DeWalt | DW079 | 555222 - 09 PL - Service

555222 - 09 PL - Service
555222 - 09 PL
Tłumaczenie oryginalnej instrukcji
DW079
Rysunek 1
d
c
a
t
o
b
n
p
q
s
m
r
e
j
k
l
u
f
h
g
i
c
Rysunek 2
v
w
z
y
w
v
2
x
a
Rysunek 3
ff
hh
ee
dd
hh
bb
ee
ii
cc
aa
gg
cc
gg
kk
bb
cc
Rysunek 5
Rysunek 4
kk
jj
3
Rysunek 6
A
B
Rysunek 7
Rysunek 8
Rysunek 9
pp
mm
nn
4
oo
ll
qq
Rysunek 10
A
B
L
Rysunek 11
AA
BB
L
Rysunek 12
5
ROTACYJNY NIWELATOR LASEROWY
DW079
Serdeczne gratulacje!
Dziękujemy za zakupienie urządzenia firmy
DEWALT . Wiele lat doświadczeń, niezwykle
staranne wykonanie i ciągłe innowacje sprawiły,
że firma DEWALT stała się prawdziwie
niezawodnym partnerem dla wszystkich
użytkowników profesjonalnych przyrządów.
Dane techniczne
Napięcie
V
Typ
Prędkość wirowania
obr/min
Klasa lasera
Klasa ochrony
Dokładność niwelacji
mm/m
o
Zakres samopoziomowania
o
Temperatura pracy
C
Otwór gwintowany
do mocowania na statywie
Masa (bez akumulatora)
kg
Akumulator
Rodzaj akumulatora
Napięcie
V
Masa
kg
Ładowarka
Napięcie sieciowe
VAC
Rodzaj akumulatora
Przybliżony czas ładowania
min
Masa
kg
Amperaż bezpiecznika
Przyrządy zasilane prądem o napięciu
230 V
DW079
9,6; 12; 14,4; 18
1
0 - 600
3R
IP 54
± 0,1
±5
od -5 do +50
5/8” - 11
2,0
DE9503
NiMH
18
1,1
DE9116
230
NiCd/NiMH
60 (akum. 2,0 Ah)
0,4
10 A
Definicje związane
z bezpieczeństwem pracy
Poniżej zdefiniowano ważność poszczególnych
ostrzeżeń. Prosimy o przeczytanie instrukcji
i zwracanie uwagi na te symbole.
NIEBEZPIECZEŃSTWO: Informuje
o bezpośrednim niebezpieczeństwie.
Nieprzestrzeganie tej wskazówki
6
grozi doznaniem śmiertelnych lub
ciężkich obrażeń ciała.
OSTRZEŻENIE: Informuje
o potencjalnie niebezpiecznej
sytuacji. Nieprzestrzeganie tej
wskazówki może doprowadzić
do śmiertelnych lub ciężkich
obrażeń ciała.
UWAGA: Informuje o potencjalnie
niebezpiecznej sytuacji.
Nieprzestrzeganie tej wskazówki
może doprowadzić do lekkich lub
średnich obrażeń ciała.
WSKAZÓWKA: Informuje o działaniu,
które wprawdzie nie grozi doznaniem
urazu, ale przy zignorowaniu może
skutkować szkodami rzeczowymi.
Informuje o niebezpieczeństwie
porażenia prądem elektrycznym.
Informuje o niebezpieczeństwie
pożaru.
Wskazówki bezpieczeństwa
pracy niwelatorów laserowych
OSTRZEŻENIE: Zapoznaj się ze
wszystkimi zamieszczonymi tutaj
wskazówkami. Nieprzestrzeganie
ich może doprowadzić do porażenia
prądem elektrycznym, pożaru,
a nawet ciężkiego urazu ciała.
PRZECHOWUJ NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ
• Nie używaj lasera w otoczeniu zagrożonym
wybuchem, w którym znajdują się palne
ciecze, gazy lub pyły. Elektronarzędzia
wytwarzają iskry, które mogą zapalić te
substancje.
• Używaj lasera wyłącznie z przeznaczonymi
dla niego akumulatorami. Stosowanie innych
akumulatorów grozi pożarem.
• Nieużywany laser przechowuj poza
zasięgiem dzieci i innych niewyszkolonych
w jego obsłudze osób. Lasery w rękach
niedoświadczonych użytkowników są
niebezpieczne.
• Używaj wyłącznie akcesoriów zalecanych
przez producenta do danego modelu
niwelatora laserowego. Używanie
akcesoriów od innych laserów grozi
doznaniem urazu.
• Naprawy MOGĄ BYĆ wykonywane
TYLKO przez wykwalifikowanych
specjalistów. Naprawy, prace serwisowe
lub konserwacyjne wykonywane przez
nieznające się na rzeczy osoby stwarzają
zagrożenie doznania urazu. Adresy
autoryzowanych warsztatów serwisowych
firmy DEWALT zamieszczono na tylnej
okładce tej instrukcji lub w Internecie pod
adresem www.2helpU.com.
• Nie patrz w promień laserowy przez
przyrządy optyczne, jak teleskopy lub
lunety. Grozi to poważnym uszkodzeniem
wzroku.
• Nie używaj lasera w takim miejscu,
w którym ktoś mógłby umyślnie lub
nieumyślnie spojrzeć w promień
laserowy. Grozi to poważnym uszkodzeniem
oczu.
• Nie stawiaj lasera w pobliżu odbijających
światło powierzchni, które mogłyby
skierować promień laserowy w oczy innej
osoby. Grozi to poważnym uszkodzeniem
oczu.
• Gdy laser nie jest używany, wyłącz go.
Pozostawiony załączony laser zwiększa
ryzyko, że ktoś spojrzy w jego promień.
• Nie używaj lasera w pobliżu dzieci i nie
pozwalaj im się nim bawić. Grozi to
poważnym uszkodzeniem oczu.
• Nie zdejmuj ani nie modyfikuj żadnych
tabliczek ostrzegawczych. Przy zdjętych
tabliczkach ostrzegawczych użytkownik lub
inne osoby mogą się przypadkowo wystawić
na działanie promieniowania laserowego.
• Ustaw laser na płaskiej powierzchni.
Upadek lasera grozi uszkodzeniem
przyrządu lub doznaniem poważnego urazu
ciała.
• Zakładaj odpowiednią odzież ochronną.
Nie noś luźnej odzieży ani biżuterii.
Zwiąż długie włosy. Włosy, odzież
i rękawice trzymaj z dala od ruchomych
elementów. Luźna odzież, biżuteria lub
długie włosy mogą zostać pochwycone
przez ruchome elementy urządzenia. Takie
ruchome elementy znajdują się zwykle pod
szczelinami wentylacyjnymi i dlatego także
od nich trzymaj się z daleka.
OSTRZEŻENIE: Wykonywanie
jakichkolwiek regulacji lub operacji
nieopisanych w tej instrukcji grozi
uwolnieniem promieniowania
laserowego, co może być
niebezpieczne dla znajdujących się
w pobliżu osób.
OSTRZEŻENIE: NIE DEMONTUJ
NIWELATORA LASEROWEGO.
W jego wnętrzu nie ma żadnych
elementów podlegających
konserwacji przez użytkownika.
Demontaż lasera powoduje
utratę wszelkich praw z tytułu
gwarancji. Nie dokonuj żadnych
przeróbek lasera. Wszelkie przeróbki
mogą doprowadzić do uwolnienia
promieniowania laserowego, co jest
niebezpieczne dla znajdujących się w
pobliżu osób.
Dodatkowe wskazówki
bezpieczeństwa pracy
rotacyjnych niwelatorów
laserowych
• Niwelator laserowy odpowiada klasie 3R
według normy DIN EN 60825-1:2007 (maks.
5 mW, 600-680 nm). Nie wymieniaj diody
laserowej na diodę innego rodzaju. Naprawę
uszkodzonego lasera zleć autoryzowanemu
warsztatowi serwisowemu.
• Niwelator laserowy może być instalowany,
regulowany i eksploatowany tylko przez
wykwalifikowane osoby. Obszary, w których
są używane lasery klasy 3R, muszą być
oznakowane odpowiednimi tabliczkami
ostrzegawczymi.
• Niwelatora laserowego używaj wyłącznie
do rzutowania linii laserowych.
• Przed pierwszym użyciem sprawdź, czy
wskazówki bezpieczeństwa na naklejce są
podane w języku ojczystym użytkownika.
Nie używaj niwelatora, gdy ostrzeżenia są
napisane w innym języku!
• Ponieważ promień lasera klasy 3R jest dobrze
widoczny nawet przy dużych odległościach,
niebezpieczeństwo dla oczu występuje w
całym zasięgu pracy.
• Nie stawiaj przyrządu w takim miejscu, w
którym promień laserowy jest emitowany
na wysokości oczu przechodzących osób.
Zachowaj szczególną ostrożność, gdy
w pobliżu znajdują się schody lub inne
refleksyjne powierzchnie.
7
Pozostałe zagrożenia
• Z niwelatorem tym są związane następujące
zagrożenia:
- uszkodzenie oczu na skutek spojrzenia w
promień laserowy.
Naklejki na niwelatorze
laserowym
Naklejki na niwelatorze zawierają następujące
piktogramy:
Przed użyciem dokładnie przeczytaj
instrukcję obsługi
Ostrzeżenie przed promieniowaniem
laserowym
Laser klasy 3R.
Klasa ochrony: IP54.
UMIEJSCOWIENIE KODU DATY
Kod daty, który zawiera również rok produkcji, jest
wydrukowany na spodzie lasera w pobliżu gwintu
do statywu:
Przykład:
2010 XX XX
Rok produkcji
Ważne wskazówki
bezpieczeństwa pracy
wszystkich ładowarek
ZACHOWAJ TE INSTRUKCJE:
Podręcznik ten zawiera ważne wskazówki
bezpieczeństwa pracy ładowarki
do akumulatorów.
