Baumatic | SB6 | mikosoft praha sromikosoft praha sro mikosoft praha

m
m
a
ra
h
ft
p
so
ik
o
a
ra
h
ft
p
so
ik
o
.
r.o
s.
.
r.o
s.
m
m
tp
of
os
ik
tp
of
os
ik
ha
ha
BF207, BF230, BF256, BFE256,
TG6, MG6, SB6
ra
ra
s.
s.
CHLADNIČKA S MRAZÁKEM
r.o
.
r.o
.
Datum prodeje
r.o
.
.
r.o
s.
a
ft
p
so
……………………......
…………………….......
ik
o
Výrobní číslo
…………………….....
m
ft
p
so
Model
ik
o
m
ra
h
ra
h
a
s.
r.o
.
m
ik
os
of
tp
ra
ha
s.
r.o
.
s.
ha
ra
tp
of
os
ik
m
Pro budoucí použití si prosím poznamenejte následující informace, které najdete na
informačním štítku a datum prodeje, který je uveden na Vašem účtu / faktuře:
s.
ha
ra
of
os
os
of
POPRODEJNÍ SERVIS
Vysoká kvalita a vyspělá technologie
našich
spotřebičů
zaručuje
jejich
bezchybný provoz.
Avšak dojde-li k závadě, pokuste se
odstranit ji zkontrolováním, zda jste
postupovali podle pokynů uvedených
v tomto návodu.
V případě potřeby odborné technické
pomoci prosíme kontaktujte naše servisní
středisko
ik
ik
Tento spotřebič je určen jenom pro
použití v domácnosti.
m
Vážený zákazníku,
děkujeme Vám, že jste si vybral náš
výrobek.
Prosíme, abyste si pozorně přečetl Návod
na obsluhu, což Vám pomůže správně
používat spotřebič. Prosíme, uschovejte si
ho pro budoucí potřebu.
r.o
r.o
.
Protože Baumatic neustále vylepšuje své
produkty, vyhrazuje si právo učinit změny,
které budou považovány za nevyhnutelné,
bez upozornění v této Příručce.
.
Telefon 800 185 263
v pracovní dny od 9.00 do 17.00 hod.
nebo na www.baumatic.cz
s.
s.
Prosíme, abyste měli připravené po ruce
následující údaje
•
typ výrobku / model
•
sériové číslo
•
datum zakoupení spotřebiče
a
ra
h
ra
h
a
ZÁRUKA
Na Váš nový spotřebič poskytujeme
24-měsíční záruku.
ft
p
so
m
ik
o
so
ft
p
Upozornění
Na Záručním listě si nechte potvrdit datum
instalace a uvedení do provozu.
ik
o
m
m
Tato dokumentace bude od Vás
požadována servisním technikem při
záruční opravě.
Instalaci spotřebiče svěřte odborné firmě,
organizaci k tomu oprávněné. V opačném
případě Vaše právo na bezplatné
odstranění závady zaniká.
tp
tp
ra
ha
s.
LIKVIDACE ODPADU
Roztřiďte odpad podle různých materiálů
(kartón, polystyrén, atd.) a zlikvidujte jej
podle místních předpisů (zákon č.125/97
Sb. o odpadech §18 a 19 a vyhláška
č.338/97 Sb. §16).
Spotřebič i jeho části předejte po skončení
jejich životnosti do sběrných surovin (§ 16
a 17 vyhláška č. 338/97 Sb.).
Prosím uchovejte si také účet
o zaplacení za spotřebič / fakturu.
r.o
.
r.o
.
OCHRANA ŽIVOTNÍHO
PROSTŘEDÍ
1
OBSAH
1 STRUKTURA CHLADNIČKY ……………………………….......... 3
s.
s.
2 VŠEOBECNĚ ……………………………………............................ 4
ha
ha
3 NÁVOD K INSTALACI ……………………………………............. 4
ra
ra
4 BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNI ………………………………… 4
tp
tp
5 FUNKCE ………………………………………………..................... 5
6 OVLÁDACÍ PANEL ……………………………………………….... 6
of
of
7 ČIŠTĚNI A ÚDRŽBA ……………………………………………….. 8
os
os
8 VYHLEDÁVÁNÍ ZÁVAD .............................................................. 8
ik
ik
9 TECHNICKÉ SPECIFIKACE ....................................................... 9
.
r.o
s.
a
ra
h
ft
p
so
m
ik
o
so
ft
p
ra
h
a
s.
r.o
.
m
10 ZMĚNA SMĚRU OTVÍRÁNÍ DVÍŘEK ....................................... 9
ik
o
m
m
r.o
.
r.o
.
1.
2
s.
ha
ra
tp
of
os
ik
.
r.o
s.
a
ra
h
ft
p
so
ik
o
.
m
ik
o
so
ft
p
ra
h
a
s.
r.o
.
m
ik
os
of
tp
ra
ha
s.
Poznámka:
Toto vyobrazení je pouze orientační,
konkrétní příslušenství porovnejte se
skutečným spotřebičem!
m
m
r.o
.
STRUKTURA CHLADNIČKY
r.o
.
2.
3
•
m
4
r.o
.
ha
s.
•
of
.
r.o
s.
a
•
ik
o
so
tp
ra
•
ra
h
s.
•
ft
p
ra
h
•
a
•
r.o
.
•
•
ft
p
•
•
m
ik
•
Při manipulaci chladničku nikdy
nenaklápějte v úhlu větším než 45° od
svislé roviny.
Při transportu se vyhněte nárazům a
prudkým otřesům. Nepoužívejte sílu na
žádné součásti chladničky, zejména
pak na kondenzátor, dvířka a madlo,
aby nedošlo k jejich deformaci, která
by mohla ovlivnit jejich funkčnost.
Zajistěte kolem chladničky dostatek
prostoru, aby mohla správně fungovat.
Chladnička nesmí být instalována
v prostředí s vysokými teplotami,
slunečním zářením a s vysokou
vlhkostí.
Chladničku byste měli umístit na pevné
podlaze, aby nebyla příliš hlučná.
Pro Vaši bezpečnost a ochranu je
tento spotřebič uzemněn
prostřednictvím napájecí zástrčky při
jejím zapojení do odpovídající síťové
zásuvky. Pokud si nejste jisti, zda je
Vaše síťová zásuvka správně
uzemněna, obraťte se na
kvalifikovaného elektrikáře.
ik
os
of
2. NÁVOD K INSTALACI
•
Před zapojením chladničky je nutné
zkontrolovat, zda je jmenovité napětí
stejné jako napětí uvedené na
typovém štítku.
Napájecí zástrčka by měla mít vlastní
oddělenou zásuvku, aby nemohlo dojít
k přehřátí elektrického vodiče od
ostatních zástrček.
Nedovolte dětem, aby si hráli
s ovládacími prvky nebo se
spotřebičem.
Na dvířka spotřebiče nezavěšujte
žádné těžké předměty, aby se
chladnička nepřeklopila.
Je nebezpečné měnit specifikace nebo
se jakýmkoli způsobem pokoušet tento
spotřebič upravovat.
Do mrazáku nevkládejte žádné
zatavené nádoby nebo sycené
kapaliny jako jsou perlivé nápoje,
zvyšující se tlak v nádobách může
způsobit jejich explozi s následnými
škodami na chladničce nebo i na
zdraví.
Na chladničku nesmíte stříkat vodu.
Mohlo by to způsobit poruchy
fungování chladničky nebo zasažení
elektrickým proudem.
Do chladničky neukládejte hořlavé
materiály jako je alkohol, benzín, LPG,
lepidla apod.
Kostky ledu a zmrzlá lízátka
nekonzumujte ihned po vyjmutí
z mrazáku, protože byste si mohli
způsobit odřeniny kůže zmrazeným
povrchem.
Chladničku odpojte od elektrického
napájení při výměně žárovky osvětlení
nebo v případě, že ji delší čas
nepoužíváte.
so
ha
tp
ra
•
•
ik
o
m
m
•
s.
Tento typ chladničky se velmi využívá
v takových místech jakými jsou hotely,
kanceláře, studentské koleje a domácnosti.
Chladnička je vybavena vysoce účinným
kompresorem a klasickým rozvodem. Těší
se výhodám nízké spotřeby elektrické
energie, schopnosti účinného řízení
chlazení a snadného použití.
3. BEZPEČNOSTNÍ
UPOZORNĚNÍ
os
r.o
.
1. VŠEOBECNĚ
.
r.o
s.
Před prvním spuštěním nebo po
transportu nechte chladničku odstát
alespoň 12 hodin.
so
ik
o
m
ik
o
so
ft
p
•
a
•
ft
p
ra
h
a
•
s.
r.o
.
•
•
ra
h
•
r.o
.
s.
ha
os
m
ik
tp
of
os
ik
•
•
tp
Při prvním spuštění chladničky
nastavte spínač termostatu na 3,
připojte elektrické napájení a
chladničku zapněte, neukládejte do ní
jídlo. Obvykle je dobré ji takto nechat 2
až 3 hodiny. Pak termostat nastavte na
požadovanou teplotu a uložte do
chladničky potraviny.
Teplotu chlazení lze nastavit otočením
stupnice na termostatu. Nastavení na
stupeň 3 nebo 4 je pro běžné použití
nejvhodnější. Čím vyšší je číslo na
stupnici termostatu, tím vyšší je
chladící výkon. Pokud nastavíte
termostat na 0, chladnička se zastaví.
Neukládejte do chladničky příliš velké
množství potravin.
Otvírejte dvířka co nejméně, aby se
v chladničce udržovala stálá teplota,
před uložením do chladničky nechejte
jídlo vždy zchladnout na pokojovou
teplotu, aby se nezvyšovala spotřeba
elektrické energie.
Pokud chcete vyrobit kostky ledu,
naplňte zásobník pitnou vodou a vložte
ho do mrazáku. Výroba kostek ledu
trvá asi 2-3 hodiny. Kostky ledu lze
vyjmout tak, že zásobník zkroutíte.
ra
•
Nikdy ho neohýbejte nahoru a dolů,
mohli byste ho zlomit.
Námrazu v mrazícím boxu lze
automaticky odmrazit, voda může
odtékat do odkapávače, který podpírá
kompresor. Kondenzovaná voda se
odpaří teplem z kompresoru. Pokud
není vypouštěcí hadice v prostoru
kompresoru nainstalována správným
způsobem, před použitím ji znovu
nainstalujte.
Odmrazujte chladící box kdykoli, kdy je
vrstva námrazy na povrchu asi 3 nebo
4 mm. Při rozmrazování vyjměte
všechny potraviny a příslušenství,
nastavte termostat do polohy 0 a
otevřete dvířka. Po rozpuštění
námrazy odstraňte vodu a vysušte
vnitřní prostor chladničky. Chladničku
pak můžete znovu spustit otočením
termostatu na požadované nastavení.
Pokud je teplota okolního prostředí
nižší než 10°C, zapn ěte spínač
kompenzace, aby nebyl kompresor
dlouhou dobu vypnutý. Když je teplota
okolního prostředí je nad 10°C,
vypněte, prosím, tento spínač, uspoříte
elektrickou energii.
Touto funkcí jsou na přání vybaveny
pouze některé modely.
ra
ha
4. FUNKCE
m
m
•
s.
r.o
.
Než spotřebič znovu zapnete po
výpadku elektrické energie, počkejte 5
minut.
of
•
5
r.o
.
s.
ha
ra
tp
os
ik
(pouze model BFE256)
m
Ovládací panel je navržen pro nastavení
zvolené funkce/nastavení teploty a
zobrazení teploty v chladničce a mrazničce.
Je umístěn v horní části vrchních dvířek.
Na ovládacím panelu jsou umístěny tři
tlačítka – Energy Saving (úspora energie),
Standard a Quick Freeze (rychlé mrazení).
ft
p
ra
h
a
s.
r.o
.
