Seiko | TM-U590/U590P | TM-U590/U590P - Nový eKatalog

TM-U590/U590P - Nový eKatalog
TM-U590/U590P
Příručka operátora
400676907
Díly a štítky tiskárny
přední kryt
EPSON
ovládací
panel
deska
FOR
WAR
D
REV
ERS
E
POW
ERR ER
REL OR
SLI EASE
P
REL
EAS
E
FORWARD
REVERSE
vypínač napájení
POWER
ERROR
RELEASE
SLIP
RELEASE
vodítko papíru
deska dokumentu
* Posuňte vodítko
podle šířky používaného papíru.
Varovné štítky
UPOZORNĚNÍ:
Tisková hlava je horká.
UPOZORNĚNÍ:
Varovné štítky konektorů pro kabel
vysouvání zásuvky a pro modul
displeje.
Štítky s pokyny
2
štítek popisující instalaci kazety
s páskou pod předním krytem
1
štítek na stole dokumentu
Stručný přehled
Tento přehled vám pomůže v orientaci v Příručce operátora. Úplný
seznam kapitol a částí je uveden v obsahu.
Díly a štítky tiskárny
na vnitřní straně obálky
Objednávání pásek
strana viii
Informace o místech, kde lze objednávat pásky.
Instalace tiskárny
strana 1-1
Postup instalace a přípravy tiskárny.
Použití tiskárny
strana 2-1
Informace o používání tiskárny.
Ověřování a kontrola šeků
strana 2-4
Postup kontroly a ověření šeků pomocí volitelné jednotky MICR
(Magnetic Ink Character Recognition).
Řešení potíží
strana 3-1
Postupy řešení problémů, se kterými se můžete setkat.
3
Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace nesmí být bez předchozího písemného
svolení společnosti Seiko Epson Corporation reprodukována, uložena v systému
umožňujícím stažení ani přenášena v jakékoli formě či jakýmkoli způsobem, ať už
elektronicky, mechanicky, pomocí fotokopií, záznamem či jinak. Používáním informací zde
obsažených se nepředpokládá žádná patentová záruka. Ačkoli byla přípravě této příručky
věnována velká pozornost, společnost Seiko Epson Corporation nenese zodpovědnost za
případné chyby nebo nepřesnosti. Nepředpokládá se rovněž žádná zodpovědnost za škody
plynoucí z použití zde obsažených informací.
Společnost Seiko Epson Corporation ani její pobočky nenesou vůči kupujícímu nebo třetím
stranám žádnou zodpovědnost za škody, ztráty, náklady či výdaje způsobené kupujícímu
nebo třetím stranám jako následek náhodného či nechtěného použití nebo zneužití tohoto
produktu, neodborné úpravy, opravy či změny produktu nebo nedodržení pokynů pro obsluhu
a údržbu dodaných společností Seiko Epson Corporation (mimo USA).
Společnost Seiko Epson Corporation nenese zodpovědnost za žádné škody nebo problémy
plynoucí z použití jakýchkoli doplňků či spotřebních materiálů jiných než těch, které byly
společností Seiko Epson Corporation označeny jako původní nebo schválené produkty
Epson.
EPSON a ESC/POS jsou registrované ochranné známky společnosti Seiko Epson
Corporation.
UPOZORNĚNÍ: Obsah této příručky může být změněn bez předchozího upozornění.
Copyright © 1997, 1998 Seiko Epson Corporation, Nagano, Japan.
4
Bezpečnostní standardy a směrnice EMC
Název produktu: TM-U590/TM-U590P
Název modelu: M128B
Následující směrnice se vztahují pouze na tiskárny označené
odpovídajícím štítkem. (Hodnoty elektromagnetického vyzařování EMC
byly měřeny s použitím napájecího adaptéru EPSON PS-170.)
Evropa:označení CE
Bezpečnostní standardy: EN60950
Severní Amerika:EMI: FCC/ICES-003 Třída A
Bezpečnostní standardy: UL 1950/CSA22.2 No. 950
Oceánie:EMC: AS/NZS 3548
VAROVÁNÍ
Tato tiskárna vyhovuje směrnicím EMC pouze za předpokladu použití stíněného kabelu rozhraní.
Úpravy a modifikace zařízení, které společnost SEIKO EPSON Corporation výslovně
neschválila, mohou vést ke ztrátě oprávnění toto zařízení používat.
5
Označení CE
Tiskárna vyhovuje následujícím směrnicím a normám:
Směrnice 89/336/EHSEN 55022 Třída B
EN 55024
IEC 61000-4-2
IEC 61000-4-3
IEC 61000-4-4
IEC 61000-4-5
IEC 61000-4-6
IEC 61000-4-8
IEC 61000-4-11
Směrnice 90/384/EECEN45501
Prohlášení o shodě se směrnicí FCC
Pro uživatele v USA
Toto zařízení podle provedených zkoušek vyhovuje limitům pro digitální zařízení třídy
A podle části 15 směrnice FCC. Tyto limity jsou navrženy tak, aby zajišťovaly přijatelnou
ochranu před elektromagnetickým rušením, způsobeným používáním různých zařízení
v běžném pracovním prostředí.
Toto zařízení vytváří, používá a může vyzařovat energii na rádiových frekvencích a může
způsobit rušení rádiové komunikace, není-li nainstalováno a používáno v souladu s pokyny
k použití. Provozování tohoto zařízení v obytných oblastech může způsobit rušení. V tom
případě je uživatel povinen na své vlastní náklady zajistit nápravu.
PRO UŽIVATELE V KANADĚ
Toto digitální zařízení třídy A vyhovuje kanadské směrnici ICES-003.
Cet appareil numérique de la classe A est conforme a la norme NMB-003 du Canada.
6
O této příručce
Instalace a použití
❏
Kapitola 1 obsahuje pokyny k vybalení a přípravě tiskárny.
❏
Kapitola 2 obsahuje informace o použití tiskárny.
❏
Kapitola 3 obsahuje pokyny k řešení potíží s tiskárnou.
Referenční informace
❏
Kapitola 4 obsahuje technické údaje.
❏
Dodatek A informuje o nastavení spínačů DIP.
Varování, upozornění a poznámky
VAROVÁNÍ:
Varování je nutné důsledně dodržovat, jinak může dojít k vážnému zranění.
UPOZORNĚNÍ:
Upozornění je třeba dodržovat, protože jejich neuposlechnutí může
mít za následek lehké zranění nebo poškození zařízení.
Poznámka:
Poznámky obsahují důležité informace a užitečné tipy k provozu tiskárny.
7
Úvod
Vlastnosti tiskárny
Tiskárny TM-U590 a TM-U590P jsou vysoce kvalitní tiskárny pro prodejní místa, které
mohou tisknout na ústřižky vkládané do tiskárny. Tiskárny mají následující vlastnosti:
❏
Velká šířka tisku na ústřižky (max. počet znaků na řádek: 88 v písmu 7 × 9 bodů)
❏
Je možný tisk kopií
❏
Vysoký výkon díky obousměrnému tisku s vyhodnocením nejkratší cesty
❏
Volitelná jednotka MICR (Magnetic Ink Character Recognition) umožňující čtení šeků
s magnetickým inkoustem a následný tisk rubopisu
❏
Možnost připojení zákaznického displeje EPSON (DM-D102/DM-D203)
(k dispozici pouze pro model se sériovým rozhraním)
❏
Nastavitelná velikost vstupní vyrovnávací paměti (69 B nebo 4 KB)
❏
Protokol řídicích příkazů založený na standardu ECS/POS®
❏
Funkce automatického hlášení stavu (Automatic Status Back, ASB), která automaticky
odesílá informace o změně stavu tiskárny
Volitelné příslušenství
❏
Jednotka MICR (Magnetic Ink Character Recognition), instalovaná ve výrobě
❏
Moduly displeje s přímým připojením, DM-D102 a DM-D203
❏
Napájecí adaptér EPSON PS-170
Příslušenství
❏
Kazeta s páskou EPSON, purpurová: ERC-31(P), černá: ERC-31(B)
Úvod 8
Objednávání kazet s páskou
Tiskárna TM-U590/U590P používá kazety s páskou s dlouhou životností. Chcete-li objednat
kazety s páskou, kontaktujte prodejce nebo místní zastoupení.
9 Úvod
Kapitola 1
Instalace tiskárny
Vybalení
Na následujícím obrázku jsou uvedeny všechny součásti dodávané
ke standardnímu modelu tiskárny.
EPSON
FORW
ARD
REVE
RSE
PO
ER WER
RE ROR
SLIPLEASE
RELE
ASE
šestihranné
pojistné šrouby
(pouze pro sériové rozhraní)
páska
kryt
vypínače
Viz poznámka o šestihranných pojistných šroubech na straně 1-4.
Poznámka:
Budete-li tiskárnu zvedat, uchopte ji za spodní stranu, jinak byste ji mohli
poškodit.
Instalace tiskárny 1-10
Odstranění ochranného materiálu
1. Otevřete kryt tiskárny zdvihnutím za úchyt na krytu.
N
EPSO
R
WE R
E
RO
ER LEAS
RE IP
SL
PO
D
AR
RW
FO
E
AS
LE
RE
E
RS
VE
RE
úchyt
2. Podle následujícího obrázku vyjměte z tiskárny ochranný materiál.
N
EPSO
R
WE R
E
RO
ER LEAS
RE IP
SL
PO
D
AR
RW
FO
E
AS
LE
RE
E
RS
VE
RE
3. Ochranný materiál uschovejte spolu s ostatním obalovým materiálem
a použijte jej při případném transportu tiskárny.
1-11 Instalace tiskárny
Zapojení kabelů a uzemnění tiskárny
K tiskárně můžete připojit až pět kabelů. Všechny se zapojují do panelu
s konektory na spodní straně tiskárny, viz následující obrázek:
uzemňovací šroub
napájení
vysouvání zásuvky
modul displeje
rozhraní
Poznámky:
Vedle konektoru pro připojení kabelu vysouvání zásuvky a konektoru
pro připojení modulu displeje jsou umístěny varovné štítky.
V závislosti na rozhraní, kterým je tiskárna vybavena, může konektor
rozhraní na tiskárně vypadat jinak než na obrázku výše.
Před připojením jakýchkoliv kabelů se ujistěte, že tiskárna i počítač jsou
vypnuty.
Připojení počítače
Pro připojení tiskárny k počítači prostřednictvím vestavěného rozhraní
budete potřebovat vhodný kabel (sériový kabel typu nulový modem nebo
paralelní typu IEEE 1284).
1. Do konektoru rozhraní tiskárny pevně zasuňte konektor kabelu.
Instalace tiskárny 1-12
2. Utáhněte šroubky na obou stranách konektoru.
Poznámka:
Na tiskárně jsou šestihranné palcové pojistné šrouby. Pokud kabel
rozhraní vyžaduje metrické šrouby, zaměňte palcové pojistné šrouby
pomocí 5mm klíče za metrické, které jsou součástí balení.
palcový šroub
metrický šroub
3. Připojte druhý konec kabelu k paralelnímu rozhraní počítače.
1-13 Instalace tiskárny
Připojení peněžní zásuvky
VAROVÁNÍ:
Používejte pouze zásuvky, které odpovídají technickým údajům
tiskárny. Použití nesprávné zásuvky může poškodit zásuvku nebo
tiskárnu.
UPOZORNĚNÍ:
Nepřipojujte do konektoru pro kabel vysouvání zásuvky telefonní
kabel, mohlo by dojít k poškození tiskárny a telefonní linky.
Zapojte kabel zásuvky do konektoru pro kabel vysouvání zásuvky
na spodní straně tiskárny vedle zdířky napájení.
Instalace tiskárny 1-14
Anschließen der Schublade
WARNUNG:
Eine für den Drucker geeignete Schublade verwenden. Bei
Verwendung einer falschen Schublade kann diese oder der
Drucker beschädigt werden.
ACHTUNG:
Kein Telefonkabel an die Schnappsteckerbuchse anschließen, da
sonst der Drucker und die Telefonkabel beschädigt werden
können.
Das Kabel der Schublade an die Schnappsteckerbuchse unten am Drucker
neben dem Netßzanschluß anschließen.
1-15 Instalace tiskárny
Připojení modulu displeje
Zapojte konektor kabelu (dodaného s modulem displeje s přímým
připojením) do konektoru pro modul displeje na tiskárně, až zaklapne
na své místo.
UPOZORNĚNÍ:
Ujistěte se, že kabel nezapojujete do konektoru pro kabel
vysouvání zásuvky, který je nalevo od konektoru napájení.
Do konektoru modulu displeje zásuvky také nezapojujte telefonní
kabel. Pokud tak učiníte, může dojít k poškození tiskárny
a telefonní linky.
ACHTUNG:
Darauf achten, daß dieses Kabel nicht an die
Schnappsteckerbuchse links neben der Stromversorgungsbuchse
angeschlossen wird. Kein Telefonkabel an die Anzeigebuchse
anschließen. Andernfalls können der Drucker und das Telefonkabel
beschädigt werden.
Poznámky:
Chcete-li kabel odpojit, stiskněte západku na konektoru kabelu
a vytáhněte jej ven.
Modul displeje lze použít pouze se sériovým rozhraním.
Instalace tiskárny 1-16
Uzemnění tiskárny
Pro uzemnění tiskárny budete potřebovat uzemňovací kabel. Ujistěte se,
že kabel je typu AWG 18 nebo ekvivalentní.
1. Ujistěte se, že je tiskárna vypnutá.
2. Připojte uzemňovací kabel k tiskárně pomocí šroubu na zadní straně
tiskárny, viz obrázek.
Připojení napájení
K napájení tiskárny použijte napájecí adaptér EPSON PS-170 nebo
ekvivalentní.
VAROVÁNÍ:
Ujistěte se, že napájecí adaptér je typu EPSON PS-170 nebo
ekvivalentní. Použití nesprávného napájecího adaptéru může
způsobit požár nebo úraz elektrickým proudem.
1-17 Instalace tiskárny
UPOZORNĚNÍ:
Při připojování a odpojování napájecího adaptéru se ujistěte,
že adaptér není zapojen do elektrické zásuvky. Mohlo by dojít
k poškození napájecího adaptéru nebo tiskárny.
Pokud neodpovídá napětí adaptéru a elektrické zásuvky, obraťte
se na prodejce. V takovém případě nezapojujte napájecí kabel do
zásuvky. Mohlo by dojít k poškození napájecího adaptéru nebo
tiskárny.
1. Přesvědčte se, že je tiskárna vypnutá a že je napájecí kabel odpojen od
elektrické zásuvky.
2. Zkontrolujte štítek na napájecím adaptéru a přesvědčte se, že
vyžadované napětí odpovídá napětí v elektrické zásuvce.
3. Zapojte kabel napájecího adaptéru podle následujícího obrázku.
Všimněte si, že plochá strana konektoru směřuje dolů.
Poznámka:
Před odpojením kabelu napájecího adaptéru z tiskárny se přesvědčte, že je
síťový napájecí kabel odpojen z elektrické zásuvky. Poté uchopte konektor
kabelu v místě označeném šipkou a vytáhněte jej z tiskárny rovně ven.
Instalace tiskárny 1-18
Instalace kazety s páskou
Používejte kazetu s páskou typu EPSON ERC-31(P) ERC-31(B).
Všimněte si štítku v tomto oddílu, který vám může při instalaci kazety
pomoci.
UPOZORNĚNÍ:
Nikdy neotáčejte kolečkem kazety s páskou proti směru otáčení
vyznačenému na kazetě šipkou. Mohli byste kazetu s páskou
poškodit.
1. Ujistěte se, že během výměny kazety s páskou tiskárna nepřijímá
žádná data, tato data by se mohla ztratit.
2. Zapněte tiskárnu a otevřete přední kryt zatáhnutím za levý úchyt.
N
EPSO
D
AR
RW
FO
R
WE
PO ROR SE
ER LEA
RE
P
SLI
SE
LEA
RE
E
RS
VE
RE
úchyt
3. Ujistěte se, zda se tisková hlava nachází vpravo.
1-19 Instalace tiskárny
4. Pokud vyměňujete použitou pásku, uchopte ji za úchyt a vyjměte
z tiskárny. Umístění úchytu je uvedeno na obrázku u kroku 5 výše.
5. Otočením kolečka na kazetě třikrát ve směru šipky odstraňte případný
průvěs pásky.
úchyt
6. Vložte pásku do tiskárny a otočte kolečkem kazety dvakrát nebo
třikrát ve směru šipky. To je důležité pro nastavení pásky do správné
polohy.
ARD
FORW
R
POWE R
ERRO
ASE
RELE
SLIP
ASE
RELE
RSE
REVE
kolečko
Ujistěte se, že páska prochází před tiskovou hlavou nezmačkaná
a rovná. (Způsob zavedení pásky je na štítku znázorněn číslem ➄.)
Není-li páska instalována správně, vyjměte ji a opakujte kroky 5 a 6.
Instalace tiskárny 1-20
Použití krytu vypínače
VAROVÁNÍ:
Pokud dojde k poruše v okamžiku, kdy je na tiskárně upevněn kryt
vypínače, ihned odpojte napájecí kabel z elektrické zásuvky. Další
používání může vést k požáru nebo k úrazu elektrickým proudem.
Přiložený kryt síťového vypínače můžete použít, chcete-li zamezit
náhodnému vypnutí tiskárny. Jestliže chcete kryt použít, upevněte jej
k tiskárně podle následujícího obrázku.
EPSON
FORW
ARD
REVE
RSE
PO
ER WER
RE ROR
SLIPLEASE
RELE
ASE
Automatický test
Automatický test vás informuje o tom, zda tiskárna správně funguje.
V průběhu testu se ověří řídicí obvody, mechanismus tiskárny, kvalita
tisku, verze paměti ROM a nastavení spínačů DIP.
Tento test je nezávislý na jakémkoli jiném zařízení nebo softwaru.
Spuštění automatického testu
1. Ujistěte se, že je tiskárna vypnutá a kryt je zavřený.
2. Podržte stisknuté tlačítko REVERSE a zapněte tiskárnu.
(Kontrolka SLIP bliká.)
1-21 Instalace tiskárny
3. Založte do tiskárny list papíru. Tiskárna papír automaticky zavede,
vytiskne tisková nastavení a poté papír vysune.
4. Vyjměte papír z tiskárny a vložte nový list, na který tiskárna vytiskne
ukázku znakové sady. Pokračujte v zakládání ústřižků do tiskárny,
dokud se nevytiskne následující text:
*** completed ***
Tiskárna je připravena přijímat data ihned po dokončení automatického
testu.
Poznámka:
Chcete-li automatický test ručně pozastavit, stiskněte tlačítko REVERSE.
Dalším stisknutím tlačítka REVERSE můžete v testu pokračovat.
Nastavení spínačů DIP
Tiskárna TM-U590/U590P je z výroby nastavena tak, aby vyhovovala
většině aplikací. Je však možné některá nastavení podle potřeby upravit.
Tiskárna je vybavena spínači DIP, které umožňují změnu komunikačních
nastavení, například řízení toku dat a kontrolu parity a také připojení
zákaznického displeje.
Chcete-li změnit některé z těchto nastavení, postupujte podle informací
uvedených v dodatku A.
Instalace tiskárny 1-22
Odstranění vodítka papíru
Potřebujete-li tisknout na zvlášť široký papír, můžete chtít odstranit
vodítko papíru z desky dokumentu. Vodítko odstraníte pomocí
následujícího postupu.
1. Otevřete kryt tiskárny zdvihnutím za úchyt na krytu.
2. Posuňte velkou desku doleva a vyjměte ji, viz obrázek níže.
3. Uvolněte šrouby a vyjměte desku dokumentu z tiskárny.
deska dokumentu
šrouby
velká deska
Poznámka:
Dejte pozor, aby vám šrouby nezapadly do tiskárny.
1-23 Instalace tiskárny
4. Otočte desku dokumentů, uvolněte šrouby znázorněné níže
a odstraňte destičku.
destička
šrouby
5. Vodítko papíru vysuňte ven směrem doleva.
2
1
vodítko papíru
6. Vraťte destičku na místo a nasaďte zpět do tiskárny desku dokumentu
a velkou desku.
Poznámka:
Vodítko papíru uschovejte spolu s příručkou.
Instalace tiskárny 1-24
Kapitola 2
Použití tiskárny
Použití ovládacího panelu
Základní funkce zavádění papíru můžete řídit pomocí tlačítek na
ovládacím panelu. Kontrolky vám pomohou sledovat stav tiskárny.
Ovládací panel
Tlačítka
Tiskárna a tato tlačítka nebudou fungovat, je-li kryt tiskárny
otevřený. Tato tlačítka lze také deaktivovat příkazem ESC c 5.
FORWARD
Jedním stisknutím tlačítka FORWARD posunete papír o jednu
řádku dále. Pokud toto tlačítko podržíte, papír se bude posouvat
souvisle.
REVERSE
Jedním stisknutím tlačítka FORWARD posunete papír o jednu
řádku zpět. Pokud toto tlačítko podržíte, papír se bude posouvat
zpět souvisle.
Použití tiskárny 2-25
RELEASE
Stisknutím tohoto tlačítka uvolníte ústřižek.
Kontrolky
Kontrolky na ovládacím panelu poskytují informace o stavu
tiskárny.
Kontrolky ovládacího panelu
POWER
Kontrolka POWER svítí, je-li tiskárna zapnutá.
ERROR
Pokud tato kontrolka svítí, tiskárna je ve stavu off-line (s výjimkou
zavádění papíru pomocí tlačítek FORWARD nebo REVERSE
během automatického testu).
Pokud kontrolka bliká, došlo k chybě. Pokyny k nápravě chyb
najdete v kapitole 3.
RELEASE
Tato kontrolka svítí, pokud jsou zaváděcí válečky uvolněny tak, aby
bylo možné vložit ústřižek.
Kontrolka nesvítí, jsou-li podávací válečky přitlačeny k desce
(během tisku na ústřižek).
SLIP
Tato kontrolka obvykle svítí, je-li tiskárna zapnutá.
Kontrolka zhasne při vysouvání ústřižku.
Kontrolka bliká, je-li tiskárna ve stavu čekání na vložení nebo
odebrání ústřižku či osobního šeku (pouze je-li vybavena jednotkou
MICR).
2-26 Použití tiskárny
Tisk na ústřižky
Poznámky:
Pro ústřižky používejte pouze papír, který vyhovuje specifikacím tiskárny.
Specifikace papíru najdete v kapitole 4.
Zkontrolujte, zda šeky nejsou pomačkané a nemají zvlněné okraje.
1. Z počítače odešlete tiskárně příslušný příkaz.
2.
Pokud bliká kontrolka SLIP, vložte ústřižek do vstupního otvoru
tiskárny. Použijte přitom pravý okraj vstupního otvoru pro ústřižek jako
vodítko. (Postupujte podle šipek ➀ a ➁ znázorněných na obrázku.)
N
EPSO
D
WAR
FOR
ER
POW OR
E
ERR EAS
REL
P
SLI
E
EAS
REL
E
ERS
REV
2
1
Poznámka:
Všimněte si také pokynů na štítku na stole dokumentu.
3. Vložte ústřižek co nejdále do vstupního otvoru.
4. Jakmile senzor zjistí přítomnost ústřižku, kontrolka SLIP se rozsvítí,
papír je automaticky vtažen do tiskárny a začne tisk.
Použití tiskárny 2-27
Poznámka:
Po vložení ústřižku tiskárna pohne papírem tam a zpět, aby zjistila
přesnou polohu horního okraje ústřižku. Pokud není poloha ústřižku
správná, tiskárně trvá několik sekund, než zjistí polohu horního
okraje papíru.
5. Po dokončení tisku ústřižek vyjměte.
Požití snímače MICR (volitelný)
Pokud je tiskárna z výroby vybavena volitelnou jednotkou MICR
(Magnetic Ink Character Recognition), umožňující číst a
zpracovávat magnetické kódy MICR na osobních šecích, přečtěte
si následující část.
Čtení kódů MICR na osobních šecích
Chcete-li použít tiskárnu ke čtení kódů MICR na osobních šecích,
postupujte takto:
UPOZORNĚNÍ:
Nevkládejte šeky se sešívacími svorkami. Mohlo by dojít k
zablokování papíru, chybám při čtení kódů MICR nebo poškození
čtecí hlavy MICR.
Poznámka:
Zkontrolujte, zda šeky nejsou pomačkané a nemají zvlněné okraje.
1. Počkejte, dokud počítač neodešle tiskárně příkaz FS a 0, kterým
vyžaduje zadání kódu MICR. Kontrolka SLIP začne blikat.
2-28 Použití tiskárny
2. Otočte šek lícovou stranou dolů se záznamem MICR na pravé straně.
Kód MICR musí být umístěn na pravé straně vstupního otvoru
tiskárny.
N
EPSO
D
AR
RW
FO
R
WE
PO ROR
E
ER LEAS
RE IP
SL
E
AS
LE
RE
E
RS
VE
RE
3. Vložte šek přímo do vstupního otvoru tiskárny a použijte pravý okraj
otvoru jako vodítko.
4. Vložte šek co nejdále. Tiskárna zjistí přítomnost šeku a vtáhne jej
dovnitř.
5. Jakmile tiskárna začne šek zavádět, ihned jej uvolněte. Kontrolka
SLIP přestane blikat a rozsvítí se.
6. Jakmile tiskárna dokončí tisk a čtení kódu MICR, vysune šek
a kontrolka SLIP začne znovu blikat.
7. Vyjměte šek přímo z tiskárny, nenatáčejte jej. Kontrolka SLIP
se rozsvítí.
Pokyny k čištění jednotky MICR najdete v kapitole 3 a podrobnosti
o použití jednotky najdete v kapitole 4.
Použití tiskárny 2-29
Kapitola 3
Řešení potíží
Řešení potíží
Tato kapitola obsahuje pokyny k řešení některých problémů s tiskárnou,
se kterými se můžete setkat.
Obecné problémy
Kontrolky na ovládacím panelu se nerozsvítí.
Přesvědčte se, že napájecí adaptér je správně připojen k tiskárně
a k elektrické zásuvce.
Ujistěte se, že je v elektrické zásuvce napětí. Je-li zásuvka ovládána
vypínačem nebo časovačem, použijte jinou zásuvku.
Problémy při tisku
Kontrolka ERROR bliká a tiskárna netiskne.
Nejprve tiskárnu vypněte a zkontrolujte, zda není papír zablokován.
(Viz postup odstranění zablokovaného papíru na straně 3-3.)
Pokud v tiskárně není zablokovaný papír, vypněte tiskárnu a přibližně
po 10 sekundách ji opět zapněte. Pokud kontrolka ERROR stále bliká,
zavolejte školeného servisního technika.
Kontrolka ERROR nesvítí, ale tiskárna netiskne.
Spusťte automatický test a ověřte, zda tiskárna pracuje správně.
Viz pokyny pro provedení automatického testu v kapitole 1. Pokud
automatický test neproběhne úspěšně, obraťte se na prodejce nebo
školeného servisního technika.
Řešení potíží 3-30
Pokud byl test úspěšný, ověřte následující skutečnosti:
1. Zkontrolujte oba konce kabelu rozhraní mezi počítačem a tiskárnou.
Také se ujistěte, že kabel vyhovuje technickým údajům počítače
i tiskárny.
2. Nastavení přenosu dat na počítači se může lišit od nastavení tiskárny.
Ujistěte se, že nastavení spínačů DIP určujících parametry přenosu
dat odpovídá hodnotám nastaveným na počítači. Aktuálně nastavené
hodnoty můžete vytisknout pomocí automatického testu.
Pokud tiskárna stále netiskne, obraťte se na prodejce nebo školeného
servisního technika.
Tiskárna podle zvuku tiskne, ale papír zůstává čistý
Páska může být nesprávně instalovaná. Viz pokyny v kapitole 1.
Páska může být opotřebovaná. Vyměňte kazetu s páskou podle pokynů
uvedených v kapitole 1.
Tisk je vybledlý.
Páska může být opotřebovaná. Vyměňte kazetu s páskou podle pokynů
uvedených v kapitole 1.
Na výtisku chybí řádek bodů.
Tisková hlava může být poškozená. Přerušte tisk a kontaktujte prodejce
nebo pracovníka autorizovaného servisu.
3-31 Řešení potíží
Problémy se zaváděním papíru
Došlo k zablokování papíru v tiskárně.
UPOZORNĚNÍ:
Nedotýkejte se tiskové hlavy, po déletrvajícím tisku může být velmi
horká.Neposouvejte vozík tiskové hlavy ručně.
Při odstraňování zablokovaného papíru postupujte takto:
1. Vypněte tiskárnu a otevřete přední kryt.
2. Odstraňte zablokovaný papír.
Čištění mechanismu volitelného snímače MICR
Snímací hlavu jednotky MICR a podávací válečky se doporučuje vyčistit
po každých 6 000 čteních nebo každý měsíc, podle toho, co nastane dříve.
Čisticí listy MICR
Existují dva typy čisticích listů, které můžete použít k zajištění správné
funkce jednotky MICR:
❏ Čisticí list EPSON FEED ROLLER CLEANING SHEET
❏ Čisticí karta značky PRESAT (KIC) – CHECK READER
CLEANING CARD nebo ekvivalentní.
Postup čištění
1. Ujistěte se, že je instalována kazeta s páskou.
2. Vypněte vypínač napájení.
Řešení potíží 3-32
3. Otevřete přední kryt.
4. Podržte stisknuté tlačítko RELEASE a zapněte tiskárnu.
Po inicializaci tiskárny tlačítko uvolněte.
5. Stiskněte šestkrát tlačítko RELEASE.
6. Zavřete přední kryt a přesvědčte se, zda kontrolka SLIP bliká.
7. Vybalte čisticí list FEED ROLLER CLEANING SHEET z ochranné
fólie, čímž odkryjete přilnavou vrstvu.
F
8. Vložte čisticí list do tiskárny, jak je znázorněno výše. Ujistěte se, že je
pravá strana listu zarovnána s vodítkem ústřižků.
9. Jakmile tiskárna začne list zavádět, uvolněte jej a ponechte tiskárnu,
aby list protáhla celou dráhou papíru a opět vysunula.
10. Vyjměte čisticí list válečků.
11. Vybalte předmagnetizovanou kartu CHECK READER CLEANING
CARD z ochranného obalu.
F
12. Vložte ji do tiskárny stejně jako list FEED ROLLER dříve.
Fi
3-33 Řešení potíží
13. Jakmile tiskárna kartu vysune, odeberte ji.
14. Vypněte tiskárnu.
Posloupnost příkazů
V krocích 2 až 6 lze použít příkaz FS c.
Hexadecimální výpis
Tato funkce umožňuje zkušeným uživatelům přesně zobrazit data, která
do tiskárny přichází. Může být užitečná při ladění softwaru. Zapnete-li
funkci hexadecimálního výpisu, tiskárna bude v šestnáctkové soustavě
tisknout veškerá přijatá data a příkazy.
Chcete-li zapnout funkce hexadecimálního výpisu, postupujte takto:
1. Ujistěte se, že je tiskárna vypnutá, a otevřete kryt.
2. Podržte tlačítko REVERSE a tiskárnu opět zapněte.
3. Zavřete kryt.
4. Aktivujte software, který odesílá data do tiskárny. Tiskárna vytiskne
text „Hexadecimal Dump“ a poté přijatá data ve dvousloupcovém
formátu. První sloupec obsahuje hexadecimální kódy a druhý
obsahuje příslušné ASCII hodnoty.
Hexadecimal Dump
1B 21 00 1B 26 02 40 40
1B 25 01 1B 63 34 00 1B
41 42 43 44 45 46 47 48
. ! . . & . @ @
. % . . c 4 . .
A B C D E F G H
•
Namísto znaků, které nemají v kódování ASCII přiřazen
tisknutelný znak, se vytisknou tečky (.).
•
V režimu hexadecimálního výpisu jsou ignorovány všechny
příkazy kromě DLE EOT a DLE ENQ.
Řešení potíží 3-34
5. Otevřením krytu přepnete tiskárnu do režimu off-line, tiskárna
vytiskne poslední řádek a ukončí tisk.
6. Zavřete kryt a vypnutím nebo resetováním tiskárny ukončete režim
hexadecimálního výpisu.
3-35 Řešení potíží
Kapitola 4
Referenční informace
Specifikace tisku
Metoda tisku:
Jehličková matice
Rozmístění jehliček
tiskové hlavy:
9bodová svislá řada, rozteč jehliček 0,353 mm
(1/72")
Průměr jehliček tiskové 0,29 mm
hlavy:
Směr tisku:
Obousměrný, s vyhodnocením nejkratší cesty
Počet znaků:
Alfanumerické znaky: 95
Mezinárodní znaky: 32
Rozšířená grafika: 128 × 10 stránek
(včetně proporcionálního písma)
Struktura znaků:
Písmo A: 9 × 9, 3bodová mezera
(v jednotkách polovičního bodu)
Písmo B: 7 × 9, 2bodová mezera
(v jednotkách polovičního bodu)
Větší mezerování lze nastavit příkazem ESC SP.
Velikost písma rychlost tisku
Matice znaků
(bodů
vodorovně
× svisle)
Mezerování
znaků
(poloviční
body)
Znaků
na palec
Znaků
za sekundu
(rychlost
vozíku)
Znaků
na řádek
Velikost písma
(šířka×výška)
9×9
3 body
12.5
233
66
1.6 × 3,1 mm
(.06" × .12")
7×9
2 body
16.7
311
88
1.3 × 3,1 mm
(.05" × .12")
Referenční informace 4-36
Specifikace pásky
Typ:
Speciální kazeta s páskou
Specifikace kazety
s páskou:
Číslo dílu:
ERC-31 (P), ERC-31(B)
Barva:
(P) Purpurová
(B) Černá
Životnost pásky:
(P) 7 000 000 znaků
(B) 4 500 000 znaků
(má-li 1 znak průměrně 18 bodů)
Jednotka MICR (volitelná)
Jednotka MICR je volitelný doplněk instalovaný výrobcem.
Podporované kódy:
E-13B, CMC7
Způsob čtení:
Předmagnetizace
Spolehlivost čtení:
98 % a více při 25 °C
Spolehlivost = ([počet čtení – počet chybných
čtení]/počet čtení) × 100
Kontrola byla provedena pomocí standardního
šekového papíru EPSON. Šeky musí být rovné,
bez pomačkání, záhybů a zvlněných okrajů.
Metoda předmagnetizace je použita pro čtení.
Typ papíru:
Běžné šeky tloušťky 0,09 až 0,36 mm
(0.0035 to 0.141”)
Velikost: 70 × 70 mm to 210 × 297 mm (A4)
(2.76 × 2.76” to 8.27 × 11.69”)
4-37 Referenční informace
Způsob vkládání
a tisk rubopisu
Šeky vkládejte stranou potištěnou magnetickým
inkoustem směrem dolů podle vodítka na desce.
Tisk rubopisu je možné provést ihned po přečtení šeku.
V takovém případě začíná tisk v bodu A na obrázku níže.
ENDORSE CHECK HERE :
38.1
$
"DO NOT SIGN WRITE STAMP BELOW THIS LINE
FOR FINANCIAL INSTITUTION USAGE ONLY"
Inserting direction
Specified printing area
❏ Chcete-li rubopis vytisknout do
určeného prostoru
(v rozmezí 38,1 mm od horní hrany),
nastavte tiskovou pozici posledního
řádku tak, aby se vytiskl alespoň
3 mm nad spodní okraj tiskové oblasti.
[Units: mm (All the numeric values are typical.)]
Referenční informace 4-38
Níže uvedený obrázek znázorňuje oblast, ze které jednotka MICR není schopna číst.
45.0 (1.93")
49.0
9 2 5
90-7172/132
3222
Dollars
[Units: mm ( All the numeric values are typical. )]
19
$
Area where recognition is impossible.
TEST SAMPLE
Pay to the
order of
EPSON
Specifikace papíru
Způsob podávání
papíru:
Třecí podávání
Řádkový proklad:
Výchozí 4,23 mm (1/6”)
Příkazem lze nastavit 0,176 mm (1/144”)
Rychlost podávání
papíru:
Přibližně 60,3 ms/řádek
(4.23 mm (1/6”) feeding)
Přibližně 86,4 mm/s (souvislý posuv)
Papír
4-39 Referenční informace
Typ papíru:
Běžný papír
Průklepový papír
Tlakově citlivý papír
Celková
tloušťka:
0,09 až 0,36 mm
(.0035 to .0141”)
Další informace viz část „Možnosti kopií a
tloušťka papíru“ na následující straně.
Velikost
(Š × D):
70 × 70 mm až 210
× 297 mm (A4)
(2.76 × 2.76”to 8.27 × 11.69”)
Teplota prostředí
Schopnost tisku kopií je do velké míry
a schopnost kopírování ovlivněna okolní teplotou, je proto třeba
tisknout v prostředí popsaném v následující
tabulce.
Počet kopií
Okolní teplota (režim tisku)
Originál + 4 kopie
Přibl. 20 až 45 °C
Originál + 1 až 3 kopie
5 až 45 °C
Možnosti kopií
a tloušťka papíru:
Běžný papír (jednovrstvý): 0,09 až 0,2 mm
(.0035 to .0079”)
Kombinace průklepových kopií:
max. 5 listů (originál + 4 kopie) při teplotě
20 až 45 °C
Podkladový papír:
0,06 až 0,15 mm (.0023 to .0059”)
Kopie a originál:
0,04 až 0,07 mm (.0015 to .0028”)
Průklepový papír:
Přibližně 0,035 mm (.0014”)
Referenční informace 4-40
Celková tloušťka:
0,30 mm a méně (originál na originál
+ 3 kopie)
0,36 mm a méně (originál + 4 kopie)
Tlakově citlivý papír:
max. 5 listů (originál + 4 kopie) při 20 až 45 °C
Podkladový papír:
0,06 až 0,15 mm (.0023 to .0059”)
Kopie a originál:
0,06 až 0,075 mm (.0023 to .003”)
Celková tloušťka:
0,24 mm a méně (originál na originál
+ 3 kopie)
0,30 mm a méně (originál + 4 kopie)
Poznámka:
Při používání vícevrstvého papíru složeného z originálu a tří nebo čtyř kopií
tiskněte pouze v písmu velikosti 9 × 9 bodů. Je-li použito písmo 7 × 9, nemusí
být čitelné některé znaky na některých kopiích.
Poznámky k tisku na ústřižky
❏ Vkládaný papír musí být rovný, bez pomačkání a záhybů, zvláště na
horním okraji. Jinak se papír může vzpříčit pod tiskovou hlavou
a zašpinit se.
❏ Na spodní hraně nesmí být žádné lepidlo. Papír pro ústřižky volte
pečlivě, neboť vkládání a zavádění papíru může být ovlivněno
vlastnostmi lepidla (např. kvalitou, druhem a délkou) a jeho umístěním
(viz obrázek níže). Buďte zvláště opatrní v případě, že je ústřižek široký
a lepidlo je na levé straně, neboť v takovém případě může dojít
k šikmému zavedení papíru.
4-41 Referenční informace
.
Bez problémů
Nepoužívejte
Používejte
Paper feed direction
Bez problémů
Glued area
❏ Protože čidlo začátku papíru pracuje na optickém principu,
nepoužívejte papír, který má v místě čidla perforaci nebo který
je průsvitný.
❏ Čidlo horní hrany pracuje na optickém odrazovém principu a snímá
papír ze spodní strany. Nepoužívejte proto papír, který má v místě
čidla otvory nebo tmavou plochu (odrážející méně než 40 % světla).
31
Form stopper position
18.9
TOF sensor
position
38.5
37.2
18
Center of the print head
Slip feeding roller
position
21.9
Slip side guide
Paper feed direction
BOF sensor
3.6
[ All the numeric values are typical. ]
Referenční informace 4-42
❏ Mezi vrchní a spodní vrstvu vícevrstvého papíru vkládejte tenčí papír
(N30 nebo ekvivalentní). Použijete-li silnější papír, schopnost tisku
kopie se sníží.
Poznámky:
Při vkládání ústřižku používejte boční vodítko a zarážku papíru. Pokud
zasunete ústřižek za zarážku, může být vysunut.
Netiskněte na ústřižky v obráceném směru posuvu papíru.
Elektrické charakteristiky
Napájecí napětí:
24 V ss. ±10% (volitelný napájecí adaptér: EPSON
PS-170)
Vlnové napětí:
300 mVpp nebo méně (pouze je-li tiskárna používána
s jednotkou MICR).
Spotřeba proudu: Provozní:
(při 24 V, kromě
napájení
mechanismu
vysouvání
zásuvky)
Nečinnost:
4-43 Referenční informace
Průměrně: přibližně 1,9 A (písmo A,
tisk alfanumerických znaků ve všech
sloupcích)
)
Maximálně: přibližně 8,0 A (20 ms)
Při uvolnění tiskové desky: 2,0 A
(200 ms)
Průměrně: přibl. 0,3 A
Spolehlivost
Životnost (při tisku
alfanumerických
znaků):
Mechanismus:
12000000 řádků
Tisková hlava:
200 milionů znaků
(při tisku písmem B)
Konec životnosti tiskárny je definován jako
dosažení konce životnosti za současného
dosažení začátku období opotřebení.
Jednotka MICR
(pouze je-li tiskárna
používána s jednotkou
MICR):
MTBF (střední doba
mezi poruchami):
240 000 čtení
Konec životnosti jednotky MICR je definován jako dosažení
konce životnosti za současného dosažení začátku období
opotřebení.
180 000 hodin
Porucha je definována jako náhodná porucha,
ke které dojde v období náhodné poruchy.
MCBF (střední počet
29 000 000 řádků
cyklů mezi poruchami): Průměrný interval mezi poruchami založený
na poruchách z důvodu opotřebení a na
náhodných poruchách během životnosti
12 milionů řádků.
Referenční informace 4-44
Provozní prostředí
Teplota:
Vlhkost:
Provozní:
5 až 45 °C
Skladovací:
-10 až 50 °C
(s výjimkou papíru)
Provozní:
10 až 90 % rel.
Skladovací:
10 až 90 % rel.
(s výjimkou papíru)
Poznámky:
Je-li teplota vyšší než 34 °C, vlhkost musí být max. 90 %.
Je-li teplota vyšší než 40 °C, vlhkost musí být max. 65 %.
Je-li teplota vyšší než 45 °C, vlhkost musí být max. 50 %.
4-45 Referenční informace
Dodatek A
Nastavení spínačů DIP
I když jsou výchozí nastavení tou nejlepší volbou pro většinu uživatelů,
můžete v případě speciálních požadavků upravit nastavení spínačů DIP.
Nastavení spínačů DIP
Funkce spínačů DIP
Tiskárna obsahuje dvě sady spínačů DIP. Funkce jednotlivých spínačů
jsou uvedeny v následujících tabulkách.
Poznámka:
Obrázky a pokyny k nastavení spínačů najdete na straně A-4.
Nastavení sériového rozhraní
Sada 1
Spínač
Funkce
ON
OFF
1-1
Chyba příjmu dat
Ignorovat
Vytisknout „?“
1-2
Kapacita přijímací
vyrovnávací paměti
69 bajtů
4 KB
1-3
Řízení toku dat
(Handshaking)
XON/XOFF
DTR/DSR
1-4
Délka datového slova
7 bitů
8 bitů
1-5
Kontrola parity
Zapnuto
Vypnuto
1-6
Parita
Sudá
Lichá
1-7
1-8
Přenosová rychlost (viz následující tabulka)
Nastavení spínačů DIP A-46
Přenosová rychlost
Přenosová rychlost (BPS – bitů za sekundu)
1-7
1-8
2400
ON
ON
4800
OFF
ON
9600
ON
OFF
19200
OFF
OFF
Sada 2
*
Spínač
Funkce
ON
OFF
2-1
Řízení toku dat
(Handshaking, stav BUSY)
Při zaplnění
vyrovnávací paměti
Ve stavu off-line
nebo při zaplnění
vyrovnávací
paměti
2-2
Připojení zákaznického
displeje (DM-D)
Připojen
Nepřipojen
2-3~
2-4
Nedefinováno
—
2-5~
2-6
Interní použití
2-7*
Signál resetování na pinu 6
rozhraní
Zapnuto
Vypnuto
2-8*
Signál resetování na pinu
25 rozhraní
Zapnuto
Vypnuto
Nastaveno do polohy OFF
Je-li tiskárna vybavena volitelným rozhraním RS-485, nemají spínače DIP 2-7
a 2-8 význam.
Poznámky:
•
Změna nastavení spínačů DIP (mimo spínačů 2-7 a 2-8 určující signál resetování)
je rozpoznána pouze v okamžiku zapnutí tiskárny nebo při resetování pomocí signálu
rozhraní. Pokud změníte polohu spínače DIP po zapnutí tiskárny, změna se
neprojeví, dokud tiskárnu nevypnete a opět nezapnete nebo dokud neprovedete
resetování pomocí signálu rozhraní.
•
Pokud však přepnete spínače DIP 2-7 nebo 2-8 v době, kdy je tiskárna zapnuta,
bude reagovat na signál resetování podle nového nastavení. Spínače DIP byste
neměli přepínat, je-li tiskárna zapnutá.
A-47 Nastavení spínačů DIP
Nastavení paralelního rozhraní
Sada 1
Spínač
Funkce
ON
OFF
1-1
Automatické odřádkování
Vždy zapnutý
Vždy vypnutý
1-2
Kapacita přijímací
vyrovnávací paměti
69 bajtů
4 KB
1-3 ~
1-8
Nedefinováno
—
—
Sada 2
Spínač
Funkce
ON
OFF
2-1
Řízení toku dat
(Handshaking, stav BUSY)
• Při zaplnění
vyrovnávací paměti
• Při čtení dat
• Ve stavu off-line
• Při zaplnění
vyrovnávací paměti
• Při čtení dat
2-2
Rezervováno
(neměňte nastavení)
Nastaveno do polohy OFF
2-3 ~
2-4
Nedefinováno
—
2-5 ~
2-7
Rezervováno
(neměňte nastavení)
Nastaveno do polohy OFF
2-8
Signál resetování na pinu
31 rozhraní
(neměňte nastavení)
Nastaveno do polohy OFF
Poznámky:
•
Změna nastavení spínačů DIP (mimo spínače 2-8 určujícího signál resetování)
je rozpoznána pouze v okamžiku zapnutí tiskárny nebo při jejím resetování pomocí
signálu rozhraní. Pokud změníte polohu spínače DIP po zapnutí tiskárny, změna se
neprojeví, dokud tiskárnu nevypnete a opět nezapnete nebo dokud neprovedete
resetování pomocí signálu rozhraní.
•
Pokud však přepnete spínač DIP 2-8 v době, kdy je tiskárna zapnuta, bude reagovat
na signál resetování podle nového nastavení. Spínače DIP byste neměli přepínat,
je-li tiskárna zapnutá.
Nastavení spínačů DIP A-48
Nastavení spínačů DIP
Chcete-li změnit nastavení spínačů DIP, postupujte podle následujících
pokynů.
UPOZORNĚNÍ:
Před sejmutím krytu spínačů DIP tiskárnu vypněte, vyloučíte tak
možnost zkratu, který by mohl tiskárnu poškodit.
1. Ujistěte se, že je tiskárna vypnuta.
2. Odstraňte šrouby z krytu spínačů DIP. Sejměte kryt spínačů podle
následujícího obrázku.
DSW1 DSW2
3. Přepněte spínače do požadované polohy pomocí vhodného špičatého
nástroje, například pinzety nebo malého šroubováku.
4. Vraťte kryt spínačů DIP zpět na místo. Poté jej zajistěte šrouby.
Nová nastavení se projeví po zapnutí tiskárny.
A-49 Nastavení spínačů DIP
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising