Gebruiksaanwijzing Magnetron ZKG44500X

nl
ow
D
m
fro
Gebruiksaanwijzing
d
de
oa
NL
w
w
w
an
.v
de
Magnetron
e
.b
re
or
nb
ZKG44500X
d
de
oa
Gebruik van de accessoires _ _ _ _ _ _ _ _ _
Extra functies _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Nuttige aanwijzingen en tips _ _ _ _ _ _ _ _
Onderhoud en reiniging _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Problemen oplossen _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Technische gegevens _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Milieubescherming _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
m
fro
w
w
w
an
.v
13
14
14
20
21
22
22
de
Veiligheidsinformatie
Lees zorgvuldig de meegeleverde instructies voor installatie en gebruik van het apparaat. De fabrikant is niet verantwoordelijk voor letsel en schade veroorzaakt door een foutieve installatie. Bewaar de instructies van het apparaat voor toekomstig gebruik.
Veiligheid van kinderen en kwetsbare mensen
Waarschuwing! Gevaar voor verstikking, letsel of permanente
invaliditeit.
• Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder en door mensen met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke vermogens of een gebrek aan ervaring en kennis, indien
zij onder toezicht staan van een volwassene of van iemand die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
• Laat kinderen niet met het apparaat spelen.
• Houd alle verpakkingsmaterialen uit de buurt van kinderen.
• Houd kinderen en huisdieren uit de buurt van het apparaat als het
in werking is of afkoelt. Het apparaat is heet.
• Als het apparaat is uitgerust met een kinderbeveiliging, raden wij
aan dit te activeren.
• Reiniging en onderhoud mag niet worden uitgevoerd door kinderen zonder toezicht.
• Houd het apparaat en de snoeren buiten het bereik van kinderen
jonger dan 8 jaar.
2
www.zanussi.com
e
Wijzigingen voorbehouden.
.b
re
or
nb
Veiligheidsinformatie _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2
Veiligheidsvoorschriften _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 4
Beschrijving van het product _ _ _ _ _ _ _ _ _ 7
Voor het eerste gebruik _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 7
Dagelijks gebruik _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 8
Magnetronstand _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 9
Klokfuncties _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 12
nl
ow
D
Inhoud
nl
ow
D
d
de
oa
Algemene veiligheid
m
fro
• Alleen een erkende installatietechnicus mag het apparaat installeren en de kabel vervangen.
• Van binnen wordt het apparaat heet als het in werking is. Raak de
verwarmingselementen in het apparaat niet aan. Gebruik altijd
ovenhandschoenen om accessoires of kookgerei te plaatsen of
verwijderen.
• Gebruik geen stoomreiniger om het apparaat schoon te maken.
• Zet de stroomtoevoer uit alvorens onderhoud te plegen.
• Als de deur, scharnieren/handgrepen of deurafdichtingen zijn beschadigd, mag het apparaat niet worden gebruikt tot hij is gerepareerd door een vakkundig persoon.
• Alleen een vakkundig persoon kan onderhouds- of reparatiewerkzaamheden uitvoeren waarvoor de afdekking moet worden verwijderd die beschermd tegen blootstelling aan magnetronenergie.
• Verwarm geen vloeistoffen of andere levensmiddelen in afgesloten
houders. Deze kunnen dan ontploffen.
• Gebruik alleen hulpstukken die geschikt zijn voor gebruik in de
magnetron.
• Let bij het opwarmen van voedsel in plastic of papieren houders
op het apparaat vanwege de mogelijkheid tot zelfontbranding.
• Het apparaat is bedoeld voor het opwarmen van voedsel en dranken. Het drogen van levensmiddelen of kleding en het opwarmen
van warmhoudpads, slippers, sponzen, vochtige doekjes en dergelijke kan leiden tot letsel, zelfontbranding of brand.
• Als rook wordt waargenomen, zet dan het apparaat uit of trek de
stekker uit het stopcontact en houd de deur gesloten om vlammen
te doven
• Het in de magnetron opwarmen van dranken kan ertoe leiden dat
het langer duurt voordat het kookpunt wordt bereikt. Pas op als u
de houder uit de magnetron haalt.
w
w
w
an
.v
de
e
3
.b
re
or
nb
www.zanussi.com
nl
ow
D
d
de
oa
m
fro
• De inhoud van melkflesjes en potjes babyvoeding moet worden
geroerd of geschud en de temperatuur moet voor consumptie
worden gecontroleerd om brandwonden te voorkomen.
• Eieren in de schaal en hele hardgekookte eieren mogen niet in het
apparaat worden opgewarmd omdat ze dan kunnen ontploffen,
zelfs nadat de magnetronverwarming is beëindigd.
• Het apparaat moet regelmatig worden gereinigd en voedselresten
dienen te worden verwijderd.
• Het niet schoonhouden van het apparaat kan leiden tot beschadigingen aan het oppervlak hetgeen weer een negatief effect kan
hebben op de levensduur van het apparaat wat weer kan leiden tot
een gevaarlijke situatie.
• Gebruik nooit agressieve reinigingsmiddelen of scherpe metalen
schrapers om de glazen deur schoon te maken, deze kunnen krassen veroorzaken op het oppervlak, waardoor het glas zou kunnen
breken.
• Om de inschuifrailen te verwijderen trekt u eerst de voorkant van
de inschuifrail en dan de achterkant uit de zijwanden. Installeer de
inschuifrail in de omgekeerde volgorde.
• Als de voedingskabel beschadigd is, moet de fabrikant, een erkende serviceverlener of een gekwalificeerd persoon deze vervangen
teneinde gevaarlijke situaties te voorkomen.
• Zorg ervoor dat het apparaat is uitgeschakeld voordat u de lamp
vervangt om elektrische schokken te voorkomen.
w
w
w
an
.v
de
• Verwijder alle verpakkingsmaterialen.
• Installeer en gebruik geen beschadigd apparaat.
4
www.zanussi.com
e
Waarschuwing! Alleen een erkende
installatietechnicus mag het apparaat
installeren.
• Volg de installatie-instructies op die zijn meegeleverd met het apparaat.
• Wees voorzichtig met het verplaatsen van het
apparaat, het is zwaar. Draag altijd veiligheidshandschoenen.
