BYD | S6A | Pokaż treść!

Pokaż treść!
Nr. 802
•
i=' . . . . -
_
Me ......'
.....;;;t;;..;6~d...:;f,;.....Pi~ąt..;;..ek~2..;;...5_D...;..st;.....op.::....;a;.....d~a--:;;I;..;;...;92;;:,;;:1:....:r:...::.o.;::.Itu.~_ _ _ _ _ _--.::Rok _~
,
,
, Dziennik polityczny. społeczny I liter ckL
eOla 1Tlureru
"ofe. ~yńc%ego
r
:o z::l &
~reXXl.jera
Ze złotej serII
obrazów p'o t.
,
"
mrk. 25 ,I!f"..O,
Poaqłet ~ .,
•·... 1
Pe""lfda' Adm~nłstrac,ła: "otrJrows!rft "Ui.
TelefoD dzlennJ 199. telefon nomy 799.
I
ICAS
złowiek
rz
Nol
R"atm, 11ft "" młt,n łłrzyjm.'. ",~!:11I" .d 5-1
ltęłcopłsc1w
Dziś
Z Cle
.I
P 5se-p... a.u1:
,
"
PreXX1jerat
/
.1rta~h.
:"~::.~:.·!"r:;~l
8 SERJA
(ostatnia)
H"" L· dk
arry le t e
ROI'W""."ułe
p1l'lect.lw"
Dramat
.. O
nlll hfltor:1'
_*..111 tylko na
,a '"
tli. am6włOllY'C.!' Red.kefa nie nrraea.
bez nazw·ska"
- •
S. 4-11, ... BOboły i Idedlie1e o g.. S.
II
złodlłefa
'
plepwa••••• n ••• Sala dobne 08J'IUa.
spraw woJskowych gen. Sosn- nych jedynie wstępem do e&Endecja powiedzia· ł~)go szeregu zmian w prawoTDWRrzyltw. Ilłołnik6. I.zyki
Trugutt& l.
łaby mu w oczy to, co o nim dawstwie jadministracjI, ma.-zyst. .'łojnikó.
Krótka 16 1 (~ Hotel).
myśli dziś, wbrew wszelkim z iącycb na c~lu wstrzyma6 koDziś " ~&IO
jego strony ustępliwościom na to bistorji1 RefQrma agrarna,
W aieddeli dnia 'A7 lbtof."ada G tro<\l. 8,30 len. Ił" ogólne
rzecz klerykalizmu i wsteczni,,: o~miogodzinny dzi~li roboczy,
tąd&DJe pnbliezooło1
ctwa. Przypomniałaby mu z ca- oświata powszechna, wolność
Wlk.: '
łą otwartością, te niema zaufa· przekonań, ustawodawstwo fania do teratniejszości j przy- bry('!zne, zaczątki 800jal i zaejł
wygłosi po rai 2·gi odc-~1 p. L
)taks Barac (fortep".)
szłośd takiego człowieka. który urządzeń utyteczności publiczFeliks Wiesenbergt(flk~O)
wyrósł . sbmo~1 '~ł-'1 ":;'WC zdo· oe.1. wszystko to, M jut zo;pro!l!~. '!D. fn..
1\'
"
f'Q1l
•
był w walce z jafzmem spo· stało osią~nięte, wszystltO to,
Bndy nab1'W'aó momlł eod.l.nlllle ... łcas.le Sali To._ MI ośnIków
lecznego i politycznego ucisku ~o jest zamierzone w kierunVuzvkf., ul. Krótka Ni ,l (Grand Hotel) od 10-1 t od 3-7 ,,'~es.
w Polsce. Enrtecja znosi go ku zbliżenia nas z demokrae_'
_,
dziś, gdy stoi on wcieniu osoby jami Zachodu, to padłoby pod- ciw Ideom re~OlueJl społec.
"komendanta-; skoro ustąpiłby cięte, jak młoda. ruń wiosen- nej. Z Fra.~clą dem~kratycz.
ł
.k(Jmendant- , nie robionoby na, pod rządami dyktatury ną, z F~a,ncJą ~olne~ myślt.
długich ceregieli z dawnym to· endeekief, jak młoda l'uń, któ-- z FranCją wielkich 1(J~i powarzyszem jego ~ prac i bojów. rej nie dano się wykłosić... stęp~ społecznego i walkI z w,",
_
,
. Generał Dowbór Muśnicki byłTej wizli potwornej nie z~sln~m człowieka przez k~.
dopiero, gdy spadły st08owani~ , artykuł 40 ,.,tejze by pod każdym względem dla udało się endecji zrealiznwnó, pltat l. przez pańs.two, endecra
De piany rozpr~w sej· konstytucji .eta,lJowiący, ze w endecji oraz idącego w parze 'Z dzięki połąr.zonym wy<, ti ..;om IŚĆ nie cb~e f ~l~ mote; r~
cb wystąpiło na law u~ razie oprótmema uC'lędu pre~ nią kleit\ pewniejszy. Endecja lt~wICy i centrum sejmowego. d~by przecIw nieJ odgrodzIć
ziarno .intry~ .endeckie] zyden~ zastępuiB go marsza- .bowiem nie ma zaufania do Wszelako podkop6w antypań- Slą tym samym druteDYkolsprawie w~.leń5kleJ.
lek seJmu. '
neofitów politycznych, zwlasz' stwowych stronnicy ks. Luto. czastym, kt6rym, p. CIelben.odgadywahśmy jut wczet1:
Cót za cutłowna pet'spekty· eza tak świeżo na jej program stawskiego t Ołąbińskiego nie ceau cbciał. nas u~zczęśliwi6
~eJ, te właściwem .tł~m te~ wal...
..
Yl,awróconych, jak obet'ny p. zaprzestali. To, że akcl& ich na wschodniej gramoy.
,Prawy dl~ p~wtcy sejmoweJ ) Za~fast Józefa PtI~udskteg·'" minister spraw woiskowych. nost znamiona potworności
I oto są :tr6dła antagoni~
yły nad(,łą~8)ąCe wybory; nie niefl:;WI!tnego załotyclela "R~· "My _ rzekł niegdyś Roman politycznej, nie jest żadną rę- mu. ~ywloł!Jwego. kt6ry enzY~l1SzczaJ1Śm~ Jednak, te botn~, pan T~ąmpezyl\sk" Dmowski w przystępie istotnej kojmią przeciw widokom jej d~la wnosi międ~y dw6ch
wIca ta d!" 8U: . swoim wo o~tOJa pr~wJcy, pOCJech~ ?bs.z3r- szczeroŚr.i _ nie uhiegamy się realizacji. Wszak j Targowica owych Judzi, piastuJącyoh sta!Om en?ecklm umet1ó i .po- mk~w wIejskiego I mIeJskIego o to. by ludzi pozysl{iwać dla była rzeczą potworną... WSZi\k no~iska, powoła~e d<: najści.
,owadzJć at tak. daleko w kap! t:lłul
narodowej demokracji. Prawdzi- i Targowica była potworną śle,Jszego współdzIałaOla. ze 50,erunku podrywania .zasadPan Trąmpczyński, skupiw- wym nar()dow~m demokratą kosą, która podcinała młodą bą! do pracy zgodnej i w~p6~
Iczych podstaw ładu l Spo- szy w sobie reprezentację oboj- trzeba się urodzić; f-tych en· rtiń wiosenną reform demo~ nel dla dobra Rzeczypospohtej:
oh~ panstwa, które. zaczyna ga naczelnych władz państwo. deków urodzonych zupełnie nam \eratycznych, którym nie są- mięrJ~y marszałlta sej.mu a Na~pI,ero w~tęp.ować (lakte po- wych. władzy prawodawczej wystarcza".
dzollo było się wykłosić...
czelO1 ka ~aństwa. ImIOna tych
oh! z JakIm! trudeml) Da oraz wykonawczej. potrafiłby
Natomiast, do udziału w
Wstecznictwo polskie do- dwu ludzI nabrały w tym an'ry praworządDośot.
dobrać sobie rząd taki, aby rządach nacze1nych, obok· mar- strzega lut dziś szkodliwe dla tagonizmie znaczenia symboUkrytą. intencją narodowej urzeczywistnił najśmie)sze na- szalka sejmu, zgłosiłoby się siebie strony ścisłego sojuszu licznego, mimo, a mote i wbrew
emokracii, jak się dziś okazuje, dzieje ~decjł; przedewszyst-ł niezwłocznie duchowieństwo w naszego Z Francją, i w spra- ich woli •.
l!o wyzyskanie sprawy wj· kiem, postarałby się () należy- osobie swego prymasa. Mo· wie wileńSkiej, atagując NaHistor)a bowiem samo ze.'nskiej dla osiągnięcia dwóch te ujęcie w karby całej akcji globy się powołać przy tem czelnłka państwa, nie waba stawienie dw,:! tych imion
unkt6w: l) z~iany gabinetu, wyborr.zej. Ustawa wyjątkowa na starodawną tradycję Rzeczy· się rzucać na kartę równie1; oodkreśli, jal\o zestawienie "
) obalenia Naozelnika pań- pana Stanisława Dt')wnarowicza, pospolitej, w której podczas idei naszego przymierza z Za- warto~i ntewsp6łmiet'nych i
tw,.
znosląca nietykalno~ć osobistą bezkrólewia sprawował rządy, cbodem. W ostatniej odezwie nie dających się wog6le postronnictw prawicowycb nie równywa6 ze sobą. Gdy Józef
Rozumowanie je'; było, kafdego obywatela w Polsce; jako inlerrex-arcybiskup.
ytem, ' następujące: po e· ustawa wyjątkowa pana BroniTakie to rozlegle plany brak ukrytych. .. grótb" prze - Piłsudski jest indywidualno~.entualnem ustąpieniu Józefa sława SoboJewskłego, wydają· przebudowy śniły się endecji ciwko Francji. Czytamy w niej ścią, która wprawdzie wiele
~łsudskłego, wybory nowego ca wszystkich obywateli na łup na tle sprawy wileńskiej.
między innemi: "Mamy oba- z narodu swego zaczerpnęła.
~rezydenta Rzeczypospolitej nie samowoli administracyjnej, poPlany te doznały poratki. wę... czy tajemne wpływy ale tei niemniej dużo temll
t~,dl\ lJ'ogly odbyć się natych- częłyby jwięcić tryumfy dopie--: Mimo to jednak stronnictwa (oznacza to Naczelnika pań- narodowi z siebie samej daje.
~IBst, gdy1J wybraó go mote, ro pod r%t\dami opatrznoŚcio· prawicowe (zwlaszcza zaś gru- stwa)nie będą się domagały pan Wojciech Trąm pezyńs ki
~.myśl artykułu 39 konstytu- wellli J dyktatury endeckiej. pa p. Dubanowicza, endeCja dalszej uległości 'nacis'kowi jest tylko doraźną firmą. pod
CJI, jedynie "zgromad?..ente na- Oczywf~cię, obaj ministrowie oraz chrześcijańska demokra~ia) z ze w n ą t r z (czytaj: naoisko- którą wstecznictwo ojczyste
rodowe" (t. j. sejm i senat). byliby natychmiast utrąceni u- nfe ponierhały dalszych atak6w wi Francji).
uwiło Bobie gniazdo dJa inte~owstanle takiego ciała mot- nosząc całe odium związanych przeciw rządowi i • BelwedeEndecja gotowa była do resów egoizmu klasowego, wyliwe więc stanie stę dopiero ze swojem imieniem ustaw: rowi· o
sojuszu z Francją rentjer6w i zutego z ambicji narodowej,
po przeprowadzeniu wybor6w pan Trttmpczyński zachowałby
Czy2 trzeba dodawać, te giełdziarzy, do sojuszu, w naj- dla , apetytów pasorzytnictwa.
do obu izb prawollawczycb. tylko ich usławy.
zmiany osobowe Da stanowl- gOl'szym razie, z Francją p, społecznego i nietykalności kieWobec tego, rozumowała enPrzestanoby td zabiegać o skaeb naczelnycb w państwie Clemenceau, głoszącego poU- szeni Obszarniczej.
decJa, musiałby wejść w za- względ " .. dzielnego or minłstra byłyby dla iywi 0łó \', wstecz- tykę drutów kolczastych przeJ. ł'lrzemyskL
'
kowskłego.
l'ieczór sonat
,rof. ]. Jauaouia De eonrt2ull
ie ola płciowa 'j równou r!wnłenił płCi
aczeIDlTtk •I J«larsza e.k
l
I
~~~~~t~e~~~~n=s~top~.d~a~l~~l~t.~.
\..;!~_.o.''';;_'_.:_:..-......._ _ _....
+...... ..J..... .-.... .................. -.. ...........
- .... - _ ......... -
_ ... -
ealizac)·a decyzii genewskiej.
Bollowula polsko ..... niemieckie.
t
B81ne uraO! I Gdaftlkl.
GENEWA, 24 listopada.
Na
'tI'ćzorajBzem . posiedzeniu polsko,
fliemłcokiej komisji mieszanej dla
'praw gospodarc'Zleb G. Sląska.
delegat poJsltf p. 0l81lew!lld pr~ed·
etawił projekt porządku dzłell­
nego narad plenarnych. Projekt
ten został przyjąty pnez zebrany\lu. ToclI\ce sifl obecnie na..
ł'ttdy maj~ charaMar jedyni" na
J'ar! przygotowawczych j dotyczą
fllUowienJ8 lasad i metody pracy
dalszej. Wedlug w811elkteh oznak
J\a8t~pne posiedzenIa
plenarne.
fl a>;;
ez~~",ioVle łcomisJjne, bf!t1q
,i~
odbywały
tI
Gdańsku, &
nIe
w Brukse}j luh Wiedniu, jak
prllewid-ywllly TH"vne dzieDnlkl.
[alonder lodzie
~o
Slalk.
Da
KATOWICE, 24 listopada (Pat).
Zeitung" donosi, it
przewodniczący niemiecko-polskich
rokowań gospodarczych, Calonder,
zamierza udać się na Sląsk celem
~badanja stoi'ł1nk6w na miejSr.11,
Kałowitzer
rokowa'II
ng
Prl"hl'
~ li
III
SOIOOW[U.
"
Te, TOWw:r::, 24 1łatopada. (Pll+ '. Woboe fał!!~wego pnen!:t,}l WII\I.la prze?:
prasę nier:qfccką
'S
za
w ,osDowcn.
8ią$nęli~my nastGPulącye.b 1'1forJOtIf.jf (J przebfe~lI ZebraU1:1. które
nrda "0 b. m. odbdo się w salach
Jh,· n'iru HandJoweg'o " Sosnowcu.
Ohrndy z8g'aH {l, min. Olszow
I!prawy ro kow
I
~k) wskan1ąe Cl3 ł;;onieczno~~
omówienia całego szeregu zap.c!·
nl~ń,
którp wskutek deeyzii geewsklej tl81ety rozwll\zat w
t~r"sie G. Slosk8.
.Jeden z pnc stawicieli górnn
i»-
ślą"'kif'<>'o przemysłu podziekował
liS zaproszenie na konf('reneję
".órno~iąskioh
lJiemeów i
zapewnił.
;e niemfecey przemysłowcy w
polskiej OI~ŚCl G. Sll\ska. będą
oh~tnie współpraeo,wa6 z poi.sklml
teJem doprowadzema układów go·
SlpocJ&&czyeh do pomyślnego wylliko.
.
l , min. OlszowskJ zaprOpODOwnł utworzenie ~zeregll spec,1 al T' ('I
kornisj i 11' IcszaDych, które
mi'th'hv się l.aiIDOWa6 p08,;czeO'óln",mt sprawami w związku "ode_
e. t:.ią gene",ską, IV istOCie utwo
nono na!!tępuj~ee komiSje; komisję dla spraw kolejowyoh, poczt
i tele rafów. komiSJę dla spraw
odu eh i 7,aopatrzenia W prąd
elektry.ezll)', komisję dla spraw
aluto'Wych, komisJę - dla spraw
cfl)nycb, komis.i~ dla spraw, dotyeZ1\cyoh p"codawców i praeObfor··
c6w, komi8.j~ dla spraw ubezplecze:li Bpołecznyeh. komisję węglow~ i 1!6rniczą, kornfsj" dla spraw
dotyeząc)'ch nabytych praw (przywi!('jów), komisję komunikac'Yjn~.
kODllsje (l1a spraw ochrony mnieJSl!OŚ (;·. wreszcie !;omisj~ dla !lpraw
O<J'u,fI.'
e
eh.
Ze strony polskfe1 !I~8WD Gno
i
. I I
te nqd spraw" t f\ speeJa n e s ~
sa)mnie ł rotSwit\M j" w dacbu
"yratonycb tyczeli.
Oalf\j omawiano obllerulp
Bprawo aTlfowiuc1i. a młaDow!cl~
dowozu 9iemnłak6"., mt\kl, mięSI,
tłUBzc~6w t cukn.
Ze stron! niemieckiej -P01'1lBlono następnie I!Ipra,,~ be.pł6~
Mlie6stwa publiezne!!o po "n81Qcs'o rządów pnel władze pol.kle.
Twierdzono, te lIalety IIcIY' tu
na 'P 0moo wojska, kt6re ułat"i
'Z&~anla admfn.Btracjł cywiln e1.
Z"rócono teł awasr~ a mo~nod~
nadego napływa
OdDOlłcł Da
SIIlSk. wobec ,te~o at"iercłlono.
tł otwarele t!ranior winno al, odbyw8ó topnlowo.
P. ·mfn. OISZOWWK
IApewnłł.
Ił rząd polekl doloty Wllelkłch
atarań. aby pne,~fe włacll odbyło Bł~ bez wtItrzqltnletł I. aby
spokóJ oral pOI'Il\dek poblłclny
ni'3 Bostał" W' nlczem zakłócODe.
J
Dotłat musimy. ~e le strony
niemf"Akie.ł
poroBzono kwestfę
'-'
""
.!
utworzenia departamentu d'ąskieg'O przy min. przemysłu i haudlu
.
ł6
d
\V WarszawIe. na co g
wny 1'legat polski oświadezył, ~e apraw~ tę gorąco poprze. Pod tym
wzdędem tyczenia przemysłowc6w idą zupełnie równolegle z
postulatami polskich k ół miarodl\jnyeh j całej lndnojci na Gór
nym Sląsltu.
d
O godle 12 'W połu nie uznal
p• .mfD. Olszowski porządek nzienza wyCIerpacy i zamknął posiedzenie nastepnjąeernt słowami:
B I
.
.Panowiel yo to dla mnie prawdziwą przyjemnością. M moglem tu
panów powita6. Dziękujepanom sordecznie za tak liczn, udział". zebranin i gotowość do tak cennej dla
nas współpraoy. ·MyśI~, te mam prawo wyrazić nadzieję, it to pierwsze
nasze spotkanie wyjdzie na dobre
dla G. Sląska, dla jego przemysłu i
wo\!61e dla ludności górnośląskiej".
nr
3
na gra
i:::.~' ::::::::~:~~::~::~
Prezydent m. st. Warszawy
pOd"ł
sie do dymisji.
Pon t kowsk. prlJ fąI welon1 po- (Te]efonem od naszego koresp.)
sł6w Rzeezypos'ollte.i
polskiej
- Z dobrze poinformowanego
panów 8tf'Ca.łB"le~0
I Pnławsklf'- oC .tdł
u K F'
llrV a dow I adojemy 8i~, te pro~o, a takie
uprawia w dalsz~ dągu polihTk~
zbrojnego Rosji "OWlee.
kiej.
okrą~enia
t
K
-
6
delegata kresowe~o
onwen senjor w lozpn'
zwląlta ziemian, którzy przpdsta- IJdent miasta Warszawy p. Drze- try"ał 0J!raco\\any przez p. mAr'
wili aktualne potrzeb! kresów wf erki, przesłał dZIsiaj pod adre sl,ałka Mimn projekt t!ostaDl)wi~ri
wschodnłch.
sem radJ miejskiej następojlł ce potyczącyeb alworl,pnia sądn ho,
pismo:
lIorowego. Projekt b~d~ie 03 naj·
W udcbod!ll e y ponłedzlabłiz8zem posiedzeoiu pr1ledstawio- .
.Wobeo waronków, J'akl" się oy II
. bl e pose l 8 l'
łek odb ę d zje 8 I~ k on f erenc.j a mf ą[lef "'10 ZI) t Wj erd'lymłnlsterjalna pod przf'I"odnłc- Wytwoflyły wskutek stanowiska dzenia.
t"em p. FilIpowiosa w sprawie r1lłda do samorządu etołfcy ł woKomisja skarbowo _ budpomocy rl~iln połskfego dla gło- bec powzlęt1ch przez nl\d za zą- :tetowa odbyła werlłoi!: refprnfl\
dnych w Rosji.
dleli I deo)lji, dotyclących go- posła 'MorllCzewskieg" rozpraw'
_ Dowiadu1emy slQ, !e pan spodarki mieJ.kie.1, bez wysłucha- oQ:ólną nad projektem nstawy \V
A.leksander Lado~ opuszcza sta- nia mej oplnjf, jako prezydenta przerlmiocie rozelą "'ni~cla na ob1I0wlako naczelnika biura praBoszarz!' Rzeczypol!polite' moc o
wego mln. spr. sagr.
mtasta, atakte pragoąc, aby na bowiąznją~ej uBtaWy S-go lipl'f\
Ciele stolioy m6gł aLaoąó prezy- '920 r. o p8~sh,"o\vym podatku
od. lairo odb.d.le rlf, w Belwedene denL,
obdarlony nataaiem rady przemyslowym.· _ Postanowiono
'" ebecDolłet pre58.& mlDl.tr6w wr, miejskiej i· ł'lądll _ zgłaszam Plzy8tąpió do rozprawy 8Zozegó.
clellle KacaelDtto1ł'1 patlltwa u.tÓw moj" relyguacj4t ze .tanowiska łoweJ nad rz"rjow~'m proj akta I
uwlersyłelotaJIloloh prsea poiła au I·
ul!tawy. W eill~u rozpraw po s!:'
łrJaoktep.
prelydenta It. m. Wafuawy.
\Vierzhi ki wysuDął projekt poMa. "slCzył proaló radQ datku revartycYJnego na wz61
młnls"'l.
mieja., o junaj'pie8lDiej ze wy dawno istDleJ~eego takfe.::o pooat.
UJ
ilU
branie na8t~rCy, gdy! watne Bpra- ku. w b. Kongres6wce. Dalsze ro'l.·
Bada ministrów Da I\nsledllleuln, v.
'd
't
j
prawy. nad tym wnioskiem posła
,.,\,y l eO}IJ& ego wymaga ą·
W'
dDla Zł b. DL utwierdziła
kooweocj~
lerz b'JO ki ego odbQdą 81~ w t o k u
o be.pośredolel tomuolkacjl kolejowe!"
Preaydeot
m
••
t.
Warszaw
v d y"kusfi -zc.egółowe i
J
J
..
o
mIędl' POl.klł a KumuJ", po.,aDO'
P. Drzewieckł.
wiła pnedłot16 lelmowl do sat .. lerKomisja o6wlatowa wysJu«
duola umow" zawart .. mlędty Pol.k..
.ohała przed porz"okiem obrarł 111a woloem m. Gdaósklem a dn 24 pa'·
H' k
k
'ł
d.letntka r. b., oral przyjQła prolekl
Dl
WYląl Owym. terpelacji pOBła Pietrzyka {NPR.~
Ul law, w przedmiocie opł t od .wl.·
do ministra ot§wiaty, dlaczeg-o
r... ' domowIch, loaJdu'ł\cycb slQ w o(Telefonem).
szkol, kolf.'jowe uchylono z pod
broole haodloWl m, projekt US\U'l Q
WARSZAWA, 24-go listopada. kompetene.ii ministra I{oll.\j i Oli,
potr,olu w1daLków na nikł! s k81 '
daoo rnioistrowi o~wraty, Odro.
l20luaaem l prole'" rOlporz"dzen 1a w Stowarzyszenie wolnomyślicieli pol8prawle podwyislenla w dWÓjnasób
wiedź pp. ministrów ośwIaty l
ako117 od lIapałek I Mpalnlczek. Wre skich przyłączyło si.; do protestu lwlei oast .. pi na posied1.euiu przySIlCIe rada mlnl8\rÓW ujmowała 81Q ligi obrony praw .człowieka i oby- SZłf.'Dl.•
Ipraw" ob}ęcla mal,tku po urzędzie
d
laopalrywania. Ur!ędDlków państwo watela przeciwko rzą owemu proNastępnie komisja wJ słuchaJ!!
wych tU. Z U P.J. UstanowIonej po jektowi ustaw wyjątkowych.
rd('ratn pOBła NowickIego o proprzednio UCbW8ł~ rady min. komisji w
jekcie ustawy dotJ.ozącej OlłOWląz.prawlo poprawy bylu urzędników paó·
ł
d I j t
stwuwycb polecono praygo\ować dalsze·
l
!ł
kowego sakła an a .u rzymy"awnłeskt w .prawle przyjecia w Daj
Ifo
nia poel:1 kojacych lfuraów dhl
król:szym caado • pomuc, UUędDlkom
WILnO, 24 listopada (
:orosl}c'l i bibljotek powlIZechpańatlt'OW1 J1l ,
T. E.). Z Kowna do Wilna nycb. Dysknsj~ odroczono do osprzybył przewodniczący ko- wiadozeol Sl~ deleg ta minlaterdzlałalnolt posła misji kontrole:ljąceJ ligi na- etwa skarhu.
rodów, pałlc. Chardlgny I
I
ran
D
przeul O tawom
•
.
o
Kowno smka kontaktu PoIIk
AntJpeftst. nwa
lamorskleuo.
zast~pca Jego Berger. Uda~
KomisJI! prawnicza I adsl~ on' maj Ił do Warszawy, ml~lstracYJna na wspólnym, zegdzie wezmą udział w kon- braDJu. ~bradow81y w dalszym, CJ~u
..
,JzwlestJa" RHriwko ugOdzie Pol-
sk -[zeskle").
'1lImty
niemieEka broszura o
Slaska.
Kronika polityki polskiej.
,. 30?
(TelefOnem)..
WARSZAWA, 24Ggo hstopada. feranc" w sprawie zatargu nad proJoktem ustawy w s}.l8w:_
Klub P. S. L. złotył wczorai na- polsko-litewskiego.
t-ycheusowyoh . zaI'Z4dzeń: d0tycZ~
fJ
OI'[J 6órnego "Iąsba
cych Iwal0Z8Dla kDowan antypan,
11 n.
gły w~losek w sp~awle antypaństwowych i projektem. ustawy o śm.
KATOWICE, 24 listopada (Pat). stwowej działalnOŚCI posła ZlłIIlorgantu przes~pstw. zWIerzających do
Z powodu wzmotenia sic: ruchu skiego, członka związku ludowoprzewrotu społecznego.
Pjerwsl.y
granicznego między Sosnowcem a narodowego.
projekt opra?Owało min. spraw wewn.,
Katowicami, obostrzono przepisy
W interpelacji tej zwrócono
RYGA, 24 listopada, (Russpress). drulrl -:- mln. spravdedhwości. . ,
rewizyjne. Każdy podróżny może
.
Z powodu oświadczenia Brianda,
Wmosek dr. Marka o· przejŚCIU
mieć ze sobą tylko rzeczy najnie- UW?gę, że p. Zamorski. w~dał w że ze względu na niebezpieczeń- do porządku dzienne:;o nad obu Pl\)'
zbędniejsze, wliczając w to arty- Chicago broszurę, w ktore] uwła- stwo, grożące ze strony Rosji i jektami i o wstrzymaniu rozpatrs
kuły źywnościowe. W razie wy- cza czci armji polskiej, przedsta- Niemiec, Francja nie mo?e zredu- wania tych spraw do decyzji rządu,
wożenia, towarów be~ zezwol~nia wia Naczelnika państwa, jako zdraj' kować swej armji, Stiekłow· pisze ?Zy cofa swój projekt. o stani~, wyo~nośnel ~ładzy, Wtn~y 'pocląg~ cę ojczyzny a całą walkę wyzwo- w "Izwiestjach": Francji nic nie )ątkowym, po dłu~&zeJ dyskusJI on,
męty będZIe do opowledzlalnoścl' •
,.
mo'-e grozić ze strony Rosji sow., rzucono.
i karany więzieniem.
lenczą Pol~kl o. ~lepodległość ~ może być tylko mowa o popieraNastępnie szef urz~du bezieozeń·
.
roku 1914 I późnIeJ nazywa akCją i1iu przez Froncję lenników jej w stwa Urbanowicz wygłosił exposo,
IymOb!
bandytów i rzezimiesz!tów. W tym akcji zaczepnej przeciw Rosji sowo którego treŚĆ uznano za poufną. Dr.
II li
n ,q.
samym rodzaju są inne wywody Dowodem tego jest punkt, zawarty Sliwiński. radoo prawny, min. ,spr.
KATOWICE 24 listopada (pat '.1 posła Zamorskiego, dotyczące ju~ w ugodzie cze~~o-pol~kiej .P?d za,gr., uzas~dni~ł n~st~pn!e proJ~kt
. . '
.
ł d" j
,
l"
wpływem
FranCji
mianOWICie, mm. spraWIedlIWOśCI, Referat mm.
Z KrólewskIej Huty. wYJecba y ZIS okresu wOjny z bo szewlka~IU.
te rząd czesko-sło;acki przepusz- spr wewnf}trznycb powierzono pos.
dwa samochody. clętarowe! nałaWobec tego wnoszący IOterpe- eza przez swe terytorjum broń i Jasiukowi, zaś projekt mln. spra'
d~wa~ed ~egara,m~ t wodnY~I,. ~ra laeję zwracają się do marszałka, amunicję dla Polski, która jak to wiedliwości posł. dr. Cwikowskiemn,
kt~r~l1ez:~~~=~~~ ~f'p:de~fe:~~ aby zwołał sąd marszałkowski dla jest ~ubliczn,~ taj<:mni~~, zbroi S!ę
Rozprawy og6lne zostały niewy·
Zabrza, gdzie materjał ten złotono rozpatrzenia i wydania wyroku w przeCIW ROSJI sow1eckleJ. FranCja czerpane.
w zakładach wodociągowych. Na- sprawie .zbrodniczej 8gi~acji posła
t
't
rt t
,.
S ępme
.ranspo en w~wlezlono, Jana Zamorskiego, oskartonego o
c~y
tet u~yto. PrzedmIoty teds ą czyny' nie • licujące z godności. .
IUeodzowme potrzebne dla wo 0ciągów.." Królewskiej Hucie.
posła polskiego.
obenll) ch przemysłow:te między prywatllemi uflędnikami Dlemleoklmi tej
~t~śei SląBka, która przypadnie
I08Uenll
PoJsce, panuje pewne zaniepoltO·IPIJie co do . przyslllleg-o ich 10sn.
Znrówno decyzja genewska, jak t
KATOWICE. 2ł lIstopada. ePat).
I,"'ktat pokojowy, gwarautują tyli . • Oberschleslscher tJourler· donosi, It
urzędnikom na przeciąg lat 15 Hl RUku przedstawicieli I zn&woów górwolllOŚó swobodnego przenoszenia nlctw& t hutnle'wa na. G. Śl~.ltlł wySIę do NiemIec. Mówca przypo· dało bro~llul'ę o znaczeniu goapodar
ciem te, clęśel Śl"slta. ttóra prllypamniał ogłoszone przez rząd polski dole P9lsce. BI'OilllUra przedltawln
zapewnienie, że wszyscy, którzy skutki deoYIIJI geDewskleJ I wlltazuje
przybyli na Sląslt po płerw8lY~ drog., DS które' wielki pl'Iem,lt gór~tyoznia 1908 r., b~dą mogU zh- ooAI,skl mÓRłb, 8 112 uchronl6 od u1\ WJ· dowa" swoje maJ' atki I w"pro. p.dku. Dr08lur, " ",llaoo do Geu
...I
oew7 I ok&IJl odbywajl\oyoh 8'~ tam
wad.id się, bel przeszkód ze svo- rokowali gospodarcllycll poleko - nie
Jly władz polsktch,
,m'ee!'.ł~h
,TE<den
euw stwierdlił,
________________________________________ ~ __
-
wrocie do WarlZlwy udaje stę do
Moskwy. Prawdopodobnie stamtąd <10 Warllawy jut. nie wróci.
- VI dnłach nalbli~szych wy-- Przed paro dniami ukalała jedzie do Waslyogtonu ks. Jan
Ri ~ wladomogć, ~e p. Kar80han ·WoroDieckł, jako cbllrge d'affairps
ju8 powrócił z Berlina do War- przy rządzie St. Zjednoolonyob.
~zaw1. Okazuje sj~t ~e wiado- Ks. Worollieekf obejmie pOlle1lllO~Ć byi~ nipściBla.
stwo w WaBzyngton'e pro"łzo~ &,u haracbau je~t jeszcr.e wJryóznie, do ClaBO mianowania na·
.l~rli.i • a ., ju.lg el-Al ł~ ł!: ~!Q9__ kI. K&lj~er a. LDbom~r-
liryzys W • ,zech.
le
Abołit)a. dla rebeliaufOw ~::;Iiklrb.
Niepolodz ,0;0 StlnneS8.
PRANKFURT, 23 listop. (pat).
LWÓW. 24: listopada (Pat)•• Gazeta lwowska'" donosi I Kołomyi, le • Frankf. Z1g•• donosi z Londynu, te
przed sądem przJ'si~łJoh miały si~ Stinnes usiłował wejść w kontakt
odbyć rozpra.wy pneeiwko huoułom, z angielskimi ministrami, usiłowa­
oskartonym o udllał ." rozruobaoh, nia te jednak nie odniosły rezulwywołanyoh na Bulosulazyłnie pnez tatów.
agitatorów bolszewioklcb w kwietniu
1920 r. i o zdradą głóWDą, popełnio­
WllJEłe SUnn!SB.
ną pnez spisek DfZeciwko sile zbrojLONDYN. ~4 listopada.
nej państwa.
W niedzielą 20 b. m. rano nad- Wszystkie pisma angielskie omaszedł telegram z Warszawy. Z de- wiają "
dall!zym ciągu pobyt
kretem abolioyjnym Naczelnika pań- Stinnea8 w Londynie.. Miądzy instwa dla oskartonyoh w liczbie 25
osób. Natychmiast po nadejśoiu de- oymi zasługują na uwag~ twi(>rpedZy saprowadzono o8kartonJch do rizenia "Dany f{pralda-. it Angl.ła
saU prezydialnej sądu. gdzie prze- będzie
zmuszona prawdopomówił prezydent sądn Drozdowski. dohnie udzielić Niemcom kreprzedstawiając dobrodziejstwa, z któ- dytu w t~m ceJo jed\'nlo, by mo~ły
rJch k.orzystają. ~czem w~ł katJ
J
dema akt abolicyjny, na podstawie wypłacić jej Daletn~ odszkodoktórego, wszr8Cyoskar~eni bezzwłooz- wantll wojenne. Stinnes zab!e~a
nie zostali wypuszczeni na wolność- w A ngljt o uzyskanie poparoia
UrocZy8toŚ~ ta wywarła na oskarżo· dla warunków, postawionych przez
nych nadzwyczaj silne wra~enie.
W więzienia zatrzymano tylko 2 przem,yslowców rządowi Rzeszy w
(;shl'~onych. pozostaj~cych 'Pod za- sprawIe udzi~lenia mu kredytó..,.
rantem zbrodni i rabllllkn.
led BIm .uadnie~1ch "&rllnków
Aoglln O
tyoh, .jest oddanie przedstąbiorstw
Rzeszy w r~ce konsorcjam prJ"
watnego,
O He to alę atanie ,
wówozas StlDnes b~dzie faktye ..
lIym
.Iyktatorem
finAnBowJ'O!
Niemic,."
Kiemo
maią bDdoWBt
tonel mledlJ
fraDria i Anglit
I,ONDYN, 24 listopada. Nt
wr.zorajszem pOl!iedzeniu IWłąlkn
pflE'mysłowców anglelskfch, prze'
wodnicz:)o~' związku 1&prOponowsl.
aieb,. Nieme)' uregulowały swe
odszkodowa la naleine Anglji
drogą pomocy prz,. budowie tune
lu, łączącego Calais zDover. Niem
ey mUSIeliby nadto na \\"łaauy koszl
zało:tyć w niemieckich oŚI'o ~kac:
przemysłowych silne staoje prąd~
elektryczn ego i musiałyby wspól,
dzIałać '" Ol'zeCZI \\-istoieniu al!'
gielsltiego pr(;jekt~ bUdD"1 kil
nałów.
J"
'
•
,
•
;,Gl.OS POl.SKr'
I
,./ l.ód~ '
25 nstopada 1921
ł
~--~--ma--
__
m_~mm------~_UD--~~--
InaCIWlie- prle~ysłDWe · COrnego Sl~ska
-I
sf"błerd,U'ft
I
__ ____=a"__
26 II-ałopada 1921
Mm______. 1
~·~~
wypldą ~sv.idend1 rz~~ npowa~nił twiązek nkr:l.iń-
jeden lab dwo ra",y do roka.
R6wnol!'gle ~ emlłlleyo ae1ą
praey, nowa pollhka ekonomleZDl\
sowietó" podąta do wofno~ej b\D'Iłu ł do !)odzfRłu ~ospod~rki kra,Jowel na -państwowe, i nrY'.ntn-ą,
c81em st\1'or'ł!enia knnkprc>neH młedSj llfmi , k~nt!'o)f por-'iwna'wor.e.f.
Na porządlnl d'liAnnJm iest 'Wy-
"Gt.O's PQLSKJft
1.6d:i
j
nawet
bezpłatną dla niezamożne.
skle.l koopety", "Wykosni ka" do go ';l'ło.kjaństwa: Tego rodzaju pD-
pro.,:adzep.la samodzielnych ope- stawi~rtje sprawy jest zasadnicza
na Oóro)"m Sl~ka, dostarczyły
ra?Jl. banko"ych "Narkofin " za- niedorzecznością z pttn.ldll wid7.eni.i
BOftacłwa węglov/e.
kopalnta, które przeobodzą do
mJer~1ł. otworzyć oddziały Goa- gospodarczego' i iinansowecro \\'
::I
\
Polsk! _ 24,687,292 tonny" czyli
banku -w:. Moskwie, Petrogt'adzie, ,kraju, gdzie własność zit~tnsk~ je,:;t
Wę~jel ":Jdobywany jest na 17,6 prll<'. Z 68 tepałA, C!yn'"
Charkowle. No~omikołaje~;sk~" w~rost r-ozpy)ona, a nadewszystto
eałJm .rra~]f' .przyzmł,nym . tere- nych W" 10t0 r., otrzymuJemy
R.osU)wte 11ad Dnlestróm, AaZll- kultura rolna doorowadzona do
nie. za wy:ątkl~m północnej ezę- 60 kopaffi satrudnlaJt40'J"0h r~
~1.11, TĄg3!ikiel~ie•• Elraterynbur~~u, pierwotnego stanu:
gei po\\iatt t8f'nog6rs~iego i po- botnfkó\'lt i.80 000..
.
SI.rat.(iWH~, Nl~nlm Nowo~ro(h;ie,
Wobec tegorocznego )1ieurodzaju
wia~u 11\.b}jllie~kjego. Gros obeDla poró~lDia pnytaeum od~ PUSz!t!"llie 1ł" aren(l~ Ofa:łllliuejom Arohangiełslm j J~Lgkachanin.' Na wytywienłe ludności stnto się spra:
cnej prołll1kcJI skohcMtrowane nome ~ ~ce się produkcji społecznym.' kooper::,t'y',""om i rry· środkI obrotowe G(J~banku asyg· wą ~yci~ lub śmierci dlą \i.'ladzy
jeat pomif!,lzy Katowieami i'Za1>- węgła, "Z8głębiMh Dąbrowskie'-m W'at.nym.łll'1z'om, Zlu~(\J(liJalf!io"!l- Dowane są 2000 milJardć,," "ubU. sowlecKlej, Ma temu zaradzić porzem. Nfi.jbo'2;atsze pokłady wę- i Krakowskiem, .. roku 1913 -:- 9 nych fA,bryk i r;al!ładów p!'zemy~
edłu~ wiadomośoi rozpow3ze~b- da1ek Ż)'Wno.ściow;, pobierany z
gLowe Górne[to Sląska, tak · P . miljorłóm tou, " roka 19-20 ._ 6,5 ,8łowy.e~ Dał termtfl! dl) r. Jat., ~ n1an~oh dotąD, przez sowiety za- ~aką. arzerat.afącą bez';\'zględnością,
no pokłady siodłowe, dochod,... miljon6.w toa:: n~ć robotników" w,u'uDklem, ~e dzł~r"awcy odda· g!~'llDlOfb cała t:!.Qt.wehc~asf)wEl emj:" lt WIelu włośti~J.ll> których odwit>·
tu do samel prawIe powierzohni, lOtu 1920 _~ pr.r:azło 40,000.
dsą na !{()rzy~6 JHHbtv;-tl od 10 do sJ& PSRstwowa mia,ła wynoslć dzali cokolwiek gorliwsi' ooborcy
przez co wyt.warzaJt\ sif) bard.lo
Z czterech kopalll, neletącyc:h 60 proeent '\lr~J).ast:e't()n y~h P"Oll ?i4ó łl"m 2000 miljardów. Opern- palą. swe sadyby l od,::ilOdzą \\:
korzystne 'w arunki wydobyoia. do rqdu pruskiego, po stronie nIob w)"rob6w. 'laoł:rcz~ye~, zono- .JąQ t~ 2!myśloną cyfrą, llsilowa- daleld świat w ch<1rakterze beJ.u
powiatach pszezyJ1skim. J ryb· polskiej majdaj" sit tr:y,
mi4- WI.ąZłljąC !Jlfł JednM,;:p.~!e do pIłW'" nQ dowie~ć, te pol~ka ~ą:tj8ia. donmych .batrakó\v • Jeteli dora.;',
~loklm, pokłl1dy górne, ~ tU- nowicie:. .KOnłgsgrube-, .Knurów· 118g-0 milurnum prodoltcii f)krośl~ przewyUJzająea
200 miljardów ny cel tego podat1\:u żywnościoweg<)
l'fch prowadzone B~ roboty, ~ i .;Biels:owice łt o og6lnej produk- n6go
IImowllo~ I'j ~Iędem. Dzter- marek jest w stosunku do lud- będzie ,na razie osiągnięty. to jeiJcJeńsze, głębiej p()łoŹOJJ"'~ to więc cji .. 1913 roku blisko fi miljoDów SIWCA \)bo,,!~tOJe 81ą pr:;eprO"\fS- nOIŚoi cztery razy włęk"za auitell nak spotęgl~je on VI znacznV1H
i warunki wydobycie są trudnieJ- ton. Jedna kopalnia KOnigigtlt- dsl~ kap1łaJny remont " lill\go emisja Rosji l Ukrainy. Na czele stopniu ogólną ;tiemoc. gospodar8Z&. Tern nie , mniej w powiecIe be- wyprodukowała ,..']: roku tym plen1"S~ego ro!rn. lh;~d rezerwufe Oosbl.loku posta" jono ml~dzy in- CLą na .przysZłoŚć. Bezwlgledność
ryb~icklm, ze w~l~dtl Il~ to, Ił więcej węgla, (I m. <j,,819,7!J1 ton), sobie pnywtlef p!erwokuf'n& os11j oy.mi pp. Kut1cra t Chrusz4,zCtWa, egzekutywy podatkowej stosowana
posiada on węgiel koksuJący, sa· nit wszystkite kopIilInie Zagł~bhl prttdak<łjt po d"l'Jnia woln()~{l rynkn dZiałaczy finansowych z ez&~ów jest w pewnej mierze dzięki nit'UWft±y~ się dai~ ~ybki rozwój Krakowskiego razem wzięte.
JedlJoczehle wslw:encne ~ą caratu i prasa k:omunisty~::ma udolności aparatu fiskalnego. Nie
ko"n lm twa W
1 Je II j
.
st
podrfad
d
na WlIkOllRnle g-rozi im 7, górv by uie wa~vli mogąc si~ąć do wszystkich obv, ł"a e
•
ęg~e
o su ąoy
Po stronie niemieckIej pozo a·"
- y J'I~ owe.
J,...
si'" W8J'ŚĆ w ślady'/{}·erowll,·I,o'ó m• ..,.Tateł.i, po ta danin*' państ,..,ow·,\,
l gazowy poza powiatem l'ybnie- je duta rządowa kopalnia "KOnigin określooyeh rob6t, <l o s ta ..., j i .. d.
"
li
,
"I""
.
k~m, wydo~ywany Je~t w powie- Luise~. prod,ukująea- najlepszy wę- 11 b. D!' z!\W!\rt~ taką, um()w(~ na komitetu !)omoey g-łodnym, wohec obdzierr. się do nitki tych, co wpaole z~brslum l ezęścloW.O W by- giel gazowy na Górnym ".ląsku.
wyrąb l dostaw~ ó fill!.lonó,,: po- te~o D"lleps7.6j niW et. oh~ei tyeh dną w rr,ce fiskt1. Podatek tywno"
tomsklm; ii~zostałe powlat~ pro
Kopalnie P'iskusa Pruskiego, P,o- dów drzewa ",palt :"c!?,o. dlEl mlllsta zmewolonych kiero',vnlków są śdowy, nllłot.ony na Rosję i Ukradukaj" w~~lel chudy. płOlTllennf. ło!one po naszej stronie granicy,. Obarl!()wa po e~ie ~,ooo rb;
8. priori sparaliżowane.
,in~1 okre§lany jes1 na ,260 milionów
Z ogólno; górnoliląsldej pro- przechodzą na mocy artykułu 2461
Oelem podntesłEill1a wydaJ~ośQi' Zamierzenia rządu w sprawie pudów, n~ po~zet których pohrat~o
dukcJl wt:g1a w roku 1913 .. traktatu werSalskiego na właSllośćl przemysł" I I&b.,~pfeC'l'3nia lago %~ni~jszenia emisji i wprowadze- dotąd
Jiłk 30 p.roc . . Pohor
wy sok ośoi 43,170,258 wydobyto paóstwa polskiego.
S&!lJoopła('aino!:1d, samfel'lOIl! Jeat ma :waluty met~lowt'j pozostają w przytem ~ . atd~m ~tmem J.est c?na terehie, przyznanym Polsce,
Produkcja węgla 'VI poszczegó!- 8'tereg '\Iti }'deh trustów. 1)0 tl.'~- stame mgławicy i beznadziejności raz ~rud~1!eJszy 1 m,nłf.'l Qbflty. \V
B2,8~9,408 tonn, ezyli 76 procent. nych powiatach polskiej części sto. !talowego 11 8[H·1. Ykład, maJą wskutek wyczerpania i chaosu eko- Oonlc::ktem Zagł~blu htllstrofa ży­
W roku 1920 I ogólnej Ho§ci <lómeuo :,ląska pnedstawia $it; JAK wej~6 trzy najp"t,.,tniajuE' ogniwa nomicznego, jaki pattuje w Rosji i wnośpowa w).'wołała raptowny ~p<l'
~1,7óO,858 ton w~!"la wydobytyoh .. 'ł.amieszczonej tabelce:
me~ałorgiezne j w~;Jowe; P~trow- na U~rainie..
. dek ekstrakcjI węgla, co w W!Ęht
_ _ _~_,!,-,, _ _ _ _ _ _ _....
'k, (dllwlIle,i To ,ruek: ~1J61głJ8kle),
Z muych nowoścI pallslwowvch miejsca~h doprowadziło nawet do
Rot 1913
Rok 1920
M k e.iewp..lrl (So('ief-6 Generale) i zasługują nil powatną uwagę ,;st~ ujemne] pracy, gdyt rozchód wę2: 1 a
.ł
łło~
Ja"o .. !!kł (tow. no o.ros}iskI 8 ).
ły notarjalne*, ktÓm b~dą wprowa- przewyższył ilość wydaną z szybu.
f.
_.sJ
WQbeo braku. na UkraiBie dzone. prz~ wszystkich gUbemjal- Władze centralne zarządziły wy::,ł
,/lIC
materjl!\łu budowlanego, formuje nyeb ł gminnych Odd.ziałach korni. łączne zaj~de się du~mi cen1ra1111
POWIAT
~~
ł
~~
~"&
sit;! trust pod D:lWIl ~Dni~~pro16'ł", sarjatu spr., iedłiwoścl, celem o- w~lowemi, m:zwanemi .KonblnaI
:! ~
~
~~,
~
który obejmuJ~e le§nictwt). HClmel- c.brony! regulacji \\"za1 mnych praw tami", li małe szyby mają być od•
l
bo 'kó
b
dawane w prywatne. r~ce. WydajKatowicki •
8.821,572 s ,ia, Mińskie, Briańskie, Cz~rni~ 1 o wup: w o ywateli, zawiera- ność "Donhaatt" tymczasem waha
18
13,375,3&0
17
• •
Bytomski •
9
5,781,341
9
.,222,365 bo'Wskie, Kitowald i Kł'emeńezug· ]ących tran1.akcje, dh zaświadcze- się od 5 do 10 proc. pr~edwojetl.
• • •
Zabrski •
4
8,180,800
4
2,313,147
ok.ie, Jak rAwn'et t:O>l"raln l flihry' nia ic~, podpisu i wy<lawąnych n~j normy, 2C stałem uchyleniem
•
.
Rybnicki •
8
4,610,.7$8
8
4,420,950 Id 'Y"rro b6w -drzawnyoh VI Briań- przez meh .pełnomocnictw.
w stron~ 5 pwc. Prowiantowame
Pszczyński
• •
7
2,157,750
9
2,128,591 sku, Dfl ~Dreśn!e, w Kijowie, w
Nie mniej doniosłym je.at pro· Zagłębia dokonywnje się z nadzwy~
•
Królewska Huta
l
2,879,797
1. 2,108,877 O.6erkasac.};.. \V Kr~n (',ńczugu, \V jekt wznowienia praktyki asekttt'a- czajną enerlrią. ze 'szkodą nawet
•
Tarnogólski •
1
843,582
l
591,185 Ekater~nosław~u l w Darniey c)i~ej. Asekuracja od ognia po dl l d ś~'
. d . l' S
O
l
24·,005 pod K,llowem. Trullt otrzymała I WSiach ma być przymusową, zaś od
a u ~o dCl lawet! .:z~e ~lCÓ .. P!Ji.- I
Racibomki
•
•
•
~i-"-G
~ 0An. ANt
W postaoi &Wa.uaR•. wszy. sUdet. "WY, _, gr,adu .i. szarańcz.y dowolną. Ube.z- wa opa II rzewneBo Jes r wmez
"IV
--,O~.'lt\jQ
50 24,631,292
b
t
J
w stanie krytyczffj'm. Przeciętny,
ro y go owe l ID, er}a"J .7a tne pleCzente od meufodzajt. zaryso- zatem stosunek siły kupna. polskiej
110M kopal' •.faJde ottllymllje· około 16 ~ljoJló"\'i' ton. (24:,6 miJjon. znajduj,! Bi~ obecnie przy ta br.. ~ wttje si~ jako obow;ązujące' dla i rbsyjskie: waluty jest jak 1:40,
my w powiecie byton,gkim. wy· ton. mniej 9 mIljonów ton.)
kaeh. C:~em .u!atwienia. . "Dnio- w37,;ystkich. włoścjan z ,tem j<"dnak co określa rzeczywistą wartość wy_
nosi 9 lub 10. W powyższych
POlnrołi to n"rh nietylko pokr'1ć Pl'O'laso\~ J z~m~ereS(lW[t~H\ pr~-~8~trzetenJ~m, te t~ryr~ ase.kura- mienną Jednego mbla sowieckiego
obliczeniaoh pnyj~t{) nitszt\ cyfrę·, Dasz niedobór, który gresztą z po- ~a.tnych k3 pltał6w, ~dyli z góry tylDa będZIe odpowledmo zmtoną i na 2 i pół polskich f~!1igów.
Znaozenie, jakie pOSiada dla wodtf zmniejszonego r.apotnebowa~ Jest on "[Jredyspon 'noym dla _ _ ', _
__ I
Poliki przyłąez~nje tak boga~yob nia wewnętrznego jest mniejszy od g'ospodarki prywatnej, kontrakt
~ terenów w~glowyeh, staje się pnedwo;ennego, leoz da mo~ność jego z rZQdem bf2d'l.lie O'..,iewał
D
bKórony attstr. 0,62.
Jeszcze bardziej widoeznem, Jde- dysponowania znaezną nadwytką. na, na '12 lat.
aynen pieniężny.
Koron)1 czeskIe 59-59/.JO.
Jj przyjrzymy siQ naszemu bUan- e~port. ~ kraju !mp~rtującego .w~~
Przei~cte znacjonalizowanych
Franki fr. 255. ~
sowi' W'Qglowemu.
glel atamemy Sl~ Jedn:rm 7. 'ego przeds,lęoiOI'Bt "w prywatne ręee
W roku 1918 Polska 1r gra- ił6wnyoh eksporterów Da l.' at1s powoduje ot~tkj kryzys dla 80OotówkA.
nleaeh traktatów wersalskiego nenoJe Europ,_
..
wieckioh robotników i UlZQdniDolar)'
Stan.
Zj'!d. 562'5··...')700-~15.
1 r,akie~o bez Uó~nego Sląska
Góroy Sll\sk jest Datnral.nym do- kóW'~ NowI ~osp(J'aarzo pozbal.·ARY~, 23 Ui'toplldtl --- ;.:tn!lIl'Y
flmnkl fr. ~;&).
rot,ł. około 18.6 nuIjonów ton ~tawel! węgla dl~ wszystkIoh k.ra wlah, ich przewatnie praoy, U8U5 i .1edna 1ł5e!łntl&b, Am&r.l'h 14, 16 i
Czekł i wpłaty.
węl?Ja, pnyclem. pron.ukoja Za· J~W' Europy Srod(,~:vej: A.n~trli, W~- wająe z mieszkań, eo wywołuje
pół. Belgia 96 1 tuy clIwłlriB, A.ngl.ili.
gł~bja !Jł\browskle~ l Krako ....- gier, CzecbOiło~nlOJI, CZ~ŚCIOWO Iłn- komplikacje SpOłe02!i1f'.
•
b6.51 HolMJdja 000 i trzy oBwarł;l'",
BelgIa 255-002 f pór.
skiego. dała zaledwIe 9 ~i1,jon6w ~no1i1 Zachodniej Rosji. PrzJł!lcze~
Pr6bo'\vsnR jest '''Yr8s'Zcle t1eWłoeby 68 ł ,jedna ClIwMta, 811wajeo.l'ja
Berli1'l 15.25-15.50-15.5»..5.
ton. Niedobór wynosił WięC \>rze- Ole znacznej u~śol t.eron6w w~ szeze jedna nowość w dziedzinie
200 1. pół, RtsBp,aoja t\}
Odańs_ t~25-15.5C-13.20.
-o 50 .'proo. ogólneg~ ZU!yC1L
glowJc~ Górnego 8Iqsk~_ do Pol~k~ przemysłowef. IL mianowicie ud2lłe~
LoRdytl 14000-14750-148&1.
KOPENHAGA, 25 llatopadl1 -J{;l.UlJet~h obe~Qe I1Ityclewęgla w Istano."1 kres hegemonII węglowe] lenie fabrykom 1'74do wym sam.oNowy Jork M75--.~725-5705,
urg 2.05, Londyn 21.65. Nowy .ferk
polulej CI~ŚOl. Górnego Stąsta, łącz- Nle-ml8C łf Buropie Sm\kowe,f, Po~. dzielnego funrlnszll obrotowego,
Pary1 200-235.
543. Pary~ 38.30, .Antwerp.'a 87.()!), ?itl-'
uie Ie zntyclem włas~~m kopalń, ~ce ~a8 . dałe mołnoić naWląfoftDl& ęo~ pośredniego między popnedPra~a M,tiO-tO.50.
I'Jch 10~.40, 1~m.terd!l.Dl192.. Sltokholm
okreśhmy na około 9 ~nlJonów k>n, JsknafśolśleJalfoh .t()8ll~ków gt)spo DJm sposobem eksploataoji n~­
Szwa}carJa 005.
121.10 Chry8łja1!ia 7635, HBhltngfors
iO - pny IeSlłoJ"OOSDeJ produkoU- darelJch I temł tmłalll, które za~ rloweł fi. nowvI!J sya amem przejWIeclet\ 64-32.
10.50.
_
ołl'lf1Dam r nad'WJ'ikct l~Qg). dl.
licuj, lłfł do kOIl.Q.~Dt6W "",la śola 'W 8t'an~ btntż~toWY". Ten
NOWY JO&~ 23 lls\opada. - PieListy Ul.~ta'll'lle.
YOU I Baslej 0I4łoł .. "p'oko6ci ~rnoł1ł\1tłego.
"
pośredni spos6b, jakt} pozbawJoniądz dllenEl)' 5, I.ondyn 3.99.87, (wek,
4 i pól proc. listy ZftSt. :rielnsk. za
ny elementu. O8Oblstego lalntere·
;jel 60 dnIowy) 3.9526 Pleoll\dlf "i.O!'> ,
100 rubli 212-261.
90vania relultam~ pOl. .Ie da·
Amsterdam S6A!I, BerUn 0.'6.76.
" i pół proc. listy t.u. zfemt.k. zn
je pomy.31nyctt wy ików.
Na;bsrtlaiej rzeozową syntezq 100 tlul1'''k 91 ł p6ł...:.oo.
5 'proc. listy z~t. nt·
~~U'$U-;qy
Bawełna.
• wszystkIch przejaw6w ewoluoyj5f6-a21.
BREMA.
23
llstO(tlldl'. - Ba.wełnA
nyoh w lyciu ekooomil~Anem Ro121.70 o godz loE:j. zaś ,122.00 o g. 6.
, PrzełomoYJm momentem w.y "yh.ej dla wy1twalłfikowan,cll, aj! j Ukrainy leet promulgo ..... ane
iłu pkonomlczD8m Rosji i Ukrainy 8nit.elt dla niewykwaliftkowaoyoh 13 patdziernlka otwarcię banku
giełdy wafsza'tV~kiei.'
NOWY ORLEAN, 23-80 lls\opa.da.,·
bJł x I,'azd partyjny, który się praeownit6w. Aprowizacja i zao- państwow~go "Gosbank«. Ma on
Ba.wełna 17.76.
Na l!iel1fzędowej giełdzie \'iarszaw.odbył .. Moskwie " marca. Na patrzenia robotników mają »16 udzielić kredytu katdemu facjO' sklej Y/azofai notowania były następ.­
Ijetdzte tym aebwalono Itopniowe kolektywne
_ u",sglQdoieRiem ne.lnemn przedsiC}biorstwu, UlU- jace:
pr~epro\TadzeRie gospodarki kra- równie ••braaia 1 w!mG~ó. kul· ohomionemu bą,dt przez trusty
Dolary 0650.
LONDYN, ~J listopada. - Srebro
jowej I zasad i procederu komo· torahlJcb..
lub pl"ywatnych ludzi, ma dokoPuntjl 15000,
loco 38 t pół, z drstaw~ 38 i j.edna.
.u izmu wojeIlnego DA stopę pokG-l
W obU osa kra:doo'Waj :niemocy oywae wszelkioh kredytowycb ofranki 260•
OJlwar'a.
Morki niem. ł.3.5O.
.jową i Da zupełnie nowlł drogQ, !:;'6sp~darcleJ, jak, p~e!J"& 0- peracji nietylko w kraju, ale i
NOWY JORK. 23 lisiopa.da. - 8r&k.t6raby chwIli'" się mj~d?;y syBte- beonle Rosja ł Ukraina, powy~sze za~nłoął wobee ozego b~dzie
Ruble zlote 150000.
bro J!8graniof;ne 0820, krajowe 90.60.
mem 8ocializt?o padstwowego, a zamierzenie jest bluffem. 'GdzIe! odwołany szereg dotyehozł1so­
RabIe srebrne 850.
infcjat,wl\ prywatn'4 M znaoznem siQ zDajd~ drodki thł!łllSOWe i af~ wyoh ograniczeń walutowyoh.
Bn"n srebrny 545.
uohyleniem w stronę sGo.1allzmo tykuł! ulezbędne w tym celu w .. Gosbank łl otwiera dział towaroPo~t2t
giełdiarzy.
mjeń8zewjoki(l~0. W zakresie pracy Irrajus gdlie juS cala ladno.U jest rowy, operacje składowe i war~
Łódzka
giełda
WIEDEŃ,
24 listopada. (.ETE).
rzncoDo jut hasło olloblstego 13· boalJ. głodu 1 goła.
rantowe, podejmować slQ b~dzie
Na łódzkiej czarnej giełdzie pallo Komisja finan.'3owa ~g'romadzenia.
,inłereso waijja rezultatami pracy,
prz,;,kazów. gwarantuj_o
bezsyst"m mobilizacji robotników bf2Zarysowuje si' na~pnfe przej- wlgIQdnf\ nienarus~alnoś6 powie- wala W dniU wczorajszym tendencja oarodlĄwego przyjęła na WGzor:ajrtzie zaniechany, natomiast ma licie ,.,d dniówt dO aystemo. akor- rIoner mu waluty. - Państn'owy słaba, Trsnz,akcji dok )nyW:'!.I\!) mało. gzem posiedzeni,ll rZ:idu projel.;.t
hyt praktykowany werbunek do- dOW't'~Cll. celem wzmotellia wydaj bank nie ma emisji, któn POlO- Notow8no~
usta'uy o nałotaniu na giełdziarzy
browoluJĄ na warunkach pracy, no.c! pracy, l.al&: ró,!oleł dopolz- mie nadal wyłąe!ną prefogatyDołary 0075.
podatkn'" kwocie 100 i;OluB '11"
zachęcającej do pracy, z zastoso- czenle .robotolków l llI'Sf2dnik6w w'l ludowego k?misarjatu ł~a.~­
~łocle.
l\;ompromis nie zostal
Fut}l j ang. 15000.
osiąglłj~t~ .
)waniom norm! płacJ 40_1!&!.1. do adllała w IJskaeh od psed- ,80WgO (Narkohn). Jednoozesnte
lIarkl lUeaL 15.
n.
'Y
'!
Ol
rumeL
_r_____....._______
C
,
-i..
r'
r
l
.,·.
I
I
. 6Jeldy ZaorlnklBe.
"1:
Polityka gospodarcza sowietó
.
Z czarnej
Srebro.
D1enrzedow3;
I
\
na
wledefiski[1I. :
,
,
,
t.
•
*'tt
Jedyny w
-
H 307
-
Łodzi
~lY!JjiY~i!LIW.!Jj~
raJ
popołudniowy·
dziennik
l~
"
wychodzi o godz..
4: t J
opał.
I
'
i poda.je Dajśwłełeze - wiac1omo~ci te}ef~rAfiezDe i telefoniczne" notowania. giełdowe J tego samego dnia, 'Rrt ylmly ]'Olttyczne,
~f
dział infnrma~,fi
sprawach miejskioh, bogaty
ogólnycb, spf'awQzdarn-a sądowe, wra~eni9, z posiedsed rady
Rosji. feijeł.ony satyryczne, nowele.
PosiadajĄ('
zorganizowaną .słu!bę
informaeyjn", oraz
własnyoh
,
korespond.ent6w,
"
..-'
wiadomośeiaml w,przep1.a Q dwanaście godził' inne dzieQniki ł6dzkie, daJąc
w prasie młelseowej, aJe 1 stołecznej, ukazują 8i~ dopiero nsstę,pnego dnia rano.
W przeoh,gu. miesięcznego za.ledwie istnienia swego
podawanemi
tylko
dobl'l6
ytełnikowi
6ZfiM informacji, jl;ft6ret nte
"
"')
"
dobył 8obł~ wielkie uzna'nie c.ył.a.i1\ooj
todzieonem w Lod zi.
-
rubJićznośoi i stał siQ drugim" po ~Glo:sią 'Polskim-, pod wzgl"Qdem nakładu, pls _
_
wiadolTlOłJ<",lami ąwemi, O"Ą7.
Jako pismo.
sposobenl lob podawania.
,
odpowiadająca
ahBl'.akf.erowi wielkomiG,lsldoh dzienni 6w,
,
•
wywiady
miejs~ej~ stałą rubr1kę
wieści I
(
"
86." potrzebą katdego-, kto interesuje się wszeikiemi pnojawami naszego życia wsp6kzpsneg~ i trzymaó chce rękfł na jego P91sie
•
"
jest, pr~yłem wszystklem
..
Czy . lesz,
dziennikiem
.
Ive
,
Po'
tne
II OSZełłl!i 11M
10
, \1
IU8 U
•• '" - - - - . . . " .
,.-.-......il
\".\,j,
_bł. 4,..n1 prdeJ'Ob
lt.Lra, I118l11z", do 8lQ"oia.
Płaoę naJlepfeJ. Wajn·
,..a~eh. R~ned,.irta}lł l~
J
•
428-10
....
-hllerka-PipiióW.' .i.
• Piotrkowllka 182 m. 14,
lU,
p l\ fi
prą.jeritłn,.oh
_"'i,"
600-10
!'=_
l_, _ __ ,_~_ __"
Ingielski jtąk daje moż1108e podró*1 po oał~1D
"
dostępnym.
~ynosi
Cena jego
.a.iti, dL .. Uetop"da 1921 1'.
bowiem
() gods, 8.15 'Iri,. .
:E-J.erW8m5l7'
"ff' c.nooX"'ł
,
. . AL~KS IIDRA
esoło'wskieg
'cloc Te a'
'Al .!ł08klri4ł
f'h;l"\QUIO tenora Teatrq Wielkiego
•
adliałel'll :ISlĄłIe,;Q
KAR
p(aniAtl'
'Z
TER
amz ...S!!!l&_ ... S_ -
&.~
-
_~
-anpó.
dla Jlan.dI6w
.!!S$!22L$... _ _ L.... !Z2Z2S!2!2.
. &&lZS.!U. .!!14.L2!., !dWU. C j
4 •
kompletlJ rręblow·IPotrsebna. skitIpo
"li
skl,pl. p. Oolkowskle;
fel elarnt MwteraJ~slciego w a1.QlIoy Na'.,OJ.Ul -blelłsny na
go IIkradzlono mi dn.
ey pUlport nłem.n a Imię wroru, Bwaag-8liclrJG1 po- ,*ał•• ZglasZ:\68t9: Zg • lfol b. m. porłfel • doku,
B,nb Henryk ONI P6łDe ' szakuję troJe dlleo1 od eka 87-2.
ł2'-2 menłaml wotekoYYIl1ł. _...
notatki 1 kwt'f. ucr:el-Illlt 4. WlntlOIDO$Ć: Na.... ._-_.. _ - - ,. ,. ,-,_. Pro'.ł o praeełanle dow'1 maialoll IlteftCle h- rot za. Cioldberg. WI-J piaulUo .lgrłnłol1l~' ,;/1&- kumeołów: N'lI1rroł.N: 84,
ko",. •• rÓCIIó lA ",.n... -.--:---:-:---- ~..:- NI do IIIpl'lłO&IlIa. DZIII.. ) P "'.kobl
.20-~
~rodleniflm Kanl"ftka KupUję blzuter'ę brylsJlI- na łlł, m.lo, pGm. '0-:12.'"
_
11 Ił Beake.
ł2!-3
ty. daio, 6Nltro ałare prOi'ię
BObOi, pokó,l I kllubJli ... lIIeb
__
-. _ sę 7 płaOf· IlIlU.pn. oeo ł l~) !' t!l ! nt.1DI.rIl2 blalltl 1 ",."odaml d~
ł d"
I ~I "". nf. !llIIob ton.taat,.491-2 odlltl\pl81lla. Wladolllołć.
&m o e" pan en. -u u.- n01Nka 1.
471-10 _~_... ~
._
Orl. 1ł Iklep
~
Dnta In bm. qub. port-IDO
pn,.,.6''"
1
Ol
....J
lMII
. błoRJ:I IIftDłMlfJ'
qu H au Iłl.
llrynho!e Brama
I~bnal
p.uport nleUlleelcl,
"yd... Łod.l.
429-3
AjPJlb.rg SKlams agalt. -" dowód t»Oblety n.d. owelO'Ylcs lIat ,gubił
VI f'łocth.
'I02~1I
-_._--~c"ml"ińska JÓMt. UIrUblł_ paSlj)Oat nl ..lllllo.
wyd. ~!~~~
~~
--
__
"' ........ -""'" Bil
t. ......... a 18'11b• p.....
• port nlemleoJd, WJd.
puaport 1l11ł1ll1eokl.
wyd. w Łodll,
ł!3-11
-" - _ .
..,--- -
11rtnberc )lOJi0811 Rublnł
mi
t ..u~ p_uporl nt."kI; 'WJd.. w Łodll.
-"'00
'I
. - - RutJnowan,r bucbalter.- - - ' • - - -._PłIJ 11ltellgentaeJ roda!- eąoIllI poloDaius, R'·
bUausista pęllQlrole '
"nema·
Bnellaaeb. '< "51-1 Swtdentl Bd".N l!fUb. j
nIe, pokoju om.blo..ane~) all8mandlll donIle lodpowlednle, poead,. n.' I ·
•
oaamr D& ,
',Jak6b-;Pblł
(I··dl~ort 1'Oł1j!lld ....,..
MI'O II utrzymalllem.
UD acadulloleo • . Info.... ąohmtaat .....ntulnl. Itr.t,.. aby obnlłJ6 oen1 : k t
. l
w Ło II
"'-,
m8g&11il\ ,krQJIn•• Zgło matlon dqe la eonoler- od l
d' '7.-1
I 000 proo. tailI. I l veble'l
ar ę UT opow-ę, roc~ ----ulnla f.lod )I R- do gerlt , - 6 Ctsleh,atlna
gru Xl ...~ Q81e1l a townJ w.łul_ne, bawet- lS97
'
nO-ii Sletak Walerll Ipbłła
.. Głosu· •
lO
4.76-2" 71.
352-a ~.......~.• wer;rn--.-.~l IJlaIll, pł6tna, trykot" Go1dberg TO"bai'lIb.
dowód MOb~1, w,.d.
--~.
p"nJ~bł Iłt piH ra;;. SpnedalD wlololloul.u1. bl.lllna.- obuwie, mądnl'l' port n'łml.cltl, 'W1d ... Lo:!%!.
386-ł
spned.nł. okaąJale
wtlcseJ Do odebraala
3-ro Sierpnia .MI HI iii\, «arderoba.
ohae eoła" 'Ił' Łodzi
480-1 . -._._ ralistkl pGII'aok1lJe eJ
w,.-
l
10 000 ODO
i
!"Ettinger
pau.
D0
,&o
~'!:eje" i lit:'~!:~e:~: tę f::!~,S:I::~::~to~:~ r.r::::ł~.,t:.t~~~i :,,~. dM ll\Ołn.. :act;..!.~ !;!:~~161r::!:~ :.:~~~ G1mt:l t'I~Ób .,.b. RO~~~ę ~~I~lIlł::~~~
OtwIerA karjery baD"I(\"' cbonle.., oralianillO
. •
. - - - ...,tań..e w Cbrsesolld.
..
I
na "ł - 111'1 ..."" nr". lIonh ..ałt
~e dyplomatycsne. Moi· Dowleda;, aft lD~a od p1 . . ·'Ił' llk, wabI eJ, 2 pO~oj" • " .. obni .. od .klm Jarmarka, alloa f1d1ittw,.d.; Re.ars,. Poe. \H'J~/I."' . , w,.eR, Łodll.
go si., DaUDQ'Ó p~k- oda II-li Codl al
.Sut.- lag n"ł. O.tl'll· lafllt do wln.Jęola. Plo rlrow.k Ił łł. U.... a ,.!... owa.
480 4łO-.
iwleoie, Daf.. dostęp do
I
WrboroW6 ciastka.
jeatiio najdogodniejae miejsee
wiD, Nstaarao)1 i t..
-ł
dla wszystkich
Muzyka pod drr. p. M. L•••
BOSTON..TWO STBP-SHUIKY.
z~ że
.,.,i~
więc i
\...
spt'!edaje .. kAldel iloHi likierr, "ódki słodkie
i wytl'aWM po ...Jnli••.,oh oellMJh 1
4
a
Sala MaUnowa.
'W'ln i :w6de
ł.ócM, "rzejazd M
kG2!SS=Z--2- .2&
Ło~~i,
ralid Hotel
sir
Cz,. wie
'N
że
BuHo'aTnła
U
ni-
damakle koałaJ~
teral 4,&00, &.600.
Paltad;\1Uk.I7.6OQ
Garnitury
m-k. l8.1\N1 2ł.ooo
~uvYJ
J e II lon k I J2.OOO
Ds:łel'\lnne 'Paletka
0..000
18,/100.
M\oo,
.
811uh caell Roaaep,
Ud') Piotrko..ata
"JIOO. FUJa.M 100.
5118-3
PO' k'o we
pito .przed...
.
I'oldber,r Slmal ąllbIłITan,kaA'b-;amąllb.t1Ul- tanlao..
- Cegieln.
tJ t1mal. dowód Q"ijoblatr
tę lll'lt)pow", H~O:a. n.
l-ae pJ.t.ro.
'Vt
MIt
t.)'cIJlle
~ ł ml ..I.... D& J:oa:t01Nka
Jp;Jlrsa~h W. r. S, JM~.Dla,
;.tCh 'lIl l' llI
'I.l.
21-7 _ _
I'REIU ERATA:
e',
80 18:8. . /Ja
pmd- kupnem. 2 mln od tramw~J1I. ().. la: J p1łtro, obstalankl.
, ł9ł-3 B. BalJllNb, s.naCONka IIn1 • podaniem 'oeD7 p .. a CI o _ Ja ta lI:r~..I~ta
Ił l'.
410-1 mb
pokoJa"
łlJ8-l -luIl..
2ll-10 'W1d. w Lod.L
_ _ ..
..a
;
•
h
łlł-i
• ~ 1 .,.-,~ front.
t -
6S--'
,
___ uw
t~
L
i
l
-
....... Lz1
a r ,,!
W drukami .0ł0Ia Polaldep- PłGtrkoWlka as)
ł-'H,telt ~t>
Dzniurzrnte
f8nry~1
rządu
bron1.
berlińskiego,
suwerenność
BERLI N, 24 liatoTlsda. Welo
raj po po!u 11 nln pnAwo~llłt'ląor
młoilnsojne'lloiezaf komfsj1 komoJlihcvinej, ~f'n. Nonet t",l~d!iłł
JmUS%łljącym
Bawarji.
'fttil; misia łBO D1rRftI.
nJl'RLIN, 24 HsttrpadL (Pat)
K •• Deutlobe ,111 g.' Zf!llt8fl~- lio-
Ustopaaa
Hł2I.
nhria,1ezyl w komisii , do lIl>faW ce-hrabią Ishł. Podobno w tej urno·
Dalekit'!';o Wschodu, ~e POdstaWfl wie zagwarantowane zostaną inle·
wsteJkloh umów I Chlnamf, po- resy Chin i Japonji.
wInna bJ~ zasada f! .. ~o8podllrzem
w OhlD;'eh jest ebil\skj naród",
Ruch powstailCZY
na
PrzJuła konfereuńa.
~
Białorusi.
Dltf!n.nłki
so'wieekfe !Jl"z\'tnPARY1:. 24 1łstopada. PiRms C'I9'ą nllstepujaeA dRnp, o rowoiu
!1aw:yski-e dOnOS'Illl. te b.,i'llie !IWO· rlllcha
powstalf'iczego l!"l a
Isna na wio!.ln~ r. 1922 .irn"'a Białorusi, rozw!iaiąo8g-o sit' stale
konferpncia, eełem uregnlowal1ia w Mraz to nowyeh powiflŁach.
wszystkich tyon spra \1', których Rols?;ewicy hvif'rdzą, te Bia'oro~.
niĄ zoołano rozstr'liy'?nąd na. kon- ponobnłe jak i Ukraina, stliła Bi~
lereneli obf'c061 w W8!pyulTtonie. o,lcinkiem frontu wewn~trzne~o.
Amf'rykańs' : jp koła rlyplomatyoznp Czprwon&
armia
na Bi ałorusi
w Par\'tu wyrdał" naw~t opinf~, tworzy oddzieJną jeJno8tlH~ adrnj ..
dollty.:Z1Ie.
ił nie jest fZACZI\ wykloOZODł\. te nfstraey1ną, ma wyznaczone od ..
I
nowa IcoDf"renc;a b~dlie pośwl~­ cinkl bojne, oddziały prowa,1zl\
eona
przewunle spl'awom 110an stałą akc.lę wywladowolą, ochron·
. BERLIN, '4 Udupada. (Pol pr.
aow1m j Je wezmą w niej udział "ą 1 t. J).
tS b. ID. W Bamb.~., łYlfęcsny
japońska.
przedstawiciele Niemiec.
M:v~1
Walka z bolszewlkamł
tłum pr6~oW'ał s'pJ"droW'ac1 sklepy
WASZYNGTON, 24 listopada tq popierają podohno amerykansk p
prowadzona
Jest w ten spoRpo2ywel8, jednftk został rospro- tE:. T. T.). W ostatniej chwili . do- i aug-ielslcle koła fJ03IlS0We, a
s6b,
jak
i
\ił'
innych mieiseoza wo'claeh: powBta6ey nspadsil\ n&
8SOBY pn~z 'Pol!cjQ. l'ego! dnia wiadujemy się, it n.astąpiło podpi- panuje nawet pnekonani p , H
wprił\uł. 8i~ wałItI pomlędlY sanie u!"owy speCjalnej A.meryki zwołaniem takleI konferencji-o- ,irobne oild'lliały, nisze!ą kol"1e.
tłomem a oddziałem pollc}1 bez- ,Japo~lą. Umowa ta będzle uzu- świadczą 8112 tak~e Jllektórsy npanowuią na \trótki pr'teeł~~
.
'
.
pełmenlem układu, za wartego w wlel01 pnemysłowoy j finansIścI ozasu miasta i osady, 'pall\slda''Iy,
plecleJ\8tW& " Sltotgardlne. - swoim czasie przez Lansinga _z wio francusoy.
a'i\d, twterdli .Berł. TagebJ.- _ _ _ _ _••_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ mornują mnltejonsrjllssy sowiec"
ki oh i ItomunistÓw.
pOsiAda dokumentne, alu. le
Naibardlh·f dai~ się WP, znakf'
rOZ.f\lOD:v.te są orgaallo ... aae prs~z
tworzy6 mlesl8n~ komllj4ł prse- b"ls7.ąwlkom oddział atamana
ni6młeckl:\ p.rtj~ komuniatyczną.
mysłowo.bandlową. która miałab'1 Gułaka, czynny w okolicach
BUKARESZT, 24 listopad. (Pol- sledsłbt) w Moskwie i uregulowała Kowla I Czernichowa, a tak~()
IIIn
...
dw
ptess). Tnecla dywizja otnymała
UlIlptrlBl1 O
rozkaz w:vmarslll do Besarabji dla spra"y handlowo - prz.mJ'lłowe, od~ziały, Pl"ocborQ~a, Chochlf,
(pat), obsadzenia granlt'IJ rosyjskiej. Zarą- prowadlone' 'Prl'l cndloziemców. Za)oewa, KuzeoClwI I lanyeh.
Powstadey nie nilu,ją amQenU
BBRLIN. 24 li8topada.
dzenie to IOStało Il'Obione na skutek
Dłagl przedwojenne mogłJ'bJ by~ sie na danam terytorjum, nie
Posiedlenłe ae~:ll prus~ł~go, kt6- doniesień 1t'łads nadgranicznYGh o
re aię rOlpoo.~o wozoraJ 'łf POg asJbklem po..,i~knaniu. 8i~ ruehn po- spłaoone drog, koncesji. Niemcy prcSbojll utrzymad za1EltJ'cb. punktów.
ładn'e, trwalo dJ\'lfa,j j ...e.e do 'Wstao.e:ego
" południowo-zaohodniej :nogł,bJ Ilę podfllÓ Dnchornieoia I nte uznaJą jE'dne~o wspólnego'
,
Wedł
• hd . . 6 .
godljny I i pół raoo. Obstrukcję Uknunie.
ug tJe onleSle me szeregu dziedlla prlem111n labl'J· prog-ramu polityoz.ne~o.
NaiuporczywieJ trwa ruch
l
jest wykluesone te mniejsle oddsia- o'w .go. Kompletu gOlpoda.rcZl
powstaliczy w g.b. mltlskleJ.
li omunłltchl' przeolwko re ormle .y czerwone, od~ięte od głównJeh sil
rego lamtla" obrad ułamaaG.
b4td~ pr'bowały przejŚĆ p1"l&l pa_ odbadowa ROIJI obUOloDa je.' na Władz" sowieokle przyznają, ~e
40-80 lal
.bandyci- mają uWlze dokładIle '
~ l'1Imuńak-.
wiadomodcl o rodokowanla i li··,]
czebnodc1 oddziałów 81erwonveb.
LWÓW, 24: lifttopad. (polpresa).
Dt1ededDłD
i ~e w oddziałach powstaJiezyeh
panuje wIorowa dJsoyplina. utrzJ~
pnez wytrawnych dll"'
'
TiuUauDJka. Wedłą infonnacji tych
LONDYN, 24liatopada cPolptell8). mywan&
wódzców.
oantw badały dziś raft() sprawą roz. k.ół, pnechrni., operacja TilltłunDika
W wywiadzie ze w8półpracownikiem
brojenia na I"'lie. BriaDd "Bpo- ra.wiJa .i~ bard., pOID:yłłDłe.
CZl'rwonOlli'miele1, znlecbęel'ni
e6b ene:rglcaDJ i ltano-wc:ą Ipneoi.
• DailJ Ber-. K.qasin potwierdził. i! są oiągłeml niebe'1lplecZf'ństwam j
U'Obił ~owi francuskiemu propo- i nclą~liwą slll~b:l; szerzy się
wił liq prsepro'W'adseall ~góło.
powst~'[AI.
dJ8kDllji 'W' tej sprawie, oś"iad•
"u U
zJ'cj~ wszcs~cia rokowań w sprawie masowa
dezercja, pottlg o"
onJąo, te F",n~ja kt6ra musi
LWÓW, 24 listopada. (ETR).
wypłacenia przez Rosję dług6w przed- wilna złym stanem aprowhlacji i
.tawła~ czoło niezaprzeczo... Rithly, Kraj- donos', łt na drobrakiem 'umundurowania. Władze
nemu
niebezpieczeństwu, 0'8cb, n'rowadl!llO~yoh do Od esy.. wojennych. RZl\d francuski odpowie- aowleelde zapomocą . wzmotonych
mole zredakowat .wą ar- .,
t'
'1
dział, ~e co do przyj~ia, lub odrzu- re prfl8'fi,
bezskuteozFli e uSiła i 1\
mJ~ tylko wtedy, jet" Ilnno toczą slQ zacięte walki ,armji cenia tej propozycji da odpowiedi w
zwalczył ukrywaniA dezorter6w
mocaratwa IHadll dzieliły z pow.taJioze,l p04 wopzą gen. Ho- najblitazych dniach. Rokowania mia- put'z ludno~6 miejscową.
nlq to nlebezpleczeilstwo. łUj-Hnlaj I ., ddziałami bolazewia- łyby miejsce przypuszczalnie w LonLiczne są takie wypadki
Brlalld podkre'łlł, :te bez kimi.
Według dooiesleJ\ tego
pogrom6w tydowskich ..
dynIe.
lIzyskania tej gwarancji o
.
mia8tllch i osadacb, zajmowaoycttgraniczenie zbroieil w ob.c- dzlenulka prawe skrzydło armjJ
ch
wilowo przez odd"lały pow·
neJ chwili jest nlemo*liwe. bolt!lzewlekiej zoalało rzekomo
8tadcze.
ba1l11owym.
Sprawfl odesłano do komisji pro· "yparte poza Dniepr.
Najpowaźniejeze starcia z od ..
cedury, 'W skład której ,..chodzi l)
WeokoT- podaje I Duh.
MOSKWA. 24 listopada (Polpresś). działami
powstańcMmi
mlctły
pnewodniOląCJch delegaell głównyoh
•
,
'.1.
mocarstw. Komisja ta ma pt:&edst.a. rłszta, It wojska powstaucle po- W połowie lutego w Sewastopolu miejsce pod stacją Zitkowlcze.
rozpoczynają się praoo nad przorobiewił raport dla komiaji rosbrojenia. 8U ...j, ,iQ we wszystkich kle- niem tutejszego portu wojennego na g-rlzje był ca'kówlcie rozbitp
runkaeh naprz6d, a to dzIęki temu, handlowy. ZbudQwane zostaną ~ol­ odd21ał bolszewicki, dowo"
BrłBnlt
t" bors'Iewloy ulloguowaJi BWO brzymie składy i elektryczne koleji dzooy pnez Ratuszllika, w okolicach Patryko"a ua1 Prypecią,
WASZYNGTON, 24-go liltopada siły pod Kijowem. cel€'m obrony podjasdowe. Sewr.~topol ma być naj- gIlZIe
poniosły pordkę dwa pułki
(Pat). Briand przed odjazdem do miaata. Na
rzedpolaoh Kijowa wh:kszym portem handlowym na kubańskich kozaków i 6 sowieoki
ParyU1 poraz ostatni plIyjął udział
\,
P,
CZ8rnJm morzu.
oddZiał
karoy, między Mozyrzem
VI posiedzeniu komiejl IOIbrojeoia. wrą ,odobno 711elete wałki.
I Sal'lIami aJegł zupełnej zagla..
W potegnaJnym przem6wieniu osowieoki oddział karnv i
W.lka Z bolszewizmem Cza- dzie
Awladelył, ~ IWała lA naj"yisZ}'
W
Wl'eSZCiC~ pod samym HOllllefll ' 110- '
lISIeZyt. jaki go spotkał 11" :tyciu.
BELSINGrORS, M listopada,
ch~ch.
łącZOJlI~
oddzIały
powstańcze ' w
to, te brał udział VI posledseniaoh (Polpr@ss). _ Z granicy Karelji
krwatvy!ll
boju
odrzuciły
do mllPRAGA, 23 listopada (Pat) Wozokonfereneji waszyngto1\akiej, tyczU.. nadehorlzą wiadomoltc!, t" walid
I'ÓW mIasta 0&11\ Ilrw. bolszewicką..
"'ość w stosunku do Francji, ośwlad- pomiędzy po.stalicami kar(-llsllimi. rai aresztowano tu w~giers'klego ko- O,1dz,laly powst.ańcze zajmowały
ozenls, zIOłoM publtOZllie przez de- 8 oddzialami czerwonymi, zaczy- moni8t~ Albaniego, wybitnego przed· [Ja pl'Z e cląg paru doi miasta i
t1'Źeciej międzynarod6wki ,
legatów innych moeantw sprawiły, nają przybierat zacięty ebarskter. stawiciela
Mial on przewiei~ do Pragi z Mo usa dy, Szrek, Chełmieze, 2 razy
le Europa 1IeIJII'Ua trok n~~ na Podozas walki w rejonie Ołoóca,
Moz~ f z, Słneli,
Ozal'yeze. stacje
d~ze,pokol~. Obeoni~ mówI Brl~d, straty w zabitych i rannych wy- skwy wałne papiery.
Kopecwlcze, Buelewloze, :stare
.nl~t Jut nie . ~IU~ m~ł poWIe- nlollł,. z obydwóch stron przeBIło
Drogi i t. d.
IRu8sprl'Ss.)
d'leC,.:&8. rozbt?JeoJa FranCji k!1Ją 800 lad.i. Oddt.iałJ' OMl'wone KonferencJa państw lU
~ sobie IntenoJe. ag~ywne. Bnaud zmUllon6 1I,,1! cofnaĆ Ai~.
J~szole raz potWierdzIł, te .we F~n"
Werkt'- '" noał, te b. poseł BiemiMki w
stusują
Erfllrei~. h:tlJr(l~ 7ninnen i a !.~ą·
Warg'l:€iwie nOCla le~acyjnr 'fon
tUTrOr.
ilnły penis! wll 8T)I·lJrntO"One. Po
Direksen soalał powolany Da mi~j·
7,\ i~rlz nin fsbryki F,I'nern1
oflbvl soe KOtUłllł"f. na kierowufk8 pol
LONDYN, 2'5 IistonuQl!, (Polpress)
16-g0 listopada vJ Szall~;chnlu zostal za,lIlllt.SZ
II S1'atifl 2 pry;ehtawlcieIJldollO raf_rata prsJ mtn. Ipraw mordo\fł.n)I przez grupę chillczyków ja·
Ismi hhryo~r.", rady robotnfczeJ. ugrłlliolDJch VI Berlinie, który pol\lIkl
kupiec NlaJllll.
Jest to począ­
któr,m oŚwlaóOlył, t.e Franc,a ntp to nter",' obejmuje teł G6ro y tek terroru,
~to~owanie Itt6re~o wzg.lę­
modsf)'y lJł~ flg'odzH~ na wyrabiapela lapończyków zostało zapoWiedZiane przez niektóre chiński e organi&aCje
nie przf!"; t,. fabryką strzelb my- Sl"K.
f8hr"k~
.. 'Of'ntsebA
śIlwskioh. F~br!ka mogłaby PliSetea ro~poezt\6 'Wyl'ub msnJo do
ligania, a n1ekonleoznlA broni w
Aj esy iI1ue,l postaoi. 'N'a , ogwtad"
('zPgo jednef!o 7. robotników. h
pracownjr.y fabryczni , '" tadnym
razie nie dopusze~ą do wyrobu
brOni prZ'ez tłlbrJkę, gen. Nołlet
qdpOf,ierlt.ął w jQITku lJiemieekim: "Mo~eo!e to Itwierri\l!lić lJlko
VI Imienin
ła.soem, & ni • • imlenin dr.tec'-.
Konflikt niemh'cko -hawarski.
~ERLlN. 24 listopada (ETE)
Pomic;dzy rządem
niemieckim, a
bawarskim doszło 40 nowego kODfliktu. Rząd bawarski nie dopuścił
komisji parlamentu Rzeszy do zba-
dania więzień, _ 1tt6rych znaJdUją
. k
·ś .
u: NOQlun~ Cd'· ł t-;t!ł' SodJD1l
II posle zen 11 ft,VlIlhoJl
.. ,
.
i .~
bawarsk1ego, prezydent m nlSuuW
hr. Lerchenfeld VI ostrych słowach
wystąpił przeciwko unądzeniom
Iotnrb)
BitnJcJ
Rlnfmtl .
Specjalni umowa amerJkalsko-
PowstanIe ua Okralnle.
bnlJ.
t
'
k
Konł erencJa' waszyno Dns a.
·
Klel ilu
lt'l
rn'łł"ollłlla
!I'IH
li
I!I
UłI
•
lą"le
ut.
J..oNDy;N, 24 Jisł.opad. (Polpreal).
Donoe~ z Wa.,zrngtonu ił obecnie
mowa Jut skonstatować z lupełną
pewnością, że kwestja rosbrojenia
lądowego poniosła kl~kę,
.
'
Pawm,j Brland8.
PARYZ, 24 nst~pada (B.
T. E). Brianrl wyjetdł.a li Ameb
to
~ t ł
ryki 25 .• m. ,w warz~ S V'll~
p. Bertbelot.a 1 ekspertów finansowyc.h. Eksperci do spraw
morskich DOzostają w WahVngtonie
·"ł
'"
/
Br'rli1d U Ha..riJIIn
QiI
IOluyu-
WASZYNGTON, 24
li8tG~ac1t..
(Pat). Brja~r! l.ło~ył WOlora] w1sytE! prezyaentowl Hardłngowf. -:
Rozmowa trwała zgórą pÓł godzi
nl j nao~ebowa.. była ~z(lsog61n~
serdeoznot1cfa
..
"f[hlr
\V obronia 1t81lollSD
fmtJ1.
PARYŻ, 24 listopada <Polpre88).
Dzi!!iejazy
"Eclairc llIBaOZA, te
wszystkie pogłoski o stawiania przez
delegatów francuskich w Waszygto ·
nIa jakichś niezmiernie cię!kieh wamnków w k'westji rozbrojenia lądo.
"'ego są absolut.nIe bezpódstawne.
Francja niejednokrotnie jut ośwladtlała zgodł} nawet na mak.symalne
rozbrojenie. o He wielkie mocarStwa
i&gwarantują
bezpieczeństwo jej
dQ !apofttlikOW
;fa~~~koł: ~~;i~:~~ude:t!~~~:
W
rolowal frantuskorOlyiskl[h.
Po'teJJ
we,
Sewartnpol portem
OsIalIla mowa
P.wltanie
w
KareliI.
nych
besJj-
Wfllkl
"todzi.
pOiar
PORTO· ROSE, 24 listopada (E.
lak
"Eello
Groddaihki
.. " spaliło
T. E.) Konrereneja państw sukoeOOkOł~u 11
f8'·rOJ"ftDła.
nie Jredukowana do połowJ.
LONDYN, 24 listopada. (Polpr. syjnych końozy się dzisiaj. PowzJI}" w ł.om Dajwiększą stolarni~
LU I
W odpowiedzi sekretar.s stanu
WASZYNGTON, 24 listopada HughE)8 1rJraził uznanie dla działaJ- W kwestJi pobyl.a StioDesa w te decyzje wchodzą w ~yoie dnia 1
mechaniczną ,w Polsce
(E. T. B.). Specjalna komisja do n~oi Brianda j 8t~jerdlił. te jego LODdynie, korespondent Polpress styoznia 192" roku.
Wszyscy pamiętamy potar
spraw uzbrojenia lądowego złoto. odjazd stanowi 'WJelką stratę dla otrlymał 2! kilku fródeł w sferach
domu
przy ul. Cegielnianej
,
.
' . prao konferenoji. Wszystkie dele- polilYIIlD1 Ch t finansowych nutę
Wybory w
gdzie spalił się dach domu mleszna z przewodmczących delegaCJi, gaoie są przeświadczone, 2e Francja
lIIiała powierzone sobie badanie jest usposobiona pokojowo, i te je- paj"ce informacje:
BRUKSELA, 23 listopada (pat). kainego. Działo się to już z dwa
Spraw gazów trujących, żeglugi na- dynie w granicach BłulznoAci musi
Slinne8, nia będąc wysłannl- W wyniku wyborów do ciała u- tygodnie temu. Ot6z we wczoraj ..
Jpowietrznej, oraz spraw lądowych. dbać o . upewnienie sobie belpieol6~. kjem urzędowym, przyjechał jad- stawo.d~wczego. katolicy uzyskali szym numerze "Echa GrodzieńskieKomisja złozy sprawozdanie w tych It~a. W koileu Hughes zapewml nak do An/!ł,!i z zupełnie konkre- 81 .ml.eJ~c, czylI z~obyh .8. nowy.c~, go" znajdujemy następującą wia.
1_.
•
Bnauda, :le FrancJa moie .Iłł t
rI"'du berlidskie soclahśC1 66, czyh utraclll 4 mlej~westJacb,
nie ob.lV1at odo.obnlenla ną pr op ozyeją
J
'1
"
sca, liberali zachowali 34, partja domość.
Prasa włoska dOJlosi,:te Wło· moralnego, albowiem po.la- g'o i u ol!lkiewstiego, która polega frondy-2, czyli straciła 1 miejsce.
"Olbrzymi pożar w Łodzi przy
' cby zainteresowanf: są sprawą roz- da przyjaci6f, kt6rą nie za- na podj~ciu przelIl wielkie moear.
Y'
senac~e .katolicy .zdob:yli 62 ul. Cegielnianej 70 zniszczył wieIbrojenia wszystkich krajów euro- pomn~ell o tem, te walczyła stwa 4Tospodaretlej odbudowy Ro· mleJsca, sOCJabści-35, hberah-18. ką fabrykę, a m. jedną z najwit;k~
pejskich. Włosi nie dają wiary ona I cierpiała za aprawę eji. R'l:ąrl moskiewski gwarantuje
szych stolarni mechanicznych 'f'
'
. .
' wOlno'cl, a Więzy. jakle fil6
h
ń t
.
abv bolszewlzm przedstaWIał 1StOt· cZ21 PrancJłł ze St. Zje o- ajentom rląd Vi 'ye pa I w 1
Polsce. Ogień wybuchł o półIlo·
słoll[a
De niebezpieczeństwo dla Eurcpy. czoneml Sil w chwili obec- przedstQbioreom prJwatBym jak·
KONSTANTYNOPOL, 24 listo- cy obejmując w jednej cl1'.' "pI cały
Chiny przedstawiły szczeg6ło-! !mej raczej .1I~lel.ze, n~ kle- najslerslą .wobodę dll.ład "
pada (B.. T. a). Tureckie zgroma- gmach fabryczny, przerzilCJj'lC sil}
Ile wnioski w obronie swęj nieza-I dykolwlek.
li dedzlaie bludl. t prlemJslo z dzenie narodowe postanowiło uznać
na sąsiednie zabuuowallia, tak iż
t/isłości,. Sprawzdanie to ro%wata-:: .
I ~lJsłne,teDle. je4,nle co do we Angor, stolicą państwa tureckiego. energiczna akcja pożarna tylko na
Ile było przez podkomisję,
\vn~łrln~go układa pdstwowego
lokalizacji p'otaru' ograniczyć I się
) WASZYNGTON, 24-go listopada
LON DY N. 26 lI.top.da. (Pol pr łyofa lowteck!ej " Ros,ji. Ameryka,
mogła.
Spłonęły trzy budynki,
(Pat). Delegacje ł)·du głównych mo- Chi6ski deJt'gat. WeUagloD. K.oo "-glja, FranCja 1 Nie1ilcy maj. aauaty kilkudziesieciomillonowe-.
lsebodnlei granie}".
'prawy
'
:~MdO!i:~:':W~!:f~~~~o=:
OlbRJRli plan odbudowy Rosii.
Belgii.
nowa
I
Il Mo list gospodarzell ,
[bluch. ·
1
lBrcji.
/
..
Płtłtek
reorganizacją
PI'aCB nad
D.
o.
te.
Sf.JUW orl!aniucllnych i demobf- dzłni"
wywłarl6w
ofPDlJwn"eb
oraz sprawy wJslko- miedzy fnspplrtoratamł armU a dolenia armii.
w6ilztwamt korpalów. Omawiano
Gen. Olszewski. SIeI ol2'61nef dale1 szczetł'6łowo '"feto w\'Iro1izaoJjn!~h,
Słko~kte$l.'o. Na
l'-()nf~t'e'Mjł obradowl!no kolejno
Md wszl'ltłtlemi dzie"zlnAmi ~rcill
neralnf!lgo, g-eo.
~zoło
"Wojskowego, Na
slln~ło gł~
osiągnięcio,
obrad wy~
b !ł,łe.D f e do
usilne
mo~mwie
wysokle~o
poziomu organizacyjnego i bojoweQ'o wyszkolenia srmji" natoMwaniem nif!zbf2dnycb 081CZl}rl-
1:.:92,;;,t;...;;r.:.-_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _»_'_3;;;..O_~_
bp.lmtałn
rosyfskl Walerj&1l Berdl.·
W programie ~Rn!lłaD t Ludmiła"
(1) AnglJa oddaje płatow­
GUnkł, ,-u, a,mtonja On.lko"IIII:le80,
ar1a Il op- .Jtl!ll~łł Igor· Borodlna. a',la ce do dyspozycji lo1:nicłwar'
Gremlll" a opery ..Bug. Ordłl8iu" CUJ- cywilnego. m) Angielski mini·
Z ~k.wła Mewiasty wykwita Mꌭ trow.kieso, onll Inne arJtI eperowe J ster ~eglngi powietrznej postanowił
oddać na potrzeby lotnictwa oywil.
"Ra i wleemłe • "'J wy- plełDł.
kwłta6" będzie;
Na kODeerele abonamentowrm. w nego - znar.sną liozbt} lotnisk woji jeM li najw8panialnej kobiety memi pO!/ledslałet, 4a. 28 b m. drrl~owa~ skewJch. Współpraoujące -w roowo- '
roskwitnie m~* nalwllpaaialny, b,dale kapelmllltrz berlIdeki, dr. HUn.. jn lotnictwa firmy korzystając z
tylko li Dajlep8zoj kobi8~y ,ziemi ._j Rer, a jako aoUlltka ...,.et .. pl Awletna pomoey miliilltra wojny, przystf)pnią
skrsypaczka Irena Dublet&, która wy- obecnie 40 jaknaiszersze~o spopulaleplllly m"ś się !'OlIWinie,
ryzowania. komunikacji powietrznei.
tylko li doskonałego eiała kobiety kona po raz plerw81!7 w Łod.' .. Poeme"
Niezaprzeozone jest, te marny ~y­
Tanemana
(łodllaolna)t .Poeme" Chauam>dsi aię męłcsJu&, . . o
wot, jaki prowadzi ostatnio angiel·
sona
z
iowa~11!115"nle.
onl""1.
Po
'
dOGltona,łem oiele,
lIatem w programie -.... ~mfoDJa skie lotniotwo • handlowe, spowodotylko. lIiewysłoWlOIl)"ft pHIIai ko- Beethovena.
wały kolosalne wydl\tki ; trudność
waclzoiJY sylitem orgsntlaoH wład;!,
wojskowych, komlłnikacyJnyeh t
t1'lln3yJorto'Wyeh ł p.",stolOwaDla
tyeb~e dla op16w wolny.
Szef Bztabn g-enpralnego ~a
wfadomił ltzef6w stab6w karpu,
sów, ~"praea narl 'IIkod.,zeniem
HstJ n;P'W'YtwaJitikowanych dot(\rI
nflc~r6w 1e8t na nkoóe!eDlu f ~e
b.,dzte ODS ogłoszona niebawem.
nllt.omhu!it nominacie za Issł!J'!i
frontowe, będące obf\cnłe W' rOI
patrywanłn przez oe;óln" komisie
weryfihcJjD'l, będą przedło~onl'
przpz ministra 81'raW wojskowych
Naezelnernu Wodlowł około 15
grudnia do definitywnego rolBtrzy-
Kobieta.
biety zdolne wypłyn~ pieśni
_&osyzny i iylko lltamtl\d płyn_
T. M. IW. DIlłś w towany.twle mi·
IłOWe pieeni,'
lośnlków mus,tt odbędzie III, włeesór
tylko • lIlocnej, d08tojn.j kobieiy, muzyki komnaiowel· Bon~ł,· Brahmsa,
kt6~ miłuję, tylko przez ni" Franeka linDe odtwlluad b,d, pp. MaJawi ai, mocny ł dostojny m"t, IrByml11n Barae, świetuy pianista, któ'kt6rego miłuję
rego publlesnoM sn .. .lnt s ktllrali:rot.
'.
. uyeh jego Wyll&ęp6W, ORI prot. Wie'
tylko •.knepkloh obJę6 muskałaneJ sE'nberg, który obl~ł klasę e.krzypcową
~Ob16t1 wychod~ krzepkie ob- w lIeeum MIII)'fJSUem p, KI1aJ1sk1ej.
.1'0"1
I
męta.
.
B.OjÓw m6zg'ą. niewieściego ros-
lm
...ija~
sił)
wB'y8tkie IIwoje
mę.­
kiep mózgu, Ikło!Ule do wier-.p poełuehu,
~ylko
aprawiedlhro6ci
kobiety
.",. .10 Ipn .iedlhrolł6 ma gnut,
'lIko B llcsucia kobiety krBewi się
.....••llde llonoio...
obra~ Mocarnym tworem JMĆ m,t na m.mi
lIO~i.
Ustalono dyrektywy w
~"ią~k'o" o!!'ólną reorganizacją ~nł~eja.
terytorjalną,
pokojoW'ą
djzloPrzebieg d1r1ldnłowych
.k'acjll wojsk oraz zaopatrzeniem wyk:.zał etaly pOIł,ep armji, która
lH,mieszclIeń
na Ijm~. Szo'llet:r6- juł w rokll przyBzłym osiągnie
łowo om3wiano sprawę dokoo ywn- ! pełne pogotowie, na nowoczesnych
jąCOA'O 81(2 obecnte poboru tych oparte podstawaoh 01'1\. ooraz to
rocznlków 1899 j 19()(), kt6rzy nie gł.,btej si ęga.iIlcą tonl!lol1d8Cj~
słnAJli W' wojsko, .. lo c;elem od- korpusu oficerskiego. otJwionego
powłedlliego przygoto"'IDta od- jednozgodną ideą I JedDolitym
d7.lfał6. do prz1j~ela ~wle~loh dąłeniem do raejoDalnej I nłpZl1lfłłnit'lrsy.
Po wetelenhl nowo- wodnej organllaeji ol)rooy pańetwa.
J)laaego zamoraOwaDO
Lotnictwo.
,ew.
- OneA'da' odbJł 8ł~ II 81efa p OWOłAlt'Y cb , ulopowa1lł b~d" Ol
lIzta'bott generalne!!'!) '.'P0rt fn!!l'et~ 'l: 1'. 1«199, kt6"1'~ ilłoł9' 'at dWIl
torów arm,1 i wS1.ystkleh slIlef6w ,. ta eIl1tylf w wohkn. Omawłano
!lzt::.tbt)'W D. O. K.. celem niedno- kons~kweneie o(łndne,?,o }'ozb ztJ
sbjnienin prllc pny "f)oluwai.ąceJ rpor~anf!ftc1f, mocą które!!"o de
~f(' slJbl{o reotg-sllf1laefł armjl.
fpnnwa IOBhla w cało~oi oddanI
Odb!to sZt"re~ kODferoncjl. I włailzom cy"UnYJII! ors! sp re WP
Rl , rych
najwa~njejs~e
dotycz. łlzl'otiDi~nia komDetElneH w dzil>-
komisji weryllkacJ;1nej, lld7.łelil
illstrnhjj co do spo8obu ~otd.,powllnia pUl ustalaliitl Ust Itar~~dstwa oficerów Ia.. odowych ,
:rezt'>t'wowych.
Raport główny odbył lię pod
{:InowodnIclwem szefa 5zhbn ge-
Jistop~:'
W ALT WHITVAlf.
armji.
Inspektor6w armJł I .zef6w .ztab6w
O",.ad,
•
w
m.
rlYft>kcJa, ratail\e .w6ł ho"or wyBtf),ami .a ..oulmowTcb phlknolłoi­
C
amatorek I 8yclgolloly, Jak to
Sleald.wlaa. osbtnlo miało miej ... w .Kst.,dze
pr~m
W Pradze nakładem ktllęgiu'td R. VlII"n.. [lioba- Wln_wera.
, Zabi'1 ntyletem prezyde1lt mł- cle ku Syberji, ObIDom, Ameryce, Ita WJUedł obecnie J: dndl1l Pierwa&1
Mają" 1I1eJlek:i teatr pllblłc~no~6
oistróW' japońskich Hara był wodzem stąd zatargi polltJosne i gospodar- tom ,.Potopu· Slenklewlaa, zaopah'ZO- tlornnie OCtlealCU do kłll t ,teapartji "liberalMj" (8eYllkai), mają- ue, s~d militaryaal japoń&kl Da n)' .. łk:ane ilustracje. Nowego ,.....
jera ]apoajL
<:ej w parlamencie 280 miejsc Da lą<łzie i na monL
.
46L Opozycj~ iwon" partia kOD- I W ostatnich czasach ". laponji
stytlloyjna (Kenselkai) f Indowa wybuohały e!l~te labanema robot(Koknminkl). Ale 1Ja1stkie tnr nicze, tłumione siłą. Opozyoja przep8~je japońskie nie" partjami w ciwko· Harze wyzyskiwała jego poeuropejskiem znaczeniu Iłowa, gdp lityk~ przeciwrobotnic~ ." ..,elach
lUją Małe .oparcie wspołeczeństwie. partyjnych, . choć sama na jego
Brak powszechnego prawa głoso- Qliejscn ozyniłaby to samo.
I wania t od8uni~cie
mu od tycia
Zamachu jednak na Harę dokopolitycznego wytworsyły' stosunki Dal jakiś fanatyk nacjonalistyozny,
7.8oofania politycznego i społeczne- dla kt6reao polityka Hary b~ła zbyt
! go li" których partje Bą tylko zbio- kompromisową w stosunku 00. Sta- ,r(\~iskiem jedno.,tek, walezących ze nów Zjednoczonych. W Japonji roi
IObą l) władz(;.
się od tąjnyoh stowarzyszeń o podH
d '1 od tHe h ł t
d
kładzie przewatnie szowinistyoznym
ara rzą Zł
o ~ '! U· i z obawy przed dalszymi zamaohaebu be1>względnego pople!&n18. mte- m'
ł gabinet Ha,... podał. do
resó", przemysłu łapo6sklego l eks- l c:aJ
-.
p8ł1sji imperjalistycznej. Ludność dymiSJI.
'Japonji rośnie niezmiernie szybko. - - - - - - - - - - - - - - ; Dnia l patdziernika 1920 roku lndbt·lłJły
~rbows
noM Japonji licźyła 66 miljonów, A
'J ~
..
~
rKorei przeszło 17 milionów, na .Forw kasach skarbowych,
I mozi~ prawie 6 miljon6w. Stąd parurzędach podatkowych
"'apaiet·"
sk
0RaId
~llll1Szonr do M~!IMOllania,
swego zamiaru prsM tEo ",łaśnia
względy, pomijając Jut zUI t'łnie wy-
górowaną
ceną
płatow~
deoyzia ministra lotnict.wa
się
bezwzglqdnie
>Statnla.
l"'Ayczrni
do wpro
,idzenił!
komunikacji powietrzne i nr 8lel'8ze
Bydgoszcz.
Nadto D8jleJl8ZJch sił pOIbyła 1I1~
o
zostałby
z kraiu.
m".
Literatura i sztuka.
SlDM'Ó •
Pilot,
na własDY rachunek
otrzymae handlową linj., po etrzną
który ohciałby
tory. Dwa wielkie towal'Zfh~wa angielskie PN1StąPlły do pl'Ó~ rozpowtnlooni.enia kom UD łkaej i. powietrznej. W tym Celu zaangatowały one
zna~ną liczbę pie",8zorz~nyoh pi&'
lotów, Niestx,dne platowce daje w
znauznej ilOi\ci ~d. Choąe poprzeć
lotnictwO rodzennu,. postanowiono
(p) tycie artystyczne. T~­ konystaG tylko I aparatów, budowaalr mis,iskl pod dyr. W. Siemasza nych c81kowiole w Anglji, do transport6w przyjmowani 'bQdą tylko
kowaj nfe Ipełnta naletJote 8wekrajowi piloci. Widzimy jak rząd
i po wllzraik4 wi~~,
ale kaMa Hnja ~ki.j wielko'oi ~o zadania: repprtuar felt Jlteodwychodzi z kobio,y. gdyż wpierw powiedni. zeapół ełaby, a ro'e
aiwOI'2I0Jl jeG
w kobiecie, oieodpowiE'dnto obsadzane.
lI&uia • •oOJ
w .obie
Dyr. Siemankow. zraziła sobłe publiesoogt przez A'rJwanjP
nleodpowl8dnloh młoo1oclanych r61.
-,•.
otrzymania paUwa i
przekład
trzyków. Kiof!matol.!'rafy "\ trzy:
kład. dokonał Wacław Kredba. SInkle.,lcz ciesz)' tli, "Czechach \9lelk'ł "Cr1stal .., .No .. o~ei· i "Liberty·,
oraz 2 tt>atnyki "Coreo· I .Orzeł
populamo~lą %lIIIłas~ 1IIlłród' ado·
i trzy kabart>~y .. TrOCla~orotJ •• Bi·
dzłety. Wydan(ejest bardzo ataraue.
przemysł angielski współpraouje nad
podniesieniem lotniotwa i rozpo·
1
wszeohnieniem komunikacji powietrznej. U nas oddaje sią dziś powietrzną komunikacji2 firmom zagranicznym, popiera sit} je 8zozodromi snb·
Bydjami, nie zastrzegająo nawet przymOlłOwego wprowadzenia polskiej obałoj(i samolotów i t&obniozaej. Tego
rodZAju pos~powanie nie wpłynie
dodatnio na rortr6j lotnietw. polakiego, wymaga IITbkiej rewizji, oraz
pnjjAeia z f,O~~ fit·molO. krajowym.
ktOre podjęłyby się zaprowadzenia li.
0111 komunikacji powietrznej.
tJ
Ba-RoB, orał .~trzelnicac.
W rocznicę '12'on6w KOllopnir.-
Teatr J muzyka.
Idej
(lI-ta)
i Błen kiewiou
Lech Orwicz Br01z't\skt
(f))
urzl\oził
okolioznodolowe odcsyty t koncer'-
Koncerty P. 0, t.. NaJbUAl!la1 po- ty, l{t6re ei~81yły się olbnymlern
ranek muzyczny, 'fT nIedilei,. da 27 powod zeniem.
b. m. poświęcony llędJlle muzyoe niemieckiej. Solistką b,dałe plaałll&ka
Tamara Ba!ówna. W prosram't.e: Uwer
tnra .Leonora. 5* t Largbeuo a II IIlmtonjl Beethovena, uwertura do opery
• Bienlli- Wagnera, kODcert forieplaDO'
w1 Q·moll Meadelsaoba&, arIa aa or'
kl ..
am10Ilko." Baoba t uwenara
do op. .Obero.-, Webera. DY-ł'lgu)e
Teodor Ryder.
Na koncerole popołudniowym tegoż
doła WYll"p. Aplewak oper1 kIlowakle,
Iwan Btflszenko, a dyrygować będzie
t,.
Licznie 'oczeszoza· publiczność
na odczyty urządzane staraniem
Tow. Inteligencji.
Miejscowa zachęta 8ztuk pif2klIych posiada pi~koe prace artyst,
malarzy
ID.
in:
Wyczółkowskipgo .
Wyrótniajl\ Bt~ witra~e pOI'uań­
stile) "Pollcbroo,ji" i praoe Oz.
Glerszsla
ski ego.
dług
szkiców J'aohow-
BoW, JaDreat NaDla;
Szwedzka akademja nauk prz} '
znała nagrodę Nobla za prace w
dżied~inie-. chemji, za rok 1920-ty,
fizykowi i chemikowi niemieckie·
mu, prot. Walterowi Nerustowi.
Nagrodzony jest niewątpliwie
uczonym wybitnym, twórcą chemji
fi zyc:zn ej i wynalazcą lampy elekŁrycznej, ochrzczonej jego nazwiskiem, ale on to zainicjował utywanie podczas wielkiej wojny gazów trujących do zwalczania nie~
przyjaciela i pracował w tym kierunku niezmordowanie, a t~kt.e
naletał do liczby tych profesorów
niemieckich, którzy w październiku
1914 roku podpisali słynny manifest, usprawiedliwiający pogwałce·
nie przez Niemców terytorjl1m betgijskiego.
s
H.H.EWERS.
3
Stracenie Damiena.
-o--
(Ciąg
dal",).
)\ Czasami rące jej zaciskały sif)
hrazowo, bIJAk prfiebłegał przez
han.... ale f.tehlanne ametysty
jej ocza patrzały w dal, W' mart-
wym besruohn.
\'lzego
Zda"sla
się
ni-
widzje~.".
nte
spojrzenie
jej przedlterało si., prlel drzewa
i krzewy, dJiwnie czem' t)oehło­
Dięte.
Pewnęgo razo, jak sobie przyjadłem z ntą RałD 'Da
88m kolaoję.
Rozmawia1i~my po..
tern do~~ długo, poczem przeszliśmy do hali muzycznej. Grała
dla mle.... nie była to muzyka,
która mnie zwykle rOI~arzała.
Siedziałem wpatr?iODy w jej błał(>
:r~ee, w palce. nit, mSll\Ce w Bobie
1110 ziemski Pgo.
Gdy skonczyła
j odwróciła si~ do, mnie, ech wy. eilt>m jej rękE!, scbyliłem się i
ncałowałem 1\O:Ji09 palc6w. W łei
samej chwili wszedł Sir Oliver.
pominam,
L tui y Cyntb18
powtedziała
mu
dohry wiec?lór. grzeoznie jaII
zwykJe; następnie wyszła.
Sil' Olil'8r spostrzegł mój roob;
'W1,i~i8.1 prz,\tr'm moje błyszczące
\~ezJ,
.wiat,
};:tóro
się
krzyozały
we
mnłe
na
ęały
dzieje.
Wielkimi krokami przemierzył
kilka raly pokój, ;t, truduo'ciij
~J"\laj40 parę SMłl1cb ~...
al)
kleń.ł.w.
Uslj szalem Cynthia szła do kaplicy, leżącf\j Cynthia oczekiwała mnie W swoim
naJpIerw dobro- nad rzeką w pewnem oddalenia budo&r['e; pośpieszyłem do Iwoletl
gmlech Sir Oli, od zamku. Potem. czekałem, a~ apartamentów, wykąpalem aię i
Tera, potem dos kobieoy.
wyidzie i towarzyszyłem jej do przebrałem. Widooznte w, dąda­
_ Sir Oliver t..... mówił ~nia'lania. Pewnego dnia przy- łem trocb(} zmQClony, gdy! do·
gl Ol.
zwała mnie ręką... IrOID!Diałf!Jn, magała 8i~ konieozole, abym spo·
pan.......
_ Daj pokój, nie b"rlj dzleo- cbooiaf, nie rzekla ni slow.. P·l- czął na kanapie.
Lady Oynłhia ZBOWI! weszła do kłem dM!ał się Sir Oli nr
szedłem za ni" do kapUcy; uklęNa9t~pnje uaiadła przymnie 1
pokoja, aby zabrać piergclenip, nie udawaj świEjtonka t
kła 110 modlitwy, a ja klQltnąłem zaśpiewała, gładz.l\o mnie lwami
kt6re pozostały na iortepianif!.
Zawróoiłt"m na pięeie
cłcbo za nią. Odtł\d ohodzaem stalĄ do Clldownemi dłoJiml po czole.
Sir OJil'er urwał, t1~ei8nął mI zeszedłem ZA schod6w. Był to kaplloy I moj" panią. Z 1>ooląll 'u .Rockaby Baby OD Łha trec top moono rękf:, skłonił Bie ~onie i ~łos Millieenty, jedneJ !I poko- jedynie klęczała,n, wpatrzony w Whell the W'lod bIo.s, the cradle
wyszedł. Lady Cynthia podeszła jÓwek. Wif2e to nią się zajmował. nill, ale stopniowo uczl\łem robić
[will rock,
do mnłe, nanh;ująo powoli, jPden
Na trzeci dzień pojechał Sir to samo, CO on&... modliłem się 1 When the boogh breaks, tbeoradle
za drogim pleńołenie na pałce. Olinr do Londyn.
Po~ost&łem Wyohratoie sobIe mot panowią,
[will faU,
PO,tem podała mt na. dobranoc w R!nghamoaltle eam, sam Iledy ui6'''leoli student 1f rozmowie z Down will eome baby, eradle and
obydwte dłonie. Nte p.,wiedzlała Oynthlą.
Hogłem l Ja. d;;;łsiaj nie zdaję
[alUant słowa, le~z czołem. ae rozkaW t"oh czasach bylem w krai- sol:tie sprawy do ko~o II., modli.
Gładziła moje oloło 1 gpie.
zywał8: echyllłem się i pokryłem nfe szcz~~oła... " rajn, stworzo- łem i o co, ale było to jakIP!! wała.... było mi, .lak «dybym lehł
te białe r~ce gorącemi pocałon-I '1ym wyłącznie dla !Dnie. Tru ino ~Zl ~kczynlenif' Z8 tyle Ilzozęśclll w zaczarowanej kołysoe, wiszącej
karni. Nie wzbraniała mi ich doAe oplese ten czas wyśniony. w któ- I otobłań gorących pró'b o szczą· wysltl(o na gałąz38 dUt3W8. Wialr
długo.... wreszcie oswobod~lła aj~ rym ~J'łem. UsHowałem to wtedy !§c ltl dls_ tej kobIety.
dął j śpIewał, a moja kołyska
l posda.
'
zrobić w li~eie do mojej matki...
Jł'~.jz!łpm wil'!h~ konno.•. VI jski~ huśtała się w przEtSlWOn8cb. Oby
Miałem tatie uczncie, jak gdy- 'dr ,1€l przed kłlku nil~siącl!mi spos6 b mUSIała przecie~. r.ozta- si~ tylko galqlika nie złamała.
bym _robił wielką krzywdł) Sir odwiedziłem, pokazała mi ten
rzoJta moja krew wyQZUIDIA6. Pe myślałem.
.
OliYeorowl, jakg-dyby było obo- który wiernie przeohowała. Na WIłP~O rną wY.l pch ałem do~ć
I oto rooi panowie, gałą~ka '8i~
wiflzkiem bonoru zawiadomi6 go oliwrotnej stron'e koperty znaJa- wczpśnip, zabłl1~hiłern w 11010 1 t.łarnała ••• I spadłem na ziernię.
o tem.
WyrlawałIJ mi 8iQ, ~p złern Błowa: "Jestem bardzo szczQ- sjPoziałem prz,,"z kilka godzin w dośó D8Wpt przykro.
łatwiej bedzie nczynić to pi~mi9n- śliwyl- List Bfłwipral Jloni~8Z~, siodle. Gdy wres~cie odnalazł~m
Lady Cynthia nie broniła mI
oie; poszedłem wi~e do swe'~o zdumiewający W'Yłew nczocia.
/ drog~ do zamku, r07J8zala \iŚCIe- swych rąk o żaduej porze.... tIltlu
pokoju f zasiaC1łem do biurka
"Kochaną matko: Jak mi jest kła burza, istne oberwanil3 chmury. SWycHl rąk. DUatem:ta jej raNapisałem .feden list ... dwa lfety.... tutaj' Jak się czujQ1 O. matko ... Przybyłem nad rZf'k~ i ujrzałf'lD, mloo8'ui, za "zołem .... o wargaCH
tny Hsty; h~dy nastt}pny zdawał o, matko, matko tC
że f,.Je zE'rwały kładkę; aby do uawet myśleć nie śmiałem. NIe
mi Bię głupszym od poprsedntob.
I jeszcze I, pół tuzina razy: ,jeohać do Dsjblitszpgo karman mówiłem o telo nigdy; ale spoJWreszcje zdecydowałem slQ jednak .0, matko 1- Nic pozateml
nego mostu, musl,ałbym na lłożsć fzenia moje uka.j waly jej mOJe
na ustnl\ rozmowQ; zebrałem
W '1ob słowach mo~oa wpraw- spory Ilawał drogi. Mokry byłem serce, dusz~ ..... i \\SZjBtJCO .... kpz·
troch., energji, by odlzull:a~ Sir dzie wyraile r6wnie dobrze oajwią- I tak, WIE)C wsitOczyłero raz"'m ze de!(o oUla I l(a:td~\J goJl'j/lly. Brala
Olil'era. Aby siQ ote m60 cofnąć iny b61, najdztkllą rozpaoz, jak i szkapą w nurty wezbrslleg-o ! wszystkO i dawała mi 8wE! rf)oe.
pnebległem po sohodacll na g6rą naj.ył'ly ezar i Izczdoie ... ale rw"cego
potoku.
ł'rzf'bruąłem
II oajwlQksli" 8Iybko'ol"._
ale w katd)'m razie masi to bJ6 104 wprawdzie, ollocid przeceoiłPIII
(d. o. n.).
przy drzwiaoh jego gabloeto, w101brzymjałe~o!
SlłJ zmordowanego konia J bory ..
~wartJch . . .01
~ę,.aalem
l\Ulsism czuwałam, gdl Lad! kałem ai.. dŃć. dJugo • tal". Lauy'
pał
Potem
podszedł,
pokle- 1I1f).
mnie po ramieniu f rzekł:
- Na miły B6g, chłopcze....
miej się na bacznośoi! M6wię
panu przecie!..... nje.... proszę
pana. zaklinam .... Itrze! sift t Widzi
jak
wryt.,..
wewnątrz głOBY;
,łOSIny, szeroki
hst'l
l
)
--
Pł"tek ZS ~słopada lm.
--'
-----------~------------~------~----------~~~;.~-'~-:-~~:.,~~.
~~
1----~_---...,....------.--'--,-.,-
Przegląd
Łódź.
prasy.
ł
r
~
wugrosz6wka" p o d n o s i
Pohskl"
o a~tawle
przestępstwach
poUtl'cznych.-"Robo'lnik" o
daninie.
psz,łb)eę.-"Kurjel"
'o
Pomimo uchwały seJmowej, Idó-
ra ostatecznie rozwiązała zagadn~e-
._._--------
Robotnicy ·wobec
kryZYSU w przemysie.
(r) Onegdal 'W lohlt1 okre~o­
"ej komisji k1asow!eh "w1:\7.:l:ów
nwodowJeh, Dzieln& 44. odbyło
słA zebranie i!eleg-ató. robotniclyeh ł6dzkłeh fabryk "ł6k1ennlw
e~yeh.
.
Om$włan" 1!I1'ru!t 8i&~ueif 'tV
])rrem!~le. Jako l'f'iff\rent '" 'mie·
nfn Zlnlądll główneg-o ~wiązln!
1'Obotlln...hr 'Pr.r.emysłn wl'6J-nlstegG "Y8h,plł ". Danielewi '2:.
W
nie wyborów w Wileńs7.czyinie,
obóz "dwugroszowy" nie przestaje
przeć do "wcielenia- tej ziemi, wypowiadając ę" ten sposób walk,
ustawom sejmowym, i korzvstając
z okazji, aby podkopywać sI~ pod
rząd, sejm i naturalnie Belweder.
"Gazeta PorannaK .~ykuje się obąf"l'Dem 1J!'łem6wienin pohł
'o pochodu krzytowego przeciwko fl'lfetent 11szystkie ubie!?'i J.;',';'~'/:­
l~de~a1izmowi i pisze ona:
kw t:mien!ljąee do zła!:!'odj'~rii8
Zetrą się więc IIleba-aem" _lee bełroboeła. :Najpłe~w om6"Rił kon·
~'Yborczej-kierllnek federacyjn1 z llle- fer~nt'lj~ ~! rządem, jaka o1byla
runkiem zwykłego totączeni8 ziemi Wi- siQ 'W dniu 11 b. m. Y. ml1r!sterleńsklej 2. Polską·
alefy sobie tyczy~,
aby walczono, z otwartą przyłbIcę·
Wszelkie próby federalistó'" podszycia
się pod lakieg ogólnikoWe i bałamutne
ha~la-wlnny być pnez oplnję ft8I"Odową odrazu demaakoVł8ne.
Społeczeństwo polskie mtISi li! 1f
ciagu najbliższych 6 tygodni zdobyc! na
energiczny wysiłek, zapewniający pne·
cudnemIl Wilnu i całej ziemi VliłeJ\skłej
ostateczne zjednoczenie z olcz~ "
8, t1rie
pra el.
z, ~~ądtlł
Zwfa,zel!:
\' '
Dnia 24 b. m. lńees, po k..1"ÓWoh leez oiętkioh eierpien~h l'OIsiał slO. t.ylll IWia_
uJllkoohail:SlT nasz brat 1 Rwager
E.
•
-c
.
pomocniłt &aducllata PPzvaięgłegG
w kwieme 'Wieku lnt 84.
'
\\'}prowadzenie drogich. na~ . z:włok, z domu tlł.łoby przr uJ. Pictrkowskiei ]ł 152 na
• ementał'?l stllfoza)lOnnych Ual'.tąpl dalSJal, t. 1. :frua 26 b. m~ o godz. 2..ej po pol.' Na smutny
~ obn~ Uprnsl~ę w imienin rodziny krewnych, przyjacl6ł i Bnajomfc~ prsedwoześnJe zmarłego
)akubosłwo .Broinbetg.
Obrad parlament
Wiadomości bieżące.
ztłlc'ln)'oh kredytów db l'rzem~-
D ..dsiei!ł.?;a 1\':>.0 ~~oda.
sby mo/!'U .ttł'nehOml~
<li
II"'
Jl
wan'Ztaty TJrlłt'y. J!'dn)a'Ue 'Pod· Kómunikaf państwowego instyt.
t ' ł (:ulego OB dzle ń
I'\re~lono. ahy nad krp'1y t aml. t-ltJm I
roeereolog
miały hntrole z\vią~ki zawod{'wf'l
25 listopada.
cplem nrtPe!'VwistnleTlfa tego proPrawdop::-John!l przeble~ 1'000ody
(pUn. Pn4'l~stswjejele robotnłkc\w :na.ta/1aH, !lby ~Tls!,), ektl'>l'owip ~ dniu d1.:lljifl'SZ9"'\
_
" P o g o d n i e , :rSM, mtel aell.ml l.4!lrłt~
prac,," wpływa.li M tycr pr'Z~mYr mg!l<, rnrÓli, ".I... , 8łab13 ,,11ł.ł1'1 h\'
słowc6w, którzy U,osiadalą'W ,;8- kaIn e,
pasie suro'we~. bv 'paś"m w rac h
fabryłrj 1 lIie zatrzy'lly'Wałi er.yn, Prokoratorja
h T '" I' '"le
a umowy. państwowe.nyc.
..e",e
l llryflJS " p r l e t ! 1 J " : i
.
t ł
k ót
~
an,llle zos an e 'IV r Cf! za e~n ','
,) Wskutek reskryptu ministerl'1usi rząd pfzyst,ąpić do w.,-da :W~. stwa spraw wewnc;trznych wojellt& 7.apnmó~~ bezrobotn!m. Ml~I- wództwo łódzkie zawiadomiło
slowe6w,
Dalsze
'
iu·skiege.
b.dietu na rok 1921~ T Bad:tet wyd~ia ..
miasta' 'r ZdE"oVlotnojcl plllbll~ej
komitetu ł"Ozdz!2I!łu chleba I milki.
cątanle
ł6W'1i zap,.owlantowan~1I
~raz
• ~ ••rajszu pOllliedsen!e r!to,'!'
Radny Prankter
mlslslneJ. trMole " boletąc\'rrl tY-I r6wniet ,a zwtnłęoiem
g'odntn, odbyło się pod prxew. ndNS8tf!>Y>. nie rada P-T
la
I t
d
R
1ł t
...
J
Bardzo słusznie czyni wDwugron c wem
-ra
_oaen ~ a a, oraz ~z~·tania budtetu. wydZi&ł'll
szowka K , te zachęca swoich popIeczradnego R!\p~!slnego l było cał wiantowanla, który to b.dłet
ników, do podniesienia przyłbicy,
kowieie poświęcone dals~Elmu ~zy- stał ,w całości P"1jęty.
ale na ironię zakrawa wyrzucanie
t·ania bnrltetu zarzftdn mIasta Lo~
Z k l i
d' f
J
dzi na rok 1921. -- Na norz .. dku d.}'t '~łoOso9w!oneJe wD~" n te~"eO'Jm.
swoim przeciwnikonI
ogólnikowych
I'"
u"
..
IlU
...
rizteDDym -- b .. d~et wydZIał"
t,.
i bałamułnych b aseł.
'zaprowiantowania nliasta.
sz?n~nn wDjolka~i: !} ki
• • • f"
,
, .
W)' dZIału zaproWIantowania
,Prle"oan~czl\cy wydzl~łn zapro· ez)'ńskiego, 2) radnego Relm~n
Projekt ustawy (prewencyjnejprzeciwka przestępstwom pilitycz- 1;t.er pracy Darowskt 'IV odpoWIe- wszystkich starostt'w i komisatza Wllin-towanła WHtzy1\skJ
~kłada i 3) radnego Praszkera. PrZEIIS90,
nym, złożony przy min. Downaro- dzł awej pr7.iJrz~ł poprr.e~ posto- rządu na m. Łódź, - fe proknratorja' sp~awoz(!anje z dzfsłr.lno~el, wy~ ~derYny '!. Di,,~. W ten ..,oe,or
'icza, spo!kal się z ogólną krytyką 1st! ro~otnilt6w 'Ił f7.ąc!ll. j n dn3k?f\ jenerair,a jest organem rządu, po- dZiału, 1, !tt~re~o SłQ ~kalzule,
wydział
; musiał wywołać oburzenie w ca- Ilfe "ltłać "~\l1tat6w "rzyrze-WQ~''-nym między inl}emi do współ- oddał 4>n wł!'łkl~ osłu!!,! ~l1dnOŚel po oClI"c.wle4~nlim
4ym zdrowo myślącym. ,społeczen- c!enJa.
óziaw.nia przy %swierariitt umów nall7:~go miasta. Jed!lakte ohecnie formowa u Df::dłcle
stwie. Wyraz ,temu oburzeniu daje
Nad tem 8p1'8wozdanfem W1~ p~zez "fłac\ze państwowe i współ. Wob(>o w~r(\w&dsellła 1f'olut"go ban- nadaL
p. J. D. w .Kurjerze Polski • i wil\zała 8j~ dlsku1ja. "(II której dZIałania przy uwieraniu umów dlu dr Cli on do. p,ewne~!) atopNastępnie rada P"Jlt,plła ch
pisze:
br.ał ndział ealr 'szereg- deleg'a- stanowi tet jedną % najwatniej. oła rael~ bJ~a J ogranloz1 6 alf) obrad nad badtete.. Ilollllt•
. Znam ten proJekt iat od dni kilku , tÓ1f', w8h:ZLjąe IDa hbełrofałn.,. szych funkcji prokura torj i general- ~łlsi Wl,łąozlue do zaopatrywania tu rozdziału chleba I
fi do dziś nie mogę o nflll myśleć SJ10. poło1euie, Tl)botnit6w,
których nej.
!nstytutni ma podległycb. .
Komit9t tę. lD.ajdaje 81<)
kajnie Jakaz z~nilłzna mor,!lna weszła· znaczna częM znaidaje 1'1'~ I po
VI zwilZku z tym stanem neP. WiJClyli8~tf torr;ułaje. w»10· elu mi&stqey w siadjura
by ~ krew. społeczeństwa I pańshft z WOdo Z&stoj!\, ,.. krvtyeznem po- czy, województwo poleciło ściśle sek,....~tóry głosI, ~e 'WydZiał 1& nad k'~~ praouje prsea!llo
(i~:~~' r*~f~~ ~t~~ciefst~~a .l~:uc:n";:: łO:'enio. tąda i ąe ł'l'lerg-lcz.nej akcji przesrrzegat, aby projekty wszel~ prowIantowania n al et Y, zreorgant- Ilrzędników. .
nie tej oczywistej prawdy, niestety, tru- f_ strony 'Zsrz~dll główneg?
kich umów,. nakładalących- na pań- zo~a~, personel l,mllieJszl ć , mieJRadny Helman Sąd• ..,rbRlUłtri
dno liczyć. S:vja~omo~ć prawna i poW 'ironkl tlzji 'l:ostała '!}l'Z\ ieta ~t.YfO polskie powa.żne xobowiąza- skl~ S.klepy detahe.IM . przetcllla~ prz!Jprowadzsnta likwid
czude spra\\<'1{;dltwoścl Illegną w D a - .
. •
r
t h
A
I
kooperatywom , ,; a J..-6 51'"". 'fi l ł ącs· ab)' blld!et na rok a_'w"'''.'''
szem spor.eństwie pewnemu zamro- rf"7,;QHJC.jtA, fą fi8.l8.M. kred~tn (11a tlla, U prze'..istawla.!~r.ych znaczną
czeniu.,
\lrZemVB~;\ vod kontrolą '1:wkl.ków warŁośc materjalną, wreszc1e kwe- nje sprzed atą hu~iową J k\lsd! hl <Iboiąłonl hd
w,ałro"U,l!łl ••
Nle zam:,erzam ł>r<?nf~ komu~i~tóv.· zllwodow'Yl!h, ~npom6g dla bOilfO- styjnych pod względem prawnym hanilo'lJJ'6 zredukowae ao 8 pro- I· ago tr tułu .
przed represją prawną I nIe negujff PO: h(,toven i {')tw:arcis O'raniC1 banrl~ były ptzć!dkładane nprzednio za cent.
'
h'zeby wall{i z. 1wmuO!zmem. Ale )ezeh
~
' , ( . .....,
..
• -' ' t
d
•
ó
Kierownik -dm.lu }ratler w..
riotychczasO'l,VY zakres prawodawstwa l~we~ 'l ROSJI'! sowleeką d18 ,,11;;\- pOSTeu\ lC wem llfZr: U wojew6dzW r.eba.eie (\~ ,lnej ua~bud~e-. asUJ8
'.
~J
'
~
fest nIewystarczający, to !st~leje tysiąc :r\rhl. """:r~b6'W wV''kn 1atych.
kiego, prokuratorii generalnej do tNI1 wydzil\łn ;;&prowiantowan18 ł
, ~6 p~a(!a Bad ,UkwldacJI
Innych sposob6W uzup~lnlen~a ~rokćw
~~ 7ako'iczol1ie ~abr81 !!'ł6l'l 'P. opinf
'z8bi~ł!fJ. glos radny Hel'naD, kMry Jest olbrzymIa; t>eraonel jest
,mtw,?daw,s.rwa
K~p,ow8nIe ~ywcem FiliTl(lw;n'l kt'6r w nrz~mł\w!eniu
pochwala dział~lno§ć wydziała la dzo "?UWlly, ~ mimo to Ukwi
mos!ce\\'sklch przepISÓW o stame 'AlO'
'.
" "
,
r· ł
R
~
f..
mołe być I8kodcson&
iennym, pogarsz,siąc je jeszcze-to nie swem wskazał n~ -pierwsze :nIPepresje prasowe.
il.'~O apenci e, ktul'e
dały mfalto e1a
.
'"'
-1':5, dla c.-,willzowanerl.o i praworządne- normalnA (\b.ła~,T
1'l'T"'''81l.
Tn
i
Z
d
'
k
'
ckoło
100
r
iI.lonów dochodn. Jed- we?;ehiej,
ja
bł. 1 maja
J
«
.
I
J"J
rosporzą
Zenlll.
OUlJsarza
k
1
~o
spolec:zeństwll_
_ t
c.,.., kidroga d,
kI walk,i
d bz t - r ;J;,]~ie min.now2eie -podoo!!!!"'-% się rzą da lQ ID. "6d.b
11
""
na :!laa. ar t • 27 nakte radny Htt1man tlW!lh.' ~e ro o.
W
....
łAsowaniu _ A ",.. ę rznym %.1 ..n1 em roz a u lun u. głOBvJ !ab"". kantów, te mOll'tiby
warunków j PO-V"'SI'"
5 ..... bad"a~ '....v.
eo.
cz. 1. Dekretu ,!i dn. 7-JI 19 r. wobec zmieuionveh
•
warsztatyJ 1I1'!lcbomU t) ile robót- ,... przedmio~il tymezasowych
.
wnrowadsenia
w.olnego
bandl!!,
o..
J"
l'
N t J i z; .....
d
t tła
w druszym_ciągu p. J. D. wy- nk!, ,;godlą stę :na :v;nj~kę piae pisów prasowych (Dz. Pr. ! p'rzer, 19 ra1.i wobsCl wy8okich. kos,;tów hand·
aill f2pn ~ ra a pt'sys ąp
kazuje konsekwencje fatalnego pro- dot:~hezaso"ych. Kryzys taki wy- Nr. 14 poz. 188) za llrzpst~pst'\o lowych, które Sięgają 30 proc., ~o,;patrJwanlll b.d!et. W!rd=d.....
jektu i Vi końcu artykułu czyni na- g-ląda racz e.' na lokaut. Przemys- przewidziane wart. 129 e7.i, 1 wydział zaprowiantowania nie bQ- hl z~rowotnoścl. Sprawo.cl.lIlle l.
stępujące,
zupełnie
sll1SZne u- łowcy-obywatele, zrezygnowawszy ust. 2 j 6 kod. karna ()bło~(Jno dzie w stanie konkurować z Land- " dZJałalno~ci wy.blała
wagi:
I: zys!.6
produkcji na eksport aresztem Nr. 21 z dn. U-Xl U-l". lem prywat.nym i :saleły go zU- jego kierownik JoeJ.
Niestety, seim nasz «totychczas cię- mogliby prodnkować na potrzf;!hy cUBopiewa tygodniowego p. n. ~wi2owa6. Radny Hetman skl&da
Radn! Balman uwał8, te JI!.ł.g1e tyllw uchwalar ustawy wyjątkowe, krIlJ·tl,.!?dyt Db(hu·tv rohot.nik T,.)ol. L d
W k· ~
w t.e,i, snrawie dpowiednl wnioMk. sto nowinno posiadat swóJ' slplhl
_
')J d
t k
ś I
' !: d" d t
~
'" o \!jer ,e er •
F
x:
;;.rO:r:kf! je:rao:ch~~s~~.1dor~~aek ski d.otycbCIa8 nie pracował 'na
Następnie przemawia railu-y lIo· we właso!m
gmachu, gdy! kos.b
'W. prawodawstwie karnym niepodlegtej ~j6bje, t!lko na ohl'yeb, a zapoCeny w Wydziale zaprowłąn.. j('.;,ierski n utr~ymalliE!m wydzia- utrzyms ll1a 8~płtala." RadogonPolski. W tym kierunku popycha sejm tnebowanie 'Ił' t'ej mier~(t jest
towanla miasta.
lu zaprowisntowania, !(tóry powi- CIa, są zbyt WIelkie.
fala reakcji Ślepej, bezpamiętne;,
.' Cukier żółty llurtowo kil.' mk. rllan
,
•
Dtabarelr
składa
ł bez- l>31' .ZO -iel'-j.,.
..
\'I
•
W \",.. & ł sZ,Jm clAgo.
zaopat ry- d Radn'"
.J
,
'
myśInej j :taśc l ank QweJ VI spo eczeń·
..
+ b
d
ł
stwie. Prawomyślność? Komu o, nią
531.-, detalicznie ldg. mk. 45.--. wać w produkty pierwszej potrze- ~r~.., a
w~ r.łf\. ł d r().w~ t,n
chodzi? tlumanitaryzm? Obcodtwięoz.
Pasola klg. hurtowo rok. .,...., dęta- by kooperatywy ioobotnieze i bled- zawlada1Juał JslrnaJszJboteJ
Ile slowa. WolnoŚĆ? To było dobre
Upij. ill łJ lU
l
G
oa. ludność.
Hozno~ó o wybuchu epidemji,
dla naszych flziadów, którzy za nią giicznie mk. 195. roch polny klg.
Raduy Nowosielski ni6"Cfi o oelo lIku.teonłejlJiego 'ej .. ..,R .....
nęli we 'Alsl:Ystkicb krajach Europy. Nie, (Telefonem). Do millJ9tr~ ~k81'bo, dei. mk. 98. Herbata klg. hurtowo z9':lbnvoh sk~ltkaoh etahzmu któ. czania,
nie mam nadziei,. Ale mUczeć nie mogę, dr. Jerzego Mlcbalskiego, l.g~osiła mk. 1160, detal. mk. 1220. Ka\\ a rp' mf)~na (lzisl:~i zaobserwC)w~ć we
Prze,wodnh:zł\cr odd. aje-po.} gło ..
11
•
'
A l
.
t l
zbożowa, hurt. mk. 111, det. m k , ·
b dł t
d ł d
_
.
Slę
wc.ora1 <Ił
erp.cs'ja cen ra ne~o 132. Kakao hurt. mk. 670, dei. rak. wszystkich dzieo'!:lnaoh; ~ tego sowa!ue u e,. w~ Ila u ~ ro
Komisja danino". ukończyła w związku 'koptów m. WareF.aWj, 732. Ą'łs:ta tatarczana det. mk, 12.'5. względu radlJy ieu jest zWI)!enni· ilOŚCI, który zo~taJe pr~YJ~t1, po
abiegłym tygodniu SWIl pracę; szkic IIwra
Al.
t o orgaulUC]3
. . sk up,a
ł prze·
'
d P enC1a~.l , d e.
t m,
k 12r.:
< 'lt::czm . kiem 'lUpełne~o
r.JikwidQ'l'anłl\ wy· cz m l5amyka po8ied,;em rady.
D. 1asza
~
l.Zl\dowy, przedłotony sejmowi o- atawłcieil nałzamo" nlę~821ego ku- mk. 125, Mąka pszenna hurt, fUk. działu ;r..I!.prowjantownnia.
J. U.
trzymał formę i treść określoną.
~
J
183 d t
k 19r. M k -hrł' I
Dr. Diamand w .Robotniku" oświe- pinetwa- 'ldo "akie!!o.ł'"
,
Dl 1:
dąt
kk:!' nI,aSI=:
---_
.
ga'l' het'
IlC • mt\.......,
e. a m.
iJ.
•
,
t1a złe i dobre strony Ilstawy o daDellJg&cj8 zwr,Sci & l'ri~ (lO mJ~ Mąka :Zytn. II gat. hurt mk. 110, cukru btałego kosztUje w Warsza·
K rynlinalistyka.
ninie i pisze:
uistr& z prośbą o poczynienie de t. rok. 122. Mąka kart. def. mk. wie rok. 720, kawa :!ywllościowa
•
Je:teli danina nIe ma nic innego pewnych alg w ściąganiu lU-cli- 300. Mydła kawałek mk. 210, my-l mk. 165 i t. d.
. r
Oszustwa. -(t) Liba
przynieść, jak pokryci~ deficytu rocz~ J.e.ktow .....e. dani...... od kupców, dla holend. def. mit. 500 klgr.1
zam. przy ut. Piotrkowskiej J\\ J7,
nego, to szkoda ofiar, które poniesie
- oJ
'.J
Naft
ki
d t k 120 O
7
dala paczkę pnesytkoVlą. na którą o
stan średni i trudności, na które nara. a taUe ołatwiimie knpeoro kc-.
~ za gr. e. m.
• tn;by
,. prasy..
trzymała kwit. Jakiś osobnik zamienił
' :ione będą przemysł I handel.
rzvstania • k red-vtn W pOl s Iti e}' zytm~ det. mk. 4.2, otr~by pszenne
Wyszedl.świeży numer "Lod7.ia-, ~\yi~,;~ak, it jej ~~l sWói, a sobie W~if:!
Słyszeliśmy z ust min. skar~u wieJ
" .
mk. 04, otr~by Jęczm. mk. 15 za nina" i zawiera między innemi: Kry- lei ~~lt. Po chv./lh podszedł do Qkles:
le przyrzeczeń, je!ell mu się odda .. dy- krajowej kasie po:trezkowej. ,
klgr. Sól warz. onka d~obna mk. 85, zys p.rnomysłowy", "Ruoh socJ'nU;tyoz- ~Oa,OI(JOOd,nekb.ral ,~aczkę. Wartość paczkI
ktaturę", slyszelułmy wiele og61ników,
61 I gn.
t m..
k 61 ,50- t II ga t. m.
k nv -w Ameryce"
J
nie nowych zresztą, co do tragizmu na~
W odpowie d~i dr. :1. Mlohalskl s
(wywiad z towal"Z, ~
'
liZego rOlotem8. Ale p. minister nie wyraził pr71ed 8 \'lszystldem zdzi- 49, sól bydl~cl! mk. 25, sól zmkltlti Z: Piotrowski~). "Wiao i demon- () JECk!1~ ~ć~wyta~I~:' szajki d ·"1"
zdraJzi swego planu finansowego, to
mk. 10 za .klgr. Swiece kI gr. hur-! strach!. inwalidów"
Narodzin i f, a 'Ul: ..O~:OSI I.. m~ urzę OW~ " eu:o
jest liczbowego zestawienia wydatków, wienie. t.e kn!.)(~y domagaj" ~ie lowo ,mk. ;na, de~, m~. ą45. sOdaldZiał8.lnoiie NPRu,,: .. Katollev:;mYnad czem1t.~dQloSlę schwJtać 2:organ
czekających nas do końca bieżącego i nI~ 'f( opłac i'" dani:J.Y, skoro mieli amomakalna rok.. 'O. l'aplOko.sago '"iTr' ł'
.3 S k
«'. J
ną szaJKę,bandytów, }ttórzy ...~,•.,.,.".~T;
W przyszł~m roku, dochodóW na .ich
n18' l na'l
e waną l Inne.
l d . d
d I. b l
pokrycie i planu pokrycia, powstałego s,.oso~nośc
poczynienia tak Ink. 85, det. za klgr. RyZ. mk. 245
s ę o Je nago napa u ra untOwcgo
z nier6wnomiemo~ci dochodów i wy- olbrzymich majątków w okres\e za klgr. Wę!rlel czarny za. 100 klg.
'
dom Lip$kiegow ZdmiskiejWoli, l
datk6w-deticytu. Dalej nie znamy gcłmk. 2100. Z~pałek pudełko mk. 10. Praca w zakład&ch fryzjerskiob. leziono w melinie nSlld9ckiej gTanaty
A QŚ\\"ltl'dezvł.
~'u.. h danych co do pOw
"'I ę kszenl'a do - W01'on'oYJll-, a nastfl.rlJoi
.
ł'..·'
........
".1"""
l'
J
Zastl'lW na próme worki mączoe
Na zasadzie noweli do rozpo- Inną
)rOIl. rv\\'ilIf:Z mn·"s.wo
c:h~ów i polu'}'clll deficytu.
~e polek! rajo". kasa połJc7.- mk. 600. Zastaw na prótne worki rz~l'1llenia. w}k.onawozego. układy pochodzących % kradzieży.
Całe zło nale2y prznisad bra- kowa ma polecone ezyuiećje .. cukrowe rok. 1000. Ziemniaki za fryzjerskie mog\ byd e7iynne be3
r'>o pnesluchaniu wt>zystkich J:, I
kow\ budżetu.
(J. U.)
łatwied kr6dytow eh kupcom., ale 100 klgr., mk. 3600. Kasza manna pr.zer,!y t. zn. ~8,kłady te nie ob.o. dyt~~\., któr7.y nlu!lzie nie pr~yznuli !-i~
J złozą do...,,,, klg. deł. mli:. 195.
_ _ _ _ _ _ _ _._____.._.... tym tylllo którzy
WJąZl1Je zam~kaDle w porze obla· do ll1u)'cn napadów, okuto Icb W haJ>
t
1I""""4r2"~""'~J.
że wydaud. ob~iyli eeay, \':Ito=
Warto zaz_naczx ć , i~" "'. świet0 ' dowej. a pracownie t'yeh takła.- dau)'.l p,od silną e~I{Ortą odesłanQ id,
'-'~J ..,~
. d
l'"
t Ił .
k" ogłoszonym cenOlku wydziału za· dów kor~y8t,8,12\ t; przerwy nie do 't"ęzlenla '" Kaliszu.
"sowole o rea neJ Viar O Cl mar 1 prowiantowania n'lia~Ła' Warszawy lednooześnie lecz kolejno -l, z a · '
,
p81stdej oral, te Die mll.gazynęją ceny za artyk,uły pierws.zej potrzeby ,bowani0'tI . ·ObOWiIlZUjąeY~h lJorw HlIJ!~:::!~~,O z~~ll;~:i'utb;s~O~~lOW
_ ....... aI'~ •
WY'łI'A ,Dii VI ł:.od7.i..DD.. l k.UL. OJaN Jtcac..\..
iskiej Ar. lO•. id~& ~ _ _uet/J
....
t:
>
-
,
,
-'"
- ,
K
r
minIma 'kalihg.
l;;
cia
. W'IBCZOrnv
_..Iurler
.
I
•
l
_
I
./
O:f:lary_
dOłoDe
1P1 . . . .nłItr./.aro.
PoI.ld.....
... ..J(rep" lIIIIiIIIIfI'
I.. It. dL. 1COO.
l'ła ......, . . . . . .
ee.teIr. S. ... _
I"
.* .... , -1I
s. ..... ...
kradną?
C.O
Jlau.. .......
(r) Do lrietzkenia
)5.1(8,a LIsDera, przy ut Odallskiej H
. . . . .ałe -.. D.
dostali Się alen8Di J:ł~CJ j
rótHj garc:łeroby na łaIIłę
_k-
m. P\ł4skiej N '41,
Z san odczytowej.
z Id. .-
Kłnta Ide~ spraw1IIIU'łokl 400,000 _k.
Nlęwola płcłowa
(r) Łaji
UM. ,., Słupc,.
, ocaekaiłłc
tóra stala na
tramwai ptty
" ,_,.111
. . e60tlowę .........., ot ~
w.,...
PłotrkoYlklej
wnlenle
Hl. (odos)'t P of. 1.
%lOez~~C8 ~'W8ł t~. ~tó"!
W _We ~.
towar
J!'fl
lnIę 100.000 ...
..
l.beIaIc:e Id. IV I Y ....... .....
&al.
'.
t UJł ,
Oneuko.fleł at.
I r6wDoupra-
. . I)oga
płd.
B~tld.ułn
łeDay).
N~
Na
'
Ił
..........
J!osłał
~
zdi... a _ta." ., . .kil "20--'821.
Okazja niecodz·enna·!
Deaej marki .przedajem,
o 75p:r c. t.a lej ,.
NlIjlep8Ytl
w.,....,.
)
i uasir,. " bardzo wielkim 'WJbol'M i 1Fe wlłzystkid, koloraeh
rowy, OlOm)', mł['ingo, zjelon1~ i brOn0W!}
(graD
pO 3.800 ...arek za met...
Wzim1 nie ominqó okatji. Oglądanie nie zmu.... do kupn••
A sprzedaje aią ~Qa&młl naj_dno' tylko palto,
ttZYGMUNT"
SAMUELA ... Jerosóflmte l .lane.
l. "ll'OIIOUlbA. Pomnik AlJasJoMa ! !lObowI" Zullal'Jau&. 1I11r wł8łel'nle6 w duta 9 Ab.
.aohab,uMle. ;Jrobowieo Raoheli. 2. Dom Harsla. Obrób1c,. «I'tlołów ,~ . 1l1dao11 Jll\rodowe1.
)lagUa Ne\tel'SA. B. GalUea. HaUa. Carmel. Kole,' tflla\lnA. Góra 'hl, ". Znłw. nad bnegtem .Jordanu. Mogiła. Rambl\ma. No\\(i kolonlścl z Poliki. f.. Zydo'lfskle ,,_;iCłJlJ " Palestynie.
~!IW!!'!!!III_!!!!!!II!!!!!!!"!!!I!!!!I!!!!_!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!'!III!!!!!!!!!I!!!!""!!'!!I!!!!!!'!!!I'!!!!!!!!!!!!I!!!. E2422E d.
Wobe~ z_yłki
..,
5łIIQ.
OJciec: s 12-m# synamt-ochotnlkaml ... leg.J4ll1&ch
t;ydowskleb. PoC!łlłg 17dowekf. BitU warta Da .~Jf.
łAtwene .łTdowecy pnT 10rt'07 lJarkoohbT. Cmentlll'S Aohllel'$kl .. Jero:.oUmłe. Prołe:sor WEllJllAN
li IB"Uonk, na 1I1a011 un\,.,enybMkhn
w\ęt.o apotkan\A )!a('habella6,.,. Włoe ,",miar!'!' Je1'Olu1łJII'f
DawId Jella. Otraq'jne pl'Q'Jt* SIR' IIERa!R1'A
IB.
monopolem lla
Polekę, OalJelę t'Litwę jeat "'1&soot.h, Rh1'
stogI'. ,.S hr." w WanzAwle, n.,łelna 4.
...
~SKl. tri... legIonów. hlkowaik I......
- . . Cwtol'ltola woJskowe. ~wskI • llaf.MłJoa.
Ob...~
po1f1~ilzr 1I1'a1 I
nt5
.r 11M
o.. staic6W. Pa.n ......
,'Prelegent wl~rGWac1.. pro.tytaeh" prawa 'WJaano'ci. 'ro
.. ~"łęte· prawo, Je.1ł ehod'lit o
)
1b1dIa"
mli. 1tXn
Batsłlllł,
EU
DrUl R
\)A: Ob!'aa
~
M.~.k.'"
4Ie O!\\>or-
-
r
PiotrkowsIUl 61, 'fis ' a vis Gmad.Uoteh,l.
Ę
o.....
.p......
poW)'iaq będsIe 4eaoubowanr"
1
l J oll.!ał.a oał~ ebóm, .lda4aj"oe~ ~ • !C)
686b pod kieruatłem znanego tenora 1 ","~le6C1"
ml~ l.odsł. p. B. ABBLMANA.
.l..... zadU
F&d&
acz o$Ć ! !iIL~~~~
Tani ;'
n
niż wszędzie'l' PftIlJm1lje
akuner)a
od 4 . . ł 91
Zielona Iw
.
I
Polecam Stanow~ei Klijenteli piecyki ~ - .-'.
pr.zeno§ne własnego wyrobu i zagranicznego -hopobw··"'••
rozmaitych rozmiarów dające oszczędnojcf ! _ene"~D.~e
75 proc. w wielkim wyborze. Piecyki mogą Or. LewkoWJCZ
slutyf! do ogrzewania fabryk
rów pokOJÓW 1 l p.
t
Ceny
..
" biur
kanto- ~"J(_tmttyaowlr& lł.
........ I". -
,.,........ .. .....
przystępne. Sk~.owa 18,
w ••P5ZłllCie lub DZlelna.Ni
a sm a D
ł.,
lo Puf.
---
Dr, Ał S, TeoBnbsBII
Zielona 16 3.
Qoro', -VłVlctrDt '
• 'PO
004", prtąJłł= . . 1- '1\
pot.
'l1ł--:H
1
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising