Victorinox | Original 24378 | BULETIN OFICIAL - agepi - Guvernul Republicii Moldova

BULETIN OFICIAL - agepi - Guvernul Republicii Moldova
AGENŢIA DE STAT
PENTRU PROPRIETATEA INTELECTUALĂ
CHIŞINĂU – REPUBLICA MOLDOVA
BULETIN OFICIAL
DE
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ
The Official Bulletin
of Industrial Property
10
2013
Publicat la 31 octombrie 2013
PUBLICAŢIILE AGEPI
Buletinul Oficial de Proprietate Industrială (BOPI):
•
•
apare din anul 1993, având o periodicitate lunară;
include informaţia oficială referitoare la cererile de brevetare/înregistrare a obiectelor de
proprietate industrială (OPI) în Republica Moldova şi titlurile de protecţie acordate, la modificările intervenite în statutul juridic al cererilor şi titlurilor de protecţie ale OPI, precum şi la rezultatele examinării contestaţiilor în Comisia de contestaţii a AGEPI, deciziile instanţelor judecătoreşti privind litigiile legate de OPI, informaţii de ordin general.
Revista de proprietate intelectuală „Intellectus”:
•
•
apare din anul 1995, având o periodicitate trimestrială;
abordează multilateral diverse aspecte ale proprietăţii intelectuale, prevederile legislaţiei
naţionale şi internaţionale în domeniu, publică studii semnate de cercetători şi inventatori din diferite domenii ale ştiinţei, economiei şi tehnicii;
•
face parte din Lista revistelor ştiinţifice de profil, fiind acreditată în categoria de clasificare
B la profilurile: drept, tehnică, biologie, chimie, economie; în calitate de coeditor al revistei este
Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare (CNAA).
Digestul „AGEPI INFO”, supliment la revista „Intellectus”:
• tratează diverse aspecte ale protecţiei proprietăţii intelectuale, relevă mecanismul obţinerii şi realizării drepturilor şi exploatării obiectelor de proprietate intelectuală, pune la dispoziţia publicului informaţia privind tezaurul intelectual al ţării, reproduce unele materiale din presa
scrisă şi cea electronică cu referinţă la proprietatea intelectuală;
•
cuprinde rubrica „Bursa invenţiilor”.
Abonarea la publicaţiile AGEPI pe suport de hârtie şi pe CD-ROM
este nelimitată şi poate fi efectuată direct la AGEPI
(inclusiv prin fax, e-mail sau online).
Pentru informaţii detaliate privind condiţiile de abonare, accesaţi:
http://agepi.gov.md/pdf/library/Catalog_2013.pdf
Telefoane de contact: (+373 22) 40-05-96, 40-05-97
BULETIN OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ
A p a r e
din octombrie 1993
Nr. 10
31 octombrie 2013
Agenţia de Stat
pentru
Proprietatea Intelectuală
Director General (+373 22) 44-32-53,40-05-01
Vicedirector general (+373 22) 40-05-02, 40-05-03
Centrala
(+373 22) 40-06-07, 40-06-08
Departamentul Inven\ii,
Soiuri de Plante
(+373 22) 40-05-13
Departamentul M=rci,
Modele [i Desene Industriale (+373 22) 40-05-30
Departamentul Juridic
(+373 22) 40-05-60
Departamentul Informatic= (+373 22) 40-05-70
Departamentul Promovare
[i Editur=
(+373 22) 40-05-80
Colegiul de redac\ie (+373 22) 40-05-87, 40-05-89
http://agepi.gov.md/
e-mail: office@agepi.gov.md
fax: (+373 22) 44-01-19
© AGEPI, 2013
Str. Andrei Doga nr. 24, bloc 1,
MD-2024, Chi[in=u,
Republica Moldova
CUPRINS
Informaţie generală………………………………………...5
Invenţii............................................................................7
BB1A Cereri de brevet de invenţie publicate…............15
FF4A Brevete de invenţie acordate…………................18
FF9Y Brevete de invenţie de scurtă durată acordate…26
FG4A Lista brevetelor de invenţie eliberate..…….....…35
FG9Y Lista brevetelor de invenţie de scurtă durată
eliberate….....................................................................35
ND4K Lista certificatelor de înregistrare a modelelor
de utilitate reînnoite……................................................36
II.
Soiuri de plante............................................................37
BZ9E Cereri de brevet pentru soi de plantă publicate..39
FF9E Brevete pentru soi de plantă acordate….............39
FG9E Brevete pentru soi de plantă eliberate…............ 40
III. Mărci............................................................................ 41
Cereri de înregistrare....................................................44
Mărci înregistrate în baza cererilor acceptate parţial..100
Lista certificatelor de înregistrare a mărcilor
eliberate în septembrie 2013..................................... 105
Lista mărcilor reînnoite................................................107
IV. Indicaţii geografice, denumiri de origine,
specialităţi tradiţionale garantate.............................111
Lista denumirilor de origine cărora le-a fost acordată
protecţie în Republica Moldova în luna august 2013,
conform Aranjamentului de la Lisabona......................114
V.
Design industrial (Desene şi modele industriale)...115
BA1L Cereri de înregistrare........................................119
FF4L Lista desenelor şi modelelor industriale
înregistrate..................................................................132
FG4L Lista certificatelor de înregistrare
a desenelor şi modelelor industriale eliberate
în septembrie 2013..................................................... 133
ND4L Lista desenelor şi modelelor industriale
reînnoite ....................................................................134
FG4L Lista desenelor şi modelelor industriale
înregistrate în Republica Moldova conform
Aranjamentului de la Haga, aranjate în ordinea
numerelor de înregistrare internaţională
şi în ordinea claselor CIDMI.................................134,136
ND4L Lista desenelor şi modelelor industriale reînnoite
în Republica Moldova conform
Aranjamentului de la Haga .........................................138
VI. Modificări intervenite în statutul juridic
al cererilor şi titlurilor de protecţie..........................141
Lista modificărilor.........................................................142
Lista contractelor de cesiune...................................... 143
Lista contractelor de licenţă.........................................145
Contracte de licenţă modificate…………….................145
Lista contractelor de gaj………………….....................146
FA9A Lista cererilor de brevet de invenţie retrase….. 146
FC9A Lista cererilor de brevet de invenţie
respinse...................................................................... 146
MM4A Lista brevetelor de invenţie a căror
valabilitate a încetat înainte de termen prin
neachitarea taxei (cu dreptul de restabilire)................147
MM4A Lista brevetelor de invenţie a căror
valabilitate a încetat înainte de termen prin
neachitarea taxei, pentru care termenul
de restabilire a expirat.................................................148
MM9Y Lista brevetelor de invenţie de scurtă durată
a căror valabilitate a încetat înainte de termen
prin neachitarea taxei (cu dreptul de restabilire).........149
MK4K Lista certificatelor de înregistrare a modelelor
de utilitate a căror durată de valabilitate a expirat…...149
FA9E Cereri de brevet pentru soi de plantă retrase ...150
Lista cererilor de înregistrare a mărcilor retrase.........150
Lista cererilor de înregistrare a mărcilor respinse ….. 151
Lista certificatelor de înregistrare a mărcilor
al căror termen de valabilitate a expirat
(inclusiv termenul de graţie)....................................... 152
Lista mărcilor valabilitatea înregistrării cărora
expiră în martie 2014 .................................................158
Lista duplicatelor certificatelor de înregistrare a
mărcilor....................................................................... 171
FC9L Lista desenelor şi modelelor industriale
respinse………............................................................171
MK4L Lista certificatelor de înregistrare a desenelor şi
modelelor industriale al căror termen de valabilitate
a expirat (inclusiv termenul de graţie)……..................171
Lista duplicatelor certificatelor de înregistrare a
desenelor şi modelelor industriale………....................172
Lista eratelor................................................................173
VII. Comisia de contestaţii a AGEPI...............................175
VIII. Decizii ale instanţelor judecătoreşti........................181
IX. Monitor.......................................................................
X.
Materiale de informare din domeniul proprietăţii
intelectuale................................................................ 183
I.
3
MD - BOPI 10/2013
CONTENTS
General information........................................................5
I.
Inventions......................................................................7
BB1A Published patent applications…………..............15
FF4A Granted patents for invention……………...........18
FF9Y Granted short-term patents for invention…........ 26
FG4A List of issued patents for invention ………….....35
FG9Y List of issued short-term patents for invention...35
ND4K List of renewed utility models registration
certificates………......................................................... 36
II.
Plant varieties………………………………..................37
BZ9E Published plant variety patent
applications……...........................................................39
FF9E Granted plant variety patents……….................. 39
FG9E Issued plant variety patents ……….................. 40
III. Trademarks…………………………………................... 41
Applications for registration………………….................44
Trademarks registered on the basis of partially
accepted applications………......................................100
List of trademark registration certificates issued in
September 2013 …………......................................... 105
List of renewed trademarks………………………….....107
IV. Geographical indications, appellations of origin,
traditional specialties guaranteed…………………..111
List of appellations of origin for which protection was
granted in the Republic of Moldova
in September 2013 under the Lisbon Agreement …...114
V.
Industrial design……………………………................115
BA1L Applications for registration…………................119
FF4L List of registered industrial designs……........... 132
FG4L List of industrial design registration certificates
issued in September 2013..……….............................133
ND4L List of renewed industrial designs……….........134
FG4L List of industrial designs registered in the
Republic of Moldova according to the Hague
Agreement ranged in the numerical order
and in the order of the ICID………………..........134, 136
ND4L List of industrial designs renewed in the
Republic of Moldova according to the Hague
Agreement………………………………………............138
VI. Amendments in the legal status of applications
and titles of protection……………...........................141
List of amendments…………………………….............142
List of assignment agreements……………….............143
List of license agreements…………………….............145
Amended license agreements…………………...........145
List of pledge agreements ……………………............ 146
FA9A List of withdrawn patent applications…….........146
FС9A List of rejected patent applications……............146
MM4A List of invalid patents for invention
by nonpayment of fee (with the right of
revalidation)……………………...................................147
MM4A List of invalid patents for invention by
nonpayment of fee, for which the term of revalidation
has expired………………… .......................................148
MM9Y List of invalid short-term patents for
invention by nonpayment of fee (with the right of
revalidation)……………………………….....................149
MK4K List of utility model registration certificates the
term of validity of which has expired….……………....149
FA9E Withdrawal of plant variety applications…........150
List of withdrawn trademark applications ………........150
List of rejected trademark applications……................151
List of trademark registration certificates the term
of validity of which has expired (including the grace
period)…………………………………......................... 152
List of trademarks the term of validity of which
expires in March 2014…….........................................158
List of duplicates of trademark registration
certificates……………................................................ 171
FC9L List of rejected industrial designs………...........171
MK4L List of industrial design registration certificates
the term of validity of which has expired
(including the grace period)….....................................171
List of duplicates of industrial design registration
certificates ……..........................................................172
Errata…………………………………………................173
VII. Appeals Board of the AGEPI………………..............175
VIII. Court decisions…………………………….................181
IX. Monitor………………………………………….
X. Intellectual property information materials…….....183
4
СОДЕРЖАНИЕ
Общая информация.......................................................5
I.
Изобретения..................................................................7
BB1A Опубликованные заявки на патент на
изобретение..................................................................15
FF4A Предоставленные патенты на изобретения….18
FF9Y Предоставленные краткосрочные патенты на
изобретения…………....................................................26
FG4A Перечень выданных патентов на
изобретения……………….............................................35
FG9Y Перечень выданных краткосрочных патентов
на изобретения…..........................................................35
ND4K Перечень продленных свидетельств о
регистрации полезных моделей …………..................36
II.
Сорта растений...........................................................37
BZ9E Опубликованные заявки на патент на сорт
растения…….................................................................39
FF9E Предоставленные патенты на сорт растения..39
FG9E Выданные патенты на сорт растения ............. 40
III. Товарные знаки..........................................................41
Заявки на регистрацию................................................44
Товарные знаки, зарегистрированные
на основании частично акцептированных заявок...100
Перечень свидетельств о регистрации товарных
знаков, выданных в сентябре 2013 г........................ 105
Перечень продленных товарных знаков .................107
IV. Географические указания, наименования
мест происхождения, гарантированные
традиционные продукты.........................................111
Перечень наименований мест происхождения,
которым была предоставлена охрана в Республике
Молдова в сентябре 2013 г. на основании
Лиссабонского соглашения…....................................114
V.
Промышленные рисунки и модели......................115
BA1L Заявки на регистрацию...................................119
FF4L Перечень зарегистрированных
промышленных рисунков и моделей........................132
FG4L Перечень свидетельств о регистрации
промышленных рисунков и моделей,
выданных в сентябре 2013 г.....................................133
ND4L Перечень продленных промышленных
рисунков и моделей...................................................134
FG4L Перечень промышленных рисунков
и моделей, зарегистрированных в Республике
Молдова в соответствии с Гаагским
соглашением, расположенных в порядке
номеров и по классам МКПО............................134, 136
ND4L Перечень промышленных рисунков
и моделей, продленных в Республике
Молдова согласно Гаагскому соглашению...............138
VI. Изменения в юридическом статусе заявок
и охранных документов..........................................141
Перечень изменений..................................................142
Перечень договоров об уступке............................... 143
Перечень лицензионных договоров.........................145
Измененные лицензионные договоры………...........145
Перечень договоров о залоге ………........................146
FA9A Перечень отозванных заявок на патент……..146
FС9A Перечень отклоненных заявок на патент…...146
MM4A Перечень патентов на изобретения,
срок действия которых истек в связи
с неуплатой таксы (с правом восстановления)........147
MM4A Перечень патентов на изобретения,
срок действия которых истек в связи
с неуплатой таксы, для которых срок
восстановления истек................................................148
MM9Y Перечень краткосрочных патентов
на изобретения, срок действия которых
истек в связи с неуплатой таксы
(с правом восстановления)........................................149
MK4K Перечень свидетельств о регистрации
полезных моделей, срок действия
которых истек ………………….................................. 149
FA9E Отозванные заявки на патент на сорт
растения ………......................................................... 150
Перечень отозванных заявок на товарные знаки....150
Перечень отклоненных заявок на товарные
знаки............................................................................151
Перечень свидетельств о регистрации товарных
знаков, срок действия которых истек (включая
льготный период)………….........................................152
Перечень товарных знаков, срок действия которых
истекает в марте 2014 г.……… ................................158
Перечень дубликатов свидетельств о регистрации
товарных знаков ………............................................ 171
FC9L Перечень отклоненных промышленных
рисунков и моделей...................................................171
MK4L Перечень свидетельств о регистрации
промышленных рисунков и моделей, срок действия
которых истек (включая льготный период)...............171
Перечень дубликатов свидетельств о регистрации
промышленных рисунков и моделей….................... 172
Перечень поправок.....................................................173
VII. Комиссия AGEPI по рассмотрению возражений..175
VIII. Решения судебных инстанций...............................181
IX. Monitor.............................................................................
X.
Информационные материалы из области
интеллектуальной собственности .......................183
MD - BOPI 10/2013
Informaţie generală
Buletinul Oficial de Proprietate Industrială conţine informaţie diversă.
Secţiuni speciale sunt destinate invenţiilor, soiurilor de plante, mărcilor,
indicaţiilor geografice, denumirilor de origine, desenelor şi modelelor industriale.
Utilizatorii pot urmări regimul juridic al cererilor de solicitare a protecţiei, al obiectelor de proprietate
industrială brevetate şi înregistrate pe teritoriul Republicii Moldova. Buletinul include indexuri lunare
şi semestriale sistematizate. În Buletin se publică acte oficiale, regulamente, convenţii internaţionale,
acorduri bilaterale, norme şi standarde în domeniu etc.
Buletinul oferă în condiţii avantajoase spaţiu pentru publicitate tuturor doritorilor în vederea
propagării obiectelor de proprietate industrială, altor activităţi.
General information
The Official Bulletin of Industrial Property contains different information.
Special sections are destined for inventions, plant varieties, trademarks,
geographical indications, appellations of origin, industrial designs.
Users of this information will be able to follow the legal regime of the applications requiring
protection, the industrial property objects patented and registered in the Republic of Moldova.
The Bulletin comprises the monthly and semi-annual regular indexes. In the Bulletin are published
official acts, regulations, international conventions, bilateral agreements, standards in the field etc.
The Bulletin offers in favorable conditions space for advertising to all interested persons
with the view of propagating the industrial property objects, other activities.
Общая информация
Oфициальный бюллетень промышленной собственности содержит разнообразную
информацию. Специальные разделы предназначены для изобретений, сортов растений,
товарных знаков, географических указаний, наименований мест происхождения, промышленных
рисунков и моделей. Пользователи смогут проследить за юридическим статусом заявок на
охрану промышленной собственности, запатентованных и зарегистрированных в Республике
Молдова объектов промышленной собственности. Бюллетень включает систематизированные
ежемесячные и полугодовые указатели. В бюллетене публикуются официальные документы,
положения, международные конвенции, двусторонние соглашения, нормы и стандарты
в области промышленной собственности и т.д.
Бюллетень на своих страницах предлагает заинтересованным лицам на выгодных
условиях площадь для размещения рекламы на объекты промышленной собственности,
другой деятельности.
5
MD - BOPI 10/2013
Extras din codurile normalizate ale Organizaţiei Mondiale de Proprietate Intelectuală
(norma ST. 3 OMPI) referitoare la organizaţiile internaţionale şi ţările care eliberează
sau înregistrează titluri de proprietate industrială (lista este actualizată de OMPI în 2011)
AD
AE
AF
AL
AM
AO
AP
AR
AT
AU
AZ
BA
BD
BE
BF
BG
BM
BN
BR
BS
BT
BX
BY
CA
CF
CG
CH
CI
CL
CM
CN
CO
CR
CU
CV
CY
CZ
DE
DK
DO
DZ
Andorra
Emiratele Arabe
Unite
Afganistan
Albania
Armenia
Angola
Organizaţia
Regională Africană
de Proprietate
Intelectuală (ARIPO)
Argentina
Austria
Australia
Azerbaidjan
Bosnia şi
Herţegovina
Bangladesh
Belgia
Burkina Faso
Bulgaria
Bermude
Brunei Darussalam
Brazilia
Bahamas
Bhoutan
Oficiul din Benelux
pentru Proprietate
Intelectuală (BOIP)
Belarus
Canada
Republica
Centrafricană
Congo
Elveţia
Coasta de Fildeş
Chile
Camerun
China
Columbia
Costa Rica
Cuba
Capul Verde
Cipru
Republica Cehă
Germania
Danemarca
Republica
Dominicană
Algeria
EA
EC
EE
EG
EM
EP
ES
ET
FI
FK
FR
GB
GE
GH
GI
GL
GM
GN
GR
GT
GW
GY
HK
HN
HR
HT
HU
IB
ID
IE
IL
IN
IQ
IR
IS
IT
JM
Organizaţia Eurasiatică
de Brevete (OEAB)
Ecuador
Estonia
Egipt
Oficiul de Armonizare
pe Piaţa Internă (mărci,
desene şi modele)
(OHIM)
Oficiul European
de Brevete (OEB)
Spania
Etiopia
Finlanda
Insulele Falkland
(Malvine)
Franţa
Regatul Unit
Georgia
Ghana
Gibraltar
Groenlanda
Gambia
Guineea
Grecia
Guatemala
Guineea-Bissau
Guiana
Regiunea Administrativă
Specială Hong Kong
a Republicii Populare
Chineze
Honduras
Croaţia
Haiti
Ungaria
Biroul Internaţional al
Organizaţiei Mondiale
de Proprietate
Intelectuală (OMPI)
Indonezia
Irlanda
Israel
India
Irak
Iran
(Republica Islamică)
Islanda
Italia
Jamaica
JO
JP
KE
KG
KH
KP
KR
KW
KZ
LA
LB
LI
LK
LR
LS
LT
LU
LV
LY
MA
MC
MD
ME
MG
MK
MN
MR
MS
MT
MU
MV
MX
MY
MZ
NG
NI
NL
NO
NP
NZ
OA
OM
PA
PE
Iordania
Japonia
Kenya
Kirghizstan
Cambodgia
Republica Populară
Democrată Coreea
Republica Coreea
Kuweit
Kazahstan
Republica
Democratică Populară
Laos
Liban
Liechtenstein
Sri Lanka
Liberia
Lesotho
Lituania
Luxemburg
Letonia
Libia
Maroc
Monaco
Republica Moldova
Muntenegru
Madagascar
Fosta Republică
Iugoslavă Macedonia
Mongolia
Mauritania
Montserrat
Malta
Mauritius
Maldive
Mexic
Malaysia
Mozambic
Nigeria
Nicaragua
Olanda
Norvegia
Nepal
Noua Zeelandă
Organizaţia Africană
de Proprietate
Intelectuală (OAPI)
Oman
Panama
Peru
PH
PK
PL
PT
PY
QA
QZ
RO
RS
RU
RW
SA
SE
SG
SI
SK
SL
SM
SN
SO
SV
SY
TD
TH
TJ
TM
TN
TR
TT
TW
UA
US
UY
UZ
VE
VG
VN
WO
YE
ZA
Filipine
Pakistan
Polonia
Portugalia
Paraguay
Qatar
Oficiul Comunitar
pentru Soiuri de
Plante (Uniunea
Europeană) (CPVO)
România
Serbia
Federaţia Rusă
Ruanda
Arabia Saudită
Suedia
Singapore
Slovenia
Slovacia
Sierra Leone
San Marino
Senegal
Somalia
Salvador
Republica Arabă
Siriană
Ciad
Thailanda
Tadjikistan
Turkmenistan
Tunisia
Turcia
Trinidad şi Tobago
Taiwan, Provincie
a Chinei
Ucraina
Statele Unite
ale Americii
Uruguay
Uzbekistan
Republica
Bolivariană
a Venezuelei
Insulele
Virgine (Britanice)
Vietnam
Organizaţia Mondială
de Proprietate
Intelectuală (OMPI)
Yemen
Africa de Sud
Lista statelor sau organizaţiilor (existente până la 1 ianuarie 1978)
care nu mai există
CS
IB
6
Cehoslovacia
Institutul Internaţional
de Brevete
DL/DD
Republica
Democrată
Germană
SY/YD
Republica
Democrată
Yemen
SU
YU
Uniunea Sovietică
Iugoslavia/Serbia
şi Muntenegru
MD - BOPI 10/2013
I
Invenţii / Inventions / Изобретения
P
rotecţia juridică a invenţiilor în Republica Moldova se asigură în temeiul Legii nr. 50-XVI din
07.03.2008 privind protecţia invenţiilor.
În conformitate cu Legea, brevetele de invenţie sunt eliberate de AGEPI şi certifică prioritatea,
calitatea de autor şi dreptul exclusiv al titularilor de brevete asupra invenţiilor. O invenţie este brevetabilă,
dacă este nouă, rezultă dintr-o activitate inventivă şi este susceptibilă de aplicare industrială.
Cererea de brevet se depune la AGEPI de către orice persoană care dispune de dreptul de a solicita
brevet, personal sau prin reprezentant, şi trebuie să includă documentele prevăzute la art. 33 din Lege.
În prezenta Secţiune se publică date privind cererile de brevet depuse, brevetele de invenţie acordate,
brevetele de invenţie de scurtă durată acordate şi brevetele eliberate conform procedurii naţionale.
Rezumatele cererilor de brevet şi ale brevetelor acordate se publică în ordinea indicilor Clasificării
Internaţionale de Brevete (CIB), prima literă din indice fiind simbolul unei secţiuni CIB.
L
egal protection of inventions in the Republic of Moldova is afforded on the basis of the Law
No. 50-XVI of 07.03.2008 on the Protection of Inventions.
In accordance with this Law, the patents for invention are granted by the AGEPI and shall attest to the
priority date, the authorship and the exclusive right of patent owners in the invention. An invention may
be patented if it is new, if it involves an inventive step and if it is susceptible of industrial application.
The patent application shall be filed with the AGEPI, directly or through a representative, by any
person entitled to apply for a patent, and shall contain the documents provided for in Art. 33 of the Law.
In the Section are published data concerning the filed patent applications, granted patents for
invention, granted short-term patents for invention and patents issued in accordance with the national
procedure.
The abstacts of the patent applications and of the granted patents are published in the order of the
International Patent Classification (IPC) indexes, the first letter being the symbol of a IPC section.
П
равовая охрана изобретений в Республике Молдова обеспечивается на основе Закона
№ 50-XVI от 07.03.2008 г. об охране изобретений.
В соответствии с Законом, патенты на изобретения выдаются AGEPI и удостоверяют приоритет,
авторство и исключительное право патентообладателей на изобретения. Изобретение патентоспособно, если оно является новым, имеет изобретательский уровень и применимо в промышленности.
Заявка на патент подается в AGEPI лицом, которому принадлежит право на получение
патента, лично или через представителя и должна содержать документы, предусмотренные в
ст. 33 Закона.
В данном Разделе публикуются сведения о заявках на патент, о предоставленных патентах на
изобретения, о предоставленных краткосрочных патентах и о выданных патентах на изобретения
согласно национальной процедуре.
Pефераты заявок на патент и на предоставленные патенты публикуются в порядке индексов
Международной патентной классификации (МПК), первая буква индекса обозначая раздел МПК.
7
MD - BOPI 10/2013
INVENTIONS
CODURILE INID ÎN BAZA NORMEI OMPI ST.9
PENTRU IDENTIFICAREA DATELOR BIBLIOGRAFICE REFERITOARE
LA DOCUMENTELE DE BREVET, PUBLICATE DE AGEPI
INID CODES FOR THE IDENTIFICATION BIBLIOGRAPHIC DATA
IN PATENT DOCUMENTS PUBLISHED BY AGEPI,
ACCORDING TO WIPO STANDARD ST.9
КОДЫ ИНИД (INID) ДЛЯ ИДЕНТИФИКАЦИИ БИБЛИОГРАФИЧЕСКИХ ДАННЫХ,
ОТНОСЯЩИХСЯ К ПАТЕНТНЫМ ДОКУМЕНТАМ, В СООТВЕТСТВИИ
СО СТАНДАРТОМ ST.9 ВОИС, ПУБЛИКУЕМЫЕ AGEPI
(11) Numărul titlului de protecţie
Number of the title of protection
Номер охранного документа
(12) Denumirea tipului de document
Designation of the kind of document
Наименование типа документа
(13) Codul tipului de document conform normei ST.16 OMPI
Kind-of-document code according to WIPO Standard ST.16
Код вида документа в соответствии со Стандартом ST.16 ВОИС
(15) Informaţii privind corectarea sau modificarea documentului
Document correction or modification information
Информация об исправлениях или изменениях, внесенных в документ
(16) Numărul modelului de utilitate reînnoit
Number of the renewed utility model
Номер продленной полезной модели
(18) Data prevăzută de expirare a reînnoirii
Specified date of expiration of renewal
Указанная дата истечения продления
(21) Numărul de depozit
Number assigned to the application
Номер заявки
(22) Data de depozit
Date of filing the application
Дата подачи заявки
(23) Data priorităţii de expoziţie
Date of exhibition priority
Дата выставочного приоритета
(31) Numărul cererii prioritare
Number assigned to priority application
Номер приоритетной заявки
(32) Data de depozit a cererii prioritare
Date of filing of priority application
Дата подачи приоритетной заявки
(33) Ţara cererii prioritare, codul conform normei ST.3 OMPI
Country of the priority application, code according to WIPO Standard ST.3
Страна приоритетной заявки, код в соответствии со Стандартом ST.3 ВОИС
(41) Data publicării cererii: numărul BOPI, anul
Date of publication of the application: number of BOPI, year
Дата публикации заявки: номер BOPI, год
(45) Data publicării hotărârii de acordare a titlului de protecţie: numărul BOPI, anul
Date of publication of the decision of grant of the title of protection: number of BOPI, year
Дата публикации решения о предоставлении охранного документа: номер BOPI, год
8
INVENŢII
MD - BOPI 10/2013
(47) Data eliberării titlului de protecţie: numărul BOPI, anul
Date of issuance of the title of protection: number of BOPI, year
Дата выдачи охранного документа: номер BOPI, год
(48) Data publicării documentului corectat sau modificat
Date of publication of a corrected or modified document
Дата публикации скорректированного или измененного документа
(51) Clasificarea Internaţională de Brevete
International Patent Classification
Международная патентная классификация
(54) Titlul invenţiei sau denumirea soiului de plantă
Title of the invention or name of the plant variety
Название изобретения или наименование сорта растения
(56) Lista documentelor referitoare la stadiul anterior
List of prior art documents
Перечень документов-аналогов
(57) Rezumatul sau revendicările
Abstract or claims
Реферат или формула изобретения
(62) Numărul şi data depozitului cererii anterioare din care prezentul document este divizionar
Number and filing date of the earlier application from which the present patent document has
been divided up
Номер и дата подачи более ранней заявки, из которой выделен настоящий документ
(67)* Numărul şi data transformării cererii de brevet de invenţie sau de brevet de invenţie de scurtă durată,
respectiv, în cerere de brevet de invenţie de scurtă durată sau în cerere de brevet de invenţie
Number and date of conversion of a patent or short-term patent application, respectively, into
a short-term patent application or a patent application
Номер и дата преобразования заявки на патент на изобретение или на краткосрочный
патент на изобретение, соответственно, в заявку на краткосрочный патент на изобретение
или на патент на изобретение
(68) Numărul şi data de publicare a brevetului de bază pentru certificatul complementar de protecţie
Number and publication date of the basic patent for the supplementary protection certificate
Номер и дата публикации основного патента для дополнительного свидетельства об охране
(71) Numele solicitantului (solicitanţilor), codul ţării conform normei ST.3 OMPI
Name(s) of applicant(s), code of the country according to WIPO Standard ST.3
Имя заявителя (заявителей), код страны в соответствии со Стандартом ST.3 ВОИС
(72) Numele inventatorului (inventatorilor) sau amelioratorului (amelioratorilor), codul ţării conform normei ST.3 OMPI
Name(s) of inventor(s) or breeder(s), code of the country according to WIPO Standard ST.3
Имя изобретателя (изобретателей) или селекционера (селекционеров) в соответствии
со Стандартом ST.3 ВОИС
(73) Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţării conform normei ST.3 OMPI
Name(s) of owner(s), code of the country according to WIPO Standard ST.3
Имя патентовладельца (патентовладельцев), код страны в соответствии со Стандартом ST.3 ВОИС
(74) Numele mandatarului autorizat
Name of patent attorney
Имя патентного поверенного
(85) Data deschiderii fazei naţionale în conformitate cu PCT
Date of commencement of the national phase pursuant to PCT
Дата открытия национальной фазы в соответствии с PCT
(86) Cerere internaţională (PCT): numărul şi data de depozit
PCT international application: number and filing date
Международная заявка (PCT): номер и дата подачи
(87) Publicarea cererii internaţionale (PCT) sau cererii comunitare pentru soi de plantă (EC): numărul şi data
Publication of the PCT international application or the community plant variety application (EC): number and date
Публикация международной заявки (PCT) или заявки на сорт растения Евросоюза: номер и дата подачи
9
MD - BOPI 10/2013
INVENTIONS
(92) Numărul şi data primei autorizaţii de lansare pe piaţă în Republica Moldova a produsului medicamentos
sau fitofarmaceutic
Number and date of the first national authorization to place the medicinal or phytopharmaceutical product
on the market in the Republic of Moldova
Номер и дата первого разрешения на продажу фармацевтического или фитофармацевтического
продукта на территории Республики Молдова
(94) Data expirării termenului de valabilitate a certificatului complementar de protecţie
Date of expiry of the term of validity of the supplementary protection certificate
Дата истечения срока действия дополнительного свидетельства об охране
(95) Denumirea produsului protejat printr-un brevet de bază pentru care a fost cerut sau eliberat certificatul
complementar de protecţie
Name of the product protected by a basic patent and in respect of which the supplementary protection
certificate has been applied for or issued
Название продукта охраняемого основным патентом, в отношении которого было испрошено или
выдано дополнительное свидетельство об охране
10
INVENŢII
MD - BOPI 10/2013
CODURILE PENTRU IDENTIFICAREA DIFERITELOR TIPURI
DE DOCUMENTE DE BREVET ÎN BAZA NORMEI OMPI ST.16,
PUBLICATE DE AGEPI
(Lista completă a codurilor utilizate de AGEPI poate fi consultată pe web site-ul AGEPI:
http://agepi.gov.md/pdf/inventions/coduri_st16_ro_02.01.2011.pdf)
CODES FOR THE IDENTIFICATION OF DIFFERENT KINDS
OF PATENT DOCUMENTS ACCORDING TO WIPO
STANDARD ST.16, PUBLISHED BY AGEPI
(The complete list of codes used by AGEPI may be consulted on the AGEPI website:
http://agepi.gov.md/pdf/inventions/coduri_st16_en_02.01.2011.pdf)
КОДЫ ДЛЯ ИДЕНТИФИКАЦИИ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ПАТЕНТНЫХ
ДОКУМЕНТОВ В СООТВЕТСТВИИ СО СТАНДАРТОМ ВОИС ST.16,
ПУБЛИКУЕМЫЕ AGEPI
(Полный перечень кодов используемых AGEPI можно найти на веб сайте AGEPI:
http://agepi.gov.md/pdf/inventions/coduri_st16_ru_02.01.2011.pdf )
1. CODURILE PENTRU DOCUMENTELE DE BREVET DE INVENŢIE
CODES FOR PATENT DOCUMENTS
КОДЫ ДЛЯ ПАТЕНТНЫХ ДОКУМЕНТОВ
A0 – cerere de brevet de invenţie publicată înainte de termenul legal de 18 luni de la data de depozit sau de la data
priorităţii recunoscute
– patent application published before the established term of 18 months after the filing or priority date
– заявка на патент на изобретение, опубликованная раньше установленного 18-месячного срока с даты
подачи или даты признанного приоритета
A1 – cerere de brevet de invenţie publicată în termenul legal, împreună cu raportul de documentare
– patent application published within the established term with a search report
– заявка на патент на изобретение, опубликованная в установленный срок вместе с отчетом о поиске
A2 – cerere de brevet de invenţie publicată în termenul legal, fără raportul de documentare
– patent application published within the established term without a search report
– заявка на патент на изобретение, опубликованная в установленный срок без отчета о поиске
A3 – raport de documentare al cererii de brevet de invenţie (publicat ulterior publicării cererii)
– search report of a patent application (published after publication of the application)
– отчет о поиске заявки на изобретение (опубликованный после публикации заявки)
A8 – cerere de brevet de invenţie publicată cu corecturi sau modificări în pagina de capăt (bibliografică)
a documentului
– patent application published with corrected or modified first page of the document
– заявка на патент на изобретение, опубликованная с исправлениями или изменениями в титульном листе
A9 – cerere de brevet de invenţie publicată cu corecturi sau modificări ale oricărei părţi din descriere, revendicări
şi/sau desene
– patent application published with corrected or modified description, claims and/or drawings
– заявка на патент на изобретение, опубликованная с исправлениями или изменениями любой части
описания, формулы изобретения и/или чертежей
B1 – brevet de invenţie acordat
– granted patent for invention
– предоставленный патент на изобретение
B2 – brevet de invenţie acordat, amendat în urma procedurilor de opoziţie sau de contestaţie
– granted patent for invention, amended after opposition or appeal procedures
– предоставленный патент на изобретение, измененный вследствие процедур возражения или протеста
B8 – brevet de invenţie acordat, cu corecturi sau modificări în pagina de capăt (bibliografică) a documentului
– granted patent for invention with corrected or modified first page of the document
– предоставленный патент на изобретение, с исправлениями или изменениями в титульном листе
11
MD - BOPI 10/2013
INVENTIONS
B9 – brevet de invenţie acordat, cu corecturi sau modificări ale oricărei părţi din descriere, revendicări şi/sau desene
– granted patent for invention with corrected or modified description, claims and/or drawings
– предоставленный патент на изобретение, с исправлениями или изменениями любой части описания,
формулы изобретения и/или чертежей
C1 – brevet de invenţie eliberat
– issued patent for invention
– выданный патент на изобретение
C2 – brevet de invenţie eliberat după amendare în urma procedurilor de opoziţie sau de contestaţie
– issued patent for invention, amended after opposition or appeal procedures
– патент на изобретение, выданный после изменения вследствие процедур возражения или протеста
C3 – brevet de invenţie eliberat, amendat în urma procedurilor de limitare sau de anulare
– issued patent for invention, amended after limitation or cancellation procedures
– выданный патент на изобретение, измененный вследствие процедур ограничения или признания
патента недействительным
C8 – brevet de invenţie eliberat, cu corecturi sau modificări în pagina de capăt (bibliografică) a documentului
– issued patent for invention with corrected or modified first page of the document
– выданный патент на изобретение, с изменениями или исправлениями в титульном листе документа
C9 – brevet de invenţie eliberat, cu corecturi sau modificări ale oricărei părţi din descriere, revendicări şi/sau desene
– issued patent for invention with corrected or modified description, claims and/or drawings
– выданный патент на изобретение, с исправлениями или изменениями любой части описания,
формулы изобретения и/или чертежей
2. CODURILE PENTRU DOCUMENTELE DE BREVET DE INVENŢIE DE SCURTĂ DURATĂ
CODES FOR SHORT-TERM PATENT DOCUMENTS
КОДЫ ДЛЯ КРАТКОСРОЧНЫХ ПАТЕНТНЫХ ДОКУМЕНТОВ
U0 – cerere de brevet de invenţie de scurtă durată publicată
– published short-term patent application
– опубликованная заявка на краткосрочный патент на изобретение
Y
– brevet de invenţie de scurtă durată acordat
– granted short-term patent for invention
– предоставленный краткосрочный патент на изобретение
Y3 – brevet de invenţie de scurtă durată acordat, amendat în urma procedurilor de opoziţie sau de contestaţie
– granted short-term patent for invention, amended after opposition or appeal procedures
– предоставленный краткосрочный патент на изобретение, измененный вследствие процедур возражения
или протеста
Y8 – brevet de invenţie de scurtă durată acordat, cu corecturi sau modificări în pagina de capăt (bibliografică)
a documentului
– granted short-term patent for invention with corrected or modified first page of the document
– предоставленный краткосрочный патент на изобретение, с изменениями или исправлениями в
титульном листе документа
Y9 – brevet de invenţie de scurtă durată acordat, cu corecturi sau modificări ale oricărei părţi din descriere,
revendicări şi/sau desene
– granted short-term patent for invention with corrected or modified description, claims and/or drawings
– предоставленный краткосрочный патент на изобретение с изменениями или исправлениями любой
части описания, формулы изобретения и/или чертежей
Z – brevet de invenţie de scurtă durată eliberat
– issued short-term patent for invention
– выданный краткосрочный патент на изобретение
Z3 – brevet de invenţie de scurtă durată eliberat după amendare în urma procedurilor de opoziţie sau de contestaţie
– issued short-term patent for invention, amended after opposition or appeal procedures
– краткосрочный патент на изобретение, выданный после изменения вследствие процедур возражения
или протеста
12
INVENŢII
MD - BOPI 10/2013
Z4 – brevet de invenţie de scurtă durată eliberat, amendat în urma procedurilor de limitare sau de anulare
– issued short-term patent for invention, amended after limitation or cancellation procedures
– выданный краткосрочный патент на изобретение, измененный вследствие процедур ограничения или
признания патента недействительным
Z5 – brevet de invenţie de scurtă durată prelungit
– extended short-term patent for invention
– продленный краткосрочный патент на изобретение
Z6 – brevet de invenţie de scurtă durată prelungit, amendat în urma procedurii de prelungire
– extended short-term patent for invention, amended after extension procedure
– продленный краткосрочный патент на изобретение, измененный вследствие процедуры продления
Z8 – brevet de invenţie de scurtă durată eliberat sau prelungit, cu corecturi sau modificări în pagina de capăt
(bibliografică) a documentului
– issued or extended short-term patent for invention with corrected or modified first page of the document
– выданный или продленный краткосрочный патент на изобретение, с изменениями или исправлениями
в титульном листе документа
Z9 – brevet de invenţie de scurtă durată eliberat sau prelungit, cu corecturi sau modificări ale oricărei părţi din
descriere, revendicări şi/sau desene
– issued or extended short-term patent for invention with corrected or modified description, claims and/or
drawings
– выданный или продленный краткосрочный патент на изобретение, с изменениями или исправлениями
любой части описания, формулы изобретения и/или чертежей
CODURILE OMPI PENTRU CODIFICAREA TITLURILOR INFORMAŢIILOR
REFERITOARE LA INVENŢII, PUBLICATE ÎN BULETINUL OFICIAL
DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ CONFORM NORMEI ST.17
WIPO CODES ON CODING OF HEADINGS OF ANNOUNCEMENTS CONCERNING
INVENTIONS MADE IN THE OFFICIAL BULLETIN OF INDUSTRIAL PROPERTY
IN ACCORDANCE WITH THE STANDARD ST.17
КОДЫ ВОИС ДЛЯ КОДИРОВАНИЯ ЗАГОЛОВКОВ ИНФОРМАЦИИ,
ОТНОСЯЩЕЙСЯ К ИЗОБРЕТЕНИЯМ, ПУБЛИКУЕМОЙ В ОФИЦИАЛЬНОМ
БЮЛЛЕТЕНЕ ПРОМЫШЛЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ
В СООТВЕТСТВИИ СО СТАНДАРТОМ ST.17
BB1A Cereri de brevet de invenţie publicate
Published patent applications
Опубликованные заявки на патент на изобретение
FF4A Brevete de invenţie acordate
Granted patents for invention
Предоставленные патенты на изобретения
FF9Y Brevete de invenţie de scurtă durată acordate
Granted short-term patents for invention
Предоставленные краткосрочные патенты на изобретения
FA9A Lista cererilor de brevet de invenţie retrase
List of withdrawn patent applications
Перечень отозванных заявок на патент
FC9A Lista cererilor de brevet de invenţie respinse
List of refused patent applications
Перечень отклоненных заявок на патент
FG4A Lista brevetelor de invenţie eliberate
List of issued patents for invention
Перечень выданных патентов на изобретения
13
MD - BOPI 10/2013
INVENTIONS
FG9Y Lista brevetelor de invenţie de scurtă durată eliberate
List of issued short-term patents for invention
Перечень выданных краткосрочных патентов на изобретение
MK4A Lista brevetelor de invenţie a căror durată de valabilitate a expirat
List of expired patents for invention
Перечень патентов на изобретения, срок действия которых истек
MK4K Lista certificatelor de înregistrare a modelelor de utilitate a căror durată de valabilitate a expirat
List of utility model registration certificates the term of validity of which has expired
Перечень свидетельств о регистрации полезных моделей, срок действия которых истек
MM4A Decăderi din drepturile ce decurg din brevet de invenţie
Forfeiture of rights deriving from the patent for invention
Утеря прав, вытекающих из патента на изобретение
MM9Y Decăderi din drepturile ce decurg din brevet de invenţie de scurtă durată
Forfeiture of rights deriving from the short-term patent for invention
Утеря прав, вытекающих из краткосрочного патента на изобретение
NF4A Lista brevetelor de invenţie revalidate
List of revalidated patents for invention
Перечень восстановленных патентов на изобретения
ND4Y Lista brevetelor de invenţie de scurtă durată al căror termen de valabilitate a fost prelungit
List of short-term patents for invention whose term of validity has been extended
Перечень краткосрочных патентов на изобретения, срок действия которых был продлен
SECŢIUNILE CLASIFICĂRII INTERNAŢIONALE DE BREVETE (CIB)
INTERNATIONAL PATENT CLASSIFICATION SECTIONS (IPC)
РАЗДЕЛЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ ПАТЕНТНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ (МПК)
A
NECESITĂŢI CURENTE ALE VIEŢII
HUMAN NECESSITIES
УДОВЛЕТВОРЕНИЕ ЖИЗНЕННЫХ
ПОТРЕБНОСТЕЙ ЧЕЛОВЕКА
B
TEHNICI INDUSTRIALE DIVERSE.
TRANSPORT
PERFORMING OPERATIONS.
TRANSPORTING
РАЗЛИЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ
ПРОЦЕССЫ. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ
C
CHIMIE ŞI METALURGIE
CHEMISTRY. METALLURGY
ХИМИЯ И МЕТАЛЛУРГИЯ
D
TEXTILE ŞI HÂRTIE
TEXTILES. PAPER
ТЕКСТИЛЬ И БУМАГА
14
E
CONSTRUCŢII FIXE
FIXED CONSTRUCTIONS
СТРОИТЕЛЬСТВО
F
MECANICĂ. ILUMINAT. ÎNCĂLZIRE. ARMAMENT.
EXPLOZIVE
MECHANICAL ENGINEERING. LIGHTING. HEATING.
WEAPONS. BLASTING
МЕХАНИКА. ОСВЕЩЕНИЕ. ОТОПЛЕНИЕ. ОРУЖИЕ.
ВЗРЫВНЫЕ РАБОТЫ
G
FIZICĂ
PHYSICS
ФИЗИКА
H
ELECTRICITATE
ELECTRICITY
ЭЛЕКТРИЧЕСТВО
INVENŢII
MD - BOPI 10/2013
BB1A Cereri de brevet de invenţie publicate /
Published patent applications /
Опубликованные заявки на патент
на изобретение
P
ublicarea în BOPI a cererilor de brevet asigură solicitantului o protecţie provizorie în condiţiile
prevăzute de art. 19 din Legea nr. 50-XVI din 07.03.2008 privind protecţia invenţiilor. Descrierile cererilor de brevet, ale căror rezumate sunt publicate în BOPI, se află în biblioteca AGEPI, accesibile publicului, şi pot fi consultate direct sau se pot comanda cópii, contra cost.
Conform art. 89(1) din Lege, după publicarea cererii de brevet orice persoană poate să prezinte la
AGEPI observaţii referitor la brevetabilitatea invenţiei care constituie obiectul cererii de brevet.
Datele privind depozitele internaţionale înregistrate conform Tratatului PCT, la care Republica Moldova este parte, se publică în săptămânalul PCT GAZETTE. Săptămânalul include datele bibliografice, rezumatul şi desenele, după caz, şi este accesibil publicului pe site-ul OMPI.
Datele privind depozitele de brevete eurasiatice, înregistrate conform Convenţiei eurasiatice de brevete până la 26.04.2012, se publică în limba rusă în Buletinul Oficiului Eurasiatic de Brevete
(Бюллетень Евразийского патентного ведомства), care include datele bibliografice, rezumatul şi
desenele, după caz, şi este accesibil publicului pe site-ul OEAB şi în biblioteca AGEPI pe suport DVD.
P
ublication of patent applications in BOPI provides for the applicant a provisional protection in
accordance with Art. 19 of the Law No. 50-XVI of 07.03.2008 on the Protection of Inventions.
Descriptions of the patent applications, the abstracts of which are published in BOPI, are available to the
public in the AGEPI library and may be consulted directly or copies may be ordered for payment of an additional fee.
According to Art. 89(1) of the Law, in any proceedings before the AGEPI, following the publication
of the patent application, any third party may present observations concerning the patentability of the
invention to which the application relates.
Data concerning the international applications under the PCT, to which the Republic of Moldova is
party, are published in the weekly PCT GAZETTE. The weekly includes the bibliographic data, the
abstract and, where appropriate, any drawings, and is available for public on the WIPO website.
Data concerning the Eurasian patent applications, registered in accordance with the Eurasian Patent
Convention before 26.04.2012, are published in Russian in the GAZETTE of the Eurasian Patent Office.
It includes the bibliographic data, the abstract and, where appropriate, any drawings. The GAZETTE is
also available to the public on the EAPO website and in the AGEPI library on the DVD carrier.
П
убликация заявок на патент в BOPI обеспечивает заявителю временную охрану на условиях, предусмотренных в ст. 19 Закона № 50-XVI от 07.03.2008 г. об охране изобретений.
Описания к заявкам на патенты, рефераты которых опубликованы в BOPI, находятся в библиотеке
AGEPI, общедоступны для ознакомления, а за дополнительную плату могут быть заказаны их
копии.
Согласно ст. 89(1) Закона, после публикации заявки на патент любое лицо вправе представить в AGEPI свои замечания в отношении патентоспособности изобретения, являющегося
предметом заявки на патент.
Сведения о международных заявках, зарегистрированных в соответствии с Договором о патентной кооперации (PCT), участницей которого является Республика Молдова, публикуются в
еженедельнике PCT GAZETTE. В еженедельнике приводятся библиографические данные, реферат и, если необходимо, чертежи. Еженедельник общедоступен на сайте ВОИС.
Сведения о заявках на выдачу евразийских патентов в соответствии с Евразийской патентной конвенцией, поданных до 26.04.2012 г., публикуются на русском языке в Бюллетене Евразийского патентного ведомства. В Бюллетене приводятся библиографические данные, реферат
и, если необходимо, чертежи. Бюллетень общедоступен на сайте ЕАПО и в библиотеке AGEPI
на DVD носителе.
15
MD - BOPI 10/2013
(21)
(51)
(22)
(71)
(72)
(54)
(57)
INVENTIONS
a 2012 0027 (13) A0
Int. Cl.: B82Y 30/00 (2011.01)
C01G 11/02 (2006.01)
C09K 11/54 (2006.01)
C09K 11/56 (2006.01)
2012.03.12
UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA,
MD
ROBU Ştefan, MD; CULEAC Ion, MD;
ANDRIEŞ Andrei, MD; DRAGALINA Galina,
MD; BARBĂ Nicanor, MD; POPUŞOI Ana,
MD; IOVU Mihail, MD; ENACHI Mihail, MD
Nanocompozit fotoluminescent din semiconductor CdS şi polimeri organici
Invenţia se referă la domeniul elaborării şi
cercetării sistemelor nano- şi microdimensionale fotoluminescente din semiconductori anorganici cu diferiţi polimeri organici, care pot fi
utilizaţi în diferite domenii ale tehnicii moderne, astfel ca micro- şi nanooptoelectronica,
inclusiv în domeniul obţinerii fibrelor optice.
Nanocompozitul fotoluminescent din semiconductor CdS şi polimeri organici, în care în calitate de polimer organic este utilizat copolimer
stiren cu metacrilat de butil, de asemenea
conţine izotiocianatochalconă, în următorul
raport al componentelor, % mas.:
Semiconductor CdS
0...20.0
Izotiocianatochalconă
0...10.0
Restul copolimer stiren: metacrilat de butil (1:1).
Revendicări: 1
Figuri: 3
(54)
(57)
*
* *
Photoluminescent nanocomposite of semiconductor CdS and organic polymers
The invention relates to the field of research
and development of nano- and microdimensional photoluminescent systems of inorganic semiconductors with various organic
polymers, which can be used in various fields
of modern technology, such as micro- and
nanooptoelectronics, including the optical fiber production field.
The photoluminescent nanocomposite of
semiconductor CdS and organic polymers,
wherein as organic polymer is used a styrenebutyl methacrylate copolymer, also comprises
isothiocyanatochalcone, in the following component ratio, mass %:
Semiconductor CdS
0...20,0
Isothiocyanatochalcone
0...10,0
The rest styrene-butyl methacrylate copolymer
(1:1).
Claims: 1
Fig.: 3
*
*
16
*
(54)
(57)
Фотолюминесцентный нанокомпозит из
полупроводника CdS и органических
полимеров
Изобретение относится к области разработки и исследования нано- и микроразмерных фотолюминесцентных систем из
неорганических полупроводников с различными органическими полимерами, которые могут быть использованы в разных
областях современной техники, таких как
микро- и нанооптоэлектроника, включая
область получения оптических волокон.
Фотолюминесцентный нанокомпозит из
полупроводника СdS и органических полимеров, в котором в качестве органического
полимера используется сополимер из стирола с бутилметакрилатом, также содержит изотиоцианатохалкон, в следующем
соотношении компонентов, масс. %:
Полупроводник СdS
0...20,0
Изотиоцианатохалькон
0...10,0
Остальное сополимер из стирола с бутилметакрилатом (1:1).
П. формулы: 1
Фиг.: 3
(21)
(51)
a 2012 0038 (13) A0
Int. Cl.: F03D 3/00 (2006.01)
F03B 3/00 (2006.01)
F03G 3/00 (2006.01)
(22) 2012.04.20
(71)(72) GONŢA Gheorghe, MD
(54) Turbină
(57) Invenţia se referă la industria construcţiilor de
maşini pentru transformarea forţelor gravitaţională şi de inerţie în energie mecanică şi
poate fi folosită în instalaţiile energetice hidraulice, eoliene şi izolate (autonome, autosuficiente).
Turbina conţine un corp cilindric (1) cu două
flanşe laterale, în interiorul căruia sunt amplasate palete (3) cu camere dreptunghiulare la
capete, totodată paletele (3) sunt fixate pe un
ax. Paletele (3) sunt umplute parţial cu lichid
(6) cu o densitate mare şi distribuite uniform
pe circumferinţă.
Revendicări: 9
Figuri: 13
*
*
(54)
(57)
*
Turbine
The invention relates to mechanical engineering industry for conversion of gravitational and
inertial forces into mechanical energy and can
be used in hydraulic, wind and isolated power
plants (autonomous, self-sufficient).
INVENŢII
MD - BOPI 10/2013
The turbine comprises a cylindrical body (1)
with two lateral flanges, inside which are
placed blades (3) with rectangular chambers
at the ends, at the same time the blades (3)
are fixed on an axle. The blades (3) are partially filled with liquid (6) with a high density
and uniformly distributed over the circumference.
Claims: 9
Fig.: 13
*
*
(54)
(57)
*
Турбина
Изобретение относится к машиностроению
для преобразования гравитационной и
инерционной сил в механическую энергию
и может быть использовано в энергетических гидравлических, ветровых и изолированных установках (автономных, самодостаточных).
Турбина содержит цилиндрический корпус
(1) с двумя боковыми фланцами, внутри
которого расположены лопасти (3) с прямоугольными камерами на концах, при
этом лопасти (3) закреплены на оси. Лопасти (3) частично заполнены жидкостью (6) с
высокой плотностью и равномерно распределены по окружности.
П. формулы: 9
Фиг.: 13
17
MD - BOPI 10/2013
INVENTIONS
FF4A Brevete de invenţie acordate /
Granted patents for invention /
Предоставленные патенты на изобретения
O
rice persoană interesată are dreptul să ceară revocarea în tot sau în parte a hotărârii de acordare
a brevetului în termen de 6 luni de la data publicării menţiunii privind acordarea brevetului. Opoziţia se face în scris şi motivat la AGEPI, în baza motivelor prevăzute de art. 57 alin.(2) din Legea
nr. 50-XVI din 07.03.2008 privind protecţia invenţiilor.
A
ny person concerned shall be entitled to request a full or partial revocation of any decision to grant
a patent within 6 months as from the date of publication of the mention of the grant of the patent.
The opposition shall be reasoned and filed in writing with AGEPI, on the grounds provided for in
Art. 57(2) of the Law No. 50-XVI of 07.03.2008 on the Protection of Inventions.
Л
юбое лицо вправе подать в AGEPI мотивированное возражение о полном или частичном
аннулировании решения о предоставлении патента в течение 6 месяцев с даты публикации
сведений о предоставлении патента. Возражение подается в письменной форме на основании
мотивов, предусмотренных в части (2) ст. 57 Закона № 50-XVI от 07.03.2008 г. об охране изобретений.
18
INVENŢII
MD - BOPI 10/2013
(11)
(51)
4252 (13) B1
Int. Cl.: C07F 1/10 (2006.01)
C07C 337/08 (2006.01)
C07C 47/565 (2006.01)
A61K 31/175 (2006.01)
A61K 31/28 (2006.01)
A61P 31/04 (2006.01)
(21) a 2012 0044
(22) 2012.05.31
(71)(73) UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA,
MD; INSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ AL
ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD
(72) GULEA Aurelian, MD; ŢAPCOV Victor, MD;
GRAUR Vasile, MD; BUZATU-BALACHIN
Ecaterina, MD; PETRENKO Petru, MD;
CIUMACOV Iurie, MD
(54) Catena-(µ-nitrato)[µ-(2-hidroxibenziliden)-4prop-2-en-1-iltiosemicarbazon-S]argint cu
activitate antimicrobiană faţă de bacteriile
Salmonella abony
(57) Invenţia se referă la chimie şi medicină, şi
anume la un compus coordinativ polinuclear
de argint(I) din clasa tiosemicarbazonaţilor
metalelor de tranziţie, care poate găsi aplicare în medicină şi medicina veterinară în
calitate de preparat antimicrobian.
Conform invenţiei, se revendică catena-(µnitrato)[µ-(2-hidroxibenziliden)-4-prop-2-en1-iltiosemicarbazon-S]argint cu formula:
(54)
(57)
Catena-(µ-nitrato)[µ-(2-hydroxybenzylidene)4-prop-2-en-1-ylthiocarbazone-S]silver
with antimicrobial activity against bacteria Salmonella abony
The invention relates to chemistry and medicine, namely to a polynuclear coordinative
compound of silver(I) from the class of
thiosemicarbazonates of transition metals,
which may find its application in medicine and
veterinary medicine as an antimicrobial drug.
According to the invention, it is claimed catena-(µ-nitrato)[µ-(2-hydroxybenzylidene)-4prop-2-en-1-ylthiocarbazone-S]silver of the
formula:
where n is limited by the size of microcrystals;
The compound exhibits antimicrobial activity
against bacteria Salmonella abony.
Claims: 2
Fig.: 2
unde n este limitat de mărimile microcristalelor;
(54)
(57)
.
Compusul manifestă activitate antimicrobiană
faţă de bacteriile Salmonella abony.
Revendicări: 2
Figuri: 2
*
*
*
*
* *
Катена-(µ-нитрато)[µ-(2-гидроксибензилиден)-4-проп-2-ен-1-илтиосемикарбазонS]серебро с противомикробной активностью в отношении бактерий Salmonella
abony
Изобретение относится к химии и медицине, а именно к полиядерному координационному соединению серебра(I) класса
тиосемикарбазонатов переходных металлов, которое может найти применение в
медицине и ветеринарии в качестве противомикробного препарата.
Согласно изобретению, заявляется катена(µ-нитрато)[µ-(2-гидроксибензилиден)-4проп-2-ен-1-илтиосемикарбазон-S]серебро
формулы:
19
MD - BOPI 10/2013
INVENTIONS
2,6-diacetilpiridin-cobalt(II) monometanol trihidrat.
De asemenea, se revendică un procedeu de
cultivare a microalgei Porphyridium cruentum,
care constă în aceea că se cultivă microalga
pe un mediu nutritiv ce conţine, g/L: NaNO3 5,0; NaCl - 7,0; KCl -7,5; MgSO4⋅7H2O - 1,8;
Ca(NO3)2⋅4H2O - 0,15; KBr - 0,05; KI - 0,05;
K2HPO4 - 0,2; FeCl3⋅6H2O - 0,00027;
ZnSO4⋅5H2O - 0,00002; CuSO4⋅5H2O 0,00005; MnSO4⋅5H2O - 0,0003; H3BO3 0,0006; MoO3 - 0,00002; NaVO3 - 0,00005,
compusul sulfato-bis(nicotinoilhidrazon)-2,6diacetilpiridin-cobalt(II) monometanol trihidrat 0,019…0,021 g/L şi apă distilată până la 1L,
având pH-ul 6,8…7,2; la temperatura de
2
23…25°C, iluminarea de 2000 …3000 lx/cm ,
cu agitarea lentă periodică.
Rezultatul constă în majorarea activităţii antioxidante a extractului etanolic obţinut din biomasa de microalgă.
где n ограничен размерами микрокристаллов;
.
Соединение проявляет противомикробную
активность в отношении бактерий Salmonella abony.
П. формулы: 2
Фиг.: 2
(11)
(51)
4253 (13) B1
Int. Cl.: C07F 15/06 (2006.01)
C07D 213/88 (2006.01)
C07D 213/50 (2006.01)
C12N 1/12 (2006.01)
C12R 1/89 (2006.01)
(21) a 2012 0099
(22) 2012.11.05
(71)(73) INSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE ŞI BIOTEHNOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE
A MOLDOVEI, MD; INSTITUTUL DE CHIMIE
AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI,
MD
(72) RUDIC Valeriu, MD; DANILESCU Olga, MD;
BULHAC Ion, MD; CEPOI Liliana, MD; RUDI
Liudmila, MD; BOLOGA Olga, MD; RIJA
Andrei, MD; MISCU Vera, MD; CHIRIAC
Tatiana, MD; VALUŢA Ana, MD
(54) Sulfato-bis(nicotinoilhidrazon)-2,6diacetilpiridin-cobalt(II) monometanol trihidrat şi procedeu de cultivare a microalgei Porphyridium cruentum cu utilizarea
acestuia
(57) Invenţia se referă la chimie şi biotehnologie,
şi anume la sinteza unui nou compus coordinativ al cobaltului(II) şi la un procedeu de cultivare a microalgei Porphyridium cruentum cu
utilizarea acestuia.
Conform invenţiei, se revendică un compus
coordinativ − sulfato-bis(nicotinoilhidrazon)-
20
Revendicări: 2
(54)
(57)
*
* *
Sulphato-bis(nicotinoylhydrazone)-2,6diacetylpyridin-cobalt(II) monomethanol
trihydrate and process for cultivation of
microalga Porphyridium cruentum with
the use thereof
The invention relates to chemistry and biotechnology, namely to the synthesis of a new
coordinative compound of cobalt(II) and to a
process for cultivation of microalga
Porphyridium cruentum with the use thereof.
According to the invention, a coordinative
compound − sulphato-bis(nicotinoylhydrazone)2,6-diacetylpyridin-cobalt(II) monomethanol
trihydrate is claimed.
Also, a process for cultivation of microalga
Porphyridium cruentum is claimed, which
consists in that microalga is cultivated on a
nutrient medium containing, in g/L: NaNO3 −
5.0; NaCl − 7.0; KCl − 7.5; MgSO4⋅7H2O −
1.8; Ca(NO3)2⋅4H2O − 0.15; KBr − 0.05; KI −
0.05; K2HPO4 − 0.2; FeCl3⋅6H2O − 0.00027;
ZnSO4⋅5H2O − 0.00002; CuSO4⋅5H2O −
0.00005; MnSO4 ⋅ 5H2O − 0.0003; H3BO3 −
0.0006; MoO3 − 0.00002; NaVO3 − 0.00005;
the compound sulphato-bis(nicotinoylhydrazone)-2,6-diacetylpyridin-cobalt(II) monomethanol trihydrate − 0.019…0.021 g/L and distilled water up to 1L, having the pH 6.8…7.2;
at the temperature of 23…25°C, the lighting
2
of 2000…3000 lx/cm , with slow intermittent
agitation.
INVENŢII
The result consists in increasing the antioxidant activity of the alcoholic extract obtained
from microalga biomass.
Claims: 2
(54)
(57)
*
* *
Сульфато-бис(никотиноилгидразон)-2,6диацетилпиридин-кобальт(II) монометанол тригидрат и способ культивирования микроводоросли Porphyridium
cruentum с его использованием
Изобретение относится к химии и биотехнологии, в частности к синтезу нового
координационного соединения кобальта(II)
и к способу культивирования микроводоросли Porphyridium cruentum с его
использованием.
Согласно изобретению, заявляется координационное соединение − cульфато-бис
(никотиноилгидразон)-2,6-диацетилпиридин-кобальт(II) монометанол тригидрат.
Также, заявляется способ культивирования микроводоросли Porphyridium cruentum,
который состоит в том что культивируется
микроводоросль на питательной среде,
которая содержит в г/л: NaNO3 - 5,0; NaCl 7,0; KCl - 7,5; MgSO4 ⋅ 7H2O - 1,8; Ca
(NO3)2 ⋅ 4H2O - 0,15; KBr - 0,05; KI - 0,05;
K2HPO4 - 0,2; FeCl3 ⋅ 6H2O - 0,00027;
ZnSO4 ⋅ 5H2O - 0,00002; CuSO4 ⋅ 5H2O 0,00005; MnSO4 ⋅ 5H2O - 0,0003; H3BO3 0,0006; MoO3 - 0,00002; NaVO3 - 0,00005;
соединение cульфато-бис(никотиноилгидразон)-2,6-диацетилпиридин-кобальт(II) монометанол тригидрат - 0,019...0,021 г/л и
дистиллированная вода до 1 л, имея рН
6,8...7,2; при температуре 23...25ºC, осве2
щение в 2000...3000 лк/cм , с медленным
периодическим перемешиванием.
Результат состоит в повышении антиоксидантной активности спиртового экстракта
полученного из биомассы микроводоросли.
MD - BOPI 10/2013
(71)(73) INSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE ŞI BIOTEHNOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE
A MOLDOVEI, MD; INSTITUTUL DE CHIMIE
AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI,
MD
(72) RUDIC Valeriu, MD; COROPCEANU Eduard,
MD; CEPOI Liliana, MD; RUDI Liudmila, MD;
RIJA Andrei, MD; BOLOGA Olga, MD;
BULHAC Ion, MD; MISCU Vera, MD;
CHIRIAC Tatiana, MD; SADOVNIC Daniela,
MD
(54) Hexafluorotitanat-bis[(dimetilglioximato)di(tiocarbamidă)cobalt(III)] dihidrat şi procedeu de cultivare a microalgei Porphyridium cruentum cu utilizarea acestuia
(57) Invenţia se referă la chimie şi biotehnologie,
în special la sinteza unui nou compus
coordinativ al cobaltului(III) şi la un procedeu
de cultivare a microalgei Porphyridium
cruentum cu utilizarea acestuia.
Conform invenţiei, se revendică un compus
coordinativ − hexafluorotitanat-bis[(dimetilglioximato)-di(tiocarbamidă)cobalt(III)] dihidrat.
De asemenea, se revendică un procedeu de
cultivare a microalgei Porphyridium cruentum,
care constă în aceea că se cultivă microalga
pe un mediu nutritiv ce conţine, g/L: NaNO3 5,0; NaCl - 7,0; KCl -7,5; MgSO4⋅7H2O - 1,8;
Ca(NO3)2⋅4H2O - 0,15; KBr - 0,05; KI - 0,05;
K2HPO4 - 0,2; FeCl3⋅6H2O - 0,00027;
ZnSO4⋅5H2O - 0,00002; CuSO4⋅5H2O 0,00005; MnSO4⋅5H2O - 0,0003; H3BO3 0,0006; MoO3 - 0,00002; NaVO3 - 0,00005,
compusul hexafluorotitanat-bis[(dimetilglioximato)-di(tiocarbamidă)cobalt(III)] dihidrat 0,020…0,022 g/L şi apă distilată până la 1 L,
având pH-ul 6,8…7,2; la temperatura de
2
23…25°C, iluminarea de 2000 …3000 lx/cm ,
cu agitare lentă periodică.
Rezultatul constă în majorarea activităţii antioxidante a extractului etanolic obţinut din
biomasa de microalgă.
Revendicări: 2
П. формулы: 2
(11)
(51)
(21)
(22)
4254 (13) B1
Int. Cl.: C07F 15/06 (2006.01)
C07F 7/28 (2006.01)
C07C 251/70 (2006.01)
C07C 335/02 (2006.01)
C12N 1/12 (2006.01)
C12R 1/89 (2006.01)
a 2012 0100
2012.11.05
(54)
(57)
*
* *
Hexafluorotitanate-bis[(dimethylglyoximato)-di-(thiocarbamide)cobalt(III)]dihydrate
and process for cultivation of microalga
Porphyridium cruentum with the use
thereof
The invention relates to chemistry and biotechnology, in particular to the synthesis of a
new coordinative compound of cobalt(III) and
to a process for cultivation of microalga
Porphyridium cruentum with the use thereof.
21
MD - BOPI 10/2013
According to the invention, a coordinative
compound − hexafluorotitanate-bis[(dimethylglyoximato)-di-(thiocarbamide)cobalt(III)]dihydrate is claimed.
Also, a process for cultivation of microalga
Porphyridium cruentum is claimed, which
consists in that microalga is cultivated on a
nutrient medium containing, g/L: NaNO3 −
5.0; NaCl − 7.0; KCl − 7.5; MgSO4⋅7H2O −
1.8; Ca(NO3)2⋅4H2O − 0.15; KBr − 0.05; KI −
0.05; K2HPO4 − 0.2; FeCl3⋅6H2O − 0.00027;
ZnSO4⋅5H2O − 0.00002; CuSO4⋅5H2O −
0.00005; MnSO4⋅5H2O − 0.0003; H3BO3 −
0.0006; MoO3 − 0.00002; NaVO3 − 0.00005;
the compound hexafluorotitanate-bis[(dimethylglyoximato)-di-(thiocarbamide)cobalt
(III)] dihydrate − 0.020…0.022 g/L and distilled water up to 1L, having the pH 6.8…7.2;
at the temperature of 23…25°C, the lighting
2
of 2000…3000 lx/cm , with slow intermittent
agitation.
The result consists in increasing the antioxidant activity of the ethylic extract obtained
from microalga biomass.
Claims: 2
(54)
(57)
22
*
* *
Гексафлуоротитанат-бис[(диметилглиоксимат)-ди(тиокарбамид)кобальта(III)]
дигидрата и способ культивирования
микроводоросли Porphyridium cruentum
с его использованием
Изобретение относится к химии и биотехнологии, в частности к синтезу нового
координационного соединения кобальта(III)
и к способу культивирования микроводоросли Porphyridium cruentum с его использованием.
Согласно изобретению, заявляется координационное соединение − гексафлуоротитанат−бис[(диметилглиоксимат)-ди(тиокарбамид)кобальта(III)] дигидрата.
Также, заявляется способ культивирования микроводоросли Porphyridium cruentum,
который состоит в том, что культивируется микроводоросль на питательной
среде, которая содержит, г/л: NaNO3 - 5,0;
NaCl - 7,0; KCl - 7,5; MgSO4⋅7H2O - 1,8; Ca
(NO3)2⋅4H2O - 0,15; KBr - 0,05; KI - 0,05;
K2HPO4 - 0,2; FeCl3 ⋅ 6H2O - 0,00027;
ZnSO4⋅5H2O - 0,00002; CuSO4⋅5H2O 0,00005; MnSO4⋅5H2O - 0,0003; H3BO3 0,0006; MoO3 - 0,00002; NaVO3 - 0,00005;
соединение
гексафлуоротитанат−бис[(диметилглиоксимат)-ди(тиокарбамид)кобальта(III)] дигидрата - 0,020...0,022 г/л и
INVENTIONS
дистиллированную воду до 1 л, имея рН
6,8...7,2; при температуре 23...25ºC, осве2
щении 2000...3000 лк/cм , с медленным
периодическим перемешиванием.
Результат состоит в повышении антиоксидантной активности этилового экстракта,
полученного из биомассы микроводоросли.
П. формулы: 2
(11)
(51)
4255 (13) B1
Int. Cl.: C07F 15/06 (2006.01)
C07C 331/16 (2006.01)
C07D 213/88 (2006.01)
C12N 1/12 (2006.01)
C12R 1/89 (2006.01)
(21) a 2012 0101
(22) 2012.11.05
(71)(73) INSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE ŞI BIOTEHNOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE
A MOLDOVEI, MD; INSTITUTUL DE CHIMIE
AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI,
MD
(72) RUDIC Valeriu, MD; DANILESCU Olga, MD;
BULHAC Ion, MD; CEPOI Liliana, MD; RUDI
Liudmila, MD; MITINA Tatiana, MD; RIJA
Andrei, MD; MISCU Vera, MD; CHIRIAC
Tatiana, MD; SADOVNIC Daniela, MD
(54) Tetraizotiocianatocobaltat de bis(nicotinoilhidrazon)-2,6-diformil-4-metilfenol (metanol)(acva)cobalt(II) şi procedeu de cultivare a microalgei Porphyridium cruentum
cu utilizarea acestuia
(57) Invenţia se referă la chimie şi biotehnologie, în
special la sinteza unui nou compus coordinativ
al cobaltului(II) şi la un procedeu de cultivare a
microalgei Porphyridium cruentum cu utilizarea
acestuia.
Conform invenţiei, se revendică un compus
coordinativ − tetraizotiocianatocobaltat de
bis(nicotinoilhidrazon)-2,6-diformil-4-metilfenol
(metanol)(acva)cobalt(II).
De asemenea, se revendică un procedeu de
cultivare a microalgei Porphyridium cruentum,
care constă în aceea că se cultivă microalga
pe un mediu nutritiv ce conţine, g/L: NaNO3 5,0; NaCl - 7,0; KCl -7,5; MgSO4⋅7H2O - 1,8;
Ca(NO3)2⋅4H2O - 0,15; KBr - 0,05; KI - 0,05;
K2HPO4 - 0,2; FeCl3⋅6H2O - 0,00027;
ZnSO4⋅5H2O - 0,00002; CuSO4⋅5H2O 0,00005; MnSO4⋅5H2O - 0,0003; H3BO3 0,0006; MoO3 - 0,00002; NaVO3 - 0,00005,
compusul tetraizotiocianatocobaltat de bis(nicotinoilhidrazon)-2,6-diformil-4-metilfenol (metanol)(acva)cobalt(II) - 0,021…0,023 g/L şi
apă distilată până la 1 L, având pH-ul
6,8…7,2; la temperatura de 23…25°C, ilumi-
INVENŢII
MD - BOPI 10/2013
2
доросли Porphyridium cruentum с его
использованием.
Согласно изобретению, заявляется координационное соединение − тетраизотиоцианатокобальтат бис(никотиноилгидразона)2,6-диформил-4-метилфенол(метанол)
(aквa)кобальт(II).
Также, заявляется способ культивирования
микроводоросли Porphyridium cruentum,
который состоит в том, что культивируется микроводоросль на питательной
среде, которая содержит, г/л: NaNO3 - 5,0;
NaCl - 7,0; KCl - 7,5; MgSO4⋅7H2O - 1,8; Ca
(NO3)2⋅4H2O - 0,15; KBr - 0,05; KI - 0,05;
K2HPO4 - 0,2; FeCl3⋅6H2O - 0,00027;
ZnSO4⋅5H2O - 0,00002; CuSO4⋅5H2O 0,00005; MnSO4 ⋅ 5H2O - 0,0003; H3BO3 0,0006; MoO3 - 0,00002; NaVO3 - 0,00005;
соединение тетраизотиоцианатокобальтат
бис(никотиноилгидразона)-2,6-диформил4-метилфенол(метанол)(aква)кобальт(II) 0,021...0,023 г/л и дистиллированную воду
до 1 л, имея рН 6,8...7,2; при температуре
2
23...25ºC, освещении 2000...3000 лк/cм , с
медленным периодическим перемешиванием.
Результат состоит в повышении антиоксидантной активности этилового экстракта,
полученного из биомассы микроводоросли.
narea de 2000…3000 lx/cm , cu agitare lentă
periodică.
Rezultatul constă în majorarea activităţii antioxidante a extractului etanolic obţinut din biomasa de microalgă.
Revendicări: 2
(54)
(57)
*
* *
Tetraisothiocyanatocobaltate of bis(nicotinoylhydrazone)-2,6-diformil-4-methylphenol(methanol)(aqua)cobalt(II) and process
for cultivation of microalga Porphyridium
cruentum with the use thereof
The invention relates to chemistry and biotechnology, in particular to the synthesis of a
new coordinative compound of cobalt(II) and
to a process for cultivation of microalga
Porphyridium cruentum with the use thereof.
According to the invention, a coordinative
compound − tetraisothiocyanatocobaltate of
bis(nicotinoylhydrazone)-2,6-diformil-4-methylphenol(methanol)(aqua)cobalt(II) is claimed.
Also, a process for cultivation of microalga
Porphyridium cruentum is claimed, which
consists in that microalga is cultivated on a
nutrient medium containing, g/L: NaNO3 −
5.0; NaCl − 7.0; KCl − 7.5; MgSO4⋅7H2O −
1.8; Ca(NO3)2⋅4H2O − 0.15; KBr − 0.05; KI −
0.05; K2HPO4 − 0.2; FeCl3⋅6H2O − 0.00027;
ZnSO4⋅5H2O − 0.00002; CuSO4⋅5H2O −
0.00005; MnSO4⋅5H2O − 0.0003; H3BO3 −
0.0006; MoO3 − 0.00002; NaVO3 − 0.00005;
the compound tetraisothiocyanatocobaltate
of
bis(nicotinoylhydrazone)-2,6-diformil-4methylphenol(methanol)(aqua)cobalt(II)
−
0.021…0.023 g/L and distilled water up to
1L, having the pH 6.8…7.2; at the temperature of 23…25°C, the lighting of 2000…3000
2
lx/cm , with slow intermittent agitation.
The result consists in increasing the antioxidant activity of the ethylic extract obtained
from microalga biomass.
Claims: 2
(54)
(57)
*
* *
Тетраизотиоцианатокобальтат бис(никотиноилгидразона)-2,6-диформил-4-метилфенол(метанол)(aква)кобальт(II) и способ культивирования микроводоросли
Porphyridium cruentum с его использованием
Изобретение относится к химии и биотехнологии, в частности к синтезу нового
координационного соединения кобальта(II)
и к способу культивирования микрово-
П. формулы: 2
(11)
(51)
4256 (13) B1
Int. Cl.: F25B 29/00 (2006.01)
A23C 3/02 (2006.01)
A23C 3/04 (2006.01)
(21) a 2012 0076
(22) 2012.09.12
(71)(73) INSTITUTUL DE ENERGETICĂ AL
ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD
(72) ŞIT Mihail, MD; IOIŞER Anatolii, MD; ŞIT
Boris, MD
(54) Instalaţie pentru pasteurizarea şi răcirea
laptelui
(57) Invenţia se referă la instalaţiile pentru sistemele
de prelucrare a laptelui cu căldură şi frig.
Instalaţia pentru pasteurizarea şi răcirea laptelui conţine un compresor (1) cu un ejector
(13), un condensator (3) cu o supapă (4) de
reglare a presiunii lui, un schimbător de căldură intern (2), primul şi al doilea schimbătoare de căldură pentru încălzirea agentului
frigorific (5, 12), un detentor (6), un recuperator al căldurii laptelui (7), un tub cu vârtejuri
(9), un evaporator (10) cu o supapă (14) de
23
MD - BOPI 10/2013
INVENTIONS
reglare a regimului termic al lui, primul şi al
doilea schimbătoare de căldură pentru încălzirea apei (8, 11).
Revendicări: 1
Figuri: 1
(54)
(57)
*
* *
Milk pasteurization and cooling plant
The invention relates to plants for milk heat
and cold processing systems.
The milk pasteurization and cooling plant
contains a compressor (1) with an ejector
(13), a condenser (3) with a valve (4) regulating its pressure, an internal heat exchanger
(2), the first and second refrigerant heating
heat exchangers (5, 12), an expander (6) a
milk heat recuperator (7), a vortex pipe (9),
an evaporator (10) with a valve (14) regulating its heating mode, the first and second
water heating heat exchangers (8, 11).
Claims: 1
Fig.: 1
(54)
(57)
*
* *
Установка для пастеризации и охлаждения молока
Изобретение относится к установкам для
систем обработки молока теплом и
холодом.
Установка для пастеризации и охлаждения
молока содержит компрессор (1) с эжектором (13), конденсатор (3) с регулирующим его давление вентилем (4), внутренний теплообменник (2), первый и второй
теплообменники для нагрева хладагента
(5, 12), детандер (6), рекуператор тепла
молока (7), вихревую трубу (9), испаритель (10) с регулирующим его тепловой
режим вентилем (14), первый и второй теплообменники для нагрева воды (8, 11).
П. формулы: 1
Фиг.: 1
(11)
(51)
4257 (13) B1
Int. Cl.: F25B 29/00 (2006.01)
A23C 3/02 (2006.01)
A23C 3/04 (2006.01)
(21) a 2012 0077
(22) 2012.09.12
(71)(73) INSTITUTUL DE ENERGETICĂ AL
ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD
(72) ŞIT Mihail, MD; IOIŞER Anatolii, MD; ŞIT
Boris, MD
(54) Instalaţie pentru pasteurizarea şi răcirea
laptelui
(57) Invenţia se referă la instalaţiile pentru sistemele de prelucrare a laptelui cu căldură şi
frig.
Instalaţia pentru pasteurizarea şi răcirea laptelui conţine un compresor (1), un schimbător
de căldură pentru încălzirea agentului frigorific (4) cu o supapă (13) de reglare a regimului de lucru al lui, un condensator (2) cu o
supapă (5) de reglare a presiunii lui, un
schimbător de căldură intern (3), primul şi al
doilea evaporatoare (8) şi (9) cu două supape de reglare a lor (7) şi (6), respectiv, un
ejector (10), un recuperator al căldurii laptelui
(11) şi un schimbător de căldură pentru încălzirea apei (12).
Revendicări: 1
Figuri: 1
*
*
24
*
INVENŢII
(54)
(57)
MD - BOPI 10/2013
Milk pasteurization and cooling plant
The invention relates to plants for milk heat
and cold processing systems.
The milk pasteurization and cooling plant
contains a compressor (1), a refrigerant heating heat exchanger (4) with a valve (13)
regulating its heating mode, a condenser (2)
with a valve (5) regulating its pressure, an internal heat exchanger (3), the first and second evaporators (8) and (9) with two regulating valves (7) and (6), respectively, an
ejector (10), a milk heat recuperator (11) and
a water heating heat exchanger (12).
Claims: 1
Fig.: 1
(54)
(57)
*
* *
Установка для пастеризации и охлаждения молока
Изобретение относится к установкам для
систем обработки молока теплом и
холодом.
Установка для пастеризации и охлаждения молока содержит компрессор (1), теплообменник для нагрева хладагента (4) с
регулирующим его рабочий режим вентилем (13), конденсатор (2) с регулирующим
его давление вентилем (5), внутренний
теплообменник (3), первый и второй испарители (8) и (9) с двумя регулирующими
их вентилями (7) и (6), соответственно,
эжектор (10), рекуператор тепла молока
(11) и теплообменник для нагрева воды
(12).
П. формулы: 1
Фиг.: 1
25
MD - BOPI 10/2013
INVENTIONS
FF9Y Brevete de invenţie
de scurtă durată acordate /
Granted short-term patents for invention /
Предоставленные краткосрочные патенты
на изобретения
O
rice persoană interesată are dreptul să ceară revocarea în tot sau în parte a hotărârii de acordare
a brevetului în termen de 6 luni de la data publicării menţiunii privind acordarea brevetului.
Opoziţia se face în scris şi motivat la AGEPI, în baza motivelor prevăzute de art. 57 alin. (2) din Legea
nr. 50-XVI din 07.03.2008 privind protecţia invenţiilor.
Odată cu publicarea menţiunii privind acordarea brevetului de invenţie de scurtă durată
documentele cererii sunt expuse în biblioteca AGEPI, accesibile publicului, şi pot fi consultate direct sau
se pot comanda cópii, contra cost.
A
ny person concerned shall be entitled to request a full or partial revocation of any decision to
grant a patent within 6 months as from the date of publication of the mention of the grant of the
patent. The opposition shall be reasoned and filed in writing with AGEPI, on the grounds provided for in
Art. 57(2) of the Law No. 50-XVI of 07.03.2008 on the Protection of Inventions.
At the same time as the publication of the mention of the decision to grant a short-term patent for
invention, the application documents shall be made available to the public in the AGEPI library, and may
be consulted directly or copies may be ordered for payment of an additional fee.
Л
юбое лицо вправе подать в AGEPI мотивированное возражение о полном или частичном
аннулировании решения о предоставлении патента в течение 6 месяцев с даты публикации сведений о предоставлении патента. Возражение подается в письменной форме на основании мотивов, предусмотренных в части (2) ст. 57 Закона № 50-XVI от 07.03.2008 г. об охране
изобретений.
Одновременно с публикацией сведений о предоставлении краткосрочного патента на изобретение производится выкладка документов заявки в библиотеке AGEPI, общедоступных для
ознакомления, а за дополнительную плату могут быть заказаны их копии.
26
INVENŢII
MD - BOPI 10/2013
(11) 684 (13) Y
(51) Int. Cl.: A61B 17/58 (2006.01)
(21) s 2013 0075
(22) 2013.04.23
(71)(73) UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ
ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU"
DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD
(72) HÎŢU Dumitru, MD
(74) VOZIANU Maria
(54) Dispozitiv şi metodă pentru osteosinteza
mandibulei
(57) Invenţia se referă la medicină, în special la
chirurgia maxilo-facială şi este destinată pentru osteosinteza mandibulei.
Dispozitivul pentru osteosinteza mandibulei
constă dintr-o tijă metalică cilindrică cu o
lungime de 3…4 cm şi diametrul de 0,2 cm,
ambele capete ale căreia la o distanţă de 0,5
cm de la margine sunt încovoiate în formă
de U sub un unghi de 90°.
Metodă de osteosinteză a mandibulei constă
în aceea că se efectuează o incizie a pielii cu
2,0 cm mai jos de baza mandibulei, se mobilizează fragmentele osoase fracturate, la o distanţă de 1,0 cm de la marginea fiecărui fragment fracturat se efectuează câte un orificiu,
apoi la baza fragmentelor osoase fracturate
se efectuează o adâncitură de 2…3 cm cu
lăţimea de 0,2 cm, la capetele căreia în
direcţia axei verticale a mandibulei se efectuează câte un canal cu adâncimea de 0,5
cm şi lăţimea de 0,2 cm, după care se reduc
fragmentele osoase, în adâncitura şi canalele executate în mandibulă se aplică dispozitivul definit în revendicarea 1, iar fragmentele osoase se imobilizează cu ajutorul unui
fir metalic întins prin orificiile executate.
fractured bone fragments is made a recess
of 2…3 cm of a width of 0.2 cm, at the ends
of which in the direction of the vertical axis of
the jaw is made a channel of a depth of 0.5
cm and a width of 0.2 cm, afterwards the
bone fragments are reduced, in the recess
and channels made in the jaw is used the
device claimed in claim 1, and bone fragments are immobilized by means of a metal
wire stretched across the holes made.
Claims: 2
Fig.: 1
(54)
(57)
Revendicări: 2
Figuri: 1
*
(54)
(57)
* *
Device and method for jaw osteosynthesis
The invention relates to medicine, in particular to oral surgery and is intended for jaw
osteosynthesis.
The device for jaw osteosynthesis consists of
a cylindrical metal rod of a length of 3…4 cm
and a diameter of 0.2 cm, both ends of which
at a distance of 0.5 cm from the edge are
curved in the form of U at an angle of 90°.
The method for jaw osteosynthesis consists
in that is carried out a skin incision 2.0 cm
below the base of the jaw, are mobilized the
fractured bone fragments, at a distance of
1.0 cm from the edge of each fractured fragment is made a hole, then at the base of
*
* *
Устройство и метод для остеосинтеза
челюсти
Изобретение относится к медицине, в частности к челюстно-лицевой хирургии и
предназначено для остеосинтеза челюсти.
Устройство для остеосинтеза челюсти состоит из цилиндрического металлического
прутка длиной 3…4 см и диаметром 0,2 см,
оба конца которого на расстоянии 0,5 см
от края изогнуты в виде U под углом 90°.
Метод остеосинтеза челюсти состоит в
том, что осуществляют разрез кожи на 2,0
см ниже основания челюсти, мобилизуют
переломанные костные фрагменты, на
расстоянии 1,0 см от края каждого переломанного фрагмента выполняют по отверстию, затем у основания переломанных костных фрагментов выполняют углубление 2…3 см шириной 0,2 см, по концам которого, по направлению вертикальной оси челюсти выполняют по каналу
глубиной 0,5 см и шириной 0,2 см, после
чего костные фрагменты вправляют, в
выполненные в челюсти углубление и каналы применяют устройство, заявленное
в пункте формулы 1, а костные фрагменты иммобилизируют при помощи металлической нити, протянутой через выполненные отверстия.
П. формулы: 2
Фиг.: 1
(11)
(51)
(21)
(22)
685 (13) Y
Int. Cl.: B23H 5/04 (2006.01)
B23H 1/00 (2006.01)
B23H 9/00 (2006.01)
s 2013 0025
2013.02.13
27
MD - BOPI 10/2013
(71)(73) INSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ AL
ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD
(72) PARŞUTIN Vladimir, MD; PARAMONOV
Anatolii, MD; COVALI Alexandr, MD; AGAFII
Vasile, MD; CERNÎŞEVA Natalia, MD
(54) Procedeu de obţinere a acoperirii multistrat
prin metoda alierii cu scântei electrice
(57) Invenţia se referă la domeniul de prelucrare a
metalelor, şi anume la un procedeu de obţinere a acoperirii multistrat prin metoda alierii cu
scântei electrice şi poate fi utilizată în industria construcţiilor de maşini pentru mărirea
rezistenţei la coroziune a pieselor maşinilor,
sculelor şi utilajului tehnologic.
Procedeul, conform invenţiei, constă în aceea
că pe un suport se aplică pe rând câteva straturi alternante ale aliajului de carbură de wolfram sau de carbură de titan şi ale cobaltului
cu energia în impuls de 0,02…0,3 J la frecvenţa de 200…1500 Hz, totodată se efectuează deformarea plastică superficială a fiecărui strat.
Revendicări: 1
*
(54)
(57)
* *
Process for producing a multilayer coating
by the electrospark alloying method
The invention relates to the metalworking
field, namely to a process for producing a
multilayer coating by the electrospark alloying method and can be used in mechanical
engineering to increase the corrosion resistance of parts of machines, tools and production tooling.
The process, according to the invention,
consists in that onto a substrate are applied
by turns several alternating tungsten carbide
or titanium carbide alloy and cobalt layers
with a pulse energy of 0.02…0.3 J at a frequency of 200…1500 Hz, at the same time is
carried out the surface plastic deformation of
each layer.
INVENTIONS
деталей машин, инструментов и технологической оснастки.
Способ, согласно изобретению, состоит в
том что на подложку поочередно наносятся несколько чередующихся слоев сплава
карбида вольфрама или карбида титана и
кобальта с энергией в импульсе 0,02…0,3
Дж при частоте 200…1500 Гц, при этом
проводится поверхностное пластическое
деформирование каждого слоя.
П. формулы: 1
(11)
(51)
686 (13) Y
Int. Cl.: B65F 1/06 (2006.01)
B65F 1/08 (2006.01)
B65F 1/16 (2006.01)
(21) s 2012 0158
(22) 2012.11.08
(31) u 2012 09432
(32) 2012.08.02
(33) UA
(71)(73) PRYVATNE PIDPRYEMSTVO "INTEKST",
UA
(72) KRIUCHKOV Volodymyr Evgenijovych, UA
(74) GLAZUNOV Nicolae
(54) Coş de gunoi
(57) Invenţia se referă la construcţiile coşurilor de
gunoi, în particular la coşurile, care conţin capac cu deschidere şi închidere automată.
Coşul de gunoi conţine un vas pentru colectarea şi depozitarea gunoiului şi un capac
amplasat pe partea superioară a vasului. În capac este încorporat un senzor de mişcare, care este unit cu un mecanism de deschidere şi
închidere automată a capacului. Capacul include o carcasă cu două ghidaje laterale şi
două elemente glisante de tip jaluzele, cu posibilitatea amplasării acestora în ghidajele laterale în poziţia deschisă a capacului.
Revendicări: 9
Figuri: 9
Claims: 1
*
*
(54)
(57)
28
* *
Способ получения многослойного покрытия методом электроискрового легирования
Изобретение относится к области металлообработки, а именно к способу получения многослойного покрытия методом
электроискрового легирования и может
быть использовано в машиностроении
для повышения коррозионной стойкости
(54)
(57)
* *
Trashcan
The invention relates to designs of trashcans,
in particular to cans containing a cover with
automatic opening and closing.
The trashcan comprises a container for the
collection and storage of trash and a cover
placed on the upper part of the container. In
the cover is embedded a motion sensor,
which is connected to an automatic cover
opening and closing mechanism. The cover
INVENŢII
MD - BOPI 10/2013
constă din mai multe plăci, pentru deschiderea şi închiderea capacului.
includes a frame with two lateral guides and
two shutter-type sliding elements, with the
possibility of their placement in the lateral
guides in the open position of the cover.
Revendicări: 9
Figuri: 8
*
Claims: 9
Fig.: 9
(54)
(57)
*
* *
Урна для мусора
Изобретение относится к конструкциям
урн для мусора, в частности к урнам, которые содержат крышку с автоматическим открыванием и закрыванием.
Урна для мусора содержит емкость для
сбора и хранения мусора и крышку, расположенную на верхней части емкости. В
крышке встроен датчик движения, который соединен с механизмом автоматического открывания и закрывания крышки.
Крышка включает каркас с двумя боковыми направляющими и двумя скользящими элементами жалюзиобразного вида, с
возможностью их размещения в боковых
направляющих при открытом положении
крышки.
П. формулы: 9
Фиг.: 9
687 (13) Y
Int. Cl.: B65F 1/06 (2006.01)
B65F 1/08 (2006.01)
B65F 1/16 (2006.01)
(21) s 2012 0159
(22) 2012.11.08
(31) u 2012 09433
(32) 2012.08.02
(33) UA
(71)(73) PRYVATNE PIDPRYEMSTVO "INTEKST",
UA
(72) KRIUCHKOV Volodymyr Evgenijovych, UA
(74) GLAZUNOV Nicolae
(54) Coş de gunoi
(57) Invenţia se referă la construcţiile coşurilor de
gunoi, în particular la coşurile, care conţin capac cu deschidere şi închidere automată.
Coşul de gunoi conţine un vas pentru colectarea şi depozitarea gunoiului şi un capac
amplasat pe partea superioară a vasului. În
capac este încorporat un senzor de mişcare,
care este unit cu un mecanism de deschidere şi închidere automată a capacului. Capacul include o carcasă, în care este amplasat
un mecanism de tip diafragmă inelară, care
*
(54)
(57)
*
Trashcan
The invention relates to designs of trashcans,
in particular to cans containing a cover with
automatic opening and closing.
The trashcan comprises a container for the
collection and storage of trash and a cover
placed on the upper part of the container. In
the cover is embedded a motion sensor,
which is connected to an automatic cover
opening and closing mechanism. The cover
includes a frame, in which is placed a mechanism in the form of an annular diaphragm,
consisting of a plurality of plates, for opening
and closing of the cover.
Claims: 9
Fig.: 8
(54)
(57)
(11)
(51)
*
* *
Урна для мусора
Изобретение относится к конструкциям урн
для мусора, в частности к урнам, которые
содержат крышку с автоматическим открыванием и закрыванием.
Урна для мусора содержит емкость для
сбора и хранения мусора и крышку, расположенную на верхней части емкости. В
крышку вмонтирован датчик движения, который соединен с механизмом автоматического открывания и закрывания крышки.
Крышка включает каркас, в котором расположен механизм в виде кольцевой
диафрагмы, состоящий из множества
пластинок, для открывания и закрывания
крышки.
П. формулы: 9
Фиг.: 8
(11)
(51)
(21)
(22)
688 (13) Y
Int. Cl.: G01J 5/20 (2006.01)
H01L 31/09 (2006.01)
H01L 29/86 (2006.01)
H01L 31/0352 (2006.01)
H01L 39/14 (2006.01)
s 2013 0014
2013.02.01
29
MD - BOPI 10/2013
(71)(73) INSTITUTUL DE INGINERIE ELECTRONICĂ ŞI NANOTEHNOLOGII "D. Ghiţu"
al AŞM, MD
(72) ZASAVIŢCHI Efim, MD; SIDORENKO
Anatolie, MD
(54) Bolometru
(57) Invenţia se referă la receptoare de radiaţie cu
răcire pentru măsurarea fluxurilor slabe de
radiaţie din diapazonul de lungimi de unde
milimetrice şi submilimetrice.
Bolometrul conţine un criostat, în care este
amplasat un element sensibil, la care este
conectat un dispozitiv de înregistrare şi un
dispozitiv de înaltă tensiune cu impulsuri. În
calitate de sursă frigorifică a criostatului se
utilizează azot lichid. Elementul sensibil este
executat dintr-un semiconductor în formă de
fir monocristalin din telurură de plumb cu conductibilitate de tip p cu diametrul de 5...20 µm.
Revendicări: 1
Figuri: 2
*
*
(54)
(57)
*
Bolometer
The invention relates to the cooled radiation
detectors for measurement of low radiation
fluxes from the millimeter and submillimeter
wavelength range.
The bolometer comprises a cryostat, in which
is placed a sensing element, to which is connected a recording device and a high-voltage
pulse device. As cooling source of the cryostat is used liquid nitrogen. The sensing element is made of a semiconductor in the form
of monocrystalline wire of lead telluride of ptype conductivity with a diameter of 5…20 µm.
Claims: 1
Fig.: 2
*
*
(54)
(57)
30
*
Болометр
Изобретение относится к охлаждаемым
приемникам излучения для измерения
слабых потоков излучения из диапазона
миллиметровых и субмиллиметровых
длин волн.
Болометр содержит криостат, в котором
расположен чувствительный элемент, к
которому подключено регистрирующее
устройство и импульсное устройство высокого напряжения. В качестве источника
охлаждения криостата используется жидкий азот. Чувствительный элемент выполнен из полупроводника в виде монокристаллической проволоки из теллурида
INVENTIONS
свинца р-типа проводимости с диаметром
5...20 мкм.
П. формулы: 1
Фиг.: 2
(11)
(51)
689 (13) Y
Int. Cl.: G01J 5/20 (2006.01)
H01L 31/09 (2006.01)
H01L 39/12 (2006.01)
(21) s 2013 0029
(22) 2013.02.22
(71)(73) INSTITUTUL DE INGINERIE ELECTRONICĂ ŞI NANOTEHNOLOGII "D. Ghiţu"
al AŞM, MD
(72) ZASAVIŢCHI Efim, MD
(54) Bolometru supraconductor
(57) Invenţia se referă la receptoare de radiaţie cu
răcire pentru măsurarea fluxurilor slabe de
radiaţie din diapazonul de lungimi de unde milimetrice şi submilimetrice.
Bolometrul supraconductor conţine un criostat
de heliu, în care este amplasat un regulator
de temperatură şi un element sensibil, executat dintr-un semiconductor supraconductor, la
care este conectat un dispozitiv de înregistrare. Elementul sensibil este executat în formă
de peliculă monocristalină din telurură de
staniu dopată cu galiu Sn1-xGaxTe, unde
x=0,01...0,0225, obţinută prin depunerea materialului semiconductor supraconductor pe
un substrat de fluorură de bariu BaF2.
Revendicări: 1
Figuri: 2
(54)
(57)
*
* *
Superconducting bolometer
The invention relates to the cooled radiation
detectors for measurement of low radiation
fluxes from the millimeter and submillimeter
wavelength range.
The superconducting bolometer comprises a
helium cryostat, in which is placed a temperature regulator and a sensing element, made
of superconducting semiconductor, to which
is connected a recording device. The sensing
element is made in the form of a monocrystalline film of tin telluride doped with gallium Sn1-xGaxTe, wherein x=0.01…0.0225,
produced by deposition of the superconducting semiconductor material on a substrate of
barium fluoride BaF2.
Claims: 1
Fig.: 2
*
*
*
INVENŢII
(54)
(57)
Сверхпроводниковый болометр
Изобретение относится к охлаждаемым
приемникам излучения для измерения
слабых потоков излучения из диапазона
миллиметровых и субмиллиметровых
длин волн.
Сверхпроводниковый болометр содержит
гелиевый криостат, в котором расположен
регулятор температуры и чувствительный
элемент, выполненный из сверхпроводящего полупроводника, к которому подключено регистрирующее устройство. Чувствительный элемент выполнен в виде монокристаллической пленки из теллурида
олова, легированного галлием Sn1-xGaxTe,
где x=0,01...0,0225, полученной осаждением сверхпроводящего полупроводникового материала на подложку из фторида
бария BaF2.
MD - BOPI 10/2013
integrală rl, formând un circuit serie de
rezistenţă sumară R+Zb+rl.
Revendicări: 5
Figuri: 5
(54)
(57)
П. формулы: 1
Фиг.: 2
(11)
(51)
690 (13) Y
Int. Cl.: H01B 13/06 (2006.01)
G01R 1/28 (2006.01)
G01R 1/30 (2006.01)
(21) s 2012 0126
(22) 2012.09.10
(71)(73) UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI,
MD
(72) DIMITRACHI Nicolae, MD; DIMITRACHI
Sergiu, MD
(54) Procedeu de măsurare a secţiunii transversale a unui fir conductor în procesul
de turnare
(57) Invenţia se referă la tehnica de măsurare şi
poate fi utilizată la turnarea firelor conductoare sau semiconductoare în izolaţie.
Procedeul de măsurare a secţiunii transversale a unui fir conductor în procesul de turnare,
de exemplu, a unui microfir conductor în izolaţie de sticlă, constă în extinderea acestuia
dintr-o topitură de metal, bobinarea microfirului turnat pe o carcasă metalică, formând o
bobină cu microfir turnat cu impedanţa electrică echivalentă Zb, măsurarea secţiunii transversale a microfirului şi dirijarea ei prin dirijarea regimului de turnare a microfirului.
Măsurarea secţiunii transversale a microfirului se efectuează prin intermediul unui rezistor cu rezistenţa R, unit în serie cu bobina cu
microfir şi porţiunea de microfir măsurat de
lungime fixă l, rezistenţa liniară r şi rezistenţa
*
* *
Method for measuring the cross-section
of a wire in the casting process
The invention relates to the measurement
technology and may be used for casting
conductors or semiconductors in isolation.
The method for measuring the cross-section
of a wire in the casting process, for example
a microwire in glass insulation, consists in its
extraction from a metal melt, winding of the
cast microwire on a metal frame, forming a
spool with cast microwire with the equivalent
electrical impedance Zb, measurement of
microwire cross-section and its control by
controlling the microwire casting mode.
Measurement of microwire cross-section is
carried out by means of a resistor with resistance R, connected in series with the
spool with microwire and the portion of
measured microwire of a fixed length l, linear
resistance r and integral resistance rl, forming a series circuit of total resistance
R+Zb+rl.
Claims: 5
Fig.: 5
(54)
(57)
*
* *
Способ измерения поперечного сечения провода в процессе литья
Изобретение относится к измерительной
технике и может быть использовано при
литье проводников или полупроводников
в изоляции.
Способ измерения поперечного сечения
провода в процессе литья, например,
микропровода в стеклянной изоляции,
состоит в его вытяжке из металлического
расплава, намотке литого микропровода
на металлический каркас, образуя бобину
с литым микропроводом с эквивалентным
электрическим импедансом Zb, измерение
поперечного сечения микропровода и его
управление путем управления режима литья микропровода. Измерение поперечного сечения микропровода осуществляется
посредством резистора с сопротивлением
R, соединенного последовательно с бобиной с микропроводом и измеряемым уча-
31
MD - BOPI 10/2013
INVENTIONS
стком микропровода с фиксированной
длиной l, линейным сопротивлением r и
интегральным сопротивлением rl, образуя
последовательную цепь суммарного сопротивления R+Zb+rl.
(54)
(57)
П. формулы: 5
Фиг.: 5
(11)
(51)
691 (13) Y
Int. Cl.: H02N 3/00 (2006.01)
F04B 43/14 (2006.01)
(21) s 2013 0087
(22) 2013.05.17
(71)(73) INSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ AL
ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD
(72) ŞCHILEOV Vladimir, MD; COJEVNICOV
Igor, MD; BOLOGA Mircea, MD; ORLOV
Pavel, MD
(54) Pompă electrostatică cu membrană
(57) Invenţia se referă la pompele electrice pentru
pomparea gazelor, lichidelor dielectrice şi conductoare şi poate fi utilizată în industria chimică şi electronică pentru crearea presiunii în
schimbătoare de căldură electroconvective şi
conducte de căldură electrohidrodinamice.
Pompa electrostatică cu membrană include o
cameră închisă (1) cu racorduri (12) de intrare
şi de ieşire, dotate cu supape de branşare
(2), şi o cameră dielectrică (3), încorporată în
camera închisă (1), de-a lungul axei longitudinale a ei. În camera dielectrică (3) sunt
amplasaţi cu alternanţă electrozi mobili (6) şi
imobili (4). Electrozii mobili (6) sunt executaţi
în formă de peliculă conductoare de curent,
pe ambele părţi ale lor fiind amplasat câte un
inel (8) conductor de curent, totodată electrozii mobili (6) sunt uniţi prin intermediul unor
elemente elastice (10), fixate la periferie cu
nişte inele dielectrice (9) pe pereţii camerei
dielectrice (3), iar în centru - cu o tijă dielectrică (7). Electrozii imobili (4) sunt conectaţi peste unul la polii opuşi ai unei surse de
curent continuu (5). Totodată, în centrul electrozilor imobili (4) sunt executate orificii
pentru trecerea liberă a tijei (7), care este
executată cavă şi la capetele căreia este
unită câte o membrană (11), fiecare fixată pe
un burduf (13).
Revendicări: 1
Figuri: 3
*
*
32
*
Electrostatic membrane pump
The invention relates to electric pumps for
pumping gases, dielectric and conductive fluids and can be used in the chemical and
electronic industries to create pressure in the
electroconvective heat exchangers and
electrohydrodynamic heat pipes.
The electrostatic membrane pump includes a
closed chamber (1) with inlet and outlet fittings (12), equipped with bypasses (2), and a
dielectric chamber (3), embedded in the
closed chamber (1), along its longitudinal axis. In the dielectric chamber (3) are alternately placed movable (6) and fixed (4) electrodes. The movable electrodes (6) are made
in the form of electroconducting film, on both
sides thereof being located an electroconducting ring (8), at the same time the
movable electrodes (6) are connected by
means of elastic elements (10), fixed on the
periphery with dielectric rings (9) on the walls
of the dielectric chamber (3), and in the center – with a dielectric rod (7). The fixed electrodes (4) are connected over one to the opposite poles of a constant-current source (5).
At the same time, in the center of the fixed
electrodes (4) are made holes for the free
passage of the rod (7), which is made hollow
and to the ends of which is connected a membrane (11), each fixed on a bellows (13).
Claims: 1
Fig.: 3
(54)
(57)
*
* *
Электростатический мембранный насос
Изобретение относится к электрическим
насосам для перекачки газов, диэлектрических и проводящих жидкостей и может
быть использовано в химической и электронной промышленностях для создания
напора в электроконвективных теплообменниках и электрогидродинамических
тепловых трубах.
Электростатический мембранный насос
включает закрытую камеру (1) с входными
и выходными патрубками (12), снабженными перепускными клапанами (2), и диэлектрическую камеру (3), встроенную
внутри закрытой камеры (1), вдоль ее
продольной оси. В диэлектрической камере (3) расположены с чередованием подвижные (6) и неподвижные (4) электроды.
Подвижные электроды (6) выполнены в
виде электропроводящей пленки, на обеих их сторонах расположено по одному
INVENŢII
электропроводящему кольцу (8), при этом
подвижные электроды (6) соединены посредством эластичных элементов (10), закрепленных по периферии диэлектрическими кольцами (9) на стенках диэлектрической камеры (3), а в центре - диэлектрическим штоком (7). Неподвижные электроды (4) соединены через один к противоположным полюсам источника постоянного тока (5). При этом, в центре неподвижных электродов (4) выполнены отверстия для свободного прохождения штока
(7), который выполнен полым и к концам
которого соединено по мембране (11), каждая закрепленная на сильфоне (13).
MD - BOPI 10/2013
(54)
(57)
П. формулы: 1
Фиг.: 3
Procedeu de transmitere a semnalelor de
măsurare prin linia de curent continuu cu
trei conductoare
Invenţia se referă la procedeele de transmitere a două semnale analogice prin linia de curent continuu cu trei conductoare, şi poate fi
utilizată în interfeţe de comunicaţie la transmiterea informaţiei, la măsurarea la distanţă a
valorilor a două termo- sau tenzorezistoare.
Procedeul include aplicarea la ieşirea liniei
de curent continuu a două seturi de semnale
de testare, aplicarea concomitentă la ieşirea
liniei a două semnale informaţionale, formarea semnalelor de măsurare, calculul semnalelor informaţionale conform semnalelor de
măsurare şi semnalelor de testare, aplicarea
semnalelor informaţionale obţinute la conductoarele corespunzătoare ale liniei de
curent continuu, măsurarea la intrarea în linie
a curenţilor ce corespund semnalelor de
testare şi informaţionale transmise şi calculul
semnalelor de măsurare conform valorilor
măsurate ale curenţilor.
Revendicări: 1
Figuri: 3
(54)
(57)
(11)
(51)
692 (13) Y
Int. Cl.: H04B 3/54 (2006.01)
G01R 27/16 (2006.01)
H04B 3/32 (2006.01)
H04B 3/46 (2006.01)
(21) s 2013 0024
(22) 2013.02.13
(71)(73) INSTITUTUL DE INGINERIE ELECTRONICĂ ŞI NANOTEHNOLOGII "D. Ghiţu"
al AŞM, MD
(72) PENIN Alexandru, MD; SIDORENKO Anatol,
MD
*
* *
Method for transmitting measuring signals through the three-wire direct-current
line
The invention relates to a method for transmitting two analogous signals through the
three-wire direct-current line and can be
used in the communication interfaces when
transmitting information, remote measurement of values of two thermal or resistance
strain gauges.
The method includes injection to the output
of the direct-current line of two sets of test
signals, simultaneous injection to the line
output of two information signals, formation
of the measuring signals, calculation of the
information signals according to the measuring and test signals, injection of the obtained
information signals to the respective wires of
the direct-current line, measurement at the
line inlet of the currents corresponding to the
transmitted test and information signals, and
calculation of the measuring signals according to the measured current values.
Claims: 1
Fig.: 3
*
*
*
33
MD - BOPI 10/2013
(54)
(57)
Способ передачи измерительных сигналов по трехпроводной линии постоянного тока
Изобретение относится к способам передачи двух аналоговых сигналов по трехпроводной линии постоянного тока, и может быть использовано в интерфейсах
связи при передаче информации, дистанционном измерении значений двух термоили тензорезисторов.
INVENTIONS
Способ включает подачу к выходу линии
постоянного тока двух наборов тестовых
сигналов, одновременную подачу к выходу линии двух информационных сигналов,
формирование измерительных сигналов,
вычисление информационных сигналов по
измерительным и тестовым сигналам, подачу полученных информационных сигналов на соответствующие провода линии
постоянного тока, измерение на входе в
линию токов, соответствующих переданным тестовым и информационным сигналам, и вычисление измерительных сигналов по измеренным значениям токов.
П. формулы: 1
Фиг.: 3
34
INVENŢII
MD - BOPI 10/2013
FG4A Lista brevetelor de invenţie eliberate
Se publică următoarele date: numărul curent, codul ţării conform normei ST.3 OMPI,
numărul brevetului, codul tipului de document conform normei ST.16 OMPI, indicii
de clasificare conform CIB, numărul depozitului, data depozitului, numărul BOPI
în care a fost publicată menţiunea privind acordarea brevetului
Nr.
crt.
Cod
ST.3
OMPI
(11) Nr.
brevet
(13) Cod
ST.16
OMPI
1
1
2
MD
3
4209
4
C1
2
MD
4210
C1
3
DE
4211
C1
4
MD
4212
C1
5
MD
4213
C1
(51) Indici de clasificare
5
C07D 311/92 (2006.01)
C07B 33/00 (2006.01)
C07B 41/04 (2006.01)
C07C 35/36 (2006.01)
C07C 33/03 (2006.01)
C12N 1/16 (2006.01)
C12R 1/85 (2006.01)
C12G 1/00 (2006.01)
C12G 1/02 (2006.01)
C13B 20/00 (2011.01)
C13B 20/02 (2011.01)
C13B 99/00 (2011.01)
B01D 21/01 (2006.01)
B01D 21/02 (2006.01)
B01D 21/26 (2006.01)
F03D 1/00 (2006.01)
F03D 7/04 (2006.01)
F03D 1/00 (2006.01)
F03D 7/04 (2006.01)
(21) Nr.
depozit
(22) Data
depozit
(45) Nr. BOPI
6
a 2012 0036
7
2012.03.30
8
3/2013
a 2012 0071
2012.04.06
3/2013
a 2008 0227
2007.01.26
3/2013
a 2012 0116
2012.11.15
3/2013
a 2012 0117
2012.11.27
3/2013
FG9Y Lista brevetelor de invenţie de scurtă durată eliberate
Se publică următoarele date: numărul curent, codul ţării conform normei ST.3 OMPI,
numărul brevetului, codul tipului de document conform normei ST.16 OMPI, indicii de clasificare
conform CIB, numărul depozitului, data depozitului, numărul BOPI în care a fost publicată
menţiunea privind acordarea brevetului
Nr.
crt.
(11) Nr.
brevet
(13) Cod
ST.16
OMPI
1
1
Cod
ST.3
OMPI
2
MD
3
592
4
Z
2
MD
604
Z
3
MD
605
Z
4
MD
606
Z
5
MD
607
Z
6
MD
608
Z
(51) Indici de clasificare
5
A01B 79/02 (2006.01)
A01G 1/00 (2006.01)
A01G 17/00 (2006.01)
A01G 1/00 (2006.01)
A01G 17/00 (2006.01)
A01H 4/00 (2006.01)
A01H 5/04 (2006.01)
A01M 1/04 (2006.01)
A01M 5/00 (2006.01)
A23L 1/064 (2006.01)
A23L 1/0522 (2006.01)
A23L 1/0526 (2006.01)
A23L 1/09 (2006.01)
A23N 17/00 (2006.01)
B01F 7/00 (2006.01)
B01F 7/02 (2006.01)
B01F 7/04 (2006.01)
G01G 19/22 (2006.01)
(21) Nr.
depozit
(22) Data
depozit
(45) Nr.
BOPI
6
s 2012 0078
7
2012.05.29
8
2/2013
s 2012 0046
2012.03.26
3/2013
s 2012 0098
2012.07.09
3/2013
s 2012 0110
2012.07.31
3/2013
s 2012 0146
2012.10.24
3/2013
s 2012 0032
2012.02.09
3/2013
35
MD - BOPI 10/2013
INVENTIONS
1
7
2
MD
3
609
4
Z
8
9
MD
MD
610
611
Z
Z
10
MD
612
Z
11
MD
614
Z
12
MD
615
Z
13
MD
616
Z
14
MD
617
Z
5
A61B 17/56 (2006.01)
A61B 17/66 (2006.01)
A61B 17/68 (2006.01)
A61B 17/00 (2006.01)
A61K 36/73 (2006.01)
A61K 33/00 (2006.01)
A61M 5/158 (2006.01)
A61F 9/007 (2006.01)
C23C 8/50 (2006.01)
C23C 22/13 (2006.01)
C23C 22/18 (2006.01)
C23C 22/62 (2006.01)
C23C 22/67 (2006.01)
C23C 22/83 (2006.01)
C21D 1/60 (2006.01)
C07C 337/06 (2006.01)
E04B 1/12 (2006.01)
E04B 2/02 (2006.01)
E04B 2/06 (2006.01)
E04B 2/10 (2006.01)
F16H 1/02 (2006.01)
F16H 23/10 (2006.01)
F16H 25/04 (2006.01)
F16H 25/12 (2006.01)
F16H 1/28 (2006.01)
F16H 1/32 (2006.01)
6
s 2012 0040
7
2012.03.01
8
3/2013
s 2012 0155
s 2012 0036
2012.11.08
2012.02.14
3/2013
3/2013
s 2012 0163
2012.11.14
3/2013
s 2012 0096
2012.07.03
3/2013
s 2012 0005
2011.12.30
3/2013
s 2012 0069
2012.05.03
3/2013
s 2012 0124
2012.09.06
3/2013
ND4K Lista certificatelor de înregistrare a modelelor
de utilitate reînnoite
Se publică următoarele date: numărul curent, codul ţării conform normei ST.3 OMPI,
numărul certificatului, numărul depozitului, data depozitului, data expirării termenului de reînnoire,
indicii de clasificare conform CIB, numărul BOPI în care a fost publicată menţiunea privind hotărârea
de înregistrare a modelului de utilitate
Nr.
crt.
1
1
36
Cod
ST.3
OMPI
2
MD
(16) Nr.
certificatului
(21) Nr.
depozit
(22) Data
depozit
3
R199
4
u 2008 0023
5
2008.09.10
(18) Data
expirării termenului
de reînnoire
6
2018.09.10
(51) Indici de
clasificare
(45) Nr.
BOPI
7
8
12/2008
A01G 5/04 (2006.01)
A01G 5/06 (2006.01)
A47G 7/02 (2006.01)
SOIURI DE PLANTE
MD - BOPI 10/2013
II
Soiuri de plante / Plant varieties /
Сорта растений
P
rotecţia juridică a soiurilor de plante în Republica Moldova se asigură în temeiul Legii nr. 39-XVI
din 29 februarie 2008 privind protecţia soiurilor de plante.
În conformitate cu această Lege, brevetele pentru soi de plantă sunt eliberate de AGEPI şi certifică
prioritatea şi paternitatea amelioratorului şi dreptul exclusiv al titularului de brevet asupra soiului.
Un soi este brevetabil dacă este nou, distinct, omogen şi stabil şi este desemnat printr-o denumire
conformă cu prevederile Legii.
Cererea de brevet pentru soi de plantă se depune la AGEPI de către orice persoană care, conform
art. 11 şi 12 din Lege, dispune de dreptul de a solicita brevet, personal sau prin reprezentant şi trebuie
să îndeplinească cerinţele prevăzute la art. 33 din Lege.
Materialele cererilor de brevet pentru soi de plantă, informaţiile despre care sunt publicate în BOPI, se
află în biblioteca AGEPI – accesibile publicului – şi pot fi consultate sau se pot comanda cópii, contra cost.
În prezenta Secţiune se publică date privind cererile de brevet pentru soi de plantă depuse, brevetele
pentru soi de plantă acordate şi brevetele pentru soi de plantă eliberate conform procedurii naţionale.
L
egal protection of plant varieties in the Republic of Moldova shall be afforded in with the
Law No. 39-XVI of February 29, 2008 on the Protection of Plant Varieties.
In accordance with this Law, variety patents shall be granted by AGEPI and shall certify the priority
of the variety, the authorship of the breeder and the exclusive right of the patent owner in the variety. The
plant variety shall be patentable where it is new, distinct, uniform and stable and shall be designated by
a denomination in accordance with the provisions of the Law.
The variety patent application shall be filed with the AGEPI by any person who, according to Art. 11
and 12 of the Law, is entitled to apply for a patent, in person or through a representative, and shall fulfill
the requirements specified in Art. 33 of the Law.
Documents concerning the variety patent applications, the information on which is published in BOPI,
are available to the public in the AGEPI library, they may be consulted directly or copies may be ordered
for payment of an additional fee.
Data concerning the filed plant variety applications, granted plant variety patents and plant variety
patents issued according to the national procedure are published in the present Section.
П
равовая охрана сортов растений в Республике Молдова обеспечивается на основе Закона
№ 39-XVI от 29 февраля 2008 г. об охране сортов растений.
В соответствии с этим Законом, патенты на сорта растений выдаются AGEPI и удостоверяют
приоритет, авторство селекционера и исключительное право патентообладателя на сорт растения.
Сорт растения патентоспособен, если он является новым, отличимым, однородным и стабильным
и обозначен наименованием в соответствии с требованиями Закона.
Заявка на патент на сорт растения подается в AGEPI любым лицом, которому согласно ст. 11
и 12 Закона принадлежит право на получение патента, лично или через представителя и должна
содержать документы, предусмотренные в ст. 33 Закона.
Материалы заявок на патенты на сорта растений, информация о которых опубликована в
BOPI, находятся в библиотеке AGEPI и могут быть предоставлены для ознакомления, а также для
платного изготовления копий.
В данном Разделе публикуются сведения о заявках на патенты на сорта растений, о
предоставленных патентах на сорта растений и о выданных патентах на сорта растений согласно
национальной процедуре.
37
MD - BOPI 10/2013
PLANT VARIETIES
CODURILE OMPI PENTRU CODIFICAREA TITLURILOR INFORMAŢIILOR REFERITOARE
LA SOIURILE DE PLANTE PUBLICATE ÎN BULETINUL OFICIAL
DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ CONFORM NORMEI ST. 17
WIPO CODES ON CODING OF HEADINGS OF ANNOUNCEMENTS CONCERNING
PLANT VARIETIES MADE IN THE OFFICIAL BULLETIN
OF INDUSTRIAL PROPERTY IN ACCORDANCE WITH THE STANDARD ST. 17
КОДЫ ВОИС ДЛЯ КОДИРОВАНИЯ ЗАГОЛОВКОВ ИНФОРМАЦИИ, ОТНОСЯЩЕЙСЯ
К СОРТАМ РАСТЕНИЙ, ПУБЛИКУЕМОЙ В ОФИЦИАЛЬНОМ БЮЛЛЕТЕНЕ
ПРОМЫШЛЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ В СООТВЕТСТВИИ СО СТАНДАРТОМ SТ. 17
BZ9E Cereri de brevet pentru soi de plantă publicate
Published plant variety patent applications
Опубликованные заявки на патент на сорт растения
BA9E Denumirile soiurilor
Variety denominations
Наименования сортов
FF9E Brevete pentru soi de plantă acordate
Granted plant variety patents
Предоставленные патенты на сорт растения
FF9E Lista brevetelor pentru soi de plantă acordate, aranjate în ordinea numerelor de brevete (anual)
Numerical index of granted plant variety patents (yearly)
Нумерационный указатель предоставленных патентов на сорт растения (годовой)
FG9E Brevete pentru soi de plantă eliberate
Issued plant variety patents
Выданные патенты на сорт растения
FA9E Lista cererilor de brevet pentru soi de plantă retrase
List of withdrawn plant variety patent applications
Перечень отозванных заявок на патент на сорт растения
FC9E Lista cererilor de brevet pentru soi de plantă respinse
List of refused plant variety patent applications
Перечень отклоненных заявок на патент на сорт растения
MC9E Lista cererilor de brevet pentru soi de plantă anulate
List of nullited plant variety patent applications
Перечень аннулированных заявок на патент на сорт растения
MM9E Lista brevetelor pentru soi de plantă a căror valabilitate a încetat
List of invalid plant variety patents
Перечень патентов на сорт растения, действие которых прекращено
HF9E Lista brevetelor pentru soi de plantă revalidate
List of revalidated plant variety patents
Перечень восстановленных патентов на сорт растения
38
SOIURI DE PLANTE
MD - BOPI 10/2013
BZ9E Cereri de brevet pentru soi de plantă publicate /
Published plant variety patents applications /
Опубликованные заявки на патент
на сорт растения
Nr.
crt.
Nr. depozit /
Data depozit
a. Titularul
b. Amelioratorul
Denumirea comună
(Taxonul botanic)
Denumirea propusă
a soiului
No.
Application number /
Filing date
a. Holder
b. Breeder
Common name
(Botanical taxon)
Proposed variety
denomination
№
п/п
Номер заявки /
Дата подачи
а. Патентообладатель
b. Селекционер
Название вида
(Ботанический таксон)
Предложенное
наименование сорта
2
v 2013 0023 /
2013.06.03
3
a. INSTITUTUL DE FITOTEHNIE
"PORUMBENI", MD
PORUMB
(Zea mays)
1
1
b. MATICIUC Vasile, MD;
PRITULA Grigore, MD;
VANICOVICI Nicolai, MD;
FRUNZE Ion, MD;
PARTAS Evghenia, MD;
ŞTIRBU Valentin, MD;
ROTARI Alexandru, MD;
4
5
PORUMBENI 443
Maize
(Zea mays)
Кукуруза
(Zea mays)
FF9E Brevete pentru soi de plantă acordate /
Granted plant variety patents /
Предоставленные патенты на сорт растения
a. Titularul
b. Amelioratorul
Denumirea comună
(Taxonul botanic)
Denumirea
soiului
Numărul de brevet /
Data acordării
No. Application number /
Filing date
a. Holder
b. Breeder
Common name
(Botanical taxon)
Variety
denomination
Patent number /
Date of grant
№
п/п
а. Патентообладатель
b. Селекционер
Название вида
(Ботанический
таксон)
Наименование Номер патента /
сорта
Дата предоставления
Nr.
crt.
1
1
Nr. depozit /
Data depozit
Номер заявки /
Дата подачи
2
v 2004 0016 /
2004.06.18
3
b. GONCEARIUC Maria, MD;
BALMUŞ Zinaida, MD;
JACOTĂ Anatolie, MD
2
v 2010 0018 /
2010.09.30
4
a. INSTITUTUL DE GENETICĂ AL ARMURARIU
ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A RE(Silybum marianum L.)
PUBLICII MOLDOVA, MD
a. INSTITUTUL DE GENETICĂ
ŞI FIZIOLOGIE A PLANTELOR
AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE
A MOLDOVEI, MD
b. GONCEARIUC Maria, MD;
BALMUŞ Zinaida, MD;
COTELEA Ludmila, MD
5
6
ARGINTIU
141 / 2013.10.31
AMBRA PLUS
142 / 2013.10.31
Milk Thistle
(Silybum marianum L.)
Расторопша
пятнистая
(Silybum marianum L.)
ŞERLAI
(Salvia sclarea L.)
Sage
(Salvia sclarea L.)
Шалфей мускатный
(Salvia sclarea L.)
39
MD - BOPI 10/2013
PLANT VARIETIES
FG9E Brevete pentru soi de plantă eliberate /
Issued plant variety patents /
Выданные патенты на сорт растения
a. Titularul
b. Amelioratorul
Denumirea comună
(Taxonul botanic)
Denumirea
soiului
Numărul de brevet /
Data acordării
No. Application number /
Filing date
a. Holder
b. Breeder
Common name
(Botanical taxon)
Variety
denomination
Patent number /
Date of grant
№
п/п
а. Патентообладатель
b. Селекционер
Название вида
(Ботанический
таксон)
Наименование Номер патента /
сорта
Дата предоставления
Nr.
crt.
1
1
Nr. depozit /
Data depozit
Номер заявки /
Дата подачи
2
v 2009 0004 /
2009.02.27
3
a. INSTITUŢIA PUBLICĂ,
INSTITUTUL DE CERCETĂRI
PENTRU CULTURILE DE CÂMP
"SELECŢIA", MD
b. BUCIUCEANU Mihail, MD;
PETCOVICI Ivan, MD;
VATAVU Marta, MD;
LUNGU Eugenia, MD;
ERENCIUC Ivan, MD
2
v 2010 0017 /
2010.09.30
a. INSTITUTUL DE GENETICĂ
ŞI FIZIOLOGIE A PLANTELOR
AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE
A MOLDOVEI, MD
b. GONCEARIUC Maria, MD;
BALMUŞ Zinaida, MD;
BOTNARENCO Pantelimon, MD;
COTELEA Ludmila, MD;
MAŞCOVŢEVA Svetlana, MD;
BUTNĂRAŞ Violeta, MD
40
4
FLOAREA-SOARELUI
(Helianthus annuus L.)
5
6
BUCIUM
132 / 2013.06.30
AROMAT
133 / 2013.06.30
Sunflower
(Helianthus annuus L.)
Подсолнечник
(Helianthus annuus L.)
CORIANDRU
(Coriandrum sativum L.)
CORIANDER
(Coriandrum sativum L.)
КОРИАНДР
(Coriandrum sativum L.)
MĂRCI
MD - BOPI 10/2013
III
Mărci / Trademarks
P
rotecţia juridică a mărcilor în Republica Moldova se asigură în temeiul înregistrării lor la AGEPI
în modul stabilit de Legea nr. 38-XVI din 2008.02.29 privind protecţia mărcilor. În conformitate
cu Legea, marca se autentifică prin certificatul de înregistrare eliberat de AGEPI. Certificatul de
înregistrare confirmă prioritatea mărcii şi dreptul exclusiv al titularului asupra mărcii pentru produsele
şi serviciile indicate în certificat.
În prezenta Secţiune se publică datele privind cererile de înregistrare, mărcile înregistrate şi mărcile
reînnoite prin procedura naţională.
Mărcile înregistrate conform Aranjamentului de la Madrid privind înregistrarea internaţională a
mărcilor şi Protocolului referitor la Aranjamentul de la Madrid la care Republica Moldova este parte
se publică în limbile franceză, engleză şi spaniolă în Buletinul OMPI de Mărci Internaţionale
(“Gazette OMPI des marques internationales / WIPO Gazette of International Marks / Gaceta de la
OMPI de Marcas Internacionales”). Buletinul include toate datele referitoare la înregistrările internaţionale noi, la reînnoiri, la desemnări posterioare, precum şi la modificări şi alte acţiuni ce se referă
la înregistrările internaţionale. Buletinul este disponibil accesului public pe site-ul OMPI la adresele
http://www.wipo.int/madrid/en/madridgazette/,
http://www.wipo.int/madrid/fr/madridgazette/
sau
http://www.wipo.int/madrid/es/madridgazette/ şi în biblioteca AGEPI pe suport DVD.
egal protection of trademarks in the Republic of Moldova shall be afforded on the basis of registration with the AGEPI, as established by Law No. 38-XVI of 2008.02.29 on the Protection of
Trademarks. According to this Law the trademark is certified by a registration certificate issued by
AGEPI. The registration certificate attests the priority date of the trademark and the exclusive right of
the owner in the trademark for the goods and services entered in the certificate.
L
Data on filed trademark applications, registered trademarks and trademarks renewal under the national procedure shall be published in this Section.
Trademarks registered under the Madrid Agreement and the Protocol Concerning the International
Registration of Marks to which the Republic of Moldova is party shall be published in French, English and
Spanish in the Gazette OMPI des marques internationales / WIPO Gazette of International Marks /
Gaceta de la OMPI de Marcas Internacionales. The Gazette includes all relevant data on new international registrations, renewals, subsequent designations as well as changes and other entries referred
to the international registrations. The Gazette is available for public on the WIPO site at
http://www.wipo.int/madrid/fr/madridgazette/
or
http://www.wipo.int/madrid/en/madridgazette/,
http://www.wipo.int/madrid/es/madridgazette/ and on DVD carrier in the AGEPI library.
41
MD - BOPI 10/2013
TRADEMARKS
CODURILE INID PENTRU IDENTIFICAREA DATELOR BIBLIOGRAFICE
REFERITOARE LA MĂRCI, CONFORM NORMEI ST. 60 OMPI
LIST OF INID CODES CONCERNING BIBLIOGRAPHIC DATA
RELATING TO MARKS, ACCORDING TO WIPO STANDARD ST. 60
(111) Numărul de ordine al înregistrării
Serial number of the registration
(116) Numărul de ordine al înregistrării reînnoite
Serial number of the renewal
(151) Data înregistrării
Date of the registration
(156) Data reînnoirii
Date of the renewal
(170) Termenul prevăzut de valabilitate a înregistrării / reînnoirii
Expected duration of the registration/renewal
(181) Data prevăzută de expirare a termenului de valabilitate a înregistrării
Expected expiration date of the registration
(186) Data prevăzută de expirare a termenului de valabilitate a reînnoirii
Expected expiration date of the renewal
(210) Numărul de depozit
Number of the application
(220) Data de depozit
Date of filing of the application
(230) Data priorităţii de expoziţie
Date of the exhibition priority
(310) Numărul de depozit al cererii iniţiale
Number of the initial application
(320) Data de depozit a cererii iniţiale
Date of filing of the initial application
(330) Ţara cererii iniţiale, codul conform normei ST. 3 OMPI
Country of the initial application, code according to WIPO Standard ST. 3
(441) Data la care informaţiile privind cererea neexaminată au fost făcute accesibile publicului
Date of making information available to the public regarding the non-examined application
(442) Data la care informaţiile privind cererea examinată au fost făcute accesibile publicului
Date of making information available to the public regarding the examined application
(450) Data la care informaţiile privind înregistrarea au fost făcute accesibile publicului
Date of making information available to the public regarding the registration
(510) Lista produselor când acestea nu sunt clasificate
List of goods, if not classified
(511) Indicarea claselor conform Clasificării internaţionale a produselor şi serviciilor în scopul înregistrării
mărcilor (Clasificarea de la Nisa), lista produselor şi serviciilor conform acestei clasificări
The International Classification of Goods and Services for the Purposes of the Registration of Marks (Nice
Classification), list of goods and/or services classified according thereto
42
MĂRCI
MD - BOPI 10/2013
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extinde dreptul exclusiv
Marks elements to which the exclusive rights do not extend
(531) Descrierea elementelor figurative ale mărcii conform Clasificării internaţionale a elementelor figurative ale
mărcilor (Clasificarea de la Viena)
Description of the figurative elements of the mark according to the International Classification of the Figurative Elements of Marks (Vienna Classification)
(540) Reproducerea mărcii
Reproduction of the mark
(550)* Indicarea faptului că marca este proprietate a statului
Indication to the effect that the mark is a state property
(551) Indicarea faptului că marca este colectivă sau de certificare
Indication to the effect that the mark is a collective mark or a certification mark
(554) Indicarea faptului că marca este tridimensională
Indication to the effect that the mark is a three-dimensional mark
(556) Marcă sonoră, inclusiv caracteristicile
Sound mark, including characteristics
(580) Data înscrierii oricărui tip de tranzacţie privind cererile de înregistrare sau înregistrările (de exemplu:
modificare de titular, modificare de nume sau adresă, renunţare, expirare a protecţiei)
Date of recording of any king of transaction in respect of applications or registrations (for example: change
in ownersship, change in name or address, renunciation, termination of protection)
(591) Indicarea culorilor revendicate
Indication of colors claimed
(641) Numărul şi data altor cereri înrudite din punct de vedere juridic
Number and date of other legally related applications
(730) Numele/denumirea şi adresa solicitantului sau titularului, codul ţării conform normei ST. 3 OMPI
Name and address of the applicant or the holder of the registration, country code according to WIPO Standard
ST. 3
(740) Numele reprezentantului
Name of the representative
(750) Adresa pentru corespondenţă
Address for correspondence
(770) Numele şi adresa solicitantului sau titularului precedent (în caz de schimbare a titularului)
Name and address of the applicant or holder (in case of change in ownership)
(771) Numele precedent sau adresa precedentă a solicitantului sau titularului (fără schimbarea titularului)
Previous name or address of the applicant or holder (in case of change in ownership)
(791) Numele şi adresa licenţiatului
Name and address of the licensee
(800) Indicarea datelor conform Aranjamentului de la Madrid şi Protocolului de la Madrid
Indication of data under the Madrid Agreement and the Madrid Protocol
(300)* Date referitoare la prioritatea cererilor înregistrate la oficiul de brevete al fostei U.R.S.S. (numărul documentului, data depozitului, codul ţării)
Data relating to priority of the applications registered with the patent office of the former USSR (number of
the document, application filing date, code of the country)
43
MD - BOPI 10/2013
TRADEMARKS
Cereri de înregistrare /
Applications for registration
Î
n conformitate cu Legea nr. 38-XVI din 2008.02.29 privind protecţia mărcilor, cererea de înregistrare
a mărcii se depune la AGEPI de către solicitant, personal sau prin intermediul unui reprezentant.
O cerere trebuie să se refere la o singură marcă şi trebuie să conţină documentele prevăzute în art. 30 din
Lege.
Orice persoană interesată în termen de 3 luni de la data publicării datelor cu privire la cererea depusă
poate prezenta în scris la AGEPI observaţii motivate privind necesitatea de a refuza înregistrarea
mărcii conform art. 7 şi/sau să formuleze o opoziţie la înregistrarea mărcii pe motiv că înregistrarea
acesteia ar trebui refuzată în baza prevederilor art. 8 din Lege.
I
n accordance with the Law No. 38-XVI of 2008.02.29 on the Protection of Trademarks a trademark
registration application shall be filed with the AGEPI by the applicant, in person or through a
representative. An application shall relate to one trademark only and shall contain the documents
provided for in Art. 30 of the Law.
Within three months of the date of publication of a trademark registration application, any person shall
be entitled to submit its comments in writing to the AGEPI, providing justification of the need for refusal
of the trademark registration on the basis of Article 7 and/or lodge an opposition against registration of
a trademark on the grounds that its registration must be refused on the basis of Article 8 of the Law.
44
MĂRCI
(210)
(220)
(310)
(320)
(330)
(730)
032566
2013.01.30
2012 1116
2012.07.30
AZ
British American Tobacco (Brands) Inc.,
US
2711 Centerville Road, Suite 300, Wilmington,
Delaware 19808, Statele Unite ale Americii
(540)
(591) Culori revendicate: roşu, roşu-închis, alb, auriu.
(511) NCL(10-2013)
(320) 2012.07.30
34 - ţigarete; tutun; produse de tutun; brichete,
chibrituri; articole pentru fumători;
(220) 2013.01.30
34 - ţigări.
(531) CFE(5) 26.01.18; 26.01.21; 26.11.12; 27.05.11;
27.05.24; 29.01.14.
(210)
(220)
(310)
(320)
(330)
(730)
(540)
032789
2013.03.12
SM-M-201300011
2013.01.31
SM
INTEL CORPORATION, corporaţie organizată şi existentă conform legilor statului
Delaware, US
2200 Mission College Boulevard, Santa Clara,
California 95052-8119, Statele Unite ale Americii
MD - BOPI 10/2013
(511) NCL(10-2013)
(320) 2013.01.31
09 - calculatoare; calculatoare de buzunar; minicalculatoare; hardware de calculatoare; circuite integrate; memorii de circuite integrate;
cipuri de circuite integrate; seturi de cipuri
pentru calculatoare; procesoare pe semiconductoare; cipuri pentru procesoare pe semiconductoare; cipuri pe semiconductoare; microprocesoare; plăci de circuite imprimate; circuite imprimate, şi anume placi de circuite
integrate, plăci de circuite imprimate şi plăci
de circuite electrice; plăci de circuite electronice; plăci de bază pentru calculatoare; memorii pentru calculatoare; sisteme de operare; microcontrolere; procesoare de date; unităţi centrale de prelucrare; dispozitive de memorie cu semiconductoare, şi anume memorii cu semiconductoare şi unităţi de memorie
cu semiconductoare; procesoare programabile; microprocesoare digitale şi optice; periferice de calculator; plăci de circuit video;
plăci de circuit audio; plăci de circuit audiovideo; acceleratoare de grafică video; acceleratoare multimedia; procesoare video; plăci
pentru procesoare video; memorii de date;
aparate electronice de securitate şi de supraveghere, şi anume hardware de calculatoare, cipuri pentru calculatoare şi microprocesoare optimizate pentru supravegherea
securităţii electronice; programe software
algoritm pentru operarea şi controlul calculatoarelor; software pentru sistemul de operare al calculatoarelor; sisteme de operare a
calculatoarelor; extensii, instrumente şi utilitare de sistem pentru calculatoare în domeniul de software de aplicaţie pentru conectarea calculatoarelor personale, pentru reţele, pentru aparate de telecomunicaţii şi aplicaţii pentru reţele globale de calculatoare;
echipamente de reţea şi de telecomunicaţii
computerizate, constând din software pentru
sistem de operare; hardware şi software pentru extinderea şi furnizarea de transfer,
transmisie, recepţie, prelucrare şi digitizare a
informaţiilor grafice audio şi video în timp
real; firmware de calculatoare, şi anume
software pentru sisteme de operare pentru
calculatoare, software utilitare pentru calculatoare şi alte software de calculator folosite
pentru mentenanţa şi exploatarea sistemelor
de calculator; instalaţii de calculator; plăci de
memorie; asistenţi digitali personali; agende
personale electronice portabile şi de buzunar; dispozitive de stocare, şi anume dispozitive jump, dispozitive flash şi dispozitive
thumb; sisteme de securitate pentru hard-
45
MD - BOPI 10/2013
ware şi software de calculatoare, şi anume
paravane de protecţie, hardware server de
acces în reţea pentru crearea şi mentenanţa
paravanelor de protecţie, hardware de calculatoare pentru reţea virtuală privată (VPN) şi
software de operare pentru calculator server
pentru crearea şi mentenanţa paravanelor de
protecţie; software pentru asigurarea securităţii reţelelor de calculatoare; software pentru
controlul accesului şi securitate; hardware şi
software pentru protejarea reţelelor de calculatoare de la furtul de date sau de la daune
cauzate de utilizatori neautorizaţi; componente pentru calculatoare; plăci acceleratoare de voce pentru calculatoare; plăci
acceleratoare de voce, de date, de imagine
şi video pentru calculatoare; plăci de memorie flash şi carduri de memorie flash; echipamente de telecomunicaţii şi reţele de calculatoare, şi anume sisteme de prelucrare şi de
operare; aparate şi instrumente de telecomunicaţii, şi anume routere, hu-buri, servere
şi comutatoare pentru calculatoare; hardware
şi software pentru dezvoltarea, mentenanţa
şi utilizarea reţelelor locale şi a reţelelor de
arie largă de calculatoare; adaptoare pentru
televizor; dispozitive electronice de control şi
echipament pentru interfaţa şi controlul calculatoarelor şi reţelelor globale de calculatoare şi telecomunicaţiilor cu emisiuni de
televiziune şi prin cablu; aparate pentru testarea şi programarea circuitelor integrate;
aparate şi dispozitive de memorie periferică
pentru calculatoare; servere de calculator cu
funcţie fixă; hardware pentru reţele de calculatoare; hardware şi software pentru crearea,
facilitarea şi gestiunea accesului de la distanţă la reţele locale (LAN), reţele virtuale
private (VPN), reţele de arie largă (WAN) şi
la reţele globale de calculatoare şi comunicarea cu acestea; routere, software de operare pentru switch-uri, hub-uri şi servere;
software şi hardware pentru furnizarea accesului unui utilizator multiplu la reţeaua de
informaţii globală de calculatoare pentru căutarea, recuperarea, transferul, prelucrarea şi
distribuirea unei game largi de informaţii;
software de calculator pentru facilitarea unor
aplicaţii software terţe; hardware şi software
pentru reţele de comunicaţii fără fir; publicaţii
electronice descărcabile de tipul buletinelor
informative, cărţilor, revistelor, ziarelor, broşurilor şi cărţilor albe în domeniul electronicii,
semiconductoarelor, aparatelor şi dispositivelor electronice integrate, calculatoarelor, telecomunicaţiilor, de divertisment, de telefonie
şi de telecomunicaţii cu fir şi fără fir; părţi struc-
46
TRADEMARKS
turale şi accesorii pentru toate produsele
menţionate; manuale de instruire vândute
împreună cu produsele menţionate anterior
şi manuale electronice de instruire descărcabile de pe o reţea globală de calculatoare;
aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice, geodezice, fotografice, cinematografice, optice,
de cântărire, de măsurare, de semnalizare,
de control (verificare), de siguranţă (salvare)
şi didactice; aparate şi instrumente pentru
conducerea, distribuirea, transformarea, acumularea, reglarea sau comanda curentului
electric; aparate pentru înregistrarea, transmiterea, reproducerea sunetului sau imaginilor; suporturi de înregistrare magnetice,
discuri acustice; compact-discuri, DVD-uri şi
alte suporturi de stocare a datelor; mecanisme pentru aparate cu preplată; case înregistratoare, maşini de calculat, echipament
pentru prelucrarea informaţiei, calculatoare;
software de calculatoare; extinctoare;
41 - servicii de instruire în domeniul reţelelor,
proiectării sistemului de reţea, funcţionării reţelei, întreţinerii reţelei, testării reţelei, protocoalelor de reţea, managementului reţelei,
elaborării tehnologiei unei reţele, computerelor, software, microprocesoarelor şi tehnologiei informaţiei; servicii de divertisment, şi
anume organizarea expoziţiilor de jocuri de
calculator, furnizarea on-line a jocurilor de
calculator şi organizarea comunităţilor sportive şi evenimentelor culturale; furnizarea de
publicaţii on-line de tipul revistelor, buletinelor informative, ediţiilor periodice, cărţilor şi
broşurilor în domeniul fotografiei, imaginilor
şi referitor la produse şi servicii; servicii de
educaţie, şi anume asigurarea seminarelor,
cursurilor şi sesiunilor tutoriale în domeniul
prelucrării digitale a imaginilor prin reţele globale de calculatoare; furnizare on-line de
baze de date de imagini digitale pentru utilizare de către consumatori; furnizare on-line
a bibliotecii de imagini digitale, care pot fi utilizate în comun de către utilizatori; servicii de
biblioteci de imagini şi de fotografii; servicii
de educaţie on-line computerizate, şi anume
asigurarea claselor, seminarelor, sesiunilor
tutoriale, conferinţelor şi atelierelor de lucru
în domeniul calculatoarelor, hardware de calculator, microprocesoarelor, software şi reţelelor de calculatoare; servicii de instruire online computerizate în domeniul calculatoarelor, hardware de calculator, microprocesoarelor, software şi reţelelor de calculatoa-
MĂRCI
re; servicii de educaţie, şi anume furnizare
de sesiuni şi cursuri tutoriale interactive de
tipul instrucţiunilor practice, sfaturilor şi metodelor, recomandărilor şi consultaţiilor de expert, toate referitoare la achiziţionarea, utilizarea, îngrijirea, mentenanţa, suportul, modernizarea, actualizarea şi configurarea hardware de calculator, software de calculator, a
reţelelor de calculatoare, teleconferinţelor şi
comunicaţiilor cu privire la produse şi servicii;
servicii de educaţie, şi anume conducerea
claselor, seminarelor, conferinţelor şi forumurilor educaţionale on-line în domeniul utilizării calculatorului şi software, navigării în
reţele globale de calculatoare, informaticii şi
tehnologiei informaţionale, managementului
de calculator şi distribuirii materialelor de
instruire referitoare la acestea; elaborarea şi
distribuirea de materiale educaţionale concepute pentru creşterea nivelului de pregătire
tehnologică în rândul studenţilor; servicii de
instruire în domeniul hardware şi software de
reţea; servicii de instruire în domeniul soluţiilor de afaceri on-line; educaţie; instruire;
divertisment; activităţi sportive şi culturale;
42 - servicii de management al unei reţele de calculatoare, şi anume monitorizarea sistemelor de reţea pentru scopuri tehnice; găzduire
de conţinut digital pe Internet; servicii de monitorizare a unei reţele de calculatoare, şi
anume furnizare de informaţii cu privire la
funcţionarea reţelelor de calculatoare; personalizarea software de web şi elaborarea interfeţei calculatorului utilizatorului pentru terţi;
servicii de consultanţă în domeniul calculatoarelor şi computerizării fără fir; furnizare
pentru uz temporar de software nedescărcabil pentru consolidarea şi asigurarea în timp
real a transferului, transmisiei, recepţiei, prelucrării şi digitizării informaţiei grafice audio şi
video; furnizare pentru uz temporar de software nedescărcabil pentru procesarea, stocarea, recuperarea, transmisia, afişarea, intrarea, ieşirea, comprimarea, decomprimarea,
modificarea, difuzarea şi imprimarea datelor;
furnizare pentru uz temporar de software nedescărcabil pentru asigurarea securităţii reţelelor de calculatoare, pentru controlul şi
securitatea accesului, precum şi pentru utilizare în protejarea reţelelor de calculatoare
de la furtul de date sau de la daune cauzate
de utilizatori neautorizaţi; furnizare pentru uz
MD - BOPI 10/2013
temporar de software nedescărca-bil pentru
dezvoltarea, întreţinerea şi utilizarea reţelelor
locale şi de arie largă de calculatoare; furnizare pentru uz temporar de software nedescărcabil pentru primirea, afişajul şi utilizarea
difuzării semnalelor video, audio şi digitale
de date; furnizare pentru uz temporar de
software nedescărcabil pentru crearea, facilitarea şi gestiunea accesului de la distanţă cu
reţelele locale (LAN), reţele virtuale private
(VPN), reţelele de arie largă (WAN) şi cu
reţelele globale de calculatoare; furnizare
pentru uz temporar de software nedescărcabil pentru utilizare în asigurarea accesului
unui utilizator multiplu la o reţea de informaţii
globală de calculator pentru căutarea, recuperarea, transferul, prelucrarea şi distribuirea
unei game largi de informaţii; furnizare pentru uz temporar de software nedescărcabil
pentru facilitarea unor aplicaţii software terţe;
furnizare pentru uz temporar de software
nedescărcabil pentru comunicaţii în reţea
fără fir; servicii de dezvoltare, elaborare şi
consultanţă referitor la software şi hardware
speciale; proiectarea şi dezvoltarea de standarde pentru terţi în proiectarea şi implementarea de software, hardware de calculatoare
şi de echipamente de telecomunicaţii; asigurarea clienţilor şi tehnicienilor cu informaţie
referitoare la managementul proiectului de
calculator; servicii ştiinţifice şi tehnologice,
precum şi servicii de cercetare şi de creaţie,
referitoare la acestea; servicii de analiză şi
cercetare industrială; crearea şi dezvoltarea
hardware şi software de calculator;
(220) 2013.03.12
09 - aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice, optice, de cântărire, de măsurare, de semnalizare, de control (verificare), de siguranţă (salvare) şi didactice; aparate şi instrumente
pentru conducerea, distribuirea, transformarea, acumularea, reglarea sau comanda curentului electric; aparate pentru înregistrarea,
transmiterea, reproducerea sunetului sau
imaginilor; suporturi de înregistrare magnetice, discuri acustice; compact-discuri, DVD-uri
şi alte suporturi de stocare a datelor; mecanisme pentru aparate cu preplată; case
înregistratoare, maşini de calculat, echipament pentru prelucrarea informaţiei, calculatoare; software de calculatoare; extinctoare;
47
MD - BOPI 10/2013
cu excepţia produselor cu prioritate din
2013.01.31;
41 - educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale; cu excepţia serviciilor cu
prioritate din 2013.01.31;
42 - servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare
la acestea; servicii de analiză şi cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea hardware
şi software de calculator; cu excepţia serviciilor cu prioritate din 2013.01.31.
(210) 032800
(220) 2013.03.15
(730) TM Investment Sp. z o.o., PL
ul. Dębicka 44, 39-207 Brzeźnica, Polonia
(540)
(511) NCL(10-2013)
02 - vopsele; lacuri şi emailuri; vopsele de acril pe
bază de apă; vopsele bactericide; vopsele
ignifuge, acoperiri antivegetative; materiale
de finisare pentru interior; vopsele pentru
articole din ceramică; conservanţi împotriva
ruginii şi contra deteriorării lemnului; coloranţi
pentru lemn; coloranţi pentru pantofi; baiţuri,
mordanţi; răşini naturale în stare brută; metale sub formă de foiţe şi sub formă de pudră
pentru pictori, decoratori, tipografi şi artişti;
vopsele de faţadă; vopsele emailate; uleiuri
şi unsori consistente antirugină, diluanţi pentru vopsele şi lacuri; lianţi pentru vopsele;
preparate anticorozive; vopsele pentru lemn;
19 - materiale de construcţie nemetalice; materiale pentru chituire (materiale de construcţie
nemetalice); masticuri (materiale de construcţie nemetalice); compuşi de nivelare şi
de umplere (materiale de construcţie nemetalice); materiale de drişcuire şi umplere pentru construcţii; acoperiri cu ciment; mortar de
ciment; ipsos; tencuieli de ipsos; tencuieli de
ciment şi ipsos; tencuieli (materiale de construcţii); mortar adeziv; ciment adeziv pentru
umplerea rosturilor; tencuieli de finisare;
ipsos special, şi anume adeziv pentru tencuială în trei straturi sub forma unui amestec gata
preparat pe bază de ipsos; chit (materiale de
construcţie nemetalice); strat de tencuială de
finisare; mortare şi tencuieli (materiale de
48
TRADEMARKS
construcţie); materiale de nivelare (materiale
de construcţie nemetalice); materiale de nivelare de ciment; mortar pentru construcţii;
mortar de zidărie, plăci de carton cu ipsos de
construcţii, materiale ermetice şi amestecuri
pentru tencuire, amestecuri pentru construcţii
pentru sclivisire; umplutor de rosturi (materiale de construcţie nemetalice).
(210) 032801
(220) 2013.03.15
(730) TM Investment Sp. z o.o., PL
ul. Dębicka 44, 39-207 Brzeźnica, Polonia
(540)
(511) NCL(10-2013)
02 - vopsele; lacuri şi emailuri; vopsele de acril pe
bază de apă; vopsele bactericide; vopsele
ignifuge, acoperiri antivegetative; materiale
de finisare pentru interior; vopsele pentru
articole din ceramică; conservanţi împotriva
ruginii şi contra deteriorării lemnului; coloranţi
pentru lemn; coloranţi pentru pantofi; baiţuri,
mordanţi; răşini naturale în stare brută; metale sub formă de foiţe şi sub formă de pudră
pentru pictori, decoratori, tipografi şi artişti;
vopsele de faţadă; vopsele emailate; uleiuri
şi unsori consistente antirugină, diluanţi pentru vopsele şi lacuri; lianţi pentru vopsele;
preparate anticorozive; vopsele pentru lemn;
19 - materiale de construcţie nemetalice; materiale pentru chituire (materiale de construcţie
nemetalice); masticuri (materiale de construcţie nemetalice); compuşi de nivelare şi
de umplere (materiale de construcţie nemetalice); materiale de drişcuire şi umplere pentru construcţii; acoperiri cu ciment; mortar de
ciment; ipsos; tencuieli de ipsos; tencuieli de
ciment şi ipsos; tencuieli (materiale de construcţii); mortar adeziv; ciment adeziv pentru
umplerea rosturilor; tencuieli de finisare;
ipsos special, şi anume adeziv pentru tencuială în trei straturi sub forma unui amestec gata
preparat pe bază de ipsos; chit (materiale de
construcţie nemetalice); strat de tencuială de
finisare; mortare şi tencuieli (materiale de
construcţie); materiale de nivelare (materiale
de construcţie nemetalice); materiale de nivelare de ciment; mortar pentru construcţii;
mortar de zidărie, plăci de carton cu ipsos de
MĂRCI
construcţii, materiale ermetice şi amestecuri
pentru tencuire, amestecuri pentru construcţii
pentru sclivisire; umplutor de rosturi (materiale de construcţie nemetalice).
(210)
(220)
(310)
(320)
(330)
(730)
032813
2013.03.12
SM-M-201300013
2013.02.01
SM
INTEL CORPORATION, corporaţie organizată şi existentă conform legilor statului
Delaware, US
2200 Mission College Boulevard, Santa Clara,
California 95052-8119, Statele Unite ale Americii
(540)
(511) NCL(10-2013)
(320) 2013.02.01
09 - calculatoare; calculatoare de buzunar; minicalculatoare; hardware de calculatoare; circuite integrate; memorii de circuite integrate;
cipuri de circuite integrate; seturi de cipuri
pentru calculatoare; procesoare pe semiconductoare; cipuri pentru procesoare pe semiconductoare; cipuri pe semiconductoare;
microprocesoare; plăci de circuite imprimate;
circuite imprimate, şi anume placi de circuite
integrate, plăci de circuite imprimate şi plăci
de circuite electrice; plăci de circuite electronice; plăci de bază pentru calculatoare; memorii pentru calculatoare; sisteme de operare; microcontrolere; procesoare de date; unităţi centrale de prelucrare; dispozitive de memorie cu semiconductoare, şi anume memorii cu semiconductoare şi unităţi de memorie
cu semiconductoare; procesoare programabile; microprocesoare digitale şi optice; periferice de calculator; plăci de circuit video;
plăci de circuit audio; plăci de circuit audiovideo; acceleratoare de grafică video; acceleratoare multimedia; procesoare video; plăci
pentru procesoare video; memorii de date;
aparate electronice de securitate şi de supra-
MD - BOPI 10/2013
veghere, şi anume hardware de calculatoare, cipuri pentru calculatoare şi microprocesoare optimizate pentru supravegherea securităţii electronice; programe software algoritm pentru operarea şi controlul calculatoarelor; software pentru sistemul de operare
al calculatoarelor; sisteme de operare a
calculatoarelor; extensii, instrumente şi utilitare de sistem pentru calculatoare în domeniul de software de aplicaţie pentru conectarea calculatoarelor personale, pentru reţele,
pentru aparate de telecomunicaţii şi aplicaţii
pentru reţele globale de calculatoare; echipamente de reţea şi de telecomunicaţii computerizate, constând din software pentru
sistem de operare; hardware şi software
pentru extinderea şi furnizarea de transfer,
transmisie, recepţie, prelucrare şi digitizare a
informaţiilor grafice audio şi video în timp
real; firmware de calculatoare, şi anume
software pentru sisteme de operare pentru
calculatoare, software utilitare pentru calculatoare şi alte software de calculator folosite
pentru mentenanţa şi exploatarea sistemelor
de calculator; instalaţii de calculator; plăci de
memorie; asistenţi digitali personali; agende
personale electronice portabile şi de buzunar; dispozitive de stocare, şi anume dispozitive jump, dispozitive flash şi dispozitive
thumb; sisteme de securitate pentru hardware şi software de calculatoare, şi anume
paravane de protecţie, hardware server de
acces în reţea pentru crearea şi mentenanţa
paravanelor de protecţie, hardware de calculatoare pentru reţea virtuală privată (VPN) şi
software de operare pentru calculator server
pentru crearea şi mentenanţa paravanelor de
protecţie; software pentru asigurarea securităţii reţelelor de calculatoare; software pentru
controlul accesului şi securitate; hardware şi
software pentru protejarea reţelelor de calculatoare de la furtul de date sau de la daune
cauzate de utilizatori neautorizaţi; componente pentru calculatoare; plăci acceleratoare de voce pentru calculatoare; plăci
acceleratoare de voce, de date, de imagine
şi video pentru calculatoare; plăci de memorie flash şi carduri de memorie flash; echipamente de telecomunicaţii şi reţele de calculatoare, şi anume sisteme de prelucrare şi de
operare; aparate şi instrumente de telecomunicaţii, şi anume routere, hub-uri, servere
şi comutatoare pentru calculatoare; hardware
şi software pentru dezvoltarea, mentenanţa
şi utilizarea reţelelor locale şi a reţelelor de
arie largă de calculatoare; adaptoare pentru
televizor; dispozitive electronice de control şi
49
MD - BOPI 10/2013
echipament pentru interfaţa şi controlul calculatoarelor şi reţelelor globale de calculatoare şi telecomunicaţiilor cu emisiuni de
televiziune şi prin cablu; aparate pentru testarea şi programarea circuitelor integrate;
aparate şi dispozitive de memorie periferică
pentru calculatoare; servere de calculator cu
funcţie fixă; hardware pentru reţele de calculatoare; hardware şi software pentru crearea,
facilitarea şi gestiunea accesului de la distanţă la reţele locale (LAN), reţele virtuale
private (VPN), reţele de arie largă (WAN) şi
la reţele globale de calculatoare şi comunicarea cu acestea; routere, software de operare pentru switch-uri, hub-uri şi servere;
software şi hardware pentru furnizarea accesului unui utilizator multiplu la reţeaua de
informaţii globală de calculatoare pentru căutarea, recuperarea, transferul, prelucrarea şi
distribuirea unei game largi de informaţii;
software de calculator pentru facilitarea unor
aplicaţii software terţe; hardware şi software
pentru reţele de comunicaţii fără fir; publicaţii
electronice descărcabile de tipul buletinelor
informative, cărţilor, revistelor, ziarelor, broşurilor şi cărţilor albe în domeniul electronicii,
semiconductoarelor, aparatelor şi dispozitivelor electronice integrate, calculatoarelor,
telecomunicaţiilor, de divertisment, de telefonie şi de telecomunicaţii cu fir şi fără fir;
părţi structurale şi accesorii pentru toate produsele menţionate; manuale de instruire
vândute împreună cu produsele menţionate
anterior şi manuale electronice de instruire
descărcabile de pe o reţea globală de calculatoare; aparate şi instrumente ştiinţifice,
nautice, geodezice, fotografice, cinematografice, optice, de cântărire, de măsurare, de
semnalizare, de control (verificare), de siguranţă (salvare) şi didactice; aparate şi instrumente pentru conducerea, distribuirea, transformarea, acumularea, reglarea sau comanda curentului electric; aparate pentru înregistrarea, transmiterea, reproducerea sunetului sau imaginilor; suporturi de înregistrare
magnetice, discuri acustice; compact-discuri,
DVD-uri şi alte suporturi de stocare a datelor;
mecanisme pentru aparate cu preplată; case
înregistratoare, maşini de calculat, echipament pentru prelucrarea informaţiei, calculatoare; software de calculatoare; extinctoare;
41 - servicii de instruire în domeniul reţelelor,
proiectării sistemului de reţea, funcţionării
reţelei, întreţinerii reţelei, testării reţelei, protocoalelor de reţea, managementului reţelei,
elaborării tehnologiei unei reţele, computerelor, software, microprocesoarelor şi tehnolo-
50
TRADEMARKS
giei informaţiei; servicii de divertisment, şi
anume organizarea expoziţiilor de jocuri de
calculator, furnizarea on-line a jocurilor de
calculator şi organizarea comunităţilor sportive şi evenimentelor culturale; furnizarea de
publicaţii on-line de tipul revistelor, buletinelor informative, ediţiilor periodice, cărţilor şi
broşurilor în domeniul fotografiei, imaginilor
şi referitor la produse şi servicii; servicii de
educaţie, şi anume asigurarea seminarelor,
cursurilor şi sesiunilor tutoriale în domeniul
prelucrării digitale a imaginilor prin reţele
globale de calculatoare; furnizare on-line de
baze de date de imagini digitale pentru utilizare de către consumatori; furnizare on-line
a bibliotecii de imagini digitale, care pot fi
utilizate în comun de către utilizatori; servicii
de biblioteci de imagini şi de fotografii; servicii de educaţie on-line computerizate, şi anume asigurarea claselor, seminarelor, sesiunilor tutoriale, conferinţelor şi atelierelor de
lucru în domeniul calculatoarelor, hardwa-re
de calculator, microprocesoarelor, softwa-re
şi reţelelor de calculatoare; servicii de instruire
on-line computerizate în domeniul calculatoarelor, hardware de calculator, microprocesoarelor, software şi reţelelor de calculatoare; servicii de educaţie, şi anume furnizare de sesiuni şi cursuri tutoriale interactive
de tipul instrucţiunilor practice, sfaturilor şi
metodelor, recomandărilor şi consultaţiilor de
expert, toate referitoare la achiziţionarea, utilizarea, îngrijirea, mentenanţa, suportul,
modernizarea, actualizarea şi configurarea
hardware de calculator, software de calculator, a reţelelor de calculatoare, teleconferinţelor şi comunicaţiilor cu privire la produse
şi servicii; servicii de educaţie, şi anume
conducerea claselor, seminarelor, conferinţelor şi forumurilor educaţionale on-line în
domeniul utilizării calculatorului şi software,
navigării în reţele globale de calculatoare,
informaticii şi tehnologiei informaţionale, managementului de calculator şi distribuirii materialelor de instruire referitoare la acestea;
elaborarea şi distribuirea de materiale educaţionale concepute pentru creşterea nivelului de pregătire tehnologică în rândul studenţilor; servicii de instruire în domeniul
hardware şi software de reţea; servicii de
instruire în domeniul soluţiilor de afaceri online; educaţie; instruire; divertisment; activităţi sportive şi culturale;
42 - servicii de management al unei reţele de
calculatoare, şi anume monitorizarea sistemelor de reţea pentru scopuri tehnice; găzduire de conţinut digital pe Internet; servicii
MĂRCI
de monitorizare a unei reţele de calculatoare,
şi anume furnizare de informaţii cu privire la
funcţionarea reţelelor de calculatoare; personalizarea software de web şi elaborarea interfeţei calculatorului utilizatorului pentru terţi;
servicii de consultanţă în domeniul calculatoarelor şi computerizării fără fir; furnizare
pentru uz temporar de software nedescărcabil pentru consolidarea şi asigurarea în timp
real a transferului, transmisiei, recepţiei, prelucrării şi digitizării informaţiei grafice audio şi
video; furnizare pentru uz temporar de software nedescărcabil pentru procesarea, stocarea, recuperarea, transmisia, afişarea, intrarea, ieşirea, comprimarea, decomprimarea,
modificarea, difuzarea şi imprimarea datelor;
furnizare pentru uz temporar de software
nedescărcabil pentru asigurarea securităţii
reţelelor de calculatoare, pentru controlul şi
securitatea accesului, precum şi pentru utilizare în protejarea reţelelor de calculatoare
de la furtul de date sau de la daune cauzate
de utilizatori neautorizaţi; furnizare pentru uz
temporar de software nedescărcabil pentru
dezvoltarea, întreţinerea şi utilizarea reţelelor
locale şi de arie largă de calculatoare; furnizare pentru uz temporar de software nedescărcabil pentru primirea, afişajul şi utilizarea
difuzării semnalelor video, audio şi digitale
de date; furnizare pentru uz temporar de
software nedescărcabil pentru crearea, facilitarea şi gestiunea accesului de la distanţă cu
reţelele locale (LAN), reţele virtuale private
(VPN), reţelele de arie largă (WAN) şi cu
reţelele globale de calculatoare; furnizare
pentru uz temporar de software nedescărcabil pentru utilizare în asigurarea accesului
unui utilizator multiplu la o reţea de informaţii
globală de calculator pentru căutarea, recuperarea, transferul, prelucrarea şi distribuirea
unei game largi de informaţii; furnizare
pentru uz temporar de software nedescărcabil pentru facilitarea unor aplicaţii software terţe; furnizare pentru uz temporar de
software nedescărcabil pentru comunicaţii în
reţea fără fir; servicii de dezvoltare, elaborare şi consultanţă referitor la software şi
hardware speciale; proiectarea şi dezvoltarea de standarde pentru terţi în proiectarea şi
implementarea de software, hardware de
calculatoare şi de echipamente de telecomunicaţii; asigurarea clienţilor şi tehnicienilor cu
informaţie referitoare la managementul proiectului de calculator; servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi servicii de cercetare şi
de creaţie, referitoare la acestea; servicii de
analiză şi cercetare industrială; crearea şi
dezvoltarea hardware şi software de calculator;
MD - BOPI 10/2013
cântărire, de măsurare, de semnalizare, de
control (verificare), de siguranţa (salvare) şi
didactice; aparate si instrumente pentru conducerea, distribuirea, transformarea, acumularea, reglarea sau comanda curentului electric; aparate pentru înregistrarea, transmiterea, reproducerea sunetului sau imaginilor; suporturi de înregistrare magnetice, discuri acustice; compact-discuri, DVD-uri şi alte
C suporturi de stocare a datelor; meca-nisme
pentru aparate cu preplată; case înregistratoare, maşini de calculat, echipament pentru
prelucrarea informaţiei; software de calculatoare; extinctoare; cu excepţia produselor cu
prioritate din 2013.02.01;
41 - educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale; cu excepţia serviciilor cu
prioritate din 2013.02.01;
42 - servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare
la acestea; servicii de analiză şi cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea hardware
şi software de calculator; cu excepţia serviciilor cu prioritate din 2013.02.01.
(531) CFE(5) 26.01.18; 26.01.20; 26.02.01.
(210) 032896
(220) 2013.03.27
(730) VLAKTOR TRADING LIMITED, CY
Zinonos Kitieos, 8, Kato Lakatamia, P.C.
2322 Nicosia, Cipru
(540)
(220) 2013.03.12
09 - aparate si instrumente ştiinţifice, nautice, geodezice, fotografice, cinematografice, optice, de
51
MD - BOPI 10/2013
(554) Marcă tridimensională.
(591) Culori revendicate: albastru, albastru-închis,
gri, argintiu, alb.
(511) NCL(10-2013)
32 - bere; ape minerale şi gazoase şi alte băuturi
nealcoolice; băuturi din fructe şi sucuri de
fructe; siropuri şi alte preparate pentru fabricarea băuturilor;
TRADEMARKS
(540)
33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii), inclusiv
aperitive; brandy; vermut; vin, vin din tescovină de struguri; whisky; votcă, votcă specială; gin; cocteiluri; digestive; băuturi alcoolice
care conţin fructe; băuturi spirtoase; băuturi
obţinute prin distilare; extracte amare; extracte alcoolice din fructe.
(531) CFE(5) 03.04.07; 06.01.02; 19.07.01; 19.07.22;
24.03.15; 27.05.02; 28.05.00; 29.01.15.
(210) 032958
(220) 2013.04.09
(730) CEPOI Victor, MD
Şos. Balcani nr. 2, ap. 78,
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova
(540)
(511) NCL(10-2013)
18 - piele şi imitaţii din piele, produse din aceste
materiale necuprinse în alte clase; piei de
animale; geamantane şi valize; umbrele şi
umbrele de soare; bastoane; bice şi articole
de şelărie.
(531) CFE(5) 18.05.01; 18.05.03; 26.01.16; 26.02.07;
27.01.06; 27.05.24.
(210)
(220)
(310)
(320)
(330)
(730)
032967
2013.04.10
85/755,976
2012.10.17
US
Wizard Co., Inc., US
6 Sylvan Way, Parsippany, NEW JERSEY
07054, Statele Unite ale Americii
(540)
(511) NCL(10-2013)
18 - piele şi imitaţii din piele, produse din aceste
materiale necuprinse în alte clase; piei de
animale; geamantane şi valize; umbrele şi
umbrele de soare; bastoane; bice şi articole
de şelărie.
(531) CFE(5) 18.05.01; 18.05.03; 24.17.04; 26.01.16;
26.02.07; 27.01.06; 27.05.24.
(210) 032962
(220) 2013.04.09
(730) CEPOI Victor, MD
Şos. Balcani nr. 2, ap. 78,
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova
52
(511) NCL(10-2013)
(320) 2012.10.17
09 - aparate electrice şi ştiinţifice; software de
calculator pentru birourile de închiriere de
vehicule utilizate pentru a urmări rezervările
şi vehiculele, precum şi pentru actualizarea
datelor referitoare la vehicule, clienţi şi închirieri; software de calculator înregistrat referitor la închirieri de vehicule; software descărcabil în formă de aplicaţie mobilă pentru servicii de închiriere sau servicii de leasing al
autovehiculelor; sistem de poziţionare globală (GPS); chioşcuri interactive pe calculator
care conţin calculatoare, hardware de calculatoare, echipamente periferice pentru calculatoare şi software de operare pentru calculatoare utilizare în servicii de închiriere sau
MĂRCI
servicii de leasing a autovehiculelor; aparate
de navigaţie pentru vehicule; radio sateliţi;
telecomunicaţii şi hardware pentru reţea de
date, şi anume dispozitive pentru transportarea şi agregarea comunicaţiilor vocale, a
datelor şi comunicaţiilor video din multiple infrastructuri de reţea şi protocoale de comunicare;
12 - vehicule; automobile; omnibuze; autobuze şi
piese structurale pentru acestea; plăci de
înmatriculare; autovehicule, şi anume automobile, camioane, furgoane, vehicule pentru
sport şi piese structurale pentru acestea;
remorci;
16 - produse din hârtie şi materiale tipărite; broşuri din domeniul călătoriilor, închirierii de
vehicule, transportului; calendare; reviste
despre călătorii; pixuri; broşuri turistice; cărţi
de călătorie; hărţi; formulare tipărite; materiale tipărite, şi anume semne de hârtie, cărţi,
manuale, programe, buletine informative, cartele şi broşuri de informare din domeniul călătoriilor, închirierii de vehicule şi transportului;
35 - servicii de publicitate şi de afaceri; administrarea afacerilor în domeniul transportului şi
livrărilor; servicii de fidelizare a clienţilor şi
servicii de club pentru clienţi în scopuri comerciale, promoţionale şi/sau publicitare;
asistenţă în managementul afacerilor la înfiinţarea şi/sau exploatarea închirierii vehiculului şi obiectelor de leasing; servicii de vânzare on-line cu amănuntul cu prezentarea autovehiculelor; furnizarea programelor de stimulare a clienţilor prin emiterea şi procesarea punctelor de fidelitate pentru achiziţionarea on-line a produselor şi serviciilor companiei; furnizarea programelor de stimulare a
clienţilor prin emiterea şi procesarea cupoanelor de fidelitate pentru partenerii de afaceri, furnizarea unui contract de management al vehiculului sectorului public; furnizarea documentelor de transport pentru terţi;
servicii de management al transportului, şi
anume planificarea şi coordonarea transportului de persoane pentru terţi;
36 - servicii financiare; furnizare de vouchere
pentru plata cheltuielilor de transport;
37 - servicii de reparaţii; servicii de asistenţă rutieră
de urgenţă, şi anume răspunsul la solicitările de
asistenţă rutieră, schimbarea pneului dezumflat, furnizarea de urgenţă a combustibilului şi
pornirea vehiculului de la acumulator;
39 - servicii de transport şi de depozitare; organizare de călătorii; transport cu autobuzul, închiriere de automobile; transport cu automobilul; servicii de şofer (cu automobile); coordonarea aranjamentelor de călătorie pentru
MD - BOPI 10/2013
persoane aparte şi pentru grupuri; servicii de
asistenţă rutieră de urgenţă, şi anume de
remorcare, de troliu-out şi servicii de livrare a
cheilor; leasing de automobile; leasing de
autoturisme, leasing de camioane, leasing de
vehicule; efectuarea rezervărilor şi rezervări
pentru transport; servicii de rezervare de
transport on-line; transport de pasageri; furnizarea unei baze de date computerizate online de căutare, care oferă informaţii cu
privire la călătorii; furnizare de informaţii cu
privire la călătorii; rezervare de închirieri de
autoturisme; închiriere de furgoane pentru
mutarea mobilierului; închiriere de echipament GPS pentru scopuri de navigaţie; închiriere de camioane, închiriere de vehicule;
transport de călători; consultanţă cu privire la
transport; informaţii cu privire la transport;
servicii prestate de agenţii de turism, şi anume efectuarea rezervărilor şi rezervări pentru
transport; servicii de rezervări de transport;
servicii de cluburi de călătorii; servicii de planificare a rutei de călătorie; servicii de conducere a vehiculelor;
41 - educaţie şi divertisment, servicii de cluburi;
42 - servicii în domeniul calculatoarelor şi ştiinţei;
furnizarea unui site web cu tehnologie care
permite accesul utilizatorilor la cărţile de
călătorii;
(220) 2013.04.10
09 - aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice, optice, de cântărire, de măsurare, de semnalizare, de control (verificare), de siguranţă (salvare) şi didactice; aparate şi instrumente
pentru conducerea, distribuirea, transformarea, acumularea, reglarea sau comanda curentului electric; aparate pentru înregistrarea,
transmiterea, reproducerea sunetului sau
imaginilor; suporturi de înregistrare magnetice, discuri acustice; compact-discuri, DVD-uri
şi alte suporturi de stocare a datelor; mecanisme pentru aparate cu preplată; case
înregistratoare, maşini de calculat, echipament pentru prelucrarea informaţiei, calculatoare; software de calculatoare; extinctoare;
cu excepţia produselor cu prioritate din
2012.10.17;
12 - vehicule; aparate de locomoţie terestră, aeriană sau navală; cu excepţia produselor cu
prioritate din 2012.10.17;
16 - hârtie, carton şi produse din aceste materiale, necuprinse în alte clase; produse de imprimerie; articole pentru legătorie; fotografii;
papetărie; adezivi (materiale de lipit) pentru
papetărie sau menaj; materiale pentru artişti;
53
MD - BOPI 10/2013
pensule; maşini de scris şi articole de birou
(cu excepţia mobilelor); materiale de instruire
sau învăţământ (cu excepţia aparatelor);
materiale plastice pentru ambalaj (necuprinse în alte clase); caractere tipografice, clişee;
cu excepţia produselor cu prioritate din
2012.10.17;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou; cu
excepţia serviciilor cu prioritate din
2012.10.17;
36 - asigurări; afaceri financiare; afaceri monetare; afaceri imobiliare; cu excepţia serviciilor
cu prioritate din 2012.10.17;
37 - construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii; cu
excepţia serviciilor cu prioritate din
2012.10.17;
39 - transport; ambalarea şi depozitarea mărfurilor; organizarea călătoriilor; cu excepţia serviciilor cu prioritate din 2012.10.17;
41 - educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale; cu excepţia serviciilor cu
prioritate din 2012.10.17;
42 - servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare
la acestea; servicii de analiză şi cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea hardware
şi software de calculator; cu excepţia serviciilor cu prioritate din 2012.10.17.
(210)
(220)
(310)
(320)
(330)
(730)
032968
2013.04.10
85/750,470
2012.10.10
US
Wizard Co., Inc., US
6 Sylvan Way, Parsippany, NEW JERSEY
07054, Statele Unite ale Americii
(540)
(511) NCL(10-2013)
(320) 2012.10.10
09 - aparate electrice şi ştiinţifice; software de
calculator pentru birourile de închiriere de
vehicule utilizate pentru a urmări rezervările
54
TRADEMARKS
şi vehiculele, precum şi pentru actualizarea
datelor referitoare la vehicule, clienţi şi închirieri; software de calculator înregistrat referitor la închirieri de vehicule; software descărcabil în formă de aplicaţie mobilă pentru servicii de închiriere sau servicii de leasing al
autovehiculelor; sistem de poziţionare globală (GPS); chioşcuri interactive pe calculator
care conţin calculatoare, hardware de calculatoare, echipamente periferice pentru calculatoare şi software de operare pentru calculatoare utilizare în servicii de închiriere sau
servicii de leasing a autovehiculelor; aparate
de navigaţie pentru vehicule; radio sateliţi;
telecomunicaţii şi hardware pentru reţea de
date, şi anume dispozitive pentru transportarea şi agregarea comunicaţiilor vocale, a
datelor şi comunicaţiilor video din multiple infrastructuri de reţea şi protocoale de comunicare;
12 - vehicule; automobile; omnibuze; autobuze şi
piese structurale pentru acestea; plăci de
înmatriculare; autovehicule, şi anume automobile, camioane, furgoane, vehicule pentru
sport şi piese structurale pentru acestea;
remorci;
16 - produse din hârtie şi materiale tipărite; broşuri din domeniul călătoriilor, închirierii de
vehicule, transportului; calendare; reviste
despre călătorii; pixuri; broşuri turistice; cărţi
de călătorie; hărţi; formulare tipărite; materiale tipărite, şi anume semne de hârtie, cărţi, manuale, programe, buletine informative, cartele
şi broşuri de informare din domeniul călătoriilor, închirierii de vehicule şi transportului;
35 - servicii de publicitate şi de afaceri; administrarea afacerilor în domeniul transportului şi
livrărilor; servicii de fidelizare a clienţilor şi
servicii de club pentru clienţi în scopuri comerciale, promoţionale şi/sau publicitare;
asistenţă în managementul afacerilor la înfiinţarea şi/sau exploatarea închirierii vehiculului şi obiectelor de leasing; servicii de vânzare on-line cu amănuntul cu prezentarea autovehiculelor; furnizarea programelor de stimulare a clienţilor prin emiterea şi procesarea punctelor de fidelitate pentru achiziţionarea on-line a produselor şi serviciilor companiei; furnizarea programelor de stimulare a
clienţilor prin emiterea şi procesarea cupoanelor de fidelitate pentru partenerii de afaceri, furnizarea unui contract de management al vehiculului sectorului public; furnizarea documentelor de transport pentru terţi;
servicii de management al transportului, şi
anume planificarea şi coordonarea transportului de persoane pentru terţi;
MĂRCI
MD - BOPI 10/2013
pentru prelucrarea informaţiei, calculatoare;
software de calculatoare; extinctoare; cu excepţia produselor cu prioritate din 2012.10.10;
36 - servicii financiare; furnizare de vouchere
pentru plata cheltuielilor de transport;
37 - servicii de reparaţii; servicii de asistenţă rutieră de urgenţă, şi anume răspunsul la solicitările de asistenţă rutieră, schimbarea pneului
dezumflat, furnizarea de urgenţă a combustibilului şi pornirea vehiculului de la acumulator;
39 - servicii de transport şi de depozitare; organizare de călătorii; transport cu autobuzul, închiriere de automobile; transport cu automobilul; servicii de şofer (cu automobile); coordonarea aranjamentelor de călătorie pentru
persoane aparte şi pentru grupuri; servicii de
asistenţă rutieră de urgenţă, şi anume de
remorcare, de troliu-out şi servicii de livrare a
cheilor; leasing de automobile; leasing de
autoturisme, leasing de camioane, leasing de
vehicule; efectuarea rezervărilor şi rezervări
pentru transport; servicii de rezervare de
transport on-line; transport de pasageri; furnizarea unei baze de date computerizate online de căutare, care oferă informaţii cu
privire la călătorii; furnizare de informaţii cu
privire la călătorii; rezervare de închirieri de
autoturisme; închiriere de furgoane pentru
mutarea mobilierului; închiriere de echipament GPS pentru scopuri de navigaţie; închiriere de camioane, închiriere de vehicule;
transport de călători; consultanţă cu privire la
transport; informaţii cu privire la transport;
servicii prestate de agenţii de turism, şi
anume efectuarea rezervărilor şi rezervări
pentru transport; servicii de rezervări de
transport; servicii de cluburi de călătorii;
servicii de planificare a rutei de călătorie;
servicii de conducere a vehiculelor;
41 - educaţie şi divertisment, servicii de cluburi;
42 - servicii în domeniul calculatoarelor şi ştiinţei;
furnizarea unui site web cu tehnologie care
permite accesul utilizatorului la cărţile de
călătorii;
12 - vehicule; aparate de locomoţie terestră, aeriană sau navală; cu excepţia produselor cu
prioritate din 2012.10.10;
16 - hârtie, carton şi produse din aceste materiale, necuprinse în alte clase; produse de imprimerie; articole pentru legătorie; fotografii;
papetărie; adezivi (materiale de lipit) pentru
papetărie sau menaj; materiale pentru artişti;
pensule; maşini de scris şi articole de birou
(cu excepţia mobilelor); materiale de instruire
sau învăţământ (cu excepţia aparatelor); materiale plastice pentru ambalaj (necuprinse în
alte clase); caractere tipografice, clişee; cu
excepţia produselor cu prioritate din
2012.10.10;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou; cu
excepţia serviciilor cu prioritate din
2012.10.10;
36 - asigurări; afaceri financiare; afaceri monetare; afaceri imobiliare; cu excepţia serviciilor
cu prioritate din 2012.10.10;
37 - construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii; cu
excepţia serviciilor cu prioritate din
2012.10.10;
39 - transport; ambalarea şi depozitarea mărfurilor; organizarea călătoriilor; cu excepţia serviciilor cu prioritate din 2012.10.10;
41 - educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale; cu excepţia serviciilor cu
prioritate din 2012.10.10;
42 - servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare
la acestea; servicii de analiză şi cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea hardware
şi software de calculator; cu excepţia serviciilor cu prioritate din 2012.10.10.
(220) 2013.04.10
09 - aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice, optice, de cântărire, de măsurare, de semnalizare, de control (verificare), de siguranţă (salvare) şi didactice; aparate şi instrumente
pentru conducerea, distribuirea, transformarea, acumularea, reglarea sau comanda curentului electric; aparate pentru înregistrarea,
transmiterea, reproducerea sunetului sau
imaginilor; suporturi de înregistrare magnetice, discuri acustice; compact-discuri, DVD-uri
şi alte suporturi de stocare a datelor; mecanisme pentru aparate cu preplată; case înregistratoare, maşini de calculat, echipament
(210)
(220)
(310)
(320)
(330)
(730)
032969
2013.04.10
85/750,451
2012.10.10
US
Wizard Co., Inc., US
6 Sylvan Way, Parsippany, NEW JERSEY
07054, Statele Unite ale Americii
55
MD - BOPI 10/2013
(540)
(591) Culori revendicate: alb, roşu.
(511) NCL(10-2013)
(320) 2012.10.10
09 - aparate electrice şi ştiinţifice; software de
calculator pentru birourile de închiriere de
vehicule utilizate pentru a urmări rezervările
şi vehiculele, precum şi pentru actualizarea
datelor referitoare la vehicule, clienţi şi închirieri; software de calculator înregistrat referitor la închirieri de vehicule; software descărcabil în formă de aplicaţie mobilă pentru servicii de închiriere sau servicii de leasing al
autovehiculelor; sistem de poziţionare globală (GPS); chioşcuri interactive pe calculator
care conţin calculatoare, hardware de calculatoare, echipamente periferice pentru calculatoare şi software de operare pentru calculatoare utilizare în servicii de închiriere sau
servicii de leasing a autovehiculelor; aparate
de navigaţie pentru vehicule; radio sateliţi;
telecomunicaţii şi hardware pentru reţea de
date, şi anume dispozitive pentru transportarea şi agregarea comunicaţiilor vocale, a datelor şi comunicaţiilor video din multiple infrastructuri de reţea şi protocoale de comunicare;
16 - produse din hârtie şi materiale tipărite; broşuri din domeniul călătoriilor, închirierii de
vehicule, transportului; calendare; reviste
despre călătorii; pixuri; broşuri turistice; cărţi
de călătorie; hărţi; formulare tipărite; materiale tipărite, şi anume semne de hârtie, cărţi, manuale, programe, buletine informative, cartele
şi broşuri de informare din domeniul călătoriilor, închirierii de vehicule şi transportului;
35 - servicii de publicitate şi de afaceri; administrarea afacerilor în domeniul transportului şi
livrărilor; servicii de fidelizare a clienţilor şi
servicii de club pentru clienţi în scopuri comerciale, promoţionale şi/sau publicitare;
asistenţă în managementul afacerilor la înfiinţarea şi/sau exploatarea închirierii vehiculului şi obiectelor de leasing; servicii de vânzare on-line cu amănuntul cu prezentarea autovehiculelor; furnizarea programelor de stimulare a clienţilor prin emiterea şi procesarea punctelor de fidelitate pentru achiziţiona-
56
TRADEMARKS
rea on-line a produselor şi serviciilor companiei; furnizarea programelor de stimulare a
clienţilor prin emiterea şi procesarea cupoanelor de fidelitate pentru partenerii de afaceri, furnizarea unui contract de management al vehiculului sectorului public; furnizarea documentelor de transport pentru terţi;
servicii de management al transportului, şi
anume planificarea şi coordonarea transportului de persoane pentru terţi;
36 - servicii financiare; furnizare de vouchere
pentru plata cheltuielilor de transport;
37 - servicii de reparaţii; servicii de asistenţă rutieră de urgenţă, şi anume răspunsul la solicitările de asistenţă rutieră, schimbarea pneului
dezumflat, furnizarea de urgenţă a combustibilului şi pornirea vehiculului de la acumulator;
39 - servicii de transport şi de depozitare; organizare de călătorii; transport cu autobuzul, închiriere de automobile; transport cu automobilul; servicii de şofer (cu automobile); coordonarea aranjamentelor de călătorie pentru
persoane aparte şi pentru grupuri; servicii de
asistenţă rutieră de urgenţă, şi anume de
remorcare, de troliu-out şi servicii de livrare a
cheilor; leasing de automobile; leasing de
autoturisme, leasing de camioane, leasing de
vehicule; efectuarea rezervărilor şi rezervări
pentru transport; servicii de rezervare de
transport on-line; transport de pasageri; furnizarea unei baze de date computerizate online de căutare, care oferă informaţii cu
privire la călătorii; furnizare de informaţii cu
privire la călătorii; rezervare de închirieri de
autoturisme; închiriere de furgoane pentru
mutarea mobilierului; închiriere de echipament GPS pentru scopuri de navigaţie;
închiriere de camioane, închiriere de vehicule; transport de călători; consultanţă cu
privire la transport; informaţii cu privire la
transport; servicii prestate de agenţii de turism, şi anume efectuarea rezervărilor şi rezervări pentru transport; servicii de rezervări
de transport; servicii de cluburi de călătorii;
servicii de planificare a rutei de călătorie;
servicii de conducere a vehiculelor;
41 - educaţie şi divertisment, servicii de cluburi;
42 - servicii în domeniul calculatoarelor şi ştiinţei;
furnizarea unui site web cu tehnologie care
permite accesul utilizatorilor la cărţi de
călătorii;
(220) 2013.04.10
09 - aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice, geodezice, fotografice, cinematografice, optice, de
cântărire, de măsurare, de semnalizare, de
MĂRCI
control (verificare), de siguranţă (salvare) şi
didactice; aparate şi instrumente pentru conducerea, distribuirea, transformarea, acumularea, reglarea sau comanda curentului electric; aparate pentru înregistrarea, transmiterea, reproducerea sunetului sau imaginilor;
suporturi de înregistrare magnetice, discuri
acustice; compact-discuri, DVD-uri şi alte
suporturi de stocare a datelor; mecanisme
pentru aparate cu preplată; case înregistratoare, maşini de calculat, echipament pentru
prelucrarea informaţiei, calculatoare; software
de calculatoare; extinctoare; cu excepţia produselor cu prioritate din 2012.10.10;
12 - vehicule; aparate de locomoţie terestră, aeriană sau navală; cu excepţia produselor cu
prioritate din 2012.10.10;
12 - vehicule; aparate de locomoţie terestră, aeriană sau navală; cu excepţia produselor cu
prioritate din 2012.10.10;
16 - hârtie, carton şi produse din aceste materiale, necuprinse în alte clase; produse de imprimerie; articole pentru legătorie; fotografii;
papetărie; adezivi (materiale de lipit) pentru
papetărie sau menaj; materiale pentru artişti;
pensule; maşini de scris şi articole de birou
(cu excepţia mobilelor); materiale de instruire
sau învăţământ (cu excepţia aparatelor);
materiale plastice pentru ambalaj (necuprinse în alte clase); caractere tipografice, clişee;
cu excepţia produselor cu prioritate din
2012.10.10;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou; cu
excepţia serviciilor cu prioritate din
2012.10.10;
36 - asigurări; afaceri financiare; afaceri monetare; afaceri imobiliare; cu excepţia serviciilor
cu prioritate din 2012.10.10;
37 - construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii; cu excepţia serviciilor cu prioritate din 2012.10.10;
39 - transport; ambalarea şi depozitarea mărfurilor; organizarea călătoriilor; cu excepţia serviciilor cu prioritate din 2012.10.10;
41 - educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale; cu excepţia serviciilor cu
prioritate din 2012.10.10;
42 - servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare
la acestea; servicii de analiză şi cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea hardware
şi software de calculator; cu excepţia serviciilor cu prioritate din 2012.10.10.
(531) CFE(5) 26.04.18; 27.05.24; 29.01.12.
MD - BOPI 10/2013
(210) 033050
(220) 2013.04.23
(730) LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE LTD.,
KR
58, Saemunan-ro, Jongno-gu, Seoul,
Republica Coreea
(540)
(511) NCL(10-2013)
03 - produse pentru îngrijirea dinţilor; pastă de
dinţi; creioane pentru albirea dinţilor; benzi
pentru albirea dinţilor; apă de gură, alta decât cea de uz medical; produse cosmetice
pentru albirea dinţilor; soluţii pentru clătiri
bucale, altele decât cele de uz medical.
(531) CFE(5) 20.05.01; 20.05.05; 27.05.24; 28.03.00.
(210) 033065
(220) 2013.04.25
(730) PARASCA Dumitru, MD
Str. Mihai Eminescu nr. 40, ap. 13,
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova
(540)
(511) NCL(10-2013)
29 - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne şi produse din carne; mezeluri şi afumături; conserve din carne; salamuri, cârnaţi,
parizer, pateuri, tobe, rulade, şuncă, bacon,
fructe şi legume conservate, uscate şi fierte;
jeleuri, dulceţuri, compoturi; ouă; lapte şi
produse lactate, brânzeturi, brânzeturi topite,
brânzeturi afumate, smântână, unt, iaurturi,
chefir, lapte bătut, lapte acru, lapte covăsit;
uleiuri şi grăsimi comestibile;
32 - bere; ape minerale gazoase sau negazoase;
apă de masă; apă tonică; limonadă; sucuri
din fructe sau din legume; băuturi pe bază de
fructe sau de legume; şerbeturi (lichide);
siropuri şi alte preparate pentru pregătirea
băuturilor; extracte nealcoolice din fructe sau
legume; băuturi ce conţin fermenţi lactaţi;
57
MD - BOPI 10/2013
băuturi răcoritoare cu arome; băuturi pe bază
de ceaiuri; cvas de pâine, cvas de citrice;
cvas de fructe uscate; cvas de casă; cvas
ţărănesc; cvas de cereale; cvas de fructe
proaspete;
33 - băuturi alcoolice; lichior; whisky; votcă; divin;
ţuică; palincă; şnaps; vinuri seci; vinuri de
desert; vinuri alcoolizate; vinuri spumante;
balsamuri, brandy;
TRADEMARKS
(210) 033097
(220) 2013.04.30
(730) Călăraşi Divin Plus S.R.L., MD
Str. Călăraşilor nr. 1,
MD-4401, Călăraşi, Republica Moldova
(540)
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
organizarea expoziţiilor în scopuri comerciale; organizarea şi desfăşurarea prezentărilor
comerciale; comercializarea produselor lactate; comercializarea produselor din carne;
comercializarea băuturilor alcoolice şi a băuturilor răcoritoare; operaţii de export-import;
servicii de comercializare pentru terţi prestate de magazine specializate, supermarketuri,
hipermarketuri.
(210)
(220)
(310)
(320)
(330)
(730)
033078
2013.04.26
2012-086745
2012.10.26
JP
British American Tobacco (Brands) Inc.,
US
2711 Centerville Road, Suite 300, Wilmington,
Delaware 19808, Statele Unite ale Americii
(540)
(526) Elementele mărcii asupra cărora solicitantul
declară că renunţă la invocarea oricărui drept
exclusiv: toate elementele verbale, cu excepţia executării grafice deosebite.
(511) NCL(10-2013)
33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
(531) CFE(5) 02.01.20; 05.03.19; 05.07.10; 25.01.15;
26.01.05; 26.01.14; 26.01.21; 27.05.09; 27.07.03.
(210) 033098
(220) 2013.04.30
(730) Călăraşi Divin Plus S.R.L., MD
Str. Călăraşilor nr. 1,
MD-4401, Călăraşi, Republica Moldova
(540)
(591) Culori revendicate: albastru, argintiu.
(511) NCL(10-2013)
(320) 2012.10.26
34 - ţigarete; tutun, produse de tutun; brichete,
chibrituri, articole pentru fumători;
(220) 2013.04.26
34 - ţigări.
(531) CFE(5) 10.01.05; 10.01.07; 26.11.02; 26.11.12;
26.15.03; 29.01.12.
58
MĂRCI
(526) Elementele mărcii asupra cărora solicitantul
declară că renunţă la invocarea oricărui drept
exclusiv: toate elementele verbale, cu excepţia executării grafice deosebite.
(511) NCL(10-2013)
33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
(531) CFE(5) 02.01.20; 05.03.19; 05.07.10; 25.01.15;
26.01.05; 26.01.14; 26.01.21; 27.05.09; 27.07.03.
(210) 033099
(220) 2013.04.30
(730) Călăraşi Divin Plus S.R.L., MD
Str. Călăraşilor nr. 1,
MD-4401, Călăraşi, Republica Moldova
(540)
(526) Elementele mărcii asupra cărora solicitantul
declară că renunţă la invocarea oricărui drept
exclusiv: toate elementele verbale, cu excepţia executării grafice deosebite.
(511) NCL(10-2013)
33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
(531) CFE(5) 02.01.20; 05.03.19; 05.07.10; 25.01.15;
26.01.05; 26.01.14; 26.01.21; 27.05.09; 27.07.03.
(210) 033101
(220) 2013.05.02
(730) Nikon Corporation, JP
12-1, Yurakucho 1-chome, Chiyoda-ku,
Tokyo, Japonia
(540)
MD - BOPI 10/2013
(511) NCL(10-2013)
09 - aplicaţii software (descărcabile) pentru telefoane mobile, telefoane inteligente şi alte
dispozitive mobile, în scopul de a accesa un
website sau aplicaţii pentru fotografie şi partajarea, cumpărarea, prelucrarea, editarea şi
stocarea imaginilor digitale; aplicaţii software
descărcabile pentru editarea imaginilor digitale prin intermediul unui website pentru fotografie şi partajarea, cumpărarea, prelucrarea, editarea şi stocarea imaginilor digitale;
aparate şi instrumente fotografice; camere
digitale şi aparate şi instrumente de telecomunicaţii; maşini şi aparate electronice şi
părţi ale acestora;
35 - servicii de publicitate; servicii de furnizare de
media pentru publicitate (servicii de publicitate); servicii de furnizare a informaţiilor privitor
la vânzările de mărfuri în ceea ce priveşte
fotografiile şi alte produse; servicii ale agenţiilor de ocupare a forţei de muncă; stocarea
electronică a imaginilor digitale; servicii de
mediere între utilizatori şi compania de dezvoltare/imprimare pentru a permite ordonarea şi prelucrarea fotografiilor şi imaginilor
digitale;
38 - servicii de furnizare a domeniilor de Internet
pentru scrierea opiniilor şi comentariilor
adresate utilizatorilor; servicii de distribuire şi
transmitere a e-mail-urilor prin intermediul
Internetului adresate utilizatorilor; servicii de
furnizare a camerelor de chat pe Internet;
serviciile poştei electronice; servicii de comunicaţii de Internet şi Intranet; servicii de
oferire a camerelor de chat on-line şi forumuri pentru transmiterea mesajelor printre
utilizatorii de calculatoare; servicii de transferare a imaginilor digitale prin intermediul unui
site de fotosharing către website-urile de
media sociale;
40 - servicii de imprimare fotografică şi de dezvoltare a filmului fotografic prin intermediul reţelei de calculatoare; servicii de aranjament
pentru imprimarea fotografică şi dezvoltarea
filmului fotografic prin intermediul reţelei de
calculatoare;
41 - servicii educaţionale şi de instruire cu privire
la tehnica de fotografie, tehnica de modificare a datelor referitore la imagine, artă, meserii sau sport prin intermediul reţelei de calculatoare; servicii de aranjare, conducere şi
organizare de seminare; servicii de editare a
imaginilor digitale;
42 - servicii de partajare, stocare şi vizualizare a
imaginilor digitale prin intermediul Internetului, prin intermediul unui website pentru foto-
59
MD - BOPI 10/2013
TRADEMARKS
pozitive de tăiat pentru trabucuri; cutiuţe pentru trabucuri; portţigarete; muştiucuri pentru
trabucuri; aparate portabile pentru rularea
ţigaretelor; muştiucuri pentru ţigarete; capete
de muştiucuri pentru ţigarete; dispozitive de
curăţat pipe de tutun; suporturi pentru pipe
de tutun; borcănaşe de tutun; tabachere;
scrumiere pentru fumători; scuipători pentru
consumatorii de tutun; cutii cu umiditate constantă pentru păstrarea trabucurilor; chibrituri; suporturi pentru chibrituri; cutii de chibrituri; brichete pentru fumători; recipiente cu
gaz pentru brichete pentru trabucuri; recipiente cu gaz pentru brichete pentru ţigarete;
cremene; brichete cu gaz; butelii cu gaz lichefiat pentru brichete pentru ţigarete; filtre
pentru ţigarete; carnete de hârtie pentru ţigarete; foiţe absorbante pentru pipe de tutun;
foiţe pentru ţigarete; filtre din fir pentru ţigarete.
grafie şi partajarea, cumpărarea, prelucrarea,
editarea şi stocarea imaginilor digitale; servicii de găzduire web; servicii de aplicaţii software (nedescărcabile) pentru telefoane mobile, telefoane inteligente şi alte dispozitive
mobile, în scopul de a accesa un website
sau aplicaţii pentru fotografie şi partajarea,
cumpărarea, prelucrarea, editarea şi stocarea imaginilor digitale; servicii de aplicaţii
software nedescărcabile pentru editarea imaginilor digitale prin intermediul unui website
pentru fotografie şi partajarea, cumpărarea,
prelucrarea, editarea şi stocarea imaginilor
digitale; servicii de programare sau întreţinere a software de calculator; servicii de
închiriere a serverelor web; servicii de furnizare a programelor de calculator (leasing de
programe de calculator).
(531) CFE(5) 25.07.03; 26.01.21; 26.05.09; 26.15.03;
27.05.24; 28.03.00.
(210) 033128
(220) 2013.05.14
(730) Hongta Tobacco (Group) Co., Ltd., CN
No. 118, Hongta Avenue, Hongta District,
Yuxi, Yunnan, China
(540)
(210)
(220)
(310)
(320)
(330)
(730)
033135
2013.05.14
2643856
2012.11.28
GB
British American Tobacco (Brands) Inc.,
US
2711 Centerville Road, Suite 300, Wilmington,
Delaware 19808, Statele Unite ale Americii
(540)
(511) NCL(10-2013)
(320) 2012.11.28
34 - ţigarete; tutun, produse de tutun; brichete;
articole pentru fumători; chibrituri;
(220) 2013.05.14
34 - ţigări.
(511) NCL(10-2013)
34 - tutun; tutun de mestecat; trabucuri; ţigarete
conţinând substituenţi ai tutunului, nu pentru
scopuri medicale; ţigarete; trabucuri subţiri;
plante pentru fumat; tutun de prizat; tutun
mărunţit; capete din chihlimbar pentru muştiucuri de trabucuri şi ţigarete; punguţe de
tutun; capete de ţigarete; pipe de tutun; dis-
60
(210) 033162
(220) 2013.05.22
(730) UNIXONE S.R.L., MD
Calea Basarabiei nr. 2,
MD-2023, Chişinău, Republica Moldova
MĂRCI
(540)
(511) NCL(10-2013)
01 - produse chimice destinate industriei, ştiinţelor, fotografiei, agriculturii, horticulturii şi silviculturii; răşini artificiale în stare brută, materiale plastice în stare brută; îngrăşăminte
pentru pământ; compoziţii extinctoare; preparate pentru călirea şi sudura metalelor; produse chimice destinate conservării alimentelor, materiale tanante; adezivi (materiale de
lipit) destinaţi industriei;
02 - vopsele, firnisuri, lacuri; substanţe de protecţie contra ruginii şi contra deteriorării lemnului; materiale colorante; mordanţi; răşini naturale în stare brută; metale sub formă de foiţe
şi sub formă de pudră pentru pictori, decoratori, tipografi şi artişti;
16 - hârtie, carton şi produse din aceste materiale, necuprinse în alte clase; produse de imprimerie; articole pentru legătorie; fotografii;
papetărie; adezivi (materiale de lipit) pentru
papetărie sau menaj; materiale pentru artişti;
pensule; maşini de scris şi articole de birou
(cu excepţia mobilelor); materiale de instruire
sau învăţământ (cu excepţia aparatelor); materiale plastice pentru ambalaj (necuprinse în
alte clase); caractere tipografice, clişee.
(531) CFE(5) 01.15.15; 19.11.04; 19.11.05; 26.01.05;
26.01.18; 27.01.06; 27.05.08; 28.05.00.
(210) 033203
(220) 2013.05.29
(730) Săptămînalul "Vocea Poporului", publicaţie periodică, instituţie privată, MD
Str. 31 August 1989 nr. 129,
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova
MD - BOPI 10/2013
(540)
(591) Culori revendicate: albastru-închis, albastrudeschis.
(511) NCL(10-2013)
16 - hârtie, carton şi produse din aceste materiale, necuprinse în alte clase; produse de imprimerie; articole pentru legătorie; fotografii;
papetărie; adezivi (materiale de lipit) pentru
papetărie sau menaj; materiale pentru artişti;
pensule; maşini de scris şi articole de birou
(cu excepţia mobilelor); materiale de instruire
sau învăţământ (cu excepţia aparatelor); materiale plastice pentru ambalaj (necuprinse în
alte clase); caractere tipografice, clişee.
(531) CFE(5) 27.05.10; 27.05.11; 29.01.12.
(210) 033209
(220) 2013.05.30
(730) PHILIP MORRIS BRANDS S.A.R.L., CH
Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 Neuchâtel,
Elveţia
(540)
(591) Culori revendicate: albastru, bleu, alb, gri,
negru, galben, roşu.
(511) NCL(10-2013)
34 - tutun brut sau prelucrat; produse din tutun,
inclusiv ţigări, ţigarete, ţigarille, tutun pentru
rularea ţigaretelor, tutun de pipe, tutun de
mestecat, tutun de prizat, kretek; snus; substituenţi ai tutunului (nu pentru scopuri medicale); articole pentru fumători, inclusiv hîrtie
pentru ţigarete şi tuburi pentru ţigarete, filtre
pentru ţigarete, borcănaşe pentru tutun, portţigarete şi scrumiere, pipe, aparate de buzunar
pentru rularea ţigaretelor, brichete, chibrituri.
(531) CFE(5) 09.03.19; 19.03.03; 19.03.24; 24.01.18;
24.01.19; 24.15.01; 25.01.06; 26.03.23; 27.05.10;
29.01.15.
61
MD - BOPI 10/2013
(210) 033210
(220) 2013.05.30
(730) PHILIP MORRIS BRANDS S.A.R.L., CH
Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 Neuchâtel,
Elveţia
(540)
TRADEMARKS
(210)
(220)
(310)
(320)
(330)
(730)
033254
2013.06.11
85/801,238
2012.12.12
US
AbbVie Inc., corporaţie din statul Delaware,
US
1 N. Waukegan Road, North Chicago,
IL 60064, Statele Unite ale Americii
(540)
(591) Culori revendicate: albastru, bleu, alb, gri,
negru, galben, roşu.
(511) NCL(10-2013)
34 - tutun brut sau prelucrat; produse din tutun,
inclusiv ţigări, ţigarete, ţigarille, tutun pentru
rularea ţigaretelor, tutun de pipe, tutun de
mestecat, tutun de prizat, kretek; snus; substituenţi ai tutunului (nu pentru scopuri medicale); articole pentru fumători, inclusiv hârtie
pentru ţigarete şi tuburi pentru ţigarete, filtre
pentru ţigarete, borcănaşe pentru tutun, portţigarete şi scrumiere, pipe, aparate de buzunar
pentru rularea ţigaretelor, brichete, chibrituri.
(531) CFE(5) 09.03.19; 19.03.03; 19.03.24; 24.15.01;
26.03.23; 27.05.10; 29.01.15.
(210) 033233
(220) 2013.06.10
(730) EURO-ALCO S.R.L., întreprindere mixtă,
MD
Str. Bucuriei nr. 20,
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova
(540)
(526) Elementele mărcii asupra cărora solicitantul
declară că renunţă la invocarea oricărui drept
exclusiv: "GLINTVEIN".
(511) NCL(10-2013)
33 - glintvein;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou.
62
(511) NCL(10-2013)
16 - pliante, broşuri, buletine informative şi cărţi
referitoare la probleme de sănătate;
44 - furnizare de informaţii medicale, şi anume
informaţii referitoare la condiţii, tratamente şi
produse medicale pentru pacienţi şi specialişti în domeniul sănătăţii; consultanţă medicală, şi anume furnizare de consultanţă către
specialiştii în domeniul sănătăţii, referitoare
la condiţii şi tratamente medicale.
(210) 033259
(220) 2013.06.13
(730) JARDAN Vladimir, MD
Str. Romană nr. 4, bloc 1, ap. 38,
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova
(540)
MĂRCI
(511) NCL(10-2013)
30 - cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea;
orez; tapiocă şi sago; făină şi preparate făcute din cereale; pâine, produse de patiserie şi
cofetărie; îngheţată; zahăr, miere, sirop de
melasă; drojdie, praf de copt; sare; muştar;
oţet, sosuri (condimente); mirodenii; gheaţă;
MD - BOPI 10/2013
(540)
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou.
(531) CFE(5) 05.07.02; 25.01.06; 26.01.15; 26.01.18;
27.05.24.
(210) 033264
(220) 2013.06.13
(730) EURO-ALCO S.R.L., întreprindere mixtă,
MD
Str. Bucuriei nr. 20,
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova
(540)
(511) NCL(10-2013)
32 - aperitive nealcoolice, băuturi nealcoolice,
băuturi din fructe, ape minerale şi gazoase şi
alte băuturi nealcoolice; băuturi din fructe şi
sucuri de fructe; cocteiluri nealcoolice, siropuri
şi alte preparate pentru fabricarea băuturilor;
33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii);
(511) NCL(10-2013)
29 - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne; fructe şi legume conservate, congelate, uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi; ouă; lapte şi produse lactate; uleiuri şi
grăsimi comestibile;
30 - cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea;
orez; tapiocă şi sago; făină şi preparate făcute din cereale; pâine, produse de patiserie şi
cofetărie; îngheţată; zahăr, miere, sirop de
melasă; drojdie, praf de copt; sare; muştar;
oţet, sosuri (condimente); mirodenii; gheaţă;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
servicii de comercializare pentru terţi prestate de supermarketuri, hipermarketuri, buticuri, magazine, gherete, chioşcuri şi tarabe;
43 - servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.
(531) CFE(5) 26.03.23; 26.11.13; 27.03.15; 27.05.02;
27.05.11.
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou.
(210) 033268
(220) 2013.06.10
(730) RACLENCU Anatolie, MD
Str. Iazului nr. 2, bloc 1, ap. 60,
MD-2020, Chişinău, Republica Moldova
SURUCEANU Ion, MD
Str. Pietrarilor nr. 8, bloc 1, ap. 25,
MD-2021, Chişinău, Republica Moldova
(210) 033291
(220) 2013.06.14
(730) ROTARU Nina, MD
MD-6829, Ulmu, Ialoveni, Republica Moldova
(540)
63
MD - BOPI 10/2013
(511) NCL(10-2013)
29 - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne; fructe şi legume conservate, congelate, uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi; ouă; lapte şi produse lactate; uleiuri şi
grăsimi comestibile;
TRADEMARKS
(210) 033305
(220) 2013.06.18
(730) Shulton, Inc., US
One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati,
Ohio, Statele Unite ale Americii
(540)
30 - cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea;
orez; tapiocă şi sago; făină şi preparate făcute din cereale; pâine, produse de patiserie şi
cofetărie; îngheţată; zahăr, miere, sirop de
melasă; drojdie, praf de copt; sare; muştar;
oţet, sosuri (condimente); mirodenii; gheaţă.
(531) CFE(5) 05.03.13; 26.01.18; 26.01.20; 26.11.13;
27.05.11; 27.05.24.
(210) 033296
(220) 2013.06.18
(730) BOSNALIJEK, Pharmaceutical and Chemical Industry, Joint Stock Company, BA
Str. Jukićeva 53, 71000 Sarajevo,
Bosnia - Herţegovina
(540)
(511) NCL(10-2013)
03 - spray de corp.
(531) CFE(5) 24.15.02; 24.15.13; 26.05.18; 26.05.24;
26.11.02; 26.11.08; 27.05.11; 27.05.24.
(511) NCL(10-2013)
05 - produse farmaceutice.
(210) 033298
(220) 2013.06.17
(730) ANTONOV Veaceslav, MD
Str. Mitropolit Dosoftei nr. 74, ap. 11,
MD-3100, Bălţi, Republica Moldova
(540)
(511) NCL(10-2013)
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
37 - construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii;
38 - telecomunicaţii;
42 - servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare
la acestea; servicii de analiză şi cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea hardware
şi software de calculator.
64
(210) 033309
(220) 2013.06.19
(730) GARANTIE MANAGEMENT PRIM S.R.L.,
MD
Str. Petricani nr. 19, of. 301,
MD-2059, Chişinău, Republica Moldova
(540)
(511) NCL(10-2013)
30 - cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea;
orez; tapiocă şi sago; făină şi preparate făcute din cereale; pâine, produse de patiserie şi
cofetărie; îngheţată; zahăr, miere, sirop de
melasă; drojdie, praf de copt; sare; muştar;
oţet, sosuri (condimente); mirodenii; gheaţă;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou.
MĂRCI
(210) 033310
(220) 2013.06.19
(730) GARANTIE MANAGEMENT PRIM S.R.L.,
MD
Str. Petricani nr. 19, of. 301,
MD-2059, Chişinău, Republica Moldova
(540)
(511) NCL(10-2013)
30 - cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea;
orez; tapiocă şi sago; făină şi preparate făcute din cereale; pâine, produse de patiserie şi
cofetărie; îngheţată; zahăr, miere, sirop de
melasă; drojdie, praf de copt; sare; muştar;
oţet, sosuri (condimente); mirodenii; gheaţă;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou.
(531) CFE(5) 28.05.00.
(210) 033329
(220) 2013.06.24
(730) LEPILOV Natalia, MD
Str. 1 Mai nr. 53, ap. 1,
MD-3500, Orhei, Republica Moldova
(540)
MD - BOPI 10/2013
(210) 033330
(220) 2013.06.24
(730) LEPILOV Natalia, MD
Str. 1 Mai nr. 53, ap. 1,
MD-3500, Orhei, Republica Moldova
(540)
(511) NCL(10-2013)
30 - cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea;
orez; tapiocă şi sago; făină şi preparate făcute din cereale; pâine, produse de patiserie şi
cofetărie; îngheţată; zahăr, miere, sirop de
melasă; drojdie, praf de copt; sare; muştar;
oţet, sosuri (condimente); mirodenii; gheaţă.
(210) 033331
(220) 2013.06.24
(730) PÎSLARI Boris, MD
Str. Conev nr. 46, bloc A, ap. 27,
MD-3100, Bălţi, Republica Moldova
(540)
(511) NCL(10-2013)
06 - metale comune şi aliajele lor; materiale de
construcţie metalice; construcţii metalice
transportabile; materiale metalice pentru căile ferate; cabluri şi fire metalice neelectrice;
produse de lăcătuşărie şi feronerie metalică;
tuburi metalice; seifuri; produse metalice necuprinse în alte clase; minereuri.
(511) NCL(10-2013)
30 - cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea;
orez; tapiocă şi sago; făină şi preparate făcute din cereale; pâine, produse de patiserie şi
cofetărie; îngheţată; zahăr, miere, sirop de
melasă; drojdie, praf de copt; sare; muştar;
oţet, sosuri (condimente); mirodenii; gheaţă.
(210) 033332
(220) 2013.06.24
(730) PÎSLARI Boris, MD
Str. Conev nr. 46, bloc A, ap. 27,
MD-3100, Bălţi, Republica Moldova
(540)
(531) CFE(5) 03.13.01; 27.05.03; 27.05.19.
65
MD - BOPI 10/2013
(511) NCL(10-2013)
06 - metale comune şi aliajele lor; materiale de
construcţie metalice; construcţii metalice
transportabile; materiale metalice pentru căile ferate; cabluri şi fire metalice neelectrice;
produse de lăcătuşărie şi feronerie metalică;
tuburi metalice; seifuri; produse metalice necuprinse în alte clase; minereuri;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou.
(210) 033333
(220) 2013.06.24
(730) PÎSLARI Boris, MD
Str. Conev nr. 46, bloc A, ap. 27,
MD-3100, Bălţi, Republica Moldova
(540)
TRADEMARKS
(540)
(511) NCL(10-2013)
06 - metale comune şi aliajele lor; materiale de
construcţie metalice; construcţii metalice
transportabile; materiale metalice pentru căile ferate; cabluri şi fire metalice neelectrice;
produse de lăcătuşărie şi feronerie metalică;
tuburi metalice; seifuri; produse metalice necuprinse în alte clase; minereuri.
(210) 033338
(220) 2013.06.24
(730) Kahlua AG, CH
c/o Testatoris AG, Topferstrasse 5, 6004
Lucerne, Elveţia
(540)
(511) NCL(10-2013)
06 - metale comune şi aliajele lor; materiale de
construcţie metalice; construcţii metalice
transportabile; materiale metalice pentru căile ferate; cabluri şi fire metalice neelectrice;
produse de lăcătuşărie şi feronerie metalică;
tuburi metalice; seifuri; produse metalice necuprinse în alte clase; minereuri.
(210) 033334
(220) 2013.06.24
(730) PÎSLARI Boris, MD
Str. Conev nr. 46, bloc A, ap. 27,
MD-3100, Bălţi, Republica Moldova
(540)
(511) NCL(10-2013)
43 - servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.
(210) 033335
(220) 2013.06.24
(730) PÎSLARI Boris, MD
Str. Conev nr. 46, bloc A, ap. 27,
MD-3100, Bălţi, Republica Moldova
66
(554) Marcă tridimensională.
(511) NCL(10-2013)
33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
(531) CFE(5) 05.07.01; 19.07.09; 19.07.23; 24.01.10.
(210) 033343
(220) 2013.06.25
(730) Mary Kay Inc., corporaţie din statul Delaware,
US
16251 Dallas Parkway, Addison, Texas 75001,
Statele Unite ale Americii
(540)
MĂRCI
(511) NCL(10-2013)
10 - aparate de masaj, aparate manuale pentru
masaj; instrumente şi dispozitive de masaj
pentru uz personal.
(210) 033358
(220) 2013.06.28
(730) COSMOVIS S.R.L., societate comercială,
MD
Bd. Cuza-Vodă nr. 36, bloc 1, ap. 42,
MD-2060, Chişinău, Republica Moldova
(540)
(511) NCL(10-2013)
05 - produse farmaceutice şi veterinare; produse
igienice pentru medicină; substanţe şi alimente dietetice de uz medical sau veterinar,
alimente pentru sugari; suplimente dietetice
pentru oameni şi animale; plasturi şi materiale pentru pansamente; materiale pentru plombarea dinţilor şi pentru mulaje dentare; dezinfectante; produse pentru distrugerea animalelor dăunătoare; fungicide, erbicide.
(210) 033359
(220) 2013.06.28
(730) COSMOVIS S.R.L., societate comercială,
MD
Bd. Cuza-Vodă nr. 36, bloc 1, ap. 42,
MD-2060, Chişinău, Republica Moldova
(540)
(511) NCL(10-2013)
05 - produse farmaceutice şi veterinare; produse
igienice pentru medicină; substanţe şi alimente dietetice de uz medical sau veterinar,
alimente pentru sugari; suplimente dietetice
pentru oameni şi animale; plasturi şi materiale pentru pansamente; materiale pentru
plombarea dinţilor şi pentru mulaje dentare;
dezinfectante; produse pentru distrugerea
animalelor dăunătoare; fungicide, erbicide.
MD - BOPI 10/2013
(210) 033360
(220) 2013.06.28
(730) COSMOVIS S.R.L., societate comercială,
MD
Bd. Cuza-Vodă nr. 36, bloc 1, ap. 42,
MD-2060, Chişinău, Republica Moldova
(540)
(511) NCL(10-2013)
05 - produse farmaceutice şi veterinare; produse
igienice pentru medicină; substanţe şi alimente dietetice de uz medical sau veterinar,
alimente pentru sugari; suplimente dietetice
pentru oameni şi animale; plasturi şi materiale pentru pansamente; materiale pentru plombarea dinţilor şi pentru mulaje dentare; dezinfectante; produse pentru distrugerea animalelor dăunătoare; fungicide, erbicide.
(210) 033361
(220) 2013.06.28
(730) COSMOVIS S.R.L., societate comercială,
MD
Bd. Cuza-Vodă nr. 36, bloc 1, ap. 42,
MD-2060, Chişinău, Republica Moldova
(540)
(511) NCL(10-2013)
05 - produse farmaceutice şi veterinare; produse
igienice pentru medicină; substanţe şi alimente dietetice de uz medical sau veterinar,
alimente pentru sugari; suplimente dietetice
pentru oameni şi animale; plasturi şi materiale pentru pansamente; materiale pentru plombarea dinţilor şi pentru mulaje dentare; dezinfectante; produse pentru distrugerea animalelor dăunătoare; fungicide, erbicide.
(531) CFE(5) 28.05.00.
(210) 033362
(220) 2013.06.28
(730) COSMOVIS S.R.L., societate comercială,
MD
Bd. Cuza-Vodă nr. 36, bloc 1, ap. 42,
MD-2060, Chişinău, Republica Moldova
67
MD - BOPI 10/2013
(540)
(511) NCL(10-2013)
05 - produse farmaceutice şi veterinare; produse
igienice pentru medicină; substanţe şi alimente dietetice de uz medical sau veterinar,
alimente pentru sugari; suplimente dietetice
pentru oameni şi animale; plasturi şi materiale pentru pansamente; materiale pentru plombarea dinţilor şi pentru mulaje dentare; dezinfectante; produse pentru distrugerea animalelor dăunătoare; fungicide, erbicide.
TRADEMARKS
(540)
(511) NCL(10-2013)
05 - produse farmaceutice şi veterinare; produse
igienice pentru medicină; substanţe şi alimente dietetice de uz medical sau veterinar,
alimente pentru sugari; suplimente dietetice
pentru oameni şi animale; plasturi şi materiale pentru pansamente; materiale pentru
plombarea dinţilor şi pentru mulaje dentare;
dezinfectante; produse pentru distrugerea
animalelor dăunătoare; fungicide, erbicide.
(531) CFE(5) 28.05.00.
(210) 033363
(220) 2013.06.28
(730) COSMOVIS S.R.L., societate comercială,
MD
Bd. Cuza-Vodă nr. 36, bloc 1, ap. 42,
MD-2060, Chişinău, Republica Moldova
(540)
(511) NCL(10-2013)
05 - produse farmaceutice şi veterinare; produse
igienice pentru medicină; substanţe şi alimente dietetice de uz medical sau veterinar,
alimente pentru sugari; suplimente dietetice
pentru oameni şi animale; plasturi şi materiale pentru pansamente; materiale pentru
plombarea dinţilor şi pentru mulaje dentare;
dezinfectante; produse pentru distrugerea
animalelor dăunătoare; fungicide, erbicide.
(210) 033364
(220) 2013.06.28
(730) COSMOVIS S.R.L., societate comercială,
MD
Bd. Cuza-Vodă nr. 36, bloc 1, ap. 42,
MD-2060, Chişinău, Republica Moldova
68
(210) 033367
(220) 2013.06.26
(730) Cisco Technology, Inc., corporaţie
din statul California, US
170 West Tasman Drive, San Jose,
California 95134, Statele Unite ale Americii
(540)
(511) NCL(10-2013)
09 - calculatoare; sisteme software de operare
pentru calculator; software de calculator, şi
anume instrumente software pentru dezvoltarea de aplicaţii pentru calculatoare personale
şi portabile şi dispozitive electronice digitale
portabile;
42 - servicii de asistenţă tehnică, şi anume identificarea problemelor în software de calculator în
formă de diagnostic şi soluţionarea ulterioară.
(210) 033368
(220) 2013.06.28
(730) COSMOVIS S.R.L., societate comercială,
MD
Bd. Cuza-Vodă nr. 36, bloc 1, ap. 42,
MD-2060, Chişinău, Republica Moldova
MĂRCI
(540)
MD - BOPI 10/2013
re, de ventilare, de distribuire a apei şi instalaţii sanitare;
12 - vehicule; aparate de locomoţie terestră,
aeriană sau navală;
(511) NCL(10-2013)
05 - produse farmaceutice şi veterinare; produse
igienice pentru medicină; substanţe şi alimente dietetice de uz medical sau veterinar,
alimente pentru sugari; suplimente dietetice
pentru oameni şi animale; plasturi şi materiale pentru pansamente; materiale pentru
plombarea dinţilor şi pentru mulaje dentare;
dezinfectante; produse pentru distrugerea
animalelor dăunătoare; fungicide, erbicide.
(210) 033369
(220) 2013.06.27
(730) EMELIAN Vitalie, MD
MD-3926, Moscovei, Cahul,
Republica Moldova
(540)
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
37 - construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.
(210) 033374
(220) 2013.06.28
(730) Starbucks Corporation d/b/a Starbucks
Coffee Company, corporaţie din statul
Washington, US
2401 Utah Avenue South, Seattle,
Washington 98134, Statele Unite ale Americii
(540)
(511) NCL(10-2013)
30 - băuturi din cafea, cafea, boabe de cafea,
boabe de cafea măcinate.
(511) NCL(10-2013)
07 - maşini şi maşini-unelte; motoare (cu excepţia
motoarelor pentru vehiculele terestre); cuplaje şi organe de transmisie (cu excepţia celor
pentru vehiculele terestre); instrumente agricole, altele decât cele acţionate manual; incubatoare pentru ouă; distribuitoare automate;
08 - scule şi instrumente de mână acţionate manual; cuţite, furculiţe şi linguri; arme albe;
aparate de ras;
09 - aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice, optice, de cântărire, de măsurare, de semnalizare, de control (verificare), de siguranţă (salvare) şi didactice; aparate şi instrumente
pentru conducerea, distribuirea, transformarea, acumularea, reglarea sau comanda curentului electric; aparate pentru înregistrarea,
transmiterea, reproducerea sunetului sau
imaginilor; suporturi de înregistrare magnetice, discuri acustice; compact-discuri, DVD-uri
şi alte suporturi de stocare a datelor; mecanisme pentru aparate cu preplată; case
înregistratoare, maşini de calculat, echipament pentru prelucrarea informaţiei, calculatoare; software de calculatoare; extinctoare;
11 - aparate de iluminat, de încălzit, de producere
a vaporilor, de gătit, de refrigerare, de usca-
(210) 033375
(220) 2013.06.28
(730) Starbucks Corporation d/b/a Starbucks
Coffee Company, corporaţie din statul
Washington, US
2401 Utah Avenue South, Seattle,
Washington 98134, Statele Unite ale Americii
(540)
(511) NCL(10-2013)
30 - băuturi din cafea, cafea, boabe de cafea,
boabe de cafea măcinate.
(210) 033376
(220) 2013.06.28
(730) Starbucks Corporation d/b/a Starbucks
Coffee Company, corporaţie din statul
Washington, US
2401 Utah Avenue South, Seattle, Washington
98134, Statele Unite ale Americii
69
MD - BOPI 10/2013
(540)
(511) NCL(10-2013)
30 - băuturi din cafea, cafea, boabe de cafea,
boabe de cafea măcinate.
(210) 033377
(220) 2013.06.28
(730) Starbucks Corporation d/b/a Starbucks
Coffee Company, corporaţie din statul
Washington, US
2401 Utah Avenue South, Seattle,
Washington 98134, Statele Unite ale Americii
(540)
(511) NCL(10-2013)
35 - gestiunea afacerilor comerciale; administrare
comercială; franchising, şi anume furnizarea
de asistenţă tehnică pentru înfiinţarea şi/sau
funcţionarea restaurantelor, cafenelelor, braseriilor şi snack-barurilor; servicii de vânzare
cu amănuntul referitoare la cafea, ceai, cacao, alimente ambalate şi preparate, aparate
electrice, aparate neelectrice, articole de
menaj, ustensile de bucătărie, ceasornice,
ceasuri, cronometre de bucătărie, cronometre, bijuterii, cărţi, înregistrări muzicale, suporturi de mausuri, portofele, portmonee,
sacoşe, poşete, serviete, genţi pentru cărţi,
valize şi umbrele, toate din pânză, material
plastic sau piele, portchei din piele, îmbrăcăminte, şepci şi pălării, jucării, inclusiv ursuleţi de pluş, jucării umplute, jucării de pluş,
păpuşi şi accesorii pentru ele, ornamentele
pentru pomul de Crăciun; distribuire cu ridicata, servicii de comercializare pentru terţi
prestate de magazine de vânzare cu ridicata
şi servicii de comandă cu ridicata, toate referitoare la cafea, ceai, cacao, alimente ambalate şi preparate, aparate electrice, aparate
neelectrice, articole de menaj, ustensile de
bucătărie, ceasornice, ceasuri, cronometre
de bucătărie, cronometre, bijuterii, cărţi, înregistrări muzicale, suporturi de mausuri,
portofele, portmonee, sacoşe, poşete, serviete, genţi pentru cărţi, valize şi umbrele, toate
70
TRADEMARKS
din pânză, material plastic sau piele, portchei
din piele, îmbrăcăminte, şepci şi pălării, jucării, inclusiv ursuleţi de pluş, jucării umplute,
jucării de pluş, păpuşi şi accesorii pentru ele,
ornamentele pentru pomul de Crăciun; servicii de comandă prin poştă şi servicii de catalog cu comandă prin poştă, servicii computerizate de comandă on-line, servicii computerizate de vânzare cu amănuntul on-line, servicii de comandă on-line şi servicii de comercializare pentru terţi prestate de magazine de
vânzare cu amănuntul on-line, toate referitoare la cafea, ceai, cacao, alimente ambalate şi preparate, aparate electrice, aparate
neelectrice, articole de menaj, ustensile de
bucătărie, ceasornice, ceasuri, cronometre
de bucătărie, cronometre, bijuterii, cărţi, înregistrări muzicale, suporturi de mausuri,
portofele, portmonee, sacoşe, poşete, serviete, genţi pentru cărţi, valize şi umbrele, toate
din pânză, material plastic sau piele, portchei
din piele, îmbrăcăminte, şepci şi pălării, jucării, inclusiv ursuleţi de pluş, jucării umplute,
jucării de pluş, păpuşi şi accesorii pentru ele,
ornamentele pentru pomul de Crăciun; serviciu computerizat de înregistrare şi comandă
de cadouri on-line;
43 - servicii de restaurante, cafenele, bufete cu
autoservire, snack-baruri, baruri expres, braserii şi de restaurante în care se prepară
bucate la pachet şi la comandă; servicii de
catering; servicii de livrare de cafea la oficii;
servicii de alimentaţie în bază de contract;
preparare de mâncăruri; preparare şi vânzare de mâncăruri şi băuturi la pachet.
(210) 033379
(220) 2013.07.01
(730) BOSNALIJEK, Pharmaceutical and Chemical Industry, Joint Stock Company, BA
Str. Jukićeva 53, 71000 Sarajevo,
Bosnia - Herţegovina
(540)
(511) NCL(10-2013)
05 - produse farmaceutice.
MĂRCI
(210) 033382
(220) 2013.06.24
(730) CALAMANOV Alexandru, MD
Bd. Mircea cel Bătrîn nr. 4, ap. 73,
MD-2044, Chişinău, Republica Moldova
(540)
(591) Culori revendicate: albastru-închis, albastrudeschis, sur.
(511) NCL(10-2013)
09 - aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice, optice, de cântărire, de măsurare, de semnalizare, de control (verificare), de siguranţă (salvare) şi didactice; aparate şi instrumente
pentru conducerea, distribuirea, transformarea, acumularea, reglarea sau comanda curentului electric; aparate pentru înregistrarea,
transmiterea, reproducerea sunetului sau
imaginilor; suporturi de înregistrare magnetice, discuri acustice; compact-discuri, DVD-uri
şi alte suporturi de stocare a datelor; mecanisme pentru aparate cu preplată; case înregistratoare, maşini de calculat, echipament
pentru prelucrarea informaţiei, calculatoare;
software de calculatoare; extinctoare.
11 - aparate de iluminat, de încălzit, de producere
a vaporilor, de gătit, de refrigerare, de uscare, de ventilare, de distribuire a apei şi instalaţii sanitare;
MD - BOPI 10/2013
(540)
(526) Elementele mărcii asupra cărora solicitantul
declară că renunţă la invocarea oricărui drept
exclusiv: ®, cu excepţia executării grafice
deosebite.
(591) Culori revendicate: albastru, alb, negru.
(511) NCL(10-2013)
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou.
(531) CFE(5) 26.04.18; 27.01.05; 27.05.09; 27.05.24;
29.01.13.
(210) 033387
(220) 2013.07.01
(730) Starbucks Corporation d/b/a Starbucks
Coffee Company, corporaţie din statul
Washington, US
2401 Utah Avenue South, Seattle,
Washington 98134, Statele Unite ale Americii
(540)
(511) NCL(10-2013)
30 - băuturi din cafea, cafea, boabe de cafea,
boabe de cafea măcinate.
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
38 - telecomunicaţii.
(531) CFE(5) 26.01.17; 26.13.25; 29.01.13.
(210) 033383
(220) 2013.06.24
(730) BĂRCĂ Alexandru, MD
Str. Vaslui nr. 45,
MD-2023, Chişinău, Republica Moldova
(210) 033402
(220) 2013.07.01
(730) ŢARAN Sergiu, MD
Str. Sarmizegetusa nr. 8, ap. 23,
MD-2015, Chişinău, Republica Moldova
(540)
71
MD - BOPI 10/2013
(591) Culori revendicate: albastru, roz, roşu, portocaliu, galben, verde, cafeniu, negru.
(511) NCL(10-2013)
02 - vopsele, firnisuri, lacuri; substanţe de protecţie contra ruginii şi contra deteriorării lemnului; materiale colorante; mordanţi; răşini naturale în stare brută; metale sub formă de foiţe
şi sub formă de pudră pentru pictori, decoratori, tipografi şi artişti;
TRADEMARKS
(210) 033412
(220) 2013.07.04
(730) Gallaher Limited, GB
Members Hill, Brooklands Road, Weybridge,
Surrey KT13 0QU, Regatul Unit
(540)
17 - cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică şi
produse din aceste materiale necuprinse în
alte clase; produse din materiale plastice semiprelucrate; materiale de călăfătuire, etanşare şi
izolare, conducte flexibile nemetalice;
19 - materiale de construcţie nemetalice; conducte rigide nemetalice pentru construcţie; asfalt, smoală şi bitum; construcţii nemetalice
transportabile; monumente nemetalice;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou.
(531) CFE(5) 01.15.01; 20.01.09; 24.17.25; 26.01.05;
26.01.18; 27.05.11; 27.05.15; 27.05.22; 29.01.15.
(210)
(220)
(310)
(320)
(330)
(730)
033409
2013.07.02
011497625
2013.01.17
EM
Marriott International, Inc., US
10400 Fernwood Road, Bethesda, Maryland
20817, Statele Unite ale Americii
(540)
(526) Elementele mărcii asupra cărora solicitantul
declară că renunţă la invocarea oricărui drept
exclusiv: "quality tobacco", cu excepţia executării grafice deosebite.
(511) NCL(10-2013)
34 - tutun prelucrat sau neprelucrat; tutun de fumat, tutun de pipă, tutun rulat manual, tutun
de mestecat; snus, ţigări, trabucuri, ţigări de
foi; substanţe pentru fumat vândute separat
sau amestecate cu tutun, nefiind în scopuri
medicale sau curative; tutun de prizat; articole pentru fumători incluse în clasa 34; foi de
ţigară, tuburi de ţigară şi chibrituri.
(531) CFE(5) 03.03.01; 05.03.13; 09.01.10; 24.01.15;
24.01.18; 24.01.19; 24.09.02; 25.01.06; 25.01.19;
26.04.03; 27.05.15; 27.05.24.
(511) NCL(10-2013)
35 - servicii de franciză, şi anume oferire de asistenţă pentru gestiunea afacerilor comerciale
în ceea ce priveşte înfiinţarea şi exploatarea
hotelurilor; servicii de gestiune a afacerilor
comerciale, şi anume administrarea şi exploatarea hotelurilor;
43 - servicii hoteliere; servicii de restaurante, alimentaţie publică, baruri şi baruri de hotel;
punerea la dispoziţie a locaţiilor de uz general pentru întruniri, conferinţe şi expoziţii;
punerea la dispoziţie a locaţiilor pentru banchete şi evenimente sociale cu ocazii speciale;
servicii de rezervări pentru cazare hotelieră.
72
(210) 033419
(220) 2013.07.04
(730) VOLCONOVICI Augustin, MD
Str. Nicolae Milescu Spătarul nr. 9, ap. 212,
MD-2044, Chişinău, Republica Moldova
(540)
MĂRCI
(591) Culori revendicate: roşu, verde, galben, alb.
(511) NCL(10-2013)
43 - servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.
MD - BOPI 10/2013
(540)
(531) CFE(5) 25.01.06; 25.03.05; 25.03.13; 26.11.08;
27.05.15; 27.05.24; 29.01.14.
(210) 033420
(220) 2013.07.04
(730) Teijin Limited, JP
6-7 Minamihommachi 1-chome, Chuo-ku,
Osaka, Japonia
(540)
(591) Culori revendicate: orange, alb, negru.
(511) NCL(10-2013)
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou.
(531) CFE(5) 20.05.05; 20.05.21; 20.05.25; 27.05.10;
29.01.13.
(511) NCL(10-2013)
05 - produse farmaceutice.
(531) CFE(5) 28.05.00.
(210) 033424
(220) 2013.07.05
(730) GOGU Marin, MD
Str. Trei Fîntîni nr. 4,
MD-4301, Căuşeni, Republica Moldova
(540)
(210) 033437
(220) 2013.07.05
(730) Payless ShoeSource Worldwide, Inc., US
Jayhawk Towers, 700 Southwest Jackson
Street, Suite 202, Topeka, Kansas 66603,
Statele Unite ale Americii
(540)
(511) NCL(10-2013)
25 - încălţăminte;
(511) NCL(10-2013)
34 - tutun; articole pentru fumători; chibrituri;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou.
(210) 033433
(220) 2013.07.10
(730) CHELTUIALA Radu, MD
Bd. Moscova nr. 11, ap. 88,
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova
35 - strângerea la un loc, în beneficiul terţilor, a
încălţămintei, îmbrăcămintei, confecţiilor, sacoşelor, poşetelor, rucsacurilor (cu excepţia transportului acestora), pentru a permite clienţilor
să le vadă şi să le achiziţioneze cât mai comod, aceste servicii fiind furnizate, de asemenea, prin intermediul magazinelor retail,
prin mijloace media electronice, de exemplu,
prin intermediul site-urilor web.
(210) 033438
(220) 2013.07.05
(730) Payless ShoeSource Worldwide, Inc., US
Jayhawk Towers, 700 Southwest Jackson
Street, Suite 202, Topeka, Kansas 66603,
Statele Unite ale Americii
73
MD - BOPI 10/2013
(540)
TRADEMARKS
(540)
(511) NCL(10-2013)
25 - încălţăminte;
35 - strângerea la un loc, în beneficiul terţilor, a
încălţămintei, îmbrăcămintei, confecţiilor, sacoşelor, poşetelor, rucsacurilor (cu excepţia
transportului acestora), pentru a permite
clienţilor să le vadă şi să le achiziţioneze cât
mai comod, aceste servicii fiind furnizate, de
asemenea, prin intermediul magazinelor retail, prin mijloace media electronice, de
exemplu, prin intermediul site-urilor web.
(531) CFE(5) 01.07.06; 26.01.04; 26.01.24; 26.02.07;
27.05.12.
(210) 033460
(220) 2013.07.10
(730) Mary Kay Inc., corporaţie din statul
Delaware, US
16251 Dallas Parkway, Addison,
Texas 75001, Statele Unite ale Americii
(540)
(511) NCL(10-2013)
16 - produse de imprimerie pentru afaceri, materiale publicitare şi mijloace auxiliare imprimate pentru vânzări, cataloage, reviste şi broşuri, toate produsele menţionate din domeniul cosmeticelor şi îngrijirii frumuseţii.
(210) 033469
(220) 2013.07.09
(730) Călăraşi Divin Plus S.R.L., MD
Str. Călăraşilor nr. 1,
MD-4401, Călăraşi, Republica Moldova
74
(526) Elementele mărcii asupra cărora solicitantul
declară că renunţă la invocarea oricărui drept
exclusiv: toate elementele verbale, cu excepţia executării grafice deosebite.
(554) Marcă tridimensională.
(511) NCL(10-2013)
33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
(531) CFE(5) 01.03.15; 02.01.20; 19.07.01; 19.07.17;
25.01.15.
(210) 033471
(220) 2013.07.11
(730) DMITRIEVA Olga, MD
Str. V. Dokuceaev nr. 2, ap. 65,
MD-2028, Chişinău, Republica Moldova
(540)
(591) Culori revendicate: alb, verde-închis, verdedeschis, galben, negru.
(511) NCL(10-2013)
05 - bomboane medicamentoase, infuzii medicinale, tinctură de eucalipt pentru scopuri farmaceutice, tincturi pentru scopuri medicinale;
MĂRCI
combinaţii de ceai antiastmatic; plante medicinale; ceaiuri medicinale, ceaiuri de plante
pentru scopuri medicinale; elixire (preparate
farmaceutice);
30 - băuturi din ceai, infuzii nemedicinale, ceai,
ceai de frunze; ceai verde, ceaiuri de plante
de uz nemedical, ceaiuri de fructe, ceaiuri din
plante şi flori, ceai cu gheaţă;
35 - prezentare de produse, organizarea de târguri în scopuri comerciale sau de publicitate,
prezentare de produse în mass-media cu
scopul comercializării cu amănuntul; promovarea produselor pentru terţi, distribuire de
mostre, publicitate, telemarketing, servicii de
aprovizionare pentru terţi (achiziţionare de
bunuri).
(531) CFE(5) 01.15.09; 01.15.15; 05.03.15; 26.01.15;
26.01.18; 27.05.07; 27.05.24; 29.01.15.
(210) 033479
(220) 2013.07.12
(730) Orange Brand Services Limited, GB
3 More London Riverside, London SE1 2AQ,
Regatul Unit
(540)
(511) NCL(10-2013)
09 - aparate şi instrumente electrice şi electronice
de comunicaţie şi telecomunicaţie; aparate şi
instrumente de comunicaţie şi telecomunicaţie; aparate şi instrumente electrice şi electronice, toate pentru procesarea, înregistrarea, păstrarea, transmiterea, regăsirea sau
MD - BOPI 10/2013
recepţionarea datelor; aparate şi instrumente
pentru înregistrarea, transmiterea, amplificarea sau reproducerea sunetului, imaginilor,
informaţiei sau a datelor codificate; camere
de luat vederi; aparate, instrumente şi echipament de fotografiat; aparate, instrumente
şi echipament pentru procesarea imaginilor;
aparate pentru scanarea şi citirea codurilor
de bare; aparate şi instrumente de televiziune şi radio; emiţătoare şi receptoare de telecomunicaţie, de difuzare a programelor radio
şi televizate; aparate de acces la programe
difuzate sau transmise; holograme; calculatoare; echipament periferic pentru calculatoare; circuite electronice care conţin date
programate; programe de calculator; software de calculator; discuri, benzi şi fire ca
suporturi magnetice de date; plăci cu circuite
imprimate; cartele magnetice neînregistrare
şi preînregistrate; cartele cu date; cartele de
memorie; smart carduri; cartele ce conţin
microprocesoare; cartele cu circuite integrate; cartele electronice de identificare;
cartele telefonice; cartele de credit telefonice;
cartele de credit; cartele de plată; cartele
pentru jocuri electronice destinate pentru
folosirea cu telefoane; CD ROM-uri; suporturi
de date magnetice, digitale, optice; mijloace
magnetice, digitale şi optice pentru înregistrarea şi păstrarea datelor (neînregistrare şi
preînregistrate); unităţi flash USB; software
pentru calculatoare furnizate din Internet;
tonuri de apel descărcabile pentru telefoanele mobile; publicaţii electronice (descărcabile) furnizate on-line din bazele de date
computerizate sau Internet; software de calculator şi aparate de telecomunicaţii (inclusiv
modeme) care fac posibilă conectarea cu
bazele de date, reţelele locale şi Internet;
software de calculator care fac posibile
serviciile de teleconferinţe, videoconferinţe şi
servicii video prin telefon; software de calculator care fac posibilă căutarea şi regăsirea
datelor; software de calculatoare pentru accesul la bazele de date, serviciile de telecomunicaţie, reţelele de calculatoare şi avizierele electronice; software pentru jocurile de
calculator; fişiere cu muzică descărcabile;
dispozitive pentru reproducerea fişierelor cu
muzică descărcabile; playere media portabile; fotografii, desene, reprezentări grafice,
fişiere cu imagini, sound bytes, filme, înregistrări video şi programe audiovizuale (descărcabile) furnizate on-line sau din baze de
date computerizate, din Internet sau web
site-uri din Internet; aparate şi instrumente
de monitoring la distanţă; software de calcu-
75
MD - BOPI 10/2013
lator utilizate în monitoring-ul la distanţă;
emiţătoare şi receptoare prin satelit; sateliţi
de telecomunicaţie şi difuzare; balize pentru
radiotelefoane şi stâlpi telefonici; fire şi cabluri electrice; cabluri optice; fire de rezistenţă; electrozi; sisteme şi instalaţii de telecomunicaţie; terminale pentru reţele telefonice; comutatoare telefonice; aparate de telecomunicaţie, de păstrare, transformare şi
procesare a semnalului de intrare; echipament telefonic; echipament pentru telefoane
fixate, transportabile, mobile, automate sau
activate prin voce; terminale multimedia; terminale interactive pentru expunerea şi comandarea produselor şi serviciilor; aparate şi
instrumente de paging, radiopaging şi radiotelefonice; telefoane, telefoane mobile şi microtelefoane; telecopiatoare; asistenţi personali digitali (PDA-uri); notepad-uri electronice; notebook-uri electronice; tablete electronice; unităţi electronice portabile pentru
recepţionarea, păstrarea şi/sau transmiterea
fără fir a datelor şi mesajelor; dispozitive
electronice mobile care permit utilizatorului
să urmărească sau să gestioneze informaţiile
personale; accesorii pentru telefoane şi
microtelefoane; adaptoare utilizate împreună
cu telefoanele; încărcătoare de baterii utilizate împreună cu telefoanele; unităţi de birou
sau montate în automobile compuse dintr-un
difuzor, care permit utilizarea unui telefon
fără ajutorul mâinilor; suporturi de telefoane
pentru automobile; genţi şi huse special
adaptate pentru păstrarea sau transportarea
telefoanelor portative şi a echipamentului şi
accesoriilor pentru telefoane; cureluşe pentru
telefoane mobile; organizere personale computerizate; antene; baterii; microprocesoare;
tastaturi; modeme; maşini de calculat; ecrane de afişare; sisteme electronice globale de
poziţionare; aparate şi instrumente electronice de navigare, urmărire şi poziţionare;
aparate şi instrumente de monitoring (altul
decât monitoring-ul in vivo); aparate şi instrumente radio; aparate şi instrumente electrice
de control, testare (alta decât testarea in
vivo), semnalizare, verificare (supraveghere)
şi instruire; aparate şi instrumente optice şi
electrooptice; filme video; aparate şi echipament audiovizual; accesorii electrice şi electronice şi echipament periferic destinat şi
adaptat pentru calculatoare şi aparate audiovizuale; piese şi accesorii pentru toate produsele sus-menţionate;
38 - servicii de telecomunicaţii; servicii de comunicaţii; servicii de telefonie, telefonie mobilă,
fax, telex, colectare şi transmitere a mesajelor,
76
TRADEMARKS
radiopaging, redirecţionare a apelurilor, robot
telefonic, registre de informaţii şi poştă electronică; transmiterea, livrarea şi recepţionarea sunetelor, datelor, imaginilor, muzicii şi a
informaţiilor; servicii de expediere a mesajelor electronice; servicii informative on-line
referitoare la telecomunicaţii; servicii de
schimb de date; transferul datelor prin telecomunicaţie; transmiterea fişierelor digitale;
servicii de comunicaţii prin satelit; servicii de
difuzare; difuzarea sau transmiterea programelor radio sau televizate şi a filmelor, a
programelor de teleshopping şi webshopping; servicii de videotext, teletext şi videotext interactiv; difuzarea şi livrarea conţinutului multimedia prin reţele de comunicaţie
electronice; servicii de mesaje video; servicii
de videoconferinţe; servicii videotelefonice;
telecomunicare de informaţii (inclusiv pagini
web), programe de calculator şi orice alte
date; asigurarea accesului utilizatorilor la
Internet; furnizarea conexiunilor de telecomunicaţii sau a linkurilor la Internet sau la
baze de date; asigurarea accesului utilizatorilor la Internet (furnizori de servicii); furnizarea şi operarea conferinţelor electronice,
grupurilor de discuţie şi chat room; asigurarea accesului la web site-urile muzicaldigitale din Internet; asigurarea accesului la
web site-urile MP3 din Internet; furnizarea
muzicii digitale prin telecomunicaţii; asigurarea accesului la infrastructurile de telecomunicaţie pentru alţi operatori; operarea şi
furnizarea motoarelor de căutare; servicii de
acces la telecomunicaţii; transmiterea mesajelor şi imaginilor cu ajutorul calculatorului;
comunicare prin calculator; servicii de agenţii
de ştiri; transmiterea ştirilor şi informaţiilor de
actualitate; închirierea, leasing-ul sau arendarea aparatelor, instrumentelor, instalaţiilor
sau componentelor utilizate pentru acordarea
serviciilor sus-menţionate; servicii de consiliere, informare şi consultanţă referitoare la
toate cele sus-menţionate;
41 - servicii de educaţie şi instruire; servicii de
divertisment; activităţi sportive şi culturale;
informaţii cu privire la evenimentele de educaţie, divertisment, sportive şi culturale furnizate on-line dintr-o bază de date computerizată sau Internet sau furnizate prin alte mijloace; servicii de jocuri electronice furnizate
dintr-o bază de date computerizată sau prin
Internet; servicii de închiriere de materiale
video şi audio; servicii de divertisment radio
şi televizat; producţie de filme (altele decât
filmele publicitare), programe radiofonice şi
televizate şi programe de teleshopping şi
MĂRCI
webshopping; organizarea jocurilor şi competiţiilor; furnizarea publicaţiilor electronice
on-line; publicarea cărţilor şi jurnalelor electronice on-line; publicarea textelor în format
electronic sau în alt mod; servicii de publicare şi producţie pentru mijloacele de comunicare audio şi/sau vizuale; servicii de expoziţii; furnizarea accesului on-line la expoziţii şi
serviciile de expoziţii; servicii de programare
a ştirilor pentru transmiterea prin Internet;
organizare şi conducere de conferinţe, seminare, simpozioane, consultaţii, grupuri de
lucru, cursuri, convenţii şi expoziţii; învăţământ sau cursuri şi sesiuni de instruire interactive şi la distanţă furnizate on-line prin
intermediul unui link de telecomunicaţii sau a
unei reţele de calculatoare sau furnizate prin
alte mijloace; servicii de traducere; servicii de
galerii de artă furnizate on-line prin intermediul unui link de telecomunicaţii; servicii de
jocuri de noroc; servicii de cluburi; servicii de
rezervare şi vânzare a biletelor pentru evenimentele de divertisment, sportive şi culturale; servicii ale bibliotecilor electronice
pentru livrarea informaţiilor electronice
(inclusiv a informaţiilor arhivate) în formă de
texte electronice, de informaţii şi de date
audio şi/sau video, de jocuri şi divertisment;
furnizare şi operare de conferinţe electronice,
grupuri de discuţie şi chat room-uri; furnizarea muzicii digitale (nedescărcabilă) din
Internet; furnizarea muzicii digitale (nedescărcabilă) de pe web site-urile MP3 din Internet; furnizare de fotografii, desene, reprezentări grafice, baiţi de sunet, filme, înregistrări video şi programe audiovizuale
(nedescărcabile) on-line sau din baze de
date computerizate, din Internet sau de pe
web site-uri din Internet; servicii de fotografiere; furnizare de informaţii şi consultaţii
referitoare la toate serviciile sus-menţionate.
(531) CFE(5) 03.09.03; 03.09.04; 03.09.24.
(210) 033481
(220) 2013.07.12
(730) Laboratoire Théramex S.A.M., MC
6, Avenue Albert II, 98000, Monaco
(540)
MD - BOPI 10/2013
(511) NCL(10-2013)
05 - produse farmaceutice, inclusiv contraceptive
orale.
(210) 033482
(220) 2013.07.12
(730) Laboratoire Théramex S.A.M., MC
6, Avenue Albert II, 98000, Monaco
(540)
(511) NCL(10-2013)
05 - produse farmaceutice, inclusiv contraceptive
orale.
(531) CFE(5) 28.05.00.
(210) 033484
(220) 2013.07.16
(730) SERIVITA S.R.L., MD
Bd. Mircea cel Bătrîn nr. 31/4, ap. 12,
MD-2075, Chişinău, Republica Moldova
(540)
(511) NCL(10-2013)
09 - aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice, optice, de cântărire, de măsurare, de semnalizare, de control (verificare), de siguranţă (salvare) şi didactice; aparate şi instrumente
pentru conducerea, distribuirea, transformarea, acumularea, reglarea sau comanda curentului electric; aparate pentru înregistrarea,
transmiterea, reproducerea sunetului sau
imaginilor; suporturi de înregistrare magnetice, discuri acustice; compact-discuri, DVD-uri
şi alte suporturi de stocare a datelor; mecanisme pentru aparate cu preplată; case
înregistratoare, maşini de calculat, echipament pentru prelucrarea informaţiei, calculatoare; software de calculatoare; extinctoare;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
37 - construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii;
77
MD - BOPI 10/2013
38 - telecomunicaţii;
TRADEMARKS
(540)
45 - servicii juridice; servicii personale şi sociale
oferite de către terţi destinate să satisfacă
nevoile indivizilor.
(210) 033488
(220) 2013.07.17
(730) ConsPrimLux S.R.L., MD
Str. Sarmizegetusa nr. 92, of. 324,
MD-2032, Chişinău, Republica Moldova
(540)
(591) Culori revendicate: mov, albastru, violet,
albastru-deschis, verde, galben, roşu.
(511) NCL(10-2013)
02 - vopsele, firnisuri, lacuri; substanţe de protecţie contra ruginii şi contra deteriorării lemnului; materiale colorante; mordanţi; răşini naturale în stare brută; metale sub formă de foiţe
şi sub formă de pudră pentru pictori, decoratori, tipografi şi artişti;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou.
(531) CFE(5) 01.15.14; 27.05.01; 28.05.00.
(210) 033498
(220) 2013.07.18
(730) RADU Ilie, MD
MD-3523, Cucuruzenii de Sus, Orhei,
Republica Moldova
(591) Culori
revendicate:
albastru-deschis,
albastru-închis, alb, galben, cafeniu.
(511) NCL(10-2013)
41 - educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
(531) CFE(5) 01.15.14; 01.15.15; 21.03.01; 24.09.03;
24.13.22; 24.13.25; 26.01.18; 26.01.21; 29.01.14.
(210) 033500
(220) 2013.07.16
(730) Exxon Mobil Corporation, US
5959 Las Colinas Boulevard, Irving,
Texas 75039-2298, Statele Unite ale Americii
(540)
(511) NCL(10-2013)
01 - produse chimice destinate industriei, ştiinţelor, fotografiei, agriculturii, horticulturii şi silviculturii; răşini artificiale în stare brută, materiale plastice în stare brută; îngrăşăminte
pentru pământ; compoziţii extinctoare; preparate pentru călirea şi sudura metalelor; produse chimice destinate conservării alimentelor, materiale tanante; adezivi (materiale de
lipit) destinaţi industriei;
04 - uleiuri şi grăsimi industriale; lubrifianţi; produse pentru absorbţia, umezirea şi compactarea pulberilor; combustibili (inclusiv benzi-
78
MĂRCI
nă pentru motoare) şi substanţe pentru iluminat; lumânări şi fitiluri pentru iluminat;
MD - BOPI 10/2013
(540)
16 - materiale publicitare; broşuri, produse de
imprimerie;
35 - anunţuri corporative;
41 - educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale; toate serviciile cuprinse
în clasa 41, inclusiv anunţurile corporative şi
declaraţiile de interes public referitoare la
industria petrolieră şi chimică în scopuri de
instruire şi educaţie, organizare de activităţi
de divertisment, sportive şi culturale.
(210) 033502
(220) 2013.07.22
(730) TRC EXPOIMPOCOM S.R.L., societate
comercială, MD
Str. A. Şciusev nr. 111,
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova
(540)
(511) NCL(10-2013)
30 - cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea;
orez; tapiocă şi sago; făină şi preparate făcute din cereale; pâine, produse de patiserie şi
cofetărie; îngheţată; zahăr, miere, sirop de
melasă; drojdie, praf de copt; sare; muştar;
oţet, sosuri (condimente); mirodenii;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou.
(531) CFE(5) 05.03.15; 26.01.18; 26.02.07; 27.05.08.
(511) NCL(10-2013)
30 - cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea;
orez; tapiocă şi sago; făină şi preparate făcute din cereale; pâine, produse de patiserie şi
cofetărie; îngheţată; zahăr, miere, sirop de
melasă; drojdie, praf de copt; sare; muştar;
oţet, sosuri (condimente); mirodenii;
(210) 033504
(220) 2013.07.23
(730) DUMBRAVĂ Radu, MD
Str. Odesa nr. 28,
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova
(540)
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou.
(531) CFE(5) 03.07.24; 05.05.20; 05.05.21; 06.07.08;
07.01.09; 26.11.13; 27.03.11; 27.05.11.
(210) 033503
(220) 2013.07.22
(730) TRC EXPOIMPOCOM S.R.L.,
societate comercială, MD
Str. A. Şciusev nr. 111,
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova
(591) Culori revendicate: alb, albastru, galben.
(511) NCL(10-2013)
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
38 - telecomunicaţii.
(531) CFE(5) 01.15.09; 26.01.18; 26.11.08; 27.05.11;
29.01.13.
79
MD - BOPI 10/2013
(210)
(220)
(310)
(320)
(330)
(730)
033505
2013.07.19
00003011609
2013.06.26
GB
British American Tobacco (Brands) Inc.,
US
2711 Centerville Road, Suite 300, Wilmington,
Delaware 19808, Statele Unite ale Americii
TRADEMARKS
(210) 033509
(220) 2013.07.23
(730) BASADORO AGROTEH S.R.L., societate
comercială, MD
Str. Alba-Iulia nr. 192, ap. 15,
MD-2071, Chişinău, Republica Moldova
(540)
(540)
(511) NCL(10-2013)
(320) 2013.06.26
34 - ţigarete; tutun; produse de tutun; brichete;
chibrituri; articole pentru fumători;
(220) 2013.07.19
34 - ţigări.
(210) 033508
(220) 2013.07.23
(730) BASADORO AGROTEH S.R.L., societate
comercială, MD
Str. Alba-Iulia nr. 192, ap. 15,
MD-2071, Chişinău, Republica Moldova
(540)
(511) NCL(10-2013)
07 - maşini şi maşini-unelte; motoare (cu excepţia
motoarelor pentru vehiculele terestre); cuplaje şi organe de transmisie (cu excepţia celor
pentru vehiculele terestre); instrumente agricole, altele decât cele acţionate manual; incubatoare pentru ouă; distribuitoare automate;
12 - vehicule; aparate de locomoţie terestră, aeriană sau navală;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială, comercializarea
produselor; servicii de comercializare pentru
terţi prestate de magazine, lucrări de birou;
37 - construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.
(511) NCL(10-2013)
07 - maşini şi maşini-unelte; motoare (cu excepţia
motoarelor pentru vehiculele terestre); cuplaje şi organe de transmisie (cu excepţia celor
pentru vehiculele terestre); instrumente agricole, altele decât cele acţionate manual; incubatoare pentru ouă; distribuitoare automate;
12 - vehicule; aparate de locomoţie terestră, aeriană sau navală;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială, comercializarea
produselor; servicii de comercializare pentru
terţi prestate de magazine, lucrări de birou;
37 - construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.
80
(531) CFE(5) 26.01.18; 26.01.19; 26.03.23; 27.05.01;
27.05.21.
(210) 033510
(220) 2013.07.23
(730) BASADORO AGROTEH S.R.L., societate
comercială, MD
Str. Alba-Iulia nr. 192, ap. 15,
MD-2071, Chişinău, Republica Moldova
(540)
MĂRCI
(511) NCL(10-2013)
07 - maşini şi maşini-unelte; motoare (cu excepţia
motoarelor pentru vehiculele terestre); cuplaje şi organe de transmisie (cu excepţia celor
pentru vehiculele terestre); instrumente agricole, altele decât cele acţionate manual; incubatoare pentru ouă; distribuitoare automate;
12 - vehicule; aparate de locomoţie terestră, aeriană sau navală;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială, comercializarea
produselor; servicii de comercializare pentru
terţi prestate de magazine, lucrări de birou;
37 - construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.
(210) 033514
(220) 2013.07.22
(730) BESCHIERU Radu, MD
Str. Nicolae Milescu Spătarul nr. 23, ap. 79,
MD-2075, Chişinău, Republica Moldova
(540)
(511) NCL(10-2013)
32 - bere; ape minerale şi gazoase şi alte băuturi
nealcoolice; băuturi din fructe şi sucuri de
fructe; siropuri şi alte preparate pentru fabricarea băuturilor;
33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii);
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
servicii de comercializare pentru terţi prestate de supermarketuri, hipermarketuri, buticuri, magazine, gherete, chioşcuri şi tarabe.
(210) 033516
(220) 2013.07.22
(730) BALAN Anatolie, MD
Str. Independenţei nr. 10, ap. 45,
MD-3100, Bălţi, Republica Moldova
(540)
MD - BOPI 10/2013
te, uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi; ouă; lapte şi produse lactate; uleiuri şi
grăsimi comestibile;
30 - cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea;
orez; tapiocă şi sago; făină şi preparate făcute din cereale; pâine, produse de patiserie şi
cofetărie; îngheţată; zahăr, miere, sirop de
melasă; drojdie, praf de copt; sare; muştar;
oţet, sosuri (condimente); mirodenii; gheaţă.
(210) 033517
(220) 2013.07.22
(730) BALAN Anatolie, MD
Str. Independenţei nr. 10, ap. 45,
MD-3100, Bălţi, Republica Moldova
(540)
(511) NCL(10-2013)
29 - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne; fructe şi legume conservate,
congelate, uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri,
compoturi; ouă; lapte şi produse lactate;
uleiuri şi grăsimi comestibile;
30 - cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea;
orez; tapiocă şi sago; făină şi preparate
făcute din cereale; pâine, produse de
patiserie şi cofetărie; îngheţată; zahăr, miere,
sirop de melasă; drojdie, praf de copt; sare;
muştar; oţet, sosuri (condimente); mirodenii;
gheaţă.
(210) 033534
(220) 2013.07.24
(730) GM KOREA COMPANY, a company organized and existing under the laws of the
Republic of Korea, KR
199-1 Cheongcheon-2Dong, Bupyung-Gu,
Incheon, Republica Coreea
(540)
(511) NCL(10-2013)
29 - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne; fructe şi legume conservate, congela-
81
MD - BOPI 10/2013
(511) NCL(10-2013)
12 - autovehicule şi piese ale acestora;
37 - întreţinerea, reparaţia şi deservirea autovehiculelor.
(531) CFE(5) 03.07.17; 18.01.21; 26.01.16; 26.13.25.
(210) 033540
(220) 2013.07.29
(730) Tovarystvo s obmezhenoiu vidpovidal'nistiu
"Vyrobnyche ob'iednannia "Dniproshkirgalantereia", UA
Vul. Novoselivs'ka, 42, Dnipropetrovs'k 49083,
Ucraina
(540)
(511) NCL(10-2013)
21 - ustensile şi recipiente pentru menaj sau bucătărie; piepteni şi bureţi; perii (cu excepţia
pensulelor); material pentru perii; material
pentru curăţare; bureţi metalici; sticlă brută
sau semiprelucrată (cu excepţia sticlei de
construcţie); sticlărie, porţelan şi faianţă necuprinse în alte clase;
25 - îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
(210) 033549
(220) 2013.07.30
(730) EFES VITANTA MOLDOVA BREWERY S.A.,
întreprindere mixtă, MD
Str. Uzinelor nr. 167,
MD-2023, Chişinău, Republica Moldova
(540)
TRADEMARKS
(591) Culori revendicate: alb, albastru, roşu,
argintiu.
(511) NCL(10-2013)
35 - publicitate; publicitate privind volumul de
vânzări a berii EFES în spaţiul mediteranean;
gestiunea afacerilor comerciale; administrare
comercială; lucrări de birou; organizarea
expoziţiilor în scopuri comerciale; organizarea şi desfăşurarea prezentărilor comerciale.
(531) CFE(5) 24.03.07; 24.03.18; 25.01.06; 27.05.24;
29.01.14.
(210) 033550
(220) 2013.07.30
(730) NOBEL ILAC SANAYII VE TICARET
ANONIM SIRKETI, reprezentanţa companiei
turceşti, MD
Bd. Moscova nr. 6, of. 25,
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova
(540)
(511) NCL(10-2013)
05 - produse farmaceutice şi veterinare; produse
igienice pentru medicină; substanţe dietetice
de uz medical, alimente pentru sugari; plasturi şi materiale pentru pansamente; materiale
pentru plombarea dinţilor şi pentru mulaje dentare; dezinfectante; produse pentru distrugerea animalelor dăunătoare; fungicide, erbicide.
(210) 033551
(220) 2013.07.30
(730) NOBEL ILAC SANAYII VE TICARET
ANONIM SIRKETI, reprezentanţa companiei
turceşti, MD
Bd. Moscova nr. 6, of. 25,
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova
(540)
(511) NCL(10-2013)
05 - produse farmaceutice şi veterinare; produse
igienice pentru medicină; substanţe şi alimente
dietetice de uz medical sau veterinar, suplimente dietetice pentru oameni şi animale.
82
MĂRCI
(210) 033552
(220) 2013.07.30
(730) NOBEL ILAC SANAYII VE TICARET
ANONIM SIRKETI, reprezentanţa companiei
turceşti, MD
Bd. Moscova nr. 6, of. 25,
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova
(540)
(511) NCL(10-2013)
05 - produse farmaceutice şi veterinare; produse
igienice pentru medicină; substanţe şi alimente dietetice de uz medical sau veterinar,
suplimente dietetice pentru oameni şi animale.
(210) 033553
(220) 2013.07.30
(730) NOBEL ILAC SANAYII VE TICARET
ANONIM SIRKETI, reprezentanţa companiei
turceşti, MD
Bd. Moscova nr. 6, of. 25,
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova
(540)
(511) NCL(10-2013)
05 - produse farmaceutice şi veterinare; produse
igienice pentru medicină; substanţe şi alimente dietetice de uz medical sau veterinar,
suplimente dietetice pentru oameni şi animale.
(210) 033554
(220) 2013.07.30
(730) NOBEL ILAC SANAYII VE TICARET
ANONIM SIRKETI, reprezentanţa companiei
turceşti, MD
Bd. Moscova nr. 6, of. 25,
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova
(540)
MD - BOPI 10/2013
(511) NCL(10-2013)
05 - produse farmaceutice şi veterinare; produse
igienice pentru medicină; substanţe şi alimente dietetice de uz medical sau veterinar,
suplimente dietetice pentru oameni şi animale.
(210) 033555
(220) 2013.07.26
(730) Guardian Europe S.à.r.l., LU
Zone Industrielle Wolser, L-3452 Dudelange,
Luxembourg
(540)
(511) NCL(10-2013)
12 - geamuri de vehicule; parbrize pentru vehicule; oglinzi retrovizoare pentru vehicule;
oglinzi laterale pentru autovehicule; oglinzi
vizor pentru vehicule;
19 - sticlă de construcţii; sticlă pentru uz în domeniul arhitectural; panouri şi foi de sticlă
pentru uz în construcţii; ferestre; ferestre de
sticlă neînrămate pentru uz în construcţii, şi
anume termopane pentru montare în rame
de ferestre; panouri şi foi plate sau conturate
de sticlă pentru uz în ferestre, uşi, cabine de
duş şi pereţi despărţitori; sticlă pentru uz în
sere; sticlă pentru uz în panouri solare; sticlă
pentru uz în module fotovoltaice; sticlă pentru uz în dispozitive de colectare a energiei
solare;
20 - sticlă pentru uz în mobilier; mobilier din
sticlă; rame de sticlă; oglinzi.
(531) CFE(5) 02.01.02; 02.01.20; 24.07.11; 27.03.15;
27.05.21.
(210) 033556
(220) 2013.07.26
(730) Zakrîtoe akţionernoe obşcestvo Firma
"Avgust", RU
Bulivar Sportivnîi, d. 9, g. Cernogolovka,
Noghinskii raion, 142432, Moskovskaia
oblasti, Federaţia Rusă
83
MD - BOPI 10/2013
(540)
TRADEMARKS
(591) Culori revendicate: verde, negru.
(511) NCL(10-2013)
02 - vopsele, firnisuri, lacuri; substanţe de protecţie contra ruginii şi contra deteriorării lemnului; materiale colorante; mordanţi; răşini naturale în stare brută; metale sub formă de foiţe
şi sub formă de pudră pentru pictori, decoratori, tipografi şi artişti;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou.
(531) CFE(5) 26.04.03; 26.04.09; 28.05.00; 29.01.12.
(210) 033559
(220) 2013.07.31
(730) CREŢU Sergiu, MD
Str. Botanica Veche nr. 2, ap. 26,
MD-2062, Chişinău, Republica Moldova
(540)
(591) Culori revendicate: roşu, alb, gri.
(511) NCL(10-2013)
05 - erbicide.
(531) CFE(5) 01.01.09; 01.15.15; 26.01.06; 26.04.03;
26.04.09; 26.04.10; 26.04.13; 26.04.18; 27.05.24;
28.05.00; 29.01.13.
(210) 033558
(220) 2013.07.29
(730) ZINCENCO Alexandr, MD
Str. Dimineţii nr. 28,
MD-2002, Chişinău, Republica Moldova
(540)
(591) Culori revendicate: negru, oranj.
(511) NCL(10-2013)
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
42 - servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare
la acestea; servicii de analiză şi cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea hardware
şi software de calculator.
(531) CFE(5) 03.07.17; 26.03.23; 26.11.03; 26.11.13;
27.05.08; 27.05.12; 29.01.12.
(210) 033563
(220) 2013.08.07
(730) PEGAS S.R.L., firmă comercială de
producţie, MD
Str. Petricani nr. 174,
MD-2059, Chişinău, Republica Moldova
84
MĂRCI
(540)
MD - BOPI 10/2013
(210) 033565
(220) 2013.08.07
(730) Micro Labs Ltd., IN
27 Race Course Road, Bangalore - 560-001,
India
(540)
(511) NCL(10-2013)
05 - produse farmaceutice şi veterinare; produse
igienice pentru medicină; substanţe şi alimente dietetice de uz medical sau veterinar,
alimente pentru sugari; suplimente dietetice
pentru oameni şi animale; plasturi şi materiale pentru pansamente; materiale pentru
plombarea dinţilor şi pentru mulaje dentare;
dezinfectante; produse pentru distrugerea
animalelor dăunătoare; fungicide, erbicide.
(591) Culori revendicate: bordo, alb.
(511) NCL(10-2013)
29 - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne; fructe şi legume conservate, congelate, uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi; ouă; lapte şi produse lactate; uleiuri şi
grăsimi comestibile;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou.
(210) 033566
(220) 2013.08.08
(730) DIEVEX S.R.L.,, MD
Str. Columna nr. 46B, of. 403,
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova
(540)
(531) CFE(5) 25.01.06; 26.04.06; 26.04.18; 27.05.11;
27.05.24; 29.01.12.
(210) 033564
(220) 2013.08.07
(730) Micro Labs Ltd., IN
27 Race Course Road, Bangalore - 560-001,
India
(540)
(511) NCL(10-2013)
05 - produse farmaceutice şi veterinare; produse
igienice pentru medicină; substanţe şi alimente dietetice de uz medical sau veterinar,
alimente pentru sugari; suplimente dietetice
pentru oameni şi animale; plasturi şi materiale pentru pansamente; materiale pentru
plombarea dinţilor şi pentru mulaje dentare;
dezinfectante; produse pentru distrugerea
animalelor dăunătoare; fungicide, erbicide.
(591) Culori revendicate: albastru, portocaliu,
verde, alb.
(511) NCL(10-2013)
31 - cereale şi produse agricole, horticole, forestiere, necuprinse în alte clase; animale vii;
fructe şi legume proaspete; seminţe, plante şi
flori naturale; alimente pentru animale; malţ;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou.
(531) CFE(5) 05.03.14; 26.01.10; 26.01.15; 26.01.18;
26.03.04; 26.03.15; 29.01.14.
85
MD - BOPI 10/2013
(210) 033567
(220) 2013.07.29
(730) British American Tobacco (Brands) Inc.,
US
2711 Centerville Road, Suite 300, Wilmington,
Delaware 19808, Statele Unite ale Americii
(540)
TRADEMARKS
(591) Culori revendicate: maro, albastru, alb,
argintiu.
(511) NCL(10-2013)
34 - ţigări, inclusiv ţigarete; tutun, produse de tutun;
brichete; chibrituri; articole pentru fumători.
(531) CFE(5) 10.01.05; 24.01.15; 24.01.18; 24.01.19;
25.05.02; 26.04.16; 26.04.18; 29.01.14.
(210) 033569
(220) 2013.07.29
(730) Willowood Limited, HK
17 Floor, Seaview Plaza, 283- Shau Kei Wan
Road, Hong Kong
(540)
(591) Culori revendicate: albastru, alb, gri.
(511) NCL(10-2013)
34 - ţigări, inclusiv ţigarete; tutun, produse de tutun;
brichete; chibrituri; articole pentru fumători.
(531) CFE(5) 26.01.18; 26.01.21; 26.11.12; 27.05.11;
27.05.24; 29.01.13.
(210) 033568
(220) 2013.07.29
(730) Rothmans of Pall Mall Limited, CH
Zaehlerweg 4, 6300 Zug, Elveţia
(540)
(526) Elementele mărcii asupra cărora solicitantul
declară că renunţă la invocarea oricărui drept
exclusiv: "RECESSED", "FILTER", cu excepţia executării grafice deosebite.
86
(511) NCL(10-2013)
05 - pesticide; produse pentru distrugerea
pîrloagei; fungicide, erbicide, insecticide.
(531) CFE(5) 05.03.20; 26.04.18; 27.05.15; 27.05.22.
(210) 033571
(220) 2013.08.07
(730) UNIUNEA PRODUCĂTORILOR DE MOBILĂ,
MD
Str. Vlaicu Pîrcălab nr. 63,
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova
(540)
(511) NCL(10-2013)
20 - mobile, oglinzi, rame; produse (necuprinse în
alte clase) din lemn, plută, trestie, stuf, răchită, corn, os, fildeş, fanoane de balenă, solzi,
ambră, sidef, spumă de mare, înlocuitori ai
tuturor acestor materiale sau din materiale
plastice.
MĂRCI
(210) 033572
(220) 2013.08.01
(730) Bayer Intellectual Property GmbH, DE
Alfred-Nobel-Str. 10, 40789 Monheim am
Rhein, Germania
(540)
(511) NCL(10-2013)
05 - produse pentru distrugerea animalelor dăunătoare; fungicide, erbicide.
(210) 033573
(220) 2013.08.01
(730) Bayer Intellectual Property GmbH, DE
Alfred-Nobel-Str. 10, 40789 Monheim am
Rhein, Germania
(540)
(511) NCL(10-2013)
05 - produse pentru distrugerea animalelor dăunătoare; fungicide, erbicide.
(210) 033576
(220) 2013.08.05
(730) Open type Joint Stock Company "Fats
and Oil Integrated Works", RU
27 Titova Street, Ekaterinburg,
Sverdlovskaya Oblast, 620085,
Federaţia Rusă
(540)
MD - BOPI 10/2013
(591) Culori revendicate: roşu, albastru.
(511) NCL(10-2013)
03 - preparate pentru albit şi alte substanţe pentru spălat; preparate pentru curăţare, lustruire, degresare şi şlefuire; săpunuri; parfumerie, uleiuri esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru
păr; produse pentru îngrijirea dinţilor;
29 - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne; fructe şi legume conservate, congelate, uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi; ouă; lapte şi produse lactate; uleiuri şi
grăsimi comestibile;
30 - cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea;
orez; tapiocă şi sago; făină şi preparate făcute din cereale; pâine, produse de patiserie şi
cofetărie; îngheţată; zahăr, miere, sirop de
melasă; drojdie, praf de copt; sare; muştar;
oţet, sosuri (condimente); mirodenii; gheaţă;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou.
(531) CFE(5) 26.11.12; 27.01.12; 27.05.07; 28.05.00;
29.01.12.
(210) 033577
(220) 2013.08.06
(730) The Corporate Executive Board Company,
US
1919 North Lynn Street, Arlington, Virginia
22209, Statele Unite ale Americii
(540)
(591) Culori revendicate: azuriu, turcoaz, negru, alb.
(511) NCL(10-2013)
16 - tipărituri; materiale de instruire şi didactice;
cărţi; publicaţii periodice; broşuri, formulare şi
chestionare; articole de papetărie; articole de
birou, cu excepţia mobilierului;
35 - consultanţă şi asistenţă în managementul
afacerilor; servicii de consultanţă şi de expertiză cu privire la afaceri; consultanţă în probleme de management al personalului; prelucrarea datelor, verificarea datelor şi managementul datelor; servicii de informaţii comerciale şi cu privire la personal; organizarea şi conducerea conferinţelor şi seminarelor de afaceri şi comerciale; studii statistice şi
furnizare de informaţii statistice, toate cu
privire la personal şi la recrutare de personal;
87
MD - BOPI 10/2013
consultanţă cu privire la carieră; consiliere cu
privire la carieră şi la orientarea profesională;
testarea persoanelor pentru determinarea
aptitudinilor de muncă; servicii de consultanţă cu privire la evaluarea, dezvoltarea şi aplicarea resurselor umane; servicii de informare
şi de consultanţă; pregătirea rapoartelor,
toate cu privire la cele menţionate; analiza
datelor şi statisticii cercetării pieţei; servicii
de consultanţă în afaceri în domeniul practicilor corporative avansate, dezvoltării, sprijinului şi managementului vânzărilor profesionale; servicii de consultanţă în afaceri, consultaţii şi informaţii; analiza datelor de afaceri; conducerea afacerilor şi cercetare de
piaţă;
41 - servicii educaţionale, de instruire şi de formare profesională, toate cu privire la afaceri,
personal, testare şi orientare profesională,
teste de personalitate, examinare psihologică
şi consultanţă de carieră; organizarea şi
conducerea conferinţelor şi seminarelor educaţionale şi de instruire; producerea de înregistrări audio şi video, închirierea şi arendarea materialelor de instruire şi didactice; servicii de informaţii şi de pregătire a rapoartelor, toate cu privire la cele menţionate; servicii educaţionale, şi anume conducerea grupurilor de studiu, seminarelor, lecţiilor, atelierelor de lucru în domeniul practicilor corporative avansate, dezvoltării, sprijinului şi managementului vânzărilor profesionale şi distribuţia materialelor de studiu în legătură cu acestea; servicii educaţionale, şi anume elaborarea curriculumului pentru terţi în domeniul
practicilor corporative avansate, dezvoltării,
sprijinului şi managementului vânzărilor profesionale; servicii educaţionale, şi anume
elaborarea, organizarea şi conducerea conferinţelor şi programelor educaţionale şi organizarea cursurilor de instruire în domeniul
practicilor corporative avansate, dezvoltării,
sprijinului şi managementului vânzărilor profesionale; servicii educaţionale, şi anume
organizarea on-line a grupurilor de studiu,
seminarelor, lecţiilor, atelierelor de lucru în
domeniul practicilor corporative avansate,
dezvoltării, sprijinului şi managementului
vânzărilor profesionale;
42 - software nedescărcabile în materie de personal, testare şi orientare profesională, teste
de personalitate şi examinare psihologică.
(531) CFE(5) 07.01.24; 07.03.11; 07.05.06; 07.05.08;
26.11.07; 27.05.17; 29.01.13.
88
TRADEMARKS
(210) 033580
(220) 2013.08.05
(730) The Procter & Gamble Company, US
One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati,
Ohio, Statele Unite ale Americii
(540)
(511) NCL(10-2013)
31 - alimente pentru animale.
(210) 033588
(220) 2013.08.06
(730) PEATA Olga, MD
Str. Ion Vatamanu nr. 13/1,
MD-2025, Chişinău, Republica Moldova
(540)
(511) NCL(10-2013)
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou.
(210) 033589
(220) 2013.08.06
(730) MARIAN Corneliu, MD
Bd. Traian nr. 16, ap. 54,
MD-2043, Chişinău, Republica Moldova
(540)
(511) NCL(10-2013)
09 - aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice, optice, de cântărire, de măsurare, de semnalizare, de control (verificare), de siguranţă (salvare) şi didactice; aparate şi instrumente
pentru conducerea, distribuirea, transformarea, acumularea, reglarea sau comanda curentului electric; aparate pentru înregistrarea,
transmiterea, reproducerea sunetului sau
imaginilor; suporturi de înregistrare magneti-
MĂRCI
ce, discuri acustice; compact-discuri, DVD-uri
şi alte suporturi de stocare a datelor; mecanisme pentru aparate cu preplată; case
înregistratoare, maşini de calculat, echipament pentru prelucrarea informaţiei, calculatoare; software de calculatoare; extinctoare;
18 - piele şi imitaţii din piele, produse din aceste
materiale necuprinse în alte clase; piei de
animale; geamantane şi valize; umbrele şi
umbrele de soare; bastoane; bice şi articole
de şelărie;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou.
(210) 033590
(220) 2013.08.06
(730) British American Tobacco (Brands) Inc.,
US
2711 Centerville Road, Suite 300, Wilmington, Delaware 19808,
Statele Unite ale Americii
(540)
MD - BOPI 10/2013
(511) NCL(10-2013)
09 - înregistrări audiovizuale preînregistrate, casete audio, discuri video, discuri compacte,
DVD-uri şi software multimedia înregistrat pe
CD-ROM, toate oferind subiecte de interes
uman general; clipuri video preînregistrate
descărcabile, clipuri audio preînregistrate;
text şi grafică depozitată în calculatoare personale electronice şi în dispozitive fără fir
portabile, toate oferind subiecte de interes
uman general;
38 - servicii de comunicaţii, şi anume transmiterea succesivă a înregistrărilor video şi audiovizuale prin Internet, reţele de cablu, reţele
fără fir, prin satelit sau reţele interactive multimedia; difuzare de conţinut audio şi video
prin Internet; transmitere de informaţii în domeniul audiovizual; difuzare de programe de
televiziune; servicii de televiziune prin cablu;
difuzare de programe de televiziune prin
satelit; servicii media mobile, şi anume
transmitere electronică a conţinutului media
de divertisment; servicii de podcasting; servicii de webcasting; servicii de transmisie a
materialului video la cerere; furnizare de forumuri on-line pentru transmiterea de mesaje
între utilizatorii de calculatoare; furnizare online de camere de chat şi de sisteme de aviziere electronice pentru transmiterea de
mesaje între utilizatori în domenii de interes
general;
(531) CFE(5) 03.07.17; 21.03.07; 26.01.12; 26.01.16;
26.02.03; 26.03.23; 29.01.04.
41 - servicii de divertisment, şi anume programe
multimedia în direct în domenii de interes
general, distribuite prin intermediul diferitelor
platforme prin forme multiple de transmisie
media; furnizare de informaţii de divertisment
cu privire la programele de televiziune în direct printr-o reţea globală de calculatoare; producţie de programe de televiziune; pro-ducţie
de programe multimedia; producţie de filme.
(210) 033598
(220) 2013.08.07
(730) Discovery Communications, LLC, a limited
liability company organized under the
laws of the State of Delaware, US
One Discovery Place, Silver Spring,
Maryland 20910, Statele Unite ale Americii
(540)
(210) 033599
(220) 2013.08.07
(730) Discovery Communications, LLC, a limited
liability company organized under the
laws of the State of Delaware, US
One Discovery Place, Silver Spring,
Maryland 20910, Statele Unite ale Americii
(540)
(591) Culori revendicate: albastru-închis.
(511) NCL(10-2013)
34 - ţigări, inclusiv ţigarete; tutun, produse de tutun;
brichete, chibrituri; articole pentru fumători.
89
MD - BOPI 10/2013
(511) NCL(10-2013)
09 - înregistrări audiovizuale preînregistrate, casete audio, discuri video, discuri compacte,
DVD-uri şi software multimedia înregistrat pe
CD-ROM, toate oferind subiecte de interes
uman general; clipuri video preînregistrate
descărcabile, clipuri audio preînregistrate;
text şi grafică depozitată în calculatoare personale electronice şi în dispozitive fără fir
portabile, toate oferind subiecte de interes
uman general;
38 - servicii de comunicaţii, şi anume transmiterea succesivă a înregistrărilor video şi audiovizuale prin Internet, reţele de cablu, reţele
fără fir, prin satelit sau reţele interactive multimedia; difuzare de conţinut audio şi video
prin Internet; transmiterea de informaţii în
domeniul audiovizual; difuzare de programe
de televiziune; servicii de televiziune prin
cablu; difuzare de programe de televiziune
prin satelit; servicii media mobile, şi anume
transmitere electronică a conţinutului media
de divertisment; servicii de podcasting; servicii de webcasting; servicii de transmisie a
materialului video la cerere; furnizare de forumuri on-line pentru transmiterea de mesaje
între utilizatorii de calculatoare; furnizare online de camere de chat şi de sisteme de aviziere electronice pentru transmiterea de
mesaje între utilizatori în domenii de interes
general;
41 - servicii de divertisment, şi anume programe
multimedia în direct în domenii de interes
general, distribuite prin intermediul diferitor
platforme prin forme multiple de transmisie
media; furnizare de informaţii de divertisment
cu privire la programele de televiziune în direct printr-o reţea globală de calculatoare; producţie de programe de televiziune; producţie
de programe multimedia; producţie de filme.
(210) 033600
(220) 2013.08.08
(730) CASA-CRISTEA, întreprindere individuală,
MD
Str. Grenoble nr. 205, ap. 61,
MD-2060, Chişinău, Republica Moldova
(540)
90
TRADEMARKS
(591) Culori revendicate: bordo.
(511) NCL(10-2013)
23 - fire de uz textil;
24 - ţesături şi produse textile, necuprinse în alte
clase; cuverturi de pat; cuverturi de masă;
25 - îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care servesc la acoperirea capului;
26 - dantele şi broderii, panglici şi şireturi, nasturi,
capse şi copci, ace şi ace cu gămălie; flori
artificiale.
(531) CFE(5) 27.05.01; 29.01.11.
(210) 033605
(220) 2013.08.08
(730) Zakrîtoe akţionernoe obşcestvo Firma
"Avgust", RU
Bulivar Sportivnîi, d. 9, g. Cernogolovka,
Noghinskii raion, 142432, Moskovskaia
oblasti, Federaţia Rusă
(540)
(511) NCL(10-2013)
01 - substanţe active de suprafaţă, inclusiv adjuvanţi; substanţe pentru protecţia florilor de
ofilire; substanţe pentru conservarea seminţelor; defolianţi; aditivi chimici pentru fungicide; aditivi chimici pentru erbicide; mastic
pentru umplerea cavităţilor arborilor (silvicultură); preparate pentru reglarea creşterii
plantelor; preparate pe bază de oligoelemente pentru plante; produse chimice pentru
protecţia contra manei viţei-de-vie; produse
chimice pentru protecţia contra bolilor viţeide-vie; produse chimice pentru protecţia contra mălurii cerealelor; produse chimice de uz
ştiinţific; produse care împiedică germinarea
seminţelor culturilor de legume; îngrăşăminte;
îngrăşăminte pentru agricultură; produse
chimice pentru uz în pomicultură şi legumicultură; produse chimice de uz agricol; produse
chimice pentru îngrăşarea solului; emulgatori;
05 - acaricide; algicide; bactericide; biocide; hârtie cu impregnare specială contra moliilor;
erbicide; insecticide, inclusiv nematicide;
pesticide; produse pentru distrugerea animalelor dăunătoare, inclusiv moluscocide; produse pentru distrugerea ierburilor dăunătoare, inclusiv desicanţi şi defolianţi; produse
pentru combaterea ciupercii de putregai us-
MĂRCI
cat; produse pentru distrugerea larvelor de
insecte; produse de omorât muşte; produse
pentru distrugerea şoarecilor, inclusiv rodenticide; produse pentru distrugerea moluştelor
terestre; preparate pentru distrugerea paraziţilor; produse chimice pentru tratarea cerealelor, afectate de mălură; produse chimice
pentru tratarea viţei-de-vie afectate; produse
chimice pentru tratarea manei; produse chimice pentru tratamentul filoxerei; repelente; produse pentru distrugerea paraziţilor; fungicide.
(531) CFE(5) 28.05.00.
(210) 033606
(220) 2013.08.09
(730) CHISELIOV Serghei, MD
Str. Conev nr. 30, ap. 21,
MD-3100, Bălţi, Republica Moldova
(540)
(511) NCL(10-2013)
09 - aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice, optice, de cântărire, de măsurare, de semnalizare, de control (verificare), de siguranţă (salvare) şi didactice; aparate şi instrumente
pentru conducerea, distribuirea, transformarea, acumularea, reglarea sau comanda curentului electric; aparate pentru înregistrarea,
transmiterea, reproducerea sunetului sau
imaginilor; suporturi de înregistrare magnetice, discuri acustice; compact-discuri, DVD-uri
şi alte suporturi de stocare a datelor; mecanisme pentru aparate cu preplată; case
înregistratoare, maşini de calculat, echipament pentru prelucrarea informaţiei, calculatoare; software de calculatoare; extinctoare;
MD - BOPI 10/2013
(210) 033607
(220) 2013.08.09
(730) CHISELIOV Serghei, MD
Str. Conev nr. 30, ap. 21,
MD-3100, Bălţi, Republica Moldova
(540)
(511) NCL(10-2013)
43 - servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.
(210) 033608
(220) 2013.08.09
(730) The Procter & Gamble Company, US
One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati,
Ohio, Statele Unite ale Americii
(540)
41 - educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale;
(591) Culori revendicate: roşu, verde-închis, verdedeschis, alb, gri, galben.
(511) NCL(10-2013)
03 - preparate pentru curăţare, lustruire, degresare şi şlefuire; săpunuri; preparate pentru curăţarea, îngrijirea şi înfrumuseţarea tacâmurilor şi veselei, săpunuri de uz casnic; praf
pentru spălarea vaselor; detergenţi pentru
spălarea vaselor; preparate pentru spălarea
vaselor; agenţi de uscare pentru maşinile de
spălat vase; degresanţi.
43 - servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.
(531) CFE(5) 01.01.03; 01.01.12; 01.15.09; 01.15.15;
27.05.07; 29.01.15.
36 - asigurări; afaceri financiare; afaceri monetare; afaceri imobiliare;
38 - telecomunicaţii;
39 - transport; ambalarea şi depozitarea mărfurilor; organizarea călătoriilor;
91
MD - BOPI 10/2013
(210) 033611
(220) 2013.08.16
(730) BUCURIA S.A., MD
Str. Columna nr. 162,
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova
(540)
TRADEMARKS
(540)
(511) NCL(10-2013)
29 - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne; fructe şi legume conservate, congelate, uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, marmeladă; compoturi; ouă; lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi comestibile;
30 - cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea;
orez; tapiocă şi sago; făină şi preparate făcute din cereale; pâine, produse de patiserie şi
cofetărie; îngheţată; zahăr, miere, sirop de
melasă; drojdie, praf de copt; sare; muştar;
oţet, sosuri (condimente); mirodenii; gheaţă;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou.
(210) 033612
(220) 2013.08.15
(730) STALS S.R.L., MD
Str. acad. Sergiu Rădăuţanu nr. 1,
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova
(540)
(511) NCL(10-2013)
03 - preparate pentru curăţare, lustruire, degresare şi şlefuire; săpunuri; preparate pentru curăţarea, îngrijirea şi înfrumuseţarea tacâmurilor şi veselei, săpunuri de uz casnic; praf
pentru spălarea vaselor; detergenţi pentru
spălarea vaselor; preparate pentru spălarea
vaselor; agenţi de uscare pentru maşinile de
spălat vase; degresanţi.
(531) CFE(5) 01.15.15; 19.07.12; 19.07.22; 26.11.07;
26.11.13.
(511) NCL(10-2013)
43 - servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.
(210) 033615
(220) 2013.08.13
(730) The Procter & Gamble Company, US
One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati,
Ohio, Statele Unite ale Americii
92
(210)
(220)
(310)
(320)
(330)
(730)
033616
2013.08.13
011837961
2013.05.23
EM
The Procter & Gamble Company, US
One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati,
Ohio, Statele Unite ale Americii
MĂRCI
MD - BOPI 10/2013
(540)
(540)
(591) Culori revendicate: alb, verde, roşu, siniliu.
(511) NCL(10-2013)
(511) NCL(10-2013)
32 - bere; ape minerale şi gazoase şi alte băuturi
nealcoolice; băuturi din fructe şi sucuri de
fructe; siropuri şi alte preparate pentru
fabricarea băuturilor;
03 - preparate pentru curăţare, lustruire, degresare şi şlefuire; săpunuri; preparate pentru curăţarea, îngrijirea şi înfrumuseţarea tacâmurilor şi veselei, săpunuri de uz casnic; praf
pentru spălarea vaselor; detergenţi pentru
spălarea vaselor; preparate pentru spălarea
vaselor; agenţi de uscare pentru maşinile de
spălat vase; degresanţi.
(531) CFE(5) 01.01.03; 01.01.12; 01.15.09; 01.15.15;
11.03.09; 27.05.07; 29.01.14.
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou.
(531) CFE(5) 06.07.25; 06.19.13; 07.01.01; 19.01.01;
24.01.11; 25.01.06.
(210) 033622
(220) 2013.08.13
(730) Hongta Tobacco (Group) Co., Ltd., CN
No. 118, Hongta Avenue, Hongta District,
Yuxi, Yunnan, China
(540)
(210) 033621
(220) 2013.08.13
(730) Publicine
acţionerne
tovarîstvo
"KARLSBERG UCRAINA", UA
vul. Sapojnikova, 6, m. Zaporijjea, 69076,
Ucraina
(511) NCL(10-2013)
34 - tutun; tutun de mestecat; trabucuri; ţigarete
conţinând substituenţi ai tutunului, nu pentru
scopuri medicale; ţigarete; trabucuri subţiri;
plante pentru fumat; tutun de prizat; tutun
mărunţit; capete din chihlimbar pentru muştiucuri de trabucuri şi ţigarete; punguţe pentru tutun; capete de ţigarete; pipe de tutun;
dispozitive de tăiat pentru trabucuri; cutiuţe
93
MD - BOPI 10/2013
pentru trabucuri; portţigarete; muştiucuri pentru trabucuri; aparate portabile pentru rularea
ţigaretelor; muştiucuri pentru ţigarete; capete
de muştiucuri pentru ţigarete; dispozitive de
curăţat pipe de tutun; suporturi pentru pipe
de tutun; borcănaşe pentru tutun; tabachere;
scrumiere pentru fumători; scuipători pentru
consumatorii de tutun; cutii cu umiditate constantă pentru păstrarea trabucurilor; chibrituri; suporturi pentru chibrituri; cutii de chibrituri; brichete pentru fumători; recipiente cu
gaz pentru brichete pentru trabucuri; recipiente cu gaz pentru brichete pentru ţigarete;
cremene; brichete cu gaz; butelii cu gaz
lichefiat pentru brichete pentru ţigarete; filtre
pentru ţigarete; carnete de hârtie pentru ţigarete; foiţe absorbante pentru pipe de tutun;
foiţe pentru ţigarete; filtre din fir pentru
ţigarete.
TRADEMARKS
(540)
(531) CFE(5) 28.03.00.
(210) 033623
(220) 2013.08.14
(730) EXPERTVIN S.R.L., MD
Str. Alba-Iulia nr. 75/V, of. 810,
MD-2071, Chişinău, Republica Moldova
(540)
(591) Culori revendicate: negru, albastru, roz,
galben.
(511) NCL(10-2013)
38 - telecomunicaţii;
41 - educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
(531) CFE(5) 15.07.03; 26.02.07; 27.03.15; 27.05.06;
27.05.21; 29.01.14.
(511) NCL(10-2013)
33 - băuturi alcoolice.
(210) 033625
(220) 2013.08.16
(730) ALBOT Natalia, MD
Str. Bogdan-Voievod nr. 10, ap. 29,
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova
(210) 033627
(220) 2013.08.16
(730) MARIAN Corneliu, MD
Bd. Traian nr. 16, ap. 54,
MD-2043, Chişinău, Republica Moldova
(540)
(511) NCL(10-2013)
09 - aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice, optice, de cântărire, de măsurare, de semnalizare, de control (verificare), de siguranţă (salvare) şi didactice; aparate şi instrumente
pentru conducerea, distribuirea, transformarea, acumularea, reglarea sau comanda curentului electric; aparate pentru înregistrarea,
transmiterea, reproducerea sunetului sau
imaginilor; suporturi de înregistrare magneti-
94
MĂRCI
ce, discuri acustice; compact-discuri, DVD-uri
şi alte suporturi de stocare a datelor; mecanisme pentru aparate cu preplată; case
înregistratoare, maşini de calculat, echipament pentru prelucrarea informaţiei, calculatoare; software de calculatoare; extinctoare;
25 - îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
(210) 033628
(220) 2013.08.16
(730) MARIAN Corneliu, MD
Bd. Traian nr. 16, ap. 54,
MD-2043, Chişinău, Republica Moldova
(540)
(511) NCL(10-2013)
09 - îmbrăcăminte de protecţie;
25 - îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
(210) 033629
(220) 2013.08.16
(730) Zakrîtoe akţionernoe obşcestvo Firma
"Avgust", RU
Bulivar Sportivnîi, d. 9, g. Cernogolovka,
Noghinskii raion, 142432,
Moskovskaia oblasti, Federaţia Rusă
(540)
MD - BOPI 10/2013
mălurii cerealelor; produse chimice de uz
ştiinţific; produse care împiedică germinarea
seminţelor culturilor de legume; îngrăşăminte; îngrăşăminte pentru agricultură; produse
chimice pentru uz în pomicultură şi legumicultură; produse chimice de uz agricol; produse
chimice pentru îngrăşarea solului; emulgatori;
05 - acaricide; algicide; bactericide; biocide; hârtie cu impregnare specială contra moliilor;
erbicide; insecticide, produse pentru distrugerea animalelor dăunătoare; produse pentru
distrugerea ierburilor dăunătoare; produse
pentru combaterea ciupercii de putregai uscat; produse pentru distrugerea larvelor de
insecte; produse de omorât muşte; produse
pentru distrugerea şoarecilor, inclusiv rodenticide; produse pentru distrugerea moluştelor
terestre; preparate pentru distrugerea paraziţilor; produse chimice pentru tratarea
cerealelor, afectate de mălură; produse chimice pentru tratarea viţei-de-vie afectate;
produse chimice pentru tratarea manei; produse chimice pentru tratamentul filoxerei;
repelente; produse pentru distrugerea paraziţilor; fungicide.
(531) CFE(5) 28.05.00.
(210) 033637
(220) 2013.08.20
(730) BEE PROJECT S.R.L., MD
Str. Tighina nr. 49/3, of. 54,
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova
(540)
(511) NCL(10-2013)
01 - substanţe active de suprafaţă, inclusiv adjuvanţi; substanţe pentru protecţia florilor de
ofilire; substanţe pentru conservarea seminţelor; defolianţi; aditivi chimici pentru fungicide; aditivi chimici pentru erbicide; mastic
pentru umplerea cavităţilor arborilor (silvicultură); preparate pentru reglarea creşterii
plantelor; preparate pe bază de oligoelemente pentru plante; produse chimice pentru
protecţia contra manei viţei-de-vie; produse
chimice pentru protecţia contra bolilor viţei de
vie; produse chimice pentru protecţia contra
95
MD - BOPI 10/2013
(591) Culori revendicate: bej, galben.
(511) NCL(10-2013)
04 - uleiuri şi grăsimi industriale; lubrifianţi; produse pentru absorbţia, umezirea şi compactarea pulberilor; combustibili (inclusiv benzină pentru motoare) şi substanţe pentru iluminat; lumânări şi fitiluri pentru iluminat;
05 - produse farmaceutice şi veterinare; produse
igienice pentru medicină; substanţe şi alimente dietetice de uz medical sau veterinar,
alimente pentru sugari; suplimente dietetice
pentru oameni şi animale; plasturi şi materiale pentru pansamente; materiale pentru
plombarea dinţilor şi pentru mulaje dentare;
dezinfectante; produse pentru distrugerea
animalelor dăunătoare; fungicide, erbicide;
10 - aparate şi instrumente chirurgicale, medicale,
dentare şi veterinare, membre, ochi şi dinţi
artificiali, articole ortopedice; material de sutură;
11 - aparate de iluminat, de încălzit, de producere
a vaporilor, de gătit, de refrigerare, de uscare, de ventilare, de distribuire a apei şi instalaţii sanitare;
20 - mobile, oglinzi, rame; produse (necuprinse în
alte clase) din lemn, plută, trestie, stuf, răchită, corn, os, fildeş, fanoane de balenă, solzi,
ambră, sidef, spumă de mare, înlocuitori ai
tuturor acestor materiale sau din materiale
plastice;
TRADEMARKS
33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii);
39 - transport; ambalarea şi depozitarea mărfurilor; organizarea călătoriilor;
41 - educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale;
42 - servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare
la acestea; servicii de analiză şi cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea hardware
şi software de calculator;
43 - servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară;
44 - servicii medicale; servicii veterinare; servicii
de igienă şi de îngrijire a frumuseţii pentru
oameni sau animale; servicii de agricultură,
horticultură şi de silvicultură.
(531) CFE(5) 03.13.04; 03.13.24; 25.07.20; 26.05.12;
26.11.09; 29.01.12.
(210) 033638
(220) 2013.08.21
(730) VINARIA BOSTAVAN S.R.L., întreprindere
mixtă, MD
MD-5352, Etulia, Vulcăneşti, UTA Găgăuzia,
Republica Moldova
(540)
25 - îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului;
29 - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne; fructe şi legume conservate, congelate, uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi; ouă; lapte şi produse lactate; uleiuri şi
grăsimi comestibile;
30 - cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea;
orez; tapiocă şi sago; făină şi preparate făcute din cereale; pâine, produse de patiserie şi
cofetărie; îngheţată; zahăr, miere, sirop de
melasă; drojdie, praf de copt; sare; muştar;
oţet, sosuri (condimente); mirodenii; gheaţă;
31 - cereale şi produse agricole, horticole, forestiere, necuprinse în alte clase; animale vii;
fructe şi legume proaspete; seminţe, plante şi
flori naturale; alimente pentru animale; malţ;
32 - bere; ape minerale şi gazoase şi alte băuturi
nealcoolice; băuturi din fructe şi sucuri de
fructe; siropuri şi alte preparate pentru fabricarea băuturilor;
96
(526) Elementele mărcii asupra cărora solicitantul
declară că renunţă la invocarea oricărui drept
exclusiv: "ЭТУЛИИ".
(511) NCL(10-2013)
33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
(531) CFE(5) 28.05.00.
(210) 033640
(220) 2013.08.22
(730) INTER-TABAC S.R.L., societate comercială,
MD
Str. Molodiojnaia nr. 5,
MD-6101, Ceadîr-Lunga, UTA Găgăuzia,
Republica Moldova
MĂRCI
(540)
(511) NCL(10-2013)
34 - tutun; articole pentru fumători; chibrituri;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou.
MD - BOPI 10/2013
(591) Culori revendicate: roşu, alb.
(511) NCL(10-2013)
16 - hârtie, carton şi produse din aceste materiale, necuprinse în alte clase; produse de imprimerie; articole pentru legătorie; fotografii;
papetărie; adezivi (materiale de lipit) pentru
papetărie sau menaj; materiale pentru artişti;
pensule; maşini de scris şi articole de birou
(cu excepţia mobilelor); materiale de instruire
sau învăţământ (cu excepţia aparatelor);
materiale plastice pentru ambalaj (necuprinse în alte clase); caractere tipografice, clişee;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
(210) 033641
(220) 2013.08.16
(730) VIORICA-COSMETIC S.A., MD
Str. Mesager nr. 1,
MD-2069, Chişinău, Republica Moldova
(540)
(511) NCL(10-2013)
03 - preparate pentru albit şi alte substanţe pentru spălat; preparate pentru curăţare, lustruire, degresare şi şlefuire; săpunuri; parfumerie, uleiuri esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru
păr; produse pentru îngrijirea dinţilor.
(210) 033659
(220) 2013.08.22
(730) SPATARI Alexandr, MD
Str. Alexei Mateevici nr. 7, ap. 2,
MD-2050, Stăuceni, Chişinău,
Republica Moldova
(540)
38 - telecomunicaţii;
41 - educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
(531) CFE(5) 24.17.04; 26.04.18; 27.05.11; 27.05.24;
29.01.12.
(210) 033705
(220) 2013.09.05
(730) TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA
(also trading as Toyota Motor Corporation),
JP
1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi-ken, Japonia
(540)
(511) NCL(10-2013)
12 - vehicule; mijloace de transport cu motor,
automobile, părţi şi accesorii pentru toate
produsele sus-menţionate.
(210) 033706
(220) 2013.09.05
(730) TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA
(also trading as Toyota Motor Corporation),
JP
1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi-ken, Japonia
(540)
97
MD - BOPI 10/2013
(511) NCL(10-2013)
12 - vehicule; mijloace de transport cu motor,
automobile, părţi şi accesorii pentru toate
produsele sus-menţionate.
(210) 033710
(220) 2013.09.11
(730) VIORICA-COSMETIC S.A., MD
Str. Mesager nr. 1,
MD-2069, Chişinău, Republica Moldova
(540)
TRADEMARKS
(540)
(591) Culori revendicate: cafeniu.
(511) NCL(10-2013)
34 - ţigări, inclusiv ţigarete; tutun, produse de tutun;
brichete; articole pentru fumători; chibrituri.
(531) CFE(5) 10.01.07; 24.13.22; 24.13.25; 24.17.07;
26.01.24; 29.01.11.
(511) NCL(10-2013)
03 - preparate pentru albit şi alte substanţe pentru spălat; preparate pentru curăţare, lustruire, degresare şi şlefuire; săpunuri; parfumerie, uleiuri esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru
păr; produse pentru îngrijirea dinţilor.
(210) 033711
(220) 2013.09.11
(730) VIORICA-COSMETIC S.A., MD
Str. Mesager nr. 1,
MD-2069, Chişinău, Republica Moldova
(540)
(511) NCL(10-2013)
03 - preparate pentru albit şi alte substanţe pentru spălat; preparate pentru curăţare, lustruire, degresare şi şlefuire; săpunuri; parfumerie, uleiuri esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru
păr; produse pentru îngrijirea dinţilor.
(210) 033712
(220) 2013.09.06
(730) British American Tobacco (Brands) Limited,
GB
Globe House, 4 Temple Place, London
WC2R 2PG, Regatul Unit
98
(210) 033713
(220) 2013.09.10
(730) TOTAL LEASING & FINANCE S.A.,
întreprindere cu capital străin, MD
Str. A. Puşkin nr. 45, bloc B, et. 2,
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova
(540)
(526) Elementele mărcii asupra cărora solicitantul
declară că renunţă la invocarea oricărui drept
exclusiv: "Leasing".
(511) NCL(10-2013)
afaceri
financiare;
afaceri
36 - asigurări;
monetare; afaceri imobiliare.
(210) 033714
(220) 2013.09.09
(730) TOPORIVSCHI Ghenadie, MD
Str. Carasiov nr. 4, bloc A,
MD-3100, Bălţi, Republica Moldova
(540)
(511) NCL(10-2013)
29 - uleiuri şi grăsimi comestibile.
MĂRCI
(210) 033715
(220) 2013.09.13
(730) JOMRO-Textiltechnik GmbH & Co. KG, DE
Augustastrabe, 59, 37269 Eschwege,
Germania
(540)
MD - BOPI 10/2013
(591) Culori revendicate: albastru, alb.
(511) NCL(10-2013)
07 - maşini şi maşini-unelte; motoare (cu excepţia
motoarelor pentru vehiculele terestre);
cuplaje şi organe de transmisie (cu excepţia
celor pentru vehiculele terestre); instrumente
agricole, altele decât cele acţionate manual;
incubatoare pentru ouă; distribuitoare automate;
39 - transport;
ambalarea
şi
depozitarea
mărfurilor; organizarea călătoriilor.
(531) CFE(5) 27.05.03; 27.05.09; 29.01.12.
99
MD - BOPI 10/2013
TRADEMARKS
Mărci înregistrate în baza cererilor acceptate parţial
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)
24154
2013.06.15
2021.12.07
030309
2011.12.07
INCASO S.R.L., întreprindere mixtă, MD
Şos. Hînceşti nr. 138/1,
MD-2070, Chişinău, Republica Moldova
(540)
(511) NCL(9)
36 - asigurări; afaceri financiare; afaceri monetare; afaceri imobiliare.
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)
24365
2013.07.28
2022.09.11
031745
2012.09.11
Herbalife International, Inc., US
800 W. Olympic Blvd., suite 406, Los Angeles,
CA 90015, Statele Unite ale Americii
(540)
(511) NCL(10)
03 - săpunuri; parfumerie, uleiuri esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru păr; loţiuni pentru îngrijirea părului; produse pentru îngrijirea dinţilor;
şampoane, balsamuri, sprayuri de coafat,
geluri şi alifii; creme pentru faţă, loţiuni, geluri, lapte cosmetic, măşti, gomaje, tonifiante
şi sprayuri; loţiuni pentru mâini, creme, geluri
şi gomaje; creme pentru corp, loţiuni, produse de spălare, geluri, gomaje şi sprayuri;
produse de toaletă de bărbierit pentru bărbaţi; parfumuri; şerveţele abrazive sau exfoliante; produse de albire a pielii; produse de
îngrijire a pielii;
05 - preparate pentru îngrijirea sănătăţii, suplimente alimentare conţinând în special vitamine, suplimente alimentare conţinând în
100
special minerale, preparate pentru îngrijirea
sănătăţii destinate persoanelor cu necesităţi
dietetice speciale, preparate pentru îngrijirea
sănătăţii, suplimente nutritive pentru îngrijirea sănătăţii şi în scopuri dietetice; suplimente nutritive şi dietetice;
29 - preparate şi gustări făcute din uleiuri, grăsimi
şi nuci prelucrate; suplimente dietetice sub
formă de praf, capsule sau tablete; gustări,
gustări conţinând nuci gătite, gustări conţinând nuci uscate, gustări conţinând nuci de
soia prăjite; gustări conţinând proteină, proteină praf de uz uman; supe, preparate pentru
supe, preparate vegetale pentru supe; lapte,
băuturi din lapte, produse din lapte; proteine
de uz uman, proteine de uz uman sub formă
de praf conţinând în mod opţional minerale,
vitamine şi ingrediente din plante; carne,
peşte, carne de pasăre şi extrase din carne
de vânat; grăsimi şi uleiuri alimentare; cu
excepţia produselor tartinabile;
30 - băuturi pe bază de cafea, ciocolată şi ceai;
ceaiuri, cafea, cacao; snack-uri; gustări; prafuri pentru băuturi pe bază de ceai şi pe bază
de cacao; praf pentru prepararea băuturilor
pe bază de plante alimentare; ceaiuri din
plante şi infuzii din plante; plante alimentare;
ceai de plante pentru scopuri alimentare;
32 - ape minerale şi gazoase şi alte băuturi nealcoolice; băuturi din fructe şi sucuri din fructe
şi preparate pentru fabricarea băuturilor;
amestecuri praf pentru băuturi; lichide şi băuturi nealcoolice;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
servicii pentru terţi ce ţin de marketing, publicitate, identificarea de potenţiali cumpărători,
procesarea comenzilor şi procesarea plăţilor;
servicii de administrare a datelor electronice
privind controlul greutăţii, sănătăţii şi condiţiei
fizice; marketing multi-nivel şi servicii privind
dezvoltarea micului business; toate serviciile
menţionate cu excepţia serviciilor de comercializare pentru terţi a produselor de cofetărie
medicinale şi/sau nemedicinale.
(531) CFE(5) 05.03.13; 05.03.15; 05.05.16; 05.05.20;
26.01.15; 27.05.08.
MĂRCI
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)
24366
2013.07.28
2022.09.11
031748
2012.09.11
Herbalife International, Inc., US
800 W. Olympic Blvd., suite 406, Los Angeles,
CA 90015, Statele Unite ale Americii
(540)
(511) NCL(10)
03 - săpunuri; parfumerie, uleiuri esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru păr; loţiuni pentru îngrijirea părului; produse pentru îngrijirea dinţilor;
şampoane, balsamuri, sprayuri de coafat,
geluri şi alifii; creme pentru faţă, loţiuni, geluri, lapte cosmetic, măşti, gomaje, tonifiante
şi sprayuri; loţiuni pentru mâini, creme, geluri
şi gomaje; creme pentru corp, loţiuni, produse de spălare, geluri, gomaje şi sprayuri;
produse de toaletă de bărbierit pentru bărbaţi; parfumuri; şerveţele abrazive sau exfoliante; produse de albire a pielii; produse de
îngrijire a pielii;
05 - preparate pentru îngrijirea sănătăţii, suplimente alimentare conţinând în special vitamine, suplimente alimentare conţinând în
special minerale, preparate pentru îngrijirea
sănătăţii destinate persoanelor cu necesităţi
dietetice speciale, preparate pentru îngrijirea
sănătăţii, suplimente nutritive pentru îngrijirea sănătăţii şi în scopuri dietetice; suplimente nutritive şi dietetice;
29 - preparate şi gustări făcute din uleiuri, grăsimi
şi nuci prelucrate; suplimente dietetice sub
formă de praf, capsule sau tablete; gustări,
gustări conţinând nuci gătite, gustări conţinând nuci uscate, gustări conţinând nuci de
soia prăjite; gustări conţinând proteină, proteină praf de uz uman; supe, preparate pentru
supe, preparate vegetale pentru supe; lapte,
băuturi din lapte, produse din lapte; proteine
de uz uman, proteine de uz uman sub formă
de praf conţinând în mod opţional minerale,
vitamine şi ingrediente din plante; carne,
peşte, carne de pasăre şi extrase din carne
de vânat; grăsimi şi uleiuri alimentare; cu
excepţia produselor tartinabile;
30 - băuturi pe bază de cafea, ciocolată şi ceai;
ceaiuri, cafea, cacao; snackuri; gustări; prafuri pentru băuturi pe bază de ceai şi pe bază
de cacao; praf pentru prepararea băuturilor
MD - BOPI 10/2013
pe bază de plante alimentare; ceaiuri din
plante şi infuzii din plante; plante alimentare;
ceai de plante pentru scopuri alimentare;
32 - ape minerale şi gazoase şi alte băuturi nealcoolice; băuturi din fructe şi sucuri din fructe
şi preparate pentru fabricarea băuturilor;
amestecuri praf pentru băuturi; lichide şi băuturi nealcoolice;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
servicii pentru terţi ce ţin de marketing, publicitate, identificare de potenţiali cumpărători,
procesarea comenzilor şi procesarea plăţilor;
servicii de administrare a datelor electronice
privind controlul greutăţii, sănătăţii şi condiţiei
fizice; marketing multi-nivel şi servicii privind
dezvoltarea micului business; toate serviciile
menţionate cu excepţia serviciilor de comercializare pentru terţi a produselor de cofetărie
medicinale şi/sau nemedicinale.
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)
24394
2013.08.01
2022.02.22
030670
2012.02.22
NISSAN JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA
(also trading as Nissan Motor Co., Ltd.),
JP
of No. 2 Takaracho, Kanagawa-ku,
Yokohama-shi, Kanagawa-ken, Japonia
(540)
(511) NCL(10)
37 - repararea şi întreţinerea tehnică a automobilelor, mijloacelor de transport electrice, inclusiv a vehiculelor electrice, autofurgoanelor,
camioanelor, furgoanelor, vehiculelor de totteren, autobuzelor, mijloacelor de transport
pentru agrement, automobilelor de sport,
automobilelor de curse, încărcătoarelor cu
furcă, tractoarelor remorchere, precum şi a
pieselor de construcţie şi accesoriilor pentru
mijloacele de transport menţionate; informaţii
privind repararea şi întreţinerea tehnică a
automobilelor, mijloace de transport electrice, inclusiv a vehiculelor electrice, autofurgoanelor, camioanelor, furgoanelor, vehiculelor de tot-teren, autobuzelor, mijloacelor de
101
MD - BOPI 10/2013
transport pentru agrement, automobilelor de
sport, automobilelor de curse, încărcătoarelor cu furcă, tractoarelor remorchere, precum
şi a pieselor de construcţie şi accesoriilor
pentru mijloacele de transport menţionate;
repararea şi întreţinerea tehnică a maşinilor
şi instrumentelor de măsurare şi testare;
repararea şi întreţinerea tehnică a dispozitivelor, mecanismelor şi aparatelor pentru
distribuirea şi reglarea puterii; repararea şi
întreţinerea tehnică a convertizoarelor rotative; repararea şi întreţinerea tehnică a compensatoarelor de fază.
111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)
24399
2013.08.05
2020.12.14
028300
2010.12.14
TEHNO-AS GRUP S.R.L., MD
Bd. Cuza-Vodă nr. 29/2, ap. 43,
MD-2072, Chişinău, Republica Moldova
(540)
TRADEMARKS
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)
(540)
(511) NCL(10)
03 - săpunuri; loţiuni pentru păr; preparate pentru
vopsirea părului, inclusiv vopsele pentru păr,
vopsele pentru barbă şi mustăţi; produse
pentru îndepărtarea vopselelor; vopsele pentru sprâncene şi gene; produse pentru decolorarea părului; prafuri şi pastă de dinţi.
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)
(511) NCL(9)
07 - instrumente agricole, altele decât cele acţionate manual; incubatoare pentru ouă;
24405
2013.08.05
2022.08.29
031670
2012.08.29
Gaudal Limited, CY
35 Thekla Lysioti Street, Eagle Star House,
th
6 Floor, 3030 Limassol, Cipru
24406
2013.08.05
2022.08.29
031671
2012.08.29
Gaudal Limited, CY
35 Thekla Lysioti Street, Eagle Star House,
th
6 Floor, 3030 Limassol, Cipru
(540)
12 - biciclete, scutere, ATV-uri, motociclete; piese
şi accesorii pentru aceste produse.
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)
24401
2013.08.05
2021.09.20
029834
2011.09.20
BEL-ALCO S.R.L., MD
MD-6225, Grigorăuca, Sîngerei,
Republica Moldova
(511) NCL(10)
03 - săpunuri; loţiuni pentru păr; preparate pentru
vopsirea părului, inclusiv vopsele pentru păr,
vopsele pentru barbă şi mustăţi; produse
pentru îndepărtarea vopselelor; vopsele pentru sprâncene şi gene; produse pentru decolorarea părului; prafuri şi pastă de dinţi.
(540)
(511) NCL(9)
33 - băuturi alcoolice tari.
102
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)
24407
2013.08.05
2022.08.29
031672
2012.08.29
Gaudal Limited, CY
35 Thekla Lysioti Street, Eagle Star House,
th
6 Floor, 3030 Limassol, Cipru
MĂRCI
(540)
(511) NCL(10)
03 - săpunuri; loţiuni pentru păr; preparate pentru
vopsirea părului, inclusiv vopsele pentru păr,
vopsele pentru barbă şi mustăţi; produse
pentru îndepărtarea vopselelor; vopsele pentru sprâncene şi gene; produse pentru decolorarea părului; prafuri şi pastă de dinţi.
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)
24408
2013.08.05
2022.08.29
031673
2012.08.29
Gaudal Limited, CY
35 Thekla Lysioti Street, Eagle Star House,
th
6 Floor, 3030 Limassol, Cipru
(540)
MD - BOPI 10/2013
(511) NCL(10)
07 - maşini şi maşini-unelte; motoare (cu excepţia
motoarelor pentru vehiculele terestre); cuplaje şi organe de transmisie (cu excepţia celor
pentru vehiculele terestre); instrumente agricole, altele decât cele acţionate manual; incubatoare pentru ouă; distribuitoare automate;
12 - vehicule; aparate de locomoţie terestră, aeriană sau navală.
(531) CFE(5) 26.01.18.
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)
24417
2013.08.05
2022.06.29
031423
2012.06.29
EGYPTION MEDCO S.R.L., întreprindere
cu capital străin, MD
Str. Gh. Asachi nr. 71/7,
MD-2028, Chişinău, Republica Moldova
(540)
(511) NCL(10)
03 - săpunuri; loţiuni pentru păr; preparate pentru
vopsirea părului, inclusiv vopsele pentru păr,
vopsele pentru barbă şi mustăţi; produse
pentru îndepărtarea vopselelor; vopsele pentru sprâncene şi gene; produse pentru decolorarea părului; prafuri şi pastă de dinţi.
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)
(540)
24416
2013.08.02
2022.06.13
031256
2012.06.13
EPIDAVR S.R.L., firmă, MD
Str. Uzinelor nr. 143,
MD-2023, Chişinău, Republica Moldova
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extinde dreptul exclusiv: toate cifrele şi cuvintele,
cu excepţia "MUP", "Egyption MedCo" şi a
executării grafice deosebite.
(511) NCL(10)
05 - produse farmaceutice.
(531) CFE(5) 02.09.25; 03.11.02; 07.05.01; 18.03.23;
19.03.24; 25.07.04; 26.03.04; 26.04.12; 27.05.01.
103
MD - BOPI 10/2013
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)
24486
2013.08.22
2022.03.06
030762
2012.03.06
BURLACU Dumitru, MD
Str. Ghica-Vodă nr. 24, ap. 4,
MD-5201, Drochia, Republica Moldova
TRADEMARKS
(730) GOLEA Alexei, MD
MD-6812, Băcioi, Chişinău, Republica Moldova
(540)
(540)
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extinde dreptul exclusiv: "sim", сu excepţia executării grafice deosebite.
(511) NCL(10)
09 - aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice, optice, de cântărire, de măsurare, de semnalizare, de control (verificare), de siguranţă (salvare) şi didactice; aparate şi instrumente
pentru conducerea, distribuirea, transformarea, acumularea, reglarea sau comanda curentului electric; aparate pentru înregistrarea,
transmiterea, reproducerea sunetului sau
imaginilor; suporturi de înregistrare magnetice, discuri acustice; compact-discuri, DVD-uri
şi alte suporturi de stocare a datelor; mecanisme pentru aparate cu preplată; case înregistratoare, maşini de calculat, echipament
pentru prelucrarea informaţiei, calculatoare;
software de calculatoare; extinctoare;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
37 - construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii;
38 - telecomunicaţii.
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extinde dreptul exclusiv: "AGRO", cu excepţia
executării grafice deosebite.
(591) Culori revendicate: roşu, verde-deschis, verdeînchis, galben, alb, roz.
(511) NCL(10)
32 - bere; ape minerale şi gazoase şi alte băuturi
nealcoolice; băuturi din fructe şi sucuri de
fructe; siropuri şi alte preparate pentru fabricarea băuturilor;
33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii);
41 - educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
(531) CFE(5) 01.03.06; 06.19.09; 06.19.11; 27.05.01;
29.01.15.
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)
24540
2013.09.05
2022.11.09
032074
2012.11.09
MEDVEDEVA Nadejda, MD
Bd. Mircea cel Bătrân nr. 14, bloc 1, ap. 70,
MD-2044, Chişinău, Republica Moldova
(540)
(531) CFE(5) 10.03.10; 10.03.16; 27.05.24.
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
104
24535
2013.09.06
2022.05.14
031084
2012.05.14
(511) NCL(10)
11 - aparate de iluminat, de încălzit, de producere
a vaporilor, de gătit, de refrigerare, de uscare, de ventilare, de distribuire a apei şi instalaţii sanitare.
MĂRCI
MD - BOPI 10/2013
Lista certificatelor de înregistrare a mărcilor
eliberate în septembrie 2013
Se publică următoarele date: numărul curent, numărul de depozit, data de depozit,
numărul de ordine al înregistrării, data înregistrării, clasele conform CIPS, titularul, codul ţării
conform normei ST.3 OMPI, numărul BOPI în care a fost publicată cererea de înregistrare
Nr.
crt.
1
1
(210)
(151)
(220)
(111)
Nr.
Nr. înreData
Data
de depozit de depozit gistrării înregistrării
2
3
4
5
031346
2012.06.29 24122 2013.06.06
2
030309
2011.12.07
24154
2013.06.15
3
031630
2012.08.21
24310
2013.07.12
4
5
029719
031128
2011.09.01
2012.05.23
24326
24327
2013.06.28
2013.06.30
6
7
8
030287
032045
032054
2011.12.02
2012.11.05
2012.11.07
24347
24356
24357
2013.07.25
2013.07.26
2013.07.26
9
032061
2012.11.07
24358
2013.07.26
10
032062
2012.11.07
24359
2013.07.26
11
031659
2012.08.28
24362
2013.07.26
12
13
14
031931
030843
031745
2012.10.16
2012.03.21
2012.09.11
24363
24364
24365
2013.07.26
2013.07.28
2013.07.28
15
031748
2012.09.11
24366
2013.07.28
16
031929
2012.10.16
24369
2013.07.28
17
031954
2012.10.24
24370
2013.07.28
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
031988
030392
031961
031969
031970
031971
031972
031973
031552
031586
2012.10.23
2011.12.26
2012.10.19
2012.10.19
2012.10.19
2012.10.19
2012.10.19
2012.10.19
2012.07.30
2012.08.06
24371
24372
24373
24374
24375
24376
24377
24378
24390
24391
2013.07.28
2013.07.26
2013.07.26
2013.07.26
2013.07.26
2013.07.26
2013.07.26
2013.07.26
2013.07.31
2013.07.31
28
031587
2012.08.06
24392
2013.07.31
29
031588
2012.08.06
24393
2013.07.31
(511)
Clase
6
25
(730)
Titular, cod ST.3 OMPI
7
GUDUMAC Nadejda, MD
GHEORGHIŢĂ Andrian, MD
INCASO S.R.L.,
36
întreprindere mixtă, MD
PHILIP MORRIS BRANDS
34
S.A.R.L., CH
29,30
CERNOROTOV Grigorii, MD
BIELENDA Kosmetyki Naturalne
03
sp. z o.o.s.k., PL
06,11
ZAHARIA Victor, MD
05
GM Pharmaceuticals LTD, GE
VISMOS S.A.,
33
combinat de vinuri spumante şi
de marcă, întreprindere mixtă, MD
Tovarystvo z obmezhenoyu
34
vidpovidalnistyu "Lvivska
tyutyunova fabryka", UA
Tovarystvo z obmezhenoyu
34
vidpovidalnistyu "Lvivska
tyutyunova fabryka", UA
JX Nippon Oil & Energy Corporation,
01,04
JP
29
BONGRAIN S.A., FR
05
Eli Lilly and Company, US
03,05,29,30, Herbalife International, Inc., US
32,35
03,05,29,
Herbalife International, Inc., US
30,32,35
FARMINA S.R.L.,
05
întreprindere cu capital străin, MD
NOBEL ILAC SANAYII VE
05
TICARET ANONIM SIRKETI,
reprezentanţa companiei turceşti,
MD
43
CEBOTARESCU Dumitru, MD
11
OOO "Vigro Grup", RU
05
Micro Labs Ltd., IN
05
Micro Labs Ltd., IN
05
Micro Labs Ltd., IN
05
Micro Labs Ltd., IN
05
Micro Labs Ltd., IN
05
Micro Labs Ltd., IN
06
RULTEHCOM S.R.L., MD
BAOTOU BEI BEN HEAVY-DUTY
12,37
TRUCK CO., LTD, CN
BAOTOU BEI BEN HEAVY-DUTY
12,37
TRUCK CO., LTD, CN
BAOTOU BEI BEN HEAVY-DUTY
12,37
TRUCK CO., LTD, CN
(441)
Nr.
BOPI
8
9/2012
(442/450)
Nr. BOPI
2/2012
10/2013
9
10/2012
11/2011
7/2012
1/2012
12/2012
12/2012
12/2012
12/2012
10/2012
12/2012
7/2012
11/2012
10/2013
11/2012
10/2013
1/2013
12/2012
12/2012
4/2012
12/2012
12/2012
12/2012
12/2012
12/2012
12/2012
9/2012
11/2012
11/2012
11/2012
105
MD - BOPI 10/2013
TRADEMARKS
1
30
2
030670
3
2012.02.22
4
24394
5
2013.08.01
6
12,37
31
031763
2012.09.11
24395
2013.08.01
34
32
33
34
35
031893
028300
029834
029315
2012.10.10
2010.12.14
2011.09.20
2011.05.27
24396
24399
24401
24404
2013.08.01
2013.08.05
2013.08.05
2013.08.05
33
07,12
33
35,36,43
36
37
38
39
40
031670
031671
031672
031673
031261
2012.08.29
2012.08.29
2012.08.29
2012.08.29
2012.06.13
24405
24406
24407
24408
24409
2013.08.05
2013.08.05
2013.08.05
2013.08.05
2013.08.02
03
03
03
03
41
41
42
43
031554
031555
031574
2012.07.30
2012.07.30
2012.08.02
24411
24412
24413
2013.08.02
2013.08.02
2013.08.02
35
35
03
44
031620
2012.08.17
24414
2013.08.02
34
45
031621
2012.08.17
24415
2013.08.02
34
46
47
031256
031423
2012.06.13
2012.06.29
24416
24417
2013.08.02
2013.08.05
07,12
05
48
031707
2012.08.30
24418
2013.08.05
49
50
031557
031565
2012.07.25
2012.07.31
24419
24420
2013.08.06
2013.08.06
29,30,32,
35,43
35,38
09,38,41
51
031791
2012.09.19
24421
2013.08.06
34
52
53
031449
031809
2012.07.10
2012.09.25
24422
24423
2013.08.05
2013.08.07
24
34
54
031812
2012.09.25
24424
2013.08.07
34
55
031813
2012.09.25
24425
2013.08.07
34
56
031814
2012.09.25
24426
2013.08.07
34
57
031815
2012.09.25
24427
2013.08.07
34
58
031816
2012.09.25
24428
2013.08.07
34
59
60
61
62
63
64
030762
030280
031860
031084
032074
031913
2012.03.06
2011.12.01
2012.10.03
2012.05.14
2012.11.09
2012.10.12
24486
24498
24522
24535
24540
24582
2013.08.22
2013.08.25
2013.09.02
2013.09.06
2013.09.05
2013.09.17
09,35,37,38
06,17,35
09
32,33,41
11
35,38
106
7
NISSAN JIDOSHA KABUSHIKI
KAISHA (also trading as Nissan
Motor Co., Ltd.), JP
Shanghai Tobacco Group Co., Ltd.,
CN
SILDAVIA S.R.L., MD
TEHNO-AS GRUP S.R.L., MD
BEL-ALCO S.R.L., MD
Renaissance Hotel Holdings, Inc.,
a Delaware corporation, US
Gaudal Limited, CY
Gaudal Limited, CY
Gaudal Limited, CY
Gaudal Limited, CY
OPEN ENGLISH, LLC,
a company organized under the
Laws of Delaware, United States
of America, PA
SOLOVIOV Evghenii, MD
SOLOVIOV Evghenii, MD
Mary Kay Inc., corporaţie
din statul Delaware, US
PHILIP MORRIS BRANDS
S.A.R.L., CH
PHILIP MORRIS BRANDS
S.A.R.L., CH
EPIDAVR S.R.L., firmă, MD
EGYPTION MEDCO S.R.L.,
întreprindere cu capital străin, MD
CORVO Giovanni, IT
MOLDTELECOM S.A., MD
National Geographic Society,
(A District of Columbia corporation),
US
Gulbahar Tobacco International
FZE, AE
CEPOI Victor, MD
PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A.,
CH
PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A.,
CH
PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A.,
CH
PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A.,
CH
PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A.,
CH
PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A.,
CH
BURLACU Dumitru, MD
ZAHARIA Victor, MD
DIGORI Ion, MD
GOLEA Alexei, MD
MEDVEDEVA Nadejda, MD
TOMAŞ Galina, MD
8
4/2012
9
10/2013
11/2012
11/2012
3/2011
11/2011
8/2011
11/2012
11/2012
11/2012
11/2012
9/2012
10/2013
10/2013
10/2013
10/2013
10/2013
10/2013
11/2012
11/2012
11/2012
10/2012
10/2012
7/2012
10/2012
10/2013
10/2013
11/2012
9/2012
10/2012
11/2012
10/2012
11/2012
11/2012
11/2012
11/2012
11/2012
11/2012
5/2012
1/2012
11/2012
6/2012
12/2012
12/2012
10/2013
10/2013
10/2013
MĂRCI
MD - BOPI 10/2013
Lista mărcilor reînnoite
Se publică următoarele date: numărul curent, numărul înregistrării reînnoite, data expirării termenului
de reînnoire, clasele conform CIPS, titularul şi adresa, codul ţării conform normei ST.3 OMPI,
numerele BOPI în care au fost publicate cererea de înregistrare a mărcii şi marca înregistrată
(186) Data
expirării
reînnoirii
(511)
Clase
(730) Titular şi adresă, cod ST.3 OMPI
(442)
Nr. BOPI
(450)
Nr. BOPI
1
1
(116)
Nr.
înregistrării
reînnoite
2
2R 65
3
2023.10.15
4
25
6
7
4-5/1994
2
2R 154
2023.11.26
04
3
2R 416
2023.12.28
04
4
2R 468
2023.10.18
09
5
2R 482
2023.11.30
04
6
2R 483
2023.11.30
34
7
2R 484
2023.11.30
04
8
2R 511
2023.11.30
04
9
2R 512
2023.12.28
04
10
2R 1030
2023.07.29
32
11
2R 1130
2023.08.02
10
12
2R 1162
2023.11.26
34
13
2R 1317
2023.11.19
34
14
2R 1321
2023.07.14
05
15
2R 4488
2023.12.20
07
16
R 10781
2023.04.11
33
17
R 10908
2023.05.13
33
18
R 10946
2023.06.18
05
5
THE H.D. LEE COMPANY INC.,
corporaţie organizată şi existentă conform legilor
statului Delaware, US
3411 Silverside Road, Wilmington, Delaware,
Statele Unite ale Americii
Exxon Mobil Corporation, US
5959 Las Colinas Boulevard, Irving, Texas
75039-2298, Statele Unite ale Americii
Exxon Mobil Corporation, US
5959 Las Colinas Boulevard, Irving, Texas
75039-2298, Statele Unite ale Americii
POLAROID CORPORATION, US
1265 Main Street, Waltham, MA 02451,
Statele Unite ale Americii
Exxon Mobil Corporation, US
5959 Las Colinas Boulevard, Irving, Texas
75039-2298, Statele Unite ale Americii
British American Tobacco (Brands) Inc., US
2711 Centerville Road, Suite 300, Wilmington,
Delaware 19808, Statele Unite ale Americii
Exxon Mobil Corporation, US
5959 Las Colinas Boulevard, Irving, Texas
75039-2298, Statele Unite ale Americii
Exxon Mobil Corporation, US
5959 Las Colinas Boulevard, Irving, Texas
75039-2298, Statele Unite ale Americii
Exxon Mobil Corporation, US
5959 Las Colinas Boulevard, Irving, Texas
75039-2298, Statele Unite ale Americii
Brandbrew S.A., LU
5, rue Gabriel Lippmann,
5365 Munsbach, Luxembourg
Playboy Enterprises International, Inc., US
680 North Lake Shore Drive, Chicago, Illinois
60611, Statele Unite ale Americii
British American Tobacco (Brands) Inc., US
2711 Centerville Road, Suite 300, Wilmington,
Delaware 19808, Statele Unite ale Americii
British American Tobacco (Brands) Inc., US
2711 Centerville Road, Suite 300, Wilmington,
Delaware 19808, Statele Unite ale Americii
Abbott GmbH & Co. KG, DE
Max-Planck-Ring 2, 65205 Wiesbaden, Germania
SHOP VAC CORPORATION, US
P.O.Box 2323, Reach Road, Williamsport,
Pennsylvania 17701, Statele Unite ale Americii
FABSO S.A., MD
MD-3449, Sofia, Lăpuşna, Republica Moldova
GRAPE VALLEY S.R.L., întreprindere mixtă, MD
MD-7415, Borceag, Cahul, Republica Moldova
CHEMINOVA A/S, DK
THYBORØNVEJ 78,
DK-7673 HARBOØR, Danemarca
Nr.
crt.
7-8/1994
7-8/1994
9/1994
9/1994
9/1994
9/1994
9/1994
9/1994
9/1994
3/1995
9/1994
3/1995
10/1994
3/1995
10/1994
5/1995
12/1994
5/1995
10/1996
3/1997
12/2003
7/2004
12/2003
8/2004
1/2004
8/2004
107
MD - BOPI 10/2013
TRADEMARKS
1
19
2
R 11001
3
2023.06.25
4
33
20
R 11002
2023.06.25
33
21
R 11044
2023.07.16
16
22
R 11046
2023.07.18
16
23
R 11053
2023.07.25
33
24
R 11054
2023.07.25
33
25
R 11059
2023.06.13
29,35
26
R 11127
2023.06.10
29,30
27
R 11131
2023.06.13
29,30
28
R 11136
2023.06.13
29,30
29
R 11277
2023.07.25
33
30
R 11374
2023.07.02
29,31,32
31
R 11577
2023.12.01
35
32
R 11581
2023.12.12
34
33
R 11639
2023.12.10
34
34
R 11744
2023.07.30
33
35
R 11804
2023.07.16
04
36
R 11829
2023.06.27
33
108
5
VINĂRIA PURCARI S.R.L.,
întreprindere mixtă, MD
MD-4229, Purcari, Ştefan-Vodă, Republica
Moldova
VINĂRIA PURCARI S.R.L.,
întreprindere mixtă, MD
MD-4229, Purcari, Ştefan-Vodă, Republica
Moldova
Hallmark Cards PLC, GB
Hallmark House, Bingley Road, Bradford,
West Yorkshire, BD9 6 SD, Regatul Unit
Hallmark Cards PLC, GB
Hallmark House, Bingley Road, Bradford,
West Yorkshire, BD9 6 SD, Anglia
Diageo North America, Inc., corporaţie din statul
Connecticut, US
801 Main Avenue, Norwalk CT 06851-1127,
Statele Unite ale Americii
Diageo North America, Inc., corporaţie
din statul Connecticut, US
801 Main Avenue, Norwalk CT 06851-1127,
Statele Unite ale Americii
Obşcestvo s ogranicennoi otvetstvennostiu
"Koordiniruiuşcii raspredelitelinîi ţentr
"EFKO- Kaskad", RU
ul. Frunze d. 4, g. Alekseevka, Belgorodskaya obl.,
309850, Federaţia Rusă
Yurchenko Olga Stepanovna, RU
per. Uglovoj d. 2, kv. 25, 127055, g. Moskva,
Federaţia Rusă
ANCOM TRADING LIMITED, a Bahamas
Corporation, with registered office at Saffrey
Square, BS
Suite 205, Bank Lane, P.O. Box N-8188,
Nassau, Bahamas
Yurchenko Olga Stepanovna, RU
per. Uglovoj d. 2, kv. 25, 127055, g. Moskva,
Federaţia Rusă
Diageo North America, Inc.,
corporaţie din statul Connecticut, US
801 Main Avenue, Norwalk CT 06851-1127,
Statele Unite ale Americii
JANCOM S.A., MD
Str. A. Şciusev nr. 2,
MD-3900, Cahul, Republica Moldova
Acer Incorporated, TW
7F.-5, NO. 369, Fuxing N. Rd., Songshan Dist.,
Taipei City, Taiwan, (R.O.C)
PHILIP MORRIS BRANDS SARL, CH
Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 NEUCHÂTEL,
Elveţia
British American Tobacco (Brands) Inc., US
2711 Centerville Road, Suite 300, Wilmington,
Delaware 19808, Statele Unite ale Americii
Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare
al Republicii Moldova, MD
Bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt nr. 162,
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova
SK Lubricants Co., Ltd., KR
99, Seorin-dong, Jongro-gu, Seoul, Republica
Coreea
Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare
al Republicii Moldova, MD
Bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt nr. 162,
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova
6
2/2004
7
9/2004
2/2004
9/2004
3/2004
9/2004
3/2004
9/2004
3/2004
9/2004
3/2004
9/2004
3/2004
9/2004
4/2004
10/2004
4/2004
10/2004
4/2004
10/2004
5/2004
11/2004
1/2004
11/2004
8/2004
1/2005
8/2004
1/2005
8/2004
1/2005
9/2004
2/2005
3/2004
2/2005
10/2004
3/2005
MĂRCI
MD - BOPI 10/2013
1
37
2
R 11830
3
2023.06.27
4
33
38
R 11832
2023.06.27
33
39
R 11833
2023.06.27
33
40
R 11834
2023.06.27
33
41
R 11835
2023.06.27
33
42
R 11836
2023.06.27
33
43
R 11837
2023.06.27
33
44
R 11838
2023.07.24
33
45
R 12004
2023.06.13
29
5
Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare
al Republicii Moldova, MD
Bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt nr. 162,
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova
Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare
al Republicii Moldova, MD
Bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt nr. 162,
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova
Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare
al Republicii Moldova, MD
Bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt nr. 162,
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova
Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare
al Republicii Moldova, MD
Bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt nr. 162,
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova
Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare
al Republicii Moldova, MD
Bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt nr. 162,
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova
Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare
al Republicii Moldova, MD
Bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt nr. 162,
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova
Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare
al Republicii Moldova, MD
Bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt nr. 162,
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova
Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare
al Republicii Moldova, MD
Bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt nr. 162,
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova
Yurchenko Olga Stepanovna, RU
per. Uglovoj d. 2, kv. 25, 127055, g. Moskva,
Federaţia Rusă
6
10/2004
7
3/2005
10/2004
3/2005
10/2004
3/2005
10/2004
3/2005
10/2004
3/2005
10/2004
3/2005
10/2004
3/2005
10/2004
3/2005
11/2004
4/2005
109
1
INDICAŢII GEOGRAFICE
MD - BOPI 10/2013
IV
Indicaţii geografice, denumiri de origine,
specialităţi tradiţionale garantate /
Geographical indications, appellations
of origin, traditional specialties guaranteed
P
rotecţia juridică a indicaţiilor geografice, a denumirilor de origine şi a specialităţilor tradiţionale
garantate pe teritoriul Republicii Moldova se asigură în temeiul înregistrării lor la AGEPI, în
modul stabilit de Legea nr. 66-XVI din 27.03.2008 privind protecţia indicaţiilor geografice, denumirilor
de origine şi specialităţilor tradiţionale garantate, sau în baza tratatelor internaţionale, inclusiv a
acordurilor bilaterale, la care Republica Moldova este parte.
Înregistrarea denumirii de origine sau a indicaţiei geografice generează apariţia dreptului de
utilizare a acestora. Denumirea de origine şi indicaţia geografică înregistrate nu pot fi cesionate,
licenţiate şi nu pot face obiectul unor drepturi reale.
Orice persoană fizică sau juridică din aria geografică corespunzătoare care produce şi/sau
prelucrează, şi/sau prepară produse în conformitate cu prevederile caietului de sarcini pentru o
denumire de origine protejată sau pentru o indicaţie geografică protejată poate depune la AGEPI o
cerere privind acordarea dreptului de utilizare a acesteia.
În prezenta Secţiune se publică: datele privind cererile de înregistrare a indicaţiilor geografice,
denumirilor de origine, specialităţilor tradiţionale garantate; indicaţiile geografice, denumirile de origine
şi specialităţile tradiţionale garantate cărora li s-a acordat protecţie pe teritoriul Republicii Moldova;
cererile privind acordarea dreptului de utilizare pentru o denumire de origine protejată sau pentru o
indicaţie geografică protejată; datele privind acordarea dreptului de utilizare pentru o denumire de
origine protejată sau pentru o indicaţie geografică protejată; datele privind reînnoirea dreptului de
utilizare pentru o denumire de origine protejată sau pentru o indicaţie geografică protejată.
L
egal protection of geographical indications, appellations of origin and traditional specialties
guaranteed in the Republic of Moldova shall be afforded on the basis of their registration with
AGEPI, as established by Law No. 66-XVI of 27.03.2008 on the Protection of Geographical Indications,
Appellations of Origin and Traditional Specialties Guaranteed, or under international treaties, including
bilateral agreements, to which the Republic of Moldova is party.
Registration of an appellation of origin or a geographical indication generates the right to use
thereof. A registered appellation of origin or a registered geographical indication may not be assigned,
licensed and may not form a subject matter of any real rights.
Any natural or legal person from the respective geographical area, who produces and/or processes
and/or prepares products conforming to the specification for a protected appellation of origin or a
protected geographical indication, shall be entitled to apply to AGEPI, seeking to be granted the right to
use it.
111
MD - BOPI 10/2013
GEOGRAPHICAL INDICATIONS
In this Section shall be published: data on applications for registration of geographical indications,
appellations of origin, traditional specialties guaranteed; geographical indications, appellations of origin
and traditional specialties guaranteed that have been granted protection in the Republic of Moldova;
requests for grant of the right to use a protected appellation of origin or a protected geographical
indication; data on grant of the right to use a protected appellation of origin or a protected geographical
indication; data on renewal of the right to use a protected appellation of origin or a protected
geographical indication.
112
INDICAŢII GEOGRAFICE
MD - BOPI 10/2013
Indicaţii geografice, denumiri de origine, specialităţi
tradiţionale garantate pentru care este solicitată
protecţie pe teritoriul Republicii Moldova /
Geographical indications, appellations of origin,
traditional specialties guaranteed for which
protection is sought in the Republic of Moldova
Î
n conformitate cu Legea nr. 66-XVI din 27.03.2008 privind protecţia indicaţiilor geografice,
denumirilor de origine şi specialităţilor tradiţionale garantate cererea de înregistrare a unei
denumiri de origine, a unei indicaţii geografice sau a unei specialităţi tradiţionale garantate se depune
la AGEPI.
În termen de 3 luni de la data publicării cererii depuse în conformitate cu Legea nr. 66-XVI din
27.03.2008 orice persoană care are un interes legitim este în drept să formuleze o opoziţie împotriva
acordării protecţiei / dreptului de utilizare, după caz. Opoziţia argumentată va fi prezentată în scris la
AGEPI, fiind însoţită de dovada achitării taxei stabilite.
I
n accordance with Law no. 66-XVI of 27.03.2008 on the Protection of Geographical Indications,
Appellations of Origin and Traditional Specialties Guaranteed the application for registration of an
appellation of origin, a geographical indication or a traditional specialty guaranteed shall be filed with
AGEPI.
Within three months from the date of publication of the application filed in accordance with Law
no. 66-XVI of 27.03.2008 any person having a legitimate interest is entitled to file an opposition against
the grant of protection / right of use, where appropriate. The reasoned opposition shall be filed in
writing with AGEPI, accompanied by the proof of payment of the prescribed fee.
113
MD - BOPI 10/2013
GEOGRAPHICAL INDICATIONS
Lista denumirilor de origine cărora le-a fost acordată protecţie
în Republica Moldova în luna septembrie 2013,conform
Aranjamentului de la Lisabona privind protecţia denumirilor
de origine a produselor şi înregistrarea lor internaţională
Se publică următoarele date: numărul curent, numărul înregistrării internaţionale, data înregistrării
internaţionale, ţara de origine a denumirii protejate (codul ţării conform normei ST.3 OMPI), denumirea
de origine a produsului, transliteraţia / traducerea acesteia, dupa caz, denumirea produsului
Nr.
crt.
1
1
Nr.
înregistrării
2
AO 0907
Data
înregistrării
3
2012.10. 30.
Codul
ţării
4
FR
Denumirea
de origine
5
Monoï de Tahiti
Transliteraţia /
Traducerea
6
-
2
AO 0909
2012.12. 18.
GE
საირმე
SAIRME
114
Produsul
7
Produs cosmetic obţinut
prin macerarea petalelor
de flori de Tiare în ulei
rafinat de copră, extras din
nucă de cocos
Apă minerală naturală
DESIGN
MD - BOPI 10/2013
V
Design industrial / Industrial design
P
rotecţia juridică a desenelor şi modelelor industriale în Republica Moldova se asigură în modul
stabilit de Legea nr. 161-XVI din 12 iulie 2007 privind protecţia desenelor şi modelelor industriale.
Cererea de înregistrare a desenului sau modelului industrial se depune la AGEPI, personal sau prin
reprezentant, de către persoana care dispune de dreptul asupra desenului sau modelului industrial.
Cererea trebuie să conţină documentele prevăzute la art. 32(1), (2) din Lege.
Datele privind cererile de înregistrare depuse, desenele şi modelele industriale înregistrate, certificatele de înregistrare a desenelor şi modelelor industriale eliberate şi desenele şi modelele industriale
reînnoite prin procedura naţională se publică în prezenta Secţiune.
Desenele şi modelele industriale înregistrate şi reînnoite conform Aranjamentului de la Haga, la care
Republica Moldova este parte, se publică în Buletinul de Desene şi Modele Internaţionale (“Bulletin des
dessins et modeles internationaux / International Designs Bulletin / Boletin de Dibujos y Modelos
Internacionales”). Buletinul include atât datele bibliografice în limbile franceză, engleză şi spaniolă, cât
şi reproducerile desenelor şi modelelor industriale înregistrate şi este expus pe Internet pe site-ul OMPI,
accesibil publicului. În BOPI se publică listele acestor desene şi modele industriale înregistrate în
Republica Moldova, aranjate în ordinea numerelor de înregistrare internaţională şi a claselor CIDMI,
precum şi ale celor reînnoite în Republica Moldova, aranjate în ordinea numerelor de înregistrare
internaţională.
Ponderea semantică a părţii verbale ce se conţine în desenele sau modelele industriale nu se
protejează.
L
egal protection of industrial designs in the Republic of Moldova is provided in the mode established
by Law No. 161-XVI of July 12, 2007 on the Protection of Industrial Designs.
The industrial design application shall be filed with the AGEPI, in person or through a representative, by
the person to whom the right to the industrial design belongs. The application shall contain the
documents provided for in Art. 32(1), (2) of the Law.
Data on filed industrial design applications, registered industrial designs, issued industrial design
registration certificates, and industrial designs renewed under the national procedure shall be published
in this Section.
Industrial designs registered and renewed under the Hague Agreement, to which the Republic of
Moldova is party, shall be published in the Bulletin des dessins et modeles internationaux / International
Designs Bulletin / Boletin de Dibujos y Modelos Internacionales. The Bulletin comprises both
bibliographic data in French, English and Spanish and registered industrial design reproductions and is
exposed over the Internet on the WIPO site, accessible to the public. In BOPI shall be published the
lists of industrial designs registered in the Republic of Moldova, arranged in the order of international
registration numbers and ICID classes, as well as of those renewed in the Republic of Moldova,
arranged in the order of international registration numbers.
The semantic portion of the verbal part contained in the industrial designs is not protected.
115
MD - BOPI 10/2013
DESIGN
CODURILE INID PENTRU IDENTIFICAREA DATELOR BIBLIOGRAFICE
REFERITOARE LA DESENE ŞI MODELE INDUSTRIALE, CONFORM NORMEI ST. 80 OMPI
LIST OF INID CODES CONCERNING BIBLIOGRAPHIC DATA RELATING
TO INDUSTRIAL DESIGNS, ACCORDING TO WIPO STANDARD ST. 80
(11)
Numărul certificatului
Number of the certificate
(15)
Data înregistrării
Date of the registration
(18)
Data prevăzută de expirare a termenului de valabilitate a înregistrării
(20)
Numărul desenului şi modelului industrial
Expected expiration date of the registration
Number of the industrial design
(21)
Numărul de depozit
Number of the application
(22)
Data de depozit
Date of filing of the application
(23)
Data priorităţii de expunere
Date of the exhibition priority
(28)
Numărul de desene şi modele industriale
Number of industrial designs
(30)
Date referitoare la prioritate conform Convenţiei de la Paris
Data relating to priority under the Paris Convention
(31)
Numărul cererii prioritare
Number of the priority application
(32)
Data de depozit a cererii prioritare
Date of filing of the priority application
(33)
Ţara cererii prioritare, codul conform normei ST. 3 OMPI
Country of the priority application, code according to WIPO Standard ST. 3
(43)
Data publicării cererii de înregistrare a desenului şi modelului industrial
Date of publication of the application for the registration of the industrial design
(44)
Data publicării hotărârii de înregistrare a desenului şi modelului industrial
Date of publication of the decision on registration of the industrial design
(45)
Data eliberării certificatului
Date of issuance of the certificate
(46)
Data de expirare a termenului de amânare a publicării
Date of expiration of deferment
(51)
Clasificarea internaţională a desenelor şi modelelor industriale (clasa şi subclasa Clasificării de la Locarno)
International Classification for Industrial Designs (classes and subclasses of the Locarno Classification)
(54)
Indicarea produsului
Designation of product
(55)
Reprezentarea desenului şi modelului industrial
Reproduction of the industrial design
(57)
Culorile revendicate
Indication of colors claimed
116
DESIGN
MD - BOPI 10/2013
(62)
Numărul cererii divizionare
(71)
Numele/denumirea şi adresa solicitantului (solicitanţilor), codul ţării conform normei ST. 3 OMPI
(72)
Numele autorului (autorilor), codul ţării conform normei ST. 3 OMPI
Number of the divisional application
Name and address of the applicant(s), code of the country according to WIPO Standard ST. 3
Name of the author(s), code of the country according to WIPO Standard ST. 3
(73)
Numele/denumirea şi adresa titularului (titularilor), codul ţării conform normei ST. 3 OMPI
Name and address of the owner(s), code of the country according to WIPO Standard ST. 3
(74)
Numele mandatarului autorizat
Name of the patent attorney
(80)
Datele de depozit internaţional conform Aranjamentului de la Haga
Data related to the international registration of industrial designs under the Hague Agreement
CODURILE OMPI PENTRU CODIFICAREA TITLURILOR INFORMAŢIILOR
REFERITOARE LA DESENE ŞI MODELE INDUSTRIALE, PUBLICATE
ÎN BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ CONFORM NORMEI ST. 17
WIPO CODES ON CODING OF HEADINGS OF ANNOUNCEMENTS CONCERNING
INDUSTRIAL DESIGNS PUBLISHED IN THE OFFICIAL BULLETIN OF INDUSTRIAL
PROPERTY IN ACCORDANCE WITH THE STANDARD ST. 17
BA1L Cereri de înregistrare a desenelor şi modelelor industriale publicate
Applications for the registration of published industrial designs
BA1L Lista cererilor de înregistrare a desenelor şi modelelor industriale publicate, aranjate în ordinea numerelor
de înregistrare (semestrial)
List of published applications for the registration of published industrial designs, grouped in accordance with
the numerical index (half-yearly)
BA1L Lista cererilor de înregistrare a desenelor şi modelelor industriale publicate, aranjate în ordinea claselor
CIDMI (semestrial)
List of published applications for the registration of published industrial designs, grouped in accordance with
the ICID classes (half-yearly)
FF4L Lista desenelor şi modelelor industriale înregistrate
List of registered industrial designs
FF4L Lista desenelor şi modelelor industriale înregistrate, aranjate în ordinea numerelor de înregistrare
(semestrial)
List of registered industrial designs, grouped according to the numerical index (half-yearly)
FF4L Lista desenelor şi modelelor industriale înregistrate, aranjate în ordinea claselor CIDMI (semestrial)
List of registered industrial designs, grouped in accordance with the ICID classes (half-yearly)
FA9L Lista desenelor şi modelelor industriale retrase
List of withdrawn industrial designs
FC9L Lista desenelor şi modelelor industriale respinse
List of refused industrial designs
FG4L Lista certificatelor de înregistrare a desenelor şi modelelor industriale eliberate
List of issued industrial design certificates
117
MD - BOPI 10/2013
DESIGN
FG4L Lista desenelor şi modelelor industriale înregistrate conform Aranjamentului de la Haga, aranjate în ordinea
numerelor de înregistrare internaţională (lunar, semestrial)
List of industrial designs registered under the Hague Agreement, grouped in accordance with international
numerical index (monthly, half-yearly)
FG4L Lista desenelor şi modelelor industriale înregistrate conform Aranjamentului de la Haga, aranjate în ordinea
claselor CIDMI (lunar, semestrial)
List of industrial designs registered under the Hague Agreement, grouped in accordance with the ICID
classes (monthly, half-yearly)
ND4L Lista desenelor şi modelelor industriale reînnoite
List of renewed industrial designs
ND4L Lista desenelor şi modelelor industriale reînnoite conform Aranjamentului de la Haga
List of industrial designs renewed under the Hague Agreement
MG4L Lista titularilor decăzuţi din drepturi prin neachitarea taxelor de eliberare a certificatelor de înregistrare a
desenelor şi modelelor industriale
List of owners deprived of rights by non-payment of fees for issuance of industrial design registration
certificates
MK4L Lista certificatelor de înregistrare a desenelor şi modelelor industriale al căror termen de valabilitate a
expirat (inclusiv termenul de graţie)
List of industrial design certificates the term of validity of which has expired (including the grace period)
NF4L Lista certificatelor de înregistrare a desenelor şi modelelor industriale revalidate
List of revalidated industrial design certificates
118
DESIGN
MD - BOPI 10/2013
BA1L Cereri de înregistrare
a desenelor şi modelelor industriale /
Applications for registration of industrial
designs
O
rice persoană interesată are dreptul să depună la AGEPI opoziţii sau observaţii motivate
împotriva înregistrării desenelor sau modelelor industriale în termen de 3 luni de la data publicării
acestor cereri în BOPI, dacă este îndeplinită cel puţin una din condiţiile prevăzute la art. 26(1) din Legea
nr. 161-XVI din 12 iulie 2007 privind protecţia desenelor şi modelelor industriale.
Cererile de înregistrare a desenelor/modelelor industriale se publică în BOPI în ordinea claselor conform
Clasificării de la Locarno.
ny person concerned may file with the AGEPI reasoned oppositions or observations against
registration of industrial designs within 3 months following the date of publication of those
applications in BOPI, if at least one of the conditions set forth in Art. 26(1) of the Law No. 161-XVI of
July 12, 2007 on the Protection of Industrial Designs has been met.
A
The applications for registration of the industrial designs shal be published in BOPI in the order of
classes in accordance with the Locarno Classification.
119
MD - BOPI 10/2013
(51)
(21)
(22)
(28)
DESIGN
LOC (9) Cl. 01-01
f 2013 0085
2013.08.02
8
(71)(72) GRADINAR Serghei, MD
Str. Mihai Eminescu nr. 30,
MD-4101, Cimişlia, Republica Moldova
(54) Turte
(55)
1
2
3
120
DESIGN
MD - BOPI 10/2013
(21) f 2013 0085
4
5
121
MD - BOPI 10/2013
DESIGN
(21) f 2013 0085
6
7
8
(51)
(21)
(22)
(28)
(55)
122
LOC (9) Cl. 06-01
f 2013 0089
2013.08.16
1
(71)(72) BURLACU Ştefan, MD
Bd. Cuza-Vodă nr. 20, ap. 4,
MD-2060, Chişinău, Republica Moldova
(54) Taburetă
DESIGN
(21)
MD - BOPI 10/2013
f 2013 0089
1.1
1.3
(51)
(21)
(22)
(28)
LOC (9) Cl. 07-99
f 2013 0090
2013.08.22
1
1.2
1.4
(71)(72) MARGARINT Anatolie, MD
Str. M. Sadoveanu nr. 20, ap. 60,
MD-2044, Chişinău, Republica Moldova
(74) MARGINE Ion
(54) Suport pentru pahar de unica folosinţă
(55)
123
MD - BOPI 10/2013
(21)
DESIGN
f 2013 0090
1.1
1.3
(51)
(21)
(22)
(28)
1.2
1.4
1.5
LOC (9) Cl. 09-01
f 2013 0081
2013.07.19
1
(71)
(72)
(54)
UNIXONE S.R.L., MD
Calea Basarabiei nr. 2, MD-2023,
Chişinău, Republica Moldova
NICOLAEVA Nadejda, MD
Butelie
(55)
Remarcă: ponderea semantică a părţii verbale nu se protejează.
1.1
124
DESIGN
MD - BOPI 10/2013
(21) f 2013 0081
1.2
1.3
(51) LOC (9) Cl. 09-05
(21) f 2013 0088
(22) 2013.08.12
(28) 2
(57) Culori revendicate:
modelul 1 - roşu, alb;
modelul 2 - roşu, alb
(71)
(54)
PETSIMPLAST S.R.L., MD
MD-3731, Sireţi, Străşeni,
Republica Moldova
Sac pentru ciment
(55)
Remarcă: ponderea semantică a părţii verbale nu se protejează.
125
MD - BOPI 10/2013
(21)
DESIGN
f 2013 0088
1
2
(51)
(21)
(22)
(28)
LOC (9) Cl. 18-03
f 2012 0116
2012.12.17
3
(71)
(74)
(54)
ROGOB S.R.L., FIRMĂ DE PRODUCŢIE
ŞI COMERŢ, MD
Str. Alexandru Ioan Cuza nr.13, MD-2089,
Ciorescu, Chişinău, Republica Moldova
Iorga Iulian
Caractere şi semne tipografice
(55)
Remarcă: ponderea semantică a părţii verbale nu se protejează.
126
DESIGN
(21)
MD - BOPI 10/2013
f 2012 0116
127
MD - BOPI 10/2013
(21) f 2012 0116
128
DESIGN
DESIGN
MD - BOPI 10/2013
(21) f 2012 0116
129
MD - BOPI 10/2013
(51)
(21)
(22)
(28)
(57)
DESIGN
LOC (9) Cl. 30-02
f 2013 0086
2013.08.05
2
Culori revendicate:
desenul 2 - bej, negru
(71)(72) RACU Alisa, MD
MD-5106, Donduşeni, Donduşeni, Republica
Moldova
(54) Stupi pentru albine
(55)
1.1
1.4
130
1.2
1.3
1.5
1.6
DESIGN
MD - BOPI 10/2013
(21) f 2013 0086
2.1
2.4
2.2
2.3
2.5
2.6
131
MD - BOPI 10/2013
DESIGN
FF4L Lista desenelor şi modelelor industriale înregistrate
Se publică următoarele date: numărul curent, numărul certificatului, data înregistrării, data prevăzută
de expirare a termenului de valabilitate a înregistrării, numărul de depozit, data de depozit,
clasele conform CIDMI, numărul de desene şi modele industriale, titularul, codul ţării conform normei
ST.3 OMPI, numărul BOPI în care a fost publicată cererea
Nr.
crt.
(11)
(15)
(18)
(21)
Nr.
Data
Valabilitate
Nr.
certifica- înregistrării
de depozit
tului
(22)
Data
de depozit
(51)
Clase
(28)(20)
Nr. de
desene
şi modele
industriale
8
(73)
Titular, cod ST.3 OMPI
9
10
1
ORHEI-VIT S.A., MD
Str. Mesager nr. 16,
MD-2069, Chişinău,
Republica Moldova
GÎRBU Anatolie, MD
Str. Vasile Alecsandri nr. 4,
MD-2091, Revaca,
Chişinău, Republica
Moldova
GÎRBU Anatolie, MD
Str. Vasile Alecsandri nr. 4,
MD-2091, Revaca,
Chişinău, Republica
Moldova
GÎRBU Anatolie, MD
Str. Vasile Alecsandri nr. 4,
MD-2091, Revaca,
Chişinău, Republica
Moldova
GÎRBU Anatolie, MD
Str. Vasile Alecsandri nr. 4,
MD-2091, Revaca,
Chişinău, Republica
Moldova
GÎRBU Anatolie, MD
Str. Vasile Alecsandri
nr. 4, MD-2091, Revaca,
Chişinău, Republica
Moldova
GÎRBU Anatolie, MD
Str. Vasile Alecsandri nr. 4,
MD-2091, Revaca,
Chişinău, Republica
Moldova
VLAS Adrian, MD
Str. Sfînta Cuvioasa
Parascheva nr. 1,
MD-3446, Sărata
Galbenă, Hînceşti,
Republica Moldova
5/2013
1
1
2
1488
3
4
5
6
2013.09.30 2018.03.15 f 2013 0026 2013.03.15
7
09-01
2
1489
2013.09.13 2018.02.20 f 2013 0011 2013.02.20
11-02
26
3
1490
2013.09.25 2018.02.20 f 2013 0012 2013.02.20
11-02
25
4
1491
2013.09.27 2018.03.11 f 2013 0021 2013.03.11
11-02
23
5
1492
2013.09.24 2018.03.11 f 2013 0022 2013.03.11
11-02
26
6
1493
2013.09.26 2018.03.11 f 2013 0023 2013.03.11
11-02
26
7
1494
2013.09.25 2018.03.11 f 2013 0024 2013.03.11
11-02
22
8
1495
2013.09.13 2018.02.05 f 2013 0003 2013.02.05
12-08,
11
2
132
(43)
Nr. BOPI
4/2013
4/2013
5/2013
5/2013
5/2013
5/2013
5/2013
DESIGN
MD - BOPI 10/2013
1
9
2
1496
3
4
5
6
2013.09.26 2018.02.22 f 2013 0013 2013.02.22
7
25-01
8
9
1
10
1497
2013.09.26 2018.02.22 f 2013 0014 2013.02.22
25-01
1
OBSHCHESTVO S
OGRANICHENNOI
OTVETSTVENNOSTYU
"PROIZVODSTVENNAYA
FIRMA "ALTA - PROFIL",
RU
Sirenevy bulvar, 43,
komn. 17, 105215,
Moscow, Federaţia Rusă
OBSHCHESTVO S
OGRANICHENNOI
OTVETSTVENNOSTYU
,,PROIZVODSTVENNAYA
FIRMA "ALTA - PROFIL",
RU
Sirenevy bulvar, 43,
komn. 17, 105215,
Moscow, Federaţia Rusă
10
4/2013
4/2013
FG4L Lista certificatelor de înregistrare a desenelor
şi modelelor industriale eliberate în septembrie 2013
Se publică următoarele date: numărul curent, numărul certificatului, clasele conform CIDMI,
numărul de depozit, data de depozit, numărul de desene şi modele industriale, titularul,
codul ţării conform normei ST.3 OMPI, numărul BOPI în care a fost publicată înregistrarea
Nr.
crt.
(51)
Clase
1
(11)
Nr.
certificatului
2
3
(21)
Nr.
de depozit
4
(22)
Data
de depozit
5
(28)
Nr. de desene şi
modele industriale
6
1
1455
2
3
32-00
f 2012 0060
2012.06.14
3
1456
02-04
f 2012 0113
2012.12.05
1
1457
06-01
f 2012 0095
2012.10.02
1
4
1458
09-01
f 2012 0048
2012.05.11
1
ICAM S.A., ÎNTREPRINDERE
DE PRODUCŢIE ŞI COMERŢ,
MD
BESCHIERU Radu, MD
5
1460
09-01
f 2012 0050
2012.05.11
1
BESCHIERU Radu, MD
6
1461
09-01
f 2012 0075
2012.07.25
1
BÎRCA Natalia, MD
7
1462
09-01
f 2012 0104
2012.11.13
1
8
1463
09-01
f 2012 0105
2012.11.13
1
BUKET MOLDAVII,
SOCIETATE PE ACŢIUNI
DE TIP INCHIS, MD
BUKET MOLDAVII,
SOCIETATE PE ACŢIUNI
DE TIP INCHIS, MD
CURBET Ludmila, MD
9
1464
09-01
f 2012 0111
2012.12.04
2
10
1465
09-03
f 2012 0076
2012.08.02
3
11
1466
11-02
f 2012 0100
2012.11.01
99
12
1467
19-08
f 2012 0096
2012.10.09
1
13
1468
19-08
f 2012 0099
2012.10.30
4
14
1469
25-01
f 2012 0080
2012.08.16
9
(73)
Titular, cod ST.3 OMPI
7
ZUBENCO-V.N. S.R.L.,
SOCIETATE COMERCIALĂ,
MD
BECHER Valeriu, MD
ART GRUP BRIVET S.R.L.,
SOCIETATE COMERCIALĂ,
MD
GÎRBU Anatolie, MD
CIMIŞLIA, SOCIETATE
PE ACŢIUNI, AGROFIRMĂ,
MD
MASPEX-GMW SP. Z O.O.
S.K.A., PL
NECHIT Ivan, MD
NECHIT Vladislav, MD
(44)
Nr. BOPI
8
6/2013
7/2013
7/2013
7/2013
7/2013
7/2013
7/2013
7/2013
7/2013
7/2013
7/2013
7/2013
7/2013
7/2013
133
MD - BOPI 10/2013
DESIGN
ND4L Lista desenelor şi modelelor industriale reînnoite
Se publică următoarele date: numărul curent, numărul certificatului, data expirării termenului
de reînnoire, numărul de depozit, data de depozit, clasele conform CIDMI, numărul de desene
şi modele industriale reînnoite, titularul şi adresa, codul ţării conform normei ST.3 OMPI,
numărul BOPI în care a fost publicată înregistrarea
Nr.
crt.
(11)
Nr.
certificatului
(18)
Data
expirării
reînnoirii
(21)
Nr.
de depozit
(22)
Data
de depozit
(51)
Clase
1
1
2
545
3
2018.03.06
4
f 2003 0022
5
2003.03.06
6
09-01
(28)
Nr. de desene
şi modele
industriale
reînnoite
7
1
2
551
2018.05.20
f 2003 0036
2003.05.20
09-01
1
3
1146
2018.12.04
f 2008 0091
2008.12.04
12-06
2
(73)
Titularul şi adresa,
cod ST.3 OMPI
(44)(45)
Nr.
BOPI
8
ENTEH S.A., MD
Str. Vasile Lupu nr. 18,
MD-2008, Chişinău, Republica
Moldova
ENTEH S.A., MD
Str. Vasile Lupu nr. 18,
MD-2008, Chişinău, Republica
Moldova
FRIPTU Ion, MD
Str. Pietrarilor nr. 8,
bloc 1, ap. 20, MD-2021, Chişinău,
Republica Moldova
9
1/2004
5/2013
2/2004
10/2004
2/2009
7/2009
10/2009
FG4L Lista desenelor şi modelelor industriale înregistrate
în Republica Moldova conform Aranjamentului de la Haga,
aranjate în ordinea numerelor de înregistrare internaţională
Se publică următoarele date: numărul curent, numărul înregistrării internaţionale,
data înregistrării internaţionale, data priorităţii, titularul, codul ţării conform normei ST.3 OMPI,
denumirea desenului şi modelului industrial, clasele conform CIDMI, numărul de desene şi modele
industriale, (numărul desenului şi modelului industrial), data prevăzută de expirare a termenului
de valabilitate a înregistrării, numărul Buletinului de Desene şi Modele Internaţionale (IDB)
în care a fost publicată cererea de înregistrare
Nr.
(11)
crt. Nr. înregistrării
(15)
Data
înregistrării
(73)
Titular,
cod ST.3 OMPI
(54)
Denumirea desenului
şi modelului industrial
(51)
Clase
5
Catarame pentru
produse din piele /
Clasps for leather
goods / Fermoirs pour
articles de maroquinerie
Capsule pentru cafea /
Coffee capsule /
Capsule à café
6
08-07
(23)(30)
Prioritate
1
1
2
DM/079717
3
2012.12.03
4
MÜLLER &
MEIRER
LEDERWARENF
ABRIK GMBH, DE
2
DM/080364
2012.11.28
HAUSBRANDT
TRIESTE 1892
S.P.A., IT
2012.05.29,
002048819,
EM
3
134
DM/080501
2013.03.25
SAVERGLASS,
FR
Sticlă / Bottle / Bouteille
(28)
(18)
Nr. de desene Valabilitate
şi modele
industriale
(nr. desenului)
şi modelului
industrial)
7
8
12
2017.12.03
Nr. IDB
9
22/2013
09-05
1
2017.11.28
21/2013
09-01
1
2018.03.25
15/2013
DESIGN
1
4
2
DM/080676
MD - BOPI 10/2013
3
2012.12.14
4
UNILEVER NV,
NL
5
Butelii / Bottles /
Bouteilles
6
09-01
7
8
8
2017.12.14
9
23/2013
NES - NOVI
ENERGIYNI
SYSTEMI LTD.,
BG
INTERSNACK
GROUP GMBH
& CO. KG, DE
Cazane / Boilers /
Chaudières
23-03
3
2018.04.11
18/2013
Chipsuri / Crisps / Chips
01-01
1 (1)
2018.04.18
19/2013
DOBRE
KRZESŁO
SPÓŁKA Z
OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIĄL
NOSCIA, PL
SAVERGLASS,
FR
Scaun / Chair / Chaise
06-01
1
2018.01.31
20/2013
Sticlă / Bottle / Bouteille
09-01
1
2018.04.26
20/2013
SAVERGLASS,
FR
Sticlă / Bottle / Bouteille
09-01
1
2018.04.26
20/2013
NES - NOVI
ENERGIYNI
SYSTEMI LTD.,
BG
PATENTSTAR BV,
NL
Cazan / Boiler /
Chaudière
23-03
1
2018.05.15
22/2013
Ghiveci pentru plante /
Plant pots / Pots à
plantes
11-02
3
2018.05.27
22/2013
2012.07.02,
0013330410001, EM;
2012.07.02,
0013330410002, EM;
2012.07.02,
0013330410003, EM;
2012.07.02,
0013330410004, EM;
2012.07.02,
0013330410005, EM;
2012.07.02,
0013330410006, EM;
2012.07.02,
0013330410007, EM;
2012.07.02,
0013330410008, EM
5
DM/080719
2013.04.11
6
DM/080810
2013.04.18
2012.11.19,
002138453,
EM
7
DM/080834
2013.01.31
2012.10.25,
0021253280001, EM
8
DM/080862
2013.04.26
2013.04.04,
0022136940001, EM
9
DM/080864
2013.04.26
2013.04.04,
0022136860001, EM
10
DM/080950
2013.05.15
11
DM/080970
2013.05.27
2012.12.07,
0021493280001, EM;
2012.12.07,
0021493280002, EM;
2012.12.07,
0021493280003, EM
135
MD - BOPI 10/2013
1
12
2
DM/081021
3
2012.11.29
13
DM/081039
2012.12.28
14
DM/081062
2012.12.28
DESIGN
4
YORULMAZER,
RAFET EREN,
TR
YORULMAZER,
RAFET EREN,
TR
YORULMAZER,
RAFET EREN,
TR
5
Construcţii / Buildings /
Constructions
6
25-03
7
2
8
2017.11.29
9
23/2013
Construcţie / Building /
Construction
25-03
1
2017.12.28
24/2013
Clădire a complexului
hotelier / Hotel building
complex / Bâtiment de
complexe hâtelier
25-03
1
2017.12.28
24/2013
FG4L Lista desenelor şi modelelor industriale înregistrate
în Republica Moldova conform Aranjamentului de la Haga,
aranjate în ordinea claselor CIDMI
Se publică următoarele date: clasele, numărul înregistrării internaţionale, data înregistrării
internaţionale, data priorităţii, titularul, codul ţării conform normei ST.3 OMPI, denumirea desenului
şi modelului industrial, numărul de desene şi modele industriale, (numărul desenului şi modelului
industrial) data prevăzută de expirare a termenului de valabilitate a înregistrării, numărul Buletinului
de Desene şi Modele Internaţionale (IDB) în care a fost publicată cererea de înregistrare
(51)
Clase
1
01-01
(11)
Nr.
înregistrării
(15)
Data înregistrării
2
DM/080810
3
2013.04.18
(23)(30)
Prioritate
2012.11.19,
002138453, EM
06-01
08-07
09-01
(73)
Titular,
cod ST.3 OMPI
4
INTERSNACK
GROUP GMBH &
CO. KG, DE
DOBRE KRZESŁO
SPÓŁKA Z
OGRANICZONĄ
2012.10.25,
002125328-0001, ODPOWIEDZIĄLNO
SCIA, PL
EM
MULLER & MEIRER
DM/079717
2012.12.03
LEDERWARENFAB
RIK GMBH, DE
DM/080834
DM/080501
(18)
(28)
Nr.
IDB
Nr. de desene Valabilitate
şi modele
industriale
(nr. desenului)
şi modelului
industrial)
5
6
7
8
Chipsuri / Crisps / Chips
1 (1)
2018.04.18 19/2013
(54)
Denumirea desenului
şi modelului industrial
2013.01.31
Scaun / Chair / Chaise
1
2018.01.31 20/2013
12
2017.12.03 22/2013
2013.03.25
Catarame pentru
produse din piele /
Clasps for leather
goods / Fermoirs pour
articles de maroquinerie
Sticlă / Bottle / Bouteille
1
2018.03.25 15/2013
Butelii / Bottles /
Bouteilles
8
2017.12.14 23/2013
SAVERGLASS, FR
2012.11.20,
002139360-0001,
EM
09-01
DM/080676
2012.12.14
2012.07.02,
001333041-0001,
EM; 2012.07.02,
001333041-0002,
EM; 2012.07.02,
001333041-0003,
EM; 2012.07.02,
001333041-0004,
EM; 2012.07.02,
136
UNILEVER NV, NL
DESIGN
MD - BOPI 10/2013
001333041-0005,
EM; 2012.07.02,
001333041-0006,
EM; 2012.07.02,
001333041-0007,
EM; 2012.07.02,
001333041-0008,
EM
09-01
DM/080862
2013.04.26
SAVERGLASS, FR
Sticlă / Bottle / Bouteille
1
2018.04.26 20/2013
SAVERGLASS, FR
Sticlă / Bottle / Bouteille
1
2018.04.26 20/2013
HAUSBRANDT
TRIESTE 1892
S.P.A., IT
Capsule pentru cafea /
Coffee capsule /
Capsule à café
1
2017.11.28 21/2013
PATENTSTAR BV,
NL
Ghiveci pentru plante /
Plant pots / Pots à
plantes
3
2018.05.27 22/2013
NES - NOVI
ENERGIYNI
SYSTEMI LTD., BG
NES - NOVI
ENERGIYNI
SYSTEMI LTD., BG
YORULMAZER,
RAFET EREN, TR
YORULMAZER,
RAFET EREN, TR
YORULMAZER,
RAFET EREN, TR
Cazane / Boilers /
Chaudières
3
2018.04.11 18/2013
Cazan / Boiler /
Chaudière
1
2018.05.15 22/2013
Construcţii / Buildings /
Constructions
Construcţie / Building /
Construction
Clădire a complexului
hotelier / Hotel building
complex / Bâtiment de
complexe hâtelier
2
2017.11.29 23/2013
1
2017.12.28 24/2013
1
2017.12.28 24/2013
2013.04.04,
002213694-0001,
EM
09-01
DM/080864
2013.04.26
2013.04.04,
002213686-0001,
EM
09-05
DM/080364
2012.11.28
2012.05.29,
002048819, EM
11-02
DM/080970
2013.05.27
2012.12.07,
002149328-0001,
EM; 2012.12.07,
002149328-0002,
EM; 2012.12.07,
002149328-0003,
EM
23-03
DM/080719
2013.04.11
23-03
DM/080950
2013.05.15
25-03
DM/081021
2012.11.29
25-03
DM/081039
2012.12.28
25-03
DM/081062
2012.12.28
137
MD - BOPI 10/2013
DESIGN
ND4L Lista desenelor şi modelelor industriale reînnoite
în Republica Moldova conform Aranjamentului de la Haga,
aranjate în ordinea numerelor de înregistrare internaţională
Se publică următoarele date: numărul curent, numărul înregistrării internaţionale, titularul,
codul ţării conform normei ST.3 OMPI, numărul de desene şi modele industriale reînnoite
(numărul desenului şi modelului industrial reînnoit), data expirării reînnoirii, numărul BOPI
în care a fost publicată înregistrarea internaţională, numărul Buletinului de Desene şi Modele
Internaţionale (IDB) în care a fost publicată reînnoirea
Nr.
crt.
(11)
Nr. înregistrării
(73)
Titular, cod ST.3 OMPI
(17)
Data expirării
reînnoirii
(44)
Nr. BOPI
Nr. IDB
5
2018.01.20(3R)
6
6/1998
7
04/2013
1
1
2
DM/042684
2
DM/042707
VALCUCINE S.P.A., IT
1
2018.01.22(3R)
6/1998
04/2013
3
DM/042716
ETA SA MANUFACTURE
HORLOGÈRE SUISSE, CH
1
2018.01.23(3R)
6/1998
04/2013
4
DM/042736
BELVEDERE
(SOCIÉTÉ ANONYME), FR
1
2018.01.26(3R)
6/1998
05/2013
5
DM/042966
OMEGA SA (OMEGA AG)
(OMEGA LTD.), CH
1
2018.02.12(3R)
7/1998
07/2013
6
DM/043514
VALCUCINE S.P.A., IT
1
2018.01.22(3R)
9/1998
04/2013
7
DM/043790
WESTFÄLISCHE TEXTILGES.
KLINGENTHAL CO. MBH, DE
1
2018.04.30(3R)
9/1998
07/2013
8
DM/045948
SOREMARTEC S.A., BE
2
2018.01.21(3R)
4/1999
04/2013
9
DM/046226
BREITLING S.A., CH
1
2018.02.06(3R)
5/1999
06/2013
10
DM/046232
COMPAGNIE GERVAIS
DANONE, FR
1
2018.02.13(3R)
5/1999
07/2013
11
DM/062704
GIORGIO ARMANI S.P.A., IT
2
2018.02.04(2R)
10/2003
06/2013
12
DM/062718
SWATCH AG (SWATCH S.A.)
(SWATCH LTD.), CH
3
2018.01.31(2R)
10/2003
05/2013
13
DM/062804
RADO UHREN AG
(RADO WATCH CO. LTD.)
(MONTRES RADO S.A.), CH
1
2018.02.14(2R)
10/2003
07/2013
14
DM/062817
HERMES SELLIER (SOCIÉTÉ
PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE), FR
32(1, 2, 3, 6, 7, 8, 12, 2018.02.12(2R)
14, 16, 19, 20, 21, 27,
28, 29, 30, 31, 32, 33,
34, 35, 36, 37, 38, 39,
41, 43, 44, 45, 48, 49,
62)
10/2003
07/2013
15
DM/062819
HERMES SELLIER (SOCIÉTÉ
PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE), FR
10(1, 2, 3, 4, 6, 7, 8,
9, 10, 11)
2018.02.12(2R)
10/2003
07/2013
16
DM/062982
ELERO GMBH, DE
5
2018.02.03(2R)
11/2003
07/2013
17
DM/063074
MICYS COMPANY S.P.A., IT
5
2018.01.28(2R)
11/2003
05/2013
18
DM/063226
SOREMARTEC S.A., BE
3
2018.02.07(2R)
11/2003
06/2013
19
DM/063248
THOMAS HINE & CO, SOCIÉTÉ
ANONYME, FR
1
2018.01.30(2R)
11/2003
05/2013
20
DM/063439
ETABLISSEMENTS DECAYEUX
(SOCIÉTÉ ANONYME), FR
1
2018.02.06(2R)
12/2003
06/2013
21
DM/063465
HERMES SELLIER (SOCIÉTÉ
PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE), FR
10(2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
10, 11, 12)
2018.02.12(2R)
12/2003
07/2013
22
DM/063488
DAIMLER AG, DE
3
2018.04.23(2R)
12/2003
05/2013
23
DM/064071
SENATOR GMBH & CO. KGAA,
DE
5(10, 11, 14, 15, 16)
2018.02.11(2R)
3/2004
07/2013
138
3
ROLEX S.A., CH
(28)(20)
Nr. de desene
şi modele
industriale reînnoite
(nr. desenului
şi modelului industrial
reînnoit)
4
1
DESIGN
1
MD - BOPI 10/2013
2
3
4
5
6
7
24
DM/069632
MONTRES JAQUET DROZ SA
(MONTRES JAQUET DROZ AG)
(MONTRES JAQUET DROZ LTD.),
CH
1
2018.01.28(1R)
7/2008
05/2013
25
DM/069633
LÉON HATOT SA (LÉON HATOT
AG) (LÉON HATOT LTD), CH
1
2018.01.28(1R)
7/2008
05/2013
26
DM/069644
SWATCH AG (SWATCH SA)
(SWATCH LTD.), CH
2(5, 7)
2018.01.23(1R)
7/2008
04/2013
27
DM/069645
SWATCH AG (SWATCH SA)
(SWATCH LTD.), CH
1(1)
2018.01.23(1R)
7/2008
04/2013
28
DM/069646
SWATCH AG (SWATCH SA)
(SWATCH LTD), CH
7
2018.01.23(1R)
7/2008
04/2013
29
DM/069671
SWATCH AG (SWATCH SA)
(SWATCH LTD), CH
2
2018.02.14(1R)
8/2008
07/2013
30
DM/069683
TISSOT S.A., CH
1
2018.02.01(1R)
8/2008
06/2013
31
DM/069730
SWATCH AG (SWATCH SA)
(SWATCH LTD), CH
1
2018.02.14(1R)
8/2008
07/2013
32
DM/069732
SWATCH AG (SWATCH SA)
(SWATCH LTD.), CH
1
2018.01.31(1R)
8/2008
05/2013
33
DM/069734
OMEGA SA (OMEGA AG)
(OMEGA LTD.), CH
1
2018.01.31(1R)
8/2008
05/2013
34
DM/069735
SWATCH AG (SWATCH SA)
(SWATCH LTD.), CH
2
2018.01.31(1R)
8/2008
05/2013
35
DM/069736
TISSOT S.A., CH
1
2018.01.31(1R)
8/2008
05/2013
36
DM/069737
SWATCH AG (SWATCH SA)
(SWATCH LTD.), CH
2
2018.01.31(1R)
8/2008
05/2013
37
DM/069738
MONTRES JAQUET DROZ SA
(MONTRES JAQUET DROZ AG)
(MONTRES JAQUET DROZ LTD.),
CH
9
2018.01.31(1R)
8/2008
05/2013
38
DM/069745
SWATCH AG (SWATCH SA)
(SWATCH LTD), CH
1(2)
2018.02.14(1R)
8/2008
07/2013
39
DM/069753
HTS INTERNATIONAL TRADING
AG, CH
3
2018.01.31(1R)
12/2008
05/2013
139
1
MD - BOPI 10/2013
VI
Modificări intervenite în statutul juridic
al cererilor şi titlurilor de protecţie
ale obiectelor de proprietate industrială /
Amendments in the legal status
of applications and titles of protection
of industrial property objects
Î
n prezenta Secţiune sunt publicate modificările intervenite în situaţia juridică a cererilor şi titlurilor
de protecţie: modificări ale denumirilor solicitanţilor/titularilor, ale adreselor acestora; date
despre cererile retrase, respinse, repuse în termenele omise; titluri de protecţie anulate, revalidate;
decăderi din drepturi; date privind contractele de cesiune, licenţă, gaj şi franchising; lista eratelor.
I
n the present Section there are published amendments made in the legal status of applications
and titles of protection: amendments of the applicants/rightowners names, addresses thereof;
data on withdrawn, rejected, refiled in the omitted terms applications; cancelled, reinstated titles of
protection; deprivations of rights; data on assignment, license, pledge and franchising agreements;
errata.
141
MD - BOPI 10/2013
Lista modificărilor
Se publică următoarele date: numărul curent, obiectul de proprietate industrială,
numărul depozitului, numărul titlului de protecţie, numărul BOPI, datele iniţiale, datele modificate
Nr.
crt.
1
1
2
OPI
2
Cerere de
înregistrare
a mărcii
Mărci
Nr.
depozit
3
032640
Nr. titlului de
protecţie
4
-
Nr.
BOPI
5
4/2013
000910
R 1941
9/1995
6/2004
3/2009
4/2009
005777
R 5239
7/1997
1/1998
11/2006
3/2009
4/2009
007961
R 6677
4/1999
10/1999
8/2008
3/2009
4/2009
008451
R 7049
10/1999
3/2000
3/2009
6/2009
027855
21715
12/2010
9/2011
10/1997
4/1998
10/2006
3
Mărci
006082
006083
R 5475 R
5476
4
Marcă
010655
R 9023
5/2002
10/2002
11/2011
5
Marcă
012894
10688
11/2003
6/2004
6
Marcă
012901
10733
7
Marcă
012929
10790
12/2003
7/2004
1/2007
12/2003
7/2004
142
Date iniţiale
6
(511)
35 - publicitate; gestiunea
afacerilor comerciale;
administrare comercială;
lucrări de birou.
(730)
410 North Michigan Avenue,
Chicago, Illinois 60611, Statele
Unite ale Americii
(730)
THE TIMBERLAND COMPANY,
a corporation organized and
existing under the laws of the
State of Delaware, US
200 Domain Drive, Stratham,
New Hampshire, Statele Unite
ale Americii
(730)
9336 Civic Center Drive,
Beverly Hills, California 90210,
Statele Unite ale Americii
(730)
416, Maetan-dong, Yeongtong-gu,
Suwon-si, Gyeonggi-do,
Republica Coreea
(730)
ZERNOFF S.R.L.,
societate comercială, MD
(730)
Nufărul Alb, sanatoriu, MD
Date modificate
7
(511)
35 - "publicitate; gestiunea
afacerilor comerciale; administrare comercială; lucrări de
birou; toate serviciile susmenţionate referitoare la produsele din clasa 24, şi anume
ţesături şi produse textile,
necuprinse în alte clase, cuverturi de pat, cuverturi de
masă şi la produsele din clasa
25, şi anume îmbrăcăminte,
încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului".
(730)
1132 West Blackhawk Street,
Chicago, Illinois 60642, Statele
Unite ale Americii
(730)
TIMBERLAND LLC, limited
liability company organized
and existing under the laws of
the State of Delaware, US
200 Domain Drive, Stratham,
New Hampshire 03885,
Statele Unite ale Americii
(730)
7930 Jones Branch Drive, Suite
1100, McLean, Virginia 22102,
Statele Unite ale Americii
(730)
129, Samsung-ro, Yeongtong-gu,
Suwon-si, Gyeonggi-do,
Republica Coreea
(730)
ZERNOFF S.R.L.,
întreprindere mixtă, MD
(730)
Sanatoriul „Nufărul Alb” S.R.L.,
MD
MD - BOPI 10/2013
1
8
Marcă
3
013083
4
10910
5
12/2003
8/2004
8/2013
9
Marcă
013519
11068
10
Mărci
013630
11173
3/2004
9/2004
10/2006
4/2004
10/2004
Mărci
013723
013724
013753
11326
11327
11382
6/2004
11/2004
6/2004
11/2004
4/2005
013754
12008
11/2004
4/2005
1/2011
12/2011
11
2
12
Marcă
027966
21907
13
Marcă
029609
23494
10/2011
1/2013
14
Desen/
model
industrial
f 2006 0084
992
5/2007
2/2008
7/2011
12
Marcă
027966
21907
1/2011
12/2011
13
Marcă
029609
23494
10/2011
1/2013
14
Desen/
model
industrial
f 2006 0084
992
5/2007
2/2008
7/2011
6
(730)
PRIVATE JOINT-STOCK
COMPANY "MILLER BRANDS
UKRAINE", UA
(730)
Barton & Guestier S.A.S., FR
7
(730)
PRIVATE JOINT - STOCK
COMPANY "EFES UKRAINE",
UA
(730)
BARTON & GUESTIER, FR
(730)
Str. Uzinelor nr. 167, MD-2036,
Chişinău, Republica Moldova
(730)
Str. Uzinelor nr. 167, MD-2023,
Chişinău, Republica Moldova
(730)
6-1, Marunouchi 1-chome,
Chiyoda-ku, Tokyo, Japonia
(730)
2-7-2, Marunouchi, Chiyoda-ku,
Tokyo, Japonia
(730)
Vul. Pavla Usenko 8, UA-02105,
Kyiv, Ucraina
(730)
DELEXPEDIT S.R.L., MD
Bd. Mircea cel Bătrîn
nr. 48, ap. 137,
MD-2075, Chişinău, Republica
Moldova
(73)
Christodoulou Chatzipavlou.
205, LOULOUPIS COURT,
2nd floor, Flat/office 201, P.c.
3036, Limassol, Cipru
(730)
Vul. Pavla Usenko 8, UA-02105,
Kyiv, Ucraina
(730)
DELEXPEDIT S.R.L., MD
Bd. Mircea cel Bătrîn
nr. 48, ap. 137,
MD-2075, Chişinău, Republica
Moldova
(73)
Christodoulou Chatzipavlou.
205, LOULOUPIS COURT,
2nd floor, Flat/office 201, P.c.
3036, Limassol, Cipru
(730)
Vul. Elektrykiv vul., 26/9,
UA-04176, Kyiv, Ucraina
(730)
TRAVELDESK S.R.L., MD
Bd. Ştefan cel Mare şi Sfint,
nr. 171/1, MD-2004, Chişinău,
Republica Moldova
(73)
Spyrou Kyprianou, 18,
Flat/Office 301, 1075, Nicosia,
Cipru
(730)
Vul. Elektrykiv vul., 26/9,
UA-04176, Kyiv, Ucraina
(730)
TRAVELDESK S.R.L., MD
Bd. Ştefan cel Mare şi Sfint,
nr. 171/1, MD-2004, Chişinău,
Republica Moldova
(73)
Spyrou Kyprianou, 18,
Flat/Office 301, 1075, Nicosia,
Cipru
Lista contractelor de cesiune
Se publică următoarele date: numărul curent, obiectul de proprietate industrială,
numărul şi data depozitului, numărul titlului de protecţie, numărul BOPI, date despre cedent,
date despre cesionar, numărul şi data înregistrării contractului
Nr.
crt.
1
1
OPI
2
Marcă
Nr. şi data
depozitului
Nr. titlului
de protecţie
Nr.
BOPI
Date
despre cedent
3
026583
2010.04.09
4
20902
5
6/2010
2/2011
12/2012
6
(730)
Î.C.S. TRANSSTANDARD S.R.L., MD
Str. Mitropolit Petru
Movilă, 17, ap. 1,
MD-2004, Chişinău,
Republica Moldova
Date
despre cesionar
7
(730)
ZETIA Vasile, MD
Nr. şi data
înregistrării
contractului
8
2162
2013.09.23
Str. Mitropolit Petru
Movilă, 17, ap. 1,
MD-2004, Chişinău,
Republica Moldova
143
MD - BOPI 10/2013
1
2
3
2
Marcă
Marcă
3
028864
2011.03.17
013606
2003.09.22
4
21966
11287
5
5/2011
12/2012
5/2004
11/2004
7/2013
6
(730)
Î.C.S. "VERITRANSPLUS" S.R.L., MD
Str. Mitropolit Petru
Movilă nr. 17, ap. 1,
MD-2004, Chişinău,
Republica Moldova
(730)
BAYER OY, FI
Pansiontie 47, 20210
Turku, Finlanda
4
5
Cereri de
031835
înregistrare 2012.09.21
a mărcilor
032318
2012.12.14
-
032319
2012.12.14
-
Marcă
021269
2007.05.22
17383
Marcă
030715
2012.02.29
23464
2/2013
3/2013
-
8/2008
1/2009
10/2010
4/2012
1/2013
(730)
COJOCARU Ruslan,
MD
Str. M. Sadoveanu nr. 2,
bloc 1, ap. 84,
MD-2044, Chişinău,
Republica Moldova
(730)
MIHAYLOV EMIL
NASKOV, BG
Str. Kneaz Boris, 12, B,
et. 3, ap. 23, Haskovo,
Bulgaria
7
(730)
ZETIA Vasile, MD
Str. Mitropolit Petru
Movilă,17, ap. 1,
MD-2004, Chişinău,
Republica Moldova
(730)
PRIMEX PHARMACEUTICALS OY, FI
Mariankatu 21 C,
00170 Helsinki,
Finlanda
(730)
TOPALO Arcadie, MD
8
2163
2013.09.23
2164
2013.09.23
2165
2013.09.23
Str. Igor Vieru nr. 2,
bloc 1, ap. 42, MD-2075,
Chişinău, Republica
Moldova
(730)
Yasin Akkaya, TR
Yildirim Beyazit
Mahallesi, Sirasöğütler
Caddesi, Eras sitesi,
F Blok, Kat:3, No:9,
Melikgazi,
Kayseri, Turcia
(730)
BBDO Worldwide Inc.,
corporaţie din statul
New York, US
1285 Avenue of the
Americans, New York,
NY 10019, Statele
Unite ale Americii
(730)
BURLACU Dumitru, MD
2166
2013.09.24
6
Marcă
015546
2004.10.01
13009
7/2005
12/2005
(730)
Dochernee predprijatie
"PROVID", UA
Str. Lev Tolstoi 3, 01004
Kiev, Ucraina
7
Mărci
022210
2007.11.05
21500
1/2009
9/2011
025058
2009.03.10
20063
7/2009
8/2010
019167
2006.04.13
15509
6/2007
11/2007
10/2009
6/2013
-
10/2012
(730)
SINECO INVEST
S.R.L., MD
Bd. Ştefan cel Mare
şi Sfînt nr. 128,
MD-2001, Chişinău,
Republica Moldova
(730)
"TAIRLUX" S.R.L., MD
Str. Acad. Natalia
Gheorghiu nr. 30,
ap. (of.) 266, MD-2025,
mun. Chişinău,
Republica Moldova
(730)
VOX-DESIGN S.R.L.,
firmă, MD
Str. Arhanghelul Mihail
nr. 28, MD-2005,
Chişinău, Republica
Moldova
(730)
PLĂMĂDEALĂ Vasile,
MD
Str. 27 august, 96,
MD-2003, Durleşti,
mun. Chişinău,
Republica Moldova
2170
2013.09.26
11130
4/2004
10/2004
3/2009
10/2009
4/2011
(730)
Yurchenko Olga
Stepanovna, RU
per. Uglovoj d. 2, kv.25,
127055, g. Moskva,
Federaţia Rusă
(730)
Casa de Comerţ "VITA"
S.R.L., MD
Str. Mesager nr. 16,
MD-2068, Chişinău,
Republica Moldova
2171
2013.09.26
8
Marcă
9
Cerere de
031638
înregistrare 2012.08.10
a mărcii
10
Marcă
144
013400
2003.06.10
2167
2013.09.24
2168
2013.09.25
MD-3532, s. Ivancea,
r-nul Orhei, Republica
Moldova
(730)
2169
ALEXEI Serghei, MD
2013.09.25
Str. Alba-Iulia nr. 196,
bloc 1, ap. 159, MD-2071,
Chişinău, Republica
Moldova
MD - BOPI 10/2013
1
11
2
Marcă
3
030693
2012.02.27
4
23639
5
6/2012
3/2013
6
(730)
NECTAR-S S.R.L.,
întreprindere mixtă, MD
Calea Ieşilor nr. 6,
MD-2069, Chişinău,
Republica Moldova
12 Cerere de
înregistrare
a desenului/
modelului
industrial
f 2012 0084
2012.08.30
-
3/2013
9/2013
(73)
Caşu Veaceslav, MD
Str. Ştefan cel Mare nr. 48,
ap. 4, MD-3909, Cahul,
Republica Moldova
13 Model de
utilitate
u 2008 0013
2008.05.16
207
04/2009
(73)
TIMOFEEV Dmitrii, MD
Bd. Dacia nr. 38, bloc 8,
ap. 31, MD-2062,
Chişinău, Republica
Moldova
7
8
2172
(730)
2013.09.27
"NS-ART" S.R.L.,
societate comercială, MD
Str. Matei Basarab nr. 7/5,
ap. 17, MD-2045,
Chişinău, Republica
Moldova
(73)
2173
CARAUŞ Constantin, MD 2013.09.27
Str-la Codrilor nr. 22,
bloc 1, MD-2071, Durleşti,
Chişinău, Republica
Moldova
2174
(73)
EFIMENCO VLADISLAV 2013.09.25
VALERI, MD
str. Basistîi, 1, Ciorăscu,
MD-2089, Chişinău,
Republica Moldova
DROBIZKI DMITRI, IS
str. Shaul Hamelh 3,
ap. 12, Ashdod, Israel
Lista contractelor de licenţă
Se publică următoarele date: numărul curent, obiectul de proprietate industrială,
numărul titlului de protecţie, numărul BOPI, date despre licenţiator, date despre licenţiat,
informaţii privind contractul de licenţă, numărul şi data înregistrării contractului
Nr.
crt.
OPI
1
1
2
Brevet
eurasiatic
2
Marcă
internaţională
Nr. titlului
de
protecţie
3
EA
005953
EA
007001
Nr.
BOPI
Licenţiator
4
-
IR
888095
-
5
THERAVANCE,
INC., a Delavare
corporation, US
901 Gateway
Boulevard, South
San Francisco,
California 94080,
Statele Unite ale
Americii
OBSCHESTVO S
OGRANICHENNOY
OTVETSTVENNOSTYU "AQUAPHOR",
RU
29, Pionerskaya ul.
RU-197110
Saint-Petersburg (RU)
Licenţiat
Informaţii privind
contractul de licenţă
Nr. şi data
înregistrării
contractului
8
2149
2013.09.18
6
”R-PHARM” Closed
Joint Stok Company,
RU
12 bld. 1, Nagorny
proezd, Moscow,
117105, Federaţia Rusă
7
1. Licenţă exclusivă.
2. Termenul de acţiune
a contractului – de la
data de 18.09.2013 pe
perioada de valabilitate
a brevetului.
3. Teritoriul de acţiune –
Republica Moldova.
”MARSALIN-COM”
S.R.L., MD
1. Licenţă exclusivă.
2161
2. Termenul de acţiune 2013.09.10
a contractului – de la
data de 10.09.2013
până la 10.09.2015.
3. Teritoriul de acţiune –
Republica Moldova.
Str. Ginta Latina nr. 17,
ap. 205, MD-2044,
Chişinău, Republica
Moldova
Contracte de licenţă modificate
În baza cererii nr. 2392 din 2013.08.02 privind modificarea contractului de licenţă nr. 2011
înregistrat la 10.01.2013 referitor la marca nr. IR 909440, încheiat între licenţiarul Obshchestvo s
ogranichennoi otvetstvennoct′u ”IEK HOLDING”, RU şi licenţiatul Întreprinderea cu capital străin
”IEK MOLDOVA” S.R.L., MD, se acceptă modificările după cum urmează:
- punctul 9.1. din contract a se completa cu următoarea propoziţie: „În cazul în care la momentul
menţionat părţile au obligaţii neîndeplinite în baza prezentului contract, inclusiv legate de plăţi,
contractul va fi valabil până la executarea deplină a obligaţiilor lor în baza prezentului contract”.
145
MD - BOPI 10/2013
Lista contractelor de gaj
Se publică următoarele date: numărul curent, obiectul de proprietate industrială,
numărul şi data depozitului, numărul titlului de protecţie, numărul BOPI, date despre debitorul
gajist, date despre creditorul gajist, numărul şi data înregistrării contractului
Nr.
crt.
OPI
Nr. şi data
depozitului
Nr. titlului
de protecţie
Nr. BOPI
Date despre
debitorul gajist
Date despre
creditorul gajist
1
1
2
Mărci
3
016998
2005.06.02
4
14066
5
5/2006
10/2006
6
STARNET S.R.L.,
societate comercială,
MD
7
BC "Moldova- Agroindbank"
S.A., MD
025502
2009.06.15
19765
8/2009
6/2010
8/2013
029636
2011.08.10
22730
029637
2011.08.10
22731
029794
2011.09.13
23002
10/2011
9/2012
029635
2011.08.10
23050
10/2011
10/2012
Bd. Moscova nr. 15,
bloc 3, ap. 7,
MD-2068, Chişinău,
Republica Moldova
10/2011
7/2012
Nr. şi data
înregistrării
contractului
8
20
2013.09.11
Str. Cosmonauţilor nr. 9
MD-2005, Chişinău,
Republica Moldova
FA9A Lista cererilor de brevet de invenţie retrase
Se publică următoarele date: numărul curent, codul ţării conform normei ST.3 OMPI,
numărul depozitului, data depozitului, data retragerii cererii, numărul BOPI în care a fost
publicată cererea de brevet de invenţie
Nr. crt.
1
1
2
3
Cod ST.3
OMPI
2
MD
MD
MD
(21) Nr. depozit
(22) Data depozit
Data retragerii
(41) Nr. BOPI
3
a 2013 0011
a 2010 0063
a 2012 0120
4
2013.02.19
2010.05.10
2012.10.11
5
2013.08.07
2013.08.01
2013.08.23
6
11/2011
-
FC9A Lista cererilor de brevet de invenţie respinse
Se publică următoarele date: numărul curent, codul ţării conform ST.3 OMPI,
numărul depozitului, data depozitului, numărul BOPI în care a fost publicată cererea de brevet
de invenţie, data adoptării hotărârii de respingere a cererii, articolul din Legea nr. 50-XVI/2008
în baza căruia a fost respinsă cererea
Nr. crt.
1
146
Cod ST.3
OMPI
MD
(21) Nr. depozit
(22) Data depozit
(41) Nr. BOPI
a 2010 0126
2010.11.11
06/2012
Data hotărârii de
respingere
2013.08.01
Art.
art. 11
MD - BOPI 10/2013
MM4A Lista brevetelor de invenţie a căror valabilitate
a încetat înainte de termen prin neachitarea taxei
de menţinere în vigoare a brevetului, conform art. 68
din Legea nr. 50-XVI/2008 (cu dreptul de restabilire)
Se publică următoarele date: numărul curent, titularul şi codul ţării conform normei ST.3 OMPI,
numărul brevetului, numărul depozitului, data depozitului, data încetării valabilităţii
Nr.
crt.
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
(73) Titular, cod ST.3 OMPI
2
INSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE
ŞI BIOTEHNOLOGIE AL ACADEMIEI
DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD
WALTER, Ulrich, DE
INSTITUTUL DE ZOOLOGIE AL ACADEMIEI
DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD
INSTITUTUL DE CHIMIE AL ACADEMIEI
DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
INSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE
ŞI BIOTEHNOLOGIE AL ACADEMIEI
DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
INSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ
AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE
A MOLDOVEI, MD
UNIVERSITATEA DE STAT
DIN MOLDOVA, MD
UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ
ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU"
DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD
UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ
ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU"
DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD
UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ
ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU"
DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD
POSTOLACHI Aurel, MD;
BELINSKY Claudia, CA
POSTOLACHI Aurel, MD;
BELINSKY Claudia, CA
POSTOLACHI Aurel, MD;
BELINSKY Claudia, CA
UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ
ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU"
DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD
UNIVERSITATEA DE STAT
DIN MOLDOVA, MD
INSTITUTUL DE GENETICĂ ŞI FIZIOLOGIE
A PLANTELOR AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE
A MOLDOVEI, MD
UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA,
MD
UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ
ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU"
DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD
UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA,
MD
INSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ
AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD
HADJIU Svetlana, MD
UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA,
MD
UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD
HADJIU Svetlana, MD
(11) Nr.
brevet
3
2613
(21) Nr.
depozit
4
a 2004 0068
(22) Data
depozit
5
2004.03.26
Data încetării
valabilităţii
6
2013.03.26
3221
3441
a 2003 0263
a 2007 0083
2002.03.30
2007.03.26
2013.03.30
2013.03.26
3654
a 2008 0089
2008.03.27
2013.03.27
3668
a 2008 0066
2008.03.06
2013.03.06
3677
a 2008 0090
2008.03.27
2013.03.27
3717
a 2008 0082
2008.03.21
2013.03.21
3719
a 2008 0070
2008.03.13
2013.03.13
3721
a 2008 0072
2008.03.14
2013.03.14
3722
a 2008 0073
2008.03.14
2013.03.14
3723
a 2008 0074
2008.03.14
2013.03.14
3724
a 2008 0068
2008.03.07
2013.03.07
3731
a 2008 0076
2008.03.18
2013.03.18
3739
a 2008 0071
2008.03.14
2013.03.14
3752
a 2008 0095
2008.03.28
2013.03.28
3766
a 2008 0099
2008.03.31
2013.03.31
3781
a 2008 0079
2008.03.18
2013.03.18
3793
a 2008 0081
2008.03.20
2013.03.20
3803
3814
a 2008 0096
a 2008 0067
2008.03.31
2008.03.06
2013.03.31
2013.03.06
3844
3883
a 2008 0088
a 2008 0097
2008.03.27
2008.03.31
2013.03.27
2013.03.31
147
MD - BOPI 10/2013
1
23
2
INSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ
AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD
HADJIU Svetlana, MD
INSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ
AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD
INSTITUTUL DE INGINERIE ELECTRONICĂ
ŞI TEHNOLOGII INDUSTRIALE AL ACADEMIEI
DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD
24
25
26
3
3895
4
a 2008 0093
5
2008.03.28
6
2013.03.28
3906
3948
a 2008 0098
a 2008 0094
2008.03.31
2008.03.28
2013.03.31
2013.03.28
4002
a 2008 0080
2008.03.19
2013.03.19
MM4A Lista brevetelor de invenţie a căror valabilitate
a încetat înainte de termen prin neachitarea taxei
de menţinere în vigoare a brevetului, conform art. 68
din Legea nr. 50-XVI/2008, pentru care termenul
de restabilire a expirat
Se publică următoarele date: numărul curent, titularul şi codul ţării conform normei ST.3 OMPI,
numărul brevetului, numărul depozitului, data depozitului, data încetării valabilităţii
Nr.
crt.
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
148
(73) Titular, cod ST.3 OMPI
2
INSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE
ŞI BIOTEHNOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE
A MOLDOVEI, MD
INSTITUTUL DE GENETICĂ ŞI FIZIOLOGIE
A PLANTELOR AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE
A MOLDOVEI, MD
INSTITUTUL DE ZOOLOGIE AL ACADEMIEI
DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD
INSTITUTUL DE CHIMIE AL ACADEMIEI
DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD
UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD
INSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ
AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD
INSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE
ŞI BIOTEHNOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE
A MOLDOVEI, MD
UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD
INSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ AL ACADEMIEI
DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD
INSTITUTUL DE ENERGETICĂ AL ACADEMIEI
DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD
INSTITUTUL DE INGINERIE ELECTRONICĂ
ŞI TEHNOLOGII INDUSTRIALE AL ACADEMIEI
DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD
INSTITUTUL DE INGINERIE ELECTRONICĂ
ŞI TEHNOLOGII INDUSTRIALE AL ACADEMIEI
DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD
INSTITUTUL DE ENERGETICĂ AL ACADEMIEI
DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD
INSTITUTUL DE INGINERIE ELECTRONICĂ
ŞI TEHNOLOGII INDUSTRIALE AL ACADEMIEI
DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD
CHIAN Ghenadie, MD
(11) Nr.
brevet
3
3301
(21) Nr.
depozit
4
a 2006 0122
(22) Data
depozit
5
2006.04.13
Data încetării
valabilităţii
6
2012.04.13
3421
a 2007 0093
2007.04.06
2012.04.06
3422
a 2007 0097
2007.04.13
2012.04.13
3482
a 2007 0118
2007.04.25
2012.04.25
3521
3548
a 2007 0100
a 2007 0120
2007.04.17
2007.04.27
2012.04.17
2012.04.27
3605
a 2007 0098
2007.04.17
2012.04.17
3627
3652
a 2007 0092
a 2007 0103
2007.04.05
2007.04.20
2012.04.05
2012.04.20
3686
a 2007 0110
2007.04.23
2012.04.23
3692
a 2007 0121
2007.04.28
2012.04.28
3693
a 2007 0122
2007.04.28
2012.04.28
3783
a 2007 0108
2007.04.23
2012.04.23
3850
a 2007 0095
2007.04.12
2012.04.12
3983
a 2008 0104
2008.04.10
2012.04.10
MD - BOPI 10/2013
MM9Y Lista brevetelor de invenţie de scurtă durată
a căror valabilitate a încetat înainte de termen
prin neachitarea taxei de menţinere în vigoare
a brevetului, conform art. 68 din Legea nr. 50-XVI/2008
(cu dreptul de restabilire)
Se publică următoarele date: numărul curent, titularul şi codul ţării conform normei ST.3 OMPI,
numărul brevetului, numărul depozitului, data depozitului, data încetării valabilităţii
Nr.
crt.
1
1
(73) Titular, cod ST.3 OMPI
2
NEGOIŢĂ Maria, MD;
CECAN Ana, MD;
BRUS Petru, MD;
MIHALACHI Andrei, MD;
PARASCA Petru, MD
UNIVERSITATEA TEHNICĂ
A MOLDOVEI, MD
UNIVERSITATEA TEHNICĂ
A MOLDOVEI, MD
2
3
(11) Nr.
brevet
3
108
(21) Nr.
depozit
4
s 2009 0163
(22) Data
depozit
Data încetării
valabilităţii
5
2009.03.25
6
2013.03.25
97
s 2009 0135
2008.03.27
2013.03.27
73
s 2009 0120
2008.03.28
2013.03.28
MK4K Lista certificatelor de înregistrare a modelelor
de utilitate a căror durată de valabilitate a expirat
Se publică următoarele date: numărul curent, titularul şi codul ţării conform normei ST.3 OMPI,
numărul certificatului, numărul depozitului, data depozitului, data expirării duratei de valabilitate
Nr.
crt.
1
1
2
(73) Titular, cod ST.3 OMPI
2
GROSU Oleg, MD
Gosudarstvennoe predpriatie
"VINNIŢATRANSPRIBOR", UA
(11) Nr.
certificat
(21) Nr. depozit
(22) Data
depozit
3
204
101
4
u 2008 0010
u 2003 0026
5
2008.04.02
2003.10.03
Data expirării
duratei
de valabilitate
6
2013.04.02
2013.10.03
149
MD - BOPI 10/2013
FA9E Cereri de brevet pentru soi de plantă retrase /
Withdrawn applications for plant variety patent /
Отозванные заявки на патент на сорт растения
Se publică următoarele date: numărul depozitului, data depozitului, numele sau denumirea
solicitantului, numele amelioratorilor denumirea comună şi taxonul botanic, denumirea soiului,
data retragerii cererii, articolul din Legea nr. 39-XVI/2008 în temeiul căruia a fost retrasă cererea
Nr. Nr.depozit /
crt. Data depozit
a. Solicitantul
b. Amelioratorul
Denumirea comună
(Taxonul botanic)
Denumirea
soiului
Data
retragerii
Temeiul
retragerii
No. Application
number /
Filing date
a. Applicant
b. Breeder
Common name
(Botanical taxon)
Variety
denomination
Date of
withdrawal
Grounds for
withdrawal
Название вида
(Ботанический
таксон)
4
PORUMB ZAHARAT
(Zea mays L. convar.
saccharata Koern.)
Наименование сорта Дата
отзыва
№ Номер заявки / а. Заявитель
b. Селекционер
n/n Дата подачи
1
1
2
v 2010 0011 /
2010.03.01
3
a. CENTRUL
ŞTIINŢIFICO-PRACTIC
"PORUMBENI", MD
b. MATICIUC Vasile, MD;
MICU Vasile, MD;
MÎRZA Vitalii, MD;
GUŢANU Constantin, MD;
PARTAS Evghenia, MD;
ROTARI Alexandru, MD;
CIOBANU Valentin, MD;
FRUNZE Ion, MD;
ŞTIRBU Valentin, MD;
BEJENARI Iacov, MD;
IURCU Afanasii, MD;
CARAIVANOV Gheorghii,
MD;
COTERNEAC Vladimir, MD;
GARBUR Ivan, MD
5
PORUMBENI 342 su
Основание
для отзыва
6
2013.10.31
7
art. 46(4)
Sweet Corn
(Zea mays L. convar.
saccharata Koern.)
Сахарная кукуруза
(Zea mays L. convar.
saccharata Koern.)
Lista cererilor de înregistrare a mărcilor retrase
Se publică următoarele date: numărul curent, numărul de depozit, data de depozit,
data retragerii cererii, motivele de retragere în conformitate cu Legea nr. 38-XVI/2008,
numărul BOPI în care a fost publicată cererea de înregistrare a mărcii
Nr.
crt.
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
150
(210)
Nr. de depozit
2
027640
029332
029456
029563
029754
029800
030367
030737
030781
030830
030879
032197
032397
(220)
Data de depozit
3
2010.08.18
2011.06.06
2011.07.01
2011.07.27
2011.09.05
2011.09.16
2011.12.19
2012.02.29
2012.03.07
2012.03.19
2012.03.27
2012.11.23
2013.01.04
Data retragerii
4
2013.09.10
2013.09.06
2013.09.06
2013.09.06
2013.09.06
2013.09.25
2013.09.25
2013.09.06
2013.09.06
2013.09.06
2013.09.06
2013.09.25
2013.09.13
Motivele
de retragere
5
Art. 46
Art. 46
Art. 46
Art. 46
Art. 46
Art. 46
Art. 46
Art. 46
Art. 46
Art. 46
Art. 46
Art. 44(1)
Art. 44(1)
(441)
Nr. BOPI
6
11/2010
9/2011
10/2011
11/2011
2/2012
11/2011
2/2012
4/2012
5/2012
5/2012
5/2012
3/2013
5/2013
MD - BOPI 10/2013
Lista cererilor de înregistrare a mărcilor respinse
Se publică următoarele date: numărul curent, numărul de depozit, data de depozit,
denumirea mărcii, solicitantul şi codul ţării conform normei ST.3 OMPI, data adoptării deciziei
de respingere, numărul BOPI în care a fost publicată cererea de înregistrare a mărcii
Nr.
crt.
(210)
Nr.
de depozit
(220)
Data
de depozit
(540)
Denumirea mărcii
(730)
Solicitant,
cod ST.3 OMPI
Data deciziei
de respingere
(441)
Nr. BOPI
1
1
2
3
4
2
027694
027695
028164
028742
3
2010.08.25
2010.08.25
2010.11.23
2011.03.14
4
MOSKOVSKAYA
MOSKOVSKAYA
PLATINUM
M MAESTRO FM
97.7
6
2013.08.07
2013.08.07
2013.08.05
2013.09.20
7
11/2010
11/2010
2/2011
5/2011
5
030182
2011.11.18
2013.09.27
2/2012
6
7
8
9
030206
030218
030345
030460
2011.11.22
2011.11.23
2011.12.14
2012.01.11
TRAIANOV VAL
COLLECTION
BOFFA VINIA
TRAIAN
HOTEL SAVOY
PRIME ADVANTAGE
A + PLUS
C COMMERCE
5
Spirits International B.V., LU
Spirits International B.V., LU
POLIROMEX SERVICE S.R.L.,MD
TELEFE M INTERNATIONAL
S.R.L., întreprindere cu capital
străin, MD
KRISTEV Simion, MD
2013.07.31
2013.09.20
2013.09.11
2013.09.11
3/2012
1/2012
2/2012
7/2012
10
11
030512
030533
2012.01.24
2012.01.26
ONDA
STERN AUSTRIA
2013.08.29
2013.08.29
3/2012
3/2012
12
030588
2012.02.07
TEVA
2013.08.29
3/2012
13
030694
2012.02.27
MASIERO
2013.08.05
6/2012
14
030700
2012.02.27
GURMAN
2013.07.12
4/2012
15
16
030812
030816
2012.03.15
2012.03.13
2013.08.07
2013.09.11
6/2012
6/2012
17
030825
2012.03.16
BERKKA
NATURAL
PRODUCTION
VITALINE
DADA CICONIA
2013.07.05
5/2012
18
030842
2012.03.21
2013.08.07
5/2012
19
030878
2012.03.28
2013.09.25
8/2012
20
030938
2012.04.10
2013.08.30
5/2012
21
22
23
24
030947
031026
031027
031045
2012.04.12
2012.05.07
2012.05.07
2012.05.11
2013.09.13
2013.08.07
2013.08.07
2013.08.30
7/2012
6/2012
6/2012
9/2012
25
26
031092
031099
2012.05.17
2012.05.16
2013.08.07
2013.08.30
6/2012
6/2012
27
031133
2012.05.22
2013.07.05
8/2012
28
031134
2012.05.22
2013.07.05
8/2012
29
031136
2012.05.22
2013.08.07
7/2012
30
031150
2012.05.25
2013.08.07
7/2012
DOBREA Vladlen, MD
Harrington Development Inc., PA
BEIFA GROUP CO., LTD., CN
Cinsay, Inc.,
a Nevada Corporation, US
S.C. COMCEH S.A., RO
BOSMOS-PRIM S.R.L.,
societate comercială, MD
RENAISSANCE PERFECT S.R.L.,
întreprindere cu capital străin, MD
NECTAR-S S.R.L.,
întreprindere mixtă, MD
FARM MEAT PROCESSING
S.R.L., întreprindere mixtă, MD
RUSSU Rodion, MD
DULCE Igor, MD
FUZHOU GANGLONG
TRADING CO., LTD., CN
COCOCHOCO
TEHNOLOGII MONDIALEIMPULS S.R.L.,
societate comercială, MD
CNA CLUBUL
CLUBUL NAŢIONAL
NAŢIONAL
DE AUTOSPORT,
DE AUTOSPORT
asociaţie obştească, MD
MOLDOVA,
REFORMA ART S.R.L.,
EU CHIAR TE IUBESC întreprindere cu capital străin, MD
ROAMING CARD
POPOVSCHI Oleg, MD
TORSAN
CLEBER S.R.L., firmă, MD
ROBETA
CLEBER S.R.L., firmă, MD
TOSOL
EFIMOV Alexandr, MD
SERICOV Dmitrii, MD
CROITORI Roman, MD
EXPERTLAB S.R.L., MD
CAMP DAVID
BUCURIA PENTRU TOŢI S.R.L.,
întreprindere mixtă, MD
BIOLANE
BUSINESS-IMPULS S.R.L.,
firmă, MD
PIAVE
BUSINESS-IMPULS S.R.L.,
firmă, MD
SANDRA JUICE
LE BRIDGE Corporation Limited
S.R.L., întreprindere cu capital
100% NATURAL
TOUT UN PLAISIR
străin, MD
DE FRAICHEUR
MAN PERFECT
NICHIFOROV Radion, MD
151
MD - BOPI 10/2013
1
31
2
031171
3
2012.05.29
4
FAMILY TUR
32
031215
2012.06.05
33
031236
2012.06.11
34
031255
2012.06.14
STARO
MOLDAVSCHII
ŢENTR DOCTORA
GAVRILOVA
14488
35
36
031332
031352
2012.06.19
2012.06.12
ROAMINGCARD
INHALAN
37
031370
2012.07.03
VOXID VOCSID
38
031385
2012.07.03
ORGYL ORGHIL
39
031451
2012.07.10
40
031459
2012.06.28
GMC GLOBAL
MARKET CENTER
FIRMOCICA
FIRMOCIKA
41
031489
2012.07.17
CERNÎI PIRAT
42
031494
2012.07.18
43
031497
2012.07.18
44
031505
2012.07.18
SUPERVISION EYE
COMPLEX
MAGNESTRESS
FORTE B6
HOT WINGS
45
031509
2012.07.18
SNACK BOX
46
47
031511
031607
2012.07.19
2012.08.13
VERSAILLES
U
48
031608
2012.08.13
IU
49
031701
2012.09.03
JAR PTIŢA
5
PROMARC-R S.R.L., societate
comercială, MD
MIGDAL-P S.A., MD
6
2013.07.12
7
9/2012
2013.08.07
7/2012
GOMZYAKOV Maksim, RU
2013.07.05
9/2012
RITUS-AV S.R.L.,
societate comercială, MD
POPOVSCHI Oleg, MD
LABORATORIOS CASASCO
S.A.I.C., AR
YUV PHARM S.R.L.,
întreprindere cu capital străin, MD
YUV PHARM S.R.L.,
întreprindere cu capital străin, MD
CEPOI Victor, MD
2013.07.05
8/2012
2013.08.07
2013.07.18
9/2012
8/2012
2013.09.11
10/2012
2013.07.26
10/2012
2013.08.23
10/2012
KVINT, societate pe acţiuni de tip
închis, fabrică de vinuri şi coniacuri
din Tiraspol, MD
COLUSVIN S.R.L.,
întreprindere mixtă, MD
PRODIAFARM S.R.L.,
societate comercială, MD
PRODIAFARM S.R.L.,
societate comercială, MD
Kentucky Fried Chicken
International Holdings, Inc., US
Kentucky Fried Chicken
International Holdings, Inc., US
SAVIN Valeriu, MD
DIXI MEDIA S.R.L.,
agenţie de publicitate, MD
DIXI MEDIA S.R.L.,
agenţie de publicitate, MD
BUCURIA S.A., MD
2013.08.07
8/2012
2013.08.07
8/2012
2013.07.19
8/2012
2013.07.26
8/2012
2013.08.15
8/2012
2013.09.11
8/2012
2013.08.15
2013.08.05
8/2012
9/2012
2013.08.05
9/2012
2013.09.11
10/2012
Lista certificatelor de înregistrare a mărcilor
al căror termen de valabilitate a expirat (inclusiv termenul
de graţie) conform art. 16 (1) din Legea nr. 38-XVI/2008
Se publică următoarele date: numărul curent, numărul de ordine al înregistrării, numărul de depozit,
denumirea mărcii, data expirării valabilităţii, titularul şi codul ţării conform normei ST.3 OMPI
Nr.
crt.
(210)
Numărul
de depozit
(540)
Denumirea mărcii
(181/186)
Data expirării
valabilităţii
(730)
Titular, cod ST.3 OMPI
1
1
(111)
Numărul
de ordine
al înregistrării
2
R 132
3
000100
4
C Cricova
5
2013.03.18
2
R 197
000016
VISMOS
2013.03.02
3
R 805
000036
VIORICA
2013.03.30
4
R 3880
000046
6
CRICOVA S.A., combinat de vinuri, MD
Str. Ungureanu nr. 1, MD-2084,
Cricova, Chişinău, Republica Moldova
VISMOS S.A., combinat de vinuri spumante
şi de marcă, întreprindere mixtă, MD
Str. Uzinelor nr. 5, MD-2023, Chişinău,
Republica Moldova
VIORICA-COSMETIC S.A., MD
Str. Mesager nr. 1, MD-2069, Chişinău,
Republica Moldova
CRICOVA S.A., combinat de vinuri, MD
Str. Ungureanu nr. 1, MD-2084, Cricova,
Chişinău, Republica Moldova
152
CRICOVA
Spumant Clasic
WHITE BASARABIA
2013.03.18
MD - BOPI 10/2013
1
5
2
R 3881
3
000047
4
RUBINIU
CRICOVA
5
2013.03.18
6
9185
010844
ХИТОВОЕ
2012.01.03
7
9284
010926
2011.12.28
8
9614
011303
POLI
FILTER
QUARANTEED
LIFE QUALITY
EURO HYPO
9
9768
010904
NPCAPS
2012.01.22
10
9777
012620
11
9834
012741
Lăpuşna-vin
2013.03.26
12
9842
012747
EXPRESIE
2013.03.24
13
9843
012748
АНТРЭ
2013.03.24
14
9886
012700
CARUNCO
2013.03.20
15
9951
012740
2013.03.26
16
10029
012693
F FABERGÉ
VIN POUR LES
ROIX
ВОЛК
17
10030
012694
ВОЛЧИЦА
2013.03.19
18
10031
012746
EXCLUSIV
2013.03.18
19
10108
012710
OFFSHOR
2013.03.21
20
10346
012625
Девичья башня
2013.03.07
21
10347
012626
Звездный свет
2013.03.07
22
10478
012684
SUPER TOP
CHALLENGE
2013.03.14
23
10479
012685
Gold Star
2013.03.14
24
10480
012687
LEOPARD
2013.03.14
25
10481
012690
HELIBRASAS
2013.03.18
26
10553
012637
ADVENTURE
2013.03.05
27
10554
012638
СОВА
2013.03.05
2012.05.14
2013.03.05
2013.03.19
6
CRICOVA S.A., combinat de vinuri, MD
Str. Ungureanu nr. 1, MD-2084, Cricova,
Chişinău, Republica Moldova
TeLe DIXI S.R.L.
Str. Nicolai Dimo nr. 7, bloc 3, ap. 123,
MD-2030, Chişinău, Republica Moldova
FROLOV Iurie, MD
Str. Universităţii nr. 6, bloc 1,
MD-2009, Chişinău, Republica Moldova
Eurohypo Aktiengesellschaft, DE
Helfmann-Park 5, 65760 Eschborn, Germania
Parke, Davis & Company LLC, US
201 Tabor Road, Morris Plains, New Jersey
07950, Statele Unite ale Americii
VININVEST S.R.L., corporaţie, MD
Str. 31 August 1989 nr. 98, et. 2,
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova
LĂPUŞNA-VIN S.R.L., MD
Str. M. Hîncu nr. 108, MD-3400,
Hînceşti, Lăpuşna, Republica Moldova
Compania "Юта-НН" OOO, RU
Str. Cojevennaia, 1A, 603005,
or. Nijnii Novgorod, Federaţia Rusă
VOX-DESIGN S.R.L., MD
Str. Mitropolit Varlaam nr. 80,
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova
CARUNCO S.R.L., MD
Str. Bernardazzi nr. 19,
MD-3601, Ungheni, Republica Moldova
ŢĂRNĂ Serghei, MD
Bd. Cuza-Vodă nr. 5, bloc 2, ap. 43,
MD-2060, Chişinău, Republica Moldova
KVINT, societate pe acţiuni de tip închis,
fabrică de vinuri şi coniacuri din Tiraspol, MD
Str. Lenin nr. 38,MD-3300, Tiraspol,
Republica Moldova
KVINT, societate pe acţiuni de tip închis,
fabrică de vinuri şi coniacuri din Tiraspol, MD
Str. Lenin nr. 38, MD-3300, Tiraspol,
Republica Moldova
RENAISSANCE PERFECT S.R.L.,
întreprindere mixtă moldo-română, MD
Str. Chişinăul nr. 94a, MD-2084, Cricova,
Republica Moldova
GHIADA S.R.L., MD
Str. Munceşti nr. 793, bloc 2,
MD-2029, Chişinău, Republica Moldova
SĂLCUŢA S.R.L., întreprindere mixtă, MD
MD-4323, Sălcuţa, Tighina, Republica Moldova
SĂLCUŢA S.R.L., întreprindere mixtă, MD
MD-4323, Sălcuţa, Tighina, Republica Moldova
PRODPLAST S.R.L., MD
Str. Munceşti nr. 162, bloc B,
MD-2002, Chişinău, Republica Moldova
PRODPLAST S.R.L., MD
Str. Munceşti nr. 162, bloc B,
MD-2002, Chişinău, Republica Moldova
PRODPLAST S.R.L., MD
Str. Munceşti nr. 162, bloc B,
MD-2002, Chişinău, Republica Moldova
HELIBRASAS S.R.L., MD
Str. Munceşti nr. 166, ap. 16,
MD-2002, Chişinău, Republica Moldova
GORENCOV Stanislav, MD
Str. D. Cantemir nr. 18 , MD-2097,
Ciorescu, Chişinău, Republica Moldova
GORENCOV Stanislav, MD
Str. Dimitrie Cantemir nr. 18, MD-2097,
Ciorescu, Chişinău, Republica Moldova
153
MD - BOPI 10/2013
1
28
2
10568
3
012584
29
10606
012644
30
10613
012621
HELICOPTER
2013.03.04
31
10614
012624
Графская Пристань
2013.03.07
32
10615
012627
Темная ночь
2013.03.07
33
10616
012628
Древняя крепость
2013.03.07
34
10617
012629
Рубиновая звезда
2013.03.07
35
10618
012632
Слеза лозы
2013.03.07
36
10619
012633
Ночной полет
2013.03.07
37
10620
012635
NEO TEL
2013.03.05
38
10623
012643
2013.03.07
39
10627
012645
2013.03.07
40
10628
012646
Pamela
2013.03.10
41
10629
012647
ноготок
2013.03.10
42
10630
012648
Ambassador
2013.03.07
43
10633
012675
CALLNOTES
2013.03.13
44
10634
012677
ВIТАЮ
2013.03.12
45
10635
012678
ТРОСТИНКА
2013.03.12
46
10636
012679
СОПIЛКА
2013.03.12
47
10637
012680
КРИНИЧКА
2013.03.12
48
10639
012691
2013.03.18
49
10640
012698
DESCOPERĂ
SAVOAREA DIN
ÎNTREAGA LUME
ЕЛЕГIЯ
154
4
PROSECUTOR
SECURITY
Мы помогаем
честным людям
честно жить.
5
2013.03.04
6
PROSECUTOR S.R.L., MD
Str. Toma Ciorbă nr. 13,
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova
2013.03.07
SĂLCUŢA S.R.L., întreprindere mixtă, MD
MD-4323, Sălcuţa, Căuşeni,
Republica Moldova
BORODINO, Zacrâtoe Acţionernoe
Obscestvo, RU
ul. Jubileinaia, 141, p. Borodinskoe Pole,
Mojaiskii raion, Moskovskaia obl., 143200,
Federaţia Rusă
SĂLCUŢA S.R.L., întreprindere mixtă, MD
MD-4323, Sălcuţa, Căuşeni,
Republica Moldova
SĂLCUŢA S.R.L., întreprindere mixtă, MD
MD-4323, Sălcuţa, Căuşeni,
Republica Moldova
SĂLCUŢA S.R.L., întreprindere mixtă, MD
MD-4323, Sălcuţa, Căuşeni,
Republica Moldova
SĂLCUŢA S.R.L., întreprindere mixtă, MD
MD-4323, Sălcuţa, Căuşeni,
Republica Moldova
SĂLCUŢA S.R.L., întreprindere mixtă, MD
MD-4323, Sălcuţa, Căuşeni,
Republica Moldova
SĂLCUŢA S.R.L., întreprindere mixtă, MD
MD-4323, Sălcuţa, Căuşeni,
Republica Moldova
NEONILIA S.R.L., MD
Str. Gh. Asachi nr. 26, bloc 4,
MD-2028, Chişinău, Republica Moldova
SĂLCUŢA S.R.L., întreprindere mixtă, MD
MD-4323, Sălcuţa, Căuşeni,
Republica Moldova
SĂLCUŢA S.R.L., întreprindere mixtă, MD
MD-4323, Sălcuţa, Căuşeni,
Republica Moldova
TAROL-DD S.R.L., MD
Str. Otovasca nr. 17, MD-2036, Chişinău,
Republica Moldova
TAROL-DD S.R.L., MD
Str. Otovasca nr. 17,
MD-2036, Chişinău, Republica Moldova
Sucafina S.A., CH
Avenue Eugene-Pittard 34, CH 1206
Geneva, Elveţia
MOLDCELL S.A., întreprindere mixtă, MD
Str. Belgrad nr. 3, MD-2060, Chişinău,
Republica Moldova
Kraft Foods Ukraina, UA
28a Naberezhna Street, 42600, Trostyanets,
Sumy region, Ucraina
Kraft Foods Ukraina, UA
28a Naberezhna Street, 42600, Trostyanets,
Sumy region, Ucraina
Kraft Foods Ukraina, UA
28a Naberezhna Street, 42600, Trostyanets,
Sumy region, Ucraina
Kraft Foods Ukraina, UA
28a Naberezhna Street, 42600, Trostyanets,
Sumy region, Ucraina
PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A., CH
Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 Neuchâtel,
Elveţia
Kraft Foods Ukraina, UA
28a Naberezhna Street, 42600, Trostyanets,
Sumy region, Ucraina
2013.03.20
MD - BOPI 10/2013
1
50
2
10644
3
012706
4
ДАРУНОК
5
2013.03.20
51
10646
012713
РIДНI ПРОСТОРИ
2013.03.21
52
10648
012736
Аромат Буджака
2013.03.21
53
10649
012737
ZURGĂLĂI
2013.03.21
54
10651
012745
trifoi
2013.03.26
55
10652
012752
TRACIUC VicRoM
2013.03.27
56
10653
012756
2013.03.26
57
10654
012757
DONARIS
ASIGURĂRI
DE VIAŢĂ AGAT
AMETIST
MALAHIT
GRANAT
LABRADOR
OLIVIN
LIMONIT
CORINDON
RUBIN
SMARALD
SAFIR
DIAMANT
SELENIT
DONARIS
ASIGURĂRI
DE VIAŢĂ
58
10655
012781
ASPECT - TV AS
2013.03.28
59
10657
012783
MALEXIM
2013.03.21
60
10659
012786
61
10672
012829
SELT
2013.03.31
62
10677
012878
ПОКОЛЕНИЕ
2013.03.28
63
10678
012879
2013.03.03
64
10679
012880
V'a VOLTA
V'a ВОЛТА
CVISTON
65
10684
012888
66
10685
012889
67
10726
012566
2013.03.26
2013.03.13
УТОЛИ
МОЯ
ПЕЧАЛИ
2013-03-24
2013.03.11
2013.03.11
Amiral
2013.03.04
6
Kraft Foods Ukraina, UA
28a Naberezhna Street, 42600, Trostyanets,
Sumy region, Ucraina
Kraft Foods Ukraina, UA
28a Naberezhna Street, 42600, Trostyanets,
Sumy region, Ucraina
SARÎ Constantin, MD
Str. Comsomolului nr. 32, MD-3805,
Comrat, Republica Moldova
PLANTA-VIN S.R.L.,
întreprindere tehnico-ştiinţifică, MD
Str. Nicolae Iorga nr. 20,
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova
MOLINARI S.R.L., MD
Str. Petru Zadnipru nr. 19, bloc 2, ap. 30,
MD-2044, Chişinău, Republica Moldova
TRACIUC VicRoM, întreprindere individuală,
MD
Str. Cikalov nr. 73, ap. 12, MD-6100, Ceadâr–
Lunga, Republica Moldova
DONARIS. ASIGURĂRI DE VIAŢĂ S.A.,
societate de asigurări-reasigurări, MD
Str. Columna nr. 72, MD-2012, Chişinău,
Republica Moldova
DONARIS. ASIGURĂRI DE VIAŢĂ S.A.,
societate de asigurări-reasigurări, MD
Str. Columna nr. 72,
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova
SERGACOV Ludmila, MD
Str. Alexandru cel Bun nr. 62, ap. 19,
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova
MALEXIM S.R.L., MD
Str. Uzinelor nr. 21, MD-2023, Chişinău,
Republica Moldova
ORHAGROSERVICE S.A., MD
MD-3505, Pelivan, Orhei, Republica Moldova
BESCHIERU Radu, MD
Str. Nicolae Milescu Spătarul nr. 23, ap. 79,
MD-2075, Chişinău, Republica Moldova
United Wine Company S.R.L.,
întreprindere mixtă, MD
Bd. Ştefan cel Mare nr. 202,
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova
Iscra, Otcrîtoe Acţionernoe Obscestvo, UA
ul. Vuletska nr. 14, Lviv, 79066, Ucraina
CALMÎC Ion, MD
Şos. Hînceşti nr. 60, bloc 3, ap. 36,
MD-2028, Chişinău, Republica Moldova
MIGDAL-P S.A., MD
Str. Alexandru Vlahuţă nr. 9a, ap. 2,
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova
MIGDAL-P S.A., MD
Str. Alexandru Vlahuţă nr. 9a, ap. 2,
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova
TUBECON-TOBACCO S.R.L., fabrică
de tutun din Orhei, întreprindere mixtă, MD
Str. C. Negruzzi nr. 99a,
MD-3500, Orhei, Republica Moldova
155
MD - BOPI 10/2013
1
68
2
10746
3
012585
5
2013.03.04
6
COJOCARU Andrei, MD
Str. M. Sadoveanu nr. 2, bloc 1, ap. 84,
MD-2044, Chişinău, Republica Moldova
012656
4
NAUTILUS
CENTRU
DE COMPUTERE
WWW.NAUTILUS.MD
PREZENT
69
10765
2013.03.06
10766
012659
VERSUS
2013.03.07
71
10769
012668
MEGAPHONE
2013.03.07
72
10770
012676
funX
2013.03.13
73
10772
012702
ЗОЛОТI КУПОЛИ
2013.03.20
74
10774
012704
БОРОМЛЯНКА
2013.03.20
75
10788
012907
JAZZ HOTEL
2013-03-26
76
10886
012666
ACTIVE DAY
2013.03.11
77
10909
012789
ВАЛЬС БОСТОН
2013.03.05
78
11107
012807
sky alliance
2013.03.12
79
11270
012866
MEC Bank
2013.03.28
80
11271
012860
2013.03.28
81
11416
012861
MICRO
ENTERPRISE
CREDIT MEC
FLORENTINA
82
11417
012862
ГУСАРСКИЕ
2013.03.05
83
11437
012686
CARAVAN
2013.03.14
84
11691
012603
2013.03.11
85
11692
012604
2013.03.11
86
11693
012605
2013.03.11
87
11694
012606
2013.03.11
88
11695
012607
2013.03.11
89
11696
012608
2013.03.11
90
11697
012609
2013.03.11
OENO CONSULTING S.R.L.,
întreprindere tehnico-ştiinţifică, MD
Str. Ion Creangă nr. 25,
MD-2064, Chişinău, Republica Moldova
SĂLCUŢA S.R.L., întreprindere mixtă, MD
MD-4323, Sălcuţa, Căuşeni,
Republica Moldova
MEGANET S.R.L., MD
Str. 31 August 1989 nr. 79, bloc 1,
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova
MOLDCELL S.A., întreprindere mixtă, MD
Str. Belgrad nr. 3, MD-2060, Chişinău,
Republica Moldova
Kraft Foods Ukraina, UA
28a Naberezhna Street, 42600, Trostyanets,
Sumy region, Ucraina
Kraft Foods Ukraina, UA
28a Naberezhna Street, 42600, Trostyanets,
Sumy region, Ucraina
VOLARE-TUR S.R.L., MD
Str. Vlaicu Pîrcălab nr. 72,
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova
The Procter & Gamble Company, US
One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati,
Ohio 45202, Statele Unite ale Americii
HLOPŢEV Victor, MD
Str. N. Zelinski nr. 32, bloc 5, ap. 6,
MD-2038, Chişinău, Republica Moldova
Sky Alliance S.A., MD
Bd. Constantin Negruzzi nr. 10,
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova
GÂRBU Vladislav, MD
Bd. Dacia nr. 3, bloc 1, ap. 168,
MD-2038, Chişinău, Republica Moldova
GÂRBU Vladislav, MD
Bd. Dacia nr. 3, bloc 1, ap. 168,
MD-2038, Chişinău, Republica Moldova
HARTI Vitalie, MD
MD-2047, Băcioi, Chişinău,
Republica Moldova
HARTI Vitalie, MD
MD-2047, Băcioi, Chişinău,
Republica Moldova
PRODPLAST S.R.L., MD
Str. Munceşti nr. 162, bloc B,
MD-2002, Chişinău, Republica Moldova
ŢARINĂ Serghei, MD
Bd. Cuza-Vodă nr. 5, bloc 2, ap. 43,
MD-2060, Chişinău, Republica Moldova
ŢARINĂ Serghei, MD
Bd. Cuza-Vodă nr. 5, bloc 2, ap. 43,
MD-2060, Chişinău, Republica Moldova
ŢARINĂ Serghei, MD
Bd. Cuza-Vodă nr. 5, bloc 2, ap. 43,
MD-2060, Chişinău, Republica Moldova
ŢARINĂ Serghei, MD
Bd. Cuza-Vodă nr. 5, bloc 2, ap. 43,
MD-2060, Chişinău, Republica Moldova
ŢARINĂ Serghei, MD
Bd. Cuza-Vodă nr. 5, bloc 2, ap. 43,
MD-2060, Chişinău, Republica Moldova
ŢARINĂ Serghei, MD
Bd. Cuza-Vodă nr. 5, bloc 2, ap. 43,
MD-2060, Chişinău, Republica Moldova
ŢARINĂ Serghei, MD
Bd. Cuza-Vodă nr. 5, bloc 2, ap. 43,
MD-2060, Chişinău, Republica Moldova
70
156
2013.03.05
MD - BOPI 10/2013
1
91
2
11704
3
012640
4
5
2013.03.10
92
11713
012569
FAVORIT
2013.03.04
93
11736
012555
РУССКОЕ
СОБРАНИЕ
2013.03.03
94
12138
012660
95
20300
012995
2013.03.11
ТРАДИЦИИ
МОЛДАВИИ
2013.03.24
6
CUZNEŢOV Iurie, MD
Str. A. Şciusev nr. 17,
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova
Octopus-Plus S.R.L., MD
Str. Voluntarilor nr. 15,
MD-2036, Chişinău, Republica Moldova
BASVINEX, societate pe acţiuni, MD
Str. Studenţilor nr. 1, bloc 7,
MD-2045, Chişinău, Republica Moldova
ASTERIX-COM S.R.L., MD
Str. N. Moroşanu nr. 2,
MD-4601, Edineţ, Republica Moldova
EURO-ALCO S.R.L., întreprindere mixtă, MD
Str. Bucuriei nr. 20,
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova
157
MD - BOPI 10/2013
Lista mărcilor valabilitatea înregistrării cărora
expiră în martie 2014
Se publică următoarele date: numărul curent, numărul de ordine al înregistrării, numărul de depozit,
denumirea mărcii, data expirării valabilităţii, titularul şi codul ţării conform normei ST.3 OMPI
Nr.
crt.
(730) Titular, cod ST.3 OMPI
(210)
Numărul
de depozit
(540)
Denumirea mărcii
(181/186)
Data expirării
valabilităţii
1
1
2
3
4
5
(111)
Numărul
de ordine
al înregistrării
2
R 162
R 248
R 249
R 250
R 251
3
000746
001254
001249
001255
001246
5
2014.03.09
2014.03.28
2014.03.28
2014.03.28
2014.03.28
6
Kyocera Mita Corporation, JP
Henkel AG & Co. KGaA, DE
Henkel AG & Co. KGaA, DE
Henkel AG & Co. KGaA, DE
Henkel AG & Co. KGaA, DE
6
R 252
001248
2014.03.28
Henkel AG & Co. KGaA, DE
7
R 253
001250
2014.03.28
Henkel AG & Co. KGaA, DE
8
9
R 254
R 255
001251
001257
2014.03.28
2014.03.28
Ecolab GmbH & Co. OHG, DE
Henkel AG & Co. KGaA, DE
10
R 262
001243
2014.03.28
Henkel AG & Co. KGaA, DE
11
12
13
14
15
16
R 304
R 316
R 317
R 318
R 319
R 328
001242
001238
001239
001240
001241
001233
2014.03.28
2014.03.28
2014.03.28
2014.03.28
2014.03.28
2014.03.28
Henkel AG & Co. KGaA, DE
Ecolab GmbH & Co. OHG, DE
Henkel AG & Co. KGaA, DE
Henkel AG & Co. KGaA, DE
Henkel AG & Co. KGaA, DE
Henkel AG & Co. KGaA, DE
17
18
19
R 329
R 330
R 331
001232
001231
001230
2014.03.28
2014.03.28
2014.03.28
Henkel AG & Co. KGaA, DE
Henkel AG & Co. KGaA, DE
Henkel AG & Co. KGaA, DE
20
R 337
001234
2014.03.28
Henkel AG & Co. KGaA, DE
21
R 341
001256
2014.03.28
Henkel AG & Co. KGaA, DE
22
R 346
001276
2014.03.28
Henkel AG & Co. KGaA, DE
23
R 403
000755
4
mita
WIPP
SIL
ВИПП
PRIL
ПРИЛ
SAPTIL
САПТИЛ
TENN
ТЕНН
TUKLAR
HENKO-MAT
ХЕНКО-МАТ
Хенкель
Перр
ИМИ
Gr-ОМНИС
HENKO
ХЕНКО
IMI
DIXAN
ДИКСАН
ДЕР ГЕНЕРАЛ
DER GENERAL
DATO
ДАТО
DOR
ДОР
X-TRA
ИКС-ТРА
ATA
ATA
OLYMPIA
2014.03.09
24
R 404
000752
i
2014.03.09
25
26
27
28
29
30
R 405
R 410
R 411
R 412
R 413
R 469
000754
001213
001214
001216
001217
001516
Roadstar
MAC
MAC TOOLS
PROTO
STANLEY
MURATTI
AMBASSADOR
2014.03.09
2014.03.31
2014.03.31
2014.03.31
2014.03.31
2014.03.15
OLYMPIA INTERNATIONAL HOLDINGS
LIMITED, VG
OLYMPIA INTERNATIONAL HOLDINGS
LIMITED, VG
Roadstar Management, CH
Stanley Black & Decker, Inc., US
Stanley Black & Decker, Inc., US
Stanley Black & Decker, Inc., US
Stanley Black & Decker, Inc., US
PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A., CH
31
R 472
001524
32
33
R 473
R 474
001528
001529
Marlboro
Marlboro
2014.03.15
2014.03.15
34
R 499
001028
CARLSBERG
2014.03.01
158
2014.03.16
SCHWAN-STABILO SCHWANHÃUSSER
GmbH & Co., DE
PHILIP MORRIS GLOBAL BRANDS INC., US
PHILIP MORRIS PRODUCTS INC.,
corporaţia statului Virginia, US
CARLSBERG A/S, DK
MD - BOPI 10/2013
1
35
36
37
38
2
R 500
R 503
R 504
R 505
3
001029
001051
001053
001066
39
40
41
R 522
R 523
R 524
000848
000849
000857
42
R 526
001031
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
R 527
R 528
R 529
R 532
R 543
R 544
R 546
R 547
R 548
R 549
R 551
R 552
R 553
R 554
R 557
R 559
R 562
R 564
R 567
R 568
R 569
R 575
R 577
001043
001046
001047
001073
001044
001045
001052
001054
001058
001071
001082
001083
001084
001085
001087
001089
001092
001094
001097
001098
001099
001032
001035
66
67
R 580
R 581
001038
001039
68
69
70
71
72
73
74
75
76
R 584
R 590
R 597
R 598
R 599
R 600
R 601
R 602
R 611
001100
001106
001130
001131
001133
001134
001135
001136
001034
77
78
R 612
R 613
001072
001116
79
80
81
82
83
84
85
86
R 614
R 615
R 617
R 618
R 619
R 620
R 622
R 623
001119
001120
001122
001123
001124
001132
001139
001140
4
Tuborg
AVICEL
JERZEES
R RUSSELL
ATHLETIC
DIANA
MERCEDES
TDK
5
2014.03.01
2014.03.18
2014.03.21
2014.03.25
6
CARLSBERG BREWERIES A/S, DK
FMC Corporation, US
RUSSELL CORPORATION, US
RUSSELL CORPORATION, US
2014.03.15
2014.03.15
2014.03.10
PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A., CH
PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A., CH
TDK KABUSHIKI KAISHA
(TDK CORPORATION), JP
TDK KABUSHIKI KAISHA
(TDK CORPORATION), JP
FMC CORPORATION, US
FMC CORPORATION, US
FMC CORPORATION, US
HARLEQUIN ENTERPRISES LIMITED, CA
FMC Corporation, US
FMC Corporation, US
FMC CORPORATION, US
RUSSELL CORPORATION, US
RS COMPONENTS LIMITED, GB
VICTORINOX AG, CH
Novo Nordisk A/S, DK
Novo Nordisk Health Care AG, CH
Novo Nordisk A/S, DK
Novo Nordisk A/S, DK
Novo Nordisk A/S, DK
Novo Nordisk FemCare AG, CH
Novo Nordisk FemCare AG, CH
Novo Nordisk A/S, DK
Novo Nordisk FemCare AG, CH
Novo Nordisk A/S, DK
Novo Nordisk FemCare AG, CH
British American Tobacco (Brands) Inc., US
British American Tobacco (Brands) Inc., US
2014.03.10
МАРШАЛ
FURADAN
КОММАНД
SILHOUETTE
MARSHAL
FURY
АРРИВО
CROSS CREEK
RS
VICTORINOX
NovoPen
NovoSeven
Penfill
Protaphane
Rapitard
Trisequens
Vagifem
Mixtard
Estrofem
Insulatard
Kliogest
PALL MALL
LUCKY STRIKE
LUKIES
ESAB
PLUMROSE
2014.03.18
2014.03.18
2014.03.18
2014.03.29
2014.03.18
2014.03.18
2014.03.18
2014.03.21
2014.03.21
2014.03.25
2014.03.09
2014.03.09
2014.03.09
2014.03.09
2014.03.09
2014.03.09
2014.03.09
2014.03.09
2014.03.09
2014.03.09
2014.03.09
2014.03.15
2014.03.15
Monotard
Actrapid
ROCORNAL
ARRIVO
ТАЛСТАР
TALSTAR
РУГБИ
RUGBI
LUCKY STRIKE
"IT'S TOASTED"
HARLEQUIN
THE DOCUMENT
COMPANY
РАНК КСЕРОКС
XEROX
FILTRONA
R
RICOH
2014.03.09
2014.03.09
2014.03.18
2014.03.18
2014.03.18
2014.03.18
2014.03.18
2014.03.18
2014.03.15
ESAB AKTIEBOLAG, SE
THE EAST ASIATIC COMPANY LTD. A/S
(A/S DET ØSTASIATISKE KOMPAGNI), DK
Novo Nordisk A/S, DK
Novo Nordisk A/S, DK
UCB, S.A., BE
FMC Corporation, US
FMC Corporation, US
FMC Corporation, US
FMC Corporation, US
FMC Corporation, US
British American Tobacco (Brands) Inc., US
2014.03.29
2014.03.17
HARLEQUIN ENTERPRISES LIMITED, CA
XEROX LIMITED, GB
2014.03.17
2014.03.17
2014.03.17
2014.03.17
2014.03.17
2014.03.18
2014.03.18
2014.03.18
XEROX LIMITED, GB
Xerox Corporation, US
FILTRONA INTERNATIONAL LIMITED, GB
RICOH COMPANY, LTD., JP
RICOH COMPANY, LTD., JP
FMC Corporation, US
FMC Corporation, US
FMC Corporation, US
ФУРАДАН
COMMAND
2014.03.17
2014.03.17
159
MD - BOPI 10/2013
1
87
2
R 624
3
001142
88
89
90
91
92
93
94
95
96
R 625
R 636
R 637
R 639
R 641
R 644
R 645
R 652
R 700
001515
001394
001392
001390
001388
001385
001384
001117
001522
97
R 701
001523
98
99
R 702
R 703
001527
001530
100
R 704
001531
101
R 705
001532
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
R 706
R 745
R 746
R 747
R 748
R 753
R 754
R 755
R 757
R 758
R 759
R 760
R 761
001609
000700
000955
000956
001110
000769
000768
000767
000798
000807
000876
000957
000961
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
R 790
R 791
R 793
R 797
R 819
R 829
R 830
R 834
R 842
R 843
R 844
R 845
001897
001892
001901
001920
000757
001909
001910
001899
001200
001201
001202
000885
CAPTAIN BLACK
SAIL
ROTHMANS ROYAL
TRIUMPH
2014.03.01
2014.03.01
2014.03.16
2014.03.25
2014.03.09
2014.03.25
2014.03.25
2014.03.15
2014.03.29
2014.03.29
2014.03.29
2014.03.21
127
R 849
000883
PRESIDENT
2014.03.21
128
R 851
000884
2014.03.21
129
R 853
000886
Twentieth Century
Fox Film Corporation
20th CENTURY FOX
Bigen
130
R 856
001203
131
R 857
001204
160
4
PRINCE
OF BLENDS
CONGRESS
CABINET
WEST PARK
MAXIM
GOLDEN GATE
ASTOR
DELTA
XEROX
BOSS
5
2014.03.29
6
HOUSE OF PRINCE A/S, SOBORG, DK
2014.03.15
2014.03.25
2014.03.18
2014.03.18
2014.03.18
2014.03.18
2014.03.18
2014.03.17
2014.03.16
2014.03.24
2014.03.15
PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A., CH
Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH, DE
Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH, DE
Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH, DE
Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH, DE
Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH, DE
Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH, DE
Xerox Corporation, US
SCHWAN-STABILO SCHWANHÃUSSER
GmbH & Co., DE
SCHWAN-STABILO SCHWANHÃUSSER
GmbH & Co., DE
BUDEJOVICKY BUDVAR n.p., CZ
PHILIP MORRIS GLOBAL BRANDS INC., US
2014.03.15
PHILIP MORRIS GLOBAL BRANDS INC., US
2014.03.15
PHILIP MORRIS GLOBAL BRANDS INC., US
2014.03.21
2014.03.02
2014.03.25
2014.03.25
2014.03.10
2014.03.10
2014.03.10
2014.03.10
2014.03.14
2014.03.14
2014.03.16
2014.03.25
2014.03.29
Haitai Confectionery and Foods Co., Ltd., KR
S.A.F. LLI GALLI, CAMIS & STOCK, CH
Arkema Inc., US
Arkema Inc., US
MAYTAG PROPERTIES LLC., US
Nippon Soda Co., Ltd., JP
Nippon Soda Co., Ltd., JP
Nippon Soda Co., Ltd., JP
Nippon Soda Co., Ltd., JP
Nippon Soda Co., Ltd., JP
FOREST LABORATORIES, INC., US
S.A.F. LLI GALLI, CAMIS & STOCK, CH
NUTRASWEET PROPERTY HOLDINGS,
INC., corporaţie din statul Delaware, US
Opel Special Vehicles GmbH, DE
Opel Special Vehicles GmbH, DE
Opel Special Vehicles GmbH, DE
Novo Nordisk Health Care AG, CH
FLEXSYS HOLDING, B.V., NL
KARELIA TOBACCO COMPANY, INC., GR
KARELIA TOBACCO COMPANY, INC., GR
Opel Special Vehicles GmbH, DE
LANE LIMITED, US
THEODORUS NIEMEYER B.V., NL
Rothmans of Pall Mall Limited, CH
LORILLARD TOBACCO COMPANY,
corporaţie organizată şi existentă conform
legilor statului Delaware, US
UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CORP.,
TW
Twentieth Century Fox Film Corporation, US
2014.03.16
Будвар
Marlboro
NUMBER ONE CLUB
Marlboro
NUMBER ONE CLUB
Marlboro
No 1 club
HAITAI
STOCK
KYNAR
KYNAR 500
MAYTAG
TRIFMINE
NISSORUN
NABU
NISSORUN
TRIFMINE
SUSTAC
ШТОК
FRONTERA
ASTRA
OPEL
Novostase
CRYSTEX
BEVERLY
LESTER
FILTER
EDGEWORTH
EXPORT
CLAN
2014.03.21
2014.03.29
2014.03.29
HOYU KABUSHIKI KAISHA (also trading as
HOYU Co., Ltd.), JP
THE HOUSE OF EDGEWORTH
INCORPORATED, CH
THEODORUS NIEMEYER B.V., NL
MD - BOPI 10/2013
1
132
2
R 858
3
001205
133
R 861
001208
134
R 864
001211
135
R 869
000877
4
LORD
EXTRA
CRAVEN
"A"
LONDON
KING SIZE
FILTER
Hino
136
R 870
000878
hp
2014.03.21
137
R 871
000879
HEWLETT·PACKARD
2014.03.21
138
R 872
000881
DALE CARNEGIE
2014.03.21
139
R 873
000888
PILOT
2014.03.21
140
141
R 874
R 882
000996
000773
KENWOOD
2014.03.21
2014.03.11
142
R 883
000774
ФАНТА
2014.03.11
143
R 884
000777
AQUARIUS
2014.03.14
144
R 885
000778
СПРАЙТ
2014.03.14
145
R 888
000781
SPRITE
2014.03.14
146
R 893
000786
BONAQA
2014.03.14
147
R 896
000789
HI-C
2014.03.14
148
R 897
000790
МИНИТ МЕЙД
2014.03.14
149
R 899
000792
FANTA
2014.03.14
150
R 901
000794
MINUTE MAID
2014.03.14
151
R 903
001012
НутраСвит
2014.03.28
152
R 919
000882
Dickies
2014.03.21
153
R 925
000758
PLAYER'S
2014.03.09
154
155
R 929
R 930
000800
000801
SENIOR SERVICE
du MAURIER
2014.03.14
2014.03.14
156
157
158
159
160
161
162
R 941
R 942
R 943
R 944
R 945
R 947
R 948
000861
000863
000864
000865
000866
000899
000932
ABSOLUT
CORDARONE
MARIACHI
FOUR ROSES
DEPAKINE
CUTTY SARK
CHERRY COKE
2014.03.18
2014.03.18
2014.03.18
2014.03.18
2014.03.18
2014.03.21
2014.03.24
163
R 977
001223
2014.03.31
164
R 978
001224
2014.03.31
165
R 979
001306
166
R 980
001307
JUKI
5
2014.03.29
2014.03.29
6
British American Tobacco (Germany) GmbH,
DE
Carreras Limited, GB
2014.03.29
THE LONDON TOBACCO COMPANY
LIMITED, GB
2014.03.21
HINO JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA
(also trading as Hino Motors, Ltd.), JP
HEWLETT-PACKARD DEVELOPMENT
COMPANY, L.P., US
HEWLETT-PACKARD DEVELOPMENT
COMPANY, L.P., US
DALE CARNEGIE & ASSOCIATES, INC.,
corporaţia statului New York, US
KABUSHIKI KAISHA PILOT CORPORATION
(also trading as Pilot Corporation), JP
JVC KENWOOD CORPORATION, JP
THE COCA-COLA COMPANY,
corporaţia statului Delaware, US
THE COCA-COLA COMPANY,
corporaţia statului Delaware, US
THE COCA-COLA COMPANY,
corporaţia statului Delaware, US
THE COCA-COLA COMPANY,
corporaţia statului Delaware, US
THE COCA-COLA COMPANY,
corporaţia statului Delaware, US
THE COCA-COLA COMPANY,
corporaţia statului Delaware, US
THE COCA-COLA COMPANY,
corporaţia statului Delaware, US
THE COCA-COLA COMPANY,
corporaţia statului Delaware, US
THE COCA-COLA COMPANY,
corporaţia statului Delaware, US
THE COCA-COLA COMPANY,
corporaţia statului Delaware, US
NUTRASWEET PROPERTY HOLDINGS,
INC., corporaţie din statul Delaware, US
Williamson-Dickie Manufacturing Company,
corporatia statului Texas, US
British American Tobacco (Brands) Limited,
GB
Senior Service (Overseas) Limited, GB
Peter Jackson (Overseas) Limited, London,
GB
The Absolut Company Aktiebolag, SE
SANOFI, FR
JDC, S.A. DE C.V., MX
Four Roses Distillery LLC, US
SANOFI, FR
Edrington Distillers Limited, GB
THE COCA-COLA COMPANY,
corporaţia statului Delaware, US
SONY MUSIC ENTERTAINMENT INC.,
corporaţie din statul Delaware, US
SONY MUSIC ENTERTAINMENT INC.,
corporaţie din statul Delaware, US
JUKI KABUSHIKI KAISHA
(also trading as JUKI CORPORATION), JP
JUKI KABUSHIKI KAISHA
(also trading as JUKI CORPORATION), JP
2014.03.31
2014.03.31
161
MD - BOPI 10/2013
1
167
168
2
R 981
R 1008
3
001676
001308
4
NEO ANGIN
JUKI
5
2014.03.17
2014.03.31
169
R 1009
001309
Ерiс
2014.03.31
170
R 1010
001310
TROPICANA
2014.03.31
171
R 1011
001311
COLUMBIA
2014.03.31
172
R 1012
001312
2014.03.31
173
R 1048
001631
TROPICANA
TWISTER
Coca-Cola
174
R 1050
001305
PURE PREMIUM
2014.03.31
175
R 1059
001011
NUTRASWEET
2014.03.28
176
177
R 1096
R 1135
002188
000880
FOUR SQUARE
HP
2014.03.24
2014.03.21
178
R 1141
002191
2014.03.31
179
R 1142
002192
180
181
R 1168
R 1169
000842
000843
PM INC
Marlboro
VENI VIDI VICI
PM INC
Marlboro
VENI VEDI VICI
Holiday Inn
Holiday Inn
CROWNE PLAZA
182
R 1171
000934
183
R 1175
000969
HIDROPOMPĂ
2014.03.25
184
185
186
R 1207
R 1208
R 1212
000839
000840
000743
BEST WESTERN
Best Western
GRAND VIN SEC
Louis Roederor
Reims
CHAMPAGNE
2014.03.15
2014.03.15
2014.03.04
187
R 1262
000770
188
R 1264
000772
189
R 1271
190
2014.03.14
2014.03.31
PHILIP MORRIS GLOBAL BRANDS INC., US
2014.03.10
2014.03.10
Six Continents Hotels, Inc., US
Six Continents Hotels, Inc., US
2014.03.25
Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare
al Republicii Moldova, MD
HIDROPOMPA S.A., uzină de pompe
submersibile din Chişinău, MD
Best Western International, Inc., US
Best Western International, Inc., US
CHAMPAGNE LOUIS ROEDERER (CLR), FR
2014.03.11
2014.03.11
000946
CHERRY COCACOLA
Coke
R 1273
000948
KOУK
2014.03.24
191
192
193
194
195
196
R 1399
R 1408
R 1520
R 1570
R 1571
R 1576
000887
000841
001069
001258
001259
000748
HAMLET
VAN HOUTEN
ИНТЕЛ
HENKO AUTOMAT
ХЕНКО АУТОМАТ
MASTERBANKING
2014.03.21
2014.03.15
2014.03.25
2014.03.28
2014.03.28
2014.03.09
197
R 1580
001277
Скиф
2014.03.31
198
R 1581
001278
Козак
2014.03.31
199
R 1583
001280
Отаман
2014.03.31
200
201
202
R 1591
R 1592
R 1593
001261
001262
001263
EXIT
LOSK
MIR
2014.03.28
2014.03.28
2014.03.28
162
6
Divapharma Chur AG, CH
JUKI KABUSHIKI KAISHA
(also trading as JUKI CORPORATION), JP
SONY MUSIC ENTERTAINMENT INC.,
corporaţie din statul Delaware, US
TROPICANA PRODUCTS, INC.,
corporaţia statului Delaware, US
SONY MUSIC ENTERTAINMENT INC.,
corporaţie din statul Delaware, US
TROPICANA PRODUCTS, INC.,
corporaţia statului Delaware, US
THE COCA-COLA COMPANY,
corporaţia statului Delaware, US
TROPICANA PRODUCTS, INC.,
corporaţia statului Delaware, US
NUTRASWEET PROPERTY HOLDINGS,
INC., corporaţie din statul Delaware, US
PHILIP MORRIS BRANDS SARL, CH
HEWLETT-PACKARD DEVELOPMENT
COMPANY, L.P., US
PHILIP MORRIS PRODUCTS INC.,
corporaţia statului Virginia, US
2014.03.24
THE COCA-COLA COMPANY,
corporaţia statului Delaware, US
THE COCA-COLA COMPANY,
corporaţia statului Delaware, US
THE COCA-COLA COMPANY,
corporaţia statului Delaware, US
THE COCA-COLA COMPANY,
corporaţia statului Delaware, US
Gallaher Limited, GB
Barry Callebaut AG, CH
INTEL CORPORATION, US
Henkel AG & Co. KGaA, DE
Henkel AG & Co. KGaA, DE
MASTERCARD INTERNATIONAL
INCORPORATED, US
British American Tobacco (Brands) Limited,
GB
BRITISH AMERICAN TOBACCO
(BRANDS) LIMITED, GB
BRITISH-AMERICAN TOBACCO
(BRANDS) LIMITED, GB
Henkel AG & Co. KGaA, DE
Henkel AG & Co. KGaA, DE
Henkel AG & Co. KGaA, DE
MD - BOPI 10/2013
1
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
2
R 1594
R 1595
R 1596
R 1597
R 1598
R 1599
R 1600
R 1605
R 1607
R 1667
3
001264
001265
001266
001267
001268
001269
001270
000897
000959
001291
4
MIR COULEURS
CLIN
MIR LAINE
MIR EXPRESS
SILAN
MISTOL
ESTRELLA
KRUPS
BAUHAUS
Гетман
5
2014.03.28
2014.03.28
2014.03.28
2014.03.28
2014.03.28
2014.03.28
2014.03.28
2014.03.21
2014.03.28
2014.03.31
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
R 1675
R 1676
R 1677
R 1678
R 1679
R 1710
R 1711
R 1728
R 1729
R 1731
R 1732
000900
000901
000906
000911
000912
001674
001675
000815
000816
000820
000821
2014.03.23
2014.03.23
2014.03.23
2014.03.23
2014.03.23
2014.03.09
2014.03.09
2014.03.14
2014.03.14
2014.03.14
2014.03.14
224
225
226
R 1733
R 1734
R 1735
000822
000823
000858
SKITTLES
KIT-E-KAT
FROLIC
TUNES
SHEBA
ФМСи
SP
EUKANUBA
IAMS
TYCO
PREMIER CLUB
COLLECTION
RASPUTIN
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
R 1736
R 1738
R 1739
R 1740
R 1746
R 1756
R 1757
R 1758
R 1917
R 1918
R 1936
R 1937
R 1938
R 1940
R 1941
R 2061
R 2062
R 2063
R 2199
R 2214
R 2216
R 2217
R 2330
R 2331
R 2332
R 2333
R 2334
R 2373
255
R 2384
SUNPRIDE
2014.03.14
2014.03.14
2014.03.18
000862
000960
001041
001057
001628
000903
000908
001015
001612
001615
000902
000904
000905
000909
000910
000872
000873
000898
000867
000835
000837
000838
001891
001893
001894
001895
001896
000703
DHL
VIEW MASTER
EARL OF WELDON
SPORTAGE
GlucaGen
TRILL
OPAL
NORTH STATE
INTEL INSIDE
intel inside
OPAL
FANFARE
RAIDER
RONDOS
SKITTLES
ALACO
ROBBIE BURNS
PRIMPERAN
XYLOCAIN
HEMINEVRIN
PULMICORT
MARCAINE
VECTRA
CORSA
COMBO
OMEGA
CALIBRA
BRAHMA
2014.03.18
2014.03.18
2014.03.21
2014.03.21
2014.03.22
2014.03.23
2014.03.23
2014.03.10
2014.03.25
2014.03.25
2014.03.23
2014.03.23
2014.03.23
2014.03.23
2014.03.23
2014.03.18
2014.03.18
2014.03.21
2014.03.18
2014.03.15
2014.03.15
2014.03.15
2014.03.01
2014.03.01
2014.03.01
2014.03.01
2014.03.01
2014.03.01
001060
WENDY’S
OLD FASHIONED
HAMBURGERS.
2014.03.25
6
Henkel AG & Co. KGaA, DE
Henkel AG & Co. KGaA, DE
Henkel AG & Co. KGaA, DE
Henkel AG & Co. KGaA, DE
Henkel AG & Co. KGaA, DE
Henkel AG & Co. KGaA, DE
Henkel AG & Co. KGaA, DE
Krups GmbH, DE
HEINZ GEORG BAUS, CH
BRITISH-AMERICAN TOBACCO (BRANDS)
LIMITED, GB
Wm. Wrigley Jr. Company, US
MARS, INCORPORATED, US
MARS, INCORPORATED, US
Wm. Wrigley Jr. Company, US
MARS, INCORPORATED, US
FMC Corporation, US
SP BRAND HOLDING EEIG, BE
THE IAMS COMPANY, US
THE IAMS COMPANY, US
MATTEL, Inc., US
CHIVAS BROTHERS PERNOD RICARD
LIMITED, GB
Berentzen Brennereien GmbH + Co. KG, DE
THE IAMS COMPANY, US
GERBER FOODS INTERNATIONAL
LIMITED, GB
DHL International GmbH, DE
MATTEL, Inc., US
Karelia Tobacco Company, Inc., GR
KIA MOTORS CORPORATION, KR
Novo Nordisk A/S, DK
MARS, INCORPORATED, US
Wm. Wrigley Jr. Company, US
Ardath Tobacco Company Limited, GB
INTEL CORPORATION, US
INTEL CORPORATION, US
Wm. Wrigley Jr. Company, US
MARS INCORPORATED, US
MARS INCORPORATED, US
Wm. Wrigley Jr. Company, US
Wm. WRIGLEY Jr. Company, US
NEW ZEALAND DAIRY BOARD, NZ
Diageo Brands B.V., NL
sanofi-aventis, FR
AstraZeneca AB, SE
AstraZeneca AB, SE
AstraZeneca AB, SE
AstraZeneca AB, SE
Opel Special Vehicles GmbH, DE
Opel Special Vehicles GmbH, DE
Opel Special Vehicles GmbH, DE
Opel Special Vehicles GmbH, DE
Opel Special Vehicles GmbH, DE
COMPANHIA DE BEBIDAS DAS
AMERICAS-AMBEV, BR
Wendy’s International, Inc., US
163
MD - BOPI 10/2013
1
256
2
R 2407
3
001061
4
CINEMAX
5
2014.03.25
257
R 2408
001062
HOME BOX OFFICE
2014.03.25
258
R 2409
001063
HBO
2014.03.25
259
260
R 2410
R 2411
001065
001070
2014.03.25
2014.03.25
261
R 2412
001074
2014.03.29
Karelia Tobacco Company, Inc., GR
262
263
R 2416
R 2418
001080
001126
FERROSAN
VICTORINOX
STAINLESS STEEL
EXTRA
KAREL
АРЛЕКИН
AE
6
Home Box Office, Inc., corporaţie organizată
şi existentă conform legilor statului Delaware,
US
Home Box Office, Inc., corporaţie organizată
şi existentă conform legilor statului Delaware,
US
Home Box Office, Inc., corporaţie organizată
şi existentă conform legilor statului Delaware,
US
FERROSAN A/S, DK
VICTORINOX AG, CH
2014.03.02
2014.03.17
264
R 2421
001141
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
R 2422
R 2462
R 2463
R 2465
R 2466
R 2467
R 2468
R 2469
R 2470
R 2471
R 2472
R 2473
R 2629
R 2630
R 2762
R 2763
001613
000806
000775
000826
000827
000828
000829
000830
000831
000832
000833
000834
002190
002193
000811
000818
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
R 2809
R 2810
R 2811
R 2812
R 2813
R 2814
R 2815
R 2816
R 2817
R 2818
R 2819
R 2820
R 2821
R 2822
R 2823
R 2824
R 2965
000935
000936
000937
000938
000939
000940
000941
000942
000943
000944
000949
000950
000951
000952
000953
000954
002189
HARLEQUIN ENTERPRISES LIMITED, CA
FEDERAL-MOGUL AFTERMARKET UK
LIMITED, GB
BRITISH AMERICAN TOBACCO (BRANDS)
INC., US
INTEL CORPORATION, US
THE PROCTER & GAMBLE COMPANY, US
CALVIN KLEIN TRADEMARK TRUST, US
AstraZeneca AB, SE
AstraZeneca AB, SE
AstraZeneca AB, SE
AstraZeneca AB, SE
AstraZeneca AB, SE
AstraZeneca AB, SE
AstraZeneca AB, SE
AstraZeneca AB, SE
AstraZeneca AB, SE
PHILIP MORRIS BRANDS SARL, CH
Reckitt & Colman (Overseas) Limited, GB
Gallaher Limited, GB
British American Tobacco (Germany) GmbH,
DE
MARS, INCORPORATED, US
MARS, INCORPORATED, US
Wm. Wrigley Jr. Company, US
MARS, INCORPORATED, US
MARS, INCORPORATED, US
MARS, INCORPORATED, US
MARS, INCORPORATED, US
MARS, INCORPORATED, US
MARS, INCORPORATED, US
MARS, INCORPORATED, US
MARS, INCORPORATED, US
MARS, INCORPORATED, US
MARS, INCORPORATED, US
MARS, INCORPORATED, US
MARS, INCORPORATED, US
MARS, INCORPORATED, US
PHILIP MORRIS BRANDS SARL, CH
298
R 2978
002401
299
R 3176
001016
300
301
R 3212
R 3213
000913
000914
164
LUCKY STRIKE
L.S . M.F.T.
PENTIUM
JAR
CK one
JECTOFER
IMDUR
ASTRA
RHINOCORT
PLENDIL
LOSEC
BRICANYL
BETALOC
TURBUHALER
CALIFORNIA
NUROFEN
MANIKIN
GOLD DOLLAR
2014.03.25
SUZI-WAN
MILKY WAY
STARBURST
PEDIGREE
MALTESERS
AQUARIAN
TWIX
WHISKAS
PAL
PEDIGREE
CHAPPI
WHISKAS
MILKY WAY
GALAXY
BOUNTY
LOYAL
RED & WHITE
INTERNATIONAL
2014.03.25
2014.03.25
2014.03.25
2014.03.25
2014.03.25
2014.03.25
2014.03.25
2014.03.25
2014.03.25
2014.03.25
2014.03.25
2014.03.25
2014.03.25
2014.03.25
2014.03.25
2014.03.25
2014.03.24
2014.03.25
2014.03.14
2014.03.11
2014.03.15
2014.03.15
2014.03.15
2014.03.15
2014.03.15
2014.03.15
2014.03.15
2014.03.15
2014.03.15
2014.03.24
2014.03.31
2014.03.14
2014.03.14
2014.03.24
KOOL
Cigarettes
TREETS
SNICKERS
2014.03.10
2014.03.23
2014.03.23
ICONIX EUROPE LLC, a limited liability
company organized under the laws of
the State of Delaware, US
BRITISH AMERICAN TOBACCO
(BRANDS) INC., US
MARS, INCORPORATED, US
MARS, INCORPORATED, US
MD - BOPI 10/2013
1
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
2
R 3214
R 3215
R 3216
R 3217
R 3218
R 3219
R 3220
R 3221
R 3222
R 3224
R 3225
R 3226
R 3227
R 3408
3
000915
000916
000917
000918
000919
000920
000921
000922
000923
000926
000927
000928
000925
002542
5
2014.03.23
2014.03.23
2014.03.23
2014.03.23
2014.03.23
2014.03.23
2014.03.23
2014.03.23
2014.03.23
2014.03.23
2014.03.23
2014.03.23
2014.03.23
2014.03.17
6
MARS, INCORPORATED, US
MARS, INCORPORATED, US
MARS, INCORPORATED, US
MARS, INCORPORATED, US
MARS, INCORPORATED, US
MARS, INCORPORATED, US
MARS, INCORPORATED, US
MEI, INC., US
MARS DRINKS UK LIMITED, GB
MARS, INCORPORATED, US
MARS, INCORPORATED, US
MARS, INCORPORATED, US
MARS, INCORPORATED, US
MIH INTELPROP HOLDINGS LIMITED, MU
001064
001898
000808
4
SNICKERS
APPLAUSE
BALISTO
TRACKER
YEOMAN
CESAR
DOVE
CASHFLOW
KLIX
Mars
MARS super
mm
m&m's
MultiChoice
KALEIDOSCOPE
DAIKIN
OPEL
TAXCYTOL
316
317
318
R 3422
R 3425
R 3430
2014.03.25
2014.03.15
2014.03.14
R 3431
000809
TAXOL
2014.03.14
320
R 3432
000810
ZERIT
2014.03.14
321
R 3435
000871
PARADIS
2014.03.18
322
323
324
325
326
327
328
329
330
R 3446
R 3641
R 3642
R 3669
R 3683
R 3690
R 3713
R 3741
R 3797
001271
000814
000845
001129
001902
001610
001614
001616
001081
REX
SANDEMAN
UTM
GOETZE
IRIDIUM
INTEL
ИНТЕЛ
INTEL
СИЛУЭТ
2014.03.28
2014.03.14
2014.03.04
2014.03.17
2014.03.30
2014.03.25
2014.03.25
2014.03.25
2014.03.02
331
332
333
334
R 4225
11108
11160
11390
001393
014376
014269
014431
TELA
2014.03.18
2014.03.15
2014.03.03
2014.03.15
335
11391
014432
2014.03.15
336
11392
014434
2014.03.15
337
11393
014436
2014.03.15
338
11394
014438
2014.03.15
339
11395
014439
2014.03.15
340
341
342
11465
11467
11547
014268
014480
014336
DAIKIN INDUSTRIES, LTD., JP
Opel Special Vehicles GmbH, DE
BRISTOL - MYERS SQUIBB COMPANY,
a corporation of the State of Delaware, US
BRISTOL - MYERS SQUIBB COMPANY,
a corporation of the State of Delaware, US
BRISTOL - MYERS SQUIBB COMPANY,
a corporation of the State of Delaware, US
SOCIETE JAS HENNESSY & CO.,
SOCIETE ANONYME, FR
Henkel AG & Co. KGaA, DE
Portugal Venture Limited, GB
Universitatea Tehnică a Moldovei, MD
Federal-Mogul Limited, GB
IRIDIUM IP LLC, US
INTEL CORPORATION, US
INTEL CORPORATION, US
INTEL CORPORATION, US
HARLEQUIN ENTERPRISES LIMITED
("HEL"), CA
KIMBERLY-CLARK WORLDWIDE INC., US
ZAO, "Rîbniţkii nasosnîi zavod", MD
Eurogrup-XXI S.R.L., întreprindere mixtă, MD
United Wine Company S.R.L.,
întreprindere mixtă, MD
United Wine Company S.R.L.,
întreprindere mixtă, MD
United Wine Company S.R.L.,
întreprindere mixtă, MD
United Wine Company S.R.L.,
întreprindere mixtă, MD
United Wine Company S.R.L.,
întreprindere mixtă, MD
United Wine Company S.R.L.,
întreprindere mixtă, MD
Eurogrup-XXI S.R.L., întreprindere mixtă, MD
Berlinski Victor, MD
API S.A., MD
319
343
11618
014370
344
345
346
11620
11621
11622
014372
014373
014418
ВЕСЁЛЫЙ МЕЛНИК
СЕДОЙ МЕЛНИК
DON DOMINICO
API
ORHEI
AMG-Agro Management Grup
Carrefour
BIG STORE
Рамстор
Ramstore
2014.03.03
2014.03.30
2014.03.16
2014.03.15
2014.03.15
2014.03.15
2014.03.17
AMG-Agro Management Grup S.R.L.,
societate comercială, MD
MERSEY BUSINESS LTD, VG
MERSEY BUSINESS LTD, VG
MERSEY BUSINESS LTD, VG
165
MD - BOPI 10/2013
1
347
2
11681
3
014461
348
349
11683
11752
014463
015029
350
351
11803
11887
014603
014285
ORATEH
OPATEX
CF
TRIBELUS
352
11888
014286
HEPAPHYL
2014.03.04
353
11889
014287
JINQIANCAO
2014.03.04
354
11890
014288
CHOLIVER
2014.03.04
355
11891
014289
MYCOGYNAX
2014.03.04
356
11892
014290
BÎLINA
2014.03.05
357
11893
014291
БЫЛИНА
2014.03.05
358
11894
014292
VIUGA
2014.03.05
359
11895
014293
ВЬЮГА
2014.03.05
360
11896
014839
361
362
11927
12040
014265
014257
363
12041
014261
VINOTECA
VECA
CELIK
Select One
alege primul
PM style
364
12043
014264
2014.03.03
365
366
12045
12046
014270
014271
ГЕЙЗЕР
GHEIZER
РЕЦЕПТЪ № 1
367
368
12047
12048
014284
014294
SUBTYL
INTRIGA
2014.03.04
2014.03.05
369
12049
014295
ИНТРИГА
2014.03.05
370
12050
014296
БОМЕГА
2014.03.05
371
12051
014297
BOGHEMA
2014.03.05
372
12053
014305
TÊTE-À-TÊTE
2014.03.09
373
12054
014312
2014.03.10
374
12055
014313
375
12056
014314
376
12057
014315
ВИННЫЙ ДОМ
BOSTAVAN
ГАРАНТИЯ
ВИНОДЕЛА
ВИННЫЙ ДОМ
BOSTAVAN
ГАРАНТИЯ
ВИНОДЕЛА
ВИННЫЙ ДОМ
BOSTAVAN
ГАРАНТИЯ
ВИНОДЕЛА
VINNÎI DOM
BOSTAVAN
GARANTIA
VINODELA
166
4
FABRICAT
ÎN MOLDOVA
5
2014.03.26
6
Camera de Comerţ şi Industrie, MD
2014.03.26
2014.03.04
Camera de Comerţ şi Industrie, MD
Pospelova Irina, MD
2014.03.02
2014.03.04
2014.03.17
CRISTAL FLOR FENIX S.R.L., MD
VINAMEX S.R.L.,
firmă, întreprindere mixtă, MD
VINAMEX S.R.L.,
firmă, întreprindere mixtă, MD
VINAMEX S.R.L.,
firmă, întreprindere mixtă, MD
VINAMEX S.R.L.,
firmă, întreprindere mixtă, MD
VINAMEX S.R.L.,
firmă, întreprindere mixtă, MD
KVINT, societate pe acţiuni de tip închis,
fabrică de vinuri şi coniacuri din Tiraspol, MD
KVINT, societate pe acţiuni de tip închis,
fabrică de vinuri şi coniacuri din Tiraspol, MD
KVINT, societate pe acţiuni de tip închis,
fabrică de vinuri şi coniacuri din Tiraspol, MD
KVINT, societate pe acţiuni de tip închis,
fabrică de vinuri şi coniacuri din Tiraspol, MD
VINIA TRAIAN S.A., întreprindere mixtă, MD
2014.03.03
2014.03.01
Ursu Constantin, MD
LACTICA PLUS S.R.L., MD
2014.03.01
TANDEM GRUP S.R.L.,
societate comercială, MD
OMPRICO-INVEST S.R.L., MD
2014.03.03
2014.03.03
Eurogrup-XXI S.R.L., întreprindere mixtă, MD
United Wine Company S.R.L.,
întreprindere mixtă, MD
VINAMEX S.R.L., firmă, MD
KVINT, societate pe acţiuni de tip închis,
fabrică de vinuri şi coniacuri din Tiraspol, MD
KVINT, societate pe acţiuni de tip închis,
fabrică de vinuri şi coniacuri din Tiraspol, MD
KVINT, societate pe acţiuni de tip închis,
fabrică de vinuri şi coniacuri din Tiraspol, MD
KVINT, societate pe acţiuni de tip închis,
fabrică de vinuri şi coniacuri din Tiraspol, MD
LION-GRI S.R.L.,
întreprindere mixtă Moldova-SUA, MD
VINĂRIA BOSTAVAN S.R.L.,
întreprindere mixtă, MD
2014.03.10
VINĂRIA BOSTAVAN S.R.L.,
întreprindere mixtă, MD
2014.03.10
VINĂRIA BOSTAVAN S.R.L.,
întreprindere mixtă, MD
2014.03.10
VINĂRIA BOSTAVAN S.R.L.,
întreprindere mixtă, MD
MD - BOPI 10/2013
1
377
2
12058
3
014316
378
12059
014317
379
12060
014318
380
12061
014319
381
382
12062
12063
014321
014323
383
12064
014324
384
12065
014325
4
ВИННЫЙ ДОМ
BOSTAVAN
ГАРАНТИЯ
ВИНОДЕЛА
ВИННЫЙ ДОМ
BOSTAVAN
ГАРАНТИЯ
ВИНОДЕЛА
ВИННЫЙ ДОМ
BOSTAVAN
ГАРАНТИЯ
ВИНОДЕЛА
ВИННЫЙ ДОМ
BOSTAVAN
ГАРАНТИЯ
ВИНОДЕЛА
VEVA
PLOSCA
VÎNĂTORULUI
PLOSCA
HAIDUCULUI
FGioro
385
12066
014327
САНТО-РИО
386
387
388
12076
12077
12079
014358
014359
014363
389
390
391
12080
12081
12082
014366
014369
014374
392
12083
014375
393
394
395
396
397
398
12084
12085
12086
12087
12088
12089
014398
014399
014403
014406
014407
014408
ЮЖНЫЙ ПОРТ
SOUTH PORT
ШАХЕРЕЗАДА
2014.03.09
2014.03.11
2014.03.12
2014.03.22
2014.03.22
2014.03.22
399
12090
014409
ŞAHEREZADA
2014.03.22
400
12091
014416
MIYANAGA
2014.03.19
401
402
12092
12093
014419
014448
403
12094
014450
404
12096
014462
405
12101
014506
düfa
ЗОЛОТОЙ
КОРОЛЬ
ЧЕРНЫЙ
КОРОЛЬ
CONCURS „MARCA
COMERCIALĂ A
ANULUI”
AGS
406
407
408
409
410
12106
12107
12125
12127
12151
014525
014526
014503
014368
014322
ЛАРЕН
LAREN
Arlanda
FLY
3-TEK
2014.03.19
2014.03.19
2014.03.11
2014.03.12
2014.03.05
411
12152
014382
VICSI-DO
2014.03.17
AMBRAS-VIN
AV
ferm
АППЕТИТНИЦА
ДЕДУШКИНА
БОЧКА
Warsteiner
MAVANEX
5
2014.03.10
6
VINĂRIA BOSTAVAN S.R.L.,
întreprindere mixtă, MD
2014.03.10
VINĂRIA BOSTAVAN S.R.L.,
întreprindere mixtă, MD
2014.03.10
VINĂRIA BOSTAVAN S.R.L.,
întreprindere mixtă, MD
2014.03.10
VINĂRIA BOSTAVAN S.R.L.,
întreprindere mixtă, MD
2014.03.04
2014.03.09
GRECU Gheorghe, MD
BABII Sergiu, MD
2014.03.09
BABII Sergiu, MD
2014.03.09
2014.03.04
2014.03.04
2014.03.17
Gama International S.R.L.,
firmă comercială de producere, MD
SUVOROV-VIN S.R.L.,
întreprindere cu capital străin, MD
R&A Bailey & Co, IE
R&A Bailey & Co, IE
AMBRAS-VIN S.R.L., MD
2014.03.10
2014.03.12
2014.03.16
CaCeCa S.R.L., MD
Preparados Alimenticios, S.A., ES
FABSO S.A., MD
2014.03.15
2014.03.22
2014.03.25
Diageo North America, Inc.,
corporaţie din statul Connecticut, US
Warsteiner Brauerei Haus Cramer KG, DE
Macovei Ivan, MD
DIACONU Vasile, MD
ESMALDA S.R.L., MD
ESMALDA S.R.L., MD
KVINT, societate pe acţiuni de tip închis,
fabrică de vinuri şi coniacuri din Tiraspol, MD
KVINT, societate pe acţiuni de tip închis,
fabrică de vinuri şi coniacuri din Tiraspol, MD
KABUSHIKI KAISHA MIYANAGA (doing
business as MIYANAGA CO., LTD), JP
Meffert AG Farbwerke, DE
LEADUHIN Oleg, MD
2014.03.25
LEADUHIN Oleg, MD
2014.03.26
Camera de Comerţ şi Industrie, MD
2014.03.31
Analitic Grup Service S.R.L.,
societate comercială, MD
E. I. du Pont de Nemours and Company, US
E. I. du Pont de Nemours and Company, US
ARLANDA S.R.L., MD
ASN IP Limited, GB
British American Tobacco (Brands) Limited,
GB
Cachcovschii Victor, UA
2014.03.10
167
MD - BOPI 10/2013
1
412
2
12153
3
014383
4
SIESTA CHIŞINĂU
5
2014.03.18
413
414
415
12158
12159
12160
014402
014414
014415
Bud
ЧЕРВЕН МОНАХ
mi
2014.03.11
2014.03.19
2014.03.19
416
12161
014417
417
418
12162
12163
014423
014426
419
12164
014427
2014.03.24
420
12165
014428
2014.03.24
421
12167
014429
2014.03.15
422
12168
014430
2014.03.15
423
12169
014435
2014.03.15
424
12170
014437
2014.03.15
425
12171
014440
2014.03.24
426
427
12172
12173
014442
014443
2014.03.25
2014.03.25
428
12174
014444
429
12175
014451
430
431
432
433
12176
12177
12178
12179
014452
014454
014455
014456
434
12180
014458
435
436
437
438
12181
12182
12183
12184
014464
014465
014466
014467
439
12185
014471
440
12186
014472
441
442
12187
12188
443
444
2014.03.17
THERAFLEX
2014.03.23
2014.03.24
IMC Consulting
Group
МАЛЮТКА
2014.03.31
STELELE TALE
2014.03.25
2014.03.19
2014.03.19
2014.03.25
Apty's PUB
TRADIŢIE ÎN ARTA
BERII
TRĂIEŞTE VIAŢA
DIN PLIN
ARCHIPELAGO
PHOTOCELL
SLV
2014.03.10
2014.03.25
2014.03.30
2014.03.31
2014.03.30
2014.03.30
NIMIC NU E DE
ASCUNS
VEZI CEEA CE BEI !
2014.03.26
014473
014474
АЛЛО, БИЛЕТ...
2014.03.26
2014.03.26
12189
12190
014482
014483
2014.03.30
2014.03.24
445
446
447
448
12192
12193
12205
12206
014493
014495
014558
014561
INTEREX
ДЛЯ ЛЮБИМЫХ
НОГ
НИНДЗЯ
БАНЗАЙ
САД КАМНЕЙ
ЧАЙНАЯ РОЗА
449
12207
014562
168
ЮЖНАЯ
МАГНОЛИЯ
2014.03.26
2014.03.02
2014.03.02
2014.03.11
2014.03.18
2014.03.18
6
SIESTA-CHIŞINĂU S.R.L.,
revistă, publicaţie periodică, MD
Anheuser-Busch, LLC, US
DIACONU Vasile, MD
KABUSHIKI KAISHA MIYANAGA
(doing business as MIYANAGA CO., LTD), JP
UNITED WINE COMPANY S.R.L.,
întreprindere mixtă, MD
Bayer Consumer Care AG, CH
United Wine Company S.R.L.,
întreprindere mixtă, MD
United Wine Company S.R.L.,
întreprindere mixtă, MD
United Wine Company S.R.L.,
întreprindere mixtă, MD
United Wine Company S.R.L.,
întreprindere mixtă, MD
United Wine Company S.R.L.,
întreprindere mixtă, MD
United Wine Company S.R.L.,
întreprindere mixtă, MD
United Wine Company S.R.L.,
întreprindere mixtă, MD
United Wine Company S.R.L.,
întreprindere mixtă, MD
EXTRA-K S.A., MD
United Wine Company S.R.L.,
întreprindere mixtă, MD
MIHALACHI Iurie, MD
NUMEX & CO S.R.L.,
societate comercială, MD
MAURT S.R.L., MD
PESCEANSCHI Ana, MD
PESCEANSCHI Ana, MD
EFES VITANTA MOLDOVA BREWERY S.A.,
întreprindere mixtă, MD
The Coca-Cola Company,
corporaţia statului Delaware, US
Registru, întreprindere de stat, MD
Panuş Sergiu, MD
MOLDCELL S.A., întreprindere mixtă, MD
MECAGRO, Institut de Cercetări pentru
Mecanizarea şi Electrificarea Agriculturii,
întreprindere de stat, MD
The Coca-Cola Company, corporaţia statului
Delaware, US
The Coca-Cola Company, corporaţia statului
Delaware, US
SAHINLER S.R.L., întreprindere mixtă, MD
British American Tobacco (Brands) Limited,
GB
ITM ENTREPRISES (Societe Anonyme), FR
PONTI S.R.L., MD
EURO-ALCO S.A., MD
EURO-ALCO S.A., MD
EURO-ALCO S.A., MD
Vinăria-Bardar S.A.,
întreprindere mixtă, fabrică de vinuri, MD
Vinăria-Bardar S.A.,
întreprindere mixtă, fabrică de vinuri, MD
MD - BOPI 10/2013
1
450
451
452
453
454
455
456
457
2
12208
12224
12247
12248
12249
12250
12251
12252
3
014567
014602
014717
014718
014722
014725
014720
014747
4
ВЕТВИ ПЕРСИКА
EUROPLAST
STAMINA
SERIANO
VIPART
BEGON
VITRIN
ЧАРЫ
КОЛДОВСКИЕ
POP WEAVER
5
2014.03.02
2014.03.10
2014.03.12
2014.03.12
2014.03.12
2014.03.12
2014.03.12
2014.03.15
6
EURO-ALCO S.A., MD
Lobi-M S.R.L., MD
CEAICOVSCHI Angela, MD
CEAICOVSCHI Angela, MD
CEAICOVSCHI Angela, MD
CEAICOVSCHI Angela, MD
CEAICOVSCHI Angela, MD
GRANDVIN S.R.L., MD
458
12269
014837
2014.03.29
CÎND AI NEVOIE DE
UN PRIETEN
100% REAL
2014.03.25
TWIXELS
CHOCOLATE TRIO
TWIXELS
ШОКОЛАДНОЕ
ТРИО
CAMBII
RC
2014.03.29
WEAVER POPCORN COMPANY, INC.,
corporaţia statului Indiana, US
EFES VITANTA MOLDOVA BREWERY S.A.,
întreprindere mixtă, MD
The Coca-Cola Company, corporaţia statului
Delaware, US
MARS, INCORPORATED, US
459
12324
014457
460
12325
014459
461
12335
014641
462
12336
014642
2014.03.29
MARS, INCORPORATED, US
463
464
12337
12430
014646
014361
2014.03.23
2014.03.04
Cambii-Iavor S.R.L., MD
Cott Beverages Inc.,
corporaţie din statul Georgia, US
GRANDVIN S.R.L., MD
PONTI S.R.L., MD
POSTOLACHI Gutiera, MD
CRICOVA S.A., combinat de vinuri, MD
465
466
467
468
12431
12433
12434
12457
014405
014651
014661
014658
469
12474
014354
PONTI
VIAŢA TA
CRICOVA Cuvee
Prestige
MEN
470
12475
014357
WOMEN
2014.03.01
471
12516
014385
SPIKER
2014.03.18
472
12517
014386
GALATEA
2014.03.18
473
12518
014387
DIFIRAMB
2014.03.18
474
12519
014389
REPUTAŢIA
2014.03.18
475
12523
014496
2014.03.02
476
12534
014320
477
12538
014377
478
12539
014411
ГЕЙША
GEISHA
WINE FOR YOU
ВИННЫЙ ДОМ
BOSTAVAN
Гарантия Винодела
ZDOB ŞI ZDUB
ЗДОБ ШИ ЗДУБ
MOLD NORD
479
12540
014494
480
12545
014647
481
12547
014659
482
483
12549
12590
014746
014397
484
12598
014507
САКУРА
SAKURA
ВРЕМЕНА ГОДА
VREMENA GODA
CRICOVA
BLANC DE BLANCS
ИМПЕРИЯ ЛЮБВИ
ENIE KÖNIGIN
UNTER DENBIEREN
WARSTEINER
СЛЁЗЫ СЧАСТЬЯ
2014.03.25
2014.03.15
2014.03.24
2014.03.16
2014.03.10
2014.03.01
ASPECT- INVEST S.R.L.,
firmă de producţie şi comerţ, MD
ASPECT- INVEST S.R.L.,
firmă de producţie şi comerţ, MD
FABRICA DE VINURI DIN VULCĂNEŞTI
S.A., MD
FABRICA DE VINURI DIN VULCĂNEŞTI
S.A., MD
FABRICA DE VINURI DIN VULCĂNEŞTI
S.A., MD
FABRICA DE VINURI DIN VULCĂNEŞTI
S.A., MD
EURO-ALCO S.A., MD
2014.03.10
VINĂRIA BOSTAVAN S.R.L.,
întreprindere mixtă, MD
2014.03.16
Dînga Igor, MD
2014.03.18
2014.03.02
MOLD NORD S.A.,
fabrică de vinuri din Făleşti, MD
EURO-ALCO S.A., MD
2014.03.04
EURO-ALCO S.A., MD
2014.03.10
CRICOVA S.A., combinat de vinuri, MD
2014.03.15
2014.03.09
GRANDVIN S.R.L., MD
Warsteiner Brauerei Haus Cramer KG, DE
2014.03.26
ASCONI S.R.L.,
firmă comercială de producţie, MD
169
MD - BOPI 10/2013
1
485
2
12599
3
014753
486
487
12620
12621
014298
014360
488
12622
014515
489
12631
014384
490
12632
014388
4
VINA
VINA LaVINA
БАЛЬЗАМ ЛЮБВИ
BAILEYS
The ORIGINAL IRISH
CREAM
ГВАРДЕЙСКИЙ
GVARDEISCHII
СОНЬЯК
SONIAC
DIALOG
491
12633
014390
DUEL
2014.03.18
492
493
494
495
12635
12636
12637
12638
014396
014401
014447
014449
2014.03.09
2014.03.11
2014.03.25
2014.03.25
496
497
498
499
500
12644
12645
12646
12691
12694
014719
014721
014737
014260
014591
501
12696
014470
RION Choco-boy
CLUBVODKA
КРАСНЫЙ КОРОЛЬ
БЕЛЫЙ
КОРОЛЬ
ARTISTIC
BERJER
GOLDEN FUND
ROTAN
ТРИАДА
TRIADA
ARC
2014.03.26
502
12697
014469
ARC
2014.03.26
503
504
12698
12699
014468
014460
fantasy
REAL
2014.03.30
2014.03.25
505
506
12712
12804
014364
014488
2014.03.15
2014.03.01
507
508
12805
12806
014489
014492
2014.03.02
2014.03.02
EURO-ALCO S.A., MD
EURO-ALCO S.A., MD
509
12807
014560
JARDELI
МУСКАТ
ИЗУМРУДНЫЙ
WINEMAKER
ВИНОДЕЛ
VINODEL
ЕВРОПЕЙСКИЕ
ВИНА EVROPEISKIE
VINA
CEAICOVSCHI Angela, MD
CEAICOVSCHI Angela, MD
Cadbury UK Limited, GB
BECHER Valeriu, MD
TRIADA-HOLDING S.A.,
companie de holding, MD
EFES VITANTA MOLDOVA BREWERY S.A.,
întreprindere mixtă, MD
EFES VITANTA MOLDOVA BREWERY S.A.,
întreprindere mixtă, MD
MOLDCELL S.A., întreprindere mixtă, MD
The Coca-Cola Company, corporaţia statului
Delaware, US
BASVIN-COM S.R.L., MD
EURO-ALCO S.A., MD
2014.03.12
EURO-ALCO S.A., MD
510
511
512
12916
13085
13140
014453
014484
014346
2014.03.29
2014.03.22
2014.03.11
513
514
13148
13154
014404
014475
JARDAN Vladimir, MD
Nistru-Vin S.A., MD
DAAC Hermes S.A., întreprindere mixtă
moldo-rusă, MD
DIACONU Vasile, MD
PLOMARI OUZO DISTILLERY ISSIDOROS
ARVANITIS S.A., GR
515
13245
014381
516
517
518
519
520
521
13351
13444
13453
13454
13455
13693
014433
014300
014378
014379
014380
014413
522
13914
014559
170
ECOTERRA
DAACHermes
ARIONA
Ouzo plomari
by
ISSIDOROS
ARVANITIS
СЕРЕБРЯНЫЙ
ТЮЛЬПАН
GOGOŞEL
makro
ГОСУДАРЬ
GOSUDARI
5
2014.03.22
LAVINA GRUP, MD
2014.03.03
2014.03.04
IVANŢOV Eugen, MD
R&A Bailey & Co, IE
2014.03.19
AROMA S.A., MD
2014.03.18
LION-GRI S.R.L.,
întreprindere mixtă Moldova-SUA, MD
FABRICA DE VINURI DIN VULCĂNEŞTI
S.A., MD
FABRICA DE VINURI DIN VULCĂNEŞTI
S.A., MD
ORION Corporation, KR
TIM, ciastnoe predprieatie, UA
LEADUHIN Oleg, MD
LEADUHIN Oleg, MD
2014.03.18
2014.03.12
2014.03.12
2014.03.25
2014.03.01
2014.03.11
2014.03.12
2014.03.31
6
2014.03.19
DIACONU Vasile, MD
2014.03.25
2014.03.04
2014.03.18
2014.03.18
2014.03.18
2014.03.18
VINANGRO-COMERŢ S.R.L., MD
SĂLCUŢA S.R.L., societate comercială, MD
ENTEH S.A., MD
ENTEH S.A., MD
ENTEH S.A., MD
MIP METRO Group Intellectual Property
GmbH & Co. KG, DE
EURO-ALCO S.A., MD
2014.03.11
MD - BOPI 10/2013
1
523
2
14112
3
014497
4
OPTIM
5
2014.03.09
524
525
14564
15090
014421
014367
FORASTERO
2014.03.24
2014.03.12
526
16367
014508
2014.03.26
527
17975
014422
МОЛДАВСКАЯ
ГРОЗДЬ
AKM VETERAN
6
ORANGE MOLDOVA S.A.,
întreprindere mixtă, MD
BUCURIA S.A., MD
Spirits Product International Intellectual
Property B.V., LU
VITIS-HÎNCEŞTI S.A., MD
2014.03.25
AKM-Veteran S.R.L., MD
Lista duplicatelor certificatelor de înregistrare a mărcilor
Se publică următoarele date: numărul curent, numărul de ordine al înregistrării, titularul,
codul ţării conform normei ST.3 OMPI, data eliberării duplicatului
Nr.
crt.
1
1
(111)
Nr. de ordine
al înregistrării
2
21136
(730)
Titular, cod ST.3 OMPI
Data eliberării
duplicatului
3
4
2013.08.15
ZUEV INVEST S.R.L., MD
FC9L Lista desenelor şi modelelor industriale respinse
Se publică următoarele date: numărul curent, numărul de depozit, data de depozit,
numărul de desene şi modele industriale, data adoptării hotărârii de respingere,
numărul BOPI în care a fost publicată cererea
Nr.
crt.
(22)
Data
de depozit
3
(28)(20)
Nr. de desene şi modele industriale
1
(21)
Nr.
de depozit
2
Data adoptării hotărârii
de respingere
(43)
Nr. BOPI
1
f 2012 0078
2012.08.08
4
5
2
2
2013.09.24
2013.09.13
6
11/2012
1/2013
2
f 2012 0103
2012.11.13
MK4L Lista certificatelor de înregistrare
a desenelor şi modelelor industriale al căror termen
de valabilitate a expirat (inclusiv termenul de graţie)
conform art. 14 din Legea nr. 161-XVI/2007
Se publică următoarele date: numărul curent, titularul, codul ţării conform normei ST.3 OMPI,
numărul certificatului, numărul de depozit, data de depozit, data expirării termenului de valabilitate
Nr.
crt.
1
1
(73) Titular, cod ST.3 OMPI
2
ZEPTER Philip, MC
Sun Tower, 7 Avenue Princesse Alice, 98000,
Monaco, Monaco
(11) Nr.
certificatului
(21) Nr.
de depozit
(22) Data
de depozit
3
526
4
f 2003 0023
5
2003.03.06
(18) Data expirării
termenului
de valabilitate
6
2013.03.06
171
MD - BOPI 10/2013
1
2
2
COLTUC Vasile, MD
Bd. Cuza-Vodă 25/4, ap. 21, MD-2072, Chişinău,
Republica Moldova
VELT Alexandru, MD
Str. V. Korolenko nr.59, bloc 1, ap. 108, MD-2025,
Chişinău, Republica Moldova
VELT Alexandru, MD
Str. V. Korolenko nr.59, bloc 1, ap. 108, MD-2025,
Chişinău, Republica Moldova
APA-VIEŢII S.R.L., MD
Str. Golia nr. 10, MD-2069, Chişinău, Republica
Moldova
SOLDEX LIMITED, VG
P. O. Box 3321, Drake Chambers, Road Town,
Tortola, Insulele Virgine Britanice
SAF. F. & CO S.R.L., MD
Str. Independenţei nr. 7, bloc 2, ap. 36, MD-2060,
Chişinău, Republica Moldova
SOLDEX LIMITED, VG
P. O. Box 3321, Drake Chambers, Road Town,
Tortola, Insulele Virgine Britanice
CEAICOVSCHI Oleg, MD
Bd. Moscova nr. 7, bloc 1, ap. 23, MD-2068, Chişinău, Republica Moldova
MARGA Pavel, MD
Str. Nicolae Milescu-Spătarul nr. 1, bloc 2, ap. 100,
MD-2044, Chişinău, Republica Moldova
CEBAN Gabriel, MD
Bd. Ioan Cuza-Vodă nr. 40, ap. 72, MD-2060,
Chişinău, Republica Moldova
MEDPREPARATE S.R.L. ÎNTREPRINDERE MIXTĂ,
MD
Str. Grădina Botanică nr. 14, bloc 4, MD-2032,
Chişinău, Republica Moldova
"SUZIR'EA" TOVARISTVO Z OBMEJENOIU
VIDPOVIDALINISTIU NAUKOVO-VIROBNICE
PIDPRIĂMSTVO, UA
Vul. Poltavsikii Şleah 115, m. Harikiv, 61102,
Ucraina
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
3
536
4
f 2003 0026
5
2003.03.24
6
2013.03.24
1105
f 2008 0013
2008.03.04
2013.03.04
1106
f 2008 0022
2008.03.17
2013.03.17
1108
f 2008 0018
2008.03.14
2013.03.14
1113
f 2008 0021
2008.03.14
2013.03.14
1114
f 2008 0019
2008.03.14
2013.03.14
1117
f 2008 0025
2008.03.19
2013.03.19
1118
f 2008 0029
2008.03.27
2013.03.27
1134
f 2008 0014
2008.03.06
2013.03.06
1147
f 2008 0012
2008.03.03
2013.03.03
1163
f 2008 0015
2008.03.07
2013.03.07
1238
f 2008 0027
2008.03.26
2013.03.26
Lista duplicatelor certificatelor de înregistrare
a desenelor şi modelelor industriale
Se publică următoarele date: numărul curent, numărul certificatului, titularul
şi codul ţării conform ST.3 OMPI, data eliberării duplicatului
Nr.
crt.
1
1
172
(11) Nr.
certificatului
2
836
(73) Titular, cod ST.3 OMPI
3
MOLDAGROVIN S.R.L., MD
Str. Korolenko nr. 6, MD-5301, Vulcăneşti, UTA Găgăuzia,
Republica Moldova
Data eliberării
duplicatului
4
2013.09.25
MD - BOPI 10/2013
Lista eratelor
Se publică următoarele date: numărul curent, obiectul de proprietate industrială, numărul titlului
de protecţie, numărul depozitului, numărul BOPI, datele iniţiale care au fost publicare, datele rectificate
Nr.
crt.
1
1
2
3
OPI
2
Brevet
de invenţie
Brevet
de invenţie
Brevet
de invenţie
Nr.
titlului
de protecţie
3
4229
4229
4229
Nr.
de depozit
Nr.
BOPI
Date iniţiale
Date rectificate
4
a 2012 0018
5
5/2013
6
(57) Procedeul, conform
invenţiei, constă în aceea că
se selectează probe de
electrolit în regim continuu,
se adaugă un reactiv alcalin,
obţinut prin generarea electrochimică a ionilor OH-, la
un pH de 3,5...4,1, cu formarea sedimentului coloidal de
hidroxid de fier(III), concentraţia căruia apoi se determină după densitatea optică
prin analiza nefelometrică la
lungimea de undă de 342
nm.
7
(57) Procedeul, conform
invenţiei, constă în aceea că
se selectează probe de
electrolit în regim continuu,
se neutralizează până la un
pH de 3,5...4,1 cu un reactiv
alcalin, obţinut prin generarea electrochimică a ionilor
OH-, cu formarea sedimentului coloidal de hidroxid de
fier(III), concentraţia căruia
apoi se determină după densitatea optică prin analiza
nefelometrică la lungimea de
undă de 342 nm.
Revendicări: 3
Figuri: 3
(57) Способ, согласно изобретению, состоит в том
что отбирают пробы электролита в непрерывном
режиме, добавляют щелочной реагент, полученный
при электрохимическом генерировании ОН- ионов,
при рН 3,5…4,1, с образованием коллоидного осадка гидроксида железа(III),
концентрацию которого затем определяют по оптической плотности нефелометрическим анализом при
длине волны 342 нм.
Revendicări: 3
Figuri: 2
(57) Способ, согласно изобретению, состоит в том
что отбирают пробы электролита в непрерывном
режиме, добавляют щелочной реагент, полученный
при электрохимическом генерировании ОН- ионов,
при рН 3,5…4,1, с образованием коллоидного осадка гидроксида железа(III),
концентрацию которого затем определяют по оптической плотности нефелометрическим анализом при
длине волны 342 нм.
П. формулы: 3
Фиг.: 3
П. формулы: 3
Фиг.: 2
(57) The method, according
to the invention, consists in
that electrolyte samples are
selected in a continuous
mode, is added an alkaline
reagent,
produced
by
electrochemical generation
of OH- ions, at a pH of
3.5…4.1, with the formation
of the colloidal iron hydroxide (III) precipitate, which
concentration is then determined according to the
optical density by the
nephelometric analysis at a
wavelength of 342 nm.
(57) The method, according
to the invention, consists in
that electrolyte samples are
selected in a continuous
mode, are neutralized up to
a pH of 3.5…4.1 with an
alkaline reagent, produced
by electrochemical generation of OH- ions, with the
formation of the colloidal iron
hydroxide (III) precipitate,
which concentration is then
determined according to the
optical density by the
nephelometric analysis at a
wavelength of 342 nm.
Claims: 3
Fig.: 3
Claims: 3
Fig.: 2
a 2012 0018
a 2012 0018
05.2013
5/2013
173
MD - BOPI 10/2013
1
4
5
2
Cereri de
înregistrare
a mărcii
Marcă
12934
6
Marcă
16214
018094
7
Marcă
19765
025502
174
3
4
032614
032615
032616
015347
5
3/2013
6
30 - … mirodenii khamelisuneli, ….
7
30 - … mirodenii khmelisuneli, ….
7/2005
12/2005
(730)
Abtei Pharma-Vertiebs GmbH,
DE
Abtei Marienmunster, Abtei 2,
37696 Marienmunster,
Germania
(730)
1A, rue Thomas Edison,
L-1455 Strassen, GrandDuchy, Luxembourg
(730)
Bd. Moscova nr. 15/3, ap. 7,
MD-2038, Chişinău,
Republica Moldova
(730)
Abtei Pharma Vertiebs GmbH,
DE
Abtei 1, 37696 Marienmunster,
Germania
12/2007
5/2008
2/2009
4/2009
8/2009
6/2010
(730)
1A, rue Thomas Edison,
L-1445 Strassen, GrandDuchy, Luxembourg
(730)
Bd. Moscova nr. 15, bloc 3,
ap. 7, MD-2068, Chişinău,
Republica Moldova
MD - BOPI 10/2013
VII
Comisia de contestaţii a AGEPI /
Appeals Board of AGEPI
În prezenta Secţiune se publică informaţii privind rezultatele examinării contestaţiilor depuse la
Comisia de contestaţii a AGEPI.
This Section publishes information on the results of examination of appeals lodged with the Appeals
Board of AGEPI.
175
MD - BOPI 10/2013
Lista contestaţiilor examinate la Comisia de contestaţii
în septembrie 2013
Se publică următoarele date: numărul curent, denumirea OPI, numărul şi data depozitului, numărul
titlului de protecţie, solicitantul sau titularul, contestatarul, data depunerii şi obiectul contestaţiei,
data examinării contestaţiei, rezultatul examinării contestaţiei
Nr.
crt.
Denumirea OPI
Contestatar
Data depunerii
şi obiectul
contestaţiei
3
LRC Products
Limited, GB
4
2013.02.12
Împotriva
înregistrării mărcii
5
6
2013.09.16 1. Se respinge revendicarea contestatarului.
2. Se menţine în vigoare Decizia
Departamentului Mărci, Modele şi Desene
Industriale din 2013.01.04.
3. Se transmite dosarul în Departamentul
Mărci, Modele şi Desene Industriale pentru
continuarea procedurilor ulterioare.
VLOŞCINSCHI
Andrei, MD
2013.06.26
Împotriva Deciziei
de respingere
totală a cererii
de înregistrare
a mărcii
2013.09.16 1. Se acceptă revendicarea contestatarului.
2. Se abrogă Decizia Departamentului Mărci,
Modele şi Desene Industriale din 2013.05.22
şi se acceptă înregistrarea mărcii solicitate
pentru totalitatea serviciilor revendicate în
cerere din clasele 35, 38, 41.
3. Se transmite dosarul în Departamentul
Mărci, Modele şi Desene Industriale pentru
continuarea procedurilor ulterioare.
Nr. şi data
depozitului /
Nr. titlului de
protecţie
1
1
Solicitant /
Titular
2
Marcă naţională
DIAREX
028782
2011.03.15
2
HIMALAYA
GLOBAL
HOLDINGS LTD,
a company limited
by shares under
the Company's Law,
Dubai International
Financial Centre,
AE
Marcă naţională
RABOTA.MD
030916
2012.04.05
VLOŞCINSCHI
Andrei, MD
3
Marcă naţională
2013.07.30
Bursa de Valori
Chişinău S.A., MD Împotriva Deciziei
de retragere
BURSA DE
a cererii
VALORI CHIŞINĂU
de înregistrare
a mărcii
029662
2011.08.12
Bursa de Valori
Chişinău S.A., MD
176
Data
examinării
contestaţiei
Rezultatul examinării contestaţiei
2013.09.16 1. Se acceptă revendicarea contestatarului.
2. Se abrogă Decizia Departamentului Mărci,
Modele şi Desene Industriale din 2013.05.30
şi se acceptă înregistrarea mărcii solicitate
pentru totalitatea serviciilor revendicate din
clasele 35, 36.
3. În termen de până la o lună de la data
expedierii prezentei hotărâri, solicitantul va
achita taxa pentru înregistrarea şi eliberarea
certificatului de înregistrare a mărcii în
cuantum de 250 euro (p. 40 din Taxele pentru
servicii cu semnificaţie juridică în domeniul
protecţiei obiectelor proprietăţii intelectuale,
aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 774
din 1997.08.13).
4. Se transmite dosarul în Departamentul
Mărci, Modele şi Desene Industriale pentru
continuarea procedurilor ulterioare.
Notă: Pentru taxa menţionată pot fi aplicate
scutiri (50%), dacă solicitantul nu a preluat sau
nu a transmis în condiţiile legale dreptul său
până la data plăţii şi este o întreprindere care
întruneşte criteriile stabilite în art. 2 al. (2-4) din
Legea nr. 206-XVI din 7 iulie 2006 privind
susţinerea sectorului întreprinderilor mici şi
mijlocii.
MD - BOPI 10/2013
1
4
2
Marcă internaţională
STEELGRID
3
OFFICINE
MACCAFERRI
S.P.A., IT
4
2013.05.27
Împotriva Deciziei
de respingere
totală a cererii
de înregistrare
a mărcii
5
6
2013.09.16 1. Se respinge revendicarea contestatarului.
2. Se menţine în vigoare Decizia
Departamentului Mărci, Modele şi Desene
Industriale din 2013.04.01.
3. Se transmite dosarul în Departamentul
Mărci, Modele şi Desene Industriale pentru
continuarea procedurilor.
LANCOME
PARFUMS ET
BEAUTE & CIE,
FR
2013.06.17
Împotriva Deciziei
de respingere
totală a cererii
de înregistrare
a mărcii
2013.09.16 1. Se acceptă revendicarea contestatarului.
2. Se abrogă Decizia Departamentului Mărci,
Modele şi Desene Industriale din 2013.03.29
şi se acceptă protecţia mărcii solicitate pentru
totalitatea produselor revendicate în cerere din
clasa 03 (produse de parfumerie).
3. Se transmite dosarul în Departamentul
Mărci, Modele şi Desene Industriale pentru
continuarea procedurilor.
BEIQI FOTON
MOTOR CO.,
LTD., CN
2013.02.18
Împotriva Deciziei
de respingere
parţială a cererii
de înregistrare
a mărcii
2013.09.16 1. Se acceptă revendicarea contestatarului în
temeiul scrisorii de acord prezentate.
2. Se abrogă Decizia Departamentului Mărci,
Modele şi Desene Industriale din 2012.12.07
şi se acceptă protecţia mărcii solicitate pentru
totalitatea serviciilor revendicate în cerere din
clasele 35, 37.
3. Se transmite dosarul în Departamentul
Mărci, Modele şi Desene Industriale pentru
continuarea procedurilor.
REFORMA ART
S.R.L.,
întreprindere cu
capital străin, MD
2013.03.25
Împotriva Deciziei
de respingere
totală a cererii de
înregistrare
a mărcii
2013.09.17 1. Se respinge revendicarea contestatarului.
2. Se menţine în vigoare Decizia
Departamentului Mărci, Modele şi Desene
Industriale din 2013.03.06.
3. Se transmite dosarul în arhivă.
"AUTOMACRI"
S.R.L., MD
2013.06.14
Împotriva
înregistrării mărcii
2013.09.17 1. Se respinge revendicarea contestatarului.
2. Se menţine în vigoare Decizia
Departamentului Mărci, Modele şi Desene
Industriale din 2013.05.16.
3. Se transmite dosarul în Departamentul
Mărci, Modele şi Desene Industriale pentru
continuarea procedurilor ulterioare.
BANCA
COMERCIALĂ
ROMÂNĂ
CHIŞINĂU S.A.,
MD
2012.03.13
Împotriva Deciziei
de respingere
totală a cererii
de înregistrare
a mărcii
2013.09.17 1. Se acceptă revendicarea contestatarului.
2. Se abrogă Decizia Departamentului Mărci,
Modele şi Desene Industriale din 2011.12.20
şi se acceptă înregistrarea mărcii solicitate
pentru totalitatea serviciilor revendicate în
cerere din clasa 36.
3. Se transmite dosarul în Departamentul
Mărci, Modele şi Desene Industriale pentru
continuarea procedurilor ulterioare.
IR 1099402
2011.08.23
5
OFFICINE
MACCAFERRI
S.P.A., IT
Marcă internaţională
MIRACLE
IR 727238
2000.01.20
6
LANCOME
PARFUMS ET
BEAUTE & CIE, FR
Marcă internaţională
FOTON
IR 1090855
21.04.2011
BEIQI FOTON
MOTOR CO., LTD.,
CN
7
Marcă naţională
ACASĂ DEVREME
030930
2012.04.10
8
REFORMA ART
S.R.L., întreprindere
cu capital străin,
MD
Marcă naţională
031203
2012.06.05
9
RAZLOGA
Rostislav, MD
Marcă naţională
MAXICONT
028367
2010.12.29
BANCA
COMERCIALĂ
ROMÂNĂ
CHIŞINĂU S.A.,
MD
177
MD - BOPI 10/2013
1
10
2
Marcă naţională
MAXICREDIT
028371
2010.12.29
11
BANCA
COMERCIALĂ
ROMÂNĂ
CHIŞINĂU S.A.,
MD
Marcă naţională
SENIOR
028878
2011.03.18
12
BANCA
COMERCIALĂ
ROMÂNĂ
CHIŞINĂU S.A.,
MD
Marcă internaţională
3
BANCA
COMERCIALĂ
ROMÂNĂ
CHIŞINĂU S.A.,
MD
4
2012.03.13
Împotriva Deciziei
de respingere
totală a cererii
de înregistrare
a mărcii
5
6
2013.09.17 1. Se acceptă revendicarea contestatarului.
2. Se abrogă Decizia Departamentului Mărci,
Modele şi Desene Industriale din 2011.12.20
şi se acceptă înregistrarea mărcii solicitate
pentru totalitatea serviciilor revendicate în
cerere din clasa 36.
3. Se transmite dosarul în Departamentul
Mărci, Modele şi Desene Industriale pentru
continuarea procedurilor ulterioare.
BANCA
COMERCIALĂ
ROMÂNĂ
CHIŞINĂU S.A.,
MD
2012.07.06
Împotriva Deciziei
de respingere
totală a cererii
de înregistrare
a mărcii
2013.09.17 1. Se acceptă revendicarea contestatarului.
2. Se abrogă Decizia Departamentului Mărci,
Modele şi Desene Industriale din 2012.05.05
şi se acceptă înregistrarea mărcii solicitate
pentru totalitatea serviciilor revendicate în
cerere din clasa 36.
3. Se transmite dosarul în Departamentul
Mărci, Modele şi Desene Industriale pentru
continuarea procedurilor ulterioare.
Open-Type Joint
Stock Company
"Confectionary
Concern
Babayevsky", RU
2013.06.05
Împotriva Deciziei
de respingere
totală a cererii
de înregistrare
a mărcii
2013.09.17 1. Se acceptă revendicarea contestatarului.
2. Se abrogă Decizia Departamentului Mărci,
Modele şi Desene Industriale din 2013.04.03
şi se acceptă protecţia mărcii solicitate pentru
produsele revendicate în cerere din clasa 30.
3. Se transmite dosarul în Departamentul
Mărci, Modele şi Desene Industriale pentru
continuarea procedurilor.
2013.06.13
Împotriva Deciziei
de respingere
totală a cererii
de înregistrare
a mărcii
2013.09.17 1. Se acceptă revendicarea contestatarului în
temeiul scrisorii de acord prezentate.
2. Se abrogă Decizia Departamentului Mărci,
Modele şi Desene Industriale din 2013.04.02
şi se acceptă protecţia mărcii solicitate pentru
următoarele produse din clasa 03: produse
pentru îngrijirea corpului şi de frumuseţe
(pentru administrare locală şi orală, precum şi
în formă de picături de ochi) pentru tratarea
pielii, nasului şi ochilor, inclusiv produse pentru
îngrijirea pielii pe perioada sarcinii şi alăptării şi
pentru sugari, pentru iritaţii uscate ale pielii, cu
excepţia produselor pentru îngrijirea şi
aranjarea părului de toate tipurile, preparate
pentru îndepărtarea părului şi preparate pentru
vopsirea părului.
3. Se transmite dosarul în Departamentul
Mărci, Modele şi Desene Industriale pentru
continuarea procedurilor.
IR 1108591
2011.09.23
13
Open-Type Joint
Stock Company
"Confectionary
Concern
Babayevsky", RU
Marcă internaţională Bayer Consumer
Care AG, CH
БЕПАНТЕН
IR 1098146
201.10.104
Bayer Consumer
Care AG, CH
178
MD - BOPI 10/2013
Erată
În Lista contestaţiilor examinate la Comisia de contestaţii în august 2013,
publicată în BOPI nr. 9/2013, la pag. 224 în loc de:
19
Marcă naţională
ECORIN
030123
2011.11.07
COSMOVIS
S.R.L.,
societate
comercială,
MD
2013.02.21
Împotriva
Deciziei
de respingere
parţială a cererii
de înregistrare
a mărcii
2013.08.14
1. Se acceptă revendicarea contestatarului.
2. Se abrogă Decizia Departamentului Mărci,
Modele şi Desene Industriale din 2012.11.21
şi se acceptă înregistrarea mărcii solicitate
pentru produsele revendicate în cerere din
clasa 05: "preparate farmaceutice pentru
tratarea şi prevenirea bolilor cardio-vasculare"
şi serviciile din clasa 35: "publicitate;
gestiunea afacerilor comerciale; administrare
comercială; lucrări de birou".
3. Se transmite dosarul în Departamentul
Mărci, Modele şi Desene Industriale pentru
continuarea procedurilor.
2013.08.14
1. Se acceptă revendicarea contestatarului.
2. Se abrogă Decizia Departamentului Mărci,
Modele şi Desene Industriale din 2012.11.21
şi se acceptă înregistrarea mărcii solicitate
pentru produsele revendicate în cerere din
clasa 05: „preparate farmaceutice pentru
tratarea şi prevenirea bolilor cardio-vasculare;
produse igienice pentru medicină, cu excepţia
produselor pentru toaleta intimă (igiena
feminină), ţesuturilor impregnate cu loţiuni
farmaceutice; plasturi şi materiale pentru
pansamente; materiale pentru plombarea
dinţilor şi pentru mulaje dentare;
dezinfectante; produse pentru distrugerea
animalelor dăunătoare; fungicide, erbicide”
şi serviciile din clasa 35: „publicitate;
gestiunea afacerilor comerciale; administrare
comercială; lucrări de birou”.
3. Se transmite dosarul în Departamentul
Mărci, Modele şi Desene Industriale pentru
continuarea procedurilor.
COSMOVIS
S.R.L., societate
comercială, MD
se va citi:
19
Marcă naţională
ECORIN
030123
2011.11.07
COSMOVIS
S.R.L., societate
comercială, MD
COSMOVIS
S.R.L.,
societate
comercială,
MD
2013.02.21
Împotriva
Deciziei
de respingere
parţială a cererii
de înregistrare
a mărcii
179
1
MD - BOPI 10/2013
VIII
Decizii ale instanţelor judecătoreşti /
Court decisions
181
MD - BOPI 10/2013
Cu privire la aplicarea sechestrului
asupra mărcii nr. 19013, titular GSM LIBERTY S.R.L.,
întreprindere mixtă
Întru executarea Încheierii Curţii de Apel Chişinău din 01.10.2013 (dosarul nr. 2c-237/13) privind
aplicarea sechestrului asupra OPI înregistrate pe numele titularului GSM LIBERTY S.R.L.,
întreprindere mixtă, c/f 1008600019603:
- se aplică sechestru asupra mărcii nr. 19013 din 09.09.2008, înregistrată pe numele titularului
GSM LIBERTY S.R.L., întreprindere mixtă, str. Angela Păduraru nr. 26, MD-2064, Chişinău, Republica
Moldova;
- pe perioada aplicării sechestrului, se sistează orice procedură legală ce ţine de statutul juridic
al mărcii nr. 19013 din 09.09.2008, inclusiv transmiterea drepturilor asupra acesteia.
Cu privire la aplicarea sechestrului
asupra mărcii nr. 11227, titular PARŞE-TUTUN S.R.L.
Întru executarea Încheierii executorului judecătoresc, Balan Cornelia, nr. 075/590/13 din
11.10.2013 privind aplicarea sechestrului asupra OPI înregistrate pe numele titularului PARŞETUTUN S.R.L., c/f 1002606001330:
- se aplică sechestru asupra mărcii nr. 11227 din 18.09.2003, înregistrată pe numele titularului
PARŞE-TUTUN S.R.L., Str. Renaşterii Naţionale nr.19„a”, MD-2035, Orhei, Republica Moldova;
- pe perioada aplicării sechestrului, se sistează orice procedură legală ce ţine de statutul juridic
al mărcii nr. 11227 din 18.09.2003, inclusiv transmiterea drepturilor asupra acesteia.
182
MD - BOPI 10/2013
X
Materiale de informare
din domeniul proprietăţii intelectuale /
Intellectual property information
materials
S
ecţiunea inserează informaţii privind protecţia proprietăţii intelectuale în Republica Moldova,
texte ale convenţiilor şi tratatelor internaţionale la care Republica Moldova este parte, ale acordurilor
regionale şi bilaterale; regulamente, instrucţiuni, clasificări, norme ale OMPI; alte materiale de
informare din domeniul protecţiei proprietăţii intelectuale.
T
he section insert information on intellectual property protection in the Republic of Moldova,
texts of the international convention and treaties to which the Republic of Moldova is party, of the
regional and bilateral agreements; regulations, instructions, classifications, the WIPO standards; other
information materials in the field of intellectual property protection.
183
MD - BOPI 10/2013
AGEPI INFORMEAZĂ
Acces simplificat pentru obţinerea protecţiei prin brevet
în Republica Moldova
AGEPI a semnat un Acord de validare cu OEB
Pe data de 16 octombrie curent, directorul general al Agenţiei de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova (AGEPI) Lilia Bolocan şi preşedintele Oficiului
European de Brevete (OEB) Benoît Battistelli au semnat un acord de validare, care permite
cererilor şi brevetelor europene de a avea efecte juridice pe teritoriul Republicii Moldova.
Acordul a fost semnat la sediul central al OEB de la Munchen, în ajunul aniversării a 40 de ani
de la semnarea Convenţiei Brevetului European, celebrată la 17 octombrie.
"Este un pas înainte pentru cooperarea noastră", a menţionat Benoît Battistelli. "Acest
acord, odată aprobat şi implementat, va simplifica accesul la protecţia prin brevet în Republica
Moldova şi va face posibilă pentru solicitanţii şi titularii brevetelor europene recunoaşterea brevetelor
acestora pe teritoriul Moldovei. Este o contribuţie substanţială la consolidarea inovaţiilor şi la crearea
de noi oportunităţi de afaceri pentru companiile europene în Moldova", consideră preşedintele OEB.
"Semnarea Acordului de validare reprezintă un pas important pentru Republica Moldova atât
din punct de vedere economic, cât şi politic,” a precizat directorul general al AGEPI Lilia Bolocan.
"Având în vedere angajamentul ferm de integrare europeană, Guvernul Republicii Moldova consideră
cooperarea cu OEB drept o prioritate. De faptul recunoaşterii brevetelor europene în Moldova va
beneficia întreaga societate moldovenească, aceasta contribuind la creşterea calităţii brevetelor,
stimularea inovaţiei şi a transferului tehnologic, crearea unui climat investiţional favorabil", a afirmat
Lilia Bolocan.
În virtutea Acordului, solicitanţii îşi vor putea valida cererile de brevet european şi brevetele
acordate de OEB, chiar dacă Republica Moldova nu este stat contractant al Convenţiei Brevetului
European. Graţie noului acord, cererile şi brevetele europene validate în Republica Moldova vor avea
aceleaşi efecte juridice ca şi cererile şi brevetele naţionale conforme legislaţiei moldoveneşti. Pentru a
intra în vigoare pentru Republica Moldova, Acordul urmează să fie aprobat. Totodată, urmează sa fie
adoptată şi legislaţia naţională de implementare.
Cooperarea dintre AGEPI şi OEB are o istorie de peste 15 ani, aceasta intensificându-se
după anul 2009. Anterior, activităţile de cooperare vizau, în special, consolidarea competenţelor
profesionale ale specialiştilor AGEPI în domeniul administrării şi examinării brevetelor. Conform
Acordului de validare, OEB va oferi, de asemenea, asistenţă tehnică şi juridică privind implementarea
în Republica Moldova a sistemului de validare.
Pentru informaţii adiţionale despre sistemul european de brevete şi alte informaţii relevante,
accesaţi pagina OEB: www.epo.org
184
MD - BOPI 10/2013
Simplifying access to patent protection in the Republic
of Moldova.
AGEPI signed a Validation Agreement with EPO
On October 16, 2013, the Director General of the State Agency on Intellectual Property
of the Republic of Moldova (AGEPI) and the head of the European Patent Office (EPO),
President Benoît Battistelli, have signed a validation agreement, which will allow European
patent applications and patents to take legal effect in Moldova. The agreement was signed at
the headquarters of the EPO in Munich, the day before the 40th Anniversary of the European
Patent Convention, celebrated on 17 of October 2013.
"This is a major step forward in our co-operation," said EPO President Battistelli. "This
agreement, once approved and implemented fully, will simplify access to patent protection in Moldova,
making it possible for applicants and owners of European patents to have their patents recognized in
Moldova. It is a major contribution to strengthening innovation in Moldova, and creating new business
opportunities for European companies in the country".
"The signature of this validation agreement is an important step for the Republic of Moldova
from an economic and political point of view," said AGEPI Director General Lilia Bolocan. "Given
Moldova’s strong commitment to European integration, the Government of the Republic of Moldova
considers co-operation with the EPO as a priority. The recognition of European patents in Moldova will
benefit Moldovan society by increasing patent quality, stimulating innovation and technology transfer,
and creating a favourable investment climate in the country".
Under the agreement, applicants will be able to validate their European patent applications
and EPO-granted patents in the Republic of Moldova, even though it is not a contracting state to the
European Patent Convention. Thanks to the new agreement, European applications and patents
validated for Moldova will have the same legal effects there as Moldovan ones, and be subject to
Moldovan law. The Agreement still needs to be ratified, and implementing legislation passed by the
Republic of Moldova.
Co-operation between the EPO and AGEPI goes back more than 15 years, and has
intensified considerably since 2009. Previous co-operation activities focused on enhancing the skills of
AGEPI staff in the area of patent administration and examination. Under the current co-operation
agreement, the EPO will also provide technical and legal assistance for the implementation of the
validation system.
For more information on the European patent system and other relevant information access
EPO website: www.epo.org
185
MD - BOPI 10/2013
Buletinul Oficial de Proprietate Industrială poate fi consultat gratuit la Agenţia de Stat
pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova (AGEPI) – în sala de lectură a bibliotecii
sau online pe adresa: http://agepi.gov.md/md/publishing/bopi.php
Buletinul Oficial de Proprietate Industrială poate fi procurat la AGEPI. Persoanele interesate
pot comanda contra cost exemplare individuale pe hârtie sau pe CD-ROM.
Abonarea la Buletinul Oficial de Proprietate Industrială pe suport de hârtie şi pe CD-ROM este
nelimitată şi poate fi efectuată direct la AGEPI (inclusiv prin fax, e-mail sau online).
Preţurile de abonare:
Ü BOPI pe suport de hârtie - 220 de lei pe 3 luni, 440 de lei pe 6 luni, 875 de lei pe un an;
Ü BOPI pe CD-ROM - 90 de lei pe 3 luni, 180 de lei pe 6 luni, 360 de lei pe un an.
Adresa AGEPI:
Str. Andrei Doga nr. 24, bloc 1,
MD-2024, Chişinău, Republica Moldova
tel.: (022) 40-05-01; (022) 40-06-07; (022) 40-06-08
fax: (022) 44-01-19
e-mail: office@agepi.gov.md
http://agepi.gov.md/
Consiliul editorial:
dr. Lilia Bolocan (preşedinte), dr. Svetlana Munteanu, dr. Ion Ţîganaş, dr. Maria Rojnevschi,
Ala Guşan, Petru Grosu, dr. Simion Leviţchi, Natalia Mogol, Andrei Moisei, dr. Iurie Badâr
Colegiul de redacţie: Margareta Petrache
Tehnoredactare computerizată: Zinaida Scipţov
B O P I nr. 10/2013
Imprimat la AGEPI
186
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising