Velleman | K8040 | High-Endowy wzmacniacz mocy MOSFET mono High

High-Endowy wzmacniacz mocy MOSFET mono High
K8040
High-Endowy wzmacniacz mocy
MOSFET mono
Futurystyczny wzmacniacz monofoniczny,
idealny do umieszczenia obok g³oœnika
(krótkie przewody g³oœnikowe).
Wyposa¿ony jest w uk³ady automatycznego
w³¹czania po podaniu sygna³u audio. Jest
funkcjonalny i estetyczny - obudowê
zaprojektowano i wykonano z aluminium.
W³aœciwoœci
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
high-end design
sugerowane miejsce lokalizacji - obok kolumny co pozwala maksymalnie skróciæ przewody po³¹czeniowe
w³¹czanie sygna³em audio (>5mVrms)
funkcja standby
stopieñ wyjœciowy na elementach D-MOS
filtracja zasilania kondensatorami o pojemnoœci 40.000µF
uk³ady zabezpieczenia wyjœcia
wbudowany, podœwietlony wskaŸnik wysterowania
uk³ady zabezpieczenia przed przegrzaniem z sygnalizacj¹ diodami LED
czu³oœæ wejœciowa: 0dBm (= 0.775Vrms)
impedancja wejœciowa: 15kW
moc wyjœciowa: 90W dla 4W, 70W dla 8W
stosunek sygna³/szum (dla mocy maksymalnej): >105dB
harmoniczne: 0,003% (1kHz, 1W )
pasmo: 9Hz - 120kHz (-3dB) dla 50W
zasilanie: 230VAC (220V - 240V)
pobór mocy: 100W max
wymiary: 290 x 165 x 68 mm
waga: 3.4kg
¿ j
ni e a ne
w
r ó ow
n y o nt
p
stê i zm
D o er sj
w
w
PRODUCENT: Velleman NV, Dystrybutor: AVT Korporacja Sp. z o.o. 01-939 Warszawa ul. Burleska 9
Dzia³ Handlowy: tel.: (22) 568-99-50; fax: (22) 568-99-55; e-mail: handlowy@avt.pl
www.sklep.avt.pl
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising