8 edaketa- Zav.«dxlu L — Tel.ii.uy .
13*-2*. 182-48. 103-3*.- Adminutitcła
Piotrtowaka l t - TaWfco 1C2-38.
Redaktor i («(?« aaattpea poyimriją od
godzin* I da) 3 pe petcdclu.
Warunki
Ceny
og<oszen;
Przed tekstem t i l-« ttrona »• AI
aa w m'm I tan.. «trorui 9 lam, *
prannascratyt
P K E M U H J U Ł A I A •Ukwowa • odbieraotea oaeoerAw w adwnni«tr»etf
Jficb?.
2 cl. 1 0 ? r .
Odncsrmta do demów
40 f>
Od dnia | atyezoU 1931 t* r r * - . o -
t k t e i . 40 frk oektologl 2'
( i j twy-
iezajoa 15 Jr i tlrong 10 'amćw dro­
bna 13 (£». ia «RTRAX I dl* porcakuja
•yeb pracy 10 Jr; oalmni-iił* ojto
aiaaia 1.30 zL| dl* bczraboto. I i ł .
wywozi U « ł . 50 * T . mlea.
Cbicztową
7 a l . k w a r t , (przy te piąci* zg&rr)
Ogłoszenia, dwukolorowe p X proc
Prenumerata catijciczaa 4zL 50 f i .
knykatr nadesłane bet OZNACZENIA;
BOOOR&rhim s w t a r n tą a bezptatne. ReJcnęisów zarówno utytych jak
' orłrmorwTcłi rwfalrrla nte 7-*raea
drołc];
o«
t os2eni*
taKraiitezse !
trojkoi ar o-wt o 100 proc drotej.
R o k V I I , Jfc 3 S 6
Ł ó d ź , ś r o d a 9 g r u d n i a 1 9 3 1 r.
Bandyci zrabowali... autobus
Za termin druku admi-.iKt racja oto
odpowiada. — P. K. O. Nr. 68909
Hitler chce objąć w
a
łd
z
ą
Oryginalny n a p a d r a b u n k o w y na P o m o r z u .
Chojnice. 9 grudnia. W lesie p o m i ę - |
Powiadomiona o w y p a d k u policja pu
dzy M o k r c m i Karsinem dokonano śmia-1 śclła s ę w pościg za bandytami. Śladami
łego napadu rabunkowego na właściciela dotarła policja do G ł ó w c z e w i c . w powie
autobusu z Czerska, p. Teodora Repiń­ d e chojnickim. Skradziony autobus o d ­
skicgo. k t ó r e m u skradziono autobus.
naleziono w szopie sołtysa o. Ł a n g o w sldtego gd7.ie go złodzieje u k r y l i
Szczegóły napadu sa następujące:
Do p. Kępińskiego zgłosił się niejaki
bez wiedzy właściciela szODy
Robert Bronka z Dziemian, powiat Koś­ Autobus został rozebrany, przyczem
cierzyna i w y n a j ą ł autobus
stwierdzono brak kslku części m o t o r u i
kół. Brakujące części w n e t odnaleziono
w kopcu na polu, należacem do Bronki.
Po n'tce doszła policja do kłębka, aresz­
tując bandytów. Okazali sie nim; Robert
Bronka, k t ó r y autobus w y n a j ą ł , oraz
b r a c a Pelplińscy z Czerska, k t ó r y c h od­
stawiono do więzienia w Choinicach.
do przewiezienia mebli
z Dzicnmm do Lcgbąda. Zaraz też uda­
no się w drogę do Dziemian przez K a r ­
sin. Wpobliżu leśnictwa L i s t e w k a , n a
szosie pomiędzy M o k r c m i Karsinem.
Ogłoszenie nowych dekretów.
B r o n k a poprosił Repińskicgo o z a t r z y ­
B e r l i n . 9 grudnia Opinia publiczna z postanowienia o p r z y m u s o w e j konwer­
manie się, ponieważ odczuwa ból b r z u ­
cha i musi wysiąść. Autobus zatrzymano gorączkowem napięciem oczekiwała de sji pożyczek w e w n ę t r z n y c h , a mianowi
i Bronka n d i ł się do lasu. P o c h w i l i w y ­ k r e t ó w rządu Rzeszy, które ogłoszone cie
ZJOSTAIFY dzisiaj.
pad; o z lasu
zniżkę oprocentowania
b. P. inżynier E D W A R D W A G f i Z R
P r e z y d e n t Hindenburg
d e k r e t y te listów zastawnych, obligacyj komunal­
trzech osobników,
dyrektor ruchu Zł. Zak!. Przem. S e h d - k t ó r z y , r z u c i w s z y się na p. Repińskicgo podpisał po dhiższem posiedzeniu gabi nych i obligacyj t o w a r z y s t w a k c y j n y c h
blera i Grohmanna,
długoletni prezes i jego szofera, obezwładnili ich. Po c h w i ­ netu Rzeszy, na k t ó r c m ustalona zosta­ i spółek, spółek z ogr. odp., długów spot
Łódzkiego Stowarzyszenia i e c h n i k ó w , li powrócił z lasu B r o n k a i w s z y s c y o d ­ ła ostateczna redakcja. Nowe dekrety dzielń i pojedynczych osób. Konwersja
wicekoinendant
Ochotniczej
Straży jechali autobusem w kierunku Karsina, zawtterać mają
ta będzie dotyczyć także d ł u g ó w hipo­
Ogniowej, zasłużony dzlalr.cz społeczny, pozostawiając w row ie Repińskicgo I
47 stron druku
tecznych. Stopa zniżona zostanie usta­
zmarł bnegdaj p r z e ż y w s z y lat 74.
jego szofera.
'DjrfennUka U s t a w . Rozpadać stłę one bę w o w o .do 6 procent.
dą na t r z y części. P i e r w s z a część po­
Berlin, 9 grudnia. P r e z y d e n t Rzeszy
święcona ma b y ć sprawie zniżki kosz- p r z y j ą ł w e w t o r e k w i e c z ó r nadburmic t j K . i t
, i ' w u t r z y m a n i a 1 zniżki płac robotni­ strza d r a Goerdelera z Lipslia i nadal
czych. Dru#a cześć zawierać będzie no mu, w interesie ogółu i dla szybkiego Hitler (po l e w e j stronie) w r a z ze swoitr
0 w e zarządzenia, w dziedzinie podatko­ przeprowadzenia obniżenia cen, w no- aćjutantem posłem Góhringcm. podczaJ
w e j , m.'m.zniżkę
podaitku domowo- w y m dekrecie ustanowiony urząd korni
Walka z huraganem kryzysu.
wygłaszania znanego w y w i a d u dla pra
crynsziTwego, natomiast p o d w y ż k ę po­ sarza Rzeszy dla czuwania nad cenam .
Waszyngton, 9 grudnia? (Od w ł . kor.) w wysokości m i l j . r d a dodaTÓw.
sy angielskiej, w k t ó r y m zapowiedział
d a t k u o b r o t o w e g o d o 2 proc., z w y k l u ­ Dr. Goerdeler oddał sie do dyspozycji
Prezydent H o o v c r ogłosił orędzie na oobjęcie w ł a d z y i rozpoczęcie w a l k i w e
6) Uia.iwicnie w dysk/mcŁs
weksli czeniem o b r o t ó w a r t y k u ł a m i żywnościo
prezydenta Rzeszy.
twarcie kongresu
Stanów Zjednoczo­ Pr/oz Federal Reserve Banik.
Francif.
w e m i . Część trzecia poświęcona będzie
nych. Hoover zaproponował następujące
M U
e — w
7) Reforma banków.
s p r a w o m natury politycznej, m. in. za­
projekty celem ożywienia Ż Y C I A gospo­
8) Poinoc dJa t o w a r z y s t w
tooleło- w i e r a ć będzie
Poseł komunistyczny zażąda^
darczego A m e r y k i .
w y c h , celem
zakaz
noszenia
uniformów
p
a
r
t
y
j
n
y
c
h
1) Radykalne zmniejszenie
umożtiwleaia fuzji
wydatków p a ń s t w o w y c h .
i zmniejszenia w ten sposób kosztów eks « rozszerzenie uprawnień administracyj
2) podwyższenie podafeków na prze-1 PrOfCrtaefc-* • •
nych w ,d!Zr1ic^;jjie z w f lczania r o z w y ­
»
''.""fer^.yi
z granic Szwajcarji,
d a g trzech lat.
9) Rozluźnienie pnzepteów przeciw* drzenia \ t e r o r u h a t i e poliryczneffl.
Genewa,
9.12.
(
O
d
w?,
kor.) Komu­
3) zwiększenie udziaiłu b a n k ó w rzą­ 'rusrowych w p r z e m y j e węgłowym, na
N b w e de/krety zawierać będą także
z Ligi Narsdów
nistyczny poseł W e l t i , najwidoczniej in­ 1 wydalenia z granic republiki szwaJ
dowych w bankach- federalnych celem ftowym i drzewnym.
s p i r o w a n y przez rząd s o w i e c k i ; posta­ carskiej L i g i N a r o d ó w brąz j e j Urzędni­
l o s t a r c i c n i a r o l n i c t w u tanich k r e d y t ó w
Ponadto prez.
H o m e r zaproponow i ł w parlamencie szwajcarskim w n i o ­ k ó w .
Anglja przeciw Francji.
I) Stworzenie banków budowlanych d'la wai* uproszczenie administracja republiki
sek, żądający wystąpienia S z w a j c a r i i
poparcia b u d o w n i c t w a .
1 utrzymanie ograniczeń emfisyracyjnych.
5) T w o r z e n i e t o w a r z y s t w odbudo­
Na zakończenie
prezydent H o o v e r
w y dla dostarczania k r ó t k o t e r m i n o w y c h w y r a z i ł nadzieję, że obecny system go­
zaliczek dla przedsiębiorstw kolejowych spodarczy oparty jest na i n i c j a t y w i e p r y
Kołd dla nowego szefa pułku.
finansowych i rolrMczycn. Db diyspOBycJi iwrjthej przetrwania hiiraganu k r y z y s u ,
tych t o w a r z y s t w będzie oddany kapitał k t ó r y przechodził nad światem
Warszawa. 9 grudnia. Marszałek P i ł rumuńskiego pułk. Consjantin. W skłau
sudski przyjął w c z o r a j delegacje 16 pul delegacji wchodżjł r ó w n 3ź dowódca 16
k u piechoty rumuńskiej. kt6re«o j a k w i a pułku, k t ó r y z ł o ż y ł mars •. Piłsudskiemu
domo
hołd o d oficerów, podofUerów i żołnie­
z a m b a s a d o r e m S o k o l n ś k o w e m w LLoonnddyyin i e .
jest szefem.
r z y 16 pułku.
\
Londyn, 9 jrrudhła (Od w ł . kor.) —
zwrotu długów carskich.
Delegację p r o w a d z i ł attache poselstwa
Minister spraw zagranicznych sir John Należy zaznaczyć i'ż nota w tej spra
Simon odbędzie dziś konferroneję z am­ w i e w y s ł a n a przez b. minfetra Hendcrso
basadorem sowieckim SoUcolnikowem w na do rządu sowieckiejgo poztostatła bez
sprawie
odpowiedzlt
agitatorem komunistycznym.
Dyktator cennikowy Rzeszy.
Zniżka cen i płac w N emczech
r
Jak
źyc!e gospodarcze AmtryW?
Dziewśąć p*SHH!&W prezydenta H®ovsra
1
wydalenia Ugi Naf5^1iw
Oficerowie rumuńscy w Belwederze.
Drażliwa fozmowy
Nauczyciel litewshi na Wilenszuzyżnle
Lida 9.12. W ł a d z e bezpieczeństwa pu j
karmił ucząca sle rtłodzlei
blfcznego w y k r y ł y szeroko rozgałęzio­
W w y n i k u dalszego do .hodzenJa zdo
ną jaczejkę komunistyczną operującą na łano ustalić 'ż B e j n a r o w k z bvł w ści
teren e gminy Zabłockiej. Sztab iaczejkl s ł y m kontakcie z organiz: ciami komuriimieścił się w Dubiczach. K f e r o w a ł n'm stycznemi j prowadził w y w r o t o w ą dzk
nauczyciel szkoły powszechnej l i t e w - [ łalność p r z y pomocy dz'a! iczy k o m u n i ­
skiej Alfons B e j n a r o w x z .
stycznych W ł . Juchniewń za. EdW. SzcPodczas przeprowadzonej rew'zjf w szickiego i W . Jonisa, k t ó r y c h r f i w u i e i
mieszkaniu Bejnarowicza ujawniono w i ę aresztowano.
\
kszą ilość bibuły w y w r o t o w e j w j ę z y k u
W s z y s t k i c h przekazań* do dyspozy­
" t c w s k l m 1 polskim, która nauczyciel cji w ł a d z sądowych. Dalszje dochodzenie
ten
W toku.
;
Wzrost bezro.M>cla w N'emczech.
5 m i l ' o n ó w 5 7 ftyrlęcy I w d i i b e z p r a c y .
Berlin 9.12 (Od w ł . k o r ) W drugiej jonów 57 tysięcy bezrobotnych, czylf o
połowie listopada znów powiększyło się
jeden miłjon 200 tysięcy
znacznie bezrobocie w N'cmczech. Na wiecerj niż w t y m ż e miesiącu zesetfego
30 Itstopada r b . było w Niemczech 5 m i l - roku.
B a d a n i e zdolności płatniczej Niemiec.
Zniszczony
symbol
M o s k w y . {Pożegnanie
Gandhieqo w
Anglji
W a l t e r R u n t i m a n , angielsku mfnister han
d'Iu, odrzucał propozycje Francji zastoso­
wania ulg celnych dia eksportu francu­
skiego.
Stacja Kalisz
w dyrekcji
poznańskiej.
l ó d ź . dnia 9 grudnia. Jak się d o w u dujemy zgodnie z zarządzeniem władz
ministerialnych z dniem 1 stycznia 19?2
roku linia kolejowa w r a z ze stacją Ka
"tez przechodzi d o dyrekcji poznańskie i
Jak w i a d o m o dotąd Kalfsz należał do
dyrekcji warszawskiej.
Dolar i funt w Łodzi.
P r y w a t n i e dolar p a p i e r o w y w żąda­
niu 8.92. w płaceniu 8.8S; dolar z ł o t y w
żądani-u 9.20, w płaceniu 9.15; funt an
g i d s k i w żądaniu 28.25,
w płaceniu
28.00;
m
a
r
k
a
niemiecka
w
żądaniu
2,08,
W Bazylei rozpoczęły sfe obrady nad z d ołnoścla p ł a ^ c z ą Niemiec Btora w niei
w płaceniu 2.05 rubel z ł o t y w żądaniu
udział (od lewej stj-ony ku prawej) U go r
j ) Pr. Melchior (Niemcy) 2) Rfet
5.10, w płaceniu 5.05; za 100 f r a n k ó w
(Francja) 3) Beneduce ( W ł o c h y ) . U d o ł u : 4) F anequi <Belgj ) 5) Steward (Sta­
francuskich w iAdajniu 35.10, w płace­
ny Zjednoczone) j ) Layton (AnglJa>»
™»
ni |4,9Q.
y :
T
0
ft
Katedra Zbawfc.ela, największy gmach
cerk-ewny Rosji, zbudowana na pamiąt­
kę o d w r o t u Napoleona została obecnie Oan'ii przed odjazdem z.Londynu zasa
przez bolszewików wysadzona w. po- dził w Londynie na parni
lkjtke swego po-
wictrzo.
bytu „drzewo pfKoJH".
.F C TT O
Zajścia uniwersyteckie w Wilnie
Ile masz lat? Co robisz?
Dzisiejsze wizyty komisarzy
PR y c z y n ą o s t r e g o z a t a r g u w I z b i e P r z e m y s ł o w o H a n d l o w e j .
Wilno, 9 grudnia. O d b y ł o sie ł u bu-1 jan i zdawało s'e, że incydent iest nara*zlhve pos^ćbenie Izby p r z c m \ s ł o w o - 1 zie wyczerpany.
handlowej, na którem radni żvdzi posta-1
Jednakże w 'mieniu ż y d ó w w y g ł o s i !
nowili przeprowadzić swój wniosek, w y radca Taub przemówienie, utrzymane
rażajac protest przeciwko znanym zaj­ w tonie obrażającym radców chrześcijan
ściom wileńskim. Radni Polacy uważa­ rozległy s'ę protesty i o k r z y k i : . . P r e c z ' "
jąc, iż wniosek taki ma
„ D o s y ć ! ' ' wreszcie radcowie chrześcija­
nie znów opuści sale
w y r a ź n e zabarwienie polityczne
i przekracza kompetencje Izby. u c h v l ' l
Po kilku minutach prezes Izby pole­
sie od dyskusji nad nim i opuścili w l cz- cił zaprosić k:h znowu na sale. ci jednak­
'jie 26 osób sale. W czas'e nieobecność że o ś w i a d c z y ! , iż nie wrócą gdyż na sa
radnych Polaków prezes Ruciński skie- li sa obrażani. Przerwa t r w a ł a t r z y go­
•ował wniosek do specjalnej komisji, po- dziny. Radcowie chrześcianie
złożył:
;zem z a p r o s i na sale radnych Polaków , na ręce prezesa protest i n e p o w r ó c i l i
W imien u chrześcijan p. Cyt;irzvński u-i Uchwalenie więc budżetu na r o k 1,932 na
zasadni! stanowisko radnych chrzęści-1 stąpiło bez udziału radców chrześcijan.
x:o:x—
Nr-
ł ódź, 9 grudnia. Dziś rozpoczął się w
całej Polsce powszechny spis ludność!.
j e ś l i chodzi o Łódź, t o jeszcze wczo
raj wieczorem w wielu domach rozdane
zostały kwestionariusze spisowe. Os.")by
lepie
orientujące się w w y p e l n i a n u
i\westjonarjuszy
same je w y p e ł n i ł y .
1
:
357
Kukułcze jajo.
spisowych.
!<ziś arkusze Spisowe zostaną przejrza­
ne przez k o m i s a r z y spisowych i podpi­
sane.
W mies7kaiłitach gdzie nie orjentuja
się w sposobie w$-pełniania kwestiona­
riuszy i — czynności tych d o k o n y w u j ą sa
mi komisarze.
-xox-
;
;
OS-letni kowal wief siki
otrzymał emeryturę z a udział w powstaniu.
:
Białystok, 9 grudnia. W zapadłej w s
Tołloczki, w o j . białostockiego, mieszka
108-ietm k o w a l Mojżesz Rogaczewski
Starzec ten, miał szczególne w z i l ę d y a
okirfjcrnych ziemian. Starzec k ' ó r v cie
szył się dobrem z d r o w i e m I pracował
prawic do ostatniej c h w i l i , jako kowal
w o j s k i , b y ł m a ł o m ó w n y i z b y w a ł ciew Kieleckiem.
kay\ v c h milczeniem, nie zdradzając p r / ę
Kielce, o grudnia. Organa P P . dokona Akcja yyładz jest poważnym ciosem, za­ szłości.
ły na t i r nie Kielc i okolicy szeregu a- danym organizacji K P P . Aresztowania
W r.jtanim czasie Rogaczewsk' osłab,
resztowań wśród komunistów. Ogółem poszły
w różnorodnych kierunkach, zupełnie i nie b y ł już w stanie nadai pra
aresztrru ano 20 osób, w tej liczbie kilku przyczem niektóre z nich
prawcować Nie mając środków do życia, zde
w y b i t n y c h działaczy komunistycznych, dziwą sensację. W a d z e ' r h n w i r i j ą na­ cy d o w a l się udać o pomcc do władz
kierujący cli w y w r o t o w ą
działalnością razie wszelkich bliższych wyjaśnień.
i w y y ł a ł za po£red:rictwern D O K Grodno
•i? terenie województwa
kieleckiego.
do t ! in. sprayy w o j s k o w y c h podanie V
ktt'retn w y ł a w i ł ,
że b y ł powstańcem 1863 r o k u
! dopóki miał- siły. pracował i nu ; h c a ł
3 E c * zasiłki.
k ó r z * stać z przysługujących mu t tego
Wieluń. 9 grudnia. P o w i a t o w y k o m i ­ rozdzielczą specjalne k a r t y pracy, na
JC:O
tet do spraw bezrobocia komunikuje, żc k t ó r y c h będzie wymieniona nazwa ka­
bezrobotni m. Wielunia za otrzymane za mieniołomu, dokąd bezrobotni mają sie
5'łki, zatrudniani będą
zgłosić oraz ilość dni do odpracowania.
w miejscowych kamieniołomach.
Bezrobotni, uchylający się od odpraP r z y o t r z y m y w a n i u zasiłkóyy w r ę ­ coyyania, pozbawieni bedą prayya k o r z y ,
czane będa bezrobotnym przez Sekcję stania z dalszych zasiłków.
Lódż, 9 grudnia. W dniu wczoraj­
szym około godziny 4-ej po południu na
ulicy M ł y n a r s k i e j , padło k i l k a s t r z a ł ó w
r e w o l w e r o w y c h . Jeden z przechodniów
zachwiawszy się, upadł z Jękiem na zie­
mię. R a n n y m okazał się 37-letni Boles­
do PolslcK.
ł a w M i e t k o w s k ł , murarz, zamieszkały
Z Wilna donoszą:
swiatlczyli, iż są zbiegami z terenu Rosji. p r z y B a ł u c k i m R y n k u 10. Z a w e z w a n y
stwier­
Na odcinku granicznym Kozdrowicze Uciekinierzy podali sie za studentów wyż­ lekarz pogotowia ratunkowego
patrol K. O. P. zauważył trzech osobników, szej szkoły technicznej w Mińsku. Są t o dzi? u M i ę t k o w s k i c g o ranę postrzałową
którzy pod gradem kul sowieckiej straży Bazyl Igna;owjcz, Adam Piotrowicz i An­ prawego ramienia. Po udzieleniu p i e r w ­
szej pomocy, M i ę t k i e w i c z a przewiezio­
granicznej przedostali sie na teren polski. zelm Wiluszyn.
Na wezwanie patrolu polskiego nieznajomi
Powodem ich ucieczki z Mińska są no do szpitala miejskiego Św. Józefa.
Skąd padły strzały narazie nieustalono.
natychmiast zatrzymali się, przyczem o - względy natury politycznej.
Dochodzenie w t y m kierunku prowadzi
-x.o:x
Komisariat Policji.
:
Aresztowanie komunistów
s
a
tn
o
w
ą
i
Praca w kamieniołomach
:
t y t u ł u p r a w , obecnie zaś prosi o emęry
turę. Rogaczewski złożył jednocześnie
!i'«.vbite d o w o d y , i i brał udział w kil­
kunastu p o t y c z k a c h z Rosjanami.
Obecnie pod adresem Rogaczewskie
go raaeszła p r z y c h y l n a odpowiedź m i ­
nisterstwa spraw w o j s k o w y c h ,
które
w y j a ś n i ł a że — aczkolwiek w y z n a c z o ­
ny termin dla zgłoszeń powstańców yii
minął — jednak Rogaczewskiemu w d r o
dze w y j ą t k u przyznano t y t u ł weterenaoodponicznika i dożywotnią rentę. P r z y
Znając sędziwemu s t a r c o w i tę rentę m i Powracający do gniazda Layal znajduje
nisteTsrwo w z i ę ł o pod uyyagę przede- w niern kukutcze jajo miliona bezrobotw s z y s l k , c i n tę okoliczność że Rogaczew­ nych. złożone mu przez złośliwy los.
ski będąc żydem, jako 40-Ietnj mężczy­
zna pozostawił żonę i dzieci I udał s'ę
do p a r t j i W o y c z y ń s k ' e g o . Ojciec jego
zgir.ąf w roku 1831 na L i t w i e w w o j ­
ubiegłej doby.
skach sen, Giełguda.
Zdarzenia I w y p a d k i
:x-
(—) Na wiedeńskim unlwersyteola poturbo­
wano 13 shiucntów . iydów.
<_) w Częstochowie wykryto krwawa, tragedJe w mlcszkanu adwokat. TtzeptórM przy
ul. iTzccnMnjej Nr. 4.
Strzały na ulicy.
Kromka Poaotowia
Ratunkowego.
Ucieczka studentów sowieckich
Czy browary uratują hutą?
Dwustu robotników czeka n a zamówieni.".
O godzinie 10-ej wieczorem na ulicy
Nowo-PabjanickieJ został pobity przez
nieznanych s p r a w c ó w
57-lctni Chalm
Ż u r o w s k i , swat, zamieszkały przy ulicy
Nowo-Pabjanickicj 22. Zuroyvski odniósł
szereg ran g ł o w y . Pomocy udzielił mu
lekarz miejskiego pogotowia ratunkowe­
go. Jak wVknzało przeprowadzone do­
chodzenie, Ż u r o w s k i został pobity przez
s w y c h klientów, od k t ó r y c h nobra! pie­
niądze, a później z w l e k a ! z wyszukaniem
posażnych żon.
ŁÓD2, dn. 9 grudnia. Biuwary An- tet — browarów przyczyni się do polep­
sztadta w Lodzi oirzymaiy w dum wczo­ szenia d( li 200 cierpiących nędzę robo­
rajszym charakterysryc/ńe pismo powia­ tników.
towego Komite.u Niesienia Pomocy Naj­
Z podobnem pismem Komitet zwrócił
biedniejszym w Brzezinach.
sie do Państwowego Monopolu Spirytu­
W liście tym Komftet zwraca się do sowego, oraz do browarów Okocim, Habrowaru Anstail;a z prośbą o powierze­ berbusch i Schjełe w Warszawie i t. d.
nie dostawy
butelek hucie szklanej w
Jak słychać
yvszystkie te firmy są
•
Rogowie, która od dłuższego czasu jest skłonne pójść na rękę Komitetowi Niesie­
unieruchomiona z pdwodu braku zamó­ nia Pomocy Najbiedniejszym w Brzezi­
Na szosie Zgierskiej w bójce zosta?
nach i przyczynić się do uruchomienia hu­ d o t k l i w i e poturbowany 24-letnł EIjasz
wień i zmuszona była zwolnić około
ty szkhnej w Rogowie, gdzie znajdzie
200 robotników
znajdujących się obecnie w ciężkich wa­ pracę 200 ludzi.
ZYCIE ZGIERZA.
runkach materjalnych.
Czyn ten jest rzeczywiście godny u .
Przez swoje zlecenie — mówi Komi­ znania.
W Tomaszowie niema głodnych!
Kuchnie rozdają szereg
obiadów.
Dzięki wydatnej
pomocy
fabryki
sztucznego jedwabiu w Wilanowie w To­
maszowie Komitet zorganizował nową
kuchnię, która wydaje około 750 obia­
dów.
KOMUNIKACJA AUTOBUSOWA
ŁÓDŹ-PIOTRKÓW
Autobusy na powyższej linjt odchodzą do P i o t r k o w a o k a t d e i pełnej
godzinie od 7-ej rano do 21 w wiecz. z u". W ó l c z a ń s k i e ) 2 3 2 , przy
D w o r c u P o ł u d n i o w y m . Czas przyjazdu godz. 1.30 cena 3.50 gr.
stów, poranek m u z y c z n y z udziałem
chóru i orkiestry
symfonicznej T o w .
Śpiew. i m . Moniuszki w Lodzi pod ba­
tuta prof. K. Prosnaka. W programie
u t w o r y Kreislera, Szopena. Puccini'ego,
Namysłowskiego i i n . W l e l k i e m powo­
dzeniem cieszyła się yvlązanka pieśni
żołnierskich p. t „Żołnierska d o l a " K.
Dr.med. Róźaner
S- -»f|aliłl« chorób łkóroych, wenerycznych
i moczoplciowyeb
El.EKTROTCRAP.IA.
ul. Nsrotowlcza 9. tel 128 •OT(Dzielna ł
Przylmuie od (. 8—10 rano' od I—8 po pol
w nic lilel* 1 święta od 9 — 12
UL.
:
S p * c . ' « t a c h o r ó b skOrnych
i w eorrycawych,
• .-ceni* d<aterm<a..
- droteranja.
;
Lekarzy-specialistów
ul.
Południowca
Nr. 2S.
czynna od 8 rano do 9 wieczór, od
11 —12 i 2—3 przyjmuj* kobieta Ukarz
w uiedziele • święta od 9—2 pp.
Leczeni* cliorób
WENERYCZNYCH
SKÓRNYCH
t e t . /(Cl—93.
frzyimuje ori 8— U ano • od 5—8 wiecz
w niedziele ed 9— I p. p.
O l a n l e i a m o i n y c h ceny I c e s n l c .
PORADA 3 zł.
DOKTÓR
H. W0ŁK0WYSKI
Dr. i.cfl.
ARK0WICZ0WA
choroby skórne i weneryczne
ZAWADZKA
14.
T e l . 166-35.
Prryimule 9 — 11 r i n o i 3 — 8 wiecz
P»lł
SOMP.IEH
powróci!
WEKEROLOGICZNA
•j,
Or. M e ±
Dr. mad.
PORADNIA
1 WiinwPL.*
podziemiach Bazyliki
wileńskie).
Wilno. 9 grudnia. W Bazylice wileń
skioj dokonano nowego odkrycia. Potnie
dzy c z w a r t y m a piątym filarem od pra
wej strony n a w y bocznej natrafiono na
grobowiec b s k u p a Waleriana Profasewlicza, zmarłego w roku 15580. W gruzie
odnaleziono kości
resztki szat j e d w a b n y c h
i okucie żela/.nej trumny oraz d w a złote
pierścienie, z k t ó r y c h jeden jest p i c r ś d c
r i e m biskupim.
Odnaleziono również
fragmenty, p ł y t y z czarnego marmuru
z nap sami darrtjącemi się z końca X V I I
i z początku X V I I I wieku.
Z nazwiskiem biskupa Protasewłcza
łączy sie
sprowadzenie zakonu Jezuitów do WHna
I powstania akademji. która dała począ­
tek u n i w e r s y t e t o w i
Poza tern istnieje
wersja, że biskup
Protasewicz ukry?
z w ł o k i w i e l k i e g o ksriecla W i t o l d a .
;
Od Administracji,
Dla uniknięcia pomyłek przy prze­
syłaniu gotówki pocztą lub przez
P. K. O. upraszamy o łaskawe wy­
na rzecz bezrobotnych.
szczególnienie na jaki cel wysłana
O d b y ł sie w sali kino-teatru „ L u n a " Prosnaka. odegrana i odśpiewana przez gotówka jest przeznaczona (prenume­
staraniem Zgierskiego oddziału legjoni­ cały chór I orkiestrę. Następnie utalen­ rata, ogłoszenia 1 t. p.).
>'!:!/lfln» OOi-71-t. Hdila
ZAWADZKA 1
Nowe odkrycie
w
młodel kobiety.
Adwokat Trzeptóra dopiero przed 4 tygodtiJamł opuścił sadownictwo I przeniósł sie do
adwokatury. Był on spokojnym I zrównoważo­
nym człowiekiem. W kołach prawniczych Smłerc
lego wywołała wielkie wrażenie.
Zabita kobieta Jest córką Jednego s wspor
właścicieli nieruchomości.
Władze sądowe podjęty Juz śledztwo I sta­
rają sie wyjaśnić przyczynę krwawej tragedii.
(—) Robotnicy przemysłu Irdwabnlczego w
todzt którzy strajkulą luz od szeregu tygodni
wyrazili zgodę na arbitraż u Inspektora pracy
(-») Pod Kaliszem na przejeździe koto domku dróżnika nr. 23. pomiędzy stacjami Błasz*
I Rndltczyce, podąż pośpieszny tu. 529 nalechtt
na bryczkę, którą Jechali do kośotoła MlchąT
Urbaniak z zoną, Julia, oraz woznlct Jan Kra
wer. Oboje Urbaniakowie został! zabiel na mltj
scu. Clczko rannego Krawera tenże pootąg n
wlózi do Kallssa, f*d7.lo umieszczono go W tt!$ '
talu.
(—) Przy ulicy Piotrkowskiej 51 wyskoczy?
7. okna czwartego piętra zredukowany bluralłsta
70-letm" Stanisław Rozenberg, zabijając «łe na
mleiscu.
Poranek muzyczny
-xox-
Ł o D z , (Sn. 9 grudnia. W ostatnich
dniaeh na terenie Tomaszowa Mazowiec­
kiego powiatowy Komitet Niesienia Po­
mocy Najbiedniejszym zorganizował kil­
kanaście k u c ł r n dla wyżywienia
około 2 tysięcy osób.
Na podłodze leżały zwłoki młodej dziewczy­
Wejsberg, tragarz niewiadomego miej­ ny, a obol: nie) rewolwer, za* na kozetce rnalsca zamieszkania. Poszkodowanemu u- dowały sie zwłoki adwokata.
dzielił pomocy lekarz pogotowia ratun­
Adwokata Trzcpiórc widziano po raz ostatni
kowego.
onesdal o Rodzime 12-ej rano w towarzystwie
Cegielniana Nr 4, £','.»?
S p c c . a l i a t a chorób a k ó r n y c h
1 Wfcnarycsnych.
Lecseniłi l a m p ą
kwarcową.
Elektrotarapja.
POZNAŃ udziela pożyczki na hipoteki od 2.000 Prryimuje od g. 8—2 przed pot. I od 5—9 wiecz
# • 30 000 zł. na całą RzeezpospoMte. Instytu­
W niedziele 1 lwięta od goda. 9—L
cja pewaźna, Piórkowska 17. 11 o. front.
Ola Pan oddilelaa ooczekalnla-
6. S I E R P N I A 1 .
Tel. 210-26
chor.
•kórae
waneryesna t kobiece
Lampa k w a r c o w a
Od 9— 1S i 5—9 Oda. poczekalnia dla pań
W nledz. od 10—1,
towana młoda skrzypaczka p. J. D r a żówna odegrała solo na skrzypcach k i l ­
ka n u m e r ó w u t w o r ó w Kreislera I W i e ­
niawskiego. Na zakończenie odtańczono
mazura
ułańskiego
Namysłowskiego
przez I Ocimkóyynę i R. Gernera. Cały t o n a j t a ń s z y I n a j c i e k a w s z y
dochód przeznaczono dla bezrobotnych. t y g o d n i k d l a d z i e c i I m ł o d z i e ż y ,
Mały Kur jer
DOCENT
Dr. mei Adolf Falkowski
Dyrektor , Kochanówka"
Choro.by tzarerowa I p.ychlomna
priytmul* al. Plotrkowik. 64, m. 4, w po­
niedziałki, środy piątki Od g. 4 do 6-.|
Tel. 102-62
Dr. Med. Ł .
Speejaliita
NITECKI
chorób thóraych, wenerycznych
i znoezopłciowyeh.
N A W R O T 3 2 , t e l . 213-18
przyImuie od 8 — 1 0 rano 1 od 4 — 8 wlecz.
W niedziele 1 świata od 9—12 w pot.
Dla pań oddzielna poczekalnia.
Dr. Med. M. STAR KER
ORDYNUJE: w chorobach weneryczny.h, akdry
1 wiołów
UL.
Ś R Ó D M I E J S K A N r . 13.
dawn. Cegielniana 25).
Telefon 126.87.
Godzi.y przyjęć 9 — 1 i od 4 — 8 p . południ,
w dl.dzl.U I święta od 10 — 1 po południa .
Dr. M e d . N I E W . A Ż S K I
uL Andrzeja 5.
TeL 151-40.
Choroby skórne, weneryczne 1 ooezopłclowe
Elektroterapja. diatermia I lampa kwarcowa
Przyjmuj, od 8 — U i od 5 — 9 po pot.
W al.eziel« i święte od 9—1 pra.d pol
Dla pall oddzielna eoczekalnla.
Dr. l i . H A L T R E C H T
Dr. m e d .
H. Krauskopf
Dr. M e d . H . L U B I C Z
Choroby skórne 1 weneryczne.
Speclatista chorób skórnych, weneryc
. t>
Akusserja 1 choroby kobiece
Piotrkowska 10. Telefon 245 2 1 .
I •oetopfctowyca,
mieszka obecni*
U L C a g i a l n l a a a N r . 7 . T a l . 141 - 8 3 .
Przyjmuj* od 8—9 rano, 1—-2 pp. i od
ZGIERSKA 15.
T e l . 1 1 3 - 4 7 . (według staret numeracji: u l Cegielniana 437
godz. 6—9 wiecz.
Prsriaiui. od c<ods. 8—10, 12—2 i 5—8
Przyjmuje do 4— 7 wiecz.
' W niedziele 1 święta od 9 - 13 w poL
V niedziele I święta 9—11 rano.
Dla pad oddzielna poczekalni*.
Dla pad oddalelna pociekalnla
Dr. Med. Z. RAKOWSKI
Konstantynowska 9. T e l . 127-81.
Specjalista cborAb n z o . BOM,
gardła I płae.
Przyjmują od 13 - I I I - 7,
Od 10—11 l od 2-9 w Lecznicy, Zgierska 17,
Dr. HELLER
Speclaliita chorób ikóruych 1 weattygzayeh.
U L N A W R O T Nr 2. TeL 179-89.
Przyjmuje do 10 raso 1 4 — 8 wlecz.
W niedziele 11 — 1 po poL Panie 4 K,
Dla niezamożnych CENY
LECZNIC
NA G W I A Z D K Ę 1 Na wypłatyl Eleganckie dumbki. plaizcze, damaki. 1 mcikia awetry, pulowery.
Jedwabna 1 wełniana towary, biały towar, firanki,
lupy, bielizna, pończochy, torebki, boty, kołdry,
wyżymaczki 1 me^ Innych artykułów, poleca Leon
Rubaazkin, Kilińskiego 44. Stałym kllentona nawa
U a wkłada.
Nr 337
.F C R n *
Pod
obuchem bezrobocia.
Zitwita krew pani domu,
N i e p r o s z o n y gość n a o b i e d r i e .
Polskiej emigracji
nie
grozi niebezpieczeństwo wyda enia.
Brukseia, w grudniu.
0 emigracji
polskiej w Belgii pa­
nują naogół dość różne poglądy. Jedni
liczą ją aż na lUUlHJO, — drudzy oce­
niają ją jeszcze w y ż e j . — Przeglądając
ednak dane urzędowe, prowadzone z
Aiclką skrupulatnością i uwagą, musin y od c y f r podanych w y ż e j znacznie
odstąpić.
n n i g r a n c i polscy w Belgji podziele­
ni są ua d w a okręz . Północny, należący
do A n t w e r p i i i południowy, zajmujący
bat dziej zaludnione przez Polaków kotor.je. kierowany przez konsulat w Bru
kseli. Poruszymy t y l k o sprawę Polaków
zanreszkałych w Belgji południowej.
Pierwszą rzeczą znamienną. r z u ; a icą sie w oczy w czasie przeglądał a
8tai> btyfc jest fakt, i-ż mimo bezrobocia
'/.ba P o l a k ó w
uległa zwiększeniu.
j w a ta zmień ła si^ w ostatnim o..
• » bardzo radyka'iiie, bowiem li :z
i
.; ilaków
opuszczających
Belgie.
ia coraz bardziej, podczas gdy v\
. * »«.iwieństwie do tego nowy element
•
;czy nie jest tu wpiszezany. N ,
9—*ątku 1930 roku r.u;,itmy c l 040 e11 rrantów polskich, pod::.-s gdy w ro>.
fl niej liczba ta w y i o s i a 34.024, Na
raiość jej składa się i '24 g ó r n i k ó w ,
40(10 ' o b o t n i k ó w , 14 7'iO k..pców żydów
00 s.udon.ćw i iutelig r;»zem , 0 2 4
• r.-sto<ć >»!cdtenła nas v."h emig-antów
zależv w r ó w n e j mierz* , d miasi
rt
i w robo t c z y c h Gó'ni_v stanowią w
''loro ?MC i ł ó w . C c n t r j "'.79, C h i t o ;
55t, Narrur 114, Liegs 4 >98, m u 4 ; 1
izem 1 " < 24.
C?.yl w stosunku do roku poprzed"'ego ludność górnicza wzrosła w dniu
' stycznia 1931 roku o 2200 osób. Naj­
większy przyrost uwidacznia sie w Mons
>łożonym nad granicą francuską i w za
tlehty Licge.
w-.-żej wymienioną liczbę 14624
;:() i ' ' " ^ r / y m d a :
9.440 mężczyzn,
22.;
k. h.,t i 2949 dzieci.
' i a u r e c y f r y stwarzają
bardzo
. i u n v problem
w y n a r a d a w i a n i się
• :i*zej emigracji- Bowiem wobec ob­
ostrzeń
wJzmyych
i niemożliiwości
sprowadzania narzeczonych _
z Polski powstaje konieczność zawiera
nia małżeństw mieszanych, to znaczy
medzv Polakiem i Bclgijką. co stwarza
"bezpieczeństwo wynaradawiania sie}
cc!,
Oprrt^hczasowa praktyka
wskaza_^jdnak, t e emigrant
polski
rzadko
j - ^ i żeni się z cudzoziemką z powo]? nku zżycia się z obca mu ludnoj
Kiedyś, gdy o wizę do Belgji b y ł o
łatwiej Kornicy polscy po kilkulet­
NI; pracy wyjeżdżali do oiczyzny, by
^wrócić stamtąd już z żoną. Dzisiejsze
**strzenia wtaowe temu przeszkadzają
t t e g o — prócz wielu innych konsek
^ c y . i zmuszają Polaków do szybkic/ynarodowiema.
f ostatnich czasach parlament bel1 poruszał kwcstję bezrobocia. W
;
p i e r w s z y m rzednie z w r ó c o n o uwagę na
robotników obych, k t ó r z y stanowią w
Belgji dość znaczny procent. Dyskusja
ta. powstała w z w i ą z k u
z represjami
rządu francuskiego w stosunku do cudzo
ziemców. Belgja posiadająca we Fran­
cji kilkaset tysięcy s w y c h robotników
musiała oczywiście z w r ó c i ć uwagę na
zamierzenia rządu francuskiego. Inter­
pelowali w tej sprawie socjaliści. Belgij
ski minister pracy i opieki społecznej p.
Heymainn po przedstawieniu obecnej sy­
tuacji na r y n k u bezroboczym, odpowie­
dział, i i Belgja w przeciwieństwie do
Francja' nic ma najmniejszego zamiaru
stwarzania protekcjonizmu i stosowania
represyj wobec robotników zagranicz­
nych.
Kiika w y p a d k ó w wyrzucenia z Belzji
robotników francuskich wyjaśnił on w y
iątkicm. k t ó r y nic nie ma wspólnego z
ogólną polityką rządu.
Oświadczenie ministra
Heymanna
wyjaśnia więc sprawę naszych górni­
k ó w w Belgji i niema potrzeby o b a w a
nia się, iż rząd belgijski w k r o c z y na to
ry p o l i t y k i .
W.
xox
Obrona szoferów.
4
1
T
1
;
r
:
t
p r
Arn»ldo
,RAJ
W wielkich centrach « w i a t o w v c h szoferzy często są przedmiotem napaści roz­
maitych opryszków k ' ó r z v chcą ich p o / h a w ' ć z a r ó b o n e j podczas dnia g o t ó w k i
Dlatego też policja urządziła kurs dż u-dżiVsu dla szoierów taksówek.
Miłosne usposobienie s ostry.
Odkrycie
żandarmów.
W e Francji dość często zdarza się po trzany, a B I E D N A Józefina, która doznała
między wieśniakami, że oiciec więzi cho już lekkiego pomieszania zmysłów, w s k u
rego u m y s ł o w o syna. albo k r e w n i — ku tek ciągłego odosobnienia, znajdowała
zyna, k t ó r y mógłby ich ograniczyć w się
spodziewanym spadku Ale takiego po­
w stanie opłakanym.
wodu zamknięcia
Jej suknie t y ł y nieopisan.e brudne a
w wieeznetn wiezieniu
głód upodobnił ja do szkieletu.
dorosłej osoby. jak>e zastosowano w sto
Pani Blance przyznała sie źe trzyma
sunku do niejakiej Jeaneue Blance, w ł a - swoja siostrę w zamknięciu !uż od po­
ścielki gospodarstwa w wiosce g ó r s k ^ j czątku ostatniej zimy przyznała się teź
Bising, w górnej Sabaudii, jeszcze nie że od czasu do czasu b je ja 1 nawet g r o
było.
zi jej nożem, ale zaprzeczyła lakoby jej
Mianowicie żandarmi z Dobłskiego nie dawała ieść.
miasta F v a n zwiedzając KM domek zna
Na zapytanie co ją skłonno do tak''eleźli siostrę gospodypf Józefinę Burnet go postępowania, pani Blance odpowie­
zamkniętą w m a ł y m
bardzo b r u d n y m działa, że jej Siostra odznacza sie bardzo
pokoiku.
I , miło.siicin usposobieniem", że miała już
Okna tego pokoiku zaleoione b y ł y pa dwoje dzieci a ona obawiając sie 1 czniej
pferern. a wszelkie szcze! nv zatkane pa szego potomstwa dla swei siostry, posta
kułami. Pokój b y ł ciemny nieprzewie- nowiła ją trzymać p o d kluczem.
x : o:x
!
;
1
Prmedrnk w i l i r o o i o n y
2
1
Masowa ucieczka skazańców*.
P o t w o r n e życie w Guranie.
Mimo ścisłego nadzoru i drakońskich
represyj. stosowanych przeciw więź­
niom, usiłującym ujść z francuskiej kolotiji karnej w Gujanie, ucieczki takie
zdarzają się
coraz częściej.
Niedawno doniosły pisma o w y m k n i ę ­
ciu się wielkiej oartji skazańców, złożojnej z 2(H) ludzi, którzy chcieli przedostać
sie lądem przez lasv dziewicze na obce
t e r y t o r i u m , musieli jednak w znaczne]
części wrócić do Gujany, z powodu bra­
ku środków żywności.
Obecnie znowu donoszą z Saint-Marflin-de-Re o masowej ucieczce skazań­
ców, i to z różnych obozów koncentra­
cyjnych
T y m razem wśród zbiegów
przeważają cudzoziemcy
M e brak nawet Polaków,
k t ó r y c h jest t r z e c h : Stanisław P r z y b y l ­
ski Romuald Skopowicz i Stefan W r ó ­
b l e w s k i , wszyscy skazani na długoter­
m i n o w e roboty na koloniach karnych za
b a n d y t y z m . Poza tem jest czterech Niem
I ców. jeden W ł o c h , trzech Algierczyków
Rodowitych Francuzów jest sześciu
Dotychczasowa
pogoń,
wszczęta
przez władze
kolonii karnej nie dała
żadnych rezultatów. Nie znaczv to.oczy
•wiście, że ucieczka definitywnie się udała.
Gujana jest odcięta od reszty ładu olbrzymiemi dziewiczemi lasami, o Klima­
cie zabójczym dla Ewr>pejczvka, gdzte
niezmiernie
trudno jest o żywność, i
gdzie na każdym krnku można napotkać
na jadowite węże.
Te okoliczności skłoniły do powro­
tu większość uczestników
poprzedniej
wyprawy. Od północy znowu Gujana
francuska
oblana jest morzem bardzo
burzliwem i rojącem się od rekinów.
Ucieczka tą drogą możliwą jest tylko
w razie posiadania statku i większych
zapasów środków żywności, które po­
zwalałyby dopłynąć do angielskiej w y ­
spy Tnnidad.
Sekretarka osób sta
DZIEWCZĄT"
STRESZCZENI!; POCZĄTKU.
Na balu manicurzystek w dużym hotelu no­
wojorskim pognał autoi pełną wdzięku Amery
kankę miss florence. 2 którą spędził szalona
noc. kano po wyjśchi z hotelu obiecała spotkać
sic 1 nim wieczorem przed salonem Piękności,
gdzie rzekomo pracowała. Po daremnem oczekiwandu bohater powieści wszędj do Salonu
Piękności, ale tam jej tiie znalazł. Nazwiska Jej
nie znal.
Podczas bezowocnych poszukiwań.
którt
trwały kilka dni natknął się na ledną towa­
rzyszek Florence z zabawy hotelowej.
Od niej dowiedział się. że Florence nie Jes*
manicurzystka I była na balu dla przygody
Widząc, t e mu zależy na spotkaniu Florence.
Julietta zaproponowała udanie się na zabawę u
malarki Miss Mabel Eagler.
dokąd Florence
miała również przybyć.
Malarstwo futurystyczne, a więc nie wyma­
gające wielu przygotowań | talentu, było wła­
ściwe tylko pozorem dla zebrań, które miały
dosyć swobodny charakter Miss Mabel byfa
typem pożeraczkl me*czvzn. Autor który przy­
był na zabawę w pyiamach udał zainteresowa­
nie dla tej obrazów
Jeden z tych obrazów przedstawiał miss Flo
rence Kennedy, córkę znanego miliardera Na
'otografjl pokazane) mu przez Mabel poznał
jwoją poszukiwana partnerkę szalonej nocy ho­
telowej.
Służąca zaanonsowała przyjście gośd. wśród
których było około dwudziestu młodych pa­
nien Paflny ) panowie przynieśli ze sobą pyja
r»,y
Podczas pllarvkl doszło do sporu miedzy dwie
ma pannami, który postanowiono rozstrzvei)ać
boksem..
Waż, zwabiony mlekiem może opia
Właśnie przed cliwfla służąca oznaj­
miła pan: domu:
ści pokój.
— Obiad podany!
W s z y s c y siedzieli w s t r z y m u j ą c od­
Goście k t ó r z y znajdowali sie w do­ dech i rozglądając się trwoźnfe no poko
mu urzędnika p o r t o w e g o w Vitnal' na iu.
wyspie Ceylon, poszli do jadalni ; zasie
Istotnie, po chwili z pod stołu w y p e ł ­
dli do
zła olbrzymia kobra i powoli zbliżała 3:'ę
do mielca. W t e d y , służący naclrylił s'e
pięknie nakrytego stołu
nad nią f b ł y s k a w i c z n y m ruchem f sil­
Podano pierwsza p o t r a w ę .
Nagle pani domu powiedziała spokoj­ n y m ciosem pozbawił ją życia.
n y m głosem do służącego — Hindusa,
Obecni odetchnęli,
stojącego w drzwiach jadalni
i w t e d y dopiero okazało sfe 'ak bo— Postaw miseczkę z mlekiem w p r o , hatersko zachowała s ę panf domu.
Żmija owinęła sie wokół tej nogi
gu.
Dzielna kobieta poczuła to. i n-e poruszy­
Obecm zdrętwieli z przerażenia.
Wiedzieli om co oznaczaia te dziwne w s z y s ę n a w e t w y d a ł a polecenie posta
wienia mleka.
słowa.
T a zimna k r e w uratował; iei t iej go­
' W pokoju b y ł a żrm.ia, a postawienie
miseczki z mielcem b y ł o j e d y n y m środ­ ściom życie.
kiem ratunku.
r
Fraccaroll
POWIEŚĆ
#ir 3
Po spędzeniu nocy u ml&s Mabel autor udał
się z wizytą do pana Ksrcnedy, ojca Florence.
Został przyjęty przez matkę.
Po przybyciu do Kanady został przedstawio­
ny córce miss Florence, która powstała go jako
zupełnde obcego. Zaproszono go na otoiad.
Po obiedzie, na którym był też obecny na­
rzeczony Florence Dixon, — pojecał autor Flo­
rence do teatru rewji Zicgfelda. Wszelkie próby
przypomnienia Florence wspólnego przeżycia
hotelowego spełzły na nlczem.
Po przedstawieniu pojechali znowu autem
brzegiem Hudsonu w kierunku dzielnicy mu­
rzyńskiej.
W ostatniej chwili Florence rozmyśl Ha się i
pozostawiwszy go przed mieszkaniem wróciła
do domu. Na wysłany Hst nie odpowiedziała
Autor spotkał w holu hotelowym miss Mabel.
Po jej odejściu nadeszła towarzyszka noone;
zabawy miss Florence — mamcurzyseka Juliet
wraiz ze swoim adoratorem Billym, Opowiada­
ła, że była u niej Fbrence, wspominając pod­
czas mamieuru o szalonej nocy hotelowej.
•
— Co powiedziała?
— Że jest pan sympatyczny.
— - T o niewiele.
— Aoch! Niech pan nie będzie zbyt
wymagającym, to już powinno wystarczyć,
a zresztą czy to nie ładnie, że przyszła do
mnie, by porozmawiać o tym wieczorze i o
panu?
*
**
List od miss Florence Kennedy. Boże,
co za niepewność przy otwieraniu. Brzmi
jak nasiiępujeL
zabiła syna miljonera.
Stany Zjednoczone, k r a i najbardziej
w y r a f i n o w a n e j zbrodniczości. będącej
nicutrkironą konsekwencja
szalonego
tempa rozwoju żvc>a — z ochota poświę
-cii wiele mieisca.
Jednakże tę atmosferę stępniałej oho
jętności p r z e b ł a niedawno w'eść o nie­
z w y k ł e j zbrodni. Of arą jej padł w Los
Angeles syn milionera.
Młody
Jerzy
Dulton 21-letni syn
magnata węglowego, został zastrzelony
przez swa sekretarkę Barbarę Kensingto. która następnie popełniła satnobój
stwo.
Od dłuższego czasu Durton chorował
na rozslrói n e r w o w y .
Onegdaj pewnego lekarza zawezwano te
!efc>n'czre do domu milionera P r z y b y ­
wszy jednak przechodzą naogół do po­
rządku dziennego nad wielu takiemi zbro
uniami, k t ó r y m b y reporter
europejski
natknął się na gospodyń e. która przera­
żonym głosem oświadczyła, źc Dutton
chyba z w a r i o w a ł . Podeszli razem ku s y ­
Szanowny Paniel
przypominając spotkanie w Sugar. Gdy zo
Tatuś polecił mi zawiadomić pana, h staliśmy sami, nie rzekłem ani słowa, nie
zebrał informacje dla jego italskich przyja. chciałem narażać się na śmieszność, ko
ciół. Czy zechce pan być u nas na obiedzie rzyst-ając z tych krótkich chwil „sam na
o ósmej? Ta.uś wolałby poinformować pa -am"
dla powtarzania tego, co czułem,
na osobiście. Będzie także mój narzeczo­ leżeli ona igra'a ze mną, chciałem po
ny, dla którego, o ile mi się zdaje, żywi pan
'rać z nią i ja. Tylko, źe ja cierpiałem.
dużo sympa j i . Bardzo mnie t o cieszy, a
Na wysokości Columbus Circle, po pię
wiem, że ma pan dobry gust. Uścisk dłoni
Florence Kennedy. ciu minutach milczącej drogi, dziewczyna
zapytała odwracając się:
Ach szelmutka! Ale pójdę.
— Czy pan niemy?
*
*
*
— Nie.
Po obiedzie miss Florence zapropono­
— A więc dlaczego pan nie mówi?
wała panu Alandwi Uixonowi i mnie, byś­
— Żeby pani nie przeszkadzać.
my jej towarzyszyli na bal murzynów w
— A może dlatego, że niema pan nic
Sugar Club w Marłem. B y l to ten sam po­
mysł, jaki niirla parę dni temu, a którego ao powiedzenia?
— Może.
no em kapryśnie zaniechała. I tym razrm
myśl wybrania się tam z narzeczonym nie
Wjechała w wielką aleję West Avenue,
wydala mi się bardzo foriunna. Na szczęśl zniekształconą zwałami materjału na nowe
cie narzeczony odrzekł:
budowle, następnie na 72-ej Ulicy skręciła
— Bardzo chętnie, ale o dziesiątej umń śmiało na lewo przez ulicę Amsterdamu
.vilem się w Yale . Klubie.
1 Jedenasty Bulwar, kierując maszynę na
—. Znowu?
West . End Avenue, ku brzegowi Hud­
— Co v/ieczór, kochanie; to jedyna go sonu.
dżina, w której możemy się spotkać, my,
— To pana ulica, poznaje pan?
starzy przyjaciele.
— Owszem. Chce pani podwieźć mnie
— Co w5?czójf?
do domu, by pozbyć się mnie, jak tamtym
— Zawsze.
razem. Dziekuię.
— Ach, a k !
— Ofo numer 44.
— Ale mogę przyjść po was około pół
—
Ma pani dobrą pamięć. Dobranoc,
nocy.
miss Kennedy.
— A więc dobrze, pojedziemy we
Już wysiadłem. Przez otwarte okienko
dwoie.
wyciągnęła do mnie rękę. Zajrzała mi w
Zauważyłem, że Blffc Florence miała
oczy. Pozostałem obojętny.
zgodne usposobienie. P?n Kennody nie
— Czv ładne ma pan mieszkanie?
prosił o odwiezienie go do kluhu. gdvź
— Małe.
m?ał wv|ść później. W ten sposób córka
— Znajdzie się tam kącik dla mnie?
uniknęła odmowy, jaką mu dała poprzed­
Chciałabym wejść, zobaczyć! Można?
nim razem.
Krew uderzyła mi do głowy. Ta dziew
Wsiedliśmy do auta we troje, jak przed
kilku dniami: j a obok panny, narzeczony czyna ciskała pomysłami, jakby strzałami
z;yłu. Szuler z o ^ a l zwolniony, prowadzi­ z browninga. Zapytałem obojętnie:
— A maszyna?
ła miss Florence; i tego wieczora chcia­
ła rozprostować sobie kości. Znowu od
— Zostawię na ulicy.
stawiliśmy narzeczonego do drzwi klubu,
— Nikt nie ukradnie?
t
pialni, z której nagle wypadł Dutton
krzycząc przeraźliwym głosem: ..Nie
wchodźcie..." Po tvch słowach wpadł
do pokoju i
zatrzasnął za soba drzwi.^
W chwilę potem usłyszano strzał, wy­
ważywszy drzwi, doktór uirzał trupa
lUittana zabitego strzałem w skroń oraz miss Kensington, leżąca bez życia z
rewolwerem w reku. Na mielscu tragedii
znaleziono keliszk* i do połowy wypró­
żnioną flaszkę silnego likieru.
Podobno — o ile wierzyć można op'nji publicznej — Dutton uwiódł swą
sekretarkę a następnie oświadczył jej.
iż z powodu choroby nerwowej nie mo­
że s ę z nią ożenić.. Na tem Me właśn e
doszło do owej niezwykłej tragedjf, któ­
ra zakończyła się śmiercią dwojga osób.
;
Pam^ątafcie o inwalidach
wojennych.
— T o nie ma znaczenia, jestem za
asekurowana. Ale dla pewności zatelefonu
ję od pana do szofera, żeby przyjechał ją
zabrać: dlatego też lepiej będzie zatrzymać
się przed innym numerem, bo pocóż szófei
ma wiedzieć, gdzie jestem.
— A narzeczony, k óry jest dla mnie
taki sympatyczny, dla mnie mającego dobrj
gust?
Zaśmiała się.
— Będzie miał tylu kolegów w Sugar
Clubie. Niech pan zaczeka, jeszcze dwadzte
ścia metrów i wysiądziemy.
*
*
*
Nazajutrz wsiałem około południa. Pr';,
gotowywałem właśnie grapefruits i śniad.i
nie w kuchence, którą po południu przychdził mi sprzątać murzyn, kiedy dał się sl\
szeć dzwonek telefoniczny. K;o ,m->wi?
— T u portjer. Przyszedł jakiś pan i py
t^a o pana.
— Jak się nazywa?
— Nie powiedział. Chce mówtć 1 p.
rem w ważnej sprawie i to njifzWlosznt •
chciałem go zatrzymać, żeby
zadzwonię
najpierw do pana, ale akurat winda szł;:
w górę z Iokaorami, więc zabrał się z n i .
mi.
Chciałem pana uprzedzić, za chwilę
tam będzie.
Ł
Istotnie, dał się słyszeć dzwonek t
drzwi, narzuciłem szlafrok i poszedłem
otworzyć, mocno zaniepokojony. Któżi**
to mógł być, ten natręt? Niespodzianka!
To pan Alan Dixon, narzeczony Florence.
Czegóż on chce w moim domu? Wita-mnie
wesoło, wsuwa się do korytarzyka. Proszę
go do saloniku.
— Przepraszam, czy panu przeszka­
dzam, ale już południe, myślałem, że par
dawno wstał.
— Istotnie, pracowałem i przygotowy­
wałem się do wyjścia.
— Tem lepiej. Jeżeli pan sobie życzy,
mogę pana odwieźć, automobil czeka przed
hram^
( d . c. n.*
%.
4
..ECHO*
Wybuch w
(fllZMillid.
Zyao
Warszawy
w
N r 337
KILKU
wierszach.
Romans 54-!etniei nauczycielki muzyki.
Monter ranny.
nikczemny pods.ą i żonatego.
Z Wilna donoszą:
zbllżyl się do ładunku. Nastąpił w y ­
Wczoraj w godzinach popołudnio­ buch i stojący blisko Józef Zak doznał
wych w Teatrze Wielkim na Pohulan- poważnych obrażeń prawego ramienia
ce,
podczas przygotowań do premjery oraz pokaleczenia mięśni na prawej rę­
„Teatr wiecznej wojny'
Jedrelnowa, ce.
rozległa się
nagle silna detonacja.
Rannego przewieziono karetką po­
Jak się okazało monter teatralny Jó- gotowia ratunkowego do k l i n i k i chirurzef Zak naładował moździerz teatralny I gicznej U . S. B. na A n t o k o l u . Stan cho
materjałem wybuchowym i nieosti"ożnie' rego nie jesf groźny.
Z Grudziądza donoszą:
poślubjć swą narzeczoną.
W domu n r . 9 przy u l . Hallera
Po przyjeździe do Poznania dwaj
od dłuższego czasu zamieszkiwała 54- przyjaciele umieścili naiwną k o b i t ę w
letnia panna E m j l j a B. zajmując 4 po­ pewnem
schronisku dla podróżnych,
kojowe przyzwoicie umeblowane mie­ sami zaś zamieszkali w jednym z najle
szkanie, źródłem jej dochodu
pszych hoteli, gdzie też rozpoczęli hu­
były lekcje
muzyki,
laszcze i nadwyraz kosztowne życie.
których udzielała j u ż od 24 lat 1 poczęZniecierpliwiona długim
oczekiwa­
ści dzjerżawa kilku pokoi.
niem na ślub i dalszą podróż do Nad­
Panna E m i l j a przed k i l k u tygodnia­ renji biedna kobieta zwróciła na to
mi
poznała
przypadkowo
niejakiego wkońcu uwagę swemu
narzeczonemu,
Bernarda Benedyka, z zawodu masaży­ który wjdząc, że cała sprawa staje się
stę, w wieku 33 lat żonatego ojca d w o j ­ coraz więcej niebezpieczną, postanowił
ga dzieci. P. Benedyk, przypadłszy do wreszcie załatwjć j ą w następujący spo­
gustu p. E m l l j j nawiązał z nią bliższą sób.
przyjaźń, która wkrótce
przerodZ]ła
Poprosiwszy swego kolegę Rudnic
się z j e j strony w płomienną
miłość. kiego na wspólny spacer, udali się wszy
Kochany p. Benedyk w k r ó t k i m czasie scy nad brzeg Warty- T a m Rudnjck
stał się panem 1 władcą, \o też bezgra­ wyznał przed p. E m i l j a szczerą prawdę
nicznie oddana m u p. E m i l j a zgadzała że wszystkie uzyskane za sprzedaż
się na wszystko czegaby t y l k o nie za­ mieszkania
pieniądze
przetrwonill
pragnął.
Uchodząc
w j e j oczach za 1 dla uniknięcia kompromitacji
wdowca i to z g r u n t u uczciwego czło­
prosił ją by popełniła samobójstwo.
wieka, p. Benedyk zaproponował wspól­
Nieszczęśliwa
kobieta wpadła w
ny wyjazd do N a d r e n j i , gdzie rzeko­ straszną rozpacz 1 może byłaby zginęła
mo
w nurtach W a r t y , gdyby nie przypad­
miał posiadać majątek,
kowi ludzje, którzy znaleźli j ą omdlałą
Uszczęśliwiona
p. E m i l j a
powierzyła nad brzegiem rzeki, i oddali w ręce po­
likwidację mieszkania swemu narzeczo­ licji.
nemu, który w k r ó t k i m czasie zdołał
Ofiarą naiwności ludzkiej zaopie­
go sprzedać za 1900 zł. Do przeprowa­ kowały sję SS, ewangtellokle w Pozna­
dzenia sprawy do końca pomysłowy p. niu, które zaopatrzywszy j ą w pienią­
Bernard dobrał sobie do pomocy godne- dze odesłały do Grudziądza.
gc kompana niejakiego Jana Rudnic­
T u p. E m i l j a
skierowała swe pier­
kiego, którego wtajemniczywszy w ca­ wsze krok; do Wydziału Śledczego gdzie
łą aferę zaczął z n i m wspólnie działać. opowiedziała smutną hlstorję przeżyć.
Część garderoby
bieliznę osobnicy
W międzyczasie
oszuścj przypu­
pozostawili na przechowaniu na dwor­ szczając, że ofiara ich j u ż nie żyje,
cu, resztę zaś drobiazgów p. E m i l j a za­ przyjechali do Grudziądza I tu odebra­
brała w podróż, przypuszczając, że ba­ l i z przechowalni bagaż p. E m l l j t , któ­
gaż wysłano na miejsce przeznaczenia. r y następnie
W drodze do Nadrenji podróżni zatrzy­
rozrizjelfH między sobą.
mali się w Poznaniu, gdzie rzekomo p.
Policja dowiedziawszy się o Tch poBernard miał uzyskać w konsulacie w i ­ bycie w mieście aresztowała obu. Prze­
zę na przejazd do Niemiec, a następnie kazano ich prokuratowi.
miał
1
Prezydent miasta, inż. Slomiński po­
lecił wydziałowj technicznemu m a g i ­
stratu opracować kosztorysy robót, za­
projektowanych przez wydział techni­
czny, w celu pi ?.edstawlenia minister­
stwu robót p u l i z n y c h d l a przesłania
komitetowi robót publicznych przy L i ­
dze narodów, który zamierza je finan­
sować. Dotychczas przesłano Minister­
stwu robót publicznych dla przesłania
rbędnych w dziedzinie Inwestycji szkol­
nych i szpitalnych. W opracowaniu 6 ą
westycje w dziedzinie komunikacyj-
x:o:x
KRATECZKI.
Historfa bramy.
Wojownicze Kobiety.
Nie dtziwię się wcale, że łodzianie nie kg. chleba, 2 l i t ; v n.leka, 1 k'j n::?sa, 2
wiedza, co robić. Handel manufakturą l i t r y w ó d k i .
diabli w z i ę l i , handel czem innem —
, taJt dr.lej i i a k dalej.
r ó w n i e ż , więc co mają robić łodzianie,
;-ie niei'it! :> z b r a k n i e .'u'* w Łodzi
k t ó r z y potrafią t y l k o handlować? A je- ; , V \ P ' A V na buty. W y d z i e r ż a w i ą wiec
di*aik m i m o te«o braku okazji do handlu wszyslkie ..Lco" , V i t y " , „L-Ji '
tp
w Łodzi zauważyć można ciekawe zja budki po w ..ozie godowej i b r a m y
w i s k o . W handlu panuje moda. Taik jak
\ \ ł a - n e b a r n y . O bramy b>w;'. n
kiedyś w każdej budce, k a ż d y m rogu, f o w . t a ł a ł v a n t a r a k t ó r a ptlffc $'<i p^na k a ż d y m s k r a w k u chodnika o d b y w a ­ W\>J.MU Jz.isr.jszych kraiteczc:.
ła się sprzedaż w o d y sodowej, iak po­
tem w k a ż d y m f r o n t o w y m pokoilku uDWIE BRAMY.
rządzono cukiernię, jak potem na g w a ł t
likwidowano
cukiernię, b y wszędzie
Małżonkowie Mcizler są właściciela
gdzie, sie dało i nie dało, otwierać bań­ mi jednej z nieruchomości p r z y ulicy
ki, jak następnie te banki ponownie za­ Śródmiejskiej. W domu t y m są aż dwie
częły ustępować
miejsca cukierniom, bran.y, jedna d o chodzenia, druga zaś
jaik wreszcie niedawno, od 2 lat, co d r u zamknięta. Chociaż p r z y s ł o w i e powia
gi dom mieści w sobie t. z w . ,,Photoma da. żc od p r z y b y t k u g ł o w a nic boli. t o
ton" — tak obecnie przyszła kolej mo­ jednak okazało się w t y m w y p a d k u , żc
d y na s k ł a d y obuwia. W każdym niemal od p r z y b y t k u brak kogoś mocno rozbola
domu na P i o t r k o w s k i e j jest n o w y ,.jedy la głowa. T a k mocno, żc aż k r w a w i ł a .
ą y w s w o i m rodzaju" specjalny. c x t r a Ale o tem potem.
męski, damski lub n i p k i skład butów,
Otóż istnienie d w ó c h b r a m postano
bucików i pantofli- K t o ma te wszystkie w i ł w y k o r z y s t a ć
w sposób gcnjalny
buty „ w y n o s i t " i zedrzeć, nie w i e m . W jeden z l o k a t o r ó w domu — M o s z k o w i c z ,
k a ż d y m razie g d y b y nawet nagle po­ k t ó r y w zamkniętej bramie
otworzył
zdychały wszystkie k r o w y , cielaki 1 in­ sklep z manufakturą. Powinien b y ł w ł a
ne kozły, dające nam c h r o m y i boksy i śclwie o t w o r z y ć sklep z o b u w i e m , ale
lakiery, t o Ł ó d ź w c a l o b y się tem nie Moszkowicz jest konserwatystą i o t w o ­
z m a r t w i ł a . M a m y na składach łódzkich r z y ł sklep z manufakturą.
b u t ó w na jakie 300 lat conajmniiej. Nie­
Sklep w bramie oburzał
Melzlera,
długo pewnie te sklepy już się zaczną
Za drzwiami pokoju hotelowego
reklamować, tak jak c u k i e r : „ b u t y krze strony t o c z y ł y zaciekły spór, k t ó r y b y ł
pia". W k a ż d y m razie powintónby po­ by bez rezultatu zapewne jeszcze ze sto
wstać związek propagandowy sklepów lat, g d y b y do rzeczy nic w t r ą c i ł y się
z o b u w i e m . Naflcźy przeprowadzać ca­ kobiety. O t o 15 września żona pomy­ Z Grudziądza donoszą:
Kwaslgroch, nikt nje odpowiadał, za­
łe kampanje zachęcające łodzian do cho­ słowego kupca — Mina Moszik a wilczoNiema praw je dnia b y prasa co­ niepokojona służba otworzywszy d r z w i
wa
spotkała
na
schodach
żonę
w
ł
a
ś
c
i
­
dzenia i darcia butów. Np. ulicami podzienna nie notowała wypadków samo­ zauważyła leżące na otomanje
wi/ruiy przeciągać
tłumy
właścicieli ciela domu — Meizierową. Kobiety coś
bójczych różnych osób, które odnjedawtam
sobie
powiedziały,
w
y
n
i
k
ł
a
sprzecz
zwłoki
kupca.
składów obuwia z transparentami takiej
na
jeszcze
intensywnie
toczyły
walkę
ka,
zresztą
nic
poważnego,
ot
—
Mosz,ko
Jak
sję
okazało,
denat
odebrał sobie i y
treści :
w i e ż o w a plunęła M e i z l c r o w c j w t w a r z . o byt, a nje mogąc opanować ciężkiej cle, strzelając z browninga w skroń.
MelzJerowa nazwała
Moszkorwilczową sytuacji życiowej, kładą kres swemu ży­
Przy samobójcy nie znaleziono żad­
„Szukasz szczęścia? — Kup sobie
złodziejką, Moszlkowiczowa złapała w o ciu.
nych lisiów, ani też dowodów, któreb*;
nowe b u t y " .
bec tego jakiiś k a w a ł żelaza i uderzyła
Podobny los spotkał w Grudziądzu wskazyMtły właściwą przyczynę
„Żajdamy dawania bezrobotnym za­ nim M c i z l e r o w ą w głowę. Polała się
pewnego kupca z ChDJnłc, który zna­ paczllwego k r o k u .
siłków w butach!"
k r e w niewieścia, p r z y b y ł a podicja itd- i
.Szczęśliwe p j ż y c k małże -skie za­ Sąd Grodzki skazał M i n ę Mosztkowiczo lazłszy się w ciężkich warunkach ma­
Według
wszelkiego
prawdor.
terialnych pozbawił się życia .
p e w n i ł a tyllc; ,"iwe b m w ! "
bieństwa Kwaslgroch
znajdował
w ą na 100 zł. g r z y w n y lub 2 tygodnie
. K a ż d y m.-. zh.niec Łodzi musi ze­ aresztu.
Wczoraj, w jednym z tutejszych ho­ stainio w bardzo ciężkiej
sytuacji
drzeć w c i ą g i r o k u 20 par b u t ó w ! "
teli, gdy na pukanje do pokoju, w któ­ terjalnej.
ł.Najicpie. k i w a sie p a b e m w no­ Pani Minia ma teraz smutną minę. r y m
mjeszkał
34-letnl kupiec Alojzy
a pan Moszkowiicz ma również smutną
w y m bucie!"
minie i smutną żonę M n ę .
, Buł b u t r r i i i e dorówna''*
.Jeden V i t daje tyle w a r l > » c , co 3
Jerzy Krzeckl.
;
Teatr Polak] wprowadził do swego
ertuaru >—»en z najpotężniejszych
worów
współczesnej
drama t u r g j j
Elżbietę królową angielską" Ferdynan­
da Brucknera. Jest <p pseudonim pisa­
rza Taggera, pod k t ó r y m ukrywał się
przez k i l k a lat autor. Dekonspjracja na­
stąpiła dopiero po paryskiej
premjerze
Elżbiety". Sztuka t a bowiem wyszła
daleko poza Niemcy { grana dzjś jest
na wszystkich wielkich scenach europej­
skich,, ostatnio w A n g l j l . N a scen|e Te­
atru Polskiego
„Eżbleta" ukazała się
^zekładzje prof. Marjana Szyjkowsklerro. Głownem i osobami sztufkti są, obok
postaci t y t u ł o w e j : król hiszpański Fi­
lip I I hrabia Essex kochanek Elżbiety
i lnrcł Grancls Bacon. F i g u r y te znala­
zły w teatrze Polskim wykonawców:
Marja Przybyłko — Potocka (Elżbieta),
Kazimierz Junosza —• Stępowski ( F l liP I I ) , Wacław Pałowskt (Essex), Ro­
bert Boclke (Bacon), w przedstawieniu
pozatem bierze udział cały zespół. Re­
żyserował Aleksander Węgierko. Deko­
racje zaprojektował Stanisław Śliwiń­
ski. K o s t i u m y według rysunków Zofji
Węgierkowej.
Ilustrację
muzyczną
skomponownł Lucjan Marczewski.
•
•
•
Nakładane są sekwestry na komorne
w tych domach, w których z nakazu in­
spekcji budowlanej prowadzi się przymu­
sowe roboty remontowe. Jednakie zda­
rza się, i e od chwili nałożenia sakwestru
do wykonania przymusowego robót upływa kilka tygodni, podczas których wła
ścieiel domu sam doprowadza braki do
porządku. W takim przypadku właściciel
domu powinien zwrócić się do inspekcji
budowlanej i przedstawić dowody, iż wy­
konał roboty. Dowody te kontroluje okręgowy inżynier budowlany, poczem
sekwestr się zdejmuje. W ostatnich cza­
sach dokonano kilkudziesięciu tego ro­
dzaju zwolnień z seBcwestru.
•
•
•
Komisarjat rządu
niejednokrotnie
podnosił sprawę unormowania przejść
dla
pieszych.
Chodzi
o ustalenie
miejsc, przez które piesi mogliby prze­
chodzić- Miejsca takie wymagają ozna­
czenia na jezdni. Okazało się, że farba
nietrwała jest i wymaga stałego nadzo­
ru i odświeżenia, guzy zaś metalowe w
miejscach ruchliwych ulegają zniszcze­
niu,
pozostawiając po sobie otwory. U trzymywanle specjalnego taboru, który­
by sprawdzał pasy na jezdniach i wciąż
je zamalowywał, jest kosztowne. Zda­
niem kół fachowych, wystarczają strzał­
ki w miejscach, przeznaczonych dla pie­
szych. Strzałkj takie jednak muszą być
widoczne od strony jezdni gdyż chodzi
nietylko o pieszych, ale i o Szeferów, aby
zwalniali biegu w takied miejscach. W tej
sprawie odbędzie się w komisarjatach rzą
du narada.
,
;
kupiec zawarł swa. ostatnią tranzakcję.
f
Mowa komunistyczna na cmentarzu.]
Aresztowanie d w u agitatorów
Napoci na leśnej drodze,
Bandyci obrabowali
ŁÓDŹ,
-xox-
RENE B I Z E T
Zdrada.
Regularnie każdego poniedziałku, od
wpędzała mnie kobieta, której nazwisko
p r z e m l c z ę moja przyjaciółka w c'ągu
dwóch zgórą lat. B y ł o rzeczą zupełnie
naturalną, że w oczach moich b y ł a naj­
piękniejszą ze w s z y s t k c h Bożych s t w o
rzeń, a opis jej mógłby jedynie dołączyć
kilka superlatywów do epitetów, jakie
sobje wyobrażacie. W y s t a r c z y wfęc, j e ­
żeli powiem, że ią kochałem.
M a m wrażenie, że m ó j kot — pasiasty
jak t y g r y s — n!e podzielał mofch uczuć
Poniedziałek b y ł dla niego dlrniem feral­
n y m i już od ś\v'tu zdradzał niepokój.
P r z y c z y n ą tego jednakże nie b y L za­
zdrość.
Laurette — takie b y ł o Imle mojej u kochanej — nie w t r ą c a ł a sie do jego po­
żywienia, a nawet nie siadała na fote­
lach mieszkania na k t ó r y c h z w y k ł b y ł
wylegiwać się kot. Jednakże pomimo ca­
łej swej dyskrecji zawszę wnosiła gwar
do mego mieszkania, w i t a ł a mnie hała­
śliwie, opowiadała m i tysięczne historie
milczała wżgłęcWe t y l k o podczas na­
szych uścisków.
T a gadatliwa w y l e w n o ś ć przeszka­
dzała Bobusiowr p r z y w y k ł e m u d o s a • ł o m y c h godzin popołudniowych, roz­
m ó w w języku „kocim"', jakie prowadzi­
wieśniaka.
9 grudnia. kolb rewolwerowych, powalili go na zie­
W dniu onegdajszym, około godziny mię, poczem zrabowawszy wieśniakowi
8 wieczór przejeżdżający przez las pod portmonetkę z 90 złotymi, skryli się w owsią Borki, w powiecie łęczyckim A n ­ kolicznych lasach.
drzej Granosik, mieszkaniec w s i MarynPoturbowany wieśniak odzyskawszy
ki, gminy T u m , w powiecie łęczyckim, przytomność udał się do kotnisarjatu po­
napadnięty został przez trzech zamasko­ licji w Łęczycy, gdzie zameldował o swej
wanych i uzbrojonych
przygodzie. Na zasadzie
złożonego za­
w rewolwery J noże
meldowania i podanego rysopisu policja
bandytów. Napastnicy wskoczyli na wóz łęczycka wszczęła za zbiegłymi bandyta­
i poturbowawszy Granosika uderzeniami mi poszukiwania.
Z Sosnowca donoszą:
W t y c h dniach zmarł w Sosnowcu
n i e j a k i Władysław Szopa, członek part j | komunistycznej. Pogrzeb
zmarłego
komunisty odbył się wczoraj rano na
cmentarzu n a Pekinie. W pogrzebie
t y m wzięło udział
około 600 osób.
N a cmentarzu podczas wpuszczania
t r u m n y do grobu z tłumu poczęły pa­
dać o k r z y k i
antypaństwowe, a jeden
z obecnych, stanąwszy na grobie, rozpo­
czął wygłaszać agitacyjne przemówie­
nie.
Znajdująca się w pobliżu cmenta­
rza policja rozpędziła demonstrantów,
aresztując
jednocześnie
przygodnego
mówcę, agitatora komunistycznego]
Okazał sję n i m nlejak;
Mortki
ran ter, zamieszkały w Sosnowcu.
Podczas
rewizji
przeprowatl
w mieszkaniu
Darantera zatrz}!
ukrywającego się t a m Mojżesza L e j
f e l ł U z Tarnowa,
podejrzanego o dz
łalność komunistyczną.
Obu aresztowanych przekazane
dyspozycji sędziego śledczego.
Precz z uprzedzenie*
z e p o l s k i t o w a r Jest g o n
od
zagranicznego.
ła z n t a sługa 1 mojego mnożenia.
I
z w y c z a j o m , schował s'ę do drugiego po
— Biada c i . l/ednv głupcze. na«wnie
Z chwilą, g d y Laurette przekraczała I
C z y mam przyznać, żc o He znosiłem koju '• zobaczyliśmy go dop'ero wieczo­ dobry człowiecze, o n i e i l o s t a t e c w c roz
mój próg, kot mój obmyślać poczynał figle MEGÓ kola tem bard z e i ł a t w o , że rem.
w i i c t y m zmyśle powon ema k t ó r y m
swoją zemstę i zastanawia! mnie zawsze nie godziły bezpośrednio w e mnie, o tyle
Po odejściu l aurette. Bobuś powftał w y c z u ć
nie możesz na ubraniu
pomysłowością, jaką p r z y tem o k a z y w a ł 7. trudnością znosiłem milczące badanie mnie chłodno. W pozie sfinksa usadów 1 a nawet na skórze twojej przyjaciółk.,
Przedewszystkiem l o k o w a ł sie na płasz jakiemu ze strony B o b u s a poddawać się się na stole podczas mego posiłku f po- zapachu tytoniu, k t ć r y nie iest
ftyoim!
czu mojej przyjaciółki, jak rozumie się musiała moja przyjaciółka.
został w tej pozycji, nie ruszając sic \ Oczv twe ńedość są przenikliwe, b y na
samo przez się dla kota. obdarzonego uZ chwilą, gdy zahnowala miejsce na wcale. W k o ń c u w y d a ł o mi sic koniecz rękawach jej dostrzec ślady obcych pal­
podobaniem do futer jedwab!. Pozornie kanapie mego gabinetu, siadał
także nośc ą zagadnąć go o przyczynę bezru­ c ó w ; zaś n e r w o m t w y m brak w r a ż l i w o
w y d a w a ł o się t o zupełnie normalne.
przed n-ą i przyglądał sie }c.i uporczywie chu.
ścl, aby m ó c odgadnąć w tej perfidyjnej
NA
Nie zareagował na to odrazu ale trze istocie zdenerwowanie i niepokój, które­
Zkolei umieszczał sie na kapeluszach i F** **
> N > W g żałowałem ze
co nabrało w a g i ze względu na pracę je » c zrozumiałem c a W f n c z j m o w y d..t- baby b y ł o głupoty. abv nie zrozumieć go nie t v jesteś przyczyną.
go pazurów. Następnie zabrał s^e do n u , - pfe*°0W, wyrażającej s<e tyloma zewnę jego ironjf. oraz brać jego niewzruszoną
— C z y to m o ż l i w e ? — w y b e ł k o t a
Zych pantofli Laurette. a kiedyś szuka-1 Irzneml przejawam*. i a k I zmiennym od- minę za d o w ó d obojętności.
lem z żalem.
i:śmy jej pantofelków pod wszystkie- oienicm ich oczu.
— Drwisz sobe ze mnie? — zapyta­
A gdy rozmyślałem o t y l u pięknych
mi meblami. I n n y m z n o w u razem uoierB y ł b y m się tą drogą dowiedział zna łem go. — C z y uczyniłem cos śmieszne­ minionych już godzinach t r i u słowach
p^ała jedwabna koszula, w której Bobuś [czme wcześniej, niż nastąpiła zdrada go? C z y jest śmiesznością.w oczach błahych iak róże, lecz c u d o w n y c h jak
pozostawił więcej dzaur niż koronek.
Laurette, o wszystkich jej potajemnych twoteh bvć zakochanym w Laurette?
one, o t y l u gestach, które z d a w a ł y się
PowstaJ. wyciągając sie. Nie chciał owijać życ'e, jakby wstęgą złotą, ł z y
Wreszcie jako szczyt złośliwości, po pragnieniach i u k r y t y c h dażenfach, 1 nie
mimo mo'ch usiłowań zapobieżenia w y ­ zeznałbym udręki, g d y b y m przyśpieszył tern zaznaczyć, że go nudzę, ale pragnął napłynęły mi do oczu.
mi okazać, że rad jest. >ż zrozumiałem
padkowi, potrafił niby z rozbawienia rozstanie, które mnie tak bolało.
Kot w ó w c z a s wyginając sie. zaokrą­
B o w i e m jestem p e w n v . że Bobuś od go nareszcie.
skoczyć na kolana f pozostawić na ra­
glił grzbiet i zeskoczył na ziem e. Odda­
kach szyi mego gościa ślady tak głębo- gadł znudzenie mojei kochanki 1 p i e r w I b y ł o to tak w y r a ź n e , że oomimowe lił s ę s w y m l e n i w y m k r o k i e m , ze z w y ­
kie, że pociągnęły za soba trudne d l a ' W uświadomił sobie moie nieszczęście, \- począłem zastanawać sie nad w y p a d k ł y m m i a r o w y m ruchem łaD.
mnie tłumaczenia. Dzięki Bogu jednakże ' a zaś potrzebowałem trzech mesięcy, i |
j u l e g ł e g o dnia. Przypomniałem soB y ł to sposób jego wpojenia mi:
i-aurette lubiła zwierzęta, a stad niguy aby dziękf memu kotu i iego zachowań u bfe nietylko niektóre słowo Laurette
- - Gdybyś miał to doświadczenie z
1
r.ie pozostawiła mnie w p r z y k r e j sytuacji odgadnąć prawdę —
ale przedewszystkiem niektóre sposoby KOBIETAMI jakie ja mam z kotkami, w s t y
dokoiania w y b o r u pomiędzy nia a Bobu
Tego poniedziałku Bobuś w mo»m ga­ zachowania się Bobusia.
dzitłbyś się uronić choćby łze jedną, a
s'em. Pobłażliwość swą posunęła do t e ­ binecie przyglądał się Laurette ze szczt Dalszy cfąg odcinka.
— myślałbyś już o damie, która c i zastąpi
go stopnia, że śmiała się z Hglów mego gółową uwagą. G d y rozebrała się zbli­
— C z y sądzisz że mnie zdradza?
Laurette, jak ja myślę o kotce siamskicj,
kota l przynosiła m u sardynki, na k t ó r e ż y ł się DO jej ładnych gałganków, które
S'lnie o p a r ł y na t y l n y c h łan.<ch, Już która od dwóch dni zastąpiła kotkę a n b y ł bardzo ł a k o m y . Kot jadł ie. lecz n i ­ ją tak ZDOBNY, obwąchał ie kolejno, lecz zgiętych do skoku, z najeżona szerścą
gorska w mojem subtcluem. ale tak niegdy nie dał się przekupić tcmi smakoły­ nie dotknął ich łapami. A po załatwieniu drgającemu wąsami, oczami zwrócoueini
uinem sercu.
kami.
kontroif, j w b r e w z w y k ł y m s w y m ka górze, zdawał s'e w z d y c h a ć .
Tłum. L. M .
!
7
;
;
{
£ a m
Nr. 3.V
/
1 sport
L
r
1
C TT O *
Pięć razy zmieniały sią zespoły.
J
Przeładowany
Porażka Berlina w Warszawie.
ną,
nla dwaj ,
kobietę w
łdróżnycfi,
m z najle j
loczęli hu- i
życie,
oczekjwaś do Nadiła na to
eczonemu,
staje sję
postanowił
ijący spo-
Turniej międzyszkolnych gier spor­
t o w y c h , urządzony staraniem Seminar­
Wocka w drużynie stołecznej.
ium Nauczycielskiego b y ł niejako roz­
Wobec 5 tysięcy w i d z ó w rozegrane skiej nad Warszawą. Rezultaty technicz poczęciem zimowego sezonu gier na sali
zostały W dniu w c z o r a j s z y m z a w o d y ne b y ł y następujące: Weinhold bije na
w ś r ó d młodzieży szkolnej.
pięściarskie pomiędzy reprezentacyjne- punkty Pasturczaka, Kazimierski r e m i P r o g r a m zawodów b y ł stanowczo
m i drużynami Berlina i W a r s z a w y . Z w y śnie z Pieren/em w wadze p i ó r k o w e j przeładowany (aż 5 meczów), tem bar
ciestwo odniosła stolica w stosunku 9:7, l & e S
M m l Ahrensa z d o b y w a dziej, że wszystkie stały- W i bardzo, r s
przyczem zaznaczyć należy, że w w a ­ W a r s z a w a d w a punkty w a ł c - o v c r e m . k i m poziomie i nie potrafiły w
dze p i ó r k o w e j skutkiem nadwagi ber'iń S p o t k u i i e towarzyskie pomiędzy Ahren
wać nieznacznej zresztą garstki w i d z ó w
:zyka Ahrensa zyskała stolica d w a sera a Andersem zakończyło się
Należy nadmienić, że organizacje za­
iunktv walc-overem. oraz. że w wadze
w y g r a n a Niemca,
w o d ó w pozostawiała wicie do życzenia
ieżklej z braku odpowiednio r u t y n o w a B i r c n c w a j g i Schwarz
I-szy re­
Kolejność meczów b v ł a następująca:
KZi pic<ciarza dokooptowany
został misują, Beremneier bije przez technicz­
S i a t k ó w k a żeńska: Gimn. Szczanecm
drużvnv
warszawskiej W o c k a . ny k. o. Wolskiego, k t ó r y w drugiej run
klej - Szkoła P r z e m y s ł o w a 30:15 (15:8)
^ r e s z c i e w walce, jaka stoczył w y k a - dzie upadł nawznak tak niefortunnie, że
Z w y c i ę z c a występując bez swej najMjący nadwagę Ahrens ze s w y m przebvł niezdatny do dalszej w a l k i . Garbarz]lepszej zawodniczki, liczykównej. bez
c w i l k i e m p i ó r k o w c e m Andersem, ten bije na punkty riwerta, w wadze pó?
*większego trudu uporał się z mało groź
^-«*ini uległ na punkty. Z w y c i ę s t w o
Mizerski jest w drugiej rundzie nym przeciwnikiem. Sędziował p. Za
Vv.ASZAWV Jest zatem j e d r r ^ z w c i ę - ciężkie)
knock d o w n do czterech, nadrabia jed­
*IW.em dzicki przepisom- nu
' * i v y - nak w tr7eciei uzyskuje remis W w a ­ łęski.
Siatkówka męska: Gimn. i m . J P'l
c .-stwem NA ringu. W tem s
tle i :9 dze
cieżkiei W o c k a bije w y s o k o na sudskiego — Gimn. i m . B Prussa 30:JO
rezultat drużyny łódzkiej świadczy punkty SchwiTzji I I .
(15:9). Ponieważ zespól |Vl. S. H. nie
••onownie o supremacji Łodzi bokser­
stawił się do g r y , przeto w y s t ą p i ł o G i m
nazjum i m B. Prussa. Zwycięzca, gra
jąc w 5, w y g r a ł dzięki lepszemu spo
o f e f a ^ d o w y .
kojowi i strzelaniu ściętych. Sędziował
Kursy dla przodowników piłkarskich.
p J. Gruszczyński.
6
!
x
1
1
Trener
'&
/. •-,•....,] PZPN zajmował sie sprawą j p o w o d ó w zaangażować stałego trenera,
* i-sów dla p r z o d o w n i k ó w
piłkarskich to pracę instruktorską rozdzieli się na
* roku 1932. Doświadczenia w y k a z a ł y , dwie rodzime siły, które w miesiącach
a system kursów d w u i czterotygodmo- letnich podejmą się tego żmudnego ale
v» ch Jest dość kosztowny, a nic daje koniecznego zadania. Plusy takiego sy­
takich w y n i k ó w , jakby się należało spo- stemu są duże. Przedewszystkicm sko­
ewać. Poza tem okręgi kresowe
rzysta ze wskazówek trenerskich w i ę k ­
jako najbiedniejsze,
sza ilość graczy i to w najdalszych za­
|oie moga sobie pozwolić na wysłani • kątkach kraju, choć poziom w y k ł a d ó w
odpowiedniej ilości kandydatów, aby u- w stosunku do k u r s ó w
warszawskich
eyskać pewne realne w y n i k i o ile chodź! zostanie siła rzeczy
o ogólne podniesienie poziomu g r y . Dla­
nieco obniżony.
tego też w 1932 r. proponuje P Z P N za­ Wyjdzie to t y l k o na dobre t y m słabym
angażowanie trenera objazdowego i na okręgom, które d t t ą d leżały prawie zu­
ten cel w y a s y g n o w a n o już 4000 zł- — pełnie odłogiem.
O i'e nic będzie można z tych lub innych
Turniej w
(—) Drugi w y s t ę p Adrniry Wiedeń
na Śląsku nie przyniósł k l u b o w i luż tak
wielkiego sukcesu, jak za p i e r w s z y m ra
zem, kiedy to wiedeńczycy
pokonał'
kombinowana drużynę Naprzodu i A K S
w stosunku 10:1. W meczu rozegranym
w dniu w c z o r a j s z y m w l ipinach z tutej­
szym Naprzodem uzyskali wiedeńczycy
jedynie w y n i k 4 : 1 (1:1), przyczem Ślą­
zacy byli zespołem prawie równorzęd­
n y m i gdyby nie pech pod bramką- w v
szliby ze spotkania może I zwycięsko.
Najlepszym'' na boisku byli obaj obrońcy
Naprzodu. Najsłabszym — Kumor. W i ­
dzów — 4 tysiące.
pilhar.
PoSsf-ta — Austrja
Terminy turnieju o nuiiar DavVa
w
roku 1932.
między zwycięzcami strefy curone^kio;
i amerykańskiej) wv znaczona została na
dni 22 — 24 lipca.
Finał ostateczny odbędzie sie W P "
ryżu. w dn. 29 — 31 lipca, pomiędzy
ZWycięzcj r o z g r y w k i międzystrefowej
a drużyną tennisową Francji, która jako zwycięzca turnieju w r. ub. — nie
Irerze udziału w żadnych rozgrywkach
elitnmacyjnych.
a
Mistrzostwa
f
1
M
Ślązaków, którzy rozgromili l w o w i a n w
KOENIOSWl!STERHAl'SFN, czwartek.
stosunku 13.3. Klub ż y d o w s k i uzyska?
16J0 — 17.30 Koncert ŁBerlina. 17.30 — 17 3
jedynie jeden punkt w w a l c e : w wadze
muszej, d w a pozostałe p r z y p a d ł y mu Dr. K. Aram: Pierwiastek irracjonalny w struk­
przez walcovcr. Na meczu t y m b y ł y turze świata spółczesnego. 1S.00 — 18.25 Dla
szkól wyższych. Prof. Kauffmann: Cuda Egiptu.
aż 3 z w y c i ę s t w a przez k-o.
18.30 — 18.55 Hiszpański dla zaawansowanych,
(—) Tak wiadomo f i n a ł o w y mecz o w e j ­ 20.00 Koncert, 21.10 Transm. z Berlina, 22.40 —
ście do klasy A w koszykówce męskiej 24.00 Mi.zyka taneczna.
pomiędzy drużynami Makkabi — Geyer
miał przebieg nader b u r z l i w y . Na tej
podstawie Makkabi wniosła protest prze
ciw ko t v m zawodom, prosząc o unieważ
nienie w y n i k u
[OiloIf^IFWi?
główne
odbędą się w Łouzi.
„ZNASZ-LI 1 EN
KRAJ?"
Boy-Żeleński:
(Cyganeria krafrnwsrtca) z 55 fltistracjami w tek­
ście Nakładem Biblioteki Boya.
Nowa M u f a Boya-Żeleńskiego pe?n! dwoja­
ka rolę. Raa jako rozkoszna lektura, podbiła
;ąca dowcipem i lekkością opowiadania: powtó
re jako rriezas'aplony dokument dla pcwnaiia
pewnej epoki literackiej i obyczajowej. Jest to
anegd^yczna hrstarja Krakowa z epoki Młodej
Po'ski i Zielomego Balonika, na szeroko podmalowanem tle dawnego arystokratycznego, uroczyste«o Krakowa. Nic zabawniejszego, a'.i
obraz wdzierających się do „miasta grobów"
, Totunski Klub Sp,-o«>wy" najsilniej
nowych elementów życia, wskutek czego stary
szv dotąd klub pom arki uległ ! i k w : d a Kraków zaczął... chodzić na głowie.
T. K. S. zlikwidowany.
U
:
!
Nowicka, Heinrich, Janecki Suche', kri. W o lv
Osiem śwletrae wytresowanych ..Bmt'ba-Olr!oraz chdry sfcrtystkl i statyści i'.-»peln ^a z:sp:'
hi. Bilety naln-wać -noyr.a już dzisiaj w b<«rz
podróży „Orbis".
(Piórkowska 67 v'«s a \
Grand Hotelu) Ceny biietów popularne od 1 i
do 4 50 zł.) Dla wygody publiczności szata
bezpłatna.
!
Mtt stronicowy
;
,ri
zjłotycli.
Związku Zw:ązkóv*
Sportowych.
WINSZUJEMY:
.'utro: Marjl
Wschód słońca: 7 31
Zachód 3.2<5
Długość dnia 8.11
U b y ł o dtłia 8.50
Tydzień 50.
;
za najlepszy „ w y c z y n " s?ortov/y?
*
W dniu 21 stycznia 1932 r odbędzie d o w y c h , Nehringowa — autorka trzech
^ popędzenie komisji wielkiej ńagro- ś w a t o w y c h r e k o r d ó w w jeździe szyb- •}%
'^y honorowej, przyznawanej rok rocz kiej na lodzie, M c h a ł S a w i c k i , mistrz | |
e zawodnikowi lub drużynie za najlep świata w s t r z i h u i u z łuku, Pehor, A . »
* y w y c z y n s p o r t o w y w danym czas­ Matuszak — niistrz świata w strzelaniu iSyj
z karabinu w o j s k o w e g o i ponadto jesz \H
okresie.
II
W roku bież. do nagrody tej między cze parę nazwisk.
nowni zgłoszeni zostali: Janusz KusoW roku ub. wfielką nagrodę zdoby.
"'fiskt k t ó r y w roku bieżącym osiągnął Petkicwicz.
*zfreg w i e l k i c h sukcesów międzynaro­
Ze
taeu^f
;
<to otrzyma Wielką Nagrodę Honorowa
Ustalono j\iż preliminarz budżet )\\ y
na rok 1932 obarcający się w ramach
zc strony P. u. W . F.
42000 zł.. Sytuacja ekonomiczną w kra k t ó r y ma budżet zredukowany o 40 p r o
ja pogarsza się z dnia pa dzień, trzeba- cent w stosunku do roku 1938*31. — W
by zatem dbać o oszczędności, tem bar­ jyydatkach razi niepreporcjonaiiiic w y
dziej i e różnych zaległości ze strony ?oko pożycia poborów p r a c o w n i k ó w zł.
puetrzególnycn związKcw w wysokośJ 16.700, co jest stanowczo / a dużo, bio­
<ł SF
O
I O nie da się ściąenać. (17.LA Z'.v. rąc pod uwagę n i k ł y akres dziaJalnoHokeja na lodzie i P Z B ) . P p ^ ccin nie sci Z. Z.
należy liczyć na zihvt wwsoJde subwen-
Oświatowy — Dla dowslych OieIJa n.ito -c*i
dla nił«dz!ciy WKizień z Siftg-Słn*
Palące — On albo Ja (Harry Peel)
Pi 7edw«ośnle — Janko muzykant
R:>Vleta — Ksieżnkizka m> uriopi^
Rtsursa — Spóźniony roinana
Splendld — Miłość
Wodewil - Pan Cytryn x Poner^njt
7a-|.eta — Parada miłości
vji. Sekcja tennisową rorganizpwaal się
pod nazwą „Toruiisk Klub Tcim s o w y "
pozostałe sekcie uległy natomiast rozb c u . P o n Y w a ż okręg poznański zamie­ D O D A T K O W A KOMISJA P O B O R O W A
JUTRO WSZYSCY DO „ B O M I A ) ) .
rza rozegrać
s<v'- ;. e z Po-:u'>r/.em
A wiec Jutro
waKzawsk; teair
„BvnbDnia 12 bm. od godziny 9-ej rozpoczy­
P . 0 2 H L c z y n i wysoki, a b v hokeistów
na urzędowanie w lokalu p r z v ulicy A l . otwiera swe pod-wwje w g r u n l w n l c odśwież*
, l ' K S " zorganizować.
Koicluazki 21 dodatkowa komisla pobo­ nym I wyremon-towainym gmachu przv ul. Ko
rowa dla poborowych rocznika 1910 i pernAa 16. Na p'erwszv ogicn r^iJ^Je wsp.mia.il Y l s c z e $:Q f i V f e c z e « « '
starszych do 1883 w ł a c z n e . k t ó r z y do­ pocisk tańca, humoru i UterackjeJ piruenki p '
..Hallo! Rumba!" Zespół
Bomby" składa sb.
Sprawa udziału młodzieży szkolnej w tychczas nic stawili sie do przeglądu 1 z najpopulaTniejszych Warów ...Morskiego O k a "
me
mają
uregulowanego
stosunku
do
khibach s p o r t o w y c h w i e c e się w bez­
,Oii!-Pro-0"o" 1 „Wesołego Wieczoru" Dytekę
nadziejny sposób. Prezes ZZ oraz d y r e k służby w o j s k o w e j .
teatru udało sie zaangażować najnopulan''
Obowiązani są staw"ć sie poborowi go śpiewaka doby obccn>;. ulubieńca kolilc
tir P U W F odbył] cały szereg konferenzamieszkali oa terenie P K U , Łódż-mia- !-.-.ró!a płyt
cyj, m. in. z nunistrem oświaty lecz
połskfch,
Tadwuwra
FailXzc\\
sto 1. t j . na terenie 2. 3 5. 8. 9 1 11 k o ­ skiego, którrgo piękny glos znr.ja wszyscy i
w y n i k i rer-łne sa żadneT y l k o obiecanki na przyszłość, a t y m ­ misariatów policyjnych, o He o t r z y m a ! ' płyt gramofonówvcli. Wśićd >-espr-ln spciykacn.
czasem kompetentni referenci w M i n . O. indywidualne w e z w a n i e ze Starostwa poza tem takie namyteka, 5-uk St. Balcerakóww.
P. W . R. u p o r c z y w i e bronią „ t w i e r d z Grodzkiego.
B. i Imkska, J. Prokoplaków na, 1. Róiyńska. ','
Polski Związek Lekkoatletyczny - do Łucka (męski) i do K r ó l . H u t y (ko­
stalll Już kalendarzyk zawodów na rok biecy), dziesięciobój na 114 i 12.4 do
Przyszły, przyczem chara kterystycz- W a r s z a w y , bieg n a r o d o w y na 3.5 do
" e m jest że mistrzostwa główne bedą WARSZAWY, a M
S
ITRZOSTWA główne do
Jednocześnie ewentualnie eliminacjami R.NDZI (MĘSKIE) i L w o w a (kobiece) na
nrzedo'impijskiemi i rozegrane zostaną 4.6 i 5.6. Reszta programu mistrzostw
. , .uiia będzie na jesieni.
Wraz z dziesięciobojem na wiosnę.
Biegi naprzclaj wyznaczono na 24.4
Grenady"
42 tysiące
tości, 19.05 Odcinek powieScIowy. 19.20 J. Śmi­
gielski: Z naszej włóczęgi do polskiego morza.
19.40 Kom. harcerskie, 19 45—22.25 Tramsm. r
W - w y , 22.25 P r o j i a i n na dzień nast, 22.30 Mu­
zyka.
Jak się dowiadujemy, protest ten zo­
Teatr Mlclst.1 — Mieszkanie Zojkl
stał
uwzględniony przez zarząd Ł O Z G S
( _ ) Ruch — I. F. C. 4 : 1 (2 : 0).
l e a t r Kameralny — Ona czy Jej siostra.
i Już w najbliższą niedzielę odbędzie się
Ruch przeważał prawie przez cały
Teatr Popularny — Ezpress północny 133.
powtórzenie meczu na boisku p r z y ulicy
czas zawodów, uzyskując bromki przez N o w o - T a r g o w e j . Należy podkreślić, że
Teatr Kameralny — po pot. Hau-h^u; w i e c
Pctcrka 2. Sobotę i Zarzyckiego.
mecz ten odbędzie się bez udziału p u ­ Ona czy Jej siostra
(—) T . S. Bogucice — W a w e l 5 : 2. bliczności.
Coctail — Smlej sie śmlel.
Drużyna krakowska, choć
zasilona
Apollo — Nlbciungl.
(—) Firma „Juyelia* planuje na rok
pozyskanemi zawodnikami, zawiodła,
Bajka — I Pat i Patachoo Jako s . . . . li
puha.ru DJabeł.
prawie na całej Mnji i została pobita z u ­ p r z y s z ł y ufundowanie złotego
dla z w y c i ę z c y
rumieni
piłkarskiego
C«<lno — Noce paryskie
pełnie zasłużenie.
tym razem z udziałem 2 k l u b ó w listo­
Capiml
— Kwiat Algeru.
(—) Rozegrany w dniu wczorajszym w y c h k r a k o w s k i c h .
Corso — I. Ucieczka od szczęścia II. D)a.
mecz bokserski pomiędzy drużynami
C W S (Warszawa) a Wawelem, zakoń­ (—) W meczu zapaśniczym ro7egranym be! z Arizony.
Czary — Oszust z Texa««
w dniu w c z o r a j s z y m w W a r s z a w i e po­
czył sic w y n i k i e m nmftowym 7:7.
między
drużynami
Legji
i
S
k
r
v
odniosła
Dom
Ludowy. — „Dziewczyna z Piekła".
(—) Półfinałowe z a w o d y bokserskie o
Grand Kino — Rozwódka
mistrzostwo drużynowe Polski pomię­ z w y c i ę s t w o drużyna klubu robotniczego
Luna
Obława w Paryżu.
dzy l w o w s k a Hasmoneą a k a t o w i c k i m w stosunku 15:6
Mbnnza — Uwiedziona
BKS zakończyły się — iak b y ł o do prze
Odeon — Pan Cytryn z Pomeranii:
widzenia — wysokic-rn z w y c i ę s t w e m
L K S gra tak jak na mistrza Polski
W dniu wczorajszym z okazji święta
odbył się dalszy ciąg turnieju w siatków­ należy i zapewne osiąKnic ten zaszczyt
kę żeńską i męską o puhar ofiarowany ny t y t u ł .
przez P. Z. G. S.
W żeńskich zespołach bezwarunko­
Jak wiadomo udział biorą zespoły w o H K S zdobędzie pierwsze miejsce w
A-Wasowe Ł . O- Z. O. S.. które został) swei grupie.
Szczegółowo,
wczorajsze
wyniki
podzielone na grupy i wyglądają nastę­
pująco: w siatkówce męskiej w pierw­ przedstawia-'} się następująco:
szej grupie gra: Ł K S , Geyer i Makkabi.
Siatkówka żeńska:
natomiasit w d r u g i e j : Absolwenci. Y. M.
Ikape — Makkabi 30:28. (15:10).
C. A., T U R , HKS. W siatkówce żeńskiej
I K S — H K S 10.25 (0:15)
z powodu nie zgłoszenia się T U R - u , Z.ieJ
Geyer
— Makkabi 2: - ' 0 (15:13)
noczonych i W K S - u , występuje
tylko
L
K
S
—
ł k a m ; M):lb ( l . v H ) .
Pięć drużyn i t a k : HKS-u, WKS-u. Ikape
Geyera i M a k k a b i . Niespodzianek naoSiatkówka meska:
gół nłe zanotowano; jedynie może ze­
Absolwenci — Y.ALC-A. 30:24 (15.10)
spół Y M C A gra ostatno słabo, coprawT U R - HKS. 30:7 (15:2).
LKS — M a k k a b i 3 0 : : 0 wa!cover.
da
występuje z rezerwa.
Absolwenci — T U R 30:25 (15:14)
Zespół HKS należy do najsłabszych d n i
Y M C A — H. K. S. 30:7 (15:2).
żyn w turnieju. T U R występując bez
w zapaśi:ctwJ3.
Gruszczyńskiego I Madejskiego g r a z
Geyer
M a k k a b i 28:30 l l » : 1 0 )
Jak się dowiadujemy, w okresie stywielkim szczęściem i temu t y l k o należy
Absolwenci — HKS 30:7 (15:2)
ezira
1932 roku odbędzie się sensacyjne
przypisać odniesione przez ten zespół
Y M C A — T U R 29:27 (10:15)
spotkanie m i o z y n a rodowe w zapaśnizwycięstwa.
L K S . — Geyer 27:15 (15:0).
c t w i e pomiędzy reprezentantami Polski
i Austrji.
Mocz odbędzie sic w Katowicach.
Ustanowione
zosSaly d e f i n i t y w n i e
r o z g r y w k i miedzy poszczegól-nemi pań
stwaml w turnieju o puhar Davis'a w r
1932.
Pierwsza runda ma być rozegrana
w okresie od 10 maja. Druga runda —
do 19 maja. Trzecia runda do 26 maja.
Czwarta — do 11 lipca. Finał strefy eu­
ropejskiej musi b y ć ukończony przed 18
I'PCa. Rozrywka międrystrefową (po­
CZW AR i Lk.
K o s z y k ó w k a męska: Gimn. i m J. 11.45 Przegląd prasy. 11.58 Sygnał '.zasu,
Piłsudskiego — Gimn. im. B. Prussa 12 05 Program na dzień bież . 12.10 Kom - i. leo22:16 (14:9).
r o l , 12.15 Odczyt ze l w o w a , l?.*5 \ . koncert
Zwycięzca z miejsca ujmuje inicjaty­ ! -.'zkniny. 14.45 Muzyka gran c>f. 15 li? Koirt. K O wę w swoje ręce, k t ó r e j też nie w y ­ spndarczy oraz giełda pienxżna. 15.15 K> n uni­
puszcza do końca meczu. Pokonani je­ katy. 15.25' Przegląd ktąjtrowszych w y d a j nlclw,
dynie c h w i l a m i dochodzą do głosu. W y ­ J 15 45 Kom. dla zeplugi i rybaków M 50 - tu.15
różnili sie Zaleski i Krauze(Program dla dzieci, 16.20 F-nneiisk; (kurs śred­
Senńnarium Nauczycielskie — Szko­ ni) Lektor li Koquigny. lft to Muzyka g r a m o l ła Włókiennicza 25:24 (14:14).
17.10 Odczyt z Krakowa. 17.35-18 50 Koncert
Zasłużone w zupełności z w y c i ę s t w o solistów, 18.50 Rozmaitości. 19 15 ^krzynka rol­
gospodarzy, którzy okazali sie o klasę nicza, 19.25 Program na dzień nast., 19.30 M'-lepszym zespołem- przewyższając prze z.yka gramol. 19.45 Pras. Dt. Rad).. 20 00 Felie­
ciwnika pod każdym względem. Poko­
ton p. t. Jada ułani. wygi. dr. B. Wieniawa-ntiinani występując z liczną rezerwą — za­
goszowskl. 20,15 Muzyka lekka, 21.25 Słuchowi­
w i e d l i ; że osiągnęli tak zaszczytny w y ­
sko p. t. Romeo | Julia $zeksp'ra. 22.10 Dorlatel,
nik, to jedynie zasługa „małego* Przedo Pras Dz. Rad)., 22 15 Komunikaty. 22.20 Wia­
radzkiego, z d o b y w c y l w i e j części ko
szy. U z w y c i ę z c y na wysokości zadania domości sportowe. 22 30—24.00 Mu/vka ta
ncczna.
stanął Kiciński.
KATOWICE, czwartek.
„ O ś w i a t a " — M S. H. 23:9 (14:5)
11.45 Przegląd prasy. 1158 Sycna? czasu i
Słaba gra obu z e s p o ł ó w ; z w y c i ę s t w o
progr.-m na dzień hież 12.10—14.00 Transm. z
„Oświaty" zasłużone, z którego w y r ó ż ­
W - w y i ze Lwowa,
14.55 Komunikaty, 15.25
nili się H o ł y s z e w s k i i W o ź n i a k i c w i c z
Wśród książek, 15 50 Program dla dzieci, 16.20
U pokonanych natomiast dobrze zagrał
Francuski z W - w y , 16.40 Muzyka gramol., 17.10
iedynie Kosiński: reszta w y p a d ł a naoOdczyt z Krakowa. 17.35 Koncert, 18 50 Rozmai­
gół Mado.
Kilku stówach.
plłKą s';
o piękny
program.
ii
; a i e i i i ; a r z n a rok
1932
o t r z y m a każdy C z y t e l n i k naszego pisma za
1
5BS.
pokrywając
tylko
koszty
JUTRO W CZWARI^ * i H B.M.
2 porta,
opakowania
V < e ! k a i r, . *• •>
w T E A T R Z E
1 t.
p.
N i e z w y k l e bogata treść tworzy z naszego K a l e n d a r z a r o d z a j
e n c y '.\o,>ed i
ż y c i a c o d z i e n n e g o , w której każdy znajdzie
wszystko co go interesu ie, od statystyki politycznej 1 gospodarczej
aż do d r o b n y c h p o r a d d o m o w y c h , l e k a r s k i c h , p r a w n i c z y c h , r o l n i c z o gospodarsklch, w i e l k i c h w y n a l a z k ó w I o d k r y ć i t. d . i t. d .
;
Zamówienia i w p ł a t y z podaniem dokładnego imienia, n a z w i s k a
oraz adresu należy uskuteczniać do 25-go grudnia r b. na blankietach
przekazowych P. K. O. Nr. 68009.
lub w administracji Łódź — u l . Piotrkowska Nr. 11
HALLOL
m UM B A'
na cn>I« t kr6'»m p y t g»ii«ofoaowycji
TADEl*S-EM F L
St. B a l c e r a k ó w n ? , , B Halnńrśką, J .
Ró2v:\SKĄ Z.NO­
HEINRICHEM, WŁ. JANECKIM,
AL SUCHCICIIM, J. WELINEM, 8 COMba-GIRLR, ORAZ STATYSTKI I STATYŚC.I
Prokopiakówną, ].
F
wicką, St.
Bilety można nabywa/ już dzi^rj >v liiuire [
„Orbi6" (Piotrkowska 67, vis a vis „Grand - H
po ernarh od 1 A. do 4,50 zł.
N . 337
r
Wyorancy s n a n d y n a w s k i e g o s f i n k s a
Dziewięciu wybrańcom losu — dziewic
Ciu przedstawicielom brzydszej polowy ro
dzaju ludzkiego, daneni było zadowolić
ambicję licznych miljonów mężczyzn „za
kochanych do szaL-iistwa"' w czarującej
wampirzycy jasnowłosej Szwedce G r e u
'.'arbo i zdobyć jej miłość...
przynajmniej na ekranie.
Dziewięciu szczęśliwych usłyszało z
usteczek skandynawskiego sfinksa fascynu
jące słowo: kocham!
Kto wie czy i gdzie zaiarła się mglista
i niewyraźna linja graniczna międ/y part
nerką filmową, a żywą kobietą? Kto wie,
czy Greta Garbo słowo „kocham * nie po
wiedziała któremuś z dziewięciu amato
rów...
naprawdę.
Kim byli ci szczęśliwi?
Romantyczny Riccardo Cortez grał
główną rolę w pierwszym filmie Grety Gar
bo „Natchnienie''. Film ten ukazał się w
roku 1926 Riccardo Cortez był wówczas
bardzo już sławny — młodziutka Szwedka
zupełnie jeszcze nieznana. Ustroiła się
wówczas
w kostjum o wysokim kołnie
rzu, w którym wyglądała niezmiernie fan
tastycznie odmiennie od innych gwiazd fil
mowych z Hollywood. T a premjera Grety
Garbo rzuciła cały świat... kinematograficz
ny
1
do jej stóp.
Imię Grety Garbo było od dnia tego na
wszystkich ustach, o sławnym jej partne
rze przestano natomiast mówić.
Potem wystąpił na plan pierwszy inny
amant: Antonio Moreno Hiszpan o wulka
nicznym temperamencie, trudny do okieł
a.
W górskiem pustkowiu.
Na niebotyczRyth wyżynach Karakorum.
znana.
Greta Garbo była już wówczas
„boską Grela'' i ukazywała się nadal w
ciężkich długich powłóczystych strojach so
bie tylko właściwych.
Trzecim „amantem z srebrnego ekra
nu'*
był John Gilbert
znany z „ Ż a r u ;
miłości'' uosobienie miłości i radości ż y j
<
. drugi zrzędu co do w y - | d c r s k i meteorolog i geolog dr- Visscr,
holcndcrskiego poselstwa w
cia, kontrastowo S!.;rzecznv
sprzeczny z
łańcuch gor. w ostatnich iatacl
Cia.
7 tajemniczem
t.iipmn,V7pm j S
Podróż dra Vissera
a­
marzycielstwem jasnowłosego wampira.
;,sokościczęściowo
zapomniany
wobec
co- i Sztokholmie.
łańcuch gór.
w ostatnich
latach
attache holenderskiego
poselstwat r ww
ła półtora roku. Z w i e d z i ł nieznane d o ­
tąd doliny i czeluście skalne, d z i w a c / n e
wości — odnosiła niebywałe sukcesy na
Ja. sio pod wie>oma względami ciekawiej jeziora i niedosiężne dotychczas w y ż y ­
obu półkulach.
od Himalajów, zw łaszczą zaś pod wzglę ny na w y s o k o ś c i 7000 m e t r ó w nad po­
Potem w y : | ".pił na widownię Lars Han
dcm geograficznym i geologicznym.
ziomem morza.
sen, rodak Giery, spokojny Szwed o blond
Niedawno
powróci? stamtąd holenO l b r z y m i , m a s y w n y łańcuch gór K a włosach, dalej Konrad Nagel i Nils A ^ h e r .
H o l e n d e r s k a e k s p e d y c j a w sercu Azji.
K
P
a
r
a
l
o
r
u
m
a
Nastąpiła era dźwiękowców.
Pierw­
szym filmem mówionym Grety Garbo była
Anna Christie. Film ten wzmógł jeszcze
sławę skandynawskiej wampirzycy. Kon­
trakt między jej niskim głosem, a eterycz­
na figurą podniósł jeszcze zainteresowanie
publiczności. Partnerem jej b y ł rudy.
Charles Bickford, Amerykanin o rozchełsta
nej burszowatej figurze, potem smukły, dy
styngowany Gawin Gordon
oraz Robert
Montgomerry.
Konkurerif Zellelsr*.
r a k o r u m między Himalajami a KuenUinem (ze szczytem Dapsang — 8519 m t r .
wysokości) t w o r z y granicę pomiędzy
Hindostancm, Turkiestanem i P a m i r e m .
Rząd angielski okazał w i e l k i e zaintere­
sowanie dla w y p r a w y Vissera i poparł
ją r ó w n i e ż j a k i rząd chiński. W ekspe­
dycji t o w a r z y s z y l i V i s s e r o w i : Szwajcar
dr W y s s , geolog i alpinista, przewodnik
L ochmatter i pani Visser, k t ó r a brała udział w najbardziej f o r s o w n y c h i niebez­
piecznych marszach.
W y ż y w i e n i e c z ł o n k ó w w y p r a w y by­
ło a r d z o utrudnione. W o b e c m a r s z ó w
t r w a j ą c y c h nieraz całemi tygodniami po
przez bezludne pustkowia, nie można
b y ł o l i c / \ ' na dalsze zaprowiantowanie
l trzeba b y ł o obarczyć się w drodze
w s z y s t k i e m l posiadanemi zapasami. Dr.
Visser zmuszony b y ł niekiedy do zabie­
rania z sobą 140 koni ( k u c y k ó w ) i 70 ku­
lisów. Z w e r b o w a n i e tych ostatnich b y ł o
n i e z w y k l e trudne, ponieważ mieszkańcy
pograniczni odznaczają się
b
Z dziewięciu amantów Grety Garbo
Lars Hanson już nie żyje, Ricardo Cortez
został już skreślony z listy gwiazd jako
ofiara dźwiękowego filmu, Moreno znikł
już ze srebrnego ekranu.
A Greta Garbo? — rozmarzona dziew­
czyna z pod cichych fjordów? Blask biją.
cy od nowej gwiazdy, rywalki jej Marleny
zaczyna przyćmiewać sławę pięknej Szwed­
ki...
Tak; bywa zwykłe los gwiazd!
zabobonna
Brylanty w łajkach
trwoga
wobec r>us'kowia górskiego. Visser opo­
wiada, jak kiedyś p r z y uciążliwej dro­
dze, gdy konie na k a ż d y m kroku zapa*
d a ł y głęboko w śnieg ze swym ładun­
kiem, kulisi z płaczem rzuci'! się na zie­
mię,
odmawiając pójścia w dalszą dro­
gę. Trzeba b y ł o całej cncrgji kierowni­
ka w y p r a w y , żeby ich zmusić do posłu­
szeństwa- Bardzo ciekawie przedstawia
sie w łańcuchu gór Karakorum świat lo­
dowców. Zaraz niemal po opuszczeniu
Hindostanu Visser zrobił c ckawe odkry­
cie. Dostał się ze swa w y p r a w ą do sze­
rokiej doliny, na środku której znnłdowało sie wyschnięte łożysko rzeki. W
dalszej drodze zauważył lodowiec, za­
m y k a j ą c y dolinę, a za nim Jezioro po­
w i e r z c h n i 24 kilometrów.
Zmarnowany skarb.
W małej wiosce Preddóhl (Brandenbuirgja) pojawił się znachor Bus (DO
prawej
Cóż jest pociągającego w szkiełku błysz den za drugim pękały, co umocniło Don sironie w r a z z żoną), k t ó r y cieszy się o l b r z y m i ą sławą w całych Niemczech. Do
czacem, w krysztale, siejącym olśniewające Alvaradę w mniemaniu, że były fałszywe. jego domku wiejskiego zajeżdża dziennie kilkaset samochodów z c h o r y m i z ca­
alaski w promieniach słońca lub w świetle
A jednak twardość brylantów jest dość ł y c h Niemiec. Mieszkańcy wioski ciągną duże zyski z tego niespodziewanego na
i wiec, czy lamp elektrycznych, że tylu l u . wielka. Mineralogja
jednak stawia ten p ł y w u kuracjuszy, pacjentów znachora Bus dokonał kilku uzdrowień, prawdopo
L\ dąży do ich posiadania, nieraz kosztem kamień w skali twardości na 10 miejscu.
dobnie p r z y pomocy sugcstjl | t o stało się podwaliną jego s ł a w y .
krwi i honoru, często kosztem życia Fak
Co do cudownego blasku brylantu, to
.un jest, że od wieków człowiek nadawał już nie będzie baśnią, jeżeli wraz z jubi­
.,lan;om jakieś mistyczne, tajemnicze zna lerami będziemy zdania, że posiada on
:zcnie, że przypisywał im życie zagadkowe, swój własny „ogień". Jeżeli brylant bo­
T o jezioro właśnie Jest przyczyną
«[óre ma wpływ na życie człowieka,
wielkich w y l e w ó w Gangesu, gdyż woda
wiem przeniesiemy ze światła w ciem­
Bój
na talerze i k a w a ł k i cegły.
który nosi brylanty.
, ności, to zachowuje on przez pewien czas
jego ustawicznie toruje sobie drogę
Mistrzem
świata
wagi
piórkowej
w pod jej stuknęła
Wielu ludzi dziś, nawet bardzo w y - własność
przez lodowiec, a
noszeniu ciężarów został w roku 1928 w
o uszak drzwi.
eształconych, których trudno byłoby posą.
co 30—40 lat przerywa sio
wydawania światła.
ńzić o przesądy, nosi w pierścionkach dro­ Fosforyzuje w ciemnościach. Ten „ogień" Amsterdamie austrjacki atleta Franciszek Wobec tego dzielna amazonka przeszła z taką siłą. żłobiąc lody, że wkońcu za­
gocenne kamienie, wierząc, że przynoszą brylantu naprowadził w swoim czasie Andrasek, który z htwością żonglował k i l - do ofenzywy i, ponieważ działo się to w padają się nad otworem, który powo'1
kudziesięcio-kilowemi hanflami.
jej mieszkaniu, obrzuciła nierycerskiego utworzyła woda. Olbrzymie masy wód
>ne szczęście lub... nieszczęście.
Newtona na myśl, że kamień ten musi p o ­
Ten 25-lafini siłacz miał jakieś nieporo­ przeciwnika wszystkiem, co miała pod rę­ 7 nieopisaną gwałtownością staczają się
Są kamienie, które dają zdrowie, I n ­ siadać w sobie materję palną. Myśl ta zo­
niebardzo przebierając w jakości po do doliny Gangesu. Visser bvł naocz­
ne dają pomyślność, jeszcze inne ułatwiają stała potwierdzona przez chemję nowo­ zumienie sąsiedzkie z rezolutną wiedenką, ką,
pomyślne załatwianie interesów, jednem czesną, której udało się z węgla ka­ 40-lafnią panią Rozalją, które t o nieporo­ cisków.
nym świadkiem straszliwego wylewu tej
Były tam zarówno talerze, jak naczynia rzeki z przed dwu laty. a zarazem od­
iłowem, kamienie, oprócz pięknego w i - miennego wytworzyć sztuczne brylanty. zumienie stało się
jego klęską.
żelazne, wałek od ciasta, młynek do krywca lego przyczyny
uoku dla oczu, łączą się z człowiekiem Jubilerzy nie potrzebują drżeć o swoje
Trzeba powiedzieć, że winę swojej kawy. a gdy to wszystko wyszło, także i
ve wszystkich jego smutkach i radościach, skarby r tego powodu. Największy b r y .
Pomiędzy łnnemł clekawemł szczc
ją jakby żywemi istotami, jakby przyja­ lanf bowiem, jaki się udało wytworzyć klęski musi znakomity atleta przypisać kawałki cegły. Jeden z takich kawałków srńłami Vi.sser wspomina o dzlwacznctr
uderzył Andraska tak silnie w okolicę krzy­ złudzeniu optycznem. jakiemu uległ na
ciółmi, wiernymi do zgonu.
satucznie, miał pół milimetra średnicy. samemu sobie.
Bo jakże można do kobiety stawać z ża, że niefortunny czempion, zupełnie zno­ płaskowzgórzu 5000 mtr. wysokości po­
Już Plinjusz pisał o brylantach „nie­ Koszty zaś jego wytworzenia wyniosły
stworzone"' rzeczy, przyznając i m własno, tyle, że możnaby za nie kupić kilka wiel­ pięściami! A fak właśnie uczynił Andra­ kautowany przez wojowniczą niewiastę, u- między górskim łańcuchem Karakorum
i wschodnim wzHednie chińskim Tur­
sek, gdy uważał, że wszystkie argumenty padł i musiał
ki,
które przeszły z biegiem czasu d o kich brylantów.
kiestanem. Po długiej podróży przez
słowne, któremi przez dłuższy czas obie
dziedziny bajek, fantazyj.
zejść
z
pola
walki.
Brylant jest produktem wulkanizmu.
miejscowości,
pozbawione wody, ujrzał
strony
posługiwały
się
jako
amunicją,
są
Twierdził on, że twardość brylantu jest
Potem wyzwał przeciwniczkę na udep­
Najpiękniejsze brylanty, znajdowane w
nagle przed sobą jezioro, które wydałn
tak wielka, że położony na kowadle, od­ Kimberłey, w Afryce Południowej dowodzą już wyczerpane.
taną ziemie przed sąd wiedeński, gdzie mu
Poprostu przyskoczył do pani Rozalji i sądzone było zwycięstwo. Pani Rozalja zo mu słe oddalone tylko o kilka minut
bija każde uderzenie młota, a nawet m o . tego. Znajduje się je w lejkowatych rur­
drogi. W y s ł a ł wiec kul'sa po wodę. Ody
te sprawić, że kowadło i młot pękną. Z kach, nazywanych przez górników „ f a j - ugodził ją tak silnie w szczękę, że głowa stała skazana na 10 szylingów kary.
ten nie powróci? Jeszcze po unływie pół
historją tą jest związana bezdenna głu­ kami*', w miejscach, które zdradzają
-*-O:Tgodziny Visscr wraz z małżonka w v
pota słynnego Don Alvarado, który wraz
brali sie konno w drogę do Jezłora, do
ślady wybuchów wulkanicznych.
\ towarzyszem okradli kapłanów
którego zbliży'! się dopiero po dwóch
W wielu częściach świa<a ludzie długo
w tajemniczym Peru
rodzinach i trzech kwadransach drogi.
nie wiedzieli co posiadają. Brazylijscy mu­
le wszys.kich szmaragdów, jakie Inkaso- rzyni, grając w karty, „markowali"' i l o * *
Pakt ten Jest dowodem. Ink trudno na
„Wędrówka narodów".
tvie posiadali. Don Alvarado zrabował wte­ przegranych .pesetów* błyszczącemi ka­
podobnej wysokości określić odległość,
W Ameryce daje się zauważyć niewi­ bliwą „wędrówkę narodów"' i są w trak­ wobec zupełnego braku możliwości po
dy taką masę szmaragdów, że mimowoli mykami, o których nic nie wiedzieli, że
Wszystkie cie obmyślania akcji, któraby młodzież równawczych.
począł wątpić, czy to są prawdziwe ka­ przedstawiają cały mają+ek. Wydobywali dziane dotychczas zjawisko.
miejsca
kąpielowe
zarówno
w
Kalifornji, tę, często posiadającą wyższe wykształce­
mienie, skoro może ich być taka ilość. A je z łożyska rzeki Tojuco, dziś zwanej DiaPowrotną drogę do Hindostanu Visnie, skierowała na normalniejsze tory ży­
lie trzeba zapominać, że ludzie wówczas mantino, jak zwyczajny piasek. Na Suma­ jak na Florydzie, zlane są poprostu
ser odbył znowu przez Karakorum. W
powodzią bezrobotnych,
cia i pracy.
nadawali szmaragdom takie same zna- trze, Borneo i w Indjach Wschodnich nazy­
Pekinie spotkał się z Svenem Hedinem,
którzy tu uciekają przed zimnem i głodem.
W tym celu mają być utworzone obozy
tzenie, jak i brylantom.
wano brylanty „kamieniami indyjskiemi",
który okazał wielkie
zainteresowanie
Większość
tych
gości
przybywa
pieszo,
pracowników i ośrodki pracy rolnej, oraz
Don Alvarado poddał wszystkie fe szma ale nie ceniono ich wcale.
dla
w
y
p
r
a
w
y
holenderskiej.
Visser za­
niosąc na plecach całe mienie, w«elu jed­ obozy wojskowe, w których bezrobotni
ragdy próbie „twardości'' na kowadle.
ledwie od kilku tygodni bawi zpowroDziś już i fam wiedzą, co jesf war?.
nak jest takich, którzy daleką podróż od­ młodzieńcy
mogliby
otrzymywać od­
Rzecz naturalna, że wszystkie kamienie, j e o
bywają w pociągach towarowych, bez powiednie przeszkolenie techniczne, umo­ tem w Furopie i po krótkim pobycie w
Holandji wygłosił
pierwszy odczyt o
biletów. Dziesiątki tysięcy młodych, inte żliwiające im pracę w przyszłości, gdy sto­
swojej ekspedycji naukowej.
ligentmych ludzi, pozbawionych
pracy, sunki w przemyśle ulegną poprawie.
przybywa tu z tem mocnem postanowie­
w sztucznych futrach.
Narazie władze są bezsilnie wobec tego
Amerykański specjalista w dziedzinie ny materjał, bo nietylko
skóra jakakol­ niem, że cokolwiek sic stanie, przynajmniej najazdu, gdyż obywatelowi Stanów Zje­
futer, Herbert J. Hope dokonał po 10-letnich wiek, ale i materjał włókienniczy może być
nie zamarzną na śmierć.
dnoczonych nie można zakazać pobytu w
próbach wynalazku, który umożliwiać bę- podstawą do tego sztucznego futra. Do
Władze już ZWtÓCiły uwagę na tę oso­
źadnem miejscu Unji.
azie fabrykowanie futer sposobem przemy­ produkowania tego rodzaju futer
można
SZCZYT SKĄPSTWA.
słowym, bez konieczności zabijania do te­ używać nawet bardzo krótkich włosów
go celu — jak dotychczas — zwierząt.
zwierzęcia. Futro swoje nazwał wynalazca
Szkoci są znani ze swego skąpstwa.
Kombinacja polega na tem, że odpo­ ,,Koongora"'.
A jednak jeszcze ciągle ustanawiają nowe
Romantyczna ucieczka.
wiednie zwierzęta strzyże się tylko, a w ł o
rekordy w tej dziedzinie.
Podobno, produkcja takich futer jest ta
sy poddaje działaniu specjalnie przez HoRzym
jest
obecnie
pod
wrażeniem ro­ z nimi do rodzinnej Ameryki. Marion jed­
Pewnego Szkota szalenie bolą zęby.
nia i znakomicie zastąpi najbardziej w y ­
pe'go
mantycznego małżeństwa pewnej pięknej nak wymknęła się z zamknięcia i przybyła Spotyka go przyjaciel i powiada:
bredne futra naturalne.
skonstruowanej maszyny,
— Dlaczego nie pójdziesz do dentysty?
Ile w tem bluffu, a ile prawdy, dowiemy Amerykanki, nazwiskiem Snowden z księ­ do Włoch, gdzie według nowych ustaw,
ctóra wtłacza je mechanicznie w ten czy in się niedługo z praktyki.
ciem Hieronimem Rospigliosi, potomkiem
—
Oszalałeś, — odparł Szkot, —
jest już pełnoletnią
jednego z najstarszych
chcesz
bym niepotrzebnie wyrzucał pienią,
i nie potrzebuje pozwolenia rodziców dla
rodów włoskich.
dze, kiedy mam syna, który za trzy lata bę
zawarcia związku małżeńskiego.
dzie den,tystą?l
Panna Marion Snowden poznała swego
Powiedziała ona w wywiadzie jednemu
obecnego męża w Europie.
Ameryce nie imponuje m o r s k a cebula.
z dziennikarzy, że zna swego męża bardzo
Szczury stanowią plagę, która wyrzą
Była to miłość „ o d pierwszego wejrzę dobrze i jest pewną, że związek jej z nim
POWITANIE.
rów, który się wypuszcza na inne szczury.
dza rok rocznie wielomiljonowe straty czło
W Ameryce stosuje się do szczurów nia"'. Rodzice panienki sprzeciwiali się będzie szczęśliwy.
Borer spotyka Glanza.
wiekowi. Na całym świecie prowadzi się
elektrykę. Przynętę kładzie się na płytę związkowi, głównie z powodu młodego wie
— Jak to dobrze, że ciebie spotykam,
Co do rodziców, t o prędko pogodzą
też energiczną walkę z temi szkodnikami.
elektryczną, przez którą przechodzi prąd o ku córki, i poprostu zamknęli ją na klucz się z faktem dokonanym.
woła Borer zdaleka.
Hoduje się szczury, których zadaniem
Wysokiem napięciu. Z ptzynętą połączona w hotelu, gdy oświadczyła, że nie wróci
— Ach co za nieszczęście, a ja właśnie
|est
jest uziemiona obręcz metalowa, odizolowa
chciałem od ciebie pożyczyć dziesięć zło.
zjadać inne szczury.
na od płyty. Aby się dostać do przynęty,
tych, — odpowiada Glanz.
Dorosłe osobniki umieszcza się parami
szczur musi dotknąć tej obręczy, zamyka
w klatkach i zmusza się głodem do wza
jąc jednocześnie swem ciałem obwód. W
GROŹBA.
jemnego pożerania się. Pozostałe przy ży
tej chwili zostaje zabity przez prąd i auto
cłu osobniki hoduje się nadal i w ten spo
Adwokat: — Jeżeli pan nie będzie swej
matycznie usunięty.
sób pows*aie gatunek drapieżnych szczu
rozwiedzionej żonie punktualnie wypłacał
alimentów, to ma ją pan jutro zpowrotem
w swem mieszkaniu.
fiedaktor naczelny; Franciszek Profc
Odbito na własnej maszynie rotacyjnej
£a wydawnictwo odpowiada: Władysław StypuuW*sifc
flv todzu p r z y ulicy Z a w a d ^ * * N r . i.
:
r
Kobieta zwyciężyła mistrza boksu.
Bezrobotni w kąpieliskach milionerów.
Panie będą chodziły
Podsłuchane.
Piękna Amerykanka i włoski arystokrata.
Szczury na płycie elektrycznej.
=
Nie odbierajcie chleba naszym robotnicom! =
KUPUJCIE TOWARY KRAJOWE!
Za redakcje odnów iadą: Koman FucmańskŁ,
Download PDF

advertising