Black & Decker | vo1700 | VO1700 VO1710 - Black & Decker

VO1700 VO1710 - Black & Decker
www.blackanddecker.eu
Upozornenie !
Určené pre domácich
majstrov.
504999-81 SK
VO1700
VO1710
2
3
4
5
6
7
SLOVENČINA
•
Použitie výrobku
Váš vysávač Black & Decker je určený na suché
vysávanie. Tento výrobok je určený iba na spotrebiteľské
použitie v domácnostiach.
•
•
Bezpečnostné pokyny
•
•
•
•
•
Varovanie! Pri použití elektrického náradia
napájaného káblom by mali byť vždy dodržované
z á k l a d n é b e z p e č n o s t n é p o k y n y, v r á t a n e
nasledujúcich, aby ste znížili riziko vzniku požiaru,
riziko úrazu elektrickým prúdom alebo iného
poranenia a materiálnych škôd.
Pred použitím tohto výrobku si poriadne preštudujte
celý návod.
Použitie tohto prístroja je popísané v tomto návode.
Použitie iného príslušenstva alebo prídavného
zariadenia a prevádzanie iných pracovných operácií
než je odporučené v tomto návode môže spôsobiť
poranenie obsluhy.
Tento návod uschovajte pre prípadné ďalšie
použitie.
•
•
Ak je akákoľvek časť vysávača poškodená,
nepoužívajte ho.
Zverte opravu všetkých poškodených alebo
nefunkčných častí značkovému servisu.
Pred použitím prívodný kábel riadne prezrite, či nie
je poškodený alebo opotrebovaný.
S prístrojom nepracujte, ak je prívodný kábel alebo
jeho zástrčka poškodená alebo chybná.
Ak sú napájací kábel alebo jeho zástrčka poškodené
či ak sú chybné, musia byť opravené v autorizovanom
servisnom stredisku.Nepokúšajte sa prestrihnúť
prívodný napájací kábel, ani sa ho nepokúšajte sami
opraviť.
Nikdy sa nepokúšajte demontovať alebo vymeniť iné
diely než tie, ktoré sú uvedené v tomto návode.
Ochrana dvojitou izoláciou
Toto náradie je chránené dvojitou izoláciou;
preto nie je nutné použitie zemniaceho
vodiča. Vždy skontrolujte, či sieťové napätie
zodpovedá napätiu uvedenému na typovom
štítku náradia.
Doplnkové bezpečnostné pokyny pre vysávače
•
Pred použitím sa vždy uistite, či sú filtre správne
nasadené. Bez nasadených filtrov náradie
neprevádzkujte.
•
Prístroj neprenášajte uchopením za rukoväť
zásobníka.
•
S týmto vysávačom nevysávajte kvapaliny.
•
Nepoužívajte vysávač na vysávanie kvapalín alebo
materiálov, ktoré by mohli spôsobiť požiar.
•
Nepoužívajte vysávač v blízkosti vody. Neponárajte
vysávač do vody.
•
Nepribližujte sa tvárou k výstupnému otvoru
odsávania.
•
Počas chodu prístroja zaistite bezpečnú vzdialenosť
detí a domácich zvierat.
•
Ak vysávate schodisko, postupujte vždy smerom
zdola hore a prístroj nechávajte najmenej jeden
schod pod vami.
•
Počas používania vysávača si vždy buďte vedomí
polohy prívodného kábla a hadice.
•
Prístroj nepoužívajte bez nasadenej hubice alebo
iného príslušenstva na nasávacej trubici.
•
Po použití naviňte celý kábel a vysávač uložte
obvyklým spôsobom.
•
Dbajte na to, aby sa Vaše vlasy, odev alebo rukavice
nedostali do nebezpečnej blízkosti pohyblivých
častí.
•
Poškodené príslušenstvo nepoužívajte.
•
Používajte iba príslušenstvo Black & Decker.
Použitie výrobku
•
Než prístroj pripojíte k elektrickej zásuvke alebo ho
odpojíte sa uistite, či je vypnutý.
•
Pri používaní prístroja buďte vždy obozretní.
•
Nepoužívajte vysávač vo vonkajšom prostredí.
•
Nikdy neodpájajte napájací kábel od zásuvky
ťahaním alebo šklbaním. Kábel veďte tak, aby
neprechádzal cez ostré hrany alebo sa nedotýkal
horúcich a mastných povrchov.
•
Ak sa počas používania prívodný kábel poškodí,
okamžite vypojte zariadenie z elektrickej zásuvky
v stene. Nedotýkajte sa prívodného kábla, ak je ešte
zapojený v elektrickej zásuvke.
•
Prístroj odpojte od elektrickej zásuvky ak ho
nepoužívate, pred nasadzovaním či odstraňovaním
jeho súčastí a pred jeho čistením.
Bezpečnosť iných osôb
•
Nedovoľte používať prístroj deťom ani iným osobám,
ktoré nie sú zoznámené s týmito pokynmi.
•
Nedovoľte deťom, ostatným osobám alebo
zvieratám, aby sa dostali do blízkosti pracovného
priestoru alebo sa dotýkali prístroja a prívodných
káblov. Prísny dohľad je vyžadovaný, ak je prístroj
používaný v blízkosti detí.
Po použití
•
Prístroj vypnite a odpojte od elektrickej zásuvky
ak ho ponecháte bez dozoru alebo pred výmenou,
čistením alebo kontrolou ktorýchkoľvek jeho častí.
•
Ak sa zariadenie nepoužíva, malo by byť uskladnené
na suchom mieste. K uloženému prístroju nesmú
mať prístup deti.
Popis
Toto zariadenie obsahuje niektoré alebo všetky
z nasledujúcich súčastí (obr. A).
1. Hlavný vypínač
2. Tlačidlo navíjania prívodného kábla
3. Rukoväť
4. Hadica
5. Ovládanie intenzity priechodu vzduchu
6. Trubica
Prehliadky a opravy
•
Vždy pred použitím skontrolujte, či nie je zariadenie
poškodené alebo či nemá chybné časti. Skontrolujte,
či nie sú jeho časti rozbité a či nie sú poškodené
vypínače alebo iné diely, ktoré by mohli ovplyvniť
jeho prevádzku.
8
7.
8.
9.
Nasávacia hubica
Zberná nádoba
Kolieska
Použitie
Odvinutie a navinutie prívodného kábla (obr. A)
Tlačidlo navíjania prívodného kábla (2) je možné
obsluhovať rovnako rukou aj chodidlom.
•
Pred použitím odviňte zo zadnej strany prístroja
dostatočnú dĺžku kábla.
•
Po použití stlačte tlačidlo navíjania prívodného
kábla tak, aby sa kábel zvinul na svoje miesto späť
do zariadenia. Kábel rukou usmerňujte, aby sa pri
navíjaní nezamotal. Zaistite, aby bola po navinutí
kábla zástrčka riadne uchytená.
Okrem toho je výrobok dodávaný s niektorým či so
všetkým nasledujúcim príslušenstvom (obr. B):
10. Štrbinový nástavec pre vysávanie úzkych
priestorov
11. Kefkový nástavec
12. Držiak príslušenstva
13. Parketová podlahová hubica (VO1710)
Parketová podlahová hubica nie je súčasťou všetkých
modelov. Toto príslušenstvo je možné získať u vášho
dodávateľa / v servisnom stredisku Black & Decker.
VO1710 - Nastavenie dĺžky trubice (obr. H)
Výsuvnú trubicu (6) je možné nastaviť nasledovne:
•
Stlačte nastavovacie tlačidlo (20) a vysuňte trubicu
do požadovanej dĺžky.
•
Tlačidlo uvoľnite.
Zostavovanie prístroja
Pripojenie nasávacej hadice (obr. C)
•
Prípojku hadice (15) vložte do vstupného sacieho
otvoru (14) zariadenia.
•
Zasuňte nasávaciu hadicu hlbšie až po zacvaknutie
poistných tlačidiel (16).
•
Nasávaciu hadicu odpojíte tak, že stlačíte poistné
tlačidlá a prípojku hadice vytiahnete zo nasávacieho
otvoru von.
Nastavenie nasávacej hubice (obr. F)
•
Pri vysávaní kobercov prepnite ovládaciu páčku
kefky (21) do hornej polohy.
•
Pri vysávaní plávajúcich podláh, dlaždíc, atď.,
prepnite volič typu podlahy do spodnej polohy.
Zapnutie a vypnutie (obr. A)
Hlavný spínač (1) je možné obsluhovať ako rukou, tak
aj chodidlom.
•
Ak chcete náradie zapnúť, stisnite hlavný spínač
(1).
•
Ak chcete náradie vypnúť, stlačte hlavný spínač
znovu.
VO1700/VO1700A - Nasadenie trubíc (obr. D)
•
Spodnú trubicu (17) zasuňte pevne do hornej trubice
(18) tak, aby boli pevne spojené.
Pripojenie nasávacej trubice (obr. E)
•
Hubicu hadice (19) zasuňte do trubice (6).
•
Trubicu odpojíte tak, že z nej hadicu vytiahnete
von.
Nastavenie intenzity priechodu vzduchu (obr. I)
Ovládač intenzity priechodu vzduchu (5) presuňte do
požadovanej polohy podľa potreby.
Nasadenie nasávacej hubice (obr. F)
Nasávaciu hubica (7) umožňuje vysávanie kobercov
a pevných povrchov (napr. laminátov a dlaždíc).
•
Trubicu (6) zasuňte do hubice (7).
•
Hubicu odpojíte tak, že z nej trubicu vytiahnete
von.
Vysávanie
•
Pri práci s vysávačom sa uistite, či nie je nasávacia
hadica uzatvorená, skrútená alebo zablokovaná.
•
V prípade prehriatia zasiahne automatika
a zariadenie sa automaticky zastaví.
•
Ak zariadenie prestane pracovať, odpojte ho
od elektrickej zásuvky a nechajte je 2-3 hodiny
vychladnúť.
VO1710 - Nasadenie parketovej podlahovej hubice
(obr. F)
Parketová podlahová hubica (13) umožňuje vysávanie
drevených a leštených povrchov.
•
Trubicu (6) zasuňte do hubice (13).
•
Hubicu odpojíte tak, že z nej trubicu vytiahnete
von.
Rady na optimálne využitie
•
Ak vysávate schodisko, vždy začínajte dole
a postupujte smerom hore. Vysávač položte na zem
a schodisko vysajte až do polovice. Potom preneste
vysávač a položte ho v stabilnej polohe, ktorá
je najmenej jeden schod pod práve vysávaným
miestom a vysávanie zvyšnej časti schodiska
dokončite.
Montáž príslušenstva (obr. F & G)
Úzka štrbinová hubica (10) umožňuje vysávanie
v úzkych a ťažko dostupných miestach. Kefovacia
hubica (11) umožňuje vysávanie nábytku, roliet, záclon,
okien a schodov. Príslušenstvo je možné nasadiť ako
na nasávaciu hadicu (4), tak na nasávaciu trubicu (6).
Ak príslušenstvo nepoužívame, je možné ho uložiť
do držiaka príslušenstva (12).
•
Vyberte príslušenstvo z držiaku (obr. G).
•
Príslušenstvo zasuňte do hubice hadice (19), alebo
do trubice (6) (obr. F).
•
Príslušenstvo odpojíte jeho vytiahnutím z hubice
hadice alebo trubice von.
Prenášanie zariadenia (obr. A)
Počas použitia je možné zariadenie prenášať uchopením
za rukoväť (3).
Dočasné zaparkovanie nasávacej hubice (obr. J)
•
Parkovaciu polohu (22) používajte na dočasné
zaparkovanie nasávacej hubice.
9
VO1700/VO1700A (obr. N & P)
•
Otáčaním proti smeru chodu hodinových ručičiek
vyberte vložku (34).
•
Z vložky vysuňte filter (35) von.
•
Oklepte nadbytočné množstvo zachyteného prachu
do odpadkového koša.
•
V závislosti na jeho stave môžete opláchnuť
vonkajšiu stranu filtra vodou. Predtým, než filter
vložíte späť, ho nechajte počas 24 hodín vysušiť.
•
Vyberte filter (36) umiestnený v pravej spodnej časti
mriežky, oprášte ho a vráťte späť na miesto.
•
Vymeňte filter zásobníka.
•
Vložku nasaďte späť.
Uskladnenie zariadenia (obr. K)
Varovanie! Ak zariadenie ukladáte, vypnite ho a odpojte
od elektrickej zásuvky.
•
•
•
•
Uistite sa, či je kábel úplne zvinutý.
Zariadenie uložte v polohe nastojato.
Trubici založte do parkovacej polohy (28).
Zariadenie uskladnite na suchom mieste.
Údržba
Vaše náradie Black & Decker bolo skonštruované tak, aby
pracovalo čo najdlhšie s minimálnymi nárokmi na údržbu.
Dlhodobá bezproblémová funkcia náradia závisí od jeho
správnej údržby a pravidelného čistenia.
VO1710 (obr. O & P)
•
Otáčaním proti smeru chodu hodinových ručičiek
vyberte vložku (34).
•
Uvoľnite filter (37) a vyberte ho zo zásobníka.
•
Oklepte nadbytočné množstvo zachyteného prachu
do odpadkového koša.
Varovanie! Na vykefovanie a na čistenie filtra nepoužívajte
stlačený vzduch.
•
V závislosti na jeho stave môžete opláchnuť
vonkajšiu stranu filtra vodou. Predtým, než filter
vložíte späť, ho nechajte počas 24 hodín vysušiť.
Varovanie! Vnútornú stranu filtra neumývajte.
•
Vyberte zostavu filtra (38) umiestnenú v pravej
spodnej časti mriežky, oprášte ho a vráťte
späť miesto.
•
Preveďte výmenu filtra zásobníka a dotiahnite ho.
•
Vložku nasaďte späť.
Varovanie! Pred začatím akejkoľvek údržby alebo
čistenia prístroj odpojte od elektrickej zásuvky.
•
•
Pravidelne čistite vetracie drážky na prístroji
pomocou mäkkej kefy alebo suchej handričky.
Pomocou mäkkej vlhkej handričky pravidelne čistite
kryt motora. Nepoužívajte žiadne brúsne alebo
rozpúšťacie čistiace prostriedky.
Vyprázdnenie zásobníka (obr. L & M)
Po dosiahnutí značky maxima musí byť zásobník (8)
vyprázdnený.
•
Vytiahnite hadicu.
•
Stlačte blokovacie tlačidlo (30).
•
Vyklopte veko (31) až do polohy, kde zostane
zaistené (obr. L).
•
Zásobník uchopte za držadlo (29). Zásobník (8)
oddeľte od prístroja.
•
Zásobník pridržte nad odpadkovým košom.
•
Stlačte blokovacie tlačidlo (32) a zásobník otvorte
(obr. M). Podľa potreby zásobník vyprázdnite.
•
Základňu (33) pohybom nahor uzavriete tak, aby
západky zaskočili.
•
Zásobník vložte späť do zariadenia.
•
Veko uzavrite tak, aby zostalo zaistené vo svojej
polohe.
Čistenie filtra motora (obr. L & Q)
Motorový filter chráni pred prenikaním prachu a nečistôt
do motorového priestoru ak je zásobník vybratý.
Filter môže byť opakovane použitý a mal by byť
pravidelne čistený.
•
Otvorte veko (31) (obr. L).
•
Vyberte filter (39) (obr. Q).
•
Vykefujte usadený prach z filtra.
•
Filter nasaďte späť.
•
Zavrite veko.
Čistenie
Výmena filtrov (obr. L - R)
Výmena filtra zásobníka by sa mala vykonávať
každých 6 až 9 mesiacov alebo vždy, keď dôjde k jeho
opotrebovaniu alebo jeho poškodeniu. Ak sa mení filter
zásobníka, musia byť taktiež vymenené výstupné filtre
a motorový filter. Výmenné sady filtrov si môžete zakúpiť
u vášho značkového predajcu Black & Decker.
Varovanie! Pred čistením a vykonávaním údržby prístroj
vždy vypnite a odpojte od elektrickej zásuvky.
•
Z času na čas utrite prístroj vlhkou handričkou.
Nepoužívajte žiadne brúsne alebo rozpúšťacie
čistiace prostriedky. Neponárajte vysávač do vody.
Čistenie filtra zásobníka (obr. L - P)
Filter zásobníka chráni pred prenikaním prachu a nečistôt
do motorového priestoru. Filter je možné používať
opakovane. Na udržanie účinného odsávania by mal
byť filter vyčistený každý týždeň, alebo pokiaľ sací výkon
poznateľne poklesol.
•
Z přístroje vyberte zásobník (8) (obr. L).
•
Zásobník vyprázdnite (obr. M).
•
V závislosti od modelu preveďte nižšie popísaným
spôsobom čistenie filtra.
•
Po výmene filtra zásobník uzavrite.
•
Zásobník vložte späť do zariadenia.
Výmena filtra zásobníka (obr. L - P)
•
Postupujte vyššie uvedeným spôsobom pre výmenu
filtrov.
Výmena filtra motora (obr. L & Q)
•
Postupujte vyššie uvedeným spôsobom pre výmenu
filtrov .
Výmena výstupného filtra (obr. R)
•
Otvorte kryt (40).
•
Starý filter (41) vyberte.
10
•
•
Nový filter založte spôsobom znázorneným
na obrázku.
Zavrite kryt .
Vyhlásenie o zhode
Výmena HEPA filtra (obr. R)
HEPA filter znižuje na minimum množstvo prachu
obsiahnutého v prúde vzduchu, ktorý vychádza z otvorov
krytu motora.
•
Pri výmene filtra sa riaďte vyššie uvedeným
postupom.
VO1700A/VO1700/VO1710
Spoločnosť Black & Decker prehlasuje, že tento výrobok
zodpovedá nasledujúcim normám: 89/336/EEC, 73/23/
EEC, EN 55014, EN 61000, EN 60335
Kevin Hewitt
Riaditeľ spotrebiteľskej
techniky
Spennymoor, County Durham
DL16 6JG, Veľká Británia
1-9-2005
Ochrana životného prostredia
Triedenie odpadu. Tento výrobok nesmie byť
likvidovaný spolu s bežným komunálnym
odpadom.
Ak nebudete náradie Black & Decker ďalej používať
alebo ak chcete náradie nahradiť novým, nelikvidujte
toto náradie v bežnom komunálnom odpadu. Odovzdajte
výrobok do miestnej zberne triedeného odpadu.
Triedený odpad umožňuje recykláciu a opätovné
využitie použitých výrobkov a obalových
materiálov. Opätovné použitie recyklovaných
materiálov pomáha chrániť životné prostredie
pred znečistením a znižuje spotrebu surovín.
Miestne predpisy môžu upravovať spôsob likvidácie
domácich elektrických spotrebičov v miestnych zberniach
alebo v mieste nákupu výrobku.
Po ukončení životnosti výrobkov Black & Decker
poskytuje spoločnosť Black & Decker možnost recyklácie
týchto výrobkov. Ak chcete využiť túto službu, dopravte
prosím Vaše nepotrebné výrobky do značkového servisu,
kde na vlastné náklady zaistia ich recykláciu a ekologické
spracovanie.
Adresu najbližšieho značkového servisu nájdete u svojho
značkového predajcu Black & Decker na adrese, ktorá
je uvedená v tomto návode. Prehľad autorizovaných
servisov Black & Decker a rovnako ďalšie informácie
týkajúce sa nášho popredajného servisu môžete nájsť
tiež na internetovej adrese: www.2helpU.com
Technické údaje
VO1700A
Napätie zdroja
Príkon
Dĺžka kábla
Obsah nádoby
Hmotnosť
V
W
m
l
kg
230
1 700
5
2.5
7
VO1700
VO1710
230
1 700
5
2.5
7
11
Záruka sa nevzťahuje na spotrebné príslušenstvo
(vrtáky, skrutkovacie nástavce, pílové kotúče,
hobľovacie nože, brúsne kotúče, pílové listy,
brúsny papier a pod.) ani na príslušenstvo prístroja
poškodené opotrebovaním.
Politika služieb zákazníkom
Spokojnosť zákazníka s výrobkom a servisom je
náš najvyšší cieľ.
Kedykoľvek budete potrebovať radu či pomoc,
obráťte sa s dôverou na náš najbližší servis
Black & Decker, kde Vám vyškolený personál
poskytne naše služby na najvyššej úrovni.
Toto náradie nie je vhodné pre profesionálne
použitie.
Záruka Black & Decker 2 roky
Black & Decker
Blahoželáme Vám k zakúpeniu tohto kvalitného
výrobku Black&Decker.
Stará Vajnorská cesta 8
Náš záväzok ku kvalite zahŕňa v sebe samozrejme
tiež naše služby zákazníkom.
Slovenská republika
Preto ponúkame záručnú dobu ďaleko presahujúcu
minimálne požiadavky vyplývajúce zo zákona.
Tel.:
+421 2 446 38 121, 3
Fax:
+421 2 446 38 122
Kvalita tohto prístroja nám umožňuje ponúknuť
Vám 2 ročnú záruku istoty. Ak sa objavia
akékoľvek materiálové, alebo výrobné chyby
v priebehu 24 mesiacov od zakúpenia prístroja,
ručíme za ich bezplatné odstránenie, prípadne,
podľa nášho uváženia, bezplatnú výmenu prístroja
za nasledujúcich podmienok:
www.blackanddecker.sk
•
Prístroj bude dopravený (spolu s originálnym
záručným listom Black & Decker a s dokladom
o nákupe), do jedného z poverených servisných
stredísk Black & Decker, ktoré sú autorizované
na vykonávanie záručných opráv.
•
Prístroj bol používaný iba s originálnym
príslušenstvom alebo prídavnými zariadeniami
a príslušenstvom BBW či Piranha, ktoré
je vyslovene odporúčané ako vhodné na
použitie spolu s prístrojom Black & Decker.
•
Prístroj bol používaný a udržiavaný v súlade
s návodom na obsluhu.
•
Prístroj nevykazuje žiadne príčiny poškodenia
spôsobené opotrebovaním.
831 04 Bratislava 3
www.dewalt.sk
informacie@blackanddecker.sk
Právo na prípadné zmeny vyhradené.
02/2007
Naviac servis Black & Decker poskytuje na všetky
vykonávané prevedené opravy a vymenené
náhradné diely ďalšiu servisnú záručnú dobu
v trvaní 6 mesiacov.
zst00045101 - 25-05-2007
12
BLACK & DECKER
Stará Vajnorská cesta 8
831 04 Bratislava
Slovenská republika
Tel.:
00421 2 446 38 121,3
www.blackanddecker.sk
www.dewalt.sk
informacie@blackanddecker.sk
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 33 551 10 63
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
Fax: 00421 2 446 38 122
Fax: 00421 33 551 26 24
BAND SERVIS
Garbiarska 5
040 01 Košice
Tel.:
00421 55 623 31 55
bandserviske@zoznam.sk
BLACK & DECKER
Klášterského 2
143 00 Praha 412 – Modřany
Česká Republika
Tel.:
00420 2 444 02 450
00420 2 417 76 655,6
Servis: 00420 2 444 03 247
www.blackanddecker.cz
www.dewalt.cz
recepce@blackanddecker.cz
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
Fax: 00420 2 417 70 204
Fax: 00420 577 008 559
13
VACUUM CLEANER 1
©
VO1700A - - - A
14
VACUUM CLEANER 1
©
VO1710 - - - - A
15
16
17
18
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUČNÝ LIST
CZ
H
měsíců
hónap
24
PL
SK
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaży
Stempel
Podpis
SK
Číslo série
Dátum predaja
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 00420 2 444 03 247
Fax: 00420 2 417 70 204
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Obozowa 61
01-418 Warszawa
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 33 551 10 63
Fax: 00421 33 551 26 24
Dokumentace záruční opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés időpontja
Javítási időpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
Przebieg
naprawy
Stempel
Popis
poruchy
Pečiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
PL
SK
02/07
Nr.
Číslo
dodávky
Data zgłoszenia
Dátum nahlásenia
Data naprawy
Dátum opravy
Nr. zlecenia
Číslo
objednávky
Aláírás
Podpis
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising