Dynaudio | Audience SUB-20A | Dynaudio AUDIENCE SILVER

KINO DOMOWE − Dynaudio Audience Silver
Seria Audience jest znakomicie znana w audiofilskich kręgach. Linia nie jest
nowa, ale jej prawdziwa kariera rozpoczęła się trzy lata temu, kiedy to
renomowany duński producent wprowadził do sprzedaży modele o cenach
znacznie przystępniejszych niż wcześniej. Oczywiście propozycje Dynaudio
nadal nie należą do niskobudżetowych, zdecydowanie jednak przybliżyły się
do szerszej rzeszy klientów.
K
olumny Audience oferowane
obecnie kończą swoje symbole
cyferką 2, a w sprzedaży znaj−
dują się od mniej − więcej roku.
Jakkolwiek duński producent postrzega−
ny jest jako firma celująca przede
wszystkim w gusta prawdziwych mu−
zycznych smakoszy, to jak widać nie
brakuje w jej szeregach konstrukcji przy−
stosowanych do zadań domowego kina.
I nie jest to wiadomość nowa − już dwa
lata temu przedstawialiśmy zestaw opar−
ty na specjalnym głośniku LR(C) 120,
opracowanym pod kątem instalacji wie−
lokanałowych. Testowany teraz system
można uznać za następcę tamtego właś−
nie. Wówczas we wszystkich kanałach
(oczywiście poza niskotonowym) mieliś−
my w zasadzie takie same konstrukcje,
teraz są już zróżnicowane − lewy i prawy
przeobraziły się z podstawkowych w
wolnostojące, tylne przygotowano do po−
wieszenia na ścianie. Nadal jednak sys−
tem Dynaudio należy uznawać jako roz−
wiązanie zamknięte i skończone. Choć
możliwa jest wymiana niektórych ele−
mentów, to jednak wydaje się, że właś−
nie przy pomocy rekomendowanego ze−
stawienia osiągniemy optymalne rezul−
taty brzmieniowe.
Dynaudio obecnie zajmuje się tylko
dostarczaniem na rynek gotowych zespo−
łów głośnikowych, ale bardziej doświad−
czeni audiofile, a zwłaszcza hobbiści
samodzielnego konstruowania kolumn
pamiętają jeszcze nie tak odległe czasy,
kiedy Dynaudio było jednym z głównych
graczy na rynku “DIY”, czyli głośnikowe−
go zrób−to−sam. Firma postrzegana była
jako producent znakomitych przetworni−
ków, które do dzisiaj pozostały w nie−
mal niezmienionej postaci. Z jednej stro−
ny można więc powiedzieć, że pod tym
względem firma stoi w miejscu, z drugiej
strony można uznać, że dawne głośni−
kowe pomysły Dynaudio okazały się
niezwykle udane i długowieczne. Boha−
terowie naszego spektaklu to klasyczna
kopułka D28/2 oraz nie mniej popularny
średnioniskotonowy 15W75. Choć nie
należą do konstrukcji nowych, to nadal
trudno odmawiać im miejsca w prze−
twornikowej czołówce.
Charakterystyczny wygląd membran
głośników nisko−średniotonowych Dy−
naudio nie jest przypadkowy, a najlep−
szą ilustracją firmowej technologii jest
właśnie 15W75. Ten przecież nie najwięk−
szy głośnik posiada aluminiową cewkę o
średnicy aż 75 mm, która determinuje
wielkość centralnej części membrany −
nie jest to typowa, doklejana nakładka
przeciwpyłowa, ale element wykonany z
tego samego płata polipropylenu, co po−
została, zewnętrzna część membrany.
Duża średnica cewki oznacza znaczną
odporność termiczną, ponieważ potrafi
przyjąć o wiele więcej ciepła bez nie−
bezpiecznego wzrostu temperatury, niż
element o niewielkiej (normalnej) śred−
nicy. 15W75 jest osadzony na masyw−
nym odlewanym koszu z mocnym ożeb−
rowaniem. Głośnik nie potrzebuje ekra−
nowania magnetycznego, ponieważ
dzięki umieszczeniu układu magnetycz−
nego wewnątrz obwodu cewki, wykazu−
je “z natury” bardzo słabe pole rozpro−
szonego strumienia.