• Trek het apparaat nooit aan de handgreep
van zijn plaats.
• Houd de minimumafstand naar andere apparaten en units in acht.
.b
Montage
re
or
nb
Veiligheidsvoorschriften
nl
ow
D
w
Gebruik
w
w
an
.v
Waarschuwing! Gevaar op letsel,
brandwonden, elektrische schokken of een
explosie.
de
Waarschuwing! Risico op schade aan
het apparaat.
• Om schade of verkleuring van het emaille te
voorkomen:
– zet geen kookgerei of andere voorwerpen
direct op de bodem van het apparaat.
- leg geen aluminiumfolie op de bodem van
het apparaat.
5
e
• Gebruik dit apparaat in een huishoudelijke
omgeving.
• De specificatie van het apparaat mag niet
worden veranderd.
• Zorg ervoor dat de ventilatieopeningen niet
geblokkeerd zijn.
• Laat het apparaat tijdens het gebruik niet onbeheerd achter.
• Schakel het apparaat telkens na gebruik uit.
• Wees voorzichtig met het openen van de
deur van het apparaat als het apparaat aan
staat. Er kan hete lucht ontsnappen.
• Bedien het apparaat niet met natte handen of
als het contact maakt met water.
• Oefen geen kracht uit op een geopende deur.
• Het apparaat mag niet worden gebruikt als
werkblad of aanrecht.
• Houd de deur van het apparaat altijd dicht als
het apparaat in werking is.
• Open de deur van het apparaat voorzichtig.
Als u alcoholische toevoegingen gebruikt, kan
er alcohol-luchtmengsel ontstaan.
• Houd vonken of open vlammen uit de buurt
van het apparaat bij het openen van de deur.
• Plaats geen ontvlambare producten of items
die vochtig zijn door ontvlambare producten
in, bij of op het apparaat.
.b
re
or
nb
• Alle elektrische aansluitingen moeten door
een gediplomeerd elektromonteur worden
gemaakt.
• Dit apparaat moet worden aangesloten op
een geaard stopcontact.
• Controleer of de elektrische informatie op het
typeplaatje overeenkomt met de stroomvoorziening. Zo niet, neem dan contact op met
een elektromonteur.
• Gebruik altijd een correct geïnstalleerd,
schokbestendig stopcontact.
• Gebruik geen meerwegstekkers en verlengsnoeren.
• Zorg dat u de hoofdstekker en kabel niet beschadigt. Neem contact op met de serviceafdeling of een elektromonteur om een beschadigde hoofdkabel te vervangen.
• Laat de stroomkabel niet in aanraking komen
met de deur van het apparaat, met name niet
als deze heet is.
• De schokbescherming van delen onder
stroom en geïsoleerde delen moet op zo'n
manier worden bevestigd dat het niet zonder
gereedschap kan worden verplaatst.
• Steek de stekker pas in het stopcontact als
de installatie is voltooid. Zorg ervoor dat het
netsnoer na installatie bereikbaar is.
• Sluit de stroomstekker niet aan op een losse
stroomaansluiting.
• Trek niet aan het netsnoer om het apparaat
los te koppelen. Trek altijd aan de stekker.
• Gebruik alleen de juiste isolatie-apparaten:
stroomonderbrekers, zekeringen (schroefzekeringen moeten uit de houder worden verwijderd), aardlekschakelaars en contactgevers.
• De elektrische installatie moet een isolatieapparaat bevatten waardoor het apparaat vollewww.zanussi.com
m
Waarschuwing! Gevaar voor brand en
elektrische schokken.
dig van het lichtnet afgesloten kan worden.
Het isolatieapparaat moet een contactopening hebben met een minimale breedte van 3
mm.
fro
Aansluiting op het elektriciteitsnet
d
de
oa
• Zorg ervoor dat het apparaat onder en naast
veilige installaties wordt geïnstalleerd.
• De zijkanten van het apparaat moeten naast
apparaten of units staan van dezelfde hoogte.
nl
ow
D
w
w
an
.v
de
Verwijdering
Waarschuwing! Gevaar voor letsel of
verstikking.
• Haal de stekker uit het stopcontact.
• Snijd het netsnoer van het apparaat af en
gooi dit weg.
• Verwijder de deurgreep om te voorkomen dat
kinderen en huisdieren opgesloten raken in
het apparaat.
www.zanussi.com
e
• Voordat u het lampje vervangt, dient u de
stekker van het apparaat uit het stopcontact
te halen.
• Gebruik alleen lampjes met dezelfde specificaties.
.b
Waarschuwing! Gevaar voor elektrische
schokken!
re
Binnenverlichting
• De gloeilampen of halogeenlampen in dit apparaat zijn uitsluitend bedoeld voor gebruik in
huishoudelijke apparaten. Gebruik deze niet
voor andere doeleinden.
or
nb
6
w
• Schakel het apparaat uit en trek de stekker uit
het stopcontact voordat u onderhoudshandelingen verricht.
• Zorg ervoor dat het apparaat is afgekoeld. Er
bestaat een risico dat de glasplaten kunnen
breken.
• Vervang direct de glazen deurpanelen als deze beschadigd zijn. Neem contact op met de
service-afdeling.
• Reinig het apparaat regelmatig om te voorkomen dat het materiaal van het oppervlak achteruitgaat.
• Resterend vet of voedsel in het apparaat kan
brand veroorzaken.
m
Waarschuwing! Gevaar voor letsel, brand
en schade aan het apparaat.
• Maak het apparaat schoon met een vochtige,
zachte doek. Gebruik alleen neutrale schoonmaakmiddelen.
• Raadpleeg als u een ovenspray gebruikt eerst
de aanwijzingen op de verpakking.
• Reinig niet het katalytisch email (indien van
toepassing) met een schoonmaakmiddel.
fro
Onderhoud en reiniging
d
de
oa
- Plaats geen water direct in het hete apparaat.
- Haal vochtige schotels en eten uit het apparaat als u klaar bent met koken.
- Wees voorzichtig bij het verwijderen of bevestigen van accessoires.
• Verkleuring van het email heeft geen ongewenst effect op de werking van het apparaat.
Dit is geen defect dat geldt voor het recht op
garantie.
