E-TON | EV3 E-MO | E-ton E-mo brugermanual (dansk)

1
BRUGERVEJLEDNING
1
Et tip indeholder oplysninger, der
TIP
gør fremgangsmåder lettere eller
tydeligere.
Når du modtager scooteren fra forhandleren, skal du
sikre dig, at denne brugervejledning medfølger, og
være særligt opmærksom på følgende
punkter:
 Korrekt brug af scooteren.
 Daglige
eftersyn
samt
regelmæssig
vedligeholdelse og reparation.
 Garantivilkår og -periode.
 Udstedt garantibevis. (Bagsiden af garantibeviset
skal være udfyldt og stemplet af forhandleren).
 Hvis du senere sælger scooteren, skal
brugervejledningen overdrages til den nye ejer.
Vær opmærksom på, at beskrivelserne i brugervejledningen kan afvige en anelse fra scooterens
faktiske specifikationer på grund af ændringer.
BEMÆRK
Forord
Tak, fordi du har valgt en E-TON-scooter.
Denne brugervejledning indeholder oplysninger om
korrekt brug, sikker kørsel, daglig og regelmæssig
vedligeholdelse samt reparation af scooteren.
Forkert brug eller utilstrækkelige eftersyn kan føre til
alvorlige ulykker, personskade eller sagsanlæg. Læs
denne vejledning omhyggeligt, så du ved, hvordan
scooteren bruges korrekt.
Vigtige oplysninger om korrekt brug, vedligeholdelse
og reparation angives i denne vejledning med
følgende symboler.
Dette
symbol
betyder
sikkerhedsadvarsel.
Det bruges til at advare dig om,
at der er risiko for personskade.
Følg alle sikkerhedsanvisninger,
der er mærket med dette symbol,
da der ellers er risiko for
personskade eller død.
En advarsel angiver en farlig
_
ADVARSEL
situation, der kan resultere i
dødsfald eller alvorlig personskade, hvis den ikke undgås.
Tekst efter Bemærk angiver
BEMÆRK_
særlige forholdsregler, der skal
følges for at undgå skader på
scooteren eller andre genstande.
VEDLIGEHOLDELSE OG OPBEVARING AF BATTERI
1. Hvis meddelelsen "NO B" vises på displayet, når du
bruger scooteren, SKAL BATTERIET OMGÅENDE
OPLADES.
2. Hvis du ikke skal bruge scooteren I OVER EN UGE,
anbefaler vi på det kraftigste, at du oplader batteriet helt,
tager det ud af scooteren og herefter opbevarer det separat
inden døre.
3. Uanset driftsforhold anbefaler vi, at du altid genoplader
batteriet helt mindst én gang om ugen.
E-TON
2
H7152-EGC2-0000
INDHOLD
1
TIP TIL SIKKER KØRSEL .................................... 3
For din sikkerheds skyld .................................. 3
Tip til kørsel ...................................................... 3
Hold øje med fodgængere og andre køretøjer . 8
Sliddele, reservedele og transport ................... 9
FUNKTIONER PÅ DIN E-MO ............................. 10
Power-tilstand/standardtilstand ...................... 10
Rækkevidde (aktionsradius) .......................... 11
Sådan bruges batteriet bedst ......................... 12
Kontrol af batteristand ..................................... 13
KOMPONENTER OG BETJENING .................... 15
Navne på komponenter .................................. 15
Advarselstone ................................................ 17
Oversigt over instrumentpanel ....................... 18
Brug af kodelås .............................................. 24
Brug og opbevaring af nøgler ......................... 28
Tændingslås .................................................. 25
Styrlås ............................................................ 29
Brug af kontakter på styret ............................. 31
Lukning og åbning af sædet .......................... 32
Hjelmkrog ........................................................ 33
Sædebøjle ...................................................... 33
Lygter .............................................................. 33
BRUG AF BATTERIET ........................................ 34
Tip til batteriopladning ..................................... 34
Tip til batteriopbevaring ................................... 38
Opladningssted ............................................... 41
Opladning ....................................................... 42
Ladeindikator .................................................. 47
Opladningstid .................................................. 48
Visning af opladningsstatus ............................ 49
Om batteriet .................................................... 51
KØRSEL .............................................................. 52
Inden kørsel .................................................... 52
Kørsel ............................................................. 55
Bremsning ....................................................... 57
Parkering ......................................................... 58
DAGLIGE EFTERSYN ........................................ 60
Udførelse af daglige eftersyn .......................... 60
Komponenter, der skal efterses dagligt .......... 60
Daglige eftersyn .............................................. 61
1
1
REGELMÆSSIGE EFTERSYN OG
VEDLIGEHOLDELSE .......................................... 64
Udførelse af regelmæssige eftersyn og
vedligeholdelse ............................................... 64
Regelmæssige eftersyn og vedligeholdelse
– tjekliste ......................................................... 65
Kontrol af bremseslitage ................................. 66
Eftersyn af hjul ................................................ 67
Eftersyn af hjullejer .......................................... 67
Eftersyn af forgaffel og leje ............................. 67
Eftersyn af styrleje .......................................... 67
Eftersyn af bageste støddæmper .................... 68
Eftersyn af støtteben ....................................... 68
Eftersyn af batteri ............................................ 68
Eftersyn af samlinger ...................................... 68
Kontrol af smøring af samtlige dele ................. 68
VEDLIGEHOLDELSE AF SCOOTER ................. 72
Rengøring ....................................................... 72
Opbevaring ..................................................... 73
Plejeprodukter ................................................. 74
Fejlfinding ....................................................... 75
KUNDEINFORMATION ....................................... 79
Specifikationer ................................................ 79
Bemærkninger ................................................ 80
OPLYSNINGER OM SCOOTEREN .................... 81
Registrering af stel- og serienummer .............. 81
Begrænset garanti på køretøjer ...................... 82
Begrænset garanti på scooter ......................... 82
BRUGERVEDLIGEHOLDELSE .......................... 69
Brugervedligeholdelse .................................... 69
Justering af slør .............................................. 69
Sidespejle ....................................................... 70
Sikring .............................................................. 71
2
TIP TIL SIKKER KØRSEL
1
Følg altid nedenstående forholdsregler, og sørg for
at køre sikkert og betjene scooteren korrekt.

Kør sikkert, og overhold færdselsreglerne, så du
ikke bringer andres sikkerhed i fare.
For din sikkerheds skyld
 Placering af advarselsmærkater og typeskilt
Læs alle mærkater på din E-MO, og sørg for, at du
har forstået indholdet. De indeholder vigtige
oplysninger om sikkerhed og brug.
Fjern aldrig mærkaterne fra din E-MO. Hvis en
mærkat mangler eller er ulæselig, skal du få en ny
sat på hos E-TON-forhandleren.
Tip til kørsel
Batteriet
har
en
automatisk
15-sekunders
registrerings- og beskyttelsesfunktion. Hvis du har
afmonteret batteriet for at genoplade det (se side 42)
og efter endt genopladning
monterer det på scooteren igen, kan det ske, at
strømmen ikke slås til, når du drejer tændingslåsen.
Hvis det sker, skal du vente et øjeblik og prøve igen.
1
1
 Mærkat om sikker kørsel

 Mærkat ved krog

 Dæktryksmærkat

 Genopladningsmærkat
 Typeskilt (må ikke fjernes)


 Advarselsmærkat



 Batteriadvarselsmærkat B
2


♦ Påklædning ved kørsel

♦ Husk at udføre daglige eftersyn og regelmæssig
vedligeholdelse.
Brug altid styrthjelm. Vælg altid en godkendt
styrthjelm. Styrthjelmen skal sidde godt fast på
hovedet uden at klemme.
Spænd altid hageremmen, når du tager
styrthjelmen på.
Husk at udføre daglige og regelmæssige eftersyn.
Dette er med til at forhindre ulykker og defekter.
(Daglige eftersyn: se side 60. Regelmæssige
eftersyn: se side 64)
ADVARSEL_ _________________________________
Forkert eller manglende brug af styrthjelm kan
resultere i dødsfald eller alvorlig personskade i
tilfælde af en ulykke. Du skal altid bruge
styrthjelm.
3
1
1
♦ Unormal funktion
♦ Trækning af scooteren
Usædvanlig lugt, støj eller vibration under kørslen
kan betyde, at scooteren er defekt, hvilket kan
resultere i nedbrud eller trafikulykker. Få scooteren
efterset og vedligeholdt hos forhandleren.
Tændingslåsen skal være i positionen OFF, inden
scooteren trækkes. Når motoren senere startes igen,
kan den gå en anelse ustabilt. Dette er normalt og
ikke en fejl.
♦ Korrekt kørestilling
Under kørslen skal du have begge hænder på styret
og fødderne på fodpladen.
4
♦ Træk ikke voldsomt i styret, og hav altid begge
hænder på styret.
♦ Kun til én person
Den elektriske scooter er designet til én person. Du
må ikke køre med passagerer.
♦ Hastighedsbegrænsning: 52 km/t
Hvis du hiver for voldsomt i styret, kan scooteren
skride ud eller vælte.
Af hensyn til din sikkerhed begrænser scooteren
automatisk hastigheden og afgiver en advarselstone,
hvis hastigheden er ved at overstige 52 km/t.
♦ Afmonter ikke scooterens dele
Det er ikke tilladt at afmontere scooterens dele, da
det kan resultere i ulykker eller nedbrud.
♦ Scooteren må ikke modificeres
Scooteren må ikke modificeres, da det forringer
stabiliteten og forkorter scooterens levetid eller
kan forårsage alvorlige ulykker eller nedbrud. I
tilfælde af modifikationer bortfalder garantien.
5
1
1
♦ Scooteren skal forsikres
♦ Parkering
Loven kræver, at du forsikrer scooteren. Vær på
den sikre side, og tegn en forsikring.

Hold øje med fodgængere og andre
køretøjer

♦ Pas på sikkerheden i trafikken
 Overhold færdselsreglerne, og hold øje med
fodgængere og andre køretøjer.
 Vær opmærksom på dine omgivelser, og kør med
en sikker hastighed. Hold sikker afstand, og kør
langsomt, når du passerer fodgængere eller
cyklister.

6
Lås styrlåsen, og tag nøglen med for at forebygge
tyveri, når scooteren forlades. Brug parkeringslås
og evt. en kædelås.
Parkér et sted, hvor scooteren ikke er i vejen for
trafikken.
Parkeringspladsen skal være jævn. Hvis du
parkerer på blødt eller ujævnt underlag, kan
scooteren vælte eller skride.
BEMÆRK_ ______________________________________
Sliddele, reservedele og transport
Batteriet skal afmonteres, inden din E-MO
transporteres med bil eller lignende. Transport
uden afmontering af batteriet kan medføre
skader på karosseri eller batteri.
♦ Brug kun producentens originale sliddele og
reservedele.
ADVARSEL_ __________________________________
Brug kun producentens originale sliddele eller
tilbehør, f.eks. dæk. Brug af reservedele fra
andre producenter kan resultere i ulykker,
personskade eller nedbrud, og du kan ikke få
service under garantien.
♦ Afmonter batteriet inden transport
7
1
FUNKTIONER PÅ DIN E-MO
2
Power-tilstand/standardtilstand
På E-MO kan du vælge motorkraft
kørselsforholdene (vejforholdene).
ud
fra
Der er to kørselstilstande:
Standardtilstand – til jævn vej.
Power-tilstand – til stigninger.
♦ Skift mellem tilstande
Power-tilstand
Brug knap A til at skifte mellem Power-tilstand og
standardtilstand.
Knap A
Knap B
Når displayet viser "Pow", er Power-tilstand valgt.
Når displayet ikke viser "Pow", er standardtilstand
valgt.
Knap A
Brug knap A til at skifte mellem Power-tilstand og
standardtilstand.
8
♦ Valg af den bedst egnede tilstand
Nedenstående oversigt viser, hvilken kørselstilstand
du
skal
vælge
til
forskellige
vejforhold.
Standardtilstand giver større rækkevidde, da den
bruger mindre strøm.
Tilstand
Power*
Standard
Egnet
situation
Start


Jævn vej


Stigning


Nedkørsel


Rækkevidde (aktionsradius)
TIP_______________________________________
Rækkevidden på én opladning varierer efter
kørselstilstanden og vejforholdene (*).

Start, mange parkeringer, last, stigninger,
vejforhold, vindretning, vindstyrke, temperatur,
batteristand, batteriets ydelse og alder samt dæktryk.
Fungerer effektivt.
Hvis stigningen er for stejl, kan scooteren gå i stå.
*: Rækkevidden er kortere end i standardtilstand.
9
2
2
 Undgå længere tids opbevaring med en
batteristand på mindre end 10 % (ingen lysende
dioder på batteriet).
 Opbevar batteriet køligt efter afmontering.
 Inden længere tids opbevaring skal batteriet
oplades, til 3-4 dioder lyser, og derefter
afmonteres. Opbevar batteriet separat fra
scooteren på et køligt sted (temperaturen bør være
10 til 25° C).

Hvis Power-tilstand bruges ofte, kan rækkevidden
være kortere end i standardtilstand.

Ændringer af vejrforholdene, batteritemperaturen
og batteriets tilstand kan forkorte rækkevidden.


Kørsel med en last på 75 kg kan give 10-20 %
kortere rækkevidde end med en last på 55 kg.


Scooteren kan forcere stigninger på op til 12 %
(7°).
♦ Batterikapacitet og aldring
Sådan bruges batteriet bedst
Følg nedenstående anbefalinger vedrørende brug
og opbevaring af batteriet for at forlænge dets
levetid.
Brug ved normal
temperatur
100 %
TIP_______________________________________
 Undgå at udsætte batteriet for direkte sollys under
opladning.
 Hvis batteriet oplades i mindst 1-2 timer om ugen,
kan du undgå meget lav batteristand og
batteriskader, selv om scooteren bruges sjældent.
Batteristand
(%)
Brug ved høj
temperatur
0%
Antal opladninger
10
TIP_______________________________________
Under opladning vises opladningsstatus. Visningen
under opladning adskiller sig fra visningen af
batteristand
under
brug.
(Se
Visning
af
opladningsstatus på side 49).
Kontrol af batteristand
BEMÆRK_ ______________________________________
Kontrol inden brug.
♦ Sådan kontrolleres batteristanden
Kontrol af batteristatus via dioderne på batteriet.
Batteristanden kan aflæses på displayet eller via
dioderne på selve batteriet.
(Du kan læse mere om afmontering af batteriet
under Opladning på side 42).
Dioder på batteriet
Batteristand
Den aktuelle batteristand kan aflæses på displayet.
Drej tændingslåsen til positionen ON. Diagrammet
for batteristand på displayet lyser op i nogle
sekunder, så du kan aflæse batteristanden.
11
2
2
♦ Referenceværdier for batteristand
Display
Batteristand
(i %)
Lyser
Blinker
Dioder
Grøn
Rød
Hvis kun to segmenter blinker på displayet,
eller en rød diode lyser på batteriet, er batteriet
næsten afladet. Stands kørslen, og oplad
batteriet omgående.
Hvis kun to segmenter lyser på displayet, eller
en grøn diode lyser på batteriet, er batteriet
næsten afladet og skal oplades snarest muligt.
Hvis kun fire segmenter lyser på displayet,
eller to grønne dioder lyser på batteriet, er
batteristanden under halvdelen af fuld
kapacitet. Batteriet skal oplades ved lejlighed.
Hvis kun seks segmenter lyser på displayet,
eller tre grønne dioder lyser på batteriet, er
batteristanden på halvdelen af fuld kapacitet.
Hold øje med batteristanden under kørslen.
Otte lysende segmenter på displayet eller fire
grønne dioder på batteriet betyder tilstrækkelig
batteristand.
Ti lysende segmenter på displayet eller fem
grønne dioder på batteriet betyder optimal
batteristand.
0-24
25-39
40-54
55-69
70-84
85-100
Tryk på
Forklaring
på batteriet for at aktivere dioderne.
12
KOMPONENTER OG BETJENING
Navne på komponenter
Styr (side 52, 56)
Bagbremse (side 69)
E-MO-batterioplader (side 34)
Batteri (side 34)
Sikring (side 71)
( ) Henviser til den side, hvor der findes detaljerede oplysninger.
Prikker (…) betyder, at den pågældende komponent ikke er synlig udefra.
13
Bremsegreb til
forbremse
(side 57, 61)
3
Kontakter på styret (side 31)
3
Display (side 21)
Bremsegreb til
bagbremse
(side 52, 57 og 61)
Sædelås (side 32)
Tændingslås (side 28)
Støtteben (side 33, 52 og 59)
Forbremse (side 69)
14
Advarselstone
 Start
E-MO oplyser dig om scooterens funktioner og
driftsstatus ved hjælp af en advarselstone.
1.
 Liste over advarselstoner
O: Tone
Når tændingslåsen drejes til positionen ON,
lyder der en advarselstone. Displayet tændes og
viser meddelelsen "PUSH". Scooteren er i
standbytilstand.
X: Ingen tone
Hændelse
Advarselstone
Tændingslås ON (side 17)
O
Der trykkes på en betjeningsknap
O
Adgangskode godkendt (side 26)
O
Forkert adgangskode (side 26)
O
Ingen handlinger i 30 sekunder
(side 56)
O
10 % batteristand
(side 22)
O
Advarsel og meddelelse
(side 22, 23)
O
Tændingslås OFF
X
2.
Standbytilstanden fungerer som beskrevet
nedenfor. Tryk på knap A for at gå til
kørselssiden.
Herfra
kan
du
betjene
gashåndtaget. Hold knap B inde i tre sekunder
for at gå til indkodningssiden.
MFG: No. 498,
Section
2,
15
3
3
3. Skift til kørselstilstand (se side 52 vedrørende
forberedelser til start).
Hvis adgangskoden er aktiveret, skal du angive
koden for at låse scooteren op (se side 26
vedrørende forberedelser til start).
1
2
3
4
5
6
7
Oversigt over instrumentpanel
Kilometerstand
Måleenhed for
hastighed
Batteristand
Fejlsymbol
Annulleringsknap
Speedometer
Triptæller
(kan nulstilles)
8
9
10
11
12
13
14
15
Meddelelseskode
Power-tilstand
Advarselssymbol
Bekræftelsesknap
Knap A
Knap B
Blinklysindikator
Lygteindikator
E-MO har en automatisk kontrolfunktion. Når
tændingslåsen drejes til positionen ON, aktiveres
den automatiske kontrolfunktion, og samtlige
elementer på displayet vises. Når kontrollen er
fuldført, skifter scooteren til standbytilstand. Når
scooteren er i standbytilstand, blinker meddelelsen
"PUSH" på displayet.
Tryk på knap A for at afslutte standbytilstand og gå til
kørselstilstand.
16
Efter skiftet til kørselstilstand vises der et smil på
displayet (som vist nedenfor).
ADVARSEL_ _________________________________
Knapperne må kun betjenes, når scooteren står
stille
 Speedometer
Viser kørselshastigheden
 Triptæller
Viser den kørte afstand. Afstanden gemmes i
hukommelsen, når tændingslåsen drejes til
positionen OFF.
Triptæller (Trip)
 Betjeningsknap
Knap A: bekræftelsesknap
Knap B: knap til skift mellem elementer
Hold knap B inde i et par sekunder for at nulstille
triptælleren.
Tryk på knap A eller B for at udføre følgende
funktioner:
 Afslutte standbytilstand
 Skifte
mellem
Power-tilstand
(Pow)
og
standardtilstand
 Nulstille triptælleren
 Angive/ændre adgangskoden
 Indkode og afslutte kodelåsen.
Kilometertæller (Odo)
Viser kilometerstanden. Tallet bruges til planlægning
af regelmæssige eftersyn og vedligeholdelse.
17
3
3
 Blinklysindikatorer
 Power-symbol
Venstre og højre blinklys vises som illustreret
nedenfor. Øjet på displayet og pilen ved siden af det
blinker sammen med det tilhørende blinklys.
Tryk på knap A for at skifte fra standardtilstand til
Power-tilstand. Pow vises på displayet (som vist
nedenfor).
Venstre blinklys
 Sikker hastighedsgrænse
Når
hastigheden
overskrider
hastighedsbegrænsningen (52 km/t), vises meddelelsen "Fast"
på displayet, og advarselslampen blinker.
Højre blinklys
18
 Meget lav batteristand
Når batteristanden er meget lav, blinker de to sidste
segmenter på displayet. Meddelelsen "LOWB" vises
på displayet, og der lyder en advarselstone. Der er
herefter kun strøm til at køre 2-5 km (med 30 km/t).
Meddelelseskode
Batteristand
(Referenceværdierne for batteristand findes på side
14).
TIP______________________________________
 Husk at kontrollere, at batteristanden er
tilstrækkelig, inden du kører.
 Når de sidste to segmenter blinker på displayet,
skal batteriet omgående oplades.
 Hvis du skifter til Power-tilstand ved lav
batteristand, vises meddelelsen "LOWP", og
systemet
skifter
automatisk
tilbage
til
standardtilstand.
Advarselssymbol
(advarselstone)
 Meddelelseskode
Følgende meddelelser kan blive vist sammen med
en advarselstone under kørslen.
(Se listen over meddelelser på side 22 og 23).
19
3
 Meddelelser
Årsag
Kode
Kontrolenheden
har
Handling
registreret
for
1. Stands scooteren, og slip gashåndtaget. Vent, til meddelelsen
OVC2 kraftig strøm. Motorkraften forsvinder,
forsvinder, før du kører videre.
OVC1 når advarselsmeddelelsen vises, og der 2. Hvis advarselsmeddelelsen ikke forsvinder eller vises ofte, bør du
3
Advarsel
Påmindelse
lyder en advarselstone.
Kontrolenheden har registreret for høj
temperatur. Motorkraften forsvinder, når
OV T advarselsmeddelelsen vises, og der
lyder en advarselstone.
Kontrolenheden har registreret for høj
spænding. Motorkraften forsvinder, når
OV V advarselsmeddelelsen vises, og der
lyder en advarselstone.
Kontrolenheden har registreret for lav
spænding. Motorkraften forsvinder, når
LOWV advarselsmeddelelsen vises, og der
lyder en advarselstone.
Kraftig modstand (motorstop) under
start
eller
kørsel.
Motorkraften
STL 1 forsvinder, når advarselsmeddelelsen
vises, og der lyder en advarselstone.
Denne meddelelse vises, når batteriet
NO B er helt afladet, for at minde dig om at
genoplade batteriet.
CHAR Påmindelse om, at batteriet oplades.
Påmindelse om, at batteriet er fuldt
FULL opladet.
indlevere scooteren til eftersyn på et autoriseret værksted.
1. Vent, til kontrolenheden er kølet af, før du kører videre.
2. Hvis advarselsmeddelelsen ikke forsvinder eller vises ofte, bør du
indlevere scooteren til eftersyn på et autoriseret værksted.
1. Genstart scooteren.
2. Hvis advarselsmeddelelsen ikke forsvinder eller vises ofte, bør du
indlevere scooteren til eftersyn på et autoriseret værksted.
1. Genstart scooteren.
2. Hvis advarselsmeddelelsen ikke forsvinder eller vises ofte, bør du
indlevere scooteren til eftersyn på et autoriseret værksted.
1. Stands scooteren, og slip gashåndtaget. Vent, til meddelelsen
forsvinder, før du kører videre.
2. Hvis advarselsmeddelelsen ikke forsvinder eller vises ofte, bør du
indlevere scooteren til eftersyn på et autoriseret værksted.
Der er næsten ikke mere strøm på batteriet.
Batteriet skal oplades omgående.
Vent, til batteriet er helt opladet.
Fjern opladeren.
20
Årsag
Kode
Handling
Meddelelsen forsvinder, hvis du ikke betjener kodelåsen under
kørslen.
SPD0 Kodelåsen betjenes under kørslen.
Advarsel om for høj hastighed
FAST (over 52 km/t).
LOWB Lav batteristand.
Sænk hastigheden snarest muligt.
Genoplad batteriet snarest muligt.
1. Denne meddelelse vises for at minde dig Systemet skifter automatisk tilbage til standardtilstand, og
om, at scooterens lås allerede er indkodet. meddelelsen "LOWP" forsvinder.
LOWP 2. Denne meddelelse vises ved genstart for 1. Stands scooteren, og slip gashåndtaget. Vent, til meddelelsen
forsvinder, før du kører videre.
at minde dig om, at scooterens lås allerede
2. Hvis advarselsmeddelelsen ikke forsvinder eller vises ofte, bør
er indkodet.
du indlevere scooteren til eftersyn på et autoriseret værksted.
FAIL
Påmindelse
Forkert adgangskode.
Angiv adgangskoden igen.
Denne meddelelse vises under indkodning af
adgangskoden for scooteren for at bede dig
OLD om at angive den gamle adgangskode, hvis
en sådan allerede findes.
Denne meddelelse vises for at minde dig om
at angive en adgangskode, hvis der ikke er
NEW indkodet en adgangskode i systemet, eller for
at bekræfte den korrekte adgangskode.
Denne meddelelse vises i standbytilstand for
PUSH at minde dig om at trykke på bekræftelsesknappen for at gå til kørselssiden.
Denne meddelelse vises efter start, hvis du
PRES drejer gashåndtaget, for at minde dig om, at
scooteren stadig er i standbytilstand.
Denne meddelelse vises, når meddelelsen
"PRES" har været vist, hvis du har trykket på
TPS0 bekræftelsesknappen uden først at have
sluppet gashåndtaget.
21
Angiv den gamle adgangskode.
Angiv den nye adgangskode.
Tryk på knap A for at bekræfte.
Slip gashåndtaget, og tryk på bekræftelsesknappen for at gå til
kørselssiden.
Slip gashåndtaget, og tryk på bekræftelsesknappen for at gå til
kørselssiden.
3
 Nedbrudsmeddelelse
3
Brug af kodelås
 Start
Når tændingslåsen drejes til positionen ON, lyder der
en tone, og meddelelsen "LOCK" (låst) eller "PUSH"
(standbytilstand) vises på displayet.
Hvis scooteren ikke kan køre, og symbolet " "
(fejlmeddelelse. Meddelelserne øverst til venstre er
kun til mekanikeren) vises på displayet, skal du
standse scooteren og genstarte den.
Kodelås aktiveret
Kodelås ikke aktiveret
Meddelelsen "LOCK" eller "PUSH" vises på displayet
i følgende situationer. Hvis "LOCK" vises, skal der
angives en adgangskode for at skifte til
standbytilstand.
TIP______________________________________
Drej tændingslåsen til OFF og derefter igen til ON.
Nedbrudsmeddelelsen forsvinder. Hvis den ikke
forsvinder, skal du kontakte E-TON-forhandleren for
at få scooteren efterset og repareret.
Meddel
else
BEMÆRK_ ______________________________________
LOCK
Inden du trækker din E-MO, skal tændingslåsen
drejes til positionen OFF. Træk altid din E-MO på
fortovet.
PUSH
22
Forklaring
Kodelåsen er indkodet og aktiveret
efter den forrige tur.
Der er endnu ikke indkodet en
adgangskode.
Kodelåsen er indkodet, men blev ikke
aktiveret efter den forrige tur.
 Der er endnu ikke indkodet en adgangskode
1. Drej tændingslåsen til positionen ON. Systemet
skifter til standbytilstand, når displayet har været
tændt et par sekunder.
2. Standbytilstanden vises som vist nedenfor.
Meddelelsen "PUSH" blinker. Scooteren går til
kørselstilstand, når du trykker på knap A. Der kan
køres på scooteren med det samme.
Hold knap
B inde i
tre
sekunder
3
3. Stregen længst til venstre blinker. Når du trykker
på knap B, skifter det første ciffer mellem tallene
fra 0 til 9. Når det ønskede tal vises, skal du trykke
på knap A for at bekræfte tallet. Herefter blinker
den næste streg, og proceduren gentages, til alle
fire cifre er indkodet. Herefter ser displayet ud som
vist nedenfor.
Tryk på
knap A
TIP_______________________________________
Hvis der er indkodet en adgangskode, blinker
meddelelsen "LOCK" i standbytilstand.
 Første indkodning af adgangskode
1. Drej tændingslåsen til positionen ON. Systemet
skifter til standbytilstand, når displayet har været
tændt et par sekunder.
2. Meddelelsen "PUSH" blinker i standbytilstand.
Hold knap B inde i mere end tre sekunder for at
skifte til indkodningssiden (som vist nedenfor).
(Knap A)
(Knap B)
Knap A (YES) bekræfter adgangskoden. De fire cifre
blinker i tre sekunder, og displayet vender tilbage til
standbytilstand. Adgangskoden er nu indkodet.
Knap B (NO) afbryder indkodningen og vender
tilbage til standbytilstand.
23
3
 Angivelse af adgangskode
 Kodelåsning
1. Drej tændingslåsen til positionen ON. Systemet
skifter til adgangskodetilstand, når displayet har
været tændt et par sekunder.
2. Systemet skifter til adgangskodesiden, og
meddelelsen "LOCK" blinker. Tryk på knap A eller
B. Siden til angivelse af adgangskode vises (som
vist nedenfor).
Hold knap A og B inde samtidig i tre sekunder, når
scooteren er parkeret. Hvis der er indkodet en
adgangskode, aktiveres kodelåsen, og scooteren
kan ikke startes. Der kan først køres på scooteren,
når den er genstartet, og den korrekte adgangskode
er angivet. Kodelåssiden vises som nedenfor.
Meddelelsen "LOCK" blinker. Det har ingen effekt at
holde knap A og B inde samtidig i tre sekunder, hvis
der ikke er indkodet en adgangskode.
Tryk på A
eller B
Stregen længst til venstre blinker. Når du trykker på
knap B, skifter det første ciffer mellem tallene fra 0 til
9. Når det ønskede tal vises, skal du trykke på knap
A for at bekræfte tallet. Herefter blinker den næste
streg, og proceduren gentages, til alle fire cifre er
indkodet. Når adgangskoden er angivet, undersøger
systemet automatisk, om den er korrekt.
(Knap A) (Knap B)
TIP_______________________________________
 Sørg for at huske og gemme din adgangskode. Vi
anbefaler dig på det kraftigste at notere adgangskoden på side 81 af denne brugervejledning, så du
ikke glemmer adgangskoden.
 For at opnå den bedst mulige tyverisikring bør du
bruge både styrlåsen, kodelåsen og en
parkeringslås/kædelås, når scooteren er parkeret.
 Af hensyn til mekanikerne bør du undlade at låse
scooteren med kodelåsen, når scooteren er på
værksted til eftersyn eller reparation.
 Hvis du glemmer adgangskoden, kan du bede din
E-TON-forhandler om at nulstille adgangskoden.
(Knap A) (Knap B)
Hvis adgangskoden er korrekt, går systemet videre
til standbysiden, og der lyder en tone. Hvis
adgangskoden ikke er korrekt, vises meddelelsen
"FAIL" i tre sekunder, og der lyder en tone. Herefter
går systemet automatisk tilbage til adgangskodesiden. Du kan herefter prøve at angive den korrekte
adgangskode igen.
24
 Ændring af adgangskode
1. Drej tændingslåsen til positionen ON. Systemet skifter til standbytilstand, når displayet har været tændt et par
sekunder.
2. Meddelelsen "PUSH" blinker i standbytilstand. Hold knap B inde i mere end tre sekunder for at gå til følgende sider:
Hold B
inde i tre
sekunder
Går
automatisk
videre til
næste side
efter tre
sekunder
Angiv den
gamle
adgangskode
Går automatisk videre til
næste side efter tre
sekunder
Tryk på
knap A
Angiv den
nye
adgangskod
e
Går
automatisk
videre til
næste side
efter tre
sekunder
3. Du kan se, hvordan du angiver den gamle og den nye adgangskode, i afsnittene "Angivelse af adgangskode" eller
"Første indkodning af adgangskode".
4. Tryk på knap A (YES) for at bekræfte adgangskoden. De fire cifre blinker, og systemet vender automatisk tilbage til
standbytilstand efter tre sekunder. Den nye adgangskode er nu angivet. Tryk på knap B (NO) for at afbryde
indkodningen og vende tilbage til standbysiden. (Den gamle adgangskode gælder stadig).
BEMÆRK_ _____________________________________________________________________________________________________
Hvis handlingen afbrydes, eller der ikke trykkes på nogen af knapperne i mere end et minut, vender systemet
automatisk tilbage til adgangskodesiden.
25
3
Brug og opbevaring af nøgler
Tændingslås
Bruges til at tænde/slukke for strømmen og låse
styret.
3
OFF
ON
LOCK

Scooteren leveres med to nøgler. Den ene er en
reservenøgle. Opbevar de to nøgler omhyggeligt.

Hvis den ene nøgle går tabt eller bliver beskadiget,
kan du få lavet en ny reservenøgle hos en
låsesmed.
ON
 Baggrundsbelysningen på displayet tændes, og
samtlige symboler og meddelelser lyser i et par
sekunder.
 Nøglen kan ikke tages ud.
26
Styrlås
OFF
Strømmen er slået fra.
● Nøglen kan tages ud af tændingslåsen.
LOCK


Styrlåsen kan hindre tyveri af scooteren, når den er
parkeret.
(styrlås)
ON
Styret er låst.
Nøglen kan tages ud af tændingslåsen.
ADVARSEL_ __________________________________
Hvis tændingslåsen drejes til positionen
eller
, afbrydes strømmen, hvilket kan resultere i en
trafikulykke.
Tændingslåsen må kun betjenes, når scooteren
står stille.
LOCK
 Låsning
BEMÆRK_ ______________________________________
1. Drej styret helt til venstre.
2. Drej tændingslåsen til positionen "Push", og tryk
For at forhindre tyveri bør du aktivere styrlåsen
og tage nøglen med, når scooteren forlades.
nøglen ind. Drej herefter nøglen til positionen
27
.
3
3
Oplåsning
TIP_______________________________________
Hvis det er vanskeligt at betjene låsen, kan du dreje
styret frem og tilbage, mens du samtidig
drejer nøglen.
Tryk nøglen ind i positionen LOCK
.
positionen OFF
, og drej den til
3. Drej styret fra side til side for at kontrollere, om det
er låst.
4. Tag nøglen ud.
ADVARSEL_ __________________________________


Parkér et sted, hvor scooteren ikke er i vejen
for trafikken.
Parkeringspladsen skal være jævn. Hvis du
parkerer på blødt eller ujævnt underlag, kan
scooteren vælte eller skride.
ADVARSEL_ _________________________________
BEMÆRK_ ______________________________________
Drej styret helt til venstre og højre, inden du
kører, for at bekræfte, at det kan drejes lige langt
til begge sider.
For at forhindre tyveri bør du aktivere styrlåsen
og tage nøglen med, når scooteren forlades.
28
Lygtekontakt
Brug af kontakter på styret
Lygtekontakt
3
Blinklyskontakt
 Blinklyskontakt (
Blinklyskontakt
Hornkontakt
)
Sæt kontakten i positionen "
" for at vise af til
venstre.
Sæt kontakten i positionen " " for at vise af til
højre.
Sæt kontakten i positionen " " for at slukke
blinklyset.
Hornkontakt
 Lygtekontakt
for at tænde
Sæt lygtekontakten i positionen
lygterne. Sæt lygtekontakten i positionen "●" for at
slukke lygterne.
: Det højre blinklys blinker.
: Det venstre blinklys blinker.
TIP_______________________________________
Der lyder en advarselstone, når blinklyset er tændt.
29
ADVARSEL_ __________________________________
Lukning og åbning af sædet
Blinklyset slår ikke fra automatisk.
Sluk blinklyset efter brug.
3
Træk i sædelåsen under sædet, og løft bagenden af
sædet op for at åbne sædet.
Hvis blinklyset blinker hurtigt, betyder det, at en af
pærerne er sprunget. Pæren skal udskiftes
omgående
BEMÆRK_ ______________________________________
Pæren skal udskiftes med en ny pære med
samme antal watt (se side 79).
Hvis der bruges en pære med andre
specifikationer, fungerer den ikke normalt.
Sædelås
 Hornkontakt (
Tryk på kontakten
)
for at aktivere hornet.
Sædet lukkes igen ved skubbe det ned med hånden
og trykke den bageste del af sædet på plads, så det
låser.
TIP_______________________________________
Brug kun hornet, når der er brug for det.
TIP_______________________________________
Kontrollér, at sædet er låst fast.
30
Hjelmkrog
Sædebøjle
Hjelmkrogen sidder under sædet.
Hold fat om sædebøjlen med højre hånd for at støtte
scooteren, når støttebenet vippes ned.
Hjelmkrog
Sædebøjle
Sådan hænges en hjelm på krogen
1. Åbn sædet
2. Hæng hjelmen på krogen, og luk sædet godt fast.
Lygter
Lygterne tændes automatisk under kørslen. Hvis
kørslen afbrydes i mere end 5 minutter, slukkes
lygterne automatisk.
ADVARSEL_ __________________________________
Kør ikke på scooteren, når der hænger en hjelm
på krogen. Hjelmen kan forstyrre kørslen og
resultere i en trafikulykke. Hjelmen kan blive
beskadiget og ubrugelig, og scooteren kan tage
skade.
TIP_______________________________________
Lygternes
lysstyrke
mindskes
ikke,
når
batteristanden er lav (dvs. når kun to segmenter
lyser på displayet).
31
3
BRUG AF BATTERIET
Tip til batteriopladning
4
Tag hensyn til samtlige advarsels- og bemærkmeddelelser, og håndter batteriet sikkert og korrekt.
ADVARSEL_ __________________________________
Hvis batteriet skal oplades siddende i scooteren,
skal nøglen først tages ud af tændingslåsen.
ADVARSEL_ _________________________________
Rør ikke ved stikket eller stikkontakten med våde
hænder. Det kan give elektrisk stød.
Fare
ADVARSEL_ __________________________________
E-MO-opladeren skal opbevares utilgængeligt for
børn og dyr.
ADVARSEL_ _________________________________
Fare
Kør ikke med scooteren, mens batteriet er
tilsluttet opladeren, da scooteren kan vælte,
hvilket kan resultere i personskade eller
mekanisk skade.
32
4
ADVARSEL_ __________________________________
ADVARSEL_ _________________________________
Brug aldrig E-MO-opladeren til andre elektriske
apparater. Opladeren er designet specifikt til
opladning af E-MO-batteriet og må aldrig bruges
til andre elektriske apparater med samme type
stik, da det kan resultere i skader eller brand.
Undgå at berøre E-MO-opladeren i længere tid
under opladning. Opladeren kan blive meget
varm under opladningen, hvilket kan resultere i
forbrændinger.
ADVARSEL_ __________________________________
ADVARSEL_ _________________________________
E-MO-opladeren må aldrig nedsænkes i vand
eller blive våd (f.eks. på grund af regn), da det
kan beskadige batteriet under opladning. Hvis
opladeren bliver våd, skal batteriet indleveres til
E-TON-forhandleren og undersøges, inden det
tages i brug igen.
Brug kun E-MO-opladeren til opladning af
batteriet.
Hvis der bruges andre opladere end E-MOopladeren, kan batteriet tage skade.
33
4
BEMÆRK_ _______________________________________
Brug og opbevaring af elektriske ledninger
Hvis opladeren er inden døre, men scooteren
står udendørs, kan ledningen fra opladeren blive
klemt i døre eller vinduer. Træk aldrig i selve
ledningen, men i stikket, når den tages ud af
stikkontakten, da ledningen ellers kan tage
skade.
BEMÆRK_ ______________________________________
E-MO-opladeren
skal
ligge
ned
under
opladningen. Hvis opladeren stilles på højkant,
kan den vælte og tage skade, og ledningen kan
blive trukket ud.
BEMÆRK_ _______________________________________
E-MO-opladeren må ikke tabes eller udsættes for
stød og slag, da den kan tage skade, og
opladningen kan blive afbrudt.
34
Ladestik
4
Ladeindgang
BEMÆRK_ ______________________________________
Tildæk ikke E-MO-opladeren, og stil ikke tunge
genstande på den. Blæseren i opladeren må ikke
blokeres.
Blæseren kører ofte for at afkøle E-MOopladeren, så der ikke opstår skader på grund af
for høj temperatur under opladningen.
Kontakt
BEMÆRK_ _______________________________________
Stikket på undersiden af batteriet, ladestikket og
ladeindgangen skal holdes rene og fri for støv,
mudder, olie og fugt, da ladefunktionen ellers
kan blive forringet.
35
Tip til batteriopbevaring
Tag hensyn til samtlige advarsels- og bemærkmeddelelser, og håndter batteriet sikkert og korrekt.
4
ADVARSEL_ _________________________________
Batteriet må ikke blive vådt eller nedsænkes i
vand. Dette kan resultere i kortslutninger eller
elektrisk stød. Batteriet svigter, hvis det
nedsænkes i vand.
ADVARSEL_ __________________________________
Stik ikke genstande ind i stikket på undersiden af
batteriet
eller
ladeindgangen
øverst
på
opladeren, da det kan resultere i dårlig kontakt
eller batterisvigt. Kortslutninger forårsaget af
metaltråd kan resultere i elektrisk stød eller
defekter.
ADVARSEL_ _________________________________
Hvis batteriet udsættes for kraftig varme (f.eks.
ild), kan det eksplodere.
36
4
ADVARSEL_ __________________________________
ADVARSEL_ _________________________________
Skil aldrig batteriet ad.
Hvis batteriet skilles ad, resulterer det i skader
og defekter.
Batteriet må ikke bruges til andre elektriske
apparater eller formål. Batteriet må kun bruges til
E-MO, da batteriet eller andre elektriske
apparater ellers kan blive beskadiget.
ADVARSEL_ __________________________________
Batteriet må ikke tabes eller udsættes for stød
eller slag, da det kan resultere i skader på batteri
eller ledning. Batteriet må ikke ramme skarpe
genstande eller slæbes under transport.
37
4
BEMÆRK_ _______________________________________
Stikket på undersiden af batteriet, ladestikket og
ladeindgangen skal holdes rene og fri for støv,
mudder, olie og fugt, da ladefunktionen ellers
kan blive forringet.
BEMÆRK_ ______________________________________
Stikket på undersiden af batteriet, ladestikket og
ladeindgangen skal holdes rene og fri for støv,
mudder, olie og fugt, da ladefunktionen ellers
kan blive forringet.
38
Opladningssted

Opladningstiden
afhænger
af
omgivelserne.
Uegnede omgivelser for opladningen kan resultere i
skader
på
E-MO-opladeren
eller
batteriet.
Opladningen skal foregå på et sted, der opfylder
følgende betingelser.
Dioden lyser rødt under opladningen. Når
opladningen er fuldført, eller ledningen kobles fra
opladeren, skifter dioden til grønt.
Anbefalede opladningssteder
Jævnt og stabilt underlag
 Ly for regn.
 Intet direkte sollys.
 God udluftning, men ingen fugt
 Utilgængeligt for børn eller dyr
 Temperaturer mellem -10 og +40° C.
Det bedst egnede temperaturområde er 10 til 25° C
Ladediode

Køligt sted med god udluftning
Uegnede opladningssteder og -metoder
TIP_______________________________________
 Opladeren fungerer ved temperaturer mellem -10
og +40° C, men temperaturen bør ligge mellem 10
og 25° C.
 Efter længere tids kørsel kan batteriet være
varmere end 40° C. For at beskytte batteriet må
det ikke oplades, før temperaturen er faldet til det
normale opladningsområde.


39
Opladningen bør ikke foregå i direkte sollys.
Oplad ikke batteriet med det samme efter længere
tids kørsel.
4
Hvis batteritemperaturen overstiger 60° C, afbrydes
ladestrømmen automatisk for at beskytte batteriet.
Opladningen vil muligvis ikke være fuldført, og det
kan slide på batteriet. Opladningen bør af samme
grund foregå på et køligt sted.
Opladning
Batteriet kan oplades monteret i scooteren eller
afmonteret.
 Opladning efter afmontering af batteri
4
1. Drej tændingslåsen til positionen OFF.
2. Åbn sædet. (Oplysninger om lukning af sædet
findes på side 32).
3. Lås forsigtigt batterihuset op med tændingsnøglen.
BEMÆRK_ _______________________________________
Batterihuset åbnes af en fjeder.


Opladning udendørs eller i kolde lokaler om
vinteren.
Batterihus
Tændingsnøgle
Opladning i nærheden af en radiator eller et
varmeapparat.
40
4. Grib fat i batterihåndtaget, og træk batteriet op.
Ladeindgang
Ladestik
4
Batteri
Stikkontakt
5. Luk batterihuset.
6. Tryk sædet ned, til der lyder et klik.
7. Sæt ladestikket i ladeindgangen.
8. Slut derefter opladeren til stikkontakten.
Oplader
Opladerkontakt
BEMÆRK_ ______________________________________
Rul ikke ledningen op under opladning, da det
kan resultere i overophedning og defekter.
TIP_______________________________________
 Opladningen startes automatisk, når opladeren er
sat i stikkontakten og koblet til batteriet.
 Under opladningen vises opladningsstatus på
batteriet (se side 49).
 Når batteriet er monteret på scooteren, vises
batteristanden på displayet (se side 50).
41


4
E-MO-opladeren har tvunget luftkøling. Blæseren
aktiveres ofte under opladningen, så blæsermotoren eller blæseren kan høres. Støjniveauet
afhænger af omgivelsestemperaturen.
Tag ladestikket ud, og tag stikket ud af
stikkontakten, snarest muligt efter endt opladning.
10. Åbn sædet.
11. Åbn batterihuset.
12. Grib fat i batterihåndtaget, og isæt batteriet, så
det glider i bund på skinnen i huset.
9. Tag stikket fra opladeren ud af stikkontakten.
TIP_______________________________________
Når ladestikket skal trækkes ud, skal knappen
mærket PUSH først trykkes ind.
BEMÆRK_ _______________________________________


PUSH-knap

42
Pas på fingrene, når batteriet isættes.
Stikket på undersiden af batteriet, ladestikket
og ladeindgangen skal holdes rene og fri for
støv, mudder, olie og fugt, da ladefunktionen
ellers kan blive forringet, eller batteriet kan
blive beskadiget.
Kontrollér, at der ikke er fremmedlegemer i
vejen, inden batteriet isættes.
 Opladning på scooteren
TIP_______________________________________
Kontrollér, at batteriet er helt i bund.
1. Drej tændingslåsen til positionen OFF.
BEMÆRK_ _______________________________________
13. Luk og lås batterihuset.
14. Tryk sædet ned, til der lyder et klik.
15. Når batteriet skal opbevares, skal ledningerne
oprulles med kabelbindere. Opbevar herefter
batteriet køligt og utilgængeligt for børn.
For at forhindre tyveri bør du altid låse scooteren
og tage nøglen med dig, når du forlader
scooteren.
Kabelbinder
2. Åbn sædet. (Oplysninger om lukning og åbning af
sædet findes på side 32).
3. Sæt opladeren i stikkontakten.
BEMÆRK_ _______________________________________
Rul ikke ledningen op under opladning,
da det kan resultere i overophedning og defekter.
BEMÆRK_ ______________________________________
Opladeren kan stadig være varm efter endt
opladning. Den bør ikke gemmes væk, før den er
kølet ned.
43
4
4. Åbn det indre batteridæksel midt i batterihuset, og
sæt ladestikket i ladestikket.


Indre batteridæksel
Selv hvis tændingslåsen er i positionen ON under
opladningen, vises der ikke andet end
batteristanden på displayet.
Når batteriet er monteret på scooteren, vises
batteristanden på displayet (se side 50).
4
BEMÆRK_ _______________________________________
PUSH-knap


Ladestik
Beskyt opladeren. Tag ladestikket ud efter endt
opladning. Opbevar herefter opladeren og
ledningerne køligt og utilgængeligt for børn.
Opbevar ikke opladeren udendørs efter endt
opladning.
5. Tryk på PUSH-knappen for at trække stikket ud
efter endt opladning.
6. Luk det indre batteridæksel midt på batterihuset.
7. Tryk sædet ned, til der lyder et klik.
Ladeindgang
TIP_______________________________________
 Når opladeren sluttes til stikkontakten og batteriet,
lyder der en advarselstone.
 Undlad at lukke sædet under opladningen, da det
kan beskadige ladestikket eller ledningen.
 Opladningen startes automatisk, når opladeren er
sat i stikkontakten og koblet til batteriet.
 Under opladningen vises opladningsstatus på
displayet (se side 49).
44
8. Når batteriet skal opbevares, skal ledningerne
oprulles med kabelbindere. Opbevar herefter
batteriet køligt og utilgængeligt for børn.
Ladeindikator
Kabelbinder
Ladediode
 Dioden lyser rødt
BEMÆRK_ ______________________________________
Batteriet oplades.
Opladeren kan stadig være varm efter endt
opladning. Den bør ikke gemmes væk, før den er
kølet ned.
 Dioden lyser grønt
Batteriet er allerede fuldt opladet. Træk alle stik ud.
Ladeindikatoren slukkes.
45
4
Opladningstid
Det bedst egnede temperaturområde til opladning er
10-25° C.
 Normal opladning
Det tager omkring to timer at oplade batteriet helt fra
en batteristand på ca. 0 %.
Batteristand (%)
TIP_______________________________________
Opladningen bør af sikkerhedsmæssige hensyn
foregå ved temperaturer under 40° C.
Opladning
4
 Bedste temperaturområde til opladning
Ladetid (timer)
Omgivelsestemperatur (°C)
TIP_______________________________________
Dioden lyser rødt under opladning og grønt, når
opladningen er fuldført.
46
 Batteriet oplades
Visning af opladningsstatus
Batteriet kan oplades ved temperaturer mellem -10
og +40° C.
Under opladningen vises opladningsstatus (se side
50).
 Opladning på scooteren
Når batteriet oplades på
opladningsstatus på displayet.
BEMÆRK_ ______________________________________
Af sikkerhedsmæssige årsager skal stikket tages
ud af stikkontakten efter endt opladning.
scooteren,
vises
 Opladning efter afmontering af batteriet
Når batteriet oplades efter afmontering fra scooteren,
vises opladningsstatus via dioderne på selve
batteriet.
Dioder på
batteriet
47
4
Ladestatus (%)
Display
Dioder på batteriet
0-24
4
25-39
40-54
55-69
70-84
85-100
Lyser
Tryk på
Blinker
på batteriet for at aktivere dioderne.
48
Grønt
Rødt
Om batteriet
 Batterialdring
 Beskrivelse
De fleste batterityper, også Li-ion Mn, mister
kapacitet i takt med, at de aldres. Batterialdringen
afhænger af brugsmønsteret.
Kapaciteten falder generelt til 70-80 % efter 500
afladninger og opladninger.
E-MO bruger et Li-ion Mn-batteri, der har lav vægt,
er let at transportere, giver højere energitæthed og
leverer tre gange så høj spænding som Ni-Cd- og NiMH-batterier.
Under normal brug kan ufuldstændig opladning og
afladning gradvist forringe batterikapaciteten. Dette
fænomen kaldes hukommelseseffekten. For at
undgå denne effekt anbefales det først at oplade
batteriet, når det er helt afladet. I modsætning til
andre batterityper kan Li-ion Mn-batterier oplades og
aflades efter behag uanset batteristand.
49
4
2. Skub scooteren fremad for at vippe støttebenet
op.
KØRSEL
Inden kørsel
ADVARSEL_ _________________________________
5
TIP_______________________________________
Slip gashåndtaget, inden du skifter til kørselstilstand.
Hvis du har drejet gashåndtaget, vises der en
fejlmeddelelse på displayet. Meddelelsen forsvinder,
når du slipper gashåndtaget.
Hold altid i sædebøjlen med højre hånd, aldrig i
gashåndtaget.
Hvis
tændingslåsen
er
i
positionen ON, og du holder i gashåndtaget med
højre hånd, mens scooteren skubbes fremad,
kan du komme til at dreje gashåndtaget, så
scooteren starter.
1. Hold bremsegrebet til bagbremsen inde med
venstre hånd, og hold i sædebøjlen med højre
hånd.
3. Kør på scooteren.
50
Displayet viser samtlige elementer i et par sekunder
og skifter derefter til standbytilstand.
4. Hold bremsegrebet til bagbremsen inde med
venstre hånd for at forhindre, at scooteren starter.
Kodelåssymbol
5
ADVARSEL_ __________________________________
Hold godt fast i bremsegrebet, og støt scooteren
med venstre fod for at forhindre, at scooteren
vælter.
5. Drej tændingslåsen til positionen ON.
OFF
TIP_______________________________________
 Når kodelåsen er aktiveret, vises kodelåssymbolet
(LOCK).
 Hvis du drejer gashåndtaget i standbytilstand,
lyder der en advarselstone.
ON
51
Hvis adgangskoden ikke er korrekt, lyder der en
advarselstone, og meddelelsen "FAIL" vises på
displayet i nogle sekunder.
Displayet skifter herefter til kodelåssiden.
6. Tryk på knap A for at afslutte standbytilstanden.
Hvis kodelåsen er aktiveret, kan du angive
adgangskoden, når du har trykket på knap A eller
B (displayet viser "----").
5
Gentag fra trin 6.
(Knap A) (Knap B)
TIP_______________________________________
Scooteren skifter først til kørselstilstand, når den
korrekte adgangskode er angivet. I modsat fald kan
scooteren ikke startes.
TIP_______________________________________
Hvis der ikke er indkodet en adgangskode, går
scooteren til kørselstilstand, når du afslutter
standbytilstand. Gå videre til trin 8.
7. Angiv adgangskoden
Angiv koden ved at trykke på knap A og B.
Når du har angivet den korrekte adgangskode, låses
kodelåsen op, og scooteren går til kørselstilstand.
52
8. Kontrollér, at batteristanden er tilstrækkelig, på
displayet (som vist nedenfor. Referenceværdierne
for batteristand findes på side 14).
TIP_______________________________________
Hvis scooteren allerede er i Power-tilstand, vises
symbolet for dette (Pow) på displayet efter starten.
(Du kan læse mere om skift mellem Power-tilstand
og standardtilstand under "Skift mellem tilstande" på
side 10).
2. Aktivér blinklyset til den relevante side for at vise,
at du skal til at sætte i gang.
Visning af batteristand
Kørsel
1. Drej tændingslåsen til positionen ON. Tryk på
knap A i standbytilstand for at gå til kørselstilstand.
Kørselstilstand
TIP_______________________________________
Når du bruger blinklyset, lyder der en advarselstone.
53
5
3. Kontrollér, at der er fri bane til begge sider.
TIP_______________________________________
 Sluk straks blinklyset, når du har sat i gang.
 E-MO-systemet afgiver en advarselstone for at
minde dig om, at scooteren stadig er i
kørselstilstand, hvis den holder stille i mere end 30
sekunder uden at være blevet slukket.
ADVARSEL_ __________________________________
5
Kontrollér altid, at det er sikkert at køre, før du
sætter i gang.
Vær ekstra omhyggelig med at se dig for, når
sigtbarheden er dårlig pga. dårligt vejr eller
mørke.
 Hastighedsændring
Drej gashåndtaget for at kontrollere hastigheden.
Håndtaget slippes: Hastigheden mindskes
Håndtaget drejes ind mod dig selv: Hastigheden
øges
Drej håndtaget langsomt.
4. Slip bremsegrebet til bagbremsen.
5. Drej langsomt gashåndtaget tilbage mod dig selv.
Slippes
Drej langsomt
Drejes ind mod dig selv
ADVARSEL_ __________________________________
BEMÆRK_ _______________________________________
Drej aldrig gashåndtaget hurtigt, da det vil få
scooteren til at bevæge sig meget hurtigt fremad.
Dette kan være farligt og skal undgås.
Brug altid bremsen, når du står stille på en
stigning. Hvis du bruger gashåndtaget til at
forhindre
scooteren
i
at
rulle,
kan
kontrolenheden blive overophedet. Hvis det sker,
aktiveres
overophedningsbeskyttelsen,
og
scooteren kan ikke køre videre, før temperaturen
i kontrolenheden falder igen.
54
ADVARSEL_ _________________________________
Bremsning
Det kan være vanskeligt at bremse på glat eller
vådt underlag.
I tilfælde af bremsevanskeligheder skal du slippe
gashåndtaget og skiftevis aktivere forbremse og
bagbremse. Dette holder bremsetemperaturen
nede. Kontrollér altid, at trafikforholdene gør det
muligt at gøre dette forsvarligt.
Slip gashåndtaget, og hold bremsegrebene til forog bagbremsen inde for at bremse.
 Kontrollér bremsekraften.
 Undgå pludselige opbremsninger.
Pludselige opbremsninger kan få scooteren til at
skride ud eller vælte.

TIP_______________________________________
 Scooteren kan skride ud eller vælte, hvis du
udelukkende bruger for- eller bagbremsen. Brug
begge bremser samtidig.
 På regnvåd, fedtet, snedækket eller isglat vej er
det let at skride ud, og bremselængden er
længere. Sænk hastigheden tilsvarende, så du
kan bremse sikkert.
 Konstant bremsning på lange nedkørsler kan føre
til bremsesvigt. Under kørsel ned ad bakke skal
bremserne skiftevis aktiveres og slippes.
TIP_______________________________________
 Bremsesvigt.
Hvis bremserne bliver for varme, kan det resultere
i bremsevanskeligheder og endda bremsesvigt.
55
5
6. Støt dig til venstre fod under parkeringen.
Parkering
5
1. Aktivér blinklyset til den relevante side for at vise,
at du standser.
2. Kontrollér, at der ikke er andre trafikanter bag dig.
3. Kør ind til siden, mens du holder øje med
trafikken.
4. Slip gashåndtaget.
5. Aktivér bremserne. Undgå at bremse for hårdt.
7. Slå blinklyset fra.
8. Aktivér kodelåsen.
TIP_______________________________________
 Gå videre til trin 9, hvis kodelåsen ikke er
indkodet.
 Når kodelåsen er aktiveret, vises meddelelsen
"LOCK" på displayet, og displayet vender ikke
tilbage til kørselssiden.
56
Når hastigheden er 0, og kodelåsen er aktiveret, skal
du trykke på knap A og B samtidig for at aktivere
kodelåsen. Kodelåssymbolet (LOCK) vises på
displayet.
ADVARSEL_ _________________________________


Kodelåssymbol
Parkér et sted, hvor scooteren ikke er i vejen
for trafikken.
Parkeringspladsen skal være jævn.
Hvis du parkerer på blødt eller ujævnt
underlag, kan scooteren vælte eller skride.
 Tip til parkering
For at forhindre tyveri bør du aktivere styrlåsen og
tage nøglen med, når scooteren forlades. Vi
anbefaler desuden på det kraftigste, at du bruger
parkeringslås og evt. en kædelås for at forhindre
tyveri.
9. Drej tændingslåsen til positionen OFF.
10. Stig af scooteren til venstre.
11. Hold i styret med venstre hånd og i sædebøjlen
med højre hånd.
12. Vip støttebenet ned med højre fod. Kontrollér, at
begge sider af støttebenet står solidt på
underlaget.
13. Anbring højre fod på støttebenet, og træk
scooterens bagende en anelse opad ved hjælp af
sædebøjlen.
TIP_______________________________________
Hvis scooteren var meget varm ved parkeringen, og
tændingslåsen drejes til positionen ON, vises
meddelelsen "OV T" på displayet (se side 22).
57
5
DAGLIGE EFTERSYN
Kontrolleret
komponent
Udførelse af daglige eftersyn
Bremser
Af hensyn til din sikkerhed og komfort skal du udføre
disse daglige eftersyn.
Dæk
ADVARSEL_ __________________________________
6


Hvis du ikke udfører de daglige eftersyn, kan
det resultere i alvorlige trafikulykker, skader
eller sagsanlæg. De daglige eftersyn er
nødvendige for at forebygge faremomenter.
Kontakt omgående E-TON-forhandleren, hvis
du bemærker noget unormalt.
Motor
Kontrol
Side
Der er ikke for meget slør i
bremsegrebene.
61
Bremsekraften er tilstrækkelig.
Dæktrykket er korrekt.
Der er ingen revner eller skader.
61-62
Der er ingen usædvanlig slitage.
 Der er tilstrækkeligt dækmønster.
 Motoren afgiver ingen unormale
lyde.
62
 Langsom kørsel og acceleration
foregår jævnt.
Lygterne lyser og blinker klart og
tydeligt. De må ikke være snavsede
63
eller defekte.
Lygter
og
blinklys
Unormale Der må ikke være løse dele eller
63
unormale lyde eller lugte.
lyde
BEMÆRK
Punkter mærket  skal gennemgås regelmæssigt alt
efter kilometerstand og kørselsmønster.
TIP_______________________________________
Brug altid det korrekte værktøj til eftersyn og
vedligeholdelse.
ADVARSEL_ _________________________________
Vær opmærksom på følgende under eftersyn.
 Eftersyn skal udføres på et jævnt og stabilt
underlag.
 Tag hensyn til trafikken, når du skal kontrollere
noget under kørslen.
Komponenter, der skal efterses
dagligt
Oplysninger om daglige eftersyn findes i følgende
afsnit:
58
ADVARSEL_ _________________________________
Daglige eftersyn
Eftersynet udføres under kørsel.
langsomt, og tag hensyn til trafikken.
 Slør i bremsegreb samt bremsekraft
Kontrol af slør
Hold let på bremsegrebet, og tryk det forsigtigt ind, til
du mærker modstand. Sløret skal være inden for det
tilladte, dvs. 5-10 mm (se side 69).

(Bagbremse)
altid
 Dæktryk
Kontrollér visuelt, at dæktrykket er tilstrækkeligt højt,
ved at se, hvor stor en del af dækket der rører
jorden.
Hvis for lille eller stor en del af dækket rører jorden,
skal du bruge en dæktryksmåler til at kontrollere og
genoprette
normalt
dæktryk
(de
korrekte
dæktryksværdier kan ses på side 79).
Slør
Slør
Kør
(Forbremse)
Kontrol af bremsekraft
Kontrollér bremsekraften for og bag på tør vej. Få
bremserne efterset og justeret hos E-TONforhandleren, hvis bremsekraften er forringet.

For lavt
59
Normalt
6
 Kontrol af revner eller skader i dæk
forårsage punkteringer. Kontakt altid E-TONforhandleren for at få dækket efterset og
repareret, hvis der
er uregelmæssigheder.
Kontrollér, om dækmønsteret eller dæksiden er
beskadiget eller revnet. Kontrollér også, om der
sidder søm, småsten eller andre fremmedlegemer i
dækket.
Slidgrænse
Fremmedlegeme
(sten, søm)
6
Slidindikator
Revner og skader
 Normal dækslitage
 Kontrol af motorlyd
Kontrollér, om dækket slides usædvanligt ved
kontakt med underlaget.
Kontrollér, om motoren lyder unormalt.
TIP_______________________________________
Af sikkerhedsmæssige hensyn er det ikke tilladt at
dreje gashåndtaget, når scooteren står på
støttebenet.
 Dækmønsterdybde
Når dækmønsteret er slidt ned til slidgrænsen, skal
dækket omgående udskiftes.
Hvis dækket ikke fungerer normalt, skal scooteren
straks efterses og eventuelt vedligeholdes hos ETON-forhandleren.
 Eftersyn af lav hastighed og acceleration
Når gashåndtaget drejes langsomt under kørslen,
skal gashåndtag og motor fungere normalt. I tilfælde
af noget unormalt skal scooteren efterses og
eventuelt repareres hos E-TON-forhandleren.
ADVARSEL_ __________________________________
Uregelmæssigheder i
kørselsstabiliteten og
dækkene
kan
påvirke
60
 Kontrol af lygter og blinklys
Drej tændingslåsen til positionen ON.
 Kontrollér, at for- og baglygten fungerer normalt.
Tænd og sluk lygterne ved at sætte kontakten i
positionen " " og "•", og kontrollér, at alt
fungerer normalt.
6
 Hvis der sker noget unormalt under kørslen
Hvis der sker noget unormalt under kørslen, skal du
omgående standse scooteren for at efterse den.
ADVARSEL_ _________________________________
I tilfælde af noget unormalt, der påvirker
sikkerheden, skal scooteren efterses og
eventuelt repareres hos E-TON-forhandleren.
 Tryk bremsegrebet til for- og bagbremsen ind hver
for sig for at kontrollere, at bremselyset fungerer
normalt.
 Aktivér blinklyset, og kontrollér, at blinklysene
foran og bagpå i begge sider slås til og fra, og at
advarselstonen samtidig lyder.
 Kontrollér, at lygterne ikke er snavsede eller
beskadigede.
61
REGELMÆSSIGE EFTERSYN OG VEDLIGEHOLDELSE
Udførelse af regelmæssige eftersyn og vedligeholdelse
Udfør regelmæssige eftersyn i henhold til nedenstående liste over regelmæssig vedligeholdelse. Al justering og
udskiftning af mekaniske komponenter skal foretages af E-TON-forhandleren for at sikre scooterens køreegenskaber
samt din og andre trafikanters sikkerhed.
Liste over regelmæssig vedligeholdelse
Kilometerstand (km)
Nr.
7
Komponent
1
Bremse
(tromle)
2
Dæk
3
Hjullejer
4
Forgaffel og
leje
5
Styrleje
6
Bageste
støddæmper
7
Støtteben
8
Batteri
9
Bolte og
møtrikker
Første
500 eller
1 måned
Eftersyn
3.000
eller 3
måneder
5.500
eller 6
måneder
8.000
eller 9
måneder
10.500
eller 12
måneder
13.000
eller 15
måneder
15.500
eller 18
måneder
• Kontrollere funktionen. Foretage justering eller
udskiftning efter behov.
• Kontrollere balance, skader og forringet rundhed.
• Udskifte efter behov.
• Kontrollere, at de er monteret korrekt uden slør.
• Udskifte efter behov.
• Kontrollere bevægelse.
• Udskifte efter behov.
• Kontrollere, om der er slør i lejet, og om styret
går let.
• Udskifte efter behov.
• Kontrollere, at støddæmperen kan bevæges
korrekt, og om den lækker olie.
• Foretage udskiftning efter behov.
• Kontrollere funktionen. Udskifte efter behov.
• Kontrollere, om der er revner eller skader på
batteriet.
• Rengøre stikket.
• Kontrollere, at samtlige bolte og møtrikker på
scooteren er stramme. Udskifte efter behov.
Når kilometerstanden har nået 15.500 km, eller scooteren har kørt i 18 måneder, skal der udføres ekstra
vedligeholdelse for hver 2.500 km eller to måneder.
62
ADVARSEL_ ______________________________________________________________________________________________
 Hvis du ikke udfører de daglige eftersyn, kan det resultere i alvorlige trafikulykker, skader eller sagsanlæg.
De daglige eftersyn er nødvendige for at forebygge faremomenter.
 Kontakt omgående E-TON-forhandleren, hvis du bemærker noget unormalt.
TIP__________________________________________________________________________________________
Brug altid det korrekte værktøj til eftersyn og vedligeholdelse.
Regelmæssige eftersyn og vedligeholdelse
De komponenter, der skal efterses, og hvad der skal kontrolleres, er angivet i listen over regelmæssig
vedligeholdelse. Registrer resultaterne af eftersynet i registreringsskemaet for regelmæssige eftersyn og
vedligeholdelse.
Registreringsskema for regelmæssige eftersyn og vedligeholdelse
1
2
3
4
5
6
Dato for eftersyn
Kilometerstand Foreskrevet
(km)
Faktisk
500
3.000
5.500
8.000
10.500
13.000
7
8
9
10
11
12
15.500
18.000
20.500
23.000
25.500
28.000
Underskrift
Dato for eftersyn
Kilometerstand Foreskrevet
(km)
Faktisk
Underskrift
63
7
TIP_______________________________________
 Registrer
resultaterne
af
eftersynet
i
registreringsskemaet for regelmæssige eftersyn og
vedligeholdelse. Komponenter, du ikke selv kan
efterse, skal kontrolleres af E-TON-forhandleren,
der indfører en registrering i tabellen.
 Disse registreringer skal opbevares, til scooteren
skrottes.
Kontrol af bremseslitage
Hvis bremsebelægningen er nedslidt ud over
grænselinjen, når bremsegrebet holdes helt inde,
skal bremsebelægningen omgående udskiftes af ETON-forhandleren.
Grænselinje
7
Bremseindikator
Grænselinje
ADVARSEL_ __________________________________
Vær opmærksom på sikkerheden. Overhold
følgende retningslinjer under eftersyn.
 Parker scooteren på et jævnt og stabilt underlag, og vip støttebenet ned inden eftersyn.
 Motoren kan være varm efter kørslen. Sørg
for, at den ikke kan antænde noget, når
scooteren er parkeret.
 Tag hensyn til trafikken, når du skal
kontrollere noget under kørslen.
 Alle unormale funktioner skal omgående
repareres af dig eller E-TON-forhandleren.
Bremseindikator
64
Eftersyn af hjul
Kontrollér altid dækkene for slitage (se side 61) og
afvigelser på langs eller tværs. I tilfælde af noget
unormalt skal scooteren omgående efterses og
eventuelt repareres hos E-TON-forhandleren.
Eftersyn af hjullejer
Kontrollér, om dækkene sidder løst eller er
beskadiget. I tilfælde af noget unormalt skal
scooteren omgående efterses og eventuelt repareres
hos E-TON-forhandleren.
Eftersyn af styrleje
Drej styret fra side til side i lejet, og kontrollér, at det
kan bevæges normalt og uden modstand. I tilfælde
af noget unormalt skal scooteren omgående efterses
og eventuelt repareres hos E-TON-forhandleren.
Eftersyn af forgaffel og leje
Kontrollér, om forgaflen kan bevæges normalt og
uden modstand. I tilfælde af noget unormalt skal
scooteren omgående efterses og eventuelt repareres
hos E-TON-forhandleren.
65
7
Eftersyn af batteri
Kontrollér, at der ikke er revner eller skader på
batteriet. I tilfælde af noget unormalt skal scooteren
omgående efterses og eventuelt repareres hos ETON-forhandleren.
Eftersyn af bageste støddæmper
Kontrollér, at den bageste støddæmper fungerer
normalt og ikke lækker olie. I tilfælde af noget
unormalt skal scooteren omgående efterses og
eventuelt repareres hos E-TON-forhandleren.
Eftersyn af samlinger
Kontrollér, at scooterens stel ikke afgiver unormale
lyde eller har dele, der sidder løst. I tilfælde af noget
unormalt skal scooteren omgående efterses og
eventuelt repareres hos E-TON-forhandleren.
7
Kontrol af smøring af samtlige dele
Kontrollér, at samtlige komponenter er smurt
tilstrækkeligt. I tilfælde af noget unormalt skal
scooteren omgående efterses og eventuelt repareres
hos E-TON-forhandleren.
Eftersyn af støtteben
Kontrollér, at støttebenet fungerer normalt. I tilfælde
af noget unormalt skal scooteren omgående efterses
og eventuelt repareres hos E-TON-forhandleren.
BEMÆRK
1. Hyppig kørsel med meget lav
 Kørsel under et
batteristand (meddelelsen "NO
eller flere af de
B" vises på displayet; se side
forhold, der er
22)
nævnt til venstre,
2. Hyppig kørsel i kraftig varme.
betragtes som
3. Hyppig kørsel i kuperet terræn
kørsel under
eller
våde
eller
støvede
unormale forhold.
områder.
Beskyt din scooter – undlad at køre under unormale
forhold.
66
Justering af slør
Brug en skruenøgle til at justere sløret for
bremsearmen på for- og bagbremsen til 5-10 mm (se
side 61).
BRUGERVEDLIGEHOLDELSE
Brugervedligeholdelse
I dette afsnit beskrives vedligeholdelse, som du selv
kan udføre for at foretage justeringer, udskiftning af
komponenter og vedligeholdelse i tilfælde af noget
unormalt.
(Forbremse)
ADVARSEL_ __________________________________
8
For din egen sikkerheds skyld må du kun udføre
eftersyn og vedligeholdelse, du har viden og
færdigheder til at udføre. Opgaver, der overstiger
dine vedligeholdelsesevner, skal overlades til ETON-forhandleren.
 Parker scooteren på et jævnt og stabilt
underlag, og vip støttebenet ned inden
eftersyn.
 Parker scooteren på et jævnt og stabilt
underlag, og vip støttebenet ned inden
eftersyn.
 Tag hensyn til trafikken, når du skal kontrollere
noget under kørslen.
Justeringsmø
(Bagbremse)
TIP_______________________________________
Brug altid det korrekte værktøj til eftersyn og
vedligeholdelse.
Justeringsmøtrik
67
1. Drej med uret (a) for at mindske sløret.
2. Drej mod uret (b) for at øge sløret.
Styretap
Sidespejle
Montering og afmontering af sidespejle.
 Højre sidespejl (ekstraudstyr) er monteret med
højreskåret gevind. Venstre: Drej med uret (a) for
at stramme. Højre: Drej mod uret (b) for at løsne.
 Venstre sidespejl er monteret med højreskåret
gevind.
Venstre: Drej med uret (a) for at stramme.
Højre: Drej mod uret (b) for at løsne.
Justeringsmøtrik
8
Venstre sidespejl
TIP_______________________________________
Justeringsmøtrikken skal sidde helt tæt på
styretappen.
Højre sidespejl
Fremad
ADVARSEL_ __________________________________
Efter justering af bremserne skal det kontrolleres, at
bremselyset tændes og fungerer normalt.
68
Hovedsikring: 30 A
Blinklyssikring: 10 A
Sikring
Afmonter batteriet (se side 42) for at få adgang til
sikringsdåsen.
Hvis en sikring springer, skal du finde ud af, hvad
årsagen er, og derefter skifte den.
Sikringsdåse
BEMÆRK_ _______________________________________
 Hvis en sikring springer, skal du først slå
tændingslåsen og alle andre kontakter fra.
Isæt herefter en ny sikring med samme
amperetal.
 Brug aldrig sikringer med højere amperetal
end foreskrevet. Brug af sikringer med forkert
amperetal kan forårsage omfattende skader på
blinklyset og det elektriske system og endda
resultere i brand.
 Elektriske komponenter (lygter, instrumenter
etc.) må kun udskiftes med originale E-TONreservedele.
 Sikringsdåsen,
sikringerne
og
området
omkring dem må ikke blive våde, da det kan
resultere i kortslutning.
TIP_______________________________________
Der er ikke meget plads omkring sikringsdåsen, og
den er ikke nem at åbne. Åbn dækslet, og træk
sikringerne op (højst 150 mm).
Blinklyssikring
Hovedsikring
69
8
 Bremserne fungerer muligvis dårligt efter vask.
Hvis dette sker, skal du være ekstra
opmærksom på trafikken omkring dig,
reducere hastigheden og skiftevis aktivere
forbremse og bagbremse, til bremsekraften er
normal igen.
VEDLIGEHOLDELSE AF SCOOTER
Korrekt vedligeholdelse er nødvendig for at sikre den
længst mulige levetid for scooteren.
Rengøring
Hvis scooteren har stået ude i regnvejr, skal den
vaskes for at forhindre rust og ridser.
BEMÆRK_ _______________________________________
 Brug ikke rengøringsmidler i pulverform, da de
indeholder voks, som kan ridse scooterens
plastkomponenter.
 Indsprøjt ikke vand direkte under forlygten, da
du derved kan beskadige forstærkeren i
kontrolsystemet.
 Brug et neutralt rengøringsmiddel. Brug en blød
klud til at aftørre al fugt efter vask. Brug ikke
skuresvampe eller lignende, da de kan ridse
lakken.
Vask ikke scooteren med højtryksrenser.
 Smør samtlige dele efter vask.
 Beskyt scooterens lak ved hjælp af voks.
ADVARSEL_ __________________________________
 Hæld aldrig vand direkte på bremsetromlen
under vask. Hvis bremsetromlen bliver våd,
bliver bremseevnen forringet og kan kortvarigt
forsvinde helt. Vær meget forsigtig i koldt vejr
– bremserne kan fryse fast.
70
9
Opbevaring
 Opbevaringssted
 Langtidsopbevaring
 Afmonter batteriet inden opbevaring. Batteriet skal
straks oplades, når batteristanden er lav. For at
sikre lang levetid for batteriet anbefaler vi, at 3-4
dioder lyser på batteriet, inden det opbevares.
Vælg opbevaringsstedet med omhu.
 Jævnt og stabilt underlag
 God udluftning, men ingen fugt.
 Intet direkte sollys.
 Inden døre, når det er muligt.
TIP_______________________________________
Hvis batteriet aflades helt, kan det ikke genoplades.
 Opbevaring
 Lås styrlåsen, og tag nøglen med for at forebygge
tyveri, når scooteren forlades. Vi anbefaler på det
kraftigste, at du bruger parkeringslås og evt. en
kædelås.
 Scooteren skal tildækkes, hvis den parkeres
udendørs. Tildæk først scooteren, når motoren er
kølet af.
 Batteriet skal opbevares køligt og fugtfrit på en
vandret flade inden døre.
 Påfør voks inden opbevaring for at forebygge rust.
71
9
 Brug af batteri efter langtidsopbevaring.
Plejeprodukter
 Batteriet skal oplades, inden det tages i brug igen
efter langtidsopbevaring. (Opladningen tager
længere tid efter langtidsopbevaring).
 Efterse samtlige komponenter omhyggeligt inden
kørsel.
 I tilfælde af noget unormalt skal scooteren efterses
og eventuelt repareres hos E-TON-forhandleren.
Scooterens udseende kan bevares som nyt ved
hjælp af plejeprodukter. Brug de plejeprodukter, der
anbefales af E-TON-forhandleren.
 Voks
Vælg en smidig voks, der er velegnet til lakpleje, til
vedligeholdelse af scooteren.
9
72
2. Drejer du gashåndtaget, mens tændingslåsen
drejes til positionen ON?
Hvis gashåndtaget drejes, når tændingslåsen er
drejet til positionen ON, skifter systemet ikke til
standbytilstand (der lyder en konstant advarselstone,
og meddelelsen "PRES" blinker på displayet). Slip
gashåndtaget for at gå til standbysiden.
Fejlfinding
Hvis en af følgende situationer opstår, kan du prøve
at løse problemet selv, inden du kontakter E-TONforhandleren:
 Strømmen kan ikke slås til (der vises intet på
displayet)
Er der mere strøm på batteriet?
 Scooteren kan ikke startes
Kontrollér batteristanden på batteriet. Hvis batteriet
er afladet (én diode lyser rødt), skal batteriet
udskiftes, og det nye batteri skal oplades helt.
Hvis der er strøm på batteriet (1-5 dioder lyser
grønt), er sikringen muligvis sprunget. Læs mere om
kontrol af sikringerne på side 71.
Kontrollér, at displayet er skiftet til kørselssiden. Hvis
kørselssiden ikke vises, kan scooteren ikke køre.
Hvis ovenstående metoder ikke løser problemet, kan
du prøve at genstarte scooteren ved hjælp af
metoderne i afsnittene "Inden kørsel" og "Kørsel" på
side 52. Hvis scooteren stadig ikke kan startes, når
ovenstående er forsøgt, skal scooteren efterses og
eventuelt repareres hos E-TON-forhandleren.
Hvis sikringen ikke er sprunget, skal scooteren
efterses og eventuelt repareres hos E-TONforhandleren.
 Tændingslåsen er drejet til positionen ON, men
displayet skifter ikke til standbytilstand
1. Er du ved at oplade batteriet?
Selv hvis tændingslåsen er i positionen ON under
opladningen,
skifter
systemet
ikke
til
standbytilstand.
73
9
 Fejlsymbolet "
2. Er tændingslåsen i positionen ON? Er
lygtekontakten tændt?
Den automatiske afbrydelsesfunktion slukker
automatisk lygter og horn, når scooteren har stået
stille i mere end fem minutter. Drej gashåndtaget
for at slå funktionen fra.
3. Hvis lygterne stadig ikke lyser, når du har
kontrolleret ovenstående, skal scooteren efterses
og eventuelt repareres hos E-TON-forhandleren.
" vises i nederste højre hjørne
Den relevante fejlmeddelelse vises øverst til venstre.
Drej tændingslåsen til positionen OFF og derefter
igen til ON. Hvis fejlsymbolet " " stadig vises, skal
scooteren efterses og eventuelt repareres hos ETON-forhandleren.
 Advarselssymbolet "
" vises i nederste venstre
hjørne
9
 Hvis lygterne ikke lyser, er den mest sandsynlige
årsag, at sikringen er sprunget (se side 71). Hvis
sikringen ikke er sprunget, er pæren sandsynligvis
sprunget. Udskift den sprungne pære med en ny
med samme specifikationer.
Den relevante meddelelse vises i øverste venstre
hjørne (se side 22), men du kan stadig køre på
scooteren. Hvis det problem, meddelelsen gør
opmærksom på, bliver løst inden næste kørsel, vises
advarselssymbolet ikke igen.
BEMÆRK_ _______________________________________
 Lygterne tændes ikke
Udskift altid sprungne pærer med nye pærer med
standardspecifikationer. Brug af pærer med
andre specifikationer kan resultere i, at pærerne
springer eller fungerer dårligt.
Kontrollér følgende:
1. Er der strøm på batteriet?
74
 Motoren stopper under kørslen
 Tændingslåsen er i positionen ON, men displayet
er slukket
Kontrollér følgende:
1. Er der mere strøm på batteriet?
Kontrollér batteristanden på batteriet via displayet.
Hvis batteriet er afladet, skal batteriet udskiftes, og
det nye batteri skal oplades helt.
2. Vises meddelelsen "OV T" på displayet?
1. Er der mere strøm på batteriet? Afmonter batteriet,
og kontrollér batteristanden ved hjælp af dioderne
på batteriet. Hvis batteriet er afladet, skal batteriet
udskiftes, og det nye batteri skal oplades helt.
2. Sikringen er muligvis sprunget. Kontrollér sikringen
(se side 69). Drej tændingslåsen til positionen ON,
når du har kontrolleret ovenstående. Hvis der
stadig ikke vises noget på displayet, når
tændingslåsen er drejet til positionen ON, skal
scooteren efterses og eventuelt repareres hos ETON-forhandleren.
9
 Kodelåsen kan ikke låses op
Hvis du har angivet en forkert adgangskode, skal du
prøve at angive den korrekte adgangskode igen.
Hvis du ikke trykker på nogen knapper i mere end et
minut, skifter displayet igen til adgangskodesiden.
Hvis du ikke kan låse kodelåsen op, fordi du har
glemt adgangskoden, skal scooteren efterses og
eventuelt repareres hos E-TON-forhandleren.
Overophedningsbeskyttelsen er aktiveret. Drej
tændingslåsen til positionen OFF, og vent, til
scooteren er kølet af, før du kører videre.
Hvis motoren stadig ikke fungerer, når du har
kontrolleret ovenstående, skal scooteren efterses og
eventuelt repareres hos E-TON-forhandleren.
75
 Batteriet kan ikke oplades (batteristanden øges
 Opladeren afgiver unormale lyde
ikke efter opladning)
Der er normalt, at blæseren i opladeren støjer lidt
under opladningen.
Gør følgende, hvis batteriet ikke kan oplades:
1. Kontrollér, at ladestikket og strømstikket er isat
korrekt.
2. Kontrollér, at dioden på opladeren lyser rødt under
opladningen (grønt efter endt opladning).
Når du har kontrolleret ovenstående, kan du læse
mere om opladning i afsnittet "Opladning" på side
42. Hvis batteriet stadig ikke kan oplades, kan
opladeren eller batteriet være defekt. Scooteren
skal efterses og eventuelt repareres hos E-TONforhandleren.
9
 Opladeren afgiver dårlig lugt eller røg
Tag omgående ladestikket og strømstikket ud for at
standse opladningen, og lad straks E-TONforhandleren udføre eftersyn og vedligeholdelse.
 Opladeren bliver meget varm
Det er normalt, at opladeren bliver varm under
opladning. (Temperaturen er normalt 0-50 °C). Hvis
den øvre temperaturgrænse overskrides, kan der
forekomme uregelmæssigheder under opladningen.
Tag omgående ladestikket og strømstikket ud for at
standse opladningen, og lad straks E-TONforhandleren udføre eftersyn og vedligeholdelse.
 Dioden på opladeren lyser skiftevis rødt og grønt
Hvis der er fejl i opladeren eller batteriet, kan
batteriet ikke oplades. Kontrollér, at opladningsstedet
er egnet. Se afsnittet "Opladningssted" på side 41.
Opladningen bør foregå mellem -10 og +40° C. Hvis
opladningsstedet er egnet, kan du prøve at tage
ladestikket og strømstikket ud for at afbryde
opladningen og genoptage den senere.
Hvis batteriet stadig ikke kan oplades, er opladeren
eller batteriet muligvis defekt. Stands opladningen,
og lad E-TON-forhandleren efterse og eventuelt
reparere opladeren og batteriet.
 Rækkevidden er betydeligt kortere efter opladning
Batteriet er nedslidt. Kontakt E-TON-forhandleren for
at få udskiftet batteriet. Udskiftningen af batteriet
sker på din regning.
76
FORBRUGEROPLYSNINGER
Specifikationer
 Scooter
Modelnavn
EV3
Motortype
48 V børsteløs
jævnstrømsmotor
Batteritype
Li-ion Mn-batteri
Handelsnavn
E-MO
Nominel effekt
0,75 kW ved 400 o/min
Længde
1.550 mm
Maks. effekt
1,2 kW ved 550 o/min
Batterikapacitet
48,0 V 10 Ah
Bredde
650 mm
Nominelt
moment
20 Nm
Sikring (hovedsikring)
30 A
Højde
1.000 mm
Maks. moment 80 Nm
Sikring (blinklys)
10 A
Akselafstand
1.050 mm
Brændstof
Frihøjde
115 mm
Antal sæder
1 person
Vægt (inkl. batteri)
50,0 kg
Mindste venderadius
*
Aktionsradius
pr. opladning
Strøm
Dækstørrelse
Dæktryk
1.600 mm
For
2.25-14 27B
Bag
2.25-14 27B
For
225 kPa (2,25 kgf/cm2)
Bag
225 kPa (2,25 kgf/cm2)
Forlygte
Baglygte/
Lygter bremselys
40 km
12 V 35/35 W
12 V 21/5 W
Blinklys
12 V 10 W x 4
Display
LED
Værdien for aktionsradius pr. opladning forudsætter en hastighed på 30 km/t under standardtestforhold. I praksis
afhænger rækkevidden af vægten på scooteren, vejret, vejforholdene samt scooterens stand og vedligeholdelse.
 Oplader
Indgang
Opladningstid
Sæt strømstikket i en stikkontakt (110/220 V).
(Se side 45 for at få mere at vide om en transformer til 115/230 V).
2 timer Õ 100 %
77
10
BEMÆRKNINGER
10
78
Registrering af stel- og serienummer
Bruges ved køb af reservedele samt ved service
efter købet. Find scooterens stelnummer og
motorserienummer som vist på tegningen til venstre,
og nedskriv numrene nedenfor, så E-TONforhandleren kan bruge dem ved bestilling af
reservedele, eller så du kan anmelde et eventuelt
tyveri af scooteren.
OPLYSNINGER OM SCOOTEREN
Scooterens stelnummer og motorserienummer skal
bruges ved indregistrering og forsikring. Du kan få
flere oplysninger hos forhandleren ved købet.
1. Stelnummer
2. Motorserienummer
Stelnummer
11
3. Adgangskode
Motorserienummer
79
E-TON POWER TECH CO., LTD.
BEGRÆNSET GARANTI PÅ KØRETØJER
11
E-TON POWER garanterer, at alle nye E-TON-scootere, der sælges af
autoriserede E-TON-forhandlere, er fri for materielle og konstruktionsmæssige fejl med følgende udelukkelser og begrænsninger. Nye
scootere, der sælges af en autoriseret forhandler direkte til detailkunder,
er omfattet af denne garanti i fireogtyve (24) måneder eller 12.000 km
fra leveringsdatoen. (Garantien dækker ikke almindelige sliddele, batteri,
oplader, kontrolenhed eller motor). Der er ingen begrænsning på
kilometerstand. Garantien udstedes til den oprindelige køber og kan ikke
overdrages.
Scootere, der bruges til udlejningsformål eller bestemte erhvervsformål,
er specifikt udelukket fra denne garanti.
(Spørg forhandleren, hvad garantien omfatter).
Følgende komponenter og situationer er specifikt udelukket fra dette
garantiprogram:
1. Skader, der opstår som følge af ulykker, forkert brug, forsømmelighed
eller forkert betjening af scooteren.
2. Modifikationer eller ændringer af standardspecifikationer eller -udstyr.
3. Reparationer udført af en ikke-autoriseret forhandler eller
servicevirksomhed.
4. Brug af ikke-originale reservedele til reparationer eller ændringer af
standardspecifikationerne.
5. Skader, der skyldes manglende udførelse af planlagt service eller
vedligeholdelse.
6. Skader, der skyldes forkert opbevaring.
Følgende almindelige sliddele er specifikt udelukket fra garantien:
6. Kabler
1. Gummikomponenter
7. Pærer
2. Dæk
8. Sikringer
3. Bremsebelægninger (efter
9. Fjedre
30 dage)
10.Sæde
4. Almindelig sliddel
5. Bremsekomponenter
80
Der gælder andre regler for garantien på de vigtige dele. Disse er
som følger:
1. Batteri: garantiperiode på 18 måneder eller 12.000 km.
2. Oplader: garantiperiode på 12 måneder.
3. Kontrolenhed: garantiperiode på 12 måneder eller 12.000 km.
Motor: garantiperiode på 12 måneder eller 12.000 km.
Ansvaret for den planlagte vedligeholdelse påhviler ejeren under og
efter garantiperioden. I tilfælde af defekter eller nødvendige
reparationer skal ejeren indlevere scooteren til reparation hos en
autoriseret forhandler uden ugrundet ophold og senest tredive (30)
dage efter, at problemet opstod. Alle berettigede reparationer under
garantien skal udføres hos en autoriseret forhandler. Eventuelle
transportomkostninger eller andre udgifter, der påløber i forbindelse
med indlevering til service under garantien, skal afholdes af ejeren.
Den servicerende forhandlers udgifter til berettigede reparationer
under denne garanti refunderes af E-TON POWER. Der foretages
ikke andre udbetalinger for berettigede reparationer under garantien.
Forhandleren og/eller E-TON POWER er ikke ansvarlige for
brugstab, andre skader eller gene i forbindelse med reparationer
under garantien. Det er kundens/køberens eget ansvar sammen med
forhandleren at gennemgå planen for service inden levering for at
sikre, at der er udført tilstrækkelig service på scooteren, inden
køberen accepterer overdragelse af scooteren. Det anbefales, at
køberen tager en prøvetur for at blive fortrolig med scooteren og sikre
sig, at den er i god stand. Forhandleren er ansvarlig for at kontrollere
og gennemgå samtlige punkter på tjeklisten for klargøring inden
levering, inden scooteren leveres til kunden.
Denne garanti er gyldig hos alle autoriserede E-TON-forhandlere.
Hvis du har problemer med at få hurtig service, kan du kontakte
kundeserviceafdelingen hos E-TON POWER for at få assistance.
Kontakt altid først den sælgende forhandler og/eller dennes
servicepersonale for at få assistance i forbindelse med
servicearbejde eller reparationer. Hvis du har problemer med at få
service, kan du sende dit navn, din adresse og scooterens
stelnummer til E-TON POWER for at få assistance.
Ovenstående garanti er den eneste garanti, der tilbydes og
håndhæves af E-TON POWER, og ingen andre organisationer
eller enkeltpersoner er autoriseret til at udarbejde eller tilbyde
andre ordninger. Visse lande forbyder bestemte begrænsninger
eller betingelser eller tillader ingen udelukkelser eller
begrænsninger. Der kan gælde andre regler for dig. Kontakt evt.
forhandleren eller en advokat. Forskellige lande giver forskellige
rettigheder, og du kan have andre rettigheder, der ikke fremgår af
denne garanti.
E-TON POWER garanterer, at alle nye scootere overholder de
relevante forordninger.
E-TON POWER TECH CO., LTD.
BEGRÆNSET GARANTI PÅ SCOOTER
ETON POWER TECH CO., LTD. yder garanti på alle nye
scootere med standardmonteret baglygte og stoplys. Køretøjet
er designet, konstrueret og udstyret, så det overholder
forordningerne på tidspunktet for det første køb.
Garantiperioden gælder fra den dato, hvor scooteren leveres til
den første detailsalgskunde, eller fra den dato, hvor scooteren
tages i brug som udstillingsmodel, udlejningsmodel,
leasingmodel eller firmamodel inden løssalg.
DÆKNING
Defekter under garantien udbedres inden for normal arbejdstid
på et værksted autoriseret af E-TON POWER TECH CO., LTD.
Alle komponenter, der afmonteres og udskiftes under garantien,
tilhører forhandleren af scootere fra E-TON POWER TECH
CO., LTD.
EJERENS ANSVAR
Ejeren skal opfylde følgende krav for at kunne gøre brug af
garantien fra E-TON POWER TECH CO., LTD.
1) Ejeren skal indlevere scooteren til en forhandler autoriseret
af E-TON POWER TECH CO., LTD. eller en tilsvarende,
kvalificeret servicevirksomhed til eftersyn, vedligeholdelse
og justeringer i henhold til skemaet over regelmæssig
vedligeholdelse, der forefindes i eller som supplement til
brugervejledningen. Ejeren kan som alternativ selv forestå
vedligeholdelsen, men kun hvis det ligger inden for ejerens
tekniske
og
praktiske
færdigheder,
idet
visse
vedligeholdelsesopgaver kan kræve specialværktøj eller
teknisk ekspertise, som den gennemsnitlige ejer ikke
81
11
besidder. Eftersyn, vedligeholdelse og justeringer skal under
alle omstændigheder udføres på ejerens regning.
2) Når der udføres reparationer af scooteren under garantien,
skal ejeren fremvise en kopi af den oprindelige, daterede
købskvittering, der blev udstedt på købstidspunktet, til en
forhandler autoriseret af E-TON POWER TECH CO., LTD. Du
kan også blive pålagt at dokumentere, at du har udført den
påkrævede vedligeholdelse vedrørende den påståede defekt.
Opbevar derfor alle kvitteringer, der viser, at den påkrævede
regelmæssige vedligeholdelse er udført i henhold til skemaet
over regelmæssig vedligeholdelse i brugervejledningen.
BEGRÆNSNINGER
11
Denne begrænsede garanti på scooteren dækker ikke følgende:
1) Reparationer eller udskiftninger, der er påkrævet som følge af
(i) ulykker, (ii) forkert brug eller forsømmelighed, (iii) manglende
rimelig og korrekt vedligeholdelse, (iv) forkert udførte reparationer
eller forkert monterede reservedele, (v) brug af reservedele eller
tilbehør, der ikke overholder E-TON POWER TECH CO., LTD.'s
specifikationer og forringer scooterens specifikationer og/eller
holdbarhed, (vi) ændringer eller modifikationer, der ikke er
anbefalet eller godkendt skriftligt af E-TON POWER TECH CO.,
LTD., og/eller (vii) anvendelse til racerløb eller lignende
arrangementer.
2) Udskiftning af dele, andre tjenesteydelser og justeringer, der er
påkrævet i forbindelse med rutinemæssig vedligeholdelse.
3) Køretøjer, hvor der er ændret i kilometerstanden, så den
faktiske kilometerstand ikke kan fastslås.
82
BEGRÆNSET ANSVAR
E-TON POWER TECH CO., LTD.'s ansvar under denne
begrænsede scootergaranti er udelukkende begrænset til
udbedring af materielle og konstruktionsmæssige fejl hos en
autoriseret E-TON POWER TECH CO., LTD.-forhandler på
dennes faciliteter i normal arbejdstid. Se E-TON POWER TECH
CO., LTD.'s websted: http:l/www.e-ton.com.tw/. Garantien
dækker ikke gene, tab af brug af scooteren eller transport af
scooteren fra den autoriserede E-TON POWER TECH CO.,
LTD.-forhandler. E-TON POWER TECH CO., LTD. er ikke
ansvarlig for andre udgifter, tab eller skader, det være sig
direkte eller hændelige skader, følgeskader eller pønalt
begrundede skader i forbindelse med salg af, brug af eller
manglende evne til at bruge E-TON POWER TECH CO., LTD.scooteren til et bestemt formål. Visse lande forbyder
udelukkelse eller begrænsning af hændelige skader eller
følgeskader, så ovenstående begrænsning eller udelukkelse
gælder muligvis ikke for dig.
 Skal udfyldes og stemples af forhandleren.
Garantibevis nr.
Forhandlerens navn:
Handelsnavn
Stelnummer
Adresse:
Motorserienummer
Batteriserienummer
Købsdato
Indregistreringsnummer
Tlf.:
Download PDF

advertising