Manual
, Všeobecné pokyny
Blue Cab 15
Blue Cab 30
Blue Cab 60
------------------------------------------------------------------Blahopřejeme vám k zakoupení Vašeho nového komba Warwick. Než začnete používat toto
zařízení, pečlivě si prosím přečtěte tento návod. Pokud se budete řídit pokyny uvedenými
v tomto manuálu, budete moci velmi rychle využívat veškeré možnosti a kvality tohoto
nového produktu vyrobeného firmou Warwick. Uschovejte si prosím tento návod, můžete
ho v budoucnu kdykoli znovu potřebovat. Zašlete prosím Vaší garanční kartu na uvedenou
adresu.
BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ
- Přečtěte si prosím pozorně návod
- Neopomeňte prosím veškeré výstrahy
Varování: Aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem,
neotvírejte nikdy šasi zesilovače. Nevystavujte zařízení
přímému dešti, či nadměrné vlhkosti. Uvnitř přístroje se
nacházejí součásti, které může opravit pouze kvalifikovaný
technik. Nepokládejte na toto zařízení také žádné nádoby s tekutinami,
jako např. vázy a zamezte také kontaktu se stříkající či kapající vodou.
Všude, kde je uvnitř skříně vyobrazený tento symbol,
se nacházejí neizolovaná místa-proto se jich
v žádném případě nedotýkejte.
Hrozí zde smrtelný úraz elektrickým proudem!
Tento symbol upozorňuje na důležité odkazy ohledně
obsluhy a servisních pokynů, jež jsou uvedeny v tomto manuálu.
Přečtěte si prosím pozorně tento manuál.
DŮLEŽITÁ UPOZORŇENÍ
Aby Vám zařízení vždy dobře a spolehlivě fungovalo, dbejte prosím následujících pokynů:
- Neotvírejte nikdy šasi přístroje! Hrozí úraz elektrickým proudem. Při případné závadě svěřte
zařízení do opravy pouze kvalifikovaným pracovníkům.
- Nevystavujte zařízení nadměrné prašnosti, vlhkosti a přímému slunečnímu záření, jakož i
vysokým nebo příliš nízkým teplotám.
- Nevystavujte zařízení žádným nadměrným otřesům. Stavte zařízení vždy do stabilní a
vodorovné polohy.
- Vždy se ujistěte, že má zařízení v místě používaní dostatečný přístup vzduchu.
- Neumísťujte zařízení do blízkosti radiátoru topení nebo jiného silného zdroje tepla.
- Veškeré vnitřní součásti mohou nastavovat případně čistit pouze kvalifikovaní technici. Dbejte
na to, aby do zařízení nezapadl větrací mřížkou nějaký předmět nebo nezatekla nějaká tekutina.
- Při výměně pojistky použijte vždy opět pojistku stejné hodnoty!
Dejte vždy zařízení přezkoušet kvalifikovanému technikovi, když
- je síťový kabel nebo síťová zástrčka poškozena,
- se do zařízení dostaly nějaké předměty nebo tekutiny,
- bylo zařízení vystaveno nadměrné vlhkosti,
-byly zjištěny jakékoli výrobní závady nebo poruchy, jež vznikly během provozu,
-došlo k poškození zařízení z důvodu pádu nebo byla jakýmkoli způsobem porušena jeho
schránka.
- Zařízení připojujte vždy k okruhu el. proudu s PE-zemnícím vodičem.
- Síťová zástrčka musí vždy zůstat volně přístupná, aby bylo možné zařízení v případě potřeby
okamžitě odpojit.
- Pokud se na přístroji během provozu vyskytnou nějaké funkční závady, okamžitě odpojte
síťovou zástrčku.
- Při výměně pojistky vždy bezpodmínečně odpojte síťovou zástrčku.
- Použijte vždy stejný typ pojistky a shodnou hodnotu. Nikdy nepřemosťujte kontakty namísto
výměny pojistky.
OHRANNÉ PRVKY (pouze SWEET 15.2)
HF-oscilace: Před škodami, které by mohly způsobit frekvence vyšší než 20.000 Hz (zpětná
vazba, apod.), chrání tento bezpečnostní prvek, který v takovém případě odpojí koncový stupeň.
Nadměrná teplota: Plně dostačuje chlazení zajištěné vestavěným větrákem. V extrémním
případě je zde vestavěn ochranný prvek, který odpojí koncové tranzistory a tím je uchrání před
jejich poškozením.
Stejnosměrné napětí (DC): Tento obvod hlídá stabilní výkon koncového stupně v závislosti na
stejnosměrném proudu a brání přetížení reproduktoru v případě náhlého poškození výkonového
tranzistoru.
UVEDENÍ DO PROVOZU
1. Ujistěte se, že je zapojena síťová vidlice a veškerá ostatní připojená zařízení (efekty) jsou také
v provozuschopném stavu.
2. Nastavte ovladač VOLUME (BLUE CAB 15, 30, 60) / MASTER (SWEET 15.2, 25.1) na
nulu.
3. Zapojte svou baskytaru do zdířky INPUT pomocí vhodného nástrojového kabelu.
4. Aktivujte tlačítko POWER umístěné na zařízení.
5. Deaktivujte prvek MUTE, červená LED dioda zhasne. (SWEET 15.2, 25.1)
6. Otočte veškeré volume potenciometry na vaší baskytaře na plný výkon.
7. Nastavte ovladač GAIN tak, aby během hry nedocházelo k rozsvícení prvku CLIP. (SWEET
15.2, 25.1)
8. Nastavte ovladač VOLUME (BLUE CAB 15, 30, 60) / MASTER (SWEET 15.2, 25.1) dle
požadované hlasitosti.
9. Nastavte si požadovanou barvu zvuku dle Vašeho přáni za pomocí všech ovladačů, jejichž
funkce je popsána v kapitole PRVKY PŘEDNÍHO PANELU.
10. Zkorigujte si případně nastavení ovladače GAIN. (SWEET 15.2, 25.1)
PRVKY PŘEDNÍHO PANELU
INPUT - zdířka pro připojení vaší baskytary.
VOLUME - ovladač pro nastavení celkové hlasitosti zařízení.
BASS - ovladač pro posílení / zeslabení hlubokých frekvencí.
MID - ovladač pro posílení / zeslabení středů.
TREBLE - ovladač pro posílení / zeslabení vysokých frekvencí.
PHONES - slouží k připojení sluchátek (min 200 Ohm).
POWER - prvek, kterým zapnete / vypnete zařízení.
PRVKY ZADNÍHO PANELU
MAINS IN AC - síťová zásuvka s vestavěnou pojistkou.
EFF. LOOP – efektová smyčka sloužící k připojení externího efektového zařízení.
Propojte EFF. SEND se vstupem a EFF. RETURN s výstupem připojovaného efektového
zařízení.
Sklopná opěra na zadní straně umožňuje náklon zařízení cca 45°.
PRVKY PŘEDNÍHO PANELU
PASSIVE IN - zdířka pro připojení baskytary s pasivní elektronikou.
ACTIVE IN - zdířka pro připojení baskytary s aktivní elektronikou.
VOLUME - ovladač pro nastavení celkové hlasitosti zařízení.
BASS - ovladač pro posílení / zeslabení hlubokých frekvencí.
MID - ovladač pro posílení / zeslabení středů.
TREBLE - ovladač pro posílení / zeslabení vysokých frekvencí.
LINE OUT – zdířka pro připojení dalšího výkonového stupně, aktivního boxu nebo mixpultu.
PHONES - slouží k připojení sluchátek (min 200 Ohm).
POWER - prvek, kterým zapnete / vypnete zařízení.
PRVKY ZADNÍHO PANELU
MAINS IN AC - síťová zásuvka s vestavěnou pojistkou.
EFF. LOOP – efektová smyčka sloužící k připojení externího efektového zařízení.
Propojte EFF. SEND se vstupem a EFF. RETURN s výstupem připojovaného efektového
zařízení.
Sklopná opěra na zadní straně umožňuje náklon zařízení cca 45°.
PRVKY PŘEDNÍHO PANELU
PASSIVE IN - zdířka pro připojení baskytary s pasivní elektronikou.
ACTIVE IN - zdířka pro připojení baskytary s aktivní elektronikou.
VOLUME - ovladač pro nastavení celkové hlasitosti zařízení.
BASS - ovladač pro posílení / zeslabení hlubokých frekvencí.
MID - ovladač pro posílení / zeslabení středů.
TREBLE - ovladač pro posílení / zeslabení vysokých frekvencí.
AUX LEVEL - ovladač pro nastavení hlasitosti AUX signálu.
AUX IN – konektory cinch (RCA jack) k připojení jednoho zdroje stereo signálu linkové úrovně
(0 dB), např.: CD přehrávače.
LINE OUT - zdířka pro připojení dalšího výkonového stupně, aktivního boxu nebo mixpultu.
PHONES - slouží k připojení sluchátek (min 200 Ohm).
POWER - prvek, kterým zapnete / vypnete zařízení.
PRVKY ZADNÍHO PANELU
MAINS IN AC - síťová zásuvka s vestavěnou pojistkou.
EFF. LOOP – efektová smyčka sloužící k připojení externího efektového zařízení.
Propojte EFF. SEND se vstupem a EFF. RETURN s výstupem připojovaného efektového
zařízení.
Sklopná opěra na zadní straně umožňuje náklon zařízení cca 45°.
PRVKY PŘEDNÍHO PANELU
INPUT - zdířka pro připojení vaší baskytary.
GAIN - ovladač + CLIP LED k nastavení vstupní úrovně.
GRAPHIC EQ - 8-pásmový EQ k nastavení příslušných frekvencí v rozsahu +/- 12 dB.
LOW BOOST - spínač + LED k posílení hlubokých frekvencí.
HIGH BOOST - spínač + LED k posílení vysokých frekvencí.
EFF. LOOP - pro připojení efektového zařízení. Propojte SEND se vstupem a RETURN
s výstupem připojovaného efektového zařízení.
LINE OUT - zdířka pro připojení dalšího výkonového stupně, aktivního boxu nebo mixpultu.
MASTER - ovladač pro nastavení celkové hlasitosti zařízení.
MUTE - spínač + ON / MUTE LED, kterým odpojíte veškeré výstupy zesilovače kromě
konektoru PHONES . Tento prvek neaktivujte během hry, aby bylo zabráněno nepříjemnému
lupnutí.
PHONES - slouží k připojení sluchátek (min 200 Ohm).
PRVKY ZADNÍHO PANELU
MAINS IN AC - síťová zásuvka s vestavěnou pojistkou.
POWER - prvek, kterým zapnete / vypnete zařízení.
SPEAKER OUT - k připojení reproboxu.
HORN OFF - spínač, který slouží k odpojení HF horny.
Sklopná opěra na zadní straně umožňuje náklon zařízení cca 45°.
PRVKY PŘEDNÍHO PANELU
GAIN - ovladač + CLIP LED k nastavení vstupní úrovně.
INPUT - zdířka pro připojení vaší baskytary.
COMPRESSOR - spínač, jímž aktivujete vestavěný kompresor a ovládač, kterým nastavíte
požadovanou míru komprese.
CONTOUR - spínač pro aktivaci prvku Contour, kterým nastavíte požadovanou intenzitu.
(podporuje basové a vysoké frekvence a ořezává středy)
BASS - ovladač pro posílení / zeslabení hlubokých frekvencí.
LOW MID - ovladač pro posílení / zeslabení nižších středů.
HIGH MID - ovladač pro posílení / zeslabení vyšších středů.
TREBLE - ovladač pro posílení / zeslabení vysokých frekvencí.
DEEP - spínač + LED k posílení hlubokých frekvencí.
BRIGHT - spínač + LED k posílení vysokých frekvencí.
MUTE - spínač + ON / MUTE LED, kterým odpojíte veškeré výstupy zesilovače kromě
konektoru PHONES a TUNER OUT. Tento prvek neaktivujte během hry, aby bylo zabráněno
nepříjemnému lupnutí.
PHONES - slouží k připojení sluchátek (min 200 Ohm).
MASTER - ovladač pro nastavení celkové hlasitosti zařízení.
PRVKY ZADNÍHO PANELU
GROUNDLIFT - spínač, kterým odpojíte ochranný PE vodič. Používá se pouze v případě, když
dojde k nepřiměřené indukci brumu z el. sítě. V takovém případě aktivujte GROUND LIFT jeho
stlačením, aby došlo k eliminaci nežádoucího ruchu.
TUNER OUT – slouží k připojení ladičky. Pokud aktivujete prvek MUTE bude signál z Vaší
baskytary převeden právě na tento konektor.
LINE OUT - zdířka pro připojení dalšího výkonového stupně nebo aktivního boxu.
EFF. LOOP - pro připojení efektového zařízení. Propojte SEND se vstupem a RETURN
s výstupem připojovaného efektového zařízení.
DI PRE / POST – spínač, kterým pošlete do zdířky DI OUT signál PRE (stlačený, prostý
basový signál) nebo POST (nestlačený basový signál, který prochází zvukovou regulací,
popřípadě je zpracováván efektovým zařízením). Symetrický XLR konektor slouží k propojení
např. s mixpultem.
SPEAKER OUT - k připojení reproboxu.
POWER - ovladač, kterým zapnete / vypnete zařízení.
MAINS IN AC - síťová zásuvka s vestavěnou pojistkou.
HORN OFF spínač, který slouží k odpojení HF horny.
Sklopná opěra na zadní straně umožňuje náklon zařízení cca 45°.
TECHNICKÁ DATA
CIRCUIT DIAGRAM / SCHALTPLAN
SCHÉMA ZAPOJENÍ
Visit us on the World Wide Web: http://www.warwick.de
Please see the new Warwick Bass Forum on www.warwick.de
For support information please refer to support@warwick.de
Das neue Warwick Bass Forum finden Sie auf www.warwick.de
Bei technischen Fragen wenden Sie sich bitte an support@warwick.de
Nové Warwick Bass Forum najdete na webových stránkách: www.warwick.de
Máte-li nějaké technické dotazy, pište na: support@warwick.de
Download PDF

advertising