Funkce Nastavení teploty: V tomto režimu
můžete nastavit Vámi požadovanou teplotu
pro chladničku i mrazničku. Abyste
aktivovali tuto funkci, stiskněte tlačítko
Standard a držte jej asi 5 sekund. Na
displeji budou blikat číslice
teploty chladničky a mrazničky. Pak
stiskněte tlačítko znovu a na displeji se
zobrazí číslice teploty, které budou stoupat
vždy o 1 stupeň při každém stisknutí
tlačítka. Když jste zadali Vámi zvolenou
teplotu, počkejte asi 8 sekund. Kontrolní
systém uloží Vaše nastavení a spotřebič
začne podle něj pracovat.
Pokud si zvolíte teplotu pro chladničku + 5
°C a mrazni čku – 18 °C, bude spot řebič
pracovat v režimu Standard a displej
zobrazí kontrolku Standard.
Jestli dojde během nastavování teploty
k výpadku proudu, systém nebude při
obnovení dodávky proudu toto nastavení
akceptovat. Proto jej musíte zadat znovu.
so
so
ft
p
ra
h
a
s.
r.o
.
Funkce tlačítka Quick Freeze (rychlé
mrazení): Když jste právě do mrazničky
uložili potraviny a přejete si, aby se rychle
zmrazili, můžete nastavit tuto funkci
stisknutím tlačítka. Po jeho stisknutí se na
displeji zobrazí teplota mrazničky. Funkce
se okamžitě aktivuje. Pokud spotřebič
pracuje v tomto režimu a Vy stisknete jiné
tlačítko nebo byl spotřebič v tomto režimu
po dobu 26 hodin, funkce Quick Freeze se
automaticky deaktivuje a spotřebič se vrátí
do předchozího režimu.
m
ik
o
Funkce tlačítka Energy Saving (úspora
energie): Pokud stisknete toto tlačítko,
teplota spotřebiče se nastaví následovně:
chladnička +7 °C a mrazni čka – 15 °C.
Displej zobrazí aktuální teplotu v obou
ik
o
m
m
Funkce tlačítka Standard (Normal): Když
stisknete tlačítko Standard, spotřebič si
nastaví následující teploty: chladnička + 5
°C a mrazni čka – 18 °C. Displej zobrazí
aktuální teploty v obou odděleních a funkce
se aktivuje.
Když stisknete jiné tlačítko nebo bude
nastavena jiná teplota než je výše
uvedena, chladnička opustí režim
Standard.
ik
os
5. OVLÁDACÍ PANEL
odděleních a funkce se aktivuje.
Když stisknete jiné tlačítko nebo bude
nastavena jiná teplota než je výše
uvedena, chladnička opustí režim úspory
energie. Doporučujeme použití režimu
úspory energie během normálního
používání.
of
of
tp
ra
ha
s.
r.o
.
Upozornění
•
Při rozmrazování nepoužívejte
k odstranění námrazy z povrchu
výparníku nikdy ostré nebo kovové
předměty, poškodí výparník.
•
Láhve s nápoji neskladujte v mrazícím
boxu, aby nemohlo dojít k jejich
roztržení nebo k poškození chladničky.
•
Mezi jednotlivými balíčky s potravinami
nechávejte prostor, aby v chladničce a
mrazícím boxu mohl volně cirkulovat
studený vzduch.
6
s.
ha
ra
.
r.o
s.
a
ra
h
ft
p
so
m
ik
o
so
ft
p
ra
h
a
s.
r.o
.
m
ik
os
of
tp
ra
ha
s.
r.o
.
Když se na displeji zobrazí hlášení
o chybě (E1, E2 nebo E3) nebo jejich
kombinace, i když je teplota uvnitř
chladničky dostatečně chladná,
kontaktujte servisní centrum kvůli
opravě.
tp
of
os
ik
ik
o
m
m
•
r.o
.
Poznámka
•
Když otevřete dvířka chladničky nebo
stisknete tlačítka ovládacího panelu,
pozadí displeje se rozsvítí. Displej
bude svítit 10 minut po zavření dvířek
nebo po posledním stisknutí tlačítka.
Po 10 minutách se nasvícení
automaticky vypne.
•
Alarm: Pokud jsou dvířka otevřená po
dobu delší než 30 sekund, alarm bude
pípat 3x každých 30 sekund, aby Vám
připomněl, že se dvířka musí zavřít.
Když dvířka do 10 minut nezavřete,
alarm přestane pípat.
•
Když chladničku připojíte poprvé do el.
sítě, bude trvat asi 3 sekundy, než se
chladnička zapne, aby se proud
stabilizoval.
•
Kontrolní systém má funkci 3
minutového zdržení při restartu
chladničku kvůli ochraně kompresoru.
7
r.o
.
s.
ha
of
tp
ra
Když chladnička funguje příliš hlučně.
ujistěte se, zda
•
chladnička je správně ve vodorovné
poloze
•
chladnička se nedotýká okolních
předmětů
•
v chladničce nejsou uložené nádoby
nebo tuhé balíčky, které se vzájemně
dotýkají
m
ik
•
Když jsou potraviny v chladničce
zmražené, ujistěte se, zda
•
termostat je ve správné poloze
•
v chladničce není příliš velké množství
potravin s vysokou vlhkostí
os
ha
ra
os
of
tp
•
m
Když nelze chladničku spustit v zimě
•
spínač kompenzace je vypnutý. Měli
byste ho zapnout, protože teplota
okolního prostředí je nižší než 10°C
r.o
so
ft
p
ra
h
a
s.
Když chladnička běží v létě bez zastavení
•
v chladničce je příliš velké množství
jídla
•
stupnice termostatu je na vyšší poloze,
jako je např. poloha 7 atd.
•
dvířka chladničky se otvírají příliš často
•
kolem chladničky není správná
ventilace
•
dvířka nejsou dobře zavřená nebo je
těsnění dveří deformované
m
so
ft
p
ra
h
Když chladnička dostatečně nechladí:
ujistěte se, zda
•
termostat je nastavený správně podle
požadavku.
•
kolem chladničky je dostatečný prostor
•
dvířka se neotvírají příliš často nebo
na příliš dlouhou dobu
•
na chladničku nedopadá přímé
sluneční záření nebo není umístěna
v blízkosti zdroje tepla
•
v chladničce není příliš velké množství
potravin nebo teplých pokrmů
8
Když dochází k přetékání vody na zem
•
vypouštěcí otvor je zablokovaný
•
vypouštěcí hadice v prostoru
kompresoru není správně
nainstalována
ik
o
a
s.
r.o
.
Když chladnička nefunguje, ujistěte se, zda
•
elektrické napájení funguje a napětí je
normální
•
pojistka není spálená
•
elektrická zástrčka je pevně zasunutá
do síťové zásuvky
•
nastavení termostatu není v poloze 0
.
8. VYHLEDÁVÁNĺ ZÁVAD
ik
o
m
Při čištění chladničky odpojte
elektrické napájení. Důkladně ji vytřete
hadrem namočeným v neutrálním
čistícím prostředku, pak ji otřete čistou
vodou. Nemyjte chladničku vodou
přímo, abyste zabránili vzniku koroze a
případným poruchám spotřebiče.
Nepoužívejte k čištění chladničky nikdy
kyseliny, chemické roztoky, benzín
nebo podobné prostředky, protože
mohou poškodit lakovaný povrch nebo
plastové díly.
Jednou nebo dvakrát ročně odstraňte
prach z kompresoru na zadní straně
spotřebiče pomocí kartáče nebo
vysavače, protože nahromaděný prach
ovlivňuje výkon spotřebiče a způsobuje
zvýšení odběru elektrické energie.
s.
•
ik
r.o
.
7. ČIŠTĚNI A ÚDRŽBA
tp
tp
9. TECHNICKÉ SPECIFIKACE
Vyšroubujte šrouby z horního úchytu a
sejměte jej. Potom vyjměte horní dvířka
a uložte je na bezpečné místo.
of
os
ik
m
ik
os
of
Podrobné specifikace naleznete na
typovém štítku na zadní straně chladničky.
Specifikace mohou v důsledku zavádění
úprav na výrobku podléhat změnám bez
předchozího upozornění.
10. ZMĚNA SMĚRU OTVÍRÁNÍ
DVÍŘEK (MODELY BF230, BF256)
Než budete měnit směr otvírání dvířek
chladničky, měli byste se přesvědčit, že
chladnička je prázdná a odpojená ze sítě a
měli byste mít pomocníka na manipulaci s
chladničkou. Budete potřebovat šroubovák a
stavitelný klíč.
.
r.o
s.
a
ra
h
ft
p
ft
p
ra
h
a
s.
r.o
.
Přidržte spodní dvířka a po
vyšroubování dvou šroubů vyjměte
prostřední úchyt.
so
so
Vyjměte spodní dvířka z dolního čepu.
Nakloňte
chladničku dozadu a
podepřete ji pevnou podložkou pro
snazší manipulaci.
m
ik
o
Vyšroubujte čtyři šrouby přidržující horní
díl a sejměte jej.
ik
o
m
m
r.o
.
s.
ha
ra
ra
ha
s.
r.o
.
Poznámka
Během období s vysokou relativní vlhkostí
se může na povrchu chladničky vytvářet
vlhkost. To není závada. Stačí ji pouze
setřít. Pokud Vaše chladnička nefunguje
správně ani po kontrole výše uvedených
bodů, bez prodlení se obraťte, prosím, na
servisní oddělení.
9
tp
m
ik
os
of
tp
of
os
ik
Odšroubujte pomocí klíče kolík závěsu z
horního úchytu. Obraťte úchyt a vraťte
jej do stejného otvoru.
r.o
s.
a
ra
h
ft
p
ft
p
ra
h
a
s.
r.o
.
Pomocí klíče vyjměte spodní kolík
závěsu. Přemístěte na opačnou stranu
závěsový úchyt a vraťte jej do stejného
otvoru. Vložte na místo spodní úchyt
na druhé straně a postavte chladničku
rovně.
.
m
so
Přemístěte zaslepující zátky. Vyjměte
krytky závěsů dvířek u obou dvířek (nahoře
a dole) a vložte je na opačnou stranu
dvířek.
m
ik
o
so
Umístěte na místo horní úchyt,
současně instalujte spodní dvířka.
Šrouby zcela nedotahujte.
ik
o
m
r.o
.
ra
ha
s.
r.o
.
s.
ha
ra
Přemístěte prostřední úchyt a současně
instalujte spodní dvířka. Kvůli
závěrečnému seřízení úplně nedotahujte
šrouby úchytů.
Odšroubováním sejměte spodní úchyt.
Vyjměte a přemístěte seřiditelnou
nožičku z levé strany na pravou stranu
a vyšroubujte pevný šroub na levé
straně.
10
r.o
.
.
r.o
s.
a
ra
h
ik
o
so
ft
p
ra
h
a
s.
r.o
.
m
ik
os
of
tp
ra
ha
s.
r.o
.
s.
ha
ra
tp
of
ft
p
so
m
m
ik
o
m
ik
os
Zkontrolujte dvířka, aby byla vyrovnaná
horizontálně i vertikálně a aby všechna
těsnění byla na svém místě, než definitivně
utáhnete středový závěs a horní úchyt.
Vyjměte a obraťte plastovou vložku horního
dílu před jeho zpětnou montáží. Znovu
seřiďte vyrovnávací nožičky.
11
r.o
.
ha
SMLUVNÍ ZÁRUKA SE NEVZTAHUJE NA
•
vady světelných zdrojů a snímatelných
částí ze skla nebo z umělých hmot
•
zboží, které je používáno v rozporu
s Návodem k obsluze
•
zboží, které bylo použito
k podnikatelským, komerčním nebo
jiným účelům, vymykajícím se
běžnému používání domácího
spotřebiče v domácnosti
•
vady způsobené neodborným
zásahem třetí osobou
•
dřezy a kohoutky
•
jakoukoli škodu způsobenou
převozem, špatným zacházením nebo
zanedbáním, jemné součástky a
součástky podléhající zkáze: zástrčky,
pojistky, žárovky, kryty na světla,
ozdobné díly, kabely, filtry a nástavce,
tlačítka, jakékoli gumové části,
keramické nebo skleněné povrchy,
promáčknuté, poškrábané nebo
natřené části
•
příslušenství, pečící plechy, rukojeti,
lívanečníky, stojany na pánve, police,
víka a objímky na hořáky, vložky do
trouby
Jako záruční opravu nelze uplatňovat
seřízení výrobku po jeho instalaci. Tyto
práce má povinnost provést firma
provádějící instalaci spotřebiče v rámci
těchto prací.
tp
of
os
v pracovní dny od 9.00 do 17.00 hodin.
s.
a
a
s.
r.o
.
PLATNOST ZÁRUKY A JINÁ
USTANOVENÍ
Platnost záruky je podmíněna odborným
uvedením spotřebiče do provozu, který
musí odpovídat platným normám a
bezpečnostním předpisům.
ra
h
m
ik
o
so
ft
p
so
ft
p
ra
h
Další podmínkou poskytnutí záruky je
řádně vyplněný Záruční list.
ZÁKONNÁ ANI SMLUVNÍ ZÁRUKA SE
NEVZTAHUJE NA
•
vady způsobené použitím v rozporu
s Návodem k obsluze
•
vady způsobené závadami nebo
nedostatky v přívodních médiích,
v instalaci zboží nebo vzniklé
v důsledku nevhodných provozních
podmínek
r.o
800 185 263
.
m
ZÁRUČNÍ OPRAVY
Tyto opravy prosím nahlašujte výhradně na
bezplatné servisní lince Baumatic®
ik
ik
os
of
Záruční doba výrobku začíná dnem
prodeje výrobku zákazníkovi. Doba
záruky se prodlužuje o dobu od
uplatnění práva na záruční opravu do
dne ukončení opravy výrobku.
ik
o
m
m
•
ra
r.o
.
tp
ra
ha
s.
ZÁRUČNÍ DOBA
Při dodržení pokynů pro instalaci, obsluhu
a údržbu ručíme za to, že výrobek bude mít
vlastnosti stanovené příslušnými
technickými podmínkami a normami po
celou dobu záruky, která se poskytuje na
výrobky v délce 24 měsíců.
vady způsobené vnějšími vlivy
(poškození při přepravě, stěhování,
jiná manipulace, živelné události)
opotřebení při užívání
s.
•
Baumatic® ZÁRUČNÍ PODMÍNKY
12
r.o
.
s.
ha
of
ik
m
ik
os
Kupující je povinen při přebírání zboží
zkontrolovat zda není poškozené, zda je
kompletní a zda jsou předány a řádně
vyplněné Záruční list a Daňový doklad.
V případě poškození zboží je nutné o
tomto ihned při přebírání informovat
dopravce a sepsat protokol o škodě. Na
pozdější reklamace nebude brán zřetel.
V případě, že výsledkem reklamace
bude vrácení výrobku, zašle kupující
vadné zboží zpět v obalu, který brání
poškození výrobku při přepravě zpět.
os
of
UPOZORNĚNÍ PRO SPOTŘEBITELE
.
r.o
s.
a
ra
h
ft
p
so
m
ik
o
so
ft
p
ra
h
a
s.
r.o
.
Označením CE je zaručeno splnění všech
zákonných požadavků EU a výrobky také
splňují požadavky normy RoHS
2002/95/EC
ik
o
m
m
ra
tp
tp
ra
ha
s.
r.o
.
Podmínkou pro uplatnění práva ze záruky
je předložení faktury (daňového dokladu)
jako dokladu o koupi zboží a řádně
vyplněného Záručního listu.
Při neplatné nebo neoprávněné reklamaci,
jakož i v případě, kdy reklamovaná vada
zboží nebude zjištěna, je spotřebitel
povinen uhradit náklady vzniklé
v souvislosti s takovou reklamací.
13
Download PDF

advertising