• Gebruik een diepe braadpan voor vochtige
taarten. Fruitsappen kunnen permanente vlekken maken.
nl
ow
D
d
de
oa
Beschrijving van het product
1 Bedieningspaneel
2 Stroomlampje/symbool/indicatielampje
5 6
e
.b
re
10
5 Temperatuurlampje/magnetronvermogenlampje/symbool/indicatielampje
6 Temperatuurknop / magnetronvermogen
or
1
nb
2
de
3
an
4
11
3 Knop voor ovenfuncties
4 Elektronische tijdschakelklok
.v
7
8
9
w
w
w
4
m
2 3
fro
1
7 Magnetrongenerator
8 Grill
9 Lampje
10 Rekframe, verwijderbaar
11 Rekstanden
Accessoires
• Bakrooster
Voor kookgerei, bak- en braadvormen.
Voor het eerste gebruik
Waarschuwing! Zie de
veiligheidshoofdstukken .
2.
om te bevestigen (alleen nodig
Druk op
voor de eerste instelling. Later wordt de
nieuwe tijd automatisch opgeslagen na 5
seconden).
en het ingestelde
Het display toont
uur. "00" knippert.
3.
of op
Druk op
ten in te stellen.
4.
om te bevestigen (alleen nodig
Druk op
voor de eerste instelling. Later wordt de
nieuwe tijd automatisch opgeslagen na 5
seconden).
Het display Temperatuur/Tijd geeft de nieuwe tijd weer.
Eerste reiniging
• Verwijder alle onderdelen van het apparaat.
• Reinig het apparaat voor het eerste gebruik.
Belangrijk! Zie het hoofdstuk "Onderhoud en
reiniging".
Tijd instellen
Na de eerste aansluiting op het elektriciteitsnet,
blijven alle symbolen op het display enkele seconden branden. In de volgende seconden
toont het display de softwareversie.
Nadat de softwareversie is verdwenen, toont het
en "12:00". "12" knippert.
display
1. Druk op
of op
om het huidige uur in
te stellen.
www.zanussi.com
om de huidige minu-
De dagtijd wijzigen
U kunt de dagtijd alleen wijzigen als de oven is
uitgeschakeld.
7
nl
ow
D
d
de
oa
"De tijd instellen" uit om de nieuwe tijd in te
stellen.
fro
Druk op
. De ingestelde tijd en het symbool
knipperen op het display. Voer de procedure
m
Dagelijks gebruik
w
w
w
Draai, om het apparaat uit te schakelen, de
functieknop van de oven op de uitstand
("0") .
an
.v
5.
Waarschuwing! Zie de
veiligheidshoofdstukken .
de
Ovenfunctie
Applicatie
Binnenverlichting
Het lampje activeren zonder een bereidingsfunctie.
Magnetron
Creëert de warmte direct in het eten. Gebruik de magnetron voor
het verwarmen van kant-en-klare maaltijden en drankjes, het ontdooien van vlees of fruit en het bereiden van groenten en vis.
Magnetron + grill
Bij magnetron + grill worden de magnetron- en grillfuncties op
verschillende momenten en bij verschillend vermogen gecombineerd (zie de tabel voor vermogeninstelling). Gebruik magentron
+ grill om bepaald voedsel krokant te houden.
Display
A
G
8
F
B
E
C
D
A) Timer
B) Opwarmen en restwarmte-indicatie
C) Waterreservoir (alleen geselecteerde modellen)
D) Vleesthermometer (alleen geselecteerde
modellen)
E) Deurslot (alleen geselecteerde modellen)
F) Uren/minuten
G) Klokfuncties
www.zanussi.com
e
Magnetronfuncties
.b
Knopsymbool, indicatielampje of
lampje (afhankelijk van het model zie productbeschrijving):
• Het indicatielampje gaat aan wanneer de
oven opwarmt.
• Het lampje gaat aan als het apparaat in
werking is.
• Het symbool geeft aan of de knop de
kookzones, de ovenfuncties of de temperatuur bedient.
re
or
nb
Het apparaat aan- en uitzetten
1. Verdraai de functieknop om een magne/
.
tronfunctie te selecteren
Hiermee wordt het apparaat automatisch
geactiveerd met de standaardinstellingen.
2. Verdraai de instelknop
om het vermogen te wijzigen.
3. Druk op
om de klokfuncties te selecteren.
4. Verdraai de instelknop
om de timerinstellingen te wijzigen.
nl
ow
D
d
de
oa
Toetsen
fro
Knop
-functie
Omschrijving
w
w
w
De klokfunctie instellen.
m
KLOK
De MAGNETRON instellen.
Opwarmen / Restwarmte-indicatie
Als u een ovenfunctie inschakelt, gaan de balkéén voor één branden. De
jes op het display
De oventemperatuur of de temperatuur van de
vleesthermometer (indien van toepassing). Alleen
gebruiken indien er een ovenfunctie in werking is.
e
TEMPERATUUR
.b
re
or
nb
MAGNETRON
de
De tijd instellen.
an
MINUS, PLUS
.v
,
balkjes geven aan dat de oventemperatuur toeneemt of afneemt.
Magnetronstand
Magnetron
Informatie over bediening
Algemeen:
• Na het uitschakelen van het apparaat laat u
het voedsel een paar minuten rusten (zie
“magnetrontabellen: rusttijd”).
• Verwijder de verpakking van aluminiumfolie,
metalen bakjes, enz. voordat u het voedsel
bereidt.
Bakken:
• Gebruik de bakplaat of braadpan niet (indien
van toepassing) met de magnetronfunctie.
• Kook het eten zo mogelijk bedekt met materiaal dat geschikt is voor gebruik in de magnetron. Bereid voedsel slechts zonder het te bedekken als u een korst wilt behouden.
• Zorg dat u de gerechten niet te lang kookt,
door het vermogen en de tijd te hoog in te
stellen. Het voedsel kan uitdrogen, verbranden of op sommige plekken hard worden.
• Gebruik het apparaat niet om eieren in hun
schaal en slakken te bereiden, omdat ze kunnen barsten. Bij gebakken eieren, moet u het
eigeel eerst doorprikken.
• Prik eten met 'vel' of 'schil', zoals aardappelen,
tomaten, worstjes, een paar keer met een
www.zanussi.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
vork in voordat u het in de magnetron plaatst,
zodat het eten niet barst.
Voor gekoeld of bevroren eten is een langere
bereidingstijd nodig.
Gerechten met saus moeten van tijd tot tijd
worden geroerd.
Groenten met een stevige structuur, zoals
wortel, doperwten of bloemkool, moeten in
water worden gekookt.
Draai grotere stukken halverwege de bereidingstijd om.
Snij groenten zo mogelijk in stukjes van gelijke grootte.
Gebruik platte, brede schalen of borden.
Gebruik geen kookgerei gemaakt van porselein, keramisch materiaal of aardewerk met
kleine gaatjes, bijv. op handgrepen of ongeglazuurde bodems. Er kan vocht in de openingen komen, waardoor het kookgerei bij
verhitting kan barsten.
De glazen bodem (indien van toepassing) is
een ruimte voor het opwarmen van voedsel of
vloeistoffen. Deze is noodzakelijk voor de
werking van de magnetron.
Om overkoken of spatten te voorkomen, dient
u bij het opwarmen van vloeistoffen altijd het
glazen staafje in het bakje te steken.
9
nl
ow
D
• U kunt een hoger magnetronvermogen gebruiken om fruit en groenten te bereiden zonder ze eerst te ontdooien.
m
fro
Kant-en-klaarmaaltijden:
• Kant-en-klaarmaaltijden in metalen verpakking
of plastic bakjes met metalen afdekking mogen alleen in de magnetron worden ontdooid
of verwarmd, als ze speciaal zijn voorbestemd
voor gebruik in de magnetron.
• U moet de op de verpakking afgedrukte instructies van de fabrikant opvolgen (bijv. metalen afdekking verwijderen en plastic folie
doorprikken).
w
w
w
an
.v
de
www.zanussi.com
e
10
.b
Fruit, groenten ontdooien:
• Ontdooi fruit en groenten, die verder als rauw
bereid worden, nooit volledig in het apparaat.
Laat ze bij kamertemperatuur ontdooien.
re
or
nb
Boter, gebakjes, kwark ontdooien:
• Ontdooi nooit volledig in het apparaat, maar
bij kamertemperatuur. Dit geeft een meer gelijkmatig resultaat. Verwijder metalen of aluminium verpakking of onderdelen volledig voordat u begint te ontdooien.
d
de
oa
Vlees, gevogelte, vis ontdooien:
• Plaats het bevroren, uitgepakte voedsel op
een klein omgekeerd bord met een bakje eronder of op een ontdooirek of plastic zeef,
zodat de dooivloeistof kan weglopen.
• Draai het voedsel halverwege de ontdooitijd
om. Verdeel de stukken zo mogelijk opnieuw
en verwijder de stukken die al zijn ontdooid.
nl
ow
D
d
de
oa
Geschikt kookgerei en materialen
Verwarmen
Bereiden
Grill
m
w
w
w
Ontdooien
Magnetron
fro
Materiaal van de pannen
X
X
Niet-ovenbestendig glas en porselein 1)
X
--
--
--
Glas en glaskeramiek gemaakt van ovenbestendig/vriesbestendig materiaal (bijv. Arcoflam), grillrooster
X
X
X
X
Keramisch materiaal 2), aardewerk 2)
X
X
X
--
Hittebestendig plastic tot 200 °C 3)
X
X
X
--
Karton, papier
X
--
--
--
Huishoudfolie
X
--
--
--
Bakpapier met magnetronveilige afdichting 3)
X
X
X
--
Ovenschotels gemaakt van metaal, d.w.z. email,
gietijzer
--
--
--
X
Bakvormen, zwarte lak of siliconenlaag 3)
--
--
--
X
Bakplaat
--
--
--
X
Braadpannen, bijv. Crostino of Crunch-bord
--
X
X
--
Kant-en-klare maaltijden in de verpakking 3)
X
X
X
X
de
X
an
X
.v
Ovenbestendig glas en porselein (zonder metalen onderdelen, bijv. Pyrex, hittebestendig glas)
e
.b
re
or
nb
1) Zonder zilveren, gouden, platinum of metalen laag/versieringen
2) Zonder quartz of metalen onderdelen, of glas dat metalen bevat
3) U dient de instructies van de fabrikant over de maximum temperaturen na te leven.
X geschikt
-- niet geschikt
Overige zaken om rekening mee te
houden...
• Voedsel heeft verschillende vormen en eigenschappen. Het wordt bereid in verschillende
hoeveelheden. Om deze reden kan de benodigde tijd en het vermogen voor ontdooien,
verwarmen of bereiden variëren. Als grove
richtlijn: dubbele hoeveelheid = bijna
dubbele bereidingstijd.
• De magnetron creëert de warmte direct in het
voedsel. Daarom kunnen niet alle plaatsen te-
www.zanussi.com
gelijkertijd worden verwarmd. U dient de verwarmde schotels te roeren en draaien, in het
bijzonder bij grotere hoeveelheden voedsel.
• De rusttijd wordt in de tabellen gegeven.
Laat het eten rusten, in het apparaat of erbuiten, zodat de warmte gelijkmatiger wordt verdeeld.
• U krijgt betere resultaten met rijst als u een
platte, brede schaal gebruikt.
Voorbeelden van kooktoepassingen voor
de instellingen van het vermogen
De gegevens in de volgende tabel dienen
slechts als richtlijn.
11
nl
ow
D
d
de
oa
Vermogeninstelling
•
•
•
•
Verwarmen van vloeistof
Dichtschroeien aan het begin van het kookproces
Koken van groenten
Smelten van gelatine en boter
• 600 Watt
• 500 Watt
•
•
•
•
Ontdooien en verwarmen van bevroren maaltijden
Een maaltijd op een bord verwarmen
Stoofpot sudderen
Eiergerechten koken
• 400 Watt
• 300 Watt
• 200 Watt
•
•
•
•
•
•
Maaltijden door laten koken
Delicaat voedsel koken
Babyvoeding verwarmen
Rijst laten sudderen
Delicaat voedsel verwarmen
Kaas smelten
• 100 Watt
•
•
•
•
•
Vlees, vis en brood ontdooien
Kaas, room en boter ontdooien
Fruit en cake ontdooien (gebak)
Gistdeeg laten rijzen
Koude gerechten en drankjes verwarmen
m
w
w
w
an
.v
1000 Watt
900 Watt
800 Watt
700 Watt
fro
•
•
•
•
Gebruik
de
BESCHRIJVING
KOOKWEKKER
DAGTIJD
Voor het instellen van een afteltijd. Deze functie heeft geen invloed
op de werking van de oven. U kunt de KOOKWEKKER op elk gewenst moment instellen, ook als het apparaat uit staat.
Met deze functie kunt u de tijd regelen. Zie "De tijd instellen".
DUUR
Instellen hoe lang het apparaat in werking is. Stel eerst een ovenfunctie in voordat u deze functie instelt.
EINDE
Instellen wanneer het apparaat wordt uitgeschakeld. Stel eerst een
ovenfunctie in voordat u deze functie instelt. U kunt Duur en Einde
gelijktijdig instellen om de tijd in te stellen waarop het apparaat moet
worden in- en uitgeschakeld.
Druk herhaaldelijk op
te wijzigen.
om de klokfunctie
om de instellingen van de klokDruk op
functies te bevestigen of wacht 5 seconden voordat de instelling automatisch wordt bevestigd.
12
De DUUR of het EINDE instellen
1. Druk herhaaldelijk op
tot het display
of
toont.
of
knippert op het display.
2. Druk op
of
om de waarden in te stelom te bevestigen.
len en druk op
www.zanussi.com
e
FUNCTIE
.b
SYMBOOL
re
or
nb
Klokfuncties
nl
ow
D
Na 90% van de ingestelde tijd klinkt er een
geluidssignaal.
Druk op een toets om het signaal uit te zetten.
m
w
w
w
Wanneer de ingestelde tijd is verlopen,
klinkt er gedurende twee minuten een geluidssignaal. "00:00" en knipperen op
het display.
Druk op een toets om het signaal uit te zetten.
de
4.
an
.v
Timer met optelfunctie
Gebruik de timer met optelfunctie om bij te houden hoe lang de oven werkt. Deze wordt onmiddellijk ingeschakeld wanneer de oven begint
met opwarmen.
Houd om de timer met optelfunctie te resetten
en
ingedrukt.
U kunt de timer met optelfunctie niet gebruiken als de functie Duur of Einde werken.
Gebruik van de accessoires
Waarschuwing! Zie de
veiligheidshoofdstukken .
Accessoires plaatsen
Bakrooster:
Plaats het rooster tussen de geleidestangen van
de roostersteun en zorg ervoor dat de pootjes
omlaag staan.
www.zanussi.com
• Alle accessoires hebben links en rechts bovenaan kleine inkepingen om de veiligheid te
verhogen. Deze inkepingen zorgen er ook
voor dat ze niet omkantelen.
• Door de verhoogde lijst die om het rooster
loopt, is kookgerei beveiligd tegen wegglijden.
13
e
Als u de KOOKWEKKER instelt als BEREIDINGSDUUR of EINDE lopen, gaat het
symbool aan op het display.
.b
re
or
nb
De KOOKWEKKER instellen
Gebruik de kookwekker om de tijd af te tellen
(maximaal 2 uur 30 minuten). Deze functie heeft
geen invloed op de werking van de oven. U kunt
de KOOKWEKKER op elk gewenst moment instellen, ook als het apparaat uit staat.
1. Druk steeds opnieuw op
tot op het
display verschijnt en "00" knippert.
2. Druk op
of
om de KOOKWEKKER in
te stellen. Eerst wordt de tijd berekend in
minuten en seconden. Als de ingestelde tijd
langer is dan 60 minuten, dan verschijnt het
op het display. Het apparaat
symbool
berekent nu de tijd in uren en minuten.
De KOOKWEKKER start automatisch na
vijf seconden.
fro
drukt terwijl u het uur
Als u op de knop
, gaat het appainstelt voor de DUUR
raat naar de instelling van de functie EINDE
.
3.
d
de
oa
3.
Voor de Duur
stelt u eerst de minuten
stelt u
en dan de uren in, voor Einde
eerst de uren en dan de minuten in.
Er klinkt twee minuten een geluidssignaal
of
symnadat de tijd is afgelopen.
bool- en tijdsinstelling knipperen in het display. De oven stopt.
Druk op een willekeurige knop of open de
deur van de oven om het geluid te stoppen.
nl
ow
D
d
de
oa
Extra functies
fro
4.
Inschakelen/uitschakelen van het
kinderslot:
1. Stel geen ovenfunctie in.
2. Houd
en
gedurende ten minste 2 seconden samen ingedrukt.
3. Er klinkt een geluidsignaal. SAFE gaat aan/
uit (wanneer u het kinderslot inschakelt/uitschakelt) op het display.
U kunt het apparaat uitschakelen als de
toetsblokkering aan is. Als u het apparaat
uit zet, wordt de toetsblokkering uitgeschakeld.
Loc gaat aan op het display als u een schakelaar verdraait of op een knop drukt.
an
.v
de
Koelventilator
Als het apparaat in werking is, wordt de koelventilator automatisch ingeschakeld om de oppervlakken van het apparaat koel te houden. Na
het uitschakelen van het apparaat kan de ventilatie doorgaan totdat het apparaat is afgekoeld.
Automatische uitschakeling
Het toestel schakelt zichzelf na enige tijd uit om
veiligheidsredenen:
• Als een verwarmingsfunctie in werking is.
• Als u de oventemperatuur niet verandert.
Huishoudelijk
Uitschakeltijd instellen
30 °C - 115 °C
12,5 uur
120 °C - 195 °C
8,5 uur
200 °C - 230 °C
5,5 uur
Belangrijk! De automatische uitschakeling
werkt met alle functies, behalve Verlichting,
Bereidingsduur en Einde.
Nuttige aanwijzingen en tips
De temperaturen en baktijden in de tabellen zijn slechts als richtlijn bedoeld. Deze
zijn afhankelijk van de recepten en de kwaliteit
14
en de hoeveelheid van de gebruikte ingrediënten.
www.zanussi.com
e
als
Het display toont de restwarmte-indicatie
het apparaat uit is en de temperatuur in de oven
hoger is dan 40 °C. Gebruik de temperatuurknop om de oventemperatuur te zien.
.b
Restwarmte-indicatie
re
or
nb
Inschakelen/uitschakelen van de
Toetsblokkering:
1. Schakel het apparaat in.
2. Schakel een ovenfunctie of instelling in.
3. Houd
en
gedurende ten minste 2 seconden samen ingedrukt.
w
Toetsblokkering voorkomt dat een ovenfunctie
per ongeluk wordt ingeschakeld. U kunt de
Toetsblokkering alleen inschakelen als het apparaat in werking is.
w
Toetsblokkering
w
SAFE gaat aan op het display als u een
schakelaar verdraait of op een knop drukt.
Er klinkt een geluidsignaal. Loc gaat aan/uit
(wanneer u het Functieslot inschakelt/uitschakelt) op het display.
m
Kinderslot
Het kinderslot voorkomt dat het apparaat per
ongeluk in werking wordt gesteld.
nl
ow
D
d
de
oa
Tips voor de magnetron
fro
Oplossing
U kunt de gegevens over de hoeveelheid voedselbereiding niet vinden.
Zoek naar gelijksoortig eten. Verhoog of verlaag de bereidingstijd aan de hand van deze richtlijn: Een dubbele hoeveelheid = bijna een dubbele bereidingstijdDe helft
van de hoeveelheid = de helft van de bereidingstijd
Het eten is te droog.
Verlaag de bereidingstijd of selecteer een lager magnetronvermogen.
Het eten is nog steeds niet ontdooid, heet of
gekookt nadat de bereidingstijd is verstreken.
Stel een langere bereidingstijd in of selecteer een hoger
magnetronvermogen. Merk op dat grotere gerechten een
langere bereidingstijd nodig hebben.
Als de bereidingstijd is verstreken, is het eten
aan de rand verbrand, maar in het midden nog
steeds niet gaar.
Kies de volgende keer een lager vermogen en een langere
bereidingstijd. Roer vloeistoffen, zoals soep, halverwege.
m
Resultaat
w
w
w
an
.v
de
e
.b
re
or
nb
Bereidingstabel voor de magnetron
Vlees ontdooien
Magnetron
Gerecht
Gewicht
(g)
Vermogen
(Watt)
Tijd (min)
Rusttijd (min)
Opmerkingen
Hele stukken vlees
500
200
10 - 12
10 - 15
Halverwege de bereidingstijd omdraaien
Steak
200
200
3-5
5 - 10
Halverwege de bereidingstijd omdraaien,
ontdooide delen verwijderen
10 - 15
Halverwege de bereidingstijd omdraaien,
ontdooide delen verwijderen
10 - 15
Halverwege de bereidingstijd omdraaien,
ontdooide delen verwijderen
Rusttijd (min)
Opmerkingen
10 - 20
Halverwege de bereidingstijd omdraaien,
ontdooide delen met
aluminiumfolie bedekken
Half-om-half gehakt
Goulash
500
500
200
200
10 - 15
10 - 15
Gevogelte ontdooien
Magnetron
Gerecht
Kip
www.zanussi.com
Gewicht
(g)
1000
Vermogen
(Watt)
200
Tijd (min)
25 - 30
15
nl
ow
D
d
de
oa
Magnetron
Vermogen
(Watt)
Tijd (min)
Rusttijd (min)
Opmerkingen
10 - 15
Halverwege de bereidingstijd omdraaien,
ontdooide delen met
aluminiumfolie bedekken
10 - 15
Halverwege de bereidingstijd omdraaien,
ontdooide delen met
aluminiumfolie bedekken
20 - 30
Halverwege de bereidingstijd omdraaien,
ontdooide delen met
aluminiumfolie bedekken
m
Gewicht
(g)
fro
Gerecht
w
w
w
200
3-5
de
100 - 200
an
.v
Kippenborst
200
45 - 60
Vis ontdooien
Magnetron
Gewicht (g)
Vermogen
(Watt)
Tijd
(min)
Rusttijd
(min)
Opmerkingen
Hele vis
500
100
10 - 15
15 - 20
Halverwege de bereidingstijd omdraaien
Visfilets
500
100
10 - 12
15 - 20
Halverwege de bereidingstijd omdraaien
Gerecht
Worstjes ontdooien
Magnetron
Gerecht
Gesneden worst
Gewicht (g)
Vermogen
(Watt)
Tijd
(min)
Rusttijd
(min)
Opmerkingen
100
100
2-4
20 - 40
Halverwege de bereidingstijd omdraaien
Zuivelproducten ontdooien
Magnetron
Gerecht
Kwark
16
Gewicht (g)
Vermogen
(Watt)
Tijd
(min)
Rusttijd
(min)
Opmerkingen
250
100
10 - 15
25 - 30
Aluminiumdelen verwijderen, halverwege de bereidingstijd omdraaien
www.zanussi.com
e
2000
3-5
.b
eend
200
re
100 - 200
or
nb
Kippenboutjes
nl
ow
D
d
de
oa
Magnetron
Vermogen
(Watt)
Tijd
(min)
Rusttijd
(min)
Opmerkingen
Boter
250
100
3-5
15 - 20
Aluminiumdelen verwijderen, halverwege de bereidingstijd omdraaien
Kaas
250
100
3-5
30 - 60
Aluminiumdelen verwijderen, halverwege de bereidingstijd omdraaien
Room
200
100
7 - 12
20 - 30
Aluminium deksel verwijderen, halverwege de bereidingstijd roeren
m
fro
Gewicht (g)
Gerecht
w
w
w
an
.v
de
Gewicht (g)
Tijd
(min)
Rusttijd
(min)
Opmerkingen
Gistdeeg
1 stuk
100
2-3
15 - 20
Bord halverwege de bereidingstijd omdraaien
Kwarktaart
1 stuk
100
2-4
15 - 20
Bord halverwege de bereidingstijd omdraaien
Cake (gebak)
1 stuk
100
1-2
15 - 20
Bord halverwege de bereidingstijd omdraaien
Droge cake
1 stuk
100
2-4
15 - 20
Bord halverwege de bereidingstijd omdraaien
Vruchtencake
1 stuk
100
1-2
15 - 20
Bord halverwege de bereidingstijd omdraaien
Brood
1000
100
15 - 20
10 - 15
Halverwege de bereidingstijd omdraaien
Gesneden brood
500
100
8 - 12
10 - 15
Halverwege de bereidingstijd omdraaien
4 broodjes
100
5-8
5 - 10
Halverwege de bereidingstijd omdraaien
Gerecht
Broodjes
Fruit ontdooien
Magnetron
Gerecht
Aardbeien
www.zanussi.com
Gewicht (g)
Vermogen
(Watt)
Tijd
(min)
Rusttijd
(min)
Opmerkingen
300
100
8 - 12
10 - 15
Bedekt ontdooien, halverwege de bereidingstijd roeren
17
e
Magnetron
Vermogen
(Watt)
.b
re
or
nb
Cake/gebak ontdooien
nl
ow
D
d
de
oa
Magnetron
Gewicht (g)
Vermogen
(Watt)
Tijd
(min)
Rusttijd
(min)
Opmerkingen
250
100
8 - 10
10 - 15
Bedekt ontdooien, halverwege de bereidingstijd roeren
m
fro
Gerecht
w
w
w
an
.v
de
Pruimen, kersen, frambozen, bramen, abrikozen
re
or
nb
e
.b
Koken/smelten
Magnetron
Gewicht (g)
Vermogen
(Watt)
Tijd
(min)
Rusttijd
(min)
Opmerkingen
Chocolade / chocoladelaagje
150
600
2-3
---
Halverwege de bereidingstijd roeren
Boter
100
200
2-4
---
Halverwege de bereidingstijd roeren
Gerecht
Ontdooien, verwarmen
Magnetron
Gewicht (g)
Vermogen
(Watt)
Tijd
(min)
Rusttijd
(min)
Opmerkingen
Babyvoeding in potjes
200
300
2-3
---
Halverwege de bereidingstijd roeren. Controleer de temperatuur!
Babymelk (fles, 180 ml)
200
1000
0:20 0:40
---
Lepel in de fles steken,
roeren en temperatuur
controleren!
Kant-en-klaargerecht
400 - 500
600
4-6
5
Aluminium afdekking verwijderen, halverwege de
bereidingstijd omdraaien
Bevroren kant-en-klaarmaaltijden
400 - 500
400
14 - 20
5
Aluminium afdekking verwijderen, halverwege de
bereidingstijd omdraaien
Melk
1 kopje, ongeveer 200
ml
1000
1:15 1:45
---
Lepel in het bakje doen
Water
1 kopje, ongeveer 200
ml
1000
1:30 - 2
---
Lepel in het bakje doen
Saus
200 ml
600
1-2
---
Halverwege de bereidingstijd roeren
Soep
300 ml
600
2-4
---
Halverwege de bereidingstijd roeren
Gerecht
18
www.zanussi.com
nl
ow
D
d
de
oa
Bereidingstabel
Rusttijd
(min)
Opmerkingen
w
an
.v
Tijd
(min)
w
Vermogen
(Watt)
w
Gewicht
(g)
m
Gerecht
fro
Magnetron
de
500
500
8 - 10
---
Visfilets
500
500
6-8
---
Afgedekt koken, het bakje
tijdens het bereiden
meerdere malen omdraaien
600
12 - 16
---
Groenten met een korte
bereidingstijd, bevroren1)
500
600
14 - 18
---
Ongeveer 50 ml water
toevoegen, afgedekt bereiden, halverwege de
bereidingstijd roeren
Groenten met een lange
bereidingstijd, vers 1)
500
600
14 - 20
Ongeveer 50 ml water
toevoegen, afgedekt bereiden, halverwege de
bereidingstijd roeren
500
600
18 - 24
---
Ongeveer 50 ml water
toevoegen, afgedekt bereiden, halverwege de
bereidingstijd roeren
Aardappelen in de schil
800 g +
600 ml
1000
5-7
300 W /
15- 20
Bedekt bereiden, halverwege de bereidingstijd
roeren
Rijst
300 g +
600 ml
1000
4-6
---
Bedekt bereiden, halverwege de bereidingstijd
roeren
Groenten met een lange
bereidingstijd, bevroren 1)
1) Alle groenten afgedekt in de container koken. De aangegeven tijden zijn slechts richtlijnen en hangen af van
het type en de kwaliteit van de ingrediënten.
Tabel voor de Combi-functie
(uitsluitend voor bepaalde modellen)
www.zanussi.com
Verwarm de Crostino-schaal voor: 4 minuten op
700 Watt
19
e
500
Ongeveer 50 ml water
toevoegen, afgedekt bereiden, halverwege de
bereidingstijd roeren
.b
Groenten met een korte
bereidingstijd, vers 1)
re
or
nb
Hele vis
Afgedekt koken, het bakje
tijdens het bereiden
meerdere malen omdraaien
nl
ow
D
d
de
oa
Magnetron
(Watt)
Roosterhoogte
Tijd
(min)
Gerecht
Bak-/braadgerechten
Temp.
(°C)
2 halve kippen (
2 x 600 g)
Glazen schotel met zeef
220
300
2
40
Na 20 min. omdraaien, dan 5
min. laten rusten.
gratinaardappelen (1 kg)
Gratinschotel
200
300
2
40
10 min. laten
rusten
Gebraden varkensnek
(1100 g)
Glazen schotel met zeef
200
300
1
70
Regelmatig omdraaien, 10 min.
laten rusten
Crostino-schaal op onderste glasplaat, met deeg max.
5 min. / voorverwarmen op
1000 Watt, 1 x omdraaien
220
400
-
25
Regelmatig omdraaien
Kaastaart, ingevroren
(2 x 70 g)
Crostino-schaal op onderste glasplaat, Max. 4 min. /
voorverwarmen op 700
Watt, 1 x omdraaien
230
200
-
25
Regelmatig omdraaien
Toast met ham
en kaas, ingevroren (2 x 100
g)
Crostino-schaal op onderste glasplaat, Max. 4 min. /
voorverwarmen op 700
Watt, 1 x omdraaien
230
200
-
20
Na 15 min. omdraaien.
Hamburger, ingevroren (2 x 90
g)
Crostino-schaal op onderste glasplaat, Max. 4 min. /
voorverwarmen op 700
Watt, 1 x omdraaien
230
300
-
20
Na 12 min. omdraaien.
Pizza, ingevroren Ø 28 cm
(320 g)
Crostino-schaal op onderste glasplaat, Max. 4 min. /
voorverwarmen op 700
Watt, 1 x omdraaien
230
200
-
15
Regelmatig omdraaien
m
fro
Opmerkingen
w
w
w
an
.v
de
Waarschuwing! Zie de
veiligheidshoofdstukken .
Opmerkingen over schoonmaken:
• Maak de voorkant van het apparaat schoon
met een zachte doek en een warm sopje.
• Gebruik voor metalen oppervlakken een universeel reinigingsmiddel.
20
• Reinig de binnenkant van het apparaat na elk
gebruik. Vuil laat zich dan het makkelijkst verwijderen en kan niet aanbranden.
• Verwijder hardnekkig vuil met een speciale
ovenreiniger.
• Reinig alle accessoires na elk gebruik en laat
ze drogen. Gebruik een zachte doek met
warm water en een schoonmaakmiddel.
www.zanussi.com
e
Onderhoud en reiniging
.b
De aangegeven bereidingstijden en -temperaturen zijn slechts richtlijnen en hangen af van het
type en de kwaliteit van de ingrediënten.
re
or
nb
Appeltaart
nl
ow
D
d
de
oa
• Accessoire met antiaanbaklaag mogen niet
worden schoongemaakt met een agressief
reinigingsmiddel, voorwerpen met scherpe
randen of een afwasautomaat. Dit kan de antiaanbaklaag beschadigen.
Lamp
Inschuifrails
Voordat u het ovenlampje vervangt:
• Schakel het apparaat uit.
• Verwijder de zekeringen in de zekeringenkast,
of schakel de stroomonderbreker uit.
w
w
w
an
.v
de
e
Geleiders voorzichtig naar boven toe uit de
voorste ophanging trekken.
De geleiders bij de voorste ophanging iets
naar binnen zwenken.
Geleiders uit de achterste ophanging trekken.
Let op! Leg een doek op de bodem van
de binnenkant van het apparaat. Dit
voorkomt schade aan het afdekglas en de
ovenruimte.
Gebruik altijd hetzelfde lamptype.
De lamp aan de bovenkant van de
binnenruimte vervangen.
1. Draai het afdekglas van de lamp naar rechts
en verwijder het.
2. Reinig het afdekglas.
3. Vervang de lamp door een geschikte tegen
300 °C hittebestendige ovenlamp.
4. Plaats het afdekglas terug.
De inschuifrails installeren
Om de inschuifrails te installeren, volgt u de
procedure in omgekeerde volgorde.
Problemen oplossen
Waarschuwing! Zie de
veiligheidshoofdstukken .
Storing
Mogelijke oorzaak
Oplossing
Het apparaat wordt niet warm.
Het apparaat is uitgeschakeld.
Schakel het apparaat in.
Het apparaat wordt niet warm.
De klok is niet ingesteld.
Stel de klok in. Zie de paragraaf
"De klok instellen".
Het apparaat wordt niet warm.
De benodigde kookstanden zijn
niet ingesteld.
Zorg ervoor dat de instellingen
correct zijn.
Het apparaat wordt niet warm.
De automatische veiligheidsuitschakeling is actief.
Raadpleeg "Automatische uitschakeling".
www.zanussi.com
.b
2
re
1
or
nb
3
3.
m
U kunt de inschuifrails verwijderen om de zijwanden te reinigen.
2.
fro
Verwijderen van de inschuifrails
1.
Waarschuwing! Er bestaat risico op
elektrische schokken.
De lamp en het afdekglas kunnen heet zijn.
21
nl
ow
D
Mogelijke oorzaak
d
de
oa
Storing
Oplossing
De zekering is doorgebrand.
Controleer of de zekering de oorzaak van de storing is. Als de zekeringen keer op keer doorslaan,
neemt u contact op met een erkende installateur.
Het lampje brandt niet.
Het lampje is stuk.
Vervang het lampje.
Het display toont een foutcode die
niet in deze lijst voorkomt.
Er is een elektrische fout.
• Schakel het apparaat uit via de
huiszekering of de veiligheidsschakelaar in de zekeringkast en
schakel hem dan weer in.
• Neem contact op met de klantenservice wanneer de foutcode
opnieuw wordt weergegeven.
m
fro
Het apparaat wordt niet warm.
w
w
w
an
.v
de
Model (MOD.)
.........................................
Productnummer (PNC)
.........................................
Serienummer (S.N.)
.........................................
Technische gegevens
Spanning
220 - 240 V
Frequentie
50 Hz
Milieubescherming
Recycle de materialen met het symbool .
Gooi de verpakking in een geschikte
verzamelcontainer om het te recyclen.
Help om het milieu en de volksgezondheid te
beschermen en recycle het afval van elektrische
en elektronische apparaten. Gooi apparaten
gemarkeerd met het symbool niet weg met het
huishoudelijk afval. Breng het product naar het
milieustation bij u in de buurt of neem contact
op met de gemeente.
22
Verpakkingsmateriaal
Het verpakkingsmateriaal is milieuvriendelijk en geschikt voor hergebruik Kunststofonderdelen worden aangeduid met internationale afkortingen, zoals PE, PS, etc. Gooi het verpakkingsmateriaal weg in de daarvoor bestemde
containers van uw vuilnisophaaldienst.
www.zanussi.com
e
Wij adviseren u om de gegevens hier te noteren:
.b
zich aan de voorkant van de binnenkant van het
apparaat.
re
or
nb
Als u niet zelf het probleem kunt verhelpen,
neem dan contact op met uw verkoper of de
klantenservice.
De contactgegevens van het servicecentrum
staan op het typeplaatje. Het typeplaatje bevindt
nl
ow
D
d
de
oa
m
fro
w
w
w
an
.v
de
e
.b
re
or
nb
23
www.zanussi.com
d
de
oa
m
fro
w
w
w
an
.v
de
e
.b
re
or
nb
892960900-B-212013
nl
ow
D
www.zanussi.com/shop