DeWalt DW153 Technical data

DeWalt DW153 Technical data
®
DW152
DW153
Dansk
1
Deutsch
7
English
13
Español
19
Français
25
Italiano
31
Nederlands
37
Norsk
43
Português
49
Suomi
55
Svenska
60
Türkçe
66
EÏÏËÓÈη
72
Copyright DEWALT
7
5
12
13
2
11
4
8
9
A
10
6
1
3
7
12
15
14
11
6
B
4
C
D
DANSK
BOREMASKINE DW152/DW153
Tillykke!
Følgende piktogrammer anvendes i denne håndbog:
Du har valgt et DEWALT Elværktøj. Mange års
erfaring, ihærdig produktudvikling og innovation gør
DEWALT til en af de mest pålidelige partnere for
professionelle brugere.
Angiver risiko for personskade,
livsfare eller ødelæggelse af værktøjet,
hvis brugervejledningens instruktioner
ikke følges.
Indholdsfortegnelse
Tekniske data
EU-Overensstemmelseserklæring
Sikkerhedsinstruktioner
Kontroller emballagens indhold
Beskrivelse
El-sikkerhed
Anvendelse af forlængerkabel
Samling og justering
Brugervejledning
Vedligeholdelse
Garanti
da - 1
da - 1
da - 2
da - 3
da - 3
da - 3
da - 4
da - 4
da - 4
da - 5
da - 6
Tekniske data
Spænding
V
Motoreffekt
W
Omdrejningstal/min ubelastet
1. gear
2. gear
Omdrejningstal/min belastet
1. gear
2. gear
Maksimal
borekapacitet i stål
mm
Krave diameter
mm
Borepatron
Vægt
Sikringer:
230 V maskiner
kg
DW152
230
1.050
DW153
230
1.050
400
800
165
330
280
560
110
220
23
53
(Euronorm)
morsekonus 2
7,5
32
57
(Euronorm)
morsekonus 3
7,9
Angiver risiko for elektrisk stød.
Brandfare.
EU-Overensstemmelseserklæring
DW152/DW153
DEWALT erklærer at disse værktøjer er konstrueret i
henhold til EU-direktiverne: 89/392/EØF,
89/336/EØF, 73/23/EØF, EN 50144,
EN 55104 / EN 55014-2, EN 55014, EN 61000-3-2 &
EN 61000-3-3.
For yderligere information bedes De venligst
kontakte DEWALT på nedenstående adresse eller se
bagsiden af brugervejledningen.
Lydniveauet er i overensstemmelse med
EU-direktiverne 86/188/EØF & 89/392/EØF,
målt i henhold til EN 50144:
DW152
DW153
(lydniveau)
dB(A)*
88,5
88,5
LWA (akustisk styrke)
dB(A)
93,5
93,5
LpA
* ved operatørens øre
Anvend høreværn, hvis lydniveauet
overstiger 85 dB(A).
10 A
Den vægtede geometriske middelværdi af
accelerationsfrekvensen i henhold til EN 50144:
da - 1
DW152
DW153
< 2,5 m/s2
< 2,5 m/s2
1
DANSK
Produktudviklingsdirektør
Horst Großmann
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Tyskland
Sikkerhedsinstruktioner
Læs brugsanvisningen igennem, inden maskinen
tages i brug. Opbevar brugsanvisningen let
tilgængeligt, så alle, der bruger maskinen,
har adgang til brugsanvisningen.
Foruden nedenstående instruktioner,
bør Arbejdstilsynets regler altid følges.
ADVARSEL!
Når man anvender elværktøj, skal følgende
grundlæggende sikkerhedsinstruktioner altid
følges for at nedsætte risikoen for elektriske
stød, personskader og brand.
1 Brug høreværn
Lydniveauet ved bearbejdning af forskellige
materialer kan variere, af og til overstiger niveauet
85 dB(A). For at beskytte sig selv, skal man altid
anvende høreværn.
2 Hold arbejdsområdet i orden
Uordentlige arbejdsområder og arbejdsbænke
indbyder til skader.
3 Tænk på arbejdsmiljøets indflydelse
Udsæt ikke elværktøj for regn. Anvend ikke
elværktøj på fugtige eller våde pladser. Sørg for
en god belysning over arbejdsområdet.
Anvend ikke elværktøj i nærheden af let
antændelige væsker eller gasser.
4 Beskyt dig mod elektriske stød
Undgå kropskontakt med dele, der har
jordforbindelse (f.eks. rør, radiatorer, komfurer,
køleskabe). Ved ekstreme arbejdsforhold (f.eks.
høj fugtighed, forekomst af metalstøv osv.) kan
den elektriske sikkerhed øges ved at tilkoble en
fejlstrømsafbryder.
5 Hold børnene på afstand
Lad ikke børn komme i berøring med værktøjet
eller forlængerledningen.
2
Det er påkrævet at holde børn under 16 år under
opsyn.
6 Opbevar værktøj sikkert
Når elværktøjet ikke anvendes, skal det
opbevares på et tørt, højt placeret sted, låst inde,
uden for børns rækkevidde.
7 Overbelast ikke elværktøj
Man arbejder bedre og mere sikkert inden for det
anførte effektområde.
8 Brug det rigtige elværktøj
Tving ikke elværktøj til at udføre arbejde, som er
beregnet til kraftigere værktøj. Brug ikke værktøj
til formål, det ikke er beregnet til, brug f.eks. ikke
en håndrundsav til at save kviste eller brænde.
9 Klæd dig rigtigt på
Bær ikke løst hængende tøj eller smykker.
De kan sidde fast i bevægelige dele.
Gummihandsker og skridsikre sko anbefales ved
udendørs arbejde. Brug hårnet, hvis du har langt
hår.
10 Brug beskyttelsesbriller
Brug beskyttelsesbriller for at forhindre, at du får
støv i øjnene, hvilket kan forårsage skade. Hvis
der opstår meget støv, bruges også støvmaske.
11 Ledningen må ikke mishandles
Bær aldrig værktøjet i ledningen og træk ikke i
ledningen for at tage kontakten ud af stikket.
Udsæt ikke ledningen for varme, olie eller skarpe
kanter.
12 Sæt arbejdsemnet fast
Brug skruetvinger eller skruestik for at spænde
arbejdsemnet fast. Det er sikrere end at bruge
hånden, og du får begge hænder fri til arbejdet.
13 Stræk dig ikke for meget
Sørg for, at du altid har sikkert fodfæste og
balance.
14 Vedligehold værktøjet omhyggeligt
Hold værktøjet skarpt og rent.
Følg instruktionerne med hensyn til pasning og
udskiftning af tilbehør. Kontroller elværktøjets
ledning regelmæssigt og få den repareret hos et
autoriseret serviceværksted, hvis den er
beskadiget. Kontroller forlængerledninger
regelmæssigt og udskift dem, hvis de er
beskadigede. Hold håndtagene tørre, rene og fri
for olie og fedt.
15 Tag kontakten ud af stikket når elværktøjet
ikke er i brug, inden service og ved
udskiftning af tilbehør
da - 2
DANSK
16 Fjern nøglerne
Kontroller at nøgler og justerværktøj er fjernet fra
elværktøjet, inden det startes.
17 Undgå utilsigtet start
Bær ikke tændt elværktøj med fingeren på
afbryderen. Sørg for, at afbryderen er slået fra,
når du sætter kontakten i stikket.
18 Forlængerledninger udendørs
Udendørs må der kun anvendes
forlængerledninger, der er godkendt til udendørs
brug og mærkede til dette.
19 Vær opmærksom
Se på det, du gør. Brug din sunde fornuft.
Brug ikke elværktøjet, når du er træt.
20 Kontroller elværktøjet for skader, inden du
tilslutter ledningen til vægstikket
Inden fortsat brug af elværktøjet, skal eventuelle
beskadigede sikringsanordninger og andre
defekte dele kontrolleres nøje for at finde ud af,
om de fortsat kan fungere rigtigt og udføre den
planlagte funktion. Kontroller at de bevægelige
dele fungerer upåklageligt og ikke klemmer,
at ingen dele er gået i stykker, at alle dele er rigtigt
monterede, og at andre forhold, der kan påvirke
driften, er i orden. En sikkerhedsanordning eller en
anden del, som er beskadiget, skal repareres eller
udskiftes af et autoriseret serviceværksted,
hvis intet andet er anført i brugsanvisningen.
Fejlbehæftede afbrydere skal udskiftes hos et
autoriseret serviceværksted. Brug ikke elværktøjet,
hvis afbryderen ikke kan kobles til eller fra.
21 For din personlige sikkerhed
Brug kun tilbehør og dele, der er anbefalet i
brugsanvisningen og katalogerne.
Anvendelsen af andet værktøj eller tilbehør end
det, der anbefales i brugsanvisningen eller
katalogerne kan medføre risiko for personskader.
22 Få dit værktøj repareret hos et autoriseret
DEWALT serviceværksted
Dette elværktøj overholder de relevante
sikkerhedsforskrifter. For at undgå fare,
må reparationer af eludstyr kun foretages af
autoriserede elektrikere.
Kontroller emballagens indhold
Emballagen indeholder:
1 Boremaskine
2 Sidehåndtag
1 Brystplade (med montagebolt)
da - 3
1
4
1
1
1
Kile
Sekskantskruer
Blande-værktøj (DW152)
Brugervejledning
Tegning
• Kontroller, at værktøjet, komponenter eller tilbehør
ikke er blevet beskadiget under transporten.
• Tag dig tid til at læse og forstå denne
brugervejledning, før du tager værktøjet i brug.
Beskrivelse (fig. A)
Din DEWALT boremaskine er fremstillet til
professionelt brug:
DEWALT DW152 boremaskine - blanding,
gevindskæring og almindelig boring.
DEWALT DW153 boremaskine - gevindskæring og
almindelig boring.
Maskinen kan monteres i et boremaskinestativ,
så den kan bruges stationært.
1 Afbryder
2 Låseknap
3 Omskifter for højre/venstregang
4 Gearvælger
5 Bærehåndtag
6 Sidehåndtag med gevind (heri opbevares kilen)
7 Sidehåndtag med ekstra afbryder [1]
8 Værktøjsholder
9 Kile
10 Kileåbning
11 Gearhus
12 Brystplade
13 Servicedæksel
El-sikkerhed
Elmotoren er kun beregnet til én spænding.
Kontroller, at strømforsyningen svarer til spændingen
på typeskiltet.
Dit DEWALT-værktøj er dobbeltisoleret i
henhold til EN 50144; jordledning er
derfor ikke påkrævet.
Udskiftning af kabel eller stik
Ved udskiftning af kablet eller af stikket skal den
bortskaffes på sikker måde. Et stik med blottede
kobberledere er farlig, hvis den sættes i en
strømførende kontakt.
3
DANSK
Anvendelse af forlængerkabel
Hvis der skal bruges forlængerkabel, skal der
anvendes et kabel svarende til værktøjets
strømforbrug. (Se de tekniske specifikationer.)
Den mindste lederstørrelse er 1,5 mm2.
Ved anvendelse af en kabeltromle, skal kablet altid
vindes helt ud.
Samling og justering
Træk stikket ud af stikkontakten inden
samling og justering.
Sådan sættes tilbehør i og tages ud (fig. A)
Denne maskinen bruger morsekonus tilbehør.
• Sæt det koniske boreskaft i holderen (8).
Tilbehøret låses automatisk fast i korrekt position.
• Tilbehør tages ud ved at sætte kilen (9) i
kileåbningen (10) og slå på den med en hammer.
Kilen kan opbevares i hulrummet i sidehåndtaget
med gevind (6).
Montering af sidehåndtag (fig. B)
Maskinen er udstyret med to aftagelige sidehåndtag
(6 & 7), som bruges, når maskinen bruges med
hånden.
Sidehåndtag med gevind
• Skru håndtaget (6) i og stram det til.
Sidehåndtag med afbryderknap
• Håndtaget (7) monteres på gearhuset (11) ved
hjælp af de fire sekskantskruer (14).
Montering af brystpladen (fig. B)
Brystpladen (12) giver optimal kontrol over
boremaskinen, når den bruges med hånden.
• Monter brystpladen (12) bag på maskinen ved
hjælp af montagebolten (15).
Når boremaskinen bruges med hånden,
skal man altid sørge for,
at sidehåndtagene og brystpladen er
korrekt monteret.
Knap til højre/venstre rotation (fig. A)
Med højre/venstre rotation i begge gear kan
maskinen bruges til for eksempel gevindskæring.
4
• Vælg højre eller venstre rotation med omskifteren
for højre/venstregang (3).
R (Right) : højre rotation
L (Left) : venstre rotation
Der kan kun ændres rotationsretning,
når motoren står helt stille.
En sikkerhedsanordning forhindrer
rotationsskift, hvis motoren stadig er ON.
Gearsvælger (fig. C)
Maskinen har en gearsvælger (4), så man kan ændre
omdrejningstal/drejemoment forholdet.
• Slip afbryderen og vælg den ønskede position,
efter at motoren står helt stille.
I lavt omdrejningstal/højt drejemoment
(boring af store huller) (position I)
II højt omdrejningstal/lavt drejemoment
(boring af små huller) (position II)
For information om hastigheder, se tekniske data.
Skift ikke gear ved fuld hastighed,
eller mens maskinen arbejder.
Montering af boremaskinen i et boremaskinestativ
(fig. D)
Boremaskinen kan monteres i et boremaskinestativ
(ekstraudstyr), så den kan bruges stationært.
• Tag brystpladen af ved at løsne montagebolten.
• Tag begge sidehåndtag af.
• Monter maskinen i boremaskinestativet. Sørg for
at stramme alle montagebolte, der hører til
boremaskinestativet.
Brugervejledning
• Overhold altid sikkerhedsinstruktionerne
og gældende foreskrifter.
• Anvend kun et let tryk på værktøjet.
Hvis der bruges for stor kraft, reduceres
maskinens ydelse og dens levetid.
Brug af boremaskinen med hånden (fig. A)
• Monter sidehåndtagene og brystpladen.
• Sæt det ønskede tilbehør i.
• Vælg rotationsretning.
• Vælg omdrejningstal/drejemoment.
da - 4
DANSK
• Start maskinen ved at trykke på afbryderen (1) i
sidehåndtaget (7).
• Slip afbryderen for at stoppe maskinen.
Afbryd altid værktøjet, når arbejdet er afsluttet,
og før stikket trækkes ud.
Stationær brug (fig. A)
• Tag sidehåndtagene og brystpladen af.
• Monter maskinen i et boremaskinestativ.
• Sæt det ønskede tilbehør i.
• Vælg rotationsretning.
• Vælg omdrejningstal/drejemoment.
• Start maskinen ved at trykke på afbryderen (1) i
bærehåndtaget (5).
• Tryk om nødvendigt på låseknappen (2) for
uafbrudt boring og slip afbryderen. Låseknappen
fungerer både ved højre og venstre rotation.
• Slip afbryderen for at stoppe maskinen.
• Tryk kort på afbryderen for at stoppe uafbrudt
boring. Afbryd altid værktøjet, når arbejdet er
afsluttet, og før stikket trækkes ud.
Blanding
• Før blanding skal der monteres passende
blande-tilbehør.
Rengøring
Hold ventilationshullerne åbne og rengør
maskinhuset jævnligt med en blød klud.
Opslidt værktøj og miljøet
Når din maskine er slidt op, beskyt da naturen ved
ikke at kaste den bort sammen med almindeligt
affald. Aflever den til et opsamlingssted i din
kommune eller til et DEWALT serviceværksted.
DEWALT service
Skulle der opstå fejl på produktet, indlever det altid
til et autoriseret serviceværksted. Se aktuelt katalog/
prisliste om yderligere information eller kontakt
DEWALT.
På grund af forskning og udvikling kan ovenstående
specifikationer ændres, hvilket ikke meddeles
separat.
Bland eller rør ikke væsker som er
mærket som antændelige.
Nærmere oplysninger om tilbehør fås hos Deres
forhandler.
Vedligeholdelse
Dit elværktøj er fremstillet til at kunne fungere i
meget lang tid med mindst mulig vedligeholdelse.
For at værktøjet skal kunne fungere tilfredsstillende
hele tiden, er det dog vigtigt, at værktøjet behandles
korrekt og rengøres jævnligt.
• Boremaskinen er ikke beregnet til at blive
repareret af brugeren. Indlever værktøjet til et
autoriseret serviceværksted efter ca. 150 timers
drift.
Smøring
Dit elværktøj kræver ingen ekstra smøring.
da - 5
5
DANSK
GARANTI
• 30 DAGE TILFREDS-KUNDE GARANTI •
Fuld tilfredshed eller pengene tilbage.
Hvis du ikke er helt tilfreds med dit DEWALTværktøj, kan du returnere værktøjet til
forhandleren inden 30 dage efter købet og få
dine penge refunderet eller værktøjet ombyttet.
Værktøjet skal indleveres komplet, og
købsnotaen skal forevises.
• 1 ÅRS FRI VEDLIGEHOLDELSESSERVICE •
Vedligeholdelsen eller service af dit DEWALTværktøj inden for de første 12 måneder efter
købet er gratis hos vore autoriserede
serviceværksteder. Fri forebyggende service
omfatter arbejds- og reservedelsomkostninger,
udgifter til tilbehør dækkes ikke. Husk at
medbringe kvitteringen.
• ET ÅRS FULD GARANTI •
Hvis et DEWALT-værktøj bliver defekt på grund af
materiale-eller produktionsfejl inden for de første
12 måneder fra købsdatoen, vil de defekte
komponenter blive udskiftet gratis eller også
udskiftes enheden uden beregning under
følgende forudsætninger:
• At apparatet ikke er anvendt forkert.
• At der ikke er udført uautoriserede
reparationer.
• At dateret købsnota forevises.
Denne garanti tilbydes som en ekstra service
og er et tillæg til forbrugerens øvrige
rettigheder.
Oplysninger om nærmeste DEWALT-autoriserede
serviceværksted, se aktuelt katalog for videre
information eller kontakt DEWALT.
6
da - 6
DEUTSCH
BOHRMASCHINE DW152/DW153
Herzlichen Glückwunsch!
Sie haben sich für ein Elektrowerkzeug von DEWALT
entschieden, das die lange DEWALT-Tradition fortsetzt, nur ausgereifte und in zahlreichen Tests bewährte Qualitätsprodukte für den Fachmann anzubieten. Lange Jahre der Erfahrung und kontinuierliche Weiterentwicklung machen DEWALT zu Recht
zu einem verläßlichen Partner aller professionellen
Anwender.
Folgende Symbole werden in dieser Anleitung verwendet:
Achtung: Verletzungsgefahr, Lebensgefahr oder mögliche Beschädigung des
Elektrowerkzeuges infolge der Nichtbeachtung der Anweisungen dieser
Anleitung!
Inhaltsverzeichnis
elektrische Spannung
Technische Daten
EG-Konformitätserklärung
Sicherheitshinweise
Überprüfen der Lieferung
Gerätebeschreibung
Elektrische Sicherheit
Verlängerungskabel
Zusammenbauen und Einstellen
Gebrauchsanweisung
Wartung
Garantie
de - 1
de - 1
de - 2
de - 3
de - 3
de - 4
de - 4
de - 4
de - 5
de - 5
de - 6
Technische Daten
Spannung
(Volt)
Leistungsaufnahme
(Watt)
Leerlaufdrehzahl
1. Gang
(min-1)
2. Gang
(min-1)
Lastdrehzahl
1. Gang
(min-1)
2. Gang
(min-1)
Max. Bohrleistung
in Stahl
(mm)
Spannhalsdurchmesser (mm)
Werkzeugaufnahme
Gewicht
(kg)
DW152
230
1.050
DW153
230
1.050
400
800
165
330
280
560
110
220
23
53
(Euronorm)
Morsekonus 2
7,5
32
57
(Euronorm)
Morsekonus 3
7,9
Mindestabsicherung des Stromkreises:
230-V-Elektrowerkzeuge
de - 1
Feuergefahr
EG-Konformitätserklärung
DW152/DW153
DEWALT erklärt hiermit, daß diese Elektrowerkzeuge
entsprechend den Richtlinien und Normen
89/392/EWG, 89/336/EWG, 73/23/EWG,
EN 50144, EN 55104 / EN 55014-2, EN 55014,
EN 61000-3-2 und EN 61000-3-3 konzipiert wurden.
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an
die Adresse weiter unten oder an eine der auf der
Rückseite dieser Anleitung genannten Niederlassungen.
Die Höhe des Schalldrucks entspricht den Richtlinien der Europäischen Gemeinschaft 86/188/EWG
und 89/392/EWG gemessen nach EN 50144:
LpA
(Schalldruck)
LWA (Schalleistung)
DW152
DW153
dB(A)*
88,5
88,5
dB(A)
93,5
93,5
* Arbeitsplatzbezogener Emissionswert
Tragen Sie bei einem Schalldruck über
85 dB(A) einen Gehörschutz.
10 A
7
DEUTSCH
Gewichteter Effektivwert der Beschleunigung nach
EN 50144:
DW152
DW153
< 2,5 m/s2
< 2,5 m/s2
Direktor Produktentwicklung
Horst Großmann
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Deutschland
Sicherheitshinweise
Beim Gebrauch von Elektrowerkzeugen sind
zum Schutz gegen elektrischen Schlag,
Verletzungs- und Feuergefahr die nationalen
Sicherheitsvorschriften zu beachten. Lesen Sie
folgende Sicherheitshinweise, bevor Sie das
Elektrowerkzeug benutzen. Bewahren Sie diese
Sicherheitshinweise gut auf!
Allgemeines
1 Halten Sie Ihren Arbeitsbereich in Ordnung
Unordnung im Arbeitsbereich führt zu Unfallgefahren.
2 Berücksichtigen Sie Umgebungseinflüsse
Setzen Sie Elektrowerkzeuge keiner Nässe aus.
Sorgen Sie für eine gute Beleuchtung des Arbeitsbereiches. Benutzen Sie Elektrowerkzeuge
nicht in der Nähe von brennbaren Flüssigkeiten
oder Gasen.
3 Schützen Sie sich vor elektrischem Schlag
Vermeiden Sie Körperberührung mit geerdeten
Teilen, z.B. Rohren, Heizkörpern, Herden und
Kühlschränken. Bei extremen Einsatzbedingungen
(z.B. hohe Feuchtigkeit, Entwicklung von Metallstaub usw.) kann die elektrische Sicherheit durch
Vorschalten eines Trenntransformators oder eines
Fehlerstrom-(FI-) Schutzschalters erhöht werden.
4 Halten Sie Kinder fern!
Sorgen Sie dafür, daß Kinder das Werkzeug oder
Kabel nicht berühren. Jugendliche unter
16 Jahren dürfen das Werkzeug nur unter fachlicher Anleitung benutzen.
8
5 Verlängerungskabel im Freien
Verwenden Sie bei Arbeiten im Freien nur dafür
zugelassene und entsprechend gekennzeichnete
Verlängerungskabel.
6 Bewahren Sie Ihre Werkzeuge sicher auf
Unbenutzte Werkzeuge sollten in trockenen,
verschlossenen Räumen und für Kinder nicht
erreichbar aufbewahrt werden.
7 Tragen Sie geeignete Arbeitskleidung
Tragen Sie keine weite Kleidung oder Schmuck.
Sie können von sich bewegenden Teilen erfaßt
werden. Beim Arbeiten im Freien sind Arbeitshandschuhe und rutschfestes Schuhwerk empfehlenswert. Tragen Sie bei langen Haaren ein
Haarnetz.
8 Benutzen Sie eine Schutzbrille
und verwenden Sie eine Atemmaske bei staubund spanerzeugenden Arbeiten.
9 Beachten Sie den Höchstschalldruck
Tragen Sie bei einem Schalldruck über 85 dB(A)
einen geeigneten Gehörschutz.
10 Sichern Sie das Werkstück
Benutzen Sie Spannvorrichtungen oder einen
Schraubstock, um das Werkstück festzuhalten.
Es ist damit sicherer gehalten und ermöglicht die
Bedienung des Elektrowerkzeuges mit beiden
Händen.
11 Achten Sie auf einen sicheren Stand
Achten Sie auf einen sicheren Stand, um in jeder
Arbeitsposition das Gleichgewicht zu halten.
12 Vermeiden Sie unbeabsichtigtes Einschalten
Tragen Sie keine an das Stromnetz angeschlossenen Elektrowerkzeuge mit dem Finger am EIN-/
AUS-Schalter. Vergewissern Sie sich davon,
daß der Schalter beim Anschluß an das Stromnetz ausgeschaltet ist.
13 Seien Sie stets aufmerksam
Konzentrieren Sie sich auf Ihre Arbeit. Gehen Sie
vernünftig vor. Verwenden Sie das Werkzeug
nicht, wenn Sie müde sind.
14 Ziehen Sie den Netzstecker
Schalten Sie das Gerät ab und warten Sie, bis
das Werkzeug die Ruhestellung erreicht hat,
bevor Sie den Arbeitsplatz verlassen. Bei Nichtgebrauch, vor der Wartung und beim Werkzeugwechsel ist der Netzstecker zu ziehen.
15 Lassen Sie keine Werkzeugschlüssel stecken
Überprüfen Sie vor dem Einschalten, ob die
Schlüssel und Einstellwerkzeuge entfernt sind.
de - 2
DEUTSCH
16 Benutzen Sie das richtige Werkzeug
Die bestimmungsgemäße Verwendung ist in
dieser Betriebsanleitung beschrieben. Verwenden
Sie keine zu schwachen Werkzeuge oder Vorsatzgeräte für schwere Arbeiten. Mit dem richtigen Werkzeug erzielen Sie eine optimale Qualität
und gewährleisten Ihre persönliche Sicherheit.
Warnung! Das Verwenden anderer als der in
dieser Anleitung empfohlenen Vorsatzgeräte und
Zubehörteile oder die Ausführung von Arbeiten
mit diesem Elektrowerkzeug, die nicht der bestimmungsgemäßen Verwendung entsprechen,
kann zu Unfallgefahren führen.
17 Behandeln Sie das Kabel sorgfältig
Tragen Sie das Werkzeug nicht am Kabel und
benutzen Sie das Kabel nicht, um den Stecker
aus der Steckdose zu ziehen. Schützen Sie das
Kabel vor Hitze, Öl und scharfen Kanten.
18 Pflegen Sie Ihre Werkzeuge mit Sorgfalt
Halten Sie Ihre Werkzeuge scharf und sauber,
um gut und sicher arbeiten zu können.
Befolgen Sie die Wartungsvorschriften und die
Hinweise für den Werkzeugwechsel. Kontrollieren
Sie regelmäßig den Stecker und das Kabel und
lassen Sie diese bei Beschädigung von einer
DEWALT-Kundendienstwerkstatt erneuern.
Kontrollieren Sie Verlängerungskabel regelmäßig
und ersetzen Sie sie im Falle einer Beschädigung.
Halten Sie alle Schalter trocken, sauber und frei
von Öl und Fett.
19 Kontrollieren Sie Ihr Elektrowerkzeug auf
Beschädigungen
Vor Gebrauch ist das Elektrowerkzeug auf einwandfreie und bestimmungsgemäße Funktion zu
überprüfen. Überprüfen Sie, ob die beweglichen
Teile einwandfrei funktionieren und ob Teile
beschädigt sind. Sämtliche Teile müssen richtig
montiert sein, um den einwandfreien Betrieb
desElektrowerkzeuges zu gewährleisten.
Beschädigte Teile und Schutzvorrichtungen
müssen vorschriftsgemäß repariert oder ausgewechselt werden. Benutzen Sie das Elektrowerkzeug nicht, wenn der Schalter defekt ist. Beschädigte Schalter müssen durch eine DEWALTKundendienstwerkstatt ersetzt werden.
20 Lassen Sie Reparaturen nur von einer
DEWALT-Kundendienstwerkstatt ausführen
Dieses Elektrowerkzeug entspricht den einschlägigen Sicherheitsbestimmungen.
de - 3
Reparaturen dürfen nur von einer DEWALT-Kunden dienstwerkstatt ausgeführt werden, andernfalls kann Unfallgefahr für den Betreiber entstehen.
Überprüfen der Lieferung
Die Verpackung enthält:
1 Bohrmaschine
2 Zusatzhandgriffe
1 Brustplatte (mit Befestigungsschraube)
1 Austreibkeil
4 Innensechskantschrauben
1 Mischwerkzeug (DW152)
1 Bedienungsanleitung
1 Explosionszeichnung
• Vergewissern Sie sich, daß das Elektrowerkzeug
sowie die Zubehörteile beim Transport nicht
beschädigt wurden.
• Lesen Sie vor der Inbetriebnahme die Bedienungsanleitung gründlich durch.
Gerätebeschreibung (Abb. A)
Ihre DEWALT-Bohrmaschine wurde für professionelle
Anwendungen entwickelt:
DEWALT-Bohrmaschine DW152 - zum Mischen,
Gewindeschneiden und Bohren.
DEWALT-Bohrmaschine DW153 - zum Gewindeschneiden und Bohren.
Zum stationären Gebrauch kann die Bohrmaschine
in einem Bohrständer montiert werden.
1 EIN-/AUS-Schalter
2 Arretierung EIN-/AUS-Schalter
3 Rechts-/Linkslaufschalter
4 Getriebeumschalter 1./2. Gang
5 Tragegriff
6 Zusatzhandgriff mit Gewinde
(dient auch zur Aufnahme des Austreibkeils)
7 Steuerhandgriff
(mit zusätzlichem EIN-/AUS-Schalter [1])
8 Werkzeugaufnahme
9 Austreibkeil
10 Schlitz für Austreibkeil
11 Getriebegehäuse
12 Brustplatte
13 Wartungsdeckel
9
DEUTSCH
Elektrische Sicherheit
Der Elektromotor wurde nur für eine Spannung konzipiert. Überprüfen Sie deswegen, ob die Netzspannung der auf dem Typenschild des Elektrowerkzeuges angegebenen Spannung entspricht.
Ihr DEWALT-Elektrowerkzeug ist gemäß
EN 50144 zweifach isoliert; ein Erdleiter
ist aus diesem Grunde überflüssig.
CH
CH
Bei Ersatz des Netzkabels achten Sie auf
Verwendung des Schweizer Netzsteckers.
Typ 11 für Klasse II
(Doppelisolierung) - Geräte
Typ 12 für Klasse I
(Schutzleiter) - Geräte
Ortsveränderliche Geräte, die im Freien
verwendet werden, müssen über einen
Fehlerstromschutzschalter angeschlossen
werden.
Auswechseln des Netzkabels oder -steckers
Defekte Netzkabel oder -stecker dürfen nur von einem autorisierten Fachbetrieb ausgewechselt werden. Ausgetauschte Netzkabel oder -stecker müssen danach fachgerecht entsorgt werden.
Verlängerungskabel
Verwenden Sie ein zugelassenes Verlängerungskabel, das für die Leistungsaufnahme des Elektrowerkzeugs ausreichend ist (vgl. technische Daten).
Der Mindestquerschnitt beträgt 1,5 mm2. Rollen Sie
das Kabel bei Verwendung einer Kabelrolle immer
völlig aus.
Zusammenbauen und Einstellen
Ziehen Sie vor dem Zusammenbauen
und Einstellen immer den Netzstecker.
Einsetzen und Entfernen eines Werkzeuges
(Abb. A)
Diese Bohrmaschine verwendet Werkzeuge vom
Morsekonus-Typ.
• Setzen Sie den Konusschaft in die Werkzeugaufnahme (8) ein. Das Werkzeug rastet automatisch ein.
10
• Zum Entfernen des Werkzeuges setzen Sie den
Austreibkeil (9) in den Schlitz (10) ein und
schlagen Sie mit einem Hammer darauf.
Der Austreibkeil kann im Hohlkörper des Zusatzhandgriffs mit Gewinde (6) aufbewahrt werden.
Montieren der Zusatzhandgriffe (Abb. B)
Zur Handhabung des Werkzeuges beim handgehaltenen Einsatz ist die Bohrmaschine mit zwei abnehmbaren Zusatzhandgriffen (6 & 7) ausgerüstet.
Zusatzhandgriff mit Gewinde
• Schrauben Sie den Zusatzhandgriff (6) in den
vorgesehenen Sitz ein und ziehen Sie ihn fest.
Steuerhandgriff
• Montieren Sie den Steuerhandgriff (7) mittels der
vier Innensechskantschrauben (14) am Getriebegehäuse (11).
Montieren der Brustplatte (Abb. B)
Die Brustplatte (12) ermöglicht eine optimale Handhabung des Werkzeuges beim handgehaltenen Einsatz.
• Montieren Sie die Brustplatte (12) mittels der
mitgelieferten Befestigungsschraube (15) hinten
am Werkzeug.
Vergewissern Sie sich vor dem handgehaltenen Einsatz der Bohrmaschine
davon, daß die Zusatzhandgriffe und die
Brustplatte ordnungsgemäß montiert
sind.
Rechts-/Linkslaufschalter (Abb. A)
Die Umschaltmöglichkeit (Rechts-/Linkslauf) in beiden Gängen erlaubt den Einsatz des Werkzeuges
z.B. für Gewindeschneiden.
• Zur Einstellung von Rechts- oder Linkslauf stellen
Sie den Schalter (3) in die entsprechende
Position.
R: Rechtslauf
L : Linkslauf
Die Laufrichtung läßt sich nur umschalten,
wenn der Motor völlig stillsteht.
Eine Schutzvorrichtung verhindert das
Ändern der Laufrichtung bei EINgeschaltetem Motor.
de - 4
DEUTSCH
Getriebeumschalter 1./2. Gang (Abb. C)
Das Werkzeug ist mit einem Getriebeumschalter (4)
versehen.
• Lassen Sie den EIN-/AUS-Schalter los und
wählen Sie den 1./2. Gang, wenn der Motor
völlig ausgelaufen ist.
I niedrige Drehzahl/hohes Drehmoment
(große Bohrdurchmesser) (Position I)
II hohe Drehzahl/niedriges Drehmoment
(kleine Bohrdurchmesser) (Position II)
Für die Drehzahl verweisen wir auf die technischen
Daten.
Wechseln Sie niemals den Gang,
während der EIN-/AUS-Schalter
gedrückt ist.
Montieren des Werkzeuges in einem Bohrständer
(Abb. D)
Zum stationären Gebrauch kann Ihre Bohrmaschine
in einem Bohrständer (Zubehör) montiert werden.
• Entfernen Sie die Brustplatte, indem Sie die
Befestigungsschraube lösen.
• Entfernen Sie die beiden Zusatzhandgriffe.
• Montieren Sie die Bohrmaschine im Bohrständer.
Vergewissern Sie sich, daß Sie alle mit dem
Bohrständer mitgelieferten Schrauben anziehen.
Gebrauchsanweisung
• Beachten Sie immer die Sicherheitshinweise und die gültigen Vorschriften.
• Drücken Sie beim Arbeiten das Elektrowerkzeug nur leicht an. Übermäßiger
Druck erhöht die Bohrgeschwindigkeit
nicht, sondern beeinträchtigt lediglich die
Leistung und verkürzt möglicherweise
die Lebensdauer des Elektrowerkzeuges.
Handgehaltener Einsatz der Bohrmaschine (Abb. A)
• Montieren Sie die Zusatzhandgriffe sowie die
Brustplatte.
• Setzen Sie das gewünschte Werkzeug ein.
• Wählen Sie die Laufrichtung.
• Wählen Sie den 1. oder 2. Gang.
• Zum Einschalten des Elektrowerkzeuges drücken
Sie den EIN-/AUS-Schalter (1) im Steuerhandgriff
(7).
de - 5
• Zum Ausschalten des Elektrowerkzeuges lassen
Sie den EIN-/AUS-Schalter (1) wieder los.
Schalten Sie das Elektrowerkzeug bei Beendigung
der Arbeiten immer AUS. Nur wenn das Elektrowerkzeug ausgeschaltet ist, darf der Netzstecker
aus der Steckdose gezogen werden.
Stationärer Einsatz (Abb. A)
• Entfernen Sie die Zusatzhandgriffe sowie die
Brustplatte.
• Montieren Sie die Bohrmaschine im Bohrständer.
• Setzen Sie das gewünschte Werkzeug ein.
• Wählen Sie die Laufrichtung.
• Wählen Sie den 1. oder 2. Gang.
• Zum Einschalten des Elektrowerkzeuges drücken
Sie den EIN-/AUS-Schalter (1) im Tragegriff (5).
• Erforderlichenfalls drücken Sie den Arretierknopf
(2) für Dauerbetrieb und lassen Sie den EIN-/AUSSchalter los. Der Arretierknopf kann sowohl im
Links- als auch im Rechtslauf verwendet werden.
• Zum Ausschalten des Elektrowerkzeuges lassen
Sie den EIN-/AUS-Schalter (1) wieder los.
• Zum Ausschalten des Elektrowerkzeuges im
Dauerbetrieb drücken Sie den EIN-/AUS-Schalter
kurz ein. Schalten Sie das Elektrowerkzeug bei
Beendigung der Arbeiten immer AUS. Nur wenn
das Elektrowerkzeug ausgeschaltet ist, darf der
Netzstecker aus der Steckdose gezogen werden.
Mischen
• Setzen Sie ein geeignetes Mischwerkzeug ein.
Das Elektrowerkzeug darf nicht zum
Mischen von entsprechend gekennzeichneten leicht entzündlichen Flüssigkeiten
verwendet werden.
Wenden Sie sich für nähere Informationen über das
richtige Zubehör an Ihren DEWALT-Händler.
Wartung
Ihr DEWALT-Elektrowerkzeug wurde für eine lange Lebensdauer und einen möglichst geringen Wartungsaufwand entwickelt. Ein dauerhafter, einwandfreier Betrieb setzt eine regelmäßige Reinigung voraus.
11
DEUTSCH
• Die Bohrmaschine kann nicht vom Benutzer
gewartet werden. Es empfiehlt sich, das
Werkzeug nach etwa 150 Betriebsstunden in
eine DEWALT-Kundendienstwerkstatt zu bringen.
Schmieren
Ihr Elektrowerkzeug erfordert keine zusätzliche
Schmierung.
GARANTIE
• 30 TAGE GELD ZURÜCK GARANTIE •
Wenn Sie mit der Leistung Ihres DEWALTElektrowerkzeuges nicht völlig zufrieden sind,
können Sie es unter Vorlage des Original-Kaufbeleges ohne weiteres innerhalb von 30 Tagen bei
Ihrem DEWALT-Händler im Original-Lieferumfang
zurückgeben und erhalten Ihr Geld zurück. Die Geld
zurück Garantie gilt nicht auf Zubehör.
• 1 JAHR KOSTENLOSE INSPEKTION •
Reinigung
Sorgen Sie dafür, daß die Lüftungsschlitze offen bleiben, und reinigen Sie das Gehäuse regelmäßig mit
einem weichen Tuch.
Recycling (nicht zutreffend für
Österreich und die Schweiz)
Elektrowerkzeuge enthalten Roh- und Kunststoffe,
die recycelt werden können und Stoffe, die fachgerecht entsorgt werden müssen. DEWALT und andere
namhafte Hersteller vonElektrowerkzeugen haben
ein Recycling-Konzept entwickelt, das dem Handel
und dem Anwender eine problemlose Rückgabe von
Elektrowerkzeugen ermöglicht. Ausgediente netzund akkubetriebene DEWALT-Werkzeuge können
beim Handel abgegeben oder direkt an DEWALT
eingeschickt werden. Beim Recycling werden
sortenreine Rohstoffe (Kupfer, Aluminium, etc.) und
Kunststoffe gewonnen und nicht verwertbare Reststoffe verantwortungsvoll entsorgt. Voraussetzung
für den Erfolg ist das Engagement von Anwendern,
Handel und Markenherstellern.
12
Innerhalb der ersten 12 Monate nach dem Kauf
werden Wartungs- oder Kundendienstleistungen
für Ihr DEWALT-Elektrowerkzeug unter Vorlage
des Original-Kaufbeleges von einer DEWALTKundendienstwerkstatt ausgeführt. Diese
Leistung ist im Kaufpreis eingeschlossen.
• 1 JAHR GARANTIE •
Die Garantiefrist von 12 Monaten gilt für alle
DEWALT-Elektrowerkzeuge und beginnt mit dem
Kaufdatum, das durch den Original-Kaufbeleg
nachgewiesen werden muß. In dieser Zeit
garantieren wir:
• Kostenlose Beseitigung eventueller Störungen
• Kostenlosen Ersatz aller schadhaften Teile
• Kostenlosen und fachmännischen Reparaturservice
• Voraussetzung ist, daß der Fehler nicht auf
unsachgemäße Behandlung zurückzuführen ist
und nur Original-DEWALT-Zubehörteile verwendet wurden, die ausdrücklich von DEWALT als
zum Betrieb mit DEWALT-Elektrowerkzeugen
geeignet bezeichnet worden sind.
Den Standort Ihres nächstgelegenen Händlers oder
Ihrer Kundendienst-Werkstatt erfahren Sie unter der
entsprechenden Telefonnummer auf der Rückseite.
Mit dieser Garantieerklärung erhalten Sie eine
zusätzliche Sicherheit. Sie schränkt jedoch in
keinem Falle Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte ein, die Sie gegenüber demjenigen haben,
bei dem Sie das Gerät gekauft haben. Sie können
nach Ihrer Wahl diese in gewissem Umfange
weitergehenden Rechte (Minderung des Kaufpreises oder Rückgängigmachung des Kaufes) auch
Ihrem Verkäufer gegenüber geltend machen.
de - 6
ENGLISH
HEAVY DUTY DRILL DW152/DW153
Congratulations!
You have chosen a DEWALT Power Tool. Years of
experience, thorough product development and
innovation make DEWALT one of the most reliable
partners for professional Power Tool users.
The following symbols are used throughout this
manual:
Denotes risk of personal injury, loss of life
or damage to the tool in case of nonobservance of the instructions in this
manual.
Table of contents
Technical data
EC-Declaration of conformity
Safety instructions
Package contents
Description
Electrical safety
Mains plug replacement (U.K. & Ireland only)
Using an extension cable
Assembly and adjustment
Instructions for use
Maintenance
Guarantee
en - 1
en - 1
en - 2
en - 3
en - 3
en - 3
en - 3
en - 4
en - 4
en - 5
en - 5
en - 6
Technical data
Voltage
(U.K. & Ireland only)
Power input
No load speed
1st gear
2nd gear
Load speed
1st gear
2nd gear
Maximum drilling
diameter in steel
Collar diameter
DW152
230
230/115
1,050
DW153
230
230/115
1,050
min-1
min-1
400
800
165
330
min-1
min-1
280
560
110
220
V
V
W
Fuses:
Europe
U.K. & Ireland
en - 1
Fire hazard.
EC-Declaration of conformity
DW152/DW153
DEWALT declares that these Power Tools have been
designed in compliance with: 89/392/EEC,
89/336/EEC, 73/23/EEC, EN 50144,
EN 55104 / EN 55014-2, EN 55014, EN 61000-3-2 &
EN 61000-3-3.
For more information, please contact DEWALT at the
address below, or refer to the back of the manual.
Level of sound pressure according to 86/188/EEC &
89/392/EEC, measured according to EN 50144:
DW152
LpA
mm
mm
Tool holder
Weight
Denotes risk of electric shock.
kg
230 V tools
230 V tools
23
53
(Euronorm)
morse
cone 2
7.5
32
57
(Euronorm)
morse
cone 3
7.9
10 Amperes, mains
13 Amperes, in plugs
(sound pressure)
LWA (acoustic power)
DW153
dB(A)*
88.5
88.5
dB(A)
93.5
93.5
* at the operator’s ear
Take appropriate measures for the
protection of hearing if the sound
pressure of 85 dB(A) is exceeded.
Weighted root mean square acceleration value
according to EN 50144:
DW152
DW153
< 2.5 m/s2
< 2.5 m/s2
13
ENGLISH
Director Engineering and Product Development
Horst Großmann
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Germany
Safety instructions
When using Power Tools, always observe the
safety regulations applicable in your country to
reduce the risk of fire, electric shock and
personal injury. Read the following safety
instructions before attempting to operate this
product. Keep these instructions in a safe place!
General
1 Keep work area clean
Cluttered areas and benches can cause accidents.
2 Consider work area environment
Do not expose Power Tools to humidity.
Keep work area well lit. Do not use Power Tools
in the presence of flammable liquids or gases.
3 Guard against electric shock
Prevent body contact with earthed surfaces
(e.g. pipes, radiators, cookers and refrigerators).
For use under extreme conditions (e.g. high
humidity, when metal swarf is being produced, etc.)
electric safety can be improved by inserting an
isolating transformer or a (FI) earth-leakage circuitbreaker.
4 Keep children away
Do not let children come into contact with the
tool or extension cord. Supervision is required for
those under 16 years of age.
5 Extension cords for outdoor use
When the tool is used outdoors, always use
extension cords intended for outdoor use and
marked accordingly.
6 Store idle tools
When not in use, Power Tools must be stored in
a dry place and locked up securely, out of reach
of children.
7 Dress properly
Do not wear loose clothing or jewellery.
14
They can be caught in moving parts. Preferably
wear rubber gloves and non-slip footwear when
working outdoors. Wear protective hair covering
to keep long hair out of the way.
8 Wear safety goggles
Also use a face or dust mask in case the
operations produce dust or flying particles.
9 Beware of maximum sound pressure
Take appropriate measures for the protection of
hearing if the sound pressure of 85 dB(A) is
exceeded.
10 Secure workpiece
Use clamps or a vice to hold the workpiece. It is
safer and it frees both hands to operate the tool.
11 Do not overreach
Keep proper footing and balance at all times.
12 Avoid unintentional starting
Do not carry the plugged-in tool with a finger on
the switch. Be sure that the switch is released
when plugging in.
13 Stay alert
Watch what you are doing. Use common sense.
Do not operate the tool when you are tired.
14 Disconnect tool
Shut off power and wait for the tool to come to a
complete standstill before leaving it unattended.
Unplug the tool when not in use, before servicing
or changing accessories.
15 Remove adjusting keys and wrenches
Always check that adjusting keys and wrenches are
removed from the tool before operating the tool.
16 Use appropriate tool
The intended use is described in this instruction
manual. Do not force small tools or attachments
to do the job of a heavy-duty tool. The tool will
do the job better and safer at the rate for which it
was intended.
Warning! The use of any accessory or
attachment or performance of any operation with
this tool, other than those recommended in this
instruction manual may present a risk of personal
injury.
17 Do not abuse cord
Never carry the tool by its cord or pull it to
disconnect from the socket. Keep the cord away
from heat, oil and sharp edges.
18 Maintain tools with care
Keep the tools in good condition and clean for
better and safer performance.
en - 2
ENGLISH
Follow the instructions for maintenance and
changing accessories. Inspect the tool cords at
regular intervals and, if damaged, have them
repaired by an authorized DEWALT repair agent.
Inspect the extension cords periodically and
replace them if damaged. Keep all controls dry,
clean and free from oil and grease.
19 Check for damaged parts
Before using the tool, carefully check it for
damage to ensure that it will operate properly
and perform its intended function. Check for
misalignment and seizure of moving parts,
breakage of parts and any other conditions that
may affect its operation. Have damaged guards
or other defective parts repaired or replaced as
instructed. Do not use the tool if the switch is
defective. Have the switch replaced by an
authorized DEWALT repair agent.
20 Have your tool repaired by an authorized
DEWALT repair agent
This Power Tool is in accordance with the
relevant safety regulations. To avoid danger,
electric appliances must only be repaired by
qualified technicians.
Package contents
The package contains:
1 Heavy duty drill
2 Side handles
1 Breast plate (with fixing bolt)
1 Drift wedge
4 Hexagonal screws
1 Mixing adaptor (DW152)
1 Instruction manual
1 Exploded drawing
• Check for damage to the tool, parts or accessories
which may have occurred during transport.
• Take the time to thoroughly read and understand
this manual prior to operation.
Description (fig. A)
Your DEWALT heavy duty drill has been designed for
professional applications:
DEWALT DW152 drill - heavy duty mixing, thread
tapping and drilling.
DEWALT DW153 drill - heavy duty thread tapping
and drilling.
en - 3
The tool can be mounted on a drill stand for use as
a stationary tool.
1 ON/OFF-switch
2 Lock-on button
3 Forward/reverse-switch
4 Two gear selector
5 Carrying handle
6 Threaded side handle
(also serving as drift wedge holder)
7 Control side handle
(with additional ON/OFF-switch [1])
8 Tool holder
9 Drift wedge
10 Drift wedge slot
11 Gear housing
12 Breast plate
13 Carbon brush access cover
Electrical safety
The electric motor has been designed for one
voltage only. Always check that the power supply
corresponds to the voltage on the rating plate.
Your DEWALT tool is double insulated in
accordance with EN 50144; therefore no
earth wire is required.
Mains plug replacement
(U.K. & Ireland only)
• Should your mains plug need replacing and you
are competent to do this, proceed as instructed
below. If you are in doubt, contact an authorized
DEWALT repair agent or a qualified electrician.
• Disconnect the plug from the supply.
• Cut off the plug and dispose of it safely; a plug
with bared copper conductors is dangerous if
engaged in a live socket outlet.
• Only fit 13 Amperes BS1363A approved plugs
fitted with the correctly rated fuse (1).
• The cable wire colours, or a letter, will be marked
at the connection points of most good quality
plugs. Attach the wires to their respective points
in the plug (see below). Brown is for Live (L) (2)
and Blue is for Neutral (N) (4).
• Before replacing the top cover of the mains plug
ensure that the cable restraint (3) is holding the
outer sheath of the cable firmly and that the two
leads are correctly fixed at the terminal screws.
15
ENGLISH
Assembly and adjustment
Prior to assembly and adjustment always
unplug the tool.
Never use a light socket.
Never connect the live (L) or neutral (N)
wires to the earth pin marked E or .
For 115 V units with a power rating exceeding 1500 W,
we recommend to fit a plug to BS4343 standard.
Using an extension cable
If an extension cable is required, use an approved
extension cable suitable for the power input of this
tool (see technical data). The minimum conductor
size is 1.5 mm2. When using a cable reel, always
unwind the cable completely.
Also refer to the table below.
Conductor size (mm2)
0.75
1.00
1.50
2.50
4.00
Voltage
115
230
16
Amperes
0 - 2.0
2.1 - 3.4
3.5 - 5.0
5.1 - 7.0
7.1 - 12.0
12.1 - 20.0
0 - 2.0
2.1 - 3.4
3.5 - 5.0
5.1 - 7.0
7.1 - 12.0
12.1 - 20.0
Cable rating (Amperes)
6
10
15
20
25
Inserting and removing an accessory (fig. A)
This tool uses morse taper type accessories.
• Insert the tapered shank into the tool holder (8).
The accessory will be automatically locked in
position.
• To remove the accessory insert the drift wedge (9)
into the drift wedge slot (10) and strike it with a
hammer. The drift wedge can be stored in the
hollow housing of the threaded side handle (6).
Fitting the side handles (fig. B)
The tool is equipped with two removable side
handles (6 & 7) to operate the drill when it is used as
a hand-held tool.
Threaded side handle
• Screw the handle (6) into position and tighten it.
Control side handle
• Mount the handle (7) onto the gear housing (11)
using the four hexagonal screws (14) provided.
Mounting the breast plate (fig. B)
The breast plate (12) enables optimal control of the
drill when it is used as a hand-held tool.
• Mount the breast plate (12) to the rear end of the
tool using the fixing bolt (15) provided.
Cable length (m)
7.5 15
25 30
45
60
Cable rating (Amperes)
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
10 15
10 10
15 20
15 15
20 25
20 20
25
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
10 10
10 10
15 15
15 15
20 20
20 20
6
15
20
20
25
6
6
10
15
20
25
10
15
20
25
6
6
15
15
20
-
When using the drill as a hand-held tool
always make sure that the side handles
and breast plate are properly assembled.
Forward/reverse-switch (fig. A)
The forward/reverse action in both gears enables the
tool to be used for e.g. thread tapping.
• To select forward or reverse rotation use the
forward/reverse-switch (3).
R (Right) : forward rotation
L (Left) : reverse rotation
en - 4
ENGLISH
The direction of rotation must only be
changed when the motor has come to a
complete standstill. A safety device
prevents any change of rotation if the
motor is still switched ON.
Two gear selector (fig. C)
The tool is fitted with a two gear selector (4) to vary
the speed/torque ratio.
• Release the ON/OFF-switch and select the
required position after the motor has come to a
complete standstill.
I low speed/high torque
(drilling large holes) (position I)
II high speed/low torque
(drilling smaller holes) (position II)
For speed rates, refer to the technical data.
Do not try to change gears at full speed
or under load.
Mounting the drill onto a drill stand (fig. D)
Your drill can be mounted on a drill stand (optional)
for stationary use.
• Remove the breast plate by loosening the fixing
bolt.
• Remove both side handles.
• Mount the tool onto the drill stand. Make sure to
tighten all fixing bolts provided with the drill stand.
Instructions for use
• Always observe the safety instructions
and applicable regulations.
• Apply only a gentle pressure to the tool.
Excessive force decreases tool
performance and may shorten tool life.
Using the drill as a hand-held tool (fig. A)
• Fit the side handles and the breast plate.
• Insert the appropriate accessory.
• Select the direction of rotation.
• Select the appropriate speed/torque ratio.
• To run the tool, press the ON/OFF-switch (1) in
the control side handle (7).
• To stop the tool, release the ON/OFF-switch.
Always switch OFF the tool when work is finished
and before unplugging.
en - 5
Stationary use (fig. A)
• Remove the side handles and the breast plate.
• Mount the tool onto a drill stand (shown in fig. D).
• Insert the appropriate accessory.
• Select the direction of rotation.
• Select the appropriate speed/torque ratio.
• To run the tool, press the ON/OFF-switch (1) in
the carrying handle (5).
• If necessary, press the lock-on button (2) for
continuous operation and release the ON/OFFswitch. The lock-on button works both in forward
and reverse rotation.
• To stop the tool, release the ON/OFF-switch.
• To stop the tool in continuous operation, press the
ON/OFF-switch briefly.Always switch OFF the tool
when work is finished and before unplugging.
Mixing
• For mixing, fit an appropriate mixing accessory.
Do not mix or stir inflammable liquids
labelled accordingly.
Consult your dealer for further information on the
appropriate accessories.
Maintenance
Your DEWALT Power Tool has been designed to
operate over a long period of time with a minimum
of maintenance. Continuous satisfactory operation
depends upon proper tool care and regular cleaning.
• The heavy duty drill is not user-serviceable.
We recommend to take the tool to a DEWALT
authorized repair agent after approximately
150 hours of use.
Lubrication
Your Power Tool requires no additional lubrication.
Cleaning
Keep the ventilation slots clear and regularly clean
the housing with a soft cloth.
17
ENGLISH
GUARANTEE
Unwanted tools and the environment
Take your tool to an authorized DEWALT repair
agent where it will be disposed of in an
environmentally safe way.
• 30 DAY NO RISK SATISFACTION GUARANTEE •
If you are not completely satisfied with the
performance of your DEWALT tool, simply return
it within 30 days, complete as purchased, to the
point of purchase, for a full refund or exchange.
Proof of purchase must be produced.
• ONE YEAR FREE SERVICE CONTRACT •
If you need maintenance or service for your
DEWALT tool, in the 12 months following
purchase, it will be undertaken free of charge at
an authorized DEWALT repair agent. Proof of
purchase must be produced. Includes labour and
spare parts for Power Tools. Excludes
accessories.
• ONE YEAR FULL WARRANTY •
If your DEWALT product becomes defective due
to faulty materials or workmanship within
12 months from the date of purchase, we
guarantee to replace all defective parts free of
charge or, at our discretion, replace the unit free
of charge provided that:
• The product has not been misused.
• Repairs have not been attempted by
unauthorized persons.
• Proof of purchase date is produced.
This guarantee is offered as an extra benefit
and is additional to consumers statutory rights.
For the location of your nearest authorized
DEWALT repair agent, please use the appropriate
telephone number on the back of this manual.
18
en - 6
ESPAÑOL
TALADRO CONO MORSE DW152/DW153
¡Enhorabuena!
Usted ha optado por una herramienta eléctrica
DEWALT. Muchos años de experiencia y una gran
asiduidad en el desarrollo y la innovación de sus
productos han convertido DEWALT en un socio muy
fiable para el usuario profesional.
En el presente manual figuran los pictogramas
siguientes:
Indica peligro de lesiones, de accidentes
mortales o de averías en la herramienta
en caso de no respeto de las
instrucciones en este manual.
Contenido
Características técnicas
Declaración CE de conformidad
Instrucciones de seguridad
Verificación del contenido del embalaje
Descripción
Seguridad eléctrica
Utilización de un cable de prolongación
Montaje y ajustes
Instrucciones para el uso
Mantenimiento
Garantía
es - 1
es - 1
es - 2
es - 3
es - 3
es - 3
es - 4
es - 4
es - 5
es - 5
es - 6
Características técnicas
Tensión
V
Potencia de salida
W
Velocidad en vacío
1a velocidad
min-1
2a velocidad
min-1
Velocidad en carga
1a velocidad
min-1
2a velocidad
min-1
Capacidad de perforación
en acero
mm
Diámetro del collar
mm
Portabrocas
Peso
Fusibles
Herramientas 230 V:
kg
DW152
230
1.050
DW153
230
1.050
400
800
165
330
280
560
110
220
23
53
(Euronorm)
cono
Morse 2
7,5
32
57
(Euronorm)
cono
Morse 3
7,9
Indica tensión eléctrica.
Peligro de incendio.
Declaración CE de conformidad
DW152/DW153
DEWALT certifica que estas herramientas eléctricas
han sido construidas de acuerdo a las normas
siguientes: 89/392/CEE, 89/336/CEE, 73/23/CEE,
EN 50144, EN 55104 / EN 55014-2, EN 55014,
EN 61000-3-2 & EN 61000-3-3.
Para información más detallada, contacte a DEWALT,
véase abajo o consulte el dorso de este manual.
El nivel de la presión acústica de acuerdo con las
normas 86/188/CEE & 89/392/CEE, medida de
acuerdo con EN 50144:
LpA
(presión acústica)
LWA (potencia acústica)
DW152
DW153
dB(A)*
88,5
88,5
dB(A)
93,5
93,5
* al oído del usuario
Tome medidas adecuadas para proteger
sus oídos cuando la presión acústica
exceda el valor de 85 dB(A).
10 A
Valor cuadrático medio ponderado en frecuencia de
la aceleración según EN 50144:
es - 1
DW152
DW153
< 2,5 m/s2
< 2,5 m/s2
19
ESPAÑOL
Director Engineering and Product Development
Horst Großmann
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Alemania
Instrucciones de seguridad
Al utilizar Herramientas Eléctricas, observe las
reglas de seguridad en vigor en su país, a fin de
reducir el riesgo de descarga eléctrica,
de lesiones y de incendio. Lea las instrucciones
de seguridad siguientes antes de utilizar este
producto. ¡Conserve bien estas instrucciones de
seguridad!
Generalidades
1 Mantenga limpia el área de trabajo
Un área o un banco de trabajo en desorden
aumentan el riesgo de accidentes.
2 Tenga en cuenta el entorno del área de trabajo
No exponga las Herramientas Eléctricas a la
humedad. Procure que el área de trabajo esté
bien iluminada. No utilice Herramientas Eléctricas
en la proximidad de líquidos o gases inflamables.
3 Protéjase contra las descargas eléctricas
Evite el contacto del cuerpo con las superficies
conectadas a tierra (p. ej. tuberías, radiadores,
cocinas eléctricas y refrigeradores).
Para aplicaciones de uso extremas (por ej.
humedad elevada formación de polvo metálico,
etc.), se puede aumentar la seguridad eléctrica a
través de intercalar un transformador de
separación o un interruptor de protección de
corriente de defecto (FI).
4 ¡Mantenga alejados a los niños!
No permita que otras personas toquen la
herramienta o el cable de prolongación.
En caso de uso por menores de 16 años,
se requiere supervisión.
5 Cables de prolongación para el exterior
Al trabajar fuera, utilice siempre cables de
prolongación destinados al uso exterior y
marcados en consecuencia para ello.
20
6 Guarde las herramientas que no utiliza
Las Herramientas Eléctricas que no se utilizan,
deben estar guardadas en un lugar seco,
cerrado y fuera del alcance de los niños.
7 Vista ropa de trabajo apropiada
No lleve vestidos anchos ni joyas. Estos podrían
ser atrapados por piezas en movimiento. Para
trabajos al exterior, se recomienda llevar guantes
de goma y calzado de suela antideslizante.
Si tiene el pelo largo, téngalo recogido y cubierto.
8 Lleve gafas de protección
Utilice también una mascarilla si el trabajo
ejecutado produce polvo u otras partículas
volantes.
9 Respete el nivel máximo de la presión acústica
Tome medidas adecuadas para la protección de
los oídos cuando la presión acústica exceda el
valor de 85 dB(A).
10 Sujete bien la pieza de trabajo
Utilice abrazaderas o un torno para sujetar la
pieza de trabajo. Es más seguro que sujetarla
con la mano y le permite utilizar ambas manos
para manejar la herramienta.
11 No alargue demasiado su radio de acción
Mantenga un apoyo firme sobre el suelo y
conserve el equilibrio en todo momento.
12 Evite un arranque involuntario
No mantenga el dedo en el interruptor al
transportar la herramienta enchufada.
Asegúrese de que el interruptor esté en posición
de parada al enchufar la herramienta.
13 Esté siempre alerta
Mire lo que está haciendo. Use el sentido común.
No maneje la herramienta cuando está cansado.
14 Desenchufe la herramienta
Desconecte la herramienta y espere que esté
completamente parada antes de dejarla sin
vigilar. Desenchufe la herramienta cuando no se
utilice y antes de proceder al mantenimiento o
sustituir accesorios.
15 Retire las llaves de maniobra
Antes de poner la herramienta en marcha,
asegúrese de que las llaves y utensilios de reglaje
hayan sido retirados.
16 Utilice la herramienta adecuada
En este manual, se indica para qué uso está
destinada la herramienta. No utilice herramientas
o dispositivos acoplables de potencia demasiado
débil para ejecutar trabajos pesados.
es - 2
ESPAÑOL
17
18
19
20
La herramienta funcionará mejor y con mayor
seguridad al ser utilizada de acuerdo con sus
características técnicas.
¡ATENCION! El uso de accesorios o
acoplamientos, o el uso de la herramienta misma
distintos de los recomendados en este manual
de instrucciones, puede dar lugar a lesiones de
personas.
Cuide el cable de alimentación
No lleve la herramienta por el cable, ni tire del
cable para desenchufar la herramienta. Proteja el
cable del calor, del aceite y de las aristas vivas.
Mantenga las herramientas asiduamente
Mantenga sus herramientas afiladas y limpias
para trabajar mejor y más seguro. Siga las
instrucciones para el mantenimiento y la
sustitución de accesorios. Verifique los cables de
las herramientas con regularidad y, en caso de
avería, llévelos a un Centro de Servicio DEWALT
para que sean reparados. Inspeccione los cables
de prolongación periódicamente y sustitúyalos
cuando presenten defectos. Mantenga todos los
mandos secos, limpios y libres de aceite y grasa.
Comprobar que no haya partes averiadas
Antes de utilizar la herramienta, compruebea que
no haya averías, a fin de asegurar que funcionará
correctamente y sin problemas. Compruebe que
no haya desalineamiento o enganchamiento de
piezas en movimiento, ni roturas de piezas,
ni accesorios mal montados, ni cualquier otro
defecto que pudiera perjudicar al buen
funcionamiento de la herramienta. Haga reparar
o sustituir los dispositivos de seguridad u otros
componentes defectuosos según las
instrucciones. No utilice la herramienta cuando el
interruptor esté defectuoso. Haga sustituir el
interruptor en un Centro de Servicio DEWALT.
Haga reparar su herramienta en un Centro de
Servicio DEWALT
Esta Herramienta Eléctrica cumple con las reglas
de seguridad en vigor. Para evitarsituaciones
peligrosas, la reparación de Herramientas
Eléctricas debe ser efectuada únicamente por un
técnico competente.
Verificación del contenido del embalaje
El paquete contiene:
1 Taladro de gran capacidad
2 Empuñaduras laterales
1 Placa pectoral (con perno de fijación)
1 Cuña de desplazamiento
4 Tornillos hexagonales
1 Accesorio para mixtura (DW152)
1 Manual de instrucciones
1 Dibujo despiezado
• Compruebe si la herramienta, piezas o accesorios
han sufrido algún daño durante el transporte.
• Tómese el tiempo necesario para leer y
comprender este manual antes de utilizar la
herramienta.
Descripción (fig. A)
Este taladro de DEWALT ha sido diseñado para el
uso profesional:
DEWALT DW152 taladro - mezclas, perforación y
taladrado roscado de gran capacidad.
DEWALT DW153 taladro - perforación y taladrado
roscado de gran capacidad.
La herramienta puede fijarse sobre un soporte para
taladro y usarse de manera fija.
1 Interruptor de MARCHA/PARADA
2 Botón de funcionamiento continuo
3 Conmutador de inversión de la rotación
4 Selector de dos velocidades
5 Empuñadura de transporte
6 Empuñadura lateral roscada
(también puede utilizarse como soporte de la
cuña de desplazamiento)
7 Empuñadura lateral de control (con conmutador
adicional de conexión/desconexión [1])
8 Portabrocas
9 Cuña de desplazamiento
10 Ranura de la cuña de desplazamiento
11 Caja de engranajes
12 Placa pectoral
13 Cubierta del acceso para servicio
Seguridad eléctrica
El motor eléctrico ha sido diseñado para un solo
voltaje. Compruebe siempre que el voltaje de la red
corresponde al valor indicado en la placa de
características.
es - 3
21
ESPAÑOL
Su herramienta DEWALT tiene doble
aislamiento, conforme a la norma
EN 50144; por consiguiente, no se
requiere conexión a tierra.
Sustitución de cable o enchufe
Al sustituir el cable o el enchufe hágalo con sumo
cuidado: un enchufe con conectores de cobre
desprotegidos es peligroso si se conecta a una
toma de corriente activa.
Utilización de un cable de prolongación
En caso de que sea necesario utilizar un cable de
prolongación, deberá ser un cable de prolongación
aprobado, adecuado para la potencia de esta
herramienta (véanse las característicastécnicas).
La sección mínima de conductor es de 1,5 mm2.
Si utiliza un carrete de cable, desenrolle siempre el
cable completamente.
Montaje y ajustes
Desenchufe la herramienta antes de
proceder con el montaje y los ajustes.
Inserción y extracción de accesorios (fig.A)
Con esta herramienta se usan accesorios de tipo
cono Morse.
• Inserte el vástago cónico en el soporte de la
herramienta (8). El accesorio se bloqueará
automáticamente en su posición.
• Para extraer el accesorio, inserte la cuña de
desplazamiento (9) en su ranura (10) y dele un
golpe de martillo. La cuña de desplazamiento
puede guardarse en el alojamiento hueco de la
empuñadura lateral roscada (6).
Instalación de las empuñaduras laterales (fig. B)
La herramienta está equipada con dos
empuñaduras laterales extraíbles (6 y 7) para
emplear el taladro como herramienta de mano.
Empuñadura lateral roscada
• Atornille la empuñadura (6) en su posición y apriétela.
Empuñadura lateral de control
• Monte la empuñadura (7) en la caja de
engranajes (11) utilizando los cuatro tornillos
hexagonales (14) suministrados.
22
Montaje de la placa pectoral (fig. B)
Con la placa pectoral (12) se obtiene un control
óptimo del taladro cuando se utiliza como
herramienta de mano.
• Monte la placa pectoral (12) en el extremo
posterior de la herramienta utilizando el perno de
fijación suministrado (15).
Cuando utilice el taladro como
herramienta de mano, compruebe
siempre que las empuñaduras laterales y
la placa pectoral estén correctamente
montadas.
Selector de inversión de la rotación (fig. A)
La acción de inversión en ambos engranajes
posibilita el uso de la herramienta para, por ejemplo,
realizar perforaciones roscadas.
• Para seleccionar el sentido de rotación, utilice el
selector de inversión de la rotación (3).
R (Right) : Rotación hacia adelante
L (Left) : Rotación inversa
El sentido de rotación sólo puede
cambiarse una vez que el motor esté
completamente parado. Si está activado,
un dispositivo de seguridad evita
cualquier cambio de rotación.
Selector de dos velocidades (fig. C)
La herramienta tiene un selector de dos velocidades (4)
para variar la relación entre velocidad y par de torsión.
• Suelte el conmutador de conexión/desconexión y
seleccione la posición necesaria una vez que el
motor esté completamente parado.
I baja velocidad/par de torsión alto
(perforación de grandes agujeros)
(posición I)
II alta velocidad/ par de torsión bajo
(perforación de agujeros más pequeños)
(posición II)
Para las velocidades, ver los datos técnicos.
Evite cambiar la velocidad cuando el
taladro esté funcionando a velocidad
completa o con carga.
es - 4
ESPAÑOL
Montaje del taladro sobre un soporte (fig. D)
El taladro puede montarse en un soporte (opción) y
usarse como herramienta fija.
• Retire la placa pectoral aflojando el perno de
fijación.
• Retire las dos empuñaduras laterales.
• Monte la herramienta en el soporte.
Asegúrese de apretar todos los pernos de
fijación suministrados con el soporte.
Instrucciones para el uso
• Respete siempre las instrucciones de
seguridad y las normas de aplicación.
• Sólo se debe ejercer una ligera presión
sobre la herramienta. La aplicación de
fuerza excesiva provoca la disminución
del rendimiento de la herramienta y
puede reducir su duración.
Uso del taladro como herramienta de mano (fig. A)
• Fije las empuñaduras laterales y la placa pectoral.
• Inserte el accesorio adecuado.
• Seleccione el sentido de rotación.
• Seleccione la relación adecuada entre velocidad
y par de torsión.
• Para activar la herramienta, pulse el conmutador
de conexión/desconexión (1) situado en la
empuñadura lateral de control (7).
• Para parar la herramienta, suelte el conmutador
de conexión/desconexión. Siempre se debe
desconectar la herramienta nada más terminado
el trabajo y antes de desenchufarla.
Uso del taladro como herramienta fija (fig. A)
• Retire las empuñaduras laterales y la placa
pectoral.
• Monte la herramienta en un soporte para taladro.
• Inserte el accesorio adecuado.
• Seleccione el sentido de rotación.
• Seleccione la relación adecuada entre velocidad
y par de torsión.
• Para activar la herramienta, pulse el conmutador
de conexión/desconexión (1) situado en la
empuñadura de transporte (5).
es - 5
• Si es necesario, pulse el botón de bloqueo (2)
(funcionamiento continuo) y suelte el conmutador
de conexión/desconexión. El botón de bloqueo
funciona tanto en la rotación hacia adelante
como en la rotación inversa.
• Para parar la herramienta, suelte el conmutador
de conexión/desconexión.
• Para parar la herramienta en modo de
funcionamiento continuo, pulse brevemente el
conmutador de conexión/desconexión. Siempre
se debe desconectar la herramienta nada más
terminado el trabajo y antes de desenchufarla.
Mixtura
• Para mixtura, colocar un accesorio apropiado.
No mezclar o remover líquidos
inflamables.
Consulte a su proveedor si desea información más
detallada sobre los accesoriosapropiados.
Mantenimiento
Su herramienta eléctrica DEWALT ha sido diseñada
para funcionar mucho tiempo con un mínimo de
mantenimiento. El funcionamiento satisfactorio
depende del buen cuidado de la herramienta y de
una limpieza frecuente.
• El taladro no puede ser reparado por el usuario.
Lleve la herramienta a un agente dewalt
autorizado después de unas 150 horas de
operación.
Lubricación
Su herramienta eléctrica no requiere lubricación
adicional.
Limpieza
Evite que se obturen las ranuras de ventilación y
limpie el exterior con regularidad utilizando un paño
suave.
23
ESPAÑOL
GARANTÍA
Herramientas desechadas y el medio
ambiente
Lleve la herramienta vieja a un Centro de Servicio
DEWALT, donde será eliminada sin efectos
perjudiciales para el medio ambiente.
• 30 DÍAS DE SATISFACCIÓN COMPLETA •
Si no queda totalmente satisfecho con su
herramienta DEWALT, contacte con su Centro de
Servicio DEWALT. Presente su reclamación,
juntamente con la máquina completa, así como
la factura de compra y le será presentada la
mejor solución.
• UN AÑO DE SERVICIO GRATUITO •
Si necesita mantenimiento o servicio técnico para
su herramienta DEWALT en los 12 meses
siguientes a la compra, podrá obtenerlos
gratuitamente en un Centro de Servicio DEWALT.
Para ello es imprescindible presentar la prueba
de compra. Incluye mano de obra y piezas para
las Herramientas Eléctricas. No se incluye los
accesorios.
• UN AÑO DE GARANTÍA •
Si su producto DEWALT presenta algún defecto
debido a fallos de materiales o mano de obra en
los 12 meses siguientes a la fecha de compra,
le garantizamos la sustitución gratuita de todas
las piezas defectuosas siempre y cuando:
• El producto no haya sido utilizado
inadecuadamente.
• No se haya intentado su reparación por parte
de una persona no autorizada.
• Se presente la prueba de compra.
Para la localización del Centro de Servicio
DEWALT más cercano, consulte el dorso de este
manual.
24
es - 6
FRANÇAIS
PERCEUSE DW152/DW153
Félicitations!
Vous avez choisi un outil électrique DEWALT. Depuis
de nombreuses années, DEWALT produit des outils
électriques adaptés aux exigences des utilisateurs
professionnels.
Les symboles suivants sont utilisés dans le présent
manuel:
En cas de non-respect des instructions
dans le présent manuel, il y a risque de
blessure, danger de mort ou possibilité
de dégradation de l’outil.
Table des matières
Caractéristiques techniques
Déclaration CE de conformité
Instructions de sécurité
Contenu de l’emballage
Description
Sécurité électrique
Câbles de rallonge
Assemblage et réglage
Mode d’emploi
Entretien
Garantie
fr - 1
fr - 1
fr - 2
fr - 3
fr - 3
fr - 3
fr - 4
fr - 4
fr - 5
fr - 5
fr - 6
Caractéristiques techniques
Tension
Puissance absorbée
Vitesses à vide
1ère vitesse
2ème vitesse
Vitesses en charge
1ère vitesse
2ème vitesse
Capacité de perçage
dans l’acier
Diamètre du collet
DW152
230
1.050
DW153
230
1.050
tr./min
tr./min
400
800
165
330
tr./min
tr./min
280
560
110
220
23
53
(Euronorm)
cône
morse 2
7,5
32
57
(Euronorm)
cône
morse 3
7,9
V
W
mm
mm
Porte-outil
Poids
Fusible:
Outils 230 V
kg
10 A
Dénote la présence de tension
électrique.
Risque d’incendie.
Déclaration CE de conformité
DW152/DW153
DEWALT déclare que ces outils ont été mis au point
en conformité avec les normes89/392/CEE,
89/336/CEE, 73/23/CEE, EN 50144,
EN 55104 / EN 55014-2, EN 55014, EN 61000-3-2 &
EN 61000-3-3.
Pour de plus amples informations, contacter
DEWALT à l’adresse ci-dessous ou se reporter au
dos de ce manuel.
Niveau de pression acoustique suivant 86/188/CEE &
89/392/CEE, mesuré suivant EN 50144:
LpA
(pression acoustique)
LWA (puissance acoustique)
DW152
DW153
dB(A)*
88,5
88,5
dB(A)
93,5
93,5
* à l’oreille de l’opérateur
Prendre les mesures nécessaires pour la
protection de l’ouïe lorsque le niveau de
pression acoustique est supérieur à
85 dB(A).
Valeur moyenne pondérée du carré de l’accélération
suivant EN 50144:
fr - 1
DW152
DW153
< 2,5 m/s2
< 2,5 m/s2
25
FRANÇAIS
Directeur de développement produits
Horst Großmann
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Allemagne
Instructions de sécurité
Afin de réduire le risque de décharge électrique,
de blessure et d’incendie lors de l’utilisation
d’outils électriques, observer les consignes de
sécurité fondamentales en vigueur. Lire et
observer les instructions avant d’utiliser l’outil.
Conserver ces instructions de sécurité!
Généralités
1 Tenir votre aire de travail propre et bien rangée
Le désordre augmente les risques d’accident.
2 Tenir compte des conditions ambiantes
Ne pas exposer les outils électriques à l’humidité.
Veiller à ce que l’aire de travail soit bien éclairée.
Ne pas utiliser d’outils électriques en présence
de liquides ou de gaz inflammables.
3 Attention aux décharges électriques
Eviter le contact corporel avec des éléments
reliés à la terre, comme par exemple tuyaux,
radiateurs, cuisinières électriques et
réfrigérateurs. Sous des conditions de travail
extrêmes (par exemple: humidité élevée, dépôt
de poussières métalliques, etc.) la sécurité
électrique peut être augmentée en insérant un
transformateur d’isolation ou un disjoncteur
différentiel (FI).
4 Tenir les enfants éloignés
Ne pas permettre que d’autres personnes
touchent l’outil ou le câble de rallonge.
La supervision est obligatoire pour les moins de
16 ans.
5 Câble de rallonge pour l’extérieur
A l’extérieur, n’utiliser que des câbles de rallonge
homologués portant le marquage correspondant.
6 Ranger vos outils dans un endroit sûr
Ranger les outils non utilisés dans un endroit sec,
fermé à clé et hors de la portée desenfants.
26
7 Porter des vêtements de travail appropriés
Ne pas porter de vêtements flottants ou de
bijoux. Ils pourraient être happés par les pièces
en mouvement. Lors de travaux à l’extérieur,
il est recommandé de porter des gants en
caoutchouc et des chaussures à semelle antidérapante. Le cas échéant, porter une garniture
convenable retenant les cheveux longs.
8 Porter des lunettes de protection
Utiliser aussi un masque si le travail exécuté
produit de la poussière ou des copeaux volants.
9 Attention au niveau de pression acoustique
Prendre les mesures nécessaires pour la
protection de l’ouïe lorsque le niveau de pression
acoustique est supérieur à 85 dB(A).
10 Bien fixer la pièce à travailler
Pour plus de sécurité, fixer la pièce à travailler
avec un dispositif de serrage ou un étau.
Ainsi, vous aurez les deux mains libres pour
manier l’outil.
11 Adopter une position confortable
Toujours tenir les deux pieds à terre et garder
l’équilibre.
12 Eviter tout démarrage involontaire
Ne pas porter l’outil en ayant un doigt placé sur
l’interrupteur. Mettre l’interrupteur en position
d’arrêt avant de mettre la fiche dans la prise.
13 Faire preuve de vigilance
Observer votre travail. Faire preuve de bon sens.
Ne pas employer l’outil en cas de fatigue.
14 Enlever la fiche de la prise
Débrancher l’outil et attendre qu’il soit
complètement immobilisé avant de le laisser,
de procéder à l’entretien ou au changement
d’accessoires.
15 Enlever les clés de réglage
Avant de mettre l’outil en marche, retirer les clés
et outils de réglage.
16 Utiliser l’outil adéquat
Le domaine d’utilisation de l’outil est décrit dans
le présent manuel. Ne pas utiliser d’outils ou
d’accessoires de trop faible puissance pour
exécuter des travaux lourds. Ne pas utiliser des
outils à des fins et pour des travaux pour lesquels
ils n’ont pas été conçus.
Attention! L’utilisation d’accessoires autres que
ceux recommandés dans le présent manuel
pourrait entraîner un risque de blessure.
Utiliser l’outil conformément à sa destination.
fr - 2
FRANÇAIS
17 Préserver le câble d’alimentation
Ne pas porter l’outil par le câble et ne pas tirer
sur celui-ci pour débrancher la fiche de la prise.
Préserver le câble de la chaleur, de l’huile et des
arêtes vives.
18 Entretenir vos outils avec soin
Maintenir vos outils affûtés et propres afin de
travailler mieux et plus sûrement. Observer les
instructions d’entretien et de changement
d’accessoires. Vérifier régulièrement l’état du
câble d’alimentation et, s’il est endommagé,
le faire changer par votre Service agréé DEWALT.
Vérifier périodiquement le câble de rallonge et le
remplacer s’il est endommagé. Maintenir les
poignées sèches et exemptes d’huile et de
graisse.
19 Contrôler si votre outil est endommagé
Avant d’utiliser l’outil, vérifier qu’il n’est pas
endommagé. Pour cela, contrôler l’alignement
des pièces en mouvement et leur grippage
éventuel. Tous les composants doivent être
montés correctement et remplir les conditions
pour garantir le fonctionnement impeccable de
l’outil. Faire réparer ou échanger tout dispositif de
sécurité et toute pièce endommagée
conformément aux instructions. Ne pas utiliser
l’outil quand l’interrupteur est défectueux.
Faire remplacer l’interrupteur par un Service
agréé DEWALT.
20 Faire réparer votre outil par un Service agréé
DEWALT
Cet outil est conforme aux consignes de sécurité
en vigueur. La réparation des outils électriques est
strictement réservée aux personnes qualifiées.
• Prendre le temps de lire et de comprendre à fond
le présent manuel avant de mettre votre outil en
marche.
Description (fig. A)
Votre perceuse grande capacité a été mise au point
pour une utilisation professionnelle:
Perceuse DEWALT DW152 - pour malaxage,
taraudage et perçage.
Perceuse DEWALT DW153 - pour taraudage et
perçage.
La perçeuse peut être installée sur un support de
perçage pour une utilisation en poste fixe.
1 Interrupteur MARCHE/ARRET
2 Bouton de verrouillage
3 Sélecteur de rotation gauche/droite
4 Sélecteur de vitesse de rotation
5 Poignée de transport
6 Poignée latérale filetée (faisant aussi fonction de
logement du chasse-cône)
7 Poignée latérale de commande (avec interrupteur
MARCHE/ARRET supplémentaire [1])
8 Porte-outil
9 Chasse-cône
10 Evidement chasse-cône
11 Boîte de transmission
12 Plaque d’appui demi-lune
13 Trappe d’accès aux charbons
Sécurité électrique
Le moteur électrique a été conçu pour une seule
tension. Vérifier si la tension secteur correspond à la
tension indiquée sur la plaque d’identification.
Cet outil à double isolation est conforme
à la norme EN 50144; un branchement à
la terre n’est donc pas nécessaire.
Contenu de l’emballage
L’emballage contient:
1 Perceuse
2 Poignées latérales
1 Plaque d’appui demi-lune
(avec boulon de fixation)
1 Chasse-cône
4 Vis hexagonales
1 Accessoire pour malaxage (DW152)
1 Manuel d’instructions
1 Dessin éclaté
CH
CH
Toujours utiliser la fiche prescrite lors du
remplacement du câble d’alimentation.
Type 11 pour la classe II
(Isolation double) - outils
Type 12 pour la classe I
(Conducteur de terre) - outils
En cas d’utilisation à l’extérieur, connecter
les outils portatifs à un disjoncteur FI.
• Vérifier si l’outil, les pièces ou les accessoires ne
présentent pas de dommages dus au transport.
fr - 3
27
FRANÇAIS
Remplacement du cordon secteur ou de la fiche
Après le remplacement du cordon secteur ou de la
fiche, s’en débarrasser en songeant à la sécurité car
il est dangereux de réutiliser un cordon secteur ou
une fiche dont les conducteurs sont dénudés.
Câbles de rallonge
Si un câble de rallonge est nécessaire, utiliser un
câble de rallonge homologué adaptépour la
puissance absorbée de cet outil (voir les
caractéristiques techniques). La section minimum du
conducteur est de 1,5 mm2. En cas d’utilisation d’un
dévidoir, toujours dérouler le câble complètement.
Assemblage et réglage
Toujours retirer la fiche de la prise avant de
procéder à l’assemblage ou au réglage.
Montage et démontage d’un accessoire (fig. A)
Cet outil utilise des accessoires à cône.
• Introduire la queue en cône dans le porte-outil (8).
L’accessoire se bloquera automatiquement.
• Pour démonter l’accessoire, introduire le chassecône (9) dans l’évidement (10) et y donner un
coup de marteau. Ranger le chasse-cône dans le
creux de la poignée latérale filetée (6).
Montage des poignées latérales (fig. B)
L’outil est équipé de deux poignées latérales (6 & 7)
amovibles destinées à contrôler l’outil en mode
portable.
Poignée latérale filetée
• Visser la poignée (6) en position et la serrer.
Poignée latérale de commande
• Monter la poignée (7) sur la boîte de transmission
(11) au moyen des quatre vis hexagonales (14)
fournies.
Montage de la plaque d’appui demi-lune (fig. B)
La plaque d’appui demi-lune (12) permet d’obtenir un
parfaite maîtrise de la perceuse en mode portable.
• Monter la plaque d’appui demi-lune (12) à
l’arrière de l’outil en utilisant la vis de fixation (15)
fournie.
28
Toujours vérifier le montage correct des
deux poignées latérales et de la plaque
d’appui demi-lune avant d’utiliser la
perceuse en mode portable.
Sélecteur de rotation gauche/droite (fig. A)
Le sens de rotation étant réversible dans les deux
vitesses, la perceuse s’adapte parfaitement au
taraudage.
• Sélectionner le sens de rotation au moyen du
sélecteur de rotation gauche/droite (3).
R (Right) : rotation droite
L (Left) : rotation gauche
Pour changer le sens de rotation,
il faut que le moteur soit complètement
immobilisé. Un dispositif de sécurité
interdit de changer le sens de rotation si
le moteur est en MARCHE.
Sélecteur de vitesse de rotation (fig. C)
La perceuse est équipée d’un sélecteur de vitesse
de rotation (4) permettant de varier le rapport
vitesse/couple.
• Relâcher l’interrupteur MARCHE/ARRET et
attendre l’arrêt complet de l’outil avant de
sélectionner la vitesse désirée.
I basse vitesse/couple élevé
(perçage de grands trous) (position I)
II haute vitesse/couple réduit
(perçage de petits trous) (position II)
Les vitesses figurent dans le tableau des
caractéristiques techniques.
Ne pas tenter de changer de vitesse si
l’appareil est en charge ou tourne à
pleine vitesse.
Montage de la perceuse sur un support de
perçage (fig. D)
Montée sur un support de perçage (option),
votre perceuse se transforme en outil stationnaire.
• Enlever la plaque d’appui demi-lune en
desserrant la vis de fixation.
• Enlever les deux poignées latérales.
• Monter la perceuse sur le support.
Serrer fermement toutes les vis de fixation
fournies avec le support de perçage.
fr - 4
FRANÇAIS
Mode d’emploi
• Toujours respecter les consignes de
sécurité et les règles en vigueur.
• Appliquer une force modérée sur l’outil.
Une pression excessive altère sa
performance et risque de réduire sa
durée de vie.
Utilisation en mode portable (fig. A)
• Monter les poignées latérales et la plaque
d’appui demi-lune
• Introduire un accessoire adapté.
• Sélectionner le sens de rotation.
• Sélectionner le rapport vitesse/couple adapté.
• Pour mettre l’outil en marche, appuyer sur
l’interrupteur MARCHE/ARRET (1) de la poignée
latérale de commande (7).
• Pour arrêter l’outil, relâcher l’interrupteur
MARCHE/ARRET. Toujours mettre l’outil à
l’ARRET après le travail et avant de le
débrancher.
Utilisation en poste fixe (fig. A)
• Enlever les deux poignées latérales et la plaque
d’appui demi-lune.
• Monter la perceuse sur un support de perçage.
• Introduire un accessoire adapté.
• Sélectionner le sens de rotation.
• Sélectionner le rapport vitesse/couple adapté.
• Pour mettre l’outil en marche, appuyer sur
l’interrupteur MARCHE/ARRET (1) de la poignée
de transport (5).
• Si nécessaire, appuyer sur le bouton de verrouillage
(2) pour un fonctionnement en continu et relâcher
l’interrupteur MARCHE/ARRET. Le bouton de
verrouillage fonctionne en rotation gauche et en
rotation droite.
• Pour arrêter l’outil, relâcher l’interrupteur
MARCHE/ARRET.
• Pour arrêter l’outil en fonctionnement continu,
appuyer brièvement sur l’interrupteur
MARCHE/ARRET. Toujours mettre l’outil à
l’ARRET après le travail et avant de le débrancher.
fr - 5
Malaxage
• Pour le malaxage, choisir un accessoire adapté.
Ne pas malaxer ou agiter des liquides
inflammables marqués en conséquence.
Votre revendeur pourra vous renseigner sur les
accessoires qui conviennent le mieux pour votre
travail.
Entretien
Votre outil DEWALT a été conçu pour durer
longtemps avec un minimum d’entretien.
Son fonctionnement satisfaisant dépend en large
mesure d’un entretien soigneux et régulier.
• La révision de la perceuse est réservée aux
services de maintenance agréés DEWALT.
Une telle révision est recommandée après
environ 150 heures de service.
Lubrification
Votre outil électrique ne nécessite aucune
lubrification additionnelle.
Nettoyage
Les fentes d’aération doivent toujours être
dégagées. Nettoyer régulièrement le boîtier avec un
chiffon doux.
29
FRANÇAIS
GARANTIE
• 30 JOURS D’ENGAGEMENT SATISFACTION •
Si, pour quelque raison que ce soit, votre
machine DEWALT ne vous donne pas entière
satisfaction, il suffit de la retourner avec tous ses
accessoires dans les 30 jours suivant son achat
à votre distributeur, ou à un centre de service
après-vente agréé pour un remboursement
intégral ou un échange. Pour la Belgique ou le
Luxembourg, retournez votre machine à
DEWALT. Munissez-vous d’une preuve d’achat.
• 1 AN DE MAINTENANCE GRATUITE •
Au cas où votre machine DEWALT nécessiterait
une révision ou des réparations dans les 12 mois
suivant son achat, cette opération sera effectuée
gratuitement dans un centre de service aprèsvente agréé sur présentation de la preuve
d’achat. Ce service comprend pièces et maind’oeuvre pour les machines, à l’exclusion des
accessoires.
• 1 AN DE GARANTIE •
Au cas où votre machine DEWALT présenterait
un défaut de fabrication dans les 12 premiers
mois suivant son achat, nous garantissons le
remplacement sans frais de toutes les pièces
défectueuses ou de l’unité entière, et ce à notre
discrétion, à condition que:
• la machine ait été utilisée correctement
• aucune personne non qualifiée n’ait tenté de
réparer la machine
• la preuve d’achat portant la date d’acquisition
soit fournie.
Pour obtenir l’adresse du distributeur DEWALT
ou du centre de service après-vente agréé le plus
proche, appeler le numéro dans la liste figurant
au dos du manuel.
30
fr - 6
ITALIANO
TRAPANI AD ATTACCO CONICO
DW152/DW153
Congratulazioni!
Siete entrati in possesso di un Elettroutensile
DEWALT. Anni di esperienza, continui miglioramenti
ed innovazioni tecnologiche fanno dei prodotti
DEWALT uno degli strumenti più affidabili per
l’utilizzatore professionale.
I seguenti simboli vengono usati nel presente
manuale:
Indica rischio di infortunio, pericolo di
morte o danno all’apparecchio qualora
non ci si attenga alle istruzioni contenute
nel presente manuale.
Indice del contenuto
Dati tecnici
Dichiarazione CE di conformità
Norme generali di sicurezza
Contenuto dell’imballo
Descrizione
Norme di sicurezza elettrica
Impiego di una prolunga
Assemblaggio e regolazione
Istruzioni per l’uso
Manutenzione
Garanzia
it - 1
it - 1
it - 2
it - 3
it - 3
it - 3
it - 4
it - 4
it - 5
it - 5
it - 6
Dati tecnici
Tensione
Potenza assorbita
Velocità a vuoto
1ª velocità
2ª velocità
Velocità a carico
1ª velocità
2ª velocità
Max. capacità di
foratura in acciaio
Diametro collare
DW152
230
1.050
DW153
230
1.050
min-1
min-1
400
800
165
330
min-1
min-1
280
560
110
220
53
(Euronorm)
attacco a
cono
Morse 2
7,5
57
(Euronorm)
attacco a
cono
Morse 3
7,9
V
W
mm
Mandrino
Peso
Fusibili:
Modelli da 230 V
it - 1
kg
Indica pericolo di scossa elettrica.
Pericolo d’incendio.
Dichiarazione CE di conformità
DW152/DW153
DEWALT dichiara che gli Elettroutensili sono stati
costruiti in conformità alle norme: 89/392/CEE,
89/336/CEE, 73/23/CEE, EN 50144,
EN 55104 / EN 55014-2, EN 55014, EN 61000-3-2 &
EN 61000-3-3.
Per ulteriori informazioni, contattare DEWALT nel
indirizzo qui sotto o consultare il retro del presente
manuale.
Il livello di rumorosità è conforme alle norme
86/188/CEE e 89/392/CEE, dati ricavati in base alla
norma EN 50144:
DW152
DW153
(rumorosità)
dB(A)*
88,5
88,5
LWA (potenza sonora)
dB(A)
93,5
93,5
LpA
* all’orecchio dell’operatore
Prendere appropriate misure a
protezione dell’udito qualora il livello
acustico superasse gli 85 dB(A).
10 A
31
ITALIANO
Il valore medio quadratico ponderato
dell’accelerazione secondo EN 50144:
DW152
DW153
< 2,5 m/s2
< 2,5 m/s2
Direttore ricerca e sviluppo
Horst Großmann
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Germania
Norme generali di sicurezza
Durante l’utilizzo di utensili elettrici adottate
sempre le elementari norme di sicurezza atte a
ridurre i rischi d’incendio, scariche elettriche e
ferimenti. Leggere attentamente le seguenti
istruzioni prima di utilizzare il prodotto.
Custodire con cura le istruzioni!
Norme generali
1 Tenere pulita l’area di lavoro
Ambienti e banchi di lavoro in disordine possono
essere causa d’incidenti.
2 Tener presenti le caratteristiche dell’ambiente
di lavoro
Non esporre gli utensili elettrici all’umidità.
Tenere ben illuminata l’area di lavoro. Non usare
gli utensili elettrici in luoghi con atmosfera
gassosa o infiammabile.
3 Proteggersi da scariche elettriche
Evitare il contatto con oggetti dotati di scarico a
terra (per es. tubi, termosifoni, cucine e frigoriferi).
Durante impieghi estremi (per es. alto livello di
umidità, polvere metallica, ecc.) si può aumentare
la sicurezza elettrica collegando in serie un
trasformatore d’isolamento o un interruttore di
sicurezza per correnti di guasto (FI).
4 Tenere i bambini lontani dall’area di lavoro
Non permettere che persone estranee tocchino
l’utensile o il cavo di prolunga. Per i ragazzi di età
inferiore ai 16 anni è richiesta la supervisione di
un adulto.
32
5 Cavo di prolunga per l’uso esterno
Se l’utensile viene utilizzato all’aperto, si faccia
uso soltanto di un cavo di prolunga di tipo
idoneo, appositamente previsto e
contrassegnato per l’uso esterno.
6 Custodia dell’elettroutensile dopo l’uso
Riporre gli Elettroutensili in luogo sicuro e ben
asciutto, fuori dalla portata dei bambini.
7 Usare il vestiario appropriato
Evitare l’uso di abiti svolazzanti, catenine, ecc. in
quanto potrebbero rimanere impigliati nelle parti
mobili dell’utensile. Lavorando all’aperto
indossare guanti di gomma e scarpe con suole
antisdrucciolo. Raccogliere i capelli se si portano
lunghi.
8 Usare occhiali protettivi
Usare inoltre una maschera antipolvere qualora si
producano polvere o particelle volatili.
9 Rumorosità eccessiva
Prendere appropriate misure a protezione
dell’udito se il livello acustico supera gli 85 dB(A).
10 Bloccare il pezzo da lavorare
Usare pinze o morse per bloccare il pezzo da
lavorare, ciò aumenta la sicurezza e consente di
mantenere entrambe le mani libere per operare
meglio.
11 Non sbilanciarsi
Mantenere sempre un buon equilibrio evitando
posizioni malsicure.
12 Evitare accensioni accidentali
Non eseguire il trasporto dell’Elettroutensile
collegato alla rete di alimentazione tenendo il dito
sull’interruttore. Assicurarsi che l’interruttore sia
in posizione OFF prima di inserire la spina.
13 Stare sempre attenti
Prestare attenzione a quanto si sta facendo.
Usare il proprio buon senso e non utilizzare
l’utensile quando si è stanchi.
14 Staccare l’alimentazione dell’utensile
Spegnere l’utensile ed attendere il suo arresto
completo prima di lasciarlo incustodito.
Staccare la spina dalla presa se l’utensile rimane
inutilizzato e prima di eseguire qualsiasi
operazione di manutenzione dell’utensile o di
sostituzione degli accessori.
15 Non lasciare sull’utensile chiavi o strumenti di
misura
Prima di mettere in funzione l’Elettroutensile si
abbia cura di togliere chiavi e altri strumenti.
it - 2
ITALIANO
16 Usare l’utensile adatto
L’utilizzo previsto è indicato nel presente
manuale. Non forzare utensili e accessori di
potenza limitata impiegandoli per lavori destinati
ad utensili di maggiore potenza.
Attenzione! L’uso di accessori o attrezzature
diversi, o l’impiego del presente utensile per
scopi diversi, da quelli raccomandati nel manuale
d’uso possono comportare il rischio di infortuni.
17 Non abusare del cavo elettrico
Non trascinare l’utensile né disinserire la spina
strattonando il cavo di alimentazione. Proteggere
il cavo dal calore, dagli olii minerali e dagli bordi
taglienti.
18 Mantenere l’utensile con cura
Tenere gli accessori sempre ben affilati e puliti
per un migliore e più sicuro utilizzo. Osservare le
istruzioni per la lubrificazione e la sostituzione
degli accessori. Controllare periodicamente lo
stato del cavo di alimentazione, e se danneggiato
farlo riparare presso un Centro di Assistenza
tecnica autorizzato DEWALT. Tenere gli organi di
comando puliti, asciutti e privi di olio o grasso.
19 Controllare che non vi siano parti danneggiate
Prima dell’utilizzo controllare scrupolosamente
che non vi siano parti danneggiate e che
l’utensile sia in grado di effettuare il suo lavoro in
modo corretto. Controllare l’allineamento delle
parti mobili assicurandosi che non vi siano
grippaggi, danni ai componenti o ai supporti,
ed altre condizioni che possono compromettere il
buon funzionamento dell’utensile. Dispositivi di
sicurezza e altre parti difettose devono essere
riparate o sostituite secondo le modalità previste.
Non usare l’utensile se l’interruttore è difettoso e
provvedere alla sua sostituzione ricorrendo ad un
Centro di Assistenza autorizzato DEWALT.
20 Rivolgersi ai Centri di Assistenza Tecnica
autorizzati DEWALT per le riparazioni
Il presente Elettroutensile è conforme alle principali
norme di sicurezza vigenti. Per evitare pericolo di
infortuni, le riparazioni alle apparecchiature
elettriche devono essere effettuate esclusivamente
da personale qualificato.
it - 3
Contenuto dell’imballo
L’imballo comprende:
1 Trapano ad attacco conico
2 Impugnature laterali
1 Calcio d’appoggio (con vite)
1 Espulsore
4 Viti esagonali
1 Accessorio per miscelatura (DW152)
1 Manuale istruzione
1 Disegno esploso
• Accertarsi che l’utensile, i componenti o gli
accessori non abbiano subito danni durante il
trasporto.
• Leggere a fondo, con calma e con la massima
attenzione il presente manuale prima di mettere
in funzione l’utensile.
Descrizione (fig. A)
Il Vostro trapano DEWALT è stato studiato per
impieghi professionali:
DEWALT DW152 - Miscelatura, maschiatura e
foratura
DEWALT DW153 - Maschiatura e foratura
Per l’impiego stazionario, l’elettroutensile può essere
montato su di un apposito supporto.
1 Interruttore ON/OFF
2 Pulsante di bloccaggio
3 Selettore reversibilità
4 Selettore velocità 1 - 2
5 Impugnatura di trasporto
6 Impugnatura laterale filettata
(che funge inoltre da supporto per espulsore)
7 Impugnatura laterale di comando
(con interruttore ON/OFF)
8 Mandrino
9 Espulsore
10 Asola per espulsore
11 Scatola ingranaggi
12 Calcio d’appoggio
13 Coperchio di accesso per manutenzione
Norme di sicurezza elettrica
Il motore elettrico è stato predisposto per operare
con un unico voltaggio. Assicurarsi che il voltaggio a
disposizione corrisponda a quello indicato sulla
targhetta.
33
ITALIANO
Il Vostro utensile DEWALT è fornito di
doppio isolamento, in ottemperanza alla
norma EN 50144, perciò non è richiesta
la messa a terra.
CH
CH
Per la sostituzione del cavo di
alimentazione, utilizzare sempre la spina di
tipo prescritto.
Tipo 11 per la classe II
(doppio isolamento) - utensili elettrici
Tipo 12 per la classe I
(messa a terra) - utensili elettrici
Gli apparecchi portatili, utilizzati in
ambiente esterno, devono essere collegati
ad un interruttore differenziale.
Sostituzione del cavo o della spina
Quando occorre sostituire la spina, smaltire la spina
vecchia in modo appropriato; è pericoloso inserire
una spina con i conduttori di rame scoperti in una
presa di corrente sotto tensione.
Come applicare le impugnature laterali (fig. B)
L’utensile è dotato di due impugnature laterali
asportabili (6 & 7) che servono per impugnarlo
quando viene utilizzato a mano.
Impugnatura laterale filettata
• L’impugnatura laterale filettata (6) si applica
avvitandola nell’apposita sede e quindi
serrandola in posizione.
Impugnatura laterale di comando
• Montare l’impugnatura (7) sulla scatola
ingranaggi (11) utillizando delle quattro viti
esagonali (14) fornite in dotazione.
Montaggio del calcio
Il calcio (12) consente di appoggiare al petto il
trapano per un controllo ottimale quando viene
impiegato a mano.
• Montare il calcio (12) sull’estremità posteriore
dell’utensile con l’apposita vite di fissaggio (15)
fornita in dotazione.
Impiego di una prolunga
In caso di impiego di una prolunga, quest’ultima dovrà
essere di tipo omologato e di dimensione idonee a
garantire l’alimentazione elettrica dell’apparecchio
(vedere le caratteristiche tecniche). La dimensione
minima del conduttore è 1,5 mm2. Se si utilizza un
avvolgitore, estrarre il cavo per l’intera lunghezza.
Assemblaggio e regolazione
Prima di effettuare il montaggio o la
regolazione disinserire sempre la spina
dalla presa di alimentazione.
Inserimento e rimozione punte (fig. A)
Questo elettroutensile monta punte con gambo ad
attacco conico.
• Inserire il gambo ad attacco conico della punta
nel portautensile (8). L’accessorio si bloccherà
automaticamente in posizione.
• Per rimuovere l’accessorio, inserire l’espulsore (9)
nella rispettiva asola (10) e batterlo leggermente
con un martello. L’espulsore potrà essere
conservato nel corpo cavo dell’impugnatura
laterale filettata (6).
34
Quando il trapano viene impiegato a
mano, accertarsi sempre che le
impugnature laterali ed il calcio siano
correttamente montati in posizione.
Selettore senso di rotazione (fig. A)
La selezione dei due sensi di rotazione, nelle due
velocità di azionamento, consente di impiegare
l’utensile, ad esempio, per eseguire maschiature.
• Avvalersi dell’apposito selettore (3) per
selezionare la rotazione in avanti o all’indietro.
R (Right) : rotazione in avanti
L (Left)
: rotazione all’indietro
Il senso di rotazione potrà essere
facilmente cambiato non appena il
trapano si sia completamente fermato.
Un dispositivo di sicurezza impedisce il
cambio del senso di rotazione con il
motorino dell’utensile ancora in
movimento.
Selettore di velocità (fig. C)
L’utensile è provvisto di un selettore a due velocità (4)
che consente di variare il rapporto velocità di
rotazione/coppia.
it - 4
ITALIANO
• Disinserire il trapano con l’interruttore ON/OFF e
selezionare la velocità desiderata dopo che il
trapano si sia completamente fermato.
I bassa velocità di rotazione/elevato valore di
coppia (posizione I)
II alta velocità di rotazione/basso valore di coppia
(posizione II)
Consultare i dati caratteristici per i valori di velocità
Non azionare il selettore con il trapano
alla massima velocità o sotto carico.
Montaggio del trapano su supporto (fig. D)
Per l’impiego stazionario, il trapano può essere
montato su di un normale supporto magnetico.
• Togliere il calcio allentandone la vite di fissaggio.
• Togliere entrambe le impugnature laterali.
• Montare l’utensile sul relativo supporto
serrandone con cura tutte le viti di fissaggio.
• Selezionare l’adeguato rapporto velocità/coppia.
• Per azionare l’utensile, premere l’interruttore
ON/OFF (1) sull’impugnatura di trasporto (5).
• Se necessario, premere il pulsante di bloccaggio
(2) per comandare il funzionamento in continuo
del trapano e lasciare l’interruttore ON/OFF.
Il pulsante di bloccaggio è operativo per entrambi
i sensi di rotazione.
• Per fermare l’utensile, lasciare l’interruttore
ON/OFF.
• Per fermare l’utensile durante il funzionamento in
continuo, premere brevemente l’interruttore
ON/OFF. Spegnete sempre l’utensile al termine
del lavoro e prima di disinserire la spina.
Miscelatura
• Per la miscelatura, montare l’accessorio
appropriato.
Non utilizzare per miscelare o agitare
liquidi infiammabili indicati come tali.
Istruzioni per l’uso
• Osservare sempre le istruzioni per la
sicurezza e le normative vigenti.
• Non esercitare una pressione eccessiva
sull’utensile. Carichi eccessivi di
funzionamento compromettono sia le
prestazioni che la durata di servizio
dell’utensile.
Impiego manuale del trapano (fig. A)
• Montare le impugnature laterali ed il calcio.
• Inserire l’apposita punta.
• Selezionare il senso di rotazione.
• Selezionare il richiesto rapporto velocità/coppia.
• Per azionare l’utensile, premere l’interruttore
ON/OFF (1) sull’impugnatura laterale di comando
(7).
• Per fermare l’utensile, lasciare l’interruttore
ON/OFF. Spegnete sempre l’utensile al termine
del lavoro e prima di disinserire la spina.
Impiego stazionario del trapano (fig. A)
• Togliere le impugnature laterali ed il calcio.
• Montare l’utensile sul relativo supporto.
• Inserire la punta necessaria.
• Selezionare il senso di rotazione.
it - 5
Consultate il vostro rivenditore per ottenere ulteriori
informazioni sugli accessori disponibili.
Manutenzione
Il Vostro Elettroutensile DEWALT è stato studiato per
durare a lungo richiedendo solo la minima
manutenzione. Per prestazioni sempre soddisfacenti
occorre avere cura dell’utensile e sottoporlo a
manutenzione periodica.
• Non è possibile eseguire la manutenzione del
trapano da parte dell’operatore. Portare l’utensile
presso un Centro autorizzato di servizio DEWALT
dopo circa 150 ore di funzionamento.
Lubrificazione
Il Vostro elettroutensile non richiede lubrificazione
addizionale.
Pulitura
Tenere libere le feritoie di ventilazione e pulire
l’esterno dell’utensile periodicamente con un panno
morbido.
35
ITALIANO
GARANZIA
Utensili inutilizzabili e tutela
ambientale
Per garantire l’eliminazione degli utensili non più
utilizzabili nel rispetto dell’ambiente, si consiglia di
portare il vostro vecchio utensile presso una delle
Filiali dirette di Assistenza DEWALT, che disporranno
della loro eliminazione nel rispetto dell’ambiente.
• GARANZIA DI 30 GIORNI DI TOTALE
SODDISFAZIONE •
Se non siete completamente soddisfatti delle
prestazioni del vostro utensile DEWALT, potrete
restituirlo entro 30 giorni dalla data di acquisto,
presso una nostra filiale di assistenza per
ottenere il rimborso o il cambio dell’utensile,
presentando debita prova dell’avvenuto acquisto.
• MANUTENZIONE GRATUITA PER UN ANNO •
L’eventuale manutenzione o assistenza
necessaria per il vostro utensile DEWALT nei
primi 12 mesi dalla data di acquisto sarà
effettuata gratuitamente da parte del Centro
Assistenza autorizzato su presentazione della
prova di acquisto. Sono esclusi gli accessori.
• GARANZIA TOTALE DI UN ANNO •
Se il vostro prodotto DEWALT non risultasse
pienamente conforme alle caratteristiche di
funzionamento o presentasse difetti di
lavorazione o vizi di materiale, entro 12 mesi dalla
data di acquisto, provvederemo alla sostituzione
gratuita delle parti difettose o a nostro giudizio,
alla sostituzione gratuita dimostrato che:
• Il prodotto venga ritornato al centro di
assistenza DEWALT, con la prova della data di
acquisto (bolla, fattura o scontrino fiscale).
• Il prodotto non abbia subito abusi ed il difetto
non sia stato causato da incuria.
• Il prodotto non abbia subito tentativi di
riparazione da persone non facenti parte del
nostro personale di assistenza o, all’estero,
dal nostro staff distributivo.
Contattare il proprio rivenditore abituale o la Sede
Centrale DEWALT per ottenere l’indirizzo del
Centro di Assistenza Tecnica più vicino (si prega
di consultare il retro del presente manuale).
36
it - 6
NEDERLANDS
BOORMACHINE DW152/DW153
Gefeliciteerd!
U heeft gekozen voor een elektrische machine van
DEWALT. Jarenlange ervaring, voortdurende
produktontwikkeling en innovatie maken DEWALT tot
een betrouwbare partner voor de professionele
gebruiker.
In deze handleiding worden de volgende
pictogrammen gebruikt:
Duidt op mogelijk lichamelijk letsel,
levensgevaar of kans op beschadiging
van de machine indien de instructies in
deze handleiding worden genegeerd.
Inhoudsopgave
Technische gegevens
EG-Verklaring van overeenstemming
Veiligheidsinstructies
Inhoud van de verpakking
Beschrijving
Elektrische veiligheid
Gebruik van verlengsnoeren
Monteren en instellen
Aanwijzingen voor gebruik
Onderhoud
Garantie
nl - 1
nl - 1
nl - 2
nl - 3
nl - 3
nl - 3
nl - 4
nl - 4
nl - 5
nl - 5
nl - 6
Technische gegevens
Spanning
Opgenomen vermogen
Toerental, onbelast
lage snelheid
hoge snelheid
Toerental, belast
lage snelheid
hoge snelheid
Boorcapaciteit in staal
Kraagdiameter
DW152
230
1.050
DW153
230
1.050
min-1
min-1
400
800
165
330
min-1
min-1
mm
mm
280
560
23
53
(Euronorm)
morsekonus 2
7,5
110
220
32
57
(Euronorm)
morsekonus 3
7,9
V
W
Boorhouder
Gewicht
kg
Geeft elektrische spanning aan.
Brandgevaar.
EG-Verklaring van overeenstemming
DW152/DW153
DEWALT verklaart dat deze elektrische machines in
overeenstemming zijn met: 89/392/EEG,
89/336/EEG, 73/23/EEG, EN 50144,
EN 55104 / EN 55014-2, EN 55014, EN 61000-3-2 &
EN 61000-3-3.
Neem voor meer informatie contact op met DEWALT,
zie het adres hieronder of op de achterkant van deze
handleiding.
Niveau van de geluidsdruk overeenkomstig
86/188/EEG & 89/392/EEG, gemeten volgens
EN 50144:
DW152
DW153
(geluidsdruk)
dB(A)*
88,5
88,5
LWA (geluidsvermogen)
dB(A)
93,5
93,5
LpA
* op de werkplek
Zekeringen:
230 V machines
nl - 1
10 A
Neem de vereiste maatregelen voor
gehoorbescherming wanneer de
geluidsdruk het niveau van 85 dB(A)
overschrijdt.
37
NEDERLANDS
Gewogen kwadratische gemiddelde waarde van de
versnelling overeenkomstig EN 50144:
DW152
DW153
< 2,5 m/s2
< 2,5 m/s2
Director Engineering and Product Development
Horst Großmann
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Duitsland
Veiligheidsinstructies
Neem bij het gebruik van elektrische machines
altijd de plaatselijk geldende
veiligheidsvoorschriften in acht in verband met
brandgevaar, gevaar voor elektrische schokken
en lichamelijk letsel. Lees ook onderstaande
instructies aandachtig door voordat u met de
machine gaat werken.
Bewaar deze instructies zorgvuldig!
Algemeen
1 Zorg voor een opgeruimde werkomgeving
Een rommelige werkomgeving leidt tot ongelukken.
2 Houd rekening met omgevingsinvloeden
Stel elektrische machines niet bloot aan vocht.
Zorg dat de werkomgeving goed is verlicht.
Gebruik elektrische machines niet in de buurt van
brandbare vloeistoffen of gassen.
3 Voorkom een elektrisch schok
Vermijd lichamelijk contact met geaarde
voorwerpen (bijv. buizen, radiatoren, fornuizen en
koelkasten).
Onder extreme werkomstandigheden (bijv. hoge
vochtigheid, ontwikkeling van metaalstof, enz.)
kan de elektrische veiligheid door een
scheidingstransformator of een aardlek-(FI)schakelaar voor te schakelen, verhoogd worden.
4 Houd kinderen uit de buurt
Laat andere personen niet aan de machine of het
verlengsnoer komen.
Onder 16 jaar is supervisie verplicht.
38
5 Verlengsnoeren voor gebruik buitenshuis
Gebruik buitenshuis uitsluitend voor dit doel
goedgekeurde en als zodanig gemerkte
verlengsnoeren.
6 Berg de machine veilig op
Berg niet in gebruik zijnde elektrische machines
op in een droge, afgesloten ruimte, buiten het
bereik van kinderen.
7 Draag geschikte werkkleding
Draag geen wijde kleding of loshangende
sieraden. Deze kunnen door de bewegende
delen worden gegrepen. Draag bij het werken
buitenshuis bij voorkeur rubber
werkhandschoenen en schoenen met
profielzolen. Houd lang haar bijeen.
8 Draag een veiligheidsbril
Gebruik ook een gezichts- of stofmasker bij
werkzaamheden waarbij stofdeeltjes of spanen
vrijkomen.
9 Let op de maximum geluidsdruk
Neem voorzorgsmaatregelen voor
gehoorbescherming wanneer de geluidsdruk het
niveau van 85 dB(A) overschrijdt.
10 Klem het werkstuk goed vast
Gebruik klemmen of een bankschroef om het
werkstuk te fixeren. Dit is veiliger, bovendien kan
de machine dan met beide handen worden
bediend.
11 Zorg voor een veilige houding
Zorg altijd voor een juiste stabiele houding.
12 Voorkom onbedoeld inschakelen
Draag een op het net aangesloten machine niet
met de vinger aan de schakelaar. Laat de
schakelaar los wanneer u de stekker in het
stopcontact steekt.
13 Blijf voortdurend opletten
Houd uw aandacht bij uw werk. Ga met verstand
te werk. Gebruik de machine niet als u niet
geconcentreerd bent.
14 Trek de stekker uit het stopcontact
Schakel de stroom uit en wacht totdat de
machine volledig stil staat voordat u deze
achterlaat. Trek de stekker uit het stopcontact
wanneer u de machine niet gebruikt, tijdens
onderhoud of bij het vervangen van accessoires.
15 Verwijder sleutels of hulpgereedschappen
Controleer vóór het inschakelen altijd of de
sleutels en andere hulpgereedschappen zijn
verwijderd.
nl - 2
NEDERLANDS
16 Gebruik de juiste machine
Het gebruik volgens bestemming is beschreven
in deze handleiding. Gebruik geen lichte machine
of hulpstukken voor het werk van zware
machines. De machine werkt beter en veiliger
indien u deze gebruikt voor het beoogde doel.
Waarschuwing! Gebruik ter voorkoming van
lichamelijk letsel uitsluitend de in deze
gebruiksaanwijzing aanbevolen accessoires en
hulpstukken. Gebruik de machine uitsluitend voor
het beoogde doel.
17 Gebruik het snoer niet verkeerd
Draag de machine nooit aan het snoer. Trek niet
aan het snoer om de stekker uit het stopcontact
te verwijderen. Houd het snoer uit de buurt van
warmtebronnen, olie en scherpe randen.
18 Onderhoud de machine met zorg
Houd de machine schoon om beter en veiliger te
kunnen werken. Houdt u aan de instructies met
betrekking tot het onderhoud en het vervangen
van accessoires.
Controleer regelmatig het snoer en laat dit bij
beschadigingen door een erkend DEWalt Servicecenter repareren. Controleer het verlengsnoer
regelmatig en vervang het in geval van
beschadiging. Houd de bedieningsorganen
droog en vrij van olie en vet.
19 Controleer de machine op beschadigingen
Controleer de machine vóór gebruik zorgvuldig
op beschadigingen om er zeker van te zijn dat
deze naar behoren zal functioneren.
Controleer of de bewegende delen niet klemmen,
verdraaid of gebroken zijn.
Ga na of de accessoires en hulpstukken correct
zijn gemonteerd en of aan alle andere
voorwaarden voor een juiste werking is voldaan.
Ga bij vervanging of reparatie van beschadigde
veiligheidsinrichtingen of defecte onderdelen te
werk zoals aangegeven.
Gebruik geen machine waarvan de schakelaar
defect is. Laat de schakelaar vervangen door een
erkend DEWALT Service-center.
20 Wendt u voor reparaties tot een erkend
DEWALT Service-center
Deze elektrische machine voldoet aan alle
geldende veiligheidsvoorschriften.
Ter voorkoming van ongevallen mogen reparaties
uitsluitend door daartoe bevoegde technici
worden uitgevoerd.
nl - 3
Inhoud van de verpakking
De verpakking bevat:
1 Boormachine
2 Zijhandgrepen
1 Borststeun (met bevestigingsbout)
1 Uitdrijver
4 Zeskantbouten
1 Menggereedschap (DW152)
1 Handleiding
1 Onderdelentekening
• Controleer de machine, losse onderdelen en
accessoires op transportschade.
• Lees deze handleiding rustig en zorgvuldig door
voordat u met de machine gaat werken.
Beschrijving (fig. A)
Uw DEWALT boormachine met morsekonus is
ontworpen voor professioneel gebruik:
DEWALT DW152 boormachine - mengen,
draadtappen en boren.
DEWALT DW153 boormachine - draadtappen en
boren.
De boormachine kan tevens op een boorstandaard
worden gemonteerd voor stationair gebruik.
1 AAN/UIT-schakelaar
2 Blokkeerknop
3 L/R-schakelaar
4 Mechanische toerenomschakelaar
5 Draaghandgreep
6 Schroefbare zijhandgreep
(met opbergmogelijkheid voor de uitdrijver)
7 Bedieningszijhandgreep
(met extra AAN/UIT-schakelaar [1])
8 Boorhouder
9 Uitdrijver
10 Uitdrijfopening
11 Tandwielkast
12 Borststeun
13 Afdekkap, koolborstels
Elektrische veiligheid
De elektrische motor is ontwikkeld voor een bepaalde
netspanning. Controleer altijd of uw netspanning
overeenkomt met de waarde op het typeplaatje.
Uw DEWALT-machine is dubbel
geïsoleerd overeenkomstig EN 50144;
een aarddraad is dan ook niet nodig.
39
NEDERLANDS
Vervangen van het snoer of de stekker
Als de stekker of het snoer wordt vervangen,
moet de oude stekker c.q. het oude snoer worden
weggegooid. Het is gevaarlijk om de stekker van een
los snoer in het stopcontact te steken.
Gebruik van verlengsnoeren
Wanneer een verlengsnoer wordt gebruikt, neem
dan een goedgekeurd verlengsnoer, dat geschikt is
voor het vermogen van de machine (zie technische
gegevens). De aders moeten minimaal een
doorsnede hebben van 1,5 mm2. Wanneer het
verlengsnoer op een haspel zit, rol het snoer dan
helemaal af.
Monteren en instellen
Haal vóór het monteren en instellen altijd
de stekker uit het stopcontact.
Plaatsen en verwijderen van een accessoire (fig. A)
Deze machine werkt met morsekonus-accessoires.
• Plaats de taps toelopende schacht in de
boorhouder (8). Het accessoire wordt
automatisch in de juiste positie vastgeklemd.
• Verwijder het accessoire met behulp van de
uitdrijver (9). Plaats deze in de uitdrijfopening (10)
en tik met een hamer op de uitdrijver.
De uitdrijver kan worden opgeborgen in de holle
ruimte van de schroefbare zijhandgreep (6).
Plaatsen van de zijhandgrepen (fig. B)
De machine is uitgerust met twee afneembare
zijhandgrepen (6 & 7) voor het bedienen van de
machine bij gebruik als handgereedschap.
Schroefbare zijhandgreep
• Schroef de handgreep (6) vast in positie.
Bedieningszijhandgreep
• Monteer de handgreep (7) op de tandwielkast (11)
met behulp van de vier meegeleverde
zeskantbouten (14).
Monteren van de borststeun (fig. B)
De borststeun (12) garandeert een optimale
beheersing van de boormachine wanneer deze als
handgereedschap wordt gebruikt.
40
• Monteer de borststeun (12) op de achterzijde van
de machine met behulp van de meegeleverde
bevestigingsbout (15).
Wanneer de machine als
handgereedschap wordt gebruikt,
moeten altijd zowel de zijhandgrepen als
de borststeun worden gemonteerd.
L/R-schakelaar (fig. A)
Dankzij de L/R-schakeling in beide mechanische
snelheden kan de machine ook voor bijv.
draadtappen worden ingezet.
• Stel de gewenste draairichting in met behulp van
de L/R-schakelaar (3).
R : rechtsom draaien
L : linksom draaien
De draairichting mag uitsluitend
gewijzigd worden als de machine
volledig stilstaat. Dankzij een
veiligheidsinrichting is het onmogelijk de
draairichting te wijzigen wanneer de
motor ingeschakeld is.
Mechanische toerenomschakelaar (fig. C)
De machine is uitgerust met een mechanische
toerenomschakelaar (4) waarmee de verhouding
tussen toerental en koppel kan worden gewijzigd.
• Laat de AAN/UIT-schakelaar los en kies de
gewenste positie nadat de motor helemaal stilstaat.
I lage snelheid/hoog koppel
(boren van grote gaten) (stand I)
II hoge snelheid/laag koppel
(boren van kleinere gaten) (stand II)
Meer informatie over de toerentallen vindt u in de
technische gegevens.
Verdraai de schakelaar niet bij hoge
snelheid of onder volle belasting.
Monteren van de machine op een boorstandaard
(fig. D)
De boormachine kan voor stationair gebruik worden
gemonteerd op een boorstandaard (optie).
• Demonteer de borststeun door de
bevestigingsbout los te draaien.
• Demonteer beide zijhandgrepen.
nl - 4
NEDERLANDS
• Monteer de machine op de boorstandaard. Draai
alle meegeleverde bevestigingsbouten goed aan.
Aanwijzingen voor gebruik
• Neem altijd de veiligheidsinstructies in
acht en houdt u aan de geldende
voorschriften.
• Forceer de machine niet. Overmatige
druk op de machine resulteert juist in
slechtere prestaties en voortijdige slijtage
van de machine.
Gebruik van de machine als handgereedschap
(fig. A)
• Monteer de zijhandgrepen en de borststeun.
• Monteer het gewenste accessoire.
• Selecteer de juiste draairichting.
• Kies de gewenste verhouding tussen toerental en
koppel.
• Druk op de AAN/UIT-schakelaar (1) in de
bedieningszijhandgreep (7).
• Stop de machine door de AAN/UIT-schakelaar
los te laten. Schakel altijd de machine uit
wanneer het werk is beëindigd en voordat u de
stekker uit het stopcontact haalt.
Stationair gebruik (fig. A)
• Demonteer de zijhandgrepen en de borststeun.
• Monteer de machine op een boorstandaard
(zie ook fig. D).
• Monteer het gewenste accessoire.
• Selecteer de juiste draairichting.
• Kies de gewenste verhouding tussen toerental en
koppel.
• Druk op de AAN/UIT-schakelaar (1) in de
draaghandgreep (5) om de machine te starten.
• Druk, indien gewenst, op de blokkeerknop (2)
voor continu bedrijf en laat de
AAN/UIT-schakelaar los. De blokkeerknop werkt
met de L/R-schakelaar in beide standen.
• Stop de machine door de AAN/UIT-schakelaar
los te laten.
• Schakel het continu bedrijf uit door de
AAN/UIT-schakelaar kort in te drukken en deze
meteen weer los te laten. Schakel altijd de
machine uit wanneer het werk is beëindigd en
voordat u de stekker uit het stopcontact haalt.
nl - 5
Mengen
• Plaats het hiertoe geschikte accessoire.
Gebruik de machine nooit voor het
mengen of roeren van licht ontvlambare
vloeistoffen.
Uw dealer verstrekt u graag de nodige informatie
over de juiste accessoires.
Onderhoud
Uw DEWALT-machine is ontworpen om gedurende
lange tijd probleemloos te functioneren met een
minimum aan onderhoud. Een juiste behandeling en
regelmatige reiniging van de machine garanderen
een hoge levensduur.
• Het onderhoud van de boormachine kan niet door
de gebruiker worden verricht. Het is aanbevolen de
machine na ongeveer 150 gebruiksuren naareen
erkend DEWALT Service-center te brengen.
Smering
Uw machine heeft geen extra smering nodig.
Reiniging
Houd de ventilatiesleuven vrij en maak de behuizing
regelmatig schoon met een zachte doek.
Gebruikte machines en het milieu
Wanneer uw oude machine aan vervanging toe is,
breng deze dan naar een DEWALT Service-center
waar de machine op milieuvriendelijke wijze zal
worden verwerkt.
41
NEDERLANDS
GARANTIE
• 30 DAGEN “NIET GOED, GELD TERUG” GARANTIE •
Indien uw DEWALT elektrisch gereedschap om
welke reden dan ook niet geheel aan uw
verwachtingen voldoet, stuurt u het dan
compleet zoals bij aankoop binnen 30 dagen
terug naar DEWALT, samen met uw
aankoopbewijs en uw rekeningnummer.
U ontvangt dan uw geld terug.
• 1 JAAR GRATIS SERVICE-CONTRACT •
Mocht uw DEWALT elektrisch gereedschap
binnen 12 maanden na aankoop nazicht of
reparatie behoeven, dan worden deze
werkzaamheden gratis uitgevoerd in onze
Service-centers op vertoon van het
aankoopbewijs. Stuur uw machine rechtstreeks
of via uw dealer naar een erkend DEWALT
Service-center.
• 1 JAAR GARANTIE •
Mocht uw DEWALT elektrisch gereedschap
binnen 12 maanden na datum van aankoop
defect raken tengevolge van materiaal- of
constructiefouten, dan garanderen wij de
kosteloze vervanging van alle defecte delen of
van het hele apparaat, zulks ter beoordeling van
DEWALT, op voorwaarde dat:
• het produkt niet foutief gebruikt werd
• het produkt niet gerepareerd is door
onbevoegden
• het aankoopbewijs met daarop de
aankoopdatum wordt overlegd
Informeer bij uw dealer of bij het DEWALThoofdkantoor naar het adres van het
dichtstbijzijnde Service-center (zie de achterzijde
van deze handleiding).
42
nl - 6
NORSK
BOREMASKIN DW152/DW153
Gratulerer!
Du har valgt et DEWALT elektroverktøy. Årelang
erfaring, konstant produktutvikling og fornyelse gjør
DEWALT til en av de mest pålitelige partnere for
profesjonelle brukere.
Følgende symboler brukes i denne
instruksjonsboken:
Betegner risiko for personskade, livsfare
eller ødeleggelse av verktøyet dersom
instruksene i denne instruksjonsboken
ikke følges.
Innholdsfortegnelse
Tekniske data
CE-Sikkerhetserklæring
Sikkerhetsforskrifter
Kontroll av pakkens innhold
Beskrivelse
Elektrisk sikkerhet
Bruk av skjøteledning
Montering og justering
Bruksanvisning
Vedlikehold
Garanti
no - 1
no - 1
no - 2
no - 3
no - 3
no - 3
no - 4
no - 4
no - 4
no - 5
no - 6
Tekniske data
Spenning
Motoreffekt
Turtall, ubelastet/min
1. gear
2. gear
Turtall, belastet/min
1. gear
2. gear
Maksimal borekapasitet
i stål
Diameter krage
V
W
mm
mm
Festesystem
Vekt
Sikring:
230 V
kg
Betegner risiko for elektrisk støt.
Brannfare.
CE-Sikkerhetserklæring
DW152/DW153
DEWALT erklærer at disse elektroverktøyer er
konstruert i henhold til: 89/392/EEC, 89/336/EEC,
73/23/EEC, EN 50144, EN 55104 / EN 55014-2,
EN 55014, EN 61000-3-2 & EN 61000-3-3.
DW152
230
1.050
DW153
230
1.050
400
800
165
330
Ønsker du flere opplysninger, vennligst kontakt
DEWALT på adressen nedenfor eller se
veiledningens bakside.
280
560
110
220
Lydnivået er i overensstemmelse med 86/188/EEC
og 89/392/EEC, målt i henhold til EN 50144:
23
53
(Euronorm)
morsekonus 2
7,5
32
57
(Euronorm)
morsekonus 3
7,9
DW152
LpA
(lydnivå)
LWA (akustisk effekt)
DW153
dB(A)*
88,5
88,5
dB(A)
93,5
93,5
* ved brukerens øre
Bruk egnet verneutstyr for å beskytte
hørselen dersom lydnivået overskrider
85 dB(A).
10 A
Den veide geometriske middelverdien av
akselerasjonsfrekvensen i følge EN 50144:
no - 1
DW152
DW153
< 2,5 m/s2
< 2,5 m/s2
43
NORSK
Director Engineering and Product Development
Horst Großmann
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Tyskland
Sikkerhetsforskrifter
Ta deg tid til å lese nøye gjennom
bruksanvisningen før du begynner å bruke
maskinen. Oppbevar bruksanvisningen på et lett
tilgjengelig sted slik at alle som skal bruke
maskinen lett kan finne den.
I tillegg til nedenforstående forskrifter, må alle
vernebestemmelsene til Statens Arbeidstilsyn
følges når det gjelder arbeid med elektroverktøy.
ADVARSEL!
Ved bruk av elektroverktøy må disse
grunnleggende sikkerhetsforskrifter følges for å
redusere risikoen for elektrisk støt, personskade
og brann.
1 Bruk hørselsvern
Støynivået ved bearbeiding av forskjellige
materialer kan variere, og i blant kan nivået
overstige 85 dB(A). For å beskytte deg selv bør
du alltid bruke hørselsvern.
2 Hold arbeidsområdet rent og ryddig
En uryddig arbeidsplass innbyr til skader.
3 Tenk på arbeidsmiljøet
Utsett ikke elektroverktøy for regn. Ikke bruk det
på fuktige eller våte steder. Sørg for god belysning
over arbeidsplassen. Bruk ikke elektroverktøy i
nærheten av brannfarlige væsker eller gasser.
4 Beskytt deg mot elektrisk støt
Unngå kroppskontakt med jordede deler
(for eksempel vannrør, komfyrer, kjøleskap o.l.).
Under ekstreme arbeidsforhold (for eksempel ved
høy luftfuktighet, forekomst av metallstøv o.l.) kan
man øke sikkerheten ved å tilkoble en
jordfeilbryter.
5 Hold barn unna
Ikke la barn komme i kontakt med verktøyet eller
skjøteledningen.
44
Det skal holdes tilsyn med barn under 16 år.
6 Oppbevar elektroverktøy på et trygt sted
Når maskinen ikke er i bruk, skal den oppbevares
på et tørt sted, gjerne høyt oppe og innlåst,
utenfor barns rekkevidde.
7 Overbelast ikke maskinen
Maskinen arbeider bedre og sikrere innenfor det
angitte effektområdet.
8 Bruk riktig elektroverktøy
Tving ikke en maskin til å gjøre arbeid som krever
kraftigere verktøy. Bruk ikke elektroverktøy til
formål det ikke er ment for, som for eksempel å
fjerne kvister eller kappe ved med en
håndsirkelsag.
9 Kle deg riktig
Ha ikke på deg løstsittende klær eller smykker.
De kan sette seg fast i de bevegelige delene.
Vi anbefaler gummihansker og sko som ikke glir
når du arbeider utendørs. Bruk hårnett hvis du
har langt hår.
10 Bruk vernebriller
Bruk vernebriller for å unngå at det blåser støv
inn i øynene og skader deg. Hvis det støver mye,
bør du bruke ansikts- eller støvmaske.
11 Stell pent med ledningen
Bær ikke maskinen i ledningen og, trekk ikke i
ledningen når du skal ta støpselet ut av
stikkontakten. Utsett ikke ledningen for varme,
olje eller skarpe kanter.
12 Sikre arbeidsstykket
Bruk tvinger eller skrustikker til å feste
arbeidsstykket med. Dette er sikrere enn å bruke
hånden, og du får begge hendene fri til å arbeide
med.
13 Strekk deg ikke for langt
Pass på at du alltid har sikkert fotfeste og
balanse.
14 Vær nøye med vedlikeholdet
Hold tilbehøret skarpt og rent. Følg forskriftene
når det gjelder vedlikehold og skifte av tilbehør.
Kontroller maskinens ledning regelmessig og få
den reparert av et autorisert verksted om den
skulle bli skadet. Kontroller skjøteledninger
regelmessig, skift dem ut om de skulle bli skadet.
Hold håndtakene tørre, rene og fri for olje og fett.
15 Trekk støpselet ut av stikkontakten
Trekk alltid støpselet ut av stikkontakten når
maskinen ikke er i bruk, ved vedlikehold og ved
skifte av tilbehør.
no - 2
NORSK
16 Fjern nøkler
Gjør det til vane å sjekke om nøkler og
justeringsverktøy er fjernet før maskinen startes.
17 Unngå at verktøyet blir slått på utilsiktet
Bær ikke maskinen med fingeren på
strømbryteren når den er tilkoblet strømnettet.
Pass på at strømbryteren er avslått når du setter
støpselet i stikkontakten.
18 Utendørs skjøteledning
Utendørs må det bare brukes skjøteledning som
er tillatt for utendørs bruk og merket for dette.
19 Vær oppmerksom
Se på det du gjør. Bruk sunn fornuft.
Bruk ikke maskinen når du er trett.
20 Sjekk skadede deler før du setter støpselet i
stikkontakten
Før fortsatt bruk av maskinen skal eventuelle
skadede deler eller deksler kontrolleres nøye for å
bringe på det rene om de fungerer riktig og
utfører det de skal.
Kontroller justeringen av bevegelige deler, om de
sitter i klemme, om deler er brukket. Sjekk at alt
er riktig montert og er slik det skal være.
En del eller et deksel som er skadet, skal
repareres eller skiftes ut av et autorisert verksted
dersom ikke annet er angitt i bruksanvisningen.
Ødelagte brytere skal repareres av et autorisert
serviceverksted. Bruk ikke maskinen hvis den
ikke kan slås av og på med bryteren.
21 ADVARSEL!
Bruk bare tilbehør og utstyr som anbefales i
bruksanvisningen og i katalogene. Bruk av annet
verktøy eller tilbehør enn det som anbefales i
bruksanvisningen eller i katalogene kan medføre
en mulig risiko for personskade.
22 La verktøyet repareres av et autorisert
DEWALT serviceverksted
Dette elektroverktøyet er i samsvar med
gjeldende sikkerhetsforskrifter. Unngå risiko:
Overlat alltid reparasjon av elektriske apparater til
kvalifisert servicepersonale.
Kontroll av pakkens innhold
Pakken inneholder:
1 Boremaskin
2 Sidehåndtak
1 Brystplate (med låsebolt)
1 Kile
4 Sekskantskruer
no - 3
1 Blande-verktøy (DW152)
1 Instruksjonsbok
1 Splitt-tegning
• Kontroller om verktøyet, deler eller tilbehør er blitt
skadet under transporten.
• Ta deg tid til å lese nøye igjennom
instruksjonsboken slik at du forstår innholdet før
verktøyet tas i bruk.
Beskrivelse (fig. A)
Din DEWALT boremaskin er konstruert for
profesjonelt bruk:
DEWALT DW152 boremaskin - for blanding,
gjenging og boring.
DEWALT DW153 boremaskin - for gjenging og
boring.
Boremaskinen kan monteres i et borestativ for
stasjonær bruk.
1 Strømbryter
2 Låseknapp
3 Bryter for høyre/venstregange
4 To-gear velger
5 Bærehåndtak
6 Sidehåndtak med gjenger (er også holder for kile)
7 Kontrollsidehåndtak (med ekstra strømbryter [1])
8 Holder
9 Kile
10 Kileåpning
11 Gearhus
12 Brystplate
13 Servicelokk
Elektrisk sikkerhet
Den elektriske motoren er kun konstruert for én
spenning. Kontroller alltid at nettspenningen er i
overensstemmelse med spenningen på typeskiltet.
Ditt DEWALT verktøy er dobbeltisolert i
samsvar med EN 50144. Jordet ledning
er derfor ikke nødvendig.
Skifting av kabel eller støpsel
Tenk på sikkerhetsforskriftene ved skifting av kabel
eller støpsel. Et støpsel med blottede kopperledere
er farlig hvis det koples til en strømførende kontakt.
45
NORSK
Bruk av skjøteledning
Hvis det er nødvendig å bruke skjøteledning,
må man bruke en godkjent skjøteledning som er
egnet til dette verktøyets kraftbehov (se tekniske
data).
Hvis du bruker en kabeltrommel, bør du alltid vikle
kabelen helt av først.
Montering og justering
Ta alltid støpselet ut av stikkontakten før
montering og justering av verktøyet.
Innsetting og fjerning av tilbehør (fig. A)
Til denne maskinen brukes tilbehør med morsekonus.
• Sett det koniske skaftet inn i holderen (8).
Tilbehøret låses automatisk i riktig posisjon.
• For å fjerne tilbehør settes kilen (9) i kileåpningen
(10) og slår man på kilen med en hammer.
Kilen oppbevares i hulrommet i sidehåndtaket
med gjenger (6).
Montering av sidehåndtak (fig. B)
Maskinen har to sidehåndtak som kan tas av (6 & 7)
for å betjene boremaskinen når den brukes som
håndboremaskin.
Sidehåndtak med gjenger
• Skru håndtaket (6) på og stram det.
Kontrollsidehåndtak
• Monter håndtaket (7) på gearhuset (11) ved hjelp
av de fire medleverte sekskantskruene (14).
Montering av brystplaten (fig. B)
Brystplaten (12) sikrer optimal kontroll av
boremaskinen når den brukes som håndboremaskin.
• Monter brystplaten (12) på maskinens bakre del
ved å bruke den medleverte låsebolten (15).
Når boremaskinen brukes som
håndboremaskin må man passe på at
sidehåndtakene og brystplaten er riktig
montert.
46
Bryter for høyre/venstregange (fig. A)
Høyre/venstregange i begge gear gjør at maskinen
kan brukes til f.eks. gjenging.
• For å velge høyre- eller venstregange brukes
bryteren for høyre/venstregange (3).
R (Right) : høyregange
L (Left) : venstregange
Rotasjonsretningen kan bare endres når
motoren har stanset helt.
En sikkerhetsanordning gjør at
rotasjonsretningen ikke kan endres når
motoren er slått PÅ.
To-gear velger (fig. C)
Maskinen er utstyrt med en to-gear velger (4) for å
kunne variere turtall/dreiemoment forholdet.
• Slipp strømbryteren og velg ønsket innstilling
etter at motoren har stanset helt.
I lav hastighet/høyt dreiemoment
(boring av store hull) (stilling I)
II høy hastighet/lavt dreiemoment
(boring av mindre hull) (stilling II)
For informasjon om hastigheter, se tekniske data.
Skift ikke gear ved full hastighet eller
mens maskinen arbeider.
Boremaskinen monteres i et borestativ (fig. D)
Maskinen kan monteres i et borestativ (tilbehør) for
stasjonær bruk.
• Fjern brystplaten ved å løsne låsebolten.
• Fjern begge sidehåndtak.
• Monter maskinen i borestativet. Pass på å
stramme alle låsebolter som følger med
borestativet.
Bruksanvisning
• Overhold alltid sikkerhetsinstruksene og
gjeldende forskrifter.
• Trykk bare lett på maskinen. For stor
kraft fører til at maskinen presterer
dårligere og at levetiden eventuelt
reduseres.
no - 4
NORSK
Boremaskinen brukes som håndboremaskin (fig. A)
• Monter sidehåndtakene og brystplaten.
• Monter passende tilbehør.
• Velg rotasjonsretning.
• Velg passende turtall/dreiemoment.
• Start maskinen ved å trykke på strømbryteren (1)
i kontrollsidehåndtaket (7).
• Stans maskinen ved å slippe strømbryteren.
Skru alltid AV maskinen når arbeidet er avsluttet
og før støpselet tas ut av stikkontakten.
Stasjonær bruk (fig. A)
• Fjern sidehåndtakene og brystplaten.
• Monter boremaskinen i borestativet.
• Monter passende tilbehør.
• Velg rotasjonsretning.
• Velg passende turtall/dreiemoment.
• Start maskinen ved å trykke på strømbryteren (1)
i bærehåndtaket (5).
• Om nødvendig, trykk på låseknappen (2) for
kontinuerlig drift og slipp strømbryteren.
Låseknappen virker både når maskinen går i
høyregange og venstregange.
• Maskinen stanses ved å slippe strømbryteren.
• Når maskinen går i kontinuerlig drift, stanses den
med et raskt trykk på strømbryteren. Skru alltid
AV maskinen når arbeidet er avsluttet og før
støpselet tas ut av stikkontakten.
Smøring
Ditt elektoverktøy trenger ikke ekstra smøring.
Rengjøring
Hold ventilasjonsspaltene åpne og rengjør
elverktøyet regelmessig med en myk klut.
Utslitt verktøy og miljøet
Vern naturen. Kast ikke produktet sammen med
annet avfall når det er utslitt. Lever det til
kildesortering eller til et DEWALT-serviceverksted.
DEWALT service
Dersom det skulle oppstå feil med maskinen,
lever den til et autorisert serviceverksted. (Se aktuell
prisliste/katalog for ytterligere informasjon eller ta
kontakt med DEWALT).
På grunn av forskning og utvikling kan ovenstående
spesifikasjoner bli endret, noe som ikke blir opplyst
separat.
Blanding
• Før blanding må passende blande-tilbehør
monteres.
Bland eller rør ikke væsker som er
merket som antennelige.
Din forhandler kan gi nærmere opplysninger om
egnet tilleggsutstyr.
Vedlikehold
Ditt DEWALT-elektroverktøy er konstruert slik at det
kan brukes i lang tid med et minimum av
vedlikehold. Kontinuerlig og tilfredsstillende drift
avhenger av riktig behandling og regelmessig
rengjøring av verktøyet.
• Vedlikeholdsarbeid på boremaskinen kan ikke
utføres av brukeren. Ta med verktøyet til et
godkjent DEWALT reparasjonsverksted etter
ca. 150 timers bruk.
no - 5
47
NORSK
GARANTI
• 30 DAGERS FORNØYD-KUNDEGARANTI •
Hvis du ikke er tilfreds med ditt DEWALT verktøy,
kan det returneres innen 30 dager til din DEWALT
forhandler eller til et DEWALT autorisert
serviceverksted og du kan bytte eller få pengene
tilbake. Kvittering må fremlegges.
• 1 ÅRS FRI VEDLIKEHOLDSERVICE •
Skulle ditt DEWALT verktøy trenge vedlikehold
eller service i de første 12 månedene etter det ble
kjøpt, vil dette bli utført gratis av et autorisert
DEWALT serviceverksted. Gratis
vedlikeholdsservice omfatter arbeidskostnader.
Tilbehørs- og reservedelskostnader inngår ikke.
Kvittering må fremlegges.
• 1 ÅRS GARANTI •
Dersom det skulle vise seg innen 12 måneder fra
kjøpsdato at ditt DEWALT-produkt har feil eller
mangler som skyldes material- eller
fabrikasjonsfeil, garanterer vi å erstatte alle
defekte deler gratis eller, etter egen vurdering,
erstatte verktøyet gratis forutsatt at:
• Verktøyet ikke er blitt brukt skjødesløst.
• Reparasjoner bare er blitt utført av autorisert
verksted/personell.
• Kvittering kan fremlegges.
Denne garantien er i tillegg til kjøperens
rettigheter i henhold til Kjøpsloven.
Adresse til nærmeste DEWALT autoriserte
serviceverksted finner du i DEWALT katalogen,
eller ved å kontakte DEWALT.
48
no - 6
PORTUGUÊS
BERBEQUIM DW152/DW153
Parabéns!
Os seguintes símbolos são usados neste manual:
Escolheu uma Ferramenta Eléctrica DEWALT.
Muitos anos de experiência, um desenvolvimento
contínuo de produtos e o espírito de inovação
fizeram da DEWALT um dos parceiros mais fiáveis
para os utilizadores profissionais.
Indica risco de ferimentos, perda de vida
ou danos à ferramenta no caso do nãocumprimento das instruções deste
manual.
Conteúdo
Dados técnicos
Declaração CE de conformidade
Instruções de segurança
Verificação do conteúdo da embalagem
Descrição
Segurança eléctrica
Extensões
Montagem e afinação
Modo de emprego
Manutenção
Garantia
pt - 1
pt - 1
pt - 2
pt - 3
pt - 3
pt - 3
pt - 4
pt - 4
pt - 5
pt - 5
pt - 6
Dados técnicos
Voltagem
Potência
Velocidade em vazio
1ª velocidade
2ª velocidade
Velocidade com carga
1ª velocidade
2ª velocidade
Capacidade máxima de
perfuração em aço
Diâmetro do colar
DW152
230
1.050
DW153
230
1.050
rpm
rpm
400
800
165
330
rpm
rpm
280
560
110
560
mm
mm
23
53
(Euronorm)
conemorse 2
7,5
32
57
(Euronorm)
conemorse 3
7,9
V
W
Bucha
Peso
Fusíveis
Ferramentas de 230 V
kg
Indica tensão eléctrica.
Perigo de incêndio.
Declaração CE de conformidade
DW152/DW153
A DEWALT declara que estas ferramentas eléctricas
foram concebidas em conformidade com
89/392/CEE, 89/336/CEE, 73/23/CEE, EN 50144,
EN 55104 / EN 55014-2, EN 55014, EN 61000-3-2 &
EN 61000-3-3.
Para mais informações, quieira consultar a DEWALT
no endereço abaixo ou a parte de trás do presente
manual.
De acordo com as Directivas 86/188/CEE &
89/392/CEE da Comunidade Europeia, o nível de
potência sonora, medido de acordo com a
EN 50144, é:
DW152
LpA
(pressão sonora)
LWA (potência sonora)
DW153
dB(A)*
88,5
88,5
dB(A)
93,5
93,5
* junto ao ouvido do operador
Use protectores auditivos quando a
potência sonora ultrapassar 85 dB(A).
10 Ampéres
Valor médio quadrático ponderado em frequência
de aceleração conforme à EN 50144:
pt - 1
DW152
DW153
< 2,5 m/s2
< 2,5 m/s2
49
PORTUGUÊS
Director Engineering and Product Development
Horst Großmann
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Alemanha
Instruções de segurança
Quando usar Ferramentas Eléctricas, cumpra
sempre os regulamentos de segurança
aplicáveis no seu país para reduzir o risco de
incêndio, de choque eléctrico e de ferimentos.
Leia as seguintes instruções de segurança antes
de tentar utilizar este produto.
Guarde estas instruções!
Instruções gerais
1 Mantenha a área de trabalho arrumada
As mesas e áreas de trabalho desarrumadas
podem provocar ferimentos.
2 Cuide do ambiente da área de trabalho
Não exponha Ferramentas Eléctricas à
humidade.
Ilumine bem as áreas de trabalho. Não utilize
Ferramentas Eléctricas em presença de líquidos
ou gases inflamáveis.
3 Tenha cuidado com os choques eléctricos
Evite o contacto directo com superfícies ligadas
à terra (p.ex. tubos, radiadores, fogões,
frigoríficos).
Nos casos de serviço sob condições extremas
(tais como humidade elevada, execução de
soldadura, etc.) a segurança eléctrica pode ser
aumentada intercalando-se um transformador de
separação ou um disjuntor de corrente de
defeito (FI).
4 Mantenha as crianças afastadas
Não deixe as crianças tocarem na ferramenta
nem no cabo de extensão. As crianças com
menos de 16 anos de idade devem ser vigiadas.
5 Cabos para uso exterior
Quando as ferramentas se utilizarem no exterior,
empregue sempre cabos previstos para uso no
exterior.
50
6 Guarde as ferramentas que não estiverem a
ser utilizadas
Quando não forem utilizadas as Ferramentas
Eléctricas, estas devem guardadas num sítio seco,
fechado à chave e fora do alcance das crianças.
7 Vista-se de maneira apropriada
Não use vestuário largo nem jóias porque podem
prender-se numa peça móvel. Quando se
trabalha no exterior, é de aconselhar o uso de
luvas de borracha e de calçado antiderrapante.
Cubra o cabelo se tiver cabelo comprido.
8 Utilize óculos de protecção
Utilize também uma máscara no caso de os
trabalhos produzirem pó.
9 Tenha cuidado com o ruído
Tome medidas de protecção apropriadas se o
nível do ruído exceder 85 dB(A).
10 Segure firmemente as peças de trabalho
Utilize grampos ou um torno para segurar as
peças a trabalhar. É mais seguro e permite
manter as duas mãos livres para trabalhar.
11 Verifique a sua posição
Mantenha sempre o equilíbrio.
12 Evite arranques acidentais
Não transporte uma ferramenta ligada à rede
com o dedo colocado no interruptor.
Verifique se o interruptor está desligado ao ligar a
ferramenta à rede.
13 Esteja atento
Dê atenção ao que vai fazendo.
Trabalhe com precaução. Não utilize ferramentas
quando estiver cansado.
14 Desligue a ferramenta
Desligue e espere até a ferramenta parar
completamente antes de a deixar sem vigilância.
Tire a ficha da tomada quando a ferramenta não
estiver a ser utilizada, antes de proceder à
manutenção ou à substituição de acessórios.
15 Tire as chaves de aperto
Verifique sempre se as chaves de aperto foram
retiradas da ferramenta antes de a utilizar.
16 Empregue as ferramentas apropriadas
Neste manual indicam-se as aplicações da
ferramenta. Não force pequenas ferramentas ou
acessórios para fazer o trabalho duma
ferramenta forte.
A ferramenta trabalhará melhor e de uma
maneira mais segura se for utilizada para o efeito
indicado.
pt - 2
PORTUGUÊS
17
18
19
20
AVISO O uso de qualquer acessório ou o uso da
própria ferramenta, além do que é recomendado
neste manual de instruções pode dar origem a
risco de ferimento.
Não force o cabo eléctrico
Nunca transporte a ferramenta pelo cabo e não
puxe pelo cabo para tirar a ficha da tomada.
Proteja o cabo contra o calor e evite o contacto
com óleo e objectos cortantes.
Cuide das suas ferramentas com atenção
Para uma maior rentabilidade, mantenha as
ferramentas sempre afinadas e limpas.
Cumpra as instruções relativas à manutenção e
substituição dos acessórios.
Verifique regularmente os cabos da ferramenta e,
no caso de estes estarem danificados, mandeos consertar a um Centro de Assistência Técnica
DEWALT. Verifique periodicamente os cabos de
extensão e substitua-os se estiverem
danificados. Mantenha os comandos secos,
limpos e sem óleo ou gordura.
Verifique as peças danificadas
Antes de utilizar a ferramenta, verifique
cuidadosamente se esta apresenta sinais de
danos de modo a assegurar um bom
funcionamento e a obtenção do resultado
desejado. Verifique o bom alinhamento e fixação
das peças móveis e confirme a ausência de
ruptura das peças. Verifique ainda se a
montagem foi bem feita ou se existe qualquer
outra condição que possa impedir que a
ferramenta funcione bem. Mande consertar ou
substituir os dispositivos de protecção ou outras
peças danificadas conforme as instruções.
Não utilize a ferramenta se o interruptor não
estiver a funcionar. Mande substituir o interruptor
num Centro de Assistência Técnica DEWALT.
Mande consertar a sua ferramenta por um
Centro de Assistência Técnica DEWALT
Esta Ferramenta Eléctrica está conforme às
regulamentações de segurança que lhe dizem
respeito. Para evitar qualquer perigo, a
reparação de ferramentas eléctricas deverá estar
fica exclusivamente a cargo de técnicos
qualificados.
pt - 3
Verificação do conteúdo da embalagem
A embalagem contém:
1 Berbequim Cone-Morse para trabalhos pesados
2 Punhos laterais
1 Encosto do ombro (com rosca de fixação)
1 Cunha de extração
4 Parafusos de cabeça hexagonal
1 Acessório para a mistura (DW152)
1 Manual de instruções
1 Vista dos componentes destacados
• Verifique se a ferramenta, as peças ou os
acessórios apresentam sinais de danos que
possam ter ocorrido durante o transporte.
• Antes de utilizar a ferramenta, dedique o tempo
necessário à leitura e compreensão deste manual.
Descrição (fig. A)
O seu berbequim DEWALT foi concebido para
aplicações profissionais:
DEWALT DW152 - trabalhos pesados de mistura,
abrir roscas e furação.
DEWALT DW153 - trabalhos pesados de abrir
roscas e furação.
A ferramenta pode ser montada numa coluna para
berbequins para ser utilizada no modo estacionário.
1 Interruptor ON/OFF
2 Botão de bloqueio do interruptor
3 Selector de sentido de rotação
4 Selector de velocidade
5 Punho de transporte
6 Punho lateral roscado
(serve também como sede da cunha de extracção)
7 Punho lateral de controlo
(com interruptor adicional [1] ON/OFF)
8 Bucha
9 Cunha de extracção
10 Orifício da cunha de extracção
11 Caixa de engrenagens
12 Encosto do ombro
13 Tampa do acesso às escovas
Segurança eléctrica
O motor eléctrico foi concebido para uma única
tensão. Verifique sempre se a tensão da rede
corresponde à voltagem indicada na placa de
identificação.
51
PORTUGUÊS
A sua ferramenta DEWALT tem duplo
isolamento em conformidade com o
estipulado na norma EN 50144,
não sendo, por isso, necessária uma
ligação à terra.
Substituição do cabo ou ficha
Ao substituir o cabo ou ficha, elimine-os de forma
segura; uma ficha com condutores de cobre a
descoberto é perigosa quando entra em contacto
com uma tomada com corrente.
Como montar o encosto do ombro (fig. B)
O encosto do ombro (12) permite um controlo
óptimo do berbequim quando este for utilizado
manualmente.
• Monte o encosto do ombro (12) na parte
posterior da ferramenta utilizando a rosca de
fixação (15) em dotação.
Quando utilizar o berbequim
manualmente, verifique sempre que os
punhos laterais e o encosto do ombro
estejam montados correctamente.
Extensões
Se fôr necessário um fio de extensão, use um cabo
especial, conveniente para a corrente desta
ferramenta (Veja os dados técnicos). A dimensão
mínima do condutor é 1,5 mm2. No caso de se usar
uma bobina, desenrole o cabo todo.
Montagem e afinação
Antes da montagem de acessórios e da
afinação retire sempre a ficha da
tomada.
Como inserir ou retirar um acessório (fig. A)
Esta ferramenta utiliza acessórios com encabadouro
do tipo cone-morse.
• Insira o cabo cônico no suporte da ferramenta (8).
O acessório bloquear-se-á automaticamente na
sua posição.
• Para retirar o acessório insira a cunha de
extração (9) no orifício apropriado (10) com o
auxílio dum martelo. A cunha de extração pode
ser guardada no interior do punho lateral
roscado (6).
Como montar os punhos laterais (fig. B)
A ferramenta está provista de dois punhos laterais
amovíveis (6 e 7) para accionar o berbequim quando
for utilizado manualmente.
Punho lateral roscado
• Enrosque o punho (6) na sua posição e aperte-o.
Punhos laterais de controlo
• Monte o punho (7) na caixa de engrenagens (11)
utilizando os quatro parafusos de cabeça
hexagonal (14) em dotação.
52
Selector de sentido de rotação (fig. A)
A função para frente/para trás em ambas as
velocidades permite que o instrumento possa ser
utilizado, por exemplo, para abrir roscas.
• Para seleccionar a rotação, utilize o selector do
sentido de rotação (3).
R (Right) : rotação para frente
L (Left) : rotação para trás
O sentido de rotação apenas pode ser
acionado quando o motor estiver
completamente parado. Um mecanismo
de segurança evita que se possa inverter
o sentido de rotação quando o motor
estiver a funcionar.
Selector de velocidade (fig. C)
A ferramenta está dotada de um selector de duas
velocidades (4) para variar a relação velocidade/torque.
• Liberte o interruptor ON/OFF e seleccione a
posição desejada depois que o motor estiver
parado completamente.
I velocidade baixa/torque elevado
(perfuração de grandes orifícios) (posição I)
II velocidade elevada/torque baixo
(perfuração de orifíios menores) (posição II)
Para os valores reais de velocidade, consulte os
dados técnicos.
Não tente mudar a velocidade quando a
máquina estiver na velocidade máxima
ou sob carga.
pt - 4
PORTUGUÊS
Como montar o berbequim numa coluna (fig. D)
O seu berbequim pode ser montado numa coluna
apropriada para ser usado no modo estacionário
(opcional).
• Retire o encosto do ombro soltando a rosca de
fixação.
• Retire ambos os punhos laterais.
• Monte a ferramenta na coluna. Assegure-se que
as roscas de fixação estejam bem apertadas.
• Para desligar a ferramenta durante o
funcionamento em contínuo, carregue
rapidamente o interruptor ON/OFF.
Sempre DESLIGUE a ferramenta quando o
trabalho está acabado e antes de tirar a ficha da
tomada.
Mistura
• Para a mistura use um acessório de mistura
apropiado.
Modo de emprego
• Cumpra sempre as instruções de
segurança e os regulamentos aplicáveis.
• Carregue apenas ligeiramente na
ferramenta. Uma força excessiva
compromete quer a efectividade,
quer a durabilidade da ferramenta.
Utilização do berbequim como ferramenta
manual (fig. A)
• Monte os punhos laterais e o encosto do ombro.
• Insira o acessório apropriado
• Seleccione o sentido de rotação
• Seleccione a relação de velocidade/torque
apropriada.
• Para ligar a ferramenta carregue o interruptor
ON/OFF (1) no punho lateral de controlo (7).
• Para desligar a ferramenta, liberte o interruptor
ON/OFF. Sempre DESLIGUE a ferramenta
quando o trabalho está acabado e antes de tirar
a ficha da tomada.
Uso estacionário (fig. A)
• Retire os punhos laterais e o encosto do ombro.
• Monte a ferramenta na respectiva coluna.
• Insira o acessório apropriado.
• Seleccione o sentido de rotação.
• Seleccione a relação apropriada de
velocidade/torque.
• Para ligar a ferramenta carregue o interruptor
ON/OFF (1) no punho de transporte (5).
• Se necessário, carregue o botão de bloqueio (2)
para o funcionamento em modo contínuo e
liberte o interruptor ON/OFF. O botão de
bloqueio funciona em ambos os sentidos de
rotação.
• Para desligar a ferramenta, liberte o interruptor
ON/OFF.
pt - 5
Não miste ou agite os líquidos
inflamáveis indicados como tal.
Para mais informações sobre os acessórios
apropriados, consulte o seu Revendedor autorizado.
Manutenção
A sua Ferramenta Eléctrica DEWALT foi concebida
para funcionar durante muito tempo com um
mínimo de manutenção. O funcionamento
satisfatório contínuo depende de bons cuidados e
limpeza regular da ferramenta.
• O berbequim não pode ser reparado pelo
utilizador. Leve a ferramenta a um Técnico de
Assistência autorizado da DEWALT,
após aproximadamente 150 horas de utilização.
Lubrificação
A sua Ferramenta Eléctrica não precisa de
lubrificação suplementar.
Limpeza
Conserve livres as aberturas de ventilação e limpe
regularmente o corpo da máquina utilizando um
pano macio.
Ferramentas indesejadas e o ambiente
Leve a sua ferramenta velha a um Centro de
Assistência Técnica DEWALT onde ela será
eliminada de um modo seguro para o ambiente.
53
PORTUGUÊS
GARANTIA
• 30 DIAS DE SATISFAÇÃO COMPLETA •
Se não estiver completamente satisfeito com a
sua ferramenta DEWALT, contacte um Centro de
Assistência Técnica DEWALT. Apresente a sua
reclamação, juntamente com a máquina
completa, bem como a factura de compra e serlhe á apresentada a melhor solução.
• UM ANO DE MANUTENÇÃO GRATUITA •
Se necessitar de manutenção para a sua
ferramenta DEWALT, durante os 12 meses após
a compra, entregue-a, sem encargos, num
Centro de Assistência Técnica DEWALT.
Deve apresentar uma prova da compra.
• UM ANO DE GARANTIA •
Se o seu produto DEWALT se avariar por defeito
de montagem ou de material, durante os
12 meses a partir da data da compra,
garantimos a substituição de todas as peças
defeituosas sem encargos desde que:
• O produto não tenha sido mal usado.
• Eventuais reparações não tenham sido
efectuadas por pessoas estranhas aos Centro
de Assistência Técnica DEWALT.
• Se apresente prova da data de compra.
Para a localização do Centro de Assistência
Técnica DEWALT mais próximo, queira consultar
a parte de trás do presente manual.
54
pt - 6
SUOMI
PORAKONE DW152/DW153
Onneksi olkoon!
Olet valinnut DEWALT-sähkötyökalun. Monivuotisen
kokemuksen, ahkeran tuotekehittelyn ja uudistusten
ansiosta DEWALT on yksi ammattikäyttäjien
luotettavimmista yhteistyökumppaneista.
Sisällysluettelo
fi - 1
fi - 1
fi - 2
fi - 3
fi - 3
fi - 3
fi - 3
fi - 3
fi - 4
fi - 5
fi - 5
Tekniset tiedot
Jännite
V
Teho
W
Kuormittamaton nopeus/min
1. vaihde
2. vaihde
Kuormitettu nopeus/min
1. vaihde
2. vaihde
Porausteho teräkseen
mm
Kaulan läpimitta
mm
Istukan
Sulakkeet:
230 V
Tulenvaara.
CE-Vaatimustenmukaisuustodistus
Tekniset tiedot
CE-Vaatimustenmukaisuustodistus
Turvallisuusohjeet
Pakkauksen sisältö
Kuvaus
Sähköturvallisuus
Jatkojohdon käyttö
Asennus ja säädöt
Käyttöohjeet
Huolto-ohjeita
Takuu
Paino
Osoittaa sähköiskun vaaraa.
kg
DW152
230
1.050
DW153
230
1.050
400
800
165
330
280
560
23
53
(Euronorm)
morsekartio 2
7,5
110
220
32
57
(Euronorm)
morsekartio 3
7,9
DW152/DW153
DEWALT vakuuttaa, että sähkökoneet on valmistettu
Euroopan Unionin standardien 89/392/EEC,
89/336/EEC, 73/23/EEC, EN 50144,
EN 55104 / EN 55014-2, EN 55014, EN 61000-3-2
ja EN 61000-3-3 mukaisesti.
Lisätietoja saat DEWALTtilta allaolevasta osoitteesta
tai käsikirjan takakannesta.
Äänenpainetaso on Euroopan Unionin standardien
86/188/EEC ja 89/392/EEC mukainen, mitattu
EN 50144:n mukaisesti:
DW152
LpA
(äänenpaine)
LWA (ääniteho)
DW153
dB(A)*
88,5
88,5
dB(A)
93,5
93,5
* käyttäjän korvassa
10 A
Suojaa kuulosi asianmukaisesti,
jos ylitetään 85 dB(A) melutaso.
Kiihtyvyyden painotettu neliöllinen keskiarvo
EN 50144:n mukaan:
DW152
DW153
< 2,5 m/s2
< 2,5 m/s2
Director Engineering and Product Development
Horst Großmann
Tässä käyttöohjeessa käytetään seuraavia merkkejä:
Osoittaa henkilövahingon,
hengenmenetyksen tai konevaurion
vaaraa, mikäli tämän käyttöohjeen
neuvoja ei noudateta.
fi - 1
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Saksa
55
SUOMI
Turvallisuusohjeet
Lue käyttöohje huolellisesti ennen koneen
käyttöönottoa. Säilytä käyttöohje kaikkien
koneen käyttäjien ulottuvilla. Näiden ohjeiden
lisäksi tulee aina seurata
työsuojeluviranomaisten ohjeita.
VAROITUS!
Sähköiskujen, loukkaantumisten ja palovaaran
ehkäisemiseksi on noudatettava seuraavia
perusturvallisuustoimenpiteitä.
1 Käytä kuulosuojaimia
Eri materiaaleja työstettäessä melutaso saattaa
vaihdella ja kohota ajoittain yli 85 dB(A) rajan.
Suojaa itsesi ja käytä aina kuulosuojaimia.
2 Pidä työskentelyalue järjestyksessä
Epäjärjestys tuo mukanaan onnettomuusvaaran.
3 Ajattele työskentelyalueen vaikutusta työhösi
Älä vie sähkötyökalua ulos sateeseen.
Älä käytä sitä kosteissa tai märissä tiloissa.
Järjestä työalueelle hyvä valaistus. Älä käytä
sähkötyökaluja palavien nesteiden tai kaasujen
läheisyydessä.
4 Suojaudu sähköiskuilta
Vältä kosketusta sähköä johtaviin esineisiin,
kuten putkiin, pattereihin, liesiin tai jääkaappeihin.
5 Varjeltava lapsilta
Älä päästä lapsia työkalun tai jatkojohdon
läheisyyteen. Alle 16-vuotiaat tarvitsevat
valvontaa.
6 Säilytä työkalua oikein
Kun et käytä työkalua, säilytä sitä kuivassa
paikassa. Huolehdi siitä, että säilytyspaikka on
lukittu ja niin korkealla, etteivät lapset ylety sinne.
7 Älä ylikuormita sähkötyökalua
Liiallisen leikkausvoiman käyttö tai liian suuri
työkappaleen syöttönopeus voi ylikuormittaa
koneen. Kone toimii paremmin ja turvallisemmin
sille suunnitellulla suoritusalueella.
8 Valitse oikea sähkötyökalu
Ohjekirjassa on selvitetty laitteen oikea
käyttötarkoitus.
Ota epävarmoissa tapauksissa yhteys DEWALTin
edustajaan.
Laitteen tai siihen liitetyn lisälaitteen käyttö
ohjekirjan suositusten vastaisesti voi aiheuttaa
henkilövahinkoja. Esim. älä sahaa
käsipyörösahalla oksia tai polttopuita.
56
9 Pukeudu asianmukaisesti
Älä käytä liian väljiä vaatteita tai koruja.
Ne voivat tarttua liikkuviin osiin. Käytä ulkona
työskennellessäsi kumihansikkaita ja
liukumattomia kenkiä. Jos sinulla on pitkät
hiukset, käytä hiusverkkoa.
10 Käytä suojalaseja
Käytä suojalaseja, etteivät lastut työstettäessä
pääse vahingoittamaan silmiä.
Mikäli työstettäessä syntyy paljon pölyä,
käytä kasvosuojaa.
11 Huolehdi sähköjohdon kunnosta
Älä koskaan kanna konetta liitäntäjohdosta äläkä
irrota pistoketta seinästä vetämällä johdosta.
Suojaa liitäntäjohto kuumuudelta, öljyltä ja
teräviltä reunoilta.
12 Kiinnitä työkappale oikein
Tarkista aina, että työkappale on kiinnitetty
kunnolla.
13 Älä kurottele
Seiso aina tukevasti ja tasapainossa.
14 Hoida työkalua huolella
Pidä työkalu puhtaana ja terät terävinä.
Noudata työkalun huolto-ohjeita sekä
terän/työkalun vaihto-ohjeita.
Tarkista liitäntäjohdon kunto säännöllisesti ja
anna alan ammattilaisen vaihtaa se tarvittaessa
uuteen. Tarkista myös jatkojohto säännöllisesti ja
uusi se tarvittaessa. Pidä työkalun kädensijat
kuivina ja puhtaina öljystä ja rasvasta.
15 Ota pistoke pois pistorasiasta
Irrota pistoke aina pistorasiasta, kun kone ei ole
käytössä, kun huollat sitä tai kun vaihdat
koneeseen esim. sahan-, poran- tai jyrsinterää.
16 Poista avaimet
Poista säätöavaimet ja asennustyökalut koneesta
ennen kuin käynnistät sen.
17 Vältä tahatonta käynnistämistä
Älä kanna konetta sormet virtakytkimellä koneen
ollessa kytkettynä sähköverkkoon.
Tarkista, että virtakytkin on pois päältä kun laitat
pistokkeen pistorasiaan.
18 Jatkojohdot ulkokäytössä
Ulkona työskenneltäessä tulee aina käyttää
ulkokäyttöön valmistettuja ja siten merkittyjä
jatkojohtoja.
19 Ole tarkkaavainen
Keskity työhösi. Käytä tervettä järkeä.
Älä käytä sähkötyökalua, kun olet väsynyt.
fi - 2
SUOMI
20 Tarkista, että sähkötyökalu on kunnossa
ennen kuin laitat johdon pistorasiaan
Ennen kuin otat koneen käyttöön, tarkista
turvalaitteet ja kaikki koneen osat. Näin varmistat,
että kone toimii sille asetettujen vaatimusten
mukaisesti. Tarkista, että liikkuvat osat toimivat
moitteettomasti ja että kaikki osat ovat kunnossa
ja oikein asennetut. Tarkista myös, että kaikki
muut käyttöön mahdollisesti vaikuttavat tekijät
ovat kunnossa. Vika suojausjärjestelmässä tai
viallinen osa tulee korjata tai vaihtaa valtuutetussa
ammattiliikkeessä, mikäli käyttöohjeissa ei toisin
mainita. Viallinen virtakytkin tulee vaihtaa alan
ammattiliikkeessä. Älä käytä sähkötyökalua,
mikäli virtakytkin ei toimi kunnolla.
21 Turvallisuudeksi
Käytä vain käyttöohjeessa ja tuotekuvastossa
suositeltuja lisävarusteita ja -laitteita.
Jonkin muun laitteen käyttö voi aiheuttaa
onnettomuuden.
22 Korjauta koneesi DEWALTin valtuuttamalla
huoltokorjaamolla.
Tämä sähkötyökalu on asiaankuuluvien
turvallisuusmääräysten mukainen.
Turvallisuussyistä vain valtuutetut ammattilaiset
saavat huoltaa sähkölaitteita.
Pakkauksen sisältö
Pakkaus sisältää:
1 Porakone
2 Sivukahvaa
1 Rintasuojus (kiinnityspultti mukana)
1 Ulospakotustuurna
4 Kuusioruuvia
1 Sekoittamista työkalu (DW152)
1 Käyttöohje
1 Hajoituskuva
Pora voidaan asentaa myös poratelineeseen ja
käyttää kiinteänäkoneena.
1 Virtakytkin
2 Lukitusnäppäin
3 Suunnanvaihtokytkin
4 Vaihdevalinta
5 Kantokahva
6 Sivukahva (myös ulospakotustuurnan pidin)
7 Sivutukikahva
(jossa ylimääräinen käynnistyskytkin [1])
8 Lisävarusteiden teränpidin
9 Ulospakotustuurna
10 Ulospakotustuurnan aukko
11 Vaihdelaatikon kotelo
12 Rintasuojus
13 Huoltokansi
Sähköturvallisuus
Sähkömoottori on suunniteltu käytettäväksi vain
yhdellä jännitteellä. Tarkista aina, että virtalähde
vastaa arvokilvessä ilmoitettua jännitettä.
DEWALT-koneesi on kaksoiseristetty
EN 50144:n mukaisesti; siksi ei tarvita
maadoitusjohtoa.
Kaapelin tai pistotulpan vaihto
Kun vaihdat kaapelin tai pistotulpan, hävitä se
turvallisesti. Pistoke, jossa on paljaita johtimia,
on vaarallinen kiinnitettynä jännitteiseen pistorasiaan.
Jatkojohdon käyttö
Jos jatkojohtoa tarvitaan, käytä tämän laitteen
vaatimuksiin sopivaa (katso arvokilven tiedot)
suojamaadoitettua kaapelia. Jos käytät kaapelikelaa,
keri kaapeli aina täysin auki.
Asennus ja säädöt
• Tarkista etteivät kone, sen osat tai lisävarusteet
ole vioittuneet kuljetuksen aikana.
• Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen koneen
käyttöönottoa.
Kuvaus (kuva A)
DEWALT-porakone on suunniteltu ammattikäyttöön:
DEWALT DW152 porakone - Soveltuu hyvin maalien
sekoittamiseen, ruuvien kiinnittämiseen ja poraamiseen.
DEWALT DW153 porakone - Soveltuu hyvin maalien
ruuvien kiinnittämiseen ja poraamiseen.
fi - 3
Vedä pistokytkin pistorasiasta aina ennen
asennusta.
Lisävarusteen asennus ja poisto (kuva A)
Porassa käytetään morsekartio-tyyppisiä
lisävarusteita.
• Työnnä kartionvarsi teränpitimeen (8).
Lisävaruste lukkiutuu paikalleen automaattisesti.
57
SUOMI
• Kun haluat poistaa lisävarusteen,
työnnä ulospakotustuurna (9) aukkoon (10) ja lyö
tuurnaa vasaralla. Ulospakotustuurnaa voidaan
säilyttää sivukahvan (6) kotelossa.
Sivukahvojen asentaminen (kuva B)
Työkaluun asennetaan kaksi sivukahvaa (6 & 7),
kun poraa käytetään käsivaralta.
Sivukahva
• Ruuvaa kahva (6) paikalleen ja kiristä se.
Sivutukikahva
• Kiinnitä kahva (7) vaihdelaatikon koteloon (11)
neljällä kuusioruuvilla (14), jotka sisältyvät
pakkaukseen.
Rintasuojuksen asentaminen (kuva B)
Rintasuojuksen avulla poraa on helppo ja turvallista
ohjata käsivaralta.
• Kiinnitä rintasuojus (12) työkalun perään
kiinnityspultilla (15), joka sisältyy pakkaukseen.
Varmista aina, että sivukahvat ja
rintasuojus on kunnolla kiinnitetty,
kun poraa käytetään käsivaralta.
Suunnanvaihtokytkin (kuva A)
Suunnanvaihdon ansiosta poraa voidaan käyttää
ruuvien kiinnitykseen ja irrotukseen.
• Valitse suunta myötä- tai vastapäivään
suunnanvaihtokytkimellä (3).
R (Right) : myötäpäivään
L (Left) : vastapäivään
Suuntaa voidaan vaihtaa vain kun
moottori on täysin pysähtynyt.
Turvakytkin estää suunnanvaihdon,
jos moottori on yhä ON-asennossa.
Vaihdevalinta (kuva C)
Vaihdevalinnalla (4) voidaan säätää
nopeutta/vääntösuhdetta.
• Vapauta käynnistyskytkin ja valitse haluttu vaihde,
kun moottori on täysin pysähtynyt.
I matala nopeus/suuri vääntö
(suurien reikien poraus) (asento I)
II suuri nopeus/pieni vääntö
(pienten reikien poraus) (asenti II)
58
Katso teknisistä tiedoista lisäohjeita nopeuden
säädöstä.
Älä koeta vaihtaa vaihteita, kun kone käy
täysillä kierroksilla tai on kuormitettu.
Poran kiinnitys poratelineeseen (kuva D)
Pora voidaan kiinnittää poratelineeseen (lisävaruste)
ja käyttää kiinteänäkoneena.
• Irrota rintasuojus irrottamalla ensin kiinnityspultti.
• Poista molemmat sivukahvat.
• Asenna työkalu poratelineeseen.
Muista kiristää kaikki poratelineen pultit.
Käyttöohjeet
• Noudata aina turvallisuusohjeita ja
voimassa olevia sääntöjä.
• Käsittele työkalua varovasti.
Liiallinen voimankäyttö heikentää
poransuorituskykyä ja voi lyhentää
työkalun käyttöikää.
Poran käyttö käsivaralta (kuva A)
• Kiinnitä sivukahvat ja rintasuojus.
• Asenna haluttu lisävaruste.
• Valitse pyörimissuunta.
• Valitse oikea nopeus/vääntö.
• Kone käynnistyy, kun pidät sivutukikahvan (7)
käynnistyskytkimen (1) alaspainettuna.
• Kone pysähtyy, kun vapautat
käynnistyskytkimen. Katkaise virta aina työn
jälkeen ja ennen kuin irrotat pistokkeen
pistorasiasta.
Poratelineen käyttö (kuva A)
• Poista sivukahvat ja rintasuojus.
• Aseta työkalu poratelineeseen.
• Valitse haluttu lisävaruste.
• Valitse pyörimissuunta.
• Valitse oikea nopeus/vääntö.
• Käynnistä pora kantokahvan (5)
käynnistyskytkimestä (1).
• Paina tarvittaessa lukitusnuppia (2) jatkuvaa
käyttöä varten ja vapauta käynnistyskytkin.
Lukitusnuppi toimii kumpaankin
pyörimissuuntaan.
• Kun haluat pysäyttää koneen, vapauta
käynnistyskytkin.
fi - 4
SUOMI
• Kun haluat pysäyttää koneen, joka on jatkuvassa
käytössä, paina käynnistyskytkintä lyhyesti.
Katkaise virta aina työn jälkeen ja ennen kuin
irrotat pistokkeen pistorasiasta.
Sekoittaminen
• Sekoittamista varten Sinun tulee hankkia
tarkoituksenmukaiset lisälaitteet.
Älä sekoita tai vatkaa tulenarkoja nesteitä.
Ota yhteys myyjääsi halutessasi tietoja sopivista
lisätarvikkeista.
Huolto-ohjeita
DEWALT sähkötyökalusi on suunniteltu käytettäväksi
pitkän aikaa mahdollisimman vähällä huollolla.
Asianmukainen käyttö ja säännönmukainen
puhdistus takaavat laitteen jatkuvan toiminnan.
• Käyttäjä ei voi huoltaa konetta. Vie kone
valtuutettuun DEWALT-huoltoon heti noin
150 käyttötunnin jälkeen.
Voitelu
Sähkötyökalusi ei tarvitse lisävoitelua.
Puhdistus
Pidä tuuletusaukot puhtaina ja puhdista runko
säännöllisesti pehmeällä rievulla.
TAKUU
• 30 PÄIVÄN TYYTYVÄISYYSTAKUU •
Jos et ole täysin tyytyväinen DEWALT-työkaluusi,
palauta se myyjälle tai valtuutettuun DEWALThuoltopisteeseen 30 päivän sisällä ostopäivästä,
niin saat rahasi takaisin tai vaihtokoneen.
Tuote on palautettava täydellisenä ja ostokuitti on
esitettävä.
• YHDEN VUODEN ILMAINEN YLLÄPITOHUOLTO •
DEWALT-työkalusi kunnossapito ja huolto
suoritetaan ilmaiseksi 12 kuukauden sisällä
ostopäivästä huoltopisteessämme. Ilmainen
kunnossapitohuolto käsittää sähkötyökalujen työja varaosakustannukset. Siihen ei sisälly
tarvikekustannuksia. Ostokuitti on esitettävä.
• YHDEN VUODEN TAKUU •
Jos DEWALT-tuotteesi menee epäkuntoon
materiaali- tai valmistusvikojen takia
12 kuukauden sisällä ostopäivästä, vaihdamme
vioittuneet osat uusiin tai vaihdamme koko
yksikön ilmaiseksi edellyttäen, että:
• Tuotetta ei ole käytetty väärin.
• Valtuuttamattomat henkilöt eivät ole yrittäneet
korjata sitä.
• Päiväyksellä varustettu ostokuitti esitetään.
Tämä takuu tarjotaan lisäpalveluna kuluttajan
lakisääteisten oikeuksien lisäksi.
Lähimmän DEWALT-myyjäsi tai valtuutetun
DEWALT-huoltpisteen osoitteen saat
voimassaolevasta tuoteluettelosta tai ottamalla
yhteyttä DEWALTiin.
Koneen ympäristöystävällinen hävitys
Kun koneesi on käytetty loppuun, älä heitä sitä
tavallisten roskien mukana pois, vaan vie se
paikkakuntasi kierrätyskeskukseen tai jätä
valtuutettuun DEWALTin huoltopisteeseen.
Jatkuvan tuotekehittelyn seurauksena nämä tiedot
saattavat muuttua. Niistä emme ilmoita erikseen.
fi - 5
59
SVENSKA
BORRMASKIN DW152/DW153
Vi gratulerar!
Följande symboler har använts i handboken:
Du har valt ett DEWALT elverktyg. Mångårig
erfarenhet, ihärdig produktutveckling och förnyelse
gör DEWALT till ett av de mest pålitliga namnen för
professionella användare.
Anger risk för personskada, livsfara eller
skada på verktyg vid ouppmärksamhet
inför de instruktioner som ges i
handboken.
Innehållsförteckning
Tekniska data
CE-Försäkran om överensstämmelse
Säkerhetsinstruktioner
Kontroll av förpackningens innehåll
Beskrivning
Elektrisk säkerhet
Bruk med förlängningssladd
Montering och inställning
Bruksanvisning
Skötsel
Garanti
sv - 1
sv - 1
sv - 2
sv - 3
sv - 3
sv - 3
sv - 4
sv - 4
sv - 4
sv - 5
sv - 6
Tekniska data
Spänning
Ineffekt
Varvtal obelastad/min
växel 1
växel 2
Varvtal belastad/min
växel 1
växel 2
Maximal borrkapacitet
i stål
Kragdiameter
V
W
mm
mm
Verktygshållare
Vikt
Säkring:
230 V
kg
DW152
230
1.050
DW153
230
1.050
400
800
165
330
280
560
110
220
23
53
(Euronorm)
morsekona 2
7,5
32
57
(Euronorm)
morsekona 3
7,9
Anger risk för elektrisk stöt.
Brandfara.
CE-Försäkran om överensstämmelse
DW152/DW153
DEWALT förklarar att dessa elverktyg är
konstruerade i överensstämmelse med följande
normer: 89/392/EEG, 89/336/EEG, 73/23/EEG,
EN 50144, EN 55104 / EN 55014-2, EN 55014,
EN 61000-3-2 & EN 61000-3-3.
För mer information ombeds ni kontakta DEWALT på
nedanstående adress eller se baksidan av
manualen.
Ljudnivån överensstämmer med Europeiska
Gemenskapens bestämmelser 86/188/EEG &
89/392/EEG, uppmätt enligt EN 50144:
DW152
LpA
(ljudtryck)
LWA (ljudeffekt)
DW153
dB(A)*
88,5
88,5
dB(A)
93,5
93,5
* vid användarens öra
Vidtag lämpliga åtgärder för hörselskydd
om ljudnivå överskrider 85 dB(A).
10 A
Det vägda geometriska medelvärdet av
accelerationsfrekvensen enligt EN 50144:
60
DW152
DW153
< 2,5 m/s2
< 2,5 m/s2
sv - 1
SVENSKA
Director Engineering and Product Development
Horst Großmann
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Tyskland
Säkerhetsinstruktioner
Innan Du börjar använda maskinen, tag några
minuter i anspråk för att läsa igenom
bruksanvisningen. Spara bruksanvisningen
lättillgängligt, så att alla som använder maskinen
har tillgång till bruksanvisningen.
Förutom nedanstående instruktioner, följ alltid
Arbetarskyddsstyrelsens regler.
VARNING!
När man använder elverktyg skall dessa
grundläggande säkerhetsinstruktioner alltid
följas för att minska risken för elektriska stötar,
personskada och brand.
1 Använd hörselskydd
Ljudnivån vid bearbetning av olika material kan
variera, ibland överstiger nivån 85 dB(A). För att
skydda Dig själv, använd alltid hörselskydd.
2 Håll arbetsområdet i ordning
Nedskräpade ytor och arbetsbänkar inbjuder till
skador.
3 Tänk på arbetsmiljöns inverkan
Utsätt inte elverktyg för regn. Använd inte
elverktyg på fuktiga eller våta platser. Ha bra
belysning över arbetsytan. Använd inte elverktyg i
närheten av lättantändliga vätskor eller gaser.
4 Skydda Dig mot elektriska stötar
Undvik kroppskontakt med jordade delar
(t.ex. rör, radiatorer, spisar, kylskåp).
Vid extrema arbetsförhållanden (t.ex. hög
fuktighet, uppkomst av metalldamm osv.) kan
den elektriska säkerheten ökas med koppling av
en skiljetransformator eller en jordfelsbrytare.
5 Utom räckhåll för barn
Se till att verktyget och sladden förvaras utom
räckhåll för barn. Personer under 16 år får inte
arbeta med verktyget på egen hand.
sv - 2
6 Förvara verktyg säkert
När elverktyget inte används skall det förvaras på
ett torrt, högt placerat ställe, inlåst, utom räckhåll
för barn.
7 Överbelasta inte elverktyg
Du arbetar bättre och säkrare inom det angivna
effektsområdet.
8 Använd rätt elverktyg
Tvinga inte elverktyget att göra arbeten som är
avsedda för kraftigare verktyg. Använd inte
elverktyg för ändamål de inte är avsedda för:
använd t.ex. inte handcirkelsåg för att såga av
kvistar eller vedträ.
9 Klä Dig rätt
Bär inte löst hängande kläder eller smycken.
De kan fastna i rörliga delar. Gummihandskar och
halkfria skor rekommenderas vid utomhusarbeten.
Använd hårnät om Du har långt hår.
10 Använd skyddsglasögon
Använd skyddsglasögon för att förhindra att
damm blåser in i Dina ögon vilket kan förorsaka
skada. Om mycket damm uppstår använd även
ansiktsmask.
11 Misshandla inte sladden
Bär aldrig verktyget i sladden och använd inte
sladden för att ta ut kontakten från uttaget. Utsätt
inte sladden för hetta, olja eller skarpa kanter.
12 Sätt fast arbetsstycket
Använd skruvtvingar eller ett skruvstycke för att
hålla fast arbetsstycket. Det är säkrare än att
använda handen och Du får bägge händerna fria
för arbetet.
13 Sträck Dig inte för mycket
Se till att Du alltid har säkert fotfäste och balans.
14 Sköt tillbehören med omsorg
Håll tillbehören skarpa och rena.
Följ instruktionerna beträffande skötsel och byte
av tillbehör. Kontrollera elverktygets sladd
regelmässigt och få den reparerad hos en erkänd
fackverkstad om den är skadad. Kontrollera
förlängningssladdar regelmässigt och byt ut dem
om de är skadade. Håll handtagen torra, rena
och fria från olja och fett.
15 Ta ut kontakten från uttaget
när elverktyg inte är i bruk, innan service och vid
byte av verktyg såsom sågklinga, borr och fräs.
16 Tag bort nycklar
Kontrollera att nycklar och justerverktyg har tagits
bort från elverktyget innan det startas.
61
SVENSKA
17 Undvik oavsiktlig inkoppling
Bär inte anslutna elverktyg med fingret på
strömbrytaren. Se till att strömbrytaren är
frånslagen när Du ansluter stickkontakten till
uttaget.
18 Förlängningssladdar utomhus
Utomhus skall förlängningssladdar endast
användas som är tillåtna för utomhusbruk och
märkta för detta.
19 Var uppmärksam
Titta på det Du gör. Använd sunt förnuft.
Använd inte elverktyget när Du är trött.
20 Kontrollera elverktyget för skador innan Du
ansluter sladden till vägguttaget
Innan fortsatt användning av elverktyget skall
eventuellt skadade skyddsanordningar och andra
defekta delar kontrolleras noggrant för att
fastställa om det kommer att fungera riktigt och
utföra den avsedda funktionen. Kontrollera att de
rörliga delarna fungerar oklanderligt och inte
klämmer, att inga delar är brutna, att alla delar är
riktigt monterade och att andra förhållanden som
kan påverka driften stämmer.
En skyddsanordning eller annan del, som är
skadad, skall repareras eller bytas ut av en
erkänd fackverkstad, om ej annat anges i
bruksanvisningen. Felaktiga strömbrytare måste
bytas hos en fackverkstad.
Använd inte elverktyget om strömbrytaren inte
kan kopplas till eller från.
21 För Din personliga säkerhet
Använd endast tillbehör och tillsatser som är
rekommenderade i bruksanvisningen och
katalogerna. Användning av annat verktyg eller
tillbehör än vad som rekommenderas i
bruksanvisningen eller katalogerna kan innebära
risk för personskada.
22 Reparation av verktyg får endast utföras av
godkänd DEWALT serviceverkstad
Det här verktyget motsvarar gällande
säkerhetsbestämmelser. För att undvika
olycksfallska reparationer och elanordningar
endast utföras av behörig elektromontör.
Kontroll av förpackningens innehåll
Förpackningen innehåller:
1 Borrmaskin
2 Sidohandtag
1 Bröstplatta (med fästskruv)
62
1
4
1
1
1
Drivkil
Sexkantskruvar
Blandningstillbehör (DW152)
Instruktionshandbok
Sprängteckning
• Kontrollera defekter på verktyg, delar och tillbehör
som kan ha uppstått i samband med transport.
• Läs noga igenom handboken och förvissa Dig
om att Du förstår instruktionerna innan Du börjar
använda maskinen.
Beskrivning (fig. A)
Din DEWALT borrmaskin är konstruerad för
professionella tillämpningar:
DEWALT DW152 borrmaskin - blandning,
gängtappning och borrning.
DEWALT DW153 borrmaskin - gängtappning och
borrning.
Verktyget kan monteras på ett stativ för stationär
användning.
1 Strömbrytare
2 Lås för strömbrytare
3 Väljare höger/vänstergång
4 Växelväljare
5 Bärhandtag
6 Gängat sidohandtag
(tjänar också som drivkilshållare)
7 Kontrollsidohandtag
(med extra PÅ/AV-strömbrytare [1])
8 Verktygshållare
9 Drivkil
10 Drivkilsöppning
11 Växellåda
12 Bröstplatta
13 Servicekåpa
Elektrisk säkerhet
Den elektriska motorn är endast avsedd för en
spänning. Kontrollera alltid att spänningen på nätet
motsvarar den spänning som finns angiven på
märkplåten.
Ditt elverktyg är dubbelisolerat
motsvarande EN 50144; jordledare är
således överflödigt.
sv - 3
SVENSKA
Utbyte av kabel eller kontakt
Tänk på säkerhetsföreskrifterna när du ska byta ut
sladden eller kontakten. En kontakt med frilagda
kopparledare är livsfarlig om den kopplas i ett
spänningsförande eluttag.
Bruk med förlängningssladd
Om du behöver använda en förlängningssladd,
använd en godkänd förlängningssladd lämpad för
den här apparatens strömförbrukning (se tekniska
data). Om du använder en sladdvinda, vira alltid av
sladden fullständigt.
Väljare höger/vänstergång (fig. A)
Med väljaren för höger/vänstergång i båda växlar
kan verktyget t.ex. användas till gängtappning.
• Använd brytaren (3) för att välja rotation åt höger
eller vänster.
R (Right) : högergång
L (Left) : vänstergång
Rotationsriktningen kan endast ändras
när motorn har stannat helt.
En säkerhetsanordning hindrar någon
ändring av rotationen om motorn
fortfarande står PÅ.
Montering och inställning
Koppla alltid ur verktyget innan Du börjar
med montering och inställning.
Isättning och löstagande av tillbehör (fig. A)
Detta verktyg använder tillbehör av konisk typ.
• Sätt i det koniska skaftet i hållaren (8).
Verktyget kommer att låsas fast automatiskt.
• För att ta lös ett tillbehör, sätt in drivkilen (9) i
drivkilsöppningen (10) och slå till med en
hammare. Drivkilen kan förvaras i huset på det
gängade sidohandtaget (6).
Montering av sidohandtagen (fig. B)
Verktyget är utrustat med två löstagbara
sidohandtag (6 & 7) för användning av borrmaskinen
som handverktyg.
Gängat sidohandtag
• Skruva handtaget (6) på plats och drag åt det.
Kontrollsidohandtag
• Montera handtaget (7) på växellådan (11) med de
medföljande fyra sexkantskruvarna (14).
Växelväljare (fig. C)
Verktyget är utrustat med en växelväljare (4) för att
kunna variera hastigheten/vridmomentet.
• Släpp ON/OFF-knappen och välj önskad riktning
efter det att motorn har stannat helt.
I låg hastighet/högt vridmoment
(borrning av större hål) (position I)
II hög hastighet/lågt vridmoment
(borrning av mindre hål) (position II)
För hastighetsuppgifter, se tekniska data.
Byt aldrig växel vid full hastighet eller
under bruk.
Montering av borren på ett stativ (fig. D)
Borren kan monteras på ett stativ (tilbehör) för
stationär användning.
• Avlägsna bröstplattan genom att lossa fästbulten.
• Avlägsna båda sidohandtagen.
• Montera verktyget på stativet. Se till att alla
fästbultar som medföljer stativet dras åt
ordentligt.
Bruksanvisning
Montering av bröstplattan (fig. B)
Bröstplattan (12) möjliggör optimal hantering av
borren vid användning som handverktyg.
• Montera bröstplattan (12) på verktygets baksida
med den medföljande fästbulten (15).
Se till att sidohandtagen och bröstplattan
är monterade ordentligt när verktyget
används som handverktyg.
sv - 4
• Följ alltid säkerhetsföreskrifterna och
tillhörande bestämmelser.
• Utöva endast lätt tryck på maskinen.
Större tryck reducerar verktygets
prestanda och gör att det slits fortare.
Användning av borren som handverktyg (fig. A)
• Montera sidohandtagen och bröstplattan.
• Sätt fast önskat verktyg.
63
SVENSKA
• Välj önskad rotationsriktning.
• Välj önskat hastighet/vridmoment.
• För att köra verktyget, tryck på ON/OFF-knappen
(1) i kontrollsidohandtaget (7).
• För att stanna verktyget, släpp ON/OFF-knappen.
Stäng alltid av maskinen innan Du drar ur sladden
efter avslutat arbete.
Stationär användning (fig. A)
• Avlägsna sidohandtagen och bröstplattan.
• Montera verktyget på stativet.
• Sätt fast önskat verktyg.
• Välj önskad rotationsriktning.
• Välj önskat hastighet/vridmoment.
• För att köra verktyget, tryck på ON/OFF-knappen
(1) i bärhandtaget (5).
• Tryck, om så behövs, på låsknappen (2) för
kontinuerlig gång och släpp ON/OFF-knappen.
Låset fungerar både för rotation åt höger och
vänster.
• För att stanna verktyget, släpp ON/OFF-knappen.
• För att stanna verktyget vid kontinuerlig gång,
tryck kort på ON/OFF-knappen. Stäng alltid av
maskinen innan Du drar ur sladden efter avslutat
arbete.
Blandning
• För bruk som blandare, montera ett lämpligt
blandningstillbehör.
Smörjning
Ditt elverktyg behöver ingen smörjning.
Rengöring
Håll ventilationsöppningen ren och rengör
regelbundet elverktyget med en mjuk trasa.
Förbrukade maskiner och miljön
När Din produkt är utsliten, skydda naturen genom
att inte slänga den tillsammans med vanligt avfall.
Lämna den till de uppsamlingsställen som finns i Din
kommun eller till en DEWALT serviceverkstad.
DEWALT service
Skulle fel uppstå på maskinen, lämna då alltid in den
till en auktoriserad serviceverkstad. Se aktuell
prislista/katalog för vidare information elle kontakta
DEWALT.
På grund av forskning och utveckling kan
ovanstående specifikationer ändras vilket inte
meddelas separat.
Blanda eller rör aldrig vätskor som är
märkta som brandfarliga.
Kontakta Din återförsäljare för vidare information om
lämpliga tillbehör.
Skötsel
Ditt DEWALT elverktyg har tillverkats för att, med så
lite underhåll som möjligt, kunna användas länge.
Varaktig och tillfredsställande användning erhålles
endast genom noggrann skötsel och regelbunden
rengöring.
• Borrmaskinen kan inte servas av användaren.
Lämna in maskinen hos en erkänd DEWALTreparatör efter ca. 150 arbetstimmar.
64
sv - 5
SVENSKA
GARANTI
• 30 DAGARS NÖJD-KUND-GARANTI •
Om du inte är fullständigt nöjd med din DEWALTprodukts prestanda behöver du endast returnera
den inom 30 dagar, komplett som vid köpet, till
ditt inköpsställe eller en DEWALT auktoriserad
serviceverkstad för fullständig återbetalning eller
utbyte. Inköpsdatum måste påvisas.
• ETT ÅRS FRI FÖREBYGGANDE SERVICE •
Om din DEWALT-produkt inom 12 månader efter
inköpsdatum kräver underhåll eller service,
utförs detta kostnadsfritt av en auktoriserad
serviceverkstad. Fri förebyggande service
omfattar arbets- och reservdelskostnader för
elektriska verktyg. Kostnad för tillbehör ingår ej.
Inköpsdatum måste påvisas.
• ETT ÅRS GARANTI •
Om din DEWALT-produkt inom 12 månader efter
inköpsdatum visar defekter på grund av brister i
material eller vid produktionen, garanterar vi att
kostnadsfritt ersätta alla defekta delar eller,
på vårt eget initiativ, att gratis ersätta produkten
på villkor att:
• Produkten inte har missbrukats.
• Eventuella reparationer har utförts av
auktoriserad verkstad/personal.
• Inköpsdatum kan påvisas.
Denna garanti erbjuds som extra fördel och är
separat från köparens föreskrivna rättigheter.
För adressen till närmaste DEWALT auktoriserade
serviceverkstad, se aktuell katalog för vidare
information eller kontakta DEWALT.
sv - 6
65
TÜRKÇE
AĞIR HİZMET MATKABI DW152/DW153
Tebrikler!
Bu k lavuzun tümünde, aşağ daki semboller
kullan lm şt r:
Bir D E WALT elektrikli aletini seçmiş
bulunuyorsunuz. Ürün geliştirme ve
yenilemede y llar n deneyimi D E WALT’
profesyonel kullan c lar işin en güvenilir
partnerlerden biri haline getirmektedir.
Bu k lavuzdaki talimatlara
uyulmamas halinde, yaralanma,
ölüm veya aletin hasar görmesi
tehlikesi olduğunu gösterir.
İçindekiler
Teknik veriler
Avrupa Birliği şartnameye uygunluk beyan
Güvenlik talimatlar
Ambalaj n içindekiler
Tan m
Elektrik güvenliği
Uzatma kablosu
Montaj ve ayarlar
Kullan m talimatlar
Bak m
Garanti
tr
tr
tr
tr
tr
tr
tr
tr
tr
tr
tr
-
1
1
2
3
3
4
4
4
5
5
6
Teknik veriler
Voltaj
Güç ihtiyac
Yüksüz h z
1. viteste
2. viteste
Yüklü h z
1. viteste
2. viteste
Azami delme
derinliği çelik
Bilezik çap
Alet tutanağ
DW152
V 230
W 1.050
min -1 400
min -1 800
165
330
min -1 280
min -1 560
110
220
mm 23
mm 53
Sigortalar
230 V aletler
66
32
57
Avrupa Birliği şartnameye uygunluk
beyan,
DW152/DW153
D E WALT, bu elektrikli aletlerin 89/392/EEC,
89/336/EEC, 73/23/EEC, EN 61029,
EN 55104 / EN 55014-2, EN 55014,
EN 61000-3-2, EN 61000-3-3’e uygun olarak
tasarland ğ n beyan eder.
Daha fazla bilgi için, lütfen aşağ daki
adresden D E WALT ile temas kurun veya
k lavuzun arkas na bak n.
EN 50144’e uygun ölçümlendiğinde,
ses şiddeti seviyesi 86/188/EEC &
89/392/EEC’ye uygundur:
DW152
DW153
dB(A)*
88,5
88,5
mahrutu 3
L WA (akustik gücü)
dB(A)
93,5
93,5
7,9
* kullan c n n kulağ nda
(Euronorm)
Mors
Mors
kg 7,5
Yang n tehlikesi.
L pA (ses şiddeti)
(Euronorm)
mahrutu 2
Ağ rl k
DW153
230
1.050
Elektrik çarpmas tehlikesi
olduğunu gösterir.
10 A
85 dB(A) ses şiddeti (bas nc )
aş ld ğ nda, kulaklar korumak
için gerekli önlemleri al n.
tr - 1
TÜRKÇE
Bu aletin ivme karesinin ortalama ağ rl kl
kökü EN 50144’e uygundur:
DW152
DW153
< 2,5 m/s 2
< 2,5 m/s 2
Mühendislik ve Ürün Geliştirme Müdürü
Horst Großmann
D E WALT, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Almanya
Güvenlik talimatlar,
Elektrikli aletleri kullan rken daima,
yangin, elektrik çarpmas ve yaralanma
riskini azaltmak için, ülkenizde
uygulanabilecek güvenlik kurallar na uyun.
Bu ürünü kullanma girişiminde bulunmadan
önce, aşağ daki güvenlik talimatlar n
dikkatle okuyun. Bu talimatlar güvenli bir
yerde saklay n.
Genel Bilgiler
1 Çal,şma alan,n,z, temiz tutun
Dağ n k yerler ve tezgahlar kazaya
neden olabilir.
2 Çal,şma alan,n,z,n çevre koşullar,na
dikkat edin
Elektrikli aletleri rutubete maruz
b rakmay n. Çal şma alan n z iyi
ayd nlat n.
Elektrikli aletleri, yan c s v ve gazlar n
bulunduğu ortamlarda kullanmay n.
3 Elektrik çarpmas,na karş, önlem al,n
Topraklanm ş yüzeylere temastan
kaç n n (Örn: borular, radyatörler,
ocaklar ve buzdolaplar ).
4 Çocuklar, aletlerden uzak tutun
Çocuklar n aletle veya uzatma kablosu
ile temas na izin vermeyin.
Herkesi çal şma alan ndan uzak tutun.
tr - 2
5 Aç,k havada kullan,m için uzatma
kablolar,
Alet aç k havada kullan ld ğ nda, daima
aç k havada kullan m için özel yap lm ş
ve böyle olduğunu gösteren bir damga
taş yan uzatma kablolar kullan n.
6 Kullan,lmayan aletleri saklay,n
Kullan lmayan elektrikli aletleri kuru,
güvenli ve çocuklar n ulaşamayacağ bir
yerde saklay n.
7 Uygun giyinin
Bol elbise giymeyin, tak takmay n.
Hareketli motor parçalar bunlar
kapabilir.
Aç k havada çal şken, tercihen lastik
eldiven kullan n ve kaymaz tabanl
ayakkab giyin.
Saç n z uzunsa koruyucu başl k giyin.
8 Koruyucu gözlük tak,n
İşlemin toz veya f rlayan parçac k
yaratmas halinde, yüz veya toz maskesi
kullan n.
9 Maksimum ses şiddetine dikkat edin
Ses şiddeti 85 dB(A)’y aşarsa,
kulağ n z korumak için gerekli
önlemleri al n.
10 İşlediğiniz parçay, iyi sabitleyin
İşlediğiniz parçay sabitlemek için,
işkence veya mengene kullan n.
Bu hem daha güvenli olur, hem de iki
elinizde serbest kalm ş olur.
11 Aş,r, uzanarak çal,şmay,n
Daima yere s k ve dengeli basmaya
dikkat edin.
12 Aletin kazara çal,şt,r,lmas,na olanak
vermeyin
Fişi tak l aleti, parmağ n z tetikte
taş may n. Fişi takarken tetiğin çekili
olmamas na dikkat edin.
13 Daima dikkatli olun
Yapt ğ n z işe dikkat edin. İnsiyatifinizi
kullan n. Yorgunken aleti kullanmay n.
14 Aletin fişini çekin
Aleti baş boş b rakmadan önce
enerjisini kesin ve tamamen durmas n
bekleyin.
Aleti kullanmayacağ n z zaman, bak m
yapmadan önce veya aksesuarlar n
değiştirirken fişini çekin.
67
TÜRKÇE
15 Ayar anahtarlar,n, ve aparatlar,n,
ç,kart,n
Aleti çal şt rmadan önce, üzerinde
hiçbir ayar anahtar ve aparat n n
bulunmamas na dikkat edin.
16 İşe uygun alet kullan,n
Küçük alet veya aksesuarlar ,
ağ r hizmet tipi aletin görevini yapmaya
zorlamay n. Alet, imalat amac na uygun
olan işi daha iyi ve güvenli yapacakt r.
Dikkat! Bu kullan m k lavuzunda
tavsiye edilenlerin d ş nda aksesuar ve
parçalar n kullan m yaralanma riski
doğurabilir.
17 Kabloyu dikkatli kullan,n
Asla aleti kablosundan tutarak
taş may n veya fişi çekmek için kabloya
as lmay n. Kabloyu, s , yağ ve keskin
kenarlardan uzak tutun.
18 Aletlerinize iyi bak,n
Daha iyi ve güvenli performans için
aletlerinizi iyi durumda ve temiz tutun.
Bak m ve aksesuar değişimi için
talimatlara uyun. Aletin kablosunu
düzenli olarak kontrol edin ve hasarl
ise yetkili D E WALT servisine onart n.
Uzatma kablolar n da düzenli kontrol
edin ve hasarl ise, yenileyin.
Tüm komuta mekanizmas n kuru,
temiz ve yağlardan uzak tutun.
19 Hasarl, parça kontrolü yap,n
Aleti kullanmadan önce, düzgün
çal şacağ ndan ve amaca uygun
işleyeceğinden emin olmak için,
özenle hasar kontrolü yap n. Hareketli
parçalar n ayars z olup olmad ğ veya
tutukluk yap p yapmad ğ n , k r k parça
olup olmad ğ n ve çal şmas n
etkileyebilecek diğer durumlar kontrol
edin. Hasarl siperleri veya diğer ar zal
parçalar talimatlar uyar nca onart n
veya yeniletin.
Tetiği ar zal ise, aleti kullanmay n.
Tetiği yetkili bir D E WALT onar m
merkezinde değiştirin.
20 Aletinizi, yetkili bir D E WALT onar,m
merkezinde onart,n
Bu elektrikli alet ilgili güvenlik
kurallar na uygundur.
68
Tehlikeyi önlemek için, elektrikli aletler,
sadece kalifiye teknisyenler taraf ndan
onar lmal d r.
Ambalaj,n içindekiler
Ambalaj n içinde aşağ dakiler vard r:
1 Ağ r hizmet matkab
2 Yan tutamaklar
1 Göğüs z rh (monte etme civatas ile)
1 Sürme (sevk) kamas
4 Alt gen vidalar
1 Kar şt rma adaptörü (DW152)
1 Kullan m k lavuzu
1 Aç l ml çizim
• Nakliye s ras nda alette, parçalar nda
veya aksesuarlar nda hasar oluşup
oluşmad ğ n kontrol edin.
• Aleti kullanmadan önce, bu k lavuzu
iyice okuyup anlamaya zaman ay r n.
Tan,m (şekil A)
D E WALT ağ r hizmet matkab n z profesyonel
uygulamalar için dizayn edilmiştir:
D E WALT DW152 matkab - ağ r hizmet,
kar şt r m, vida dişi açma ve delme.
D E WALT DW153 matkab - ağ r hizmet,
vida dişi açma ve delme.
Ayg t sabit olarak kullan lmak için bir
matkap stand üzerine monte edilebilir.
1 Açma/kapama anahtar
2 Kilitleme tuşu
3 Sağ/sol dönüş kontrol düğmesi
4 İki vitesli dişli
5 Taş y c tutma kolu
6 Dişli yan tutamağ (ayr ca sürme kamas
tutucu olarak hizmet vermektedir)
7 Kontrol yan tutamağ
(ilave ON&OFF- anahtar [1] ile beraber)
8 Alet tutucusu (taş y c s )
9 Sürme (sevk) kamas
10 Sürme (sevk) kamas yar ğ
11 Dişli muhafazas
12 Göğüs z rh (plakas )
13 Karbon f rça erişim kapağ
tr - 3
TÜRKÇE
Elektrik güvenliği
Elektrik motoru, sadece tek voltaja uygun
imal edilmiştir. Daima, şebeke voltaj n n,
aletinizin üstünde yaz l olan voltajla ayn
olmas na dikkat edin.
D E WALT aletiniz, EN 50144
uyar nca çift yal t ml d r,
bu nedele topraklanmas
gerektirmez.
Kablo ya da Fişin değiştirilmesi
Kablo ya da fişi değiştirirken, ç plak bak r
tellerin arz ettiği tehlikeye dikkat ediniz.
Kontrol yan tutamağ,
• Dört adet alt gen vida (14) kullanarak,
tutamağ (7) beraberinde verilmiş olan
dişli muhafazas (11) üzerine oturtunuz
(monte ediniz).
Göğüs zrhnn (plakasnn) monte
edilmesi (şekil B)
Göğüs z rh (12), matkap elle işletimli
kullan l rken, matkab n optimal olarak
kontrolünü sağlar.
• Beraberinde verilen s k lama
(monte etme) civatas n (15) kullanarak
göğüs z rh n (plakas n ) (12) aletin arka
ucuna monte ediniz.
Uzatma kablosu
Uzatma kablosu kullanmadan önce, gevşek
ve ç plak iletken, kötü bağlant , hasarl
yal t m kontrolü yap n. Gerekli onar mlar
yap n veya gerekiyorsa, kabloyu yenileyin.
Matkab elle işletimli olarak
kullan rken, yan tutamaklar n ve
göğüs z rh n n uygun ve doğru
olarak monte edilmiş olduğundan
daima emin olunuz.
Montaj ve ayarlar
Montaj ve ayarlardan önce
mutlaka aletin fişini çekin.
Bir aksesuarn taklmas ve çkarlmas
(şekil A)
Bu ayg t mors şeridi tipi aksesuarlar
kullan r.
• Yivli mafsal alet tutucunun (8) içerisine
sokunuz. Aksesuar otomatik olarak
pozisyona kilitlenecektir.
• Aksesuar ç karmak için sürme kamas n
(9) sürme kamas yar ğ n n (10) içerisine
sokunuz ve bir çekiç kullanarak vurunuz
(itiniz). Sürme (sürgü) kamas dişli yan
tutamağ n (kulpun) (6) delik muhafazas
içerisinde tutulabilir.
Yan tutamaklarn sabitlenmesi (şekil B)
Alet, elle tutularak çal şt r l rken matkab
işletmek için iki adet portatif (ç kar labilir)
yan tutamaklarla (6 & 7) donat lm şt r.
Dişli yan tutamak
• Tutamağ (6) pozisyona k v r n z ve onu
s k lay n z.
tr - 4
Sağ/sol dönüş kontrol düğmesi (şekil A)
Her iki dişlideki ileri/geri hareket aletin
dişli açma işlemi gibi kullan m n sağlar.
• İleri veya geriye dönme hareketini
seçmek için ileri/geri-hareket anahtar n
(3) kullan n z.
R (Right) : ileri dönme hareketi
(rotasyonu)
L (Left) : geri dönme hareketi
(rotasyonu)
Dönme hareketinin yönü sadece
motor tamam ile durgun hale
gelmiş olduğu zaman
değiştirilmelidir. Eğer motor
halen ON (çal ş mda) ise,
bir güvenlik ayg t , rotasyonunun
(dönme hareketinin) herhangi bir
yönde değişimini önler.
İki vitesli dişli (şekil C)
Ayg t, h z/tork oran n değiştirmek için iki
adet bir dişli selektörü (4) ile donat lm şt r.
• ON/OFF-anahtar n aç n z ve motor
tamam ile durgun pozisyona geldikten
sonra gerekli pozisyonu seçiniz.
69
TÜRKÇE
I
düşük h z/yüksek tork
(geniş delikler açma) (pozisyon I)
II yüksek h z/düşük tork
(küşük delikler açma) (pozisyon II)
H z değerleri için teknik verilere bak n z.
Tam h zda veya delme işlemi
s ras nda vites değiştirmeyin.
Matkabn bir matkap stand üzerine
monte edilmesi (şekil D)
Matkab n z sabit bir kullan m için bir
matkap stand (opsiyonel) üzerine monte
edilebilir.
• S k lama civatas n gevşeterek göğüs
z rh n (plakas n ) ç kart n z.
• Her iki taraftaki tutamaklar ç kar n z.
• Ayg t matkap stand üzerine monte
ediniz. Matkap stand ile beraber
verilmiş olan bütün s k lama
civatalar n n s k lanm ş olduğundan
emin olunuz.
Kullan,m talimatlar,
• Daima güvenlik talimatlar na ve
uygulanan kurallara uyun.
• Cihaza hafif bir bas nç
uygulay n z. Fazla bast rmak,
delme h z n artt rmaz,
ancak cihaz n performans n ve
ömrünü azalt r.
Sabit kullanm (şekil A)
• Yan tutamaklar ve göğüs z rh n
(plakas n ) ç kar n z.
• Ayg t bir matkap stand üzerine monte
ediniz (şekil D-de gösterilmekte).
• Uygun aksesuar yerleştiriniz.
• Rotasyon (dönme hareketi) yönünü
seçiniz.
• Uygun h z/tork oran n seçiniz.
• Ayg t çal şt rmak için, taş ma
kulpnudaki (5) ON/OFF-anahtar na (1)
bas n z.
• Eğer gerekiyorsa, devaml çal şt r m için
kilit-açma (2) düğmesine bas n z ve
ON/OFF anahtar n aç k b rak n z.
Kilit-açma düğmesi hem ileri yönde hem
de geri yönde çal ş r.
• Cihaz durdurmak için düğmeyi b rak n z.
• Devaml çal şmda iken ayg t durdurmak
için, ON/OFF-anahtar na hafifçe bas n z.
İşiniz bittikten sonra ve fişten
çekmeden önce aleti mutlaka kapat n.
Karştrma
• Kar şt rma için, uygun bir kar şt rma
aksesuar tak n.
Ambalajlar nda patlay c olduklar
belirtilen s v lar kar şt rmay n z.
Uygun aksesuarlar konusunda daha fazla
bilgi için bayinize başvurun.
Bak,m
Aygtn elle işletimli olarak kullanlmas
(şekil A)
• Yan tutamaklar ve göğüs z rh n
(plakas n ) tak n z.
• Uygun aksesuar tak n z.
• Rotasyon (dönme hareketi) yönünü
seçiniz.
• Uygun h z/tork oran n seçiniz.
• Ayg t çal şt rmak için, kontrol yan
tutamağ nda (7) bulunan
ON/OFF-anahtar na (1) bas n z.
• Cihaz durdurmak için düğmeyi b rak n z.
İşiniz bittikten sonra ve fişten
çekmeden önce aleti mutlaka kapat n.
70
D E WALT elektrikli aletiniz, minimum
bak mla uzun süre çal şacak şekilde imal
edilmiştir. Her zaman sorunsuz çal şmas ,
alete gerekli bak m n yap lmas na ve
düzenli temizliğe bağl d r.
• Ağ r hizmet matkab kullan c hizmetine
uygun değildir. Ayg t n z yaklaş k
olarak 150 saatlik bir kullan mdan sonra
yetkili bir D E WALT tamir acentas na
götürmenizi öneririz.
tr - 5
TÜRKÇE
GARANTİ
Yağlama
Elektrikli aletiniz, ek yağlama gerektirmez.
Temizlik
Havaland rma kanallar n n temiz ve aç k
olmas na dikkat edin ve aletin gövdesini
düzenli olarak yumuşak bir bezle
temizleyin.
İstenmeyen aletler ve çevre
Atacağ n z eski aletinizi, çevreyi
etkilemeyecek biçimde ortadan kald ran
D E WALT onar m merkezlerine götürün.
• 30 GÜNLÜK RİSKSİZ MÜŞTERİ
MEMNUNİYETİ GARANTİSİ •
D E WALT ağ r hizmet tipi endüstriyel
aletinizin performans sizi tam olarak
tatmin etmiyorsa, 30 gün içinde takas
için yetkili bayinize geri
götürebilirsiniz. Sat n alma belgesinin
ibraz şartt r.
• ÜCRETSİZ BİR YILLIK SERVİS KONTRATİ •
Bir y ll k tam garantiye ek olarak, tüm
D E WALT aletleri bir y l süreyle ücretsiz
servis desteğine de sahiptir. Sat n alma
tarihinden itibaren bir y l içinde yap lan
hiçbir onar m ve koruyucu bak m
işleminden işçilik ücreti almamaktay z.
Sat n alma tarihinin belgelenmesi
şartt r.
• BİR YILLIK TAM GARANTİ •
D E WALT ağ r hizmet tipi endüstriyel
aletleri, sat ş tarihinden itibaren bir y l
süreyle garantilidir. Hatal malzemeden
veya işçilikten kaynaklanan tüm ar zalar
ücretsiz onar l r. Lütfen aleti herhangi
bir yetkili D E WALT veya Black & Decker
servis merkezine gönderin, ya da bizzat
başvurun.
Bu garanti aşağ dakileri kapsamaz:
• Aksesuarlar
• Başkalar taraf ndan yap lan veya
girişimde bulunulan onar mlardan
kaynaklanan hasar
• Yanl ş kullan m, ihmal, eskime ve
aş nmadan, alet üzerinde değişiklik ve
amaç d ş kullan mdan kaynaklanan
hasar.
Size en yak n yetkili D E WALT tamir
acentesi için lütfen bu k lavuzun
arkas nda bulunan uygun telefon
numaras n kullan n.
tr - 6
71
∂§§∏¡π∫∞
¢ƒ∞¶∞¡√ DW152/DW153
£ÂÚÌ¿ Û˘Á¯·ÚËÙ‹ÚÈ·!
¢È·Ï¤Í·Ù ¤Ó· ·fi Ù· Ì˯·Ó‹Ì·Ù· Ù˘ DEWALT.
∏ Ôχ¯ÚÔÓË ÂÌÂÈÚ›· Ù˘ DEWALT, Ë Û˘Ó¯‹˜
ÂͤÏÈÍË ÙˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Ù˘ Î·È Ë ÂÊ·ÚÌÔÁ‹
ηÈÓÔÙÔÌÈÒÓ ÙËÓ Î·ıÈÛÙÔ‡Ó ¤Ó·Ó ·fi ÙÔ˘˜ Èfi
·ÍÈfiÈÛÙÔ˘˜ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ ÙˆÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÒÓ.
™ÙȘ ·ÚÔ‡Û˜ Ô‰ËÁ›Â˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Ù·
·ÎfiÏÔ˘ı· ۇ̂ÔÏ·:
™˘Ì‚ÔÏ›˙ÂÈ Î›Ó‰˘ÓÔ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡ ‹
ı·Ó¿ÙÔ˘ ‹ ‚Ï¿‚˘ ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ ÛÂ
ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ‰ÂÓ ÙËÚËıÔ‡Ó ÔÈ
Ô‰ËÁ›Â˜ ¯Ú‹Ûˆ˜.
¶ÂÚȯfiÌÂÓ·
∆¯ÓÈο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο
¢‹ÏˆÛË Û˘ÌÌfiÚʈÛ˘ E∫
√‰ËÁ›Â˜ ·ÛÊ·Ï›·˜
EÏÂÁ¯Ô˜ ÙÔ˘ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘ Ù˘ Û˘Û΢·Û›·˜
¶ÂÚÈÁÚ·Ê‹
∏ÏÂÎÙÚÈ΋ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·
ÃÚ‹ÛË Î·Ïˆ‰›Ô˘ Â¤ÎÙ·Û˘
™˘Ó·ÚÌÔÏfiÁËÛË Î·È Ú‡ıÌÈÛË
√‰ËÁ›Â˜ ¯Ú‹Ûˆ˜
™˘ÓÙ‹ÚËÛË
EÁÁ‡ËÛË
el - 1
el - 1
el - 2
el - 3
el - 3
el - 4
el - 4
el - 4
el - 5
el - 6
el - 6
∆¯ÓÈο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο
∆¿ÛË
V
∞ÔÚÚÔÊÔ‡ÌÂÓË ÈÛ¯‡˜ W
∆·¯‡ÙËÙ· ¿Ó¢ ÊÔÚÙ›Ô˘
¶ÚÒÙË Ù·¯‡ÙËÙ·
min-1
¢Â‡ÙÂÚË Ù·¯‡ÙËÙ·
min-1
∆·¯‡ÙËÙ· Ì ÊÔÚÙ›Ô
¶ÚÒÙË Ù·¯‡ÙËÙ·
min-1
¢Â‡ÙÂÚË Ù·¯‡ÙËÙ·
min-1
ª¤ÁÈÛÙË ÈηÓfiÙËÙ·
‰È¿ÙÚËÛ˘ ·ÙÛ·ÏÈÔ‡
mm
¢È¿ÌÂÙÚÔ˜ ‰·ÎÙ˘Ï›Ô˘
mm
™ÊÈÁÎÙ‹Ú·˜
µ¿ÚÔ˜
∞ÛÊ¿ÏÂȘ:
ªË¯·Ó‹Ì·Ù· 230 V
72
kg
DW152
230
1.050
DW153
230
1.050
400
800
165
330
280
560
110
220
23
32
53
57
(Euronorm) (Euronorm)
™˘Ì‚ÔÏ›˙ÂÈ ËÏÂÎÙÚÈ΋ Ù¿ÛË.
∫›Ó‰˘ÓÔ˜ ˘ÚηÁÈ¿˜.
¢‹ÏˆÛË Û˘ÌÌfiÚʈÛ˘ E∫
DW152/DW153
∏ DEWALT ‰ËÏÒÓÂÈ fiÙÈ ·˘Ù¿ Ù· ËÏÂÎÙÚÈο
ÂÚÁ·Ï›· ۯ‰ȿÛÙËÎ·Ó Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ √‰ËÁ›Â˜:
89/392/EOK, 89/336/EOK, 73/23/EOK,
EN 50144, EN 55104 / EN 55014-2, EN 55014,
EN 61000-3-2 & EN 61000-3-3.
°È· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜, ·Ú·Î·ÏÒ
·¢ı˘Óı›Ù ÛÙËÓ DEWALT ÛÙËÓ ·Ú·Î¿Ùˆ
‰È‡ı˘ÓÛË ‹ ·Ó·ÙÚ¤ÍÙ ÛÙÔ ›Ûˆ ̤ÚÔ˜ ÙÔ˘
ÂÁ¯ÂÈÚȉ›Ô˘.
∞ÓÒÙ·ÙÔ fiÚÈÔ Ë¯ËÙÈ΋˜ ›ÂÛ˘ Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ
√‰ËÁ›Â˜ 86/188/EOK & 89/392/EOK, ̤ÙÚËÛË
ηٿ EN 50144:
ÎÒÓÔ˜
ÎÒÓÔ˜
Û‡Ó‰ÂÛ˘ 2 Û‡Ó‰ÂÛ˘ 3
LpA (˯ËÙÈ΋ ›ÂÛË)
dB(A)*
DW152
88,5
DW153
88,5
LWA (·ÎÔ˘ÛÙÈ΋ ‰‡Ó·ÌË)
dB(A)
93,5
93,5
7,5
* ÛÙÔ ·˘Ù› ÙÔ˘ ¯ÂÈÚÈÛÙ‹
7,9
10 A
§¿‚ÂÙ ٷ ÂӉ‰ÂÈÁ̤ӷ ̤ÙÚ·
ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÛÂ ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ Ë
·ÎÔ˘ÛÙÈ΋ ›ÂÛË ˘ÂÚ‚·›ÓÂÈ Ù· 85 dB(A).
el - 1
∂§§∏¡π∫∞
√ ÛÙ·ıÌÈṲ̂ÓÔ˜ ÙÂÙÚ·ÁˆÓÈÎfi˜ ̤ÛÔ˜ fiÚÔ˜
ÂÈÙ¿¯˘ÓÛ˘ ηٿ EN 50144:
DW152
< 2,5 m/s2
DW153
< 2,5 m/s2
¢È¢ı˘ÓÙ‹˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ ¶ÚÔ˚fiÓÙˆÓ
Horst Großmann
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, °ÂÚÌ·ÓÈ·
√‰ËÁ›Â˜ ·ÛÊ·Ï›·˜
√Ù·Ó ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ËÏÂÎÙÚÈο ÂÚÁ·Ï›· Ú¤ÂÈ
Ó· Ï·Ì‚¿ÓÂÙ ¿ÓÙÔÙ ˘fi„Ë ÙÔ˘˜ ηÓfiÓ˜
·ÛÊ·Ï›·˜ Ô˘ ÈÛ¯‡Ô˘Ó ÛÙË ¯ÒÚ· Û·˜
ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·ÔÊ¢¯ı› Ô Î›Ó‰˘ÓÔ˜
˘ÚηÁÈ¿˜, ËÏÂÎÙÚÔÏËÍ›·˜ Î·È ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡.
¶ÚÈÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÙ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ‰È·‚¿ÛÙÂ
ÚÔÛÂÎÙÈο ÙȘ ·Ú·Î¿Ùˆ Ô‰ËÁ›Â˜ Î·È Ê˘Ï¿ÍÙÂ
Ù˜ ηϿ.
1 ¢È·ÙËÚ›Ù ηı·Úfi ÙÔ ¯ÒÚÔ ÂÚÁ·Û›·˜
∞ηٿÛÙ·ÙÔÈ ¯ÒÚÔÈ Î·È ¿ÁÎÔÈ ÂÁ΢ÌÔÓÔ‡Ó
ΛӉ˘ÓÔ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡.
2 §¿‚ÂÙ ˘‘ fi„Ë ÙȘ ÂȉڿÛÂȘ ÙÔ˘
ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜
ªËÓ ÂÎı¤ÙÂÙ ËÏÂÎÙÚÈο ÂÚÁ·Ï›· Û ˘ÁÚ·Û›·.
ºÚÔÓÙ›ÛÙ ÁÈ· ÙÔÓ Î·Ïfi ʈÙÈÛÌfi ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘
ÂÚÁ·Û›·˜ Û·˜. ªËÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ËÏÂÎÙÚÈο
ÂÚÁ·Ï›· ÎÔÓÙ¿ Û ‡ÊÏÂÎÙ· ˘ÁÚ¿ Î·È ·¤ÚÈ·.
3 ¶ÚÔÛٷ٢ı›Ù ·fi ËÏÂÎÙÚÔÏËÍ›·
∞ÔʇÁÂÙ ÙËÓ Â·Ê‹ ÙÔ˘ ÛÒÌ·ÙÔ˜ ÌÂ
ÁÂȈ̤Ó˜ ÂÈÊ¿ÓÂȘ (.¯. ۈϋÓ˜, ÛÒÌ·Ù·
ıÂÚÌ¿ÓÛˆ˜, ËÏÂÎÙÚÈΤ˜ ÎÔ˘˙›Ó˜, „˘Á›· ÎÏ.).
™Â Û˘Óı‹Î˜, ˘ÂÚ‚ÔÏÈ΋˜ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹Û˘ (.¯.
Û ‡„ËÏ‹ ˘ÁÚ·Û›·, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÌÂÙ·ÏÏÈ΋˜
ÛÎfiÓ˘ ÎÏ.) ÌÔÚ› Ó· ·˘ÍËı› Ë ËÏÂÎÙÚÈ΋
·ÛÊ¿ÏÂÈ· Ì ÙËÓ ·ÚÂÌ‚ÔÏ‹ ÂÓfi˜
·ÔÛ˘Ó‰ÂÙÈÎÔ‡ ÌÂÙ·Û¯ËÌ·ÙÈÛÙ‹ ‹ ÂÓfi˜
‰È·ÎfiÙË ÚÔÛÙ·Û›·˜ ·fi Ï¿ıÔ˜ ‰ÈÂÚ¯fiÌÂÓÔ
Ú‡̷ (FI).
4 ∫ڷٿ٠ٷ ·È‰È¿ Û ·fiÛÙ·ÛË
ªËÓ ·Ê‹ÓÂÙ ¿ÏÏ· ÚfiÛˆ· Ó· ·ÁÁ›˙Ô˘Ó ÙÔ
ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ‹ ÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ ÂÈÌ‹Î˘ÓÛ˘.
el - 2
∏ ÂÈÙ‹ÚËÛË ··ÈÙÂ›Ù·È ÁÈ· ·È‰È¿ ËÏÈΛ·˜ οو
ÙˆÓ 16 ÂÙÒÓ.
5 ∫·ÏÒ‰ÈÔ ÂÈÌ‹Î˘ÓÛ˘ ÁÈ· ¯Ú‹ÛË ÛÂ
Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜
ÃÚËÛÈÌÔÔț٠ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡˜
¯ÒÚÔ˘˜ ÌfiÓÔ Ì ηÏ҉ȷ Ô˘ Â›Ó·È Î·Ù¿ÏÏËÏ·
ÁÈ· ÙÔ ÛÎÔfi ·˘Ùfi Î·È Ê¤ÚÔ˘Ó Û¯ÂÙÈ΋ Û‹Ì·ÓÛË.
6 º˘Ï¿ÁÂÙ ٷ ÂÚÁ·Ï›· Û·˜ Û ·ÛʷϤ˜ ̤ÚÔ˜
∏ÏÂÎÙÚÈο ÂÚÁ·Ï›· Ô˘ ‰ÂÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È
Ú¤ÂÈ Ó· Ê˘Ï¿ÛÛÔÓÙ·È Û ÛÙÂÁÓÔ‡˜,
ÎÏÂÈÛÙÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜, Ì·ÎÚÈ¿ ·fi ·È‰È¿.
7 ºÔÚ¿Ù ٷ ηٿÏÏËÏ· ÚÔ‡¯· ÂÚÁ·Û›·˜
ªË ÊÔÚ¿Ù ʷډȿ ÚÔ‡¯· ‹ ÎÔÛÌ‹Ì·Ù·.
À¿Ú¯ÂÈ Èı·ÓfiÙËÙ· Ó· È·ÛÙÔ‡Ó ÛÂ
ÎÈÓÔ‡ÌÂÓ· ̤ÚË Ì˯·ÓÒÓ. °È· ˘·›ıÚȘ
ÂÚÁ·Û›Â˜ Û˘ÓÈÛÙÒÓÙ·È Ï·ÛÙȯ¤ÓÈ· Á¿ÓÙÈ· ηÈ
˘Ô‰‹Ì·Ù· Ô˘ ‰Â ÁÏÈÛÙÚÔ‡Ó. E¿Ó ¤¯ÂÙÂ
Ì·ÎÚÈ¿ Ì·ÏÏÈ¿ ÊÔÚ¿Ù ÚÔÛٷ٢ÙÈÎfi ‰È¯Ù¿ÎÈ.
8 ÃÚËÛÈÌÔÔț٠ÚÔÛٷ٢ÙÈο Á˘·ÏÈ¿
ÃÚËÛÈÌÔÔÈ›ÙÂ, Â›Û˘, ·Ó·Ó¢ÛÙÈΤ˜
Ì¿ÛΘ ÁÈ· ÙËÓ ÂÎÙ¤ÏÂÛË ÂÚÁ·ÛÈÒÓ Ô˘
ÚÔÍÂÓÔ‡Ó ÛÎfiÓË ‹ ·ÈˆÚÔ‡ÌÂÓ· ۈ̷ٛ‰È·.
9 §·Ì‚¿ÓÂÙ ˘‘ fi„Ë Ù· ·ÓÒٷٷ fiÚÈ· ıÔÚ‡‚Ô˘
§¿‚ÂÙ ηٿÏÏËÏ· ̤ÙÚ· ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›·
Ù˘ ·ÎÔ‹˜ Û·˜ Â¿Ó Ô ÚÔηÏÔ‡ÌÂÓÔ˜ ıfiÚ˘‚Ô˜
˘ÂÚ‚·›ÓÂÈ Ù· 85 dB(A).
10 ™ÙËÚ›ÍÙ Ì ·ÛÊ·Ï‹ ÙÚfiÔ ÙÔ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ
ÛÙÔ ÔÔ›Ô ÂÚÁ¿˙ÂÛÙÂ
ÃÚËÛÈÌÔÔÈ›ÛÙ ÛÊÈÁÎÙ‹Ú˜ ‹ ̤ÁÁÂÓË ÁÈ· ÙÔ
ÛÎÔfi ·˘Ùfi. ∏ ̤ıÔ‰Ô˜ ·˘Ù‹ ›ӷÈ
·ÛʷϤÛÙÂÚË Î·È ÂÏ¢ıÂÚÒÓÂÈ Î·È Ù· ‰˘fi Û·˜
¯¤ÚÈ· ÁÈ· ÙÔ ¯ÂÈÚÈÛÌfi ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ.
11 ªË Û·‚ÂÙ ¿Ú· Ôχ
ºÚÔÓÙ›ÛÙ ¿ÓÙÔÙ ӷ ¤¯ÂÙ ÙËÓ Î·Ù¿ÏÏËÏË
ÛÙ¿ÛË Î·È Ó· ‰È·ÙËÚ›Ù ÙËÓ ÈÛÔÚÚÔ›· Û·˜.
12 ∞ÔʇÁÂÙ ·ÓÂÈı‡ÌËÙË ÂÎΛÓËÛË ÙÔ˘
ÂÚÁ·Ï›Ԣ
ªËÓ Îڷٿ٠̠ÙÔ ‰¿ÎÙ˘ÏÔ ÛÙÔ ‰È·ÎfiÙË
ÂÚÁ·Ï›· Ô˘ Â›Ó·È ÛÙËÓ Ú›˙·. √Ù·Ó ‚¿˙ÂÙÂ
ÙËÓ Ú›˙·, ‚‚·Èˆı›Ù fiÙÈ Ô ‰È·ÎfiÙ˘ ÙÔ˘
ÂÚÁ·Ï›Ԣ Â›Ó·È ÎÏÂÈÛÙfi˜.
13 ¡· ›ÛÙ ¿ÓÙ· ÚÔÛÂÎÙÈÎÔ›
¶·Ú·ÎÔÏÔ˘ı›Ù ÙËÓ ÂÚÁ·Û›· Û·˜. EÓÂÚÁ›ÙÂ
ÏÔÁÈο. ªË ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô fiÙ·Ó
›ÛÙ ÎÔ˘Ú·Ṳ̂ÓÔ˜.
14 µÁ¿˙ÂÙ ÙÔ ‰È·ÎfiÙË ·fi ÙËÓ Ú›˙·
√Ù·Ó ‰ÂÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Î·È ÛÙËÓ
ÂÚ›ÙˆÛË Û˘ÓÙËÚ‹Ûˆ˜ ‹ ·ÏÏ·Á‹˜
ÂÍ·ÚÙËÌ¿ÙˆÓ, ‚Á¿ÏÙ ÙÔ ‰È·ÎfiÙË ·fi ÙËÓ
73
∂§§∏¡π∫∞
Ú›˙· Î·È ÂÚÈ̤ÓÂÙ ¤ˆ˜ fiÙÔ˘ ·ÎÈÓËÙÔÔÈËı›
ÙÂÏ›ˆ˜.
15 ∞ÔÌ·ÎÚ‡ÓÂÙ ·fi ÙÔ Ì˯¿ÓËÌ· Ù· ÎÏÂȉȿ
Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÁÈ· ÙË Ú‡ıÌÈÛ‹ ÙÔ˘
¶ÚÈÓ ‚¿ÏÂÙ Û ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô,
‚‚·Èˆı›Ù ¿ÓÙ· fiÙÈ ¤¯ÂÙ ‚Á¿ÏÂÈ ·fi ·˘Ùfi
Ù· ÎÏÂȉȿ ÁÈ· ÙË Ú‡ıÌÈÛ‹ ÙÔ˘.
16 ÃÚËÛÈÌÔÔț٠ÙÔ ÛˆÛÙfi ÂÚÁ·Ï›Ô
∏ ÂӉ‰ÂÈÁ̤ÓË ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛË ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÂ
·˘Ù¤˜ ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜ ¯Ú‹Ûˆ˜.
ªË ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÂÚÁ·Ï›· ¯·ÌËÏ‹˜ ÈÛ¯‡Ô˜ ‹
ÚÔÛı‹Î˜ ÁÈ· ‚·ÚȤ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜. ∆Ô ÂÚÁ·Ï›Ô
Û·˜ ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ÂÈÙ˘¯¤ÛÙÂÚ· ηÈ
·ÛʷϤÛÙÂÚ· Â¿Ó ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËı› Û‡Ìʈӷ ÌÂ
Ù˘ ÚԉȷÁڷʤ˜ ÙÔ˘.
¶ÚÔÛÔ¯‹! ∆fiÛÔ Ë ¯Ú‹ÛË ÂÍ·ÚÙËÌ¿ÙˆÓ ‹
ÚÔÛıËÎÒÓ fiÛÔ Î·È Ë Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛË
ÂÚÁ·ÛÈÒÓ Ô˘ ‰ÂÓ Û˘ÓÈÛÙÒÓÙ·È ÛÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜
·˘Ù¤˜ ÂÁ΢ÌÔÓ› ΛӉ˘ÓÔ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡.
17 ªË ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ηÏ҉ȷ ÁÈ· ÂÚÁ·Û›Â˜ ÁÈ·
ÙȘ Ôԛ˜ ‰ÂÓ ÚÔÔÚ›˙ÔÓÙ·È
ªËÓ Îڷٿ٠ÔÙ¤ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ·fi ÙÔ
ηÏÒ‰Èfi ÙÔ˘ Î·È ÌËÓ ÙÚ·‚¿Ù ÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ ÁÈ·
Ó· ‚Á¿ÏÂÙ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ·fi ÙËÓ Ú›˙·.
¶ÚÔÛٷهÛÙ ÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ ·fi ıÂÚÌfiÙËÙ·,
Ï¿‰È Î·È ·È¯ÌËÚ¤˜ ÁˆÓ›Â˜.
18 ™˘ÓÙËÚ›Ù ÂÈÌÂÏÒ˜ Ù· ÂÚÁ·Ï›· Û·˜
¢È·ÙËÚ›Ù ٷ ÂÚÁ·Ï›· Û·˜ ÎÔÊÙÂÚ¿ ηÈ
ηı·Ú¿ ÒÛÙ ӷ ›ÛÙ Û ı¤ÛË Ó· ÂÚÁ¿˙ÂÛÙÂ
ηχÙÂÚ· Î·È ·ÛʷϤÛÙÂÚ·. ∞ÎÔÏÔ˘ı›Ù ÙȘ
Ô‰ËÁ›Â˜ Û˘ÓÙËÚ‹Ûˆ˜ Î·È ÙȘ ˘ԉ›ÍÂȘ ÁÈ·
ÙËÓ ·ÏÏ·Á‹ ÂÍ·ÚÙËÌ¿ÙˆÓ. EϤÁ¯ÂÙ ٷÎÙÈο
ÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ Î·È, Û ÂÚ›ÙˆÛË ‚Ï¿‚˘, ‰ÒÛÙÂ
ÙÔ ÁÈ· ÂÈÛ΢‹ Û ÛÙ·ıÌfi Û˘ÓÙËÚ‹Ûˆ˜ Ô˘
Â›Ó·È ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ˜ ·fi ÙËÓ DEWALT.
EϤÁ¯ÂÙ ÂÚÈÔ‰Èο Ù· ηÏ҉ȷ ÂÈÌ‹Î˘ÓÛ˘
Î·È ·ÓÙÈηٷÛÙ‹ÛÙ ٷ Û ÂÚ›ÙˆÛË ‚Ï¿‚˘.
¢È·ÙËÚ›Ù ÙÔ˘˜ ‰È·ÎfiÙ˜ ¯Ú‹Ûˆ˜ ÛÙÂÁÓÔ‡˜
Î·È ÊÚÔÓÙ›ÛÙ ӷ ÌËÓ Â›Ó·È ÏÂڈ̤ÓÔÈ ·fi
Ï¿‰È Î·È ÁÚ¿ÛÔ.
19 EϤÁ¯ÂÙÂ Â¿Ó ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û·˜ ¤¯ÂÈ ‚Ï¿‚˜
¶ÚÈÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÙ ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô, ÂϤÁÍÙÂ
ÙÔ ÚÔÛÂÎÙÈο ÁÈ· ÂӉ¯fiÌÂÓ˜ ‚Ï¿‚˜ ÁÈ· Ó·
‚‚·Èˆı›Ù fiÙÈ ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ fiˆ˜ Ú¤ÂÈ.
EϤÁÍÙÂ Â¿Ó Ù· ÎÈÓËÙ¿ ̤ÚË Â›Ó·È ÛˆÛÙ¿
Û˘Ó‰Â‰Â̤ӷ Î·È Â˘ı˘ÁÚ·ÌÌÈṲ̂ӷ, Â¿Ó ‰ÂÓ
¤¯Ô˘Ó Û¿ÛÂÈ ÎÔÌÌ¿ÙÈ·, Â¿Ó Â›Ó·È ÛˆÛÙ¿
Û˘Ó·ÚÌÔÏÔÁË̤ӷ Î·È Â¿Ó ÏËÚÔ‡ÓÙ·È fiϘ ÔÈ
Û˘Óı‹Î˜ ÁÈ· ÙË ÛˆÛÙ‹ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘
74
ÂÚÁ·Ï›Ԣ. ¶ÚÔÛٷ٢ÙÈο ηχ̷ٷ ‹ ¿ÏÏ·
ÂÍ·ÚÙ‹Ì·Ù· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ¯·Ï¿ÛÂÈ Ú¤ÂÈ Ó·
ÂÈÛ΢¿˙ÔÓÙ·È ‹ Ó· ·ÓÙÈηı›ÛÙ·ÓÙ·È Û‡Ìʈӷ
Ì ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜ ¯Ú‹Ûˆ˜. ªË ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÙÔ
ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Â¿Ó Ô ‰È·ÎfiÙ˘ Â›Ó·È ¯·Ï·Ṳ̂ÓÔ˜
Î·È ÊÚÔÓÙ›ÛÙ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈηٿÛÙ·Û‹ ÙÔ˘ ·fi
ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ ÛÙ·ıÌfi Û˘ÓÙËÚ‹Ûˆ˜.
20 EÈÛ΢¿˙ÂÙ ٷ ÂÚÁ·Ï›· Û·˜ ÛÂ
ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ ÛÙ·ıÌfi Û˘ÓÙËÚ‹Ûˆ˜
∆Ô ËÏÂÎÙÚÈÎfi ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û·˜ ÏËÚ› ÙÔ˘˜
ÈÛ¯‡ÔÓÙ˜ ηÓfiÓ˜ ·ÛÊ·Ï›·˜. °È· ÙËÓ
·ÔÊ˘Á‹ ÎÈÓ‰‡ÓˆÓ ÁÈ· ÙÔ ¯Ú‹ÛÙË, Ù˘¯fiÓ
ÂÈÛ΢¤˜ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÎÙÂÏÔ‡ÓÙ·È
·ÔÎÏÂÈÛÙÈο ·fi ÂȉÈÎfi Ù¯ÓÈÎfi.
EÏÂÁ¯Ô˜ ÙÔ˘ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘ Ù˘ Û˘Û΢·Û›·˜
™ÙË Û˘Û΢·Û›· ˘¿Ú¯Ô˘Ó:
1 ∫ÚÔ˘ÛÙÈÎfi ‰Ú¿·ÓÔ ‚·Ú¤ˆ˜ Ù‡Ô˘
2 ¶Ï¢ÚÈΤ˜ ¯ÂÈÚÔÏ·‚¤˜
1 ™ÙËı·›Ô ÛÙ‹ÚÈÁÌ· (Ì ·ÍÈÌ¿‰È ÛÙÂÚ¤ˆÛ˘)
1 EÍÔÏΤ·˜
4 EÍ¿ÁˆÓ˜ ‚›‰Â˜
1 EÍ¿ÚÙËÌ· Ì›Í˘ (DW152)
1 º˘ÏÏ¿‰ÈÔ Ô‰ËÁÈÒÓ
1 ∞Ó·Ï˘ÙÈÎfi Û¯¤‰ÈÔ
• EϤÁÍÙ ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô, Ù· ·ÓÙ·ÏÏ·ÎÙÈο Î·È Ù·
ÂÍ·ÚÙ‹Ì·Ù· ÁÈ· ‚Ï¿‚˜ Ô˘ ›Ûˆ˜ ¤¯Ô˘Ó
ÚÔÎÏËı› ηٿ ÙË ÌÂÙ·ÊÔÚ¿.
• ∞ÊÈÂÚÒÛÙ ϛÁÔ ¯ÚfiÓÔ ÁÈ· Ó· ‰È·‚¿ÛÂÙÂ Î·È Ó·
ηٷÓÔ‹ÛÂÙ fiÏÔ ÙÔ Ê˘ÏÏ¿‰ÈÔ Ô‰ËÁÈÒÓ ÚÈÓ
Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÙ ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô.
¶ÂÚÈÁÚ·Ê‹ (ÂÈÎ. ∞)
∆Ô ‰Ú¿·ÓÔ Ù˘ DEWALT Ô˘ ·ÁÔÚ¿Û·Ù ¤¯ÂÈ
ۯ‰ȷÛÙ› ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ¯Ú‹ÛË Î·È
Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ:
DEWALT DW152 ‰Ú¿·ÓÔ - ∞Ó¿ÌÈÍË, ÎÚÔ˘ÛÙÈ΋
‰È¿ÙÚËÛË Î·È ÂÚÈÛÙÚÔÊÈ΋ ‰È¿ÙÚËÛË ‚·Ú¤ˆ˜
Ù‡Ô˘.
DEWALT DW153 ‰Ú¿·ÓÔ - ∫ÚÔ˘ÛÙÈ΋ ‰È¿ÙÚËÛË
Î·È ÂÚÈÛÙÚÔÊÈ΋ ‰È¿ÙÚËÛË ‚·Ú¤ˆ˜ Ù‡Ô˘.
∆Ô ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ÌÔÚ› Ó· ÂÁηٷÛÙ·ı› Û ÌÈ· ‚¿ÛË
‰È¿ÙÚËÛ˘ ÁÈ· ¯Ú‹ÛË Û ÛÙ·ıÂÚ‹ ı¤ÛË.
1 ¢È·ÎfiÙ˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ON/OFF
2 ¢È·ÎfiÙ˘ Û˘Ó¯ԇ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜
3 ¢È·ÎfiÙ˘ ‰ÂÍÈ¿˜/·ÚÈÛÙÂÚ‹˜ ÂÚÈÛÙÚÔÊ‹˜
4 ¢È·ÎfiÙ˘ ‰‡Ô Ù·¯˘Ù‹ÙˆÓ
5 ÃÂÈÚÔÏ·‚‹ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜
el - 3
∂§§∏¡π∫∞
6 ÃÂÈÚÔÏ·‚‹ ÏÂ˘Ú¿˜ ÛÂÈÚÒÌ·ÙÔ˜
(¯ÚËÛÈ̇ÂÈ Â›Û˘ Î·È Û·Ó ˘Ô‰Ô¯‹ ÂÍfi‰Ô˘)
7 ÃÂÈÚÔÏ·‚‹ ÏÂ˘Ú¿˜ ÂϤÁ¯Ô˘
(Ì ÚfiÛıÂÙÔ ‰È·ÎfiË ON/OFF [1])
8 ™ÊÈÁÎÙ‹Ú·˜
9 EÍÔÏΤ·˜
10 ∞˘Ï¿ÎÈ ÂÍÔÏΤ·
11 ™Ù¤Á·ÛË ÁÚ·Ó·˙ÈÒÓ
12 ™ÙËı·›Ô ÛÙ‹ÚÈÁÌ·
13 ∫¿Ï˘ÌÌ· Û˘ÓÙ‹ÚËÛ˘-ÂȉÈfiÚıˆÛ˘
∏ÏÂÎÙÚÈ΋ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·
∆Ô ËÏÂÎÙÚÈÎfi ÌÔÙ¤Ú Â›Ó·È Û¯Â‰È·Ṳ̂ÓÔ Ó·
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Û ̛· Î·È ÌfiÓÔ Ù¿ÛË. EϤÁ¯ÂÙÂ
¿ÓÙÔÙ ·Ó Ë Ù¿ÛË ÙÚÔÊÔ‰ÔÛ›·˜ ·ÓÙÈÛÙÔȯ› ÛÂ
·˘Ù‹Ó Ô˘ ·Ó·ÁÚ¿ÊÂÙ·È ÛÙËÓ ϷΤٷ ÙÔ˘
ÂÚÁ·Ï›Ԣ.
∆Ô ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û·˜ ʤÚÂÈ ‰ÈÏ‹ ÌfiÓˆÛË
ηٿ EN 50144. ∫·Ù¿ Û˘Ó¤ÂÈ· ‰Â
¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Î·ÏÒ‰ÈÔ Á›ˆÛ˘.
∞ÓÙÈηٿÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ηψ‰›Ô˘ ‹ ÙÔ˘ ÚÂ˘Ì·ÙÔÏ‹ÙË
√Ù·Ó ·ÓÙÈηıÈÛٿ٠ÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ ‹ ÙÔ
ÚÂ˘Ì·ÙÔÏ‹ÙË, οÓÙ ÙÔ Ì ·ÛÊ¿ÏÂÈ·.
EÓ·˜ ÚÂ˘Ì·ÙÔÏ‹Ù˘ Ì Á˘ÌÓ¿ ηÏ҉ȷ ›ӷÈ
ÂÈΛӉ˘ÓÔ˜ fiÙ·Ó ÙÔÔıÂÙÂ›Ù·È Û ̛· Ú›˙·
Ú‡̷ÙÔ˜.
ÃÚ‹ÛË Î·Ïˆ‰›Ô˘ Â¤ÎÙ·Û˘
E¿Ó ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Î·ÏÒ‰ÈÔ Â¤ÎÙ·Û˘,
¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÙ ÂÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ Â¤ÎÙ·Û˘
ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÚÚÔÊÔ‡ÌÂÓË ËÏÂÎÙÚÈ΋
ÈÛ¯‡ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ (‰Â›Ù ٷ Ù¯ÓÈο
ÛÙÔȯ›·). ∏ ÂÏ¿¯ÈÛÙË ‰È·ÙÔÌ‹ ÙÔ˘ ·ÁˆÁÔ‡ ›ӷÈ
1,5 mm2. √Ù·Ó ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ηÚÔ‡ÏÈ Î·Ïˆ‰›Ô˘,
¿ÓÙ· ÍÂÙ˘Ï›ÁÂÙ ÙÂÏ›ˆ˜ ÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ.
™˘Ó·ÚÌÔÏfiÁËÛË Î·È Ú‡ıÌÈÛË
µÁ¿˙ÂÙ ¿ÓÙÔÙ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ·fi ÙËÓ
Ú›˙· ÚÈÓ ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÙ Û ÂÚÁ·Û›Â˜
Û˘Ó·ÚÌÔÏfiÁËÛ˘ Î·È Ú‡ıÌÈÛ˘.
∆ÔÔı¤ÙËÛË Î·È ·Ê·›ÚÂÛË ÂÓfi˜ ÂÍ·ÚÙ‹Ì·ÙÔ˜
(ÂÈÎ. ∞)
∞˘Ùfi ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› ÂÍ·ÚÙ‹Ì·Ù· ÌÂ
ΈÓÈÎfi Û‡Ó‰ÂÛÌÔ.
el - 4
• µ¿ÏÙ ÙÔ ÎˆÓÈÎfi Û٤ϯԘ ÛÙÔ ÙÛÔÎ ÙÔ˘
ÂÚÁ·Ï›Ԣ (8). ∆Ô ÂÍ¿ÚÙËÌ· ı· ·ÛÊ·ÏÈÛÙ›
·˘ÙfiÌ·Ù·.
• °È· Ó· ·Ê·ÈÚ¤ÛÂÙÂ ÙÔ ÂÍ¿ÚÙËÌ· ‚¿ÏÙÂ ÙÔÓ
ÂÍÔÏΤ· (9) ÛÙÔ ·˘Ï¿ÎÈ ÙÔ˘ ÂÍÔÏΤ· (10) ηÈ
¯Ù˘‹ÛÙ ÙÔÓ Ì ¤Ó· ÛÊ˘Ú›. √ ÂÍÔÏΤ·˜
ÌÔÚ› Ó· Ê˘Ï·¯Ù› ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi Ù˘
¯ÂÈÚÔÏ·‚‹˜ ÏÂ˘Ú¿˜ ÛÂÈÚÒÌ·ÙÔ˜ (6).
∆ÔÔı¤ÙËÛË ÙˆÓ Ï¢ÚÈÎÒÓ ¯ÂÈÚÔÏ·‚ÒÓ (ÂÈÎ. µ)
∆Ô ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Â›Ó·È ÂÊԉȷṲ̂ÓÔ Ì ‰‡Ô
·Ê·ÈÚ¤ÛÈ̘ Ï¢ÚÈΤ˜ ¯ÂÈÚÔÏ·‚¤˜ (6 Î·È 7) ÁÈ·
ÙÔ ¯ÂÈÚÈÛÌfi ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ fiÙ·Ó ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ›ٷÈ
Û·Ó ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ¯ÂÈÚfi˜.
ÃÂÈÚÔÏ·‚‹ ÏÂ˘Ú¿˜ ÛÂÈÚÒÌ·ÙÔ˜
• µÈ‰ÒÛÙ ÙË ¯ÂÈÚÔÏ·‚‹ (6) ÛÙË ı¤ÛË Ù˘ ηÈ
ÛÊ›ÁÍÙ ÙËÓ.
ÃÂÈÚÔÏ·‚‹ ÏÂ˘Ú¿˜ ÂϤÁ¯Ô˘
• ∆ÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙË ¯ÂÈÚÔÏ·‚‹ (7) ÛÙË ÛÙ¤Á·ÓË
ÁÚ·Ó·˙ÈÒÓ (11) ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ÙȘ
4 ÂÍ¿ÁˆÓ˜ ‚›‰Â˜ (14) Ô˘ Û·˜ ¯ÔÚËÁÔ‡ÓÙ·È.
∆ÔÔı¤ÙËÛË ÙÔ˘ ÛÙËı·›Ô˘ ÛÙËÚ›ÁÌ·ÙÔ˜ (ÂÈÎ. µ)
∆Ô ÛÙËı·›Ô ÛÙ‹ÚÈÁÌ· (12) ‰È¢ÎÔχÓÂÈ ÙÔÓ ¿ÚÈÛÙÔ
¤ÏÂÁ¯Ô ÙÔ˘ ‰Ú¿·ÓÔ˘ fiÙ·Ó ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È Û·Ó
ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ¯ÂÈÚfi˜.
• ∆ÔÔıÂÙ‹ÛÙÂ ÙÔ ÛÙËı·›Ô ÛÙ‹ÚÈÁÌ· (12) ÛÙËÓ
›Ûˆ ¿ÎÚË ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ÙÔ
·ÍÈÌ¿‰È ÛÙÂÚ¤ˆÛ˘ (15) Ô˘ ¯ÔÚËÁ›ٷÈ.
√Ù·Ó ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÙÔ ‰Ú¿·ÓÔ Û·Ó
ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ¯ÂÈÚfi˜ Ó· ›ÛÙ ¿ÓÙ·
‚¤‚·ÈÔÈ fiÙÈ ÔÈ Ï¢ÚÈΤ˜ ¯ÂÈÚÔÏ·‚¤˜
Î·È ÙÔ ÛÙËı·›Ô ÛÙ‹ÚÈÁÌ· ›ӷÈ
ηٿÏÏËÏ· ÙÔÔıÂÙË̤ӷ.
¢È·ÎfiÙ˘ ‰ÂÍÈ¿˜-·ÚÈÛÙÂÚ‹˜ ÂÚÈÛÙÚÔÊ‹˜ (ÂÈÎ. ∞)
∏ ‰ÂÍÈ¿-·ÚÈÛÙÂÚ¿ ÂÚÈÛÙÚÔÊ‹ ÙˆÓ ‰‡Ô
ÁÚ·Ó·˙ÈÒÓ Û·˜ ÂÈÙÚ¤ÂÈ Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÙ ÙÔ
ÂÚÁ·ÏÂ›Ô .¯. ÁÈ· ÂÚÈÛÙÚÔÊÈ΋ ‰È¿ÙÚËÛË.
• °È· Ó· ÂÈϤÍÂÙ ÙË ‰ÂÍÈ¿-·ÚÈÛÙÂÚ‹
ÂÚÈÛÙÚÔÊ‹ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÙ ÙÔ ‰È·ÎfiÙË
‰ÂÍÈ¿˜-·ÚÈÛÙÂÚ‹˜ ÂÚÈÛÙÚÔÊ‹˜ (3).
R (Right) : ‰ÂÍÈ¿ ÂÚÈÛÙÚÔÊ‹
L (Left) : ·ÚÈÛÙÂÚ‹ ÂÚÈÛÙÚÔÊ‹
75
∂§§∏¡π∫∞
∏ ÊÔÚ¿ ÂÚÈÛÙÚÔÊ‹˜ ÌÔÚ› Ó·
·ÏÏ¿ÍÂÈ ÌfiÓÔ fiÙ·Ó ÙÔ ÌÔÙ¤Ú
ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ ÂÓÙÂÏÒ˜. ªÈ· ‰È¿Ù·ÍË
·ÛÊ·Ï›·˜ ÂÌÔ‰›˙ÂÈ Î¿ı ·ÏÏ·Á‹
ÊÔÚ¿˜ ÂÚÈÛÙÚÔÊ‹˜ fiÙ·Ó ÙÔ ÌÔÙ¤Ú
Â›Ó·È ·ÎfiÌ· Û ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· (√¡).
EÈÏÔÁ¤·˜ ‰‡Ô ÁÚ·Ó·˙ÈÒÓ (ÂÈÎ. C)
∆Ô ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Â›Ó·È ÂÊԉȷṲ̂ÓÔ Ì ¤Ó·Ó ÂÈÏÔÁ¤·
‰‡Ô ÁÚ·Ó·˙ÈÒÓ (4) ÁÈ· ÙË ÌÂÙ·‚ÔÏ‹ Ù˘ Û¯¤Û˘
Ù·¯‡ÙËÙ·˜/ÚÔ‹˜ ÛÙÚ¤„˘.
• ∞Ê‹ÛÙ ÙÔ ‰È·ÎfiÙË ¤Ó·Ú͢/·‡Û˘
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ (ON/OFF) ηÈ, fiÙ·Ó ÙÔ ÌÔÙ¤Ú
ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÙ ÂÓÙÂÏÒ˜, ÂÈϤÍÙ ÙËÓ
··ÈÙÔ‡ÌÂÓË ı¤ÛË.
π ¯·ÌËÏ‹ Ù·¯‡ÙËÙ·/˘„ËÏ‹ ÚÔ‹ ÛÙÚ¤„˘
(ÁÈ· ÌÂÁ¿Ï˜ ÙÚ‡˜) (ı¤ÛË I)
ππ ˘„ËÏ‹ Ù·¯‡ÙËÙ·/¯·ÌËÏ‹ ÚÔ‹ ÛÙÚ¤„˘
(ÁÈ· ÌÈÎÚ¤˜ ÙÚ‡˜) (ı¤ÛË II)
√È ÛÙÚÔʤ˜ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÛÙ· Ù¯ÓÈο
¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο.
ªËÓ ÚÔÛ·ı‹ÛÂÙ ӷ ·ÏÏ¿ÍÂÙÂ
ÁÚ·Ó¿˙È· ÛÙË Ì¤ÁÈÛÙË Ù·¯‡ÙËÙ· ‹ οو
·fi ÊÔÚÙ›Ô.
∆ÔÔı¤ÙËÛË ÙÔ˘ ‰Ú¿·ÓÔ˘ ÛÙË ‚¿ÛË ‰È¿ÙÚËÛ˘
(ÂÈÎ. D)
∆Ô ‰Ú¿·Ófi Û·˜ ÌÔÚ› Ó· ÙÔÔıÂÙËı› Û ÌÈ·
‚¿ÛË ‰È¿ÙÚËÛ˘ (ÚÔ·ÈÚÂÙÈο) ÁÈ· ÛÙ·ıÂÚ‹ ¯Ú‹ÛË.
• ∞Ê·ÈÚ¤ÛÙ ÙÔ ÛÙËı·›Ô ÛÙ‹ÚÈÁÌ· Ï·ÛοÚÔÓÙ·˜
ÙÔ ·ÍÈÌ¿‰È ÛÙÂÚ¤ˆÛ˘.
• ∞Ê·ÈÚ¤ÛÙÂ Î·È ÙȘ ‰‡Ô Ï¢ÚÈΤ˜ ¯ÂÈÚÔÏ·‚¤˜.
• ∆ÔÔıÂÙ‹ÛÙÂ ÙÔ ‰Ú¿·ÓÔ ÛÙË ‚¿ÛË
‰È¿ÙÚËÛ˘. µÂ‚·Èˆı›Ù fiÙÈ ÛʛͷÙ fiÏ· Ù·
·ÍÈÌ¿‰È· ÛÙÂÚ¤ˆÛ˘ Ô˘ ¯ÔÚËÁÔ‡ÓÙ·È Ì·˙›
ÌÂ ÙË ‚¿ÛË.
√‰ËÁ›Â˜ ¯Ú‹Ûˆ˜
• ∆ËÚ›Ù ¿ÓÙÔÙ ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜
Î·È ÙÔ˘˜ ÈÛ¯‡ÔÓÙ˜ ηÓÔÓÈÛÌÔ‡˜.
• ªËÓ ·ÛΛ٠ÌÂÁ¿ÏË ›ÂÛË ÛÙÔ
ÂÚÁ·Ï›Ô. ÀÂÚ‚ÔÏÈ΋ ‰‡Ó·ÌË ÌÂÈÒÓÂÈ
ÙËÓ ·fi‰ÔÛË ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ Î·È ÙË
‰È¿ÚÎÂÈ· ˙ˆ‹˜ ÙÔ˘.
76
ÃÚ‹ÛË ÙÔ˘ ‰Ú¿·ÓÔ˘ Û·Ó ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ¯ÂÈÚfi˜ (ÂÈÎ. ∞)
• ∆ÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙȘ Ï¢ÚÈΤ˜ ¯ÂÈÚÔÏ·‚¤˜ Î·È ÙÔ
ÛÙËı·›Ô ÛÙ‹ÚÈÁÌ·.
• µ¿ÏÙ ÙÔ Î·Ù¿ÏÏËÏÔ ÂÍ¿ÚÙËÌ·.
• EÈϤÍÙ ÙË ÊÔÚ¿ ÂÚÈÛÙÚÔÊ‹˜.
• EÈϤÍÙ ÙËÓ Î·Ù¿ÏÏËÏË Û¯¤ÛË
Ù·¯‡ÙËÙ·˜/ÚÔ‹˜ ÛÙÚ¤„˘.
• °È· Ó· ·Ó¿„ÂÙ ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô, ȤÛÙ ÙÔ
‰È·ÎfiÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ON/OFF (1) ¿Óˆ ÛÙË
¯ÂÈÚÔÏ·‚‹ ÏÂ˘Ú¿˜ ÂϤÁ¯Ô˘ (7).
• °È· Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÙ ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô, ·Ê‹ÛÙ ÙÔ
‰È·ÎfiÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ON/OFF. ∏ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·
ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ Ú¤ÂÈ ¿ÓÙÔÙ ӷ ‰È·ÎfiÙÂÙ·È
ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË Ù˘ ÂÚÁ·Û›·˜ Î·È ÚÈÓ
ÙÚ·‚‹ÍÂÙ ÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ ·fi ÙËÓ Ú›˙·.
™Ù·ıÂÚ‹ ¯Ú‹ÛË (ÂÈÎ. ∞)
• ∞Ê·ÈÚ¤ÛÙ ÙȘ Ï¢ÚÈΤ˜ ¯ÂÈÚÔÏ·‚¤˜ Î·È ÙÔ
ÛÙËı·›Ô ÛÙ‹ÚÈÁÌ·.
• ∆ÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ÛÙË ‚¿ÛË ‰È¿ÙÚËÛ˘.
• µ¿ÏÙ ÙÔ Î·Ù¿ÏÏËÏÔ ÂÍ¿ÚÙËÌ·.
• EÈϤÍÙ ÙË ÊÔÚ¿ ÂÚÈÛÙÚÔÊ‹˜.
• EÈϤÍÙ ÙËÓ Î·Ù¿ÏÏËÏË Û¯¤ÛË
Ù·¯‡ÙËÙ·˜/ÚÔ‹˜ ÛÙÚ¤„˘.
• °È· Ó· ·Ó¿„ÂÙ ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô, ȤÛÙ ÙÔ
‰È·ÎfiÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ON/OFF (1) ¿Óˆ ÛÙË
¯ÂÈÚÔÏ·‚‹ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ (5).
• EÓ ·Ó¿ÁÎË, ȤÛÙ ÙÔ ÎÔÌ‚›Ô ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘ (2) ÁÈ·
Û˘Ó¯‹ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Î·È ·Ê‹ÛÙ ÙÔ ‰È·ÎfiÙË
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ON/OFF. ∆Ô ÎÔÌ‚›Ô ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Î·È Ì ÙȘ ‰‡Ô ÊÔÚ¤˜ ÂÚÈÛÙÚÔÊ‹˜
(‰ÂÍÈ¿ Î·È ·ÚÈÛÙÂÚ¿).
• °È· Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÙ ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô, ·Ê‹ÛÙ ÙÔ
‰È·ÎfiÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ON/OFF.
• °È· Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÙ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô fiÙ·Ó Â›Ó·È ÛÂ
Û˘Ó¯‹ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·, ȤÛÙ ÁÈ· Ï›ÁÔ ÙÔ
‰È·ÎfiÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ON/OFF. ∏ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·
ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ Ú¤ÂÈ ¿ÓÙÔÙ ӷ ‰È·ÎfiÙÂÙ·È
ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË Ù˘ ÂÚÁ·Û›·˜ Î·È ÚÈÓ
ÙÚ·‚‹ÍÂÙ ÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ ·fi ÙËÓ Ú›˙·.
∞Ó¿ÌÈÍË
• °È· ·Ó¿ÌÈÍË, ÚÔÛ·ÚÌfiÛÙ ηٿÏÏËÏÔ
ÂÍ¿ÚÙËÌ· Ì›Í˘.
ªËÓ ·Ó·ÌÈÁÓ‡ÂÙ ‹ ·Ó·Î·Ù‡ÂÙ ˘ÏÈο
Ô˘ Â›Ó·È ¯·Ú·ÎÙËÚÈṲ̂ӷ ˆ˜
‡ÊÏÂÎÙ·.
el - 5
∂§§∏¡π∫∞
™˘Ì‚Ô˘Ï¢ı›Ù ÙÔÓ ÚÔÌËıÂ˘Ù‹ Û·˜ ÁÈ·
ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ Û¯ÂÙÈο Ì ٷ
ηٿÏÏËÏ· ÂÍ·ÚÙ‹Ì·Ù·.
E°°À∏™∏
• 30 ∏ªEƒø¡ E°°À∏™∏ π∫∞¡√¶√π∏∆π∫∏™
∞¶√¢√™∏™ •
™˘ÓÙ‹ÚËÛË
∆Ô ËÏÂÎÙÚÈÎfi ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û·˜ DEWALT ¤¯ÂÈ
ۯ‰ȷÛÙ› ÁÈ· Ì·ÎÚfi¯ÚÔÓË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÌÂ
ÂÏ¿¯ÈÛÙË Û˘ÓÙ‹ÚËÛË. °È· ÙË Û˘Ó¯‹ ηÈ
ÈηÓÔÔÈËÙÈ΋ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È
ηٿÏÏËÏË Û˘ÓÙ‹ÚËÛË Î·È Ù·ÎÙÈÎfi ηı¿ÚÈÛÌ·.
• ∏ Û˘ÓÙ‹ÚËÛË ÙÔ˘ ‰Ú¿·ÓÔ˘ ‰¤Ó Á›ÓÂÙ·È ·fi
ÙÔÓ ¯Ú‹ÛÙË. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ¿Ù ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ÛÂ
οÔÈÔÓ ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ ·ÓÙÈÚfiÛˆÔ Ù˘
DEWALT ÌÂÙ¿ ·fi 150 ÂÚ›Ô˘ ÒÚ˜
¯Ú‹Ûˆ˜.
§›·ÓÛË
∆Ô ËÏÂÎÙÚÈÎfi ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û·˜ ‰Â ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È
ÚfiÛıÂÙË Ï›·ÓÛË.
E¿Ó ‰ÂÓ Â›ÛÙ Ï‹Úˆ˜ ÈηÓÔÔÈË̤ÓÔÈ ·fi ÙËÓ
·fi‰ÔÛË ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ Û·˜ DEWALT, ·ÏÒ˜
ÂÈÛÙÚ¤„Ù ÙÔ ÂÓÙfi˜ 30 ËÌÂÚÒÓ, Ï‹Ú˜
fiˆ˜ ÙÔ ·ÁÔÚ¿Û·ÙÂ, ·fi ÙÔ ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ
∫·Ù¿ÛÙËÌ· DEWALT, ÁÈ· Ï‹ÚË ÂÈÛÙÚÔÊ‹
¯ÚËÌ¿ÙˆÓ. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔÛÎÔÌÈÛÙ› ·fi‰ÂÈÍË
·ÁÔÚ¿˜.
• E¡√™ E∆√À™ ™Àªµ√§∞π√ °π∞ ¶§∏ƒE™ ™Eƒµπ™ •
E¿Ó ¯ÚÂÈ¿˙ÂÛÙÂ Û˘ÓÙ‹ÚËÛË ‹ ۤڂȘ ÁÈ· ÙÔ
ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û·˜ DEWALT, ÂÓÙfi˜ 12 ÌËÓÒÓ ·fi
ÙËÓ ·ÁÔÚ¿, ·˘Ùfi ÌÔÚ› Ó· Á›ÓÂÈ ‰ˆÚÂ¿Ó ÛÂ
ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ ∫·Ù¿ÛÙËÌ· Service. ¶Ú¤ÂÈ
Ó· ÚÔÛÎÔÌÈÛÙ› ·fi‰ÂÈÍË ·ÁÔÚ¿˜.
∏ Û˘ÓÙ‹ÚËÛË/service ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÂÚÁ·Û›·
Î·È ·ÓÙ·ÏÏ·ÎÙÈο ÁÈ· Ù· ËÏÂÎÙÚÈο ÂÚÁ·Ï›·
DEWALT.
• E¡√™ E∆√À™ ¶§∏ƒ∏™ E°°À∏™∏ •
∫·ı¿ÚÈÛÌ·
¢È·ÙËÚ›Ù ÙȘ Ô¤˜ ÂÍ·ÂÚÈÛÌÔ‡ ηı·Ú¤˜ ηÈ
ÛÎÔ˘›˙ÂÙ ٷÎÙÈο ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Ì ̷ϷÎfi
‡Ê·ÛÌ·.
¢È¿ıÂÛË ÂÚÁ·Ï›ˆÓ Î·È ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ
¶·Ú·‰ÒÛÙ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û·˜ Û ¤Ó·
ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ ÛÙ·ıÌfi Û˘ÓÙ‹ÚËÛ˘.
√È Ù¯ÓÈÎÔ› ÙÔ˘ ı· ÌÂÚÈÌÓ‹ÛÔ˘Ó ÁÈ· ÙËÓ ‰È¿ıÂÛ‹
ÙÔ˘ ηٿ ÙÚfiÔ Ô˘ ‰ÂÓ ‚Ï¿ÙÂÈ ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ.
E¿Ó ÙÔ ÚÔ˚fiÓ Û·˜ Ù˘ DEWALT ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ
·ÓˆÌ·Ï›· ÔÊÂÈÏfiÌÂÓË Û ÂÏ¿Ùو̷ ÙˆÓ
˘ÏÈÎÒÓ ‹ Ù˘ ηٷÛ΢‹˜ ÂÓÙfi˜ 12 ÌËÓÒÓ ·fi
ÙËÓ ËÌÂÚÔÌËÓ›· Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜, ÂÁÁ˘ÒÌ·ÛÙ ÙË
‰ˆÚÂ¿Ó ·ÓÙÈηٿÛÙ·ÛË fiÏˆÓ ÙˆÓ
ÂÏ·Ùو̷ÙÈÎÒÓ ÌÂÚÒÓ, ‹ ηٿ ÙËÓ ÎÚ›ÛË Ì·˜,
ÙË ‰ˆÚÂ¿Ó ·ÓÙÈηٿÛÙ·ÛË ÔÏfiÎÏËÚ˘ Ù˘
ÌÔÓ¿‰·˜ ˘fi ÙËÓ ÚÔ¸fiıÂÛË fiÙÈ:
• ¢ÂÓ ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ Î·Î‹ ÌÂÙ·¯Â›ÚÈÛË ÙÔ˘
ÚÔ˚fiÓÙÔ˜.
• ¢ÂÓ ¤¯ÂÈ ÂȯÂÈÚËı› ÂÈÛ΢‹ ·fi ÌË
ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ ¿ÙÔÌÔ.
• £· ÚÔÛÎÔÌÈÛÙ› ·fi‰ÂÈÍË Ù˘ ËÌÂÚÔÌËÓ›·˜
·ÁÔÚ¿˜.
°È· Ó· ÂÓÙÔ›ÛÂÙ ÙÔ ÏËÛȤÛÙÂÚÔ
ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ ∫·Ù¿ÛÙËÌ· Service,
·Ú·Î·Ï›Ûı ӷ ÙËÏÂʈӋÛÂÙ ÛÙÔ
ÏËÛȤÛÙÂÚÔ ∫·Ù¿ÛÙËÌ· Service Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜
Ì·˜ (‚Ϥ ·Ú·Î¿Ùˆ).
el - 6
77
Belgique et Luxembourg
België en Luxemburg
DEWALT
Weihoek 1, Nossegem
1930 Zaventem-Zuid
Danmark
DEWALT
Hejrevang 26 B
3450 Allerød
Tlf: 70 20 15 10
Fax: 48 14 13 99
Deutschland
DEWALT
Richard-Klinger-Straße
65510 Idstein
Tel: 06 12 62 16
Fax: 061 26 21 24 40
EÏÏ¿˜
DEWALT
§ÂˆÊ ™˘ÁÁÚÔ‡ 154
176 71 K·ÏÏÈı¤·, ∞ı‹Ó·
España
DEWALT
Ctra de Acceso
a Roda de Barà, km 0,7, 43883 Roda de Barà, Tarragona
Tel: 977 29 71 00
Fax: 977 29 71 38
Fax: 977 29 71 19
France
DEWALT
Le Paisy
BP 21, 69571 Dardilly Cedex
Tel: 472 20 39 20
Tlx: 30 62 24F
Fax: 472 20 39 00
Helvetia
Schweiz
DEWALT/Rofo AG
Warpel
3186 Düdingen
Tel: 037 43 40 60
Fax: 037 43 40 61
Ireland
DEWALT
Calpe House Rock Hill
Black Rock, Co. Dublin
Tel: 012 78 18 00
Fax: 012 78 18 11
Italia
DEWALT
Viale Elvezia 2
20052 Monza (Mi)
Tel: 03 92 38 72 04
Fax: 03 92 38 75 93
Nederland
DEWALT
Florijnstraat 10
4879 AH Etten-Leur
Tel: 07 65 08 22 01
Fax: 07 65 03 81 84
Norge
DEWALT
Strømsveien 344
1081 Oslo
Tel: 22 99 90 00
Fax: 22 99 90 01
Österreich
DEWALT
Werkzeugevertriebs GmbH
Erlaaerstraße 165, Postfach 320,1231 Wien
Tel: 022 26 61 16
Tlx: 13228 Black A
Fax: 022 26 61 16 14
Portugal
DEWALT
Rua Egas Moniz 173
Apartado 19, S. João do Estoril, 2768 Estoril, Codex
Tel: 468 7513/7613
Tlx: 16607 Bladec P
Fax: 466 38 41
Suomi
DEWALT
Rälssitie 7 C
01510 Vantaa
Puh: 98 25 45 40
Fax: 98 25 45 444
Frälsevägen 7 C
01510 Vanda
Tel: 98 25 45 40
Fax: 98 25 45 444
Sverige
DEWALT
Box 603
421 26 Västra Frölunda, Besöksadr. Ekonomivägen 11
Tel: 031 68 61 00
Fax: 031 68 60 08
Türkiye
DEWALT
Merkez Mahallesi, Köyaltı Mevkii, Şahnur Sokak
(OTTO Binası) 34530 Yenibosna/İstanbul (PBX)
United Kingdom
DEWALT
210 Bath Road
Slough, Berks SL1 3YD
03-98
Tel: 02 719 07 12
Fax: 02 721 40 45
Service fax: 02 719 08 10
TËÏ: 019 24 28 70
Fax: 019 24 28 69
Service: 019 24 28 76-7
Tel: 021 26 39 06 26
Faks: 021 26 39 06 35
Tel: 017 53 57 42 77
Fax: 017 53 52 13 12
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement