Electrolux | W4330N | Brugervejledning - Frøbels Allé 1-7 / Ewaldsensvej 8-12

Brugervejledning
W465H – W4300H, W475M – W4330M
W475N – W4330N, W475S – W4330S
Compass Control
438 9213-05/DK
09.03
Indholdsfortegnelse
Indholdsfortegnelse
Sikkerhedsforskrifter...................................................................................5.
Generelt.......................................................................................................7
Kontrolpanel...........................................................................................7.
Funktionskontrol.....................................................................................7.
Display....................................................................................................8.
Indstillingsknapper.................................................................................8.
Vaskeprogram.............................................................................................9.
Startmenu..................................................................................................10.
Start......................................................................................................10.
Tilvalg...................................................................................................10.
Programtid............................................................................................13.
Forsinket start......................................................................................13.
Info.......................................................................................................13.
Tilbage..................................................................................................13.
Vaskefunktioner.........................................................................................14.
Start......................................................................................................14.
Ilgang....................................................................................................14.
Pause...................................................................................................14.
Skift eller afbrydelse af et vaskeprogram efter start............................14.
Vaskemiddelforsyning..........................................................................15.
Resterende tid......................................................................................16.
Betjening...................................................................................................17.
Start med funktionskontrol........................................................................17.
Start med indstillingsknap.........................................................................18.
Start af maskine med møntautomat.........................................................19.
Fejlmeddelelser.........................................................................................21.
Vedligeholdelse.........................................................................................23.
Daglig...................................................................................................23.
Hver måned..........................................................................................23.
Hver tredje måned................................................................................23.
Rengøring af moppeelementerne.........................................................24
Producenten fobeholder sig ret til ændring af konstruktions- og materiale
specifikationer.
Sikkerhedsforskrifter
Sikkerhedsforskrifter
Maskinen er kun beregnet til at blive benyttet med vand.
Maskinen må ikke betjenes af mindreårige.
Maskinen må ikke overspules med vand.
Maskinens låge må under ingen omstændigheder omgås.
Hvis der opstår en fejl i maskinen, skal dette indberettes til den ansvarlige person
snarest muligt. Dette er vigtigt for din egen såvel som for andres sikkerhed.
Betjening af maskinen må ikke overlades til personer (herunder børn) med reducerede
fysiske eller mentale evner eller personer med manglende erfaring og viden. I alt fald
skal den pågældende person instrueres i brugen af maskinen af en person, som kan
tage ansvar for vedkommendes sikkerhed. Mindre børn skal overvåges for at sikre, at
de ikke leger med maskinen.
Alt udvendigt udstyr, der tilkobles maskinen, skal være CE/EMC-godkendt og tilsluttes
via et godkendt skærmkabel.
Generelt
Generelt
Kontrolpanel
Kontrolpanelet bruges til valg af vaskeprogram med tilvalg og .
til start og standsning af maskinen. Panelet har en funktionskontrol og et
display. Nogle maskiner har desuden to indstillingsknapper.
1
1
Indstillingsknapper
Display
Funktionskontrol
�
��
�
6611
6614
Alternativ 1
Alternativ 2
Funktionskontrol
6203
2
Funktionskontrollen bruges til valg af
vaskeprogram, tilvalg og øvrige tilgængelige
funktioner.
2
Drej knappen, til det ønskede tilvalg vises på
displayet.
3
Bekræft valget ved at trykke knappen ind.
Gentag dette, til alle ønskede .
tilvalg er valgt.
6179
3
6180
Generelt
Display
4
Displayet viser vaskeprogrammerne, tilvalgene
og de ekstra funktioner. Pilene op og ned i højre
side af displayet angiver, at der er flere tilvalg til
rådighed i den aktuelle menu. Drej på knappen
for at se næste program.
4
NORMAL 60
Under betjeningen viser displayet desuden andre
oplysninger, der er nyttige for brugeren.
Bemærk!
Hvis der ikke er plads til at vise alle oplysningerne på displayet på én gang, vil den første
del blive vist kortvarigt, før teksten ruller til siden for at vise den anden del. Dette gentages,
så længe den pågældende tekst er aktiv.
Indstillingsknapper
5
Maskinen kan monteres med to knapper til valg
af to forudindstillede vaskeprogrammer.
Når du trykker på den ene af disse knapper,
aktiveres det tilhørende vaskeprogram direkte,
og maskinen starter automatisk, hvis døren blev
lukket, før knappen blev aktiveret.
6182
5
Alternativ 1
��
Alternativ 2
�
6612
6609
�
6613
6610
Generelt
Vaskeprogram
1
Maskinen er programmeret med en
række programmer, der er tilpasset de
anvendelsesområder, som maskinen er beregnet
til.
NORMAL
Følgende vaskeprogrammer er tilgængelige:
1
Vaskeprogrammer Normal. Bomuld. Max last.
Der kan vælges forskellige temperaturer.
2
Vaskeprogram SYNTET Blandede tekstiler. Halv
last. Der kan vælges forskellige temperaturer.
6277
2
SYNTET
6278
3
Vaskeprogram MILD, 30°C. Halv last.
3
4
Vaskeprogram ULD, 40°C. Halv last.
5
Vaskeprogram HÅNDVASK, 30°C.
MILD 30
6186
6
Centrifugeringsprogram. Maskinen centrifugerer i
tre minutter. F.eks. tøj, der er vasket i hånden.
4
uld
6187
5
HÅNDVASK
6187
6
3 min ekstra
6276
Generelt
10
Startmenu
1
En startmenu vises på displayet, når et
vaskeprogram er valgt. Her kan du supplere
det valgte vaskeprogram med op til to tilvalg
(på visse maskiner), vælge hvordan maskinen
skal starte og få oplysninger om det valgte
vaskeprogram. Se flere oplysninger under de
pågældende overskrifter.
1
60°
NORMAL 60
TILVALG 1
START
6179/6180
6204
Hvis den valgte funktion ikke må bruges, vises
teksten "IKKE TILLADT FUNKTION" i displayet.
START
TILVALG
PROGRAMTID, MIN
FORSINKET START
INFO
AUTO GENSTART
TILBAGE
Start
Vaskeprogrammet starter umiddelbart efter, at
funktionskontrollen er aktiveret.
Tilvalg
2
Før start kan det valgte vaskeprogram suppleres
med op til to tilvalg. .
Det aktiverede tilvalg angives på displayet under
vaskeprogramnavne som ”Tilvalg 1”, ”Tilvalg 2”
osv.
2
60°
NORMAL 60
TILVALG 1
TILVALG
Følgende tilvalg er tilgængelige:
”TILFØJ FORSKYL”
3
Det valgte vaskeprogram suppleres med to
TILFØJ FORSKYL af hver 2 minutter.
6204
3
VÆLG TILVALG
FORSKYL
”FORVASK”
4
Det valgte vaskeprogram er suppleret med en
FORVASK.
”MEGET SNAVSET”
5
Aktiveret
tilvalg
6204
4
VÆLG TILVALG
Det valgte vaskeprogram er suppleret med en
FORVASK, tiden for klarvasken er forlænget, og
ved temperaturer over 41°C er temperaturen
øget med 8°C.
FORVASK
6204
5
VÆLG TILVALG
MEGET SNAVSET
6204
Generelt
”INGEN FORVASK”
6
11
6
FORVASK vil blive sprunget over i det valgte
vaskeprogram.
VÆLG TILVALG
INGEN FORVASK
”LET SNAVSET”
7
”LET SNAVSET”
8
6204
Temperaturen sænkes 5 °C ved alle tempera­
turer, og klarvasken forkortes med 4 minutter.
7
VÆLG TILVALG
Maskinen springer over det valgte programs
FORVASK og forkorter tørrecentrifugering .
med 2 minutter.
LET SNAVSET
6204
”HØJT VANDNIVEAU”
9
Alle niveauerne i det valgte vaskeprogram øges
med 5 enheder.
8
VÆLG TILVALG
”SKYLSTOP”
10
Det valgte vaskeprogram standser før den
afsluttende skylning. Fyld op med vand
og fortsæt vaskeprogrammet ved at holde
funktionskontrollen inde.
LET SNAVSET
6204
9
VÆLG TILVALG
”EKSTRA SKYL”
11
HØJT
VANDNIVEAU
Giver EKSTRA SKYL i det valgte vaskeprogram.
6204
10
VÆLG TILVALG
SKYLSTOP
6204
11
VÆLG TILVALG
EKSTRA SKYL
6204
Generelt
12
”SKÅNECENTRIFUGERING”
12
12
CENTRIFUGERING i det valgte vaskeprogram
springes over mellem skylningerne, og den afsluttende CENTRIFUGERING er kortere.
VÆLG TILVALG
SKÅNE
CENTRIFUGERING
”KORT CENTRIFUGERING”
13
Endelig tørrecentrifugering i det valgte
vaskeprogram afkortes med 4 minutter.
6204
13
”EKSTRA CENT”
14
VÆLG TILVALG
Endelig tørrecentrifugering i det valgte
vaskeprogram forlænges med 2 minutter.
KORT
CENTRIFUGERING
6204
”CENTRIFUGERING (Tid).”
15
Varigheden af den endelige CENTRIFUGERING i
det valgte vaskeprogram kan vælges.
14
VÆLG TILVALG
EKSTRA CENT
6204
15
VÆLG TILVALG
centrifug
6204
Generelt
Programtid
16
13
16
Viser omtrentlig vasketid for det valgte program
60°
NORMAL 60
Forsinket start
43
I denne menu kan du sætte en forsinkelse på op
til 99 timer og 59 minutter, før maskinen starter
det valgte vaskeprogram.
17
Pilen i menuen angiver den kolonne, der
justeres. Drej knappen med uret for at indstille
det ønskede nummer. Drej knappen mod uret for
at flytte til næste kolonne. Tryk på knappen for at
bekræfte efter at have afsluttet indstillingerne.
PROGR.TID,MIN.
6204
17
60°
00:00
Den resterende tid før start begynder, når
indstillingen er bekræftet.
18
Det bliver angivet på displayet, hvis det valgte
vaskeprogram ikke tillader denne funktion.
6204
18
IKKE
TILLADT
FUNKTION
Info
19
NORMAL 60
FORSINKERT start
timER:minuTter
Denne menu præsenterer oplysningerne på det
valgte vaskeprogram.
6204
Tilbage
Gå tilbage til programvalgsmenuen.
19
xxxx
6204
Generelt
14
Vaskefunktioner
START
1
2
1
Aktiveret
tilvalg
NORMAL 60
TILVALG 1
Drej knappen til START-rækken. Tryk på knappen
for at starte det valgte program.
På maskiner forsynet med forudindstillede
knapper kan det forudindstillede vaskeprogram
startes med den tilsvarende knap.
60°
START
6204
2
ILGANG
3
4
6612
De forskellige trin i vaskeprogrammet bliver
vist på displayet. Drej knappen til det ønskede
programtrin og tryk. Maskinen springer nu til det
ønskede trin og fortsætter programmet herfra.
6613
PAUSE
5
6609
Alternativ
�
6610
3
Tryk på funktionskontrollen for at aktivere
pausefunktionen. Genstart vaskeprogrammet
ved at trykke på funkionskontrollen igen.
Bemærk!
Døren låses, og ventilen AFLØB lukkes under
pausen.
Skift eller afbrydelse af et vaskeprogram efter start
6
�
��
Drej funktionskontrollen, mens vaskeprogrammet
er i gang.
6179
4
ILGANG
KLARVASK 1
KLARVASK 2
KLARVASK 3
AFLØB 1
CENTRIFUGERING 1
Tryk på funktionskontrollen for at starte
pausefunktionen. Drej kontrolknappen for at få
vist en anden menu, og vælg funktion.
Hvis der ikke vælges et program, vil maskinen gå
tilbage til pausestatus efter 10 sekunder.
6204
5
6180
6
6182
Generelt
Vaskemiddelforsyning
7
15
7
Forvask, vaskepulver eller flydende
sæbe, hvis tilvalget ”Forvask” er valgt.
Klarvask. To rum, et til vaskepulver og et
til flydende middel.
Alt.
Skyllemiddel, flydende
5343
Generelt
16
Resterende tid
8
Under vasken vises den resterende tid i det valgte
vaskeprogram nederst i displayet. Tiden angives i
minutter.
For at beregne den resterende tid bruger
maskinen en modelberegning, der er baseret på
tidligere benyttede vaskeprogrammer.
8
60°
NORMAL 60
KLARVASK
TID TILBAGE 20
6204
Betjening
Start med funktionskontrol
1
2
17
1
• Vælg det ønskede vaskeprogram med funktionskontrollen, og bekræft ved at trykke på
knappen.
• Tilføj alle tilvalg til det valgte vaskeprogram.
Vælg på listen med funktionskontrollen, og
bekræft ved at trykke på knappen.
Bemærk!
Der kan højst vælges to tilvalg til hvertvaskeprogram
6182
2
60°
• Hvis maskinen har møntindkast, benyttes det
korrekte antal mønter/poletter.
3
• Tilsæt den rette mængde vaske- og skyllemiddel.
4
Bemærk!
Se doserne på vaskemiddelemballagen.
Undgå at overdosere.
6179/6180
NORMAL 60
TILVALG 1
TILVALG
6204
6179/6180
3
• Vælg START med funktionskontrollen og tryk
på knappen.
Alt.
5343
4
60°
NORMAL 60
TILVALG 1
START
6204
6179/6180
Betjening
18
Start med indstillingsknap
1
• Tøm alle lommer.
• Luk døren.
1
• Tilsæt den rette mængde vaske- og skyllemiddel.
2
Bemærk!
Se doserne på vaskemiddelemballagen.
Undgå at overdosere.
• Tryk på indstillingsknappen til det ønskede
program.
• Hvis maskinen har møntindkast, benyttes det
korrekte antal mønter/poletter.
Bemærk!
Når du trykker på den ene af disse knapper, aktiveres det tilhørende vaskeprogram
direkte, og maskinen starter automatisk.
5343
2
��
6614
�
�
6611
Betjening
Start af maskine med møntautomat
19
1
60°
• Vælg det ønskede vaskeprogram med funktionskontrollen, og bekræft ved at trykke på
knappen.
1
• Prisen på vasken vises nu i displayet.
2
• Tilsæt korrekt mængde vaskemiddel og skyllemiddel.
3
WARM 60
2.00
6204
2
Bemærk!
Se doserne på vaskemiddelemballagen.
Undgå at overdosere.
• Start maskinen ved at indkaste den rette
mængde mønter/poletter.
6229
3
VENLIGST BETAL
6204
Fejlmeddelelser
Fejlmeddelelser
1
21
1
En fejl i programmet eller i maskinen angives
med en fejlmeddelelse bestående af en fejlkode
og en beskrivende tekst.
Man kan nulstille fejlkoder og genstarte vaskeprogrammet ved at trykke kortvarigt på knappen.
Hvis fejlkoden forekommer igen efter nulstilling,
skal man udføre en total nulstilling ved at trykke
på knappen i mindst 10 sekunder. Vaskeprogrammet afsluttes, og døren kan åbnes, forudsat
at alt vandet er tømt ud af tromlen.
FEJL
001
INGEN VAND
6204
Bemærk!
Ved nogle af fejlkoderne holdes døren låst i 5
minutter efter nulstilling. I dette tidsrum må
man ikke forsøge at starte et nyt vaskeprogram.
KodeTekst
Årsag/handling
001 INGEN VAND
Registrering af vandniveauet er ikke modtaget i tide. Sørg for, at vandhanerne er åbne.
002 DØR ÅBEN
Registrering af dørens position er ikke modtaget under
programmet. Åbn og luk døren.
003 DØRLÅSFEJL
Registrering af dørlås er ikke modtaget i tide. Åbn og luk
døren.
007 OVERFYLDT
Vandniveauet er kommet over den indstillede
sikkerhedsgrænse under programmet. Prøv at genstarte
maskinen.
008 INGEN VARME
Fejlkoden kan forekomme på grund af knækkede dele,
strømafbrydelse til de enkelte elementer, en knækket
elkontakt osv.
På maskiner, der er beregnet til vask af mopper, kan
fejlen opstå som følge af for lav vandstand i det aktuelle
programpunkt. Laveste niveau for et moppeprogram i
hovedvasken med opvarmning er 90 dele.
010 TROMLE IKKE TØMT
Vandniveauet er kommet over det indstillede niveau efter
tømning. Sørg for, at afløbet ikke er blokeret af stoffibre
eller skum. Prøv at genstarte maskinen.
Vedrørende øvrige fejlmeddelelser eller gentagne fejlmeddelelser bedes du kontakte
servicepersonalet.
Vedligeholdelse
Vedligeholdelse
Daglig
• Rens dørpakningen for vaskemiddelrester.
• Hold øje med, at døren ikke er utæt.
• Rens sæbemiddelrummet og tør maskinen af med en fugtig klud.
• Hold øje med, at afløbsventilen ikke er utæt.
• Start maskinen og sørg for, at døren er låst under programmet. Kør programmet hurtigt frem for at standse det, og kontrollér, at døren ikke kan
åbnes, før programmet er færdigt.
Hver måned
• Kontrollér, at ventiler, slanger og tilslutninger er tætte.
• Fjern eventuelle stoffibre fra afløbsforbindelsen, samlinger i afløbsrøret
osv.
Hver tredje måned
Når der har samlet sig kemikalier på panelkanterne:
• Sluk for strømmen til maskinen.
• Sluk for vandforsyningen og let trykket i indføringsslangerne.
• Fjern vandindløbsslangerne fra bagsiden af maskinen, og rens eller udskift indløbsfilteret.
• Rens vaskemiddelbeholderen grundigt.
• Tag top-og frontpanelerne på maskinen af.
• Vask eventuelle vaskemiddel- og kemikalierester af panelerne for at
forhindre, at de ruster.
• Hold øje med, at der ikke er utætheder inden i maskinen. Foretag de
nødvendige reparationer.
• Rens pakningen omkring døren.
• Sæt top-og frontpanelerne på plads igen.
• Afkalkning. Brug et program med høj temperatur, og tilsæt et afkalkningsmiddel, f.eks. citronsyre.
23
24
Vedligeholdelse
Rengøring af moppeelementerne
1
2
3
1
• Afhængigt af maskinstørrelsen findes der et
eller to hoveddæksler i maskinens indvendige
tromle, så det er muligt at rense elementerne
efter behov. Frontdækslet sidder lige over
afløbet, mens det andet dæksel sidder foran
elementholderen. Der skal bruges to små skruetrækkere til at
fjerne hoveddækslet.
• Brug en skruetrækker til at trykke ned på holdepladen i det runde hul på hoveddækslet.
• Sæt den anden skruetrækker i det ovale hul
på hoveddækslet og gennem det runde hul i
holdepladen
2
• Skub holdepladen ind mod skruetrækkeren,
som holder holdepladen nede.
4
• Fjern hovedelementet eller -elementerne og
rengør dem. Hvis elementerne er meget snavsede, kan det være en god ide at rense dem,
mens de er uden for tromlen.
• Hoveddækslerne sættes på plads igen i
omvendt rækkefølge med den forskel, at det
ikke er nødvendigt at trykke på holdepladen.
Du skal kun skubbe holdepladen tilbage på
plads. Når du hører et klik, sidder holdepladen korrekt.
3
4
Washer extractors, Tumble dryers, Hydro extractors
Types: W.55H., W3..., WN3..., W4.H., EXSM.X., H1..., N1130.., N1190.., N2..., N3..., N4..., N5...
Product standards:EN 60335-2-4, -7, -11
EMF standards:
EN 50366:2003 + A1
EMC standards:
EN 61000-6-1 (2001) W.55H., W3..., W4.H., N1130, N1190, N2..., N3...
EN 61000-6-3 (2001) W.55H., W3..., WN3..., W4.H., EXSM.X., N1130, N1190, N2..., N3...
A11 (2003) WN3..., N5...
EN 61000-3-11 (2001) EXSM.X.
EN 61000-6-2 (2005) WN3..., N4..., N5...
EN 61000-6-3 (2007) N4...
Försäkran om överensstämmelse
EF-samsvarserklæring
Vi,
Vi,
Electrolux Laundry Systems Sweden AB
SE-341 80 Ljungby, Sverige
Electrolux Laundry Systems Sweden AB
SE-341 80 Ljungby, Sverige,
försäkrar under eget ansvar att denna produkt, med typbeteckning och enl. ovan, är tillverkad i
överensstämmelse med följande direktiv:
erklærer på eget ansvar at dette produktet, med typebetegnelse og produksjonsnummer som
angitt nedenfor, er produsert i samsvar med bestemmelsene i følgende direktiver:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
LVD Directive 2006/95/EC
EMC Directive 2004/108/EC
GAS Directive 90/396/EEC (gäller endast N'''''' och WN3...
CE Marking Directive 93/68/EEC
RoHS Directive 2002/95/EC
WEEE Directive 2002/96/EC
LVD Directive 2006/95/EC
EMC Directive 2004/108/EC
GAS Directive 90/396/EEC (gjelder bare N'''''' og WN3... )
CE Marking Directive 93/68/EEC
RoHS Directive 2002/95/EC
WEEE Directive 2002/96/EC
CE Declaration of conformity
EG-Conformiteitsverklaring
We,
Wij,
Electrolux Laundry Systems Sweden AB
SE-341 80 Ljungby, Sweden
Electrolux Laundry Systems Sweden AB
SE-341 80 Ljungby, Zweden
declare under our sole responsibility that the product of the type stated above is manufactured in
conformity with the following EU directives:
verklaren hierbij op eigen verantwoordelijkheid dat het produkt van het type en met het serienummer zoals hieronder vermeld, is vervaardigd conform de volgende normen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
LVD Directive 2006/95/EC
EMC Directive 2004/108/EC
GAS Directive 90/396/EEC (N''''''... and WN3... only)
CE Marking Directive 93/68/EEC
RoHS Directive 2002/95/EC
WEEE Directive 2002/96/EC
LVD Directive 2006/95/EC
EMC Directive 2004/108/EC
GAS Directive 90/396/EEC (alleen N'''''' en WN3...)
CE Marking Directive 93/68/EEC
RoHS Directive 2002/95/EC
WEEE Directive 2002/96/EC
EG-Konformitätserklärung
Dichiarazione CE di conformità
Wir, die, Electrolux Laundry Systems Sweden AB
SE-341 80 Ljungby, Schweden
Noi
erklären hiermit in alleiniger Verantwortung, daß das Produkt mit der oben genannten Typenbezeichnung mit folgenden EU-Richtlinien übereinstimmt:
dichiariamo sotto la nostra esclusiva responsabilità che il prodotto del tipo specificato sopra è
conforme alle seguenti direttive [UE]:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
LVD Directive 2006/95/EC
EMC Directive 2004/108/EC
GAS Directive 90/396/EEC (Nur N'''''' und WN3...)
CE Marking Directive 93/68/EEC
RoHS Directive 2002/95/EC
WEEE Directive 2002/96/EC
Electrolux Laundry Systems Sweden AB
SE-341 80 Ljungby, Svezia
LVD Directive 2006/95/EC
EMC Directive 2004/108/EC
GAS Directive 90/396/EEC (solo N'''''' e WN3...)
CE Marking Directive 93/68/EEC
RoHS Directive 2002/95/EC
WEEE Directive 2002/96/EC
Déclaration de conformité CE Declaração CE de conformidade
Nous,
Nós,
Electrolux Laundry Systems Sweden AB
SE-341 80 Ljungby, Suède
Electrolux Laundry Systems Sweden AB
SE-341 80 Ljungby, Suécia
déclarons sous notre seule et unique responsabilité que le produit des type et numéro de série
indiqués ci-dessus est fabriqué conformément aux directives UE suivantes:
declaramos sob nossa inteira responsabilidade que o produto com os números de série e de tipo
abaixo indicados é fabricado em conformidade com as seguintes directivas [UE]:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
LVD Directive 2006/95/EC
EMC Directive 2004/108/EC
GAS Directive 90/396/EEC (N'''''' et WN3... uniquement)
CE Marking Directive 93/68/EEC
RoHS Directive 2002/95/EC
WEEE Directive 2002/96/EC
Declaración de conformidad CE
Electrolux Laundry Systems Sweden AB
con sede en SE-341 80 Ljungby, Suecia
LVD Directive 2006/95/EC
EMC Directive 2004/108/EC
GAS Directive 90/396/EEC (apenas N'''''' e WN3...)
CE Marking Directive 93/68/EEC
RoHS Directive 2002/95/EC
WEEE Directive 2002/96/EC
ΔΗΛΩΣΗ ΠΙΣΤΟΤΗΤΑΣ ΕΚ
H
Electrolux Laundry Systems Sweden AB
SE-341 80 Ljungby, Σουηδία
declara bajo su exclusiva responsabilidad que el producto cuyo tipo se especifica en el
encabezado se ha fabricado conforme a las siguientes directivas:
δηλώνει με αποκλειστική της ευθύνη ότι το προϊόν του ανωτέρω αναφερόμενου τύπου
κατασκευάζεται σύμφωνα με τις ακόλουθες οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
LVD Directive 2006/95/EC
EMC Directive 2004/108/EC
GAS Directive 90/396/EEC (vale sólo N'''''' y WN3)
CE Marking Directive 93/68/EEC RoHS Directive 2002/95/EC
WEEE Directive 2002/96/EC
LVD Directive 2006/95/EC
EMC Directive 2004/108/EC
GAS Directive 90/396/EEC (N'''''' και WN3... μόνο)
CE Marking Directive 93/68/EEC
RoHS Directive 2002/95/EC
WEEE Directive 2002/96/EC
Erklæring om EU-overensstemmelse
CE megfelelöségi nyilatkozat
Vi
Mi, az
Electrolux Laundry Systems Sweden AB
SE-341 80 Ljungby, Sverige
Electrolux Laundry Systems Sweden AB
SE-341 8 Ljungby, Svédország
erklærer på eget ansvar, at produktet med typebetegnelse som angivet er fremstillet i overens­
stemmelse med følgende EU-direktiver:
felelöségünk teljes tudatában kijelentjük, hogy az alább megadott típusú termék gyártása a
következö EU-irányelvekkel összhangban történik:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
LVD Directive 2006/95/EC
EMC Directive 2004/108/EC
GAS Directive 90/396/EEC (gælder kun N'''''' og WN3...)
CE Marking Directive 93/68/EEC
RoHS Directive 2002/95/EC
WEEE Directive 2002/96/EC
EY-Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Me
LVD Directive 2006/95/EC
EMC Directive 2004/108/EC
GAS Directive 90/396/EEC (csak az N'''''' és WN3... esetén)
CE Marking Directive 93/68/EEC
RoHS Directive 2002/95/EC
WEEE Directive 2002/96/EC
Ljungby 2009.02.25
Electrolux Laundry Systems Sweden AB
SE-341 80 Ljungby, Ruotsi
vakuutamme yksinomaan omalla vastuullamme, että tuote, jonka tyyppitunnus lukee yllä, on valmistettu seuraavien [EU]-direktiivien mukaisesti:
•
•
•
•
•
•
LVD Directive 2006/95/EC
EMC Directive 2004/108/EC
GAS Directive 90/396/EEC (vain N'''''' ja WN3...)
CE Marking Directive 93/68/EEC
RoHS Directive 2002/95/EC
WEEE Directive 2002/96/EC
Franco Panno
Vice President Technical Operations
471 1531-43/18
Skrotning av maskin
När maskinen inte längre skall användas måste den lämnas till en återvinningsstation för destruktion. Många detaljer i maskinen går att återanvända,
men den innehåller även annat material som måste tas om hand på ett korrekt sätt. Lämna därför aldrig maskinen eller delar av maskinen i
hushållsavfallet, eftersom det kan leda till hälsorisker eller skador på miljön.
Scrapping of machine
When the machine is no longer to be used, it must be submitted to a recycling facility for destruction. The majority of the components in the machine
can be reused, but it also contains other material that must be taken care of in the correct way. Therefore, never mix the machine or its parts with
domestic waste as this may lead to health hazards or damage to the environment.
Entsorgung des Geräts
Wenn das Gerät nicht länger im Gebrauch ist, muss dieses einer Recyclingstation zur Entsorgung zugeführt werden. Viele Komponenten des Geräts
sind recyclingfähig, enthalten aber auch Materialien, die vorschriftsmäßig entsorgt werden müssen. Entsorgen Sie daher das Gerät oder Geräteteile
niemals im Hausmüll, da dies Gefahren für die Gesundheit oder Umweltschäden nach sich ziehen kann.
Mise au rebut de machine
Lorsque la machine n’est plus utilisée, elle doit être déposée à une installation de recyclage pour y être détruite. La majorité des composants de la
machine peuvent être réutilisés mais celle-ci contient également d’autres matériaux qui doivent être traités correctement. C’est pourquoi vous ne
devez jamais mélanger la machine ou ses pièces avec les ordures ménagères, risque de polution pour l’environnement ou la santé.
Desguace de la máquina
Cuando la máquina no tenga que utilizarse más, ha de entregarse a una instalación de destrucción para su reciclado. La mayor parte de sus
componentes pueden volver a utilizarse, pero consta también de otros materiales que han de ser tratados de la manera correcta. Por esa razón
nunca mezclar la máquina ni sus partes con la basura doméstica pues esto podría constituir un peligro para la salud o dañar el medio ambiente.
Bortskaffelse af maskinen
Når maskinen ikke længere er i brug, skal den afleveres til destruktion på en genbrugsstation. Mange dele i maskinen kan genanvendes, men den
indeholder også andre materialer, der skal håndteres korrekt. Smid derfor ikke maskinen eller dele af den ud sammen med husholdningens
almindelige affald, da det kan være forbundet med sundhedsrisiko eller give miljøskader.
Koneen hävittäminen
Kun konetta ei enää käytetä, se pitää luovuttaa kierrätyskeskukseen tuhottavaksi. Suurinta osaa koneen osista voidaan käyttää uudelleen, mutta se
sisältää myös materiaaleja, jotka pitää käsitellä asianmukaisesti. Älä sen vuoksi koskaan laita konetta tai sen osia kotitalousjätteen sekaan, sillä se
saattaa aiheuttaa terveysriskejä tai vahinkoa ympäristölle.
Skroting av maskin
Når maskinen ikke lenger skal brukes, må den leveres til en gjenvinningsstasjon for destruksjon. Det går an å gjenbruke mange deler av maskinen,
men den inneholder også annet materiale som man må ta hånd om på riktig måte. Legg derfor aldri maskinen eller deler av maskinen i
husholdningsavfallet, siden det kan føre til helse- eller miljøskader.
Afdanken van de machine
Als de machine niet langer gebruikt gaat worden, moet deze ter vernietiging worden aangeboden bij een recyclinginrichting. De meeste
componenten van de machine kunnen worden hergebruikt, maar hij bevat ook ander materiaal dat op een juiste wijze moet worden behandeld.
Daarom de machine of zijn onderdelen nooit bij het huisvuil zetten, want dat kan leiden tot gezondheidsrisico’s of schade aan het milieu.
Rottamazione della macchina
Quando la macchina non può più essere utilizzata, deve essere affidata a un centro di riciclaggio che ne effettui la rottamazione. La maggior parte
dei componenti della macchina sono riciclabili, ma ce ne sono anche alcuni che devono essere smaltiti in modo appropriato. Perciò, non mischiare
mai la macchina o parti di essa con i normali rifiuti domestici, poiché ciò potrebbe comportare rischi per la salute o per l’ambiente.
Złomowanie maszyny
Wycofaną z użytkowania maszynę należy przekazać do zakładu utylizacji w celu złomowania. Większość podzespołów maszyny nadaje się do
powtórnego wykorzystania, lecz zawiera ona także inne materiały, z którymi należy postępować w odpowiedni sposób. Z tego powodu niedozwolone
jest łączenie maszyny lub jej części z odpadami domowymi, gdyż może to prowadzić do zagrożenia zdrowia lub szkody dla środowiska.
Vyřazení přístroje
Přístroj, který již nebude používán, by měl být odevzdán k likvidaci do ekodvora. Většina součástek přístroje může být opětovně použita, některé ale
vyžadují likvidaci přesně daným způsobem. A proto nikdy nemíchejte dohromady přístoje nebo jejich části s domácím odpadem, mohlo by to vést ke
zdravotním rizikům nebo k poškození životního prostředí.
Οριστική απόσυρση μηχανήματος
Όταν το μηχάνημα δεν προορίζεται για περαιτέρω χρήση, θα πρέπει να οδηγείται σε εγκατάσταση ανακύκλωσης για καταστροφήΤο
μεγαλύτερο ποσοστό των εξαρτημάτων του μηχανήματος μπορεί να χρησιμοποιηθεί ξανά, αλλά το μηχάνημα περιλαμβάνει και άλλα
υλικά η διαλογή των οποίων θα πρέπει να πραγματοποιείται με τον κατάλληλο τρόποΚατά συνέπεια, μην αναμιγνύετε ποτέ το
μηχάνημα ή τα εξαρτήματά του με οικιακά απορρίμματα καθώς αυτό μπορεί να αποβεί επικίνδυνο για την υγεία ή επιβλαβές για το
περιβάλλον.
Art. No. 438 9041-90 / 06.21
www.electrolux.com/laundrysystems
Share more of our thinking at www.electrolux.com
Download PDF

advertising