Daewoo | DTH-29S7 | Ari Mustonen PÄÄOSIN OHJAAMATON SANASTON

Ari Mustonen PÄÄOSIN OHJAAMATON SANASTON
TIETOTEKNIIKAN OSASTO
Ari Mustonen
PÄÄOSIN OHJAAMATON SANASTON POIMINTA
RAKENTEETTOMASTA TEKSTISTÄ
Diplomityö
Tietotekniikan koulutusohjelma
Helmikuu 2014
Mustonen A. (2014) Pääosin ohjaamaton sanaston poiminta rakenteettomasta
tekstistä. Oulun yliopisto, tietotekniikan osasto, 64 s.
TIIVISTELMÄ
Sanaston kattavuudella on suuri merkitys monille luonnollista kieltä käsitteleville
algoritmeille. Sanaston puute vaikeuttaa tällaisten algoritmien soveltamista esimerkiksi vähemmistökieliin liittyviin ongelmiin. Sanastojen tuottaminen ja laajentaminen perinteisin menetelmin on työlästä ja kallista, joten on tarve kehittää
automaattisia, yleiskäyttöisiä ja kieliriippumattomia sanaston kerääjiä.
Automaattisia sanaston kerääjiä on olemassa muutamia, mutta niiden yleiskäyttöisyyttä, laatua ja soveltamista useille kielille voidaan vielä parantaa. Kehittyneeseen sanaston keräämiseen voidaan soveltaa uusimpia ohjaamattomia sanojen erottelun, morfologian induktion, ja sanaluokan induktion menetelmiä. Monet kiinnostavimmista menetelmistä hyödyntävät Bayesin menetelmää.
Tässä diplomityössä toteutettiin pääosin ohjaamaton, useaa kieltä tukeva sanaston kerääjä. Se otti syötteenä merkitsemättömän korpuksen ja tuotti listan
sanoja ja niiden sanaluokkia. Järjestelmän kaikki tärkeimmät osat pohjautuivat ei-parametriseen Bayesin menetelmään: sanojen erottelu ja morfologian induktio toteutettiin hierarkkisella Pitman-Yor-prosesseilla ja sanaluokan induktio
Pitman-Yor-prosessin mikstuurimallilla.
Toteutus saavutti 16%:n tarkkuuden suomenkielisten sanojen perusmuotojen
poiminnassa, kun sanaluokkatietoa ei huomioitu. Sanojen perusmuotojen ja sanaluokkien yhdistelmien poiminnassa tarkkuus oli 3%:a. Toiminnan arvioitiin
olevan samaa tasoa englannilla ja japanilla.
Ratkaisun eri aliosien suorituskyvyt olivat heikkoja vastaavien osien uusimpiin
toteutuksiin verrattuna. Etenkin morfologian ja sanaluokan induktion suorituskykyä voitaisiin kehittää huomattavasti. Parempia tuloksia voitaisiin saavuttaa
myös sulauttamalla järjestelmän aliosia tiiviimmin yhteen.
Avainsanat: luonnollisen kielen käsittely, sanaston poiminta, morfologian induktio, sanojen erottelu, sanaluokan induktio, Bayesin menetelmä
Mustonen A. (2014) Mostly-unsupervised lexicon acquisition from unstructured
text. University of Oulu, Department of Computer Science and Engineering, 64 p.
ABSTRACT
The coverage of the lexicon has great implications on the performance of a number of natural language processing algorithms. Insufficient vocabulary complicates the application of these algorithms on problems that involve, for example, minority languages. Producing and extending lexicons with traditional means is both
slow and expensive so there is a need to develop automatic, generic purpose, language independent lexicon acquisition systems.
Automatic lexicon acquisition systems exist in small numbers, but there is room
to improve their flexibility, quality and applicability to multiple languages. Advanced lexicon acquisition systems can be developed by applying the state-of-theart methods from word segmentation, morphology induction, and part-of-speech
induction to the problem. Many of the most interesting methods are based on the
Bayesian approach.
In this Master’s thesis, a mostly-unsupervised, multilingual lexicon acquisition
system was developed. It accepted as an input an unannotated corpus and generated a list of words and their part-of-speech tags. All the important parts of
the system relied on non-parametric Bayesian methods: word segmentation and
morphology induction used nested Pitman-Yor processes and part-of-speech induction used a Pitman-Yor process mixture model.
The implementation achieved 16% precision in the acquisition task of base
forms of Finnish words without part-of-speech tags. With finnish base form and
part-of-speech tag combinations, the precision was 3%. The results were estimated to be of the same quality in English and Japanese.
The individual parts of the system had poor performance compared to the stateof-the-art. Especially morfology and part-of-speech induction could be improved
significantly. Better results could also be improved by integrating the parts of the
system more deeply with each other.
Keywords: natural language processing, lexicon acquisition, morphology induction, word segmentation, part-of-speech induction, Bayesian method
SISÄLLYSLUETTELO
TIIVISTELMÄ .........................................................................................................
ABSTRACT..............................................................................................................
SISÄLLYSLUETTELO............................................................................................
ALKULAUSE...........................................................................................................
LYHENTEIDEN JA MERKKIEN SELITYKSET...................................................
1. JOHDANTO........................................................................................................
2. LUONNOLLISEN KIELEN KÄSITTELYN PERUSMENETELMÄT.............
2.1. Luonnollinen kieli ......................................................................................
2.1.1 Sanat ..............................................................................................
2.1.2 Morfologia.....................................................................................
2.1.3 Sanaluokat .....................................................................................
2.2. Kielen mallintaminen.................................................................................
2.2.1 Merkkijonometriikat......................................................................
2.2.2 N-grammit .....................................................................................
2.2.3 Latentti semanttinen analyysi ........................................................
2.2.4 Minimaalinen kuvauksen pituus....................................................
2.2.5 Probabilistiset mallit......................................................................
2.3. Bayesin menetelmä ....................................................................................
2.3.1 Bayesin induktio............................................................................
2.3.2 Induktio näytteistämällä ................................................................
2.3.3 Mallintaminen................................................................................
2.4. Ei-parametriset Bayesin menetelmät .........................................................
2.4.1 Dirichlettiprosessi..........................................................................
2.4.2 Pitman-Yor prosessi.......................................................................
2.4.3 Hierarkkiset prosessit ....................................................................
3. KATSAUS SANASTON POIMINNAN TUTKIMUKSEEN.............................
3.1. Schonen menetelmä ...................................................................................
3.2. Goldwaterin menetelmä .............................................................................
3.3. Sanaston poimijan rakenne ........................................................................
4. SANASTON POIMIJAN OSAT JA MENETELMÄT........................................
4.1. Sanojen erottelu..........................................................................................
4.1.1 Ohjatut menetelmät .......................................................................
4.1.2 Minimaalinen kuvauksen pituus....................................................
4.1.3 Transitiotodennäköisyysmalli........................................................
4.1.4 Bayesiin pohjautuvat menetelmät..................................................
4.2. Morfologian induktio .................................................................................
4.2.1 Esitietopohjaiset menetelmät.........................................................
4.2.2 Ortografia ja semantiikka ..............................................................
4.2.3 Minimaalinen kuvauksen pituus....................................................
4.2.4 Bayesiin pohjautuvat menetelmät..................................................
4.3. Sanaluokan induktio...................................................................................
4.3.1 Distributionaalinen klusterointi .....................................................
4.3.2 Ominaisuuspohjainen klusterointi .................................................
4.3.3 Bayesiin pohjautuvat menetelmät..................................................
5. SANASTON POIMINNAN ARVIOINTI ..........................................................
5.1. Poimitun sanaston arviointi........................................................................
2
3
5
6
7
8
10
10
10
11
11
12
13
13
14
15
15
16
16
17
18
18
19
20
21
23
23
24
24
25
25
26
27
27
27
28
28
28
29
29
30
30
30
31
32
32
5.2. Sanojen erottelun arviointi .........................................................................
5.3. Morfologian induktion arviointi.................................................................
5.4. Sanaluokan induktion arviointi ..................................................................
6. RATKAISUN KUVAUS .....................................................................................
6.1. Toteutusympäristö ......................................................................................
6.2. Toimintaperiaate.........................................................................................
6.3. Arkkitehtuurikuvaus...................................................................................
6.3.1 Sanaston poiminta .........................................................................
6.3.2 Sanojen erottelu .............................................................................
6.3.3 Morfologian induktio.....................................................................
6.3.4 Sanaluokan induktio ......................................................................
6.3.5 Sanaston koostaminen ...................................................................
7. RATKAISUN TESTAAMINEN JA MITTAUSTULOKSET.............................
7.1. Toiminnallisuus ..........................................................................................
7.2. Testaussuunnitelma ....................................................................................
7.3. Testien tulokset ..........................................................................................
7.3.1 Sanaston poiminta .........................................................................
7.3.2 Sanojen erottelu .............................................................................
7.3.3 Morfologian induktio.....................................................................
7.3.4 Sanaluokan induktio ......................................................................
7.4. Pohdinta .....................................................................................................
8. TYÖN JATKOKEHITYS....................................................................................
9. YHTEENVETO ..................................................................................................
10. LÄHTEET...........................................................................................................
33
34
34
36
36
36
38
38
39
43
47
48
50
50
50
51
51
52
53
53
53
57
58
59
ALKULAUSE
Haluan kiittää tämän diplomityön valvojaa, Mika Rautiaista, hänen luonnollisen kielen
käsittelyyn liittyvästä asiantuntemuksestaan. Hänen alkuvaiheessa tarjoamillaan neuvoilla ja opastuksella sekä loppuvaihessa antamallaan palautteella oli suuri positiivinen
vaikutus työn onnistumisen ja laadukkuuden kannalta.
Lisäksi haluan kiittää Smartifik Oy:tä ja sen henkilökuntaa kokonaisuudessaan erinomaisten puitteiden tarjoamisesta tämän työn tekemiselle.
Oulussa 4.2.2014
Ari Mustonen
LYHENTEIDEN JA MERKKIEN SELITYKSET
LKK
LSA
MKP
MH
DP
PYP
HPYP
MI
SLI
TVK
ESK
MPM
Luonnollisen kielen käsittely
Latentti semanttinen analyysi
Minimaalinen kuvauksen pituus
Metropolis-Hastings
Dirichlettiprosessi
Pitman-Yor-prosessi
Hierarkkinen Pitman-Yor-prosessi
Morfologian induktio
Sanaluokan induktio
Tukivektorikone
Ehdollinen satunnaiskenttä
Markovin piilomalli
8
1. JOHDANTO
Ihmisten välinen viestintä ja keräämä tieto on suurelta osin esitetty jollakin meille
kaikille tutuista ja helposti lähestyttävistä luonnollisista kielistä. Esimerkiksi kirjat,
lehdet, verkkosivut, sähköpostit, pikaviestit ja sosiaalinen media koostuvat valtaosin
luonnollisen kielen tekstistä. Koska tällaista tekstiä on valtaisasti ja sitä hyödynnetään
kauttaaltaan niin tieteessä, liike-elämässä kuin yksityiskäytössäkin, on sen tietokoneavusteinen käsittely, LKK (luonnollisen kielen käsittely), jo pitkään ollut suuren kiinnostuksen kohde. LKK-menetelmiä pyritään kehittämään entistä yleiskäyttöisemmiksi ja tarkemmiksi, jotta niitä pystyttäisiin soveltamaan uusiin ja entistä haastavampiin
ongelmiin.
Sanastotiedolla on merkittävä rooli LKK:ssa, sillä monien LKK-menetelmien tarkkuus riippuu niiden käyttämän sanaston kattavuudesta [1]. Kun lauseita esimerkiksi jäsennetään niin, että niille etsitään pääverbi sekä siihen liittyvät lauseenjäsenet, lauseessa kohdatut tuntemattomat sanat kasvattavat virheellisen jäsennyksen riskiä [1, 2], sillä
jäsennysalgoritmin käytettävissä olevan tiedon määrä on pienempi kuin silloin, kun
kaikki sanat ovat tunnettuja. Jos tehtävänä on ratkaista lauseen sanojen perusmuodot,
tehtävä helpottuu, kun tiedetään hyvin kattavasti, mitä sanoja on olemassa ja miten
ne taipuvat. Jos tehtävänä on tunnistaa tekstistä erisnimiä, voidaan tehtävää helpottaa
hyödyntämällä kattavaa listaa tunnetuista nimistä. Jotta parhaita tuloksia voitaisiin saavuttaa näiden kaltaisissa tehtävissä, tulisi ratkaisumentelmien käytettävissä olevan sanaston olla mahdollisimman kattava. Tämän vuoksi kattavien sanastojen tuottaminen
hyödyttää LKK-sovelluksia.
Vaikka sanastoja on tuotettu jo pitkään, niiden laajuus ei vieläkään ole riittävä kaikille käytännön sovelluksille [3]. Esimerkiksi kattavaa alakohtaista tai vähemmistökielille
suunnattua sanastoa ei ole aina helposti saatavilla, ja niiden tuottaminen sekä ylläpito
asiantuntijavoimin on vaivalloista ja usein ekonomisesti kannattamatonta. Lisäksi olemassa olevien sanastojen lisenssiehdot voivat vaikeuttaa niiden yhdistämistä tai hyödyntämistä tietyissä ympäristöissä. Myös kieli muuttuu ajan myötä, sillä esimerkiksi uusia teknologia-alan sanoja kehittyy nopeaa tahtia uusien keksintöjen ja tuotteiden
julkistusten myötä. Siksi sanastoja pitäisi myös päivittää jatkuvasti, jos niiden halutaan
pysyvän kattavina. Koska sanalistojen kirjoittaminen ja päivittäminen käsin on epäkäytännöllistä, on sanaston poiminta olemassa olevista tekstiaineistoista joko osittain tai
kokonaan automaattisesti huokutteleva ajatus LKK-sovellusten kehitystä ajatellen.
LKK-järjestelmien sanastotiedon poimintaan on kehitetty useita erilaisia ohjattuja
menetelmiä, kuten esimerkiksi valmiiksi merkattujen korpusten pohjalta sanastoa oppivia menetelmiä, mutta kaikkia edellä mainittuja ongelmia ei ole niilläkään pystytty
ratkaisemaan. Esimerkiksi merkattuihin korpuksiin pohjautuvien menetelmien ongelmia ovat, että vain noin 20 tai 30:lle kielelle kaikista noin 6000:sta maailman kielestä
on kerätty kattava käsin merkattu korpus [4], kattavat korpuksetkaan eivät välttämättä sisällä niin paljon tietoa kuin olisi toivottua [5], ja uusien korpusten tuottamien on
hyvin vaivalloista ja kallista [5]. Jotta sanastoja voitaisiin käytännössä tuottaa laajalle kielivalikoimalle ja laajalla kattavuudella, pitäisi tehtävää automatisoida vieläkin
enemmän.
Sanaston poimintaan on jo kehitetty joitakin automaattisia menetelmiä. Toisin kuin
ohjatut menetelmät, ne eivät vaadi opetusta asiantuntijoilta, vaan ne oppivat poimimaan sanat automaattisesti merkkaamattomasta korpuksesta analysoimalla esimerkiksi
sen tilastollisia ominaisuuksia. Näillä menetelmillä on saatu lupaavia tuloksia, mutta ne
9
eivät vielä täysin vastaa esimerkiksi kaikkiin monikielisyyden asettamiin haasteisiin.
Jos näiden menetelmien jäljelle jäävät ongelmat voitaisiin ratkaista, LKK-menetelmien
vaatima sanastotieto saataisiin kerättyä helposti ja edullisesti riippumatta käytetystä
kielestä tai muista tekstin erityispiirteistä. Tämä antaisi edelleen paremmat edellytykset LKK-menetelmien käytön nopeammalle laajentamiselle suurempaa tarkkuutta
vaativiin, erityissanastoa käsitteleviin ja vähän palveltuja kieliryhmiä koskeviin ongelmiin.
Käytännöllisen sanastotietoa poimivan menetelmän pitäisi pystyä keräämään hyödyllistä ja johdonmukaisessa muodossa esitettyä tietoa korpuksessa esiintyvistä sanoista. Monien yleisesti käytettyjen LKK-sovellusten kannalta hyödyllistä tietoa ovat sanojen perusmuodot ja sanaluokat. Näiden kerääminen olisi täten yksi tehtävä, joka pitäisi
pystyä ratkaisemaan. Menetelmän pitäisi myös vaatia mahdollisimman vähän asiantuntijoiden opetusta tai avustusta. Ideaalisesti, sen tulisi toimia täysin automaattisesti
ja ilman mitään esitietoa, mutta käytännössä jo pääosin ohjaamaton menetelmäkin helpottaisi sanaston poimintaa merkittävästi. Ideaalisen menetelmän pitäisi myös toimia
usealla kielellä tai olla ainakin helposti laajennettavissa tukemaan niitä.
Tässä diplomityössä keskityttiin edellä kuvatun kaltaisten, usealla kielellä toimivien,
vähän asiantuntijoiden avustusta vaativien sanastoa poimivien menetelmien tarkasteluun ja kehittämiseen. Työssä rajoituttiin kehittämään järjestelmää, joka ottaa syötteenä merkkaamattoman korpuksen, josta se johtaa sanalistan, jossa sanat ovat perusmuodossa ja merkattu sanaluokkatiedolla. Koska ohjaamattoman monikielisen sanaston poimijan toteuttaminen on erittäin vaativa tehtävä, jota ei realistisesti pystytä
ratkaisemaan diplomityölle tarkoitetussa ajassa, tyydyttiin tässä työssä rakentamaan
peruspuitteet tällaiselle järjestelmälle. Tulosten parantaminen korkealaatuiselle tasolle
jätettiin tulevalle kehitykselle.
Työn käytännön osassa toteutettiin sanaston poimija C++- ja Python-kielillä. Toteutuksessa hyödynnettiin Boost-kirjastoa ja sen todennäköisyysmoduulia sekä Pythonin
peruskirjastoja. Muilta osin ratkaisu koostui kokonaan uudesta koodista. Algoritmitasolla ratkaisu hyödynsi jo olemassa olevia ei-parametrisia Bayesin menetelmiä. Täysin uusia algoritmejä ei esitetty, mutta ratkaisussa käytettyjen menetelmien keskinäisen
yhteistyön merkitystä sanaston poiminnan toimivuuden kannalta pohdittiin ja testattiin
alustavasti.
Työn rakenne on seuraavanlainen: Luvussa 2 esitellään työhön läheisesti liittyvät
LKK:n perusteet ja perusmenetelmät. Luvussa 3 tehdään katsaus uusimpiin olemassa
oleviin sanaston poiminnan ratkaisuihin. Luvussa 4 tarkastellaan sanaston poimijoiden
hyödyntämiä yksittäisiä menetelmiä. Luvussa 5 esitellään arviointimenetelmät, joilla
sanaston poiminnan ja sen menetelmien suorituskykyä voidaan tarkastella. Luvussa 6
esitellään taustatietojen pohjalta kehitelty sovellus ja kaikki sen olennaiset toimintaperiaatteet. Luvussa 7 verrataan toteutetun sovelluksen suorituskykyä uusimpiin vastaaviin tekniikoihin sekä olemassa oleviin sanastoihin. Luvussa 8 pohditaan mahdollisia
parannuksia ja tulevia kehityssuuntia sovellukseen ja ongelmaan liittyen. Luvussa 9
tehdään yhteenveto koko työstä.
10
2. LUONNOLLISEN KIELEN KÄSITTELYN
PERUSMENETELMÄT
Lähtökohtaisesti sanaston kerääminen on yksi LKK-menetelmien sovellus, ja täten sillä on vahva teoreettinen kytkös luonnollisen kielen tutkimukseen. Luonnollisen kielen käytännön toiminnan ymmärtäminen on erityisen tärkeää monikieliselle sanaston
poimijalle, sillä kielispesifisten ad-hoc-ratkaisujen käyttö ei ole enää käytännöllistä.
Tämän vahvan riippuvuuden vuoksi on luonnollista lähteä tarkastelemaan ongelmaa
luonnollisen kielen toiminnan kannalta.
Luonnollinen kieli esitetään tietokoneelle sopivassa muodossa kielimallien avulla.
Kielimalleja on kehitetty lukuisia, ja monet niistä poikkeavat toisistaan hyvinkin paljon
eri ongelmiin, kuten monikielisyyteen, sovellettavuuden suhteen. Kielimallin valinta
vaikuttaa myös siihen, millaisia menetelmiä toteutuksessa voidaan käyttää, joten eri
kielimallit on hyödyllistä tuntea hyvin.
Bayesin menetelmä on yksi oppivien LKK-sovellusten kielimalleissa hyödynnetty
menetelmä, jota sovelletaan myös tämän työn ratkaisussa sen ohjaamattomiin ongelmiin soveltuvuuden vuoksi. Bayesin menetelmä on todennäköisyysteoriaan perustuva
ratkaisu, joka tekee päätelmiä ilmiöiden ennakoitujen todennäköisyyksien ja tehtyjen
havaintojen todennäköisyyksien perusteella.
Bayesin menetelmistä tässä työssä keskitytään vielä edelleen niiden eiparametriseen luokkaan. Ei-parametristen Bayesin menetelmien erityispiirre on,
että ne eivät tee oletuksia järjestelmän parametreista, vaan ne johdetaan automaattisesti. Ei-parametriset Bayesin menetelmät ovat saavuttaneet laajaa suosiota uusimmissa
ohjaamattomissa LKK-menetelmissä niiden joustavuuden ja antamien hyvien tulosten
vuoksi.
2.1. Luonnollinen kieli
Universaalia ja yksikäsitteistä listaa kielissä esiintyvistä rakenteista ja ominaisuuksista ei ole onnistuttu kehittämään. Monien kielten toiminta on hyvin spesifistä. Useasti
kielten piirteet ovat sellaisia, ettei niille ole tarkkoja vastineita muissa kielissä, ja vastineiden ollessa olemassa niissä voi silti olla joitakin eroja, joiden vuoksi niitä ei voida
suoraan yhdistää yhdeksi universaaliksi ominaisuudeksi. [6]
Vaikka yksiselitteistä universaalia mallia kielistä ei ole löydetty, niiden piirteiden
yleisyyttä ja luokittelua yleensä on tutkittu laajasti lingvistisen typologian alalla. Tunnettujen kielten piirteiden, niiden luokittelun ja luokittelun selitysten pohjalta on esitetty sääntöjä, niin sanottuja kielellisiä universaaleja, jotka pätevät pääosalle kielistä ja
asettavat rajoitteita kielissä esiintyville muunnelmille. [7, s. 3-8]
Kuten seuraavissa osioissa tullaan huomaamaan, on perusteltua olettaa, että kaikki
kirjoitettu luonnollinen kieli on segmentoitavissa sanoiksi, ja sanat ovat edelleen segmentoitavissa yhteen tai useampaan morfeemiin kaikilla kielillä. Lisäksi sanat voidaan
luokitella sanaluokkiin niiden käyttäytymisen perusteella.
2.1.1. Sanat
Käytännössä järkevänä oletuksena voidaan pitää sitä, että luonnollisen kielen teksti koostuu sanoista. Vaikka joidenkin kielten, kuten kiinan, kirjoitusjärjestelmät eivät
11
suoranaisesti erottele sanoja toisistaan, on sanan käsite siltikin olemassa. [8]
Sanaa pidetäänkin yhtenä universaalina luonnollisen kielen elementtinä. Kieliopillisesti sanan määritelmä on, että se koostuu yhdestä tai useammasta elementistä. Kaikki
yhden sanan elementit esiintyvät samassa kohtaa lausetta, niillä on määrätty esiintymisjärjestys ja selkeä merkitys. [9, s. 1-2]
Sanoja voidaan käsitellä suppeasti ortografisina yksikköinä, eli yksittäisinä sanoina,
tai laajemmin leksikaalisina yksiköinä, jotka voivat koostua useista ortografisista yksiköistä. Esimerkiksi suomen kielen ilmaus "suuna päänä" yhdistää kaksi ortografista
yksikköä yhdeksi leksikaaliseksi yksiköksi, jolla on kokonaan uusi merkitys. [9, s. 2]
Ortografinen yksikkö voidaan edelleen jakaa pienempiin osiin. Yksi esimerkki näistä elementeistä ovat yhdyssanan osat. Yhdyssanoja esiintyy kaikentyyppisissä kielissä,
joskin tietyn tyyppisissä kielissä harvemmin kuin toisissa. [9, s. 24-35]
Toinen ortografisen yksikön osa on morfeemi, joihin lukeutuvat esimerkiksi kokonaiset sanat, sanan vartalo, etuliitteet ja päätteet. [9, s. 3-9]
2.1.2. Morfologia
Morfologia tutkii sitä, miten sanat jakautuvat osiin eli morfeemeihin ja miten nämä
osat käyttäytyvät [10, s. 5]. Morfologiat voidaan luokitella morfeemien käyttäytymisen perusteella kolmeen eri pääluokkaan: isolatiiviseen, agglutinatiiviseen ja fuusionaaliseen morfologiaan. [10, s. 5]
Isolatiivisissa kielissä, kuten vietnamissa, jokainen sana koostuu vain yhdestä morfeemista. Agglutinatiivisissa kielissä sanat voivat koostua useista erillisistä morfeemeista, jotka ovat selkeästi erotettavissa toisistaan. Fuusionaalisissa kielissä morfeemit
voivat yhdistyä yksiköiksi, joista niitä ei voi enää selkeästi erottaa. [9, s. 3-9]
Agglutinatiivisissa ja fuusionaalisissa kielissä morfologia lisää sanoihin joko etutai jälkiliitteitä tai molempia. Liitteiden yhdistäminen voi tapahtua monella eri tavalla,
joista ainakin kahdeksan tunnetaan. [7, s. 120-155].
Yleensä morfeemeilla merkitään sanojen semanttisia eli merkityksellisiä rooleja,
mutta tämä ei pidä aina paikkaansa. Joillakin morfeemeilla ei välttämättä ole ollenkaan semanttista roolia, ja joillakin se voi vaihdella riippuen kontekstista. [10, s. 5]
Morfologian käyttö voi määrällisesti vaihdella huomattavan paljon saman tyyppistä morfologiaakin käyttävien kielten välillä. Esimerkiksi englannissa morfologia on
varsin rajoittunutta [11] verrattuna japaniin ja suomeen, vaikka näiden kaikkien morfologia on agglutinatiivista.
2.1.3. Sanaluokat
Sanat on perinteisesti luokiteltu sanaluokkiin. Tämä on perusteltu valinta siinä mielessä, että niillä on tärkeä rooli kielioppisääntöjen esittämisen kannalta. [12, s. 109]
Sanaluokkien olemassaoloa yleisesti voidaan pitää mahdollisesti kielellisenä universaalina, mutta selkeitä kaikille kielille päteviä luokittelukriteerejä ei ole olemassa. Yksittäisenkin kielen kohdalla luokittelu voi perustua monien eri morfologisiin, lauseopillisiin ja semanttisiin piirteisiin, joita ei ole helppoa yleistää useille kielille. [12, s.
109-113]
Sanojen luokittelun vaikeus huomataan helposti jo tässä työssä käsiteltävää kolmea
kieltä tarkastelemalla, sillä näillä kielillä ei ole selkeitä yhteisiä sanaluokkia, ja se, miten sanat luokitellaan kullekin kielelle spesifisiin sanaluokkiin vaihtelee huomattavasti.
12
Suomessa sanat on perinteisesti luokiteltu morfologisen käyttäytymisen perusteella nomineihin, verbeihin sekä taipumattomiin sanoihin. Nominit jakautuvat edelleen
alaluokkiin, jotka koostuvat substantiiveista, adjektiiveista, pronomineista ja numeraaleista. Taipumattomien sanojen alaluokat taaskin ovat adverbit, adpositiot ja partikkelit.
[13, s. 264]
Englannin perinteiset sanaluokat taaskin ovat substantiivi, adjektiivi, verbi, adverbi ja prepositio. [11, s. 29-60] Erona suomeen on esimerkiksi se, että adjektiivit ja
substantiivit eivät jaa keskenään taivutusmuotoja, joten niitä ei voida yhdistää yhdeksi
nominin luokaksi. Lisäksi suomessa ei ole esimerkiksi prepositioita ollenkaan.
Japanissa taaskin voidaan katsoa olevan viisi sanaluokkaa: verbi, adjektiivi, kopula, substantiivi ja partikkelit. [14, s. 316-355] Näiden sanaluokkien erikoisuuksia ovat
muun muassa se, että adjektiivit taipuvat aikamuodoissa ja substantiivit eivät taivu ollenkaan. Nämä piirteet eroavat merkittävästi suomesta ja englannista. Lisäksi japanin
uniikille kopula-sanaluokalle on vaikea löytää vastinetta mistään muustakaan kielestä.
Näiden tietojen pohjalta on perusteltua olettaa, että sanaluokat ovat olemassa, mutta
niiden lukumäärä ja luokittelukriteerit ovat kielispesifiset. Universaali sanaluokkatietoa käsittelevä järjestelmä voi siis tehdä hyvin vähän oletuksia niistä.
2.2. Kielen mallintaminen
Jotta luonnollisen kielen tekstiä pystyttäisiin hyödyntämään koneellisesti, se on esitettävä tietokoneelle sopivassa muodossa. Kielen mallintaminen on sekä haastava että
erittäin tärkeä ongelma LKK-sovelluksissa, minkä vuoksi on kehitetty useita erilaisia
kielimalleja.
Sopivan kielimallin valinta on erityisen tärkeää yleiskäyttöisissä ja kieliriippumattomissa sovellutuksissa, sillä mallin rajoitukset voivat heikentää ratkaisun universaalisuutta ja tulosten laatua. Tämän vuoksi on syytä käydä läpi tämän työn kannalta olennaisimmat kielimallit ja pohtia sitä, kuinka hyvin ne soveltuvat kieliriippumattomaan
sanaston oppimiseen.
Merkkijonometriikat ovat ortografiaan eli kirjoitusasuun perustuvia menetelmiä,
joilla mitataan merkkijonojen samankaltaisuutta. Niitä voidaan hyödyntää esimerkiksi
sanojen samankaltaisuuden arvioinnissa merkkijonotasolla, minkä vuoksi niillä on
sovellutuksia kielimalleissa.
N-grammit ovat vakiopituisia sekvenssejä, jotka on kerätty näytteistämällä N kappaletta peräkkäisiä sanoja, merkkejä tai muita elementtejä. Niitä voidaan käyttää merkkijonojen tai sanasekvenssien käyttäytymisen estimointiin. Paikallinen n-grammi on
n-grammin laajennus, joka huomioi elementtien sisällön lisäksi niiden paikat näytteistyssekvenssissä.
LSA:lla (latentti semanttinen analyysi) voidaan estimoida tekstien piirteitä kun tiedetään, mitä sanoja niissä esiintyy, tai toisaalta yksittäisten sanojen piirteitä sen perusteella, mitä muita sanoja niiden lähiympäristössä esiintyy.
MKP (minimaalinen kuvauksen pituus) on ohjaamattomasti opetettava kielimalli,
joka etsii sille annetusta syötteestä säännöllisyyksiä ratkaisemalla sille mahdollisimman tiiviin esitystavan. Suorien sovelluskohteiden lisäksi MKP:n periaatetta pienestä esitystavasta hyödynnetään laajasti esimerkiksi muissa kielimalleissa, sillä ne ovat
osoittautuneet tehokkaiksi ja intuitiivisiksi.
Probabilistiset mallit kuvaavat kieltä sen tilastollisten ominaisuuksien avulla. Tyypillisesti probabilistisia mallien tietoja käsitellään tilastollisilla induktiomenetelmillä,
kuten esimerkiksi Bayesin menetelmällä.
13
2.2.1. Merkkijonometriikat
Monet ohjaamatonta oppimista hyödyntävät LKK-sovellukset hyödyntävät niin sanottua ortografista tietoa, eli käytännössä ne arvioivat, kuinka samanlaisia sanat ovat
merkkijonotasolla. Tällainen merkkijonotason vertaaminen voidaan toteuttaa sitä varten kehitetyillä merkkijonometriikoilla.
Merkkijonometriikkojen keskeinen käsite on muokkausetäisyys, joka ilmoittaa,
kuinka monen muokkauksen päässä merkkijonot ovat toisistaan. Nolla muokkausta
tarkoittaa, että merkkijonot ovat samat, ja tätä suuremmat luvut kertovat merkkijonojen
erilaisuuden kasvusta.
Tunnetuimpia merkkijonometriikoita ovat Hamming- ja Levenshtein-etäisyys.
2.2.1.1. Hamming-etäisyys
Hamming-etäisyys mittaa kahden samanpituisen sekvenssin eroa sen perusteella, kuinka monta niiden samoissa kohdissa olevista symboleista on samoja [15]. Esimerkiksi
sanojen "villasukka" ja "villakoira" Hamming-etäisyys on 4, sillä osat "sukk" ja "koir"
sisältävät 4 toisistaan eroavaa merkkiä.
Hamming-etäisyys voidaan laskea nopeasti O(N) ajassa. Se ei kuitenkaan arvioi erityisen hyvin luonnollisen kielen merkkijonoille tyypillisiä poikkeamia, sillä se mittaa
pelkästään merkkien vaihtoja toisiin. Esimerkiksi kirjoitusvirheille tyypillisiä merkkien lisäyksiä ja poistoja ei tueta ollenkaan, sillä pituus ei saa muuttua.
Hamming-etäisyys on kuitenkin hyödyllinen referenssinä muille merkkijonometriikoille, jotka käytännössä noudattavat usein samoja periaatteita. Esimerkiksi
Levenshtein-etäisyys voidaan ajatella Hamming-etäisyyden laajennukseksi.
2.2.1.2. Levenshtein-etäisyys
Levenshtein-etäisyys on Hamming-etäisyyden laajennus, jonka muokkaukset ovat
merkin korvaaminen, lisääminen ja poistaminen. Se on Damerau-Levenshteinetäisyyden [16, 17] yksinkertaistus, josta on poistettu muokkaus kahden vierekkäisen
merkin paikkojen vaihtamiselle keskenään.
Levenshtein-etäisyyttä on käytetty LKK-sovelluksissa, sillä sen käyttämä metriikka
on intuitiivinen ja se pystyy esittämään käytännössä riittävällä tarkkuudella esimerkiksi yleisimmät kirjoitusvirheet. Myös Damerau-Levenshtein-etäisyyden vierekkäisten
merkkien vaihto voidaan mallintaa kahdella Levenshtein-etäisyyden sallimalla muokkauksella.
2.2.2. N-grammit
Merkkijonotason n-grammit ovat vakiopituisia alimerkkijonoja, joiden merkit on poimittu alkuperäisestä merkkijonosta liu’uttamalla n merkin pituista ikkunaa sen yli.
[18, 19]. Niitä voidaan käyttää esimerkiksi sanojen ortografiapohjaiseen vertailuun tai
indeksointiin.
Yksinkertainen tapa verrata kahta merkkijonoa n-grammien avulla on laskea, kuinka
monta yhteistä n-grammia niillä on, sillä samanlaisilla merkkijonoilla on tyypillisesti yhteisiä n-grammeja. Yhteisten n-grammien lukumäärästä voidaan päätellä pienin
muokkausetäisyys, joka sanoilla voi olla. [18]
14
N-grammien poimimista merkkijonoista ja sanojen vertaaminen niiden n-grammien
avulla on havainnollistettu kuvassa 2.1.
$mustekala$
$kalastaa$
$m mu us st te ek ka al la a$
$k ka al la as st ta aa a$
Kuva 2.1: Esimerkki n-grammien poimimisesta ja sanojen vertailusta niiden avulla.
Sanojen bigrammit on poimittu liu’uttamalla kahden merkin mittaista ikkunaa niiden
ylitse. Tämän jälkeen on etsitty sanojen yhteiset n-grammit, joita löytyi yhteensä viisi.
Suhteutettuna sanojen pituuteen, tämän perusteella voidaan arvioida sanojen muistuttavan toisiaan osittain.
Käytännössä n-grammien etuna on, että ne ovat yksinkertaisia toteuttaa ja niillä voidaan löytää sanoja silloinkin, kun muokkausetäisyys on suuri. Toisaalta n-grammien
ongelmana on, että sovelluksen tarpeisiin nähden liiankin erilaiset sanat saatetaan tulkita samanlaisiksi etenkin sen vuoksi, että n-grammin paikkaa merkkijonossa ei huomioida ollenkaan.
Merkkitason esityksen lisäksi n-grammeja käytetään yleisesti myös sanatasolla, jolloin tarkastellaan merkkien sekvenssien sijaan sanojen sekvenssejä. Tätä esitystapaa
itsessään voidaan käyttää kielimallina, sillä sanatason n-grammien yleisyyden avulla
voidaan arvioida esimerkiksi sitä, esiintyvätkö kaksi sanaa yleensä vierekkäin.
2.2.3. Latentti semanttinen analyysi
LSA [20] on menetelmä, jolla voidaan analysoida, millaisissa konteksteissa yksittäiset
sanat esiintyvät. Tätä tietoa voidaan hyödyntää esimerkiksi sanojen vertailussa toisiinsa tai pidempien tekstien luokittelussa. Yksi tyypillisimmistä sovelluksista LSA:lle on
asiakirjojen luokittelu eri aihealueisiin sen mukaan, mitä sanoja ne sisältävät. [21]
LSA:n toiminta pohjautuu siihen, että luokilteltavista teksteistä kerätään sanojen
esiintymistiheydet tai entropialla painotetut esiintymistiheydet, ja ne esitetään suorakulmaisena matriisina. Tämän matriisin dimensionaalisuutta pienennetään matemaattisesti singulaariarvohajotelman avulla, ja se palautetaan alkuperäistä matriisia vastaavaan muotoon lineaarikombinaatioiden avulla. Näin saadun matriisin informaatiosisältö on pienentynyt, mutta se approksimoi silti alkuperäistä matriisia. Käytännössä
matriisissa olleet sanatiheyden ovat kasvaneet ja pienentyneet sen mukaan, onko sama
sana esiintynyt muissa matriisin sarakkeissa. [20, 21]
Lineaarialgebrallisen esityksen lisäksi LSA:sta on kehitetty probabilistisia muunnelmia [22, 23], joten sitä voidaan hyödyntää muiden probabilististen menetelmien
puitteissa.
LSA on siinä mielessä universaali menetelmä, että se ei tee mitään oletuksia esimerkiksi sanajärjestyksestä, morfologiasta tai muista kieliopillisista seikoista. Sen sijaan
se käyttää syötteenä raakaa sanoihin pilkottua tekstiä. [20]
15
2.2.4. Minimaalinen kuvauksen pituus
MKP kuuluu ohjaamattomasti opetettavien kielimallien ryhmään. Sen yksinkertaistettu toimintaperiaate on löytää annetulle korpukselle sellainen koodikirjasta ja siihen viittaavista indekseistä koostuva esitys, jonka koko on minimaalinen [24][25, s.
375-378].
MKP voidaan itse asiassa lukea myös probabilististen mallien luokkaan, sillä tilastollisen kompressiokriteerin hyödyntäminen on yleistä käytännössä. Lausekkeessa
(2.1) on annettu esimerkki siitä, miten tilastollinen kriteeri P (.) voidaan sisällyttää
MKP:n kaavaan. [26][27, s. 21]
M KP (C) = arg min [len(M ) + len(encodingM (C))]
M
1
= arg min len(M ) + log2
P (C|M )
M
C = Korpus.
M = Kuvaus.
P (C|M ) = Korpuksen todennäköisyys kuvauksen perusteella.
(2.1)
MKP:ta on sovellettu esimerkiksi sanojen erottelussa, tekstien segmentoinnissa [28]
ja MI:ssä. Lisäksi sillä on periaatteellisia yhtäläisyyksiä muihin menetelmiin, kuten
esimerkiksi Bayesin menetelmään perustuvaan tekstin segmentointiin.
2.2.5. Probabilistiset mallit
Probabilistisissa eli tilastollisissa kielimalleissa kieltä mallinnetaan sen tilastollisten
ominaisuuksien, kuten esimerkiksi merkkien, sanojen tai sanaparien esiintymistodennäköisyyksien perusteella. Näiden todennäköisyyksien perusteella pyritään sitten tekemään päätelmiä liittyen esimerkiksi jonkin virkkeen tulkintaan tai kielen piirteisiin
yleensä.
Tyypillinen probabilististen kielimallien käytännön esiintymismuoto ovat MonteCarlo-algoritmit eli satunnaisnäytteistävät algoritmit. Niiden perusperiaate on, että kun
probabilistisesta mallista otetaan riittävän paljon satunnaisia näytteitä, näiden näytteiden jakaumaa tarkastelemalla voidaan arvioida eri hypoteesien todennäköisyyttä. Jos
hypoteesia arvioiva todennäköisyysmalli on oikea tai sitä muokataan oikeaan suuntaan
näytteitä otettaessa, malli konvergoituu kohti ratkaisua.
Probabilististen kielimallien ja Monte-Carlo-algoritmien yhdistelmä on saavuttanut
laajaa suosiota ongelmissa, joissa tiedon epäsäännöllisyydet tai sääntöjen monimutkaisuus tekevät muiden algoritmien ohjelmoinnista haastavaa. Universaali kielen mallintaminen on juuri tällainen ongelma, sillä kielten säännöt ovat usein monimutkaisia ja
sisältävät paljon erilaisia poikkeustapauksia. Tämän vuoksi näitä menetelmiä on sovellettu myös uusimmissa sanaston poimintaan liittyvissä ratkaisuissa, kuten tullaan
myöhemiin tässä työssä huomaamaan.
Kieliriippumattomassa ja ohjaamattomassa kielen mallintamisessa erityistä suosiota ovat saavuttaneet Bayesin menetelmään perustuvat kielimallit, jotka kuuluvat juuri probabilististen Monte-Carlo-menetelmien luokkaan. Koska Bayesin menetelmän
merkitys tähän työhön liittyen on huomattava, se ja siihen liittyvien Monte-Carlo-
16
algoritmien toiminta tullaan esittelemään myöhemmin tässä työssä sekä niitä hyödyntävien käytännön sovellusten kautta että tarkemmin teoreettiselta kannalta.
2.3. Bayesin menetelmä
Bayesin menetelmä on todennäköisyysteoriaan perustuva tapa arvioida havaintojen perusteella sitä, kuinka todennäköinen jokin ilmiö on.
Bayesin menetelmällä on havaittu olevan monia samoja piirteitä kuin ihmisten kognitiivisella järjestelmällä. Samoin kuin ihminen, Bayesin menetelmä pystyy tekemään
päätelmiä rajoittuneen ja kohinaisen tiedon pohjalta, ja se pystyy inkrementaalisesti korjaamaan aikaisemmin oppimaansa tietoa uuden syötteen valossa. Muun muassa
näiden piirteiden ansioista sitä on sovellettu lupaavin tuloksin moniin eri ongelmiin,
kuten visuaalisten näkymien tunnistukseen, semanttisiin muisteihin sekä luonnollisen
kielen prosessointiin ja oppimiseen. [29, s. 1-4]
Bayesin menetelmä perustuu Bayesin induktioon eli päättelyyn. Bayesin induktio
arvioi ilmiön todennäköisyyttä tilastopohjaisesti Bayesin säännön avulla, suosien hypoteesejä, jotka ovat todennäköisiä sekä havaintojen että ennakko-odotusten perusteella.
Ongelmat, joissa Bayesin menetelmää tyypillisesti käytetään ovat harvoin analyyttisesti ratkaistavissa. Tämän vuoksi ne ratkaistaan yleensä Monte-Carlo eli satunnaisnäytteistävillä menetelmillä, kuten MH (Metropolis-Hastings) -näytteistys tai Gibbsin
näytteistys.
Bayesin menetelmiä ratkaistavia ongelmia mallinnetaan usein generoivilla malleilla. Ne kuvaavat luonnossa esiintyvien prosessien käyttäytymistä tilastojakaumien ja
probabilististen prosessien avulla.
2.3.1. Bayesin induktio
Bayesin induktion perustana toimii Bayesin sääntö, joka on annettu lausekkeessa (2.2)
[30].
P (a|b) =
P (b|a)P (b)
P (a)
(2.2)
Koneoppimisessa Bayesin säännöllä voidaan estimoida havaitun datan perusteella
sitä, millainen prosessi kyseisen datan tuotti. Perusajatuksena on, että datalle selitystä
etsivä agentti valitsee jonkin hypoteesin sille, millainen dataa generoiva prosessi on,
ja estimoi Bayesin lauseella sitä, kuinka todennäköisesti hypoteesi oli oikea. Lausekkeessa (2.3) on annettu Bayesin lause ja sen jäsenten selitykset, kun sitä sovelletaan
koneoppimiseen. [29, s. 5-7]
P (d|h)P (h)
P (d)
P (h|d) = Hypoteesin uskottavuus havaintojen perusteella
P (d|h) = Havainnon todennäköisyys hypoteesin perusteella
P (h) = Hypoteesin priori uskottavuus
P (d) = Havainnon todennäköisyys
P (h|d) =
(2.3)
17
Selkokielisesti ilmaistuna, Bayesin mallin mukainen oppija suosii sellaisia hypoteesejä, joiden mukaan tehty havainto on todennäköinen ja hypotetisoitu prosessi itsessään on todennäköinen. Tämä seuraa siitä, että hypoteesin uskottavuus on suuri vain
silloin, jos molemmat jakoviivan yläpuolella olevista todennäköisyyksistä ovat suuria. Jos havainto on epätodennäköinen hypoteesin perusteella, P (d|h) on pieni, ja jos
hypotetisoitu prosessi itsessään on epätodennököinen, P (h) on pieni. [29, s. 7]
Kielimallina Bayesin lausetta voidaan soveltaa esimerkiksi niin, että havainnot koostuvat yksittäisistä merkeistä tai sanoista, ja hypoteesinä toimii jokin sovelluksen kannalta perusteltu kuvaus, kuten MKP, jonka perusteella P (h):ta voidaan arvioida. Data
ajetaan Bayesin induktion lävitse tyypillisesti useita kertoja, minkä seurauksena Bayesin induktio löytää iteratiivisesti sellaiset parametrit, joilla sovelluksen käyttämä kuvaus kielestä selittää datan mahdollisimman hyvin.
Bayesin kielimallin yksi merkittävä vahvuus on, että priorin tiedon tyypille tai määrälle ei aseteta rajoituksia. Bayesin mallia voidaankin soveltaa hyödyntämään niin
monimutkaista kielihypoteesejä kuin MKP:n kaltaisia yksinkertaisia periaatteita. [31]
Myös asiantuntijoiden tuottamaa tietoa voidaan käyttää priorina, joten Bayesin kielimalli voidaan myös muokata osittain ohjatuksi, jos tämä on sovelluksen kannalta perusteltua.
2.3.2. Induktio näytteistämällä
Valitettavasti Bayesin induktiolle on harvoin olemassa analyyttistä ratkaisua. Tämän
vuoksi Bayesin induktio ratkaistaan käytännössä satunnaisnäytteistävillä eli markovinketju Monte-Carlo -algoritmeilla. Tällaisia algoritmeja ovat MH-näytteistys ja Gibbsin
näytteistys. [32, 33]
MH-näytteistys [34, 35] perustuu siihen, että prosessille generoidaan probabilistisesti seuraava tila, johon siirrytään, jos lausekkeessa (2.4) annettu MH-siirtymisehto
täyttyy. Jos ehto ei toteudu, siirto hylätään ja toinen tilakandidaatti generoidaan. [32]
α(x, y) =
h
i
(
π(y)q(y,x)
min π(x)q(x,y)
,1
1
jos π(x)q(x, y) > 0
jos π(x)q(x, y) ≤ 0
(2.4)
π(x) = Nykyisen tilan todennäköisyys
π(y) = Seuraavan tilan todennäköisyys
q(x, y) = Todennäköisyys siirtyä nykyisestä tilasta seuraavaan
q(y, x) = Todennäköisyys siirtyä seuraavasta tilasta nykyiseen
Gibbsin näytteistys [36] on lohkotetun MH-näytteistyksen tärkeä erikoistapaus, jossa lohko on yhden parametrin kokoinen. [32] Gibbsin näytteistyksen ideana on, että
yksittäinen näyte poistetaan mallista, ja sille valitaan uusi luokka kaikkien jäljelle jäävien näytteiden perusteella. [33]
Gibbsin näytteistystä voidaan esimerkiksi hyödyntää sanojen erotteluun. Jos tunnetaan jokin Bayesiin pohjautuva algoritmi, joka pystyy erottelemaan yksittäisen tekstikappaleen sanat sen perusteella, miten kaikkien muiden korpuksen tekstikappaleiden
sanat on eroteltu, voimme ratkaista koko korpuksen sanojen erottelun Gibbsin näytteistyksellä. Jos alussa ei tunneta mitään esitietoa kappaleiden segmentoinneista, erotellaan ensimmäisen kappaleen sanat käytännössä täysin satunnaisesti. Toinen kappale segmentoidaan ensimmäiseen segmentointiin nojaten, kolmas ensimmäiseen ja toiseen nojaten, ja niin edelleen. Kun kaikki kappaleet on segmentoitu kerran, aletaan
18
niitä segmentoimaan uudelleen niin, että jokaisen kappaleen segmentoinnissa hyödynnetään kaikkien muiden kappaleiden segmentointeja. Kun näin jatketaan riittävän kauan, konvergoituu jokaisen yksittäisen kappaleen segmentointi kohti ratkaisua, joka on
todennäköinen kaikkien muiden segmentointien perusteella. Toisin sanoen, näytteistämällä segmentointeja uudelleen riittävän kauan, konvergoituvat kaikkien kappaleiden
segmentoinnit kohti jotain ratkaisua, jota käytetty sanojen erottelun algoritmi pitää todennäköisenä.
2.3.3. Mallintaminen
Bayesin mallilla ratkaistavia ongelmia voidaan mallintaa generatiivisella mallilla, joka
kuvaa sitä, millaisesta prosessista näytteet voisivat olla peräisin tilastollisessa mielessä.
Lausekkeessa (2.5) ja kuvassa 2.2 on esitetty esimerkki tällaisesta mallista. [33]
Kuva 2.2: Tässä generatiivisessa mallissa on N kappaletta näytteitä Xk , joista jokainen
kuuluu yhteen mahdollisesti äärettömän monesta luokasta j. Jokaisella luokalla j on
parametri θj , joka on generoitu prosessista G, jolla on parametri α ja perusjakauma
G0 .
G ∼ DP (G0 , α)
θ∼G
xk ∼ θk
G0 = Perusjakauma.
G = Dirichlettiprosessi.
θ = Piilotettu parametri.
Xk = Havaittu näyte.
(2.5)
2.4. Ei-parametriset Bayesin menetelmät
Ei-parametriset Bayesin menetelmät ovat Bayesin menetelmien alaluokka. Ne eivät tee
oletuksia tarkasteltavan prosessin parametreista, kuten esimerkiksi sanojen lukumäärästä, vaan ne opitaan automaattisesti iteraation yhteydessä.
19
DP (Dirichlettiprosessi) on keskeisessä roolissa ei-parametrisissa Bayesin menetelmissä, sillä sen avulla pystytään mallintamaan ja ratkaisemaan monia käytännön ongelmia.
PYP (Pitman-Yor prosessi) on DP:n kaksiparametrinen yleistys, joka on saavuttanut
suosiota monissa uusimmista LKK-menetelmissä.
DP:eistä ja PYP:eistä voidaan rakentaa hierarkisia prosesseja, joiden avulla pystytään mallintamaan monimutkaisempia ongelmia.
2.4.1. Dirichlettiprosessi
DP [37] on diskreetti todennäköisyysjakauma, jonka näytteet ovat todennäköisyysjakaumia. DP:n diskreettisyys tarkoittaa sitä, että sen todennäköisyys generoida sama
näyte kaksi kertaa on suurempi kuin nolla, toisin kuin jatkuvilla jakaumilla. Todennäköisyysjakaumien generointi tarkoittaa sitä, että jokainen DP:stä otettu näyte on jokin
sovelluskohtainen todennäköisyysjakauma. DP:n generoimat jakaumat voivat olla esimerkiksi multinomiaalijakaumia, jota voidaan näytteistää edelleen tavallisen todennäköisyysjakauman tavoin. [38, 39, 40, 41]
Käytännössä DP:n diskreettisyys toteutuu siten, että siitä otettu näyte on sama kuin
jokin aikaisemmin otettu näyte sitä suuremmalla todennäköisyydellä, mitä useammin
tämä näyte on otettu aikaisemmin. Lisäksi DP generoi kokonaan uusia näytteitä sitä
suuremmalla todennäköisyydellä, mitä suurempi sen hajautumiskerroin α on ja mitä
vähemmän näytteitä on generoitu. Toisin sanoen, DP:llä on klusterointiominaisuus.
[38, 39, 40, 41]
DP on matemaattisesti muotoa DP (G0 , α), missä G0 on sen perusjakauma ja α hajautumiskerroin. [37] G0 määrää sen, minkä tyyppisiä todennäköisyysjakaumia DP generoi. Jos se on esimerkiksi dirichlettijakauma, DP:stä otetut näytteet ovat multinomiaalijakaumia. Hajautumiskerroin vaikuttaa siihen, kuinka todennäköisesti prosessista
otettu näyte on kokonaan uusi: mitä suurempi se on, sitä todennäköisemmin DP generoi kokonaan uuden näytteen. [38, 39, 40, 41]
DP:stä on esitetty useita erilaisia formalisointeja: kiinalaisen ravintolan prosessi
[42], Pólyan uurnan prosessi [43] ja tikunkatkaisuprosessi [44]. Pólyan uurnan prosessi esittää klusterin valinnan eri tavalla kuin kiinalaisen ravintolan prosessi, mutta
matemaattisesti menetelmät ovat identtiset. Tikunkatkaisuprosessi eroaa näistä kahdesta, sillä se ei generoi klustereita yksittäisille näytteille, vaan tuottaa suoraan klusterien
suhteelliset koot.
Kiinalaisen ravintolan prosessissa on ääretön määrä klustereita, joihin lisätään näytteitä yksi kerrallaan. [45, s. 58-62] Ensimmäistä näytettä lisätessä klustereiden lukumäärä on nolla, joten näyte lisätään uuteen klusteriin, ja klusterille otetaan arvo G0 :sta.
Seuraava näyte lisätään samaan klusteriin todennäköisyydellä 1/(1 + α) tai uuteen
klusteriin todennäköisyydellä α/(1 + α). Kun näytteiden lisäämistä jatketaan, prosessin tila muodostuu kuvan 2.3 kaltaiseksi, ja seuraavan näyte klusteroidaan lausekkeen
(2.6) antamien todennäköisyyksien mukaisesti. [38, 39, 40, 41]
21
Nk − d
,1 ≤ k ≤ K
(2.7)
n−1+α
α+d·K
P (cn = K + 1|c1:n−1 ) =
n−1+α
n = Lisättävän näytteen järjestysnumero.
k = Mikä tahansa ei-tyhjä klusteri.
K = Ei-tyhjien klusterien lukumäärä.
cn = Näytteen n klusteri.
c1:n−1 = Kaikkien edellisten näytteiden paikat klustereissa.
Nk = Näytteiden lukumäärä klusterissa k.
d = Hyperparametri.
α = Hyperparametri.
P (cn = k|c1:n−1 ) =
Käytännössä PYP:iin pohjautuva induktio voidaan DP:n tavoin toteuttaa esimerkiksi
Gibbsin näytteistyksen avulla [49]. Lisäksi PYP:n hyperparametrien induktion Gibbsin
näytteistyksen yhteydessä on mahdollista [50].
2.4.3. Hierarkkiset prosessit
Kun DP:n tai PYP:n perusjakaumaksi G0 asetetaan toinen samanlainen prosessi, kutsutaan näiden prosessien kokonaisuutta hierarkiseksi prosessiksi. Hierarkisessa prosessissa jokainen ylemmän tason klusteri on yhdistetty erilliseen alemman tason prosessiin niin, että alemman tason prosessin induktio kohdistetaan pelkästään siihen liittyvän ylemmän tason klusterin näytteisiin [51].
Yleensä hierarkkisia prosesseja hyödynnetään sellaisissa ongelmissa, joiden ratkaisemisessa voidaan hyödyntää eri tasoilla tehtyjä yleistyksiä. Näistä prosesseista etenkin HPYP (hierarkkinen Pitman-Yor prosessi) on saanut laajaa huomiota, ja sitä on
käytetty esimerkiksi uusimmissa n-grammikielimalleissa niin, että hierarkian eri tason
kuvaavat eri pituisia n-grammikonteksteja. HPYP:n todennäköisyys on esitetty lausekkeessa (2.8) [49, 52].
c(w|h) − dthw
θ + dth
+
P (w|h0 )
(2.8)
θ + c(h)
θ + c(h)
P (w|h) = Todennäköisyys.
P (w|h0 ) = Pohjatodennäköisyys.
c(w|h) = Näytteiden lukumäärä klusterissa h, 0 jos h:ta ei ole olemassa.
thw = 1 jos klusteri h on olemassa, 0 jos h:ta ei ole olemassa.
c(h) = Näytteiden lukumäärä.
th = Klusterien lukumäärä.
d = Hyperparametri.
θ = Hyperparametri.
P (w|h) =
Hierarkkisista prosesseista on kehitetty useita erilaisia variaatioita, jotka käyttävät
tai yhdistävät erilaisia prosesseja tai induktiomenetelmiä. Lisäksi prosessien väliin voi-
22
daan lisätä erillisiä adaptorikerroksia [53, 54], joilla prosessilta toiselle siirtyvää tietoa
voidaan muuntaa eri muotoon induktion tehostamiseksi.
23
3. KATSAUS SANASTON POIMINNAN TUTKIMUKSEEN
Ohjaamatonta sanaston oppimista ja poimintaa on tutkittu aikaisemmin kohtuullisessa
määrin, vaikkakin kokonaisia monikielisiä järjestelmiä on vielä melko vähän. Uusimpia menetelmiä tarkastelemalla voidaan siltikin oppia paljon sanaston poimijoiden perusrakenteesta ja eri tekniikoiden toimivuudesta.
Ohjaamaton sanaston poiminta on kokonaisuudessaan varsin laaja tehtävä, mikä on
oletettavasti syynä siihen, ettei sen ratkaisemiseksi ole esitetty suurta määrää ratkaisuja. Muutamia on kuitenkin olemassa, kuten Schonen [55] tohtorin väitöskirjassa esitelty järjestelmä ja Goldwaterin [27] väitöskirjassa esitelty Bayesin menetelmään pohjautuva järjestelmä.
Schonen ja Goldwaterin menetelmien pohjalta voidaan perustellusti esitellä kieliriippumattoman sanaston poimijan rakenne. Näiden menetelmien pohjalta voidaan todeta, että yksi perusteltu lähestymistapa sanaston keräämiseen on jakaa ongelma kolmeen osaan: sanojen erottelu, MI (morfologian induktio) ja SLI (sanaluokan induktio).
Tässä työssä nojaudutaan pitkälti samaan rakenteeseen, kuin mitä nämä kaksi uusinta
sanaston poimijaakin hyödyntävät.
3.1. Schonen menetelmä
Schone esitteli tohtorin väitöskirjassaan ohjaamattoman ja pääosin esitiedosta vapaan
menetelmän sanaston poimijan. Menetelmä koostui kolmesta välivaiheesta: sanojen
erottelu, MI ja SLI. [55]
Aluksi Schonen menetelmä erotteli sanat toisistaan. Erottelu voitiin tehdä joko kiinteiden sanavälimerkkien perusteella tai ilman sanavälejä erillisen algoritmin avulla.
Yksittäisten sanojen tunnistamisen lisäksi järjestelmä käytti erillistä algoritmia usean
sanan sanaliittojen tunnistamiseen. [55]
Erotellut sanat käsiteltiin seuraavaksi monivaiheisella MI-menetelmällä. Induktion
ensimmäisessä vaiheessa sanoille tunnistettiin mahdolliset ortografiset etuliitteet ja
päätteet. Toisessa vaiheessa niistä valittiin relevantit lantentin kontekstitiedon sekä etuliitteiden ja päätteiden yleisyyksien perusteella. [55]
SLI:n Schone toteutti klusteroimalla aluksi sanat käyttäen klusterointipiirteinä sekä niiden morfologiaa että ympäröiviä sanoja. Schonen klusterointimenetelmä on varsin monimutkainen, sillä se tuottaa aluksi sanoille kolme eri tyyppistä klusteria hyödyntäen eri morfologisen ja kontekstipohjaisen tiedon yhdistelmiä. Tämän jälkeen nämä klusterit yhdistetään erillisessä vaiheessa ja merkitään itse sanaluokkatiedolla vielä
erillisellä probabilistisella menetelmällä. [55]
Käytännön toteutuksen kannalta Schonen lähestymistavassa on ongelmallista se, että
sen eri osat käyttävät hyvin erilaisia tekniikoita toisiinsa verrattuna. Tämä lisää järjestelmän monimutkaisuutta eikä mahdollista helppoa tiedon jakamista järjestelmän eri
osien välillä, mikä on ongelmallista jatkokehityksen kannalta.
Schonen menetelmän julkaisun jälkeen aiheeseen liittyvien osaongelmien piirissä on
tapahtunut paljon jatkokehitystä. Esimerkiksi sanojen erotteluun, MI:hin ja SLI:hin on
esitelty monia lupaavia menetelmiä, joita voitaisiin hyödyntää sanaston poiminnassa.
24
3.2. Goldwaterin menetelmä
Goldwater esitteli tohtorin väitöskirjassaan Bayesin menetelmään perustuvan sanaston
poimijan. Järjestelmässä oli kaksi vaihetta, sanojen erottelu ja MI, jotka toimivat toisistaan erillään. Lisäksi tutkimuksessa esiteltiin, kuinka nämä kaksi menetelmää voitaisiin yhdistää, mutta varsinainen käytännön työ tämän tekemiseksi oli jätetty myöhempää tutkimusta varten. [27]
Menetelmässä hyödynnettiin joustavaa kaksiosaista kehystä, jota pystyttiin pienin
muutoksin soveltamaan molempiin aliongelmiin. Goldwaterin kehys koostui yhdestä
generaattorista, joka generoi satunnaisesti korpusta muistuttavia näytteitä, sekä yhdestä
adaptorista, joka muunsi nämä näytteet Bayesin menetelmän hyödyntämään muotoon.
Adaptorina toimi käytännössä aina jokin Bayesin prosessi. [27]
Goldwaterin testeissä käyttämä käytännön toteutus ei ollut täysin ohjaamaton, sillä
esimerkiksi sanojen morfologisia luokkia ei johdettu automaattisesti. Goldwater esitti
kuitenkin teoreettisesti, että järjestelmä voitaisiin laajentaa kokonaan ohjaamattomaksi. [27]
Goldwaterin menetelmä ei sisältänyt erillistä SLI:tä, mutta se johti sanoille morfologisia luokkia MI:n yhteydessä. [27] Periaatteessa yhdistetty järjestelmä pystyisi siis
johtamaan pääasiallisesti samat tiedot kuin Schonen menetelmäkin, olettaen tarkastellun kielen sanaluokkien olevan suoraan yhteydessä sanojen morfologiseen käyttäytymiseen.
3.3. Sanaston poimijan rakenne
Kattavan sanaston poimijan toteutuksen voidaan katsoa sisältävän neljä päävaihetta,
jotka ovat sanojen erottelu, MI, SLI ja sanaston koostaminen. Yksinkertaisimmillaan
tällainen järjestelmä toimii niin, että se ottaa syötteenä merkkijonoja ja erottelee niistä sanat. Erotellut sanat annetaan MI:lle, joka johtaa niistä morfologian. Seuraavaksi
sanoille johdetaan sanaluokat morfologian, esiintymiskontekstin tai molempien perusteella. Lopuksi kerätty tieto koostetaan sitä käyttävän sovelluksen vaatimaan muotoon.
Kuvassa 3.1 on havainnollistettu tätä rakennetta graafisesti.
Kuva 3.1: Tyypillisen sanaston poimijan välivaiheet, joiden avulla merkitsemätön korpus voidaan muuntaa koneellisesti hyödynnettäväksi sanastoksi.
Toteutustavasta riippuen järjestelmän vaiheita voidaan mahdollisesti yhdistää, kuten esimerkiksi Goldwaterin menetelmässä. Hyvin monipuolisesti mallinnettu Bayesin
prosessi voisi mahdollisesti yhdistää sekä sanojen erottelun, MI:n että SLI:n yhdeksi
suureksi prosessiksi. [27]
25
4. SANASTON POIMIJAN OSAT JA MENETELMÄT
Kuten luvussa 3 todettiin, sanaston poiminta voidaan jakaa kolmeen pääosaan: sanojen
erottelu, MI ja SLI. Tässä luvussa tarkastellaan sitä, miten kukin näistä yksittäisistä
menetelmistä voidaan toteuttaa ohjaamattomassa ympäristössä.
Sanojen erottelu on perinteinen LKK-tehtävä, jossa yksittäiset sanat eristetään merkkijonosta. Se on käytännössä välttämätön osa sanaston poimintaa, sillä sanat on luonnollisesti pystyttävä tunnistamaan, jotta ne voitaisiin poimia. Sanojen erottelua varten
on olemassa useita menetelmiä, mutta kaikki niistä eivät sovellu hyvin monikielisiin
tai osittain ohjaamattomiin tehtäviin.
MI on toinen paljon tutkittu LKK-tehtävä. Siinä kielen morfologia, eli sanojen taipumisen käyttäytyminen, johdetaan automaattisesti kielestä tehtyjen havaintojen perusteella. Tämä tehtävä on erityisen tärkeä monikielisille sanaston kerääjille, sillä sanojen
taivutusmuodoilla on tärkeä rooli monissa kielissä.
SLI on ohjaamaton ja esitiedosta vapaa variantti toisesta paljon tutkitusta LKKtehtävästä, sanaluokan merkinnästä. Kuten sanaluokan merkintäkin, sen tehtävänä
on tunnistaa, kuuluuko tarkasteltava sana esimerkiksi substatiivien tai verbien sanaluokkaan, mutta ilman esitietoa siitä, mitä sanaluokkia on olemassa ja mitä sanoja
niihin kuuluu. SLI:n tai sanaluokan merkinnän voidaan katsoa olevan yksi olennaisista sanaston kerääjän tehtävistä, sillä sanaluokkatietoa hyödynnetään laajasti
LKK-sovelluksissa.
4.1. Sanojen erottelu
Sanojen erottelu voi vaikuttaa yksinkertaiselta ongelmalta esimerkiksi germaanisia
kieliä tai suomea tuntevalle, sillä näissä kielissä sanat voidaan poimia melko yksinkertaisilla sanavälejä ja välimerkkejä hyödyntävillä säännöillä. Tämä ei kuitenkaan ole
mahdollista kaikkien kielten kohdalla [25, s. 372], sillä esimerkiksi kiina, japani ja thai
ovat kieliä, joissa ei käytetä sanavälejä erottamaan sanoja. Koska on olemassa kieliä,
joissa ei käytetä sanavälejä, selvästikin universaali menetelmä ei voi perustua niiden
käyttöön; ei ainakaan yksistään.
Sanojen erottelua universaalina ongelmana voidaan havainnollistaa poistamalla suomalaisesta tekstistä välilyönnit. Kun näin tehdään, on helppo havaita, että ihmiselle ei
juurikaan tuota ongelmia palauttaa sanavälejä esimerkiksi tekstiin "tämäonpieniaskelihmiselle,muttajättiharppauskokoihmiskunnalle."Koska ihminen pystyy tähän helposti, voidaan oletettavasti kehittää myös algoritmi, joka pystyy siihen.
Sanojen erotteluun tarkoitetut algoritmit voidaan luokitella karkeasti kahteen ryhmään sen mukaan, vaativatko ne käsin merkittyä opetustietoa toimiakseen. Ohjatut
menetelmät vaativat tätä, mutta ohjaamattomat menetelmät pystyvät oppimaan segmentoinnin ilman merkittyä esitietoa.
Ohjaamattomat menetelmät poikkeavat ohjatuista niin, etteivät ne käytä asiantuntijoiden merkitsemätöntä opetusmateriaalia, vaan johtavat opetusvaiheessa tilastollisen
mallinsa puhtaasti merkitsemättömästä korpuksesta. Tämän lähestymistavan etuna on,
että hidas ja kallis korpusten merkintä voidaan välttää, minkä ansioista menetelmiä
voidaan helposti soveltaa uusiin kieliin.
Ohjaamattomat sanojen erottelijat ovat käytännössä myös esitiedosta vapaita, sillä
sanojen erottelussa ei ole sanavälien paikkojen lisäksi paljoa muuta tietoa, joka on helposti hyödynnettävissä. Menetelmät, jotka hyödyntävät muuta tietoa tai hyvin pientä
26
määrää sanavälitietoa on perinteisesti luokiteltu ohjatuiksi tai osittain ohjatuiksi.
Uusimmista ohjaamattomista menetelmistä MKP:hen ja transitiotodennäköisyyteen
perustuvilla menetelmillä on saavutettu hyviä tuloksia.
Bayesin menetelmään perustuva ohjaamaton sanojen erottelu on saanut viime aikoina erityisen paljon huomiota, ja lukuisia siihen perustuvia algoritmeja on kehitetty
lupaavin tuloksin.
4.1.1. Ohjatut menetelmät
Ohjattujen menetelmien kielimalli opetetaan merkityn korpuksen avulla tai jotenkin
muuten asiantuntijoiden tietoja hyväksi käyttäen, minkä jälkeen sitä käytetään itse segmentointiongelman ratkaisuun. Pääperiaatteena on, että opetusvaiheessa menetelmälle annetaan sekä tekstin tilastolliset ominaisuudet että sanavälien paikat, ja se johtaa
säännöt sille, mitkä tekstin piirteet aiheuttavat sanavälin.
Yleensä ohjatut menetelmät mallintavat kieltä n-grammeilla. N-grammin pituuden
kasvattaminen parantaa tämän luokan menetelmien tarkkuutta, joten jopa 11 merkin pituisten n-grammien käyttö voi olla kannattavaa[56]. Kehittyneemmissä malleissa käytetään myös muita piirteitä, mutta hyvä malli voi päästä yli 90%:n [56] tarkkuuteen
pelkästään n-grammeilla.
TVK (tukivektorikone) ja ESK (ehdollinen satunnaiskenttä) ovat eräitä tehokkaiksi
todettuja ohjatun sanojen erottelun menetelmiä.
4.1.1.1. Tukivektorikone
TVK [57] on binäärinen luokittelija, joka luokittelee korkeadimensionaalisen syötevektorin kahteen luokkaan jakamalla syöteavaruuden kahtia hypertason avulla. TVK
opetetaan antamalla sille esimerkkisyötteitä, joiden on merkitty kuuluvan jompaankumpaan kahdesta luokasta. Näiden tietojen avulla TVK:lle voidaan opettaa parametrit, jotka määräävät luokat erottavan hypertason orientaation. Nämä paramaterit määräävät siten myös sen, kumpaan luokkaan itse prosessoitavan datan syötteet luokitellaan. [58]
Sanojen erottelussa TVK:n syötteinä voidaan käyttää esimerkiksi tarkasteltavaa kohtaa edeltävien ja seuraavien n-grammien vektoriesityksiä. Tuloksena saadaan, onko kyseisessä kohdassa sanaväliä vai ei.
TVK:lla on saavutettu esimerkiksi 92%:n tarkkus ja 88%:n saanti thain kielisten
sanojen erottelussa. [56]
4.1.1.2. Ehdollinen satunnaiskenttä
ESK on probabilistinen malli, jota voidaan hyödyntää sekvenssien tai graafien merkitsemiseen. Se on sukua MPM:lle (markovin piilomalli), mutta mahdollistaa sitä joustavamman piirteiden hyödyntämisen parametreinä. Piirteet voivat olla mitä tahansa funktioita ja niitä voidaan ottaa mistä tahansa sekvenssin elementistä, mukaan lukien seuraavat elementit. [59]
ESK on yksi parhaimmista ohjatuista menetelmistä sanojen erotteluun. [56] Se saavutti esimerkiksi noin 95%:n [60] saannin ja tarkkuuden thain kielisten sanojen erottelussa ja noin 97%:n japanin kielisten sanojen erottelussa [61].
27
4.1.2. Minimaalinen kuvauksen pituus
MKP:hen perustuva sanojen erottelu kuuluu kompressiopohjaisten menetelmien joukkoon. Kompressiopohjaiset menetelmät etsivät niille annetulle korpukselle minimaalisen koodikirjaan perustuvan esityksen ja johtavat sanavälien paikat koodikirjasta.
MKP:tä on hyödynnetty esimerkiksi ohjaamattomassa sanojen erottelijassa, joka oppi erotteluun käytettyjen sanojen vartaloiden ja päätteiden koodikirjan. Menetelmä
pystyi johtamaan yleisimpiä englannin ja turkin päätteitä, mutta sen tarkkuutta itse
segmentointitehtävässä ei oltu ilmoitettu. [62]
4.1.3. Transitiotodennäköisyysmalli
Transitiotodennäköisyyspohjaiset menetelmät arvioivat sanavälien paikan todennäköisyyttä ympäröivien tekstisegmenttien yleisyyksien perusteella. Niiden toiminta pohjautuu siihen, että merkkien sekvenssit ovat yleensä ennustettavampia sanojen sisällä
kuin niiden katkaisukohtien ylitse. [63, 64]
Yksi menetelmä on arvioida transitiotodennäköisyyttä n-grammien yleisyyksien
avulla. Sanaväli voidaan havaita esimerkiksi silloin, kun tarkasteltavan kohdan molemmin puolin esiintyvien n-grammien todennäköisyys ylittää tietyn kynnysarvon tai
muodostaa paikallisen maksimin. Tämä menetelmä vaati erittäin vähän käsin merkittyä opetusmateriaalia, ja sitä voidaan pitää kieliriippumattomana, koska se käyttää
hyödyksi vain merkkitason tietoa. [65]
4.1.4. Bayesiin pohjautuvat menetelmät
Bayesin menetelmä soveltuu hyvin sanojen erotteluun, sillä se tuottaa yleensä parempia tuloksia kuin transitiotodennäköisyyksiin pohjautuvat menetelmät. [64, 66, 67] Toisin kuin transitiotodennäköisyyspohjaiset oppijat, Bayesin sanojen erottelijan toiminta
perustuu lähtökohtaisesti itse sanojen oppimiseen sanavälien oppimisen sijaan. [67]
Bayesin segmentoinnin toimintaperiaate on segmentoida syötteitä probabilistisesti
sillä tavalla, että kunkin segmentoinnin todennäköisyys on sitä suurempi, mitä enemmän aikaisemmin arvattuja sanoja se sisältää. Kun näytteitä on segmentoitu uudelleen
riittävän monta kertaa, prosessi konvergoituu kohti oikeaa vastausta, olettaen että käytetty todennäköisyysmalli on sopiva.
Koska Bayesin sanojen erottelia oppii sanoja todennäköisyysmallin avulla, sen perustoimintaperiaate muistuttaa huomattavasti MKP:tä. Joissakin menetelmissä MKP:tä
hyödynnetään myös suoraan yhtenä Bayesin induktion käyttämistä todennäköisyysmalleista. [68]
Tyypillisesti Bayesin segmentoijat hyödyntävät dynaamista ohjelmointia, kuten esimerkiksi Viterbi-algoritmia, segmentoinnin todennäköisyyksien ratkaisemisessa. [68,
67] Tällöin kaikkien eri segmentointien todennäköisyydet lasketaan rekursiivisesti, ja
jo ratkaistujen segmenttien todennäköisyyksiä hyödynnetään muiden segmenttien todennäköisyyden laskemisessa.
Mochihashin [52] käyttämä menetelmä on yksi uusimmista Bayesiin pohjautuvista
menetelmistä. Se mallintaa hierarkkisilla Bayesin prosesseilla [27, 31, 66] interpoloitua n-grammikielimallia [50], jonka pohjalta segmentoinnin todennäköisyydet lasketaan. Hierarkkisten prosessien avulla on mahdollista laskea todennäköisyydet yksittäisille merkeille, niiden n-grammeille, yksittäisille sanoille ja sanojen n-grammeille.
28
Koko merkkijonon segmentointien todennäköisyydet voidaan laskea dynaamisella ohjelmoinnilla, ja näiden todennäköisyyksien avulla voidaan näytteistää segmentointi tarkastellulle tekstilohkolle. Kun tekstilohkojen segmentointeja on satunnaisnäytteistetty
uudelleen tarpeeksi monta kertaa, prosessi konvergoituu kohti ratkaisua. [52]
4.2. Morfologian induktio
MI:n tehtävänä on oppia, millaisia taivutussääntöjä tarkastellussa kielessä on olemassa. Perinteisesti MI:n tutkimus on keskittynyt ohjaamattomiin menetelmiin, jotka ovat
ihmisten kielen oppimisen tutkimuksen kannalta mielenkiintoisimpia.
MI-menetelmät voidaan jakaa kahteen luokkaan sen mukaan, tarvitsevatko ne esitietoa vai pystyvätkö ne johtamaan morfologian ilman mitään esitietoa. Esitietopohjaiset
menetelmät hyödyntävät esimerkiksi tietoa sanaluokista.
Esitiedoista vapaissa menetelmissä eräs lähestymistapa on hyödyntää sanojen ortografiaa olettamalla muokkausetäisyydeltään läheiset merkkijonot saman sanan taivutusmuodoksi. Toinen menetelmä on verrata sanojen kontekstia esimerkiksi LSA:n
avulla ja yhdistää sanoja, jotka esiintyvät samanlaisessa kontekstissa.
MKP on suosittu esitiedosta vapaa menetelmä. Se löytää ihmisille tuttuja morfeemeja etsimällä segmentoinnin, joka periaatteessa minimoi vartaloiden ja liitteiden lukumäärän.
Bayesin menetelmään pohjautuvat menetelmät ovat yksi viime aikoina paljon huomiota saanut algoritmien ryhmä. MKP:n tavoin ne etsivät usein esiintyviä vartaloita ja
päätteitä, mutta segmentoinnin uskottavuuden estimoinnissa voidaan soveltaa MKP:n
kompressiokriteerin sijaan hyvin monia erilaisia todennäköisyyspohjaisia kriteerejä.
4.2.1. Esitietopohjaiset menetelmät
Yleensä esitietoa hyödyntävät MI-menetelmät hyödyntävät sanojen sanaluokkatietoa.
Käytännössä ne ottavat syötteenä taivutettuja sanoja sekä sanaluokkamerkkauksen jokaista sanaa kohti. Näiden tietojen avulla ne pyrkivät johtamaan kullekin sanaluokalle
tyypillisen morfologian ja edelleen yksittäisten sanojen morfologian.
Yksi esimerkki tällaisista mentelmistä on Gaussierin [69] esittämä algoritmi. Se ratkaisee sanaluokille tyypilliset päätteet etsimällä samaan sanaluokkaan ja samoilla kirjaimilla alkavia sanoja ja tarkastelemalla niiden päätteitä. Toinen samanlainen menetelmä on Neuvelin and Fulopin [70] algoritmi, joka tunnistaa sanaluokilla merkitystä
teksistä sanojen etuliitteitä ja päätteitä merkkijonometriikan avulla. [71]
Näitä menetelmiä ei voida kuitenkaan suoraan hyödyntää ohjaamattomassa sanaston
poimijassa, sillä sanaluokkatietoa ei ole saatavilla MI:tä ratkaistaessa.
4.2.2. Ortografia ja semantiikka
Yksi menetelmä käytti sekä merkkijonometriikkaa että sanojen esiintymisympäristöjä
morfologisesti riippuvaisten sanojen löytämiseen. Tämä menetelmä poimi sanoja merkitsemättömästä tokenisoidusta korpuksesta ja muodosti niistä kaksi listaa, joista toinen määritteli sanojen merkkijonotason samankaltaisuuden ja toinen esiintymisympäristön samankaltaisuuden. Näiden listojen avulla poimitut sanat pisteytettiin pareittain
sen mukaan, kuinka samanlaisia ne olivat ortografian ja semantiikan suhteen. Suuren
pistemäärän saaneiden sanojen oletettiin olevan morfologisesti riippuvaisia. [72]
29
Universaalisuuden kannalta edellä kuvatulla menetelmällä on se toivottu piirre, ettei se oleta morfologian perustuvan etu- tai jälkiliitteisiin. Kun käytetään merkkijonometriikkaa liitteiden etsimisen sijaan, voidaan tukea muunkinlaista morfologiaa, kuten
esimerkiksi englannin woman/women sanaa. [72]. Lisäksi universaalisuuden kannalta
hyvä ominaisuus on, ettei tämä menetelmä tarvitse sanojen erottelua lukuun ottamatta
mitään esitietoa kielestä.
Pelkästään ortografiaa ja semantiikkaa hyödyntämällä ei kuitenkaan saada virheettömiä tuloksia. Erilaisia virheitä voidaan eliminoida esimerkiksi ottamalla huomioon
etu- ja jälkiliitteiden yleisyydet, paikallinen syntaktinen ympäristö ja aikaisemmin löydetyt morfologiset yhteydet. [73]
4.2.3. Minimaalinen kuvauksen pituus
MKP:tä käytetään MI:hin melko pitkälti samalla tavalla kuin sanojen erottelussakin.
Tällöin MKP pyrkii minimoimaan sekä sanojen vartaloiden että mahdollisten etuliitteiden ja päätteiden kuvausten pituudet.
Yksi mielenkiintoinen esimerkki MKP:n hyödyntämisestä on Snoverin [74] esittelemä järjestelmä. Se käytti tavallisen vartaloiden ja päätteiden minimoinnin lisäksi tietoa
siitä, mitkä morfeemit esiintyivät tietyn näköisten vartaloiden kanssa. [71]
Goldsmith käytti myös MKP:tä ohjaamattomaan MI:hin tunnetussa Linquisticasovelluksessaan. Hänen menetelmässään sanat koostuivat vartalosta sekä mahdollisesti
tyhjästä päätteestä. Kuvauksen pituuden laskemisessa käytettiin samoin hyväksi tietoa siitä, mitkä morfeemit yleensä esiintyivät samassa vartalossa. Täten menetelmä
hyödynsi periaatteessa myös yksinkertaista tietoa sanaluokista. [75, 26]
4.2.4. Bayesiin pohjautuvat menetelmät
Yleensä Bayesiin pohjautuva MI hyödyntää sanojen ortografista tietoa segmentoimalla
yksittäisten sanojen merkkijonoja probabilistisesti morfeemeihin. Morfeemien todennäköisyyksiä mallinnetaan yleensä Bayesin prosesseilla, jotka suosivat usein havaittuja
morfeemikandidaatteja harvinaisten sijaan.
Yksi segmentointiin nojaava menetelmä on Goldwaterin käyttämä adaptorigeneraattori -kehykseen perustuva menetelmä. Se käytti ei-parametrisia Bayesin
prosesseja sanojen vartaloiden ja morfeemien todennäköisyyksien mallintamiseen
ja segmentoi tämän mallin avulla sanat vartaloihin ja päätteisiin. Päätteiden todennäköisyyden mallinnuksessa hyödynnettiin myös tietoa siitä, kuinka usein pääte oli
esiintynyt sanan vartalon yhteydessä. [27]
Johnson yleisti Goldwaterin kehyksestä edelleen hierarkkisiin Bayesin prosesseihin
pohjautuvat adaptorikieliopit, joita hän hyödynsi MI:ssä. Adaptorikieliopeilla pystytään segmentoimaan merkkijonoja hierarkkisiksi puurakenteeksi, minkä ansiosta niillä
voidaan ratkaista sekä sanojen erotteluun että MI:hin liittyviä ongelmia. [31, 54]
Bayesin menetelmä mahdollistaa pelkän segmentoinnin lisäksi myös muun tyyppisen tiedon oppimisen. Sillä pystytään oppimaan yksinkertaisen segmentoinnin lisäksi
esimerkiksi vartalonmuunnoksen sääntöjä [76], joilla voidaan parantaa muun muassa
suomen astevaihtelun tai englannin vartalon viimeisen merkin toiston tai poiston mallinnusta.
30
4.3. Sanaluokan induktio
SLI:ssä sanoille johdetaan sanaluokat ilman, että tiedetään yhdenkään sanan luokkaa
etukäteen. Siinä voidaan käyttää korkeintaan esitietoa siitä, mitä sanoja ja mahdollisesti sanaluokkia on olemassa.
Koska esitietoa sanaluokista ei ole olemassa, SLI-menetelmät tyytyvät klusteroimaan samalla tavalla käyttäytyviä sanoja nimettömiin luokkiin, jotka pyritään saamaan
vastaamaan todellisia sanaluokkia mahdollisimman hyvin. Käytännön sovellusten vaatima metatieto, kuten sanaluokkien nimet, on käytännössä lisättävä manuaalisesti jälkikäteen.
Sanaluokan klusterointimenetelmät voidaan jakaa karkeasti kahteen luokkaan:
distributionaaliseen ja ominaisuuspohjaiseen klusterointiin. [55] Distributionaalinen
klusterointi käyttää sanojen kontekstia klusterointikriteerinä. Ominaisuuspohjainen
klusterointi hyödyntää yksittäisten sanojen piirteitä, yleensä morfologiaa [77, 28].
SLI:hin on kehitetty useita Bayesin menetelmään perustuvia algoritmeja. Useimmat
niistä hyödyntävät distributionaalista tietoa, mutta myös morfologiaa on hyödynnetty
joissakin menetelmissä.
4.3.1. Distributionaalinen klusterointi
MPM (piilotettu markovinmalli) on yksi suosituimmista distributionaalisista SLImenetelmistä. MPM:ään pohjautuvat menetelmät analysoivat sanojen ympäristöä ja
päättelevät sen perusteella, mihin sanaluokkaan ne todennäköisesti kuuluvat.
Vanhin MPM:ään pohjautuva menetelmä on Brownin algoritmi, joka mallintaa tekstiä yksinkertaisesti sanojen bigrammeilla. Se valitsee aluksi kaikille sanoille uniikin
klusterin ja tämän jälkeen iteratiivisesti yhdistää klusterita sen mukaan, kuinka paljon
operaatio pienentää bigrammisanamallin kompleksisuutta. [78, 77]
Pitkään parhaimpana algoritmina pidetty Clarkin menetelmä hyödyntää niin
ikään distributionaalista tietoa samanlaisen MPM:n muodossa. Todennäköisin syy
Clarkin menetelmän tehokkuuteen on se, että se käytti sekä distributionaalista
bigrammi-MPM:ää että ominaisuuspohjaista tietoa. [28, 77]
4.3.2. Ominaisuuspohjainen klusterointi
Pelkän distributionaalisen tiedon hyödyntämisessä on se ongelma, että harvoin esiintyviä sanoja ei pystytä klusteroimaan luotettavasti, sillä niistä ei ole saatavilla riittävästi
tietoa. Nämä sanat ovat merkittäviä koko induktioprosessin kannalta, joten ominaisuuspohjaisen tiedon hyödyntäminen voi parantaa menetelmän suorituskykyä huomattavasti. [28]
Tyypillisesti ominaisuuspohjaisessa klusteroinnissa hyödynnetään sanojen ortografisia piirteitä. Tällaisina piirteinä voidaan käyttää esimerkiksi sanaan kuuluvia merkkijonotason n-grammeja tai mahdollisesti sanojen morfeemeja, jos ne on pystytty jotenkin ratkaisemaan.
Clark hyödynsi hybridimenetelmässään sanojen ortografisia ominaisuuksia, suosien
klusterointia, jossa samassa klusterissa oli samanlaisia sanoja. Sanojen samanlaisuutta
arvioitiin probabilistisesti merkkijonotason MPM:n avulla. [28, 77]
31
4.3.3. Bayesiin pohjautuvat menetelmät
Suurin osa perinteisistä Bayesiin pohjautuvista SLI-menetelmistä käyttivät pelkästään MPM:ää klusterointikriteerinä. [77] Tyypillisen tällaisen menetelmän
toimintaperiaate oli johtaa sanaluokat trigrammi MPM:stä esimerkiksi Dirichletmultinomiaalijakaumaan pohjautuvan induktion avulla. [79, 77]
Pelkästään distributionaalista tietoa hyödyntävät Bayesin menetelmät eivät ole kuitenkaan saavuttaneet yhtä hyviä tuloksia kuin Clarkin ja Brownin menetelmät. Uusimmat sekä distributionaalista että ominaisuuspohjaista tietoa hyödyntävät Bayesiin pohjautuvat menetelmät ovat kuitenkin päässeet samalle tasolle niiden kanssa. [77]
Ensimmäisiä tällaisia menetelmiä oleva algoritmi käytti MPM:n lisäksi merkkijonotason ominaisuuksia klusterointikriteereinä. Merkkijonotason ominaisuuksista menetelmä hyödyntää merkkien trigrammeja sekä tietoa isoista alkukirjaimista. Merkkien
trigrammeilla voidaan karkeasti mallintaa sitä, miten morfologia ja sanaluokat liittyvät
toisiinsa. [77]
Blunsomin tätä ideaa edelleen kehittänyt menetelmä käytti myös trigrammi
MPM:ää, mutta tasoitti sitä hierarkisilla Bayesin prosesseilla. Tasoituksen ansiosta
bigrammi- ja unigrammitietoa voitiin hyödyntää silloin, kun trigrammi- tai bigrammitietoa ei ollut olemassa tarpeeksi. Sanatason trigrammien lisäksi menetelmä hyödynsi
merkkitason bigrammeja, joiden tarkoitus oli niin ikään mallintaa morfologiaa. [80]
32
5. SANASTON POIMINNAN ARVIOINTI
Sanaston poiminnan eri ratkaisumenetelmien lisäksi on syytä perehtyä siihen, miten
niillä saatuja tuloksia voidaan arvioida ja verrata keskenään. Näin saadaan arvokasta
tietoa järjestelmän sekä sen osien suorituskyvystä ja siten viitteitä mahdollisista tulevan kehityksen suunnista.
Poimitun sanaston määrän ja laadun arviointi on pääasiallinen tapa, jolla sanaston
poimijoita voidaan arvioida. Koska sanaston poiminta koostuu useista aliongelmista,
jotka ovat itsessään haastavia, on lisäksi hyödyllistä tarkastella myös niiden toimintaa
erikseen.
Sanojen erottelun toiminnalla on merkittävä vaikutus koko järjestelmän toimintaan
ja siten tulosten laatuun, sillä järjestelmä ei luonnollisesti löydä yhtä paljon oikeita
sanoja, jos niiden erottelu ei toimi. Tämän vuoksi on perusteltua arvioida sanojen erottelua erikseen.
MI:tä arvioitaessa voidaan saada tietoa siitä, tunnistaako järjestelmä sanojen rakenteet oikein ja pystyykö se yhdistämään saman sanan eri taivutusmuodot. Koska morfologiatietoa voidaan hyödyntää sekä SLI:ssä että lopullisessa sanastossa, on tämän
tiedon oikeellisuuden arviointi erikseen niin ikään perusteltua.
SLI:n arviointi antaa suoraa tietoa siitä, kuinka hyvin kerätyn sanaston sanaluokat
vastaavat todellisuutta. Jos sanaluokkatietoa halutaan kerätä, on myös sen toimintaa
siis syytä arvioida.
5.1. Poimitun sanaston arviointi
Sanaston poimintaa voidaan arvioida vertaamalla poimittua sanastoa asiantuntijan
merkitsemään oikeaan sanastoon. Tällöin voidaan käyttää perinteisiä arviointimenetelmiä, kuten tarkkuutta, saantia ja F-mittaa [81].
Tarkkuus kuvaa sitä, kuinka suuri osuus kaikista kerätyistä näytteistä on oikein luokiteltuja. Saanti taaskin kertoo sen, kuinka paljon oikein luokiteltuja näytteitä oli suhteessa suurimpaan mahdolliseen määrään oikeita näytteitä, joita oltaisiin voitu löytää.
F-mitta yhdistää nämä kaksi lausekkeen (5.1) esittämällä tavalla. [81]
PR
,0≤α≤1
(1 − α)P + αR
C
P =
C +S+I
C
R=
C +S+D
α = Saannin painotuskerroin.
P = Tarkkuus.
R = Saanti.
C = Oikein luokiteltujen oikeiden sanojen lukumäärä.
S = Väärin luokiteltujen oikeiden sanojen lukumäärä.
D = Puuttuvien lukumäärä.
I = Ylimääräisten lukumäärä.
Fα =
(5.1)
Kun keskitytään poimimaan sanoja ja niiden sanaluokkia, lausekkeen (5.1) muuttu-
33
jille voidaan antaa seuraavat selkokieliset merkitykset:
• C: Löydetyt oikeat sanat, joiden sanaluokka on oikein.
• S: Löydetyt oikeat sanat, joiden sanaluokka on väärin.
• D: Oikeat sanat, joita ei löydetty.
• I: Ylimääräiset sanat, jotka löydettiin.
Oletetaan esimerkin vuoksi, että tällainen sanoja poimiva ja niiden sanaluokkia merkitsevä järjestelmä on käsitellyt tekstin, jossa on yhteensä 100 eri sanaa. Se on löytänyt
C = 40 sanaa, joiden sanaluokat se on merkannut oikein, ja S = 30 sanaa, joiden sanaluokat se on merkannut väärin. Lisäksi se on löytänyt I = 10 virheellistä sanaa, joita
ei ollut tekstissä, ja D = 30 sanaa on jäänyt löytämättä. Tällöin lausekkeen (5.1) mukaan järjestelmän tarkkuus P = 40/80 ja saanti R = 40/100. Tästä voidaan edelleen
laskea järjestelmän F-mitan arvo, joka on tässä tapauksessa F0.5 = 0.444.
Sanaston laadun lisäksi tämän työn kannalta kiinnostava arviointikriteeri on myös
se, kuinka paljon asiantuntijan tekemää työtä sanaston poiminta vaatii. Tätä voidaan
arvioida esimerkiksi mittaamalla työhön kuluva aika ja suhteuttamalla se saatujen tulosten määrään.
5.2. Sanojen erottelun arviointi
Sanojen erottelua voidaan niin ikään arvioida vertaamalla järjestelmän tuottamaa
segmentointia asiantuntijan tuottamaan oikeaan segmentointiin. Arviointimenetelminä
voidaan myös käyttää tarkkuutta ja saantia samaan tapaan kuin sanaston arvioinnissa.
Sanojen erottelussa tarkkuus ja saanti käsittelevät pelkästään sitä, olivatko hypoteettisen segmentoinnin yksiköt osa todellista segmentointia vaiko eivät, sillä ongelmassa ei ole luokitteluosaa ollenkaan. Täten tarkkuus ja saanti voidaan laskea lausekkeen
(5.2) mukaisesti. [67]
C
C +I
C
R=
C +D
P = Tarkkuus.
R = Saanti.
C = Oikeiden segmenttien lukumäärä.
D = Puuttuvien segmenttien lukumäärä.
I = Ylimääräisten segmenttien lukumäärä.
P =
(5.2)
Tarkkuus ja saanti voidaan esittää sanavälien, tokenien tai leksikaalisten yksiköiden tasolla. Ensimmäisessa näistä tapauksista tarkastellaan sitä, oliko sanaväli samassa paikkaa kuin oikeassa segmentoinnissa. Toisessa verrataan eroteltujen sanojen sekvenssejä oikeisiin sanojen segmentointeihin. Kolmannessa verrataan segmentointien
yksilöllisiä sanoja huomioimatta sitä, missä tai kuinka monesti ne esiintyivät. [67]
34
5.3. Morfologian induktion arviointi
Perinteisesti MI:tä on tyydytty arvioimaan tarkastelemalla asiantuntijoiden voimin,
kuinka järkeviä järjestelmän löytämät yleisimmät päätteet ovat. [28] Tämä menetelmä on siinä mielessä käytännöllinen, että se huomioi morfologian epämääräisyyden
ja on melko vaivaton asiantuntijoille. Toisaalta se ei suoraan kerro sitä, kuinka paljon
vääriä segmentointeja on todellisuudessa tehty.
MI:n tarkemmassa arvioinnissa ongelmallista on se, että morfeemien segmentointiin ei ole aina yksiselitteistä vastausta. Esimerkiksi sana "kuninkaalle" voitaisiin jonkin morfologiamallin mukaan segmentoida muotoon "kunin+kaalle" ja toisen mukaan
"kuningas-gas+kaalle". Tämän vuoksi tuloksien oikeellisuutta on usein hankalaa analysoida objektiivisesti. Tätä ongelmaa voidaan kuitenkin pienentää löyhentämällä kriteeriä, jolla segmentointeja verrataan. [82]
Yksi käyttökelpoinen menetelmä on tarkastella sitä, miten saman sanan eri taivutusmuotojen vartalo segmentoidaan. Tämän kriteerin mukaan sana katsotaan olevan
oikein segmentoitu, jos sen vartalo on sama kuin muissa saman sanan taivutusmuotojen segmentoinneissa. [82] Segmentointien epämääräisyyden hallinnan lisäksi menetelmällä on se käytännöllinen piirre, että asiantuntijoiden ei tarvitse merkata korpuksen morfologiaa. Merkintöjen tarvitsee pelkästään kertoa, mitkä sanat ovat toistensa
eri taivutusmuotoja.
5.4. Sanaluokan induktion arviointi
SLI:n arvioinnista tekee hankalaa se, että tulokset ovat merkitsemättömiä klustereita.
Tämä vuoksi niitä on vaikeaa verrata käsin merkatun korpuksen sanaluokkiin. Lisäksi
tuotettujen klusterien lukumäärä voi poiketa käsin merkatun korpuksesta, minkä vuoksi induktiomenetelmä voi tuottaa eri tarkkuustason luokittelun, joka on silti järkevä.
[77]
SLI:n toimivuutta voidaan kuitenkin arvioida esimerkiksi tarkastelemalla järjestelmän löytämän klusteroinnin ja asiantuntijan oikeaksi katsoman luokittelun välistä konditionaalista entropiaa. [28] Entropiapohjaista V-mittaa [83] on suositeltu tähän tarkoitukseen, sillä se on vähemmän riippuvainen löydettyjen ja todellisten klusterien lukumäärästä kuin monet muut menetelmät. [77]
V-mitta Vβ mittaa esitetyn klusteroinnin K homogeenisyyttä h ja saantia c suhteessa
oikeaan luokitteluun C. Täysin homogeenisessa klusteroinnissa yksi klusteri sisältää
vain yhden luokan näytteitä, ja saanniltaan täydellisessä klusteroinnissa kaikki yhden
luokan näytteet ovat samassa klusterissa. V-mitta yhdistää nämä kaksi mittaa lausekkeen (5.3) esittämällä tavalla. [83]
35
(1 + β)hc
βh + c
(
1
h=
1 − H(C|K)
H(C)
(
1
c=
1 − H(K|C)
H(K)
Vβ =
(5.3)
jos H(C|K) = 0
jos H(C|K) > 0
jos H(K|C) = 0
jos H(K|C) > 0
Vβ = V-mitta.
β = Saannin painotuskerroin.
h = Homogenisyys.
c = Saanti.
C = Oikea luokittelu.
K = Esitetty klusterointi.
H = Entropiafunktio.
36
6. RATKAISUN KUVAUS
Tässä työssä toteutettiin ohjelmisto, joka poimii koneellisesti hyödynnettävää sanastoa
merkkaamattomasta korpuksesta. Ratkaisu pohjautuu ei-parametriseen Bayesin menetelmään, joka mahdollistaa koostamista lukuun ottamatta kaikkien sanaston poiminnan
vaiheiden lähes täysin ohjaamattoman toteutuksen.
Ratkaisu toteutettiin C++- ja Python-ohjelmointikielillä. Kaikki ratkaisun pääkomponenentit sekä valtaosa niiden hyödyntämästä taustakoodista tuotettiin osana tätä
diplomityötä. Käytännössä ainoat ratkaisun osat, jotka eivät kuulu tämän diplomityön
rajattuun skooppiin, ovat Boost-kirjaston todennäköisyyksien laskentaan liittyvä
toiminnallisuus sekä C++- ja Python-ohjelmointikielten peruskirjastot.
Toteutetun ohjelmiston ohjaamaton osa, joka on sen keskeisin osa, koostuu neljästä
pääosasta: sanaston kerääjän pääohjelma, sanojen erottelija, MI ja SLI. Lisäksi ohjelmistoon kuuluu erillinen työkalu sanaston koostamiseen.
6.1. Toteutusympäristö
Ratkaisun ohjaamaton osa toteuttiin C++-ohjelmointikielellä, ja siinä hyödynnettin
Boost-kirjaston perustietorakenteita sekä sen todennäköisyysmoduulia. Boostin todennäköisyysmoduulia käytettiin alfa-, beta-, gamma- ja Poisson-jakautuneiden näytteiden generointiin. Muilta osin ratkaisun ohjaamaton osa oli kokonaan uutta koodia.
Sanaston koostaja toteutettin Python-ohjelmointikielellä. Pythonin integroitujen kirjastojen lisäksi ei käytetty muita kirjastoja. Sanaston koostajan käyttöliittymä toteutettiin Pythonilla yksinkertaisena komentokehotepohjaisena ratkaisuna.
Ohjelmisto suoritettiin vuonna 2013 hankitulla laitteistolla, jonka suorittimessa oli
6 ydintä, ja jossa oli keskusmuistia 16 gigatavua. Ohjelmisto oli toteutettu yksisäikesenä, mutta järjestelmän moniprosessointitehoa hyödynnettiin ajamalla useita testejä eri
kielillä ja asetuksilla rinnakkain.
Tällä kokoonpanolla yksittäisten sanaston poimijan komponenttien testiajot kestivän
kukin muutamia tunteja testistä riippuen. Koko sanaston poimijan ohjaamattoman osan
testiajon annettiin iteroida noin kaksi päivää ennen tulosten keräämistä.
6.2. Toimintaperiaate
Järjestelmän korkeimman tason toimintaperiaate on, että sille annetaan syötteenä
merkkaamaton korpus, jonka se prosessoi, ja josta se tuottaa koneellisesti hyödynnettävän sanaston. Kerätty sanasto sisältää listan perusmuotoisia sanoja sekä kunkin
sanan sanaluokan.
Tarkemmalla tasolla datavuo kulkee niin, että sanojen erottelija ottaa syötteenä pääohjelman lukemia tekstikappaleita, joista se erottelee sanat. Erotellut sanat syötetään
yksi kerrallaan MI:hin, joka johtaa niille morfologiasegmentoinnin. Tämän jälkeen sanat morfologiatietoineen syötetään yksi kerrallaan SLI:hin, joka johtaa niille sanaluokat. Kun näitä neljää komponenttia on ajettu niin kauan, että ratkaisu on oletettavasti
löytynyt, niiden tuottama tieto annetaan erilliselle sanaston koostajalle, joka koostaa
asiantuntijan avustuksella niistä koneellisesti hyödynnettävän sanaston. Tätä on havainnollistettu kuvassa 6.1.
Järjestelmän ohjaamaton osa pohjautuu ei-parametrisiin Bayesin menetelmiin, ja se
37
Kuva 6.1: Ohjelmiston datavuo. Tekstiä luetaan tiedostosta yksi kappale kerrallaan,
ja jokaisesta kappaleesta erotellaan sanat. Erotellut sanat syötetään MI:lle, ja johdetut
morfologiasegmentoidut sanat syötetään edelleen SLI:lle. Lopuksi morfologiasegmentoidut sanat ja niiden sanaluokat syötetään koostamistyökalulle, joka generoi asiantuntijan avustuksella sanoille niiden perusmuodot ja antaa sanaluokille käyttösovelluksen
vaatimat merkkaukset.
toimii lähes kokonaan ilman ohjausta tai esitietoa. Osa järjestelmän parametreista, kuten merkistökohtaiset sanojen pituuksien odotusarvot, jätettiin käsin asetettaviksi toteutuksen yksinkertaisuuden vuoksi, mutta teoriassa nekin oltaisiin voitu johtaa Bayesin induktion yhteydessä.
Ratkaisun ohjaamattoman osan korkean tason toimintaperiaate on se, että sanavälejä, sanojen päätteitä ja sanaluokkia näytteistetään satunnaisesti. Aluksi näytteistys on
täysin satunnaista, sillä esitietoa ei ole saatavilla, mutta näytteistyksen edetessä järjestelmä alkaa suosia aikaisemmin havaittuja sanavälien paikkoja, sanojen päätteitä ja
sanaluokkia PYP:n klusterointiominaisuuden vuoksi.
Käytännössä sanojen erottelu, MI ja SLI toteutetaan yhden suuren Gibbsin näytteistyssilmukan avulla. Tässä silmukassa tekstikappaleille näytteistetään yksi kerrallaan
sanojen erottelun, MI:n ja SLI:n tiedot niin, että näytteistettävän kappaleen mahdollinen aikaisempi tieto poistetaan prosessista ja sille lasketaan uudet tiedot. Sanojen
erottelijan löytämiä sanoja lisätään hierarkkisesti MI- ja SLI-prosesseihin sitä mukaa,
kun niitä löydetään, ja poistetaan niistä kun sanojen erottelu näytteistetään uudelleen.
Perustoimintaperiaate on siis sama, kuin kappalessa 2.3.2 esitetyssä Gibbsin näytteistyksen havaintoesimerkissä.
Järjestelmän ohjaamaton osa tukee myös asiantuntijoiden merkkaaman sanojen
erottelu- ja morfologiatiedon hyödyntämistä, mikä käytännössä toteutettiin niin, että
asiantuntijat voivat käsin merkata kappaleiden segmentointeja erilliseen tekstitiedostoon. Asiantuntijoiden merkkausten hyödyntäminen on toteutettu yksinkertaisesti niin,
että opetusnäytteitä ei näytteistetä koskaan uudelleen. Tätä ominaisuutta ei kuitenkaan
38
käsitellä tässä työssä sen syvällisemmin, sillä painopiste on ohjaamattomassa sanaston
poiminnassa. Käytännön sovelluksissa asiantuntijoiden merkkauksista voi kuitenkin
olla hyötyä, sillä niillä voidaan nopeuttaa induktioprosessia tai ohjata sitä käytännön
sovelluksen vaatiman konvention suuntaan.
6.3. Arkkitehtuurikuvaus
Ohjelmisto koostuu pääohjelmaa edustavasta luokasta sekä kolmesta muusta sen ohjaamasta luokasta, kuten on esitetty kuvan 6.2 korkean tason luokkadiagrammissa.
Kuva 6.2: Ohjelmisto koostuu neljästä osasta: pääohjelma sekä sen ohjaamat sanojen
erottelu, MI ja SLI.
Sanaston poimijan pääohjelman tehtävä on lukea syötteitä tiedostosta ja ohjata muita
luokkia niiden käsittelyssä. Muista luokista kukin suorittaa yksittäisen tehtävän, eli
joko sanojen erottelun, MI:n tai SLI:n.
6.3.1. Sanaston poiminta
Sovelluksen pääohjelma lukee ensimmäisen iteraation aikana tekstiä kappale kerrallaan tiedostosta ja syöttää sen sanojen erottelijalle, MI:lle ja SLI:lle. Tietyin väliajoin
se päivittää myös näiden prosessien parametreja ja kirjoittaa tulokset tiedostoon.
Kun ensimmäinen iteraatio on suoritettu, alkaa sovellus prosessoida vanhoja näytteitä uudelleen. Tällöin vanha tekstikappale luetaan muistista ja siitä aikaisemmin erotellut sanat poistetaan sanojen erottelu-, MI- ja SLI-prosesseista. Tämän jälkeen kappale
prosessoidaan uudelleen aivan kuin se lisättäisiin viimeisenä prosessiin.
Sanaston poiminnan kulku on esitetty graafisesti kuvan 6.3 aktiviteettidiagrammissa.
Tekstikappaleiden päivityksen lisäksi pääohjelma ohjasti MI:tä ja SLI:tä päivittämään prosessiensa tilat tietyin väliajoin sekä päivitti niiden parametreja. MI:n tilan
päivitys käsitti vartaloiden ja päätteiden pituuksien muuttamista MI-siirroilla. SLI:n tilan päivitys käsitti vartaloiden ja klusterien näytteistämisen uudelleen. Testeissä MI:n
ja SLI:n tilat laskettiin uudelleen 1000 tekstikappaleen segmentoinnin välein, ja kaikkien prosessien parametrit päivitettiin aina uudelleen heti tämän jälkeen.
39
Kuva 6.3: Sanaston poiminnan aktiviteettidiagrammi. Tekstiä luetaan aluksi kappale kerrallaan tiedostosta, ja kappaleet segmentoidaan ja lisätään sanaston poiminnan,
MI:n ja SLI:n prosesseihin. Tämän jälkeen kappaleita prosessoidaan uudelleen yksi
kerrallaan. Uudelleen prosessoitava kappale poistetaan aluksi kaikista näistä kolmesta
prosessista, minkä jälkeen se segmentoidaan uudelleen ja sen uusi segmentointi lisätään takaisin kaikkiin kolmeen prosessiin.
6.3.2. Sanojen erottelu
Sanojen erotteluun käytettiin muunnelmaa Mochihashin algoritmin [52] bigrammiversiosta, joka paloittelee syötteen sanoihin aloittaen merkkijonon lopusta.
Segmentointitehtävän alkaessa alustetaan tyhjä lista eroteltuja sanoja varten sekä
asetetaan laskurin L arvo vastaamaan merkkijonon loppukohtaan. Sanoja erotellaan,
kunnes L = 0 eli erotellut sanat kattavat koko merkkijonon.
Yksittäinen sana voidaan periaatteessa segmentoida niin, että lasketaan seuraavan
sanavälin todennäköisyys jokaiselle mahdolliselle kohdalle välillä [0, L − 1]. Näistä eri sanaväleistä valitaan yksi todennäköisyydellä painotetun satunnaisvalinnan eli
multinomialikokeen avulla.
Käytännössä kuitenkin sanan pituus rajataan johonkin maksimiarvoon, jota enempää segmentointivaihtoehtoja ei tarkastella. Tämä rajoitus tarvitaan, jotta algoritmi
ei hidastuisi kohtuuttomasti. Tämä arvo asetettiin nopean testattavuuden vuoksi tässä työssä 15:een englannilla ja japanilla. Suomella sanan pituutena käytettiin 20:tä.
Englannille ja etenkin suomelle nämä arvot ovat selvästi liian pieniä. Käytännössä arvon muuttaminen suuremmaksi on kuitenkin triviaalia, ja yksittäisen ajon kesto voi
olla vielä siedettävä myös 30 merkin pituiset sanat sallittaessa. Toteutusympäristössä
suoritetussa testiajossa esimerkiksi 500 tekstikappaleen sanojen erottelun yksi iteraatio
kesti 20:n merkin maksimisananpituudella noin 1 minuutin ja 30:n merkin maksimisananpituudella noin 2.5 minuuttia.
Sanojen erottelun toimintaa on havainnollistettu kuvan 6.4 aktiviteettidiagrammissa.
Seuraavissa osioissa kerrotaan, miten segmentoinnin todennäköisyys laskettiin.
Mochihashin menetelmän tavoin, yksittäisen sanan todennäköisyys laskettiin merkki-
40
Kuva 6.4: Merkkijonon segmentoinnin aktiviteettidiagrammi. Sanoja eroteltiin yksitellen lopusta alkaen, kunnes enempää sanoja ei ollut jäljellä. Yksittäinen sana segmentoitiin laskemalla sen kaikkien kandidaattisegmentointien todennäköisyydet ja valitsemalla niistä yksi probabilistisesti.
jonotason HPYP:stä, ja sanojen bigrammien todennäköisyydet laskettiin tarkastellusta
sanasta sekä eteen- että taaksepäin. Lopullinen todennäköisyys saatiin yhdistämällä
nämä kolme todennäköisyyttä.
6.3.2.1. Sanan todennäköisyys
Sanan todennäköisyys laskettiin merkkijonotason HPYP:n, sanatason HPYP:n ja
morfologiasegmentointitodennäköisyyden avulla. Morfologiatiedon hyödyntämistä
lukuun ottamatta ratkaisu oli käytännössä identtinen Mochihashin [52] menetelmän
kanssa.
Aluksi laskettiin tarkastellun merkkijonon todennäköisyys merkkijonotason
HPYP:stä. Merkkijonoprosessi sisälsi kaikki aikaisemmin segmentoitujen sanojen
merkit 15-grammeina. Merkkijonon yksittäisten 15-grammien todennäköisyydet
laskettiin HPYP:n todennäköisyyden kaavalla, joka annettiin taustan lausekkeessa 2.8. Koko merkkijonon todennäköisyys laskettiin Mochihashin menetelmän
muunnelmalla, jonka kaava on annettu lausekkeessa (6.1).
41
P (c1 ...ck , k|ΘC )Pcorr (k|c1 ...ck )
P (k, ΘC )
k
Y
Pstr (c1 ...ck , k|ΘC ) =
P (ci |c1 ...ci−1 )
Pstr (c1 ...ck ) =
(6.1)
i=1
Pstr (c1 ...ck ) = Koko merkkijonon todennäköisyys.
Pstr (c1 ...ck , k|ΘC ) = Merkkitason todennäköisyys.
Pcorr (k|c1 ...ck ) = Poisson-korjaus sanan pituudelle.
P (k, ΘC ) = Sanan pituuden todennäköisyys.
k = Merkkijonon pituus.
ΘC = Merkkien HPYP:n tila.
Todennäköisyyden laskemisessa käytetty sanan pituuden Poisson-korjaus laskettiin
sanan merkistön perusteella. Jokainen sanan merkki luokiteltiin Unicode-merkistön
avulla johonkin merkkiluokkaan, joille oli kaikille käsin approksimoitu jokin sanan
pituuden odotusarvo. Kullekin merkkijonossa esiintyvälle merkkiluokalle laskettiin
Poisson-todennäköisyys sanan pituuden ja merkkiluokan pituuden odotusarvon avulla.
Näiden todennäköisyyksien tuloa käytettiin Poisson-korjaukseen sellaisenaan. Tässä
toteutuksessa käytetyt merkkiluokat olivat länsimaalaiset merkit, välimerkit, hiragana,
katakana, kanji ja kaikki muut Unicode-merkistön merkit.
Kaavassa käytetty sanan pituuden todennäköisyys laskettiin näytteistämällä merkkiprosessista suuri määrä satunnaisia sanoja ja laskemalla pituuksien todennäköisyys niiden jakaumasta. Pituuksien todennäköisyyksien uudelleennäytteistys suoritettiin määräajoin prosessien parametrien päivityksen yhteydessä, sillä niiden jatkuva päivitys ei
olisi ollut käytännöllistä merkkiprosessin sisällön jatkuvan muuttumisen takia.
Merkkijonotason todennäköisyyden jälkeen laskettiin sanatason bigrammien todennäköisyys samanlaisesta HPYP:stä, johon oli tallennettu merkkien sijaan sanoja.
6.3.2.2. Sanojen bigrammin todennäköisyys
Sanatason bigrammin todennäköisyys laskettiin suoraan sanaprosessin HPYP:n todennäköisyydestä. Sanaprosessi sisälsi aikaisemmin johdettujen sanojen bigrammeja samaan tapaan kuin merkkijonoprosessikin sisälsi n-grammeja, ja bigrammin todennäköisyys laskettiin suoraan HPYP:n todennäköisyydestä. HPYP:n perustodennäköisyytenä kuitenkin käytettiin vakion sijasta edellä laskettua merkkijonon todennäköisyyttä.
Tämä on esitetty matemaattisesti lausekkeessa (6.2).
Pbigram (w1 , w2 ) = PHP Y P (w1 , w2 |ΘW , Pstr (w1 ))
w1 = Edellinen sana.
w2 = Jälkimmäinen sana.
ΘW = Sanojen HPYP:n tila.
(6.2)
6.3.2.3. Sanan todennäköisyys taaksepäin
Sanan todennäköisyys taaksepäin laskettiin Mochihashin [52] dynaamisella ohjelmointimenetelmällä. Algoritmin aktiviteettidiagrammi on esitetty kuvassa 6.5.
42
Kuva 6.5: Sanan logaritmisen todennäköisyyden taaksepäin laskemisen aktiviteettidiagrammi.
Algoritmin toiminta perustuu siihen, että kaikkien hypotetisoitua sanaa edeltävien
segmentointien todennäköisyydet lasketaan rekursiivisesti ja summataan logaritmisessa avaruudessa. Tämä summa vastaa edeltävien segmentointien normalisoimatonta logaritmista kokonaistodennäköisyyttä, joten sitä voidaan käyttää suoraan toisen sanojen
erottelijan ylimmän tason silmukan multinomiaalikokeen painokertoimena.
Koska edes 64-bittisten liukulukujen tarkkuus ei riittänyt todennäköisyyksien esittämiseen pitkiä kappaleita segmentoitaessa, laskettiin todennäköisyydet logaritmisessa
avaruudessa logsumexp-tempulla, kuten Mochihashi suositteli.
6.3.2.4. Sanan todennäköisyys eteenpäin
Sanan todennäköisyys eteenpäin laskettiin hypotetisoidun sanan ja sitä seuraavan, jo
segmentoidun, sanan bigrammin todennäköisyydestä HPYP:ssä. Tämä menetelmä vastaa siis suoraan Mochihashin tapaa laskea sanan todennäköisyys eteenpäin.
Mochihashin menetelmästä eroten, jos kyseessä oli kahden ei-terminaalin sanan segmentointiongelma, sanatason todennäköisyyttä muokattiin vielä lisäksi morfologiaprosessin tietojen perusteella. Tällöin todennäköisyyttä pienennettiin lausekkeen (6.3)
mukaisesti silloin, kun ensimmäinen sana oli morfologiasegmentoinnin todennäköisyysmallin mukaan todennäköisesti vartalo ja toinen pääte.
43
(
Pbigram (w1 , w2 )Ps (w2 )Pm (w1 w2 ) jos w1 6= $ ja w2 6= $
Pf wd (w1 , w2 ) =
(6.3)
Pbigram (w1 , w2 )
muuten
Ps (w) = 1 − Psuf f ix (w)
Pm (c0 ...ck ) = 1 − max [Pmorphseg (c0 ...ci , ci+1 ...ck )]
i=1...k
Psuf f ix (s) = Morfologiaprosessin vartalon todennäköisyys.
Pmorphseg (s, t) = Morfologiasegmentoinnin todennäköisyys.
w1 = Edellinen sana.
w2 = Jälkimmäinen sana.
$ = Kappaleen alkua tai loppua vastaava terminaalisana.
Tämä todennäköisyys kertoo periaatteessa sen, kuinka usein kyseiset sanat ovat
esiintyneet peräkkäin, lisäksi pienentäen hieman yksittäisten morfeemien todennäköisyyttä segmentoitua erillisiksi sanoiksi. Tätä todennäköisyyttä käytettiin sanojen erottelijan multinomiaalikokeen toisena painokertoimena.
6.3.3. Morfologian induktio
MI:ssä tyydyttiin käyttämään kuvassa 6.6 esitettyä yksinkertaista generatiivista mallia, jossa sana koostuu yksinkertaisesta vartalosta ja mahdollisesti tyhjästä päätteestä.
Vartalo ja pääte peräkkäin kirjoitettuna muodostavat suoraan taivutetun sanan tässä
mallissa.
Kuva 6.6: Morfologiasegmentoinnin generatiivinen malli. Jokaisella havaitulle sanalle xk näytteistetään satunnaisesti prosessista Gstem yksi äärettömän monesta vartalosta
θi . Vartalon merkit puolestaan näytteistetään satunnaisesti prosessista Gstemchar . Vastaavasti, päätteet φj ja niiden merkit ovat peräisin prosesseista Gsuf f ix ja Gsuf f ixchar .
Hyperparametri β määrää tyhjän päätteen todennäköisyyden.
Generatiivisen mallin ratkaiseva induktio toteutettiin kahdella PYP:llä, joista ensimmäiseen tallennettiin sanojen vartaloita ja toiseen päätteitä. Lisäksi vartaloille ja päätteille oli merkkitason HPYP:t, joita käytettiin PYP:ien pohjatodennäköisyyksinä sa-
44
maan tapaan kuin sanojen erottelussakin. Näistä prosesseista saatuja todennäköisyyksiä käytettiin sellaisenaan eri morfologiasegmentointien todennäköisyyksinä.
Jokaisen sanan morfologinen segmentointi ratkaistiin yksitellen lohkotetulla Gibbsin näytteistyksellä. Sanan kaikkien eri segmentointien todennäköisyydet laskettiin
liu’uttamalla segmentointikohtaa sanan yli ja laskemalla todennäköisyydet PYP:istä
ja HPYP:istä, ja näistä segmentoinneista valittiin yksi multinomiaalikokeella kuvan
6.7 aktiviteettidiagrammin mukaisesti.
Kuva 6.7: Morfologiasegmentoinnin näytteistämisen aktiviteettidiagrammi.
Koska Gibbsin näytteistys vaikutti löytävän huonosti pidempiä päätteitä, sen rinnalla
suoritettiin sopivin väliajoin kaksi MH-siirtoa, jotka yhdistivät ja hajottivat Gibbsin
näytteistyksen löytämiä vartaloita. MH-siirtojen toiminta on esitetty kuvien 6.8 ja 6.9
aktiviteettidiagrammeissa.
Käytännössä MH-siirtojen suorittamat operaatiot joko pidensivät tai lyhensivät vartaloita, siirtäen merkkejä joko sanojen päätteistä niiden vartaloihin tai niiden vartaloista
päätteisiin. Koska nämä MH-siirrot kohdistuivat morfologiaprosessin yhden vartalon
kaikkiin näytteisiin, odotettiin niiden tehokkaasti löytävän samojen sanojen eri taivutusmuodoille samat vartalot ja hajottavan vartaloita, joissa on useita eri sanoja.
Aina kun tekstikappaleesta erotellulle sanalle näytteistettiin segmentointi, tämän
segmentoinnin vartalo ja pääte sekä niiden merkit lisättiin induktioon kuuluviin prosesseihin. Vastaavasti, kun tekstikappale segmentoitiin uudelleen, sen kaikki morfologiatieto poistettiin prosesseista. Nämä kaksi operaatioita on esitetty kuvassa 6.10.
Numeromerkeillä alkaville sanoille ei johdettu tässä ratkaisussa ollenkaan morfologiaa, sillä lukusanoja ei haluttu poimia osaksi sanastoa. Lisäksi tyhjää päätettä ei lisätty päätteiden PYP:hen, sillä se heikensi todennäköisyysmallin toimintaa. Sen sijaan,
tyhjälle päätteelle käytettiin erillistä käsin asetettua todennäköisyyttä.
45
Kuva 6.8: MI:n MH-siirtojen kutsuminen sekä MH-siirto MERGE, joka yhdistää pidemmän vartalon lyhyempään, pidentäen näin sen päätteiden pituuksia.
6.3.3.1. Segmentoinnin todennäköisyys
Hypotetisoidun morfologisen segmentoinnin todennäköisyyttä estimoitiin laskemalla
erikseen sanan vartalon ja päätteen todennäköisyydet. Koko segmentoinnin todennäköisyys oli näiden tulo, kuten on esitetty lausekkeessa (6.4).
Pmorphseg (s, t) = Pstem (t)Psuf f ix (s, t)
s = Hypotetisoitu vartalo.
t = Hypotetisoitu pääte.
(6.4)
Vartalon todennäköisyys laskettiin aikaisemmin johdettujen vartaloiden PYP:n ja
näiden vartaloiden merkeistä kerätyn HPYP:n avulla lausekkeen (6.5) mukaisesti. Vartaloiden PYP sisälsi yhden klusterin kullekin uniikille vartalon merkkijonolle. Vartaloiden merkkien HPYP taaskin oli samanlainen merkkien prosessi kuin mitä käytettiin
sanojen erottelussa.
46
Kuva 6.9: MI:n käyttämä MH-siirto SPLIT, joka hajottaa yhden vartalon useaksi pidemmäksi vartaloksi, lyhentäen näin sen päätteiden pituuksia.
Kuva 6.10: Morfologianäytteiden lisääminen MI-prosessiin ja poistaminen siitä.
Pstem (s) = PP Y P (s|sstem , Pstemchar (s))
Pstemchar (s) = Pstring (s, cstem )
s = Hypotetisoitu pääte.
sstem = Vartaloprosessissa olevat vartalot.
cstem = Vartalomerkkiprosessissa olevat merkit.
(6.5)
47
Päätteen todennäköisyys laskettiin myös PYP:n ja HPYP:n avulla. Suurin ero vartalon todennäköisyyden laskemiseen oli kuitenkin, että tyhjälle päätteelle käytettiin
omaa käsin asetettua todennäköisyyttä PYP:n klusterin sijaan. Tämä tehtiin sen vuoksi, että tyhjä pääte on tyypillisesti niin yleinen verrattuna muihin päätteisiin, että PYP
alkaa helposti suosimaan sitä liikaa, jos sillä on oma klusterinsa.
Päätteen todennäköisyyden laskukaava on annettu lausekkeessa (6.6).
(
γPP Y P (t|tstem , Psuf f ixchar (t)) jos length(t) > 0
Psuf f ix (t) =
(1 − γ)Psuf f ixchar (t)
jos length(t) = 0
(6.6)
Psuf f ixchar (t) = Pstring (t|csuf f ix )
t = Hypotetisoitu pääte.
tsuf f ix = Pääteprosessissa olevat päätteet.
csuf f ix = Päätemerkkiprosessissa olevat merkit.
γ = Käsin asetettu päätteen todennäköisyys.
6.3.4. Sanaluokan induktio
Sanaluokat johdettiin MI:n tuloksista. Jokaisen uniikin vartalon oletettiin vastaavan
yhtä uniikkia sanaa, ja jokaisen sanan oletettiin kuuluvan täsmälleen yhteen äärettömän
monesta sanaluokasta. Tämän generatiivinen malli on esitetty kuvassa . Se on PYP:n
vastine taustassa esitetylle DP:n mikstuurimallille, johon erona ovat mallin käyttämät
hyperparametrit.
Kuva 6.11: SLI:n generatiivinen malli. Prosessissa on N kappaletta vartaloita Xk , joista jokainen kuuluu yhteen mahdollisesti äärettömän monesta sanaluokasta j. Jokaisella
sanaluokalla j on tyypillisten päätteiden mikstuuri θj , joka on generoitu prosessista G,
jolla on hyperparametrit d ja α. G:n perusjakaumana toimii tasajakauma G0 .
SLI esitettiin siis yksinkertaisena klusterointiongelmana, jossa morfologiaprosessista saadut vartalot klusteroitiin niihin liittyvien päätteiden perusteella. Vartaloiden piirteinä käytettiin pelkästään niihin yhdistettyjen päätteiden normalisoituja lukumääriä,
48
eli klusterointi pohjautui pelkästään ortografiaan, eikä distributionaalista tietoa hyödynnetty.
Klusteroiti toteutettiin kuvan 6.12 aktiviteettidiagrammin mukaisesti käyttäen perinteisiä mikstuurimallin induktiomenetelmiä.
Kuva 6.12: SLI toteutettiin suoraan PYP:n mikstuurimallin induktiomenetelmillä.
Mikstuurimallin induktiomenetelmänä käytettiin PYP:lle muunnettua Nealin kahdeksatta algoritmiä [46, s. 262]. Tämä algoritmi päivittää aluksi yksitellen jokaisen
klusterin mikstuuriparametrit näytteistämällä kyseisen klusterin näytteiden ominaisuuksien määrillä painotettua Dirichlettijakaumaa. Tämän jälkeen algoritmi iteroi
kaikkien näytteiden lävitse yksitellen. Näytteet poistetaan klusterista yksitellen, niille
valitaan uudet klusterit kaikkien muiden klusterien ja näytteiden tilan perusteella, ja
ne lisätään valittuihin klustereihin.
PYP:n hyperparametrit johdettiin automaattisesti Tehin [50] menetelmällä, joka on
Escobarin ja Westin [47, s. 585] menetelmän muunnelma PYP:lle. Hyperparametrien
induktion ansiosta SLI toimi täysin ilman esitietoa tai asiantuntijan ohjausta.
Klusteroinnin helpottamiseksi vartaloiden klusterointipiirteinä käytettiin 99:ää koko
morfologiaprosessissa yleisimmin esiintynyttä päätettä. Lisäksi käytettiin yhtä piirrettä
sanoille, joilla oli pelkästään tyhjä pääte. Käytettyjen ominaisuuksien listaa muokattiin
dynaamisesti määräajoin induktion yhteydessä, sillä korpuksen yleisimpiä päätteitä ei
luonnollisesti tunnettu induktion alkuvaiheessa.
6.3.5. Sanaston koostaminen
Sanaston koostaminen toteutettiin ohjatusti erillisellä työkalulla, jonka toimintaa on
havainnollistettu kuvan 6.13 aktiviteettidiagrammissa.
Ohjelmiston ohjaamattoman osan tuottamat sanat sekä niiden morfologia ja sanaluokkien klusterointi luettiin aluksi tiedostosta ja suodatettiin automaattisesti. Suodatuksen ensimmäisessä vaiheessa klusterit, joiden piirteet olivat täysin samat, yhdistettiin keskenään. Tämän jälkeen jäljelle jäävistä klustereista poistettiin ne, joissa oli
hyvin vähän sanoja, jotta asiantuntijan työmäärää voitaisiin vähentää.
Seuraavassa vaiheessa työkalu valitsi jokaisesta klusterista yleisimmän päätteen ja
yleisimmän sen omaavan sanan. Asiantuntijalta pyydettiin kullekin klusterille tekstimuotoinen sanaluokan merkkaus sekä perusmuodon pääte. Näiden yksinkertaisten
sääntöjen perusteella kaikille klusterin sanoille johdettiin perusmuodot ja sanaluokan
merkkaus.
49
Kuva 6.13: Sanaston koostamisen aktiviteettidiagrammi.
50
7. RATKAISUN TESTAAMINEN JA MITTAUSTULOKSET
Tässä osiossa arviodaan, miten hyvin ratkaisu saavutti sille asetetut vaatimukset.
Aluksi tarkastellaan ratkaisun toiminnallisia ominaisuuksia, käytännöllisyyttä ja laajennettavuutta.
Tämän jälkeen esitellään testaussuunnitelma, jonka avulla järjestelmän suorituskykyä voidaan arvioida.
Testaussuunnitelman pohjalta tehtyjen testien tulokset esitellään tämän jälkeen.
Lopuksi pohditaan, mitä tulokset tarkoittavat käytännössä, ja niitä verrataan uusimpien vastaavien menetelmien tuloksiin.
7.1. Toiminnallisuus
Yksi tämän työn keskeisimmistä tavoitteista oli, että sanaston poiminta vaatisi mahdollisimman vähän asiantuntijan avustusta. Koska toteutettu järjestelmä oli lähes kokonaan automaattinen sanaston koostamista lukuun ottamatta, ja sanaston koostamissovelluksen käyttäminen vaati vain joitakin minuutteja aikaa asiantuntijalta, voidaan
ratkaisun toiminnallisuuteen olla periaatteessa tyytyväisiä.
Järjestelmän toiminnallisuudelle asetettiin myös vaatimus, jonka mukaan sen piti
pystyä poimimaan merkkaamattomasta korpuksesta sanojen perusmuodot sekä sanaluokat. Työssä toteutettu ratkaisu tuottikin näitä tietoja, sekä niiden lisäksi myös antoi mahdollisuuden saada yksinkertaista tietoa sanojen morfologiasta. Vaatimukset siis
periaatteessa täytettiin tässäkin mielessä.
Järjestelmän haluttiin olevan monikielinen tai ainakin laajennettavissa sellaiseksi.
Toteutettua ratkaisua pystyttiin soveltamaan kolmeen toisistaan huomattavan paljon
poikkeavaan kieleen, joten ainakin perusta monen kielen tukemiseen pitäisi olla olemassa. Lisäksi ratkaisu tarjoaa useita selkeitä edellytyksiä monikielisyyden parantamiseen tulevassa kehityksessä.
Tarkkuutensa puolesta ratkaisun toiminta oli kuitenkin hyvin heikkoa. Tällaisenaan
se ei vielä yksistään ole toimiva ratkaisu täysin ohjaamattomaan sanaston poimintaan,
mutta sitä voidaan silti käyttää yhtenä työkaluna sanaston poiminnassa. Koska ratkaisu pystyy hyödyntämään asiantuntijan merkkaamaa tietoa, voidaan sitä käyttää esimerkiksi niin, että asiantuntija poimii oikeita tietoja sen edellisestä ajosta ja syöttää ne
seuraavalle. Tällöin tuloksia voitaisiin parantaa ja uusia sanoja löytää inkrementaalisesti.
Kehyksenä käytetty Bayesin menetelmä tarjoaa paljon haluttuja laajennusmahdollisuuksia, joilla esimerkiksi tuloksia voitaisiin parantaa ja monikielisyyden tukea lisätä.
Koska ratkaisun koko ohjaamaton osa käyttää samaa kehystä, se on rakenteeltaan varsin elegantti, ja sen aliosia voidaan helposti sulauttaa yhteen tai laajentaa tulevassa
kehityksessä.
7.2. Testaussuunnitelma
Sanaston poimijaa kokonaisuudessaan testattiin aluksi käyttämällä aineistona suomalaisen Turku Dependency Treebankin tekstikatkelmia. Katkelmien merkkauksista
kerättiin kaikkien niissä esiintyvien sanojen perusmuodot sekä sanaluokat. Tämän
jälkeen katkelmat syötettiin ilman merkkauksia sanaston poimijalle. Johdetut tiedot
51
koostettiin sanaston koostajalla, ja asiantuntijan koostamiseen käyttämä aika mitattiin.
Koostamisesta saatuja perusmuotoja ja sanaluokkia verrattiin korpuksen merkkauksiin
F-mitalla. Lisäksi sanaston poimijan monikielisyyden perustoiminnallisuutta arvioitiin
syöttämällä sille 5000 japanin- ja englanninkielisen Wikipedian tekstikappaletta ja
tarkastelemalla tuloksia silmämääräisesti.
Sanojen erottelua testattiin käyttämällä aineistona japanilaista Tanaka-korpusta.
Korpuksesta otettiin 50 000 asiantuntijan merkkaamaa tekstikatkelmaa, joita käytettiin
referenssisegmentointina. Testiaineistona käytettiin samoja katkelmia, mutta sanavälitiedot poistettuna. Nämä katkelmat syötettiin sanojen erottelijalle yksi kerrallaan, ja
tuotettua segmentointia verrattiin referenssisegmentointiin sanavälien F-mitan avulla.
Lisäksi sanojen erottelijaa testattiin vastaavalla tavalla käyttämällä aineistona Turku
Dependency Treebankiä.
MI:tä testattiin käyttämällä aineistona Turku Dependency Treebankin 50 000 ensimmäistä sanaa. Sanojen merkkauksista hyödynnettiin sanoja sekä niiden perusmuotoja. Sanoille luotiin vartalorelaatiot sen mukaan, olivatko niiden perusmuodot samat.
Useammin kuin kerran esiintyneistä sanoista huomioitiin vain viimeinen, jotta hyvin
yleiset sanat eivät kasvattaisi helppojen relaatioiden määrää. Korpuksen sanat syötettiin MI:lle, ja johdettujen vartaloiden perusteella luotiin toinen sanojen vartalorelaatioiden kokoelma. Sitä verrattiin Treebankin vartalorelaatioihin F-mitan avulla. Lisäksi MI:n sanaston poiminnan yhteydessä johtamia yleisimpiä päätteitä tarkasteltiin silmämääräisesti.
SLI:tä testattiin niin ikään samalla otoksella Turku Dependency Treebankin katkelmia. Katkelmien merkkauksista hyödynnettiin taivutettuja sanoja sekä niiden sanaluokkia, jotka Turku Dependency Treebankin merkkausten mukaisesti olivat seuraavat: adjektiivi, adposition, adverbi, konjunktio, interjunktio, substantiivi, numeraali,
pronomini, välimerkki, symboli, verbi ja muunkielinen sana. Katkelmien sanat syötettiin ilman merkkauksia MI:lle ja SLI:lle. Jokaiselle sanalle johdettua sanaluokan
klusterimerkkausta verrattiin korpuksen merkkauksiin V-mitan avulla.
7.3. Testien tulokset
Testit suoritettiin testaussuunnitelman mukaisesti sekä sanaston poimijalle kokonaisuudessaan että sen eri osille erikseen. Sanaston poiminnan, sanojen erottelun, MI:n ja
SLI:n tulokset on esitetty seuraavaksi.
7.3.1. Sanaston poiminta
Suomenkielisten sanojen perusmuotojen ja sanaluokkien poiminnan tulokset on esitetty taulukossa 7.1. Tulokset poimittiin prosessista 13:n täyden iteraatiokierroksen jälkeen.
Tehtävä
Perusmuoto
Perusmuoto ja sanaluokka
Tarkkuus
16.2%
3.2%
Saanti
0.5%
0.1%
F-mitta
1.0%
0.2%
Taulukko 7.1: Sanaston poiminnan tulokset suomen kielellä.
Asiantuntijalta vaadittiin noin 7 minuuttia aikaa klusterien merkkaukseen, kun syötteenä oli kohtuullisen pieni, 13 000:n lauseen kokoinen, korpus. Tämän kokoisella
52
syötteellä tuotettiin 3.8 oikeellista sanan ja sanaluokan yhdistelmää työminuuttia kohti. Kun sanaluokkien oikeellisuutta ei huomioida, saatiin 19.1 oikeellista sanaa työminuuttia kohti.
Silmämääräisesti arvioituna englanninkieliset tulokset vaikuttivat olevan samaa
luokkaa suomen kanssa. Japaninkieliset tulokset olivat myös pääasiallisesti heikkoja,
lukuunottamatta kokonaan kanjilla tai katakanalla kirjoitettuja sanoja.
7.3.2. Sanojen erottelu
Sanojen erottelun tulokset on esitetty taulukossa 7.2. Japanin kielen erottelussa käytettiin 15 merkin maksimisananpituutta, ja testi suoritettiin sekä ilman morfologiatiedon
hyödyntämistä sekä sen kanssa. Suomen kielen erottelussa testattiin 20 ja 25 merkin
maksimisananpituuksia morfologiatietoa hyödynnettäessä.
Kieli
Japani
Japani
Suomi
Suomi
Morfologiatieto
Ei
Kyllä
Kyllä
Kyllä
Maksimisananpituus
15
15
20
25
Tarkkuus
51.1%
57.6%
60.3%
62.2%
Saanti
99.6%
96.7%
74.8%
60.2%
F-mitta
67.6%
72.2%
66.8%
61.2%
Taulukko 7.2: Sanojen erottelun tulokset japanin- ja suomenkielisissä erottelutehtävissä eri asetuksilla.
Kuvassa 7.1 on esitetty mitattujen suureiden muuttuminen iteraation edetessä japanin kielellä. Tulokset pysyvät lähes vakiona sen jälkeen, kun jokainen tekstikappale on
segmentoitu ensimmäisen kerran. Kuvassa 7.2 on esitetty induktion eteneminen suomenkielellä.
1
1
0.8
0.8
0.6
0.6
0.4
0.4
0.2
0.2
Tarkkuus
Saanti
F-mitta
Tarkkuus
Saanti
F-mitta
0
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
0.5
1
1.5
2
2.5
3
Kuva 7.1: Sanojen erottelun F-mitan arvo japanin kielellä iteraatiokierroksen funktiona. Vasemmalla ovat tulokset ilman morfologiatietoa. Oikealla ovat tulokset morfologiatietoa hyödynnettäessä.
53
1
1
0.8
0.8
0.6
0.6
0.4
0.4
0.2
0.2
Tarkkuus
Saanti
F-mitta
Tarkkuus
Saanti
F-mitta
0
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
0.5
1
1.5
2
2.5
3
Kuva 7.2: Sanojen erottelun F-mitan arvo suomen kielellä iteraatiokierroksen funktiona. Vasemmalla ovat tulokset 20 merkin sananpituudella. Oikealla ovat tulokset 25
merkin sananpituudella.
7.3.3. Morfologian induktio
Taulukossa 7.3 on esitetty MI:n tulokset suomen kielellä sekä ilman MH-siirtoja että
niitä hyödynnettäessä. Nämä arvot saatiin laskemalla induktion viimeisen kymmenen
kierroksen tulosten keskiarvot.
MH-siirrot
Ei
Kyllä
Tarkkuus
24.3%
38.7%
Saanti
29.6%
30.3%
F-mitta
26.6%
33.9%
Taulukko 7.3: MI:n tulokset suomenkielisessä tehtävässä. Arvoinnissa käytettiin vartalorelaatioiden F-mittaa.
Kuvassa 7.3 on esitetty vartalorelaatioiden F-mitan muutos iteraation edetessä. Taulukossa 7.4 on esitetty sanaston poiminnan yhteydessä johdetut yleisimmät päätteet
suomelle, englannille ja japanille.
7.3.4. Sanaluokan induktio
SLI:n tulokset suomenkielissä testissä on esitetty taulukossa 7.5. Nämä arvot saatiin
laskemalla induktion viimeisen kymmenen kierroksen tulosten keskiarvot. SLI:tä testattiin pelkästään suomen kielellä johtuen ongelmista sopivan korpuksen hankkimisessa muille kielille.
Kuvassa 7.4 on esitetty V-mitan muutos iteraation edetessä.
7.4. Pohdinta
Sanojen poiminta kokonaisuudessaan toimi huonosti suomen kielellä. Sanojen erottelija segmentoi kappaleita varsin usein väärin, ja tämän lisäksi MI segmentoi sanojen
54
1
1
Tarkkuus
Saanti
F-mitta
Tarkkuus
Saanti
F-mitta
0.8
0.8
0.6
0.6
0.4
0.4
0.2
0.2
0
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Kuva 7.3: MI:n vartalosuhteiden F-mitan arvo iteraatiokierroksen funktiona. Vasemmalla on esitetty pelkällä Gibbsin näytteistyksellä saadut tulokset. Oikealla ovat tulokset, kun on lisäksi käytetty MH-siirtoja.
1
Homogenisyys
Saanti
V-mitta
0.8
0.6
0.4
0.2
0
10
20
30
40
50
60
70
Kuva 7.4: Sanaluokan induktion V-mitan muutos iteraatiokierroksen funktiona.
morfologian väärin suurimmalle osalle sanoja. Näin SLI, joka hyödynsi yksinomaan
sanojen morfologisia piirteitä, sai syötteekseen paljon joko kokonaan virheellisiä sanoja tai sanoja, joiden morfologia oli väärin. SLI:n tarkkuus oli myös erittäin heikko, joten myös se lisäsi tuloksiin virheitä. Koska nämä kolme menetelmää oli kytketty sarjaan, eikä niiden välillä ollut muuta taaksepäin kytkentää kuin sanojen erottelijan yksinkertainen morfologiasegmentoinnin todennäköisyyksien hyödyntäminen,
voidaan olettaa, että eri vaiheiden virheet ovat siirtyneet eteenpäin seuraaville vaiheille
ja vahvistuneet entisestään niiden aikana. Tämä selittäisi osaltaan lopullisten tulosten
huonoutta.
Muita varsin selkeitä syitä tulosten huonouteen ovat SLI:n erityisen huono suorituskyky sekä sanaston koostamismenetelmän rajoittuneisuus. SLI:n ongelmien vuoksi
55
Sheet1
Pääte
a
n
ä
i
en
t
e
ttä
ta
u
s
in
iin
sta
ssa
o
lla
si
an
ti
Lukumäärä
11390
11025
4068
3721
2180
2139
1720
1474
1271
1242
1200
994
796
778
752
728
691
666
651
595
Pääte
e
n
nd
s
r
f
ed
g
re
y
ith
ing
]
t
al
d
it
to
tion
es
Lukumäärä
11834
7218
5537
5335
2837
2830
2228
1847
1785
1577
1163
1119
1064
995
880
839
822
725
680
662
Pääte
た
語
的
学
る。
国
合
化
者
って
て
ー
音
ス
ル
。
言語
ン
代
詞
Lukumäärä
967
684
573
488
355
336
334
323
298
293
254
251
246
233
219
213
203
197
182
177
Taulukko 7.4: Sanaston poiminnan yhteydessä kerätyt yleisimmät päätteet. Vasemmalla ovat päätteet suomelle, keskellä englannille ja oikealla japanille.
Homogenisyys
48.0%
Saanti
17.1%
V-mitta
25.2%
Taulukko 7.5: SLI:n tulokset suomenkielisessä tehtävässä.
sanaluokkien klusterit olivat hyvin epähomogeenisiä, joten monessa isommista klusterissa oli sekaisin sekä verbejä että nomiineja. Numeraaleja, adjektiiveja ja pronomineja ei myöskään pystytty pystytty erottamaan omiin klustereihinsa, mikä ei sinänsä
ole yllätys, sillä tämä on jo teoreettisestikin hyvin haastava tehtävä. Näiden ongelmien
vuoksi, kun SLI:n tuloksille merkattiin sanaluokkia ja johdettiin perusmuotoja koostamisohjelmassa, paljon klusterissa olleita sanoja sai väärän sanaluokan ja tyypillisesti
klusterille valittu perusmuodon johtamistapakin oli väärä. Lisäksi, vaikka sanaluokka
olisikin ollut oikein, ei yksinkertainen koostamismenetelmä pystynyt muokkaamaan
vartalonmuunnoksia sisältäviä sanoja oikeaan muotoon. Näin saatuja tuloksia arvioitiin erittäin tiukalla arviointimenetelmällä, joka hylkäsi sanan kokonaan lievempienkin
virheiden, kuten normalisoimattoman ison alkukirjaimen tai sanan jäljessä olevan ylimääräisen välilyönnin vuoksi.
Pienellä korpuksella asiantuntijan työtä vaadittiin vielä selkeästi liikaa suhteessa
löydettyjen oikeiden sanojen määrään. Suhteellista työmäärää voidaan kuitenkin pienentää kasvattamalla korpuksen kokoa. Merkatun opetustiedon hyödyntäminen voisi
myös olla suhteellisen kannattavaa, jos merkkaamattoman korpuksen koko kasvatetaan tarpeeksi suureksi.
Tiettävästi tämä on ensimmäinen tutkimus, jossa ilmoitetaan objektiivisesti mitattu
tarkkuus ja saanti sekä sanojen perusmuodoille että sanaluokille. Ilman suoraa verrokkiakin voidaan kuitenkin sanoa, että tulokset ovat erittäin heikkoja kaikilla kokeilluista
kielistä.
Page 1
56
Sanojen erottelun tuloksissa mielenkiintoista oli, että erottelijan oppimisnopeus oli
varsin korkea. Tämän osoittaa se, että F-mitan arvo vakautui ennen kuin kaikkia kappaleita oli edes käsitelty ensimmäistä kertaa. Toinen mielenkiintoinen seikka sanojen
erottelussa oli, että heikkolaatuisenkin morfologiatiedon kevyehkö hyödyntäminen paransi erottelijan tarkkuutta. Tämä johtuu oletettavasti siitä, että ilman morfologiaa algoritmilla oli taipumus erotella yleisiä päätteitä omiksi sanoikseen [52]. Sanavälien
todennäköisyyksien pienentäminen morfologiasegmentoinnin perusteella vaikuttaa tulosten perusteella tähän. Morfologiatiedon hyödyntäminen sanojen erottelussa vaikuttaisi siis järkevältä ajatukselta.
Sanojen erottelijan tuottamien segmentointien laatu näytti heikentyvän, kun pisintä
sallittua sanan pituutta kasvatettiin. Suomen kielellä algoritmin tarkkuus kyllä kasvoi
hieman suurinta sallittua sanan pituutta kasvatettaessa, mutta saanti huononi selvästi.
Tämä viittaa oletettavasti siihen, että menetelmä ei pystynyt enää löytämään lyhyiden
sanojen sanavälejä yhtä tehokkaasti, kun sallittua sanan pituutta kasvatettiin. Tämän
vuoksi menetelmä ei ole sellaisenaan ihanteellinen suomen kaltaisille kielille, jotka
käyttävät sekä hyvin lyhyitä että hyvin pitkiä sanoja.
Sanojen erottelija toimi japanilla hieman huonommin kuin Mochihashin [52] menetelmän bigrammivariantti, ainakin kun niitä verrataan pelkästään tarkkuuden perusteella. Mochihashin algoritmin trigrammivariantille ratkaisu häviää selvästi, mikä vastaa
odotuksia hänen omien tulostensa perusteella. Koska testiaineisto ja arviointimenetelmä ovat erilaisia, tulokset eivät kuitenkaan ole suoraan verrannollisia, mutta joka
tapauksessa trigrammimallia voidaan pitää selkeästi parempana.
Morfologiamalli oli selvästi riittämätön suomelle, sillä se ei esimerkiksi huomioinut vartaloiden muutoksia ollenkaan eikä normalisoinut isoja ja pieniä alkukirjaimia.
Tästäkin huolimatta se pystyi ilmeisesti johtamaan hyödyllistä tietoa sen perusteella,
että tietoja pystyttiin kohtuullisen tuloksekkaasti hyödyntämään sanojen erottelussa ja
sanaluokan induktiossa. MI:hin lisätyillä MH-siirroilla pystyttiin myös parantamaan
tulosten tarkkuutta selvästi ilman mitään muutoksia generoivaan malliin.
MI ei toiminut hyvin englannillakaan, sillä yleisimpien löydettyjen päätteiden perusteella se erotteli päätteitä liian ahneesti ja löysi oikeiden päätteiden lisäksi paljon
tavallisten perusmuotoisten sanojen loppuosia. Japanissa morfeemien tunnistaminen
ei toiminut pääosin sen vuoksi, että sanojen erottelijalla oli vahva taipumus segmentoida morfeemit erillisiksi sanoiksi. Tämän vuoksi MI ei saanut suurta osaa sanojen
taivutusmuodoista käyttöönsä, ja se löysi enemmän sanaliittojen loppuosia oikeiden
morfeemien sijaan.
MI:n tulokset jäivät parhaiden vastaavien menetelmien tuloksista, sillä esimerkiksi Linguistica pystyy saavuttamaan yli 40%:n tarkkuuden suomessa ja muut MDLmenetelmät yli 50%:n tarkkuuden [84]. Tässä työssä käytetty arviointimenetelmä ei
ole suoraan verrattavissa näihin tuloksiin, ja oletettavasti se on anteeksiantavampi kuin
verrokkitutkimusten asiantuntijoiden voimin tehty arviointi. Morfologiamallin ja induktiomenetelmän rajoittuneisuudet näyttäisivät olevan suurimmat syyt, joiden vuoksi
ratkaisu hävisi parhaimmille MI-menetelmille.
SLI:n tulokset ovat selkeästi pienempiä kuin uusimmilla vastaavilla menetelmillä,
joilla on päästy yli 70%:n [80] V-mittaan. Tästä voidaan päätellä, ettei pelkkä heikkolaatuinen morfologiatieto ole riittävää tehtävän ratkaisuun. Uusimmat SLI-menetelmät
ovat kauttaltaan tukeutuneet vahvasti distributionaaliseen tietoon, jota ei tässä ratkaisussa käytetty ollenkaan. Distributionaalisen tiedon puute ja käytettyjen morfologiapiirteiden heikko laatu ovat todennäköisesti suurimmat syyt, joiden vuoksi ratkaisu ei
pääse lähellekään parhaimpien SLI-menetelmien tuloksia.
57
8. TYÖN JATKOKEHITYS
Tässä työssä toteutettua ratkaisua voitaisiin kehittää monin tavoin, ja tuloksia sekä monikielisyyden tukea näin parantaa. Selkeimmät kehityssuunnat ovat järjestelmän ohjaamattomien komponenttien kehittäminen ja sulauttaminen toisiinsa.
Sanojen erottelussa voitaisiin hyödyntää trigrammimallia bigrammimallin sijaan,
sillä tämän on osoitettu parantavan tuloksia muissa vastaavissa menetelmissä. Lisäksi
MI:n tuloksia voitaisiin hyödyntää paremmin sanojen erottelussa, sillä morfologiatieto
näytti vaikuttavan positiivisesti tuloksiin.
Sanojen erottelussa voitaisiin myös käyttää samanlaisia MH-siirtoja, kuin mitä tämän työn MI:ssä käytettiin. Tämä voisi parantaa tuloksia, sillä induktio toipuisi paremmin alussa tehdyistä vääristä segmentoinneista, joiden vuoksi tietyt sanat oli virheellisesti jaettu hyvin lyhyisiin osiin. Jos tietty sanatason n-grammi voitaisiin yhdistää yhdeksi sanaksi tai yksi sana hajottaa useaksi sanaksi kaikkialla, jossa se esiintyi,
induktio voisi tehokkaammin päästä pois globaalista minimistä ja konvergoitua kohti
globaalia optimaalista ratkaisua.
MI:tä on mahdollista kehittää huomattavasti. Siihen voitaisiin lisätä tuki esimerkiksi
vartalonmuunnosten induktiolle. Vartalonmuunnoksia voitaisiin esimerkiksi generoida
Pitman-Yor prosessista tietyille vartalon alun tai lopun kirjainyhdistelmille, ja vartalonmuunnossäännöt voitaisiin valita sanoille uudella vartaloita yhdistävällä MH-siirrolla.
MI voisi myös tukea useampaa kuin yhtä päätettä sekä myös etuliitteitä ja yhdyssanojen osia. Tällöin sanat voitaisiin segmentoida morfologisiin osiin sanojen erottelijan toimintaperiaatteita hyödyntäen. Morfologiasegmentointien todennäköisyyksien
arvioinnissa voitaisiin käyttää myös hyväksi sanaluokan induktion tuloksia, etenkin jos
sanaluokan induktioon lisättäisiin tuki distributionaaliselle luokittelulle. Tällöin vartaloiden todennäköisyyksiä voitaisiin varioida niiden sanaluokkien todennäköisyyksien
mukaan. Toisaalta, sanojen erottelu ja MI voitaisiin integroida pidemmälle, jolloin molemmat näistä ongelmista voitaisiin ratkaista esimerkiksi adaptorikielioppien kaltaisilla menetelmillä.
SLI:hin pitäisi selvästikin lisätä tuki distributionaalisen tiedon hyödyntämiselle, sillä pelkkä morfologiatieto ei riitä yksistään. Distributionaalista tietoa olisi saatavilla
esimerkiksi sanojen erottelijan sanojen n-grammimallista. Sen integrointi osaksi sanaluokan induktiota olisikin kiinnostavaa. Vaikka morfologian hyödyntäminen yksistään
ei ollut riittävää, sen hyödyntäminen distributionaalisen tiedon rinnalla vaikuttaa kuitenkin lupaavalta. Tällainen malli, joka hyödyntää molemman tyyppistä tietoa, olisi
myös kiintoisa tutkimuskohde.
Sanaston koostamiseen olisi kiinnostavaa löytää ohjaamattomia menetelmiä. Esimerkiksi ohjaamaton perusmuotojen tunnistaminen vähentäisi jäljellä olevaa asiantuntijoiden tekemää työtä huomattavasti. Tämän tehtävän automatisointi kieliriippumattomalla tavalla voi kuitenkin olla hyvin haastavaa, ja se vaatisi huomattavaa lisätutkimusta.
58
9. YHTEENVETO
Tässä diplomityössä tehtiin katsanto uusimpiin sanaston poiminnan menetelmiin ja
teoriaan sekä esiteltiin niiden pohjalta suunniteltu ja toteutettu järjestelmä sanaston
poimintaan. Työssä keskityttiin ennen kaikkea ohjaamattomiin ja pääosin ohjaamattomiin menetelmiin.
Sanaston todettiin olevan merkittävässä roolissa monien LKK-sovellusten toiminnan kannalta, sillä laajempi sanasto tyypillisesti lisää niiden toimintavarmuutta. Tästä
huolimatta laajaa sanastoa ei kuitenkaan ole saatavilla monilla kielillä tai moniin aloihin liittyen, ja sanaston tuottaminen manuaalisesti on hidasta ja kallista. Tämän vuoksi
ohjaamattoman tai pääosin ohjaamattoman sanaston poimijan todettiin olevan hyödyllinen käytännön apuväline, jos sellainen voitaisiin toteuttaa.
Työssä esiteltiin sanaston poiminnan kannalta olennaisin teoria sekä tärkeimmät olemassa olevat menetelmät ja arviointimenetelmät. Sanaston poiminnan todettiin koostuvan neljästä perusosasta: sanojen erottelu, MI, SLI sekä sovelluskohtainen sanaston koostaminen. Näistä kolmen ensimmäisen ratkaisemiseen esiteltiin useita menetelmiä, joiden joukossa keskityttiin erityisesti uusimpiin ei-parametrisiin Bayesin menetelmiin. Niillä todettiin olevan monia ohjaamattoman oppimisen kannalta hyödyllisiä
ominaisuuksia sekä laajennusmahdollisuuksia tulevaa kehitystä ajatellen.
Taustatutkimuksen pohjalta kehitettiin ei-parametriseen Bayesin menetelmään perustuva sanaston poimija. Se koostui neljästä osasta, jotka olivat teorian mukaisesti
sanojen erottelu, MI, SLI ja sanaston koostaminen. Sanaston koostamista lukuun ottamatta ratkaisu oli lähes täysin ohjaamaton.
Järjestelmän tuottamat tulokset olivat odotetusti heikkoja. Suomen kielellä sanoista
noin 16% oli oikein, kun sanaluokkia ei huomioitu, ja sanojen ja sanaluokkien yhdistelmistä vain 3% oli oikein. Saanti oli molemmissa tapauksissa alle 1%:n. Myös järjestelmän jokainen yksittäinen osa suoriutui selkeästi huonommin kuin parhaimmat vastaavat ohjaamattomattomat menetelmät. Yksi merkittävä syy tähän oli se, että ratkaisussa käytetyt menetelmät eivät kyenneet mallintamaan ongelmia yhtä monipuolisesti
kuin parhaimmat menetelmät.
Lopuksi todettiin, että järjestelmää voitaisiin kehittää edelleen runsaasti. Etenkin
MI:n ja SLI:n todettiin kaipaavaan runsaasti parannuksia. Lisäksi todettiin, että menetelmän eri osien sulauttaminen tiiviimmin toisiinsa olisi kannattava tulevan tutkimuksen kohde. Sulautus voisi tapahtua käyttämällä järjestelmän eri osien keräämiä tietojen
voimakkaammin hyödyksi sen toisissa osissa.
59
10. LÄHTEET
[1] Zernik U (1991) Lexical acquisition: exploiting on-line resources to build a
lexicon. Associates 9: 429.
[2] Mikheev A (1997) Automatic rule induction for unknown-word guessing. Computational Linguistics 23(3): 405–423.
[3] Arranz MV (1997) Lexical bottleneck in machine translation and natural language processing: A case study. Proceedings Translating and the Computer 19.
[4] Abney S & Bird S (2010) The human language project: Building a universal corpus of the worlds languages. In: Proceedings of the 48th Annual Meeting of the
Association for Computational Linguistics, pp. 88–97. Association for Computational Linguistics.
[5] Maxwell M & Hughes B (2006) Frontiers in linguistic annotation for lowerdensity languages. In: Proceedings of the workshop on frontiers in linguistically
annotated corpora 2006, pp. 29–37. Association for Computational Linguistics.
[6] Haspelmath M (2007) Pre-established categories don’t exist: consequences for
language description and typology. Linguistic Typology 11(1): 119–132.
[7] Song JJ (2001) Linguistic Topology: Morphology and Syntax. Pearson.
[8] Sproat R, Gale W, Shih C & Chang N (1996) A stochastic finite-state wordsegmentation algorithm for chinese. Computational linguistics 22(3): 377–404.
[9] Shopen T (1985) Language typology and syntactic description, volume 3. Cambridge University Press.
[10] Bybee JL (1985) Morphology: a study of the relation between meaning and form.
Benjamin.
[11] Radford A (1997) Syntax: a minimalist introduction. Cambridge University
Press.
[12] Lyons J (1981) Language and linguistics. Cambridge University Press.
[13] Hakulinen A, Korhonen R, Vilkuna M & Koivisto V (2004) Iso suomen kielioppi.
Suomalaisen kirjallisuuden seura.
[14] Miller RA (1967) The Japanese Language. Charles E. Tuttle.
[15] Hamming RW (1950) Error detecting and error correcting codes. Bell System
technical journal 29(2): 147–160.
[16] Damerau FJ (1964) A technique for computer detection and correction of spelling
errors. Communications of the ACM 7(3): 171–176.
[17] Levenshtein VI (1966) Binary codes capable of correcting deletions, insertions
and reversals. In: Soviet physics doklady, volume 10, p. 707.
60
[18] Ukkonen E (1992) Approximate string-matching with q-grams and maximal
matches. Theoretical Computer Science 92(1): 191–211.
[19] Gravano L, Ipeirotis PG, Jagadish HV, Koudas N, Muthukrishnan S, Srivastava D
et al. (2001) Approximate string joins in a database (almost) for free. In: Proceedings of the international conference on very large data bases, pp. 491–500.
[20] Deerwester SC, Dumais ST, Landauer TK, Furnas GW & Harshman RA (1990)
Indexing by latent semantic analysis. JASIS 41(6): 391–407.
[21] Landauer TK, Foltz PW & Laham D (1998) An introduction to latent semantic
analysis. Discourse processes 25(2-3): 259–284.
[22] Hofmann T (1999) Probabilistic latent semantic analysis. In: Proceedings of
the Fifteenth conference on Uncertainty in artificial intelligence, pp. 289–296.
Morgan Kaufmann Publishers Inc.
[23] Hofmann T (2001) Unsupervised learning by probabilistic latent semantic analysis. Machine learning 42(1-2): 177–196.
[24] Rissanen J (1983) A universal prior for integers and estimation by minimum description length. The Annals of statistics pp. 416–431.
[25] Clark A, Fox C & Lappin S (2010) The handbook of computational linguistics
and natural language processing, volume 57. Wiley-Blackwell.
[26] Goldsmith J (2006) An algorithm for the unsupervised learning of morphology.
Natural Language Engineering 12(04): 353–371.
[27] Goldwater SJ (2007) Nonparametric bayesian models of lexical acquisition.
Ph.D. thesis, Citeseer.
[28] Clark A (2003) Combining distributional and morphological information for part
of speech induction. In: Proceedings of the tenth conference on European chapter
of the Association for Computational Linguistics-Volume 1, pp. 59–66. Association for Computational Linguistics.
[29] Griffiths TL, Kemp C & Tenenbaum JB (2008) Bayesian models of cognition.
Cambridge handbook of computational cognitive modeling pp. 59–100.
[30] Bayes T (1763/1958) An essay toward problem solving in the doctrine of chaos.
reprinted in. Biometrika 45: 293–315.
[31] Johnson M (2008) Unsupervised word segmentation for sesotho using adaptor
grammars. In: Proceedings of the Tenth Meeting of ACL Special Interest Group
on Computational Morphology and Phonology, pp. 20–27. Association for Computational Linguistics.
[32] Chib S & Greenberg E (1995) Understanding the metropolis-hastings algorithm.
The American Statistician 49(4): 327–335.
[33] Resnik P & Hardisty E (2010) Gibbs sampling for the uninitiated. Technical
report, DTIC Document.
61
[34] Metropolis N, Rosenbluth AW, Rosenbluth MN, Teller AH & Teller E (1953)
Equation of state calculations by fast computing machines. The journal of chemical physics 21: 1087.
[35] Hastings WK (1970) Monte carlo sampling methods using markov chains and
their applications. Biometrika 57(1): 97–109.
[36] Geman S & Geman D (1984) Stochastic relaxation, gibbs distributions, and the
bayesian restoration of images. Pattern Analysis and Machine Intelligence, IEEE
Transactions on (6): 721–741.
[37] Ferguson TS (1973) A bayesian analysis of some nonparametric problems. The
annals of statistics pp. 209–230.
[38] Jordan MI (2005) Dirichlet processes, chinese restaurant processes and all that.
In: Tutorial presentation at the NIPS Conference.
[39] Teh YW (2007) Dirichlet processes: Tutorial and practical course. Machine Learning Summer School .
[40] Teh YW (2010). Dirichlet process.
[41] Gershman SJ & Blei DM (2012) A tutorial on bayesian nonparametric models.
Journal of Mathematical Psychology 56(1): 1–12.
[42] Aldous D (1985) Exchangeability and related topics. École d’Été de Probabilités
de Saint-Flour XIII1983 pp. 1–198.
[43] Blackwell D & MacQueen JB (1973) Ferguson distributions via pólya urn schemes. The annals of statistics pp. 353–355.
[44] Sethuraman J (1991) A constructive definition of dirichlet priors. Technical report, DTIC Document.
[45] Pitman J (2002) Combinatorial stochastic processes. Technical report, Technical
Report 621, Dept. Statistics, UC Berkeley, 2002. Lecture notes for St. Flour course.
[46] Neal RM (2000) Markov chain sampling methods for dirichlet process mixture
models. Journal of computational and graphical statistics 9(2): 249–265.
[47] Escobar MD & West M (1995) Bayesian density estimation and inference using
mixtures. Journal of the american statistical association 90(430): 577–588.
[48] Pitman J & Yor M (1997) The two-parameter poisson-dirichlet distribution derived from a stable subordinator. The Annals of Probability 25(2): 855–900.
[49] Teh YW (2006) A hierarchical bayesian language model based on pitman-yor
processes. In: Proceedings of the 21st International Conference on Computational
Linguistics and the 44th annual meeting of the Association for Computational
Linguistics, pp. 985–992. Association for Computational Linguistics.
[50] Teh YW (2006) A bayesian interpretation of interpolated kneser-ney .
62
[51] Teh YW, Jordan MI, Beal MJ & Blei DM (2006) Hierarchical dirichlet processes.
Journal of the American Statistical Association 101(476).
[52] Mochihashi D, Yamada T & Ueda N (2009) Bayesian unsupervised word segmentation with nested pitman-yor language modeling. In: Proceedings of the
Joint Conference of the 47th Annual Meeting of the ACL and the 4th International Joint Conference on Natural Language Processing of the AFNLP: Volume
1-Volume 1, pp. 100–108. Association for Computational Linguistics.
[53] Johnson M, Griffiths TL & Goldwater S (2007) Adaptor grammars: A framework
for specifying compositional nonparametric bayesian models. Advances in neural
information processing systems 19: 641.
[54] Johnson M (2008) Using adaptor grammars to identify synergies in the unsupervised acquisition of linguistic structure. In: 46th Annual Meeting of the ACL, pp.
398–406.
[55] Schone PJ (2001) Toward knowledge-free induction of machine-readable dictionaries. Ph.D. thesis, University of Colorado.
[56] Haruechaiyasak C, Kongyoung S & Dailey M (2008) A comparative study on thai
word segmentation approaches. In: Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology, 2008. ECTI-CON 2008.
5th International Conference on, volume 1, pp. 125–128. IEEE.
[57] Vapnik VN (1998) Statistical learning theory .
[58] Burges CJ (1998) A tutorial on support vector machines for pattern recognition.
Data mining and knowledge discovery 2(2): 121–167.
[59] Lafferty J, McCallum A & Pereira FC (2001) Conditional random fields: Probabilistic models for segmenting and labeling sequence data .
[60] Kruengkrai C, Sornlertlamvanich V & Isahara H (2006) A conditional random
field framework for thai morphological analysis. In: Proceedings of LREC, pp.
2419–2424.
[61] Kudo T, Yamamoto K & Matsumoto Y (2004) Applying conditional random
fields to japanese morphological analysis. In: EMNLP, volume 4, pp. 230–237.
[62] Argamon S, Akiva N, Amir A & Kapah O (2004) Efficient unsupervised recursive
word segmentation using minimum description length. In: Proceedings of the
20th international conference on Computational Linguistics, p. 1058. Association
for Computational Linguistics.
[63] Saffran JR, Aslin RN & Newport EL (1996) Statistical learning by 8-month-old
infants. Science 274(5294): 1926–1928.
[64] Goldwater S, Griffiths TL & Johnson M (2006) Contextual dependencies in unsupervised word segmentation. In: Proceedings of the 21st International Conference on Computational Linguistics and the 44th annual meeting of the Association for Computational Linguistics, pp. 673–680. Association for Computational
Linguistics.
63
[65] Ando RK & Lee L (2000) Mostly-unsupervised statistical segmentation of japanese: Applications to kanji. In: Proceedings of the 1st North American chapter
of the Association for Computational Linguistics conference, pp. 241–248. Association for Computational Linguistics.
[66] Goldwater S, Griffiths TL & Johnson M (2009) A bayesian framework for word
segmentation: Exploring the effects of context. Cognition 112(1): 21–54.
[67] Pearl L, Goldwater S & Steyvers M (2010) How ideal are we? incorporating
human limitations into bayesian models of word segmentation. In: Proceedings of
the 34th Annual Boston University Conference on Child Language Development.
Cascadilla Press, Somerville. Citeseer.
[68] Brent MR (1999) An efficient, probabilistically sound algorithm for segmentation
and word discovery. Machine Learning 34(1-3): 71–105.
[69] Gaussier É (1999) Unsupervised learning of derivational morphology from inflectional lexicons. In: Proceedings of ACL99 Workshop: Unsupervised Learning in
Natural Language Processing. Citeseer.
[70] Neuvel S & Fulop SA (2002) Unsupervised learning of morphology without
morphemes. In: Proceedings of the ACL-02 workshop on Morphological and
phonological learning-Volume 6, pp. 31–40. Association for Computational Linguistics.
[71] Wilson C (2004) Combining part of speech induction and morphological induction .
[72] Baroni M, Matiasek J & Trost H (2002) Unsupervised discovery of morphologically related words based on orthographic and semantic similarity. In: Proceedings of the ACL-02 workshop on Morphological and phonological learningVolume 6, pp. 48–57. Association for Computational Linguistics.
[73] Schone P & Jurafsky D (2001) Knowledge-free induction of inflectional morphologies. In: Proceedings of the second meeting of the North American Chapter
of the Association for Computational Linguistics on Language technologies, pp.
1–9. Association for Computational Linguistics.
[74] Snover MG (2002) An unsupervised knowledge free algorithm for the learning
of morphology in natural languages .
[75] Goldsmith J (2001) Unsupervised learning of the morphology of a natural language. Computational linguistics 27(2): 153–198.
[76] Naradowsky J & Goldwater S (2009) Improving morphology induction by learning spelling rules. In: IJCAI, pp. 1531–1536.
[77] Christodoulopoulos C, Goldwater S & Steedman M (2010) Two decades of unsupervised pos induction: How far have we come? In: Proceedings of the 2010
Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing, pp. 575–584.
Association for Computational Linguistics.
[78] Brown PF, Desouza PV, Mercer RL, Pietra VJD & Lai JC (1992) Class-based
n-gram models of natural language. Computational linguistics 18(4): 467–479.
64
[79] Goldwater S & Griffiths T (2007) A fully bayesian approach to unsupervised partof-speech tagging. In: Annual meeting-association for computational linguistics,
volume 45, p. 744.
[80] Blunsom P & Cohn T (2011) A hierarchical pitman-yor process hmm for unsupervised part of speech induction .
[81] Makhoul J, Kubala F, Schwartz R, Weischedel R et al. (1999) Performance measures for information extraction. In: Proceedings of DARPA Broadcast News
Workshop, pp. 249–252.
[82] Snover MG, Jarosz GE & Brent MR (2002) Unsupervised learning of morphology using a novel directed search algorithm: Taking the first step. In: Proceedings
of the ACL-02 workshop on Morphological and phonological learning-Volume
6, pp. 11–20. Association for Computational Linguistics.
[83] Rosenberg A & Hirschberg J (2007) V-measure: A conditional entropy-based external cluster evaluation measure. In: EMNLP-CoNLL, volume 7, pp. 410–420.
[84] Creutz M & Lagus K (2002) Unsupervised discovery of morphemes. In: Proceedings of the ACL-02 workshop on Morphological and phonological learningVolume 6, pp. 21–30. Association for Computational Linguistics.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising