Miele | DA 396-5 | DA 396-5 be.vp

nl
ow
D
d
de
oa
fro
m
Gebruiks- en montagehandleiding
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
Wasemkap
DA 396-5
DA 399-5
DA 399-5 EXT
Lees absoluut uw gebruiksaanwijzing
voor u het toestel installeert
en in gebruik neemt.
Zo zorgt u voor uw veiligheid en
vermijdt u schade aan uw toestel.
nl - BE
M.-Nr. 07 816 310
nl
ow
D
Inhoud
d
de
oa
m
fro
Uw bijdrage tot bescherming van ons milieu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Opmerkingen omtrent uw veiligheid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Beschrijving van het toestel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Hoe werkt uw toestel? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Bediening . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Ventilator inschakelen s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Ventilatiestand kiezen - / +. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Kookvlakverlichting I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Reiniging en onderhoud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Ommanteling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Vetfilters . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Reukfilter monteren/vervangen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Lamp vervangen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Afmetingen van het toestel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Afstand tussen kookvlak en dampkap (S) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Montage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Montagehandleiding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Beschermfolie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Demontage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Montagemateriaal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Elektrische aansluiting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Luchtafvoerleiding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Condenswaterstop. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Geluidsdemper . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Werking met stuurmodule DSM 400. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Aansluiting van een venstercontactschakelaar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Potentiaalvrije aansluiting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Aansluiting van een lichtschakelaar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Technische dienst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Technische gegevens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
2
nl
ow
D
Uw bijdrage tot bescherming van ons milieu
d
de
oa
Recycleerbare verpakking
fro
or
nb
de
an
.v
w
w
Bij de aankoop van uw nieuw toestel
heeft u een bijdrage betaald. Die wordt
volledig gebruikt voor de toekomstige
recyclage van dat toestel. Dat bevat
trouwens nog waardevol materiaal.
Door te recycleren wordt er dan ook
minder verspild en vervuild.
e
.b
re
Delen van de verpakking als bv. folie of
piepschuim kunnen voor kinderen gevaren inhouden. Er bestaat risico van
verstikking! Bewaar deze delen buiten
hun bereik en ruim de verpakking zo
vlug mogelijk weg.
w
Door de verpakking weer in kringloop
te brengen, wordt er grondstof gespaard en verkleint de afvalberg. Geef
deze stoffen dus niet met het gewone
vuilnis mee. Breng ze liever naar het
dichtstbijzijnde gemeentelijk containerpark. Waar u dat vindt, komt u zeker bij
uw gemeentebestuur aan de weet.
m
De verpakking behoedt het toestel voor
transportschade. Er werd materiaal gekozen, dat door het milieu wordt verdragen en opnieuw kan worden benut.
Als u vragen heeft omtrent het afdanken van uw oud toestel, neem dan
contact op met
– de handelaar bij wie u het kocht
of
Het afdanken van het apparaat
Oude elektrische en elektronische apparaten bevatten vaak nog waardevolle
materialen. Ze bevatten echter ook
schadelijke stoffen die voor het functioneren en de veiligheid van het apparaat
nodig waren. Als u het apparaat bij het
gewone afval doet of bij verkeerde behandeling kunnen deze stoffen schadelijk zijn voor de gezondheid en het
milieu. Verwijder het afgedankte apparaat dan ook nooit met het gewone afval.
– de firma Recupel,
telefoon 02 706 86 10,
website: www.recupel.be
of
– uw gemeentebestuur als u uw toestel
naar een containerpark brengt.
Zorg er ook voor dat het toestel intussen kindveilig wordt bewaard voor u het
laat wegbrengen.
3
nl
ow
D
Opmerkingen omtrent uw veiligheid
huishoudelijke context voor het
wegzuigen van kookdampen die ontstaan bij het bereiding van gerechten.
m
w
w
Gebruik voor andere doeleinden is niet
toegelaten. Miele is niet verantwoordelijk voor schade die wordt veroorzaakt
door een ander gebruik dan wat hier
wordt vermeld of door foutieve bediening.
~ Personen die door hun fysieke,
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
Bewaar de gebruiksaanwijzing en
geef ze door aan wie het toestel
eventueel na u gebruikt.
~ Gebruik de dampkap uitsluitend in
fro
Lees deze gebruiksaanwijzing daarom eerst door voordat u deze
dampkap in gebruik neemt. U vindt
er belangrijke opmerkingen omtrent
uw veiligheid, de montage, het gebruik en het onderhoud van de
dampkap. Dat is veiliger voor uzelf
en u voorkomt schade aan het toestel.
d
de
oa
Deze dampkap voldoet aan de voorgeschreven veiligheidsvoorschriften.
Door ondeskundig gebruik kunnen
gebruikers echter letsel oplopen en
kan er schade optreden aan het toestel.
zintuiglijke of geestelijke mogelijkheden
of hun onervarenheid of gebrek aan
kennis niet in staat zijn om deze
dampkap veilig te bedienen, mogen
deze dampkap alleen onder het toezicht of de begeleiding van een verantwoordelijk iemand gebruiken.
Kinderen in het huishouden
Juist gebruik
~ Let op kinderen die in de buurt van
~ Deze dampkap is bedoeld voor gebruik in het huishouden en gelijkaardige
omgevingen zoals
~ Kinderen mogen de dampkap alleen
– in winkels, kantoren en gelijkaardige
werkomgevingen
– op boerderijen
– door klanten in hotels, motels,
bed-and-breakfasts en andere
typische woonomgevingen.
4
de dampkap komen. Laat kinderen
nooit met het toestel spelen.
maar gebruiken wanneer hun de bediening ervan zo uitgelegd is dat ze de
dampkap veilig kunnen bedienen. Kinderen moeten de eventuele risico's van
een foutieve bediening kunnen beseffen.
~ Bij dampkappen die uitgerust zijn
met halogeenlampen, kunnen de
lampen tijdens de werking zeer heet
worden; ook na het uitschakelen blijven
ze nog enige tijd heet. Hou kinderen op
een veilige afstand van de lampen, tot
de lampen voldoende afgekoeld zijn en
er geen enkel verbrandingsgevaar
meer bestaat.
nl
ow
D
Opmerkingen omtrent uw veiligheid
or
nb
de
an
.v
w
w
w
~ Installatiewerken, onderhouds-
werken en herstellingen mogen alleen
worden uitgevoerd door vakmensen die
door de fabrikant erkend zijn.
Door ondeskundig uitgevoerde
installatie-, onderhouds- of
herstellingswerken kunnen er voor de
gebruiker aanzienlijke risico's ontstaan
waarvoor de fabrikant niet aansprakelijk
kan worden gesteld.
e
.b
re
gevens (spanning en frequentie) op het
typeplaatje met die van uw elektrische
installatie. Sluit daarna pas uw toestel
aan.
Deze gegevens dienen absoluut overeen te stemmen. Anders treedt er schade op aan uw toestel. Vraag bij twijfel
inlichtingen aan uw elektricien.
m
~ Vergelijk zeker eerst de aansluitge-
Wanneer u aansluitingen onder spanning aanraakt of de elektrische en mechanische constructie wijzigt, kan dat
voor u gevaar opleveren. Het kan ook
tot storingen in de werking van de
dampkap leiden.
fro
~ Controleer vóórdat de dampkap
wordt gemonteerd of het toestel zichtbaar beschadigd is. Is dat het geval,
neem het dan in geen geval in gebruik.
Een beschadigd toestel kan uw veiligheid in gevaar brengen!
d
de
oa
Technische veiligheid
Defecte onderdelen mogen enkel
~ De elektrische veiligheid van dit toe- ~
worden vervangen door originele Miele-
stel wordt enkel gegarandeerd als u het
op een aardsysteem aansluit dat volgens de voorschriften geïnstalleerd is.
Het is heel belangrijk dat aan deze fundamentele veiligheidsvoorwaarde is
voldaan. Laat de elektrische installatie
in uw woning bij twijfel door een elektricien controleren. De fabrikant kan niet
aansprakelijk gesteld worden voor
schade die werd veroorzaakt doordat
de aardleiding onderbroken was of gewoon ontbrak. Er bestaat in dat geval
onder andere gevaar voor elektrische
schokken.
~ Gebruik uw dampkap enkel in gemonteerde toestand. Enkel dan is een
veilige werking gewaarborgd.
~ Open de ommanteling alleen voor
zover de montage- en
reinigingsaanwijzingen dit
voorschrijven. Maak andere onderdelen
van de ommanteling in geen geval
open.
-vervangstukken. Enkel dan bent u zeker dat ze ten volle voldoen aan de eisen die Miele qua veiligheid stelt.
~ Tijdens installatie-, onderhouds- en
herstellingswerken moet de dampkap
van het elektriciteitsnet losgekoppeld
zijn. Het toestel is pas stroomloos als
aan een van deze voorwaarden is voldaan:
– De zekeringen in uw zekeringenkast
zijn uitgeschakeld.
– De schroefzekeringen in uw
zekeringenkast zijn helemaal uitgedraaid.
– De stekker is uit het stopcontact getrokken.
Bij aansluiting via een stekker: trek
niet aan de kabel, maar aan de stekker.
5
nl
ow
D
Opmerkingen omtrent uw veiligheid
m
w
Let op: er bestaat risico op vergiftiging!
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
~ Als u de dampkap niet op een vaste
plaats monteert, bijv. op een schip, laat
dit karwei dan enkel uitvoeren door vakmensen. Die moeten ervoor zorgen dat
u het toestel veilig kunt gebruiken.
Gelijktijdig gebruik van de dampkap
en verwarmingstoestellen die lucht
uit hetzelfde vertrek nodig hebben
fro
~ Bij toestellen met een externe ventilator (type ...EXT) sluit u beide elementen via de verbindingsleiding op elkaar aan.
Deze toestellen mag u enkel verbinden
met een externe ventilator van Miele.
d
de
oa
~ Gebruik uit veiligheidsoverwegingen
geen stopcontactenblokken of
verlengkabels om de dampkap aan te
sluiten. Die bieden niet voldoende veiligheidsgaranties. Er bestaat onder andere gevaar voor oververhitting.
~ Wees uiterst voorzichtig als u de
dampkap gelijktijdig met verwarmingstoestellen gebruikt die lucht uit hetzelfde vertrek nodig hebben.
Voorbeelden zijn verwarmingstoestellen
op gas, stookolie, hout of steenkool,
doorstroomtoestellen, boilers, gaskookvlakken en -ovens.
De dampkap - als ze met luchtafvoer of
met een externe ventilator werkt - zuigt
immers uit de keuken alsook uit de vertrekken ernaast lucht weg.
Zonder voldoende luchttoevoer ontstaat
er onderdruk. Het vuur krijgt daardoor
te weinig verbrandingslucht. En de verbranding zal daar nadeel van
ondervinden.
Door de zuigkracht van de dampkap
kunnen er giftige uitlaatgassen van het
verwarmingstoestel uit de schoorsteen
terugstromen in de woning. Dit is levensgevaarlijk!
6
nl
ow
D
Opmerkingen omtrent uw veiligheid
d
de
oa
Voor een veilige werking kan het noodzakelijk zijn dat
m
fro
– de dampkap wordt gecombineerd
met een venstercontactschakelaar,
die ervoor zorgt dat de dampkap enkel kan werken als het venster wijd
genoeg openstaat of
or
nb
de
an
.v
w
w
w
U vermijdt risico's als er bij gelijktijdig
gebruik van de dampkap en van een
verwarmingstoestel waarvoor lucht uit
hetzelfde vertrek is vereist een onderdruk wordt bereikt van maximaal 4 Pa
(0,04 mbar). Hierdoor verhindert u namelijk dat er uitlaatgassen uit het verwarmingstoestel worden teruggezogen.
e
.b
re
– er automatisch een luchttoevoerventilator wordt ingeschakeld of een motorgestuurde luchttoevoerklep wordt
geopend als de dampkap wordt ingeschakeld of
– automatisch verwarmingstoestellen
worden uitgeschakeld die lucht uit
het vertrek nodig hebben, als de
dampkap wordt ingeschakeld.
U kunt daarvoor zorgen door lucht voor
de verbranding aan te voeren via niet-afsluitbare openingen, bijv. in deuren
en vensters.
Let erop dat de diameter van de luchttoevoeropening voldoende groot is.
Luchttoevoer- en afvoerkastjes alleen
waarborgen gewoonlijk nog geen afdoende luchttoevoer.
,Bij de beoordeling moet u
steeds rekening houden met de
globale ventilatietoestand van de
woning. In geval van twijfel neemt u
het best contact op met een erkende schoorsteenveger.
Met de DSM 400-stuurmodule van
Miele kunnen diverse componenten
worden gecombineerd met de
dampkap (zie rubriek "Werking met
stuurmodule DSM 400").
Deze module is mits toeslag verkrijgbaar.
Neem in elk geval contact op met
een erkende schoorsteenveger.
Gebruikt u de dampkap met luchtcirculatie, dan kunt u de dampkap gerust tegelijk met verwarmingstoestellen gebruiken die lucht uit hetzelfde vertrek
nodig hebben.
7
nl
ow
D
Opmerkingen omtrent uw veiligheid
e
.b
~ De filters dient u geregeld te reinigen of te vervangen.
Een verzadigde filter vergroot het
brandrisico! Zie "Reiniging en onderhoud".
re
8
or
nb
de
an
.v
w
~ Als u met olie of vet kookt, dient u
uw kookpan of friteuse voortdurend in
het oog te houden. Dat geldt ook voor
elektrische grilltoestellen.
Door oververhitting kunnen olie en vet
ontvlammen en de dampkap in brand
zetten.
w
~ Schakel uw dampkap in telkens als
een kookzone in gebruik is.
Als de dampkap niet ingeschakeld is,
kan er zich condenswater vormen. Hierdoor kan het toestel corrosieschade oplopen.
w
~ Bij gebruik van de dampkap boven
een gaskookvlak moet u erop letten dat
er altijd kookgerei staat op branders die
in gebruik zijn. Schakel het gaskookvlak
uit telkens als u kookgerei voor korte
tijd van het gaskookvlak wegneemt.
Regel de vlam zodanig dat deze in
geen geval boven het kookgerei uitsteekt.
Zorg ervoor dat u het kookgerei niet
overmatig verhit (bijv. bij het koken met
een wok).
Door de te sterke hitte kan de dampkap
schade oplopen.
vetfilters.
Zo vermijdt u dat er zich vet en vuil afzet in het toestel. Als u dit niet doet, zou
het toestel na verloop van tijd niet meer
goed functioneren.
m
klaar met open vlam: grillen met open
vlam alsook flamberen is verboden.
Een ingeschakelde dampkap zuigt de
vlammen in de filter. Door het opgezogen kookvet bestaat er brandgevaar!
~ Gebruik de dampkap nooit zonder
fro
~ Maak onder de dampkap nooit iets
d
de
oa
Veilig gebruik
~ Hou ermee rekening dat de
dampkap bij het koken door de
opstijgende hitte erg warm kan worden.
Raak de ommanteling en de vetfilters
pas aan wanneer de dampkap is afgekoeld.
~ Gebruik in geen geval een stoomreiniger om de dampkap te reinigen.
De stoom kan op onderdelen van de
dampkap terechtkomen die onder
spanning staan en zo een kortsluiting
veroorzaken.
nl
ow
D
Opmerkingen omtrent uw veiligheid
d
de
oa
Toebehoren
~ Controleer in de gegevens van de
fabrikant van het gebruikte kooktoestel
of het gebruik van een dampkap boven
het kooktoestel mogelijk is.
~ Alleen toebehoren dat Miele uitdrukkelijk heeft goedgekeurd, mag worden
gemonteerd of ingebouwd. Worden er
andere onderdelen gemonteerd of ingebouwd, dan vervalt het recht op garantie en/of productaansprakelijkheid.
De fabrikant is niet aansprakelijk
voor schade die ontstaan is doordat
deze veiligheidsrichtlijnen niet in
acht werden genomen.
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
Gebruikt u verschillende kooktoestellen
onder de dampkap en is de veiligheidsafstand telkens anders, kies dan de
grootste opgegeven afstand.
m
~ Tenzij de fabrikant van het kooktoestel grotere veiligheidsafstanden heeft
voorgeschreven, moeten tussen het
kooktoestel en de onderkant van de
dampkap de afstanden in acht worden
genomen die in de rubriek "Afmetingen
van het toestel" worden vermeld.
fro
Veilige montage
~ Boven ovens of fornuizen die met
vaste brandstof worden verwarmd, mag
u geen dampkap monteren.
~ Gebruik voor de luchtafvoerleiding
enkel buizen of slangen van onbrandbaar materiaal. Die zijn bij uw Miele-handelaar of via de Service After Sales
van Miele verkrijgbaar.
~ De lucht mag niet worden afgevoerd
via een in gebruik zijnde schoorsteen
voor rook of uitlaatgassen. Laat de
lucht ook niet afvoeren in een kanaal
dat dient om vertrekken te verluchten
waar verwarmingstoestellen opgesteld
staan.
~ Als de lucht moet worden afgevoerd
via een niet meer in gebruik zijnde
schoorsteen, hou dan rekening met de
plaatselijk geldende voorschriften.
9
d
de
oa
m
fro
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
10
nl
ow
D
Beschrijving van het toestel
nl
ow
D
Beschrijving van het toestel
e
.b
g Kookvlakverlichting
re
(enkel bij werking met luchtcirculatie)
or
nb
de
an
.v
w
f Uitlaatrooster
w
e Vetfilters
w
d Bedieningselementen
m
c Luifel
fro
b Schouw
d
de
oa
a Telescopisch deel
h Reukfilter
Mits toeslag verkrijgbaar toebehoren
voor werking met luchtcirculatie
i Toets Aan/Uit voor de ventilator
j Toetsen voor het instellen van het
ventilatievermogen
k Knop Aan/Uit voor de kookvlakverlichting
11
nl
ow
D
Hoe werkt uw toestel?
d
de
oa
. . . met circulatie:
. . . met afvoer naar buiten:
(met ombouwset en reukfilter mits toeslag verkrijgbaar toebehoren, zie "Technische gegevens")
m
fro
Uw wasemkap werkt
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
De aangezogen lucht wordt door de
vetfilter gereinigd en naar buiten afgevoerd.
e
.b
De aangezogen lucht wordt door de
vetfilter en ook nog door reukfilters gereinigd.
Via een opening bovenaan in de wasemkap komt de lucht weer in de keuken terecht.
Als uw afvoersysteem geen terugslagklep heeft, moet er een stuk geplaatst
worden in de afvoerbuis van uw motorblok, dit stuk wordt meegeleverd met
uw wasemkap.
Er kan geen buitenlucht naar binnen
noch binnenlucht naar buiten stromen.
Controleer of de reukfilter gemonteerd is voor u de wasemkap met
circulatie gebruikt. Zie rubriek "Reiniging en onderhoud".
Als u het toestel uitschakelt, is de klep
dicht.
. . . met een elders geplaatste
ventilator:
Zodra u het toestel inschakelt, gaat de
klep open. Zo kan de keukendamp ongehinderd naar buiten.
(toestellen uit de reeks ...EXT)
Bij wasemkappen die geschikt zijn om
te werken met een buiten de keuken
geplaatste ventilator, wordt de afzuigventilator in een vertrek naar uw keuze
gemonteerd.
De externe ventilator wordt door een
besturingsleiding met de wasemkap
verbonden. U kan hem via het
bedieningspaneeltje van de wasemkap
bedienen.
12
nl
ow
D
Schakel bij het begin van een braadproces of bij een kookproces met
sterke reukontwikkeling even de intensieve stand "IV" in.
^ Druk ca. 10 seconden tegelijk op de
toetsen "–" en "+" , totdat het eerste
controlelampje van de
ventilatiestandindicator aangaat.
e
.b
Intensieve stand
^ Hoe gaat u hiervoor te werk? Zorg ervoor dat de ventilator en de kookvlakverlichting uitgeschakeld zijn.
re
Voor een normaal kookproces gebruikt
u, naargelang de intensiteit van de
kookdamp, de standen "I" tot "III".
or
nb
de
an
.v
w
^ Druk op het symbool "–" als u een lagere ventilatiestand wilt kiezen of op
"+" als u een hogere ventilatiestand
wilt kiezen.
w
Ventilatiestand kiezen - / +
U kunt de intensive stand zo instellen
dat de ventilator na 10 minuten altijd
automatisch terugkeert naar stand "III".
w
Als de dampkap via de
Miele-stuurmodule DSM 400 verbonden is met een venstercontactschakelaar, kan de ventilator niet worden
ingeschakeld als het venster gesloten is. Het symbool s knippert.
m
De ventilator wordt in stand "II" ingeschakeld.
Automatische uitschakeling van de
intensieve stand
fro
^ Druk op de aan-uittoets s.
d
de
oa
Ventilator inschakelen s
Bediening
^ Druk daarna achtereenvolgens op – de verlichtingstoets I,
– de toets "–" en opnieuw op
– de verlichtingstoets I.
Als de automatische uitschakeling niet
geactiveerd is, knipperen de controlelampjes van de ventilatiestanden "I" en
"IV".
^ Om de automatische uitschakeling te
activeren, drukt u op de toets "+".
De controlelampjes van de ventilatiestanden "I" en "IV" branden constant.
Om te deactiveren drukt u op de toets "–".
^ Bevestig uw keuze door op de
aanuittoets s te drukken.
Als u niet binnen de 4 minuten bevestigt, blijft de oude instelling behouden.
13
Om de ventilator weer aan te zetten,
drukt u op de aan-uittoets s.
14
e
.b
Bedient u de ingeschakelde dampkap
10 uur lang niet, dan wordt de ventilator
automatisch uitgeschakeld. De verlichting blijft wel aan.
re
Veiligheidsuitschakeling
or
nb
de
an
.v
w
^ De kookvlakverlichting kunt u met de
verlichtingstoets I in- of uitschakelen. De ventilator hoeft niet aan te
zijn om de kookvlakverlichting in of
uit te schakelen.
w
Kookvlakverlichting I
w
Zowel bij werking met luchtafvoer als
met luchtcirculatie is het raadzaam om
de ventilator na het koken nog enkele
minuten te laten werken.
Op die manier wordt de lucht in de keuken van overgebleven dampen en
geurtjes gezuiverd.
m
Het symbool s gaat uit.
fro
^ Schakel de ventilator uit met de aanuittoets s.
d
de
oa
Ventilator uitschakelen s
nl
ow
D
Bediening
nl
ow
D
Reiniging en onderhoud
or
nb
de
an
.v
w
^ Om de roestvrijstalen oppervlakken
te reinigen is een niet-schurend reinigingsmiddel voor roestvrij staal geschikt.
^ Om te vermijden dat de oppervlakken weer gauw vuil worden, kunt u
ook een onderhoudsmiddel voor
roestvrij staal aanbrengen, dat via de
Service After Sales van Miele verkrijgbaar is. Dit is aan te bevelen.
Breng dit middel met een zachte
doek gelijkmatig en spaarzaam aan.
e
.b
re
Gebruik geen natte maar een vochtige doek. Zo voorkomt u dat er water in het toestel binnendringt.
w
^ Reinig alle oppervlakken en de bedieningselementen enkel met een
sponsdoek, afwasmiddel en warm
water.
(Deze opmerkingen gelden niet voor de
bedieningselementen!)
w
De oppervlakken en de bedieningselementen zijn gevoelig voor krassen en inkervingen. Neem dus de
volgende opmerkingen in acht omtrent het reinigen van uw toestel.
m
Algemeen
Opmerkingen omtrent toestellen met
een roestvrijstalen ommanteling
fro
Ommanteling
d
de
oa
Maak de dampkap voor elke onderhoudsbeurt stroomloos! Hiertoe
- de stekker uit het stopcontact
trekken of
- de desbetreffende zekering in
uw zekeringenkast uitschakelen
of
- de desbetreffende
schroefzekering in uw
zekeringenkast volledig uitschroeven.
Opmerkingen omtrent toestellen met
een gekleurde/gelakte ommanteling
(speciale uitvoering)
Bij het reinigen is het onvermijdelijk dat
er zeer kleine krasjes op de oppervlakken ontstaan. Bij donkere lak en in
combinatie met halogeenverlichting in
de keuken kunnen deze het uitzicht
beïnvloeden.
^ Wrijf de oppervlakken vervolgens met
een zachte doek droog.
Gebruik geen
– reinigingsmiddelen die soda, zuur,
chloor of oplosmiddelen bevatten,
– schurend reinigingsmiddel zoals
schuurpoeder of -crème, schuursponsjes of gebruikte sponsen waarin restjes schuurmiddel zitten.
15
or
nb
de
an
.v
w
w
w
Het is aan te raden de vetfilters om de
3 à 4 weken te reinigen. Zo vermijdt u
dat het vet gaat aankoeken.
,Een verzadigde filter vergroot
e
.b
re
Gebruik geen reinigingsmiddelen
voor roestvrij staal om de bedieningstoetsen te reinigen.
De vetfilters in het toestel nemen de
vaste bestanddelen van de kookdampen op (vet, stof e.d.). Op deze
manier verhinderen ze dat het toestel
vuil wordt. De ingebouwde metalen vetfilters zijn herbruikbaar.
m
^ Neem bij het reinigen ook de algemene opmerkingen in deze rubriek in
acht.
Vetfilters
fro
De bedieningstoetsen kunnen verkleuren of wijzigingen ondergaan als
vuil er langere tijd op inwerkt.
Verwijder vuil daarom direct.
d
de
oa
Opmerkingen omtrent de bedieningstoetsen
nl
ow
D
Reiniging en onderhoud
het brandrisico!
^ Open de vergrendeling van de vetfilter, zwenk de vetfilter ca. 45° omlaag,
haak hem achteraan los en neem
hem uit.
Om beschadiging aan de filters en
het kookvlak te vermijden, dient u de
vetfilters stevig vast te houden.
16
nl
ow
D
Reiniging en onderhoud
or
nb
de
an
.v
w
w
Let er bij het monteren van de vetfilters
op dat de vergrendeling naar het kookvlak toe wijst.
e
.b
re
– schuurpoeder, schuurcrème of
agressieve allesreinigers.
w
– kalkoplossende reinigingsmiddelen.
m
Gebruik geen
^ Wanneer de vetfilters uitgenomen
zijn, kunt u de bereikbare onderdelen
van de ommanteling van vet ontdoen.
Op die manier voorkomt u brandgevaar.
fro
^ Reinig de vetfilters in warm water met
een afwasborstel en een zacht handafwasmiddel.
Gebruik het handafwasmiddel niet
geconcentreerd.
d
de
oa
Vetfilters met de hand reinigen
– ovenspray.
Vetfilters in de afwasautomaat reinigen
^ Zet de vetfilters indien mogelijk rechtop in de onderste korf. Let erop dat
de sproeiarm nog vrij kan ronddraaien.
^ Reinig de vetfilters in een programma
van maximaal 65 °C. Als u een
Miele-afwasautomaat hebt, kiest u
het Automatic-programma.
^ Als de vetfilters verkeerd zitten,
ontgrendel die dan langs de uitsparingen met behulp van een kleine
schroevendraaier.
^ Gebruik een zacht afwasmiddel voor
afwasautomaten.
Reinigt u de vetfilters in de afwasautomaat, dan kan het inwendige filteroppervlak naargelang het gebruikte
afwasmiddel verkleuren.
Dit schaadt de werking van de vetfilters echter niet.
^ Leg de vetfilters na het reinigen nog
op een vochtopnemend voorwerp te
drogen.
17
e
.b
18
^ De gebruikte reukfilter mag u met het
huisvuil meegeven.
re
^ Zet de vetfilters weer op hun plaats.
or
nb
de
an
.v
w
^ Schuif de reukfilter achteraan in de
lijst, zwenk hem vooraan naar boven
toe en druk hem in de lijst.
U doet er goed aan de reukfilter uiterlijk
om de 6 maanden te vervangen.
w
^ Neem de reukfilter uit de verpakking.
w
^ Om de reukfilter te monteren of te
vervangen, moet u eerst de vetfilters
uitnemen zoals eerder beschreven.
m
Deze reukfilter is bij uw Miele-handelaar of via de Service After Sales van
Miele verkrijgbaar.
Het type en de aanduiding vindt u in
de rubriek "Technische gegevens".
Vervang de reukfilter telkens als de
geuren niet meer voldoende worden tegengehouden.
fro
Bij werking met luchtcirculatie dient u
niet enkel de vetfilters maar ook een
reukfilter te monteren. Deze filter houdt
de geuren tegen die tijdens het koken
ontstaan.
Hij wordt in de luifel boven de vetfilters
geplaatst.
d
de
oa
Reukfilter monteren/vervangen
nl
ow
D
Reiniging en onderhoud
nl
ow
D
Reiniging en onderhoud
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
Halogeenlampjes worden tijdens de
werking erg heet. Na het uitschakelen bestaat er gedurende een bepaalde tijd nog gevaar voor verbranding.
w
– de schroefzekering van de
elektrische installatie volledig uitschroeven.
w
– de zekering van de elektrische
installatie uitschakelen, of
m
– de stekker van het toestel uit het
stopkontact uitrekken, of
^ Neem de vetfilter uit het toestel.
fro
^ Koppel de wasemkap los van het
elektriciteitsnet. Daartoe
d
de
oa
Lamp vervangen
^ Draai de kartelschroef tot tegen de
aanslag naar links. De halogeenlamp
zwenkt omlaag uit het toestel.
^ Draai de halogeenlamp naar links en
trek ze langs onder uit.
De halogeenlamp moet worden
vervangen door een lamp van hetzelfde
type: GZ/GU 10, 230V, 50 W.
^ Plaats de nieuwe halogeenlamp in de
omgekeerde volgorde. Hou rekening
met de opmerkingen van de fabrikant.
^ Zet de vetfilter weer op zijn plaats.
19
nl
ow
D
Afmetingen van het toestel
d
de
oa
m
fro
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
De schets is niet op schaal.
20
nl
ow
D
Afmetingen van het toestel
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
Luchtafvoeraansluiting C 150 mm,
met verloopmof C 125 mm.
Tenzij de fabrikant van het kooktoestel grotere veiligheidsafstanden
heeft voorgeschreven, moeten tussen het kooktoestel en de onderkant
van de dampkap de volgende minimale veiligheidsafstanden in acht
worden genomen:
Elektrisch kookvlak:
450 mm
Gaskookvlak:
650 mm
Elektrische grill, friteuse: 650 mm
w
d, e Oppervlakte voor de installatie;
bij werking met luchtcirculatie alleen d.
Plaatsen op muur of plafond voor de
openingen van de luchtafvoer naar buiten, voor de montage van het stopcontact en bij toestellen van het type ...EXT
voor de verbindingskabel naar de externe ventilator.
Bij werking met luchtcirculatie hoeft u
enkel een stopcontact te monteren.
m
c Bij luchtcirculatie wordt de afvoer
naar boven afgeleid
Afstand tussen kookvlak en
dampkap (S)
fro
b Luchtcirculatie
d
de
oa
a Luchtafvoer
Zie in dit verband ook de rubriek "Opmerkingen omtrent uw veiligheid".
– Het is aan te raden onder de
dampkap, zelfs boven elektrische
kookvlakken, een afstand van minimum 650 mm in acht te nemen. Zo
werkt u vlotter onder de dampkap.
– Hou bij de keuze van de
montagehoogte rekening met uw
lichaamslengte. U moet vlot aan het
kookvlak kunnen werken en de
dampkap perfect kunnen bedienen.
– Hou er rekening mee dat hoe groter
de afstand tussen de dampkap en
het kookvlak is, hoe minder gemakkelijk de kookdampen worden opgenomen.
– Als de bovenkant van het telescopische deel tegen het plafond wordt
gemonteerd, dient u bij de keuze van
de montagehoogte rekening te houden met de hoogte van het toestel.
21
d
de
oa
Afstanden tussen de boorgaten
nl
ow
D
Afmetingen van het toestel
m
fro
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
Komt er een achterwand, dan moet u
de volgende afstanden tussen de boorgaten aanhouden (schroeven ø 5 mm).
* De positie van het montage-element is
variabel. Die is afhankelijk van de opening van de luchtafvoer en de positie
van het stopcontact. Het moet zo diep
mogelijk worden gemonteerd.
Wordt de dampkap rechtstreeks op de
muur bevestigd, neem dan voor het
boren van de gaten de bijgeleverde
montagehandleiding in acht.
22
nl
ow
D
Montage
d
de
oa
Demontage
fro
Als u het toestel dient te demonteren,
volg de beschrijving in de montageschets dan in omgekeerde volgorde.
m
or
nb
de
an
.v
w
w
w
Om het opzetstuk van de schouw weg
te nemen, kunt u het bijgeleverde hefboompje gebruiken.
e
.b
re
Lees eerst de informatie op de volgende pagina's en de rubrieken "Afmetingen van het toestel" en "Opmerkingen omtrent uw veiligheid"
voor u de dampkap monteert.
Vooral bij het gelijktijdig gebruiken
van de dampkap en een verwarmingstoestel dat lucht uit hetzelfde
vertrek nodig heeft, bestaat er soms
gevaar voor vergiftiging!
Montagehandleiding
De montage is in de bijgeleverde montageschets beschreven.
Beschermfolie
(bij toestellen in roestvrij staal)
Ter bescherming tegen transportschade zijn bepaalde onderdelen van de
ommanteling voorzien van een beschermfolie.
^ Verwijder de beschermfolie van de
ommanteling voor u het toestel monteert. De beschermfolie kan zonder
hulpmiddelen worden afgetrokken.
Schroef beide bevestigingsschroeven
van de schouw los. Schuif het hefboompje tussen het opzetstuk van de
schouw en het telescopische deel. Duw
het opzetstuk van de schouw uit zijn
vergrendeling.
23
m
fro
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
24
d
de
oa
Montagemateriaal
nl
ow
D
Montage
nl
ow
D
e
.b
h Ombouwset voor werking met
luchtcirculatie
bevat het bochtstuk, de aluminium
slang en slangklemmen (niet bijgeleverd, mits toeslag verkrijgbaar toebehoren, zie "Technische gegevens").
De schroeven en pluggen zijn geschikt voor massief metselwerk.
Gebruik voor andere muurconstructies de gepaste bevestigingsmiddelen.
Zorg ervoor dat de muur een voldoende hoge draagkracht heeft.
re
g Onderste montage-element om er
het toestel aan te bevestigen.
or
nb
de
an
.v
w
f Middelste montage-element om het
telescopische deel te bevestigen.
w
e Bovenste montage-element om het
telescopische deel te bevestigen.
8 schroeven 5 x 40 mm en
8 pluggen S 8
Om het montage-element op de muur
te bevestigen.
w
d 1 terugslagklep om in de luchtafvoertuit van de motoreenheid in te
bouwen (niet voor werking met luchtcirculatie).
m
c 1 verloopmof voor een luchtafvoerleiding C 125 mm.
fro
b 1 luchtafvoertuit voor een luchtafvoerleiding C 150 mm.
d
de
oa
a 3 vellen montagebescherming
voor de montage van de schouw.
Montage
2 kartelmoeren M 6
om het toestel te bevestigen.
2 schroeven 3,9 x 7,5 mm
om de schouw te bevestigen.
1 hefboompje
om de schouw te demonteren.
Montagehandleiding
25
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
26
Ga na of deze gegevens overeenstemmen met de spanning en de frequentie
van het net.
w
Is het stopcontact voor de gebruiker na
het inbouwen niet meer toegankelijk of
is er een vaste aansluiting voorzien,
dan moet die voor elke fase met een
stroomonderbreker uitgerust zijn. Als
stroomonderbrekers kunnen er schakelaars worden gebruikt met een contactopening van meer dan 3 mm. Bijvoorbeeld automatische schakelaars,
zekeringen en contactsluiters.
w
Voer de aansluiting bij voorkeur via een
stopcontact uit. Dit vergemakkelijkt immers eventuele tussenkomsten van de
technische dienst. Het stopcontact
moet nog toegankelijk zijn als het toestel ingebouwd is.
m
Om de veiligheid te verhogen, verdient
het aanbeveling een verliesstroomschakelaar met een uitschakelstroom van
30 mA voor het toestel te schakelen.
De vereiste gegevens over de aansluiting staan op het typeplaatje. Dat
vindt u als de vetfilters uitgenomen zijn.
fro
Deze wasemkap mag u enkel aansluiten
op een degelijk geïnstalleerd en geaard
stopcontact van AC 230V ~ 50 Hz.
d
de
oa
De aansluiting van uw apparaat op
het stroomnet kan u het best aan
een bevoegd elektricien toevertrouwen. Die dient de plaatselijke reglementering te kennen en nauwgezet
te volgen.
Door ondeskundige installatie- of reparatiewerkzaamheden kunnen er
niet te onderschatten risico’s opduiken voor wie het toestel gebruikt.
Daarvoor kan de fabrikant niet aansprakelijk worden gesteld.
nl
ow
D
Elektrische aansluiting
nl
ow
D
d
de
oa
– Gebruik voor de aansluiting van de
luchtafvoerleiding enkel gladde buizen of soepele slangen van onbrandbaar materiaal.
m
fro
w
w
– Bij werking met een externe ventilator
moet u ervoor zorgen dat de luchtafvoerleiding voldoende stijf is. De externe ventilator kan voor een onderdruk zorgen, die tot vervorming van
de luchtafvoerleiding leidt.
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
U dient absoluut de rubriek "Opmerkingen omtrent uw veiligheid" in acht
te nemen.
Vooral bij het gelijktijdig gebruiken
van de dampkap en een verwarmingstoestel dat lucht uit hetzelfde
vertrek nodig heeft, bestaat er soms
gevaar voor vergiftiging!
In geval van twijfel laat u door een
erkende schoorsteenveger controleren of een veilig gebruik van de
luchtafvoerleiding gewaarborgd is.
Luchtafvoerleiding
Om een maximaal luchtafvoervermogen
te halen en het geruis te beperken,
dient u de volgende punten in acht te
nemen:
– De diameter van de luchtafvoerleiding mag niet kleiner zijn dan
150 mm.
– Als platte luchtafvoerbuizen worden
gebruikt, mag de diameter niet
kleiner zijn dan de diameter van de
luchtafvoertuit.
– De luchtafvoerleiding dient zo kort en
recht mogelijk te zijn.
– Gebruik alleen wijde bochten.
– De luchtafvoerleiding mag niet worden geknikt of samengedrukt.
– Zorg ervoor dat alle verbindingen
vast en dicht zijn.
– Als u de luchtafvoerleiding horizontaal aanlegt, moet u zorgen voor een
verval van minstens 1 cm per meter.
Zo kan er geen condenswater in de
dampkap lopen.
27
d
de
oa
Condenswaterstop
fro
(mits toeslag verkrijgbaar)
m
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
– Wordt de lucht naar buiten afgevoerd, dan kunt u het best een telescopisch muurkastje of een
dakdoorvoer (mits toeslag verkrijgbaar toebehoren) installeren.
nl
ow
D
Luchtafvoerleiding
– Voert u de lucht af via een schoorsteen, richt de luchtafvoerleiding dan
in de richting waarin de lucht wordt
afgevoerd.
Belangrijk!
Als de luchtafvoerleiding door koele
vertrekken, zolders e.d. wordt aangelegd, kan er tussen de afzonderlijke
vertrekken een groot temperatuurverschil ontstaan. Hierdoor kan er condenswater ontstaan. In zo'n geval dient
u de luchtafvoerleiding voldoende te
isoleren.
Niet alleen zorgt u best voor een aangepaste isolatie van de luchtafvoerleiding, het is ook raadzaam een condenswaterstop te installeren. Die vangt
het eventuele condenswater op en doet
het verdampen. De condenswaterstop
is voor luchtafvoerleidingen van
C 125 mm of C 150 mm verkrijgbaar.
Installeer de condenswaterstop loodrecht en, indien mogelijk, zo dicht mogelijk boven de luchtafvoertuit van de
dampkap. De pijl op de buitenkant
geeft de luchtafvoerrichting aan.
Bij dampkappen die bestemd zijn om
op een externe ventilator (type ...EXT)
te worden aangesloten, is de condenswaterstop in het toestel ingebouwd.
28
nl
ow
D
Luchtafvoerleiding
d
de
oa
...bij werking met luchtafvoer:
(mits toeslag verkrijgbaar)
De geluidsdemper dempt de geluiden
van de ventilator, zowel de
ventilatorgeluiden naar buiten toe als
de buitengeluiden die via de luchtafvoerleiding in de keuken komen (bijv.
straatlawaai).
Hiertoe wordt de geluidsdemper zo
dicht mogelijk bij de luchtafvoertuit a
gemonteerd.
m
fro
Geluidsdemper
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
...bij werking met luchtcirculatie:
In de luchtafvoerleiding kan een
geluidsdemper worden gemonteerd.
Deze zorgt voor bijkomende
geluidsdemping...
De geluidsdemper wordt gemonteerd
tussen de luchtafvoertuit en het bochtstuk b. De inbouwruimte moet van geval tot geval worden gecontroleerd.
...bij werking met luchtafvoer via een
externe ventilator:
Om ventilatorgeluiden in de keuken te
minimaliseren, moet de geluidsdemper
indien mogelijk voor de externe ventilator worden gemonteerd c, bij een
lange luchtafvoerleiding bij de luchtafvoertuit van de dampkap d.
Als een externe ventilator in het huis is
geïnstalleerd, kunt u de
ventilatorgeluiden naar buiten toe verminderen door een geluidsdemper na
de externe ventilator e te monteren.
De werking verbetert wanneer twee
geluidsdempers na elkaar worden
gemonteerd. Dit geldt voor alle functies.
29
nl
ow
D
Werking met stuurmodule DSM 400
Zorg ervoor dat de luchttoevoer bij een
open venster niet in het gedrang komt
door bijv. neergelaten rolluiken.
Potentiaalvrije aansluiting
Deze dient om een ander toestel te
sturen in functie van de
schakeltoestand van de ventilator van
de dampkap.
– Als de dampkap en een verwarmingstoestel dat lucht uit hetzelfde
vertrek nodig heeft gelijktijdig worden gebruikt, kan - om voldoende
toevoer van verse lucht te waarborgen - een luchttoevoerventilator
worden ingeschakeld of een motorgestuurde luchttoevoerklep worden
geopend zodra de ventilator van de
dampkap wordt ingeschakeld.
In dit geval dient u erop te letten dat
de ventilator voldoende vermogen
heeft en de diameter van de
luchttoevoerleiding groot genoeg is.
– Als er geen voldoende luchttoevoer
kan worden verzekerd, biedt het
potentiaalvrije contact de mogelijkheid om een verwarmingstoestel dat
lucht uit hetzelfde vertrek nodig heeft
uit te schakelen telkens als de
dampkap wordt ingeschakeld.
Zie in dit verband ook de rubriek "Opmerkingen omtrent uw veiligheid".
30
e
.b
Ook toestellen van het type ...EXT kunnen op die manier worden gecombineerd met een venstercontactschakelaar.
re
Dit heeft geen invloed op de verlichting
van de dampkap.
or
nb
de
an
.v
w
Als het venster gesloten is, kan de ventilator niet worden ingeschakeld. Het
controlelampje van de aan-uittoets voor
de dampkap knippert.
w
Die zorgt ervoor dat de dampkap enkel
werkt wanneer het venster wijd genoeg
openstaat (zie ook de rubriek "Opmerkingen omtrent uw veiligheid").
w
Als de dampkap gelijktijdig moet werken met een verwarmingstoestel dat
lucht uit hetzelfde vertrek nodig heeft
en de vereiste toevoer van verse lucht
enkel via een geopend venster kan
worden verzekerd, biedt de
stuurmodule de mogelijkheid om een
venstercontactschakelaar (niet bijgeleverd) aan te sluiten.
m
Aansluiting van een
venstercontactschakelaar
Als de stuurmodule wordt verwijderd
om de dampkap weer zonder venstercontactschakelaar te gebruiken
(bijv. na een verhuizing), moet de
elektronische besturing van de
dampkap opnieuw worden ingesteld.
Dit kan enkel worden uitgevoerd
door de Service After Sales van
Miele.
fro
Deze biedt de volgende mogelijkheden:
d
de
oa
Om de dampkap met andere componenten te combineren, is als toebehoren een Miele-stuurmodule DSM 400
verkrijgbaar.
nl
ow
D
Werking met stuurmodule DSM 400
m
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
Montage
fro
Met de stuurmodule kunt u de verlichting van de dampkap ook inschakelen via een in uw elektrische installatie geïntegreerde lichtschakelaar.
d
de
oa
Aansluiting van een lichtschakelaar
De stuurmodule wordt na de
demontage van de schouw op de
ventilatoreenheid gemonteerd.
Bij de stuurmodule wordt een uitgebreide functiebeschrijving/montagehandleiding bijgeleverd.
31
e
.b
32
re
Beide gegevens vindt u op het typeplaatje. Dat wordt zichtbaar nadat u de
vetfilters hebt weggenomen.
or
nb
de
an
.v
w
Wanneer u daar een beroep op doet,
geef dan a.u.b. altijd het machinetype
en -nummer op.
w
Het adres en telefoonnummer van onze
technische dienst vindt u op de rugzijde van deze gebruiksaanwijzing.
w
– met de Technische Dienst van Miele.
m
of
fro
– met uw Miele-handelaar
d
de
oa
Neem bij storingen die u niet zelf kan
oplossen, contact op
nl
ow
D
Technische dienst
nl
ow
D
Technische gegevens
Type ...EXT:
Lengte van de verbindingsleiding naar
de externe ventilator . . . . . . . . . . . 1,9 m
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
Gewicht
DA 396-5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21,6 kg
DA 399-5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24,6 kg
DA 399-5 EXT . . . . . . . . . . . . . . 21,6 kg
w
Kabellengte . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,5 m
w
Zekeringen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 A
m
Frequentie. . . . . . . . . . . . . . . . . ~ 50 Hz
* De aansluitwaarde en het luchtafvoervermogen van de toestellen van het
type ...EXT zijn afhankelijk van de aangesloten externe ventilator.
fro
Spanning . . . . . . . . . . . . . . . . AC 230 V
d
de
oa
Totale aansluitwaarde* . . . . . . . . 220 W
Ventilator* . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 W
Kookvlakverlichting . . . . . . . . 2 x 50 W
Ventilatievermogen
Luchtafvoervermogen volgens EN 61591
Luchtafvoersysteem C 150 mm:
stand I . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 m3/h
stand II . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250 m3/h
stand III . . . . . . . . . . . . . . . . . 350 m3/h
intensieve stand . . . . . . . . . . . 500 m3/h
Luchtafvoersysteem C 125 mm:
stand I . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130 m3/h
stand II . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230 m3/h
stand III . . . . . . . . . . . . . . . . . 330 m3/h
intensieve stand . . . . . . . . . . . 450 m3/h
Bij werking met circulatie met reukfilters:
stand I . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 m3/h
stand II . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 m3/h
stand III . . . . . . . . . . . . . . . . . 250 m3/h
intensieve stand . . . . . . . . . . . 350 m3/h
mits toeslag verkrijgbaar voor werking met circulatie:
- de ombouwset DUW 20
- Miele actieve-koolfilter DKF 12-1
33
nl
ow
D
d
de
oa
m
fro
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
34
nl
ow
D
d
de
oa
m
fro
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
35
nl
ow
D
d
de
oa
m
fro
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
Wijzigingen voorbehouden / 0610
M.-Nr. 07 816 310 / 00
Download PDF

advertising