Kezelői kézikönyv
Tömörtögép
VP 2050
VP 2050W
0400324hu
0
4
0
0
005
3
2
0110
4
H
U
Copyright
üzenet
© Copyright 2010.; tulajdonosa a Wacker Neuson Corporation.
Minden jog fenntartva, ideértve a másolási és forgalmazási jogokat is.
Ezt a kiadványt a gép eredeti vásárlója fénymásolhatja. A Wacker Neuson Corporation
elõzetes írásbeli engedélye nélkül a reprodukálás minden más fajtája tilos.
A kiadványnak a Wacker Neuson Corporation által nem engedélyezett bármifajta
reprodukciója vagy forgalomba hozatala kimeríti az érvényes szerzõi jogok
megsértésének fogalmát. Ennek elkövetése jogi következményeket von maga után.
Védjegyek
Az ebben a kézikönyvben hivatkozott valamennyi védjegy a felsorolt cégek tulajdona.
Gyártó
Wacker Neuson Manila Incorporated
Lot 2,Blk 1 Phase , PEZA Drive, First Cavite Industrial Estate, Brgy. Langkaan
Dasmariñas, Cavite, Philippines
Tel: +63-(0)2-580-7136 Fax: +63-(0)2-580-7122
www.wackerneuson.com
Az utasítások
fordított
változata
A jelen Kezelõi kézikönyv az eredeti utasítások fordítását tartalmazza. A jelen Kezelõi
kézikönyv eredeti nyelve az amerikai angol.
VP 2050/W
Tartalomjegyzék
Elszó
3
1. Biztonsági elrások
4
1.1
Szikrafogókra vonatkozó törvények ............................................... 4
1.2
Biztonságos üzemeltetés ............................................................. 5
1.3
A bels égésű motorok biztonságtechnikája .................................. 6
1.4
Biztonságos szervizelés ............................................................... 7
1.5
A cmkék helye ............................................................................ 8
1.6
Figyelmeztet és tájékoztató piktogramok ..................................... 9
2. Műszaki adatok
12
2.1
Motor ....................................................................................... 12
2.2
Tömörtgép ............................................................................. 13
2.3
Zaj és vibráció adatok ............................................................... 13
2.4
Méretek .................................................................................... 14
3. Üzemeltetés
15
3.1
Ajánlott üzemanyag ................................................................... 15
3.2
Alkalmazás ................................................................................ 15
3.3
A beindtás eltt ......................................................................... 15
3.4
Beindtás .................................................................................. 16
3.5
Leálltás .................................................................................... 16
3.6
Üzemeltetés .............................................................................. 17
wpm_bo0400324005huTOC.fm
1
Tartalomjegyzék
VP 2050/W
4. Karbantartás
18
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
4.10
4.11
4.12
4.13
4.14
Tervszerű karbantartási program ................................................ 18
Gyújtógyertya ........................................................................... 19
Levegszűr ............................................................................. 20
Motorolaj .................................................................................. 21
A motor fordulatszámának beálltása ........................................... 21
A porlasztó beálltása ................................................................. 22
Az üledékgyűjt edény tiszttása ................................................. 22
Gépszj ..................................................................................... 23
A gerjeszt kenése .................................................................... 24
A tömörtgép tiszttása ............................................................. 24
A gép emelése .......................................................................... 25
A gép szálltása ......................................................................... 26
Tárolás ..................................................................................... 26
Hibaelhártás ............................................................................. 27
wpm_bo0400324005huTOC.fm
2
Elszó
Elszó
Ez a kézikönyv ennek a Wacker Neuson modellnek a biztonságos
üzemeltetésével és karbantartásával kapcsolatos információkat
tartalmazza. Az Ön biztonsága és védelme érdekében, gondosan
olvassa el, jegyezze meg és tartsa be a kézikönyv biztonsági
intézkedéseit.
Ez a kézikönyv, vagy ennek a másolata, mindig a géppel legyen. Ha
ez a kézikönyv elveszne vagy, ha még egy példány másolat kell,
kérem forduljon a Wacker Neuson Corporationhoz. Ezt a gépet a
kezel biztonságának a figyelembevételével terveztük és gyártottuk;
mégis veszélyes lehet, ha helytelenül üzemeltetik vagy tartják
karban. Az üzemeltetési utastásokat pontosan tartsa be! Ha
bármilyen kérdése van ennek a gépnek az üzemeltetésével vagy
szervzelésével kapcsolatban, kérjük vegye fel a kapcsolatot a
Wacker Neuson Corporationnal.
Ezt a kézikönyvet a kiadása idején gyártásban lév gépek alapján
rtuk és a benne lév információ ezekre vonatkozik. A Wacker
Neuson Corporation fenntartja a jogát, hogy az információ bármely
részét, minden külön értestés nélkül, megváltoztassa.
Minden jog fenntartva, különösen a másolás és a forgalombahozatal
joga.
Copyright 2010 Wacker Neuson Corporation.
Ezt a kiadványt, vagy annak részeit, bármilyen módon másolni,
legyen az elektronikus vagy mechanikus másolás, beleértve a
fénymásolást, a Wacker Neuson Corporation kifejezett rásbeli
engedélye nélkül, tilos!
Bármilyen olyan másolás vagy forgalombahozatal, melyet a Wacker
Neuson Corporation nem engedélyezett, szerzi jogbitorlás és
elköveti ellen az eljárást megindtjuk. Kifejezetten fenntartjuk,
minden külön értestés nélkül is, a gépeink fejlesztésére és
biztonságuk fokozására irányuló műszaki módostások jogát.
wc_tx000001hu.fm
3
Biztonsági elrások
VP 2050/W
1. Biztonsági elrások
Ez az útmutató a VESZÉLY, FIGYELMEZTETÉS, VIGYÁZAT,
ÉRTESÍTÉS, és MEGJEGYZÉS felhvásokkal ellátott elrásokat
tartalmaz. Ezeket az elrásokat a személyi sérülések, a berendezés
károsodásának valamint helytelen működésének elkerülése
érdekében be kell tartani.
Ez a szimbólum a biztonsági elrások betartására figyelmeztet. A
lehetséges sérülésveszélyre utal. Az ezzel a szimbólummal jelölt
összes biztonsági elrást be kell tartani a sérülés vagy halál
lehetségének elkerülése érdekében.
A VESZÉLY felirat veszélyes helyzetet jelent, amely az elrás be nem
tartása esetén halálhoz vagy súlyos sérüléshez vezet.
VESZÉLY
A VIGYÁZAT felirat veszélyes helyzetet jelent, amely az elrás be nem
tartása esetén halálhoz vagy súlyos sérüléshez vezethet.
VIGYÁZAT
A FIGYELEM felirat veszélyes helyzetet jelent, amely az elrás be
nem tartása esetén kisebb, vagy mérsékelt sérüléshez vezethet.
FIGYELEM
FIGYELMEZTETÉS: A biztonsági riasztási jel nélkül a
FIGYELMEZTETÉS felirat helyzetet jelent, amely, ha el nem kerülik,
anyagi kárt eredményezhet.
Megjegyzés: Kiegészt információkat tartalmaz a fontos
munkafolyamatokról
1.1
Szikrafogókra vonatkozó törvények
Megjegyzés: Az állami közegészségügyi és biztonsági törvények és
Az állami erforrásokról szóló törvény rendelkezései szerint
meghatározott munkavégzési területeken kötelez a szikrafogó
használata a szénhidrogén tüzelanyagú, bels égésű motorokon. A
szikrafogó rendeltetése a kipufogógázzal együtt keletkez szikrák és
lángok távozásának megakadályozása. Az ilyen célú szikrafogókat
az Egyesült Államok Erdészeti Figazgatósága minsti és értékeli
(United States Forest Service).
A szikrafogókra vonatkozó helyi szabályozások tekintetében
forduljon a motor forgalmazójához vagy helyi egészségügyi és
munkavédelmi eladóhoz.
wpm_si000312hu.fm
4
VP 2050/W
1.2
Biztonsági elrások
Biztonságos üzemeltetés
VIGYÁZAT
A készülék biztonságos üzemeltetéséhez a gép ismerete és
begyakorlott kezelése szükséges. A helytelenül vagy gyakorlatlan
személyzet által üzemeltetett gép veszélyforrássá válhat.
Figyelmesen olvassuk el a jelen kezelési útmutatóban és a motor
kezelési útmutatójában található kezelési utastásokat és
ismerkedjünk meg a kezelelemek elhelyezkedésével és megfelel
használatukkal. Csak vizsgázott gépkezel vezesse a gépet.
1.2.1
SOHA ne engedje, hogy bárki megfelel betantás nélkül
üzemeltesse ezt a berendezést. A berendezést üzemeltet
személyeknek ismerniük kell az azzal járó kockázatokat és
veszélyeket.
1.2.2
SOHA NE érintse meg a kipufogót, a motor hengerét vagy a
hűtbordákat, mert égési sérüléseket szenvedhet. Ezek a területek
forrók, és égéseket okozhatnak.
1.2.3
SOHA ne használjon olyan tartozékokat és szerelvényeket,
amelyeket nem a Wacker Neuson ajánlott. A berendezés
károsodása, vagy személyi sérülés következhet be.
1.2.4
SOHA ne üzemeltesse a gépet ékszjvéd burkolat nélkül. A
szabadon futó ékszj és a tárcsák veszélyt jelentenek, amelyek
súlyos sérüléseket okozhatnak.
1.2.5
SOHA ne járassa a gépet felügyelet nélkül.
1.2.6
MINDIG biztostsa, hogy a kezel ismerje a megfelel
biztonságtechnikai óvintézkedéseket és üzemelési eljárásokat,
mieltt a gépet használná.
1.2.7
MINDIG viseljen védruházatot a berendezés üzemelésekor.
1.2.8
Pl. a védszemüvegek, vagy biztonsági szemüvegek védik a szemet
a szétrepül darabkák ellen.
1.2.9
MINDIG zárja el az üzemanyagszelepet az azzal ellátott motorokon,
ha a gépet nem használják.
1.2.10 MINDIG tárolja a berendezést megfelel módon, ha azt nem
használják. A berendezést tiszta, száraz helyen, gyermekek ell
elzárva kell tárolni.
1.2.11 A gépet MINDIG az összes biztonsági berendezéssel és elemmel
együtt használja. NE módostsa vagy hatástalantsa a biztonsági
eszközöket. NE használja a gépet, ha bármelyik biztonsági elem
hiányzik vagy működésképtelen.
1.2.12 Az üzemeltetés megkezdése eltt MINDIG olvassuk el, értsük meg
és kövessük a kezelési útmutatóban foglaltakat.
wpm_si000312hu.fm
5
Biztonsági elrások
1.3
VP 2050/W
A bels égésű motorok biztonságtechnikája
VESZÉLY
A bels égésű motorok külön veszélyt jelentenek üzemeltetésük és
üzemanyaggal való feltöltésük közben. Olvassa el és tartsa be a
motor gépkönyvében lev figyelmeztet utastásokat és a következ
biztonságtechnikai útmutatásokat. A figyelmeztetések és
biztonságtechnikai útmutatások be nem tartása súlyos sérülést vagy
halált eredményezhet.
1.3.1
NE üzemeltesse a gépet bels térben vagy zárt helyeken, mint pl.
mély gödörben, hacsak nem áll rendelkezésre kielégt, elszvó
ventillátorokkal vagy tömlkkel biztostott szellzés. A motorból
származó kipufogógázok mérgez szénmonoxid gázt tartalmaznak;
a szénmonoxid belélegzése öntudatvesztést okozhat, és halálhoz
vezethet.
1.3.2
Ne dohányozzon a gép üzemeltetése közben
1.3.3
A motor üzemanyaggal való feltöltésekor dohányozni TILOS.
1.3.4
Meleg vagy működ motort üzemanyaggal feltölteni TILOS.
1.3.5
A motort nylt láng mellett TILOS üzemanyaggal feltölteni.
1.3.6
A motor feltöltésekor az üzemanyagot TILOS kilöttyinteni.
1.3.7
NE üzemeltesse a motort nylt láng közelében!
1.3.8
Az üzemanyag tartályt MINDIG jó szellzésű helyen töltsük fel.
1.3.9
A feltöltés után a tanksapkát MINDIG vissza kell helyezni.
1.3.10 MINDIG ellenrizze, az üzemanyagvezeték, a tanksapka és a tank
épségét. Ne működtesse a gépet, ha szivárgást észlel, vagy ha a
tanksapka vagy az üzemanyag vezetékek meglazultak.
wpm_si000312hu.fm
6
VP 2050/W
1.4
Biztonsági elrások
Biztonságos szervizelés
A rosszul karbantartott gép veszélyforrássá válhat! A gép hosszú
idejű biztonságos üzemének biztostása érdekében idszakos
karbantartások és esetenkénti javtások szükségesek.
VIGYÁZAT!
1.4.1
NE próbálja meg a gép üzemelés közbeni tiszttását vagy
karbantartását. A forgó alkatrészek súlyos sérülést okozhatnak.
1.4.2
NE forgasson be üzemanyaggal elárasztott benzinhajtású motort,
miközben a gyújtógyertya ki van csavarva. A hengerben összegyűlt
üzemanyag a gyertyanyláson át kifecskendezhet.
1.4.3
NE végezzen szikrapróbát benzinmotorokon, ha a motor
üzemanyaggal el van árasztva, vagy benzinszagot lehet érezni. A
szikra begyújthatja a gzöket.
1.4.4
NE használjon benzint, vagy hasonló tűzveszélyes oldószereket
alkatrészek tiszttására, különösen zárt helyeken. Az üzemanyag
vagy oldószerek gzei robbanáshoz vezethetnek.
1.4.5
A véletlen tűz elkerülése érdekében MINDIG tartsuk távol a
gyúlékony hulladékokat a kipufogó környékétl.
1.4.6
A kopott vagy tönkre ment alkatrészeket MINDIG cseréljük ki a
Wacker Neuson cég által tervezett és ajánlott ép alkatrészekre.
1.4.7
MINDIG húzza le a gyújtógyertya vezetékét benzinmotorral ellátott
gépek karbantartása eltt, azok véletlenszerű beindulásának
megakadályozásához.
1.4.8
MINDIG tartsa a gépet tisztán, a cmkéket pedig olvasható
állapotban. Pótolja a hiányzó, vagy nehezen olvasható cmkéket. A
cmkék fontos üzemeltetési információkat tartalmaznak, és
veszélyekre, valamint veszélyes helyzyetekre figyelmeztetnek.
wpm_si000312hu.fm
7
Biztonsági elrások
1.5
VP 2050/W
A cmkék helye
wpmgr005945
wpm_si000312hu.fm
8
VP 2050/W
1.6
Biztonsági elrások
Figyelmeztet és tájékoztató piktogramok
Ezen a Wacker Neuson gépen, ahol szükséges, nemzetközi
piktogramokat alkalmaztunk. Ezeket a piktogramokat az
alábbiakban ismertetjük:
Piktogram
Jelentése
VIGYÁZAT!
Forró felület!
A gép zajszintje: dB(A)ban.
VIGYÁZAT!
Kézsérülés, ha elkapja a mozgó gépszj. Min
dig tegye vissza a gépszjvédt.
FIGYELEM!
Olvassa el, és jól értse meg a mellékelt üzem
viteli kézikönyvet, mieltt ezt a gépet üzeel
teti. Ennek elmulasztása az Ön és a mások
megsebesüléséhez vezethet.
FIGYELEM!
Emelési pont.
wpm_si000312hu.fm
9
Biztonsági elrások
Piktogram
VP 2050/W
Jelentése
VIGYÁZAT!
A berendezés üzemeltetése közben mindig
viseljen szem és fülvédt.
Gázadagoló kar:
Nyúl = Teljes sebesség vagy Gyors
Teknsbéka = Üresjárat vagy Lassú
VESZÉLY!
A gépek szénmonoxidot bocsátanak ki.
A gép üzembe helyezése elött olvassa el a
kezelés utastást.
VESZÉLY!
Álltsa le a motort, mieltt tankol. Ne legyen
szikra, láng, és éghet tárgy a gép
közelében. Csak friss, tiszta üzemanyagot
használjon.
CmkeA gép tpusa.
A cmke a gép tpusát jelzi.
Company logo
Company label
wpm_si000312hu.fm
10
VP 2050/W
Piktogram
Biztonsági elrások
Jelentése
Egy azonostó lap tipussal, cikkszámmal,
verzió és gépszámmal minden gépen meg
található. Az adatokat kérjük jegyezze le a
lapról, amivel ezek a gép elvesztése ill. a lap
sérülése esetén is rendelkezésre állnak. A
tipus, a cikkszám, a verzió és gépszám az
alkatrészmegrendeléseknél, ill. a szervzin
formációknál állandóan szükségesek.
Erre a gépre az alábbi egy vagy több szabad
alom vonatkozik.
wpm_si000312hu.fm
11
Műszaki adatok
VP 2050/W
2. Műszaki adatok
2.1
Motor
A motor teljestményadatai
Nettó névleges teljestmény az SAE J1349. szabvány szerint. A
tényleges leadott teljestmény változhat a körülmények vagy az adott
felhasználás függvényében.
VP 2050
0009530
VP 2050W
0009537
Motor
Motor gyártmánya
Wacker
Motor modellje
WM170
4,2
@ 4000 rpm
Max. névleges teljest
mény a névleges
sebességen
kW
Üzemi sebesség
ford./perc
3600
Tengelykapcsoló
bekapcsolása
ford./perc
2100
Gyújtógyertya
tpus
NGK BR6HS
Champion RL86C
Elektródköz
mm
0,6-0,7
Levegszűr
tpus
Ketts betétes
Motor kenés
olajtpus
üzemi osz
tálybeso
rolás
Motor olajmennyiség
ml
Üzemanyag
tpus
Üzemanyagtartály
űrtartalma
l
Szelephézag (hidegen)
intake:
exhaust:
wpm_td000321hu.fm
SAE 10W30
SE vagy magasabb
600
Normál ólommentes benzin
3,6
0,07-0,13
0,17-0,23
mm
12
VP 2050/W
2.2
Műszaki adatok
Tömörtgép
VP 2050
0009530
VP 2050W
0009537
Tömörtgép
Üzemsúly
kg
103
Vztartály térfogata
liter
7,6
Gerjeszt fordu
latszáma
ford./ékszj
Gerjeszt kenése
ml
Méretek
mm
2.3
5800 ± 100
240
Automata sebességváltóolaj
Dexron III / Mercon, vagy azzal egyenértékû
588 x 500 x 919
Zaj és vibráció adatok
Az Európai Közösség 89/392 Gépelrásai, 1.7.4.f paragrafusa
szerint, az elrt zajadatok a következek:
•
a gép zajszintjeban (LWA) = 108 dB(A).
•
a zajnyomásszint a kezel helyén (LpA) :
VP 2050 = 91 dB(A).
Ezeket a zajértékeket a zajteljesítményszinthez (LWA) az ISO 3744
szerint, a kezelõ helyén fennálló zajnyomásszinthez (LpA) pedig az
ISO 6081 szerint határozták meg.
Az EN ISO 5349. része szerint meghatározott súlyozott tényleges
gyorsulási érték = 4,5 m/s2.
A zaj és vibrációs adatok megszerzésekor az egység zúzott kavicson
üzemelt, névleges motorsebességgel.
wpm_td000321hu.fm
13
Műszaki adatok
2.4
VP 2050/W
Méretek
mm (hüvelyk)
919 (36)
500 (20)
588 (23)
wpmgr005973
wpm_td000321hu.fm
14
VP 2050/W
Üzemeltetés
3. Üzemeltetés
3.1
Ajánlott üzemanyag
A motorhoz normál ólommentes benzint kell használni. Csak friss,
tiszta üzemanyagot használjon. A vizet vagy szennyezdést
tartalmazó üzemanyag az üzemanyagrendszer károsodását okozza.
A részletes üzemanyag elrásokhoz olvassa el a motor gépkönyvét.
3.2
Alkalmazás
Ezt a tömörtgépet laza, darabos talajok, kavics és burkolókövek
tömörtésére tervezték. Használható zárt helyeken, és közvetlenül
szerkezeti elemek, pl. falak, járdaszegély és alapok mellett.
Ezt a tömörtgépet nem javasoljuk magas agyagtartalmú tapadós
talajok tömörtésére.
3.3
A beindtás eltt
3.3.1
Olvassa el és ismerje meg az ennek a gépkönyvnek az elején lev
biztonságtechnikai és üzemelési útmutatásokat.
3.3.2
Ellenrizze a következket:
wpm_tx001101hu.fm
•
olajszint a motorban.
•
üzemanyagszint.
•
levegszűr állapota.
•
küls rögztelemek szorossága.
•
üzemanyagvezetékek állapota.
15
Üzemeltetés
3.4
VP 2050/W
Beindtás
Egyházmegye illusztrácio: wc_gr000655
3.4.1
A fogantyú (a1) lenyomásával nyissuk ki az üzemanyagszelepet.
Megjegyzés: Ha a motor hideg, álltsa a fojtószelep karját (d2) zárt
állásba. Ha a motor meleg, álltsa a fojtószelepet (d1) nyitott állásba.
3.4.2
Fordtsa a motorkapcsolót (b2) „ON” (BE) állásba.
3.4.3
Álltsa a gázszabályzó kart kissé balra (c2).
3.4.4
Húzza meg az (e) indtózsinórt.
Megjegyzés: Ha a motorolaj szintje alacsony, a motor nem fog
beindulni. Ha a motor nem indul be, ellenrizze az olajszintet, és
szükség szerint pótolja az olajat.
3.4.5
A motor felmelegedésével nyissa a fojtószelepet (d1).
3.4.6
Nyissa ki teljesen a gázszabályzót a gép üzemeltetéséhez (c1).
b2
a2
c3
c2
c1
b1
a1
d1
d2
e
wc_gr000655
3.5
Leálltás
Egyházmegye illusztrácio: wc_gr000655
3.5.1
Csökkentse le a motor fordulatszámát üresjáratra a gázszabályzó
teljesen jobbra álltásával (c3).
3.5.2
Fordtsa a motorkapcsolót (b1) „OFF” (KI) állásba.
3.5.3
Zárjuk el az üzemanyagszelepet (a2).
wpm_tx001101hu.fm
16
VP 2050/W
3.6
Üzemeltetés
Üzemeltetés
A motort teljes gázzal üzemeltessük és engedjük, hogy a vibrolap
saját normál sebességével haladjon elre. Amikor lejts területen
felfelé haladva dolgozunk, akkor a vibrolapot enyhe elretolással
segteni kell a mozgásban. Amikor lejtn lefelé dolgozunk és a gép
kezd felgyorsulni, akkor a vibrolapot kissé vissza kell tartani. A
tömörtend anyagtól függen a legjobb eredményt háromnégy
tömörtési menettel nyerhetjük.
Jóllehet a talajban szükség van némi nedvességre, a túl nedves talaj
szemcséi annyira összetapadhatnak, hogy az már akadályozza a
megfelel tömörtést. Ha a talaj nagyon nedves, akkor tömörtés
eltt hagyjunk idt, hogy kissé megszáradjon.
Ha a talaj annyira száraz, hogy porfelh keletkezik, a tömörtés
javtása érdekében a felületet enyhén meg kell nedvesteni. Ezzel a
légszűr terhelését is csökkentjük.
Aszfalt tömörtésekor használjuk a vztartályt az aszfalt és a vibrolap
alsó felületének megnedvestéséhez. Ezzel megakadályozzuk, hogy
az aszfalt megtapadjon. Megfelel tömörtéshez két munkamenet
elegend.
Amikor a vibrolapot járdakövek tömörtéséhez alkalmazzuk, a lemez
aljához csatlakoztassunk párnalemezt, hogy a kövek felülete ne
pattanjon le, ill. ne karcolódjon össze. Kiegészt tartozékként erre a
célra poliuretán párna szolgál.
ÉRTESÍTÉS: A vibrolapot NE ÜZEMELTESSÜK betonon vagy
nagyon kemény, száraz, tömörtett felületeken. A vibrolap vibráció
helyett inkább ugrándozni fog és mind a lemez, mind a motor
megsérülhet.
wpm_tx001101hu.fm
17
Karbantartás
VP 2050/W
4. Karbantartás
4.1
Tervszerű karbantartási program
Az alábbi táblázat tartalmazza az alapvet simtógép és
motorkarbantartás adatait. A motor karbantartásával kapcsolatos
további információk a motor gyártója által kiadott Üzemviteli
gépkönyvben találhatóak. Amikor a berendezését leszálltották, a
motor Üzemviteli gépkönyvébl kapott egy példányt.
Napont
a
indtás
eltt
Ellenrizze az üzemanyagszintet.
„
Ellenrizze a motorolajszintet.
„
Vizsgálja meg az
üzemanyagvezetékeket.
„
Vizsgálja meg a levegszűrt.
Szükség esetén cserélje le.
„
Ellenrizze a küls
acélszerelvényeket.
„
Ellenrizze és álltsa be az ékszjakat.
Az els
20 min
den
üzemór
a után
Kéthe
tente
vagy
minden
50
üzemór
a után
„
„
Tiszttsa meg a levegszűr betétjét.
„
Ellenrizzük a vibrációs
szerelvényeket sérülések
szempontjából.
„
Ellenrizzük a gerjeszt olajszintjét.
„
Cserélje le a motorolajat.
„
Havont
a vagy
minden
100
üzemór
a után
Évente
vagy
minden
300
üzemór
a után
„
Tiszttsa meg a hűtrendszert.
„
Ellenrizze és tiszttsa meg a
gyújtógyertyát.
„
Ellenrizze az üledékgyűjt edényt.
„
Ellenrizze és álltsa be a szelephézagot.
„
Cserélje le a gerjeszt kenolaját..
„
wpm_tx001102hu.fm
18
VP 2050/W
4.2
Karbantartás
Gyújtógyertya
Egyházmegye illusztrácio: wc_gr000028
Szükség szerint tiszttsa meg vagy cserélje le a gyújtógyertyát,
biztostva ezzel a helyes üzemelést. Lapozza fel a motor Üzemviteli
gépkönyvét.
A hangtomptó nagyon felforrósodik üzem közben, és a motor
leállása után még egy ideig forró is marad. Ne nyúljon a
hangtomptóhoz, amg forró.
VIGYÁZAT
Megjegyzés: Lásd Műszaki adatok Álltsa be a szikraközt, Javasolt
gyújtógyertya tpus
4.2.1
Szerelje ki a gyújtógyertyát, és vizsgálja meg.
4.2.2
Ha a szigetel burkolat repedezett vagy csorba, cserélje ki a
gyújtógyertyát. Tiszttsa meg a gyújtógyertya elektródáit egy
drótkefével.
4.2.3
Álltsa be a szikraközt (a).
4.2.4
Ersen csavarja be a gyújtógyertyát.
ÉRTESÍTÉS: A kilazult gyújtógyertya nagyon ersen felhevülhet, s ez
károsodást okozhat a motorban.
wpm_tx001102hu.fm
19
Karbantartás
4.3
VP 2050/W
Levegszűr
Egyházmegye illusztrácio: wc_gr000656
SOHA NE használjon benzint vagy más alacsony lobbanáspontú
oldószert a légszűr tiszttásához. Ezek az oldószerek tüzet, vagy
robbanást okozhatnak.
VIGYÁZAT!
ÉRTESÍTÉS: SOHA NE üzemeltesse a motort légszűr nélkül, mert
ez a motor súlyos károsodásához vezet.
A döngölgép kételemes levegtiszttóval van ellátva. Normális
működési környezetben feltételek mellett, ezekeket az elemeket
hetente egyszer kell tiszttani. Nehéz, száraz és poros környezetben
az elemeket naponta kell tiszttani. Ha valamelyik szűrelem annyira
teltdik, hogy azt már nem lehet takartani, cserélje ki.
4.3.1
Vegye le a légszűr fedelét (a). Egyenesen felfelé húzva távoltsa el
a szűr szerelvényt. Lyukak vagy szakadások szempontjából
ellenrizze mindkét betétet. Cserélje ki a sérült elemeket.
4.3.2
A habelemet (b) gyenge mosószerrel és melegvzzel mossuk át.
Alaposan öbltsük ki tiszta vzzel, majd hagyjuk megszáradni.
4.3.3
A paprelem (c) segtségével óvatosan itassuk fel a
szennyezdéseket és a sűrtett leveg által kinyomott anyagokat. Ha
a papr szennyezett, cseréljük ki.
a
b
c
wc_gr000656
wpm_tx001102hu.fm
20
VP 2050/W
4.4
Karbantartás
Motorolaj
Egyházmegye illusztrácio: wc_gr000087
4.4.1
Az olajat még a motor meleg állapotában eresszük le.
Megjegyzés: A környezet védelme érdekében a kifolyó folyadék
összegyűjtéséhez helyezzünk a berendezés alá egy műanyag lapot
és egy tartályt. Ezt a folyadékot a hatályos környezetvédelmi
elrások szerint kezeljük.
4.4.2
Távoltsuk el az olajleereszt dugaszt (a).
4.4.3
Hagyjuk kifolyni az olajat.
4.4.4
Helyezzük be a leereszt dugaszt.
4.4.5
Az olajtölt nylás (b) segtségével töltsük fel a motor forgóházát a
nvópálcán (c) látható jelölésig. Az olajszint ellenrzéséhez ne
csavarjuk be a nvópálcát. Az olaj mennyiségét és tpusát a Műszaki
Adatok tartalmazzák.
4.4.6
Ha a forgóház megtelt, helyezzük vissza a nvópálcát.
c
a
b
a
wc_gr000087
wpm_tx001102hu.fm
21
wc_gr000280
Karbantartás
4.5
VP 2050/W
A motor fordulatszámának beálltása
Egyházmegye illusztrácio: wc_gr000280
Álltsuk be a teljes fordulatot, 3.600 ± 100 ford / perc (rpm).
A motor fordulatának szabályozása:
4.5.1
Az elmozdulás elkerülése érdekében helyezze a gépet egy
gumipárnára.
4.5.2
Indtsa be a motort, és hagyja melegedni egy percig.
4.5.3
Csavarjuk az (a) gázadagoló ütközocsavart befelé a sebesség
csökkentéséhez, és kifelé annak növeléséhez. A fordulatszám
mérése elott ellenorizzük, hogy a gázadagoló érintse az
ütközocsavart.
ÉRTESÍTÉS: A vibrólapnak a Muszaki Adatokban feltüntetett
sebességnél nagyobb értékkel történo üzemeltetése esetén mind a
vibrólap mind pedig a motor károsodhat.
4.6
Tiszttó üzemanyag szuro
Egyházmegye illusztrácio: wc_gr001093
4.6.1
Ahhoz, hogy kivegye a vzet és a sarat, zárja le az üzemanyag csapot
és vegye ki az üzemanyag csészét.
4.6.2
Ellenorzze le ha az üzemanyag (a) csészében vane vz és sár.
4.6.3
Miután kivette a vzet és a sarat, mossa meg az üzemanyag csészét
petróleummal vagy benzinnel.
4.6.4
Figyelmesen szerelje vissza, hogy kerülje el az kiszivárgást.
wpm_tx001102hu.fm
22
VP 2050/W
4.7
Karbantartás
Gépszj
Egyházmegye illusztrácio: wpmgr005997
Új berendezés, illetve hajtószjcsere esetén 20 üzemóra után
ellenrizze a hajtószj feszességét. 50 üzemóra után minden esetben
ellenrizze a hajtószjat.
A hajtószj szabályozása:
4.7.1
Laztsa meg a szjvédpajzson található két csavart (a), majd
távoltsa el a pajzsot oly módon, hogy a csavarok maradjanak a
pajzsban.
4.7.2
Laztsa meg a motort a konzolhoz erst négy anyát (b), majd laztsa
meg azt a csavart (c), amely a pajzsot rögzti a konzolhoz.
4.7.3
A hajtószj fesztéséhez mozgassa a motort hátrafelé (a kar
irányába), illetve a laztásához elre.
4.7.4
A szjat úgy álltsa be, hogy ha a két csiga között, középen
megnyomja a hajtószjat, a behajlása ne legyen több, mint 10–
13 mm (d).
4.7.5
Gyzdjön meg róla, hogy a kuplung csiga (f) és a meghajtó csiga
(e) egyvonalban van. Az egyenes élet támassza a meghajtó csigának
(e) és forgassa el a motort adiig, amg a két csiga párhúzamos.
4.7.6
A berendezés összeszerelésekor az anyákat és a csavarokat
legfeljebb 20,5 Nm nyomatékkal húzza meg.
a
c
b
d
wpmgr005997
wpm_tx001102hu.fm
23
Karbantartás
4.8
VP 2050/W
A gerjeszt kenése
Egyházmegye illusztrácio: wpmgr006020
A gerjesztszerelvény csapágyai nagy sebességgel forognak és a
kenésük szóró olajozással történik. Ezért fontos, hogy ügyeljen a
gerjesztegység olajszintjére, illetve a rendszeres olajcserére.
50 üzemóra elteltével mindig ellenrizze az olajszintet.
Az olajszint ellenrzéséhez helyezze a lemezt egy sima, vzszintes
felületre. Távoltsa el a csdugót (a) és a szigetelgyűrűt (b). Az olaj
szintjének el kell érnie a csdugó menetét. Szükség esetén töltse fel
az olajat a megfelel szintre.
Cserélje az olajat 300 üzemóra után.
Az olaj leengedése: Távoltsa el a dugót (a), majd billentse meg
lemezt.
Megjegyzés: A környezet védelme érdekében helyezzen a
berendezés alá egy műanyag tertt és egy tartályt, hogy
felfoghassa a berendezésbl kifolyó folyadékot. A folyadékot a
környezetvédelmi elrások szerint kezelje.
Helyezze a lemezt egy sima felületre, majd a töltnyláson öntsön be
körülbelül 296 ml olajat, hogy az olajszint elérje a csdugó menetét.
ÉRTESÍTÉS: NE töltse túl a berendezést. A túl sok olaj csökkentheti
a gerjeszt teljestményét és károsthatja a hajtószjat.
wpmgr006020
4.9
A tömörtgép tiszttása
Használat után tiszttsa meg a tömörtgépet a motorkonzol alatt
összegyűlt földtl, kövektl és sártól. Ha a tömörtgépet poros
területen használják, ellenrizze a motorhenger hűtbordáit, hogy
nem gyűlte össze rajtuk vastag porréteg. A motor túlhevülésének
elkerülése érdekében a motorhenger hűtbordáit tisztán kell tartani.
wpm_tx001102hu.fm
24
VP 2050/W
Karbantartás
4.10 A gép emelése
Egyházmegye illusztrácio: wpmgr006169
A gép tömegét lásd az Műszaki adatok cmű fejezetben.
A gép kézzel történ felemelése:
4.10.1 Álltsa le a motort.
4.10.2 Hvjon segtséget, és tervezzék meg az emelést.
Az égési sérülések és a tűzveszély elkerülése érdekében hagyja a
motort lehűlni szálltás, vagy belstéri tárolás eltt. Fordtsa az
üzemanyagszelepet zárt állásba, és tartsa a motort vzszintes
VIGYÁZAT helyzetben
az üzemanyag kifolyásának megakadályozása
érdekében.
4.10.3 A gépet a fogantyúknál emeljük fel (a).
4.10.4 A gépet az ábrán látható módon kell megemelni.
A hátsérülések elkerülése végett az emelés során álljon biztos lábbal
egyenletes talajon, lábait egymástól vállszélességnyi távolságban
tartva. Tartsa fejét felemelve, a hátát pedig egyenesen.
VIGYÁZAT
A berendezés géppel történ emelése:
ÉRTESÍTÉS: Az emelés eltt gyzdjön meg róla, hogy az
emelszerkezet biztonságosan elbrja majd a gép súlyát. A gép
tömegét lásd az Műszaki adatok cmű fejezetben.
4.10.5 Akassza rá a kampót, kábelt vagy hevedert a gépre az ábrázolt
módon, és emelje azt szükség szerint.
ÉRTESÍTÉS: NE emelje fel a rezglemezt az iránytó fogantyúval. A
rezglemez megcsúszhat és leeshet.
c
CAUTION
VORSICHT
PRECAUTION
PRECAUCION
b
a
wpmgr006169
wpm_tx001102hu.fm
25
Karbantartás
VP 2050/W
4.11 A gép szálltása
Egyházmegye illusztrácio: wpmgr006043
Az égési sérülések és a tűzveszély elkerülése érdekében hagyja a
motort lehűlni szálltás, vagy belstéri tárolás eltt.
VIGYÁZAT!
4.11.1 Fordtsa az üzemanyagszelepet zárt állásba, és tartsa a motort
vzszintes helyzetben az üzemanyag kifolyásának megakadályozása
érdekében.
4.11.2 Szálltás esetén rögztsük a berendezés leesésének, illetve
felborulásának elkerülése érdekében rögztsük a gépet a járműre. A
gépet a járműhöz az ábrán jelzett pontokon rögzthetjük.
wpmgr006043
4.12 Tárolás
Ha a vibrolapot 30 napnál hosszabb ideig tároljuk, akkor a következ
feladatokat kell elvégezni:
4.12.1 Távoltsuk el lemezrl a laza kzetet és szennyezdést.
4.12.2 Tiszttsuk meg a motor hengerének hűtbordáit.
4.12.3 Tiszttsuk meg vagy cseréljük ki a légszűrt.
4.12.4 Cseréljük ki a gerjesztben az olajat.
4.12.5 Cseréljük ki a motorolajat és a tároláshoz kövessük a motor kezelési
útmutatójában foglaltakat.
4.12.6 Takarjuk le a lemezt és a motort tároljuk tiszta, száraz helyen
wpm_tx001102hu.fm
26
VP 2050/W
Karbantartás
4.13 Hibaelhártás
Probléma / Jelenség
Ok/Elhártás
A tömörtgép nem veszi fel a
teljes sebességet. Gyenge
tömörtési hatás
• A motor gázszabályozója nincs teljesen nyitva.
• A gázszabályozó nincs helyesen beálltva.
• A talaj túl nedves, a tömörtgép tapad. A tömörtés
eltt várjon, amg a talaj megszárad.
• Laza vagy kopott, illetve csúszik a tárcsákon az
ékszj. Álltsa utána, vagy cserélje ki az ékszjat.
Ellenrizze, hogy a motortartó csavarok szorosake.
• Szorulnak a gerjesztcsapágyak. Ellenrizze a
gerjeszt állapotát, és annak olajszintjét. Pótolja
vagy cserélje le az olajat.
• A levegszűr el van tmdve a portól, ezzel
lecsökkenti a motor teljestményét. Tiszttsa meg,
vagy cserélje ki a levegszűrt.
• A motor fordulatszáma túl alacsony. Ellenrizze a
motor fordulatszámát fordulatszámmérvel. Álltsa
be, vagy javtsa meg a motort, hogy az a megfelel
fordulatszámon üzemeljen. Lásd a motor
gépkönyvét.
A motor üzemel, de nincs
vibráció.
• A motor gázszabályozója nincs nyitva.
• Laza vagy szakadt az ékszj. Álltsa be, vagy cserélje
ki.
• Meghibásodott a tengelykapcsoló. Ellenrizze, és
szükség esetén cserélje ki a tengelykapcsolót.
• Túl alacsony a motor fordulatszáma. Ellenrizze a
motor fordulatszámát.
• Túl sok olaj van a gerjesztben. Álltsa be a
megfelel olajszintet.
A tömörtgép ugrál, vagy
egyenetlenül tömört.
• A talaj felülete túl kemény.
• A lengéscsillaptó tartói kilazultak vagy sérültek.
wpm_tx001102hu.fm
27
EC MEGEGYEZÉSI NYILATKOZAT
WACKER NEUSON MANILA, INC., DASMARIÑAS, CAVITE, PHILIPPINES
FELHATALMAZOTT KÉPVISELŐ AZ EURÓPAI UNIÓBAN
Axel Häret
WACKER NEUSON SE
Preußenstraße 41
80809 München
ezennel tanúsítja, hogy az alábbiakban specifikált építő berendezés:
1.
Kategória:
Vibrációs lemezek
2.
A gép működése:
Ezt a tömörtgépet laza, darabos talajok, kavics és burkolókövek tömörtésére tervezték. Használható
zárt helyeken, és közvetlenül szerkezeti elemek, pl. falak, járdaszegély és alapok mellett. A vztartállyal
ellátott tömörtgépeket aszfalt tömörtésére is lehet használni.
3.
Típus / modell:
VP 2050, VP 2050W
4.
Berendezés cikkszáma:
0009530, 0009537
5.
Nettó beszerelt teljesítmény:
VP 2050, VP 2050W 4,2kW
A hangvizsgálat a 2000/14/EC / direktíva szerint történt:
Megegyezés értékelési eljárás
Értesített testület neve és címe
Mért hangerőszint
Garantált hangerőszint
VI. Függelék
BSI, 389 Chiswick High
Road, London W4 4AL
United Kingdom
VP 2050 91 dB(A)
VP 2050W 91 dB(A)
VP 2050 108 dB(A)
VP 2050W 108 dB(A)
6. Ez a berendezés eleget tesz a 2006/42/EC Gépészeti Irányelv vonatkozó rendelkezéseinek, továbbá az alábbi szabványok
rendelkezéseinek is megfelelő módon került legyártásra:
VP 2050-hu_2010_WN.fm
2000/14/EC
2004/108/EC
EN 500-1
EN 500-4
23.12.09
Dátum
Heinz Gengnagel
President & CEO
WACKER NEUSON CORPORATION
A jelen EC szabványmegfelelõségi nyilatkozat az eredeti tanúsítvány fordítása.
Wacker Construction Equipment AG
·
Preußenstraße 41
· D-80809 München
· Tel.: +49-(0)89-3 54 02 - 0 · Fax: +49 - (0)89-3 54 02-3 90
Wacker Neuson Corporation · P.O. Box 9007 · Menomonee Falls, WI 53052-9007 · Tel. : (262) 255-0500 · Fax: (262) 255-0550 · Tel. : (800) 770-0957
Wacker Asia Pacific Operations · Skyline Tower, Suite 2303, 23/F · 39 Wang Kwong Road, Kowloon Bay, Hong Kong · Tel. +852 2406 60 32 · Fax: +852 2406 60 21
Download PDF

advertising