AEG SCS51400S0 User manual

AEG SCS51400S0 User manual
SCS51400S0
NL
EN
FR
DE
KOEL-VRIESCOMBINATIE
FRIDGE-FREEZER
RÉFRIGÉRATEUR-CONGÉLATEUR
KÜHL-GEFRIERSCHRANK
GEBRUIKSAANWIJZING
USER MANUAL
NOTICE D'UTILISATION
BENUTZERINFORMATION
2
25
46
69
2
VOOR PERFECTE RESULTATEN
Bedankt dat u voor dit AEG product heeft gekozen. Dit
apparaat is ontworpen om vele jaren uitstekend te
presteren, met innovatieve technologieën die het leven
gemakkelijker helpen maken – functies die gewone
apparaten wellicht niet hebben. Neem een paar
minuten de tijd om het door te lezen zodat u er
optimaal van kunt profiteren.
ACCESSOIRES EN VERBRUIKSARTIKELEN
In de AEG webshop vindt u alles wat u nodig heeft om
al uw apparaten van AEG mooi te houden en perfect te
laten functioneren. Ook vindt u hier een groot aantal
accessoires die zijn ontworpen en gebouwd volgens de
hoge kwaliteitsnormen die u verwacht, van speciaal
kookgerei tot bestekmandjes en van flessenhouders tot
waszakken…
Bezoek onze webshop op
www.aeg-electrolux.com/shop
Inhoud
3
INHOUD
4
7
8
8
10
12
14
17
17
23
Veiligheidsinformatie
Bediening
Het eerste gebruik
Dagelijks gebruik
Nuttige aanwijzingen en tips
Onderhoud en reiniging
Problemen oplossen
Technische gegevens
Montage
Het milieu
In deze gebruiksaanwijzing worden de
volgende symbolen gebruikt:
Belangrijke informatie over uw
persoonlijke veiligheid en informatie
over het voorkomen van schade aan
het apparaat.
Algemene informatie en tips
Milieu-informatie
Wijzigingen voorbehouden
4
Veiligheidsinformatie
VEILIGHEIDSINFORMATIE
In het belang van uw veiligheid en om een correct gebruik te kunnen waarborgen is het
van belang dat u, alvorens het apparaat te installeren en in gebruik te nemen, deze gebruiksaanwijzing, inclusief de tips en waarschuwingen, grondig doorleest. Om onnodige
vergissingen en ongevallen te voorkomen is het belangrijk ervoor te zorgen dat alle mensen die het apparaat gebruiken, volledig bekend zijn met de werking ervan en de veiligheidsvoorzieningen. Bewaar deze instructies en zorg ervoor dat zij bij het apparaat blijven als het wordt verplaatst of verkocht, zodat iedereen die het apparaat gedurende zijn
hele levensduur gebruikt, naar behoren is geïnformeerd over het gebruik en de veiligheid
van het apparaat.
Voor de veiligheid van mensen en eigendommen dient u zich aan de voorzorgsmaatregelen uit dit instructieboekje te houden, de fabrikant is niet verantwoordelijk voor schade
die door het niet opvolgen van de aanwijzingen veroorzaakt is.
Veiligheid van kinderen en kwetsbare mensen
• Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (waaronder begrepen kinderen) met verminderde fysieke, zintuiglijke vermogens of een gebrek aan ervaring en
kennis, tenzij dit onder toezicht gebeurt van een voor hun veiligheid verantwoordelijke
persoon of tenzij zij van een dergelijke persoon instructie hebben ontvangen over het
gebruik van het apparaat.
Houd kinderen uit de buurt om te voorkomen dat ze met het apparaat gaan spelen.
• Houd alle verpakkingsmateriaal buiten het bereik van kinderen. Gevaar voor verstikking.
• Als u het apparaat afdankt trek dan de stekker uit het stopcontact, snij de voedingskabel door (zo dicht mogelijk bij het apparaat) en verwijder de deur om te voorkomen
dat kinderen een elektrische schok krijgen of zichzelf in het apparaat opsluiten.
• Als dit apparaat, dat voorzien is van een magnetische deursluiting, een ouder apparaat
vervangt, dat voorzien is van een veerslot (slot) op de deur of het deksel, zorg er dan
voor dat u het slot onbruikbaar maakt voordat u het oude apparaat weggooit. Dit voorkomt dat kinderen er in opgesloten kunnen raken.
Algemene veiligheid
LET OP!
Houd de ventilatie-openingen altijd vrij van obstructies.
• Dit apparaat is bedoeld voor het bewaren van levensmiddelen en/of dranken in een
gewoon huishouden, zoals uitgelegd in dit instructieboekje.
• Gebruik geen mechanische hulpmiddelen of kunstgrepen om het ontdooiproces te versnellen.
• Gebruik geen andere elektrische apparaten (bijvoorbeeld ijsmachines) in koelkasten, tenzij ze voor dit doel goedgekeurd zijn door de fabrikant.
• Let op dat u het koelcircuit niet beschadigt.
• Het koelmiddel isobutaan (R600a) bevindt zich in het koelcircuit van het apparaat, dit
is een natuurlijk gas dat weliswaar milieuvriendelijk is, maar ook uiterst ontvlambaar.
Veiligheidsinformatie
5
Controleer of de onderdelen van het koelcircuit tijdens transport en installatie van het
apparaat niet beschadigd zijn geraakt.
Indien het koelcircuit beschadigd is:
– open vuur en ontstekingsbronnen vermijden
– de ruimte waar het apparaat zich bevindt grondig ventileren
• Het is gevaarlijk om wijzigingen aan te brengen in de specificaties of dit product op
enigerlei wijze te modificeren. Een beschadigd netsnoer kan kortsluiting, brand en/of
een elektrische schok veroorzaken.
WAARSCHUWING!
Alle elektrische onderdelen (netsnoer, stekker, compressor) mogen uitsluitend vervangen
worden door een erkende onderhoudsdienst of gekwalificeerd onderhoudspersoneel.
•
•
•
•
1. Het netsnoer mag niet verlengd worden.
2. Verzeker u ervan dat de stekker niet platgedrukt of beschadigd wordt door de achterkant van het apparaat. Een platgedrukte of beschadigde stekker kan oververhit
raken en brand veroorzaken.
3. Verzeker u ervan dat u de stekker van het apparaat kunt bereiken.
4. Trek niet aan het snoer.
5. Als de stekker los zit, steek hem dan niet in het stopcontact. Dan bestaat er een
risico op een elektrische schok of brand.
6. U mag het apparaat niet gebruiken zonder de afdekking van het lampje. 1) voor de
binnenverlichting.
Dit apparaat is zwaar. Wees voorzichtig als u het apparaat verplaatst.
Haal geen artikelen uit het vriesvak en raak ze niet aan als uw handen vochtig/nat zijn,
dit kan uw huid beschadigen of vrieswonden veroorzaken.
Stel het apparaat niet langdurig bloot aan direct zonlicht.
Gloeilampjes 2) gebruikt voor dit apparaat is een speciaal lampje voor huishoudelijke
apparaten. De lampjes zijn niet geschikt voor de verlichting van ruimtes.
Dagelijks gebruik
•
•
•
•
Zet geen hete potten op de kunststof onderdelen in het apparaat.
Bewaar geen brandbare gassen of vloeistoffen in het apparaat, deze kunnen ontploffen.
Zet geen levensmiddelen direct tegen de luchtopening in de achterwand. 3)
Diepgevroren voedsel mag niet opnieuw worden ingevroren als het eenmaal ontdooid
is.
• Bewaar voorverpakte diepvriesproducten volgens de aanwijzingen van de fabrikant.
• U dient zich strikt te houden aan de aanbevelingen van de fabrikant van het apparaat
met betrekking tot het bewaren van voedsel. Raadpleeg de betreffende aanwijzingen.
• Leg geen koolzuurhoudende of mousserende dranken in de vriezer, deze veroorzaken
druk op de fles die daardoor kan ontploffen, dit kan schade toebrengen aan het apparaat.
1) Als er een afdekking voor het lampje is voorzien
2) Het lampje
3) Als het apparaat vorstvrij is
6
Veiligheidsinformatie
• IJslollies kunnen vrieswonden veroorzaken als ze rechtstreeks vanuit het apparaat geconsumeerd worden.
Onderhoud en reiniging
• Schakel het apparaat uit en trek de stekker uit het stopcontact voordat u onderhoudshandelingen verricht.
• Maak het apparaat niet schoon met metalen voorwerpen.
• Gebruik geen scherpe voorwerpen om ijs van het apparaat te krabben. Gebruik een
kunststof schraper.
• Controleer de afvoer in de koelkast regelmatig op dooiwater. Maak de afvoer, indien
nodig, schoon. Als de afvoer verstopt is, zal er water op de bodem van het apparaat
liggen.
Installatie
Voor de aansluiting van elektriciteit dienen de instructies in de desbetreffende paragrafen nauwgezet te worden opgevolgd.
• Pak het apparaat uit en controleer of er beschadigingen zijn. Sluit het apparaat niet
aan als het beschadigd is. Meld mogelijke beschadigingen onmiddellijk bij de winkel
waar u het apparaat gekocht heeft. Gooi in dat geval de verpakking niet weg.
• Wij adviseren u om 4 uur te wachten voordat u het apparaat aansluit, dan kan de olie
terugvloeien in de compressor.
• Rond het apparaat dient adequate luchtcirculatie te zijn, anders kan dit tot oververhitting leiden. Om voldoende ventilatie te verkrijgen de instructies met betrekking tot de
installatie opvolgen.
• De achterkant dient zo mogelijk tegen een muur geplaatst te worden, teneinde te voorkomen dat hete onderdelen (compressor, condensator) aangeraakt kunnen worden en
brandwonden veroorzaken.
• Het apparaat mag niet vlakbij radiatoren of kooktoestellen geplaatst worden.
• Verzeker u ervan dat de stekker bereikbaar is nadat het apparaat geïnstalleerd is.
• Sluit het apparaat alleen aan op een drinkwaterleiding. 4)
Onderhoud
• Alle elektrotechnische werkzaamheden die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van onderhoud aan het apparaat, dienen uitgevoerd te worden door een gekwalificeerd elektricien of competent persoon.
• Dit product mag alleen worden onderhouden door een erkend onderhoudscentrum en
er dient alleen gebruik te worden gemaakt van originele reserveonderdelen.
4) Indien er een wateraansluiting voorzien is
Bediening
7
Bescherming van het milieu
Dit apparaat bevat geen gassen die de ozonlaag kunnen beschadigen, niet in het koelcircuit en evenmin in de isolatiematerialen. Het apparaat mag niet worden weggegooid bij
het normale huishoudelijke afval. Het isolatieschuim bevat ontvlambare gassen: het apparaat moet weggegooid worden conform de van toepassing zijnde regels die u bij de lokale overheidsinstanties kunt verkrijgen. Voorkom beschadiging aan de koeleenheid, vooral
aan de achterkant bij de warmtewisselaar. De materialen die gebruikt zijn voor dit apparaat en die voorzien zijn van het symbool zijn recyclebaar.
BEDIENING
Inschakelen
Steek de stekker in het stopcontact.
Draai de thermostaatknop op een gemiddelde stand.
Uitschakelen
Draai de thermostaatknop op de stand "O" om het apparaat uit te schakelen.
Temperatuurregeling
De temperatuur wordt automatisch geregeld.
Ga als volgt te werk om het apparaat in werking te stellen:
• draai de thermostaatknop op een lagere stand om de minimale koude te verkrijgen.
• draai de thermostaatknop op een hogere stand om de maximale koude te verkrijgen.
Een gemiddelde instelling is over het algemeen het meest geschikt.
De exacte instelling moet echter gekozen worden rekening houdend met het feit dat de
temperatuur in het apparaat afhankelijk is van:
• de omgevingstemperatuur
• hoe vaak de deur geopend wordt
• de hoeveelheid voedsel die bewaard wordt
• plaatsing van het apparaat.
Als de omgevingstemperatuur hoog is of als het apparaat volledig gevuld is en de thermostaatknop op de koudste instelling staat, kan het apparaat continu werken waardoor
er ijs op de achterwand gevormd wordt. In dat geval moet de knop op een hogere temperatuur gezet worden om automatische ontdooiing mogelijk te maken en zodoende het
energieverbruik te beperken.
8
Het eerste gebruik
Schakelaar Omgevingstemperatuurfunctie
Als de kamertemperatuur lager is dan +16° activeer dan de Omgevingstemperatuurfunctie door
de schakelaar (A) in te drukken.
Het ingebouwde lampje gaat branden.
A
HET EERSTE GEBRUIK
De binnenkant schoonmaken
Voordat u het apparaat voor de eerste keer gebruikt, wast u de binnenkant en de interne
accessoires met lauwwarm water en een beetje neutrale zeep om de typische geur van
een nieuw product weg te nemen. Droog daarna grondig af.
Gebruik geen oplosmiddelen of schuurpoeders. Deze beschadigen de lak.
DAGELIJKS GEBRUIK
Vers voedsel invriezen
Het vriesvak is geschikt voor het invriezen van vers voedsel en voor het voor een lange
periode bewaren van ingevroren en diepgevroren voedsel.
Om vers voedsel in te vriezen moet de gemiddelde instelling veranderd worden.
Om het invriezen sneller te laten verlopen moet u de thermostaatknop echter op een hogere stand instellen om de maximale koude te kunnen verkrijgen.
In deze omstandigheden kan de temperatuur in de koelkast tot onder de 0°C dalen. Als
dat gebeurt de thermostaatknop op een warmere stand instellen.
Zet het verse voedsel dat u in wilt vriezen in het onderste vak.
Het bewaren van ingevroren voedsel
Als u het apparaat voor het eerst of na een periode dat het niet gebruikt is inschakelt,
het apparaat minstens 2 uur op een hoge instelling laten werken voordat u er producten
in plaatst.
Dagelijks gebruik
9
Als er grote hoeveelheden voedsel bewaard moeten worden, alle laden en korven uit het
apparaat verwijderen en het voedsel op de koelschappen zetten, hiermee verkrijgt u het
beste resultaat.
WAARSCHUWING!
Zorg ervoor dat het voedsel de beladingslimiet, die op de zijkant van het bovenste gedeelte is vermeld, niet overschrijdt (indien van toepassing)
In het geval van onbedoelde ontdooiing, bijvoorbeeld als de stroom langer is uitgevallen
dan de duur die op de kaart met technische kenmerken onder "tijdsduur" is vermeld,
moet het ontdooide voedsel snel geconsumeerd worden of onmiddellijk bereid worden
en dan weer worden ingevroren (nadat het afgekoeld is).
Kalender ingevroren voedsel
De symbolen geven verschillende soorten ingevroren levensmiddelen aan
De cijfers geven de bewaartijd in maanden aan voor de bijbehorende ingevroren levensmiddelen Of de hoogste of laagste waarde van de aangegeven bewaartijd van toepassing
is, hangt af van de kwaliteit van het voedsel en eventuele bereiding voordat het werd
ingevroren.
Ontdooien
Diepgevroren of ingevroren voedsel kunt, voordat het gebruikt wordt, in het koelvak of
op kamertemperatuur laten ontdooien, afhankelijk van de hoeveelheid tijd die hiervoor
nodig is.
Kleine stukken kunnen zelfs rechtstreeks vanuit de vriezer gekookt worden als ze nog bevroren zijn: in dat geval zal de bereiding iets langer duren.
Het maken van ijsblokjes
Dit apparaat is uitgerust met een of meer bladen voor het maken van ijsblokjes. Vul deze
bladen met water en zet ze dan in het vriesvak.
Gebruik geen metalen instrumenten om de laden uit de vriezer te halen.
10
Nuttige aanwijzingen en tips
Verplaatsbare schappen
De wanden van de koelkast zijn voorzien van een
aantal geleiders zodat de schappen op de gewenste plaats gezet kunnen worden.
Het plaatsen van de deurschappen
Om het bewaren van voedselpakketten van verschillende afmetingen mogelijk te maken,
kunnen de schappen op verschillende hoogtes geplaatst worden.
Het schuifvak plaatsen
Het schuifvak kan op verschillende hoogtes worden geplaatst.
Om deze aanpassingen uit te voeren, gaat u als volgt te werk:
1. til het plateau met het schuifvak naar boven gericht uit de houders in de deur
2. verwijder de opsluitbeugel uit de geleiding onder het plateau
3. Om het schuifvak op een andere hoogte
terug te plaatsen, doet u hetzelfde in omgekeerde volgorde.
NUTTIGE AANWIJZINGEN EN TIPS
Tips voor energiebesparing
• De deur niet vaker openen of open laten staan dan strikt noodzakelijk.
• Als de omgevingstemperatuur hoog is, de thermostaatknop op een lage temperatuur
staat en het apparaat volledig gevuld is, kan de compressor continu aan staan waardoor er ijs op de verdamper ontstaat. Als dit gebeurt, zet u de thermostaatknop naar
Nuttige aanwijzingen en tips
11
een warmere instelling om de koelkast automatisch te laten ontdooien en zo elektriciteitsverbruik te besparen.
Tips voor het koelen van vers voedsel
Om de beste prestatie te verkrijgen:
• Zet geen warm voedsel of verdampende vloeistoffen in de koelkast
• dek het voedsel af of verpak het, in het bijzonder als het een sterke geur heeft
• plaats het voedsel zodanig dat de lucht er vrijelijk omheen kan circuleren
Nuttige tips voor het koelen
Nuttige tips:
Vlees (alle soorten) in plastic zakken verpakken en op het glazen schap leggen, boven de
groentelade.
Bewaar het, voor de veiligheid, slechts een of maximaal twee dagen op deze manier.
Gekookt voedsel, koude schotels, enz.: deze moeten afgedekt worden en mogen op willekeurig welk schap gezet worden.
Fruit en groente: deze moeten zorgvuldig schoongemaakt worden en in de speciaal daarvoor bedoelde lade(n) geplaatst worden.
Boter en kaas: dit moet in speciale luchtdichte bakjes gelegd of in aluminiumfolie of plastic zakjes gewikkeld worden om zoveel mogelijk lucht buiten te sluiten.
Melkflessen: deze moeten een afdekdop hebben en opgeslagen worden in het flessenrek
in de deur.
Bananen, aardappelen, uien en knoflook, indien niet verpakt, mogen niet in de koelkast
bewaard worden.
Tips voor het invriezen
Om u te helpen om het beste van het invriesproces te maken, volgen hier een paar belangrijke tips:
• de maximale hoeveelheid voedsel die in 24 uur ingevroren kan worden. is vermeld op
het typeplaatje;
• het invriesproces duurt 24 uur. Voeg gedurende deze periode niet meer in te vriezen
voedsel toe;
• vries alleen vers en grondig schoongemaakte levensmiddelen van uitstekende kwaliteit
in;
• bereid het voedsel in kleine porties voor, zo kan het snel en volledig worden ingevroren en zo kunt u later alleen die hoeveelheid laten ontdooien die u nodig heeft;
• wikkel het voedsel in aluminiumfolie of plastic en zorg ervoor dat de pakjes luchtdicht
zijn;
• leg vers, nog niet ingevroren voedsel niet tegen het al ingevroren voedsel, om te voorkomen dat dit laatste warm wordt;
• smalle pakjes zijn makkelijker op te bergen dan dikke; zout maakt voedsel minder lang
houdbaar;
• water bevriest, als dit rechtstreeks uit het vriesvak geconsumeerd wordt, kan het aan
de huid vastvriezen;
12
Onderhoud en reiniging
• het is aan te bevelen de invriesdatum op elk pakje te vermelden, dan kunt u zien hoe
lang het al bewaard is;
Tips voor het bewaren van ingevroren voedsel
Om de beste resultaten van dit apparaat te verkrijgen, dient u:
• er zich van te verzekeren dat de commercieel ingevroren levensmiddelen op geschikte
wijze door de detailhandelaar werden opgeslagen;
• ervoor te zorgen dat de ingevroren levensmiddelen zo snel mogelijk van de winkel
naar uw vriezer gebracht worden;
• de deur niet vaker te openen of open te laten staan dan strikt noodzakelijk.
• Als voedsel eenmaal ontdooid is, bederft het snel en kan het niet opnieuw worden ingevroren.
• Bewaar het voedsel niet langer dan de door de fabrikant aangegeven bewaarperiode.
ONDERHOUD EN REINIGING
LET OP!
Voordat u welke onderhoudshandeling dan ook verricht, de stekker uit het stopcontact
trekken.
Het koelcircuit van dit apparaat bevat koolwaterstoffen; onderhoud en herladen mag alleen uitgevoerd worden door bevoegde technici.
Periodieke reiniging
Het apparaat moet regelmatig worden schoongemaakt:
• maak de binnenkant en de accessoires schoon met lauw water en wat neutrale zeep.
• controleer de afdichtingen regelmatig en wrijf ze schoon om u ervan te verzekeren
dat ze schoon zijn en vrij van restjes zijn.
• spoel ze af en maak ze grondig droog.
Trek niet aan leidingen en/of kabels aan de binnenkant van de kast en verplaats of beschadig ze niet.
Gebruik nooit schoonmaakmiddelen, schuurpoeders, erg geparfumeerde reinigingsproducten en waspolijstmiddelen om de binnenkant schoon te maken, aangezien deze het oppervlak beschadigen en een sterke geur achterlaten.
Maak de condensor (zwart rooster) en de compressor op de achterkant van het apparaat
schoon met een borstel of stofzuiger. Deze handeling zal de prestatie van het apparaat
verbeteren en het elektriciteitsverbruik besparen.
Zorg ervoor dat u het koelsysteem niet beschadigt.
Veel normaal verkrijgbare keukenreinigers bevatten chemicaliën die de kunststoffen die
in dit apparaat gebruikt zijn kunnen aantasten/beschadigen. Daarom wordt het aanbevolen de buitenkant van dit apparaat alleen schoon te maken met warm water met een
beetje afwasmiddel.
Onderhoud en reiniging
13
Steek, na het schoonmaken van het apparaat, de stekker weer in het stopcontact.
Het ontdooien van de koelkast
Rijp wordt elke keer als de compressormotor tijdens normale werking stopt, automatisch
van de verdamper van het koelvak verwijderd. Het dooiwater loopt via een gootje in een
speciale opvangbak aan de achterkant van het apparaat, boven de compressormotor,
waar het verdampt.
Het is belangrijk om het afvoergaatje van het
dooiwater in het midden van het koelvak regelmatig schoon te maken, om te voorkomen dat
het water overloopt en op het voedsel in de koelkast gaat druppelen. Gebruik daarvoor de speciale reiniger, die al in het afvoergaatje zit.
De vriezer ontdooien
Een zekere hoeveelheid rijp zal zich altijd vormen op de schappen van de vriezer en rond
het bovenste vak.
Ontdooi de vriezer wanneer de rijplaag een dikte van ongeveer 3-5 mm bereikt heeft.
Zet, ongeveer 12 uur voordat u gaat ontdooien, de thermostaatknop op een hogere
stand, om voldoende koudereserve op te bouwen voor de onderbreking tijdens de werking.
Volg onderstaande aanwijzingen om de rijp te verwijderen:
1. Schakel het apparaat uit.
2. Verwijder al het ingevroren voedsel, wikkel het in een paar lagen krantenpapier en
leg het op een koele plaats.
LET OP!
Raak ingevroren voedsel niet met natte handen aan. Uw handen kunnen dan aan de producten vastvriezen.
14
Problemen oplossen
3. Laat de deur open staan en steek de kunststof schraper in de daarvoor bedoelde
opening in het midden van de bodem,
plaats er een opvangbak onder om het
dooiwater op te vangen
Om het ontdooiproces te versnellen kunt u
een bak warm water in het vriesvak zetten.
Verwijder bovendien stukken ijs die afbreken
voordat het ontdooien voltooid is.
4. Na afloop van het ontdooien de binnenkant grondig droog maken en de schraper bewaren voor toekomstig gebruik.
5. Schakel het apparaat in.
6. Zet het eerder verwijderde voedsel na twee tot drie uur terug in het vriesvak.
Gebruik nooit scherpe metalen om de rijp van de verdamper te krabben, deze zou beschadigd kunnen raken.
Gebruik geen mechanische of kunstmatige middelen om het ontdooiproces te versnellen,
behalve die middelen die door de fabrikant zijn aanbevolen.
Een temperatuurstijging tijdens het ontdooien van de ingevroren levensmiddelen, kan de
veilige bewaartijd verkorten.
Periodes dat het apparaat niet gebruikt wordt
Als het apparaat gedurende lange tijd niet gebruikt wordt, neem dan de volgende voorzorgsmaatregelen:
• trek de stekker uit het stopcontact
• verwijder al het voedsel,
• ontdooi de koelkast, 5)en maak het apparaat en alle accessoires schoon,
• laat de deur/deuren op een kier staan om de vorming van onaangename luchtjes te
voorkomen.
Als uw apparaat aan blijft staan, vraag dan iemand om het zo nu en dan te controleren,
om te voorkomen dat het bewaarde voedsel bederft, als de stroom uitvalt.
PROBLEMEN OPLOSSEN
WAARSCHUWING!
Voordat u storingen opspoort, de stekker uit het stopcontact trekken.
Het opsporen van storingen die niet in deze handleiding vermeld zijn, dient te worden
verricht door een gekwalificeerd technicus of competent persoon.
Er zijn tijdens de normale werking geluiden te horen (compressor, koelcircuit).
5) indien nodig,
Problemen oplossen
Probleem
Het apparaat werkt niet.
Het lampje brandt niet.
Het lampje werkt niet.
Mogelijke oorzaak
15
Oplossing
Het apparaat is uitgeschakeld.
Schakel het apparaat in.
De stekker zit niet goed in het
stopcontact.
Steek de stekker goed in het stopcontact.
Het apparaat krijgt geen
stroom. Er staat geen spanning
op het stopcontact.
Sluit een ander elektrisch apparaat aan op het stopcontact.
Neem contact op met een gekwalificeerd elektricien.
Het lampje staat in stand-by.
Sluit en open de deur.
Het lampje is stuk.
Zie 'Het lampje vervangen'.
De compressor werkt con- De temperatuur is niet goed in- Stel een hogere temperatuur in.
gesteld.
tinu.
De deur is niet goed gesloten.
Zie 'De deur sluiten'.
De deur is te vaak open gedaan. Laat de deur niet langer open
staan dan noodzakelijk.
De temperatuur van het product is te hoog.
Laat het product afkoelen tot kamertemperatuur voordat u het
opbergt.
De kamertemperatuur is te
hoog.
Verlaag de kamertemperatuur.
Er loopt water over de
achterkant van de koelkast.
Tijdens het automatische ontdooiproces ontdooit de rijp tegen de achterwand.
Dit is normaal.
Er loopt water in de koelkast.
De waterafvoer is verstopt.
Maak de waterafvoer schoon.
Producten verhinderen het water om in de wateropvangbak
te lopen.
Zorg ervoor dat de producten de
achterwand niet raken.
De dooiwaterafvoer loopt niet
in de verdamperbak boven de
compressor.
Maak de dooiwaterafvoer vast
op de verdamperbak.
Er loopt water over de
vloer.
De temperatuur in het ap- De thermostaatknop is niet
goed ingesteld.
paraat is te laag.
Stel een hogere temperatuur in.
De temperatuur in het ap- De thermostaatknop is niet
goed ingesteld.
paraat is te hoog.
Stel een lagere temperatuur in.
De deur is niet goed gesloten.
Zie 'De deur sluiten'.
De temperatuur van het product is te hoog.
Laat het product afkoelen tot kamertemperatuur voordat u het
opbergt.
Er zijn veel producten tegelijk
opgeborgen.
Berg minder producten tegelijk
op.
16
Problemen oplossen
Probleem
Mogelijke oorzaak
Oplossing
De temperatuur in de
koelkast is te hoog.
Er is geen koude luchtcirculatie
in het apparaat.
Zorg ervoor dat er koude luchtcirculatie in het apparaat is.
De temperatuur in het
vriesvak is te hoog.
Producten liggen te dicht op elk- Berg de producten zodanig op
aar.
dat er koude lucht kan circuleren.
Er is te veel rijp.
Het product is niet goed verpakt. Verpak het product op de juiste
manier.
De deur is niet goed gesloten.
Zie 'De deur sluiten'.
De thermostaatknop is niet
goed ingesteld.
Stel een hogere temperatuur in.
Het lampje vervangen
1. Trek de stekker uit het stopcontact.
2. Verwijder de schroef van de afdekking van het lampje.
3. Verwijder de afdekking van het lampje
(raadpleeg de afbeelding).
4. Vervang het kapotte lampje door een
nieuw lampje met hetzelfde vermogen
dat specifiek bedoeld is voor huishoudelijke apparaten. (het maximale vermogen
wordt getoond op de afdekking van het
lampje).
5. Installeer de afdekking van het lampje.
6. Draai de schroef van de afdekking van het lampje vast.
7. Steek de stekker in het stopcontact.
8. Maak de deur open. Controleer of het lampje gaat branden.
De deur sluiten
1. Maak de afdichtingen van de deur schoon.
2. Stel de deur, indien nodig, af. Raadpleeg "Montage".
3. Vervang, indien nodig, de defecte deurafdichtingen. Neem contact met de serviceafdeling.
Technische gegevens
17
TECHNISCHE GEGEVENS
Afmetingen van de uitsparing
Hoogte
1446 mm
Breedte
560 mm
Diepte
550 mm
Tijdsduur
20 h
De technische gegevens staan op het typeplaatje aan de linker binnenkant in het apparaat en op het energielabel.
MONTAGE
WAARSCHUWING!
Lees voor uw eigen veiligheid en correcte werking van het apparaat eerst de "veiligheidsinformatie" aandachtig door, alvorens het apparaat te installeren.
Opstelling
Installeer dit apparaat op een plaats waar de omgevingstemperatuur overeenkomt met
de klimaatklasse die vermeld is op het typeplaatje van het apparaat:
Klimaatklasse
Omgevingstemperatuur
SN
+10°C tot + 32°C
N
+16°C tot + 32°C
ST
+16°C tot + 38°C
T
+16°C tot + 43°C
Elektrische aansluiting
Zorg er vóór het aansluiten voor dat het voltage en de frequentie op het typeplaatje overeenkomen met de stroomtoevoer in uw huis.
Het apparaat moet geaard zijn. De netsnoerstekker is voorzien van een contact voor dit
doel. Als het stopcontact niet geaard is, sluit het apparaat dan aan op een afzonderlijk
aardepunt, in overeenstemming met de geldende regels, raadpleeg hiervoor een gekwalificeerd elektricien.
De fabrikant neemt geen verantwoordelijkheid op zich als de bovenstaande veiligheidsmaatregelen niet worden nageleefd.
Dit apparaat voldoet aan de EU. richtlijnen.
Omkeerbaarheid van de deur
De deur van het apparaat gaat naar rechts open. Als u wilt dat de deur naar links open
gaat, ga dan als volgt te werk, voordat u het apparaat installeert:
18
Montage
1. Maak de bovenste pen los en verwijder
hem.
2. Verwijder de bovenste deur.
3. Verwijder het afstandsstuk.
4. Draai het middelste scharnier los.
5. Verwijder de onderste deur.
6. Maak de onderste pen los en verwijder
hem.
Op de tegenoverliggende kant:
1. Zet de onderste pen vast.
2. Monteer de onderste deur.
3. Zet het middelste scharnier vast.
4. Installeer het afstandsstuk.
5. Monteer de bovenste deur.
6. Zet de bovenste pen vast.
19
Montage
Ventilatievereisten
De luchtstroom achter het apparaat moet voldoende zijn.
50 mm
min.
200 cm2
min.
200 cm2
De installatie van het apparaat
LET OP!
Zorg ervoor dat het aansluitsnoer vrij kan bewegen.
Ga als volgt te werk.
1. Installeer het apparaat in de nis.
Duw het apparaat in de richting van de
pijl (1) totdat de afdekking van de opening tegen het keukenmeubel aankomt. Zorg ervoor dat de afstand tussen het apparaat en de voorste rand
van de kast 44 mm is.
Duw het apparaat in de richting van de
pijl (2) tegen de kast tegenover het
scharnier Zorg ervoor dat er een ruimte
van 4 mm tussen het apparaat en de
kast is.
2
1
20
Montage
2.
Stel het apparaat in de nis af.
Het plastic afstandsstuk (in de zak met
accessoires) zorgt ervoor dat de afstand tussen het apparaat en het keukenmeubel correct is.
Open de deur. Zet het plastic afstandsstuk op zijn plaats.
4mm
44mm
3.
Bevestig het apparaat met 4 schroeven
aan de nis.
I
I
4.
Bevestig de zelfklevende afdichtstrip
op het apparaat zoals aangegeven op
de afbeelding.
21
Montage
5.
Verwijder het juiste onderdeel van de
scharnierafdekking (E). Verwijder onderdeel DX bij een scharnier aan de rechterkant of SX bij een scharnier aan de
linkerkant.
6.
Bevestig de afdekkingen (C, D) aan de
uitsteeksels en de gaten van de scharnieren.
Installeer het ventilatierooster (B).
Bevestig de scharnierafdekkingen (E)
op het scharnier.
D
E
E
7.
Maak de onderdelen Ha, Hb, Hc en Hd los
C
B
22
Montage
8.
Monteer onderdeel Ha aan de binnenkant van het keukenmeubel.
ca. 50 mm
90°
21 mm
90°
ca. 50 mm
9.
21 mm
Duw onderdeel Hc op onderdeel Ha.
Ha
Hc
10. Zet de deur van het apparaat en de
deur van het keukenmeubel open in
een hoek van 90°.
Plaats het kleine vierkantje (Hb) in de
geleider (Ha).
Zet de deur van het apparaat en de
deur van het keukenmeubel tegen elkaar en markeer de gaten.
8 mm
Ha
Hb
Het milieu
11. Verwijder de haken en markeer een afstand van 8 mm vanaf de buitenrand
van de deur waar de nagel moet worden vastgemaakt (K).
23
8 mm
K
Ha
12. Plaats het kleine vierkantje op de geleider terug en maak het goed vast met
de meegeleverde schroeven.
Lijn de deur van het keukenmeubel en
de deur van het apparaat uit met behulp van onderdeel Hb.
Hb
13. Duw onderdeel Hd op onderdeel Hb.
Controleer goed en verzeker u ervan dat:
• alle schroeven zijn aangehaald.
• de afdichtingsstrip goed bevestigd is aan
de kast.
• de deur goed open en dicht gaat.
Hb
Hd
HET MILIEU
Het symbool
op het product of op de verpakking wijst erop dat dit product niet als
huishoudafval mag worden behandeld, maar moet worden afgegeven bij een
verzamelpunt waar elektrische en elektronische apparatuur wordt gerecycled. Als u
ervoor zorgt dat dit product op de juiste manier wordt verwijderd, voorkomt u mogelijke
negatieve gevolgen voor mens en milieu die zich zouden kunnen voordoen in geval van
verkeerde afvalverwerking. Voor gedetailleerdere informatie over het recyclen van dit
24
Het milieu
product, kunt u contact opnemen met de gemeente, de gemeentereiniging of de winkel
waar u het product hebt gekocht.
25
FOR PERFECT RESULTS
Thank you for choosing this AEG product. We have
created it to give you impeccable performance for many
years, with innovative technologies that help make life
simpler – features you might not find on ordinary
appliances. Please spend a few minutes reading to get
the very best from it.
ACCESSORIES AND CONSUMABLES
In the AEG webshop, you’ll find everything you need to
keep all your AEG appliances looking spotless and
working perfectly. Along with a wide range of
accessories designed and built to the high quality
standards you would expect, from specialist cookware
to cutlery baskets, from bottle holders to delicate
laundry bags…
Visit the webshop at:
www.aeg-electrolux.com/shop
26
Contents
CONTENTS
27
29
30
31
32
34
36
38
38
45
Safety information
Operation
First use
Daily use
Helpful hints and tips
Care and cleaning
What to do if…
Technical data
Installation
Environmental concerns
The following symbols are used in this
user manual:
Important information concerning
your personal safety and information
on how to avoid damaging the
appliance.
General information and tips
Environmental information
Subject to change without notice
Safety information
27
SAFETY INFORMATION
In the interest of your safety and to ensure the correct use, before installing and first
using the appliance, read this user manual carefully, including its hints and warnings. To
avoid unnecessary mistakes and accidents, it is important to ensure that all people using
the appliance are thoroughly familiar with its operation and safety features. Save these
instructions and make sure that they remain with the appliance if it is moved or sold, so
that everyone using it through its life will be properly informed on appliance use and safety.
For the safety of life and property keep the precautions of these user's instructions as the
manufacturer is not responsible for damages caused by omission.
Children and vulnerable people safety
• This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced
physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless
they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a
person responsible for their safety.
Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
• Keep all packaging well away from children. There is risk of suffocation.
• If you are discarding the appliance pull the plug out of the socket, cut the connection
cable (as close to the appliance as you can) and remove the door to prevent playing
children to suffer electric shock or to close themselves into it.
• If this appliance featuring magnetic door seals is to replace an older appliance having
a spring lock (latch) on the door or lid, be sure to make that spring lock unusable before you discard the old appliance. This will prevent it from becoming a death trap for
a child.
General safety
CAUTION!
Keep ventilation openings clear of obstruction.
• The appliance is intended for keeping foodstuff and/or beverages in a normal household as explained in this instruction booklet.
• Do not use a mechanical device or any artificial means to speed up the thawing process.
• Do not use other electrical appliances (such as ice cream makers) inside of refrigerating appliances, unless they are approved for this purpose by the manufacturer.
• Do not damage the refrigerant circuit.
• The refrigerant isobutane (R600a) is contained within the refrigerant circuit of the appliance, a natural gas with a high level of environmental compatibility, which is nevertheless flammable.
During transportation and installation of the appliance, be certain that none of the
components of the refrigerant circuit become damaged.
If the refrigerant circuit should become damaged:
– avoid open flames and sources of ignition
– thoroughly ventilate the room in which the appliance is situated
28
Safety information
• It is dangerous to alter the specifications or modify this product in any way. Any damage to the cord may cause a short-circuit, fire and/or electric shock.
WARNING!
Any electrical component (power cord, plug, compressor) must be replaced by a certified
service agent or qualified service personnel.
•
•
•
•
1. Power cord must not be lengthened.
2. Make sure that the power plug is not squashed or damaged by the back of the
appliance. A squashed or damaged power plug may overheat and cause a fire.
3. Make sure that you can come to the mains plug of the appliance.
4. Do not pull the mains cable.
5. If the power plug socket is loose, do not insert the power plug. There is a risk of
electric shock or fire.
6. You must not operate the appliance without the lamp cover6) of interior lighting.
This appliance is heavy. Care should be taken when moving it.
Do not remove nor touch items from the freezer compartment if your hands are damp/
wet, as this could cause skin abrasions or frost/freezer burns.
Avoid prolonged exposure of the appliance to direct sunlight.
Bulb lamps7) used in this appliance are special purpose lamps selected for household
appliances use only. They are not suitable for household room illumination.
Daily Use
•
•
•
•
•
Do not put hot pot on the plastic parts in the appliance.
Do not store flammable gas and liquid in the appliance, because they may explode.
Do not place food products directly against the air outlet on the rear wall.8)
Frozen food must not be re-frozen once it has been thawed out.
Store pre-packed frozen food in accordance with the frozen food manufacturer's instructions.
• Appliance's manufacturers storage recommendations should be strictly adhered to. Refer to relevant instructions.
• Do not place carbonated or fizzy drinks in the freezer compartment as it creates pressure on the container, which may cause it to explode, resulting in damage to the appliance.
• Ice lollies can cause frost burns if consumed straight from the appliance.
Care and cleaning
• Before maintenance, switch off the appliance and disconnect the mains plug from the
mains socket.
• Do not clean the appliance with metal objects.
• Do not use sharp objects to remove frost from the appliance. Use a plastic scraper.
6) If the lamp cover is foreseen
7) If the lamp is foreseen
8) If the appliance is Frost Free
Operation
29
• Regularly examine the drain in the refrigerator for defrosted water. If necessary, clean
the drain. If the drain is blocked, water will collect in the bottom of the appliance.
Installation
For electrical connection carefully follow the instructions given in specific paragraphs.
• Unpack the appliance and check if there are damages on it. Do not connect the appliance if it is damaged. Report possible damages immediately to the place you bought
it. In that case retain packing.
• It is advisable to wait at least four hours before connecting the appliance to allow the
oil to flow back in the compressor.
• Adequate air circulation should be around the appliance, lacking this leads to overheating. To achieve sufficient ventilation follow the instructions relevant to installation.
• Wherever possible the back of the product should be against a wall to avoid touching
or catching warm parts (compressor, condenser) to prevent possible burn.
• The appliance must not be located close to radiators or cookers.
• Make sure that the mains plug is accessible after the installation of the appliance.
• Connect to potable water supply only.9)
Service
• Any electrical work required to do the servicing of the appliance should be carried out
by a qualified electrician or competent person.
• This product must be serviced by an authorized Service Centre, and only genuine spare
parts must be used.
Environment Protection
This appliance does not contain gasses which could damage the ozone layer, in either its
refrigerant circuit or insulation materials. The appliance shall not be discarded together
with the urban refuse and rubbish. The insulation foam contains flammable gases: the
appliance shall be disposed according to the applicable regulations to obtain from your
local authorities. Avoid damaging the cooling unit, especially at the rear near the heat
exchanger. The materials used on this appliance marked by the symbol are recyclable.
OPERATION
Switching on
Insert the plug into the wall socket.
Turn the Temperature regulator clockwise to a medium setting.
Switching off
To turn off the appliance, turn the Temperature regulator to the "O" position.
9) If a water connection is foreseen
30
First use
Temperature regulation
The temperature is automatically regulated.
To operate the appliance, proceed as follows:
• turn the Temperature regulator toward lower settings to obtain the minimum coldness.
• turn the Temperature regulator toward higher settings to obtain the maximum coldness.
A medium setting is generally the most suitable.
However, the exact setting should be chosen keeping in mind that the temperature inside the appliance depends on:
• room temperature
• how often the door is opened
• the quantity of food stored
• the location of the appliance.
If the ambient temperature is high or the appliance is fully loaded, and the appliance is
set to the lowest temperatures, it may run continuously causing frost to form on the
rear wall. In this case the dial must be set to a higher temperature to allow automatic
defrosting and therefore reduced energy consumption.
Ambient Switch function
If room temperature lower than +16° activate
the Ambient Switch function pressing the switch
(A).
The built-in light will turn on.
A
FIRST USE
Cleaning the interior
Before using the appliance for the first time, wash the interior and all internal accessories with lukewarm water and some neutral soap so as to remove the typical smell of a
brand-new product, then dry thoroughly.
Do not use detergents or abrasive powders, as these will damage the finish.
Daily use
31
DAILY USE
Freezing fresh food
The freezer compartment is suitable for freezing fresh food and storing frozen and deepfrozen food for a long time.
To freeze fresh foods it is not necessary to change the medium setting.
However, for a faster freezing operation, turn the temperature regulator toward higher
settings to obtain the maximum coldness.
In this condition, the refrigerator compartment temperature might drop below 0°C. If
this occurs reset the temperature regulator to a warmer setting.
Place the fresh food to be frozen on the bottom compartment.
Storage of frozen food
When first starting-up or after a period out of use, before putting the products in the
compartment let the appliance run at least 2 hours on the higher settings.
If large quantities of food are to be stored, remove all drawers and baskets from appliance and place food on cooling shelves to obtain the best performance.
WARNING!
Make sure that foods do not exceed the load limit stated on the side of the upper section
(where applicable)
In the event of accidental defrosting, for example due to a power failure, if the power
has been off for longer that the value shown in the technical characteristics chart under
"rising time", the defrosted food must be consumed quickly or cooked immediately and
then re-frozen (after cooling).
Frozen Food Calendar
The symbols show different types of frozen goods.
The numbers indicate storage times in months for the appropriate types of frozen goods.
Whether the upper or lower value of the indicated storage time is valid depends on the
quality of the foods and treating before freezing.
Thawing
Deep-frozen or frozen food, prior to being used, can be thawed in the refrigerator compartment or at room temperature, depending on the time available for this operation.
Small pieces may even be cooked still frozen, directly from the freezer: in this case, cooking will take longer.
Ice-cube production
This appliance is equipped with one or more trays for the production of ice-cubes. Fill
these trays with water, then put them in the freezer compartment.
32
Helpful hints and tips
Do not use metallic instruments to remove the trays from the freezer.
Movable shelves
The walls of the refrigerator are equipped with a
series of runners so that the shelves can be positioned as desired.
Positioning the door shelves
To permit storage of food packages of various sizes, the door shelves can be placed at
different heights.
Positioning the sliding box
The sliding box can be placed at different heights.
To make these adjustments proceed as follow:
1. lift the shelf with the sliding box upwards and out of the holders in the door
2. remove the retaining bracket out of the
guide under the shelf
3. Reverse the above operation to insert
the sliding box at a different height.
HELPFUL HINTS AND TIPS
Hints for energy saving
• Do not open the door frequently or leave it open longer than absolutely necessary.
Helpful hints and tips
33
• If the ambient temperature is high and the Temperature Regulator is set to low temperature and the appliance is fully loaded, the compressor may run continuously, causing frost or ice on the evaporator. If this happens, set the Temperature Regulator toward warmer settings to allow automatic defrosting and so a saving in electricity consumption.
Hints for fresh food refrigeration
To obtain the best performance:
• do not store warm food or evaporating liquids in the refrigerator
• do cover or wrap the food, particularly if it has a strong flavour
• position food so that air can circulate freely around it
Hints for refrigeration
Useful hints:
Meat (all types) : wrap in polythene bags and place on the glass shelf above the vegetable drawer.
For safety, store in this way only one or two days at the most.
Cooked foods, cold dishes, etc..: these should be covered and may be placed on any shelf.
Fruit and vegetables: these should be thoroughly cleaned and placed in the special drawer(s) provided.
Butter and cheese: these should be placed in special airtight containers or wrapped in
aluminium foil or polythene bags to exclude as much air as possible.
Milk bottles: these should have a cap and should be stored in the bottle rack on the door.
Bananas, potatoes, onions and garlic, if not packed, must not be kept in the refrigerator.
Hints for freezing
To help you make the most of the freezing process, here are some important hints:
• the maximum quantity of food which can be frozen in 24 hrs. is shown on the rating
plate;
• the freezing process takes 24 hours. No further food to be frozen should be added during this period;
• only freeze top quality, fresh and thoroughly cleaned, foodstuffs;
• prepare food in small portions to enable it to be rapidly and completely frozen and to
make it possible subsequently to thaw only the quantity required;
• wrap up the food in aluminium foil or polythene and make sure that the packages are
airtight;
• do not allow fresh, unfrozen food to touch food which is already frozen, thus avoiding
a rise in temperature of the latter;
• lean foods store better and longer than fatty ones; salt reduces the storage life of food;
• water ices, if consumed immediately after removal from the freezer compartment, can
possibly cause the skin to be freeze burnt;
• it is advisable to show the freezing in date on each individual pack to enable you to
keep tab of the storage time.
34
Care and cleaning
Hints for storage of frozen food
To obtain the best performance from this appliance, you should:
• make sure that the commercially frozen foodstuffs were adequately stored by the retailer;
• be sure that frozen foodstuffs are transferred from the foodstore to the freezer in the
shortest possible time;
• not open the door frequently or leave it open longer than absolutely necessary.
• Once defrosted, food deteriorates rapidly and cannot be refrozen.
• Do not exceed the storage period indicated by the food manufacturer.
CARE AND CLEANING
CAUTION!
Unplug the appliance before carrying out any maintenance operation.
This appliance contains hydrocarbons in its cooling unit; maintenance and recharging
must therefore only be carried out by authorized technicians.
Periodic cleaning
The equipment has to be cleaned regularly:
• clean the inside and accessories with lukewarm water and some neutral soap.
• regularly check the door seals and wipe clean to ensure they are clean and free from
debris.
• rinse and dry thoroughly.
Do not pull, move or damage any pipes and/or cables inside the cabinet.
Never use detergents, abrasive powders, highly perfumed cleaning products or wax polishes to clean the interior as this will damage the surface and leave a strong odour.
Clean the condenser (black grill) and the compressor at the back of the appliance with a
brush or a vacuum cleaner. This operation will improve the performance of the appliance
and save electricity consumption.
Take care of not to damage the cooling system.
Many proprietary kitchen surface cleaners contain chemicals that can attack/damage the
plastics used in this appliance. For this reason it is recommended that the outer casing of
this appliance is only cleaned with warm water with a little washing-up liquid added.
After cleaning, reconnect the equipment to the mains supply.
Defrosting of the refrigerator
Frost is automatically eliminated from the evaporator of the refrigerator compartment
every time the motor compressor stops, during normal use. The defrost water drains out
through a trough into a special container at the back of the appliance, over the motor
compressor, where it evaporates.
Care and cleaning
35
It is important to periodically clean the defrost
water drain hole in the middle of the refrigerator compartment channel to prevent the water
overflowing and dripping onto the food inside.
Use the special cleaner provided, which you will
find already inserted into the drain hole.
Defrosting the freezer
A certain amount of frost will always form on the freezer shelves and around the top
compartment.
Defrost the freezer when the frost layer reaches a thickness of about 3-5 mm.
About 12 hours prior to defrosting, set the Temperature regulator toward higher settings , in order to build up sufficient chill reserve for the interruption in operation.
To remove the frost, follow the instructions below:
1. Switch off the appliance.
2. Remove any stored food, wrap it in several layers of newspaper and put it in a cool
place.
CAUTION!
Do not touch frozen goods with wet hands. Hands can freeze to the goods.
3. Leave the door open and insert the plastic scraper in the appropriate seating at
the bottom centre, placing a basin underneath to collect the defrost water
In order to speed up the defrosting process,
place a pot of warm water in the freezer compartment. In addition, remove pieces of ice
that break away before defrosting is complete.
4. When defrosting is completed, dry the interior thoroughly and keep the scraper
for future use.
5. Switch on the appliance.
6. After two or three hours, reload the previously removed food into the compartment.
36
What to do if…
Never use sharp metal tools to scrape off frost from the evaporator as you could damage
it.
Do not use a mechanical device or any artificial means to speed up the thawing process
other than those recommended by the manufacturer.
A temperature rise of the frozen food packs, during defrosting, may shorten their safe
storage life.
Periods of non-operation
When the appliance is not in use for long periods, take the following precautions:
• disconnect the appliance from electricity supply
• remove all food
• defrost 10)and clean the appliance and all accessories
• leave the door/doors ajar to prevent unpleasant smells.
If the cabinet will be kept on, ask somebody to check it once in a while to prevent the
food inside from spoiling in case of a power failure.
WHAT TO DO IF…
WARNING!
Before troubleshooting, disconnect the mains plug from the mains socket.
Only a qualified electrician or competent person must do the troubleshooting that is not
in this manual.
There are some sounds during normal use (compressor, refrigerant circulation).
Problem
Possible cause
The appliance does not op- The appliance is switched off.
erate. The lamp does not
operate.
Solution
Switch on the appliance.
The mains plug is not connecConnect the mains plug to the
ted to the mains socket correct- mains socket correctly.
ly.
The appliance has no power.
Connect a different electrical apThere is no voltage in the mains pliance to the mains socket.
socket.
Contact a qualified electrician.
The lamp does not work.
The compressor operates
continually.
The lamp is in stand-by.
Close and open the door.
The lamp is defective.
Refer to "Replacing the lamp".
The temperature is not set correctly.
Set a higher temperature.
The door is not closed correctly. Refer to "Closing the door".
The door has been opened too
frequently.
10) If foreseen.
Do not keep the door open longer than necessary.
What to do if…
Problem
37
Possible cause
Solution
The product temperature is too
high.
Let the product temperature decrease to room temperature before storage.
The room temperature is too
high.
Decrease the room temperature.
Water flows on the rear
plate of the refrigerator.
During the automatic defrosting process, frost defrosts on
the rear plate.
This is correct.
Water flows into the refrigerator.
The water outlet is clogged.
Clean the water outlet.
Products prevent that water
flows into the water collector.
Make sure that products do not
touch the rear plate.
Water flows on the
ground.
The melting water outlet does
Attach the melting water outlet
not flow in the evaporative tray to the evaporative tray.
above the compressor.
The temperature in the ap- The temperature regulator is
not set correctly.
pliance is too low.
Set a higher temperature.
The temperature in the ap- The temperature regulator is
not set correctly.
pliance is too high.
Set a lower temperature.
The door is not closed correctly. Refer to "Closing the door".
The product temperature is too
high.
Let the product temperature decrease to room temperature before storage.
Many products are stored at
the same time.
Store less products at the same
time.
The temperature in the re- There is no cold air circulation
in the appliance.
frigerator is too high.
Make sure that there is cold air
circulation in the appliance.
The temperature in the
freezer is too high.
Products are too near to each
other.
Store products so that there is
cold air circulation.
There is too much frost.
Food is not wrapped correctly.
Wrap the food correctly.
The door is not closed correctly. Refer to "Closing the door".
The temperature regulator is
not set correctly.
Replacing the lamp
1. Disconnect the mains plug from the mains socket.
2. Remove the screw from the lamp cover.
Set a higher temperature.
38
Technical data
3. Remove the lamp cover (refer to the illustration).
4. Replace the used lamp with a new lamp
of the same power and specifically designed for household appliances. (the
maximum power is shown on the lamp
cover).
5. Install the lamp cover.
6. Tighten the screw to the lamp cover.
7. Connect the mains plug to the mains socket.
8. Open the door. Make sure that the lamp comes on.
Closing the door
1. Clean the door gaskets.
2. If necessary, adjust the door. Refer to "Installation".
3. If necessary, replace the defective door gaskets. Contact the Service Center.
TECHNICAL DATA
Dimension of the recess
Rising Time
Height
1446 mm
Width
560 mm
Depth
550 mm
20 h
The technical information are situated in the rating plate on the internal left side of the
appliance and in the energy label.
INSTALLATION
WARNING!
Read the "Safety Information" carefully for your safety and correct operation of the appliance before installing the appliance.
Positioning
Install this appliance at a location where the ambient temperature corresponds to the
climate class indicated on the rating plate of the appliance:
Installation
Climate class
39
Ambient temperature
SN
+10°C to + 32°C
N
+16°C to + 32°C
ST
+16°C to + 38°C
T
+16°C to + 43°C
Electrical connection
Before plugging in, ensure that the voltage and frequency shown on the rating plate correspond to your domestic power supply.
The appliance must be earthed. The power supply cable plug is provided with a contact
for this purpose. If the domestic power supply socket is not earthed, connect the appliance to a separate earth in compliance with current regulations, consulting a qualified
electrician.
The manufacturer declines all responsibility if the above safety precautions are not observed.
This appliance complies with the E.E.C. Directives.
Door reversibility
The door of the appliance opens to the right. If you want to open the door to the left, do
these steps before you install the appliance:
1. Loosen and remove the upper pin.
2. Remove the upper door.
3. Remove the spacer.
40
Installation
4. Loosen the middle hinge.
5. Remove the lower door.
6. Loosen and remove the lower pin.
On the opposite side:
1. Tighten the lower pin.
2. Install the lower door.
3. Tighten the middle hinge.
4. Install the spacer.
5. Install the upper door.
6. Tighten the upper pin.
Ventilation requirements
The airflow behind the appliance must be sufficient.
50 mm
min.
200 cm2
min.
200 cm2
Installing the appliance
CAUTION!
Make sure that the mains cable can move freely.
Do these steps.
41
Installation
1.
2.
Install the appliance in the niche.
Push the appliance in the direction of
the arrow (1) until the upper gap cover
stops against the kitchen furniture.
Make sure that the distance between
the appliance and the cupboard frontedge is 44 mm.
Push the appliance in the direction of
the arrow (2) against the cupboard on
the opposite side of the hinge. Make
sure that the clearance between the appliance and the cupboard is 4 mm.
Adjust the appliance in the niche.
The plastic spacer (in the accessories
bag) makes sure that the distance between the appliance and the kitchen
furniture is correct.
Open the door. Put the plastic spacer in
position.
2
1
4mm
44mm
3.
Attach the appliance to the niche with 4
screws.
I
I
42
Installation
4.
Apply the adhesive sealing strip to the
appliance as shown in figure.
5.
Remove the correct part from the
hinge cover (E). Make sure to remove
the part DX, in the case of right hinge,
SX in opposite case.
6.
Attach the covers (C, D) to the lugs and
the hinge holes.
Install the vent grille (B).
Attach the hinge covers (E) to the hinge.
D
C
E
E
B
Installation
7.
Disconnect the parts Ha, Hb, Hc and Hd
8.
Install the part Ha on the inner side of
the kitchen furniture.
ca. 50 mm
90°
21 mm
90°
ca. 50 mm
9.
21 mm
Push the part Hc on the part Ha.
Ha
Hc
43
44
Installation
10. Open the appliance door and the kitchen furniture door at an angle of 90°.
Insert the small square (Hb) into guide
(Ha).
Put together the appliance door and
the furniture door and mark the holes.
8 mm
Ha
Hb
11. Remove the brackets and mark a distance of 8 mm from the outer edge of
the door where the nail must be fitted
(K).
8 mm
K
Ha
12. Place the small square on the guide
again and fix it with the screws supplied.
Align the kitchen furniture door and
the appliance door by adjusting the
part Hb.
Hb
Environmental concerns
13. Press the part Hd on the part Hb.
Do a final check to make sure that:
• All screws are tightened.
• The sealing strip is attached tightly to the
cabinet.
• The door opens and closes correctly.
45
Hb
Hd
ENVIRONMENTAL CONCERNS
The symbol
on the product or on its packaging indicates that this product may not
be treated as household waste. Instead it should be taken to the appropriate collection
point for the recycling of electrical and electronic equipment. By ensuring this product is
disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the
environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate
waste handling of this product. For more detailed information about recycling of this
product, please contact your local council, your household waste disposal service or the
shop where you purchased the product.
46
POUR DES RÉSULTATS PARFAITS
Merci d'avoir choisi ce produit AEG. Nous l'avons créé
pour vous offrir la meilleure performance pour une
longue durée, avec des technologies innovantes qui
vous simplifient la vie - autant de caractéristiques que
vous ne trouverez pas sûrement pas sur d'autres
appareils. Veuillez prendre quelques instants pour lire
cette notice afin d'utiliser au mieux votre appareil.
ACCESSOIRES ET CONSOMMABLES
Dans la boutique en ligne d'AEG, vous trouverez tout ce
qu'il vous faut pour que vos appareils AEG fonctionnent
parfaitement. Sans oublier une vaste gamme
d'accessoires conçus et fabriqués selon les critères de
qualité les plus élevés qui soient, des articles de cuisine
spécialisés aux range-couverts, des porte-bouteilles aux
sacs à linge délicats...
Visitez la boutique en ligne sur
www.aeg-electrolux.com/shop
Sommaire
47
SOMMAIRE
48
51
52
52
54
56
58
Consignes de sécurité
Fonctionnement
Première utilisation
Utilisation quotidienne
Conseils utiles
Entretien et nettoyage
En cas d'anomalie de
fonctionnement
61 Caractéristiques techniques
61 Installation
67 En matière de sauvegarde de
l'environnement
Les symboles suivants sont utilisés
dans ce manuel:
Informations importantes pour votre
sécurité et pour éviter d’abîmer
l’appareil.
Informations générales et conseils
Informations écologiques
Sous réserve de modifications
48
Consignes de sécurité
CONSIGNES DE SÉCURITÉ
Pour votre sécurité et garantir une utilisation correcte de l'appareil, lisez attentivement
cette notice, y compris les conseils et avertissements, avant d'installer et d'utiliser l'appareil pour la première fois. Pour éviter toute erreur ou accident, veillez à ce que toute personne qui utilise l'appareil connaisse bien son fonctionnement et ses fonctions de sécurité. Conservez cette notice avec l'appareil. Si l'appareil doit être vendu ou cédé à une
autre personne, veillez à remettre cette notice au nouveau propriétaire, afin qu'il puisse
se familiariser avec son fonctionnement et sa sécurité.
Pour la sécurité des personnes et des biens, conservez et respectez les consignes de sécurité figurant dans cette notice. Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dommages dus au non-respect de ces instructions.
Sécurité des enfants et des personnes vulnérables
• Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des enfants ou des personnes dont les
capacités physiques, sensorielles ou mentales, ou le manque d'expérience et de connaissance les empêchent d'utiliser l'appareil sans risque lorsqu'ils sont sans surveillance ou en l'absence d'instruction d'une personne responsable qui puisse leur assurer
une utilisation de l'appareil sans danger.
Empêchez les enfants de jouer avec l'appareil.
• Ne laissez pas les différents emballages à portée des enfants. Ils pourraient s'asphyxier.
• Si l'appareil doit être mis au rebut, veillez à couper le câble d'alimentation électrique
au ras de l'appareil pour éviter les risques d'électrocution. Démontez la porte pour éviter que des enfants ne restent enfermés à l'intérieur.
• Cet appareil est muni de fermetures magnétiques. S'il remplace un appareil équipé
d'une fermeture à ressort, nous vous conseillons de rendre celle-ci inutilisable avant
de vous en débarrasser. Ceci afin d'éviter aux enfants de s'enfermer dans l'appareil et
de mettre ainsi leur vie en danger.
Mesures générales de sécurité
ATTENTION
Veillez à ce que les orifices de ventilation ne soient pas obstrués.
• Cet appareil est destiné uniquement à la conservation d’aliments et/ou de boissons
dans le cadre d’un usage domestique normal, tel que celui décrit dans la présente notice.
• N'utilisez pas d'appareils électriques, d'agents chimiques ou tout autre système artificiel pour accélérer le processus de dégivrage.
• N’utilisez pas d'autres appareils électriques (par exemple, sorbetières) à l'intérieur d’appareils réfrigérants sauf s’ils sont homologués pour cet usage par leur fabricant.
• Faites très attention lorsque vous déplacez l'appareil afin de ne pas endommager des
parties du circuit de refroidissement et ainsi d'éviter des risques de fuite.
• Le circuit de refroidissement de l’appareil contient de l’isobutane (R600a), un gaz naturel offrant un haut niveau de compatibilité avec l’environnement mais qui est néanmoins inflammable.
Consignes de sécurité
49
Pendant le transport et l'installation de l’appareil, assurez-vous qu'aucune pièce du circuit de refroidissement n'est endommagée.
Si tel est le cas :
– Évitez les flammes vives (briquet) et tout autre allumage (étincelles).
– Aérez soigneusement la pièce où se trouve l'appareil.
• Ne modifiez pas les spécifications de l'appareil. Un cordon d'alimentation endommagé
peut être la cause de courts-circuits, d'incendies et/ou de décharges électriques.
AVERTISSEMENT
Les composants électriques (cordon d'alimentation, prise, compresseur) doivent être remplacés par un technicien d’entretien agréé ou par un électricien spécialisé.
•
•
•
•
1. L'appareil ne doit pas être raccordé à l'aide d'un prolongateur, d'une prise multiple
ou d'un raccordement multiple (risque d'incendie).
2. Assurez-vous que la prise n'est pas écrasée ou endommagée par l'arrière de l'appareil. Une prise de courant endommagée peut surchauffer et provoquer un incendie.
3. Vérifiez que la prise murale reste accessible une fois que l'installation est terminée.
4. Ne débranchez pas l'appareil en tirant sur le câble, particulièrement lorsque l'appareil est tiré de son logement.
5. Si la fiche du cordon d'alimentation est desserrée, ne la branchez pas dans la prise
murale. Risque d'électrocution ou d'incendie !
6. N'utilisez pas l'appareil si le diffuseur de l'ampoule d'éclairage n'est pas présent. 11)
pour l'éclairage intérieur.
Cet appareil est lourd. Faites attention en le déplaçant.
Ne touchez pas avec les mains humides les surfaces givrées et les produits congelés
(risque de brûlure et d'arrachement de la peau).
Évitez une exposition prolongée de l'appareil aux rayons solaires.
Ampoules 12) utilisées dans cet appareil sont des ampoules spéciales dédiées uniquement à un usage avec des appareils ménagers. Elles ne conviennent pas à l'éclairage
des pièces d'une habitation.
Utilisation quotidienne
• Ne posez pas d'éléments chauds sur les parties en plastique de l'appareil.
• Ne stockez pas de gaz ou de liquides inflammables dans l'appareil (risque d'explosion).
• Ne placez pas d'aliments directement contre la sortie d'air sur la paroi arrière de l'appareil. 13)
• Un produit décongelé ne doit jamais être recongelé.
• Conservez les aliments emballés conformément aux instructions de leur fabricant.
• Respectez scrupuleusement les conseils de conservation donnés par le fabricant de l'appareil. Consultez les instructions respectives.
11) Si le diffuseur est prévu
12) Si l'ampoule est équipée d'un diffuseur d'éclairage.
13) Si l'appareil est sans givre
50
Consignes de sécurité
• Ne mettez pas de bouteilles ni de boîtes de boissons gazeuses dans le compartiment
congélateur, car la pression se formant à l'intérieur du contenant pourrait le faire éclater et endommager ainsi l'appareil.
• Ne consommez pas certains produits tels que les bâtonnets glacés dès leur sortie de
l'appareil, car ils peuvent provoquer des brûlures.
Entretien et nettoyage
• Avant toute opération d'entretien, mettez l'appareil hors tension et débranchez-le de
la prise de courant.
• N'utilisez pas d'objets métalliques pour nettoyer l'appareil.
• N'utilisez pas d'objet tranchant pour gratter la couche de givre. Utilisez une spatule en
plastique.
• Contrôlez régulièrement l'orifice d'évacuation de l'eau de dégivrage dans le compartiment réfrigérateur. Nettoyez-le, si besoin. Si l'orifice est bouché, l'eau s'écoulera en
bas de l'appareil.
Installation
Avant de procéder au branchement électrique, respectez scrupuleusement les instructions fournies dans cette notice.
• Déballez l'appareil et vérifiez qu'il n'est pas endommagé. Ne branchez pas l'appareil s'il
est endommagé. Signalez immédiatement au revendeur de l'appareil les dommages
constatés. Dans ce cas, gardez l'emballage.
• Il est conseillé d'attendre au moins quatre heures avant de brancher l'appareil pour
que le circuit frigorifique soit stabilisé.
• Veillez à ce que l'air circule librement autour de l'appareil pour éviter qu'il ne surchauffe. Pour assurer une ventilation suffisante, respectez les instructions de la notice (chapitre Installation).
• Placez l'appareil dos au mur pour éviter tout contact avec le compresseur et le condenseur (risque de brûlure).
• Placez de préférence votre appareil loin d'une source de chaleur (chauffage, cuisson
ou rayons solaires trop intenses).
• Assurez-vous que la prise murale reste accessible après l'installation de l'appareil.
• Branchez à l'alimentation en eau potable uniquement. 14)
Maintenance
• Les branchements électriques nécessaires à l'entretien de l'appareil doivent être réalisés par un électricien qualifié ou une personne compétente.
• Cet appareil ne doit être entretenu et réparé que par un Service après-vente autorisé,
exclusivement avec des pièces d'origine.
14) Si un branchement sur le réseau d'eau est prévu
Fonctionnement
51
Protection de l'environnement
Le système frigorifique et l'isolation de votre appareil ne contiennent pas de C.F.C. contribuant ainsi à préserver l'environnement. L'appareil ne doit pas être mis au rebut avec les
ordures ménagères et les déchets urbains. La mousse d'isolation contient des gaz inflammables : l'appareil sera mis au rebut conformément aux règlements applicables disponibles auprès des autorités locales. Veillez à ne pas détériorer les circuits frigorifiques, notamment au niveau du condenseur. Les matériaux utilisés dans cet appareil identifiés par
le symbole sont recyclables.
FONCTIONNEMENT
Mise en fonctionnement
Branchez l'appareil sur une prise murale.
Tournez le bouton du thermostat dans le sens des aiguilles d'une montre sur une position
moyenne.
Mise à l'arrêt
Pour mettre à l'arrêt l'appareil, tournez le bouton du thermostat sur la position "O".
Réglage de la température
La température est réglée automatiquement.
Pour faire fonctionner l'appareil, procédez comme suit :
• tournez le bouton du thermostat vers le bas pour obtenir un réglage de froid minimum.
• tournez le bouton du thermostat vers le haut pour obtenir un réglage de froid maximum.
Une position moyenne est la plus indiquée.
Toutefois, le réglage doit être choisi en tenant compte du fait que la température à l'intérieur de l'appareil dépend de plusieurs facteurs :
• la température ambiante
• la fréquence d'ouverture de la porte
• la quantité de denrées stockées
• l'emplacement de l'appareil.
Si le thermostat est réglé sur la position de froid maximum, lorsque la température ambiante est élevée et que l'appareil est plein, il est possible que le compresseur fonctionne
en régime continu. Dans ce cas, il y a un risque de formation excessive de givre sur la
paroi postérieure à l'intérieur de l'appareil. Pour éviter cet inconvénient, placez le thermostat sur une température plus élevée de façon à permettre un dégivrage automatique
et, par conséquent, des économies de courant.
52
Première utilisation
Fonction Température ambiante
Si la température ambiante de la pièce est inférieure à +16°, activez la fonction Température
ambiante en appuyant sur la touche (A).
Le voyant intégré s'allume.
A
PREMIÈRE UTILISATION
Nettoyage intérieur
Avant d'utiliser l'appareil pour la première fois, nettoyez l'intérieur et tous les accessoires
internes avec de l'eau tiède savonneuse pour supprimer l'odeur caractéristique du "neuf"
puis séchez soigneusement.
N'utilisez pas de produits abrasifs, poudre à récurer, éponge métallique pour ne pas abîmer la finition.
UTILISATION QUOTIDIENNE
Congélation d'aliments frais
Le compartiment congélateur est idéal pour congeler des denrées fraîches et conserver
les aliments surgelés ou congelés pendant longtemps.
Pour congeler des aliments frais, il n'est pas nécessaire de modifier le réglage moyen.
Toutefois, pour une congélation plus rapide, tournez le thermostat vers le haut pour obtenir plus de froid.
Dans ce cas, la température du compartiment réfrigérateur peut chuter au-dessous de
0°C. Si cela se produit, repositionnez le thermostat sur un réglage plus chaud.
Placez les denrées fraîches à congeler dans le compartiment inférieur.
Conservation des aliments congelés
À la mise en service ou après un arrêt prolongé, placez le thermostat sur la position Max
pendant 2 heures environ, avant d'introduire les produits dans le compartiment congélateur.
Utilisation quotidienne
53
Si vous devez stocker une grande quantité d'aliments, vous avez la possibilité de retirer
tous les tiroirs et de placer directement les aliments sur les clayettes refroidissantes pour
obtenir les meilleures performances possibles.
AVERTISSEMENT
Assurez-vous que la quantité d'aliments ne dépasse pas la charge limite indiquée sur le
côté de la section supérieure (le cas échéant)
En cas de dégivrage accidentel, dû par exemple à une panne de courant, si la panne doit
se prolonger plus de temps qu'il n'est prévu sous "augmentation du temps", dans les caractéristiques techniques, consommez les aliments décongelés le plus rapidement possible ou recongelez-les après les avoir cuits (une fois refroidis).
Calendrier des aliments congelés
Les symboles indiquent différents types d'aliments congelés
Les numéros indiquent les temps de conservation en mois correspondant aux différents
types d'aliments congelés. La validité du temps de stockage maximum ou minimum indiqué dépend de la qualité des aliments et de leur traitement avant la congélation.
La décongélation
Les aliments surgelés ou congelés peuvent être décongelés dans le compartiment réfrigérateur ou à température ambiante, avant d'être utilisés, en fonction du temps disponible
pour cette opération.
Les petites pièces peuvent même être cuites sans décongélation préalable : dans ce cas,
la cuisson est plus longue.
Fabrication de glaçons
Cet appareil est équipé d'un ou de plusieurs bacs à glaçons. Remplissez d'eau ces bacs et
mettez-les dans le compartiment congélateur.
N'utilisez pas d'instruments métalliques pour décoller les bacs du congélateur.
54
Conseils utiles
Clayettes amovibles
Les parois du réfrigérateur sont équipées d'une
série de glissières pour que les clayettes puissent
être placées en fonction des besoins.
Emplacement des balconnets de la porte
En fonction de la taille des paquets d'aliments conservés, les balconnets de la porte peuvent être positionnés à différentes hauteurs.
Positionnement du bac coulissant
Le bac coulissant peut être positionné à différentes hauteurs.
Pour les ajuster, procédez comme suit :
1. soulevez l'ensemble balconnet et bac coulissant pour l'extraire des supports de la
porte
2. retirez la patte de fixation de la glissière
située sous le balconnet
3. Pour glisser le bac coulissant à une hauteur différente, suivez cette même procédure mais dans l'ordre inverse.
CONSEILS UTILES
Conseils pour l'économie d'énergie
• N'ouvrez pas la porte trop souvent ou plus longtemps que nécessaire.
• Si la température ambiante est élevée, le dispositif de réglage de température est sur
la position de froid maximum et l'appareil est plein : il est possible que le compresseur
fonctionne en régime continu, d'où un risque de formation excessive de givre sur l'éva-
Conseils utiles
55
porateur. Pour éviter ceci, modifiez la position du dispositif de réglage de température
de façon à obtenir des périodes d'arrêt du compresseur et ainsi permettre un dégivrage automatique, d'où des économies d'énergie.
Conseils pour la réfrigération de denrées fraîches
Pour obtenir les meilleures performances possibles :
• n'introduisez pas d'aliments encore chauds ou de liquides en évaporation dans le réfrigérateur
• couvrez ou enveloppez soigneusement les aliments, surtout s'ils sont aromatiques
• placez les aliments pour que l'air puisse circuler librement autour
Conseils pour la réfrigération
Conseils utiles :
Viande (tous les types) : enveloppez-la dans des sachets en plastique et placez-la sur la
tablette en verre au-dessus du bac à légumes.
La période de conservation est de 1 à 2 jours au maximum.
Aliments cuits, plats froids, etc. : placez-les bien couverts sur une clayette.
Fruits et légumes : placez-les une fois nettoyés dans le(s) bac(s) à légumes fourni(s).
Beurre et fromage : placez-les dans des récipients étanches spéciaux ou enveloppez-les
soigneusement dans des feuilles d'aluminium ou de polyéthylène, pour emmagasiner le
moins d'air possible.
Lait en bouteille : bouchez-le et placez-le dans le balconnet de la contreporte réservé aux
bouteilles.
Bananes, pommes de terre, oignons et ail ne se conservent pas au réfrigérateur, s'ils ne
sont pas correctement emballés.
Conseils pour la congélation
Pour obtenir les meilleurs résultats, voici quelques conseils importants :
• la quantité maximale de denrées que vous pouvez congeler par 24 heures est indiquée
sur la plaque signalétique.
• le temps de congélation est de 24 heures. Aucune autre denrée à congeler ne doit être
ajoutée pendant cette période.
• congelez seulement les denrées alimentaires fraîches, de qualité supérieure (une fois
nettoyées).
• préparez la nourriture en petits paquets pour une congélation rapide et uniforme, adaptés à l'importance de la consommation.
• enveloppez les aliments dans des feuilles d'aluminium ou de polyéthylène et assurezvous que les emballages sont étanches ;
• ne laissez pas des aliments frais, non congelés, toucher des aliments déjà congelés
pour éviter une remontée en température de ces derniers.
• les aliments maigres se conservent mieux et plus longtemps que les aliments gras ; le
sel réduit la durée de conservation des aliments
• la température très basse à laquelle se trouvent les bâtonnets glacés, s'ils sont consommés dès leur sortie du compartiment congélateur, peut provoquer des brûlures.
56
Entretien et nettoyage
• L'identification des emballages est importante : indiquez la date de congélation du produit, et respectez la durée de conservation indiquée par le fabricant.
Conseils pour la conservation des produits surgelés et congelés du commerce
Pour une bonne conservation des produits surgelés et congelés, vous devez :
• vous assurer qu'ils ont bien été conservés au magasin ;
• prévoir un temps réduit au minimum pour leur transport du magasin d'alimentation à
votre domicile ;
• éviter d'ouvrir trop souvent la porte du congélateur et ne la laisser ouverte que le
temps nécessaire.
• une fois décongelés, les aliments se détériorent rapidement et ne peuvent pas être recongelés.
• respecter la durée de conservation indiquée par le fabricant.
ENTRETIEN ET NETTOYAGE
ATTENTION
débrancher l'appareil avant toute opération d'entretien.
Cet appareil contient des hydrocarbures dans son circuit réfrigérant : l'entretien et la recharge ne doivent donc être effectués que par du personnel autorisé.
Nettoyage périodique
Cet appareil doit être nettoyé régulièrement :
• nettoyez l'intérieur et tous les accessoires avec de l'eau tiède savonneuse.
• vérifiez régulièrement les joints de porte et nettoyez-les en les essuyant pour éviter
toute accumulation de déchets.
• rincez et séchez soigneusement.
Ne pas tirer, déplacer ou endommager les tuyaux et/ou câbles qui se trouvent à l'intérieur de l'appareil.
Ne JAMAIS utiliser de produits abrasifs ou caustiques ni d'éponges avec grattoir pour nettoyer l'intérieur de façon à ne pas l'abîmer et laisser de fortes odeurs.
Nettoyer le condenseur (grille noire) et le compresseur situés à l'arrière de l'appareil avec
une brosse ou un aspirateur. Cette opération améliore les performances de l'appareil et
permet des économies d'énergie.
Attention à ne pas endommager le système de réfrigération.
De nombreux détergents pour la cuisine recommandés par les fabricants contiennent des
produits chimiques qui peuvent attaquer/endommager les pièces en plastique utilisées
dans cet appareil. Il est par conséquent recommandé d'utiliser seulement de l'eau chaude
additionnée d'un peu de savon liquide pour nettoyer la carrosserie de l'appareil.
Après le nettoyage, rebranchez l'appareil.
Entretien et nettoyage
57
Dégivrage du réfrigérateur
Le givre est automatiquement éliminé de l'évaporateur du compartiment réfrigérateur à
chaque arrêt du compresseur, en cours d'utilisation normale. L'eau de dégivrage est collectée dans un récipient spécial situé à l'arrière de l'appareil, au-dessus du compresseur,
d'où elle s'évapore.
Il est important de nettoyer régulièrement l'orifice d'écoulement de la gouttière d'évacuation de
l'eau de dégivrage située au milieu du compartiment réfrigérateur pour empêcher l'eau de déborder et de couler sur les aliments qui se trouvent à l'intérieur. Nettoyez l'orifice d'écoulement
de l'eau de dégivrage avec le bâtonnet spécial se
trouvant déjà dans l'orifice.
Dégivrage du congélateur
Une certaine quantité de givre se forme toujours sur les clayettes du congélateur et autour du compartiment supérieur.
Dégivrez le congélateur lorsque l'épaisseur de la couche de givre est d'environ 3-5 mm.
Environ 12 heures avant d'effectuer le dégivrage, réglez le bouton du thermostat vers le
haut, de manière à assurer une réserve de froid pendant l'interruption du fonctionnement.
Pour enlever le givre, suivez les instructions ci-dessous :
1. Mettez l'appareil à l'arrêt.
2. Sortez les denrées congelées, enveloppez celles-ci dans plusieurs feuilles de papier
journal et conservez-les dans un endroit frais.
ATTENTION
Ne touchez pas d'aliments surgelés avec des mains mouillées. Vos mains risqueraient de
rester collées.
58
En cas d'anomalie de fonctionnement
3. Laissez la porte entrouverte et glissez la
spatule en plastique dans le logement prévu, en bas de l'appareil ; placez dessous
un récipient pour recevoir l'eau de dégivrage.
Pour accélérer le dégivrage, placez un récipient d'eau chaude dans le compartiment
congélateur. De plus, retirez les morceaux de
givre qui se détachent en se cassant avant la
fin du dégivrage.
4. Le dégivrage terminé, épongez et séchez
bien l'intérieur du congélateur et conservez la spatule pour une prochaine utilisation.
5. Mettez l'appareil en marche.
6. Deux ou trois heures plus tard, replacez les produits surgelés ou congelés dans le compartiment.
N'utilisez jamais de couteau ou d'objet métallique pour gratter la couche de givre, vous
risquez de détériorer irrémédiablement l'évaporateur.
N'utilisez aucun autre dispositif mécanique ou moyen artificiel que ceux qui sont recommandés par le fabricant pour accélérer le dégivrage de votre appareil.
Une élévation de la température des denrées congelées, pendant la décongélation, peut
réduire leur durée de conservation.
En cas d'absence prolongée ou de non-utilisation
Prenez les précautions suivantes :
• débranchez l'appareil
• retirez tous les aliments
• dégivrez 15)et nettoyez l'appareil et tous les accessoires
• laissez la porte/les portes entrouverte(s) pour prévenir la formation d'odeurs désagréables.
Si, toutefois, vous n'avez pas la possibilité de débrancher et vider l'appareiI, faites vérifier
régulièrement son bon fonctionnement pour éviter la détérioration des aliments en cas
de panne de courant.
EN CAS D'ANOMALIE DE FONCTIONNEMENT
AVERTISSEMENT
Avant de résoudre les problèmes, débranchez l'appareil.
La résolution des problèmes, non mentionnés dans le présent manuel, doit être exclusivement confiée à un électricien qualifié ou une personne compétente.
15) si cela est prévu.
En cas d'anomalie de fonctionnement
59
Certains bruits pendant le fonctionnement (compresseur, système réfrigérant) sont normaux.
Anomalie
L'appareil ne fonctionne
pas. L'ampoule ne fonctionne pas.
Cause possible
Solution
L'appareil est à l'arrêt.
Mettez l'appareil en fonctionnement.
La fiche d’alimentation n'est
pas correctement branchée
dans la prise de courant.
Branchez correctement la fiche
d’alimentation dans la prise de
courant.
Le courant n'arrive pas à l'appa- Branchez un autre appareil élecreil. La prise de courant n'est
trique dans la prise de courant.
pas alimentée.
Faites appel à un électricien qualifié.
L'ampoule ne fonctionne
pas.
Le compresseur fonctionne en permanence.
L'ampoule est en mode veille.
Fermez puis ouvrez la porte.
L'ampoule est défectueuse.
Consultez le paragraphe « Remplacement de l'ampoule ».
Le dispositif de réglage de température n'est pas correctement réglé.
Sélectionnez une température
plus élevée.
La porte n'est pas correctement
fermée.
Consultez le paragraphe « Fermeture de la porte ».
La porte a été ouverte trop sou- Ne laissez pas la porte ouverte
vent.
plus longtemps que nécessaire.
La température du produit est
trop élevée.
Laissez le produit revenir à température ambiante avant de le
ranger dans l'appareil.
La température ambiante est
trop élevée.
Réduisez la température ambiante.
De l'eau s'écoule sur la pla- Pendant le dégivrage automati- Ce phénomène est normal.
que, le givre fond sur l'évaporaque arrière du réfrigérateur.
teur.
De l'eau s'écoule dans le
réfrigérateur.
L'orifice d'évacuation de l'eau
est obstrué.
Nettoyez l'orifice.
Des produits empêchent l'eau
de s'écouler dans le réservoir
d'eau.
Assurez-vous que les produits ne
touchent pas la plaque arrière.
De l'eau s'écoule sur le sol. L'eau de dégivrage ne s'écoule
pas dans le plateau d'évaporation situé au-dessus du compresseur.
Fixez le tuyau de sortie de l'eau
au plateau d'évaporation.
Le dispositif de réglage de temLa température à l'intérieur de l'appareil est trop pérature n'est pas correctement réglé.
basse.
Sélectionnez une température
plus élevée.
60
En cas d'anomalie de fonctionnement
Anomalie
Cause possible
Solution
Le dispositif de réglage de temLa température à l'intérieur de l'appareil est trop pérature n'est pas correctement réglé.
élevée.
Modifiez la position du dispositif
de réglage de température pour
obtenir plus de froid.
La porte n'est pas correctement
fermée.
Consultez le paragraphe « Fermeture de la porte ».
La température du produit est
trop élevée.
Laissez le produit revenir à température ambiante avant de le
ranger dans l'appareil.
Trop de produits sont conservés Conservez moins de produits en
en même temps.
même temps.
La température du réfrigé- L'air froid ne circule pas dans
l'appareil.
rateur est trop élevée.
Assurez-vous que l'air froid circule dans l'appareil.
La température du congé- Les produits sont trop près les
uns des autres.
lateur est trop élevée.
Rangez les produits de façon à
permettre la circulation de l'air
froid.
Il y a trop de givre.
Les aliments ne sont pas correc- Enveloppez les aliments correctetement emballés.
ment.
La porte n'est pas correctement
fermée.
Consultez le paragraphe « Fermeture de la porte ».
Le dispositif de réglage de température n'est pas correctement réglé.
Sélectionnez une température
plus élevée.
Remplacement de l'ampoule d'éclairage
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Débranchez l'appareil.
Retirez la vis du diffuseur.
Retirez le diffuseur (voir l'illustration).
Remplacez l'ampoule défectueuse par
une ampoule neuve de puissance identique, spécifiquement conçue pour les appareils électroménagers (la puissance
maximum est indiquée sur l'ampoule).
Installez le diffuseur.
Serrez la vis du diffuseur.
Branchez l'appareil.
Ouvrez la porte. Vérifiez que l'ampoule s'allume.
Fermeture de la porte
1. Nettoyez les joints de la porte.
2. Si nécessaire, ajustez la porte. Consultez le paragraphe "Installation".
3. Si nécessaire, remplacez les joints défectueux. Contactez le Service Après-vente.
Caractéristiques techniques
61
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Dimensions de la niche d'encastrement
Hauteur
1446 mm
Largeur
560 mm
Profondeur
550 mm
Temps de remontée en température
20 h
Les caractéristiques techniques figurent sur la plaque signalétique située sur le côté gauche à l'intérieur de l'appareil et sur l'étiquette d'énergie.
INSTALLATION
AVERTISSEMENT
Pour votre sécurité et le bon fonctionnement de l'appareil, veuillez lire attentivement les
"Consignes de sécurité" avant d'installer l'appareil.
Emplacement
Installez cet appareil à un endroit où la température ambiante correspond à la classe climatique indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil :
Classe climatique
Température ambiante
SN
+10 à + 32 °C
N
+16 à + 32 °C
ST
+16 à + 38 °C
T
+16 à + 43 °C
Branchement électrique
Contrôlez, avant de brancher l'appareil, si la tension et la fréquence indiquées sur la plaque signalétique correspondent à celles de votre réseau.
L'appareil doit être relié à la terre. La fiche du câble d'alimentation comporte un logement pour mise à la terre. Si la prise de courant murale n'est pas mise à la terre, branchez l'appareil sur une prise de terre conformément aux normes en vigueur, en demandant conseil à un électricien qualifié.
Le fabricant décline toute responsabilité en cas d'incident suite au non-respect des consignes de sécurité sus-mentionnées.
Cet appareil est conforme aux directives communautaires.
Réversibilité de la porte
L'appareil est livré avec l'ouverture de la porte à droite. Si vous voulez que la porte s'ouvre à gauche, conformez-vous aux instructions ci-dessous avant d'installer l'appareil :
62
Installation
1. Dévissez et enlevez le pivot supérieur.
2. Enlevez la porte supérieure.
3. Enlevez l'entretoise.
4. Desserrez la charnière intermédiaire.
5. Enlevez la porte inférieure.
6. Desserrez et enlevez le pivot inférieur.
Sur le côté opposé :
1. Serrez le pivot inférieur.
2. Installez la porte inférieure.
3. Serrez la charnière intermédiaire.
4. Installez l'entretoise.
5. Installez la porte supérieure.
6. Serrez le pivot supérieur.
63
Installation
Ventilation
La circulation d'air derrière l'appareil doit être suffisante.
50 mm
min.
200 cm2
min.
200 cm2
Installation de l'appareil
ATTENTION
Veillez à ce que le câble d'alimentation soit dégagé.
Procédez comme suit :
1. Installez l'appareil dans la niche.
Poussez l'appareil dans le sens de la flèche (1) jusqu'à ce que le cache supérieur bute contre le meuble de cuisine.
Veillez à laisser un espace de 44 mm entre l'appareil et le bord avant du placard.
Poussez l'appareil dans le sens de la flèche (2) contre le meuble sur le côté opposé de la charnière. Laissez un espace
de 4 mm entre l'appareil et le placard.
2
1
64
Installation
2.
Ajustez l'appareil dans la niche.
L'entretoise en plastique (dans le sac
d'accessoires) sert à maintenir la bonne
distance entre l'appareil et le meuble.
Ouvrez la porte. Placez l'entretoise en
plastique.
4mm
44mm
3.
Fixez l'appareil à la niche à l'aide de 4 vis.
I
I
4.
Appliquez le joint d'étanchéité adhésif
sur l'appareil comme indiqué dans la figure.
65
Installation
5.
Enlevez la partie correspondante du cache charnière (E). Veillez à enlever la
partie DX, s'il s'agit de la charnière de
droite, la partie SX dans le cas contraire.
6.
Fixez les caches (C, D) aux éléments de
fixation et aux orifices de la charnière.
Installez la grille de ventilation (B).
Fixez les cache charnière (E) à la charnière.
D
C
E
E
7.
Détachez les pièces Ha, Hb, Hc et Hd
B
66
Installation
8.
Installez la pièce Ha sur la face intérieure du meuble de cuisine.
ca. 50 mm
90°
21 mm
90°
ca. 50 mm
9.
21 mm
Poussez la pièce Hc sur la pièce Ha.
Ha
Hc
10. Ouvrez la porte de l'appareil et la porte
du meuble de cuisine à un angle de 90°.
Insérez le petit carré (Hb) dans la glissière (Ha).
Réunissez la porte de l'appareil et la porte du meuble et marquez les trous.
8 mm
Ha
Hb
En matière de sauvegarde de l'environnement
11. Sortez les rails de transport et plantez
le clou (K) à 8 mm du bord extérieur de
la porte.
67
8 mm
K
Ha
12. Placez de nouveau le petit carré sur la
glissière et fixez-le avec les vis fournies.
Alignez la porte du meuble de cuisine
et la porte de l'appareil en ajustant la
pièce Hb.
Hb
13. Appuyez la pièce Hd sur la pièce Hb.
Vérifiez une dernière fois que :
• Toutes les vis sont serrées.
• Le joint d'étanchéité est fermement fixé à
l'armoire.
• La porte ouvre et ferme correctement.
Hb
Hd
EN MATIÈRE DE SAUVEGARDE DE L'ENVIRONNEMENT
Le symbole
sur le produit ou son emballage indique que ce produit ne peut être traité
comme déchet ménager. Il doit être remis au point de collecte dédié à cet effet (collecte
et recyclage du matériel électrique et électronique).
En procédant à la mise au rebut de l'appareil dans les règles de l’art, nous préservons
l'environnement et notre sécurité, s’assurant ainsi que les déchets seront traités dans des
conditions optimum.
68
En matière de sauvegarde de l'environnement
Pour obtenir plus de détails sur le recyclage de ce produit, veuillez prendre contact avec
les services de votre commune ou le magasin où vous avez effectué l'achat.
69
FÜR PERFEKTE ERGEBNISSE
Danke, dass Sie sich für dieses AEG Produkt entschieden
haben. Wir haben es geschaffen, damit Sie viele Jahre
von seiner ausgezeichneten Leistung und den
innovativen Technologien, die Ihnen das Leben
erleichtern, profitieren können. Es ist mit Funktionen
ausgestattet, die in gewöhnlichen Geräten nicht
vorhanden sind. Nehmen Sie sich ein paar Minuten Zeit
zum Lesen, um seine Vorzüge kennen zu lernen.
ZUBEHÖR UND VERBRAUCHSMATERIALIEN
Im AEG Webshop finden Sie alles, was Sie für ein
makelloses Aussehen und perfektes Funktionieren Ihrer
AEG Geräte benötigen. Wir bieten auch ein
umfangreiches Zubehörsortiment, das Ihre höchsten
Qualitätsansprüche erfüllt, vom Profi-Kochgeschirr bis
zu Besteckkörben, von Flaschenhaltern bis hin zu
Wäschebeuteln für empfindliche Wäsche...
Besuchen Sie den Webshop unter
www.aeg-electrolux.com/shop
70
Inhalt
INHALT
71
74
75
75
77
79
81
84
84
90
Sicherheitshinweise
Betrieb
Erste Inbetriebnahme
Täglicher Gebrauch
Praktische Tipps und Hinweise
Reinigung und Pflege
Was tun, wenn …
Technische Daten
Montage
Hinweise zum Umweltschutz
In dieser Benutzerinformation werden
folgende Symbole verwendet:
Wichtige Hinweise zur Sicherheit von
Personen und Informationen zur
Vermeidung von Geräteschäden
Allgemeine Hinweise und Ratschläge
Hinweise zum Umweltschutz
Änderungen vorbehalten
Sicherheitshinweise
71
SICHERHEITSHINWEISE
Lesen Sie zu Ihrer Sicherheit und für die optimale Geräteanwendung vor der Installation
und dem Gebrauch des Gerätes die vorliegende Benutzerinformation aufmerksam durch,
einschließlich der Ratschläge und Warnungen. Es ist wichtig, dass zur Vermeidung von
Fehlern und Unfällen alle Personen, die das Gerät benutzen, mit der Bedienung und den
Sicherheitsvorschriften vertraut sind. Heben Sie die Benutzerinformation gut auf und
übergeben Sie sie bei einem Weiterverkauf des Gerätes dem neuen Besitzer, so dass jeder
während der gesamten Lebensdauer des Gerätes über Gebrauch und Sicherheit informiert ist.
Halten Sie sich zu Ihrer Sicherheit und zum Schutz Ihres Eigentums strikt an die Vorsichtsmaßnahmen der vorliegenden Benutzerinformation, da der Hersteller bei Missachtung
derselben von jeder Haftung freigestellt ist.
Sicherheit von Kindern und hilfsbedürftigen Personen
• Das Gerät darf von Personen (einschließlich Kindern), deren physische, sensorische Fähigkeiten und deren Mangel an Erfahrung und Kenntnissen einen sicheren Gebrauch
des Gerätes ausschließen nur unter Aufsicht oder nach ausreichender Einweisung
durch eine verantwortungsbewusste Person benutzt werden, die sicherstellt, dass sie
sich der Gefahren des Gebrauchs bewusst sind.
Kinder müssen beaufsichtigt werden, damit sie nicht am Gerät herumspielen können.
• Halten Sie das Verpackungsmaterial unbedingt von Kindern fern. Erstickungsgefahr!
• Ziehen Sie vor der Entsorgung des Gerätes den Netzstecker, schneiden Sie das Netzkabel (so nah wie möglich am Gerät) ab und entfernen Sie die Tür, so dass spielende Kinder vor elektrischem Schlag geschützt sind und sich nicht in dem Gerät einschließen
können.
• Wenn dieses Gerät mit magnetischer Türdichtung ein älteres Modell mit Schnappverschluss (Türlasche) an der Tür oder auf dem Deckel ersetzt, machen Sie den Schnappverschluss vor dem Entsorgen des Altgerätes unbrauchbar. So verhindern Sie, dass das
Gerät nicht zu einer Todesfalle für Kinder wird.
Allgemeine Sicherheitshinweise
VORSICHT!
Die Belüftungsöffnungen müssen immer frei zugänglich sein.
• Das Gerät ist für die Aufbewahrung von Lebensmitteln und/oder Getränken in einem
normalen Haushalt bestimmt, wie in der vorliegenden Gebrauchsanweisung beschrieben wird.
• Benutzen Sie keine mechanischen oder sonstigen Hilfsmittel, um den Abtauprozess zu
beschleunigen.
• Verwenden Sie keine anderen Elektrogeräte (wie Speiseeisbereiter) in Kühlgeräten,
wenn solche Geräte nicht ausdrücklich vom Hersteller für diesen Zweck zugelassen sind.
• Achten Sie darauf, den Kältekreislauf nicht zu beschädigen.
• Das Kältemittel Isobutan (R600a) im Kältekreislauf des Gerätes ist ein natürliches und
sehr umweltfreundliches Gas, das jedoch leicht entflammbar ist.
72
Sicherheitshinweise
Achten Sie beim Transport und bei der Aufstellung des Gerätes darauf, nicht die Komponenten des Kältekreislaufs zu beschädigen.
Bei einer eventuellen Beschädigung des Kältekreislaufs:
– Offene Flammen und Zündfunken vermeiden
– Den Raum, in dem das Gerät installiert ist, gut lüften
• Änderungen der technischen Eigenschaften oder am Gerät sind gefährlich. Ein defektes Netzkabel kann Kurzschlüsse und einen Brand verursachen und/oder zu Stromschlägen führen.
WARNUNG!
Elektrische Bauteile (Netzkabel, Stecker, Kompressor) dürfen nur vom Kundendienst oder
einer Fachkraft ausgewechselt werden.
•
•
•
•
1. Das Netzkabel darf nicht verlängert werden.
2. Vergewissern Sie sich, dass der Netzstecker nicht von der Geräterückseite gequetscht oder beschädigt wird. Ein gequetschter oder beschädigter Netzstecker
überhitzt und kann einen Brand verursachen.
3. Vergewissern Sie sich, dass der Netzstecker des Gerätes frei zugänglich ist.
4. Ziehen Sie nicht am Netzkabel.
5. Stecken Sie den Netzstecker nie in eine lockere Steckdose. Es besteht Brand- und
Stromschlaggefahr.
6. Betreiben Sie das Gerät nicht ohne Lampenabdeckung, 16) der Innenbeleuchtung.
Dieses Gerät ist schwer. Vorsicht beim Transport.
Entnehmen oder berühren Sie nie mit nassen/feuchten Händen Tiefkühlgut, da dies zu
Hautverletzungen oder Kälteverbrennungen führen kann.
Das Gerät nicht direkter Sonneneinstrahlung aussetzen.
Die Leuchtmittel 17) in diesem Gerät sind Speziallampen, die nur für Haushaltsgeräte
geeignet sind. Sie eignen sich nicht zur Raumbeleuchtung.
Täglicher Gebrauch
• Stellen Sie keine heißen Töpfe auf die Kunststoffteile des Gerätes.
• Lagern Sie keine feuergefährlichen Gase oder Flüssigkeiten in dem Gerät. Explosionsgefahr.
• Legen Sie Lebensmittel nicht direkt vor den Luftauslass auf der Rückwand. 18)
• Ein aufgetautes Produkt darf nicht wieder eingefroren werden.
• Abgepackte Tiefkühlkost immer entsprechend den Herstellerangaben aufbewahren.
• Die Lagerempfehlungen des Geräteherstellers sollten strikt eingehalten werden. Halten
Sie sich an die betreffenden Anweisungen.
• Keine kohlensäurehaltigen Getränke oder Sprudel in den Tiefkühlschrank stellen, da
der Druckanstieg in den Behältern zur Explosion führen und das Gerät beschädigen kann.
16) Falls Lampenabdeckung vorhanden
17) Falls Lampe vorhanden
18) No-Frost-Geräte
Sicherheitshinweise
73
• Eis am Stiel kann Kälteverbrennungen verursachen, wenn es direkt nach der Entnahme
aus dem Gefrierschrank gegessen wird.
Reinigung und Pflege
• Schalten Sie vor Wartungsarbeiten immer das Gerät ab und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
• Reinigen Sie das Gerät nicht mit Metallgegenständen.
• Keine scharfen Gegenstände zum Entfernen von Reif und Eis im Gerät verwenden. Verwenden Sie einen Kunststoffschaber.
• Kontrollieren Sie den Tauwasserabfluss im Kühlraum in regelmäßigen Abständen. Reinigen Sie den Ablauf, falls nötig. Bei verstopftem Wasserabfluss sammelt sich das Wasser auf dem Boden des Geräts an.
Montage
Halten Sie sich für den elektrischen Anschluss strikt an die Anweisungen der betreffenden Abschnitte.
• Kontrollieren Sie nach dem Auspacken das Gerät auf eventuelle Beschädigungen. Nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb, wenn es beschädigt ist. Melden Sie die Schäden
umgehend dem Händler, bei dem Sie es erworben haben. Bewahren Sie in diesem Fall
die Verpackung auf.
• Lassen Sie das Gerät mindestens vier Stunden stehen, bevor Sie es elektrisch anschließen, damit das Öl in den Kompressor zurückfließen kann.
• Ausreichenden Freiraum zur Luftzirkulation um das Gerät lassen; anderenfalls besteht
Überhitzungsgefahr. Halten Sie sich für die Belüftung an die Installationsanweisungen.
• Das Gerät sollte zur Vermeidung von Verbrennungen durch Berührung von heißen Bauteilen (Kompressor, Kondensator) möglichst mit der Rückseite gegen eine Wand aufgestellt werden.
• Das Gerät darf nicht in der Nähe von Heizkörpern oder Kochern installiert werden.
• Vergewissern Sie sich, dass der Netzstecker des Gerätes nach der Installation frei zugänglich ist.
• Verbinden Sie das Gerät ausschließlich mit einer Trinkwasserzuleitung. 19)
Kundendienst
• Sollte die Wartung des Gerätes elektrische Arbeiten verlangen, so dürfen diese nur von
einem qualifizierten Elektriker oder einem Elektro-Fachmann durchgeführt werden.
• Wenden Sie sich für Reparaturen und Wartung nur an Fachkräfte der autorisierten Kundendienststellen und verlangen Sie stets Original-Ersatzteile.
19) Falls ein Wasseranschluss erforderlich ist
74
Betrieb
Umweltschutz
Das Gerät enthält im Kältekreis oder in dem Isoliermaterial keine ozonschädigenden Gase. Das Gerät darf nicht wie normaler Hausmüll entsorgt werden. Die Isolierung enthält
entzündliche Gase: das Gerät muss gemäß den geltenden Vorschriften entsorgt werden;
sie erhalten diese bei Ihrer Gemeindeverwaltung. Nicht das Kälteaggregat beschädigen,
insbesondere nicht in der Nähe des Wärmetauschers. Die Materialien, die bei der Herstellung dieses Geräts verwendet wurden und mit dem Symbol markiert sind, können recycelt werden.
BETRIEB
Einschalten des Geräts
Stecken Sie den Stecker in die Wandsteckdose.
Drehen Sie den Temperaturregler im Uhrzeigersinn auf eine mittlere Einstellung.
Ausschalten des Geräts
Drehen Sie den Temperaturregler zum Ausschalten des Geräts in die Position "O".
Temperaturregelung
Die Temperatur wird automatisch geregelt.
Bedienen Sie das Gerät wie folgt:
• drehen Sie den Temperaturregler auf eine niedrigere Einstellung, um die minimal mögliche Kühlung zu erreichen.
• drehen Sie den Temperaturregler auf eine höhere Einstellung, um die maximal mögliche Kühlung zu erreichen.
eine mittlere Einstellung ist im Allgemeinen am besten geeignet.
Allerdings muss für eine exakte Einstellung berücksichtigt werden, dass die Temperatur
im Innern des Gerätes von verschiedenen Faktoren abhängt:
• von der Raumtemperatur
• von der Häufigkeit der Türöffnung
• von der Menge der eingelagerten Lebensmittel
• und vom Standort des Geräts.
Ist die Umgebungstemperatur hoch oder das Gerät voll beladen, dieses aber auf die niedrigste Temperatur eingestellt, so kann es bei andauerndem Betrieb des Geräts an der Rückwand zu Frostbildung kommen. In diesem Fall muss eine höhere Temperatur gewählt werden, die ein automatisches Abtauen ermöglicht und damit auch einen niedrigeren Energieverbrauch.
Erste Inbetriebnahme
75
Umgebungstemperaturschalter
Sinkt die Raumtemperatur unter +16°C ab, aktivieren Sie die Umgebungstemperaturfunktion
durch Drücken des Schalters (A).
Die integrierte Kontrolllampe leuchtet auf.
A
ERSTE INBETRIEBNAHME
Reinigung des Innenraums
Bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, beseitigen Sie den typischen "Neugeruch" am besten durch Auswaschen der Innenteile mit lauwarmem Wasser und einem neutralen Reinigungsmittel. Sorgfältig nachtrocknen.
Verwenden Sie keine Reinigungsmittel oder Scheuerpulver, da hierdurch die Oberfläche
beschädigt wird.
TÄGLICHER GEBRAUCH
Einfrieren frischer Lebensmittel
Das Gefrierfach eignet sich zum Einfrieren von frischen Lebensmitteln und zum Lagern
von gefrorenen und tiefgefrorenen Lebensmitteln für einen längeren Zeitraum.
Für das Einfrieren frischer Lebensmittel ist eine Änderung der mittleren Einstellung nicht
erforderlich.
Möchten Sie den Gefriervorgang beschleunigen, drehen Sie bitte den Temperaturregler
auf eine höhere Einstellung, um die maximal mögliche Kühlung zu erreichen.
In diesem Fall kann die Temperatur im Kühlschrank unter 0°C fallen. Ist dies der Fall, drehen Sie den Temperaturregler auf eine wärmere Einstellung.
Legen Sie die einzufrierenden frischen Lebensmittel in das untere Fach.
Lagerung gefrorener Produkte
Lassen Sie das Gerät vor der ersten Inbetriebnahme oder nach einer Zeit, in der das Gerät
nicht benutzt wurde, mindestens zwei Stunden lang auf den höheren Einstellungen laufen, bevor Sie Lebensmittel in das Gefrierfach hinein legen.
76
Täglicher Gebrauch
Sollen große Mengen an Lebensmitteln aufbewahrt werden, entfernen Sie alle Körbe und
Schubladen aus dem Gerät und setzen Sie die Lebensmittel auf Kühlablagen, um die optimale Leistung zu erhalten.
WARNUNG!
Bitte achten Sie unbedingt darauf, die Beladungsgrenze nicht zu überschreiten, die seitlich im oberen Teil angegeben ist (wo zutreffend)
Kam es zum Beispiel durch einen Stromausfall, der länger dauerte als der in der Tabelle
mit den technischen Daten angegebene Wert (siehe "Ausfalldauer") zu einem ungewollten Abtauen, dann müssen die aufgetauten Lebensmittel sehr rasch verbraucht oder sofort gekocht und nach dem Abkühlen erneut eingefroren werden.
Gefrierkalender
Die Symbole zeigen verschiedene Arten gefrorener Lebensmittel.
Die Zahlen geben die Lagerdauer in Monaten für das Gefriergut an. Es hängt von der Qualität der Lebensmittel und ihrer Behandlung vor dem Einfrieren ab, ob der obere oder der
untere Wert für die angezeigte Lagerzeit gilt.
Auftauen
Tiefgefrorene oder gefrorene Lebensmittel können vor der Verwendung je nach der zur
Verfügung stehenden Zeit im Kühlschrank oder bei Raumtemperatur aufgetaut werden.
Kleinere Gefriergutteile können unter Umständen sogar direkt aus dem Gefrierschrank
entnommen und anschließend sofort gekocht oder gegart werden: in diesem Fall dauert
der Garvorgang allerdings etwas länger.
Eiswürfelbereitung
Dieses Gerät ist mit einer oder mehreren Schalen für die Herstellung von Eiswürfeln ausgestattet. Füllen Sie die Schalen mit Wasser und stellen Sie diese in das Gefrierfach.
Bitte verwenden Sie zum Herausholen der Schalen aus dem Gefrierschrank keine Utensilien aus Metall.
Praktische Tipps und Hinweise
77
Verstellbare Ablagen/Einsätze
Die Wände des Kühlschranks sind mit einer Anzahl von Führungsschienen ausgestattet, die verschiedene Möglichkeiten für das Einsetzen der
Ablagen bieten.
Positionierung der Türeinsätze
Die Türeinsätze können in verschiedener Höhe positioniert werden; damit ermöglichen
Sie das Lagern verschieden großer Lebensmittelpackungen.
Anbringen der verschiebbaren Schublade
Die verschiebbare Schublade kann in verschiedenen Höhen eingesetzt werden.
Bitte nehmen Sie die Einstellungen wie folgt vor:
1. Heben Sie die Ablage mit der verschiebbaren Schublade an und ziehen Sie sie
aus den Türhalterungen.
2. Nehmen Sie den Haltebügel aus der Führung unter der Ablage heraus.
3. Das Einsetzen in eine andere Höhe bitte
in umgekehrter Reihenfolge vornehmen.
PRAKTISCHE TIPPS UND HINWEISE
Energiespartipps
• Öffnen Sie die Tür nicht zu häufig, und lassen Sie diese nicht länger offen als unbedingt notwendig.
• Wenn die Umgebungstemperatur hoch ist und der Temperaturregler auf eine niedrige
Temperatur eingestellt und das Gerät voll beladen ist, kann es zu andauerndem Betrieb
78
Praktische Tipps und Hinweise
des Kompressors und damit zu Reif- oder Eisbildung am Verdampfer kommen. Stellen
Sie in diesem Fall den Temperaturregler auf eine höhere Einstellung ein, die ein automatisches Abtauen und damit auch einen niedrigeren Energieverbrauch ermöglicht.
Hinweise für die Kühlung frischer Lebensmittel
So erzielen Sie beste Ergebnisse:
• legen Sie bitte keine warmen Lebensmittel oder dampfende Flüssigkeiten in den Kühlschrank
• decken Sie die Lebensmittel ab oder verpacken Sie diese entsprechend, besonders
wenn diese stark riechen
• legen Sie die Lebensmittel so hinein, dass um sie Luft frei zirkulieren kann
Hinweise für die Kühlung
Tipps:
Fleisch (alle Sorten): wickeln Sie Fleisch in lebensmittelechte Tüten und legen Sie diese
auf die Glasablage über der Gemüseschublade.
Bitte lagern Sie Fleisch aus Sicherheitsgründen nur einen oder maximal zwei Tage auf diese Weise.
Gekochte Lebensmittel, kalte Gerichte usw.: diese können abgedeckt auf eine Ablage gelegt werden.
Obst und Gemüse: bitte waschen Sie Obst und Gemüse gründlich und legen Sie es in die
speziell dafür vorgesehene(n) Schublade(n).
Butter und Käse: diese sollten stets in speziellen luftdichten Behältern verpackt sein oder
in Aluminiumfolie bzw. in lebensmittelechte Tüten eingepackt werden, um so wenig Luft
wie möglich in der Verpackung zu haben.
Milchflaschen: bitte bewahren Sie Milchflaschen stets mit Deckel im Flaschenregal in der
Tür auf.
Bananen, Kartoffeln, Zwiebeln und Knoblauch sollten nicht im Kühlschrank aufbewahrt
werden, außer diese sind dafür speziell verpackt.
Hinweise zum Einfrieren
Im Folgenden finden Sie einige wertvolle Tipps für einen optimalen Gefriervorgang:
• die maximale Menge an Lebensmitteln, die innerhalb von 24 Stunden eingefroren werden kann. ist auf dem Typschild angegeben;
• der Gefriervorgang dauert 24 Stunden. Legen Sie während dieses Zeitraums keine weiteren einzufrierenden Lebensmittel in das Gefrierfach;
• frieren Sie ausschließlich frische und gründlich gewaschene Lebensmittel von sehr guter Qualität ein;
• teilen Sie die Lebensmittel in kleinere Portionen ein, damit diese schnell und vollständig gefrieren und Sie später nur die Menge auftauen müssen, die Sie gerade benötigen;
• die einzufrierenden Lebensmittelportionen sollten stets luftdicht in Aluminiumfolie
oder in lebensmittelechte Gefrierbeutel verpackt werden, um so wenig Luft wie möglich in der Verpackung zu haben;
• achten Sie beim Hineinlegen von frischen, noch ungefrorenen Lebensmitteln darauf,
dass diese keinen Kontakt mit Gefriergut bekommen, da dieses sonst antauen kann;
Reinigung und Pflege
79
• weniger fetthaltige Lebensmittel lassen sich besser lagern als fetthaltigere; Salz verkürzt die Lagerzeit von Lebensmitteln im Gefrierfach;
• werden Gefrierwürfel direkt nach der Entnahme aus dem Gefrierfach verwendet, können Sie zu Frostbrand auf der Haut führen;
• Es empfiehlt sich, das Einfrierdatum auf jeder einzelnen Packung zu notieren, um einen genauen Überblick über die Lagerzeit zu haben.
Hinweise zur Lagerung gefrorener Produkte
So erzielen Sie die besten Ergebnisse mit Ihrem Gerät:
• prüfen Sie sorgfältig, dass die im Handel erworbenen gefrorenen Lebensmittel sachgerecht gelagert wurden;
• achten Sie unbedingt darauf, die eingekauften gefrorenen Lebensmittel in der kürzest
möglichen Zeit in Ihren Gefrierschrank zu bringen;
• öffnen Sie die Tür nicht zu häufig, und lassen Sie diese nicht länger offen als unbedingt notwendig.
• Abgetaute Lebensmittel verderben sehr schnell und eignen sich nicht für ein erneutes
Einfrieren.
• Das Haltbarkeitsdatum auf der Tiefkühlkostverpackung sollte nicht überschritten werden.
REINIGUNG UND PFLEGE
VORSICHT!
Ziehen Sie bitte vor jeder Reinigungsarbeit immer den Netzstecker aus der Steckdose.
Der Kältekreis des Gerätes enthält Kohlenwasserstoffe; Wartungsarbeiten und Nachfüllen
von Kältemittel dürfen daher nur durch vom Hersteller autorisiertes Fachpersonal ausgeführt werden.
Regelmäßige Reinigung
Der gesamte Kühlschrank muss regelmäßig gereinigt werden:
• Reinigen Sie die Innenseiten und die Zubehörteile mit lauwarmem Wasser und etwas
Neutralseife.
• Prüfen und säubern Sie die Türdichtungen in regelmäßigen Abständen und kontrollieren Sie, dass diese sauber und frei von Verunreinigungen sind.
• Spülen und trocknen Sie diese sorgfältig ab.
Ziehen Sie nicht an Leitungen und/oder Kabeln im Innern des Kühlschranks und achten
Sie darauf, diese nicht zu verschieben oder zu beschädigen.
Benutzen Sie zur Reinigung des Innenraums keinesfalls Putzmittel, Scheuerpulver, stark
parfümierte Reinigungsmittel oder Wachspolituren, da diese die Oberfläche des Innenraums beschädigen und einen starken Eigengeruch hinterlassen können.
Reinigen Sie den Kondensator (schwarzes Gitter) und den Motorkompressor auf der Geräterückseite mit einer Bürste oder einem Staubsauger. Dadurch verbessert sich die Leistung des Geräts und es verbraucht weniger Strom.
80
Reinigung und Pflege
Bitte achten Sie darauf, das Kühlsystem nicht zu beschädigen.
Viele Haushaltsreiniger für Küchen enthalten Chemikalien, die den im Gerät verwendeten
Kunststoff angreifen können. Aus diesem Grund ist es empfehlenswert, das Gerät außen
nur mit warmem Wasser und etwas flüssigem Tellerspülmittel zu reinigen.
Schließen Sie das Gerät nach der Reinigung wieder an die Netzversorgung an.
Abtauen des Kühlschranks
Bei normalem Betrieb wird Frost bei jedem Anhalten des Motorkompressors automatisch
aus dem Verdampfer des Kühlschranks entfernt. Das Tauwasser läuft durch eine Rinne in
einen speziellen Behälter an der Rückseite des Geräts über dem Motorkompressor, wo es
verdampft.
Reinigen Sie deshalb regelmäßig die Abflussöffnung des Tauwassers in der Mitte des Kühlschrankkanals, damit das Wasser nicht überfließt
und auf die gelagerten Lebensmittel tropft. Benutzen Sie dazu bitte das mitgelieferte Reinigungswerkzeug, das sich bereits in der Ablauföffnung befindet.
Abtauen des Gefrierschranks
Auf den Ablagen des Gefrierschranks und im Innern des oberen Fachs wird sich stets etwas Reif bilden.
Tauen Sie den Gefrierschrank ab, wenn die Reifschicht eine Stärke von etwa 3 bis 5 mm
erreicht hat.
Stellen Sie den Temperaturregler bitte 12 Stunden vor dem Abtauen auf eine kühlere Einstellung, damit eine ausreichende Kälte als Reserve für die Unterbrechung im Betrieb entstehen kann.
Entfernen Sie den Reif wie nachstehend erläutert:
1. Schalten Sie das Gerät aus.
2. Nehmen Sie das gesamte Gefriergut heraus, verpacken Sie es in mehrere Schichten
Zeitungspapier und lagern Sie es an einem kühlen Ort.
VORSICHT!
Fassen Sie eingefrorene Lebensmittel nicht mit nassen Händen an. Ihre Hände könnten
an den Lebensmitteln festfrieren.
Was tun, wenn …
81
3. Lassen Sie die Tür des Geräts offen stehen und setzen Sie den Kunststoffschaber in den entsprechenden Sitz unten in
der Mitte; stellen Sie eine Schale zum Auffangen des Tauwassers darunter
Stellen Sie eine Schale mit heißem Wasser in
das Gefrierfach, um den Abtauprozess zu beschleunigen. Entfernen Sie vorsichtig Eisstücke von den Wänden, bevor alles abgetaut ist.
4. Ist alles vollständig abgetaut, trocken Sie
die nassen Oberflächen gründlich ab und
bewahren Sie den Schaber für eine spätere Verwendung auf.
5. Schalten Sie das Gerät ein.
6. Nachdem das Gerät zwei bis drei Stunden in Betrieb ist, können Sie die ausgelagerten
Lebensmittel wieder in den Gefrierschrank hinein legen.
Verwenden Sie bitte niemals scharfe Gegenstände zum Entfernen von Reif und Eis vom
Verdampfer, da dieser dadurch beschädigt werden könnte.
Benutzen Sie keine mechanischen oder sonstigen Hilfsmittel, um den Abtauprozess zu beschleunigen; halten Sie sich dazu ausschließlich an die Angaben des Geräteherstellers.
Ein Temperaturanstieg des Gefrierguts während des Abtauens des Gerätes kann die Lagerzeit dieser Lebensmittel verkürzen.
Stillstandzeiten
Bei längerem Stillstand des Gerätes müssen Sie folgendermaßen vorgehen:
• trennen Sie das Gerät von der Netzversorgung
• entnehmen Sie alle Lebensmittel
• tauen Sie das Gerät ab, 20)Reinigen Sie das Gerät und alle Zubehörteile
• lassen Sie die Türen offen/angelehnt, um das Entstehen unangenehmer Gerüche zu vermeiden.
Möchten Sie bei einer längeren Abwesenheit den Gefrierschrank weiter laufen lassen, bitten Sie jemanden, gelegentlich die Temperatur zu prüfen, damit das Gefriergut bei einem
möglichen Stromausfall nicht im Innern des Gerätes verdirbt.
WAS TUN, WENN …
WARNUNG!
Ziehen Sie vor der Fehlersuche immer den Netzstecker aus der Steckdose.
Die Fehlersuche, die in der vorliegenden Benutzerinformation nicht beschrieben ist, darf
nur von einem qualifizierten Elektriker oder einer kompetenten Person durchgeführt werden.
20) falls dies vorgesehen ist.
82
Was tun, wenn …
Während das Gerät in Betrieb ist, entstehen bestimmte Geräusche (Kompressor und Kühlkreislauf).
Störung
Das Gerät funktioniert
nicht. Die Lampe funktioniert nicht.
Die Lampe funktioniert
nicht.
Der Kompressor arbeitet
ständig.
Mögliche Ursache
Abhilfe
Das Gerät ist ausgeschaltet.
Schalten Sie das Gerät ein.
Der Netzstecker steckt nicht
richtig in der Steckdose.
Stecken Sie den Netzstecker richtig in die Steckdose.
Das Gerät bekommt keinen
Strom. Es liegt keine Spannung
an der Netzsteckdose an.
Testen Sie bitte, ob ein anderes
Gerät an dieser Steckdose funktioniert.
Kontaktieren Sie gegebenenfalls
einen qualifizierten Elektriker.
Die Lampe ist im Standby-Modus.
Öffnen und schließen Sie die Tür.
Die Lampe ist defekt.
Siehe hierzu "Austauschen der
Lampe".
Die Temperatur ist nicht richtig
eingestellt.
Stellen Sie eine höhere Temperatur ein.
Die Tür ist nicht richtig geschlos- Siehe hierzu "Schließen der Tür".
sen.
Die Tür wurde zu häufig geöffnet.
Lassen Sie die Tür nicht länger
als unbedingt erforderlich offen.
Die Temperatur der zu kühlenden Lebensmittel ist zu hoch.
Lassen Sie die Lebensmittel auf
Raumtemperatur abkühlen, bevor Sie sie in das Gerät legen.
Die Raumtemperatur ist zu
hoch.
Senken Sie die Raumtemperatur.
Wasser fließt an der Rück- Beim automatischen Abtauen
wand des Kühlschranks hi- fließt das abgetaute Wasser an
der Rückwand des Kühlnunter.
schranks hinunter.
Das ist normal.
Wasser fließt in den Kühl- Der Wasserabflusskanal ist verstopft.
schrank.
Reinigen Sie den Ablauf.
Die eingelagerten Lebensmittel
verhindern, dass das Wasser
zum Kollektor fließt.
Stellen Sie sicher, dass die Lebensmittel nicht die Rückwand berühren.
Wasser fließt auf den Boden.
Der Tauwasserablauf läuft nicht Befestigen Sie den Tauwasserabin die Verdampferschale über
lauf an der Verdampferschale.
dem Kompressor.
Die Temperatur im Gerät
ist zu niedrig.
Die Temperatur ist nicht richtig
eingestellt.
Stellen Sie eine höhere Temperatur ein.
Was tun, wenn …
Störung
Die Temperatur im Gerät
ist zu hoch.
83
Mögliche Ursache
Abhilfe
Die Temperatur ist nicht richtig
eingestellt.
Stellen Sie eine niedrigere Temperatur ein.
Die Tür ist nicht richtig geschlos- Siehe hierzu "Schließen der Tür".
sen.
Die Temperatur der zu kühlenden Lebensmittel ist zu hoch.
Lassen Sie die Lebensmittel auf
Raumtemperatur abkühlen, bevor Sie sie in das Gerät legen.
Es wurden zu viele Lebensmittel Legen Sie weniger Lebensmittel
auf einmal eingelegt.
auf einmal ein.
Die Temperatur im Kühlschrank ist zu hoch.
Die Kaltluft kann nicht im Gerät zirkulieren.
Stellen Sie sicher, dass die Kaltluft im Gerät zirkulieren kann.
Die Temperatur im Gefrierraum ist zu hoch.
Die einzufrierenden Packungen
liegen zu dicht aneinander.
Stellen Sie sicher, dass die Kaltluft im Gerät zirkuliert und die Lebensmittel dies nicht verhindern.
Es bildet sich zu viel Reif
oder Eis.
Die Lebensmittel sind nicht rich- Verpacken Sie die Lebensmittel
tig verpackt.
richtig.
Die Tür ist nicht richtig geschlos- Siehe hierzu "Schließen der Tür".
sen.
Die Temperatur ist nicht richtig
eingestellt.
Stellen Sie eine höhere Temperatur ein.
Ersetzen der Lampe
1. Trennen Sie den Netzstecker von der Netzversorgung.
2. Lösen Sie die Schraube an der Lampenabdeckung.
3. Nehmen Sie die Lampenabdeckung ab
(siehe hierzu die Abbildung).
4. Ersetzen Sie die defekte Lampe durch eine Lampe mit der gleichen Leistung, die
speziell für Haushaltsgeräte vorgesehen
ist. (Die maximale Leistung ist auf der
Lampenabdeckung angegeben.)
5. Bringen Sie die Lampenabdeckung an.
6. Ziehen Sie die Schraube an der Lampenabdeckung fest.
7. Stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose.
8. Öffnen Sie die Tür. Prüfen Sie, dass die Lampe brennt.
Schließen Sie die Tür
1. Reinigen Sie die Türdichtungen.
2. Stellen Sie die Tür nach Bedarf ein. Siehe hierzu "Montage".
3. Ersetzen Sie die defekten Türdichtungen, falls erforderlich. Kontaktieren Sie den Kundendienst.
84
Technische Daten
TECHNISCHE DATEN
Abmessung der Aussparung
Höhe
1446 mm
Breite
560 mm
Tiefe
550 mm
Ausfalldauer
20 h
Die technischen Informationen befinden sich auf dem Typenschild innen links im Gerät
sowie auf der Energieplakette.
MONTAGE
WARNUNG!
Lesen Sie bitte die "Sicherheitshinweise" sorgfältig vor der Aufstellung des Geräts durch,
um Gefahren für Sie selbst zu vermeiden und einen korrekten Betrieb des Geräts zu gewährleisten.
Aufstellung
Installieren Sie dieses Gerät an einem Ort, an dem die Umgebungstemperatur mit der Klimaklasse übereinstimmt, die auf dem Typschild des Geräts angegeben ist:
Klimaklasse
Umgebungstemperatur
SN
+10°C bis + 32°C
N
+16°C bis + 32°C
ST
+16°C bis + 38°C
T
+16°C bis + 43°C
Elektrischer Anschluss
Kontrollieren Sie vor der ersten Benutzung des Gerätes, ob die Netzspannung und -frequenz Ihres Hausanschlusses mit den auf dem Typenschild angegebenen Anschlusswerten übereinstimmen.
Das Gerät muss geerdet sein. Zu diesem Zweck ist die Netzkabelsteckdose mit einem
Schutzkontakt ausgestattet. Falls die Steckdose Ihres Hausanschlusses nicht geerdet sein
sollte, lassen Sie das Gerät bitte gemäß den geltenden Vorschriften erden und fragen Sie
dafür einen qualifizierten Elektriker.
Der Hersteller übernimmt keinerlei Haftung für Schäden oder Verletzungen, die durch
Missachtung der oben genannten Sicherheitshinweise entstehen.
Das Gerät entspricht den EU- Richtlinien.
Wechsel des Türanschlags
Die Tür des Geräts geht nach rechts auf. Wenn Sie möchten, dass die Tür nach links aufgeht, befolgen Sie bitte diese Schritte, bevor Sie das Gerät einbauen:
Montage
1. Lösen und entfernen Sie den oberen Bolzen.
2. Entfernen Sie die obere Türe.
3. Nehmen Sie das Distanzstück ab.
4. Lösen Sie das mittlere Scharnier.
5. Entfernen Sie die untere Tür.
6. Lösen und entfernen Sie den unteren Bolzen.
Auf der gegenüberliegenden Seite:
1. Ziehen Sie den unteren Bolzen fest.
2. Installieren Sie die untere Tür.
3. Ziehen Sie das mittlere Scharnier fest.
4. Setzen Sie das Distanzstück ein.
5. Installieren Sie die obere Tür.
6. Ziehen Sie den oberen Bolzen fest.
85
86
Montage
Anforderungen an die Belüftung
Die Luftzirkulation hinter dem Gerät muss ausreichend groß sein.
50 mm
min.
200 cm2
min.
200 cm2
Installation des Geräts
VORSICHT!
Vergewissern Sie sich, dass sich das Netzkabel des Gerätes frei bewegen kann.
Führen Sie diese Schritte durch.
1. Installieren Sie das Gerät in der Einbaunische.
Schieben Sie das Gerät in Pfeilrichtung
(1), bis die obere Anschlagleiste am Küchenmöbel anliegt. Vergewissern Sie
sich, dass der Abstand zwischen dem
Gerät und der Schrankvorderkante 44
mm beträgt.
Schieben Sie das Gerät auf der den
Scharnieren gegenüberliegenden Seite
in Pfeilrichtung (2), soweit wie möglich
gegen die Seitenwand des Küchenmöbels. Vergewissern Sie sich, dass der Abstand zwischen dem Gerät und dem
Schrank 4 mm beträgt.
2
1
Montage
2.
Richten Sie das Gerät in der Nische aus.
Mit dem Kunststoffdistanzstück (im Beipack) wird der Abstand zwischen Küchenmöbel und Gerät abgedeckt.
Öffnen Sie die Tür. Drücken Sie das
Kunststoffdistanzstück in den Zwischenraum.
4mm
44mm
3.
Befestigen Sie das Gerät mit 4 Schrauben
in der Nische.
I
I
4.
Bringen Sie den Dichtungsstreifen wie
in der Abbildung gezeigt am Gerät an.
87
88
Montage
5.
Entfernen Sie das korrekte Teil von der
Scharnierabdeckung (E). Vergessen Sie
nicht, Teil DX - im Fall des rechten Scharniers ist es Teil SX - im entgegen gesetzten Fall abzunehmen.
6.
Montieren Sie die Abdeckungen (C, D)
in den Öffnungen der oberen Anschlagleiste.
Bauen Sie das Entlüftungsgitter (B) ein.
Bringen Sie die Scharnierabdeckungen
(E) am Scharnier an.
D
E
E
7.
Lösen Sie die Teile Ha, Hb, Hc und Hd
C
B
89
Montage
8.
Montieren Sie Teil (Ha) an der Innenseite der Tür des Küchenmöbels.
ca. 50 mm
90°
21 mm
90°
ca. 50 mm
9.
21 mm
Drücken Sie Teil (Hc) auf Teil (Ha).
Ha
Hc
10. Öffnen Sie die Gerätetür und die Tür
des Küchenmöbels in einem Winkel von
90°.
Setzen Sie das Führungsstück (Hb) in
die Führungsschiene ein (Ha).
Bringen Sie die Gerätetür und die Küchenmöbeltür zusammen und markieren Sie die Bohrungen.
8 mm
Ha
Hb
90
Hinweise zum Umweltschutz
11. Nehmen Sie die Halterungen wieder ab.
Markieren Sie 8 mm von der Außenkante die Stelle, an der der Nagel (K) eingeschlagen werden muss.
8 mm
K
Ha
12. Setzen Sie das Führungsstück erneut
auf die Führungschiene und schrauben
Sie es mit den mitgelieferten Schrauben fest.
Richten Sie die Küchenmöbeltür und
die Gerätetür mittels Führungsstück
(Hb) aus.
Hb
13. Drücken Sie Abdeckung (Hd) auf Führungsstück (Hb).
Nach der Inbetriebnahme folgende Punkte
prüfen:
• Sind alle Schrauben richtig angezogen.
• Ist der Dichtungsstreifen fest am Gerät befestigt.
• Lässt sich die Tür einwandfrei öffnen und
schließen.
Hb
Hd
HINWEISE ZUM UMWELTSCHUTZ
Das Symbol
auf dem Produkt oder seiner Verpackung weist darauf hin, dass dieses
Produkt nicht als normaler Haushaltsabfall zu behandeln ist, sondern an einem
Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben
werden muss. Durch Ihren Beitrag zum korrekten Entsorgen dieses Produkts schützen Sie
die Umwelt und die Gesundheit Ihrer Mitmenschen. Umwelt und Gesundheit werden
durch falsches Entsorgen gefährdet. Weitere Informationen über das Recycling dieses
91
Produkts erhalten Sie von Ihrem Rathaus, Ihrer Müllabfuhr oder dem Geschäft, in dem
Sie das Produkt gekauft haben.
www.aeg-electrolux.com/shop
222324867-00-062010
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement