décision de la Commission, du 29 décembre 1970,
relative à une procédure au titre de l'article 85 du traité (IV/25107
- «Décision sur les rabais de la Communauté d'intérêts des fabricants
allemands de carreaux céramiques de revêtement et de pavement»)
(Le texte en langue allemande est le seul faisant foi) /* Brak wersji
polskiej */
(Dz.U. L 10z 13.1.1971, str. 15—23)
6
1.12.2014
Wykaz aktów prawnych Unii Europejskiej w wersji skonsolidowanej
PL
POLITYKA KONKURENCJI
08.20 Praktyki ograniczające konkurencję
31971D0400*
71/400/CEE: Décision de la Commission, du 25 novembre 1971,
relative à une procédure d'application de l'article 85 du traité CEE
(IV/26.945 - Boehringer) (Le texte en langue allemande est le seul
faisant foi) /* Brak wersji polskiej */
31972D0478
72/478/CEE: Décision de la Commission, du 22 décembre 1972,
relative à une procédure d'application de l'article 85 du traité CEE
(IV/89-26349 - «Décisions de l'association GISA») (Le texte en
langue néerlandaise est le seul faisant foi) /* Brak wersji polskiej */
(Dz.U. L 282z 23.12.1971, str. 46—50)
Poprawione przez 31971D0400R(01)
(Dz.U. L 303z 31.12.1972, str. 45—49)
31972D0022
72/22/CEE: Décision de la Commission, du 16 décembre 1971,
relative à une procédure au titre de l'article 85 du traité de la CEE
(IV/324 - Vereeniging van Cementhandelaren) (Le texte en langue
néerlandaise est le seul faisant foi) /* Brak wersji polskiej */
31972D0480
72/480/CEE: Décision de la Commission, du 22 décembre 1972,
relative à une procédure d'application de l'article 85 du traité CEE
(IV/26.992 - WEA-Filipacchi Music SA) (Le texte en langue française
est le seul faisant foi) /* Brak wersji polskiej */
(Dz.U. L 303z 31.12.1972, str. 52—55)
(Dz.U. L 13z 17.1.1972, str. 34—43)
31972D0068
72/68/CEE: Décision de la Commission, du 23 décembre 1971,
relative à une procédure au titre de l'article 85 du traité CEE (IV/595
- Nederlandse Cement- Handelmaatschappij NV) (Les textes en
langues allemande et néerlandaise sont les seuls faisant foi) /* Brak
wersji polskiej */
(Dz.U. L 22z 26.1.1972, str. 16—29)
31972D0390
72/390/CEE: Décision de la Commission, du 20 octobre 1972,
relative à une procédure au titre de l'article 85 du traité CEE
(IV/496-498-532-511-26238-26577 - «Chauffage central») (Les
textes en langues française et néerlandaise sont les seuls faisant foi)
/* Brak wersji polskiej */
(Dz.U. L 264z 23.11.1972, str. 22—31)
31972D0403
72/403/CEE: Décision de la Commission, du 23 novembre 1972,
relative à une procédure d'application de l'article 85 du traité CEE
(IV/26894 - Pittsburgh Corning Europe - Formica Belgium - Hertel,
IV/26876 et 26892) (Les textes en langues française et néerlandaise
sont les seuls faisant foi) /* Brak wersji polskiej */
(Dz.U. L 272z 5.12.1972, str. 35—39)
31972D0468
72/468/CEE: Décision de la Commission, du 18 décembre 1972,
relative à une procédure au titre de l'article 85 du traité CEE (IV/581
- Cementregeling voor Nederland - 1971) (Les textes en langues
allemande, française et néerlandaise sont les seuls faisant foi) /*
Brak wersji polskiej */
(Dz.U. L 303z 31.12.1972, str. 7—17)
31972D0474
72/474/CEE: Décision de la Commission, du 22 décembre 1972,
relative à une procédure d'application de l'article 85 du traité CEE
(IV/243, 244, 245 - Cimbel) (Les textes en langues française et
néerlandaise sont les seuls faisant foi) /* Brak wersji polskiej */
(Dz.U. L 303z 31.12.1972, str. 24—40)
31973D0109
73/109/EEC: Commission Decision of 2 January 1973 relating to
proceedings under Articles 85 and 86 of the EEC Treaty (IV/26
918 - European sugar industry) /* Brak wersji polskiej */
(Dz.U. L 140z 26.5.1973, str. 17—48)
31973D0212
73/212/EEC: Commission Decision of 11 May 1973 relating to a
procedure under Article 85 of the EEC Treaty (IV/791 - Société
Commerciale des Potasses et de l'Azote (SCPA) - Kali und Salz
(formerly VDK) and ex-1373-1374- 1498-1499-1500) (Only the
German and French texts are authentic) /* Brak wersji polskiej */
(Dz.U. L 217z 6.8.1973, str. 3—6)
31973D0232
73/232/EEC: Commission Decision of 3 July 1973 relating to
proceedings under Article 85 of the Treaty (IV/25.963 'Gas waterheaters and bath-heaters') (Only the French and Dutch texts are
authentic) /* Brak wersji polskiej */
(Dz.U. L 217z 6.8.1973, str. 34—38)
31973D0322
73/322/EEC: Commission Decision of 5 October 1973 relating
to proceedings under Article 85 of the EEC Treaty (IV/27.010 Deutsche Philips GmbH) (Only the German text is authentic) /*
Brak wersji polskiej */
(Dz.U. L 293z 20.10.1973, str. 40—44)
31974D0292
74/292/EEC: Commission Decision of 15 May 1974 relating to
proceedings under Article 85 of the EEC Treaty (IV/400 - Agreements between manufacturers of glass containers) (Only the German, French, Italian and Dutch texts are authentic) /* Brak wersji
polskiej */
(Dz.U. L 160z 17.6.1974, str. 1—17)
31974D0431
74/431/EEC: Commission Decision of 23 July 1974 relating to a
proceeding under Article 85 of the EEC Treaty (IV/426 - Papiers
peints de Belgique) (Only the French and Dutch texts are authentic)
/* Brak wersji polskiej */
(Dz.U. L 237z 29.8.1974, str. 3—11)
7
Wykaz aktów prawnych Unii Europejskiej w wersji skonsolidowanej
POLITYKA KONKURENCJI
1.12.2014
PL
08.20 Praktyki ograniczające konkurencję
31974D0432
74/432/EEC: Commission Decision of 24 July 1974 relating to a
proceeding under Article 85 of the EEC Treaty (IV/28.374 - Advocaat Zwarte Kip) (Only the French and Dutch texts are authentic)
/* Brak wersji polskiej */
31975D0781*
75/781/EEC: Commission Decision of 21 November 1975 relating
to a proceeding under Article 85 of the EEC Treaty (IV/256 Bomée-Stichting) (Only the Dutch text is authentic) /* Brak wersji
polskiej */
(Dz.U. L 237z 29.8.1974, str. 12—15)
(Dz.U. L 329z 23.12.1975, str. 30—34)
Poprawione przez 31975D0781R(01)
31974D0433
74/433/EEC: Commission Decision of 25 July 1974 relating to a
proceeding under Article 85 of the EEC Treaty (IV/26.602 - FRUBO)
(Only the Dutch text is authentic) /* Brak wersji polskiej */
(Dz.U. L 237z 29.8.1974, str. 16—31)
31974D0634
74/634/EEC: Commission Decision of 29 November 1974 relating
to proceedings under Article 85 of the Treaty establishing the EEC
(IV/27.095 - Franco-Japanese ball- bearings agreement) (Only the
French text is authentic) /* Brak wersji polskiej */
(Dz.U. L 343z 21.12.1974, str. 19—26)
31975D0077
75/77/EEC: Commission Decision of 8 January 1975 relating to
a proceeding under Article 85 of the EEC Treaty (IV/27.039 - preserved mushrooms) (Only the English and French texts are authentic) /* Brak wersji polskiej */
(Dz.U. L 29z 3.2.1975, str. 26—30)
31975D0297
75/297/EEC: Commission Decision of 5 March 1975 relating to
a proceeding under Article 85 of the EEC Treaty (IV/27.879 - Sirdar-Phildar) (Only the English and French texts are authentic) /*
Brak wersji polskiej */
(Dz.U. L 125z 16.5.1975, str. 27—30)
31975D0358
75/358/EEC: Commission Decision of 3 June 1975 relating to
proceedings under Article 85 of the EEC Treaty (IV/712 - Stoves
and Heaters) (Only the Dutch text is authentic) /* Brak wersji polskiej */
(Dz.U. L 159z 21.6.1975, str. 22—28)
31975D0497
75/497/EEC: Commission Decision of 15 July 1975 relating to a
proceeding under Article 85 of the EEC Treaty (IV/27.000 - IFTRA
rules for producers of virgin aluminium) (Only the English, German, French and Dutch texts are authentic) /* Brak wersji polskiej
*/
(Dz.U. L 228z 29.8.1975, str. 3—16)
31976D0029
76/29/EEC: Commission Decision of 2 December 1975 relating
to a proceeding under Article 85 of the Treaty establishing the EEC
(IV/26.949 - AOIP/Beyrard) (Only the French text is authentic) /*
Brak wersji polskiej */
(Dz.U. L 6z 13.1.1976, str. 8—15)
31976D0684
76/684/EEC: Commission Decision of 26 July 1976 relating to a
proceeding under Article 85 of the EEC Treaty (IV/28.980 - Pabst
& Richarz/BNIA) (Only the French text is authentic) /* Brak wersji
polskiej */
(Dz.U. L 231z 21.8.1976, str. 24—29)
31976D0743
76/743/EEC: Commission Decision of 26 July 1976 relating to a
proceeding under Article 85 of the EEC Treaty (IV/28.996 Reuter/BASF) (Only the German text is authentic) /* Brak wersji
polskiej */
(Dz.U. L 254z 17.9.1976, str. 40—50)
31976D0915
76/915/EEC: Commission Decision of 1 December 1976 relating
to a proceeding under Article 85 of the EEC Treaty (IV/29.018 Miller International Schallplatten GmbH) (Only the German text
is authentic) /* Brak wersji polskiej */
(Dz.U. L 357z 29.12.1976, str. 40—43)
31977D0066
77/66/EEC: Commission Decision of 22 December 1976 relating
to a proceeding under Article 85 of the EEC Treaty (IV/24.510 GERO-fabriek) (Only the Dutch text is authentic) /* Brak wersji
polskiej */
(Dz.U. L 16z 19.1.1977, str. 8—12)
31977D0129
77/129/EEC: Commission Decision of 21 December 1976 relating
to a proceeding under Article 85 of the EEC Treaty (IV/28.812
Theal/Watts) (Only the English and Dutch texts are authentic) /*
Brak wersji polskiej */
(Dz.U. L 39z 10.2.1977, str. 19—27)
31975D0570
75/570/EEC: Commission Decision of 25 July 1975 relating to a
proceeding under Article 85 of the Treaty establishing the EEC
(IV/28.967 - Bronbemaling/Heidemaatschappij) (Only the Dutch
text is authentic) /* Brak wersji polskiej */
(Dz.U. L 249z 25.9.1975, str. 27—30)
31977D0592
77/592/EEC: Commission Decision of 8 September 1977 relating
to a proceeding under Article 85 of the EEC Treaty (IV/312-366 COBELPA/VNP) (Only the French and Dutch texts are authentic)
/* Brak wersji polskiej */
(Dz.U. L 242z 21.9.1977, str. 10—19)
8
1.12.2014
Wykaz aktów prawnych Unii Europejskiej w wersji skonsolidowanej
PL
POLITYKA KONKURENCJI
08.20 Praktyki ograniczające konkurencję
31978D0059
78/59/EEC: Commission Decision of 2 December 1977 relating
to a proceeding under Article 85 of the EEC Treaty (IV/147 - (Only
the Dutch text is authentic) Centraal Bureau voor de Rijwielhandel)
/* Brak wersji polskiej */
(Dz.U. L 20z 25.1.1978, str. 18—27)
31978D0670
78/670/EEC: Commission Decision of 20 July 1978 relating to a
proceeding under Article 85 of the EEC Treaty (IV/28.852 - GBInno-BM/Fedetab+ IV/29.127 - Mestdagh- Huyghebaert/Fedetab,
IV/29.149 - Fedetab Recommendation) (Only the French and Dutch
texts are authentic) /* Brak wersji polskiej */
(Dz.U. L 224z 15.8.1978, str. 29—45)
31978D0066
78/66/EEC: Commission Decision of 2 December 1977 relating
to a proceeding under Article 85 of the EEC Treaty (IV/28.948 Cauliflowers) (Only the French text is authentic) /* Brak wersji
polskiej */
(Dz.U. L 21z 26.1.1978, str. 23—31)
31978D0696
78/696/EEC: Commission Decision of 28 July 1978 relating to
proceedings under Article 85 of the EEC Treaty (IV/29.440: Arthur
Bell and Sons Ltd - conditions of sale) (Only the English text is authentic) /* Brak wersji polskiej */
(Dz.U. L 235z 26.8.1978, str. 15—19)
31978D0155
78/155/EEC: Commission Decision of 23 December 1977 relating
to a proceeding under Article 85 of the EEC Treaty (IV/29.146 BMW Belgium NV and Belgian BMW dealers) (Only the French
and Dutch texts are authentic) /* Brak wersji polskiej */
(Dz.U. L 46z 17.2.1978, str. 33—44)
31978D0697
78/697/EEC: Commission Decision of 28 July 1978 relating to
proceedings under Article 85 of the EEC Treaty (IV/28.859: Wm.
Teacher and Sons Ltd - conditions of sale) (Only the English text
is authentic) /* Brak wersji polskiej */
(Dz.U. L 235z 26.8.1978, str. 20—24)
31978D0156
78/156/EEC: Commission Decision of 20 December 1977 relating
to a proceeding under Article 85 of the EEC Treaty (IV/29.151 Video cassette recorders) (Only the German and Dutch texts are
authentic) /* Brak wersji polskiej */
(Dz.U. L 47z 18.2.1978, str. 42—47)
31978D0732
78/732/EEC: Commission Decision of 20 July 1978 relating to a
proceeding under Article 85 of the EEC Treaty (IV/26.186 - Centraal Stikstof Verkoopkantoor) (Only the Dutch text is authentic)
/* Brak wersji polskiej */
(Dz.U. L 242z 4.9.1978, str. 15—36)
31978D0163
78/163/EEC: Commission Decision of 20 December 1977 relating
to proceedings under Article 85 of the EEC Treaty (IV/28.282: The
Distillers Company Limited, Conditions of Sale and Price Terms)
(Only the English text is authentic) /* Brak wersji polskiej */
(Dz.U. L 50z 22.2.1978, str. 16—33)
31978D0823
78/823/EEC: Commission Decision of 21 September 1978 relating
to a proceeding under Article 85 of the EEC Treaty (IV/28.824 Breeders' rights - maize seed) (Only the German and French texts
are authentic) /* Brak wersji polskiej */
(Dz.U. L 286z 12.10.1978, str. 23—37)
31978D0172
78/172/EEC: Commission Decision of 21 December 1977 relating
to a proceeding under Article 85 of the EEC Treaty (IV/29.418 spices) (Only the French and English texts are authentic) /* Brak
wersji polskiej */
(Dz.U. L 53z 24.2.1978, str. 20—25)
31978D0921
78/921/EEC: Commission Decision of 20 October 1978 relating
to a proceeding under Article 85 of the EEC Treaty (IV/29.133 WANO Schwarzpulver) (Only the English and German texts are
authentic) /* Brak wersji polskiej */
(Dz.U. L 322z 16.11.1978, str. 26—35)
31978D0252
78/252/EEC: Commission Decision of 23 December 1977 relating
to a proceeding under Article 85 of the EEC Treaty (IV/29.176 Vegetable parchment) (Only the German, English, French and
Italian texts are authentic) /* Brak wersji polskiej */
(Dz.U. L 70z 13.3.1978, str. 54—68)
31979D0068
79/68/EEC: Commission Decision of 12 December 1978 relating
to a proceeding under Article 85 of the EEC Treaty (IV/29.430 Kawasaki) (Only the English and German texts are authentic) /*
Brak wersji polskiej */
(Dz.U. L 16z 23.1.1979, str. 9—16)
31978D0571
78/571/EEC: Commission Decision of 12 June 1978 relating to a
proceeding under Article 85 of the EEC Treaty (IV/29.453 - SNPELEL) /* Brak wersji polskiej */
(Dz.U. L 191z 14.7.1978, str. 41—45)
31979D0086
79/86/EEC: Commission Decision of 10 January 1979 relating to
a proceeding under Article 85 of the EEC Treaty (IV/C-29.290
Vaessen/Moris) (Only the Dutch text is authentic) /* Brak wersji
polskiej */
(Dz.U. L 19z 26.1.1979, str. 32—36)
9
Wykaz aktów prawnych Unii Europejskiej w wersji skonsolidowanej
POLITYKA KONKURENCJI
1.12.2014
PL
08.20 Praktyki ograniczające konkurencję
31979D0090
79/90/EEC: Commission Decision of 12 December 1978 on a
proceeding under Article 85 of the EEC Treaty (IV/29.535 - white
lead) (Only the German, Dutch and English texts are authentic) /*
Brak wersji polskiej */
31980D1333
80/1333/EEC: Commission Decision of 11 December 1980 relating to a proceeding under Article 85 of the EEC Treaty (IV/26.912
- Hennessy-Henkell) (Only the German and French texts are authentic) /* Brak wersji polskiej */
(Dz.U. L 21z 30.1.1979, str. 16—24)
(Dz.U. L 383z 31.12.1980, str. 11—18)
31979D0934
79/934/EEC: Commission Decision of 5 September 1979 relating
to a proceeding under Article 85 of the EEC Treaty (IV/29.021 BP Kemi - DDSF) (Only the Danish text is authentic) /* Brak wersji
polskiej */
31980D1334
80/1334/EEC: Commission Decision of 17 December 1980 relating to a proceeding under Article 85 of the EEC Treaty (IV/29.869
- Italian cast glass) (Only the Italian text is authentic) /* Brak wersji
polskiej */
(Dz.U. L 286z 14.11.1979, str. 32—52)
(Dz.U. L 383z 31.12.1980, str. 19—26)
31980D0182
80/182/EEC: Commission Decision of 28 November 1979 relating
to a proceeding under Article 85 of the EEC Treaty (IV/29.672Floral) (Only the French and German texts are authentic) /* Brak
wersji polskiej */
31981D0881
81/881/EEC: Commission Decision of 28 September 1981 relating
to a proceeding under Article 85 of the EEC Treaty (IV.29.988 Italian flat glass) (Only the Italian text is authentic) /* Brak wersji
polskiej */
(Dz.U. L 39z 15.2.1980, str. 51—63)
(Dz.U. L 326z 13.11.1981, str. 32—43)
31980D0234
80/234/EEC: Commission Decision of 5 December 1979 relating
to a proceeding under Article 85 of the EEC Treaty (IV/29.011 Rennet)(Only the Dutch text is authentic) /* Brak wersji polskiej */
31982D0123
82/123/EEC: Commission Decision of 25 November 1981 relating
to a proceeding under Article 85 of the EEC Treaty (IV/428 VBBB/VBVB) (Only the Dutch text is authentic) /* Brak wersji polskiej */
(Dz.U. L 51z 25.2.1980, str. 19—27)
(Dz.U. L 54z 25.2.1982, str. 36—50)
31980D0256
80/256/EEC: Commission Decision of 14 December 1979 relating
to a proceeding under Article 85 of the EEC Treaty (IV/29.595 Pioneer Hi-Fi Equipment) (Only the French, German, English and
Dutch texts are authentic) /* Brak wersji polskiej */
(Dz.U. L 60z 5.3.1980, str. 21—38)
31982D0203
82/203/EEC: Commission Decision of 27 November 1981 relating
to a proceeding under Article 85 of the EEC Treaty (IV/30.188Moët et Chandon (London) Ltd) (Only the French text is authentic)
/* Brak wersji polskiej */
(Dz.U. L 94z 8.4.1982, str. 7—11)
31980D0257
80/257/ECSC: Commission Decision of 8 February 1980 relating
to a proceeding under Article 65 of the ECSC Treaty in respect of
a price-fixing system for the sale of rolled steel products ex stock
by stock holders on the German market (Only the German text is
authentic) /* Brak wersji polskiej */
(Dz.U. L 62z 7.3.1980, str. 28—38)
31980D1071
80/1071/EEC: Commission Decision of 18 September 1980 relating to a proceeding under Article 85 of the EEC Treaty (IV/25.077IMA Rules) (Only the Dutch text is authentic) /* Brak wersji polskiej
*/
(Dz.U. L 318z 26.11.1980, str. 1—22)
31982D0371*
82/371/EEC: Commission Decision of 17 December 1981 relating
to a proceeding under Article 85 of the EEC Treaty (IV/29.995 NAVEWA-ANSEAU) (Only the French and Dutch texts are authentic) /* Brak wersji polskiej */
(Dz.U. L 167z 15.6.1982, str. 39—52)
Zmienione (przez) 31982D0777
31982D0506
82/506/EEC: Commission Decision of 15 July 1982 relating to a
proceeding under Article 85 of the EEC Treaty (IV/29.525 and
IV/30.000-SSI) (Only the Dutch text is authentic) /* Brak wersji
polskiej */
(Dz.U. L 232z 6.8.1982, str. 1—38)
31980D1283
80/1283/EEC: Commission Decision of 25 November 1980 relating to a proceeding under Article 85 of the EEC Treaty (IV/29.702:
Johnson & Johnson) (Only the English and German texts are authentic) /* Brak wersji polskiej */
(Dz.U. L 377z 31.12.1980, str. 16—27)
31982D0853
82/853/EEC: Commission Decision of 7 December 1982 relating
to a proceeding under Article 85 of the EEC Treaty (IV/30.070 National Panasonic) (Only the English text is authentic) /* Brak
wersji polskiej */
(Dz.U. L 354z 16.12.1982, str. 28—35)
10
1.12.2014
Wykaz aktów prawnych Unii Europejskiej w wersji skonsolidowanej
PL
POLITYKA KONKURENCJI
08.20 Praktyki ograniczające konkurencję
31982D0860
82/860/EEC: Commission Decision of 10 December 1982 relating
to a proceeding under Article 85 of the EEC Treaty (IV/30.077 Cafeteros de Colombia) (Only the French text is authentic) /* Brak
wersji polskiej */
31983D0667
83/667/EEC: Commission Decision of 5 December 1983 relating
to a proceeding under Article 85 of the EEC Treaty (IV/30.671 IPTC Belgium) (Only the French text is authentic) /* Brak wersji
polskiej */
(Dz.U. L 360z 21.12.1982, str. 31—35)
(Dz.U. L 376z 31.12.1983, str. 7—10)
31982D0866
82/866/EEC: Commission Decision of 14 December 1982 relating
to a proceeding under Article 85 of the EEC Treaty (IV/29.629 Rolled zinc products and zinc alloys) (Only the French and German
texts are authentic) /* Brak wersji polskiej */
31983D0670
83/670/EEC: Commission Decision of 12 December 1983 relating
to a proceeding under Article 85 of the EEC Treaty (IV/30.389 Nutricia/de Rooij and IV/30.408 - Nutricia/Zuid-Hollandse Conservenfabriek) (Only the Dutch text is authentic) /* Brak wersji
polskiej */
(Dz.U. L 362z 23.12.1982, str. 40—52)
(Dz.U. L 376z 31.12.1983, str. 22—29)
31982D0896
82/896/EEC: Commission Decision of 15 December 1982 relating
to a proceeding under Article 85 of the EEC Treaty (IV/29.883 AROW/BNIC) (Only the French text is authentic) /* Brak wersji
polskiej */
(Dz.U. L 379z 31.12.1982, str. 1—18)
31984D0282
84/282/EEC: Commission Decision of 16 May 1984 relating to a
proceeding under Article 85 of the EEC Treaty (IV/30.658 - Polistil/Arbois) (Only the French and Italian texts are authentic) /* Brak
wersji polskiej */
(Dz.U. L 136z 23.5.1984, str. 9—15)
31982D0897
82/897/EEC: Commission Decision of 15 December 1982 relating
to a proceeding under Article 85 of the EEC Treaty (IV/C-30.128
- Toltecs-Dorcet) (Only the German and Dutch texts are authentic)
/* Brak wersji polskiej */
(Dz.U. L 379z 31.12.1982, str. 19—29)
31983D0361
83/361/EEC: Commission Decision of 13 July 1983 relating to a
proceeding under Article 85 of the EEC Treaty (IV/30.174 - Vimpoltu) (Only the Dutch text is authentic) /* Brak wersji polskiej */
(Dz.U. L 200z 23.7.1983, str. 44—51)
31983D0400
83/400/EEC: Commission Decision of 11 July 1983 relating to a
proceeding under Article 85 of the EEC Treaty (IV/29.395 Windsurfing International) (Only the German and English texts
are authentic) /* Brak wersji polskiej */
(Dz.U. L 229z 20.8.1983, str. 1—21)
31983D0546
83/546/EEC: Commission Decision of 17 October 1983 relating
to a proceeding under Article 85 of the EEC Treaty (IV/30.064 Cast iron and steel rolls) (Only the German, English, French, Italian
and Dutch texts are authentic) /* Brak wersji polskiej */
(Dz.U. L 317z 15.11.1983, str. 1—18)
31983D0560
83/560/EEC: Commission Decision of 16 November 1983 relating
to a proceeding under Article 85 of the EEC Treaty (IV/30.696 Distribution system of Ford Werke AG) (Only the German text is
authentic) /* Brak wersji polskiej */
(Dz.U. L 327z 24.11.1983, str. 31—39)
31984D0388
84/388/EEC: Commission Decision of 23 July 1984 relating to a
proceeding under Article 85 of the EEC Treaty (IV/30.988 Agreements and concerted practices in the flat-glass sector in the
Benelux countries) (Only the French and Dutch texts are authentic)
/* Brak wersji polskiej */
(Dz.U. L 212z 8.8.1984, str. 13—22)
31984D0405
84/405/EEC: Commission Decision of 6 August 1984 relating to
a proceeding under Article 85 of the EEC Treaty (IV/30.350 - zinc
producer group) (Only the French, German, English and Dutch
texts are authentic) /* Brak wersji polskiej */
(Dz.U. L 220z 17.8.1984, str. 27—45)
31985D0044
85/44/EEC: Commission Decision of 10 December 1984 relating
to a proceeding under Article 85 of the EEC Treaty (IV/30.299 Grohe's distribution system) (Only the German text is authentic)
/* Brak wersji polskiej */
(Dz.U. L 19z 23.1.1985, str. 17—25)
31985D0045
85/45/EEC: Commission Decision of 10 December 1984 relating
to a proceeding under Article 85 of the EEC Treaty (IV/30.261 Ideal-Standard's distribution system) (Only the German text is authentic) /* Brak wersji polskiej */
(Dz.U. L 20z 24.1.1985, str. 38—45)
31985D0074
85/74/EEC: Commission Decision of 23 November 1984 relating
to a proceeding under Article 85 of the EEC Treaty (IV/30.907 Peroxygen products) (Only the French, English and German texts
are authentic) /* Brak wersji polskiej */
(Dz.U. L 35z 7.2.1985, str. 1—19)
11
Wykaz aktów prawnych Unii Europejskiej w wersji skonsolidowanej
POLITYKA KONKURENCJI
1.12.2014
PL
08.20 Praktyki ograniczające konkurencję
31985D0075
85/75/EEC: Commission Decision of 5 December 1984 relating
to a proceeding under Article 85 of the EEC Treaty (IV/30.307 Fire insurance (D)) (Only the German text is authentic) /* Brak
wersji polskiej */
31985D0617
85/617/EEC: Commission Decision of 16 December 1985 relating
to a proceeding pursuant to Article 85 of the EEC Treaty (IV/30.839
- Sperry New Holland) (Only the English, Greek and Dutch texts
are authentic) /* Brak wersji polskiej */
(Dz.U. L 35z 7.2.1985, str. 20—34)
(Dz.U. L 376z 31.12.1985, str. 21—28)
31985D0076
85/76/EEC: Commission Decision of 7 December 1984 relating
to a proceeding under Article 85 of the EEC Treaty (IV/28.930 Milchförderungsfonds) (Only the German text is authentic) /* Brak
wersji polskiej */
31985D0618
85/618/EEC: Commission Decision of 18 December 1985 relating
to a proceeding pursuant to Article 85 of the EEC Treaty (IV/30.739
- Siemens/Fanuc) (Only the English and German texts are authentic)
/* Brak wersji polskiej */
(Dz.U. L 35z 7.2.1985, str. 35—42)
(Dz.U. L 376z 31.12.1985, str. 29—38)
31985D0078
85/78/EEC: Commission Decision of 12 December 1984 relating
to a proceeding under Article 85 of the EEC Treaty (IV/30.666 Mecaniver-PPG) (Only the English and French texts are authentic)
/* Brak wersji polskiej */
31986D0398
Commission Decision of 23 April 1986 relating to a proceeding
under Article 85 of the EEC Treaty (IV/31.149 - Polypropylene)
(Only the German, English, French, Italian and Dutch texts are
authentic) /* Brak wersji polskiej */
(Dz.U. L 35z 7.2.1985, str. 54—57)
(Dz.U. L 230z 18.8.1986, str. 1—66)
31985D0079
85/79/EEC: Commission Decision of 14 December 1984 relating
to a proceeding under Article 85 of the EEC Treaty (IV/30.809 John Deere) (Only the English, Dutch and Danish texts are authentic) /* Brak wersji polskiej */
31986D0399
86/399/EEC: Commission Decision of 10 July 1986 relating to a
proceeding under Article 85 of the EEC Treaty (IV/31.371 - Roofing
felt) (Only the French and Dutch texts are authentic) /* Brak wersji
polskiej */
(Dz.U. L 35z 7.2.1985, str. 58—64)
(Dz.U. L 232z 19.8.1986, str. 15—33)
31985D0202
85/202/EEC: Commission Decision of 19 December 1984 relating
to a proceeding under Article 85 of the EEC Treaty (IV/29.725 Wood pulp) (Only the English text is authentic) /* Brak wersji
polskiej */
31986D0506
86/506/EEC: Commission Decision of 25 September 1986 relating
to a proceeding under Article 85 of the EEC Treaty and Article 15
of Council Regulation No 17 (IV/31.143 - Peugeot) (Only the
French text is authentic) /* Brak wersji polskiej */
(Dz.U. L 85z 26.3.1985, str. 1—52)
(Dz.U. L 295z 18.10.1986, str. 19—27)
31985D0206
85/206/EEC: Commission Decision of 19 December 1984 relating
to a proceeding under Article 85 of the EEC Treaty (IV/26.870 Aluminium imports from eastern Europe) (Only the German, English, French, Italian and Dutch texts are authentic) /* Brak wersji
polskiej */
31986D0596
86/596/EEC: Commission Decision of 26 November 1986 relating
to a proceeding under Article 85 of the EEC Treaty (IV/31.204 MELDOC) (Only the Dutch text is authentic) /* Brak wersji polskiej
*/
(Dz.U. L 348z 10.12.1986, str. 50—65)
(Dz.U. L 92z 30.3.1985, str. 1—76)
31985D0410
85/410/EEC: Commission Decision of 12 July 1985 relating to a
proceeding under Article 85 of the EEC Treaty (IV/4.204 Velcro/Aplix) (Only the French text is authentic) /* Brak wersji polskiej
*/
31987D0001
87/1/EEC: Commission Decision of 2 December 1986 relating to
a proceeding under Article 85 of the EEC Treaty (IV/31.128 - Fatty
Acids) (Only the Dutch, French and German texts are authentic)
/* Brak wersji polskiej */
(Dz.U. L 3z 6.1.1987, str. 17—26)
(Dz.U. L 233z 30.8.1985, str. 22—32)
31985D0561
85/561/EEC: Commission Decision of 13 December 1985 relating
to a proceeding under Article 85 of the EEC Treaty (IV/30.017 Breeders' rights: roses) (Only the French text is authentic) /* Brak
wersji polskiej */
31987D0406
87/406/EEC: Commission Decision of 10 July 1987 relating to a
proceeding under Article 85 of the EEC Treaty (IV- 31.192 - TippEx) (IV/31.507 - Tipp-Ex (standard form contract)) (Only the German, English, French and Dutch texts are authentic) /* Brak wersji
polskiej */
(Dz.U. L 369z 31.12.1985, str. 9—18)
(Dz.U. L 222z 10.8.1987, str. 1—11)
12
1.12.2014
Wykaz aktów prawnych Unii Europejskiej w wersji skonsolidowanej
PL
POLITYKA KONKURENCJI
08.20 Praktyki ograniczające konkurencję
31987D0409
87/409/EEC: Commission Decision of 13 July 1987 relating to a
proceeding under Article 85 of the EEC Treaty (IV/31.741 - Sandoz)
(Only the Italian text is authentic) /* Brak wersji polskiej */
(Dz.U. L 222z 10.8.1987, str. 28—34)
31989D0191
89/191/EEC: Commission Decision of 21 December 1988 relating
to a proceeding pursuant to Article 85 of the EEC Treaty
(IV/31.866, LdPE) (Only the Spanish, German, English, French,
Italian and Dutch texts are authentic) /* Brak wersji polskiej */
(Dz.U. L 74z 17.3.1989, str. 21—44)
31988D0086
88/86/EEC: Commission Decision of 18 December 1987 relating
to a proceeding under Article 85 of the EEC Treaty (IV/31.017 Fisher-Price/Quaker Oats Ltd - Toyco (Only the English text is authentic) /* Brak wersji polskiej */
(Dz.U. L 49z 23.2.1988, str. 19—23)
31989D0515
89/515/EEC: Commission Decision of 2 August 1989 relating to
a proceeding under Article 85 of the EEC Treaty (IV/31.553 Welded steel mesh) (Only the German, French, Italian and Dutch
texts are authentic) /* Brak wersji polskiej */
(Dz.U. L 260z 6.9.1989, str. 1—44)
31988D0172
88/172/EEC: Commission Decision of 18 December 1987 relating
to a proceeding under Article 85 of the EEC Treaty (IV/31.503 Konica) (Only the German and English texts are authentic) /* Brak
wersji polskiej */
(Dz.U. L 78z 23.3.1988, str. 34—43)
31990D0038
90/38/EEC: Commission Decision of 13 December 1989 relating
to a proceeding under Article 85 of the EEC Treaty (IV/32.026 Bayo-n-ox) (Only the German text is authentic) /* Brak wersji polskiej */
(Dz.U. L 21z 26.1.1990, str. 71—79)
31988D0491
88/491/EEC: Commission Decision of 26 July 1988 relating to a
proceeding pursuant to Article 85 of the EEC Treaty (IV/31.379 Bloemenveilingen Aalsmeer) (Only the Dutch text is authentic) /*
Brak wersji polskiej */
(Dz.U. L 262z 22.9.1988, str. 27—44)
31990D0045
90/45/EEC: Commission Decision of 19 December 1989 relating
to a proceeding under Article 85 of the EEC Treaty (IV/32.414 Sugar beet) (Only the French and Dutch texts are authentic) /* Brak
wersji polskiej */
(Dz.U. L 31z 2.2.1990, str. 32—45)
31988D0587*
88/587/EEC: Commission Decision of 28 October 1988 relating
to a proceeding pursuant to Article 85 of the EEC Treaty (IV/B2/31.424, Hudson's Bay-Dansk Pelsdyravlerforening) (Only the
Danish text is authentic) /* Brak wersji polskiej */
(Dz.U. L 316z 23.11.1988, str. 43—49)
Poprawione przez 31988D0587R(01)
31990D0645
90/645/EEC: Commission Decision of 28 November 1990 relating
to a proceeding under Article 85 of the EEC Treaty (IV/32.877 Bayer Dental) (Only the German text is authentic) /* Brak wersji
polskiej */
(Dz.U. L 351z 15.12.1990, str. 46—50)
31989D0044
89/44/EEC: Commission Decision of 12 December 1988 relating
to a proceeding under Article 85 of the EEC Treaty (IV/27.393 and
IV/27.394, Publishers Association - Net Book Agreements) (Only
the English text is authentic) /* Brak wersji polskiej */
31991D0050
91/50/EEC: Commission Decision of 16 January 1991 relating to
a proceeding under Article 85 of the EEC Treaty (IV/32.732 - IJsselcentrale and others) (Only the Dutch text is authentic) /* Brak
wersji polskiej */
(Dz.U. L 22z 26.1.1989, str. 12—35)
(Dz.U. L 28z 2.2.1991, str. 32—46)
31989D0093
89/93/EEC: Commission Decision of 7 December 1988 relating
to a proceeding under Articles 85 and 86 of the EEC Treaty (IV/31.
906, flat glass) (Only the Italian text is authentic) /* Brak wersji
polskiej */
31991D0130
91/130/EEC: Commission Decision of 19 February 1991 relating
to a proceeding pursuant to Article 85 of the EEC Treaty (IV/32.524
- Screensport/EBU members) (Only the English text is authentic)
/* Brak wersji polskiej */
(Dz.U. L 33z 4.2.1989, str. 44—73)
(Dz.U. L 63z 9.3.1991, str. 32—44)
31989D0113
89/113/EEC: Commission Decision of 21 December 1988 relating
to a proceeding under Articles 85 and 86 of the EEC Treaty
(IV/30.979 and 31.394, Decca Navigator System) (Only the English
and Dutch texts are authentic) /* Brak wersji polskiej */
31991D0153
91/153/EEC: Commission Decision of 11 January 1991 relating
to a proceeding under Article 85 of the EEC Treaty (IV/31.624 Vichy) (Only the French text is authentic) /* Brak wersji polskiej */
(Dz.U. L 75z 21.3.1991, str. 57—63)
(Dz.U. L 43z 15.2.1989, str. 27—48)
13
Wykaz aktów prawnych Unii Europejskiej w wersji skonsolidowanej
POLITYKA KONKURENCJI
1.12.2014
PL
08.20 Praktyki ograniczające konkurencję
31991D0297
Commission Decision of 19 December 1990 relating to a proceeding under Article 85 of the EEC Treaty (IV/33.133-A: Soda-ash Solvay, ICI) (Only the English and French texts are authentic) /*
Brak wersji polskiej */
31992D0212
92/212/EEC: Commission Decision of 25 March 1992 relating to
a proceeding pursuant to Article 85 of the EEC Treaty (IV/30.717A - Eurocheque: Helsinki Agreement) (Only the French text is authentic) /* Brak wersji polskiej */
(Dz.U. L 152z 15.6.1991, str. 1—15)
(Dz.U. L 95z 9.4.1992, str. 50—67)
31991D0298
Commission Decision of 19 December 1990 relating to a proceeding under Article 85 of the EEC Treaty (IV/33.133-B: Soda-ash Solvay, CFK) (Only the German and French texts are authentic) /*
Brak wersji polskiej */
31992D0213
Commission Decision of 26 February 1992 relating to a procedure
pursuant to Articles 85 and 86 of the EEC Treaty (IV/33.544, British
Midland v. Aer Lingus) (Only the English text is authentic) /* Brak
wersji polskiej */
(Dz.U. L 152z 15.6.1991, str. 16—20)
(Dz.U. L 96z 10.4.1992, str. 34—45)
31991D0301
Commission Decision of 19 December 1990 relating to a proceeding under Article 85 (1) of the EEC Treaty (IV/33.016 - Ansac)
(Only the English text is authentic) /* Brak wersji polskiej */
31992D0261*
92/261/EEC: Commission Decision of 18 March 1992 relating to
a proceeding pursuant to Article 85 of the EEC Treaty (IV/32.290
- Newitt/Dunlop Slazenger International and Others) (Only the
English and Dutch texts are authentic) /* Brak wersji polskiej */
(Dz.U. L 152z 15.6.1991, str. 54—60)
31991D0335
91/335/EEC: Commission Decision of 15 May 1991 relating to a
proceeding pursuant to Article 85 of the EEC Treaty (IV/32186
Gosme/Martell - DMP) (Only the French text is authentic) /* Brak
wersji polskiej */
(Dz.U. L 185z 11.7.1991, str. 23—30)
31991D0532
91/532/EEC: Commission Decision of 5 June 1991 relating to a
proceeding under Article 85 of the EEC Treaty (Case No IV/32.879
- Viho/Toshiba) (Only the English text is authentic) /* Brak wersji
polskiej */
(Dz.U. L 287z 17.10.1991, str. 39—43)
31992D0154
92/154/EEC: Commission Decision of 4 December 1991 relating
to a proceeding under Article 85 of the EEC Treaty (Case IV/33.157
- Eco System/Peugeot) (Only the French text is authentic) /* Brak
wersji polskiej */
(Dz.U. L 66z 11.3.1992, str. 1—12)
31992D0157
92/157/EEC: Commission Decision of 17 February 1992 relating
to a proceeding pursuant to Article 85 of the EEC Treaty IV/31.370
and 31.446 - (UK Agricultural Tractor Registration Exchange)
(Only the English text is authentic) /* Brak wersji polskiej */
(Dz.U. L 68z 13.3.1992, str. 19—33)
31992D0204*
92/204/EEC: Commission Decision of 5 February 1992 relating
to a proceeding pursuant to Article 85 of the EEC Treaty (IV/31.572
and 32.571 - Building and construction industry in the Netherlands) (Only the Dutch text is authentic) /* Brak wersji polskiej */
(Dz.U. L 92z 7.4.1992, str. 1—30)
Poprawione przez 31992D0204R(01)
(Dz.U. L 131z 16.5.1992, str. 32—49)
Poprawione przez 31992D0261R(01)
31992D0262
92/262/EEC: Commission Decision of 1 April 1992 relating to a
proceeding pursuant to Articles 85 and 86 of the EEC Treaty
(IV/32.450: French-West African shipowners' committees) (Only
the Spanish, Danish, German, English, French and Dutch texts are
authentic) /* Brak wersji polskiej */
(Dz.U. L 134z 18.5.1992, str. 1—35)
31992D0426
92/426/EEC: Commission Decision of 15 July 1992 relating to a
proceeding under Article 85 of the EEC Treaty (Case IV/32.725 Viho/Parker Pen) (Only the German and English texts are authentic)
/* Brak wersji polskiej */
(Dz.U. L 233z 15.8.1992, str. 27—32)
31992D0427
92/427/EEC: Commission Decision of 27 July 1992 relating to a
proceeding under Article 85 of the EEC Treaty (Cases IV/32.800
and IV/33.335 - Quantel International- Continuum/Quantel SA)
(Only the French and English texts are authentic) /* Brak wersji
polskiej */
(Dz.U. L 235z 18.8.1992, str. 9—18)
31992D0521
92/521/EEC: Commission Decision of 27 October 1992 relating
to a proceeding under Article 85 of the EEC Treaty (IV/33.384 and
IV/33.378 - Distribution of package tours during the 1990 World
Cup) (Only the French and Italian texts are authentic) /* Brak wersji
polskiej */
(Dz.U. L 326z 12.11.1992, str. 31—42)
31993D0046
93/46/EEC: Commission Decision of 15 December 1992 relating
to a proceeding pursuant to Article 85 of the EEC Treaty (IV/31.400
- Ford Agricultural) (Only the English text is authentic) /* Brak
wersji polskiej */
(Dz.U. L 20z 28.1.1993, str. 1—5)
14
1.12.2014
Wykaz aktów prawnych Unii Europejskiej w wersji skonsolidowanej
PL
POLITYKA KONKURENCJI
08.20 Praktyki ograniczające konkurencję
31993D0047
93/47/EEC: Commission Decision of 17 December 1992 imposing
a fine pursuant to Article 19 of Council Regulation (EEC) No
4056/86 (IV/32.447) (Only the French text is authentic) /* Brak
wersji polskiej */
31994D0210
94/210/EC: Commission Decision of 29 March 1994 relating to
a proceeding pursuant to Articles 85 and 86 of the EC Treaty
(IV/33.941 - HOV SVZ/MCN) (Only the German, French and Dutch
texts are authentic) /* Brak wersji polskiej */
(Dz.U. L 20z 28.1.1993, str. 6—9)
(Dz.U. L 104z 23.4.1994, str. 34—57)
31993D0082
93/82/EEC: Commission Decision of 23 December 1992 relating
to a proceeding pursuant to Articles 85 (IV/32.448 and IV/32.450:
Cewal, Cowac and Ukwal) and 86 (IV/32.448 and IV/32.450: Cewal) of the EEC Treaty (Only the German, English, Danish, French,
Italian, Dutch and Portuguese texts are authentic) /* Brak wersji
polskiej */
31994D0215
94/215/ECSC: Commission Decision of 16 February 1994 relating
to a proceeding pursuant to Article 65 of the ECSC Treaty concerning agreements and concerted practices engaged in by European
producers of beams (Only the Spanish, German, English, French
and Italian texts are authentic) /* Brak wersji polskiej */
(Dz.U. L 116z 6.5.1994, str. 1—62)
(Dz.U. L 34z 10.2.1993, str. 20—43)
31993D0252
93/252/EEC: Commission Decision of 10 November 1992 relating
to a proceeding pursuant to Articles 85 and 86 of the EEC Treaty
(Cases No IV/33.440 Warner- Lambert/Gillette and Others and
No IV/33.486 BIC/Gillette and Others) (Only the English and Dutch
texts are authentic) /* Brak wersji polskiej */
31994D0272
94/272/EC: Commission Decision of 13 April 1994 relating to a
proceeding pursuant to Article 85 of the EC Treaty (IV/B-2/34.179
- Stichting Certificatie Kraanverhuurbedrijf and the Federatie van
Nederlandse Kraanverhuurbedrijven) (Only the Dutch text is authentic) /* Brak wersji polskiej */
(Dz.U. L 117z 7.5.1994, str. 30—36)
(Dz.U. L 116z 12.5.1993, str. 21—32)
31993D0405
93/405/EEC: Commission Decision of 23 December 1992 relating
to a proceeding pursuant to Article 85 of the EEC Treaty against
Schöller Lebensmittel GmbH ' Co. KG (Cases IV/31.533 and
IV/34.072) (Only the German text is authentic) /* Brak wersji polskiej */
(Dz.U. L 183z 26.7.1993, str. 1—18)
31993D0406
93/406/EEC: Commission Decision of 23 December 1992 relating
to a proceeding pursuant to Article 85 of the EEC Treaty against
Langnese-Iglo GmbH (Case IV/34.072) (Only the German text is
authentic) /* Brak wersji polskiej */
(Dz.U. L 183z 26.7.1993, str. 19—37)
31993D0438
93/438/EEC: Commission Decision of 30 June 1993 relating to a
proceeding pursuant to Article 85 of the EEC Treaty (IV/33.407 CNSD) (Only the Italian text is authentic) /* Brak wersji polskiej */
(Dz.U. L 203z 13.8.1993, str. 27—33)
31993D0554
93/554/EEC: Commission Decision of 22 June 1993 relating to a
proceeding pursuant to Article 85 of the EEC Treaty in Cases
IV/31.550 - Zera/Montedison and IV/31.898 - Hinkens/Stähler
(Only the German and Italian texts are authentic) /* Brak wersji
polskiej */
(Dz.U. L 272z 4.11.1993, str. 28—45)
31993D0668
93/668/EC: Commission Decision of 24 November 1993 relating
to a proceeding pursuant to Article 85 of the EEC Treaty (IV/32031
- Auditel) (Only the Italian text is authentic) /* Brak wersji polskiej
*/
31994D0599
94/599/EC: Commission Decision of 27 July 1994 relating to a
proceeding pursuant to Article 85 of the EC Treaty (IV/31.865 PVC) (Only the German, English, French, Italian and Dutch texts
are authentic) /* Brak wersji polskiej */
(Dz.U. L 239z 14.9.1994, str. 14—35)
31994D0601
94/601/EC: Commission Decision of 13 July 1994 relating to a
proceeding under Article 85 of the EC Treaty (IV/C/33.833 - Cartonboard) (Only the German, English, Spanish, French, Italian and
Dutch texts are authentic) /* Brak wersji polskiej */
(Dz.U. L 243z 19.9.1994, str. 1—78)
31994D0815
94/815/EC: Commission Decision of 30 November 1994 relating
to a proceeding under Article 85 of the EC Treaty (Cases IV/33.126
and 33.322 - Cement) /* Brak wersji polskiej */
(Dz.U. L 343z 30.12.1994, str. 1—158)
31994D0980
94/980/EC: Commission Decision of 19 October 1994 relating
to a proceeding pursuant to Article 85 of the EC Treaty (IV/34.446
- Trans-atlantic Agreement) (Only the German, Danish, Dutch and
English texts are authentic) /* Brak wersji polskiej */
(Dz.U. L 376z 31.12.1994, str. 1—56)
31994D0985
94/985/EC: Commission Decision of 21 December 1994 relating
to a proceeding pursuant to Article 85 of the EC Treaty (IV/33.218
- Far Eastern Freight Conference) (Only the German, English,
Danish, French, Italian and Dutch texts are authentic) (Text with
EEA relevance) /* Brak wersji polskiej */
(Dz.U. L 378z 31.12.1994, str. 17—36)
(Dz.U. L 306z 11.12.1993, str. 50—55)
15
Wykaz aktów prawnych Unii Europejskiej w wersji skonsolidowanej
POLITYKA KONKURENCJI
1.12.2014
PL
08.20 Praktyki ograniczające konkurencję
31994D0987
94/987/EC: Commission Decision of 21 December 1994 relating
to a proceeding pursuant to Article 85 of the EC Treaty (IV/32.948
- IV/34.590: Tretorn and others) (Only the English, French, German, Italian and Dutch texts are authentic) (Text with EEA relevance) /* Brak wersji polskiej */
31997D0781
97/781/EC: Commission Decision of 29 October 1997 relating
to a proceeding under Article 85 of the EC Treaty and Article 53
of the EEA Agreement (Case No IV/35.738 - Uniworld) (Only the
Dutch and French texts are authentic) (Text with EEA relevance)
/* Brak wersji polskiej */
(Dz.U. L 378z 31.12.1994, str. 45—53)
(Dz.U. L 318z 20.11.1997, str. 24—41)
31995D0188
95/188/EC: Commission Decision of 30 January 1995 relating to
a proceeding under Article 85 of the EC Treaty (IV/33.686 - Coapi)
(Only the Spanish text is authentic) /* Brak wersji polskiej */
31998D0004
98/4/ECSC: Commission Decision of 26 November 1997 relating
to a proceeding pursuant to Article 65 of the ECSC Treaty (Case
IV/36.069 Wirtschaftsvereinigung Stahl) (Only the German text
is authentic) /* Brak wersji polskiej */
(Dz.U. L 122z 2.6.1995, str. 37—50)
(Dz.U. L 1z 3.1.1998, str. 10—21)
31995D0477
95/477/EC: Commission Decision of 12 July 1995 relating to a
proceeding pursuant to Article 85 of the EC Treaty (Case IV/33.802
- BASF Lacke+Farben AG, and Accinauto SA) (Only the French
and German texts are authentic) /* Brak wersji polskiej */
(Dz.U. L 272z 15.11.1995, str. 16—33)
31995D0551
95/551/EC: Commission Decision of 29 November 1995 relating
to a proceeding pursuant to Article 85 of the EC Treaty (IV/34.179,
34.202, 216 - Stichting Certificatie Kraanverhuurbedrijf and the
Federatie van Nederlandse Kraanverhuurbedrijven) (Only the Dutch
text is authentic) /* Brak wersji polskiej */
(Dz.U. L 312z 23.12.1995, str. 79—89)
31998D0247
98/247/ECSC: Commission Decision of 21 January 1998 relating
to a proceeding pursuant to Article 65 of the ECSC Treaty (Case
IV/35.814 - Alloy surcharge) (Only the Dutch, French, German,
Italian, Spanish and Swedish texts are authentic) (Text with EEA
relevance) /* Brak wersji polskiej */
(Dz.U. L 100z 1.4.1998, str. 55—71)
31998D0273
98/273/EC: Commission Decision of 28 January 1998 relating to
a proceeding under Article 85 of the EC Treaty (Case IV/35.733 VW) (Only the German text is authentic) (Text with EEA relevance)
/* Brak wersji polskiej */
(Dz.U. L 124z 25.4.1998, str. 60—108)
31996D0438
96/438/EC: Commission Decision of 5 June 1996 relating to a
proceeding pursuant to Article 85 of the EC Treaty (IV/34.983 Fenex) (Only the Dutch text is authentic) /* Brak wersji polskiej */
(Dz.U. L 181z 20.7.1996, str. 28—36)
31996D0478
96/478/EC: Commission Decision of 10 January 1996 relating to
a proceeding under Article 85 of the EC Treaty (Case IV/34.279/F3
- ADALAT) (Only the German text is authentic) /* Brak wersji
polskiej */
(Dz.U. L 201z 9.8.1996, str. 1—81)
31997D0123
97/123/EC: Commission Decision of 4 December 1996 relating
to a proceeding pursuant to Article 85 of the Treaty establishing
the European Community and Article 53 of the EEA Agreement
(IV/35.679 - Novalliance/Systemform) (Only the German text is
authentic) (Text with EEA relevance) /* Brak wersji polskiej */
(Dz.U. L 47z 18.2.1997, str. 11—21)
31997D0780
97/780/EC: Commission Decision of 29 October 1997 relating
to a proceeding pursuant to Article 85 of the EC Treaty and Article
53 of the EEA Agreement (Case No IV/35.830 - Unisource) (Only
the Dutch, English and Swedish texts are authentic) (Text with EEA
relevance) /* Brak wersji polskiej */
(Dz.U. L 318z 20.11.1997, str. 1—23)
16
31998D0531
98/531/EC: Commission Decision of 11 March 1998 relating to
a proceeding under Articles 85 and 86 of the EC Treaty (Case Nos
IV/34.073, IV/34.395 and IV/35.436 Van den Bergh Foods Limited) (notified under document number C(1998) 292) (Only the
English text is authentic) /* Brak wersji polskiej */
(Dz.U. L 246z 4.9.1998, str. 1—50)
31998D0538
98/538/EC: Commission Decision of 17 June 1998 relating to a
proceeding pursuant to Article 86 of the EC Treaty (IV/36.010-F3
- Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato) (notified
under document number C(1998) 1437) (Only the Italian text is
authentic) (Text with EEA relevance) /* Brak wersji polskiej */
(Dz.U. L 252z 12.9.1998, str. 47—66)
31999D0210
1999/210/EC: Commission Decision of 14 October 1998 relating
to a proceeding pursuant to Article 85 of the EC Treaty Case IV/F3/33.708 - British Sugar plc, Case IV/F-3/33.709 - Tate & Lyle plc,
Case IV/F-3/33.710 - Napier Brown & Company Ltd, Case IV/F3/33.711 - James Budgett Sugars Ltd (notified under number
C(1998) 3061) (Only the English text is authentic) /* Brak wersji
polskiej */
(Dz.U. L 76z 22.3.1999, str. 1—66)
1.12.2014
Wykaz aktów prawnych Unii Europejskiej w wersji skonsolidowanej
PL
POLITYKA KONKURENCJI
08.20 Praktyki ograniczające konkurencję
31999D0242
1999/242/EC: Commission Decision of 3 March 1999 relating to
a proceeding pursuant to Article 85 of the EC Treaty (Case No
IV/36.237 - TPS) (notified under document number C(1999) 387)
/* Brak wersji polskiej */
(Dz.U. L 90z 2.4.1999, str. 6—22)
32002D0190
2002/190/EC: Commission Decision of 21 December 2000 relating to a proceeding under Article 81 of the EC Treaty Case
COMP.F.1/35.918 — JCB) (Notifications IV-28.694, IV-28.695,
IV-28.696, IV-28.697, IV-28.700, IV-28.702) (Notified under
document number C(2000) 3887) /* Brak wersji polskiej */
(Dz.U. L 69z 12.3.2002, str. 1—49)
31999D0243
1999/243/EC: Commission Decision of 16 September 1998 relating to a proceeding pursuant to Articles 85 and 86 of the EC Treaty
(Case No IV/35.134 - Trans-Atlantic Conference Agreement) (notified under document number C(1998)2617) (Text with EEA relevance) /* Brak wersji polskiej */
(Dz.U. L 95z 9.4.1999, str. 1—112)
32002D0271
2002/271/EC: Commission Decision of 18 July 2001 relating to
a proceeding under Article 81 of the EC Treaty and Article 53 of
the EEA Agreement — Case COMP/E-1/36.490 — Graphite electrodes (Text with EEA relevance.)(notified under document number
C(2001) 1986) /* Brak wersji polskiej */
(Dz.U. L 100z 16.4.2002, str. 1—42)
31999D0271
1999/271/EC: Commission Decision of 9 December 1998 relating
to a proceeding pursant to Article 85 of the EC Treaty - (IV/34466
- Greek Ferries) - (notified under document number C(1998) 3792)
- (Only the Greek and Italian texts are authentic) - (Text with EEA
relevance) /* Brak wersji polskiej */
32002D0758(01)
2002/758/EC: Case COMP/36.264 — Mercedes-Benz: Commission
decision of 10 October 2001 relating to a proceeding under Article 81 of the EC Treaty (Text with EEA relevance.) (notified under
document number C (2001) 3028) /* Brak wersji polskiej */
(Dz.U. L 109z 27.4.1999, str. 24—50)
(Dz.U. L 257z 25.9.2002, str. 1—47)
31999D0329
1999/329/EC: Commission Decision of 12 April 1999 relating to
a proceeding pursuant to Articles 85 and 86 of the EC Treaty and
Articles 53 and 54 of the EEA Agreement (Cases No IV/D-1/30.373
- P & I Clubs, IGA and No IV/D- 1/37.143 - P & I Clubs, Pooling
Agreement) (notified under document number C(1999) 221) (Text
with EEA relevance) /* Brak wersji polskiej */
32002D0759
2002/759/EC: Commission Decision of 5 December 2001 relating
to a proceeding under Article 81 of the EC Treaty (Case
COMP/37.800/F3 — Luxembourg Brewers) (Text with EEA relevance) (notified under document number C(2001) 3914) /* Brak
wersji polskiej */
(Dz.U. L 253z 21.9.2002, str. 21—41)
(Dz.U. L 125z 19.5.1999, str. 12—31)
31999D0485
1999/485/EC: Commission Decision of 30 April 1999 relating to
a proceeding pursuant to Article 85 of the Treaty (IV/34.250 Europe Asia Trades Agreement) (notified under document number
C(1999) 983) (Only the Danish, German, English and French texts
are authentic) (Text with EEA relevance) /* Brak wersji polskiej */
32003D0005
2003/5/EC: Commission Decision of 13 December 2000 relating
to a proceeding under Article 81 of the EC Treaty (COMP/33.133B: Soda-ash — Solvay, CFK) (notified under document number
C(2000) 3794) (Text with EEA relevance) /* Brak wersji polskiej
*/
(Dz.U. L 10z 15.1.2003, str. 1—9)
(Dz.U. L 193z 26.7.1999, str. 23—60)
32001D0135
2001/135/EC: Commission decision of 5 July 2000 relating to a
proceeding pursuant to Article 81 of the EC Treaty (Case
COMP.F.1/36.516 — Nathan-Bricolux) (notified under document
number C(2000) 1853) /* Brak wersji polskiej */
32003D0569
2003/569/EC: Commission Decision of 5 December 2001 relating
to a proceeding under Article 81 of the EC Treaty
(Case IV/37.614/F3 PO/Interbrew and Alken-Maes) (notified under
document number C(2001) 3915) /* Brak wersji polskiej */
(Dz.U. L 200z 7.8.2003, str. 1—58)
(Dz.U. L 54z 23.2.2001, str. 1—18)
32001D0791
Commission Decision of 8 May 2001 relating to a proceeding
pursuant to Article 81 of the EC Treaty Cases: IV/36.957/F3 Glaxo
Wellcome (notification), IV/36.997/F3 Aseprofar and Fedifar
(complaint), IV/37.121/F3 Spain Pharma (complaint),
IV/37.138/F3 BAI (complaint), IV/37.380/F3 EAEPC (complaint)
(notified under document number C (2001) 1202) (Text with EEA
relevance.) /* Brak wersji polskiej */
32003D0674
2003/674/EC: Commission decision of 2 July 2002 relating to a
proceeding pursuant to Article 81 of the EC Treaty and Article 53
of the EEA Agreement (Case C.37.519 — Methionine) (Text with
EEA relevance.)(notified under document number C(2002) 2276)
/* Brak wersji polskiej */
(Dz.U. L 255z 8.10.2003, str. 1—32)
(Dz.U. L 302z 17.11.2001, str. 1—43)
17
Wykaz aktów prawnych Unii Europejskiej w wersji skonsolidowanej
POLITYKA KONKURENCJI
1.12.2014
PL
08.20 Praktyki ograniczające konkurencję
32003D0778
2003/778/EC: Commission Decision of 23 July 2003 relating to
a proceeding pursuant to Article 81 of the EC Treaty and Article 53
of the EEA Agreement (COMP/C.2-37.398 — Joint selling of the
commercial rights of the UEFA Champions League) (Text with EEA
relevance.) (notified under document number C(2003) 2627) /*
Brak wersji polskiej */
32005D0471
2005/471/WE: Decyzja Komisji z dnia 27 listopada 2002 r.
dotycząca procedury do art. 81 Traktatu WE przeciwko BPB PLC,
Gebrüder Knauf Westdeutsche Gipswerke KG, Spółce Lafarge SA
i Gyproc Benelux NV (Sprawa nr COMP/E-1/37.152 – Płyty gipsowe) (notyfikowana jako dokument nr C(2002) 4570)
(Dz.U. L 166z 28.6.2005, str. 8—11)
(Dz.U. L 291z 8.11.2003, str. 25—55)
32004D0104
2004/104/EC: Commission Decision of 27 November 2002 relating to a proceeding pursuant to Article 81 of the EC Treaty and
Article 53 of the EEA Agreement (Case COMP/E2/37.978/Methylglucamine) (notified under document number
C(2002) 4557) (Text with EEA relevance) /* Brak wersji polskiej
*/
(Dz.U. L 38z 10.2.2004, str. 18—46)
32004D0138
2004/138/EC: Commission decision of 11 June 2002 relating to
a proceeding under Article 81 of the EC Treaty (Case
COMP/36.571/D-1: Austrian banks — "Lombard Club") (notified
under document number C(2002) 2091) /* Brak wersji polskiej */
(Dz.U. L 56z 24.2.2004, str. 1—75)
32005D0480
2005/480/WE: Decyzja Komisji z dnia 30 kwietnia 2004 r. dotycząca sprawy COMP/D2/32448 i 32450 Compagnie Maritime
Belge SA (Konsekwencje wyroku Trybunału Sprawiedliwości z
dnia 16 marca 2000 r.) (notyfikowana jako dokument nr C(2004)
1779)
(Dz.U. L 171z 2.7.2005, str. 28—30)
32005D0493
2005/493/WE: Decyzja Komisji z dnia 1 października 2003 r.
dotycząca postępowania na podstawie art. 81 Traktatu WE oraz
art. 53 Porozumienia o EOG przeciwko Chisso Corporation, Daicel
Chemical Industries Ltd, Hoechst AG, The Nippon Synthetic
Chemical Industry Co. Ltd oraz Ueno Fine Chemicals Industry Ltd
(Sprawa Nr C.37.370 – Sorbaty) (notyfikowana jako dokument
nr C(2003) 3426) (Tekst mający znaczenie dla EOG)
(Dz.U. L 182z 13.7.2005, str. 20—25)
32004D0206*
2004/206/EC: Commission decision of 17 December 2002 relating
to a proceeding pursuant to Article 81 of the EC Treaty and Article 53 of the EEA Agreement (Case COMP/C.37.671 — Flood
flavour enhancers) (Text with EEA relevance) (notified under document number (2002) 5091) /* Brak wersji polskiej */
(Dz.U. L 75z 12.3.2004, str. 1—31)
Poprawione przez 32004D0206R(01)
32005D0566
2005/566/: Decyzja Komisji z dnia 9 grudnia 2004 r. dotycząca
postępowania na podstawie art. 81 Traktatu WE i art. 53 Porozumienia EOG (Sprawa C.37.533 – Chlorek choliny) (notyfikowana
jako dokument nr C(2004) 4717) Tekst mający znaczenie dla EOG.
(Dz.U. L 190z 22.7.2005, str. 22—26)
32004D0841
2004/841/WE: Decyzja Komisji z dnia 7 kwietnia 2004 r. odnośnie
do postępowania na mocy art. 81 Traktatu ustanawiającego
Wspólnotę Europejską, dotyczącego sprawy COMP/A.38284/D2
– Société Air France/Alitalia Linee Aeree Italiane SpA (notyfikowana
jako dokument nr K(2004) 1307)
32005D0590
2005/590/: Decyzja Komisji z dnia 30 października 2002 r. w
sprawie postępowania zgodnie z art. 81 Traktatu oraz art. 53
Porozumienia EOG (Sprawa COMP/E-2/37.784 – Domy aukcyjne
dzieł sztuki) (notyfikowana jako dokument nr C(2002) 4283
wersja ostateczna ze sprostowaniami C(2002) 4283/7 oraz
C(2002) 4283/8) (Tekst mający znaczenie dla EOG)
(Dz.U. L 362z 9.12.2004, str. 17—20)
(Dz.U. L 200z 30.7.2005, str. 92—95)
32005D0008
2005/8/WE: Decyzja Komisji z dnia 24 czerwca 2004 r. w związku
z postępowaniem zgodnym z art. 81 Traktatu WE dotyczącym
sprawy COMP/A.38549 – Belgijski Cech Architektów (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 2180)
32006D0485
2006/485/WE: Decyzja Komisji z dnia 3 września 2004 r. dotycząca postępowania na mocy art. 81 Traktatu WE oraz art. 53
Porozumienia EOG w sprawie przeciwko Boliden AB, Boliden
Fabrication AB i Boliden Cuivre - Zinc S.A., Austria Buntmetall
AG i Buntmetall Amstetten Ges.m.b.H., Halcor S.A., HME Nederland BV, IMI plc, IMI Kynoch Ltd i IMI Yorkshire Copper Tube Ltd,
KM Europa Metal AG, Tréfimétaux SA i Europa Metalli SpA,
Mueller Industries, Inc., WTC Holding Company, Inc., Mueller
Europe Ltd, DENO Holding Company, Inc. i DENO Acquisition
EURL, Outokumpu Oyj i Outokumpu Copper Products OY i
Wieland Werke AG (Sprawa C.38.069 – Miedziane rury instalacyjne) (notyfikowana jako dokument nr C(2004) 2826)
(Dz.U. L 4z 6.1.2005, str. 10—11)
32005D0396
2005/396/WE: Decyzja Komisji z dnia 19 stycznia 2005 r. w
sprawie postępowania na podstawie art. 81 Traktatu WE oraz art.
53 ust. 1 Porozumienia EOG (DG COMP/C.2/37.214 – Łączna
sprzedaż praw medialnych do niemieckiej Bundesligi) (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 78) (Tekst mający znaczenie
dla EOG)
(Dz.U. L 134z 27.5.2005, str. 46—46)
18
(Dz.U. L 192z 13.7.2006, str. 21—29)
1.12.2014
Wykaz aktów prawnych Unii Europejskiej w wersji skonsolidowanej
PL
POLITYKA KONKURENCJI
08.20 Praktyki ograniczające konkurencję
32006D0793
2006/793/WE: Decyzja Komisji z dnia 31 maja 2006 r. odnosząca
się do postępowania zgodnie z art. 81 Traktatu ustanawiającego
Wspólnotę Europejską oraz art. 53 Porozumienia EOG (Sprawa
nr COMP/F/38.645 – Metakrylany) (notyfikowana jako dokument
nr C(2006) 2098) (Tekst mający znaczenie dla EOG)
(Dz.U. L 322z 22.11.2006, str. 20—23)
32006D0894
2006/894/WE: Decyzja Komisji z dnia 17 grudnia 2002 r.
w sprawie postępowania na podstawie art. 65 Traktatu EWWiS
prowadzonego przeciwko Alfa Acciai S.p.A., Feralpi Siderurgica
S.p.A., Ferriere Nord S.p.A., IRO Industrie Riunite Odolesi S.p.A.,
Leali S.p.A., Acciaierie e Ferriere Leali Luigi S.p.A. w likwidacji,
Lucchini S.p.A., Siderpotenza S.p.A., Riva Acciaio S.p.A., Valsabbia
Investimenti S.p.A., Ferriera Valsabbia S.p.A. oraz zrzeszeniu
przedsiębiorców Federacciai, Federacji Hut Włoskich (sprawa
C.37.956 – Pręty zbrojeniowe okrągłe) (notyfikowana jako dokument nr C(2002) 5807)
(Dz.U. L 353z 13.12.2006, str. 1—4)
32006D0895(01)
2006/895/WE: Decyzja Komisji z dnia 26 maja 2004 r. odnosząca
się do procedury przewidzianej w art. 81 Traktatu WE dotycząca
The Topps Company Inc, Topps Europe Limited, Topps International Limited, Topps UK Limited oraz Topps Italia SRL (sprawa
COMP/C-3/37.980 – Souris-Topps) (notyfikowana jako dokument
nr C(2004) 1910)
(Dz.U. L 353z 13.12.2006, str. 5—6)
32006D0896(01)
2006/896/WE: Decyzja Komisji z dnia 26 października 2004 r.
uznająca koncentrację za zgodną ze wspólnym rynkiem i zasadami
funkcjonowania Porozumienia EOG (sprawa COMP/M.3436 –
Continental/Phoenix) (notyfikowana jako dokument nr C(2004)
4219) (Tekst mający znaczenie dla EOG)
(Dz.U. L 353z 13.12.2006, str. 7—11)
32006D0897
2006/897/WE: Decyzja Komisji z dnia 19 stycznia 2005 r. dotycząca postępowania przewidzianego w art. 81 Traktatu WE oraz
art. 53 Porozumienia EOG przeciwko Akzo Nobel NV, Akzo Nobel
Nederland BV, Akzo Nobel Chemicals BV, Akzo Nobel Functional
Chemicals BV, Akzo Nobel Base Chemicals AB, Eka Chemicals AB
i Akzo Nobel AB solidarnie, Clariant AG i Clariant GmbH solidarnie, Elf Aquitaine SA i Arkema SA solidarnie oraz Hoechst AG
(sprawa C.37.773 – MCAA) (notyfikowana jako dokument nr
C(2004) 4876) (Tekst mający znaczenie dla EOG)
(Dz.U. L 353z 13.12.2006, str. 12—15)
32006D0902
2006/902/WE: Decyzja Komisji z dnia 21 grudnia 2005 r. dotycząca postępowania przewidzianego w art. 81 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską oraz art. 53 Porozumienia EOG
przeciwko Flexsys NV, Bayer AG, Crompton Manufacturing
Company Inc. (poprzednio Uniroyal Chemical Company Inc.),
Crompton Europe Ltd, Chemtura Corporation (poprzednio
Crompton Corporation), General Química SA, Repsol Química
SA i Repsol YPF SA (sprawa COMP/F/C.38.443 – Substancje
chemiczne stosowane w przemyśle gumowym) (notyfikowana
jako dokument nr C(2005) 5592) (Tekst mający znaczenie dla
EOG)
(Dz.U. L 353z 13.12.2006, str. 50—53)
32006D0903
2006/903/WE: Decyzja Komisji z dnia 3 maja 2006 r. dotycząca
postępowania na mocy art. 81 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską i art. 53 Porozumienia o EOG w sprawie przeciwko Akzo Nobel NV, Akzo Nobel Chemicals Holding AB, EKA
Chemicals AB, Degussa AG, Edison SpA, FMC Corporation, FMC
Foret S.A., Kemira OYJ, L’Air Liquide SA, Chemoxal SA, Snia SpA,
Caffaro Srl, Solvay SA/NV, Solvay Solexis SpA, Total SA, Elf
Aquitaine SA i Arkema SA (sprawa COMP/F/C.38.620 – Nadtlenek
wodoru i nadboran sodu) (notyfikowana jako dokument nr
C(2006) 1766) (Tekst mający znaczenie dla EOG)
(Dz.U. L 353z 13.12.2006, str. 54—59)
32006R1459
Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1459/2006 z dnia 28 września
2006 r. w sprawie zastosowania art. 81 ust. 3 Traktatu wobec
pewnych kategorii porozumień i praktyk uzgodnionych w zakresie
konsultacji w sprawie taryf pasażerskich stosowanych w ramach
rejsowych połączeń lotniczych oraz przydziału czasu na start lub
lądowanie w portach lotniczych
(Dz.U. L 272z 3.10.2006, str. 3—8)
32007D0486
2007/486/WE: Decyzja Komisji z dnia 20 grudnia 2006 r. dotycząca postępowania na mocy art. 65 Traktatu ustanawiającego
Europejską Wspólnotę Węgla i Stali (sprawa nr COMP/F/39.234
– dopłaty do stopu – ponowne przyjęcie) (notyfikowana jako
dokument nr C(2006) 6765)
(Dz.U. L 182z 12.7.2007, str. 31—32)
32007D0534
2007/534/WE: Decyzja Komisji z dnia 13 września 2006 r. dotycząca postępowania na mocy art. 81 Traktatu ustanawiającego
Wspólnotę Europejską (Sprawa nr COMP/F/38.456 – asfalt
(Niderlandy)) (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 4090)
(Dz.U. L 196z 28.7.2007, str. 40—44)
32006D0901
2006/901/WE: Decyzja Komisji z dnia 20 października 2005 r.
dotycząca procedury przewidzianej w art. 81 ust. 1 Traktatu WE
(sprawa COMP/C.38.281/B.2 – Surowiec tytoniowy – Włochy)
(notyfikowana jako dokument nr C(2005) 4012)
(Dz.U. L 353z 13.12.2006, str. 45—49)
32009R0487
Rozporządzenie Rady (WE) nr 487/2009 z dnia 25 maja 2009 r.
w sprawie stosowania art. 81 ust. 3 Traktatu do pewnych kategorii
porozumień i uzgodnionych praktyk w sektorze transportu lotniczego (wersja ujednolicona) (Tekst mający znaczenie dla EOG)
(Dz.U. L 148z 11.6.2009, str. 1—4)
19
Wykaz aktów prawnych Unii Europejskiej w wersji skonsolidowanej
POLITYKA KONKURENCJI
1.12.2014
PL
08.20 Praktyki ograniczające konkurencję
08.20.20 Porozumienia dozwolone,
wyłączenia i atest negatywny
31964D0233
64/233/CEE: Décision de la Commission, du 11 mars 1964, relative
à une demande d'attestation négative présentée conformément à
l'article 2 du règlement nº 17 du Conseil (IV/A-00061 - GrosfillexFillistorf) (Le texte en langue française est le seul faisant foi) /* Brak
wersji polskiej */
(Dz.U. 58z 9.4.1964, str. 915—916)
31964D0344
64/344/CEE: Décision de la Commission, du 1er juin 1964, relative
à la demande d'attestation négative présentée conformément à
l'article 2 du règlement nº 17 du Conseil (IV-A/12.868) (Le texte
en langue française est le seul faisant foi) /* Brak wersji polskiej */
(Dz.U. 92z 10.6.1964, str. 1426—1427)
31964D0502
64/502/CEE: Décision de la Commission, du 30 juillet 1964, relative à une demande d'attestation négative présentée conformément
à l'article 2 du règlement nº 17 du Conseil (IV/A-00095) (Le texte
en langue française est le seul faisant foi) /* Brak wersji polskiej */
(Dz.U. 136z 26.8.1964, str. 2287—2289)
31964D0599
64/599/CEE: Décision de la Commission, du 22 octobre 1964,
relative à une demande d'attestation négative présentée conformément à l'article 2 du règlement n° 17 du Conseil (IV/A-00071DECA) (Le texte en langue néerlandaise est le seul faisant foi) /*
Brak wersji polskiej */
(Dz.U. 173z 31.10.1964, str. 2761—2762)
31968D0128
68/128/CEE: Décision de la Commission, du 26 février 1968, relative à une demande d'attestation négative présentée conformément
à l'article 2 du règlement nº 17 du Conseil (IV/26.352) (Le texte en
langue française est le seul faisant foi) /* Brak wersji polskiej */
(Dz.U. L 57z 5.3.1968, str. 9—11)
31968D0317
68/317/CEE: Décision de la Commission, du 17 juillet 1968, relative à une procédure au titre de l'article 85 du traité C.E.E.
(IV/25140 - Alliance de constructeurs français de machines-outils)
(Le texte en langue française est le seul faisant foi) /* Brak wersji
polskiej */
(Dz.U. L 201z 12.8.1968, str. 1—3)
31968D0318
68/318/CEE: Décision de la Commission, du 17 juillet 1968, relative à une procédure au titre de l'article 85 du traité C.E.E. (IV/129
- S.O.C.E.M.A.S.) (Le texte en langue française est le seul faisant foi)
/* Brak wersji polskiej */
(Dz.U. L 201z 12.8.1968, str. 4—7)
31968D0374*
68/374/CEE: Décision de la Commission, du 6 novembre 1968,
relative à une procédure au titre de l'article 85 du traité (IV/565 Cobelaz - usines de synthèse) (Le texte en langue française est le
seul faisant foi) /* Brak wersji polskiej */
(Dz.U. L 276z 14.11.1968, str. 13—19)
Poprawione przez 31968D0374R(01)
31968D0375
68/375/CEE: Décision de la Commission, du 6 novembre 1968,
relative à une procédure au titre de l'article 85 du traité (IV/507 Cobelaz - cokeries) (Les textes en langues néerlandaise et française
sont les seuls faisant foi) /* Brak wersji polskiej */
(Dz.U. L 276z 14.11.1968, str. 19—24)
31968D0376
68/376/CEE: Décision de la Commission, du 6 novembre 1968,
relative à une procédure au titre de l'article 85 du traité (IV/23077
- Rieckermann / AEG-Elotherm) (Le texte en langue allemande est
le seul faisant foi) /* Brak wersji polskiej */
(Dz.U. L 276z 14.11.1968, str. 25—28)
31968D0377
68/377/CEE: Décision de la Commission, du 6 novembre 1968,
relative à une procédure au titre de l'article 85 du traité (IV/666 C.F.A.) (Le texte en langue française est le seul faisant foi) /* Brak
wersji polskiej */
(Dz.U. L 276z 14.11.1968, str. 29—34)
31969D0152
69/152/CEE: Décision de la Commission, du 5 mai 1969, relative
à une procédure au titre de l'article 85 du traité C.E.E. (IV/242 295 - Convention chaufourniers) (Les textes en langues française
et néerlandaise sont les seuls faisant foi) /* Brak wersji polskiej */
(Dz.U. L 122z 22.5.1969, str. 8—11)
31969D0195
69/195/CEE: Décision de la Commission, du 18 juin 1969, relative
à une demande d'attestation négative (affaire IV/22548 - Christiani
& Nielsen) (Le texte en langue néerlandaise est le seul faisant foi)
/* Brak wersji polskiej */
(Dz.U. L 165z 5.7.1969, str. 12—14)
31969D0202
69/202/CEE: Décision de la Commission, du 25 juin 1969, relative
à une procédure au titre de l'article 85 du traité C.E.E. (IV/597 V.V.V.F.) (Le texte en langue néerlandaise est le seul faisant foi) /*
Brak wersji polskiej */
(Dz.U. L 168z 10.7.1969, str. 22—25)
31969D0216
69/216/CEE: Décision de la Commission, du 30 juin 1969, relative
à une procédure au titre de l'article 85 du traité C.E.E. (IV/70425.410 - SEIFA) (Le texte en langue italienne est le seul faisant foi)
/* Brak wersji polskiej */
(Dz.U. L 173z 15.7.1969, str. 8—12)
20
1.12.2014
Wykaz aktów prawnych Unii Europejskiej w wersji skonsolidowanej
PL
POLITYKA KONKURENCJI
08.20 Praktyki ograniczające konkurencję
31969D0477
69/477/CEE: Décision de la Commission, du 5 décembre 1969,
relative à une procédure au titre de l'article 85 du traité C.E.E.
(IV/24.470 - Pirelli S.p.A. - Società Italiana Dunlop S.p.A.)
(IV/24.471 - S.A. des pneumatiques Dunlop - S.A. Pirelli France)
(Les textes en langues française et italienne sont les seuls faisant
foi) /* Brak wersji polskiej */
31972D0026
72/26/CEE: Décision de la Commission, du 22 décembre 1971,
relative à une procédure au titre de l'article 85 du traité CEE (IV/5
405 - Burroughs/Geha-Werke) (Le texte en langue allemande est
le seul faisant foi) /* Brak wersji polskiej */
(Dz.U. L 323z 24.12.1969, str. 21—24)
31972D0128
72/128/CEE: Décision de la Commission, du 23 février 1972, relative à une procédure au titre de l'article 85 du traité CEE
(IV/26.844 - Wild - Leitz) (Le texte en langue française est le seul
faisant foi) /* Brak wersji polskiej */
31970D0332*
70/332/CEE: Décision de la Commission, du 30 juin 1970, relative
à une procédure d'application de l'article 85 du traité C.E.E.
(IV/24055 - Kodak) /* Brak wersji polskiej */
(Dz.U. L 147z 7.7.1970, str. 24—27)
Poprawione przez 31970D0332R(01)
31970D0333*
70/333/CEE: Décision de la Commission, du 30 juin 1970, relative
à une procédure au titre de l'article 85 du traité C.E.E. (IV/299 Association syndicale belge de la parfumerie (A.S.P.A.)) (Les textes
en langues française et néerlandaise sont les seuls faisant foi) /*
Brak wersji polskiej */
(Dz.U. L 148z 8.7.1970, str. 9—12)
Poprawione przez 31970D0333R(01)
31970D0346
70/346/CEE: Décision de la Commission, du 29 juin 1970, relative
à une procédure au titre de l'article 85 du traité (IV/412 - A.S.B.L.
pour la promotion du tube d'acier soudé électriquement) (Les textes
en langues française et néerlandaise sont les seuls faisant foi) /*
Brak wersji polskiej */
(Dz.U. L 153z 14.7.1970, str. 14—16)
31971D0022
71/22/CEE: Décision de la Commission, du 23 décembre 1970,
relative à une procédure au titre de l'article 85 du traité CEE (IV/337
- Supexie) (Le texte en langue française est le seul faisant foi) /* Brak
wersji polskiej */
(Dz.U. L 10z 13.1.1971, str. 12—14)
31972D0023
72/23/CEE: Décision de la Commission, du 16 décembre 1971,
relative à une procédure au titre de l'article 85 du traité CEE (IV/23
514 - SAFCO) (Le texte en langue française est le seul faisant foi)
/* Brak wersji polskiej */
(Dz.U. L 13z 17.1.1972, str. 44—46)
31972D0025
72/25/CEE: Décision de la Commission, du 22 décembre 1971,
relative à une procédure au titre de l'article 85 du traité CEE (IV/5
400 - Burroughs-Delplanque) (Le texte en langue française est le
seul faisant foi) /* Brak wersji polskiej */
(Dz.U. L 13z 17.1.1972, str. 50—52)
(Dz.U. L 13z 17.1.1972, str. 53—55)
(Dz.U. L 61z 13.3.1972, str. 27—29)
31972D0238
72/238/CEE: Décision de la Commission, du 9 juin 1972, relative
à une procédure au titre de l'article 85 du traité CEE (IV/26.813 Raymond-Nagoya) (Le texte en langue allemande est le seul faisant
foi) /* Brak wersji polskiej */
(Dz.U. L 143z 23.6.1972, str. 39—42)
31972D0413
/* 72/413/ECSC: Commission Decision of 9 November 1972 authorizing the conclusion of an agreement between Hoesch Werke
Hohenlimburg-Schwerte AG and Benteler Werke AG */ /* Brak
wersji polskiej */
(Dz.U. L 283z 20.12.1972, str. 17—19)
31973D0196
73/196/EEC: Commission Decision of 14 June 1973 relating to
proceedings under Article 85 of the EEC Treaty (IV/14.111 - Du
Pont De Nemours Deutschland) (Only the German text is authentic)
/* Brak wersji polskiej */
(Dz.U. L 194z 16.7.1973, str. 27—29)
31975D0095
75/95/EEC: Commission Decision of 20 December 1974 relating
to proceedings under Article 85 of the EEC Treaty (IV/26.872 SHV/Chevron) (Only the Dutch and French texts are authentic) /*
Brak wersji polskiej */
(Dz.U. L 38z 12.2.1975, str. 14—15)
31975D0482
75/482/EEC: Commission Decision of 14 July 1975 relating to a
proceeding under Article 85 of the EEC Treaty (IV/28.838 - INTERGROUP) (Only the Dutch text is authentic) /* Brak wersji polskiej
*/
(Dz.U. L 212z 9.8.1975, str. 23—26)
31975D0569
75/569/ECSC: Commission Decision of 3 July 1975 authorizing
an agreement between several steel industry undertakings concerning the joint buying of prereduced iron ore (Only the French text
is authentic) /* Brak wersji polskiej */
(Dz.U. L 249z 25.9.1975, str. 22—26)
21
Wykaz aktów prawnych Unii Europejskiej w wersji skonsolidowanej
POLITYKA KONKURENCJI
1.12.2014
PL
08.20 Praktyki ograniczające konkurencję
31977D0548
77/548/ECSC: Commission Decision of 12 July 1977 authorizing
an agreement between coal wholesalers strictly analogous to a
joint buying agreement for solid fuels (Only the German text is
authentic) /* Brak wersji polskiej */
31980D1074
80/1074/EEC: Commission Decision of 16 October 1980 relating
to a proceeding under Article 85 of the EEC Treaty (IV/197 - Industrieverband Solnhofener Natursteinplatten eV) (Only the German
text is authentic) /* Brak wersji polskiej */
(Dz.U. L 217z 25.8.1977, str. 11—13)
(Dz.U. L 318z 26.11.1980, str. 32—39)
31977D0737
77/737/ECSC: Commission Decision of 14 November 1977 authorizing an agreement between several Italian steel firms concerning the joint buying of prereduced iron ore (Only the Italian text
is authentic) /* Brak wersji polskiej */
31983D0610
83/610/EEC: Commission Decision of 5 December 1983 relating
to a proceeding under Article 85 of the EEC Treaty (IV/30.668 Murat) (Only the French text is authentic) /* Brak wersji polskiej
*/
(Dz.U. L 309z 2.12.1977, str. 18—21)
(Dz.U. L 348z 10.12.1983, str. 20—23)
31978D0193
78/193/EEC: Commission Decision of 23 December 1977 relating
to a proceeding under Article 85 of the EEC Treaty (IV/29.246 Penneys) (Only the English text is authentic) /* Brak wersji polskiej
*/
31984D0233*
84/233/EEC: Commission Decision of 18 April 1984 relating to
a proceeding under Article 85 of the EEC Treaty (IV/30.849 IBM
personal computer) /* Brak wersji polskiej */
(Dz.U. L 60z 2.3.1978, str. 19—27)
(Dz.U. L 118z 4.5.1984, str. 24—28)
Poprawione przez 31984D0233R(01)
31978D0711
78/711/ECSC: Commission Decision of 28 July 1978 authorizing
an agreement coordinating sales of concrete reinforcing bars and
merchant bars by certain Italian steel undertakings (UCRO) (Only
the Italian text is authentic) /* Brak wersji polskiej */
31985D0563
85/563/EEC: Commission Decision of 13 December 1985 relating
to a proceeding under Article 85 of the EEC Treaty (IV/27.590 London Sugar Futures Market Limited) (Only the English text is
authentic) /* Brak wersji polskiej */
(Dz.U. L 238z 30.8.1978, str. 28—31)
(Dz.U. L 369z 31.12.1985, str. 25—27)
31978D0922
78/922/EEC: Commission Decision of 23 October 1978 relating
to a proceeding under Article 85 of the EEC Treaty (IV/1.576 Zanussi) (Only the Italian text is authentic) /* Brak wersji polskiej
*/
31985D0564
85/564/EEC: Commission Decision of 13 December 1985 relating
to a proceeding under Article 85 of the EEC Treaty (IV/27.591 London Cocoa Terminal Market Association Limited) (Only the
English text is authentic) /* Brak wersji polskiej */
(Dz.U. L 322z 16.11.1978, str. 36—40)
(Dz.U. L 369z 31.12.1985, str. 28—30)
31980D0183
80/183/EEC: Commission Decision of 7 December 1979 relating
to a proceeding under Article 85 of the EEC Treaty in case No
IV/29.266 and others (Cane Sugar Supply Agreements) (Only the
English text is authentic) /* Brak wersji polskiej */
31985D0565
85/565/EEC: Commission Decision of 13 December 1985 relating
to a proceeding under Article 85 of the EEC Treaty (IV/27.592 Coffee Terminal Market Association of London Limited) (Only the
English text is authentic) /* Brak wersji polskiej */
(Dz.U. L 39z 15.2.1980, str. 64—72)
(Dz.U. L 369z 31.12.1985, str. 31—33)
31980D0489
80/489/EEC: Commission Decision of 17 April 1980 relating to
a proceeding under Article 85 of the EEC Treaty (IV/28.553 - Krups)
(Only the German text is authentic) /* Brak wersji polskiej */
31985D0566
85/566/EEC: Commission Decision of 13 December 1985 relating
to a proceeding under Article 85 of the EEC Treaty (IV/27.593 London Rubber Terminal Market Association Limited) (Only the
English text is authentic) /* Brak wersji polskiej */
(Dz.U. L 120z 13.5.1980, str. 26—28)
(Dz.U. L 369z 31.12.1985, str. 34—36)
31980D0789
80/789/EEC: Commission Decision of 22 July 1980 relating to a
proceeding under Article 85 of the EEC Treaty (IV/26.528 - The
Distillers Co. Ltd - Victuallers) (Only the English text is authentic)
/* Brak wersji polskiej */
(Dz.U. L 233z 4.9.1980, str. 43—46)
31985D0616
85/616/EEC: Commission Decision of 16 December 1985 relating
to a proceeding pursuant to Article 85 of the EEC Treaty (IV/30.665
- Villeroy & Boch) (Only the French and German texts are authentic)
/* Brak wersji polskiej */
(Dz.U. L 376z 31.12.1985, str. 15—20)
22
1.12.2014
Wykaz aktów prawnych Unii Europejskiej w wersji skonsolidowanej
PL
POLITYKA KONKURENCJI
08.20 Praktyki ograniczające konkurencję
31986D0507
86/507/EEC: Commission Decision of 30 September 1986 relating
to a proceeding under Article 85 of the EEC Treaty (IV/31.362 Irish Banks' Standing Committee) (Only the English text is authentic) /* Brak wersji polskiej */
31988D0568
88/568/EEC: Commission Decision of 24 October 1988 relating
to a proceeding under Article 85 of the EEC Treaty (IV/32.437/8
- Eurotunnel) (Only the English and French texts are authentic) /*
Brak wersji polskiej */
(Dz.U. L 295z 18.10.1986, str. 28—30)
(Dz.U. L 311z 17.11.1988, str. 36—39)
31987D0002
87/2/EEC: Commission Decision of 4 December 1986 relating to
a proceeding under Article 85 of the EEC Treaty (IV/30.439 Petroleum Exchange of London Limited) (Only the English text is
authentic) /* Brak wersji polskiej */
31989D0512
89/512/EEC: Commission Decision of 19 July 1989 relating to a
proceeding under Article 85 of the EEC Treaty (IV/31.499 - Dutch
banks) (Only the Dutch text is authentic) /* Brak wersji polskiej */
(Dz.U. L 253z 30.8.1989, str. 1—16)
(Dz.U. L 3z 6.1.1987, str. 27—29)
31987D0044
87/44/EEC: Commission Decision of 10 December 1986 relating
to a proceeding under Article 85 of the EEC Treaty (IV/29.036 The GAFTA Soya Bean Meal Futures Association) (Only the English
text is authentic) /* Brak wersji polskiej */
31990D0033
90/33/EEC: Commission Decision of 14 December 1989 relating
to a proceeding under Article 85 of the EEC Treaty (IV/32.202APB) (Only the French and Dutch texts are authentic) /* Brak wersji
polskiej */
(Dz.U. L 18z 23.1.1990, str. 35—39)
(Dz.U. L 19z 21.1.1987, str. 18—21)
31987D0045
87/45/EEC: Commission Decision of 10 December 1986 relating
to a proceeding under Article 85 of the EEC Treaty (IV/29.688 The London Grain Futures Market) (Only the English text is authentic) /* Brak wersji polskiej */
31990D0410
90/410/EEC: Commission Decision of 13 July 1990 relating to a
proceeding under Article 85 of the EEC Treaty (IV/32.009 Elopak/Metal Box - Odin) (Only the English text is authentic) /*
Brak wersji polskiej */
(Dz.U. L 209z 8.8.1990, str. 15—22)
(Dz.U. L 19z 21.1.1987, str. 22—25)
31987D0046
87/46/EEC: Commission Decision of 10 December 1986 relating
to a proceeding under Article 85 of the EEC Treaty (IV/30.176 The London Potato Futures Association Limited) (Only the English
text is authentic) /* Brak wersji polskiej */
31990D0446
90/446/EEC: Commission Decision of 27 July 1990 relating to a
proceeding under Article 85 of the EEC Treaty (IV/32.688 - Konsortium ECR 900) (Only the German, English and Dutch texts are
authentic) /* Brak wersji polskiej */
(Dz.U. L 228z 22.8.1990, str. 31—34)
(Dz.U. L 19z 21.1.1987, str. 26—29)
31987D0047
87/47/EEC: Commission Decision of 10 December 1986 relating
to a proceeding under Article 85 of the EEC Treaty (IV/31.614 The London Meat Futures Exchange Limited) (Only the English
text is authentic) /* Brak wersji polskiej */
31991D0039
91/39/EEC: Commission Decision of 19 December 1990 relating
to a proceeding under Article 85 of the EEC Treaty (IV/32.595 d'Ieteren motor oils) (Only the French and Dutch texts are authentic) /* Brak wersji polskiej */
(Dz.U. L 20z 26.1.1991, str. 42—45)
(Dz.U. L 19z 21.1.1987, str. 30—32)
31987D0408
87/408/EEC: Commission Decision of 13 July 1987 relating to a
proceeding under Article 85 of the EEC Treaty (IV/31.764 - Baltic
International Freight Futures Exchange Limited) (Only the English
text is authentic) /* Brak wersji polskiej */
31993D0003
93/3/EEC: Commission Decision of 4 December 1992 relating to
a proceeding pursuant to Articles 85 of the EEC Treaty IV/32.797
and 32.798 - Lloyd's Underwriters' Association and The Institute
of London Underwriters (Only the English text is authentic) /* Brak
wersji polskiej */
(Dz.U. L 222z 10.8.1987, str. 24—27)
(Dz.U. L 4z 8.1.1993, str. 26—31)
31988D0109
88/109/EEC: Commission Decision of 18 December 1987 relating
to a proceeding under Article 85 of the EEC Treaty (IV/31.735 New potatoes) (Only the French text is authentic) /* Brak wersji
polskiej */
31994D0594
94/594/EC: Commission Decision of 27 July 1994 relating to a
proceeding under Article 85 of the EC Treaty and Article 53 of the
EEA Agreement (IV/34.518 - ACI) (Only the English and French
texts are authentic) /* Brak wersji polskiej */
(Dz.U. L 59z 4.3.1988, str. 25—31)
(Dz.U. L 224z 30.8.1994, str. 28—34)
23
Wykaz aktów prawnych Unii Europejskiej w wersji skonsolidowanej
POLITYKA KONKURENCJI
1.12.2014
PL
08.20 Praktyki ograniczające konkurencję
31994D0894
94/894/EC: Commission Decision of 13 December 1994 relating
to a proceeding under Article 85 of the EC Treaty and Article 53
of the EEA Agreement (IV/32.490 - Eurotunnel) (Only the English
and French texts are authentic) (Text with EEA relevance) /* Brak
wersji polskiej */
31999D0060
1999/60/EC: Commission Decision of 21 October 1998 relating
to a proceeding under Article 85 of the EC Treaty (Case No
IV/35.691/E-4: - Pre-Insulated Pipe Cartel) (Notified under number
C(1998) 3117) (Only the Danish, German, English, Italian and
Finnish texts are authentic) /* Brak wersji polskiej */
(Dz.U. L 354z 31.12.1994, str. 66—74)
(Dz.U. L 24z 30.1.1999, str. 1—70)
31994D0895
94/895/EC: Commission Decision of 15 December 1994 relating
to a proceeding pursuant to Article 85 of the EC Treaty and Article
53 of the EEA Agreement (IV/34.768 - International Private
Satellite Partners) (Only the English and Italian texts are authentic)
(Text with EEA relevance) /* Brak wersji polskiej */
31999D0574
1999/574/EC: Commission Decision of 27 July 1999 relating to
a proceeding under Article 81 of the EC Treaty and Article 53 of
the EEA Agreement (Case IV/36.581 - Télécom Développement)
(notified under document number C(1999) 2299) (Text with EEA
relevance) (Only the French text is authentic) /* Brak wersji polskiej
*/
(Dz.U. L 354z 31.12.1994, str. 75—86)
(Dz.U. L 218z 18.8.1999, str. 24—29)
31995D0373
95/373/EC: Commission Decision of 31 January 1995 relating to
a proceeding under Articles 85 and 86 of the EC Treaty (IV/33.375
- PMI-DSV) (Only the German and French texts are authentic) /*
Brak wersji polskiej */
(Dz.U. L 221z 19.9.1995, str. 34—40)
31996D0546
96/546/EC: Commission Decision of 17 July 1996 relating to a
proceeding under Article 85 of the EC Treaty and Article 53 of the
EEA Agreement (Case No IV/35.337 - Atlas) (Only the English,
French and German texts are authentic) (Text with EEA relevance)
/* Brak wersji polskiej */
(Dz.U. L 239z 19.9.1996, str. 23—56)
31996D0547
96/547/EC: Commission Decision of 17 July 1996 relating to a
proceeding under Article 85 of the EC Treaty and Article 53 of the
EEA Agreement (Case No IV/35.617 - Phoenix/GlobalOne) (Only
the English, French and German texts are authentic) (Text with
EEA relevance) /* Brak wersji polskiej */
(Dz.U. L 239z 19.9.1996, str. 57—78)
31997D0039
97/39/EC: Commission Decision of 18 December 1996 relating
to a proceeding under Article 85 of the EC Treaty and Article 53
of the EEA Agreement (Case IV/35.518 - Iridium) (Only the English
text is authentic) (Text with EEA relevance) /* Brak wersji polskiej
*/
(Dz.U. L 16z 18.1.1997, str. 87—95)
31997D0084
97/84/EC: Commission Decision of 30 October 1996 relating to
a proceeding under Article 85 of the EC Treaty (IV/34.503 - Ferry
operators - Currency surcharges) (Only the English, French and
Dutch texts are authentic) /* Brak wersji polskiej */
(Dz.U. L 26z 29.1.1997, str. 23—34)
31999D0687
1999/687/EC: Commission Decision of 8 September 1999 relating
to a proceeding under Article 81 of the EC Treaty (IV/34.010 Nederlandse Vereniging van Banken (1991 GSA agreement),
IV/33.793 - Nederlandse Postorderbond, IV/34.234 - Verenigde
Nederlandse Uitgeversbedrijven and IV/34.888 - Nederlandse Organisatie van Tijdschriften Uitgevers/Nederlandse Christelijke Radio
Vereniging) (notified under document number C(1999) 2056)
(Only the Dutch text is authentic) /* Brak wersji polskiej */
(Dz.U. L 271z 21.10.1999, str. 28—40)
31999D0781
1999/781/EC: Commission Decision of 15 September 1999 relating to a proceeding under Article 81 of the EC Treaty (Case
IV/36.539 - Britisch Interactive Broadcasting/Open) (notified under
document number C(1999/2935)) (Only the English text is authentic) /* Brak wersji polskiej */
(Dz.U. L 312z 6.12.1999, str. 1—37)
32000D0117
2000/117/EC: Commission Decision of 26 October 1999 concerning a proceeding pursuant to Article 81 of the EC Treaty Case
IV/33.884 - Nederlandse Federative Vereniging voor de
Groothandel op Elektrotechnisch Gebied and Technische Unie
(FEG and TU) (notified under document number C(1999) 3439)
(Only the Dutch text is authentic) /* Brak wersji polskiej */
(Dz.U. L 39z 14.2.2000, str. 1—28)
32000Y1014(07)
Notice pursuant to Article 19(3) of Council Regulation No 17 Case COMP/D1/29.373 - Visa International (Text with EEA relevance) /* Brak wersji polskiej */
(Dz.U. C 293z 14.10.2000, str. 18—21)
32001D0146
2001/146/EC: Commission Decision of 20 September 2000 relating to a proceeding under Article 81 of the EC Treaty (Case
COMP/36.653 — Opel) (Text with EEA relevance.)(notified under
document number C(2000)2707) /* Brak wersji polskiej */
(Dz.U. L 59z 28.2.2001, str. 1—42)
24
1.12.2014
Wykaz aktów prawnych Unii Europejskiej w wersji skonsolidowanej
PL
POLITYKA KONKURENCJI
08.20 Praktyki ograniczające konkurencję
32001D0696
2001/696/EC: Commission Decision of 31 July 2001 relating to
a proceeding under Article 81 of the EC Treaty and Article 53 of
the EEA Agreement (Case No COMP/37.462 — Identrus) (Text
with EEA relevance) (notified under document number C(2001)
1850) /* Brak wersji polskiej */
(Dz.U. L 249z 19.9.2001, str. 12—18)
32001D0782
2001/782/EC: Commission Decision of 9 August 2001 relating
to a proceeding under Article 81 of the EC Treaty and Article 53
of the EEA Agreement (Case No COMP/29.373 — Visa International) (Text with EEA relevance) (notified under document number
C(2001) 2425) /* Brak wersji polskiej */
08.20.30 Procedury nadzoru
31965S0001
High Authority: Decision No 1-65 of 3 February 1965 concerning
notification of decisions on information to be obtained from or
checks to be made on associations of undertakings for purposes
of application of Article 65 of the Treaty /* Brak wersji polskiej */
(Dz.U. 27z 15.2.1965, str. 438—439)
(Dz.U. L 293z 10.11.2001, str. 24—41)
31971D0085
71/85/CEE: Décision de la Commission, du 1er février 1971, relative à une procédure au titre de l'article 85 du traité CEE (affaire
IV/26792 - C.I.C.G. - ZVEI/ZPÜ) (Le texte en langue allemande est
le seul faisant foi) /* Brak wersji polskiej */
32003D0300
2003/300/EC: Commission Decision of 8 October 2002 relating
to a proceeding under Article 81 of the EC Treaty and Article 53
of the EEA Agreement (Case No COMP/C2/38.014 — IFPI
"Simulcasting") (Text with EEA relevance) (notified under document
number C(2002) 3639) /* Brak wersji polskiej */
31971D0257
71/257/CEE: Décision de la Commission, du 18 juin 1971, relative
à une demande de renseignements en application de l'article 11
paragraphe 5 du règlement nº 17 du Conseil (Le texte en langue
française est le seul faisant foi) /* Brak wersji polskiej */
(Dz.U. L 34z 11.2.1971, str. 13—16)
(Dz.U. L 107z 30.4.2003, str. 58—84)
(Dz.U. L 161z 19.7.1971, str. 2—5)
32003D0437
2003/437/EC: Commission Decision of 11 December 2001 relating to a proceeding under Article 81 of the EC Treaty and Article
53 of the EEA Agreement (Case COMP/E-1/37.027 - Zinc phosphate) (notified under document number C(2001) 4237) (Text
with EEA relevance) /* Brak wersji polskiej */
31971D0258
71/258/CEE: Décision de la Commission, du 18 juin 1971, relative
à une demande de renseignements en application de l'article 11
paragraphe 5 du règlement nº 17 du Conseil (Le texte en langue
française est le seul faisant foi) /* Brak wersji polskiej */
(Dz.U. L 153z 20.6.2003, str. 1—39)
32014R0316
Rozporządzenie Komisji (UE) nr 316/2014 z dnia 21 marca 2014 r.
w sprawie stosowania art. 101 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu
Unii Europejskiej do kategorii porozumień o transferze technologii
Tekst mający znaczenie dla EOG
(Dz.U. L 93z 28.3.2014, str. 17—23)
Poprawione przez 32014R0316R(01)
(Dz.U. L 161z 19.7.1971, str. 6—9)
31971D0259
71/259/CEE: Décision de la Commission, du 18 juin 1971, relative
à une demande de renseignements en application de l'article 11
paragraphe 5 du règlement nº 17 du Conseil (Le texte en langue
néerlandaise est le seul faisant foi) /* Brak wersji polskiej */
(Dz.U. L 161z 19.7.1971, str. 10—13)
31971D0268
71/268/CEE: Décision de la Commission, du 2 juillet 1971, relative
à une procédure au titre de l'article 85 du traité CEE (affaire IV/AF
239) /* Brak wersji polskiej */
(Dz.U. L 161z 19.7.1971, str. 32—33)
31972D0396
72/396/CEE: Décision de la Commission, du 28 septembre 1972,
relative à une procédure au titre de l'article 85 du traité CEE (IV/8
818 et 8 822 - Rodenstock) /* Brak wersji polskiej */
(Dz.U. L 267z 28.11.1972, str. 17—18)
31972D0397
72/397/CEE: Décision de la Commission, du 28 septembre 1972,
relative à une procédure au titre de l'article 85 du traité CEE (IV/24
171 - Misal) /* Brak wersji polskiej */
(Dz.U. L 267z 28.11.1972, str. 20—21)
25
Wykaz aktów prawnych Unii Europejskiej w wersji skonsolidowanej
POLITYKA KONKURENCJI
1.12.2014
PL
08.20 Praktyki ograniczające konkurencję
31976D0593
76/593/EEC: Commission Decision of 25 June 1976 relating to a
proceeding under Article 85 of the EEC Treaty (IV/26.186 - CSV)
(Only the Dutch text is authentic) /* Brak wersji polskiej */
(Dz.U. L 192z 16.7.1976, str. 27—29)
31982D0053
82/53/EEC: Commission Decision of 17 November 1981 relating
to a proceeding under Article 15 of Council Regulation No 17
(IV/30.211 - Comptoir commercial d'importation) (Only the French
text is authentic) /* Brak wersji polskiej */
(Dz.U. L 27z 4.2.1982, str. 31—36)
31977D0595
77/595/ECSC: Commission Decision of 27 July 1977 concerning
checks to be made pursuant to the second sentence of the first
paragraph of Article 47 of the ECSC Treaty at Stahlwerke RöchlingBurbach GmbH, Völklingen/Saar (Only the German text is authentic) /* Brak wersji polskiej */
(Dz.U. L 243z 22.9.1977, str. 20—22)
31982D0756
82/756/EEC: Commission Decision of 27 October 1982 imposing
a fine on the Fédération nationale de l'industrie de la chaussure de
France pursuant to Article 15 (1) (c) of Council Regulation No 17
(Case IV/AF 528) (Only the French text is authentic) /* Brak wersji
polskiej */
(Dz.U. L 319z 16.11.1982, str. 12—15)
31978D0024
78/24/EEC: Commission Decision of 8 December 1977 concerning
an investigation to be made at the Vereinigung deutscher
Freiformschmieden, Düsseldorf, pursuant to Article 14 (3) of
Council Regulation No 17 (Case IV AF 356) (Only the German text
is authentic) /* Brak wersji polskiej */
31983D0205
83/205/EEC: Commission Decision of 10 January 1983 relating
to a proceeding under Article 85 of the EEC Treaty (IV/30.735 Deutsche Castrol Vertriebsgesellschaft mbH) (Only the German
text is authentic) /* Brak wersji polskiej */
(Dz.U. L 10z 13.1.1978, str. 32—33)
(Dz.U. L 114z 29.4.1983, str. 26—28)
31978D0516
78/516/EEC: Commission Decision of 26 May 1978 relating to a
proceeding under Article 85 of the EEC Treaty (IV/29.559 RAI/UNITEL) (Only the German text is authentic) /* Brak wersji
polskiej */
31985D0121
85/121/EEC: Commission Decision of 23 January 1985 relating
to a proceeding under Article 11 (5) of Council Regulation No 17
(IV/C/31.163) (Only the Greek text is authentic) /* Brak wersji
polskiej */
(Dz.U. L 157z 15.6.1978, str. 39—41)
(Dz.U. L 46z 15.2.1985, str. 51—53)
31979D0253
79/253/EEC: Commission Decision of 31 January 1979 relating
to an investigation on the basis of Article 14 (3) of Council Regulation No 17 at the undertaking Fides, Milan (Case AF/IV/372)
(Only the Italian text is authentic) /* Brak wersji polskiej */
31990D0417
90/417/ECSC: Commission Decision of 18 July 1990 relating to
a proceeding under Article 65 of the ECSC Treaty concerning an
agreement and concerted practices engaged in by European producers of cold-rolled stainless steel flat products (Only the German,
English, Spanish, French, Italian and Dutch texts are authentic) /*
Brak wersji polskiej */
(Dz.U. L 57z 8.3.1979, str. 33—35)
31979D0670
79/670/EEC: Commission Decision of 6 July 1979 on an investigation pursuant to Article 14 (3) of Regulation No 17 into AM &
S Europe Ltd, Bristol (Dossier IV/AF 379) (Only the English text is
authentic) /* Brak wersji polskiej */
(Dz.U. L 199z 7.8.1979, str. 31—34)
31980D0334
80/334/EEC: Commission Decision of 20 December 1979 imposing a fine on Fabbrica Pisana, Pisa, pursuant to Article 15 of Regulation No 17 (Only the Italian text is authentic) /* Brak wersji polskiej */
(Dz.U. L 75z 21.3.1980, str. 30—34)
31980D0335
80/335/EEC: Commission Decision of 20 December 1979 imposing a fine on Fabbrica Lastre di Vetro Pietro Sciarra, Rome, pursuant
to Article 15 of Regulation No 17 (Only the Italian text is authentic)
/* Brak wersji polskiej */
(Dz.U. L 75z 21.3.1980, str. 35—38)
(Dz.U. L 220z 15.8.1990, str. 28—41)
31991D0055
91/55/EEC: Commission Decision of 19 December 1990 imposing
a fine pursuant to Article 19 of Council Regulation (EEC) No
4056/86 (IV/32.450) (Only the French text is authentic) /* Brak
wersji polskiej */
(Dz.U. L 35z 7.2.1991, str. 23—28)
31992D0237
92/237/EEC: Commission Decision of 6 April 1992 imposing a
fine pursuant to Article 19 of Council Regulation (EEC) No
4056/86 (IV/32.448 and IV/32.450) - Ukwal (Only the English
text is authentic) (Only the English text is authentic) /* Brak wersji
polskiej */
(Dz.U. L 121z 6.5.1992, str. 45—47)
31994D0735
94/735/EC: Commission Decision of 14 October 1994 imposing
a fine pursuant to Article 15.1c of Council Regulation No 17 on
Akzo Chemicals BV (Only the Dutch text is authentic) /* Brak
wersji polskiej */
(Dz.U. L 294z 15.11.1994, str. 31—35)
26
1.12.2014
Wykaz aktów prawnych Unii Europejskiej w wersji skonsolidowanej
PL
POLITYKA KONKURENCJI
08.20 Praktyki ograniczające konkurencję
32000D0146
2000/146/EC: Commission Decision of 14 December 1999 relating to a proceeding pursuant to Article 15(1)(b) of Council Regulation No 17 (Case No IV/34.237/F3 - Anheuser-Busch Incorporated - Scottish & Newcastle) (notified under document number
C(1999) 4499) (Only the English text is authentic) /* Brak wersji
polskiej */
(Dz.U. L 49z 22.2.2000, str. 37—44)
27
Wykaz aktów prawnych Unii Europejskiej w wersji skonsolidowanej
POLITYKA KONKURENCJI
1.12.2014
PL
08.30 Pozycja dominująca
08.30 Pozycja dominująca
31953K0721(01)
Recommandation du 11 juillet 1953 adressée à la Oberrheinische
Kohlen-Union Aktiengesellschaft, Mannheim, et tendant à la suppression de pratiques contraires au Traité /* Brak wersji polskiej */
(Dz.U. 10z 21.7.1953, str. 154—154)
31971D0224
71/224/CEE: Décision de la Commission, du 2 juin 1971, relative
à une procédure d'application de l'article 86 du traité (IV/26 760
- GEMA) (Le texte en langue allemande est le seul faisant foi) /*
Brak wersji polskiej */
(Dz.U. L 134z 20.6.1971, str. 15—29)
31971D0375
71/375/CEE: Décision de la Commission, du 9 novembre 1971,
relative à une procédure au titre de l'article 86 du traité CEE
(IV/26909-S.I.A.E.) (Le texte en langue italienne est le seul faisant
foi) /* Brak wersji polskiej */
(Dz.U. L 254z 17.11.1971, str. 15—16)
31972D0457
72/457/CEE: Décision de la Commission, du 14 décembre 1972,
relative à une procédure d'application de l'article 86 du traité instituant la Communauté économique européenne (IV/26.911 - ZOJA/CSC - ICI) (Le texte en langue italienne est le seul faisant foi) /*
Brak wersji polskiej */
(Dz.U. L 299z 31.12.1972, str. 51—58)
31973D0109
73/109/EEC: Commission Decision of 2 January 1973 relating to
proceedings under Articles 85 and 86 of the EEC Treaty (IV/26
918 - European sugar industry) /* Brak wersji polskiej */
(Dz.U. L 140z 26.5.1973, str. 17—48)
31975D0095
75/95/EEC: Commission Decision of 20 December 1974 relating
to proceedings under Article 85 of the EEC Treaty (IV/26.872 SHV/Chevron) (Only the Dutch and French texts are authentic) /*
Brak wersji polskiej */
(Dz.U. L 38z 12.2.1975, str. 14—15)
31976D0353
76/353/EEC: Commission Decision of 17 December 1975 relating
to a procedure under Article 86 of the EEC Treaty (IV/26699 Chiquita) (Only the English text is authentic) /* Brak wersji polskiej
*/
(Dz.U. L 95z 9.4.1976, str. 1—20)
31976D0593
76/593/EEC: Commission Decision of 25 June 1976 relating to a
proceeding under Article 85 of the EEC Treaty (IV/26.186 - CSV)
(Only the Dutch text is authentic) /* Brak wersji polskiej */
(Dz.U. L 192z 16.7.1976, str. 27—29)
28
31976D0642
76/642/EEC: Commission Decision of 9 June 1976 relating to a
proceeding under Article 86 of the Treaty establishing the European
Economic Community (IV/29.020 - Vitamins) (Only the German
text is authentic) /* Brak wersji polskiej */
(Dz.U. L 223z 16.8.1976, str. 27—38)
31981D0969*
81/969/EEC: Commission Decision of 7 October 1981 relating
to a proceeding under Article 86 of the EEC Treaty (IV.29.491 Bandengroothandel Frieschebrug BV/NV Nederlandsche BandenIndustrie Michelin) (Only the French text is authentic) /* Brak
wersji polskiej */
(Dz.U. L 353z 9.12.1981, str. 33—47)
Poprawione przez 31981D0969R(01)
Poprawione przez 31981D0969R(02)
31981D1030
81/1030/EEC: Commission Decision of 29 October 1981 relating
to a proceeding under Article 86 of the EEC Treaty (IV/29.839 GVL) (Only the German text is authentic) /* Brak wersji polskiej */
(Dz.U. L 370z 28.12.1981, str. 49—59)
31982D0204
82/204/EEC: Commission Decision of 4 December 1981 relating
to a proceeding under Article 86 of the EEC Treaty (IV/29.971GEMA statutes) (Only the German text is authentic) /* Brak wersji
polskiej */
(Dz.U. L 94z 8.4.1982, str. 12—20)
31982D0861
82/861/EEC: Commission Decision of 10 December 1982 relating
to a proceeding under Article 86 of the EEC Treaty (IV/29.877 British Telecommunications) (Only the English text is authentic)
/* Brak wersji polskiej */
(Dz.U. L 360z 21.12.1982, str. 36—42)
31984D0379
84/379/EEC: Commission Decision of 2 July 1984 relating to a
proceeding under Article 86 of the EEC Treaty (IV/30.615 - BL)
(Only the English text is authentic) /* Brak wersji polskiej */
(Dz.U. L 207z 2.8.1984, str. 11—16)
31985D0609
85/609/EEC: Commission Decision of 14 December 1985 relating
to a proceeding under Article 86 of the EEC Treaty (IV/30.698 ECS/AKZO) (Only the Dutch text is authentic) /* Brak wersji polskiej */
(Dz.U. L 374z 31.12.1985, str. 1—27)
31987D0500
87/500/EEC: Commission Decision of 29 July 1987 relating to a
proceeding under Article 86 of the EEC Treaty (IV/32.279 BBI/Boosey & Hawkes: Interim measures) (Only the English text
is authentic) /* Brak wersji polskiej */
(Dz.U. L 286z 9.10.1987, str. 36—43)
1.12.2014
Wykaz aktów prawnych Unii Europejskiej w wersji skonsolidowanej
PL
POLITYKA KONKURENCJI
08.30 Pozycja dominująca
31988D0138
88/138/EEC: Commission Decision of 22 December 1987 relating
to a proceeding under Article 86 of the EEC Treaty (IV/30.787 and
31.488 - Eurofix-Bauco v. Hilti) (Only the English text is authentic)
/* Brak wersji polskiej */
31990D0363
90/363/EEC: Commission Decision of 26 June 1990 relating to a
proceeding pursuant to Article 86 of the EEC-Treaty (IV/32.846 Metaleurop SA) (Only the German and French texts are authentic)
/* Brak wersji polskiej */
(Dz.U. L 65z 11.3.1988, str. 19—44)
(Dz.U. L 179z 12.7.1990, str. 41—43)
31988D0501
88/501/EEC: Commission Decision of 26 July 1988 relating to a
proceeding under Articles 85 and 86 of the EEC Treaty (IV/31.043
- Tetra Pak I (BTG licence) (Only the English and French texts are
authentic) /* Brak wersji polskiej */
31990D0456
90/456/EEC: Commission Decision of 1 August 1990 concerning
the provision in Spain of international express courier services
(Only the Spanish text is authentic) /* Brak wersji polskiej */
(Dz.U. L 233z 28.8.1990, str. 19—23)
(Dz.U. L 272z 4.10.1988, str. 27—46)
31988D0518
88/518/EEC: Commission Decision of 18 July 1988 relating to a
proceeding under Article 86 of the EEC Treaty (Case No IV/30.178
Napier Brown - British Sugar) (Only the English text is authentic)
/* Brak wersji polskiej */
31992D0163
92/163/EEC: Commission Decision of 24 July 1991 relating to a
proceeding pursuant to Article 86 of the EEC Treaty (IV/31043 Tetra Pak II) (Only the English and French texts are authentic) /*
Brak wersji polskiej */
(Dz.U. L 72z 18.3.1992, str. 1—68)
(Dz.U. L 284z 19.10.1988, str. 41—59)
31988D0589
88/589/EEC: Commission Decision of 4 November 1988 relating
to a proceeding under Article 86 of the EEC Treaty (IV/32.318,
London European - Sabena) (Only the French and Dutch texts are
authentic) /* Brak wersji polskiej */
31992D0213
Commission Decision of 26 February 1992 relating to a procedure
pursuant to Articles 85 and 86 of the EEC Treaty (IV/33.544, British
Midland v. Aer Lingus) (Only the English text is authentic) /* Brak
wersji polskiej */
(Dz.U. L 96z 10.4.1992, str. 34—45)
(Dz.U. L 317z 24.11.1988, str. 47—54)
31989D0022*
89/22/EEC: Commission Decision of 5 December 1988 relating
to a proceeding under Article 86 of the EEC Treaty (IV/31.900,
BPB Industries plc) (Only the English text is authentic) /* Brak
wersji polskiej */
(Dz.U. L 10z 13.1.1989, str. 50—72)
Poprawione przez 31989D0022R(01)
31989D0093
89/93/EEC: Commission Decision of 7 December 1988 relating
to a proceeding under Articles 85 and 86 of the EEC Treaty (IV/31.
906, flat glass) (Only the Italian text is authentic) /* Brak wersji
polskiej */
31992D0262
92/262/EEC: Commission Decision of 1 April 1992 relating to a
proceeding pursuant to Articles 85 and 86 of the EEC Treaty
(IV/32.450: French-West African shipowners' committees) (Only
the Spanish, Danish, German, English, French and Dutch texts are
authentic) /* Brak wersji polskiej */
(Dz.U. L 134z 18.5.1992, str. 1—35)
31993D0047
93/47/EEC: Commission Decision of 17 December 1992 imposing
a fine pursuant to Article 19 of Council Regulation (EEC) No
4056/86 (IV/32.447) (Only the French text is authentic) /* Brak
wersji polskiej */
(Dz.U. L 20z 28.1.1993, str. 6—9)
(Dz.U. L 33z 4.2.1989, str. 44—73)
31989D0113
89/113/EEC: Commission Decision of 21 December 1988 relating
to a proceeding under Articles 85 and 86 of the EEC Treaty
(IV/30.979 and 31.394, Decca Navigator System) (Only the English
and Dutch texts are authentic) /* Brak wersji polskiej */
(Dz.U. L 43z 15.2.1989, str. 27—48)
31993D0082
93/82/EEC: Commission Decision of 23 December 1992 relating
to a proceeding pursuant to Articles 85 (IV/32.448 and IV/32.450:
Cewal, Cowac and Ukwal) and 86 (IV/32.448 and IV/32.450: Cewal) of the EEC Treaty (Only the German, English, Danish, French,
Italian, Dutch and Portuguese texts are authentic) /* Brak wersji
polskiej */
(Dz.U. L 34z 10.2.1993, str. 20—43)
31989D0205
89/205/EEC: Commission Decision of 21 December 1988 relating
to a proceeding under Article 86 of the EEC Treaty (IV/31.851 Magill TV Guide/ITP, BBC and RTE) (Only the English text is authentic) /* Brak wersji polskiej */
(Dz.U. L 78z 21.3.1989, str. 43—51)
31993D0252
93/252/EEC: Commission Decision of 10 November 1992 relating
to a proceeding pursuant to Articles 85 and 86 of the EEC Treaty
(Cases No IV/33.440 Warner- Lambert/Gillette and Others and
No IV/33.486 BIC/Gillette and Others) (Only the English and Dutch
texts are authentic) /* Brak wersji polskiej */
(Dz.U. L 116z 12.5.1993, str. 21—32)
29
Wykaz aktów prawnych Unii Europejskiej w wersji skonsolidowanej
POLITYKA KONKURENCJI
1.12.2014
PL
08.30 Pozycja dominująca
31993D0668
93/668/EC: Commission Decision of 24 November 1993 relating
to a proceeding pursuant to Article 85 of the EEC Treaty (IV/32031
- Auditel) (Only the Italian text is authentic) /* Brak wersji polskiej
*/
31997D0606
97/606/EC: Commission Decision of 26 June 1997 pursuant to
Article 90 (3) of the EC Treaty on the exclusive right to broadcast
television advertising in Flanders (Only the French and Dutch texts
are authentic) (Text with EEA relevance) /* Brak wersji polskiej */
(Dz.U. L 306z 11.12.1993, str. 50—55)
(Dz.U. L 244z 6.9.1997, str. 18—25)
31994D0019
94/19/EC: Commission Decision of 21 December 1993 relating
to a proceeding pursuant to Article 86 of the EC Treaty (IV/34.689
- Sea Containers v. Stena Sealink - Interim measures) (Only the
English text is authentic) /* Brak wersji polskiej */
31997D0624
97/624/EC: Commission Decision of 14 May 1997 relating to a
proceeding pursuant to Article 86 of the EC Treaty (IV/34.621,
35.059/F-3 - Irish Sugar plc) (Only the English text is authentic) /*
Brak wersji polskiej */
(Dz.U. L 15z 18.1.1994, str. 8—19)
(Dz.U. L 258z 22.9.1997, str. 1—34)
31994D0119
94/119/EC: Commission Decision of 21 December 1993 concerning a refusal to grant access to the facilities of the port of Rødby
(Denmark) (Only the Danish text is authentic) /* Brak wersji polskiej
*/
31997D0744
97/744/EC: Commission Decision of 21 October 1997 pursuant
to Article 90 (3) of the EC Treaty on the provisions of Italian ports
legislation relating to employment (Only the Italian text is authentic) (Text with EEA relevance) /* Brak wersji polskiej */
(Dz.U. L 55z 26.2.1994, str. 52—57)
(Dz.U. L 301z 5.11.1997, str. 17—26)
31994D0210
94/210/EC: Commission Decision of 29 March 1994 relating to
a proceeding pursuant to Articles 85 and 86 of the EC Treaty
(IV/33.941 - HOV SVZ/MCN) (Only the German, French and Dutch
texts are authentic) /* Brak wersji polskiej */
31997D0745
97/745/EC: Commission Decision of 21 October 1997 relating
to a proceeding pursuant to Article 90 (3) of the EC Treaty regarding the tariffs for piloting in the Port of Genoa (Only the Italian
text is authentic) (Text with EEA relevance) /* Brak wersji polskiej
*/
(Dz.U. L 104z 23.4.1994, str. 34—57)
(Dz.U. L 301z 5.11.1997, str. 27—35)
31995D0364
95/364/EC: Commission Decision of 28 June 1995 relating to a
proceeding pursuant to Article 90 (3) of the Treaty (Only the Dutch
and French texts are authentic) (Text with EEA relevance) /* Brak
wersji polskiej */
(Dz.U. L 216z 12.9.1995, str. 8—14)
31998D0190
98/190/EC: Commission Decision of 14 January 1998 relating to
a proceeding under Article 86 of the EC Treaty (IV/34.801 FAG Flughafen Frankfurt/Main AG) (Only the German text is authentic)
(Text with EEA relevance) /* Brak wersji polskiej */
(Dz.U. L 72z 11.3.1998, str. 30—50)
31995D0373
95/373/EC: Commission Decision of 31 January 1995 relating to
a proceeding under Articles 85 and 86 of the EC Treaty (IV/33.375
- PMI-DSV) (Only the German and French texts are authentic) /*
Brak wersji polskiej */
(Dz.U. L 221z 19.9.1995, str. 34—40)
31995D0489
95/489/EC: Commission Decision of 4 October 1995 concerning
the conditions imposed on the second operator of GSM radiotelephony services in Italy (Only the Italian text is authentic) /* Brak
wersji polskiej */
(Dz.U. L 280z 23.11.1995, str. 49—57)
31997D0181
97/181/EC: Commission Decision of 18 December 1996 concerning the conditions imposed on the second operator of GSM radiotelephony services in Spain (Only the Spanish text is authentic)
/* Brak wersji polskiej */
(Dz.U. L 76z 18.3.1997, str. 19—29)
31998D0513
98/513/EC: Commission Decision of 11 June 1998 relating to a
proceeding under Article 86 of the EC Treaty (IV/35.613 - Alpha
Flight Services/Aéroports de Paris) (notified under document
number C(1998) 1417) (Only the French text is authentic) /* Brak
wersji polskiej */
(Dz.U. L 230z 18.8.1998, str. 10—27)
31999D0198
1999/198/EC: Commission Decision of 10 February 1999 relating
to a proceeding pursuant to Article 86 of the Treaty (IV/35.767 Ilmailulaitos/Luftfartsverket) (notified under document number
C(1999) 239) (Only the Finnish and Swedish texts are authentic)
(Text with EEA relevance) /* Brak wersji polskiej */
(Dz.U. L 69z 16.3.1999, str. 24—30)
31999D0199
1999/199/EC: Commission Decision of 10 February 1999 relating
to a proceeding pursuant to Article 90 of the Treaty (Case No
IV/35.703 - Portuguese airports) (notified under document number
C(1999) 243) (Only the Portuguese text is authentic) (Text with
EEA relevance) /* Brak wersji polskiej */
(Dz.U. L 69z 16.3.1999, str. 31—39)
30
1.12.2014
Wykaz aktów prawnych Unii Europejskiej w wersji skonsolidowanej
PL
POLITYKA KONKURENCJI
08.30 Pozycja dominująca
32000D0012
2000/12/EC: Commission Decision of 20 July 1999 relating to a
proceeding under Article 82 of the EC Treaty and Article 54 of the
EEA Agreement (Case IV/36.888 - 1998 Football World Cup)
(notified under document number C(1999) 2295) (Text with EEA
relevance) (Only the French text is authentic) /* Brak wersji polskiej
*/
32001D0478
2001/478/EC: Commission Decision of 19 April 2001 relating to
a proceeding pursuant to Article 81 of the EC Treaty and Article
53 of the EEA Agreement (Case 37.576 — UEFA's broadcasting
regulations) (Text with EEA relevance) (notified under document
number C(2001) 1023) /* Brak wersji polskiej */
(Dz.U. L 171z 26.6.2001, str. 12—28)
(Dz.U. L 5z 8.1.2000, str. 55—74)
32000D0074
2000/74/EC: Commission Decision of 14 July 1999 relating to a
proceeding under Article 82 of the EC Treaty (IV/D-2/34.780 Virgin/British Airways) (notified under document number C(1999)
1973) (Text with EEA relevance) (Only the English text is authentic)
/* Brak wersji polskiej */
32001D0892
2001/892/EC: Commission Decision of 25 July 2001 relating to
a proceeding under Article 82 of the EC Treaty (COMP/C-1/36.915
— Deutsche Post AG — Interception of cross-border mail) (Text
with EEA relevance) (notified under document number C(2001)
1934) /* Brak wersji polskiej */
(Dz.U. L 331z 15.12.2001, str. 40—78)
(Dz.U. L 30z 4.2.2000, str. 1—24)
32000D0484
2000/484/EC: Commission Decision of 29 June 2000 relating to
a proceeding pursuant to Article 81 of the EC Treaty (Cases
IV/36.456/F3 - Inntrepreneur and IV/36.492/F3 - Spring) (notified
under document number C(2000) 1591) (Only the English text is
authentic) /* Brak wersji polskiej */
32002D0165
2002/165/EC: Commission Decision of 3 July 2001 relating to a
proceeding pursuant to Article 82 of the EC Treaty (Case COMP
D3/38.044 — NDC Health/IMS Health: Interim measures) (notified
under document number C(2001) 1695) (Text with EEA relevance.)
/* Brak wersji polskiej */
(Dz.U. L 59z 28.2.2002, str. 18—49)
(Dz.U. L 195z 1.8.2000, str. 49—57)
32000D0521
2000/521/EC: Commission Decision of 26 July 2000 relating to
a proceeding pursuant to Article 86(3) of the EC Treaty (notified
under document number C(2000) 2267) (Text with EEA relevance)
(Only the Spanish text is authentic) /* Brak wersji polskiej */
32002D0180
2002/180/EC: Commission Decision of 5 December 2001 relating
to a proceeding under Article 82 of the EC Treaty (COMP/37.859
— De Post-La Poste) (notified under document number C(2001)
3644 CORR.) (Text with EEA relevance) /* Brak wersji polskiej */
(Dz.U. L 61z 2.3.2002, str. 32—53)
(Dz.U. L 208z 18.8.2000, str. 36—46)
32001D0176
2001/176/EC: Commission Decision of 21 December 2000 concerning proceedings pursuant to Article 86 of the EC Treaty in relation to the provision of certain new postal services with a guaranteed day- or time-certain delivery in Italy (Text with EEA relevance) (notified under document number C(2000) 4067) /* Brak
wersji polskiej */
(Dz.U. L 63z 3.3.2001, str. 59—66)
32001D0354
2001/354/EC: Commission Decision of 20 March 2001 relating
to a proceeding under Article 82 of the EC Treaty (Case
COMP/35.141 — Deutsche Post AG) (Text with EEA relevance)
(notified under document number C(2001) 728) /* Brak wersji
polskiej */
(Dz.U. L 125z 5.5.2001, str. 27—44)
32001D0463
2001/463/EC: Commission Decision of 20 April 2001 relating to
a proceeding pursuant to Article 82 of the EC Treaty (Case COMP
D3/34493 — DSD) (Text with EEA relevance) (notified under
document number C(2001) 1106) /* Brak wersji polskiej */
32002D0405
2002/405/EC: Commission Decision of 20 June 2001 relating to
a proceeding pursuant to Article 82 of the EC Treaty (COMP/E2/36.041/PO — Michelin) (Text with EEA relevance.)(notified
under document number C(2001) 1582) /* Brak wersji polskiej */
(Dz.U. L 143z 31.5.2002, str. 1—53)
32003D0002
2003/2/EC: Commission Decision of 21 November 2001 relating
to a proceeding pursuant to Article 81 of the EC Treaty and Article
53 of the EEA Agreement (Case COMP/E-1/37.512 — Vitamins)
(notified under document number C(2001) 3695) (Text with EEA
relevance) /* Brak wersji polskiej */
(Dz.U. L 6z 10.1.2003, str. 1—89)
32003D0006
2003/6/EC: Commission Decision of 13 December 2000 relating
to a proceeding pursuant to Article 82 of the EC Treaty
(COMP/33.133-C: Soda ash — Solvay) (notified under document
number C(2000) 3795) (Text with EEA relevance) /* Brak wersji
polskiej */
(Dz.U. L 10z 15.1.2003, str. 10—32)
(Dz.U. L 166z 21.6.2001, str. 1—24)
31
Wykaz aktów prawnych Unii Europejskiej w wersji skonsolidowanej
POLITYKA KONKURENCJI
1.12.2014
PL
08.30 Pozycja dominująca
32003D0007
2003/7/EC: Commission Decision of 13 December 2000 relating
to a proceeding under Article 82 of the EC Treaty (COMP/33.133D: Soda-ash — ICI) (notified under document number C(2000)
3796) (Text with EEA relevance) /* Brak wersji polskiej */
32006D0446
2006/446/WE: Decyzja Komisji z dnia 12 kwietnia 2006 r. w
sprawie postępowania zgodnie z art. 81 traktatu WE (Sprawa
COMP/B-1/38.348 – Repsol CPP) (notyfikowana jako dokument
nr C(2006) 1548) (Tekst mający znaczenie dla EOG)
(Dz.U. L 10z 15.1.2003, str. 33—50)
(Dz.U. L 176z 30.6.2006, str. 104—104)
32003D0025
2003/25/EC: Commission Decision of 11 December 2001 relating
to a proceeding under Article 81 of the EC Treaty (Case COMP/E
- 1/37.919 (ex 37.391) — Bank charges for exchanging euro-zone
currencies — Germany) (notified under document number C(2001)
3693) /* Brak wersji polskiej */
32006D0857
2006/857/WE: Decyzja Komisji z dnia 15 czerwca 2005 r. w
sprawie postępowania na mocy art. 82 traktatu WE oraz art. 54
porozumienia EOG (sprawa COMP/A.37.507/F3 – AstraZeneca)
(notyfikowana jako dokument nr C(2005) 1757) (Tekst mający
znaczenie dla EOG)
(Dz.U. L 15z 21.1.2003, str. 1—34)
(Dz.U. L 332z 30.11.2006, str. 24—25)
32003D0707
2003/707/EC: Commission Decision of 21 May 2003 relating to
a proceeding under Article 82 of the EC Treaty (Case COMP/C1/37.451, 37.578, 37.579 — Deutsche Telekom AG) (Text with
EEA relevance.)(notified under document number C(2003) 1536)
/* Brak wersji polskiej */
32007D0053
Decyzja Komisji z dnia 24 maja 2004 r. odnosząca się do procedury
przewidzianej w art. 82 Traktatu WE oraz art. 54 Porozumienia
EOG przeciwko Microsoft Corporation (Sprawa COMP/C-3/37.792
– Microsoft) (notyfikowana jako dokument nr C(2004) 900) (Tekst
mający znaczenie dla EOG)
(Dz.U. L 263z 14.10.2003, str. 9—41)
(Dz.U. L 32z 6.2.2007, str. 3—3)
32003D0741
2003/741/EC: Commission Decision of 13 August 2003 relating
to a proceeding under Article 82 of the EC Treaty (Case COMP
D3/38.044 — NDC Health/IMS Health: Interim measures) (notified
under document number C(2003) 2920) /* Brak wersji polskiej */
32007D0161
2007/161/WE: Decyzja Komisji z dnia 10 sierpnia 2006 r. uznająca koncentrację za zgodną ze wspólnym rynkiem oraz z
funkcjonowaniem Porozumienia EOG (Sprawa nr COMP/M.4094
– Ineos/BP Dormagen) (notyfikowana jako dokument nr C(2006)
3592) (Tekst mający znaczenie dla EOG)
(Dz.U. L 268z 18.10.2003, str. 69—72)
(Dz.U. L 69z 9.3.2007, str. 40—44)
32003R0001
Rozporządzenie Rady (WE) nr 1/2003 z dnia 16 grudnia 2002 r.
w sprawie wprowadzenia w życie reguł konkurencji ustanowionych w art. 81 i 82 TraktatuTekst mający znaczenie dla
EOG.
(Dz.U. L 1z 4.1.2003, str. 1—25) (Wyd. specj. -08 T.02 , str. 205)
Tekst skonsolidowany 02003R0001-20061018
Zmienione (przez) 32009R0169
Zmienione (przez) 32009R0246
Zmienione (przez) 32009R0487
32004D0033
2004/33/EC: Commission Decision of 27 August 2003 relating
to a proceeding pursuant to Article 82 of the EC Treaty of
(COMP/37.685 GVG/FS) (notifed under document number
C(2003) 3057) /* Brak wersji polskiej */
(Dz.U. L 11z 16.1.2004, str. 17—40)
32005D0480
2005/480/WE: Decyzja Komisji z dnia 30 kwietnia 2004 r. dotycząca sprawy COMP/D2/32448 i 32450 Compagnie Maritime
Belge SA (Konsekwencje wyroku Trybunału Sprawiedliwości z
dnia 16 marca 2000 r.) (notyfikowana jako dokument nr C(2004)
1779)
(Dz.U. L 171z 2.7.2005, str. 28—30)
32
1.12.2014
Wykaz aktów prawnych Unii Europejskiej w wersji skonsolidowanej
PL
POLITYKA KONKURENCJI
08.40 Koncentracja
08.40 Koncentracja
31954S0024
ECSC High Authority: Decision No 24-54 of 6 May 1954 laying
down in implementation of Article 66 (1) of the Treaty a regulation
on what constitutes control of an undertaking /* Brak wersji polskiej */
(Dz.U. 9z 11.5.1954, str. 345—346)
Włączone (przez) 21994A0103(64)
31954S0026
ECSC High Authority: Decision No 26-54 of 6 May 1954 laying
down in implementation of Article 66 (4) of the Treaty a regulation
concerning information to be furnished /* Brak wersji polskiej */
(Dz.U. 9z 11.5.1954, str. 350—351)
31967S0025
ECSC High Authority: Decision No 25-67 of 22 June 1967 laying
down in implementation of Article 66 (3) of the Treaty a regulation
concerning exemption from prior authorisation /* Brak wersji
polskiej */
(Dz.U. 154z 14.7.1967, str. 11—15)
31973D0094
73/94/ECSC: Commission Decision of 21 December 1972 authorizing new terms of business of Ruhrkohle AG (Only the German
text is authentic) /* Brak wersji polskiej */
(Dz.U. L 120z 7.5.1973, str. 14—16)
31974D0153
74/153/ECSC: Commission Decision of 20 December 1973 approving the acquisition by August-Thyssen-Hütte AG of a majority
shareholding in Rheinstahl AG (Only the German text is authentic)
/* Brak wersji polskiej */
(Dz.U. L 84z 28.3.1974, str. 36—45)
31974D0233
74/233/ECSC: Commission Decision of 14 March 1974 authorizing the acquisition by Guest Keen & Nettlefolds Ltd of Miles Druce
& Co Ltd (Only the English text is authentic) /* Brak wersji polskiej
*/
(Dz.U. L 132z 15.5.1974, str. 28—33)
31975D0038
75/38/ECSC: Commission Decision of 14 October 1974 authorizing the acquisition by the British Steel Corporation of the share
capital of Lye Trading Company Ltd (Only the English text is authentic) /* Brak wersji polskiej */
(Dz.U. L 13z 18.1.1975, str. 45—47)
31975D0063
75/63/ECSC: Commission Decision of 19 December 1974 authorizing amendment of the terms of business of Ruhrkohle AG, Essen
(Only the German text is authentic) /* Brak wersji polskiej */
31975D0135
75/135/ECSC: Commission Decision of 20 November 1974 approving the acquisition by August Thyssen-Hütte of a shareholding
of up to 25 % in SOLMER /* Brak wersji polskiej */
(Dz.U. L 49z 25.2.1975, str. 13—20)
31975D0156
75/156/ECSC: Commission Decision of 16 December 1974 on
the acquisition by the Federal Republic of Germany of a majority
shareholding in Gelsenberg AG, Essen (Only the German text is
authentic) /* Brak wersji polskiej */
(Dz.U. L 65z 12.3.1975, str. 16—18)
31975D0157
75/157/ECSC: Commission Decision of 24 January 1975 authorizing the establishment by SOLLAC, USINOR and August ThyssenHütte AG of joint control over MARCOKE (Only the French text
is authentic) /* Brak wersji polskiej */
(Dz.U. L 65z 12.3.1975, str. 19—20)
31975D0298
75/298/ECSC: Commission Decision of 2 April 1975 approving
the acquisition by Fried. Krupp Hüttenwerke AG of a majority
shareholding in Stahlwerke Südwestfalen AG (Only the German
text is authentic) /* Brak wersji polskiej */
(Dz.U. L 130z 21.5.1975, str. 13—20)
31975D0448
75/448/ECSC: Commission Decision of 5 March 1975 authorizing
the concentration between Compagnie Lorraine Industrielle et Financière and Marine-Firminy (Only the French text is authentic)
/* Brak wersji polskiej */
(Dz.U. L 196z 26.7.1975, str. 27—37)
31975D0452
75/452/ECSC: Commission Decision of 7 April 1975 authorizing
the formation of a holding company in the commercial vehicle,
bus and articulator tractor industry (Only the German and Danish
texts are authentic) /* Brak wersji polskiej */
(Dz.U. L 196z 26.7.1975, str. 41—42)
31976D0031
76/31/ECSC: Commission Decision of 11 July 1975 on the acquisition by the EGAM Group of the share capital of Vetrocoke
Cokapuania (Only the Italian text is authentic) /* Brak wersji polskiej */
(Dz.U. L 7z 14.1.1976, str. 13—14)
31976D0368
76/368/ECSC: Commission Decision of 30 March 1976 authorizing the acquisition by the British Steel Corporation of 75 % of the
capital of Walter Blume GmbH (Only the English text is authentic)
/* Brak wersji polskiej */
(Dz.U. L 94z 9.4.1976, str. 44—45)
(Dz.U. L 21z 28.1.1975, str. 19—19)
33
Wykaz aktów prawnych Unii Europejskiej w wersji skonsolidowanej
POLITYKA KONKURENCJI
1.12.2014
PL
08.40 Koncentracja
31977D0135
77/135/ECSC: Commission Decision of 22 December 1976 authorizing the acquisition by Klöckner-Werke AG of a majority holding
in Eisenwerk-Gesellschaft Maximilianschütte mbH (Article 66 of
the ECSC Treaty) (Only the German text is authentic) /* Brak wersji
polskiej */
31981D0492
81/492/ECSC: Commission Decision of 18 June 1981 authorizing
the joint creation of the undertaking Roheisengesellschaft Saar
mbH ('Rogesa') by AG der Dillinger Hüttenwerke and Stahlwerke
Röchling-Burbach GmbH (Only the German text is authentic) /*
Brak wersji polskiej */
(Dz.U. L 43z 15.2.1977, str. 32—36)
(Dz.U. L 189z 11.7.1981, str. 54—56)
31977D0774
77/774/ECSC: Commission Decision of 23 November 1977 authorizing the formation of Framtek, a vehicle-springs manufacturing company (Only the Italian text is authentic) /* Brak wersji polskiej */
31981D0789
81/789/ECSC: Commission Decision of 14 September 1981 on
the joint formation of Eurocoal Sa, Brussels, by Etmofina SA,
Brussels, and Krupp Handel GmbH, Düsseldorf (Only the Dutch
text is authentic) /* Brak wersji polskiej */
(Dz.U. L 320z 15.12.1977, str. 52—53)
(Dz.U. L 290z 10.10.1981, str. 21—22)
31978D0538
78/538/ECSC: Commission Decision of 6 June 1978 authorizing
Arbed to acquire the whole of the capital of Neunkircher Eisenwerk
AG, 25.09 % of the capital of SA Métallurgique et Minière de Rodange-Athus, and to take over the management of the latter company (Only the French text is authentic) /* Brak wersji polskiej */
31981D1007*
81/1007/ECSC: Commission Decision of 30 November 1981 authorizing the joint formation of Zentralkokerei Saar GmbH,
Dillingen, by two steel-producing undertakings and one coalproducing undertaking (Only the German text is authentic) /* Brak
wersji polskiej */
(Dz.U. L 164z 21.6.1978, str. 14—21)
(Dz.U. L 364z 19.12.1981, str. 39—41)
Poprawione przez 31981D1007R(01)
31978D0570
78/570/ECSC: Commission Decision of 7 June 1978 authorizing
Ruhrkohle Handel GmbH, Düsseldorf, to acquire a 12.5 % interest
in Bayerischer Brennstoffhandel GmbH & Co. KG, coal wholesalers
of Munich (Only the German text is authentic) /* Brak wersji polskiej */
31982D0317
82/317/ECSC: Commission Decision of 2 April 1982 authorizing
the concentration between the Usinor, Sacilor and Normandie
steel undertakings (Only the French text is authentic) /* Brak wersji
polskiej */
(Dz.U. L 191z 14.7.1978, str. 38—40)
(Dz.U. L 139z 19.5.1982, str. 1—8)
31979D0089
79/89/ECSC: Commission Decision of 15 January 1979 authorizing the acquisition of the coal wholesale firm Lange, Kühl & Co.
KG, Kiel (KGH), by Hugo Stinnes AG, Mülheim (Ruhr) (Only the
German text is authentic) /* Brak wersji polskiej */
31984D0283
84/283/ECSC: Commission Decision of 24 April 1984 on the acquisition by Société Française des Pétroles BP SA of a 50 % shareholding in UNICO SA, controlled by Raab Karcher AG (Only the
French and German texts are authentic) /* Brak wersji polskiej */
(Dz.U. L 19z 26.1.1979, str. 44—45)
(Dz.U. L 139z 25.5.1984, str. 37—38)
31979D0818
79/818/ECSC: Commission Decision of 26 July 1979 authorizing
British Steel Corporation to acquire the share capital of Dunlop &
Ranken Ltd, the Hall Brothers group of companies and Herringshaw
Steels Ltd (Only the English text is authentic) /* Brak wersji polskiej
*/
31987D0412
87/412/ECSC: Commission Decision of 9 July 1987 on the settingup of a venture jointly owned by Redland plc, AAH Holdings plc
and British Coal Corporation (Only the English text is authentic)
/* Brak wersji polskiej */
(Dz.U. L 224z 12.8.1987, str. 16—19)
(Dz.U. L 245z 28.9.1979, str. 30—33)
31980D0364
80/364/ECSC: Commission Decision of 14 March 1980 authorizing Hoogovens IJmuiden BV to acquire the entire share capital of
IJzerhandel Hollandia BV (Only the Dutch text is authentic) /* Brak
wersji polskiej */
31990D0234
90/234/ECSC: Commission Decision of 8 May 1990 authorizing
the acquisition of the entire share capital of C. Walker and Sons
(Holdings) Ltd by British Steel plc (Only the English text is authentic) /* Brak wersji polskiej */
(Dz.U. L 131z 23.5.1990, str. 27—33)
(Dz.U. L 85z 29.3.1980, str. 47—51)
31991D0251
91/251/EEC: Commission Decision of 12 April 1991 declaring
the compatibility with the common market of a concentration
(Case No IV/MO42 - Alcatel/Telettra) - Council Regulation (EEC)
No 4064/89 (Only the English text is authentic) /* Brak wersji
polskiej */
(Dz.U. L 122z 17.5.1991, str. 48—55)
34
1.12.2014
Wykaz aktów prawnych Unii Europejskiej w wersji skonsolidowanej
PL
POLITYKA KONKURENCJI
08.40 Koncentracja
31991D0403
91/403/EEC: Commission Decision of 29 May 1991 declaring the
compatibility of a concentration with the common market (Case
No IV/M043 - Magneti Marelli/CEAc) - Council Regulation (EEC)
No 4064/89 (Only the French text is authentic) /* Brak wersji
polskiej */
31993D0247
93/247/EEC: Commission Decision of 12 November 1992
declaring a concentration to be compatible with the common
market (Case No IV/M.222 - Mannesmann/Hoesch) Council Regulation (EEC) No 4064/89 (Only the German text is authentic) /*
Brak wersji polskiej */
(Dz.U. L 222z 10.8.1991, str. 38—41)
(Dz.U. L 114z 8.5.1993, str. 34—48)
31991D0535
91/535/EEC: Commission Decision of 19 July 1991 declaring the
compatibility with the common market of a concentration (Case
No IV/M068 - Tetra Pak/Alfa-Laval) Council Regulation (EEC) No
4064/89 (Only the English text is authentic) /* Brak wersji polskiej
*/
31993D0466
93/466/EEC: Commission Decision of 4 May 1993 relating to a
proceeding under Council Regulation (EEC) No 4064/89 (Case
IV/M. 291 - KNP/BT/VRG) (Only the English text is authentic) /*
Brak wersji polskiej */
(Dz.U. L 217z 27.8.1993, str. 35—48)
(Dz.U. L 290z 22.10.1991, str. 35—43)
31991D0595
91/595/EEC: Commission Decision of 31 July 1991 declaring the
compatibility of a concentration with the common market (Case
No IV/M012 Varta/Bosch) Council Regulation (EEC) No 4064/89
(Only the German text is authentic) /* Brak wersji polskiej */
31994D0208
94/208/EC: Commission Decision of 31 January 1994 declaring
a concentration to be compatible with the common market (Case
No IV/M.315 - Mannesmann/Vallourec/Ilva) Council Regulation
(EEC) No 4064/89 (Text with EEA relevance) /* Brak wersji polskiej
*/
(Dz.U. L 320z 22.11.1991, str. 26—34)
(Dz.U. L 102z 21.4.1994, str. 15—37)
31991D0619
91/619/EEC: Commission Decision of 2 October 1991 declaring
the incompatibility with the common market of a concentration
(Case No IV/M.053 - Aerospatiale- Alenia/de Havilland) - Council
Regulation (EEC) No 4064/89 (Only the English, French and Italian
texts are authentic) /* Brak wersji polskiej */
31994D0359
94/359/EC: Commission Decision of 21 December 1993 declaring
a concentration to be compatible with the common market (Case
No IV/M.358 - Pilkington- Techint/SIV) Council Regulation (EEC)
No 4064/89 (Text with EEA relevance) /* Brak wersji polskiej */
(Dz.U. L 158z 25.6.1994, str. 24—40)
(Dz.U. L 334z 5.12.1991, str. 42—61)
31992D0385
92/385/EEC: Commission Decision of 28 April 1992 declaring
the compatibility with the common market of a concentration
(Case No IV/M. 126 - Accor/Wagons-Lits) - Council Regulation
(EEC) No 4064/89 (Only the French text is authentic) /* Brak wersji
polskiej */
31994D0811*
Commission Decision of 8 June 1994 declaring the compatibility
of a concentration with the common market (Case No IV/M. 269
- Shell/Montecatini) (Only the English text is authentic) /* Brak
wersji polskiej */
(Dz.U. L 332z 22.12.1994, str. 48—70)
Zmienione (przez) 31996D0648
(Dz.U. L 204z 21.7.1992, str. 1—12)
31992D0553
92/553/EEC: Commission Decision of 22 July 1992 relating to a
proceeding under Council Regulation (EEC) No 4064/89 (Case No
IV/M.190 - Nestlé/Perrier) (Only the English text is authentic) /*
Brak wersji polskiej */
31994D0893
94/893/EC: Commission Decision of 21 June 1994 declaring a
concentration to be compatible with the common market and the
functioning of the EEA Agreement (IV/M.430 - Procter & Gamble/VP Schickedanz (II)) (Text with EEA relevance) /* Brak wersji
polskiej */
(Dz.U. L 356z 5.12.1992, str. 1—31)
(Dz.U. L 354z 31.12.1994, str. 32—65)
31993D0009
93/9/EEC: Commission Decision of 30 September 1992 declaring
the compatibility of a concentration with the common market
(Case No IV/M214 - Du Pont/ICI) (Only the English text is authentic) /* Brak wersji polskiej */
31994D0922
94/922/EC: Commission Decision of 9 November 1994 relating
to a proceeding pursuant to Council Regulation (EEC) No 4064/89
(IV/M.469 - MSG Media Service) (Only the German text is authentic) /* Brak wersji polskiej */
(Dz.U. L 7z 13.1.1993, str. 13—24)
(Dz.U. L 364z 31.12.1994, str. 1—20)
31995D0255
95/255/EC: Commission Decision of 17 February 1995 declaring
a concentration to be compatible with the common market (Case
IV/M.468 - Siemens/Italtel) (Only the English text is authentic) /*
Brak wersji polskiej */
(Dz.U. L 161z 12.7.1995, str. 27—41)
35
Wykaz aktów prawnych Unii Europejskiej w wersji skonsolidowanej
POLITYKA KONKURENCJI
1.12.2014
PL
08.40 Koncentracja
31995D0354
95/354/EC: Commission Decision of 14 February 1995 relating
to a proceeding pursuant to Council Regulation (EEC) No 4064/89
(Case No IV/M. 477 - Mercedes- Benz/Kässbohrer) (Text with EEA
relevance) (Only the German text is authentic) /* Brak wersji polskiej */
31996D0471
96/471/ECSC: Commission Decision of 28 February 1996 authorizing the acquisition by Ruhrkohle Handel GmbH of control of
Raab Karcher Kohle GmbH (Case No IV/ECSC.1147-Ruhrkohle
Handel/Raab Karcher Kohle) (Only the German text is authentic)
(Text with EEA relevance) /* Brak wersji polskiej */
(Dz.U. L 211z 6.9.1995, str. 1—29)
(Dz.U. L 193z 3.8.1996, str. 42—53)
31995D0421
95/421/EC: Commission Decision of 21 December 1994 declaring
a concentration to be compatible with the common market (Case
No IV/M.484 - Krupp/Thyssen/Riva/Falck/Tadfin/AST) (Only the
German text is authentic) (Text with EEA relevance) /* Brak wersji
polskiej */
31996D0649
96/649/EC: Commission Decision of 17 July 1996 relating to a
proceeding pursuant to Council Regulation (EEC) No 4064/89
(IV/M.553 - RTL/Veronica/Endemol) (Only the English text is authentic) /* Brak wersji polskiej */
(Dz.U. L 294z 19.11.1996, str. 14—17)
(Dz.U. L 251z 19.10.1995, str. 18—30)
31996D0177
96/177/EC: Commission Decision of 19 July 1995 declaring a
concentration to be incompatible with the common market and
the functioning of the EEA Agreement (Case No IV/M.490 - Nordic
Satellite Distribution) (Only the English text is authentic) (Text
with EEA relevance) /* Brak wersji polskiej */
(Dz.U. L 53z 2.3.1996, str. 20—40)
31996D0204
96/204/EC: Commission Decision of 20 September 1995 declaring
a concentration to be compatible with the common market and
the functioning of the EEA Agreement (Case IV/M.582 - Orkla/Volvo) (Only the English text is authentic) (Text with EEA relevance)
/* Brak wersji polskiej */
(Dz.U. L 66z 16.3.1996, str. 17—35)
31996D0222
96/222/EC: Commission Decision of 14 November 1995 declaring
a concentration to be compatible with the common market and
the functioning of the EEA Agreement (Case No IV/M.603 - Crown
Cork & Seal/CarnaudMetalbox) (Only the English text is authentic)
(Text with EEA relevance) /* Brak wersji polskiej */
(Dz.U. L 75z 23.3.1996, str. 38—60)
31996D0346
96/346/EC: Commission Decision of 20 September 1995 relating
to a proceeding pursuant to Council Regulation (EEC) No 4064/89
(IV/M.553 - RTL/Veronica/Endemol) (Only the English text is authentic) /* Brak wersji polskiej */
(Dz.U. L 134z 5.6.1996, str. 32—52)
31996D0435
96/435/EC: Commission Decision of 16 January 1996 relating to
a proceeding pursuant to Council Regulation (EEC) No 4064/89
declaring a concentration to be compatible with the common
market and the functioning of the EEA Agreement (Case No
IV/M.623 Kimberly- Clark/Scott) (Text with EEA relevance) (Only
the English text is authentic) /* Brak wersji polskiej */
(Dz.U. L 183z 23.7.1996, str. 1—56)
31997D0025
97/25/EC: Commission Decision of 18 October 1995 relating to
a proceeding pursuant to Council Regulation (EEC) No 4064/89
(Case No IV/M.580 - ABB/Daimler-Benz) (Only the German text
is authentic) (Text with EEA relevance) /* Brak wersji polskiej */
(Dz.U. L 11z 14.1.1997, str. 1—29)
31997D0026
97/26/EC: Commission Decision of 24 April 1996 declaring a
concentration to be incompatible with the common market and
the functioning of the EEA Agreement (Case No IV/M.619 - Gencor/Lonrho) (Text with EEA relevance) (Only the English text is
authentic) /* Brak wersji polskiej */
(Dz.U. L 11z 14.1.1997, str. 30—72)
31997D0277
97/277/EC: Commission Decision of 20 November 1996 declaring
a concentration to be incompatible with the common market (Case
No IV/M.784 - Kesko/Tuko) Council Regulation (EEC) No 4064/89
(Only the English text is authentic) (Text with EEA relevance) /*
Brak wersji polskiej */
(Dz.U. L 110z 26.4.1997, str. 53—76)
31997D0409
97/409/EC: Commission Decision of 19 February 1997 setting
out measures in order to restore effective competition (Case No
IV/M. 784 - Kesko/Tuko) (Only the English text is authentic) (Text
with EEA relevance) /* Brak wersji polskiej */
(Dz.U. L 174z 2.7.1997, str. 47—50)
31997D0469
97/469/EC: Commission Decision of 17 July 1996 in a proceeding
pursuant to Council Regulation (EEC) No 4064/89 (Case No
IV/M.737 - Ciba-Geigy/Sandoz) (Only the German text is authentic)
(Text with EEA relevance) /* Brak wersji polskiej */
(Dz.U. L 201z 29.7.1997, str. 1—47)
31997D0540
97/540/EC: Commission Decision of 22 January 1997 declaring
a concentration to be compatible with the common market and
the functioning of the EEA Agreement (Case No IV/M.794 - CocaCola/Amalgamated Beverages GB) (Only the English text is authentic) (Text with EEA relevance) /* Brak wersji polskiej */
(Dz.U. L 218z 9.8.1997, str. 15—42)
36
1.12.2014
Wykaz aktów prawnych Unii Europejskiej w wersji skonsolidowanej
PL
POLITYKA KONKURENCJI
08.40 Koncentracja
31997D0610
97/610/EC: Commission Decision of 4 December 1996 declaring
a concentration to be incompatible with the common market and
the functioning of the EEA Agreement (Case No IV/M.774 - SaintGobain/Wacker-Chemie/NOM) (Council Regulation (EEC) No
4064/89) (Only the English text is authentic) (Text with EEA relevance) /* Brak wersji polskiej */
31998D0526
98/526/EC: Commission Decision of 4 February 1998 declaring
a concentration to be compatible with the common market and
the functioning of the EEA Agreement (Case No IV/M.950 - Hoffmann La Roche/Boehringer Mannheim) (notified under document
number C(1998) 70) (Only the English text is authentic) (Text with
EEA relevance) /* Brak wersji polskiej */
(Dz.U. L 247z 10.9.1997, str. 1—46)
(Dz.U. L 234z 21.8.1998, str. 14—38)
31997D0815
97/815/EC: Commission Decision of 14 May 1997 declaring a
concentration to be compatible with the common market and the
functioning of the EEA Agreement (Case No IV/M.856 - British
Telecom/MCI (II)) (Only the English text is authentic) (Text with
EEA relevance) /* Brak wersji polskiej */
31998D0602
98/602/EC: Commission Decision of 15 October 1997 declaring
a concentration to be compatible with the common market and
the functioning of the EEA Agreement (Case No IV/M.938 Guinness/Grand Metropolitan) (notified under document number
C(1997) 3169) (Only the English text is authentic) (Text with EEA
relevance) /* Brak wersji polskiej */
(Dz.U. L 336z 8.12.1997, str. 1—15)
(Dz.U. L 288z 27.10.1998, str. 24—54)
31997D0816
97/816/EC: Commission Decision of 30 July 1997 declaring a
concentration compatible with the common market and the
functioning of the EEA Agreement (Case No IV/M.877 - Boeing/McDonnell Douglas) (Only the English text is authentic) (Text with
EEA relevance) /* Brak wersji polskiej */
(Dz.U. L 336z 8.12.1997, str. 16—47)
31998D0663
98/663/EC: Commission Decision of 26 June 1997 declaring a
concentration to be incompatible with the common market (Case
No IV/M.890 - Blokker/Toys 'R' Us) (notified under document
number C(1997) 1884) (Only the English text is authentic) (Text
with EEA relevance) /* Brak wersji polskiej */
(Dz.U. L 316z 25.11.1998, str. 1—19)
31998D0327
98/327/EC: Commission Decision of 11 September 1997 declaring
a concentration to be compatible with the common market and
the functioning of the EEA Agreement (Case No IV/M.833 - The
Coca-Cola Company/Carlsberg A/S) (Only the English text is authentic) (Text with EEA relevance) /* Brak wersji polskiej */
(Dz.U. L 145z 15.5.1998, str. 41—62)
31998D0335
98/335/EC: Commission Decision of 23 April 1997 declaring a
concentration to be compatible with the common market and the
functioning of the EEA Agreement (Case No IV/M.754 - Anglo
American Corporation/Lonrho) (Only the English text is authentic)
(Text with EEA relevance) /* Brak wersji polskiej */
(Dz.U. L 149z 20.5.1998, str. 21—45)
31998D0455
98/455/EC: Commission Decision of 3 December 1997 relating
to a proceeding pursuant to Council Regulation (EEC) No 4064/89
(Case No IV/M.942 - VEBA/Degussa) (notified under document
number C(1997) 3833) (Only the German text is authentic) (Text
with EEA relevance) /* Brak wersji polskiej */
(Dz.U. L 201z 17.7.1998, str. 102—111)
31998D0475*
98/475/EC: Commission Decision of 11 February 1998 declaring
a concentration to be compatible with the common market and
the functioning of the EEA Agreement (Case No IV/M.986 - AgfaGevaert/DuPont) (notified under document number C(1998) 1290)
(Only the English text is authentic) (Text with EEA relevance) /*
Brak wersji polskiej */
(Dz.U. L 211z 29.7.1998, str. 22—40)
Poprawione przez 31998D0475R(01)
31998D0666
98/666/EC: Commission Decision of 6 May 1998 declaring a
concentration to be compatible with the common market and the
functioning of the EEA Agreement (Case No IV/M.970 - TKS/ITW
Signode/Titan) (notified under document number C(1998) 1257)
(Only the English text is authentic) (Text with EEA relevance) /*
Brak wersji polskiej */
(Dz.U. L 316z 25.11.1998, str. 33—47)
31999D0152
1999/152/EC: Commission Decision of 20 May 1998 declaring
a concentration to be compatible with the common market and
the functioning of the EEA Agreement (Case IV/M.1016 - Price
Waterhouse/Coopers & Lybrand) (notified under document number
C(1998) 1388) (Only the English text is authentic) (Text with EEA
relevance) /* Brak wersji polskiej */
(Dz.U. L 50z 26.2.1999, str. 27—49)
31999D0153
1999/153/EC: Commission Decision of 27 May 1998 relating to
a proceeding pursuant to Council Regulation (EEC) No 4064/89
(Case No IV/M.993 - Bertelsmann/Kirch/Premiere (notified under
document number C(1998) 1439) (Only the German text is authentic) (Text with EEA relevance) /* Brak wersji polskiej */
(Dz.U. L 53z 27.2.1999, str. 1—30)
31999D0154
1999/154/EC: Commission Decision of 27 May 1998 relating to
a proceeding pursuant to Council Regulation (EEC) No 4064/89
(Case No IV/M.1027 - Deutsche Telekom/BetaResearch) (notified
under document number C(1998) 1441) (Only the German text
is authentic) (Text with EEA relevance) /* Brak wersji polskiej */
(Dz.U. L 53z 27.2.1999, str. 31—45)
37
Wykaz aktów prawnych Unii Europejskiej w wersji skonsolidowanej
POLITYKA KONKURENCJI
1.12.2014
PL
08.40 Koncentracja
31999D0229
1999/229/EC: Commission Decision of 18 November 1997 relating to proceedings under Council Regulation (EEC) No 4064/89
(Case No IV/M.913 - Siemens/Elektrowatt) (notified under document number C(1997) 3589) (Only the German text is authentic)
(Text with EEA relevance) /* Brak wersji polskiej */
32000D0042
2000/42/EC: Commission Decision of 9 March 1999 relating to
a proceeding under Council Regulation (EEC) No 4064/89 (Case
IV/M.1313 - Danish Crown/Vestjyske Slagterier) (notified under
document number C(1999) 560) (Only the English text is authentic) (Text with EEA relevance) /* Brak wersji polskiej */
(Dz.U. L 88z 31.3.1999, str. 1—25)
(Dz.U. L 20z 25.1.2000, str. 1—36)
31999D0287
99/287/EC: Commission Decision of 8 July 1998 declaring a
concentration to be compatible with the common market and the
functioning of the EEA Agreement (Case IV/M.1069 - WorldCom/MCI) (notified under document number C(1998) 1887)
(Only the English text is authentic) (Text with EEA relevance) /*
Brak wersji polskiej */
32000D0276
2000/276/EC: Commission Decision of 22 September 1999
declaring a concentration to be incompatible with the common
market and the EEA Agreement (Case IV/M.1524 - Airtours/First
Choice) (notified under document number C(1999) 3022) (Text
with EEA relevance) (Only the English text is authentic) /* Brak
wersji polskiej */
(Dz.U. L 116z 4.5.1999, str. 1—35)
(Dz.U. L 93z 13.4.2000, str. 1—33)
31999D0458
1999/458/EC: Commission Decision of 11 November 1998
declaring a concentration to be compatible with the common
market and the functioning of the EEA Agreement (Case IV/M.1157
- Skanska/Scancem) (notified under document number C(1998)
3434) (Only the English text is authentic) (Text with EEA relevance)
/* Brak wersji polskiej */
32000D0291
2000/291/EC: Commission Decision of 28 July 1999 imposing
fines for having supplied incorrect information in a notification
submitted pursuant to Article 4 of Council Regulation (EEC) No
4064/89 (Case No IV/M.1543 - Sanofi/Synthélabo) (notified under
document number C(1999) 2290) (Text with EEA relevance)
(Only the French text is authentic) /* Brak wersji polskiej */
(Dz.U. L 183z 16.7.1999, str. 1—28)
(Dz.U. L 95z 15.4.2000, str. 34—38)
31999D0459
1999/459/EC: Commission Decision of 10 February 1999 imposing fines for failing to notify and for putting into effect three concentrations in breach of Articles 4 and 7(1) of Council Regulation
(EEC) No 4064/89 (Case IV/M.969 - A. P. Møller) (notified under
document number C(1999) 247) (Only the Danish text is authentic)
(Text with EEA relevance) /* Brak wersji polskiej */
32000D0718
2000/718/EC: Commission Decision of 1 December 1999
declaring a concentration to be compatible with the common
market and the functioning of the EEA Agreement (Case No
IV/M.1578 - Sanitec/Sphinx) (notified under document number
C(1999) 4005) (Text with EEA relevance.) (Only the English text
is authentic) /* Brak wersji polskiej */
(Dz.U. L 183z 16.7.1999, str. 29—32)
(Dz.U. L 294z 22.11.2000, str. 1—42)
31999D0594
1999/594/EC: Commission Decision of 18 February 1998 imposing fines for failing to notify and for putting into effect a concentration in breach of Article 4(1) and Article 7(1) of Council Regulation (EEC) No 4064/89 (Case IV/M.920 - Samsung/AST) (notified
under document number C(1998) 392) (Text with EEA relevance)
(Only the English text is authentic) /* Brak wersji polskiej */
32001D0016
2001/16/EC: Commission Decision of 12 July 2000 pursuant to
Articles 14 and 15 of Council Regulation (EEC) No 4064/89 imposing fines on an undertaking for supplying incomplete information in merger control proceedings (Case COMP/M.1634 — Mitsubishi Heavy Industries) (Text with EEA relevance) (notified under
document number C(2000) 1981) /* Brak wersji polskiej */
(Dz.U. L 225z 26.8.1999, str. 12—19)
(Dz.U. L 4z 9.1.2001, str. 31—34)
31999D0641
1999/641/EC: Commission Decision of 25 November 1998
declaring a concentration to be compatible with the common
market and the functioning of the EEA Agreement (Case No
IV/M.1225 - Enso/Stora) (notified under document number
C(1998) 3653) (Text with EEA relevance) (Only the English text
is authentic) /* Brak wersji polskiej */
32001D0045
2000/45/EC: Commission Decision of 29 September 1999
declaring a concentration to be compatible with the common
market and the EEA Agreement (Case IV/M.1532 — BP Amoco/Arco) (Text with EEA relevance.) (notified under document number
C(1999) 3059) /* Brak wersji polskiej */
(Dz.U. L 18z 19.1.2001, str. 1—17)
(Dz.U. L 254z 29.9.1999, str. 9—21)
31999D0674
1999/674/EC: Commission Decision of 3 February 1999 relating
to proceedings under Council Regulation (EEC) No 4064/89 (Case
No IV/M.1221 - Rewe/Meinl) [notified under document number
C(1999) 228] (Text with EEA relevance) (Only the German text is
authentic) /* Brak wersji polskiej */
(Dz.U. L 274z 23.10.1999, str. 1—22)
38
32001D0098
2001/98/EC: Commission Decision of 13 October 1999 declaring
a concentration to be compatible with the common market and
the EEA Agreement (Case IV/M.1439 Telia/Telenor) (Text with
EEA relevance.) (notified under document number C(1999) 3314)
/* Brak wersji polskiej */
(Dz.U. L 40z 9.2.2001, str. 1—62)
1.12.2014
Wykaz aktów prawnych Unii Europejskiej w wersji skonsolidowanej
PL
POLITYKA KONKURENCJI
08.40 Koncentracja
32001D0271
2001/271/EC: Commission Decision of 14 December 1999 imposing fines under Article 14 of Council Regulation (EEC) No
4064/89 for supplying incorrect and misleading information in a
notification and inaccurate information in response to requests
for information (Case No IV/M.1610 — Deutsche Post/trans-oflex) (Text with EEA relevance.) (notified under document number
C(1999) 4502) /* Brak wersji polskiej */
32001D0718
2001/718/EC: Commission Decision of 11 October 2000 declaring
a concentration to be compatible with the common market and
the EEA Agreement (Case No COMP/M.1845 — AOL/Time
Warner) (Text with EEA relevance) (notified under document
number C(2000) 3009) /* Brak wersji polskiej */
(Dz.U. L 97z 6.4.2001, str. 1—26)
32001D0769
2001/769/EC: Commission Decision of 6 December 2000 on the
compatibility of a concentration with the common market and
with the EEA Agreement (Case COMP/M.1940 — Framatome/Siemens/Cogéma/JV) (Text with EEA relevance) (notified
under document number C(2000) 3691) /* Brak wersji polskiej */
32001D0402
Commission Decision of 9 February 2000 declaring a concentration to be compatible with the common market (Case No
COMP/M.1628 — TotalFina/Elf) Council Regulation (EEC) No
4064/89 (Text with EEA relevance.)(Notified under document
number C(2000) 363) /* Brak wersji polskiej */
(Dz.U. L 143z 29.5.2001, str. 1—73)
32001D0403
Commission Decision of 14 March 2000 declaring a concentration
to be incompatible with the common market and the functioning
of the EEA Agreement (Case No COMP/M.1672 Volvo/Scania)
(Text with EEA relevance.)(notified under document number
C(2000) 681) /* Brak wersji polskiej */
(Dz.U. L 143z 29.5.2001, str. 74—132)
32001D0417
2001/417/EC: Commission Decision of 1 December 1999
declaring a concentration compatible with the common market
and the functioning of the EEA Agreement (Case COMP/M.1601
— AlliedSignal/Honeywell) Council Regulation (EEC) No 4064/89
(Text with EEA relevance) (notified under document number
C(1999) 4057) /* Brak wersji polskiej */
(Dz.U. L 152z 7.6.2001, str. 1—23)
32001D0432
2001/432/EC: Commission Decision of 12 July 2000 declaring a
concentration to be compatible with the common market and the
functioning of the EEA Agreement (Case COMP/M. 1813 — Industri Kapital (Nordkem/Dyno) (Text with EEA relevance) (notified
under document number C(2000) 1988) /* Brak wersji polskiej */
(Dz.U. L 154z 9.6.2001, str. 41—60)
32001D0519
2001/519/EC: Commission Decision of 13 June 2000 on the
compatibility of a concentration with the common market and
with the EEA Agreement (Case COMP/M.1673 — VEBA/VIAG)
(Text with EEA relevance) (notified under document number
C(2000) 1597) /* Brak wersji polskiej */
(Dz.U. L 188z 10.7.2001, str. 1—52)
32001D0684
2001/684/EC: Commission Decision of 3 May 2000 declaring a
concentration to be compatible with the common market and the
functioning of the EEA Agreement Case COMP/M.1671 — Dow
Chemical/Union Carbide (Text with EEA relevance) (notified under
document number C(2000)1304) /* Brak wersji polskiej */
(Dz.U. L 268z 9.10.2001, str. 28—48)
(Dz.U. L 289z 6.11.2001, str. 8—33)
32002D0156
2002/156/EC: Commission Decision of 31 January 2001 declaring
a concentration to be incompatible with the common market and
the functioning of the EEA Agreement (Case COMP/M.2097 —
SCA/Metsä Tissue) (Text with EEA relevance) (notified under document number C(2001) 177) /* Brak wersji polskiej */
(Dz.U. L 57z 27.2.2002, str. 1—33)
32002D0164
2002/164/EC: Commission Decision of 7 February 2001 declaring
a concentration to be compatible with the common market and
the EEA Agreement (Case COMP/M.1853 — EDF/EnBW) (notified
under document number C(2001) 335) (Text with EEA relevance.)
/* Brak wersji polskiej */
(Dz.U. L 59z 28.2.2002, str. 1—17)
32002D0174
2002/174/EC: Commission Decision of 3 May 2000 declaring a
concentration to be compatible with the common market and the
EEA Agreement (Council Regulation (EEC) No 4064/89) (Case No
COMP/M.1693 — Alcoa/Reynolds) (Text with EEA relevance)
(notified under document number C(2000) 1176) /* Brak wersji
polskiej */
(Dz.U. L 58z 28.2.2002, str. 25—55)
32002D0191
2002/191/EC: Commission Decision of 3 April 2001 declaring a
concentration to be compatible with the common market and the
functioning of the EEA Agreement (Case COMP/M.2139 —
Bombardier/ADtranz) (Text with EEA relevance) (notified under
document number C(2001) 1032) /* Brak wersji polskiej */
(Dz.U. L 69z 12.3.2002, str. 50—68)
32002D0244
2002/244/EC: Commission Decision of 14 March 2000 declaring
a concentration to be compatible with the common market and
the EEA Agreement Case COMP/M.1663 — Alcan/Alusuisse (Text
with EEA relevance.)(notified under document number C(2000)
694) /* Brak wersji polskiej */
(Dz.U. L 90z 5.4.2002, str. 1—22)
(Dz.U. L 245z 14.9.2001, str. 1—25)
39
Wykaz aktów prawnych Unii Europejskiej w wersji skonsolidowanej
POLITYKA KONKURENCJI
1.12.2014
PL
08.40 Koncentracja
32002D0335
2002/335/EC: Commission Decision of 20 June 2001 declaring
a concentration to be compatible with the common market and
the functioning of the EEA Agreement (Case No COMP/M.2201
— MAN/Auwärter) (Text with EEA relevance) (notified under
document number C(2001) 1643) /* Brak wersji polskiej */
(Dz.U. L 116z 3.5.2002, str. 35—50)
32003D0036
2003/36/ECSC - Commission Decision of 7 May 2002 authorising
RAG Aktiengesellschaft to acquire control of Saarbergwerke AG
and Preussag Anthrazit GmbH (Case COMP/ECSC.1350 —
RAG/Saarbergwerke/Preussag Anthrazit II) (Text with EEA relevance) (notified under document number C(2002) 1436) /* Brak
wersji polskiej */
(Dz.U. L 12z 17.1.2003, str. 20—30)
32002D0343
2002/343/EC: Commission Decision of 9 February 2000 declaring
a concentration to be compatible with the common market and
the EEA Agreement (Case COMP/M.1641 — Linde/AGA) (Text
with EEA relevance.)(notified under number C(2000) 352) /* Brak
wersji polskiej */
(Dz.U. L 120z 7.5.2002, str. 1—18)
32003D0079
2003/79/EC: Commission Decision of 25 July 2001 declaring a
concentration to be compatible with the common market and the
EEA Agreement (Case No COMP/M.2333 — De Beers/LVMH)
(Text with EEA relevance) (notified under document number
C(2001) 2365) /* Brak wersji polskiej */
(Dz.U. L 29z 5.2.2003, str. 40—54)
32002D0365
2002/365/EC: Commission Decision of 11 July 2001 declaring a
concentration to be compatible with the common market and the
functioning of the EEA Agreement (Case COMP/M.2314 —
BASF/Eurodiol/Pantochim) (Text with EEA relevance) (notified
under document number C(2001) 1856) /* Brak wersji polskiej */
(Dz.U. L 132z 17.5.2002, str. 45—64)
32003D0176
2003/176/EC: Commission Decision of 19 July 2000 declaring a
concentration to be compatible with the common market and the
functioning of the EEA Agreement (Case COMP/M.1882 —
Pirelli/BICC) (Text with EEA relevance) (notified under document
number C(2000) 2156) /* Brak wersji polskiej */
(Dz.U. L 70z 14.3.2003, str. 35—49)
32002D0737
2002/737/EC: Commission Decision of 21 November 2001
declaring a concentration to be compatible with the common
market and the functioning of the EEA Agreement (Case No
COMP/M.2498 — UPM-Kymmene/Haindl Case No COMP/M.2499
— Norske Skog/Parenco/Walsum) (Text with EEA relevance) (notified under document number C(2001) 3703) /* Brak wersji polskiej */
32003D0215
2003/215/ECSC: Commission Decision of 21 November 2001
authorising the merger between Arbed SA, Aceralia Corporación
Siderúrgica SA and Usinor SA into Newco Steel (Case COMP/ECSC.1351 - USINOR/ARBED/ACERALIA) (notified under document
number C(2001) 3696) /* Brak wersji polskiej */
(Dz.U. L 88z 4.4.2003, str. 1—38)
(Dz.U. L 233z 30.8.2002, str. 38—61)
32002D0746
2002/746/EC: Commission Decision of 5 July 2002 relating to a
proceeding pursuant to Article 81 of the EC Treaty and Article 53
of the EEA Agreement (COMP/37.730 — AuA/LH) (Text with EEA
relevance) (notified under document number C(2002) 2502) /*
Brak wersji polskiej */
32003D0259
2003/259/EC: Commission decision of 20 December 2001
declaring a concentration to be compatible with the common
market and the EEA Agreement (Case COMP/M.2530 —
Südzucker/Saint Louis Sucre) (Text with EEA relevance.) (notified
under document number C(2001) 4524) /* Brak wersji polskiej */
(Dz.U. L 103z 24.4.2003, str. 1—35)
(Dz.U. L 242z 10.9.2002, str. 25—43)
32002D0792
2002/792/EC: Commission Decision of 20 December 2001
declaring a concentration to be compatible with the common
market and the EEA Agreement (Case No COMP/M.2533 —
BP/E.ON) (Text with EEA relevance) (notified under document
number C(2001) 4527) /* Brak wersji polskiej */
32003D0260
2003/260/EC: Commission decision of 21 February 2002 declaring
a concentration to be compatible with the common market and
the EEA Agreement (Case COMP/M.2495 — Haniel/Fels) (Text
with EEA relevance.) (notified under document number C(2002)
554) /* Brak wersji polskiej */
(Dz.U. L 103z 24.4.2003, str. 36—49)
(Dz.U. L 276z 12.10.2002, str. 31—61)
32003D0026
2003/26/EC: Commission Decision of 20 December 2001
declaring a concentration to be compatible with the common
market and the EEA Agreement (Case COMP/M.2389 Shell/DEA)
(notified under document number C(2001) 4526) (Text with EEA
relevance) /* Brak wersji polskiej */
(Dz.U. L 15z 21.1.2003, str. 35—61)
40
32003D0292
2003/292/EC: Commission Decision of 9 April 2002 declaring a
concentration to be compatible with the common market and the
EEA Agreement (Case COMP/M.2568 — Haniel/Ytong) (notified
under document number C(2002) 1396) (Text with EEA relevance)
/* Brak wersji polskiej */
(Dz.U. L 111z 6.5.2003, str. 1—23)
1.12.2014
Wykaz aktów prawnych Unii Europejskiej w wersji skonsolidowanej
PL
POLITYKA KONKURENCJI
08.40 Koncentracja
32003D0625
2003/625/EC: Commission decision of 3 July 2001 declaring a
concentration to be compatible with the common market and the
functioning of the EEA Agreement (Case COMP/ JV.55 —
Hutchison/RCPM/ECT) (notified under document number C(2001)
1723) (Text with EEA relevance.) /* Brak wersji polskiej */
32003D0813
2003/813/EC: Commission Decision of 21 March 2000 declaring
a concentration compatible with the common market and the EEA
Agreement (Case No IV/M.1636 - MMS/DASA/Astrium) (notified
under document number C(2000) 693) (Text with EEA relevance)
/* Brak wersji polskiej */
(Dz.U. L 223z 5.9.2003, str. 1—31)
(Dz.U. L 314z 28.11.2003, str. 1—25)
32003D0667
2003/667/EC: Commission Decision of 24 July 2002 declaring a
concentration to be compatible with the common market and the
functioning of the EEA Agreement (Case No COMP/M.2706 —
Carnival Corporation/P&O Princess) (Text with EEA relevance)
(notified under document number C(2002) 2851) /* Brak wersji
polskiej */
32004D0103
2004/103/EC: Commission Decision of 30 January 2002 setting
out measures in order to restore conditions of effective competition
pursuant to Article 8(4) of Council Regulation (EEC) No 4064/89
(Case COMP/M. 2416 — Tetra Laval/Sidel) (notified under document number C(2002) 359) (Text with EEA relevance) /* Brak
wersji polskiej */
(Dz.U. L 248z 30.9.2003, str. 1—50)
(Dz.U. L 38z 10.2.2004, str. 1—17)
32003D0668
2003/668/EC: Commission Decision of 17 December 2002
declaring a concentration to be compatible with the common
market
and
the
EEA
Agreement
(Case
COMP/M.2822–EnBW/ENI/GVS) (Text with EEA relevance) (notified under document number C(2002) 5080) /* Brak wersji polskiej
*/
32004D0105
2004/105/EC: Commission Decision of 11 June 2003 on the
compatibility of a merger with the common market and the EEA
Agreement (Case COMP/M.3506 — Celanese/Degussa/JV (European Oxo-Chemicals)) (notified under document number C(2003)
1821) (Text with EEA relevance) /* Brak wersji polskiej */
(Dz.U. L 38z 10.2.2004, str. 47—73)
(Dz.U. L 248z 30.9.2003, str. 51—61)
32003D0756*
2003/754/EC: Commission Decision of 26 June 2002 declaring
a merger to be compatible with the common market and the EEA
Agreement (Case COMP/M.2650 — Haniel/Cementbouw/JV (CVK))
(Text with EEA relevance.) (notified under document number
C(2002) 2315) /* Brak wersji polskiej */
(Dz.U. L 282z 30.10.2003, str. 1—24)
Poprawione przez 32003D0756R(01)
32003D0777
2003/777/EC: Commission Decision of 30 April 2003 declaring
a merger to be compatible with the common market and the EEA
Agreement (Case COMP/M.2861 — Siemens/ Drägerwerk/ JV)
(Text with EEA relevance.) (notified under document number C(2003) 1385) /* Brak wersji polskiej */
(Dz.U. L 291z 8.11.2003, str. 1—24)
32003D0790
2003/790/EC: Commission Decision of 28 June 2000 declaring
a concentration incompatible with the common market and the
EEA Agreement (Case COMP/M.1741 — MCI WorldCom/Sprint)
(Text with EEA relevance.) (notified under document number
C(2000) 1693) /* Brak wersji polskiej */
32004D0124
2004/124/EC: Commission Decision of 30 October 2001 declaring
a concentration to be incompatible with the common market and
the EEA Agreement (Case No COMP/M. 2416 — Tetra Laval/Sidel)
(Text with EEA relevance.) (notified under document number C(2001) 3345) /* Brak wersji polskiej */
(Dz.U. L 43z 13.2.2004, str. 13—87)
32004D0134
2004/134/EC: Commission Decision of 3 July 2001 declaring a
concentration to be incompatible with the common market and
the EEA Agreement Case COMP/M.2220 — General Electric/Honeywell (Text with EEA relevance.) (notified under document number C(2001) 1746) /* Brak wersji polskiej */
(Dz.U. L 48z 18.2.2004, str. 1—85)
32004D0135
2004/135/EC: Commission Decision of 26 September 2001
declaring a concentration to be compatible with the common
market and the functioning of the EEA Agreement (Case
COMP/M.2434 — Grupo Villar Mir/EnBW/Hidroeléctrica del
Cantábrico) (Text with EEA relevance.) (notified under document
number C(2001) 2861) /* Brak wersji polskiej */
(Dz.U. L 48z 18.2.2004, str. 86—110)
(Dz.U. L 300z 18.11.2003, str. 1—53)
32003D0792
2003/792/EC: Commission Decision of 30 April 2003 declaring
a concentration to be compatible with the common market and
the EEA Agreement (Case COMP/M.2903 — DaimlerChrysler/Deutsche Telekom/JV) (Text with EEA relevance.) (notified
under document number C(2003) 1409) /* Brak wersji polskiej */
32004D0195
2004/195/EC: Commission Decision of 29 September 2000
declaring a concentration to be compatible with the common
market and the functioning of the EEA Agreement (Case
COMP/M.1879 — Boeing/Hughes) (Text with EEA relevance)
(notified under document number C(2000) 2740) /* Brak wersji
polskiej */
(Dz.U. L 300z 18.11.2003, str. 62—73)
(Dz.U. L 63z 28.2.2004, str. 53—66)
41
Wykaz aktów prawnych Unii Europejskiej w wersji skonsolidowanej
POLITYKA KONKURENCJI
1.12.2014
PL
08.40 Koncentracja
32004D0236
2004/236/EC: Commission Decision of 13 March 2001 declaring
a concentration to be compatible with the common market and
the functioning of the EEA Agreement (Case COMP/M.1915 —
The Post Office/TPG/SPPL) (Text with EEA relevance) (notified
under document number C(2001) 721) /* Brak wersji polskiej */
32004D0271
2004/271/EC: Commission Decision of 11 June 2003 declaring
a concentration to be compatible with the common market and
the EEA Agreement (Case COMP/M.2947 — Verbund/EnergieAllianz) (notified under document number C(2003) 1814) (Text with
EEA relevance) /* Brak wersji polskiej */
(Dz.U. L 82z 19.3.2004, str. 1—19)
(Dz.U. L 92z 30.3.2004, str. 91—117)
32004D0237
2004/237/EC: Commission Decision of 17 October 2001 declaring
a concentration to be incompatible with the common market and
the functioning of the EEA Agreement (Case COMP/M.2187 —
CVC/Lenzing) (Text with EEA relevance) (notified under document
number C(2001) 3121) /* Brak wersji polskiej */
32004D0275
2004/275/EC: Commission Decision of 10 October 2001 declaring
a concentration to be incompatible with the common market —
Council Regulation (EEC) No 4064/89 (Case COMP/M.2283 —
Schneider/Legrand) (notified under document number C(2001)
3014) (Text with EEA relevance) /* Brak wersji polskiej */
(Dz.U. L 82z 19.3.2004, str. 20—72)
(Dz.U. L 101z 6.4.2004, str. 1—133)
32004D0238
2004/238/EC: Commission Decision of 23 July 2003 declaring a
concentration to be compatible with the common market and the
EEA Agreement (Case COMP/M.2972 — DSM/Roche Vitamins)
(Text with EEA relevance) (notified under document number C(2003) 2648) /* Brak wersji polskiej */
32004D0276
2004/276/EC: Commission Decision of 30 January 2002 requiring
undertakings to be separated adopted pursuant to Article 8(4) of
Council Regulation (EEC) No 4064/89 (Case COMP/M.2283 —
Schneider/Legrand) (notified under document number C(2002)
360) (Text with EEA relevance) /* Brak wersji polskiej */
(Dz.U. L 82z 19.3.2004, str. 73—85)
(Dz.U. L 101z 6.4.2004, str. 134—148)
32004D0251
2004/251/EC: Commission Decision of 24 July 2002 declaring a
concentration to be compatible with the common market and
with the EEA Agreement (Case COMP/M.2698 — Promatech/Sulzer) (Text with EEA relevance) (notified under document number
C(2002) 2807) /* Brak wersji polskiej */
32004D0284
2004/284/EC: Commission Decision of 29 September 1999
declaring a concentration compatible with the common market
and the EEA Agreement (Case No IV/M.1383 — Exxon/Mobil)
(Text with EEA relevance) (notified under document number
C(1999) 3093) /* Brak wersji polskiej */
(Dz.U. L 79z 17.3.2004, str. 27—44)
(Dz.U. L 103z 7.4.2004, str. 1—136)
32004D0254
2004/254/EC: Commission Decision of 24 January 2001 declaring
a concentration to be compatible with the common market and
the EEA Agreement (Case No COMP/M.2033 — Metso/Svedala)
(notified under document number C(2001) 157) (Text with EEA
relevance) /* Brak wersji polskiej */
32004D0304
2004/304/EC: Commission decision of 17 April 2002 declaring
a concentration to be compatible with the common market and
the EEA Agreement (Case COMP/M.2547 — Bayer/Aventis Crop
Science) (Text with EEA relevance) (notified under document
number C(2002) 1462) /* Brak wersji polskiej */
(Dz.U. L 88z 25.3.2004, str. 1—31)
(Dz.U. L 107z 15.4.2004, str. 1—136)
32004D0269
2004/269/EC: Commission Decision of 18 January 2000 declaring
a concentration to be compatible with the common market and
the EEA Agreement (Case COMP/M.1630 — Air Liquide/BOC)
(notified under document number C(2000) 62) (Text with EEA
relevance) /* Brak wersji polskiej */
32004D0311
2004/311/EC: Commission Decision of 2 April 2003 declaring a
concentration to be compatible with the common market and the
EEA Agreement (Case COMP/M.2876 — Newscorp/Telepiù) (notified under document number C(2003) 1082) (Text with EEA
relevance) /* Brak wersji polskiej */
(Dz.U. L 92z 30.3.2004, str. 1—49)
(Dz.U. L 110z 16.4.2004, str. 73—125)
32004D0270
2004/270/EC: Commission Decision of 30 October 2001 declaring
a concentration to be compatible with the common market and
the functioning of the EEA Agreement (Case COMP/M.2420 —
Mitsui/CVRD/Caemi) (notified under document number C(2001)
3363) (Text with EEA relevance) /* Brak wersji polskiej */
32004D0322
2004/322/EC: Commission Decision of 2 September 2003
declaring a concentration to be compatible with the common
market and the functioning of the EEA Agreement (Case
COMP/M.3083 — GE/Instrumentarium) (notifed under document
number C(2003) 3156) (Text with EEA relevance) /* Brak wersji
polskiej */
(Dz.U. L 92z 30.3.2004, str. 50—90)
(Dz.U. L 109z 16.4.2004, str. 1—63)
42
1.12.2014
Wykaz aktów prawnych Unii Europejskiej w wersji skonsolidowanej
PL
POLITYKA KONKURENCJI
08.40 Koncentracja
32004R0139
Rozporządzenie Rady (WE) nr 139/2004 z dnia 20 stycznia 2004 r.
w sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorstw (rozporządzenie
WE w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw) Tekst mający
znaczenie dla EOG.
(Dz.U. L 24z 29.1.2004, str. 1—22) (Wyd. specj. -08 T.03 , str. 40)
Wdrożone przez 32004R0802
32005D0801
2005/801/WE: Decyzja Komisji z dnia 9 grudnia 2004 r. uznająca
koncentrację za niezgodną z zasadami wspólnego rynku zgodnie
z art. 8 ust. 3 rozporządzenia Rady (EWG) nr 4064/89 („rozporządzenie w sprawie połączeń”) (Sprawa nr COMP/M.3440 –
EDP/ENI/GDP) (notyfikowana jako dokument nr C(2004) 4715)
(Tekst mający znaczenie dla EOG)
(Dz.U. L 302z 19.11.2005, str. 69—78)
32004R0802
Rozporządzenie Komisji (WE) nr 802/2004 z dnia 7 kwietnia
2004 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Rady (WE)
nr 139/2004 w sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorstwTekst
mający znaczenie dla EOG.
(Dz.U. L 133z 30.4.2004, str. 1—39) (Wyd. specj. -08 T.03 , str. 88)
Tekst skonsolidowany 02004R0802-20140101
32005D0839
2005/839/WE: Decyzja Komisji z dnia 13 lipca 2005 r. uznająca
koncentrację za zgodną ze wspólnym rynkiem oraz z
funkcjonowaniem Porozumienia EOG – sprawa nr COMP/M.3625
– Blackstone/Acetex (notyfikowana jako dokument nr C(2005)
2672)
(Dz.U. L 312z 29.11.2005, str. 60—62)
32005D0152
2005/152/WE: Decyzja Komisji z dnia 14 grudnia 1999 r. na
mocy art. 14 rozporządzenia Rady (EWG) nr 4064/89 nakładająca
grzywny na przedsiębiorstwo za dostarczenie nieścisłych i
wprowadzających w błąd informacji w zgłoszeniu do
postępowania w sprawie kontroli połączeń (Sprawa nr
COMP/M.1608 – KLM/Martinair III) (notyfikowana jako dokument
nr K(1999) 4496) (Tekst mający znaczenie dla EOG).
32006D0171
2006/171/WE: Decyzja Komisji z dnia 3 maja 2005 r. stwierdzająca zgodność koncentracji ze wspólnym rynkiem oraz
funkcjonowaniem Porozumienia EOG (Sprawa COMP/M.3178 –
Bertelsmann/Springer/JV) (notyfikowana jako dokument nr
C(2005) 1368) (Tekst mający znaczenie dla EOG)
(Dz.U. L 61z 2.3.2006, str. 17—20)
(Dz.U. L 50z 23.2.2005, str. 10—19)
32005D0188
2005/188/WE: Decyzja Komisji z dnia 19 lipca 2004 r.
stwierdzającej zgodność koncentracji ze wspólnym rynkiem i
funkcjonowaniem Porozumienia EOG (Sprawa nr COMP/M.3333
– SONY/BMG) (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 2815)
(Tekst mający znaczenie dla EOG).
32006D0430
2006/430/WE: Decyzja Komisji z dnia 25 sierpnia 2005 r. uznająca koncentrację za zgodną ze wspólnym rynkiem oraz z
funkcjonowaniem Porozumienia EOG (Sprawa COMP/M.3687 –
Johnson & Johnson/Guidant) (notyfikowana jako dokument nr
C(2005) 3230) Tekst mający znaczenie dla EOG.
(Dz.U. L 173z 27.6.2006, str. 16—19)
(Dz.U. L 62z 9.3.2005, str. 30—33)
32005D0305
2005/305/WE: Decyzja Komisji z dnia 7 lipca 2004 r. nakładająca
grzywnę na przedsiębiorstwo za podanie nieprawidłowych lub
wprowadzających w błąd informacji w zgłoszeniu w ramach
postępowania dotyczącego kontroli łączenia przedsiębiorstw
(Sprawa nr COMP/M.3255 – Tetra Laval/Sidel) (notyfikowana jako
dokument nr C(2004) 2500) (Tekst mający znaczenie dla EOG).
(Dz.U. L 98z 16.4.2005, str. 27—31)
32005D0452
2005/452/WE: Decyzja Komisji z dnia 6 października 2004 r. w
sprawie ogłoszenia zgodności koncentracji z zasadami wspólnego
rynku i Porozumieniem o EOG (Sprawa nr COMP/M.3431 –
Sonoco/Ahlstrom) (notyfikowana jako dokument nr C(2004)
3678)
(Dz.U. L 159z 22.6.2005, str. 13—15)
32005D0621
2005/621/WE: Decyzja Komisji z dnia 26 października 2004 r.
stwierdzająca zgodność koncentracji ze wspólnym rynkiem oraz
funkcjonującym Porozumieniem EOG (Nr sprawy COMP/M.3216
– Oracle/PeopleSoft) (notyfikowana jako dokument nr C(2004)
4217) (Tekst mający znaczenie dla EOG)
32006D0622
2006/622/WE: Decyzja Komisji z dnia 21 grudnia 2005 r. uznającej koncentrację za zgodną ze wspólnym rynkiem oraz z
funkcjonowaniem Porozumienia EOG (Sprawa COMP/M.3696 –
E.ON/MOL) (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 5593)
(Tekst mający znaczenie dla EOG)
(Dz.U. L 253z 16.9.2006, str. 20—28)
32006D0896(01)
2006/896/WE: Decyzja Komisji z dnia 26 października 2004 r.
uznająca koncentrację za zgodną ze wspólnym rynkiem i zasadami
funkcjonowania Porozumienia EOG (sprawa COMP/M.3436 –
Continental/Phoenix) (notyfikowana jako dokument nr C(2004)
4219) (Tekst mający znaczenie dla EOG)
(Dz.U. L 353z 13.12.2006, str. 7—11)
32006D0899
2006/899/WE: Decyzja Komisji z dnia 13 lipca 2005 r. uznająca
koncentrację za zgodną ze wspólnym rynkiem oraz z
funkcjonowaniem Porozumienia EOG (sprawa COMP/M.3653 –
Siemens/VA Tech) (notyfikowana jako dokument nr C(2005)
2676) (Tekst mający znaczenie dla EOG)
(Dz.U. L 353z 13.12.2006, str. 19—35)
(Dz.U. L 218z 23.8.2005, str. 6—12)
43
Wykaz aktów prawnych Unii Europejskiej w wersji skonsolidowanej
POLITYKA KONKURENCJI
1.12.2014
PL
08.40 Koncentracja
32007D0161
2007/161/WE: Decyzja Komisji z dnia 10 sierpnia 2006 r. uznająca koncentrację za zgodną ze wspólnym rynkiem oraz z
funkcjonowaniem Porozumienia EOG (Sprawa nr COMP/M.4094
– Ineos/BP Dormagen) (notyfikowana jako dokument nr C(2006)
3592) (Tekst mający znaczenie dla EOG)
32007D0595
2007/595/WE: Decyzja Komisji z dnia 22 maja 2007 r. uznająca
koncentrację za zgodną ze wspólnym rynkiem oraz z
funkcjonowaniem Porozumienia EOG (Sprawa COMP/M.4404 –
UNIVERSAL/BMG MUSIC PUBLISHING) (notyfikowana jako
dokument nr C(2007) 2160)
(Dz.U. L 69z 9.3.2007, str. 40—44)
(Dz.U. L 230z 1.9.2007, str. 12—14)
32007D0163
2007/163/WE: Decyzja Komisji z dnia 10 lipca 2006 r. uznająca
koncentrację za zgodną ze wspólnym rynkiem oraz z
funkcjonowaniem Porozumienia EOG (Sprawa COMP/M.4000 –
INCO/Falconbridge) (notyfikowana jako dokument nr C(2006)
3052)( Tekst mający znaczenie dla EOG).
32007D0687
2007/687/WE: Decyzja Komisji z dnia 18 sierpnia 2006 r. uznająca koncentrację za zgodną ze wspólnym rynkiem oraz
funkcjonowaniem Porozumienia EOG (Sprawa nr: COMP/M.3848
– Sea-Invest/EMO-EKOM) (notyfikowana jako dokument nr
C(2006) 3710) (Tekst mający znaczenie dla EOG)
(Dz.U. L 72z 13.3.2007, str. 18—23)
(Dz.U. L 282z 26.10.2007, str. 47—51)
32007D0164
2007/164/WE: Decyzja Komisji z dnia 19 lipca 2006 r.
stwierdzająca zgodność koncentracji ze wspólnym rynkiem i z
funkcjonowaniem Porozumienia EOG (Sprawa nr COMP/M.3796
– OMYA/J.M. HUBER PCC) (notyfikowana jako dokument nr
C(2006) 3163)( Tekst mający znaczenie dla EOG).
32007D0781
2007/781/WE: Decyzja Komisji z dnia 21 sierpnia 2007 r. uznająca koncentrację za zgodną ze wspólnym rynkiem oraz z
funkcjonowaniem Porozumienia EOG (Sprawa COMP/M.4523 –
Travelport/Worldspan) (notyfikowana jako dokument nr C(2007)
3938) (Tekst mający znaczenie dla EOG )
(Dz.U. L 72z 13.3.2007, str. 24—28)
(Dz.U. L 314z 1.12.2007, str. 21—28)
32007D0193
2007/193/WE: Decyzja Komisji z dnia 26 kwietnia 2006 r. uznająca koncentrację za zgodną ze wspólnym rynkiem i zasadami
funkcjonowania Porozumienia EOG (Sprawa nr COMP/M.3916
– T-Mobile Austria/tele.ring) (notyfikowana jako dokument nr
C(2006) 1695)
32007D0783
2007/783/WE: Decyzja Komisji z dnia 29 października 2006 r.
uznająca koncentrację za zgodną ze wspólnym rynkiem i
funkcjonowaniem Porozumienia EOG (Sprawa COMP/M.3975 –
Cargill/Degussa) (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 1034)
(Tekst mający znaczenie dla EOG)
(Dz.U. L 88z 29.3.2007, str. 44—46)
(Dz.U. L 316z 4.12.2007, str. 53—56)
32007D0194
2007/194/WE: Decyzja Komisji z dnia 14 listopada 2006 r. uznająca koncentrację za zgodną ze wspólnym rynkiem oraz z
funkcjonowaniem Porozumienia EOG (Sprawa nr COMP/M.4180
– Gaz de France/Suez) (notyfikowana jako dokument nr C(2006)
5419)
32007D0784
2007/784/WE: Decyzja Komisji z dnia 18 lipca 2007 r. uznająca
koncentrację przedsiębiorstw za zgodną ze wspólnym rynkiem i
z funkcjonowaniem Porozumienia EOG (Sprawa COMP/M.4504
– SFR/Télé 2 France) (notyfikowana jako dokument nr C(2007)
3443) (Tekst mający znaczenie dla EOG)
(Dz.U. L 88z 29.3.2007, str. 47—50)
(Dz.U. L 316z 4.12.2007, str. 57—61)
32007D0353
2007/353/WE: Decyzja Komisji z dnia 14 marca 2006 r. uznająca
koncentrację za zgodną ze wspólnym rynkiem oraz z
funkcjonowaniem Porozumienia EOG (Sprawa COMP/M.3868 –
DONG/Elsam/Energi E2) (notyfikowana jako dokument nr C(2006)
793)( Tekst mający znaczenie dla EOG).
(Dz.U. L 133z 25.5.2007, str. 24—36)
32007D0403
2007/403/WE: Decyzja Komisji z dnia 20 grudnia 2006 r. uznająca
koncentrację za zgodną ze wspólnym rynkiem oraz z
funkcjonowaniem porozumienia EOG (Sprawa nr COMP/M.4215
– Glatfelter/Crompton Assets) (notyfikowana jako dokument nr
C(2006) 6764) (Tekst mający znaczenie dla EOG)
(Dz.U. L 151z 13.6.2007, str. 41—44)
44
1.12.2014
Wykaz aktów prawnych Unii Europejskiej w wersji skonsolidowanej
POLITYKA KONKURENCJI
PL
08.50 Stosowanie reguł konkurencji do przedsiębiorstw publicznych
08.50 Stosowanie reguł konkurencji do
przedsiębiorstw publicznych
31985D0276
85/276/EEC: Commission Decision of 24 April 1985 concerning
the insurance in Greece of public property and loans granted by
Greek State-owned banks (Only the Greek text is authentic) /* Brak
wersji polskiej */
(Dz.U. L 152z 11.6.1985, str. 25—26)
31987D0359
87/359/EEC: Commission Decision of 22 June 1987 concerning
reductions in air and sea transport fares available only to Spanish
nationals resident in the Canary Islands and the Balearic Islands
(Only the Spanish text is authentic) /* Brak wersji polskiej */
(Dz.U. L 194z 15.7.1987, str. 28—29)
31990D0456
90/456/EEC: Commission Decision of 1 August 1990 concerning
the provision in Spain of international express courier services
(Only the Spanish text is authentic) /* Brak wersji polskiej */
(Dz.U. L 233z 28.8.1990, str. 19—23)
31994D0119
94/119/EC: Commission Decision of 21 December 1993 concerning a refusal to grant access to the facilities of the port of Rødby
(Denmark) (Only the Danish text is authentic) /* Brak wersji polskiej
*/
(Dz.U. L 55z 26.2.1994, str. 52—57)
31995D0364
95/364/EC: Commission Decision of 28 June 1995 relating to a
proceeding pursuant to Article 90 (3) of the Treaty (Only the Dutch
and French texts are authentic) (Text with EEA relevance) /* Brak
wersji polskiej */
(Dz.U. L 216z 12.9.1995, str. 8—14)
31995D0489
95/489/EC: Commission Decision of 4 October 1995 concerning
the conditions imposed on the second operator of GSM radiotelephony services in Italy (Only the Italian text is authentic) /* Brak
wersji polskiej */
(Dz.U. L 280z 23.11.1995, str. 49—57)
31997D0114
97/114/EC: Commission Decision of 27 November 1996 concerning the additional implementation periods requested by Ireland
for the implementation of Commission Directives 90/388/EEC
and 96/2/EC as regards full competition in the telecommunications
markets (Only the English text is authentic) (Text with EEA relevance) /* Brak wersji polskiej */
(Dz.U. L 41z 12.2.1997, str. 8—21)
31997D0181
97/181/EC: Commission Decision of 18 December 1996 concerning the conditions imposed on the second operator of GSM radiotelephony services in Spain (Only the Spanish text is authentic)
/* Brak wersji polskiej */
(Dz.U. L 76z 18.3.1997, str. 19—29)
31997D0310
97/310/EC: Commission Decision of 12 February 1997 concerning
the granting of additional implementation periods to Portugal for
the implementation of Commission Directives 90/388/EEC and
96/2/EC as regards full competition in the telecommunications
markets (Only the Portuguese text is authentic) (Text with EEA
relevance) /* Brak wersji polskiej */
(Dz.U. L 133z 24.5.1997, str. 19—35)
31997D0603
97/603/EC: Commission Decision of 10 June 1997 concerning
the granting of additional implementation periods to Spain for the
implementation of Commission Directive 90/388/EEC as regards
full competition in the telecommunications markets (Only the
Spanish text is authentic) (Text with EEA relevance) /* Brak wersji
polskiej */
(Dz.U. L 243z 5.9.1997, str. 48—55)
31997D0606
97/606/EC: Commission Decision of 26 June 1997 pursuant to
Article 90 (3) of the EC Treaty on the exclusive right to broadcast
television advertising in Flanders (Only the French and Dutch texts
are authentic) (Text with EEA relevance) /* Brak wersji polskiej */
(Dz.U. L 244z 6.9.1997, str. 18—25)
31997D0607
97/607/EC: Commission Decision of 18 June 1997 concerning
the granting of additional implementation periods to Greece for
the implementation of Directive 90/388/EEC as regards full competition in the telecommunications markets (Only the Greek text
is authentic) (Text with EEA relevance) /* Brak wersji polskiej */
(Dz.U. L 245z 9.9.1997, str. 6—19)
31997D0744
97/744/EC: Commission Decision of 21 October 1997 pursuant
to Article 90 (3) of the EC Treaty on the provisions of Italian ports
legislation relating to employment (Only the Italian text is authentic) (Text with EEA relevance) /* Brak wersji polskiej */
(Dz.U. L 301z 5.11.1997, str. 17—26)
31997D0745
97/745/EC: Commission Decision of 21 October 1997 relating
to a proceeding pursuant to Article 90 (3) of the EC Treaty regarding the tariffs for piloting in the Port of Genoa (Only the Italian
text is authentic) (Text with EEA relevance) /* Brak wersji polskiej
*/
(Dz.U. L 301z 5.11.1997, str. 27—35)
45
Wykaz aktów prawnych Unii Europejskiej w wersji skonsolidowanej
POLITYKA KONKURENCJI
08.50 Stosowanie reguł konkurencji do przedsiębiorstw publicznych
31999D0199
1999/199/EC: Commission Decision of 10 February 1999 relating
to a proceeding pursuant to Article 90 of the Treaty (Case No
IV/35.703 - Portuguese airports) (notified under document number
C(1999) 243) (Only the Portuguese text is authentic) (Text with
EEA relevance) /* Brak wersji polskiej */
(Dz.U. L 69z 16.3.1999, str. 31—39)
32000D0521
2000/521/EC: Commission Decision of 26 July 2000 relating to
a proceeding pursuant to Article 86(3) of the EC Treaty (notified
under document number C(2000) 2267) (Text with EEA relevance)
(Only the Spanish text is authentic) /* Brak wersji polskiej */
(Dz.U. L 208z 18.8.2000, str. 36—46)
32002D0344
2002/344/EC: Commission Decision of 23 October 2001 on the
lack of exhaustive and independent scrutiny of the scales of charges
and technical conditions applied by La Poste to mail preparation
firms for access to its reserved services (Text with EEA relevance.)(notified under document number C(2001) 3186) /* Brak
wersji polskiej */
(Dz.U. L 120z 7.5.2002, str. 19—37)
32002L0077
Dyrektywa Komisji 2002/77/WE z dnia 16 września 2002 r.
w sprawie konkurencji na rynkach sieci i usług łączności elektronicznejTekst mający znaczenie dla EOG.
(Dz.U. L 249z 17.9.2002, str. 21—26) (Wyd. specj. -08 T.02 , str. 178)
32006L0111
Dyrektywa Komisji 2006/111/WE z dnia 16 listopada 2006 r. w
sprawie przejrzystości stosunków finansowych między państwami
członkowskimi a przedsiębiorstwami publicznymi, a także w
sprawie przejrzystości finansowej wewnątrz określonych przedsiębiorstw (Wersja skodyfikowana) (Tekst mający znaczenie dla
EOG)
(Dz.U. L 318z 17.11.2006, str. 17—25)
Poprawione przez 32006L0111R(01)
46
1.12.2014
PL
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising