Propaangasgrill – Handboek van de eigenaare
Montage - 9
PLACE STICKER HERE
#41083
Registreer uw grill on line op www.weber.com
U MOET DEZE HANDLEIDING LEZEN
VOORDAT U DE GASBARBECUE GAAT
GEBRUIKEN
GEVAAR
Wanneer u gas ruikt:
1. Sluit het gas naar de barbecue af.
2. Doof eventuele vlammen.
3. Open het deksel.
4. Wanneer de gaslucht niet verdwijnt,
bewaar dan afstand tot de barbecue
en neem direct contact op met de
gasleverancier of de brandweer.
Lekkend gas kan brand of explosie
veroorzaken, met ernstig of fataal
lichamelijk letsel of beschadigingen van
eigendommen tot gevolg.
WAARSCHUWING
1. Bewaar of gebruik geen benzine
of andere ontvlambare dampen of
vloeistoffen in de buurt van deze of
andere barbecues.
2. Een gascilinder die niet is aangesloten
voor gebruik, moet niet in de buurt
van deze of andere barbecues worden
bewaard.
WAARSCHUWING: Controleer de
barbecue eerst zorgvuldig op lekkage
aan de hand van de instructies in deze
handleiding voordat u de barbecue
gebruikt. Voer deze controles ook uit
wanneer de barbecue bij de dealer
gemonteerd is.
WAARSCHUWING: De Weber®
gasbarbecue niet aansteken voordat u
de aanwijzingen voor het “aansteken” in
deze handleiding hebt gelezen.
INFORMATIE VOOR HET INSTALLEREN:
Deze handleiding is bedoeld voor de
eigenaar en wij raden u aan om deze goed
te bewaren.
ALLEEN VOOR GEBRUIK BUITENSHUIS.
0845BQ-0033
0845
41083 09/26/07 LP
NL - DUTCH
2
Gevaar en Waarschuwingen
GEVAAR
Het niet navolgen van de secties in deze handleiding die gemarkeerd zijn met Gevaar, Waarschuwing en Voorzichtig kan leiden
tot ernstig lichamelijk of zelfs dodelijk letsel of tot brand of een explosie die schade aan eigendommen kan veroorzaken.
WAARSCHUWINGEN
Volg de instructies voor het aansluiten van de regelaar voor het soort gasbarbecue dat u gebruikt.
Sla een reserve- of ontkoppelde gastoevoertank niet onder of in de buurt van deze barbecue op.
Leg het deksel van de barbecue of brandbare voorwerpen niet op of in het opslaggedeelte onder de barbecue.
Een onjuiste montage kan gevaarlijk zijn. Volg de montageinstructies in deze handleiding zorgvuldig.
Als u de Weber® gasbarbecue langere tijd opgeslagen of niet gebruikt heeft, dient deze op gaslekken en obstructies in de
branders getest te worden voordat u hem kunt gebruiken. Zie de instructies in deze handleiding voor de juiste procedures.
Gebruik geen open vlam om op gaslekken te controleren.
Bedien uw Weber® gasbarbecue niet als er lekkende gasverbindingen zijn.
Brandbaar materiaal dient ten minste 60 cm van de boven-, achterkant en zijkanten van de barbecue vandaan gehouden te
worden.
Uw Weber® gasbarbecue mag niet door kinderen worden gebruikt. Toegankelijke onderdelen van de barbecue kunnen
bijzonder heet zijn. Houd jonge kinderen uit de buurt van de barbecue wanneer u hem gebruikt.
Wees voorzichtig wanneer u uw Weber® gasbarbecue gebruikt. Deze kan erg heet worden tijdens het barbecuen of
schoonmaken en mag nooit onbeheerd worden achtergelaten of worden verplaatst terwijl hij gebruikt wordt.
Als de branders tijdens het barbecuen uitgaan, dient u alle gaskleppen uit te zetten. Open het deksel en wacht vijf minuten
voordat u de brander opnieuw aan probeert te steken. Volg de instructies in de sectie “Aansteken.”
Gebruik geen steenkool, briketjes of lavastenen in uw Weber® gasbarbecue.
Leun tijdens het barbecuen nooit over de open barbecue en plaats uw handen of vingers nooit op de voorkant van de
grillkamer.
Als er zich opflakkeringen voordoen, dient u het voedsel uit de buurt van de vlammen te houden totdat deze luwen.
Als er zich een vetbrand voordoet, dient u alle branders uit te zetten en het deksel gesloten te houden totdat de brand uit is.
De Weber® gasbarbecue dient regelmatig grondig schoongemaakt te worden.
Zorg dat u de openingen of poorten niet groter maakt tijdens het schoonmaken van de kleppen of branders.
Vloeibaar propaangas is geen aardgas. Pogingen om aardgas in een tankeenheid voor propaangas te gebruiken of een
tankeenheid voor propaangas aan te passen op aardgas zijn gevaarlijk en zullen uw garantie ongeldig maken.
Een gedeukte of roestige gastoevoertank kan gevaarlijk zijn en dient door uw gasleverancier geïnspecteerd te worden. Gebruik
geen gastoevoertank met een beschadigd ventiel.
Zelfs als uw gastoevoertank leeg is, kan deze nog steeds gas bevatten. De tank dient dienovereenkomstig getransporteerd en
opgeslagen te worden.
De gasregelaar of andere gasfittingen mogen in geen geval ontkoppeld worden als uw barbecue in gebruik is.
Gebruik ovenhandschoenen of pannenlappen wanneer u de barbecue gebruikt.
Gebruik deze barbecue niet tenzij alle onderdelen aanwezig zijn. Het toestel moet op de juiste wijze worden gemonteerd
volgens de instructies die worden beschreven in de “Instructies voor montage”.
3
Garantie
Activeer uw garantie door uw grill on line te registreren op www.weber.com
Weber-Stephen Products Co. (Weber) verklaart hierbij aan de OORSPRONKELIJKE KOPER van
deze Weber® gasbarbecue dat deze vrij is van materiaaldefecten of montagedefecten vanaf de datum
van aanschaf zoals hieronder aangegeven:
Aluminium gietstukken,
Onderdelen van
Thermoplast/thermoharder,
Alle overige onderdelen,
5 jaar
5 jaar met uitzondering van
kleurvervaging
2 jaar wanneer deze zijn gemonteerd
en worden gebruikt overeenkomstig
de bijbehorende instructies.
Weber kan u vragen om een bewijs van aankoop inclusief aankoopdatum. BEWAAR DAAROM UW
AANKOOPBON OF REKENING.
Deze Beperkte Garantie is van toepassing op de reparatie of vervanging van onderdelen die normaal
zijn gebruikt en overeenkomstig de voorschriften zijn onderhouden en waarvan na onderzoek wordt
aangetoond, conform de door Weber vastgestelde richtlijnen, dat deze defect zijn. Neem, voordat u
onderdelen retourneert, eerst contact op met de vertegenwoordiger van Weber in uw regio.
U kunt hiervoor het informatieblad in uw handleiding gebruiken.
Wanneer Weber het defect erkent en de claim goedkeurt, wordt door Weber dit onderdeel vervangen
zonder daaraan verbonden kosten. Wanneer u gevraagd wordt om de defecte onderdelen te
retourneren, dan dienen de transportkosten door u te worden betaald. Weber stuurt de onderdelen
gefrankeerd terug aan de koper.
Onder deze Beperkte Garantie vallen geen defecten of bedieningsproblemen die te wijten zijn aan
een ongeluk, misbruik, aanpassing, verkeerde bediening, vandalisme, onjuiste installatie of onjuist
onderhoud, het niet conform de richtlijnen uitgevoerd onderhoud, inclusief maar niet beperkt tot schade
veroorzaakt door insecten in de branderbuizen zoals beschreven in deze gebruikershandleiding.
Slijtage of beschadigingen veroorzaakt door extreme weersomstandigheden zoals hagelbuien,
orkanen, aardbevingen of tornado’s, verkleuring door blootstelling aan chemicaliën, rechtstreeks of in
de lucht, vallen niet onder deze Beperkte Garantie.
Er is geen andere garantie dan hier beschreven en eventuele toepasbare verkoopgaranties zijn
beperkt tot de periode zoals beschreven bij deze Beperkte Garantie. In sommige landen geldt geen
beperking voor een stilzwijgende garantie, deze beperking kan dus niet op u van toepassing zijn.
Weber is niet aansprakelijk voor eventuele bijzondere, indirecte of vervolgschade. In sommige landen
mag incidentele of vervolgschade niet worden uitgesloten of beperkt, deze beperking kan dus niet op
u van toepassing zijn.
Weber autoriseert geen enkel persoon of bedrijf om verplichtingen of aansprakelijkheid over te nemen
in verband met de verkoop, installatie, het gebruik, het verwijderen, het retourneren of vervangen van
onderdelen. Dergelijke verklaringen zijn niet bindend voor Weber.
Deze Garantie is alleen van toepassing op producten die door de detailhandel worden verkocht.
LAND
GASTYPE EN DRUK
Denemarken, Zweden, Noorwegen, Finland, Nederland, IJsland,
Hongarije, Tsjechië, Cyprus, Estland, Litouwen, Letland, Marokko,
Slovenië, Slowakije
Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Spanje, Portugal, België, Ierland,
Griekenland, Luxemburg, Italië, Zwitserland
Duitsland, Oostenrijk
I3B/P - 30mbar
I3+ - 28-30 / 37mbar
I3B/P - 50mbar
VERBRUIKSGEGEVENS
Max. hoofdbranders
kW(Hs)
Q 300, 320
gm(Hs)
Q 300, 320
Propaan
Butaan
6,1
6,36
Propaan
Butaan
434
453
4
Detailweergave - Q300
1
20
21
2
22
3
4
5
23
6
7
8
9
10
11
24
25
12
13
26
14
27
15
16
28
29
30
17
18
31
32
33
19
34
5
Lijst Detailweergave - Q300
1.
Linker werkoppervlak (opklapbaar)
13. Kleine regelknop
25. Montagegereedschap kookgedeelte
2.
Thermometer
14. Wegwerpdruippan
26. Ventiel en verdeelleiding - regulateur
3.
Handgreep
15. ¼ x 20 x 1-inch platkopschroef
27. Gereedschap verdeelleiding
4.
Grillrooster
16. Linkerpoot
28. Druippan
5.
Draadbeugel
17. Tankbescherming
29. Achterste overgangsbocht
6.
Buitenste branderbuis
18. Voorste overgangsbocht
30. Rechterpoot
7.
Binnenste branderbuis
19. Bodemrooster
31. Wielbedekking
8.
Elektrodenset
20. Splitpen
32. Wieldop
9.
Voorste draagframe
21. Scharnierpen
33. Wiel
10. Ontsteker
22. Deksel
34. As
11. Gereedschap branderbuis
23. Achterste draagframe
12. Grote regelknop
24. Kookgedeelte
6
Detailweergave - Q320
5860XX_Q320_EURO_072507
1
2
21
22
23
24
3
4
5
6
7
8
9
25
10
11
12
26
27
13
14
28
15
29
16
17
30
31
32
18
19
33
34
35
20
36
Lijst Detailweergave - Q320
1.
Opklapbaar werkblad
25.
Achterframe
2.
Thermometereenheid
26.
Smoker
3.
Handgreep/verlichtingseenheid
27.
Montagehardware van Smoker
4.
Handgreepeenheid
28.
Eenheid van klep en verdeelstuk - gasdrukregelaar
5.
Kookrooster
29.
Hardware van verdeelstuk
6.
Draadhanger
30.
Opvangpan
7.
Buitenste branderbuis
31.
Achterste brugstuk
8.
Binnenste branderbuis
32.
Rechterpoot
9.
Elektrode-eenheid
33.
Wielbescherming
10. Voorframe
34.
Naafdop
11. Ontstekingsknop/ontstekingsmodule
35.
Wiel
12. Hardware van branderbuis
36.
As
13. Grote regelknop
14. Kleine regelknop
15. Wegwerpdruipbak
16. ¼ x 20 x 2 ¼ ˝ platbolkopschroef
17. Linkerpoot
18. Tankrand
19. Voorste brugstuk
20. Onderste rek
21. Splitpen
22. Scharnierpen
23. Deksel
24. Verwarmingsrek
7
8
Onderdelenlijst
BENODIGD GEREEDSCHAP:
12-
2-
PLATKOPSCHROEF
2-
1-
Q320
KRUISKOPSCHROEF ROESTVRIJSTALEN PAN
9
Montage
1
2-
3
5
2
4
4-
Wielframe gaat aan de rechterzijde. De sticker met de ontstekingsinstructies moet naar voren wijzen.
6
4-
10
7
8
Montage
11
Montage
9
4-
4-
10
11
2-
2
1
12
Montage
13
12
14
1)
2)
Ontrol de slang en regulateur van de Weber® Q™ 300/320.
Verwijder de schroef van het onderstel en maak de slang en bevestigingsklem (1)
vast aan het onderstel van het wagentje.
(1)
WAARSCHUWING: De slang moet met de bevestigingsklem
worden bevestigd aan het onderstel van het wagentje. Als
u dit niet doet, kan er schade ontstaan aan de slang die
resulteert in een brand of explosie, die ernstig letsel of de
dood en materiële schade kan veroorzaken.
13
Montage
15
1
(B)
(A)
(C)
LET OP: Lees deze stap zorgvuldig door voordat u de tafels
gaat installeren.
1) Plaats de bovenste rechterpoot van de zijtafel in de bevestigingssleuf aan de
rechterkant (A) ongeveer 2,5 cm achter de opening voor de bevestigingssleuf (B).
2
2) Plaats de tegenovergelegen poot (linksboven) in de tegenovergelegen
bevestigingssleuf (C). Druk met beide handen naar rechts totdat de bovenste
linkerpoot vastdraait in de bevestigingssleuf.
3) Breng de beide onderste tafelpoten aan in de onderste bevestigingssleuven.
3
14
Montage
16
1
2
3
4
Montage
17 Q300
17 Q320
15
2-
3-
Vereist 3 AAA alkalinebatterijen (niet inbegrepen)
+
AAA
Alleen alkalinebatterijen gebruiken. Geen oude en nieuwe batterijen door elkaar
gebruiken of verschillende typen batterijen gebruiken (standaard, alkaline
of oplaadbare). Wanneer u niet van plan bent om de Weber Q Grill Out™
Handgreepverlichting gedurende een maand of langer te gebruiken, moet u de
batterijen verwijderen.
16
17 Q320
Montage
2-
(a)
U kunt een ratellend geluid in het lamp horen. Dit is normaal.
De Weber Q Grill Out™ handgreepverlichting is voorzien van een “kantelsensor”: Deksel omhoog - AAN / Deksel
gesloten - UIT. De aan/uit-knop (a) zet de “kantelsensor” aan of uit. Schakel voor gebruik overdag de sensor uit
door op de aan/uit-knop te drukken (a).
Montage
18 Q320
19 Q320
17
18
Algemene Instructies
ALGEMENE INSTRUCTIES
Uw Weber-gasbarbecue is een draagbaar kooktoestel voor buitengebruik. Met de
Weber-gasbarbecue kunt u grillen, barbecuen, braden en bakken. De resultaten die u
hierbij behaalt, zijn moeilijk te evenaren door keukentoestelen voor binnengebruik. De
Weber-gasbarbecue is draagbaar zodat u deze gemakkelijk kunt verplaatsen in uw tuin
of op uw terras. Doordat uw Weber-gasbarbecue draagbaar is, kunt u deze meenemen
als u verhuist.
Vloeibaar propaangas is een gebruiksvriendelijke brandstof, waarmee u betere
kookresultaten kunt bereiken dan met houtskool.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Deze instructies bevatten de minimale vereisten voor de montage van uw Webergasbarbecue.
Daarom vragen wij u ze zorgvuldig door te lezen voordat u uw Web-gasbarbecue
gaat gebruiken.
Niet voor gebruik door kinderen.
Sluit dit toestel niet aan op een aardgasleiding. De kleppen en openingen zijn
uitsluitend ontworpen voor vloeibaar propaangas.
Niet geschikt voor gebruik met houtskoolbriketten of lavasteen.
Gebruik uitsluitend een propaangasfles van 3-13 kg.
In het Verenigd Koninkrijk moet dit toestel worden uitgerust met een regulateur die
voldoet aan de standaard BS 3016 en een nominale uitvoer van 37 millibar levert.
(Meegeleverd met barbecue.)
Voorkom knikken van de slang.
De slang mag niet langer zijn dan 1,5 meter.
Vervang de flexibele slang als de omstandigheden in uw land dit vereisen.
Onderdelen die door de fabrikant zijn verzegeld, mogen niet worden gewijzigd
door de gebruiker.
Aanpassingen aan het toestel kunnen gevaarlijk zijn.
Alleen een in uw land goedgekeurde lagedrukslang en regulateur mogen worden
gebruikt.
OPSLAG EN/OF NIET-GEBRUIK
•
•
•
•
•
•
•
Het gas moet worden uitgeschakeld bij de propaangasfles als de Weber®gasbarbecue niet in gebruik is.
Als de Weber®-gasbarbecue binnenshuis wordt opgeslagen, moet de
propaangasfles worden LOSGEKOPPELD en moet de propaangasfles buitenshuis
op een goed geventileerde plek worden opgeslagen.
De propaangasfles moet buitenshuis, op een goed geventileerde plek en buiten het
bereik van kinderen worden opgeslagen. De losgekoppelde propaangasfles mag
niet worden opgeslagen in een gebouw, garage of andere afgesloten ruimte.
Als de propaangasfles niet wordt losgekoppeld van de Weber®-gasbarbecue,
moeten het toestel en de gasfles buitenshuis op een goed geventileerde plek
worden opgeslagen.
De Weber®-gasbarbecue dient vóór gebruik te worden gecontroleerd op gaslekken
en verstoppingen van de branderbuizen. (Zie de sectie Gasinstructies en
onderhoud.)
Controleer of de gedeelten onder het bedieningspaneel en de uitschuifbare
onderste lade vrij zijn van vuil dat de stroom van verbrandings- of ventilatielucht zou
kunnen blokkeren.
Ook de schermen voor spinnen en insecten moet worden gecontroleerd op
verstoppingen. (Zie de sectie Onderhoud.)
GEBRUIK
WAARSCHUWING: Dit toestel is uitsluitend bedoeld voor
gebruik buitenshuis en mag nooit worden gebruikt in
garages en overkapte of afgesloten serres of veranda’s.
WAARSCHUWING: De Weber-gasbarbecue mag nooit
worden gebruikt onder een onbeschermd dak of
overkapping van brandbaar materiaal.
WAARSCHUWING: De barbecue mag niet worden gebruikt
binnen een afstand van 60 cm van ontvlambare materialen
aan de achter- of zijkanten van de grill.
WAARSCHUWING: Uw Weber-gasbarbecue is niet bedoeld
voor installatie in of op caravans en/of boten.
WAARSCHUWING: De volledige barbecue wordt heet tijdens
het gebruik. Laat het toestel nooit zonder toezicht achter.
WAARSCHUWING: Houd elektrische kabels en de
brandstoftoevoerslang uit de buurt van hete oppervlakken.
WAARSCHUWING: Zorg ervoor dat het kookgedeelte vrij
blijft van ontvlambare dampen en vloeistoffen zoals benzine,
alcohol, enz. en van brandbare materialen.
WAARSCHUWING: Bewaar nooit een extra propaangasfles
(voor reservedoeleinden) dicht in de buurt van de Webergasbarbecue.
WAARSCHUWING: Dit toestel wordt zeer heet. Wees
bijzonder voorzichtig bij aanwezigheid van kinderen of
oudere mensen.
WAARSCHUWING: Verplaats het toestel niet als het is
aangestoken.
WAARSCHUWING: Draag beschermende handschoenen bij
het gebruik van dit toestel.
WAARSCHUWING: Gebruik deze grill alleen op een vlakke en
egale ondergrond.
Algemene Instructies
KOKEN
WAARSCHUWING: Verplaats de Weber®-gasbarbecue niet als
deze in gebruik is of terwijl de barbecue heet is.
U kunt de stand van de branders desgewenst aanpassen. De regelinstellingen Hoog
(H), Gemiddeld (M), Laag (L) of Uit (O) worden beschreven in uw Weber®-kookboek. In
het kookboek worden deze notaties gebruikt om de instellingen van de BINNENSTE en
BUITENSTE brander te beschrijven. Als u bijvoorbeeld biefstukken wilt dichtschroeien,
stelt u beide branders in op H (hoog). Vervolgens laat u het vlees gaar worden met
de BUITENSTE brander op M (gemiddeld). Raadpleeg uw Weber®-kookboek voor
gedetailleerde braadinstructies of meld u aan bij onze website op
www.weber.com®.
Binnenste
Inside
19
Voorverwarmen - Uw Weber®-gasbarbecue is een toestel dat op efficiënte wijze met
energie omgaat. Het werkt met een economische lage BTU-waarde. U kunt het toestel
voorverwarmen door, nadat u het hebt aangestoken, het deksel te sluiten en beide
branders op hoog (H) te zetten. Voorverwarmen tot een temperatuur van 260°C duurt
ongeveer 10 tot 15 minuten, afhankelijk van omstandigheden zoals luchttemperatuur en
wind.
Druipsel en braadvet - Overtollig druipsel en braadvet verzamelt zich in de opvangbak
in de uitschuifbare bodemlade. Er zijn bovendien wegwerpdruippannen verkrijgbaar die
passen in de opvangpan.
WAARSCHUWING: Controleer de druippan vóór elk gebruik
op vetophopingen. Verwijder overtollig braadvet om brand in de
druippan te voorkomen.
Buitenste
Outside
Low Direct
Chicken Pieces,
Laag/direct
Sausages
Stukken kip,worstjes
Low
Laag
Low
Laag
REINIGING
WAARSCHUWING: Schakel uw Weber®-gasbarbecue UIT en
wacht totdat deze is afgekoeld voordat u het toestel gaat
reinigen.
Voor de levering van een vervangend grillrooster neemt u contact op met de
vertegenwoordiger van onze Klantenservice in uw regio. Gebruik hiervoor de
contactgegevens op onze website. Meld u aan bij www.weber.com®.
High
Direct
Hoog/direct
Steak
anden
items
Biefstuk
vlees dat moet
that
needdichtgeschroeid
searing
worden
Buitenkant - Gebruik een oplossing van warm water en zeep om de buitenkant te
reinigen en spoel vervolgens met water na.
Medium
Medium
Medium
Medium
Indirect
LET OP: Gebruik geen ovenreiniger, schuurmiddelen
(keukenreinigers), reinigingsmiddelen die citrusproducten
bevatten of schuursponsjes op oppervlakken van barbecue
of wagentje.
Schuif de bodemlade naar buiten - Verwijder overtollig vet en was de lade met een
oplossing van warm water en zeep. Spoel na met water.
Indirect
Small
chickens
Kleine kippen
Off
Uit
Medium
Medium
Grillrooster - Reinig het grillrooster met een geschikte schuurborstel. Verwijder het
rooster zo nodig van de grill en was het met een oplossing van warm water en zeep.
Spoel na met water.
Druippan - Er zijn wegwerppannen van aluminiumfolie beschikbaar, maar u kunt de
druippan ook zelf bekleden met aluminumfolie. Maak de druippan schoon door deze te
wassen met een oplossing van warm water en zeep. Spoel na met water.
Binnenkant kookgedeelte - Borstel eventueel vuil van de buizen van de brander.
MAAK DE BRANDEROPENINGEN NIET GROTER. Was de binnenkant van de grillbak
schoon met een oplossing van warm water en zeep. Spoel na met water.
Preheat
Voorverwarmen
Binnenkant deksel - Veeg het deksel, terwijl dit nog warm is, aan de binnenkant
schoon met een papieren handdoekje om vetophoping te voorkomen. Schilfers van
opgehoopt vet lijken op verfschilfers.
High
Hoog
High
Hoog
Opklapbare werkbladen -Was deze schoon met een zachte doek en een oplossing
van warm water en zeep.
Gebruik geen reinigingsmiddelen die zuur, spiritus of xyleen bevatten. Spoel de
werkbladen zorgvuldig na nadat u ze hebt gereinigd.
Opmerking: De temperatuur in het kookgedeelte kan de eerste paar keer dat u het
toestel gebruikt, als de oppervlakken nog zeer goed de warmte weerkaatsen, heter zijn
dan wordt aangegeven in uw kookboek. De uiterlijke omstandigheden tijdens het koken,
zoals weer en wind, maken het wellicht noodzakelijk om de regelknop van de branders
bij te stellen om de juiste kooktemperatuur te verkrijgen.
Opklapbare werkbladen mogen niet worden gebruikt als snijplank.
20
Gasinstructies
SCHAF EEN VOLLE GASFLES AAN BIJ UW GASLEVERANCIER
De gasfles moet altijd rechtop worden geïnstalleerd, getransporteerd en opgeslagen.
Zorg ervoor dat de gasfles nooit valt en behandel deze met zorg. Bewaar de gasfles
nooit op een plek waar de temperaturen kunnen oplopen tot boven 51° C (te heet om
met de hand vast te houden). Laat de gasfles bijvoorbeeld nooit achter in uw auto op
warme dagen. (Zie de sectie “Tips voor veilig werken met propaangas”.)
BELANGRIJKE INFORMATIE OVER PROPAANGASFLESSEN
Als u zich niet precies aan deze WAARSCHUWINGEN houdt, kan dit
resulteren in een brand, die ernstig letsel of de dood en materiële schade
kan veroorzaken.
GEVAAR
Bewaar NOOIT een reservegasfles onder of in de buurt van
deze barbecue.
Vul de fles NOOIT verder dan 80%.
Als deze instructie niet nauwkeurig wordt opgevolgd, kan
dit resulteren in een brand die ernstig letsel of de dood en
materiële schade kan veroorzaken.
WAARSCHUWING: Gebruik deze grill alleen buitenshuis
op een goed geventileerde plek. Gebruik dit toestel niet in
een garage, gebouw, overdekte passage of andere afgesloten
ruimte.
Vervangingsslang en regulateur
Land
Onderdeelnr.
Slang Frankrijk
41638
Slang België
41639
Slang/regulateur Nederland
41681
Slang/regulateur Griekenland/Italië
41680
Slang/regulateur Duitsland/Oostenrijk
41679
Slang/regulateur Spanje/Denemarken/Portugal
41619
Slang/regulateur Zweden
41677
Slang/regulateur Zwitserland
41676
Slang/regulateur Ierland
41675
Slang/regulateur Engeland
41589
Slang/regulateur Australië
41673
Slang/regulateur Noorwegen/Finland
41619
21
Gasinstructies
DE FLES MET VLOEIBAAR PROPAAN AANSLUITEN
WAARSCHUWING: Controleer of het ventiel van de fles met
vloeibaar propaangas gesloten is. Sluit het ventiel door dit
rechtsom te draaien.
GEVAAR
Gebruik geen open vuur om te controleren op gaslekken.
Zorg ervoor dat er geen vonken of open vlammen in de
buurt aanwezig zijn terwijl u controleert op lekken. Vonken
of vlammen resulteren in een brand of explosie, die ernstig
letsel of de dood en materiële schade kan veroorzaken.
De slang aansluiten op de fles:
1) Sluit de gasfles aan.
WAARSCHUWING: De slang moet met de bevestigingsklem
worden bevestigd aan het onderstel van het wagentje. Als
u dit niet doet, kan er schade ontstaan aan de slang die
resulteert in een brand of explosie, die ernstig letsel of de
dood en materiële schade kan veroorzaken.
Sommige regulateurs moeten worden aangesloten door ze vast te drukken en
moeten worden verwijderd door ze los te trekken. Andere regulateurs zijn uitgerust
met een moer waarmee ze worden vastgedraaid op het ventiel van de gasfles.
Volg de instructies voor het aansluiten van uw specifieke regulateur.
A1). Schroef de regulateur op de fles door linksom te draaien. Plaats de
regulateur met de ventilatieopening (a) naar beneden.
B1). Controleer of de hendel van de regulateur (b) in de laagste stand (uit)
staat. Druk de regulateur omlaag op het ventiel van de fles totdat de
regulateur vastklikt.
C1). Controleer of de hendel van de regulateur in de stand OFF (UIT) staat.
Schuif de kraagbus van de regulateur omhoog (1). Druk de regulateur
omlaag op het ventiel van de gasfles en houd de druk op peil. Schuif
de kraagbus (2) terug totdat deze vastzit. Als de regulateur niet vastzit,
herhaalt u de hele procedure.
CONTROLEREN OP GASLEKKEN
CONTROLEER OF DE BRANDERS ZIJN UITGESCHAKELD
Dit doet u door de regelknop in te drukken en rechtsom te draaien. Controleer of de
knop in de stand “OFF” (UIT) staat. Ga verder naar de volgende stap. Als de regelknop
kan worden verdraaid, draait u deze rechtsom totdat u niet meer verder kunt. De knop
staat nu in de stand OFF (UIT). Ga verder naar de volgende stap.
WAARSCHUWING: Controleer op gaslekken telkens nadat
u een gasaansluiting hebt losgekoppeld en opnieuw
aangesloten.
WAARSCHUWING: Voer deze controles op lekkages
ook uit als uw barbecue bij uw dealer of in de winkel is
gemonteerd.
WAARSCHUWING: Steek de brander niet aan tijdens het
controleren op gaslekken.
A1
A2
a)
B1
B2
b)
C1
C2
1.
2.
22
Gasinstructies
GEVAAR
Gebruik geen open vuur om te controleren op gaslekken.
Zorg ervoor dat er geen vonken of open vlammen in de buurt
aanwezig zijn terwijl u controleert op lekken. Vonken of open
vlammen resulteren in een brand of explosie, die ernstig
letsel of de dood en materiële schade kan veroorzaken.
U hebt het volgende nodig: Een fles met vloeibaar propaangas, een oplossing van water
en zeep plus een doek of borstel.
2) Maak een mengsel van water en zeep.
3) Draai het ventiel van de gasfles open.
A2). Draai het ventiel van de gasfles rechtsom.
B2). Draai de hendel van de regulateur linksom in de stand On (Aan).
C2). Zet de hendel van de regulateur in de stand On (Aan).
4) Controleer op lekken door de verbinding te bevochtigen met de oplossing van water
en zeep en vervolgens te kijken of er sprake is van luchtbellen. Als er luchtbellen
ontstaan of als een luchtbel groter wordt, is er sprake van een lek. Als de verbinding
lekt, schakelt u de gastoevoer uit en draait u de verbinding vaster aan. Schakel de
gastoevoer opnieuw in en controleer opnieuw met de oplossing van water en zeep.
Als de verbinding nog steeds lekt, neemt u contact op met de vertegenwoordiger
van onze Klantenservice in uw regio. Gebruik hiervoor de contactgegevens op onze
website. Meld u aan bij www.weber.com®.
5) Schakel, nadat u het toestel op lekken hebt gecontroleerd, de gastoevoer uit aan de
bron en spoel de verbindingen schoon met water.
(B)
(A)
(C)
WAARSCHUWING: Steek de brander niet aan tijdens het
controleren op gaslekken.
Controleer:
A.) Verbindingen tussen ventiel en regulateur.
B.) Gaslijnverbinding tussen ventiel en buitenste brander.
C.) Gaslijnverbinding tussen ventiel en binnenste brander.
WAARSCHUWING: Als er sprake is van een lek bij verbinding
(A, B of C), sluit u de gastoevoer af. GEBRUIK DE GRILL NIET.
Neem contact op met de vertegenwoordiger van onze Klantenservice in uw regio. Gebruik hiervoor de contactgegevens op
onze website. Meld u aan bij www.weber.com®.
Controleer:
D.) VERBINDING TUSSEN REGULATEUR EN SLANG.
E.) VERBINDING TUSSEN REGULATEUR EN PROPAANFLES.
WAARSCHUWING: Als er sprake is van een lek bij verbinding
(E), verwijdert u de propaanfles. Gebruik de grill niet. Gebruik
een andere propaanfles en controleer nogmaals op lekken met
behulp van een oplossing van water en zeep. Als er nog steeds
een lek is nadat u de propaanfles opnieuw hebt aangesloten,
draait u de gastoevoer dicht. GEBRUIK DE GRILL NIET. Neem
contact op met de vertegenwoordiger van onze Klantenservice
in uw regio. Gebruik hiervoor de contactgegevens op onze
website. Meld u aan bij www.weber.com®.
(D)
(E)
23
Gasinstructies
DE FLES MET VLOEIBAAR PROPAANGAS NAVULLEN
Wij adviseren u de fles met vloeibaar propaangas na te vullen voordat deze volledig
leeg is.
Laat de fles navullen bij een leverancier van propaangas.
De gasfles verwijderen
1) Sluit gastoevoer af.
2) Koppel de slang met regulateur los van de fles.
A). Schroef de regulateur los van de fles door rechtsom te draaien.
B). Zet de hendel van de regulateur (b) in de laagste stand (uit). Duw de hendel
van de regulateur (b) in totdat deze loskomt van de gasfles.
C). Zet de hendel van de regulateur in de uit-stand. Schuif de kraagbus van de
regulateur omhoog (1) om de regulateur los te koppelen van de gasfles.
3) Vervang de lege gasfles door een vol exemplaar.
A
DE FLES MET VLOEIBAAR PROPAANGAS OPNIEUW AANSLUITEN
Zie “DE FLES MET VLOEIBAAR PROPAANGAS AANSLUITEN”.
B
b)
C
TIPS VOOR HET VEILIG HANTEREN VAN PROPAANGASTANKS
•
•
•
•
•
•
•
Vloeibaar propaangas is een petroleumproduct evenals benzine en aardgas.
Vloeibaar propaangas is gasvormig bij normale temperaturen en druk. Bij matige
druk binnenin een tank wordt het vloeibaar. Als de druk wegvalt, dan verdampt de
vloeistof al gauw en wordt het weer gasvormig.
De geur van vloeibaar propaangas lijkt op aardgas. U zult deze geur zeker
gemakkelijk herkennen.
Vloeibaar propaangas is zwaarder dan lucht. Lekkend gas kan zich in lage
gebieden verzamelen en daar blijven hangen.
De gastank dient rechtop geïnstalleerd, getransporteerd en opgeslagen te
worden. Laat de tanks niet vallen en behandel ze voorzichtig.
Transporteer of sla een gastoevoertank nooit op een plaats op waar de
temperatuur 51°C (te heet om met de hand aan te raken) kan bereiken. Laat de
tank b.v. nooit op een hete dag in de auto achter.
Behandel “lege” gastanks even zorgvuldig als volle. Zelfs als de gastank leeg
is kan er zich nog gasdruk in de tank bevinden. Sluit het tankventiel altijd af
voordat u de tank ontkoppelt.
Gebruik geen beschadigde gastank. Ingedeukte of roestige tanks of tanks met
een beschadigd ventiel kunnen gevaarlijk zijn en dienen onmiddellijk vervangen te
worden.
TANK(S) MET VLOEIBAAR PROPAANGAS
•
•
De verbinding tussen de slang en de gastank dient elke keer wanneer de tank
opnieuw aangesloten wordt op lekken gecontroleerd te worden. Controleer de
verbinding b.v. elke keer wanneer u een opnieuw gevulde tank op de barbecue
aansluit.
Zorg dat de regelaar zodanig gemonteerd wordt dat het kleine luchtgat naar
beneden wijst zodat er zich geen water in het gat kan verzamelen. Het gat mag
geen vuil, vet, insecten, etc. bevatten.
1.
24
Bedieningsinstructies
AANSTEKEN
Beknopte instructies voor het aansteken zijn te vinden op het onderstel van het
wagentje onder de regelknoppen (L).
GEVAAR
Als u het deksel niet hebt openstaan bij het aansteken van
de branders van de barbecue of als u geen 5 minuten wacht
totdat het gas weg is bij een mislukte poging om het toestel
aan te steken, kan er een steekvlam ontstaan die tot zwaar
letsel of de dood kan leiden.
WAARSCHUWING: Controleer de slang vóór elk gebruik
van de barbecue op kartels, barsten, slijtageplekken of
scheuren. Als de slang op enigerlei wijze beschadigd
is, mag u de barbecue niet gebruiken. Vervang deze
uitsluitend door vervangingsslangen die door Weber® zijn
goedgekeurd. Neem contact op met de vertegenwoordiger
van onze Klantenservice in uw regio. Gebruik hiervoor de
contactgegevens op onze website. Meld u aan bij www.
weber.com®.
Ontstekingssysteem
Opmerking – Het ontstekingssysteem zorgt voor ontsteking van de branders door
middel van een vonk van de ontstekingselektrode binnenin de ontstekingskamer. U
genereert de energie voor de vonk door op de ontstekingsknop te drukken totdat deze
klikt.
5a
1).
5b
6).
2).
4).
L).
5).
A
3).
- OFF
A.A.- UIT
C.C.- MEDIUM
- MED
1)
2)
Open het deksel.
Verzeker u ervan dat de regelknop van de brander op OFF staat. (Druk de
regelknop in en draai deze met de klok mee om er zeker van te zijn dat deze in
stand OFF staat.)
3) Zet de cilinder aan door de cilinderklep langzaam naar links te draaien. Wacht 60
seconden.
WAARSCHUWING: Niet over de open barbecue heen leunen
tijdens het aansteken..
6)
C
D
B. - START/
HI
B. - START/HOOG
D. - LAAG
D. - LOW
WAARSCHUWING: De regelknoppen van de brander
moeten op OFF staan voordat u de klep op de vloeibare
propaancilinder opent.
4)
5a)
5b)
B
Druk de regelknop van de buitenste brander in en draai deze naar START/HI.
Q300- Druk op de ontstekingsknop zodat deze klikt. Zonodig herhalen.
Q320- Duw meermalen op de elektronische ontstekingsknop. U hoort het
overspringen van de vonk.
Controleer of de brander aan is door omlaag door het kookrooster te kijken. Er
moet een vlam zichtbaar zijn.
WAARSCHUWING: Wanneer de brander niet brandt, draait
u de regelknop van de brander naar OFF en wacht u vijf
minuten zodat het gas is verdwenen voor u het opnieuw
probeert of wanneer u de brander wilt aansteken met
lucifers.
7)
Nadat de buitenste brander aan is, kunt u de binnenste brander aansteken. De
binnenste brander wordt aangestoken via de buitenste brander.
UITZETTEN
Druk de regelknop van de brander in en draai deze met de klok mee naar de stand OFF.
Zet de gastoevoer bij de bron op OFF.
25
Bedieningsinstructies
MET DE HAND AANSTEKEN
GEVAAR
Als u het deksel niet hebt openstaan bij het aansteken
van de branders van de barbecue of als u geen 5 minuten
wacht totdat het gas weg is bij een mislukte poging om
het toestel aan te steken, kan er een steekvlam ontstaan
die tot zwaar letsel of de dood kan leiden.
1)
2)
Open het deksel.
Zorg ervoor dat de regelknoppen van alle branders op OFF (UIT) staan.
(Druk elke knop in en draai deze naar rechts totdat de knop in de stand
OFF staat.)
WAARSCHUWING: De regelknoppen van de branders
moeten in de stand OFF staan voordat u het ventiel
van de fles met vloeibaar propaangas opendraait.
3)
4)
Draai de fles open door het ventiel van de fles langzaam naar links te
draaien. Wacht 60 seconden.
Steek een lucifer aan en houd de vlam in de aansteekopening onder de
ontsteker.
WAARSCHUWING: Leun bij het aansteken niet
voorover boven de open barbecue.
5)
6)
Druk de regelknop van de buitenste brander in en draai de knop in de
stand START/HI.
Controleer of de brander werkt door omlaag te kijken door het
kookrooster. U zou nu een vlam moeten zien.
WAARSCHUWING: Als de brander niet aan gaat,
draait u de regelknop voor de brander in de stand
OFF en wacht u 5 minuten totdat alle ontsnapte gas
weg is voordat u het opnieuw probeert.
7)
Wanneer de buitenste brander is ontstoken, kunt u de binnenste brander
eveneens inschakelen. De binnenste brander wordt aangestoken door
de buitenste brander.
HET TOESTEL UITZETTEN
Duw de regelknop van elke brander in en draai deze rechtsom totdat de
knop in de stand OFF staat. Draai de gastoevoer dicht bij de bron.
A
A. - UIT
C. - MEDIUM
B
C
D
B. - START/HOOG
D. - LAAG
26
Problemen Oplossen
PROBLEEM
CONTROLE
OPLOSSING
Branders vertonen een gele of oranje vlam en er
hangt een gasgeur.
Inspecteer de schermen voor insecten en spinnen op
mogelijke blokkages. (Verstopping van gaatjes.)
Reinig de insecten-/spinnenschermen. (Zie de sectie
“Jaarlijks onderhoud”.)
Sommige landen hebben regulateurs met een
beveiliging.
De beveiliging tussen grill en gasfles is mogelijk
geactiveerd.
U kunt de beveiliging resetten door alle regelknoppen
van de branders en het ventiel van de gasfles op OFF
te zetten. Koppel de regulateur los van de fles. Draai de
regelknoppen van de branders in de stand HIGH (HOOG).
Wacht minimaal 1 minuut. Draai de regelknoppen van
de branders in de stand OFF (UIT). Sluit de regulateur
opnieuw aan op de fles. Draai het ventiel van de gasfles
langzaam open. Raadpleeg de “Instructies voor ontsteken”.
Is de fles met propaangas bijna leeg of helemaal
leeg?
Vul de gasfles opnieuw.
Is de brandstofslang gebogen of geknikt?
Buig de brandstofslang recht.
Gaat de buitenste brander aan als u een lucifer
gebruikt?
Als u de buitenste brander kunt aansteken met een lucifer,
moet u het ontstekingssysteem controleren.
Wordt de barbecue op de vereiste wijze
voorverwarmd?
Zet alle branders gedurende 10 tot 15 minuten in de stand
HIGH (HOOG) om voor te verwarmen.
Zijn de grillroosters voorzien van een dikke laag
ingebrand vet?
Maak ze zorgvuldig schoon. (Zie de sectie “Reiniging”.)
Is de bodemlade “vuil” en kan het vet niet in de
druippan vloeien?
Reinig de bodemlade.
Het vlammenpatroon van de brander is
onregelmatig. De vlam is klein als de brander
in de stand HIGH (HOOG) staat. Er zijn geen
vlammen te zien over de volledige lengte van de
branderbuis?
Zijn de branders schoon?
Reinig de branders. (Zie de sectie “Onderhoud”.)
De binnenkant van de deksel lijkt “af te
bladderen”. (Zoals bij verf.)
Het deksel is van gegoten aluminium en is niet
geschilderd. Het kan niet “afbladderen”. Wat u ziet
is aangekoekt vet dat wordt omgezet in koolstof en
vervolgens afschilfert.
DIT IS GEEN DEFECT.
Maak ze zorgvuldig schoon. (Zie de sectie “Reiniging”.)
Symptomen:
Branders gaat niet aan. -of- Branders hebben
een klein, flikkerend vlammetje in de stand HIGH
(HOOG). -of- De barbecuetemperatuur wordt
niet hoger dan 121°C tot 148°C in de stand HIGH
(HOOG).
Brander gaat niet aan of vlam is klein in de stand
HIGH (HOOG).
Er is sprake van steekvlammen:
LET OP: Bedek de bodemlade niet
met aluminiumfolie.
Als problemen niet kunnen worden opgelost via deze methoden, neemt u contact op met de vertegenwoordiger van onze Klantenservice in uw regio. Gebruik
hiervoor de contactgegevens op onze website. Meld u aan bij www.weber.com®.
Q320
Probleemoplossing voor handgreepverlichting
PROBLEEM
™
Weber Q Grill Out handgreepverlichting werkt niet.
CONTROLEREN
OPLOSSING
Zijn de batterijen oud?
Vervang de batterijen.
Zijn de batterijen goed geplaatst?
Zie de afbeelding.
Staat het deksel omhoog met de aan/uit-knop op ON?
De verlichting zal gaan werken als het deksel open
staat.
Staat de Weber Grill Out™ handgreepverlichting aan?
Druk op de aan/uit-knop.
Wanneer een probleem niet verholpen kan worden aan de hand van deze instructies, dan kunt u contact opnemen met een vertegenwoordiger van Weber in uw regio
via "Neem contact op" op onze website. Meld u aan op www.weber.com®.
Om de batterijen te vervangen, verwijdert u de lamp door de schroef te verwijderen(a). Druk op
de tab (b) en trek ze uiteen = Druk op het klepje (b) en schuif uitelkaar.
b
a
27
Onderhoud
WEBER® BESCHERMEN TEGEN SPINNEN/INSECTEN
Uw Weber® gasbarbecue, evenals uw gastoestel voor buitenshuis, is een
aantrekkelijke plaats voor spinnen en andere insecten. Ze kunnen nesten bouwen in
het venturigedeelte (1) van de branderbuizen. Hierdoor wordt een normale gasstroom
geblokkeerd en stroomt het gas uit de warme-luchtopening. Dit kan resulteren in
een brand in en rondom de warme-luchtopeningen en onder het bedieningspaneel,
waardoor uw barbecue ernstig wordt beschadigd.
De warme-luchtopening van de branderbuis is voorzien van een roestvaststalen scherm
(2) om te voorkomen dat spinnen en andere insecten in de branderbuizen komen via de
warme-luchtopeningen.
We raden u aan om ten minste een keer per jaar de bescherming tegen spinnen
en insecten te controleren. (Raadpleeg het hoofdstuk "Jaarlijks Onderhoud".)
Controleer de bescherming tegen spinnen en insecten ook wanneer zich een van
de volgende problemen voordoet.
1)
U ruikt een gaslucht en de vlammen van de brander zien er geel en niet krachtig
uit.
2)
De barbecue bereikt de juiste temperatuur niet.
3)
De barbecue brandt onregelmatig.
4)
Een of meerdere branders kunnen niet worden aangestoken.
GEVAAR
Wanneer deze problemen niet worden verholpen, kan er
brand ontstaan met ernstig of fataal letsel en beschadiging
van eigendommen als gevolg.
JAARLIJKS ONDERHOUD
Inspectie en reiniging van de spinnen-/insectenschermen
Als u het spinnen-/insectenscherm wilt inspecteren, kijkt u onder het rechter
opklaptafeltje achter de regelknoppen. Als de schermen vol stof of vuil zitten, verwijdert
u de branders zodat u de schermen kunt reinigen (zie de sectie “Hoofdbranders
terugplaatsen”).
Borstel de spinnen-/insectenschermen lichtjes met een zachte borstel (bijvoorbeeld een
oude tandenborstel) schoon
OPGELET: Reinig de spinnen-/insectenschermen nooit
met harde of scherpe instrumenten. Verwijder de spinnen/insectenschermen niet en maak ook de openingen in de
schermen niet groter.
Tik zachtjes tegen de brander om afval en vuil uit de branderbuis te verwijderen. Plaats
de brander terug nadat u de spinnen-/insectenschermen en de branders hebt gereinigd.
Als de spinnen-/insectenschermen beschadigd raken of als deze niet kunnen worden
gereinigd, neemt u contact op met de vertegenwoordiger van onze Klantenservice in
uw regio. Gebruik hiervoor de contactgegevens op onze website. Meld u aan bij www.
weber.com®.
(1)
(2)
(1)
(2)
28
Onderhoud
VLAMMENPATROON VAN HOOFDBRANDERS
De branders van de Weber® -gasbarbecue zijn in de fabriek ingesteld op het juiste
mengsel van lucht en gas. Het juiste vlammenpatroon wordt weergegeven.
1)
Branderbuis
2)
Punten flikkeren af en toe geelachtig
3)
Lichtblauw
4)
Donkerblauw
Als de vlammen er niet overal rond de branderbuis hetzelfde uitzien, volgt u de procedures voor het reinigen van de branders.
SCHOONMAAKPROCEDURE VOOR HOOFDBRANDERS
Schakel de gastoevoer uit. Remove burners first (See section - Replacing Main Burners).
Verwijder eerst de branders (zie de sectie “Hoofdbranders terugplaatsen”).
Schijn met een zaklamp in elke brander.
Maak de binnenkant van de branders schoon met een stuk draad (bijvoorbeeld een
rechtgebogen klerenhanger). Controleer de luchttoevoeropening aan de uiteinden van de branders. Controleer en reinig de klepopeningen aan de basis van de
branderopening (5). Gebruik een staalborstel om de buitenkant van de branders te
reinigen. Op die manier kunt u ervoor zorgen dat alle branderopeningen volledig
open zijn.
VOORZICHTIG: Maak de branderopeningen niet groter tijdens
het reinigen.
(5)
Onderhoud
29
HOOFDBRANDERS TERUGPLAATSEN
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
Uw Weber®-gasbarbecue moet UIT staan en zijn afgekoeld.
Draai de gastoevoer dicht bij de bron.
Open het deksel en verwijder de grillroosters.
Verwijder de moer en borgring van de buitenste en binnenste brander.
Draai de buitenste brander 90º rechtsom. Schuif de brander weg van de
branderopening en verwijder de brander uit de grillbak.
Herhaal deze procedure voor de binnenste brander.
OPGELET: Wees voorzichtig bij het verwijderen of opnieuw
installeren van branderbuizen. Forceer niet en zorg ervoor
dat u de gasleidingen tussen de branderbuizen en de
regelklep niet verbuigt.
Installeer de branders opnieuw door stappen 4 t/m 7 in omgekeerde volgorde uit te
voeren.
OPGELET: De branderopeningen (a) moeten op de juiste
wijze worden uitgelijnd met de branderopeningen (b).
Controleer of de montage correct is verlopen voordat u de branderbuizen weer vastzet.
WAARSCHUWING: Nadat u de branders opnieuw hebt
geïnstalleerd, moeten deze op lekken worden gecontroleerd
met een oplossing van water en zeep voordat u de barbecue
opnieuw gaat gebruiken. (Zie de stap “Controleren op
gaslekken”.)
(a)
(b)
30
Onderhoud
Q300
BEDIENING VAN HET ONTSTEKINGSSYSTEEM
Als het niet lukt de branders aan te steken via het ontstekingssysteem, controleert u
de ontsteking.
•
Controleer of beide ontstekingsdraden correct zijn aangesloten op de
elektroden (1) van de ontsteking.
•
Controleer of de ontstekingsknop kan worden ingedrukt en of deze vervolgens
weer omhoog komt.
Als het ontstekingssysteem nog steeds niet werkt, neemt u contact op met
de vertegenwoordiger van onze Klantenservice in uw regio. Gebruik hiervoor de
contactgegevens op onze website. Meld u aan bij www.weber.com®.
Q320
BEDIENING VAN HET ONTSTEKINGSSYSTEEM
Wanneer de buitenste brander niet kan worden aangestoken met het
elektronische ontstekingssysteem, gebruik dan lucifers om de buitenste brander
aan te steken. Wanneer de buitenste brander met een lucifer kan worden
aangestoken, controleer dan het elektronische ontstekingssysteem.
•
Controleer of beide ontstekingsdraden goed zijn aangesloten op de
ontstekingselektroden (1) op de ontstekingsmodule.
•
Controleer of de elektronische ontstekingsknop werkt door te letten en te
luisteren naar vonken bij de buitenste brander.
VERVANG ZONODIG DE BATTERIJ
Alleen een AAA alkalinebatterij. Zie de afbeelding:
Wanneer u nog steeds de brander niet kunt aansteken met het elektronische
ontstekingssysteem, kunt u contact opnemen met een vertegenwoordiger
van de klantendienst in uw regio via "Neem contact op" op onze website.
Surf naar www.weber.com®.
VERVANGING ELEKTRONISCH ONTSTEKINGSSYSTEEM
Als de ontstekingsmodule moet worden vervangen, moet deze op de juiste wijze
worden gedemonteerd en verwijderd. Meer informatie over de correcte verwijdering
van afval vindt u op de achterzijde.
(1)
(1)
31
LET OP: dit product is getest op veiligheid en is alleen gecertificeerd voor gebruik in een specifiek land. Raadpleeg
de landenbeschrijving op de buitenverpakking.
Deze onderdelen worden voor gas of gasverbruik gebruikt. Neem contact op met de klantendienst van Weber-Stephen Products Co. voor informatie over de
oorspronkelijke reserveonderdelen van Weber-Stephen Products Co.
WAARSCHUWING: Repareer onderdelen die bedoeld zijn voor gas of gasverbruik niet voordat u contact
heeft opgenomen met de klantenservice van Weber-Stephen Products Co.. Wanneer u zich niet aan deze
veiligheidsvoorschriften houdt, kan er brand of een explosie ontstaan met ernstig of fataal letsel en beschadiging van
eigendommen tot gevolg.
Dit symbool geeft aan dat het product niet bij het huisvuil kan worden weggegooid. Raadpleeg voor
informatie over het correct afvoeren van dit product in Europa de internetpagina op www.weber.com® en
neem contact op met de vermelde importeur in uw land. Neem contact op met uw dealer voor de naam,
het adres en het telefoonnummer van de importeur, indien u geen internetverbinding heeft.
Wanneer u uw barbecue wilt wegdoen of weggooien, moeten alle elektrische onderdelen (bijv. spitmotor, batterijen, ontstekingsmodule, handgreepverlichting)
apart worden afgevoerd volgens de WEEE.
WEBER-STEPHEN PRODUCTS CO.
www.weber.com®
©2008- The following trademarks are registered in the name of Weber-Stephen Products Co., an Illinois corporation, located at 200 East Daniels Road, Palatine, Illinois 60067 U.S.A. Australia; Smokey Joe, Weber,
Kettle Silhouette , Genesis, Austria; Kettle Silhouette , Smokey Joe, Weber, Benelux; Kettle Silhouette , Smokey Joe, Weber, Compact Grill Configuration, Botswana; Weber, Canada; Smokey Joe, Genesis,
China; Kettle Silhouette , Denmark; Kettle Silhouette , Smokey Joe, Weber, Finland; Smokey Joe, France; Kettle Silhouette , Smokey Joe, Weber, One-Touch, Germany; Smokey Joe, Weber, One-Touch,
Greece; Smokey Joe, Ireland; Kettle Silhouette , Smokey Joe, Italy; Smokey Joe, Weber, Japan; Smokey Joe, Weber, Korea; Smokey Joe, Weber, New Zealand; Weber, Smokey Joe, Nigeria; Weber, Norway;
Smokey Joe, Weber, Portugal; Weber, South Africa: Smokey Joe, Weber, Kettle Configuration, Spain; Smokey Joe, Weber, Sweden; Kettle Silhouette , Smokey Joe, Switzerland; Kettle Silhouette , Smokey Joe,
Weber, United Kingdom; Smokey Joe, Weber, Weber One-Touch, U.S.A..; Kettle Configuration, Kettle Silhouette , Smokey Joe, Weber, One-Touch, Firespice, Go-Anywhere, U.S.A.;Kettle Configuration, Kettle
Silhouette, Genesis, Flavorizer, Crossover, Flamgo, Performer, Rapidfire, Tuck ‘N Carry, Jumbo Joe, Bar-B-Kettle, Master-Touch, Spirit, Grill Out, Summit, Platinum, 1-800-Grill-Out, Ranch, Matchless Flame,
Zimbabwe; Weber, Kettle Configuration, Kettle Silhouette .
Printed in USA.
®
®
®
®
®
®
®
®
®
®
®
Download PDF

advertising