Black & Decker | GR3000 | Powerful Solutions TM - Service

Powerful Solutions
TM
Upozornenie !
Určené pre domácich
majstrov.
599111-68 SK
Preložené z pôvodného návodu
www.blackanddecker.eu
GR3000
GR3900
2
3
4
SLOVENČINA
Použitie výrobku
Vaša kosačka na trávu Black & Decker je určená na kosenie trávnika. Toto náradie je určené
len na použitie v domácnosti.
♦
Bezpečnostné pokyny
Varovanie! Pri použití elektrického náradia
napájaného káblom by mali byť vždy dodržiavané základné bezpečnostné pokyny, vrátane
nasledujúcich, aby ste znížili riziko vzniku požiaru, riziko úrazu elektrickým prúdom alebo
iného poranenia a materiálnych škôd.
♦ Pred použitím tohto výrobku si riadne
preštudujte celý návod.
♦ Pred začatím obsluhy sa uistite, či viete,
ako sa výrobok v prípade nebezpečenstva
vypína.
♦ Uschovajte tento návod na prípadné ďalšie použitie.
bo poškodené. Uistite sa, či je upevňovacia matica noža pevne dotiahnutá.
Pred začatím práce skontrolujte, či je
priestor, v ktorom budete kosiť, zbavený
vetvičiek, kameňov, drôtov a iných prekážok.
Prevádzka
♦ Nikdy nepoužívajte tento výrobok s poškodenými alebo chybnými krytmi, alebo bez
bezpečnostných zariadení, napríklad bez
riadne nasadeného zberného vaku.
♦ Zariadenie používajte iba za denného
svetla alebo pri dobrom umelom osvetlení.
♦ Nevystavujte výrobok dažďu. Kosačku
nepoužívajte vo vlhkom prostredí. Pokiaľ
možno, nekoste vlhkú trávu.
♦ Vždy udržujte pevný postoj, najmä pri práci na svahu. Uvedomte si, že čerstvo nakosená tráva je klzká a vlhká. Nepracujte
na príkrych svahoch.
♦ Na svahoch pracujte po vrstevniciach,
nikdy nie smerom hore a dole. Obzvlášť
potom vo svahu dávajte pozor pri zmene
smeru kosenia.
♦ Počas práce postupujte pomaly, nikdy sa
neponáhľajte. Počas práce nepriťahujte
kosačku smerom k sebe ani nekráčajte
pospiatky.
♦ Kosačku spúšťajte podľa pokynov a dbajte
na to, aby vaše chodidlá boli ďaleko z dosahu nožov.
♦ Pri zapínaní kosačku nenakláňajte, okrem
stavu, keď je nutné ju nakloniť na zapnutie. V takom prípade však kosačku nenakláňajte viac, než je nevyhnutne nutné
a zdvíhajte iba tú stranu, ktorá je oproti
operátora. Pred vrátením kosačky na zem
držte obe ruky v pracovnej polohe.
♦ Ak je nutné kosačku pri presune cez iný,
než trávnatý povrch, alebo pri transporte
do miesta, alebo z miesta kosenia nakloniť, vypnite ju a počkajte, až sa rotujúce
nože úplne zastavia.
♦ Nezdvíhajte ani neprenášajte kosačku,
kým sa nože úplne nezastavia.
♦ Ruky i Vaše chodidlá držte ďaleko z dosahu nožov. Zabráňte, aby sa ruky alebo
chodidlá dostali do blízkosti rotujúcich
častí alebo do priestoru pod nimi.
♦ Vždy sa držte mimo oblasti výfukových otvorov.
♦ Pred ponechaním bez dozoru a pred výmenou, čistením alebo kontrolou akých-
Inštruktáž
♦ Pozorne si prečítajte uvedené pokyny.
Buďte oboznámení s obsluhou a správnym používaním náradia.
♦ Nedovoľte používať zariadenie deťom ani
iným osobám, ktoré nie sú oboznámené
s týmito pokynmi. Miestne predpisy môžu
obmedzovať vek osoby používajúcej toto
zariadenie.
♦ Nikdy nepoužívajte zariadenie, ak sa
v jeho blízkosti nachádzajú ľudia, najmä
deti, alebo domáce zvieratá.
♦ Majte na vedomí, že za úrazy a riziká
ohrozujúce ďalšie osoby a ich majetok je
zodpovedná obsluha.
Príprava
♦ Obujte si pevné topánky alebo čižmy, aby
boli vaše chodidlá chránené. S kosačkou
nepracujte, ak ste obutí v otvorených sandáloch alebo ak ste bosí. Nohy si chráňte
dlhými nohavicami.
♦ Pri práci s týmto náradím používajte
ochranné okuliare. Ak sa v okolí tvorí
prach, používajte ochrannú tvárovú alebo
protiprachovú masku. Ak začne byť hluk
nepríjemný, použite ochranné slúchadlá.
♦ Ochrana pred úrazom spôsobeným
elektrickým prúdom. Zabráňte kontaktu
s uzemnenými povrchmi (napr. kovové
zábradlia, stĺpy verejného osvetlenia atď.).
♦ Pred použitím kosačky vizuálne skontrolujte nože, upevňovacie matice nožov
a žaciu zostavu, či nie sú opotrebené ale-
5
♦
♦
♦
koľvek súčastí alebo odstránením nánosov nečistôt kosačku vypnite, odpojte od
elektrickej siete a počkajte, až sa rotujúce
nože úplne zastavia.
Kosačku vypnite a odpojte od elektrickej
siete, ak začne neobvykle vibrovať alebo
ak zachytíte cudzí predmet. Skontrolujte,
či nedošlo k akémukoľvek poškodeniu výrobku.
Dávajte pozor, aby sa prívodný kábel nedostal do blízkosti noža. Stále sledujte polohu prívodného kábla.
Po vypnutí kosačky motor ešte niekoľko
sekúnd beží. Nikdy sa nepokúšajte zastaviť nože silou.
♦
♦
Zaistite, aby bol pri výmene noža použitý
správny typ.
Používajte iba odporúčané náhradné diely
a príslušenstvo spoločnosti Black & Decker.
Ďalšie bezpečnostné pokyny týkajúce sa
kosačiek trávy
♦ Toto zariadenie nie je určené na použitie osobami (vrátane detí) so zníženými
fyzickými, zmyslovými alebo duševnými
schopnosťami, alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, ak týmto osobám nebol stanovený dohľad, alebo ak im neboli
poskytnuté inštrukcie týkajúce sa použitia
prístroja osobou zodpovednou za ich bezpečnosť.
♦ Deti by mali byť pod dozorom, aby sa
s náradím nehrali.
Údržba a uskladnenie
♦ Pred použitím skontrolujte, či sa na výrobku nevyskytujú žiadne poškodené alebo chybné časti. Skontrolujte vychýlenie
a uloženie pohybujúcich sa častí, opotrebenie jednotlivých častí, poškodenie
ochranných krytov a vypínačov a ďalšie
prvky, ktoré môžu ovplyvniť správny chod.
Zaistite, aby bol chod náradia úplne v poriadku a aby náradie správne plnilo funkciu, na ktorú je určené. Nikdy zariadenie
nepoužívajte ak sú ochranné kryty alebo
zábrany poškodené alebo ak nie sú nasadené. Nepoužívajte toto zariadenie, ak
je akákoľvek jeho časť poškodená. Ak nepracuje hlavný vypínač, výrobok nepoužívajte. Poškodené a zničené diely nechajte
opraviť či vymeniť v autorizovanom servisnom stredisku.
♦ Pravidelne kontrolujte prívodný kábel, či
nie je poškodený. Ak je kábel poškodený,
musí sa nechať vymeniť v autorizovanom
servise, aby sa zabránilo akémukoľvek riziku. Pravidelne vykonávajte kontrolu predlžovacieho kábla. Poškodený predlžovací kábel okamžite vymeňte.
♦ Zaistite, aby boli všetky skrutky, matice
a upevňovacie prvky riadne dotiahnuté,
zaistíte tak bezpečný prevádzkový stav
zariadenia.
♦ Kontrolujte, či nie je zberný vak na trávu
opotrebený či poškodený a podľa potreby
ho vymeňte. Nikdy nepoužívajte kosačku
bez zberného vaku.
♦ Ak nie je zariadenie používané, malo by
byť uskladnené na suchom mieste. Zabráňte prístupu detí k uloženému zariadeniu.
Poškodený prívodný kábel musí byť vymenený výrobcom alebo v autorizovanom servise
Black & Decker, aby sa zabránilo spôsobeniu
úrazu.
Bezpečnosť ostatných osôb
♦ Toto zariadenie nie je určené na použitie
osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami, alebo nedostatkom skúseností
a znalostí, ak týmto osobám nebol stanovený dohľad, alebo ak im neboli poskytnuté inštrukcie týkajúce sa použitia
zariadenia osobou zodpovednou za ich
bezpečnosť.
♦ Deti by mali byť pod dozorom, aby sa
s náradím nehrali.
Varovné symboly
Na zariadení je možné nájsť nasledujúce varovné symboly:
Pred začatím obsluhy si riadne
preštudujte tento návod.
Zariadenie nevystavujte dažďu alebo prostrediu s vysokou vlhkosťou.
Sieťovú zástrčku vytiahnite zo sieťovej zásuvky ak je prívodný kábel
poškodený alebo pred údržbou.
6
Zostavenie
Varovanie! Pred montážou sa uistite, či je náradie vypnuté a či je prívodný kábel odpojený
od zásuvky.
Udržujte ostatné osoby v bezpečnej
vzdialenosti.
Montáž spodnej rukoväti (obr. B)
♦ Pred zostavením odstráňte zo spodnej rukoväti (5) skrutky (13).
♦ Konce spodnej rukoväti (5) zasuňte do
zodpovedajúcich otvorov v kosačke.
♦ Rukoväť zasuňte čo najhlbšie.
♦ Rukoväť pomocou skrutiek (13) pripevnite.
Dávajte pozor na ostré nože.
Prívodný kábel držte z dosahu nožov.
Po vypnutí motora sa budú nože
ešte chvíľu otáčať.
Elektrická bezpečnosť
Montáž hornej rukoväti (obr. A)
♦ Pred zostavením sa uistite, či je k hornej
rukoväti uchytené závesné pútko kábla
(22).
♦ Pomocou skrutiek (9), podložiek (10)
a skrutkovacích príchytiek (11) upevnite
spôsobom znázorneným na obrázku diel
spodnej rukoväti (5) k rukoväti hornej (4).
Toto náradie je chránené dvojitou
izoláciou. Preto nie je nutné použitie
uzemňovacieho vodiča. Vždy skontrolujte, či napätie v sieti zodpovedá
napätiu na výkonovom štítku.
♦
♦
Poškodený prívodný kábel musí byť vymenený výrobcom alebo v autorizovanom
servise Black & Decker, aby sa zabránilo
spôsobeniu úrazu.
Elektrická bezpečnosť môže byť ďalej zvýšená použitím prúdového chrániča (RCD)
s vysokou citlivosťou 30 mA.
Zaistenie prívodného kábla motora (obr. C)
Prívodný kábel motora musí byť upevnený pomocou príchytiek.
♦ Jednu príchytku (12) nacvaknite na kábel
vedúci zo spínacej skrinky k motoru. Príchytku upevnite k spodnej rukoväti (5).
♦ Ďalšiu príchytku (12) nacvaknite na kábel
vedúci zo spínacej skrinky k motoru. Príchytku upevnite k hornej rukoväti (4).
Varovanie! Pred pripojením zástrčky do zásuvky elektrickej siete sa uistite, či je prívodný
kábel zaistený pomocou príchytiek (22).
Použitie predlžovacieho kábla
Vždy používajte schválený typ predlžovacieho kábla, ktorý je vhodný pre príkon tohto
náradia (pozrite technické údaje). Predlžovací
kábel musí byť vhodný na vonkajšie použitie
a musí byť tiež tak označený. Môže sa použiť
predlžovací kábel HO5VV-F s dĺžkou až 30 m
a s prierezom vodiča 1,5 mm² bez toho, aby
dochádzalo k výkonovým stratám pri prevádzke náradia.
Pred použitím predlžovací kábel riadne prezrite, či nie je poškodený alebo opotrebovaný. Ak je tento kábel poškodený, vymeňte ho.
V prípade použitia navinovacieho kábla,
odviňte vždy celú jeho dĺžku.
Pripevnenie zberného vaku na trávu (obr. D)
♦ Nadvihnite veko (14) a cez výstupky pretiahnite zberný vak (6).
Iné nebezpečenstvo
Ďalšie riziká môžu nastať pri inom spôsobe
použitia zariadenia, než bol uvedený v priložených bezpečnostných pokynoch. Tieto riziká
môžu vznikať v dôsledku nesprávneho použitia, dlhodobého používania atď.
Napriek dodržiavaniu bezpečnostných opatrení a používaniu ochranných pomôcok sa nedajú tieto riziká úplne vylúčiť. Tieto obsahujú:
♦ Poranenia spôsobené kontaktom s rotujúcimi alebo pohyblivými dielmi výrobku.
♦ Poranenia spôsobené pri výmene akýchkoľvek dielov, nožov alebo príslušenstva.
Popis
1. Spínacia skrinka
2. Uvoľňovacie tlačidlo
3. Hlavný vypínač
4. Horná rukoväť
5. Spodná rukoväť
6. Zberný vak na trávu
7. Kryt motora
8. Prepravné rukoväti
7
♦
♦
♦
Poranenia spôsobené dlhodobým používaním výrobku. Ak akékoľvek náradie
používate dlhší čas, uistite sa, či robíte
pravidelné prestávky.
Poškodenie sluchu.
Ohrozenie zdravia vdychovaním prachových častíc pri práci s náradím (napríklad:
práca s drevom, zvlášť s dubovým, bukovým a MDF.)
♦
Postupujte spôsobom znázorneným na
obr. F.
♦ Postupujte z miesta 1 do miesta 2.
♦ Otočte sa doprava a pokračujte smerom
do miesta 3.
♦ Otočte sa doľava a postupujte smerom
k miestu 4.
♦ Vyššie popísaný postup podľa potreby
opakujte.
Varovanie! Nepracujte v blízkosti prívodného
kábla, ako je znázornené na obr. G.
Použitie
Varovanie! Nechajte zariadenie pracovať jeho
vlastným tempom. Zamedzte preťažovaniu výrobku.
Vysypanie zberného vaku na trávu
♦ Ak vidíte, že z oblasti pod kosačkou začínajú odlietavať kúsky pokosenej trávy, je
potrebné vyprázdniť zberný vak.
Nastavenie výšky strihu (obr. E)
Varovanie! Pred tým, než budete pokračovať,
zariadenie odpojte od elektrickej siete a počkajte, až sa nože úplne zastavia.
♦ Otočením von zo zablokovanej polohy kolieska odistite.
♦ Kolieska nastavte do požadovanej výšky.
♦ Otočením do zablokovanej polohy kolieska opäť zaistite. Uistite sa, či sú všetky
kolesá nastavené do rovnakej výšky.
Varovanie! Nikdy nepoužívajte kosačku bez
zberného vaku.
Presúvanie kosačky (obr. H)
Varovanie! Pred tým, než budete pokračovať,
zariadenie odpojte od elektrickej siete a počkajte, až sa nože úplne zastavia.
♦ Počas použitia je možné zariadenie prenášať uchopením za prepravné rukoväti (8).
Zapnutie a vypnutie
Rady na optimálne použitie
♦ Ak je tráva vyššia ako približne 10 cm, lepší výsledok dosiahnete dvojitým kosením.
Najprv vykonajte kosenie na maximálnu
výšku, potom trávnik pokoste ešte raz so
strednou či nízkou výškou strihu.
♦ Ak chcete dosiahnuť optimálne výsledky,
koste iba suchú trávu.
Zapnutie
♦ Uchopte rukoväť oboma rukami a mierne
ju sklopte smerom dole tak, aby sa predná
časť kosačky nadvihla.
♦ Poistné tlačidlo (2) pridržte stlačené
a hlavný vypínač (3) povytiahnite smerom
k sebe.
♦ Poistné tlačidlo (2) uvoľnite.
♦ Kosačku vráťte do pracovnej polohy.
Údržba
Vaše zariadenie Black&Decker bolo skonštruované tak, aby vám slúžilo dlhý čas s minimálnymi nárokmi na údržbu. Dlhodobá bezproblémová funkcia náradia závisí od jeho riadnej
údržby a pravidelného čistenia.
♦ Zariadenie udržujte čisté a suché.
♦ Pomocou čistého a suchého štetca pravidelne čistite vetracie otvory na náradí.
♦ Pravidelne z kosačky odstraňujte pomocou tupej škrabky zvyšky trávy a nečistoty.
♦ Na čistenie zariadenia používajte iba handričku navlhčenú v jemnom mydlovom roztoku. Zabráňte, aby sa akákoľvek kvapalina dostala do vnútorných častí zariadenia
a nikdy neponárajte žiadnu jeho časť do
kvapaliny. Nepoužívajte žiadne brúsne alebo rozpúšťacie čistiace prostriedky.
Vypnutie
♦ Ak chcete kosačku vypnúť, uvoľnite hlavný vypínač (3).
Varovanie! Nikdy sa nepokúšajte zaistiť hlavný vypínač v polohe zapnuté.
Kosenie (obr. F)
Na dosiahnutie optimálnych výsledkov a zníženie rizika preseknutia prívodného kábla odporúčame kosačku používať spôsobom odporúčaným v tejto časti.
♦ Stočený prívodný kábel položte na trávu
v blízkosti začiatočného miesta (pozícia 1
na obr. F).
♦ Vyššie popísaným spôsobom zapnite kosačku.
8
Údržba noža
♦ Z noža pravidelne odstraňujte zvyšky trávy a nečistoty.
♦ Na začiatku sezóny starostlivo skontrolujte stav noža.
♦ Ak je nôž značne tupý, naostrite ho, alebo
ho vymeňte.
♦ Ak je nôž poškodený alebo opotrebený,
nahraďte ho novým nižšie popísaným spôsobom.
Nie je nič počuť a nôž sa netočí
♦ Skontrolujte, či je prívodný kábel správne
pripevnený.
♦ Skontrolujte poistky v napájacom okruhu.
Ochrana životného prostredia
Triedenie odpadu. Tento prístroj nesmie
byť vyhodený do bežného domového
odpadu.
Akonáhle zistíte, že budete chcieť náradie
vymeniť alebo ak nebudete toto náradie
ďalej používať, nevyhadzujte toto náradie do
domového odpadu. Zlikvidujte tento prístroj
v triedenom odpade.
Výmena noža (obr. I)
♦ Náhradné nože dostanete u Vášho dodávateľa Black & Decker.
- Kat. č. A6244 je možné použiť pri nasledujúcich kosačkách: GR3000, GR3900.
Varovanie! Dodržujte nasledujúce bezpečnostné opatrenia:
♦ Pred tým, než budete pokračovať, zariadenie odpojte od elektrickej siete a počkajte, až sa nože úplne zastavia.
♦ Dávajte pozor, aby ste sa nožom neporanili. Pri manipulácii s nožom používajte
pevné rukavice alebo tkaninu.
♦ Používajte iba predpísané náhradné nože.
♦ Zo žiadneho dôvodu neodstraňujte lopatkové koleso (15).
Triedený odpad umožňuje recykláciu
a opätovné využitie použitých výrobkov
a obalových materiálov. Opätovné
použitie recyklovaných materiálov
pomáha chrániť životné prostredie pred
znečistením a znižuje spotrebu surovín.
Miestne zberne odpadov, recyklačné stanice
alebo predajne Vám poskytnú informácie
o správnej likvidácii elektro odpadov
z domácnosti.
Black & Decker poskytuje službu odberu
a recyklácie výrobkov Black & Decker po
uplynutí doby ich technickej životnosti.
V rámci tejto výhodnej služby vráťte Vaše
náradie ktorejkoľvek autorizovanej servisnej
pobočke Black & Decker, kde bude toto náradie
zhromaždené a s ohľadom na životné prostredie
recyklované.
Výmena noža:
♦ Kosačku prevráťte na bok.
♦ Jednou rukou uchopte nôž (16).
♦ Dodaným kľúčom povoľte a odstráňte maticu (17).
Poznámka: Pri nasadzovaní musí nápis na
noži smerovať k obsluhe.
♦ Vymeňte nôž (16).
♦ Nasaďte späť podložku (ak bola osadená)
a maticu (17).
♦ Maticu pevne dotiahnite.
Adresu Vášho najbližšieho servisného strediska
Black & Decker nájdete v tomto návode.
Prehľad autorizovaných servisných dielní
Black & Decker a rovnako ďalšie informácie
môžete nájsť tiež na internetovej adrese:
www.2helpU.com
Riešenie problémov
Ak Vaše zariadenie nepracuje správne, postupujte podľa ďalej uvedených krokov. Ak nebude porucha odstránená, spojte sa s Vaším
servisným zástupcom Black & Decker.
Varovanie! Pred zostavím odpojte zástrčku
od sieťovej zásuvky.
Technické údaje
Napájacie napätie
Príkon
Otáčky naprázdno
Dĺžka noža
Hmotnosť
Motor pracuje, ale nôž sa neotáča
♦ Odstráňte starostlivo z noža všetko, čo mu
bráni v pohybe.
Vibrácie – ruka/paža
9
V
W
min-1
mm
kg
GR3000
TYP1
230
1000
2900
300
11,4
GR3900
TYP1
230
900
2900
300
11,4
< 2,5 m/s2
ES Vyhlásenie o zhode v rámci EÚ
Záruka
NORMY PRE STROJNÉ ZARIADENIA
NARIADENIE TÝKAJÚCE
SA VONKAJŠIEHO HLUKU
Spoločnosť Black & Decker dôveruje kvalite
svojho vlastného náradia a poskytuje
kupujúcemu mimoriadnu záruku. Táto záruka
je nadštandardná a v žiadnom prípade
nepoškodzuje Vaše zákonné práva. Táto
záruka platí vo všetkých členských štátoch
EÚ a Európskej zóny voľného obchodu EFTA.
09
GR3000, GR3900
Spoločnosť Black & Decker vyhlasuje, že tieto
produkty popisované v technických údajoch
spĺňajú požiadavky nasledujúcich noriem:
98/37/EC (do 28. decembra 2009),
2006/42/EC (od 29. decembra 2009),
EN60335-1, EN60335-2-77
Ak sa na výrobku Black & Decker objavia,
v priebehu 24 mesiacov od zakúpenia,
akékoľvek materiálové či výrobné chyby,
garantujeme, v snahe o minimalizovanie vašich
starostí, bezplatnú výmenu chybných dielcov,
opravu alebo výmenu celého výrobku za nižšie
uvedených podmienok:
♦ Výrobok nebol používaný na obchodné
alebo profesionálne účely a nedochádzalo
k jeho prenájmu.
♦ Výrobok nebol vystavený nesprávnemu
použitiu a nebola zanedbaná jeho
predpísaná údržba.
♦ Výrobok nebol poškodený cudzím
zavinením.
♦ Neboli vykonávané opravy výrobku inými
osobami než pracovníkmi značkového
servisu Black & Decker.
2000/14/EC, kosačka trávy, L ≤ 50 cm, príloha
VI, SNCH, 11, route de Luxembourg L-5230
Sandweiler, Luxembourg úradne stanovený
orgán ID č.: 0499
Úroveň akustického výkonu podľa normy
2000/14/EC (článok 13, príloha III, L ≤ 50cm):
LWA (meraný akustický výkon)
Odchýlka = 3 dB(A)
83.9 dB(A)
LWA (zaručený akustický výkon)
Odchýlka = 3 dB(A)
84 dB(A)
Pri uplatňovaní reklamácie je nutné predajcovi
alebo servisnému stredisku predložiť doklad
o nákupe výrobku. Miesto Vašej najbližšej
autorizovanej servisnej pobočky Black & Decker
sa dozviete na príslušnej adrese uvedenej
na zadnej strane tejto príručky. Zoznam
autorizovaných servisov Black & Decker
a podrobnosti o popredajnom servise nájdete
tiež na internetovej adrese: www.2helpU.com
Tieto výrobky spĺňajú tiež požiadavky smernice 2004/108/EC. Ďalšie informácie Vám poskytne zástupca spoločnosti Black & Decker
na nasledujúcej adrese alebo na adresách,
ktoré sú uvedené na zadnej strane tohto návodu.
Nižšie podpísaná osoba je zodpovedná za
zostavenie technických údajov a vykonáva
toto vyhlásenie v zastúpení spoločnosti
Black & Decker.
Navštívte našu internetovú adresu
www.blackanddecker.co.uk a zaregistrujte
si Váš výrobok Black & Decker. Budete tak
mať neustále prehľad o nových výrobkoch
a špeciálnych ponukách. Ďalšie informácie
o značke Black & Decker a o našom výrobnom
programe získate na internetovej adrese
www.blackanddecker.co.uk
Kevin Hewitt
Viceprezident pre spotrebiteľskú techniku
Black & Decker Europe,
210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
United Kingdom
28-11-2009
10
BLACK & DECKER SLOVAKIA S.R.O.
Stará Vajnorská cesta 8
831 04 Bratislava
Slovenská republika
Tel.:
00421 2 446 38 121,3
Fax: 00421 2 446 38 122
www.blackanddecker.sk
www.dewalt.sk
informacie@blackanddecker.sk
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 33 551 10 63
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
Fax: 00421 33 551 26 24
BAND SERVIS
Južná trieda 17
040 01 Košice
Tel.:
00421 55 623 31 55
bandserviske@zoznam.sk
BLACK & DECKER TRADING S.R.O.
Klášterského 2
143 00 Praha 4 – Modřany
Česká Republika
Tel.:
00420 2 444 02 450
00420 2 417 76 655,6
Fax: 00420 2 417 70 204
Servis: 00420 2 444 03 247
www.blackanddecker.cz
www.dewalt.cz
recepce@blackanddecker.cz
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
Fax: 00420 577 008 559
zst00119293 - 04-02-2010
11
12
13
14
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUČNÝ LIST
CZ
H
měsíců
hónap
24
PL
SK
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaży
Stempel
Podpis
SK
Číslo série
Dátum predaja
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 00420 2 444 03 247
Fax: 00420 2 417 70 204
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Obozowa 61
01-418 Warszawa
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 33 551 10 63
Fax: 00421 33 551 26 24
Dokumentace záruční opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
H
Sorszám
Bejelentés időpontja
Javítási időpont
Číslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
munkalapszám
Jótállás új határideje
Aláírás
PL
Nr.
Data zgłoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
Číslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
Číslo
objednávky
Popis
poruchy
Pečiatka
Podpis
02/07
Podpis
Download PDF

advertising