Dynaudio
AUDIENCE SILVER
Audience Silver − określenie
barwy okleiny znalazło się w naz−
wie nieprzypadkowo. Dotychczas
dostępny wybór wykończeń obej−
mował drzewo różane, wiśniowe
oraz czerń. Kolor srebrny wpro−
wadzono konsekwentnie, nie tylko
na ściankach obudowy, ale rów−
nież lakierując w ten sposób ko−
sze głośników. Srebrny i szary są
dzisiaj w modzie, i nawet tak kon−
serwatywna − pod pewnymi wzglę−
dami − firma jak Dynaudio, nie
przegapiła tego zjawiska. Amato−
rzy szarzyzny i srebrzyzny mu−
szą jednak pogodzić się z
faktem, że w tej wersji ko−
lumny Audience są 10%
droższe od klasycznych
wykończeń.
26
4/2002
Przednia kolumna o symbolu 122 jest bardzo strzelista.
Prawie metr wysokości przy 16,5−cm szerokości lokuje w mo−
jej osobistej klasyfikacji tę konstrukcję pomiędzy “wykałaczka−
mi” przygotowanymi do ścisłej współpracy z subwooferem, a
zwykłymi, acz smukłymi kolumnami, na które rynek ma obec−
nie tak wielką ochotę. Kolce są wkręcane w dodatkowy panel,
oddzielony od właściwej obudowy niewielkimi przekładkami.
Maskownica wygląda elegancko, ale jest bardzo masywna. Po
usunięciu grilla możemy go umieścić na tylnej ściance, tam
znajdują się cztery przeznaczone do tego otwory. Rozwiąza−
nie jest równie rozbrajające swą prostotą, co rewelacyjne fun−
kcjonalnie.
Do zbudowania Audience 122
wykorzystano dwa 15W75 uloko−
wane symetrycznie względem D28/
2. Kolumna jest konstrukcją bass−
reflex, którego wylot znalazł się z
przodu. Obudowa jest solidnie wy−
konana z 2−cm płyty MDF, a ele−
mentami wzorniczymi są podłużne
podcięcia poniżej maskownicy.
Wyjęcie głośników zdradza, że ca−
ła objętość obudowy nie była kon−
struktorom potrzebna. Kilkanaście
centymetrów pod bass−reflexem wy−
konano szczelną przegrodę, zabie−
rając przetwornikom dużą część
całkowitej objętości. Z założenia
więc A122 jest wyższy niż musiał
by być ze względu na parametry
samych głośników, co zostało po−
dyktowane względami funkcjonal−
nymi. Wnętrze skrzynki wytłumio−
ne jest w bardzo zaawansowany
sposób, trzema rodzajami materia−
łów. Na bocznych ściankach przy−
klejono płaty twardego materiału
bitumicznego, tylną ściankę przy−
kryto gęstą gąbką, a resztę obję−
tości wypełnia wełna mineralna.
Najczęściej zdarza się, gdy dol−
na część obudowy pozostaje akus−
tycznie niewykorzystana, że gniaz−
da głośnikowe znajdują się ponad
nią. Nie jest to wygodne dla użyt−
kownika, nie tylko trzeba użyć wię−
cej przewodu, ale można się (lub
kolumnę) przewrócić, zahaczyw−
szy o zwisający kabel. W A122 ter−
minale znalazły się na szczęście
na dole, a kabel przeciągnięto
przez przegrodę do części “aktyw−
nej”. Gniazda głośnikowe są, zgod−
nie z filozofią Dynaudio, pojedyn−
cze, ale bardzo solidne i osłonięte
plastikowymi kołnierzami uniemoż−
liwiającymi zwarcie przewodów −
dostarczyła je firma WBT.
Audience 122 jest
najnowszą w serii konstruk−
cją, zastępującą dawne
podstawkowe LR120.
Dwa 15W75
i kopułka D28/2
tworzą doborowy
układ dwudrożny
w konfiguracji
symetrycznej.
4/2002
27
KINO DOMOWE − Dynaudio Audience Silver
Głośnik centralny nazwany został
Audience 122C, a jego unifikacja z ko−
lumnami przednimi wydaje się bardzo
konsekwentna. Oto bowiem ponownie
otrzymujemy parę 15W75, pracującą w
obudowie o zbliżonym litrażu do “aktyw−
nej” części wolnostojących 122. Tekstyl−
na kopułka, wyglądająca z zewnątrz bar−
dzo podobnie do D28/2, jest oznaczona
D260, czyli mianem znanego niegdyś
hobbistom Esoteca, nominalnie nawet lep−
szego od D28/2. W zastosowanym tutaj
D260 użyto dwóch pierścieni magne−
tycznych o różnych średnicach, doklejo−
ny magnes zapewnia niezbędne ekra−
nowanie magnetyczne.
Za głośnikiem wysokotonowym znaj−
duje się przegroda, która nie oddziela
całkowicie dwóch komór, bowiem jest w
niej otwór. Wylot bass−reflex jest tylko
jeden − wygląda na to, że w 122C zasto−
sowano nietypowy dwukomorowy układ
rezonansowy, w którym jeden przetwor−
nik pompuje powietrze wprost do otwo−
ru, a drugi za pośrednictwem wspomnia−
nej szczeliny. Wytłumienie nie jest tak
pełne jak w kolumnach przednich, we−
wnątrz użyto znacznie mniejszej ilości
wełny. Za to podobnie wytłumione są
ścianki górna i dolna (bitumiczne płaty)
oraz tylna (gęsta gąbka). Na tylnym pa−
nelu znajdują się także pojedyncze, cha−
rakterystyczne zaciski głośnikowe WBT.
Oznaczenie kolumn efektowych to
42W. Skojarzenie ze słynnymi monito−
rami 42 jest nieprzypadkowe, a nawet
przez Dynaudio ukartowane. W 42W uży−
to ponownie D28/2 i 15W75. 42W dość
mocno różnią się od pierwowzoru, czyli
monitorów 42. “W” oznacza “wall” tym sa−
mym oznajmiając, że 42W przeznaczo−
ne są do powieszenia na ścianie. Stąd
przesunięcie bass−reflexu na przednią
ściankę i stosunkowo płytka obudowa.
W tylnej części znajdują się mocowania
pozwalające na łatwe zawieszenie, po−
myślano także o przeprowadzeniu kabla
specjalnym kanałem w tylnej płycie, roz−
wiązanie jest przydatne gdy głośnik po−
wiesimy na ścianie. W tylnym panelu
znajdują się również cztery otwory na
“schowanie” maskownicy, jednak takie
rozwiązanie wchodzi w grę tylko wtedy,
gdy 42W mamy zamiar ustawić klasycz−
nie. Producent zaleca wykorzystanie
wspomnianych otworów także w opcji
wiszącej, poprzez ulokowanie w nich
Para 15W75
i wysokotonowy D260
− a więc bardzo
podobnie, ale nie
tak samo, jak
w kolum−
nach 122.
28
Sub−20A nie
posiada wejść
i wyjść głośni−
kowych, do
wykorzystania
są podłączenia
w standardzie
niskopoziomo−
wym. Pełne
wyposażenie
w regulacje.
Również
głośnik użyty w
subwooferze posiada
membranę polipropy−
lenową. Nietypowy
kosz obejmuje układ
magnetyczny,
tworząc skuteczne
ekranowanie.
złoconych kolców i wbicie ich w ścianę.
Obudowę konsekwentnie wykonano z
MDF o grubości 2 cm.
Seria Audience obejmuje dwa aktyw−
ne subwoofery, Sub−20A i Sub−30A. Z
większym mieliśmy do czynienia w po−
przednim, wspominanym już teście, teraz
przyszła pora na “dwudziestkę”. Urzą−
dzenie wygląda standardowo, z przodu
znajduje się głośnik, a wylot bass−reflex,
wszystkie terminale i regulacje, z tyłu.
Muszę przyznać, że na Sub−20A srebr−
na okleina wygląda niezbyt dobrze, wy−
daje się, że zwykły czarny kolor dawałby
subwooferowi więcej powagi. Zastoso−
“Efektowe”
42W prze−
znaczone są
do zawiesze−
nia na ścianie.
Stąd też spec−
jalne moco−
wania, bass−
reflex z przo−
du i płytka
obudowa.
wany przetwornik ma średnicę zewnę−
trzną 24, oznaczenie 24W100 według
kodu Dynaudio informuje, że cewka ma
średnicę 10 cm. Kosz woofera wytłoczo−
ny jest z blachy i stanowi nie tylko szkie−
let przetwornika, ale także zamyka w
sobie magnes, tworząc jednocześnie
ekranowanie magnetyczne. Kosz pokry−
ty jest lakierem proszkowym, wygląda
więc znacznie lepiej niż większość bla−
szanych wytłoczek. Membrana została
zrobiona z polipropylenu, a zawieszenie
z gumy. Wraz z 24W100 pracuje bass−
reflex o średnicy 6 cm i długość aż 19
cm. Obudowę wykonano z tego samego
materiału co skrzynki pozostałych ko−
lumn systemu − 2−cm MDF−u. Komu
będzie się wydawać, że to niespe−
cjalnie solidny budulec dla subwoofe−
ra, donosimy, że sztywność obudowy
poprawia znajdujące się wewnątrz
wzmocnienie.
Potencjometryczne regulacje sub−
woofera obejmują zmianę poziomu,
górnej częstotliwości odcięcia oraz
fazy, pomiędzy 0 a 360 stopni. Sub−
20A nie posiada wejść ani wyjść
głośnikowych, możliwe jest jedynie
podłączenie liniowe, stereofoniczne
lub monofoniczne. Subwoofer pozwa−
la także na wyprowadzenie sygnału
liniowego, mamy do wyboru oryginal−
ny przebieg lub przepuszczony przez
filtr 80Hz.
Interesującą umiejętnością sub−
wooferów Dynaudio jest sumowanie
wszystkich sygnałów systemu 5.1.
Jeżeli używamy dwóch aktywnych
modułów w systemie, możemy wyko−
rzystać 3 wejścia (stereo + mono) każ−
dego z nich, przekazując sygnały ze
wszystkich kanałów do subwooferów.
Po wykonaniu specjalnego podłącze−
nia (utility), Sub−20A otrzymuje informa−
cję o konieczności sumowania wzmac−
nianych przebiegów.
Głośnik Sub−20A zabezpieczono filt−
rem subsonicznym odcinającym dźwięki
poniżej 20Hz ze spadkiem 12dB/okt.
Przewidziano również filmowych mania−
ków lubiących znaczne natężenia dźwię−
ku, subwoofer wyłącza się po przekro−
czeniu dopuszczalnej granicy tempera−
turowej. Urządzenie posiada układ sta−
nu gotowości do automatycznego włą−
czania i wyłączania.
4/2002
Lądowanie wojsk w Normandii
pokazane w filmie “Szeregowiec
Ryan” jest dla systemów wieloka−
nałowych morderczą próbą. Siła tego
fragmentu leży w jego brutalności, nie
tylko ekranowej, ale także dźwiękowej.
Uderzenia kul w metal, krzyki wybuchy,
zgrzyty − to wszystko składać ma się na
przerażające widowisko. Od takiej inter−
pretacji zestaw Audience zdecydowanie
jednak ucieka, oferując swoją własną in−
terpretację zdarzeń batalistycznych. Ele−
menty główne i efektowe stają się znacz−
nie cięższe i obszerniejsze. Słabnie spek−
takularna ostrość, ograniczona zostaje
bezlitosna precyzja i analityczność pier−
wszego planu, scena trochę traci swój
słynny impet. Pozostaje jednak wyraźna
ciągłość w przemieszczaniu się pomię−
dzy przednim i tylnym planem.
Dynamika Dynaudio pozwala na swo−
bodne przekazywanie schematu: zawią−
zanie − dialog − akcja − efekty. Średnica
operuje okrągłymi, raczej ciężkimi dźwię−
kami, ale natężenie efektów z zakresu wy−
sokich tonów jest odpowiednie. Bas jest
sprężysty, dynamiczny i głęboki, ale nie
nazbyt potężny. Dobra kondycja śred−
niego i wyższego basu jest zasługą prze−
de wszystkim głośników przednich. Co
prawda subwoofer odciąłem przy 80Hz,
ale i tak pracuje on w sposób nieco za−
skakujący. Powietrze wydobywa się z ot−
woru z wielkim impetem i furkotaniem, a
basu przybywa w systemie w stopniu bar−
dzo umiarkowanym. Po wyłączeniu sub−
woofera znika pewna ilość elementów
basowych, zmienia się sposób akcento−
wania, no i oczywiście niektóre dźwięki
kończą się szybciej niż powinny, ale róż−
nica nie jest dramatyczna. Sub 20 nie
byłby dobrym dydaktycznym przykładem
na potwierdzenie tezy, że subwoofer jest
w systemie kina domowego elementem
kluczowym. System Dynaudio radzi so−
bie jakoś bez subwoofera, a jeśli kom−
promis miałby zostać zażegnany, to w po−
mieszczeniach o powierzchni ok. 25 m2, ta−
kich jak nasze, potrzebny byłby subwoo−
fer o większym potencjale − choćby znany
z poprzedniego testu Audience Sub 30.
Podczas odsłuchu muzyki z CD uka−
zuje się inne oblicze systemu Audience.
Różnica jest na tyle znaczna, że aż po−
dejrzana. Dwa kanały w stereo to dźwięk
żywiołowy, bardzo dynamiczny, nie stro−
niący od ostrości i szorstkości. Ze śred−
nich tonów wyparował gdzieś cały cię−
żar, choć pozostała naturalność i mikro−
dynamika. Wysokie tony stały się czymś
więcej niż uzupełnieniem, dzięki ich ener−
giczności świetnie rysowane są plany
przestrzenne, nie tylko rozciągając je sze−
roko, ale także upychając kolejne wyda−
rzenia w głębi pomiędzy głośnikami. Bas
pozostaje dynamiczny, twardy i zdecy−
dowany, bez większych podejrzeń o utra−
tę kontroli. Można stwierdzić jedno−
znacznie, że przy odsłuchu muzyki sub−
woofer nie jest potrzebny.
Obiektywne różnice jakościowe po−
między głośnikami w 5.1 a 2.0 czy 2.1
istnieć nie powinny, przecież głównym
elementem są te same kolumny. Jeżeli
więc słyszymy różnice, to możemy za−
kładać, że wynikają one z różnych zało−
żeń realizacyjnych CD i DVD, lub np.
innych dekoderów w CD i amplitunerze.
Należałoby uznać, że głośniki są niewin−
ne. Ale dalsze doświadczenia pokazały,
że prawda jest bardziej złożona. Głośnik
centralny systemu Audience powoduje,
że dźwięk staje się ciężki i nasycony,
jego wyłączenie nadaje systemowi lek−
kość, ale usuwa nieraz potrzebną monu−
mentalność. Dlatego po stwierdzeniu, że
subwoofer ma niewiele do gadania w spra−
wie zmiany równowagi dźwiękowej, prze−
prowadziłem dwie proste próby dotyczą−
ce kanału centralnego. Wyeliminowanie go
z zestawu (4.1) spowodowało rozbicie
przedniego pola efektowego, ale uczyni−
ło dźwięk ostrym i żywiołowym. To samo
w drugą stronę − konwersja stereofonicz−
nej ścieżki z muzyką przy pomocy DPLII
na sześć kanałów, spowodowała utratę
drapieżności i wzrost potęgi i siły instru−
mentów. W tym miejscu wypada także
stwierdzić, że w drugiej próbie zmiana
była znacznie mniejsza niż w pierwszej.
AUDIENCE 122
4765,−**
Dystrybutor:
HI−FI SOUND STUDIO
WYKONANIE i KOMPONENTY i FUNKCJONALNOŚĆ:
Zgrabna obudowa, znakomite przetworniki,
staranne wykończenie, wybór wersji
kolorystycznych.
OCENA:
bardzo dobra
LABORATORIUM: Umiarkowana efektywność przy
4−omowej impedancji, bardzo dobre zrówno−
ważenie zakresu średnich częstotliwości,
wzmocnione wysokie tony i “średni” bas.
OCENA:
dobra
BRZMIENIE: Dynamiczne, otwarte i jasne
AUDIENCE 122C +42W
Cena [zł]
2245*/2690,−**
Dystrybutor:
HI−FI SOUND STUDIO
WYKONANIE i KOMPONENTY: Znakomite
przetworniki, wzajemne idealne dopasowanie
elektroakustyczne.
OCENA:
dobra
BRZMIENIE: Spójny, gęsty dźwięk z bardzo
wyraźną rolą głośnika centralnego.
OCENA:
OCENA:
bardzo dobra
OCENA KOŃCOWA:
OCENA KOŃCOWA:
BARDZO DOBRA
BARDZO DOBRA
4/2002
3775,−*
Dystrybutor:
HI−FI SOUND STUDIO
na, ale w swojej klasie cenowej skromna.
OCENA:
dobra
LABORATORIUM: Wystarczający zakres regulacji,
niska dolna częstotliwośc graniczna, niski
maksymalny poziom.
LABORATORIUM: Umiarkowana efektywność przy
4−omowej impedancji, poprawne zrównoważe−
nie centralnego, bardzo dobre efektowych.
OCENA:
Cena [zł]
WYKONANIE i KOMPONENTY: Konstrukcja popraw−
bardzo dobra
brzmienie, bez masywnego basu, ale z bardzo
dobrą energią jego wyższych podzakresów . bardzo dobra
AUDIENCE SUB−20A
*/** cena za sztukę/za parę
Cena [zł]
OCENA:
dobra
BRZMIENIE: Sub−20A jest zbyt nieśmiały, jak na
towarzysza doskonałych A122. Sprawdzi się tylko
w małych pomieszczeniach. Polecamy SUB 30A.
OCENA:
dostateczna+
OCENA KOŃCOWA:
DOBRA
29
KINO DOMOWE − Dynaudio Audience Silver
Laboratorium
30
Rys. 2.1 − Audience 122 − źródła niskich częstotliwości,
pomiar sinusoidą w polu bliskim.
Rys. 1.1 − Audience 122 − charakterystyka modułu
impedancji.
Rys. 3.1b − Audience 122 − wpływ maskownicy.
Rys. 3.1a − Audience 122 − zakres średnio−wysokotonowy,
na osi 0o, 15o i 30o, w płaszczyźnie poziomej, pomiar MLS.
90
85
80
Ciśnienie w dB
rys. 3.2b
się” przede wszystkim 3kHz (rys.
3.2b).
Charakterystyka dla całego pasma
rys. 4.2
(rys.
4.2) ma podobny ogólny kształt, jak
w przypadku dużych 122, zakres śred−
nich tonów nie jest prowadzony już tak
idealnie.
4−omowa impedancja znamionowa
konstrukcji 122 wynikała z równoległego
podłączenia dwóch 8−omowych przetwor−
ników nisko−średniotonowych; 4−omową
75
70
65
60
55
50
10
1000
10000
Rys. 4.1 − Audience 122 − charakterystyka przetwarzania w
całym pasmie akustycznym, złożona z pomiarów sinusoidą i MLS.
Rys. 1.2 − Audience 122 Center
− charakterystyka modułu impedancji.
Rys. 2.2 − Audience 122 Center − źródła niskich
częstotliwości, pomiar sinusoidą w polu bliskim.
Rys. 3.2b − Audience 122 Center − wpływ maskownicy.
Rys. 3.2a − Audience 122 Center − zakres średnio−wysokoto−
nowy, na osi 0O, 15O i 30O, w płaszczyźnie poziomej, pomiar MLS.
impedancję efektowego monitora 42W,
uzbrojonego tylko w jeden 15W75, tłu−
maczy więc zastosowanie jego 4−omo−
wej wersji. Charakterystyka modułu im−
rys. 1.3
1.3) ma nieco inny prze−
pedancji (rys.
bieg, z większą zmiennością zakresu
średnio−wysokotonowego, i wyższym stro−
jeniem bass−reflexu. Rys. 2.3 pokazuje
jednak, że to wyższe strojenie dało bar−
dzo dobre rezultaty, skuteczna praca ot−
woru przy częstotliwości rezonansowej
100
Częstotliwość w Hz
90
85
80
Ciśnienie w dB
Audience 122 nie są szczególnie wy−
magającym obciążeniem, charakterysty−
ka modułu impedancji wykazuje niewiel−
ką zmienność, nigdzie nie spada poni−
żej 4Ω, ale minimum leżące blisko tego
poziomu każe zakwalifikować te zespoły
rys. 1.1
jako znamionowo 4−omowe (rys.
1.1). Po−
nadto, mimo niskiej impedancji, efektyw−
ność napięciowa jest umiarkowana − tyl−
ko 86dB.
Silne wytłumienie obudowy bass−
reflex można było podejrzewać już ob−
serwując charakterystykę impedancji
i spłaszczone dolne maksimum w za−
kresie basowym, potwierdza to rys. 2.1
i charakterystyka ciśnienia z głośników
− minimum amplitudy w okolicach częs−
totliwości rezonansowej (40−50Hz) ma
kształt dołka, a nie ostrego klina (jaki
będzie widać na charakterystyce głośni−
ka centralnego, słabiej wytłumionego).
W ślad za tym i charakterystyka ciśnie−
nia z otworu ma spłaszczony grzbiet. W
sumie jednak charakterystyka wypadko−
wa pokazuje regularny przebieg, punkt −
6dB leży dość wysoko, przy 55Hz, ale
aż do 30Hz opada łagodnie.
rys.
Zakres średnio−wysokotonowy (rys.
3.1a
3.1a) przetwarzany jest z wyraźnym
podbiciem powyżej 5kHz, poniżej prze−
bieg jest bardzo liniowy. Maskownica
wprowadza jednak mały dołek przy
3kHz, a także łamie charakterystykę wy−
rys. 3.1b
sokich tonów (rys.
3.1b).
Na rys. 4.1 widzimy, że wzmocnie−
niu tonów wysokich towarzyszy ekspo−
nowanie basu w okolicach 100Hz, ale
i wraz z tymi efektami możemy ustalić
tolerancję +/− 2,5 dB.
Charakterystyka impedancji central−
rys. 1.2
nego 122 (rys.
1.2) jest bardzo podob−
na do widzianej w wersji wolnostojącej,
bardzo podobny przebieg w zakresie
średnio−wysokotonowym sugeruje, że
zwrotnica ma bliźniaczy układ, w zakre−
sie niskotonowym dostrzec można jed−
nak wyraźniejsze dolne maksimum “bass−
reflexowe”, co wynika ze słabszego wy−
tłumienia obudowy. Odzwierciedla się to
oczywiście w przebiegu charakterystyk
rys. 2.2
ciśnienia z głośników i otworu (rys.
2.2),
widzimy bardziej typowe dla bass−re−
flexu zdecydowane odciążenie głośnika
przy częstotliwości rezonansowej, pod−
czas gdy charakterystyka otworu wyka−
zuje wierzchołek, nawet nieco poniżej
częstotliwości rezonansowej − przy 40Hz.
Dzięki temu głośnik centralny ma po−
ziom w okolicach 40−50Hz nawet wyż−
szy, niż wolnostojące 122 .
Charakterystyka przetwarzania za−
kresu średnio−wysokotonowego na osi
głównej dla głośnika centralnego jest
trochę bardziej poszarpana, wykazując
podobne wyeksponowanie wysokich to−
rys. 3.2a
nów (rys.
3.2a). To, że charakterystyki
dla różnych kątów w płaszczyźnie po−
ziomej prezentują się zupełnie inaczej,
tzn. znacznie gorzej, jest naturalne, ze
względu na poziome ustawienie, powo−
dujące kolizje fazowe między poszcze−
gólnymi głośnikami już pod niewielkimi
kątami, zwłaszcza że mamy do czynie−
nia z klasyczną dla głośnika centralnego
konfiguracją symetryczną. Ale dla 15O
jeszcze wcale nie jest tak źle, natomiast
przy 30O następuje już oczekiwana ka−
tastrofa − szeroka i głęboka dziura. Rów−
nież tym razem maskownica “czepia
75
70
65
60
55
50
10
100
1000
10000
Częstotliwość w Hz
Rys. 4.2 − Audience 122 Center − charakterystyka przetwarzania
w całym pasmie akustycznym, złożona z pomiarów sinusoidą i MLS.
4/2002
Laboratorium
Rys. 1.3 − Audience 42W − charakterystyka modułu
impedancji.
Rys. 2.3 − Audience 42W − źródła niskich częstotliwości,
pomiar sinusoidą w polu bliskim.
Rys. 3.3b − Audience 42W − wpływ maskownicy.
Rys. 3.3a − Audience 42W − zakres średnio−wysokotonowy,
na osi 0O, 15O i 30O, w płaszczyźnie poziomej, pomiar MLS.
85
80
Ciśnienie w dB
doprowadziła charakterystykę wypadko−
wą liniowo aż do 60Hz, a spadek −6dB
widać przy około 44Hz − a więc o wiele
niżej niż w przypadku wolnostojących
122!
42W nie musi mieć kompleksów rów−
nież jeśli chodzi o sposób przetwarzania
rys.
zakresu średnio−wysokotonowego (rys.
3.3a
3.3a), wysokie tony zostałty podniesio−
ne w stopniu mniejszym niż poprzednio.
Maskownica wtrąca swoje niepotrzebne
rys. 3.3b
trzy grosze przy 3,5kHz (rys.
3.3b).
Charakterystyka na rys. 4.3 pokazu−
je bardzo kulturalną i jednocześnie sze−
rokopasmową pracę głośnika efektowe−
go. Przypominają się podobne rezultaty
uzyskane dla efektowych Sonus Fabera
“Wall”, które tak jak w przypadku Dy−
naudio, zostały stworzone na bazie dos−
konałego monitra (tam Concertino Ho−
me, tutaj Audience 42).
Subwoofer Sub 20A to konstrukcja
bass−reflex, z układem rezonansowym
rys. 5
dostrojonym do 29Hz (rys.
5). Przy naj−
wyższym położeniu regulatora gór−
nej częstotliwości granicznej uzyskuje−
my pasmo (dla spadków −6dB) między
90
75
70
65
60
55
50
10
100
1000
10000
Częstotliwość w Hz
Rys. 4.3 − Audience 42W − charakterystyka przetwarzania w
całym pasmie akustycznym, złożona z pomiarów sinusoidą i MLS.
35 a 120Hz, przy drugim skrajnym, dol−
rys. 6
nym położeniu − 29 − 85 Hz (rys.
6). Pod
względem obsługiwanego pasma sub−
woofer sprawuje się więc dobrze, uzys−
kujemy niskie dolne częstotliwości gra−
niczne w całym zakresie regulacji, a gór−
na częstotliwość graniczna zmienia się
w sensownym zakresie, pozwalającym
współpracować Sub 20A z różnej wiel−
kości głośnikami przednimi, zarówno sa−
telitami, jak i kolumnami bardziej szero−
kopasmowymi. Ograniczenie tego sub−
woofera wyraża się w niewygórowanym
maksymalnym ciśnieniu akustycznym,
które sięga tylko 108dB.
Rys. 5 − Audience Sub 20A − działanie obudowy (dla
najwyższej górnej częstotliwości granicznej).
Rys. 6 − Audience Sub 20A − charakterystyki
przetwarzania (dla najwyższej i najniższej górnej
częstotliwości granicznej).
Audience Audience Audience Audience
122
122C
42W
SUB20A
Impedancja znamionowa [Ω]
4
4
8
−
Efektywność (2,83V/1m) [dB]
86
86
86
108*
Moc znamionowa** [W]
200
200
150
−
Wymiary (WxSxG)[cm]
97x16,5x32
16,5x57x32
35,5x20,5x8
43x27,5x45,5
* maksymalny poziom (SPL), ** wg danych producenta
guzik do pdf v2
4/2002
31
Download PDF

advertising