Käyttöohje Aduro 3
Ecolabel • Sintef 110-0234 • EN 13240
www.aduro.dk
Onnea uuden Aduro-tulisijan valinnasta!
Saat eniten iloa ja hyötyä uudesta tulisijastasi lukemalla tämän käyttöohjeen perusteellisesti ennen tulisijan
asentamista ja ottamista käyttöön.
1.0 Yleistä
Aduro-uunit on hyväksytty eurooppalaisen standardin EN 13240 ja norjalaisen standardin NS 3058 mukaan
ja ovat siten hyväksyttyjä asennukseen ja käyttöön Tanskassa, Norjassa ja Ruotsissa. Samalla tuotanto on
alistettu ulkoiseen laadunvalvontaan ja se täyttää siten vaatimukset DS-plus. On tärkeää huomata, että
laitteiston asennuksessa täytyy noudattaa kaikkia paikallisia määräyksiä mukaan lukien ne, jotka viittaavat
kansallisiin tai eurooppalaisiin standardeihin. Norjan tuotedokumentaatiolla on Sintef-numero 110-0234 ja
sen voi ladata kotisivuiltamme tai osoitteesta www.nbl.sintef.no.
1.1 Tekniset tiedot
Nimellisteho:
Savuhormin veto
5 kW
12 Pa
Suurin polttomäärä tunnissa:
- Puun.
2,4 kg
Lämmitysteho rakennuksissa, joissa on
optimieristys:
130 m2
keskitason eristys:
90 m2
huono eristys:
50 m2
Savukanavan halkaisija:
150 mm
Paino: Aduro 3: 89 kg with drawer, 82 kg without drawer
1.2 Kotiinkuljetus
Kuljetettaessa uunia kotiin sen tulee mieluimmin olla pystyasennossa. Jos haluat asettaa sen pitkälleen, on
tärkeää irrottaa irtonaiset osat palokammiosta (valurauta-arina ja irtonaiset tulenkestävät tiilet) ja poistaa
tuhkalaatikko. Sen jälkeen voit haluttaessa täyttää palokammion pakkauksesta yli jääneellä materiaalilla,
joka pitää muut osat paikoillaan.
2.0 Uunin asennus
Voit kyllä asentaa uunisi itse, mutta uunin saa ottaa käyttöön vasta sitten kun nuohooja on sen hyväksynyt.
Voit myös kysyä neuvoja asennuksesta kauppiaaltasi.
Norjassa: Uusien tulisijojen asennus täytyy ilmoittaa paikallisille rakennusviranomaisille. Talon omistaja on
itse vastuussa siitä, että kaikki turvallisuusvaatimukset on huomioitu ohjeiden mukaan ja hänellä on
velvollisuus tarkastuttaa asennus ja varmistuttaa turvallisuus valtuutetulla tarkastajalla. Paikalliselle
palolaitokselle on ilmoitettava, jos asennus aiheuttaa nuohoustarpeen muutoksen.
On tärkeää, että uuden uunin voi asentaa kohtaan, johon sen haluat. Sinun täytyy varmistua siitä, että
sijoitus täyttää paikalliset määräykset. Aduro-uunit tulee asentaa vähintään 35 cm suojaetäisyydelle
palavista materiaaleista uunin takana ja 25 cm etäisyydelle sen sivuilla. Huomioi myös se, että uunin täytyy
asentaa lattialle, jonka kantokyky riittää. Jos olemassa oleva rakenne ei täytä tätä edellytystä, täytyy sen
saavuttamiseksi tehdä sopivia toimenpiteitä kuten esim. asentaa levy jakamaan kuormitusta.
Jos uuni seisoo tiiliseinän tai muun palamattoman materiaalin vieressä, ei asennusetäisyydelle ole
Tanskassa mitään vähimmäisvaatimuksia. Puhdistuksen ja konvektioilman parhaan hyödyntämisen kannalta
voidaan kuitenkin suosittaa, että jätetään noin 5-10 cm etäisyys seinään. Norjassa ovat voimassa seuraavat
säännöt: Sijoituksessa määräysten mukaisen palomuurin viereen täytyy vähimmäisetäisyyden olla 10 cm
takana ja sivuilla.
Jotta uunin voi sijoittaa palavan materiaalin, kuten esim. puulattian tai lattiapinnoitteen päälle, vaaditaan
väliin laitettavaksi levy palamattomasta aineesta. Lattialevyn suuruus riippuu uunin koosta ja sen tulee
vähintään peittää 30 cm uunin edestä ja 15 cm sivuilta. Norjassa ei ole vaatimusta siitä, että lattialevyn tulee
peittää 15 cm sivuille. Suositamme kuitenkin, että lattialevy peittää 5-10 cm sivuille.
Uunin edessä ei saa olla huonekaluja 90 cm lähempänä.
Behind stove
25
30
25
90
Kun uuni liitetään muurattuun savuhormiin, tehdään savukanava kulmaputkesta. Aduro-uuneihin käytetään
hormiputkea, jonka halkaisija on 150 mm. Mittauksen jälkeen savuhormiin tehdään aukko, johon sijoitettava
liitinhormi muurataan tiiviisti kiinni tulisijojen muuraukseen soveltuvilla laasteilla. Sen jälkeen sijoitetaan uuni
ja asetetaan hormiputki paikalleen. Hormiputken ja liitinhormin väliin laitetaan ohut tiiviste. Hormiputken
täytyy mennä 5-10 cm liitinhormin sisään, mutta ei niin pitkälle, että se tukkii savupiipun hormiaukon.
X
Lue myös ympäristöministeriön julkaisemat Suomen rakentamismääräyskokoelman ohjeet nimeltä Pienet
tulisijat.
Uunin voi liitää savuhormiin, jossa on useampia ylemmäksi asennettuja lämmönlähteitä.
3.0 Uunin käyttö
3.1 Tärkeitä käyttöturvatietoja
•
•
•
Uuni kuumenee käytön aikana ja riittävää varovaisuutta on noudatettava.
Älkää koskaan säilyttäkö tulenarkoja nesteitä, kuten bensiiniä, uunin lähettyvillä, älkääkä koskaan
käyttäkö herkästi syttyviä nesteitä uunissa olevien polttopuiden sytyttämiseen.
Älkää koskaan tyhjentäkö tuhkalaatikkoa uunin ollessa kuuma. Tuhkalaatikossa voi olla hehkuvia
hiiliä vielä 24 tuntia sen jälkeen kun tuli on sammunut. Odottakaa siksi tuhkalaatikon tyhjentämistä
niin kauan, että on varmuus siitä, ettei laatikossa enää hehku mitään.
•
•
Luukun täytyy olla suljettu uunia käytettäessä. Vain sytytyksen yhteydessä luukku voi olla raollaan
ensimmäisten minuuttien aikana.
Hormipalon sytyttyä: sulkekaa kaikki uunin pellit ja soittakaa palolaitokselle.
3.2 Millaiset puut sopivat uunille
Suositamme poltettaviksi sellaisia lehtipuuhalkoja, jotka ovat olleet kuivattavina vähintään 1 vuoden
ulkotiloissa katon alla. Sisätiloissa säilytetyllä puulla on taipumus kuivua liikaa ja sitten palaa liian nopeasti.
Puu tulisi mieluimmin kaataa talvella, sillä silloin kosteus on poistunut puusta maahan. Puut halkaistaan noin
10 cm paksuiksi haloiksi. Mahdollisimman hyvän palamisen saavuttamiseksi puun kosteus ei saisi nousta yli
18 %, mikä vastaa suunnilleen yhden vuoden säilytystä ulkotiloissa katon alla. Puun kosteuden voi mitata
kosteusmittarilla tai levittämällä pesuainetta halon toiseen päähän ja puhaltamalla puun sisään toisesta
päästä. Jos puu on tarpeeksi kuivaa, nousee saippuakuplia.
Maalatun puun, kyllästetyn puun, lastulevyjen, paperin ja muun jätteen poltto on kiellettyä. Näiden
materiaalien polttaminen on haitallista ympäristölle, uunille ja ihmisten terveydelle.
3.3 Kuinka tuli sytytetään uuniin
Sytyttämisvaihe on hyvin tärkeää sille, miten nopeasti ja tehokkaasti palaminen alkaa.
1) Avaa ensiöilman peltiä/sytytyspeltiä luukun alaosassa ja avaa toisioilman pelti kokonaan luukun
yläosassa.
2) Laita yksi halko poikittain palokammioon ja aseta 2 sytytyspalaa puuta vasten. Sytytä palat ja aseta
nopeasti toinen halko sytytyspalojen päälle ja pari pientä puupalaa niiden päälle poikittain.
Sytytyspalat tarvitsevat ilmaa, mutta polttopuiden tulee olla lähekkäin ja sytyttää siten toisensa.
3) Pidä luukkua noin 1 cm raollaan, kunnes lasi in niin kuuma, ettei sitä enää voi koskettaa. Sulje silloin
luukku. Kun näkyvissä on selviä liekkejä ja tuli on kunnolla syttynyt, suljetaan ensiöilman
pelti/sytytyspelti luukun alaosassa.
Ensiöilman peltiä
Open - closed
Toisioilman pelti
Tärkeää: Kahva kuumenee uunia käytettäessä. Käytä siksi mukana toimitettua käsinettä uunin käsittelyyn.
Kun uunia käytetään ensimmäisen kerran, uunista nousee savua. Sen aiheuttaa kuumuutta kestävän maalin
kovettuminen. Huolehtikaa siksi riittävästä tuuletuksesta. Samoin on tärkeää lämmittää uunia varovasti
ensimmäisillä 2-3 käyttökerralla, koska siten uuni saa laajentua hitaasti.
3.5 Kuinka tulta pidetään yllä uunissa
Uuni on tarkoitettu tulen ajoittaiseen polttoon.
Paras palaminen saadaan aikaan säätämällä tehoa/lämpömäärää polttopuilla. Pienet polttopuupalat palavat
voimakkaammin kuin suuret halot, koska pienissä on enemmän pintaa ja kaasua vapautuu enemmän.
Seuraavaksi palamiseen vaikuttaa myös polttopuiden määrä palokammiossa. Tavallisesti ei tulisi uuniin
laittaa kahta halkoa enempää. Haluttaessa suurempaa tehoa voidaan uuniin laittaa enemmän puuta.
Nimellislämpöteho saavutetaan polttamalla noin 2,0 kg. tunnissa.
Pelti ylinnä luukussa täytyy olla auki aina kun uunissa on tuli.
Aduro-key: Aduro has introduced the ”Aduro-key” in 2008 to
make the operation of the secondary air supply easier. With
this it is easy to adjust the air supply. To the right you turn
down the air supply and to the left you turn up the air supply.
It is possible to hang the key on the edge of the drawer after
use.
Lisättäessä puita uuniin täytyy avata ensiöilman peltiä/sytytyspeltiä luukun alaosassa, kunnes tuli on päässyt
kunnolla vauhtiin. Polttopuiden hyödyntämiseksi mahdollisimman hyvin voit pitää hiiliä hehkuvina pitempään,
jolloin on välttämätöntä avata vetoluukkua ensiöilmaa varten noin 2 minuutin ajaksi, jotta uudet polttopuut
saavat palamisilmaa.
Tuhkan ulos pääsyn estämiseksi avattaessa luukkua uusien polttopuiden lisäämiseksi kannattaa avata peltiä
luukun alaosassa noin 1 minuutti ennen luukun avausta. Se lisää vetoa uunissa ja vähentää vaaraa tuhkan
karisemisesta ulos.
Tärkeää: Jos uuniin laitetaan liikaa puita ja poltetaan enemmän kuin noin 2,5 kg puuta tunnissa, on
olemassa vaara uunin maalin värimuutoksista ja myöhemmin hilseilystä irti. Uunin voi myöhemmin maalata
uudestaan, mutta tuotteen takuu ei sitä kata. Samoin takuu ei kata muita uunille liiasta kuumentamisesta
aiheutuvia vaurioita.
Uunin vetopeltejä ei saa koskaan sulkea niin tiiviisti, että liekit sammuvat. Puhtaan ja tehokkaan palamisen
saavuttamiseksi uunissa täytyy olla näkyviä liekkejä.
Aduro-tronic
Kun varustat Aduro-uunit patentoidulla Aduro-tronic automatiikalla, uunit hoitavat itse
palamisilman säädön. Silloin sinun tarvitsee ainoastaan latoa puita uuniin ja nauttia
lämmösta. Aduro-tronic toimii mekaanisesti kuluttamatta sähköä.
3.6. Ilmanvaihto
Toimiakseen mahdollisimman hyvin uuni tarvitsee lisäilmaa palamiseen. Siksi täytyy saada riittävästi
korvausilmaa huoneeseen, jossa uusi sijaitsee. Uudet tiiviit rakennukset ja voimakkaat liesituulettimet voivat
saada uuden ympärille aikaan alipaineen, josta aiheutuu savuhaittoja ja heikko palaminen. Näissä tilanteissa
on välttämätöntä avata ikkuna korvausilman saamiseksi palamiseen ja alipaineen poistamiseksi. Voidaan
mahdollisesti sijoittaa korvausilmaa varten ristikoita niin, ettei ilmansaanti tukkeudu.
4.0 Savuhormi
Tietoja savuhormin mitoituksesta:
Puu
Savukaasujen lämpötila mitattuna
271
[20°C]
Savuhormin veto koeteholla [mbar]/[Pa] 0,12/12
Savukaasujen massavirtaus [g/s]
5,7
Paras palaminen saavutetaan tasaisella savuhormin vedolla 0,10 – 0,14 mbar mitattuna savuhormista uunin
yläpuolelta. Savuhormin vetoon vaikuttavat monet tekijät: ulkolämpötila, tuulen voimakkuus, ympäröivät
rakennukset jne. Jos savuhormiin ei saada aikaan luonnollista vetoa, voidaan savupiippuun asentaa
huippuimuri. Jos savuhormi vetää liikaa, voidaan savuhormiin asentaa pelti vedon säätämiseksi. Ota yhteys
paikalliseen nuohoojaan ja pyydä neuvoja tästä asiasta. Asennettaessa uusi savuhormi ja savupiippu, täytyy
noudattaa niiden asennusohjeita.
4.1 Huono veto savuhormissa
Jos savupiippu on liian matala, vuotaa tai on puutteellisesti eristetty, saattaa savuhormi vetää huonosti (anna
nuohoojan arvioida se). Vedon tulee olla voimakkuudeltaan noin 0,10 – 0,14 mbar. Kun veto on kunnossa,
voidaan yrittää pidentää sytytysvaihetta tai käyttää useita ohuita sytykkeitä, jotta savuhormi lämpenee
kunnolla läpikotaisin. Savuhormin veto on mahdollisimman hyvä vasta hormin lämmettyä. Sytytysvaihetta voi
pidentää käyttämällä runsaasti ohuita ja kuivia sytykkeitä sekä 1-2 sytytyspalaa. Kun uuniin on syntynyt
kerros hehkuvia hiiliä, laitetaan päälle 1-2 kuivaa halkoa.
5.0 Uunin kunnossapito ja hoito
Tiivisteet
Hopeanväristä narumaista tiivistettä luukussa ja tuhkalaatikossa täytyy tarkkailla. Ne on vaihdettava uusiin,
kun ne eivät enää ole tiiviitä.
Luukun lasin puhdistus
Märät puut aiheuttavat nokitahroja lasiin. Ne poistetaan helposti kostealla kankaalla, johon otetaan kylmää
tuhkaa uunista. On myös olemassa puhdistusaineita, jotka on nimenomaan tarkoitettu noen poistamiseen
lasista.
Palokammio
Keltaiset levyt palokammiossa kuluvat luonnostaan ja on vaihdettava uusiin, kun niiden halkeamat kasvavat
yli puolen senttimetrin. Levyjen kestävyys riippuu siitä, kuinka paljon ja miten tehokkaasti uunia käytetään.
Voit vaihtaa levyt itse ja niitä saa valmiina vaihtosarjoina. Voit myös ostaa kokonaisia levyjä, joista voit itse
tehdä kuluneiden levyjen kopioita. Kysy kauppiaaltasi.
Tyhjennä tuhkalaatikko ennen kuin se täytyy kokonaan. Jätä aina uunin pohjalle kerros tuhkaa. Se eristää
palokammiota ja helpottaa sytytystä.
Uunin puhdistus
Helpointa on imuroida uuni ulkoa pienellä pehmeäharjaksisella suulakkeella tai pyyhkiä uunista pölyt
kuivalla, pehmeällä kankaalla. Älä käytä spriitä tai muita liuottimia, koska ne poistavat maalia.
Uunin sisäpuolen ja savuhormin voi puhdistaa luukun kautta ja savuhormissa mahdollisesti olevan
puhdistusluukun kautta. Ylimmät tulenkestävät tiilet (savunkääntölevyt) voi irrottaa, jolloin avautuu vapaa
pääsy uunin yläosaan ja savuhormiin. Savuhorminkin voi irrottaa uunista ja puhdistaa sillä tavalla. Uunin
sisäpuoli ja savuhormi on puhdistettava vuosittain tai useammin, mikäli se on tarpeen riippuen siitä, kuinka
usein uunia käytetään. Työn voi myös tilata nuohoojalta.
Pinnan korjaukset
Jos uunin pintaan tulee naarmu tai se kuluu, sen voi helposti kunnostaa alkuperäisellä suihkepurkissa
myytävällä Senotherm® -maalilla. Maalia on saatavana mustana tai harmaana uunien jälleenmyyjiltä. Uunin
vuolukiveä voi puhdistaa tarvittaessa saippuavedellä ja jäykällä harjalla.
Muista, että uunia tulee hoitaa vasta sen jäähdyttyä kylmäksi.
Varaosat ja luvattomat muutokset
Uuniin saa käyttää ainoastaan alkuperäisiä varaosia. Jälleenmyyjä voi auttaa neuvomalla ja myymällä
varaosia. Kaikki uunin luvattomat muutokset on kielletty, koska uuni ei sen jälkeen enää täytä hyväksyttyjä
teknisiä määrityksiä.
6.0 Valitusoikeus
Valitusoikeus on voimassa 2 vuotta uunin ostopäivästä. Päiväyksellä varustettu ostotosite kelpaa todisteeksi.
Valitusoikeus edellyttää uunin oikeaa hoitoa. Takuu ei koske irto-osia ja kulutusosia (tulenkestävät tiilet, lasi,
tiivisteet, valurauta-arina ja kahva), koska ne kuluvat käytöstä riippuen. Näitä osia voi myöhemmin vaihtaa
uusiin, joita myydään varaosina.
6.1 Online warranty registration
You can register your new Aduro stove on www.aduro.dk and extend the above mentioned product warranty
from 2 to 5 years. Please fill out the form completely within 1 month from date of purchase.
7.0 Kysymyksiä ja vastauksia
Jos sinulla on lisää kysyttävää Aduro-uuneista, käy osoitteessa www.aduro.dk.
Download PDF

advertising