RoyalTek | RGM-3600 | ECE document template

Operaattorivertailu
SELVITYS LTE VERKKOJEN KUULUVUUDESTA
SELVITYSTYÖ
27.11.14
SISÄLLYSLUETTELO
TIIVISTELMÄ ........................................................................................................ 3
YLEISTÄ ............................................................................................................... 4
TAVOITE ............................................................................................................... 5
PAIKKAKUNNAT .................................................................................................. 5
MITATUT SUUREET JA MITTAUSJÄRJESTELMÄ ............................................ 6
MITATUT SUUREET ................................................................................................ 6
MITTAUSJÄRJESTELMÄ .......................................................................................... 6
VERTAILUPERIAATE .......................................................................................... 7
TULOKSET ........................................................................................................... 7
LTE KUULUVUUS .................................................................................................. 7
JOHTOPÄÄTÖKSET ............................................................................................ 8
SELVITYSTYÖ
27.11.14
Tiivistelmä
Syksyllä 2014 suoritetussa tutkimuksessa selvitettiin LTE verkkojen (DNA, Elisa
ja TeliaSonera Finland) kuuluvuutta. Tutkimus tehtiin kenttätutkimuksena loka- ja
marraskuun välisenä aikana 31 kaupungissa/kunnassa Etelä-Suomesta PohjoisSuomeen kattaen n. 58% Suomen väestöstä. Lisäksi mitattiin näiden kaupunkien
väliset tieosuudet.
LTE kuuluvuuden selvittämiseksi mitattiin scannerilla kaikkia LTE taajuuskaistoja
(800/1800/2600 MHz). Elisan ulkokuuluvuus oli selkeästi kattavin, DNA:n ja
TeliaSonera Finlandin ollessa lähes tasoissa tyypillisellä verkon kattavuutta
kuvaavalla raja-arvolla -110dBm. Sisäkuuluvuutta kuvaavalla raja-arvolla -90 dBm
Elisan LTE kuuluvuus oli myös selkeästi kattavin, DNA:n ollessa toinen ja
TeliaSonera Finlandin ollessa kolmas.
LTE teknologian kuuluvuus on edelleen lisääntynyt kaikilla operaattoreilla.
Tulokset osoittivat siis, että matkapuheliverkkojen investoinnit jatkuvat ja
operaattorit panostavat liikkuvan laajakaistan jatkuvaan parantamiseen.
Tutkimuksen aikana kertyi kaikkiaan n. 4268 km pituinen mittausreitistö koskien
31 kaupunkia eri puolilla Suomea sekä n. 3020 km pituinen mittausreitistö
koskien tieosuuksia kaupunkien välillä.
SELVITYSTYÖ
27.11.14
Yleistä
Tässä raportissa esitellään tulokset loka-marraskuussa 2014 toteutetusta
mittaustutkimuksesta, jossa selvitettiin DNA:n, Elisan ja TeliaSonera Finlandin
LTE verkkojen kuuluvuutta.
Projektin aikana tehtiin kenttämittaus seuraavasti:
-
31 kaupunkia 50 suurimman kaupungin joukosta
31 kaupungin väliset tieosuudet
Valitut paikkakunnat edustavat väestömäärältään n. 58 % Suomen väestöstä ja
ne on lueteltu alla.
Helsinki
Espoo
Tampere
Vantaa
Oulu
Turku
Jyväskylä
Kuopio
Lahti
Kouvola
Pori
Joensuu
Lappeenranta
Hämeenlinna
Vaasa
Rovaniemi
Seinäjoki
Kotka
Salo
Mikkeli
Imatra
Jämsä
Kaarina
Kangasala
Lempäälä
Hollola
Raasepori
Raisio
Sastamala
Vihti
Ylöjärvi
SELVITYSTYÖ
27.11.14
Tavoite
Selvitystyön tavoitteena oli määrittää kunkin operaattorin LTE verkossa
saavutettavaa kuuluvuutta.
LTE kuuluvuuden selvittämiseksi mitattiin scannerilla kaikkia LTE taajuuskaistoja
(800/1800/2600 MHz).
Paikkakunnat
Mittaukset suoritettiin edellämainituissa 31 kaupungissa. Kullakin paikkakunnalla
mittausreitti koostui seuraavasti:
 Keskusta-alue: pääkadut
 Muut alueet: asuin- ja teollisuusalueet
Eri operaattoreiden verkkojen rakenne ei ollut mittausryhmän tiedossa ja
mittausreitit valittiin satunnaisesti siten, että mitatut alueet tulivat katettua
mahdollisimman
laajasti.
Kaupungissa
tehtyjen
mittausreitistöjen
kokonaispituudeksi kertyi yhteensä noin 4268 km.
Lisäksi mitattiin 3020 km kaupunkien välisiä tieosuuksia siten, että kuljettiin
pääteitä ja lyhintä mahdollista reittiä kaupunkien välillä.
Kuuluvuusselvityksen on Elisan toimeksiannosta suorittanut European Communications
Engineering (ECE Oy), joka on riippumaton suomalainen asiantuntijayritys toimialueenaan
radioverkkojen suunnittelu- , koulutus- ja kehitystoiminta. Lisätietoja:
European Communications Engineering: www.eceltd.com, +358 46 712 1130
Elisa: www.elisa.fi, +358 10 26000
SELVITYSTYÖ
27.11.14
Mitatut suureet ja mittausjärjestelmä
Mitatut suureet
Kuuluvuusmittauksessa mitattu suure oli kentänvoimakkuus, jota mitattiin sijainnin
suhteen. Kentänvoimakkuutta kuvataan yleisesti yksiköllä dBm, jonka arvo on
negatiivinen ja suurempi arvo merkitsee parempaa kentänvoimakkuutta. Tässä
mittauksessa riittävän hyvään datayhteyteen tarvittava kentänvoimakkuus vastaa
mitattua
kentänvoimakkuusarvoa
-110
dBm.
Tyypillinen
vaihteluväli
matkaviestinverkoissa on -60 ... -120 dBm.
Mittausjärjestelmä
Kuuluvuusmittauksissa mittalaitteistona käytettiin Nemo Scanner OD+FSR1
(800/1800/2600 MHz).
Mittausjärjestelmä koostui seuraavasti:
-
Mittausohjelmisto: Nemo Outdoor
-
GPS vastaanotin:
PC tietokone:
RoyalTek RGM-3600 /LP
HP Elitebook 8570w
Mitaustulosten analysointijärjestelmä
Mittadatan analysointijärjestelmänä käytettiin ECE eEPOS TM –järjestelmää.
SELVITYSTYÖ
27.11.14
Vertailuperiaate
Kuuluvuustulosten vertailu suoritettiin paikkakunnittain siten että mitattu alue
jaettiin GPS–koordinaattien avulla ruudukoksi (100m x 100m). Tämän jälkeen
jokainen mitattu näyte sijoitettiin ruudukolle koordinaattiarvon perusteella. Se
operaattori, jolla oli näytteiden perusteella eniten ruutuja tietyllä paikkakunnalla,
edustaa laajinta kuuluvuusaluetta.
Tulokset
LTE kuuluvuus
Kuuluvuusalueen laajuutta tutkittiin mittauksissa laskemalla sellaisten
maantieteellisten paikkojen (ts. ruutujen) lukumäärä, jossa operaattorien
lähettämä LTE signaali oli ennalta määritetyn raja-arvon yläpuolella.
Ulkokuuluvuuden raja-arvoksi on valittu tyypillinen -110 dBm. Lisäksi on esitetty
sisäkuuluvuus korkeammalla -90 dBm:n raja-arvolla, jonka voidaan siis arvioida
merkitsevän riittävää sisätilakuuluvuutta. Ruutujen lukumäärät, joissa
operaattoreilla on ollut parempi signaali kuin raja-arvo, on esitetty pylväinä
kuvassa 1. Tulokset on koottu kaikista tehdyistä mittauksista 31 paikkakunnalla ja
niiden välisillä tieosuuksilla.
Kuva 1. LTE kuuluvuus 31 suurimmalla paikkakunnalla ja niiden välisillä
tieosuuksilla. Korkeimman arvon saaneen operaattorin ruutujen lukumäärät on
skaalattu 100 prosenttiin.
Kuvasta 1 huomataan, että Elisan ulkokuuluvuus LTE teknologiassa on laajin 31
mitatussa kaupungissa ja niiden välisillä tieosuuksilla tyypillisellä raja-arvolla -110
dBm, DNA:n ja TeliaSonera Finlandin ollessa lähes tasoissa. Sisäkuuluvuudessa
Elisa on myös laajin, DNA:n ollessa toinen ja TeliaSonera Finlandin ollessa
kolmas.
SELVITYSTYÖ
27.11.14
Johtopäätökset
Tulosten perusteella voidaan todeta Elisalla olevan selkeästi kattavin LTE
ulkokuuluvuus 31 mitatussa kaupungissa ja niiden välisillä tieosuuksilla, DNA:n ja
TeliaSonera Finlandin ollessa lähes tasoissa. Lisäksi Elisalla on selkeästi kattavin
LTE sisäkuuluvuus 31 suurimmassa kaupungissa ja niiden välisillä tieosuuksilla,
DNA:n ollessa toinen ja TeliaSonera Finlandin ollessa kolmas.
Yleisesti ottaen voidaan todeta, että operaattoreiden LTE kuuluuvuus laajenee
jatkuvasti LTE teknologian yleistyessä.
Download PDF

advertising