• Przed użyciem ładowarki przeczytaj wszystkie
instrukcje i ostrzeżenia zamieszczone
na ładowarce, akumulatorze i zasilanym przez
niego przyrządzie.
8
NIEBEZPIECZEŃSTWO: Groźba
śmiertelnego porażenia prądem
elektrycznym. Ładowarki są zasilane
prądem o napięciu 230 V. Nie wkładaj
do obudowy żadnych elektrycznie
przewodzących przedmiotów. Może
to bowiem spowodować nawet
śmiertelne porażenie prądem
elektrycznym.
OSTRZEŻENIE: Niebezpieczeństwo
porażenia prądem elektrycznym.
Uważaj, by do ładowarki nie dostała
się jakaś ciecz, ponieważ grozi to
porażeniem prądem elektrycznym.
UWAGA: Niebezpieczeństwo
oparzenia. By zmniejszyć ryzyko
oparzenia, stosuj tylko akumulatory
firmy DEWALT. Inne akumulatory
mogą pęknąć, co grozi doznaniem
urazu i szkód rzeczowych.
UWAGA: Istnieje pewne
niebezpieczeństwo zwarcia kontaktów
przyłączonej do sieci ładowarki przez
obce, przewodzące materiały, jak
np. pył szlifierski, wióry metalowe,
wełna stalowa, folia aluminiowa
lub nagromadzone cząstki metalu.
Trzymaj je z dala od gniazda
ładowarki. Gdy nie ma w niej
akumulatora, zawsze wyjmuj wtyczkę
kabla z gniazda sieciowego. Tak
samo postępuj przed czyszczeniem
ładowarki.
• NIGDY nie ładuj akumulatora przy użyciu
ładowarki innej, niż określona w tym
podręczniku. Ładowarka i akumulator są
do siebie ściśle dostosowane.
• Ładowarki te są przeznaczone wyłącznie
do ładowania akumulatorów DEWALT. Inne
zastosowanie może doprowadzić do pożaru
bądź niebezpiecznego lub nawet śmiertelnego
urazu na skutek porażenia prądem
elektrycznym.
• Nigdy nie wystawiaj ładowarki na działanie
deszczu ani śniegu.
• By odłączyć ładowarkę od sieci, zawsze
ciągnij za wtyczkę, a nie za kabel. W ten
sposób zmniejsza się ryzyko uszkodzenia
wtyczki i kabla.
• Tak ułóż kabel sieciowy, by nikt nie mógł
na niego nadepnąć ani się o niego potknąć
i by nie był on narażony na inne szkodliwe
wpływy lub obciążenia.
• Używaj przedłużacza tylko wtedy, gdy
jest bezwzględnie konieczny. Niewłaściwy
przedłużacz może doprowadzić do pożaru
bądź niebezpiecznego lub nawet śmiertelnego
urazu na skutek porażenia prądem
elektrycznym.
• Nie stawiaj na ładowarce żadnych
przedmiotów ani nie kładź ładowarki
na miękkiej powierzchni. Może to
doprowadzić do zablokowania szczelin
wentylacyjnych i przegrzania urządzenia.
Umieszczaj ładowarkę z dala od źródeł ciepła.
Ładowarka na górze i dole obudowy zawiera
szczeliny wentylacyjne.
• Nie załączaj ładowarki z uszkodzonym
kablem sieciowym lub wtyczką. Wadliwe
elementy niezwłocznie wymień na sprawne.
• Nie używaj ładowarki, która została mocno
uderzona, spadła na podłogę lub uległa
innego rodzaju uszkodzeniu. Oddaj ją
do autoryzowanego warsztatu serwisowego w
celu naprawy.
• Nie rozbieraj ładowarki. W razie
konieczności konserwacji lub naprawy
oddaj ją do autoryzowanego warsztatu
serwisowego w celu naprawy. Nieprawidłowe
złożenie może stać się przyczyną pożaru bądź
niebezpiecznego lub nawet śmiertelnego urazu
na skutek porażenia prądem elektrycznym.
• Przed czyszczeniem ładowarki zawsze
odłączaj ją od sieci, by w ten sposób
wyeliminować niebezpieczeństwo
porażenia prądem elektrycznym. Ryzyka
tego nie zmniejsza samo wyjęcie akumulatora.
• NIGDY nie łącz ze sobą dwóch ładowarek.
• Ładowarka jest przystosowana do zasilania
prądem elektrycznym o napięciu 230 V.
Nie przyłączaj jej do źródła prądu o innym
napięciu, chyba że jest to ładowarka
samochodowa.
Procedura ładowania (rys. 2)
NIEBEZPIECZEŃSTWO: Groźba
śmiertelnego porażenia prądem
elektrycznym. Ładowarka jest
zasilana prądem o napięciu 230 V.
Nie wkładaj do obudowy żadnych
elektrycznie przewodzących
przedmiotów. Może to bowiem
spowodować nawet śmiertelne
porażenie prądem elektrycznym.
1. Przed włożeniem akumulatora przyłącz
ładowarkę (x) do odpowiedniego gniazda
sieciowego.
2. Włóż akumulator (v) do ładowarki. Zaczyna
migać czerwona lampka kontrolna,
informując, że rozpoczął się proces
ładowania.
3. Po zakończeniu ładowania czerwona lampka
kontrolna zaczyna się świecić na stałe.
Akumulator jest teraz całkowicie naładowany
i w każdej chwili można go wyjąć lub
pozostawić w ładowarce.
WSKAZÓWKA: Akumulatory niklowo-kadmowe,
niklowo-wodorkowe i litowo-jonowe osiągają
maksymalną sprawność i żywotność, gdy
przed pierwszym użyciem naładuje się je przez
przynajmniej 10 godzin.
Wskazania stanów
akumulatora
W poniższej tabeli przedstawiono wskazania
stanów akumulatora w trakcie ładowania.
Ładowarka
Stan akumulatora
Akumulator jest ładowany
Akumulator jest całkowicie naładowany
Przerwanie ładowania w celu ochłodzenia
lub ogrzania akumulatora
Wymień akumulator
Usterka
Ładowarka DE9116 służy do ładowania
akumulatorów niklowo-kadmowych i niklowowodorkowych o napięciu od 7,2 do 18 V.
Automatyczne ładowanie
wyrównawcze
Ładowarka DE9135 służy do ładowania
akumulatorów niklowo-kadmowych, niklowowodorkowych i litowo-jonowych o napięciu od 7,2
do 18 V.
Ładowarki te nie wymagają żadnych regulacji
i zostały tak skonstruowane, by ich obsługa była
możliwie jak najprostsza.
Ładowanie wyrównawcze wyrównuje ładunki
poszczególnych ogniw i przyczynia się
do długofalowego utrzymania maksymalnej
sprawności akumulatora. Zaleca się
przeprowadzać je raz na tydzień lub wcześniej
w razie stwierdzenia spadku wydajności
akumulatora.
ZACHOWAJ TE INSTRUKCJE
– – – –
–––––––––––
–– – –– –
•••••••••••
•• •• •• ••
9
By naładować wyrównawczo akumulator, włóż
go jak zwykle do ładowarki i pozostaw w niej
przynajmniej na 10 godzin.
Przerywanie ładowania w
celu ochłodzenia lub ogrzania
akumulatora
Gdy ładowarka wykryje, że akumulator jest
zbyt gorący lub zbyt zimny, automatycznie się
wyłącza, a następnie znów załącza, gdy osiągnie
on odpowiednią temperaturę. Funkcja ta ma
na celu zapewnienie maksymalnej trwałości
użytkowej akumulatora.
TYLKO AKUMULATORY LITOWO-JONOWE
Akumulatory litowo-jonowe zawierają
elektroniczne zabezpieczenie, które chroni
akumulator przed przeładowaniem, przegrzaniem
lub głębokim rozładowaniem.
W chwili zadziałania tego zabezpieczenia
przyrząd automatycznie się wyłącza. W takim
przypadku włóż akumulator do ładowarki aż
do pełnego naładowania.
Ważne wskazówki
bezpieczeństwa pracy
wszystkich akumulatorów
Przy zamawianiu akumulatorów zamiennych
podaj numer katalogowy i wartość napięcia.
Wyjęty z kartonu akumulator nie jest całkowicie
naładowany. Przed użyciem akumulatora
i ładowarki przeczytaj podane niżej wskazówki
bezpieczeństwa pracy. Postępuj zgodnie
z opisaną procedurą ładowania.
PRZECZYTAJ WSZYSTKIE INSTRUKCJE
• Nigdy nie ładuj ani nie używaj akumulatora
w otoczeniu zagrożonym wybuchem, w
którym znajdują się palne ciecze, gazy
lub pyły. Przy wkładaniu i wyjmowaniu
akumulatora z ładowarki takie substancje
mogą się zapalić.
• Akumulatory ładuj tylko w ładowarkach firmy
DEWALT.
• NIE pryskaj ładowarki wodą ani NIE zanurzaj
jej w wodzie lub innych cieczach.
• Ładowarki i akumulatora nigdy nie składuj
ani nie używaj w miejscach, w których
temperatura może przekroczyć 40 oC (np.
stodoły lub metalowe budynki w lecie).
10
NIEBEZPIECZEŃSTWO: Nigdy i pod
żadnym pozorem nie próbuj otwierać
akumulatora. Nie wkładaj akumulatora
z pękniętą lub uszkodzoną
obudową do ładowarki. Nie ściskaj
akumulatora, uważaj by nie spadł
na podłogę ani nie uległ uszkodzeniu.
Nigdy nie używaj akumulatora
ani ładowarki, które zostały silnie
uderzone, spadły na podłogę, zostały
przejechane lub uszkodzone w inny
sposób (np. przebite gwoździem,
uderzone młotkiem lub nadepnięte).
Grozi to bowiem nawet śmiertelnym
porażeniem prądem elektrycznym.
Uszkodzone akumulatory oddaj
do punktu serwisowego w celu
utylizacji.
UWAGA: Gdy przyrząd nie jest
używany, odłóż go na stabilnej
powierzchni, gdzie nie występuje
ryzyko potknięcia się ani zrzucenia
na podłogę. Niektóre przyrządy
z dużymi akumulatorami mogą
wprawdzie stać na akumulatorze, ale
łatwo je wtedy przewrócić.
SPECJALNE WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA PRACY
AKUMULATORÓW NIKLOWO-KADMOWYCH (NiCd) LUB
NIKLOWO-WODORKOWYCH (NiMH)
• Nie wrzucaj akumulatora do ognia,
nawet gdy jest poważnie uszkodzony lub
całkowicie zużyty. Akumulator może w ogniu
eksplodować.
• W ekstremalnych warunkach pracy lub
wysokiej temperaturze z akumulatora mogą
wyciekać niewielkie ilości elektrolitu, ale
nie świadczy to o usterce.
Jednak w razie uszkodzenia zewnętrznej
uszczelki
a. i kontaktu elektrolitu ze skórą,
natychmiast spłucz ją wodą z mydłem
przez kilka minut;
b. i pryśnięcia elektrolitu w oczy, przepłucz
je czystą wodą przez przynajmniej
10 minut i niezwłocznie zgłoś się
do lekarza. (Wskazówka dla lekarza:
elektrolit stanowi roztwór wodorotlenku
potasowego o stężeniu od 25 do 30 %).
SPECJALNE WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA PRACY
AKUMULATORÓW LITOWO-JONOWYCH
• Nie wrzucaj akumulatora do ognia,
nawet gdy jest poważnie uszkodzony lub
całkowicie zużyty. Akumulator może w ogniu
eksplodować. W trakcie spalania akumulatora
litowo-jonowego wydzielają się z niego
toksyczne pary i substancje.
• Gdyby elektrolit zanieczyścił skórę,
natychmiast zmyj ją wodą z łagodnym
mydłem. Gdyby elektrolit prysnął w oczy,
przepłucz je przy otwartych powiekach przez
15 minut lub tak długo, aż ustąpi podrażnienie.
W razie konieczności skorzystania z pomocy
medycznej poinformuj lekarza, że elektrolit
stanowi mieszaninę ciekłych węglanów
organicznych i soli litu.
• Pary wydzielające się z otwartego
ogniwa akumulatora mogą spowodować
zaburzenia oddychania. Poszkodowaną
osobę wyprowadź na świeże powietrze,
a gdyby objawy się utrzymywały, wezwij
lekarza.
i zabezpieczone przed bezpośrednim
promieniowaniem słonecznym, nadmierną
temperaturą lub mrozem.
WSKAZÓWKA: Gdy akumulatory litowojonowe mają być dłużej składowane, najpierw
całkowicie je naładuj.
2. Długotrwałe magazynowanie w żaden sposób
nie szkodzi akumulatorowi ani ładowarce. W
odpowiednich warunkach akumulatory mogą
być składowane 5 lat i dłużej.
Tabliczki na ładowarce
i akumulatorze
Dodatkowo do piktogramów użytych w tej
instrukcji obsługi na ładowarce i akumulatorze
zamieszczono następujące tabliczki:
OSTRZEŻENIE: Niebezpieczeństwo
pożaru. Elektrolit może się zapalić
od iskier lub płomieni.
Osłona biegunów akumulatora
(rys. 2)
Przed użyciem dokładnie przeczytaj
instrukcję obsługi.
Do zakresu dostawy należy osłona biegunów
akumulatora (r). Bez niej bieguny akumulatora
łatwo mogą zostać zwarte przez luźne metalowe
przedmioty, co grozi pożarem i zniszczeniem
akumulatora.
1. Przed włożeniem akumulatora do ładowarki
lub przyrządu zdejmij osłonę (r) z biegunów.
2. Bezpośrednio po wyjęciu akumulatora
z ładowarki lub przyrządu załóż osłonę
na bieguny.
Akumulator jest ładowany
OSTRZEŻENIE: Przed odłożeniem
lub transportem akumulatora
sprawdź, czy osłona jest prawidłowo
założona na bieguny.
Akumulator jest naładowany
Akumulator jest uszkodzony
Przerwanie ładowania w celu
ochłodzenia lub ogrzania akumulatora.
Nie wkładaj do obudowy żadnych
elektrycznie przewodzących
przedmiotów
Akumulator (rys. 2)
Nigdy nie ładuj uszkodzonych
akumulatorów
RODZAJ AKUMULATORA
Niwelator laserowy DW079 może być zasilany
z akumulatora niklowo-wodorkowego DEWALT
o napięciu 12 V, 14,4 V, 18 V bądź akumulatora
niklowo-kadmowego DEWALT o napięciu 9,6 V,
12 V, 14,4 V lub 18 V, a także z akumulatora litowojonowego DEWALT o napięciu 14,4 V lub 18 V.
Używaj tylko akumulatorów DEWALT
; inne akumulatory mogą pęknąć,
co niechybnie prowadzi do szkód
rzeczowych i osobowych.
Zalecenia dotyczące
składowania
Natychmiast wymieniaj uszkodzone
kable
1. Najlepiej, gdy miejsce składowania
akumulatorów jest chłodne, suche
Nie wystawiaj ładowarki na działanie
wilgoci
Akumulator ładuj tylko w temperaturze
otoczenia od +4 oC do +40 oC
11
Gdy akumulator się zużyje, zutylizuj go
zgodnie z obowiązującymi przepisami
o ochronie środowiska.
Akumulatorów niklowo-wodorkowych,
niklowo-kadmowych ani litowojonowych nie wrzucaj do ognia.
Ładuje akumulatory niklowowodorkowe i niklowo-kadmowe.
Ładuje tylko akumulatory litowojonowe.
Czas ładowania podano w danych
technicznych.
Zawartość opakowania
zarówno w zamkniętych pomieszczeniach, jak
i na wolnym powietrzu. Nadaje się on także
do ręcznego rzutowania stałej plamki świetlnej
w celu zaznaczania lub przenoszenia pozycji.
Przykładami zastosowań mogą być tutaj montaż
ścian oraz poziomowanie fundamentów i tarasów.
NIE UŻYWAJ lasera w wilgotnym otoczeniu ani w
pobliżu palnych cieczy lub gazów.
Laser ten służy do zastosowań profesjonalnych.
NIE POZWÓL, by bawiły się nim dzieci.
Niedoświadczone osoby mogą go używać tylko
pod nadzorem.
LASER (RYS. 1)
a. Pokrywa kieszeni akumulatora
b. Uchwyt do przenoszenia
Opakowanie zawiera następujące elementy:
c. Zatrzask
1 rotacyjny niwelator laserowy
d. Obrotowa głowica laserowa
1 pilot zdalnego sterowania
e. Wyłącznik
2 9-woltowe akumulatory
f. Regulator prędkości obrotowej
1 uchwyt ścienny
g. Przycisk trybu skanowania
1 płytka celownicza
h. Przycisk kierunkowy: do góry
1 okulary celownicze
i. Przycisk kierunkowy: do dołu
1 detektor
j. Wskaźnik elektroluminescencyjny zasilania
1 uchwyt zaciskowy do mocowania detektora
k. Wskaźnik elektroluminescencyjny osi X
1 kuferek transportowy
1 ładowarka (DW079KH)
1 akumulator (DW079KH)
l. Wskaźnik elektroluminescencyjny osi Y
m. Wskaźnik elektroluminescencyjny zdalnego
sterowania niwelatora indywidualnym pilotem
1 instrukcja obsługi
PILOT ZDALNEGO STEROWANIA (RYS. 1)
WSKAZÓWKA: W modelach serii N akumulatory
i ładowarki nie należą do zakresu dostawy.
• Sprawdź, czy przyrząd i jego akcesoria nie
uległy uszkodzeniu podczas transportu.
• Przed uruchomieniem przyrządu dokładnie
przeczytaj instrukcję obsługi.
n. Wyłącznik
o. Przycisk trybu pracy ręcznej
p. Przyciski kierunkowe: do góry/do dołu
q. Przyciski kierunkowe: w lewo/w prawo
r. Przycisk prędkości obrotowej
s. Przycisk trybu skanowania
Opis (rys. rys. 1-3)
OSTRZEŻENIE: Nigdy nie dokonuj
żadnych przeróbek w przyrządzie,
gdyż może to doprowadzić do szkód
rzeczowych i osobowych.
CEL ZASTOSOWANIA
Rotacyjny niwelator laserowy DW079 jest
przeznaczony do rzutowania linii laserowych jako
pomoc przy profesjonalnych pomiarach. Niwelator
ten można wykorzystywać do poziomowania
12
t. Wskaźnik elektroluminescencyjny zasilania
u. Wskaźnik elektroluminescencyjny trybu
pracy ręcznej
ŁADOWARKA (RYS. 2)
v. Akumulator
w. Guziki zwalniające
x. Ładowarka
y. Wskaźnik ładowania (czerwony)
z. Osłona biegunów akumulatora
UCHWYT ŚCIENNY (RYS. 3)
aa. Płyta ustawcza
bb. Otwór do mocowania
cc. Pokrętło mocujące
dd. Skala
ee. Pokrętło zaciskowe
ff. Otwory montażowe
gg. Pokrętło poziomujące płyty ustawczej
hh. Pokrętło ustalające
ii. Pokrętło nastawcze
Bezpieczeństwo elektryczne
Silnik elektryczny jest przystosowany do zasilania
prądem o tylko jednym napięciu. Dlatego zawsze
sprawdzaj, czy napięcie sieciowe odpowiada
wartości podanej na tabliczce znamionowej
elektronarzędzia. Upewnij się też, czy napięcie
zasilania ładowarki odpowiada lokalnemu
napięciu sieciowemu.
Ładowarka DEWALT jest zgodnie
z normą EN 60335 podwójnie
zaizolowana i dlatego żyła uziemiająca
nie jest potrzebna.
Uszkodzony kabel sieciowy musi być wymieniony
na specjalny kabel, który można nabyć w serwisie
firmy DEWALT .
Przedłużacz
Używaj przedłużacza tylko wtedy, gdy jest
niezbędnie konieczny. Musi on być dopuszczony
do eksploatacji i wytrzymywać pobór mocy przez
elektronarzędzie (patrz: Dane techniczne). Zaleca
się, by minimalny przekrój żył kabla wynosił 1
mm2, a jego długość nie przekraczała 30 m.
Gdy korzystasz z bębna, zawsze całkowicie
odwijaj z niego kabel.
Rozpakowanie
DOSTOSOWANIE NAKLEJKI OSTRZEGAWCZEJ
Ostrzeżenia na naklejce przyrządu muszą być
podane w języku ojczystym użytkownika.
Z tego powodu do zakresu dostawy lasera należy
arkusz z samoprzylepnymi naklejkami.
OSTRZEŻENIE: Sprawdź, czy
ostrzeżenia na tabliczce są napisane
w języku ojczystym użytkownika.
Ostrzeżenia te muszą zawierać następujące
informacje:
PROMIENIOWANIE LASEROWE!
NIE PATRZ W PROMIEŃ!
LASER KLASY 3R!
• Gdy ostrzeżenia są podane w obcym języku:
- Ściągnij odpowiednią naklejkę z arkusza.
- Ostrożnie przyłóż nową naklejkę
do dotychczasowej naklejki w obcym
języku.
- Dociśnij naklejkę na swoim miejscu.
MONTAŻ
OSTRZEŻENIE: Przed rozpoczęciem
montażu i regulacji zawsze wyjmuj
akumulator. Przed włożeniem lub
wyjęciem akumulatora zawsze
najpierw wyłączaj przyrząd.
OSTRZEŻENIE: Używaj tylko
akumulatorów i ładowarek firmy
DEWALT .
Wkładanie i wyjmowanie
akumulatora z niwelatora
laserowego (rys. 2)
BY WŁOŻYĆ AKUMULATOR
1. Zwolnij zatrzask (c), by otworzyć pokrywę (a).
Włóż akumulator (v).
UWAGA: Laser działa nawet przy
niecałkowicie zamkniętej pokrywie
kieszeni akumulatora. Ze względów
bezpieczeństwa pokrywa ta powinna
być zamknięta i zaryglowana.
2. Wsuń akumulator do oporu.
3. Zamknij pokrywę i zarygluj ją.
BY WYJĄĆ AKUMULATOR
1. Zwolnij zatrzask, by otworzyć pokrywę
kieszeni akumulatora.
2. Wyjmij akumulator.
3. Włóż akumulator do ładowarki (patrz
wskazówki dotyczące ładowania).
Instalacja lasera
Laser może pracować w różnych konfiguracjach
odpowiednio do planowanego zastosowania.
RĘCZNE OBRACANIE GŁOWICY LASEROWEJ
Niwelator laserowy jest wyposażony w wykonaną
ze stopu osłonę głowicy obrotowej, która chroni
ją przed przypadkowym uszkodzeniem podczas
pracy. Pomimo to użytkownik może ręcznie
obracać głowicę, nakierowując promień laserowy,
by ustalić lub przenieść pozycję.
13
ZASTOSOWANIE UCHWYTU ŚCIENNEGO (RYS. 3)
Uchwyt ścienny służy do mocowania lasera
na prowadnicy ściennej dla ułatwienia montażu
sufitów podwieszanych i innych prac związanych
z niwelacją.
UWAGA: Przed przytwierdzeniem
lasera do prowadnicy ściennej lub
kątownika stropowego sprawdź, czy
prowadnica lub kątownik są dobrze
zamocowane.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
14
Umieść laser na płycie ustawczej (aa) tak,
by otwór (kk) na spodzie lasera pokrył się
z otworem (bb) na płycie ustawczej. Dobrze
zamocuj laser przez obrócenie pokrętła
(cc).
Zwróć skalę pomiarową uchwytu ściennego
(dd) do siebie i poluzuj pokrętło zaciskowe
(ee) uchwytu, by otworzyć szczęki
zaciskowe.
Przyłóż szczęki zaciskowe do prowadnicy
ściennej lub kątownika stropowego i zaśnij
je na prowadnicy przez obrócenie pokrętła
(ee). Przed kontynuowaniem instalacji
upewnij się, czy pokrętło zaciskowe jest
dobrze dokręcone.
UWAGA: Zawsze dodatkowo
zabezpieczaj laser w czasie
montażu na ścianie (oprócz pokrętła
do zaciskania szczęk na prowadnicy
ściennej) za pomocą wieszaka
stropowego lub podobnego
elementu. Przeprowadź drut przez
uchwyt lasera, ale NIE przez
metalową osłonę. Jako dodatkowe
zabezpieczenie uchwyt ścienny
można też bezpośrednio przykręcić
śrubami do ściany. Otwory na śruby
(ff) znajdują się na górnym końcu
uchwytu ściennego.
Za pomocą pokrętła poziomującego (gg)
płyty ustawczej w przybliżeniu wypoziomuj
laser względem ściany.
Laser można przemieszczać do góry
i do dołu, by ustawić go dokładnie
na żądanej wysokości roboczej. W tym celu
poluzuj pokrętło ustalające (hh) z lewej
strony uchwytu ściennego.
By nastawić żądaną wysokość, obróć
pokrętło nastawcze (ii) z prawej strony
uchwytu ściennego i przemieść laser
do góry lub do dołu. Przy ustalaniu
dokładnej pozycji posłuż się skalą
pomiarową (dd) uchwytu ściennego.
7.
WSKAZÓWKA: Dla ułatwienia można
włączyć laser i tak obrócić głowicę, by
nakierować promień laserowy na jedną ze
skal płytki celowniczej. Płytka ta zawiera
znak w pozycji 38 mm (1-1/2”) i dlatego
najłatwiej jest ustawić laser 38 mm (1-1/2”)
poniżej prowadnicy.
Po ustawieniu lasera na żądanej wysokości
obróć pokrętło (hh), by ustalić tę pozycję.
ZASTOSOWANIE STATYWU (RYS. 4)
1.
Ustaw stabilnie statyw i rozsuń go
na żądaną wysokość.
2.
Zgrubnie wypoziomuj głowicę statywu.
Laser samopoziomuje się tylko wtedy, gdy
głowica statywu nie odbiega od poziomu
bardziej niż o ± 5o. Gdy laser znajduje się
poza tym zakresem, rozbrzmiewa sygnał
akustyczny. Laser nie ulega przy tym
uszkodzeniu, ale przestaje działać.
3.
Zamocuj laser na statywie przez wkręcenie
śruby (jj) statywu w otwór gwintowany (kk)
na spodzie przyrządu.
WSKAZÓWKA: Śruba statywu musi mieć
gwint 5/8”-11.
4.
Włącz laser, nastaw żądaną prędkość
obrotową i dokonaj pozostałych, właściwych
w danym przypadku ustawień.
USTAWIENIE LASERA NA PODŁODZE (RYS. RYS. 5, 6)
W celu poziomowania i pionowania, np. przy
wznoszeniu ścian, laser można ustawić także
bezpośrednio na podłodze.
1.
Umieść laser na względnie płaskiej
i poziomej powierzchni, gdzie nie będzie
stanowił przeszkody.
2.
Ustaw laser w pozycji do pionowania (rys.
6A) lub w pozycji do poziomowania (rys. 6B).
3.
Włącz laser, nastaw żądaną prędkość
obrotową i dokonaj pozostałych, właściwych
w danym przypadku ustawień
WSKAZÓWKA: Przy pionowaniu ścian łatwiej
jest zgrać laser z punktami kontrolnymi przy
użyciu pilota i przy zerowej prędkości obrotowej.
Dzięki pilotowi pracę tę może wykonać
pojedyncza osoba.
OBSŁUGA
OSTRZEŻENIE: Zawsze przestrzegaj
obowiązujących przepisów,
a zwłaszcza bezpieczeństwa.
• By wydłużyć czas pracy lasera z jednego
ładunku akumulatora, wyłączaj przyrząd, gdy
nie jest używany.
• By mieć pewność co do odpowiedniej
dokładności pomiarów, często sprawdzaj, czy
laser jest prawidłowo wykalibrowany. Patrz
podpunkt Kalibracja na miejscu w punkcie
Konserwacja.
• Przed użyciem lasera sprawdź, czy jest ustawiony
na względnie płaskiej, stabilnej powierzchni.
• Zawsze zaznaczaj oś linii laserowej lub
środek plamki świetlnej. Zaznaczanie różnych
części punktu padania promienia laserowego
zwiększa błąd pomiaru.
• By zwiększyć zasięg działania i dokładność
lasera, ustaw go w środku obszaru pracy.
• Prawidłowo zamontuj laser na statywie lub
ścianie.
• Przy pracy wewnątrz pomieszczeń głowica
obracająca się z mniejszą prędkością
wytwarza zdecydowanie jaśniejszą linię,
podczas gdy przy większej prędkości
obrotowej linia ta jest bardziej stabilna.
• Okulary celownicza polepszają widoczność
promienia laserowego, a płytka celownicza
ułatwia jego lokalizację.
• Przy ekstremalnych wahaniach temperatury
konstrukcja budynku, metalowe statywy
i inne wyposażenie zmieniają swoje wymiary,
co pogarsza dokładność pomiaru. Często
sprawdzaj dokładność lasera podczas pracy.
• Przy korzystaniu z cyfrowego detektora
laserowego DEWALT nastawiaj maksymalną
prędkość obrotową głowicy.
• W razie upadku lub twardego uderzenia lasera
oddaj go do specjalistycznego warsztatu, by
wykalibrować głowicę laserową.
Konsola operatorska
niwelatora laserowego (rys. 1)
Na konsoli operatorskiej niwelatora laserowego
znajduje się wyłącznik (e), przycisk prędkości
obrotowej głowicy (f), przycisk trybu skanowania
(g) i dwa przyciski kierunkowe (h, i). W trybie
pionowania przyciski kierunkowe przemieszczają
głowicę laserową w lewo/w prawo.
Na konsoli operatorskiej umieszczono też cztery
wskaźniki elektroluminescencyjne: wskaźnik
zasilania (j), wskaźnik poziomowania w osi X (k),
wskaźnik poziomowania w osi Y (l) i wskaźnik
zdalnego sterowania niwelatora indywidualnym
pilotem (m).
ZAŁĄCZANIE LASERA (RYS. 1)
1.
Włóż całkowicie naładowany akumulator
i dobrze zarygluj pokrywę kieszeni
akumulatora.
2.
Delikatnie naciśnij przycisk wyłącznika
(e), by załączyć laser. Zapala się
elektroluminescencyjny wskaźnik zasilania
(j). Gdy laser nie jest wypoziomowany,
migają wskaźniki poziomowania w osi X
(k) i/lub osi Y (l). Gdy laser znajdzie się
w poziomie, wskaźniki te gasną. Naciśnij
przycisk (f), by nastawić żądaną prędkość
obrotową.
WSKAZÓWKA: Głowica zaczyna się obracać
bądź kontynuuje obroty, gdy tylko laser znajdzie
się w poziomie.
WYŁĄCZANIE LASERA
Delikatnie naciśnij przycisk wyłącznika,
by wyłączyć laser. Gaśnie wskaźnik
elektroluminescencyjny zasilania.
Przyciski na konsoli
operatorskiej lasera (rys. 1)
WYŁĄCZNIK
By całkowicie wyłączyć niwelator laserowy,
naciśnij przycisk wyłącznika (e) na konsoli
operatorskiej. Niwelator wyłącza się
automatycznie także wtedy, gdy pozostawi się go
w stanie uśpienia na dłużej niż 8 godzin.
WSKAZÓWKA: By wprawić laser w stan
uśpienia, naciśnij przycisk wyłącznika w pilocie.
W trybie tym wyłączają się wszystkie funkcje
lasera z wyjątkiem okresowego migania lampki
kontrolnej zasilania na konsoli operatorskiej
niwelatora. By ponownie uaktywnić laser, jeszcze
raz naciśnij przycisk wyłącznika w pilocie.
PRZYCISKI KIERUNKOWE
Przyciski kierunkowe (h, i) spełniają różne funkcje
zależnie od trybu pracy niwelatora laserowego.
W trybie samopoziomowania w poziomie:
Przyciski kierunkowe zmieniają
kierunek promienia laserowego w trybie
skanowania lub punktowym (zerowa
prędkość obrotowa).
W trybie samopoziomowania w pionie:
Obydwa przyciski kierunkowe
przemieszczają głowicę laserową w
lewo/w prawo.
W trybie pracy ręcznej:
Przyciski kierunkowe służą
do przechylania głowicy laserowej.
WSKAZÓWKA: Dokładny opis trybu pracy
ręcznej zamieszczono w punkcie Zdalne
sterowanie.
15
PRZYCISK PRĘDKOŚCI OBROTOWEJ
Przycisk (f) służy do nastawiania prędkości
obrotowej promienia laserowego na jedną
z czterech ustalonych wartości.
Każde naciśnięcie przycisku powoduje zmianę
prędkości obrotowej na następną wartość,
a po czterech razach sekwencja ta powtarza się.
PAMIĘTAJ:
Mała prędkość obrotowa = jasny promień
Duża prędkość obrotowa = stabilny promień
WSKAZÓWKA: Przycisk prędkości obrotowej
spełnia taką samą funkcję jak podobny przycisk
w pilocie.
PRZYCISK TRYBU SKANOWANIA
Przycisk trybu skanowania (g) powoduje
odchylanie promienia laserowego od jednego
punktu do drugiego tam i z powrotem, dzięki
czemu linia laserowa jest krótsza i jaśniejsza.
Ta krótka linia jest o wiele jaśniejsza i lepiej
widoczna, nawet gdy głowica laserowa obraca się
z maksymalną prędkością.
Zastosowanie trybu skanowania
By wybrać tryb skanowania, naciśnij i zwolnij
przycisk (g). By opuścić tryb skanowania,
ponownie naciśnij i zwolnij ten przycisk.
Zakres i kierunek skanowania nastawia
się przyciskami kierunkowymi na konsoli
operatorskiej niwelatora laserowego
lub w pilocie. Więcej informacji na ten
temat zamieszczono w punkcie Zdalne
sterowanie.
Zakres i kierunek skanowania można
nastawiać także ręcznie w trybie
skanowania zdefiniowanego przez
użytkownika:
1.
Prędkość obrotową głowicy
laserowej nastaw na 0 (tryb
punktowy).
2.
Tak ręcznie obróć głowicę
laserową, by promień laserowy
znalazł się na skraju skanowanego
obszaru.
3.
Naciśnij i przytrzymaj przycisk
trybu skanowania na konsoli
operatorskiej niwelatora
laserowego. W tym czasie ręcznie
obróć głowicę laserową tak, by
promień laserowy znalazł się
na drugim skraju żądanego obszaru
skanowania.
4.
Zwolnij przycisk trybu skanowania.
5.
Promień laserowy przemieszcza
się między obydwoma wybranymi
punktami.
16
WSKAZÓWKA: Gdy przy naciśniętym
przycisku skanowania nie obróci się ręcznie
głowicy laserowej, to po upływie 4 sekund
niwelator laserowy powróci do trybu zdalnego
sterowania indywidualnym pilotem lub trybu
sterowania ręcznego zgodnie z opisem w
dalszej części instrukcji.
WAŻNA WSKAZÓWKA: W trybie
skanowania zdefiniowanego przez
użytkownika nie da się korzystać z pilota.
ZDALNE STEROWANIE NIWELATORA LASEROWEGO
DOWOLNYM LUB INDYWIDUALNYM PILOTEM
I STEROWANIE RĘCZNE
Zarówno rotacyjny niwelator laserowy DW079,
jak i pilot, mogą pracować w trybie zdalnego
sterowania dowolnego lub indywidualnego. By
laser mógł współdziałać z pilotem, obydwa te
urządzenia muszą się znajdować w tym samym
trybie. Niwelator laserowy można przełączyć
także do trybu sterowania ręcznego, w którym
ignoruje on wszystkie rozkazy z pilota.
Tryb zdalnego
sterowania niwelatora
laserowego dowolnym pilotem
Niwelator laserowy odbiera rozkazy
z każdego pilota do zdalnego
sterowania laserów firmy DEWALT
, a nawet z podobnych pilotów kilku
innych producentów. Jest to normalny,
standardowy tryb pracy niwelatora
laserowego DW079.
By uaktywnić tryb zdalnego sterowania
niwelatora laserowego dowolnym
pilotem:
• Naciśnij i przytrzymaj przycisk
prędkości obrotowej (f) (obok symbolu
otwartej kłódki).
• Standardowo laser uruchamia się w
trybie zdalnego sterowania dowolnym
pilotem, jeżeli:
• uprzednio pracował w tym trybie
LUB
• pozostawał wyłączony przez 8 godzin
po pracy w trybie zdalnego sterowania
dowolnym pilotem
LUB
• został wyjęty i ponownie włożony
akumulator.
Tryb zdalnego sterowania niwelatora
laserowego indywidualnym pilotem
Niwelator laserowy akceptuje tylko rozkazy
pochodzące od pilota zdefiniowanego przez
użytkownika.
By uaktywnić tryb zdalnego sterowania
niwelatora laserowego indywidualnym
pilotem
• Naciśnij i przytrzymaj przycisk
trybu skanowania (g) na konsoli
operatorskiej niwelatora laserowego
(obok symbolu zamkniętej kłódki).
W tym samym czasie naciśnij
i przytrzymaj przycisk trybu
skanowania (s) w pilocie (obok
symbolu zamkniętej kłódki).
Po 4 sekundach zarówno niwelator
laserowy, jak i pilot, przechodzą
do trybu zdalnego sterowania
indywidualnego. Dla potwierdzenia
rozbrzmiewa sygnał akustyczny
z niwelatora laserowego i migają
wskaźnik elektroluminescencyjny
(m) na konsoli operatorskiej lasera
(obok symbolu zamkniętej kłódki)
i wskaźnik elektroluminescencyjny
(u) w pilocie (obok symbolu
zamkniętej kłódki).
Tryb sterowania ręcznego
W tym trybie pracy niwelator laserowy ignoruje
wszelkie rozkazy pochodzące z pilota.
By uaktywnić tryb sterowania ręcznego:
• Naciśnij i przytrzymaj przycisk
trybu skanowania (g) na konsoli
operatorskiej niwelatora laserowego
(obok symbolu zamkniętej kłódki), ale
w tym czasie nie naciskaj żadnego
przycisku w pilocie.
Po 4 sekundach niwelator laserowy
wytwarza sygnał akustyczny i miga
wskaźnik elektroluminescencyjny (m)
obok symbolu zamkniętej kłódki.
Pilot zdalnego sterowania (rys. 1)
Pilot umożliwia zdalne obsługiwanie i ustawianie
lasera przez jedną osobę. Do tego celu służy
wyłącznik (n), przycisk trybu pracy ręcznej (o),
cztery przyciski kierunkowe (p, q), przycisk
prędkości obrotowej (r) i przycisk trybu
skanowania (s). Na pilocie znajdują się też dwa
wskaźniki elektroluminescencyjne, a mianowicie
wskaźnik transmisji (t) i wskaźnik zdalnego
sterowania indywidualnego niwelatora (u).
WYŁĄCZNIK
By wprawić laser w stan uśpienia, naciśnij
przycisk wyłącznika (n) w pilocie. W stanie tym
wszystkie funkcje niwelatora laserowego są
wyłączone z wyjątkiem regularnego migania
lampki kontrolnej zasilania (j) na konsoli
operatorskiej niwelatora. By przywrócić laser
do stanu gotowości, ponownie naciśnij przycisk
wyłącznika w pilocie.
WSKAZÓWKA: By całkowicie wyłączyć
niwelator laserowy, naciśnij przycisk wyłącznika
na konsoli operatorskiej. Niwelator wyłącza się
automatycznie także wtedy, gdy pozostawi się go
w stanie uśpienia na dłużej niż 8 godzin.
PRZYCISK TRYBU PRACY RĘCZNEJ
By uaktywnić tryb pracy ręcznej, naciśnij
przycisk (o) w pilocie i przytrzymaj go przez 3
sekundy. By móc ręcznie przechylać głowicę
laserową, musi być włączony tryb pracy ręcznej.
(Dokładny opis tej funkcji zamieszczono
w punkcie Ręczne przechylanie głowicy
laserowej).
By przywrócić funkcję samopoziomowania w
poziomie i w pionie, naciśnij przycisk trybu pracy
ręcznej i przytrzymaj go przez 3 sekundy.
Ręczne przechylanie głowicy laserowej:
Funkcja ręcznego przechylania głowicy
laserowej w niwelatorze DW079 umożliwia
wyłączenie samopoziomowania w jednej
osi (w jednym kierunku) tak, by móc
przechylić laser w tym kierunku. Druga oś
nadal samopoziomuje się automatycznie,
dzięki czemu promień laserowy może
być odchylany tylko w jednym żądanym
kierunku.
Włączanie i wyłączanie trybu ręcznego
przechylania głowicy laserowej:
• By uaktywnić tryb ręcznego przechylania
głowicy laserowej, naciśnij przycisk (o) w
pilocie i przytrzymaj go przez 3 sekundy.
• By przywrócić funkcję samopoziomowania
w poziomie i w pionie, naciśnij przycisk
trybu pracy ręcznej i przytrzymaj go przez
3 sekundy.
Wybór kierunku przechylania głowicy
laserowej:
• Po włączeniu trybu ręcznego przechylania
głowicy laserowej, niwelator automatycznie
przechodzi do funkcji ręcznego przechylania w
osi Y. Użytkownik może wówczas przechylać
laser w osi Y, wyznaczonej przez tzw.
celowniki na osłonie głowicy.
Czasem zachodzi potrzeba przechylenia
lasera w osi X. Kierunek przechylania
w trybie pracy ręcznej zmienia się
następująco:
17
-
By uaktywnić funkcję ręcznego
przechylania głowicy laserowej
w osi X, niezwłocznie (w ciągu 5
sekund) po włączeniu trybu pracy
ręcznej naciśnij prawy przycisk
kierunkowy w pilocie.
Niwelator powraca do funkcji
ręcznego przechylania głowicy
laserowej w osi Y przez
bezpośrednie naciśnięcie
i przytrzymanie lewego przycisku
kierunkowego w pilocie.
By w jakimś późniejszym
czasie zmienić kierunek
ręcznego przechylania głowicy
laserowej, powróć do trybu
samopoziomowania, ponownie
włącz tryb ręcznego przechylania
głowicy laserowej i dokonaj
wyboru osi zgodnie z opisaną
wyżej procedurą.
Wybrany kierunek ręcznego
przechylania głowicy laserowej jest
wskazywany za pomocą lampek
kontrolnych (X i Y) na konsoli
operatorskiej niwelatora laserowego.
Kierunek ręcznego przechylania można
poznać po tym, że nie świeci się dany
wskaźnik elektroluminescencyjny.
O kierunku samopoziomowania
informuje świecący się wskaźnik DEL.
Nastawianie zakresu ręcznego
przechylania głowicy laserowej:
Po uaktywnieniu trybu ręcznego
przechylania głowicy laserowej zakres
tego przechylania można nastawić ręcznie
jednym z następujących sposobów:
• Za pomocą przycisków kierunkowych (h,
i) na konsoli operatorskiej lasera przechyl
głowicę do góry i do dołu.
LUB
• Przyciskami kierunkowymi (p) w pilocie
przechyl głowicę laserową do góry i do dołu.
LUB
• Można też przechylić cały laser do góry
i do dołu przez ustawienie go na pochyłej
powierzchni. Tak ustaw laser, by kierunek
ręcznego przechylania głowicy pokrył się
z kierunkiem nachylonej powierzchni.
PRZYCISKI KIERUNKOWE
Przyciski kierunkowe (p, q) spełniają różne
funkcje zależnie od trybu pracy niwelatora
laserowego.
18
W trybie samopoziomowania w poziomie:
Przyciskami kierunkowymi do góry i do dołu
(p) reguluje się długość linii laserowej w trybie
skanowania.
Przyciski kierunkowe w lewo i w prawo (q)
zmieniają kierunek promienia laserowego w
trybie skanowania lub punktowym (zerowa
prędkość obrotowa).
W trybie samopoziomowania w pionie:
Przyciski kierunkowe w górę w i dół (p)
regulują pozycję linii laserowej w trybie
skanowania.
Przyciski kierunkowe w lewo i w prawo (q)
przemieszczają promień laserowy w lewo lub
w prawo.
W trybie pracy ręcznej:
Przyciski kierunkowe (p) służą
do przechylania głowicy laserowej do góry
lub do dołu w kierunku X lub Y zaznaczonym
na osłonie niwelatora laserowego.
PRZYCISK PRĘDKOŚCI OBROTOWEJ
Przycisk (r) służy do nastawiania prędkości
obrotowej promienia laserowego na jedną
z czterech ustalonych wartości.
WSKAZÓWKA: Przycisk prędkości obrotowej
spełnia taką samą funkcję jak podobny przycisk w
niwelatorze laserowym.
PRZYCISK TRYBU SKANOWANIA
Przycisk trybu skanowania (s) powoduje
odchylanie promienia laserowego od jednego
punktu do drugiego tam i z powrotem, dzięki
czemu linia laserowa jest krótsza i jaśniejsza.
Ta krótka linia jest o wiele jaśniejsza i lepiej
widoczna, nawet gdy głowica laserowa obraca się
z maksymalną prędkością.
Zastosowanie trybu skanowania:
By wybrać tryb skanowania, naciśnij i zwolnij
przycisk (g). By opuścić tryb skanowania,
ponownie naciśnij i zwolnij ten sam przycisk.
Zakres i kierunek skanowania nastawia
się przyciskami kierunkowymi na konsoli
operatorskiej niwelatora laserowego lub w
pilocie.
Więcej szczegółów na ten temat
zamieszczono w podpunkcie Przyciski
kierunkowe w punkcie „Przyciski
na konsoli operatorskiej lasera”.
WAŻNA WSKAZÓWKA: W trybie
skanowania zdefiniowanego przez
użytkownika nie da się korzystać z pilota.
ZDALNE STEROWANIE NIWELATORA LASEROWEGO
DOWOLNYM LUB INDYWIDUALNYM PILOTEM
Zarówno rotacyjny niwelator laserowy DW079,
jak i pilot, mogą pracować w trybie zdalnego
sterowania dowolnego lub indywidualnego. By
laser mógł współdziałać z pilotem, obydwa te
urządzenia muszą się znajdować w tym samym
trybie.
Tryb zdalnego sterowania niwelatora
laserowego dowolnym pilotem
Pilot wysyła sygnały, które potencjalnie
mogą być odbierane przez wiele
niwelatorów laserowych tego samego lub
nawet innego rodzaju. Jest to normalny
standardowy tryb pracy pilota.
By uaktywnić tryb zdalnego sterowania
niwelatora laserowego dowolnym
pilotem:
•
Naciśnij przycisk prędkości obrotowej
(r) (obok symbolu otwartej kłódki)
i przytrzymaj go przez 4 sekundy.
•
Po 8 godzinach braku aktywności pilot
automatycznie przechodzi do trybu
zdalnego sterowania dowolnego
niwelatora laserowego.
•
Po wymianie akumulatora pilot
automatycznie przechodzi do trybu
zdalnego sterowania dowolnego
niwelatora laserowego.
Tryb zdalnego sterowania
niwelatora laserowego
indywidualnym pilotem
Pilot wysyła sygnały, które mogą być
odbierane tylko przez konkretny niwelator
laserowy.
By uaktywnić tryb zdalnego sterowania
niwelatora laserowego indywidualnym
pilotem:
•
Naciśnij przycisk trybu skanowania
(s) (obok symbolu zamkniętej kłódki)
i przytrzymaj go. W tym samym
czasie naciśnij i przytrzymaj przycisk
trybu skanowania (g) (obok symbolu
zamkniętej kłódki) na konsoli
operatorskiej niwelatora laserowego.
Po 4 sekundach zarówno niwelator
laserowy, jak i pilot, przechodzą
do trybu zdalnego sterowania
indywidualnego. Dla potwierdzenia
rozbrzmiewa sygnał akustyczny
z niwelatora laserowego i migają
wskaźnik elektroluminescencyjny (m)
na konsoli operatorskiej lasera (obok
symbolu zamkniętej kłódki) i wskaźnik
elektroluminescencyjny (u) w pilocie
(obok symbolu zamkniętej kłódki).
Sygnalizacja wychylenia
niwelatora laserowego poza
zakres samopoziomowania
Laser DW079 zawiera wbudowaną funkcję
alarmu, która ostrzega użytkownika, gdy
niwelator z jakiegoś powodu przekroczy
zakres samopoziomowania. Głowica laserowa
przestaje się obracać, migają wskaźniki
elektroluminescencyjne na konsoli operatorskiej
i rozbrzmiewa sygnał akustyczny.
BY WYZEROWAĆ LASER W CELU DALSZEGO
UŻYTKOWANIA:
• Za pomocą przycisku wyłącznika na konsoli
operatorskiej niwelatora laserowego wyłącz
i ponownie załącz laser.
LUB
• Za pomocą przycisku wyłącznika w pilocie
przejdź do stanu uśpienia i ponownie do stanu
gotowości.
WSKAZÓWKA: Po wyzwoleniu alarmu
wychylenia poza zakres samopoziomowania
zawsze sprawdzaj ustawienia lasera.
Akcesoria do lasera
OKULARY CELOWNICZE (RYS. 7)
Czerwone szkło okularów przy jasnym
oświetleniu zewnętrznym lub przy dużych
odległościach polepsza widoczność promienia
laserowego. Okulary te nie są konieczne do pracy
lasera.
NIEBEZPIECZEŃSTWO: By nie
narażać się na poważne urazy, nigdy
nie patrz bezpośrednio w promień
laserowy ani w okularach, ani bez
nich.
UWAGA: Okulary te nie są
dopuszczone pod względem
bezpieczeństwa i nie powinno się
ich używać przy obsłudze innych
narzędzi. Okulary te nie zapobiegają
trafieniu promienia laserowego w
oczy.
19
PŁYTKA CELOWNICZA (RYS. 8)
Płytka celownicza ułatwia pozycjonowanie
i zaznaczanie promienia laserowego, a także
poprawia widoczność padającego na nią
promienia. Płytkę tę wyposażono w dwie skale:
calową i metryczną. Światło przechodzi przez
czerwoną plastikową warstwę i jest odbijane
przez zwierciadlaną folię na spodzie płytki. U góry
znajduje się magnes, za pomocą którego płytkę
można przyczepić do szyny sufitowej lub jakiegoś
innego stalowego elementu w pozycji pionowania
lub poziomowania. Najlepiej gdy logo DEWALT
jest zwrócone w kierunku użytkownika.
CYFROWY DETEKTOR LASEROWY (RYS. 9)
Cyfrowy detektor laserowy ułatwia lokalizowanie
punktu padania promienia laserowego w jasnym
otoczeniu lub w dużej odległości. W czasie
gdy obracający się promień laserowy napotyka
na detektor, są wytwarzane sygnały optyczne
i akustyczne.
Detektor może być stosowany zarówno w
zamkniętych pomieszczeniach, jak i na wolnym
powietrzu, gdy trudno jest zlokalizować promień
laserowy.
Detektor nie nadaje się do pracy z laserami
nierotacyjnymi, ale jest kompatybilny
z większością znajdujących się na rynku
rotacyjnych laserów emitujących promienie
czerwone i podczerwone.
Cyfrowy detektor laserowy DEWALT może być
wykorzystywany z uchwytem zaciskowym lub
bez niego. Za pomocą tego uchwytu detektor
można przytwierdzić do łaty mierniczej, słupka
niwelacyjnego, słupa lub stojaka.
Dokładność niwelacji
Gdy niwelator laserowy jest wykorzystywany
z detektorem, dokładność całkowita równa się
sumie dokładności obu tych przyrządów.
• Stała dokładność (detektor w trybie dużej
czułości) +/- 1,0 mm/m
• Dokładność nominalna (detektor w trybie małej
czułości) +/- 3,0 mm/m
Najdokładniejsze wyniki uzyskuje się, najpierw
wykonując pomiar przy małej czułości,
a następnie powtarzając go przy dużej czułości.
Montaż detektora na łacie mierniczej (rys. 9)
1.
By dobrze przytwierdzić detektor do łaty
mierniczej, najpierw połącz go z uchwytem
zaciskowym. W tym celu dociśnij go
do elementu oporowego (ll), nasuń
20
2.
3.
4.
prowadnicę (mm) na szynę (nn) detektora,
aż zaczep (oo) wskoczy w otwór (pp) w
detektorze.
Otwórz szczęki zaciskowe przez obrócenie
pokrętła zaciskowego (qq) w lewo.
Umieść detektor na żądanej wysokości
i dokręć pokrętło zaciskowe w prawo, by
ustalić uchwyt na łacie.
By zmienić wysokość, nieco poluzuj
pokrętło zaciskowe, zmień pozycję
i ponownie mocno je dokręć.
Dostępne akcesoria
OSTRZEŻENIE: Ponieważ akcesoria
innych producentów nie zostały
przetestowane przez firmę DEWALT
pod względem przydatności do tego
produktu, ich użycie może być
niebezpieczne. By nie narażać się
na doznanie urazu ciała, stosuj
wyłącznie oryginalne wyposażenie
dodatkowe.
Do akcesoriów tych należą:
• Cyfrowy detektor laserowy DE0772 DEWALT
• Łata miernicza DE0734 DEWALT
• Statyw DE0735 DEWALT
• Statyw DE0736 DEWALT
• Łata miernicza DE0737 DEWALT
• Stolik uchylny DE0738 DEWALT
• Ładowarka DE9135 DEWALT
do akumulatorów litowo-jonowych
• Akumulatory DEWALT :
Napięcie
9,6
12
14,4
18
NiCd
NiMH
DE9061
DE9071/DE9075
DE9091/DE9092
DE9095/DE9096
DE9501
DE9502
DE9503
Litowojonowy
DE9140
DE9180
Więcej informacji na temat odpowiednich
akcesoriów można uzyskać od swojego dilera.
KONSERWACJA
Przyrządy firmy DEWALT odznaczają
się dużą trwałością użytkową i prawie nie
wymagają konserwacji. Jednak warunkiem
ciągłej, bezawaryjnej pracy jest ich regularne
czyszczenie.
• By mieć pewność co do dokładności
pomiarów, często kalibruj laser. Patrz punkt
Kalibracja na miejscu.
3.
4.
• Kalibrację i inne prace konserwacyjne można
zlecić punktom serwisowym firmy DEWALT .
5.
• Gdy laser nie jest używany, przechowuj go w
dostarczonym kuferku transportowym.
6.
• Nie wkładaj mokrego lasera do kuferka.
Wytrzyj zewnętrzne elementy miękką,
suchą szmatą i pozostaw laser na powietrzu
do wyschnięcia.
7.
• Nie składuj lasera w temperaturze poniżej
-18 °C lub powyżej 41 °C.
8.
• Ładowarka nie wymaga serwisu. Nie ma w
niej żadnych elementów, które powinny być
konserwowane przez użytkownika.
Kalibracja na miejscu
(rys. rys. 10 - 12)
OSTRZEŻENIE: Kalibrację
głowicy laserowej zlecaj tylko
specjalistycznemu warsztatowi.
Zaleca się często przeprowadzać kalibrację
na miejscu.
WSKAZÓWKA: W ramach
gwarancji właściciel lasera ma prawo
do BEZPŁATNEJ kalibracji w ciągu
pierwszego roku od daty zakupu.
Po prostu wypełnij dostarczony
kupon i wyślij go wraz z laserem
i dowodem zakupu do autoryzowanego
przedstawicielstwa DEWALT . Certyfikat
zostanie wystawiony bez dodatkowej
opłaty.
Kalibracja na miejscu nie jest równoznaczna
z kalibracją wykonywaną przez firmę. Informuje
ona tylko, czy laser wytwarza prawidłową linię
poziomą i pionową, czy nie. Użytkownik nie ma
możliwości skorygowania błędu pomiarowego
lasera.
Kalibracja na miejscu nie zastępuje profesjonalnej
kalibracji przeprowadzanej przez punkty
serwisowe DEWALT .
KONTROLA BŁĘDU POCHYLENIA W OSI X
1.
Ustaw statyw między dwiema ścianami
oddalonymi od siebie o przynajmniej 15 m.
Dokładne usytuowanie statywu nie jest
istotne.
2.
Zamocuj laser na statywie tak, by oś X
była skierowana bezpośrednio na jedną ze
ścian.
Załącz laser i odczekaj, aż się sam
wypoziomuje.
Zaznacz i zmierz punkty A i B na ścianach
tak, jak pokazano na rysunku 10.
Obróć cały laser o 180o, by skierować oś X
bezpośrednio na przeciwległą ścianę.
Odczekaj, aż laser sam się wypoziomuje,
a następnie zaznacz i zmierz punkty AA i BA
na ścianach, tak jak pokazano na rysunku 11.
Oblicz całkowity błąd według następującego
równania:
Całkowity błąd = (AA - A) - (BB - B)
Porównaj całkowity błąd z dopuszczalną
wartością podaną w tabeli.
Odległość między
ścianami
L = 15 m
L = 25 m
L = 50 m
Dopuszczalny błąd
3 mm
5 mm
10 mm
KONTROLA BŁĘDU POCHYLENIA W OSI Y
Powtórz opisaną wyżej procedurę, ale przy takim
ustawieniu lasera, by do ścian prostopadła była oś Y.
KONTROLA BŁĘDU PIONOWANIA (RYS. 12)
1.
Jako element odniesienia zastosuj normalny
pion, zaznaczając najwyższy i najniższy
punkt na ścianie (zaznacz te punkty
na ścianie, a nie na podłodze lub suficie).
2.
Umieć rotacyjny niwelator laserowy
na podłodze w odległości ok. 1 m od ściany.
3.
Załącz laser i skieruj promień laserowy
na punkt zaznaczony na dole ściany.
Następnie za pomocą przycisków
kierunkowych do góry/do dołu w pilocie
przemieść promień laserowy do góry.
Gdy środek plamki świetlnej pokryje
się z punktem zaznaczonym na górze
ściany, to znaczy że laser jest prawidłowo
wykalibrowany.
WSKAZÓWKA: Kontrolę tę należy
przeprowadzić na ścianie nie niższej niż
najwyższa ściana pionowana przez laser.
Czyszczenie
OSTRZEŻENIE:
•
Zanim rozpoczniesz czyszczenie,
odłącz ładowarkę od sieci. Brud
i tłuszcz na obudowie ładowarki zetrzyj
szmatą lub usuń miękką, niemetalową
21
szczoteczką. Nie używaj do tego
celu wody ani żadnych środków
czyszczących.
•
Zanim rozpoczniesz czyszczenie
lasera, wyjmij z niego akumulator.
•
Do czyszczenia niemetalowych
elementów lasera nigdy nie używaj
rozpuszczalników ani innych
agresywnych chemikaliów. Do tego
celu nadaje się tylko szmata zwilżona
wodą z łagodnym mydłem.
•
Uważaj, by do wnętrza lasera nie
dostała się jakaś ciecz. Nigdy nie
zanurzaj żadnych elementów niwelatora
w wodzie.
•
Do czyszczenia lasera nigdy nie
używaj sprężonego powietrza.
•
Dbaj o to, by szczeliny wentylacyjne
zawsze były odsłonięte i regularnie
przecieraj obudowę miękką szmatą.
•
Elastyczną gumową osłonę można
oczyścić niestrzępiącą się szmatą,
np. bawełnianą. Używaj wyłącznie
wody, a nigdy jakichkolwiek środków
czyszczących lub rozpuszczalników.
Przed odłożeniem lasera pozostaw go
na powietrzu dla wyschnięcia.
•
W pewnych warunkach na szklanych
soczewkach we wnętrzu obrotowej
głowicy laserowej może osadzać
się brud lub inne zanieczyszczenia.
Pogarszają one jakość i zasięg
promienia laserowego. Soczewki te
czyść wacikiem zwilżonym wodą.
Ochrona środowiska
Selektywna zbiórka odpadów.
Wyrobu tego nie wolno wyrzucać
do normalnych śmieci z gospodarstw
domowych.
Gdy pewnego dnia poczujesz się zmuszony
zastąpić wyrób DEWALT nowym sprzętem lub
nie będziesz go już potrzebować, nie wyrzucaj go
do śmieci z gospodarstw domowych, a jedynie
oddaj do specjalistycznego zakładu utylizacji
odpadów.
Dzięki selektywnej zbiórce zużytych
wyrobów i opakowań niektóre
materiały mogą być odzyskane
i ponownie wykorzystane. W ten
sposób chroni się środowisko
22
naturalne i zmniejsza popyt
na surowce.
Stosuj się do lokalnych przepisów, jeżeli
wymagają one oddawania zużytych elektrycznych
urządzeń powszechnego użytku do specjalnych
punktów zbiorczych lub zobowiązują
sprzedawców do przyjmowania ich przy zakupie
nowego wyrobu.
Firma DEWALT chętnie przyjmuje stare,
wyprodukowane przez siebie urządzenia
i utylizuje je zgodnie z obowiązującymi
przepisami. By skorzystać z tej usługi, oddaj
zużyty sprzęt do autoryzowanego warsztatu
naprawczego, który prowadzi zbiórkę w naszym
imieniu.
W instrukcji tej zamieszczono adresy
przedstawicielstw handlowych firmy DEWALT
, które udzielają informacji o autoryzowanych
warsztatach serwisowych. Ich listę i szczegółowe
informacje znajdziesz także w Internecie pod
adresem: www.2helpU.com.
Akumulator
Akumulator odznacza się dużą trwałością
użytkową, ale z czasem jego pojemność maleje
i wykonanie zaplanowanej pracy staje się
coraz trudniejsze. Zużyty akumulator zutylizuj
zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie
środowiska:
• Całkowicie rozładuj akumulator i wyjmij go
z urządzenia.
• Ogniwa litowo-jonowe, niklowo-wodorkowe
i niklowo-kadmowe nadają się do powtórnego
wykorzystania. Zużyte akumulatory oddaj
dilerowi lub do komunalnego zakładu utylizacji
odpadów, który zadba o ich fachowy recykling
bądź utylizację.
DEWALT
b)
termin usunięcia wady (punkt 6a) może być wydłużony o czas niezbędny do importu niezbędnych
części zamiennych.
7.
a)
Klient otrzyma nowy sprzęt, jeżeli:
Centralny Serwis Gwarancyjny stwierdzi na piśmie,
że usunięcie wady jest niemożliwe;
produkt nie podlega naprawie, tylko wymianie bez
dokonywania naprawy.
WARUNKI GWARANCJI:
Firma DEWALT jest pewna jakości swoich produktów
i oferuje dla nich doskonałą gwarancję. Niniejsze
warunki gwarancji nie pomniejszają praw klienta
wynikających z polskich regulacji ustawowych lecz są
ich uzupełnieniem. Gwarancja jest ważna na terenie
Rzeczpospolitej Polskiej.
D EWALT gwarantuje sprawne działanie produktu
w przypadku postępowania zgodnego z warunkami
techniczno-eksploatacyjnymi opisanymi w instrukcji
obsługi.
Niniejszą gwarancją nie jest objęte dodatkowe wyposażenie, jeżeli nie została do niego dołączona oddzielna
karta gwarancyjna oraz elementy wyrobu podlegające
naturalnemu zużyciu.
1.
Niniejszą gwarancją objęte są usterki produktu
spowodowane wadami produkcyjnymi i wadami
materiałowymi.
2.
Niniejsza gwarancja jest ważna po przedstawieniu
przez Klienta w Centralnym Serwisie Gwarancyjnym reklamowanego produktu oraz łącznie:
a) poprawnie wypełnionej karty gwarancyjnej;
b) ważnego paragonu zakupu z datą sprzedaży taką,
jak w karcie gwarancyjnej lub kopii faktury.
3.
Gwarancja obejmuje bezpłatną naprawę urządzenia (wraz z bezpłatną wymianą uszkodzonych
części) w okresie 12 miesięcy od daty zakupu.
4.
a)
Produkt reklamowany musi być:
dostarczony bezpośrednio do Centralnego Serwisu
Gwarancyjnego wraz z poprawnie wypełnioną
Kartą Gwarancyjną i ważnym paragonem zakupu
(lub kopią faktury) oraz szczegółowym opisem
uszkodzenia, lub
przesłany do Centralnego Serwisu Gwarancyjnego
za pośrednictwem punktu sprzedaży wraz z dokumentami wymienionymi powyżej.
b)
5.
Koszty wysyłki do Centralnego Serwisu Gwarancyjnego ponosi Serwis. Wszelkie koszty związane
z zapewnieniem bezpiecznego opakowania,
ubezpieczeniem i innym ryzykiem ponosi Klient. W
przypadku odrzucenia roszczenia gwarancyjnego,
produkt jest odsyłany do miejsca nadania na koszt
adresata.
6.
Usterki ujawnione w okresie gwarancji będą
usunięte przez Centralny Serwis Gwarancyjny
w terminie:
a) 14 dni roboczych od daty przyjęcia produktu przez
Centralny Serwis Gwarancyjny;
b)
8.
O ile taki sam produkt jest nieosiągalny, może być
wydany nowy produkt o nie gorszych parametrach.
9.
Decyzja Centralnego Serwisu Gwarancyjnego
odnośnie zasadności zgłaszanych usterek jest
decyzją ostateczną.
10. Gwarancją nie są objęte:
a) wadliwe działanie lub uszkodzenia spowodowane
niewłaściwym użytkowaniem lub używaniem produktu niezgodnie z przeznaczeniem, instrukcją
obsługi lub przepisami bezpieczeństwa;
b) wadliwe działanie lub uszkodzenia spowodowane przeciążaniem narzędzia, które prowadzi do
uszkodzeń silnika, przekładni lub innych elementów a także stosowaniem osprzętu innego niż
zalecany przez DEWALT;
c) mechaniczne uszkodzenia produktu i wywołane
nimi wady;
d) wadliwe działanie lub uszkodzenia na skutek
działania pożaru, powodzi, czy też innych klęsk
żywiołowych, nieprzewidzianych wypadków, korozji, normalnego zużycia w eksploatacji czy też
innych czynników zewnętrznych;
e) produkty, w których naruszone zostały plomby
gwarancyjne lub, które były naprawiane poza
Centralnym Serwisem Gwarancyjnym lub były
przerabiane w jakikolwiek sposób;
f) osprzęt eksploatacyjny dołączony do urządzenia
oraz elementy ulegające naturalnemu zużyciu.
11. Centralny Serwis Gwarancyjny, firmy handlowe,
które sprzedały produkt, nie udzielają upoważnień ani gwarancji innych niż określone w karcie
gwarancyjnej. W szczególności nie obejmują
prawa klienta do domagania się zwrotu utraconych
zysków w związku z uszkodzeniem produktu.
12. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie
zawiesza uprawnień kupującego wynikających
z niezgodności towaru z umową.
Centralny Serwis Gwarancyjny ERPATECH
ul. Bakaliowa 26, 05-080 Mościska
tel.: (22) 862-08-08, (22) 431-05-05
faks: (22) 862-08-09
zst00149313 - 23-03-2011
23
24
25
26
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUČNÝ LIST
CZ
H
měsíců
hónap
12
PL
SK
miesięcy
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaży
Stempel
Podpis
SK
Číslo série
Dátum predaja
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 00420 2 444 03 247
Fax: 00420 2 417 70 204
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 Mościska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 33 551 10 63
Fax: 00421 33 551 26 24
Dokumentace záruční opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés időpontja
Javítási időpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
munkalapszám
Jótállás új határideje
Aláírás
PL
Nr.
Data zgłoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
Číslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
Číslo
objednávky
Popis
poruchy
Pečiatka
Podpis
02/11
Podpis
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising